Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22014A0430(02)

Avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Azerbajdzjan om förenklat utfärdande av viseringar

OJ L 128, 30.4.2014, p. 49–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

30.4.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 128/49


AVTAL

mellan Europeiska unionen och Republiken Azerbajdzjan om förenklat utfärdande av viseringar

EUROPEISKA UNIONEN, nedan kallad unionen,

och

REPUBLIKEN AZERBAJDZJAN,

nedan kallade parterna,

SOM ÖNSKAR underlätta de direkta personkontakterna som en viktig förutsättning för en stabil utveckling av ekonomiska, humanitära, kulturella, vetenskapliga och andra band, genom att på grundval av ömsesidighet förenkla utfärdandet av viseringar till medborgare i Europeiska unionen och Republiken Azerbajdzjan,

SOM ERINRAR SIG partnerskaps- och samarbetsavtalet om upprättandet av ett partnerskap mellan unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Azerbajdzjan, å andra sidan, samt de förhandlingar om ett associeringsavtal mellan EU och Republiken Azerbajdzjan som inleddes 2010,

SOM BEAKTAR den gemensamma förklaringen från toppmötet om det östliga partnerskapet i Prag den 7 maj 2009, där ett politiskt stöd uttrycks för en liberalisering av viseringsbestämmelserna under säkra förhållanden,

SOM ERKÄNNER att förenklade viseringsförfaranden inte bör leda till olaglig migration och som särskilt uppmärksammar säkerhets- och återtagandeaspekterna,

SOM BEAKTAR protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa och protokollet om Schengenregelverket införlivat inom Europeiska unionens ramar, som är fogade till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och bekräftar att bestämmelserna i detta avtal inte är tillämpliga på Förenade kungariket och Irland,

SOM BEAKTAR protokollet om Danmarks ställning, som är fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och bekräftar att bestämmelserna i detta avtal inte är tillämpliga på Konungariket Danmark,

HAR ENATS OM FÖLJANDE:

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

Syftet med detta avtal är att på grundval av ömsesidighet förenkla utfärdandet av viseringar för vistelser på högst 90 dagar per 180-dagarsperiod för medborgare i Europeiska unionen och Republiken Azerbajdzjan.

Artikel 2

Generalklausul

1.   De förenklingar i viseringsförfarandena som föreskrivs i detta avtal ska endast vara tillämpliga på medborgare i Europeiska unionen och Republiken Azerbajdzjan i den mån dessa inte är undantagna från viseringsplikt genom lagar och förordningar i Republiken Azerbajdzjan, unionen eller medlemsstaterna, detta avtal eller andra internationella avtal.

2.   Den nationella lagstiftningen i Republiken Azerbajdzjan eller i medlemsstaterna eller unionslagsrätten ska vara tillämplig på frågor som inte omfattas av bestämmelserna i detta avtal, såsom avslag på ansökan om visering, erkännande av resedokument, bevis för att det finns tillräckliga medel för uppehället samt avvisnings- och utvisningsåtgärder.

Artikel 3

Definitioner

I detta avtal används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a)

medlemsstat: en medlemsstat i Europeiska unionen, med undantag av Konungariket Danmark, Irland och Förenade kungariket,

b)

unionsmedborgare: en medborgare i en medlemsstat enligt definitionen i led a,

c)

medborgare i Republiken Azerbajdzjan: varje person som innehar medborgarskap i Republiken Azerbajdzjan i enlighet med dess gällande lagstiftning,

d)

visering: ett tillstånd som har utfärdats av en medlemsstat eller Republiken Azerbajdzjan för transitering genom eller en planerad vistelse på högst 90 dagar under en 180-dagarsperiod inom medlemsstaternas eller Republiken Azerbajdzjans territorium,

e)

lagligen bosatt:

för Republiken Azerbajdzjan, en medborgare i Europeiska unionen som förvärvat tidsbegränsat eller permanent uppehållstillstånd för en längre tid än 90 dagar inom Republiken Azerbajdzjans territorium,

för unionen, en medborgare i Republiken Azerbajdzjan som fått tillstånd eller är berättigad att vistas längre än 90 dagar inom en medlemsstats territorium, på grundval av unionslagstiftningen eller nationell lagstiftning.

Artikel 4

Handlingar som styrker syftet med resan

1.   För följande kategorier av medborgare i Europeiska unionen och Republiken Azerbajdzjan är nedanstående dokument tillräckliga för att motivera syftet med resan till den andra partens territorium:

a)

För nära släktingar – makar, barn (även adopterade), föräldrar (även förmyndare), mor- och farföräldrar och barnbarn – som besöker medborgare i Europeiska unionen som är lagligen bosatta i Republiken Azerbajdzjan eller medborgare i Republiken Azerbajdzjan som är lagligen bosatta i medlemsstaterna, eller medborgare i Europeiska unionen som är bosatta inom den medlemsstats territorium där de är medborgare eller medborgare i Republiken Azerbajdzjan som är bosatta i Azerbajdzjan:

En skriftlig inbjudan från värdpersonen.

b)

Utan att tillämpningen av artikel 10 påverkas, för medlemmar i officiella delegationer, inbegripet ständiga medlemmar av sådana delegationer, som efter en offentlig inbjudan riktad till medlemsstaterna, Europeiska unionen eller Republiken Azerbajdzjan ska delta i officiella möten, samråd, förhandlingar eller utbytesprogram, eller i evenemang som av mellanstatliga organisationer anordnas inom Republiken Azerbajdzjans eller en av medlemsstaternas territorium:

Ett brev utfärdat av en behörig myndighet i en medlemsstat eller i Republiken Azerbajdzjan, eller av en EU-institution som bekräftar att sökanden är medlem i en delegation som ska resa till den andra partens territorium för att delta vid ovannämnda evenemang, åtföljt av en kopia av den officiella inbjudan.

c)

För affärsfolk och företrädare för näringslivsorganisationer:

En skriftlig inbjudan från en som värd agerande juridisk person eller ett företag, eller ett kontor eller en filial till dessa, statliga eller lokala myndigheter i Republiken Azerbajdzjan eller medlemsstaterna eller en kommitté som anordnar handels- och industriutställningar, konferenser och symposier vilka hålls inom Republiken Azerbajdzjans eller en medlemsstats territorium, som bekräftas av de behöriga myndigheterna i enlighet med nationell lagstiftning.

d)

För chaufförer som utför internationella gods- och passagerartransporter mellan Republiken Azerbajdzjans och medlemsstaternas territorier i fordon registrerade i medlemsstaterna eller i Republiken Azerbajdzjan:

En skriftlig inbjudan från det nationella företag eller den nationella sammanslutning för transportföretag i Republiken Azerbajdzjan eller de nationella sammanslutningar för transportföretag i medlemsstaterna som ansvarar för internationella vägtransporter med angivelse av resornas syfte, längd och frekvens.

e)

För elever, studenter, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte, inklusive. inom ramen för utbytesprogram och annan skolrelaterad verksamhet:

En skriftlig inbjudan eller ett intyg om inskrivning från universitetet, akademin, institutet, högskolan eller skolan som agerar värd eller studentkort eller intyg för de kurser som ska bevistas.

f)

För personer som deltar i vetenskapliga, akademiska, kulturella och konstnärliga verksamheter, inklusive utbytesprogram som anordnas av universitet och andra:

En skriftlig inbjudan från värdorganisationen att delta i dessa verksamheter.

g)

För journalister och medföljande teknisk personal:

Ett intyg eller en annan handling som utfärdats av en yrkesorganisation eller sökandens arbetsgivare och styrker att den berörda personen är en kvalificerad journalist samt anger att syftet med resan är att utföra journalistiskt arbete eller som styrker att personen ingår i den medföljande tekniska personalen.

h)

För deltagare i internationella idrottsevenemang och medföljande personal:

En skriftlig inbjudan från värdorganisationen, behöriga myndigheter, nationella idrottsförbund i medlemsstaterna eller Republiken Azerbajdzjan eller nationella olympiska kommittén i Republiken Azerbajdzjan eller de nationella olympiska kommittéerna i medlemsstaterna.

i)

För deltagare i officiella utbytesprogram som anordnas av vänorter:

En skriftlig inbjudan från förvaltningschefen eller borgmästaren i dessa orter.

j)

För personer som reser av medicinska skäl och för nödvändiga medföljande personer:

Ett officiellt dokument från den medicinska inrättningen som bekräftar att det finns ett behov av läkarvård vid den inrättningen och av medföljande personer samt bevis för tillräckliga ekonomiska medel att betala läkarvården.

k)

För fria yrkesutövare som deltar i internationella utställningar, konferenser, symposier, seminarier eller andra liknande evenemang som anordnas inom Republiken Azerbajdzjans eller medlemsstaternas territorium:

En skriftlig inbjudan från värdorganisationen som bekräftar att personen i fråga deltar i evenemanget.

l)

För företrädare för organisationer i det civila samhället som reser i syfte att delta i utbildning, seminarier eller konferenser, bl.a. inom ramen för utbytesprogram:

En skriftlig inbjudan från värdorganisationen, en bekräftelse på att personen företräder organisationen i det civila samhället samt ett intyg på inrättandet av organisationen i fråga från relevant register, som utfärdats av en statlig myndighet i enlighet med nationell lagstiftning.

m)

För anhöriga som ska delta i begravningsceremonier:

Ett officiellt dokument som bekräftar dödsfallet samt en bekräftelse på den sökandes släktband eller annat förhållande till den gravsatte.

n)

För besök på militära och civila begravningsplatser:

Ett officiellt dokument som bekräftar att graven finns och underhålls samt den sökandes släktband eller annat förhållande till den gravsatte.

2.   Den skriftliga inbjudan som avses i punkt 1 i denna artikel ska innehålla följande uppgifter:

a)

För den inbjudna personen: för- och efternamn, födelsedatum, kön, medborgarskap, passnummer, resans tidpunkt och syfte, antal inresor och, i förekommande fall, namn på make eller maka och barn som medföljer den inbjudna personen.

b)

För den person som bjuder in: för- och efternamn samt adress.

c)

För den juridiska person, det företag eller den organisation som utfärdar inbjudan: fullständiga namn- och adressuppgifter, och

om inbjudan har utfärdats av en organisation eller en myndighet: namn på och befattning för den person som har undertecknat inbjudan,

om den person som utfärdar inbjudan är en juridisk person eller ett företag eller ett kontor eller en filial till dessa, som etablerats inom en medlemsstats territorium eller i Republiken Azerbajdzjan: registreringsnummer i enlighet med vad som krävs i den berörda medlemsstatens nationella lagstiftning eller i Republiken Azerbajdzjans lagstiftning.

3.   För de kategorier av personer som nämns i punkt 1 i denna artikel ska alla typer av viseringar utfärdas i enlighet med det förenklade förfarandet utan krav på annan motivering, inbjudan eller validering gällande resans syfte som finns föreskriven i parternas lagstiftning.

Artikel 5

Utfärdande av viseringar för flera inresor

1.   Medlemsstaternas och Republiken Azerbajdzjans diplomatiska eller konsulära ombud ska utfärda viseringar för flera inresor med en giltighetstid på upp till fem år till följande kategorier av medborgare:

a)

Makar, barn (även adopterade) som är under 21 år eller som är beroende av föräldrarna för sin försörjning och föräldrar (även förmyndare) som besöker medborgare i Europeiska unionen som är lagligen bosatta i Republiken Azerbajdzjan eller medborgare i Republiken Azerbajdzjan som är lagligen bosatta i medlemsstaterna, eller EU-medborgare som är bosatta inom den medlemsstats territorium där de är medborgare eller medborgare i Republiken Azerbajdzjan som är bosatta i Republiken Azerbajdzjan.

b)

Medlemmar i officiella delegationer som, efter en offentlig inbjudan riktad till medlemsstaterna, Europeiska unionen eller Republiken Azerbajdzjan, ska delta i möten, samråd, förhandlingar eller utbytesprogram, eller i evenemang som av mellanstatliga organisationer anordnas inom Republiken Azerbajdzjans eller en av medlemsstaternas territorium.

Om behovet eller avsikten att resa ofta eller regelbundet uppenbart avser en kortare period, ska giltighetstiden för en visering för flera inresor, trots bestämmelserna i den första meningen, begränsas till perioden i fråga särskilt i följande fall:

När, beträffande de personer som avses i led a, giltighetstiden för uppehållstillståndet för medborgare i Republiken Azerbajdzjan som är lagligen bosatta i en av medlemsstaterna eller unionsmedborgare som är lagligen bosatta i Republiken Azerbajdzjan är kortare än fem år.

När, beträffande de personer som avses i led b, ämbetstiden för ständiga medlemmar av officiella delegationer är kortare än fem år.

2.   Medlemsstaternas och Republiken Azerbajdzjans beskickningar och konsulat ska utfärda viseringar för flera inresor med en giltighetstid på ett år för följande kategorier av personer, förutsatt att dessa under det föregående året har erhållit minst en visering, som de har använt i enlighet med lagstiftningen om inresa till och vistelse inom den besökta statens territorium:

a)

Studenter och forskarstuderande som regelbundet reser i studie- eller utbildningssyfte, inbegripet inom ramen för utbytesprogram.

b)

Journalister och medföljande teknisk personal.

c)

Deltagare i officiella utbytesprogram som anordnas av vänorter.

d)

Chaufförer som sköter internationella gods- och passagerartransporter mellan Republiken Azerbajdzjans och medlemsstaternas territorier i fordon registrerade i medlemsstaterna eller i Republiken Azerbajdzjan.

e)

Personer som regelbundet måste resa av medicinska skäl och medföljande personer vilkas närvaro är nödvändig.

f)

Utövare av fria yrken som deltar i internationella utställningar, konferenser, symposier, seminarier eller andra liknande evenemang och som regelbundet reser till Republiken Azerbajdzjan eller medlemsstaterna.

g)

Företrädare för organisationer i det civila samhället som regelbundet reser till Republiken Azerbajdzjan eller medlemsstaterna i syfte att delta i utbildning, seminarier eller konferenser, även inom ramen för utbytesprogram.

h)

Personer som regelbundet reser till Republiken Azerbajdzjan eller medlemsstaterna för att delta i vetenskapliga, kulturella och konstnärliga verksamheter, inklusive utbytesprogram som anordnas av universitet och andra.

i)

Deltagare i internationella idrottsevenemang och medföljande personal.

j)

Medlemmar i officiella delegationer som, efter en offentlig inbjudan riktad till medlemsstaterna, Europeiska unionen eller Republiken Azerbajdzjan, ska delta i möten, samråd, förhandlingar eller utbytesprogram, eller i evenemang som av mellanstatliga organisationer anordnas inom Republiken Azerbajdzjans eller en av medlemsstaternas territorium.

k)

Affärsfolk och företrädare för näringslivsorganisationer som regelbundet reser till Republiken Azerbajdzjan eller medlemsstaterna.

Om behovet eller avsikten att resa ofta eller regelbundet uppenbart avser en kortare period, ska giltighetstiden för en visering för flera inresor, trots bestämmelserna i den första meningen, begränsas till perioden i fråga.

3.   Medlemsstaternas och Republiken Azerbajdzjans beskickningar och konsulat ska utfärda viseringar för flera inresor med en giltighetstid på minst två år och högst fem år till de kategorier av personer som anges i punkt 2, förutsatt att dessa under de senaste två åren har använt ettåriga viseringar för flera inresor i enlighet med lagstiftningen om inresa till och vistelse inom den besökta statens territorium om inte behovet eller avsikten att resa ofta eller regelbundet uppenbart avser en kortare period, då giltighetstiden för en visering för flera inresor ska begränsas till den perioden.

4.   Den sammanlagda vistelsen inom medlemsstaternas eller Republiken Azerbajdzjans territorium för de personer som avses i punkterna 1–3 får inte överstiga 90 dagar per 180-dagarsperiod.

Artikel 6

Avgifter för handläggning av viseringsansökningar

1.   Avgiften för handläggningen av viseringsansökningar ska uppgå till 35 EUR.

Detta belopp får omprövas i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 14.4.

2.   Utan att tillämpningen av punkt 3 påverkas, får avgifter för handläggning av viseringsansökningar inte tas ut för följande kategorier av personer:

a)

Nära släktingar – makar, barn (även adopterade), föräldrar (även förmyndare), mor- och farföräldrar och barnbarn – som besöker medborgare i Europeiska unionen som är lagligen bosatta i Republiken Azerbajdzjan eller medborgare i Republiken Azerbajdzjan som är lagligen bosatta i medlemsstaterna, eller EU-medborgare som är bosatta inom den medlemsstats territorium där de är medborgare eller medborgare i Republiken Azerbajdzjan som är bosatta i Azerbajdzjan.

b)

Medlemmar i officiella delegationer, inbegripet ständiga medlemmar av sådana organisationer som, efter en offentlig inbjudan riktad till medlemsstaterna, Europeiska unionen eller Republiken Azerbajdzjan, ska delta i officiella möten, samråd, förhandlingar eller utbytesprogram, eller i evenemang som av mellanstatliga organisationer anordnas inom Republiken Azerbajdzjans eller en av medlemsstaternas territorium.

c)

Elever, studenter, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte, även inom ramen för utbytesprogram och annan skolrelaterad verksamhet.

d)

Funktionshindrade personer och personer som vid behov medföljer dem.

e)

Deltagare i internationella idrottsevenemang och medföljande personal.

f)

Personer som deltar i vetenskapliga, kulturella och konstnärliga verksamheter, inklusive utbytesprogram som anordnas av universitet och andra.

g)

Personer som har uppvisat dokument vilka styrker att de måste företa sin resa av humanitära skäl, vilket inbegriper brådskande medicinsk behandling varvid också en medföljande person ska befrias från avgifterna, eller för att närvara vid en nära anhörigs begravning eller för att besöka en nära anhörig som är allvarligt sjuk.

h)

Företrädare för organisationer i det civila samhället som reser i syfte att delta i utbildning, seminarier eller konferenser, även inom ramen för utbytesprogram.

i)

Pensionärer.

j)

Barn under 12 år.

k)

Journalister och medföljande teknisk personal.

3.   Om en medlemsstat samarbetar med en extern tjänsteleverantör i syfte att utfärda viseringar får leverantören ta ut en serviceavgift. Avgiften ska stå i proportion till den externa tjänsteleverantörens kostnader för att utföra sina uppgifter och ska inte vara högre än 30 EUR. Medlemsstaterna och Republiken Azerbajdzjan ska se till att möjligheten för samtliga sökande att lämna in sina ansökningar direkt på konsulaten kvarstår.

För unionens del ska den externa tjänsteleverantören bedriva sin verksamhet i enlighet med viseringskodexen och med fullt iakttagande av Republiken Azerbajdzjans lagstiftning.

För Republiken Azerbajdzjans del ska den externa tjänsteleverantören bedriva sin verksamhet i enlighet med Republiken Azerbajdzjans lagstiftning och EU-medlemsstaternas lagstiftning.

Artikel 7

Handläggningstid för viseringsansökningar

1.   Medlemsstaternas och Republiken Azerbajdzjans diplomatiska och konsulära ombud ska fatta ett beslut med anledning av en ansökan om utfärdande av en visering inom tio kalenderdagar från dagen för mottagandet av ansökan och de handlingar som krävs för utfärdande av viseringen.

2.   Tidsfristen för att fatta ett beslut med anledning av en viseringsansökan får förlängas upp till 30 kalenderdagar i enskilda fall, särskilt när det krävs en ytterligare prövning av ansökan.

3.   Tidsfristen för att fatta beslut med anledning av en viseringsansökan får i brådskande fall förkortas till två arbetsdagar eller ännu kortare tid.

Om de sökande måste beställa tid för ett besök för att lämna in sin ansökan ska besöket i regel äga rum inom två veckor från den dag då besöket begärdes. Utan hinder av föregående mening ska externa tjänsteleverantörer se till att en viseringsansökan som regel kan lämnas in utan onödigt dröjsmål.

I motiverade brådskande fall får konsulatet tillåta att sökande lämnar in ansökan utan avtalat besök, eller ska konsulatet omedelbart meddela tid för besök.

Artikel 8

Avresa i fall av förlorade eller stulna handlingar

Medborgare i Europeiska unionen och Republiken Azerbajdzjan som har förlorat eller bestulits på sina identitetshandlingar under vistelsen inom Republiken Azerbajdzjans eller medlemsstaternas territorium får lämna Republiken Azerbajdzjans eller medlemsstaternas territorium på grundval av giltiga identitetshandlingar som berättigar till gränspassage utfärdade av medlemsstaternas eller Republiken Azerbajdzjans beskickningar eller konsulat utan någon visering eller annat tillstånd.

Artikel 9

Förlängning av visering vid exceptionella omständigheter

Medborgare i Europeiska unionen och Republiken Azerbajdzjan som inte kan lämna Republiken Azerbajdzjans eller medlemsstaternas territorium senast vid den tidpunkt som anges på deras viseringar på grund av force majeure ska få giltighetstiden för den utfärdade viseringen och/eller vistelsens längd förlängda utan kostnad i enlighet med den lagstiftning som tillämpas av den mottagande staten för den tidsperiod som behövs för att de ska kunna återvända till den stat där de har sin hemvist.

Artikel 10

Diplomatpass

1.   Medborgare i Europeiska unionen och Republiken Azerbajdzjan som innehar ett giltigt diplomatpass får resa in på, lämna och transitera genom medlemsstaternas eller Republiken Azerbajdzjans territorium utan viseringar.

2.   De personer som avses i punkt 1 får vistas utan visering på Republiken Azerbajdzjans eller medlemsstaternas territorium under en period av högst 90 dagar per 180-dagarsperiod.

Artikel 11

Viseringars territoriella giltighet

Om inte annat följer av Republiken Azerbajdzjans och medlemsstaternas nationella lagar och andra föreskrifter gällande nationell säkerhet och om inte annat följer av EU:s regler för viseringar med begränsad territoriell giltighet ska medborgare i Republiken Azerbajdzjan och Europeiska unionen vara berättigade att resa inom medlemsstaternas och Republiken Azerbajdzjans territorium på samma villkor som Republiken Azerbajdzjans och Europeiska unionens och medborgare.

Artikel 12

Gemensam kommitté för förvaltning av avtalet

1.   Parterna ska inrätta en gemensam expertkommitté (nedan kallad kommittén) bestående av företrädare för Europeiska gemenskapen och Republiken Azerbajdzjan. Unionen ska företrädas av kommissionen, biträdd av experter från medlemsstaterna.

2.   Kommittén ska i synnerhet ha till uppgift att

a)

övervaka genomförandet av detta avtal,

b)

föreslå ändringar av eller tillägg till avtalet,

c)

lösa tvister med anledning av tolkningen eller tillämpningen av bestämmelserna i avtalet.

3.   Kommittén ska sammanträda närhelst detta är nödvändigt, på begäran av någon av parterna, dock minst en gång om året.

4.   Kommittén ska själv anta sin arbetsordning.

Artikel 13

Detta avtals förhållande till bilaterala avtal mellan medlemsstaterna och Republiken Azerbajdzjan

Detta avtal ska från och med sitt ikraftträdande ha företräde framför bestämmelserna i alla bilaterala eller multilaterala avtal eller arrangemang som ingåtts mellan enskilda medlemsstater och Republiken Azerbajdzjan, i den mån bestämmelserna i de sistnämnda avtalen eller arrangemangen omfattar frågor som tas upp i detta avtal.

Artikel 14

Slutbestämmelser

1.   Detta avtal ska ratificeras eller godkännas av parterna i enlighet med deras respektive förfaranden och träder i kraft den första dagen i den andra månaden efter den dag då parterna har underrättat varandra om att de förfaranden som anges ovan är avslutade.

2.   Med avvikelse från punkt 1 i denna artikel träder detta avtal i kraft först på dagen för ikraftträdandet av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Azerbajdzjan om återtagande om den dagen infaller efter den dag som avses i punkt 1.

3.   Detta avtal ingås på obestämd tid, såvida det inte sägs upp i enlighet med punkt 6.

4.   Avtalet får ändras genom skriftlig överenskommelse mellan parterna. Ändringar ska träda i kraft efter det att parterna till varandra har anmält att de interna förfaranden som är nödvändiga för detta har slutförts.

5.   Var och en av parterna får helt eller delvis avbryta tillämpningen av detta avtal av skäl som rör den allmänna ordningen, skyddet av nationell säkerhet eller skyddet av folkhälsan. Beslutet om detta ska anmälas till den andra parten senast 48 timmar innan det träder i kraft. Den part som har avbrutit tillämpningen av avtalet ska omedelbart underrätta den andra parten när skälen för avbrytandet inte längre föreligger.

6.   Var och en av parterna får säga upp detta avtal genom skriftlig anmälan till den andra parten. Avtalet ska upphöra att gälla 90 dagar efter dagen för denna anmälan.

Utfärdat i Vilnius den tjugonionde november år tjugohundratretton i två exemplar på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska, ungerska och azerbajdzjanska språken, vilka alla texter är lika giltiga.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Avropa İttifaqı adından

Image

За Азербайджанската република

Por la República de Azerbaiyán

Za Ázerbájdžánskou republiku

For Republikken Aserbajdsjan

Für die Republik Aserbaidschan

Aserbaidžaani Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία χου Αζερμπαϊτζάν

For the Republic of Azerbaijan

Pour la République d'Azerbaïdjan

Za Republiku Azerbajdžan

Per la Repubblica dell'Azerbaigian

Azerbaidžanas Republikas vārdā –

Azerbaidžano Respublikos vardu

Az Azerbajdzsán Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Azerbajģan

Voor de Republiek Azerbeidzjan

W imieniu Republiki Azerbejdżanu

Pela República do Azerbaijāo

Pentru Republica Azerbaidjan

Za Azerbajdžanskú republiku

Za Azerbajdžansko republiko

Azerbaidžanin tasavallan puolesta

För Republiken Azerbajdzjan

Image

Image


PROTOKOLL

till avtalet rörande de medlemsstater som inte till fullo tillämpar Schengenregelverket

De medlemsstater som är bundna av Schengenregelverket men som ännu inte utfärdar Schengenviseringar ska, i avvaktan på att rådet fattar beslut för detta ändamål, utfärda nationella viseringar vilkas giltighet ska inskränkas till deras eget territorium.

I enlighet med Europaparlamentets och rådets beslut nr 582/2008/EG av den 17 juni 2008 om en förenklad ordning för personkontroller vid de yttre gränserna på grundval av Bulgariens, Cyperns och Rumäniens unilaterala erkännande av vissa handlingar såsom likvärdiga med de egna nationella viseringarna för transitering via deras territorier (1), har harmoniserade åtgärder vidtagits för att förenkla transitering för innehavare av Schengenvisering och Schengenuppehållstillstånd genom de medlemsstaters territorium som ännu inte till fullo tillämpar Schengenregelverket.


(1)  EUT L 161, 20.6.2008, s. 30.


GEMENSAM FÖRKLARING

beträffande artikel 10 i avtalet rörande diplomatpass

Unionen eller Republiken Azerbajdzjan kan delvis upphäva avtalet, i synnerhet artikel 10, i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 14.5 i detta avtal, om genomförandet av artikel 10 missbrukas av den andra parten eller medför ett hot mot den allmänna säkerheten.

Om genomförandet av artikel 10 upphävs ska båda parterna inleda ett samråd inom ramen för den gemensamma kommitté som inrättas genom avtalet i syfte att lösa de problem som ledde till upphävandet.

Båda parterna åtar sig att prioritera en hög grad av dokumentsäkerhet för diplomatpass, främst genom inläggning av biometriska kännetecken. För unionens del kommer detta att säkras genom iakttagande av kraven i förordning (EG) nr 2252/2004 av den 13 december 2004 om standarder för säkerhetsdetaljer och biometriska kännetecken i pass och resehandlingar som utfärdas av medlemsstaterna (1).


(1)  EUT L 385, 29.12.2004, s. 1.


GEMENSAM FÖRKLARING

om Danmark

Parterna noterar att detta avtal inte är tillämpligt på Danmarks beskickningars och konsulats förfaranden för utfärdande av viseringar.

Det är därför önskvärt att myndigheterna i Danmark och i Republiken Azerbajdzjan utan dröjsmål ingår ett bilateralt avtal om förenklat utfärdande av viseringar för kortare vistelse på liknande villkor som de i avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Azerbajdzjan.


GEMENSAM FÖRKLARING

om Förenade Kungariket och Irland

Parterna noterar att detta avtal inte är tillämpligt på det territorium som lyder under Förenade kungariket och Irland.

Det är därför önskvärt att myndigheterna i Förenade kungariket, Irland och Republiken Azerbajdzjan ingår bilaterala avtal om förenklat utfärdande av viseringar.


GEMENSAM FÖRKLARING

om Island, Norge, Schweiz och Liechtenstein

Parterna noterar de nära förbindelserna mellan Europeiska unionen och Schweiz, Island, Liechtenstein och Norge, särskilt i kraft av avtalen av den 18 maj 1999 och den 26 oktober 2004 beträffande dessa länders associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket.

Det är därför önskvärt att myndigheterna i Schweiz, Island, Liechtenstein och Norge samt Republiken Azerbajdzjan utan dröjsmål ingår bilaterala avtal om förenklat utfärdande av viseringar för kortare vistelse på liknande villkor som de i avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Azerbajdzjan.


GEMENSAM FÖRKLARING

om samarbetet rörande resehandlingar

Parterna är överens om att den gemensamma kommitté som inrättats i enlighet med artikel 12 i avtalet i samband med övervakandet av genomförandet av avtalet bör utvärdera effekten av den säkerhetsnivå som tillämpas för respektive resehandlingar på avtalets funktion. Därför är parterna överens om att regelbundet utbyta information om åtgärder som de vidtar för att undvika en onödigt stor ökning av resehandlingar, utveckla de tekniska säkerhetsaspekterna för resehandlingar och beakta användaranpassningen i samband med utfärdandet av resehandlingar.


GEMENSAM FÖRKLARING

om tjänstepass

Parterna, som beaktar ramen för dessa förhandlingar, bekräftar att detta avtal inte påverkar möjligheten för enskilda medlemsstater och Republiken Azerbajdzjan att ingå bilaterala avtal om undantag från viseringskraven för innehavare av tjänstepass.


Top