EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1784

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1784 av den 25 november 2020 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (delgivning av handlingar) (omarbetning)

OJ L 405, 2.12.2020, p. 40–78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1784/oj

2.12.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 405/40


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2020/1784

av den 25 november 2020

om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (delgivning av handlingar)

(omarbetning)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 81.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och

av följande skäl:

(1)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1393/2007 (3) har tidigare ändrats. Eftersom ytterligare väsentliga ändringar ska göras, bör den förordningen av tydlighetsskäl omarbetas.

(2)

Unionen har satt som mål att bevara och utveckla unionen som ett område med frihet, säkerhet och rättvisa, där den fria rörligheten för personer är säkerställd. För att upprätta ett sådant område bör unionen bland andra åtgärder besluta om åtgärder rörande civilrättsligt samarbete som behövs för att den inre marknaden ska fungera väl.

(3)

För att främja en välfungerande inre marknad och utvecklingen av ett civilrättsligt område i unionen är det nödvändigt att ytterligare förbättra och påskynda översändandet och delgivningen av rättegångshandlingar och andra handlingar mellan medlemsstaterna i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur, samtidigt som en hög säkerhets- och skyddsnivå säkerställs vid översändandet av sådana handlingar och adressatens rättigheter och privatliv och personuppgifter skyddas. Denna förordning syftar till att effektivisera och påskynda rättsliga förfaranden genom att förenkla och rationalisera förfaranden för delgivning av rättegångshandlingar och andra handlingar i unionen och samtidigt bidra till att minska förseningarna och kostnaderna för privatpersoner och företag. Större rättssäkerhet i kombination med enklare, effektivare och digitaliserade förfaranden kommer att uppmuntra privatpersoner och företag till att delta i gränsöverskridande transaktioner och på så sätt främja handeln inom unionen och därmed den inre marknadens funktionssätt.

(4)

I denna förordning fastställs regler för delgivning av rättegångshandlingar och andra handlingar i medlemsstaterna i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur. Den bör inte tillämpas på delgivning av rättegångshandlingar och andra handlingar i andra mål och ärenden, som rör exempelvis skattefrågor, tullfrågor eller förvaltningsrättsliga frågor.

(5)

Gränsöverskridande delgivning bör tolkas som delgivning från en medlemsstat till en annan medlemsstat.

(6)

Denna förordning bör inte tillämpas på delgivning av handlingar till en parts behöriga representant i forummedlemsstaten, utan bör tillämpas på delgivning av alla handlingar till en part i en annan medlemsstat om sådan delgivning krävs enligt forummedlemsstatens rätt, oberoende av om handlingen har delgivits partens representant.

(7)

Om en adressat inte har någon känd delgivningsadress i forummedlemsstaten men en eller flera kända delgivningsadresser i en eller flera andra medlemsstater, bör handlingen översändas till en sådan annan medlemsstat för delgivning i enlighet med denna förordning. Denna situation bör inte tolkas som en inhemsk delgivning i forummedlemsstaten. Framför allt bör handlingen inte delges adressaten genom fiktiv delgivning, såsom kungörelsedelgivning på domstolens anslagstavla eller delgivning genom att handlingen förs till domstolsakten.

(8)

I denna förordning bör termen andra handlingar än rättegångshandlingar anses inbegripa handlingar som har upprättats eller bestyrkts av en offentlig myndighet eller tjänsteman samt andra handlingar vilkas formella översändande till en adressat som är bosatt i utlandet är nödvändigt för utövandet, bevisandet eller tillvaratagandet av en rättighet eller ett juridiskt anspråk av civil eller kommersiell natur. Termen andra handlingar än rättegångshandlingar bör inte anses omfatta handlingar som utfärdats av administrativa myndigheter i administrativa ärenden.

(9)

Snabba och effektiva rättsliga förfaranden inom det civilrättsliga området kräver att översändandet av rättegångshandlingar och andra handlingar sker direkt och snabbt mellan lokala organ som utses av medlemsstaterna. Medlemsstaterna bör kunna utse separata sändande och mottagande organ eller ett eller flera organ som ska ha båda funktionerna under en period på fem år. Det bör dock vara möjligt att förnya detta mandat vart femte år.

(10)

För att säkerställa ett snabbt översändande av handlingar mellan medlemsstater för delgivning, bör lämplig modern kommunikationsteknik användas, förutsatt att vissa villkor beträffande mottagna handlingars integritet och tillförlitlighet är uppfyllda. All kommunikation och alla utbyten av handlingar mellan de organ och enheter som utsetts av medlemsstaterna bör därför som regel ske via ett säkert och pålitligt decentraliserat it-system, som består av nationella it-system som är sammankopplade och tekniskt interoperabla, exempelvis och utan att det föregriper vidare tekniska framsteg, baserade på e-Codex. Följaktligen bör det inrättas ett decentraliserat it-system för utbyten av uppgifter i enlighet med denna förordning. Eftersom det it-systemet är av decentraliserad karaktär, skulle utbyten av uppgifter enbart mellan en medlemsstat och en annan medges, utan att någon av unionens institutioner är inblandade i dessa utbyten.

(11)

Utan att det föregriper eventuella framtida tekniska framsteg bör det säkra, decentraliserade it-systemet och dess komponenter inte nödvändigtvis anses utgöra en kvalificerad elektronisk tjänst för rekommenderad leverans enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 (4).

(12)

Kommissionen bör ansvara för skapandet, underhållet och den framtida utvecklingen av referensprogramvara, som medlemsstaterna bör kunna välja att använda i stället för ett nationellt it-system, i enlighet med principerna om inbyggt dataskydd och dataskydd som standard. Kommissionen bör utforma, utveckla och underhålla referensprogramvaran i enlighet med de krav och principer för dataskydd som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) 2018/1725 (5) och (EU) 2016/679 (6), särskilt principerna om inbyggt dataskydd och dataskydd som standard. Referensprogramvaran bör även inkludera lämpliga tekniska åtgärder och möjliggöra organisatoriska åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa en säkerhets- och interoperabilitetsnivå som är lämplig för utbytet av uppgifter i samband med delgivning av handlingar.

(13)

När det gäller de komponenter i det decentraliserade it-systemet som unionen har ansvaret för bör förvaltningsenheten ha tillräckliga resurser för att säkerställa att det systemet fungerar väl.

(14)

Den eller de behöriga myndigheterna enligt nationell rätt bör som personuppgiftsansvariga i den mening som avses i förordning (EU) 2016/679 vara ansvariga för den behandling av personuppgifter som de genomför i enlighet med den här förordningen vid översändande av framställningar och andra meddelanden mellan medlemsstaterna.

(15)

Översändande via det decentraliserade it-systemet kan bli omöjligt på grund av en störning i systemet. Andra kommunikationsmetoder kan vara lämpligare även under exceptionella omständigheter, t.ex. i en situation där konvertering av omfattande dokumentation till elektronisk form skulle innebära en oproportionell administrativ börda för det sändande organet eller i fall där originaldokumentet behövs i pappersformat för att dess äkthet ska kunna bedömas. När det decentraliserade it-systemet inte används, bör översändandet ske på lämpligast möjliga sätt. Sådana alternativa metoder bör bland annat innebära att översändandet sker så snabbt som möjligt och på ett säkert sätt på annan elektronisk väg eller genom posttjänster.

(16)

För att förbättra elektroniskt gränsöverskridande översändande av handlingar via det decentraliserade it-systemet, bör sådana handlingar inte nekas rättslig verkan och bör inte anses vara otillåtna som bevis vid rättsliga förfaranden enbart för att de har elektronisk form. Den principen bör emellertid inte påverka bedömningen av rättsverkningar eller sådana handlingars tillåtlighet som bevis i enlighet med nationell rätt. Den bör inte heller påverka kraven enligt nationell rätt vad gäller konvertering av handlingar.

(17)

I syfte att underlätta översändande och delgivning av handlingar mellan medlemsstaterna bör formulären i bilaga I användas. Den handling som ska översändas bör åtföljas av en framställning som upprättats med användande av formulär A i bilaga I. Formuläret bör fyllas i på den mottagande medlemsstatens officiella språk eller, om det finns flera officiella språk i den medlemsstaten, det officiella språket eller ett av de officiella språken på den plats där delgivningen ska ske, eller på något annat språk som den medlemsstaten har angett som godtagbart. Varje medlemsstat bör ange det eller de officiella språk i unionen utöver dess eget eller egna som den kan godta.

(18)

Ett mottagningsbevis med användande av formulär D i bilaga I bör skickas automatiskt till det sändande organet via det decentraliserade it-systemet eller på annat sätt, så snart som möjligt och under alla omständigheter inom sju dagar från det att handlingen har mottagits.

(19)

Vid mottagande av ett intyg om utebliven delgivning av handlingar är det viktigt för det sändande organet att veta om myndigheterna i den mottagande medlemsstaten har gjort förfrågningar i folkbokföringsregister eller andra databaser, om sådana register eller databaser finns, för att söka efter en ny adress till den person som ska delges. Därför bör medlemsstaterna underrätta kommissionen om deras myndigheter gör sådana förfrågningar på eget initiativ i fall där den adress som angetts i framställningen om delgivning inte stämmer. Denna förordning bör dock inte ålägga medlemsstaternas myndigheter att lämna in sådana förfrågningar.

(20)

Om en framställning om delgivning inte kan tillmötesgås på grundval av de uppgifter eller de handlingar som översänts, om den faller utanför denna förordnings tillämpningsområde, om delgivning inte är möjlig eftersom de formella kraven inte har uppfyllts eller om framställningen om delgivning sändes till ett mottagande organ som saknar territoriell behörighet, bör det mottagande organet vidta de åtgärder som föreskrivs i denna förordning utan något omotiverat, oskäligt eller onödigt dröjsmål med hänsyn till de särskilda omständigheterna, inbegripet de kommunikationsmetoder som det mottagande organet har till sitt förfogande.

(21)

Ett snabbt översändande av handlingar kräver att delgivning av en handling sker inom några dagar från mottagandet. Delgivningen av en handling bör ske snarast möjligt och under alla omständigheter inom en månad från det att det mottagande organet har mottagit handlingen.

(22)

Det mottagande organet bör fortsätta att vidta alla nödvändiga åtgärder för att delge handlingen även i sådana fall där det inte varit möjligt att utföra delgivningen inom en månad från mottagande av handlingen, t.ex. eftersom svaranden inte varit hemma utan på semester eller svaranden inte varit på sin arbetsplats utan på tjänsteresa. För att undvika att det mottagande organet är skyldigt att vidta åtgärder för att utföra delgivningen under obestämd tid bör det översändande organet emellertid ha möjlighet att ange en tidsfrist efter vilken delgivning inte längre är nödvändig, med användande av standardformulär A i bilaga I.

(23)

För att säkerställa att denna förordning är ändamålsenlig bör de omständigheter under vilka det är möjligt att vägra att ta emot handlingar som ska delges begränsas till undantagsfall.

(24)

Det mottagande organet bör i samtliga fall när den handling som ska delges inte är avfattad på det officiella språket eller något av de officiella språken på platsen för delgivningen informera adressaten skriftligen med användande av formulär L i bilaga I om att adressaten kan vägra att ta emot den handling som ska delges, om den inte är avfattad på ett språk som adressaten förstår eller på det officiella språket eller något av de officiella språken på platsen för delgivningen. Denna regel bör även gälla senare delgivningar, efter det att adressaten har utövat sin rätt att vägra. Denna rätt att vägra bör även gälla delgivning genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän, delgivning genom posttjänster, elektronisk delgivning och direkt delgivning. Det bör vara möjligt att korrigera delgivningen av en handling vars mottagande har vägrats genom att delge adressaten en översättning av handlingen.

(25)

Om den handling som ska delges åtföljs av en översättning, bör den vara bestyrkt eller annars i enlighet med ursprungsmedlemsstatens rätt anses vara lämplig för rättsliga förfaranden. Översättningen bör göras tillgänglig för den medlemsstat där delgivningen ska ske. Översättningen av handlingar till ett annat språk i syfte att säkerställa efterlevnad av denna förordning påverkar inte mottagarens möjlighet att i enlighet med rätten i forummedlemsstaten bestrida översättningens korrekthet.

(26)

Om adressaten har vägrat att ta emot handlingen och den domstol eller myndighet som handlägger det rättsliga förfarande inom ramen för vilket delgivningen har blivit nödvändig vid en kontroll kommer fram till att vägran inte var motiverad, bör den domstolen eller myndigheten överväga hur den på lämpligt sätt kan informera adressaten om det beslutet i enlighet med nationell rätt. Vid kontroll av huruvida vägran var motiverad bör domstolen eller myndigheten beakta all relevant information som finns i ärendet för att fastställa adressatens språkkunskaper. Vid bedömningen av adressatens språkkunskaper kan domstolen i förekommande fall beakta faktiska omständigheter exempelvis huruvida adressaten har avfattat dokument på det berörda språket, huruvida adressatens yrke förutsätter vissa kunskaper i det berörda språket, huruvida adressaten är medborgare i forummedlemsstaten eller huruvida adressaten tidigare under en längre tid har bott i den medlemsstaten.

(27)

Med hänsyn till skillnaderna mellan medlemsstaterna då det gäller deras processuella regler kan den rättsliga delgivningsdagen variera från en stat till en annan. Med tanke på dessa fall och på de svårigheter som kan uppstå bör det i denna förordning föreskrivas ett system som innebär att det är den mottagande medlemsstatens rätt som bestämmer delgivningsdagen. Om en handling enligt medlemsstatens rätt ska delges inom en viss period, bör emellertid den dag som gäller den sökande vara samma dag som fastslås i medlemsstatens rätt. Detta system med två skilda datum förekommer enbart i ett begränsat antal medlemsstater. Om medlemsstater tillämpar detta system bör de lämna information om detta till kommissionen, och kommissionen bör göra denna information elektroniskt tillgänglig genom det europeiska rättsliga nätverk på privaträttens område som inrättats genom rådets beslut 2001/470/EG (7) och på den europeiska e-juridikportalen.

(28)

För att underlätta tillgången till rättslig prövning bör medlemsstaterna fastställa en enhetlig avgift för att anlita en stämningsman, eller annan person som är behörig enligt rätten i den mottagande medlemsstaten. Den avgiften bör vara förenlig med proportionalitetsprincipen och principen om icke-diskriminering. Kravet på en enhetlig fastställd avgift bör inte påverka medlemsstaternas möjlighet att fastställa olika avgifter för olika typer av delgivning så länge de iakttar dessa principer.

(29)

Det bör stå varje medlemsstat fritt att delge personer som är bosatta i en annan medlemsstat handlingar direkt genom posttjänster, såsom genom rekommenderade försändelser med mottagningsbevis eller motsvarande. Det bör vara möjligt att använda posttjänster, oavsett om de är privata eller offentliga, för delgivning av handlingar i form av olika typer av brev, inbegripet brevbuntar.

(30)

I enlighet med fast rättspraxis från Europeiska unionens domstol (8) bör direkt delgivning genom posttjänster i enlighet med denna förordning anses ha utförts på ett giltigt sätt även om handlingen inte har överlämnats till adressaten personligen, om handlingen på adressatens hemadress har överlämnats till en vuxen person som bor i samma hushåll som adressaten eller som är anställd där av adressaten och som kan och är villig att ta emot handlingen, såvida inte forummedlemsstatens rätt endast tillåter delgivning av handlingen till adressaten personligen.

(31)

Effektiva och snabba gränsöverskridande rättsliga förfaranden förutsätter att det finns direkta, snabba och säkra kanaler för delgivning av handlingar till personer i andra medlemsstater. Det bör följaktligen vara möjligt att delge handlingar direkt på elektronisk väg till en adressat som har en känd delgivningsadress i en annan medlemsstat. Villkoren för användning av sådan direkt elektronisk delgivning bör säkerställa att elektronisk delgivning används enbart med de elektroniska metoder som enligt rätten i forummedlemsstaten finns tillgängliga för inhemsk delgivning av handlingar och bör säkerställa att det finns lämpliga skyddsåtgärder för att skydda adressatens intressen, inbegripet höga tekniska standarder och ett krav på uttryckligt samtycke från adressatens sida.

(32)

Det bör vara möjligt att adressaten delges handlingar elektroniskt med användning av kvalificerade elektroniska tjänster för rekommenderad leverans i den mening som avses i förordning (EU) nr 910/2014, förutsatt att adressaten i förväg har gett sitt uttryckliga samtycke till att elektroniska metoder används för delgivning av handlingar inom ramen för rättsliga förfaranden. I sådana fall kan uttryckligt samtycke i förväg ges för ett specifikt förfarande eller som ett allmänt samtycke till delgivning av handlingar inom ramen för rättsliga förfaranden genom den delgivningsmetoden. Samtycket kan även ges när rättegångshandlingar enligt rätten i forummedlemsstaten kan delges genom ett elektroniskt system och adressaten har samtyckt till att det systemet används för delgivning av handlingar innan adressaten delges handlingar genom det systemet.

(33)

Adressaten kan delges handlingar elektroniskt utan användning av kvalificerade elektroniska tjänster för rekommenderad leverans i den mening som avses i förordning (EU) nr 910/2014, förutsatt att adressaten i förväg har gett sitt uttryckliga samtycke till den domstol eller myndighet som handlägger förfarandena eller till den part som ansvarar för delgivningen i dessa förfaranden att skicka e-post till en bestämd e-postadress inom ramen för dessa förfaranden och att bevis mottagits för att adressaten har mottagit handlingen. Adressaten bör bekräfta mottagandet av handlingen genom att underteckna och skicka tillbaka ett mottagningsbevis eller genom att svara på e-postmeddelandet från den e-postadress som adressaten har godkänt för delgivning. Mottagningsbeviset kan också undertecknas elektroniskt. I syfte att garantera en säker överföring bör medlemsstater kunna ange de ytterligare villkor för när den godtar elektronisk delgivning per e-post om dess rätt innehåller strängare villkor vad gäller delgivning per e-post eller inte tillåter sådan delgivning per e-post. Dessa villkor kan avse sådana frågor som identifiering av avsändaren och mottagaren, de sända handlingarnas integritet och skydd av överföringen mot yttre inblandning.

(34)

Det bör vara möjligt för varje person som berörs av ett särskilt rättsligt förfarande att låta delge handlingar direkt genom stämningsmän, tjänstemän eller andra behöriga personer i den medlemsstat där delgivning begärs, förutsatt att en sådan direkt delgivning är tillåten enligt den medlemsstatens rätt.

(35)

Om domstolen i enlighet med nationell rätt och denna förordning kan meddela en dom även om inget intyg har mottagits på att stämningsansökan eller motsvarande dokument har delgetts eller överlämnats, bör varje rimlig ansträngning göras för att erhålla intyget genom de behöriga myndigheterna eller organen i den mottagande medlemsstaten innan en dom meddelas, i överensstämmelse med eventuella andra krav till skydd för svarandens intressen. Såvida det inte är oförenligt med nationell rätt bör varje rimlig ansträngning göras för att informera svaranden om att ett domstolsförfarande har inletts med hjälp av alla tillgängliga kommunikationskanaler, inbegripet genom modern kommunikationsteknik för vilken den domstol där talan väckts känner till svarandens adress eller användarkonto.

(36)

Kommissionen bör utarbeta en handbok med information som är relevant för en korrekt tillämpning av denna förordning. Handboken bör göras tillgänglig via det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område. Kommissionen och medlemsstaterna bör göra sitt yttersta för att säkerställa att uppgifterna i handboken, särskilt de sändande och de mottagande organens kontaktuppgifter, är aktuella och fullständiga.

(37)

Rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1182/71 (9) bör tillämpas för beräkning av de perioder och frister som föreskrivs i den här förordningen.

(38)

I syfte att uppdatera formulären i bilaga I till denna förordning eller göra tekniska ändringar av dessa formulär bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av den bilagan. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning (10). För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

(39)

För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 (11).

(40)

Denna förordning bör ha företräde framför de bestämmelser som ingår i bilaterala eller multilaterala avtal eller överenskommelser vilka har ingåtts av medlemsstaterna med samma tillämpningsområde som denna förordning, i synnerhet Haagkonventionen av den 15 november 1965 om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur, i förbindelserna mellan de medlemsstater som är parter i dessa. Denna förordning hindrar inte medlemsstaterna från att bibehålla eller ingå avtal eller överenskommelser för att påskynda eller underlätta översändande av handlingar, förutsatt att dessa avtal eller överenskommelser är förenliga med denna förordning.

(41)

Alla berörda personers grundläggande rättigheter och friheter bör iakttas och respekteras till fullo i enlighet med unionsrätten, i synnerhet rätten till lika tillgång till rättslig prövning, rätten till icke-diskriminering och rätten till skydd av personuppgifter och integritetsskydd.

(42)

De uppgifter som översänds enligt denna förordning bör skyddas på lämpligt sätt. Sådant skydd omfattas av tillämpningsområdet för förordning (EU) 2016/679 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG (12). Personuppgifter som inte är relevanta för handläggningen av ett visst ärende bör omedelbart raderas.

(43)

I enlighet med punkterna 22 och 23 i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning bör kommissionen utvärdera denna förordning på grundval av de uppgifter som samlas in genom särskilda övervakningsarrangemang för att bedöma denna förordnings faktiska konsekvenser och behovet av ytterligare åtgärder. Om medlemsstaterna samlar in uppgifter om delgivningen av handlingar inom ramen för denna förordning och i synnerhet uppgifter om antalet översända och mottagna framställningar, antalet fall där översändandet skedde på annat sätt än genom det decentraliserade it-systemet, antalet mottagna intyg om utebliven delgivning av handlingar samt antalet besked om vägran att ta emot handlingar av språkskäl som de sändande organen har mottagit, bör de förse kommissionen med dessa uppgifter i övervakningssyfte. Den referensprogramvara som kommissionen har utvecklat som ett backend-system bör programmatiskt samla in de nödvändiga uppgifterna i övervakningssyfte, och dessa uppgifter bör översändas till kommissionen. Om medlemsstaterna väljer att använda ett nationellt it-system i stället för den referensprogramvara som har utvecklats av kommissionen, kan det systemet utrustas för att programmatiskt kunna samla in dessa uppgifter och i detta fall bör dessa uppgifter översändas till kommissionen.

(44)

Eftersom målen för denna förordning inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna på grund av olikheter mellan de nationella bestämmelser som rör behörighet och erkännande och verkställighet av avgöranden utan snarare, på grund av denna förordnings direkta tillämplighet och bindande karaktär, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(45)

Europeiska datatillsynsmannen har hörts i enlighet med artikel 42.1 i förordning (EU) 2018/1725 och avgav ett yttrande den 13 september 2019 (13).

(46)

För att göra dess bestämmelser mer lättillgängliga och lättlästa bör förordning (EG) nr 1393/2007 upphävas och ersättas med den här förordningen.

(47)

I enlighet med artiklarna 3 och 4a.1 i protokoll nr 21 om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, har Förenade kungariket och Irland meddelat att de önskar delta i antagandet och tillämpningen av denna förordning.

(48)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokoll nr 22 om Danmarks ställning, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, deltar Danmark inte i antagandet av denna förordning, som inte är bindande för eller tillämplig på Danmark.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Tillämpningsområde

1.   Denna förordning är tillämplig på gränsöverskridande delgivning av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur. Den är, i synnerhet, inte tillämplig på skattefrågor, tullfrågor eller förvaltningsrättsliga frågor eller på en medlemsstats ansvar för handlingar eller underlåtenhet vid utövandet av statens myndighet (acta jure imperii).

2.   Med undantag av artikel 7 är denna förordning inte tillämplig när adressen till den person som ska delges en handling inte är känd.

3.   Denna förordning är inte tillämplig på delgivning av en handling i forummedlemsstaten med en representant som godkänts av den person som ska delges, oavsett den personens hemvist.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1.

forummedlemsstat: den medlemsstat i vilken det rättsliga förfarandet äger rum.

2.

decentraliserat it-system: ett nätverk av nationella it-system och interoperabla accesspunkter, som drivs under varje medlemsstats individuella ansvar och förvaltning, och som möjliggör ett säkert och tillförlitligt gränsöverskridande utbyte av uppgifter mellan de nationella it-systemen.

Artikel 3

Sändande och mottagande organ

1.   Varje medlemsstat ska utse tjänstemän, myndigheter eller andra personer med behörighet att översända rättegångshandlingar eller andra handlingar som ska delges i en annan medlemsstat (sändande organ).

2.   Varje medlemsstat ska utse tjänstemän, myndigheter eller andra personer med behörighet att ta emot rättegångshandlingar eller andra handlingar från en annan medlemsstat (mottagande organ).

3.   Medlemsstaterna kan utse separata sändande organ och mottagande organ eller ett eller flera organ som ska ha båda funktionerna. Federala medlemsstater, medlemsstater där flera rättssystem tillämpas och medlemsstater med autonoma territoriella administrationer kan utse mer än ett sådant organ. Mandatet ska löpa under en femårsperiod och kan förlängas med ytterligare femårsperioder.

4.   Varje medlemsstat ska till kommissionen lämna uppgifter om

a)

namn på och adresser till de mottagande organ som avses i punkterna 2 och 3,

b)

dessa mottagande organs territoriella behörighetsområden,

c)

de sätt på vilka dessa mottagande organ kan ta emot handlingar i de fall där artikel 5.4 är tillämplig, och

d)

de språk som kan användas för att fylla i formulären i bilaga I.

Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om varje senare ändring av de uppgifter som avses i första stycket.

Artikel 4

Central enhet

Varje medlemsstat ska utse en central enhet som har ansvar för att

a)

ge information till de sändande organen,

b)

söka lösningar på svårigheter som kan uppstå när handlingar översänds för delgivning,

c)

i undantagsfall vidarebefordra en framställning om delgivning till det behöriga mottagande organet på begäran av det sändande organet.

Federala medlemsstater, medlemsstater där flera rättssystem tillämpas och medlemsstater med autonoma territoriella enheter kan utse mer än en central enhet.

Artikel 5

Kommunikationsmetoder som ska användas av sändande och mottagande organ samt centrala enheter

1.   Handlingar för delgivning, framställningar, bekräftelser, kvitton, intyg och all annan kommunikation på grundval av formulären i bilaga I mellan sändande och mottagande organ, mellan dessa organ och de centrala enheterna eller mellan de centrala enheterna för de olika medlemsstaterna ska översändas via ett säkert och tillförlitligt decentraliserat it-system. Det decentraliserade it-systemet ska bygga på en interoperabel lösning, såsom e-Codex.

2.   De allmänna rättsliga ramar för användning av kvalificerade betrodda tjänster som anges i förordning (EU) nr 910/2014 ska tillämpas på sådana handlingar för delgivning, framställningar, bekräftelser, kvitton, intyg och all annan kommunikation som sänds via det decentraliserade it-systemet.

3.   Om handlingar för delgivning, framställningar, bekräftelser, kvitton, intyg och annan kommunikation som avses i punkt 1 i denna artikel kräver eller innehåller en stämpel eller handskriven underskrift får kvalificerade elektroniska stämplar eller kvalificerade elektroniska underskrifter enligt definitionerna i förordning (EU) nr 910/2014 i stället användas.

4.   Om översändande enligt punkt 1 inte är möjligt till följd av en störning i det decentraliserade it-systemet eller om exceptionella omständigheter råder, ska översändandet ske på det snabbaste och lämpligaste alternativa sättet med beaktande av behovet av att säkerställa tillförlitlighet och säkerhet.

Artikel 6

Elektroniska handlingars rättsliga verkan

Handlingar som översänds via det decentraliserade it-systemet får inte nekas rättslig verkan eller anses vara otillåtna som bevis vid förfarandena enbart på grund av att de har elektronisk form.

Artikel 7

Hjälp med adressförfrågningar

1.   När adressen till en person som ska delges en rättegångshandling eller annan handling i en annan medlemsstat är okänd, ska den medlemsstaten lämna hjälp med att fastställa adressen på minst ett av följande sätt:

a)

Hänvisa till utsedda myndigheter till vilka de sändande organen kan rikta begäranden om fastställande av adressen till den person som ska delges.

b)

Tillåta personer från andra medlemsstater att göra adressförfrågningar, även elektroniskt, angående personer som ska delges direkt till folkbokföringsregister eller andra offentligt tillgängliga databaser med hjälp av ett standardformulär som finns på den europeiska e-juridikportalen.

c)

Tillhandahålla detaljerad information, via den europeiska e-juridikportalen, om hur adresserna till personer som ska delges kan hittas.

2.   Varje medlemsstat ska till kommissionen lämna följande uppgifter så att de kan göras tillgängliga för allmänheten via den europeiska e-juridikportalen:

a)

Den assistans enligt punkt 1 som medlemsstaten kommer att tillhandahålla på sitt territorium.

b)

I tillämpliga fall, namn på och kontaktuppgifter till de myndigheter som avses i punkt 1 a och b.

c)

Huruvida myndigheterna i den mottagande medlemsstaten på eget initiativ kommer att göra adressförfrågningar till folkbokföringsregister eller andra databaser i fall där den adress som anges i framställningen om delgivning inte stämmer.

Medlemsstaterna ska anmäla alla senare ändringar av de uppgifter som avses i första stycket till kommissionen.

KAPITEL II

RÄTTEGÅNGSHANDLINGAR

AVSNITT 1

Översändande och delgivning av rättegångshandlingar

Artikel 8

Översändande av handlingar

1.   Rättegångshandlingar ska översändas direkt och så snabbt som möjligt mellan de sändande och mottagande organen.

2.   Den handling som ska översändas ska åtföljas av en framställning som upprättats med användande av formulär A i bilaga I. Formuläret ska fyllas i på den mottagande medlemsstatens officiella språk eller, om det finns flera officiella språk i den medlemsstaten, på det officiella språket eller ett av de officiella språken på den plats där delgivningen ska ske, eller på något annat språk som den medlemsstaten har angett att den kan godkänna.

Varje medlemsstat ska till kommissionen meddela på vilka av unionens officiella språk, förutom sitt eller sina egna, formuläret får fyllas i.

3.   Handlingar som översänds enligt denna förordning ska vara undantagna från krav på legalisering eller motsvarande formalitet.

4.   När det sändande organet begär att ett exemplar av den handling som sänds i pappersformat i enlighet med artikel 5.4 ska återsändas tillsammans med det intyg som avses i artikel 14, ska det sända handlingen i två exemplar.

Artikel 9

Översättning av handlingar

1.   Det sändande organ till vilket sökanden överlämnar en handling för översändande ska upplysa sökanden om att adressaten kan vägra att ta emot handlingen om den inte är avfattad på något av de språk som anges i artikel 12.1.

2.   Sökanden ska bära alla översättningskostnader innan handlingen översänds, om inte annat följer av eventuella senare beslut av domstol eller behörig myndighet om ersättningsskyldighet för sådana kostnader.

Artikel 10

Det mottagande organets mottagande av handlingar

1.   Vid mottagandet av en handling ska det mottagande organet automatiskt sända ett mottagningsbevis till det översändande organet snarast möjligt via det decentraliserade it-systemet eller, om mottagningsbeviset sänds på annat sätt, snarast möjligt och under alla omständigheter inom sju dagar från mottagandet, med användande av formulär D i bilaga I.

2.   Om framställningen om delgivning inte kan tillmötesgås på grundval av de uppgifter eller de handlingar som översänts, ska det mottagande organet utan onödigt dröjsmål ta kontakt med det sändande organet för att inhämta de uppgifter eller de handlingar som saknas, med användande av formulär E i bilaga I.

3.   Om framställningen om delgivning uppenbart ligger utanför denna förordnings tillämpningsområde eller om delgivning inte är möjlig på grund av att de formella kraven inte är uppfyllda, ska framställningen och de översända handlingarna genast efter mottagandet utan onödigt dröjsmål återsändas till det sändande organet tillsammans med ett meddelande om återsändande, med användande av formulär F i bilaga I.

4.   Om ett mottagande organ tar emot en handling för delgivning för vilken det saknar territoriell behörighet att delge ska det utan onödigt dröjsmål vidarebefordra den handlingen tillsammans med framställningen till det mottagande organ som har territoriell behörighet i den mottagande medlemsstaten, om framställningen uppfyller de villkor som föreskrivs i artikel 8.2. Det mottagande organet ska samtidigt informera det sändande organet om detta, med användande av formulär G i bilaga I. När det mottagande organ som har territoriell behörighet i den mottagande medlemsstaten har mottagit handlingen och framställningen ska det mottagande organet snarast möjligt, och under alla omständigheter inom sju dagar från mottagandet, sända ett mottagningsbevis till det sändande organet, med användande av formulär H i bilaga I.

Artikel 11

Delgivning av handlingar

1.   Det mottagande organet ska delge eller låta delge handlingen, antingen enligt rätten i den mottagande medlemsstaten eller på ett särskilt sätt som begärts av det sändande organet, såvida inte detta delgivningssätt är oförenligt med rätten i den medlemsstaten.

2.   Det mottagande organet ska vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att genomföra delgivningen så snart som möjligt och under alla omständigheter inom en månad från mottagandet. Om det inte har varit möjligt att delge handlingen inom en månad från mottagandet, ska det mottagande organet

a)

omedelbart underrätta det sändande organet med användande av formulär K i bilaga I eller, om det sändande organet har begärt information med användande av formulär I i bilaga I, med användande av formulär J i bilaga I, och

b)

fortsätta att vidta alla åtgärder som är nödvändiga för delgivningen av handlingar, om delgivningen förefaller vara möjlig inom rimlig tid, såvida inte det sändande organet anger att delgivning inte längre är nödvändig.

Artikel 12

Vägran att ta emot en handling

1.   Adressaten har rätt att vägra att ta emot den handling som ska delges om handlingen inte är avfattad på eller åtföljd av en översättning till antingen:

a)

Ett språk som adressaten förstår.

b)

Den mottagande medlemsstatens officiella språk eller, om det finns flera officiella språk i den medlemsstaten, det officiella språket eller ett av de officiella språken på den plats där delgivningen ska ske.

2.   Om handlingen inte är avfattad på eller åtföljd av en översättning till ett språk som avses i punkt 1 b, ska det mottagande organet informera adressaten om den i punkt 1 föreskrivna rätten genom att till den handling som ska delges bifoga formulär L i bilaga I, vilket ska tillhandahållas på:

a)

Det officiella språket eller ett av de officiella språken i ursprungsmedlemsstaten.

b)

Ett språk som avses i punkt 1 b.

Om det finns något som tyder på att adressaten förstår en annan medlemsstats officiella språk, ska även formulär L i bilaga I på det språket tillhandahållas.

Om en medlemsstat översätter formulär L i bilaga I till ett tredjelands språk, ska den underrätta kommissionen om den översättningen så att den kan göras tillgänglig på den europeiska e-juridikportalen.

3.   Adressaten får vägra att ta emot handlingen antingen vid delgivningstillfället eller inom två veckor från delgivningstillfället genom en skriftlig förklaring om att mottagandet vägrats. För detta ändamål får adressaten antingen återsända formulär L i bilaga I till det mottagande organet eller en skriftlig förklaring om att adressaten vägrar att ta emot handlingen på grund av det språk på vilken den delgavs.

4.   Om det mottagande organet underrättas om att adressaten vägrar att ta emot handlingen enligt punkterna 1, 2 och 3, ska det omedelbart underrätta det sändande organet med användande av intyget om delgivning eller utebliven delgivning, i formulär K i bilaga I, och återsända framställningen och, i förekommande fall, de handlingar för vilka en översättning begärs.

5.   En vägran att ta emot delgivning av en handling kan avhjälpas genom delgivning med adressaten, i enlighet med denna förordning, av den handlingen tillsammans med en översättning till något av de språk som anges i punkt 1. I det fallet ska dagen för delgivning av handlingen vara den dag då handlingen och översättningen delgavs i enlighet med rätten i den mottagande medlemsstaten. Om en handling enligt en medlemsstatens rätt ska delges inom en viss tid, ska emellertid den dag som gäller sökanden vara den dag då den ursprungliga handlingen delgavs, i enlighet med artikel 13.2.

6.   Punkterna 1–5 ska tillämpas även på de övriga sätt att översända och delge rättegångshandlingar som anges i avsnitt 2.

7.   Vid tillämpning av punkterna 1 och 2 ska de diplomatiska och konsulära tjänstemännen, när det rör sig om delgivning enligt artikel 17, och myndigheten eller personen, när det rör sig om delgivning enligt artiklarna 18, 19 eller 20, underrätta adressaten om att denne har rätt att vägra att ta emot handlingen och om att antingen formulär L i bilaga I eller den skriftliga förklaringen om att mottagandet vägrats ska sändas till de berörda tjänstemännen respektive den berörda myndigheten eller personen.

Artikel 13

Delgivningsdag

1.   Om inte annat följer av artikel 12.5 ska delgivningsdagen vid delgivning enligt artikel 11 vara den dag då handlingen delgavs i enlighet med rätten i den mottagande medlemsstaten.

2.   Om en handling enligt en medlemsstats rätt ska delges inom viss tid, ska emellertid den dag som gäller sökanden vara samma dag som fastslås i medlemsstatens rätt.

3.   Denna artikel ska även tillämpas på de sätt att översända och delge rättegångshandlingar som anges i avsnitt 2.

Artikel 14

Delgivningsintyg och kopia av den delgivna handlingen

1.   När formaliteterna för delgivning av handlingen i fråga har fullgjorts ska det mottagande organet utfärda ett intyg om fullgörande av dessa formaliteter med användande av formulär K i bilaga I och sända det till det sändande organet, tillsammans med en kopia av den delgivna handlingen i de fall då artikel 8.4 är tillämplig.

2.   Det intyg som avses i punkt 1 ska utfärdas på ursprungsmedlemsstatens officiella språk eller ett av dess officiella språk eller på något annat språk som ursprungsmedlemsstaten har angett som godtagbart. Varje medlemsstat ska ange på vilka av unionens officiella språk formulär K i bilaga I kan fyllas i, utöver dess eget eller egna officiella språk.

Artikel 15

Kostnader för delgivning

1.   Delgivning av rättegångshandlingar med ursprung i en medlemsstat får inte ge upphov till någon ersättningsskyldighet för avgifter eller kostnader som den mottagande medlemsstaten har haft.

2.   Genom undantag från punkt 1 ska sökanden betala eller ersätta kostnader för

a)

anlitande av stämningsman eller annan person som är behörig enligt rätten i den mottagande medlemsstaten,

b)

användande av en särskild delgivningsform.

Medlemsstaterna ska fastställa en enhetlig avgift för anlitande av en stämningsman eller annan person som är behörig enligt rätten i den mottagande medlemsstaten. Den avgiften ska vara förenlig med proportionalitetsprincipen och principen om icke-diskriminering. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om sådana fastställda avgifter.

AVSNITT 2

Andra sätt att översända och delge rättegångshandlingar

Artikel 16

Översändande på diplomatisk eller konsulär väg

Varje medlemsstat får i undantagsfall sända rättegångshandlingar för delgivning på diplomatisk eller konsulär väg till de mottagande organen eller de centrala enheterna i en annan medlemsstat.

Artikel 17

Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

1.   Varje medlemsstat får, utan tvångsmedel, direkt genom sina egna diplomatiska eller konsulära tjänstemän utföra delgivning av rättegångshandlingar till personer som är bosatta i en annan medlemsstat.

2.   En medlemsstat får meddela kommissionen att den motsätter sig delgivning av rättegångshandlingar, som avses i punkt 1, på sitt territorium, om inte handlingarna ska delges en medborgare i den medlemsstat från vilken handlingarna härrör.

Artikel 18

Delgivning genom posttjänster

Delgivning av rättegångshandlingar får ske direkt genom posttjänster till personer som befinner sig i en annan medlemsstat i form av en rekommenderad försändelse med mottagningsbevis eller motsvarande.

Artikel 19

Elektronisk delgivning

1.   Delgivning av rättegångshandlingar får ske direkt med en person som har en känd delgivningsadress i en annan medlemsstat genom de elektroniska delgivningsmetoder som enligt rätten i forummedlemsstaten finns tillgängliga för inhemsk delgivning av handlingar, under förutsättning att

a)

handlingarna sänds och mottas med användning av kvalificerade elektroniska tjänster för rekommenderad leverans i den mening som avses i förordning (EU) nr 910/2014 och adressaten i förväg har gett sitt uttryckliga samtycke till att elektroniska delgivningsmetoder används för delgivning av handlingar inom ramen för rättsliga förfaranden, eller

b)

adressaten i förväg har gett sitt uttryckliga samtycke till att den domstol eller myndighet som handlägger förfarandet eller den part som ansvarar för delgivningen av handlingar i ett sådant förfarande skickar e-post till en bestämd e-postadress för delgivning av handlingar inom ramen för det rättsliga förfarandet och att adressaten bekräftar mottagandet av handlingen med ett mottagningsbevis, inklusive datum för mottagandet.

2.   I syfte att garantera en säker överföring får varje medlemsstat ange och meddela kommissionen de ytterligare villkor som krävs för att den ska godta elektronisk delgivning enligt punkt 1 b, om dess rätt innehåller strängare villkor i detta hänseende eller inte tillåter elektronisk delgivning per e-post.

Artikel 20

Direkt delgivning

1.   Varje person som har ett intresse av ett specifikt rättsligt förfarande får låta delge rättegångshandlingar direkt genom stämningsmän, tjänstemän eller andra behöriga personer i den medlemsstat där delgivning begärs, förutsatt att en sådan direkt delgivning är tillåten enligt den medlemsstatens rätt.

2.   En medlemsstat som tillåter direkt delgivning ska till kommissionen lämna uppgifter om de yrkeskategorier och behöriga personer som har tillstånd att utföra direkt delgivning av handlingar på dess territorium. Kommissionen ska göra den informationen tillgänglig för allmänheten via den europeiska e-juridikportalen.

KAPITEL III

ANDRA HANDLINGAR ÄN RÄTTEGÅNGSHANDLINGAR

Artikel 21

Översändande och delgivning av andra handlingar än rättegångshandlingar

Andra handlingar än rättegångshandlingar får översändas och delges i en annan medlemsstat i enlighet med denna förordning.

KAPITEL IV

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 22

Svarandes utevaro

1.   Om en stämningsansökan eller motsvarande handling måste översändas till en annan medlemsstat för delgivning enligt denna förordning och svaranden inte inställer sig, får avgörande inte meddelas förrän det har konstaterats att handlingen delgetts eller överlämnats i sådan tid att svaranden haft möjlighet att avge svaromål och att

a)

handlingen delgetts enligt en delgivningsform som föreskrivs i den mottagande medlemsstatens rätt för delgivning av handlingar i inhemska rättegångar mot personer som uppehåller sig på statens territorium, eller

b)

handlingen faktiskt lämnats till svaranden eller i dennes bostad på annat sätt som är tillåtet enligt denna förordning.

2.   Varje medlemsstat får meddela kommissionen att en domstol, utan hinder av punkt 1, får meddela avgörande även om intyg om att stämningsansökan eller motsvarande handling delgetts eller lämnats inte mottagits, under förutsättning att samtliga följande villkor är uppfyllda:

a)

Handlingen har översänts på ett sätt som föreskrivs i denna förordning.

b)

En period som domaren i varje särskilt fall anser skälig, dock minst sex månader, har förflutit sedan handlingen översändes.

c)

Inget intyg av något slag har mottagits, trots att skäliga ansträngningar gjorts att få ett sådant från behöriga myndigheter eller organ i den mottagande staten.

Denna information ska göras tillgänglig via den europeiska e-juridikportalen.

3.   Utan hinder av punkterna 1 och 2 får domstolen i motiverade brådskande fall besluta om interimistiska åtgärder eller säkerhetsåtgärder.

4.   Om en stämningsansökan eller motsvarande handling måste översändas till en annan medlemsstat för delgivning i enlighet med denna förordning och ett avgörande har meddelats mot en svarande i dennes utevaro, ska domstolen på ansökan av svaranden kunna medge att saken får prövas utan hinder av att fullföljdstiden utgått, om båda följande villkor är uppfyllda:

a)

Svaranden har, utan egen förskyllan, inte fått kännedom om handlingen i sådan tid att han eller hon haft möjlighet att avge svaromål och inte heller haft kännedom om avgörandet i sådan tid att han eller hon kunnat överklaga avgörandet.

b)

Svaranden har framlagt sannolika skäl för sin talan.

En ansökan om omprövning måste inges i rimlig tid efter det att svaranden har fått kännedom om avgörandet.

Varje medlemsstat får meddela kommissionen att en sådan ansökan om återställande av försutten tid kommer att avvisas om den inges efter utgången av en tidsfrist som medlemsstaten har fastställt i förklaringen. Den tidsfristen ska dock aldrig infalla tidigare än ett år från dagen för avgörandet. Denna information ska göras tillgänglig via den europeiska e-juridikportalen.

5.   Punkt 4 är inte tillämplig på avgöranden angående personers status eller kapacitet.

Artikel 23

Ändring av bilaga I

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24 med avseende på att ändra bilaga I i syfte att uppdatera de formulär som fastställs i den bilagan eller göra tekniska ändringar av dessa formulär.

Artikel 24

Utövande av delegeringen

1.   Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.   Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 23 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den 22 december 2020. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3.   Den delegering av befogenhet som avses i artikel 23 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.   Innan kommissionen antar en delegerad akt ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning.

5.   Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.   En delegerad akt som antas enligt artikel 23 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 25

Genomförandeakter som ska antas av kommissionen

1.   Kommissionen ska anta genomförandeakter om inrättande av det decentraliserade it-systemet, i vilka fastställs

a)

De tekniska specifikationer som fastställer de elektroniska kommunikationsmetoderna för det decentraliserade it-systemet.

b)

De tekniska specifikationerna för kommunikationsprotokollen.

c)

Målen för informationssäkerheten och relevanta tekniska åtgärder som säkerställer minimistandarderna för informationssäkerheten vad gäller behandlingen och kommunikationen av uppgifter inom det decentraliserade it-systemet.

d)

Minimimålen för tillgänglighet och eventuella därtill relaterade tekniska krav för de tjänster som tillhandahålls genom det decentraliserade it-systemet.

e)

Inrättandet av en styrkommitté som består av företrädare för medlemsstaterna för att säkerställa driften och underhållet av det decentraliserade it-systemet för att uppfylla målet med denna förordning.

2.   De genomförandeakter som avses i punkt 1 i denna artikel ska antas senast den 23 mars 2022 i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 26.2.

Artikel 26

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av en kommitté. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

Artikel 27

Referensprogramvara

1.   Kommissionen ska ansvara för skapandet, underhållet och den framtida utvecklingen av en referensprogramvara som medlemsstaterna kan välja att använda som sitt backend-system i stället för ett nationellt it-system. Skapandet, underhållet och den framtida utvecklingen av referensprogramvaran ska finansieras genom unionens allmänna budget.

2.   Kommissionen ska tillhandahålla, upprätthålla och stödja kostnadsfri implementering av de programvarukomponenter som ligger till grund för accesspunkterna.

Artikel 28

Kostnaderna för det decentraliserade it-systemet

1.   Varje medlemsstat ska bära kostnaderna för installationen, driften och underhållet av sina accesspunkter, vilka sammankopplar de nationella it-systemen inom ramen för det decentraliserade it-systemet.

2.   Varje medlemsstat ska bära kostnaderna för att upprätta och anpassa sina nationella it-system för att göra dem interoperabla med accesspunkterna, och ska bära kostnaderna för att administrera, driva och underhålla dessa system.

3.   Punkterna 1 och 2 ska inte påverka medlemsstaternas möjlighet att ansöka om bidrag för att stödja den verksamhet som avses i dessa punkter inom ramen för unionens finansieringsprogram.

Artikel 29

Förhållande till avtal eller överenskommelser mellan medlemsstater

1.   Denna förordning ska inom sitt tillämpningsområde ha företräde framför de bestämmelser som återfinns i bilaterala eller multilaterala avtal eller överenskommelser som ingåtts av medlemsstaterna, i synnerhet Haagkonventionen av den 15 november 1965 om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur, i förbindelserna mellan de medlemsstater som är parter i konventionerna.

2.   Denna förordning ska inte hindra medlemsstater från att bibehålla eller ingå avtal eller överenskommelser för att påskynda eller förenkla översändandet av handlingar, förutsatt att dessa avtal eller överenskommelser är förenliga med denna förordning.

3.   Medlemsstaterna ska till kommissionen översända

a)

en kopia av de avtal eller överenskommelser som avses i punkt 2 som ingås mellan medlemsstaterna samt utkast till sådana avtal eller överenskommelser som de avser att ingå samt

b)

uppgift om hävande eller ändringar av dessa avtal eller överenskommelser.

Artikel 30

Rättshjälp

Denna förordning ska inte påverka tillämpningen av artikel 24 i Haagkonventionen av den 1 mars 1954 eller artikel 13 i konventionen av den 25 oktober 1980 om internationell rättshjälp mellan de medlemsstater som är parter i dessa konventioner.

Artikel 31

Skydd av överförda uppgifter

1.   All behandling av personuppgifter som utförs i enlighet med denna förordning, inbegripet de behöriga myndigheternas utbyte eller överföring av personuppgifter, ska ske i överensstämmelse med förordning (EU) 2016/679.

Allt utbyte eller all överföring av uppgifter av behöriga myndigheter på unionsnivå ska ske i enlighet med förordning (EU) 2018/1725.

Personuppgifter som inte är relevanta för handläggningen av ett visst ärende ska omedelbart raderas.

2.   Den eller de behöriga myndigheterna enligt nationell rätt ska betraktas som personuppgiftsansvariga i den mening som avses i förordning (EU) 2016/679 med avseende på behandling av personuppgifter inom ramen för denna förordning.

3.   Utan hinder av punkterna 1 och 2 ska uppgifter som översänds enligt denna förordning endast användas av det mottagande organet för det ändamål för vilket de översänts.

4.   De mottagande organen ska säkerställa att sådana uppgifter förblir konfidentiella i enlighet med sin nationella rätt.

5.   Punkterna 3 och 4 ska inte påverka nationella lagar som gör det möjligt för registrerade personer att få reda på hur den information som översänds i enlighet med denna förordning används.

6.   Denna förordning ska inte påverka tillämpningen av direktiv 2002/58/EG.

Artikel 32

Respekt för grundläggande rättigheter enligt unionsrätten

Alla berörda personers grundläggande rättigheter och friheter ska iakttas och respekteras till fullo i enlighet med unionsrätten, i synnerhet rätten till lika tillgång till rättslig prövning, rätten till icke-diskriminering och rätten till skydd av personuppgifter och integritetsskydd.

Artikel 33

Kommunikation, offentliggörande och handbok

1.   Medlemsstaterna ska till kommissionen lämna den information som avses i artiklarna 3, 7, 12, 14, 17, 19, 20 och 22.

Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om en handling enligt deras nationella rätt ska delges inom en särskild tid enligt artiklarna 12.5 och 13.2.

2.   Medlemsstaterna får underrätta kommissionen om att de är i stånd att driva det decentraliserade it-systemet tidigare än vad som krävs enligt denna förordning. Kommissionen ska göra sådan information tillgänglig elektroniskt, särskilt via den europeiska e-juridikportalen.

3.   Kommissionen ska i Europeiska unionens officiella tidning offentliggöra den information som avses i punkt 1, med undantag för adresser och övriga kontaktuppgifter för organ och centrala enheter och de geografiska områden där de har behörighet.

4.   Kommissionen ska utarbeta och regelbundet uppdatera en handbok som ska innehålla den information som avses i punkt 1. Kommissionen ska göra handboken tillgänglig elektroniskt, särskilt genom det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område och på den europeiska e-juridikportalen.

Artikel 34

Övervakning

1.   Senast den 2 juli 2023 ska kommissionen upprätta ett detaljerat program för övervakning av denna förordnings resultat och effekter.

2.   I övervakningsprogrammet ska närmare anges vilka åtgärder som ska vidtas av kommissionen respektive av medlemsstaterna för att övervaka denna förordnings resultat och effekter. I programmet ska det anges när de uppgifter som avses i punkt 3 ska samlas in för första gången, vilket bör ske senast den 2 juli 2026, och därefter hur ofta dessa uppgifter ska samlas in.

3.   Medlemsstaterna ska förse kommissionen med följande uppgifter som behövs i övervakningssyfte, i de fall där de finns tillgängliga:

a)

Det antal framställningar om delgivning av handlingar som har översänts i enlighet med artikel 8.

b)

Det antal framställningar om delgivning av handlingar som har verkställts i enlighet med artikel 11.

c)

Det antal ärenden där framställningen om delgivning av handlingar översändes på annat sätt än genom det decentraliserade it-systemet i enlighet med artikel 5.4.

d)

Det antal intyg som mottagits om utebliven delgivning av handlingar.

e)

Det antal besked om vägran att ta emot handlingar av språkliga skäl som mottagits av de sändande organen.

4.   Referensprogramvaran och, om det är utrustat för detta, det nationella backend-systemet ska programmatiskt samla in de uppgifter som avses i punkt 3 a, b och d och regelbundet översända dem till kommissionen.

Artikel 35

Utvärdering

1.   Kommissionen ska senast fem år efter tillämpningsdagen för artikel 5 i enlighet med artikel 37.2 genomföra en utvärdering av denna förordning och lägga fram en rapport om de viktigaste resultaten för Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, vilken om så är lämpligt ska åtföljas av ett lagstiftningsförslag.

2.   Medlemsstaterna ska förse kommissionen med de uppgifter som är nödvändiga för utarbetandet av den rapport som avses i punkt 1.

Artikel 36

Upphävande

1.   Förordning (EG) nr 1393/2007 ska upphöra att gälla från och med tillämpningsdagen för den här förordningen, med undantag för artiklarna 4 och 6 som ska upphöra att gälla från och med den tillämpningsdag för artiklarna 5, 8 och 10 som avses i artikel 37.2 i den här förordningen.

2.   Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till den här förordningen och läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga III.

Artikel 37

Ikraftträdande och tillämpning

1.   Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 juli 2022.

2.   Artiklarna 5, 8 och 10 ska tillämpas från och med den första dagen i den månad som följer på perioden på tre år efter dagen för ikraftträdandet av de genomförandeakter som avses i artikel 25.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna i enlighet med fördragen.

Utfärdad i Bryssel den 25 november 2020.

På Europaparlamentets vägnar

D. M. SASSOLI

Ordförande

På rådets vägnar

M. ROTH

Ordförande


(1)  EUT C 62, 15.2.2019, s. 56.

(2)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 13 februari 2019 (ännu inte offentliggjord i EUT) och rådets ståndpunkt vid första behandlingen av den 4 november 2020 (ännu inte offentliggjord i EUT). Europaparlamentets ståndpunkt av den 23 november 2020 (ännu inte offentliggjord i EUT).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1393/2007 av den 13 november 2007 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (”delgivning av handlingar”) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1348/2000 (EUT L 324, 10.12.2007, s. 79).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG (EUT L 257, 28.8.2014, s. 73).

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG (EUT L 295, 21.11.2018, s. 39).

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

(7)  Rådets beslut 2001/470/EG av den 28 maj 2001 om inrättande av ett europeiskt rättsligt nätverk på privaträttens område (EGT L 174, 27.6.2001, s. 25).

(8)  Domstolens dom av den 2 mars 2017, Andrew Marcus Henderson/Novo Banco SA, C-354/15, ECLI:EU:C:2017:157.

(9)  Rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1182/71 av den 3 juni 1971 om regler för bestämning av perioder, datum och frister (EGT L 124, 8.6.1971, s. 1).

(10)  EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

(11)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

(12)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktiv om integritet och elektronisk kommunikation) (EGT L 201, 31.7.2002, s. 37).

(13)  EUT C 370, 31.10.2019, s. 24.


BILAGA I

FORMULÄR A

FRAMSTÄLLNING OM DELGIVNING AV HANDLINGAR

(Artikel 8.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1784 av den 25 november 2020 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur [delgivning av handlingar] (1))

Det sändande organets referensnr:

1.   SÄNDANDE ORGAN

1.1

Namn:

1.2

Adress:

1.2.1

Gata och nummer/postbox:

1.2.2

Ort och postnummer:

1.2.3

Land:

1.3

Tfn

1.4

Fax ((*)):

1.5

E-post:

2.   MOTTAGANDE ORGAN

2.1

Namn:

2.2

Adress:

2.2.1

Gata och nummer/postbox:

2.2.2

Ort och postnummer:

2.2.3

Land:

2.3

Tfn

2.4

Fax  ((*)):

2.5

E-post:

3.   SÖKANDE (2)

3.1

Namn:

3.2

Adress:

3.2.1

Gata och nummer/postbox:

3.2.2

Ort och postnummer:

3.2.3

Land:

3.3

Tfn  ((*)):

3.4

Fax  ((*)):

3.5

E-post:  ((*)):

4.   ADRESSAT

4.1

Namn:

4.1.1

Födelsedatum, om uppgiften finns tillgänglig:

4.2

Adress:

4.2.1

Gata och nummer/postbox:

4.2.2

Ort och postnummer:

4.2.3

Land:

4.3

Tfn  ((*)):

4.4

Fax  ((*)):

4.5

E-post:  ((*)):

4.6

Identitetsnummer/socialförsäkringsnummer/organisationsnummer/eller motsvarande  ((*)):

4.7

Annan information om adressaten  ((*)):

5.   DELGIVNINGSFORM

5.1

I enlighet med den mottagande medlemsstatens lagstiftning ☐

5.2

Enligt följande särskilda delgivningsform ☐

5.2.1

Om denna delgivningsform är oförenlig med den mottagande medlemsstatens lagstiftning, ska handlingarna delges i enlighet med den mottagande medlemsstatens lagstiftning:

5.2.1.1

Ja ☐

5.2.1.2

Nej ☐

6.   HANDLING SOM SKA DELGES

6.1

Handlingens art:

6.1.1

Rättegångshandling☐

6.1.1.1

Stämningsansökan ☐

6.1.1.2

Avgörande/dom ☐

6.1.1.3

Överklagande ☐

6.1.1.4

Annan rättegångshandling (vänligen precisera):

6.1.2

Andra handlingar än rättegångshandlingar ☐

6.2

Dag eller frist efter vilken delgivning inte längre är nödvändig  ((*)):

… (dag) … (månad) … (år)

6.3

Språk som handlingen är avfattad på:

6.3.1

Original BG ☐, ES ☐, CS☐, DE ☐, ET ☐, EL ☐, EN ☐, FR ☐, GA ☐, HR ☐, IT ☐, LV ☐, LT ☐, HU ☐, MT ☐, NL ☐, PL ☐, PT ☐, RO ☐, SK ☐, SL ☐, FI ☐, SV ☐, annat ☐ (vänligen precisera)

6.3.2

Översättning  ((*)) (BG ☐, ES ☐, CS☐, DE ☐, ET ☐, EL ☐, EN ☐, FR ☐, GA ☐, HR ☐, IT ☐, LV ☐, LT ☐, HU ☐, MT ☐, NL ☐, PL ☐, PT ☐, RO ☐, SK ☐, SL ☐, FI ☐, SV ☐, annat ☐ (vänligen precisera)

6.4

Antal bilagor:

7.   SPRÅK FÖR ATT INFORMERA ADRESSATEN OM RÄTTEN ATT VÄGRA ATT TA EMOT HANDLINGEN

För tillämpningen av artikel 12.2 i förordning (EU) 2020/1784, ange vilket av följande språk, utöver språket i den mottagande medlemsstaten, som informationen ska tillhandahållas på:

7.1

Det officiella språket eller ett av de officiella språken i ursprungsmedlemsstaten (3): BG ☐, ES ☐, CZ ☐, DE ☐, ET ☐, EL ☐, EN ☐, FR☐, GA ☐, HR ☐, IT ☐, LV ☐, LT ☐, HU ☐, MT ☐, NL ☐, PL ☐, PT ☐, RO ☐, SK ☐, SL ☐, FI ☐, SV ☐

7.2

Officiellt språk i en annan medlemsstat som adressaten kan tänkas förstå: BG ☐, ES ☐, CZ ☐, DE ☐, ET ☐, EL ☐, EN ☐, FR ☐, GA☐, HR ☐, IT ☐, LV ☐, LT ☐, HU ☐, MT ☐, NL ☐, PL ☐, PT ☐, RO ☐, SK ☐, SL ☐, FI ☐, SV ☐

8.   ÅTERSÄNDANDE AV ETT EXEMPLAR AV HANDLINGEN TILLSAMMANS MED DELGIVNINGSINTYGET (artikel 5.4 i förordning (EU) 2020/1784)

8.1

Ja (i detta fall ska den handling som ska delges översändas i två exemplar)☐

8.2

Nej ☐

9.   SKÄL TILL ATT INTE ÖVERSÄNDA HANDLINGEN VIA DET DECENTRALISERADE IT-SYSTEMET (artikel 5.4 i förordning (EU) 2020/1784) (4)

Elektroniskt översändande var inte möjligt på grund av

störningar i it-systemet

exceptionella omständigheter

1.

Enligt artikel 11.2 i förordning (EU) 2020/1784 ska alla åtgärder för delgivning av handlingen vidtas så snart som möjligt och under alla omständigheter inom en månad från mottagandet. Om delgivningen inte har kunnat genomföras inom en månad från mottagandet, måste det berörda organet underrättas om detta genom att den omständigheten anges i punkt 2 i intyget om delgivning eller utebliven delgivning av handlingar.

2.

Om framställningen om delgivning inte kan tillgodoses på grundval av den information eller de handlingar som har översänts, är mottagaren enligt artikel 10.2 i förordning (EU) 2020/1784 skyldig att med användning av formulär E i bilaga I till förordning (EU) 2020/1784 ta kontakt med detta organ för att skaffa den information eller de handlingar som saknas.

Ort:

Datum:

Underskrift och/eller stämpel eller elektronisk underskrift och/eller elektronisk stämpel:

FORMULÄR B (5)

BEGÄRAN OM FASTSTÄLLANDE AV ADRESSEN TILL DEN PERSON SOM SKA DELGES

(artikel 7.1 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1784 av den 25 november 2020 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur [delgivning av handlingar] (6)) (7)

Det sändande organets referensnr:

1.   SÄNDANDE ORGAN

1.1

Namn:

1.2

Adress:

1.2.1

Gata och nummer/postbox:

1.2.2

Ort och postnummer:

1.2.3

Land:

1.3

Tfn ((*)):

1.4

Fax  ((*)):

1.5

E-post:

2.   ANMODAD MYNDIGHET

2.1

Namn:

2.2

Adress:

2.2.1

Gata och nummer/postbox:

2.2.2

Ort och postnummer:

2.2.3

Land:

2.3

Tfn  ((*)):

2.4

Fax  ((*)):

2.5

E-post:

3.   ADRESSAT

3.1

Namn:

3.2

Senaste kända adress:

3.2.1

Gata och nummer/postbox:

3.2.2

Ort och postnummer:

3.2.3

Land:

3.3

Kända personuppgifter om adressaten (om denna är en fysisk person), om tillgängliga:

3.3.1

Namn vid födelsen:

3.3.2

Andra kända namn:

3.3.3

Födelsedatum och födelseort:

3.3.4

Identitetsnummer/socialförsäkringsnummer/eller motsvarande:

3.3.5

Moderns eller faderns namn vid födelsen:

3.3.6

Övriga uppgifter:

3.4

Kända personuppgifter om adressaten (om denna är en juridisk person), om tillgängliga:

3.4.1

Registreringsnummer eller motsvarande:

3.4.2

Namn på medlem(mar) i styrelsen/företrädare:

3.5

Tfn  ((*)):

3.6

Fax  ((*)):

3.7

E-post:  ((*)):

3.8

Övriga uppgifter, om tillgängliga:

Ort:

Datum:

Underskrift och/eller stämpel eller elektronisk underskrift och/eller elektronisk stämpel:

FORMULÄR C (8)

SVAR PÅ BEGÄRAN OM FASTSTÄLLANDE AV ADRESSEN TILL DEN PERSON SOM SKA DELGES

(artikel 7.1 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1784 av den 25 november 2020 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur [delgivning av handlingar] (9)) (10)

Den anmodade myndighetens referensnr:

Det sändande organets referensnr:

1.   ADRESSAT

1.1

Namn:

1.2

Känd adress:

1.2.1

Gata och nummer/postbox:

1.2.2

Ort och postnummer:

1.2.3

Land:

1.3

Adress kan inte fastställas ☐

1.4

Övriga uppgifter:

Ort:

Datum:

Underskrift och/eller stämpel eller elektronisk underskrift och/eller elektronisk stämpel:

FORMULÄR D

MOTTAGNINGSBEVIS

(artikel 10.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1784 av den 25 november 2020 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur [delgivning av handlingar] (11))


Detta mottagningsbevis bör översändas via det decentraliserade it-systemet eller på annat sätt så snart som möjligt efter mottagandet av handlingen och under alla omständigheter inom sju dagar från mottagandet (12).

Det sändande organets referensnr:

Det mottagande organets referensnr:

Adressat:

1.   DATUM FÖR MOTTAGANDET:

Ort:

Datum:

Underskrift och/eller stämpel eller elektronisk underskrift och/eller elektronisk stämpel:

FORMULÄR E

BEGÄRAN OM YTTERLIGARE UPPGIFTER ELLER HANDLINGAR FÖR DELGIVNING AV HANDLINGAR

(artikel 10.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1784 av den 25 november 2020 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur [delgivning av handlingar] (13))

Det sändande organets referensnr:

Det mottagande organets referensnr:

Adressat:

1.

Framställningen kan inte verkställas utan följande kompletterande uppgifter:

1.1

Adressatens namn ((*)):

1.2

Födelsedatum  ((*)):

1.3

Identitetsnummer/socialförsäkringsnummer/organisationsnummer/eller motsvarande  ((*)):

1.4

Annan uppgift (vänligen precisera):

2.

Framställningen kan inte verkställas utan följande handlingar:

2.1

Handlingar som ska delges  ((*)):

2.2

Betalningsunderlag  ((*)):

2.3

Annan handling (vänligen precisera):

Ort:

Datum:

Underskrift och/eller stämpel eller elektronisk underskrift och/eller elektronisk stämpel:

FORMULÄR F

MEDDELANDE OM ÅTERSÄNDANDE AV FRAMSTÄLLNING OCH HANDLING

(artikel 10.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1784 av den 25 november 2020 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur [delgivning av handlingar] (14))


Framställningen och handlingen måste återsändas genast efter mottagandet.

Det sändande organets referensnr:

Det mottagande organets referensnr:

Adressat:

1.   ORSAK TILL ÅTERSÄNDANDE:

1.1

Framställningen ligger uppenbart utanför förordningens tillämpningsområde:

1.1.1

Okänd adress ☐

1.1.2

Ärendet är inte av civil eller kommersiell natur ☐

1.1.3

Delgivningen sker inte från en medlemsstat till en annan ☐

1.1.4

Annan orsak (vänligen precisera):

1.2

De formella kraven har inte uppfyllts och därför är delgivning omöjlig:

1.2.1

Handlingen är svårläslig ☐

1.2.2

Fel språk har använts i formuläret ☐

1.2.3

Annan orsak (vänligen precisera):

1.3

Delgivningsformen är oförenlig med rätten i den mottagande medlemsstaten (artikel 11.1 i förordning (EU) 2020/1784) ☐

Ort:

Datum:

Underskrift och/eller stämpel eller elektronisk underskrift och/eller elektronisk stämpel:

FORMULÄR G

MEDDELANDE OM VIDAREBEFORDRAN AV FRAMSTÄLLNING OCH HANDLING TILL BEHÖRIGT MOTTAGANDE ORGAN

(artikel 10.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1784 av den 25 november 2020 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur [delgivning av handlingar] (15))


Framställningen och handlingen har vidarebefordrats till följande mottagande organ, som har territoriell behörighet att delge handlingen:

Det sändande organets referensnr:

Det mottagande organets referensnr:

Adressat:

1.   BEHÖRIGT MOTTAGANDE ORGAN

1.1

Namn:

1.2

Adress:

1.2.1

Gata och nummer/postbox:

1.2.2

Ort och postnummer:

1.2.3

Land:

1.3

Tfn

1.4

Fax ((*)):

1.5

E-post:

Ort:

Datum:

Underskrift och/eller stämpel eller elektronisk underskrift och/eller elektronisk stämpel:

FORMULÄR H

MOTTAGNINGSBEVIS FRÅN DET BEHÖRIGA MOTTAGANDE ORGAN SOM HAR TERRITORIELL BEHÖRIGHET TILL DET SÄNDANDE ORGANET

(artikel 10.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1784 av den 25 november 2020 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur [delgivning av handlingar] (16))


Detta mottagningsbevis bör översändas via det decentraliserade it-systemet eller på annat sätt så snart som möjligt efter mottagandet av handlingen och under alla omständigheter inom sju dagar från mottagandet (17).

Det sändande organets referensnr:

Det mottagande organets referensnr:

Adressat:

 

DATUM FÖR MOTTAGANDET:

Ort:

Datum:

Underskrift och/eller stämpel eller elektronisk underskrift och/eller elektronisk stämpel:

FORMULÄR I (18)

BEGÄRAN OM INFORMATION OM DELGIVNING ELLER UTEBLIVEN DELGIVNING AV HANDLINGAR

(artikel 11.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1784 av den 25 november 2020 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur [delgivning av handlingar] (19))


Delgivning ska ske så snart som möjligt. Om det inte har varit möjligt att delge handlingen inom en månad från mottagandet, ska det mottagande organet underrätta det sändande organet om detta.

Det sändande organets referensnr:

Det mottagande organets referensnr (om tillgängligt):

1.   FRAMSTÄLLNINGEN ÖVERSÄNDES MEN INGEN INFORMATION OM DELGIVNING ELLER UTEBLIVEN DELGIVNING HAR MOTTAGITS

1.1

Framställningen översändes ☐

datum: …

1.2

Mottagningsbeviset mottogs ☐

datum: …

1.3

Andra uppgifter mottogs ☐

2.   SÄNDANDE ORGAN

2.1

Namn:

Punkterna 2.2–2.6 är inte obligatoriska om en kopia av framställningen om delgivning av handling bifogas:

2.2

Adress:

2.2.1

Gata och nummer/postbox:

2.2.2

Ort och postnummer:

2.3

Land:

2.4

Tfn

2.5

Fax ((*)):

2.6

E-post:

3.   MOTTAGANDE ORGAN

3.1

Namn:

Dessa uppgifter är inte obligatoriska om en kopia av framställningen om delgivning av handling bifogas:

3.2

Adress:

3.2.1

Gata och nummer/postbox:

3.2.2

Ort och postnummer:

3.3

Land:

3.4

Tfn

3.5

Fax  ((*)):

3.6

E-post:

4.   ADRESSAT

4.1

Namn:

4.1.1

Födelsedatum, om uppgiften finns tillgänglig:

Dessa uppgifter är inte obligatoriska om en kopia av framställningen om delgivning av handling bifogas:

4.2

Adress:

4.2.1

Gata och nummer/postbox:

4.2.2

Ort och postnummer:

4.2.3

Land:

4.3

Tfn  ((*)):

4.4

Fax  ((*)):

4.5

E-post:  ((*)):

4.6

Identitetsnummer/socialförsäkringsnummer/organisationsnummer/eller motsvarande  ((*)):

4.7

Andra uppgifter om adressaten  ((*)):

Ort:

Datum:

Underskrift och/eller stämpel eller elektronisk underskrift och/eller elektronisk stämpel:

FORMULÄR J (20)

SVAR PÅ BEGÄRAN OM INFORMATION OM DELGIVNING ELLER UTEBLIVEN DELGIVNING AV HANDLINGAR

(artikel 11.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1784 av den 25 november 2020 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur [delgivning av handlingar] (21))

Den anmodade myndighetens referensnr:

Det sändande organets referensnr:

Adressat:

1.   INFORMATION OM STATUS FÖR DELGIVNINGEN AV HANDLINGEN

1.1

Framställningen har inte mottagits ☐

1.2

Av följande skäl kan framställningen inte verkställas inom en månad från mottagandet:

1.2.1

Adressatens nuvarande adress håller på att fastställas ☐

1.2.2

Delgivningen pågår – handlingarna har sänts till adressaten men överlämnandet har ännu inte bekräftats ☐

1.2.3

Delgivningen pågår – handlingarna har sänts till adressaten men tidsfristen för vägran att motta handlingar har ännu inte löpt ut ☐

1.2.4

Alla alternativ för delgivning har ännu inte uttömts ☐

1.2.5

Delgivningen har redan genomförts, se bifogad kopia av intyg ☐

1.2.6

Begäran besvarad den … (datum). Svar bifogas ☐

1.2.7

Begäran om ytterligare uppgifter eller handlingar är under behandling ☐

1.2.8

Annan orsak ☐

1.3

Framställningen beräknas verkställas senast den …

Ort:

Datum:

Underskrift och/eller stämpel eller elektronisk underskrift och/eller elektronisk stämpel:

FORMULÄR K

INTYG OM DELGIVNING ELLER UTEBLIVEN DELGIVNING AV HANDLINGAR

(artiklarna 11.2, 12.4 och 14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1784 av den 25 november 2020 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur [delgivning av handlingar] (22))


Delgivning ska ske så snart som möjligt. Om delgivning inte har kunnat ske inom en månad från mottagandet, ska det mottagande organet informera det sändande organet om detta (artikel 11.2 i förordning (EU) 2020/1784).

Det sändande organets referensnr:

Det mottagande organets referensnr:

Adressat:

1.   DELGIVNING (artikel 14)

1.1

Dag och plats för delgivning

1.2

Handlingen

1.2.1

delgavs i enlighet med den mottagande medlemsstatens rätt, dvs.

1.2.1.1

överlämnades till ☐

1.2.1.1.1

adressaten personligen ☐

1.2.1.1.2

en annan person ☐

1.2.1.1.2.1

Namn:

1.2.1.1.2.2

Adress:

1.2.1.1.2.2.1

Gata och nummer/postbox

1.2.1.1.2.2.2

Ort och postnummer

1.2.1.1.2.2.3

Land

1.2.1.1.2.3

Koppling till adressaten

Familjemedlem ☐ anställd ☐ annan ☐

1.2.1.1.3

adressatens adress ☐

1.2.1.1.4

annan adress (vänligen precisera)☐ (23)

1.2.1.2

delgavs med hjälp av posttjänster ☐

1.2.1.2.1

utan mottagningsbevis ☐

1.2.1.2.2

med bifogat mottagningsbevis ☐

1.2.1.2.2.1

från adressaten ☐

1.2.1.2.2.2

från annan person ☐

1.2.1.2.2.2.1

Namn

1.2.1.2.2.2.2

Adress

1.2.1.2.2.2.2.1

Gata och nummer/postbox:

1.2.1.2.2.2.2.2

Ort och postnummer:

1.2.1.2.2.2.2.3

Land:

1.2.1.2.2.2.3

Koppling till adressaten:

familjemedlem ☐ anställd ☐ annan ☐

1.2.1.3

delgavs elektroniskt (ange hur): ☐

1.2.1.4

delgavs på annat sätt (ange hur):☐

1.2.2

delgavs på följande särskilda sätt (ange hur):☐

1.3

Handlingens adressat har i enlighet med artikel 12.2 i förordning (EU) 2020/1784 skriftligen underrättats om att adressaten kan vägra att ta emot handlingen om den inte är avfattad på eller åtföljd av en översättning till ett språk som han eller hon förstår eller det officiella språket eller något av de officiella språken på platsen för delgivningen.

2.   UNDERRÄTTELSE I ENLIGHET MED ARTIKEL 11.2 I FÖRORDNING (EU) 2020/1784

Det har inte varit möjligt att delge handlingen inom en månad från mottagandet.☐

3.   VÄGRAN ATT TA EMOT HANDLING (artikel 12.4 i förordning (EU) 2020/1784)

3.1.

Adressaten vägrade att ta emot handlingen på grund av det språk som den är avfattad på. ☐

3.1.1

Datum för delgivningsförsöket:

3.1.2

Datum för vägran, om uppgiften finns tillgänglig:

3.2

Handlingen bifogas.

3.2.1

Ja ☐

3.2.2

Nej ☐

4.   ORSAK TILL ATT HANDLINGEN INTE DELGETTS ADRESSATEN

4.1

Okänd adress

4.1.1

Åtgärder vidtogs för att fastställa adressen (24) Ja ☐ Nej ☐

4.2

Adressaten kunde inte hittas ☐

4.3

Delgivning kunde inte ske före det datum eller inom den tidsfrist som anges i punkt 6.2 i framställningen om delgivning av handling (formulär A) ☐

4.4

Annan orsak (vänligen precisera) ☐

4.5

Handlingen bifogas ja ☐ nej ☐

Ort:

Datum:

Underskrift och/eller stämpel eller elektronisk underskrift och/eller elektronisk stämpel:

FORMULÄR L

INFORMATION TILL ADRESSATEN OM RÄTTEN ATT VÄGRA ATT TA EMOT HANDLINGAR

(artikel 12.2 och 12.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1784 av den 25 november 2020 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur [delgivning av handlingar] (25))

Adressat:

I.   INFORMATION TILL ADRESSATEN

Den bifogade handlingen har delgetts i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1784.

Ni kan vägra att ta emot handlingen om den inte är avfattad på, eller åtföljs av en översättning till, antingen ett språk som ni förstår eller det officiella språket eller något av de officiella språken på platsen för delgivningen.

Om ni önskar utnyttja denna rättighet, måste ni vägra att ta emot handlingen vid delgivningen genom att vända er direkt till delgivningsmannen eller genom att inom två veckor från delgivningen fylla i och återsända detta formulär till nedanstående adress eller sända en skriftlig förklaring till nedanstående adress om att ni vägrar att ta emot den bifogade handlingen på grund av det språk som den är avfattad på.

Om ni vägrar att ta emot handlingen och den domstol eller myndighet som handlägger det rättsliga förfarande inom ramen för vilket delgivningen har blivit nödvändig därefter kommer fram till att vägran inte var motiverad, får den för omotiverad vägran av delgivning tillämpa rättsliga följder som föreskrivs i forummedlemsstatens rätt, såsom att anse att delgivningen är giltig.

II.   ADRESS FÖR ÅTERSÄNDANDE AV FORMULÄRET (26):

1.

Namn:

2.

Adress:

2.1

Gata och nummer/postbox:

2.2

Ort och postnummer:

2.3

Land:

3.

Referensnr:

4.

Tfn

5.

Fax ((*)):

6.

E-post:

III.   ADRESSATENS FÖRKLARING (27):

Jag vägrar att ta emot handlingen eftersom handlingen inte är avfattad på, eller åtföljs av en översättning till, ett språk som jag förstår eller det officiella språket eller något av de officiella språken på platsen för delgivningen.

Jag förstår följande språk:

Bulgariska

Litauiska

Spanska

Ungerska

Tjeckiska

Maltesiska

Tyska

Nederländska

Estniska

Polska

Grekiska

Portugisiska

Engelska

Rumänska

Franska

Slovakiska

Iriska

Slovenska

Kroatiska

Finska

Italienska

Svenska

Lettiska

Annat språk ☐ (vänligen precisera): …

Ort:

Datum:

Underskrift och/eller stämpel eller elektronisk underskrift och/eller elektronisk stämpel:


(1)  EUT L 405, 2.12.2020, s. 40.

((*))  Ej obligatoriskt.

(2)  Om det finns flera sökande, lämna information enligt punkterna 3.1–3.5.

(3)  Endast tillämpligt på medlemsstater med flera officiella språk.

(4)  Endast tillämpligt från och med den dag då det decentraliserade it-systemet tas i drift i enlighet med artikel 37.2 i förordning (EU) 2020/1784.

(5)  Användningen av detta formulär är inte obligatorisk.

(6)  EUT L 405, 2.12.2020, s. 40.

(7)  Detta formulär är endast tillämpligt på medlemsstater som lämnar hjälp i enlighet med artikel 7.1 a i förordning (EU) 2020/1784.

((*))  Ej obligatoriskt.

(8)  Användningen av detta formulär är inte obligatorisk.

(9)  EUT L 405, 2.12.2020, s. 40.

(10)  Detta formulär är endast tillämpligt på medlemsstater som lämnar hjälp i enlighet med artikel 7.1 a i förordning (EU) 2020/1784.

(11)  EUT L 405, 2.12.2020, s. 40.

(12)  Skyldigheten att sända ett mottagningsbevis via det decentraliserade it-systemet är endast tillämplig från och med den dag då det decentraliserade it-systemet tas i drift i enlighet med artikel 37.2 i förordning (EU) 2020/1784.

(13)  EUT L 405, 2.12.2020, s. 40.

((*))  Ej obligatoriskt.

(14)  EUT L 405, 2.12.2020, s. 40.

(15)  EUT L 405, 2.12.2020, s. 40.

((*))  Ej obligatoriskt.

(16)  EUT L 405, 2.12.2020, s. 40.

(17)  Skyldigheten att sända ett mottagningsbevis via det decentraliserade it-systemet är endast tillämplig från och med den dag då det decentraliserade it-systemet tas i drift i enlighet med artikel 37.2 i förordning (EU) 2020/1784.

(18)  Användningen av detta formulär är inte obligatorisk.

(19)  EUT L 405, 2.12.2020, s. 40.

((*))  Ej obligatoriskt.

(20)  Användningen av detta formulär är inte obligatorisk.

(21)  EUT L 405, 2.12.2020, s. 40.

(22)  EUT L 405, 2.12.2020, s. 40.

(23)  Adress som fastställts av det mottagande organet i enlighet med artikel 7.2 c i förordning (EU) 2020/1784.

(24)  Endast tillämpligt på medlemsstater som lämnar hjälp i enlighet med artikel 7.2 c i förordning (EU) 2020/1784.

(25)  EUT L 405, 2.12.2020, s. 40.

(26)  Fylls i av den myndighet som verkställer delgivningen.

((*))  Ej obligatoriskt.

(27)  Fylls i och undertecknas av adressaten.


BILAGA II

Upphävd förordning och en förteckning över ändringar av denna

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1393/2007 av den 13 november 2007 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (”delgivning av handlingar”) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1348/2000 (EUT L 324, 10.12.2007, s. 79)

 

Rådets förordning (EU) nr 517/2013 av den 13 maj 2013 om anpassning av vissa förordningar och beslut på områdena fri rörlighet för varor, fri rörlighet för personer, bolagsrätt, konkurrenspolitik, jordbruk, livsmedelssäkerhet, veterinära och fytosanitära frågor, transportpolitik, energi, beskattning, statistik, transeuropeiska nät, rättsväsende och grundläggande rättigheter, rättvisa, frihet och säkerhet, miljö, tullunion, yttre förbindelser, utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik samt institutioner, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning (EUT L 158, 10.6.2013, s. 1)

Endast ändringar av bilagorna I och II till förordning (EG) nr 1393/2007


BILAGA III

JÄMFÖRELSETABELL

Förordning (EG) nr 1393/2007

Denna förordning

Artikel 1.1

Artikel 1.1

Artikel 1.2

Artikel 1.2

Artikel 1.3

Artikel 1.3

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5.2, 5.3 och 5.4

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 4.1

Artikel 8.1

Artikel 4.2

Artikel 5.1

Artikel 4.3

Artikel 8.2

Artikel 4.4

Artikel 8.3

Artikel 4.5

Artikel 8.4

Artikel 5

Artikel 9

Artikel 6

Artikel 10

Artikel 7

Artikel 11

Artikel 8.1

Artikel 12.1, 12.2 och 12.3

Artikel 8.2

Artikel 12.4

Artikel 8.3

Artikel 12.5

Artikel 8.4

Artikel 12.6

Artikel 8.5

Artikel 12.7

Artikel 9

Artikel 13

Artikel 10

Artikel 14

Artikel 11

Artikel 15

Artikel 12

Artikel 16

Artikel 13

Artikel 17

Artikel 14

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 15

Artikel 20.1

Artikel 20.2

Artikel 16

Artikel 21

Artikel 17

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 18

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 19

Artikel 22

Artikel 20

Artikel 29

Artikel 21

Artikel 30

Artikel 31.1

Artikel 31.2

Artikel 22.1

Artikel 31.3

Artikel 22.2

Artikel 31.4

Artikel 22.3

Artikel 31.5

Artikel 22.4

Artikel 31.6

Artikel 32

Artikel 23.1

Artikel 33.1

Artikel 33.2

Artikel 23.2

Artikel 33.3

Artikel 23.3

Artikel 33.4

Artikel 34

Artikel 24

Artikel 35.1

Artikel 35.2

Artikel 25

Artikel 36

Artikel 26

Artikel 37

Bilaga I

Bilaga I

Bilaga II

Bilaga I

Bilaga II

Bilaga III

Bilaga III


Top