EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1927R(01)

Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ( EUT L 406 av den 30.12.2006 )

OJ L 48, 22.2.2008, p. 82–88 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1927/corrigendum/2008-02-22/oj

22.2.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 48/82


Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

( Europeiska unionens officiella tidning L 406 av den 30 december 2006 )

Förordning (EG) nr 1927/2006 ska vara som följer:

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1927/2006

av den 20 december 2006

om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 159 tredje stycket,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande (2),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (3), och

av följande skäl:

(1)

Trots att globaliseringen har positiva effekter på tillväxten, sysselsättningen och välfärden och det finns ett behov att ytterligare stärka den europeiska konkurrenskraften genom strukturella förändringar kan globaliseringen också medföra negativa konsekvenser för de mest utsatta och minst kvalificerade arbetstagarna inom vissa sektorer. Därför är det lämpligt att upprätta en europeisk fond för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad ”fonden”) som är tillgänglig för alla medlemsstater och varigenom gemenskapen kan visa sin solidaritet med arbetstagare som blivit arbetslösa till följd av förändrade mönster inom världshandeln.

(2)

Det är nödvändigt att bevara europeiska värderingar och främja utvecklingen av en rättvis utrikeshandel. Globaliseringens negativa effekter bör i första hand motverkas genom en långsiktig, hållbar gemenskapsstrategi för en handelspolitik som syftar till höga sociala och ekologiska standarder. Stödet från fonden bör vara dynamiskt och bör kunna anpassas till omständigheter på marknaden som ständigt förändras och ofta inte går att förutse.

(3)

Fonden bör tillhandahålla särskilt engångsstöd för att hjälpa arbetstagare att komma tillbaka in på arbetsmarknaden i områden, sektorer, territorier eller arbetsmarknadsregioner som drabbats av en allvarlig ekonomisk störning. Fonden bör främja entreprenörskap, exempelvis genom mikrokrediter eller genom att inrätta samarbetsprojekt.

(4)

Åtgärderna inom ramen för denna förordning bör fastställas enligt strikta interventionskriterier med beaktande av i vilken utsträckning ekonomin har rubbats och de konsekvenser som uppstår för en viss sektor eller ett visst geografiskt område, för att se till att det ekonomiska stödet från fonden fokuseras på arbetstagare i de regioner och ekonomiska sektorer av gemenskapen som drabbats hårdast. En sådan rubbning behöver inte nödvändigtvis drabba endast en medlemsstat. Under sådana särskilda omständigheter kan medlemsstaterna därför lämna in gemensamma ansökningar om stöd från fonden.

(5)

Fondens verksamhet bör överensstämma och vara förenlig med annan gemenskapspolitik och gemenskapens regelverk, särskilt de åtgärder som finansieras genom strukturfonderna, och samtidigt tillföra gemenskapens socialpolitik ett verkligt mervärde.

(6)

I punkt 28 i det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen av den 17 maj 2006 om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (4) (nedan kallat ”det interinstitutionella avtalet”) fastställs budgetramen för fonden.

(7)

En given åtgärd som finansieras genom denna förordning bör inte kunna få ekonomiskt stöd genom gemenskapens övriga finansieringsinstrument. En samordning med befintliga eller planerade moderniserings- och omstruktureringsåtgärder inom ramen för den regionala utvecklingen är dock nödvändig, men denna samordning bör inte leda till att det uppstår parallella eller kompletterande förvaltningsstrukturer för de åtgärder som finansieras genom fonden.

(8)

För att underlätta genomförandet av denna förordning bör utgifter vara stödberättigande från den dag då en medlemsstat börjar tillhandahålla individanpassade tjänster till de berörda arbetstagarna. Med beaktande av behovet av ett samlat agerande som specifikt fokuserar på ett återinträde på arbetsmarknaden bör det fastställas en tidsfrist för användningen av det ekonomiska stödet från fonden.

(9)

Medlemsstaterna bör förbli ansvariga för genomförandet av det ekonomiska stödet och för ledning och kontroll av de åtgärder som omfattas av gemenskapsstöd, detta i enlighet med rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (5) (”budgetförordningen”). Medlemsstaterna bör redovisa hur det ekonomiska stödet från fonden har använts.

(10)

Europeiska observationsorganet för förändring kan bistå kommissionen och den berörda medlemsstaten med kvalitativa och kvantitativa analyser för att underlätta bedömningen av en ansökan om stöd från fonden.

(11)

Eftersom målen för förordningen inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och de därför, på grund av åtgärdernas omfattning och verkningar, bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(12)

Eftersom perioden för genomförandet av fonden är knuten till den period från den 1 januari 2007 till den 31 december 2013 som budgetramen omfattar, bör stöd finnas tillgängligt för arbetstagare som berörs av handelsrelaterade uppsägningar från och med den 1 januari 2007.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.   I syfte att stimulera ekonomisk tillväxt och skapa fler arbetstillfällen i Europeiska unionen upprättas genom denna förordning en europeisk fond för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad ”fonden”) för att gemenskapen ska kunna lämna stöd till arbetstagare som blivit arbetslösa till följd av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln beroende på globaliseringen, om denna arbetslöshet har betydande negativa konsekvenser för den regionala eller lokala ekonomin.

Fondens genomförandeperiod ska kopplas till budgetramen för perioden från och med den 1 januari 2007 till och med den 31 december 2013.

2.   I denna förordning fastställs bestämmelser för fondens verksamhet i syfte att hjälpa arbetstagare som blivit arbetslösa till följd av utvecklingen inom handeln att finna ett nytt arbete.

Artikel 2

Interventionskriterier

Ekonomiskt stöd ska lämnas från fonden när genomgripande strukturförändringar inom världshandeln leder till en allvarlig ekonomisk störning, i synnerhet en väsentligt ökad import till Europeiska unionen eller snabbt minskade marknadsandelar för EU inom en viss sektor eller en utflyttning av ekonomisk verksamhet till tredjeländer, som får till följd att

a)

minst 1 000 arbetstagare sägs upp på ett företag i en medlemsstat under en period på fyra månader, inklusive arbetstagare som sägs upp hos underleverantörer eller producenter i efterföljande produktionsled, eller

b)

minst 1 000 arbetstagare sägs upp under en niomånadersperiod, särskilt på små eller medelstora företag, inom en NACE 2-sektor i en region eller två regioner som gränsar till varandra på NUTS II-nivå.

c)

När det gäller mindre arbetsmarknader eller vid särskilda omständigheter, som vederbörligen ska motiveras av de berörda medlemsstaterna, kan en ansökan om stöd från fonden godtas även om de villkor som fastställs i led a eller b inte till fullo uppfylls, om uppsägningarna har allvarliga följder för sysselsättningen och den lokala ekonomin. Det totala stödbelopp som beviljas för särskilda omständigheter får på årsbasis inte överstiga 15 % av fondens utgifter.

Artikel 3

Stödberättigande åtgärder

Ett ekonomiskt stöd från fonden får lämnas till aktiva arbetsmarknadsåtgärder vilka utgör en del av ett samordnat paket med individanpassade tjänster som syftar till att återintegrera uppsagda arbetstagare på arbetsmarknaden, inbegripet

a)

stöd i arbetssökandet, yrkesvägledning, skräddarsydd utbildning och vidareutbildning, bl.a. för förvärv av kompetens i informations- och kommunikationsteknik och validering av arbetslivserfarenhet samt outplacement och entreprenörskapsfrämjande åtgärder eller stöd till egenföretagande,

b)

särskilda tidsbegränsade åtgärder, t.ex. understöd till arbetssökande, flyttbidrag eller understöd till personer som deltar i livslångt lärande och utbildning, och

c)

åtgärder, för att stimulera framför allt missgynnade eller äldre arbetstagare, att stanna kvar på eller återvända till arbetsmarknaden.

Fonden ska inte finansiera passiva socialskyddsåtgärder.

På initiativ av den berörda medlemsstaten får medel ur fonden användas för att finansiera förberedande åtgärder och förvaltnings-, informations-, marknadsförings- och kontrollåtgärder för genomförandet av fonden.

Artikel 4

Typ av ekonomiskt stöd

Kommissionen ska lämna ekonomiskt stöd i form av en engångsutbetalning som ska genomföras av kommissionen tillsammans med medlemsstaterna i enlighet med artikel 53.1 b, 53.5 och 53.6 i budgetförordningen.

Artikel 5

Ansökningar

1.   De berörda medlemsstaterna ska till kommissionen lämna in en ansökan om stöd från fonden inom tio veckor från den dag då de villkor som anges i artikel 2 för att fondens medel ska kunna tas i anspråk är uppfyllda. Ansökan får senare kompletteras av de berörda medlemsstaterna.

2.   Ansökan ska innehålla följande upplysningar:

a)

En motiverad analys av sambandet mellan de planerade uppsägningarna och de genomgripande strukturförändringarna inom världshandeln och belägg för antalet uppsagda samt en förklaring av varför dessa uppsägningar inte kunde förutses.

b)

Uppgift om vilka företag (nationella eller multinationella), underleverantörer eller producenter i efterföljande produktionsled eller sektorer som genomför uppsägningarna samt vilka kategorier av arbetstagare som stödet ska riktas till.

c)

En beskrivning av det berörda territoriet och dess myndigheter och övriga intressenter och de förväntade konsekvenserna av uppsägningarna för den lokala, regionala eller nationella sysselsättningen.

d)

Det samordnade paketet med individanpassade tjänster som ska finansieras med en specificering av dess beräknade kostnader tillsammans med uppgifter om hur det kompletterar åtgärder som finansieras genom strukturfonderna samt information om åtgärder som är obligatoriska enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal.

e)

Det eller de datum då man började eller planerar att börja tillhandahålla individanpassade tjänster till de berörda arbetstagarna.

f)

Förfarandet för samråd med arbetsmarknadens parter.

g)

Den myndighet som ansvarar för förvaltning och finansiell kontroll i enlighet med artikel 18.

3.   Upplysningarna enligt punkt 2 ska innehålla en kortfattad redogörelse och en kostnadsberäkning för de åtgärder som den nationella myndigheten och de berörda företagen vidtar och planerar, med beaktande av de åtgärder som genomförs av de berörda medlemsstaterna, regionen, arbetsmarknadens parter och de berörda företagen enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal, och med särskilt beaktande av åtgärder som finansieras av Europeiska socialfonden (nedan kallad ”ESF”).

4.   De berörda medlemsstaterna ska också lämna de statistiska uppgifter och övriga uppgifter, på lämpligaste territoriella nivå, som kommissionen behöver för att kunna bedöma om interventionskriterierna är uppfyllda.

5.   På grundval av upplysningarna enligt punkt 2 och eventuell annan information som lämnas av de berörda medlemsstaterna ska kommissionen, i samråd med de berörda medlemsstaterna, bedöma om villkoren för ekonomiskt stöd i enlighet med denna förordning är uppfyllda.

Artikel 6

Komplementaritet, förenlighet och samordning

1.   Stöd från fonden ska inte ersätta åtgärder som åligger företagen enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal.

2.   Stöd från fonden ska komplettera de berörda medlemsstaternas åtgärder på nationell, regional och lokal nivå, inklusive åtgärder som samfinansieras genom strukturfonderna.

3.   Stöd från fonden ska skänka solidaritet och stöd till enskilda arbetstagare som sagts upp på grund av strukturförändringar inom världshandeln. Fonden ska inte finansiera omstrukturering av företag eller sektorer.

4.   Kommissionen och de berörda medlemsstaterna ska i enlighet med sina respektive ansvarsområden säkerställa samordningen av biståndet från gemenskapens fonder.

5.   De berörda medlemsstaterna ska se till att de specifika åtgärder som får stöd genom fonden inte dessutom får något bistånd genom gemenskapens övriga finansieringsinstrument.

Artikel 7

Jämställdhet mellan kvinnor och män samt icke-diskriminering

Kommissionen och medlemsstaterna ska se till att jämställdhet mellan kvinnor och män och integreringen av ett jämställdhetsperspektiv främjas under de olika etapperna av genomförandet av fonden. Kommissionen och medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att förhindra varje form av diskriminering på grund av kön, ras, etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning under de olika etapperna av genomförandet av fonden, och särskilt med avseende på tillgången till denna.

Artikel 8

Tekniskt stöd på kommissionens initiativ

1.   Fonden får på kommissionens initiativ, och till ett belopp på högst 0,35 % av de anslag som är tillgängliga för det aktuella året, användas för att finansiera de åtgärder för övervakning, information, administrativt och tekniskt stöd, revision, kontroll och utvärdering som krävs för att genomföra denna förordning.

2.   Sådana åtgärder ska genomföras i enlighet med budgetförordningen och de genomförandebestämmelser som är tillämpliga för denna form av budgetgenomförande.

Artikel 9

Information och annonsering

1.   De berörda medlemsstaterna ska informera och annonsera om de finansierade åtgärderna. Informationen ska rikta sig till berörda arbetstagare, lokala och regionala myndigheter, arbetsmarknadens parter, medier och allmänheten. Den ska belysa gemenskapens roll och se till att stöd från fonden synliggörs.

2.   Kommissionen ska skapa en webbplats, som är tillgänglig på gemenskapens alla språk, för att tillhandahålla information om fonden, vägledning om inlämnande av ansökningar samt aktuell information om godkända och avvisade ansökningar och belysa budgetmyndighetens roll.

Artikel 10

Fastställande av det ekonomiska stödet

1.   Kommissionen ska, på grundval av den bedömning som genomförts enligt artikel 5.5 och med särskilt beaktande av antalet arbetstagare som ska få stöd, de föreslagna åtgärderna och de beräknade kostnaderna, så snart som möjligt uppskatta och föreslå ett belopp för det stöd som eventuellt kan utbetalas inom ramen för tillgängliga resurser.

Detta belopp får uppgå till högst 50 % av de totala beräknade kostnader som avses i artikel 5.2 d.

2.   Om kommissionen på grundval av sin bedömning enligt artikel 5.5 drar slutsatsen att villkoren för ekonomiskt stöd inom ramen för denna förordning är uppfyllda, ska den omedelbart inleda förfarandet i artikel 12.

3.   Om kommissionen på grundval av sin bedömning enligt artikel 5.5 drar slutsatsen att villkoren för ekonomiskt stöd inom ramen för denna förordning inte är uppfyllda, ska den så snart som möjligt underrätta de berörda medlemsstaterna om detta.

Artikel 11

Stödberättigande utgifter

Utgifter ska berättiga till stöd från fonden från det/de datum då de berörda medlemsstaterna börjar tillhandahålla individanpassade tjänster till de berörda arbetstagarna, i enlighet med artikel 5.2 e.

Artikel 12

Budgetförfarande

1.   Fondens villkor ska stå i överensstämmelse med bestämmelserna i punkt 28 i det interinstitutionella avtalet.

2.   Anslag som avser fonden ska föras in i Europeiska unionens allmänna budget i form av en avsättning enligt det sedvanliga budgetförfarandet så snart kommissionen funnit tillräckliga marginaler och/eller dragit tillbaka åtaganden.

3.   När kommissionen har beslutat att ekonomiskt stöd bör lämnas från fonden, ska den för budgetmyndigheten lägga fram ett förslag för bemyndigande av anslag motsvarande det belopp som fastställts enligt artikel 10 och en begäran om överföring av denna summa till fondens budgetpost. Förslagen får grupperas i paket med flera förslag åt gången.

Överföringar som avser fonden ska göras i enlighet med artikel 24.4 i budgetförordningen.

4.   Ett förslag enligt punkt 3 ska innehålla

a)

den bedömning som gjorts enligt artikel 5.5 samt en sammanfattning av de uppgifter som ligger till grund för bedömningen,

b)

underlag som styrker att kriterierna i artikel 2 och 6 är uppfyllda, och

c)

de skäl som motiverar de föreslagna beloppen.

5.   Samtidigt som kommissionen lämnar sitt förslag ska den inleda ett trepartsförfarande, möjligen i förenklad form, för att inhämta godkännande från budgetmyndighetens två parter beträffande behovet av att utnyttja fonden och de nödvändiga beloppen.

6.   Den 1 september varje år ska minst en fjärdedel av fondens samlade årliga medel stå till förfogande för att täcka behov som uppstår fram till slutet av året.

7.   Så snart budgetmyndigheten har ställt de antagna medlen till förfogande ska kommissionen anta ett beslut om ekonomiskt stöd.

Artikel 13

Utbetalning och användning av det ekonomiska stödet

1.   När beslutet enligt artikel 12.7 har antagits ska kommissionen betala ut det ekonomiska stödet till de berörda medlemsstaterna i form av en engångsutbetalning i princip inom 15 dagar.

2.   De berörda medlemsstaterna ska använda det ekonomiska stödet, samt eventuell ränta, inom 12 månader räknat från datumet för ansökan enligt artikel 5.

Artikel 14

Användning av euro

I ansökningar, beslut om ekonomiskt stöd och rapporter enligt denna förordning samt alla andra därmed sammanhängande handlingar ska alla belopp uttryckas i euro.

Artikel 15

Slutrapport och avslutning

1.   Senast sex månader efter utgången av den period som avses i artikel 13.2 ska de berörda medlemsstaterna lägga fram en rapport för kommissionen om hur det ekonomiska stödet har använts, med uppgifter om typen av åtgärder och de viktigaste resultaten, samt en underbyggd redovisning av utgifterna och i tillämpliga fall med angivande av hur åtgärderna kompletterar de åtgärder som finansieras genom ESF.

2.   Senast sex månader efter det att kommissionen har mottagit alla de uppgifter som krävs enligt punkt 1 ska den avsluta ärendet avseende ekonomiskt stöd från fonden.

Artikel 16

Årsrapport

1.   Kommissionen ska före den 1 juli varje år och första gången under 2008 lägga fram en kvantitativ och kvalitativ rapport för Europaparlamentet och rådet om den verksamhet som bedrivits inom ramen för denna förordning under det föregående året. Denna rapport ska huvudsakligen inriktas på de resultat som uppnåtts genom fonden och ska särskilt innehålla uppgifter om inlämnade ansökningar, antagna beslut, finansierade åtgärder, inbegripet hur dessa kompletterat åtgärder som finansierats genom strukturfonderna, särskilt ESF, och avslutade ärenden avseende ekonomiskt stöd. Rapporten ska även dokumentera de ansökningar som avvisats på grund av bristande medel eller för att de inte berättigat till stöd.

2.   Rapporten ska vidarebefordras till Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och arbetsmarknadens parter för information.

Artikel 17

Utvärdering

1.   Kommissionen ska på eget initiativ och i nära samarbete med medlemsstaterna göra

a)

en halvtidsutvärdering, senast den 31 december 2011, av de uppnådda resultatens hållbarhet och effektivitet,

b)

en efterhandsutvärdering senast den 31 december 2014 med hjälp av externa experter i syfte att utvärdera fondens verkan och dess mervärde.

2.   Resultaten av utvärderingen ska vidarebefordras till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och arbetsmarknadens parter för information.

Artikel 18

Ledning och finansiell kontroll

1.   Utan att det påverkar kommissionens ansvar för genomförandet av Europeiska gemenskapernas allmänna budget är det i första hand medlemsstaternas uppgift att förvalta de åtgärder som erhåller stöd från fonden och svara för den finansiella kontrollen av åtgärderna. De ska därför

a)

kontrollera att förvaltnings- och kontrollsystem har inrättats och att de tillämpas på ett sådant sätt att det säkerställs att gemenskapens medel används på ett effektivt och korrekt sätt, i enlighet med principerna för en sund ekonomisk förvaltning,

b)

kontrollera att de finansierade åtgärderna har genomförts korrekt,

c)

se till att de finansierade utgifterna är grundade på kontrollerbara verifikationer, att de är korrekta och överensstämmer med tillämpliga bestämmelser,

d)

förebygga, upptäcka och korrigera oegentligheter enligt definitionen i artikel 70 i förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden (6) och driva in felaktigt utbetalade belopp, med ränta på försenade betalningar i enlighet med samma artikel. De berörda medlemsstaterna ska i god tid underrätta kommissionen om sådana oegentligheter samt hålla kommissionen informerad om hur det administrativa och rättsliga förfarandet fortskrider.

2.   De berörda medlemsstaterna ska göra de finansiella korrigeringar som är nödvändiga om en oegentlighet konstateras. De berörda medlemsstaternas korrigering ska bestå i att gemenskapens stöd helt eller delvis dras in. De berörda medlemsstaterna ska driva in varje belopp som gått förlorat till följd av en konstaterad oegentlighet och återbetala det till kommissionen, och om beloppet inte återbetalas inom den tid som de berörda medlemsstaterna angett, ska dröjsmålsränta betalas.

3.   Kommissionen ska, inom ramen för sitt ansvar för genomförandet av Europeiska gemenskapernas allmänna budget, vidta alla nödvändiga åtgärder för att kontrollera att de finansierade åtgärderna genomförs i enlighet med principerna för en sund och effektiv ekonomisk förvaltning och i enlighet med budgetförordningen. De berörda medlemsstaterna ska se till att den har smidigt fungerande system för ledning och kontroll. Kommissionen ska kontrollera att dessa system verkligen inrättats.

Utan att det påverkar revisionsrättens befogenheter eller de berörda medlemsstaternas kontroller i enlighet med nationella lagar och andra författningar, får kommissionens tjänstemän eller andra företrädare för kommissionen i detta syfte med minst en arbetsdags varsel genomföra kontroller på plats, inbegripet stickprovskontroller, av de åtgärder som finansieras genom fonden. Kommissionen ska underrätta den berörda medlemsstaten om detta för att få all hjälp som behövs. Medlemsstatens tjänstemän eller andra företrädare för den berörda medlemsstaten får delta i dessa kontroller.

4.   Medlemsstaten ska se till att alla handlingar som styrker uppkomna utgifter hålls tillgängliga för kommissionen och revisionsrätten under tre år efter det att ärendet avseende det ekonomiska stödet från fonden har avslutats.

Artikel 19

Återbetalning av ekonomiskt stöd

1.   Om de faktiska kostnaderna för en åtgärd är lägre än det beräknade belopp som angivits enligt artikel 12, ska kommissionen begära att de berörda medlemsstaterna återbetalar ett motsvarande belopp av det mottagna ekonomiska stödet.

2.   Om de berörda medlemsstaterna inte fullgör de förpliktelser som anges i beslutet om ekonomiskt stöd, ska kommissionen kräva att de berörda medlemsstaterna återbetalar hela eller delar av det mottagna ekonomiska stödet.

3.   Innan kommissionen antar ett beslut enligt punkterna 1 eller 2 ska den göra en lämplig granskning av ärendet och särskilt bevilja de berörda medlemsstaterna en viss tidsfrist för att lämna sina synpunkter.

4.   Om kommissionen, efter att ha gjort de kontroller som krävs, drar slutsatsen att de berörda medlemsstaterna inte fullgör sina förpliktelser enligt artikel 18.1, ska kommissionen, om ingen överenskommelse har nåtts och medlemsstaten inte har gjort korrigeringarna inom en av kommissionen fastställd tidsfrist, med beaktande av medlemsstatens eventuella synpunkter och inom tre månader räknat från ovannämnda tidsfrist besluta att företa de nödvändiga finansiella korrigeringarna genom att dra in hela eller delar av det stöd som lämnats genom fonden för åtgärden ifråga. Varje belopp som gått förlorat till följd av en konstaterad oegentlighet ska drivas in, och om de berörda medlemsstaterna inte återbetalar beloppet inom angiven tid ska dröjsmålsränta betalas.

Artikel 20

Översynsklausul

På grundval av den första årsrapporten enligt artikel 16 får Europaparlamentet och rådet på kommissionens förslag se över denna förordning för att säkerställa att fondens mål om solidaritet uppfylls och att bestämmelserna om fonden på ett adekvat sätt beaktar alla medlemsstaters ekonomiska, sociala och geografiska särdrag.

Europaparlamentet och rådet ska under alla omständigheter se över denna förordning senast den 31 december 2013.

Artikel 21

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 december 2006.

På Europaparlamentets vägnar

J. BORRELL FONTELLES

Ordförande

På rådets vägnar

J. KORKEAOJA

Ordförande


(1)  EUT C 318, 23.12.2006, s. 38.

(2)  EUT C 51, 6.3.2007, s. 1.

(3)  Europaparlamentets yttrande av den 13 december 2006 (EUT C 317 E, 23.12.2006, s. 432) och rådets beslut av den 19 december 2006.

(4)  EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.

(5)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).

(6)  EUT L 210, 31.7.2006, s. 25. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1989/2006 (EUT L 411, 30.12.2006, s. 6).


Top