EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997L0070

Rådets direktiv 97/70/EG av den 11 december 1997 om att införa harmoniserade säkerhetsregler för fiskefartyg som har en längd av 24 meter och däröver

OJ L 34, 9.2.1998, p. 1–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 004 P. 3 - 31
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 004 P. 3 - 31
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 004 P. 3 - 31
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 004 P. 3 - 31
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 004 P. 3 - 31
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 004 P. 3 - 31
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 004 P. 3 - 31
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 004 P. 3 - 31
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 004 P. 3 - 31
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 006 P. 3 - 28
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 006 P. 3 - 28
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 006 P. 8 - 33

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/04/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1997/70/oj

31997L0070

Rådets direktiv 97/70/EG av den 11 december 1997 om att införa harmoniserade säkerhetsregler för fiskefartyg som har en längd av 24 meter och däröver

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 034 , 09/02/1998 s. 0001 - 0029


RÅDETS DIREKTIV 97/70/EG av den 11 december 1997 om att införa harmoniserade säkerhetsregler för fiskefartyg som har en längd av 24 meter och däröver

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 84.2 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

i enlighet med det i artikel 189c i fördraget angivna förfarandet (3), och

med beaktande av följande:

(1) Gemenskapens åtgärder på området för sjötransporter bör syfta till att förbättra sjösäkerheten.

(2) 1933 års Torremolinos protokoll om säkerheten på fiskefartyg (nedan kallat Torremolinosprotokollet) antogs den 2 april 1993.

(3) Tillämpningen av detta protokoll på gemenskapsnivå för fiskefartyg som för en medlemsstats flagg eller är verksamma på en medlemsstats inre vatten eller territorialhav eller landar sin fångst i en medlemsstats hamn kommer att förbättra säkerheten på sådana fiskefartyg, eftersom åtskilliga nationella lagstiftningen ännu inte kräver den säkerhetsnivåsom införs genom protokollet. En sådan gemensam säkerhetsnivå kommer, genom harmonisering av olika och skiftande nationella säkerhetskrav, att garantera konkurrens på lika villkor för fiskefartyg som är verksamma i samma område, utan att ge avkall på säkerhetsnormerna.

(4) Särskilt med hänsyn till den inre marknadens dimension, är åtgärder på gemenskapsnivå det effektivaste sättet att införa en gemensam säkerhetsnivå för fiskefartyg inom hela gemenskapen.

(5) Rådets direktiv är det lämpliga rättsliga instrumentet eftersom det ger en ram för enhetlig och tvingande tillämpning av säkerhetsnormerna för medlemsstaterna, samtidigt som det överlåter åt varje medlemsstat att bestämma formen och tillvägagångssätt som bäst passer deras inhemska system.

(6) Flera viktiga kapitel i Torremolinosprotokollet är bara tillämpliga på fiskefartyg som har en längd av 45 meter eller däröver. Om tillämpningen av protokollet på gemenskapsnivå begränsas till enbart sådana fartyg skulle det bli skillnad i säkerhetshänseende mellan dessa fartyg och mindre fiskefartyg som är mellan 24 och 45 meter, och konkurrensen därigenom snedvridas.

(7) I artikel 3.4 i det protokollet anges att varje part skall bestämma vilka av dess regler för vilka längdgränsen är mer än 24 meter helt eller delvis skall tillämpas på fiskefartyg som har en längd av 24 meter eller däröver, men mindre än den föreskrivna längdgränsen, och som har rätt att föra den partens flagg. I artikel 3.5 i det protokollet anges att parterna skall sträva efter att införa enhetliga normer för dessa fiskefartyg som är verksamma i samma region.

(8) För att öka säkerheten och undvika snedvridning av konkurrensen måste målet fortsatt vara att tillämpa säkerhetsreglerna i detta direktiv på alla fiskefartyg som har en längd av 24 meter och däröver som är verksamma i gemenskapens fiskezoner, oberoende av vilken flagg de för. Målet måste uppnås för fiskefartyg som för tredje lands flagg och som är verksamma på en medlemsstats inre vatten eller territorialhav eller som landar sin fångst i en medlemsstats hamn, i enlighet med de allmänna reglerna i internationell lag.

(9) De relevanta bestämmelserna i rådets direktiv som antagits enligt gemenskapens sociala politik måste fortsätta att gälla.

(10) Medlemsstaterna bör av alla dessa skäl tillämpa bestämmelserna i bilagan till Torremolinosprotokollet på nya, och där så krävs, på befintliga fiskefartyg som har en längd av 45 meter och däröver och därvid ta hänsyn till tillämpliga bestämmelser i bilaga I till detta direktiv. Medlemsstaterna bör också tillämpa bestämmelserna i kapitel IV, V, VII och IX i bilagan till Torremolinosprotokollet, som de har anpassats genom bilaga II till detta direktiv på alla nya fartyg som har en längd av 24 meter och däröver men är kortare än 45 meter och som för deras flagg.

(11) Särskilda krav, enligt bilaga III, kan vara berättigade av skäl som har att göra med särskilda regionala omständigheter, t.ex. geografiska och klimatologiska villkor. Sådana bestämmelser har tillkommit för verksamhet i de norra, respektive södra zonerna.

(12) För att ytterligare höja säkerhetsnivån, bör fartyg som för en medlemsstats flagg uppfylla de särskilda kraven i bilaga IV.

(13) Fiskefartyg som för tredje lands flagg bör inte tillåtas vara verksamma på en medlemsstats inre vatten eller territorialhav eller landa sin fångst i en medlemsstats hamn och därigenom konkurrera med fartyg som för en medlemsstats flagg, såvida inte deras flaggstat har intygat att de uppfyller de tekniska bestämmelserna i detta direktiv.

(14) Utrustning som installeras på fiskefartyg och som uppfyller kraven i rådets direktiv nr 96/98/EG av den 20 december 1996 om marin utrustning (4) bör automatiskt anses överensstämma med de särskilda bestämmelserna för sådan utrustning i detta direktiv, eftersom kraven i direktiv 96/98/EG minst motsvarar kraven i Torremolinosprotokollet och i detta direktiv.

(15) I medlemsstaterna kan det finnas lokala omständigheter som berättigar att särskilda säkerhetsåtgärder tillämpas på alla fiskefartyg som är verksamma i vissa områden. Medlemsstaterna kan också finna det lämpligt att besluta om undantag från bestämmelserna i bilagan till Torremolinosprotokollet eller om likvärdig ersättning. De bör ha rätt att besluta om sådana åtgärder under förutsättning att dessa kontrolleras enligt kommittéförfarandet.

(16) För närvarande finns inga enhetliga internationella tekniska normer för fiskefartyg när det gäller styrkan på skrov, huvud- och hjälpmaskineri samt för elektriska och automatiska anläggningar. Sådana normer kan fastställas enligt föreskrifter från erkända organisationer eller nationella administrationer.

(17) För kontroll av faktiskt genomförande och faktisk tillämpning av detta direktiv bör medlemsstaterna utföra besiktningar och utfärda intyg om överensstämmelse för de fiskefartyg som uppfyller de särskilda kraven i detta direktiv.

(18) För att säkerställa att detta direktiv tillämpas fullt ut samt i enlighet med förfarandet i artikel 4 i Torremolinosprotokollet, bör fiskefartyg underställas hamnstatskontroll. En medlemsstat kan också utföra kontroller ombord på tredje lands fiskefartyg, som inte är verksamma på en medlemsstats inre vatten eller territorialhav eller landar sin fångst i en medlemsstats hamn, när de ligger i hamn i den medlemsstaten, för att kontrollera att de uppfyller bestämmelserna i det protokollet, när det har trätt i kraft.

(19) Det är nödvändigt att en kommitté bestående av företrädare för medlemsstaterna biträder kommissionen vid den faktiska tillämpningen av detta direktiv. Den kommitté som inrättas genom artikel 12 i rådets direktiv 93/75/EEG av den 13 september 1993 om minimikrav för fartyg som anlöper eller avgår från gemenskapens hamnar med farligt eller förorenande gods (5) kan ha denna funktion.

(20) För att säkerställa ett enhetligt genomförande av detta direktiv kan vissa bestämmelser antas genom denna kommitté så att relevant utveckling på internationell nivå beaktas.

(21) Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) bör informeras om detta direktiv, i enlighet med artikel 3.5 i Torremolinosprotokollet.

(22) För att säkerställa att detta direktiv tillämpas fullt ut bör medlemsstaterna meddela bestämmelser om ett påföljdssystem för brott mot de nationella bestämmelser som antas i enlighet med detta direktiv.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1 Syfte

1. Syftet med detta direktiv är att införa säkerhetsnormer för havsgående fiskefartyg som har en längd av 24 meter och däröver, både nya och befintliga, i den omfattning bilagan till Torremolinosprotokollet är tillämplig på de senare, och som

- för en medlemsstats flagg och är registrerade i gemenskapen, eller

- är verksamma på en medlemsstats inre vatten eller territorialhav, eller

- landar sin fångst i en medlemsstats hamn.

Fritidsbåtar som används för icke-kommersiellt fiske omfattas inte av detta direktiv.

2. Detta direktiv skall inte påverka tillämpningen av bestämmelserna i rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet (6), dess särdirektiv och särskilt rådets direktiv 93/103/EG av den 23 november 1993 om minimikrav för säkerhet och hälsa vid arbete ombord på fiskefartyg (trettonde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (7).

Artikel 2 Definitioner

I detta direktiv används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

1. fiskefartyg eller fartyg: ett fartyg som är utrustat eller i kommersiellt syfte används för att fånga fisk eller andra levande tillgångar ur havet.

2. nytt fiskefartyg: ett fiskefartyg för vilket

a) ett avtal om nybyggnad eller större ombyggnad har slutits den 1 januari 1999 eller senare, eller

b) ett avtal om nybyggnad eller större ombyggnad har slutits före den 1 januari 1999 och som levereras minst tre år eller mer efter detta datum, eller

c) om inget avtal om byggnad föreligger den 1 januari 1999 eller senare,

- kölen är sträckt, eller

- en konstruktion som kan hänföras till ett visst fartyg påbörjas, eller

- sammanfogningen har påbörjats och omfattar minst 50 ton eller en procent av den beräknade mängden av allt byggnadsmaterial, varvid det lägsta talet skall gälla.

3. befintligt fiskefartyg: ett fiskefartyg som inte är ett nytt fiskefartyg.

4. Torremolinosprotokollet: Torremolinosprotokollet som hänför sig till 1977 års internationella Torremolinoskonvention om säkerheten på fiskefartyg och ändringarna däri.

5. certifikat: det certifikat om överensstämmelse som avses i artikel 6.

6. längd: om inte annat uttryckligen anges, 96% av hela längden i en vattenlinje på 85% av minsta malldjupet, mätt från kölens överkant, eller längden från förkanten av förstäven till mittlinjen av roderhjärtstocken i samma vattenlinje, om sistnämnda längd är längre. För fartyg konstruerade med styrlastighet skall längden mätas i en vattenlinje som är parallell med konstruktionsvattenlinjen.

7. vara verksam: att fånga eller att fånga och bereda fisk eller andra levande tillgångar ur havet utan att det påverkar rätten till oskadlig genomfart i territorialhav och friheten att navigera i den exklusiva ekonomiska zonen om 200 nautiska mil.

8. erkänd organisation: en organisation som är erkänd i enlighet med artikel 4 i rådets direktiv 94/57/EG av den 22 november 1994 om gemensamma regler och standarder för organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg och för sjöfartsadministrationernas verksamhet i förbindelse därmed (8).

Artikel 3 Allmänna krav

1. Medlemsstaterna skall säkerställa att bestämmelserna i bilagan till Torremolinosprotokollet tillämpas på de berörda fiskefartyg som för deras flagg, om inte annat anges i bilaga I till detta direktiv.

Om inte annat anges i detta direktiv skall befintliga fiskefartyg uppfylla de tillämpliga kraven i bilagan till Torremolinosprotokollet senast den 1 juli 1999.

2. Medlemsstaterna skall säkerställa att de krav i kapitel IV, V, VII och IX i bilagan till Torremolinosprotokollet som är tillämpliga på fartyg som har en längd av 45 meter och däröver också tillämpas på nya fiskefartyg som har en längd av 24 meter och däröver, vilka för deras flagg, om inte annat föreskrivs i bilaga II till detta direktiv.

3. Medlemsstaterna skall dock säkerställa att fartyg som för deras flagg och är verksamma inom särskilda områden uppfyller bestämmelserna för de tillämpliga områdena, enligt definitionen i bilaga III.

4. Medlemsstaterna skall säkerställa att fartyg som för deras flagg uppfyller de särskilda säkerhetskraven i bilaga IV.

5. Medlemsstaterna skall hindra fiskefartyg som för tredje lands flagg från att vara verksamma på deras inre vatten eller territorialhav eller att landa sin fångst i deras hamnar såvida inte administrationen i deras flaggstat har utfärdat certifikat som visar att de uppfyller kraven i punkterna 1, 2, 3 och 4 samt i artikel 5.

6. Marin utrustning som förtecknas i bilaga A.1 till rådets direktiv 96/98/EG och som uppfyller kraven i det skall, när den placeras ombord på ett fiskefartyg för att uppfylla bestämmelserna i detta direktiv, automatiskt anses uppfylla dessa, oavsett om dessa bestämmelser föreskriver att utrustningen måste godkännas och provas för att uppfylla flaggstatsadministrationens krav eller ej.

Artikel 4 Särskilda krav, undantag och likvärdig ersättning

1. Om en medlemsstat eller en grupp medlemsstater anser att vissa situationer som beror på särskilda lokala omständigheter eller fartygets särdrag kräver särskilda säkerhetsbestämmelser för fiskefartyg som är verksamma inom ett visst område och om behovet därav påvisas, kan de, enligt förfarandet i punkt 4, anta sådana särskilda säkerhetsbestämmelser som tar hänsyn till lokala omständigheter såsom natur- och klimatförhållandena i de vatten där dessa fartyg är verksamma, längden på fartygens resor eller fartygens särdrag, t.ex. byggnadsmaterial. De bestämmelser som antas skall läggas till i bilaga III.

2. Medlemsstaterna skall tillämpa bestämmelserna i kapitel 1 regel 3.3 i bilagan till Torremolinosprotokollet vid beslut om åtgärder som inbegriper undantag, i enlighet med förfarandet i punkt 4 i denna artikel.

3. Medlemsstaterna får anta bestämmelser som tillåter likvärdig ersättning i kapitel 1 regel 4.1 i bilagan till Torremolinosprotokollet, i enlighet med förfarandet i punkt 4 i denna artikel.

4. En medlemsstat som utnyttjar bestämmelserna i punkterna 1, 2 och 3 skall förfara enligt följande:

a) Medlemsstaten skall till kommissionen anmäla de bestämmelser som den avser att anta, inbegripet detaljer i den utsträckning som behövs för att bekräfta att säkerhetsnivån är tillräckligt bibehållen.

b) Om det, inom en tid av sex månader efter anmälan, enligt förfarandet i artikel 9 beslutas att de föreslagna bestämmelserna inte är berättigade, kan det krävas att medlemsstaten i fråga ändrar eller underlåter att anta de föreslagna bestämmelserna.

c) De antagna bestämmelserna skall noggrant anges i berörd nationell lagstiftning och meddelas till kommissionen, som skall underrätta de övriga medlemsstaterna om alla detaljer i frågan.

d) Alla sådana bestämmelser skall tillämpas på samtliga fiskefartyg som är verksamma under samma särskilda villkor, utan särbehandling med avseende på flagg eller operatörens nationalitet.

e) De bestämmelser som avses i punkt 2 skall endast vara tillämpliga så länge fiskefartyget är verksamt enligt de särskilda villkoren.

Artikel 5 Normer för konstruktion, byggande och underhåll

Normerna för konstruktion, byggande och underhåll av skrov, huvud- och hjälpmaskineri samt för elektriska och automatiska anläggningar på ett fiskefartyg skall vara de regler som är i kraft då fartyget byggs och som fastställs för klassificering av en erkänd organisation eller används av en administration.

För nya fartyg skall dessa regler överensstämma med förfarandet och vara underställda villkoren i artikel 14.2 i direktiv 94/57/EG.

Artikel 6 Besiktningar och certifikat

1. Medlemsstaterna skall utfärda ett certifikat om överensstämmelse med villkoren i detta direktiv för fiskefartyg som för deras flagg och som följer artiklarna 3 och 5, tillsammans med en utrustningsförteckning och, när det är lämpligt, dispenscertifikat. Certifikatet om överensstämmelse, utrustningsförteckningen och dispenscertifikatet skall se ut så som anges i bilaga V. Certifikaten skall utfärdas av flaggstatens administration eller av en erkänd organisation som verkar på dess vägnar efter en förstagångsbesiktning, som skall utföras av egna inspektörer antingen från flaggstatens egen administration eller från en erkänd organisation eller från den medlemsstat som av flaggstaten bemyndigats att utföra besiktningar, i enlighet med kapitel 1 regel 6.1a i bilagan till Torremolinosprotokollet.

2. Giltighetstiderna för de certifikat som avses i punkt 1 får inte överskrida dem som föreskrivs i kapitel 1 regel 11 i bilagan till Torremolinosprotokollet. Förnyelse av certifikat om överensstämmelse skall utfärdas efter det att periodiska besiktningar har utförts i enlighet med kapitel 1 regel 6 i bilagan till Torremolinosprotokollet.

Artikel 7 Kontrollbestämmelser

1. Fiskefartyg som är verksamma på en medlemsstats inre vatten eller territorialhav eller landar sin fångst i dess hamnar och som inte för den medlemsstatens flagg skall underställas kontroll av medlemsstaten, enligt artikel 4 i Torremolinosprotokollet, utan särbehandling med avseende på flagg eller operatörens nationalitet, för att säkerställa att de följer detta direktiv.

2. Fiskefartyg som inte är verksamma på en medlemsstats inre vatten eller territorialhav eller landar sin fångst i en medlemsstats hamnar och som för en annan medlemsstats flagg skall underställas kontroll av medlemsstaten när de befinner sig i dess hamnar, enligt artikel 4 i Torremolinosprotokollet, utan särbehandling med avseende på flagg eller operatörens nationalitet, för att säkerställa att de följer detta direktiv.

3. Fiskefartyg som för tredje lands flagg och som inte är verksamma på en medlemsstats inre vatten eller territorialhav eller landar sin fångst i en medlemsstats hamnar skall underställas kontroll av den medlemsstaten när de befinner sig i dess hamnar, i enlighet med artikel 4 i Torremolinosprotokollet, för att säkerställa att de följer Torremolinosprotokollet, så snart det har trätt i kraft.

Artikel 8 Anpassning

Enligt det förfarande som anges i artikel 9.2

a) får bestämmelser antas och införlivas när det gäller

- en harmoniserad tolkning av de bestämmelser i bilagan till Torremolinosprotokollet som har överlåtits till de enskilda avtalsslutande parternas administrationers gottfinnande, i den utsträckning som krävs för att säkerställa att de genomförs enhetligt inom gemenskapen,

- att genomföra detta direktiv utan att dess tillämpningsområde utvidgas,

b) får artiklarna 2, 3, 4, 6 och 7 i detta direktiv anpassas och dess bilagor ändras för att i enlighet med detta direktiv tillämpas på senare ändringar i Torremolinosprotokollet, vilka har trätt i kraft efter det att detta direktiv har antagits.

Artikel 9 Kommitté

1. Kommissionen skall biträdas av den kommitté som inrättas genom artikel 12.1 i direktiv 93/75/EEG.

2. Då det hänvisas till denna artikel skall följande förfarande tillämpas:

a) Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen. Medlemsstaternas röster skall vägas enligt bestämmelserna i samma artikel. Ordföranden får inte rösta.

b) Kommissionen skall själv anta förslaget om det är förenligt med kommitténs yttrande.

c) Om förslaget inte är förenligt med kommitténs yttrande eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

Om rådet inte har fattat något beslut inom åtta veckor från det att förslaget har mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas.

Artikel 10 Anmälan till IMO

Rådets ordförandeskap och kommissionen skall underrätta IMO om antagandet av detta direktiv, varvid hänvisning skall göras till artikel 3.5 i Torremolinosprotokollet.

Artikel 11 Påföljder

Medlemsstaterna skall utfärda bestämmelser om ett påföljdssystem för brott mot de nationella bestämmelser som har antagits i enlighet med detta direktiv och vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de påföljderna tillämpas. De påföljder som föreskrivs skall vara effektiva, rimliga och avskräckande.

Artikel 12 Genomförande

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 januari 1999. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen genast överlämna alla bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv. Kommissionen skall underrätta övriga medlemsstater om detta.

Artikel 13 Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 14 Adressat

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 11 december 1997

På rådets vägnar

M. DELVAUX-STEHRES

Ordförande

(1) EGT C 292, 4.10.1996, s. 29.

(2) EGT C 66, 3.3.1997, s. 31.

(3) Europaparlamentets yttrande av den 24 april 1997 (EGT C 150,19.5.1997, s. 30), rådets gemensamma ståndpunkt av den 30 juni 1997 (EGT C 246, 12.8.1997, s. 1) och Europaparlamentets beslut av den 6 november 1997 (EGT C 358, 24.11.1997).

(4) EGT L 46, 17.2.1997, s. 25.

(5) EGT L 247, 5.10.1993, s. 19. Direktivet senast ändrat genom direktiv 96/39/EG (EGT L 196, 7.8.1996, s. 7).

(6) EGT L 183, 29.6.1989, s. 1.

(7) EGT L 307, 13.12.1993, s. 1.

(8) EGT L 319, 12.12.1994, s. 20.

BILAGA I

Anpassning av bestämmelser i bilagan till Torremolinosprotokollet för tillämpning av artikel 3.1 i rådets direktiv 97/70/EG

KAPITEL I: ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Regel 2: Definitioner

Punkt 1 "Nytt fartyg" skall ersättas med definitionen av "nytt fiskefartyg" i artikel 2 i detta direktiv.

KAPITEL V: BRANDSKYDD, UPPTÄCKANDE AV BRAND, BRANDSLÄCKNING OCH BRANDBEKÄMPNING

Regel 2: Definitioner

Punkt 2 "standardbrandprov" skall ändras på följande sätt i slutet med hänsyn till standardkurvan för temperatur:

". . . Standardprovets tid-temperaturkurva bestäms av en jämn kurva dragen genom följande temperaturpunkter för ugnens innertemperatur:

>Plats för tabell>

".

KAPITEL VII: LIVRÄDDNINGSREDSKAP OCH ANORDNINGAR

Regel 1: Tillämpning

Punkt 2 skall ha följande lydelse:

"Reglerna 13 och 14 skall även tillämpas på befintliga fartyg som har en längd av 45 meter och däröver, förutsatt att administrationen kan skjuta upp genomförandet av kraven i dessa regler till den1 februari 1999."

Regel 13: Radioutrustning för livräddning

Punkt 2 skall ha följande lydelse:

"Tvåvägs VHF-radiotelefonapparater som finns på befintliga fartyg och som inte uppfyller de normer i fråga om prestanda som organisationen har antagit kan godtas av administrationen fram till den 1 februari 1999, förutsatt att administrationen finner att de är kompatibla med godkända tvåvägs VHF-radiotelefonapparater."

KAPITEL IX: RADIOKOMMUNIKATION

Regel 1: Tillämpning

Punkt 1 andra meningen skall ha följande lydelse:

"För befintliga fartyg får dock administrationen skjuta upp genomförandet av kraven till den 1 februari 1999."

Regel 3: Undantag

Punkt 2 c skall ha följande lydelse:

"när fartyget permanent kommer att tas ur drift före den 1 februari 2001."

BILAGA II

Anpassning av bestämmelserna i kapitel IV, V, VII och IX i bilagan till Torremolinosprotokollet, i enlighet med artikel 3.4 i det senare, för tillämpning på nya fiskefartyg som har en längd av 24 meter och däröver

KAPITEL IV: MASKINANLÄGGNINGAR OCH ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR SAMT PERIODVIS OBEMANNADE MASKINERIUTRYMMEN

Regel 1: Tillämpning

skall ha följande lydelse:

"Om inte annat föreskrivs skall detta kapitel vara tillämpligt på nya fiskefartyg som har en längd av 24 meter och däröver."

Regel 7: Kommunikation mellan bryggan och maskineriutrymmet

skall med tillägg ha följande lydelse:

"Två separata anordningar för kommunikation . . . skall finnas, varav det ena skall vara en maskintelegraf, utom på fartyg som har en längd av mindre än 45 meter, där framdrivningsmaskineriet manövreras direkt från bryggan, för vilka administrationen kan godta andra kommunikationsanordningar än en maskintelegraf."

Regel 8: Bryggmanövrering av framdrivningsmaskineriet

Punkt 1 d skall med tillägg ha följande lydelse:

". . . eller kontrollrum. På fartyg som har en längd av mindre än 45 meter kan administrationen tillåta att kontrollstationen i maskineriutrymmet bara är en nödstation, förutsatt att övervakningen och manövreringen från bryggan är tillfredsställande."

Regel 16: Elektrisk huvudkraftkälla

Punkt 1 b skall med tillägg ha följande lydelse:

". . . aggregaten stoppas. På fartyg som har en längd av mindre än 45 meter skall det i händelse av att något av generatoraggregaten stoppas dock endast vara nödvändigt att säkerställa de funktioner som är nödvändiga för fartygets framdrivning och säkerhet."

Regel 17: Elektrisk nödkraftkälla

Punkt 6 skall när följande sats införts ha följande lydelse:

"Ett ackumulatorbatteri som är anbragt i enlighet med denna regel, skall förutom batterier för radiosändare och radiomottagare på fartyg som har en längd av mindre än 45 meter, installeras . . ."

Regel 22: Larmsystem

Punkt 2 a skall med tillägg ha följande lydelse:

"Larmsystetmet . . . på en lämplig plats. På fartyg som har en längd av mindre än 45 meter kan administrationen dock tillåta att systemet kan avge ljudsignal för och visuellt indikera varje enskild larmfunktion endast på bryggan."

Punkt 2 b skall med tillägg ha följande lydelse:

"På fartyg som har en längd av 45 meter och däröver skall larmsystemet ha en förbindelse . . ."

Punkt 2 c skall med tillägg ha följande lydelse:

"På fartyg som har en längd av 45 meter och däröver gäller att ett maskinistlarm . . ."

KAPITEL V: BRANDSKYDD, UPPTÄCKANDE AV BRAND, BRANDSLÄCKNING OCH BRANDBEKÄMPNING

Regel 2: Definitioner

Punkt 14 b skall med tillägg ha följande lydelse:

". . . inte mindre än 375 kilowatt."

DEL C

Ersätt rubriken med följande:

"DEL C - ÅTGÄRDER FÖR BRANDSÄKERHET PÅ FARTYG SOM HAR EN LÄNGD AV 24 METER OCH DÄRÖVER MEN MINDRE ÄN 60 METER"

Regel 35: Brandpumpar

För in följande stycke:

"Utan hinder av bestämmelsen i regel V/35.1 skall det alltid finnas minst två brandpumpar."

Lägg till i punkt 8:

"eller 25 m3/timme, om det värdet är större"

Regel 40: Brandsläckningsanordningar i maskineriutrymmen

Punkt 1 a skall efter ändring ha följande lydelse:

". . . på inte mindre än 375 kilowatt . . ."

KAPITEL VII: LIVRÄDDNINGSREDSKAP OCH ANORDNINGAR

Regel 1: Tillämpning

Punkt 1 skall efter ändring ha följande lydelse:

1) "Om inte annat föreskrivs skall detta kapitel vara tillämpligt på nya fartyg som har en längd av 24 meter och däröver."

Regel 5: Antal och typer av livräddningsfarkoster och beredskapsbåtar

1. Inledningen av punkt 3 skall ha följande lydelse:

"Fartyg som har en längd av mindre än 75 meter men har en längd av 45 meter och däröver skall uppfylla följande:".

2. En ny punkt 3a skall ha följande lydelse:

"3a Fartyg som har en längd av mindre än 45 meter skall vara försedda med

a) räddningsfarkoster som rymmer minst 200 procent av det totala antalet personer ombord. Så många av dessa livräddningsfarkoster som behövs för att rymma åtminstone det totala antalet personer ombord skall kunna sjösättas från båda sidor av fartyget, och

b) en beredskapsbåt, utom då administrationen finner att en sådan bestämmelse är obehövlig på grund av fartygets storlek och manöverduglighet, närheten till sjöräddningsenheter samt meteorologiska varningssystem, att fartyget är verksamt inom områden som inte är utsatta för hårt väder eller verksamhetens säsongbetonade art."

3. Början av punkt 4 skall lyda:

"I stället för att uppfylla kraven i punkterna 2 a, 3 a och 3a a får fartygen medföra . . ."

Regel 10: Livbojar

1. Punkt 1 b skall ha följande lydelse:

"sex livbojar på fartyg som har en längd av mindre än 75 meter men som har en längd av 45 meter och däröver."

2. En ny punkt 1 c skall ha följande lydelse:

"1 c fyra livbojar på fartyg som har en längd av mindre än 45 meter."

Regel 13: Radioutrustning för livräddning

En ny punkt 1 a skall föras in med följande lydelse:

"1a För fartyg som har en längd av mindre än 45 meter får antalet sådana apparater minskas till två, om administrationen anser att kravet på att det ombord skall finnas tre sådana apparater är onödigt, med beaktande av fartygets verksamhetsområde och det antal personer som är sysselsatta ombord."

Regel 14: Radartranspondrar

skall med följande tillägg i slutet ha lydelsen:

". . . i varje livräddningsfarkost. På varje fartyg som har en längd av mindre än 45 meter skall det finnas åtminstone en radartransponder."

KAPITEL IX: RADIOKOMMUNIKATION

Regel 1: Tillämpning

Punkt 1 första meningen skall ha följande lydelse:

"Om inte något annat föreskrivs skall detta kapitel vara tillämpligt på nya fartyg som har en längd av 24 meter och däröver och på befintliga fartyg med en längd av 45 meter och däröver."

BILAGA III

Regionala och lokala bestämmelser (artiklarna 3.3 och 4.1)

A. Bestämmelser för "norra" regionen:

1. Tillämpningsområde:

Om inte annat anges på annat ställe avses vattenområdena norr om den gräns som visas på den karta som bifogas denna bilaga, med undantag för Östersjön. Denna gräns bestäms av latitudparallellen 62° N från Norges västkust till longituden 4° V, därefter meridianen 4° V till latituden 60° 30° N, därefter latitudparallellen 60° 30° N till longituden 5° V, därefter meridianen 5° V till latituden 60° N, därefter latitudparallellen 60° N till longituden 15° V, därefter meridianen 15° V till latituden 62° N, därefter latitudparallellen 62° N till longituden 27° V, därefter meridianen 27° V till latituden 59° N och därefter latitudparallellen 59° N mot väster.

2. Definitioner:

Med "grov drivis" avses drivis som täcker 8/10 eller mer av havsytan.

3. Regel III/7.1 (Driftsvillkor):

Förutom de särskilda driftsvillkoren enligt regel III/7.1 skall även följande driftsvillkor beaktas:

e) det av driftsvillkoren b, c eller d som ger de lägsta värdena för stabilitetsparametrarna i de stabilitetskriterier som finns förtecknade i regel 2, skall beräknas med hänsyn tagen till nedisning enligt bestämmelserna i regel III/8.

f) för ringnotsfartyg: avgång från fiskeplatserna med fiskeredskapen, utan fångst och med 30% av förråd, bunkers osv. med hänsyn tagen till nedisning enligt bestämmelserna i regel III/8.

4. Regel III/8 (Nedisning):

De särskilda kraven i regel III/8 och de särskilda riktlinjerna i rekommendation 2 från Torremolinoskonferensen skall tillämpas inom den berörda regionen, dvs. även utanför de gränser som anges på det sjökort som åtföljer nämnda rekommendation.

Utan hinder av bestämmelserna i regel III/8.1 a och b skall nedisning beaktas på följande sätt vid stabilitetsberäkningar för fartyg som är verksamma inom området norr om latitud 63° N, mellan longitud 28° V och longitud 11° V:

a) 40 kg/m2 på utsatta väderdäck och gångvägar.

b) 10 kg/m2 av den projicerade lateralarean över vattenlinjen på vardera sidan av fartyget.

5. Regel VII/5.2 b och VII/5.3 b (Antal och typer av livräddningsfarkoster och beredskapsbåtar):

Utan hinder av bestämmelserna i regel VII/5.2 b, VII/5.3 b och VII/5.3a skall, för fiskefartyg vilkas skrov är byggda för att uppfylla en erkänd organisations regler för verksamhet i vattenområden med koncentration av grov drivis, i enlighet med regel II/1/2 i bilagan till Torremolinosprotokollet, den beredskapsbåt/livbåt som föreskrivs i 2 b, 3 b eller 3a b vara åtminstone delvis täckt (enligt definitionen i regel VII/18) och ha tillräcklig kapacitet för att rymma samtliga personer ombord

6. Regel VII/9 (Räddningsdräkter och termiska skydd):

Utan hinder av bestämmelserna i regel VII/9 skall en godkänd räddningsdräkt i lämplig storlek, som uppfyller bestämmelserna i regel VII/25, inbegripet de åtgärder som är tillämpliga enligt den regeln och förtecknade i denna bilaga under punkt 1.8, finnas för varje person ombord.

7. Regel VII/14 (Radartransponder):

I tillägg till bestämmelserna i kapitel VII del B skall alla livbåtar, beredskapsbåtar och livflottar vara permanent utrustade men en godkänd radartransponder som kan fungera på 9 GHz-bandet.

8. Regel VII/25 (Räddningsdräkter):

Utan hinder av bestämmelserna i regel VII/25 skall alla räddningsdräkter som föreskrivs i punkt 1.7 i denna bilaga, vara gjorda i ett stycke av naturligt isolerande material och skall även uppfylla kraven på flytkraft i regel VII/24/1/ c.i. Även alla andra tillämpliga krav i regel VII/25 skall vara uppfyllda.

9. Regel X/3.7 (Radaranläggningar):

Utan hinder av bestämmelserna i regel X/3.7 skall varje fartyg som har en längd av 24 meter och däröver vara utrustat med en radaranläggning som är godtagbar för administrationen. Denna radaranläggning skall kunna fungera på 9 GHz-bandet.

10. Regel X/5 (Signalutrustning):

I tillägg till bestämmelserna i regel X/5 skall varje fartyg, när det är verksamt i vattenområden där det kan förekomma drivis, vara utrustat med åtminstone en strålkastare med en ljusstyrka på minst 1 lux, uppmätt på ett avstånd av 750 meter.

B. Bestämmelser för "södra" regionen

1. Tillämpningsområden:

Medelhavet och kustområdena inom 20 nautiska mil från Spaniens och Portugals kust inom Atlantens sommarzon, såsom de är definierade i "Zoner, områden och årstider" i bilaga II till 1966 års internationella lastlinjekonvention (1) efter ändring.

2. Regel VII/9.1: (Räddningsdräkter):

Med beaktande av bestämmelserna i § 4 i regel VII/B/9 skall följande mening läggas till i slutet av punkt 1:

"För fartyg med en längd av mindre än 45 meter behövs endast två räddningsdräkter."

3. Regel IX/1 (Radiokommunikation):

En ny punkt 1 a skall läggas till enlighet följande:

"Detta kapitel skall även gälla för nya fartyg med en längd av 24 meter och däröver, förutsatt att det område inom vilket de är verksamma täcks på lämpligt sätt av en kustradiostation som drivs i enligt med IMO:s översiktsplan."

NORRA REGIONEN

>Hänvisning till film>

(1) 1966 års Internationella lastlinjekonvention, antagen den 5 april 1966 av Internationella konferensen om lastlinjer, vilken hölls i London på inbjudan av Mellanstatliga rådgivande sjöfartsorganisationen.

BILAGA IV

Särskilda säkerhetskrav (artikel 3.4)

KAPITEL II: KONSTRUKTION, VATTENTÄT INDELNING OCH UTRUSTNING

Lägg till följande nya regler:

"Regel 16: Arbetsdäck inom en sluten överbyggnad

1. Sådana däck skall vara utrustade med ett effektivt dräneringssystem med lämplig kapacitet för avledning av sköljvatten och fiskrens.

2. Alla öppningar som behövs för fisket skall vara försedda med anordningar så att de snabbt och effektivt kan stängas av en person.

3. Där fångsten tas till sådana däck som är avsedda för hantering eller beredning skall den placeras i en brunn. Sådana brunnar skall uppfylla kraven i kapitel III regel 11. De skall vara försedda med ett effektivt dräneringssystem. Det skall finnas lämpligt skydd mot oavsiktlig inströmning av vatten till arbetsdäcket.

4. Det skall finnas minst två utgångar från sådana däck.

5. Den fria höjden i arbetsutrymmet skall ingenstans understiga 2 meter.

6. Det skall finnas ett fast ventilationssystem som byter luften minst 6 gånger per timme.

Regel 17: Åmning

1. Alla fartyg skall vara försedda med åmning med decimeterindelning i för och akter på båda sidor.

2. Sådan åmning skall placeras så nära perpendiklarna som det är praktiskt möjligt.

Regel 18: Tankar för fisk i kallt (RSW) eller kylt (CSW) havsvatten

1. Om RSW- eller CSW-tankar eller liknande tanksystem används skall tankarna vara försedda med en separat, fast monterad anordning för påfyllning och tömning av havsvatten.

2. Om sådana tankar skall användas även för transport av torr last skall de vara utrustade med ett länssystem och försedda med lämpliga anordningar för att hindra vatten från att tränga in i tankarna från länssystemet."

KAPITEL III: STABILITET OCH SJÖVÄRDIGHET

Regel 9: Krängningsprov

Lägg till följande nya punkt

"4) Krängningsprovet och fastställandet av egenvikten enligt regel III/9.1 skall genomföras åtminstone vart tionde år.".

KAPITEL IV: MASKINANLÄGGNINGAR OCH ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR SAMT PERIODVIS OBEMANNADE MASKINERIUTRYMMEN

Regel 13: Styrinrättning

Lägg till följande text till punkt 10:

"Om denna kraftkälla är elektrisk, skall den elektriska nödkraftskällan kunna försörja reservanordningen för att manövrera rodret under minst 10 minuter."

Regel 16: Elektrisk huvudkraftkälla

Lägg till följande punkt

"3) Om lanternorna är enbart elektriska skall de försörjas via egen separat manövertavla, och det skall finnas lämpliga anordningar för övervakning av sådana lanternor."

Regel 17: Elektrisk nödkraftkälla

Utan hinder av vad som sägs i punkt 2 skall den elektriska nödkraftkällan på fartyg som har en längd av 45 meter och däröver kunna försörja de anläggningar som räknas upp i den regeln under en period av minst 8 timmar.

KAPITEL V: BRANDSKYDD, UPPTÄCKANDE AV BRAND, BRANDSLÄCKNING OCH BRANDBEKÄMPNING

Regel 22: Brandsläckningsanordningar i maskineriutrymmen

Utan hinder av bestämmelserna i denna regel skall alla "maskinrum av kategori A" vara utrustade med en fast brandsläckningsanordning

Regel 40: Brandsläckningsanordningar i maskineriutrymmen

Utan hinder av bestämmelserna i denna regel skall alla "maskinrum av kategori A" vara utrustade med en fast brandsläckningsanordning.

BILAGA V

FORMULÄR FÖR CERTIFIKAT OM ÖVERENSSTÄMMELSE, DISPENSCERTIFIKAT OCH UTRUSTNINGSFÖRTECKNING

>Start Grafik>

CERTIFIKAT OM ÖVERENSSTÄMMELSE

(Detta certifikat om överensstämmelse skall åtföljas av en utrustningsförteckning.)

(officiell stämpel) (stat)

för ett nytt/befintligt (1) fiskefartyg

utfärdat enligt bestämmelserna

.

(benämning på tillämpliga bestämmelser som införts av medlemsstaten)

och bekräftelse på överensstämmelse för det fartyg som namnges nedan med bestämmelserna i rådets direktiv 97/70/EG om att införa harmoniserade säkerhetsregler för fiskefartyg som har en längd av 24 meter och däröver

enligt bemyndigande av regeringen i

.

(medlemsstatens officiella beteckning i sin helhet)

av .

(den officiella beteckningen i sin helhet för den behöriga organisation som är erkänd enligt bestämmelserna i rådets direktiv 94/57/EG)

Fartygets namnSärskiljande siffror eller bokstäverRegistreringshamnLängd (2)

Datum för avtal om nybyggnad eller större ombyggnad (3): .

Datum då kölen sträcktes eller fartyget befann sig på ett liknande byggnadsstadium (3): .

Datum för leverans eller slutförande av större ombyggnad (3): .

(1) Stryk det ej tillämpliga enligt definitionerna i artikel 2.2 of 2.3.

(2) Längd enligt definitionen i artikel 2.6.

(3) Enligt definitionerna i artikel 2.2.

(Certifikatets baksida)

Förstagångsbesiktning:

HÄRMED INTYGAS

1. att fartyget har besiktigats enligt regel I/6/1.a i bilagan till Torremolinosprotokollet,

2. att besiktningen visade att

1. fartyget helt uppfyller kraven i rådets direktiv 97/70/EG, och

2. att största tillåtna djupgående under drift vad avser alla driftsvillkor för fartyget finns angivet i stabilitetsboken av den ................................................................

3. att ett dispenscertifikat har/inte har (1) utfärdats.

Detta certifikat är giltigt fram till den ................................................................ om inte annat följer av besiktningar enligt regel I/6.1 b ii, I/6.1 b iii och I/6.1 c.

Utfärdat i. den.

(ort för certifikatets uttfärdande)(datum för utfärdande)

.

(underskrift av den tjänsteman som utfärdat certifikatet)

och/eller

(den utfärdande myndighetens stämpel)

Om certifikatet är undertecknat, skall följande stycke läggas till:

Undertecknad försäkrar att den nämnda medlemsstaten har bemyndigat honom att utfärda detta certifikat.

.

(underskrift)

(1) Stryk det som inte är tillämpligt.

(Nästa sida i certifikatet)

Påskrift för förlängning av certifikatets giltighet för en övergångstid där regel I/11.1 är tillämplig:

Detta certifikat skall enligt regel I/11.1 godkännas som giltigt fram till den ................................................................

Undertecknat: .

(underskrift av den utfärdande behörige tjänstemannen)

Ort: .

Datum: .

.

(den utfärdande myndighetens stämpel)

Påskrift för förlängning av certifikatets giltighet till dess att fartyget anlöper hamnen för besiktning eller för en övergångstid där regel I/11.2 eller regel I/11.4 är tillämplig.

Detta certifikat skall enligt regel I/11.2/regel I/11.4 (1) godkännas som giltigt fram till den ..................................................................

Undertecknat: .

(underskrift av den utfärdande behörige tjänstemannen)

Ort: .

Datum: .

.

(den utfärdande myndighetens stämpel)

(1) Stryk det som inte är tillämpligt.

(Nästa sida i intyget)

Påskrift vid periodiska kontroller

Kontroll av utrustning:

HÄRMED INTYGAS att vid en kontroll enligt bestämmelserna i reglering I/6.1 b ii fartyget befunnits uppfylla de relevanta bestämmelserna.

Undertecknat: .

(underskrift av den utfärdande behörige tjänstemannen)

Ort: .

Datum: .

.

(den utfärdande myndighetens stämpel)

Kontroll av radio

HÄRMED INTYGAS att vid en kontroll enligt bestämmelserna i reglering I/6.1 b iii fartyget befunnits uppfylla de relevanta bestämmelserna.

Den första periodiska av radio:

Undertecknat: .

(underskrift av den utfärdande behörige tjänstemannen)

Ort: .

Datum: .

.

(den utfärdande myndighetens stämpel)

(Nästa sida i intyget)

Den andra periodiska kontrollen av radio:

Undertecknat: .

(underskrift av den utfärdande behörige tjänstemannen)

Ort: .

Datum: .

.

(den utfärdande myndighetens stämpel)

Den tredje periodiska kontrollen av radio:

Undertecknat: .

(underskrift av den utfärdande behörige tjänstemannen)

Ort: .

Datum: .

.

(den utfärdande myndighetens stämpel)

Påskrift vid omedelbar kontroll

HÄRMED INTYGAS att vid en undersökning enligt reglering I/6.1 c fartyget befunnits uppfylla de relevanta bestämmelserna.

Undertecknat: .

(underskrift av den utfärdande behörige tjänstemannen)

Ort: .

Datum: .

.

(den utfärdande myndighetens stämpel)

INTYG OM AVGIFTSBEFRIELSE

(officiell stämpel) (stat)

för ett nytt/befintligt (1) fiskefartyg

utfärdat enligt bestämmelserna i

.

(benämning på relevanta åtgärder som införts av medlemsstaten)

och beskräftelse på överensstämmelse i fråga om det fartyg som namnges här nedan med bestämmelserna i rådets direktiv 97/70/EG om inrättande av en harmoniserad säkerhetsordning för fiskefartyg med en längd av 24 meter eller mer

enligt regeringens bemyndigande i .

(medlemsstatens officiella beteckning i sin helhet)

av .

(den officiella beteckningen i sin helhet för den behöriga organisation som är godkänd enligt bestämmelserna i rådets direktiv 94/57/EG)

Uppgifter om fartyget:

Fartygets namnUtmärkande siffror eller bokstäverRegistreringshamnLängd (2)

(1) Stryk det ej tillämpliga enligt definitionerna i artikel 2.2 och 2.3.

(2) Längd enligt definitionen i artikel 2.6.

(Intygets baksida)

HÄRMED INTYGAS

att fartyget, enligt den behörighet som reglering ................................................................,

ger, är undantaget från bestämmelserna om .

Villkor, om några föreligger, enligt vilka intyg om avgiftsbefrielse beviljas: .

.

Detta intyg är giltigt fram till den ................................................................, förutsatt att det intyg om överenstämmelse som det här intyget är bifogat till, förblir giltigt.

Utfärdat i .

den .

(ort för intygets utfärdande) (datum för utfärdande)

.

(underskrift av den tjänsteman som utfärdat intyget) och/eller (den utfärdande myndighetens stämpel)

Om undertecknat, skall följande stycke läggas till:

undertecknad förklarar att han getts vederbörlig behörighet av den nämnda medlemsstaten att utfärda detta intyg.

.

(underskrift)

(Nästa sida i intyget)

Påskrift för förlängning av intygets giltighet under en extra tid i de fall reglering I/11.1 är tillämplig

Detta intyg skall, enligt reglering I/11.1, godkännas såsom giltigt fram till den ................................................................

Undertecknat: .

(underskrift av den utfärdande behörige tjänstemannen)

Ort: .

Datum: .

.

(den utfärdande myndighetens stämpel)

Påskrift för förlängning av intygets giltighet till dess att fartyget anlöper kontrollhamnen eller under en extra tid i de fall reglering I/11.2 eller reglering I/11.4 är tillämplig

Detta intyg skall, enligt reglering I/11.2/reglering I/11.4 (1) godkännas som giltigt fram till den ..................................................................

Undertecknat: .

(underskrift av den utfärdande behörige tjänstemannen)

Ort: .

Datum: .

.

(den utfärdande myndighetens stämpel)

(1) Stryk det som inte är tillämpligt.

(Blankett för tillägg till intyget om överensstämmelse)

UTRUSTNINGSFÖRTECKNING

för intyget om överenstämmelse

Denna förteckning skall alltid bifogas intyget om överenstämmelse

Utrustningsförteckning enligt rådets direktiv 97/70/EG om inrättande av en harmoniserad säkerhetsordning för fiskefartyg med en längd av 24 meter eller mer

1. Uppgifter om fartyget:

Fartygets namnUtmärkande siffror eller bokstäverRegistreringshamnLängd (1)

2. Uppgifter om livräddningsutrustning

1. Totalt antal personer för vilka det finns livräddningsutrustning:.

På babords sidaPå styrbords sida

2. Totalt antal livbåtar..

2.1 Totalt antal personer som de kan ta ombord..

2.2 Antal delvis slutna livbåtar (reglering VII/18)..

2.3 Antal helt slutna livbåtar (reglering VII/19)..

3. Antal beredskapsbåtar..

3.1 Antal båtar som ingår i det totala antalet livbåtar ovan..

4. Livflottar..

4.1 För vilka godkända sjösättningsanordningar krävs..

4.1.1 Antal livflottar..

4.1.2 Antal personer som de kan ta ombord..

4.2 För vilka godkända sjösättningsanordningar inte krävs..

4.2.1 Antal livflottar..

4.2.2 Antal personer som de kan ta ombord..

(1) Längd enligt definitionen i artikel 2.6.

På babords sidaPå styrbords sida

5. Antal livbojar..

6. Antal flytvästar..

7. Räddningsdräkter..

7.1 Totalt antal..

7.2 Antal räddningsdräkter som uppfyller kraven för flytvästar..

8. Antal termiska skydd (1)..

9. Radioinstallationer som används i livräddningsutrustning..

9.1 Antal radartranspondrar..

9.2 Antal dubbelriktade VHF-radiotelefoner..

(1) Undantaget dem som krävs i regleringarna VII/17.8 xxi och VII/20.5 a xxiv.

3. Uppgifter om radioutrustning:

PunktFaktisk bestämmelse

1. Huvudsystem.

1.1 VHF-radioinstallation:.

1.1.1 DSC-kodare.

1.1.2 DSC-vaktmottagare.

1.1.3 Radiotelefoni.

1.2. MF-radioinstallation:.

1.2.1 DSC-kodare.

1.2.2 DSC-vaktmottagare.

1.2.3 Radiotelefoni.

1.3. MF/HF-radioinstallation:.

1.3.1 DSC-kodare.

1.3.2 DSC-vaktmottagare.

1.3.3 Radiotelefon.

1.3.4 Radiotelex.

1.4 INMARSAT-jordstation.

2. Andra sätt att larma.

3. Utrustning för att ta emot sjösäkerhetsinformation.

3.1 NAVTEX-mottagare.

3.2 EGC-mottagare.

3.3 Navigationsvarningsmottagare (HF).

PunktFaktisk bestämmelse

4. Satellit-EPIRB.

4.1 COSPAS-SARSAT.

4.2 INMARSAT.

5. VHF-EPIRB.

6. Fartygets radartransponder.

7. Vaktmottagare på 2 182 kHz (1).

8. Enhet för generering av radiotelefonilarmsignal på 2 182 kHz (2).

(1) Om inte något annat datum har fastställts av organisationens sjösäkerhetskommitté, behöver inte denna punkt återges på den förteckning som är bifogad intyg utfärdade efter den 1 februari 1999.

(2) Denna punkt behöver inte återges på den förteckning som är bifogad intyg utfärdade efter den 1 februari 1999.

4. Metoder som används för ått säkerställa tillgänglighet vad avser radioutrustning (reglering IX/14)

4.1 Dubbel utrustning: .

4.2 Underhåll på land: .

4.3 Möjlighet till underhåll till sjöss: .

HÄRMED INTYGAS att denna utrustningsförteckning är korrekt i alla avseenden

Utfärdat i .

den .

(ort för intygets utfärdande)

(datum utfärdande)

.

(underskrift av den tjänsteman som utfärdat intyget)

och/eller

(den utfärdande myndighetens stämpel)

Om undertecknat, skall följande stycke läggas till:

Undertecknad förklara att han har getts vederbörlig behörighet av den nämnda medlemsstaten att utfärda detta intyg.

.

(underskrift)>Slut Grafik>

Top