EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987R1897

Rådets förordning (EEG) nr 1897/87 av den 2 juli 1987 om ändring av och undantag från förordning (EEG) nr 985/68 om fastställande av allmänna bestämmelser om intervention på marknaden för smör och grädde

OJ L 182, 3.7.1987, p. 35–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 023 P. 217 - 217
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 023 P. 217 - 217

No longer in force, Date of end of validity: 01/03/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/1897/oj

31987R1897

Rådets förordning (EEG) nr 1897/87 av den 2 juli 1987 om ändring av och undantag från förordning (EEG) nr 985/68 om fastställande av allmänna bestämmelser om intervention på marknaden för smör och grädde

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 182 , 03/07/1987 s. 0035 - 0035
Finsk specialutgåva Område 3 Volym 23 s. 0217
Svensk specialutgåva Område 3 Volym 23 s. 0217


RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 1897/87 av den 2 juli 1987 om ändring av och undantag från förordning (EEG) nr 985/68 om fastställande av allmänna bestämmelser om intervention på marknaden för smör och grädde

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 804/68 av den 27 juni 1968 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter(), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 773/87(), särskilt artikel 6.6 i denna,

med beaktande av kommissionens förslag(), och

med beaktande av följande:

I förordning (EEG) nr 985/68(), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3790/85(), fastställs att interventionsåtgärder endast skall tillämpas på smör som klassificeras som högsta kvalitet i medlemsstaterna. I artikel 1.3 i förordning (EEG) nr 985/68 fastställs att saltat smör som framställs av söt grädde med en lägsta smörfetthalt av 80 viktprocent, får säljas till intervention. Mot bakgrund av situationen på smörmarknaden, särskilt med hänsyn till de svårigheter som interventionsorganen har haft att sälja den typen av smör på gemenskapsmarknaden och världsmarknaden, bör denna möjlighet avskaffas. För att ge den berörda industrin möjlighet att anpassa sig till de nya bestämmelserna bör det som en övergångsåtgärd emellertid vara tillåtet att till utgången av regleringsåret l988/89 köpa upp detta smör i de medlemsstater som för närvarande utnyttjar möjligheten att köpa upp saltat smör.

Det bör även vara tillåtet att för intervention köpa upp smör som tillverkats av söt grädde och har en lägsta smörfetthalt av 82 viktprocent.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 1.3 a i förordning (EEG) nr 985/68 skall ersättas med följande:

"a) ha följande sammansättning och egenskaper:

aa) - en lägsta smörfetthalt av 82 viktprocent,

- en högsta vattenhalt av 16 viktprocent,

- vara framställt av sur grädde,

eller

bb) - en lägsta smörfetthalt av 82 viktprocent,

- en högsta vattenhalt av 16 viktprocent,

- vara framställt av söt grädde,"

Artikel 2

Trots bestämmelserna i artikel 1 skall interventionsorganen i Irland och Förenade kungariket även ha befogenhet att under regleringsåren för mjölk 1987/88 och 1988/89 köpa upp smör som framställts av söt grädde och har en lägsta smörfetthalt av 80 viktprocent, en högsta vattenhalt av 16 viktprocent, och en högsta salthalt av 2 viktprocent.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 juli 1987.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 juli 1987.

På rådets vägnar

K. E. TYGESEN

Ordförande

() EGT nr L 148, 28.6.1968, s. 13.

() EGT nr L 78, 20.3.1987, s. 1.

() EGT nr C 89, 3.4.1987, s. 47.

() EGT nr L 169, 18.7.1968, s. 1.

() EGT nr L 367, 31.12.1985, s. 5.

Top