ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 158

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 66
21. junij 2023


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (EU) 2023/1190 z dne 16. junija 2023 o spremembi Uredbe (EU) 2021/2278 o opustitvi dajatev skupne carinske tarife iz člena 56(2), točka (c), Uredbe (EU) št. 952/2013 za nekatere kmetijske in industrijske proizvode

1

 

*

Uredba Sveta (EU) 2023/1191 z dne 16. junija 2023 o spremembi Uredbe (EU) 2021/2283 o odprtju in zagotavljanju upravljanja avtonomnih tarifnih kvot Unije za nekatere kmetijske in industrijske proizvode

15

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2023/1192 z dne 14. marca 2023 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2021/23 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za določitev vsebine pisnih dogovorov in postopkov za delovanje kolegijev za reševanje ( 1 )

31

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2023/1193 z dne 14. marca 2023 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2021/23 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje opredeljujejo vsebino načrta reševanja ( 1 )

48

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/1194 z dne 20. junija 2023 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2022/2346 glede prehodnih določb za nekatere izdelke brez predvidenega medicinskega namena iz Priloge XVI k Uredbi (EU) 2017/745 Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 )

62

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/1195 z dne 20. junija 2023 o določitvi pravil glede podrobnosti in oblike informacij, ki jih dajo na voljo države članice o rezultatih uradnih preiskav v zvezi s primeri kontaminacije s proizvodi ali snovmi, ki niso odobreni za uporabo v ekološki pridelavi

65

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Sveta (EU) 2023/1196 z dne 16. junija 2023 o spremembi Sklepa 1999/70/ES o zunanjih revizorjih nacionalnih centralnih bank glede zunanjega revizorja centralne banke Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

69

 

*

Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2023/1197 z dne 19. junija 2023 o dovoljenju Poljski, da v skladu s členom 19 Direktive 2003/96/ES uporabi znižano stopnjo trošarin za težko kurilno olje, zemeljski plin, premog in koks, ki se uporabljajo kot gorivo za ogrevanje

71

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2023/1198 z dne 21. junija 2023 o spremembi Direktive 2008/68/ES Evropskega parlamenta in Sveta o notranjem prevozu nevarnega blaga za odobritev določenih nacionalnih odstopanj (notificirano pod dokumentarno številko C(2023) 3900)  ( 1 )

73

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

21.6.2023   

SL

Uradni list Evropske unije

L 158/1


UREDBA SVETA (EU) 2023/1190

z dne 16. junija 2023

o spremembi Uredbe (EU) 2021/2278 o opustitvi dajatev skupne carinske tarife iz člena 56(2), točka (c), Uredbe (EU) št. 952/2013 za nekatere kmetijske in industrijske proizvode

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 31 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila zadostna in neprekinjena oskrba z nekaterimi kmetijskimi in industrijskimi proizvodi, ki se ne proizvajajo v Uniji, ter da bi se na ta način preprečile motnje na trgu teh proizvodov, so bile z Uredbo Sveta (EU) 2021/2278 (1) za zadevne proizvode opuščene dajatve skupne carinske tarife iz točke (c), člena 56(2), Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (2). Zato se proizvodi iz Priloge k Uredbi Sveta (EU) 2021/2278 lahko uvažajo v Unijo brez omejitev glede njihove količine po znižanih stopnjah dajatve ali stopnji dajatve nič.

(2)

Proizvodnja nekaterih proizvodov, ki niso navedeni v Prilogi k Uredbi (EU) 2021/2278, v Uniji ne zadostuje za izpolnjevanje posebnih zahtev uporabniških industrij v Uniji. Ker je v interesu Unije, da se zagotovi ustrezna oskrba z nekaterimi proizvodi, in ob upoštevanju dejstva, da se enaki, enakovredni ali nadomestni proizvodi v Uniji ne proizvajajo v zadostnih količinah, je treba odobriti popolno opustitev dajatev skupne carinske tarife za navedene proizvode.

(3)

Za spodbujanje integrirane proizvodnje baterij v Uniji bi bilo treba odobriti delno opustitev dajatev skupne carinske tarife za nekatere proizvode, povezane s proizvodnjo baterij, ki trenutno niso navedeni v Prilogi k Uredbi (EU) 2021/2278, njihova zadevna proizvodnja Unije pa ne izpolnjuje posebnih zahtev uporabniških industrij v Uniji. Datum za obvezni pregled za te opustitve bi moral biti 31. december 2023, da bi ta pregled upošteval kratkoročni razvoj sektorja proizvodnje baterij v Uniji.

(4)

Za nekatere opustitve dajatev skupne carinske tarife iz Priloge k Uredbi (EU) 2021/2278 je treba spremeniti opis proizvoda in njegovo uvrstitev, da bi se upoštevali tehnični razvoj proizvodov in gospodarska gibanja na trgu.

(5)

Ohranjanje opustitev dajatev skupne carinske tarife za nekatere proizvode iz Priloge k Uredbi (EU) 2021/2278 ni več v interesu Unije. Opustitve za navedene proizvode bi bilo zato treba črtati z učinkom od 1. julija 2023.

(6)

Uredbo (EU) 2021/2278 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Da bi se izognili prekinitvam pri uporabi sheme avtonomnih tarifnih opustitev in da bi upoštevali smernice iz sporočila Komisije z dne 13. decembra 2011 o avtonomnih tarifnih opustitvah in kvotah, bi bilo treba spremembe v zvezi s tarifnimi opustitvami iz te uredbe za zadevne proizvode uporabljati od 1. julija 2023. Ta uredba bi morala zato začeti veljati nemudoma –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (EU) 2021/2278 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. julija 2023.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 16. junija 2023

Za Svet

predsednica

E. SVANTESSON


(1)  Uredba Sveta (EU) 2021/2278 z dne 20. decembra 2021 o opustitvi dajatev skupne carinske tarife iz člena 56(2), točka (c), Uredbe (EU) št. 952/2013 za nekatere kmetijske in industrijske proizvode ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1387/2013 (UL L 466, 29.12.2021, str. 1).

(2)  Uredba (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL L 269, 10.10.2013, str. 1).


PRILOGA

Priloga k Uredbi (EU) 2021/2278 se spremeni:

(1)

vnosi z naslednjimi serijskimi številkami se črtajo: 0.2425, 0.3140, 0.3966, 0.4030, 0.4140, 0.4305, 0.4609, 0.4733, 0.4893, 0.5018, 0.5187, 0.5788, 0.6629, 0.6654, 0.6689, 0.6781, 0.7489, 0.7972, 0.8111, 0.8112, 0.8140 in 0.8311;

(2)

naslednji vnosi nadomestijo tiste vnose, ki imajo enake serijske številke:

Serijska številka

Oznaka KN

TARIC

Opis proizvoda

Stopnja avtonomne dajatve

Dodatna enota

Datum, predviden za obvezni pregled

„0.3227

2846 90 30

2846 90 40

2846 90 50

2846 90 60

2846 90 70

2846 90 90

 

Anorganske ali organske spojine redkih zemeljskih kovin, itrija ali skandija ali iz mešanic teh kovin, razen tistih iz tarifne oznake 2846 10 00

0  %

-

31.12.2023

0.7389

ex 2914 29 00

55

1-(Cedr-8-en-9-il)etanon (CAS RN 32388-55-9) s čistoto več kot 90 mas. %

0  %

-

31.12.2024

0.7722

ex 2919 90 00

55

Reakcijski produkti fosforil triklorida in 2-metiloksirana (CAS RN 1244733-77-4)

0  %

-

31.12.2024

0.4058

ex 3204 20 00

10

Barvilo C.I. Fluorescent Brightener 184 (CAS RN 7128-64-5) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 20 mas. % ali več barvila C.I. Fluorescent Brightener 184

0  %

-

31.12.2026

0.4922

ex 3601 00 00

20

Pirotehnična zmes v obliki zrnc cilindrične oblike ali granul, sestavljena iz stroncijevega nitrata ali bakrovega nitrata ali bazičnega bakrovega nitrata v raztopini nitrogvanidina ali gvanidin nitrata, ki vsebuje tudi vezivo in aditive, ki se uporablja kot sestavina sistema za napihovanje zračnih blazin (1)

0  %

-

31.12.2026

0.4410

ex 3903 90 90

86

Mešanica, ki vsebuje:

45 mas. % ali več, vendar ne več kot 65 mas. % polimerov stirena,

30 mas. % ali več, vendar ne več kot 45 mas. % poli(fenilen etra), in

ne več kot 11 mas. % aditivov

0  %

-

31.12.2023

0.6351

ex 3907 29 20

50

Poli(p-fenilen oksid) v obliki prahu:

s temperaturo steklastega prehoda 210 °C ali več,

z masnim povprečjem molekulske mase (Mw) 35 000 ali več, vendar ne več kot 80 000 ,

z inherentno viskoznostjo 0,2 ali več, vendar ne več kot 0,6 dl/gram

0  %

-

31.12.2024

0.5506

ex 3920 51 00

30

Biaksialno usmerjena folija iz poli(metil metakrilata), debeline 50 μm ali več, vendar ne več kot 125 μm

0  %

-

31.12.2023

0.8438

ex 3920 62 19

28

Neprozorni film iz poli(etilen tereftalata) ali poli(vinil difluorida):

z zunanjimi plastmi debeline 7 μm ali več, vendar ne več kot 80 μm,

z natezno trdnostjo 300 N/cm2 ali več (ASTM D-882),

skupne debeline 200 μm ali več, vendar ne več kot 350 μm, in

širine 600 mm ali več, vendar ne več kot 1 600 mm,

na eni strani prekrit s plastjo fluoropolimera in na drugi strani z lepilom in plastjo poliviniliden difluorida ali na obeh straneh prevlečen s poliviniliden difluoridom ali polivinil fluoridom na osnovi kompozitov fluoriranih polimerov

0  %

-

31.12.2027

0.7056

ex 7019 61 00

ex 7019 63 00

70

30

Tkanine iz e-steklenih vlaken:

z maso 20 g/m2 ali več, vendar ne več kot 214 g/m2,

površinsko obdelane s sredstvom za spajanje organosilana,

v zvitkih,

z vsebnostjo vlage 0,13 mas. % ali manj in

z največ 3 votlimi vlakni na 100 000 vlaken,

za ekskluzivno uporabo pri izdelavi prepregov in laminatov, prevlečenih z bakrom (1)

0  %

m2

31.12.2026

0.8300

ex 8408 90 65

ex 8408 90 67

ex 8408 90 81

20

20

20

Batni motorji z notranjim zgorevanjem na kompresijski vžig:

vrstni,

z delovno prostornino motorja 7 000 cm3 ali več, vendar ne več kot 18 100 cm3.

z močjo 205 kW ali več, vendar ne več kot 597 kW,

z modulom za naknadno obdelavo izpušnih plinov,

z zunanjimi merami širine/višine/globine ne več kot 1 310 / 1 300 /1 040 mm ali 2 005 /1 505 /1 300 mm ali 2 005 /1 505 /1 800 mm,

za uporabo v proizvodnji strojev za drobljenje, prebiranje, ločevanje ali obračanje komposta (1)

0  %

-

31.12.2026

0.6627

ex 8501 10 99

75

Motor na enosmerni tok s trajnim vzbujanjem:

z večfaznim navitjem,

z zunanjim premerom 24 mm ali več, vendar ne več kot 38 mm,

z nazivno hitrostjo največ 12 000 obr./min.,

z napajalno napetostjo 8 V ali več, vendar ne več kot 27 V,

z jermenico ali brez,

z zobnikom ali brez

0  %

-

31.12.2025

0.2838

ex 8501 10 99

79

Motor na enosmerni tok s ščetkami in notranjim rotorjem s trifaznim navitjem, z reduktorjem oziroma pogonskim zobnikom ali brez njega, z določenim temperaturnim območjem najmanj –20 °C do +70 °C

0  %

-

31.12.2023

0.7789

ex 8505 19 10

20

Trajni magneti iz aglomeriranega ferita v obliki loka:

dolžine 16,8 mm ali več, vendar ne več kot 110,2 mm,

širine 14,8 mm ali več, vendar ne več kot 75,2 mm,

debeline 4,8 mm ali več, vendar ne več kot 13,2 mm,

za uporabo v proizvodnji rotorjev elektromotorjev (1)

0  %

-

31.12.2024

0.6703

ex 8507 60 00

33

Litij-ionski akumulator:

dolžine 150 mm ali več, vendar ne več kot 1 310 mm,

širine 100 mm ali več, vendar ne več kot 1 000 mm,

višine 200 mm ali več, vendar ne več kot 1 500 mm,

mase 75 kg ali več, vendar ne več kot 200 kg,

z nazivno zmogljivostjo 58 Ah ali več, vendar ne več kot 500 Ah,

z nazivno izhodno napetostjo 230 V AC (med vodom in ničlo) ali z nazivno napetostjo 50 V (±10 %)

1,3  %

-

31.12.2023

0.7796

ex 8536 49 00

60

Rele v obliki kocke z:

delovno napetostjo gonilnika 12 VDC (napetost enosmernega toka) ali več, vendar ne več kot 24 VDC (napetost enosmernega toka),

kontaktno zmogljivostjo dovajanja toka 5 A ali več, vendar ne več kot 15 A,

kontaktno napetostjo 80 VAC (napetost izmeničnega toka ali več, vendar ne več kot 270 VAC (napetost izmeničnega toka),

zunanjimi merami 19 mm (±0,4 mm) x 15,2 mm (±0,4 mm) x 15,5 mm (±0,4 mm),

za uporabo v izdelavi nadzornih plošč za gospodinjske aparate (1)

0  %

-

31.12.2024

0.4616

ex 8536 69 90

83

Vtičnica (AC Socket) s filtrom šuma, ki jo sestavlja:

vtičnica za napajanje 230 V

vgrajeni filter šuma, sestavljen iz kondenzatorjev in tuljav,

kabelski konektor za povezavo vtičnice z napajalno enoto plazemske televizije ter je

opremljena ali ne s kovinsko oporo za prilagoditev omrežne vtičnice plazemski televiziji

0  %

p/st

31.12.2024

0.6507

ex 8537 10 98

50

Elektronska krmilna enota BCM (karoserijski krmilni modul) ali IBM (integrirani karoserijski krmilni modul) ali podobno:

ki vsebuje vsaj plastično ohišje s ploščo tiskanega vezja, z delovno enosmerno napetostjo 9 V ali več, vendar ne več kot 16 V,

s kovinskim nosilcem ali brez,

ki lahko krmili, vrednoti in upravlja funkcije podpornih storitev v avtomobilu, vsaj časovno krmiljenje brisalnikov, ogrevanje stekel, osvetlitev notranjosti, opozorilo za varnostni pas,

ki se uporablja pri proizvodnji blaga iz poglavja 87

0  %

p/st

31.12.2024

0.7409

ex 8540 91 00

20

Termični vir elektronov (oddajna točka) iz lantanovega heksaborida (CAS RN 12008-21-8) ali cerijevega heksaborida (CAS RN 12008-02-5) z električnimi konektorji:

s kovinskim ohišjem ali brez,

s ščitom iz grafitnega ogljika, nameščenim v sistem tipa mini-Vogel, ali brez,

z ogrevalnimi elementi v obliki ločenih blokov iz piroliznega ogljika ali brez in

s temperaturo katode, manjšo od 1 800 K pri toku skozi nitko 1,26 A

0  %

-

31.12.2027

0.2434

ex 8548 00 90

44

Deli TV aparatov z mikro procesorskimi in video procesorskimi funkcijami, ki vsebujejo vsaj mikro kontroler in video procesor, vgrajeni na vodilno ogrodje, v plastičnem ohišju

0  %

p/st

31.12.2023

0.8279

ex 8708 40 20

80

Menjalnik brez pretvornika navora:

z dvojno sklopko,

s sedmimi ali več prestavami za vožnjo naprej,

z eno prestavo za vzvratno vožnjo,

z največjim navorom 390 Nm,

z vgrajenim električnim motorjem ali brez njega,

višine 400 mm ali več, vendar ne več kot 600 mm,

širine 350 mm ali več, vendar ne več kot 600 mm, in

mase 70 kg ali več, vendar ne več kot 110 kg,

za uporabo v proizvodnji motornih vozil iz tarifne številke 8703 . (1)

0  %

p/st

31.12.2026

0.7710

ex 8714 99 50

ex 8714 99 50

11

91

Verižne prestave (‚derailleur‘ menjalniki), ki sestojijo iz:

zadnjega menjalnika in pritrdilnih členov,

s sprednjim menjalnikom ali brez njega,

za uporabo v proizvodnji koles (vključno z električnimi kolesi) (1)

0  %

p/st

31.12.2024

0.7708

ex 8714 99 90

40

Steblo kolesarskega krmila za uporabo v proizvodnji koles (vključno z električnimi kolesi) (1)

0  %

p/st

31.12.2024

0.7973

ex 9002 11 00

23

Objektiv:

z motorizirano izostritvijo, povečavo, zaslonko,

z elektronskim infrardečim filtrom,

s prilagodljivo goriščno razdaljo najmanj 2,7 in ne več kot 55 mm,

mase največ 120 g,

dolžine manj kot 70 mm,

premera največ 70 mm

0  %

-

31.12.2025

(3)

naslednji vnosi se dodajo ali vnesejo glede na vrstni red oznak KN in TARIC v drugem in tretjem stolpcu:

Serijska številka

Oznaka KN

TARIC

Opis proizvoda

Stopnja avtonomne dajatve

Dodatna enota

Datum, predviden za obvezni pregled

„0.8448

ex 2835 10 00

40

Kalcijev fosfinat (CAS RN 7789-79-9) s čistoto 98 mas. % ali več

0  %

-

31.12.2027

0.8520

ex 2840 20 90

20

Barijev borat (CAS RN 13701-59-2) s čistoto 99 mas. % ali več

0  %

-

31.12.2027

0.8492

ex 2903 99 80

18

1-Fluoronaftalen (CAS RN 321-38-0) s čistoto 99 mas. % ali več

0  %

-

31.12.2027

0.8482

ex 2907 29 00

13

4,4’-Metilenedi-2,6-ksilenol (CAS RN 5384-21-4) s čistoto 98,5 mas. % ali več

0  %

-

31.12.2027

0.8495

ex 2915 90 30

20

Klorometil dodekanoat (CAS RN 61413-67-0) s čistoto 97 mas. % ali več

0  %

-

31.12.2027

0.8457

ex 2915 90 70

53

3-Kloro-2,2-dimetilpropanol klorid (CAS RN 4300-97-4) s čistoto 98 mas. % ali več

0  %

-

31.12.2027

0.8489

ex 2916 39 90

40

Etil 4-bromo-3-(bromometil)benzoat (CAS RN 347852-72-6) s čistoto 97 mas. % ali več

0  %

-

31.12.2027

0.8509

ex 2918 19 98

25

(S)-2-hidroksi-2-fenilocetna kislina (CAS RN 17199-29-0) s čistoto 99 mas. % ali več

0  %

-

31.12.2027

0.8511

ex 2920 90 10

85

Dietil karbonat (CAS RN 105-58-8) s čistoto 99,9 mas. % ali več

3,2  %

-

31.12.2023

0.8490

ex 2920 90 70

70

4,4,5,5-Tetrametil-1,3,2-dioksaborolan (CAS RN 25015–63–8) s čistoto 97 mas. % ali več, ki vsebuje ne več kot 1 % stabilizatorja trietilamina (CAS RN 121-44-8)

0  %

-

31.12.2027

0.8477

ex 2921 19 99

35

N-etil-N-izopropilpropan-2-amin 2-(difluorometoksi)acetat s čistoto 98 mas. % ali več

0  %

-

31.12.2027

0.8473

ex 2922 50 00

45

(S)-2-amino-2-(3-fluoro-5-metoksifenil)etanol hidroklorid (CAS RN 2095692-22-9) s čistoto 98 mas. % ali več

0  %

-

31.12.2027

0.8462

ex 2926 90 70

31

Lambda-cihalotrin (ISO) (CAS RN 91465-08-6) s čistoto 97 mas. % ali več

0  %

-

31.12.2027

0.8474

ex 2928 00 90

53

Etil kloro[(4-metoksifenil)hidrazono]acetat (CAS RN 27143-07-3) s čistoto 98 mas. % ali več

0  %

-

31.12.2027

0.8451

ex 2929 10 00

65

Etil izocianat (CAS RN 109-90-0) s čistoto 98 mas. % ali več

0  %

-

31.12.2027

0.8510

ex 2930 90 98

36

Brezvodni kalijev O-izopentil-ditiokarbonat (CAS RN 928-70-1) s čistoto 90 mas. % ali več

0  %

-

31.12.2027

0.8447

ex 2930 90 98

39

Tiodiocetna kislina (CAS RN 123-93-3) s čistoto 98 mas. % ali več

0  %

-

31.12.2027

0.8481

ex 2930 90 98

41

2,2’-Dialil-4,4’-sulfonildifenol (CAS RN 41481-66-7) s čistoto 96 mas. % ali več

0  %

-

31.12.2027

0.8478

ex 2932 20 90

28

(R)-3-(3,4-difluoro-2-metoksifenil)-4,5-dimetil-5-(trifluorometil)furan-2(5H)-on (CAS RN 2875066-35-4) s čistoto 98 mas. % ali več

0  %

-

31.12.2027

0.8452

ex 2933 29 90

38

Ciazofamid (ISO) (CAS RN 120116-88-3) s čistoto 94 mas. % ali več

0  %

-

31.12.2027

0.8485

ex 2933 39 99

08

Fluazinam (ISO) (CAS RN 79622-59-6) s čistoto 97 mas. % ali več

0  %

-

31.12.2027

0.8456

ex 2933 59 95

32

5-Kloro-3-nitropirazolo[1,5-a]pirimidin (CAS RN 1363380-51-1) s čistoto 98 mas. % ali več

0  %

-

31.12.2027

0.8484

ex 2933 59 95

44

1,4,5,6-Tetrahidro-1,2-dimetilpirimidin (CAS RN 4271-96-9) s čistoto 98 mas. % ali več

0  %

-

31.12.2027

0.8488

ex 2933 59 95

46

Trilaciklib (CAS RN 1374743-00-6) s čistoto 99 mas. % ali več

0  %

-

31.12.2027

0.8455

ex 2933 99 80

43

4-([1,2,4]Triazolo[1,5-a]piridin-7-iloksi)-3-metilanilin (CAS RN 937263-71-3) s čistoto 98 mas. % ali več

0  %

-

31.12.2027

0.8487

ex 2934 99 90

07

Cedazuridin (INN) (CAS RN 1141397-80-9) s čistočo 99,0 mas. % ali več

0  %

-

31.12.2027

0.8472

ex 2934 99 90

08

(R)-terc-butil 2-(6-(5-kloro-2-((tetrahidro-2H-piran-4-il)amino)pirimidin-4-il)-1-oksoizoindolin-2-il)propanoat (CAS RN 2095665–45–3) s čistoto 98 mas. % ali več

0  %

-

31.12.2027

0.8449

ex 2934 99 90

09

3-[2-{(2R,3S)-3-[(1R)-1-{[terc-butil(dimetil)silil]oksi}etil]-4-oksoazetidin-2-il}propanoil]-4,4-dimetil-1,3-oksazolidin-2-on (zmes izomerov CAS RN 114341-89-8 in 114418-63-2) s čistoto 99 mas. % ali več

0  %

-

31.12.2027

0.8479

ex 2935 90 90

16

2-Bromo-N-(4,5-dimetil-1,2-oksazol-3-il)-N-(metoksimetil) benzen-1-sulfonamid (CAS RN 415697-57-3) s čistoto 97 mas. % ali več

0  %

-

31.12.2027

0.8467

ex 2935 90 90

26

5-(2-Fluorofenil)-1-(piridin-3-ilsulfonil)-1H-pirol-3-karbaldehid (CAS RN 881677-11-8) s čistoto 97 mas. % ali več

0  %

-

31.12.2027

0.8471

ex 3824 99 92

73

Tri-C8-10-alkil amini (CAS RN 68814-95-9) s čistoto 95 mas. % ali več

0  %

-

31.12.2027

0.8463

ex 3824 99 92

74

Reakcijska zmes, ki vsebuje:

22,4 mas. % ali več, vendar ne več kot 26,4 mas. % 3-metilfenil difenil fosfata (CAS RN 69500-28-3);

17,3 mas. % ali več, vendar ne več kot 21,3 mas. % 4-metilfenil difenil fosfata (CAS RN 78-31-9);

5 mas. % ali več, vendar ne več kot 9 mas. % bis(3-metilfenil) fenil fosfata (CAS RN 34909-68-7);

8,9 mas. % ali več, vendar ne več kot 12,9 mas. % 3-metilfenil 4-metilfenil fenil fosfata (CAS RN 222165-66-4);

26,9 mas. % ali več, vendar ne več kot 30,9 mas. % trifenil fosfata (CAS RN 115-86-6)

0  %

-

31.12.2027

0.8486

ex 3824 99 92

75

Mešanica, ki vsebuje:

ne več kot 75 mas. % tetrabutilkositra (CAS RN 1461-25-2),

ne več kot 20 mas. % tributilkositrovega klorida (CAS RN 1461-22-9),

ne več kot 4 mas. % dibutilkositrovega diklorida (CAS RN 683-18-1),

za uporabo v proizvodnji butilkositrovih spojin, ki se uporabljajo v proizvodnji stekla, in tributilkositrovega klorida, ki se uporablja kot katalizator v farmacevtski industriji (2)

3,2  %

-

31.12.2027

0.8506

ex 3824 99 92

79

Mešanica, ki vsebuje:

tributilkositrov klorid (CAS RN 1461-22-9) s čistoto 80 mas. % ali več,

ne več kot 5 mas. % tetrabutilkositra (CAS RN 1461-25-2),

ne več kot 6 mas. % dibutilkositrovega diklorida (CAS RN 683-18-1),

ne več kot 11 mas. % o-ksilena (CAS RN 95-47-6),

za uporabo v proizvodnji tributilkositrovega klorida, ki se uporablja kot katalizator v farmacevtski industriji (2)

3,2  %

-

31.12.2027

0.8517

ex 3824 99 92

83

1-(Cedr-8-en-9-il)etanon (CAS RN 32388-55-9) s čistoto 70 mas. % ali več, vendar ne več kot 90 mas. %

0  %

-

31.12.2024

0.8499

ex 3824 99 92

86

Amidi maščobe talovega olja, N,N-dimetil (CAS RN 68308-74-7) s čistoto 99 mas. % ali več

0  %

-

31.12.2027

0.8498

ex 3824 99 93

33

Preparat, ki vsebuje:

60 mas. % ali več, vendar ne več kot 70 mas. % kalcijevega rel-(1R,2S)-cikloheksan-1,2-dikarboksilata (CAS RN 491589-22-1),

30 mas. % ali več, vendar ne več kot 40 % cinkovega stearata (CAS RN 557-05-1),

1 mas. % ali več, vendar ne več kot 5 mas. % CI Pigment Blue 29 (CAS RN 57455-37-5), in

1 mas. % ali več, vendar ne več kot 5 % barvila CI Pigment Violet 15 (CAS RN 12769-96-9)

0  %

-

31.12.2027

0.8497

ex 3824 99 93

36

Preparat, ki vsebuje 60 mas. % ali več, vendar ne več kot 70 mas. % kalcijevega rel-(1R,2S)-cikloheksan-1,2-dikarboksilata (CAS RN 491589-22-1), in 30 mas. % ali več, vendar ne več kot 40 % cinkovega stearata (CAS RN 557-05-1)

0  %

-

31.12.2027

0.8514

ex 3824 99 96

43

Silikagel, funkcionaliziran z 2-(etiltio)etanetiolom s čistoto 98 mas. % ali več

0  %

-

31.12.2027

0.8491

ex 3907 29 99

70

Poli(oksi-1,4-fenilenoksi-1,4-fenilenkarbonil-1,4-fenilen) (CAS RN -1,4-63-3 in CAS RN 29658-26-2), ki vsebuje največ 35 mas. % aditivov

0  %

-

31.12.2027

0.8504

ex 4009 31 00

ex 4009 32 00

10

20

Večplastna gumijasta cev, ojačena z aramidno tkanino, s priključnimi elementi iz poliamida in jeklenimi spojkami ali brez, za uporabo v proizvodnji avtomobilskih toplotnih izmenjevalnikov in/ali kondenzatorjev v avtomobilskih klimatskih napravah (2)

0  %

-

31.12.2027

0.8480

ex 7326 90 98

60

Lopatičast obroč, vrste, ki se uporablja za pritrditev lopatic za uravnavanje plinskega pretoka:

iz železa ali jeklene zlitine,

s toplotno odpornostjo 830 °C ali več, vendar ne več kot 1 050  °C,

z zunanjim premerom ne več kot 92 mm,

z odprtinami za pritrditev lopatic za uravnavanje plinskega pretoka,

za uporabo v proizvodnji turbinskih polnilnikov (2)

0  %

-

31.12.2027

0.8512

ex 7326 90 98

70

Plošča, vrste, ki zagotavlja širino kanala plinskega pretoka:

iz železa ali jeklene zlitine,

s toplotno odpornostjo 830 °C ali več, vendar ne več kot 1 050  °C,

z zunanjim premerom ne več kot 92,5 mm,

z notranjim premerom ne več kot 62 mm,

za uporabo v proizvodnji turbinskih polnilnikov (2)

0  %

-

31.12.2027

0.8464

ex 7609 00 00

40

Plamensko spajkani aluminijasti blok za povezavo cevi v avtomobilskih toplotnih izmenjevalnikih in/ali hladilnikih zraka s turbinskim polnilnikom in/ali hladilnikih avtomatskih menjalnikov:

z iztisnjenimi, upognjenimi priključnimi cevmi z zunanjim premerom 5 mm ali več, vendar ne več kot 25 mm,

teže 0,02 kg ali več, vendar ne več kot 0,25 kg,

za uporabo v proizvodnji hladilnih sistemov v vozilih iz poglavja 87 (2)

0  %

p/st

31.12.2027

0.8503

ex 7609 00 00

50

Strojno obdelani sestavni deli iz aluminija:

ki vsebujejo 0,55 mas. % ali več, vendar ne več kot 0,61 mas. % magnezija,

ki vsebujejo 0,55 mas. % ali več, vendar ne več kot 0,61 mas. % silicija,

z utrjenim stanjem T5 ali T6,

teže 0,05 kg ali več, vendar ne več kot 0,2 kg,

za uporabo v proizvodnji hladilnih sistemov s CO2 v motornih vozilih (2)

0  %

p/st

31.12.2027

0.8493

ex 7609 00 00

60

Aluminijast priključni blok:

teže 3 g ali več, vendar ne več kot 400 g,

izdelan iz kakovostnega razreda aluminija 6061-T6 ali 6060-T6 ali 6082-T6,

je sestavni del sestava gibkih cevi za klimatske naprave ali sestava gibkih cevi za hlajenje olja ali sestava gibkih cevi za zračno zavoro ali sestava gibkih cevi za hlajenje vode,

z luknjami (priključnimi nastavki) ali utori (vodila) ali navoji, ki omogočajo namestitev v avtomobilski ali drugi klimatski sistem (razume se tudi kot namestitev v vodu),

s priključnimi nastavki za trdo lotanje ali pritrditev,

z vsaj eno skoznjo luknjo s premerom 3 mm ali več, vendar ne več kot 25 mm,

za proizvodnjo avtomobilskih hladilnih in klimatskih sistemov (2)

0  %

p/st

31.12.2027

0.8466

ex 8409 91 00

33

Nosilec odmične gredi za batni motor z notranjim zgorevanjem na vžig s svečko, izdelan iz aluminijeve zlitine ADC12:

z maso 4,0 kg ali več, vendar ne več kot 5,5 kg,

z debelino stene 2,0 mm ali več, vendar ne več kot 6,0 mm,

za uporabo v proizvodnji motorjev motornih vozil (2)

0  %

p/st

31.12.2027

0.8469

ex 8409 91 00

38

Ohišje ročične gredi za štirivaljni batni motor z notranjim zgorevanjem na vžig s svečko, izdelan iz aluminijeve zlitine ADC12, za uporabo v proizvodnji motorjev motornih vozil (2)

0  %

-

31.12.2027

0.8483

ex 8414 90 00

15

Sestav ventilatorjev iz zlitine aluminija in magnezija:

z zunanjim premerom 54 mm ali več, vendar ne več kot 130 mm,

višine 8 mm ali več, vendar ne več kot 30 mm,

z dvema ploščama, povezanima z rezili evolventne oblike,

z zatičem ali brez ter s podložko ali brez,

za uporabo v proizvodnji elektromotorjev (2)

0  %

-

31.12.2027

0.8494

ex 8414 90 00

25

Ohišje vijačnega kompresorja iz aluminijeve zlitine:

s toplotno odpornostjo 200 °C ali več, vendar ne več kot 250 °C,

z eno ali več pritrdilnih točk, primernih za pritrditev aktivatorja,

za uporabo v proizvodnji turbinskih polnilnikov (2)

0  %

-

31.12.2027

0.8465

ex 8415 90 00

15

Električno varjeni zbiralniki za kondenzatorje v avtomobilskih klimatskih sistemih:

sestavljeni iz cevi, izdelane s štancanjem aluminijastega traku in spajanjem robov z električnim obločnim varjenjem,

z notranjimi loputami, ki zagotavljajo pravilni pretok hladilne tekočine,

z dolžino 190 mm ali več, vendar ne več kot 460 mm,

s premerom 9 mm ali več, vendar ne več kot 42 mm,

teže 0,01 kg ali več, vendar ne več kot 0,45 kg,

z aluminijastimi priključnimi bloki ali brez,

ki se uporabljajo v proizvodnji klimatskih sistemov v vozilih iz poglavja 87 (2)

0  %

p/st

31.12.2027

0.8458

ex 8501 53 50

50

Asinhroni vlečni motor:

s trajno močjo 140 kW ali več, vendar ne več kot 180 kW,

s tekočinskim sistemom hlajenja,

s skupno dolžino 580 mm ali več, vendar ne več kot 730 mm,

s skupno širino 550 mm ali več, vendar največ 670 mm,

s skupno višino 510 mm ali več, vendar največ 630 mm,

s težo največ 390 kg,

z reduktorjem ali brez njega,

z zaganjalnim generatorjem ali brez njega,

z dvema pritrdilnima točkama

za uporabo v proizvodnji električnega pogona za hibridne avtobuse (2)

0  %

-

31.12.2027

0.8508

ex 8505 11 10

78

Dva trajna magneta iz zlitine prazeodima in neodima v pravokotnem jeklenem nosilcu z zunanjim ohišjem iz gume ter zunanjimi merami:

dolžino 200 mm ali več, vendar ne več kot 205 mm,

širino 58 mm ali več, vendar ne več kot 62 mm,

višino 25 mm ali več, vendar ne več kot 30 mm,

z zunanjem navojem, nameščenim na sredini

0  %

-

31.12.2027

0.8453

ex 8512 30 90

40

Naprava za simulacijo zvoka motorja pri zmanjšani hitrosti hibridnega ali električnega vozila:

ki vsebuje vsaj ploščo tiskanega vezja in zvočnik,

v plastičnem ohišju z nosilcem,

za uporabo v proizvodnji izdelkov iz poglavja 87 (2)

0  %

-

31.12.2027

0.8460

ex 8537 10 91

43

Elektronska krmilna enota za vzmetenje:

s ploščo tiskanega vezja v plastičnem ohišju,

z vodili LIN in CAN,

s programljivim pomnilnikom

s procesorjem signalov,

z delovno enosmerno napetostjo 9 V ali več, vendar ne več kot 16 V,

z vsaj enim priključkom,

s kovinskim nosilcem za namestitev ali brez,

za uporabo v proizvodnji izdelkov iz poglavja 87 (2)

0  %

-

31.12.2027

0.8461

ex 8708 50 20

18

Pogonska gred za prenos navora iz menjalnika na zadnjo os, sestavljena iz:

dve kardanski palici,

osrednji univerzalni zgib,

osrednji ležaj z vzmetenjem v plastičnem ohišju,

kardanski zgibi na obeh koncih gredi,

priključne, cevne in končne vilice

dolžine 1,4 m ali več, vendar ne več kot 2,4 m,

za uporabo v proizvodnji blaga iz poglavja 87 (2)

0  %

-

31.12.2027

0.8507

ex 8714 99 90

50

Zadnji zračni blažilnik v obliki pnevmatskega vzmetnega elementa z oljnim tesnilom, ki se uporablja v proizvodnji koles, vključno z električnimi kolesi (2)

0  %

-

31.12.2027


(1)  Za opustitev dajatev velja carinski nadzor glede posebne uporabe v skladu s členom 254 Uredbe (EU) št. 952/2013.“;

(2)  Za opustitev dajatev velja carinski nadzor glede posebne uporabe v skladu s členom 254 Uredbe (EU) št. 952/2013.“.


21.6.2023   

SL

Uradni list Evropske unije

L 158/15


UREDBA SVETA (EU) 2023/1191

z dne 16. junija 2023

o spremembi Uredbe (EU) 2021/2283 o odprtju in zagotavljanju upravljanja avtonomnih tarifnih kvot Unije za nekatere kmetijske in industrijske proizvode

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 31 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila zadostna in neprekinjena oskrba z nekaterimi kmetijskimi in industrijskimi proizvodi, ki se v Uniji ne proizvajajo v zadostnih količinah, ter da bi se na ta način preprečile motnje na trgu teh proizvodov, so bile z Uredbo Sveta (EU) 2021/2283 (1) odprte avtonomne tarifne kvote (v nadaljnjem besedilu: kvote). Proizvodi v okviru navedenih tarifnih kvot se lahko uvažajo v Unijo po znižanih stopnjah dajatve ali po stopnji dajatve nič.

(2)

Ker je v interesu Unije, da se zagotovi ustrezna oskrba z nekaterimi industrijskimi proizvodi, in ob upoštevanju dejstva, da se enaki, enakovredni ali nadomestni proizvodi v Uniji ne proizvajajo v zadostnih količinah, je treba odpreti nove kvote z zaporednimi številkami 09.2561, 09.2562 in 09.2857 po stopnji dajatve nič za ustrezne količine zadevnih proizvodov.

(3)

Ker ni več v interesu Unije, da se ohranijo kvote z zaporednimi številkami 09.2581 in 09.2672, bi bilo treba te kvote zapreti z učinkom od 1. julija 2023.

(4)

Ob upoštevanju sprememb, ki jih je treba sprejeti, in zaradi jasnosti bi bilo treba nadomestiti Prilogo k Uredbi (EU) 2021/2283.

(5)

Da bi se izognili prekinitvam pri uporabi sheme kvot in da bi upoštevali smernice iz Sporočila Komisije z dne 13. decembra 2011 o avtonomnih tarifnih opustitvah in kvotah, je treba spremembe kvot iz te uredbe za zadevne proizvode uporabljati od 1. julija 2023. Ta uredba bi morala zato začeti veljati nemudoma –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (EU) 2021/2283 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. julija 2023.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 16. junija 2023

Za Svet

predsednica

E. SVANTESSON


(1)  Uredba Sveta (EU) 2021/2283 z dne 20. decembra 2021 o odprtju in zagotavljanju upravljanja avtonomnih tarifnih kvot Unije za nekatere kmetijske in industrijske proizvode ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1388/2013 (UL L 458, 22.12.2021, str. 33).


PRILOGA

„PRILOGA

Zaporedna št.

Oznaka KN

TARIC

Poimovanje blaga

Obdobje veljavnosti kvote

Višina kvote

Stopnja dajatve v okviru kvote

09.2849

ex 0710 80 69

10

Gobe vrste Auricularia polytricha (nekuhane ali kuhane v vreli vodi ali pari), zamrznjene, namenjene za proizvodnjo pripravljenih jedi (1)  (2)

1.1.-31.12.

700 ton

0  %

09.2664

ex 2008 60 39

30

Sladke češnje, ki vsebujejo dodan alkohol, z vsebnostjo sladkorja ne več kot 9 mas. %, s premerom ne več kot 19,9 mm, s koščico, za uporabo v čokoladnih izdelkih (1)

1.1.-31.12.

1 000 ton

10  %

09.2925

ex 2309 90 31

ex 2309 90 31

ex 2309 90 96

ex 2309 90 96

41

49

41

49

Krmni dodatek z vsebnostjo suhe snovi:

68 mas. % ali več, vendar ne več kot 80 mas. % L-lizin sulfata in

ne več kot 32 mas. % drugih sestavin, kot so ogljikovi hidrati in druge aminokisline

1.1.-31.12.

100 000 ton

0  %

09.2913

ex 2401 10 35

ex 2401 10 70

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 20 35

ex 2401 20 70

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

91

10

11

21

91

91

10

11

21

91

Naravni nepredelan tobak, narezan ali ne na običajno velikost, s carinsko vrednostjo ne manj kot 450 EUR za 100 kg neto mase, ki se uporablja kot vezivo ali ovoj v proizvodnji izdelkov iz tarifne podštevilke 2402 10 00  (1)

1.1.-31.12.

3 000 ton

0  %

09.2828

2712 20 90

 

Parafinski vosek, ki vsebuje manj kot 0,75 mas. % olja

1.1.-31.12.

140 000 ton

0  %

09.2600

ex 2712 90 39

10

Surovi parafinski vosek (CAS RN 64742-61-6)

1.1.-31.12.

100 000 ton

0  %

09.2578

ex 2811 19 80

50

Sulfamidna kislina (CAS RN 5329-14-6) s čistočo 95 mas. % ali več, z dodatkom največ 5 mas. % silicijevega dioksida (CAS RN 112926-00-8) kot sredstva proti strjevanju ali ne

1.1.-31.12.

27 000 ton

0  %

09.2928

ex 2811 22 00

40

Kremenčevo polnilo v obliki zrnc, s čistoto silicijevega dioksida 97 mas. % ali več

1.1.-31.12.

1 700 ton

0  %

09.2806

ex 2825 90 40

30

Volframov trioksid, vključno modri volframov oksid (CAS RN 1314-35-8 ali CAS RN 39318-18-8)

1.1.-31.12.

12 000 ton

0  %

09.2819

ex 2833 25 00

30

Bakrov hidroksid sulfat (Cu4(OH)6(SO4)), hidrat (CAS RN 12527-76-3) s čistoto 98 mas. % ali več

1.1.-31.12.

240 000 kg

0  %

09.2872

ex 2833 29 80

40

Cezijev sulfat (CAS RN 10294-54-9) v trdni obliki ali kot vodna raztopina, ki vsebuje več kot 48 , vendar največ 52 mas. % cezijevega sulfata

1.1.-31.12.

400 ton

0  %

09.2567

ex 2903 22 00

10

Trikloretilen (CAS RN 79-01-6) s čistoto 99 mas. % ali več

1.1.-31.12.

11 885 000 kg

0  %

09.2837

ex 2903 79 30

20

Bromoklorometan (CAS RN 74-97-5)

1.1.-31.12.

600 ton

0  %

09.2933

ex 2903 99 80

30

1,3-diklorobenzen (CAS RN 541-73-1)

1.1.-31.12.

2 600 ton

0  %

09.2700

ex 2905 12 00

10

Propan-1-ol (propil alkohol) (CAS RN 71-23-8)

1.1.-31.12.

15 000 ton

0  %

09.2830

ex 2906 19 00

40

Ciklopropilmetanol (CAS RN 2516-33-8)

1.1.-31.12.

20 ton

0  %

09.2851

ex 2907 12 00

10

O-krezol (CAS RN 95-48-7) s čistoto ne manj kot 98,5 mas. %

1.1.-31.12.

20 000 ton

0  %

09.2704

ex 2909 49 80

20

2,2,2’,2’-tetrakis(hidroksimetil)-3,3’-oksidipropan-1-ol (CAS RN 126-58-9)

1.1.-31.12.

500 ton

0  %

09.2565

ex 2914 19 90

70

Kalcijev acetilacetonat (CAS RN 19372-44-2) s čistoto 95 mas. % ali več

1.1.-31.12.

400 ton

0  %

09.2852

ex 2914 29 00

60

Ciklopropil metil ketona (CAS RN 765-43-5)

1.1.-31.12.

300 ton

0  %

09.2638

ex 2915 21 00

10

Ocetna kislina s čistoto 99 mas. % ali več (CAS RN 64-19-7)

1.1.-31.12.

1 000 000 ton

0  %

09.2679

2915 32 00

 

Vinil acetat (CAS RN 108-05-4)

1.1.-31.12.

450 000 ton

0  %

09.2728

ex 2915 90 70

85

Etil trifluoroacetat (CAS RN 383-63-1)

1.1.-31.12.

400 ton

0  %

09.2665

ex 2916 19 95

30

Kalijev (E,E)-heksa-2,4-dienoat (CAS RN 24634-61-5)

1.1.-31.12.

8 250 ton

0  %

09.2684

ex 2916 39 90

28

2,5-dimetilfenilacetil klorid (CAS RN 55312-97-5)

1.1.-31.12.

700 ton

0  %

09.2599

ex 2917 11 00

40

Dietil oksalat (CAS RN 95-92-1)

1.1.-31.12.

500 ton

0  %

09.2769

ex 2917 13 90

10

Dimetil sebacat (CAS RN 106-79-6)

1.1.-31.12.

1 000 ton

0  %

09.2634

ex 2917 19 80

40

Dodekanedojska kislina (CAS RN 693-23-2), s čistoto več kot 98,5 mas. %

1.1.-31.12.

8 000 ton

0  %

09.2808

ex 2918 22 00

10

O-acetilsalicilna kislina (CAS RN 50-78-2)

1.1.-31.12.

120 ton

0  %

09.2646

ex 2918 29 00

75

Oktadecil 3-(3,5-di-tert-butil-4-hidroksifenil)propionat (CAS RN 2082-79-3):

z deležem proizvoda, ki prehaja skozi sito z velikostjo odprtin 500 μm več kot 99 mas. % in

s tališčem 49 ali več, vendar največ 54 °C,

za uporabo v proizvodnji enopaketnih stabilizatorjev za obdelavo PVC na podlagi mešanic prahu (prahu ali granul) (1)

1.1.-31.12.

380 ton

0  %

09.2647

ex 2918 29 00

80

Pentaeritritol tetrakis(3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroksifenil)propionat) (CAS RN 6683-19-8)

z deležem proizvoda, ki prehaja skozi sito z velikostjo odprtin 250 μm več kot 75 mas. % in sito s širino rež 500 μm več kot 99 mas. % ter

s tališčem 110 ali več, vendar največ 125 °C,

za uporabo v proizvodnji enopaketnih stabilizatorjev za obdelavo PVC na podlagi mešanic prahu (prahu ali granul) (1)

1.1.-31.12.

140 ton

0  %

09.2975

ex 2918 30 00

10

Benzofenon-3,3’,4,4’-tetrakarboksilni dianhidrid (CAS RN 2421-28-5)

1.1.-31.12.

1 000 ton

0  %

09.2598

ex 2921 19 99

75

Oktadecilamin (CAS RN 124-30-1)

1.1.-31.12.

400 ton

0  %

09.2649

ex 2921 29 00

60

Bis(2-dimetilaminoetil)(metil)amin (CAS RN 3030-47-5)

1.1.-31.12.

1 700 ton

0  %

09.2682

ex 2921 41 00

10

Anilin (CAS RN 62-53-3) s čistoto 99 mas. % ali več

1.1.-31.12.

220 000 ton

0  %

09.2617

ex 2921 42 00

89

4-fluoro-N-(1-metiletil)benzenamin (CAS RN 70441-63-3)

1.1.-31.12.

500 ton

0  %

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-fenilendiamin (CAS RN 95-54-5)

1.1.-31.12.

1 800 ton

0  %

09.2921

ex 2922 19 00

22

2-(dimetilamino)etanol akrilat (CAS RN 2439-35-2) s čistoto 99 mas. % ali več

1.1.-31.12.

14 000 ton

0  %

09.2563

ex 2922 41 00

20

L-lizin hidroklorid (CAS RN 657-27-2) ali vodna raztopina L-lizina (CAS RN 56-87-1), ki vsebuje 50 mas. % ali več L-lizina

1.1.-31.12.

300 000 ton

0  %

09.2575

ex 2923 90 00

87

(3-kloro-2-hidroksipropil)trimetilamonijev klorid (CAS RN 3327-22-8), v obliki vodne raztopine, ki vsebuje 65 mas. % ali več, vendar ne več kot 71 mas. % (3-kloro-2-hidroksipropil)trimetilamonijevega klorida

1.1.-31.12.

12 000 ton

0  %

09.2922

ex 2923 90 00

88

Vodna raztopina, ki vsebuje 78 mas. % ali več, vendar ne več kot 82 mas. % [2-(akriloiloksi)etil]trimetilamonijevega klorida (CAS RN 44992-01-0)

1.1.-31.12.

10 000 ton

0  %

09.2854

ex 2924 19 00

85

3-iodoprop-2-il N-butilkarbamat (CAS RN 55406-53-6)

1.1.-31.12.

450 ton

0  %

09.2874

ex 2924 29 70

87

Paracetamol (INN) (CAS RN 103-90-2)

1.1.-31.12.

20 000 ton

0  %

09.2742

ex 2926 10 00

10

Akrilonitril (CAS RN 107-13-1) za uporabo v proizvodnji blaga iz 55. poglavja in tarifne številke 6815  (1)

1.1.-31.12.

60 000 ton

0  %

09.2583

ex 2926 10 00

30

Akrilonitril (CAS RN 107-13-1) za uporabo v proizvodnji blaga iz tarifnih številk 2921 , 2924 , 3903 , 3906 , 3908 , 3911 in 4002  (1)

1.1.-31.12.

40 000 ton

0  %

09.2856

ex 2926 90 70

84

2-nitro-4-(trifluorometil)benzonitril (CAS RN 778-94-9)

1.1.-31.12.

900 ton

0  %

09.2685

ex 2929 90 00

30

Nitrogvanidin (CAS RN 556-88-7)

1.1.-31.12.

6 500 ton

0  %

09.2597

ex 2930 90 98

94

Bis [3-(trietoksisilil)propil]disulfid (CAS RN 56706-10-6)

1.1.-31.12.

6 000 ton

0  %

09.2596

ex 2930 90 98

96

2-kloro-4-(metilsulfonil)-3-((2,2,2-trifluoroetoksi)metil) benzojska kislina (CAS RN 120100-77-8)

1.1.-31.12.

300 ton

0  %

09.2580

ex 2931 90 00

75

Heksadeciltrimetoksisilan (CAS RN 16415-12-6) s čistoto najmanj 95 mas. %, za uporabo v proizvodnji polietilena (1)

1.1.-31.12.

165 ton

0  %

09.2842

2932 12 00

 

2-furaldehid (furfuraldehid)

1.1.-31.12.

10 000 ton

0  %

09.2696

ex 2932 20 90

25

Dekan-5-olid (CAS RN 705-86-2)

1.1.-31.12.

6 000 kg

0  %

09.2697

ex 2932 20 90

30

Dodekan-5-olid (CAS RN 713-95-1)

1.1.-31.12.

6 000 kg

0  %

09.2812

ex 2932 20 90

77

Heksan-6-olid (CAS RN 502-44-3)

1.1.-31.12.

4 000 ton

0  %

09.2858

2932 93 00

 

Piperonal (CAS RN 120-57-0)

1.1.-31.12.

220 ton

0  %

09.2839

ex 2933 39 99

09

2-(2-piridil)etanol (CAS RN 103-74-2) s čistoto 99 mas. % ali več

1.1.-31.12.

700 ton

0  %

09.2860

ex 2933 69 80

30

1,3,5-Tris[3-(dimetilamino)propil]heksahidro-1,3,5-triazin (CAS RN 15875-13-5)

1.1.-31.12.

600 ton

0  %

09.2566

ex 2933 99 80

05

1,4,7,10-tetraazaciklododekan (CAS RN 294-90-6) s čistoto 96 mas. % ali več

1.1.-31.12.

60 ton

0  %

09.2658

ex 2933 99 80

73

5-(acetoacetilamino)benzimidazolon (CAS RN 26576-46-5)

1.1.-31.12.

400 ton

0  %

09.2593

ex 2934 99 90

67

5-klorotiopen-2-karbosilna kislina (CAS RN 24065-33-6)

1.1.-31.12.

45 000 kg

0  %

09.2675

ex 2935 90 90

79

4-[[(2-metoksibenzoil)amino]sulfonil]benzoil klorid (CAS RN 816431-72-8)

1.1.-31.12.

1 000 ton

0  %

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-ksiloza (CAS RN 58-86-6)

1.1.-31.12.

400 ton

0  %

09.2686

ex 3204 11 00

75

Barvilo C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0 ) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 99 mas. % ali več barvila C.I. Disperse Yellow 54

1.1.-31.12.

250 ton

0  %

09.2676

ex 3204 17 00

14

Preparati na osnovi barvila C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2), ki vsebujejo 60 ali več, vendar manj kot 85 mas. %, barvila C.I. Pigment Red 48:2

1.1.-31.12.

50 ton

0  %

09.2698

ex 3204 17 00

30

Barvilo C.I. Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 60 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Red 4

1.1.-31.12.

150 ton

0  %

09.2659

ex 3802 90 00

19

S tokomsode kalcinirana diatomejska zemlja

1.1.-31.12.

35 000 ton

0  %

09.2908

ex 3804 00 00

10

Natrijev lignosulfonat (CAS RN 8061-51-6)

1.1.-31.12.

40 000 ton

0  %

09.2889

3805 10 90

 

Sulfatni terpentin

1.1.-31.12.

25 000 ton

0  %

09.2935

ex 3806 10 00

10

Kolofonija in smolne kisline, dobljene iz svežih oljnatih smol (oleo smol)

1.1.-31.12.

280 000 ton

0  %

09.2832

ex 3808 92 90

40

Pripravek, ki vsebuje 38 mas. % ali več, vendar ne več kot 50 mas. % cinkovega piritiona (INN) (CAS RN 13463-41-7) v vodni disperziji

1.1.-31.12.

500 ton

0  %

09.2923

ex 3808 94 20

40

Vodna raztopina, ki vsebuje:

10,0 mas. % ali več, vendar ne več kot 11,3 mas. % 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona,

3,0 mas. % ali več, vendar ne več kot 4,1 % 2-metil-2H-izotiazol-3-ona,

s skupno koncentracijo izotiazolonov (CAS RN 55965-84-9) 13,0 mas. % ali več, vendar ne več kot 15,4 mas. %,

18 mas. % ali več, vendar ne več kot 22 mas. % nitratov, izračunanih kot natrijev nitrat, in

5 mas. % ali več, vendar ne več kot 8 mas. % kloridov, izračunanih kot natrijev klorid

1.1.-31.12.

3 000 ton

0  %

09.2926

ex 3811 21 00

31

Dodatek, ki ga sestavljajo predvsem:

fosforoditiojska kislina, zmes O,O-bis (izobutil in pentil) estrov, cinkove soli (CAS RN 68457-79-4),

8 mas. % ali več mineralnega olja, vendar ne več kot 15 mas. %,

za uporabo v proizvodnji mešanic dodatkov za mazalna olja (1)

1.1.-31.12.

700 ton

0  %

09.2876

ex 3811 29 00

57

Dodatki, sestavljeni iz reakcijskih produktov difenilamina in razvejanih nonenov:

z vsebnostjo več kot 20 mas. %, vendar ne več kot 50 mas. % 4-monononildifenilamina in

z vsebnostjo več kot 50 mas. %, vendar ne več kot 80 mas. % 4,4’-dinonildifenilamina,

s skupnim deležem 2,4-dinonildifenilamina in 2,4’-dinonildifenilamina, ki ne znaša več kot 15 mas. %,

za uporabo v proizvodnji mazalnih olj (1)

1.1.-31.12.

900 ton

0  %

09.2927

ex 3811 29 00

80

Dodatki, ki vsebujejo:

več kot 70 mas. % 2,5-bis(terc-nonilditio)-1,3,4-tiadiazol(CAS RN 89347-09-1), in

več kot 15 mas. % 5-(terc-nonilditio)- 1,3,4-tiadiazol-2(3H)-tion (CAS RN 97503-12-3),

za uporabo v proizvodnji mazalnih olj (1)

1.1.-31.12.

500 ton

0  %

09.2814

ex 3815 90 90

76

Katalizator, ki sestoji iz titanovega dioksida in volframovega trioksida

1.1.-31.12.

3 000 ton

0  %

09.2644

ex 3824 99 92

77

Preparat, ki vsebuje:

55 mas. % ali več, vendar ne več kot 78 mas. % dimetil glutarata (CAS RN 1119-40-0),

10 mas. % ali več, vendar ne več kot 30 mas. % dimetil adipata (CAS RN 627-93-0) in

ne več kot 35 mas. % dimetil sukcinata (CAS RN 106-65-0)

1.1.-31.12.

10 000 ton

0  %

09.2681

ex 3824 99 92

85

Mešanica bis(3-trietoksisililpropil) sulfidov (CAS RN 211519-85-6 )

1.1.-31.12.

9 000 ton

0  %

09.2907

ex 3824 99 93

67

Mešanica fitosterolov, v obliki prahu, ki vsebujejo:

75 mas. % ali več sterolov

ne več kot 25 mas. % stanolov

za uporabo v proizvodnji stanolov/sterolov ali estrov stanolov/sterolov (1)

1.1.-31.12.

2 500 ton

0  %

09.2568

ex 3824 99 96

91

Mešanica, v obliki peletov, ki vsebuje:

49 mas. % ali več, vendar ne več kot 50 mas. % bis[3-(trietoksisilil)propil] polisulfidov (CAS RN 211519-85-6), in

50 mas. % ali več, vendar ne več kot 51 mas. % rastlinskega oglja (CAS RN 1333-86-4),

od katerega 75 mas. % ali več lahko prehaja skozi sito z velikostjo odprtin 0,60 mm, skozi sito z velikostjo odprtin 0,25 mm pa ne prehaja več kot 10 mas. % (določeno po metodi ASTM D1511)

1.1.-31.12.

1 500 ton

0  %

09.2820

ex 3827 90 00

10

Zmesi, ki vsebujejo:

60 ali več, vendar največ 90 mas. % 2-kloropropena (CAS RN 557-98-2),

8 ali več, vendar največ 14 mas. % (Z)-1-kloropropena (CAS RN 16136-84-8),

5 ali več, vendar največ 23 mas. % 2-kloropropena (CAS RN 75-29-6),

največ 6 mas. % 3-kloropropena (CAS RN 107-05-1) in

največ 1 mas. % etil klorida (CAS RN 75-00-3)

1.1.-31.12.

6 000 ton

0  %

09.2671

ex 3905 99 90

81

Polivinil butiral (CAS RN 63148-65-2):

vsebuje 17,5–20 mas. % hidroksilnih skupin in

ima mediano velikosti delcev (D50) najmanj 0,6mm

1.1.-31.12.

12 500 ton

0  %

09.2846

ex 3907 40 00

25

Mešanica polimerov iz polikarbonata in poli(metilmetakrilata) z masnim deležem polikarbonata najmanj 98,5, v obliki peletov ali granul, s svetlobno prepustnostjo najmanj 88,5 %, izmerjeno na preskusnem vzorcu debeline 4,0 mm pri valovni dolžini λ = 400 nm (po ISO 13468-2)

1.1.-31.12.

2 000 ton

0  %

09.2585

ex 3907 99 80

70

Kopolimer poli(etilentereftalata) in cikloheksan dimetanola, ki vsebuje več kot 10 mas. % cikloheksan dimetanola

1.1.-31.12.

60 000 ton

2  %

09.2855

ex 3910 00 00

10

Tekoči poli(metilhidrosiloksan) s končnimi (terminalnimi) trimetilsililnimi skupinami (CAS RN 63148-57-2) s čistoto 99,9 mas. % ali več

1.1.-31.12.

500 ton

0  %

09.2931

ex 3911 90 11

10

Poli(oksi-1,4-fenilensulfonil-1,4-fenilenoksi-1,4-fenilenizopropiliden-1,4-fenilen) (CAS RN 25135-51-7 in CAS RN 25154-01-2), v eni od oblik, navedenih v opombi 6(b) k temu poglavju, ki vsebuje največ 20 mas. % dodatkov

1.1.-31.12.

6 300 ton

0  %

09.2723

ex 3911 90 19

35

Poli(oksi-1,4-fenilensulfonil-1,4-fenilenoksi-4,4’-bifenilen) (CAS RN 25608-64-4 in 25839-81-0), ki vsebuje največ 20 mas. % dodatkov

1.1.-31.12.

5 000 ton

0  %

09.2816

ex 3912 11 00

20

Kosmiči iz celuloznega acetata

1.1.-31.12.

75 000 ton

0  %

09. 2561

ex 3912 39 85

60

Hipromeloza (INN) (CAS RN 9004-65-3) za uporabo pri proizvodnji prehranskih dopolnil ali farmacevtskih izdelkov (1)

1.7.-31.12.

1 500 ton

0  %

09.2573

ex 3913 10 00

20

Natrijev alginat, pridobljen iz rjave morske (CAS RN 9005-38-3) alge

z izgubo pri sušenju ne več kot 15 mas. % (4 ure pri 105 °C),

z ne več kot 2 mas. % v vodi netopne frakcije, računano na suho snov

1.1.-31.12.

2 000 ton

0  %

09.2641

ex 3913 90 00

87

Natrijev hialuronat, nesterilen:

s povprečno molsko maso (Mw) ne več kot 900 000 ,

z ravnjo endotoksinov, ki ni višja od 0,008 enot endotoksina (EU)/mg,

z vsebnostjo etanola, ki ni višja od 1 mas. %,

z vsebnostjo izopropanola, ki ni višja od 0,5 mas. %

1.1.-31.12.

300 kg

0  %

09.2661

ex 3920 51 00

50

Plošče iz polimetilmetakrilata, ki izpolnjujejo naslednje standarde:

EN 4364 (MIL-P-5425E) in DTD5592A ali

EN 4365 (MIL-P-8184) in DTD5592A

1.1.-31.12.

100 ton

0  %

09.2645

ex 3921 14 00

20

Celičast blok regenerirane celuloze, impregniran z vodo, ki vsebuje magnezijev klorid in kvaterno amonijevo spojino, v velikosti 100 cm (± 10 cm) x 100 cm (± 10 cm) x 40 cm (± 5 cm)

1.1.-31.12.

1 700 ton

0  %

09.2572

ex 5205 26 00

ex 5205 27 00

10

10

Surova bela enojna bombažna preja

iz česanih vlaken,

s povprečno dolžino vlaken 36,5 mm ali več,

proizvedena s postopkom kompaktnega prstanskega predenja s komprimiranim zrakom,

z odpornostjo na trganje 26,5 cN/tex ali več (v skladu s standardom ISO 2062:2009, pri hitrosti 5 000 mm/min)

1.1.-31.12.

50 000 ton

0  %

09.2848

ex 5505 10 10

10

Odpadki sintetičnih vlaken (vključno z izčeski, odpadno prejo in razvlaknjenimi tekstilnimi materiali) iz najlona ali drugih poliamidov (PA6 in PA66)

1.1.-31.12.

10 000 ton

0  %

09.2721

ex 5906 99 90

20

Tkan in laminiran gumirani tekstilni material z naslednjimi lastnostmi:

iz treh plasti,

ena zunanja plast je iz akrilnega materiala,

druga zunanja plast je iz poliestrskega materiala,

srednja plast je iz gume iz klorobutila,

srednja plast ima težo 452 g/m2 ali več, vendar ne več kot 569 g/m2,

tekstilni material ima skupno težo 952 g/m2 ali več, vendar ne več kot 1 159 g/m2, in

tekstilni material je skupne debeline 0,8 mm ali več, vendar ne več kot 4 mm,

ki se uporablja v proizvodnji zložljivih streh za motorna vozila (1)

1.1.-31.12.

375 000 m2

0  %

09.2628

ex 7019 66 00

10

Steklena tkana mreža iz steklenih vlaken, prevlečenih s plastiko, z maso 120 g/m2 (± 10 g/m2), za uporabo v proizvodnji navojnih komarnikov s fiksnim okvirjem

1.1.-31.12.

3 000 000 m2

0  %

09.2652

ex 7409 11 00

ex 7410 11 00

30

40

Folije in trakovi iz prečiščenega bakra, proizvedeni z elektrolizo, debeline 0,015 mm ali več

1.1.-31.12.

1 020 ton

0  %

09.2662

ex 7410 21 00

55

Plošče:

sestavljene iz vsaj ene plasti tkanine iz steklenih vlaken, impregnirane z epoksidno smolo,

prevlečene na eni ali na obeh straneh z bakreno folijo debeline največ 0,15 mm,

z dielektrično konstanto (DK) manj kot 5,4 pri 1 MHz, merjeno v skladu z IPC-TM-650 2.5.5.2,

s tangento izgub manj kot 0,035 pri 1 MHz, merjeno v skladu z IPC-TM-650 2.5.5.2 in

s faktorjem CTI (Comparative Tracking Index) 600 ali več

1.1.-31.12.

80 000 m2

0  %

09.2835

ex 7604 29 10

30

Palice iz aluminijeve zlitine s premerom 300,1 mm ali več, do vključno 533,4 mm

1.1.-31.12.

1 000 ton

0  %

09.2736

ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

75

77

78

79

Trak ali folija iz zlitine aluminija in magnezija:

iz zlitine, ki ustreza standardu 5182-H19 ali 5052-H19,

v zvitkih z zunanjim premerom najmanj 1 250 mm, vendar ne več kot 1 350 mm,

debeline (s toleranco ± 0,006 mm) 0,15, 0,16, 0,18 ali 0,20 mm,

širine (s toleranco ± 0,3 mm) 12,5, 15,0, 16,0, 25,0, 35,0, 50,0 ali 356 mm,

s toleranco izbočenosti ne več kot 0,4 mm/750 mm,

z izmerjeno ploskostjo ± 4 mednarodnih enot (I-unit),

z natezno trdnostjo več kot 365 (5182-H19) ali 320 MPa (5052-H19) in

z raztezkom ob pretrganju A50 več kot 3 % (5182-H19) ali 2,5 % (5052-H19)

za uporabo v proizvodnji lamel za žaluzije (1)

1.1.-31.12.

600 ton

0  %

09.2722

8104 11 00

 

Surov magnezij, ki vsebuje vsaj 99,8 mas. % magnezija

1.1.-31.12.

120 000 ton

0  %

09.2840

ex 8104 30 00

20

Magnezij v obliki prahu:

čistoto 98 ali več, ampak ne več kot 99,5 mas. % in

z velikostjo delcev 0,2 ali več, vendar ne več kot 0,8 mm

1.1.-31.12.

2 000 ton

0  %

09.2629

ex 8302 49 00

91

Teleskopski ročaj iz aluminija, ki se uporablja za proizvodnjo potovalnih kovčkov, potovalnih torb (1)

1.1.-31.12.

1 500 000 kosov

0  %

09.2720

ex 8413 91 00

50

Glava črpalke za visokotlačno črpalko z dvema valjema iz kovanega jekla z:

brušenimi fitingi z navojem premera 10 ali več, vendar ne več kot 36,8 mm in

izvrtanimi kanali za gorivo premera 3,5 ali več, vendar ne več kot 10 mm,

ki se uporablja v sistemih za vbrizgavanje dizelskega goriva

1.1.-31.12.

65 000 kosov

0  %

09.2569

ex 8414 90 00

80

Ohišje turbine turbinskega polnilnika iz lite aluminijeve zlitine ali litega železa:

z odpornostjo proti toploti do 400 °C,

z odprtino 30 mm ali več, vendar ne več kot 300 mm, kamor se vstavi rotor kompresorja,

za uporabo v avtomobilski industriji (1)

1.1.-31.12.

4 000 000 kosov

0  %

09.2570

ex 8482 91 90

10

Valjčki z logaritmičnim profilom in premerom 25 mm ali več, vendar ne več kot 70 mm, ali kroglice s premerom 30 mm ali več, vendar ne več kot 100 mm,

iz jekla 100Cr6 ali jekla 100CrMnSi6-4 (ISO 3290),

z odstopanjem 0,5 mm ali manj, kot je določeno z metodo FBH,

za uporabo v industriji vetrnih turbin (1)

1.1.-31.12.

600 000 kosov

0  %

09.2562

ex 8482 99 00

30

Medeninaste kletke z naslednjimi lastnostmi:

kontinuirno ali centrifugalno lite,

stružene,

ki vsebujejo 35 ali več, vendar ne več kot 38 mas. % cinka,

ki vsebujejo 0,75 ali več, vendar ne več kot 1,25 mas. % svinca,

ki vsebujejo 1,0 ali več, vendar ne več kot 1,4 mas. % aluminija, ter

z natezno trdnostjo 415 Pa ali več,

ki se uporabljajo za proizvodnjo krogličnih ležajev

1.7.-31.12.

275 000 kosov

0  %

09.2857

ex 8482 99 00

60

Notranji in zunanji obroči iz jekla, neutrjeni ali nezglajeni, zunanji obroč z notranjim žlebom, notranji obroč z zunanjim žlebom, zunanjega premera:

14 mm ali več, vendar največ 77 mm pri notranjem obroču,

26 mm ali več, vendar največ 101 mm pri zunanjem obroču,

za uporabo pri proizvodnji ležajev (1)

1.7.-31.12.

9 700 000 kg

0  %

09.2924

ex 8501 31 00

80

Elektronsko sprožilo, ki sestoji iz:

motorja na enosmerni tok z močjo manj kot 600 W,

za uporabo z napajalno napetostjo od 12 V do 48 V,

s priključkom za motor (električni priključek),

z brezkontaktnim senzorjem položaja,

vgrajeno v pravokotno ohišje, široko manj kot 100 mm in dolgo manj kot 150 mm, z reduktorjem in ročico, pritrjenima na pogonsko gred motorja, ali

v cilindričnem ohišju dolžine manj kot 150 mm in s premerom manj kot 100 mm, z nitmi, vgrajenimi v rotor motorja za linearno premikanje integrirane regulacijske palice

1.1.-31.12.

650 000 kosov

0  %

09.2763

ex 8501 40 20

ex 8501 40 80

65

60

Električni motor na izmenični tok, enofazni, s komutatorjem ali brez,

z nominalno izhodno močjo 180 W ali več,

z vhodno močjo 150 W ali več, vendar ne več kot 2 700 W,

z zunanjim premerom več kot 120 mm (± 0,2 mm), vendar ne več kot 135 mm (± 0,2 mm),

z nominalno hitrostjo več kot 10 000 obr./min, vendar ne več kot 50 000 obr./min,

opremljen z ventilatorjem za indukcijo zraka ali ne,

z mehansko napravo (zobniki, vijaki, zobniški prenos itd.) na gredi ali brez nje,

za uporabo pri proizvodnji gospodinjskih aparatov (1)

1.1.-31.12.

2 000 000 kosov

0  %

09.2574

ex 8537 10 91

73

Večnamenska naprava (instrumenti na armaturni plošči vozila)

z ukrivljenim prikazovalnikom TFT-LCD (polmera 750 mm) s površinami, občutljivimi na dotik,

z mikroprocesorji in spominskimi čipi,

z zvočnim modulom in zvočnikom,

s priključki za CAN, tremi priključki za vodilo LIN, priključki za LVDS in priključki za Ethernet,

za upravljanje različnih funkcij (npr. vzmetenje, osvetlitev),

za prikaz podatkov o vozilu in navigaciji glede na razmere (npr. hitrost, števec za merjenje prevožene poti, raven polnjenja pogonskega akumulatorja),

za uporabo v proizvodnji osebnih avtomobilov, ki jih poganja izključno električni motor iz tarifne podštevilke HS 8703 80  (1)

1.1.-31.12.

66 900 kosov

0  %

09.2910

ex 8708 99 97

75

Podporni nosilec iz aluminijeve zlitine, z odprtinami za pritrditev, z maticami ali brez, za posredno pritrditev menjalnika na karoserijo vozila, za uporabo pri proizvodnji blaga iz poglavja 87 (1)

1.1.-31.12.

200 000 kosov

0  %

09.2668

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

21

31

75

Okvirji koles, izdelani iz ogljikovih vlaken in umetnih smol, za uporabo v proizvodnji koles (vključno z električnimi kolesi) (1)

1.1.-31.12.

600 000 kosov

0  %

09.2564

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

25

35

77

Okvir, izdelan iz aluminija ali aluminija, ogljikovih vlaken in umetne smole, za uporabo pri proizvodnji koles (vključno z električnimi kolesi) (1)

1.1.-31.12.

9 600 000 kosov

0  %

09.2579

ex 9029 20 31

ex 9029 90 00

40

40

Kombinirana instrumentna plošča:

s koračnim motorjem,

z analognimi kazalci in številčnicami,

z ali brez mikroprocesorske krmilne enote,

z ali brez LED indikatorjev ali LCD zaslona

ki prikazujejo vsaj:

hitrost,

število vrtljajev motorja,

temperaturo motorja,

količino goriva,

ki komunicira prek protokolov CAN-BUS in/ali K-LINE,

za uporabo v proizvodnji izdelkov iz poglavja 87 (1)

1.1.-31.12.

160 000 kosov

0  %

“.

(1)  Za opustitev dajatev velja carinski nadzor glede posebne uporabe v skladu s členom 254 Uredbe (EU) št. 952/2013.

(2)  Vendar se opustitev tarifnih dajatev ne uporablja, če obdelavo izvajajo podjetja za trgovino na drobno ali gostinska podjetja.


21.6.2023   

SL

Uradni list Evropske unije

L 158/31


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/1192

z dne 14. marca 2023

o dopolnitvi Uredbe (EU) 2021/23 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za določitev vsebine pisnih dogovorov in postopkov za delovanje kolegijev za reševanje

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2021/23 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2020 o okviru za sanacijo in reševanje centralnih nasprotnih strank ter spremembi uredb (EU) št. 1095/2010, (EU) št. 648/2012, (EU) št. 600/2014, (EU) št. 806/2014 in (EU) 2015/2365 ter direktiv 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2007/36/ES, 2014/59/EU in (EU) 2017/1132 (1) ter zlasti člena 4(7), četrti pododstavek, Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Za zagotovitev enotnega upravljanja reševanja CNS po vsej Uniji bi se morali kolegiji za reševanje, ustanovljeni v skladu s členom 4 Uredbe (EU) 2021/23, opirati na skupen sklop pravil o delovanju.

(2)

Kolegiji za reševanje naj bi olajšali sodelovanje med pristojnimi organi in organi za reševanje, zlasti v pripravljalnih fazah sanacije in reševanja, tako da bi se v njih zbrali vsi zadevni pristojni organi, zadevne članice Evropskega sistema centralnih bank, centralne banke, ki izdajajo zadevne valute Unije za finančne instrumente, pri katerih se opravlja kliring, zadevno ministrstvo, Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) in Evropski bančni organ (EBA).

(3)

Za zagotovitev učinkovitega in uspešnega odločanja, postopkov izmenjave informacij in sodelovanja med organi bi morali pisni dogovori in postopki kolegija za reševanje vključevati potrebne organizacijske določbe. V kolegiju za reševanje bi se zlasti morala prepoznati potreba po vzpostavitvi prožnih podstruktur v okviru kolegija, in sicer za izvajanje funkcij kolegija in zagotavljanje, da lahko člani ustrezno prispevajo v zvezi z različnimi dejavnostmi kolegija.

(4)

Pisni dogovori in postopki kolegija za reševanje bi morali vključevati tudi potrebne operativne določbe. Te operativne določbe bi morale organom za reševanje omogočiti, da usklajujejo svoje prispevke nadzornemu kolegiju, ustanovljenem v skladu s členom 18 Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (2), ki je zadolžen za vsakodnevno delovanje CNS. Poleg tega bi morale te operativne določbe organom za reševanje olajšati organizacijo analize, obravnavanja in ocenjevanja prispevkov, ki jih prejmejo od nadzornega kolegija. Pisni dogovori in postopki bi zato morali vključevati postopek komunikacije med nadzornim kolegijem in kolegijem za reševanje.

(5)

Za zagotovitev trdnosti kolegija za reševanje, učinkovitosti njegovih notranjih procesov in učinkovitega usklajevanja z nadzornim kolegijem bi se moral kolegij za reševanje opreti na sklop operativnih pravil, ki urejajo delovanje sej kolegija, izmenjavo informacij v kolegiju za reševanje in ureditve komuniciranja.

(6)

Za zagotovitev, da so operativni postopki učinkoviti za reševanje izrednih razmer, bi moral organ za reševanje CNS izvesti ustrezne preizkuse pripravljenosti kolegija za reševanje, da ukrepa in se odzove v takem scenariju.

(7)

Za nemoteno in učinkovito sprejemanje odločitev je potrebno pravočasno in realistično načrtovanje vseh postopkov skupnega odločanja. Vsak organ, ki sodeluje v teh postopkih, bi moral organu za reševanje CNS pravočasno in učinkovito zagotoviti svoj prispevek v zvezi z zadevno skupno odločitvijo v skladu s časovnim razporedom, dogovorjenim za zadevno skupno odločitev.

(8)

Treba je zagotoviti, da so skupne odločitve sprejete hitro in pravočasno. To je zlasti pomembno za odločitve o reševanju, relevantno pa je tudi za načrtovanje reševanja in oceno rešljivosti. Hkrati bi bilo treba organom, vključenim v postopek skupnega odločanja, zagotoviti dovolj časa, da izrazijo svoja stališča. Določeni bi morali biti koraki za sprejetje skupne odločitve, pri čemer bi bilo treba upoštevati, da je nekatere izmed teh korakov mogoče izvesti vzporedno, druge pa zaporedno.

(9)

Za zagotavljanje primerljivosti postopkov in rezultatov ter s tem za doseganje zbliževanja praks med različnimi kolegiji za reševanje je treba določiti enotna pravila o postopku in dokumentaciji, ki sta potrebna za skupno odločanje v kolegijih za reševanje.

(10)

Poleg tega je treba določiti postopkovni okvir za organ za reševanje, organe, ki so člani kolegija za reševanje, ter, kjer je ustrezno, pristojne organe in organe za reševanje tretjih oseb, da bi si lahko tudi brez skupnih odločitev prizadevali za učinkovito in izvedljivo načrtovanje reševanja.

(11)

Ta uredba temelji na osnutku regulativnih tehničnih standardov, ki ga je ESMA predložil Komisiji.

(12)

ESMA je opravil odprta javna posvetovanja o osnutku regulativnih tehničnih standardov, na katerem temelji ta uredba, analiziral potencialne povezane stroške in koristi ter zaprosil za mnenje interesno skupino za vrednostne papirje in trge, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (3) –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE 1

OPERATIVNA ORGANIZIRANOST KOLEGIJEV ZA REŠEVANJE

Člen 1

Določitev članov in potencialnih opazovalcev kolegijev za reševanje

1.   Organ za reševanje CNS določi člane iz člena 4(2) Uredbe (EU) 2021/23 in potencialne opazovalce iz člena 4(4) Uredbe (EU) 2021/23 kolegija za reševanje v skladu s postopkom iz člena 2 te uredbe.

2.   Organ za reševanje CNS kolegiju za reševanje sporoči seznam članov in potencialnih opazovalcev ter vse naknadne spremembe seznama.

3.   Organ za reševanje CNS pregleda in posodobi seznam članov in potencialnih opazovalcev vsaj enkrat letno, v vsakem primeru pa ob vsaki spremembi tega seznama.

Člen 2

Organi iz tretjih držav kot opazovalci v kolegiju za reševanje

1.   Organ za reševanje CNS po tem, ko od pristojnega organa, organa za reševanje klirinških članov s sedežem v tretjih državah ali pristojnega organa ali organa za reševanje CNS iz tretjih držav, s katerimi je CNS sklenila dogovore o interoperabilnosti iz člena 4(4) Uredbe (EU) 2021/23, prejme ustrezno prošnjo za sodelovanje v kolegiju za reševanje ali v primeru, ko namerava te subjekte povabiti k sodelovanju v kolegiju za reševanje, to prošnjo ali namero sporoči.

2.   Sporočilu priloži vse od naslednjega:

(a)

mnenje organa za reševanje CNS, tudi ob upoštevanju odstavka 2, točki (b) in (c), o enakovrednosti zahtev glede zaupnosti, ki se uporabljajo za potencialnega opazovalca;

(b)

pogoje za sodelovanje opazovalcev v kolegiju za reševanje iz člena 5(2), točka (f), te uredbe;

(c)

mnenje organa za reševanje CNS o pomembnosti izpostavljenosti zadevnih klirinških članov ali interoperabilnih CNS iz tretje države;

(d)

določitev roka, do katerega mora kolegij za reševanje sprejeti odločitev o prošnji ali nameri o vabilu k sodelovanju v kolegiju za reševanje, po izteku katerega se predpostavlja soglasje kolegija za reševanje. V roku iz tega odstavka, točka (d), lahko vsi organi iz člena 4(2), točki (b) in (c), Uredbe (EU) 2021/23, ki se ne strinjajo, izrazijo v celoti utemeljen ugovor na mnenje organa za reševanje CNS iz točke (a). Če se izrazi nasprotovanje, ga organ za reševanje CNS upošteva pred sprejetjem končne odločitve. Končna odločitev organa za reševanje CNS glede prošnje ali namere o vabilu k sodelovanju se v celoti utemelji in sporoči vsem članom kolegija za reševanje ter se v njej, če je to ustrezno, navedejo razlogi, zakaj odstopajoča mnenja niso bila upoštevana.

3.   Kadar se organ za reševanje CNS odloči povabiti organ tretje države k sodelovanju v kolegiju za reševanje, kot je določeno v členu 4(4) Uredbe (EU) 2021/23, pošlje vabilo potencialnim opazovalcem. Vabilu se priložijo pogoji za sodelovanje opazovalcev v kolegiju za reševanje iz člena 5(2), točka (f), te uredbe. Potencialni opazovalec, ki prejme vabilo, se šteje za opazovalca po sprejetju vabila, kar se šteje za sprejetje pogojev za sodelovanje opazovalcev iz člena 5(2), točka (f), te uredbe.

4.   Organ za reševanje CNS po sprejetju vabila kolegiju za reševanje pošlje posodobljeno različico seznama iz člena 1 te uredbe.

Člen 3

Komunikacija s CNS

1.   Organ za reševanje CNS zagotovi redno interakcijo s CNS, da se izboljša učinkovitost in uspešnost delovanja kolegija za reševanje.

2.   Organ za reševanje CNS sporoči CNS, da je bil ustanovljen kolegij za reševanje, seznam njegovih članov in opazovalcev, če obstajajo, ter morebitne spremembe tega seznama.

Člen 4

Priprava kontaktnih podatkov in njihovo posodabljanje

1.   Organ za reševanje CNS vzdržuje kontaktne podatke oseb, ki jih vsak član imenuje za izvajanje nalog kolegija za reševanje, in kontaktne podatke oseb, ki jih imenujejo opazovalci, ter jih posreduje članom in opazovalcem kolegija za reševanje.

Kontaktni podatki iz prvega pododstavka vključujejo tudi podatke za kontakt zunaj delovnega časa v primeru izrednih razmer.

2.   Vsi člani in opazovalci kolegija za reševanje zagotovijo, da organ za reševanje CNS prejme vse kontaktne podatke zadevnih kontaktnih oseb in je brez nepotrebnega odlašanja obveščen o vseh zadevnih spremembah.

Člen 5

Vsebina pisnih dogovorov in postopkov za delovanje kolegija za reševanje

1.   Pisni dogovori in postopki iz člena 4(5), točka (a), Uredbe (EU) 2021/23 vključujejo vsaj določitev članov in opazovalcev kolegija za reševanje v skladu s členoma 1 in 2 te uredbe ter določajo okvir za sodelovanje med člani kolegija za reševanje ter za usklajevanje dejavnosti in nalog kolegija za reševanje.

2.   Okvir za sodelovanje in usklajevanje vključuje vse od naslednjega:

(a)

pravila o upravljanju kolegija za reševanje, njegovem delovnem jeziku in postopkih glasovanja;

(b)

naloge in odločitve, ki jih mora sprejeti kolegij za reševanje, vključno s pravico kolegija za reševanje, da oblikuje odbore, in postopki za pridobitev soglasja o oblikovanju takšnih odborov in prenosu nalog nanje, skupaj z vsemi veljavnimi pogoji;

(c)

odgovornosti organa za reševanje CNS kot predsednika kolegija za reševanje iz člena 4(5) Uredbe (EU) 2021/23 ter v zvezi z nalogami in odločitvami iz točke (b) tega odstavka;

(d)

strukturo kolegija za reševanje, zlasti vseh odborov, ustanovljenih v skladu s točko (b), ter določitev članov kolegija za reševanje, ki sodelujejo v takih odborih, in opazovalcev, ki so sprejeti v take odbore;

(e)

pogoje za sodelovanje članov kolegija za reševanje, vključno z njihovo udeležbo pri nalogah in odločitvah iz točke (b);

(f)

pogoje za sodelovanje opazovalcev v kolegiju za reševanje, vključno z njihovo udeležbo v dialogih in dejavnostih kolegija za reševanje, ter njihove pravice in obveznosti glede izmenjave informacij ob upoštevanju členov 4, 8 in 80 Uredbe (EU) 2021/23. V ta namen organ za reševanje CNS zagotovi, da pogoji za sodelovanje opazovalcev niso ugodnejši od pogojev, določenih za člane kolegija za reševanje;

(g)

ureditve za komunikacijo, sodelovanje in usklajevanje v vsakodnevnih in izrednih razmerah, kot so redne posodobitve informacij o korporativni strukturi in poslovnih dejavnostih CNS, vključno z vrsto storitev, ki jih opravlja, produkti, razredi sredstev in vrstami poslov, za katere opravlja kliring, drugimi CNS, mesti trgovanja, plačilnimi sistemi in centralnimi depotnimi družbami ter sistemi poravnave vrednostnih papirjev, s katerimi je povezana, ter geografsko mešanico neposrednih in pomembnih posrednih udeležencev, s katerimi je CNS seznanjena;

(h)

postopke za sprejemanje skupnih odločitev, če to ni zajeto v Uredbi (EU) 2021/23, in postopke za dosego skupnega dogovora, kadar skupna odločitev ni potrebna, vendar se organu za reševanje CNS zdi, da je tak skupni dogovor v kolegiju za reševanje ali v katerem koli od njegovih odborov potreben;

(i)

ureditve za izmenjavo zaupnih in nezaupnih informacij iz člena 8, vključno z ustreznim obsegom in pogostostjo take izmenjave ter komunikacijskimi kanali, ki se uporabljajo, ob upoštevanju členov 8, 73 in 80 Uredbe (EU) 2021/23 ter vloge organa za reševanje CNS kot koordinatorja za zbiranje in razširjanje informacij med člani in opazovalci kolegija za reševanje, kadar je to ustrezno;

(j)

opis relevantnih informacij, ki se posredujejo članom in opazovalcem kolegija za reševanje, zlasti v zvezi z načrtovanjem reševanja, oceno rešljivosti in drugimi nalogami iz člena 4 Uredbe (EU) 2021/23, ob upoštevanju členov 8, 73 in 80 navedene uredbe ter vloge organa za reševanje CNS;

(k)

ureditve za obravnavanje zaupnih informacij ob upoštevanju členov 8, 73 in 80 Uredbe (EU) 2021/23;

(l)

postopke za sklicevanje in izvajanje rednih in ad hoc sej iz člena 7;

(m)

ureditve v zvezi z interakcijo med kolegijem za reševanje in nadzornim kolegijem iz člena 2, točka 24, Uredbe (EU) 2021/23, vključno z usklajevanjem prispevkov članov kolegija za reševanje in sporočanjem takih prispevkov navedenemu nadzornemu kolegiju, kadar je to potrebno za izvajanje njihovih nalog v skladu z navedeno uredbo;

(n)

postopke v zvezi s komunikacijsko politiko iz člena 9 te uredbe;

(o)

vse druge sporazume, ki zadevajo delovanje kolegija za reševanje;

(p)

vse določbe, ki zajemajo dogovore o spremembah in prenehanju.

Člen 6

Vzpostavitev in posodabljanje pisnih dogovorov in postopkov za delovanje kolegija za reševanje

1.   Organ za reševanje CNS pripravi predlog pisnih dogovorov in postopkov za delovanje kolegija za reševanje v skladu s členom 5 te uredbe.

2.   Organ za reševanje CNS posreduje svoj predlog v posvetovanje kolegiju za reševanje, pri čemer člane pozove, naj predložijo svoje mnenje, in navede rok za predložitev takih mnenj.

3.   Kadar člani kolegija za reševanje iz odstavka 2 v roku ne predložijo nobenega mnenja, organ za reševanje CNS nadaljuje s sprejetjem pisnih dogovorov in postopkov v kolegiju za reševanje.

Kadar člani kolegija za reševanje predložijo mnenja o predlogu za pisne dogovore in postopke v skladu z odstavkom 2, ta mnenja skupaj s temeljito obrazložitvijo pripomb in predlogov za organ za reševanje CNS, predložijo v roku.

4.   Organ za reševanje CNS upošteva mnenja članov kolegija za reševanje in utemelji svojo odločitev, če jih ne upošteva, ter nadaljuje s sprejetjem pisnih dogovorov in postopkov.

5.   Ko so dokončani, organ za reševanje CNS posreduje pisne dogovore in postopke za delovanje kolegija za reševanje članom kolegija za reševanje.

6.   Organ za reševanje CNS vsaj enkrat letno in po vseh bistvenih spremembah v sestavi kolegija za reševanje pregleda ter posodobi pisne dogovore in postopke za delovanje kolegija za reševanje.

7.   Pri posodabljanju pisnih dogovorov in postopkov za delovanje kolegija za reševanje organ za reševanje CNS in drugi člani kolegija za reševanje upoštevajo postopek iz odstavkov 1 do 6.

8.   Vse člane in opazovalce kolegija za reševanje zavezujejo pisni dogovori in postopki, sprejeti v skladu s tem členom.

Člen 7

Seje in druge dejavnosti kolegija za reševanje

1.   Kolegij za reševanje se sestane vsaj na eni seji letno. Organ za reševanje CNS lahko s soglasjem vseh članov kolegija za reševanje in ob upoštevanju posebnosti CNS določi pogostejše seje kolegija za reševanje ob upoštevanju velikosti, narave, obsega in kompleksnosti CNS, sistemskih posledic CNS v različnih jurisdikcijah in valutah, potencialnega vpliva dejavnosti CNS, zunanjih okoliščin in potencialnih zahtev članov kolegija za reševanje.

2.   Organ za reševanje CNS organizira ad hoc seje ali druge oblike dejavnosti, na katerih sodelujejo člani in opazovalci kolegija za reševanje, zlasti kadar je potreben dialog med člani in opazovalci kolegija za reševanje.

3.   Organ za reševanje CNS pripravi dnevni red in cilje načrtovanih sej in drugih dejavnosti. Organ za reševanje CNS pred sejo predloži članom in opazovalcem kolegija za reševanje v posvetovanje osnutek dnevnega reda, jih povabi, naj k njemu prispevajo, in mu doda točke v navedenem časovnem okviru.

4.   Vsi člani in opazovalci kolegija za reševanje zagotovijo, da na sejah in pri drugih dejavnostih kolegija za reševanje sodelujejo ustrezni predstavniki njihovih zadevnih institucij glede na cilje teh sej in drugih dejavnosti. Ti člani in opazovalci zagotovijo tudi, da so ti predstavniki pooblaščeni, da v največji možni meri zavežejo svoje organe k odločitvam, sprejetim na teh sejah ali pri drugih dejavnostih.

5.   Organ za reševanje CNS zagotovi, da se zadevni dokumenti razpošljejo vsaj pet delovnih dni pred posamezno sejo ali dejavnostjo kolegija za reševanje ali v katerem koli drugem časovnem okviru, o katerem se dogovori kolegij za reševanje. Rezultati in odločitve s sej ali iz drugih dejavnosti kolegija za reševanje se pisno dokumentirajo, organ za reševanje CNS pa zagotovi, da se v 15 delovnih dneh po seji ali dejavnosti ali v katerem koli drugem časovnem okviru, o katerem se dogovori kolegij za reševanje, sporočijo članom in opazovalcem kolegija za reševanje, v kolikor je to pomembno za njihovo udeležbo na seji.

Organ za reševanje CNS zagotovi vsaj, da:

(a)

se na letnih sejah kolegija za reševanje odloča o načrtu reševanja CNS za predhodni cikel reševanja in razpravlja o napredku, doseženem pri rešljivosti CNS;

(b)

seje ali dejavnosti kolegija za reševanje ostajajo učinkovite, pri čemer je treba zagotoviti, da so vsi člani in opazovalci kolegija za reševanje v celoti obveščeni o dejavnostih kolegija za reševanje, ki so zanje pomembne;

(c)

se dejavnosti kolegija za reševanje redno pregledujejo in se sprejmejo popravni ukrepi, če kolegij za reševanje ne deluje učinkovito.

6.   Organ za reševanje CNS deluje kot osrednja kontaktna točka za vse zadeve, povezane s praktično organizacijo kolegija za reševanje.

Člen 8

Izmenjava informacij

1.   Ob upoštevanju členov 8, 73 in 80 Uredbe (EU) 2021/23 organ za reševanje CNS ter člani in opazovalci kolegija za reševanje zagotovijo, da si izmenjujejo vse bistvene informacije, ki jih prejmejo iz katerega koli vira in so pomembne za dejavnosti kolegija za reševanje.

2.   Bistvene informacije iz odstavka 1 so ustrezne in točne ter se pravočasno izmenjujejo.

3.   Ob upoštevanju členov 8, 73 in 80 Uredbe (EU) 2021/23 si organ za reševanje CNS in pristojni organ iz člena 2, točka 7, Uredbe (EU) 2021/23 izmenjata vse informacije, potrebne za zagotovitev, da oba kolegija izpolnjujeta svojo vlogo iz člena 18 Uredbe (EU) št. 648/2012 in člena 4 Uredbe (EU) 2021/23.

4.   Ko organ za reševanje CNS prejme informacije iz odstavkov 1 in 2 tega člena, jih posreduje članom in opazovalcem kolegija za reševanje v skladu s členi 8, 73 in 80 Uredbe (EU) 2021/23.

5.   Če je kolegij za reševanje organiziran v različnih odborih, organ za reševanje CNS vse člane in opazovalce kolegija za reševanje pravočasno izčrpno obvešča o sprejetih ali izvedenih ukrepih v teh odborih.

6.   Če ni določeno drugače, lahko kolegij za reševanje za izmenjavo informacij iz odstavkov 1 in 2 s svojimi člani in opazovalci uporabi katero koli sredstvo komunikacije. Zaupne in občutljive informacije se, kolikor je mogoče, sporočajo z varnimi sredstvi. Kar zadeva javno dostopne informacije, zadostuje, da organ za reševanje CNS navede sklic na te informacije.

7.   Če obstaja varna spletna stran kolegija za reševanje, se kot sredstvo obveščanja uporabi ta spletna stran.

8.   Ta uredba ne vpliva na pooblastila pristojnega organa CNS ali organa za reševanje CNS za zbiranje informacij.

Člen 9

Komunikacijska politika

Organ za reševanje CNS je organ, odgovoren za komunikacijo s CNS in pristojnim organom iz člena 2, točka 7, Uredbe (EU) 2021/23, če slednji ni organ za reševanje CNS.

Člen 10

Zunanje komuniciranje

Če je to izvedljivo, organ za reševanje CNS obvesti kolegij za reševanje vsaj o naslednjem:

(a)

usklajevanju zunanjega komuniciranja in izjav za javnost v primeru nadaljevanja poslovanja, kadar se v skladu s členom 22(3) Uredbe (EU) 2021/23 šteje, da CNS propada ali bo verjetno propadla;

(b)

ravni informacij, ki jih je treba razkriti.

Člen 11

Izredne razmere

1.   Organ za reševanje CNS vzpostavi in redno, vsaj enkrat letno, preverja operativne postopke za delovanje kolegija za reševanje v izrednih razmerah, zlasti sistemske narave, ki lahko ogrozijo uspešno poslovanje CNS.

2.   Operativni postopki iz odstavka 1 zajemajo vsaj naslednje elemente:

(a)

varna sredstva obveščanja, ki se uporabljajo;

(b)

niz informacij, ki se izmenjajo;

(c)

relevantne osebe, ki se kontaktirajo;

(d)

postopke komunikacije, ki jih morajo uporabljati zadevni člani in opazovalci kolegija za reševanje.

POGLAVJE 2

SKUPNE ODLOČITVE O NAČRTOVANJU REŠEVANJA IN REŠLJIVOSTI

ODDELEK 1

Postopek skupnega odločanja o načrtu reševanja in oceni rešljivosti

Člen 12

Načrtovanje korakov postopka skupnega odločanja o načrtu reševanja in oceni rešljivosti

1.   Člani kolegija za reševanje se pred začetkom postopka skupnega odločanja o načrtu reševanja v skladu s členom 14(2) Uredbe (EU) 2021/23 dogovorijo o časovnem razporedu korakov, ki jih je treba izvesti v tem postopku (v nadaljnjem besedilu: časovni razpored za skupno odločitev za načrt reševanja).

Če se dogovor o časovnem razporedu za skupno odločitev za načrt reševanja ne doseže, organ za reševanje CNS določi ta časovni razpored po preučitvi mnenj in pridržkov, ki so jih izrazili člani kolegija za reševanje.

2.   Časovni razpored za skupno odločitev za načrt reševanja člani kolegija za reševanje posodobijo vsaj enkrat letno in vključuje vse naslednje korake, ki se izvedejo v zaporedju, o katerem se dogovori kolegij za reševanje ali ki ga določi organ za reševanje CNS, kot je določeno v odstavku 1, drugi pododstavek:

(a)

v kolegiju za reševanje se izvede predhodni dialog o strategiji reševanja CNS z namenom priprave skupne odločitve o načrtu reševanja in oceni rešljivosti;

(b)

od CNS se zahtevajo informacije, potrebne za pripravo načrta reševanja v skladu s členom 12 Uredbe (EU) 2021/23 in izvedbo ocene rešljivosti v skladu s členom 15 navedene uredbe;

(c)

CNS predloži informacije, zahtevane v točki (b), neposredno organu za reševanje CNS;

(d)

organ za reševanje CNS posreduje informacije, ki jih prejme od CNS, kolegiju za reševanje in določi se rok za morebitne zahteve po dodatnih informacijah;

(e)

člani in opazovalci kolegija za reševanje predložijo organu za reševanje CNS prispevke za pripravo načrta reševanja in ocene rešljivosti;

(f)

organ za reševanje CNS predloži članom in opazovalcem kolegija za reševanje osnutek načrta reševanja in osnutek ocene rešljivosti;

(g)

člani kolegija za reševanje predložijo organu za reševanje CNS morebitne pripombe o osnutku načrta reševanja in osnutku ocene rešljivosti;

(h)

če organ za reševanje CNS meni, da je to primerno, s CNS razpravlja o osnutku načrta reševanja in osnutku ocene rešljivosti;

(i)

v kolegiju za reševanje se izvede dialog o osnutku načrta reševanja in osnutku ocene rešljivosti;

(j)

organ za reševanje CNS pošlje kolegiju za reševanje osnutek skupne odločitve o načrtu reševanja;

(k)

če organ za reševanje CNS meni, da je to potrebno, se izvede dialog o osnutku skupne odločitve o načrtu reševanja in oceni rešljivosti;

(l)

sprejme se skupna odločitev o načrtu reševanja in oceni rešljivosti;

(m)

CNS se sporoči, da je bila sprejeta skupna odločitev in se ji pošlje povzetek ključnih elementov načrta reševanja.

3.   Časovni razpored za skupno odločitev za načrt reševanja:

(a)

odraža obseg in kompleksnost vsakega koraka v postopku skupnega odločanja;

(b)

upošteva časovni razpored za druge skupne odločitve, ki jih mora sprejeti kolegij za reševanje;

(c)

kolikor je mogoče, upošteva časovni razpored za druge skupne odločitve, ki jih mora sprejeti zadevni nadzorni kolegij, zlasti časovni razpored za skupno odločitev o pregledu in oceni načrta sanacije v skladu s členom 10 Uredbe (EU) 2021/23.

Člen 13

Elementi časovnega razporeda za skupno odločitev za načrt reševanja

1.   Pri pripravi časovnega razporeda za skupno odločitev za načrt reševanja sodelujoči organi ali organ za reševanje CNS, kadar ukrepa sam, upoštevajo člen 16(2) Uredbe (EU) 2021/23 o potrebi po istočasni oceni rešljivosti in potrebi po začasni prekinitvi postopka za obravnavo bistvenih ovir ter zagotovijo, da se ustrezni roki iz časovnega razporeda za skupno odločitev za načrt reševanja ustrezno prilagodijo.

2.   Organ za reševanje CNS pri pripravi časovnega razporeda za skupno odločitev za načrt reševanja upošteva pogoje za sodelovanje opazovalcev, kot so določeni v pisnih dogovorih in postopkih kolegija za reševanje iz člena 4(4) in člena 5 Uredbe (EU) 2021/23.

3.   Organ za reševanje CNS sporoči CNS naslednje vidike časovnega razporeda za skupno odločitev za načrt reševanja:

(a)

predvideni datum, ko se pričakuje, da bo predložena zahteva po informacijah, potrebnih za pripravo načrta reševanja in izvedbo ocene rešljivosti, v skladu s členom 12(2), točka (b), te uredbe, in rok za predložitev teh informacij v skladu s členom 12(2), točka (c), te uredbe;

(b)

predvideni datum za organizacijo razprave iz člena 12(2), točka (h), te uredbe, kadar je to ustrezno;

(c)

predvideni datum za sporočilo iz člena 12(2), točka (m), te uredbe.

Člen 14

Predhodni dialog o strategiji reševanja

Organ za reševanje CNS organizira predhodni dialog z zadevnimi člani in opazovalci kolegija za reševanje, da se izvede vse naslednje:

(a)

razpravlja o predhodnem predlogu o strategiji reševanja za CNS;

(b)

preveri, ali so katere koli informacije, potrebne za pripravo načrta reševanja in ocene rešljivosti, že na voljo kateremu koli pristojnemu organu, in te informacije deli v skladu s členom 14 Uredbe (EU) 2021/23;

(c)

določi dodatne informacije, ki se zahtevajo od CNS;

(d)

se dogovori o morebitnih prispevkih, ki jih organ za reševanje CNS potrebuje od zadevnih organov, bodisi organov za reševanje ali ne, za pripravo načrta reševanja in izvedbo ocene rešljivosti.

Člen 15

Informacije CNS

1.   Organ za reševanje CNS od CNS zahteva vse potrebne informacije v skladu s členom 13 Uredbe (EU) 2021/23, pri čemer upošteva rezultate dialoga iz člena 14 te uredbe.

2.   Organ za reševanje CNS jasno sporoči CNS rok za predložitev takih informacij.

3.   CNS zahtevane informacije zagotovi organu za reševanje CNS pravočasno, vendar najpozneje do roka iz odstavka 2.

Člen 16

Posredovanje informacij s strani organa za reševanje

1.   Organ za reševanje CNS članom kolegija za reševanje brez nepotrebnega odlašanja posreduje informacije, prejete v skladu s členom 15 in ob upoštevanju člena 8 te uredbe, ter jih pozove, naj v določenem roku predložijo pripombe o tem, ali so potrebne dodatne informacije.

2.   Vsak član kolegija za reševanje, ki prejme informacije, lahko od organa za reševanje CNS zahteva dodatne informacije v roku, določenem v odstavku 1 tega člena, če organ prejemnik meni, da so dodatne informacije pomembne za pripravo in posodabljanje načrta reševanja CNS ali za izvedbo ocene rešljivosti. V takem primeru se ustrezno uporabljajo relevantne določbe iz člena 15 te uredbe.

3.   Posredovanje informacij članom kolegija za reševanje iz odstavka 2 s strani organa za reševanje CNS, se ne šteje za zaključenega, dokler se dejansko ne posredujejo začetne in poznejše informacije.

4.   Organ za reševanje CNS ob upoštevanju odstavka 3 tega člena kolegiju za reševanje sporoči datum začetka štirimesečnega obdobja za sprejetje skupne odločitve o načrtu reševanja in oceni rešljivosti v skladu s členom 14(2) Uredbe (EU) 2021/23.

5.   Člani kolegija za reševanje si izmenjujejo dodatne informacije, potrebne za lažjo pripravo načrta reševanja in izvedbo ocene rešljivosti, ob upoštevanju zahtev glede zaupnosti iz členov 8, 73 in 80 Uredbe (EU) 2021/23.

Člen 17

Priprava in razpošiljanje osnutka načrta reševanja in osnutka ocene rešljivosti

1.   Vsi člani in opazovalci kolegija za reševanje organu za reševanje CNS predložijo svoje prispevke k načrtu reševanja CNS in oceni rešljivosti pravočasno, v vsakem primeru pa do roka, določenega v časovnem razporedu za skupno odločitev za načrt reševanja v skladu s členom 12(2), točka (e), te uredbe.

2.   Organ za reševanje CNS pripravi osnutek načrta reševanja v skladu s členom 12 Uredbe (EU) 2021/23, pri čemer upošteva vse prispevke, ki jih predložijo zadevni člani in opazovalci kolegija za reševanje.

3.   Organ za reševanje CNS članom in opazovalcem kolegija za reševanje pravočasno, vendar najpozneje do roka iz člena 12(2), točka (j), te uredbe, pošlje prispevke iz odstavka 1, osnutek načrta reševanja in osnutek ocene rešljivosti.

Člen 18

Razprava s CNS

Kadar organ za reševanje CNS organizira razpravo s CNS o ključnih elementih osnutka načrta reševanja na podlagi mnenja, prejetega od CNS v skladu s členom 12(8) Uredbe (EU) 2021/23, in ocene rešljivosti CNS v skladu s členom 12(2), točka (h), te uredbe, to stori pravočasno, vsekakor pa v rokih, določenih v ustreznem koraku časovnega razporeda za skupno odločitev za načrt reševanja. Organ za reševanje CNS kolegiju za reševanje sporoči morebitne pripombe, ki jih je CNS med tem posvetovanjem predložila v zvezi s ključnimi elementi načrta reševanja, vključno z oceno rešljivosti.

Člen 19

Dialog o osnutku načrta reševanja in osnutku ocene rešljivosti

1.   Organ za reševanje CNS organizira dialog o osnutku načrta reševanja in osnutku ocene rešljivosti s člani kolegija za reševanje v skladu s členom 12(2), točka (i), te uredbe pravočasno, vendar najpozneje v rokih, določenih v časovnem razporedu za skupno odločitev za načrt reševanja.

Kadar je CNS del skupine podjetij, ki vsebuje drugo(-e) CNS, organi za reševanje CNS med seboj organizirajo razpravo o osnutku načrtov reševanja in osnutku ocen rešljivosti.

2.   Na podlagi dialoga iz odstavka 1 organ za reševanje CNS dokonča ustrezni načrt reševanja CNS in oceno rešljivosti.

3.   Kadar se opredelijo bistvene ovire za rešljivost, se uporabi člen 24(1) te uredbe.

Člen 20

Priprava skupne odločitve o načrtu reševanja in oceni rešljivosti

Organ za reševanje CNS pripravi osnutek skupne odločitve o načrtu reševanja in oceni rešljivosti CNS. V osnutku skupne odločitve se navede vse naslednje:

(a)

imena organa za reševanje CNS in članov kolegija za reševanje, ki sprejmejo skupno odločitev o načrtu reševanja in oceni rešljivosti CNS;

(b)

imena opazovalcev, kadar so bili ti opazovalci vključeni v skladu s pogoji za sodelovanje opazovalcev, kot so določeni v pisnih dogovorih in postopkih iz člena 5 te uredbe;

(c)

povzetek mnenj, ki so jih izrazili organi, ki so sodelovali pri posvetovanju v postopku skupnega odločanja o načrtu reševanja in oceni rešljivosti;

(d)

sklicevanja na veljavno zakonodajo Unije in nacionalno zakonodajo v zvezi s pripravo, dokončnim oblikovanjem in uporabo skupne odločitve o načrtu reševanja in oceni rešljivosti;

(e)

datum sprejetja skupne odločitve o načrtu reševanja in oceni rešljivosti ter vseh njenih zadevnih posodobitev;

(f)

načrt reševanja in ocena rešljivosti, vključno z vsemi ukrepi za obravnavo ali odpravo bistvenih ovir za rešljivost v skladu s členoma 15 in 16 Uredbe (EU) 2021/23, na podlagi katerih se sprejme skupna odločitev. Kadar je CNS v postopku izvajanja teh ukrepov, se zagotovijo tudi informacije o časovnem okviru za njihovo izvajanje.

Člen 21

Sprejetje skupne odločitve o načrtu reševanja in oceni rešljivosti

1.   Organ za reševanje CNS brez nepotrebnega odlašanja pošlje osnutek skupne odločitve o načrtu reševanja in oceni rešljivosti članom kolegija za reševanje, pri čemer določi rok, do katerega morajo člani kolegija za reševanje, ki imajo glasovalne pravice, v skladu s členom 8(6) te uredbe predložiti pisno soglasje k navedeni skupni odločitvi.

2.   Po prejemu osnutka skupne odločitve člani kolegija za reševanje z glasovalnimi pravicami, ki odločitvam ne nasprotujejo, v roku iz odstavka 1 pošljejo svoje pisno soglasje organu za reševanje CNS.

3.   Končno skupno odločitev sestavljajo dokument o skupni odločitvi, pripravljen v skladu s členom 20 te uredbe, pisna soglasja iz odstavka 2 tega člena in soglasje organa za reševanje CNS.

4.   Organ za reševanje CNS sporoči skupno odločitev o načrtu reševanja in oceni rešljivosti članom in opazovalcem kolegija za reševanje.

Člen 22

Sporočanje skupne odločitve o načrtu reševanja in povzetka tega načrta CNS

1.   Organ za reševanje CNS upravljalnemu organu CNS pravočasno oziroma najpozneje do roka iz časovnega razporeda za skupno odločitev za načrt reševanja sporoči skupno odločitev o načrtu reševanja in povzetek ključnih elementov tega načrta, vključno z oceno rešljivosti.

2.   Organ za reševanje CNS o tem sporočilu obvesti člane in opazovalce kolegija za reševanje.

3.   Organ za reševanje CNS pojasni CNS ključne elemente skupne odločitve o načrtu reševanja in oceni rešljivosti.

Člen 23

Postopek v primeru, da skupna odločitev o načrtu reševanja in oceni rešljivosti ni sprejeta

Če člani kolegija za reševanje v štirih mesecih od datuma posredovanja osnutka načrta reševanja v skladu s členom 14(2) Uredbe (EU) 2021/23 ne sprejmejo skupne odločitve, organ za reševanje CNS sprejme odločitev o načrtu reševanja in oceni rešljivosti, ki se nemudoma pisno sporoči kolegiju za reševanje v obliki dokumenta, ki vsebuje vse naslednje elemente:

(a)

ime organa za reševanje CNS;

(b)

ime CNS;

(c)

sklicevanja na veljavno zakonodajo Unije in nacionalno zakonodajo v zvezi s pripravo, dokončnim oblikovanjem in uporabo odločitve;

(d)

datum odločitve;

(e)

načrt reševanja in oceno rešljivosti, vključno z vsemi ukrepi za obravnavo ali odpravo bistvenih ovir za rešljivost v skladu s členoma 15 in 16 Uredbe (EU) 2021/23, na podlagi katerih se sprejme odločitev. Kadar je CNS v postopku izvajanja teh ukrepov, se zagotovi tudi časovni okvir za njihovo izvajanje;

(f)

imena članov kolegija za reševanje, ki sodelujejo v postopku skupnega odločanja o načrtu reševanja in oceni rešljivosti, skupaj s povzetkom mnenj, ki so jih izrazili ti člani, in informacijami o vprašanjih, ki so privedla do nestrinjanja;

(g)

pripombe organa za reševanje CNS o mnenjih, ki so jih izrazili člani kolegija za reševanje, zlasti o vprašanjih, ki so privedla do nestrinjanja, in možnosti, da kateri koli član kolegija za reševanje z glasovalnimi pravicami ta vprašanja predloži ESMA v skladu s členom 19 Uredbe (EU) št. 1095/2010.

ODDELEK 2

Skupne odločitve o opredelitvi bistvenih ovir za rešljivost in ukrepih za obravnavo ali odpravo takih ovir

Člen 24

Začasna prekinitev postopka skupnega odločanja o načrtu reševanja in oceni rešljivosti

1.   Kadar organ za reševanje CNS v sodelovanju s kolegijem za reševanje opredeli bistvene ovire za rešljivost ali se strinja z mnenjem o opredeljenih bistvenih ovirah, ki so ga kateri koli člani ali opazovalci kolegija za reševanje izrazili o načrtu reševanja in oceni rešljivosti, članom kolegija za reševanje in opazovalcem predloži poročilo v skladu s členom 16(1) Uredbe (EU) 2021/23. Organ za reševanje CNS tako naznani začasno prekinitev postopka skupnega odločanja v skladu s členom 16(2) navedene uredbe.

2.   Organ za reševanje CNS ponovno začne postopek skupnega odločanja o načrtu reševanja, vključno z izvedbo ocene rešljivosti, po zaključku postopkov skupnega odločanja iz člena 17(3) in (4) Uredbe (EU) 2021/23 o ukrepih za obravnavo ali odpravo bistvenih ovir za rešljivost, ki jih predlaga CNS v skladu s členom 16(3) navedene uredbe, ali o nadomestnih ukrepih organa za reševanje v skladu s členom 16(4) navedene uredbe.

Člen 25

Načrtovanje korakov postopkov skupnega odločanja o opredelitvi bistvenih ovir za rešljivost in ukrepih za obravnavo ali odpravo takih ovir

1.   Člani kolegija za reševanje se pred začetkom postopkov skupnega odločanja o opredelitvi bistvenih ovir za rešljivost in ukrepih za obravnavo ali odpravo takih ovir v skladu s členom 17(2), (3) in (4) Uredbe (EU) 2021/23 dogovorijo o časovnem razporedu korakov, ki jih je treba izvesti v tem postopku (v nadaljnjem besedilu: časovni razpored za skupno odločitev o opredelitvi bistvenih ovir).

Če se dogovor o časovnem razporedu za skupno odločitev o opredelitvi bistvenih ovir ne doseže, organ za reševanje CNS določi ta časovni razpored po preučitvi mnenj in morebitnih pridržkov, ki so jih izrazili člani kolegija za reševanje.

2.   Časovni razpored za skupno odločitev o opredelitvi bistvenih ovir vključuje naslednje korake:

(a)

poročilo o bistvenih ovirah, ki jih v skladu s členom 16(1) Uredbe (EU) 2021/23 ugotovi organ za reševanje CNS v posvetovanju s pristojnim organom CNS, se pripravi in razpošlje;

(b)

organ za reševanje CNS predloži CNS in kolegiju za reševanje poročilo v skladu s členom 16(1) Uredbe (EU) 2021/23;

(c)

določi se datum, ko CNS organu za reševanje CNS predloži svoje pripombe in nadomestne ukrepe za odpravo morebitnih bistvenih ovir v skladu s členom 16(3) Uredbe (EU) 2021/23;

(d)

izvede se dialog med organom za reševanje CNS ter člani in opazovalci kolegija za reševanje o vseh ustreznih pripombah ali nadomestnih ukrepih za odpravo bistvenih ovir, ki jih CNS predlaga v skladu s členom 16(3) Uredbe (EU) 2021/23;

(e)

pripravi se osnutek skupnih odločitev o opredelitvi bistvenih ovir za rešljivost in ukrepih za obravnavo ali odpravo takih ovir v skladu s členom 17(1), točke (a), (b) in (c), Uredbe (EU) 2021/23;

(f)

dokončno se oblikujejo skupne odločitve o opredelitvi bistvenih ovir za rešljivost in ukrepih za obravnavo ali odpravo takih ovir v skladu s členom 17(1), točke (a), (b) in (c), Uredbe (EU) 2021/23;

(g)

CNS se sporočijo skupne odločitve o opredelitvi bistvenih ovir za rešljivost in ukrepih za obravnavo ali odpravo takih ovir v skladu s členom 17(1), točke (a), (b) in (c), Uredbe (EU) 2021/23.

3.   Organ za reševanje CNS pregleda in posodobi časovni razpored za skupno odločitev o opredelitvi bistvenih ovir, da se v njem odraža podaljšanje postopka skupnega odločanja, kadar CNS predloži pripombe in predlaga kakršne koli nadomestne ukrepe za obravnavo ali odpravo bistvenih ovir za rešljivost v skladu s členom 16(3) Uredbe (EU) 2021/23.

4.   Organ za reševanje CNS pri pripravi časovnega razporeda za opredelitev bistvenih ovir upošteva pogoje za sodelovanje opazovalcev, kot so določeni v pisnih dogovorih in postopkih kolegija za reševanje iz člena 4(4) Uredbe (EU) 2021/23.

5.   Organ za reševanje CNS sporoči CNS tiste vidike časovnega razporeda za skupno odločitev o opredelitvi bistvenih ovir, ki predvidevajo vključitev CNS.

Člen 26

Posvetovanje in posredovanje poročila CNS

1.   Organ za reševanje CNS v skladu s členom 16(1) Uredbe (EU) 2021/23 pripravi osnutek poročila o bistvenih ovirah za rešljivost ter ga pošlje pristojnemu organu CNS in ESMA.

2.   Ko dokončuje poročilo, organ za reševanje CNS upošteva prejete pripombe in mnenja o osnutku poročila.

3.   Ko poročilo dokonča, ga predloži CNS in kolegiju za reševanje.

4.   Organ za reševanje CNS kolegiju za reševanje sporoči začetek štirimesečnega obdobja v skladu s členom 16(3) Uredbe (EU) 2021/23, v katerem lahko CNS predlaga ukrepe za odpravo bistvenih ovir za rešljivost.

Člen 27

Predložitev pripomb CNS in posvetovanje z organi

1.   Kadar CNS organu za reševanje CNS v štirih mesecih od datuma prejema poročila v skladu s členom 16(3) Uredbe (EU) 2021/23 predlaga nadomestne ukrepe za odpravo bistvenih ovir za rešljivost, organ za reševanje CNS te ukrepe brez nepotrebnega odlašanja, v vsakem primeru pa v desetih delovnih dneh, posreduje drugim članom in opazovalcem kolegija za reševanje.

2.   Organ za reševanje CNS pri razpošiljanju nadomestnih ukrepov, ki jih predloži CNS, določi rok za predložitev pripomb članov kolegija za reševanje.

3.   Če člani kolegija za reševanje ne predložijo pripomb do roka iz odstavka 2, organ za reševanje CNS domneva, da ti člani nimajo pripomb o nadomestnih ukrepih, ki jih je predložila CNS, in ravna v skladu s tem.

4.   Organ za reševanje CNS brez nepotrebnega odlašanja pošlje vse pripombe, ki jih je predložil član kolegija za reševanje, vsem drugim članom kolegija za reševanje in z njimi razpravlja o predlaganih ukrepih, ki jih je predložila CNS za odpravo bistvenih ovir za rešljivost.

5.   Organ za reševanje CNS in člani kolegija za reševanje ustrezno razpravljajo o morebitnem učinku predlaganih ukrepov na CNS, na vse države članice, v katerih CNS deluje, in na Unijo kot celoto, ter ga preučijo.

Člen 28

Priprava skupnih odločitev o opredelitvi bistvenih ovir za rešljivost in ukrepih za obravnavo ali odpravo takih ovir

1.   Organ za reševanje CNS ob upoštevanju rezultata dialoga iz člena 27(5) te uredbe pripravi osnutek skupnih odločitev o opredelitvi bistvenih ovir za rešljivost in ukrepih za obravnavo ali odpravo takih ovir.

2.   V vsakem osnutku skupne odločitve se navede vse naslednje:

(a)

ime CNS, na katero se skupna odločitev nanaša in za katero se uporablja;

(b)

imena organa za reševanje CNS in članov kolegija za reševanje, ki sprejmejo skupno odločitev;

(c)

imena opazovalcev, kadar so bili ti opazovalci vključeni v postopek skupnega odločanja v skladu s pogoji za sodelovanje opazovalcev, kot so določeni v pisnih dogovorih in postopkih kolegija za reševanje;

(d)

povzetek mnenj, ki so jih izrazili organi, s katerimi se je opravilo posvetovanje v postopku skupnega odločanja;

(e)

sklicevanja na veljavno zakonodajo Unije in nacionalno zakonodajo v zvezi s pripravo, dokončnim oblikovanjem in uporabo skupne odločitve;

(f)

datum skupne odločitve;

(g)

opredelitev bistvenih ovir za rešljivost;

(h)

ocena ukrepov, ki jih predlaga CNS, na podlagi člena 16(3) Uredbe (EU) 2021/23;

(i)

ukrepi, določeni v skladu s členom 16(4) Uredbe (EU) 2021/23 in navedeni v členu 16(7) navedene uredbe, o katerih se dogovorijo organ za reševanje CNS in člani kolegija za reševanje, ter rok, v katerem morajo zadevni subjekti obravnavati te ukrepe;

(j)

kadar organ za reševanje CNS ne sprejme ukrepov, ki jih predlaga CNS, ali jih sprejme le delno, obrazložitev, kako so ukrepi, ki jih je predlagala CNS, ocenjeni kot neprimerni za odpravo bistvenih ovir za rešljivost in kako bi ukrepi iz točke (i) tega odstavka učinkovito zmanjšali ali odpravili takšne ovire.

Člen 29

Sprejemanje skupnih odločitev o opredelitvi bistvenih ovir za rešljivost in ukrepih za obravnavo ali odpravo takih ovir

1.   Organ za reševanje CNS članom in opazovalcem kolegija za reševanje brez nepotrebnega odlašanja pošlje osnutek skupnih odločitev o opredelitvi bistvenih ovir za rešljivost in ukrepih za obravnavo ali odpravo takih ovir, opisanih v členu 17(1), točke (a), (b) in (c), Uredbe (EU) 2021/23, pri čemer določi rok, do katerega morajo člani kolegija za reševanje z glasovalnimi pravicami predložiti svoje pisno soglasje k navedenim skupnim odločitvam v skladu s členom 8(6) te uredbe.

2.   Po prejemu osnutka skupnih odločitev člani kolegija za reševanje z glasovalnimi pravicami, ki odločitvam ne nasprotujejo, v roku iz odstavka 1 pošljejo svoje pisno soglasje organu za reševanje CNS.

3.   Vsako končno skupno odločitev sestavljajo dokument o skupni odločitvi, pripravljen v skladu s členom 28 te uredbe, pisna soglasja iz odstavka 2 tega člena in soglasje organa za reševanje CNS. Zagotovi se vsem članom kolegija za reševanje.

4.   Organ za reševanje CNS članom kolegija za reševanje sporoči skupne odločitve o opredelitvi bistvenih ovir za rešljivost in ukrepih za obravnavo ali odpravo takih ovir.

Člen 30

Sporočanje skupnih odločitev o opredelitvi bistvenih ovir za rešljivost in ukrepih za obravnavo ali odpravo takih ovir CNS

1.   Organ za reševanje CNS o skupnih odločitvah o opredelitvi bistvenih ovir za rešljivost in ukrepih za obravnavo ali odpravo takih ovir pravočasno obvesti upravljalni organ CNS, v vsakem primeru pa do roka, določenega v časovnem razporedu za skupno odločitev o opredelitvi bistvenih ovir. Organ za reševanje CNS o sporočilu obvesti člane in opazovalce kolegija za reševanje.

2.   Kadar so nekateri ukrepi, sprejeti v skladu s členom 16(7) Uredbe (EU) 2021/23, naslovljeni na subjekte, ki niso CNS, organ za reševanje CNS zagotovi, da sam ali pristojni organi teh subjektov upravljalnim organom navedenih subjektov v njihovi pristojnosti pravočasno in v vsakem primeru do roka, določenega v časovnem razporedu za skupno odločitev o opredelitvi bistvenih ovir, predložijo zadevne dele skupne odločitve o ukrepih za obravnavo bistvenih ovir za rešljivost.

3.   Organ za reševanje CNS lahko po potrebi s CNS razpravlja o podrobnostih vsebine in uporabe skupnih odločitev o opredelitvi bistvenih ovir za rešljivost in ukrepih za obravnavo ali odpravo takih ovir, opisanih v členu 17(1), točke (a), (b) in (c), Uredbe (EU) 2021/23.

Člen 31

Spremljanje uporabe skupnih odločitev

1.   Organ za reševanje CNS sporoči morebiten rezultat razprave iz člena 30(3) te uredbe kolegiju za reševanje.

2.   Organ za reševanje CNS sporoči morebiten rezultat razprave iz člena 30(2) te uredbe organu za reševanje katere koli druge CNS, centralnih depotnih družb ali kreditnih institucij, ki so del iste skupine ali s katerimi ima CNS interoperabilno povezavo.

3.   Organ za reševanje CNS in, kjer je ustrezno, člani kolegija za reševanje spremljajo uporabo skupnih odločitev o opredelitvi bistvenih ovir za rešljivost in ukrepih za obravnavo ali odpravo takih ovir, ki so pomembne za vsakega od subjektov iz odstavka 2, za katere so odgovorni, odvisno od primera.

Člen 32

Postopek v primeru, da skupna odločitev o ukrepih za obravnavo bistvenih ovir za rešljivost ni sprejeta

Če skupna odločitev o ukrepih za obravnavo bistvenih ovir za rešljivost ni sprejeta, kot je določeno v členu 17(8) Uredbe (EU) 2021/23, se odločitev, ki jo sprejme organ za reševanje CNS, nemudoma sporoči kolegiju za reševanje v pisni obliki, in sicer z dokumentom, ki vključuje vse naslednje:

(a)

ime organa za reševanje CNS, ki sprejme odločitev;

(b)

ime CNS in subjektov, na katere se skupna odločitev nanaša in za katere se uporablja;

(c)

sklicevanja na veljavno zakonodajo Unije in nacionalno zakonodajo v zvezi s pripravo, dokončnim oblikovanjem in uporabo odločitve;

(d)

datum odločitve;

(e)

opredelitev bistvenih ovir za rešljivost;

(f)

ukrepe, opredeljene v skladu s členom 16(7) Uredbe (EU) 2021/23, ki jih sprejme organ za reševanje CNS, in rok, do katerega je treba te ukrepe obravnavati;

(g)

kadar organ za reševanje CNS ne sprejme ukrepov, ki jih predlaga CNS, ali jih sprejme le delno, obrazložitev, kako so ukrepi, ki jih je predlagala CNS, ocenjeni kot neprimerni za odpravo bistvenih ovir za rešljivost in kako bi ukrepi iz točke (f) tega odstavka učinkovito zmanjšali ali odpravili bistvene ovire za rešljivost;

(h)

imena članov kolegija za reševanje, ki sodelujejo v postopku skupnega odločanja o opredelitvi bistvenih ovir za rešljivost in ukrepih za obravnavo ali odpravo takih ovir, skupaj s povzetkom mnenj, ki so jih izrazili ti člani, in informacijami o vprašanjih, ki so privedla do nestrinjanja;

(i)

pripombe organa za reševanje CNS o mnenjih, ki so jih izrazili člani kolegija za reševanje, zlasti o vprašanjih, ki so privedla do nestrinjanja;

(j)

možnost, da kateri koli član kolegija za reševanje z glasovalno pravico ta vprašanja predloži ESMA v skladu s členom 19 Uredbe (EU) št. 1095/2010.

Člen 33

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. marca 2023

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 22, 22.1.2021, str. 1.

(2)  Uredba (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L 201, 27.7.2012, str. 1).

(3)  Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84).


21.6.2023   

SL

Uradni list Evropske unije

L 158/48


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/1193

z dne 14. marca 2023

o dopolnitvi Uredbe (EU) 2021/23 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje opredeljujejo vsebino načrta reševanja

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2021/23 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2020 o okviru za sanacijo in reševanje centralnih nasprotnih strank ter spremembi uredb (EU) št. 1095/2010, (EU) št. 648/2012, (EU) št. 600/2014, (EU) št. 806/2014 in (EU) 2015/2365 ter direktiv 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2007/36/ES, 2014/59/EU in (EU) 2017/1132 (1) ter zlasti člena 12(9), četrti pododstavek, Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Organi za reševanje bi morali pri pripravi načrtov reševanja upoštevati vse elemente iz člena 12(7), točke (a) do (s), Uredbe (EU) 2021/23. Standardi za vsebino načrtov reševanja bi morali biti dovolj podrobni, da se zagotovi, da so načrti reševanja ciljno usmerjeni in koristni za izvajanje strategij reševanja, hkrati pa omogočajo zadostno prožnost, da se upoštevajo nacionalni pravni okviri na področju insolvenčnega prava ter narava in kompleksnost klirinških poslov CNS.

(2)

Čeprav bi bilo treba v načrt reševanja vključiti vse elemente, ki podrobneje opredeljujejo vsebino načrtov reševanja in jih ureja člen 12 Uredbe (EU) 2021/23, bi moral organ za reševanje zagotoviti, da se ti elementi ustrezno odražajo v načrtu reševanja ob upoštevanju posebnih značilnosti centralne nasprotne stranke (CNS), kot sta narava in kompleksnost klirinških poslov, ki jih izvaja.

(3)

Povzetek ključnih elementov načrta reševanja iz člena 12(7), točka (a), Uredbe (EU) 2021/23 bi moral biti jedrnat in osredotočen, hkrati pa bi moral vsebovati zadostna pojasnila, da se zajamejo ključni elementi načrta, ki jih je treba razkriti CNS. S povzetkom bi morale biti CNS seznanjene s ključnimi ukrepi, ki bi jih morale biti sposobne izvesti, in podatki, ki bi jih morale imeti možnost predložiti. Povzetek bi se moral osredotočiti na primere, v katerih bi lahko navedeni načrt pomembno vplival na načrtovanje sanacije in kriznega upravljanja CNS, ter pojasniti, kaj se pričakuje od CNS v zvezi s sodelovanjem v fazi reševanja in ukrepi, ki bi lahko vplivali na funkcije CNS.

(4)

Za zagotovitev splošne ustreznosti in sorazmernosti načrta reševanja bi moral načrt reševanja vsebovati scenarije in strategije reševanja. Organ za reševanje bi moral imeti na voljo instrumente v obliki različnih vrst možnih scenarijev, vključno s kombinacijami teh scenarijev, da se pripravijo ustrezni in primerni scenariji za CNS, ter seznam ključnih vidikov, ki jih je treba upoštevati pri pripravi strategij reševanja za scenarije reševanja.

(5)

Da bi se upoštevale posebne značilnosti veljavnega nacionalnega pravnega okvira na področju insolvenčnega prava, bi morali imeti organi za reševanje prožnost, da skrbno preučijo nekatere vidike načrtovanja reševanja, kot je mehanizem iz člena 60 Uredbe (EU) 2021/23, ter morebitne razlike med razvrstitvijo upnikov v skladu z nacionalnimi insolvenčnimi postopki in vrstnim redom za kritje izgub iz te uredbe. To splošno prožnost dokazuje ta uredba, ki zagotavlja elemente, ki jih je treba upoštevati v načrtu reševanja, brez poseganja v zahtevano prožnost v skladu z Uredbo (EU) 2021/23. Elementi, določeni v tej uredbi, organu za reševanje prav tako ne preprečujejo, da določi druge vidike, ki jih je treba upoštevati v načrtu reševanja.

(6)

Da bi zagotovili učinkovito izvajanje načrta reševanja in ga olajšali, je bistveno, da se, kadar je organ za reševanje nekatere vidike CNS ocenil drugače, kot jih je CNS sama ocenila v okviru načrta sanacije, take razlike upoštevajo glede na morebiten vpliv na hitro izvajanje načrta reševanja. Če se ugotovijo kakršne koli razlike, bi jih moral organ za reševanje upoštevati v načrtu reševanja in jih oceniti, da bi razumeli njihov morebitni učinek na izvajanje načrta reševanja.

(7)

Za zagotovitev, da se lahko načrti reševanja po potrebi učinkovito in pravočasno izvedejo, je bistveno, da organi za reševanje „preverijo“ uporabo načrtovanega načrta reševanja, kolikor je to mogoče, s podrobnim preskušanjem procesov in postopkov. Takšno preskušanje bi moralo vključevati pošiljanje elektronskih sporočil in informacij za zagotovitev, da so vsi vnaprej načrtovani ukrepi v zvezi s tem, kako in kdaj sprejeti določene ukrepe ter kako in kdaj zbrati določene informacije, izvedljivi v stresnih razmerah in da se morebitne ugotovljene ovire odpravijo, da se v največji možni meri zagotovi upoštevanje ocenjenih časovnih okvirov.

(8)

Za zagotovitev, da ključni zaposleni ostanejo v CNS v fazi reševanja, bi moral organ za reševanje poskusiti oceniti in vnaprej določiti strukture spodbud, ki jih je treba uporabiti, po možnosti ne le v povezavi s prihodnjimi dobički CNS, temveč tudi z neposrednimi prejemki, ter razmisliti o tem, kako zagotoviti zadostno število zaposlenih z upoštevanjem kratkoročnih zaposlitev, izmenjav, začasnih dodelitev zaposlenih ali svetovalnih ureditev za zaposlene, kjer je to ustrezno, tako da bi CNS imele pristojnosti, ki jih potrebujejo.

(9)

Za zagotovitev hitrega in učinkovitega sodelovanja z organi, na katerih področja pristojnosti bi vplival propad CNS, in ki so zastopani v kolegiju za reševanje, kot je opredeljen v členu 4 Uredbe (EU) 2021/23, bi moral organ za reševanje pripraviti in redno preskušati ureditve za obveščanje kolegija za reševanje in sporočanje vseh relevantnih informacij.

(10)

Ta uredba temelji na osnutku regulativnih tehničnih standardov, ki ga je Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) po posvetovanju z Evropskim odborom za sistemska tveganja predložil Komisiji.

(11)

ESMA je o osnutku regulativnih tehničnih standardov, na katerem temelji ta uredba, opravil javna posvetovanja, analiziral morebitne povezane stroške in koristi ter zaprosil za mnenje interesno skupino za vrednostne papirje in trge, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (2) –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ocena kvantifikacije

Organ za reševanje oceni, kako so ali bi lahko bili pri pripravi načrta reševanja različni vidiki načrta reševanja kvantitativno opredeljeni, ter pojasni, kako in v kolikšni meri je bila za določen vidik načrta reševanja opravljena kvantitativna ocena. Kadar organ za reševanje ugotovi, da v zvezi s posebnim vidikom načrta reševanja kvantitativna ocena ni ustrezna ali ni mogoča, bi bilo treba to navesti v načrtu reševanja.

Člen 2

Povzetek ključnih elementov načrta reševanja

Organ za reševanje pri pripravi povzetka ključnih elementov načrta reševanja v skladu s členom 12(7), točka (a), Uredbe (EU) 2021/23 zagotovi, da so v načrt reševanja vključeni vsaj naslednji elementi:

(a)

ključni elementi vzpostavljenih strategij reševanja in osnovni glavni scenariji v okviru načrta reševanja, pri čemer se razlikuje med dogodki, povezanimi z neizpolnitvijo obveznosti, dogodki, ki niso povezani z neizpolnitvijo obveznosti, in kombinacijo obeh;

(b)

kratek povzetek ključnih elementov načrta reševanja v zvezi z vsako od točk člena 12(7), točke (b) do (s), Uredbe (EU) 2021/23 s poudarkom na vidikih, relevantnih za CNS, in sicer:

(i)

ključnih ukrepih, ki bi jih CNS morale biti sposobne izvesti;

(ii)

podatkih, ki bi jih CNS morala imeti možnost predložiti;

(iii)

vseh vidikih načrta, ki bodo verjetno pomembno vplivali na načrtovanje sanacije in kriznega upravljanja CNS.

Člen 3

Povzetek bistvenih sprememb

Organ za reševanje pri pripravi povzetka bistvenih sprememb načrta reševanja v skladu s členom 12(7), točka (b), Uredbe (EU) 2021/23 zagotovi, da načrt reševanja vključuje bistvene spremembe vsaj v zvezi z naslednjimi elementi:

(a)

trgi, na katerih deluje CNS, poslovnimi področji, ki se štejejo za ključna za CNS, in klirinškimi storitvami, ki jih ponuja CNS;

(b)

dogovori o interoperabilnosti CNS ali odvisnostmi CNS, vključno s ponudniki storitev CNS;

(c)

kapitalom in kapitalsko strukturo CNS, vključno z zneski predhodno financiranih lastnih namenskih sredstev;

(d)

bonitetnimi zahtevami CNS, vključno s spremembami metodologij jamstvenega sklada, okvirov za upravljanje kritja in likvidnostnega tveganja, naložbenih politik, politik zavarovanja s premoženjem in poravnave;

(e)

nebonitetnimi zahtevami CNS, vključno z organizacijskimi vidiki, kot so organizacijska struktura, neprekinjeno poslovanje in zunanje izvajanje, ter bistvenimi spremembami pravil vodenja poslov CNS, vključno s sestavo članstva CNS in spremembami v zvezi z ločevanjem in prenosljivostjo;

(f)

strukturo lastništva CNS in strukturami spodbud upraviteljev;

(g)

scenariji in strategijami reševanja.

Člen 4

Kritične funkcije

Organ za reševanje pri pripravi opisa, kako bi bile lahko kritične funkcije CNS pravno in ekonomsko ločene od njenih drugih funkcij v skladu s členom 12(7), točka (c), Uredbe (EU) 2021/23 zagotovi, da so v načrt reševanja vključeni vsaj naslednji elementi:

(a)

opis funkcij, ki jih organ za reševanje šteje za kritične;

(b)

če obstajajo bistvene razlike v primerjavi s seznamom kritičnih funkcij iz načrta sanacije, podroben opis glavnih razlogov, zakaj je organ za reševanje različno ocenil kritične funkcije, pomembni učinki takšne različne ocene in kako bi to lahko vplivalo na rešljivost CNS;

(c)

opis glavnih odvisnosti med kritičnimi funkcijami in kritičnimi odvisnostmi ter ključnih notranjih in zunanjih ureditev in procesov, vključno z dejavnostmi, postopki IT, seznamom ključnih uslužbencev in ponudnikov glavnih storitev, ki so potrebni, da CNS še naprej opravlja svoje kritične funkcije, ali vseh drugih vidikov, ki bi jih bilo treba upoštevati zaradi morebitnega prenosa nekaterih ali vseh dejavnosti CNS na drugo infrastrukturo finančnega trga ali premostitveno CNS, kadar je to del predlagane strategije reševanja;

(d)

opis, kako bi bilo mogoče kritične funkcije ločiti od nekritičnih funkcij v gospodarskem, operativnem in pravnem smislu, vključno s podrobnostmi o tem, kako je organ za reševanje ocenil pomembne učinke take ločitve na deležnike, vključno s:

(i)

pomembnimi učinki na nize pobotov za klirinške člane, kadar so transakcije razdeljene na različne silose CNS ali druge CNS;

(ii)

pomembnimi učinki na dejavnosti ali pravnimi učinki razdelitve poslov na različne CNS ter učinki na klirinške člane, stranke in posredne stranke, kadar jih je mogoče opredeliti;

(iii)

pomembnimi učinki na izračun zahtev glede zavarovanja s premoženjem in zlasti gibljivega kritja, kadar jih je mogoče opredeliti, ter tem, kako bi ločitev vplivala na zavarovanje s premoženjem, ki ga zahtevajo klirinški člani, stranke in posredne stranke;

(iv)

oceno cene prenosa takih transakcij, kadar jo je mogoče opredeliti;

(e)

povzetek, kako lahko predlagani pristop CNS k ločevanju ali neločevanju kritičnih funkcij CNS od njenih drugih funkcij vpliva na oceno rešljivosti CNS;

(f)

razporeditev kritičnih funkcij na opredeljene pravne subjekte in glavna poslovna področja CNS.

Člen 5

Časovni okvir za izvajanje

1.   Organ za reševanje pri pripravi ocene časovnega okvira za izvajanje načrta reševanja v skladu s členom 12(7), točka (d), Uredbe (EU) 2021/23 zagotovi, da so v načrt reševanja vključeni vsaj naslednji elementi:

(a)

seznam ukrepov, ki bi jih organ za reševanje predvidel, in po potrebi navedba, ali ti ukrepi izhajajo iz uporabe načrta sanacije;

(b)

seznam predvidenih korakov z dodeljenimi časovnimi okviri, ki jih mora organ za reševanje sprejeti za izvajanje vsakega pomembnega vidika načrta reševanja, in opredelitev ustreznih korakov za tako izvajanje, vključno z ocenjenim časovnim razporedom za oceno vsake strategije reševanja in njene uporabnosti;

(c)

opis, kako je v načrtu reševanja predvidena obnovitev finančnih sredstev CNS, vključno s tistimi, ki izhajajo iz načrta sanacije, in ocenjeni časovni okvir za različne ukrepe za obnovitev finančnih sredstev CNS.

2.   Organ za reševanje zagotovi, da so časovni okviri iz odstavka 1:

(a)

primerni in relevantni, kot je razvidno iz opisa, kako je organ za reševanje ocenil izvedljivost in verodostojnost predvidenih korakov in dodeljenih časovnih okvirov v načrtu reševanja;

(b)

redno testirani, vsaj ob pripravi načrta reševanja, nato pa po vseh pomembnih spremembah;

(c)

učinkoviti, in sicer ob upoštevanju procesov in postopkov, vključno z uporabo predlog.

Člen 6

Ocena rešljivosti

Organ za reševanje pri pripravi podrobnega opisa ocene rešljivosti, ki se vključi v načrt reševanja v skladu s členom 12(7), točka (e), Uredbe (EU) 2021/23 zagotovi, da so v načrt reševanja vključeni vsaj naslednji elementi:

(a)

ugotovitve ocene rešljivosti, vključno vsaj s tem, ali se CNS šteje za rešljivo ali ne, na podlagi ugotovitev organa za reševanje v skladu s členom 15(2) Uredbe (EU) 2021/23;

(b)

opis, kako je organ za reševanje ocenil, v kolikšni meri je CNS rešljiva, če ni predvidena nobena od shem financiranja iz člena 15(1), točke (a), (b) in (c), Uredbe (EU) 2021/23;

(c)

opis utemeljitve organa za reševanje za preučitev izvedljivosti uporabe instrumentov za reševanje na način, ki izpolnjuje cilje reševanja;

(d)

opis ocen organa za reševanje v zvezi z informacijami, prejetimi od CNS v skladu s členom 15(3) Uredbe (EU) 2021/23, s podrobnim opisom, ali se organ za reševanje strinja z oceno CNS, da ni ovir;

(e)

opis s podrobnostmi o tem, kdaj in kako je organ za reševanje nazadnje ocenil rešljivost;

(f)

opis razpoložljivosti predvidenih sredstev in pravic CNS ter ali bi bila takšna sredstva na voljo za uporabo pri reševanju ali pa bi takšno uporabo ali prenos takih sredstev lahko ovirali ali preprečili preostali interesi neposrednih in posrednih udeležencev v teh sredstvih ali pravne omejitve, kot je pravni mehanizem, s katerim se zagotovi zavarovanje s premoženjem, vključno s tem, ali je zavarovanje s premoženjem zagotovljeno kot pravica iz naslova jamstva, zastavna pravica ali s prenosom lastniške pravice;

(g)

opis vseh zadev, ki jih mora organ za reševanje upoštevati pri ocenjevanju rešljivosti CNS, kot je določeno v oddelku C Priloge k Uredbi (EU) 2021/23.

Člen 7

Ovire za rešljivost

Organ za reševanje pri pripravi opisa vseh ukrepov, ki so na podlagi člena 16 Uredbe (EU) 2021/23 potrebni za obravnavo ali odpravo ovir za rešljivost, ki se vključijo v načrt reševanja v skladu s členom 12(7), točka (f), Uredbe (EU) 2021/23 zagotovi, da so v načrt reševanja vključeni vsaj naslednji elementi:

(a)

kadar je bila ugotovljena pomembna ovira, opisni povzetek ukrepov, ki se zahtevajo v skladu s členom 16 Uredbe (EU) 2021/23, za opredelitev vseh potrebnih sprememb v strukturi, dejavnostih ali okvirih upravljanja tveganj in finančnih sredstvih CNS ali kakršnih koli ukrepov za izboljšanje rešljivosti CNS ter časovni okvir za dokončanje zahtevanih sprememb;

(b)

opis vseh ovir, obravnavanih ali odpravljenih v skladu s členom 16 Uredbe (EU) 2021/23, v obdobju dveh let pred trenutnim pregledom ovir v skladu s členom 15 navedene uredbe.

Člen 8

Določitev vrednosti in tržljivosti kritičnih funkcij in sredstev

Organ za reševanje pri pripravi opisa postopkov za določitev vrednosti in tržljivosti kritičnih funkcij in sredstev, ki se vključijo v načrt reševanja v skladu s členom 12(7), točka (g), Uredbe (EU) 2021/23 zagotovi, da so v načrt reševanja vključeni vsaj naslednji elementi:

(a)

opis metode za določitev vrednosti in tržljivosti kritičnih funkcij in sredstev, kot so glavna poslovna področja, dejavnosti in sredstva CNS, s poudarkom na vidikih, ki bi lahko vplivali na vrednotenje, kot so nestanovitnost na trgu, nedostopnost in/ali negotovost tržnih cen, časovne omejitve in pravna vprašanja;

(b)

opis glavnih razlogov, zaradi katerih je organ za reševanje različno ocenil metodologijo vrednotenja, in morebitnih pomembnih učinkov take razlike, če metoda, opisana v točki (a), bistveno odstopa od metodologije vrednotenja, ki se uporablja v okviru načrta sanacije.

Člen 9

Zahteve glede informacij

Organ za reševanje pri pripravi opisa zahtev glede informacij v skladu s členom 12(7), točka (h), Uredbe (EU) 2021/23 zagotovi, da so v načrt reševanja vključeni vsaj naslednji elementi:

(a)

opis ureditev med organom za reševanje in CNS, ki zagotavljajo dostop do informacij in njihovo izmenjavo, ter kako bo CNS vzdrževala informacijske sisteme in kontrole, ki lahko organu za reševanje takoj zagotovijo in dajo na voljo ustrezne podatke in informacije; takšne ureditve vključujejo postopke za posodabljanje informacij in zagotavljanje standardiziranih posodobitev v primeru bistvenih sprememb;

(b)

seznam informacij, ki se zahtevajo v skladu s členom 13 Uredbe (EU) 2021/23, in opis, kako je CNS predvidela, da se te informacije redno posodabljajo in so vedno na voljo organu za reševanje.

Člen 10

Kako bi se lahko financirali ukrepi za reševanje

Organ za reševanje pri pripravi obrazložitve v zvezi s financiranjem ukrepov za reševanje v skladu s členom 12(7), točka (i), Uredbe (EU) 2021/23 zagotovi, da so v načrt reševanja vključeni vsaj naslednji elementi:

(a)

opis finančnih sredstev, ki so predvidena kot potrebna v okviru načrta reševanja, pri čemer se potrebe po financiranju solventnosti jasno ločijo od potreb po financiranju likvidnosti, vključno s splošnimi opisi morebitnih finančnih sredstev, ki bodo verjetno potrebna za izvajanje strategije reševanja, vključno z vsakim relevantnim scenarijem reševanja;

(b)

če pred začetkom reševanja CNS niso bile izvršene vse pogodbene obveznosti in druge ureditve, predhodna ocena morebitnih težav z izpolnjevanjem takih obveznosti in ureditev v zvezi s sredstvi za financiranje ukrepov za reševanje ter ali lahko taka opredeljena vprašanja negativno vplivajo na možnost pravočasnega doseganja ciljev reševanja;

(c)

opis morebitnih virov financiranja reševanja, vključno z glavnimi pogoji financiranja, bistvenimi predpogoji za njihovo uporabo, časovnim razporedom njihove razpoložljivosti in vsemi zahtevami glede zavarovanja s premoženjem, če so predhodno na voljo;

(d)

opis in analiza, kako in kdaj lahko CNS zaprosi za posojilo centralne banke, v skladu z zahtevo, da načrti reševanja ne bi smeli predvidevati dostopa do posojila centralne banke pod nestandardnimi pogoji;

(e)

opis in opredelitev sredstev, ki bi se lahko uporabila, in ali se pričakuje, da se bodo štela za zavarovanje s premoženjem, ter kako lahko takšno pričakovanje glede uporabe sredstev ustvari obremenitve, zlasti v zvezi z vrednostjo in uporabo takih sredstev.

Člen 11

Strategije in scenariji reševanja

Organ za reševanje pri pripravi podrobnega opisa strategij in scenarijev reševanja v skladu s členom 12(7), točka (j), Uredbe (EU) 2021/23 zagotovi, da so v načrt reševanja vključeni vsaj naslednji elementi:

(a)

vsaj devet scenarijev načrta reševanja, ki temeljijo na matriki za pripravo scenarijev načrta reševanja, kot so določeni v Prilogi, ali seznam scenarijev načrta reševanja, ki zajemajo vse „vrste scenarijev“ iz Priloge, kadar je to ustrezno za CNS, ki so lahko zasnovani drugače;

(b)

opis scenarijev reševanja, izbranih na podlagi ocene organa za reševanje ob upoštevanju posebnih značilnosti in stopnje kompleksnosti CNS, ter vseh dodatnih scenarijev, zasnovanih v načrtu reševanja;

(c)

organ za reševanje mora vključiti instrumente za kvantitativno oceno za vsako vrsto scenarijev, po možnosti glede na dostop do podatkov, ki se bodo uporabili za ustvarjanje kvantitativnih učinkov za scenarije reševanja; kadar podatki niso na voljo in jih ni mogoče pridobiti z razumnimi prizadevanji, organ za reševanje izvede in v načrtu upošteva kvantitativno oceno instrumentov, kolikor je to mogoče, vključno s podrobnostmi o tem, v kolikšni meri je bila za določen scenarij opravljena kvantitativna ocena;

(d)

opis izbranih strategij reševanja za scenarije reševanja, v katerih so navedene naslednje točke:

(i)

podroben opis glavne strategije reševanja, ki je bila izbrana, in če je izbranih več strategij, kako se njihova uporaba razlikuje, ali bi se za njihovo izvajanje uporabljali različni časovni okviri, in ključna strateška analiza, na kateri temeljijo različne izbire izbranih strategij reševanja;

(ii)

podroben opis, kako je organ za reševanje preizkusil predvidene strategije iz načrta reševanja, vključno s tem, kako je bila upoštevana odpornost predvidenih strategij na podlagi izbranega scenarija in ali bi se lahko pojavile težave ali ovire, in če je tako, kako so bile zmanjšane s pregledom izbrane strategije in scenarija;

(iii)

podroben opis pogojev, ki jih organ za reševanje oceni pri odločanju o izvedbi intervencije v okviru strategije reševanja, skupaj s predvidenimi instrumenti za reševanje;

(iv)

podroben opis, kako strategija reševanja upošteva vpliv na neposredne in posredne udeležence v CNS ter odvisnosti, kot so druge povezane infrastrukture finančnih trgov in mesta trgovanja;

(v)

podroben opis učinkov različnih ukrepov za reševanje v okviru strategij reševanja, kot so instrumenti za reševanje, s katerimi bi se razdelili nizi pobotov, in tudi opis, kako bi to lahko vplivalo na druge vidike delovanja CNS, kot so zahteve glede likvidnosti in zavarovanja s premoženjem, ter druge vrste instrumentov za reševanje, vključno z instrumentom prodaje poslovanja ali odpisom ali konverzijo;

(vi)

podroben opis, kako strategija reševanja upošteva in zagotavlja kontinuiteto pravnih in tehničnih ureditev CNS ter kako načrt podpira prenos njenih funkcij, vključno z vnaprejšnjim dogovorom z drugimi infrastrukturami finančnih trgov ali zadevnimi ponudniki storitev.

Člen 12

Kritične odvisnosti

Organ za reševanje pri pripravi opisa kritičnih odvisnosti iz člena 12(7), točka (k), Uredbe (EU) 2021/23 zagotovi, da so v načrt reševanja vključeni vsaj naslednji elementi:

(a)

opis vseh ugotovljenih kritičnih odvisnosti v okviru načrta reševanja;

(b)

če ugotovljene odvisnosti iz točke (a) vključujejo kakršne koli bistvene razlike v primerjavi s seznamom kritičnih odvisnosti iz načrta sanacije, podroben opis glavnih razlogov, zaradi katerih je organ za reševanje različno ocenil kritične odvisnosti, in vse pomembne posledice za uporabo načrta reševanja zaradi različnih ocen kritičnih odvisnosti in kako lahko to vpliva na rešljivost CNS;

(c)

opis različnih vrst subjektov z odvisnostjo od CNS, vključno s seznamom vseh zadevnih deležnikov, vključno z neposrednimi in posrednimi udeleženci CNS, po možnosti za opredelitev lastnikov, ponudnikov finančnih storitev, kot so ponudniki likvidnosti, poravnalne banke ali zastopniki, platforme, investicijski zastopniki, banke, skrbniki in drugi ponudniki storitev, vključno s ponudniki storitev IT in ponudniki podatkov, ter povezane infrastrukture finančnih trgov, ter njihov pomen za postopek reševanja;

(d)

opis ocene subjektov iz točke (c) z odvisnostjo od CNS, pri čemer se navede njihov pomen za CNS, zlasti zakaj bi se šteli za kritične ali ne, in ali je sposobnost CNS, da še naprej opravlja svoje kritične funkcije, odvisna od teh subjektov;

(e)

opis ureditev zunanjega izvajanja ponudnikom kritičnih storitev, ki zajemajo del osnovne dejavnosti CNS, tudi kadar drug subjekt izvaja določanje cen in zagotavlja sisteme za kliring, izračun kritja ali druge bistvene dele poslovanja CNS;

(f)

opis, kako so bili subjekti, za katere je bilo ugotovljeno, da imajo kritično odvisnost s CNS v skladu s točko (a), ocenjeni ter kako so bila zmanjšana in obravnavana vsa ugotovljena tveganja, vključno s pravno izvršljivostjo in regulativnimi omejitvami ureditev, kot sta poravnava in pobot, da se zagotovi neprekinjeno delovanje pri reševanju;

(g)

opis, kako so bile v načrtu reševanja zmanjšane vse pomembne težave, ker izvajalec kritičnih storitev, oddanih v zunanje izvajanje, morda ne izpolnjuje obveznosti iz dogovorov o zunanjem izvajanju;

(h)

opis, kako je v načrtu reševanja upoštevan potencialni učinek uporabe instrumentov za reševanje na katero koli interoperabilno CNS, ki zajema prenos pozivov k denarnemu plačilu za reševanje ali odbitka dobička iz gibljivega kritja prek dogovora o interoperabilnosti;

(i)

opis možnih učinkov na druge infrastrukture finančnih trgov, povezane s CNS, vključno z oceno pomena udeležbe CNS v teh subjektih, med drugim, ali bi reševanje CNS lahko povzročilo širjenje negativnih učinkov prek infrastruktur finančnih trgov, če bi sprožili postopke v primeru neizpolnjevanja obveznosti v infrastrukturah finančnega trga ali ostalim podjetjem onemogočili dostop do infrastruktur finančnega trga.

Člen 13

Kritične odvisnosti znotraj skupine

Organ za reševanje pri pripravi opisa kritičnih odvisnosti znotraj skupine v skladu s členom 12(7), točka (l), Uredbe (EU) 2021/23 zagotovi, da so v načrt reševanja vključeni vsaj naslednji elementi:

(a)

opis skupine, ki ji CNS pripada, in seznam subjektov v skupini, s katerimi je CNS povezana, ocena, katere subjekte v skupini je treba obravnavati kot kritične odvisnosti znotraj skupine, ter opis odvisnosti znotraj skupine, opredeljenih v načrtu reševanja;

(b)

če take ugotovljene odvisnosti vključujejo kakršne koli bistvene ugotovljene razlike v primerjavi s seznamom kritičnih odvisnosti znotraj skupine iz načrta sanacije in, kadar obstajajo razlike, podroben opis glavnih razlogov, zaradi katerih je organ za reševanje različno ocenil kritične odvisnosti znotraj skupine, in morebitni pomembni učinki zaradi različne ocene ter kako lahko to vpliva na rešljivost CNS, če sploh;

(c)

opis učinka ukrepov za reševanje na druga poslovna področja kritičnih subjektov znotraj skupine in kritičnih pravnih subjektov, tudi če bi ukrepi za reševanje vplivali na zmožnost drugega subjekta za nadaljnje poslovanje;

(d)

opis, kako bi lahko zadevni subjekti znotraj skupine zagotovili finančno podporo, bodisi vnaprej dogovorjeno bodisi prostovoljno;

(e)

opis pravne izvršljivosti ali regulativnih omejitev, ki bi lahko vplivale na odvisnosti znotraj skupine;

(f)

opis blažilnih ukrepov, povezanih z navedenimi kritičnimi odvisnostmi znotraj skupine, ki bodo zagotovili neprekinjeno delovanje pri reševanju, kot je potrebno za ohranitev kontinuitete kritičnih funkcij CNS.

Člen 14

Zagotavljanje določenih funkcij CNS

Organ za reševanje pri pripravi opisa, kako se določene funkcije CNS zagotavljajo v skladu s členom 12(7), točka (m), Uredbe (EU) 2021/23 zagotovi, da načrt reševanja vključuje vsaj opise naslednjih elementov:

(a)

vsakega od bistvenih operativnih postopkov in sistemov ter opis, kako oceniti in vzdrževati takšne bistvene dejavnosti in sisteme z zagotavljanjem opredeljenih možnosti stalnega dostopa do infrastruktur, procesov in operativnih ureditev, da se ohrani neprekinjeno delovanje operativnih postopkov CNS, kot so navedeni v členu 12(7), točka (m), Uredbe (EU) 2021/23, in ključne rezultate ocene;

(b)

opredeljenih možnosti za ohranitev finančne odpornosti;

(c)

opredeljenih možnosti za zagotovitev ohranitve pogodbenih sporazumov, vključno s pogodbenimi klavzulami o odpornosti, klavzulami, na katere reševanje ne vpliva, in omejitvami pravic do odpovedi pri reševanju;

(d)

opredeljenih možnosti za zagotovitev ohranitve notranjih dogovorov v fazi reševanja, vključno s strukturami primerljivih tržnih cen in nadaljnjim dostopom do operativnih sredstev;

(e)

različnih ureditev, ki so že bile sklenjene v okviru načrta reševanja za zagotovitev kontinuitete delovanja operativnih postopkov, navedenih v členu 12(7), točka (m), Uredbe (EU) 2021/23, med reševanjem;

(f)

kako bi načrt reševanja omogočil CNS, da z uporabo opredeljenih možnosti še naprej zagotavlja neprekinjene kritične klirinške storitve, tudi z uporabo začasnih rešitev, kot je kupec ali premostitvena institucija, ki uporablja obstoječe osebje in infrastrukturo, ali, kadar takih rešitev ni mogoče razviti vnaprej, seznam možnosti, ki se lahko uporabijo pri reševanju, in seznam informacij, potrebnih za pripravo takih ureditev in dogovorov v kratkem času.

Člen 15

Kako pridobiti informacije, potrebne za izvedbo vrednotenja

Organ za reševanje pri pripravi opisa, kako pridobiti informacije, potrebne za izvedbo vrednotenja v skladu s členom 12(7), točka (n), Uredbe (EU) 2021/23 zagotovi, da načrti reševanja vključujejo vsaj opise naslednjih elementov:

(a)

kako je predvideno, da bosta organ za reševanje in neodvisni cenilec pridobila informacije, potrebne za izvedbo vrednotenja iz člena 24 Uredbe (EU) 2021/23;

(b)

informacij in postopkov, da se v ustreznem času in na ustrezen način zagotovi razpoložljivost informacij za namene vrednotenja, zlasti v skladu z naslovom V, Poglavje II, Uredbe (EU) 2021/23, in za tržljivost, zlasti v skladu z zahtevami glede trženja za instrumente prodaje poslovanja in premostitvene CNS;

(c)

kako CNS zbira, hrani, strukturira, organizira in posodablja ustrezne tržne podatke ter kako se ti tržni podatki, relevantni za načrt reševanja, pripravijo in potrdijo čim bližje datumu vrednotenja;

(d)

kako CNS pripravlja in redno posodablja računovodske izkaze in regulativno poročanje ter kako so takšne finančne informacije pripravljene, podrobno opredeljene in potrjene čim bližje datumu vrednotenja ter kako je dokazano, da so vrednotenja sredstev in obveznosti popolna;

(e)

kako naj bi raven podrobnosti informacij zadostovala, da organ za reševanje in neodvisni cenilec ukrepata v skladu z načrtom reševanja, in sicer z določitvijo zahtev glede ravni razdrobljenosti, ki je potrebna za vrednotenje, tudi kadar morajo informacije vključevati podrobnosti o pozicijah po posameznih postavkah ali portfeljih, poslih in zavarovanju s premoženjem ter lastnem kapitalu CNS;

(f)

pravil, ključne metodologije, predpostavk in ocene, ki jih CNS uporablja za pripravo računovodskih izkazov in regulativnega poročanja;

(g)

kako so informacije organizirane, označene in strukturirane ter kako jih lahko organ za reševanje in neodvisni cenilec učinkovito in varno uporabita in analizirata, da ima organ za reševanje informacije, potrebne za sprejetje ukrepov v okviru načrta reševanja.

Člen 16

Ocena učinka na zaposlene

Organ za reševanje pri pripravi ocene učinka na zaposlene v skladu s členom 12(7), točka (o), Uredbe (EU) 2021/23 zagotovi, da se v načrtu reševanja upoštevajo vsaj naslednji elementi:

(a)

opis različnih vrst zaposlenih in kategorizacije načina obveščanja in upravljanja različnih vrst zaposlenih v primeru reševanja ter ocenjenega učinka načrta na različne vrste zaposlenih v CNS;

(b)

opis, kako ublažiti izgubo kritičnih zaposlenih pred reševanjem in kako v postopku reševanja ustvariti učinkovite spodbude za ohranitev ključnih zaposlenih, opredeljenih na podlagi njihove vrednosti in pomembnosti v fazi reševanja; med vidike, ki jih je treba upoštevati, spadajo: (i) vsi regulativni postopki, ki jih je treba upoštevati pri reševanju, (ii) ocene predvidene učinkovitosti struktur spodbud, (iii) možnost sprememb pogodb o zaposlitvi, pogojev in organizacije v fazi reševanja ter (iv) ocena vseh s tem povezanih stroškov obdržanja ključnih zaposlenih ali zaposlovanja, vključno z oceno vseh s tem povezanih stroškov ob upoštevanju ustreznih nacionalnih pravil o nadomestilih in povračilih med reševanjem;

(c)

opis načrta za komunikacijo z zaposlenimi, vključno z opisom predvidenih postopkov za posvetovanje z zaposlenimi med postopkom reševanja, ob upoštevanju vseh nacionalnih pravil in sistemov za dialog s socialnimi partnerji, vodstvom, lastniki in sindikati zaposlenih.

Člen 17

Načrt sporočanja

Organ za reševanje pri pripravi opisa načrta sporočanja v skladu s členom 12(7), točka (p), Uredbe (EU) 2021/23 zagotovi, da načrti reševanja vključuje vsaj opise naslednjih elementov:

(a)

načrta sporočanja, v katerem je določeno naslednje:

(i)

kdo obvešča medije in javnost;

(ii)

kdaj je treba obveščati medije in javnost;

(iii)

kaj je treba sporočiti, da se zagotovijo samo javne informacije o načrtu reševanja v skladu z Uredbo (EU) 2021/23;

(b)

operativnih ureditev in postopkov načrta sporočanja, meril za uporabo komunikacijske strategije, ustreznosti načrta sporočanja in načina, kako načrt uresničuje cilj zagotavljanja, da se z načrtom sporočanja in razkrivanja CNS uspe doseči pregledno delovanje;

(c)

podrobnosti o razlikovanju med zakonsko zahtevanimi uradnimi obvestili in prostovoljno opravljeno komunikacijo z opisom, kako je načrt reševanja upošteval različne regulativne zahteve za razkritje informacij, zlasti kadar bi take informacije lahko vplivale na kritične storitve na finančnem trgu in kadar je CNS družba, ki kotira na borzi, ali je v lasti družbe, ki kotira na borzi;

(d)

kako so bili v načrtu reševanja ocenjeni morebitni pomembni negativni tržni odzivi na reševanje CNS in kako načrt predvideva ublažitev takih potencialno negativnih tržnih odzivov pri razkrivanju informacij.

Člen 18

Bistvene dejavnosti in sistemi

Organ za reševanje pri pripravi opisa bistvenih dejavnosti in sistemov v skladu s členom 12(7), točka (q), Uredbe (EU) 2021/23 zagotovi, da načrt reševanja vključuje vsaj opise naslednjih elementov:

(a)

bistvenih dejavnosti in sistemov, opredeljenih v načrtu reševanja;

(b)

kadar se opredeljene dejavnosti in sistemi bistveno razlikujejo od bistvenih dejavnosti in sistemov, opredeljenih v načrtu sanacije, opis glavnih razlogov, zakaj je organ za reševanje različno ocenil bistvene dejavnosti in sisteme, vse pomembne učinke zaradi različne ocene in kako lahko to vpliva na rešljivost CNS;

(c)

kako so takšne bistvene dejavnosti in sistemi opredeljeni, uporabljenih meril in pragov za njihovo razlikovanje od drugih dejavnosti in sistemov CNS, ki se ne štejejo za bistvene dejavnosti in sisteme.

Člen 19

Obveščanje kolegija za reševanje

Organ za reševanje pri pripravi opisa ureditev za obveščanje kolegija za reševanje s členom 12(7), točka (r), Uredbe (EU) 2021/23 zagotovi, da načrt reševanja vključuje vsaj opise naslednjih elementov:

(a)

postopkov in procesov, ki jih je treba upoštevati pri obveščanju kolegija za reševanje, zlasti informacije o distribucijskih seznamih, predlogah dokumentov in časovnih okvirih o tem, kako in kdaj obvestiti kolegij za reševanje;

(b)

postopkov za posodabljanje distribucijskih seznamov;

(c)

ureditev za preskušanje postopka obveščanja kolegija za reševanje, vključno z informacijami o obsegu in časovnih presledkih takih preizkusov in postopkov za odpravo morebitnih pomanjkljivosti, kot so napake, nesporazumi ali zamude.

Člen 20

Ukrepi za lažjo prenosljivost pozicij in povezanih sredstev

Organ za reševanje pri pripravi opisa ukrepov za lažjo prenosljivost pozicij in povezanih sredstev v skladu s členom 12(7), točka (s), Uredbe (EU) 2021/23 zagotovi, da načrt reševanja vključuje vsaj opise naslednjih elementov:

(a)

ocene, ali je možna prenosljivost pozicij in povezanih sredstev na drugo CNS, vključno z oceno izvedljivosti in verjetnega izida ter oceno razmer, v katerem prenosljivost ali prenos na koncu ni mogoč;

(b)

kako CNS hrani ustrezne podatke o pozicijah na zbirnih in ločenih računih strank v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (3) ter kako lahko zagotovi podrobnosti o virih in sistemih, vzpostavljenih za vzdrževanje posodobljenih informacij, ki bi jih bilo mogoče hitro zagotoviti v postopku reševanja, da se zagotovi, da se lahko pozicije strank, kadar jih je mogoče identificirati, v CNS identificirajo in potencialno uspešno prenesejo;

(c)

ukrepov za olajšanje prenosljivosti pozicij in povezanih sredstev klirinških članov in strank CNS, ki ne izpolnjuje obveznosti, s CNS, ki ne izpolnjuje obveznosti, na drugo CNS ali premostitveno CNS.

Člen 21

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. marca 2023

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 22, 22.1.2021, str. 1.

(2)  Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84).

(3)  Uredba (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L 201, 27.7.2012, str. 1).


PRILOGA

O SCENARIJIH, KI JIH JE TREBA VKLJUČITI V NAČRT REŠEVANJA CNS

Vrste scenarijev

(Člen 12(3), točka (a), in 12(7), točka (j) Uredbe (EU) 2021/23)

Dejavniki za opis vrste scenarijev

(Člen 12(3), točka (a), in 12(7), točka (j) Uredbe (EU) 2021/23)

Scenarij neizpolnitve obveznosti – neuspešno reševanje, kadar CNS nima zadostnih sredstev in instrumentov za uspešno sanacijo

Priprava scenarija, kadar CNS ni v celoti obravnavala likvidnostnih primanjkljajev ali vzpostavila dogovorov o porazdelitvi izgub, ki v celoti obravnavajo nekrite kreditne izgube. Zato sredstva in instrumenti za sanacijo ne zadostujejo za pokrivanje izgub in obnovitev finančnih sredstev v skladu z minimalnimi regulativnimi zahtevami.

Scenarij neizpolnitve obveznosti – neuspešne ureditve porazdelitve izgub

Priprava scenarija, kadar ureditve porazdelitve izgub CNS, določene v načrtu sanacije, ne delujejo, kot je bilo predvideno, zato načrtovani viri ali instrumenti v času sanacije niso na voljo ali niso na voljo v zadostni meri.

Scenarij neizpolnitve obveznosti – več klirinških članov ne izpolnjuje svojih obveznosti v okviru sanacijskih ukrepov CNS

Priprava scenarija, kadar več klirinških članov ne izpolnjuje svojih obveznosti v okviru sanacijskih ukrepov CNS. Če je skupina neuspešnih klirinških članov dovolj velika ali če njihovo neizpolnjevanje obveznosti povzroči splošno izgubo zaupanja v CNS, CNS morda ne more nadaljevati z dejavnostmi.

Scenarij neizpolnitve obveznosti – časovni razpored ukrepov za reševanje

Priprava scenarija, kadar zadevni organi določijo, da bi bilo treba reševanje začeti pred uporabo nekaterih ureditev ali instrumentov v okviru načrta sanacije CNS. Po tem scenariju so zadevni organi ugotovili, da lahko uporaba ureditev ali instrumentov za sanacijo v prevladujočih tržnih razmerah ogrozi finančno stabilnost in/ali kontinuiteto kritičnih funkcij.

Scenarij, ki ni povezan z neizpolnitvijo obveznosti – naložbena tveganja

Priprava scenarija, kadar bi lahko nastale izgube iz naložb začetnega kritja ali sredstev jamstvenega sklada, na primer, če investicijska nasprotna stranka propade. CNS bo morda morala kriti takšne izgube, če jih instrumenti za porazdelitev izgub iz pravil CNS ne krijejo drugače. Izgube bi lahko nastale tudi zaradi naložb lastnih finančnih sredstev CNS, vključno s predhodno financiranimi lastnimi namenskimi sredstvi in dodatnim zneskom predhodno financiranih lastnih namenskih sredstev. Do izgub naložb lahko pride nenadoma.

Scenarij, ki ni povezan z neizpolnitvijo obveznosti – propad ponudnikov storitev

Priprava scenarija, kadar bi CNS zaradi propada skrbniške, depotne, plačilne ali poravnalne banke, plačilnega sistema, sistema poravnave vrednostnih papirjev ali drugega subjekta, ki opravlja podobne storitve, lahko izgubila pravočasen dostop do svojih sredstev, postala nezmožna pobiranja kritij ali nezmožna preoblikovati nedenarna zavarovanja ali naložbe v gotovino. To bi lahko CNS povzročilo likvidnostne in/ali solventnostne izzive, odvisno od narave ali posledic propada in časa, ki je potreben za ponovno pridobitev dostopa do sredstev.

Scenarij, ki ni povezan z neizpolnitvijo obveznosti – dogodki operativnega tveganja

Priprava scenarija, kadar finančne izgube ali likvidnostni izzivi izhajajo iz vrste operativnih napak, kot so človeške napake, odpoved informacijske tehnologije, goljufije, kibernetski incidenti ali nedelovanje prodajalcev ali ponudnikov storitev. CNS lahko utrpi operativne izgube neposredno (primarne izgube) ali zaradi pravnih ukrepov drugih, na katere vpliva dogodek (sekundarne izgube). Dogodki operativnega tveganja se lahko zgodijo nenadoma, vendar se lahko nekatere izgube, zlasti sekundarne izgube, v celoti pokažejo čez več let.

Scenarij, ki ni povezan z neizpolnitvijo obveznosti – finančne izgube (celovite ureditve za porazdelitev izgub za skrbništvo in naložbene izgube, ki jih CNS utrpi zaradi dejavnosti kliringa in poravnave)

Priprava scenarija, kadar CNS nima zadostnih finančnih sredstev ali instrumentov za kritje izgub, ki niso povezane z neizpolnitvijo obveznosti (vključno z izgubami, ki izhajajo iz pravnih tveganj, vključno s pravnimi, regulativnimi, izvršilnimi ali pogodbenimi kaznimi, ki bi lahko povzročile znatne izgube ali negotovost za CNS in za katere lahko traja dolgo, da se pokažejo). V tem scenariju bi bile izgube, ki niso povezane z neizpolnitvijo obveznosti, večje od kapitala in pogojnih sredstev CNS (npr. zavarovanja, jamstva nadrejenega podjetja). Druga možnost je, da v primeru, ko bi morali tudi klirinški člani CNS kriti izgube, skupna razpoložljiva sredstva ne bi zadostovala za kritje izgub in/ali za obnovitev kapitala na zahtevani minimum.

Priprava scenarija, kadar se ureditve CNS za kritje (posebnih) izgub, ki niso povezane z neizpolnitvijo obveznosti, iz načrta sanacije ne morejo uporabiti ali ne delujejo, kot je bilo predvideno. Zato načrtovani viri ali instrumenti v času sanacije sploh niso na voljo ali niso na voljo v zadostnem obsegu.

Priprava scenarija, kadar klirinški člani CNS ne izpolnjujejo svojih obveznosti v okviru sanacijskih ukrepov CNS. V tem scenariju klirinški člani ne izpolnjujejo veljavnih obveznosti porazdelitve izgub ali obnovitve.

Priprava scenarija, kadar delničarji CNS ne podpirajo sanacijskih ukrepov CNS. Po tem scenariju nadrejena družba ali drugi delničarji CNS ne krijejo izgub CNS, ki niso povezane z neizpolnitvijo obveznosti in niso porazdeljene drugam, in/ali niso pripravljeni dokapitalizirati CNS, ne glede na to, ali obstaja pogodbena obveznost, jamstvo nadrejenega podjetja ali podoben dogovor za zagotavljanje finančnih sredstev ali ne.

Priprava scenarija, kadar zadevni organi določijo, da bi bilo treba reševanje začeti pred uporabo nekaterih ureditev ali instrumentov za sanacijo ali pred likvidacijo CNS. Po tem scenariju so ureditve sanacije in likvidacije CNS skladne z načeli za infrastrukture finančnih trgov, vendar so zadevni organi ugotovili, da lahko njihova uporaba v prevladujočih tržnih razmerah ogrozi finančno stabilnost in/ali kontinuiteto kritičnih funkcij.

Dogodek(-i), ki povzroči(-jo) sočasne izgube, ki so ali niso nastale zaradi neizpolnitve obveznosti – ta scenarij obravnava stanje, v katerem so sočasne izgube, ki so ali niso nastale zaradi neizpolnitve obveznosti, posledica enega samega dogodka ali več dogodkov, ki se zgodijo v skrajšanem časovnem obdobju

Priprava scenarija, kadar obstajajo posebni subjekti, ki so pomembni viri izgub, ki so ali niso nastale zaradi neizpolnitve obveznosti, pri čemer so lahko relevantni posebni scenariji, v okviru katerih se analizirajo učinki dogodkov, povezanih z neizpolnitvijo obveznosti, ki vplivajo na te subjekte.

Upoštevanje primerov, ko bi izgube, ki niso nastale zaradi neizpolnjevanja obveznosti, krili klirinški člani, kar bi vplivalo na širjenje izgub, in ko obstajajo bistvene razlike med različnimi kombinacijami dogodkov, ki so ali niso povezani z neizpolnitvijo obveznosti, glede razpoložljivih instrumentov, uporabe instrumentov, potmi izgub ali vplivov na deležnike.


21.6.2023   

SL

Uradni list Evropske unije

L 158/62


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/1194

z dne 20. junija 2023

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2022/2346 glede prehodnih določb za nekatere izdelke brez predvidenega medicinskega namena iz Priloge XVI k Uredbi (EU) 2017/745 Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2017/745 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2017 o medicinskih pripomočkih, spremembi Direktive 2001/83/ES, Uredbe (ES) št. 178/2002 in Uredbe (ES) št. 1223/2009 ter razveljavitvi direktiv Sveta 90/385/EGS in 93/42/EGS (1) ter zlasti člena 1(2) v povezavi s členom 9(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 2(1) in (2) Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2022/2346 (2) določa prehodne določbe za izdelke, za katere se opravljajo klinične raziskave ali pri katerih mora pri ugotavljanju skladnosti sodelovati priglašeni organ. Člen 2(3) navedene izvedbene uredbe določa tudi posebne prehodne določbe za izdelke, za katere velja certifikat, ki ga je izdal priglašeni organ v skladu z Direktivo Sveta 93/42/EGS (3).

(2)

Uredba (EU) 2023/607 Evropskega parlamenta in Sveta (4) je podaljšala prehodno obdobje iz Uredbe (EU) 2017/745 za nekatere medicinske pripomočke, vključno s tistimi, za katere velja certifikat, ki ga je izdal priglašeni organ v skladu z Direktivo 93/42/EGS, in sicer do 31. decembra 2027 ali 31. decembra 2028, odvisno od razreda tveganja pripomočka.

(3)

Zaradi doslednosti in pravne varnosti za gospodarske subjekte bi bilo treba prehodne določbe iz Izvedbene uredbe (EU) 2022/2346 za izdelke, za katere velja certifikat, ki ga je izdal priglašeni organ v skladu z Direktivo 93/42/EGS, uskladiti z določbami iz Uredbe (EU) 2017/745, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) 2023/607.

(4)

V zvezi z izdelki, za katere velja certifikat, ki ga je izdal priglašeni organ v skladu z Direktivo 93/42/EGS, velja posebna prehodna določba iz Izvedbene uredbe (EU) 2022/2346. Ta določba, ki se uporablja od 22. decembra 2022, omogoča, da se navedeni izdelki pod določenimi pogoji dajo na trg ali v uporabo, tudi če je certifikat že potekel. Kolikor za take izdelke ne veljajo podaljšane prehodne določbe iz Uredbe (EU) 2017/745, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) 2023/607, bi bilo treba možnost, da se še naprej dajejo na trg ali v uporabo, tudi če je certifikat, ki ga je izdal priglašeni organ v skladu z Direktivo 93/42/EGS, že potekel, določiti kot posebno prehodno določbo v tej uredbi. Za zagotovitev skladnosti bi morali biti izpolnjeni veljavni pogoji iz člena 120 Uredbe (EU) 2017/745, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) 2023/607.

(5)

Da bi se čim bolj zmanjšalo prekrivanje z ugotavljanjem skladnosti medicinskih pripomočkov, za katere velja certifikat, ki ga je izdal priglašeni organ v skladu z Direktivo 93/42/EGS, ter tako zmanjšala breme za priglašene organe in tveganje pomanjkanja pripomočkov, bi bilo treba prehodne določbe iz Izvedbene uredbe (EU) 2022/2346 za izdelke, za katere se opravljajo klinične raziskave ali pri katerih mora pri ugotavljanju skladnosti sodelovati priglašeni organ, podaljšati za 18 oziroma 30 mesecev.

(6)

Prehodne določbe iz Izvedbene uredbe (EU) 2022/2346 za izdelke, za katere se opravljajo klinične raziskave ali pri katerih mora pri ugotavljanju skladnosti sodelovati priglašeni organ, se uporabljajo od 22. junija 2023. Da bi za navedene izdelke takoj veljale podaljšane prehodne določbe, bi se morale ustrezne določbe iz te uredbe uporabljati od istega datuma. Posebne prehodne določbe iz Izvedbene uredbe (EU) 2022/2346 za izdelke, za katere velja certifikat, ki ga je izdal priglašeni organ v skladu z Direktivo 93/42/EGS, se uporabljajo od 22. decembra 2022. Da bi za navedene izdelke nemoteno veljale podaljšane prehodne določbe in glede na to, da posebni pogoji iz te uredbe zagotavljajo kontinuiteto z določbami, ki so se uporabljale prej, bi se morala tudi ustrezna določba iz te uredbe uporabljati od 22. junija 2023. Zato bi bilo treba od datuma začetka uporabe spremenjene določbe iz te uredbe prejšnjo določbo o uporabi od 22. decembra 2022 črtati iz Izvedbene uredbe (EU) 2022/2346.

(7)

Da bi se gospodarskim subjektom omogočil hiter dostop do podaljšanih prehodnih določb iz te uredbe in njihovo izvajanje, bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

(8)

Izvedbeno uredbo (EU) 2022/2346 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(9)

Opravljeno je bilo posvetovanje s Koordinacijsko skupino za medicinske pripomočke.

(10)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za medicinske pripomočke –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izvedbena uredba (EU) 2022/2346 se spremeni:

(1)

člen 2 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se spremeni:

(i)

v prvem pododstavku se datum „22. junija 2028“ nadomesti z datumom „31. decembra 2029“;

(ii)

v tretjem pododstavku se datum „22. junija 2026“ nadomesti z datumom „31. decembra 2027“;

(iii)

četrti pododstavek se nadomesti z naslednjim:

„Z odstopanjem od prvega pododstavka se lahko od 1. januarja 2028 do 31. decembra 2029 da na trg ali v uporabo le izdelek, ki izpolnjuje pogoje iz navedenega pododstavka, če sta priglašeni organ in proizvajalec podpisala pisni sporazum o izvedbi ugotavljanja skladnosti v skladu z oddelkom 4.3, drugi pododstavek, Priloge VII k Uredbi (EU) 2017/745.“;

(b)

odstavek 2 se spremeni:

(i)

v prvem pododstavku se datum „22. junija 2025“ nadomesti z datumom „31. decembra 2028“;

(ii)

drugi pododstavek se nadomesti z naslednjim:

„Z odstopanjem od prvega pododstavka se lahko od 1. januarja 2027 do 31. decembra 2028 da na trg ali v uporabo le izdelek, ki izpolnjuje pogoje iz navedenega pododstavka, če sta priglašeni organ in proizvajalec podpisala pisni sporazum o izvedbi ugotavljanja skladnosti v skladu z oddelkom 4.3, drugi pododstavek, Priloge VII k Uredbi (EU) 2017/745.“;

(c)

odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.   Izdelek, za katerega je veljal certifikat, ki ga je izdal priglašeni organ v skladu z Direktivo 93/42/EGS ter je potekel po 26. maju 2021 in pred 20. marcem 2023, ter v zvezi s katerim niso izpolnjeni pogoji iz člena 120(2), drugi pododstavek, točka (a) ali (b), Uredbe (EU) 2017/745, se lahko da na trg ali v uporabo do datumov iz člena 120(3a) Uredbe (EU) 2017/745 tudi po izteku veljavnosti certifikata, če so izpolnjeni pogoji iz člena 120(3c), (3d) in (3e) Uredbe (EU) 2017/745.“

;

(2)

v členu 3(2) se črta drugi stavek.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 22. junija 2023.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. junija 2023

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 117, 5.5.2017, str. 1.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/2346 z dne 1. decembra 2022 o določitvi skupnih specifikacij za skupine izdelkov brez predvidenega medicinskega namena iz Priloge XVI k Uredbi (EU) 2017/745 Evropskega parlamenta in Sveta o medicinskih pripomočkih (UL L 311, 2.12.2022, str. 60).

(3)  Direktiva Sveta 93/42/EGS z dne 14. junija 1993 o medicinskih pripomočkih (UL L 169, 12.7.1993, str. 1).

(4)  Uredba (EU) 2023/607 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2023 o spremembi uredb (EU) 2017/745 in (EU) 2017/746 v zvezi s prehodnimi določbami za nekatere medicinske pripomočke in in vitro diagnostične medicinske pripomočke (UL L 80, 20.3.2023, str. 24).


21.6.2023   

SL

Uradni list Evropske unije

L 158/65


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/1195

z dne 20. junija 2023

o določitvi pravil glede podrobnosti in oblike informacij, ki jih dajo na voljo države članice o rezultatih uradnih preiskav v zvezi s primeri kontaminacije s proizvodi ali snovmi, ki niso odobreni za uporabo v ekološki pridelavi

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 (1) ter zlasti člena 29(8), točka (b), Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2018/848 določa, da morajo pristojni organi držav članic dokumentirati rezultate preiskav in ukrepe, ki so jih sprejele v primeru prisotnosti proizvodov in snovi, ki niso odobreni za uporabo v ekološki pridelavi v skladu s členom 9(3), prvi pododstavek, navedene uredbe. V skladu s členom 29(6) Uredbe (EU) 2018/848 morajo države članice z drugimi državami članicami in Komisijo deliti informacije o vseh ukrepih, ki so jih sprejele za oblikovanje najboljših praks, in o vseh nadaljnjih ukrepih za preprečevanje prisotnosti proizvodov in snovi, ki niso odobreni za uporabo v ekološki pridelavi.

(2)

Člen 29(9) Uredbe (EU) 2018/848 od držav članic zahteva, da prek računalniškega sistema, ki ga da na voljo Komisija, elektronsko pošljejo ustrezne informacije o primerih kontaminacije z neodobrenimi proizvodi ali snovmi.

(3)

Da bi se izognili podvajanju načinov, na katere države članice Komisiji in drugim državam članicam pošiljajo vse informacije, ki jih zahteva Uredba (EU) 2018/848, bi se lahko podrobnosti in oblika za sporočanje informacij iz člena 29(6) navedene uredbe uporabile tudi za pošiljanje informacij iz člena 29(9) navedene uredbe. Države članice bi morale v ta namen uporabljati informacijski sistem za ekološko kmetovanje (OFIS).

(4)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za ekološko pridelavo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Podrobnosti in oblika informacij o uradnih preiskavah, najboljših praksah in nadaljnjih ukrepih glede kontaminacije z neodobrenimi proizvodi in snovmi

Države članice uporabljajo informacijski sistem za ekološko kmetovanje (v nadaljnjem besedilu: OFIS) in predlogo iz Priloge k tej uredbi za dajanje na voljo drugim državam članicam in Komisiji dokumentiranih rezultatov uradnih preiskav, opravljenih v skladu s členom 29(1), točka (a), Uredbe (EU) 2018/848, in vseh ukrepih, ki so jih sprejeli pristojni organi za oblikovanje najboljših praks, ter nadaljnjih ukrepih za preprečevanje prisotnosti proizvodov in snovi, ki niso odobreni v ekološki pridelavi v skladu s členom 9(3), prvi pododstavek, navedene uredbe.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. junija 2023

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 150, 14.6.2018, str. 1.


PRILOGA

Predloga OFIS iz člena 1

DEL I

Informacije o rezultatih uradnih preiskav iz člena 29(1), točka (a), Uredbe (EU) 2018/848 in ukrepih za preprečevanje prisotnosti proizvodov in snovi, ki niso odobreni za uporabo v ekološki pridelavi:

1.

Sklic na uradne preiskave ali po potrebi sklic na primere

2.

Ime ekološkega proizvoda ali proizvoda iz preusmeritve ali drugega vzorčenega materiala:

(a)

 

Hrana

Krma

Rastlinski material

Tla

Drugo (navedite)

(b)

 

Oznaka KN nomenklature proizvodov

3.

Količina kontaminiranih proizvodov (v kilogramih, litrih ali, kjer je ustrezno, po številu enot):

4.

Ime odkritih neodobrenih proizvodov ali snovi:

5.

Količina odkritih neodobrenih proizvodov ali snovi:

Ali je ugotovljena kontaminacija nad mejno vrednostjo ostankov, določeno z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005  (1) ?

Da

Ne

Ni relevantno (n. r.)

6.

Točka v dobavni verigi, kjer je bila odkrita prisotnost neodobrenih proizvodov ali snovi:

Pridelava

Samo v primeru pridelave rastlin

Pred spravilom pridelka

Po spravilu pridelka

Priprava

Predelava/ohranjanje

Pakiranje

Zakol, razkosavanje, čiščenje ali mletje

Distribucija

Skladiščenje

Dajanje v promet

Prodaja na drobno

Prodaja na debelo

Uvoz

Mejna kontrolna točka

Točka sprostitve v prosti promet

Izvoz

Proizvod je:

Pakiran

V razsutem stanju

7.

Vir in vzrok prisotnost neodobrenih proizvodov ali snovi:

Izvajalec dejavnosti je uporabil proizvode ali snovi, ki niso odobreni v ekološki pridelavi

Zanašanje škropiva s proizvodi ali snovmi, ki niso odobreni v ekološki pridelavi

Mešanje ekoloških proizvodov ali proizvodov iz preusmeritve z neekološkimi proizvodi ali proizvodi iz preusmeritve

Prodaja neekoloških proizvodov ali proizvodov iz preusmeritve kot ekoloških

Izvajalec dejavnosti ni sprejel previdnostnih ukrepov iz člena 28(1) Uredbe (EU) 2018/848

Pomanjkanje sledljivosti

Do kontaminacije je prišlo v predhodni fazi dobavne verige (navedite, v kateri, če je znano)

Vir in vzrok kontaminacije nista bila ugotovljena (navedite razlog)

Drugo (navedite)

8.

Sprejeti ukrepi

Trženje ali uporaba proizvodov sta prepovedana v skladu s členom 29(2) Uredbe (EU) 2018/848:

Da

Ne

Ni relevantno (n. r.)

[dodatne neobvezne informacije]

9.

Druge informacije:

DEL II

Najboljše prakse

Predložite letni pregled najboljših praks, dokumentiranih v vaši državi članici tekom prejšnjega leta v skladu s členom 29(6) Uredbe (EU) 2018/848 za preprečevanje prisotnosti proizvodov in snovi, ki niso odobreni za uporabo v ekološki pridelavi.

 

Opomba:

Informacije o primerih kontaminacije s proizvodi ali snovmi, ki niso odobreni za uporabo v ekološki pridelavi v zadevni državi članici v skladu s členom 9(3) Uredbe (EU) 2018/848

Države članice lahko uporabijo predlogo iz dela I, da Komisiji vsako leto do 31. marca pošljejo informacije o primerih kontaminacije, ki jih je v preteklem letu odkril pristojni organ, ali kadar je to ustrezno, nadzorni organ ali izvajalec nadzora pri izvajanju uradnega nadzora v skladu s členom 38 Uredbe (EU) 2018/848 ali uradnih preiskav v skladu s členom 29 navedene uredbe.

Informacije o primerih kontaminacije, za katere uradna preiskava ni bila zaključena do 31. decembra, je treba poslati v prihodnjem letu.


(1)  Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 z dne 23. februarja 2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS (UL L 70, 16.3.2005, str. 1). Uporablja se samo za hrano in krmo.


SKLEPI

21.6.2023   

SL

Uradni list Evropske unije

L 158/69


SKLEP SVETA (EU) 2023/1196

z dne 16. junija 2023

o spremembi Sklepa 1999/70/ES o zunanjih revizorjih nacionalnih centralnih bank glede zunanjega revizorja centralne banke Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Protokola št. 4 o Statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, ter zlasti člena 27.1 Protokola,

ob upoštevanju Priporočila Evropske centralne banke z dne 24. aprila 2023 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta (ECB/2023/12) (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Revizijo računovodskih izkazov Evropske centralne banke (ECB) in nacionalnih centralnih bank držav članic, katerih valuta je euro, morajo opravljati neodvisni zunanji revizorji, ki jih priporoči Svet ECB in potrdi Svet Evropske unije.

(2)

Mandat družbe KPMG kot zunanjega revizorja centralne banke Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta je po dogovoru strank prenehal. Zaradi tega je treba imenovati zunanjega revizorja za poslovno leto 2023.

(3)

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta je za svojega zunanjega revizorja za poslovna leta 2023 do 2027 izbrala družbo Deloitte Audit Ltd.

(4)

Svet ECB je za zunanjega revizorja centralne banke Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta za poslovna leta 2023 do 2027 priporočil družbo Deloitte Audit Ltd.

(5)

Glede na priporočilo Sveta ECB bi bilo treba Sklep Sveta 1999/70/ES (2) ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V členu 1 Sklepa 1999/70/ES se odstavek 15 nadomesti z naslednjim:

„15.   Družba Deloitte Audit Ltd se odobri kot zunanji revizor centralne banke Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta za poslovna leta 2023 do 2027.“.

Člen 2

Ta sklep začne učinkovati z dnem uradne obvestitve.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na Evropsko centralno banko.

V Luxembourgu, 16. junija 2023

Za Svet

predsednica

E. SVANTESSON


(1)  UL C 156, 3.5.2023, str. 1.

(2)  Sklep Sveta 1999/70/ES z dne 25. januarja 1999 o zunanjih revizorjih nacionalnih centralnih bank (UL L 22, 29.1.1999, str. 69).


21.6.2023   

SL

Uradni list Evropske unije

L 158/71


IZVEDBENI SKLEP SVETA (EU) 2023/1197

z dne 19. junija 2023

o dovoljenju Poljski, da v skladu s členom 19 Direktive 2003/96/ES uporabi znižano stopnjo trošarin za težko kurilno olje, zemeljski plin, premog in koks, ki se uporabljajo kot gorivo za ogrevanje

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2003/96/ES z dne 27. oktobra 2003 o prestrukturiranju okvira Skupnosti za obdavčitev energentov in električne energije (1) ter zlasti člena 19 Direktive,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Poljska je z dopisom z dne 3. januarja 2023 zaprosila za dovoljenje, da v skladu s členom 19 Direktive 2003/96/ES uporabi znižane stopnje trošarine za težko kurilno olje, zemeljski plin, premog in koks, ki se uporabljajo kot goriva za ogrevanje, ki so nižje od najnižjih ravni obdavčitve iz člena 9 navedene direktive. Dodatne informacije in pojasnila v podporo zahtevku so poljski organi predložili 15. februarja 2023. Zaprosili so, da bi dovoljenje veljalo za obdobje šestih mesecev, od 1. januarja 2023 do 30. junija 2023.

(2)

Po navedbah poljskih organov bi uporaba znižane davčne stopnje ublažila negativni učinek, ki bi ga imelo zvišanje ravni obdavčitve zaradi neugodno visokega menjalnega tečaja eura do zlota v skladu s členom 13 Direktive 2003/96/ES. To znižanje bi ustrezalo znesku, ki izhaja iz razlike v menjalnih tečajih po letni prilagoditvi, opravljeni v skladu s členom 13 te direktive.

(3)

Ni verjetno, da bi zahtevano dovoljenje izkrivljalo konkurenco ali oviralo pravilno delovanje notranjega trga. Glede na njegovo kratko veljavnost in izjemne okoliščine, povezane z geopolitičnimi razmerami, se zahtevano dovoljenje šteje za ustrezno in sorazmerno. Dovoljenje uravnoteža posebne cilje politike iz člena 19(1), tretji odstavek, Direktive 2003/96/ES, zlasti okoljske politike Unije, ter potrebo, da se zagotovi cenovna dostopnost energije za podjetja in gospodinjstva. Znižanje davka bi delno izravnalo višje stroške energije in ni kumulativno z nobeno drugo vrsto znižanja davkov.

(4)

Poljski bi bilo zato treba dovoliti zahtevano uporabo znižane stopnje trošarine za težko kurilno olje, zemeljski plin, premog in koks, ki se uporabljajo kot goriva za ogrevanje.

(5)

Na podlagi člena 19(2) Direktive 2003/96/ES je vsako dovoljenje, odobreno na podlagi navedene določbe, strogo časovno omejeno. Vendar, kadar Svet na podlagi člena 113 ali katere koli druge ustrezne določbe Pogodbe o delovanju Evropske unije uvede spremenjeni splošni sistem za obdavčitev energentov in električne energije ter to dovoljenje glede na te spremembe ne bi bilo več ustrezno, je treba za ohranitev nadaljnjega splošnega razvoja obstoječega pravnega okvira predvideti možnost, da to dovoljenje preneha veljati na dan začetka uporabe tega spremenjenega splošnega sistema.

(6)

Da bi se lahko nemoteno odpravile škodljive posledice visokih cen energentov za potrošnike v obdobju, ko so zaradi visoke inflacije in naraščajočih cen najhujše, bi bilo treba Poljski omogočiti uporabo zahtevanega znižanja davka z učinkom od 1. januarja 2023.

(7)

Ta sklep ne posega v uporabo pravil Unije o državni pomoči –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Poljski se dovoli, da uporabi znižane stopnje trošarine za težko kurilno olje, zemeljski plin, premog in koks, ki se uporabljajo kot goriva za ogrevanje, ki so nižje od zadevnih najnižjih ravni obdavčitve iz člena 9 Direktive 2003/96/ES.

Člen 2

Ta sklep se uporablja od 1. januarja 2023 do 30. junija 2023.

Vendar, kadar Svet na podlagi člena 113 ali druge relevantne določbe Pogodbe o delovanju Evropske unije uvede spremenjeni splošni sistem za obdavčitev energentov in električne energije ter dovoljenje iz člena 1 tega sklepa glede na te spremembe ne bi bilo več ustrezno, se ta sklep preneha uporabljati na dan začetka začetka uporabe tega spremenjenega splošnega sistema.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na Republiko Poljsko.

V Luxembourgu, 19. junija 2023

Za Svet

predsednica

E. BUSCH


(1)  UL L 283, 31.10.2003, str. 51.


21.6.2023   

SL

Uradni list Evropske unije

L 158/73


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2023/1198

z dne 21. junija 2023

o spremembi Direktive 2008/68/ES Evropskega parlamenta in Sveta o notranjem prevozu nevarnega blaga za odobritev določenih nacionalnih odstopanj

(notificirano pod dokumentarno številko C(2023) 3900)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2008/68/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. septembra 2008 o notranjem prevozu nevarnega blaga (1) ter zlasti člena 6(2) in (4) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Oddelek I.3 Priloge I, oddelek II.3 Priloge II in oddelek III.3 Priloge III k Direktivi 2008/68/ES vsebujejo sezname nacionalnih odstopanj, ki omogočajo upoštevanje posebnih nacionalnih okoliščin. Nekatere države članice so zahtevale več sprememb že odobrenih odstopanj.

(2)

Komisija je preučila ali pregledala navedene zahteve in ugotovila, da izpolnjujejo pogoje iz člena 6(2) in (4) Direktive 2008/68/ES. Odstopanja bi bilo zato treba odobriti.

(3)

Ker bi bilo zato treba prilagoditi oddelek I.3 Priloge I, oddelek II.3 Priloge II in oddelek III.3 Priloge III k Direktivi 2008/68/ES, je primerno, da se jih zaradi jasnosti nadomesti.

(4)

Direktivo 2008/68/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Odbora za prevoz nevarnega blaga –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Državam članicam iz Priloge se odobri izvajanje odstopanj iz Priloge v zvezi s prevozom nevarnega blaga na njihovem ozemlju.

Člen 2

Priloge I, II in III k Direktivi 2008/68/ES se spremenijo v skladu s Prilogo k temu sklepu.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 21. junija 2023

Za Komisijo

Adina-Ioana VĂLEAN

članica Komisije


(1)  UL L 260, 30.9.2008, str. 13.


PRILOGA

Priloge I, II in III k Direktivi 2008/68/ES se spremenijo:

(1)

oddelek I.3 Priloge I se nadomesti z naslednjim:

„I.3.   Nacionalna odstopanja

Odstopanja za države članice za prevoz nevarnega blaga na njihovem ozemlju na podlagi člena 6(2) Direktive 2008/68/ES.

Oštevilčenje odstopanj: RO–a/bi/bii–MS–nn

RO = cesta

a/bi/bii = člen 6(2) a/bi/bii

MS = okrajšava za državo članico

nn = zaporedna številka

Na podlagi člena 6(2)(a) Direktive 2008/68/ES

BE Belgija

RO–a–BE–2

Zadeva: prevoz neočiščenih praznih zabojnikov, v katerih so bili proizvodi različnih razredov.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 5.4.1.1.6.

Vsebina nacionalne zakonodaje: oznaka na prevozni listini „neočiščena prazna embalaža, v kateri so bili proizvodi različnih razredov“.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Odstopanje 6-97.

Datum izteka: 31. december 2028.

RO–a–BE–3

Zadeva: sprejetje RO–a–HU–2.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: odstopanje 4-2004.

Datum izteka: 31. december 2028.

RO–a–BE–4

Zadeva: izvzetje vseh zahtev ADR za nacionalni prevoz največ 1 000 rabljenih ionskih detektorjev dima iz zasebnih gospodinjstev v obrat za obdelavo v Belgiji prek zbirališč po predvidenem poteku za ločeno zbiranje detektorjev dima. Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: vse zahteve.

Vsebina nacionalne zakonodaje: predpisani nadzor ionskih detektorjev dima za domačo rabo z radiološkega stališča ni potreben, kadar gre za odobren tip detektorja dima. Prevoz teh detektorjev dima do končnega uporabnika je hkrati tudi izvzet iz zahtev ADR (glej 1.7.1.4 e)).

Direktiva 2002/96/ES (o odpadni električni in elektronski opremi) zahteva ločeno zbiranje rabljenih detektorjev dima za obdelavo tiskanih vezij in odstranitev radioaktivnih snovi za ionske detektorje dima. Da se takšno ločeno zbiranje omogoči, je predviden potek, ki bi zasebna gospodinjstva spodbudil k oddaji rabljenih detektorjev dima na zbirališča, s katerih bi prek drugega zbirališča ali vmesnega skladišča te detektorje odpeljali v obrat za obdelavo.

Na zbirališčih bo na voljo kovinska embalaža za največ 1 000 detektorjev dima. Ena takšna embalaža z detektorji dima se lahko prevaža skupaj z ostalimi odpadki do vmesnega skladišča ali obrata za obdelavo. Embalaža se označi z napisom ‚detektor dima‘.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: predvideni potek za ločeno zbiranje detektorjev dima je eden od pogojev za odstranitev odobrenih instrumentov iz člena 3.1.d.2 kraljeve uredbe z dne 20. julija 2001: splošna uredba za varstvo pred sevanjem.

Opombe: to odstopanje je potrebno, da se omogoči ločeno zbiranje rabljenih ionskih detektorjev dima.

Datum izteka: 30. junij 2026.

DK Danska

RO–a–DK–2

Zadeva: cestni prevoz paketov eksplozivnih snovi in paketov detonatorjev v istem vozilu.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 7.5.2.2.

Vsebina Priloge k Direktivi: predpisi o kombiniranem pakiranju.

Vsebina nacionalne zakonodaje: pri cestnem prevozu nevarnega blaga je treba upoštevati pravila v ADR.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Bekendtgørelse nr. 729 af 15. august 2001 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. l.

Opombe: zaradi praktičnosti se je pojavila potreba po skupnem pakiranju eksplozivnih snovi in detonatorjev na isto vozilo pri prevozu navedenega blaga od mesta skladiščenja do delovnega mesta in nazaj.

Ko bo danska zakonodaja glede prevoza nevarnega blaga spremenjena, bodo danski organi oblasti dovolili tovrstni prevoz pod naslednjimi pogoji:

1.

ne prevaža se več kakor 25 kg eksplozivnih snovi iz skupine D;

2.

ne prevaža se več kakor 200 kosov detonatorjev iz skupine B;

3.

detonatorji in eksplozivne snovi morajo biti pakirani ločeno v embalaži, ki ustreza standardom OZN, in v skladu z določbami Direktive 2000/61/ES o spremembi Direktive 94/55/ES;

4.

razdalja med embalažo, ki vsebuje detonatorje, in embalažo, ki vsebuje eksplozivne snovi, mora znašati vsaj 1 meter. To razdaljo je treba upoštevati tudi v primeru nenadnega zaviranja. Embalaža, ki vsebuje eksplozivne snovi, in embalaža, ki vsebuje detonatorje, morata biti nameščeni tako, da ju je mogoče hitro odstraniti z vozila;

5.

treba je upoštevati vse ostale predpise glede prevoza nevarnega blaga po cesti.

Datum izteka: 30. junij 2026.

RO–a–DK–3

Zadeva: cestni prevoz embalaže in izdelkov, ki vsebujejo odpadke ali ostanke nevarnega blaga nekaterih razredov iz gospodinjstev in podjetij z namenom odstranjevanja.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: deli in poglavja 2, 3, 4.1, 5.1, 5.2, 5.4, 6, 8.1 in 8.2.

Vsebina Priloge k Direktivi: določbe o razvrščanju, posebne določbe, predpisi o pakiranju, postopki za pošiljke, zahteve za izdelavo in testiranje embalaže, splošne zahteve za prevozne enote in opremo v vozilu ter zahteve za usposabljanje.

Vsebina nacionalne zakonodaje: notranja embalaža in izdelki, ki vsebujejo odpadke ali ostanke nevarnega blaga nekaterih razredov, zbranega iz zasebnih gospodinjstev ali podjetij z namenom odstranjevanja, so lahko pakirani skupaj v posamezni zunanji embalaži in/ali ovojni embalaži v skladu s posebnimi postopki za pošiljke, vključno s posebnimi omejitvami za pakiranje in označevanje. Količina nevarnega blaga na notranjo embalažo, zunanjo embalažo in/ali na prevozno enoto je omejena.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. 3

Opombe: upravljavci odpadkov ne morejo uporabljati vseh določb oddelka I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES, ko so odpadki z ostanki nevarnega blaga zbrani iz zasebnih gospodinjstev in podjetij z namenom odstranjevanja. Odpadki so običajno v embalaži, ki je bila prodana v maloprodaji.

Datum izteka: 1. januar 2025.

DE Nemčija

RO–a–DE–1

Zadeva: kombinirano pakiranje in kombinirano nakladanje avtomobilskih delov z razvrstitvijo 1.4G skupaj z nekaterim nevarnim blagom (n4).

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 4.1.10 in 7.5.2.1.

Vsebina Priloge k Direktivi: določbe o kombiniranem pakiranju in kombiniranem nakladanju.

Vsebina nacionalne zakonodaje: UN 0431 in UN 0503 se lahko naložita skupaj z nekaterim nevarnim blagom (izdelki, povezani z avtomobilsko proizvodnjo) v določenih količinah, navedenih kot izvzetja. Vrednost 1 000 (primerljiva z 1.1.3.6.4.) ne sme biti presežena.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 28.

Opombe: izvzetje je potrebno, da se zagotovi hitra dostava varnostnih avtomobilskih delov glede na lokalno povpraševanje. Zaradi velike raznovrstnosti proizvodov skladiščenje teh proizvodov v lokalnih avtomehaničnih delavnicah ni običajno.

Datum izteka: 30. junij 2027.

RO–a–DE–2

Zadeva: izvzetje iz zahteve po imetju prevozne listine in deklaracije o vkrcevanju za določene količine nevarnega blaga, kakor je opredeljeno v 1.1.3.6 (n1).

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 5.4.1.1.1 in 5.4.1.1.6.

Vsebina Priloge k Direktivi: vsebina prevozne listine.

Vsebina nacionalne zakonodaje: za vse razrede, razen za razred 7: prevozna listina ni potrebna, če količina blaga, ki se prevaža, ne presega količin iz 1.1.3.6.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Opombe: podatki, pridobljeni z označevanjem in etiketiranjem embalaže, zadostujejo za notranji prevoz, saj prevozna listina pri lokalni distribuciji ni vedno ustrezna.

Odstopanje, evidentirano s strani Komisije pod št. 22 (v skladu s členom 6(10) Direktive 94/55/ES).

Datum izteka: 30. junij 2027.

RO–a–DE–3

Zadeva: prevoz merilnih standardov in črpalk za gorivo (praznih, neočiščenih).

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: predpisi za številke UN 1202, 1203 in 1223.

Vsebina Priloge k Direktivi: pakiranje, označevanje, listine, prevoz in navodila za uporabo, navodila za posadko vozila.

Vsebina nacionalne zakonodaje: specifikacija izvajanih uredb in dopolnilnih določb za uporabo odstopanj; do 1 000 l: primerljivo s prazno, neočiščeno embalažo; nad 1 000 l: skladnost z nekaterimi uredbami o cisternah; prevoz samo prazne in neočiščene embalaže.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 24.

Opombe: seznam št. 7, 38, 38a.

Datum izteka: 30. junij 2027.

RO–a–DE–5

Zadeva: dovoljenje za kombinirano pakiranje.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 4.1.10.4 MP2.

Vsebina Priloge k Direktivi: prepoved kombiniranega pakiranja.

Vsebina nacionalne zakonodaje: razredi 1.4S, 2, 3 in 6.1: dovoljenje za kombinirano pakiranje za predmete razreda 1.4S (naboji za ročno orožje), aerosole (razred 2) ter čistilna in obdelovalna sredstva razreda 3 in 6.1 (navedene številke UN), v kompletih, ki naj bi se prodajali v kombiniranih paketih v embalažni skupini II in v manjših količinah.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Opombe: seznam št. 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

Datum izteka: 30. junij 2027.

IE Irska

RO–a–IE–1

Zadeva: izvzetje iz zahteve, določene v 5.4.0 ADR, po prevozni listini za prevoz pesticidov iz ADR razreda 3, navedenih v 2.2.3.3 kot pesticidi FT2 (plamenišče < 23 °C) in ADR razreda 6.1, navedenih v 2.2.61.3 kot pesticidi T6, tekočin (plamenišče ni nižje od 23 °C), če količina nevarnega blaga, ki se prevaža, ne presega količin iz 1.1.3.6 ADR.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 5.4.

Vsebina Priloge k Direktivi: zahteva po prevozni listini.

Vsebina nacionalne zakonodaje: prevozna listina ni potrebna za prevoz pesticidov iz ADR razredov 3 in 6.1, v primeru, da količina nevarnega blaga, ki se prevaža, ne presega količin iz 1.1.3.6 ADR.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Določba 82(9) predpisa „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004“.

Opombe: nepotrebna in prevelika zahteva za lokalni prevoz in dostavo teh pesticidov.

Datum izteka: 30. junij 2027.

RO–a–IE–4

Zadeva: izvzetje iz zahtev, določenih v 5.3, 5.4, 7 in Prilogi B k ADR, v zvezi s prevozom plinskih jeklenk za točilne naprave (za pijače), če se nahajajo na istem vozilu kot pijače (za katere so namenjene).

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 5.3, 5.4, 7 in Priloga B.

Vsebina Priloge k Direktivi: označevanje vozil, potrebna dokumentacija in ukrepi, ki se nanašajo na prevozno opremo in prevoz.

Vsebina nacionalne zakonodaje: izvzetje iz zahtev, določenih v 5.3, 5.4, 7 in Prilogi B k ADR, v zvezi s prevozom plinskih jeklenk za točilne naprave (za pijače), če se nahajajo na istem vozilu kot pijače (za katere so namenjene).

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Predlog spremembe predpisa „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004“.

Opombe: glavno dejavnost predstavlja distribucija paketov pijač, za katere se ADR ne uporablja, skupaj z manjšimi količinami majhnih jeklenk s pripadajočimi plini.

Prej v členu 6(10) Direktive 94/55/ES.

Datum izteka: 30. junij 2027.

RO–a–IE–5

Zadeva: za notranji prevoz na Irskem izvzetje od konstrukcijskih in testnih zahtev za posode in predpisov za njihovo uporabo iz 6.2 in 4.1 ADR za jeklenke in tlačne posode s plini iz razreda 2, ki so se prevažale z multimodalnim prevozom, vključno s pomorskim prevozom, v primeru, da (i) se te jeklenke in tlačne posode izdela, testira in uporablja v skladu s kodeksom IMDG, (ii) se jeklenk in tlačnih posod ne napolni znova na Irskem, temveč se jih nominalno prazne vrne državi, kjer se je multimodalni prevoz pričel, ter (iii) se te jeklenke in tlačne posode distribuira lokalno in v majhnih količinah.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 1.1.4.2, 4.1 in 6.2.

Vsebina Priloge k Direktivi: ukrepi, ki se nanašajo na multimodalni prevoz, vključno s pomorskim prevozom, uporabo jeklenk in tlačnih posod za pline ADR razreda 2 ter izdelavo in preizkušanje teh jeklenk in tlačnih posod za pline ADR razreda 2.

Vsebina nacionalne zakonodaje: ukrepi iz 4.1 in 6.2 ne veljajo za jeklenke in tlačne posode za pline iz razreda 2 v primeru, da (i) so te jeklenke in tlačne posode izdelane in testirane v skladu s kodeksom IMDG, (ii) se te jeklenke in tlačne posode uporablja v skladu s kodeksom IMDG, (iii) so bile te jeklenke in tlačne posode prepeljane pošiljatelju z multimodalnim prevozom, vključno s pomorskim prevozom, (iv) je prevoz teh jeklenk in tlačnih posod do končnega uporabnika omejen na zgolj eno pot od naročnika multimodalnega prevoza (iz (iii)), ki se izvede v enem dnevu, (v) se teh jeklenk in tlačnih posod ne napolni znova znotraj države, temveč se nominalno prazne vrnejo državi, kjer se je multimodalni prevoz (iz točke (iii)) pričel, in (vi) so te jeklenke in tlačne posode v majhnih količinah distribuirane lokalno znotraj države.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Predlog spremembe „Pravilnika o cestnem prevozu nevarnega blaga, 2004“.

Opombe: plini, ki jih vsebujejo jeklenke in tlačne posode, imajo specifikacijo, ki jo zahtevajo končni uporabniki, zaradi česar jih je treba uvoziti iz območja, ki se nahaja zunaj območja ADR. Po uporabi je treba te nominalno čiste jeklenke in tlačne posode vrniti v državo izvora, da se jih znova napolni s posebnimi plini; ne sme se jih znova napolniti na Irskem ali kjer koli drugje na območju ADR. Čeprav niso v skladu z ADR, so v skladu s kodeksom IMDG. Multimodalni prevoz, ki se začne zunaj območja ADR, se mora končati na območju uvoznika, od koder se jeklenke in tlačne posode distribuira do končnega uporabnika lokalno znotraj Irske v majhnih količinah. Ta prevoz znotraj Irske spada v spremenjeni člen 6(9) Direktive 94/55/ES.

Datum izteka: 30. junij 2023.

RO–a–IE–6

Zadeva: izvzetje iz nekaterih predpisov iz Oddelka I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES o pakiranju, označevanju in etiketiranju za prevoz majhnih količin (pod omejitvami iz 1.1.3.6) pirotehničnih izdelkov s pretečenim rokom trajanja in razvrstitvenimi kodami 1.3G, 1.4G in 1.4S razreda 1 Oddelka I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES, ki imajo naslednje zadevne identifikacijske številke snovi: UN 0092, UN 0093, UN 0191, UN 0195, UN 0197, UN 0240, UN 0312, UN 0403, UN 0404, UN 0453, UN 0505, UN 0506 ali UN 0507, do vojašnice ali strelišča za odlaganje.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: deli 1, 2, 4, 5 in 6.

Vsebina Priloge k Direktivi: Splošne določbe Razvrstitev. Določbe o pakiranju. Določbe o pošiljanju. Izdelava in testiranje embalaže.

Vsebina nacionalne zakonodaje: določbe iz Oddelka I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES o pakiranju, označevanju in etiketiranju pirotehničnih izdelkov s pretečenim rokom in s številkami UN 0092, UN 0093, UN 0191, UN 0195, UN 0197, UN 0240, UN 0312, UN 0403, UN 0404, UN 0453, UN 0505, UN 0506 ali UN 0507 za prevoz do vojašnice ali strelišča se ne izvajajo, če so izpolnjeni splošni pogoji iz Oddelka I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES o pakiranju in so v prevozni listini navedene dodatne informacije. Odstopanje se izvaja samo v primeru lokalnega prevoza in majhnih količin pirotehničnih izdelkov s pretečenim rokom trajanja do vojašnice ali strelišča z namenom varnega odlaganja odpadkov.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: S.I. 349 of 2011 Regulation 57(f) and (g)

Opombe: prevoz majhnih količin pomorskih pirotehničnih izdelkov „s pretečenim rokom trajanja“, zlasti s strani lastnikov izletniških ladij in ladijskih trgovcev, do vojašnice ali strelišča z namenom varnega odlaganja odpadkov, povzroča težave, še zlasti v zvezi z zahtevami glede pakiranja. Odstopanje velja za majhne količine (manjše od tistih, ki so navedene v 1.1.3.6) za lokalni prevoz ter obsega vse številke UN, dodeljene pomorskim pirotehničnim izdelkom.

Datum izteka: 30. junij 2027.

RO–a–IE–7

Zadeva: sprejetje RO–a–HU–2.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: –

Datum izteka: 30. junij 2027.

ES Španija

RO–a–ES–1

Zadeva: označevanje zabojnikov.

Pravna podlaga: Direktiva 2008/68/ES, člen 6(2)(a).

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 5.3.1.2.

Vsebina Priloge k Direktivi: oznake se pritrdijo na obe strani in vsak konec zabojnika, MEGC, cisterne-zabojnika ali prenosne cisterne.

Vsebina nacionalne zakonodaje: oznake ni treba pritrditi na zabojnike, v katerih se prevažajo paketi, če se uporabljajo izključno v cestnem prevozu. Ta izjema se ne uporablja za razreda 1 in 7.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Real Decreto 97/2014. Anejo 1. Apartado 8.

Opombe: če se zabojnik, ki ni cisterna-zabojnik, uporablja samo za cestni prevoz in ni del intermodalnega prevoza, opravlja funkcijo zamenljivega tovorišča. Za zamenljiva tovorišča za prevoz pakiranega blaga se ne zahtevajo kakršne koli oznake za nevarnost, razen za razreda 1 in 7.

Zato se zdi primerno, da se zabojniki, ki se uporabljajo kot zamenljiva tovorišča izključno v cestnem prevozu, izvzamejo iz zahteve glede označevanja, razen zabojnikov, v katerih se prevaža blago razreda 1 ali 7.

S to izjemo se zabojniki glede varnostnih pogojev izenačijo z zamenljivimi tovorišči in ni razlogov, da bi za zabojnike veljalo več zahtev kot za zamenljiva tovorišča, saj ta zaradi svoje posebne zasnove in konstrukcije izpolnjujejo več varnostnih zahtev. Za ostale zahteve glede etiketiranja in označevanja vozil, ki prevažajo nevarno blago, pa veljajo določbe iz poglavja 5.3 oddelka I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES.

Datum izteka: 1. januar 2025.

FR Francija

RO–a–FR–2

Zadeva: prevoz odpadkov iz zdravstva, pri katerih obstaja nevarnost okužbe iz UN 3291 in katerih masa je manjša ali enaka 15 kg.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: prilogi A in B.

Vsebina nacionalne zakonodaje: izvzetje iz zahtev ADR za prevoz odpadkov iz zdravstva, pri katerih obstaja nevarnost okužbe iz UN 3291, katerih masa je nižja ali enaka 15 kg.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par route – Article 12.

Datum izteka: 30. junij 2027.

RO–a–FR–5

Zadeva: prevoz nevarnega blaga v javnih potniških prevoznih sredstvih (18).

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 8.3.1.

Vsebina Priloge k Direktivi: prevoz potnikov in nevarnega blaga.

Vsebina nacionalne zakonodaje: prevoz nevarnega blaga, ki je v javnih prevoznih sredstvih dovoljeno kot ročna prtljaga, razen blaga iz razreda 7: uporabljajo se samo določbe v zvezi s pakiranjem, označevanjem in etiketiranjem pošiljk, kakor je določeno v 4.1, 5.2 in 3.4.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres, annexe I paragraphe 3.1.

Opombe: v ročni prtljagi je dovoljeno imeti le nevarno blago za osebno ali lastno poklicno rabo. Dovoljene so prenosne plinske jeklenke, namenjene bolnikom z dihalnimi težavami, s količino, potrebno za eno vožnjo.

Datum izteka: 30. junij 2027.

RO–a–FR–6

Zadeva: prevoz majhnih količin nevarnega blaga za lastne potrebe (18).

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 5.4.1.

Vsebina Priloge k Direktivi: treba je imeti prevozno listino.

Vsebina nacionalne zakonodaje: pri prevozu majhnih količin nevarnega blaga za lastne potrebe razen blaga iz razreda 7, ki ne presega omejitev iz odstavka 1.1.3.6, ni potrebno imeti prevozne listine, kakor je določeno v odstavku 5.4.1.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres annexe I, paragraphe 3.2.1.

Datum izteka: 30. junij 2027.

RO–a–FR–7

Zadeva: cestni prevoz vzorcev kemikalij, mešanic in izdelkov, ki vsebujejo nevarno blago, za namene tržnega nadzora.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: deli od 1 do 9.

Vsebina Priloge k Direktivi: splošne določbe, klasifikacija, posebne določbe in izjeme v zvezi s prevozom nevarnega blaga, ki je pakirano v omejenih količinah, določbe o uporabi embalaže in cistern, postopki za pošiljke, zahteve za izdelavo embalaže, določbe v zvezi s pogoji za prevoz, ravnanje s tovorom, nakladanje in razkladanje, zahteve, ki se nanašajo na prevozno opremo in prevozne dejavnosti, zahteve o izdelavi in homologaciji vozil.

Vsebina nacionalne zakonodaje: vzorci kemičnih snovi, zmesi in izdelkov, ki vsebujejo nevarno blago in se prevažajo za analizo kot del dejavnosti nadzora trga, se pakirajo v kombinirano embalažo. Usklajeni morajo biti s pravili glede maksimalnih količin za notranjo embalažo, odvisno od vrste vključenega nevarnega blaga. Zunanja embalaža mora biti v skladu z zahtevami za trdne plastične škatle (4H2, poglavje 6.1 Priloge I, oddelek I.1 k Direktivi 2008/68/ES). Zunanja embalaža mora imeti oznako iz oddelka 3.4.7 Priloge I, oddelka I.1 k Direktivi 2008/68/ES in besedilo „vzorci za analizo“ (v francoščini: „Echantillons destinés à l’analyse“). Če so te določbe izpolnjene, prevoz ni predmet določb oddelka I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Arrêté du 12 décembre 2012 modifiant l’arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres.

Opombe: izvzetje oddelka 1.1.3 Priloge I, oddelka I.1 k Direktivi 2008/68/ES ne predvideva prevoza vzorcev nevarnega blaga za analizo, ki jih sprejmejo pristojni organi ali so sprejeti v njihovem imenu. Za zagotovitev učinkovitega nadzora trga je Francija uvedla postopek na podlagi sistema, ki velja za omejene količine, da se zagotovi varnost prevoza vzorcev, ki vsebujejo nevarno blago. Ker ni vedno možno uporabiti določb iz tabele A, je bila omejitev količine za notranjo embalažo opredeljena na bolj operativen način.

Datum izteka: 1. januar 2025.

RO–a–FR–8

Zadeva: sprejetje RO–a–HU–2. Prevoz nemedicinskih farmacevtskih izdelkov, namenjenih lekarnam in bolnišnicam.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: prilogi A in B

Vsebina nacionalne zakonodaje: pri embalaži ni zahteve po oznakah, nameščenih v skladu s pododdelkom 6.1.3 oddelka I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES, ali identifikaciji, če vsebuje nevarno blago v majhnih količinah.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres, annexe I, paragraphe 3.10.

Opombe: to odstopanje je strogo omejeno na podjetja, ki dostavljajo farmacevtske izdelke lekarnam in bolnišnicam. V okviru svojih dejavnosti podjetja razpakirajo blago, pakirano večinoma v omejenih količinah. Ti izdelki se nato shranijo v zaprto zunanjo embalažo (plastične ali kartonske škatle).

Datum izteka: 30. junij 2027.

HU Madžarska

RO–a–HU–1

Zadeva: sprejetje RO–a–DE–2.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról.

Datum izteka: 30. januar 2025.

RO–a–HU–2

Zadeva: distribucija blaga v notranji embalaži trgovcem na drobno ali iz lokalnih distribucijskih skladišč do trgovcev na drobno ali uporabnikov in od trgovcev na drobno do končnih uporabnikov.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 6.1.

Vsebina Priloge k Direktivi: zahteve za izdelavo in preizkušanje embalaže.

Vsebina nacionalne zakonodaje: pri notranji embalaži ni zahteve po oznaki v skladu s pododdelkom 6.1.3 oddelka I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES ali drugi oznaki, če vsebuje nevarno blago, ki je bilo prvotno pakirano v skladu s pododdelkom 3.4 oddelka I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES in se prevaža v količini, kakor je določena v Prilogi 1 k nacionalni zakonodaji.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról.

Opombe: zahteve iz oddelka I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES niso primerne za zadnje faze prevoza iz distribucijskega skladišča do trgovca na drobno ali uporabnika ali od trgovca na drobno do končnega uporabnika. Namen tega odstopanja je dovoliti, da se notranje posode blaga za distribucijo na drobno v zadnji fazi poti lokalne distribucije prevažajo brez zunanje embalaže.

Datum izteka: 30. januar 2025.

AT Avstrija

RO–a–AT–1

Zadeva: manjše količine vseh razredov, razen 1, 6.2 in 7.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 3.4.

Vsebina Priloge k Direktivi: prevoz nevarnega blaga, pakiranega v omejenih količinah.

Vsebina nacionalne zakonodaje: do 30 kg ali litrov nevarnega blaga, ki ne spada v prevozno skupino 0 ali 1, v notranji embalaži LQ ali v tovorkih v skladu z ADR ali, če gre za trdne predmete, pakirane skupaj, v škatlah, preizkušenih z rentgenom.

Končni uporabniki jih smejo prevzeti na prodajnem mestu in jih prinesti nazaj, trgovci na drobno pa jih smejo dostaviti končnim uporabnikom ali prevažati med svojimi prodajnimi mesti.

Omejitev na prevozno enoto je 333 kg ali litrov, prevoz pa je dovoljen v obsegu 100 km.

Škatle morajo biti označene enotno, priložena jim mora biti poenostavljena prevozna listina.

Uporablja se le nekaj določb o natovarjanju in ravnanju s tovorom.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: „Gefahrgutbeförderungsverordnung Geringe Mengen - GGBV-GMfrom 5.7.2019, BGBl. II Nr. 203/2019“.

Datum izteka: 30. junij 2028.

PT Portugalska

RO–a–PT–3

Zadeva: sprejetje RO–a–HU–2.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Deliberação n.° 2053/2015, de 9 de novembro 2015.

Datum izteka: 30. junij 2027.

FI Finska

RO–a–FI–1

Zadeva: prevoz nevarnega blaga v določenih količinah z avtobusi.

Pravna podlaga: Direktiva 2008/68/ES, člen 6(2)(a).

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: deli 1, 4 in 5.

Vsebina Priloge k Direktivi: izvzetja, predpisi o pakiranju, označevanje in dokumentacija.

Vsebina nacionalne zakonodaje: V avtobusih s potniki se kot tovor lahko prevažajo majhne količine posebnega nevarnega blaga, tako da njihova skupna količina ne presega 200 kilogramov. V avtobusu lahko fizična oseba prevaža nevarno blago, kot je navedeno v oddelku 1.1.3, če je zadevno blago pakirano za prodajo na drobno in če je namenjeno za osebno uporabo. Skupna količina vnetljivih količin v posodah, ki se lahko ponovno napolnijo, ne sme presegati 5 litrov.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Uredba finske agencije za promet in komunikacije o prevozu nevarnega blaga in Vladni odlok o cestnem prevozu nevarnega blaga (194/2002).

Datum izteka: 30. junij 2027.

RO–a–FI–2

Zadeva: opis praznih cistern v prevozni listini.

Pravna podlaga: Direktiva 2008/68/ES, člen 6(2)(a).

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: dela 5, 5.4.1.

Vsebina Priloge k Direktivi: posebne določbe za prevoz v vozilih s cisternami ali prevoznih enotah z več kot eno cisterno.

Vsebina nacionalne zakonodaje: pri prevozu praznih, neočiščenih vozilih s cisternami ali praznih in neočiščenih prevoznih enot z eno ali več cisternami, označenih v skladu s točko 5.3.2.1.3, je zadnja snov, ki se je prevažala in je označena v prevozni listini, lahko snov z najnižjim plameniščem.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Uredba finske agencije za promet in komunikacije o cestnem prevozu nevarnega blaga.

Datum izteka: 30. junij 2027.

RO–a–FI–3

Zadeva: etiketiranje in označevanje prevozne enote za eksplozive.

Pravna podlaga: Direktiva 2008/68/ES, člen 6(2)(a).

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 5.3.2.1.1.

Vsebina Priloge k Direktivi: splošne določbe za označevanje z oranžno tablo.

Vsebina nacionalne zakonodaje: prevozne enote (običajno dostavna vozila), ki prevažajo majhne količine eksploziva (največ 1 000 kg (neto)) v kamnolome in gradbišča, se lahko spredaj in zadaj označijo s tablico po vzorcu št. 1.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Uredba finske agencije za promet in komunikacije o cestnem prevozu nevarnega blaga.

Datum izteka: 30. junij 2027.

SE Švedska

RO–a–SE–1

Zadeva: sprejetje RO–a–FR–7.

Pravna podlaga: Direktiva 2008/68/ES, člen 6(2)(a) (manjše količine).

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: deli 1–9.

Vsebina Direktive:

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Särskilda bestämmelser om visa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Opombe:

Datum izteka: 30. junij 2027.

Na podlagi člena 6(2)(b)(i) Direktive 2008/68/ES

BE Belgija

RO–bi–BE–5

Zadeva: prevoz odpadkov do obratov za odstranjevanje odpadkov.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 5.2, 5.4 in 6.1.

Vsebina Priloge k Direktivi: klasifikacija, označevanje in zahteve, ki se nanašajo na embaliranje.

Vsebina nacionalne zakonodaje: odpadki niso razvrščeni glede na ADR, temveč so razdeljeni na različne skupine (vnetljiva topila, barve, kisline, akumulatorji itd.), da bi se izognili nevarnim reakcijam znotraj ene skupine. Zahteve za izdelovanje embalaže imajo manj omejitev.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route

Opombe: ta uredba se lahko uporablja pri prevozu majhnih količin odpadkov do obratov za odstranjevanje odpadkov.

Datum izteka: 31. december 2028.

RO–bi–BE–6

Zadeva: sprejetje RO–bi–SE–5.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: odstopanje 01-2004.

Datum izteka: 31. december 2028.

RO–bi–BE–7

Zadeva: sprejetje RO–bi–SE–6.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: odstopanje 02-2003.

Datum izteka: 31. december 2028.

RO–bi–BE–8

Zadeva: izvzetje iz prepovedi, ki določa, da voznik ali njegov pomočnik ne smeta odpreti tovorkov nevarnega blaga v verigi lokalne distribucije od lokalnega distribucijskega skladišča do trgovca na drobno ali končnega uporabnika in od trgovca na drobno do končnega uporabnika (razen za razred 7).

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 8.3.3.

Vsebina Priloge k Direktivi: prepoved, ki določa, da voznik ali njegov pomočnik ne smeta odpreti tovorkov nevarnega blaga.

Vsebina nacionalne zakonodaje: prepoved odpiranja tovorkov opredeljuje določba „Razen če osebo za to pooblasti upravljavec vozila“.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route

Opombe: če jo upoštevamo dobesedno, lahko prepoved iz Priloge v tej obliki povzroči resne težave pri distribuciji na drobno.

Datum izteka: 31. december 2028.

RO–bi–BE–10

Zadeva: prevoz v neposredni bližini industrijskih lokacij, vključno s prevozom po javni cesti.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: prilogi A in B.

Vsebina Priloge k Direktivi: prilogi A in B.

Vsebina nacionalne zakonodaje: odstopanja zadevajo dokumentacijo, vozniško spričevalo ter etiketiranje in/ali označevanje tovorkov.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: odstopanja 10-2012, 12-2012, 24-2013, 31-2013, 07-2014, 08-2014, 09-2014 in 38-2014.

Datum izteka: 31. december 2028.

RO–bi–BE–11

Zadeva: zbiranje jeklenk z butanom in propanom brez skladnih oznak.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 5.2.2.1.1.

Vsebina Priloge k Direktivi: plinske jeklenke morajo imeti pritrjene oznake za nevarnost.

Vsebina nacionalne zakonodaje: pri zbiranju jeklenk, ki so vsebovale UN 1965, manjkajočih oznak za nevarnost ni treba nadomestiti, če je vozilo pravilno označeno (model 2.1).

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: odstopanje 14-2016.

Datum izteka: 31. december 2028.

RO–bi–BE–12

Zadeva: prevoz UN 3509 v zabojnikih za razsuti tovor s ponjavo.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 7.3.2.1.

Vsebina Priloge k Direktivi: UN 3509 je treba prevažati v zaprtih zabojnikih za razsuti tovor.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: odstopanje 15-2016.

Datum izteka: 31. december 2028.

RO–bi–BE–13

Zadeva: prevoz jeklenk „DOT“.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 6.2.3.4 do 6.2.3.9.

Vsebina Priloge k Direktivi: plinske jeklenke morajo biti izdelane in preizkušene v skladu s poglavjem 6.2 ADR.

Vsebina nacionalne zakonodaje: plinske jeklenke, izdelane in preizkušene v skladu z določbami ministrstva Združenih držav za promet (Department of Transportation, DOT), se lahko uporabijo za prevoz omejenega seznama plinov, priloženega odstopanju.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: odstopanje BWV01-2017.

Datum izteka: 31. december 2028.

DK Danska

RO–bi–DK–1

Zadeva: UN 1202, 1203, 1223 in razred 2 – prevozna listina ni potrebna.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 5.4.1.

Vsebina Priloge k Direktivi: potrebna je prevozna listina.

Vsebina nacionalne zakonodaje: pri prevozu izdelkov iz mineralnih olj razreda 3 UN 1202, 1203 ter 1223 in plinov razreda 2 v povezavi z distribucijo (blago, ki mora biti dostavljeno dvema ali več prejemnikom, in zbiranje vrnjenega blaga v podobnih situacijah) prevozna listina ni potrebna, če pisna navodila poleg zahtevanih podatkov v okviru ADR vsebujejo tudi podatke o številki UN, imenu in razredu.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Bekendtgørelse nr. 729 af 15.8.2001 om vejtransport af farligt gods.

Opombe: razlog za zgoraj navedeno nacionalno odstopanje je, da razvoj elektronske opreme npr. naftnim družbam, ki jo uporabljajo, omogoča, da vozilom neprekinjeno posredujejo informacije o strankah. Ker ti podatki na začetku prevoza niso na voljo in se jih vozilu posreduje med samim prevozom, pred začetkom prevoza ni mogoče pripraviti prevoznih listin. Tovrstni prevozi so omejeni na določena področja.

Za Dansko velja odstopanje od podobnega ukrepa iz člena 6(10) Direktive 94/55/ES.

Datum izteka: 30. junij 2026.

RO–bi–DK–2

Zadeva: sprejetje RO–bi–SE–6.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, kot spremenjeno.

Datum izteka: 30. junij 2026.

RO–bi–DK–3

Zadeva: prevoz nevarnega blaga znotraj zasebnih zemljišč, ki sta v neposredni bližini drug drugega.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: prilogi A in B.

Vsebina Priloge k Direktivi: zahteve za prevoz nevarnega blaga po javnih cestah.

Vsebina nacionalne zakonodaje: pri prevozu nevarnega blaga po cesti med dvema ali več ločenimi zasebnimi zemljišči, ki so v neposredni bližini, se prevoz lahko opravi s pisnim dovoljenjem pristojnega organa – veljajo nekateri pogoji.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Bekendtgørelse nr. 828 af 10. juni 2017 om vejtransport af farligt gods.

Opombe: do takšnih situacij zlahka pride, kadar se blago prevaža med zasebnimi zemljišči, ki se nahajajo v bližini drugo drugega, vendar je še vedno treba dostopati do javne ceste na zelo omejeni razdalji (npr. prečkanje ceste). To ne predstavlja prevoza nevarnega blaga po javni cesti v običajnem pomenu besede in veljajo samo prizanesljivejši pogoji.

Datum izteka: 30. junij 2026.

RO–bi–DK–4

Zadeva: cestni prevoz nevarnega blaga nekaterih razredov iz zasebnih gospodinjstev in podjetij v bližnje zbirne točke za odpadke ali vmesne predelovalne obrate z namenom odstranjevanja.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: deli od 1 do 9.

Vsebina Priloge k Direktivi: splošne določbe, določbe klasifikacije, posebne določbe, določbe o pakiranju, postopki za pošiljke, zahteve za izdelavo in testiranje embalaže, določbe o pogojih prevoza, natovarjanja, raztovarjanja in ravnanja s tovorom, zahteve za posadko vozila, opremo, delovanje in dokumentacijo ter zahteve o izdelavi in homologaciji vozil za prevoz.

Vsebina nacionalne zakonodaje: nevarno blago iz zasebnih gospodinjstev in podjetij se lahko pod nekaterimi pogoji prevaža v bližnje zbirne točke za odpadke ali vmesne predelovalne obrate z namenom odstranjevanja. Različne določbe morajo biti izpolnjene v odvisnosti od narave prevoza in z njim povezanih tveganj; npr. količina nevarnega blaga na notranjo embalažo, zunanjo embalažo in/ali na prevozno enoto, ter ali je prevoz nevarnega blaga dodatna dejavnost glede na glavno dejavnost podjetja ali ne.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. 3.

Opombe: upravljavci odpadkov in podjetja ne morejo uporabiti vseh določb oddelka I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES, če se odpadki, ki lahko vsebujejo ostanke nevarnega blaga, prevažajo iz zasebnih gospodinjstev in/ali podjetij v bližnje zbirne točke za odpadke z namenom odstranjevanja. Odpadki so običajno embalaža, ki se je prvotno prevažala glede na izvzetje iz pododdelka 1.1.3.1 (c) oddelka I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES in/ali se prodaja v trgovini na drobno. Vendar se izjema 1.1.3.1(c) ne uporablja za prevoz do zbirnih mest za odpadke, določbe poglavja 3.4 oddelka I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES pa niso primerne za prevoz odpadne notranje embalaže.

Datum izteka: 1. januar 2025.

RO–bi–DK–5

Zadeva: izvzetje, s katerim se dopusti nakladanje in raztovarjanje nevarnega blaga, za katerega velja posebna določba CV1 v 7.5.11 ali S1 v 8.5, na javnem mestu in brez posebnega dovoljenja pristojnih organov.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k tej direktivi: 7.5.11, 8.5.

Vsebina Priloge k Direktivi: dodatne določbe, ki se nanašajo na nakladanje, razkladanje in upravljanje.

Vsebina nacionalne zakonodaje: nakladanje in raztovarjanje nevarnega blaga na javnem mestu je dovoljeno brez posebnega dovoljenja pristojnega organa z odstopanjem od zahtev iz 7.5.11 ali 8.5.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Bekendtgørelse nr. 828 af 10/06/2017 om vejtransport af farligt gods.

Opombe: v okviru prevoza znotraj države ta določba preveč obremenjuje pristojni organ in poslovno skupnost, ki se ukvarja z zadevnim nevarnim blagom.

Datum izteka: 30. junij 2026.

DE Nemčija

RO–bi–DE–1

Zadeva: opustitev nekaterih podatkov v prevozni listini (n2).

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 5.4.1.1.1.

Vsebina Priloge k Direktivi: vsebina prevozne listine.

Vsebina nacionalne zakonodaje: za vse razrede, razen razreda 1 (razen 1.4S), 5.2 in 7:

v prevozni listini ni potrebna navedba:

(a)

prejemnika v primeru lokalne distribucije (razen za zaključen tovor in za prevoz na določenih poteh);

(b)

količine in vrste tovorkov, če se 1.1.3.6 ne uporablja, vozilo pa ustreza vsem določbam iz prilog A in B;

(c)

pri praznih in neočiščenih cisternah zadostuje prevozna listina zadnjega nakladanja.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Opombe: uporaba vseh določb pri tej vrsti prometa ne bi bila izvedljiva.

Odstopanje, evidentirano s strani Komisije pod št. 22 (v členu 6(10) Direktive 94/55/ES).

Datum izteka: 30. junij 2027.

RO–bi–DE–3

Zadeva: prevoz pakiranih nevarnih odpadkov.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 1 do 5.

Vsebina Priloge k Direktivi: klasifikacija, pakiranje in označevanje.

Vsebina nacionalne zakonodaje: razredi 2 do 6.1, 8 in 9: kombinirano pakiranje in prevoz nevarnih odpadkov v paketih in vsebnikih IBC; odpadki morajo biti pakirani v notranji embalaži (kot so bili zbrani) in razdeljeni na določene skupine odpadkov (preprečevanje nevarnih reakcij znotraj skupine odpadkov); uporaba posebnih pisnih navodil, ki se nanašajo na skupine odpadkov in kot tovorni list; zbiranje gospodinjskih in laboratorijskih odpadkov itd.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Opombe: seznam št. 6*.

Datum izteka: 30. junij 2027.

RO–bi–DE–5

Zadeva: lokalni prevoz UN 3343 (mešanica nitroglicerina, desensibilizirana, tekoča, vnetljiva, ki ni navedena drugje, z ne več kot 30 % nitroglicerina glede na maso) v cisternah-zabojnikih, ki odstopa od pododdelka 4.3.2.1.1 oddelka I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 3.2, 4.3.2.1.1.

Vsebina Priloge k Direktivi: določbe v zvezi z uporabo cistern-zabojnikov.

Vsebina nacionalnih pravnih določb: lokalni prevoz nitroglicerina (UN 3343) v cisternah-zabojnikih na kratkih razdaljah, če je v skladu z navedenimi pogoji:

1.   Zahteve za cisterne-zabojnike

1.1

Uporabijo se lahko samo cisterne-zabojniki, ki so posebej dovoljeni za ta namen in ki izpolnjujejo tudi zahteve glede izdelave, opreme, dovoljenja za model izdelave, testov, označevanja in delovanja iz poglavja 6.8 oddelka I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES.

1.2

Mehanizem za zapiranje cisterne-zabojnika mora biti opremljen s sistemom za sprostitev pritiska, ki popusti pri notranjem pritisku 300 kPa (3 bar) nad običajnim pritiskom ter pri tem sprosti navzgor obrnjeno odprtino z območjem za sprostitev pritiska najmanj 135 cm2 (premer 132 mm). Odprtina se po aktiviranju ne sme ponovno zapreti. Kot varnostna naprava se lahko uporabi eden ali več varnostnih elementov, ki se enako obnašajo ob aktivaciji ter imajo ustrezno območje za sprostitev pritiska. Tip izdelave varnostne naprave mora uspešno prestati tipsko preizkušanje in homologacijo, ki ju opravi pristojni organ.

2.   Označevanje

Vsaka cisterna-zabojnik se na obeh straneh označi z nalepko, ki opozarja na nevarnost, v skladu z vzorcem 3 iz pododdelka 5.2.2.2.2 oddelka I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES.

3.   Določbe glede delovanja

3.1

Zagotoviti je treba, da je nitroglicerin med prevozom enakomerno porazdeljen po flegmatizatorju in da ne more priti do razmešanja.

3.2

Zadrževanje v ali na vozilu med nakladanjem in razkladanjem ni dovoljeno, razen če je to potrebno za upravljanje opreme za nakladanje in razkladanje.

3.3

Na mestu razkladanja je treba cisterne-zabojnike popolnoma izprazniti. Če jih ni mogoče popolnoma izprazniti, jih je treba po razkladanju tesno zapreti do ponovnega polnjenja.

Prvotno sklicevanje na nacionalne pravne določbe: odstopanje Severno Porenje–Westfalija.

Opombe: to zadeva lokalni cestni prevoz v cisternah-zabojnikih na kratkih razdaljah kot del industrijskega postopka med dvema fiksnima proizvodnima lokacijama. Da bi se proizvedel farmacevtski izdelek, proizvodna lokacija A kot del prevoza, ki ustreza pravilom, v 600-litrskih cisternah-zabojnikih dostavi smolno raztopino, vnetljivo (UN 1866), skupina pakiranja II, proizvodni lokaciji B. Tukaj se doda raztopina nitroglicerina in opravi mešanje, s katerim nastane lepilna mešanica, ki vsebuje nitroglicerin, desensibilizirana, tekoča, vnetljiva, ki ni navedena drugje, z ne več kot 30 % nitroglicerina glede na maso (UN 3343), za nadaljnjo uporabo. Povratni prevoz te snovi na proizvodno lokacijo A se prav tako opravi v zgoraj navedeni cisterni-zabojniku, ki ga je posebej pregledal in odobril pristojni organ za ta specifičen prevoz in nosi oznako cisterne L10DN.

Konec obdobja veljavnosti: 30. junij 2028.

RO–bi–DE–6

Zadeva: sprejetje RO–bi–SE–6.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: § 1 Absatz 3 Nummer 1 der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB).

Datum izteka: 30. junij 2027.

RO–bi–DE–7

Zadeva: sprejetje RO–bi–BE–10.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo:

Datum izteka: 31. december 2027.

IE Irska

RO–bi–IE–3

Zadeva: izvzetje, s katerim se dopusti nakladanje in raztovarjanje nevarnega blaga, za katerega velja posebna določba CV1 v 7.5.11 ali S1 v 8.5, na javnem mestu in brez posebnega dovoljenja pristojnih organov.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 7.5 in 8.5.

Vsebina Priloge k Direktivi: dodatne določbe, ki se nanašajo na nakladanje, razkladanje in upravljanje.

Vsebina nacionalne zakonodaje: nakladanje in raztovarjanje nevarnega blaga na javnem mestu je dovoljeno brez posebnega dovoljenja pristojnega organa z odstopanjem od zahtev iz 7.5.11 ali 8.5.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Določba 82(5) predpisa „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004“.

Opombe: v okviru prevoza znotraj države ta določba preveč obremenjuje pristojni organ.

Datum izteka: 30. junij 2027.

RO–bi–IE–6

Zadeva: izvzetje iz zahteve, določene v 4.3.4.2.2, da morajo biti premične cevi za polnjenje in praznjenje, ki niso stalno pritrjene na posodo vozila cisterne, med prevozom prazne.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 4.3.

Vsebina Priloge k Direktivi: uporaba vozil cistern.

Vsebina nacionalne zakonodaje: ni potrebno, da so gibke cevi v kolutih (vključno s pritrjenimi cevmi, ki so z njimi povezane), ki so pritrjene na avtomobilsko cisterno in se uporabljajo pri distribuciji bencinskih produktov na drobno z identifikacijskimi številkami snovi UN 1011, UN 1202, UN 1223, UN 1863 in UN 1978, med prevozom po cesti prazne, pod pogojem, da so sprejeti primerni ukrepi za preprečitev razlitja vsebine.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Določba 82(8) predpisa „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004“.

Opombe: gibke cevi, pritrjene na vozila cisterne, ki so namenjene dostavi na dom, morajo ves čas, tudi med prevozom, ostati polne. Zaradi iztočnega sistema morata biti merilni sistem in gibka cev vozila cisterne napolnjena, tako da se stranki zagotovi pravilna količina proizvoda.

Datum izteka: 30. junij 2027.

RO–bi–IE–7

Zadeva: izvzetje iz nekaterih zahtev, določenih v 5.4.0, 5.4.1.1.1 in 7.5.11 ADR, o prevozu gnojila amonijev nitrat UN 2067 v razsutem stanju iz pristanišč do prejemnikov.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 5.4.0, 5.4.1.1.1 in 7.5.11.

Vsebina Priloge k Direktivi: zahteva po ločeni prevozni listini s pravilno skupno količino določenega tovora za vsak prevoz; ter zahteva, da se vozilo očisti pred in po prevozu.

Vsebina nacionalne zakonodaje: predlagano odstopanje, da se dovolijo spremembe zahtev ADR, ki se nanašajo na prevozno listino in čiščenje vozila; z namenom upoštevanja praktičnega vidika pri prevozu tovora v razsutem stanju iz pristanišča do prejemnika.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Predlog spremembe predpisa „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004“.

Opombe: določbe ADR zahtevajo (a) ločeno prevozno listino, kjer je navedena celotna masa nevarnega blaga za posamezni tovor, in (b) poseben ukrep „CV24“ o čiščenju po vsakem prevozu tovora od pristanišča do naročnika med razkladanjem tovorne ladje. Ker je prevoz lokalen in je povezan z raztovarjanjem tovorne ladje ter vključuje več prevozov (v istem dnevu ali v naslednjih dneh) iste snovi med tovorno ladjo in prejemnikom, naj bi zadoščala ena prevozna listina s približno maso celotnega tovora, izvajanje posebne določbe ‚CV24‘ pa naj ne bi bilo potrebno.

Datum izteka: 30. junij 2027.

RO–bi–IE–8

Zadeva: prevoz nevarnega blaga med zasebnim zemljiščem in drugim vozilom v neposredni bližini zemljišča ali med dvema deloma zasebnega zemljišča, ki sta v neposredni bližini, vendar ločena z javno cesto.

Sklicevanje na Prilogo k Direktivi: Oddelek 1.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: prilogi A in B.

Vsebina Priloge k Direktivi: zahteve za prevoz nevarnega blaga po cesti.

Vsebina nacionalne zakonodaje: razveljavitev uredb, če se vozilo uporablja za prevoz nevarnega blaga

(a)

med zasebnim zemljiščem in drugim vozilom v neposredni bližini zemljišča ali

(b)

med dvema deloma zasebnega zemljišča, ki sta v neposredni bližini, vendar ločena z javno cesto,

če se prevoz opravi po najkrajši poti.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Predpisa Evropskih skupnosti (Carriage of Dangerous Goods by Road and Use of Transportable Pressure Equipment (cestni prevoz nevarnega blaga in uporaba premične tlačne opreme)) 2011 in 2013, predpis 56.

Opombe: ko se blago prevaža med dvema deloma zasebnega zemljišča ali med zasebnim zemljiščem in pripadajočim vozilom, ki sta ločena z javno cesto, lahko pride do različnih okoliščin. Ta oblika prevoza ne pomeni prevoza nevarnega blaga v običajnem smislu, zato ni treba uporabljati predpisov, ki se nanašajo na prevoz nevarnega blaga. Glej tudi RO–bi–SE–3 in RO–bi–DK–3.

Datum izteka: 30. junij 2027.

EL Grčija

RO–bi–EL–1

Zadeva: odstopanje od varnostnih zahtev za pritrjene cisterne (vozila s cisternami) z bruto maso, manjšo od 4 ton, ki se uporabljajo za lokalni prevoz plinskega olja (UN 1202), prvič registrirane v Grčiji med 1. januarjem 1991 in 31. decembrom 2002.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 1.6.3.6, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, 6.8.2.1.17–6.8.2.1.22, 6.8.2.1.28, 6.8.2.2, 6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2.

Vsebina Priloge k Direktivi: zahteve glede izdelave, opreme, homologacije, pregledov in testov ter označevanja pritrjenih cistern (vozila s cisternami), odstranljivih cistern ter cistern zabojnikov in cistern z menjalnimi kesoni, katerih posode za cisterne so izdelane iz kovinskih materialov, akumulatorskih vozil ter MEGC.

Vsebina nacionalne zakonodaje: prehodna določba: pritrjene cisterne (vozila s cisternami) z bruto maso, manjšo od 4 ton, ki se uporabljajo za lokalni prevoz plinskega olja (UN 1202), prvič registrirane v Grčiji med 1. januarjem 1991 in 31. decembrom 2002, pri katerih je debelina posode manjša od 3 mm, se še vedno lahko uporabljajo. Namenjena je lokalnemu prevozu za vozila, ki so registrirana v navedenem obdobju. Ta prehodna določba bo veljala za vozila s cisternami samo v primeru, da bodo spremenjena v skladu s točko 6.8.2.1.20 in prilagojena glede na:

1.

odstavke ADR za preglede in preizkuse: 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5;

2.

cisterne morajo izpolnjevati zahteve iz odstavkov 6.8.2.1.28, 6.8.2.2.1 in 6.8.2.2.2.

V polju H „Trajanje veljavnosti“ potrdila o registraciji vozila se zapiše „30.6.2027“.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής, εξοπλισμού και ελέγχων των δεξαμενών μεταφοράς συγκεκριμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων για σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που βρίσκονται σε κυκλοφορία (zahteve glede izdelave, opreme, pregledov in testov pritrjenih cistern (vozila s cisternami), odstranljivih cistern v obtoku za nekatere skupine nevarnega blaga).

Datum izteka: 30. junij 2027.

ES Španija

RO–bi–ES–2

Zadeva: posebna oprema za distribucijo brezvodnega amonijaka.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 6.8.2.2.2.

Vsebina Priloge k Direktivi: da bi se izognili izgubi vsebine v primeru poškodbe zunanjih pritrdilnih elementov (cevi, stranske zaporne naprave), morata biti notranji zaporni ventil in njegov sedež zavarovana, da ju ne odtrga zaradi zunanjih pritiskov, ali pa zasnovana tako, da sta na tovrstne pritiske odporna. Naprave za polnjenje in praznjenje (vključno s prirobnicami ter čepi z navoji) in zaščitne pokrove (če obstajajo) mora biti mogoče zaščititi pred tovrstnimi neželenimi odpiranji.

Vsebina nacionalne zakonodaje: cisterne, ki se uporabljajo v kmetijske namene za distribucijo brezvodnega amonijaka in so se začele uporabljati pred 1. januarjem 1997, so lahko opremljene z zunanjimi namesto notranjimi varnostnimi pripomočki, pod pogojem, da le-ti nudijo zaščito, ki je najmanj enaka zaščiti, ki jo nudi stena cisterne.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Real Decreto 97/2014. Anejo 1. Apartado 3.

Opombe: pred 1. januarjem 1997 se je cisterno z zunanjimi varnostnimi pripomočki uporabljalo le v kmetijstvu za nanos brezvodnega amonijaka neposredno na prst. Nekatere izmed teh cistern se uporabljajo še danes. Redko prevažajo tovor po cesti, večinoma se uporabljajo za gnojila na velikih kmetijah.

Datum izteka: 30. junij 2027.

FR Francija

RO–bi–FR–1

Zadeva: uporaba pomorskih dokumentov kot prevoznih listin za kratke poti, ki sledijo razkladanju plovila.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 5.4.1.

Vsebina Priloge k Direktivi: podatki, ki morajo biti navedeni v dokumentih, uporabljenih kot prevozne listine za nevarno blago.

Vsebina nacionalne zakonodaje: pomorski dokument se uporablja kot prevozna listina v radiju 15 km.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 23-4.

Datum izteka: 30. junij 2027.

RO–bi–FR–3

Zadeva: prevoz pritrjenih skladiščnih cistern za utekočinjeni naftni plin (18).

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: prilogi A in B.

Vsebina nacionalne zakonodaje: za prevoz pritrjenih skladiščnih cistern za utekočinjeni naftni plin veljajo posebna pravila. Uporabljajo se le za kratke razdalje.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par route – Article 30.

Datum izteka: 30. junij 2027.

RO–bi–FR–4

Zadeva: sprejetje RO–bi–BE–8.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres.

Datum izteka: 30. junij 2027.

RO–bi–FR–5

Zadeva: sprejetje RO–bi–BE–5.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: –

Datum izteka: 30. junij 2024.

RO–bi–FR–6

Zadeva: prevoz odpadkov, ki vsebujejo prosti azbest.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 4.1.4.

Vsebina Priloge k Direktivi: navodila za pakiranje P002.

Vsebina nacionalne zakonodaje: prevoz odpadkov, ki vsebujejo prosti azbest (št. UN 2212 ASBESTOS, AMPHIBOLE (amozit, tremolit, aktinolit, antofilit, krokidolit) ali št. UN 2590 ASBESTOS, CHRYSOTILE), z gradbišč:

odpadki se prevažajo v prekucnikih,

odpadki se zapakirajo v velike zložljive vreče, ki ustrezajo velikosti dna prekucnika in so tesno zaprte, da se prepreči uhajanje azbestnih vlaken med prevozom,