ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 194

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 66
2. avgust 2023


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/1580 z dne 31. julija 2023 o tristoosemintrideseti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z organizacijama ISIL (Daiš) in Al-Kaida

1

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/1581 z dne 1. avgusta 2023 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/2470 glede pogojev uporabe novega živila terpentin iz alg Haematococcus pluvialis, bogat z astaksantinom ( 1 )

4

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/1582 z dne 1. avgusta 2023 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/2470 glede pogojev uporabe novega živila natrijeva sol 3′-sialillaktoze, proizvedena z derivatnimi sevi Escherichia coli BL21(DE3) ( 1 )

8

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/1583 z dne 1. avgusta 2023 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/2470 glede specifikacij novega živila lakto-N-neotetraoza (mikrobni vir) ( 1 )

13

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/1584 z dne 1. avgusta 2023 o ukrepih za preprečevanje naselitve in širjenja Popillia japonica Newman ter ukrepih za izkoreninjenje in zadrževanje navedenega škodljivega organizma na nekaterih razmejenih območjih ozemlja Unije

17

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep št. 253 upravnega odbora Agencije Evropske unije za železnice o notranjih pravilih glede omejitev nekaterih pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v okviru dejavnosti, ki jih izvaja Agencija Evropske unije za železnice [2023/1585]

39

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2023/1586 z dne 26. julija 2023 o harmoniziranih standardih za stroje, pripravljenih v podporo Direktivi 2006/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta

45

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2023/1587 z dne 1. avgusta 2023 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2022/1668 glede harmoniziranih standardov o zahtevah za delovanje in preskusnih metodah za električne naprave za odkrivanje in merjenje kisika ( 1 )

134

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

2.8.2023   

SL

Uradni list Evropske unije

L 194/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/1580

z dne 31. julija 2023

o tristoosemintrideseti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z organizacijama ISIL (Daiš) in Al-Kaida

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 z dne 27. maja 2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z organizacijama ISIL (Daiš) in Al-Kaida (1), ter zlasti člena 7(1)(a) in člena 7a(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 navaja osebe, skupine in subjekte, ki jih zadeva zamrznitev sredstev in gospodarskih virov iz navedene uredbe.

(2)

Odbor za sankcije Varnostnega sveta Združenih narodov je 21. julija 2023 v skladu z resolucijami Varnostnega sveta Združenih narodov 1267(1999), 1989(2011) in 2253(2015) sklenil spremeniti dva vnosa na seznamu oseb, skupin in subjektov, za katere velja zamrznitev sredstev in gospodarskih virov.

(3)

Prilogo I k Uredbi (ES) št. 881/2002 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 31. julija 2023

Za Komisijo

v imenu predsednice

generalni direktor

Generalni direktorat za finančno stabilnost, finančne storitve in unijo kapitalskih trgov


(1)  UL L 139, 29.5.2002, str. 9.


PRILOGA

Identifikacijski podatki za naslednje vnose pod naslovom „Fizične osebe“ v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremenijo:

(a)

„Yazid Sufaat (tudi (a) Joe, (b) Abu Zufar). Naslov: (a) Taman Bukit Ampang, Selangor, Malezija (prejšnji naslov), (b) Malezija. Datum rojstva: 20.1.1964. Kraj rojstva: Johor, Malezija. Državljanstvo: malezijsko. Št. potnega lista: A 10472263. Nacionalna matična št.: 640120-01-5529. Datum določitve iz člena 7d(2)(i): 9.9.2003.“

se nadomesti z naslednjim:

„Yazid Sufaat (tudi (nezanesljivo): (a) Joe, (b) Abu Zufar). Naslov: (a) Taman Bukit Ampang, država Selangor, Malezija (prejšnji naslov), (b) Malezija (v zaporu od leta 2013 do leta 2019). Datum rojstva: 20.1.1964. Kraj rojstva: Johor, Malezija. Državljanstvo: malezijsko. Št. potnega lista: A 10472263. Nacionalna matična št.: 640120-01-5529. Drugi podatki: Ustanovni član skupine Jemaah Islamiyah (JI), ki je sodeloval pri programu Al-Kaide za biološko orožje, zagotavljal podporo osebam, vpletenim v napade Al-Kaide 11. septembra 2001 v Združenih državah Amerike, in sodeloval pri bombnih napadih JI. Med letoma 2001 in 2008 je bil pridržan v Maleziji. Leta 2013 je bil aretiran v Maleziji in januarja 2016 obsojen na 7 let zapora, ker ni sporočal informacij v zvezi s terorističnimi dejanji. Zaporna kazen je bila končana 20. novembra 2019. Do 21. novembra 2021 mu je bilo odrejeno prebivanje v Selangorju v Maleziji z omejitvijo gibanja. Fotografija vključena v posebno obvestilo Varnostnega sveta Združenih narodov in Interpola. Datum določitve iz člena 7d(2)(i): 9.9.2003.“

(b)

„Faysal Ahmad Bin Ali Al-Zahrani (tudi (a) Faisal Ahmed Ali Alzahrani, (b) Abu Sarah al-Saudi (c) Abu Sara Zahrani). Datum rojstva: 19.1.1986. Državljanstvo: Saudova Arabija. Naslov: Sirska arabska republika. Številka potnega lista: (a) K142736 (potni list Saudove Arabije, izdan 14.7.2011 v Al-Khafji, Saudova Arabija), (b) G579315 (potni list Saudove Arabije). Datum določitve iz člena 7d(2)(i): 20.4.2016.“

se nadomesti z naslednjim:

„Faysal Ahmad Bin Ali Al-Zahrani (tudi (zanesljivo): Faisal Ahmed Ali Alzahrani; tudi (nezanesljivo): (a) Abu Sarah al-Saudi, (b) Abu Sara Zahrani). Datum rojstva: 19.1.1986. Državljanstvo: Saudova Arabija. Naslov: Sirska arabska republika. Številka potnega lista: (a) K142736 (potni list Saudove Arabije, izdan 14.7.2011 v Al-Khafji, Saudova Arabija), (b) nacionalna identifikacijska številka Saudove Arabije G579315. Drugi podatki: Domnevno umrl. Od maja 2015 je bil vodilni uradnik oddelka za nafto in plin Islamske države Iraka in Levanta (ISIL), ki je na seznam uvrščena kot Al-Kaida v Iraku, za provinco Al Barakah v Sirski arabski republiki. Datum določitve iz člena 7d(2)(i): 20.4.2016.“


2.8.2023   

SL

Uradni list Evropske unije

L 194/4


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/1581

z dne 1. avgusta 2023

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/2470 glede pogojev uporabe novega živila „terpentin iz alg Haematococcus pluvialis, bogat z astaksantinom“

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o novih živilih, spremembi Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Komisije (ES) št. 1852/2001 (1) in zlasti člena 12 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2015/2283 določa, da se na trg Unije lahko dajo le odobrena nova živila, vključena na seznam Unije novih živil.

(2)

Seznam Unije novih živil je bil v skladu s členom 8 Uredbe (EU) 2015/2283 vzpostavljen z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/2470 (2).

(3)

Seznam Unije iz Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2017/2470 vključuje terpentin iz alg Haematococcus pluvialis, bogat z astaksantinom, kot odobreno novo živilo.

(4)

Novo živilo „terpentin iz alg Haematococcus pluvialis, bogat z astaksantinom“, je bilo odobreno v skladu s členom 5 Uredbe (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta (3) za uporabo v prehranskih dopolnilih, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta (4) in ki so namenjena splošni populaciji. Najvišje dovoljene ravni novega živila so 40–80 mg terpentina na dan, kar pomeni ≤ 8 mg astaksantina na dan.

(5)

Z Izvedbeno uredbo (EU) 2021/1377 (5) so bili spremenjeni pogoji uporabe novega živila „terpentin iz alg Haematococcus pluvialis, bogat z astaksantinom“ In sicer se je uporaba novega živila v prehranskih dopolnilih, ki vsebujejo 40–80 mg terpentina iz alg Haematococcus pluvialis, bogatega z astaksantinom, kar ustreza ravnem astaksantina do 8 mg, omejila na odrasle in mladostnike, starejše od 14 let. Sprememba je temeljila na mnenju Evropske agencije za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) o varnosti astaksantina za njegovo uporabo kot novega živila v prehranskih dopolnilih (6), v katerem je ugotovila, da je raven astaksantina do 8 mg varna samo za populacijo, starejšo od 14 let.

(6)

Družba Natural Algae Astaxanthin Association (v nadaljnjem besedilu: vložnik) je 15. decembra 2022 Komisiji v skladu s členom 10(1) Uredbe (EU) 2015/2283 predložila vlogo za spremembo pogojev uporabe terpentina iz alg Haematococcus pluvialis, bogatega z astaksantinom. Vložnik je zahteval razširitev uporabe novega živila v prehranskih dopolnilih, namenjenih otrokom, starim od treh do manj kot 10 let, na ravni 23 mg terpentina na dan (kar ustreza do 2,3 mg astaksantina na dan), in v prehranskih dopolnilih, namenjenih mladostnikom, starim od 10 do manj kot 14 let, ki vsebujejo 57 mg terpentina na dan (kar ustreza do 5,6 mg astaksantina na dan).

(7)

Komisija meni, da zahtevana sprememba pogojev uporabe terpentina iz alg Haematococcus pluvialis, bogatega z astaksantinom, ne bo imela učinka na zdravje ljudi in da ocena varnosti Agencije v skladu s členom 10(3) Uredbe (EU) 2015/2283 ni potrebna. Ob upoštevanju sprejemljivega dnevnega vnosa (v nadaljnjem besedilu: ADI) astaksantina 0,2 mg/kg telesne teže na dan in vnosa astaksantina iz osnovne prehrane, kot je navedeno v mnenju Agencije iz leta 2020, bi vnos astaksantina iz prehranskih dopolnil, kot je predlagal vložnik, privedel do skupnega vnosa astaksantina, ki ne bi presegal sprejemljivega dnevnega vnosa.

(8)

Informacije v vlogi so zadostna podlaga za ugotovitev, da so spremembe pogojev uporabe terpentina iz alg Haematococcus pluvialis, bogatega z astaksantinom, v skladu s pogoji iz člena 12 Uredbe (EU) 2015/2283 in bi jih bilo treba odobriti.

(9)

V skladu s spremembo pogojev uporabe prehranskih dopolnil, ki vsebujejo različne ravni terpentina iz alg Haematococcus pluvialis, bogatega z astaksantinom, odvisno od ciljnih starostnih skupin populacije, je treba potrošnike z ustreznim označevanjem obvestiti, da prehranskih dopolnil, ki vsebujejo novo živilo, ne smejo uživati skupine populacije, ki jim niso namenjena, in da jih ne smejo uživati dojenčki in majhni otroci. Poleg tega Komisija meni, da je primerno določiti dodatno zahtevo za označevanje, da se prepreči sočasno uživanje prehranskih dopolnil z astaksantinom, s čimer bi se lahko prekoračil sprejemljivi dnevni vnos, ki ga je določila Agencija.

(10)

Da se omeji upravno breme in nosilcem dejavnosti zagotovi dovolj časa za izpolnitev zahtev iz te uredbe, bi bilo treba določiti prehodna obdobja za prehranska dopolnila, ki vsebujejo ≤ 8,0 mg astaksantina in so namenjena splošni populaciji, starejši od 14 let, ter so bila dana na trg ali odpremljena iz tretjih držav v Unijo pred datumom začetka veljavnosti te uredbe. Pri navedenih prehodnih ukrepih bi bilo treba upoštevati varnost potrošnikov, tako da se jim zagotovijo informacije o ustrezni uporabi v skladu z zahtevami te uredbe.

(11)

Prilogo k Izvedbeni uredbi (EU) 2017/2470 bi bilo treba zato ustrezno spremeniti.

(12)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Izvedbeni uredbi (EU) 2017/2470 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

1.   Prehranska dopolnila, ki vsebujejo ≤ 8,0 mg astaksantina in so namenjena splošni populaciji, starejši od 14 let, ter so bila zakonito dana na trg pred datumom začetka veljavnosti te uredbe, se lahko tržijo do minimalnega roka trajanja ali roka uporabe.

2.   Prehranska dopolnila, ki vsebujejo ≤ 8,0 mg astaksantina in so namenjena splošni populaciji, starejši od 14 let, ter uvožena v Unijo, se lahko tržijo do minimalnega roka trajanja ali roka uporabe, kadar uvoznik takih živil lahko dokaže, da so bila odpremljena iz zadevne tretje države in so bila na poti v Unijo pred datumom začetka veljavnosti te uredbe.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. avgusta 2023

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 327, 11.12.2015, str. 1.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/2470 z dne 20. decembra 2017 o oblikovanju seznama Unije novih živil v skladu z Uredbo (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta o novih živilih (UL L 351, 30.12.2017, str. 72).

(3)  Uredba (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 1997 v zvezi z novimi živili in novimi živilskimi sestavinami (UL L 43, 14.2.1997, str. 1).

(4)  Direktiva 2002/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. junija 2002 o približevanju zakonodaj držav članic o prehranskih dopolnilih (UL L 183, 12.7.2002, str. 51).

(5)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/1377 z dne 19. avgusta 2021 o odobritvi spremembe pogojev uporabe novega živila terpentin iz alg Haematococcus pluvialis, bogat z astaksantinom, v skladu z Uredbo (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta ter o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2470 (UL L 297, 20.8.2021, str. 20).

(6)  Odbor EFSA za prehrano, nova živila in živilske alergene; Scientific Opinion on the safety of astaxanthin as a novel food in food supplements (Znanstveno mnenje o varnosti astaksantina kot novega živila v prehranskih dopolnilih). EFSA Journal 2020;18(2):5993.


PRILOGA

V Prilogi k Izvedbeni uredbi (EU) 2017/2470 se vnos za „terpentin iz alg Haematococcus pluvialis, bogat z astaksantinom“, v tabeli 1 (Odobrena nova živila) nadomesti z naslednjim:

Odobreno novo živilo

Pogoji za uporabo novih živil

Dodatne posebne zahteve za označevanje

Druge zahteve

„Terpentin iz alg Haematococcus pluvialis, bogat z astaksantinom“

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni astaksantina

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je ‚terpentin iz alg Haematococcus pluvialis, bogat z astaksantinom‘.

Na oznaki prehranskih dopolnil, ki vsebujejo terpentin iz alg Haematococcus pluvialis, bogat z astaksantinom, je navedena izjava, da:

a)

se ne smejo uživati, če se na isti dan zaužijejo druga prehranska dopolnila, ki vsebujejo astaksantin estre;

b)

jih ne smejo zaužiti dojenčki in otroci, mlajši od treh let;

c)

jih ne smejo zaužiti dojenčki in otroci, mlajši od 10 let (*1);

d)

jih ne smejo zaužiti dojenčki, otroci in mladostniki, mlajši od 14 let  (*1).

 

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES, razen za dojenčke in majhne otroke

2,3 mg astaksantina na dan za otroke, stare od treh do manj kot 10 let

5,7 mg astaksantina na dan za mladostnike, stare od 10 do manj kot 14 let

8 mg astaksantina na dan za splošno populacijo, starejše od 14 let


(*1)  Glede na starostno skupino, ki ji je prehransko dopolnilo namenjeno.“


2.8.2023   

SL

Uradni list Evropske unije

L 194/8


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/1582

z dne 1. avgusta 2023

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/2470 glede pogojev uporabe novega živila natrijeva sol 3′-sialillaktoze, proizvedena z derivatnimi sevi Escherichia coli BL21(DE3)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o novih živilih, spremembi Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Komisije (ES) št. 1852/2001 (1) in zlasti člena 12 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2015/2283 določa, da se na trg Unije lahko dajo le odobrena nova živila, vključena na seznam Unije novih živil.

(2)

Seznam Unije novih živil je bil v skladu s členom 8 Uredbe (EU) 2015/2283 vzpostavljen z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/2470 (2).

(3)

Z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/96 (3) je bilo odobreno dajanje natrijeve soli 3′-sialillaktoze, pridobljene z mikrobno fermentacijo z uporabo gensko spremenjenega seva K-12 DH1 bakterije Escherichia coli (v nadaljnjem besedilu: E. coli), kot novega živila na trg Unije v skladu z Uredbo (EU) 2015/2283.

(4)

Z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2023/113 (4) je bilo odobreno dajanje natrijeve soli 3′-sialillaktoze, pridobljene z mikrobno fermentacijo z uporabo gensko spremenjenih sevov E. coli BL21(DE3), kot novega živila na trg Unije v skladu z Uredbo (EU) 2015/2283.

(5)

Družba Chr. Hansen A/S (v nadaljnjem besedilu: vložnik) je 8. februarja 2023 Komisiji v skladu s členom 10(1) Uredbe (EU) 2015/2283 predložila vlogo za spremembo pogojev uporabe natrijeve soli 3′-sialillaktoze (v nadaljnjem besedilu: 3′-SL), pridobljene z mikrobno fermentacijo z uporabo gensko spremenjenih sevov (proizvodnega seva in opcijskega razkrojnega seva) E. coli BL21(DE3). Vložnik je zahteval zvišanje najvišje dovoljene ravni natrijeve soli 3′-SL v začetnih formulah za dojenčke, kot so opredeljene v Uredbi (EU) št. 609/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (5), s trenutno najvišje dovoljene ravni 0,23 g/kg ali l na 0,28 g/kg ali l ter razširitev uporabe natrijeve soli 3′-SL v prehranskih dopolnilih, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta (6) in ki so namenjena dojenčkom in majhnim otrokom, pri vrednostih 0,28 g/dan. Vložnik je nato 23. marca 2023 spremenil prvotno zahtevo v vlogi in iz predlaganih namenov uporabe umaknil uporabo natrijeve soli 3′-SL v prehranskih dopolnilih, namenjenih dojenčkom in majhnim otrokom.

(6)

Vložnik je zahtevo za predlagane spremembe pogojev uporabe natrijeve soli 3′-SL v začetnih formulah za dojenčke, kot so opredeljene v Uredbi (EU) št. 609/2013, utemeljil, da se na ta način najvišje dovoljene ravni uporabe natrijeve soli 3′-SL v začetnih formulah za dojenčke in posledični vnos približajo ravnem 3′-SL, ki so naravno prisotne v človeškem mleku.

(7)

Komisija meni, da zahtevana posodobitev seznama Unije glede spremembe pogojev uporabe natrijeve soli 3′-SL, proizvedene z derivatnimi sevi E. coli BL21(DE3)), ki jo predlaga vložnik, ne bo imela učinka na zdravje ljudi in da ocena varnosti Evropske agencije za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) v skladu s členom 10(3) Uredbe (EU) 2015/2283 ni potrebna. Nekoliko povečan vnos natrijeve soli 3′-SL, ki bi bil posledica zvišanja ravni uporabe v začetnih formulah za dojenčke, kot so opredeljene v Uredbi (EU) št. 609/2013, bo še vedno manjši od vnosa 3′-SL iz materinega mleka, za katerega je Agencija v svojem mnenju iz leta 2022 o natrijevi soli 3′-SL, proizvedeni z derivatnimi sevi E. coli BL21(DE3), navedla, da ne predstavlja tveganja za varnost (7). Komisija tudi meni, da bi se moralo zvišanje najvišjih ravni uporabe natrijeve soli 3′-SL v začetnih formulah za dojenčke z 0,23 g/kg ali l na 0,28 g/kg ali l odražati tudi v pogojih uporabe živil za posebne zdravstvene namene za dojenčke in majhne otroke, kot so opredeljena v Uredbi (EU) št. 609/2013, saj so najvišje ravni natrijeve soli 3′-SL v navedenih živilih povezane z najvišjimi ravnmi, ki se uporabljajo v začetnih formulah za dojenčke.

(8)

Informacije iz vloge in mnenje Agencije iz leta 2022 so zadostna podlaga za ugotovitev, da so spremembe pogojev uporabe natrijeve soli 3′-SL, proizvedene z derivatnimi sevi iz sevaE. coli BL21(DE3), v skladu s pogoji iz člena 12 Uredbe (EU) 2015/2283 in bi jih bilo treba odobriti.

(9)

Prilogo k Izvedbeni uredbi (EU) 2017/2470 bi bilo treba zato ustrezno spremeniti.

(10)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Izvedbeni uredbi (EU) 2017/2470 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. avgusta 2023

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 327, 11.12.2015, str. 1.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/2470 z dne 20. decembra 2017 o oblikovanju seznama Unije novih živil v skladu z Uredbo (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta o novih živilih (UL L 351, 30.12.2017, str. 72).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/96 z dne 28. januarja 2021 o odobritvi dajanja na trg natrijeve soli 3′-sialillaktoze kot novega živila v skladu z Uredbo (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta ter o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2470 (UL L 31, 29.1.2021, str. 201).

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/113 z dne 16. januarja 2023 o odobritvi dajanja na trg natrijeve soli 3′-sialillaktoze, proizvedene z derivatnimi sevi bakterije Escherichia coli BL21(DE3), kot novega živila ter o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/2470 (UL L 15, 17.1.2023, str. 1).

(5)  Uredba (EU) št. 609/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o živilih, namenjenih dojenčkom in majhnim otrokom, živilih za posebne zdravstvene namene in popolnih prehranskih nadomestkih za nadzor nad telesno težo ter razveljavitvi Direktive Sveta 92/52/EGS, direktiv Komisije 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES in 2006/141/ES, Direktive 2009/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter uredb Komisije (ES) št. 41/2009 in (ES) št. 953/2009 (UL L 181, 29.6.2013, str. 35).

(6)  Direktiva 2002/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. junija 2002 o približevanju zakonodaj držav članic o prehranskih dopolnilih (UL L 183, 12.7.2002, str. 51).

(7)  EFSA Journal 2022;20(5):7331.


PRILOGA

Priloga k Izvedbeni uredbi (EU) 2017/2470, tabela 1 (Odobrena nova živila) se vnos za natrijevo sol 3′-sialillaktoze („3′-SL“) (proizvedeno z derivatnimi sevi E. coli BL21(DE3)) nadomesti z naslednjim:

Odobreno novo živilo

Pogoji za uporabo novih živil

Dodatne posebne zahteve za označevanje

Druge zahteve

Varstvo podatkov

Natrijeva sol 3′-sialillaktoze (‚3′-SL‘)

(proizvedena z derivatnimi sevi E. coli BL21(DE3))

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je ‚natrijeva sol 3′-sialillaktoze‘.

Označevanje prehranskih dopolnil, ki vsebujejo natrijevo sol 3′-sialillaktoze (3′-SL), vključuje izjavo, da:

(a)

jih ne smejo uživati otroci, mlajši od treh let;

(b)

se ne smejo uporabljati, če se isti dan zaužijejo druga živila z dodano natrijevo soljo 3′-sialillaktoze.

 

Odobreno dne 6. februarja 2023. Ta vključitev temelji na pravno zaščitenih znanstvenih dokazih in znanstvenih podatkih, varovanih v skladu s členom 26 Uredbe (EU) 2015/2283.

Vložnik: ‚Chr. Hansen A/S‘, Boege Allé 10-12, 2970 Hoersholm, Danska. V obdobju varstva podatkov je dajanje novega živila natrijeva sol 3′-sialillaktoze na trg v Uniji odobreno le družbi Chr. Hansen A/S, razen če poznejši vložnik pridobi odobritev za novo živilo brez sklicevanja na pravno zaščitene znanstvene dokaze ali znanstvene podatke, varovane v skladu s členom 26 Uredbe (EU) 2015/2283, ali s privolitvijo družbe Chr. Hansen A/S.

Končni datum obdobja varstva podatkov: 6. februar 2028.“

začetne formule za dojenčke, kot so opredeljene v Uredbi (EU) št. 609/2013

0,28 g/L v končnem proizvodu, ki je pripravljen za uporabo in se kot tak trži ali se pripravi po navodilu proizvajalca

nadaljevalne formule, kot so opredeljene v Uredbi (EU) št. 609/2013

0,28 g/L v končnem proizvodu, ki je pripravljen za uporabo in se kot tak trži ali se pripravi po navodilu proizvajalca

živila na osnovi predelanih žit za dojenčke in majhne otroke ter otroška hrana za dojenčke in majhne otroke, kot so opredeljeni v Uredbi (EU) št. 609/2013

0,28 g/L ali 0,28 g/kg v končnem proizvodu, ki je pripravljen za uporabo in se kot tak trži ali se pripravi po navodilu proizvajalca

pijače na osnovi mleka in podobni izdelki, namenjeni majhnim otrokom

0,28 g/L v končnem proizvodu, ki je pripravljen za uporabo in se kot tak trži ali se pripravi po navodilu proizvajalca

živila za posebne zdravstvene namene za dojenčke in majhne otroke, kot so opredeljena v Uredbi (EU) št. 609/2013

v skladu s posebnimi prehranskimi zahtevami dojenčkov in majhnih otrok, ki so jim proizvodi namenjeni, vendar v nobenem primeru ne več kot 0,28 g/L ali 0,28 g/kg v končnem proizvodu, pripravljenem za uporabo, ki se kot tak trži ali se pripravi po navodilih proizvajalca

živila za posebne zdravstvene namene, kot so opredeljena v Uredbi (EU) št. 609/2013, razen živil za dojenčke in majhne otroke

v skladu s posebnimi prehranskimi zahtevami oseb, ki so jim proizvodi namenjeni

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES, za splošno populacijo, razen dopolnil za dojenčke in majhne otroke

0,7 g/dan


2.8.2023   

SL

Uradni list Evropske unije

L 194/13


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/1583

z dne 1. avgusta 2023

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/2470 glede specifikacij novega živila lakto-N-neotetraoza (mikrobni vir)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o novih živilih, spremembi Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Komisije (ES) št. 1852/2001 (1) in zlasti člena 12 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2015/2283 določa, da se na trg v Uniji lahko dajo le odobrena nova živila, vključena na seznam Unije.

(2)

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/2470 (2) v skladu s členom 8 Uredbe (EU) 2015/2283 vzpostavlja seznam Unije odobrenih novih živil.

(3)

Z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2016/375 (3) je bilo v skladu z Uredbo (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta (4) odobreno dajanje kemično sintetizirane lakto-N-neotetraoze kot nove živilske sestavine na trg.

(4)

Družba Glycom A/S je 1. septembra 2016 Komisijo v skladu s členom 5 Uredbe (ES) št. 258/97 uradno obvestila, da namerava na trg dati lakto-N-neotetraozo iz mikrobnega vira, proizvedeno z gensko spremenjenim sevom Escherichia coli K-12, kot novo živilsko sestavino. Na podlagi navedenega uradnega obvestila je bila lakto-N-neotetraoza iz mikrobnega vira, proizvedena z gensko spremenjenim sevom Escherichia coliK-12, vključena na seznam Unije novih živil, ko je bil seznam vzpostavljen.

(5)

Z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/1314 (5) so bile spremenjene specifikacije novega živila lakto-N-neotetraoza (mikrobni vir), proizvedenega z gensko spremenjenim sevom Escherichia coliK-12 .

(6)

Z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/912 (6) so bile spremenjene specifikacije novega živila lakto-N-neotetraoza (mikrobni vir), da bi se dovolilo dajanje lakto-N-neotetraoze, proizvedene s kombinirano aktivnostjo gensko spremenjenih sevov PS-LNnT-JBT in DS-LNnT-JBT, pridobljenih iz seva Escherichia coli BL21(DE3), na trg pod enakimi pogoji uporabe, kot so bili predhodno odobreni za lakto-N-neotetraozo.

(7)

Družba Chr. Hansen A/S (v nadaljnjem besedilu: vložnik) je 15. novembra 2022 Komisiji v skladu s členom 10(1) Uredbe (EU) 2015/2283 predložila vlogo za spremembo specifikacij lakto-N-neotetraoze (mikrobni vir), proizvedene s kombinirano aktivnostjo derivatnih sevov PS-LNnT-JBT in DS-LNnT-JBT iz seva Escherichia coli BL21(DE3). Vložnik je zahteval, da se sklicevanje na specifična gensko spremenjena derivatna seva PS-LNnT-JBT in DS-LNnT-JBT iz Escherichia coli BL21(DE3), ki se uporabljata za proizvodnjo lakto-N-neotetraoze (mikrobni vir), nadomesti s splošno navedbo obeh sevov. Poleg tega je vložnik zahteval spremembo specifikacij lakto-N-neotetraoze (mikrobni vir), tako da se lahko proizvaja z uporabo odobrenih derivatnih sevov izEscherichia coli K-12 in/ali Escherichia coli BL21(DE3), namesto sedanje omejitve, v skladu s katero se lahko uporablja bodisi odobreni derivatni sev Escherichia coli K-12 bodisi odobrena derivatna seva Escherichia coli BL21(DE3).

(8)

Vložnik je zahtevo za predlagane spremembe specifikacij lakto-N-neotetraoze (mikrobni vir), da se izrecna navedba PS-LNnT-JBT in DS-LNnT-JBT iz seva Escherichia coli BL21(DE3) nadomesti s splošnejšo navedbo proizvodnih in opcijskih razkrojnih sevov, utemeljil in navedel, da gre za natančnejši opis funkcij dveh sevov v proizvodnem procesu, kot ju je ocenila (7) Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija), ter da vložniku in drugim nosilcem živilske dejavnosti omogoča večjo prožnost pri uporabi odobrenih derivatov seva Escherichia coli BL21(DE3) v skladu s posameznimi funkcijami, namesto da bi bila proizvodnja omejena na posamezna derivatna seva PS-LNnT-JBT in DS-LNnT-JBT. Poleg tega vložnik meni, da se bodo s to spremembo odobrene specifikacije lakto-N-neotetraoze, proizvedene z derivatnima sevoma iz seva Escherichia coli BL21(DE3), tudi uskladile z odobrenimi specifikacijami drugih novih živil, proizvedenih s proizvodnim in opcijskim razkrojnim derivatnim sevom Escherichia coli BL21(D3), kjer posamezni derivatni sevi niso izrecno navedeni. Prav tako je vložnik zahtevo, da se dovoli uporaba kombinacij odobrenih derivatnih sevov iz sevov Escherichia coli, in sicer Escherichia coli K-12 in/ali Escherichia coli BL21(DE3), utemeljil kot dodatno sredstvo, ki vložniku in drugim nosilcem živilske dejavnosti omogoča prožnost pri uporabi odobrenih derivatnih sevov Escherichia coli pri proizvodnji lakto-N-neotetraoze.

(9)

Komisija meni, da zahtevana posodobitev seznama Unije glede spremembe specifikacij lakto-N-neotetraoze, ki jo predlaga vložnik, ne bo imela učinka na zdravje ljudi in da ocena varnosti Agencije v skladu s členom 10(3) Uredbe (EU) 2015/2283 ni potrebna. Matična seva Escherichia coli BL21(DE3) in K-12 ter njuni gensko spremenjeni derivatni sevi, ki se uporabljajo pri proizvodnji lakto-N-neotetraoze, so prejeli pozitivno oceno agencije (8) oz. v okviru uradnega obvestila v skladu s členom 5 Uredbe (ES) št. 258/97. Z njihovo uporabo pri proizvodnji lakto-N-neotetraoze skupaj z uporabo opcijskega razkrojnega derivatnega seva iz sevaEscherichia coli BL21(DE3) ali brez njega bo nastala lakto-N-neotetraoza v skladu z odobrenimi specifikacijami in torej to ne bo vplivalo na varnostni profil odobrenega novega živila.

(10)

Informacije iz vloge in navedeno mnenje Agencije so zadostna podlaga za ugotovitev, da so spremembe specifikacij lakto-N-neotetraoze (mikrobni vir) v skladu s pogoji iz člena 12 Uredbe (EU) 2015/2283 in bi jih bilo treba odobriti.

(11)

Prilogo k Izvedbeni uredbi (EU) 2017/2470 bi bilo treba zato ustrezno spremeniti.

(12)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Izvedbeni uredbi (EU) 2017/2470 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. avgusta 2023

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 327, 11.12.2015, str. 1.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/2470 z dne 20. decembra 2017 o oblikovanju seznama Unije novih živil v skladu z Uredbo (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta o novih živilih (UL L 351, 30.12.2017, str. 72).

(3)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/375 z dne 11. marca 2016 o odobritvi dajanja na trg lakto-N-neotetraoze kot nove živilske sestavine v skladu z Uredbo (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 70, 16.3.2016, str. 22).

(4)  Uredba (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 1997 v zvezi z novimi živili in novimi živilskimi sestavinami (UL L 43, 14.2.1997, str. 1).

(5)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1314 z dne 2. avgusta 2019 o odobritvi spremembe specifikacij novega živila lakto-N-neotetraoza, proizvedenega z Escherichia coli K-12, v skladu z Uredbo (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta ter o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2470 (UL L 205, 5.8.2019, str. 4).

(6)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/912 z dne 4. junija 2021 o odobritvi sprememb specifikacij novega živila lakto-N-neotetraoza (mikrobni vir) in spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/2470 (UL L 199, 7.6.2021, str. 10).

(7)  EFSA Journal 2020;18(11):6305.

(8)  EFSA Journal 2020;18(11):6305.


PRILOGA

Priloga k Izvedbeni uredbi (EU) 2017/2470 v tabeli 2 (Specifikacije) se vnos za lakto-N-neotetraozo (mikrobni vir) nadomesti z naslednjim:

Lakto-N-neotetraoza

(mikrobni vir)

Opredelitev

kemijsko ime: β-D-galaktopiranozil-(1→4)-2-acetamido-2-deoksi-β-D-glukopiranozil-(1→3)-β-D-galaktopiranozil-(1→4)-D-glukopiranoza

kemijska formula: C26H45NO21

št. CAS: 13007-32-4

molekulska masa: 707,63 g/mol

Opis/vir

Lakto-N-neotetraoza je bel do umazano bel prah, ki se proizvaja z mikrobiološkim postopkom z uporabo gensko spremenjenega seva Escherichia coli K-12 in/ali Escherichia coli BL21(DE3). V proizvodnem procesu se lahko za razkroj vmesnih stranskih produktov ogljikovih hidratov in preostalih začetnih substratov ogljikovih hidratov uporabi dodatni opcijski gensko spremenjeni razkrojni sev Escherichia coli BL21(DE3).

Čistost

vsebnost (brez vode): ≥ 80 %

D-Laktoza: ≤ 10,0 %

lakto-N-trioza II: ≤ 3,0 %

para-lakto-N-neoheksaoza: ≤ 5,0 %

izomer fruktoze lakto-N-neotetraoze: ≤ 1,0 %

vsota saharidov (lakto-N-neotetraoza, D-laktoza, lakto-N-trioza II, para-lakto-N-neoheksaoza, izomer fruktoze lakto-N-neotetraoze): ≥ 92 % (% m/m suhe snovi)

pH (20 °C, 5-odstotna raztopina): 4,0–7,0

voda: ≤ 9,0 %

sulfatni pepel: ≤ 1,0 %

ostanki topil (metanol): ≤ 100 mg/kg

ostanki beljakovin: ≤ 0,01 %

Mikrobiološka merila

skupno štetje aerobnih mezofilnih bakterij: ≤ 500 CFU/g

kvasovke in plesni: ≤ 50 CFU/g

ostanki endotoksinov: ≤ 10 EU/mg

CFU: kolonijske enote; EU: enote endotoksinov“


2.8.2023   

SL

Uradni list Evropske unije

L 194/17


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/1584

z dne 1. avgusta 2023

o ukrepih za preprečevanje naselitve in širjenja Popillia japonica Newman ter ukrepih za izkoreninjenje in zadrževanje navedenega škodljivega organizma na nekaterih razmejenih območjih ozemlja Unije

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 652/2014 in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES (1) ter zlasti člena 28(1), točke (d), (e), (f), (g), (h) in (i), ter člena 28(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/2072 (2) v delu B Priloge II določa seznam karantenskih škodljivih organizmov za Unijo, za katere je znano, da so navzoči na ozemlju Unije.

(2)

Popillia japonica Newman (v nadaljnjem besedilu: zadevni škodljivi organizem) je vključen na navedeni seznam, saj je znano, da je navzoč na nekaterih delih ozemlja Unije. Ta škodljivi organizem je polifag, za katerega je bilo sporočeno, da vpliva na več različnih vrst rastlin na ozemlju Unije.

(3)

Rastline, ki so prednostni gostitelji zadevnega škodljivega organizma (v nadaljnjem besedilu: zadevne rastline), bi bilo treba uvrstiti na seznam in zanje bi na napadenih območjih morali veljati nekateri ukrepi za izkoreninjenje ali zadrževanje, kot je ustrezno.

(4)

Zadevni škodljivi organizem je naveden tudi v Prilogi k Delegirani uredbi Komisije (EU) 2019/1702 (3) kot prednostni škodljivi organizem.

(5)

Za zagotovitev zgodnjega ugotavljanja navzočnosti in izkoreninjenja zadevnega škodljivega organizma na ozemlju Unije bi morale države članice izvajati letne preiskave z metodami, ki so v skladu z najnovejšimi znanstvenimi in tehničnimi informacijami. Pasti so pomembna metoda zajetja zadevnega škodljivega organizma na ozemlju Unije in bi jih bilo treba obsežno uporabljati. Letne preiskave bi morale vključevati vsaj tiste rastline, ki jih zadevni škodljivi organizem najpogosteje napade (v nadaljnjem besedilu: zadevne rastline).

(6)

V skladu z Uredbo (EU) 2016/2031 mora vsaka država članica za vsak prednostni škodljivi organizem pripraviti in posodabljati načrt izrednih ukrepov. Na podlagi izkušenj iz prejšnjih izbruhov je treba sprejeti posebna pravila za izvajanje člena 25 Uredbe (EU) 2016/2031, da se zagotovi celovit načrt izrednih ukrepov v primeru ugotovitev navzočnosti zadevnega škodljivega organizma v Uniji.

(7)

Za izkoreninjenje zadevnega škodljivega organizma in preprečevanje njegovega širjenja po ozemlju Unije bi morale države članice vzpostaviti razmejena območja, ki bi morala zajemati napadeno območje in varovalni pas, z uporabo ukrepov za izkoreninjenje na navedenih območjih. Širina varovalnega pasu bi morala biti vsaj 5 km od meja napadenega območja, ob upoštevanju zmogljivosti širjenja zadevnega škodljivega organizma.

(8)

Vendar se v primerih izoliranih ugotovitev navzočnosti zadevnega škodljivega organizma vzpostavitev razmejenega območja ne bi smela zahtevati, če je zadevni škodljivi organizem takoj izkoreninjen in obstajajo dokazi, da so bile navedene rastline napadene pred vnosom na območje, na katerem je bila ugotovljena navzočnost, ali obstajajo dokazi, da se zadevni škodljivi organizem ni razmnoževal in da se ne pričakuje, da bo ugotovitev navzočnosti privedla do naselitve. To je najprimernejši pristop, če se izvedejo preiskave za potrditev odsotnosti zadevnega škodljivega organizma.

(9)

Na nekaterih območjih na ozemlju Unije zadevnega škodljivega organizma ni več mogoče izkoreniniti. Zadevnim državam članicam bi bilo zato treba dovoliti, da namesto ukrepov za izkoreninjenje uporabijo ukrepe za zadrževanje zadevnega škodljivega organizma na navedenih območjih. Navedeni ukrepi bi morali zagotoviti skrben pristop k preiskavam in bolj previdnostne ukrepe, zlasti pri opredelitvi velikosti napadenega območja in zadevnega varovalnega pasu. Varovalni pas na razmejenih območjih za zadrževanje bi moral biti širok vsaj 15 km od meja napadenega območja, kar je širše od varovalnega pasu na razmejenih območjih za izkoreninjenje, da se prepreči širjenje zadevnega škodljivega organizma na preostalo ozemlje Unije.

(10)

Države članice bi morale Komisijo in druge države članice uradno obvestiti o vsakem razmejenem območju za zadrževanje, ki ga nameravajo opredeliti ali spremeniti, da bi zagotovile pregled širjenja zadevnega škodljivega organizma na ozemlju Unije. To je potrebno za pregled te uredbe in za posodabljanje seznama razmejenih območij za zadrževanje.

(11)

Da bi se zagotovila takojšnja uporaba ukrepov za izkoreninjenje in preprečilo nadaljnje širjenje zadevnega škodljivega organizma na preostalo ozemlje Unije, bi bilo treba vsako leto ob najustreznejšem času v letu in dovolj intenzivno izvajati preiskave varovalnih pasov, pri čemer je treba upoštevati možnost pristojnih organov, da nadalje spremljajo rastline na napadenih območjih za zadrževanje.

(12)

Določbe iz te uredbe o načrtih izrednih ukrepov se morajo uporabljati od 1. avgusta 2023, da se državam članicam zagotovi dovolj časa za pripravo vsebine navedenih načrtov.

(13)

Določbe iz te uredbe o izvajanju preiskav na razmejenih območjih na podlagi splošnih smernic Evropske agencije za varnost hrane za statistično zanesljive preiskave škodljivih organizmov rastlin na podlagi tveganj (4) bi se morali uporabljati od 1. januarja 2025 za preiskave na razmejenih območjih in od 1. januarja 2026 za preiskave ozemlja Unije zunaj razmejenih območij, da imajo pristojni organi dovolj časa za načrtovanje, pripravo zasnove in dodelitev zadostnih sredstev za take preiskave.

(14)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja

Ta uredba določa ukrepe za preprečevanje naselitve in širjenja Popillia japonica Newman po ozemlju Unije, ukrepe za njegovo izkoreninjenje, kjer je ugotovljena njegova navzočnost na navedenem ozemlju, ter ukrepe za njegovo zadrževanje, kadar izkoreninjenje ni več mogoče.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(1)

„zadevni škodljivi organizem“ pomeni Popillia japonica Newman;

(2)

„gostiteljske rastline“ pomenijo vse rastline za saditev z rastnimi substrati, namenjenimi za vzdrževanje vitalnosti rastlin, razen rastlin v tkivni kulturi in vodnih rastlin;

(3)

„zadevne rastline“ pomenijo rastline za saditev z rastnimi substrati, namenjenimi za vzdrževanje vitalnosti rastlin, razen rastlin v tkivni kulturi in vodnih rastlin iz Priloge I;

(4)

„razmejeno območje za zadrževanje“ pomeni območje iz Priloge II, na katerem zadevnega škodljivega organizma ni mogoče izkoreniniti;

(5)

„informativna karta za preiskavo škodljivega organizma“ pomeni publikacijo Pest survey card on Popillia japonica (Informativna karta za preiskavo škodljivega organizma Popillia japonica(5) Evropske agencije za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija);

(6)

„splošne smernice za statistično zanesljive preiskave na podlagi tveganj“ pomenijo publikacijo Agencije General guidelines for statistically sound and risk-based surveys of plant pests (Splošne smernice za statistično zanesljive preiskave škodljivih organizmov rastlin na podlagi tveganj).

Člen 3

Preiskave ozemlja Unije zunaj razmejenih območij

1.   Pristojni organi izvajajo letne preiskave na podlagi tveganj za ugotavljanje navzočnosti zadevnega škodljivega organizma zunaj razmejenih območij na območjih ozemlja Unije, kjer navzočnost zadevnega škodljivega organizma ni znana, vendar obstaja možnost njegove naselitve, pri čemer upoštevajo informacije iz informativne karte za preiskavo škodljivega organizma.

2.   Zasnova preiskav in shema vzorčenja preiskav sta v skladu s splošnimi smernicami za statistično zanesljive preiskave škodljivih organizmov rastlin na podlagi tveganj, da se z zadostno stopnjo zaupanja ugotovi nizka stopnja navzočnosti zadevnega škodljivega organizma v zadevni državi članici.

3.   Preiskave se izvajajo:

(a)

na podlagi stopnje fitosanitarnega tveganja;

(b)

na območjih tveganja, in sicer na poljih na prostem, v sadovnjakih/vinogradih, drevesnicah, na javnih površinah, območjih s travo, kot so športna igrišča in igrišča za golf, okolice letališč, pristanišč in železniških postaj, ter v rastlinjakih in vrtnih centrih, zlasti na območjih v bližini osi prometnega omrežja, ki povezujejo območja, kjer je znana navzočnost škodljivega organizma;

(c)

ob ustreznem času v letu glede možnosti za ugotavljanje navzočnosti zadevnega škodljivega organizma, pri čemer se upoštevata biologija škodljivega organizma in navzočnost zadevnih rastlin.

4.   Preiskave obsegajo:

(a)

lov s pastmi z uporabo vab za privabljanje zadevnega škodljivega organizma ter

(b)

kadar je primerno, vizualne preglede zadevnih rastlin.

Člen 4

Načrti izrednih ukrepov

1.   Države članice v svojih načrtih izrednih ukrepov poleg elementov iz člena 25(2) Uredbe (EU) 2016/2031 zagotovijo naslednje:

(a)

ukrepe za izkoreninjenje zadevnega škodljivega organizma, kot je določeno v členu 9;

(b)

posebne zahteve glede vnosa gostiteljskih rastlin na ozemlje Unije in njihovih premikov po njem, kot so določene v prilogah VII in VIII k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/2072;

(c)

postopke za identifikacijo lastnikov zasebnih zemljišč, kjer bo treba uporabiti ukrepe v primeru ugotovitve navzočnosti zadevnega škodljivega organizma.

2.   Države članice svoje načrte izrednih ukrepov po potrebi posodobijo vsako leto do 31. decembra.

Člen 5

Vzpostavitev razmejenih območij

1.   Kadar je navzočnost zadevnega škodljivega organizma uradno potrjena, zadevna država članica nemudoma vzpostavi razmejeno območje za namene izkoreninjenja zadevnega škodljivega organizma.

2.   Pristojni organi po uradni potrditvi navzočnosti zadevnega škodljivega organizma in vzpostavitvi razmejenega območja iz odstavka 1 nemudoma določijo stopnjo napadenosti z ustreznimi vizualnimi pregledi in uporabo pasti z vabami za privabljanje zadevnega škodljivega organizma.

3.   Kadar se na podlagi rezultatov preiskav iz člena 7 ali rezultatov poizvedb iz odstavka 2 ugotovi, da je stopnja napadenosti z zadevnim škodljivim organizmom takšna, da onemogoča njegovo izkoreninjenje, pristojni organi Komisijo nemudoma uradno obvestijo o podrobnostih o novem razmejenem območju za zadrževanje, ki ga nameravajo določiti ali spremeniti, da se tako območje vključi na seznam razmejenih območij za zadrževanje iz Priloge II.

4.   Razmejena območja zajemajo naslednje:

(a)

napadeno območje, vključno z območjem, na katerem je bila uradno potrjena navzočnost zadevnega škodljivega organizma, obkroženo z območjem širine najmanj:

(i)

1 km v primeru razmejenega območja za izkoreninjenje zadevnega škodljivega organizma;

(ii)

3 km v primeru razmejenega območja za zadrževanje zadevnega škodljivega organizma ter

(b)

varovalni pas širine najmanj:

(i)

5 km prek meje napadenega območja v primeru razmejenega območja za izkoreninjenje zadevnega škodljivega organizma;

(ii)

15 km prek meje napadenega območja v primeru razmejenega območja za zadrževanje zadevnega škodljivega organizma.

5.   Pri razmejitvi razmejenih območij se upoštevajo znanstvena načela, biologija zadevnega škodljivega organizma, stopnja napadenosti, posebna porazdelitev gostiteljskih rastlin na zadevnem območju in dokazi o naselitvi zadevnega škodljivega organizma.

6.   Če se navzočnost zadevnega škodljivega organizma potrdi zunaj napadenega območja, se sprejmejo ukrepi za izkoreninjenje v skladu s členom 9, razmejitev napadenega območja in varovalnega pasu pa se ustrezno pregleda in spremeni.

Kadar je navzočnost zadevnega škodljivega organizma v varovalnem pasu razmejenega območja za zadrževanje uradno potrjena, se uporabljata člena 17 in 18 Uredbe (EU) 2016/2031, dokler pristojni organi ne ocenijo stopnje navedene napadenosti. Če se izkoreninjenje ne šteje za mogoče, se uporablja odstavek 3 tega člena.

7.   Pristojni organi na razmejenih območjih ozaveščajo javnost o nevarnosti zadevnega škodljivega organizma in ukrepih, sprejetih za preprečevanje njegovega nadaljnjega širjenja zunaj navedenih območij.

Zagotovijo, da so širša javnost in izvajalci poslovnih dejavnosti seznanjeni z razmejitvijo razmejenih območij.

Člen 6

Odstopanja od obveznosti za vzpostavitev razmejenih območij

1.   Z odstopanjem od člena 5(1) se lahko pristojni organi odločijo, da razmejenega območja ne vzpostavijo, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

obstajajo dokazi, da se zadevni škodljivi organizem ni razmnožil, ter

(b)

obstajajo dokazi, da:

(i)

je bil zadevni škodljivi organizem vnesen na območje z rastlinami, na katerih je bil ugotovljen, in da so bile navedene rastline napadene pred vnosom na zadevno območje, ali

(ii)

gre za izolirano ugotovitev, ki naj ne bi privedla do naselitve.

2.   Kadar pristojni organ uporabi odstopanje iz odstavka 1:

(a)

sprejme ukrepe za zagotavljanje takojšnjega izkoreninjenja zadevnega škodljivega organizma, da se izključi možnost njegovega širjenja;

(b)

nemudoma poveča število pasti in pogostost pregledov pasti na tem območju;

(c)

nemudoma okrepi vizualne preglede za ugotavljanje navzočnosti odraslih zadevnih škodljivih organizmov ter ob ustreznih časih pregleda travišča in tla glede navzočnosti ličink zadevnega škodljivega organizma;

(d)

v obdobju, ki zajema vsaj en življenjski cikel zadevnega škodljivega organizma in eno dodatno leto, med obdobjem letenja zadevnega škodljivega organizma redno in intenzivno izvaja preiskave na območju v širini vsaj enega kilometra okrog napadenih rastlin ali kraja, kjer je bila ugotovljena navzočnost zadevnega organizma;

(e)

izsledi izvor napadenosti in v največji možni meri razišče poti, povezane z ugotovitvijo navzočnosti zadevnega škodljivega organizma;

(f)

ozavešča javnost o nevarnosti zadevnega škodljivega organizma ter

(g)

sprejme vse druge ukrepe, ki bi lahko pripomogli k izkoreninjenju zadevnega škodljivega organizma, v skladu z ukrepi za izkoreninjenje iz člena 9.

Člen 7

Letne preiskave na razmejenih območjih

1.   Pristojni organi na razmejenih območjih izvajajo letne preiskave iz člena 19(1) Uredbe (EU) 2016/2031 za ugotavljanje navzočnosti zadevnega škodljivega organizma, pri čemer upoštevajo informacije iz informativne karte za preiskavo škodljivega organizma.

2.   Zasnova preiskav je v skladu s splošnimi smernicami za statistično zanesljive preiskave na podlagi tveganj, zasnova preiskav in shema vzorčenja, ki se uporabljata za preiskave ugotavljanja navzočnosti, pa zagotavljata, da se z vsaj 95-odstotno zanesljivostjo ugotovi 1-odstotna stopnja navzočnosti zadevnega škodljivega organizma.

3.   Letne preiskave se izvajajo:

(a)

na napadenih območjih v primeru razmejenih območij za izkoreninjenje;

(b)

v varovalnih pasovih na razmejenih območjih za izkoreninjenje in v varovalnih pasovih na razmejenih območjih za zadrževanje;

(c)

na poljih na prostem, v sadovnjakih/vinogradih, gozdovih, drevesnicah, na zasebnih vrtovih, javnih površinah, območjih s travo, kot so športna igrišča in igrišča za golf, okolice letališč, pristanišč in železniških postaj, ter v rastlinjakih in vrtnih centrih, zlasti na območjih v bližini osi prometnega omrežja, ki povezujejo območja, na katerih navzočnost zadevnega škodljivega organizma ni znana, ter

(d)

ob ustreznem času v letu glede možnosti za ugotavljanje navzočnosti zadevnega škodljivega organizma, pri čemer se upoštevata biologija zadevnega škodljivega organizma in navzočnost zadevnih rastlin.

4.   Letne preiskave obsegajo:

(a)

lov s pastmi z uporabo vab za privabljanje zadevnega škodljivega organizma v primeru preiskav, izvedenih na napadenih območjih na razmejenih območjih za izkoreninjenje;

(b)

vizualne preglede zadevnih rastlin;

(c)

vzorčenje in testiranje tal za ugotavljanje navzočnosti ličink zadevnega škodljivega organizma.

Člen 8

Odprava razmejitve

Razmejitev se lahko odpravi, če na podlagi preiskav iz člena 7 navzočnost zadevnega škodljivega organizma na razmejenem območju ni ugotovljena vsaj tri zaporedna leta.

Člen 9

Ukrepi za izkoreninjenje

1.   Pristojni organi na napadenih območjih zagotovijo, da se za izkoreninjenje zadevnega škodljivega organizma sprejmejo naslednji ukrepi:

(a)

proti odraslim zadevnim škodljivim organizmom vsaj kombinacija dveh od naslednjih ukrepov:

(i)

sistem masovnega lova s pastmi z uporabo vab, ki zagotavlja uničenje zadevnega škodljivega organizma z ustreznimi metodami;

(ii)

strategija privabljanja in pobijanja;

(iii)

ročno zajetje zadevnega škodljivega organizma, ki zagotavlja uničenje zadevnega škodljivega organizma z ustreznimi metodami;

(iv)

kemično tretiranje rastlin;

(v)

biotično zatiranje škodljivcev (kot so entomopatogene glive ali katero koli drugo učinkovito biotično zatiranje);

(vi)

kateri koli drugi ukrep, za katerega je bilo znanstveno dokazano, da je učinkovit;

(b)

proti ličinkam zadevnega škodljivega organizma vsaj kombinacija dveh od naslednjih ukrepov:

(i)

ustrezno tretiranje tal, kjer so navzoče ličinke zadevnega škodljivega organizma;

(ii)

biotično zatiranje škodljivcev (kot so entomopatogene glive ali entomopatogene nematode ali katero koli drugo učinkovito biotično zatiranje);

(iii)

prepoved namakanja travinja med pojavom odraslih zadevnih škodljivih organizmov iz tal in med njihovim obdobjem letenja;

(iv)

uporaba mehanskega mletja za uničenje ličink v tleh ob ustreznem času v letu;

(v)

lokalno uničenje močno napadenega travinja;

(c)

med obdobjem letenja zadevnega škodljivega organizma:

(i)

posebni ukrepi na letališčih, v pristaniščih in na železniških postajah za zagotovitev, da se zadevni škodljivi organizem ne vnese na zrakoplove, ladje in vlake, na podlagi posebnih postopkov za obvladovanje tveganja, ki so bili pisno sporočeni Komisiji in drugim državam članicam, ter

(ii)

prepoved premikanja netretiranih rastlinskih odpadkov zunaj napadenega območja, razen če se prevažajo v zaprtih vozilih ter se skladiščijo in kompostirajo v zaprtih prostorih zunaj napadenega območja;

(d)

prepoved premikanja zgornje plasti tal in uporabljenih rastnih substratov zunaj napadenega območja, razen če:

(i)

so bili predmet ustreznih ukrepov za izkoreninjenje zadevnega škodljivega organizma ali preprečitev napadenosti zadevnih rastlin ali

(ii)

bodo pod nadzorom pristojnih organov globoko zakopani na odlagališču, prevažali pa se bodo v zaprtih vozilih, kar bo zagotovilo, da se zadevni škodljivi organizem ne bo mogel širiti.

2.   Pristojni organi v varovalnih pasovih zagotovijo, da se zgornja plast tal, uporabljeni rastni substrati in netretirani rastlinski odpadki premikajo zunaj varovalnega pasu le, če na njih ni bila ugotovljena navzočnost zadevnega škodljivega organizma.

Člen 10

Ukrepi za zadrževanje

1.   Pristojni organi na napadenih območjih zagotovijo, da se za zadrževanje zadevnega škodljivega organizma sprejmejo naslednji ukrepi:

(a)

ukrepi za obvladovanje navzočnosti zadevnega škodljivega organizma in preprečevanje nadaljnjega širjenja s celostnim pristopom, vključno z enim ali več od naslednjih ukrepov:

(i)

sistem masovnega lova s pastmi z uporabo vab ali sistem ročnega zajetja, ki zagotavlja uničenje ulovljenih škodljivih organizmov z ustreznimi metodami, ali strategija privabljanja in pobijanja;

(ii)

biotično zatiranje škodljivcev, kot so entomopatogene glive ali entomopatogene nematode;

(iii)

kemično tretiranje rastlin in/ali ustrezno tretiranje tal;

(iv)

uporaba mehanskega mletja za uničenje ličink v tleh ob ustreznem času v letu;

(v)

mehansko uničenje rastlinja na območjih tveganja;

(b)

med obdobjem letenja zadevnega škodljivega organizma:

(i)

posebni ukrepi na letališčih, v pristaniščih in na železniških postajah za zagotovitev, da se zadevni škodljivi organizem ne vnese na zrakoplove, ladje in vlake, na podlagi posebnih postopkov za obvladovanje tveganja, ki so bili pisno sporočeni Komisiji in drugim državam članicam, ter

(ii)

prepoved premikanja netretiranih rastlinskih odpadkov zunaj napadenega območja, razen če se prevažajo v zaprtih vozilih ter se skladiščijo in kompostirajo v zaprtih prostorih zunaj napadenega območja;

(c)

prepoved premikanja zgornje plasti tal in uporabljenih rastnih substratov zunaj napadenega območja, razen če:

(i)

so bili predmet ustreznih ukrepov za izkoreninjenje zadevnega škodljivega organizma ali preprečitev napadenosti zadevnih rastlin ali

(ii)

bodo pod nadzorom pristojnih organov globoko zakopani na odlagališču, prevažali pa se bodo v zaprtih vozilih, kar bo zagotovilo, da se zadevni škodljivi organizem ne bo mogel širiti.

2.   Pristojni organi v varovalnih pasovih zagotovijo, da se zgornja plast tal, uporabljeni rastni substrati in netretirani rastlinski odpadki premikajo zunaj varovalnega pasu le, če na njih ni bila ugotovljena navzočnost zadevnega škodljivega organizma.

Člen 11

Poročanje

Države članice vsako leto do 30. aprila Komisiji in drugim državam članicam predložijo:

(a)

poročilo o ukrepih, sprejetih v predhodnem koledarskem letu v skladu s to uredbo, in o rezultatih ukrepov iz členov 5 do 10;

(b)

rezultate preiskav, izvedenih v skladu s členom 3 zunaj razmejenih območij v predhodnem koledarskem letu, z uporabo predlog iz Priloge I k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2020/1231 (6);

(c)

rezultate preiskav, izvedenih v skladu s členom 7 na razmejenih območjih v predhodnem koledarskem letu, z uporabo predlog iz Priloge III.

Člen 12

Začetek veljavnosti in datum začetka uporabe

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 3(2) se uporablja od 1. januarja 2026.

Člen 4 se uporablja od 1. avgusta 2023.

Člen 7(2) se uporablja od 1. januarja 2025.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. avgusta 2023

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 317, 23.11.2016, str. 4.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/2072 z dne 28. novembra 2019 o določitvi enotnih pogojev za izvajanje Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, kar zadeva ukrepe varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, ter razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 690/2008 in spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/2019 (UL L 319, 10.12.2019, str. 1).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1702 z dne 1. avgusta 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z vzpostavitvijo seznama prednostnih škodljivih organizmov (UL L 260, 11.10.2019, str. 8).

(4)  EFSA, General guidelines for statistically sound and risk-based surveys of plant pests (Splošne smernice za statistično zanesljive preiskave škodljivih organizmov rastlin na podlagi tveganj), 8. september 2020, doi:10.2903/sp.efsa.2020.EN-1919.

(5)  EFSA (Evropska agencija za varnost hrane), 2019. Pest survey card on Popillia japonica (Informativna karta za preiskavo škodljivega organizma Popillia japonica). Povezane objave EFSA 2019:EN-1568. 22 str. doi:10.2903/sp.efsa.2019.EN-1568.

(6)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1231 z dne 27. avgusta 2020 o obliki in navodilih za letna poročila o rezultatih preiskav ter o obliki večletnih programov preiskav in praktičnih ureditvah iz člena 22 oziroma člena 23 Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 280, 28.8.2020, str. 1).


PRILOGA I

SEZNAM ZADEVNIH RASTLIN

Acer L.

Actinidia Lindley

Aesculus L.

Alcea L.

Alnus Mill.

Althaea L.

Ampelopsis A.Rich. ex Michx.

Aronia Medikus

Artemisia L.

Asparagus Tourn. ex L.

Berchemia Neck. ex DC.

Betula L.

Carpinus L.

Castanea Mill.

Clethra L.

Convolvulus L.

Corylus L.

Crategus L.

Cyperaceae Juss.

Dioscorea L.

Fallopia Lour.

Filipendula Mill.

Fragaria L.

Glycine Willd.

Hibiscus L.

Humulus L.

Hypericum Tourn. ex L.

Juglans L.

Kerria D.C.

Lagerstroemia L.

Lythrum L.

Malus Mill.

Malva Tourn. ex L.

Medicago L.

Melia L.

Morus L.

Oenothera L.

Parthenocissus Planch.

Persicaria (L.) Mill.

Phaseolus L.

Platanus L.

Poaceae Barnhart

Populus L.

Prunus L.

Pteridium Gled. ex Scop.

Pyrus L.

Quercus L.

Reynoutria Houtt.

Rheum L.

Ribes L.

Robinia L.

Rosa L.

Rubus L.

Rumex L.

Salix L.

Sassafras L. ex Nees

Smilax L.

Solanum L.

Sorbus L.

Tilia L.

Toxicodendron Mill.

Trifolium Tourn. ex L.

Ulmus L.

Urtica L.

Vaccinium L.

Vitis L.

Wisteria Nutt.

Zelkova Spach


PRILOGA II

SEZNAM RAZMEJENIH OBMOČIJ ZA ZADRŽEVANJE IZ ČLENA 2, TOČKA 4

1.   Italija

Številka/ime razmejenega območja (RO)

Območje RO

Regija

Občine ali druge upravne/geografske razmejitve

1.

Napadeno območje

Lombardija

Celotno ozemlje naslednjih občin:

Provincia di Bergamo

Ambivere, Arzago d’Adda, Bottanuco, Brembate, Brembate di Sopra, Brignano Gera d’Adda, Calusco d’Adda, Calvenzano, Canonica d’Adda, Capriate San Gervasio, Caprino Bergamasco, Caravaggio, Carvico, Casirate d’Adda, Castel Rozzone, Chignolo d’Isola, Cisano Bergamasco, Curno, Fara Gera d’Adda, Filago, Madone, Mapello, Medolago, Misano di Gera d’Adda, Mozzo, Ponte San Pietro, Pontida, Pontirolo Nuovo, Solza, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Suisio, Terno d’Isola, Torre de’ Busi, Treviglio, Valbrembo, Villa d’Adda.

Provincia di Como

Albavilla, Albese con Cassano, Albiolo, Alserio, Alta Valle Intelvi, Alzate Brianza, Anzano del Parco, Appiano Gentile, Arosio, Asso, Beregazzo con Figliaro, Binago, Bizzarone, Blevio, Bregnano, Brenna, Brunate, Bulgarograsso, Cabiate, Cadorago, Campione d’Italia, Cantù, Canzo, Capiago Intimiano, Carate Urio, Carbonate, Carimate, Carugo, Caslino d’Erba, Casnate con Bernate, Cassina Rizzardi, Castelmarte, Castelnuovo Bozzente, Cermenate, Cernobbio, Cirimido, Colverde, Como, Cucciago, Erba, Eupilio, Faggeto Lario, Faloppio, Fenegrò, Figino Serenza, Fino Mornasco, Grandate, Guanzate, Inverigo, Laglio, Lambrugo, Lezzeno, Limido Comasco, Lipomo, Locate Varesino, Lomazzo, Longone al Segrino, Luisago, Lurago d’Erba, Lurago Marinone, Lurate Caccivio, Mariano Comense, Maslianico, Merone, Moltrasio, Monguzzo, Montano Lucino, Montorfano, Mozzate, Nesso, Novedrate, Olgiate Comasco, Oltrona di San Mamette, Orsenigo, Pognana Lario, Ponte Lambro, Proserpio, Pusiano, Rezzago, Rodero, Ronago, Rovellasca, Rovello Porro, San Fermo della Battaglia, Senna Comasco, Solbiate con Cagno, Tavernerio, Torno, Turate, Uggiate-Trevano, Valbrona, Valmorea, Veleso, Veniano, Vertemate con Minoprio, Villa Guardia.

Provincia di Cremona

Agnadello, Bagnolo Cremasco, Capralba, Casaletto Ceredano, Chieve, Dovera, Monte Cremasco, Palazzo Pignano, Pandino, Pieranica, Quintano, Rivolta d’Adda, Sergnano, Spino d’Adda, Torlino Vimercati, Trescore Cremasco, Vaiano Cremasco, Vailate.

Provincia di Lecco

Annone di Brianza, Barzago, Barzanò, Bosisio Parini, Brivio, Bulciago, Calco, Casatenovo, Cassago Brianza, Castello di Brianza, Cernusco Lombardone, Cesana Brianza, Civate, Colle Brianza, Costa Masnaga, Cremella, Dolzago, Ello, Garbagnate Monastero, Imbersago, La Valletta Brianza, Lomagna, Merate, Missaglia, Molteno, Monte Marenzo, Montevecchia, Monticello Brianza, Nibionno, Oggiono, Olgiate Molgora, Osnago, Paderno d’Adda, Robbiate, Rogeno, Santa Maria Hoè, Sirone, Sirtori, Suello, Valmadrera, Verderio, Viganò.

Provincia di Lodi

Abbadia Cerreto, Boffalora d’Adda, Borghetto Lodigiano, Borgo San Giovanni, Brembio, Casaletto Lodigiano, Casalmaiocco, Caselle Lurani, Castiraga Vidardo, Cavenago d’Adda, Cervignano d’Adda, Comazzo, Cornegliano Laudense, Corte Palasio, Crespiatica, Galgagnano, Graffignana, Livraga, Lodi, Lodi Vecchio, Mairago, Marudo, Massalengo, Merlino, Montanaso Lombardo, Mulazzano, Ossago Lodigiano, Pieve Fissiraga, Salerano sul Lambro, San Martino in Strada, Sant’Angelo Lodigiano, Secugnago, Sordio, Tavazzano con Villavesco, Turano Lodigiano, Valera Fratta, Villanova del Sillaro, Zelo Buon Persico.

Città metropolitana di Milano

Abbiategrasso, Albairate, Arconate, Arese, Arluno, Assago, Baranzate, Bareggio, Basiano, Basiglio, Bellinzago Lombardo, Bernate Ticino, Besate, Binasco, Boffalora sopra Ticino, Bollate, Bresso, Bubbiano, Buccinasco, Buscate, Bussero, Busto Garolfo, Calvignasco, Cambiago, Canegrate, Carpiano, Carugate, Casarile, Casorezzo, Cassano d’Adda, Cassina de’ Pecchi, Cassinetta di Lugagnano, Castano Primo, Cernusco sul Naviglio, Cerro al Lambro, Cerro Maggiore, Cesano Boscone, Cesate, Cinisello Balsamo, Cisliano, Cologno Monzese, Colturano, Corbetta, Cormano, Cornaredo, Corsico, Cuggiono, Cusago, Cusano Milanino, Dairago, Dresano, Gaggiano, Garbagnate Milanese, Gessate, Gorgonzola, Grezzago, Gudo Visconti, Inveruno, Inzago, Lacchiarella, Lainate, Legnano, Liscate, Locate di Triulzi, Magenta, Magnago, Marcallo con Casone, Masate, Mediglia, Melegnano, Melzo, Mesero, Milano, Morimondo, Motta Visconti, Nerviano, Nosate, Novate Milanese, Noviglio, Opera, Ossona, Ozzero, Paderno Dugnano, Pantigliate, Parabiago, Paullo, Pero, Peschiera Borromeo, Pessano con Bornago, Pieve Emanuele, Pioltello, Pogliano Milanese, Pozzo d’Adda, Pozzuolo Martesana, Pregnana Milanese, Rescaldina, Rho, Robecchetto con Induno, Robecco sul Naviglio, Rodano, Rosate, Rozzano, San Colombano al Lambro, San Donato Milanese, San Giorgio su Legnano, San Giuliano Milanese, San Vittore Olona, San Zenone al Lambro, Santo Stefano Ticino, Sedriano, Segrate, Senago, Sesto San Giovanni, Settala, Settimo Milanese, Solaro, Trezzano Rosa, Trezzano sul Naviglio, Trezzo sull’Adda, Tribiano, Truccazzano, Turbigo, Vanzaghello, Vanzago, Vaprio d’Adda, Vermezzo con Zelo, Vernate, Vignate, Villa Cortese, Vimodrone, Vittuone, Vizzolo Predabissi, Zibido San Giacomo.

Provincia di Monza e della Brianza

Agrate Brianza, Aicurzio, Albiate, Arcore, Barlassina, Bellusco, Bernareggio, Besana in Brianza, Biassono, Bovisio-Masciago, Briosco, Brugherio, Burago di Molgora, Busnago, Camparada, Caponago, Carate Brianza, Carnate, Cavenago di Brianza, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Concorezzo, Cornate d’Adda, Correzzana, Desio, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Lesmo, Limbiate, Lissone, Macherio, Meda, Mezzago, Misinto, Monza, Muggiò, Nova Milanese, Ornago, Renate, Roncello, Ronco Briantino, Seregno, Seveso, Sovico, Sulbiate, Triuggio, Usmate Velate, Varedo, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano Brianza, Villasanta, Vimercate.

Provincia di Pavia

Alagna, Albaredo Arnaboldi, Albonese, Albuzzano, Arena Po, Badia Pavese, Bagnaria, Barbianello, Bascapè, Bastida Pancarana, Battuda, Belgioioso, Bereguardo, Borgarello, Borgo Priolo, Borgo San Siro, Borgoratto Mormorolo, Bornasco, Bosnasco, Breme, Bressana Bottarone, Broni, Calvignano, Campospinoso, Candia Lomellina, Canneto Pavese, Carbonara al Ticino, Casanova Lonati, Casatisma, Casei Gerola, Casorate Primo, Cassolnovo, Castana, Casteggio, Castelletto di Branduzzo, Castello d’Agogna, Castelnovetto, Cava Manara, Cecima, Ceranova, Ceretto Lomellina, Cergnago, Certosa di Pavia, Cervesina, Chignolo Po, Cigognola, Cilavegna, Codevilla, Colli Verdi, Confienza, Copiano, Corana, Cornale e Bastida, Corteolona e Genzone, Corvino San Quirico, Costa de’ Nobili, Cozzo, Cura Carpignano, Dorno, Ferrera Erbognone, Filighera, Fortunago, Frascarolo, Galliavola, Gambarana, Gambolò, Garlasco, Gerenzago, Giussago, Godiasco Salice Terme, Golferenzo, Gravellona Lomellina, Gropello Cairoli, Inverno e Monteleone, Landriano, Langosco, Lardirago, Linarolo, Lirio, Lomello, Lungavilla, Magherno, Marcignago, Marzano, Mede, Mezzana Bigli, Mezzana Rabattone, Mezzanino, Miradolo Terme, Montalto Pavese, Montebello della Battaglia, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montesegale, Montù Beccaria, Mornico Losana, Mortara, Nicorvo, Olevano di Lomellina, Oliva Gessi, Ottobiano, Palestro, Pancarana, Parona, Pavia, Pietra de’ Giorgi, Pieve Albignola, Pieve del Cairo, Pieve Porto Morone, Pinarolo Po, Pizzale, Ponte Nizza, Portalbera, Rea, Redavalle, Retorbido, Rivanazzano Terme, Robbio, Robecco Pavese, Rocca de’ Giorgi, Rocca Susella, Rognano, Roncaro, Rosasco, Rovescala, San Cipriano Po, San Damiano al Colle, San Genesio ed Uniti, San Giorgio di Lomellina, San Martino Siccomario, San Zenone al Po, Sannazzaro de’ Burgondi, Sant’Alessio con Vialone, Sant’Angelo Lomellina, Santa Cristina e Bissone, Santa Giuletta, Santa Maria della Versa, Sartirana Lomellina, Scaldasole, Semiana, Silvano Pietra, Siziano, Sommo, Spessa, Stradella, Suardi, Torrazza Coste, Torre Beretti e Castellaro, Torre d’Arese, Torre d’Isola, Torre de’ Negri, Torrevecchia Pia, Torricella Verzate, Travacò Siccomario, Trivolzio, Tromello, Trovo, Val di Nizza, Valeggio, Valle Lomellina, Valle Salimbene, Varzi, Velezzo Lomellina, Vellezzo Bellini, Verretto, Verrua Po, Vidigulfo, Vigevano, Villa Biscossi, Villanova d’Ardenghi, Villanterio, Vistarino, Voghera, Volpara, Zavattarello, Zeccone, Zeme, Zenevredo, Zerbo, Zerbolò, Zinasco.

Provincia di Varese

Agra, Albizzate, Angera, Arcisate, Arsago Seprio, Azzate, Azzio, Barasso, Bardello, Bedero Valcuvia, Besano, Besnate, Besozzo, Biandronno, Bisuschio, Bodio Lomnago, Brebbia, Bregano, Brenta, Brezzo di Bedero, Brinzio, Brissago-Valtravaglia, Brunello, Brusimpiano, Buguggiate, Busto Arsizio, Cadegliano-Viconago, Cadrezzate con Osmate, Cairate, Cantello, Caravate, Cardano al Campo, Carnago, Caronno Pertusella, Caronno Varesino, Casale Litta, Casalzuigno, Casciago, Casorate Sempione, Cassano Magnago, Cassano Valcuvia, Castellanza, Castello Cabiaglio, Castelseprio, Castelveccana, Castiglione Olona, Castronno, Cavaria con Premezzo, Cazzago Brabbia, Cislago, Cittiglio, Clivio, Cocquio-Trevisago, Comabbio, Comerio, Cremenaga, Crosio della Valle, Cuasso al Monte, Cugliate-Fabiasco, Cunardo, Curiglia con Monteviasco, Cuveglio, Cuvio, Daverio, Dumenza, Duno, Fagnano Olona, Ferno, Ferrera di Varese, Gallarate, Galliate Lombardo, Gavirate, Gazzada Schianno, Gemonio, Gerenzano, Germignaga, Golasecca, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Gornate Olona, Grantola, Inarzo, Induno Olona, Ispra, Jerago con Orago, Lavena Ponte Tresa, Laveno-Mombello, Leggiuno, Lonate Ceppino, Lonate Pozzolo, Lozza, Luino, Luvinate, Maccagno con Pino e Veddasca, Malgesso, Malnate, Marchirolo, Marnate, Marzio, Masciago Primo, Mercallo, Mesenzana, Montegrino Valtravaglia, Monvalle, Morazzone, Mornago, Oggiona con Santo Stefano, Olgiate Olona, Origgio, Orino, Porto Ceresio, Porto Valtravaglia, Rancio Valcuvia, Ranco, Saltrio, Samarate, Sangiano, Saronno, Sesto Calende, Solbiate Arno, Solbiate Olona, Somma Lombardo, Sumirago, Taino, Ternate, Tradate, Travedona-Monate, Tronzano Lago Maggiore, Uboldo, Valganna, Varano Borghi, Varese, Vedano Olona, Venegono Inferiore, Venegono Superiore, Vergiate, Viggiù, Vizzola Ticino.

Piemont

Celotno ozemlje naslednjih občin:

Provincia di Alessandria

Alessandria, Alfiano Natta, Alluvioni Piovera, Altavilla Monferrato, Alzano Scrivia, Avolasca, Balzola, Bassignana, Bergamasco, Berzano di Tortona, Borgo San Martino, Borgoratto Alessandrino, Bosco Marengo, Bozzole, Brignano-Frascata, Camagna Monferrato, Camino, Carbonara Scrivia, Carentino, Casal Cermelli, Casale Monferrato, Casalnoceto, Casasco, Castellar Guidobono, Castellazzo Bormida, Castelletto Merli, Castelletto Monferrato, Castelnuovo Scrivia, Cella Monte, Cereseto, Cerreto Grue, Cerrina Monferrato, Coniolo, Conzano, Felizzano, Frassinello Monferrato, Frassineto Po, Frugarolo, Fubine Monferrato, Gabiano, Giarole, Gremiasco, Guazzora, Isola Sant’Antonio, Lu e Cuccaro Monferrato, Masio, Mirabello Monferrato, Molino dei Torti, Mombello Monferrato, Momperone, Moncestino, Monleale, Montecastello, Montegioco, Montemarzino, Morano sul Po, Murisengo, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Ottiglio, Oviglio, Ozzano Monferrato, Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi, Pomaro Monferrato, Pontecurone, Pontestura, Ponzano Monferrato, Pozzol Groppo, Pozzolo Formigaro, Quargnento, Quattordio, Rivarone, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, Sale, San Giorgio Monferrato, San Salvatore Monferrato, Sarezzano, Serralunga di Crea, Solero, Solonghello, Spineto Scrivia, Terruggia, Ticineto, Tortona, Treville, Valenza, Valmacca, Vignale Monferrato, Viguzzolo, Villadeati, Villamiroglio, Villanova Monferrato, Villaromagnano, Volpedo, Volpeglino.

Provincia di Asti

Asti, Calliano, Casorzo, Castagnole Monferrato, Castell’Alfero, Castello di Annone, Chiusano d’Asti, Corsione, Cossombrato, Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, Moncalvo, Montemagno, Penango, Portacomaro, Refrancore, Robella, Scurzolengo, Tonco, Viarigi, Villa San Secondo.

Provincia di Biella

Ailoche, Andorno Micca, Benna, Biella, Bioglio, Borriana, Brusnengo, Callabiana, Camandona, Camburzano, Campiglia Cervo, Candelo, Caprile, Casapinta, Castelletto Cervo, Cavaglià, Cerrione, Coggiola, Cossato, Crevacuore, Curino, Donato, Dorzano, Gaglianico, Gifflenga, Graglia, Lessona, Magnano, Massazza, Masserano, Mezzana Mortigliengo, Miagliano, Mongrando, Mottalciata, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Pettinengo, Piatto, Piedicavallo, Pollone, Ponderano, Portula, Pralungo, Pray, Quaregna Cerreto, Ronco Biellese, Roppolo, Rosazza, Sagliano Micca, Sala Biellese, Salussola, Sandigliano, Sordevolo, Sostegno, Strona, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Torrazzo, Valdengo, Valdilana, Vallanzengo, Valle San Nicolao, Veglio, Verrone, Vigliano Biellese, Villa del Bosco, Villanova Biellese, Viverone, Zimone, Zubiena, Zumaglia.

Provincia di Novara

Agrate Conturbia, Ameno, Armeno, Arona, Barengo, Bellinzago Novarese, Biandrate, Boca, Bogogno, Bolzano Novarese, Borgo Ticino, Borgolavezzaro, Borgomanero, Briga Novarese, Briona, Caltignaga, Cameri, Carpignano Sesia, Casalbeltrame, Casaleggio Novara, Casalino, Casalvolone, Castellazzo Novarese, Castelletto sopra Ticino, Cavaglietto, Cavaglio d’Agogna, Cavallirio, Cerano, Colazza, Comignago, Cressa, Cureggio, Divignano, Dormelletto, Fara Novarese, Fontaneto d’Agogna, Galliate, Garbagna Novarese, Gargallo, Gattico-Veruno, Ghemme, Gozzano, Granozzo con Monticello, Grignasco, Invorio, Landiona, Lesa, Maggiora, Mandello Vitta, Marano Ticino, Massino Visconti, Meina, Mezzomerico, Miasino, Momo, Nebbiuno, Nibbiola, Novara, Oleggio, Oleggio Castello, Orta San Giulio, Paruzzaro, Pella, Pettenasco, Pisano, Pogno, Pombia, Prato Sesia, Recetto, Romagnano Sesia, Romentino, San Maurizio d’Opaglio, San Nazzaro Sesia, San Pietro Mosezzo, Sillavengo, Sizzano, Soriso, Sozzago, Suno, Terdobbiate, Tornaco, Trecate, Vaprio d’Agogna, Varallo Pombia, Vespolate, Vicolungo, Vinzaglio.

Città metropolitana di Torino

Albiano d’Ivrea, Andrate, Azeglio, Banchette, Barone Canavese, Bollengo, Borgofranco d’Ivrea, Borgomasino, Brandizzo, Brozolo, Brusasco, Burolo, Caluso, Candia Canavese, Caravino, Carema, Cascinette d’Ivrea, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Chiaverano, Chivasso, Colleretto Giacosa, Cossano Canavese, Fiorano Canavese, Foglizzo, Gassino Torinese, Ivrea, Leinì, Lessolo, Loranzé, Maglione, Mappano, Mazzé, Mercenasco, Montalto Dora, Montanaro, Monteu da Po, Nomaglio, Orio Canavese, Palazzo Canavese, Parella, Pavone Canavese, Piverone, Quassolo, Quincinetto, Romano Canavese, Rondissone, Salerano Canavese, Samone, San Benigno Canavese, San Mauro Torinese, San Raffaele Cimena, Scarmagno, Sciolze, Settimo Rottaro, Settimo Torinese, Settimo Vittone, Strambino, Tavagnasco, Torrazza Piemonte, Verolengo, Verrua Savoia, Vestigné, Villareggia, Vische, Volpiano.

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

Anzola d’Ossola, Arizzano, Arola, Baveno, Bee, Belgirate, Beura-Cardezza, Brovello-Carpugnino, Cambiasca, Cannero Riviera, Casale Corte Cerro, Cesara, Cossogno, Crevoladossola, Crodo, Domodossola, Germagno, Ghiffa, Gignese, Gravellona Toce, Loreglia, Madonna del Sasso, Massiola, Mergozzo, Miazzina, Nonio, Oggebbio, Omegna, Ornavasso, Pieve Vergonte, Premeno, Premosello-Chiovenda, Quarna Sopra, Quarna Sotto, San Bernardino Verbano, Stresa, Trontano, Valstrona, Verbania, Vignone, Vogogna.

Provincia di Vercelli

Albano Vercellese, Alice Castello, Arborio, Asigliano Vercellese, Balmuccia, Balocco, Bianzè, Borgo d’Ale, Borgo Vercelli, Borgosesia, Buronzo, Caresana, Caresanablot, Carisio, Casanova Elvo, Cellio con Breia, Cervatto, Cigliano, Civiasco, Collobiano, Costanzana, Cravagliana, Crescentino, Crova, Desana, Fobello, Fontanetto Po, Formigliana, Gattinara, Ghislarengo, Greggio, Guardabosone, Lamporo, Lenta, Lignana, Livorno Ferraris, Lozzolo, Moncrivello, Motta de’ Conti, Olcenengo, Oldenico, Palazzolo Vercellese, Pertengo, Pezzana, Pila, Piode, Postua, Prarolo, Quarona, Quinto Vercellese, Rassa, Rimella, Rive, Roasio, Ronsecco, Rossa, Rovasenda, Salasco, Sali Vercellese, Saluggia, San Germano Vercellese, San Giacomo Vercellese, Santhià, Scopa, Scopello, Serravalle Sesia, Stroppiana, Tricerro, Trino, Tronzano Vercellese, Valduggia, Varallo, Vercelli, Villarboit, Villata, Vocca.

Emilia-Romagna

Celotno ozemlje naslednjih občin:

Provincia di Piacenza

Alta Val Tidone, Borgonovo Val Tidone, Castel San Giovanni, Ziano Piacentino.

Valle d’Aosta

Celotno ozemlje naslednjih občin:

Provincia di Aosta

Arnad, Brissogne, Donnas, Montjovet, Pollein, Quart, Saint-Christophe, Verrès.

Varovalni pas

Lombardia

Celotno ozemlje naslednjih občin:

Provincia di Bergamo

Albano Sant’Alessandro, Albino, Algua, Almè, Almenno San Bartolomeo, Almenno San Salvatore, Alzano Lombardo, Antegnate, Arcene, Aviatico, Azzano San Paolo, Bagnatica, Barbata, Bariano, Barzana, Bedulita, Berbenno, Bergamo, Blello, Bolgare, Boltiere, Bonate Sopra, Bonate Sotto, Bracca, Brumano, Brusaporto, Calcinate, Calcio, Capizzone, Carobbio degli Angeli, Cavernago, Cenate Sopra, Cenate Sotto, Chiuduno, Ciserano, Cividate al Piano, Cologno al Serio, Comun Nuovo, Corna Imagna, Cortenuova, Costa di Mezzate, Costa Serina, Costa Valle Imagna, Covo, Dalmine, Fara Olivana con Sola, Fontanella, Fornovo San Giovanni, Fuipiano Valle Imagna, Ghisalba, Gorlago, Gorle, Grassobbio, Isso, Lallio, Levate, Locatello, Lurano, Martinengo, Montello, Morengo, Mornico al Serio, Mozzanica, Nembro, Orio al Serio, Osio Sopra, Osio Sotto, Pagazzano, Paladina, Palazzago, Palosco, Pedrengo, Pognano, Ponteranica, Pradalunga, Presezzo, Pumenengo, Ranica, Romano di Lombardia, Roncola, Rota d’Imagna, San Giovanni Bianco, San Paolo d’Argon, San Pellegrino Terme, Sant’Omobono Terme, Scanzorosciate, Sedrina, Selvino, Seriate, Sorisole, Spirano, Stezzano, Strozza, Taleggio, Telgate, Torre Boldone, Torre de’ Roveri, Torre Pallavicina, Treviolo, Ubiale Clanezzo, Urgnano, Val Brembilla, Vedeseta, Verdellino, Verdello, Villa d’Almè, Villa di Serio, Zanica, Zogno.

Provincia di Brescia

Palazzolo sull’Oglio, Pontoglio, Roccafranca, Rudiano, Urago d’Oglio.

Provincia di Como

Argegno, Barni, Bellagio, Bene Lario, Blessagno, Brienno, Caglio, Carlazzo, Cavargna, Centro Valle Intelvi, Cerano d’Intelvi, Claino con Osteno, Colonno, Corrido, Cremia, Cusino, Dizzasco, Garzeno, Grandola ed Uniti, Griante, Laino, Lasnigo, Magreglio, Menaggio, Pianello del Lario, Pigra, Plesio, Ponna, Porlezza, Sala Comacina, San Bartolomeo Val Cavargna, San Nazzaro Val Cavargna, San Siro, Schignano, Sormano, Tremezzina, Val Rezzo, Valsolda, Zelbio.

Provincia di Cremona

Camisano, Campagnola Cremasca, Capergnanica, Cappella Cantone, Casale Cremasco-Vidolasco, Casaletto di Sopra, Casaletto Vaprio, Castel Gabbiano, Castelleone, Credera Rubbiano, Crema, Cremosano, Cumignano sul Naviglio, Fiesco, Formigara, Genivolta, Gombito, Grumello Cremonese ed Uniti, Izano, Madignano, Montodine, Moscazzano, Offanengo, Pianengo, Pizzighettone, Ricengo, Ripalta Arpina, Ripalta Cremasca, Ripalta Guerina, Romanengo, Salvirola, San Bassano, Soncino, Soresina, Ticengo, Trigolo.

Provincia di Lecco

Abbadia Lariana, Airuno, Ballabio, Barzio, Bellano, Calolziocorte, Carenno, Casargo, Cassina Valsassina, Cortenova, Crandola Valsassina, Cremeno, Dervio, Erve, Esino Lario, Galbiate, Garlate, Introbio, Lecco, Lierna, Malgrate, Mandello del Lario, Margno, Moggio, Morterone, Olginate, Oliveto Lario, Parlasco, Pasturo, Perledo, Pescate, Primaluna, Taceno, Valgreghentino, Varenna, Vercurago.

Provincia di Lodi

Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Corno Giovine, Cornovecchio, Fombio, Guardamiglio, Maleo, Orio Litta, Ospedaletto Lodigiano, San Fiorano, San Rocco al Porto, Santo Stefano Lodigiano, Senna Lodigiana, Somaglia, Terranova dei Passerini.

Provincia di Pavia

Brallo di Pregola, Menconico, Monticelli Pavese, Romagnese, Santa Margherita di Staffora.

Piemont

Celotno ozemlje naslednjih občin:

Provincia di Alessandria

Acqui Terme, Albera Ligure, Alice Bel Colle, Arquata Scrivia, Basaluzzo, Bistagno, Borghetto di Borbera, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Capriata d’Orba, Carezzano, Carpeneto, Carrega Ligure, Carrosio, Cassano Spinola, Cassine, Castellania Coppi, Castelletto d’Orba, Castelnuovo Bormida, Castelspina, Costa Vescovato, Dernice, Fabbrica Curone, Francavilla Bisio, Frascaro, Fresonara, Gamalero, Garbagna, Gavi, Grondona, Mongiardino Ligure, Montacuto, Montaldeo, Montaldo Bormida, Morsasco, Novi Ligure, Orsara Bormida, Paderna, Parodi Ligure, Pasturana, Predosa, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rocca Grimalda, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, San Cristoforo, San Sebastiano Curone, Sant’Agata Fossili, Sardigliano, Serravalle Scrivia, Sezzadio, Silvano d’Orba, Stazzano, Strevi, Tassarolo, Terzo, Trisobbio, Vignole Borbera, Villalvernia, Visone.

Provincia di Asti

Agliano Terme, Albugnano, Antignano, Aramengo, Azzano d’Asti, Baldichieri d’Asti, Belveglio, Berzano di San Pietro, Bruno, Buttigliera d’Asti, Calamandrana, Calosso, Camerano Casasco, Canelli, Cantarana, Capriglio, Cassinasco, Castagnole delle Lanze, Castel Boglione, Castel Rocchero, Castellero, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Cellarengo, Celle Enomondo, Cerreto d’Asti, Cerro Tanaro, Cinaglio, Cisterna d’Asti, Coazzolo, Cocconato, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortiglione, Costigliole d’Asti, Cunico, Dusino San Michele, Ferrere, Fontanile, Incisa Scapaccino, Isola d’Asti, Maranzana, Maretto, Moasca, Mombaruzzo, Mombercelli, Monale, Moncucco Torinese, Mongardino, Montabone, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro d’Asti, Montegrosso d’Asti, Montiglio Monferrato, Moransengo, Nizza Monferrato, Passerano Marmorito, Piea, Pino d’Asti, Piovà Massaia, Quaranti, Revigliasco d’Asti, Roatto, Rocca d’Arazzo, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, San Damiano d’Asti, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, San Paolo Solbrito, Settime, Soglio, Tigliole, Tonengo, Vaglio Serra, Valfenera, Viale, Vigliano d’Asti, Villafranca d’Asti, Villanova d’Asti, Vinchio.

Provincia di Cuneo

Barbaresco, Canale, Castagnito, Castellinaldo d’Alba, Castiglione Tinella, Govone, Guarene, Magliano Alfieri, Montà, Monteu Roero, Neive, Priocca, Santo Stefano Belbo, Santo Stefano Roero, Vezza d’Alba.

Città metropolitana di Torino

Agliè, Alpignano, Andezeno, Arignano, Bairo, Balangero, Baldissero Canavese, Baldissero Torinese, Barbania, Beinasco, Borgaro Torinese, Borgiallo, Bosconero, Brosso, Busano, Cafasse, Cambiano, Canischio, Casalborgone, Caselle Torinese, Castagneto Po, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Chieri, Chiesanuova, Ciconio, Cintano, Cinzano, Ciriè, Collegno, Colleretto Castelnuovo, Corio, Cuceglio, Cuorgnè, Druento, Favria, Feletto, Fiano, Forno Canavese, Frassinetto, Front, Givoletto, Grosso, Grugliasco, Ingria, Isolabella, Issiglio, La Cassa, La Loggia, Lauriano, Levone, Lombardore, Lusigliè, Marentino, Mathi, Mombello di Torino, Moncalieri, Montaldo Torinese, Montalenghe, Moriondo Torinese, Nichelino, Nole, Oglianico, Orbassano, Ozegna, Pavarolo, Pecetto Torinese, Perosa Canavese, Pertusio, Pianezza, Pino Torinese, Poirino, Pont Canavese, Pralormo, Prascorsano, Pratiglione, Quagliuzzo, Riva presso Chieri, Rivalba, Rivalta di Torino, Rivara, Rivarolo Canavese, Rivarossa, Rivoli, Robassomero, Rocca Canavese, Ronco Canavese, Rueglio, Salassa, San Carlo Canavese, San Colombano Belmonte, San Francesco al Campo, San Gillio, San Giorgio Canavese, San Giusto Canavese, San Martino Canavese, San Maurizio Canavese, San Ponso, San Sebastiano da Po, Santena, Strambinello, Torino, Torre Canavese, Traversella, Trofarello, Val di Chy, Valchiusa, Vallo Torinese, Valperga, Valprato Soana, Varisella, Vauda Canavese, Venaria Reale, Vialfrè, Vidracco, Villanova Canavese, Vistrorio.

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

Antrona Schieranco, Aurano, Baceno, Bannio Anzino, Bognanco, Borgomezzavalle, Calasca-Castiglione, Cannobio, Caprezzo, Ceppo Morelli, Craveggia, Druogno, Formazza, Gurro, Intragna, Macugnaga, Malesco, Masera, Montecrestese, Montescheno, Pallanzeno, Piedimulera, Premia, Re, Santa Maria Maggiore, Toceno, Trarego Viggiona, Trasquera, Valle Cannobina, Vanzone con San Carlo, Varzo, Villadossola, Villette.

Provincia di Vercelli

Alagna Valsesia, Alto Sermenza, Boccioleto, Campertogno, Carcoforo, Mollia.

Emilia-Romagna

Celotno ozemlje naslednjih občin:

Provincia di Piacenza

Agazzano, Bettola, Bobbio, Calendasco, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Farini, Gazzola, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Ottone, Piacenza, Pianello Val Tidone, Piozzano, Podenzano, Ponte dell’Olio, Rivergaro, Rottofreno, Sarmato, Travo, Vigolzone, Zerba.

Valle d’Aosta

Celotno ozemlje naslednjih občin:

Provincia di Aosta

Allein, Antey-Saint-Andrè, Aosta, Arvier, Avise, Ayas, Aymavilles, Bard, Bionaz, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Chambave, Chamois, Champdepraz, Champorcher, Charvensod, Châtillon, Cogne, Doues, Emarèse, Etroubles, Fénis, Fontainemore, Gaby, Gignod, Gressan, Gressoney-La-Trinitè, Gressoney-Saint-Jean, Hône, Introd, Issime, Issogne, Jovençan, La Magdeleine, Lillianes, Nus, Ollomont, Oyace, Perloz, Pont-Saint-Martin, Pontboset, Pontey, Rhêmes-Saint-Georges, Roisan, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Oyen, Saint-Pierre, Saint-Rhêmy-en-Bosses, Saint-Vincent, Sarre, Torgnon, Valpelline, Valsavarenche, Valtournenche, Verrayes, Villeneuve.

2.   Portugalska

Številka/ime razmejenega območja (RO)

Območje RO

Regija

1.

Napadeno območje

Azori  (1)


(1)  Varovalni pas ni potreben, saj gre za otoke.


PRILOGA III

PREDLOGI ZA POROČANJE O REZULTATIH LETNIH PREISKAV, IZVEDENIH NA PODLAGI ČLENA 7

DEL A

1.   Predloga za poročanje o rezultatih letnih preiskav

1.

Opis razmejenega območja (RO)

2.

Začetna velikost RO (v ha)

3.

Posodobljena velikost RO (v ha)

4.

Pristop (izkoreninjenje ali zadrževanje)

5.

Območje

6.

Lokacije preiskave

7.

Opredeljena območja tveganja

8.

Pregledana območja tveganja

9.

Rastlinski material / primarni proizvod

10.

Seznam gostiteljskih rastlinskih vrst

11.

Časovni razpored

12.

Podrobnosti preiskav

13.

Število analiziranih simptomatskih vzorcev:

i:

Skupaj

ii:

Pozitivno

iii:

Negativno

iv:

Nedoločeno

14.

Število analiziranih asimptomatskih vzorcev:

i:

Skupaj

ii:

Pozitivno

iii:

Negativno

iv:

Nedoločeno

15.

Številka uradnega obvestila sporočenih izbruhov, kot je ustrezno, v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) 2019/1715

16.

Opombe

A)

Število vizualnih pregledov

B)

Skupno število odvzetih vzorcev

C)

Vrsta pasti (ali drugih alternativnih metod (npr. entomološke mreže))

D)

Število pasti (ali drugih metod zajetja)

E)

Število lokacij s pastmi, kadar se razlikuje od podatkov v stolpcu (D)

F)

Vrsta testov (mikroskopska identifikacija, PCR, ELISA itd.)

G)

Skupno število testov

H)

Drugi ukrepi (npr. psi sledniki, droni, helikopterji, kampanje ozaveščanja itd.)

Ime

Datum vzpostavitve

Opis

Število

I)

Število drugih ukrepov

Številka

Datum

A

B

C

D

E

F

G

H

I

i

ii

iii

iv

i

ii

iii

iv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Navodila za izpolnjevanje predloge

Če izpolnite to predlogo, se predloga v delu B te priloge ne izpolni.

Za stolpec 1: Navedite ime geografskega območja, številko izbruha ali kakršne koli informacije, ki omogočajo identifikacijo tega razmejenega območja (RO), in datum, ko je bilo to območje vzpostavljeno.

Za stolpec 2: Navedite velikost RO pred začetkom preiskave.

Za stolpec 3: Navedite velikost RO po preiskavi.

Za stolpec 4: Navedite pristop: izkoreninjenje ali zadrževanje. Vključite toliko vrstic, kolikor je potrebno glede na število RO in pristope, ki se nanašajo na ta območja.

Za stolpec 5: Navedite območje RO, na katerem je bila izvedena preiskava, in vključite toliko ločenih vrstic, kolikor je potrebno: napadeno območje (NO) ali varovalni pas (VP), in sicer v ločenih vrsticah. Kadar je to ustrezno, navedite NO, na katerem je bila izvedena preiskava (npr. zadnjih 20 km ob VP, v okolici drevesnic itn.), v ločenih vrsticah.

Za stolpec 6: Navedite število in opis lokacij preiskav – za opis izberite enega od spodnjih vnosov:

1.

na prostem (pridelovalna površina): 1.1 polje (orno zemljišče, pašnik); 1.2 sadovnjak/vinograd; 1.3 drevesnica; 1.4 gozd;

2.

na prostem (drugo): 2.1 zasebni vrt; 2.2 javne površine; 2.3 ohranitveno območje; 2.4 prosto rastoče rastline na območjih, ki niso ohranitvena območja; 2.5 drugo, z navedbo posameznega primera (npr. vrtni center, trgovinski obrat, ki uporablja lesen pakirni material, lesna industrija, mokrišče, namakalno in kanalizacijsko omrežje itd.);

3.

fizično zaprti pogoji: 3.1 rastlinjak; 3.2 zasebna lokacija, ki ni rastlinjak; 3.3 javna površina, ki ni rastlinjak; 3.4 drugo, z navedbo posameznega primera (npr. vrtni center, trgovinski obrat, ki uporablja lesen pakirni material, lesna industrija).

Za stolpec 7: Navedite območja tveganja, določena na podlagi biologije škodljivega organizma, navzočnosti gostiteljskih rastlin, ekoloških in podnebnih razmer ter tveganih lokacij.

Za stolpec 8: Navedite območja tveganja, vključena v preiskavo (izberite izmed območij iz stolpca 7).

Za stolpec 9: Navedite rastline, plodove, semena, zemljo, pakirni material, les, stroje, vozila, vodo ali drugo z navedbo konkretnega primera.

Za stolpec 10: Navedite seznam rastlinskih vrst/rodov – uporabite eno vrstico za vsako rastlinsko vrsto/rod.

Za stolpec 11: Navedite mesece leta, v katerem je bila izvedena preiskava.

Za stolpec 12: Navedite podrobnosti preiskave glede na posebne pravne zahteve za vsak škodljivi organizem. Če informacije za določen stolpec niso relevantne, to označite z „ni relevantno“.

Za stolpca 13 in 14: Navedite rezultate in po potrebi razpoložljive informacije v ustreznih stolpcih. Nedoločeni vzorci so tisti analizirani vzorci, pri katerih ni bil pridobljen noben rezultat zaradi različnih dejavnikov (npr. pod mejo zaznavnosti, neobdelan, neidentificiran ali star vzorec).

Za stolpec 15: Navedite obvestila o izbruhu za leto, v katerem je bila opravljena preiskava za ugotovitve v VP. Številke obvestila o izbruhu ni treba navesti, če se je pristojni organ odločil, da gre pri ugotovitvi za enega od primerov iz člena 14(2), člena 15(2) ali člena 16 Uredbe (EU) 2016/2031. V tem primeru razlog, zakaj niste predložili teh informacij, navedite v stolpcu 16 („Opombe“).

DEL B

1.   Predloga za poročanje o rezultatih letnih preiskav na statistični podlagi

1.

Opis razmejenega območja (RO)

2.

Začetna velikost RO (v ha)

3.

Posodobljena velikost RO (v ha)

4.

Pristop

5.

Območje

6.

Lokacije preiskave

7.

Časovni razpored

A.

Opredelitev preiskave (vhodni parametri za RiBESS+)

B.

Napor vzorčenja

C.

Rezultati preiskave

25.

Opombe

8.

Ciljna populacija

9.

Epidemiološke enote

10.

Metode za ugotavljanje navzočnosti

11.

Učinkovitost vzorčenja

12.

Občutljivost metode

13.

Dejavniki tveganja (aktivnosti, lokacije in območja)

14.

Št. pregledanih epidemioloških enot

15.

Št. vizualnih pregledov

16.

Št. vzorcev

17.

Št. pasti

18.

Št. lokacij s pastmi

19.

Št. testov

20.

Št. drugih ukrepov

21.

Rezultati

22.

Številka uradnega obvestila sporočenih izbruhov, kot je ustrezno, v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) 2019/1715

23.

Dosežena stopnja zaupanja

24.

Privzeta prevalenca

Ime

Datum vzpostavitve

Opis

Število

Gostiteljska vrsta

Površina (v ha ali drugi bolj ustrezni enoti)

Enote pregleda

Opis

Enote

Vizualni pregledi

Lov s pastmi

Testiranje

Druge metode

Dejavnik tveganja

Stopnje tveganja

Št. lokacij

Relativna tveganja

Delež gostiteljske populacije

Pozitivno

Negativno

Nedoločeno

Število

Datum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Navodila za izpolnjevanje predloge

Pojasnite osnovne predpostavke za obliko preiskave za posamezni škodljivi organizem. Povzemite in utemeljite:

ciljne populacije, epidemiološko enoto in enote pregleda;

metodo za ugotavljanje navzočnosti in občutljivost metode;

dejavnike tveganja, pri čemer navedite stopnje tveganja in ustrezna relativna tveganja ter deleže populacije gostiteljskih rastlin.

Za stolpec 1: Navedite ime geografskega območja, številko izbruha ali kakršne koli informacije, ki omogočajo identifikacijo tega razmejenega območja (RO), in datum, ko je bilo to območje vzpostavljeno.

Za stolpec 2: Navedite velikost RO pred začetkom preiskave.

Za stolpec 3: Navedite velikost RO po preiskavi.

Za stolpec 4: Navedite pristop: izkoreninjenje ali zadrževanje. Vključite toliko vrstic, kolikor je potrebno glede na število RO za posamezni škodljivi organizem in pristope, ki se nanašajo na ta območja.

Za stolpec 5: Navedite območje RO, na katerem je bila izvedena preiskava, in vključite toliko ločenih vrstic, kolikor je potrebno: napadeno območje (NO) ali varovalni pas (VP), in sicer v ločenih vrsticah. Kadar je to ustrezno, navedite NO, na katerem je bila izvedena preiskava (npr. zadnjih 20 km ob VP, v okolici drevesnic itn.), v ločenih vrsticah.

Za stolpec 6: Navedite število in opis lokacij preiskav – za opis izberite enega od spodnjih vnosov:

1.

na prostem (pridelovalna površina): 1.1 polje (orno zemljišče, pašnik); 1.2 sadovnjak/vinograd; 1.3 drevesnica; 1.4 gozd;

2.

na prostem (drugo): 2.1 zasebni vrtovi; 2.2 javne površine; 2.3 ohranitveno območje; 2.4 prosto rastoče rastline na območjih, ki niso ohranitvena območja; 2.5 drugo, z navedbo posameznega primera (npr. vrtni center, trgovinski obrat, ki uporablja lesen pakirni material, lesna industrija, mokrišče, namakalno in kanalizacijsko omrežje itd.);

3.

fizično zaprti pogoji: 3.1 rastlinjak; 3.2 zasebna lokacija, ki ni rastlinjak; 3.3 javna površina, ki ni rastlinjak; 3.4 drugo, z navedbo posameznega primera (npr. vrtni center, trgovinski obrat, ki uporablja lesen pakirni material, lesna industrija).

Za stolpec 7: Navedite mesece leta, v katerih so bile izvedene preiskave.

Za stolpec 8: Navedite izbrano ciljno populacijo, pri čemer ustrezno navedite seznam gostiteljskih vrst/rodov in zajeto območje. Ciljna populacija je opredeljena kot sklop enot pregleda. Njena velikost je v primeru kmetijskih območij običajno določena v hektarjih, lahko pa tudi kot partije, polja, rastlinjaki itd. Izbiro utemeljite v osnovnih predpostavkah. Navedite enote pregleda, vključene v preiskavo. „Enota pregleda“ pomeni rastline, dele rastlin, primarne proizvode, material, vektorje škodljivih organizmov, ki so bili pregledani za identifikacijo in ugotavljanje navzočnosti škodljivih organizmov.

Za stolpec 9: Navedite epidemiološke enote, vključene v preiskavo, vključno z opisom in mersko enoto. „Epidemiološka enota“ pomeni homogeno območje, na katerem bi v primeru navzočnosti škodljivega organizma interakcija med škodljivim organizmom, gostiteljskimi rastlinami ter abiotskimi in biotskimi dejavniki in pogoji privedla do iste epidemiologije. Epidemiološke enote so del ciljne populacije, ki so z vidika epidemiologije homogene in vključujejo vsaj eno gostiteljsko rastlino. V nekaterih primerih se lahko celotna gostiteljska populacija v regiji/na območju/v državi opredeli kot epidemiološka enota. Lahko gre za regije skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS), urbana območja, gozdove, vrtove vrtnic, kmetije ali hektarje. Izbira epidemioloških enot mora biti utemeljena z osnovnimi predpostavkami.

Za stolpec 10: Navedite metode, uporabljene pri preiskavi, vključno s številom aktivnosti v posameznem primeru, glede na posebne pravne zahteve za vsak škodljivi organizem. Če informacije za določen stolpec niso na voljo, to označite z „ni na voljo“.

Za stolpec 11: Navedite oceno učinkovitosti vzorčenja. Učinkovitost vzorčenja pomeni verjetnost izbire okuženih delov rastline pri okuženi rastlini. Za vektorje učinkovitost metode pomeni zajetje pozitivnega vektorja, kadar je ta prisoten na območju preiskave. Za tla pomeni izbiro vzorca tal, ki vsebuje škodljivi organizem, kadar je ta prisoten na območju preiskave.

Za stolpec 12: „Občutljivost metode“ pomeni verjetnost, da se pri uporabi metode pravilno ugotovi navzočnost škodljivega organizma. Občutljivost metode je določena kot verjetnost, da je rezultat testiranja resnično pozitivnega gostitelja pozitiven. Je zmnožek učinkovitosti vzorčenja (tj. verjetnosti izbire okuženih delov rastline pri okuženi rastlini) in diagnostične občutljivosti (označene kot vizualni pregled in/ali laboratorijski test, uporabljen v postopku identifikacije).

Za stolpec 13: Navedite dejavnike tveganja v različnih vrsticah, pri čemer vključite toliko vrstic, kolikor je potrebno. Za vsak dejavnik tveganja navedite stopnjo tveganja in ustrezno relativno tveganje ter delež gostiteljske populacije.

Za stolpec B: Navedite podrobnosti preiskave glede na posebne pravne zahteve za vsak škodljivi organizem. Če informacije za določen stolpec niso relevantne, to označite z „ni relevantno“. Informacije, ki jih je treba navesti v teh stolpcih, so povezane z informacijami v stolpcu 10 „Metode za ugotavljanje navzočnosti“.

Za stolpec 18: Navedite število lokacij s pastmi, če se to število razlikuje od števila pasti (stolpec 17) (npr. ista past se uporablja na različnih mestih).

Za stolpec 21: Navedite število pozitivnih, negativnih ali nedoločenih vzorcev. Nedoločeni vzorci so tisti analizirani vzorci, pri katerih ni bil pridobljen noben rezultat zaradi različnih dejavnikov (npr. pod mejo zaznavnosti, neobdelan, neidentificiran ali star vzorec).

Za stolpec 22: Navedite obvestila o izbruhu za leto, v katerem je bila izvedena preiskava. Številke obvestila o izbruhu ni treba navesti, če se je pristojni organ odločil, da gre pri ugotovitvi za enega od primerov iz člena 14(2), člena 15(2) ali člena 16 Uredbe (EU) 2016/2031. V tem primeru razlog, zakaj niste predložili teh informacij, navedite v stolpcu 25 („Opombe“).

Za stolpec 23: Navedite občutljivost preiskave, kot je opredeljena v mednarodnem standardu za fitosanitarne ukrepe (ISPM) 31. Ta vrednost dosežene stopnje zaupanja za odsotnost škodljivega organizma se izračuna na podlagi opravljenih pregledov (in/ali vzorcev) glede na občutljivost metode in privzeto prevalenco.

Za stolpec 24: Navedite privzeto prevalenco na podlagi ocene verjetne dejanske prevalence škodljivega organizma na terenu pred preiskavo. Privzeta prevalenca je določena kot cilj preiskave in ustreza kompromisu, ki ga odgovorni za obvladovanje tveganja sprejmejo med tveganjem navzočnosti škodljivega organizma in razpoložljivimi sredstvi za preiskavo. Za preiskavo ugotavljanja navzočnosti je običajno določena vrednost 1 %.


SKLEPI

2.8.2023   

SL

Uradni list Evropske unije

L 194/39


SKLEP št. 253

upravnega odbora Agencije Evropske unije za železnice o notranjih pravilih glede omejitev nekaterih pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v okviru dejavnosti, ki jih izvaja Agencija Evropske unije za železnice [2023/1585]

UPRAVNI ODBOR AGENCIJE EVROPSKE UNIJE ZA ŽELEZNICE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (1) in zlasti člena 25 Uredbe;

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/796 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o Agenciji Evropske unije za železnice in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 881/2004 (2);

po posvetovanju z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

agencija je pooblaščena za izvajanje upravnih preiskav, preddisciplinskih in disciplinskih postopkov ter postopkov začasne odstranitve z delovnega mesta v skladu s Kadrovskimi predpisi za uradnike Evropske unije in Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije, določenih z Uredbo Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št 259/68 (Kadrovski predpisi) (3) ter Sklepom agencije z dne 8. julija 2022 o določitvi splošnih izvedbenih določb o izvajanju upravnih preiskav in disciplinskih postopkov. Po potrebi o primerih uradno obvesti tudi urad OLAF.

(2)

Uslužbenci agencije morajo prijaviti morebitne nezakonite dejavnosti, vključno z goljufijami in korupcijo, ki škodijo interesom Unije. Prijaviti morajo tudi vsakršno ravnanje, povezano z opravljanjem poklicnih nalog, ki lahko pomeni hudo kršenje obveznosti uradnikov Unije. To ureja Sklep agencije o notranjih pravilih v zvezi s prijavljanjem nepravilnosti z dne 15. novembra 2018.

(3)

Agencija je vzpostavila politiko preprečevanja in učinkovite obravnave dejanskih ali morebitnih primerov psihološkega ali spolnega nadlegovanja na delovnem mestu, kot je določeno v Sklepu ERA-ED-690/2013 o sprejetju izvedbenih ukrepov na podlagi kadrovskih predpisov. Sklep določa neformalni postopek, po katerem se lahko domnevna žrtev nadlegovanja obrne na „zaupne“ svetovalce agencije.

(4)

Agencija lahko na podlagi svoje politike glede obveščanja in informacijske tehnologije o sprejetju varnostnih predpisov za varovanje tajnih podatkov EU izvaja tudi preiskave morebitnih kršitev varnostnih predpisov za tajne podatke EU.

(5)

Delovanje agencije je predmet notranjih in zunanjih revizij.

(6)

Agencija v okviru takih upravnih preiskav, revizij in drugih preiskav sodeluje z drugimi institucijami, organi, uradi in agencijami Unije.

(7)

Sodeluje lahko z nacionalnimi organi tretjih držav in mednarodnimi organizacijami bodisi na njihovo zahtevo bodisi na lastno pobudo.

(8)

Sodeluje lahko tudi z javnimi organi držav članic EU bodisi na njihovo zahtevo bodisi na lastno pobudo.

(9)

Vključena je v postopke pred Sodiščem Evropske unije, kadar zadevo predloži Sodišču, zagovarja odločitev, ki jo je sprejela in je bila izpodbijana pred Sodiščem, ali intervenira v postopku, ki zadeva njene naloge. V zvezi s tem mora morda ohraniti zaupnost osebnih podatkov iz dokumentov, ki jih pridobijo stranke ali intervenienti.

(10)

Agencija za opravljanje svojih nalog zbira in obdeluje informacije ter več kategorij osebnih podatkov, vključno z identifikacijskimi podatki posameznikov, kontaktnimi podatki, poklicnimi vlogami in nalogami, informacijami o zasebnem in poklicnem ravnanju in uspešnosti ter finančnimi podatki. Agencija deluje kot upravljavec podatkov.

(11)

Zato mora v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 (v nadaljevanju: Uredba) posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, zagotavljati informacije o navedenih dejavnostih obdelave ter spoštovati njihove pravice, ki jih imajo kot posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki.

(12)

Navedene pravice mora morda uskladiti s cilji upravnih preiskav, revizij, drugih preiskav in sodnih postopkov. Morda mora tudi uravnotežiti pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, s temeljnimi pravicami in svoboščinami drugih posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki. V ta namen člen 25 Uredbe agenciji omogoča, da pod strogimi pogoji omeji uporabo členov 14 do 22, 35 in 36 Uredbe ter njenega člena 4, če njegove določbe ustrezajo pravicam in obveznostim iz členov 14 do 20. Če omejitve niso določene v pravnem aktu, sprejetem na podlagi Pogodb, je treba sprejeti notranja pravila, v skladu s katerimi lahko agencija omeji navedene pravice.

(13)

Agencija mora morda na primer omejiti informacije, ki jih zagotavlja posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, o obdelavi njegovih osebnih podatkov v fazi predhodne ocene upravne preiskave ali med preiskavo samo, pred morebitno zavrnitvijo zadeve ali v fazi preddisciplinskega postopka. V nekaterih okoliščinah lahko zagotavljanje takih informacij resno vpliva na sposobnost agencije za učinkovito izvedbo preiskave, kadar na primer obstaja tveganje, da bi lahko zadevna oseba uničila dokaze ali vplivala na morebitne priče pred njihovim zaslišanjem. Agencija mora morda tudi zaščititi pravice in svoboščine prič in drugih vpletenih oseb.

(14)

Morda bo treba zaščititi anonimnost priče ali prijavitelja nepravilnosti, ki sta zahtevala, da se njuna identiteta ne razkrije. Agencija se v tem primeru lahko odloči za omejitev dostopa do identitete, izjav in drugih osebnih podatkov takih oseb, da zaščiti njihove pravice in svoboščine.

(15)

Morda je treba zaščititi zaupne informacije o uslužbencu, ki se je obrnil na zaupne svetovalce agencije v postopku prijave nadlegovanja. V takih primerih mora agencija morda omejiti dostop do identitete, izjav in drugih osebnih podatkov domnevne žrtve, domnevnega nadlegovalca in drugih vpletenih, da zaščiti pravice in svoboščine vseh vpletenih.

(16)

Omejitve bi morala uporabiti samo, če se z njimi upošteva bistvo temeljnih pravic in svoboščin ter so nujno potreben in sorazmeren ukrep v demokratični družbi. Navedene omejitve bi morala utemeljiti.

(17)

Na podlagi načela odgovornosti bi morala voditi evidenco o svoji uporabi omejitev.

(18)

Pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih v okviru svojih nalog izmenja z drugimi organizacijami, se agencija in navedene organizacije medsebojno posvetujejo o morebitnih razlogih za uvedbo omejitev ter o nujnosti in sorazmernosti navedenih omejitev, razen če bi to ogrozilo njene dejavnosti.

(19)

Člen 25(6) Uredbe zavezuje upravljavca podatkov, da posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki, obvesti o glavnih razlogih, ki so podlaga za uporabo omejitve, in o njihovi pravici do vložitve pritožbe pri ENVP.

(20)

Agencija lahko v skladu s členom 25(8) Uredbe preloži, opusti ali zavrne zagotavljanje informacij o razlogih za uporabo omejitve posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, če bi se s tem kakor koli izničil učinek omejitve. Agencija bi morala za vsak primer posebej oceniti, ali bi sporočanje omejitve izničilo njen učinek.

(21)

Agencija bi morala omejitev odpraviti takoj, ko pogoji, ki jo upravičujejo, ne veljajo več, in navedene pogoje redno ocenjevati.

(22)

Za zagotovitev čim večje zaščite pravic in svoboščin posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, ter v skladu s členom 44(1) Uredbe, bi se bilo treba s pooblaščeno osebo za varstvo podatkov pravočasno posvetovati o vsaki omejitvi, ki bi se lahko uporabila, in preveriti njeno skladnost s tem sklepom.

(23)

Člena 16(5) in 17(4) Uredbe določata izjeme od pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, do obveščenosti in dostopa. Če veljajo te izjeme, agenciji ni treba uporabiti omejitve v skladu s tem sklepom –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Predmet urejanja in področje uporabe

1.   Ta sklep določa pravila v zvezi s pogoji, pod katerimi lahko agencija v skladu s členom 25 Uredbe omeji uporabo členov 4, 14 do 22, 35 in 36.

2.   Agencijo kot upravljavca zastopa njen izvršni direktor.

Člen 2

Omejitve

1.   Agencija lahko omeji uporabo členov 14 do 22, 35 in 36 ter člena 4 Uredbe, če njegove določbe ustrezajo pravicam in obveznostim iz členov 14 do 20:

(a)

v skladu s členom 25(1)(b), (c), (f), (g) in (h) Uredbe pri izvajanju upravnih preiskav, preddisciplinskih in disciplinskih postopkov ter postopkov začasne odstranitve z delovnega mesta v skladu s členom 86 in Prilogo IX h kadrovskim predpisom ter Sklepom upravnega odbora št. 297 (4), ter pri prijavi primerov uradu OLAF;

(b)

v skladu s členom 25(1)(h) Uredbe pri zagotavljanju, da lahko njeni uslužbenci prijavijo dejstva zaupno, kadar menijo, da obstajajo hude nepravilnosti, kot je določeno v Sklepu upravnega odbora agencije št. 183 o prijavljanju nepravilnosti (5) in Sklepu št. 8 o notranjih preiskavah (6);

(c)

v skladu s členom 25(1)(h) Uredbe pri zagotavljanju, da lahko njeni uslužbenci poročajo zaupnim svetovalcem v okviru postopka prijave nadlegovanja, kot je opredeljeno v Sklepu agencije ERA-ED-690-2013 (7);

(d)

v skladu s členom 25(1)(c), (g) in (h) Uredbe pri izvajanju notranjih revizij v zvezi z delovanjem ali oddelki agencije;

(e)

v skladu s členom 25(1)(c), (d), (g) in (h) Uredbe pri zagotavljanju ali prejemanju pomoči od drugih institucij, organov, uradov in agencij Unije ali pri sodelovanju z njimi v okviru dejavnosti iz točk (a) do (d) tega odstavka ter v skladu z zadevnimi sporazumi o ravni storitev, memorandumi o soglasju in sporazumi o sodelovanju;

(f)

v skladu s členom 25(1)(c), (g) in (h) Uredbe pri zagotavljanju ali prejemanju pomoči od nacionalnih organov tretjih držav in mednarodnih organizacij ali pri sodelovanju s takimi organi in organizacijami bodisi na njihovo zahtevo ali na svojo pobudo;

(g)

v skladu s členom 25(1)(c), (g) in (h) Uredbe pri zagotavljanju ali prejemanju pomoči od javnih organov držav članic EU ali pri sodelovanju z njimi bodisi na njihovo zahtevo ali na svojo pobudo;

(h)

v skladu s členom 25(1)(e) Uredbe pri obdelovanju osebnih podatkov iz dokumentov, ki jih pridobijo stranke ali intervenienti v okviru postopkov pred Sodiščem Evropske unije.

2.   Pri vseh omejitvah je treba spoštovati bistvo temeljnih pravic in svoboščin, omejitve pa morajo biti nujen in sorazmeren ukrep v demokratični družbi.

3.   Pred uporabo omejitev se za vsak primer posebej opravi preskus nujnosti in sorazmernosti. Omejitve morajo biti omejene na tisto, kar je nujno potrebno za doseganje ciljev.

4.   Za namene odgovornosti agencija sestavi zapisnik, v katerem opiše veljavne razloge za omejitve, kateri razlogi iz odstavka 1 veljajo, ter rezultat preskusa nujnosti in sorazmernosti. Ti zapisniki so del evidence, ki se na zahtevo da na voljo ENVP. Agencija pripravlja periodična poročila o uporabi člena 25 Uredbe.

5.   Pri obdelavi osebnih podatkov, prejetih od drugih organizacij v okviru nalog, bi se morala agencija z navedenimi organizacijami posvetovati o morebitnih razlogih za uvedbo omejitev ter o nujnosti in sorazmernosti zadevnih omejitev, razen če bi to ogrozilo delovanje agencije.

Člen 3

Tveganja za pravice in svoboščine posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki

1.   Ocena tveganj uvedbe omejitev za pravice in svoboščine posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, in podrobnosti o obdobju uporabe teh omejitev se zabeležijo v evidenci dejavnosti obdelave, ki jo agencija vodi v skladu s členom 31 Uredbe. Zabeležijo se tudi v vsaki oceni učinka v zvezi z varstvom podatkov, opravljeni v zvezi z navedenimi omejitvami v skladu s členom 39 Uredbe.

2.   Agencija pri presoji nujnosti in sorazmernosti omejitve upošteva morebitna tveganja za pravice in svoboščine posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki.

Člen 4

Zaščitni ukrepi in obdobja hrambe

1.   Za preprečevanje zlorabe osebnih podatkov, za katere se uporabljajo ali bi se lahko uporabljale omejitve, nezakonitega dostopa do njih ali njihovega nezakonitega prenosa agencija izvaja zaščitne ukrepe. Ti zaščitni ukrepi vključujejo tehnične in organizacijske ukrepe ter so po potrebi podrobno opisani v notranjih sklepih, postopkih in izvedbenih pravilih agencije. Zaščitni ukrepi vključujejo:

(a)

jasno opredelitev vlog, odgovornosti in postopkovnih korakov;

(b)

po potrebi varno elektronsko okolje, ki nepooblaščenim osebam preprečuje nezakonit in naključen dostop do elektronskih podatkov ali njihov prenos;

(c)

po potrebi varno hrambo in obdelavo papirnih dokumentov;

(d)

ustrezno spremljanje omejitev in redni pregled njihove uporabe.

2.   Pregledi iz točke (d) se opravijo vsaj vsakih šest mesecev.

3.   Omejitve se odpravijo takoj, ko okoliščine, ki jih upravičujejo, ne veljajo več.

4.   Osebni podatki se hranijo v skladu z veljavnimi pravili agencije o hrambi podatkov, ki se opredelijo v evidenci o varstvu podatkov, ki se vodi v skladu s členom 31 Uredbe. Ob koncu obdobja hrambe se osebni podatki izbrišejo, anonimizirajo ali prenesejo v arhive v skladu s členom 13 Uredbe.

Člen 5

Vključitev pooblaščene osebe za varstvo podatkov

1.   Kadar se pravice subjektov, na katere se nanašajo osebni podatki, omejijo v skladu s tem sklepom, se brez nepotrebnega odlašanja obvesti pooblaščeno osebo za varstvo podatkov v agenciji, ki se ji omogoči dostop do povezanih evidenc in dokumentov, ki se nanašajo na dejansko stanje ali pravni okvir.

2.   Pooblaščena oseba za varstvo podatkov v agenciji lahko zahteva pregled uporabe omejitve. Agencija pooblaščeno osebo za varstvo podatkov pisno obvesti o rezultatu pregleda.

3.   Agencija dokumentira vključitev pooblaščene osebe za varstvo podatkov v uporabo omejitev, med drugim tudi, katere informacije se ji dajo na voljo.

Člen 6

Obveščanje posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, o omejitvah njihovih pravic

1.   Agencija v obvestila o varstvu podatkov, objavljena na njenem spletišču in/ali intranetu, vključi oddelek, ki posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, zagotavlja splošne informacije o možnosti za omejitev njihovih pravic v skladu s členom 2(1). Informacije zajemajo navedbo pravic, ki se lahko omejijo, razloge za morebitno uporabo omejitev in njihovo morebitno trajanje.

2.   Agencija posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki, posamično pisno in brez nepotrebnega odlašanja obvesti o omejitvah njihovih pravic, ki se ali se bodo uporabljale. Agencija posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, obvesti o glavnih razlogih, na katerih temelji uporaba omejitve, njegovi pravici do posvetovanja s pooblaščeno osebo za varstvo podatkov glede izpodbijanja omejitve in njegovi pravici, da vloži pritožbo pri ENVP.

3.   Agencija lahko preloži, opusti ali zavrne zagotavljanje informacij o razlogih za omejitev in pravici do vložitve pritožbe pri ENVP, vse dokler bi se s tem izničil učinek omejitve. Za vsak primer posebej se oceni, ali bi bilo to upravičeno. Agencija posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, obvesti takoj, ko se s tem ne bi več izničil učinek omejitve.

Člen 7

Sporočanje kršitve varstva osebnih podatkov posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki

1.   Kadar za agencijo velja obveznost sporočanja kršitev varnosti osebnih podatkov v skladu s členom 35(1) Uredbe, ta lahko v izjemnih okoliščinah v celoti ali delno omeji tako sporočilo. V zaznamku dokumentira razloge za omejitev, njeno pravno podlago v skladu s členom 2 ter oceno njene nujnosti in sorazmernosti. Zaznamek se sporoči ENVP ob uradnem obvestilu o kršitvi varnosti osebnih podatkov.

2.   Kadar razlogi za omejitev ne veljajo več, agencija sporoči kršitev varnosti osebnih podatkov zadevnemu posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, ter ga obvesti o glavnih razlogih za omejitev in njegovi pravici, da vloži pritožbo pri ENVP.

Člen 8

Zaupnost elektronskih sporočil

1.   Agencija lahko v izjemnih okoliščinah omeji pravico do zaupnosti elektronskih sporočil na podlagi člena 36 Uredbe. Take omejitve morajo biti v skladu z Direktivo 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta (8).

2.   Ne glede na člen 6(3) mora agencija, kadar omeji pravico do zaupnosti elektronskih sporočil, zadevnega posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, v svojem odgovoru na njegovo zahtevo obvestiti o glavnih razlogih, na katerih temelji uporaba omejitve, in o njegovi pravici do vložitve pritožbe pri ENVP.

Člen 9

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Za upravni odbor, 17. februarja 2021.

Predsednica

Clio LIÉGEOIS


(1)  UL L 295, 21.11.2018, str. 39.

(2)  UL L 138, 26.5.2016, str. 1, v nadaljnjem besedilu: uredba o agenciji.

(3)  Uredba Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 259/68 z dne 29. februarja 1968 o kadrovskih predpisih za uradnike in pogojih za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in o posebnih ukrepih, ki se začasno uporabljajo za uradnike Komisije (UL L 56, 4.3.1968, str. 1).

(4)  Sklep št. 297 upravnega odbora Agencije Evropske unije za železnice o splošnih izvedbenih določbah o izvajanju upravnih preiskav in disciplinskih postopkov z dne 8. julija 2022.

(5)  Sklep št. 183 upravnega odbora Agencije Evropske unije za železnice o smernicah za prijavljanje nepravilnosti z dne 15. novembra 2018.

(6)  Sklep št. 08 upravnega odbora Evropske agencije za železnice o pogojih za izvajanje notranjih preiskav v zvezi s preprečevanjem goljufij, korupcije in kakršnega koli nezakonitega ravnanja, ki škoduje interesom Skupnosti z dne 17. oktobra 2006.

(7)  Sklep št. 690/2013 Evropske železniške agencije o politiki varstva dostojanstva oseb ter preprečevanju psihološkega nadlegovanja in spolnega nadlegovanja.

(8)  Direktiva 2002/58/ES evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij (Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah) (UL L 201, 31.7.2002, str. 37).


2.8.2023   

SL

Uradni list Evropske unije

L 194/45


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2023/1586

z dne 26. julija 2023

o harmoniziranih standardih za stroje, pripravljenih v podporo Direktivi 2006/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o evropski standardizaciji, spremembi direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES in 2009/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Sklepa Sveta 87/95/EGS in Sklepa št. 1673/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta (1) ter zlasti člena 10(6) Uredbe,

ob upoštevanju Direktive 2006/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o strojih in spremembah Direktive 95/16/ES (2) ter zlasti člena 7(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 7 Direktive 2006/42/ES se za stroje, ki so bili izdelani v skladu s harmoniziranim standardom, sklic na katerega je bil objavljen v Uradnem listu Evropske unije, domneva, da izpolnjujejo bistvene zdravstvene in varnostne zahteve, ki jih zajema tak harmonizirani standard.

(2)

Komisija je z dopisom M/396 z dne 19. decembra 2006 Evropskemu odboru za standardizacijo (v nadaljnjem besedilu: CEN) in Evropskemu odboru za elektrotehnično standardizacijo (v nadaljnjem besedilu: Cenelec) podala zahtevo za pripravo, revizijo in dokončanje harmoniziranih standardov v podporo Direktivi 2006/42/ES, da bi se upoštevale spremembe, uvedene z navedeno direktivo v primerjavi z Direktivo 98/37/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3).

(3)

CEN in Cenelec sta na podlagi navedene zahteve pripravila naslednje nove harmonizirane standarde: EN 280-2:2022 o dodatnih varnostnih zahtevah za naprave za dvigovanje tovora na dvižni napravi in delovni ploščadi, EN ISO 8528-10:2022 o meritvi hrupa v zraku v zvezi z batnim strojem z notranjim zgorevanjem, EN 12453:2017+A1:2021 o zahtevah in preskuševalnih metodah v zvezi z vrati s pogonskim mehanizmom, EN 16517:2021 o varnosti v zvezi mobilnimi žičnimi žerjavi za spravilo lesa, EN 17003:2021 o varnostnih zahtevah v zvezi z z valji opremljenimi preskuševalniki zavor za vozila z nosilnostjo nad 3,5 t, EN 17088:2021 o varnosti v zvezi s sistemi prezračevanja s stransko zaveso, EN 17281:2021 o varnostnih zahtevah v zvezi z opremo za čiščenje vozil, EN 17348:2022 o zahtevah za konstruiranje in preskušanje sesalnikov in zbiralnikov prahu za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah, EN 17352:2022 o zahtevah in preskuševalnih metodah v zvezi z avtomatsko opremo za kontrolo vstopa, EN 17624:2022 o določanju eksplozijskih mej plinov in hlapov pri povišanem tlaku, povišani temperaturi ali z oksidanti, ki niso zrak, EN ISO 18063-2:2021 o metodah za preskušanje vidnega polja in njihovem preverjanju v zvezi s terenskimi tovornimi vozili z vrtljivim mehanizmom, EN ISO 19085-15:2021 o varnosti stiskalnic v zvezi z lesnoobdelovalnimi stroji, EN ISO 19472-2:2022 o vlečnih pomožnih vitlih, EN ISO 22291:2022 o varnostnih zahtevah za mokre postopke strojev za netkani tekstil, EN ISO 28927-13:2022 o preskuševalnih metodah za vrednotenje oddajanja vibracij v zvezi z orodji za pritrjevanje/zabijanje, EN IEC 60335-2-41:2021 z EN IEC 60335-2-41:2021/A11:2021 o posebnih varnostnih zahtevah za črpalke v zvezi z gospodinjskimi in podobnimi električnimi aparati, EN IEC 62841-3-5:2022 z EN IEC 62841-3-5:2022/A11:2022 o posebnih varnostnih zahtevah za prenosne tračne žage, EN IEC 62841-3-7:2021 z EN IEC 62841-3-7:2021/A11:2021 o posebnih varnostnih zahtevah za prenosne stenske žage, EN IEC 62841-4-5:2021 z EN IEC 62841-4-5:2021/A11:2021 o posebnih varnostnih zahtevah za škarje za travo, ter EN IEC 62841-4-7:2022 z EN IEC 62841-4-7:2022/A11:2022 o posebnih varnostnih zahtevah za ročno upravljane rahljalnike in prezračevalnike travne ruše.

(4)

Poleg tega sta CEN in Cenelec na podlagi navedene zahteve revidirala obstoječe harmonizirane standarde, sklici na katere so s Sporočilom Komisije 2018/C 092/01 (4) objavljeni v seriji C Uradnega lista Evropske unije, da bi jih prilagodila tehnološkemu napredku: EN 280:2013+A1:2015, EN 303-5:2021, EN 415-3:1999+A1:2009, EN 474-1:2006+A6:2019, EN 474-2:2006+A1:2008, EN 474-3:2006+A1:2009, EN 474-4:2006+A2:2012, EN 474-5:2006+A3:2013, EN 474-6:2006+A1:2009, EN 474-7:2006+A1:2009, EN 474-8:2006+A1:2009, EN 474-9:2006+A1:2009, EN 474-10:2006+A1:2009, EN 474-11:2006+A1:2008, EN 474-12:2006+A1:2008, EN 500-4:2011, EN 528:2008, EN 619:2002+A1:2010, EN 620:2002+A1:2010, EN 703:2004+A1:2009, EN 710:1997+A1:2010 z EN 710:1997+A1:2010/AC:2012, EN 746-3:1997+A1:2009, EN 1034-4:2005+A1:2009, EN 1807-1:2013, EN ISO 3691-6:2015 z EN ISO 3691-6:2015/AC:2016, EN ISO 4254-1:2015, EN ISO 4254-6:2009 z EN ISO 4254-6:2009/AC:2010, EN ISO 11850:2011 z EN ISO 11850:2011/A1:2016, EN ISO 11680-1:2011, EN ISO 11680-2:2011, EN ISO 11681-1:2011, EN ISO 11681-2:2011 z EN ISO 11681-2:2011/A1:2017, EN 12012-4:2006+A1:2008, EN 12158-1:2000+A1:2010, EN 12331:2003+A2:2010, EN 12355:2003+A1:2010, EN 12418:2000+A1:2009, EN 12750:2013, EN 13001-3-5:2016, EN 13019:2001+A1:2008, EN 13021:2003+A1:2008, EN 13524:2003+A2:2014, EN 13617-1:2012, EN 13732:2013, EN 13862:2001+A1:2009, EN 13870:2015, EN 13885:2005+A1:2010, EN 15163:2008, EN 15967:2011, EN 16228-1:2014, EN 16228-2:2014, EN 16228-3:2014, EN 16228-4:2014, EN 16228-5:2014, EN 16228-6:2014, EN 16228-7:2014, EN ISO 18217:2015, EN ISO 19085-2:2017, EN ISO 19085-3:2017, EN ISO 22867:2011, EN ISO 28881:2013 z EN ISO 28881:2013/AC:2013, EN ISO 28927-1:2009 z EN ISO 28927-1:2009/A1:2017, EN 60335-2-77:2010, EN 60335-2-89:2010 z EN 60335-2-89:2010/A1:2016 in EN 60335-2-89:2010/A2:2017, EN 62841-1:2015 z EN 62841-1:2015/AC:2015, ter EN 60745-2-3:2011 z EN 60745-2-3:2011/A11:2014 in EN 60745-2-3:2011/A12:2014 in EN 60745-2-3:2011/A13:2015 in EN 60745-2-3:2011/A2:2013.

(5)

To je privedlo do sprejetja naslednjih harmoniziranih standardov, s katerimi se uvajajo spremembe: EN 280-1:2022, EN 303-5:2021+A1:2022, EN 415-3:2021, EN 474-1:2021, EN 474-2:2022, EN 474-3:2022, EN 474-4:2022, EN 474-5:2022, EN 474-6:2022, EN 474-7:2022, EN 474-8:2022, EN 474-9:2022, EN 474-10:2022, EN 474-11:2022, EN 474-12:2022, EN 474-13:2022, EN 528:2021+A1:2022, EN 619:2022, EN 620:2021, EN 703:2021, EN 746-3:2021, EN 1034-4:2021, EN ISO 3691-6:2021, EN ISO 4254-1:2015 z EN ISO 4254-1:2015/A1:2021, EN ISO 4254-6:2020 z EN ISO 4254-6:2020/A11:2021, EN ISO 4254-17:2022, EN ISO 11680-1:2021, EN ISO 11680-2:2021, EN ISO 11681-1:2022, EN ISO 11681-2:2022, EN ISO 11806-1:2022, EN ISO 11806-2:2022, EN ISO 11850:2011 z EN ISO 11850:2011/A1:2016 in EN ISO 11850:2011/A2:2022, EN 12012-4:2019+A1:2021, EN 12158-1:2021, EN 12331:2021, EN 12355:2022, EN 12418:2021, EN 13001-3-5:2016+A1:2021, EN 13617-1:2021, EN 13732:2022, EN 13862:2021, EN 13870:2015+A1:2021, EN 13885:2022, EN 15163-1:2022, EN 15163-2:2022, EN 15967:2022, EN 16228-1:2014+A1:2021, EN 16228-2:2014+A1:2021, EN 16228-3:2014+A1:2021, EN 16228-4:2014+A1:2021, EN 16228-5:2014+A1:2021, EN 16228-6:2014+A1:2021, EN 16228-7:2014+A1:2021, EN 17106-1:2021, EN 17106-2:2021, EN 17106-3-1:2021, EN 17106-3-2:2021, EN 17106-4:2021, EN ISO 19085-2:2021, EN ISO 19085-3:2021, EN ISO 19085-14:2021, EN ISO 19085-16:2021, EN ISO 19085-17:2021, EN ISO 22867:2021, EN ISO 23062:2022, EN ISO 28881:2022, EN ISO 28927-1:2019, EN IEC 60335-2-89:2022 z EN IEC 60335-2-89:2022/A11:2022, EN 62841-1:2015 z EN 62841-1:2015/AC:2015 in EN 62841-1:2015/A11:2022, EN IEC 62841-2-3:2021 z EN IEC 62841-2-3:2021/A11:2021, ter EN IEC 62841-4-3:2021 z EN IEC 62841-4-3:2021/A11:2021.

(6)

Poleg tega sta odbora CEN in Cenelec sta na podlagi navedene zahteve spremenila naslednje standarde, sklici na katere so vključeni v Prilogo I k Izvedbenemu sklepu Komisije (EU) 2019/436 (5): EN 12301:2019, EN 12385-5:2021, EN 16952:2018, EN 62841-2-1:2018 z EN 62841-2-1:2018/A11:2019, EN 62841-3-1:2014 z EN 62841-3-1:2014/AC:2015 in EN 62841-3-1:2014/A11:2017, EN 62841-3-10:2015 z EN 62841-3-10:2015/AC:2016-07 in EN 62841-3-10:2015/A11:2017, EN 62841-3-6:2014 z EN 62841-3-6:2014/AC:2015 in EN 62841-3-6:2014/A11:2017, ter EN 62841-4-2:2019.

(7)

To je privedlo do sprejetja naslednjih harmoniziranih standardov, s katerimi se uvajajo spremembe: EN 12301:2019/AC:2021, EN 12385-5:2021 z EN 12385-5:2021/AC:2021, EN 16952:2018+A1:2021, EN 62841-2-1:2018 z EN 62841-2-1:2018/A11:2019 in EN 62841-2-1:2018/A12:2022 in EN 62841-2-1:2018/A1:2022, EN 62841-3-1:2014 z EN 62841-3-1:2014/AC:2015 in EN 62841-3-1:2014/A11:2017 in EN 62841-3-1:2014/A1:2021 in EN 62841-3-1:2014/A12:2021, EN 62841-3-6:2014 z EN 62841-3-6:2014/AC:2015 in EN 62841-3-6:2014/A11:2017 in EN 62841-3-6:2014/A1:2022 in EN 62841-3-6:2014/A12:2022, EN 62841-3-10:2015 z EN 62841-3-10:2015/AC:2016-07 in EN 62841-3-10:2015/A11:2017 in EN 62841-3-10:2015/A1:2022 in EN 62841-3-10:2015/A12:2022, ter EN 62841-4-2:2019 z EN 62841-4-2:2019/A11:2022 in EN 62841-4-2:2019/A1:2022.

(8)

Komisija je skupaj s CEN in Cenelec ocenila, ali so standardi, ki sta jih pripravila, revidirala in spremenila CEN in Cenelec, v skladu z navedeno zahtevo.

(9)

Harmonizirani standardi, ki sta jih CEN in Cenelec na podlagi zahteve pripravila, revidirala in spremenila, razen harmoniziranega standarda EN ISO 11850:2011 z EN ISO 11850:2011/A1:2016 in EN ISO 11850:2011/A2:2022, izpolnjujejo varnostne zahteve, ki naj bi jih zajemali in ki so določene v Direktivi 2006/42/ES.

(10)

Komisija je po pregledu standarda EN ISO 11850:2011 z EN ISO 11850:2011/A1:2016 in EN ISO 11850:2011/A2:2022 skupaj s predstavniki držav članic in deležniki v strokovni skupini za stroje ugotovila, da standard ne izpolnjuje bistvenih zdravstvenih in varnostnih zahtev iz točk 1.1.6, 1.5.15 in 1.6.2 Priloge I k Direktivi 2006/42/ES, in sicer zahteve glede upoštevanja razlik med upravljavci glede telesnih mer, zahteve, da morajo biti deli strojev, na katerih se morajo gibati ali zadrževati osebe, načrtovani in izdelani tako, da je preprečen zdrs, spotik ali padec oseb na teh delih ali z njih, ter zahteve, da morajo biti stroji načrtovani in izdelani tako, da je omogočen varen dostop do vseh območij, kjer so potrebni posegi med obratovanjem, nastavljanjem in vzdrževanjem strojev. Standard zlasti vključuje odstopanje, da se na kolesnih zgibnikih in na kolesnih strojih za podiranje dreves dovoli višina prve vstopne stopnice do 700 mm namesto 550 mm, vendar ne obravnava ustreznih ergonomskih načel in varnega dostopa, kar bi v nekaterih primerih lahko povzročilo zdrs, spotik ali padec oseb.

(11)

Zato je primerno, da se sklici na navedene standarde objavijo v Uradnem listu Evropske unije, po potrebi z omejitvami, skupaj s sklici na vse ustrezne standarde, s katerimi so bili navedeni standardi spremenjeni ali popravljeni.

(12)

Sklici na harmonizirane standarde, pripravljene v podporo Direktivi 2006/42/ES, so trenutno objavljeni v Sporočilu 2018/C 092/01 in Izvedbenem sklepu Komisije (EU) 2019/436.

(13)

Zaradi jasnosti in racionalnosti bi bilo treba v enem aktu objaviti popoln seznam sklicev na harmonizirane standarde, ki so bili pripravljeni v podporo Direktivi 2006/42/ES in izpolnjujejo zahteve, ki naj bi jih zajemali.

(14)

Sklice na harmonizirane standarde, objavljene v Prilogi I k Izvedbenemu sklepu (EU) 2019/436, in tiste, objavljene v Sporočilu 2018/C 092/01, bi bilo treba objaviti v novi konsolidirani prilogi k temu sklepu.

(15)

Poleg tega so v prilogah II in IIA k Izvedbenemu sklepu (EU) 2019/436 navedeni posebni sklici na harmonizirane standarde, ki so objavljeni z omejitvami, medtem ko take omejitve niso objavljene ločeno v Sporočilu 2018/C 092/01. Zaradi jasnosti in racionalnosti bi bilo treba sklice na harmonizirane standarde, objavljene z omejitvami, objaviti v novi konsolidirani prilogi k temu sklepu. Vse sklice v prilogah II in IIA, ki so postali brezpredmetni, bi bilo treba izpustiti.

(16)

Sklici na harmonizirane standarde iz Priloge III k Izvedbenemu sklepu (EU) 2019/436 ter sklici iz petega stolpca Sporočila 2018/C 092/01 so bili umaknjeni iz Uradnega lista Evropske unije od datumov iz zadevnih preglednic.

(17)

Na podlagi zahteve in nato prizadevanj CEN in Cenelec je bilo nadomeščenih, revidiranih ali spremenjenih več harmoniziranih standardov, objavljenih v seriji C Uradnega lista Evropske unije, ter tistih, objavljenih v Prilogi I k Izvedbenemu sklepu (EU) 2019/436. Zato je tudi primerno, da se sklici navedenih standardov umaknejo iz Uradnega lista Evropske unije in določijo datumi umika.

(18)

Zaradi jasnosti in racionalnosti bi bilo treba sklice na harmonizirane standarde, ki so bili umaknjeni, objaviti v ločeni novi konsolidirani prilogi k temu sklepu. Sklici na datume umika pred začetkom veljavnosti tega sklepa niso več relevantni in bi jih bilo treba izpustiti.

(19)

Da se proizvajalcem zagotovi dovolj časa za pripravo na uporabo novih standardov, revidiranih standardov ali sprememb standardov, je treba umik sklicev na navedene harmonizirane standarde odložiti, kot je ustrezno.

(20)

Številni sklici na harmonizirane standarde, objavljeni s Sporočilom 2018/C 092/01, so že bili umaknjeni z Izvedbenim sklepom (EU) 2019/436.

(21)

Zaradi jasnosti in racionalnosti bi bilo treba razveljaviti Sporočilo 2018/C 092/01 in Izvedbeni sklep (EU) 2019/436. Da bi imeli proizvajalci dovolj časa za prilagoditev svojih izdelkov revidiranim različicam zadevnih standardov, bi se morala Sporočilo 2018/C 092/01 in Izvedbeni sklep (EU) 2019/436 v prehodnem obdobju še naprej uporabljati za ustrezne standarde.

(22)

Skladnost s harmoniziranim standardom zagotavlja domnevo o skladnosti z ustreznimi bistvenimi zahtevami iz harmonizacijske zakonodaje Unije od datuma objave sklica na tak standard v Uradnem listu Evropske unije. Ta sklep bi moral zato začeti veljati na datum objave –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklici na harmonizirane standarde za stroje, pripravljene v skladu z Direktivo 2006/42/ES iz Priloge I k temu sklepu, se objavijo v Uradnem listu Evropske unije. Sklici v vrsticah 121, 266, 343, 405 in 495 navedene priloge se objavijo z omejitvami.

Člen 2

Sporočilo 2018/C 092/01 se razveljavi.

Vendar se še naprej uporablja za sklice na harmonizirane standarde iz Priloge II k temu sklepu do datuma umika navedenih sklicev iz navedene priloge.

Člen 3

Izvedbeni sklep (EU) 2019/436 se razveljavi.

Vendar se še naprej uporablja za sklice na harmonizirane standarde iz Priloge III k temu sklepu do datuma umika navedenih sklicev iz navedene priloge.

Člen 4

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 26. julija 2023

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 316, 14.11.2012, str. 12.

(2)  UL L 157, 9.6.2006, str. 24.

(3)  Direktiva 98/37/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o približevanju zakonov držav članic o strojih (UL L 207, 23.7.1998, str. 1).

(4)  Sporočilo Komisije 2018/C 092/01 v okviru izvajanja Direktive 2006/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta o strojih in spremembah Direktive 95/16/ES (UL C 92, 9.3.2018, str. 1).

(5)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/436 z dne 18. marca 2019 o harmoniziranih standardih za stroje, pripravljenih v podporo Direktivi 2006/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 75, 19.3.2019, str. 108).


PRILOGA I

PRVI DEL

STANDARDI TIPA A

1.   Pojasnilo:

S standardi tipa A so opredeljeni osnovni koncepti, terminologija in načela načrtovanja, ki se uporabljajo za vse kategorije strojev. Uporaba izključno takih standardov, čeprav se z njo zagotovi osnovni okvir za pravilno uporabo direktive o strojih, ne zadošča za zagotovitev skladnosti z ustreznimi bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami direktive, zato ne omogoča popolne domneve o skladnosti.

2.   Seznam sklicev na standarde

1.

EN 1127-2:2014

Eksplozivne atmosfere – Protieksplozijska zaščita – 2. del: Osnovni pojmi in metodologija za rudarstvo

2.

EN ISO 12100:2010

Varnost strojev – Splošna načela za konstruiranje – Ocena tveganja in zmanjšanje tveganja (ISO 12100:2010)

DRUGI DEL

STANDARDI TIPA B

1.   Pojasnilo:

Standardi tipa B so posvečeni posebnim vidikom varnosti strojev ali posebnim vrstam varoval, ki se lahko uporabljajo za najrazličnejše kategorije strojev. Uporaba specifikacij standardov tipa B pomeni domnevo o skladnosti z bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami direktive o strojih, zajetimi v teh standardih, kadar standard tipa C ali proizvajalčeva ocena tveganja dokazuje, da je tehnična rešitev, opredeljena s standardom tipa B, ustrezna za posamezno kategorijo ali model zadevnega stroja. Uporaba standardov tipa B, v katerih so določene specifikacije za varnostne komponente, ki so dane na trg neodvisno, pomeni domnevo o skladnosti za zadevne varnostne komponente in za bistvene zdravstvene in varnostne zahteve, zajete v teh standardih.

2.   Seznam sklicev na standarde

1.

EN 547-1:1996+A1:2008

Varnost strojev – Mere človeškega telesa – 1. del: Načela določanja priporočenih mer odprtin za dostop celega telesa k stroju

2.

EN 547-2:1996+A1:2008

Varnost strojev – Mere človeškega telesa – 2. del: Načela določanja priporočenih mer odprtin za dostop

3.

EN 547-3:1996+A1:2008

Varnost strojev – Mere človeškega telesa – 3. del: Antropometrični podatki

4.

EN 614-1:2006+A1:2009

Varnost strojev – Načela ergonomskega načrtovanja – 1. del: Terminologija in splošna načela

5.

EN 614-2:2000+A1:2008

Varnost strojev – Načela ergonomskega načrtovanja – 2. del: Medsebojni vplivi med oblikovanjem strojev in delovnimi nalogami

6.

EN 842:1996+A1:2008

Varnost strojev – Vidni signali za nevarnost – Splošne zahteve, konstruiranje in preizkušanje

7.

EN 894-1:1997+A1:2008

Varnost strojev – Ergonomske zahteve za zasnovo prikazovalnikov in krmilnih sprožil – 1. del: Splošna načela za interakcije človeka s prikazovalniki in krmilnimi stikali

8.

EN 894-2:1997+A1:2008

Varnost strojev – Ergonomske zahteve za zasnovo prikazovalnikov in krmilnih sprožil – 2. del: Prikazovalniki

9.

EN 894-3:2000+A1:2008

Varnost strojev – Ergonomske zahteve za zasnovo prikazovalnikov in krmilnih sprožil – 3. del: Krmilna stikala

10.

EN 894-4:2010

Varnost strojev – Ergonomske zahteve za zasnovo prikazovalnikov in krmilnih sprožil – 4. del: Namestitev in razvrstitev slikovnih zaslonov in krmilnih sprožil

11.

EN 981:1996+A1:2008

Varnost strojev – Sistem slišnih in vidnih nevarnostnih ali obvestilnih signalov

12.

EN 1005-1:2001+A1:2008

Varnost strojev – Človeške fizične zmogljivosti – 1. del: Opredelitve pojmov

13.

EN 1005-2:2003+A1:2008

Varnost strojev – Človeške fizične zmogljivosti – 2. del: Ročno upravljanje strojev in njihovih sestavnih delov

14.

EN 1005-3:2002+A1:2008

Varnost strojev – Človeške fizične zmogljivosti – 3. del: Priporočene mejne vrednosti potrebne sile za upravljanje strojev

15.

EN 1005-4:2005+A1:2008

Varnost strojev – Človeške fizične zmogljivosti – 4. del: Vrednotenje delovnih položajev in gibov pri delu s stroji

16.

EN 1032:2003+A1:2008

Mehanske vibracije – Preizkušanje mobilnih strojev v zvezi z ugotavljanjem vrednosti oddajanja vibracij

17.

EN 1093-1:2008

Varnost strojev – Vrednotenje emisije nevarnih snovi, ki jih prenaša zrak – 1. del: Izbor preizkuševalnih metod

18.

EN 1093-2:2006+A1:2008

Varnost strojev – Vrednotenje emisije nevarnih snovi, ki jih prenaša zrak – 2. del: Metoda s sledilnim plinom za merjenje stopnje emisij določenega onesnaževala

19.

EN 1093-3:2006+A1:2008

Varnost strojev – Vrednotenje emisije nevarnih snovi, ki jih prenaša zrak – 3. del: Metoda s preizkuševalno mizo za merjenje stopnje emisij določenega onesnaževala

20.

EN 1093-4:1996+A1:2008

Varnost strojev – Vrednotenje emisije nevarnih snovi, ki jih prenaša zrak – 4. del: Učinkovitost zajemanja odsesovalnega sistema – Metoda s sledilnim plinom

21.

EN 1093-6:1998+A1:2008

Varnost strojev – Vrednotenje emisije nevarnih snovi, ki jih prenaša zrak – 6. del: Učinkovitost ločitve po masi, nekanaliziran izpuh

22.

EN 1093-7:1998+A1:2008

Varnost strojev – Vrednotenje emisije nevarnih snovi, ki jih prenaša zrak – 7. del: Učinkovitost ločevanja po masi, kanaliziran izpuh

23.

EN 1093-8:1998+A1:2008

Varnost strojev – Vrednotenje emisije nevarnih snovi, ki jih prenaša zrak – 8. del: Parameter koncentracije onesnaževalnih snovi, metoda preizkusa na preizkuševalnem mestu

24.

EN 1093-9:1998+A1:2008

Varnost strojev – Vrednotenje emisije nevarnih snovi, ki jih prenaša zrak – 9. del: Parameter koncentracije onesnaževalnih snovi, metoda preizkusa v preizkuševalnem prostoru

25.

EN 1093-11:2001+A1:2008

Varnost strojev – Vrednotenje emisije nevarnih snovi, ki jih prenaša zrak – 11. del: Indeks dekontaminacije

26.

EN 1127-1:2019

Eksplozivne atmosfere – Protieksplozijska zaščita – 1. del: Osnovni pojmi in metodologija

27.

EN 1299:1997+A1:2008

Mehanske vibracije in udarci – Vibracijska izolacija strojev – Podatki za uporabo vrst izolacij

28.

EN 1837:2020

Varnost strojev – Vgrajena razsvetljava strojev

29.

EN ISO 3741:2010

Akustika – Določanje ravni zvočnih moči in ravni zvočne energije virov hrupa z zvočnim tlakom – Precizijska metoda za odmevnice (ISO 3741:2010)

30.

EN ISO 3743-1:2010

Akustika – Ugotavljanje ravni zvočnih moči in ravni zvočne energije virov hrupa z zvočnim tlakom – Inženirske metode za majhne premične vire v odmevnih poljih – 1. del: Primerjalna metoda za preizkušanje v prostoru z zvočno refleksijskimi (odbojnimi) stenami (ISO 3743-1:2010)

31.

EN ISO 3743-2:2019

Akustika – Ugotavljanje ravni zvočnih moči virov hrupa z merjenjem zvočnega tlaka – Inženirske metode za majhne premične vire v odmevnih poljih – 2. del: Metode za posebne odmevnice (ISO 3743-2:2018)

32.

EN ISO 3744:2010

Akustika – Ugotavljanje ravni zvočnih moči virov hrupa z merjenjem zvočnega tlaka – Inženirska metoda v pretežno prostem polju nad odbojno ravnino (ISO 3744:2010)

33.

EN ISO 3745:2012

Akustika – Ugotavljanje ravni zvočnih moči in ravni zvočne energije virov hrupa z zvočnim tlakom – Precizijska metoda za gluhe in polgluhe prostore (ISO 3745:2012)

EN ISO 3745:2012/A1:2017

34.

EN ISO 3746:2010

Akustika – Določanje ravni zvočnih moči in ravni zvočne energije virov hrupa z zvočnim tlakom – Informativna metoda z merilno ploskvijo, sklenjeno okrog vira hrupa nad odbojno ravnino (ISO 3746:2010)

35.

EN ISO 3747:2010

Akustika – Določanje ravni zvočnih moči in ravni zvočne energije virov hrupa z zvočnim tlakom – Inženirska/informativna metoda za uporabo na kraju samem (in situ) v odmevnem okolju (ISO 3747:2010)

36.

EN ISO 4413:2010

Fluidna tehnika – Hidravlika – Splošna pravila in varnostne zahteve za fluidne sisteme in njihove komponente (ISO 4413:2010)

37.

EN ISO 4414:2010

Fluidna tehnika – Pnevmatika – Splošna pravila in varnostne zahteve za fluidne sisteme in njihove komponente (ISO 4414:2010)

38.

EN ISO 4871:2009

Akustika – Deklariranje in preverjanje podatkov o emisiji hrupa naprav in opreme (ISO 4871:1996)

39.

EN ISO 5136:2009

Akustika – Določanje zvočne moči, ki jo v kanal sevajo ventilator in drugi stroji za transport zraka – Metoda za merjenje v kanalu (ISO 5136:2003)

40.

EN ISO 7235:2009

Akustika – Laboratorijski merilni postopki za dušilnike v kanalih in elementih za dovod in odvod zraka – Dodano dušenje, hrup zaradi pretoka in padec celotnega tlaka (ISO 7235:2003)

41.

EN ISO 7731:2008

Ergonomija – Signali za nevarnost na javnih in delovnih območjih – Zvočni signali za nevarnost (ISO 7731:2003)

42.

EN ISO 9614-1:2009

Akustika – Ugotavljanje ravni zvočnih moči virov hrupa z merjenjem jakosti zvoka – 1. del: Merjenje na diskretnih točkah (ISO 9614-1:1993)

43.

EN ISO 9614-3:2009

Akustika – Ugotavljanje ravni zvočnih moči virov hrupa z merjenjem jakosti zvoka – 3. del: Precizijska metoda zveznega merjenja po ploskvi (ISO 9614-3:2002)

44.

EN ISO 10326-1:2016

Mehanske vibracije – Laboratorijska metoda za ovrednotenje vibracij sedežev vozil – 1. del: Osnovne zahteve (ISO 10326-1:2016, popravljena različica 2017-02)

45.

EN ISO 11161:2007

Varnost strojev – Integrirani proizvodni sistemi – Osnovne zahteve (ISO 11161:2007)

EN ISO 11161:2007/A1:2010

46.

EN ISO 11201:2010

Akustika – Emisija hrupa naprav in opreme – Merjenje emisijske ravni zvočnega tlaka na delovnem mestu in na drugih opredeljenih mestih v pretežno prostem zvočnem polju nad odbojno ravnino z zanemarljivimi popravki zaradi okolja (ISO 11201:2010)

47.

EN ISO 11202:2010

Akustika – Emisije hrupa iz strojev in opreme – Ugotavljanje ravni emisij zvočnega tlaka na delovnem mestu in na drugih opredeljenih mestih z uporabo približnih okoljskih popravkov (ISO 11202:2010)

EN ISO 11202:2010/A1:2021

48.

EN ISO 11203:2009

Akustika – Emisija hrupa naprav in opreme – Ugotavljanje emisijske ravni zvočnega tlaka na mestu delovanja in na drugih opredeljenih mestih z ravni zvočne moči (ISO 11203:1995)

EN ISO 11203:2009/A1:2020

49.

EN ISO 11204:2010

Akustika – Emisija hrupa naprav in opreme – Merjenje emisijske ravni zvočnega tlaka na delovnem mestu in na drugih opredeljenih mestih z uporabo natančnih popravkov zaradi okolja (ISO 11204:2010)

50.

EN ISO 11205:2009

Akustika – Emisija hrupa naprav in opreme – Inženirska metoda za ugotavljanje emisijske ravni zvočnega tlaka na mestu delovanja in na drugih opredeljenih mestih z merjenjem jakosti zvoka (ISO 11205:2003)

51.

EN ISO 11546-1:2009

Akustika – Ugotavljanje zvočno izolacijskih lastnosti okrovov – 1. del: Merjenje v laboratorijskih razmerah (za namen označevanja) (ISO 11546-1:1995)

52.

EN ISO 11546-2:2009

Akustika – Ugotavljanje zvočno izolacijskih lastnosti okrovov – 2. del: Terenska merjenja (za prevzem in preverjanje) (ISO 11546-2:1995)

53.

EN ISO 11553-1:2020

Varnost strojev – Laserski obdelovalni stroji – 1. del: Varnostne zahteve za laser (ISO 11553-1:2020)

EN ISO 11553-1:2020/A11:2020

54.

EN ISO 11688-1:2009

Akustika – Priporočila za konstruiranje tihih strojev in naprav – 1. del: Načrtovanje (ISO/TR 11688-1:1995)

55.

EN ISO 11691:2009

Akustika – Merjenje dodanega dušenja dušilnika zvoka v kanalu brez pretoka – Laboratorijska informativna metoda (ISO 11691:1995)

56.

EN ISO 11957:2009

Akustika – Ugotavljanje zvočnoizolacijskih lastnosti kabin – Merjenje v laboratoriju in na terenu (ISO 11957:1996)

57.

EN 12198-1:2000+A1:2008

Varnost strojev – Ocenjevanje in zmanjševanje nevarnosti sevanj, ki jih oddajajo stroji – 1. del: Splošna načela

58.

EN 12198-2:2002+A1:2008

Varnost strojev – Ocenjevanje in zmanjševanje nevarnosti sevanj, ki jih oddajajo stroji – 2. del: Postopek merjenja emisije sevanja

59.

EN 12198-3:2002+A1:2008

Varnost strojev – Ocenjevanje in zmanjševanje nevarnosti sevanj, ki jih oddajajo stroji – 3. del: Zmanjševanje sevanja s filtriranjem ali zaslanjanjem

60.

EN 12254:2010

Zasloni pri delu z laserji – Varovalne zahteve in preizkušanje

EN 12254:2010/AC:2011

61.

EN 12786:2013

Varnost strojev – Pravila za oblikovanje poglavij o vibracijah v varnostnih standardih

62.

EN 13490:2001+A1:2008

Mehanske vibracije – Industrijska tovorna vozila – Laboratorijsko vrednotenje in specifikacije vibracij voznikovega sedeža

63.

EN ISO 13732-1:2008

Ergonomija toplotnega okolja – Metode za ocenjevanje človekovega odziva na dotik s površinami – 1. del: Vroče površine (ISO 13732-1:2006)

64.

EN ISO 13732-3:2008

Ergonomija toplotnega okolja – Metode za ocenjevanje človekovega odziva na dotik s površinami – 3. del: Hladne površine (ISO 13732-3:2005)

65.

EN ISO 13753:2008

Mehanske vibracije in udarci – Vibracije dlan-roka – Metoda za merjenje prenosov vibracij pri elastičnih materialih ob obremenitvi s sistemom dlan-roka (ISO 13753:1998)

66.

EN ISO 13849-1:2015

Varnost strojev – Z varnostjo povezani deli krmilnih sistemov – 1. del: Splošna načela za konstruiranje (ISO 13849-1:2015)

67.

EN ISO 13849-2:2012

Varnost strojev – Z varnostjo povezani deli krmilnih sistemov – 2. del: Potrjevanje (ISO 13849-2:2012)

68.

EN ISO 13850:2015

Varnost strojev – Zaustavitev v sili – Načela načrtovanja (ISO 13850:2015)

69.

EN ISO 13851:2019

Varnost strojev – Dvoročne krmilne naprave – Načela za konstruiranje in izbiro (ISO 13851:2019)

70.

EN ISO 13854:2019

Varnost strojev – Najmanjši razmiki, ki preprečujejo zmečkanine na delih človeškega telesa (ISO 13854:2017)

71.

EN ISO 13855:2010

Varnost strojev – Postavitev varovalne opreme glede na hitrost približevanja delov človeškega telesa (ISO 13855:2010)

72.

EN ISO 13856-1:2013

Varnost strojev – Varovalne naprave, občutljive na tlak – 1. del: Splošna načela za konstruiranje in preizkušanje preprog in podov, občutljivih na tlak (ISO 13856-1:2013)

73.

EN ISO 13856-2:2013

Varnost strojev – Varovalne naprave, občutljive na tlak – 2. del: Splošna načela za konstruiranje in preizkušanje robov in letev, občutljivih na tlak (ISO 13856-2:2013)

74.

EN ISO 13856-3:2013

Varnost strojev – Varovalne naprave, občutljive na tlak – 3. del: Splošna načela za konstruiranje in preizkušanje odbojnikov, plošč, žic in podobnih naprav, občutljivih na tlak (ISO 13856-3:2013)

75.

EN ISO 13857:2019

Varnost strojev – Varnostne razdalje, ki preprečujejo doseg nevarnih območij z zgornjimi in spodnjimi udi (ISO 13857:2019)

76.

EN ISO 14118:2018

Varnost strojev – Preprečevanje nepričakovanega zagona (ISO 14118:2017)

77.

EN ISO 14119:2013

Varnost strojev – Zaporne naprave, povezane z varovali – Načela za konstruiranje in izbiro (ISO 14119:2013)

78.

EN ISO 14120:2015

Varnost strojev – Varovala – Splošne zahteve za konstruiranje in izdelavo nepomičnih in pomičnih varoval (ISO 14120:2015)

79.

EN ISO 14122-1:2016

Varnost strojev – Stalni dostopi do strojev – 1. del: Izbira stalnega dostopa in splošne zahteve za dostop (ISO 14122-1:2016)

80.

EN ISO 14122-2:2016

Varnost strojev – Stalni dostopi do strojev – 2. del: Delovne ploščadi in podesti (ISO 14122-2:2016)

81.

EN ISO 14122-3:2016

Varnost strojev – Stalni dostopi do strojev – 3. del: Stopnice, stopničaste lestve in varovalne ograje (ISO 14122-3:2016)

82.

EN ISO 14122-4:2016

Varnost strojev – Stalni dostopi do strojev – 4. del: Fiksne lestve (ISO 14122-4:2016)

83.

EN ISO 14123-1:2015

Varnost strojev – Zmanjšanje zdravstvenega tveganja zaradi nevarnih snovi, ki jih oddajajo stroji – 1. del: Načela in specifikacije za proizvajalce strojev (ISO 14123-1:2015)

84.

EN ISO 14123-2:2015

Varnost strojev – Zmanjšanje zdravstvenega tveganja zaradi nevarnih snovi, ki jih oddajajo stroji – 2. del: Metodologija preverjanja postopkov (ISO 14123-2:2015)

85.

EN ISO 14159:2008

Varnost strojev – Higienske zahteve za konstruiranje strojev (ISO 14159:2002)

86.

EN ISO 14738:2008

Varnost strojev – Antropometrične zahteve za projektiranje delovnih mest pri strojih (ISO 14738:2002, vključno s popravkoma Cor 1:2003 in Cor 2:2005)

87.

EN ISO 15536-1:2008

Ergonomija – Računalniški modeli človeškega telesa in šablone telesa – 1. del: Splošne zahteve (ISO 15536-1:2005)

88.

EN 15967:2022

Ugotavljanje največjega tlaka eksplozije in največje hitrosti naraščanja tlaka plinov in hlapov

89.

EN 16590-1:2014

Traktorji ter kmetijski in gozdarski stroji – Varnostni deli krmilnih sistemov – 1. del: Splošna načela za konstruiranje in razvoj (ISO 25119-1:2010, spremenjen)

90.

EN 16590-2:2014

Traktorji ter kmetijski in gozdarski stroji – Varnostni deli krmilnih sistemov – 2. del: Faza koncepta (ISO 25119-2:2010, spremenjen)

91.

EN 17624:2022

Določanje eksplozijskih mej plinov in hlapov pri povišanem tlaku, povišani temperaturi ali z oksidanti, ki niso zrak

92.

EN ISO 18497:2018

Kmetijski stroji in traktorji – Varnost visoko avtomatiziranih kmetijskih strojev – Načela za konstruiranje (ISO 18497:2018)

93.

EN ISO 19353:2019

Varnost strojev – Požarna varnost (ISO 19353:2019)

94.

EN ISO 20607:2019

Varnost strojev – Navodila za uporabo – Splošna načela za pripravo osnutka (ISO 20607:2019)

95.

EN ISO 20643:2008

Mehanske vibracije – Prenosni ročni in ročno vodeni stroji – Načela vrednotenja oddajanja vibracij (ISO 20643:2005)

EN ISO 20643:2008/A1:2012

96.

EN 60204-1:2018

Varnost strojev – Električna oprema strojev – 1. del: Splošne zahteve (IEC 60204-1:2016, spremenjen)

97.

EN IEC 60204-11:2019

Varnost strojev – Električna oprema strojev – 11. del: Zahteve za VN opremo za napetosti nad 1 000 V a.c. ali 1 500 V d.c., vendar ne nad 36 kV (IEC 60204-11:2018)

98.

EN 60204-32:2008

Varnost strojev – Električna oprema strojev – 32. del: Zahteve za dvižne stroje (IEC 60204-32:2008)

99.

EN 60204-33:2011

Varnost strojev – Električna oprema strojev – 33. del: Zahteve za opremo za izdelovanje polprevodnikov (IEC 60204–33:2009, spremenjen)

100.

EN 61310-1:2008

Varnost strojev – Prikaz, oznaka in upravljanje – 1. del: Zahteve za vizualne, zvočne in otipljive signale (IEC 61310–1:2007)

101.

EN 61310-2:2008

Varnost strojev – Prikaz, oznaka in upravljanje – 2. del: Zahteve za označevanje (IEC 61310-2:2007)

102.

EN 61310-3:2008

Varnost strojev – Prikaz, oznaka in upravljanje – 3. del: Zahteve za postavitev in delovanje sprožil (IEC 61310-3:2007)

103.

EN 61800-5-2:2007

Električne pogonski sistem z regulacijo hitrosti – 5-2. del: Varnostne zahteve – Funkcijske (IEC 61800-5-2:2007)

104.

EN IEC 62061:2021

Varnost strojev – Funkcionalna varnost krmilnih sistemov, povezanih z varnostjo IEC 62061:2021

105.

EN 62745:2017

Varnost strojev – Splošne zahteve za brezžično povezavo upravljalnikov nadzornih sistemov strojev (ISO 62745:2017)

EN 62745:2017/A11:2020

TRETJI DEL

STANDARDI TIPA C

1.   Pojasnilo:

V standardih tipa C so določene specifikacije za posamezne kategorije strojev. Različni tipi strojev, uvrščeni v kategorijo, zajeto s standardom tipa C, imajo podobno predvideno uporabo in lahko povzročajo podobne nevarnosti. Standardi tipa C lahko vsebujejo sklic na standarde tipa A ali B, v katerem je navedeno, katere specifikacije standarda tipa A ali B se uporabljajo za zadevno kategorijo strojev. Kadar v zvezi z nekim vidikom varnosti stroja standard tipa C odstopa od specifikacij standarda tipa A ali B, imajo specifikacije standarda tipa C prednost pred specifikacijami standardov tipa A ali B. Uporaba specifikacij standarda tipa C na podlagi proizvajalčeve ocene tveganja pomeni domnevo o skladnosti z bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami direktive o strojih, zajetimi v tem standardu. Nekateri standardi tipa C so sestavljeni iz več delov. V prvem delu standarda so določene splošne specifikacije, ki se uporabljajo za neko skupino strojev, v drugih delih standarda pa so določene specifikacije za posamezne kategorije strojev iz te skupine, s katerimi se dopolnijo ali spremenijo splošne specifikacije iz prvega dela. Pri tako sestavljenih standardih tipa C je domneva o skladnosti z bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami direktive o strojih omogočena z uporabo splošnega prvega dela standarda in ustreznega posebnega dela standarda.

2.   Seznam sklicev na standarde

1.

EN 81-3:2000+A1:2008

Varnostna pravila za konstruiranje in vgradnjo dvigal (liftov) – 3. del: Električna in hidravlična mala tovorna dvigala

EN 81-3:2000+A1:2008/AC:2009

2.

EN 81-31:2010

Varnostna pravila za konstruiranje in vgradnjo dvigal (liftov) – Dvigala, namenjena samo za prevoz tovora – 31. del: Dostopna tovorna dvigala

3.

EN 81-40:2020

Varnostna pravila za konstruiranje in vgradnjo dvigal (liftov) – Posebna dvigala za prevoz oseb in blaga – 40. del: Priprave za vzpenjanje po stopnicah in dvižne ploščadi z diagonalnim pomikanjem za osebe z omejenimi gibalnimi sposobnostmi

4.

EN 81-41:2010

Varnostna pravila za konstruiranje in vgradnjo dvigal (liftov) – Posebna dvigala za prevoz oseb in blaga – 41. del: Navpične dvižne ploščadi za osebe z omejenimi gibalnimi sposobnostmi

5.

EN 81-43:2009

Varnostna pravila za konstruiranje in vgradnjo dvigal (liftov) – Posebna dvigala za prevoz oseb in blaga – 43. del: Dvigala za žerjave

6.

EN 115-1:2017

Varnost tekočih stopnic in tekočih stez – 1. del: Konstrukcija in vgradnja

7.

EN 267:2009+A1:2011

Ventilatorski gorilniki za tekoča goriva

8.

EN 280-1:2022

Premične dvižne delovne ploščadi – 1. del: Konstrukcijski izračuni – Merila stabilnosti – Konstrukcijska izvedba – Varnost – Pregledi in preizkusi

9.

EN 280-2:2022

Premične dvižne delovne ploščadi – 2. del: Dodatne varnostne zahteve za naprave za dvigovanje tovora na dvižni napravi in delovni ploščadi

10.

EN 289:2014

Stroji za predelavo gume in plastike – Stiskalnice za tlačno oblikovanje in brizganje – Varnostne zahteve

11.

EN 303-5:2021+A1:2022

Ogrevalni kotli – 5. del: Ogrevalni kotli na trdna goriva z ročnim in samodejnim polnjenjem z nazivno močjo do 500 kW – Terminologija, zahteve, preizkušanje in označevanje

12.

EN 378-2:2016

Hladilni sistemi in toplotne črpalke – Varnostnotehnične in okoljevarstvene zahteve – 2. del: Konstruiranje, izdelava, preizkušanje, označevanje in dokumentacija

13.

EN 415-1:2014

Pakirne naprave – Varnost pakirnih naprav – 1. del: Terminologija in razvrščanje pakirnih strojev ter pripadajoče opreme

14.

EN 415-3:2021

Pakirne naprave – Varnost pakirnih naprav – 3. del: Oblikovalne, polnilne in zapiralne naprave; polnilne in zapiralne naprave

15.

EN 415-5:2006+A1:2009

Pakirne naprave – Varnost pakirnih naprav – 5. del: Stroji za zavijanje

16.

EN 415-6:2013

Pakirne naprave – Varnost pakirnih naprav – 6. del: Stroji za ovijanje palet

17.

EN 415-7:2006+A1:2008

Pakirne naprave – Varnost pakirnih naprav – 7. del: Zbirne in dodatne pakirne naprave

18.

EN 415-8:2008

Pakirne naprave – Varnost pakirnih naprav – 8. del: Stroji za povezovanje

19.

EN 415-9:2009

Pakirne naprave – Varnost pakirnih naprav – 9. del: Metode meritve hrupa pakirnih strojev, pakirnih linij in pomožne opreme – Razreda točnosti 2 in 3

20.

EN 415-10:2014

Pakirne naprave – Varnost pakirnih naprav – 10. del: Splošne zahteve

21.

EN 422:2009

Stroji za predelavo gume in plastike – Pihalni stroji za oblikovanje – Varnostne zahteve

22.

EN 453:2014

Stroji za predelavo hrane – Mešalniki testa – Varnostne in higienske zahteve

23.

EN 454:2014

Stroji za predelavo hrane – Planetarni mešalniki – Varnostne in higienske zahteve

24.

EN 474-1:2022

Stroji za zemeljska dela – Varnost – 1. del: Splošne zahteve

25.

EN 474-2:2022

Stroji za zemeljska dela – Varnost – 2. del: Zahteve za buldožerje

26.

EN 474-3:2022

Stroji za zemeljska dela – Varnost – 3. del: Zahteve za nakladalnike

EN 474-3:2022/AC:2022

27.

EN 474-4:2022

Stroji za zemeljska dela – Varnost – 4. del: Zahteve za rovokopače

28.

EN 474-5:2022

Stroji za zemeljska dela – Varnost – 5. del: Zahteve za hidravlične bagre

EN 474-5:2022/AC:2022

29.

EN 474-6:2022

Stroji za zemeljska dela – Varnost – 6. del: Zahteve za prekucnike

30.

EN 474-7:2022

Stroji za zemeljska dela – Varnost – 7. del: Zahteve za grabilnike (skreperje)

31.

EN 474-8:2022

Stroji za zemeljska dela – Varnost – 8. del: Zahteve za grederje

32.

EN 474-9:2022

Stroji za zemeljska dela – Varnost – 9. del: Zahteve za stroje za polaganje cevi

33.

EN 474-10:2022

Stroji za zemeljska dela – Varnost – 10. del: Zahteve za stroje za kopanje jarkov

34.

EN 474-11:2022

Stroji za zemeljska dela – Varnost – 11. del: Zahteve za kompaktorje zemlje in odpadkov

35.

EN 474-12:2022

Stroji za zemeljska dela – Varnost – 12. del: Zahteve za bagre z vrvjo

36.

EN 474-13:2022

Stroji za zemeljska dela – Varnost – 13. del: Zahteve za valjarje

37.

EN 500-1:2006+A1:2009

Premični stroji za gradnjo cest – Varnost – 1. del: Splošne zahteve

38.

EN 500-2:2006+A1:2008

Premični stroji za gradnjo cest – Varnost – 2. del: Posebne zahteve za stroje za rezkanje cestišča

39.

EN 500-3:2006+A1:2008

Premični stroji za gradnjo cest – Varnost – 3. del: Posebne zahteve za stroje za stabiliziranje tal in stroje za obnavljanje

40.

EN 500-6:2006+A1:2008

Premični stroji za gradnjo cest – Varnost – 6. del: Posebne zahteve za finišerje za ceste

41.

EN 528:2021+A1:2022

Regalna dvigala in oprema – Varnostne zahteve za naprave za odlaganje in odnašanje

42.

EN 536:2015

Stroji za gradnjo cest – Oprema za mešanje materialov za gradnjo cest – Varnostne zahteve

43.

EN 609-1:2017

Kmetijski in gozdarski stroji – Varnost cepilnikov lesa – 1. del: Cepilniki s klinom

44.

EN 609-2:1999+A1:2009

Kmetijski in gozdarski stroji – Varnost cepilnikov lesa – 2. del: Cepilniki z vijakom

45.

EN 617:2001+A1:2010

Naprave in sistemi za kontinuirni transport – Varnostne zahteve in zahteve za elektromagnetno združljivost naprav, sistemov in opreme za hranjenje sipkih materialov v silosih, bunkerjih, zalogovnikih in lijakih

46.

EN 618:2002+A1:2010

Naprave in sistemi za kontinuirni transport – Varnostne zahteve in zahteve za elektromagnetno združljivost naprav, sistemov in opreme za kontinuirni transport sipkih materialov na pomičnih ogrodjih (razen naprav na nepomičnih ogrodjih)

47.

EN 619:2022

Naprave in sistemi za kontinuirni transport – Varnostne zahteve za opremo za kontinuirni transport kosovnih tovorov

48.

EN 620:2021

Naprave in sistemi za kontinuirni transport – Varnostne zahteve za opremo za kontinuirni transport sipkih materialov na nepomičnih ogrodjih

49.

EN 676:2003+A2:2008

Samodejni plinski ventilatorski gorilniki

EN 676:2003+A2:2008/AC:2008

50.

EN 690:2013

Kmetijski stroji – Trosilniki hlevskega gnoja – Varnost

51.

EN 703:2021

Kmetijski stroji – Varnost – Stroji za nalaganje, mešanje oziroma rezanje ter raztros silaže

52.

EN 706:1996+A1:2009

Kmetijski stroji – Trgalniki listov na vinski trti – Varnost

53.

EN 707:2018

Kmetijski stroji – Cisterne za gnojevko – Varnost

54.

EN 709:1997+A4:2009

Kmetijski in gozdarski stroji – Enoosni traktorji s priključenim prekopalnikom, motorni prekopalniki in motorni prekopalniki s pogonskim(a) kolesom(a) – Varnost

EN 709:1997+A4:2009/AC:2012

55.

EN 741:2000+A1:2010

Naprave in sistemi za kontinuirni transport – Varnostne zahteve za sisteme in njihove komponente za pnevmatsko manipulacijo sipkega materiala

56.

EN 746-1:1997+A1:2009

Industrijska termoobdelovalna oprema – 1. del: Splošne varnostne zahteve za industrijsko termoprocesno opremo

57.

EN 746-2:2010

Industrijska termoobdelovalna oprema – 2. del: Varnostne zahteve za sisteme zgorevanja in sisteme za ravnanje z gorivom

58.

EN 746-3:2021

Industrijska termoobdelovalna oprema – 3. del: Varnostne zahteve za pridobivanje in uporabo atmosferskih plinov

59.

EN 809:1998+A1:2009

Črpalke in deli črpalk za tekočine – Splošne varnostne zahteve

EN 809:1998+A1:2009/AC:2010

60.

EN 818-1:1996+A1:2008

Kratkočlene okrogle verige za dvigovalne namene – Varnost – 1. del: Splošni prevzemni pogoji

61.

EN 818-2:1996+A1:2008

Kratkočlene okrogle verige za dvigovalne namene – Varnost – 2. del: Verige za obesne verige srednje tolerance – Kakovostni razred 8

62.

EN 818-3:1999+A1:2008

Kratkočlene okrogle verige za dvigovalne namene – Varnost – 3. del: Verige za obesne verige srednje tolerance – Kakovostni razred 4

63.

EN 818-4:1996+A1:2008

Kratkočlene okrogle verige za dvigovalne namene – Varnost – 4. del: Obešalne verige – Kakovostni razred 8

64.

EN 818-5:1999+A1:2008

Kratkočlene okrogle verige za dvigovalne namene – Varnost – 5. del: Obešalne verige – Kakovostni razred 4

65.

EN 818-6:2000+A1:2008

Kratkočlene okrogle verige za dvigovalne namene – Varnost – 6. del: Obesne verige – Podatki in navodila za uporabo in vzdrževanje, ki jih mora preskrbeti proizvajalec

66.

EN 818-7:2002+A1:2008

Kratkočlene okrogle verige za dvigovalne namene – Varnost – 7. del: Verige za dvigala, izdelane v ozkih tolerancah, razred T (vrste T, DAT in DT)

67.

EN 848-2:2007+A2:2012

Varnost lesnoobdelovalnih strojev – Skobeljni stroji z vrtečim orodjem za enostransko obdelavo – 2. del: Enovretenski rezkalni stroji z ročnim/mehanskim podajanjem

68.

EN 869:2006+A1:2009

Varnost strojev – Varnostne zahteve za enote za tlačno ulivanje kovin

69.

EN 908:1999+A1:2009

Kmetijski in gozdarski stroji – Bobenski namakalniki – Varnost

70.

EN 909:1998+A1:2009

Kmetijski in gozdarski stroji – Namakalne naprave z vrtljivimi in bočnimi krili – Varnost

71.

EN 930:1997+A2:2009

Stroji za izdelavo obutve ter izdelkov iz usnja in njegovih imitacij – Stroji za grobo obdelavo, brušenje, loščenje in robljenje – Varnostne zahteve

72.

EN 931:1997+A2:2009

Stroji za izdelavo čevljev – Stroji za natezanje usnja – Varnostne zahteve

73.

EN 957-6:2010+A1:2014

Nepremična oprema za vadbo – 6. del: Tekoče preproge, dodatne posebne varnostne zahteve in preizkuševalne metode

74.

EN 972:1998+A1:2010

Strojarski stroji – Valjčni stroji – Varnostne zahteve

EN 972:1998+A1:2010/AC:2011

75.

EN 1010-1:2004+A1:2010

Varnost strojev – Varnostne zahteve za konstruiranje in izdelavo tiskarskih strojev in strojev za obdelavo papirja – 1. del: Splošne zahteve

76.

EN 1010-2:2006+A1:2010

Varnost strojev – Varnostne zahteve za konstruiranje in izdelavo tiskarskih strojev in strojev za obdelavo papirja – 2. del: Tiskarski in lakirni stroji, vključno s stroji za predtiskanje

77.

EN 1010-3:2002+A1:2009

Varnost strojev – Varnostne zahteve za konstruiranje in izdelavo tiskarskih strojev in strojev za obdelavo papirja – 3. del: Stroji za rezanje

78.

EN 1010-4:2004+A1:2009

Varnost strojev – Varnostne zahteve za konstruiranje in izdelavo tiskarskih strojev in strojev za obdelavo papirja – 4. del: Stroji za vezavo knjig, obdelavo in izdelavo papirja

79.

EN 1012-1:2010

Kompresorji in vakuumske črpalke – Varnostne zahteve – 1. del: Zračni kompresorji

80.

EN 1012-2:1996+A1:2009

Kompresorji in vakuumske črpalke – Varnostne zahteve – 2. del: Vakuumske črpalke

81.

EN 1012-3:2013

Kompresorji in vakuumske črpalke – Varnostne zahteve – 3. del: Procesni kompresorji

82.

EN 1028-1:2002+A1:2008

Gasilske črpalke – Gasilske centrifugalne črpalke s sesalno napravo – 1. del: Klasifikacija – Splošne zahteve in zahteve za varnost

83.

EN 1028-2:2002+A1:2008

Gasilske črpalke – Gasilske centrifugalne črpalke s sesalno napravo – 2. del: Preverjanje splošnih in varnostnih zahtev

84.

EN 1034-1:2000+A1:2010

Varnost strojev – Varnostne zahteve za konstruiranje in izdelavo strojev in opreme za izdelavo papirja – 1. del: Splošne zahteve

85.

EN 1034-2:2005+A1:2009

Varnost strojev – Varnostne zahteve za konstruiranje in izdelavo strojev in opreme za izdelavo papirja – 2. del: Lupilniki lubja

86.

EN 1034-3:2011

Varnost strojev – Varnostne zahteve za konstruiranje in izdelavo strojev in opreme za izdelavo papirja – 3. del: Stroji za rezanje in navijanje

87.

EN 1034-4:2021

Varnost strojev – Varnostne zahteve za konstruiranje in izdelavo strojev in opreme za izdelavo papirja – 4. del: Razpuščevalniki in pripadajoče naprave za polnjenje

88.

EN 1034-5:2005+A1:2009

Varnost strojev – Varnostne zahteve za konstruiranje in izdelavo strojev in opreme za izdelavo papirja – 5. del: Rezalni stroji

89.

EN 1034-6:2005+A1:2009

Varnost strojev – Varnostne zahteve za konstruiranje in izdelavo strojev in opreme za izdelavo papirja – 6. del: Kalander

90.

EN 1034-7:2005+A1:2009

Varnost strojev – Varnostne zahteve za konstruiranje in izdelavo strojev in opreme za izdelavo papirja – 7. del: Kadi

91.

EN 1034-8:2012

Varnost strojev – Varnostne zahteve za konstruiranje in izdelavo strojev in opreme za izdelavo papirja – 8. del: Naprave za mletje

92.

EN 1034-13:2005+A1:2009

Varnost strojev – Varnostne zahteve za konstruiranje in izdelavo strojev in opreme za izdelavo papirja – 13. del: Stroji za razvezovanje bal in enot

93.

EN 1034-14:2005+A1:2009

Varnost strojev – Varnostne zahteve za konstruiranje in izdelavo strojev in opreme za izdelavo papirja – 14. del: Stroji za rezanje kolutov

94.

EN 1034-16:2012

Varnost strojev – Varnostne zahteve za konstruiranje in izdelavo strojev in opreme za izdelavo papirja – 16. del: Stroji za izdelavo papirja in kartona

95.

EN 1034-17:2012

Varnost strojev – Varnostne zahteve za konstruiranje in izdelavo strojev in opreme za izdelavo papirja – 17. del: Stroji za izdelavo vpojnega papirja

96.

EN 1034-21:2012

Varnost strojev – Varnostne zahteve za konstruiranje in izdelavo strojev in opreme za izdelavo papirja – 21. del: Premazovalni stroji

97.

EN 1034-22:2005+A1:2009

Varnost strojev – Varnostne zahteve za konstruiranje in izdelavo strojev in opreme za izdelavo papirja – 22. del: Brusilniki za les

98.

EN 1034-26:2012

Varnost strojev – Varnostne zahteve za konstruiranje in izdelavo strojev in opreme za izdelavo papirja – 26. del: Stroji za pakiranje kolutov

99.

EN 1034-27:2012

Varnost strojev – Varnostne zahteve za konstruiranje in izdelavo strojev in opreme za izdelavo papirja – 27. del: Sistemi za ravnanje s koluti

100.

EN 1114-1:2011

Stroji za predelavo gume in plastike – Ekstruderji in oprema za iztiskavanje – 1. del: Varnostne zahteve za ekstruderje

101.

EN 1114-3:2019

Stroji za predelavo gume in plastike – Ekstruderji in oprema za iztiskavanje – 3. del: Varnostne zahteve za naprave/stroje za vlečenje

102.

EN 1175:2020

Varnost industrijskih tovornih vozil – Električne/elektronske zahteve

103.

EN 1218-1:1999+A1:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev – Stroji za izdelovanje čepov in utorov – 1. del: Enostranski stroji s podajalno mizo

104.

EN 1218-2:2004+A1:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev – Stroji za izdelovanje čepov in utorov – 2. del: Dvostranski stroji za izdelovanje čepov in utorov oziroma profilni stroji z verižnim podajanjem

105.

EN 1218-3:2001+A1:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev – Stroji za izdelovanje čepov in utorov – 3. del: Stroji za razrez lesa z ročno podajalno mizo

106.

EN 1218-5:2004+A1:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev – Stroji za izdelovanje čepov in utorov – 5. del: Enostranski profilni stroji z nepomično mizo in podajalnimi valji ali verižnim podajanjem

107.

EN 1247:2004+A1:2010

Livarski stroji – Varnostne zahteve za livne ponve, opremo za ulivanje, stroje za centrifugalno ulivanje ter stroje za kontinuirno in polkontinuirno ulivanje

108.

EN 1248:2001+A1:2009

Livarski stroji – Varnostne zahteve za opremo za peskanje

109.

EN 1265:1999+A1:2008

Varnost strojev – Postopki za merjenje hrupa livarskih strojev in opreme

110.

EN 1374:2000+A1:2010

Kmetijski stroji – Vgrajeni odjemalniki za okrogle silose – Varnost

111.

EN 1398:2009

Nagibne premostitvene ploščadi – Varnostne zahteve

112.

EN 1417:2014

Stroji za predelavo gume in plastike – Dvovaljni gnetilniki – Varnostne zahteve

113.

EN 1459-1:2017

Terenska tovorna vozila – Varnostne zahteve in preverjanje – 1. del: Vozila z mehanizmom za dviganje s spremenljivim dosegom

114.

EN 1459-2:2015+A1:2018

Terenska tovorna vozila – Varnostne zahteve in preverjanje – 2. del: Vozila z vrtljivim mehanizmom za dviganje s spremenljivim dosegom

115.

EN 1459-5:2020

Terenska tovorna vozila – Varnostne zahteve in preverjanje – 5. del: Vmesnik za priključke

116.

EN 1492-1:2000+A1:2008

Tekstilne obese – Varnost – 1. del: Pletene ploščate obese iz umetnih vlaken za splošno uporabo

117.

EN 1492-2:2000+A1:2008

Tekstilne obese – Varnost – 2. del: Obese z okroglim presekom iz umetnih vlaken za splošno uporabo

118.

EN 1492-4:2004+A1:2008

Tekstilne obese – Varnost – 4. del: Dvižne obese iz naravnih in umetnih vlaken za splošno uporabo

119.

EN 1493:2010

Dvigala za servisiranje vozil

120.

EN 1494:2000+A1:2008

Premične ali prenosne dvižne naprave in spremljajoča dvižna oprema

121.

EN 1495:1997+A2:2009

Dvižne ploščadi – Delovne ploščadi, ki se vzpenjajo ob jamboru

EN 1495:1997+A2:2009/AC:2010

Omejitev: ta objava ne zadeva odstavka 5.3.2.4, zadnjega pododstavka 7.1.2.12, Tabele 8 in slike 9 standarda EN 1495:1997, glede katerih ne dovoljuje domneve o skladnosti z določbami Direktive 2006/42/ES.

122.

EN 1501-1:2021

Vozila za pobiranje odpadkov – Splošne in varnostne zahteve – 1. del: Vozila za pobiranje odpadkov z nakladanjem od zadaj

123.

EN 1501-2:2021

Vozila za pobiranje odpadkov – Splošne in varnostne zahteve – 2. del: Vozila za pobiranje odpadkov z nakladanjem od strani

124.

EN 1501-3:2021

Vozila za pobiranje odpadkov – Splošne in varnostne zahteve – 3. del: Vozila za pobiranje odpadkov z nakladanjem od spredaj

125.

EN 1501-4:2007

Vozila za pobiranje odpadkov in povezane dvižne naprave – Splošne in varnostne zahteve – 4. del: Navodilo za merjenje hrupa vozil za zbiranje odpadkov

126.

EN 1501-5:2021

Vozila za pobiranje odpadkov – Splošne in varnostne zahteve – 5. del: dvižne naprave za vozila za pobiranje odpadkov

127.

EN 1526:1997+A1:2008

Varnost industrijskih tovornih vozil – Dodatne zahteve za avtomatiko na vozilih

128.

EN 1539:2015

Sušilniki in peči, v katerih se sproščajo vnetljive snovi – Varnostne zahteve

129.

EN 1547:2001+A1:2009

Industrijska termoobdelovalna oprema – Postopek merjenja hrupa industrijske termoobdelovalne opreme in pripadajoče pomožne opreme

130.

EN 1550:1997+A1:2008

Varnost obdelovalnih strojev – Varnostne zahteve za konstruiranje in izdelavo vpenjalnih glav za obdelovance

131.

EN 1554:2012

Trakovi tračnih transporterjev – Preizkušanje trenja na pogonskem bobnu

132.

EN 1570-1:2011+A1:2014

Varnostne zahteve za dvižne mize – 1. del: Dvižne mize za dvigovanje do dveh stalnih podestov

133.

EN 1570-2:2016

Varnostne zahteve za dvižne mize – 2. del: Dvižne mize za dvigovanje do več kot dveh stalnih podestov v stavbi, katerih hitrost navpičnega dvigovanja ne presega 0,15 m/s

134.

EN 1612:2019

Stroji za predelavo gume in plastike – Stroji za tlačno litje – Varnostne zahteve

135.

EN 1672-2:2005+A1:2009

Stroji za predelavo hrane – Osnovni koncepti – 2. del: Higienske zahteve

136.

EN 1673:2000+A1:2009

Stroji za predelavo hrane – Peči z vrtljivim vozičkom – Varnostne in higienske zahteve

137.

EN 1674:2015

Stroji za predelavo hrane – Stroji za valjanje testa – Varnostne in higienske zahteve

138.

EN 1677-1:2000+A1:2008

Sestavni deli obes – Varnost – 1. del: Kovani jekleni deli, kakovostni razred 8

139.

EN 1677-2:2000+A1:2008

Sestavni deli obes – Varnost – 2. del: Kovani dvižni kavlji z varovalom, kakovostni razred 8

140.

EN 1677-3:2001+A1:2008

Sestavni deli obes – Varnost – 3. del: Kovani jekleni samozapiralni kavlji – Kakovostni razred 8

141.

EN 1677-4:2000+A1:2008

Sestavni deli obes – Varnost – 4. del: Členi, kakovostni razred 8

142.

EN 1677-5:2001+A1:2008

Sestavni deli obes – Varnost – 5. del: Kovani dvižni kavlji z varovalom, kakovostni razred 4

143.

EN 1677-6:2001+A1:2008

Sestavni deli obes – Varnost – 6. del: Členi – Kakovostni razred 4

144.

EN 1678:1998+A1:2010

Stroji za predelavo hrane – Stroji za rezanje zelenjave – Varnostne in higienske zahteve

145.

EN 1679-1:1998+A1:2011

Batni stroji z notranjim zgorevanjem – Varnost – 1. del: Motorji s kompresijskim vžigom

146.

EN 1756-1:2021

Dvižne ploščadi – Dvižne ploščadi za namestitev na kolesna vozila – Varnostne zahteve – 1. del: Dvižne ploščadi za tovor

147.

EN 1756-2:2004+A1:2009

Dvižne ploščadi – Dvižne ploščadi za namestitev na kolesna vozila – Varnostne zahteve – 2. del: Dvižne ploščadi za potnike

148.

EN 1777:2010

Hidravlične ploščadi za gasilske in reševalne enote – Varnostne zahteve in preizkušanje

149.

EN 1804-1:2020

Stroji za podzemne rudnike – Varnostne zahteve za hidravlično podporje – 1. del: Podporne enote in splošne zahteve

150.

EN 1804-2:2020

Stroji za podzemne rudnike – Varnostne zahteve za hidravlično podporje – 2. del: Deli hidravličnih stojk in potisnih cilindrov

151.

EN 1804-3:2020

Stroji za podzemne rudnike – Varnostne zahteve za hidravlično podporje – 3. del: Hidravlični in elektrohidravlični krmilni sistemi

152.

EN 1807-2:2013

Varnost lesnoobdelovalnih strojev – Tračne žage – 2. del: Žage za razrez hlodovine

153.

EN 1808:2015

Varnostne zahteve za visečo opremo, namenjeno dostopu – Konstrukcijski izračuni, kriteriji stabilnosti, izvedbe – Pregledi in preizkusi

154.

EN 1829-1:2021

Stroji z visokotlačnim vodnim curkom – Varnostne zahteve – 1. del Stroji

155.

EN 1829-2:2008

Stroji z visokotlačnim vodnim curkom – Varnostne zahteve – 2. del Cevi, cevne napeljave in cevni priključki

EN 1829-2:2008/AC:2011

156.

EN 1845:2007

Stroji za izdelavo obutve – Stroji za oblikovanje obutve – Varnostne zahteve

157.

EN 1846-2:2009+A1:2013

Gasilska in reševalna vozila – 2. del: Splošne zahteve – Varnost in obnašanje pri uporabi

158.

EN 1846-3:2013

Gasilska in reševalna vozila – 3. del: Trajno vgrajena oprema – Varnost in zahteve za obnašanje v uporabi

159.

EN 1853:2017

Kmetijski stroji – Prikolice – Varnost

160.

EN 1870-3:2001+A1:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev – Krožne žage – 3. del: Čelilne žage za rezanje od zgoraj navzdol in kombinirane čelilne in krožne žage z delovno mizo

161.

EN 1870-5:2002+A2:2012

Varnost lesnoobdelovalnih strojev – Krožne žage – 5. del: Krožne žage z delovno mizo/krožne žage za prečni rez od spodaj navzgor

162.

EN 1870-6:2017

Varnost lesnoobdelovalnih strojev – Krožne žage – 6. del: Krožne žage za drva

163.

EN 1870-7:2012

Varnost lesnoobdelovalnih strojev – Krožne žage – 7. del: Enolistne krožne žage za razrez hlodov z vgrajeno podajalno mizo in ročnim podajanjem in/ali odvzemom

164.

EN 1870-8:2012

Varnost lesnoobdelovalnih strojev – Krožne žage – 8. del: Enolistne obrezovalne krožne žage s pogonsko enoto in ročnim podajanjem in/ali odvzemom

165.

EN 1870-9:2012

Varnost lesnoobdelovalnih strojev – Krožne žage – 9. del: Dvolistne krožne žage za prečni rez z vgrajenim podajalnikom ter z ročnim podajanjem in/ali odvzemom

166.

EN 1870-10:2013

Varnost lesnoobdelovalnih strojev – Krožne žage – 10. del: Enolistne zajeralne avtomatske in polavtomatske krožne žage za prečni rez

167.

EN 1870-11:2013

Varnost lesnoobdelovalnih strojev – Krožne žage – 11. del: Polavtomatske in avtomatske horizontalne krožne žage za prečni rez z eno rezalno enoto (radialne žage)

168.

EN 1870-12:2013

Varnost lesnoobdelovalnih strojev – Krožne žage – 12. del: Nihalne krožne žage za prečni rez

169.

EN 1870-15:2012

Varnost lesnoobdelovalnih strojev – Krožne žage – 15. del: Večlistne krožne žage za prečni rez z mehanskim pomikom obdelovanca in ročnim podajanjem in/ali odvzemom

170.

EN 1870-16:2012

Varnost lesnoobdelovalnih strojev – Krožne žage – 16. del: Dvojne zajeralne žage za V-rezanje

171.

EN 1870-17:2012+A1:2015

Varnost lesnoobdelovalnih strojev – Krožne žage – 17. del: Ročne horizontalne krožne žage za prečni rez z eno rezalno enoto (ročne radialne žage)

172.

EN 1889-2:2003+A1:2009

Stroji za podzemne rudnike – Mobilni stroji za podzemne rudnike – Varnost – 2. del: Tirne lokomotive

173.

EN 1915-1:2013

Podporna oprema na tleh za letalski promet – Splošne zahteve – 1. del: Osnovne varnostne zahteve

174.

EN 1915-2:2001+A1:2009

Podporna oprema na tleh za letalski promet – Splošne zahteve – 2. del: Zahteve za stabilnost in vzdržljivost, izračuni in preizkuševalni postopki

175.

EN 1915-3:2004+A1:2009

Podporna oprema na tleh za letalski promet – Splošne zahteve – 3. del: Metode merjenja in zmanjševanje vibracij

176.

EN 1915-4:2004+A1:2009

Podporna oprema na tleh za letalski promet – Splošne zahteve – 4. del: Metode merjenja in zmanjševanje hrupa

177.

EN 1953:2013

Razprševalna in brizgalna oprema za prekrivne materiale – Varnostne zahteve

178.

EN 1974:2020

Stroji za predelavo hrane – Stroji za rezanje – Varnostne in higienske zahteve

179.

EN ISO 2151:2008

Akustika – Postopek merjenja hrupa kompresorjev in vakuumskih črpalk – Inženirska metoda (2. stopnja) (ISO 2151:2004)

180.

EN ISO 2860:2008

Stroji za zemeljska dela – Najmanjše mere odprtin (ISO 2860:1992)

181.

EN ISO 2867:2011

Stroji za zemeljska dela – Dostopi (ISO 2867:2011)

182.

EN ISO 3164:2013

Stroji za zemeljska dela – Laboratorijsko ovrednotenje zaščite – Mejno področje deformacije (ISO 3164:2013)

183.

EN ISO 3266:2010

Kovani jekleni očesni vijaki (razred izdelave 4) za splošne dvigalne namene (ISO 3266:2010)

EN ISO 3266:2010/A1:2015

184.

EN ISO 3411:2007

Stroji za zemeljska dela – Telesne mere upravljavca in najmanjša velikost upravljavčevega prostora (ISO 3411:2007)

185.

EN ISO 3449:2008

Stroji za zemeljska dela – Zaščita pred padajočimi predmeti – Laboratorijski preizkusi in zahteve (ISO 3449:2005)

186.

EN ISO 3450:2011

Stroji za zemeljska dela – Stroji s kolesi ali gumijastimi gosenicami za velike hitrosti – Zahteve za zmogljivost in preizkusni postopki zavornih sistemov (ISO 3450:2011)

187.

EN ISO 3457:2008

Stroji za zemeljska dela – Varovala – Definicije in zahteve (ISO 3457:2003)

188.

EN ISO 3471:2008

Stroji za zemeljska dela – Konstrukcije za zaščito pred prevračanjem – Laboratorijski preizkusi in zahtevane lastnosti (ISO 3471:2008)

189.

EN ISO 3691-1:2015

Industrijska tovorna vozila – Varnostne zahteve in preverjanje – 1. del: Industrijska tovorna vozila z lastnim pogonom, razen vozil brez voznika, vozil s spremenljivim dosegom in tovornih vozičkov (ISO 3691-1:2011, vključuje Popravek 1:2013)

EN ISO 3691-1:2015/AC:2016

EN ISO 3691-1:2015/A1:2020

190.

EN ISO 3691-5:2015

Industrijska tovorna vozila – Varnostne zahteve in preverjanje – 5. del: Ročno gnana vozila (ISO 3691-5:2014)

EN ISO 3691-5:2015/A1:2020

191.

EN ISO 3691-6:2021

Industrijska tovorna vozila – Varnostne zahteve in preverjanje – 6. del: Tovorni in osebni vozički (ISO 3691-6:2021)

192.

EN ISO 4254-1:2015

Kmetijski stroji – Varnost – 1. del: Splošne zahteve (ISO 4254-1:2013)

EN ISO 4254-1:2015/A1:2021

193.

EN ISO 4254-5:2018

Kmetijski stroji – Varnost – 5. del: Stroji za obdelavo tal z lastnim pogonom (ISO 4254-5:2018)

194.

EN ISO 4254-6:2020

Kmetijski stroji – Varnost – 6. del: Škropilnice in naprave za razdeljevanje tekočih gnojil (ISO 4254-6:2020)

EN ISO 4254-6:2020/A11:2021

195.

EN ISO 4254-7:2017

Kmetijski stroji – Varnost – 7. del: Splošni kombajni, kombajni za pripravo krme, obiranje bombaža in žetev sladkornega trsa (ISO 4254-7:2017)

196.

EN ISO 4254-8:2018

Kmetijski stroji – Varnost – 8. del: Trosilniki mineralnih gnojil (ISO 4254-8:2018)

197.

EN ISO 4254-9:2018

Kmetijski stroji – Varnost – 9. del: Sejalnice (ISO 4254-9:2018)

198.

EN ISO 4254-10:2009

Kmetijski stroji – Varnost – 10. del: Vrtavkasti obračalniki in zgrabljalniki (ISO 4254-10:2009)

EN ISO 4254-10:2009/AC:2010

199.

EN ISO 4254-11:2010

Kmetijski stroji – Varnost – 11. del: Pobiralne naprave pri balirkah (ISO 4254-11:2010)

EN ISO 4254-11:2010/A1:2020

200.

EN ISO 4254-12:2012

Kmetijski stroji – Varnost – 12. del: Rotacijske kosilnice in mulčerji (ISO 4254-12:2012)

EN ISO 4254-12:2012/A1:2017

201.

EN ISO 4254-14:2016

Kmetijski stroji – Varnost – 14. del: Zavijalniki bal (ISO 4254-14:2016)

202.

EN ISO 4254-17:2022

Kmetijski stroji – Varnost – 17. del: Stroji za pobiranje gomoljnic (ISO 4254-17:2022)

203.

EN ISO 5010:2019

Stroji za zemeljska dela – Stroji s kolesi – Zahteve za krmiljenje (ISO 5010:2019)

204.

EN ISO 5395-1:2013

Oprema za nego vrta – Varnostne zahteve za motorne vrtne kosilnice – 1. del: Terminologija in splošni preizkusi (ISO 5395-1:2013)

EN ISO 5395-1:2013/A1:2018

205.

EN ISO 5395-2:2013

Oprema za nego vrta – Varnostne zahteve za motorne vrtne kosilnice – 2. del: Ročno vodene vrtne kosilnice (ISO 5395-2:2013)

EN ISO 5395-2:2013/A1:2016

EN ISO 5395-2:2013/A2:2017

206.

EN ISO 5395-3:2013

Oprema za nego vrta – Varnostne zahteve za motorne vrtne kosilnice – 3. del: Kosilnice s sedežem za košnjo v sedečem položaju (ISO 5395-3:2013)

EN ISO 5395-3:2013/A1:2017

EN ISO 5395-3:2013/A2:2018

207.

EN ISO 5674:2009

Traktorji ter kmetijski in gozdarski stroji – Ščitniki za priključne gredi – Preizkusi trdnosti in obrabe ter merila sprejemljivosti (ISO 5674:2004, popravljena različica 2005-07-01)

208.

EN ISO 6682:2008

Stroji za zemeljska dela – Območje udobja in dosega nadzora (ISO 6682:1986, vključno z Dopolnilom 1:1989)

209.

EN ISO 6683:2008

Stroji za zemeljska dela – Varnostni pasovi in njihova pritrdišča – Zahtevane lastnosti in preizkusi (ISO 6683:2005)

210.

EN ISO 7096:2020

Stroji za zemeljska dela – Laboratorijski postopek za ovrednotenje vibracij voznikovega sedeža (ISO 7096:2020)

211.

EN ISO 8230-1:2008

Varnostne zahteve za stroje za kemično čiščenje – 1. del: Splošne varnostne zahteve (ISO 8230-1:2008)

212.

EN ISO 8230-2:2008

Varnostne zahteve za stroje za kemično čiščenje – 2. del: Stroji, ki uporabljajo perkloretilen (ISO 8230-2:2008)

213.

EN ISO 8230-3:2008

Varnostne zahteve za stroje za kemično čiščenje – 3. del: Stroji, ki uporabljajo vnetljiva topila (ISO 8230-3:2008)

214.

EN ISO 8528-10:2022

Agregati za proizvodnjo izmeničnega toka, gnani z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem – 10. del: Meritev hrupa v zraku (ISO 8528-10:2022)

215.

EN ISO 8528-13:2016

Agregati za proizvodnjo izmeničnega toka, gnani z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem – 13. del: Varnost (ISO 8528-13:2016, popravljena različica 2016-10-15)

216.

EN ISO 9902-1:2001

Tekstilni stroji – Navodila za merjenje hrupa – 1. del: Splošne zahteve (ISO 9902-1:2001)

EN ISO 9902-1:2001/A1:2009

EN ISO 9902-1:2001/A2:2014

217.

EN ISO 9902-2:2001

Tekstilni stroji – Navodila za merjenje hrupa – 2. del: Stroji za pripravo preje in predenje (ISO 9902-2:2001)

EN ISO 9902-2:2001/A1:2009

EN ISO 9902-2:2001/A2:2014

218.

EN ISO 9902-3:2001

Tekstilni stroji – Navodila za merjenje hrupa – 3. del: Stroji za netkani tekstil (ISO 9902-3:2001)

EN ISO 9902-3:2001/A1:2009

EN ISO 9902-3:2001/A2:2014

219.

EN ISO 9902-4:2001

Tekstilni stroji – Navodila za merjenje hrupa – 4. del: Stroji za obdelavo preje, sukanca in vrvi (ISO 9902-4:2001)

EN ISO 9902-4:2001/A1:2009

EN ISO 9902-4:2001/A2:2014

220.

EN ISO 9902-5:2001

Tekstilni stroji – Navodila za merjenje hrupa – 5. del: Pripravljalni stroji za tkanje in pletenje (ISO 9902-5:2001)

EN ISO 9902-5:2001/A1:2009

EN ISO 9902-5:2001/A2:2014

221.

EN ISO 9902-6:2001

Tekstilni stroji – Navodila za merjenje hrupa – 6. del: Tkalni stroji (ISO 9902-6:2001)

EN ISO 9902-6:2001/A1:2009

EN ISO 9902-6:2001/A2:2014

222.

EN ISO 9902-7:2001

Tekstilni stroji – Navodila za merjenje hrupa – 7. del: Stroji za barvanje in končno obdelavo (ISO 9902-7:2001)

EN ISO 9902-7:2001/A1:2009

EN ISO 9902-7:2001/A2:2014

223.

EN ISO 10218-1:2011

Roboti in robotske naprave – Varnostne zahteve za industrijske robote – 1. del: Roboti (ISO 10218-1:2011)

224.

EN ISO 10218-2:2011

Roboti in robotske naprave – Varnostne zahteve za industrijske robote – 2. del: Robotski sistem in integracija v proizvodno linijo(ISO 10218-2:2011)

225.

EN ISO 10472-1:2008

Varnostne zahteve za industrijske stroje za nego perila – 1. del: Splošne zahteve (ISO 10472-1:1997)

226.

EN ISO 10472-2:2008

Varnostne zahteve za industrijske stroje za nego perila – 2. del: Pralniki in ožemalniki (ISO 10472-2:1997)

227.

EN ISO 10472-3:2008

Varnostne zahteve za industrijske stroje za nego perila – 3. del: Tunelske linije za pranje, vključno s stroji-komponentami (ISO 10472-3:1997)

228.

EN ISO 10472-4:2008

Varnostne zahteve za industrijske stroje za nego perila – 4. del: Zračni sušilniki (ISO 10472-4:1997)

229.

EN ISO 10472-5:2008

Varnostne zahteve za industrijske stroje za nego perila – 5. del: Površinski likalniki, podajalniki in zlagalniki (ISO 10472-5:1997)

230.

EN ISO 10472-6:2008

Varnostne zahteve za industrijske stroje za nego perila – 6. del: Likalne in talilne stiskalnice (ISO 10472-6:1997)

231.

EN ISO 10517:2019

Prenosni motorni obrezovalniki žive meje – Varnost (ISO 10517:2019)

232.

EN ISO 10821:2005

Industrijski šivalni stroji – Varnostne zahteve za šivalne stroje, enote in sisteme (ISO 10821:2005)

EN ISO 10821:2005/A1:2009

233.

EN ISO 11102-1:2009

Batni motorji z notranjim zgorevanjem – Ročni zaganjalnik – 1. del: Varnostne zahteve in preizkusi (ISO 11102-1:1997)

234.

EN ISO 11102-2:2009

Batni motorji z notranjim zgorevanjem – Ročni zaganjalnik – 2. del: Metode preizkušanja sprožilne ročice (ISO 11102-2:1997)

235.

EN ISO 11111-1:2016

Tekstilni stroji – Varnostne zahteve – 1. del: Splošne zahteve (ISO 11111-1:2016)

236.

EN ISO 11111-2:2005

Tekstilni stroji – Varnostne zahteve – 2. del: Stroji za pripravo predenja in predilni stroji (ISO 11111-2:2005)

EN ISO 11111-2:2005/A1:2009

EN ISO 11111-2:2005/A2:2016

237.

EN ISO 11111-3:2005

Tekstilni stroji – Varnostne zahteve – 3. del: Stroji za netkani tekstil (ISO 11111-3:2005)

EN ISO 11111-3:2005/A1:2009

EN ISO 11111-3:2005/A2:2016

238.

EN ISO 11111-4:2005

Tekstilni stroji – Varnostne zahteve – 4. del: Stroji za obdelavo preje, sukanca in vrvi (ISO 11111-4:2005)

EN ISO 11111-4:2005/A1:2009

EN ISO 11111-4:2005/A2:2016

239.

EN ISO 11111-5:2005

Tekstilni stroji – Varnostne zahteve – 5. del: Stroji za pripravo za tkanje in pletenje (ISO 11111-5:2005)

EN ISO 11111-5:2005/A1:2009

EN ISO 11111-5:2005/A2:2016

240.

EN ISO 11111-6:2005

Tekstilni stroji – Varnostne zahteve – 6. del: Tkalni stroji (ISO 11111-6:2005)

EN ISO 11111-6:2005/A1:2009

EN ISO 11111-6:2005/A2:2016

241.

EN ISO 11111-7:2005

Tekstilni stroji – Varnostne zahteve – 7. del: Stroji za barvanje in končno obdelavo (ISO 11111-7:2005)

EN ISO 11111-7:2005/A1:2009

EN ISO 11111-7:2005/A2:2016

242.

EN ISO 11145:2016

Optika in fotonska tehnologija – Laserji in z laserji povezana oprema – Slovar in simboli (ISO 11145:2016)

243.

EN ISO 11148-1:2011

Neelektrična ročna orodja – Varnostne zahteve – 1. del: Električna orodja za mehansko pritrjevanje brez navojev (ISO 11148-1:2011)

244.

EN ISO 11148-2:2011

Neelektrična ročna orodja – Varnostne zahteve – 2. del: Orodja za odrezovanje in stiskanje (ISO/FDIS 11148-2:2011)

245.

EN ISO 11148-3:2012

Neelektrična ročna orodja – Varnostne zahteve – 3. del: Vrtalniki in stroji za rezanje navojev (ISO 11148-3:2012)

246.

EN ISO 11148-4:2012

Neelektrična ročna orodja – Varnostne zahteve – 4. del: Nerotirajoča udarna orodja (ISO 11148-4:2012)

247.

EN ISO 11148-5:2011

Neelektrična ročna orodja – Varnostne zahteve – 5. del: Rotacijski udarni vrtalniki (ISO 11148-5:2011)

248.

EN ISO 11148-6:2012

Neelektrična ročna orodja – Varnostne zahteve – 6. del: Orodja za vijačne zveze (ISO 11148-6:2012)

249.

EN ISO 11148-7:2012

Neelektrična ročna orodja – Varnostne zahteve – 7. del: Brusilniki (ISO 11148-7:2012)

250.

EN ISO 11148-8:2011

Neelektrična ročna orodja – Varnostne zahteve – 8. del: Peskalniki in brusilniki (ISO 11148-8:2011)

251.

EN ISO 11148-9:2011

Neelektrična ročna orodja – Varnostne zahteve – 9. del: Brusilniki (ISO 11148-9:2011)

252.

EN ISO 11148-10:2011

Neelektrična ročna orodja – Varnostne zahteve – 10. del: Električna orodja za stiskanje (ISO 11148-10:2011)

253.

EN ISO 11148-11:2011

Neelektrična ročna orodja – Varnostne zahteve – 11. del: Sekalniki in škarje (ISO 11148-11:2011)

254.

EN ISO 11148-12:2012

Neelektrična ročna orodja – Varnostne zahteve – 12. del: Majhne krožne in nihajne žage ter vbodne žage (ISO 11148-12:2012)

255.

EN ISO 11148-13:2018

Neelektrična ročna orodja – Varnostne zahteve – 13. del: Orodja za pritrjevanje (ISO 11148-13:2017)

256.

EN ISO 11252:2013

Laserji in laserska oprema – Laserska naprava – Minimalne zahteve za dokumentacijo (ISO 11252:2013)

257.

EN ISO 11553-2:2008

Varnost strojev – Laserski obdelovalni stroji – 2. del: Varnostne zahteve za ročne laserske obdelovalne naprave (ISO 11553-2:2007)

258.

EN ISO 11553-3:2013

Varnost strojev – Laserski obdelovalni stroji – 3. del: Zmanjšanje hrupa in metode za merjenje hrupa za laserske obdelovalne stroje in ročne laserske obdelovalne naprave ter pripadajočo dodatno opremo (razred točnosti 2) (ISO 11553-3:2013)

259.

EN ISO 11554:2017

Optika in fotonska tehnologija – Laserji in laserska oprema – Preizkuševalne metode za moč žarka, energijo in časovne karakteristike (ISO 11554:2017)

260.

EN ISO 11680-1:2021

Gozdarski stroji – Zahteve za varnost in preizkušanje motornih žag za obvejevanje z drogom – 1. del: Stroji z integriranim motorjem z notranjim zgorevanjem (ISO 11680-1:2021)

261.

EN ISO 11680-2:2021

Gozdarski stroji – Zahteve za varnost in preizkušanje motornih žag za obvejevanje z drogom – 2. del: Stroji z ločenim ali nahrbtnim motornim pogonom (ISO 11680-2:2021)

262.

EN ISO 11681-1:2022

Gozdarski stroji – Zahteve za varnost in preizkušanje prenosnih motornih verižnih žag – 1. del: Žage za nego gozda (ISO 11681-1:2022)

263.

EN ISO 11681-2:2022

Gozdarski stroji – Zahteve za varnost in preizkušanje prenosnih motornih verižnih žag – 2. del: Verižne žage za nego dreves (ISO 11681-2:2022)

264.

EN ISO 11806-1:2022

Kmetijski in gozdarski stroji – Tehnične varnostne zahteve in preizkus za prenosne, ročno vodene kosilnice, opremljene z rezilno ploščo ali kosilno nitko – 1. del: Stroji z integriranim motorjem z notranjim zgorevanjem (ISO 11806-1:2022)

265.

EN ISO 11806-2:2022

Kmetijski in gozdarski stroji – Tehnične varnostne zahteve in preizkus za prenosne, ročno vodene kosilnice, opremljene z rezilno ploščo ali kosilno nitko – 2. del: Naprave z nahrbtno prenosno pogonsko enoto (ISO 11806-2:2022)

266.

EN ISO 11850:2011

Gozdarski stroji – Splošne varnostne zahteve (ISO 11850:2011)

EN ISO 11850:2011/A1:2016

EN ISO 11850:2011/A2:2022

Omejitev: v zvezi s prvo alineo prvega odstavka točke 4.4(a) ter sklicem na standard EN ISO 2867:2011, tabela 6 k odstavkoma 8 in 9, največja mera za „A“ in opomba a) največja višina prve stopnice, ta objava ne zagotavlja domneve o skladnosti z bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami 1.1.6, 1.5.15 in 1.6.2. iz Priloge I k Direktivi 2006/42/ES.

267.

EN 12001:2012

Stroji za transport, brizganje in polaganje betona in malte – Varnostne zahteve

268.

EN 12012-1:2018

Stroji za predelavo gume in plastike – Drobilni stroji – 1. del: Varnostne zahteve za rezalne drobilnike in drobilnike

269.

EN 12012-4:2019+A1:2021

Stroji za predelavo gume in plastike – Drobilni stroji – 4. del: Varnostne zahteve za aglomeratorje

270.

EN 12013:2018

Stroji za predelavo gume in plastike – Notranji mešalniki – Varnostne zahteve

271.

EN 12016:2013

Elektromagnetna združljivost – Standard skupine izdelkov za dvigala (lifte), tekoče stopnice in tekoče steze – Odpornost proti motnjam

272.

EN 12041:2014

Stroji za predelavo hrane – Stroji za vzdolžno oblikovanje testa – Varnostne in higienske zahteve

273.

EN 12042:2014

Stroji za predelavo hrane – Avtomatski delilniki testa – Varnostne in higienske zahteve

274.

EN 12043:2014

Stroji za predelavo hrane – Komore za vmesno počivanje testa – Varnostne in higienske zahteve

275.

EN 12044:2005+A1:2009

Stroji za izdelavo obutve ter izdelkov iz usnja in njegovih imitacij – Rezalni in izsekovalni stroji – Varnostne zahteve

276.

EN 12053:2001+A1:2008

Varnost industrijskih tovornih vozil – Preizkuševalne metode za merjenje emisije hrupa

277.

EN 12077-2:1998+A1:2008

Varnost dvigal (žerjavov) – Zahteve za zdravje in varnost – 2. del: Naprave za omejevanje in zaznavanje

278.

EN 12110:2014

Stroji za gradnjo predorov – Zračne zapore – Varnostne zahteve

279.

EN 12111:2014

Stroji za gradnjo predorov – Odkopne naprave – Varnostne zahteve

280.

EN 12158-1:2021

Gradbena dvigala za prevoz materiala – 1. del: Dvigala z dostopno dvižno ploščadjo

281.

EN 12158-2:2000+A1:2010

Gradbena dvigala za prevoz materiala – 2. del: Poševna dvigala z nedostopnim sredstvom za prevoz tovora

282.

EN 12159:2012

Gradbena dvigala za osebe in tovor z navpično vodeno košaro

283.

EN 12162:2001+A1:2009

Črpalke za tekočine – Varnostne zahteve – Postopek za hidrostatično preizkušanje

284.

EN 12203:2003+A1:2009

Stroji za izdelavo obutve, izdelkov iz usnja in njegovih imitacij – Stiskalnice za čevlje in usnje – Varnostne zahteve

285.

EN 12267:2003+A1:2010

Stroji za predelavo hrane – Krožne žage – Varnostne in higienske zahteve

286.

EN 12268:2014

Stroji za predelavo hrane – Tračne žage – Varnostne in higienske zahteve

287.

EN 12301:2019

Stroji za predelavo gume in plastike – Kalandri – Varnostne zahteve

EN 12301:2019/AC:2021

288.

EN 12312-1:2013

Podporna oprema na tleh za letalski promet – Posebne zahteve – 1. del: Stopnice za potnike

289.

EN 12312-2:2014

Podporna oprema na tleh za letalski promet – Posebne zahteve – 2. del: Vozila za oskrbo

290.

EN 12312-3:2017+A1:2020

Podporna oprema na tleh za letalski promet – Posebne zahteve – 3. del: Tračni transporterji

291.

EN 12312-4:2014

Podporna oprema na tleh za letalski promet – Posebne zahteve – 4. del: Mostiči za vkrcanje potnikov

292.

EN 12312-5:2021

Podporna oprema na tleh za letalski promet – Posebne zahteve – 5. del: Oprema za oskrbo zrakoplovov z gorivom

293.

EN 12312-6:2017

Podporna oprema na tleh za letalski promet – Posebne zahteve – 6. del: Sredstva za odstranjevanje ledu in oprema za odstranjevanje/preprečevanje nastanka ledu

294.

EN 12312-7:2020

Podporna oprema na tleh za letalski promet – Posebne zahteve – 7. del: Oprema za premikanje letal

295.

EN 12312-8:2018

Podporna oprema na tleh za letalski promet – Posebne zahteve – 8. del: Stopnice in odri za vzdrževalna dela in servisiranje

296.

EN 12312-9:2013

Podporna oprema na tleh za letalski promet – Posebne zahteve – 9. del: Nakladalniki zabojnikov/palet

297.

EN 12312-10:2005+A1:2009

Podporna oprema na tleh za letalski promet – Posebne zahteve – 10. del: Naprave za pretovarjanje zabojnikov/palet

298.

EN 12312-12:2017

Podporna oprema na tleh za letalski promet – Posebne zahteve – 12. del: Servisna oprema za pitno vodo

299.

EN 12312-13:2017

Podporna oprema na tleh za letalski promet – Posebne zahteve – 13. del: Servisna oprema za stranišča

300.

EN 12312-14:2014

Podporna oprema na tleh za letalski promet – Posebne zahteve – 14. del: Prevozna sredstva za vkrcavanje trajno ali začasno funkcionalno oviranih potnikov

301.

EN 12312-15:2006+A1:2009

Podporna oprema na tleh za letalski promet – Posebne zahteve – 15. del: Vlečni traktorji za prtljago in opremo

302.

EN 12312-16:2005+A1:2009

Podporna oprema na tleh za letalski promet – Posebne zahteve – 16. del: Oprema za zračni zagon motorjev

303.

EN 12312-17:2004+A1:2009

Podporna oprema na tleh za letalski promet – Posebne zahteve – 17. del: Oprema za klimatizacijo

304.

EN 12312-18:2005+A1:2009

Podporna oprema na tleh za letalski promet – Posebne zahteve – 18. del: Enote z dušikom ali kisikom

305.

EN 12312-19:2005+A1:2009

Podporna oprema na tleh za letalski promet – Posebne zahteve – 19. del: Dvigovalniki in podporniki za trup letala in (kolesne) osi ter hidravlični podporniki za rep letala

306.

EN 12312-20:2005+A1:2009

Podporna oprema na tleh za letalski promet – Posebne zahteve – 20. del: Oskrba z električno energijo

307.

EN 12321:2003+A1:2009

Stroji za podzemno rudarjenje – Seznam varnostnih zahtev za odkopni transporter

308.

EN 12331:2021

Stroji za predelavo hrane – Stroji za mletje mesa – Varnostne in higienske zahteve

309.

EN 12348:2000+A1:2009

Stabilni kronski vrtalni stroji – Varnost

310.

EN 12355:2022

Stroji za predelavo hrane – Stroji za odstranjevanje kože – Varnostne in higienske zahteve

311.

EN 12385-1:2002+A1:2008

Jeklene žične vrvi – Varnost – 1. del: Splošne zahteve

312.

EN 12385-2:2002+A1:2008

Jeklene žične vrvi – Varnost – 2. del: Pojmi, označbe in razvrstitev

313.

EN 12385-3:2004+A1:2008

Jeklene žične vrvi – Varnost – 3. del: Podatki za uporabo in vzdrževanje

314.

EN 12385-4:2002+A1:2008

Jeklene žične vrvi – Varnost – 4. del: Pramenaste vrvi za splošne dvigalne namene

315.

EN 12385-5:2021

Jeklene žične vrvi – Varnost – 5. del: Pramenaste vrvi za dvigala (lifte)

EN 12385-5:2021/AC:2021

316.

EN 12385-10:2003+A1:2008

Jeklene žične vrvi – Varnost – 10. del: Spiralne vrvi za splošne gradbene namene

317.

EN 12387:2005+A1:2009

Stroji za izdelavo obutve, izdelkov iz usnja in njegovih imitacij – Modularna oprema za popravilo čevljev – Varnostne zahteve

318.

EN 12409:2008+A1:2011

Stroji za predelavo gume in plastike – Stroji za toplotno oblikovanje – Varnostne zahteve

319.

EN 12417:2001+A2:2009

Obdelovalni stroji – Varnost – Obdelovalni centri

EN 12417:2001+A2:2009/AC:2010

320.

EN 12418:2021

Rezalniki kamenja na gradbiščih – Varnost

321.

EN 12453:2017+A1:2021

Vrata za industrijske in javne prostore ter garažna vrata – Varnost pri uporabi pogonskega mehanizma – Zahteve in preizkuševalne metode

322.

EN 12463:2004+A1:2011

Stroji za predelavo hrane – Polnilniki in pomožni stroji – Varnostne in higienske zahteve

323.

EN 12505:2000+A1:2009

Stroji za predelavo hrane – Centrifugalni stroji za predelavo jedilnega olja in masti – Varnostne in higienske zahteve

324.

EN 12525:2000+A2:2010

Kmetijski stroji – Čelni nakladalniki – Varnost

325.

EN 12545:2000+A1:2009

Stroji za izdelavo čevljev, usnjenih izdelkov in izdelkov iz umetnega usnja – Merjenje hrupa – Splošne zahteve

326.

EN 12547:2014

Centrifuge – Splošne varnostne zahteve

327.

EN 12549:1999+A1:2008

Akustika – Postopek merjenja hrupa orodij za pritrjevanje/zabijanje – Inženirska metoda

328.

EN 12581:2005+A1:2010

Premazovalne naprave – Naprave za nanašanje tekočih organskih premazov s potapljanjem oziroma s potapljanjem in uporabo električnega toka – Varnostne zahteve

329.

EN 12609:2021

Mešalniki na tovornih vozilih – Varnostne zahteve

330.

EN 12621:2006+A1:2010

Naprave za dovod in obtok premaznih materialov s pomočjo tlaka – Varnostne zahteve

331.

EN 12622:2009+A1:2013

Varnost obdelovalnih strojev – Stiskalnice za upogibanje pločevine

332.

EN 12629-1:2000+A1:2010

Stroji za izdelavo gradbenih proizvodov iz betona in apnenega peščenca – Varnost – 1. del: Splošne zahteve

333.

EN 12629-2:2002+A1:2010

Stroji za izdelavo gradbenih proizvodov iz betona in apnenega peščenca – Varnost – 2. del: Stroji za izdelavo blokov

334.

EN 12629-3:2002+A1:2010

Stroji za izdelavo gradbenih proizvodov iz betona in apnenega peščenca – Varnost – 3. del: Drsni in vrtljivi stroji

335.

EN 12629-4:2001+A1:2010

Stroji za izdelavo gradbenih proizvodov iz betona in apnenega peščenca – Varnost – 4. del: Stroji za izdelavo betonskih strešnikov

336.

EN 12629-5-1:2003+A1:2010

Stroji za izdelavo gradbenih proizvodov iz betona in apnenega peščenca – Varnost – 5-1. del: Stroji za izdelavo cevi po navpični osi

337.

EN 12629-5-2:2003+A1:2010

Stroji za izdelavo gradbenih proizvodov iz betona in apnenega peščenca – Varnost – 5-2. del: Stroji za izdelavo cevi po vodoravni osi

338.

EN 12629-5-3:2003+A1:2010

Stroji za izdelavo gradbenih proizvodov iz betona in apnenega peščenca – Varnost – 5-3. del: Stroji za izdelavo cevi iz prednapetega betona

339.

EN 12629-5-4:2003+A1:2010

Stroji za izdelavo gradbenih proizvodov iz betona in apnenega peščenca – Varnost – 5-4. del: Stroji za nanašanje premazov na betonske cevi

340.

EN 12629-6:2004+A1:2010

Stroji za izdelavo gradbenih proizvodov iz betona in apnenega peščenca – Varnost – 6. del: Nepremična in premična oprema za izdelavo elementov iz armiranega betona

341.

EN 12629-7:2004+A1:2010

Stroji za izdelavo gradbenih proizvodov iz betona in apnenega peščenca – Varnost – 7. del: Nepremična in premična oprema za izdelavo elementov iz prednapetega betona

342.

EN 12629-8:2002+A1:2010

Stroji za izdelavo gradbenih proizvodov iz betona in apnenega peščenca – Varnost – 8. del: Stroji in oprema za izdelavo gradbenih proizvodov iz apnenega peščenca (in betona)

343.

EN 12635:2002+A1:2008

Vrata za industrijske in javne prostore ter garažna vrata – Vgradnja in uporaba

Omejitev: v zvezi z odstavkom 5.1 in Prilogo D ta objava ne zadeva sklica na standard EN 12453:2000, katerega uporaba ne zagotavlja domneve o skladnosti z bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami iz točk 1.1.2, 1.1.6, 1.2.1, 1.3.7, 1.3.8.2, 1.4.1, 1.4.3 in 1.5.14 Priloge I k Direktivi 2006/42/ES.

344.

EN 12644-1:2001+A1:2008

Žerjavi – Navodilo za uporabo in preizkušanje – 1. del: Navodila

345.

EN 12644-2:2000+A1:2008

Žerjavi – Navodilo za uporabo in preizkušanje – 2. del: Označevanje

346.

EN 12649:2008+A1:2011

Stroji za kompaktiranje in glajenje betona – Varnost

347.

EN 12653:1999+A2:2009

Stroji za izdelavo obutve ter izdelkov iz usnja in njegovih imitacij – Žebljalniki – Varnostne zahteve

348.

EN 12693:2008

Hladilni sistemi in toplotne črpalke – Varnostnotehnične in okoljevarstvene zahteve – Kompresorji za hladilne tekočine z iztiskavanjem

349.

EN 12717:2001+A1:2009

Varnost obdelovalnih strojev – Vrtalni stroji

350.

EN 12733:2018

Kmetijski in gozdarski stroji – Ročno vodene motorne kosilnice – Varnost

351.

EN 12753:2005+A1:2010

Sistemi za termično čiščenje plinov, odsesanih iz naprav za površinsko obdelavo – Varnostne zahteve

352.

EN 12757-1:2005+A1:2010

Mešalne naprave za premaze – Varnostne zahteve – 1. del: Mešalne naprave za uporabo v lakirnicah za popravila avtomobilov

353.

EN 12779:2015

Varnost lesnoobdelovalnih strojev – Nepremični odsesovalni sistemi za lesne odrezke in prah – Varnostne zahteve

354.

EN 12852:2001+A1:2010

Stroji za predelavo hrane – Naprave za predelavo hrane in mešalniki – Varnostne in higienske zahteve

355.

EN 12853:2001+A1:2010

Stroji za predelavo hrane – Ročni mešalniki in stepalniki – Varnostne in higienske zahteve

EN 12853:2001+A1:2010/AC:2010

356.

EN 12854:2003+A1:2010

Stroji za predelavo hrane – Palični mešalniki – Varnostne in higienske zahteve

357.

EN 12855:2003+A1:2010

Stroji za predelavo hrane – Rezalniki z vrtljivo posodo – Varnostne in higienske zahteve

358.

EN 12881-1:2014

Naprave za kontinuirni transport – Trakovi tračnih transporterjev – Požarnovarnostni preizkusi – 1. del: Preizkusi s propanskim gorilnikom

359.

EN 12881-2:2005+A1:2008

Naprave za kontinuirni transport – Trakovi tračnih transporterjev – Požarnovarnostni preizkusi – 2. del: Požarni preizkus na velikem preizkušancu

360.

EN 12882:2015

Naprave za kontinuirni transport – Trakovi tračnih transporterjev za splošne namene – Električne in požarnovarnostne zahteve

361.

EN 12921-1:2005+A1:2010

Naprave za površinsko čiščenje in predobdelavo industrijskih proizvodov s pomočjo tekočin ali par – 1. del: Splošne varnostne zahteve

362.

EN 12921-2:2005+A1:2008

Naprave za površinsko čiščenje in predobdelavo industrijskih proizvodov s pomočjo tekočin ali par – 2. del: Varnost naprav, v katerih se uporabljajo čistila, topna v vodi

363.

EN 12921-3:2005+A1:2008

Naprave za površinsko čiščenje in predobdelavo industrijskih proizvodov s pomočjo tekočin ali par – 3. del: Varnost naprav, v katerih se za čiščenje uporabljajo vnetljive tekočine

364.

EN 12921-4:2005+A1:2008

Naprave za površinsko čiščenje in predobdelavo industrijskih proizvodov s pomočjo tekočin in par – 4. del: Varnost naprav, v katerih se za čiščenje uporabljajo halogenirana topila

365.

EN 12965:2019

Kmetijski in gozdarski stroji – Priključne gredi in njihova zaščita – Varnost

366.

EN 12978:2003+A1:2009

Vrata za industrijske in javne prostore ter garažna vrata – Varnostne naprave za vrata s samodejnim delovanjem – Zahteve in preizkuševalne metode

367.

EN 12984:2005+A1:2010

Stroji za predelavo hrane – Prenosni in/ali ročno vodeni stroji in naprave z mehansko gnanimi rezalnimi orodji – Varnostne in higienske zahteve

368.

EN 12999:2020

Žerjavi – Nakladalni žerjavi

369.

EN 13000:2010+A1:2014

Žerjavi – Premični žerjavi

370.

EN 13001-1:2015

Žerjavi – Splošna zasnova – 1. del: Splošna načela in zahteve

371.

EN 13001-2:2021

Varnost žerjavov – Splošna zasnova – 2. del: Učinki obremenitev

372.

EN 13001-3-1:2012+A2:2018

Žerjavi – Splošna zasnova – 3-1. del: Mejna stanja in dokaz varnosti jeklene nosilne konstrukcije

373.

EN 13001-3-2:2014

Žerjavi – Splošna zasnova – 3-2. del: Mejna stanja in dokaz varnosti jeklenih vrvi pri vrvnih pogonih

374.

EN 13001-3-3:2014

Žerjavi – Splošna zasnova – 3-3. del: Mejna stanja in dokaz varnosti stika kolo-tirnica

375.

EN 13001-3-5:2016+A1:2021

Žerjavi – Splošna zasnova – 3-5. del: Mejna stanja in dokaz varnosti za kovane in lite kavlje

376.

EN 13001-3-6:2018+A1:2021

Žerjavi – Splošna zasnova – 3-6. del: Mejna stanja in dokaz varnosti mehanizma – Hidravlični valji

377.

EN 13015:2001+A1:2008

Vzdrževanje dvigal (liftov) in tekočih stopnic – Pravila za vzdrževalna navodila

378.

EN 13020:2015

Stroji za obdelovanje cestišč – Varnostne zahteve

379.

EN 13023:2003+A1:2010

Metode za merjenje hrupa pri strojih za tiskanje, obdelavo in izdelavo papirja in dodatni opremi – Razreda točnosti 2 in 3

380.

EN 13035-1:2008

Stroji in obrati za proizvodnjo, obdelavo in predelavo ravnega stekla – Varnostne zahteve – 1. del: Skladiščna, manipulacijska in transportna oprema znotraj tovarne

381.

EN 13035-2:2008

Stroji in obrati za proizvodnjo, obdelavo in predelavo ravnega stekla – Varnostne zahteve – 2. del: Skladiščna, manipulacijska in transportna oprema zunaj tovarne

382.

EN 13035-3:2003+A1:2009

Stroji in obrati za proizvodnjo, obdelavo in predelavo ravnega stekla – Varnostne zahteve – 3. del: Stroji za rezanje

EN 13035-3:2003+A1:2009/AC:2010

383.

EN 13035-4:2003+A1:2009

Stroji in obrati za proizvodnjo, obdelavo in predelavo ravnega stekla – Varnostne zahteve – 4. del: Nagibne mize

384.

EN 13035-5:2006+A1:2009

Stroji in obrati za proizvodnjo, obdelavo in predelavo ravnega stekla – Varnostne zahteve – 5. del: Stroji in naprave za zlaganje in razlaganje

385.

EN 13035-6:2006+A1:2009

Stroji in obrati za proizvodnjo, obdelavo in predelavo ravnega stekla – Varnostne zahteve – 6. del: Stroji za lomljenje

386.

EN 13035-7:2006+A1:2009

Stroji in obrati za proizvodnjo, obdelavo in predelavo ravnega stekla – Varnostne zahteve – 7. del: Stroji za rezanje lepljenega stekla

387.

EN 13035-9:2006+A1:2010

Stroji in obrati za proizvodnjo, obdelavo in predelavo ravnega stekla – Varnostne zahteve – 9. del: Naprave za pranje

388.

EN 13035-11:2006+A1:2010

Stroji in obrati za proizvodnjo, obdelavo in predelavo ravnega stekla – Varnostne zahteve – 11. del: Vrtalni stroji

389.

EN 13042-1:2007+A1:2009

Stroji in obrati za proizvodnjo, obdelavo in predelavo votlega stekla – Varnostne zahteve – 1. del: Dovajalnik za regulacijo kaplje

390.

EN 13042-2:2004+A1:2009

Stroji in obrati za proizvodnjo, obdelavo in predelavo votlega stekla – Varnostne zahteve – 2. del: Upravljalni stroji za podajanje

391.

EN 13042-3:2007+A1:2009

Stroji in obrati za proizvodnjo, obdelavo in predelavo votlega stekla – Varnostne zahteve – 3. del: Stroji IS

392.

EN 13042-5:2003+A1:2009

Stroji in obrati za proizvodnjo, obdelavo in predelavo votlega stekla – Varnostne zahteve – 5. del: Stiskalnice

393.

EN 13059:2002+A1:2008

Varnost industrijskih tovornih vozil – Preizkuševalne metode za merjenje vibracij

394.

EN 13102:2005+A1:2008

Stroji za keramiko – Varnost – Natovarjanje in raztovarjanje finih keramičnih ploščic

395.

EN 13112:2002+A1:2009

Strojarski stroji – Stroji za cepljenje in tračno striženje – Varnostne zahteve

396.

EN 13113:2002+A1:2010

Strojarski stroji – Stroji za nanos z valjem – Varnostne zahteve

397.

EN 13114:2002+A1:2009

Strojarski stroji – Vrteče se procesne posode – Varnostne zahteve

398.

EN 13120:2009+A1:2014

Notranja senčila – Zahtevane lastnosti, vključno z varnostjo

EN 13120:2009+A1:2014/AC:2015

399.

EN 13128:2001+A2:2009

Varnost obdelovalnih strojev – Rezkalni stroji (vključno z vrtalnimi stroji)

EN 13128:2001+A2:2009/AC:2010

400.

EN 13135:2013+A1:2018

Žerjavi – Varnost – Konstruiranje – Zahteve za opremo

401.

EN 13155:2003+A2:2009

Žerjavi – Varnost – Snemljiva dvigalna sredstva

402.

EN 13157:2004+A1:2009

Žerjavi – Varnost – Dvigala na ročni pogon

403.

EN 13204:2016

Dvojno delujoče hidravlične reševalne naprave za gasilske in reševalne enote – Varnostne zahteve za delovanje

404.

EN 13208:2003+A1:2010

Stroji za predelavo hrane – Lupilniki zelenjave – Varnostne in higienske zahteve

405.

EN 13241:2003+A2:2016

Vrata za industrijske in javne prostore ter garažna vrata – Standard za proizvod, zahtevane lastnosti

Omejitev: v zvezi z odstavki 4.2.2, 4.2.6, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.6 ta objava ne zadeva sklica na standard EN 12453:2000, katerega uporaba ne zagotavlja domneve o skladnosti z bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami iz točk 1.3.7 in 1.4.3 Priloge I k Direktivi 2006/42/ES.

406.

EN 13288:2005+A1:2009

Stroji za predelavo hrane – Dvigalniki in zvračalniki za posode – Varnostne in higienske zahteve

407.

EN 13289:2001+A1:2013

Stroji za izdelavo testenin – Sušilniki in ohlajevalniki – Varnostne in higienske zahteve

408.

EN 13367:2005+A1:2008

Stroji za keramiko – Varnost – Prenosne mize in vozila

EN 13367:2005+A1:2008/AC:2009

409.

EN 13378:2001+A1:2013

Stroji za izdelavo testenin – Iztiskovalnik testenin – Varnostne in higienske zahteve

410.

EN 13379:2001+A1:2013

Stroji za izdelavo testenin – Stroji za vlečenje, valjanje in rezanje, palično povratni tekoči trak, skladišče – Varnostne in higienske zahteve

411.

EN 13389:2005+A1:2009

Stroji za predelavo hrane – Mešalniki z vodoravno gredjo – Varnostne in higienske zahteve

412.

EN 13390:2002+A1:2009

Stroji za predelavo hrane – Stroji za izdelavo zavitkov in pit – Varnostne in higienske zahteve

413.

EN 13414-1:2003+A2:2008

Jeklene vrvne obese – Varnost – 1. del: Obese za splošne dvigalne potrebe

414.

EN 13414-2:2003+A2:2008

Jeklene vrvne obese – Varnost – 2. del: Določila za proizvajalčeva navodila za uporabo in vzdrževanje

415.

EN 13414-3:2003+A1:2008

Jeklene vrvne obese – Varnost – 3. del: Zanke in zaključki

416.

EN 13418:2013

Stroji za predelavo gume in plastike – Navijalniki za folije (filme) ali trakove – Varnostne zahteve

417.

EN 13448:2001+A1:2009

Kmetijski in gozdarski stroji – Medvrstne zastiralne kosilnice – Varnost

418.

EN 13457:2004+A1:2010

Stroji za izdelavo obutve ter izdelkov iz usnja in njegovih imitacij – Stroji za cepljenje, brušenje, rezanje ter nanos in sušenje lepila – Varnostne zahteve

419.

EN ISO 13482:2014

Roboti in robotske naprave – Varnostne zahteve za neindustrijske robote – Nemedicinski roboti za osebno uporabo (ISO 13482:2014)

420.

EN 13525:2020

Gozdarski stroji – Sekalniki – Varnost

421.

EN 13531:2001+A1:2008

Stroji za zemeljska dela – Konstrukcija za zaščito pri prevrnitvi (TOPS) za majhne bagre – Laboratorijski preizkusi in zahtevane lastnosti (ISO 12117:1997, spremenjen)

422.

EN 13534:2006+A1:2010

Stroji za predelavo hrane – Stroji za konzerviranje z vbrizgavanjem – Varnostne in higienske zahteve

423.

EN 13557:2003+A2:2008

Žerjavi – Upravljala in upravljalna mesta

424.

EN 13561:2015

Zunanja senčila – Zahtevane lastnosti, vključno z varnostjo

EN 13561:2015/AC:2016

425.

EN 13570:2005+A1:2010

Stroji za predelavo hrane – Mešalni stroji – Varnostne in higienske zahteve

426.

EN 13586:2020

Žerjavi – Dostop

427.

EN 13591:2005+A1:2009

Stroji za predelavo hrane – Polnilniki večetažnih peči – Varnostne in higienske zahteve

428.

EN 13617-1:2021

Bencinski servisi – 1. del: Varnostne zahteve za izdelavo in lastnosti tlačnih in sesalnih naprav za točenje goriva in naprav za točenje goriva z daljinskim upravljanjem

429.

EN 13621:2004+A1:2010

Stroji za predelavo hrane – Odcejalniki za solato – Varnostne in higienske zahteve

430.

EN 13659:2015

Polkna in zunanje žaluzije – Zahtevane lastnosti, vključno z varnostjo

431.

EN 13675:2004+A1:2010

Varnost strojev – Varnostne zahteve za cevarne, valjarne in opremo za pakiranje blaga

432.

EN 13683:2003+A2:2011

Oprema za nego vrta – Motorni drobilniki/sekalniki – Varnost

EN 13683:2003+A2:2011/AC:2013

433.

EN 13684:2018

Oprema za nego vrta – Ročno upravljani prezračevalniki travne ruše in rahljalniki zemlje – Varnost

434.

EN 13731:2007

Dvižne blazine in sistemi za gasilske in reševalne enote – Zahteve za delovanje in varnost v uporabi

435.

EN 13732:2022

Stroji za predelavo hrane – Hladilniki za shranjevanje namolzenega mleka – Zahteve za zmogljivost, varnost in higieno

436.

EN ISO 13766-2:2018

Stroji za zemeljska dela in graditev objektov – Elektromagnetna združljivost (EMC) strojev z lastnim električnim napajanjem – 2. del: Dodatne zahteve glede EMC za funkcionalno varnost (ISO 13766–2:2018)

437.

EN 13852-1:2013

Žerjavi – Žerjavi na plavajočih objektih – 1. del: Žerjavi na plavajočih objektih za splošno uporabo

438.

EN 13852-3:2021

Žerjavi – Žerjavi na plavajočih objektih – 3. del: Lahka dvigala na plavajočih objektih

439.

EN 13862:2021

Talni odrezovalni stroji – Varnost

440.

EN 13870:2015+A1:2021

Stroji za predelavo hrane – Stroji za razrezovanje/razkosavanje na zrezke/zarebrnice – Varnostne in higienske zahteve

441.

EN 13871:2014

Stroji za predelavo hrane – Stroji za rezanje na kocke – Varnostne in higienske zahteve

442.

EN 13885:2022

Stroji za predelavo hrane – Stroji za sponkanje – Varnostne in higienske zahteve

443.

EN 13886:2005+A1:2010

Stroji za predelavo hrane – Kotli za kuhanje, opremljeni z mešalniki in/ali sekljalniki – Varnostne in higienske zahteve

444.

EN 13889:2003+A1:2008

Kovane jeklene skobe za splošne dvigalne namene – Ravne in zakrivljene skobe – Kakovostni razred 6 – Varnost

445.

EN 13951:2012

Črpalke za tekočine – Varnostne zahteve – Kmetijsko-živilska oprema – Pravila načrtovanja za zagotavljanje higiene pri uporabi

446.

EN 13954:2005+A1:2010

Stroji za predelavo hrane – Rezalniki kruha – Varnostne in higienske zahteve

447.

EN 13977:2011

Železniške naprave – Zgornji ustroj – Varnostne zahteve za prenosne stroje in lahko tirno mehanizacijo, ki se uporabljajo pri gradnji in vzdrževanju

448.

EN 13985:2003+A1:2009

Obdelovalni stroji – Varnost – Škarje

449.

EN 14010:2003+A1:2009

Varnost strojev – Gnana oprema za parkiranje motornih vozil – Varnostne zahteve in zahteve elektromagnetne združljivosti za konstruiranje, proizvodnjo, montažo in prevzem

450.

EN 14033-3:2017

Železniške naprave – Zgornji ustroj proge – Težka tirna mehanizacija za gradnjo in vzdrževanje – 3. del: Splošne varnostne zahteve

451.

EN 14033-4:2019

Železniške naprave – Zgornji ustroj proge – Težka tirna mehanizacija za gradnjo in vzdrževanje – 4. del: Tehnične zahteve za pogon, obratovanje in delovanje mestne železnice

452.

EN 14043:2014

Prevozne dvižne naprave za gasilske enote – Zglobne vrtljive gasilske avtolestve – Zahteve za varnost in obnašanje v uporabi in preizkuševalne metode

453.

EN 14044:2014

Prevozne dvižne naprave za gasilske enote – Izvlečne vrtljive gasilske avtolestve – Zahteve za varnost in obnašanje v uporabi in preizkuševalne metode

454.

EN 14070:2003+A1:2009

Varnost obdelovalnih strojev – Stroji za prenos in posebne namene

EN 14070:2003+A1:2009/AC:2010

455.

EN 14238:2004+A1:2009

Dvigala – Ročno upravljane naprave za ravnanje s tovorom

456.

EN ISO 14314:2009

Batni motorji z notranjim zgorevanjem – Povratni zaganjalnik – Splošne varnostne zahteve (ISO 14314:2004)

457.

EN 14439:2006+A2:2009

Žerjavi – Varnost – Stolpna dvigala

458.

EN 14462:2005+A1:2009

Naprave za površinsko obdelavo – Postopek merjenja hrupnosti naprav za površinsko obdelavo, vključno z dodajnimi in odvzemnimi napravami – Razreda točnosti 2 in 3

459.

EN 14466:2005+A1:2008

Gasilske črpalke – Prenosne črpalke – Zahteve za varnost in obnašanje v uporabi, preizkusi

460.

EN 14492-1:2006+A1:2009

Žerjavi – Motorni vitli in dvižni mehanizmi – 1. del: Motorni vitli

EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010

461.

EN 14492-2:2006+A1:2009

Žerjavi – Motorni vitli in dvižni mehanizmi – 2. del: Motorni dvižni mehanizmi

EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010

462.

EN 14502-2:2005+A1:2008

Žerjavi – Oprema za dvigovanje oseb – 2. del: Upravljalna mesta za dviganje

463.

EN 14655:2005+A1:2010

Stroji za predelavo hrane – Rezalniki francoskih štruc (baget) – Varnostne in higienske zahteve

464.

EN 14656:2006+A1:2010

Varnost strojev – Varnostne zahteve za stiskalnice za iztiskanje jekla in nekovinskih materialov

465.

EN 14658:2005+A1:2010

Naprave in sistemi za kontinuirni transport – Splošne varnostne zahteve za kontinuirne transporterje pri dnevnih kopih rjavega premoga in lignita

466.

EN 14673:2006+A1:2010

Varnost strojev – Varnostne zahteve za hidravlično gnane stiskalnice za prosto kovanje jekla in neželeznih kovin

467.

EN 14677:2008

Varnost strojev - Sekundarna metalurgija - Stroji in oprema za obdelavo tekočega jekla

468.

EN 14681:2006+A1:2010

Varnost strojev – Varnostne zahteve za stroje in opremo za proizvodnjo jekla z električnimi obločnimi pečmi

469.

EN 14710-1:2005+A2:2008

Gasilske črpalke – Gasilske centrifugalne črpalke brez sesalne naprave – 1. del: Klasifikacija, splošne in varnostne zahteve

470.

EN 14710-2:2005+A2:2008

Gasilske črpalke – Gasilske centrifugalne črpalke brez sesalne naprave – 2. del: Preverjanje splošnih in varnostnih zahtev

471.

EN 14753:2007

Varnost strojev – Varnostne zahteve za stroje in opremo za kontinuirano litje jekla

472.

EN 14886:2008

Stroji za predelavo gume in plastike – Tračni rezalni stroji za peno v bloku – Varnostne zahteve

473.

EN 14910:2007+A1:2009

Oprema za nego vrta – Ročno vodljivi obrezovalniki za trato, gnani z motorjem z notranjim zgorevanjem – Varnost

474.

EN 14930:2007+A1:2009

Kmetijski in gozdarski stroji ter vrtna oprema – Nožno in ročno upravljani stroji – Opredelitev dostopa do vročih površinskih delov

475.

EN 14957:2006+A1:2010

Stroji za predelavo hrane – Stroji za pomivanje posode s transportnim trakom – Varnostne in higienske zahteve

476.

EN 14958:2006+A1:2009

Stroji za obdelavo hrane – Stroji za mletje in obdelavo moke in zdroba – Varnostne in higienske zahteve

477.

EN 14973:2015

Naprave za kontinuirni transport – Trakovi tračnih transporterjev za podzemno vgradnjo – Električne in požarnovarnostne zahteve

478.

EN ISO 14982:2009

Kmetijski in gozdarski stroji – Elektromagnetna združljivost – Preizkuševalne metode in merila sprejemljivosti (ISO 14982:1998)

479.

EN 14985:2012

Žerjavi – Vrtljivi žerjavi z ročico

480.

EN 15000:2008

Varnost industrijskih tovornih vozil – Vozila z lastnim pogonom s spremenljivim dosegom – Specifikacija, sposobnost in preizkusne zahteve za zaznavala vzdolžnega obremenitvenega momenta in za omejilnike vzdolžnega obremenitvenega momenta

481.

EN 15011:2020

Žerjavi – Mostni in portalni žerjavi

482.

EN 15027:2007+A1:2009

Oprema za prenosne stenske in žične žage za delovišča – Varnost

483.

EN 15056:2006+A1:2009

Žerjavi – Zahteve za kontejnerska prijemala

484.

EN 15059:2009+A1:2015

Oprema za urejanje zasneženih površin – Varnostne zahteve

485.

EN 15061:2007+A1:2008

Varnost strojev – Varnostne zahteve za linijske stroje in opremo za obdelavo (kovinskih) trakov

486.

EN 15067:2007

Stroji za predelavo gume in plastike – Stroji za obdelavo folij za vreče – Varnostne zahteve

487.

EN 15093:2008

Varnost strojev – Varnostne zahteve za valjarne (vroče valjanje)

488.

EN 15094:2008

Varnost strojev – Varnostne zahteve za valjarne (hladno valjanje)

489.

EN 15095:2007+A1:2008

Pomični regali, pomični paletni regali, vrtljive naprave in skladiščna dvigala z lastnim pogonom – Varnostne zahteve

490.

EN 15162:2008

Stroji in obrati za pridobivanje in obdelavo naravnega kamna – Varnostne zahteve za žage za rezanje v plošče

491.

EN 15163-1:2022

Stroji in oprema za pridobivanje in obdelavo naravnega kamna - Varnost - 1. del: Zahteve za nepremične enožične diamantne žage

492.

EN 15163-2:2022

Stroji in oprema za pridobivanje in obdelavo naravnega kamna - Varnost - 2. del: Zahteve za premične enožične diamantne žage

493.

EN 15164:2008

Stroji in obrati za pridobivanje in obdelavo naravnega kamna – Varnost – Zahteve za verižne in tračne rezalne stroje

494.

EN 15166:2008

Stroji za predelavo hrane – Avtomatski stroji za razsekavanje hrbtov v klavnicah – Varnostne in higienske zahteve

495.

EN 15194:2017

Kolesa – Kolesa z električnim pomožnim pogonom – Kolesa EPAC

Omejitev 1: harmonizirani standard EN 15194:2017 ne zagotavlja domneve o skladnosti z bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami iz točk 1.5.5, 1.5.6 in 1.5.7 Priloge I k Direktivi 2006/42/ES, v skladu s katerimi morajo biti stroji načrtovani in izdelani tako, da se upoštevajo tveganja, povezana z ekstremnimi temperaturami, požarom in eksplozijo.

Omejitev 2: harmonizirani standard EN 15194:2017 ne zagotavlja domneve o skladnosti z bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami iz točk 1.5.9 in 3.6.3.1 Priloge I k Direktivi 2006/42/ES, v skladu s katerima morajo biti stroji načrtovani in izdelani tako, da se upoštevajo tveganja zaradi tresljajev, ter morajo biti opremljeni z meritvijo tresljajev, ki jih stroj prenese na upravljavca stroja.

496.

EN 15268:2008

Bencinske črpalke – Varnostne zahteve za konstruiranje sklopov potopnih črpalk

497.

EN 15503:2009+A2:2015

Oprema za nego vrta – Vrtni pihalniki, vrtni sesalniki in vrtni pihalniki/sesalniki – Varnost

498.

EN 15571:2020

Stroji in obrati za miniranje in obdelavo naravnega kamna – Varnost – Zahteve za stroje za dodelavo površine

499.

EN 15572:2015

Stroji in obrati za miniranje in obdelavo naravnega kamna – Varnost – Zahteve za stroje za dodelavo robov

500.

EN 15695-1:2017

Kmetijski traktorji in stroji z lastnim pogonom za zaščito rastlin – Zaščita upravljalca (voznika) pred nevarnimi snovmi – 1. del: Vrste kabin, zahteve in postopki preizkušanja

501.

EN 15695-2:2017

Kmetijski traktorji in stroji z lastnim pogonom za zaščito rastlin – Zaščita upravljalca (voznika) pred nevarnimi snovmi – 2. del: Filtri, zahteve in postopki preizkušanja

502.

EN 15700:2011

Naprave za kontinuirni transport – Varnost tračnih transporterjev za zimske športe ali turistične namene

503.

EN ISO 15744:2008

Neelektrična ročna orodja – Merjenje hrupa – Tehnične metode (2. stopnja) (ISO 15744:2002)

504.

EN 15746-2:2010+A1:2011

Železniške naprave – Zgornji ustroj – Cestno-tirna vozila in oprema – 2. del: Splošne varnostne zahteve

505.

EN 15774:2010

Stroji za predelavo hrane – Stroji za obdelavo svežih in polnjenih testenin (široki rezanci, kaneloni, ravioli, tortelini, ušesca in školjke) – Varnostne in higienske zahteve

506.

EN 15811:2014

Kmetijski stroji – Pritrjeni ščitniki in spojeni ščitniki s ščitnikom ali brez njega za premične dele prenosov (ISO/TS 28923:2012, spremenjen)

507.

EN 15830:2012

Terenski viličarji z ročico spremenljivega dosega – Vidno polje voznika – Preizkuševalne metode in preverjanje

508.

EN 15861:2012

Stroji za predelavo hrane – Dimnice – Varnostne in higienske zahteve

509.

EN 15895:2011+A1:2018

Ročna orodja z nabojnim delovanjem – Varnostne zahteve – Pritrjevalniki in označevalniki

510.

EN 15949:2012

Varnost strojev – Varnostne zahteve za valjarne za palice, profilirano jeklo in žico

511.

EN 15954-2:2013

Železniške naprave – Zgornji ustroj – Vlečena vozila za posebne namene in spremljajoča oprema – 2. del: Splošne varnostne zahteve

512.

EN 15955-2:2013

Železniške naprave – Zgornji ustroj – Motorna vozila za posebne namene in spremljajoča oprema – 2. del: Splošne varnostne zahteve

513.

EN 15997:2011

Štirikolesniki (ATV – quad) – Varnostne zahteve in preizkuševalne metode

EN 15997:2011/AC:2012

514.

EN 16005:2012

Avtomatska električna vhodna vrata – Varnost pri uporabi avtomatskih vhodnih vrat – Zahteve in preizkuševalne metode

EN 16005:2012/AC:2015

515.

EN 16029:2012

Motorizirana vozila, na katerih se sedi, namenjena transportu oseb in ne za uporabo na javnih cestah – Enosledno dvokolesno motorizirano vozilo – Varnostne zahteve in preizkuševalne metode

516.

EN ISO 16089:2015

Obdelovalni stroji – Varnost – Nepremični brusilni stroji (ISO 16089:2015)

517.

EN ISO 16092-1:2018

Varnost obdelovalnih strojev – Stiskalnice – 1. del: Splošne varnostne zahteve (ISO 16092-1:2017)

518.

EN ISO 16092-2:2020

Varnost obdelovalnih strojev – Stiskalnice – 2. del: Varnostne zahteve za mehanične stiskalnice (ISO 16092-2:2019)

519.

EN ISO 16092-3:2018

Varnost obdelovalnih strojev – Stiskalnice – 3. del: Varnostne zahteve za hidravlične stiskalnice (ISO 16092-3:2017)

520.

EN ISO 16092-4:2020

Varnost obdelovalnih strojev – Stiskalnice – 4. del: Varnostne zahteve za pnevmatične stiskalnice (ISO 16092-4:2019)

521.

EN ISO 16093:2017

Obdelovalni stroji – Varnost – Žage za rezanje hladnih kovin (ISO 16093:2017)

522.

EN ISO 16119-1:2013

Kmetijski in gozdarski stroji – Škropilnice in naprave za razdeljevanje tekočih gnojil – Varovanje okolja – 1. del: Splošno (ISO 16119-1:2013)

523.

EN ISO 16119-2:2013

Kmetijski in gozdarski stroji – Škropilnice in naprave za razdeljevanje tekočih gnojil – Varovanje okolja – 2. del: Škropilnice za poljščine in podobne naprave (ISO 16119-2:2013, popravljena različica 2017-03)

524.

EN ISO 16119-3:2013

Kmetijski in gozdarski stroji – Škropilnice in naprave za razdeljevanje tekočih gnojil – Varovanje okolja – 3. del: Škropilnice za grmovnice in drevesa ter podobne naprave (ISO 16119-3:2013)

525.

EN ISO 16119-4:2014

Kmetijski in gozdarski stroji – Škropilnice in naprave za razdeljevanje tekočih gnojil – Varovanje okolja – 4. del: Stalno nameščene in polprenosne škropilnice (ISO 16119-4:2014)

526.

EN 16191:2014

Stroji za gradnjo predorov – Varnostne zahteve

527.

EN 16203:2014

Varnost industrijskih tovornih vozil – Dinamično preizkušanje za preverjanje bočne stabilnosti – Čelni viličarji

528.

EN 16228-1:2014+A1:2021

Oprema za vrtanje in temeljenje – Varnost – 1. del: Splošne zahteve

529.

EN 16228-2:2014+A1:2021

Oprema za vrtanje in temeljenje – Varnost – 2. del: Prenosna vrtalna oprema za gradbeništvo in geotehniko, kamnolomstvo in rudarstvo

530.

EN 16228-3:2014+A1:2021

Oprema za vrtanje in temeljenje – Varnost – 3. del: Oprema za vodoravno usmerjeno vrtanje (HDD)

531.

EN 16228-4:2014+A1:2021

Oprema za vrtanje in temeljenje – Varnost – 4. del: Oprema za temeljenje

532.

EN 16228-5:2014+A1:2021

Oprema za vrtanje in temeljenje – Varnost – 5. del: Oprema za izdelavo membranskih sten

533.

EN 16228-6:2014+A1:2021

Oprema za vrtanje in temeljenje – Varnost – 6. del: Oprema za vpihavanje, nanašanje malte in vbrizgavanje

534.

EN 16228-7:2014+A1:2021

Oprema za vrtanje in temeljenje – Varnost – 7. del: Zamenljiva pomožna oprema

535.

EN 16230-1:2013+A1:2014

Gokarti za prosti čas – 1. del: Varnostne zahteve in preizkuševalne metode za gokarte

536.

EN ISO 16230-1:2015

Kmetijski stroji in traktorji – Varnost električnih in elektronskih delov in sistemov pri visoki napetosti – 1. del: Splošne zahteve (ISO 16230-1:2015)

537.

EN ISO 16231-1:2013

Kmetijski stroji z lastnim pogonom – Ugotavljanje stabilnosti – 1. del: Načela (ISO 16231-1:2013)

538.

EN ISO 16231-2:2015

Kmetijski stroji z lastnim pogonom – Ugotavljanje stabilnosti – 2. del: Določevanje statične stabilnosti in postopki preizkušanja (ISO 16231-2:2015)

539.

EN 16246:2012

Kmetijski stroji – Rovokopači – Varnost

540.

EN 16252:2012

Stroji za stiskanje odpadkov ali reciklirnih materialov – Vodoravno delujoče stiskalnice za bale – Varnostne zahteve

541.

EN 16307-1:2020

Industrijska tovorna vozila – Varnostne zahteve in preverjanje – 1. del: Dodatne zahteve za industrijska tovorna vozila z lastnim pogonom, razen za vozila brez voznika, vozila s spremenljivim dosegom ter tovorna ter osebna vozila

542.

EN 16307-5:2013

Industrijska tovorna vozila – Varnostne zahteve in preverjanje – 5. del: Dodatne zahteve za vozila, ki jih poganja pešec

543.

EN 16307-6:2014

Industrijska tovorna vozila – Varnostne zahteve in preverjanje – 6. del: Dodatne zahteve za tovorne in osebne vozičke

544.

EN 16327:2014

Gasilska oprema – Pena za proprocionalne sisteme na pozitivni tlak (PPFPS) in sisteme na stisnjen zrak s peno (KGZS)

545.

EN 16474:2015

Stroji za predelavo gume in plastike – Stiskalnice za vulkaniziranje – Varnostne zahteve

546.

EN 16486:2014+A1:2020

Stroji za stiskanje odpadkov ali reciklirnih materialov – Kompaktorji (zgoščevalniki) – Varnostne zahteve

547.

EN 16500:2014

Stroji za stiskanje odpadkov ali reciklirnih materialov – Stiskalnice za bale – Varnostne zahteve

548.

EN 16517:2021

Kmetijski in gozdarski stroji – Mobilni žični žerjavi za spravilo lesa – Varnost

549.

EN 16564:2020

Stroji in obrati za pridobivanje in obdelavo naravnega kamna – Varnost – Zahteve za žage/rezkalne stroje, ki vključujejo računalniško krmiljenje (NC/CNC)

550.

EN 16590-3:2014

Traktorji ter kmetijski in gozdarski stroji – Varnostni deli krmilnih sistemov – 3. del: Razvoj serije, strojna in programska oprema (ISO 25119-3:2010, spremenjen)

551.

EN 16590-4:2014

Traktorji ter kmetijski in gozdarski stroji – Varnostni deli krmilnih sistemov – 4. del: Proizvodni, obratovalni, spreminjevalni in podporni procesi (ISO 25119-4:2010, spremenjen)

552.

EN 16712-4:2018

Prenosna oprema za črpanje in uporabo gasilnih sredstev iz gasilskih črpalk – Prenosna oprema za izdelavo gasilne pene – 4. del: Generatorji pene z veliko ekspanzijo PN16

553.

EN 16719:2018

Transportne ploščadi

554.

EN 16743:2016

Stroji za predelavo hrane – Avtomatski industrijski stroji za rezanje na rezine – Varnostne in higienske zahteve

555.

EN 16770:2018

Varnost lesnoobdelovalnih strojev – Odsesovalni sistemi za lesne odrezke in prah za notranjo inštalacijo – Varnostne zahteve

556.

EN 16774:2016

Varnost strojev – Varnostne zahteve za peči za proizvodnjo jekla in pripadajočo opremo

557.

EN 16808:2020

Petrokemična industrija ter industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina – Ročna dvigala

558.

EN 16851:2017+A1:2020

Žerjavi – Lahki žerjavni sistemi

559.

EN 16952:2018+A1:2021

Kmetijski stroji – Grobe terenske delovne platforme za dejavnosti v sadovnjakih (WPO) – Varnost

560.

EN 16985:2018

Kabine za nanašanje organskih premazov – Varnostne zahteve

561.

EN 17003:2021

Cestna vozila – Z valji opremljeni preizkuševalniki zavor za vozila z nosilnostjo nad 3,5 t – Varnostne zahteve

562.

EN 17059:2018

Galvanizacijske in anodizirne linije – Varnostne zahteve

563.

EN 17067:2018

Gozdarski stroji – Varnostne zahteve za radijsko daljinsko upravljanje

564.

EN 17088:2021

Sistemi prezračevanja s stransko zaveso – Varnost

565.

EN 17106-1:2021

Obratovanje cestnih strojev – Varnost – 1. del: Splošne zahteve

566.

EN 17106-2:2021

Obratovanje cestnih strojev – Varnost – 2. del: Posebne zahteve za stroje za čiščenje cestnih površin

567.

EN 17106-3-1:2021

Obratovanje cestnih strojev – Varnost – 3-1. del: Stroji za storitve zimske službe – Zahteve za stroje za čiščenje snega z vrtljivimi orodji in snežnimi plugi

568.

EN 17106-3-2:2021

Obratovanje cestnih strojev – Varnost – 3-2. del: Stroji za storitve zimske službe – Posebne zahteve za posipalnike

569.

EN 17106-4:2021

Obratovanje cestnih strojev – Varnost – 4. del: Stroji za vzdrževanje cest – Zahteve za stroje za rezanje grmičevja in košnjo trave

570.

EN 17281:2021

Varnostne zahteve – Oprema za čiščenje vozil

571.

EN 17348:2022

Zahteve za konstruiranje in preizkušanje sesalnikov za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah

572.

EN 17352:2022

Avtomatska oprema za kontrolo vstopa – Varnost pri uporabi – Zahteve in preizkuševalne metode

573.

EN ISO 17916:2016

Varnost strojev za toplotno rezanje (ISO 17916:2016)

574.

EN ISO 18063-2:2021

Terenska tovorna vozila – Metode za preizkušanje vidnega polja in njihovo preverjanje – 2. del: Vozila z vrtljivim mehanizmom (ISO 18063-2:2021)

575.

EN ISO 19085-1:2021

Lesnoobdelovalni stroji – Varnost – 1. del: Splošne zahteve (ISO 19085-1:2021)

576.

EN ISO 19085-2:2021

Lesnoobdelovalni stroji – Varnost – 2. del: Formatne horizontalne krožne žage za razrez plošč (ISO 19085-2:2021)

577.

EN ISO 19085-3:2021

Lesnoobdelovalni stroji – Varnost – 3. del: Numerično krmiljeni (NC) vrtalni in rezkalni stroji (ISO 19085-3:2021)

578.

EN ISO 19085-4:2018

Lesnoobdelovalni stroji – Varnost – 4. del: Krožne žage z vertikalno ploščo (ISO 19085-4:2018)

579.

EN ISO 19085-5:2017

Lesnoobdelovalni stroji – Varnost – 5. del: Formatne žage (ISO 19085-5:2017)

580.

EN ISO 19085-6:2017

Lesnoobdelovalni stroji – Varnost – 6. del: Enovretenski vertikalni skobeljni stroji (ISO 19085-6: 2017)

581.

EN ISO 19085-7:2019

Lesnoobdelovalni stroji – Varnost – 7. del: Poravnalni, debelinski in kombinirani skobeljni stroji (ISO 19085-7:2019)

582.

EN ISO 19085-8:2018

Lesnoobdelovalni stroji – Varnost – 8. del: Širokotrakovni brusilni stroji za kalibriranje in brušenje (ISO 19085-8: 2017)

583.

EN ISO 19085-9:2020

Lesnoobdelovalni stroji – Varnost – 9. del: Krožne žage (z dodajalno mizo ali brez nje) (ISO 19085-9:2019)

584.

EN ISO 19085-10:2019

Lesnoobdelovalni stroji – Varnost – 10. del: Žage, ki se uporabljajo na gradbišču (ISO 19085-10:2018)

EN ISO 19085-10:2019/A11:2020

585.

EN ISO 19085-11:2020

Lesnoobdelovalni stroji – Varnost – 11. del: Stroji za obdelavo kamna (ISO 19085-11:2020)

586.

EN ISO 19085-13:2020

Lesnoobdelovalni stroji – Varnost – 13. del: Večlistne krožne žage za vzdolžni rez z ročnim podajanjem in/ali odvzemanjem (ISO 19085-13:2020)

587.

EN ISO 19085-14:2021

Lesnoobdelovalni stroji – Varnost – 14. del: Skobeljni stroji za štiristransko obdelavo (ISO 19085-14:2021)

588.

EN ISO 19085-15:2021

Lesnoobdelovalni stroji – Varnost – 15. del: Stiskalnice (ISO 19085-15:2021)

589.

EN ISO 19085-16:2021

Lesnoobdelovalni stroji – Varnost – 16. del: Namizne tračne žage in žage za rezanje desk (ISO 19085-16:2021)

590.

EN ISO 19085-17:2021

Lesnoobdelovalni stroji – Varnost – 17. del: Stroji za lepljenje robnih trakov z verižnim podajanjem (ISO 19085-17:2021)

591.

EN ISO 19225:2017

Stroji za podzemno rudarjenje – Premični rudarski stroji na odkopu – Varnostne zahteve za valjčne nakladalne stroje in sisteme s plugom (ISO 19225:2017)

EN ISO 19225:2017/A1:2019

592.

EN ISO 19296:2018

Stroji za rudarska in zemeljska dela – Mobilni stroji za podzemne rudnike – Varnost stroja (ISO 19296:2018)

593.

EN ISO 19432-1:2020

Stroji in oprema za graditev objektov – Prenosni ročni brusni rezalniki z motorjem z notranjim zgorevanjem – 1. del: Varnostne zahteve za rezalne stroje z osno vpetimi krožnimi brusnimi ploščami (ISO 19432-1:2020)

594.

EN ISO 19472-2:2022

Gozdarski stroji – Vitli - 2. del: Vlečni pomožni vitli (ISO 19472-2:2022)

595.

EN ISO 19932-1:2013

Oprema za zaščito poljščin – Nahrbtni škropilniki – 1. del: Varnostnotehnične in okoljevarstvene zahteve (ISO 19932-1:2013)

596.

EN ISO 19932-2:2013

Oprema za zaščito poljščin – Nahrbtni škropilniki – 2. del: Preizkuševalne metode (ISO 19932-2:2013)

597.

EN ISO 20361:2019

Črpalke za tekočine in črpalni agregati – Merjenje hrupa – Razreda točnosti 2 in 3 (ISO 20361:2019)

EN ISO 20361:2019/A11:2020

598.

EN ISO 20430:2020

Stroji za predelavo gume in plastike – Stroji za brizgalno ulivanje – Varnostne zahteve (ISO 20430:2020)

599.

EN ISO 21904-1:2020

Varnost in zdravje pri varjenju in sorodnih postopkih – Oprema za zajem in ločevanje varilnega dima – 1. del: Splošne zahteve (ISO 21904-1:2020)

600.

EN ISO 22291:2022

Varnostne zahteve za mokre postopke strojev za netkani tekstil (ISO 22291:2022)

601.

EN ISO 22867:2021

Gozdarski in vrtni stroji – Standard za merjenje tresenja prenosnih, ročno vodenih strojev z motorjem z notranjim zgorevanjem – Tresenje na ročajih (ISO 22867:2021)

602.

EN ISO 22868:2021

Gozdarski in vrtnarski stroji – Merjenje hrupa za prenosne ročne stroje z motorjem z notranjim zgorevanjem – Inženirska metoda (razred točnosti 2) (ISO 22868:2021)

603.

EN ISO 23062:2022

Livarski stroji – Varnostne zahteve za stroje za oblikovanje in modeliranje ter pripadajočo opremo (ISO 23062:2022)

604.

EN ISO 23125:2015

Obdelovalni stroji – Varnost – Stružnice (ISO 23125:2015, popravljena različica 2016-03-15)

605.

EN ISO 28139:2009

Kmetijski in gozdarski stroji – Nahrbtne škropilnice s pogonskim motorjem z notranjim zgorevanjem – Varnostne zahteve (ISO 28139:2009)

606.

EN ISO 28881:2022

Obdelovalni stroji – Varnost – Elektroerozijski stroji (EDM) (ISO 28881:2022)

607.

EN ISO 28927-1:2019

Ročna prenosna električna orodja – Preizkuševalne metode za vrednotenje oddajanja vibracij – 1. del: Kotni in vertikalni brusilniki (ISO 28927-1:2019)

608.

EN ISO 28927-2:2009

Ročna prenosna električna orodja – Preizkuševalne metode za vrednotenje oddajanja vibracij – 2. del: Vijači, izvijači in privijala (ISO 28927-2:2009)

EN ISO 28927-2:2009/A1:2017

609.

EN ISO 28927-3:2009

Ročna prenosna električna orodja – Preizkuševalne metode za vrednotenje oddajanja vibracij – 3. del: Orodja za poliranje ter rotacijski, vibracijski in ekscentrski brusilniki (ISO 28927-3:2009)

610.

EN ISO 28927-4:2010

Ročna prenosna električna orodja – Preizkuševalne metode za vrednotenje oddajanja vibracij – 4. del: Brusilniki (ISO 28927-4:2010)

EN ISO 28927-4:2010/A1:2018

611.

EN ISO 28927-5:2009

Ročna prenosna električna orodja – Preizkuševalne metode za vrednotenje oddajanja vibracij – 5. del: Vrtalniki in udarni (vibracijski) vrtalniki (ISO 28927-5:2009)

EN ISO 28927-5:2009/A1:2015

612.

EN ISO 28927-6:2009

Ročna prenosna električna orodja – Preizkuševalne metode za vrednotenje oddajanja vibracij – 6. del: Tolkači (ISO 28927-6:2009)

613.

EN ISO 28927-7:2009

Ročna prenosna električna orodja – Preizkuševalne metode za vrednotenje oddajanja vibracij – 7. del: Sekalniki in škarje (ISO 28927-7:2009)

614.

EN ISO 28927-8:2009

Ročna prenosna električna orodja – Preizkuševalne metode za vrednotenje oddajanja vibracij – 8. del: Žage, polirni stroji in pile s povratnim gibanjem ter žage z nihajnim ali krožnim gibanjem (ISO 28927-8:2009)

EN ISO 28927-8:2009/A1:2015

615.

EN ISO 28927-9:2009

Ročna prenosna električna orodja – Preizkuševalne metode za vrednotenje oddajanja vibracij – 9. del: Kladiva in iglasti odstranjevalniki kamna ali betona (ISO 28927-9:2009)

616.

EN ISO 28927-10:2011

Ročna prenosna električna orodja – Preizkuševalne metode za vrednotenje oddajanja vibracij – 10. del: Udarni vrtalniki, kladiva in lomilniki (ISO 28927-10:2011)

617.

EN ISO 28927-11:2011

Ročna prenosna električna orodja – Preizkuševalne metode za vrednotenje oddajanja vibracij – 11. del: Stroji za obdelavo kamna (ISO 28927-11:2011)

618.

EN ISO 28927-12:2012

Ročna prenosna električna orodja – Preizkuševalne metode za vrednotenje oddajanja vibracij – 12. del: Brusilniki (ISO 28927-12:2012)

619.

EN ISO 28927-13:2022

Ročna prenosna električna orodja – Preizkuševalne metode za vrednotenje oddajanja vibracij – 13. del: Orodja za pritrjevanje (ISO 28927-13:2022)

620.

EN 50223:2015

Vgrajena oprema za elektrostatični nanos gorljivih kosmičastih materialov – Varnostne zahteve

621.

EN 50348:2010

Vgrajena oprema za elektrostatični nanos ne-vnetljivih tekočin za prevleke – Varnostne zahteve

EN 50348:2010/AC:2010

622.

EN 50434:2014

Varnost električnih gospodinjskih in podobnih aparatov – Posebne zahteve za omrežno napajane drobilnike in sekalnike

623.

EN 50569:2013

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – Posebne zahteve za komercialne električne centrifuge

EN 50569:2013/A1:2018

624.

EN 50570:2013

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – Posebne zahteve za komercialne električne sušilnike perila

EN 50570:2013/A1:2018

625.

EN 50571:2013

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – Posebne zahteve za komercialne električne pralne stroje

EN 50571:2013/A1:2018

626.

EN 50580:2012

Varnost električnih ročnih orodij – Posebne zahteve za brizgalne pištole

EN 50580:2012/A1:2013

627.

EN 50636-2-91:2014

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-91. del: Posebne zahteve za ročno vodljive in prenosne motorne kose za trate in robove trat (IEC 60335-2-91:2008, spremenjen)

628.

EN 50636-2-92:2014

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-92. del: Posebne zahteve za ročno upravljane rahljalnike in prezračevalnike travne ruše, priključene na električno omrežje (IEC 60335–2-92:2002, spremenjen)

629.

EN 50636-2-94:2014

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-94. del: Posebne zahteve za škarje za travo (IEC 60335-2-94:2008, spremenjen)

630.

EN 50636-2-100:2014

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-100. del: Posebne zahteve za ročne vrtne pihalnike, sesalnike in pihalno-sesalne stroje, priključene na električno omrežje IEC 60335-2-100:2002, spremenjen)

631.

EN 50636-2-107:2015

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov – 2-107.del: Posebne zahteve za baterijske robotsko vodene električne vrtne kosilnice (IEC 60335-2-107:2012, spremenjen)

EN 50636-2-107:2015/A1:2018

EN 50636-2-107:2015/A2:2020

EN 50636-2-107:2015/A3:2021

632.

EN 60204-31:2013

Varnost strojev – Električna oprema strojev – 31. del: Posebna varnost in zahteve EMC za šivalne stroje, enote in sisteme (IEC 60204-31:2013)

633.

EN 60335-1:2012

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 1. del: Splošne zahteve (IEC 60335-1:2010, spremenjen)

EN 60335-1:2012/AC:2014

EN 60335-1:2012/A11:2014

EN 60335-1:2012/A13:2017

EN 60335-1:2012/A15:2021

634.

EN 60335-2-8:2015

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-8. del: Posebne zahteve za električne brivnike, strižnike za lase in podobno (IEC 60335-2-8:2012, spremenjen)

EN 60335-2-8:2015/A1:2016

635.

EN 60335-2-23:2003

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-23. del: Posebne zahteve za aparate za nego kože ali las (IEC 60335-2-23:2003)

EN 60335-2-23:2003/A2:2015

636.

EN 60335-2-36:2002

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-36. del: Posebne zahteve za komercialne električne štedilnike, pečice, kuhalne plošče in njihove elemente (IEC 60335-2-36:2002)

EN 60335-2-36:2002/A11:2012

EN 60335-2-36:2002/AC:2007

637.

EN 60335-2-37:2002

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-37. del: Posebne zahteve za komercialne električne cvrtnike (IEC 60335-2-37:2002)

EN 60335-2-37:2002/A11:2012

EN 60335-2-37:2002/AC:2007

EN 60335-2-37:2002/A12:2016

638.

EN 60335-2-40:2003

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-40. del: Posebne zahteve za električne toplotne črpalke, klimatske naprave in razvlažilnike zraka (IEC 60335-2-40:2002, spremenjen)

EN 60335-2-40:2003/A11:2004

EN 60335-2-40:2003/A12:2005

EN 60335-2-40:2003/A1:2006

EN 60335-2-40:2003/A13:2012/AC:2013

EN 60335-2-40:2003/A13:2012

EN 60335-2-40:2003/A2:2009

EN 60335-2-40:2003/AC:2006

EN 60335-2-40:2003/AC:2010

639.

EN IEC 60335-2-41:2021

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – Posebne zahteve za črpalke (IEC 60335-2-41:2012)

EN IEC 60335-2-41:2021/A11:2021

640.

EN 60335-2-42:2003

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-42. del: Posebne zahteve za komercialne električne pečice s prisilnim kroženjem zraka, parne kuhalnike in pečice s kroženjem pare (IEC 60335-2-42:2002)

EN 60335-2-42:2003/A11:2012

EN 60335-2-42:2003/AC:2007

641.

EN 60335-2-47:2003

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-47. del: Posebne zahteve za komercialne električne kotle (IEC 60335-2-47:2002)

EN 60335-2-47:2003/A11:2012

EN 60335-2-47:2003/AC:2007

642.

EN 60335-2-48:2003

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-48. del: Posebne zahteve za komercialne električne žare in opekače (IEC 60335-2-48:2002)

EN 60335-2-48:2003/A11:2012

EN 60335-2-48:2003/AC:2007

643.

EN 60335-2-49:2003

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-49. del: Posebne zahteve za komercialne gostinske električne grelne omare (IEC 60335-2-49:2002)

EN 60335-2-49:2003/A11:2012

EN 60335-2-49:2003/AC:2007

644.

EN 60335-2-58:2005

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-58. del: Posebne zahteve za komercialne električne pomivalne stroje (IEC 60335-2-58:2002, spremenjen)

EN 60335-2-58:2005/A12:2016

EN 60335-2-58:2005/A2:2015

645.

EN 60335-2-65:2003

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-65. del: Posebne zahteve za aparate za čiščenje zraka (IEC 60335-2-65:2002)

EN 60335-2-65:2003/A11:2012

646.

EN 60335-2-67:2012

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-67. del: Posebne zahteve za industrijske in komercialne stroje za nego in čiščenje tal (IEC 60335-2-67:2012, spremenjen)

647.

EN 60335-2-68:2012

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-68. del: Posebne zahteve za pršilnike za komercialno uporabo (IEC 60335-2-68:2012, spremenjen)

648.

EN 60335-2-69:2012

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-69. del: Posebne zahteve za sesalnike za suho in mokro sesanje, vključno s krtačo, za komercialno uporabo (IEC 60335-2-69:2012, spremenjen)

649.

EN 60335-2-72:2012

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-72. del: Posebne zahteve za stroje za nego tal, z ali brez pogona, za komercialno uporabo (IEC 60335-2-72:2012, spremenjen)

650.

EN 60335-2-79:2012

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-79. del: Posebne zahteve za visokotlačne in parne čistilnike (IEC 60335-2-79:2012, spremenjen)

651.

EN IEC 60335-2-89:2022

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-89. del: Posebne zahteve za komercialne hladilne naprave z vgrajeno ali zunanjo hladilno kondenzatorsko enoto ali kompresorjem (IEC 60335-2-89:2019)

EN IEC 60335-2-89:2022/A11:2022

652.

EN 60335-2-95:2015

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-95. del: Posebne zahteve za pogonske sklope dvižnih garažnih vrat za stanovanjsko rabo (IEC 60335-2-95:2011, spremenjen)

EN 60335-2-95:2015/A1:2015

653.

EN 60335-2-97:2006

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-97. del: Posebne zahteve za gonilnike (motorje) za roloje, ponjave, senčnike in podobno opremo (IEC 60335–2-97:2002, spremenjen + A1:2004, spremenjen)

EN 60335-2-97:2006/A12:2015

654.

EN 60335-2-102:2016

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-102. del: Posebne zahteve za aparate na plin, olje in trdna goriva z električnimi priključki (IEC 60335-2-102:2004, spremenjen, IEC 60335-2-102:2004/A1:2008, spremenjen, IEC 60335-2-102:2004/A2:2012, spremenjen)

655.

EN 60335-2-103:2015

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-103. del: Posebne zahteve za pogonske sklope vrat in oken (IEC 60335–2-103:2006, spremenjen + A1:2010, spremenjen)

656.

EN 60519-1:2015

Varnost pri električnih grelnih inštalacijah – 1. del: Splošne zahteve (IEC 60519-1:2015)

657.

EN 60745-2-12:2009

Električna ročna orodja – Varnost – 2-12. del: Posebne zahteve za vibratorje za beton (IEC 60745-2-12:2003, spremenjen + A1:2008)

658.

EN 60745-2-16:2010

Električna ročna orodja – Varnost – 2-16. del: Posebne zahteve za kladiva (pribijače) (IEC 60745-2-16:2008, spremenjen)

659.

EN 60745-2-18:2009

Električna ročna orodja – Varnost – 2-18. del: Posebne zahteve za ročno orodje za zategovanje pakirnih trakov (IEC 60745-2-18:2003+ A1:2008, spremenjen)

660.

EN 60745-2-19:2009

Električna ročna orodja – Varnost – 2-19. del: Posebne zahteve za rezalnike z rezalno ploščo za rezanje rež in utorov (IEC 60745-2-19:2005, spremenjen)

EN 60745-2-19:2009/A1:2010

661.

EN 60745-2-20:2009

Električna ročna orodja – Varnost – 2-20. del: Posebne zahteve za tračne žage (IEC 60745-2-20:2003+ A1:2008, spremenjen)

662.

EN 60745-2-22:2011

Električna ročna orodja – Varnost – 2-22. del: Posebne zahteve za rezalnike (IEC 60745-2-22:2011, spremenjen)

EN 60745-2-22:2011/A11:2013

663.

EN 60745-2-23:2013

Električna ročna orodja – Varnost – 2-23. del: Posebne zahteve za brusilnike čipov in mala rotacijska orodja (IEC 60745-2-23:2012, spremenjen)

664.

EN 60947-5-3:2013

Nizkonapetostne stikalne in krmilne naprave – 5-3. del: Krmilne naprave in stikalni elementi – Zahteve za približevalne naprave z določenim obnašanjem ob okvarnih razmerah (PDDB) (IEC 60947-5-3:2013)

665.

EN 60947-5-5:1997

Nizkonapetostne stikalne in krmilne naprave – 5-5. del: Krmilne naprave in stikalni elementi – Električna (varnostna) naprava z mehanično zaporno funkcijo za zaustavitev v sili (IEC 60947-5-5:1997)

EN 60947-5-5:1997/A1:2005

EN 60947-5-5:1997/A11:2013

EN 60947-5-5:1997/A2:2017

666.

EN 61029-2-3:2011

Varnost premičnih električnih orodij – 2-3. del: Posebne zahteve za skobeljnike in debelinske skobeljne stroje (IEC 61029-2-3:1993+ A1:2001, spremenjen)

667.

EN 61029-2-5:2011

Varnost premičnih električnih orodij – 2-5. del: Posebne zahteve za tračne žage (IEC 61029-2-5:1993, spremenjen) + A1:2001, spremenjen)

EN 61029-2-5:2011/A11:2015

668.

EN 61029-2-8:2010

Varnost premičnih električnih orodij – 2-8. del: Posebne zahteve za enovretenske namizne rezkalne stroje (IEC 61029-2-8:1995+ A1:1999, spremenjen)

669.

EN 61029-2-11:2012

Varnost premičnih električnih orodij – 2-11. del: Posebne zahteve za kombinirane krožne žage z delovno mizo in za zajeralne žage (IEC 61029-2-11:2001, spremenjen)

EN 61029-2-11:2012/A11:2013

670.

EN 61029-2-12:2011

Varnost premičnih električnih orodij – 2-12. del: Posebne zahteve za rezalnike navojev (IEC 61029-2-12:2010, spremenjen)

671.

EN 62841-1:2015

Elektromotorna ročna orodja, prenosna orodja ter stroji za trato in vrt – Varnost – 1. del: Splošne zahteve (IEC 62841-1:2014, spremenjen)

EN 62841-1:2015/AC:2015

EN 62841-1:2015/A11:2022

672.

EN 62841-2-1:2018

Elektromotorna ročna orodja, prenosna orodja ter stroji za trato in vrt – Varnost – 2-1. del: Posebne zahteve za ročne vrtalnike in udarne (vibracijske) vrtalnike (IEC 62841-2-1:2017, spremenjen)

EN 62841-2-1:2018/A11:2019

EN 62841-2-1:2018/A12:2022

EN 62841-2-1:2018/A1:2022

673.

EN 62841-2-2:2014

Elektromotorna ročna orodja, prenosna orodja ter stroji za trato in vrt – Varnost – 2-2. del: Posebne zahteve za ročne vijačnike in udarne vijačnike (račne) (IEC 62841-2-2:2014, spremenjen)

EN 62841-2-2:2014/AC:2015

674.

EN IEC 62841-2-3:2021

Elektromotorna ročna orodja, prenosna orodja ter stroji za trato in vrt – Varnost – 2-3. del: Posebne zahteve za ročne brusilnike, kolutne polirnike in kolutne brusilnike (IEC 62841–2-3:2020)

EN IEC 62841-2-3:2021/A11:2021

675.

EN 62841-2-4:2014

Elektromotorna ročna orodja, prenosna orodja ter stroji za trato in vrt – Varnost – 2-4. del: Posebne zahteve za ročne peskalnike in polirnike, ki niso v kolutni izvedbi (IEC 62841-2-4:2014, spremenjen)

EN 62841-2-4:2014/AC:2015

676.

EN 62841-2-5:2014

Elektromotorna ročna orodja, prenosna orodja ter stroji za trato in vrt – Varnost – 2-5. del: Posebne zahteve za ročne krožne žage (IEC 62841-2-5:2014, spremenjen)

677.

EN IEC 62841-2-6:2020

Elektromotorna ročna orodja, prenosna orodja ter stroji za trato in vrt – Varnost – 2-6. del: Posebne zahteve za ročna kladiva (IEC 62841-2-6:2020)

EN IEC 62841-2-6:2020/A11:2020

678.

EN 62841-2-8:2016

Elektromotorna ročna orodja, prenosna orodja ter stroji za trato in vrt – Varnost – 2-8. del: Posebne zahteve za ročne škarje in sekalnike (IEC 62841-2-8:2016, spremenjen)

679.

EN 62841-2-9:2015

Elektromotorna ročna orodja, prenosna orodja ter stroji za trato in vrt – Varnost – 2-9. del: Posebne zahteve za ročne stroje za rezanje navojev (IEC 62841-2-9:2015, spremenjen)

EN 62841-2-9:2015/AC:2016-10

680.

EN 62841-2-10:2017

Elektromotorna ročna orodja, prenosna orodja ter stroji za trato in vrt – Varnost – 2-10. del: Posebne zahteve za ročne mešalnike (IEC 62841-2-10:2017, spremenjen)

681.

EN 62841-2-11:2016

Elektromotorna ročna orodja, prenosna orodja ter stroji za trato in vrt – Varnost – 2-11. del: Posebne zahteve za ročne vbodne žage (IEC 62841-2-11:2015, spremenjen)

EN 62841-2-11:2016/A1:2020

682.

EN 62841-2-14:2015

Elektromotorna ročna orodja, prenosna orodja ter stroji za trato in vrt – Varnost – 2-14. del: Posebne zahteve za ročne skobeljnike (IEC 62841-2-14:2015, spremenjen)

683.

EN 62841-2-17:2017

Elektromotorna ročna orodja, prenosna orodja ter stroji za trato in vrt – Varnost – 2-17. del: Posebne zahteve za ročne skobeljnike (IEC 62841-2-17:2017, spremenjen)

684.

EN 62841-2-21:2019

Elektromotorna ročna orodja, prenosna orodja ter stroji za trato in vrt – Varnost – 2-21. del: Posebne zahteve za ročne čistilnike kanalizacije (IEC 62841-2-21:2017, spremenjen)

685.

EN 62841-3-1:2014

Elektromotorna ročna orodja, prenosna orodja ter stroji za trato in vrt – Varnost – 3-1. del: Posebne zahteve za prenosne namizne žage (IEC 62841-3-1:2014, spremenjen)

EN 62841-3-1:2014/AC:2015

EN 62841-3-1:2014/A11:2017

EN 62841-3-1:2014/A1:2021

EN 62841-3-1:2014/A12:2021

686.

EN 62841-3-4:2016

Elektromotorna ročna orodja, prenosna orodja ter stroji za trato in vrt – Varnost – 3-4. del: Posebne zahteve za prenosne namizne brusilnike (IEC 62841-3-4:2016, spremenjen)

EN 62841-3-4:2016/A11:2017

EN 62841-3-4:2016/A12:2020

687.

EN IEC 62841-3-5:2022

Elektromotorna ročna orodja, prenosna orodja ter stroji za trato in vrt – Varnost – 3-5. del: Posebne zahteve za prenosne tračne žage (IEC 62841-3-5:2022)

EN IEC 62841-3-5:2022/A11:2022

688.

EN 62841-3-6:2014

Elektromotorna ročna orodja, prenosna orodja ter stroji za trato in vrt – Varnost – 3-6. del: Posebne zahteve za diamantne svedre s tekočinskim sistemom (IEC 62841-3-6:2014, spremenjen)

EN 62841-3-6:2014/AC:2015

EN 62841-3-6:2014/A11:2017

EN 62841-3-6:2014/A12:2022

EN 62841-3-6:2014/A1:2022

689.

EN IEC 62841-3-7:2021

Elektromotorna ročna orodja, prenosna orodja ter stroji za trato in vrt – Varnost – 3-7. del: Posebne zahteve za prenosne stenske žage (IEC 62841-3-7:2020)

EN IEC 62841-3-7:2021/A11:2021

690.

EN IEC 62841-3-9:2020

Elektromotorna ročna orodja, prenosna orodja ter stroji za trato in vrt – Varnost – 3-9. del: Posebne zahteve za prenosne zajeralne žage (IEC 62841-3-9:2020)

EN IEC 62841-3-9:2020/A11:2020

691.

EN 62841-3-10:2015

Elektromotorna ročna orodja, prenosna orodja ter stroji za trato in vrt – Varnost – 3-10. del: Posebne zahteve za premične rezalnike (IEC 62841-3-10:2015, spremenjen)

EN 62841-3-10:2015/AC:2016-07

EN 62841-3-10:2015/A11:2017

EN 62841-3-10:2015/A12:2022

EN 62841-3-10:2015/A1:2022

692.

EN 62841-3-12:2019

Elektromotorna ročna orodja, prenosna orodja ter stroji za trato in vrt – Varnost – 3-12. del: Posebne zahteve za prenosne rezalnike navojev (IEC 62841-3-12:2017)

693.

EN 62841-3-13:2017

Elektromotorna ročna orodja, prenosna orodja ter stroji za trato in vrt – Varnost – 3-13. del: Posebne zahteve za prenosne vrtalnike (IEC 62841-3-13:2017, spremenjen)

694.

EN 62841-3-14:2017

Elektromotorna ročna orodja, prenosna orodja ter stroji za trato in vrt – Varnost – 3-14. del: Posebne zahteve za prenosne čistilnike kanalizacije (IEC 62841-3-14:2017, spremenjen)

695.

EN 62841-4-1:2020

Elektromotorna ročna orodja, prenosna orodja ter stroji za trato in vrt – Varnost – 4-1. del: Posebne zahteve za verižne žage (IEC 62841-4-1:2017, spremenjen)

696.

EN 62841-4-2:2019

Elektromotorna ročna orodja, prenosna orodja ter stroji za trato in vrt – Varnost – 4-2. del: Posebne zahteve za škarje za živo mejo (IEC 62841-4-2:2017, spremenjen)

EN 62841-4-2:2019/A1:2022

EN 62841-4-2:2019/A11:2022

697.

EN IEC 62841-4-3:2021

Elektromotorna ročna orodja, prenosna orodja ter stroji za trato in vrt – Varnost – 4-3. del: Posebne zahteve za ročno vodene vrtne kosilnice (IEC 62841-4-3:2020, spremenjen)

EN IEC 62841-4-3:2021/A11:2021

698.

EN IEC 62841-4-5:2021

Elektromotorna ročna orodja, prenosna orodja ter stroji za trato in vrt – Varnost – 4-5. del: Posebne zahteve za škarje za travo (IEC 62841-4-5:2021)

EN IEC 62841-4-5:2021/A11:2021

699.

EN IEC 62841-4-7:2022

Elektromotorna ročna orodja, prenosna orodja ter stroji za trato in vrt – Varnost – 4-7. del: Posebne zahteve za ročno upravljane prezračevalnike travne ruše in rahljalnike zemlje (IEC 62841–4-7:2022, spremenjen)

EN IEC 62841-4-7:2022/A11:2022

700.

EN ISO/IEC 80079-38:2016

Eksplozivne atmosfere – 38. del: Oprema in komponente, namenjene za uporabo v eksplozivnih atmosferah v podzemnih rudnikih (ISO/IEC 80079-38:2016)

EN ISO/IEC 80079-38:2016/A1:2018


PRILOGA II

PRVI DEL

STANDARDI TIPA B

1.   Pojasnilo:

Standardi tipa B so posvečeni posebnim vidikom varnosti strojev ali posebnim vrstam varoval, ki se lahko uporabljajo za najrazličnejše kategorije strojev. Uporaba specifikacij standardov tipa B pomeni domnevo o skladnosti z bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami direktive o strojih, zajetimi v teh standardih, kadar standard tipa C ali proizvajalčeva ocena tveganja dokazuje, da je tehnična rešitev, opredeljena s standardom tipa B, ustrezna za posamezno kategorijo ali model zadevnega stroja. Uporaba standardov tipa B, v katerih so določene specifikacije za varnostne komponente, ki so dane na trg neodvisno, pomeni domnevo o skladnosti za zadevne varnostne komponente in za bistvene zdravstvene in varnostne zahteve, zajete v teh standardih.

2.   Seznam sklicev na standarde

Št.

Sklic na standard

Datum umika

1.

EN ISO 11202:2010

Akustika – Emisije hrupa iz strojev in opreme – Ugotavljanje ravni emisij zvočnega tlaka na delovnem mestu in na drugih opredeljenih mestih z uporabo približnih okoljskih popravkov (ISO 11202:2010)

11. oktober 2023

2.

EN 15967:2011

Ugotavljanje največjega tlaka eksplozije in največje hitrosti naraščanja tlaka plinov in hlapov

2. februar 2025

3.

EN 62061:2005

Varnost strojev – Funkcionalna varnost električnih, elektronskih in programirljivih elektronskih krmilnih sistemov, povezanih z varnostjo (IEC 62061:2005)

EN 62061:2005/AC:2010

EN 62061:2005/A1:2013

EN 62061:2005/A2:2015

11. oktober 2023

DRUGI DEL

STANDARDI TIPA C

1.   Pojasnilo:

V standardih tipa C so določene specifikacije za posamezne kategorije strojev. Različni tipi strojev, uvrščeni v kategorijo, zajeto s standardom tipa C, imajo podobno predvideno uporabo in lahko povzročajo podobne nevarnosti. Standardi tipa C lahko vsebujejo sklic na standarde tipa A ali B, v katerem je navedeno, katere specifikacije standarda tipa A ali B se uporabljajo za zadevno kategorijo strojev. Kadar v zvezi z nekim vidikom varnosti stroja standard tipa C odstopa od specifikacij standarda tipa A ali B, imajo specifikacije standarda tipa C prednost pred specifikacijami standardov tipa A ali B. Uporaba specifikacij standarda tipa C na podlagi proizvajalčeve ocene tveganja pomeni domnevo o skladnosti z bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami direktive o strojih, zajetimi v tem standardu. Nekateri standardi tipa C so sestavljeni iz več delov. V prvem delu standarda so določene splošne specifikacije, ki se uporabljajo za neko skupino strojev, v drugih delih standarda pa so določene specifikacije za posamezne kategorije strojev iz te skupine, s katerimi se dopolnijo ali spremenijo splošne specifikacije iz prvega dela. Pri tako sestavljenih standardih tipa C je domneva o skladnosti z bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami direktive o strojih omogočena z uporabo splošnega prvega dela standarda in ustreznega posebnega dela standarda.

2.   Seznam sklicev na standarde

Št.

Sklic na standard

Datum umika

1.

EN 280:2013+A1:2015

Premične dvižne delovne ploščadi – Konstrukcijski izračuni – Merila stabilnosti – Konstrukcijske izvedbe – Varnost – Pregledi in preizkusi

2. februar 2025

2.

EN 303-5:2012

Ogrevalni kotli – 5. del: Ogrevalni kotli na trdna goriva z ročnim in samodejnim polnjenjem z nazivno močjo do 500 kW – Terminologija, zahteve, preizkušanje in označevanje

11. oktober 2023

3.

EN 415-3:1999+A1:2009

Pakirne naprave – Varnost pakirnih naprav – 3. del: Oblikovalne, polnilne in zapiralne naprave;

2. februar 2025

4.

EN 474-2:2006+A1:2008

Stroji za zemeljska dela – Varnost – 2. del: Zahteve za buldožerje

2. februar 2025

5.

EN 474-3:2006+A1:2009

Stroji za zemeljska dela – Varnost – 3. del: Zahteve za nakladalnike

2. februar 2025

6.

EN 474-4:2006+A2:2012

Stroji za zemeljska dela – Varnost – 4. del: Zahteve za rovokopače

2. februar 2025

7.

EN 474-5:2006+A3:2013

Stroji za zemeljska dela – Varnost – 5. del: Zahteve za hidravlične bagre

2. februar 2025

8.

EN 474-6:2006+A1:2009

Stroji za zemeljska dela – Varnost – 6. del: Zahteve za prekucnike

2. februar 2025

9.

EN 474-7:2006+A1:2009

Stroji za zemeljska dela – Varnost – 7. del: Zahteve za grabilnike (skreperje)

2. februar 2025

10.

EN 474-8:2006+A1:2009

Stroji za zemeljska dela – Varnost – 8. del: Zahteve za grederje

2. februar 2025

11.

EN 474-9:2006+A1:2009

Stroji za zemeljska dela – Varnost – 9. del: Zahteve za stroje za polaganje cevi

2. februar 2025

12.

EN 474-10:2006+A1:2009

Stroji za zemeljska dela – Varnost – 10. del: Zahteve za stroje za kopanje jarkov

2. februar 2025

13.

EN 474-11:2006+A1:2008

Stroji za zemeljska dela – Varnost – 11. del: Zahteve za kompaktorje zemlje in odpadkov

2. februar 2025

14.

EN 474-12:2006+A1:2008

Stroji za zemeljska dela – Varnost – 12. del: Zahteve za bagre z vrvjo

2. februar 2025

15.

EN 500-4:2011

Premični stroji za gradnjo cest – Varnost – 4. del: Posebne zahteve za stroje za kompaktiranje tal

2. februar 2025

16.

EN 528:2008

Regalna dvigala in oprema – Varnostne zahteve

2. februar 2024

17.

EN 619:2002+A1:2010

Naprave in sistemi za kontinuirni transport – Varnostne zahteve in zahteve za elektromagnetno združljivost naprav, sistemov in opreme za kontinuirni transport kosovnih tovorov

2. februar 2025

18.

EN 620:2002+A1:2010

Naprave in sistemi za kontinuirni transport – Varnostne zahteve in zahteve za elektromagnetno združljivost naprav, sistemov in opreme za kontinuirni transport sipkih materialov na nepomičnih ogrodjih

2. februar 2025

19.

EN 703:2004+A1:2009

Kmetijski stroji – Stroji za nalaganje, mešanje oziroma rezanje ter raztros silaže – Varnost

2. februar 2025

20.

EN 710:1997+A1:2010

Varnost strojev – Varnostne zahteve za livarske stroje, stroje za izdelavo jeder in pripadajočo opremo

EN 710:1997+A1:2010/AC:2012

2. februar 2025

21.

EN 746-3:1997+A1:2009

Industrijska termoobdelovalna oprema – 3. del: Varnostne zahteve za pridobivanje in uporabo atmosferskih plinov

2. februar 2025

22.

EN 1034-4:2005+A1:2009

Varnost strojev – Varnostne zahteve za konstruiranje in izdelavo strojev in opreme za izdelavo papirja – 4. del: Razpuščevalniki in pripadajoče naprave za polnjenje

2. februar 2025

23.

EN 1501-1:2011+A1:2015

Vozila za pobiranje odpadkov – Splošne in varnostne zahteve – 1. del: Vozila za pobiranje odpadkov z nakladanjem od zadaj

11. oktober 2023

24.

EN 1501-2:2005+A1:2009

Vozila za pobiranje odpadkov in povezane dvižne naprave – Splošne in varnostne zahteve – 2. del: Vozila za pobiranje odpadkov z nakladanjem od strani

11. oktober 2023

25.

EN 1501-3:2008

Vozila za pobiranje odpadkov in povezane dvižne naprave – Splošne in varnostne zahteve – 3. del: Vozila za pobiranje odpadkov z nakladanjem od spredaj

11. oktober 2023

26.

EN 1501-5:2011

Vozila za pobiranje odpadkov – Splošne in varnostne zahteve – 5. del: dvižne naprave za vozila za pobiranje odpadkov

11. oktober 2023

27.

EN 1755:2000+A2:2013

Industrijska tovorna vozila – Obratovanje v potencialno eksplozivnih atmosferah – Uporaba v območju vnetljivega plina, pare, megle in prahu

2. februar 2024

28.

EN 1756-1:2001+A1:2008

Dvižne ploščadi – Dvižne ploščadi za namestitev na kolesna vozila – Varnostne zahteve – 1. del: Dvižne ploščadi za tovor

11. oktober 2023

29.

EN 1807-1:2013

Varnost lesnoobdelovalnih strojev – Tračne žage – 1. del: Namizne tračne žage in žage za rezanje desk

2. februar 2025

30.

EN 1829-1:2010

Stroji z visokotlačnim vodnim curkom – Varnostne zahteve – 1. del: Stroji

11. oktober 2023

31.

EN ISO 3691-6:2015

Industrijska tovorna vozila – Varnostne zahteve in preverjanje – 6. del: Tovorni in osebni vozički (ISO 3691-6:2013)

EN ISO 3691-6:2015/AC:2016

2. februar 2025

32.

EN ISO 4254-1:2015

Kmetijski stroji – Varnost – 1. del: Splošne zahteve (ISO 4254-1:2013)

2. februar 2025

33.

EN ISO 4254-6:2009

Kmetijski stroji – Varnost – 6. del: Škropilnice in naprave za razdeljevanje tekočih gnojil (ISO 4254-6:2009)

EN ISO 4254-6:2009/AC:2010

2. februar 2025

34.

EN ISO 11680-1:2011

Gozdarski stroji – Zahteve za varnost in preizkušanje motornih žag za obvejevanje z drogom – 1. del: Stroji z integriranim motorjem z notranjim zgorevanjem (ISO 11680-1:2011)

2. februar 2025

35.

EN ISO 11680-2:2011

Gozdarski stroji – Zahteve za varnost in preizkušanje motornih žag za obvejevanje z drogom – 2. del: Stroji z ločenim ali nahrbtnim motornim pogonom (ISO 11680-2:2011)

2. februar 2025

36.

EN ISO 11681-1:2011

Gozdarski stroji – Zahteve za varnost in preizkušanje prenosnih motornih verižnih žag – 1. del: Žage za nego gozda (ISO 11681-1:2011)

2. februar 2025

37.

EN ISO 11681-2:2011

Gozdarski stroji – Zahteve za varnost in preizkušanje prenosnih motornih verižnih žag – 2. del: Verižne žage za nego dreves (ISO 11681-2:2011)

EN ISO 11681-2:2011/A1:2017

2. februar 2025

38.

EN ISO 11806-1:2011

Kmetijski in gozdarski stroji – Tehnične varnostne zahteve in preizkus za prenosne, ročno vodene kosilnice, opremljene z rezilno ploščo ali kosilno nitko – 1. del: Stroji z integriranim motorjem z notranjim zgorevanjem (ISO 11806-1:2011)

2. februar 2025

39.

EN ISO 11806-2:2011

Kmetijski in gozdarski stroji – Tehnične varnostne zahteve in preizkus za prenosne, ročno vodene kosilnice, opremljene z rezilno ploščo ali kosilno nitko – 2. del: Naprave z nahrbtno prenosno pogonsko enoto (ISO 11806-2:2011)

2. februar 2025

40.

EN ISO 11850:2011

Gozdarski stroji – Splošne varnostne zahteve (ISO 11850:2011)

EN ISO 11850:2011/A1:2016

2. februar 2025

41.

EN 12012-4:2006+A1:2008

Stroji za predelavo gume in plastike – Drobilni stroji – 4. del: Varnostne zahteve za aglomeratorje

2. februar 2024

42.

EN 12158-1:2000+A1:2010

Gradbena dvigala za prevoz materiala – 1. del: Dvigala z dostopno dvižno ploščadjo

2. februar 2025

43.

EN 12312-5:2005+A1:2009

Podporna oprema na tleh za letalski promet – Posebne zahteve – 5. del: Oprema za oskrbo zrakoplovov z gorivom

11. oktober 2023

44.

EN 12331:2003+A2:2010

Stroji za predelavo hrane – Stroji za mletje mesa – Varnostne in higienske zahteve

2. februar 2024

45.

EN 12355:2003+A1:2010

Stroji za predelavo hrane – Stroji za odstranjevanje kože – Varnostne in higienske zahteve

2. februar 2025

46.

EN 12418:2000+A1:2009

Rezalniki kamenja na gradbiščih – Varnost

2. februar 2025

47.

EN 12750:2013

Varnost lesnoobdelovalnih strojev – Skobeljni stroji za štiristransko obdelavo

2. februar 2025

48.

EN 13001-2:2014

Varnost žerjavov – Splošna zasnova – 2. del: Učinki obremenitev

11. oktober 2023

49.

EN 13001-3-5:2016

Žerjavi – Splošna zasnova – 3-5. del: Mejna stanja in dokaz varnosti za kovane kavlje

2. februar 2025

50.

EN 13019:2001+A1:2008

Stroji za čiščenje cestnih površin – Varnostne zahteve

2. februar 2025

51.

EN 13021:2003+A1:2008

Stroji za storitve zimske službe – Varnostne zahteve

2. februar 2025

52.

EN 13118:2000+A1:2009

Kmetijski stroji – Stroji za spravilo krompirja – Varnost

2. februar 2025

53.

EN 13140:2000+A1:2009

Kmetijski stroji – Stroji za spravilo sladkorne in krmne pese – Varnost

2. februar 2025

54.

EN 13524:2003+A2:2014

Stroji za vzdrževanje avtocest – Varnostne zahteve

2. februar 2025

55.

EN 13617-1:2012

Bencinski servisi – 1. del: Varnostne zahteve za izdelavo in lastnosti tlačnih in sesalnih naprav za točenje goriva in naprav za točenje goriva z daljinskim upravljanjem

2. februar 2025

56.

EN 13732:2013

Stroji za predelavo hrane – Hladilniki za shranjevanje namolzenega mleka – Zahteve za zmogljivost, varnost in higieno

2. februar 2025

57.

EN 13862:2001+A1:2009

Talni odrezovalni stroji – Varnost

2. februar 2025

58.

EN 13870:2015

Stroji za predelavo hrane – Stroji za razrezovanje/razkosavanje na zrezke/zarebrnice – Varnostne in higienske zahteve

2. februar 2025

59.

EN 13885:2005+A1:2010

Stroji za predelavo hrane – Stroji za sponkanje – Varnostne in higienske zahteve

2. februar 2025

60.

EN 15163:2008

Stroji in oprema za pridobivanje in predelavo naravnega kamna – Varnost – Zahteve za žage z diamantno žico

2. februar 2024

61.

EN 16228-1:2014

Oprema za vrtanje in temeljenje – Varnost – 1. del: Splošne zahteve

2. februar 2025

62.

EN 16228-2:2014

Oprema za vrtanje in temeljenje – Varnost – 2. del: Prenosna vrtalna oprema za gradbeništvo in geotehniko, kamnolomstvo in rudarstvo

2. februar 2025

63.

EN 16228-3:2014

Oprema za vrtanje in temeljenje – Varnost – 3. del: Oprema za vodoravno usmerjeno vrtanje (HDD)

2. februar 2025

64.

EN 16228-4:2014

Oprema za vrtanje in temeljenje – Varnost – 4. del: Oprema za temeljenje

2. februar 2025

65.

EN 16228-5:2014

Oprema za vrtanje in temeljenje – Varnost – 5. del: Oprema za izdelavo membranskih sten

2. februar 2025

66.

EN 16228-6:2014

Oprema za vrtanje in temeljenje – Varnost – 6. del: Oprema za vpihavanje, nanašanje malte in vbrizgavanje

2. februar 2025

67.

EN 16228-7:2014

Oprema za vrtanje in temeljenje – Varnost – 7. del: Zamenljiva pomožna oprema

2. februar 2025

68.

EN ISO 18217:2015

Varnost lesnoobdelovalnih strojev – Stroji za lepljenje robnih trakov z verižnim podajanjem (ISO 18217:2015)

2. februar 2025

69.

EN ISO 19085-1:2017

Lesnoobdelovalni stroji – Varnost – 1. del: Splošne zahteve (ISO 19085-1:2017)

11. oktober 2023

70.

EN ISO 19085-2:2017

Lesnoobdelovalni stroji – Varnost – 2. del: Formatne horizontalne krožne žage za razrez plošč (ISO 19085-2:2017, popravljena različica 2017-11-01)

2. februar 2025

71.

EN ISO 22867:2011

Gozdarski in vrtni stroji – Standard za merjenje tresenja prenosnih, ročno vodenih strojev z motorjem z notranjim zgorevanjem – Tresenje na ročajih (ISO 22867:2011)

2. februar 2025

72.

EN ISO 22868:2011

Gozdarski in vrtnarski stroji – Merjenje hrupa za prenosne ročne stroje z motorjem z notranjim zgorevanjem – Inženirska metoda (razred točnosti 2) (ISO 22868:2011)

11. oktober 2023

73.

EN ISO 28881:2013

Obdelovalni stroji – Varnost – Elektroerozijski stroji (EDM) (ISO 28881:2013)

EN ISO 28881:2013/AC:2013

2. februar 2025

74.

EN ISO 28927-1:2009

Ročna prenosna električna orodja – Preizkuševalne metode za vrednotenje oddajanja vibracij – 1. del: Kotni in vertikalni brusilniki (ISO 28927-1:2009)

EN ISO 28927-1:2009/A1:2017

2. februar 2025

75.

EN 60335-2-77:2010

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov – 2-77.del: Posebne zahteve za ročno vodene električne vrtne kosilnice (IEC 60335–2-77:2002, spremenjen)

2. februar 2025

76.

EN 60335-2-89:2010

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-89. del: Posebne zahteve za komercialne hladilne naprave z vgrajeno ali zunanjo hladilno kondenzatorsko enoto ali kompresorjem (IEC 60335-2-89:2010)

EN 60335-2-89:2010/A1:2016

EN 60335-2-89:2010/A2:2017

2. februar 2025

77.

EN 60745-2-3:2011

Električna ročna orodja – Varnost – 2-3. del: Posebne zahteve za brusilnike, polirnike in kolutne peskalnike (IEC 60745-2-3:2006, spremenjen + A1:2010, spremenjen)

EN 60745-2-3:2011/A2:2013

EN 60745-2-3:2011/A11:2014

EN 60745-2-3:2011/A12:2014

EN 60745-2-3:2011/A13:2015

2. februar 2025

78.

EN 60745-2-15:2009

Električna ročna orodja – Varnost – 2-15. del: Posebne zahteve za škarje za živo mejo (IEC 60745-2-15:2006, spremenjen)

EN 60745-2-15:2009/A1:2010

2. februar 2025

79.

EN 62841-1:2015

Elektromotorna ročna orodja, prenosna orodja ter stroji za trato in vrt – Varnost – 1. del: Splošne zahteve (IEC 62841-1:2014, spremenjen)

EN 62841-1:2015/AC:2015

2. februar 2025


PRILOGA III

STANDARDI TIPA C

1.   Pojasnilo:

V standardih tipa C so določene specifikacije za posamezne kategorije strojev. Različni tipi strojev, uvrščeni v kategorijo, zajeto s standardom tipa C, imajo podobno predvideno uporabo in lahko povzročajo podobne nevarnosti. Standardi tipa C lahko vsebujejo sklic na standarde tipa A ali B, v katerem je navedeno, katere specifikacije standarda tipa A ali B se uporabljajo za zadevno kategorijo strojev. Kadar v zvezi z nekim vidikom varnosti stroja standard tipa C odstopa od specifikacij standarda tipa A ali B, imajo specifikacije standarda tipa C prednost pred specifikacijami standardov tipa A ali B. Uporaba specifikacij standarda tipa C na podlagi proizvajalčeve ocene tveganja pomeni domnevo o skladnosti z bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami direktive o strojih, zajetimi v tem standardu. Nekateri standardi tipa C so sestavljeni iz več delov. V prvem delu standarda so določene splošne specifikacije, ki se uporabljajo za neko skupino strojev, v drugih delih standarda pa so določene specifikacije za posamezne kategorije strojev iz te skupine, s katerimi se dopolnijo ali spremenijo splošne specifikacije iz prvega dela. Pri tako sestavljenih standardih tipa C je domneva o skladnosti z bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami direktive o strojih omogočena z uporabo splošnega prvega dela standarda in ustreznega posebnega dela standarda.

2.   Seznam sklicev na standarde

Št.

Sklic na standard

Datum umika

1.

EN 303-5:2021

Ogrevalni kotli – 5. del: Ogrevalni kotli na trdna goriva z ročnim in samodejnim polnjenjem z nazivno močjo do 500 kW – Terminologija, zahteve, preizkušanje in označevanje

2. februar 2025

2.

EN 474-1:2006+A6:2019

Stroji za zemeljska dela – Varnost – 1. del: Splošne zahteve

Omejitev 1: ta objava se ne nanaša na klavzulo 5.8.1 Vidljivost – Vidno polje upravljavca tega standarda, ampak samo na standard EN 474-5:2006 + A3:2013 Zahteve za hidravlične bagre, njegova uporaba pa ne zagotavlja domneve o skladnosti z bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami iz točk 1.2.2 in 3.2.1 Priloge I k Direktivi 2006/42/ES. Omejitev 2: glede priloge B.2 – hitre spojke: harmonizirani standard EN 474-1:2006 + A6:2019 ne zagotavlja domneve o skladnosti z bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami iz točk 1.1.2 b), 1.1.2 c) in 1.3.3 Priloge I k Direktivi 2006/42/ES, kadar se uporablja v povezavi z zahtevami iz standarda EN 474-4:2006 + A2:2012 za rovokopače in zahtevami iz standarda EN 474-5:2006 + A3:2013 za hidravlične bagre.

2. februar 2025

3.

EN 13001-3-6:2018

Žerjavi – Splošna zasnova – 3-6. del: Mejna stanja in dokaz varnosti mehanizma – Hidravlični valji

11. oktober 2023

4.

EN 16952:2018

Kmetijski stroji – Grobe terenske delovne platforme za dejavnosti v sadovnjakih (WPO) – Varnost

2. februar 2025

5.

EN ISO 19085-3:2017

Lesnoobdelovalni stroji – Varnostne zahteve – 3. del: Numerično krmiljeni (NC) vrtalni in rezkalni stroji (ISO 19085-3:2017)

Omejitev: v zvezi s točko 6.6.2.2.3.1 harmonizirani standard EN ISO 19085-3:2017 ne zagotavlja domneve o skladnosti z bistveno zdravstveno in varnostno zahtevo iz točke 1.4.1 Priloge I k Direktivi 2006/42/ES, da varovala in varovalne naprave ne smejo biti takšni, da jih je enostavno obiti.

2. februar 2025

6.

EN 50636-2-107:2015

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov – 2-107.del: Posebne zahteve za baterijske robotsko vodene električne vrtne kosilnice (IEC 60335-2-107:2012, spremenjen)

EN 50636-2-107:2015/A1:2018

EN 50636-2-107:2015/A2:2020

11. oktober 2023

7.

EN 60335-1:2012

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 1. del: Splošne zahteve (IEC 60335-1:2010, spremenjen)

EN 60335-1:2012/AC:2014

EN 60335-1:2012/A11:2014

EN 60335-1:2012/A13:2017

11. oktober 2023

8.

EN 62841-4-2:2019

Elektromotorna ročna orodja, prenosna orodja ter stroji za trato in vrt – Varnost – 4-2. del: Posebne zahteve za škarje za živo mejo (IEC 62841-4-2:2017, spremenjen)

2. februar 2025

9.

EN 62841-2-1:2018

Elektromotorna ročna orodja, prenosna orodja ter stroji za trato in vrt – Varnost – 2-1. del: Posebne zahteve za ročne vrtalnike in udarne (vibracijske) vrtalnike (IEC 62841-2-1:2017, spremenjen)

EN 62841-2-1:2018/A11:2019

2. februar 2025

10.

EN 62841-3-1:2014

Elektromotorna ročna orodja, prenosna orodja ter stroji za trato in vrt – Varnost – 3-1. del: Posebne zahteve za prenosne namizne žage (IEC 62841-3-1:2014, spremenjen)

EN 62841-3-1:2014/AC:2015

EN 62841-3-1:2014/A11:2017

2. februar 2025

11.

EN 62841-3-6:2014

Elektromotorna ročna orodja, prenosna orodja ter stroji za trato in vrt – Varnost – 3-6. del: Posebne zahteve za diamantne svedre s tekočinskim sistemom (IEC 62841-3-6:2014, spremenjen)

EN 62841-3-6:2014/AC:2015

EN 62841-3-6:2014/A11:2017

2. februar 2025

12.

EN 62841-3-10:2015

Elektromotorna ročna orodja, prenosna orodja ter stroji za trato in vrt – Varnost – 3-10. del: Posebne zahteve za premične rezalnike (IEC 62841-3-10:2015, spremenjen)

EN 62841-3-10:2015/AC:2016-07

EN 62841-3-10:2015/A11:2017

2. februar 2025


2.8.2023   

SL

Uradni list Evropske unije

L 194/134


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2023/1587

z dne 1. avgusta 2023

o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2022/1668 glede harmoniziranih standardov o zahtevah za delovanje in preskusnih metodah za električne naprave za odkrivanje in merjenje kisika

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o evropski standardizaciji, spremembi direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES in 2009/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Sklepa Sveta 87/95/EGS in Sklepa št. 1673/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta (1) ter zlasti člena 10(6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 12 Direktive 2014/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta (2) se za proizvode, ki so v skladu s harmoniziranimi standardi ali njihovimi deli, sklici na katere so bili objavljeni v Uradnem listu Evropske unije, domneva, da so v skladu z bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami iz Priloge II k navedeni direktivi, zajetimi v navedenih standardih ali delih standardov.

(2)

Komisija je z dopisom BC/CEN/46-92 – BC/CLC/05-92 z dne 12. decembra 1994 od Evropskega odbora za standardizacijo (CEN) in Evropskega odbora za elektrotehnično standardizacijo (CENELEC) zahtevala pripravo in revizijo harmoniziranih standardov v podporo Direktivi 94/9/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3) (v nadaljnjem besedilu: zahtevek). Navedena direktiva je bila nadomeščena z Direktivo 2014/34/EU, ne da bi se spremenile bistvene zdravstvene in varnostne zahteve iz Priloge II k Direktivi 94/9/ES. Navedene zahteve so trenutno določene v Prilogi II k Direktivi 2014/34/EU.

(3)

Natančneje, CEN in CENELEC sta bila pozvana, da pripravita osnutke novih standardov o zasnovi in preskušanju opreme za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah, kot so navedeni v poglavju I programa za standardizacijo, o katerem so se dogovorili CEN in CENELEC ter Komisija, in so priložene zahtevku. CEN in CENELEC sta bila prav tako pozvana, da revidirata obstoječe standarde ter jih uskladita z bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami iz Direktive 94/9/ES.

(4)

CEN je na podlagi zahteve revidiral naslednji harmonizirani standard, sklic na katerega je objavljen v Izvedbenem sklepu Komisije (EU) 2022/1668 (4): EN 50104:2010 – Električne naprave za odkrivanje in merjenje kisika – Zahteve za delovanje in preskusne metode To je privedlo do sprejetja harmoniziranega standarda EN 50104:2019 – Električne naprave za odkrivanje in merjenje kisika – Zahteve za delovanje in preskusne metode. CEN je na podlagi zahteve spremenil harmonizirani standard EN 50104:2019. To je privedlo do sprejetja spremenjenega harmoniziranega standarda EN 50104:2019/A1:2023 – Električne naprave za odkrivanje in merjenje kisika – Zahteve za delovanje in preskusne metode.

(5)

Komisija je skupaj s CEN ocenila, ali je standard EN 50104:2019, kot je bil spremenjen z EN 50104:2019/A1:2023, skladen z zahtevkom.

(6)

Standard EN 50104:2019, kot je bil spremenjen z EN 50104:2019/A1:2023, izpolnjuje zahteve, ki naj bi jih zajemal in ki so določene v Prilogi II k Direktivi 2014/34/EU. Zato je primerno, da se sklic na ta standard objavi v Uradnem listu Evropske unije.

(7)

V Prilogi I k Izvedbenemu sklepu (EU) 2022/1668 so navedeni sklici na harmonizirane standarde, na podlagi katerih se domneva skladnost z Direktivo 2014/34/EU. Da se zagotovi, da so sklici na harmonizirane standarde, pripravljene v podporo Direktivi 2014/34/EU, navedeni v enem aktu, bi bilo treba sklic na harmonizirani standard EN 50104:2019, kot je bil spremenjen z EN 50104:2019/A1:2023, vključiti v navedeno prilogo.

(8)

Zato je treba sklic na harmonizirani standard EN 50104:2010 umakniti iz serije C Uradnega lista Evropske unije, saj je bil revidiran. Zato je ustrezno navedeni sklic črtati iz Priloge I k Izvedbenemu sklepu (EU) 2022/1668.

(9)

Da se proizvajalcem zagotovi dovolj časa za pripravo na uporabo harmoniziranega standarda EN 50104:2019, kot je bil spremenjen z EN 50104:2019/A1:2023, je treba odložiti umik sklica na harmonizirani standard EN 50104:2010.

(10)

Izvedbeni sklep (EU) 2022/1668 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(11)

Na podlagi skladnosti s harmoniziranimi standardi se lahko domneva skladnost z ustreznimi bistvenimi zahtevami iz harmonizacijske zakonodaje Unije od datuma objave sklica na tak standard v Uradnem listu Evropske unije. Ta sklep bi moral zato začeti veljati na datum objave –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga I k Izvedbenemu sklepu (EU) 2022/1668 se spremeni v skladu s Prilogo k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Točka 1 Priloge se uporablja od 2. februarja 2025.

V Bruslju, 1. avgusta 2023

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 316, 14.11.2012, str. 12.

(2)  Direktiva 2014/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z opremo in zaščitnimi sistemi, namenjenimi za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah (UL L 96, 29.3.2014, str. 309).

(3)  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 94/9/ES z dne 23. marca 1994 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z opremo in zaščitnimi sistemi, namenjenimi za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah (UL L 100, 19.4.1994, str. 1).

(4)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2022/1668 z dne 28. septembra 2022 o harmoniziranih standardih za opremo in zaščitne sisteme, namenjene za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah, pripravljenih v podporo Direktive 2014/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 251, 29.9.2022, str. 6).


PRILOGA

Priloga I se spremeni:

(1)

vrstica 60 se črta;

(2)

vstavi se naslednja vrstica:

„60a.

EN 50104:2019

Električne naprave za odkrivanje in merjenje kisika – Zahteve za delovanje in preskusne metode

EN 50104:2019/A1:2023“.