European flag

Uradni list
Evropske unije

SL

Serija L


2023/2865

21.12.2023

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2023/2865

z dne 20. decembra 2023

o ustanovitvi INFRAFRONTIER – Konzorcija evropske raziskovalne infrastructure (INFRAFRONTIER ERIC)

(notificirano pod dokumentarno številko C(2023) 8865)

(Besedilo v češkem, finskem, francoskem, grškem, nemškem in švedskem jeziku je edino verodostojno)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 723/2009 z dne 25. junija 2009 o pravnem okviru Skupnosti za Konzorcij evropske raziskovalne infrastrukture (ERIC) (1) in zlasti člena 6(1), točka (a), Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Češka, Finska, Francija, Grčija, Nemčija in Švedska so v skladu s členom 5(1) Uredbe (ES) št. 723/2009 Komisiji predložile vlogo za ustanovitev INFRAFRONTIER ERIC (v nadaljnjem besedilu: vloga).

(2)

Vložniki so se dogovorili, da bo država članica gostiteljica INFRAFRONTIER ERIC Nemčija.

(3)

Uredba (ES) št. 723/2009 je bila vključena v Sporazum o Evropskem gospodarskem prostoru (EGP) s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 72/2015 (2).

(4)

Komisija je v skladu s členom 5(2) Uredbe (ES) št. 723/2009 ocenila vlogo in ugotovila, da izpolnjuje zahteve iz navedene uredbe. Komisija je med ocenjevanjem pridobila mnenja neodvisnih strokovnjakov s področja raziskav genske funkcije na področju zdravja in bolezni ter ustvarjanja, fenotipizacije, arhiviranja in distribucije modelnih sistemov in vivo/in vitro ter povezanih podatkov.

(5)

Ukrepi, določeni v tem sklepu, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega v skladu členom 20 Uredbe (ES) št. 723/2009 –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

1.   Ustanovi se INFRAFRONTIER – Konzorcij evropske raziskovalne infrastrukture (INFRAFRONTIER ERIC).

2.   Osnovni elementi Statuta INFRAFRONTIER ERIC iz člena 6(3) Uredbe (ES) št. 723/2009 so določeni v Prilogi.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na Češko republiko, Republiko Finsko, Francosko republiko, Helensko republiko, Zvezno republiko Nemčijo in Kraljevino Švedsko.

V Bruslju, 20. decembra 2023

Za Komisijo

Iliana IVANOVA

članica Komisije


(1)   UL L 206, 8.8.2009, str. 1 (kakor je bila spremenjena z Uredbo Sveta (EU) št. 1261/2013) (UL L 326, 6.12.2013, str. 1).

(2)  Sklep Skupnega odbora EGP št. 72/2015 z dne 20. marca 2015 o spremembi Protokola 31 k Sporazumu EGP o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode [2016/755] (UL L 129, 19.5.2016, str. 85).


PRILOGA

OSNOVNI ELEMENTI STATUTA INFRAFRONTIER ERIC

1.   Pravna oblika in ime

(člen 1 Statuta INFRAFRONTIER ERIC)

Ustanovi se Konzorcij evropske raziskovalne infrastrukture. Ta konzorcij ima pravno obliko Konzorcija evropske raziskovalne infrastrukture (ERIC), ustanovljenega v skladu z določbami Uredbe (ES) št. 723/2009, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) št. 1261/2013 (v nadaljnjem besedilu: uredba ERIC), in se imenuje „INFRAFRONTIER ERIC“.

2.   Uradni sedež in lokacija

(člen 2 Statuta INFRAFRONTIER ERIC)

Uradni sedež INFRAFRONTIER ERIC je v Münchnu v Nemčiji (v nadaljnjem besedilu: država članica gostiteljica).

3.   Naloge in dejavnosti

(člen 3 Statuta INFRAFRONTIER ERIC)

(1)

Glavna naloga INFRAFRONTIER ERIC je vzpostavitev in upravljanje razpršene raziskovalne infrastrukture, imenovane „raziskovalna infrastruktura INFRAFRONTIER“ (v nadaljnjem besedilu: INFRAFRONTIER RI). INFRAFRONTIER RI je evropska raziskovalna infrastruktura za ustvarjanje, fenotipizacijo, arhiviranje in distribucijo modelnih sistemov in vivo/in vitro ter povezanih podatkov. INFRAFRONTIER ERIC usklajuje delovanje razpršene INFRAFRONTIER RI.

(2)

INFRAFRONTIER ERIC usklajuje dostop do storitev in virov za raziskave genske funkcije na področju zdravja in bolezni z uporabo modelnih sistemov in vivo/in vitro ter s tem povezanih podatkov. INFRAFRONTIER ERIC spodbuja raziskave, usposabljanje in uporabo na vseh področjih ustvarjanja, fenotipizacije, arhiviranja in širjenja bolezenskih modelov.

(3)

V ta namen INFRAFRONTIER ERIC:

(a)

usklajuje dostop do virov in storitev, ki jih zagotavljajo članice in opazovalke INFRAFRONTIER ERIC ali katera koli nacionalna vozlišča, ki so z INFRAFRONTIER ERIC sklenila pravno zavezujoč sporazum o prispevanju k virom in storitvam INFRAFRONTIER RI;

(b)

vzpostavi in uvede postopke za dostop do virov in storitev INFRAFRONTIER RI, ki so v skladu z ustreznimi evropskimi standardi;

(c)

določi in sprejme standarde kakovosti in standardne operativne postopke za ustvarjanje, fenotipizacijo, arhiviranje, distribucijo in upravljanje podatkov modelnih sistemov in vivo/in vitro ter povezanih podatkov;

(d)

spodbuja in usklajuje razvoj novih tehnologij za ustvarjanje, fenotipizacijo, arhiviranje, distribucijo in upravljanje podatkov modelnih sistemov in vivo/in vitro ter povezanih podatkov za izboljšanje znanstvene vrednosti virov in storitev INFRAFRONTIER RI;

(e)

deluje kot kontaktna točka za nacionalne in mednarodne deležnike INFRAFRONTIER RI;

(f)

spodbuja in objavlja vire in storitve INFRAFRONTIER RI ter razpravlja o regulativnih in političnih vidikih ustvarjanja, fenotipizacije, arhiviranja, distribucije in upravljanja podatkov modelnih sistemov in vivo/in vitro ter povezanih podatkov;

(g)

zbira sredstva iz nacionalnih in mednarodnih virov za omogočanje dejavnosti INFRAFRONTIER RI;

(h)

opravlja posvetovanja z nacionalnimi in mednarodnimi organizacijami, ki delujejo na področju ustvarjanja, fenotipizacije, arhiviranja in distribucije modelnih sistemov in vivo/in vitro, ter jim svetuje;

(i)

omogoča prost dostop do informacij o dejavnostih INFRAFRONTIER ERIC in INFRAFRONTIER RI ter

(j)

izvaja vse druge dejavnosti, potrebne za izpolnjevanje nalog INFRAFRONTIER ERIC.

(4)

INFRAFRONTIER ERIC svojo glavno nalogo opravlja izključno in neposredno na nepridobitni osnovi ter deluje altruistično in predvsem negospodarsko. Brez poseganja v veljavna pravila o državni pomoči lahko INFRAFRONTIER ERIC opravlja nekatere omejene gospodarske dejavnosti, če so tesno povezane z njegovo glavno nalogo in ne ogrožajo njenega izvajanja.

4.   Trajanje in postopek likvidacije

(člen 4 Statuta INFRAFRONTIER ERIC)

(1)

INFRAFRONTIER ERIC se ustanovi za nedoločen čas.

(2)

O likvidaciji INFRAFRONTIER ERIC odloča skupščina članic s soglasjem. Če se skupščina članic odloči za likvidacijo INFRAFRONTIER ERIC, z navadno večino sproži postopek za likvidacijo.

(3)

Evropska komisija je o tem obveščena nemudoma, v vsakem primeru pa v 10 (desetih) koledarskih dneh po sprejetju sklepa o likvidaciji INFRAFRONTIER ERIC.

(4)

Po razpustitvi INFRAFRONTIER ERIC ali če se ne uporabljajo več davčno privilegirani nameni iz tega statuta, se sredstva INFRAFRONTIER ERIC, ki presegajo denarne prispevke in dejansko vrednost prispevkov v naravi, prenesejo na drug javni pravni subjekt ali davčno privilegirano družbo oziroma na drug pravni subjekt, ki uresničuje cilje, podobne ciljem INFRAFRONTIER ERIC za spodbujanje znanosti in raziskav.

(5)

V primeru likvidacije INFRAFRONTIER ERIC v največji možni meri zagotovi, da se podatki v lasti INFRAFRONTIER ERIC varno deponirajo, da bi taki podatki ostali dostopni in uporabni v skladu s členom 6 tega statuta ter politiko podatkov in/ali politiko dostopa, kot je ustrezno.

(6)

Evropska komisija je v 10 (desetih) koledarskih dneh obveščena o zaključku postopka likvidacije. INFRAFRONTIER ERIC preneha obstajati z dnem, ko Evropska komisija objavi ustrezno obvestilo v Uradnem listu Evropske unije.

5.   Ureditev odgovornosti in zavarovanje

(člen 5 Statuta INFRAFRONTIER ERIC)

(1)

INFRAFRONTIER ERIC je odgovoren za svoje dolgove.

(2)

Članice niso solidarno odgovorne za dolgove INFRAFRONTIER ERIC.

(3)

Finančna odgovornost članic do dolgov INFRAFRONTIER ERIC je omejena na njihov letni prispevek, izračunan v skladu s finančnimi načeli, opredeljenimi v členu 25(2) statuta, in metodo izračuna, opredeljeno v Prilogi 2 k statutu.

(4)

INFRAFRONTIER ERIC zagotovi ustrezno zavarovanje za tveganja, ki so značilna za ustanovitev in delovanje INFRAFRONTIER ERIC.

6.   Politika dostopa za uporabnike

(člen 6 Statuta INFRAFRONTIER ERIC)

(1)

Vodilno načelo za zagotavljanje virov in storitev je odprt dostop.

(2)

Dostop se omogoči v skladu s politiko dostopa INFRAFRONTIER ERIC. Upoštevajo se pogoji, ki jih ponudniki vzorcev in podatkov določijo INFRAFRONTIER ERIC, ter priznana evropska načela za dostop do raziskovalnih infrastruktur. Nobena določba v tem statutu se ne razume kot poskus omejevanja pravice lastnikov virov INFRAFRONTIER, da odločajo o omogočanju dostopa do kakršnih koli vzorcev ali podatkov.

(3)

INFRAFRONTIER ERIC si prizadeva zagotoviti, da je vir vzorcev in podatkov ustrezno naveden, in zahteva, da se taka navedba ohrani tudi pri naknadni uporabi vzorcev in podatkov.

7.   Politika znanstvenega ocenjevanja

(člen 7 Statuta INFRAFRONTIER ERIC)

(1)

Redno strateško ocenjevanje INFRAFRONTIER ERIC, vključno z znanstvenimi in etičnimi vidiki, je naloga ad hoc neodvisnega zunanjega odbora.

(2)

Skupščina članic začne takšno ocenjevanje vsaj enkrat na pet let. Skupščina članic imenuje člane takega neodvisnega zunanjega odbora in po potrebi da posebna navodila. Podrobnosti v zvezi z imenovanjem in delovanjem bodo določene v poslovniku.

(3)

Člani neodvisnega zunanjega odbora delujejo v lastnem imenu.

8.   Politika razširjanja

(člen 8 Statuta INFRAFRONTIER ERIC)

(1)

INFRAFRONTIER ERIC spodbuja uporabo INFRAFRONTIER RI v raziskavah in izobraževanju.

(2)

INFRAFRONTIER ERIC spodbuja visokokakovostne raziskave in z dejavnostmi razširjanja podpira kulturo dobre prakse.

(3)

INFRAFRONTIER ERIC na splošno spodbuja raziskovalce, naj objavijo rezultate svojih raziskav, ter od uporabnikov virov in storitev INFRAFRONTIER RI zahteva, da rezultate dajo na voljo prek INFRAFRONTIER ERIC.

(4)

INFRAFRONTIER ERIC določi različne ciljne skupine, pri čemer za doseganje ciljnega občinstva uporablja več sredstev, kot so spletni portali, glasila, delavnice, udeležba na konferencah ter članki v revijah in dnevnem tisku.

9.   Politika na področju pravic intelektualne lastnine

(člen 9 Statuta INFRAFRONTIER ERIC)

(1)

V skladu s cilji tega statuta je treba izraz „intelektualna lastnina“ razumeti v skladu s členom 2 Konvencije o ustanovitvi Svetovne organizacije za intelektualno lastnino, podpisane 14. julija 1967.

(2)

Pravice intelektualne lastnine za rezultate, ki jih ustvari osebje INFRAFRONTIER ERIC, pripadajo INFRAFRONTIER ERIC in jih upravljajo izvršni direktorji.

(3)

Pri uporabi in zbiranju podatkov infrastrukture INFRAFRONTIER ERIC se upoštevajo evropska in nacionalne zakonodaje o varstvu zasebnosti podatkov.

(4)

O pravicah intelektualne lastnine, ki jih ustvarijo uporabniki, ker imajo dostop do virov INFRAFRONTIER ERIC, se pogaja, da jih pošteno uporabljata tako uporabnik kot INFRAFRONTIER ERIC in/ali zadevno nacionalno vozlišče, pri čemer se upošteva njun doprinos.

(5)

Politika pravic intelektualne lastnine se sprejme v skladu s členom 20(11)(i) tega statuta in vsebuje nadaljnje predpise v zvezi s pravicami intelektualne lastnine.

10.   Politika zaposlovanja

(člen 10 Statuta INFRAFRONTIER ERIC)

(1)

INFRAFRONTIER ERIC se zavzema za preglednost in enake možnosti ter ne diskriminira nobene osebe na podlagi rase, etnične pripadnosti, spola, vere, invalidnosti, spolne usmerjenosti ali zaradi kakršnih koli drugih razlogov, ki se v skladu z zakonodajo Evropske unije štejejo za diskriminatorne.

(2)

Zaposlovanje osebja je popolnoma odprto in mednarodno.

11.   Politika javnih naročil

(člen 11 Statuta INFRAFRONTIER ERIC)

(1)

INFRAFRONTIER ERIC obravnava kandidate in ponudnike za javna naročila enako in brez diskriminacije, ne glede na to, ali imajo sedež v Evropski uniji ali ne.

(2)

Pri politiki javnega naročanja INFRAFRONTIER ERIC se upoštevajo načela preglednosti, nediskriminacije in konkurence.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2865/oj

ISSN 1977-0804 (electronic edition)