ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 213

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 66
30. avgust 2023


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Komisije (EU) 2023/1665 z dne 28. avgusta 2023 o popravku Sklepa (EU) 2023/1409 o navodilih centralnemu administratorju registra Unije, naj državam članicam in Združenemu kraljestvu vrne presežek Unije ob koncu drugega ciljnega obdobja Kjotskega protokola

1

 

 

AKTI, KI JIH SPREJMEJO ORGANI, USTANOVLJENI Z MEDNARODNIMI SPORAZUMI

 

*

Sklep Skupnega odbora EU/ICAO z dne 25. maja 2023 o spremembi delovnega načrta med Evropsko unijo in Mednarodno organizacijo civilnega letalstva v zvezi s sodelovanjem na področju poročanja o nesrečah in incidentih v civilnem letalstvu [2023/1666]

4

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

SKLEPI

30.8.2023   

SL

Uradni list Evropske unije

L 213/1


SKLEP KOMISIJE (EU) 2023/1665

z dne 28. avgusta 2023

o popravku Sklepa (EU) 2023/1409 o navodilih centralnemu administratorju registra Unije, naj državam članicam in Združenemu kraljestvu vrne presežek Unije ob koncu drugega ciljnega obdobja Kjotskega protokola

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Sklepa Sveta (EU) 2015/1339 z dne 13. julija 2015 o sklenitvi, v imenu Evropske unije, spremembe iz Dohe Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja in skupnem izpolnjevanju obveznosti v okviru te spremembe (1) ter zlasti člena 4 Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Po sprejetju Sklepa Komisije (EU) 2023/1409 (2), je Komisija ugotovila napako pri izračunu neto presežka Unije.

(2)

Za zagotovitev pravne varnosti je treba navedeni sklep Komisije popraviti in nadomestiti njegovo prilogo, kar zadeva skupni znesek presežka Unije in dodeljenega presežka Unije držav članic.

(3)

Po prenosu deleža prihodkov v Prilagoditveni sklad je v registru Unije neto presežek Unije v višini 2 156 103 762 enot dodeljene količine namesto 2 215 147 885 iz navedenega sklepa Komisije z dne 4. julija 2023. Te enote bi bilo treba vrniti državam članicam in Združenemu kraljestvu (3) v skladu s pravili iz člena 4(2) Sklepa (EU) 2015/1339.

(4)

Ta sklep bi moral začeti veljati na dan objave, zato da bi se presežek Unije vrnil državam članicam pred 9. septembrom 2023, ko se izteče dodatno obdobje za izpolnitev obveznosti iz Kjotskega protokola –

SKLENILA:

Člen 1

Priloga k Sklepu (EU) 2023/1409 se nadomesti s Prilogo k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 28. avgusta 2023

Za Komisijo

Maroš ŠEFČOVIČ

izvršni podpredsednik


(1)  UL L 207, 4.8.2015, str. 1.

(2)  Sklep Komisije (EU) 2023/1409 z dne 4. julija 2023 o navodilih centralnemu administratorju registra Unije, naj državam članicam in Združenemu kraljestvu vrne presežek Unije ob koncu drugega ciljnega obdobja Kjotskega protokola (UL L 170, 5.7.2023, str. 100).

(3)  UL C 384I, 12.11.2019, str. 59.


PRILOGA

Priloga k Sklepu (EU) 2023/1409 se spremeni:

Države članice in Združeno kraljestvo

Enote dodeljene količine dodeljenega presežka Unije

Belgija

20 450 588

Bolgarija

126 141 099

Češka

133 267 103

Danska

13 136 942

Nemčija

195 195 443

Estonija

50 771 706

Irska

11 354 436

Grčija

15 894 130

Španija

58 409 926

Francija

99 661 294

Hrvaška

7 182 633

Italija

79 680 094

Ciper

1 568 619

Latvija

40 100 861

Litva

70 430 898

Luksemburg

2 406 891

Madžarska

107 256 218

Malta

307 434

Nizozemska

30 412 409

Avstrija

13 412 151

Poljska

298 687 162

Portugalska

13 296 395

Romunija

490 413 095

Slovenija

3 286 845

Slovaška

75 013 997

Finska

8 658 264

Švedska

13 218 840

Združeno kraljestvo

176 488 289

Skupaj

2 156 103 762


AKTI, KI JIH SPREJMEJO ORGANI, USTANOVLJENI Z MEDNARODNIMI SPORAZUMI

30.8.2023   

SL

Uradni list Evropske unije

L 213/4


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EU/ICAO

z dne 25. maja 2023

o spremembi delovnega načrta med Evropsko unijo in Mednarodno organizacijo civilnega letalstva v zvezi s sodelovanjem na področju poročanja o nesrečah in incidentih v civilnem letalstvu [2023/1666]

SKUPNI ODBOR EU/ICAO JE –

ob upoštevanju Memoranduma o sodelovanju med Evropsko unijo in ICAO, ki zagotavlja okvir za krepitev sodelovanja, podpisanega v Montrealu in Bruslju 28. aprila oziroma 4. maja 2011, ter zlasti člena 3.3 in člena 7.3(c) Memoranduma;

ob upoštevanju Priloge o varnosti v letalstvu k Memorandumu o sodelovanju in zlasti člena 3.1 Priloge;

ob upoštevanju globalnega načrta za varnost v letalstvu (GASP) ICAO (dokument ICAO 10004) in globalnih pobud za varnost (GSI);

ob upoštevanju globalnega časovnega načrta za varnost v letalstvu (GASR, 2006) v zvezi z izvajanjem mednarodne izmenjave podatkov/globalnim sistemom sporočanja podatkov;

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 376/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o poročanju, analizi in spremljanju dogodkov v civilnem letalstvu, spremembi Uredbe (EU) št. 996/2010 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2003/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta in uredb Komisije (ES) št. 1321/2007 in (ES) št. 1330/2007 (1);

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 996/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. oktobra 2010 o preiskavah in preprečevanju nesreč in incidentov v civilnem letalstvu ter razveljavitvi Direktive 94/56/ES (2);

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2018/1139 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2018 o skupnih pravilih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu ter spremembi uredb (ES) št. 2111/2005, (ES) št. 1008/2008, (EU) št. 996/2010, (EU) št. 376/2014 ter direktiv 2014/30/EU in 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi uredb (ES) št. 552/2004 in (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Sveta (EGS) št. 3922/91 (3);

ob upoštevanju dejstva, da opredelitve iz taksonomije ICAO za poročanje o nesrečah in incidentih (Accident/Incident Data Reporting – ADREP) temeljijo predvsem na standardih in priporočenih praksah, priročnikih ter smernicah ICAO;

ob upoštevanju dejstva, da morajo uporabniki taksonomije ADREP in Evropskega koordinacijskega centra za sisteme poročanja o nesrečah in incidentih (ECCAIRS) v državah članicah ICAO nadalje uporabljati informacije, pridobljene z zbiranjem, analizo in izmenjavo podatkov, za opredelitev groženj za varnost in prispevajočih dejavnikov na svetovni ravni;

ob upoštevanju dejstva, da sta varnost zračnega prometa in napredek na področju harmonizacije mednarodnega civilnega letalstva odvisna od priznanih standardov, kot je sistem ADREP, ter ob priznavanju pomena vzajemne pomoči in sodelovanja na področju upravljanja varnosti in sistemov podatkovnih zbirk;

ob upoštevanju obveznosti Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu (EASA) v Evropski uniji, da Evropski komisiji pomaga pri upravljanju evropskega centralnega odložišča, v katerem so shranjena vsa poročila o dogodkih, zbrana v Evropski uniji, in zlasti pri njeni nalogi, da razvije in vzdržuje novo različico zbirke programske opreme ECCAIRS, imenovano ECCAIRS 2;

ob upoštevanju dejstva, da je EASA s 1. januarjem 2021 prevzela vse funkcije, ki jih je v zvezi z zbirko programske opreme ECCAIRS izvajal Generalni direktorat Evropske komisije Skupno raziskovalno središče (JRC);

ob upoštevanju dejstva, da je Skupni odbor 10. marca 2022 sprejel delovni načrt, v skladu s katerim EASA opravlja funkcije, povezane z zbirko programske opreme ECCAIRS;

ob upoštevanju potrebe po določitvi področij sodelovanja med ICAO in EASA pri podpiranju izvajanja ECCAIRS 2, v tem primeru področij, povezanih z usposabljanjem in podpornimi dejavnostmi, ki spadajo v okvir tega delovnega načrta –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sprejmejo se spremembe delovnega načrta, podpisanega 10. marca 2022 v Montréalu, v zvezi s sodelovanjem na področju poročanja o nesrečah in incidentih v civilnem letalstvu, ki so priložene temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

Za skupni odbor EU/ICAO

predsednika [le podpisa]


(1)  UL L 122, 24.4.2014, str. 18.

(2)  UL L 295, 12.11.2010, str. 35.

(3)  UL L 212, 22.8.2018, str. 1.


PRILOGA

DELOVNI NAČRT MED MEDNARODNO ORGANIZACIJO CIVILNEGA LETALSTVA IN EVROPSKO UNIJO

V ZVEZI S SODELOVANJEM NA PODROČJU POROČANJA O NESREČAH IN INCIDENTIH V CIVILNEM LETALSTVU

Delovni načrt se spremeni:

1)

odstavek 2.2(f) se spremeni:

(a)

zadnji stavek se črta in nadomesti z naslednjim:

„Če država ICAO želi uporabiti sistem ECCAIRS 2, bo EASA poskrbela za organizacijo in sklenitev dogovora o storitvah z zadevnimi državami.“;

2)

odstavek 2.3 se spremeni:

(a)

za odstavkom 2.3(f) se vstavi nov odstavek:

„Specifične podrobnosti sodelovanja med EASA in ICAO pri usposabljanju in podpori so vključene v Dodatek 1 k temu delovnemu načrtu.“;

3)

odstavek 5.4 se spremeni:

(a)

odstavek 5.4 se črta in nadomesti z naslednjim besedilom:

„Vsaka pogodbenica obdrži lastništvo in vse pravice v zvezi s svojimi avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami, imenom, logotipi in drugo intelektualno lastnino. Vsaka pogodbenica lahko uporablja intelektualno lastnino druge pogodbenice le z njenim predhodnim pisnim dovoljenjem, razen če je v tem načrtu izrecno drugače določeno. Vsa dela, ki temeljijo na intelektualni lastnini druge pogodbenice, so izpeljana iz nje ali jo kakor koli drugače uporabljajo, se štejejo za last te pogodbenice, vključno na primer z vsemi izložki, kopijami, reprodukcijami, izboljšavami, spremembami, prilagoditvami in prevodi; ne glede na navedeno se lahko taka izpeljana dela štejejo za skupno intelektualno lastnino v skladu z odstavkom 5.5 v nadaljevanju. Pogodbenica ne bo prodala intelektualne lastnine druge pogodbenice ali iz nje proizvedla gradiva za prodajo, prav tako ne bo delno ali v celoti distribuirala ali razkrila intelektualne lastnine druge pogodbenice tretjim osebam, razen če je v tem načrtu drugače določeno.“;

4)

vstavi se nov odstavek 5.5:

„Pravice intelektualne lastnine za skupno razvito gradivo bodo pripadale obema pogodbenicama. ‚Skupna intelektualna lastnina‘ pomeni intelektualno lastnino nad proizvodi, raziskavami, podatki, analizami, informacijami in drugimi gradivi, ki jih pogodbenici skupaj razvijeta v okviru tega sodelovanja. Za vso skupno intelektualno lastnino in z njo povezane pravice veljajo naslednji pogoji:

a)

Po izteku ali odpovedi tega delovnega načrta se portfelj skupne intelektualne lastnine razdeli med pogodbenici na podlagi interesov vsake pogodbenice, kot se dogovorita na medsebojnih posvetovanjih. Če dogovora ni mogoče doseči, vsa skupna intelektualna lastnina in z njo povezane pravice ostanejo v skupni lasti pogodbenic.“;

5)

vstavi se nova točka 6. ODGOVORNOST:

„6.

ODGOVORNOST“;

6)

vstavi se nov odstavek 6.1:

„6.1

Pogodbenica ne bo v nobenem primeru odgovorna drugi pogodbenici za kakršno koli neposredno, posredno, naključno, posebno ali posledično škodo, predvidljivo ali ne, ki je posledica dejavnosti, ki so predmet tega delovnega načrta, ali je povezana s temi dejavnostmi.“;

7)

točka 6. SPREMEMBE IN ODPOVED se spremeni:

(a)

točka se preštevilči v točko 7:

„7.

SPREMEMBE IN ODPOVED“;

8)

v delovni načrt se vstavi nov dodatek:

(a)

za odstavkom 7.2 se vstavi Dodatek 1:

„DODATEK 1

SODELOVANJE MED ICAO IN EASA PRI USPOSABLJANJU IN PODPORI

1.   Cilj in področje uporabe

1.1.

Cilj tega dodatka je določiti področja sodelovanja med ICAO in EASA pri podpiranju izvajanja ECCAIRS 2. Področje uporabe tega dodatka je omejeno na dejavnosti usposabljanja in podpore, ki spadajo v okvir tega delovnega načrta, vključno z razvojem in zagotavljanjem izvedbenih svežnjev ICAO pod okriljem urada ICAO za tehnično sodelovanje, ter na druge priložnosti za sodelovanje, kot so štipendije, izmenjava strokovnega znanja na zadevnem področju ter sodelovanje pri projektih in programih za krepitev zmogljivosti tehničnega sodelovanja (v nadaljnjem besedilu skupaj: pobude).

1.2.

Podrobnosti vsake pobude bodo pisno dogovorjene med ICAO in EASA ter v skladu z določbami delovnega načrta in tega dodatka.

2.   Delovna skupina partnerstva

2.1.

ICAO in EASA bosta oblikovali delovno skupino partnerstva, ki bo na podlagi soglasja:

2.1.1.

zagotavljala smernice za razvoj in izvajanje vsake posamezne pobude, pri kateri želita sodelovati ICAO in EASA;

2.1.2.

odobrila končno različico take pobude in vse njene poznejše posodobitve;

2.1.3.

odobrila promocijo pobud in razširjanje informacij o njih;

2.1.4.

nadzorovala uspešnost sodelovanja kot celote ter

2.1.5.

preučila finančno izvedljivost izvajanja vsake posamezne pobude.

2.2.

Delovna skupina partnerstva ni uradni svet direktorjev in nima nobene kolektivne ali individualne fiduciarne obveznosti ali odgovornosti do katere koli pobude ali pogodbenice tega delovnega načrta ali EASA.

2.3.

ICAO in EASA bosta v delovno skupino partnerstva imenovali naslednje predstavnike:

2.3.1.

Glede na naravo pobud lahko ICAO imenuje direktorja urada za tehnično sodelovanje ali vodjo usposabljanja na področju svetovnega letalstva ali njuna pooblaščena predstavnika.

2.3.2.

EASA lahko za pooblaščenega predstavnika imenuje direktorja direktorata za strategijo in upravljanje varnosti ali njegovega imenovanega namestnika.

2.3.3.

ICAO in EASA lahko v delovno skupino partnerstva enakovredno imenujeta dodatne predstavnike v podporo navedenim zadevnim predstavnikom.

2.4.

Poleg izvajanja svojih pristojnosti iz odstavka 2.1 se bo delovna skupina partnerstva med celotnim trajanjem pobud po potrebi sestajala, da bi ocenila take pobude, vključno z uspešnostjo in profili posameznih pobud, uskladila ustrezne rešitve za težave ter predlagala izboljšave in spremembe pobud.

3.   Delitev nalog med ICAO in EASA

3.1.

ICAO in EASA se bosta v skladu z odstavkom 1.2 pisno dogovorili o njunih posameznih nalogah v zvezi z vsako posamezno pobudo.

3.2.

ICAO in EASA bosta prek svojih kanalov promovirali in objavljali izvedbene svežnje ali katero koli drugo pobudo ter skupaj oblikovali letni skupni načrt dejavnosti v zvezi s tem. Skupna prizadevanja glede dejavnosti bosta usklajevali ICAO in EASA, odobrila pa jih bo delovna skupina partnerstva.

3.3.

ICAO in EASA bosta sodelovali pri skupni promociji pobud na svojih spletnih mestih. Prav tako si bosta razumno prizadevali za občasno skupno trženje izvedbenih svežnjev ali katere koli druge pobude prek drugih sredstev in forumov, kar lahko vključuje:

a)

sporočila za medije,

b)

konference in delavnice, ki jih organizira ICAO ali EASA;

c)

oglase v publikacijah ICAO in EASA;

d)

elektronske biltene;

e)

družbene medije ter

f)

vse druge skupne dejavnosti, ki se štejejo za potrebne.

4.   Finančni vidiki sodelovanja

4.1.

Izvedbeni svežnji in vse druge pobude bodo razvite in ponujene na podlagi celotnega povračila stroškov, pri čemer bodo vsi izvedbeni finančni mehanizmi določeni za vsak primer posebej ob upoštevanju določb, o katerih se bosta ICAO in EASA pisno dogovorili v skladu z odstavkom 1.2.

4.2.

Izvedbeni finančni mehanizem bo za vsak izvedbeni sveženj ali katero koli drugo pobudo vključeval določbe o izvajanju, razvoju in upravljanju stroškov in prihodkov, vključno z njihovo dodelitvijo med ICAO in EASA. Prav tako bo vključeval določbe o trajanju in zgornji meji finančnih obveznosti ter o omejitvi odgovornosti, vključno z možnostjo odstopa od zadevnih obveznosti.

4.3.

Posamezen izvedbeni sveženj ali katera koli druga pobuda se ne bo izvedla, če se ICAO in EASA ne bosta pisno dogovorili o izvedbenem finančnem mehanizmu iz odstavkov 4.1 in 4.2.