EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1701

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1701 av den 19 augusti 2016 om fastställande av regler för formatet för inlämning av arbetsplaner för insamling av data inom sektorerna för fiske och vattenbruk [delgivet med nr C(2016) 5304]

C/2016/5304

OJ L 260, 27.9.2016, p. 153–228 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1701/oj

27.9.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 260/153


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2016/1701

av den 19 augusti 2016

om fastställande av regler för formatet för inlämning av arbetsplaner för insamling av data inom sektorerna för fiske och vattenbruk

[delgivet med nr C(2016) 5304]

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 av den 15 maj 2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/2006 och (EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011 (1), särskilt artikel 22.1 d, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 25 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 (2) ska medlemsstaterna samla in de biologiska, miljörelaterade, tekniska och socioekonomiska data som är nödvändiga för fiskeriförvaltningen.

(2)

Enligt artikel 21.1 i förordning (EU) nr 508/2014 ska medlemsstaterna till kommissionen på elektronisk väg lämna in arbetsplaner för datainsamling i enlighet med artikel 4.4 i rådets förordning (EG) nr 199/2008 (3) senast den 31 oktober året före det år då arbetsplanen ska börja tillämpas.

(3)

Enligt artikel 21.2 i förordning (EU) nr 508/2014 ska dessa arbetsplaner godkännas av kommissionen genom genomförandeakter senast den 31 december året före det år då arbetsplanen ska börja tillämpas.

(4)

Enligt artikel 22.1 d i förordning (EU) nr 508/2014 får kommissionen anta genomförandeakter för att fastställa regler om förfaranden, format och tidsplaner för inlämnande av dessa arbetsplaner.

(5)

Det bör tas hänsyn till de senaste datainsamlingskrav som behöver uppfyllas för att genomföra den gemensamma fiskeripolitiken enligt det fleråriga unionsprogrammet för insamling, förvaltning och utnyttjande av data inom sektorerna för fiske och vattenbruk för perioden 2017–2019 (4) och anges vilka uppgifter medlemsstaterna måste tillhandahålla när de lämnar in sina arbetsplaner för att säkerställa överensstämmelse med det fleråriga unionsprogrammet och säkerställa att detta genomförs på ett enhetligt sätt i hela unionen.

(6)

Kommissionen har tagit hänsyn till rekommendationen från vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF). Även företrädare för medlemsstaterna samlade i särskilda expertgrupper har konsulterats.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från kommittén för Europeiska havs- och fiskerifonden.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Arbetsplanernas innehåll

1.   Innehållet i arbetsplanerna för datainsamling för perioden 2017–2019 enligt artikel 21 i förordning (EU) nr 508/2014 ska presenteras i enlighet med mallen i bilagan till detta beslut.

2.   Vid tillämpning av denna bilaga gäller definitionerna i rådets förordning (EG) nr 1224/2009 (5), kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 404/2011 (6), förordning (EU) nr 1380/2013 och det fleråriga unionsprogrammet.

3.   De arbetsplaner som utarbetas av medlemsstaterna ska innehålla en beskrivning av följande:

a)

Data som ska samlas in i enlighet med det fleråriga unionsprogrammet.

b)

Tids- och rumsmässig fördelning samt frekvens för datainsamlingen.

c)

Datakällan samt förfaranden och metoder för att samla in och behandla uppgifter till de dataset som kommer att vara tillgängliga för slutanvändare.

d)

Den ram för kvalitetssäkring och kvalitetskontroll som ska garantera adekvat kvalitet på uppgifterna.

e)

Hur och när data ska finnas tillgängliga, med hänsyn till behov som anges av slutanvändarna av vetenskapliga utlåtanden.

f)

Arrangemang för internationellt och nationellt samarbete och samordning, bland annat bilaterala och multilaterala avtal.

g)

Hur unionens och medlemsstaternas internationella skyldigheter har beaktats.

4.   Innehåll och format för det som anges ovan ska uppfylla kraven i artiklarna 2–8 enligt närmare beskrivning i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Data som ska samlas in i enlighet med det fleråriga unionsprogrammet

1.   Medlemsstaterna ska samla in de data som anges i bilaga I i enlighet med det fleråriga unionsprogrammet.

2.   I bilaga II finns en jämförelse mellan tabellerna i det fleråriga unionsprogrammet och arbetsplanens tabeller och text.

Artikel 3

När, var och hur ofta data kommer att samlas in

1.   Specifikationerna för tids- och rumsmässig fördelning samt insamlingsfrekvens ska uppfylla kraven i kapitel III i det fleråriga unionsprogrammet. Om inga sådana krav har fastställts ska medlemsstaterna utarbeta och beskriva specifikationer för när, var och hur ofta data ska samlas in med hänsyn till historiska tidsserier, kostnadseffektivitet, relevant samordning mellan marina regioner och slutanvändarnas behov.

2.   Specifikationerna för tids- och rumsmässig fördelning samt frekvens för datainsamlingen ska rapporteras i

a)

tabell 4A och tabell 4B för data som erhållits vid provtagning av kommersiellt fiske,

b)

tabell 1A och tabell 1B för biologiska data som erhållits från forskningsstudier och kommersiellt fiske,

c)

tabell 1D för data som erhållits vid provtagning av fritidsfiske,

d)

tabell 1E för data som erhållits vid provtagning av relevanta anadroma och katadroma arter,

e)

tabell 1G för data som erhållits från forskningsstudier,

f)

tabell 3A för ekonomiska och sociala data om fisket,

g)

tabell 3B för ekonomiska och sociala data om fisket, och

h)

tabell 3C för ekonomiska och sociala data om beredningsindustrin.

Artikel 4

Datakällor, förfaranden och metoder för att samla in och behandla data

1.   När data primärt samlas in genom tillämpning av förordning (EG) nr 199/2008, enligt definitionen i artikel 1.1 a i den förordningen, ska datakällan beskrivas i

a)

tabell 1C,

b)

tabell 1D,

c)

tabell 1E,

d)

tabell 3A,

e)

textruta 3A,

f)

tabell 3B,

g)

textruta 3B,

h)

tabell 3C, och

i)

textruta 3C.

2.   När data samlas in enligt andra rättsakter än förordning (EG) nr 199/2008, enligt definitionen i artikel 15.1 a i den förordningen, ska datakällan beskrivas i

a)

tabell 2A,

b)

textruta 2A,

c)

tabell 3A, i relevanta fall, och

d)

textruta 3A, i relevanta fall.

3.   När det fleråriga unionsprogrammet hänvisar till en pilotstudie eller förenklad metodik ska medlemsstaterna beskriva en sådan studie, med angivande av syfte, varaktighet, metod och förväntade resultat, i

a)

pilotstudie 1 i avsnitt 1,

b)

pilotstudie 2 i avsnitt 1,

c)

pilotstudie 3 i avsnitt 3, och

d)

pilotstudie 4 i avsnitt 3.

4.   De planerade uppläggen för provtagningarna ska beskrivas i tabell 4A, textruta 4A och tabell 4B. Den referenspopulation som kommer att användas för att välja ut provtagningspopulationen ska beskrivas i tabell 4C och tabell 4D. Om provtagningen görs av observatörer ombord eller på land ska det anges hur stor andel av fångsten som omfattas, så att det framgår om alla arter, endast kommersiella arter eller endast vissa taxa i fångsten tas med i provtagningen.

5.   Metoder, definition och beräkning av sociala och ekonomiska variabler ska i relevanta fall följa vedertagna riktlinjer från kommissionens expertorgan. När detta inte är fallet ska medlemsstaterna tydligt beskriva och motivera det tillvägagångssätt som har använts i

a)

textruta 3A,

b)

textruta 3B, och

c)

textruta 3C.

6.   Medlemsstaterna ska samordna utformning och tillämpning av metoder på unionsnivå eller regional nivå för att korrigera och tilldela data för de delar av provtagningsplanerna för vilka ingen eller bristfällig provtagning har gjorts. Imputeringsmetoderna ska ta hänsyn till riktlinjer och metoder som antagits av internationella statistikorgan. Imputerade data ska flaggas tydligt vid rapportering till slutanvändarna.

Artikel 5

Kvalitetssäkring och kvalitetskontroll

1.   En ram för kvalitetssäkring och kvalitetskontroll ska beskrivas i allmänt tillgängliga dokument vilka det i tillämpliga fall hänvisas till i arbetsplanerna. Ramen ska fastställa allmänna principer, metoder och verktyg som kan ge vägledning och belägg för en effektiv gemensam strategi på europeisk och nationell nivå.

2.   Metoder som gäller kvalitet ska beskrivas i

a)

tabell 5A för provtagningsplaner för fångst, för fritidsfiske, för anadroma och katadroma arter och för forskningsstudier till havs,

b)

tabell 5B för variabler för fiskeverksamhet, ekonomiska och sociala data för fisket, ekonomiska och sociala data för vattenbruket och ekonomiska och sociala data för beredningsindustrin,

c)

textruta 2A,

d)

textruta 3A,

e)

textruta 3B, och

f)

textruta 3C.

3.   När data samlas in genom provtagning ska medlemsstaterna använda statistiskt rimliga upplägg som följer riktlinjerna för goda metoder från kommissionen, Ices (Internationella havsforskningsrådet), STECF eller andra av kommissionens expertorgan. Beskrivningen av provtagningsplanerna ska inbegripa, men inte begränsas till, uppgifter om syften, upplägg, förväntade svårigheter med genomförandet (inklusive underlåtenhet eller vägran att svara), arkivering av data, förfaranden för kvalitetssäkring och analysmetoder. Beskrivningen ska även omfatta definitionen av provtagningsenheter, provtagningsramar och deras täckning av målpopulationen (inklusive kriterier som används för täckning), stratifieringsscheman och urvalsmetoder för provtagningsenheter på primär, sekundär och lägre nivå. Om det går att kvantifiera målen kan de fastställas antingen direkt genom urvalsstorlek eller provtagningsfrekvens, eller genom en definition av de precisionsnivåer och konfidensgrader som ska uppnås. För censusdata ska medlemsstaterna ange om alla segment täcks, vilka delar av den totala populationen som saknas och hur dessa delar uppskattas. Kvaliteten på provtagningsdata ska visas med användning av kvalitetsindikatorer, i tillämpliga fall relaterade till noggrannhet och potentialen för systematiska fel.

Artikel 6

Slutanvändarnas tillgång till data

Tabell 6A ska användas för att ange när data blir tillgängliga för slutanvändarna.

Artikel 7

Regionala och internationella samarbets- och samordningsarrangemang

1.   I tabell 7A ska medlemsstaterna ange vilka relevanta regionala och internationella möten de deltar i och i tabell 7B hur överenskomna rekommendationer på marin regional nivå eller i tillämpliga fall på EU-nivå följs upp. Om rekommendationerna inte följs upp ska medlemsstaterna ange skälen under ”Comments” (Anmärkningar) i tabell 7B. Det ska anges vilken inverkan rekommendationerna har på medlemsstaternas datainsamling.

2.   I tabell 7C ska medlemsstaterna rapportera alla relevanta uppgifter om överenskommelser med andra medlemsstater. Dessa uppgifter ska visa vilken medlemsstat som samlar in vilken del av uppgifterna och säkerställa att all datainsamling täcks in, ange löptiden för överenskommelsen och ange vilken medlemsstat som kommer att ansvara för överföring av data till slutanvändarna.

3.   Utan hinder av de forskningsstudier till havs som listas i tabell 10 i det fleråriga unionsprogrammet får medlemsstaterna ta hänsyn till slutanvändarnas behov när de planerar studieinsatsen eller upplägget för provtagningen, under förutsättning att detta inte inverkar negativt på resultatens kvalitet och att det samordnas på marin regional nivå. Medlemsstaterna får komma överens med andra medlemsstater i samma region om att omfördela vissa arbetsuppgifter och bidrag. Om en överenskommelse görs med andra medlemsstater om fördelning av arbetsuppgifterna ska både deltagandet (fysiskt och/eller ekonomiskt) i varje enskild studie och varje medlemsstats rapporterings- och överföringsskyldigheter anges i textruta 1G.

Artikel 8

Internationella åtaganden

Medlemsstaterna ska ange alla relevanta krav för datainsamling som följer av deras internationella åtaganden i

a)

tabell 1A,

b)

tabell 1B,

c)

tabell 1C,

d)

tabell 4A,

e)

tabell 4B,

f)

tabell 7B, och

g)

tabell 7C.

Detta gäller både regionala fiskeriförvaltningsorganisationer/regionala fiskeriorgan till vilka dessa medlemsstater eller unionen är avtalsslutande parter och de partnerskapsavtal om hållbart fiske (FPA) enligt vilka deras flottor bedriver sin verksamhet.

Artikel 9

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 19 augusti 2016.

På kommissionens vägnar

Karmenu VELLA

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 149, 20.5.2014, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22).

(3)  Rådets förordning (EG) nr 199/2008 av den 25 februari 2008 om upprättande av en gemenskapsram för insamling, förvaltning och utnyttjande av uppgifter inom fiskerisektorn och till stöd för vetenskapliga utlåtanden rörande den gemensamma fiskeripolitiken (EUT L 60, 5.3.2008, s. 1).

(4)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1251 av den 12 juli 2016 om antagande av ett flerårigt unionsprogram för insamling, förvaltning och utnyttjande av data inom sektorerna för fiske och vattenbruk för perioden 2017–2019 (EUT L 207, 1.8.2016, s. 113).

(5)  Rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i unionen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006 (EUT L 343, 22.12.2009, s. 1).

(6)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 404/2011 av den 8 april 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1224/2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (EUT L 112, 30.4.2011, s. 1).


BILAGA I

INNEHÅLL

Avsnitt 1:   Biologiska data

Tabell 1A: Förteckning över bestånd som krävs

Tabell 1B: Planering av provtagning för biologiska variabler

Tabell 1C: Provtagningsintensitet för biologiska variabler

Tabell 1D: Fritidsfiske

Pilotstudie 1: Fritidsfiskets relativa andel av fångsterna jämfört med det kommersiella fiskets

Tabell 1E: Insamling av data för anadroma och katadroma arter i sötvatten

Textruta 1E: Insamling av data för anadroma och katadroma arter i sötvatten

Tabell 1F: Oavsiktliga bifångster av fåglar, däggdjur, reptiler och fisk

Pilotstudie 2: Fiskenivå och fiskeverksamhetens effekter på biologiska resurser och på marina ekosystem

Tabell 1G: Förteckning över forskningsstudier till havs

Textruta 1G: Förteckning över forskningsstudier till havs

Tabell 1H: Insamling och spridning av data från forskningsstudier

Avsnitt 2:   Data för fiskeverksamhet

Tabell 2A: Strategi för insamling av data om variabler för fiskeverksamhet

Textruta 2A: Strategi för insamling av data om variabler för fiskeverksamhet

Avsnitt 3:   Ekonomiska och sociala data

Tabell 3A: Populationssegment för insamling av ekonomiska och sociala data för fisket

Textruta 3A: Populationssegment för insamling av ekonomiska och sociala data för fisket

Pilotstudie 3: Data om sysselsättning efter utbildningsnivå och nationalitet

Tabell 3B: Populationssegment för insamling av ekonomiska och sociala data för vattenbruket

Textruta 3B: Populationssegment för insamling av ekonomiska och sociala data för vattenbruket

Pilotstudie 4: Miljödata om vattenbruket

Tabell 3C: Populationssegment för insamling av ekonomiska och sociala data för beredningsindustrin

Textruta 3C: Populationssegment för insamling av ekonomiska och sociala data för beredningsindustrin

Avsnitt 4:   Provtagningsstrategi för biologiska data från kommersiellt fiske

Tabell 4A: Beskrivning av provtagningsplan för biologiska data

Textruta 4A: Beskrivning av provtagningsplan för biologiska data

Tabell 4B: Beskrivning av provtagningsram för biologiska data

Tabell 4C: Data om fisket per medlemsstat

Tabell 4D: Landningsställen

Avsnitt 5:   Uppgifternas kvalitet

Tabell 5A: Ram för kvalitetssäkring av biologiska data

Tabell 5B: Ram för kvalitetssäkring av socioekonomiska data

Avsnitt 6:   Dataåtkomst

Tabell 6A: Dataåtkomst

Avsnitt 7:   Samordning

Tabell 7A: Planerad regional och internationell samordning

Tabell 7B: Uppföljning av rekommendationer och avtal

Tabell 7C: Bilaterala eller multilaterala avtal

AVSNITT 1

BIOLOGISKA DATA

Tabell 1A

Förteckning över bestånd som krävs

 

Arbetsplan

 

Datum för inlämning av arbetsplan

31.10.2016

MS

Reference years

Species

Region

RFMO/RFO/IO

Area/Stock

Selected for sampling (Y/N)

Average landings in the reference years (tons)

EU TAC (if any) (%)

Share (%) in EU landings

Threshold (Y/N)

Comments

GBR

2013-2015

Gadus morhua

Nordsjön och Östra Norra Ishavet

Ices

IIIa, IV, VIId

Y

180

8

 

 

 

GBR

2013-2015

Solea solea

Norra Atlanten

Ices

VIIa

Y

515

16

 

 

 

GBR

2013-2015

Solea solea

Norra Atlanten

Ices

VIIe

N

75

3

 

 

 

GBR

2013-2015

Nephrops norvegicus

Nordsjön och Östra Norra Ishavet

Ices

IV, FU 33

Y

150

6

 

 

 

ITA

2013-2015

Boops boops

Medelhavet och Svarta havet

GFCM

GSA17

N

240

 

7

 

 

ESP

2013-2015

Merluccius merluccius

Medelhavet och Svarta havet

GFCM

GSA06

Y

3 500

 

60

 

 

ESP

2013-2015

Merluccius merluccius

Medelhavet och Svarta havet

GFCM

GSA07

Y

3 500

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmärkningar: Denna tabell uppfyller punkt 2 a i ii iii i kapitel III av det fleråriga unionsprogrammet och artikel 2, artikel 3 och artikel 8 i detta beslut. Denna tabell är avsedd för att specificera data som ska samlas in enligt tabellerna 1A, 1B och 1C i det fleråriga unionsprogrammet. Använd tabellen för att ge en översikt över insamlingen av data på nivån område/bestånd. Alla provtagna individer ska identifieras på artnivå och om möjligt ska längdmätning göras.

Variabelns namn

Riktlinjer

MS

Medlemsstatens namn ska anges som ISO 3166-1 alfa3-koden, t.ex. ”DEU”

Reference years (Referensår)

Medlemsstaten ska rapportera det eller de år data faktiskt gäller. Medlemsstaten ska välja de 3 senaste åren med tillgängliga data. Ange referensåret eller referensåren som ”2013–2015”.

Species (Arter)

Medlemsstaten ska rapportera arter/bestånd (det latinska namnet) för vilka provtagning av biologiska variabler krävs enligt tabellerna 1A, 1B och 1C i det fleråriga unionsprogrammet, för alla områden där medlemsstatens fiskeflotta bedriver fiske

Region

Medlemsstaten ska hänvisa till den namngivningskonvention som används i tabell 5C i det fleråriga unionsprogrammet (nivå II). Om informationen gäller alla regioner, lägg in ”alla regioner”.

RFMO/RFO/IO

Medlemsstaten ska ange akronymen för behörig regional fiskeriförvaltningsorganisation (RFMO), regional fiskeorganisation (RFO) eller internationella organisationer (IO) för förvaltning/råd om arter/bestånd.

t.ex. RFMO: Iccat, GFCM, Nafo

t.ex. RFO: CECAF

t.ex. IO: Ices

Om ingen RFMO, RFO eller IO är tillämplig används ”NA” (ej tillämpligt).

Area/Stock (Område/bestånd)

Medlemsstaten ska ange området för angivna arter/bestånd, i enlighet med tabellerna 1A, 1B och 1C i det fleråriga unionsprogrammet (t.ex. GSA 16, Ices-områden I, II, Ices-områden IIIa, IV, VIId osv.).

Selected for sampling (Utvald för provtagning) (Y/N)

Medlemsstaten ska ange med ”Y” (ja) eller ”N” (nej) om arten/beståndet valts ut för provtagning. Ange ”Y” (ja) om arten/beståndet har valts för provtagning för minst en variabel i tabell 1B i denna bilaga.

Average landings in the reference years (tons) (Genomsnittliga landningar under referensåren, ton)

Genomsnittliga landningar för varje art och bestånd under den senaste 3-åriga referensperioden. Medlemsstaten ska ange landningsdata enligt följande konventioner:

 

Om arten inte har landats alls, ange ”None” (inga).

 

Om de genomsnittliga landningarna är mindre än 200 ton ska inget värde anges för genomsnittliga landningar utan i stället ”< 200”.

 

Om de genomsnittliga landningarna överstiger 200 ton ska värdet för de genomsnittliga landningarna för den senaste 3-åriga referensperioden anges. Värdena för genomsnittliga landningar får avrundas till närmaste 5 eller 10 ton.

EU TAC (if any) (%) (EU-TAC, i förekommande fall))

Gäller endast bestånd som är föremål för TAC och kvotförordningar. I denna kolumn ska medlemsstaten:

Ange ”Ingen” om medlemsstaten inte har haft någon andel i EU-TAC för det berörda beståndet.

Ange den exakta andelen om medlemsstaten har haft en andel i EU-TAC för det berörda beståndet.

Share (%) in EU landings (Andel (%) av EU-landningar)

Gäller (i) alla bestånd i Medelhavet och (ii) alla bestånd utanför Medelhavet för vilka TAC ännu inte har definierats. I denna kolumn ska medlemsstaten:

Ange ”Ingen” om medlemsstaten inte har haft landningar av det berörda beståndet.

Ange den exakta andelen om medlemsstaten har haft andningar av det berörda beståndet, i fall medlemsstaten vill åberopa ett tröskelvärde.

Threshold (Y/N) (Tröskelvärde)

Ange med ”Y” (ja) eller ”N” (nej) om ett tröskelvärde tillämpas för rapporterad art/rapporterat bestånd, i enlighet med kapitel V i det fleråriga unionsprogrammet.

Comments (Anmärkningar)

Övriga anmärkningar.


Tabell 1 B

Planering av provtagning för biologiska variabler

 

Arbetsplan

 

Datum för inlämning av arbetsplan

31.10.2016

MS

Species

Region

RFMO/RFO/IO

Area/Stock

Frequency

Length

Age

Weight

Sex ratio

Sexual maturity

Fecundity

Comments

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

 

PRT

Pleuronectes platessa

Nordsjön och Östra Norra Ishavet

Ices

IV

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

Ej tillämpligt

 

PRT

Nephrops norvegius

Norra Atlanten

Ices

FU 7

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESP

Merluccius merluccius

Medelhavet och Svarta havet

GFCM

GSA06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESP

Merluccius merluccius

Medelhavet och Svarta havet

GFCM

GSA07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmärkningar: Denna tabell uppfyller punkt 2 a i ii iii i kapitel III av det fleråriga unionsprogrammet och artiklarna 2, 3 och 8 i detta beslut. Denna tabell är avsedd för att specificera data som ska samlas in enligt tabellerna 1A, 1B och 1C i det fleråriga unionsprogrammet. För arter som listas i denna tabell ska ytterligare biologiska parametrar (längd, ålder, vikt, könsfördelning, mognad och fruktsamhet) samlas in. För varje parameter och år, ange ”X” om datainsamling har ägt rum eller planeras. Denna tabell ska göra det möjligt att identifiera under vilka år data samlas in eller kommer att samlas in av medlemsstaten.

Variabelns namn

Riktlinjer

MS

Medlemsstatens namn ska anges som ISO 3166-1 alfa3-koden, t.ex. ”DEU”

Species (Arter)

Medlemsstaten ska rapportera arter/bestånd (det latinska namnet) för vilka provtagning av biologiska variabler krävs enligt tabellerna 1A, 1B och 1C i det fleråriga unionsprogrammet, för alla områden där medlemsstatens fiskeflotta bedriver fiske

Region

Medlemsstaten ska hänvisa till den namngivningskonvention som används i tabell 5C i det fleråriga unionsprogrammet (nivå II). Om informationen gäller alla regioner, lägg in ”alla regioner”.

RFMO/RFO/IO

Medlemsstaten ska ange akronymen för behörig regional fiskeriförvaltningsorganisation (RFMO), regional fiskeorganisation (RFO) eller internationella organisationer (IO) för förvaltning/råd om arter/bestånd.

t.ex. RFMO: Iccat, GFCM, Nafo

t.ex. RFO: CECAF

t.ex. IO: Ices

Om ingen RFMO, RFO eller IO är tillämplig används ”NA” (ej tillämpligt).

Area/Stock (Område/bestånd)

Medlemsstaten ska ange fiskeområdet för angivna arber/bestånd (t.ex. GSA 16, Ices-områden I, II, Ices-områden IIIa, IV, VIId osv.).

Frequency (Frekvens)

Medlemsstaten ska ange med vilken frekvens provtagningen kommer att äga rum (”M” (varje månad), ”Q” (varje kvartal), ”A” (varje år), ”O” (annan) – var god specificera).

Längd

Medlemsstaten ska ange det eller de år då provtagning kommer att göras avseende längd

Age (Ålder)

Medlemsstaten ska ange det eller de år då provtagning kommer att göras avseende ålder

Weight (Vikt)

Medlemsstaten ska ange det eller de år då provtagning kommer att göras avseende vikt

Sex ratio (Könsfördelning)

Medlemsstaten ska ange det eller de år då provtagning kommer att göras avseende könsfördelning

Sexual maturity (Könsmognad)

Medlemsstaten ska ange det eller de år då provtagning kommer att göras avseende könsmognad

Fecundity (Fruktsamhet)

Medlemsstaten ska ange det eller de år då provtagning kommer att göras avseende fruktsamhet

Comments (Anmärkningar)

Övriga anmärkningar.


Tabell 1C

Sampling intensity for biological variables (Provtagningsintensitet för biologiska variabler)

 

Arbetsplan

 

Datum för inlämning av arbetsplan

31.10.2016

MS

MS partcipating in sampling

Sampling year

Species

Region

RFMO/RFO/IO

Area / Stock

Variables

Data sources

Planned minimum no of individuals to be measured at the national level

Planned minimum no of individuals to be measured at the regional level

Comments

FRA

FRA-GBR-BEL

2017

Solea solea

Nordsjön och Östra Norra Ishavet

Ices

IIIa, IV, VIId

ålder

Kommersiellt

 

 

 

FRA

FRA-GBR-BEL

2017

Solea solea

Nordsjön och Östra Norra Ishavet

Ices

IIIa, IV, VIId

kön

Studier

 

 

 

FRA

FRA-GBR-BEL

2017

Solea solea

Nordsjön och Östra Norra Ishavet

Ices

IIIa, IV, VIId

mognad

Kommersiellt

 

 

 

FRA

FRA-GBR-BEL

2017

Solea solea

Nordsjön och Östra Norra Ishavet

Ices

IIIa, IV, VIId

längd

kommersiellt

 

 

 

FRA

FRA

2017

Merluccius merluccius

Norra Atlanten

Ices

IIIa, IV, VI, VII, VIIIab

 

Kommersiellt

 

 

 

FRA

FRA

2017

Merluccius merluccius

Norra Atlanten

Ices

IIIa, IV, VI, VII, VIIIab

 

Studier

 

 

 

FRA

FRA

2017

Merluccius merluccius

Norra Atlanten

Ices

IIIa, IV, VI, VII, VIIIab

 

Studier

 

 

 

FRA

FRA

2017

Parapenaeus longirostris

Medelhavet och Svarta havet

GFCM

GSA09

 

Kommersiellt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmärkningar: Denna tabell uppfyller punkt 2 a i ii iii i kapitel III, kapitel IV av det fleråriga unionsprogrammet och artikel 2, 4.1 och 8 i detta beslut. Denna tabell är avsedd för att specificera data som ska samlas in enligt tabellerna 1A, 1B och 1C i det fleråriga unionsprogrammet. Förklara den planerade provtagningsstrategin med avseende på biologiska variabler.

Variabelns namn

Riktlinjer

MS

Medlemsstatens namn ska anges som ISO 3166-1 alfa3-koden, t.ex. ”DEU”

MS participating in sampling (Medlemsstater som deltar i provtagningen)

Om provtagningen har gjorts enligt ett regionalt samordnad program ska alla deltagande medlemsstater listas. I annat fall ska den medlemsstat som ansvarar för provtagningen listas. Länkar till planerade regionala och internationella bilaterala och multilaterala avtal, i förekommande fall, ska anges under ”Comments”.

Sampling year (Provtagningsår)

Medlemstaten ska ange det eller de år som planerade mål avser. Olika år ska anges på olika rader i tabellen. Alla berörda år ska tas med.

Species (Arter)

Medlemsstaten ska rapportera arter/bestånd (det latinska namnet) för vilka provtagning av biologiska variabler krävs enligt tabellerna 1A, 1B och 1C, för alla områden där medlemsstatens fiskeflotta bedriver fiske

Region

Medlemsstaten ska hänvisa till den namngivningskonvention som används i tabell 5C i det fleråriga unionsprogrammet (nivå II). Om informationen gäller alla regioner, lägg in ”alla regioner”.

RFMO/RFO/IO

Medlemsstaten ska ange akronymen för behörig regional fiskeriförvaltningsorganisation (RFMO), regional fiskeorganisation (RFO) eller internationella organisationer (IO) för förvaltning/råd om arter/bestånd.

t.ex. RFMO: Iccat, GFCM, Nafo

t.ex. RFO: CECAF

t.ex. IO: Ices

Om ingen RFMO, RFO eller IO är tillämplig används ”NA” (ej tillämpligt).

Area/Stock (Område/bestånd)

Medlemsstaten ska ange fiskeområdet för angivna arber/bestånd (t.ex. GSA 16, Ices-områden I, II, Ices-områden IIIa, IV, VIId osv.).

Variables (Variabler)

Rapportera variablerna längd, ålder, vikt, könsfördelning, könsmognad och fruktsamhet, i enlighet med tabell 1B i denna bilaga. Kombinationen av arter och variabler som anges i tabell 1B i denna bilaga ska överensstämma med dessa uppgifter.

Data sources (Datakällor)

Medlemsstaten ska ge en nyckelordsbeskrivning av de viktigaste datakällorna (t.ex. studier, kommersiella prover, marknadsprover, utkastprover osv.). Medlemsstaten ska rapportera den planerade provtagningen för ”commercial fisheries” (kommersiellt fiske) och ”surveys” (studier) separat.

Planerat minsta antal individer som ska mätas på nationell nivå

Medlemsstaten ska ange det totala planerade antalet fiskar som ska mätas på nationell nivå Använd ”Comments” för att kortfattat definiera den metod som används för att få fram dessa värden (t.ex. tidigare provtagning, simulering osv.).

Planerat minsta antal individer som ska mätas på regional nivå

Medlemsstaten ska ange det planerade minsta antalet fiskar som ska provtas som en del av ett regionalt samordnat program om ett sådant finns. I annat fall anges ”NA” (ej tillämpligt). Använd ”Comments” för att kortfattat definiera den metod som används för att få fram dessa värden (t.ex. tidigare provtagning, simulering osv.).

Comments (Anmärkningar)

Övriga anmärkningar.


Tabell 1D

Fritidsfiske

 

Arbetsplan

 

Datum för inlämning av arbetsplan

31.10.2016

MS

Sampling year

Area/EMU

RFMO/RFO/IO

Species

Applicable (Species present in the MS?)

Reasons for not sampling

Threshold (Y/N)

Annual estimate of catch? (Y/N)

Annual percentage of released catch? (Y/N)

Collection of catch composition data? (Y/N)

Type of Survey

Comments

GBR

2017

Nordsjön och Östra Norra Ishavet

Ices

Gadus morhua

Y

 

 

Y

Y

Y

Nationella uppskattningar av antalet resor och studier på plats av fångst per ansträngningsenhet

 

NLD

2017

Nordsjön och Östra Norra Ishavet

Ices

Anguilla anguilla

Y

 

 

Y

Y

Y

Nationella uppskattningar av antalet fritidsfiskare och fiskedagböcker

 

GBR

2017

Nordsjön och Östra Norra Ishavet

Ices

Hajar

N

 

 

Y

Y

Y

Nationella uppskattningar av antalet resor och studier på plats av fångst per ansträngningsenhet

 

DEU

2017

Östersjön

Ices

Rockor

Y

Inga fångster

 

N

N

 

 

 

 

 

Östersjön

Ices

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Östersjön

Ices

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norra Atlanten

Ices

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norra Atlanten

Ices

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norra Atlanten

Ices

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medelhavet och Svarta havet

GFCM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medelhavet och Svarta havet

GFCM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medelhavet och Svarta havet

GFCM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmärkningar: Denna tabell uppfyller punkt 2 a iv i kapitel III av det fleråriga unionsprogrammet och artikel 2, 3 och 4.1 i detta beslut. Denna tabell är avsedd för att specificera data som ska samlas in enligt tabell 3 av det fleråriga unionsprogrammet, som även inkluderar marina och sötvattensfångster från fritidsfiske för anadroma och katadroma arter.

Variabelns namn

Riktlinjer

MS

Medlemsstatens namn ska anges som ISO 3166-1 alfa3-koden, t.ex. ”DEU”

Sampling year (Provtagningsår)

Medlemstaten ska ange året för planerad provtagning.

Area/ EMU

Medlemsstaten ska hänvisa till den namngivningskonvention som används i tabell 3 i det fleråriga unionsprogrammet.

När det gäller ål ska ålförvaltningsenhet (EMU) rapporteras.

RFMO/RFO/IO

Medlemsstaten ska ange akronymen för behörig regional fiskeriförvaltningsorganisation (RFMO), regional fiskeorganisation (RFO) eller internationella organisationer (IO) för förvaltning/råd om arter/bestånd.

t.ex. RFMO: Iccat, GFCM, Nafo

t.ex. RFO: CECAF

t.ex. IO: Ices

Om ingen RFMO, RFO eller IO är tillämplig används ”NA” (ej tillämpligt).

Species (Arter)

Medlemsstaten ska rapportera (om möjligt, det latinska) namnet på de arter för vilka provtagning för fritidsfiske krävs enligt tabell 3 i det fleråriga unionsprogrammet eller som identifieras av pilotstudier och/eller förvaltningsbehov för fritidsfiske (per region). Alla arter ska tas med, även arter som inte finns i medlemsstaten.

Applicable (Species present in the MS?) (Tillämpligt, finns arten i medlemsstaten?)

Medlemsstaten ska ange med ”Y” (ja) eller ”N” (nej) om arten finns i medlemsstaten.

Reasons for not sampling (Skäl till att inte provta)

Om arten finns i medlemsstaten men inte samlas in ska medlemsstaten ange orsaken eller orsakerna (fri text) för att inte provta denna art, med specifika hänvisningar när så är lämpligt (t.ex. att arten inte finns i området, förordningar eller lagar i landet, passar det tröskelvärde som krävs osv.).

Threshold (Tröskelvärde) (Y/N)

Medlemsstaten ska ange med ”Y” (ja) eller ”N” (nej)om ett tröskelvärde tillämpas för den angivna arten, i enlighet med kapitel V i det fleråriga unionsprogrammet.

Annual estimate of catch? (Årlig uppskattning av fångst?) (Y/N)

Medlemsstaten ska ange med ”Y” (ja) eller ”N” (nej) huruvida den årliga (uppskattningen av fångsten (vikt och/eller antal) planeras för arten

Annual percentage of released catch? (Årlig procentandel av frisläppt fångst?) (Y/N)

Medlemsstaten ska ange med ”Y” eller ”N” huruvida den årliga procentandelen frisläppt fångst (frekvens frisläppt fisk) planeras för den nämnda arten

Collection of catch composition data (Insamling av data om fångstens sammansättning)? (Y/N)

Medlemsstaten ska ange med ”Y” (ja) eller ”N” (nej) huruvida fångstens sammansättning (t.ex. längdstruktur) planeras för den nämnda arten

Type of Survey (Typ av studie)

Medlemsstaten ska ange vilka typer av studier som som ska göras för att samla in data om fritidsfiske (t.ex. studier på plats, telefonstudier, fiskardagböcker osv. eller kombinationer av dessa).

Comments (Anmärkningar)

Övriga anmärkningar.

Pilotstudie 1

Fritidsfiskets relativa andel av fångsterna jämfört med det kommersiella fiskets

Anmärkningar: Denna textruta uppfyller punkt 4 i kapitel V av det fleråriga unionsprogrammet och artikel 2 och artikel 4.3 a i detta beslut.

1.

Pilotstudiens syfte

2.

Pilotstudiens varaktighet

3.

Metod och förväntat resultat för pilotstudien

(högst 900 ord)

Tabell 1E

Insamling av data för anadroma och katadroma arter i sötvatten

 

Arbetsplan

 

Datum för inlämning av arbetsplan

31.10.2016

MS

Sampling period

Area

RFMO/RFO/IO

Species

Applicable (Y/N)

Reasons for not sampling

Water Body

Life stage

Fishery / Independent data collection

Method

Unit

Planned nos

Frequency

Comments

FIN

2017-2020

Östersjön

NASCO

Salmo salar

 

 

RIVER AAA

stirr

I

elektrofiske

n. platser

40

 

 

FIN

2017-2020

Östersjön

NASCO

Salmo salar

 

 

RIVER AAA

smolt

I

fälla

n. smolt

4 000

 

 

FIN

2017-2020

Östersjön

NASCO

Salmo salar

 

 

RIVER AAA

vuxen

I

räknare

n. räknare

1

 

 

FIN

2017-2020

Östersjön

NASCO

Salmo salar

 

 

RIVER AAA

vuxen

F

provtagning

n. prover

100

 

 

FIN

2017-2020

Östersjön

Ices

Anguilla anguilla

 

 

RIVER EEE

glas

I

elektrofiske

n. platser

40

 

 

FIN

2017-2020

Östersjön

Ices

Anguilla anguilla

 

 

RIVER EEE

gul

I

fälla

n. smolt

4 000

 

 

FIN

2017-2020

Östersjön

Ices

Anguilla anguilla

 

 

RIVER EEE

silver

I

räknare

n. räknare

1

 

 

GBR

2017-2020

UK Northern

Ices

Anguilla anguilla

 

 

N/A

glas

F

provtagning

n. prover

100

 

 

GBR

2017-2020

UK Northern

Ices

Anguilla anguilla

 

 

N/A

gul

I

fälla

n. fällor

1

 

 

GBR

2017-2020

UK Northern

Ices

Anguilla anguilla

 

 

N/A

silver

I

elektrofiske

n. platser

20

 

 

Anmärkningar: Denna tabell uppfyller punkterna 2 b c i kapitel III av det fleråriga unionsprogrammet och artikel 2, artikel 3 och artikel 4.1 i detta beslut. Denna tabell är avsedd för att specificera data som ska samlas in enligt tabell 1E i det fleråriga unionsprogrammet. Använd denna tabell för att ge en översikt av data som ska samlas in om kommersiellt sötvattenfiske för anadroma och katadroma arter.

Variabelns namn

Riktlinjer

MS

Medlemsstatens namn ska anges som ISO 3166-1 alfa3-koden, t.ex. ”DEU”

Sampling period (Provtagningsperiod)

Medlemstaten ska ange perioden för planerad provtagning.

Area (Område)

När det gäller ål ska ”EMU” (ålförvaltningsenhet) rapporteras.

I alla övriga fall ska det avrinningsområdet rapporteras

RFMO/RFO/IO

Medlemsstaten ska ange akronymen för behörig regional fiskeriförvaltningsorganisation (RFMO), regional fiskeorganisation (RFO) eller internationella organisationer (IO) för förvaltning/råd om arter/bestånd.

t.ex. RFMO: Iccat, GFCM, Nafo

t.ex. RFO: CECAF

t.ex. IO: Ices

Om ingen RFMO, RFO eller IO är tillämplig används ”NA” (ej tillämpligt).

Species (Arter)

Medlemsstaten ska rapportera arternas (latinska) namn Alla arter ska rapporteras, även arter som inte finns i medlemsstaten.

Applicable (Tillämpligt) (Y/N)

Medlemsstaten ska ange med ”Y” (ja) eller ”N” (nej)om arten finns i medlemsstaten eller om fiske av denna art är förbjudet.

Reasons for not sampling (Skäl till att inte provta)

Om arten finns i medlemsstaten men inte samlas in ska medlemsstaten ange orsaken eller orsakerna (fri text) för att inte provta denna art (t.ex. att arten inte finns i området, förordningar eller lagar i landet, passar det tröskelvärde som krävs osv.)

Water Body (Vattenförekomst)

Medlemsstaten ska fylla i namnet på det vattendrag/system som har valts (t.ex. indexflod).

Life stage (Livsstadium)

Medlemsstaten ska ange livsstadium för arten (t.ex. vuxen, glas, silver osv.)

Fishery/Independent data collection (Fiske/oberoende datainsamling)

Medlemsstaten ska ange huruvida data ska härledas från kommersiella fångster (fiske) eller från andra källor än kommersiella fångster (oberoende).

Method (Metod)

Medlemsstaten ska ange datakälla eller datakällor (t.ex. fälla, räknare, loggböcker osv. eller någon kombination av dessa metoder) från vilka data kommer att härledas.

Unit (Enhet)

För varje metod ska den planerade enheten för datarapportering anges (t.ex. antal fällor, antal räknare, antal enligt elektrofiske osv.).

Planned nos (Planerat antal)

Medlemsstaten ska ange det kvantifierbara (i siffror) mål som planeras för den valda enheten.

Frequency (Frekvens)

Medlemsstaten ska ange med vilken frekvens provtagningen kommer att äga rum (”M” (varje månad), ”Q” (varje kvartal), ”A” (varje år), ”O” (annan) – var god specificera).

Comments (Anmärkningar)

Övriga anmärkningar.

Textruta 1E

Insamling av data för anadroma och katadroma arter i sötvatten

Anmärkningar: Denna textruta uppfyller punkt 2 b och c i kapitel III av det fleråriga unionsprogrammet och artikel 2 i detta beslut.

Vald metod för insamling av data.

(högst 250 ord per område)

Tabell 1F

Oavsiktliga bifångster av fåglar, däggdjur, reptiler och fisk

 

Arbetsplan

 

Datum för inlämning av arbetsplan

31.10.2016

MS

Sampling period/year(s)

Region

RFMO/RFO/IO

Sub-area/Fishing ground

Scheme

Stratum ID code

Group of vulnerable species

Expected occurence of recordings

Comments

FRA

2017-2018

Nordsjön och Östra Norra Ishavet

Ices

 

demersal till havs

SCT SD1-5

fåglar

 

 

FRA

2017-2018

Medelhav et och Svarta havet

GFCM

 

 

 

 

 

 

FRA

2017-2018

Nordsjön och Östra Norra Ishavet

Ices

 

 

 

 

 

 

Anmärkningar: Denna tabell uppfyller punkt 3 a i kapitel III av det fleråriga unionsprogrammet och artikel 2 i detta beslut. Denna tabell är avsedd för att specificera data som ska samlas in enligt tabell 1D i det fleråriga unionsprogrammet. Förklara den planerade provtagningsstrategin.

Variabelns namn

Riktlinjer

MS

Medlemsstatens namn ska anges som ISO 3166-1 alfa3-koden, t.ex. ”DEU”

Sampling period (Provtagningsperiod)/år (ett eller flera)

Medlemstaten ska ange perioden för planerad provtagning. Ange referensåret eller referensåren som ”2017–2018”.

Region

Medlemsstaten ska hänvisa till den namngivningskonvention som används i tabell 5C i det fleråriga unionsprogrammet (nivå II). Om informationen gäller alla regioner, lägg in ”alla regioner”.

RFMO/RFO/IO

Medlemsstaten ska ange akronymen för behörig regional fiskeriförvaltningsorganisation (RFMO), regional fiskeorganisation (RFO) eller internationella organisationer (IO) för förvaltning/råd om arter/bestånd.

t.ex. RFMO: Iccat, GFCM, Nafo

t.ex. RFO: CECAF

t.ex. IO: Ices

Om ingen RFMO, RFO eller IO är tillämplig används ”NA” (ej tillämpligt).

Sub-area/Fishing ground (Delområde/fångstområde)

Medlemsstaten ska ange fiskeområdet för angivna arber/bestånd (t.ex. GSA 16, Ices-områden I, II, Ices-områden IIIa, IV, VIId osv.).

Scheme (Plan)

Medlemsstaten ska ange provtagningsprogrammet: ”at markets” (på marknader), ”at sea” (till havs), en kombination av båda eller ”other” (annan). Värdena ska överensstämma med de värden som rapporteras i tabell 4A och tabell 4B i denna bilaga, om inte det finns specifika program.

Stratum ID code (id-kod för stratum)

Medlemsstaten ska ange en unik kod för att identifiera varje stratum i planen. Värdena ska överensstämma med de värden som rapporteras i tabell 4A och tabell 4B i denna bilaga, om inte det finns specifika program.

Group of vulnerable species (Grupp av känsliga arter)

Medlemsstaten ska ange gruppen av arter baserat på bestämmelse 3 a i kapitel III i det fleråriga unionsprogrammet.

Expected occurence of recordings (Förväntat antal registreringar)

Medlemsstaten ska ange förväntat antal registreringar för individer som fångats som oavsiktlig bifångst, inbegripet frisläppta exemplar, i enlighet med tabell 1 D i det fleråriga unionsprogrammet. Fyll i med (+/-) antal eller ”X”.

Comments (Anmärkningar)

Övriga anmärkningar.

Pilotstudie 2

Fiskenivå och fiskeverksamhetens effekter på biologiska resurser och på marina ekosystem

Anmärkningar: Denna textruta uppfyller punkt 3 c i kapitel III av det fleråriga unionsprogrammet och artikel 2 och 4.3 b i detta beslut.

1.

Pilotstudiens syfte

2.

Pilotstudiens varaktighet

3.

Metod och förväntat resultat för pilotstudien

(högst 900 ord)

Tabell 1G

Förteckning över forskningsstudier till havs

 

Arbetsplan

 

Datum för inlämning av arbetsplan

31.10.2016

MS

Name of survey

Acronym

Mandatory (Y/N)

Threshold (Y/N)

Agreed at RCG level

MS participation

Area(s) covered

Period (Month)

Frequency

Days at sea planned

Type of sampling activities

Planned target

Map

Relevant international planning group - RFMO/RFO/IO

International database

Comments

NLD

Demersal Young Fish Survey

 

 

 

 

 

IVc

sept-okt

Årlig

10

Fiskeinsatser

33

Fig 7.1

ICES PGIPS

 

 

NLD

NS Herring Acoustic Survey

 

 

 

 

 

IIIa, IV

juli

Årlig

15

Echo Nm

50

Fig 7.2

ICES PGIPS

 

 

NLD

NS Herring Acoustic Survey

 

 

 

 

 

IIIa, IV

juli

X

15

Planktoninsatser

15

Fig 7.2

ICES PGIPS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmärkningar: Denna tabell uppfyller kapitel IV och kapitel V i det fleråriga unionsprogrammet och artiklarna 2 och 3 i detta beslut. Denna tabell är avsedd för att specificera vilka forskningsstudier till havs som anges i tabell 10 i det fleråriga unionsprogrammet och vilka kompletterande studier som ska genomföras av medlemsstaten.

Variabelns namn

Riktlinjer

MS

Medlemsstatens namn ska anges som ISO 3166-1 alfa3-koden, t.ex. ”DEU”

Name of survey (Studiens namn)

Medlemsstaten ska ange studiens syfte. För obligatoriska studier ska namnet vara detsamma som det som används i tabell 10 i det fleråriga unionsprogrammet

Acronym (Förkortning)

Medlemsstaten ska ange studiens akronym. För obligatoriska studier ska akronymen vara densamma som den som används i tabell 10 i det fleråriga unionsprogrammet

Mandatory (Obligatorisk) (Y/N)

Medlemsstaten ska ange ”Y” (ja) eller ”N” (nej) om studien ingår i tabell 10 i det fleråriga unionsprogrammet.

Threshold (Tröskelvärde) (Y/N)

Medlemsstaten ska ange ”Y” (ja) eller ”N” (nej) om ett tröskelvärde tillämpas, i enlighet med bestämmelse 7 i kapitel V i det fleråriga unionsprogrammet. Om ”Y” (ja), beskriv närmare i textruta 1G i denna bilaga.

Agreed at RCG level (Antaget på RCG-nivå)

Medlemsstaten ska ange ”Y” (ja) eller ”N” (nej) om det beslutats om studien på marin regional nivå.

MS participation (Medlemsstaternas deltagande)

Ange om en eller flera andra medlemsstater deltar i studien samt formen för deltagandet [”F” (finansiellt), ”T” (tekniskt), ”E” (insats) eller ”C” (kombination)]. Beskriv närmare i textruta 1G i denna bilaga. Om ingen annan medlemsstat deltar i undersökningen ska ”N/A” (ej tillämpligt) fyllas i i detta fält.

Area(s) covered (Område(n)) som omfattas

Medlemsstaten ska ange vilka områden man planerar att täcka. För obligatoriska studier ska området vara detsamma som det som används i tabell 10 i det fleråriga unionsprogrammet

Period (Month) (Månad)

Medlemsstaten ska ange vilken tidsperiod (i månader) man planerar att täcka. För obligatoriska studier skatidsperioden vara densamma som den som används i tabell 10 i det fleråriga unionsprogrammet.

Frequency (Frekvens)

Medlemsstaten ska ange studiens frekvens. ”Annual” (Årlig), ”Biennial” (Vartannat år), ”Triennial” (Vart tredje år) osv.

Days at sea planned (Planerade dagar till havs)

Medlemsstaten ska ange de dagar till havs som planeras på nationell nivå.

Type of sampling activities (Typ av provtagningsverksamhet)

Medlemsstaten ska ange typen av provtagningsaktivitet: Den huvudsakliga provtagningsverksamheten är den som överenskommits i den relevanta grupp som ansvarar för planeringen av studien, till skillnad från ytterligare provtagningsverksamhet. Använd en egen rad för varje typ av provtagningsverksamhet. Medlemsstaten uppmanas att använda kategorierna nedan: Fiskeinsatser, konduktivitet, temperatur, densitet (CTD), planktoninsatser osv.

Planned target (Planerat mål)

Medlemsstaten ska ange antalet planerade provtagningsaktiviteter.

Map (Karta)

Medlemsstaten ska införa en hänvisning till kartan, enligt textruta 1G i denna bilaga.

Relevant international planning group (Relevant internationell planeringsgrupp) – RFMO/RFO/IO

Medlemsstaten ska ange relevant internationell grupp som planerar studien och dess motsvarande RFMO/RFO/IO

Medlemsstaten ska ange akronymen för behörig regional fiskeriförvaltningsorganisation (RFMO), regional fiskeorganisation (RFO) eller internationella organisationer (IO) för förvaltning/råd om arter/bestånd.

t.ex. RFMO: Iccat, GFCM, Nafo

t.ex. RFO: CECAF

t.ex. IO: Ices

Om ingen RFMO, RFO eller IO är tillämplig används ”NA” (ej tillämpligt).

International database (Internationell databas)

Medlemsstaten ska ange namnet på den internationella databasen, i förhållande till de data som samlas in under forskningsstudion, eller ange ”no existing database” (ingen befintlig databas). Detta gäller förekomsten av en internationell databas, inte om data laddas upp eller inte.

Comments (Anmärkningar)

Övriga anmärkningar.

Textruta 1G

Förteckning över forskningsstudier till havs

Anmärkningar: Denna ruta uppfyller kapitel IV i det fleråriga unionsprogrammet och artikel 2 och artikel 7.3 i detta beslut. Denna tabell är avsedd för att specificera vilka forskningsstudier till havs som anges i tabell 10 i det fleråriga unionsprogrammet som ska genomföras. Medlemsstaterna ska ange specifikt huruvida forskningsstudien inkluderas i tabell 10 i det fleråriga unionsprogrammet eller är en ytterligare studie.

1.

Målen för studien

2.

Beskrivning av de metoder som används i studien. För obligatoriska studier, länka till manualerna. Inkludera en grafisk representation (karta)

3.

För internationellt samordnade studier, beskriv deltagande medlemsstater/fartyg och relevant internationell grupp som ansvarar för att planera studien

4.

Beskriv i tillämpliga fall den internationella uppgiftsdelningen (fysisk och/eller ekonomisk) och den överenskommelse om kostnadsfördelning som används.

5.

Förklara var tröskelvärdena gäller

(högst 450 ord per studie)

Tabell 1H

Insamling och spridning av data från forskningsstudier

 

Arbetsplan

 

Datum för inlämning av arbetsplan

31.10.2016

MS

Name of survey

Acronym

Type of data collected

Core/Additional variable

Used as basis for advice (Y/N)

Comments

NLD

North Sea IBTS

IBTS_NS_Q1

Biologiska data för torsk IVa

C

Y

 

NLD

North Sea IBTS

IBTS_NS_Q1

Biologiska data för skarpsill IVa

C

Y

 

NLD

North Sea IBTS

IBTS_NS_Q1

Sillyngel

C

Y

 

NLD

North Sea IBTS

IBTS_NS_Q1

CTD per insats

A

N

 

NLD

North Sea IBTS

IBTS_NS_Q1

Skräp i trålen

A

N

 

NLD

North Sea IBTS

IBTS_NS_Q1

Bottenfauna i trålen

A

N

 

NLD

Internation Blue whiting Acoustic survey

BWAS

Blåvitling akustiska/biologiska data

C

Y

 

NLD

Internation Blue whiting survey

BWAS

Observationer av marina däggdjur

A

N

 

NLD

International Mackerel and Horse Mackerel Egg Survey

MEGS

Produktion av makrillägg

C

Y

 

NLD

International Mackerel and Horse Mackerel Egg Survey

MEGS

CTD per insats

C

Y

 

ITA

Mediterranean international bottom trawl survey

MEDITS

Biologiska data för taggmakrill

C

Y

 

ITA

Mediterranean international bottom trawl survey

MEDITS

biologiska data för mulle

C

Y

 

Anmärkningar: Denna tabell uppfyller kapitel IV i det fleråriga unionsprogrammet. Denna tabell är avsedd för att specificera vilka data som ska samlas in när det gäller de forskningsstudier till havs som anges i tabell 1G i denna bilaga.

Variabelns namn

Riktlinjer

MS

Medlemsstatens namn ska anges som ISO 3166-1 alfa3-koden, t.ex. ”DEU”

Name of survey (Studiens namn)

Medlemsstaten ska ange studiens syfte. För obligatoriska studier ska namnet vara detsamma som det som används i tabell 10 i det fleråriga unionsprogrammet

Acronym (Förkortning)

Medlemsstaten ska ange studiens akronym. För obligatoriska studier ska akronymen vara densamma som den som används i tabell 10 i det fleråriga unionsprogrammet

Type of data collected (Typ av insamlade data)

Medlemsstaten ska ange typen av data som samlas in. Använd en egen rad för varje typ av data som samlats in. Medlemsstaten uppmanas att använda kategorierna nedan: Biologiska data för ett visst bestånd, yngeldata för ett visst bestånd, äggproduktion för ett visst bestånd, CTD per fiskeinsats, skräp per fiskeinsats, observationer av marina däggdjur, sköldpaddor, sjöfåglar och bottenfauna i trålen osv. Vid studier av flera arter kan olika bestånd grupperas

Core/Additional variable (Huvudsakliga och ytterligare variabler)

Huvudsakliga variabler är de som följer av huvudsaklig provtagningsverksamhet som avgör studiens upplägg. Ytterligare variabler är alla övriga. Rapportering av ytterligare variabler är inte obligatorisk.

Used as basis of advice (Använd som bas för förvaltningsråd) (Y/N)

Medlemsstaten ska ange ”Y” (ja) eller ”N” (nej) om de data som samlas in väntas ligga till grund för råd. Medlemsstater kan under ”Comments” ange typen av råd (beståndsbedömning, integrerad analys av ekosystem, nationell rådgivning osv.).

Comments (Anmärkningar)

Övriga anmärkningar.

AVSNITT 2

DATA FÖR FISKEVERKSAMHET

Tabell 2A

Strategi för insamling av data om variabler för fiskeverksamhet

 

Arbetsplan

 

Datum för inlämning av arbetsplan

31.10.2016

MS

Supra region

Region

Variable Group

Fishing technique

Length class

Metiers (level 6)

Data collected under control regulation appropriate for scientific use (Y/N/I)

Type of data collected under control regulation used to calculate the estimates

Expected coverage of data collected under control regulation (% of fishing trips)

Additional data collection (Y/N)

Data collection scheme

Planned coverage of data collected under complementary data collection (% of fishing trips)

Comments

FRA

Norra Atlanten

Nordsjön och Östra Norra Ishavet

Insats

Bomtrålare

18-< 24 m

Alla verksamhetsgrenar

I

Avräkningsnotor

50 %

Y

Studie med sannolikhetsurval

5 %

 

FRA

Norra Atlanten

Nordsjön och Östra Norra Ishavet

Insats

Bomtrålare

40 m eller större

OTBDEF8090

Y

Loggböcker , VMS - data , avräknngsnotor

100 %

N

Ingen

NA

 

FRA

Norra Atlanten

Nordsjön och Östra Norra Ishavet

Landningar

Drivgarn och fasta garn

12-< 18 m

Alla verksamhetsgrenar

I

Loggböcker , avräkningsnotor

75 %

Y

Indirekt studie

10 %

 

FRA

Norra Atlanten

Nordsjön och Östra Norra Ishavet

Landningar

 

 

Alla verksamhetsgrenar

N

NA

NA

Y

Studie utan sannolikhetsurval

5 %

 

FRA

Norra Atlanten

Nordsjön och Östra Norra Ishavet

Kapacitet

 

 

Alla verksamhetsgrenar

I

Loggböcker , avräkningsnotor

90 %

Y

Censusstudie

100 %

 

FRA

Norra Atlanten

Nordsjön och Östra Norra Ishavet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Norra Atlanten

Nordsjön och Östra Norra Ishavet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Norra Atlanten

Nordsjön och Östra Norra Ishavet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Norra Atlanten

Nordsjön och Östra Norra Ishavet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Norra Atlanten

Nordsjön och Östra Norra Ishavet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Norra Atlanten

Nordsjön och Östra Norra Ishavet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Norra Atlanten

Nordsjön och Östra Norra Ishavet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Norra Atlanten

Nordsjön och Östra Norra Ishavet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Norra Atlanten

Nordsjön och Östra Norra Ishavet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Medelhavet och Svarta havet

Medelhavet och Svarta havet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Medelhavet och Svarta havet

Medelhavet och Svarta havet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Medelhavet och Svarta havet

Medelhavet och Svarta havet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Medelhavet och Svarta havet

Medelhavet och Svarta havet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Medelhavet och Svarta havet

Medelhavet och Svarta havet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Medelhavet och Svarta havet

Medelhavet och Svarta havet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Medelhavet och Svarta havet

Medelhavet och Svarta havet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Medelhavet och Svarta havet

Medelhavet och Svarta havet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmärkningar: Denna tabell uppfyller bestämmelse 4 i kapitel III av det fleråriga unionsprogrammet och artikel 2 och 4.2 a i detta beslut. Denna tabell är avsedd för att ange och beskriva den metod som används för att härleda uppskattningar av representativa prover där data inte registreras enligt förordning (EU) nr 1224/2009 eller när data som samlats in enligt förordning (EU) nr 1224/2009 inte har rätt aggregationsnivå för den avsedda vetenskapliga användningen.

Variabelns namn

Riktlinjer

MS

Medlemsstatens namn ska anges som ISO 3166-1 alfa3-koden, t.ex. ”DEU”

Supra region (Supraregion)

Medlemsstaten ska hänvisa till den namngivningskonvention som används i tabell 5C i det fleråriga unionsprogrammet (nivå III). Om informationen gäller alla regioner, lägg in ”alla regioner”.

Region

Medlemsstaten ska hänvisa till den namngivningskonvention som används i tabell 5C i det fleråriga unionsprogrammet (nivå II). Om informationen gäller alla regioner, lägg in ”alla regioner”.

Variable group (Variabelgrupp)

Medlemsstaten ska hänvisa till den namngivningskonvention som används i tabell 4 i det fleråriga unionsprogrammet. Kan specificeras per variabel och inte variabelgrupp ifall olika källor används för olika variabler i samma variabelgrupp.

Fishing technique (Fiskemetod)

Medlemsstaten ska hänvisa till den namngivningskonvention som används i tabell 5B i det fleråriga unionsprogrammet. Sätt en asterisk om segmentet har grupperats med andra segment för datainsamlingsändamål. Inaktiva fartyg ska inkluderas som ett separat segment.

Length class (Längdklass)

Metiers (level 6) (Verksamhetsgren, nivå 6)

Medlemsstaten ska hänvisa till den namngivningskonvention som används i tabell 2 i det fleråriga unionsprogrammet. Ska identifieras endast om medlemsstaten har en specifik provtagningsram som definieras efter ”metier by segment” (verksamhetsgrenens segment). I annat fall kan medlemsstaten ange ”all metiers” (alla verksamhetsgrenar) men informationen måste rapporteras efter ”verksamhetsgrenens flottsegment”.

Data collected under control regulation appropriate for scientific use (Data insamlade enligt kontrollförordningen som lämpar sig för vetenskaplig användning) (Y/N/I)

Medlemsstaten ska ange ”Y” (ja), ”N” (nej) eller ”I” (otillräckligt).

Type of data collected under control regulation used to calculate the estimates (Typ av data som samlats in enligt kontrollförordningen som används för att beräkna uppskattningarna)

Medlemsstaten ska ange typen av data som samlas in. Loggböcker, avräkningsnotor, VMS-data osv.

Expected coverage of data collected under control regulation (% of fishing trips) (Förväntad täckning för data som samlats in enligt kontrollförordningen, % fiskeresor)

För varje datakälla ska planerad täckningsprocent och uppskattad bas för fiskeresor anges som indikatorer för en ram för kvalitetssäkring och kvalitetskontroll.

Additional data collection (Ytterligare datainsamling) (Y/N)

Medlemsstaten ska ange ”Y” (ja) eller ”N” (nej) om ytterligare datainsamling planeras.

Data collection scheme (Datainsamlingsprogram)

Medlemsstaten ska ange datainsamlingsprogrammet: Studie med sannolikhetsurval, studie med icke-sannolikhetsurval, indirekt studie, censusstudie, ingen osv.

Planned coverage of data collected under complementary data collection (% of fishing trips) (Planerad täckning för data som samlats in enligt kontrollförordningen, % fiskeresor)

För varje datakälla ska planerad täckningsprocent och uppskattad bas för fiskeresor anges som indikatorer för en ram för kvalitetssäkring och kvalitetskontroll.

Comments (Anmärkningar)

Övriga anmärkningar.

Textruta 2A

Strategi för insamling av data om variabler för fiskeverksamhet

Anmärkningar: Denna ruta uppfyller punkt 4 i kapitel III av det fleråriga unionsprogrammet och artikel 2 och 4.2 b och 5.2 i detta beslut. Den är avsedd för att ange och beskriva den metod som används för att härleda uppskattningar av representativa prover där data inte registreras enligt förordning (EU) nr 1224/2009 eller när data som samlats in enligt förordning (EU) nr 1224/2009 inte har rätt aggregationsnivå för den avsedda vetenskapliga användningen.

1.

Beskrivning av metoder för korsvalidering av olika datakällor.

2.

Beskrivning av metoder som används för att uppskatta värdet av landningar.

3.

Beskrivning av metoder som används för att uppskatta genomsnittspriset (det rekommenderas att viktade genomsnitt används resa för resa).

4.

Beskrivning av metoder som används för att planera insamling av kompletterande data (metod för provplanen, typ av data som samlas in, insamlingsfrekvens osv.).

(högst 900 ord per region)

AVSNITT 3

EKONOMISKA OCH SOCIALA DATA

Tabell 3 A

Populationssegment för insamling av ekonomiska och sociala data för fisket

 

Arbetsplan

 

Datum för inlämning av arbetsplan

31.10.2016

MS

Supra region

Fishing technique

Length class

Type of variables (E/S)

Variable

Data Source

Type of data collection scheme

Frequency

Planned sample rate %

Comments

ESP

Östersjön , Nordsjön och Östra Norra ishavet och Norra Atlanten

Bomtrålare

18-< 24 m

E

Landningarnas bruttovärde

frågeformulär

A - Census

 

 

 

ESP

Östersjön , Nordsjön och Östra Norra ishavet och Norra Atlanten

Bomtrålare

40 m eller större

E

Annan inkomst

frågeformulär

B - Studie med sannolikhetsurval

 

 

 

ESP

Medelhavet och Svarta havet

Drivgarn och fasta garn

12-< 18 m

E

Besättningens löner

frågeformulär

B - Studie utan sannolikhetsurval

 

 

 

 

 

 

 

S

Anställning efter kön

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmärkningar: Denna tabell uppfyller punkt 5 a och b i kapitel III av det fleråriga unionsprogrammet och artikel 2, 3, 4.1 och 4.2 i detta beslut. Denna tabell är avsedd för att specificera data som ska samlas in enligt tabellerna 5A och 6 i det fleråriga unionsprogrammet. Använd denna tabell för att ge en översikt över populationen för ekonomiska och sociala data i fiskesektorn.

Variabelns namn

Riktlinjer

MS

Medlemsstatens namn ska anges som ISO 3166-1 alfa3-koden, t.ex. ”DEU”

Supra region (Supraregion)

Medlemsstaten ska hänvisa till den namngivningskonvention som används i tabell 5C i det fleråriga unionsprogrammet (nivå III). Om informationen gäller alla regioner, lägg in ”alla regioner”.

Fishing technique (Fiskemetod)

Medlemsstaten ska hänvisa till den namngivningskonvention som används i tabell 5B i det fleråriga unionsprogrammet. Sätt en asterisk om segmentet har grupperats med andra segment för datainsamlingsändamål. Inaktiva fartyg ska inkluderas som ett separat segment.

Length class (Längdklass)

Type of variables (Typ av variabler) (E/S)

Medlemsstaten ska ange till vilken kategori variablerna hör: ”E” (ekonomisk) eller ”S” (social) baserat på tabell 5A i det fleråriga unionsprogrammet för ekonomiska variabler och tabell 6 i det fleråriga unionsprogrammet för sociala variabler

Variable (Variabel)

Medlemsstaten ska hänvisa till den namnkonvention som används i tabell 5A i det fleråriga unionsprogrammet, andra kolumnen för ekonomiska variabler, och tabell 6 i det fleråriga unionsprogrammet för sociala variabler

Data Source (Datakälla)

Medlemsstaten ska ange den datakälla som används (loggbok, avräkningsnotor, konton, frågeformulär osv.) Datakällor ska anges tydligt för varje variabel.

Type of data collection scheme (Typ av datainsamlingsmetod)

Medlemsstaten ska ange koden för datainsamlingsmetoden enligt följande: A – Census. B – Studie med sannolikhetsurval. C – Studie med icke-sannolikhetsurval. D – Indirekt studie. Om variabeln inte samlas in direkt utan uppskattas används ”indirect survey” (indirekt studie). I så fall ges ytterligare förklaring av datainsamlingsmetoden och uppskattningsmetoden i textruta 3A i denna bilaga.

Frequency (Frekvens)

Medlemsstaten ska ange med vilken frekvens ekonomiska och sociala data ska samlas in enligt bestämmelse 5 a och b i kapitel III i det fleråriga unionsprogrammet

Planned sample rate % (Planerad provfrekvens %)

Den planerade provfrekvensen (%) ska baseras på flottpopulationen, som definieras som fartyg som ingick i flottregistret den 31 december och alla aktiva fiskefartyg som fiskat minst en dag under året. När datainsamling inte ska göras för vissa variabler ska kolumnen ”Planerad provfrekvens (%)” fyllas i med ”N” (nej). Den planerade provfrekvensen kan modifieras baserat på uppdaterad information om den totala populationen (flottregister).

Comments (Anmärkningar)

Övriga anmärkningar.

Textruta 3 A

Populationssegment för insamling av ekonomiska och sociala data för fisket

Anmärkningar: Denna ruta uppfyller punkt 5 a och b i kapitel III av det fleråriga unionsprogrammet och artikel 2, 4, 4.1, 4.2, 4.5 och 5.2 i detta beslut. Den är avsedd för att specificera data som ska samlas in enligt tabellerna 5A och 6 i det fleråriga unionsprogrammet.

1.

Beskrivning av metoder som används för att välja de olika datakällorna.

2.

Beskrivning av metoder som används för att välja de olika typerna av datainsamling

3.

Beskrivning av metoderna som används för val av provtagningsram och tilldelningsmetod

4.

Beskrivning av metoder som används för uppskattningsförfaranden

5.

Beskrivning av metoder som används för datakvalitet

(högst 900 ord per region)

Pilotstudie 3

Data om sysselsättning efter utbildningsnivå och nationalitet

Anmärkningar: Denna ruta uppfyller punkt 5 b och 6 b i kapitel III av det fleråriga unionsprogrammet och artikel 2 och 3.3 c i detta beslut. Den är avsedd för att specificera data som ska samlas in under tabell 6 i det fleråriga unionsprogrammet.

1.

Pilotstudiens syfte

2.

Pilotstudiens varaktighet

3.

Metod och förväntat resultat för pilotstudien

(högst 900 ord)

Tabell 3B

Populationssegment för insamling av ekonomiska och sociala data för vattenbruket

 

Arbetsplan

 

Datum för inlämning av arbetsplan

31.10.2016

MS

Techniques

Species group

Type of variables (E/S)

Variable

Data source

Type of data collection scheme

Threshold (Y/N)

Frequency

Planned sample rate %

Comments

DEU

Kläckerier och yngelanläggningar

annan marin fisk

E

Omsättning

Räkenskaper

A - Census

 

 

 

 

DEU

Burar

havsabborre och guldsparid

E

Energikostnader

frågeformulär

B - Studie med sannolikhetsurval

 

 

 

 

DEU

Burar

lax

E

Energikostnader

frågeformulär

B - Studie utan sannolikhetsurval

 

 

 

 

 

 

 

S

Obetalt arbete per kön

 

 

 

 

 

 

Anmärkningar: Denna tabell uppfyller punkt 6 a och b i kapitel III och kapitel V av det fleråriga unionsprogrammet och artikel 2, artikel 3 och artikel 4.1 i detta beslut. Denna tabell är avsedd för att specificera data som ska samlas in enligt tabellerna 6 och 7 i det fleråriga unionsprogrammet. Använd denna tabell för att ge en översikt över insamlingen av ekonomiska och sociala data i vattenbruket.

Variabelns namn

Riktlinjer

MS

Medlemsstatens namn ska anges som ISO 3166-1 alfa3-koden, t.ex. ”DEU”

Techniques (Tekniker)

Medlemsstaten ska följa tabell 9 i det fleråriga unionsprogrammet för segmentering som ska tillämpas på insamling av vattenbruksdata.

Species group (Artgrupp)

Type of variables (Typ av variabler) (E/S)

Medlemsstaten ska ange till vilken kategori variablerna hör: ”E” (ekonomisk) eller ”S” (social) baserat på tabell 7 i det fleråriga unionsprogrammet för ekonomiska variabler och tabell 6 i det fleråriga unionsprogrammet för sociala variabler

Variable (Variabel)

Medlemsstaten ska hänvisa till den namnkonvention som används i tabell 7 i det fleråriga unionsprogrammet, andra kolumnen för ekonomiska variabler, och tabell 6 i det fleråriga unionsprogrammet för sociala variabler

Data Source (Datakälla)

Medlemsstaten ska ange de datakällor som används (konton, frågeformulär osv.). Datakällor ska anges tydligt för varje variabel.

Type of data collection scheme (Typ av datainsamlingsmetod)

Medlemsstaten ska ange koden för datainsamlingsmetoden enligt följande: A – Census. B – Studie med sannolikhetsurval. C – Studie med icke-sannolikhetsurval. D – Indirekt studie. Om variabeln inte samlas in direkt utan uppskattas används ”indirect survey” (indirekt studie). I så fall ges ytterligare förklaring av datainsamlingsmetoden och uppskattningsmetoden i textruta 3B i denna bilaga.

Threshold (Tröskelvärde) (Y/N)

Medlemsstaten ska ange ”Y” (ja) eller ”N” (nej) om ett tröskelvärde tillämpas, i enlighet med kapitel V i det fleråriga unionsprogrammet.

Frequency (Frekvens)

Medlemsstaten ska ange med vilken frekvens ekonomiska och sociala data ska samlas in enligt bestämmelse 6 a och b i kapitel III i det fleråriga unionsprogrammet

Planned sample rate % (Planerad provfrekvens %)

Planerad provfrekvens (%) ska baseras på populationen, enligt definitionen i bestämmelse 6 a i kapitel III det fleråriga unionsprogrammet. När datainsamling inte ska göras för vissa variabler ska kolumnen ”Planerad provfrekvens (%)” fyllas i med ”N” (nej). Den planerade provfrekvensen kan modifieras baserat på uppdaterad information om den totala populationen.

Comments (Anmärkningar)

Övriga anmärkningar.

Textruta 3 B

Populationssegment för insamling av ekonomiska och sociala data för vattenbruket

Anmärkningar: Denna ruta uppfyller punkterna 6 a och b i kapitel III av det fleråriga unionsprogrammet och artikel 2, artikel 4.1 och 4.5 samt artikel 5.2 i detta beslut. Den är avsedd för att specificera data som ska samlas in enligt tabellerna 5A och 7 i det fleråriga unionsprogrammet.

1.

Beskrivning av metoder som används för att välja de olika datakällorna.

2.

Beskrivning av metoder som används för att välja de olika typerna av datainsamling.

3.

Beskrivning av metoderna som används för val av provtagningsram och tilldelningsmetod.

4.

Beskrivning av metoder som används för uppskattningsförfaranden.

5.

Beskrivning av metoder som används för datakvalitet.

(högst 1 000 ord)

Pilotstudie 4

Miljödata om vattenbruket

Anmärkningar: Denna ruta uppfyller punkt 6 c i kapitel III av det fleråriga unionsprogrammet och artikel 2 och 4.3 d i detta beslut. Den är avsedd för att specificera data som ska samlas in under tabell 8 i det fleråriga unionsprogrammet.

1.

Pilotstudiens syfte

2.

Pilotstudiens varaktighet

3.

Metod och förväntat resultat för pilotstudien

(högst 900 ord)

Tabell 3C

Populationssegment för insamling av ekonomiska och sociala data för beredningsindustrin

 

Arbetsplan

 

Datum för inlämning av arbetsplan

31.10.2016

MS

Segment

Type of variables (E/S)

Variables

Data sources

Type of data collection scheme

Frequency

Planned sample rate %

Comments

ESP

Företag <= 10

E

Omsättning

räkenskaper

B - Studie med sannolikhetsurval

 

 

 

ESP

Företag 11-49

E

Andra driftskostnader

frågeformulär

B - Studie med sannolikhetsurval

 

 

 

ESP

Företag 50-250

E

Andra driftskostnader

frågeformulär

A - Census

 

 

 

ESP

Företag > 250

E

Annan inkomst

frågeformulär

B - Studie med sannolikhetsurval

 

 

 

ESP

 

S

Obetalt arbete per kön

 

 

 

 

 

Anmärkningar: Denna tabell uppfyller fotnot 6 i punkt 1.1 d i kapitel III av det fleråriga unionsprogrammet och artikel 2, artikel 3 och artikel 4.1 i detta beslut. Denna tabell är avsedd för att specificera data som ska samlas in enligt tabell 11 i det fleråriga unionsprogrammet. Använd denna tabell för att ge en översikt över insamlingen av ekonomiska och sociala data i beredningsindustrin. Specificera datainsamling för variabler som inte täcks av Estat eller för vilka ytterligare provtagning krävs. Ekonomiska data ska samlas in om fiskberedningsföretag med mindre än tio anställda och för företag som har fiskberedning som sekundär verksamhet, liksom för obetalt arbete och råmaterial. Sysselsättningsdata, efter kön, ska samlas in för alla företagsstorlekar.

Variabelns namn

Riktlinjer

MS

Medlemsstatens namn ska anges som ISO 3166-1 alfa3-koden, t.ex. ”DEU”

Segment

Kriterierna för segmentereringen ska vara antalet anställda personer. Följande segmentering rekommenderas: Företag <= 10. Företag 11–49. Företag 50–250. Företag > 250.

Type of variables (Typ av variabler) (E/S)

Medlemsstaten ska ange till vilken kategori variablerna hör: ”E” (ekonomisk) eller ”S” (social), baserat på tabell 11 i det fleråriga unionsprogrammet.

Variables (Variabler)

Medlemsstaten ska hänvisa till den namngivningskonvention som används i tabell 11 i det fleråriga unionsprogrammet.

Data Source (Datakälla)

Medlemsstaten ska ange de datakällor som används (konton, frågeformulär osv.). Datakällor ska anges tydligt för varje variabel.

Type of data collection scheme (Typ av datainsamlingsmetod)

Medlemsstaten ska ange koden för datainsamlingsmetoden enligt följande: A – Census. B – Studie med sannolikhetsurval. C – Studie med icke-sannolikhetsurval. D – Indirekt studie. Om variabeln inte samlas in direkt utan uppskattas används ”indirect survey” (indirekt studie). I så fall ges ytterligare förklaring av datainsamlingsmetoden och uppskattningsmetoden i textruta 3C i denna bilaga.

Frequency (Frekvens)

Medlemsstaten ska ange med vilken frekvens ekonomiska och sociala data ska samlas in.

Planned sample rate % (Planerad provfrekvens %)

Den planerade provfrekvensen (%) ska baseras på populationen. När datainsamling inte ska göras för vissa variabler ska kolumnen ”Planerad provfrekvens (%)” fyllas i med ”N” (nej). Den planerade provfrekvensen kan modifieras baserat på uppdaterad information om den totala populationen.

Comments (Anmärkningar)

Övriga anmärkningar.

Textruta 3C

Populationssegment för insamling av ekonomiska och sociala data för beredningsindustrin

Anmärkningar: Denna ruta uppfyller fotnot 6 i punkt 1.1 d i kapitel III av det fleråriga unionsprogrammet samt artikel 2, artikel 4.1 och 4.5 och artikel 5.2 i detta beslut. Den är avsedd för att specificera data som ska samlas in under tabell 11 i det fleråriga unionsprogrammet.

1.

Beskrivning av metoder som används för att välja de olika datakällorna.

2.

Beskrivning av metoder som används för att välja de olika typerna av datainsamling.

3.

Beskrivning av metoderna som används för val av provtagningsram och tilldelningsmetod.

4.

Beskrivning av metoder som används för uppskattningsförfaranden.

5.

Beskrivning av metoder som används för datakvalitet.

(högst 1 000 ord)

AVSNITT 4

PROVTAGNINGSSTRATEGI FÖR BIOLOGISKA DATA FRÅN KOMMERSIELLT FISKE

Tabell 4 A

Beskrivning av provtagningsplan för biologiska data

 

Arbetsplan

 

Datum för inlämning av arbetsplan

31.10.2016

MS

MS participating in sampling

Region

RFMO/RFO/IO

Sub-area / Fishing ground

Scheme

Stratum ID code

PSU type

Catch fractions covered

Species/Stocks covered for estimation of volume and length of catch fractions

Seasonality (Temporal strata)

Reference years

Average Number of PSU during the reference years

Planned number of PSUs

Comments

GBR

 

NSEA NA

 

 

Demersal till havs

SCT SD1-5

fartyg x resa

 

 

årlig

 

~ 4 000

40

 

GBR

 

NSEA NA

 

 

Demersal till havs

SCT SD2-5

fartyg x resa

 

 

årlig

 

~ 500

10

 

GBR

 

NSEA NA

 

 

Demersal till havs

SCT SD3-5

fartyg x resa

 

 

årlig

 

~ 2 000

6

 

GBR

 

NSEA NA

 

 

Demersal till havs

SCT SD4-5

fartyg x resa

 

 

årlig

 

~ 750

20

 

GBR

 

NSEA NA

 

 

Demersal till havs

SCT SD5-5

fartyg x resa

 

 

årlig

 

~ 15 000

6

 

GBR

 

NSEA NA

 

 

Demersal på land

SCT LD1-4

hamn X dag

 

 

årlig

 

~ 345

60

 

GBR

 

NSEA NA

 

 

Demersal på land

SCT LD2-4

hamn X dag

 

 

årlig

 

~ 7 000

20

 

GBR

 

NSEA NA

 

 

Demersal på land

SCT LD3-4

hamn X dag

 

 

årlig

 

~ 3 000

25

 

GBR

 

NSEA NA

 

 

Demersal på land

SCT LD4-4

hamn X dag

 

 

årlig

 

~ 1 000

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norra Atlanten

NAFO

NAFO

provtagning till havs

L3

fartygsresa

 

 

årlig

2015-2017

71

9

 

 

 

Andra regioner

IOTC

FAO 51 + 57

provtagning på land

T18

fartygsresa

 

 

årlig

2015-2017

157

120

 

Anmärkningar: Denna tabell uppfyller artikel 3, artikel 4.4 och artikel 8 i detta beslut och utgör grunden för att uppfylla punkt 2 a i i kapitel III av det fleråriga unionsprogrammet. Denna tabell är avsedd för att specificera data som ska samlas in enligt tabellerna 1A, 1B och 1C i det fleråriga unionsprogrammet. Använd denna tabell för att identifiera alla fiskeberoende provtagningsplaner i medlemsstaterna. Medlemsstaten ska lista strata i planen, primär provtagningsenhet (PSU), typ av och planerat antal PSU som kommer att finnas tillgängliga under inlämningsåret. För varje stratum ska medlemsstaten registrera det antal PSU den planerar att ta sig an.

Variabelns namn

Riktlinjer

MS

Medlemsstatens namn ska anges som ISO 3166-1 alfa3-koden, t.ex. ”DEU”

MS participating in sampling (Medlemsstater som deltar i provtagningen)

Om provtagningen har gjorts enligt ett regionalt samordnad program ska alla deltagande medlemsstater listas. I annat fall ska den medlemsstat som ansvarar för provtagningen listas. Länkar till planerade regionala och internationella bilaterala och multilaterala avtal, i förekommande fall, ska anges under ”Comments”.

Region

Medlemsstaten ska hänvisa till den namngivningskonvention som används i tabell 5C i det fleråriga unionsprogrammet (nivå II). Om informationen gäller alla regioner, lägg in ”alla regioner”.

RFMO/RFO/IO

Medlemsstaten ska ange akronymen för behörig regional fiskeriförvaltningsorganisation (RFMO), regional fiskeorganisation (RFO) eller internationella organisationer (IO) för förvaltning/råd om arter/bestånd.

t.ex. RFMO: Iccat, GFCM, Nafo

t.ex. RFO: CECAF

t.ex. IO: Ices

Om ingen RFMO, RFO eller IO är tillämplig används ”NA” (ej tillämpligt).

Sub-area/Fishing ground (Delområde/fiskeområde)

Medlemsstaten ska ange fiskeområdet (t.ex. rapportera Ices-område, GFCM, GSA, Nafo-område osv.).

Scheme (Plan)

Medlemsstaten ska ange provtagningsprogrammet: ”at markets” (på marknader), ”at sea” (till havs), en kombination av båda eller ”other” (annan). Om ”other” används (t.ex. annan [provtagning specifik för marknadsbestånd]) ska denna beskrivas i textruta 4A i denna bilaga.

Stratum ID code (id-kod för stratum)

Medlemsstaten ska ange en unik kod för att identifiera varje stratum i planen. Fri text eller kodning kan användas men den ska alltid sammanfalla med ”stratum-ID-koden” i tabell 4B i denna bilaga. Även strata utan täckning (dvs. inget planerat antal PSU) ska räknas upp för att ge ett mått på provtagningsplanens täckning

PSU type (PSU-typ)

Medlemsstaten ska ange den primära provtagningsenheten (PSU) inom varje stratum. PSU kan vara fiskeresa, fiskefartyg, hamn, fiskedag osv.

Catch fractions covered (Fångstandel som täcks)

Medlemsstaten ska ange vilken fångstandel som ska provtas. Ange ”Catch (Fångst” om bulkfångsten provtas, ”Landings” (Landningar), ”Discards” (Utkast), ”Landings+Discards” (Landningar+Utkast) osv.

Species/Stocks covered for estimation of volume and length of catch fractions (Arter/bestånd som täcks för uppskattning av fångstandelarnas volym och längd)

Medlemsstaten ska ange om provtagningsplanen täcker alla arter eller endast en del av arterna. Ange ”all species and stocks” (alla arter och bestånd), ”only stocks in Table 1A, 1B and 1C” (endast bestånd i tabell 1A, 1B och 1C), ”selected species/stocks” (utvalda arter/bestånd) och beskriv mer ingående i avsnittet ”Comments” (Anmärkningar).

Seasonality (Temporal strata) (Säsongsvariation, tidsstrata)

Medlemsstaten ska ge en nyckelordsbeskrivning av provtagningsplanen med avseende på tidsstrata: ”monthly” (varje månad), ”quarterly” (varje kvartal), ”annual” (varje år) osv.

Reference years (Referensår)

Medlemsstaten ska ange det eller de år som används som en referens för de förväntade primära provtagningsenheterna under det år då provtagningsplanen genomförs. Medlemsstaten ska använda de 3 senaste åren (t.ex. ”2014–2016”). Skäl kan anges för att motivera användningen av en annan period.

Average Number of PSU during the reference years (Genomsnittligt antal PSU under referensåren)

Medlemsstaten ska ange det totala antal PSU som beräknats som genomsnittliga värden för de år som använts som referens.

Planned number of PSUs (Planerat antal PSU)

Ange planerat antal PSU som ska provtas.

Comments (Anmärkningar)

Övriga anmärkningar.

Textruta 4A

Beskrivning av provtagningsplan för biologiska data

Anmärkningar: Denna textruta uppfyller artikel 3, artikel 4.4 och artikel 8 i detta beslut och utgör grunden för att uppfylla punkt 2 a i i kapitel III av det fleråriga unionsprogrammet. Denna tabell är avsedd för att specificera data som ska samlas in enligt tabellerna 1A, 1B och 1C i det fleråriga unionsprogrammet.

Beskrivning av provtagningsplanen enligt artikel 5.3 i detta beslut.

(högst 900 ord per region)

Tabell 4 B

Sampling frame description for biological data (Beskrivning av provtagningsram för biologiska data)

 

AP

 

Datum för inlämning av arbetsplan

31.10.2016

MS

Stratum ID number

Stratum

Sampling frame description

Method of PSU selection

Comments

GBR

SCT SD1-5

havstrålare i Nordsjön

Fartygsförteckning på 120 DTS > 18 m

slumpmässig dragning från randomiserad förteckning

 

GBR

SCT SD2-5

räktrålare i Nordsjön

Fartygsförteckning på 60 DTS med skaldjur som mål

slumpmässig dragning från randomiserad förteckning

 

GBR

SCT SD3-5

kusttrålare i Nordsjön

Fartygsförteckning på 250 DTS < 18 m baserade i NS-hamnar

slumpmässig dragning från randomiserad förteckning

 

GBR

SCT SD4-5

Västkusthavstrålare

Fartygsförteckning på 15 DTS < 18 m baserade i WC-hamnar

slumpmässig dragning från randomiserad förteckning

 

GBR

SCT SD5-5

Västkusttrålare

Fartygsförteckning på 2 500 DTS < 18 m baserade i WC-hamnar

slumpmässig dragning från randomiserad förteckning

 

GBR

SCT LD1-4

NE huvudhamn

1 hamn aktiv i ~ 345 dagar

slumpmässig veckodag från systematisk täckning (varje vecka)

 

GBR

SCT LD2-4

NE mindre hamnar

25 hamnar aktiva i ~ 280 dagar

slumpmässig veckodag från systematisk täckning (två gånger i veckan)

 

GBR

SCT LD3-4

W hamnar

10 hamnar aktiva över ~ 300 dagar

slumpmässig veckodag från systematisk täckning (två gånger i veckan)

 

GBR

SCT LD4-4

Öhamnar

4 hamnar aktiva över ~ 250 dagar

slumpmässig veckodag från systematisk täckning (två gånger i veckan)

 

 

 

 

 

 

 

ESP

L3

trålare som fiskar i NAFO

fartyg med licens att fiska i NAFO

slumpmässig dragning från fartygsförteckning (utan ersättning)

 

ESP

T18

snörpvads -/ringnotsfartyg som fiskar tropisk tonfisk i IOTC

snörpvads -/ringnotsfartyg som fiskar i Indiska oceanen och landar i hamnen i Victoria (Seychellerna)

slumpmässig dragning från snörpvads -/ ringnotsfartyg som landar i hamnen i Victoria (Seychellerna)

flotta med snörpvads - /ringnotsfartyg som fiskar tropisk tonfisk i Indiska oceanen och landar sina fångster i hamnarna i Victoria , Mahé, Mombasa, Antisarana men på grund av långa avstånd kan provtagning endast ske i hamnen i Victoria (där de flesta av flottans landningar äger rum)

Anmärkningar: Denna tabell uppfyller artikel 3, artikel 4.4 och artikel 8 i detta beslut och utgör grunden för att uppfylla punkt 2 a i i kapitel III av det fleråriga unionsprogrammet. Denna tabell är avsedd för att specificera data som ska samlas in enligt tabellerna 1A, 1B och 1C i det fleråriga unionsprogrammet. Använd denna tabell för närmare information om strata och provtagningsramar för varje plan.

Variabelns namn

Riktlinjer

MS

Medlemsstatens namn ska anges som ISO 3166-1 alfa3-koden, t.ex. ”DEU”

Stratum ID code (id-kod för stratum)

Medlemsstaten ska ange en unik kod för att identifiera varje stratum i planen. Fri text eller kodning kan användas men den ska alltid sammanfalla med ”stratum-ID-koden” i tabell 4 A i denna bilaga. Även strata utan täckning (dvs. inget planerat antal PSU) ska räknas upp för att ge ett mått på provtagningsplanens täckning

Stratum

Medlemsstaten ska ge en kort beskrivning (fri text) av provtagningsstrata (t.ex. trålare i GSA 22, vad- eller notfartyg med ringnot på Västkusten, hamn i NW-området osv.).

Sampling frame description (Beskrivning av provtagningsram)

Medlemsstaten ska kort beskriva (fri text) provtagningsramen för varje stratum (t.ex. förteckning över fartyg i GSA 22, förteckning över vad- och notfartyg med ringnot på Västkusten, förteckning över hamnar i NW-området).

Method of PSU selection (Metod för val av PSU)

Medlemsstaten ska ange metod(er) (fri text) för val av den primära provtagningsenheten (PSU).

Comments (Anmärkningar)

Övriga anmärkningar.


Tabell 4C

Data om fisket per medlemsstat

 

Arbetsplan

 

Datum för inlämning av arbetsplan

31.10.2016

MS

Region

RFMO/RFO/IO

Sub-area / Fishing ground

Reference years

Fleet segment / Metier

Targeted species / species assemblage

Average number of vessels

Average number of fishing trips

Average number of fishing days

Average landings (tons)

Average landings (tons) in national ports

Average landings (tons) in foreign ports

Comments

DEU

Östersjön

 

Ices - områden III b-d

 

trålare för demersalt fiske

fiske bottentrål blandat fiske

102

24 563

 

57 388

54 234

3 154

 

DEU

Östersjön

 

Ices - områden III b-d

 

notfartyg för demersalt fiske

fiske blandad vit fisk

6

758

 

2 264

2 130

134

 

DEU

Östersjön

 

Ices - områden III b-d

 

pelagisk

makrill

25

89

 

119 745

98 403

21 342

 

GBR

Nordsjön och Östra Norra Ishavet

 

Ices - delområdena I , II, IIIa, IV och VIId

 

OTB_CRU_16-22

räkor

15

3 625

 

6 345

6 345

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GBR

Norra Atlanten

NAFO

NAFO

2015-2017

OTB_MD D_130-219_0_0

Blandade demersala och djupvattenarter (liten hälleflundra

23

47

795

9 125

9 125

0

 

GBR

Norra Atlanten

NAFO

NAFO

2015-2017

OTB_MD D_>= 220_0_0

Blandade demersala och djupvattenarter (rockor)

19

20

342

4 648

4 648

0

 

GBR

Norra Atlanten

NAFO

NAFO

2015-2017

OTB_CRU_40-59_0_0

Skaldjur (nordhavsräk a)

2

2

12

25

25

0

 

GBR

Norra Atlanten

NAFO

NAFO

2015-2017

OTM_DEF_130-135_0_0

Demersala arter (beryx)

1

2

NA *

NA *

NA *

0

* Konfidentiella data (endast ett fartyg)

ESP

Andra regioner

IOTC

FAO 51 + 57

2015-2017

PS_LPF_0_0_0 (TROP)

Tropisk tonfisk ( storögd tonfisk, bonit, gulfenad tonfisk)

15

157

4 108

127 795

0

127 795

en annan referensperiod (2015 – 2016) har använts eftersom de flesta av fartygen under 2017 flyttade till andra regioner på grund av pirater

Anmärkningar: Denna tabell uppfyller artikel 4.4 i detta beslut och utgör grunden för att uppfylla punkt 2 a i, ii och iii i kapitel III av det fleråriga unionsprogrammet. Denna tabell är avsedd för att specificera data som ska samlas in enligt tabellerna 1A, 1B och 1C i det fleråriga unionsprogrammet. Använd denna tabell för att sammanfatta den nationella flottans storlek och verksamhet.

Variabelns namn

Riktlinjer

MS

Medlemsstatens namn ska anges som ISO 3166-1 alfa3-koden, t.ex. ”DEU”

Region

Medlemsstaten ska hänvisa till den namngivningskonvention som används i tabell 5C i det fleråriga unionsprogrammet (nivå II). Om informationen gäller alla regioner, lägg in ”alla regioner”.

RFMO/RFO/IO

Medlemsstaten ska ange akronymen för behörig regional fiskeriförvaltningsorganisation (RFMO), regional fiskeorganisation (RFO) eller internationella organisationer (IO) för förvaltning/råd om arter/bestånd.

t.ex. RFMO: Iccat, GFCM, Nafo

t.ex. RFO: CECAF

t.ex. IO: Ices

Om ingen RFMO, RFO eller IO är tillämplig används ”NA” (ej tillämpligt).

Sub-area/Fishing ground (Delområde/fiskeområde)

Medlemsstaten ska ange fiskeområdet (t.ex. rapportera Ices-område, GFCM, GSA, Nafo-område osv.).

Reference years (Referensår)

Medlemsstaten ska ange det eller de år som beskrivningen av fisket faktiskt gäller (t.ex. 2014–2016). Medlemsstaten ska välja de 3 senaste åren med tillgängliga data.

Flottsegment/verksamhetsgren

Data ska rapporteras per verksamhetsgren (på nivå 6 enligt definitionen i tabell 2 i det fleråriga unionsprogrammet, eller flottsegment enligt definitionen i tabell 5B i det fleråriga unionsprogrammet

Targeted Species/species assemblage (Målarter/artgrupper)

Ange målartgruppen (t.ex. ”Demersal species” (Demersala arter), ”Small pelagic fish” (Små pelagiska fiskar) osv.) som används i tabell 2 i det fleråriga unionsprogrammet.

Average Number of vessels (Genomsnittligt antal fartyg)

Medlemsstaten ska ange det genomsnittliga antalet fartyg per flottsegment/verksamhetsgren under de uppgivna referensåren

Average Number of fishing trips (Genomsnittligt antal fiskeresor)

Medlemsstaten ska ange det genomsnittliga antalet fiskeresor per flottsegment/verksamhetsgren under de uppgivna referensåren

Average Number of fishing days (Genomsnittligt antal fiskedagar)

Medlemsstaten ska ange det genomsnittliga antalet fiskedagar per flottsegment/verksamhetsgren under de uppgivna referensåren

Average landings (tons) (Genomsnittliga landningar, ton)

Medlemsstaten ska rapportera den genomsnittliga volymen i levande vikt (ton) av de totala landningarna per flottsegment/verksamhetsgren under de uppgivna referensåren. Denna kolumn ska erhållas från summan av de två övriga kolumnerna i denna tabell: ”Average landings (tons) in national ports” (Genomsnittliga landningar (ton) i nationella hamnar) och ”Average landings (tons) in foreign ports” (Genomsnittliga landningar (ton) i utländska hamnar).

Average landings (tons) in national ports (Genomsnittliga landningar (ton) i nationella hamnar)

Medlemsstaten ska rapportera den genomsnittliga volymen i levande vikt (ton) av landningarna per flottsegment/verksamhetsgren under de uppgivna referensåren.

Average landings (tons) in foreign ports (Genomsnittliga landningar (ton) i utländska hamnar)

Medlemsstaten ska rapportera den genomsnittliga volymen i levande vikt (ton) av landningar utomlands per flottsegment/verksamhetsgren under de uppgivna referensåren. Om ingen, ange ”0”.

Comments (Anmärkningar)

Övriga anmärkningar.


Tabell 4D

Landningsställen

 

Arbetsplan

 

Datum för inlämning av arbetsplan

31.10.2016

MS

Region

Sub-area / Fishing ground

Reference years

Landing locations(s)

Average number of locations

Average number of registered landings

Average landed tonnage

Average landed tonnage of national fleet

Average landed tonnage of foreign fleet

Comments

GBR

Nordsjön och Östra Norra Ishavet

Ices - delområdena I , II , IIIa, IV och VIId

2015-2017

gruppering 1

2

2 894

113 247

102 478

10 769

 

GBR

Nordsjön och Östra Norra Ishavet

Ices - delområdena I , II , IIIa, IV och VIId

2015-2017

gruppering n

37

950

1 564

1 564

0

 

GBR

Nordsjön och Östra Norra Ishavet

Ices - delområdena I , II , IIIa, IV och VIId

2015-2017

 

 

 

 

 

 

 

GBR

Nordsjön och Östra Norra Ishavet

Ices - delområdena I , II , IIIa, IV och VIId

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmärkningar: Denna tabell uppfyller artikel 4.4 i detta beslut och utgör grunden för att uppfylla punkt 2 a i, ii och iii i kapitel III av det fleråriga unionsprogrammet. Denna tabell är avsedd för att specificera data som ska samlas in enligt tabellerna 1A, 1B och 1C i det fleråriga unionsprogrammet. Använd denna tabell för att sammanfatta egenskaperna hos landningarna i medlemsstaten.

Variabelns namn

Riktlinjer

MS

Medlemsstatens namn ska anges som ISO 3166-1 alfa3-koden, t.ex. ”DEU”

Region

Medlemsstaten ska hänvisa till den namngivningskonvention som används i tabell 5C i det fleråriga unionsprogrammet (nivå II). Om informationen gäller alla regioner, lägg in ”alla regioner”.

Sub-area/Fishing ground (Delområde/fiskeområde)

Medlemsstaten ska ange fiskeområdet (t.ex. rapportera Ices-område, GFCM, GSA, Nafo-område osv.).

Reference years (Referensår)

Medlemsstaten ska ange det eller de år som beskrivningen av landningsplatser faktiskt gäller (t.ex. ”2014–2016”). Medlemsstaten ska välja de 3 senaste åren med tillgängliga data.

Landing location(s) (Landningsplats(er))

Medlemsstaten ska i fri text beskriva grupperingen av landningsplatser (t.ex. större hamnar, mindre hamnar, hamnar, lokala hamnar osv.), om informationen finns tillgänglig.

Average number of locations (Genomsnittligt antal platser)

Medlemsstaten ska ange det genomsnittliga antalet platser per gruppering under de uppgivna referensåren, om informationen finns tillgänglig.

Average number of registered landings (Genomsnittligt antal registrerade landningar)

Medlemsstaten ska ange det genomsnittliga antalet registrerade landningar som ägde rum per gruppering (i tillämpliga fall) under de uppgivna referensåren. Eftersom de föregående fälten är frivilliga kan detta avse det genomsnittliga antalet totala landningar i medlemsstaten

Average landed tonnage (Genomsnittligt landat tonnage)

Medlemsstaten ska ange den genomsnittliga volymen i levande vikt (ton) av de totala landningarna under referensåren. Data ska rapporteras per gruppering av landningsplatser (i tillämpliga fall). Denna kolumn ska erhållas från summan av de två övriga kolumnerna i denna tabell: ”Average landed tonnage of national fleet” (Genomsnittligt andat tonnage för den nationella flottan) och ”Average landed tonnage of foreign fleet” (Genomsnittligt landat tonnage för utländsk flotta).

Average landed tonnage of national fleet (Genomsnittligt landat tonnage för nationell flotta)

Ange den genomsnittliga volymen i levande vikt (ton) för den totala landningen för medlemsstatens fartyg under referensåren genom att gruppera landningsplatser (i tillämpliga fall).

Average landed tonnage of foreign fleet (Genomsnittligt landat tonnage för utländsk flotta)

Medlemsstaten ska ange den genomsnittliga volymen i levande vikt (ton) för den totala landningen för utländska fartyg under referensåren genom att gruppera landningsplatser (i tillämpliga fall). Om ingen, ange ”0”.

Comments (Anmärkningar)

Övriga anmärkningar.

AVSNITT 5

UPPGIFTERNAS KVALITET

Tabell 5A

Ram för kvalitetssäkring av biologiska data

 

Arbetsplan

 

Datum för inlämning av arbetsplan

31.10.2016

 

Sampling design

Sampling implementation

Data capture

Data Storage

Data processing

 

MS

MS participating in sampling

Sampling year/ period

Region

RFMO/RFO/IO

Name of sampling scheme

Sampling frame

Är upplägget av provtagningen dokumenterat?

Var kan man hitta dokumentation om upplägget av provtagningen?

Registreras underlåtenhet eller vägran att svara?

Dokumenteras kvalitetskontroll erna för att validera detaljerade data?

Var finns dokumentation om kvalitetskontrolle rna för datafångst?

I vilken nationell databas lagras data?

I vilken internationell databas eller vilka internationell a databaser lagras data?

Dokumenteras processer för att utvärdera datanoggrannhet (systematiskt fel och noggrannhet)?

Var finns dokumentation om processer för att utvärdera noggrannhet?

Dokumenteras redigerings- och imputeringsmet oder?

Var kan man hitta dokumentation om redigering och imputering?

Comments

SWE

SWE

2017

NS&EA

Ices

havsprovtagning

trålare för demersalt fiske

Y

xxxx

Y

Y

xxx

FiskData2

RDB-FishFrame

N

xxxx

 

 

 

SWE

SWE

2017

Östersjön

Ices

kustprovtagning

torsklandningar

Y

xxxx

Y

Y

xxx

FiskData2

RDB-FishFrame

 

 

 

 

 

SWE

SWE

2017

NS&EA/Baltic

Ices

studie av fritidsfiske

 

 

 

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmärkningar: Tabellen uppfyller artikel 5.2 a i detta beslut. Denna tabell är avsedd för att specificera data som ska samlas in enligt tabellerna 1A, 1B och 1C i det fleråriga unionsprogrammet.. Använd denna tabell för att ange huruvida dokumentationen vid processen för datainsamling (upplägg, genomförande av provtagning, datafångst, datalagring och databehandling) föreligger och ange var dokumentationen finns. Namn på provtagningsplaner och strata ska vara identiska med dem i tabellerna 4A och 4B i denna bilaga.

Variabelns namn

Riktlinjer

MS

Medlemsstatens namn ska anges som ISO 3166-1 alfa3-koden, t.ex. ”DEU”

MS participating in sampling (Medlemsstater som deltar i provtagningen)

Om provtagningsplanen genomförs inom ett regionalt samordnad program ska alla deltagande medlemsstater anges. Om provtagningsplanen genomförs unilateralt ska den enda deltagande medlemsstaten anges.

Sampling year/ period (Provtagningsår/provtagningsperiod)

Medlemstaten ska ange året för planerad provtagning.

Region

Medlemsstaten ska hänvisa till den namngivningskonvention som används i tabell 5C i det fleråriga unionsprogrammet (nivå II). Om informationen gäller alla regioner, lägg in ”alla regioner”.

RFMO/RFO/IO

Medlemsstaten ska ange akronymen för behörig regional fiskeriförvaltningsorganisation (RFMO), regional fiskeorganisation (RFO) eller internationella organisationer (IO) för förvaltning/råd om arter/bestånd.

t.ex. RFMO: Iccat, GFCM, Nafo

t.ex. RFO: CECAF

t.ex. IO: Ices

Om ingen RFMO, RFO eller IO är tillämplig används ”NA” (ej tillämpligt).

Name of sampling scheme (Namn på provtagningsplanen)

Medlemsstaten ska ange namnet på provtagningsprogrammet. Namnen på provtagningsplanerna ska vara identiska med de namn som används i tabellerna 4A och 4B i denna bilaga, tabell 1D i denna bilaga (”type of survey” (typ av studie)) och i tabell 1E i denna bilaga (”species” *”method” (”art” * ”metod”).

Sampling frame (Provtagningsram)

Medlemsstaten ska ange provtagningsramen: Namnen på provtagningsramar ska vara identiska med namnen i tabellerna 4A och 4B i denna bilaga

Är upplägget av provtagningen dokumenterat?

Medlemsstaten ska ange med ”Y” (ja) eller ”N” (nej). Om inte, ange i fältet ”Comments” när (år) dokumentationen kommer att finnas tillgänglig.

Var kan man hitta dokumentation om upplägget av provtagningen?

Medlemsstaten ska tillhandahålla länk till den webbplats där dokumentationen finns om medlemsstaten svarade ”Y” (ja) i det föregående fältet. I annat fall anges ”NA” (ej tillämpligt).

Registreras underlåtenhet eller vägran att svara?

Medlemsstaten ska ange med ”Y” (ja) eller ”N” (nej). Om inte, ange i fältet ”Comments” när (år) dokumentationen kommer att finnas tillgänglig.

Dokumenteras kvalitetskontrollerna för att validera detaljerade data?

Medlemsstaten ska ange med ”Y” (ja) eller ”N” (nej). Om inte, ange i fältet ”Comments” när (år) dokumentationen kommer att finnas tillgänglig.

Var finns dokumentation om kvalitetskontrollerna för datafångst?

Medlemsstaten ska tillhandahålla länk till den webbplats där dokumentationen finns om medlemsstaten svarade ”Y” (ja) i det föregående fältet. I annat fall anges ”NA” (ej tillämpligt).

I vilken nationell databas lagras data?

Medlemsstaten ska ange namnet på den nationella databasen, om tillämpligt. I annat fall anges ”NA” (ej tillämpligt).

I vilken internationell databas lagras data (en eller flera)?

Medlemsstaten ska ange namnet på internationell(a) databas(er), om tillämpligt. I annat fall anges ”NA” (ej tillämpligt).

Dokumenteras processer för att utvärdera datanoggrannhet (systematiskt fel och noggrannhet)?

Medlemsstaten ska ange med ”Y” (ja) eller ”N” (nej). Om inte, ange i fältet ”Anmärkningar” när (år) dokumentationen kommer att finnas tillgänglig.

Var finns dokumentation om processer för att utvärdera noggrannhet?

Medlemsstaten ska tillhandahålla länk till den webbplats där dokumentationen finns om medlemsstaten svarade ”Y” (ja) i det föregående fältet. I annat fall anges ”NA” (ej tillämpligt).

Are the editing and imputation methods documented? (Dokumenteras redigerings- och imputeringsmetoder?)

Medlemsstaten ska ange med ”Y” (ja) eller ”N” (nej). Om inte, ange i fältet ”Anmärkningar” när (år) dokumentationen kommer att finnas tillgänglig.

Where can documentation on editing and inputation be found? (Var kan man hitta dokumentation av redigering och imputering?)

Medlemsstaten ska tillhandahålla länk till den webbplats där dokumentationen finns om medlemsstaten svarade ”Y” (ja) i det föregående fältet. I annat fall anges ”NA” (ej tillämpligt).

Comments (Anmärkningar)

Övriga anmärkningar. Använd detta fält för att ange när dokumentation kommer att finnas tillgänglig (om detta inte är fallet)


Tabell 5B

Ram för kvalitetssäkring av socioekonomiska data

 

 

Institutionell miljö

P3 Opartiskhet och objektivitet

P4 Sekretess

Medlemsstat

Provtagning sår/period

Region

RFMO/RFO/IO/NSB

Namn på datainsamlingsmetoden

Namn på datakällor

Statistiskt sunda källor och

Felkontroll

Finns och dokumenteras förfaranden a för konfidentiell hantering

Finns och dokumenteras protokoll för att verkställa sekretessen mellan DCF-partner?

Finns och dokumenteras protokoll för att verkställa sekretessen med externa användare?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Statistiska processer

P5 Sund metodik

P6 Lämpliga statistiska förfaranden

P7 Inte alltför stor börda på respondenterna

P8 Kostnads effektivitet

Dokumenteras sund metod?

Följer denna internationell standard, riktlinjer och bästa praxis?

Är metoderna enhetliga på medlemsstats nivå, regional nivå och EU-nivå?

Finns det konsekvens mellan förvaltnings data och andra statistiska data?

Finns det avtal om åtkomst och kvalitet för förvaltningsdata mellan partner?

Kontrolleras insamling, inmatning och kodning av data?

Används och kontrolleras metoder för redigering och imputering?

Dokumenteras översynerna och är de tillgängliga?

Undviks dubbel datainsamling?

Finns det automatiserade tekniker för datafångst, datakodning och validering?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Arbetsplan

 

Statistiska utfall

Datum för inlämning av arbetsplan

31.10.2016

P9 Relevance

P10 Accuracy and reliability

P11 Timeliness and punctuality

P12 coherence and comparability

P13 Accessibility and Clarity

Comments

Listas och uppdateras slutanvändarna?

Bedöms och valideras intermediära resultat och utfall regelbundet?

Mäts och dokumentera fel?

Finns förfaranden a på plats för att säkerställa att arbetsuppgifter utförs i tid?

Finns det förfaranden för att övervaka inre sammanhållning?

Går statistiken att jämföra över tid?

Är metoddokument allmänt tillgängliga?

Lagras data i databaser?

Var finns dokumentationen?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmärkningar: Tabellen uppfyller artikel 5.2 b i detta beslut. Denna tabell är avsedd för att specificera data som ska samlas in enligt tabellerna 5A, 6 och 7 i det fleråriga unionsprogrammet. Använd denna tabell för att ange huruvida dokumentationen vid processen för datainsamling finns och tala om var.

Variabelns namn

Riktlinjer

MS

Medlemsstatens namn ska anges som ISO 3166-1 alfa3-koden, t.ex. ”DEU”

Sampling year/period (Provtagningsår/provtagningsperiod)

Medlemstaten ska ange året för planerad provtagning.

Region

Medlemsstaten ska hänvisa till den namngivningskonvention som används i tabell 5C i det fleråriga unionsprogrammet (nivå II). Om informationen gäller alla regioner, lägg in ”alla regioner”.

RFMO/RFO/IO/NSB

Medlemsstaten ska ange akronymen för behörig regional fiskeriförvaltningsorganisation (RFMO), regional fiskeorganisation (RFO) eller internationella organisationer (IO) för förvaltning/råd om arter/bestånd eller nationella statistiska organ (NSB) för förvaltning/råd om arter/bestånd.

t.ex. RFMO: Iccat, GFCM, Nafo

t.ex. RFO: CECAF

t.ex. IO: Ices

t.ex. byråer, institutioner som hanterar socialekonomisk statistik

Om ingen RFMO, RFO, IO eller NSB är tillämplig används ”NA” (ej tillämpligt).

Name of data collection scheme (Namn på datainsamlingsmetoden)

Medlemsstaten ska ange namnet på provtagningsprogrammet. Namnen på provtagningsprogrammen ska vara samma som används i tabellerna 3A, 3B och 3C i denna bilaga

Name of data sources (Namn på datakällor)

Medlemsstaten ska ange namnet på datakällorna. Namnen på provtagningsprogrammen ska vara samma som används i tabellerna 3A, 3B och 3C i denna bilaga

Statistically sound sources and methods (Statistiskt sunda källor och metoder)

MedlemsstatenMedlemsstaten ska ange ”Y” (ja) eller ”N (nej)”, oberoende av om sunda statistiska källor och metoder finns på plats. Om ”N” (nej), ange i ”Comments” de viktigaste begränsningarna.

Error checking (Felkontroll)

Medlemsstaten ska ange med ”Y” (ja) eller ”N” (nej) om fel som upptäcks i publicerade data korrigeras så snabbt som möjligt och publiceras. Om ”N” (nej), ange i de viktigaste begränsningarna i ”Comments”.

Finns och dokumenteras förfarandena för konfidentiell hantering av data?

Medlemsstaten ska ange med ”Y” (ja) eller ”N” (nej) huruvida förfaranden för verkställande, behandling och minskning av konfidentiella data finns och dokumenteras. Om ”N” (nej), ange i ”Anmärkningar” de viktigaste begränsningarna.

Finns och dokumenteras protokoll för att verkställa sekretessen mellan DCF-partner?

Medlemsstatenska ange med ”Y” (ja) eller ”N” (nej) huruvida protokoll för att upprätthålla sekretess mellan DCF-partner finns och dokumenteras. Om ”N” (nej), ange i de viktigaste begränsningarna i ”Comments”.

Finns och dokumenteras protokoll för att verkställa sekretessen med externa användare?

Medlemsstaten ska ange med ”Y” (ja) eller ”N” (nej) huruvida protokoll för att upprätthålla sekretess med externa användare finns och dokumenteras. Om ”N” (nej), ange i de viktigaste begränsningarna i ”Comments”.

Dokumenteras sund metodik?

Medlemsstaten ska ange med ”J (ja)” eller ”N (nej)” om sund metodik dokumenteras. Om ja, ange referens. Om ”N” (nej), ange i de viktigaste begränsningarna i ”Comments”.

Följer denna internationell standard, riktlinjer och bästa praxis?

Medlemsstaten ska ange med ”Y” (ja) eller ”N” (nej) om sund metodik följer internationella standarder, riktlinjer och bästa praxis. Om ja, ange referens. Om ”N” (nej), ange i de viktigaste begränsningarna i ”Comments”.

Är metoderna enhetliga på medlemsstatsnivå, regional nivå och EU-nivå?

Medlemsstaten ska ange med ”Y” (ja) eller ”N” (nej) om förfaranden finns för att säkerställa att standarder, begrepp, definitioner och klassifikationer är enhetliga mellan partner på medlemsstatsnivå, regional nivå och EU-nivå. Om ”N” (nej), ange i ”Comments” de viktigaste begränsningarna.

Finns det konsekvens mellan förvaltningsdata och andra statistiska data?

Medlemsstaten ska ange med ”Y” (ja) eller ”N” (nej) om förfaranden finns för att säkerställa enhetlighet för definitioner och begrepp mellan förvaltningsdata och andra statistiska data. Om ”N” (nej), ange i de viktigaste begränsningarna i ”Comments”.

Finns det avtal om åtkomst och kvalitet för förvaltningsdata mellan partner?

Medlemsstaten ska ange med ”Y” (ja) eller ”N” (nej) om det finns avtal mellan partner för att säkerställa åtkomst till relevanta förvaltningsdata och kvaliteten på relevanta förvaltningsdata. Om ”N” (nej), ange i ”Comments” de viktigaste begränsningarna.

Kontrolleras insamling, inmatning och kodning av data?

Medlemsstaten ska ange med ”Y” (ja) eller ”N” (nej) om insamling, inmatning och kodning av data rutinmässigt övervakas och revideras på det sätt som krävs. Om ”N” (nej), ange i ”Comments” de viktigaste begränsningarna.

Används och kontrolleras metoder för redigering och imputering?

Medlemsstaten ska ange med ”Y” (ja) eller ”N” (nej) om metoder för redigering och imputering används och regelbundet ses över, revideras eller uppdateras på det sätt som krävs. Om nej, ange i ”Comments” de viktigaste begränsningarna.

Dokumenteras översynerna och är de tillgängliga?

Medlemsstatenska ange med ”Y” (ja) eller ”N” (nej) om översynerna dokumenteras och är tillgängliga. Om ”N” (nej), ange i ”Comments” de viktigaste begränsningarna.

Undviks dubbel datainsamling?

Medlemsstaten ska ange med ”Y” (ja) eller ”N” (nej) om administrativa källor om möjligt används för att undvika dubbel datainsamling och minska bördan på respondenterna. Om ”N” (nej), ange i ”Comments” de viktigaste begränsningarna.

Finns det automatiserade tekniker för datafångst, datakodning och validering?

Medlemsstaten skaange med ”Y” (ja) eller ”N” (nej) om det finns förfaranden och verktyg för att använda automatiserade tekniker för datafångst, datakodning och validering. Om ”N” (nej), ange i ”Comments” de viktigaste begränsningarna.

Listas och uppdateras slutanvändarna?

Medlemsstaten ska ange med ”Y” (ja) eller ”N” (nej) om en förteckning med viktiga slutanvändare och deras dataanvändning, inklusive en förteckning över ouppfyllda användarbehov, finns och uppdateras regelbundet. Om ”N” (nej), ange i ”Comments” de viktigaste begränsningarna.

Bedöms och valideras intermediära resultat och utfall regelbundet?

Medlemsstaten ska ange med ”Y” (ja) eller ”N” (nej) om datakällor, intermediära resultat och statistiska utfall regelbundet bedöms och valideras. Om ”N” (nej), ange i ”Comments” de viktigaste begränsningarna.

Mäts och dokumenteras fel?

Medlemsstaten ska ange med ”Y” (ja) eller ”N” (nej) om provtagningsfel och icke-provtagningsfel mäts och dokumenteras systematiskt, i enlighet med europeiska standarder. Om ”N” (nej), ange i ”Comments” de viktigaste begränsningarna.

Finns förfarandena på plats för att säkerställa att arbetsuppgifter utförs i tid?

Medlemsstaten ska ange med ”Y” (ja) eller ”N” (nej) om det finns förfaranden för att övervaka arbetsuppgifternas framskridande och säkerställa att de utförs i tid. Om ”N” (nej), ange i ”Comments” de viktigaste begränsningarna.

Finns det förfaranden för att övervaka inre sammanhållning?

Medlemsstaten ska ange med ”Y” (ja) eller ”N” (nej) om förfaranden för att övervaka inre sammanhållning utvecklas och tillämpas på ett systematiskt sätt och avvikelser förklaras. Om ”N” (nej), ange i ”Comments” de viktigaste begränsningarna.

Går statistiken att jämföra över tid?

Medlemsstaten ska ange med ”Y” (ja) eller ”N” (nej) om statistiken är jämförbar över en rimlig tidsperiod, om brott i tidsserien förklaras och om metoder för att säkerställa sammanjämkning över en tidsperiod görs tillgängliga. Om ”N” (nej), ange i ”Comments” de viktigaste begränsningarna.

Är metoddokument allmänt tillgängliga?

Medlemsstaten ska ange med ”Y” (ja) eller ”N” (nej) om metoddokument finns lätt tillgängliga. Om ”N” (nej), ange i ”Comments” de viktigaste begränsningarna.

Lagras data i databaser?

Medlemsstaten ska ange med ”Y” (ja) eller ”N” (nej) om primära, detaljerade och aggregerade data med tillhörande metadata lagras i databaser. Om ”N” (nej), ange i ”Comments” de viktigaste begränsningarna.

Var finns dokumentationen?

Ge länk till den webbplats där dokumentationen finns om medlemsstaten svarade ”Y” (ja) i det föregående fältet. I annat fall anges ”NA” (ej tillämpligt).

Comments (Anmärkningar)

Övriga anmärkningar. Använd detta fält för att ange när dokumentation kommer att finnas tillgänglig (om detta inte är fallet)

AVSNITT 6

DATAÅTKOMST

Tabell 6 A

Dataåtkomst

 

Arbetsplan

 

Datum för inlämning av arbetsplan

31.10.2016

MS

Data set

Section

Variable group

Year(s) of WP implementation

Reference year

Final data available after

Comments

SWE

Flottans ekonomi

3A

Intäkter/kostnader

N

N – 1

N + 1, 1 mars

 

SWE

Vattenbrukets ekonomi

 

alla

N

N – 1

N + 1, 1 mars

 

SWE

Variabel för fiskeverksamhet

 

kapacitet

N

N

N + 1, 31 januari

 

SWE

Variabel för fiskeverksamhet

 

landningar

N

N

N + 1, 31 mars

 

SWE

Fiskberedningens ekonomi

 

alla

N

N – 2

N + 1, 1 november

 

Anmärkningar: Denna tabell uppfyller artikel 6 i beslutet. Använd denna tabell för att tillhandahålla information om slutanvändares dataåtkomst per dataset.

Variabelns namn

Riktlinjer

MS

Medlemsstatens namn ska anges som ISO 3166-1 alfa3-koden, t.ex. ”DEU”

Data set (dataset)

Medlemsstaten ska hänvisa till det datasetet för vilket information om åtkomst kommer att ges. Namnet på datasetet kan härledas från rubriken på respektive tabeller i denna bilaga.

Section (Avsnitt)

Medlemsstaten ska hänvisa till det specifika avsnittet i arbetsplanen.

Variable group (Variabelgrupp)

Medlemsstaten ska hänvisa till de specifika variablerna i tabellerna 1B, 1E, 1I, 2A, 3A och 3B i denna bilaga. När hänvisning görs till en annan tabell kan detta fält lämnas tomt.

Year(s) of WP implementation (År för genomförande av arbetsplanen)

Medlemsstaten ska hänvisa till det eller de år som arbetsplanen kommer att gälla

Reference year (Referensår)

Medlemsstaten ska hänvisa till året för planerad datainsamling

Final data available after (Slutdata åtkomliga efter)

Medlemsstaten ska ange efter hur många års insamling data kommer att vara åtkomliga för slutanvändare. Använd år och månad i tillämpliga fall

Comments (Anmärkningar)

Övriga anmärkningar.

AVSNITT 7

SAMORDNING

Tabell 7 A

Planerad regional och internationell samordning

 

Arbetsplan

 

Datum för inlämning av arbetsplan

31.10.2016

MS

Acronym

Name of meeting

RFMO/RFO/IO

Planned MS participation

Comments

SWE

RCM Med

 

 

X

 

SWE

WGNSSK

 

Ices

X

 

SWE

MEDITS

 

 

X

 

Anmärkningar: Denna tabell uppfyller artikel 7.1 i detta beslut. Använd denna tabell för att ange information om medlemsstatens planerade deltagande i möten av betydelse för datainsamling enligt DCF.

Variabelns namn

Riktlinjer

MS

Medlemsstatens namn ska anges som ISO 3166-1 alfa3-koden, t.ex. ”DEU”

Acronym (Förkortning)

Medlemsstaten ska ange den officiella akronym för det möte deltagandet gällde.

Name of the meeting (Namn på mötet)

Medlemsstaten ska ange det fullständiga officiella namnet på det möte deltagandet gällde.

RFMO/RFO/IO

Medlemsstaten ska ange akronymen för behörig regional fiskeriförvaltningsorganisation (RFMO), regional fiskeorganisation (RFO) eller internationella organisationer (IO) för förvaltning/råd om arter/bestånd.

t.ex. RFMO: Iccat, GFCM, Nafo

t.ex. RFO: CECAF

t.ex. IO: Ices

Om ingen RFMO, RFO eller IO är tillämplig används ”NA” (ej tillämpligt).

Planned MS participation (Planerat deltagande från medlemsstaten)

Medlemsstaten ska markera om den planerar att delta i mötet.

Comments (Anmärkningar)

Övriga anmärkningar.


Tabell 7 B

Uppföljning av rekommendationer och avtal

 

Arbetsplan

 

Datum för inlämning av arbetsplan

31.10.2016

MS

Region

RFMO/RFO/IO

Source

Section

Topic

Recommendation number

Recommendation/ Agreement

Follow-up action

Comments

SWE

Norra Atlanten

 

LM 2014

 

Variabler relaterade till verksamhetsgren

 

 

 

 

LVA

Östersjön

 

STECF 14-13

VII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.C, III.E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmärkningar: Denna tabell uppfyller artikel 7.1 och 8 i detta beslut. Använd denna tabell för att ange information om hur medlemsstaten planerar att uppfylla rekommendationerna och avtalen avseende datainsamling enligt DCF på europeisk och internationell nivå.

Variabelns namn

Riktlinjer

MS

Medlemsstatens namn ska anges som ISO 3166-1 alfa3-koden, t.ex. ”DEU”

Region

Medlemsstaten ska hänvisa till den namngivningskonvention som används i tabell 5C i det fleråriga unionsprogrammet (nivå II). Om rekommendationen gäller alla regioner, lägg in ”alla regioner”.

RFMO/RFO/IO

Medlemsstaten ska ange akronymen för behörig regional fiskeriförvaltningsorganisation (RFMO), regional fiskeorganisation (RFO) eller internationella organisationer (IO) för förvaltning/råd om arter/bestånd.

t.ex. RFMO: Iccat, GFCM, Nafo

t.ex. RFO: CECAF

t.ex. IO: Ices

Om ingen RFMO, RFO eller IO är tillämplig används ”NA” (ej tillämpligt).

Source (Källa)

Medlemsstaten ska ange källan till rekommendation i form av akronymen för relevant regional samordningsmöte (Regional Coordination Meeting, RCM)/ regional samordningsgrupp (Regional Coordination Group, RCG), samverkansmöte (Liaison Meeting, LM), STECF-expertarbetsgrupp (STECF Expert Working Group, EWG), t.ex. ”LM 2014”, ”STECF EWG 14-07”.

Section (Avsnitt)

Medlemsstaten ska hänvisa till avsnitt i arbetsplanen, t.ex. ”1A”, ”1B” osv. Om rekommendationen gäller flera avsnitt, lägg in relevanta avsnitt. Om rekommendationen gäller alla avsnitt, lägg in ”all” (alla avsnitt).

Topic (Tema)

Medlemsstaten ska ange det tema som rekommendationen gäller, t.ex. ”Data quality” (Datakvalitet), ”Surveys” (Studier) osv.

Recommendation Number (Rekommendationens nummer)

Medlemsstaten ska hänvisa till det nummer som tilldelats en enskild rekommendation, om sådant nummer finns.

Recommendation/Agreement (Rekommendation/avtal)

Medlemsstaten ska hänvisa till relevanta rekommendationer avseende arbetsplanens referensperiod och medlemsstaten. Det är inte nödvändigt att förteckna rekommendationer och avtal som inte är tillämpliga på medlemsstaten (t.ex. om mandatet för Ices-expertgrupper, om åtgärder som ska vidtas av kommissionen osv.).

Follow-up action (Uppföljningsåtgärd)

Medlemsstaten ska ge en kort beskrivning av åtgärder som vidtagits eller ska vidtas

Comments (Anmärkningar)

Övriga anmärkningar.


Tabell 7C

Bilaterala eller multilaterala avtal

 

Arbetsplan

 

Datum för inlämning av arbetsplan

31.10.2016

MSs

Contact persons

Content

Coordination

Description of sampling / sampling protocol / sampling intensity

Data transmission

Access to vessels

Validity

Comments

DEU - DNK

namn och e - postadress för deltagande medlemsstat

a)

DEU-fartyg som landar för första försäljning i DNK ska täckas av arbetsplanen för DEU.

b)

DNK-fartyg som landar för första försäljning i DE ska täckas av arbetsplanen för DNK

NA

Längd och ålder för utkast och landningar, i enlighet med respektive arbetsplan.

Nivå och täckning för provtagningen enligt överenskommelse vid årliga RCM för Östersjön och NS&EA.

DEU/DNK ansvarar för att lämna in data från varje eget fartyg till respektive slutanvändare och till varandra.

landet som ansvarar för provtagningen säkerställer åtkomst till fartygen

enligt arbetsplanen

 

LTU - DEU - LVA - NLD - POL

 

DEU, LVA, LTU, NLD, POL ska samarbeta om insamling av biologiska data vid pelagiskt fiske i CECAF-vatten 2014 – 2015 och 2016 – 2017 ( ny förlängning )

NL ska samordna verkställandet av detta multilaterala avtal. NL anlitar oberoende leverantören ”Corten Marine Research” (CMR) som agent mellan NL och IMROP, fiskeforskningsinstitute t i Mauretanien. CMR anlitar mauretanska observatörer från IMROP för att utföra den faktiska provtagningen. CMR och IMROP kommer att ha ett avtal som formaliserar de ömsesidiga skyldigheterna, bland annat att endast extra kostnader för denna specifika uppgift prisätts

Biologisk provtagning utförs ombord på fiskefartyg i CECAF- området av mauretanska observatörer . Observatörerna introduceras av CMR och följer det provtagningsprotokoll som beskrivs i ”Biological Data Collection of pelagic fisheries in CECAF waters in compliance with the DCF”, version 31-05-2011.

CMR ansvarar för datainsamling, kvalitetskontroll och leverans till CECAFs pelagiska arbetsgrupp av alla data som samlats in enligt detta avtal. CMR rapporterar även alla data till CVO och CVO distribuerar data till partnerna.

Varje partner ser till att de mauretanska observatörerna har tillträde till deras fartyg enligt detta avtal . Att vägra tillträde till fartyg innebär inte att en partner är befriad från rättsliga eller ekonomiska skyldigheter.

Detta avtal började löpa den 1 januari 2012. Med undantag för ekonomiska skyldigheter upphörde det den 31 december 2013. Det skulle upphävas före detta datum om EU-fartyg upphörde med pelagiskt fiske i CECAF - området . Eventuella återstående bidrag kommer att ersättas proportionellt av partnerna. Avtalet förlängdes till ett nytt slutdatum: 31 december 2015

 

Anmärkningar: Denna tabell uppfyller artikel 7.2 och 8 i detta beslut. Använd denna tabell för att ge information om avtal med andra medlemsstater och hur europeiska och internationella skyldigheter uppfylls.

Variabelns namn

Riktlinjer

MSs (Medlemsstater)

De medlemsstater som är involverade i avtalet ska anges som ISO 3166-1 alfa3-koden, t.ex. ”DEU”.

Contact persons (Kontaktpersoner)

Medlemsstaten ska ange namn på och e-postadress till ansvarig person från varje medlemsstat som är involverad i avtalet.

Content (Innehåll)

Medlemsstaten ska ge en kort beskrivning av syftet med avtalet. Medlemsstaten ska tillhandahålla en entydig fullständig hänvisning eller fungerande länk till dokumentationen av avtalet, när det är relevant, i ”Comments”.

Coordination (Samordning)

Medlemsstaten ska kortfattat beskriva hur samordningen utförs/kommer att utföras och av vem.

Description of sampling/sampling protocol/sampling intensity (Beskrivning av provtagning/provtagningsprotokoll/provtagningsintensitet)

Medlemsstaten ska kortfattat beskriva hur provtagningen ska genomföras enligt avtalet.

Data transmission (Dataöverföring)

Medlemsstaten ska ange vilken medlemsstat som har/kommer att vara ha ansvaret för att inlämna vilka dataset.

Access to vessels (Åtkomst till fartyg)

Medlemsstaten ska ange om avtalet innebär åtkomst till andra partner fartyg.

Validity (Giltighet)

Medlemsstaten ska ange året när avtalet löper ut eller året när avtalet undertecknades/kommer att undertecknas, om det förlängs årligen

Comments (Anmärkningar)

Övriga anmärkningar.


BILAGA II

Bestämmelserna i de fleråriga unionsprogrammen

Motsvarande del av arbetsplanen

Bestämmelse

Tabell

Tabell

Text

Kapitel III

 

Fotnot 6 till 1.1 d

 

3C

Textruta 3C

2 a i

2 a ii

2 a iii

1A, 1B, 1C

1A, 1B, 1C

1A, 1B, 1C

1A, 1B, 1C

1A, 1B, 1C

1A, 1B, 1C

 

2 a iv

3

1D

 

2 b

2 c

1E

1E

1E

1E

Textruta 1E:

Textruta 1E:

3 a

1D

1F

 

3 c

Pilotstudie 2:

4

4

2A

Textruta 2A:

5 a

5 b

5A

6

3A

3A

Textruta 3A:

Textruta 3A, Pilotstudie 3

6 a

6 b

6 c

7

6

8

3B

3B

Textruta 3B:

Textruta 3B:

Pilotstudie 4:

Kapitel IV

 

1

10

1G, 1H

Textruta 1G:

Kapitel V

 

4

Pilotstudie 1:


Top