EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0607

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 607/2012 av den 6 juli 2012 om detaljerade regler för systemet för tillbörlig aktsamhet samt hur ofta och på vilket sätt de övervakningsorganisationer ska kontrolleras som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 995/2010 om fastställande av skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden Text av betydelse för EES

OJ L 177, 7.7.2012, p. 16–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 032 P. 170 - 172

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/607/oj

7.7.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 177/16


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 607/2012

av den 6 juli 2012

om detaljerade regler för systemet för tillbörlig aktsamhet samt hur ofta och på vilket sätt de övervakningsorganisationer ska kontrolleras som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 995/2010 om fastställande av skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 995/2010 av den 20 oktober 2010 om fastställande av skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden (1), särskilt artiklarna 6.2 och 8.8, och

av följande skäl:

(1)

Enligt förordning (EU) nr 995/2010 åläggs verksamhetsutövare att tillämpa förfaranden och åtgärder (nedan kallade systemet för tillbörlig aktsamhet) för att minimera risken för att timmer från olaglig avverkning eller varor som härrör från timmer från olaglig avverkning släpps ut på den inre marknaden.

(2)

Man bör klargöra i vilka fall det krävs information om det fullständiga vetenskapliga namnet på trädarten, den subnationella region där timret avverkades och avverkningskoncession.

(3)

Man bör specificera hur ofta och på vilket sätt de behöriga myndigheterna ska kontrollera övervakningsorganisationer.

(4)

Skyddsnivån för enskilda när det gäller behandling av personuppgifter inom ramen för denna förordning, framför allt i fråga om behandling av personuppgifter som erhållits i samband med kontroller, omfattas av kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (2) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (3).

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel med skog.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs tillämpningsföreskrifter för systemet för tillbörlig aktsamhet och hur ofta och på vilket sätt övervakningsorganisationer ska kontrolleras.

Artikel 2

Tillämpning av systemet för tillbörlig aktsamhet

1.   Verksamhetsutövare ska tillämpa systemet för tillbörlig aktsamhet på varje specifik typ av timmer eller trävara som tillhandahålls av en viss leverantör inom en period på högst tolv månader, förutsatt att trädarterna, avverkningslandet eller avverkningsländerna eller, i tillämpliga fall, de subnationella avverkningsregionerna och avverkningskoncessionerna förblir oförändrade.

2.   Första stycket ska inte påverka verksamhetsutövarens skyldighet att upprätthålla åtgärder och förfaranden som ger tillgång till de uppgifter som avses i artikel 6.1 a i förordning (EU) nr 995/2010 om varje sändning av timmer och trävaror som släpps ut på marknaden av verksamhetsutövaren.

Artikel 3

Uppgifter om verksamhetsutövarens leveranser

1.   Information om verksamhetsutövarens leveranser av timmer eller trävaror som avses i artikel 6.1 a i förordning (EU) nr 995/2010 ska tillhandahållas i enlighet med punkterna 2, 3 och 4.

2.   Det fullständiga vetenskapliga namnet på de trädarter som avses i artikel 6.1 a första strecksatsen i förordning (EU) nr 995/2010 ska tillhandahållas om användningen av det vanliga namnet är tvetydigt.

3.   Information om den subnationella region som avses i artikel 6.1 a andra strecksatsen i förordning (EU) nr 995/2010 ska tillhandahållas där risken för olaglig avverkning varierar mellan subnationella regioner.

4.   Information om den avverkningskoncession som avses i artikel 6.1 a andra strecksatsen i förordning (EU) nr 995/2010 ska tillhandahållas där risken för olaglig avverkning varierar mellan koncessioner i ett land eller i en subnationell region.

Vid tillämpningen av första stycket ska ett arrangemang som ger rätt till avverkning av timmer inom ett visst område betraktas som en avverkningskoncession.

Artikel 4

Riskbedömning och riskreducering

Certifiering eller andra system kontrollerade av tredje part som avses i artikel 6.1 b andra stycket första strecksatsen och i artikel 6.1 c i förordning (EU) nr 995/2010 får beaktas vid riskbedömning och riskreducerande förfaranden om de uppfyller följande kriterier:

a)

De har fastställt och gjort tillgängligt för tredjepartsanvändning ett allmänt tillgängligt kravsystem, som åtminstone ska omfatta alla relevanta krav i den tillämpliga lagstiftningen.

b)

De föreskriver att lämpliga kontroller, inbegripet fältbesök, görs av en tredje part med jämna mellanrum på högst tolv månader i syfte att kontrollera att tillämplig lagstiftning följs.

c)

De inbegriper metoder, kontrollerade av en tredje part, för att spåra timmer som avverkats i enlighet med tillämplig lagstiftning, och trävaror som härrör från sådant timmer, vid varje led i leveranskedjan innan sådant timmer eller sådana trävaror släpps ut på marknaden.

d)

De innefattar kontroller, kontrollerade av en tredje part, för att säkerställa att timmer eller trävaror av okänt ursprung, eller timmer eller trävaror som inte har avverkats i enlighet med tillämplig lagstiftning, inte kommer in i leveranskedjan.

Artikel 5

Verksamhetsutövarnas register

1.   Information om verksamhetsutövarens leveranser som avses i artikel 6.1 a i förordning (EU) nr 995/2010 och tillämpning av riskreducerande förfaranden ska dokumenteras i lämpliga register, vilka ska bevaras i fem år och göras tillgängliga för den behöriga myndighetens kontroller.

2.   När verksamhetsutövarna tillämpar system för tillbörlig aktsamhet ska de kunna visa hur den insamlade informationen har kontrollerats mot de riskkriterier som föreskrivs i artikel 6.1 b i förordning (EU) nr 995/2010, hur ett beslut om riskreducerande åtgärder har fattats och hur verksamhetsutövaren har fastställt risknivån.

Artikel 6

Hur ofta och på vilket sätt övervakningsorganisationer ska kontrolleras

1.   De behöriga myndigheterna ska se till att de regelbundna kontroller som avses i artikel 8.4 i förordning (EU) nr 995/2010 utförs minst en gång vartannat år.

2.   De kontroller som avses i artikel 8.4 i förordning (EU) nr 995/2010 ska särskilt utföras i följande fall:

a)

Om en behörig myndighet, när den kontrollerar verksamhetsutövare, upptäcker brister vad gäller dessas effektivitet eller genomförande av det system för tillbörlig aktsamhet som inrättats av en övervakningsorganisation.

b)

Om kommissionen har underrättat de behöriga myndigheterna om att en övervakningsorganisation har genomgått senare ändringar enligt artikel 9.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 363/2012 av den 23 februari 2012 om förfarandereglerna för erkännande och återkallande av erkännande av övervakningsorganisationer enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 995/2010 om fastställande av skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden (4).

3.   Kontroller ska utföras utan förvarning, utom i de fall då en förhandsanmälan till övervakningsorganisationen krävs för att kontrollerna ska kunna genomföras på ett effektivt sätt.

4.   De behöriga myndigheterna ska utföra kontroller i enlighet med dokumenterade förfaranden.

5.   Behöriga myndigheter ska utföra kontroller för att säkerställa efterlevnad av förordning (EU) nr 995/2010, vilka, särskilt och i tillämpliga fall, ska innefatta följande:

a)

Stickprov, inklusive fältbesök.

b)

Undersökning av övervakningsorganisationers handlingar och register.

c)

Intervjuer med övervakningsorganisationens ledning och personal.

d)

Intervjuer med verksamhetsutövare och handlare eller andra relevanta personer.

e)

Undersökning av verksamhetsutövares handlingar och register.

f)

Undersökning av leveransprover från verksamhetsutövare som använder den berörda övervakningsorganisationens system för tillbörlig aktsamhet.

Artikel 7

Rapporter om kontroller av övervakningsorganisationer

1.   De behöriga myndigheterna ska upprätta rapporter om enskilda kontroller som de har utfört, vilka ska innehålla en beskrivning av det förfarande och de tekniker som tillämpats samt resultat och slutsatser.

2.   De behöriga myndigheterna ska tillhandahålla resultaten och slutsatserna av utkastet till rapport till den övervakningsorganisation som har genomgått en kontroll. Övervakningsorganisationen får lämna synpunkter till de behöriga myndigheterna inom den tidsfrist som fastställs av de behöriga myndigheterna.

3.   De behöriga myndigheterna ska utarbeta de rapporter som avses i artikel 8.4 i förordning (EU) nr 995/2010 på grundval av rapporterna om enskilda kontroller.

Artikel 8

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 6 juli 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 295, 12.11.2010, s. 23.

(2)  EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.

(3)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.

(4)  EUT L 115, 27.4.2012, s 12.


Top