EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0756

2007/756/EG: Kommissionens beslut av den 9 november 2007 om antagande av en gemensam specifikation för det nationella fordonsregistret som föreskrivs i artikel 14.4 och 14.5 i direktiv 96/48/EG och direktiv 2001/16/EG [delgivet med nr K(2007) 5357]

EUT L 305, 23.11.2007, p. 30–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Det här dokumentet har publicerats i en specialutgåva (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/06/2021; upphävd genom 32018D1614

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/756/oj

23.11.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 305/30


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 9 november 2007

om antagande av en gemensam specifikation för det nationella fordonsregistret som föreskrivs i artikel 14.4 och 14.5 i direktiv 96/48/EG och direktiv 2001/16/EG

[delgivet med nr K(2007) 5357]

(2007/756/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 96/48/EG av den 23 juli 1996 om driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg (1), särskilt artikel 14.4 och 14.5,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/16/EG av den 19 mars 2001 om driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet för konventionella tåg (2), särskilt artikel 14.4 och 14.5, och

av följande skäl:

(1)

När medlemsstater tillåter att rullande materiel tas i bruk måste de säkerställa att varje enskild vagn har en identifikationskod. Denna kod bör sedan föras in i ett nationellt fordonsregister (nedan kallat ”NVR”). Detta register måste kunna konsulteras av auktoriserade ombud från behöriga myndigheter och intressegrupper. De olika nationella registren bör vara enhetliga när det gäller uppgifternas innehåll och uppställningsform. Detta kräver att de fastställs på grundval av gemensamma driftsmässiga och tekniska specifikationer.

(2)

De gemensamma specifikationerna för NVR bör antas på grundval av förslaget till specifikation som utarbetats av Europeiska järnvägsbyrån (nedan kallad ”byrån”). Dessa förslag till specifikationer bör särskilt omfatta definitioner av innehållet, den funktionella och tekniska arkitekturen, datautformning och driftsätt samt regler för datainmatning och konsultation.

(3)

Detta beslut har utarbetats på grundval av byråns rekommendation ERA/REC/INT/01-2006 av den 28 juli 2006.

Varje medlemsstats nationella fordonsregister ska innehålla samtliga godkända fordon som finns i den medlemsstaten. Godsvagnar och personvagnar ska dock endast vara registrerade i den medlemsstats NVR där de först togs i bruk.

(4)

Ett standardformulär ska användas för fordonsregistrering, bekräftelse av registrering, ändring av registrerad(e) enhet(er) och bekräftelse av förändringar.

(5)

Varje medlemsstat ska upprätta ett datorbaserat nationellt fordonsregister. Samtliga nationella fordonsregister ska kopplas till ett centralt virtuellt fordonsregister (nedan kallat ”VVR”) som förvaltas av byrån för att upprätta det dokumentregister om driftskompatibilitet som anges i artikel 19 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 881/2004 (3). VVR ska göra det möjligt för användarna att söka i samtliga nationella fordonsregister via en gemensam portal och möjliggöra datautbyte mellan nationella fordonsregister. Av tekniska skäl kan dock förbindelsen till det virtuella fordonsregistret inte upprättas omedelbart. Därför behöver inte medlemsstaterna koppla upp sina nationella fordonsregister mot det centrala virtuella fordonsregistret förrän det kan visas att VVR fungerar effektivt. Byrån kommer för detta ändamål att genomföra ett pilotprojekt.

(6)

Enligt punkt 8 i protokollet från sammanträde nr 40 med regelkommittén som inrättats i enlighet med artikel 21 i direktiv 2001/16/EG, ska samtliga befintliga fordon registreras i det nationella fordonsregistret i den medlemsstat där de tidigare var registrerade. Vid dataöverföring bör en adekvat övergångsperiod och datatillgänglighet beaktas.

(7)

I enlighet med artikel 14.4 b i direktiv 96/48/EG och artikel 14.4 b i direktiv 2001/16/EG ska det nationella fordonsregistret skötas och uppdateras av ett organ som är oberoende i förhållande till järnvägsföretagen. Medlemsstaterna ska informera kommissionen och de övriga medlemsstaterna om vilket organ de har valt för detta, bland annat för att underlätta utbytet av information mellan dessa organ.

(8)

Vissa medlemsstater har ett omfattande järnvägsnät med en spårvidd på 1 520 mm och med en vagnpark som är gemensam för länderna i Oberoende staters samvälde (OSS). Detta har lett till ett gemensamt registreringssystem som är en viktig faktor i driftskompatibiliteten och säkerheten för detta 1 520 mm järnvägsnät. Denna särskilda situation bör erkännas och särskilda regler upprättas för att undvika bristande enhetlighet i Europeiska unionens och OSS ländernas skyldigheter för samma fordon.

(9)

De regler som fastställts i bilaga P till de tekniska specifikationerna för driftskompatibilitet (TSD) om drift och trafikledning är tillämpliga på numreringssystemet för fordon när det gäller registreringen i det nationella fordonsregistret. Byrån kommer att utarbeta en vägledning så att dessa regler tillämpas på ett harmoniserat sätt.

(10)

De åtgärder som anges i detta beslut överensstämmer med kommitténs yttrande enligt artikel 21 i direktiv 96/48/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De gemensamma specifikationerna för det nationella fordonsregistret i enlighet med artikel 14.5 i direktiv 96/48/EG och artikel 14.5 i direktiv 2001/16/EG, enligt bilagan, antas härmed.

Artikel 2

Vid registrering av fordon efter ikraftträdandet av detta beslut ska medlemsstaterna använda de gemensamma specifikationer som anges i bilagan.

Artikel 3

Medlemsstaterna ska registrera befintliga fordon på det sätt som avses i avsnitt 4 i bilagan.

Artikel 4

1.   I enlighet med artikel 14.4 b i direktiv 96/48/EG och artikel 14.4 b i direktiv 2001/16/EG ska medlemsstaterna utse ett nationellt organ som ska ansvara för att sköta och uppdatera det nationella fordonsregistret. Detta organ kan vara den nationella säkerhetsmyndigheten i den berörda medlemsstaten. Medlemsstaterna ska se till att dessa organ samarbetar och utbyter information för att säkerställa att uppgiftsändringar förmedlas utan dröjsmål.

2.   Medlemsstaterna ska meddela kommissionen och övriga medlemsstater om det organ som utsetts i enlighet med punkt 1 inom ett år efter detta besluts ikraftträdande.

Artikel 5

1.   När rullande materiel tas i bruk för första gången i Estland, Lettland eller Litauen och ska användas utanför Europeiska unionen som en del av vagnparken för det gemensamma järnvägssystemet med 1 520 mm spårvidd ska materielen registreras i både det nationella fordonsregistret och informationsdatabasen som drivs av rådet för järnvägstransporter i Oberoende staters samvälde. I det här fallet kan det åttasiffriga numreringssystemet tillämpas i stället för det numreringssystem som anges i bilagan.

2.   Rullande materiel som tas i bruk för första gången i tredjeland och är avsedd att användas inom Europeiska unionen som en del av den gemensamma vagnparken i järnvägssystemet med 1 520 mm spårvidd ska inte registreras i det nationella fordonsregistret. I överensstämmelse med artikel 14.4 i direktiv 2001/16/EG måste det emellertid vara möjligt att hämta information som anges i artikel 14.5 c, d och e från informationsdatabasen som drivs av rådet för järnvägstransporter i Oberoende staters samvälde.

Artikel 6

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 9 november 2007.

På kommissionens vägnar

Jacques BARROT

Vice ordförande


(1)  EGT L 235, 17.9.1996, s. 6. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2007/32/EG (EUT L 141, 2.6.2007, s. 63).

(2)  EGT L 110, 20.4.2001, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2007/32/EG.

(3)  EUT L 164, 30.4.2004, s. 1. Rättad i EUT L 220, 21.6.2004, s. 3.


BILAGA

1.   UPPGIFTER

I följande lista presenteras det format som föreslås för uppgifterna i det nationella fordonsregistret.

Numreringen följer ordningen i den föreslagna standardblanketten för registrering i tillägg nr 4.

Dessutom kan fält för kommentarer läggas till, till exempel för identifikation av fordon under utredning (se avsnitt 3.4).

1.

Europeiskt fordonsnummer

Obligatoriskt

Innehåll

Numerisk identifikationskod enligt bilaga P i TSD om ”Drift och trafikledning” (nedan kallad ”OPE TSD”) (1)

 

Format

1.1

Nummer

tolvsiffrigt (2)

1.2

Tidigare nummer (vid behov, för fordon som har fått ett nytt nummer)

tolvsiffrigt (2)

2.

Medlemsstat och nationell säkerhetsmyndighet

Obligatoriskt

Innehåll

Identifikation av medlemsstat och nationell säkerhetsmyndighet där fordonets tillstånd har utfärdats. För fordon från tredjeland gäller den medlemsstat där tillståndet utfärdats.

 

Format

2.1

Medlemsstatens nummerkod som anges i bilaga P i OPE TSD

Tvåsiffrig kod

2.2

Nationella säkerhetsmyndighetens namn

Text

3.

Tillverkningsår

Obligatoriskt

Innehåll

År då fordonet lämnade fabriken.

 

Format

3.

Produktionsår

ÅÅÅÅ

4.

EG-hänvisning

Obligatoriskt

Innehåll

Hänvisningar till EG-kontrollförklaring och det utfärdande organet (den upphandlande enheten)

 

Format

4.1

Datum för deklarationen

Datum

4.2

EG-hänvisning

Text

4.3

Det utfärdande organets (den upphandlande enhetens) namn

Text

4.4

Registrerat organisationsnummer

Text

4.5

Organisationens adress, Gata och nummer

Text

4.6

Ort

Text

4.7

Landskod

ISO

4.8

Postnummer

Alfanumerisk kod

5.

Hänvisning till registret över rullande materiel

Obligatoriskt

Innehåll

Hänvisning till den enhet som ansvarar för registret över rullande materiel (3)

 

Format

5.1

Ansvarig enhet för registret

Text

5.2

Enhetens adress, gata och nummer

Text

5.3

Ort

Text

5.4

Landskod

ISO

5.5

Postnummer

Alfanumerisk kod

5.6

E-postadress

E-post:

5.7

Hänvisning som gör det möjligt att hämta relevanta tekniska uppgifter från registret över rullande materiel

Alfanumerisk kod

6.

Begränsningar

Obligatoriskt

Innehåll

Begränsningar avseende fordonets användning

 

Format

6.1

Kodade begränsningar

(se tillägg 1)

Kod

6.2

Icke-kodade begränsningar

Text

7.

Ägare

Frivillig

Innehåll

Identifikation av fordonets ägare

 

Format

7.1

Organisationens namn

Text

7.2

Registrerat organisationsnummer

Text

7.3

Organisationens adress, gata och nummer

Text

7.4

Ort

Text

7.5

Landskod

ISO

7.6

Postnummer

Alfanumerisk kod

8.

Innehavare

Obligatoriskt

Innehåll

Identifikation av fordonsinnehavaren

 

Format

8.1

Organisationens namn

Text

8.2

Registrerat organisationsnummer

Text

8.3

Organisationens adress, gata och nummer

Text

8.4

Ort

Text

8.5

Landskod

ISO

8.6

Postnummer

Alfanumerisk kod

8.7

VKM – frivillig

Alfanumerisk kod

9.

Enhet med ansvar för underhåll

Obligatoriskt

Innehåll

Hänvisning till enhet med ansvar för underhåll (4)

 

Format

9.1

Enhet med ansvar för underhåll

Text

9.2

Enhetens adress, gata och nummer

Text

9.3

Ort

Text

9.4

Landskod

ISO

9.5

Postnummer

Alfanumerisk kod

9.6

E-postadress

E-post

10.

Återkallelse

Obligatorisk när tillämpligt

Innehåll

Datum för officiell skrotning och/eller annan typ av bortskaffande och koden för återkallelsesätt

 

Format

10.1

Bortskaffandesätt

(se tillägg 3)

Tvåsiffrig kod

10.2

Datum för återkallelse

Datum

11.

Medlemsstater där fordonet är tillåtet

Obligatoriskt

Innehåll

Lista över de medlemsstater där fordonet är tillåtet

 

Format

11.

Medlemsstatens numeriska kod enligt bilaga P.4 i OPE TSD

Lista

12.

Tillståndets nummer

Obligatoriskt

Innehåll

Nummer för harmoniserat tillstånd för idrifttagande, utfärdat av den nationella säkerhetsmyndigheten

 

Format

12.

Tillståndets nummer

Alfanumerisk kod enligt EIN, se tillägg 2.

13.

Tillstånd för idrifttagande

Obligatoriskt

Innehåll

Datum för tillstånd att ta fordonet i bruk (5) och dess giltighet

 

Format

13.1

Datum för beviljande av tillstånd

Dat. (ÅÅÅÅMMDD)

13.2

Tillstånd giltigt till och med

Datum (inkluderat)

13.3

Indraget tillstånd

Ja/Nej

2.   STRUKTUR

2.1   Länkar till andra register

Flera register håller på att upprättas till följd av EU:s nya regelsystem. I tabellen nedan sammanfattas de register och databaser som kan komma att anslutas till det nationella fordonsregistret när de införs.

Register eller databaser

Ansvarig enhet

Andra enheter med tillträde

Nationella fordonsregister

(Direktiv om driftskompatibilitet)

Registreringsenhet (6)/nationell säkerhetsmyndighet

Andra nationella säkerhetsmyndigheter/ registreringsenheter/RU/IM/IB/RB/Innehavare/Ägare/ERA/OTIF

RRS

(Direktiv om driftskompatibilitet)

Ska beslutas av medlemsstaterna

RU/IM/nationell säkerhetsmyndighet/ERA/OTIF/Innehavare/Lokaler

RSRD

(TAF TSI & SEDP)

Innehavare

RU/IM/nationell säkerhetsmyndighet/ERA/Innehavare/Lokaler

WIMO

(TAF TSI & SEDP)

Ännu inte bestämt

RU/IM/nationell säkerhetsmyndighet/ERA/Innehavare/Lokaler/Användare

Register över rullande järnvägsmateriel (7)

(konventionen från Kapstaden)

Ansvarig för register

Allmänheten

OTIF register

(COTIF 99 – ATMF)

OTIF

Behöriga myndigheter/RU/IM/IB/RB/Innehavare/Ägare/ERA/OTIF Sek.

Det är omöjligt att vänta på att samtliga register upprättas innan det nationella fordonsregistret införs. Därför måste det nationella fordonsregistret utformas så att en senare koppling till de andra registren blir möjlig. I detta syfte ska följande beaktas:

—   RRS: hänvisning görs till detta i det nationella fordonsregistret genom att nämna den enhet som är ansvarig för RRS. Nyckeln för att länka samman registren ska vara punkt 5.7.

—   RSRD: detta omfattar vissa ”administrativa” punkter i det nationella fordonsregistret. Genom specifikationen i TAF TSD SEDP. SEDP ska beakta specifikationen i det nationella fordonsregistret.

—   WIMO: inkluderar uppgifter från RSRD och uppgifter om underhåll. Ingen länk till det nationella fordonsregistret.

—   VKMR: Bör hanteras av ERA och OTIF gemensamt (ERA för Europeiska unionen och OTIF för alla OTIF-medlemmar som inte är medlemsstater i EU). Innehavaren registreras i det nationella fordonsregistret. TSD OPE anger i detalj andra centralregister runtom i världen (till exempel fordonens typkoder, driftskompatibilitetskoder, landskoder etc.) som bör hanteras av ett ”centralt organ” som är resultatet av samarbetet mellan ERA och OTIF.

—   Register över rullande järnvägsmateriel (konventionen från Kapstaden): detta är en registrering av ekonomisk information om rörlig utrustning. Detta register kan utvecklas till följd av den diplomatiska konferens som hölls i februari 2007. Det finns en möjlig koppling, eftersom UNIDROIT-registret behöver information om fordonets nummer och ägare. Nyckeln för att länka samman båda registren ska vara EVN.

—   OTIF-registret: OTIF-registret kommer att specificeras på grundval av detta beslut och övriga EU-register.

Hur systemet i dess helhet ska konstrueras, samt kopplingarna mellan det nationella fordonsregistret och andra register, kommer att anges i detalj på ett sådant sätt att det blir möjligt att hämta den efterfrågade informationen vid behov.

2.2   Utformningen av fordonsregister inom EU

De nationella fordonsregistren ska genomföras utifrån en decentraliserad lösning. Målet är att skapa en sökmotor för uppgifterna genom att använda en gemensam programvara, som ger användare möjlighet att hämta uppgifter från samtliga lokala register (LR) i medlemsstaterna.

Uppgifterna i de nationella fordonsregistren lagras på nationell nivå och kommer att kunna hämtas via en webbbaserad applikation (med egen webbadress).

Europeiska centraliserade virtuella fordonsregistret (EC VVR) består av två delsystem:

Det virtuella fordonsregister (VVR), som är den centrala sökmotorn i ERA.

De nationella fordonsregister (NVR), som är medlemsstaternas lokala register.

Bild 1

Utformning av EC VVR

Image

Denna struktur bygger på två kompletterande delsystem som gör det möjligt att söka uppgifter som lagras lokalt i respektive medlemsstat och som omfattar följande:

Att upprätta datoriserade register på nationell nivå och öppna dem för ömsesidig konsultation.

Att ersätta pappersregister med datoriserade register. Det gör att medlemsstaten kan hantera och dela information med andra medlemsstater.

Att tillåta anslutningar mellan nationella fordonsregister och det virtuella fordonsregistret genom användning av gemensamma standarder och gemensam terminologi.

Huvudprinciperna i denna struktur är följande:

Samtliga nationella fordonsregister kommer att ingå i det datorbaserade nätet.

Samtliga medlemsstater ser samma uppgifter när de går in på systemet.

Dubbelregistrering av uppgifter och relaterade möjliga fel kommer att undvikas när det virtuella fordonsregistret väl har upprättats.

Uppdaterade uppgifter.

Strukturen kommer att genomföras i följande steg:

Antagande av detta beslut.

Byrån kommer att genomföra ett pilotprojekt där det virtuella fordonsregistret ansluts till minst tre medlemsstaters nationella fordonsregister, inbegripet en fungerande anslutning av ett befintligt nationellt fordonsregister med hjälp av ett översättningsprogram.

Utvärdering av pilotprojektet och, vid behov, en uppdatering av detta beslut.

Offentliggörande av en specifikation från byrån som medlemsstaterna kan använda för att ansluta sina nationella fordonsregister till det centrala virtuella fordonsregistret.

Som ett sista steg ansluts samtliga nationella fordonsregister till det centrala virtuella fordonsregistret genom ett separat beslut och efter en utvärdering av pilotprojektet.

3.   DRIFT

3.1   Användningen av det nationella fordonsregistret

Det nationella fordonsregistret ska användas för följande:

Register över tillstånd.

Register över tilldelade Europeiska fordonsnummer.

Sökning efter kortfattad information inom EU om ett särskilt fordon.

Uppföljning av rättsliga aspekter som skyldigheter och juridisk information.

Information för inspektioner i huvudsak relaterade till säkerhet och underhåll.

Möjliggöra kontakt med ägare och innehavare.

Dubbelkontrollera vissa säkerhetskrav före utfärdandet av ett säkerhetsintyg.

Uppföljning av ett särskilt fordon.

3.2   Ansökningsblanketterna

3.2.1   Registreringsansökan

Blankett som ska användas bifogas i tillägg 4.

Enheten som ansöker om en fordonsregistrering kryssar för rutan för ”Nyregistrering”. Den fyller i första delen av blanketten med all nödvändig information från punkt 2 till punkt 9 och punkt 11 och skickar den sedan till:

Registreringsenheten i den medlemsstat där registreringen söks.

När det gäller ett fordon från tredjeland till registreringsenheten i den första medlemsstat där fordonet ska tas i drift.

3.2.2   Registrering av ett fordon och utfärdande av ett europeiskt fordonsnummer

När det gäller en förstagångsregistrering utfärdar den behöriga registreringsenheten det europeiska fordonsnumret.

Det är möjligt att ha en registreringsblankett per fordon eller en enskild blankett för en hel uppsättning fordon från samma serie eller order bifogad med en lista över fordonsnumren.

Registreringsenheten ska vidta rimliga åtgärder för att garantera att de uppgifter som införs i det nationella fordonsregistret är korrekta. För detta ändamål kan registreringsenheten begära information från andra registreringsenheter, särskilt när den enhet som ansöker om registrering i en medlemsstat inte är etablerad i den medlemsstaten.

3.2.3   Ändring av en eller flera registreringspunkter

En enhet som ansöker om en ändring i en eller flera av punkterna i fordonsregistreringen ska

kryssa för rutan för ”Ändring”,

fylla i det nuvarande europeiska fordonsnumret (punkt 1),

kryssa för rutan för ändrad(e) punkt(er),

ange det nya innehållet i ändrad(e) punkt(er) och sedan skicka blanketten till registreringsenheten i den medlemsstat där fordonet är registrerat.

Användning av standardblanketten kan i vissa fall inte räcka till. Om så är nödvändigt kan den berörda registreringsenheten därför använda ytterligare dokument i antingen pappersformat eller elektroniskt format.

Skulle byte av innehavare ske, är det den förevarande registrerade innehavaren som är ansvarig för att meddela registreringsenheten och registreringsenheten ska meddela den nye innehavaren om den ändrade registreringen. Den tidigare innehavaren tas inte bort från det nationella fordonsregistret och befrias inte från sina skyldigheter förrän den nye innehavaren har godkänt sin innehavarstatus.

Skulle ett ägarbyte ske ligger det på den registrerade ägarens ansvar att meddela registreringsenheten. Då kommer den tidigare ägaren att tas bort från det nationella fordonsregistret. Den nye ägaren kan begära att hans uppgifter förs in i det nationella fordonsregistret.

Efter att ändringarna registrerats kan den nationella säkerhetsmyndigheten dela ut ett nytt nummer på tillståndet och i vissa fall utfärda ett nytt europeiskt fordonsnummer.

3.2.4   Återkallande av registrering

Enheten som ansöker om ett återkallande av registrering ska kryssa för rutan för ”återkallande”. Den ska sedan fylla i punkt 10 och skicka blanketten till registreringsenheten i någon av medlemsstaterna som fordonet är registrerat.

Registreringsenheten delar ut återkallandet av registreringen genom att fylla i datumet för återkallelse och bekräfta återkallandet till den sagda enheten.

3.2.5   Tillstånd i flera medlemsstater

När ett fordon som redan är godkänt och registrerat i en medlemsstat godkänns i en annan medlemsstat måste det registreras i det nationella fordonsregistret i den senare medlemsstaten. I detta fall är det dock endast uppgifter relaterade till punkterna 1, 2, 6, 11, 12 och 13 som måste redovisas, eftersom dessa uppgifter endast berör den senare medlemsstaten.

Så länge det virtuella fordonsregistret och anslutningen till samtliga nationella fordonsregister inte är helt operativa ska de berörda registreringsenheterna utbyta information för att se till att uppgifterna om samma fordon överensstämmer.

Godsvagnar och personvagnar är endast registrerade i det nationella fordonsregistret i den medlemsstat där de först togs i drift.

3.3   Åtkomsträttigheter

Rätten att få tillgång till uppgifter i ett nationellt fordonsregister från en bestämd medlemsstat ”XX” anges i tabellen nedan, där åtkomstkoderna definieras på följande sätt:

Åtkomstkod

Typ av åtkomst

0.

Ingen åtkomst

1.

Begränsad konsultation (villkoren i spalten ”Läs rättigheter”)

2.

Obegränsad konsultation

3.

Begränsad konsultation och uppdatering

4.

Obegränsad konsultation och uppdatering

Varje registreringsenhet ska ha full tillgång och endast uppdatera rättigheter för uppgifter i sin egen databas. Därför är åtkomstkodningen 3.

Enhet

Definition

Läsrättigheter

Uppdateringsrättigheter

Punkt 7

Övriga punkter

RE /NSA”XX”

Registreringsenhet/NSA i MS ”XX”

Alla data

Alla data

4

4

Andra NSA/registreringsenheter

Andra NSA och/eller registreringsenheter.

Alla data

Inga

2

2

ERA

Europeiska järnvägsbyrån

Alla data

Inga

2

2

Innehavare

Fordonets innehavare

Alla data om fordon som han är innehavare av

Inga

1

1

Fordonsparksförvaltare

Fordonsförvaltare utsedd av innehavare

Fordon för vilka han blivit utsedd av innehavaren

Inga

1

1

Ägare

Fordonets ägare

Alla data om fordonet han äger

Inga

1

1

Järnvägsföretag

Driftsansvarig

Alla data baserade på fordonsnummer

Inga

0

1

Infrastrukturförvaltarna

Infrastrukturförvaltare

Alla data baserade på fordonsnummer

Inga

0

1

Utredande organ och reglerande organ

Kontroll- och granskningsorgan meddelade av medlemsstaten

Alla data om fordon som kontrolleras eller revideras

Inga

2

2

Övriga berättigade användare

Övriga tillfälliga användare erkända av nationella säkerhetsmyndigheten eller byrån

För att definiera tillfällig skulle varaktigheten kunna begränsas

Inga

0

1

3.4   Tidigare dokument

Samtliga uppgifter i det nationella fordonsregistret måste bevaras i tio år från det datum ett fordon återkallas och avregistreras. Som ett minimikrav ska uppgifterna finnas tillgängliga on-line de första tre åren. Efter tre år kan uppgifterna bevaras elektroniskt, i pappersform eller i något annat arkivsystem. Om det någon gång under denna tioårsperiod startas en undersökning om ett eller flera fordon ska uppgifter om dessa fordon bevaras utöver tioårsperioden om så krävs.

Alla ändringar i nationella fordonsregistret bör också registreras. Införandet av tidigare ändringar skulle kunna lösas med informationstekniska funktioner.

4.   BEFINTLIGA FORDON

4.1   Beaktat datainnehåll

Var och en av de 13 bibehållna punkterna har beaktats för att specificera vilka som är obligatoriska och vilka som inte är det.

4.1.1   Punkt 1 – Europeiskt fordonsnummer (obligatoriskt)

a)   Fordon som redan har ett tolvsiffrigt identifikationsnummer

I länder som har en unik landskod ska fordonen behålla sina nuvarande nummer. Det tolvsiffriga numret ska registreras som sådant utan några ändringar.

Länder som både har en huvudsaklig landskod och en särskild kod tilldelad sen tidigare:

Tyskland där landskoden är 80 och den särskilda koden 68 står för AAE (Ahaus Alstätter Eisenbahn).

Schweiz där landskoden är 85 och den särskilda koden 63 står för BLS (Bern–Lötschberg–Simplon Eisenbahn).

Italien med landskoden 83 och den särskilda koden 64 för FNME (Ferrovie Nord Milano Esercizio).

Ungern med landskoden 55 och den särskilda koden 43 för GySEV/ROeEE (Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Részvénytársaság/Raab-Ödenburg-Ebenfurter Eisenbahn).

Fordonen bör behålla sina nuvarande nummer. Det tolvsiffriga numret ska registreras som sådant utan några ändringar (8).

IT-systemet måste beakta båda koderna (huvudsaklig landskod och särskild kod) som avser samma land.

b)   Fordon som används i internationell trafik utan ett tolvsiffrigt identifikationsnummer

Ett tvåstegsförfarande bör tillämpas:

Fordonet tilldelas ett tolvsiffrigt nummer (enligt OPE TSD) som ska utformas i enlighet med fordonets egenskaper i det nationella fordonsregistret. IT-systemet bör koppla registreringsnumret till det nuvarande fordonsnumret.

Det tolvsiffriga numret knyts fysiskt till själva fordonet inom en tidsperiod av sex år.

c)   Fordon som används i inrikestrafik utan ett tolvsiffrigt identifikationsnummer

Det ovannämnda förfarandet kan tillämpas för fordon som endast används i inrikes trafik på frivillig basis.

4.1.2   Punkt 2 – Medlemsstat och nationell säkerhetsmyndighet (obligatoriskt)

”Medlemsstat” ska alltid avse den medlemsstat i vars nationella fordonsregister fordonet är registrerat.”Nationell säkerhetsmyndighet” avser den enhet som har utfärdat tillståndet om idrifttagande av fordonet.

4.1.3   Punkt 3 – Tillverkningsår

När det exakta tillverkningsåret inte går att fastställa ska ett ungefärligt år fyllas i.

4.1.4   Punkt 4 – EG-hänvisning

En sådan hänvisning finns vanligtvis inte för befintliga fordon utom för en handfull rullande materiel inom järnvägssystemet för höghastighetståg. Ska registreras enbart om den finns.

4.1.5   Punkt 5 – Hänvisning till register för rullande materiel

Ska registreras enbart om den finns.

4.1.6   Punkt 6 – Begränsningar

Ska registreras enbart om de finns.

4.1.7   Punkt 7 – Ägare

Ska registreras endast om tillgänglig och/eller om det krävs.

4.1.8   Punkt 8 – Innehavare (obligatoriskt)

Vanligtvis tillgängliga och obligatoriska uppgifter.

4.1.9   Punkt 9 – Enhet med ansvar för underhåll

Denna punkt är obligatorisk.

4.1.10   Punkt 10 – Återkallelse

Tillämplig.

4.1.11   Punkt 11 – Medlemsstat där fordonet är godkänt/tillåtet

Normalt registreras RIV-godsvagnar, RIC-personvagnar samt fordon i bilaterala eller multilaterala avtal som sådana. Om denna information är tillgänglig ska det registreras i enlighet därmed.

4.1.12   Punkt 12 – Tillståndets nummer

Ska registreras enbart om det finns.

4.1.13   Punkt 13 – Idrifttagande (obligatoriskt)

När det exakta datumet för idrifttagande fattas ska ett ungefärligt år fyllas i.

4.2   Förfarande

Den enhet som tidigare var ansvarig för fordonsregistrering ska göra all information tillgänglig för den nationella säkerhetsmyndigheten eller registreringsenheten i det land där den är lokaliserad.

Befintliga godsvagnar och personvagnar ska endast vara registrerade i det nationella fordonsregistret i den medlemsstat där den förra registreringsenheten var belägen.

Om ett befintligt fordon har godkänts i flera medlemsstater ska den enhet som registrerar detta fordon skicka relevanta data till registreringsenheterna i de övriga berörda medlemsstaterna.

Den nationella säkerhetsmyndigheten eller registreringsenheten överför informationen till sitt nationella fordonsregister.

Den nationella säkerhetsmyndigheten eller registreringsenheten ska informera alla berörda parter när överföringen av informationen är slutförd. Åtminstone bör följande enheter informeras:

Den enhet som tidigare var ansvarig för fordonsregisteringen.

Innehavaren.

Europeiska järnvägsbyrån.

4.3   Övergångsperiod

4.3.1   Göra information om registrering tillgänglig för den nationella säkerhetsmyndigheten

Den förra registreringsenheten med ansvar för fordonsregistreringen ska göra den begärda informationen tillgänglig enligt en överenskommelse mellan densamma och registreringsenheten. Dataöverföringen ska utföras senast tolv månader efter kommissionens beslut. När så är möjligt ska elektroniskt format användas.

4.3.2   Fordon som används i internationell trafik

Registreringsenheten i varje medlemsstat ska föra in dessa fordon i sina nationella fordonsregister senast två år efter kommissionens beslut.

Se även 4.1.1 b.

4.3.3   Fordon som används i inrikes trafik

Registreringsenheten i varje medlemsstat ska föra in dessa fordon i sina nationella fordonsregister senast tre år efter kommissionens beslut.


(1)  Den 11 augusti 2006 antog kommissionen beslut 2006/920/EG om teknisk specifikation för driftskompatibilitet (TSD) avseende delsystemet ”drift och trafikledning” hos det transeuropeiska järnvägssystemet för konventionella tåg (anmält den 14 augusti 2006). Motsvarande TSD på höghastighetsområdet förväntas bli antagen 2007 och använder samma numreringssystem.

(2)  Enligt artikel 5.1 i det här beslutet kan man även tillämpa det åttasiffriga numreringssystem som används av rådet för järnvägstransporter i Oberoende staters samvälde.

(3)  De register som anges i artikel 22 a i direktiv 96/48/EG och artikel 24 i direktiv 2001/16/EG.

(4)  Denna enhet kan vara det järnvägsföretag som använder fordonet, en underleverantör eller innehavaren.

(5)  Tillstånd utfärdat i enlighet med artikel 14 i direktiv 96/48/EG eller direktiv 2001/16/EG.

(6)  Registreringsenheten (nedan kallad ”RE”) är den enhet som utses av varje medlemsstat, i enlighet med artikel 14.4 b i direktiv 96/48/EG och artikel 14.4 b i direktiv 2001/16/EG, för att sköta och uppdatera det nationella fordonsregistret.

(7)  Enligt vad som anges i förslaget till konventionens protokoll om internationella intressen i rörlig utrustning och om särskilda frågor rörande rullande järnvägsmateriel.

(8)  Nya fordon som tagits i drift för AAE, BLS, FNME och GySEV/ROeEE ska dock ges den standardiserade landskoden.

Tillägg 1

BEGRÄNSNINGSKODER

1.   PRINCIPER

Begränsningar (tekniska egenskaper) som redan finns registrerade i andra register som de nationella säkerhetsmyndigheterna har tillträde till behöver inte upprepas i det nationella fordonsregistret.

Godkännande av gränsöverskridande trafik grundas på

kodad information i fordonsnumret,

bokstavskoder,

fordonsmärkning.

Därför behöver denna information inte upprepas i det nationella fordonsregistret.

2.   STRUKTUR

Koderna är strukturerade i tre nivåer:

Första nivån: Begränsningskategori

Andra nivån: Typ av begränsning

Tredje nivån: Värde eller specifikation.

Begränsningskodning

Kat.

Typ

Värde

Namn

1

 

 

Tekniska konstruktionsbegränsningar

 

1

Numeriskt (3)

Minsta kurvradie i meter

 

2

Spårledningsrestriktioner

 

3

Numeriskt (3)

Hastighetsbegränsning i km/tim (anges på godsvagnar och personvagnar men inte på lok)

2

 

 

Geografiska begränsningar

 

1

Alfanumeriskt (3)

Kinematisk lastprofil (kodning WAG TSI bilaga C)

 

2

Kodad lista/förteckning

Spårvidd

 

 

1

Variabel spårvidd 1435/1520

 

 

2

Variabel spårvidd 1435/1668

 

3

Inget fordonsbaserat CCS

 

4

Fordonsbaserat ERTMS A

 

5

Numeriskt (3)

Fordonsbaserat B-system (1)

3

 

 

Miljöbegränsningar

 

1

Kodad lista

Klimatzon EN50125/1999

 

 

1

T1

 

 

2

T2

 

 

3

T3

4

 

 

Användningsbegränsningar inkluderade i tillståndscertifikatet

 

1

Tidsbaserade

 

2

Villkorsbaserade (färdad distans, förslitning, etc)


(1)  Om fordonet är utrustat med mer än ett B-system, ska en enskild kod anges för varje system.

Den numeriska koden består av tre tecken, där

1xx används för ett fordon som är försett med ett signalsystem,

2xx används för ett fordon som är försett med radio,

Xx är den numeriska koden som anges i bilaga B till TSD Trafikstyrning och signalering.

Tillägg 2

EIN:S STRUKTUR OCH INNEHÅLL

Kod för det harmoniserade numreringssystemet, det så kallade Europeiska identifikationsnumret (EIN) för säkerhetsintyg och andra dokument

Exempel:

I

T

5

1

2

0

0

6

0

0

0

5

Landskod

(två bokstäver)

Typ av dokument

(två siffror)

Utfärdandeår

(fyra siffror)

Löpnummer

(fyra siffror)

Fält 1

Fält 2

Fält 3

Fält 4

FÄLT 1 –   LANDSKOD (TVÅ BOKSTÄVER)

Koderna publiceras offentligt och uppdateras på EU:s webbplats i Publikationshandboken (http://publications.europa.eu/code/en/en-5000600.htm).

Stat

Kod

Österrike

AT

Belgien

BE

Bulgarien

BG

Schweiz

CH

Cypern

CY

Tjeckien

CZ

Tyskland

DE

Danmark

DK

Estland

EE

Grekland

EL

Spanien

ES

Finland

FI

Frankrike

FR

Ungern

HU

Irland

IE

Island

IS

Italien

IT

Liechtenstein

LI

Litauen

LT

Luxemburg

LU

Lettland

LV

Malta

MT

Nederländerna

NL

Norge

NO

Polen

PL

Portugal

PT

Rumänien

RO

Sverige

SE

Slovenien

SI

Slovakien

SK

Förenade kungariket

UK

Koden för multinationella säkerhetsmyndigheter bör se ut på samma sätt. För närvarande är säkerhetsmyndigheten för tunneln under Engelska kanalen den enda befintliga myndigheten. Den ska använda följande kod:

Multinationell säkerhetsmyndighet

Kod

Säkerhetsmyndigheten för tunneln under Engelska kanalen

CT

FÄLT 2 –   TYP AV DOKUMENT (TVÅSIFFRIGT NUMMER)

Två siffror medger identifiering av dokumenttyp:

Den första siffran identifierar dokumentets huvudkategori.

Den andra siffran anger dokumentets underkategori.

Om behov av andra koder uppkommer kan numreringssystemet utvidgas. Följande är ett förslag till förteckning över kända, möjliga tvåsiffriga kombinationer kompletterade med förslaget om godkännande av idrifttagande av fordon:

Sifferkombination för fält 2

Dokumenttyp

Undertyp av dokument

[0 1]

Licenser

Licenser för järnvägsföretag

[0 x]

Licenser

Övriga

[1 1]

Säkerhetsintyg

Del A

[1 2]

Säkerhetsintyg

Del B

[1 x]

Säkerhetsintyg

Övriga

[2 1]

Säkerhetstillstånd

Del A

[2 2]

Säkerhetstillstånd

Del B

[2 x]

Säkerhetstillstånd

Övriga

[3 x]

Reserverad t.ex. för underhåll av rullande materiel, infrastruktur eller övrigt

 

[4 x]

Reserverad för anmälda organ

t.ex. olika slags anmälda organ

[5 1] och [5 5] (1)

Godkännande av idrifttagande

Dragfordon

[5 2] och [5 6] (1)

Godkännande av idrifttagande

Personvagnar

[5 3] och [5 7] (1)

Godkännande av idrifttagande

Godsvagnar

[5 4] och [5 8] (1)

Godkännande av idrifttagande

Specialfordon

[6 x] … [9 x]

Reserverad (fyra dokumentttyper)

Reserverad (tio undertyper vardera)

FÄLT 3 –   UTFÄRDANDEÅR (FYRSIFFRIGT TAL)

I detta fält anges det år (i det angivna formatet yyyy, dvs. fyra siffror) då tillståndet utfärdades.

FÄLT 4 –   LÖPNUMMER

Löpnumret ska vara progressivt för att kunna utökas med ett ental varje gång ett dokument utfärdas, oberoende av om det är ett nytt, förnyat eller uppdaterat/ändrat tillstånd. Även om intyget återkallas eller ett tillstånd tillfälligt upphävs får det nummer till vilket det hänvisar inte användas igen.

Varje år ska löpnumren börja om igen från noll.


(1)  Om de fyra siffrorna som ska användas för fält 4 ”löpnummer” tar slut innan året är slut ska de första två siffrorna i fält 2 var för sig flyttas på följande sätt:

[5 1] till [5 5] för dragfordon,

[5 2] till [5 6] för personvagnar,

[5 3] till [5 7] för godsvagnar,

[5 4] till [5 8] för specialfordon.

Tillägg 3

ÅTERKALLNINGSKODER

Kod

Återkallelsesätt

Beskrivning

00

Inget

Fordonet har en giltig registrering.

10

Registrering tillfälligt upphävd

Inga angivna skäl

Fordonets registrering är tillfälligt upphävd på begäran av ägaren eller innehavaren eller genom ett beslut från den nationella säkerhetsmyndigheten eller registreringsenheten.

11

Registrering tillfälligt upphävd

Fordonet är avsett för driftsklar förvaring som en inaktiv eller strategisk reserv.

20

Registrering överförd

Det är känt att fordonet är omregistrerat med ett annat nummer eller av en annan nationell säkerhetsmyndighet för fortsatt användning på (hela eller delar av) det europeiska järnvägsnätet.

30

Avregistrerat

Inga angivna skäl

Fordonets registrering för drift i det europeiska järnvägsnätet har gått ut utan att omregistrering skett.

31

Avregistrerat

Fordonet är avsett för fortsatt användning som järnvägsfordon utanför det europeiska järnvägsnätet.

32

Avregistrerat

Fordonet är avsett för återvinning av större driftskompatibla komponenter/ moduler/ reservdelar eller större ombyggnader.

33

Avregistrerat

Fordonet är avsett för skrotning och omhändertagande av material (inklusive större reservdelar) för återvinning.

34

Avregistrerat

Fordonet är tänkt som ”historiskt bevarat rullande materiel” för drift på ett avskilt nät eller för stationär presentation utanför det europeiska järnvägsnätet.

Användningen av koder

Om skälet till återkallelse inte är specificerat ska koderna 10, 20 och 30 användas för att påvisa förändringen i registreringsstatus.

Om skälet till återkallelse är tillgängligt är koderna 11, 31, 32, 33 och 34 tillgängliga val inom det nationella fordonsregistrets databas. Dessa koder är enbart grundade på den information som tillhandahålls av innehavaren eller ägaren till registreringsenheten.

Registreringsfrågor

Ett fordon som fått registreringen tillfälligt upphävd eller avregistrerats får inte använda det europeiska järnvägsnätet med den upptagna registreringen.

Vid aktivering av en registrering fordras ett nytt godkännande från den nationella säkerhetsmyndigheten, grundat på orsaken till det tillfälliga upphävandet och avregistreringen.

En överföring av registreringen ska genomföras inom den ram som anges i EU direktiven när det gäller fordonsgodkännande och tillstånd för idrifttagande av fordon.

Tillägg 4

STANDARDFORMULÄR FÖR REGISTRERING

Image

Image

Image

Tillägg 5

ORDLISTA

Förkortning

Definition

CCS

Delsystemet trafikstyrning och signalering

OSS

Oberoende staters samvälde

COTIF

Fördrag om internationell järnvägstrafik

CR

Järnvägssystemet för konventionella tåg

DB

Databas

EC

Europeiska kommissionen

EC VVR

Europeiska centraliserade virtuella fordonsregistret

EIN

Europeiska identifikationsnumret

EN

Europeisk standard

EVN

Europeiskt fordonsnummer

ERA

Europeiska järnvägsbyrån, även kallad ”byrån”

ERTMS

European Rail Traffic Management System, trafikstyrningssystem för tåg på Europas järnvägsnät

EU

Europeiska unionen

HS

Järnvägssystem för höghastighetståg

IB

Utredande organ

ISO

Internationella standardiseringsorganisationen

IM

Infrastrukturförvaltare

INF

Infrastruktur

IT

Informationsteknik

LR

Lokalt register

MS

Medlemsstat i Europeiska unionen

NoBo

Anmält organ

NSA

Nationell säkerhetsmyndighet

NVR

Nationellt fordonsregister

OPE (TSD)

Delsystemet drift och trafikledning (TSD)

OTIF

Mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik

RE

Registreringsenhet, dvs. det organ som är ansvarigt för tillhandahållandet och uppdaterandet av det nationella fordonsregistret.

RB

Reglerande organ

RIC

Avtal om ömsesidigt utnyttjande av personvagnar och resgodsvagnar i internationell järnvägstrafik

RIV

Avtal om ömsesidigt utnyttjande av godsvagnar i internationell järnvägstrafik

RS eller RST

Delsystemet rullande materiel

RSRD (TAF)

Referensdatabas för rullande materiel (TAF)

RU

Järnvägsföretag

SEDP (TAF)

Strategisk europeisk genomförandeplan (TAF)

TSD-TAF

Delsystemet Telematikapplikationer för godstrafik (TSD)

TSD

Tekniska specifikationer för driftskompatibilitet

VKM

Märkning med beteckning för fordonsinnehavaren

VKMR

Register över märkningar med beteckning för fordonsinnehavaren

VVR

Virtuellt fordonsregister

WAG (TSD)

Godsvagn (TSD)

WIMO (TAF)

Driftdatabas för godsvagnar och intermodala enheter (TAF)


Top