EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0581

Rådets förordning (EU) 2018/581 av den 16 april 2018 om temporärt upphörande med att tillämpa Gemensamma tulltaxans autonoma tullar på vissa varor av ett slag som ska införlivas med eller användas till luftfartyg, och om upphävande av förordning (EG) nr 1147/2002

OJ L 98, 18.4.2018, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/581/oj

18.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 98/1


RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2018/581

av den 16 april 2018

om temporärt upphörande med att tillämpa Gemensamma tulltaxans autonoma tullar på vissa varor av ett slag som ska införlivas med eller användas till luftfartyg, och om upphävande av förordning (EG) nr 1147/2002

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 31,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Genom rådets förordning (EG) nr 1147/2002 (1) upphörde tillämpningen av Gemensamma tulltaxans autonoma tullar temporärt för vissa delar, komponenter och andra varor av ett slag som ska införlivas med eller användas till civila luftfartyg, när de importeras med stöd av luftvärdighetsbevis. Den förordningen förenklade tullförfarandena för tullfri import av delar, komponenter och andra varor som används för tillverkning, reparation, underhåll, ombyggnad, modifiering eller omformning av luftfartyg. Mot bakgrund av den omfattande tekniska och lagstiftningsmässiga utveckling som ägt rum sedan 2002, och av tydlighetsskäl, bör förordning (EG) nr 1147/2002 ersättas.

(2)

Enligt information från medlemsstaterna är det temporära upphörande som infördes genom förordning (EG) nr 1147/2002 fortfarande nödvändigt för att man ska kunna minska den administrativa bördan för både de ekonomiska aktörerna i luftfartygssektorn och för medlemsstaternas tullmyndigheter, eftersom import enligt särskilda förfaranden med tullövervakning – såsom slutanvändning, aktiv förädling eller lagring i tullager – skulle vara betungande. Det temporära upphörandet bör därför fortsätta.

(3)

Mot bakgrund av att priserna på delar och komponenter som används i luftfartygssektorn i allmänhet är mycket högre än priserna på likartade varor som används för andra ändamål, är risken för att tullfritt importerade varor skulle användas i andra industrisektorer, och följaktligen risken för missbruk av det temporära upphörandet, mycket liten.

(4)

I kommissionens förordning (EU) nr 748/2012 (2) föreskrivs att för att en del ska få installeras i en typcertifierad produkt måste den åtföljas av ett intyg om auktoriserat underhåll/tillverkning (Easa-blankett 1), som utfärdats av en part som godkänts av luftfartsmyndigheter i unionen. Därför bör upphörandet av tullar villkoras av tillgången till ett intyg om auktoriserat underhåll/tillverkning eller, om det rör sig om reparation eller underhåll av varor som förlorat sin luftvärdighetsstatus, tillgången till ett tidigare intyg om auktoriserat underhåll/tillverkning.

(5)

Likvärdiga intyg utfärdade av tredjeländer och intyg som utfärdats inom ramen för bilaterala luftfartssäkerhetsavtal med unionen före inrättandet av Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa) bör dessutom också godtas som ett alternativ till intygen om auktoriserat underhåll/tillverkning (Easa-blankett 1).

(6)

Eftersom intyg utfärdas i elektronisk form bör det vara möjligt att göra intyg tillgängliga antingen med hjälp av elektronisk databehandlingsteknik eller andra hjälpmedel för dem som vill omfattas av upphörandet.

(7)

För att underlätta tullkontroller bör tulldeklarationen för övergång till fri omsättning innehålla en hänvisning till referensnumret på intyget om auktoriserat underhåll/tillverkning eller, om det rör sig om reparation eller underhåll av varor som förlorat sin luftvärdighetsstatus, referensnumret på ett tidigare intyg om auktoriserat underhåll/tillverkning.

(8)

Tullmyndigheterna i medlemsstaterna bör ha möjlighet att på importörens bekostnad begära ett expertutlåtande från en företrädare för de nationella luftfartsmyndigheterna om de har goda skäl att anta att ett intyg har förfalskats. Innan en sådan åtgärd vidtas bör dock tullmyndigheterna, beakta risken för att kostnaderna för expertutlåtandet skulle överstiga importörens fördel av att tillämpningen av tullarna upphör, om expertutlåtandet skulle visa att reglerna för utfärdande av dessa intyg inte har överträtts.

(9)

För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter i syfte att upprätta en förteckning över de rubriker, underrubriker och koder i den Kombinerade nomenklaturen som fastställs i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 (3) enligt vilka varor som kan komma i fråga för upphörande enligt denna förordning klassificeras, och i syfte att upprätta en förteckning över intyg som anses vara likvärdiga med intyget om auktoriserat underhåll/tillverkning (Easa-blankett 1). Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 (4).

(10)

Med tanke på de omfattande förändringar som denna förordning medför vad gäller varor som kan komma i fråga för upphörande av tillämpningen av autonoma tullar, godtagbara intyg om auktoriserat underhåll och förfaranden, samt av tydlighetsskäl, bör förordning (EG) nr 1147/2002 upphävas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Tillämpningen av Gemensamma tulltaxans autonoma tullar som fastställs i förordning (EEG) nr 2658/87 för delar, komponenter och andra varor av ett slag som ska införlivas med eller användas i luftfartyg och delar därav under deras tillverkning, reparation, underhåll, ombyggnad, modifiering eller omformning ska upphöra.

Tillämpningen av dessa Gemensamma tulltaxans autonoma tullar ska också upphöra för varor som förlorat sin luftvärdighetsstatus när de importeras för reparation eller underhåll.

2.   Kommissionen ska genom genomförandeakter upprätta en förteckning över de rubriker, underrubriker och koder i den Kombinerade nomenklaturen som fastställs i förordning (EEG) nr 2658/87 enligt vilka varor som kan komma i fråga för upphörande ska klassificeras. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 4.2.

Artikel 2

1.   För att varor ska omfattas av det upphörande som fastställs i artikel 1 ska deklaranten göra ett intyg om auktoriserat underhåll/tillverkning (Easa-blankett 1), såsom det fastställs i tillägg I till bilaga I till förordning (EU) nr 748/2012, eller ett likvärdigt intyg, tillgängligt för tullmyndigheterna när deklaranten inger tulldeklarationen för övergång till fri omsättning. Intyget ska göras tillgängligt med hjälp av elektronisk databehandlingsteknik eller andra hjälpmedel.

Tulldeklarationen för övergång till fri omsättning ska innehålla en hänvisning till referensnumret på intyget om auktoriserat underhåll/tillverkning eller, om det rör sig om reparation eller underhåll av varor som förlorat sin luftvärdighetsstatus, referensnumret på ett tidigare intyg om auktoriserat underhåll/tillverkning.

2.   Kommissionen ska genom genomförandeakter upprätta en förteckning över de intyg som anses vara likvärdiga med intyget om auktoriserat underhåll/tillverkning (Easa-blankett 1). Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 4.2.

Artikel 3

Om tullmyndigheterna har goda skäl att anta att ett intyg som gjorts tillgängligt för dem i enlighet med artikel 2.1 har förfalskats, får de begära ett expertutlåtande från en företrädare för de nationella luftfartsmyndigheterna. Importören ska stå för kostnaderna för expertutlåtandet.

När tullmyndigheterna fattar beslut om att begära ett expertutlåtande, ska de beakta risken för att kostnaderna för expertutlåtandet skulle överstiga importörens fördel av att tillämpningen av tullarna upphör, om expertutlåtandet skulle visa att reglerna för utfärdande av dessa intyg inte har överträtts.

Artikel 4

1.   Kommissionen ska biträdas av tullkodexkommittén, som inrättats genom artikel 285 i Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (5). Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

Artikel 5

Förordning (EG) nr 1147/2002 ska upphöra att gälla. Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till den här förordningen.

Artikel 6

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 19 april 2018. Artiklarna 1.1, 2.1, 3 och 5 ska dock tillämpas från och med den dag då de genomförandeakter som avses i artiklarna 1.2 och 2.2 i den här förordningen träder i kraft, och senast från och med den 31 december 2018.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 april 2018.

På rådets vägnar

R. PORODZANOV

Ordförande


(1)  Rådets förordning (EG) nr 1147/2002 av den 25 juni 2002 om temporärt upphörande med att tillämpa Gemensamma tulltaxans autonoma tullar på vissa varor som importeras med stöd av luftvärdighetsbevis (EGT L 170, 29.6.2002, s. 8).

(2)  Kommissionens förordning (EU) nr 748/2012 av den 3 augusti 2012 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för luftvärdighets- och miljöcertifiering av luftfartyg och tillhörande produkter, delar och anordningar samt för certifiering av konstruktions- och tillverkningsorganisationer (EUT L 224, 21.8.2012, s. 1).

(3)  Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 256, 7.9.1987, s. 1).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1).


Top