ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 228

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 66
15. september 2023


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2023/1768 z dne 14. julija 2023 o določitvi podrobnih pravil za certificiranje in izjave o sistemih upravljanja zračnega prometa/navigacijskih služb zračnega prometa in sestavnih delih upravljanja zračnega prometa/navigacijskih služb zračnega prometa

1

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/1769 z dne 12. septembra 2023 o določitvi tehničnih zahtev in upravnih postopkov za odobritev organizacij, ki projektirajo ali proizvajajo sisteme upravljanja zračnega prometa/navigacijskih služb zračnega prometa in njihove sestavne dele, ter o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2023/203

19

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/1770 z dne 12. septembra 2023 o določitvi določb o opremi zrakoplova, potrebni za uporabo zračnega prostora enotnega evropskega neba, in operativnih pravil v zvezi z uporabo zračnega prostora enotnega evropskega neba ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 29/2009 in izvedbenih uredb (EU) št. 1206/2011, (EU) št. 1207/2011 in (EU) št. 1079/2012

39

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/1771 z dne 12. septembra 2023 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/373 glede sistemov upravljanja zračnega prometa in navigacijskih služb zračnega prometa in njihovih sestavnih delov ter razveljavitvi uredb (ES) št. 1032/2006, (ES) št. 633/2007 in (ES) št. 262/2009

49

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/1772 z dne 12. septembra 2023 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 923/2012 glede operativnih pravil v zvezi z uporabo sistemov upravljanja zračnega prometa in navigacijskih služb zračnega prometa in njihovih sestavnih delov v zračnem prostoru enotnega evropskega neba ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1033/2006

73

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/1773 z dne 17. avgusta 2023 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) 2023/956 Evropskega parlamenta in Sveta glede obveznosti poročanja za namene mehanizma za ogljično prilagoditev na mejah v prehodnem obdobju ( 1 )

94

 

*

Uredba Komisije (EU) 2023/1774 z dne 14. septembra 2023 o popravku nekaterih jezikovnih različic Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o aditivih za živila ( 1 )

196

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/1775 z dne 14. septembra 2023 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2018/330 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih brezšivnih cevi iz nerjavnega jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske po pregledu zaradi izteka ukrepov v skladu s členom 11(2) Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta

197

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/1776 z dne 14. septembra 2023 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz melamina s poreklom iz Ljudske republike Kitajske po pregledu zaradi izteka ukrepov v skladu s členom 11(2) Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta

199

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/1777 z dne 14. septembra 2023 o uvedbi naknadnega nadzora Unije nad uvozom etanola iz obnovljivih virov za gorivo

247

 

 

SKLEPI

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2023/1778 z dne 12. septembra 2023 o nekaterih začasnih nujnih ukrepih v zvezi z afriško prašičjo kugo na Švedskem (notificirano pod dokumentarno številko C(2023) 6246)  ( 1 )

251

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

15.9.2023   

SL

Uradni list Evropske unije

L 228/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/1768

z dne 14. julija 2023

o določitvi podrobnih pravil za certificiranje in izjave o sistemih upravljanja zračnega prometa/navigacijskih služb zračnega prometa in sestavnih delih upravljanja zračnega prometa/navigacijskih služb zračnega prometa

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2018/1139 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2018 o skupnih pravilih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu ter spremembi uredb (ES) št. 2111/2005, (ES) št. 1008/2008, (EU) št. 996/2010, (EU) št. 376/2014 ter direktiv 2014/30/EU in 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi uredb (ES) št. 552/2004 in (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Sveta (EGS) št. 3922/91 (1), zlasti člena 47(1) in člena 62(13) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2018/1139 določa skupne bistvene zahteve za vzpostavitev visoke enotne ravni varnosti v civilnem letalstvu v Uniji ter za zagotavljanje, da integriteta in z varnostjo povezana učinkovitost sistemov in sestavnih delov ustrezata predvideni uporabi. Interoperabilnost sistemov upravljanja zračnega prometa/navigacijskih služb zračnega prometa (ATM/ANS) in sestavnih delov ATM/ANS bi morala zagotoviti nemoteno delovanje evropske mreže za upravljanje zračnega prometa (EATMN).

(2)

Za zagotovitev skladnosti z bistvenimi zahtevami bi bilo treba določiti podrobne specifikacije; te bi se morale, kadar je to mogoče, opirati na priznane industrijske standarde organizacij za razvoj standardov, ki odražajo najsodobnejšo tehnologijo in dobre prakse projektiranja. Pri projektiranju in proizvodnji sistemov ATM/ANS in sestavnih delov ATM/ANS bi bilo treba upoštevati zahteve za izdajo certifikatov in izjav o skladnosti projekta, pa tudi podrobne specifikacije, ki jih izda Agencija Evropske unije za varnost v letalstvu (v nadaljnjem besedilu: Agencija).

(3)

Primerno je določiti različne metode potrjevanja za ocenjevanje skladnosti z zahtevami iz Priloge k tej uredbi ter podrobnimi specifikacijami sistemov ATM/ANS in sestavnih delov ATM/ANS. V zvezi z varnim upravljanjem zrakoplovov in opremo, ki je ključna z vidika interoperabilnosti in varnosti EATMN, bi bilo treba uporabljati strožje metode potrjevanja.

(4)

V okviru ATM/ANS so z vidika varnostnih tveganj, povezanih z navigacijo zrakoplovov, najpomembnejše službe kontrole zračnega prometa (ATC), zlasti zaradi dajanja navodil za zagotavljanje razdvajanja zrakoplovov in izogibanja trčenjem. Izvajalci kontrole zračnega prometa imajo najpopolnejši pregled nad varnostjo zračnega prostora. Zato bi bilo treba za najbolj kritično opremo ATM/ANS, tj. opremo, ki podpira kontrolo zračnega prometa, uporabljati strožje metode potrjevanja, in sicer certificiranje.

(5)

Oprema ATM/ANS, ki podpira komunikacije zrak-zemlja, daje neposredna navodila zrakoplovom in bi jo bilo prav tako treba certificirati.

(6)

Služba zračnega prometa neposredno uporablja komunikacijske, nadzorne in navigacijske službe za zagotavljanje varne navigacije zrakoplovov, vendar navedene tri službe nimajo popolnega pregleda nad prometom in nimajo aktivnega nadzora nad razdvajanjem zrakoplovov. Zato imajo manj kritično vlogo. Za sisteme ATM/ANS in sestavne dele ATM/ANS, ki jih podpirajo, bi morala veljati manj stroga metoda potrjevanja, in sicer izjava o skladnosti projekta.

(7)

Nazadnje, za druge manj kritične sisteme in opremo ATM/ANS, ki podpirajo meteorološke službe, službe za letalske in¤formacije, službe upravljanja zračnega prostora in službe upravljanja pretoka zračnega prometa, bi morala veljati najmanj stroga metoda potrjevanja, in sicer izjava o skladnosti.

(8)

Za odločanje o kritičnosti sistemov ATM/ANS in sestavnih delov ATM/ANS so poleg upravljavskega nadzora nad varnostnimi tveganji storitev in funkcij, ki jih podpirajo, možna dodatna merila.

(9)

Zato bi bilo treba določiti tri različne ravni zahtev in podrobnih specifikacij, in sicer: (i) certificiranje s strani Agencije, tj. najstrožja raven; (ii) izjavo odobrene organizacije, ki sodeluje pri projektiranju ali proizvodnji opreme ATM/ANS, tj. srednja raven, in (iii) izjavo o skladnosti s strani izvajalca ATM/ANS, ki opremo ATM/ANS vključuje v svoj funkcionalni sistem, kot je opredeljen v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2017/373 (2), ali, na zahtevo izvajalca ATM/ANS, s strani odobrene organizacije, ki sodeluje pri projektiranju ali proizvodnji opreme ATM/ANS.

(10)

V skladu s členom 29(2), točka (a), Uredbe (EU) 2021/696 Evropskega parlamenta in Sveta (3) je Agenciji Evropske unije za vesoljski program (EUSPA) zaupano upravljanje skupne evropske geostacionarne navigacijske storitve (EGNOS), vključno z obratovanjem EGNOS, ki poleg drugih dejavnosti zajema podporo prizadevanjem za certificiranje in standardizacijo.

(11)

V skladu z Uredbo (EU) 2021/696 sta za zasnovo sistema EGNOS in njegove opreme odgovorni EUSPA in Evropska vesoljska agencija (ESA). Agencija bi morala izjave o skladnosti projekta za opremo EGNOS nadzorovati v skladu s posebnimi dogovori, ki jih je treba skleniti z EUSPA. V okviru teh dogovorov je treba obravnavati tehnične, upravne in finančne vidike, kot so zahteva po posvetovanju z EUSPA glede priprave podrobnih specifikacij, nadzor agencije EASA nad izjavami o skladnosti projekta za sistem EGNOS ter izmenjava podatkov med agencijama glede skladnosti z ustreznimi standardi in priporočenimi praksami Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO). Ti dogovori morajo zagotoviti raven varnosti in interoperabilnosti, ki je enakovredna zahtevam iz te uredbe.

(12)

Na nekaterih oddaljenih ozemljih zunaj evropske (EUR) regije ICAO, kot je opredeljena v zvezku I načrta za navigacijo v zračnem prometu ICAO (Doc 7754), z majhnim obsegom prometa in kjer ta zračni prostor meji le na zračni prostor, za katerega so odgovorni izvajalci ATM/ANS tretje države, je lahko uporaba metod potrjevanja certificiranja in izjav o skladnosti projekta za opremo ATM/ANS zaradi posebnih potreb po varnosti in interoperabilnosti zahtevna ali celo neizvedljiva. V takih primerih se zdi za opremo ATM/ANS, ki jo izvajalci ATM/ANS uporabljajo na oddaljenih območjih zunaj regije ICAO EUR, primerno določiti odstopanja od zahtev glede certificiranja ali izjave, ki veljajo za tako opremo ATM/ANS. Namesto tega mora izvajalec ATM/ANS v navedeni regiji za zagotovitev varnega in interoperabilnega izvajanja ATM/ANS z izdajo izjave o skladnosti zagotoviti, da se veljavne specifikacije upoštevajo.

(13)

Omogočiti je treba nemoten prehod na novi regulativni okvir, vzpostavljen s to uredbo, ter zagotoviti ohranitev visoke in enotne ravni varnosti v civilnem letalstvu v Uniji. Zato je treba zagotoviti dovolj časa, da se industrija projektiranja in proizvodnje sistemov ATM/ANS in sestavnih delov ATM/ANS ter Agencija in uprave držav članic prilagodijo temu novemu okviru. Ustrezno je, da se za opremo ATM/ANS, ki se uporablja in je bila potrjena v skladu s prejšnjim okvirom, šteje, kot da so bili v prehodnem obdobju zanjo izdani certifikati ali izjave v skladu z novim okvirom, razen če Agencija navede, da taka oprema ne zagotavlja ravni varnosti in interoperabilnosti, kot je zahtevana z Uredbo (EU) 2018/1139.

(14)

V prehodnem obdobju bi bilo treba v zvezi z vsakim novim sistemom ATM/ANS in sestavnim delom ATM/ANS, ki se začne uporabljati, pristojnemu organu izvajalca ATM/ANS, ki ta sistem ali sestavni del vključi v svoj funkcionalni sistem, iz člena 4(1) Izvedbene uredbe (EU) 2017/373 predložiti izjavo o skladnosti, ki jo izda navedeni izvajalec ATM/ANS ali, na zahtevo, projektivna in proizvodna organizacija, ki sistem projektira in proizvaja.

(15)

Po prehodnem obdobju bi morala biti Agencija izključno odgovorna za certificiranje in prejemanje izjav v zvezi z določeno opremo ATM/ANS; zato je ustrezno, da Agencija oceni informacije o skladnosti, predložene nacionalnim organom na podlagi prejšnjega okvira, preden taka oprema ATM/ANS preide v pristojnost Agencije. Zato bi morali nacionalni organi te informacije dati na voljo Agenciji. Ko Agencija izvede oceno, bi se moralo šteti, da je bil za opremo ATM/ANS izdan certifikat ali izjava o skladnosti. Oceno je treba na podlagi odločitve izvršnega direktorja Agencije javno objaviti.

(16)

Ukrepi iz te uredbe temeljijo na mnenju št. 01/2023, ki ga je Agencija Evropske unije za varnost v letalstvu izdala v skladu s členom 75(2), točki (b) in (c), ter členom 76(1) Uredbe (EU) 2018/1139 –

SPREJELA TO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja in področje uporabe

Ta uredba določa skupne tehnične zahteve in upravne postopke za certificiranje in izjavo o skladnosti projekta za sisteme ATM/ANS in sestavne dele ATM/ANS. Ta uredba določa pravila o:

(a)

opredelitvi sistemov ATM/ANS in sestavnih delov ATM/ANS, za katere je potreben certifikat, izjava o skladnosti projekta ali izjava o skladnosti;

(b)

izdaji certifikatov za sisteme ATM/ANS in sestavne dele ATM/ANS;

(c)

izdaji izjav o skladnosti projekta za sisteme ATM/ANS in sestavne dele ATM/ANS s strani organizacij, ki sodelujejo pri projektiranju ali proizvodnji sistemov ATM/ANS in sestavnih delov ATM/ANS ter ki jim je bil v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2023/1769 (4) podeljen privilegij za izdajanje takih izjav o skladnosti;

(d)

izdaji izjav o skladnosti sistemov ATM/ANS in sestavnih delov ATM/ANS s strani izvajalcev ATM/ANS, potrjenih v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) 2017/373, ali organizacij, ki sodelujejo pri njihovem projektiranju ali proizvodnji, odobrenih v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2023/1769;

(e)

izdaji zahtev za opremo ATM/ANS s strani Agencije.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(1)

„oprema ATM/ANS“ pomeni sestavne dele ATM/ANS, kot so opredeljeni v členu 3(6) Uredbe (EU) 2018/1139, in sisteme ATM/ANS, kot so opredeljeni v členu 3(7) navedene uredbe, razen sestavnih delov v zraku, za katere velja Uredba Komisije (EU) št. 748/2012 (5);

(2)

„zahteva za opremo ATM/ANS“ pomeni dokument, ki ga izda Agencija in ki odreja ukrepe, ki jih morajo izvajalci ATM/ANS izvesti na opremi ATM/ANS, da bi odpravili ugotovljeno nevarno in/ali nezanesljivo stanje ter ponovno zagotovili učinkovitost in interoperabilnost navedene opreme ATM/ANS, kadar dokazi kažejo, da bi bile v nasprotnem primeru ogrožene varnost, zaščita, učinkovitost ali interoperabilnost te konkretne opreme;

(3)

„evropska mreža za upravljanje zračnega prometa (EATMN)“ pomeni skupino sistemov iz točke 3.1 Priloge VIII k Uredbi (EU) 2018/1139, ki omogočajo, da se navigacijske službe zračnega prometa v Uniji lahko izvajajo, vključno z medsebojnimi povezavami na mejah s tretjimi državami;

(4)

„funkcionalni sistem“ pomeni kombinacijo postopkov, človeških virov in opreme, vključno s strojno in programsko opremo, namenjeno izvajanju funkcije na področju ATM/ANS in drugih funkcij omrežja za ATM.

Člen 3

Pristojni organ

1.   Pristojni organ, odgovoren za izdajo certifikatov za opremo ATM/ANS v skladu s členom 4, za sprejemanje izjav o skladnosti projekta za opremo ATM/ANS, izdanih v skladu s členom 5, ter za nadzor nad certifikati in izjavami, je Agencija. V ta namen Agencija izpolnjuje zahteve iz Priloge I.

2.   Pristojni organ, odgovoren za nadzor nad izjavo o skladnosti, ki jo izda izvajalec ATM/ANS v skladu s členom 6, je isti pristojni organ kot organ, ki je odgovoren za certificiranje in nadzor nad tem izvajalcem ATM/ANS.

Člen 4

Certificiranje opreme ATM/ANS

1.   Certifikat, kot je določen v Prilogi II, se izda za naslednjo opremo ATM/ANS:

(a)

opremo, ki podpira komunikacijo med kontrolorjem in pilotom;

(b)

opremo, ki podpira službe kontrole zračnega prometa (ATC), kadar omogoča razdvajanje zrakoplovov ali preprečevanje trčenj.

2.   Certifikat iz odstavka 1 izda Agencija.

3.   Certifikat iz odstavka 1 se izda za nedoločen čas. Velja za nedoločen čas, razen kadar:

(a)

imetnik certifikata ne izpolnjuje več zahtev iz te uredbe ali

(b)

v zvezi z opremo ATM/ANS ni veljavne odobritve organizacije, ki jo Agencija izda v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) 2023/1769, ali

(c)

oprema ATM/ANS ni več skladna z osnovo za certificiranje v skladu s točko ANS.EQMT.CERT.025 iz Priloge II ali

(d)

se je imetnik certifikatu odpovedal ali ga je Agencija preklicala.

Če je bil certifikat izdan v papirni obliki, se po odpovedi ali preklicu nemudoma vrne Agenciji.

4.   Z odstopanjem od odstavka 1 se za opremo ATM/ANS, ki se uporablja izključno v omejenem delu zračnega prostora zunaj regije ICAO EUR z majhnim obsegom prometa in kjer ta del zračnega prostora meji na zračni prostor, za katerega je odgovorna tretja država, ne zahteva izdaja certifikata. V tem primeru se za opremo ATM/ANS izda izjava o skladnosti v skladu s členom 6.

Člen 5

Izjava o skladnosti projekta za opremo ATM/ANS

1.   Izjava o skladnosti projekta, kot je določena v Prilogi III, se izda za naslednjo opremo ATM/ANS, kadar ustvarja, sprejema in prenaša podatke in/ali signale v vesolju za zagotavljanje varne in interoperabilne letalske navigacije:

(a)

opremo, ki podpira komunikacije zemlja-zemlja;

(b)

opremo, ki podpira navigacijo ali nadzor.

2.   Izjave o skladnosti projekta izdajo organizacije, ki sodelujejo pri projektiranju ali proizvodnji opreme ATM/ANS in so odobrene v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) 2023/1769.

3.   Izjave o skladnosti projekta za opremo ATM/ANS se izdajo za nedoločen čas. Izjave ostanejo veljavne, razen če je bila njihova registracija odvzeta v skladu s točko DPO.AR.C.015(g)(6) Priloge I k Izvedbeni uredbi (EU) 2023/1769 zaradi enega od naslednjih razlogov:

(a)

oprema ATM/ANS ni več skladna s podrobnimi specifikacijami, ki so omogočile izdajo izjave;

(b)

izdajatelj izjave ne izpolnjuje več veljavnih zahtev iz Izvedbene uredbe (EU) 2023/1769 oziroma je odobritev odpovedal, začasno razveljavil ali preklical;

(c)

izkazalo se je, da oprema ATM/ANS povzroča nesprejemljivo tveganje ali nesprejemljivo učinkovitost pri delovanju;

(d)

organizacija je preklicala izjavo o skladnosti projekta.

4.   Z odstopanjem od odstavka 1 se za opremo ATM/ANS, ki se uporablja izključno v omejenem delu zračnega prostora zunaj regije ICAO EUR z majhnim obsegom prometa in kjer ta del zračnega prostora meji na zračni prostor, za katerega je odgovorna tretja država, ne zahteva izdaja izjave o skladnosti projekta. V tem primeru se za opremo ATM/ANS izda izjava o skladnosti v skladu s členom 6.

5.   Kar zadeva opremo ATM/ANS sistema skupne evropske geostacionarne navigacijske storitve (EGNOS), izjavo o skladnosti projekta, kot je določena v Prilogi III k tej uredbi, izda Agencija Evropske unije za vesoljski program (EUSPA), ustanovljena z Uredbo (EU) 2021/696, ki se šteje za organizacijo, ki sodeluje pri projektiranju ali proizvodnji opreme EGNOS.

6.   Točki ATM/ANS.EQMT.DEC.005 in ATM/ANS.EQMT.DEC.045 iz Priloge III se ne uporabljata za EUSPA. EUSPA zagotovi, da ima Agencija dostop do dokazil različnih subjektov, ki sodelujejo pri projektiranju in proizvodnji opreme ATM/ANS sistema EGNOS, da bi lahko ugotovila, ali je zagotovljena stalna skladnost z veljavnimi tehničnimi specifikacijami, na podlagi katerih je bila dana izjava v skladu s Prilogo III.

Člen 6

Izjava o skladnosti

1.   Izjava o skladnosti se izda za naslednjo opremo ATM/ANS:

(a)

opremo, za katero se ne zahteva certificiranje v skladu s členom 4 niti izjava o skladnosti projekta v skladu s členom 5, in

(b)

opremo, ki podpira službe zračnega prometa, komunikacijske, navigacijske ali nadzorne službe, upravljanje zračnega prostora, upravljanje pretoka zračnega prometa, letalske informacijske službe ali meteorološke službe.

Izjava o skladnosti potrjuje, da je oprema ATM/ANS skladna s podrobnimi specifikacijami, ki jih izda Agencija v skladu s členom 76(3) Uredbe (EU) 2018/1139.

2.   Izjavo o skladnosti za opremo ATM/ANS izda izvajalec ATM/ANS, ki tako opremo ATM/ANS vključi v svoj funkcionalni sistem, ali na zahtevo izvajalca ATM/ANS organizacija, ki sodeluje pri projektiranju ali proizvodnji take opreme ATM/ANS in je odobrena v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) 2023/1769.

3.   Izjava o skladnosti za opremo ATM/ANS se izda za nedoločen čas. Ostane veljavna, razen če velja kar koli od naslednjega:

(a)

oprema ATM/ANS ne izpolnjuje več bistvenih zahtev iz Priloge VIII, in če je primerno, Priloge VII k Uredbi (EU) 2018/1139;

(b)

izvajalec ATM/ANS ne izpolnjuje več veljavnih zahtev iz Izvedbene uredbe (EU) 2017/373, ali se je odpovedal certifikatu, ki je bil izdan v skladu s členom 6 Izvedbene uredbe (EU) 2017/373, ali je bil certifikat začasno razveljavljen ali preklican;

(c)

izvajalec ATM/ANS je preklical izjavo o skladnosti ali so bili sprejeti izvršilni ukrepi v skladu s točko ATM/ANS.AR.C.050(e) Priloge II k Izvedbeni uredbi (EU) 2017/373.

Člen 7

Prehodne določbe

1.   Za opremo ATM/ANS, ki ima ES-izjave, izdane v skladu s členom 5 ali 6 Uredbe (ES) št. 552/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (6), in ki je bila aktivirana pred datumom začetka veljavnosti te uredbe, se uporabljajo naslednje prehodne določbe:

(a)

za opremo ATM/ANS, ki spada v kategorijo opreme ATM/ANS, ki jo je treba certificirati v skladu s členom 4, se šteje, da je bil zanjo izdan certifikat v skladu s členom 4, razen če Agencija na podlagi ocene iz odstavka 2 ugotovi, da taka oprema ATM/ANS ne zagotavlja ravni varnosti, zaščite, učinkovitosti in interoperabilnosti, ki je enakovredna tisti, ki se zahteva z Uredbo (EU) 2018/1139 in to uredbo;

(b)

za opremo ATM/ANS, ki spada v kategorijo opreme ATM/ANS, za katero je treba v skladu s členom 5 podati izjavo o skladnosti projekta, se šteje, da je bila zanjo izdana izjava o skladnosti projekta v skladu s členom 5, razen če Agencija na podlagi ocene iz odstavka 2 ugotovi, da taka oprema ATM/ANS ne zagotavlja ravni varnosti, zaščite, učinkovitosti in interoperabilnosti, ki je enakovredna tisti, ki se zahteva z Uredbo (EU) 2018/1139 in to uredbo;

(c)

v zvezi z opremo ATM/ANS, za katero je v skladu s členom 6 potrebna izjava o skladnosti, ES-izjave o verifikaciji sistemov, ki so bile izdane ali priznane v skladu s členom 6 Uredbe (ES) št. 552/2004, še naprej veljajo za nedoločen čas, prav tako se zanje šteje, da imajo izjavo o skladnosti v skladu s členom 6.

2.   Agencija opremo ATM/ANS iz odstavka 1, točki (a) in (b), oceni v petih letih od datuma začetka veljavnosti te uredbe in rezultate tega ocenjevanja objavi. V ta namen pristojni organi, odgovorni za certificiranje in nadzor nad izvajalci ATM/ANS iz člena 4(1) Izvedbene uredbe (EU) 2017/373, Agenciji zagotovijo ustrezne informacije za olajšanje tega ocenjevanja. Cilj navedenega ocenjevanja je ugotoviti, ali zadevna oprema ATM/ANS zagotavlja raven varnosti, zaščite, učinkovitosti in interoperabilnosti, ki je enakovredna tisti, ki se zahteva z Uredbo (EU) 2018/1139 in to uredbo. Rezultati ocenjevanja se objavijo, morebitni ukrepi za spremembo opreme ATM/ANS, opredeljeni v ocenjevanju, pa se uporabijo po petih letih od datuma začetka veljavnosti te uredbe, ne glede na dejanski datum izvedbe ocenjevanja, razen če ocenjevanje pokaže pomanjkljivost, ki bi lahko škodljivo vplivala na varnost. V primeru pomanjkljivosti, ki bi lahko škodljivo vplivala na varnost, se vsi ukrepi za spremembo opreme ATM/ANS, predstavljeni v ocenjevanju, začnejo uporabljati takoj. Po petih letih od datuma začetka veljavnosti te uredbe se šteje, da oprema ATM/ANS iz odstavka 1, točki (a) in (b), izpolnjuje zahteve iz te uredbe.

3.   Oprema ATM/ANS, ki jo je treba v skladu s členom 4 certificirati ali za katero je v skladu s členom 5 potrebna izjava o skladnosti projekta, se lahko začne uporabljati od datuma začetka veljavnosti te uredbe do 12. septembra 2028 na podlagi izjave o skladnosti v skladu s členom 6. Od 13. septembra 2028 se za tako opremo ATM/ANS uporabljajo naslednje določbe:

(a)

za opremo ATM/ANS, ki spada v kategorijo opreme ATM/ANS, ki jo je treba v skladu s členom 4 certificirati in za katero je izvajalec ATM/ANS izdal izjavo o skladnosti, se šteje, da je bil zanjo izdan certifikat v skladu s členom 4, razen če Agencija na podlagi ocene iz odstavka 4 ugotovi, da taka oprema ATM/ANS ne zagotavlja ravni varnosti, zaščite, učinkovitosti in interoperabilnosti, ki je enakovredna tisti, ki se zahteva z Uredbo (EU) 2018/1139 in to uredbo;

(b)

za opremo ATM/ANS, ki spada v kategorijo opreme ATM/ANS, za katero se v skladu s členom 5 zahteva izjava o skladnosti projekta in za katero je izvajalec ATM/ANS izdal izjavo o skladnosti, se šteje, da je bila zanjo izdana izjava o skladnosti projekta v skladu s členom 5, razen če Agencija na podlagi ocene iz odstavka 4 ugotovi, da taka oprema ATM/ANS ne zagotavlja ravni varnosti, zaščite, učinkovitosti in interoperabilnosti, ki je enakovredna tisti, ki se zahteva z Uredbo (EU) 2018/1139 in to uredbo.

4.   Agencija opremo ATM/ANS iz odstavka 3 oceni najpozneje do 12. septembra 2030. V ta namen pristojni organi, odgovorni za certificiranje in nadzor nad izvajalci ATM/ANS iz člena 4(1) Izvedbene uredbe (EU) 2017/373, Agenciji zagotovijo ustrezne informacije za olajšanje tega ocenjevanja. Cilj tega ocenjevanja je ugotoviti, ali določena oprema ATM/ANS dosega raven varnosti, zaščite, učinkovitosti in interoperabilnosti, ki je enakovredna tisti, ki se zahteva z Uredbo (EU) 2018/1139 in to uredbo.

Člen 8

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. julija 2023

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)   UL L 212, 22.8.2018, str. 1.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/373 z dne 1. marca 2017 o skupnih zahtevah za izvajalce storitev upravljanja zračnega prometa/izvajanja navigacijskih služb zračnega prometa in drugih funkcij omrežja za upravljanje zračnega prometa ter njihov nadzor, razveljavitvi Uredbe (ES) št. 482/2008, izvedbenih uredb (EU) št. 1034/2011, (EU) št. 1035/2011 in (EU) 2016/1377 ter spremembi Uredbe (EU) št. 677/2011 (UL L 62, 8.3.2017, str. 1).

(3)  Uredba (EU) 2021/696 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. aprila 2021 o vzpostavitvi Vesoljskega programa Unije in ustanovitvi Agencije Evropske unije za vesoljski program ter razveljavitvi uredb (EU) št. 912/2010, (EU) št. 1285/2013 in (EU) št. 377/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU (UL L 170, 12.5.2021, str. 69).

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/1769 z dne 12. septembra 2023 o določitvi tehničnih zahtev in upravnih postopkov za odobritev organizacij, ki sodelujejo pri projektiranju ali proizvodnji sistemov in sestavnih delov za storitve upravljanja zračnega prometa/izvajanje navigacijskih služb zračnega prometa, ter o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2023/203 (Glej stran 19 tega Uradnega lista).

(5)  Uredba Komisije (EU) št. 748/2012 z dne 3. avgusta 2012 o določitvi izvedbenih določb za certificiranje zrakoplovov in sorodnih proizvodov, delov in naprav glede plovnosti in okoljske ustreznosti ter potrjevanje projektivnih in proizvodnih organizacij (UL L 224, 21.8.2012, str. 1).

(6)  Uredba (ES) št. 552/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o interoperabilnosti evropske mreže za upravljanje zračnega prometa (UL L 96, 31.3.2004, str. 26).


PRILOGA I

ZAHTEVE ZA AGENCIJO

(Del-ATM/ANS.EQMT.AR)

PODDEL A –

SPLOŠNE ZAHTEVE (ATM/ANS.EQMT.AR.A)

ATM/ANS.EQMT.AR.A.001 Področje uporabe

Ta priloga določa zahteve za Agencijo v zvezi s pogoji za izvajanje certificiranja in drugih dejavnosti, ki so potrebne, da lahko Agencija učinkovito nadzira opremo ATM/ANS, ter pogoje in postopke, po katerih Agencija akreditira usposobljene subjekte.

ATM/ANS.EQMT.AR.A.020 Dodelitev nalog usposobljenim subjektom

(a)

Kadar se Agencija odloči, da bo naloge v zvezi s certificiranjem opreme ATM/ANS, za katere velja ta uredba, ali stalnim nadzorom organizacij, za katere velja Izvedbena uredba (EU) 2023/1769, dodelila usposobljenim subjektom, zagotovi, da je z usposobljenim subjektom ali subjekti sklenila in dokumentirala sporazum, ki sta ga obe pogodbenici potrdili na ustrezni ravni upravljanja in ki določa:

(1)

naloge, ki jih je treba izvesti;

(2)

izjave, poročila in evidence, ki jih je treba zagotoviti;

(3)

tehnične pogoje, ki jih je treba izpolnjevati pri izvajanju nalog;

(4)

ustrezno zavarovanje odgovornosti;

(5)

zagotovljeno varstvo informacij, pridobljenih med izvajanjem nalog.

(b)

Agencija zagotovi, da postopek notranje revizije in postopek obvladovanja varnostnih tveganj iz točke DPO.AR.B.001(a)(5) Izvedbene Uredbe (EU) 2023/1769 zajemata vse naloge, ki jih v njenem imenu izvaja usposobljeni subjekt ali subjekti.

(c)

Kar zadeva odobritev in nadzor skladnosti organizacije s točko DPO.OR.B.001 (d) Izvedbene Uredbe (EU) 2023/1769, lahko Agencija dodeli naloge usposobljenim subjektom v skladu s točko (a) ali kateremu koli ustreznemu organu, odgovornemu za informacijsko ali kibernetsko varnost v Uniji. Agencija pri dodelitvi nalog zagotovi, da:

(1)

usposobljeni subjekt ali ustrezni organ usklajuje in upošteva vse vidike v zvezi z varnostjo v letalstvu;

(2)

se rezultati dejavnosti odobritve in nadzora, ki jih izvede usposobljeni subjekt ali ustrezni organ, vključijo v splošno dokumentacijo organizacije v zvezi s certificiranjem in nadzorom;

(3)

njen sistem upravljanja informacijske varnosti, vzpostavljen v skladu s točko DPO.AR.B.001(d) Izvedbene Uredbe (EU) 2023/1769, zajema vse naloge certificiranja in stalnega nadzora, ki se izvajajo v njenem imenu.

ATM/ANS.EQMT.AR.A.030 Zahteve za opremo ATM/ANS

(a)

Agencija izda zahtevo za opremo ATM/ANS, če:

(1)

Agencija ugotovi nevarno, nezanesljivo, neučinkovito ali neinteroperabilno stanje opreme zaradi pomanjkljivosti v opremi in

(2)

je verjetno, da bo do takega stanja prišlo pri drugi opremi ATM/ANS.

(b)

Zahteva za opremo ATM/ANS vsebuje vsaj naslednje informacije:

(1)

opredelitev nevarnega, nezanesljivega, neučinkovitega ali neinteroperabilnega stanja;

(2)

prizadeto opremo ATM/ANS;

(3)

zahtevane ukrepe in utemeljitev;

(4)

rok za izvedbo zahtevanega ukrepa ali ukrepov;

(5)

datum začetka veljavnosti.

ATM/ANS.EQMT.AR.A.035 Podrobne specifikacije za skladnost projekta za opremo

(a)

Agencija določi in da na voljo podrobne specifikacije, ki jih lahko organizacije uporabijo za dokazovanje skladnosti z ustreznimi bistvenimi zahtevami iz Priloge VIII, in če je primerno, Priloge VII k Uredbi (EU) 2018/1139, kadar:

(1)

zaprosijo za certificiranje opreme ATM/ANS v skladu s členom 4;

(2)

predložijo izjavo o skladnosti projekta za opremo ATM/ANS v skladu s členom 5;

(3)

predložijo izjavo o skladnosti v skladu s členom 6.

(b)

V podrobnih specifikacijah iz točke (a) so navedeni standardi projektiranja, ki odražajo najsodobnejšo tehnologijo in dobre prakse projektiranja ter temeljijo na pridobljenih dragocenih izkušnjah, znanstvenem in tehničnem napredku ter najboljših razpoložljivih dokazih in analizah v zvezi z opremo ATM/ANS.

PODDEL B –

CERTIFICIRANJE, NADZOR IN IZVRŠEVANJE (ATM/ANS.EQMT.AR.B)

ATM/ANS.EQMT.AR.B.001 Osnova za certificiranje opreme ATM/ANS

(a)

Agencija določi osnovo za certificiranje opreme ATM/ANS in o njej uradno obvesti vlagatelja vloge za certifikat za opremo ATM/ANS. Osnova za certificiranje vsebuje naslednje:

(1)

podrobne certifikacijske specifikacije, ki jih izda Agencija v skladu s točko ATM/ANS.EQMT.AR.A.035 in ki se uporabljajo za opremo ATM/ANS na datum vložitve vloge za zadevni certifikat, razen če:

(i)

se vlagatelj odloči, da bo upošteval podrobne certifikacijske specifikacije, ki so se začele uporabljati po datumu vložitve vloge, ali jih mora upoštevati v skladu s točko ATM/ANS.EQMT.CERT.015(e), pri čemer Agencija v osnovo za certificiranje opreme ATM/ANS vključi vse druge certifikacijske specifikacije, ki so z njo neposredno povezane, ali

(ii)

Agencija sprejme kakršno koli alternativo določenim podrobnim certifikacijskim specifikacijam, ki jih ni mogoče upoštevati, če so bili za take alternative ugotovljeni kompenzacijski dejavniki, ki zagotavljajo enakovredno raven varnosti ali zagotavljajo enakovrednost z veljavnimi certifikacijskimi specifikacijami, in

(2)

kakršne koli posebne pogoje ki jih določi Agencija v skladu s točko ATM/ANS.EQMT.AR.B.005.

(b)

Morebitno vključitev dodatnih elementov, značilnosti ali funkcij, ki prvotno niso bili vključeni v osnovo za certificiranje, potrdi Agencija.

ATM/ANS.EQMT.AR.B.005 Posebni pogoji

(a)

Agencija določi dodatne zahteve, imenovane „posebni pogoji“, za opremo ATM/ANS, če se zadevne veljavne podrobne specifikacije ne štejejo za ustrezne zaradi enega od naslednjih razlogov:

(1)

oprema ATM/ANS ima nove ali neobičajne konstrukcijske značilnosti v zvezi s konstrukcijsko prakso, na kateri temeljijo veljavne podrobne specifikacije;

(2)

predvidena uporaba opreme ATM/ANS je nekonvencionalna;

(3)

izkušnje z drugo podobno opremo ATM/ANS v uporabi, ki ima podobne konstrukcijske značilnosti ali na novo opredeljena tveganja, kažejo, da bi lahko nastopile neželene okoliščine;

(4)

okolje na kraju namestitve fizično preprečuje izpolnjevanje določenih zahtev iz veljavnih podrobnih specifikacij.

(b)

Posebni pogoji vključujejo standarde varnosti, učinkovitosti, zaščite in interoperabilnosti, za katere Agencija meni, da so potrebni za zagotovitev, da je ustrezna raven učinkovitosti opreme ATM/ANS enakovredna tisti, ki se zahteva z veljavnimi podrobnimi specifikacijami.

ATM/ANS.EQMT.AR.B.010 Stopnja vključenosti

(a)

Agencija določi stopnjo svoje vključenosti v preverjanje dejavnosti in podatkov za dokazovanje skladnosti, ki se nanašajo na vlogo za izdajo certifikata ali njegove spremembe. To stori na podlagi ocene subjektivnih skupin dejavnosti in podatkov za dokazovanje skladnosti iz programa certificiranja.

Pri ocenjevanju se obravnava vse od naslednjega:

(1)

verjetnost neopredeljene neskladnosti z osnovo za certificiranje;

(2)

morebitni vpliv take neskladnosti na varnost, zaščito, specifikacije storitve in delovanje opreme ATM/ANS.

Upoštevajo se vsaj naslednji elementi:

(i)

nove ali nenavadne lastnosti projekta certificiranja, vključno z operativnimi in organizacijskimi vidiki ter vidiki upravljanja znanja;

(ii)

zahtevnost projekta in/ali dokazovanja skladnosti;

(iii)

kritičnost projekta ali tehnologije, s tem povezana tveganja za varnost, zaščito ali skladnost storitev in delovanje opreme ATM/ANS, vključno s tistimi, ki so bila opredeljena pri podobnih projektih;

(iv)

uspešnost in izkušnje vlagatelja na zadevnem področju.

(b)

Agencija vlagatelja uradno obvesti o stopnji svoje vključenosti in jo posodobi, če je to potrebno na podlagi prejetih informacij, ki močno vplivajo na predhodno ocenjeno tveganje v skladu s točko (a). Agencija vlagatelja uradno obvesti o vsaki spremembi stopnje vključenosti.

ATM/ANS.EQMT.AR.B.015 Izdaja certifikata za opremo ATM/ANS

(a)

Agencija izda certifikat za opremo ATM/ANS, če je izpolnjeno naslednje:

(1)

vlagatelj je dokazal skladnost s točko ATM/ANS.EQMT.CERT.015;

(2)

Agencija pri preverjanju dejavnosti za dokazovanje skladnosti, določenih v skladu s točko ATM/ANS.EQMT.AR.B.010, ni ugotovila nobene neskladnosti z osnovo za certificiranje opreme ATM/ANS;

(3)

ugotovljena ni bila nobena lastnost ali značilnost, zaradi katere bi bila oprema lahko nevarna za predvideno uporabo.

(b)

Certifikat za opremo ATM/ANS vključuje operativne omejitve, podatkovni list za stalno ustreznost, veljavno osnovo za certificiranje opreme ATM/ANS, s katero Agencija beleži skladnost, ter vse druge pogoje ali omejitve, predpisane v veljavnih podrobnih specifikacijah in posebnih pogojih.

ATM/ANS.EQMT.AR.B.020 Začetna nadzorna preiskava izjave o skladnosti projekta za opremo ATM/ANS

(a)

Agencija po prejemu izjave o skladnosti projekta za opremo ATM/ANS s strani organizacije, ki sodeluje pri projektiranju ali proizvodnji opreme ATM/ANS in jo je Agencija odobrila v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) 2023/1769, preveri, ali je izpolnjeno naslednje:

(1)

izjavitelj ima privilegij za predložitev izjave o skladnosti projekta v skladu s točko ATM/ANS.EQMT.DEC.005;

(2)

izjava vsebuje vse informacije iz točke ATM/ANS.EQMT.DEC.010;

(3)

izjava ne vsebuje informacij, ki kažejo neskladnost z veljavnimi zahtevami iz Priloge III, in ni bila ugotovljena nobena lastnost ali značilnost, zaradi katere bi bila oprema ATM/ANS lahko nevarna za predvideno uporabo.

(b)

Izjava o skladnosti projekta opreme ATM/ANS vključuje operativne omejitve, podatkovni list za stalno ustreznost, veljavne podrobne specifikacije, s katerimi je organizacija dokazala skladnost, ter vse druge pogoje ali omejitve, določene v veljavnih podrobnih specifikacijah in posebnih pogojih.

(c)

Če izjava ni skladna s privilegiji organizacije ali vsebuje informacije, ki kažejo neskladnost z veljavnimi podrobnimi specifikacijami in posebnimi pogoji, Agencija zadevno organizacijo obvesti o neskladnosti ter zahteva dodatne informacije, korektivne ukrepe in dokazila o njih.

(d)

Če so izpolnjene zahteve iz točk (a) in (b), Agencija potrdi prejem izjave.

ATM/ANS.EQMT.AR.B.025 Evidentiranje izjave o skladnosti projekta za opremo ATM/ANS

Agencija evidentira izjavo o skladnosti projekta za opremo ATM/ANS v ustrezni zbirki podatkov, če:

(a)

je izjavitelj podal izjavo o skladnosti projekta za opremo ATM/ANS v skladu s točko ATM/ANS.EQMT.DEC.010;

(b)

se je izjavitelj zavezal, da bo prevzel obveznosti iz Priloge III;

(c)

ni nerešenih vprašanj v skladu s točko ATM/ANS.EQMT.AR.B.020.

ATM/ANS.EQMT.AR.B.030 Spremembe izjav

(a)

Agencija po prejemu obvestila o spremembah v skladu s točko ATM/ANS.EQMT.DEC.02 preveri popolnost prejetega obvestila v skladu s točko ATM/ANS.EQMT.AR.B.020.

(b)

Kadar sprememba vpliva na kateri koli vidik izjave, ki je evidentirana v skladu s točko ATM/ANS.EQMT.AR.B.025, Agencija posodobi register.

(c)

Agencija po zaključku dejavnosti, zahtevanih v točkah (a) in (b), organizaciji, ki sodeluje pri projektiranju ali proizvodnji opreme ATM/ANS, potrdi prejem obvestila.


PRILOGA II

CERTIFIKATI ZA OPREMO ATM/ANS

(Del-ATM/ANS.EQMT.CERT)

ATM/ANS.EQMT.CERT.001 Področje uporabe

Ta priloga določa postopke za izdajo certifikatov za opremo ATM/ANS v skladu s členom 4 ter pravice in obveznosti vlagatelja vlog za te certifikate in imetnika certifikatov.

ATM/ANS.EQMT.CERT.005 Upravičenost

Vsaka fizična ali pravna oseba, ki je dokazala ali je v postopku dokazovanja svoje sposobnosti projektiranja v skladu s točko ATM/ANS.EQMT.CERT.010, lahko vloži vlogo za certifikat za opremo ATM/ANS pod pogoji iz te priloge.

ATM/ANS.EQMT.CERT.010 Dokazovanje sposobnosti

Vlagatelj vloge za certifikat za opremo ATM/ANS ima odobritev projektivne organizacije, ki jo izda Agencija v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) 2023/1769 in ki zajema zadevno opremo ATM/ANS.

ATM/ANS.EQMT.CERT.015 Vloga za certifikat za opremo ATM/ANS

(a)

Vloga za certifikat za opremo ATM/ANS ali za njegove spremembe se vloži v obliki in na način, ki ju določi Agencija.

(b)

Vloga za certifikat za opremo ATM/ANS vključuje vsaj:

(1)

predhodne opisne podatke o opremi ATM/ANS in njeni predvideni uporabi;

(2)

program certificiranja za dokazovanje skladnosti v skladu s točko ATM/ANS.EQMT.CERT.025, ki vsebuje:

(i)

podroben opis projekta, vključno z vsemi konfiguracijami, ki jih je treba certificirati;

(ii)

predlagane značilnosti in omejitve opreme;

(iii)

predvideno uporabo opreme ATM/ANS;

(iv)

predlog za začetno osnovo za certificiranje, vključno z veljavnimi podrobnimi certifikacijskimi specifikacijami, predlaganimi posebnimi pogoji, predlaganimi enakovrednimi varnostnimi ugotovitvami ter predlaganimi načini za doseganje skladnosti in predlaganimi odstopanji, pripravljen v skladu z zahtevami in možnostmi iz točke ATM/ANS.EQMT.AR.B.001;

(v)

predlog za razčlenitev programa certificiranja v subjektivne skupine dejavnosti in podatkov za dokazovanje skladnosti, vključno s predlogom glede načinov dokazovanja skladnosti in glede s tem povezanih dokumentov za dokazovanje skladnosti;

(vi)

predlog za oceno subjektivnih skupin dejavnosti in podatkov za dokazovanje skladnosti, ki obravnava verjetnost neodkrite neskladnosti z zahtevami glede osnove za certificiranje in morebitni vpliv neskladnosti na opremo ATM/ANS; v predlagani oceni se upoštevajo najmanj elementi iz točke (a)(2)(i) do (iv) točke ATM/ANS.EQMT.AR.B.010; vloga na podlagi te ocene vsebuje predlog za stopnjo vključenosti Agencije v preverjanje dejavnosti in podatkov za dokazovanje skladnosti;

(vii)

časovni razpored projekta s pomembnejšimi mejniki.

(c)

Vlagatelj po prvotni predložitvi vloge Agenciji v primeru sprememb projekta certificiranja, ki kakor koli vplivajo na točko (b)(2)(i) do (vii), program certificiranja posodobi.

(d)

Vloga za izdajo certifikata za opremo ATM/ANS velja pet let, razen če vlagatelj ob vložitvi vloge dokaže, da je potrebno daljše obdobje, da se dokaže skladnost, Agencija pa se s podaljšanim rokom strinja.

(e)

Če certifikat za opremo ATM/ANS v roku iz točke (d) ni bil izdan ali če je očitno, da ne bo izdan, lahko vlagatelj:

(1)

vloži novo vlogo in izpolni zahteve za osnovo za certificiranje, kot jih določi in o njih uradno obvesti Agencija v skladu s točko ATM/ANS.EQMT.AR.B.001 za datum vložitve nove vloge, ali

(2)

zaprosi za podaljšanje roka iz točke (d) in predlaga nov datum za izdajo certifikata; v takem primeru vlagatelj izpolni zahteve za osnovo za certificiranje, kot jih določi in o njih uradno obvesti Agencija v skladu s točko ATM/ANS.EQMT.AR.B.001 za datum, ki ga izbere vlagatelj; vendar navedeni datum vložitve vloge za izdajo certifikata za opremo ATM/ANS ni več kot pet let zgodnejši od novega datuma, ki ga vlagatelj predlaga za izdajo certifikata.

ATM/ANS.EQMT.CERT.020 Spremembe, ki zahtevajo izdajo novega certifikata za opremo ATM/ANS

Odobrena projektivna organizacija, ki predlaga spremembe opreme ATM/ANS, zaprosi za izdajo novega certifikata, če so spremembe v projektu ali funkcionalnosti navedene opreme ATM/ANS tako obsežne, da je potrebna popolna preiskava skladnosti z veljavno osnovo za certificiranje.

ATM/ANS.EQMT.CERT.025 Dokazovanje skladnosti z osnovo za certificiranje opreme ATM/ANS

(a)

Vlagatelj po tem, ko Agencija sprejme program certificiranja, dokaže skladnost z osnovo za certificiranje opreme ATM/ANS, kot jo je v skladu s točko ATM/ANS.EQMT.AR.B.001 določila Agencija in o njej uradno obvestila vlagatelja, in Agenciji predstavi načine, s katerimi je bila taka skladnost dokazana.

(b)

Vlagatelj vloge za certifikat za opremo ATM/ANS po prvotni vložitvi v skladu s točko ATM/ANS.EQMT.CERT.015 program certificiranja posodobi s posodobljeno osnovo za certificiranje, če Agencija ugotovi, da mora to storiti.

(c)

Vlagatelj Agenciji poroča o morebitnih težavah ali dogodkih med postopkom dokazovanja skladnosti, ki bi lahko znatno vplivali na oceno iz točke AATM/ANS.EQMT.CERT.015(b)(2)(vi) ali na program certificiranja ali na podlagi katerih bi bila potrebna sprememba stopnje vključenosti Agencije, o kateri je bil vlagatelj predhodno uradno obveščen v skladu s točko ATM/ANS.EQMT.AR.B.010(b).

(d)

Vlagatelj v dokumentih o skladnosti zabeleži dokazovanje skladnosti, kot je navedeno v programu certificiranja.

(e)

Vlagatelj po izvedbi vseh dejavnosti za dokazovanje skladnosti v skladu s programom certificiranja, vključno z vsemi inšpekcijskimi pregledi in testiranji v skladu s točko ATM/ANS.EQMT.CERT.040, v obliki in na način, ki ju določi Agencija, izjavi in predloži izjavo, da:

(1)

je dokazal skladnost z osnovo za certificiranje, kot jo je določila Agencija in o njej uradno obvestila, na podlagi programa certificiranja, ki ga je Agencija sprejela v skladu s točko (a);

(2)

ni bila ugotovljena nobena lastnost ali značilnost, zaradi katere bi bila oprema ATM/ANS lahko neprimerna za predvideno uporabo.

(f)

Vlagatelj dokaže, da lastnosti, značilnosti ali funkcije, ki niso del osnove za certificiranje, ne vplivajo na ustreznost opreme ATM/ANS za njeno predvideno uporabo ali nimajo škodljivega učinka nanjo.

ATM/ANS.EQMT.CERT.030 Načini usklajevanja

(a)

Agencija pripravi sprejemljive načine usklajevanja (AMC), ki se lahko uporabijo za doseganje skladnosti z Uredbo (EU) 2018/1139 ter delegiranimi in izvedbenimi akti, sprejetimi na njeni podlagi.

(b)

Za doseganje skladnosti s to uredbo se lahko uporabijo drugi načini usklajevanja.

ATM/ANS.EQMT.CERT.035 Projekt opreme ATM/ANS

(a)

Projekt opreme ATM/ANS sestavljajo:

(1)

risbe in specifikacije ter seznami teh risb in specifikacij, ki so potrebne za opredelitev konfiguracije in konstrukcijskih značilnosti, ki dokazujejo, da so skladni z osnovo za certificiranje;

(2)

informacije o procesih in metodah proizvodnje in montaže opreme, potrebnih za zagotovitev skladnosti opreme ATM/ANS;

(3)

potrjen oddelek v navodilih za stalno ustreznost o omejitvah, kot so opredeljena v veljavnih certifikacijskih specifikacijah;

(4)

kateri koli drugi podatki, ki s primerjavo omogočajo določitev ustreznosti projekta.

(b)

Vsak projekt mora biti ustrezno označen.

ATM/ANS.EQMT.CERT.040 Inšpekcijski pregled in testiranje

(a)

Vlagatelj pred izvedbo posameznega testiranja v okviru dokazovanja skladnosti, kot se zahteva v točki ATM/ANS.EQMT.CERT.025, preveri:

(1)

ali je oziroma so za testni primerek:

(i)

standardni deli, elementi, konfiguracija, šifriranje in procesi skladni s specifikacijami za predlagani projekt;

(ii)

razvita oprema ATM/ANS skladna s predlaganim projektom;

(iii)

proizvodni procesi, konstrukcija in montaža ustrezno skladni s tistimi iz predlaganega projekta opreme in

(2)

ali je oprema za testiranje in merjenje, ki se uporabi pri testiranju, ustrezna za testiranje in ustrezno kalibrirana.

(b)

Vlagatelj na podlagi preverjanj, izvedenih v skladu s točko (a), izda izjavo o verifikaciji, v kateri navede vse morebitne neskladnosti in utemeljitev, da te ne bodo vplivale na rezultate testa, Agenciji pa omogoči inšpekcijski pregled, ki se ji zdi potreben za preverjanje veljavnosti navedene izjave.

(c)

Vlagatelj Agenciji omogoči, da:

(1)

pregleda vse podatke in informacije, ki se nanašajo na dokazovanje skladnosti;

(2)

prisostvuje kateremu koli testiranju ali inšpekcijskemu pregledu, opravljenemu za dokazovanje skladnosti, ali izvede tako testiranje ali inšpekcijski pregled.

(d)

Glede vseh testiranj in inšpekcijskih pregledov, ki jim prisostvuje Agencija:

(1)

vlagatelj Agenciji predloži izjavo o verifikaciji iz točke (b);

(2)

v obdobju od izdaje izjave o verifikaciji iz točke (b) do trenutka, ko je testni primerek predložen za testiranje Agenciji ali ko ta testiranju prisostvuje, se na testnem primerku ali opremi za testiranje in merjenje ne izvede nobena sprememba, ki vpliva na veljavnost izjave o verifikaciji.

ATM/ANS.EQMT.CERT.045 Vodenje evidenc

Poleg tega, da veljajo zahteve za vodenje evidenc, ki so primerne za sistem upravljanja ali so z njim povezane, da imetnik certifikata Agenciji na voljo vse ustrezne informacije o projektu, risbe in poročila o testiranju, vključno z evidencami o inšpekcijskih pregledih in evidentiranimi testiranji, pri čemer jih hrani tako, da lahko zagotovi informacije, potrebne za zagotavljanje stalne skladnosti.

ATM/ANS.EQMT.CERT.050 Priročniki

Imetnik certifikata za opremo ATM/ANS pripravi, vzdržuje in posodablja izvirnike vseh priročnikov, ki se zahtevajo v skladu z veljavno osnovo za certificiranje, ter Agenciji na zahtevo predloži njihove kopije.

ATM/ANS.EQMT.CERT.055 Navodila za vzdrževanje

(a)

Imetnik certifikata za opremo ATM/ANS vsem znanim uporabnikom priskrbi vsaj en komplet popolnih navodil za vzdrževanje, ki vsebujejo opisne podatke in izvedbena navodila, pripravljena v skladu z veljavno osnovo za certificiranje, ter jih na zahtevo da na voljo kateri koli drugi osebi, ki mora izpolnjevati katero koli od teh navodil za vzdrževanje.

(b)

Spremembe navodil za vzdrževanje se dajo na voljo vsem znanim uporabnikom in na zahtevo vsem osebam, ki morajo izpolnjevati katero koli od teh navodil za vzdrževanje. Agenciji se predloži program, iz katerega je razvidno, kako so spremembe navodil za vzdrževanje na voljo vsem znanim uporabnikom.

ATM/ANS.EQMT.CERT.060 Spremembe osnove za certificiranje opreme ATM/ANS

(a)

Agencija odobri vse spremembe, ko imetnik certifikata dokaže, da so spremembe in področja, na katera spremembe vplivajo, skladni z osnovo za certificiranje, kot jo je v skladu s točko ATM/ANS.EQMT.AR.B.001 določila Agencija.

(b)

Z odstopanjem od točke (a) spremembe v okviru privilegijev organizacije po odobrenem postopku uveljavljanja sprememb upravlja odobrena projektivna organizacija in so omejene na posamezne konfiguracije opreme ATM/ANS, na katere se spremembe nanašajo.

(c)

V ta namen ima imetnik certifikata za opremo ATM/ANS vzpostavljen sistem za opredelitev obsega sprememb opreme ATM/ANS kot „malih“ in „velikih“.

(d)

Spremembe se izdajo z izjavo v skladu s točko (b)(2) točke DPO.OR.C.001 Priloge II (Del-DPO.OR) k Izvedbeni uredbi (EU) 2023/1769.

ATM/ANS.EQMT.CERT.065 Zahteve za opremo ATM/ANS

Če je izdana zahteva za opremo ATM/ANS, da se odpravi stanje iz točke (b) ATM/ANS.EQMT.AR.A.030, imetnik certifikata za opremo ATM/ANS, razen če Agencija v primeru potrebe po nujnih ukrepih odloči drugače:

(a)

predlaga ustrezen korektivni ukrep in podrobnosti o tem predlogu predloži Agenciji v odobritev;

(b)

po odobritvi Agencije da vsem znanim uporabnikom opreme ATM/ANS in zadevnim pristojnim organom ter po potrebi in na zahtevo kateri koli osebi, od katere se zahteva, da upošteva zahtevo za opremo ATM/ANS, na voljo ustrezne opisne podatke in izvedbena navodila.

ATM/ANS.EQMT.CERT.070 Inšpekcijski pregledi, ki jih izvede Agencija

Vsaka organizacija, ki ima certifikat, ki ga je Agencija izdala v skladu s to prilogo, na zahtevo Agencije:

(a)

Agenciji odobri dostop do katerega koli objekta, opreme, dokumenta, evidence, podatka, procesa, postopka ali katerega koli drugega gradiva ter Agenciji dovoli, da pregleda katero koli poročilo, opravi kateri koli inšpekcijski pregled in izvede vse teste, ki so potrebni, da se preveri skladnost organizacije z veljavnimi zahtevami iz te priloge, ali pri teh testih prisostvuje;

(b)

če fizična ali pravna oseba zaposluje partnerje, dobavitelje ali podizvajalce, se z njimi dogovori, da Agenciji zagotovijo dostop in omogočijo preiskave, kot je opisano v točki (a).


PRILOGA III

IZJAVA O SKLADNOSTI PROJEKTA ZA OPREMO ATM/ANS

(Del-ATM/ANS.EQMT.DEC)

ATM/ANS.EQMT.DEC.001 Področje uporabe

V tej prilogi so določeni postopki za izjavo o skladnosti projekta za opremo ATM/ANS ter pravice in obveznosti organizacij, ki sodelujejo pri projektiranju opreme ATM/ANS in so pooblaščene za izdajanje izjav.

ATM/ANS.EQMT.DEC.005 Upravičenost in dokazovanje skladnosti

Organizacija, ki sodeluje pri projektiranju opreme ATM/ANS, svojo sposobnost, da poda izjavo o skladnosti projekta za določeno opremo ATM/ANS, dokazuje z odobritvijo organizacije, ki jo je Agencija izdala v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) 2023/1769, kot je določeno v pogojih odobritve organizacije.

ATM/ANS.EQMT.DEC.010 Izjava o skladnosti projekta za opremo ATM/ANS

Odobrena organizacija Agenciji predloži datirano in podpisano izjavo o skladnosti projekta za določeno opremo ATM/ANS. Izjava vsebuje vsaj naslednje informacije:

(a)

opis projekta, vključno z vsemi konfiguracijami;

(b)

nazivno zmogljivost opreme, če je primerno, in sicer neposredno ali s sklicevanjem na druge dodatne dokumente;

(c)

izjavo o skladnosti, ki dokazuje, da je oprema v skladu z veljavnimi specifikacijami, ter seznam specifikacij izjave in posebnih pogojev, kot je ustrezno;

(d)

sklic na ustrezna dokazila, vključno s poročili o testiranju;

(e)

sklic na ustrezne priročnike za upravljanje, namestitev in vzdrževanje;

(f)

ravni skladnosti, če specifikacije izjave dovoljujejo različne ravni skladnosti;

(g)

seznam odstopanj, kot je ustrezno.

ATM/ANS.EQMT.DEC.015 Načini usklajevanja

(a)

Agencija pripravi sprejemljive načine usklajevanja (AMC), ki se lahko uporabijo za doseganje skladnosti z Uredbo (EU) 2018/1139 ter delegiranimi in izvedbenimi akti, sprejetimi na njeni podlagi.

(b)

Za doseganje skladnosti s to uredbo se lahko uporabijo drugi načini usklajevanja.

ATM/ANS.EQMT.DEC.020 Spremembe izjave o projektu za opremo ATM/ANS

(a)

Odobrena organizacija, ki sodeluje pri projektiranju opreme ATM/ANS, lahko v projekt vnaša spremembe, ki spadajo v okvir privilegijev odobrene organizacije. V tem primeru spremenjena oprema obdrži svojo prvotno številko dela.

(b)

Za vsako spremembo projekta, ki spada v okvir privilegijev odobrene organizacije in je dovolj obsežna, da je za ugotavljanje njene skladnosti potrebna popolna preiskava v skladu s točko ATM/ANS.EQMT.AR.B.020, je treba opremi dodeliti novo oznako modela.

ATM/ANS.EQMT.DEC.025 Vodenje evidenc

Poleg tega, da veljajo zahteve za vodenje evidenc, ki so primerne za sistem upravljanja ali so z njim povezane, se vse ustrezne informacije o projektu, risbe in poročila o testiranju, vključno z evidencami o inšpekcijskih pregledih testirane opreme, dajo na voljo Agenciji in se hranijo tako, da je mogoče zagotoviti informacije, potrebne za zagotavljanje stalne ustreznosti opreme ATM/ANS.

ATM/ANS.EQMT.DEC.030 Priročniki

Organizacija, ki sodeluje pri projektiranju opreme ATM/ANS in ki je podala izjavo, pripravi, vzdržuje in posodablja izvirnike vseh priročnikov, navedenih v izjavi, ter Agenciji na zahtevo predloži njihove kopije.

ATM/ANS.EQMT.DEC.035 Navodila za vzdrževanje

(a)

Projektivna organizacija, ki je podala izjavo, vsem znanim uporabnikom priskrbi vsaj en komplet popolnih navodil za vzdrževanje, ki vsebujejo opisne podatke in izvedbena navodila, pripravljena v skladu s specifikacijami, ki veljajo za opremo ATM/ANS, zajeto v izjavi, in jih na zahtevo da na voljo kateri koli drugi osebi, ki mora izpolnjevati katero koli od teh navodil za vzdrževanje.

(b)

Spremembe navodil za vzdrževanje se dajo na voljo vsem znanim uporabnikom in na zahtevo vsem osebam, ki morajo izpolnjevati katero koli od teh navodil za vzdrževanje. Agenciji se na zahtevo predloži program, iz katerega je razvidno, kako so spremembe navodil za vzdrževanje na voljo vsem znanim uporabnikom.

ATM/ANS.EQMT.DEC.040 Zahteve za opremo ATM/ANS

Če je izdana zahteva za opremo ATM/ANS, da se odpravi stanje iz točke (b) ATM/ANS.EQMT.AR.A.030, izjavitelj, ki je podal izjavo o skladnosti projekta za opremo ATM/ANS, razen če Agencija v primeru potrebe po nujnih ukrepih odloči drugače:

(a)

predlaga ustrezen korektivni ukrep in podrobnosti o tem predlogu predloži Agenciji v odobritev;

(b)

po odobritvi Agencije da vsem znanim uporabnikom opreme in zadevnim pristojnim organom, če je ustrezno, ter na zahtevo kateri koli osebi, od katere se zahteva, da upošteva zahtevo za opremo ATM/ANS, na voljo ustrezne opisne podatke in izvedbena navodila.

ATM/ANS.EQMT.DEC.045 Inšpekcijski pregledi, ki jih izvede Agencija

Vsaka organizacija, ki je v skladu s to uredbo pooblaščena za izdajo izjave, na zahtevo Agencije:

(a)

Agenciji odobri dostop do katerega koli objekta, opreme, dela, dokumenta, evidence, podatka, procesa, postopka ali katerega koli drugega gradiva in Agenciji dovoli, da pregleda katero koli poročilo, opravi kateri koli inšpekcijski pregled in izvede vse teste, ki so potrebni, da se preverita skladnost in stalna skladnost organizacije z veljavnimi zahtevami iz te priloge, ali pri teh testih prisostvuje;

(b)

če fizična ali pravna oseba sodeluje s partnerji, dobavitelji ali podizvajalci, se z njimi dogovori, da Agenciji zagotovijo dostop in omogočijo preiskave, kot je določeno v točki (a).


15.9.2023   

SL

Uradni list Evropske unije

L 228/19


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/1769

z dne 12. septembra 2023

o določitvi tehničnih zahtev in upravnih postopkov za odobritev organizacij, ki projektirajo ali proizvajajo sisteme upravljanja zračnega prometa/navigacijskih služb zračnega prometa in njihove sestavne dele, ter o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2023/203

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2018/1139 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2018 o skupnih pravilih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu ter spremembi uredb (ES) št. 2111/2005, (ES) št. 1008/2008, (EU) št. 996/2010, (EU) št. 376/2014 ter direktiv 2014/30/EU in 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi uredb (ES) št. 552/2004 in (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Sveta (EGS) št. 3922/91 (1) ter zlasti člena 43(1) in člena 62(15), točka (c), Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

ob upoštevanju ciljev in načel iz členov 1 in 4 Uredbe (EU) 2018/1139 ter zlasti narave in tveganja zadevne dejavnosti morajo organizacije, ki projektirajo ali proizvajajo sisteme upravljanja zračnega prometa/navigacijskih služb zračnega prometa (v nadaljnjem besedilu: ATM/ANS) in njihove sestavne dele, imeti certifikat.

(2)

Da bi se zagotovila enotno izvajanje in upoštevanje bistvenih zahtev iz člena 40 Uredbe (EU) 2018/1139, bi morala ta uredba za zagotavljanje ATM/ANS določiti pravila in postopke za izdajo, ohranitev, spreminjanje, omejitev, začasni odvzem ali preklic certifikatov za organizacije, ki projektirajo ali proizvajajo sisteme ATM/ANS in njihove sestavne dele, ter privilegije in odgovornosti imetnikov certifikatov.

(3)

Ugotavljanje skladnosti opreme ATM/ANS, določeno v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2023/1768 (2), je odvisno od narave in tveganja storitev ATM/ANS ali funkcije določene opreme ATM/ANS ter temelji na obstoječih metodologijah in dobrih praksah. Navedena uredba določa tri različne vrste ugotavljanja skladnosti, in sicer: certificiranje določene opreme ATM/ANS s strani Agencije, izjavo odobrene organizacije, ki projektira ali proizvaja opremo ATM/ANS, in izjavo o skladnosti izvajalca storitev ATM/ANS ali odobrene organizacije, ki projektira ali proizvaja opremo ATM/ANS.

(4)

Običajni življenjski cikel opreme ATM/ANS sestavljajo različne faze: projektiranje, proizvodnja, namestitev, upravljanje, vzdrževanje in razgradnja. Za nekatere od navedenih faz je običajno odgovoren izvajalec storitev ATM/ANS, za druge pa so odgovorne organizacije, ki projektirajo ali proizvajajo opremo ATM/ANS. Zato bi bilo treba določiti skupne zahteve za odobritev in nadzor organizacij, ki projektirajo ali proizvajajo določeno opremo ATM/ANS, uporabljeno pri zagotavljanju ATM/ANS, zlasti opremo iz točke 3.1 Priloge VIII k Uredbi (EU) 2018/1139.

(5)

Agencija Evropske unije za varnost v letalstvu (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je odgovorna za vse naloge pristojnih organov, povezane s certifikati in izjavami za sisteme ATM/ANS in njihove sestavne dele (v nadaljnjem besedilu: oprema ATM/ANS), vključno z nadzorom in izvrševanjem. Da bi se zagotovili doslednost in ocena tveganja in da bi se med drugim izognili podvajanju in upravnim bremenom ter da bi se spodbujala učinkovitost postopkov certificiranja in nadzora, bi morala te naloge nadzora in izvrševanja izvajati Agencija. Agencija mora za certificiranje opreme ATM/ANS ali pregled izjav o opremi ATM/ANS prav tako nadzorovati postopke, ki so jih vzpostavile organizacije za projektiranje in proizvodnjo, kar po potrebi zajema tudi njihovo certifikacijo. Zato bi morala biti Agencija odgovorna za odobritev organizacij, ki projektirajo ali proizvajajo opremo ATM/ANS, ter hkrati za potrjevanje opreme ATM/ANS.

(6)

Pristojnost Agencije, da certificira organizacije za projektiranje ali proizvodnjo, bi morala tudi omogočiti nediskriminatoren in usklajen pristop do vseh organizacij za projektiranje ali proizvodnjo, ki vložijo vlogo za pridobitev certifikata v skladu s to uredbo. Oprema ATM/ANS, dana na trg v Uniji, se lahko uporablja v vseh državah članicah in za vse vrste storitev, ne glede na to, ali jo uporabljajo izvajalci storitev ATM/ANS, dejavni v eni ali več državah članicah. Organizacij, ki projektirajo ali proizvajajo, ni mogoče razvrstiti na podlagi njihovega prihodnjega kataloga opreme, ki se bo uporabljala na lokalni ravni ali ravni Unije. Enako načelo je treba upoštevati, ko Agencija dodeljuje naloge certificiranja in nadzora.

(7)

V skladu s členom 29(2), točka (a), Uredbe (EU) 2021/696 Evropskega parlamenta in Sveta (3) je Agenciji Evropske unije za vesoljski program (EUSPA) zaupano upravljanje obratovanja skupne evropske geostacionarne navigacijske storitve (EGNOS), kot je določeno v členu 44 navedene uredbe. Obratovanje EGNOS med drugim vključuje podporo dejavnostim certificiranja in standardizacije. EUSPA vseh nalog v zvezi z obratovanjem EGNOS ne opravlja sama, pač pa se pri dejavnostih v zvezi z razvojem sistemov, zasnovo in razvojem delov zemeljskega segmenta opira na strokovno znanje drugih subjektov, zlasti Evropske vesoljske agencije (ESA). Zato bi bilo treba EUSPA v okviru te uredbe obravnavati kot enakovredno organizaciji za projektiranje ali proizvodnjo.

(8)

Glede na naloge in odgovornosti, ki so v Uredbi (EU) 2021/696 določene za EUSPA in ESA, za zasnovo sistema EGNOS in njegove opreme ni odgovoren en sam subjekt, zato ne obstaja ena sama organizacija za projektiranje in proizvodnjo, ki bi jo Agencija lahko odobrila.

(9)

Zaradi posebnosti vzpostavitve zasnove sistema EGNOS so potrebna posebna sredstva za dokaz skladnosti z bistvenimi zahtevami iz Uredbe (EU) 2018/1139, pri čemer se upošteva, da je EGNOS multimodalna storitev, ki bi morala biti tudi skladna z ustreznimi regulativnimi zahtevami za druge sektorje.

(10)

Obe agenciji bi morali sodelovati pri zagotavljanju skladnosti sistema EGNOS z ustreznimi standardi ICAO, tako da bi zadevne ureditve zagotavljale raven varnosti in interoperabilnosti, enakovredno ravni, ki izhaja iz popolnega izpolnjevanja zahtev za projektiranje in proizvodnjo v tej uredbi. Sodelovanje bo zajemalo tudi posvetovanje z EUSPA glede priprave podrobnih specifikacij.

(11)

Pri tej uredbi so se ustrezno upoštevale vsebina osrednjega načrta ATM in tehnološke zmogljivosti iz tega načrta.

(12)

Agencija je pripravila osnutek izvedbenih pravil in jih Komisiji predložila z Mnenjem št. 01/2023 v skladu s členom 75(2), točki (b) in (c), ter členom 76(1) Uredbe (EU) 2018/1139.

(13)

Agencija lahko pri izvajanju nalog certificiranja, nadzora in izvrševanja na podlagi te uredbe zaprosi za upravno podporo pristojnih nacionalnih organov, da bi optimalno izkoristila obstoječa sredstva ter strokovno znanje in izkušnje. Ta upravna podpora ne sme zajemati prenosa pooblastil ali odgovornosti za naloge.

(14)

Da bi organizacije, ki projektirajo ali proizvajajo opremo ATM/ANS, vključili na področje uporabe obvladovanja tveganj za informacijsko varnost, ki lahko vplivajo na varnost v letalstvu, bi bilo treba spremeniti Izvedbeno uredbo (EU) 2023/203.

(15)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora iz člena 127(1) Uredbe (EU) 2018/1139 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja

Ta uredba določa tehnične zahteve in upravne postopke za odobritev organizacij, ki projektirajo ali proizvajajo sisteme ATM/ANS in njihove sestavne dele, ki jih je treba certificirati v skladu s členom 4 Delegirane uredbe (EU) 2023/1768 ali za katere je treba predložiti izjavo o skladnosti konstrukcije v skladu s členom 5 navedene uredbe.

Člen 2

Opredelitve pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(1)

„oprema ATM/ANS“ pomeni sestavne dele ATM/ANS, kot so opredeljeni v členu 3(6) Uredbe (EU) 2018/1139, in sisteme ATM/ANS, kot so opredeljeni v členu 3(7) navedene uredbe, razen sestavnih delov v zraku, za katere velja Uredba Komisije (EU) št. 748/2012 (4);

(2)

„zahteva za opremo ATM/ANS“ pomeni dokument, ki ga izda Agencija in ki odreja ukrepe, ki jih morajo izvajalci ATM/ANS izvesti na opremi ATM/ANS, da bi odpravili ugotovljeno nevarno in/ali nezanesljivo stanje ter ponovno zagotovili učinkovitost in interoperabilnost navedene opreme ATM/ANS, kadar dokazi kažejo, da bi bile v nasprotnem primeru ogrožene varnost, zaščita, učinkovitost ali interoperabilnost te konkretne opreme;

Člen 3

Zahteve za pristojne organe

1.   V tej uredbi je Agencija pristojni organ, odgovoren za izdajanje odobritev za organizacije, ki projektirajo ali proizvajajo opremo ATM/ANS, ter za nadzor in izvrševanje v povezavi z navedenimi organizacijami.

2.   Agencija pri izvajanju certificiranja, preiskav, inšpekcijskih pregledov, presoj in drugih dejavnosti spremljanja, potrebnih za učinkovit nadzor organizacij, ki projektirajo ali proizvajajo opremo ATM/ANS, za katero se uporablja ta uredba, izpolnjuje podrobne zahteve iz Priloge I (del DPO.AR). Agencija lahko za izvajanje nalog v zvezi s certificiranjem, nadzorom in izvrševanjem pri opravljanju nalog na podlagi te uredbe pridobi upravno podporo pristojnih nacionalnih organov.

Člen 4

Organizacije, ki projektirajo ali proizvajajo opremo ATM/ANS

1.   Organizacija, ki projektira ali proizvaja opremo ATM/ANS, ki jo je treba certificirati v skladu s členom 4 Delegirane uredbe (EU) 2023/1768 ali za katero je treba predložiti izjavo o skladnosti konstrukcije v skladu s členom 5 navedene uredbe, dokaže svojo zmogljivost kot organizacija za projektiranje ali proizvodnjo opreme ATM/ANS v skladu s Prilogo II (del DPO.OR).

2.   Šteje se, da organizacije, ki projektirajo ali proizvajajo opremo ATM/ANS za skupno evropsko geostacionarno navigacijsko storitev (EGNOS), izpolnjujejo zahteve iz Priloge II k tej uredbi z dokazovanjem skladnosti z Uredbo (EU) 2021/696 ter s standardi upravljanja, zasnove in kakovosti, ki veljajo za EGNOS v skladu z navedeno uredbo. Odobritev takih organizacij s strani Agencije ni potrebna.

Agencija Evropske unije za vesoljski program v vlogi organizacije za projektiranje ali proizvodnjo zagotovi, da druge organizacije, ki projektirajo ali proizvajajo opremo za EGNOS, upoštevajo postopke zasnove in proizvodne postopke, ki izhajajo iz ravni varnosti in interoperabilnosti, enakovredne ravni iz Priloge II (del DPO.OR).

Člen 5

Spremembe Izvedbene uredbe (EU) 2023/203 (5)

Izvedbena uredba (EU) 2023/203 se spremeni:

(1)

v členu 2(1) se doda naslednja točka (j):

„(j)

odobrene organizacije, ki projektirajo ali proizvajajo sisteme ATM/ANS in njihove sestavne dele, za katere se uporablja Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/1769 (*1).

(*1)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/1769 z dne 12. septembra 2023 o določitvi tehničnih zahtev in upravnih postopkov za odobritev organizacij, ki projektirajo ali proizvajajo sisteme upravljanja zračnega prometa/navigacijskih služb zračnega prometa in njihove sestavne dele, ter o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2023/203 (UL L 228, XX.9.2023, str. 19).“;"

(2)

v členu 6(1) se doda naslednja točka (h):

„(h)

v zvezi z organizacijami iz člena 2(1), točka (j), pristojni organ, imenovan v skladu s členom 3(1) Izvedbene uredbe (EU) 2023/1769.“

Člen 6

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. septembra 2023

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)   UL L 212, 22.8.2018, str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2023/1768 z dne 14. julija 2023 o določitvi podrobnih pravil za certificiranje sistemov upravljanja zračnega prometa/navigacijskih služb zračnega prometa in njihovih sestavnih delov ter predložitev izjav o teh sistemih in sestavnih delih (glej stran 1tega Uradnega lista).

(3)  Uredba (EU) 2021/696 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. aprila 2021 o vzpostavitvi Vesoljskega programa Unije in ustanovitvi Agencije Evropske unije za vesoljski program ter razveljavitvi uredb (EU) št. 912/2010, (EU) št. 1285/2013 in (EU) št. 377/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU (UL L 170, 12.5.2021, str. 69).

(4)  Uredba Komisije (EU) št. 748/2012 z dne 3. avgusta 2012 o določitvi izvedbenih določb za certificiranje zrakoplovov in sorodnih proizvodov, delov in naprav glede plovnosti in okoljske ustreznosti ter potrjevanje projektivnih in proizvodnih organizacij (UL L 224, 21.8.2012, str. 1).

(5)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/203 z dne 27. oktobra 2022 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) 2018/1139 Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za obvladovanje tveganj za informacijsko varnost, ki lahko vplivajo na varnost v letalstvu, za organizacije, zajete v uredbah Komisije (EU) št. 1321/2014, (EU) št. 965/2012, (EU) št. 1178/2011, (EU) 2015/340, izvedbenih uredbah Komisije (EU) 2017/373 in (EU) 2021/664, ter za pristojne organe, zajete v uredbah Komisije (EU) št. 748/2012, (EU) št. 1321/2014, (EU) št. 965/2012, (EU) št. 1178/2011, (EU) 2015/340 in (EU) št. 139/2014, izvedbenih uredbah Komisije (EU) 2017/373 in (EU) 2021/664, ter o spremembi uredb Komisije (EU) št. 1178/2011, (EU) št. 748/2012, (EU) št. 965/2012, (EU) št. 139/2014, (EU) št. 1321/2014, (EU) 2015/340 ter izvedbenih uredb Komisije (EU) 2017/373 in (EU) 2021/664 (UL L 31, 2.2.2023, str. 1).


PRILOGA I

ZAHTEVE ZA AGENCIJO

(Del DPO.AR)

PODDEL A   SPLOŠNE ZAHTEVE (DPO.AR.A)

DPO.AR.A.001   Področje uporabe

Ta priloga določa zahteve, ki veljajo za upravne sisteme in sisteme upravljanja Agencije pri nalogah certificiranja, nadzora in izvrševanja organizacij za projektiranje ali proizvodnjo, ko Agencija izvaja svoje naloge in obveznosti.

DPO.AR.A.010   Takojšen odziv na težave glede varnosti, zaščite in interoperabilnosti

(a)

Brez poseganja v Uredbo (EU) št. 376/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (1) ter delegirane in izvedbene akte, sprejete na podlagi navedene uredbe, Agencija vzpostavi sistem za ustrezno zbiranje, analiziranje in razširjanje informacij o varnosti, zaščiti in interoperabilnosti.

(b)

Agencija po prejemu informacij iz točke (a) sprejme ustrezne ukrepe za reševanje katere koli ugotovljene težave glede varnosti, zaščite ali interoperabilnosti, vključno z izdajo zahtev za opremo ATM/ANS v skladu s točko ATM/ANS.EQMT.AR.A.030 Priloge I k Delegirani uredbi (EU) 2023/1768.

(c)

Zadevna organizacija je nemudoma obveščena o ukrepih, sprejetih v skladu s točko (b), in jih mora upoštevati v skladu s točko DPO.OR.A.035. Prav tako so uradno obveščeni pristojni organi izvajalcev storitev ATM/ANS.

DPO.AR.A.015   Takojšen odziv na informacijskovarnostni incident ali ranljivost, ki vpliva na varnost v letalstvu

(a)

Agencija vzpostavi sistem za ustrezno zbiranje, analiziranje in razširjanje informacij v zvezi z informacijskovarnostnimi incidenti in ranljivostmi, ki lahko vplivajo na varnost v letalstvu, o katerih poročajo organizacije. To se izvede ob usklajevanju z vsemi drugimi ustreznimi organi, odgovornimi za informacijsko ali kibernetsko varnost v državi članici, da se okrepita usklajevanje in združljivost sistemov poročanja.

(b)

Agencija po prejemu informacij iz točke (a) sprejme ustrezne ukrepe za obravnavo morebitnega vpliva informacijskovarnostnega incidenta ali ranljivosti na varnost v letalstvu.

(c)

Ukrepi, sprejeti v skladu s točko (b), se takoj sporočijo vsem osebam ali organizacijam, ki jih upoštevajo v skladu z Uredbo (EU) 2018/1139 ter delegiranimi in izvedbenimi akti, sprejetimi na podlagi Uredbe. Agencija o navedenih ukrepih uradno obvesti pristojne organe zadevnih držav članic.

PODDEL B   UPRAVLJANJE (DPO.AR.B)

DPO.AR.B.001   Sistem upravljanja

(a)

Agencija vzpostavi in vzdržuje sistem upravljanja, ki vključuje najmanj naslednje elemente:

(1)

dokumentirane politike in postopke za opis organizacije, načinov in metod za zagotovitev skladnosti z Uredbo (EU) 2018/1139 ter delegiranimi in izvedbenimi akti, sprejetimi na podlagi Uredbe, kot je ustrezno, za izvajanje nalog certificiranja, nadzora in izvrševanja; postopki se redno posodabljajo in se kot osnovni delovni dokumenti pri Agenciji uporabljajo za vse zadevne naloge;

(2)

zadostno število članov osebja za opravljanje nalog in izpolnjevanje obveznosti v skladu s to uredbo; vzpostavi se sistem za načrtovanje razpoložljivosti osebja, da se zagotovi ustrezno dokončanje vseh zadevnih nalog;

(3)

osebje, usposobljeno za opravljanje dodeljenih mu nalog, ima potrebno znanje in izkušnje ter opravljeno uvodno in periodično usposabljanje, da se zagotovi njegova stalna usposobljenost;

(4)

ustrezne objekte in pisarniške prostore za opravljanje dodeljenih nalog;

(5)

nalogo spremljanja skladnosti sistema upravljanja z ustreznimi zahtevami in ustreznosti postopkov, vključno z vzpostavitvijo postopka notranje revizije in postopka obvladovanja varnostnih tveganj; spremljanje skladnosti vključuje sistem posredovanja povratnih informacij o revizijskih ugotovitvah višjemu vodstvu Agencije, da se po potrebi izvedejo popravni ukrepi;

(6)

osebo ali skupino oseb, ki je na koncu odgovorna višjemu vodstvu Agencije za izvajanje spremljanja skladnosti.

(b)

Agencija za vsako področje dejavnosti, vključeno v sistem upravljanja, imenuje eno ali več oseb, ki so na splošno odgovorne za upravljanje zadevne naloge oziroma nalog.

(c)

Agencija določi postopke za sodelovanje pri medsebojni izmenjavi vseh potrebnih informacij z drugim(-i) pristojnim(-i) organom(-i) iz člena 4 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/373 (2) ter mu(jim) zagotovi pomoč ali ga(jih) zaprosi zanjo, vključno z informacijami, ki izhajajo iz obveznega in prostovoljnega poročanja o dogodkih, kot je zahtevano v točki DPO.OR.A.045;

(d)

Sistem upravljanja, ki ga vzpostavi in vzdržuje Agencija, izpolnjuje zahteve iz Priloge I (del IS.AR) k Izvedbeni uredbi (EU) 2023/203, da se zagotovi primerno upravljanje tveganj za informacijsko varnost, ki lahko vplivajo na varnost v letalstvu.

DPO.AR.B.010   Spremembe sistema upravljanja

(a)

Agencija ima vzpostavljen sistem za odkrivanje sprememb, ki vplivajo na njegovo zmožnost opravljanja nalog in izpolnjevanja obveznosti, kot so določene v Uredbi (EU) 2018/1139 ter delegiranih in izvedbenih aktih, sprejetih na podlagi navedene uredbe. Sistem Agenciji po potrebi omogoča ustrezno ukrepanje, da bi bil njen sistem upravljanja še naprej ustrezen in učinkovit.

(b)

Agencija pravočasno posodobi sistem upravljanja v skladu s spremembami Uredbe (EU) 2018/1139 ter delegiranih in izvedbenih aktov, sprejetih na podlagi navedene uredbe, da zagotovi njegovo učinkovito izvajanje.

DPO.AR.B.015   Vodenje evidenc

(a)

Agencija vzpostavi in vzdržuje sistem vodenja evidence, ki omogoča ustrezno shranjevanje, dostopnost in zanesljivo sledljivost:

(1)

dokumentiranih politik in postopkov sistema upravljanja;

(2)

usposabljanja, usposobljenosti in pooblastil osebja v skladu s točko DPO.AR.B.001(a)(3);

(3)

dodelitve nalog, ki vključujejo elemente iz točke ATM/ANS.EQMT.AR.A.020 Priloge I k Delegirani uredbi (EU) 2023/1768;

(4)

postopka odobritve v zvezi z organizacijami, ki projektirajo ali proizvajajo opremo ATM/ANS, postopka certificiranja, registracije izjav o skladnosti konstrukcije za opremo ATM/ANS in stalnega nadzora, ki vključuje:

(i)

vloge za izdajo odobritev;

(ii)

odobritve, ki jih izdajo organizacije, ki projektirajo ali proizvajajo opremo ATM/ANS, vključno s privilegiji, povezanimi z njimi, in vsemi njihovimi spremembami;

(iii)

izdane certifikate za opremo ATM/ANS, vključno z vsemi njihovimi spremembami, ki jih je izdala;

(iv)

vse evidentirane veljavne izjave o skladnosti konstrukcije opreme ATM/ANS;

(v)

program Agencije za stalen nadzor, vključno z vso evidenco o ocenah, revizijah in inšpekcijskih pregledih;

(vi)

kopijo programa pregleda, v katerem so navedeni datumi za izvedbo revizij in datumi opravljenih revizij;

(vii)

izvode vse formalne korespondence;

(viii)

priporočila za izdajo ali podaljšanje veljavnosti certifikata ali podaljšanje registracije izjave, podrobnosti ugotovitev in ukrepe, ki so jih organizacije sprejele za njihov zaključek, vključno z datumom zaključka vsakega elementa, izvršilnimi ukrepi in pripombami;

(ix)

vsa ocenjevalna ali revizijska poročila ali poročila o inšpekcijskih pregledih;

(x)

izvode vseh priročnikov, postopkov in procesov ali priročnikov organizacije ter njihovih sprememb;

(xi)

izvode vseh drugih dokumentov, ki jih je odobrila Agencija;

(5)

priglasitve in ocenjevanja drugih načinov usklajevanja, ki jih predlagajo organizacije, ki projektirajo ali proizvajajo opremo ATM/ANS, ter ocene teh drugih načinov;

(6)

informacij o varnosti, zahtev za opremo ATM/ANS in nadaljnjih ukrepov;

(7)

uporabe določb o prožnosti v skladu s členom 76(4) Uredbe (EU) 2018/1139.

(b)

Agencija vodi seznam vseh certifikatov, izdanih izvajalcem storitev, in vseh evidentiranih izjav.

(c)

Vse evidence iz točk (a) in (b) se hranijo na način, ki zagotavlja zaščito pred poškodbami, spreminjanjem in krajo, ter najmanj pet let po prenehanju veljavnosti odobritev in certifikatov ali umiku izjave v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov.

PODDEL C   CERTIFICIRANJE, NADZOR IN IZVRŠEVANJE (DPO.AR.C)

DPO.AR.C.001   Izdajanje odobritev organizacijam, ki projektirajo ali proizvajajo opremo ATM/ANS

(a)

Potem ko organizacija, ki projektira ali proizvaja opremo ATM/ANS, prejme vlogo za izdajo odobritve, Agencija preveri, ali ta organizacija izpolnjuje zahteve iz prilog II in III k Delegirani uredbi (EU) 2023/1768 in Priloge II k tej uredbi.

(b)

Agencija lahko pred izdajo odobritve z vsemi ustreznimi informacijami iz Dodatka 1 k tej prilogi zahteva revizije, inšpekcijske preglede ali ocene, ki se ji zdijo potrebni.

(c)

Odobritev se izda za nedoločen čas. Privilegiji, kar zadeva dejavnosti, za izvajanje katerih se odobri organizacija, se določijo v pogojih, priloženih odobritvi.

(1)

V zvezi z organizacijo, ki projektira opremo ATM/ANS, pogoji opredeljujejo vrsto projektiranja in kategorije opreme ATM/ANS, za izvajanje katerih ima organizacija odobritev, ter privilegije, za uveljavljanje katerih se odobri organizacija.

(2)

V zvezi z organizacijo, ki proizvaja opremo ATM/ANS, pogoji določajo obseg dela in opremo ATM/ANS ali kategorije opreme ATM/ANS ali oboje, v zvezi s katerimi ima nosilec odobritve pravico uveljavljati privilegije.

(d)

Če vprašanje v zvezi z ugotovitvijo prve stopnje iz točke DPO.AR.C.015 ostaja nerešeno, se odobritev ne izda. V izjemnih okoliščinah organizacija ugotovitev(-ve), ki ni(-so) ugotovitev(-ve) prve stopnje, po potrebi oceni in ublaži, načrt popravnih ukrepov za rešitev vprašanj v zvezi z ugotovitvijo(-ami) pa odobri Agencija pred izdajo odobritve.

(e)

Agencija odobri vsako spremembo odobritve in njenih pogojev.

DPO.AR.C.005   Program nadzora

(a)

Agencija ob upoštevanju posebne narave organizacij, ki so pod njenim nadzorom, zapletenosti njihovih dejavnosti in rezultatov preteklih dejavnosti certificiranja ali nadzora vzpostavi in letno posodablja program nadzora, ki temelji na oceni povezanih tveganj. Program nadzora vključuje revizije, ki:

(1)

zajemajo vsa področja, ki bi lahko vzbujala zaskrbljenost, s poudarkom na področjih, na katerih so bile v preteklosti ugotovljene težave;

(2)

zajemajo vse organizacije, certifikate in izjave, ki so pod nadzorom Agencije;

(3)

zajemajo sredstva, ki jih organizacije uporabijo za zagotavljanje usposobljenosti osebja;

(4)

zagotavljajo, da so revizije izvedene sorazmerno s stopnjo tveganja, ki nastane zaradi dejavnosti organizacij;

(5)

za organizacije, ki so pod njenim nadzorom, zagotavljajo uporabo cikla načrtovanja nadzora, ki ni daljši od 24 mesecev.

Cikel načrtovanja nadzora se lahko skrajša, če obstajajo dokazi, da se je varnostna uspešnost organizacije zmanjšala.

Cikel načrtovanja nadzora se lahko podaljša na največ 36 mesecev, če Agencija ugotovi, da je v predhodnih 24 mesecih:

(i)

organizacija stalno izkazovala skladnost z zahtevami glede upravljanja sprememb iz točke DPO.OR.B.005;

(ii)

niso bile izdane ugotovitve prve stopnje iz točke DPO.AR.C.015;

(iii)

so bili vsi popravni ukrepi iz točke DPO.AR.C.015 izvedeni v roku, ki ga je Agencija sprejela ali podaljšala v skladu s točko DPO.AR.C.015.

Če je poleg točk (i), (ii) in (iii) organizacija vzpostavila učinkovit sistem stalnega poročanja Agenciji o skladnosti z zakonodajo, ki je bil potrjen, se cikel načrtovanja nadzora lahko podaljša na največ 48 mesecev;

(6)

zagotavljajo spremljanje izvajanja popravnih ukrepov iz točke DPO.AR.C.015;

(7)

so predmet posvetovanj z zadevnimi organizacijami in poznejše priglasitve;

(8)

navajajo predvideni časovni razmik inšpekcijskih pregledov različnih krajev, če je to potrebno.

(b)

Agencija se lahko odloči, da po potrebi spremeni cilje in obseg vnaprej načrtovanih revizij z vključitvijo pregledov dokumentacije in dodatnih revizij.

(c)

Agencija določi, katere ureditve, elemente, fizične lokacije in dejavnosti je treba revidirati v določenem časovnem obdobju.

(d)

Revizijska opažanja in ugotovitve, ki se izdajo v skladu s točko DPO.AR.C.015, se dokumentirajo.

(e)

Ugotovitve se podprejo z dokazi ter navedejo v smislu veljavnih zahtev in njihovih izvedbenih predpisov, glede na katere je bila revizija izvedena.

(f)

Pripravi se revizijsko poročilo s podrobnim opisom ugotovitev in opažanj, ki se predloži zadevni organizaciji.

DPO.AR.C.010   Spremembe sistema upravljanja informacijske varnosti

(a)

Agencija vključi pregled sprememb, ki se upravljajo in sporočijo Agenciji v skladu s postopkom iz točke IS.I.OR.255(a) Priloge II (del IS.I.OR) k Izvedbeni uredbi (EU) 2023/203, v program stalnega nadzora v skladu z načeli iz točke DPO.AR.C.005 te priloge. Agencija v primeru ugotovljene neskladnosti o tem obvesti organizacijo, zahteva nadaljnje spremembe in ukrepa v skladu s točko DPO.AR.C.015 te priloge.

(b)

Kar zadeva druge spremembe, za katere je treba vložiti vlogo za odobritev v skladu s točko IS.I.OR.255(b) Priloge II (del IS.I.OR) k Izvedbeni uredbi (EU) 2023/203:

(1)

Agencija ob prejemu vloge za spremembo pred izdajo odobritve preveri skladnost organizacije z veljavnimi zahtevami;

(2)

Agencija določi pogoje, pod katerimi lahko organizacija deluje med izvajanjem spremembe;

(3)

če se Agencija prepriča, da organizacija izpolnjuje veljavne zahteve, odobri spremembo.

DPO.AR.C.015   Ugotovitve, popravni ukrepi in izvršilni ukrepi

(a)

Kadar Agencija med preiskavo, nadzorom ali kakor koli drugače odkrije neskladnost z veljavnimi zahtevami iz te uredbe v povezavi s postopkom ali priročnikom, ki se zahtevata s to uredbo, oziroma spričevalom ali izjavo, izdanima v skladu s to uredbo, brez poseganja v kakršne koli dodatne ukrepe, ki se zahtevajo z Uredbo (EU) 2018/1139, sprejme ugotovitev.

(b)

Agencija ima vzpostavljen sistem za:

(1)

analizo ugotovitev glede na njihov pomen za varnost in interoperabilnost;

(2)

določitev ustreznih izvršilnih ukrepov, vključno z začasno ukinitvijo ali preklicem odobritev in certifikatov;

(3)

izdajo zahtev na podlagi tveganja, ki nastane zaradi neskladnosti organizacije.

(c)

Agencija izda ugotovitev prve stopnje, če ugotovi bistveno neskladnost z osnovo za certifikacijo v skladu s točko ATM/ANS.EQMT.AR.B.001 Priloge I k Delegirani uredbi (EU) 2023/1768, ki bi lahko povzročila nenadzorovane neskladnosti in morebitne nevarne razmere.

Ugotovitve prve stopnje med drugim vključujejo:

(1)

objava operativnih postopkov, ki močno ogrožajo dejavnosti organizacije;

(2)

pridobitev ali ohranjanje veljavnosti odobritve organizacije s predložitvijo ponarejenih dokazil;

(3)

dokaze o zlorabi ali nepošteni uporabi odobritve organizacije;

(4)

neimenovanje odgovornega vodje.

(d)

Agencija izda ugotovitev druge stopnje, če ugotovi neskladnost s čimer koli od naslednjega:

(i)

z veljavnimi zahtevami iz Uredbe (EU) 2018/1139;

(ii)

z delegiranimi in izvedbenimi akti, sprejetimi na podlagi Uredbe (EU) 2018/1139;

(iii)

s postopki in priročniki, ki se zahtevajo z Uredbo (EU) 2018/1139; ali

(iv)

z odobritvijo, izdano v skladu z Uredbo (EU) 2018/1139,

kar se ne šteje za ugotovitev prve stopnje.

(e)

Če se izda ugotovitev, Agencija brez poseganja v dodatne ukrepe, ki se zahtevajo z Uredbo (EU) 2018/1139 ter delegiranimi in izvedbenimi akti, sprejetimi na podlagi navedene uredbe, pisno obvesti zadevno organizacijo o ugotovitvi ter od nje zahteva, da sprejme popravne ukrepe za odpravo ugotovljene(-ih) neskladnosti.

(1)

Agencija pri ugotovitvah prve stopnje takoj sprejme ustrezne izvršilne ukrepe in lahko, če je ustrezno, v celoti ali delno omeji, začasno odvzame ali prekliče odobritev, dokler organizacija ne sprejme uspešnega popravnega ukrepa.

(2)

Agencija pri ugotovitvah druge stopnje:

(i)

odobri organizaciji rok za izvedbo popravnih ukrepov, vključen v akcijski načrt, ki je v skladu z vrsto ugotovitve;

(ii)

oceni popravni ukrep in izvedbeni načrt, ki ju predlaga organizacija, ter ju sprejme, če na podlagi ocene ugotovi, da zadostujeta za odpravo neskladnosti.

(3)

Če pri ugotovitvah druge stopnje organizacija ne predloži načrta popravnih ukrepov, ki je glede na ugotovitev sprejemljiv za Agencijo, ali če organizacija ne izvede popravnih ukrepov v roku, ki ga je sprejela ali podaljšala Agencija, se lahko ugotovitev zviša na ugotovitev prve stopnje in se sprejmejo ukrepi v skladu s točko (e)(1).

(f)

Agencija lahko za primere, v katerih se ne zahtevajo ugotovitve prve in druge stopnje, izda opažanja.

(g)

Agencija:

(1)

začasno odvzame certifikat, če meni, da obstajajo utemeljeni razlogi, da je tako ukrepanje potrebno za preprečitev verjetne grožnje za varnost, zaščito, učinkovitost ali interoperabilnost opreme ATM/ANS;

(2)

izda zahtevo za opremo ATM/ANS pod pogoji iz točke ATM/ANS.EQMT.AR.A.030 Priloge I k Delegirani uredbi (EU) 2023/1768;

(3)

začasno odvzame, prekliče ali omeji certifikat, če je tako ukrepanje potrebno v skladu s točko (c);

(4)

sprejme takojšnje in ustrezne ukrepe, potrebne za omejitev ali prepoved dejavnosti organizacije oziroma fizične ali pravne osebe, če meni, da obstajajo utemeljeni razlogi, da je tako ukrepanje potrebno za preprečitev verjetne grožnje za opremo ATM/ANS;

(5)

ne evidentira izjave o skladnosti konstrukcije, dokler obstajajo nerešene ugotovitve iz začetne nadzorne preiskave;

(6)

iz evidence začasno ali trajno odstrani izjavo o skladnosti konstrukcije, če meni, da obstajajo utemeljeni razlogi, da je tako ukrepanje potrebno za preprečitev verjetne grožnje za varnost, zaščito, učinkovitost ali interoperabilnost opreme ATM/ANS;

(7)

sprejme vse nadaljnje izvršilne ukrepe, potrebne za zagotovitev prenehanja neskladnosti z bistvenimi zahtevami iz Priloge VIII in, če je ustrezno, Priloge VII k Uredbi (EU) 2018/1139 in s to prilogo, ter po potrebi odpravi posledice neskladnosti.

(h)

Ko Agencija sprejme izvršilne ukrepe v skladu s točko (g), o tem uradno obvesti naslovnika, navede razloge zanje in naslovnika obvesti tudi o njegovi pravici do pritožbe.


(1)  Uredba (EU) št. 376/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o poročanju, analizi in spremljanju dogodkov v civilnem letalstvu, spremembi Uredbe (EU) št. 996/2010 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2003/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta in uredb Komisije (ES) št. 1321/2007 in (ES) št. 1330/2007 (UL L 122, 24.4.2014, str. 18).

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/373 z dne 1. marca 2017 o skupnih zahtevah za izvajalce storitev upravljanja zračnega prometa/izvajanja navigacijskih služb zračnega prometa in drugih funkcij omrežja za upravljanje zračnega prometa ter njihov nadzor, razveljavitvi Uredbe (ES) št. 482/2008, izvedbenih uredb (EU) št. 1034/2011, (EU) št. 1035/2011 in (EU) 2016/1377 ter spremembi Uredbe (EU) št. 677/2011 (UL L 62, 8.3.2017, str. 1).


DODATEK 1

SPECIFIKACIJE ODOBRITVE ORGANIZACIJE, KI PROJEKTIRA ALI PROIZVAJA OPREMO ATM/ANS

V odobritvi se navedejo:

(a)

Agencija kot pristojni organ, ki izda odobritev;

(b)

ime in poštni naslov prosilca;

(c)

obseg dela prosilca;

(d)

kraj izvedbe dejavnosti;

(e)

povezani privilegiji, ki so bili odobreni prosilcu;

(f)

izjava prosilca o skladnosti in izpolnjevanju veljavnih zahtev;

(g)

datum izdaje in veljavnost odobritve;

(h)

dodatni pogoji ali omejitve v zvezi z njo.


PRILOGA II

ZAHTEVE ZA ORGANIZACIJE, KI PROJEKTIRAJO ALI PROIZVAJAJO OPREMO ATM/ANS

(Del DPO.OR)

PODDEL A   SPLOŠNE ZAHTEVE (DPO.OR.A)

DPO.OR.A.001   Področje uporabe

Ta priloga določa skupne zahteve glede pravic in obveznosti prosilca za odobritev organizacije ali nosilca take odobritve za projektiranje ali proizvodnjo opreme ATM/ANS.

DPO.OR.A.005   Upravičenost

Vsaka fizična ali pravna oseba, ki je dokazala ali namerava dokazati svojo sposobnost za projektiranje ali proizvodnjo opreme ATM/ANS v skladu s točko DPO.OR.A.010, lahko vloži vlogo za odobritev projektivne ali proizvodne organizacije v skladu s pogoji iz te priloge.

DPO.OR.A.010   Vloga za odobritev projektivne ali proizvodne organizacije in dokazovanje sposobnosti

(a)

Vloga za odobritev projektivne ali proizvodne organizacije se vloži v obliki in na način, ki ju določi Agencija.

(b)

Da bi organizacija, ki projektira ali proizvaja opremo ATM/ANS, lahko pridobila odobritev, izpolni zahteve iz te uredbe, če se navedene zahteve uporabljajo za projektiranje ali proizvodnjo sistemov ATM/ANS in njihovih sestavnih delov, ki jih organizacija izdeluje ali namerava izdelovati.

DPO.OR.A.015   Predstavitev organizacije

(a)

Organizacija, ki projektira ali proizvaja opremo ATM/ANS, vzpostavi in vzdržuje predstavitev organizacije, ki vsebuje naslednje informacije:

(1)

izjavo, ki jo podpiše odgovorni vodja ter ki potrjuje, da se bo vedno ravnalo v skladu s predstavitvijo organizacije in vsemi pripadajočimi priročniki, ki opredeljujejo skladnost odobrene organizacije z zahtevami;

(2)

naziv(-e) in ime(-na) ključnega(-ih) vodje(-ij) v skladu s točko DPO.OR.B.020;

(3)

dolžnosti in odgovornosti vodje(-ij), vključno z zadevami, o katerih se lahko v imenu organizacije dogovarjajo neposredno z Agencijo;

(4)

organizacijsko shemo, ki prikazuje pristojnosti in odgovornosti vodij v vsej organizaciji, vključno z neposredno odgovornostjo odgovornega vodje;

(5)

splošen opis človeških virov organizacije;

(6)

splošen opis objektov, ki se nahajajo na vseh krajih, navedenih v odobritvi organizacije;

(7)

splošen opis obsega dela organizacije, pomembnega za pogoje odobritve;

(8)

postopek(-ke) preverjanja in dokazovanja, da so projektiranje opreme ATM/ANS ali njene spremembe skladne z veljavnimi podrobnimi specifikacijami in zahtevami, kot so določene z Delegirano uredbo (EU) 2023/1768, ter da nimajo nevarnih oziroma nezanesljivih značilnosti;

(9)

postopek priprave in vzdrževanja tehničnih podatkov in evidenc za vsak model posameznega artikla opreme ATM/ANS, za katerega sta bila izdana certifikat ali izjava o skladnosti konstrukcije v skladu z Delegirano uredbo (EU) 2023/1768, kot je ustrezno;

(10)

postopek(-ke) za uradno obveščanje Agencije o organizacijskih spremembah;

(11)

postopek spreminjanja dokumenta predstavitve organizacije;

(12)

opis (neposredno ali z navzkrižnim sklicevanjem) sistema upravljanja organizacije in postopka ali postopkov;

(13)

opis (neposredno ali z navzkrižnim sklicevanjem) upravljanja izvajalcev in postopka ali postopkov nadzora iz točke DPO.OR.B.015 te priloge.

(b)

Predstavitev organizacije se po potrebi spremeni, da bi ostal opis organizacije posodobljen, izvod tega dokumenta in tudi njegove spremembe pa se posredujejo Agenciji.

(c)

Vloga za spremembo odobritve iz točke DPO.OR.B.005 te priloge temelji na predložitvi predlaganih sprememb predstavitve organizacije.

DPO.OR.A.025   Trajanje, neprekinjena veljavnost in privilegiji iz odobritve organizacije

(a)

Odobritev organizacije ostane veljavna za nedoločen čas pod pogojem, da:

(1)

organizacija še naprej izpolnjuje Uredbo (EU) 2018/1139 ter delegirane in izvedbene akte, sprejete na podlagi navedene uredbe;

(2)

organizacija odobritve ni odpovedala ali je Agencija ni začasno odvzela ali preklicala.

(b)

Odobritev se, če je izdana v papirni obliki, ob odpovedi ali preklicu nemudoma vrne Agenciji.

(c)

Nosilec odobritve organizacije ima v okviru pogojev odobritve in na podlagi ustreznih postopkov sistema upravljanja projektov pravico:

(1)

razvrščati spremembe opreme ATM/ANS kot „večje“ ali „manjše“;

(2)

odobriti manjše spremembe certifikata ali certifikatov in/ali izjave ali izjav za opremo ATM/ANS, izdanih v skladu z Delegirano uredbo (EU) 2023/1768;

(3)

odobriti določene večje spremembe certifikata za opremo ATM/ANS, izdanega v skladu z Delegirano uredbo (EU) 2023/1768;

(4)

izdajati izjave o skladnosti konstrukcije opreme ATM/ANS v skladu s členom 5 Delegirane uredbe (EU) 2023/1768 in

(5)

izdajati izjave o skladnosti opreme ATM/ANS v skladu s členom 6 Delegirane uredbe (EU) 2023/1768.

DPO.OR.A.030   Olajševanje in sodelovanje

(a)

Organizacija, ki projektira ali proizvaja opremo ATM/ANS, olajšuje inšpekcijske preglede in revizije, ki jih izvaja Agencija ali usposobljeni subjekt, ki deluje v njenem imenu, ter sodeluje v obsegu, ki Agenciji omogoča učinkovito in uspešno izvajanje pooblastil.

(b)

Organizacija, ki projektira ali proizvaja opremo ATM/ANS, sodeluje z izvajalci storitev ATM/ANS in jih podpira, pri čemer opremo ATM/ANS uporablja pri dokazovanju skladnosti za zadevne pristojne organe.

DPO.OR.A.035   Ugotovitve in popravni ukrepi

Ko organizacija, ki projektira ali proizvaja opremo ATM/ANS, od Agencije prejme obvestilo o ugotovitvah:

(a)

ugotovi temeljni vzrok neskladnosti;

(b)

določi načrt popravnih ukrepov;

(c)

Agenciji zadovoljivo dokaže izvajanje popravnih ukrepov v roku, ki ga predlaga in potrdi Agencija, kot je opredeljeno v točki (e)(2) točke DPO.AR.C.015.

DPO.OR.A.040   Takojšen odziv na težave glede varnosti, zaščite in interoperabilnosti

Organizacija, ki projektira ali proizvaja opremo ATM/ANS, izvede vse varnostne in zaščitne ukrepe, vključno z zahtevami za opremo ATM/ANS, ki jih sprejme Agencija v skladu s točkama DPO.AR.A.010 in DPO.AR.A.015.

DPO.OR.A.045   Napake, motnje v delovanju in okvare

(a)

Nosilec odobritve, izdane v skladu s to uredbo:

(1)

vzpostavi in vzdržuje sistem za zbiranje, preiskovanje in analiziranje poročil in informacij o napakah, motnjah v delovanju, okvarah ali drugih dogodkih, ki bi lahko škodljivo vplivali ali škodljivo vplivajo na stalno skladnost opreme ATM/ANS z veljavnimi zahtevami;

(2)

obvesti vse znane uporabnike zadevne opreme ATM/ANS in na zahtevo katero koli osebo, pooblaščeno na podlagi drugih s tem povezanih predpisov, o sistemu, vzpostavljenem v skladu s točko 1, ter o tem, kako zagotoviti taka poročila in informacije v zvezi z napakami, motnjami v delovanju, okvarami ali drugimi dogodki.

(b)

Za organizacije, ki imajo glavni kraj poslovanja v državi članici, so v sistem, vzpostavljen v skladu s točko (a)(1), vključene določbe za poročanje o dogodkih in spremljanje, ki izpolnjujejo zahteve iz uredb (EU) št. 376/2014 in (EU) 2018/1139 ter delegiranih in izvedbenih aktov, sprejetih na podlagi navedenih uredb.

(c)

Nosilec odobritve poroča Agenciji o vsaki njemu znani napaki, motnji v delovanju, okvari ali drugem dogodku, posledica katerega so ali bi lahko bile nevarne ali nezanesljive razmere ali slabo delovanje.

(d)

Za nosilce odobritve, ki nimajo glavnega kraja poslovanja v državi članici, se poročila pripravijo v obliki in na način, ki ju določi Agencija, ter predložijo čim prej, vsekakor pa v 72 urah od takrat, ko je oseba ali organizacija odkrila določen dogodek, razen če to preprečijo izjemne okoliščine.

(e)

Nosilec odobritve razišče dogodek, o katerem se je poročalo v skladu s točko (c), vključno z vsemi pomanjkljivostmi, ki so povzročile dogodek, ter Agenciji poroča o rezultatih preiskave in vseh ukrepih, ki jih namerava sprejeti ali katerih sprejetje predlaga za odpravo teh pomanjkljivosti.

DPO.OR.A.050   Prenosljivost odobritve

Odobritev organizacije ni prenosljiva, razen zaradi spremembe lastništva organizacije.

PODDEL B   UPRAVLJANJE (DPO.OR.B)

DPO.OR.B.001   Sistem upravljanja

(a)

Organizacija, ki projektira ali proizvaja opremo ATM/ANS, izvaja in vzdržuje sistem upravljanja, ki vključuje naslednje:

(1)

jasno opredeljene pristojnosti in odgovornosti v njegovi organizaciji, vključno z neposredno odgovornostjo odgovornega vodje;

(2)

opis splošne filozofije in načel organizacije, ki skupaj tvorijo politiko, ki ga je podpisal odgovorni vodja;

(3)

sredstva za preverjanje uspešnosti organizacije glede na kazalnike uspešnosti in cilje uspešnosti sistema upravljanja;

(4)

postopek za ugotavljanje sprememb v organizaciji in okolju njenega delovanja, ki bi lahko vplivale na vzpostavljene procese, postopke in proizvode, ter po potrebi za spremembo sistema upravljanja za prilagoditev navedenim spremembam;

(5)

postopek za določitev obsega sprememb opreme ATM/ANS in povezanega tveganja;

(6)

postopek za pregledovanje sistema upravljanja, ugotavljanje vzrokov za njegovo podstandardno uspešnost, določanje posledic take podstandardne uspešnosti in odpravljanje ali ublažitev takšnih vzrokov;

(7)

postopek za zagotavljanje, da je osebje organizacije usposobljeno ter sposobno varno, učinkovito, neprekinjeno in trajno opravljati svoje dolžnosti; v zvezi s tem organizacija vzpostavi politike zaposlovanja in usposabljanja osebja;

(8)

uradni način obveščanja, ki zagotavlja, da je vse osebje organizacije v celoti seznanjeno s sistemom upravljanja, ter ki omogoča, da se posredujejo ključne informacije ter pojasni vzrok za sprejetje določenih ukrepov in uvedbo ali spremembo določenih postopkov;

(9)

kar zadeva dejavnosti projektiranja, postopke za:

(i)

projektiranje opreme ATM/ANS in spremembe njene konstrukcije;

(ii)

zagotovitev, da so projektiranje opreme ATM/ANS ali spremembe njene konstrukcije skladni z veljavnimi specifikacijami, vključno s funkcijo neodvisnega preverjanja dokazovanja skladnosti, na podlagi katere organizacija Agenciji predloži izjave o skladnosti in z njimi povezano dokumentacijo;

(iii)

preverjanje sprejemljivosti elementov projektirane opreme ATM/ANS ali nalog, ki jih opravijo organizacije, ki so dejavnosti prevzele v izvajanje, iz točke DPO.OR.B.015;

(iv)

zagotovitev, da je za projektiranje opreme ATM/ANS na voljo osebje, ki je zadostno usposobljeno in pristojno ter mu je dovoljeno izpolnjevati dodeljene obveznosti;

(v)

tesno in učinkovito sodelovanje med oddelki in v njih;

(10)

kar zadeva dejavnosti proizvodnje, postopke za:

(i)

izdajo in odobritev dokumentov ali njihovih sprememb;

(ii)

ocenjevalne revizije in nadzor organizacij, ki so dejavnosti prevzele v izvajanje, iz točke DPO.OR.B.015;

(iii)

preveritev, da so vhodni materiali in oprema, vključno z novimi ali rabljenimi elementi, ki jih dobavijo kupci opreme ATM/ANS, taki, kot je navedeno v veljavnih projektnih podatkih;

(iv)

preverjanje, ali je oprema ATM/ANS skladna z veljavnimi projektnimi podatki;

(v)

identifikacijo in sledljivost;

(vi)

organizacijske postopke;

(vii)

inšpekcijske preglede in testiranja;

(viii)

kalibracijo orodij in opreme za testiranje;

(ix)

kontrolo neskladnih elementov;

(x)

usklajevanje s prosilcem za odobritev projekta ali njenim nosilcem;

(xi)

pripravo in hrambo evidence opravljenega dela;

(xii)

izdajo dokumentov za sprostitev;

(xiii)

rokovanje z opremo ATM/ANS ter njeno skladiščenje in pakiranje.

(b)

Organizacija, ki projektira ali proizvaja opremo ATM/ANS, dokumentira vse ključne postopke sistema upravljanja, vključno s postopkom za seznanjanje osebja z njegovimi pristojnostmi, in postopek za spremembo navedenih postopkov.

(c)

Organizacija, ki projektira ali proizvaja opremo ATM/ANS, v sistemu upravljanja vzpostavi funkcijo za spremljanje skladnosti z veljavnimi zahtevami in ustreznosti vzpostavljenih postopkov. Spremljanje skladnosti vključuje sistem posredovanja povratnih informacij o ugotovitvah odgovornemu vodji, da se po potrebi zagotovi učinkovito izvajanje popravnih ukrepov.

(d)

Sistem upravljanja je sorazmeren z velikostjo organizacije, ki projektira ali proizvaja opremo ATM/ANS, ter zapletenostjo njenih dejavnosti, pri čemer se upoštevajo nevarnosti in s tem povezana tveganja pri navedenih dejavnostih.

(e)

Organizacija, ki projektira ali proizvaja opremo ATM/ANS, poleg sistema upravljanja iz točke (a), vzpostavi, izvaja in vzdržuje sistem upravljanja informacijske varnosti v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) 2023/203, da se zagotovi primerno upravljanje tveganj za informacijsko varnost, ki lahko vplivajo na varnost v letalstvu.

DPO.OR.B.005   Upravljanje sprememb

(a)

Po izdaji odobritve organizacije Agencija odobri vsako bistveno spremembo sistema upravljanja, preden se izvede, razen če je taka sprememba priglašena in se upravlja po postopku, ki ga odobri Agencija. Organizacija Agenciji pošlje vlogo za odobritev, ki dokazuje stalno skladnost z veljavnimi zahtevami.

(b)

Vsaka sprememba opreme ATM/ANS se Agenciji priglasi in jo ta odobri, preden se izvede, razen če se taka sprememba upravlja po postopku upravljanja sprememb, ki ga odobri Agencija. Ta postopek upravljanja sprememb opredeljuje razvrstitev sprememb opreme ATM/ANS ter opisuje, kako jih priglasiti in upravljati.

DPO.OR.B.010   Zahteve v zvezi z objekti

Organizacija, ki projektira ali proizvaja opremo ATM/ANS, zagotovi, da so njeni objekti in oprema, tudi prostori in oprema za pregled, ustrezni in primeri za izvajanje in upravljanje vseh nalog in dejavnosti v skladu z veljavnimi zahtevami.

DPO.OR.B.015   Pogodbene dejavnosti

(a)

Pogodbene dejavnosti vključujejo vse tiste dejavnosti na področju dejavnosti organizacije v skladu s pogoji certifikata, ki jih izvajajo druge organizacije, ki so same certificirane za izvajanje takih dejavnosti, ali pa, če niso certificirane, delajo pod nadzorom take organizacije. Organizacija, ki projektira ali proizvaja opremo ATM/ANS, ob oddaji katerega koli dela svojih dejavnosti zunanjim organizacijam ali naročilu takih dejavnosti pri njih zagotovi, da oddana oziroma naročena dejavnost izpolnjuje veljavne zahteve.

(b)

Če organizacija, ki projektira ali proizvaja opremo ATM/ANS, odda kateri koli del svojih dejavnosti organizaciji, ki ni sama certificirana za izvajanje takih dejavnosti v skladu s to uredbo, zagotovi, da organizacija, ki je dejavnosti prevzela v izvajanje, dela pod njenim nadzorom. Organizacija, ki projektira ali proizvaja opremo ATM/ANS, zagotovi, da ima Agencija dostop do organizacije, ki je dejavnosti prevzela v izvajanje, da preveri njeno stalno skladnost z veljavnimi zahtevami te uredbe.

DPO.OR.B.020   Zahteve za osebje

(a)

Organizacija, ki projektira ali proizvaja opremo ATM/ANS, imenuje odgovornega vodjo, ki je pooblaščen za zagotovitev, da se lahko vse dejavnosti financirajo in izvajajo v skladu z veljavnimi zahtevami iz te uredbe. Odgovorni vodja je odgovoren za vzpostavitev in vzdrževanje učinkovitega sistema upravljanja.

(b)

Opredelijo se tudi pristojnost, dolžnosti in odgovornosti imenovanih imetnikov delovnih mest, zlasti vodstvenega osebja, odgovornega za varnost, kakovost, zaščito, finance in človeške vire.

DPO.OR.B.025   Vodenje evidenc

(a)

Organizacija, ki projektira ali proizvaja opremo ATM/ANS, vzpostavi sistem vodenja evidence, ki omogoča ustrezno shranjevanje evidenc in zanesljivo sledljivost vseh njenih dejavnosti, ki zajemajo zlasti vse elemente iz točke DPO.OR.B.001.

(b)

Oblika in obdobje hrambe evidenc iz točke (a) se določita v postopkih sistema upravljanja organizacije.

(c)

Evidence se hranijo tako, da so zaščitene pred poškodbami, spreminjanjem in krajo.

(d)

Organizacija, ki projektira ali proizvaja opremo ATM/ANS, vodi register uporabljene opreme ATM/ANS.

PODDEL C   TEHNIČNE ZATHEVE (DPO.OR.C)

DPO.OR.C.001   Organizacije, ki projektirajo ali proizvajajo opremo ATM/ANS

(a)

Prosilec za odobritev projektivnih ali proizvodnih organizacij za opremo ATM/ANS oziroma nosilec take odobritve je upravičen do naslednjega:

(1)

ima certifikat za projektiranje opreme ATM/ANS ali zaprosi za njegovo izdajo;

(2)

izda izjavo o skladnosti konstrukcije za opremo ATM/ANS;

(3)

izda izjavo o skladnosti za opremo ATM/ANS na zahtevo izvajalca storitev ATM/ANS.

(b)

Organizacija, ki projektira ali proizvaja opremo ATM/ANS, glede dejavnosti projektiranja:

(1)

izda izjavo o skladnosti konstrukcije za opremo ATM/ANS, kot je ustrezno;

(2)

izda podatke in informacije, vključno z navodili, na podlagi svoje pristojnosti ter v okviru pogojev odobritve, kot jih določi Agencija;

(3)

za vsak model posameznega artikla, za katerega je bila izdana izjava o opremi ATM/ANS, pripravi in vzdržuje posodobljen nabor popolnih tehničnih podatkov in evidence.

(c)

Organizacija, ki projektira ali proizvaja opremo ATM/ANS, glede dejavnosti proizvodnje:

(1)

izdela vsak artikel tako, da je izdelana oprema ATM/ANS v skladu z njegovimi projektnimi podatki in varna za vgradnjo;

(2)

za vsak model posameznega artikla, za katerega je bila izdana izjava o opremi ATM/ANS, pripravi in vzdržuje posodobljen nabor popolnih tehničnih podatkov in evidence;

(3)

pripravi, vzdržuje in posodablja izvirnike vseh priročnikov, ki se zahtevajo v skladu z veljavnimi specifikacijami za izjavo za določeno opremo;

(4)

uporabnikom opreme ATM/ANS in Agenciji na zahtevo da na voljo navodila za stalno ustreznost, potrebna za uporabo in vzdrževanje opreme ATM/ANS, ter spremembe teh navodil;

(5)

označi vsak artikel;

(6)

še naprej izpolnjuje veljavne zahteve iz te uredbe.

(d)

Organizacija, ki projektira ali proizvaja opremo ATM/ANS, ima poleg točke (c) v okviru pogojev odobritve pristojnost za določanje, ali je vsaka dokončana oprema ATM/ANS skladna z veljavnimi projektnimi podatki in primerna za varno uporabo, preden izda dovoljenje EASA za sprostitev v uporabo z navedbo, da je bila oprema ATM/ANS proizvedena v skladu z veljavnimi zahtevami iz te uredbe in z veljavnimi projektnimi podatki.

(e)

Dovoljenje EASA za sprostitev v uporabo iz točke (d) za vsako proizvedeno opremo ATM/ANS vsebuje najmanj naslednje informacije:

(1)

opis opreme ATM/ANS;

(2)

številko dela opreme ATM/ANS;

(3)

serijsko številko opreme ATM/ANS;

(4)

izjavo, da je bila oprema ATM/ANS proizvedena skladno z veljavnimi projektnimi podatki in je primerna za varno uporabo;

(5)

navedbo certifikata ali izjave o skladnosti konstrukcije.

DPO.OR.C.005   Usklajevanje

Organizacija, ki projektira ali proizvaja opremo ATM/ANS:

(a)

zadovoljivo usklajuje dejavnosti projektiranja in proizvodnje z ustreznimi ureditvami, kot je ustrezno;

(b)

se zadovoljivo usklajuje z izvajalci storitev ATM/ANS in letalskim(-i) akterjem(-i) ter jih primerno podpira glede stalne ustreznosti opreme ATM/ANS, kot je ustrezno.

DPO.OR.C.010   Zahteve za opremo ATM/ANS

Ko Agencija izda zahtevo za opremo ATM/ANS v skladu s točko ATM/ANS.EQMT.CERT.065 Priloge II k Delegirani uredbi (EU) 2023/1768, organizacija, ki projektira ali proizvaja opremo ATM/ANS:

(a)

predlaga ustrezen popravni ukrep in ga skupaj s podrobnostmi predloži Agenciji v odobritev;

(b)

potem ko Agencija odobri predlog iz točke (a), vsem znanim uporabnikom ali lastnikom opreme ATM/ANS da na voljo ustrezne opisne podatke in izvedbena navodila, na zahtevo pa tudi vsem osebam, ki morajo izpolnjevati zahtevo za opremo ATM/ANS.


15.9.2023   

SL

Uradni list Evropske unije

L 228/39


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/1770

z dne 12. septembra 2023

o določitvi določb o opremi zrakoplova, potrebni za uporabo zračnega prostora enotnega evropskega neba, in operativnih pravil v zvezi z uporabo zračnega prostora enotnega evropskega neba ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 29/2009 in izvedbenih uredb (EU) št. 1206/2011, (EU) št. 1207/2011 in (EU) št. 1079/2012

EVROPSKA KOMISIJA JE –,

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2018/1139 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2018 o skupnih pravilih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu ter spremembi uredb (ES) št. 2111/2005, (ES) št. 1008/2008, (EU) št. 996/2010, (EU) št. 376/2014 ter direktiv 2014/30/EU in 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi uredb (ES) št. 552/2004 in (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Sveta (EGS) št. 3922/91 (1), in zlasti člena 44(1), točka (a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena pravila, sprejeta na podlagi razveljavljene uredbe (ES) št. 552/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (2), se določbam Uredbe (EU) 2018/1139 v skladu s členom 140(2) Uredbe (EU) 2018/1139 prilagodijo najpozneje 12. septembra 2023.

(2)

Operativni postopki za uporabo zračnega prostora in potrebna oprema zrakoplova bi se morali v zračnem prostoru enotnega evropskega neba uporabljati enotno v skladu z bistvenimi zahtevami iz točke 1 Priloge VIII k Uredbi (EU) 2018/1139 za dosego interoperabilnosti in varnih operacij. Zato bi bilo treba te zahteve uvesti za operaterje zrakoplovov, ko izvajajo lete v zračni prostor enotnega evropskega neba, znotraj njega ali iz njega.

(3)

Za neprekinjenost operacij zrakoplovov, opremljenih s komunikacijskimi, navigacijskimi in nadzornimi zmogljivostmi za uporabo zračnega prostora enotnega evropskega neba, bi morala ta uredba temeljiti na ustreznih izvedbenih pravilih, sprejetih na podlagi Uredbe (ES) št. 552/2004 s potrebnimi prilagoditvami.

(4)

Podrobne določbe o operativnih pravilih v zvezi z uporabo zračnega prostora in opremo zrakoplova obravnavajo zlasti Uredba Komisije (ES) št. 29/2009 (3) ter izvedbene uredbe (EU) št. 1206/2011 (4), (EU) št. 1207/2011 (5) in (EU) št. 1079/2012 (6). Zato bi bilo treba Uredbo (ES) št. 29/2009 ter izvedbene uredbe (EU) št. 1206/2011, (EU) št. 1207/2011 in (EU) št. 1079/2012 razveljaviti.

(5)

Kadar je mogoče, bi se morale veljavne zahteve, ki izhajajo iz navedenih uredb, ponoviti v tej uredbi, da se upoštevajo legitimna pričakovanja letalskih operaterjev in izvajalcev storitev ATM/ANS, na katere vplivajo navedene zahteve.

(6)

Ustrezno je, da se navedene zahteve še naprej uporabljajo za letalske operaterje, ki lete izvajajo v okviru splošnega zračnega prometa v zračnem prostoru enotnega evropskega neba, med vsemi fazami leta in na območju gibanja na aerodromu, razen za zrakoplove iz člena 2(3), točka (a), Uredbe (EU) 2018/1139. Države članice bi morale biti odgovorne za zagotovitev, da se pri operacijah teh zrakoplovov ustrezno upošteva varnost navigacije vseh drugih zrakoplovov. Države članice pa se lahko odločijo, da bodo za navedene zrakoplove uporabljale to uredbo.

(7)

Ta uredba bi morala v skladu s področjem uporabe Uredbe (ES) št. 29/2009 določati enake izjeme od zahtev glede podatkovnih zvez, kot so dovoljene na podlagi Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2019/2012 (7).

(8)

Člen 14(2) Izvedbene uredbe (EU) št. 1079/2012 je določal izjeme od obveznosti izvajanja letov z zrakoplovom, za katerega se zahteva opremljenost z radijsko napravo, ki omogoča uporabo razmika med kanali 8,33 kHz. Ta uredba ne bi smela spremeniti veljavnih odstopanj.

(9)

Pri pripravi zahtev v tej uredbi so bile ustrezno upoštevane vsebina osrednjega načrta ATM ter komunikacijske, navigacijske in nadzorne zmogljivosti, ki jih vsebuje.

(10)

Agencija Evropske unije za varnost v letalstvu (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je v Mnenju št. 01/2023 pripravila in Komisiji predložila osnutek izvedbenih pravil v skladu s členom 75(2), točki (b) in (c), ter členom 76(1) Uredbe (EU) 2018/1139.

(11)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega v skladu s členom 127 Uredbe (EU) 2018/1139 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja in področje uporabe

1.   Ta uredba določa operativna pravila v zvezi z uporabo zračnega prostora in zahteve za opremo zrakoplova, potrebne za varne in enotne operacije v zračnem prostoru enotnega evropskega neba.

2.   Ta uredba se uporablja za operaterje zrakoplovov iz člena 2(1), točka (b)(i) in (ii), ter člena 2(1), točka (c), Uredbe (EU) 2018/1139, ki so vključeni v splošni zračni promet in izvajajo lete v zračni prostor enotnega evropskega neba, znotraj njega ali iz njega.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej izvedbeni uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(1)

„enota kontrole zračnega prometa“ (v nadaljnjem besedilu: enota ATC) je splošni pojem, ki lahko pomeni center območne kontrole, enota priletne kontrole ali aerodromski kontrolni stolp;

(2)

„storitev podatkovnih zvez“ pomeni nabor povezanih transakcij upravljanja zračnega prometa, ki jih podpirajo komunikacije podatkovnih zvez zrak–zemlja, ki imajo jasno določen operativni cilj ter se začnejo in končajo z operativnim dogodkom;

(3)

„delovanje z odmaknjeno nosilno frekvenco“ pomeni, da en sam oddajnik na zemlji ne more zagotoviti določene pokritosti delovanja in da se signali iz dveh ali več oddajnikov na zemlji odmaknejo od nazivne osrednje frekvence kanala, da se tako čim bolj omejijo težave zaradi motenja.

Člen 3

Oprema zrakoplova in operativna pravila

Letalski operaterji zagotovijo, da so njihovi zrakoplovi opremljeni in izvajajo lete v skladu s pravili in postopki iz Priloge I (del COM) in Priloge II (del SUR).

Člen 4

Načini usklajevanja

1.   Agencija pripravi sprejemljive načine usklajevanja, ki se lahko uporabijo za doseganje skladnosti s to uredbo, z Uredbo (EU) 2018/1139 ter delegiranimi in izvedbenimi akti, sprejetimi na podlagi navedene uredbe.

2.   Za doseganje skladnosti s to uredbo se lahko uporabijo drugi načini usklajevanja.

3.   Pristojni organi vzpostavijo sistem za stalno ocenjevanje, ali so vsi sprejemljivi načini usklajevanja, ki jih uporabljajo oni sami ali organizacije pod njihovim nadzorom, skladni z Uredbo (EU) 2018/1139 ter delegiranimi in izvedbenimi akti, sprejetimi na podlagi navedene uredbe.

4.   Pristojni organi obvestijo agencijo o vseh drugih načinih usklajevanja, ki jih uporabljajo fizične ali pravne osebe pod njihovim nadzorom ali oni sami za doseganje skladnosti s to uredbo.

Člen 5

Razveljavitev

Uredba (ES) št. 29/2009 ter izvedbene uredbe (EU) št. 1206/2011, (EU) št. 1207/2011 in (EU) št. 1079/2012 se razveljavijo.

Člen 6

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. septembra 2023

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)   UL L 212, 22.8.2018, str. 1.

(2)  Uredba (ES) št. 552/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o interoperabilnosti evropske mreže za upravljanje zračnega prometa (uredba o interoperabilnosti) (UL L 96, 31.3.2004, str. 26).

(3)  Uredba Komisije (ES) št. 29/2009 z dne 16. januarja 2009 o zahtevah glede storitev podatkovnih zvez za enotno evropsko nebo (UL L 13, 17.1.2009, str. 3).

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1206/2011 z dne 22. novembra 2011 o zahtevah glede identifikacije zrakoplova v okviru dejavnosti nadzora za enotno evropsko nebo (UL L 305, 23.11.2011, str. 23).

(5)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1207/2011 z dne 22. novembra 2011 o določitvi zahtev glede učinkovitosti in interoperabilnosti nadzora za enotno evropsko nebo (UL L 305, 23.11.2011, str. 35).

(6)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1079/2012 z dne 16. novembra 2012 o zahtevah glede razmika med govornimi kanali za enotno evropsko nebo (UL L 320, 17.11.2012, str. 14).

(7)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/2012 z dne 29. novembra 2019 o izvzetjih na podlagi člena 14 Uredbe Komisije (ES) št. 29/2009 o zahtevah glede storitev podatkovnih zvez za enotno evropsko nebo (UL L 312, 3.12.2019, str. 95).


PRILOGA I

Komunikacija

(Del COM)

AUR.COM.1001   Predmet urejanja

V tem delu so določeni zahteve glede opreme zrakoplova in operativna pravila v zvezi z uporabo zračnega prostora, ki zajemajo veljavne zahteve glede storitev podatkovnih zvez in razmika med govornimi kanali.

NASLOV 1 –   STORITVE PODATKOVNIH ZVEZ

AUR.COM.2001   Področje uporabe

Ta naslov se uporablja le za lete, ki se izvajajo kot splošni zračni promet v skladu s pravili instrumentalnega letenja v zračnem prostoru enotnega evropskega neba nad nivojem letenja FL 285, razen zračnega prostora, ki ni del evropske regije Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO) in finskega zgornjega območja z informacijami za letenje (UIR) severno od 61°30’ in švedskega UIR severno od 61°30’.

AUR.COM.2005   Zahteve glede opreme zrakoplova

1.

Letalski operater:

(a)

zagotovi, da so vsi zrakoplovi, ki jih upravljajo, sposobni izvajati naslednje storitve podatkovnih zvez:

(i)

vzpostavitev komunikacij podatkovnih zvez (Data Link Communications Initiation Capability);

(ii)

storitev upravljanja komunikacij kontrole zračnega prometa (ATC);

(iii)

izdaja dovoljenj in informacij ATC ter

(iv)

preverjanje mikrofona ATC.

(b)

vzpostavi ustrezne ureditve, s katerimi zagotovi, da je mogoče vzpostaviti izmenjavo podatkov med njegovim zrakoplovom, ki ima zmogljivost podatkovnih zvez, in vsemi enotami ATC, ki lahko nadzorujejo lete, ki jih upravlja, pri čemer se ustrezno upoštevajo omejitve pokritosti uporabljene komunikacijske tehnologije.

2.

Točka 1 se ne uporablja za:

(a)

zrakoplove, ki imajo individualno spričevalo o plovnosti, prvič izdano pred 1. januarjem 1995;

(b)

zrakoplove, ki imajo individualno spričevalo o plovnosti, prvič izdano pred 1. januarjem 2018, in so bili pred tem datumom opremljeni z opremo za podatkovne zveze, ki zagotavlja interoperabilnost za aplikacije ATS na omrežju zrak–zemlja letalskega sistema podatkovnih komunikacij in poročanja (ACARS), ki se uporablja zlasti, kadar radarski nadzor ni izvedljiv;

(c)

zrakoplove z največjim certificiranim številom sedežev za največ 19 potnikov in največjo certificirano vzletno maso največ 45 359 kg (100 000 lb) ter za katere je individualno spričevalo o plovnosti prvič izdano pred 5. februarjem 2020;

(d)

zrakoplove, ki letijo zaradi preskušanja, dostave ali vzdrževanja ali pri katerih sestavni deli podatkovnih zvez začasno ne delujejo, v skladu s pogoji z veljavnega seznama minimalne opreme;

(e)

kombinacije tipov in modelov zrakoplovov iz Dodatka I;

(f)

kombinacije tipov in modelov zrakoplovov iz Dodatka II, ki jim je bilo prvo individualno spričevalo o plovnosti izdano pred 5. februarjem 2020.

AUR.COM.2010   Postopki upravljanja storitev podatkovnih zvez in usposabljanje o njih

Letalski operaterji sprejmejo ustrezne ukrepe za zagotovitev, da:

(a)

so njihovi operativni postopki v skladu s tem naslovom in so vključeni v njihove operativne priročnike ter

(b)

je osebje, ki upravlja opremo za podatkovne zveze, ustrezno seznanjeno s tem naslovom in primerno usposobljeno za svoje delovne naloge.

NASLOV 2 –   RAZMIK MED GOVORNIMI KANALI

AUR.COM.3001   Področje uporabe

Ta naslov se uporablja le za lete, ki se izvajajo kot splošni zračni promet v zračnem prostoru enotnega evropskega neba, ki je del evropske regije ICAO, ter pri katerih se zagotavljajo glasovne radiokomunikacijske storitve zrak–zemlja in zemlja–zemlja v frekvenčnem pasu 117,975 MHz–137 MHz. Območje z informacijami za letenje Kanarskih otokov (FIR)/UIR je izključeno s področja uporabe.

AUR.COM.3005   Zahteve glede opreme zrakoplova

(1)

Letalski operaterji zagotovijo, da vsa oprema za glasovno komunikacijo, ki se je začela uporabljati po 17. novembru 2013, vključuje zmogljivost delovanja v razmiku med kanali 8,33 kHz in omogoča nastavitev na razmik med kanali 25 kHz.

(2)

Veljavne ostanejo izjeme od obveznosti upravljanja zrakoplova, za katerega se zahteva opremljenost z radijsko napravo z zmogljivostjo delovanja v razmiku med kanali 8,33 kHz za primere z omejenim vplivom na omrežje, ki jih odobrijo države članice v skladu s členom 14(2) Izvedbene uredbe (EU) št. 1079/2012, ki so bile sporočene Komisiji.


Dodatek I

Izjeme iz točke (e) točke AUR.COM.2005(2)

Tip/serija/model zrakoplova

Proizvajalec

Oznaka tipa ICAO

AN-12 vsi

Antonov

AN12

AN-124 100

Antonov

A124

IL-76 vsi

Ilyushin

IL76

A300 vsi

Airbus

A30B

A306

A3ST

A310 vsi

Airbus

A310

A-319/-320/-321 s prvim spričevalom o plovnosti, izdanim med 1. januarjem 1995 in vključno 5. julijem 1999

Airbus

A319

A320

A321

A340 vsi

Airbus

A342

A343

A345

A346

A318-112

Airbus

A318

AVROLINER (RJ-100)

AVRO

RJ1H

AVROLINER (RJ-85)

AVRO

RJ85

BA146-301

British Aerospace

B463

B717-200

Boeing

B712

B737-300

Boeing

B733

B737-400

Boeing

B734

B737-500

Boeing

B735

B747-400

Boeing

B744

B757-200

Boeing

B752

B757-300

Boeing

B753

B767-200

Boeing

B762

B767-300

Boeing

B763

B767-400

Boeing

B764

MD-82

Boeing

MD82

MD-83

Boeing

MD83

MD-11 vsi

Boeing

MD11

CL-600-2B19 (CRJ100/200/440)

Bombardier

CRJ1/CRJ2

Dornier 328-100

Dornier

D328

Dornier 328-300

Dornier

J328

Fokker 70

Fokker

F70

Fokker 100

Fokker

F100

King Air series (90/100/200/300)

Beechcraft

BE9L

BE20

B350

Hercules L-382-G-44K-30

Lockheed

C130

SAAB 2000 / SAAB SF2000

SAAB

SB20


Dodatek II

Izjeme iz točke (f) točke AUR.COM.2005(2)

Tip/serija/model zrakoplova

Proizvajalec

Oznaka tipa ICAO

A330 Series 200/300

Airbus

A332 / A333

Global Express/5000

BD-700-1A10/1A11

Bombardier

GLEX/GL5T

CL-600-2C10 (CRJ-700)

Bombardier

CRJ7

C525C, CJ4

Cessna

C25C

C560XL (Citation XLS+)

Cessna

C56X

Falcon 2000 vsi

Dassault

F2TH

Falcon 900 vsi

Dassault

F900

EMB-500 (Phenom 100)

Embraer

E50P

EMB-505 (Phenom 300)

Embraer

E55P

EMB-135BJ (Legacy 600)

Embraer

E35L

EMB-135EJ (Legacy 650)

Embraer

E35L

EMB-145 (135/140/145)

Embraer

E135

E145, E45X

PC-12

Pilatus

PC12


PRILOGA II

Nadzor

(Del SUR)

AUR.SUR.1001   Predmet urejanja

Ta del določa zahteve glede opreme zrakoplova in operativna pravila v zvezi z uporabo zračnega prostora, ki obsegajo veljavne zahteve glede nadzora.

NASLOV 1 –   ODVISEN KOOPERATIVNI NADZOR

AUR.SUR.2001   Področje uporabe

(1)

Ta naslov se uporablja le za lete, ki se izvajajo kot splošni zračni promet v skladu s pravili instrumentalnega letenja v zračnem prostoru enotnega evropskega neba, ki je del evropske regije ICAO.

(2)

Ne glede na odstavek 1 se točka AUR.SUR.2015 uporablja za vse lete, ki se izvajajo kot splošni zračni promet.

AUR.SUR.2005   Zahteve glede opreme zrakoplova

1.

Letalski operaterji zagotovijo, da:

(a)

so zrakoplovi opremljeni z delujočimi sekundarnimi nadzornimi radarskimi odzivniki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

(i)

imajo zmogljivosti osnovnega nadzora mode S (Mode S Elementary Surveillance – ELS) v zraku;

(ii)

imajo zadostno kontinuiteto, da ne pomenijo operativnega tveganja;

(b)

so zrakoplovi, katerih največja certificirana vzletna masa presega 5 700 kg ali katerih največja dejanska potovalna hitrost presega 250 vozlov, z individualnim spričevalom o plovnosti, ki je bilo prvič izdano 7. junija 1995 ali pozneje, opremljeni z delujočimi sekundarnimi nadzornimi radarskimi odzivniki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

(i)

imajo poleg zmogljivosti iz točke (a)(i) zmogljivost samodejnega odvisnega nadzorovanja – difuzija (ADS-B) razširjenega nezahtevanega sporočila z zmogljivostjo 1 090 MHz „ADS-B out“;

(ii)

imajo zadostno kontinuiteto, da ne pomenijo operativnega tveganja;

(c)

so zrakoplovi s fiksnimi krili, katerih največja certificirana vzletna masa presega 5 700 kg ali katerih največja dejanska potovalna hitrost presega 250 vozlov, z individualnim spričevalom o plovnosti, ki je bilo prvič izdano 7. junija 1995 ali pozneje, opremljeni z delujočimi sekundarnimi nadzornimi radarskimi odzivniki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

(i)

imajo poleg zmogljivosti iz točk (a)(i) in (b)(i) zmogljivosti okrepljenega nadzora mode S (Mode S Enhanced Surveillance – EHS) v zraku;

(ii)

imajo zadostno kontinuiteto, da ne pomenijo operativnega tveganja.

2.

Točka 1(b) in (c) se ne uporablja za zrakoplove, ki spadajo v eno od naslednjih kategorij:

(a)

zrakoplovi, ki letijo zaradi vzdrževanja;

(b)

zrakoplovi, ki letijo zaradi izvoza;

(c)

zrakoplovi, ki bodo prenehali opravljati lete do 31. oktobra 2025.

3.

Operaterji zrakoplovov z individualnim spričevalom o plovnosti, izdanim pred 7. decembrom 2020, se uskladijo s točko 1(b) in (c), če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

so pred 7. decembrom 2020 vzpostavili program za naknadno opremljanje in s tem dokazali skladnost s točko 1(b) in (c);

(b)

navedeni zrakoplovi niso prejeli nobenih sredstev Unije, ki bi se dodelila za njihovo uskladitev z zahtevami iz točke 1(b) in (c).

4.

Letalski operaterji zagotovijo, da zrakoplovi, ki so opremljeni v skladu s točkami 1, 2 in 3 ter katerih največja certificirana vzletna masa presega 5 700 kg ali katerih največja dejanska potovalna hitrost presega 250 vozlov, izvajajo lete z uporabo več anten.

AUR.SUR.2010   Nedelujoč odzivnik

Letalski operaterji lahko z zrakoplovi, katerih odzivniki začasno ne morejo izpolnjevati zahtev iz točk 1(b) in (c) točke AUR.SUR.2005, lahko izvajajo lete največ tri zaporedne dni.

AUR.SUR.2015   Odzivnik, ki deluje s 24-bitnim naslovom zrakoplova ICAO

Letalski operaterji zagotovijo, da na zrakoplovu, ki ga upravljajo, kateri koli odzivnik mode S deluje s 24-bitnim naslovom zrakoplova ICAO, ki ustreza registraciji, ki jo je dodelila država, v kateri je zrakoplov registriran.

AUR.SUR.2020   Nadzor postopkov upravljanja in usposabljanja

Letalski operaterji sprejmejo ustrezne ukrepe, da:

(a)

so njihovi operativni postopki v skladu s tem naslovom in so vključeni v njihove operativne priročnike ter

(b)

je osebje, ki upravlja nadzorno opremo, ustrezno seznanjeno s tem naslovom in primerno usposobljeno za svoje delovne naloge.


15.9.2023   

SL

Uradni list Evropske unije

L 228/49


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/1771

z dne 12. septembra 2023

o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/373 glede sistemov upravljanja zračnega prometa in navigacijskih služb zračnega prometa in njihovih sestavnih delov ter razveljavitvi uredb (ES) št. 1032/2006, (ES) št. 633/2007 in (ES) št. 262/2009

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2018/1139 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2018 o skupnih pravilih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu ter spremembi uredb (ES) št. 2111/2005, (ES) št. 1008/2008, (EU) št. 996/2010, (EU) št. 376/2014 ter direktiv 2014/30/EU in 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi uredb (ES) št. 552/2004 in (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Sveta (EGS) št. 3922/91 (1), in zlasti člena 43(1), točke (a), (e) in (f), člena 44(1), točka (a), in člena 62(15), točki (a) in (c), navedene uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena pravila, sprejeta na podlagi razveljavljene uredbe (ES) št. 552/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (2), se določbam Uredbe (EU) 2018/1139 v skladu s členom 140(2) Uredbe (EU) 2018/1139 prilagodijo najpozneje 12. septembra 2023.

(2)

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/373 (3) določa skupne zahteve za upravljanje zračnega prometa in izvajanje navigacijskih služb zračnega prometa (v nadaljnjem besedilu: ATM/ANS) ter izvajanje drugih funkcij omrežja za upravljanje zračnega prometa (v nadaljnjem besedilu: funkcije omrežja za ATM) za splošni zračni promet ter njihov nadzor.

(3)

V skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2023/1769 (4) za sisteme ATM/ANS in njihove sestavne dele (v nadaljnjem besedilu: oprema ATM/ANS) velja, da morajo organizacije, ki projektirajo in proizvajajo opremo ATM/ANS, pridobiti certifikat ali dati izjavo. Zaradi zagotovitve ustrezne namestitve, preskušanja na kraju samem in varnega začetka uporabe take opreme ter njen nazor bi bilo treba Izvedbeno uredbo (EU) 2017/373 spremeniti, da bi vključevala potrebne zahteve, ki veljajo za izvajalce storitev ATM/ANS in njihove pristojne organe.

(4)

Da bi zagotovili nepretrgano izvajanje zahtev za uporabo opreme ATM/ANS, bi morale spremembe Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/373 temeljiti na ustreznih izvedbenih pravilih, sprejetih na podlagi razveljavljene uredbe (ES) št. 552/2004 s potrebnimi prilagoditvami.

(5)

Zlasti Uredba Komisije (ES) št. 1032/2006 (5) določa zahteve za avtomatske sisteme za izmenjavo podatkov o letih za namen obveščanja, koordinacije in predaje letov med enotami kontrole letenja; Uredba Komisije (ES) št. 633/2007 (6) določa zahteve za uporabo protokola prenosa sporočila o letu, ki se uporablja za namen obveščanja, koordinacije in predaje letov med enotami kontrole letenja, Uredba Komisije (ES) št. 262/2009 (7) pa določa zahteve za usklajeno dodelitev in uporabo spraševalnih kod mode S za enotno evropsko nebo. Te zahteve bi bilo treba upoštevati v Izvedbeni uredbi (EU) 2017/373.

(6)

Zahteve v zvezi s komunikacijo zrak–zemlja, ki uporablja razmik med kanali 8,33 kHz, določene v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 1079/2012 (8), ne veljajo niti za storitve, zagotovljene v zračnem prostoru enotnega evropskega neba zunaj evropske regije Mednarodne organizacije za civilno letalstvo (v nadaljnjem besedilu: regija EUR ICAO), kot je opredeljena v zvezku I evropskega načrta za navigacijo v zračnem prometu ICAO (dokument 7754), niti na območju z informacijami za letenje (FIR)/zgornjem območju z informacijami za letenje (UIR) Kanarskih otokov, ker se tamkajšnje lokalne razmere niso zadosten razlog, da bi bila njihova uporaba ustrezna. Ta uredba bi morala določati enako področje uporabe.

(7)

Člen 14(2) Izvedbene uredbe (EU)št. 1079/2012 določa odstopanje od obveznosti, da se vse dodelitve govornih frekvenc pretvorijo v razmik med kanali 8,33 kHz. Ta uredba ne bi smela spremeniti veljavnih odstopanj.

(8)

Zahteve, povezane z dodelitvijo spraševalnih kod mode S, določene v Uredbi Komisije (ES) št. 262/2009, ne veljajo za storitve, zagotovljene v zračnem prostoru enotnega evropskega neba zunaj regije EUR ICAO, zaradi majhne lokalne gostote prometa in geografskega položaja, kjer zračni prostor meji le na zračni prostor, za katerega so odgovorni izvajalci storitev ATM/ANS tretje države, kar utemeljuje različne lokalne dogovore o uskladitvi z okoliškimi državami nečlanicami EU. Ta uredba bi morala določati enako področje uporabe.

(9)

Zato bi bilo treba ustrezno spremeniti Izvedbeno uredbo (EU) 2017/373, uredbe (ES) št. 1032/2006, (ES) št. 633/2007 in (ES) št. 262/2009 pa razveljaviti.

(10)

Pri pripravi zahtev iz te uredbe so bili ustrezno upoštevani vsebina osrednjega načrta ATM ter komunikacijske, navigacijske in nadzorne zmogljivosti iz tega načrta.

(11)

Agencija Evropske unije za varnost v letalstvu je predlagala ukrepe v Mnenju št. 01/2023 (9) v skladu s členom 75(2), točki (b) in (c), ter členom 76(1) Uredbe (EU) 2018/1139.

(12)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega v skladu s členom 127 Uredbe (EU) 2018/1139 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe Izvedbene uredbe (EU) 2017/373

Izvedbena uredba (EU) 2017/373 se spremeni:

(1)

člen 2 se spremeni:

(a)

točka (3) se nadomesti z naslednjim:

„(3)

‚upravljavec omrežja‘ pomeni organ, ki so mu zaupane naloge, potrebne za izvedbo funkcij iz člena 6 Uredbe (ES) št. 551/2004;“;

(b)

dodajo se naslednje točke (9), (10), (11), (12) in (13):

„(9)

‚spraševalnik mode S‘ pomeni sistem, ki je sestavljen iz antene in elektronskih delov ter ki podpira klicanje posameznih zrakoplovov s spraševalniki Mode Select (v nadaljnjem besedilu: mode S);

(10)

‚ustrezni spraševalnik mode S‘ pomeni spraševalnik mode S, pri katerem je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

(a)

spraševalnik vsaj delno temelji na splošnem spraševanju in odzivih mode S za pridobitev ciljev mode S;

(b)

spraševalnik zaklene pridobljene cilje mode S kot odziv na splošno spraševanje mode S, in sicer za stalno ali izmenično, na delu ali na celotnem območju pokrivanja ali

(c)

spraševalnik uporablja večmestne komunikacijske protokole za podatkovne zveze;

(11)

‚upravljavec mode S‘ pomeni osebo, organizacijo ali podjetje, ki upravlja ali ponuja upravljanje s spraševalnikom mode S, vključno z:

(a)

izvajalci nadzornih služb;

(b)

proizvajalci spraševalnikov mode S;

(c)

operatorji aerodromov;

(d)

raziskovalnimi ustanovami;

(e)

katerim koli drugim organom za upravljanje spraševalnika mode S;

(12)

‚škodljive motnje‘ pomeni motnje, ki preprečujejo izpolnjevanje zahtev glede učinkovitosti;

(13)

‚program za dodelitev spraševalne kode‘ pomeni zadnji odobreni celotni sklop dodelitve spraševalne kode.“;

(2)

v člen 3 se vstavi naslednji odstavek 6a:

„6a.   Države članice zagotovijo, da uporaba oddajnika na zemlji v državi članici ne povzroči škodljivih motenj na drugih nadzornih sistemih.“

;

(3)

vstavita se naslednja člena 3e in 3f:

„Člen 3e

Dodelitev spraševalnih kod mode S

1.   Države članice zagotovijo, da se spremembe pri dodelitvi spraševalne kode zaradi posodobitve programa za dodelitev spraševalne kode v štirinajstih koledarskih dneh od prejema posodobljenega programa za dodelitev sporočijo zadevnim upravljavcem mode S, ki so jih pooblastile.

2.   Države članice dajo prek sistema za dodelitev spraševalne kode vsaj vsakih šest mesecev drugim državam članicam na voljo posodobljeno evidenco o spraševalnih kodah, ki jih dodelijo in uporabljajo ustrezni upravljavci mode S na svojem področju pristojnosti.

3.   Kadar obstaja med pokritostjo spraševalnika mode S na področju pristojnosti ene države članice in pokritostjo spraševalnika mode S na področju pristojnosti tretje države prekrivanje, mora zadevna država članica:

(a)

zagotoviti tretji državi informacije o varnostnih zahtevah v zvezi z dodelitvijo in uporabo spraševalnih kod;

(b)

sprejeti potrebne ukrepe za uskladitev uporabe spraševalnih kod s posamezno tretjo državo.

4.   Država članica izvajalce služb zračnega prometa, ki so v njeni pristojnosti, obvesti o spraševalnikih mode S, ki delujejo v okviru pristojnosti tretje države, za katere dodelitev spraševalnih kod mode S ni usklajena.

5.   Država članica preveri veljavnost zahtevkov za spraševalno kodo, prejetih od upravljavcev mode S, preden jih da na voljo preko sistema za dodelitev spraševalne kode za usklajevanje, kot je določeno v točki 15 Priloge IV k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/123 (*1).

6.   Države članice zagotovijo, da upravljavci mode S, ki niso izvajalci nadzornih služb, izpolnjujejo točko CNS.TR.205 iz Priloge VIII.

7.   Zahteve iz odstavkov 1 do 6 se ne uporabljajo v zračnem prostoru enotnega evropskega neba, ki ni del evropske regije Mednarodne organizacije za civilno letalstvo (ICAO).

Člen 3f

Uporaba zračnega prostora enotnega evropskega neba

1.   Države članice v okviru zaščite spektra zagotovijo, da sekundarni nadzorni radarski odzivnik na katerem koli zrakoplovu, ki leti nad državo članico, ni podvržen pretiranemu spraševanju, ki se prenaša prek nadzornih spraševalnikov na zemlji, ki so pri sprejemanju ali nesprejemanju odzivov dovolj močni, da presegajo najmanjši prag prejemnika sekundarnega nadzornega radarskega odzivnika. V primeru nesoglasja med državami članicami v zvezi s potrebnimi ukrepi zadevne države članice posredujejo zadevo v obravnavo Komisiji.

2.   Države članice zagotovijo, da se vse dodelitve govornih frekvenc pretvorijo v razmik med kanali 8,33 kHz. Zahteve v zvezi s pretvorbo se ne uporabljajo za dodelitve frekvenc:

(a)

ki bodo ostale v razmiku med kanali 25 kHz na naslednjih frekvencah:

(1)

frekvenca za pomoč v sili (121,5 MHz);

(2)

pomožna frekvenca za iskalne in reševalne akcije (123,1 MHz);

(3)

frekvence za digitalne povezave VHF (VDL), dodeljene za uporabo v zračnem prostoru enotnega evropskega neba;

(4)

frekvence letalskega sistema podatkovnih komunikacij in poročanja (ACARS) (131,525 MHz, 131,725 MHz in 131,825 MHz);

(b)

pri operacijah z odmaknjeno nosilno frekvenco v razmiku med kanali 25 kHz.

3.   Zahteve iz odstavka 2 ne veljajo niti v zračnem prostoru enotnega evropskega neba, ki ni del regije EUR ICAO, niti na območju z informacijami za letenje (FIR)/na zgornjem območju z informacijami za letenje (UIR) Kanarskih otokov.

4.   Veljavna ostanejo odstopanja od obveznosti, da se vse dodelitve frekvence pretvorijo v razmik med kanali 8,33 kHz v primerih, ko to le omejeno vpliva na omrežje, ki jih odobrijo države članice v skladu s členom 14(2) Izvedbene uredbe (EU) št. 1079/2012 in ki so bile sporočene Komisiji.

5.   Države članice določijo in v nacionalnih zbornikih letalskih informacij po potrebi objavijo postopke za ravnanje z zrakoplovi, ki niso opremljeni z:

(a)

odzivniki mode S sekundarnega nadzornega radarja;

(b)

radijskimi napravami, pri katerih se lahko uporablja razmik med kanali 8,33 kHz.

(*1)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/123 z dne 24. januarja 2019 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje funkcij omrežja za upravljanje zračnega prometa in o razveljavitvi Uredbe Komisije (EU) št. 677/2011 (UL L 28, 31.1.2019, str. 1).“."

(4)

Priloge I, II, III, IV, VIII, IX, X in XII se spremenijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Razveljavitev

Uredbe (ES) št. 1032/2006, (ES) št. 633/2007 in (ES) št. 262/2009 se razveljavijo.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. septembra 2023

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)   UL L 212, 22.8.2018, str. 1.

(2)  Uredba (ES) št. 552/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o interoperabilnosti evropske mreže za upravljanje zračnega prometa (uredba o interoperabilnosti) (UL L 96, 31.3.2004, str. 26).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/373 z dne 1. marca 2017 o skupnih zahtevah za izvajalce storitev upravljanja zračnega prometa/izvajanja navigacijskih služb zračnega prometa in drugih funkcij omrežja za upravljanje zračnega prometa ter njihov nadzor, razveljavitvi Uredbe (ES) št. 482/2008, izvedbenih uredb (EU) št. 1034/2011, (EU) št. 1035/2011 in (EU) 2016/1377 ter spremembi Uredbe (EU) št. 677/2011 (UL L 62, 8.3.2017, str. 1).

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/1769 z dne 12. septembra 2023 o določitvi tehničnih zahtev in upravnih postopkov za odobritev organizacij, ki projektirajo ali proizvajajo sisteme upravljanja zračnega prometa/navigacijskih služb zračnega prometa in njihove sestavne dele, ter spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2023/203 (glej stran 19 tega Uradnega lista).

(5)  Uredba Komisije (ES) št. 1032/2006 z dne 6. julija 2006 o zahtevah za avtomatske sisteme za izmenjavo podatkov o letih za namen obveščanja, koordinacije in predaje letov med enotami kontrole letenja (UL L 186, 7.7.2006, str. 27).

(6)  Uredba Komisije (ES) št. 633/2007 z dne 7. junija 2007 o zahtevah za uporabo protokola prenosa sporočila o letu, ki se uporablja za namen obveščanja, koordinacije in predaje letov med enotami kontrole letenja (UL L 146, 8.6.2007, str. 7).

(7)  Uredba Komisije (ES) št. 262/2009 z dne 30. marca 2009 o določitvi zahtev za usklajeno dodelitev in uporabo spraševalnih kod Mode S za enotno evropsko nebo (UL L 84, 31.3.2009, str. 20).

(8)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1079/2012 z dne 16. novembra 2012 o zahtevah glede razmika med govornimi kanali za enotno evropsko nebo (UL L 320, 17.11.2012, str. 14).

(9)  https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions.


PRILOGA

Priloge I, II, III, IV, VIII, IX, X in XII k Izvedbeni uredbi (EU) 2017/373 se spremenijo:

(1)

Priloga I se spremeni:

(a)

vstavi se naslednja točka (30a):

„(30a)

‚oprema ATM/ANS‘ pomeni sestavne dele ATM/ANS, kot so opredeljeni v členu 3(6) Uredbe (EU) 2018/1139, in sisteme ATM/ANS, kot so opredeljeni v členu 3(7) navedene uredbe, razen sestavnih delov v zraku, za katere velja Uredba Komisije (EU) št. 748/2012 (*1);

(*1)  Uredba Komisije (EU) št. 748/2012 z dne 3. avgusta 2012 o določitvi izvedbenih določb za certificiranje zrakoplovov in sorodnih proizvodov, delov in naprav glede plovnosti in okoljske ustreznosti ter potrjevanje projektivnih in proizvodnih organizacij (UL L 224, 21.8.2012, str. 1);“;"

(b)

vstavi se naslednja točka (34a):

„(34a)

‚meja‘ je vodoravna ali navpična ravnina, ki razmejuje zračni prostor, v katerem enota ATC zagotavlja storitve zračnega prometa;“;

(c)

vstavita se naslednji točki (39a) in (39b):

„(39a)

‚koordinacijski podatki‘ so podatki, ki so pomembni za delovno osebje v povezavi s postopkom obveščanja, koordinacije in predaje letov ter s postopkom civilno-vojaške koordinacije;

(39b)

‚koordinacijska točka‘ (coordination point; v nadaljnjem besedilu: COP) je točka na ali ob meji, ki jo uporabljajo enote ATC pri postopkih koordinacije ter se nanjo sklicujejo;“;

(d)

vstavi se naslednja točka (40a):

„(40a)

‚storitev podatkovnih zvez‘ pomeni nabor povezanih transakcij upravljanja zračnega prometa, ki jih podpirajo komunikacije podatkovnih zvez zrak–zemlja, ki imajo jasno določen operativni cilj ter se začnejo in končajo z operativnim dogodkom;“;

(e)

vstavi se naslednja točka (46a):

„(46a)

‚ustrezna spraševalna koda‘ pomeni kodo med kodami II in kodami SI, razen:

(a)

kode II z vrednostjo 0;

(b)

spraševalne(-ih) kode(-), rezervirane(-ih) za vojaške organe, vključno z medvladnimi organizacijami ter zlasti kodami, ki jih upravlja in razporeja Severnoatlantska zveza;“;

(f)

vstavi se naslednja točka (47a):

„(47a)

‚podatki o predvidenem času in položaju‘ so koordinacijska točka, predvideni čas zrakoplova in pričakovani nivo letenja zrakoplova na koordinacijski točki;“;

(g)

vstavi se naslednja točka (62a):

„(62a)

‚izvajalni niz‘ pomeni časovno omejen niz izvajanja dodelitve spraševalne kode, s katero morajo biti usklajeni upravljavci mode S, da se preprečijo začasna navzkrižja med spraševalnimi kodami;“;

(h)

vstavi se naslednja točka (73a):

„(73a)

‚obveščena enota‘ je enota ATC, ki je sprejela informacije;“;

(i)

vstavi se naslednja točka (81a):

„(81a)

‚prevzemna enota‘ je enota kontrole letenja, ki sprejema podatke;“;

(j)

točka (88) se nadomesti z naslednjim:

„(88)

‚varnostna smernica‘ pomeni dokument, ki ga izda ali sprejme pristojni organ in ki določa:

(1)

da se izvedejo ukrepi za ponovno vzpostavitev varnosti funkcionalnega sistema ali omeji njegova operativna uporaba, kadar je dokazano, da bi bila v nasprotnem primeru lahko ogrožena varnost v letalstvu, ali

(2)

da se izvedejo ukrepi na opremi ATM/ANS, za katero velja izjava o skladnosti, izdana v skladu s členom 6 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2023/1768 (*2), da se odpravi ugotovljeno nevarno ali nezanesljivo stanje ali oboje ter ponovno zagotovita učinkovitost in interoperabilnost navedene opreme ATM/ANS, kadar dokazi kažejo, da bi bile v nasprotnem primeru ogrožene varnost, zaščita, učinkovitost ali interoperabilnost te konkretne opreme.

(*2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2023/1768 z dne 14. julija 2023 o določitvi podrobnih pravil za certificiranje sistemov upravljanja zračnega prometa/navigacijskih služb zračnega prometa in njihovih sestavnih delov ter predložitev izjav o teh sistemih in sestavnih delih (UL L 228, 15.9.2023, str. 1).“;"

(k)

vstavita se naslednji točki (107a) in (107b):

„(107a)

‚delovno mesto‘ pomeni notranjo in tehnično opremo, s katero član osebja služb zračnega prometa opravlja naloge, povezane z njegovim delom;

(107b)

‚opozorilo‘ pomeni sporočilo, ki se prikaže na delovni postaji kontrolorja, kadar odpove postopek samodejne koordinacije;“;

(2)

Priloga II se spremeni:

(a)

v točki ATM/ANS.AR.A.020 se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

Pristojni organ nemudoma uradno obvesti Agencijo o vseh večjih težavah pri izvajanju zadevnih določb Uredbe (EU) 2018/1139 ter delegiranih in izvedbenih aktov, sprejetih na podlagi Uredbe, ali uredb (ES) št. 549/2004, (ES) št. 550/2004 in (ES) št. 551/2004, ki veljajo za izvajalce storitev.“;

(b)

točka ATM/ANS.AR.A.030 se nadomesti z naslednjim:

ATM/ANS.AR.A.030 Varnostne smernice

(a)

Pristojni organ izda varnostno smernico, če ugotovi obstoj naslednjega:

(1)

nevarno stanje v funkcionalnem sistemu, ki zahteva takojšnje ukrepanje;

(2)

oprema, za katero velja izjava o skladnosti v skladu s členom 6 Delegirane uredbe (EU) 2023/1768, je v nevarnem, nezanesljivem, neučinkovitem ali neinteroperabilnem stanju, tako stanje pa bi se lahko pojavilo in razvilo tudi na drugi opremi ATM/ANS.

(b)

Varnostna smernica se pošlje zadevnim izvajalcem storitev ATM/ANS in vsebuje najmanj naslednje informacije:

(1)

navedbo nevarnega stanja;

(2)

navedbo prizadetega funkcionalnega sistema;

(3)

potrebne ukrepe in njihovo utemeljitev;

(4)

rok za izvedbo zahtevanih ukrepov;

(5)

datum začetka veljavnosti smernice.

(c)

Pristojni organ pošlje kopijo varnostne smernice Agenciji in drugim zadevnim pristojnim organom v enem mesecu od njene izdaje.

(d)

Pristojni organ preveri skladnost izvajalcev storitev ATM/ANS z varnostnimi smernicami oziroma direktivo o opremi ATM/ANS.“;

(c)

točka (a) točke ATM/ANS.AR.C.005 se nadomesti z naslednjim:

„(a)

Pristojni organ v okviru točke ATM/ANS.AR.B.001(a)(1) vzpostavi postopek, da preveri:

(1)

skladnost izvajalcev storitev z veljavnimi zahtevami iz prilog III do XIII in vsemi pogoji, ki so veljali za podelitev certifikata pred izdajo navedenega certifikata. Certifikat se izda v skladu z Dodatkom 1 k tej prilogi;

(2)

skladnost z vsemi obveznostmi v zvezi z varnostjo iz akta o določitvi, izdanega v skladu s členom 8 Uredbe (ES) št. 550/2004;

(3)

stalno skladnost izvajalcev storitev, ki jih nadzoruje, z veljavnimi zahtevami;

(4)

izvajanje ciljev glede varnosti, zaščite in interoperabilnosti, veljavnih zahtev ali drugih pogojev, navedenih v izjavi o skladnosti opreme ATM/ANS; tehničnih omejitev, omejitev glede zmogljivosti in pogojev, navedenih v certifikatih opreme ATM/ANS in/ali izjavami za opremo ATM/ANS; in varnostnih ukrepov, vključno s smernicami za opremo ATM/ANS, ki jih je kot obvezne določila Agencija v skladu s točko ATM/ANS.EQMT.AR.A.030 Priloge I k Delegirani uredbi (EU) 2023/1768;

(5)

izvajanje varnostnih smernic ter popravljalnih in izvršilnih ukrepov.“;

(d)

točka ATM/ANS.AR.C.050 se spremeni:

(i)

točke (c), (d) (e) in (f) se nadomestijo z naslednjim:

„(c)

Ugotovitev prve stopnje izda pristojni organ, če se ugotovi bistvena neskladnost z veljavnimi zahtevami iz Uredbe (EU) 2018/1139 in delegiranih in izvedbenih aktov, sprejetih na podlagi Uredbe, ter uredb (ES) št. 549/2004, (ES) št. 550/2004 in (ES) št. 551/2004 in njihovih izvedbenih pravil, s postopki in priročniki izvajalca storitev ATM/ANS, pogoji certifikata, po potrebi aktom o določitvi ali z vsebino izjave, ki znatno ogroža varnost letenja ali drugače vzbuja dvom o zmožnosti izvajalca storitev za nadaljnje izvajanje dejavnosti.

Ugotovitve prve stopnje med drugim vključujejo:

(1)

razglasitev operativnih postopkov in/ali izvajanje storitve na način, ki znatno ogroža varnost letenja;

(2)

pridobitev ali ohranjanje veljavnosti certifikata izvajalca storitev s predložitvijo ponarejenih dokazil;

(3)

dokaze o zlorabi ali nepošteni uporabi certifikata izvajalca storitev;

(4)

neimenovanje odgovornega vodje.

(d)

Ugotovitev druge stopnje izda pristojni organ, če se ugotovi kakršna koli druga neskladnost z veljavnimi zahtevami iz Uredbe (EU) 2018/1139 in delegiranih in izvedbenih aktov, sprejetih na podlagi Uredbe, ter uredb (ES) št. 549/2004, (ES) št. 550/2004 in (ES) št. 551/2004 in njihovih izvedbenih pravil, s postopki in priročniki izvajalca storitev ATM/ANS, pogoji certifikata ali vsebino izjave.

(e)

V primeru ugotovitve v okviru nadzora ali drugih postopkov pristojni organ brez poseganja v dodatne ukrepe, ki se zahtevajo v skladu z Uredbo (EU) 2018/1139 in delegiranimi in izvedbenimi akti, sprejetimi na podlagi Uredbe, ter uredbami (ES) št. 549/2004, (ES) št. 550/2004 in (ES) št. 551/2004 in njihovimi izvedbenimi pravili, pisno obvesti izvajalca storitev o ugotovitvi in zahteva popravljalne ukrepe za odpravo ugotovljene(-ih) neskladnosti.

(1)

Pri ugotovitvah prve stopnje pristojni organ sprejme takojšnje in ustrezne ukrepe in lahko, če je ustrezno, v celoti ali delno omeji, začasno odvzame ali prekliče certifikat, pri čemer zagotovi neprekinjenost storitev pod pogojem, da varnost ni ogrožena, v primeru upravljavca omrežja pa obvesti Komisijo. Sprejeti ukrepi so odvisni od razsežnosti ugotovitve in veljajo, dokler izvajalec storitev ATM/ANS ne sprejme uspešnega popravljalnega ukrepa.

(2)

Pristojni organ pri ugotovitvah druge stopnje:

(i)

odobri izvajalcu storitev rok za izvedbo popravljalnih ukrepov, vključen v akcijski načrt, ki je v skladu z vrsto ugotovitve;

(ii)

oceni popravljalni ukrep in izvedbeni načrt, ki ju predlaga izvajalec storitev, ter ju sprejme, če na podlagi ocene ugotovi, da zadostujeta za odpravo neskladnosti.

(3)

Če pri ugotovitvah druge stopnje izvajalec storitev ne predloži načrta popravljalnih ukrepov, ki je glede na ugotovitev sprejemljiv za pristojni organ, ali če izvajalec storitev teh ukrepov ne izvede v roku, ki ga je sprejel ali podaljšal pristojni organ, se ugotovitev lahko zviša na ugotovitev prve stopnje, in sprejmejo se ukrepi iz točke 1.

(f)

Če pristojni organ odkrije, da izvajalec storitev ATM/ANS v funkcionalni sistem vključuje opremo ATM/ANS, ne da bi zagotovil skladnost s točko ATM/ANS.OR.A.045(g), ob ustreznem upoštevanju potrebe po zagotovitvi varnosti in neprekinjenosti sprejme vse potrebne ukrepe za omejitev področja uporabe zadevne opreme ATM/ANS ali izvajalcem storitev ATM/ANS pod njegovim nadzorom prepove njeno uporabo.“;

(ii)

doda se naslednja točka (g):

„(g)

Pristojni organ lahko za primere, v katerih se ne zahtevajo ugotovitve prve in druge stopnje, izda opažanja.“;

(3)

Priloga III se spremeni:

(a)

v točki ATM/ANS.OR.A.045 se dodajo naslednje točke (g) do (j):

„(g)

Izvajalec storitev ATM/ANS pred vključitvijo opreme ATM/ANS v funkcionalni sistem zagotovi, da:

(1)

Agencija certificira novo ali spremenjeno opremo ATM/ANS v skladu z Delegirano uredbo (EU) 2023/1768, proizvaja pa jo odobrena organizacija za projektiranje ali proizvodnjo v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2023/1769 (*3); ali

(2)

odobrena organizacija za projektiranje prijavi novo ali spremenjeno opremo ATM/ANS v skladu z Delegirano uredbo (EU) 2023/1768, proizvaja pa jo odobrena organizacija za projektiranje ali proizvodnjo v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) 2023/1769; ali

(3)

nova ali spremenjena oprema ATM/ANS je izdana z izjavo o skladnosti v skladu s členom 6(1) Delegirane uredbe (EU) 2023/1768 ali

(4)

če za opremo ATM/ANS ne velja ugotavljanje skladnosti na podlagi Delegirane uredbe (EU) 2023/1768, je preverjeno, da posebna oprema ATM/ANS izpolnjuje veljavne specifikacije in kvalifikacije.

(h)

Izvajalec storitev ATM/ANS zagotovi, da je preverjeno, da oprema ATM/ANS izpolnjuje specifikacije proizvajalca, vključno z namestitvijo in preskusom(-i) na kraju samem.

(i)

Preden izvajalec storitev ATM/ANS da opremo ATM/ANS v uporabo, zagotovi, da spremenjeni funkcionalni sistem, v katerega je navedena oprema vključena, izpolnjuje vse veljavne zahteve, ter navede vsa odstopanja in omejitve.

(j)

Ko izvajalec storitev ATM/ANS da opremo ATM/ANS v uporabo, zagotovi, da se oprema ali spremenjena oprema ATM/ANS uvede v skladu s pogoji uporabe in vsemi veljavnimi omejitvami ter izpolnjuje vse veljavne zahteve.

(*3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/1769 z dne 12. septembra 2023 o določitvi tehničnih zahtev in upravnih postopkov za odobritev organizacij, ki projektirajo ali proizvajajo sisteme upravljanja zračnega prometa/navigacijskih služb zračnega prometa in njihove sestavne dele, ter spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2023/203 (UL L 228, 15.9.2023, str. 19).“;"

(b)

točka ATM/ANS.OR.A.060 se nadomesti z naslednjim:

ATM/ANS.OR.A.060 Takojšen odziv na varnostno težavo

(a)

Izvajalec storitev izvede vse varnostne ukrepe, vključno z varnostnimi smernicami, ki jih pristojni organ zahteva v skladu s točko ATM/ANS.AR.A.025(c).

Ko se izda varnostna smernica za odpravo stanja iz izjave o skladnosti, izdane v skladu s členom 6 Delegirane uredbe (EU) 2023/1768, izvajalec storitev ATM/ANS, razen če pristojni organ v primeru potrebe po nujnih ukrepih odloči drugače:

(1)

predlaga ustrezen popravljalni ukrep in podrobnosti o tem predlogu pošlje pristojnemu organu v odobritev;

(2)

po odobritvi pristojnega organa upošteva odobritev.“;

(c)

v točki (a) točke ATM/ANS.OR.B.005 se doda naslednja točka (8):

„(8)

postopek, s katerim se zagotovi, da projektiranje opreme ATM/ANS ali spremembe njenega projektiranja v skladu s členom 6 Delegirane uredbe (EU) 2023/1768 izpolnjujejo veljavne specifikacije, vključno s funkcijo neodvisnega preverjanja dokazovanja skladnosti, na podlagi katere izvajalec storitev ATM/ANS izda izjavo o skladnosti in povezano dokumentacijo o skladnosti v zvezi s tem.“;

(d)

točka ATM/ANS.OR.D.025 se spremeni:

(1)

točka (c) se nadomesti z naslednjim:

„(c)

Upravljavec omrežja Komisiji in Agenciji predloži letno poročilo o dejavnostih. To poročilo zajema njegovo operativno uspešnost ter pomembne dejavnosti in razvojne dosežke, zlasti na področju varnosti.“;

(2)

točka (d)(3) se nadomesti z naslednjim:

„(3)

pri upravljavcu omrežja, njegovo uspešnost glede na cilje uspešnosti iz strateškega načrta omrežja, pri čemer se dejanska uspešnost primerja z uspešnostjo iz načrta delovanja omrežja na podlagi kazalnikov uspešnosti iz načrta delovanja omrežja;“;

(4)

Priloga IV se spremeni:

(a)

točka ATS.OR.400 se nadomesti z naslednjim:

ATS.OR.400 Letalska mobilna storitev (komunikacija zrak–zemlja) – splošno

(a)

Izvajalec služb zračnega prometa pri komunikacijah zrak–zemlja za namene služb zračnega prometa uporablja glasovno ali podatkovno zvezo ali oboje.

(b)

Če komunikacije zrak–zemlja temeljijo na razmiku med kanali 8,33 kHz, izvajalec služb zračnega prometa zagotovi, da:

(1)

vsi deli opreme za govorno komunikacijo zrak–zemlja vključujejo zmogljivost delovanja v razmiku med kanali 8,33 kHz in omogočajo nastavitev na razmik med kanali 25 kHz;

(2)

vse dodelitve govornih frekvenc se spremenijo v razmik med kanali 8,33 kHz;

(3)

se postopki, ki veljajo za zrakoplove z radijskimi napravami, ki omogočajo uporabo razmika med kanali 8,33 kHz, in zrakoplove brez take opreme, če so predmet prenosa med enotami služb zračnega prometa, določijo v pisnih dogovorih med enotami ATS;

(4)

se lahko zrakoplovi, ki niso opremljeni z radijskimi napravami, ki omogočajo uporabo razmika med kanali 8,33 kHz, prilagodijo, pod pogojem, da se lahko z njimi varno ravna znotraj meja zmogljivosti sistema za upravljanje zračnega prometa na frekvencah UHF ali frekvencah z razmikom med kanali 25 kHz;

(5)

vsako leto obvestijo državo članico, ki ga je določila, o načrtih za ravnanje z državnimi zrakoplovi, ki niso opremljeni z radijskimi napravami, ki omogočajo uporabo razmika 8,33 kHz, pri čemer upoštevajo meje zmogljivosti, povezane s postopki, ki jih države članice objavijo v nacionalnih zbornikih letalskih informacij (AIP).

(c)

Izvajalec služb zračnega prometa pri uporabi neposredne dvosmerne komunikacije med pilotom in kontrolorjem preko glasovne ali podatkovne zveze za izvajanje službe kontrole zračnega prometa zagotovi naprave za zapisovanje na vseh takih komunikacijskih kanalih zrak–zemlja.

(d)

Izvajalec služb zračnega prometa pri uporabi neposredne dvosmerne komunikacije zrak–zemlja preko glasovne ali podatkovne zveze za izvajanje služb informacij za letenje, vključno z aerodromsko službo informacij za letenje (AFIS), zagotovi naprave za zapisovanje na vseh takih komunikacijskih kanalih zrak–zemlja, razen če pristojni organ ne določi drugače.“;

(b)

točka ATS.OR.415 se nadomesti z naslednjim:

ATS.OR.415 Letalska mobilna storitev (komunikacija zrak–zemlja) – služba območne kontrole

Izvajalec služb zračnega prometa zagotovi, da:

(a)

komunikacijske naprave zrak–zemlja omogočajo dvosmerno glasovno komunikacijo med enoto, ki izvaja službo območne kontrole, in ustrezno opremljenim zrakoplovom, ki leti kjer koli na kontroliranem območju ali območjih, in

(b)

komunikacijske naprave zrak–zemlja omogočajo dvosmerno podatkovno komunikacijo med enoto, ki izvaja službo območne kontrole, in ustrezno opremljenim zrakoplovom, ki leti v zračnem prostoru iz točke AUR.COM.2001 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2023/1770 (*4), da se opravljajo storitve podatkovnih zvez iz točke 1(a) točke AUR.COM.2005 navedene izvedbene uredbe.

(*4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/1770 z dne 12. septembra 2023 o določitvi določb o opremi zrakoplova, potrebni za uporabo zračnega prostora enotnega evropskega neba, in operativnih pravil v zvezi z uporabo zračnega prostora enotnega evropskega neba ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 29/2009 in izvedbenih uredb (EU) št. 1206/2011, (EU) št. 1207/2011 in (EU) št. 1079/2012 (UL L 228, 15.9.2023, str. 39)“;"

(c)

točka ATS.OR.430 se nadomesti z naslednjim:

ATS.OR.430 Letalske fiksne storitve (komunikacija zemlja–zemlja) – splošno

(a)

Izvajalec služb zračnega prometa pri komunikacijah zemlja–zemlja za namene služb zračnega prometa zagotovi uporabo komunikacije preko neposredne glasovne zveze ali podatkovne zveze ali obojega.

(b)

Kadar so komunikacije za namene usklajevanja ATC avtomatizirane, izvajalec služb zračnega prometa zagotovi, da:

(1)

se z ustreznimi sredstvi omogočijo samodejno prejemanje, shranjevanje, obdelava, izločanje in prikaz ter prenos ustreznih informacij o letu;

(2)

se napake ali nepravilnosti pri takem samodejnem usklajevanju jasno sporočijo kontrolorju ali kontrolorjem zračnega prometa, ki so odgovorni za usklajevanje letov na predajni enoti;

(3)

so ustrezna delovna mesta opozorjena o izmenjavi sistemskih informacij;

(4)

se kontrolorjem zračnega prometa zagotovijo informacije o ustreznih postopkih izmenjave sistemskih informacij;

(5)

se kontrolorjem zračnega prometa omogoči spreminjanje izmenjanih informacij o letu.“;

(d)

vstavi se naslednja točka ATS.OR.446:

ATS.OR.446 Podatki o nadzoru

(a)

Izvajalci služb zračnega prometa ne uporabljajo podatkov, pridobljenih s spraševalniki mode S, ki delujejo v okviru pristojnosti tretje države, če dodelitev spraševalne kode ni usklajena.

(b)

Izvajalci služb zračnega prometa zagotovijo potrebne zmogljivosti, ki kontrolorjem zračnega prometa omogočajo uvedbo individualne identifikacije zrakoplova z uporabo identifikacije zrakoplova z navzdolnjo povezavo, kot je podrobno pojasnjeno v Dodatku 1.

(c)

Izvajalci služb zračnega prometa zagotovijo nemoteno delovanje v zračnem prostoru v njihovi pristojnosti in na meji s sosednjimi zračnimi prostori, tako da zagotovijo ustrezne minimalne zahteve za razdvajanje zrakoplova.“;

(e)

v točki ATS.TR.230 se doda naslednja točka (c):

„(c)

Usklajevanje prenosa kontrole med enotami, ki v regiji EUR ICAO zagotavljajo službo območne kontrole, ali v primeru dogovora z drugimi enotami kontrole zračnega prometa ali med njimi podpirajo samodejni postopki, kot so opredeljeni v Dodatku 2.“;

(f)

dodata se naslednja dodatka 1 in 2:

„Dodatek 1

Individualna identifikacija zrakoplova z uporabo identifikacije zrakoplova z navzdolnjo povezavo, kot se zahteva v točki ATS.OR.446(b)

Identifikacija zrakoplova z navzdolnjo povezavo se za individualno identifikacijo zrakoplova uporablja tako:

(a)

Kadar je individualna identifikacija zrakoplova dosežena z identifikacijo zrakoplova z navzdolnjo povezavo, izvajalec služb zračnega prometa upravljavcu omrežja prijavi volumne zračnega prostora.

(b)

Kadar je individualna identifikacija zrakoplova dosežena z identifikacijo zrakoplova z navzdolnjo povezavo, se zrakoplovu dodeli razvidna koda SSR A1000.

(c)

Razen kadar je izpolnjen eden od pogojev iz točke (d), se razvidna koda SSR A1000 dodeli odhodnemu zrakoplovu ali zrakoplovu, za katerega je v skladu s točko (g) potrebna sprememba oznake, kadar veljajo naslednji pogoji:

(1)

je identifikacija zrakoplova z navzdolnjo povezavo enaka ustreznemu vnosu v načrtu leta za zadevni zrakoplov;

(2)

je upravljavec omrežja sporočil, da je določeni zrakoplov upravičen do dodelitve razvidne kode SSR A1000.

(d)

Razvidna koda SSR A1000 se ne dodeli zrakoplovu iz točke (c), če velja kateri od naslednjih pogojev:

(1)

izvajalec navigacijskih služb zračnega prometa je zaradi nenačrtovanega izpada senzorja za nadzor na tleh uvedel ukrepe ob nepredvidenih dogodkih, v skladu s katerimi je treba zrakoplovu dodeliti diskretne kode SSR;

(2)

izvajalci navigacijskih služb zračnega prometa morajo zaradi izrednih vojaških ukrepov ob nepredvidenih dogodkih dodeliti zrakoplovu diskretne kode SSR;

(3)

zrakoplov, ki je upravičen do dodelitve razvidne kode SSR A1000 v skladu s točko (c), zapusti volumen zračnega prostora iz točke (a) ali je drugače preusmerjen iz njega.

(e)

Zrakoplovom, ki jim ni dodeljena razvidna koda SSR A1000, določena v skladu s točko (c), se dodeli koda SSR, skladna s seznamom dodeljevanja oznak, o katerem so se dogovorile države članice in ki je usklajen s tretjimi državami.

(f)

Kadar je zrakoplovu dodeljena koda SSR, se ob prvi priložnosti preveri, da se potrdi, da je koda SSR, ki jo je določil pilot, enaka kodi, ki je bila dodeljena letu.

(g)

Kode SSR, dodeljene zrakoplovom, ki jih predajo izvajalci služb zračnega prometa v sosednjih državah, se samodejno preverijo, da se ugotovi, ali se lahko dodelitve obdržijo v skladu s seznamom dodeljevanja kod, o katerem so se dogovorile države članice in ki je usklajen s tretjimi državami.

(h)

S sosednjimi izvajalci navigacijskih služb zračnega prometa, ki omogočajo individualno identifikacijo zrakoplova z uporabo diskretnih kod SSR, se sklenejo formalni dogovori z najmanj naslednjo vsebino:

(1)

obveznost sosednjih izvajalcev navigacijskih služb zračnega prometa predajo zrakoplovi s potrjenimi diskretnimi kodami SSR, dodeljenimi v skladu s seznamom dodeljevanja kod, o katerem so se dogovorile države članice in ki je usklajen s tretjimi državami;

(2)

obveznost obveščanja sprejemnih enot o vseh opaženih nepravilnostih pri delovanju sestavnih delov nadzornih sistemov v zraku;

(i)

izvajalci služb zračnega prometa zagotovijo, da se pri dodeljevanju diskretnih kod SSR v skladu s seznamom dodeljevanja kod, o katerem so se dogovorile države članice in ki je usklajen s tretjimi državami, za uvedbo individualne identifikacije zrakoplova upošteva naslednje:

(1)

kode SSR se samodejno dodeljujejo zrakoplovom v skladu s seznamom dodeljevanja kod, o katerem so se dogovorile države članice in ki je usklajen s tretjimi državami;

(2)

kode SSR, dodeljene zrakoplovom, ki jih predajo izvajalci navigacijskih služb zračnega prometa v sosednjih državah, se preverijo, da se ugotovi, ali se lahko dodelitve obdržijo v skladu s seznamom dodeljevanja kod, o katerem so se dogovorile države članice in ki je usklajen s tretjimi državami;

(3)

kode SSR so razvrščene v različne kategorije, da se omogoči diferencirano dodeljevanje kod;

(4)

kode SSR iz različnih kategorij iz točke 3 se dodelijo v skladu s smermi letov;

(5)

ista koda SSR se večkratno sočasno dodeli letom, ki potekajo v brezkonfliktnih smereh;

(6)

kontrolorji so samodejno obveščeni o primerih nenamerno podvojenih dodelitev kod SSR.

Dodatek 2

Postopki, ki jih je treba izvajati za avtomatizirano usklajevanje, kot se zahteva v točki ATS.TR.230(c)

A.

Med enotami, ki zagotavljajo službo območne kontrole, ali v primeru dogovora z drugimi enotami kontrole zračnega prometa ali med njimi se morajo izvajati naslednji obvezni postopki:

(a)

Obveščanje

(1)

Informacije za letenje, ki se nanašajo na postopek obveščanja, vsebujejo najmanj:

(i)

identifikacijo zrakoplova,

(ii)

način in kodo SSR (če sta na voljo);

(iii)

aerodrom odhoda;

(iv)

podatke o predvidenem času in položaju;

(v)

namembni aerodrom;

(vi)

številko in tip zrakoplova;

(vii)

vrsto leta,

(viii)

zmogljivost in status opreme.

(2)

Informacije o ‚zmogljivosti in statusu opreme‘ vsebujejo najmanj zmanjšani minimalni navpični razmik (reduced vertical separation minima – RVSM) in zmogljivost z razmikom med kanali 8,33 kHz. Lahko vsebujejo druge postavke v skladu s pisnimi dogovori.

(3)

Postopek obveščanja se izvede vsaj enkrat za vsak ustrezen let, ki namerava prečkati meje, razen če je let predmet postopka obveščanja in koordinacije pred vzletom.

(4)

Merila o izpolnjevanju pogojev za čezmejno obveščanje o letih so skladna s pisnimi dogovori.

(5)

Če postopka obveščanja ni mogoče izvesti do dvostransko dogovorjenega časa pred postopkom začetne koordinacije, ga je treba vključiti v postopek začetne koordinacije.

(6)

Kadar se postopek obveščanja izvaja, se izvede pred postopkom začetne koordinacije.

(7)

Postopek obveščanja se znova izvede vsakič, ko se pred postopkom začetne koordinacije spremeni kateri koli od naslednjih podatkov:

(i)

koordinacijska točka;

(ii)

pričakovana koda SSR na točki prenosa kontrole,

(iii)

namembni aerodrom,

(iv)

tip zrakoplova,

(v)

zmogljivost in status opreme.

(8)

Če se ugotovi neskladje med prenesenimi podatki in ustreznimi podatki v sprejemnem sistemu ali če takih informacij ni na voljo ter bi bilo zato treba odpraviti napake pri nadaljnjem sprejemanju podatkov o začetni koordinaciji, se to neskladje preda v reševanje ustreznemu delovnemu položaju kontrolorja.

(9)

Časovna merila za začetek postopka obveščanja:

(i)

Postopek obveščanja se sproži v parametrskem številu minut pred predvidenim časom na koordinacijski točki.

(ii)

Parametri obveščanja se navedejo v pisnem dogovoru med zadevnimi enotami ATC.

(iii)

Parametri obveščanja se lahko določijo posamično za vsako koordinacijsko točko.

(b)

Začetna koordinacija

(1)

Za let, pri katerem se izvaja začetna koordinacija, so dogovorjeni pogoji o predaji leta operativno zavezujoči za obe enoti kontrole zračnega prometa, razen če je koordinacija preklicana ali popravljena.

(2)

Informacije o letu, za katere velja postopek začetne koordinacije, vsebujejo najmanj:

(i)

identifikacijo zrakoplova;

(ii)

način in kodo SSR;

(iii)

aerodrom odhoda;

(iv)

podatke o predvidenem času in položaju;

(v)

namembni aerodrom;

(vi)

številko in tip zrakoplova;

(vii)

vrsto leta;

(viii)

zmogljivost in status opreme.

(3)

Informacije o ‚zmogljivosti in statusu opreme‘ vsebujejo najmanj RVSM in zmogljivost z razmikom med kanali 8,33 kHz. Lahko vsebujejo druge postavke, kot so bile dvostransko dogovorjene s pisnimi dogovori.

(4)

Postopek začetne koordinacije se izvaja za vse ustrezne lete, ki nameravajo prečkati meje.

(5)

Merila o izpolnjevanju pogojev za čezmejno začetno koordinacijo letov so skladna s pisnimi dogovori.

(6)

Postopek začetne koordinacije se, razen če je že sprožen ročno, sproži samodejno v skladu s pisnimi dogovori v:

(i)

dvostransko dogovorjenem parametrskem časovnem obdobju pred ocenjenim časom na koordinacijski točki ali

(ii)

časom, v katerem je let na dvostransko dogovorjeni razdalji od koordinacijske točke.

(7)

Postopek začetne koordinacije za let se izvede samo enkrat, razen če se začne postopek preklica koordinacije.

(8)

Po postopku preklica koordinacije se lahko postopek začetne koordinacije začne znova z isto enoto.

(9)

Dokončanje postopka začetne koordinacije, vključno s potrditvijo prevzemne enote – let se nato šteje za ‚koordiniranega‘, se prenese na predajno enoto.

(10)

Če dokončanje postopka začetne koordinacije ni potrjeno v skladu z veljavnimi zahtevami glede kakovosti storitev, se izda opozorilo na delovnem položaju kontrolorja, odgovornega za koordinacijo leta v predajni enoti.

(11)

Informacije o začetni koordinaciji morajo biti na voljo ustreznemu delovnemu položaju kontrolorja v prevzemni enoti.

(c)

Popravek koordinacije

(1)

Postopek popravka koordinacije je povezan z letom, ki je bil pred tem koordiniran.

(2)

Za let, pri katerem se izvaja postopek popravka koordinacije, so dogovorjeni pogoji o predaji leta operativno zavezujoči za obe enoti kontrole zračnega prometa, razen če je koordinacija preklicana ali so pogoji nadalje popravljeni.

(3)

Pri postopku popravka koordinacije se zagotovijo naslednje informacije za letenje, če so se spremenile:

(i)

način in kodo SSR;

(ii)

predvideni čas in nivo letenja;

(iii)

zmogljivost in status opreme.

(4)

Če je tako dvostransko dogovorjeno, se v podatkih o popravku koordinacije, če so se ti spremenili, sporoči naslednje:

(i)

koordinacijska točka;

(ii)

pot.

(5)

Postopek popravka koordinacije se lahko z enoto, ki trenutno koordinira let, izvede enkrat ali večkrat.

(6)

Postopek popravka koordinacije se izvede, če:

(i)

je razlika med predvidenim časom preleta nad koordinacijsko točko in pred tem sporočenim časom večja od dvostransko dogovorjene vrednosti;

(ii)

je nivo/so nivoji predaje, koda SSR ali zmogljivost in status opreme drugačni od prej sporočenega.

(7)

Če je tako dvostransko dogovorjeno, se postopek popravka koordinacije izvede, kadar se spremeni:

(i)

koordinacijska točka;

(ii)

pot.

(8)

Dokončanje postopka popravka koordinacije, vključno s potrditvijo prevzemne enote, se prenese na predajno enoto.

(9)

Če dokončanje postopka popravka koordinacije ni potrjeno v skladu z veljavnimi zahtevami glede kakovosti storitev, se izda opozorilo na delovnem položaju kontrolorja, odgovornega za koordinacijo leta znotraj predajne enote.

(10)

Postopek popravka koordinacije se izvede takoj po ustreznem vnosu ali posodobitvi.

(11)

Postopek popravka koordinacije se ustavi po tem, ko je let ob dvostransko določenem času/na dvostransko določeni razdalji od točke prenosa kontrole v skladu s pisnimi dogovori.

(12)

Informacije o popravku koordinacije so na voljo na ustreznem delovnem položaju kontrolorja v prevzemni enoti.

(13)

Če dokončanje postopka popravka koordinacije ni potrjeno v skladu z veljavnimi zahtevami glede kakovosti storitev, predajna enota začne ustno koordinacijo.

(d)

Preklic koordinacije

(1)

Postopek preklica koordinacije je povezan s prejšnjim postopkom obveščanja ali koordinacije, ki je preklican.

(2)

Postopek preklica koordinacije se izvede z enoto za koordiniran let, če:

(i)

enota ni več najbližja enota v zaporedju koordinacije;

(ii)

je načrt leta v oddajni enoti preklican in koordinacija ni več potrebna;

(iii)

se od prejšnje enote prejmejo informacije o preklicu koordinacije leta.

(3)

Postopek preklica koordinacije se za napovedan let lahko izvede z enoto, če:

(i)

enota ni več najbližja enota v zaporedju koordinacije;

(ii)

je načrt leta v oddajni enoti preklican in koordinacija ni več potrebna;

(iii)

se od prejšnje enote prejmejo informacije o preklicu koordinacije leta;

(iv)

ima let na poti zamudo in posodobljena ocena predvidenega časa in položaja ne more biti določena samodejno.

(4)

Dokončanje postopka preklica koordinacije, vključno s potrditvijo prevzemne enote, se prenese na predajno enoto.

(5)

Če dokončanje postopka preklica koordinacije ni potrjeno v skladu z veljavnimi zahtevami glede kakovosti storitev, se izda opozorilo na delovnem položaju kontrolorja, odgovornega za koordinacijo leta v predajni enoti.

(6)

Informacije o preklicu koordinacije so na voljo na ustreznem delovnem položaju kontrolorja v obveščeni enoti ali enoti, s katero je koordinacija preklicana.

(7)

Če dokončanje postopka popravka koordinacije ni potrjeno v skladu z veljavnimi zahtevami glede kakovosti storitev, predajna enota začne ustno koordinacijo.

(e)

Osnovni podatki o letu

(1)

Informacije, ki se nanašajo na postopek osnovnih podatkov o letu, vsebujejo najmanj:

(i)

identifikacijo zrakoplova;

(ii)

način in kodo SSR.

(2)

Vse dodatne informacije, zagotovljene v postopku osnovnih podatkov o letu, določa dvostranski sporazum.

(3)

Postopek osnovnih podatkov o letu se izvaja samodejno za vsak ustrezen let.

(4)

Merila o izpolnjevanju pogojev za osnovne podatke o letu so v skladu s pisnimi dogovori.

(5)

Dokončanje postopka osnovnih podatkov o letu, vključno s potrditvijo prevzemne enote, se prenese na oddajno enoto.

(6)

Če dokončanje postopka osnovnih podatkov o letu ni potrjeno v skladu z veljavnimi zahtevami glede kakovosti storitev, se izda opozorilo na ustreznem delovnem položaju kontrolorja v oddajni enoti.

(f)

Sprememba osnovnih podatkov o letu

(1)

Postopek spremembe osnovnih podatkov o letu je povezan z letom, pri katerem se je prej izvajal postopek osnovnih podatkov o letu.

(2)

Vse druge informacije, ki se nanašajo na postopek spremembe osnovnih podatkov o letu, in merila zanj so predmet dvostranskih sporazumov.

(3)

Postopek spremembe osnovnih podatkov o letu se izvede samo za let, prej napovedan s postopkom osnovnih podatkov o letu.

(4)

Postopek spremembe osnovnih podatkov o letu se začne samodejno v skladu z dvostransko dogovorjenimi merili.

(5)

Dokončanje postopka spremembe osnovnih podatkov o letu, vključno s potrditvijo prevzemne enote, se prenese na oddajno enoto.

(6)

Če dokončanje postopka spremembe osnovnih podatkov o letu ni potrjeno v skladu z veljavnimi zahtevami glede kakovosti storitev, se izda opozorilo na ustreznem delovnem položaju kontrolorja v oddajni enoti.

(7)

Informacije o spremembi osnovnih podatkov o letu so na voljo na ustreznem delovnem položaju kontrolorja v oddajni enoti.

B.

Če se zadevne enote medsebojno dogovorijo o izvedbi postopkov obveščanja pred vzletom, spremembe frekvence ali ročnega prevzema komunikacije, so postopki naslednji:

(a)

Obveščanje in koordinacija pred vzletom

(1)

Informacije, ki se nanašajo na postopek obveščanja in koordinacije pred vzletom, vsebujejo najmanj:

(i)

identifikacijo zrakoplova;

(ii)

način in kodo SSR (če sta na voljo);

(iii)

aerodrom odhoda;

(iv)

predvideni čas vzleta ali predvideni čas in položaj, kot sta dvostransko dogovorjena;

(v)

namembni aerodrom;

(vi)

številko in tip zrakoplova.

(2)

Informacije, ki se nanašajo na postopek obveščanja in koordinacije pred vzletom, ki ga izvaja kontrolna enota terminalskega območja (TMA) ali ACC, vsebujejo naslednje:

(i)

vrsto leta;

(ii)

zmogljivost in status opreme.

(3)

Informacije o ‚zmogljivosti in statusu opreme‘ vsebujejo najmanj RVSM in zmogljivost z razmikom med kanali 8,33 kHz.

(4)

Informacije o ‚zmogljivosti in statusu opreme‘ lahko vključujejo druge postavke, dogovorjene z dvostranskimi pisnimi dogovori.

(5)

Postopek obveščanja in koordinacije pred vzletom se izvede enkrat ali večkrat za vsak ustrezen let, ki namerava prečkati mejo, če je čas leta od točke vzleta do koordinacijske točke prekratek za izvedbo postopka začetne koordinacije ali obveščanja.

(6)

Merila o izpolnjevanju pogojev za postopek čezmejnega obveščanja in koordinacije pred vzletom so skladna s pisnimi dogovori.

(7)

Postopek obveščanja in koordinacije pred vzletom se znova izvede vsakič, ko se spremeni kateri koli podatek, povezan s postopkom obveščanja in koordinacije pred vzletom.

(8)

Dokončanje postopka obveščanja in koordinacije pred vzletom, vključno s potrditvijo prevzemne enote, se prenese na predajno enoto.

(9)

Če dokončanje postopka obveščanja in koordinacije pred vzletom ni potrjeno v skladu z veljavnimi zahtevami glede kakovosti storitev, se izda opozorilo na delovnem položaju kontrolorja, odgovornega za obveščanje/koordinacijo leta v predajni enoti.

(10)

Informacije o obveščanju in koordinaciji pred vzletom so na voljo na ustreznemu delovnem položaju kontrolorja v obveščeni enoti.

(b)

Sprememba frekvence

(1)

Informacije, ki se nanašajo na postopek spremembe frekvence, vključujejo identifikacijo zrakoplova in katerega koli od naslednjih podatkov, če so na voljo:

(i)

oznako sprostitve;

(ii)

dovoljeni nivo letenja;

(iii)

dodeljeni kurz letenja/sled ali dovoljenje za direktno pot;

(iv)

dodeljeno hitrost;

(v)

dodeljeno hitrost vzpenjanja/spuščanja.

(2)

Če je dvostransko tako dogovorjeno, sprememba podatkov o frekvenci vsebuje naslednje:

(i)

trenutni položaj na sledi;

(ii)

dano frekvenco.

(3)

Postopek spremembe frekvence ročno sproži predajni kontrolor.

(4)

Predajna enota ATC se obvesti o dokončanju postopka spremembe frekvence, vključno s potrditvijo prevzemne enote.

(5)

Če dokončanje postopka spremembe frekvence ni potrjeno v skladu z veljavnimi zahtevami glede kakovosti storitev, se izda opozorilo na ustreznem delovnem položaju kontrolorja v predajni enoti ATC.

(6)

Informacije o spremembi frekvence so nemudoma na voljo prevzemnemu kontrolorju.

(c)

Ročni prevzem komunikacije

(1)

Informacije, povezane s postopkom ročnega prevzema komunikacije, vsebujejo najmanj identifikacijo zrakoplova.

(2)

Postopek ročnega prevzema komunikacije ob vzpostavitvi komunikacije začne prevzemna enota.

(3)

Prevzemna enota ATC se obvesti o dokončanju postopka ročnega prevzema komunikacije, vključno s potrditvijo predajne enote.

(4)

Če dokončanje postopka ročnega prevzema komunikacije ni potrjeno v skladu z veljavnimi zahtevami glede kakovosti storitev, se izda opozorilo na ustreznem delovnem položaju kontrolorja v prevzemni enoti ATC.

(5)

Informacije o ročnem prevzemu komunikacije se nemudoma posredujejo kontrolorju v predajni enoti.

(d)

Obveščanje o nameri prečkanja

(1)

Informacije, ki se nanašajo na postopek obveščanja o nameri prečkanja, vsebujejo najmanj:

(i)

identifikacijo zrakoplova;

(ii)

način in kodo SSR;

(iii)

številko in tip zrakoplova;

(iv)

oznako odgovornega sektorja;

(v)

pot prečkanja, vključno s predvidenimi časi in nivoji letenja za vsako točko poti.

(2)

Postopek obveščanja o nameri prečkanja ročno sproži kontrolor ali pa se sproži samodejno, kot je navedeno v pisnih dogovorih.

(3)

Obveščevalna enota se obvesti o dokončanju postopka obveščanja o nameri prečkanja, vključno s potrditvijo obveščene enote.

(4)

Če dokončanje postopka obveščanja o nameri prečkanja ni potrjeno v skladu z veljavnimi zahtevami glede kakovosti storitev, se v obveščevalni enoti izda opozorilo.

(5)

Informacije o obveščanju o nameri prečkanja so na voljo na ustreznem delovnem položaju kontrolorja v obveščeni enoti.

(e)

Zahteva za dovoljenje za prečkanje

(1)

Informacije, ki se nanašajo na zahtevo za dovoljenje za prečkanje, vsebujejo najmanj:

(i)

identifikacijo zrakoplova;

(ii)

način in kodo SSR;

(iii)

številko in tip zrakoplova;

(iv)

oznako odgovornega sektorja;

(v)

pot prečkanja, vključno s predvidenimi časi in nivoji letenja za vsako točko poti.

(2)

Če je tako dvostransko dogovorjeno, zahteva za dovoljenje za prečkanje meje vsebuje podatke o zmogljivosti in statusu opreme.

(3)

Informacije o ‚zmogljivosti in statusu opreme‘ vsebujejo najmanj zmogljivost RVSM in lahko vključujejo druge postavke, kot je dvostransko dogovorjeno.

(4)

Zahtevo za dovoljenje za prečkanje kontrolor vloži po lastni presoji v skladu s pogoji, navedenimi v pisnih dogovorih.

(5)

Enota, ki je vložila zahtevo, se obvesti o dokončanju postopka zahteve za dovoljenje za prečkanje, vključno s potrditvijo enote, ki je zahtevo prejela.

(6)

Če dokončanje zahteve za dovoljenje za prečkanje ni potrjeno v skladu z veljavnimi zahtevami glede kakovosti storitev, se izda opozorilo na ustreznem delovnem položaju kontrolorja v enoti, ki je vložila zahtevo.

(7)

Informacije, ki se nanašajo na zahtevo za dovoljenje za prečkanje, so na voljo na ustreznem delovnem položaju kontrolorja v enoti, ki prejme zahtevo.

(8)

Na postopek zahteve za dovoljenje za prečkanje meje se odgovori na enega od naslednjih načinov:

(i)

z odobritvijo podrobnosti o predlagani poti/prečkanju zračnega prostora;

(ii)

z nasprotnim predlogom, ki vključuje podrobnosti o drugi poti/prečkanju zračnega prostora, kot je navedeno v oddelku 6 spodaj, ali

(iii)

z zavrnitvijo podrobnosti o predlagani poti/prečkanju zračnega prostora;

(9)

Če operativni odgovor ni prejet v dvostransko dogovorjenem roku, se izda opozorilo na ustreznem delovnem položaju kontrolorja v enoti, ki je vložila zahtevo.

(f)

Nasprotni predlog o prečkanju

(1)

Postopek nasprotnega predloga o prečkanju je povezan z letom, ki je bil pred tem koordiniran.

(2)

Informacije, ki se nanašajo na postopek nasprotnega predloga o prečkanju, vsebujejo najmanj:

(i)

identifikacijo zrakoplova;

(ii)

pot prečkanja, vključno s predvidenimi časi in nivoji letenja za vsako točko poti.

(3)

Nasprotni predlog vključuje novi predlog nivoja letenja in/ali poti.

(4)

Enota, ki je dala nasprotni predlog, se obvesti o dokončanju postopka nasprotnega predloga o prečkanju, vključno s potrditvijo enote, ki je vložila prvotno zahtevo.

(5)

Če dokončanje postopka nasprotnega predloga o prečkanju ni potrjeno v skladu z veljavnimi zahtevami glede kakovosti storitev, se izda opozorilo na ustreznem delovnem položaju kontrolorja v enoti, ki je dala nasprotni predlog.

(6)

Informacije, ki se nanašajo na nasprotni predlog o prečkanju, so na voljo na ustreznem delovnem položaju kontrolorja v enoti, ki je prvotno vložila zahtevo.

(7)

Potrditvi uspešne obdelave informacij o nasprotnem predlogu o prečkanju v enoti, ki je prvotno vložila zahtevo, sledi operativni odgovor enote, ki je prvotno vložila zahtevo.

(8)

Operativni odgovor na nasprotni predlog o prečkanju je sprejetje ali zavrnitev.

(9)

Če operativni odgovor ni prejet v dvostransko dogovorjenem roku, se izda opozorilo na ustreznem delovnem položaju kontrolorja v enoti, ki je dala nasprotni predlog.

(g)

Preklic prečkanja

(1)

Postopek preklica prečkanja je povezan s prejšnjim postopkom obveščanja ali koordinacije, ki je bil preklican.

(2)

Postopek preklica prečkanja se sproži v enoti, odgovorni za let, kadar se zgodi kaj od naslednjega:

(i)

let, ki je bil napovedan s postopkom osnovnih podatkov o letu, zdaj ne bo vstopil v zračni prostor obveščene enote ali pa ni več pomemben za obveščeno enoto;

(ii)

prečkanje se ne bo izvedlo na poti, ki je navedena v obvestilu o nameri prečkanja;

(iii)

prečkanje se ne bo izvedlo v skladu s pogoji, o katerih se še dogovarja, ali v skladu s pogoji, ki so bili sprejeti po dialogu o prečkanju zračnega prostora.

(3)

Postopek preklica prečkanja se sproži samodejno ali pa ga ročno sproži kontrolor v skladu s pisnimi dogovori.

(4)

Enota, ki je preklicala prečkanje, se obvesti o dokončanju postopka preklica prečkanja, vključno s potrditvijo obveščene/zaprošene enote.

(5)

Če dokončanje postopka preklica prečkanja ni potrjeno v skladu z veljavnimi zahtevami glede kakovosti storitev, se izda opozorilo na ustreznem delovnem mestu v enoti, ki je preklicala prečkanje.

(6)

Informacije, ki se nanašajo na postopek preklica prečkanja, so na voljo na ustreznem delovnem položaju kontrolorja v obveščeni/zaprošeni enoti.

C.

Med enotami, ki zagotavljajo službe območne kontrole za opravljanje storitev podatkovnih zvez iz točke AUR.COM.2005(1)(a) Izvedbene uredbe (EU) 2023/1770, ali v primeru dogovora z drugimi enotami ali med njimi se avtomatizirajo naslednji postopki:

(a)

Posredovanje prijave podatkov o letih

(1)

Informacije, ki se nanašajo na postopek posredovanja prijave podatkov o letih, vsebujejo najmanj:

(i)

identifikacijo zrakoplova;

(ii)

aerodrom odhoda;

(iii)

namembni aerodrom;

(iv)

vrsto prijave podatkov o letih;

(v)

parametre prijave podatkov o letih.

(2)

Za vsak prijavljen let podatkovne zveze, ki namerava prečkati mejo, se izvede en postopek posredovanja prijave podatkov o letih.

(3)

Postopek posredovanja prijave podatkov o letih se, kot je določeno v skladu s pisnimi dogovori, sproži ob zgodnejšem od časov, navedenih v nadaljevanju, ali čim prej po tem času:

(i)

parametrskim številom minut pred predvidenim časom na koordinacijski točki;

(ii)

časom, v katerem je let na dvostransko dogovorjeni razdalji od koordinacijske točke.

(4)

Merila o izpolnjevanju pogojev za postopek posredovanja prijave podatkov o letih so v skladu s pisnimi dogovori.

(5)

Informacije o posredovanju prijave podatkov o letih se vključijo skupaj z ustreznimi informacijami o letu v prevzemni enoti.

(6)

Status prijavljenega leta je prikazan na ustreznem delovnem položaju kontrolorja v prevzemni enoti.

(7)

Predajna enota se obvesti o dokončanju postopka posredovanja prijave podatkov o letih, vključno s potrditvijo prevzemne enote.

(8)

Če dokončanje postopka posredovanja prijave podatkov o letih ni potrjeno v skladu z veljavnimi zahtevami glede kakovosti storitev, se vloži zahteva za vzpostavitev povezave zrakoplova preko podatkovne zveze zrak–zemlja.

(b)

Obveščanje naslednjega organa

(1)

Informacije, ki se nanašajo na postopek obveščanja naslednjega organa, vsebujejo najmanj:

(i)

identifikacijo zrakoplova;

(ii)

aerodrom odhoda;

(iii)