European flag

Uradni list
Evropske unije

SL

Serija L


2024/297

18.1.2024

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2024/297

z dne 31. oktobra 2023

o dopolnitvi Uredbe (EU) 2019/1700 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo števila in naslovov spremenljivk za področje zdravja

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2019/1700 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. oktobra 2019 o ustanovitvi skupnega okvira za evropsko statistiko v zvezi z osebami in gospodinjstvi na podlagi podatkov na individualni ravni, zbranih z vzorci, spremembi uredb (ES) št. 808/2004, (ES) št. 452/2008 in (ES) št. 1338/2008 Evropskega parlamenta in Sveta in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1177/2003 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Sveta (ES) št. 577/98 (1) in zlasti člena 6(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropska anketa o zdravju in zdravstvenem varstvu (EHIS) je raziskava v splošni populaciji na področju zdravja, ki zagotavlja statistične informacije o zdravstvenem stanju, dejavnikih zdravja in zdravstvenih dejavnostih v Uniji. Gre za pomemben referenčni vir Unije za zdravstvene politike, ki temeljijo na dokazih, vključno s politikami na področjih socialnega vključevanja in socialne zaščite, zdravega življenjskega sloga, zdravega staranja in dobrega počutja, neenakosti v zdravju, dostopa do zdravstvenega varstva in kakovosti zdravstvenih storitev.

(2)

Za kritje potreb, opredeljenih v ustreznih podrobnih vsebinah, bi morala Komisija določiti število in naslove spremenljivk za podatkovni niz v EHIS.

(3)

V skladu s členom 6(2) Uredbe (EU) 2019/1700 število spremenljivk v tej delegirani uredbi ne bi smelo presegati za več kot 5 % števila spremenljivk, ki jih je Komisija (Eurostat) kot obvezne za področje zdravja zahtevala 3. novembra 2019 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Število in naslovi spremenljivk za podatkovni niz na področju zdravja so določeni v Prilogi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 31. oktobra 2023

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)   UL L 261 I, 14.10.2019, str. 1.


PRILOGA

ŠTEVILO IN NASLOVI SPREMENLJIVK ZA PODROČJE ZDRAVJA

Vsebina

Podrobna vsebina

Identifikator spremenljivke

Naziv spremenljivke

Tehnične postavke

12 tehničnih spremenljivk

Informacije o zbiranju podatkov

PRIMSTRAT

Stratum

PSU

Vzorčna enota prve stopnje (PSU)

Identifikacija

HHID

Identifikacijska številka gospodinjstva

PID

Identifikacijska številka respondenta

Uteži

WGT

Končna posamezna utež

Značilnosti anketiranja

PROXY

Narava sodelovanja v raziskavi

REFDATE

Referenčni datum anketiranja

INTMETHOD

Uporabljeni način anketiranja

INTLANG

Jezik, uporabljen pri anketiranju

Lokalizacija

REGION

Regija prebivališča

COUNTRY

Država prebivališča

DEG_URB

Stopnja urbanizacije

Značilnosti oseb in gospodinjstev

11 zbranih spremenljivk

1 izpeljana spremenljivka

Demografija

SEX

Spol

AGE

Dopolnjena starost v letih

YEARBIRTH

Letnica rojstva

PASSBIRTH

Ali je oseba letos že imela rojstni dan?

Državljanstvo in migrantsko ozadje

BIRTHPLACE

Država rojstva

CITIZEN

Država glavnega državljanstva

BIRTHPLACEFATH

Država rojstva očeta

BIRTHPLACEMOTH

Država rojstva matere

Sestava gospodinjstva

PARTNERS

Partnerja, ki živita v istem gospodinjstvu

HHNBPERS

Velikost gospodinjstva

HHNBPERS_0_13

Število oseb, starih 13 let ali manj

HHTYPE

Vrsta gospodinjstva

Udeležba na trgu dela

5 zbranih spremenljivk

Status glavne dejavnosti (samoopredelitev)

MAINSTAT

Status glavne dejavnosti (samoopredelitev)

Osnovne značilnosti delovnega mesta

JOBISCO

Poklic v okviru glavne zaposlitve

LOCNACE

Gospodarska dejavnost lokalne enote v okviru glavne zaposlitve

FT_PT

Glavna zaposlitev s polnim ali krajšim delovnim časom (samoopredelitev)

JOBSTAT

Zaposlitveni status v okviru glavne zaposlitve

Izobrazba in izobrazbeno ozadje

1 zbrana spremenljivka

Stopnja dosežene izobrazbe

HATLEVEL

Stopnja dosežene izobrazbe (najvišja zaključena stopnja izobrazbe)

Dohodek, potrošnja in elementi premoženja, vključno z dolgovi

1 zbrana spremenljivka

Skupni mesečni dohodek gospodinjstva

HHINCOME

Neto tekoči mesečni dohodek gospodinjstva

Zdravstveni status in invalidnost/zmanjšana zmožnost, razpoložljivost in uporaba zdravstvenega varstva in dostop do njega ter dejavniki zdravja

128 zbranih spremenljivk

4 zbrane neobvezne spremenljivke

Evropski osnovni zdravstveni modul

HS1

Splošno zdravje po lastnih navedbah

HS2

Dolgotrajne zdravstvene težave

HS3

Omejitev dejavnosti zaradi zdravstvenih težav

Bolezni in kronična obolenja

CD1A

Astma v zadnjih 12 mesecih (vključno z alergijsko astmo)

CD1B

Kronični bronhitis, kronična obstruktivna pljučna bolezen ali emfizem v zadnjih 12 mesecih

CD1C

Miokardni infarkt (srčna kap) ali kronične posledice miokardnega infarkta v zadnjih 12 mesecih

CD1D

Koronarna srčna bolezen ali angina pektoris v zadnjih 12 mesecih

CD1E

Visok krvni tlak v zadnjih 12 mesecih

CD1F

Možganska kap (možganska krvavitev, možganska tromboza) ali kronične posledice možganske kapi v zadnjih 12 mesecih

CD1G

Artroza (razen artritisa) v zadnjih 12 mesecih

CD1H

Bolečina v križu ali druga kronična okvara hrbta v zadnjih 12 mesecih

CD1I

Bolečina v vratu ali druga kronična okvara vratu v zadnjih 12 mesecih

CD1J

Sladkorna bolezen v zadnjih 12 mesecih

CD1K

Alergija, npr. rinitis, očesno vnetje, dermatitis, alergija na hrano ali drugo (razen alergijske astme) v zadnjih 12 mesecih

CD1M

Urinska inkontinenca, težave z uhajanjem urina v zadnjih 12 mesecih

CD1N

Težave z ledvicami v zadnjih 12 mesecih

CD1O

Depresija v zadnjih 12 mesecih

CD1P

Zvišana vsebnost maščob v krvi v zadnjih 12 mesecih

CD1R

Rak (diagnoza raka, zdravljenje raka, življenje z rakom) v zadnjih 12 mesecih

CD2

Splošno zdravje ustne votline po lastnih navedbah

Nesreče in poškodbe

AC1

Nesreča doma ali v prostem času v zadnjih 12 mesecih

Bolečine

PN1

Intenzivnost telesnih bolečin v zadnjih štirih tednih

PN2

Koliko so v zadnjih štirih tednih bolečine ovirale običajno delo (delo zunaj doma in gospodinjska opravila)

Duševno zdravje, vključno z odvisnostmi

MH1A

Pomanjkanje veselja ali zanimanja v zadnjih dveh tednih

MH1B

Potrtost, malodušnost ali obup v zadnjih dveh tednih

MH1C

Težave zaspati, motnje spanja ali pretirano spanje v zadnjih dveh tednih

MH1D

Utrujenost ali pomanjkanje energije v zadnjih dveh tednih

MH1E

Pomanjkanje teka ali prenajedanje v zadnjih dveh tednih

MH1F

Negativno mnenje o sebi ali občutek neuspeha oziroma razočaranja samega sebe ali svoje družine v zadnjih dveh tednih

MH1G

Težave s koncentracijo, npr. pri branju časopisa ali gledanju televizije, v zadnjih dveh tednih

MH1H

Počasno gibanje ali govorjenje, ki so ga morda opazili tudi drugi, oziroma živčnost ali nemirnost, ki je povzročila precej več gibanja kot običajno, v zadnjih dveh tednih

MH2A

Vedrost in dobra volja v zadnjih dveh tednih

MH2B

Občutek umirjenosti in sproščenosti v zadnjih dveh tednih

MH2C

Občutek aktivnosti in vitalnosti v zadnjih dveh tednih

MH2D

Občutek čilosti in spočitosti ob zbujanju v zadnjih dveh tednih

MH2E

Občutek, da je vsakdanje življenje polno zanimivih stvari, v zadnjih dveh tednih

Funkcijske omejitve

PL1

Nošenje očal ali kontaktnih leč

PL2

Težave z vidom kljub nošenju očal ali kontaktnih leč

PL3

Uporaba slušnega pripomočka

PL4

Težave s sluhom v tihem prostoru v pogovoru z eno samo osebo kljub uporabi slušnega pripomočka

PL5

Težave s sluhom v glasnem prostoru v pogovoru z eno samo osebo kljub uporabi slušnega pripomočka

PL6

Težave pri hoji pol kilometra po ravnem brez uporabe pomoči

PL7

Težave pri hoji navzgor ali navzdol po 12 stopnicah

PL8

Težave s spominom ali koncentracijo

PL8A

Težave pri komuniciranju (uporabi običajnega jezika, na primer sporazumevanju)

PL9

Težave pri grizenju ali žvečenju trdih živil

Težave pri osebni negi

PC1A

Težave pri hranjenju

PC1B

Težave pri sedanju na posteljo ali stol oziroma vstajanju s postelje ali stola

PC1C

Težave pri oblačenju in slačenju

PC1D

Težave pri uporabi stranišča

PC1E

Težave pri kopanju ali prhanju

PC2

Običajno prejema pomoč pri eni ali več od naslednjih dejavnosti skrbi zase: hranjenju, sedanju na posteljo ali stol oziroma vstajanju s postelje ali stola, oblačenju in slačenju, uporabi stranišča, kopanju ali prhanju

PC3

Potrebuje pomoč ali več pomoči pri eni ali več od naslednjih dejavnosti skrbi zase: hranjenju, sedanju na posteljo ali stol oziroma vstajanju s postelje ali stola, oblačenju in slačenju, uporabi stranišča, kopanju ali prhanju

Težave pri gospodinjskih opravilih

HA1A

Težave pri pripravi obrokov

HA1B

Težave pri uporabi telefona

HA1C

Težave pri nakupovanju

HA1D

Težave pri ravnanju z zdravili

HA1E

Težave pri opravljanju lažjih gospodinjskih opravil

HA1F

Težave pri opravljanju občasnih težjih gospodinjskih opravil

HA1G

Težave pri skrbi za finance in urejanju vsakodnevnih upravnih zadev

HA2

Običajno prejema pomoč pri enem ali več gospodinjskih opravilih: pripravi obrokov, uporabi telefona, nakupovanju, ravnanju z zdravili, lažjih ali občasnih težjih gospodinjskih opravilih, skrbi za finance in urejanju vsakodnevnih upravnih zadev

HA3

Potrebuje pomoč ali več pomoči pri enem ali več od naslednjih gospodinjskih opravil: pripravi obrokov, uporabi telefona, nakupovanju, ravnanju z zdravili, lažjih ali občasnih težjih gospodinjskih opravilih, skrbi za finance in urejanju vsakodnevnih upravnih zadev

Začasna omejitev dejavnosti (zaradi zdravstvenih težav)

AW2

Število dni odsotnosti z dela zaradi lastnih zdravstvenih težav v zadnjih 12 mesecih

Ovire pri udeležbi na določenih življenjskih področjih

BA1

Oteženo zapuščanje doma zaradi dolgotrajnih zdravstvenih težav (kroničnih bolezni ali okvar)

BA2

Otežena uporaba različnih oblik prevoza zaradi dolgotrajnih zdravstvenih težav

BA3

Otežen dostop do javnih stavb, vključno z gibanjem znotraj teh stavb in uporabo njihovih prostorov, zaradi dolgotrajnih zdravstvenih težav

BA4 (neobvezno)

Glavni razlog za navedene ovire (razen dolgotrajnih zdravstvenih težav)

BA5

Otežena udeležba družabnih dejavnosti, kot so druženje z družino ali prijatelji, večerje ali družabni dogodki, zaradi dolgotrajnih zdravstvenih težav

BA6 (neobvezno)

Glavni razlog za oteženo udeležbo družabnih dejavnosti (razen dolgotrajnih zdravstvenih težav)

BA7

Otežena uporaba interneta zaradi dolgotrajnih zdravstvenih težav

Uporaba zdravstvenega varstva in dolgotrajne oskrbe

HO12

Število bolnišničnih dni v zadnjih 12 mesecih

HO34

Število primerov dnevne oskrbe v bolnišnici v zadnjih 12 mesecih

AM1

Zadnji obisk pri zobozdravniku ali ortodontu (kot pacient)

AM2

Zadnji obisk pri splošnem ali družinskem zdravniku (kot pacient)

AM3

Število obiskov pri splošnem ali družinskem zdravniku v zadnjih štirih tednih (kot pacient)

AM4

Zadnji obisk pri zdravniku specialistu (kot pacient)

AM5

Število obiskov pri zdravniku specialistu v zadnjih štirih tednih (kot pacient)

AM6A

Obisk pri fizioterapevtu v zadnjih 12 mesecih

AM6B

Obisk pri psihologu, psihoterapevtu ali psihiatru v zadnjih 12 mesecih

LT1

Redna (vsaj enkrat na teden) neformalna oskrba ali pomoč zaradi kroničnih zdravstvenih težav ali slabotnosti ali zaradi starosti

LT2

Redna (vsaj enkrat na teden) (formalna) oskrba na domu zaradi kroničnih zdravstvenih težav ali slabotnosti ali zaradi starosti

LT3

Število ur redne (formalne) oskrbe na domu za osebne potrebe na teden

Jemanje zdravil

MD1

Jemanje katerih koli zdravil, ki jih je predpisal zdravnik, v zadnjih dveh tednih (razen kontracepcije)

MD2

Jemanje katerih koli zdravil, zeliščnih zdravil ali vitaminov, ki jih ni predpisal zdravnik, v zadnjih dveh tednih (razen kontracepcije)

Preventivno zdravstveno varstvo

PA1

Zadnje cepljenje proti gripi

PA2

Zadnje merjenje krvnega tlaka, ki ga je opravil zdravstveni delavec

PA3

Zadnje merjenje vrednosti holesterola v krvi, ki ga je opravil zdravstveni delavec

PA4

Zadnje merjenje vrednosti krvnega sladkorja, ki ga je opravil zdravstveni delavec

PA5

Zadnji test na prikrito krvavitev v blatu

PA6

Zadnja kolonoskopija

PA7

Zadnja mamografija (rentgenski pregled dojk)

PA8

Zadnji bris materničnega vratu

Dostop do zdravstvenega varstva

UN1A

Nezadoščena potreba po zdravstvenem varstvu v zadnjih 12 mesecih zaradi dolge čakalne dobe

UN2A

Nezadoščena potreba po zdravstvenem varstvu na področju duševnega zdravja

UN2B

Glavni razlog za nezadoščeno potrebo po zdravstvenem varstvu na področju duševnega zdravja

Višina in teža

BM1

Višina brez obutve

BM2

Teža brez obleke in obutve

Telesna dejavnost

PE1

Fizični napor pri opravljanju dela (plačano in neplačano delo)

PE2

Število dni v običajnem tednu, ki vključujejo neprekinjeno hojo najmanj 10 minut

PE3

Skupni čas hoje v običajnem dnevu

PE4

Število dni v običajnem tednu, ki vključujejo neprekinjeno kolesarjenje najmanj 10 minut

PE5

Skupni čas kolesarjenja v običajnem dnevu

PE6

Število dni v običajnem tednu, ki vključujejo telesno dejavnost (šport, vzdrževanje kondicije ali rekreacija v prostem času), pri kateri se za najmanj 10 minut neprekinjeno vsaj minimalno pospeši dihanje ali srčni utrip

PE7

Skupni čas v običajnem tednu, namenjen športu, vzdrževanju kondicije ali rekreacijskim (prostočasnim) telesnim dejavnostim

PE8

Število dni v običajnem tednu, ki vključujejo izvajanje vaj za krepitev mišic

PE9

Skupni čas sedenja v običajnem dnevu

Prehranjevalne navade

DH1

Pogostost uživanja sadja, razen soka

DH2

Število obrokov sadja na dan, razen soka

DH3

Pogostost uživanja zelenjave ali solate, razen soka in krompirja

DH4

Število obrokov zelenjave ali solate na dan, razen soka in krompirja

DH5

Pogostost uživanja čistega sadnega ali zelenjavnega soka

DH6

Pogostost uživanja sladkanih brezalkoholnih pijač

DH7

Pogostost uživanja rdečega mesa

DH8

Pogostost uživanja predelanih mesnih proizvodov

Kajenje

SK1

Vrsta kajenja tobaka

SK2

Povprečno število cigaret na dan

SK3

Vsakodnevno kajenje tobaka v preteklosti

SK4

Število let vsakodnevnega kajenja tobaka

SK5

Pogostost izpostavljenosti tobačnemu dimu v zaprtih prostorih

SK6A

Vrsta uporabe ogrevanih tobačnih izdelkov

SK6B

Vrsta uporabe elektronskih cigaret ali podobnih elektronskih naprav

Uživanje alkohola

AL1

Pogostost uživanja katerih koli alkoholnih pijač (pivo, vino, jabolčnik, žgane pijače, koktajli, predpripravljene mešane alkoholne pijače, likerji, domače alkoholne pijače itd.) v zadnjih 12 mesecih

AL2

Pogostost uživanja alkoholnih pijač od ponedeljka do četrtka

AL3

Povprečno število alkoholnih pijač (standardnih meric) na dan od ponedeljka do četrtka

AL4

Pogostost uživanja alkoholnih pijač od petka do nedelje

AL5

Povprečno število alkoholnih pijač (standardnih meric) na dan od petka do nedelje

AL6

Pogostost tveganega uživanja alkohola v okviru ene priložnosti (v vrednosti 60 g čistega etanola ali več) v zadnjih 12 mesecih

Socialni in okoljski dejavniki

SS1

Število ljudi, na katere se je mogoče zanesti v primeru resnih osebnih težav

SS2

Stopnja zanimanja, ki ga za dejanja respondenta pokažejo drugi

SS3

Kako enostavno je v sili dobiti praktično pomoč sosedov

IC12

Zagotavljanje oskrbe ali pomoči eni ali več osebam s kroničnimi zdravstvenimi težavami ali slabotnostjo ali zaradi starosti, vsaj enkrat na teden

IC3

Število ur, ki jih respondent nameni zagotavljanju oskrbe ali pomoči eni ali več osebam s kroničnimi zdravstvenimi težavami ali slabotnostjo ali zaradi starosti

Samomor (neobvezno)

SU1

Razmišljanje o samomoru v preteklosti

SU2

Poskus samomora v preteklosti


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/297/oj

ISSN 1977-0804 (electronic edition)