ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 133

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 66
17. maj 2023


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Komisije (EU) 2023/966 z dne 15. maja 2023 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 338/97, da se upoštevajo spremembe, sprejete na 19. zasedanju konference pogodbenic Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami

1

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/967 z dne 16. maja 2023 o določitvi tehničnih informacij za izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij in osnovnih lastnih sredstev za poročanje z referenčnimi datumi od 31. marca 2023 do 29. junija 2023 v skladu z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja ( 1 )

125

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/968 z dne 16. maja 2023 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih debelih pločevin iz nelegiranega jekla ali drugih legiranih jekel s poreklom iz Ljudske republike Kitajske po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta

214

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

17.5.2023   

SL

Uradni list Evropske unije

L 133/1


UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/966

z dne 15. maja 2023

o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 338/97, da se upoštevajo spremembe, sprejete na 19. zasedanju konference pogodbenic Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 z dne 9. decembra 1996 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi (1) in zlasti člena 19(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 338/97 ureja trgovino z živalskimi in rastlinskimi vrstami iz Priloge k navedeni uredbi. Med vrstami s seznama v navedeni prilogi so tako vrste, določene v dodatkih h Konvenciji o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES) (v nadaljnjem besedilu: Konvencija), kot tudi vrste, katerih ohranitveno stanje zahteva, da se njihov izvoz iz Unije, uvoz v Unijo ter trgovanje z njimi znotraj Unije ureja ali spremlja.

(2)

Na 19. zasedanju konference pogodbenic Konvencije, ki je potekala v mestu Panama v Panami od 14. do 25. novembra 2022 (v nadaljnjem besedilu: CoP19), so bili dodatki h Konvenciji delno spremenjeni. Te spremembe bi bilo treba upoštevati v Uredbi (ES) št. 338/97.

(3)

Naslednji taksoni so bili vključeni v Dodatek I h Konvenciji in bi jih bilo treba vključiti v Prilogo A k Uredbi (ES) št. 338/97: Tiliqua adelaidensis, Kinosternon cora in Kinosternon vogti.

(4)

Naslednje vrste so bile prenesene iz Dodatka II v Dodatek I h Konvenciji ter bi jih bilo treba črtati iz Priloge B k Uredbi (ES) št. 338/97 in vključiti v Prilogo A k navedeni uredbi: Pycnonotus zeylanicus (z odloženim izvajanjem), Batagur kachuga, Cuora galbinifrons in Nilssonia leithii.

(5)

Naslednji taksoni so bili preneseni iz Dodatka I v Dodatek II h Konvenciji ter bi jih bilo treba črtati iz Priloge A k Uredbi (ES) št. 338/97 in vključiti v Prilogo B k navedeni uredbi: Ceratotherium simum simum (populacija v Namibiji, z oznako), Cynomys mexicanus, Branta canadensis leucopareia, Phoebastria albatrus, Caiman latirostris (populacija v Braziliji, z oznako) in Crocodylus porosus (populacija na otoku Palawan, Filipini, z oznako). Vrsta Chilabothrus inornatus, ki je bila tudi prenesena iz Dodatka I v Dodatek II h Konvenciji ter bi jo bilo treba črtati iz Priloge A k Uredbi (ES) št. 338/97, je zdaj vključena v Prilogo B k Uredbi (ES) št. 338/97 pod navedbo za Boidae spp.

(6)

Naslednje družine, rodovi in vrste so bili vključeni v Dodatek II h Konvenciji in bi jih bilo treba vključiti v Prilogo B k Uredbi (ES) št. 338/97: Copsychus malabaricus, Physignathus cocincinus, Cyrtodactylus jeyporensis, Tarentola chazaliae, Phrynosoma spp., Chelus fimbriatus (vključuje Chelus orinocensis), Macrochelys temminckii, Chelydra serpentina, Graptemys barbouri, Graptemys ernsti, Graptemys gibbonsi, Graptemys pearlensis, Graptemys pulchra, Rhinoclemmys spp., Claudius angustatus, Kinosternon spp. (razen vrst v Prilogi A), Staurotypus salvinii, Staurotypus triporcatus, Sternotherus spp., Apalone spp. (razen podvrst v Prilogi A), Centrolenidae spp., Agalychnis lemur (z oznako), Laotriton laoensis (z oznako), Carcharhinidae spp. (z odloženim izvajanjem), Sphyrnidae spp., Potamotrygon albimaculata, Potamotrygon henlei, Potamotrygon jabuti, Potamotrygon leopoldi, Potamotrygon marquesi, Potamotrygon signata, Potamotrygon wallacei, Rhinobatidae spp., Hypancistrus zebra (z oznako), Thelenota spp. (z odloženim izvajanjem), Handroanthus spp. (z oznako in odloženim izvajanjem), Roseodendron spp. (z oznako in odloženim izvajanjem), Tabebuia spp. (z oznako in odloženim izvajanjem), Rhodiola spp. (z oznako), Afzelia spp. (populacije v Afriki, z oznako), Dipteryx spp. (z oznako in odloženim izvajanjem), Pterocarpus spp. (populacije v Afriki, z oznako) in Khaya spp. (populacije v Afriki, z oznako).

(7)

Naslednje rodove in vrste, ki so bili do zdaj na seznamu v Prilogi D k Uredbi (ES) št. 338/97, bi bilo treba črtati iz navedene priloge, potem ko so bili na CoP19 vključeni v Dodatek II h Konvenciji: Physignathus cocincinus, Laotriton laoensis, Handroanthus spp. (z odloženim izvajanjem), Tabebuia spp. (z odloženim izvajanjem), Roseodendron spp. (z odloženim izvajanjem), Rhodiola spp. in Khaya spp.

(8)

Oddelek o razlagi dodatkov h Konvenciji je bil spremenjen in na CoP19 so bile sprejete ali spremenjene številne oznake v zvezi z več taksoni, vključenimi v navedene dodatke, ki jih je treba upoštevati v prilogah k Uredbi (ES) št. 338/97.

(9)

V dodatke h Konvenciji so bile vključene zlasti naslednje oznake:

oznaka za Ceratotherium simum simum (populacija v Namibiji);

oznaka za Caiman latirostris (populacija v Braziliji);

oznaka za Crocodylus porosus (populacija na otoku Palawan, Filipini);

oznaka za Agalychnis lemur;

oznaka za Laotriton laoensis;

oznaka za Hypancistrus zebra;

oznaka #17 za Handroanthus spp., Roseodendron spp. in Tabebuia spp.;

oznaka #2 za Rhodiola spp.;

oznaka #17 za Afzelia spp. (populacije v Afriki);

oznaka #17 za Dipteryx spp.;

oznaka #17 za Pterocarpus spp. (populacije v Afriki);

oznaka #17 zar Khaya spp. (populacije v Afriki).

(10)

V dodatkih h Konvenciji so bile spremenjene zlasti naslednje oznake:

oznake #1, #4, #10 in #14;

oznaka v oklepaju za vrste Orchidaceae, navedene v Dodatku I;

oznaka za Pterocarpus tinctorius ter vključitev tega taksona in Pterocarpus erinaceus pod navedbo za Pterocarpus spp. (populacije v Afriki) z oznako #17.

(11)

Prav tako je treba spremeniti opombe 12, 13 in 14 v opombah o razlagi prilog A, B, C in D k Uredbi (ES) št. 338/97, vključno glede opredelitev pojmov „10 kg na pošiljko“ in „predelan les“, da se upoštevajo spremembe, sprejete na CoP19.

(12)

V Dodatek III h Konvenciji so bile vključene naslednje vrste: Daboia palaestinae na zahtevo Izraela; Caribena versicolor in Papilio phorbanta na zahtevo Unije; Melopyrrha nigra in Tiaris canorus na zahtevo Kube; Conophytum spp., Mestoklema tuberosum, Raphionacme zeyheri, Crassothonna clavifolia, Othonna armiana, Othonna cacalioides, Othonna euphorbioides, Othonna retrorsa, Tylecodon bodleyae, Tylecodon nolteei, Tylecodon reticulatus, Monsonia herrei, Monsonia multifida, Monsonia patersonii, Pelargonium crassicaule, Pelargonium triste, Adenia spinosa, Portulacaria pygmaea, vse na zahtevo Južne Afrike; Ctenophorus spp., Intellagama spp., Tympanocryptis spp., Carphodactylus spp., Nephrurus spp., Orraya spp., Phyllurus spp., Saltuarius spp., Strophurus spp., Underwoodisaurus spp., Uvidicolus spp., Egernia spp., Tiliqua multifasciata, Tiliqua nigrolutea, Tiliqua occipitalis, Tiliqua rugosa, Tiliqua scincoides intermedia in Tiliqua scincoides scincoides, na zahtevo Avstralije; ter Holacanthus limbaughi na zahtevo Francije. Te vrste bi bilo zato treba vključiti v Prilogo C k Uredbi (ES) št. 338/97.

(13)

Vrsto Othonna retrorsa, ki je bila do zdaj na seznamu v Prilogi D k Uredbi (ES) št. 338/97, bi bilo treba črtati iz navedene priloge, potem ko je bila na zahtevo Južne Afrike vključena v Dodatek III h Konvenciji. Vrsto Echinotriton andersoni, ki je bila 16. decembra 2021 vključena v Prilogo C k Uredbi (ES) št. 338/97, potem ko jo je Japonska 13. februarja 2021 vključila v Dodatek III h Konvenciji, bi bilo prav tako treba črtati iz Priloge D k Uredbi (ES) št. 338/97.

(14)

Skupina za strokovno presojo je ugotovila, da bi moral biti rod Dipteryx spp. (razen D. panamensis) vključen v Prilogo D k Uredbi (ES) št. 338/97 z oznako glede vrste osebkov, ki jih vnos zajema (oznaka §5), do začetka veljavnosti vnosa v Prilogi B k navedeni uredbi.

(15)

Unija ni izrazila pridržkov v zvezi z navedenimi spremembami.

(16)

Na CoP19 so bila sprejeta nova nomenklaturna poimenovanja za živali in rastline.

(17)

Zato je treba spremeniti imena naslednjih vrst in podvrst: Allochrocebus solatus, Antigone canadensis, Antigone canadensis nesiotes, Antigone canadensis pulla, Antigone vipio, Aonyx cinereus, Chilabothrus inornatus, Chilabothrus monensis, Chilabothrus subflavus, Chondrohierax wilsonii, Hypotaenidia sylvestris, Leucogeranus leucogeranus, Montivipera wagneri, Protobothrops mangshanensis, Psephotellus chrysopterygius, Psephotellus dissimilis, Psephotellus pulcherrimus, Python molurus, Sclerophrys channingi in Sclerophrys superciliaris.

(18)

Naslednje vrste in podvrste so bile v Dodatek I h Konvenciji vključene zaradi sprememb nomenklature in bi jih bilo zato treba vključiti v Prilogo A k Uredbi (ES) št. 338/97: Equus hemionus luteus, Pachypodium windsorii, Pezoporus flaviventris in Pongo tapanuliensis. Naslednje vrste in rodovi so bili vključeni v Dodatek II h Konvenciji zaradi sprememb nomenklature in bi jih bilo zato treba vključiti v Prilogo B k Uredbi (ES) št. 338/97: Agalychnis terranova, Malayemys khoratensis, Paruwrobates andinus, Paruwrobates erythromos, Philantomba maxwellii, Sericopelma angustum, Sericopelma embrithes in Tliltocatl spp. Čeprav so bile naslednje vrste vključene v Dodatek II h Konvenciji zaradi sprememb nomenklature, bi jih bilo treba vključiti v Prilogo A k Uredbi (ES) št. 338/97, saj so vrste, od katerih so bile ločene, navedene v Prilogi A k navedeni uredbi: Circus hudsonius, Phoenicopterus roseus, Piliocolobus bouvieri in Piliocolobus epieni.

(19)

Naslednje vrste so bile črtane iz Dodatka I h Konvenciji zaradi sprememb nomenklature in bi jih bilo zato treba črtati iz Priloge A k Uredbi (ES) št. 338/97: Alouatta coibensis (zaradi sinonimizacije vrste Alouatta coibensis z vrsto Alouatta palliata) in Falco pelegrinoides (zaradi sinonimizacije vrste Falco pelegrinoides z vrsto Falco peregrinus). Naslednje vrste so bile črtane iz Dodatka II zaradi sprememb nomenklature in bi jih bilo zato treba črtati iz Priloge B k Uredbi (ES) št. 338/97: Aphonopelma albiceps (zaradi prenosa v rod Brachypelma) in Manta spp. (zaradi sinonimizacije roda Manta z rodom Mobula).

(20)

Glede na obseg potrebnih sprememb Priloge k Uredbi (ES) št. 338/97 je zaradi jasnosti primerno navedeno prilogo v celoti nadomestiti.

(21)

Uredbo (ES) št. 338/97 bi bilo zato treba spremeniti.

(22)

V skladu s členom XV.1(c) Konvencije morajo spremembe, sprejete na zasedanju konference pogodbenic, začeti veljati 90 dni po zasedanju za vse pogodbenice. Da bi se zagotovil pravočasen začetek veljavnosti sprememb Priloge k tej uredbi, bi morala ta uredba začeti veljati tretji dan po njeni objavi.

(23)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za trgovino s prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami, ustanovljenega v skladu s členom 18(1) Uredbe (ES) št. 338/97 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (ES) št. 338/97 se nadomesti z besedilom v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. maja 2023

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 61, 3.3.1997, str. 1.


PRILOGA

„PRILOGA

Opombe o razlagi prilog A, B, C in D

1.   

Vrste, vključene v priloge A, B, C in D, se navajajo:

(a)

z imenom vrste ali

(b)

kot vse vrste višjega taksona ali njegovega določenega dela.

2.   

Okrajšava ‚spp.‘ se uporablja za označevanje vseh vrst višjega taksona.

3.   

Druga navajanja taksonov, višjih od vrste, so le informativna ali za namene uvrščanja.

4.   

Vrste v Prilogi A, natisnjene s krepkim tiskom, so v zadevni prilogi navedene skladno z njihovim varstvom, določenim v Direktivi 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta (1) ali Direktivi Sveta 92/43/EGS (2).

5.   

Za rastlinske taksone, nižje od vrste, se uporabljajo naslednje okrajšave:

(a)

‚ssp.‘ se uporablja za označevanje podvrst;

(b)

‚var.‘ se uporablja za označevanje varietete (varietet) ter

(c)

‚fa.‘ se uporablja za označevanje oblik.

6.   

Znaki ‚(I)‘, ‚(II)‘ in ‚(III)‘ ob imenu vrste ali višjega taksona se nanašajo na dodatke h Konvenciji, v katerih je ta vrsta navedena, kakor je navedeno v opombah 7, 8 in 9. Če pri imenu ni nobene od teh oznak, ta vrsta ni navedena v dodatkih h Konvenciji.

7.   

(I) ob imenu vrste ali višjega taksona pomeni, da je zadevna vrsta ali višji takson vključen v Dodatek I h Konvenciji.

8.   

(II) ob imenu vrste ali višjega taksona pomeni, da je zadevna vrsta ali višji takson vključen v Dodatek II h Konvenciji.

9.   

(III) ob imenu vrste ali višjega taksona pomeni, da je zadevna vrsta ali višji takson vključen v Dodatek III h Konvenciji. Pri tem je prav tako navedena država, v zvezi s katero je vrsta ali višji takson vključen v Dodatek III.

10.   

‚Kultivar‘ v skladu z definicijo iz 8. izdaje Mednarodnega nomenklaturnega kodeksa za gojene rastline pomeni skupek rastlin, ki (a) so izbrane zaradi posebne lastnosti ali kombinacije lastnosti, (b) so v teh lastnostih izrazite, enotne in stabilne ter (c) pri razmnoževanju z ustreznimi sredstvi ohranijo navedene lastnosti. Nov takson kultivarja se lahko kot tak obravnava šele po uradni objavi njegovega imena kategorije in opisa v najnovejši izdaji Mednarodnega nomenklaturnega kodeksa za gojene rastline.

11.   

Križanci se lahko posebej navedejo v dodatkih, vendar le, če so iz ločene in stabilne prosto živeče populacije. Za živalske križance, ki imajo v štirih predhodnih generacijah v svoji starševski liniji enega ali več osebkov vrste, navedene v Prilogi A ali B, se uporablja ta uredba, kakor da so čiste vrste, čeprav zadevni križanci niso posebej navedeni v prilogah.

12.   

Ko je vrsta vključena v Prilogo A, B ali C, je vedno vključena tudi cela živa ali mrtva žival ali rastlina. Poleg tega so v isto prilogo vključeni tudi vsi deli vrste in izdelki iz nje, razen kadar je za živalske vrste iz Priloge C in rastlinske vrste iz Priloge B ali C vrsta označena z znakom #, ki mu sledi številka, ki označuje, da so vključeni samo določeni deli vrste in izdelki iz nje. V skladu s členom 2(t) znak ‚#‘ pred številko ob imenu vrste ali višjega taksona iz Priloge B ali C označuje dele ali izdelke, ki so v zvezi s taksonom za namene te uredbe označeni, kot sledi:

#1

Označuje vse dele in izdelke, razen:

(a)

semen, spor ali peloda (vključno s poliniji);

(b)

sejancev ali tkivnih kultur, pridobljenih in vitro, ki se prevažajo v sterilnih posodah;

(c)

rezanega cvetja umetno razmnoženih rastlin; ter

(d)

plodov ter delov in izdelkov iz plodov umetno razmnoženih rastlin iz rodu Vanilla.

#2

Označuje vse dele in izdelke, razen:

(a)

semen in peloda; ter

(b)

končnih izdelkov, zapakiranih in pripravljenih za prodajo na drobno.

#3

Označuje cele ali narezane korenine in dele korenin, razen obdelanih delov ali izdelkov, kot so prah, tablete, ekstrakti, toniki, čaji in slaščice.

#4

Označuje vse dele in izdelke, razen:

(a)

semen (vključno s plodnimi glavicami Orchidaceae), spor in peloda (vključno s poliniji). Izjema ne velja za semena Cactaceae spp., ki se izvažajo iz Mehike, in semena Beccariophoenix madagascariensis in Dypsis decaryi, ki se izvažajo z Madagaskarja;

(b)

sejancev ali tkivnih kultur, pridobljenih in vitro, ki se prevažajo v sterilnih posodah;

(c)

rezanega cvetja umetno razmnoženih rastlin;

(d)

plodov ter delov in izdelkov iz plodov naturaliziranih ali umetno razmnoženih rastlin iz rodu Vanilla (Orchidaceae) in družine Cactaceae;

(e)

stebel, cvetja in delov ter izdelkov iz naturaliziranih ali umetno razmnoženih rastlin iz rodu Opuntia podrodu Opuntia in Selenicereus (Cactaceae);

(f)

končnih izdelkov Aloe ferox in Euphorbia antisyphilitica, zapakiranih in pripravljenih za prodajo na drobno; ter

(g)

končnih izdelkov, pridobljenih z umetnim razmnoževanjem, zapakiranih in pripravljenih za prodajo na drobno kozmetičnih izdelkov, ki vsebujejo dele ali izdelke iz vrste Bletilla striata, Cycnoches cooperi, Gastrodia elata, Phalaenopsis amabilis ali Phalaenopsis lobbii.

#5

Označuje hlode, žagan les ali furnir.

#6

Označuje hlode, žagan les, furnir in vezan les.

#7

Označuje hlode, iveri, prah in ekstrakte.

#8

Označuje podzemne dele (tj. korenine in korenike): cele kose, njihove dele in v obliki prahu.

#9

Označuje vse dele in izdelke, razen tistih, ki nosijo oznako ‚Proizvedeno iz materiala Hoodia spp., pridobljenega z nadzorovano pridelavo in izdelavo na podlagi sporazuma z ustreznim upravnim organom CITES [v Bocvani na podlagi sporazuma št. BW/xxxxxx] [v Namibiji na podlagi sporazuma št. NA/xxxxxx] [v Južni Afriki na podlagi sporazuma št. ZA/xxxxxx]‘.

#10

Označuje vse dele, izdelke in končne izdelke, razen ponovnega izvoza končno izdelanih glasbil, končno izdelanih dodatkov za glasbila in končno izdelanih delov glasbil.

#11

Označuje hlode, žagan les, furnir, vezan les, prah in ekstrakte. Končni izdelki, ki vsebujejo take ekstrakte, vključno z dišavami, niso zajeti v tej oznaki.

#12

Označuje hlode, žagan les, furnir, vezan les in ekstrakte. Končni izdelki, ki vsebujejo take ekstrakte, vključno z dišavami, niso zajeti v tej oznaki.

#13

Označuje jedro (znano tudi kot ‚endosperm‘, ‚pulpa‘ ali ‚kopra‘) in vse njegove derivate, razen končnih izdelkov, zapakiranih in pripravljenih za prodajo na drobno.

#14

Označuje vse dele in izdelke, razen:

(a)

semen in peloda;

(b)

sejancev ali tkivnih kultur, pridobljenih in vitro, ki se prevažajo v sterilnih posodah;

(c)

plodov;

(d)

listov;

(e)

ostankov prahu lesa agar, vključno s stisnjenim prahom v vseh oblikah; ter

(f)

končnih izdelkov, zapakiranih in pripravljenih za prodajo na drobno; to izvzetje se ne uporablja za lesne sekance, kroglice, rožne vence in rezbarske izdelke.

#15

Označuje vse dele in izdelke, razen:

(a)

listov, cvetja, peloda, ploda in semen;

(b)

končnih proizvodov z največjo težo lesa vrst s seznama do 10 kg na pošiljko;

(c)

končno izdelanih glasbil, končno izdelanih delov glasbil in končno izdelanih dodatkov za glasbila;

(d)

delov in izdelkov iz Dalbergia cochinchinensis, ki so zajeti v oznaki #4;

(e)

delov in izdelkov iz Dalbergia spp. s poreklom in izvoženih iz Mehike, ki so zajeti v oznaki #6.

#16

Označuje semena, plodove in olja.

#17

Označuje hlode, žagan les, furnir, vezan les in predelan les.

#18

Razen delov in izdelkov z izjemo jajc.

13.   

Naslednji pojmi in izrazi, uporabljeni v oznakah v teh prilogah, so opredeljeni, kot sledi:

Ekstrakt

Vsaka snov, pridobljena neposredno iz rastlinskega materiala s fizikalnimi ali kemičnimi metodami, ne glede na proizvodni proces. Ekstrakt je lahko v trdnem (npr. kristali, smola, fini ali grobi delci), poltrdnem (npr. gume, voski) ali tekočem (npr. raztopine, tinkture, olja in eterična olja) stanju.

Končno izdelana glasbila

Glasbilo (kot je navedeno v harmoniziranem sistemu Svetovne carinske organizacije, poglavje 92; glasbila, njihovi deli in pribor), ki je pripravljeno za igranje ali je treba le vgraditi dele, da bi bilo primerno za igranje. Ta izraz vključuje starinska glasbila (kot so opredeljena v oznakah harmoniziranega sistema 97.05 in 97.06; umetniški izdelki, zbirke in starine).

Končno izdelani dodatki za glasbila

Dodatek za glasbilo (kot je naveden v harmoniziranem sistemu Svetovne carinske organizacije, poglavje 92; glasbila, njihovi deli in pribor), ki je ločen od glasbila in je posebej zasnovan ali oblikovan tako, da se izrecno uporablja v povezavi z glasbilom, ter ki ne zahteva nadaljnjih sprememb pred uporabo.

Končno izdelani deli glasbil

Del glasbila (kot je naveden v harmoniziranem sistemu Svetovne carinske organizacije, poglavje 92; glasbila, njihovi deli in pribor), ki je pripravljen za vgradnjo ter je posebej zasnovan in oblikovan tako, da se izrecno uporablja v povezavi z glasbilom, da bi bilo primerno za igranje.

Končni izdelki, zapakirani in pripravljeni za prodajo na drobno

Izdelki, dobavljeni posamično ali v večjih količinah, ki ne zahtevajo nadaljnje predelave ter so zapakirani, označeni za končno uporabo ali prodajo na drobno in kot taki primerni za prodajo ali uporabo s strani širše javnosti.

Prah

Suha, trdna snov v obliki finih ali grobih delcev.

Pošiljka

Tovor, ki se prevaža v skladu s pogoji enotne nakladnice ali letalskega tovornega lista, ne glede na količino ali število kontejnerjev ali paketov; ali kosi, ki so na telesu, se nosijo ali so v osebni prtljagi.

10 kg na pošiljko

Za izraz ‚10 kg na pošiljko‘ se zgornja meja 10 kg razlaga tako, da se nanaša na težo lesa vsake posamezne označene vrste rodu Dalbergia ali Guibourtia, ki je prisotna v izdelkih v pošiljki. Zgornja meja 10 kg se oceni samo glede na posamezne teže kosov lesa vsake posamezne označene vrste, ki jih vsebuje vsak izdelek v pošiljki, in ne glede na skupno težo pošiljke. Prisotne skupne teže vsake posamezne označene vrste se obravnavajo posamično, da se določi, ali se za vsako posamezno označeno vrsto zahteva dovoljenje ali potrdilo CITES, teže različnih posameznih označenih vrst pa se v ta namen ne seštevajo.

Predelan les

Opredeljen z oznako harmoniziranega sistema 44.09. Les (vključno lamele in frize za parket, nesestavljene), kontinuirano oblikovan (s peresom in utorom, brazdan, s posnetimi robovi, spojen na utor in pero (V-spojen), profiliran, oblikovan, zaobljen ali podobno) vzdolž katerega koli roba, konca ali strani, skobljan ali ne, brušen ali ne, ali vzdolžno spojen ali ne.

Lesni sekanci

Les, zreduciran na drobne koščke.

14.   

Ker pri nobeni vrsti ali višjih taksonih RASTLIN iz Priloge A ni oznake, ki bi pomenila, da bi bilo treba z njenimi križanci ravnati v skladu s členom 4(1), to pomeni, da se z umetno razmnoženimi križanci, pridobljenimi iz ene ali več takih vrst ali taksonov, lahko trguje s potrdilom o umetnem razmnoževanju ter da semena in pelod (vključno s poliniji), rezano cvetje, sejanci ali tkivne kulture teh križancev, pridobljeni in vitro, ki se prevažajo v sterilnih posodah, niso predmet te uredbe.

15.   

Urin, iztrebki in ambra, ki so pridobljeni kot odpadni produkti in tako brez vpliva na zadevno žival, niso predmet te uredbe.

16.   

V zvezi z živalskimi vrstami iz Priloge D se ta uredba uporablja le za žive osebke in cele ali skoraj cele mrtve osebke, razen za taksone, ki so označeni na naslednji način, da bi pokazali, da so zajeti tudi drugi deli in izdelki:

§1

Vse cele ali skoraj cele kože, surove ali strojene.

17.   

V zvezi z rastlinskimi vrstami iz Priloge D se ta uredba uporablja le za žive osebke, razen za taksone, ki so označeni na naslednji način, da bi pokazali, da so zajeti tudi drugi deli in izdelki:

§2

Posušene in sveže rastline, kar po potrebi vključuje; listje, korenine/korenike, stebla, semena/spore, skorjo in plodove.

§4

Označuje vse dele in izdelke, razen:

(a)

semen in peloda;

(b)

končnih izdelkov, zapakiranih in pripravljenih za prodajo na drobno.

§5

Označuje hlode, žagan les, furnir, vezan les in predelan les.

(*)

Opredeljen z oznako harmoniziranega sistema 44.09. Les (vključno lamele in frize za parket, nesestavljene), kontinuirano oblikovan (s peresom in utorom, brazdan, s posnetimi robovi, spojen na utor in pero (V-spojen), profiliran, oblikovan, zaobljen ali podobno) vzdolž katerega koli roba, konca ali strani, skobljan ali ne, brušen ali ne, ali vzdolžno spojen ali ne.

 

Priloga A

Priloga B

Priloga C

Splošno ime

ŽIVALSTVO

CHORDATA (STRUNARJI)

MAMMALIA

 

 

 

sesalci

ARTIODACTYLA

 

 

 

 

Antilocapridae

 

 

 

vilorog

 

Antilocapra americana (I) (samo populacija v Mehiki; v priloge k tej uredbi ni vključena nobena druga populacija)

 

 

antilopska koza, vilorog

Bovidae

 

 

 

rogarji ali votlorogi

 

Addax nasomaculatus (I)

 

 

mendeška antilopa

 

 

Ammotragus lervia (II)

 

grivasta ovca

 

 

 

Antilope cervicapra (III Nepal/Pakistan)

jelenja antilopa

 

Bos gaurus (I) (razen udomačene oblike, navedene kot Bos frontalis, ki ni predmet te uredbe)

 

 

gaver, džungelsko govedo

 

Bos mutus (I) (razen udomačene oblike, navedene kot Bos grunniens, ki ni predmet te uredbe)

 

 

jak, godrnjavi bivol

 

Bos sauveli (I)

 

 

kuprej, kamboški gozdni vol

 

 

 

Boselaphus tragocamelus (III Pakistan)

nilgav, modri bikec

 

 

 

Bubalus arnee (III Nepal) (razen udomačene oblike, navedene kot Bubalus bubalis, ki ni predmet te uredbe)

indijski bivol, azijski bivol, divji vodni bivol, arni

 

Bubalus depressicornis (I)

 

 

nižinski anoa

 

Bubalus mindorensis (I)

 

 

tamaru, mindorski bivol

 

Bubalus quarlesi (I)

 

 

gorski anoa

 

 

Budorcas taxicolor (II)

 

takin

 

Capra falconeri (I)

 

 

markor, vijekoza, vijeroga koza

 

 

Capra caucasica (II)

 

kavkaški kozorog

 

 

 

Capra hircus aegagrus (III Pakistan) (udomačene oblike osebkov niso predmet te uredbe)

divja koza

 

 

 

Capra sibirica (III Pakistan)

sibirski kozorog

 

Capricornis milneedwardsii (I)

 

 

kitajski serav

 

Capricornis rubidus (I)

 

 

rdeči serav

 

Capricornis sumatraensis (I)

 

 

asamski sezav

 

Capricornis thar (I)

 

 

himalajski serav

 

 

Cephalophus brookei (II)

 

brookov gozdni hulež

 

 

Cephalophus dorsalis (II)

 

zalivski hulež

 

Cephalophus jentinki (I)

 

 

jentinkov hulež

 

 

Cephalophus ogilbyi (II)

 

ogilbyjev hulež

 

 

Cephalophus silvicultor (II)

 

veliki hulež

 

 

Cephalophus zebra (II)

 

zebrasti hulež

 

 

Damaliscus pygargus pygargus (II)

 

belonosa antilopa

 

 

 

Gazella bennettii (III Pakistan)

indijska gazela

 

Gazella cuvieri (I)

 

 

cuvierjeva gazela

 

 

 

Gazella dorcas (III Alžirija/Tunizija)

navadna gazela

 

Gazella leptoceros (I)

 

 

vitkoroga gazela

 

Hippotragus niger variani (I)

 

 

orjaška črna grivasta antilopa

 

 

Kobus leche (II)

 

vodna antilopa

 

Naemorhedus baileyi (I)

 

 

rdeči goral

 

Naemorhedus caudatus (I)

 

 

dolgorepi goral

 

Naemorhedus goral (I)

 

 

himalajski goral

 

Naemorhedus griseus (I)

 

 

kitajski goral

 

Nanger dama (I)

 

 

jelenja gazela

 

Oryx dammah (I)

 

 

sabljasta antilopa

 

Oryx leucoryx (I)

 

 

arabski oriks, arabska bajza

 

 

Ovis ammon (II)

 

argali

 

 

Ovis arabica (II)

 

arabski urial

 

 

Ovis bochariensis (II)

 

buharski urial

 

 

Ovis canadensis (II) (samo populacija v Mehiki; v priloge k tej uredbi ni vključena nobena druga populacija)

 

mehiška debeloroga ovca

 

 

Ovis collium (II)

 

kazahstanski argali

 

 

Ovis cycloceros (II)

 

afganistanski urial

 

 

Ovis darwini (II)

 

gobijski argali

 

Ovis gmelini (I) (populacija na Cipru)

 

 

anatolska ovca

 

Ovis hodgsoni (I)

 

 

tibetanski argali

 

 

Ovis jubata (II)

 

severnokitajski argali

 

 

Ovis karelini (II)

 

tjanšanski argali

 

Ovis nigrimontana (I)

 

 

karatauski argali

 

 

Ovis polii (II)

 

pamirski argali

 

 

Ovis punjabiensis (II)

 

pandžabski urial

 

 

Ovis severtzovi (II)

 

uzbekistanski argali

 

Ovis vignei (I)

 

 

urial

 

Pantholops hodgsonii (I)

 

 

čiru, orongo

 

 

Philantomba maxwellii (II)

 

maxwellov hulež

 

 

Philantomba monticola (II)

 

modri hulež

 

 

 

Pseudois nayaur (III Pakistan)

baral, modra ovca

 

Pseudoryx nghetinhensis (I)

 

 

saola

 

Rupicapra pyrenaica ornata (II)

 

 

abruški gams

 

 

Saiga borealis (II) (izvozna kvota nič za prosto živeče osebke, s katerimi se trguje v komercialne namene)

 

mongolska sajga

 

 

Saiga tatarica (II) (izvozna kvota nič za prosto živeče osebke, s katerimi se trguje v komercialne namene)

 

sajga

 

 

 

Tetracerus quadricornis (III Nepal)

čusinga, štiriroga antilopa

Camelidae

 

 

 

kamele

 

 

Lama guanicoe (II)

 

gvanako, rdečerjavi gvanako

 

Vicugna vicugna (I) (razen populacij v: Argentini [populacije v provincah Jujuy, Catamarca in Salta ter populacije napol v ujetništvu v provincah Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja in San Juan]; Boliviji [celotna populacija]; Čilu [populacije v regiji Tarapacá ter regijah Arica in Parinacota]; Ekvadorju [celotna populacija] in Peruju [celotna populacija]; ki so vključene v Prilogo B)

Vicugna vicugna (II) (samo populacije v Argentini [populacije v provincah Jujuy, Catamarca in Salta ter populacije napol v ujetništvu v provincah Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja in San Juan]; Boliviji [celotna populacija]; Čilu [populacije v regiji Tarapacá ter regijah Arica in Parinacota]; Ekvadorju [celotna populacija] in Peruju [celotna populacija]; vse druge populacije so vključene v Prilogo A) (3)

 

vikunja

Cervidae

 

 

 

jeleni

 

Axis calamianensis (I)

 

 

kalamijanski jelen

 

Axis kuhlii (I)

 

 

kuhlov jelen

 

 

 

Axis porcinus (III Pakistan (razen podvrst, vključenih v Prilogo A))

svinjski jelen

 

Axis porcinus annamiticus (I)

 

 

svinjski jelen

 

Blastocerus dichotomus (I)

 

 

močvirski jelen

 

 

Cervus elaphus bactrianus (II)

 

baktrijanski jelen

 

 

 

Cervus elaphus barbarus (III Alžirija/Tunizija)

berberski jelen

 

Cervus elaphus hanglu (I)

 

 

hangul

 

Dama dama mesopotamica (I)

 

 

mezopotamski damjak

 

Hippocamelus spp. (I)

 

 

huemul

 

 

 

Mazama temama cerasina (III Gvatemala)

veliki rdeči šilar

 

Muntiacus crinifrons (I)

 

 

črni mutnjak

 

Muntiacus vuquangensis (I)

 

 

orjaški mutnjak

 

 

 

Odocoileus virginianus mayensis (III Gvatemala)

gvatemalski belorepi jelen

 

Ozotoceros bezoarticus (I)

 

 

pampski jelen, kampški jelen

 

 

Pudu mephistophiles (II)

 

ekvadorski pudu

 

Pudu puda (I)

 

 

čilski pudu

 

Rucervus duvaucelii (I)

 

 

močvirski jelen, barazinga

 

Rucervus eldii (I)

 

 

lirasti jelen, tamin

Giraffidae

 

Giraffa camelopardalis (II)

 

žirafe

žirafa

Hippopotamidae

 

 

 

povodni konji

 

 

Hexaprotodon liberiensis (II)

 

mali povodni konj

 

 

Hippopotamus amphibius (II)

 

veliki povodni konj, nilski povodni konj

Moschidae

 

 

 

pižmarji

 

Moschus spp. (I) (samo populacije v Afganistanu, Butanu, Indiji, Mjanmaru, Nepalu in Pakistanu; vse druge populacije so vključene v Prilogo B)

Moschus spp. (II) (razen populacij v Afganistanu, Butanu, Indiji, Mjanmaru, Nepalu in Pakistanu, ki so vključene v Prilogo A)

 

pižmarji

Suidae

 

 

 

svinje

 

Babyrousa babyrussa (I)

 

 

babirusa

 

Babyrousa bolabatuensis (I)

 

 

jelenjač, babisura

 

Babyrousa celebensis (I)

 

 

sulaveška babirusa

 

Babyrousa togeanensis (I)

 

 

buruška babirusa

 

Sus salvanius (I)

 

 

pritlikava divja svinja

Tayassuidae

 

 

 

pekariji

 

 

Tayassuidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A in razen populacij Pecari tajacu v Mehiki in Združenih državah, ki niso vključene v priloge k tej uredbi)

 

pekariji

 

Catagonus wagneri (I)

 

 

wagnerjev pekari

CARNIVORA

 

 

 

 

Ailuridae

 

 

 

 

 

Ailurus fulgens (I)

 

 

mačji panda

Canidae

 

 

 

psi

 

 

 

Canis aureus (III Indija)

zlati šakal

 

Canis lupus (I/II)

(vse populacije razen v Španiji severno od Duera in v Grčiji severno od 39. vzporednika iz Priloge B; populacije v Butanu, Indiji, Nepalu in Pakistanu so navedene v Dodatku I; vse druge populacije so navedene v Dodatku II; razen udomačene oblike in dinga, ki se navajata kot Canis lupus familiaris in Canis lupus dingo)

Canis lupus (II) (samo populacije v Španiji severno od Duera in v Grčiji severno od 39. vzporednika; vse druge populacije so navedene v Prilogi A; razen udomačene oblike in dinga, ki se navajata kot Canis lupus familiaris in Canis lupus dingo)

 

volk

 

Canis simensis

 

 

etiopski šakal, etiopska lisica, etiopski volk

 

 

Cerdocyon thous (II)

 

šakalska lisica, maikong

 

 

Chrysocyon brachyurus (II)

 

grivasti volk

 

 

Cuon alpinus (II)

 

rdeči volk, kolzun

 

 

Lycalopex culpaeus (II)

 

kalpeška lisica

 

 

Lycalopex fulvipes (II)

 

rumenonoga šakalja lisica

 

 

Lycalopex griseus (II)

 

argentinska lisica

 

 

Lycalopex gymnocercus (II)

 

azarska lisica, aguaračaj

 

Speothos venaticus (I)

 

 

gozdni pes

 

 

 

Vulpes bengalensis (III Indija)

bengalska lisica

 

 

Vulpes cana (II)

 

blanfordova lisica

 

 

Vulpes zerda (II)

 

fenek, puščavska lisica

Eupleridae

 

 

 

 

 

 

Cryptoprocta ferox (II)

 

fosa

 

 

Eupleres goudotii (II)

 

madagaskarska pasasta cibeta

 

 

Fossa fossana (II)

 

fanaloka

Felidae

 

 

 

mačke

 

 

Felidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A; udomačene oblike osebkov niso predmet te uredbe; za Panthera leo (afriške populacije): določi se letna izvozna kvota nič za primerke kosti, kosov kosti, izdelkov iz kosti, krempljev, okostja, lobanje in zob, ki so bili odvzeti iz narave in se je z njimi trgovalo v komercialne namene;

letne izvozne kvote za trgovino s kostmi, kosi kosti, z izdelki iz kosti, s kremplji, z okostji, lobanjami in zobmi za komercialne namene, ki izhajajo iz živali, vzgojenih v ujetništvu v Južni Afriki, bodo določene letno in vsako leto sporočene sekretariatu CITES)

 

mačke

 

Acinonyx jubatus (I) (letne izvozne kvote za žive osebke in lovske trofeje se dodelijo: Bocvana: 5; Namibija: 150; Zimbabve: 50; trgovanje s temi osebki je predmet člena 4(1))

 

 

gepard, čita

 

Caracal caracal (I) (samo populacije v Aziji; vse druge populacije so vključene v Prilogo B)

 

 

karakal, puščavski ris

 

Catopuma temminckii (I)

 

 

temminckova zlata mačka

 

Felis nigripes (I)

 

 

črnonoga mačka

 

Felis silvestris (II)

 

 

divja mačka

 

Herpailurus ygouaroundi (I) (samo populacije v Srednji in Severni Ameriki; vse druge populacije so vključene v Prilogo B)

 

 

jaguarundi

 

Leopardus geoffroyi (I)

 

 

mala pegasta mačka

 

Leopardus guttulus (I)

 

 

 

Leopardus jacobita (I)

 

 

andska mačka, gorska mačka

 

Leopardus pardalis (I)

 

 

ozelot

 

Leopardus tigrinus (I)

 

 

leopardja mačka

 

Leopardus wiedii (I)

 

 

dolga mačka, margaj

 

Lynx lynx (II)

 

 

ris

 

Lynx pardinus (I)

 

 

južnoevropski ris

 

Neofelis diardi (I)

 

 

 

Neofelis nebulosa (I)

 

 

dimasti leopard

 

Panthera leo (I) (samo populacije v Indiji; vse druge populacije so vključene v Prilogo B)

 

 

azijski lev

 

Panthera onca (I)

 

 

jaguar

 

Panthera pardus (I)

 

 

leopard

 

Panthera tigris (I)

 

 

tiger

 

Panthera uncia (I)

 

 

snežni leopard ali ibis

 

Pardofelis marmorata (I)

 

 

saharska mačka

 

Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (samo populacije v Bangladešu, Indiji in na Tajskem; vse druge populacije so vključene v Prilogo B)

 

 

bengalska mačka

 

Prionailurus bengalensis euptilurus (II)

 

 

japonska mačka

 

Prionailurus planiceps (I)

 

 

ploščatoglava mačka

 

Prionailurus rubiginosus (I) (samo populacije v Indiji; vse druge populacije so vključene v Prilogo B)

 

 

rjasta mačka

 

Puma concolor (I) (samo populacije v Kostariki in Panami; vse druge populacije so vključene v Prilogo B)

 

 

puma

Herpestidae

 

 

 

ihneumoni

 

 

 

Herpestes edwardsi (III Indija/Pakistan)

indijski mungo

 

 

 

Herpestes fuscus (III Indija)

rjavi indijski mungo

 

 

 

Herpestes javanicus (III Pakistan)

mali indijski mungo

 

 

 

Herpestes javanicus auropunctatus (III Indija)

mali indijski mungo

 

 

 

Herpestes smithii (III Indija)

rdeči mungo

 

 

 

Herpestes urva (III Indija)

račji mungo

 

 

 

Herpestes vitticollis (III Indija)

progastovrati mungo

Hyaenidae

 

 

 

hijene

 

 

 

Hyaena hyaena (III Pakistan)

progasta hijena

 

 

 

Proteles cristata (III Bocvana)

pižmova hijena, podzemski volk

Mephitidae

 

 

 

skunki

 

 

Conepatus humboldtii (II)

 

patagonski surili

Mustelidae

 

 

 

kune

Lutrinae

 

 

 

vidre

 

 

Lutrinae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

vidre

 

Aonyx capensis microdon (I) (samo populacije v Kamerunu in Nigeriji; vse druge populacije so vključene v Prilogo B)

 

 

kongoška vidra, brezkrempljasta vidra

 

Aonyx cinereus (I)

 

 

malokrempljasta vidra

 

Enhydra lutris nereis (I)

 

 

morska vidra

 

Lontra felina (I)

 

 

obalna vidra

 

Lontra longicaudis (I)

 

 

južnoameriška vidra

 

Lontra provocax (I)

 

 

čilska vidra

 

Lutra lutra (I)

 

 

evropska vidra

 

Lutra nippon (I)

 

 

japonska rečna vidra

 

Lutrogale perspicillata (I)

 

 

gladkokožuhasta vidra

 

Pteronura brasiliensis (I)

 

 

orjaška vidra, brazilska vidra

Mustelinae

 

 

 

kune

 

 

 

Eira barbara (III Honduras)

tajra

 

 

 

Martes flavigula (III Indija)

harza, pisana kuna

 

 

 

Martes foina intermedia (III Indija)

kuna belica

 

 

 

Martes gwatkinsii (III Indija)

nilgirska kuna

 

 

 

Mellivora capensis (III Bocvana)

medarski ali dvobarvni jazbec

 

Mustela nigripes (I)

 

 

prerijski dihur

Odobenidae

 

 

 

mroži

 

 

Odobenus rosmarus (III Kanada)

 

polarni mrož

Otariidae

 

 

 

južni morski medvedi

 

 

Arctocephalus spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

morski medvedi

 

Arctocephalus philippii (II)

 

 

filipov morski medved

 

Arctocephalus townsendi (I)

 

 

gvadalupski morski medved

Phocidae

 

 

 

tjulnji

 

 

Mirounga leonina (II)

 

južnomorski slon

 

Monachus spp. (I)

 

 

pravi tjulnji

Procyonidae

 

 

 

rakuni

 

 

 

Nasua narica (III Honduras)

belogobčni nosati medved

 

 

 

Nasua nasua solitaria (III Urugvaj)

koati

 

 

 

Potos flavus (III Honduras)

vitorepi medved

Ursidae

 

 

 

medvedi

 

 

Ursidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

medvedi

 

Ailuropoda melanoleuca (I)

 

 

orjaški panda, bambusni medved

 

Helarctos malayanus (I)

 

 

malajski medved, sončni medved

 

Melursus ursinus (I)

 

 

šobar, termitski medved

 

Tremarctos ornatus (I)

 

 

očalar, naočar, andski medved

 

Ursus arctos (I/II)

(samo populacije v Butanu, na Kitajskem, v Mehiki in Mongoliji ter podvrsta Ursus arctos isabellinus so navedene v Dodatku I; vse druge populacije in podvrste so navedene v Dodatku II)

 

 

rjavi medved

 

Ursus thibetanus (I)

 

 

ogrličar

Viverridae

 

 

 

cibetovke

 

 

 

Arctictis binturong (III Indija)

binturong

 

 

 

Civettictis civetta (III Bocvana)

afriška cibetovka

 

 

Cynogale bennettii (II)

 

vidrasta cibeta

 

 

Hemigalus derbyanus (II)

 

malajska pasasta cibeta

 

 

 

Paguma larvata (III Indija)

črno-beli zvijavt

 

 

 

Paradoxurus hermaphroditus (III Indija)

malajski mustang

 

 

 

Paradoxurus jerdoni (III Indija)

indijski mustang

 

 

Prionodon linsang (II)

 

navadni linsang

 

Prionodon pardicolor (I)

 

 

pegasti linsang

 

 

 

Viverra civettina (III Indija)

velika pegasta cibetovka

 

 

 

Viverra zibetha (III Indija)

velika indijska cibetovka

 

 

 

Viverricula indica (III Indija)

mala indijska cibetovka

CETACEA

 

 

 

kiti in delfini

 

CETACEA spp. (I/II)  (4)

 

 

kiti in delfini

CHIROPTERA

 

 

 

 

Phyllostomidae

 

 

 

listonosi netopirji

 

 

 

Platyrrhinus lineatus (III Urugvaj)

črtasti širokonosec

Pteropodidae

 

 

 

leteče lisice

 

 

Acerodon spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

leteče lisice

 

Acerodon jubatus (I)

 

 

zlatoglava leteča lisica

 

 

Pteropus spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A, in razen Pteropus brunneus, ki ni vključena v priloge)

 

leteče lisice

 

Pteropus insularis (I)

 

 

otoška leteča lisica

 

Pteropus livingstonii (II)

 

 

livingstonova leteča lisica

 

Pteropus loochoensis (I)

 

 

okinavska leteča lisica

 

Pteropus mariannus (I)

 

 

marianska leteča lisica

 

Pteropus molossinus (I)

 

 

karolinska leteča lisica

 

Pteropus pelewensis (I)

 

 

peleveška leteča lisica

 

Pteropus pilosus (I)

 

 

palauška leteča lisica

 

Pteropus rodricensis (II)

 

 

rodrigueška leteča lisica

 

Pteropus samoensis (I)

 

 

samoanska leteča lisica

 

Pteropus tonganus (I)

 

 

tongovska leteča lisica

 

Pteropus ualanus (I)

 

 

kosrejška leteča lisica

 

Pteropus voeltzkowi (II)

 

 

pembska leteča lisica

 

Pteropus yapensis (I)

 

 

japska leteča lisica

CINGULATA

 

 

 

 

Dasypodidae

 

 

 

pasavci

 

 

 

Cabassous tatouay (III Urugvaj)

veliki golorepi pasavec

 

 

Chaetophractus nationi (II) (letna izvozna kvota je nič; vsi osebki veljajo za osebke vrst, vključenih v Prilogo A in trgovanje z njimi se ustrezno ureja)

 

andski dlakavi pasavec

 

Priodontes maximus (I)

 

 

veliki pasavec

DASYUROMORPHIA

 

 

 

 

Dasyuridae

 

 

 

zverski vrečarji

 

Sminthopsis longicaudata (I)

 

 

dolgorepa tankonoga miš vrečarica

 

Sminthopsis psammophila (I)

 

 

sipinska tankonoga miš vrečarica

DIPROTODONTIA

 

 

 

 

Macropodidae

 

 

 

kenguruji in valabiji

 

 

Dendrolagus inustus (II)

 

sivi drevesni kenguru

 

 

Dendrolagus ursinus (II)

 

medvedji drevesni kenguru

 

Lagorchestes hirsutus (I)

 

 

zahodni zajčji kenguru, rdečkasti zajčji kenguru

 

Lagostrophus fasciatus (I)

 

 

progasti zajčji kenguru

 

Onychogalea fraenata (I)

 

 

mali kenguru

Phalangeridae

 

 

 

kuskusi in lisičji kuzuji

 

 

Phalanger intercastellanus (II)

 

 

 

Phalanger mimicus (II)

 

sivi kuskus

 

 

Phalanger orientalis (II)

 

sivi kuskus

 

 

Spilocuscus kraemeri (II)

 

otoški kuskus

 

 

Spilocuscus maculatus (II)

 

pegasti kuskus

 

 

Spilocuscus papuensis (II)

 

papuanski kuskus

Potoroidae

 

 

 

podganji kenguruji

 

Bettongia spp. (I)

 

 

cvileži

Vombatidae

 

 

 

vombati

 

Lasiorhinus krefftii (I)

 

 

severni dlakonosi

LAGOMORPHA

 

 

 

 

Leporidae

 

 

 

zajci in kunci

 

Caprolagus hispidus (I)

 

 

ščetinasti zajec

 

Romerolagus diazi (I)

 

 

vulkanski kunec

MONOTREMATA

 

 

 

 

Tachyglossidae

 

 

 

kljunati ježki

 

 

Zaglossus spp. (II)

 

dolgorili kljunati ježek

PERAMELEMORPHIA

 

 

 

 

Peramelidae

 

 

 

 

 

Perameles bougainville (I)

 

 

zahodni progasti jazbec vrečar, marl

Thylacomyidae

 

 

 

 

 

Macrotis lagotis (I)

 

 

veliki bilbi, veliki dolgouhi jazbec vrečar, dalgit

PERISSODACTYLA

 

 

 

 

Equidae

 

 

 

konji, osli in zebre

 

Equus africanus (I) (izključuje udomačeno obliko, ki se navaja kot Equus asinus, za katero se ne uporablja ta uredba)

 

 

nubijski divji osel, afriški osel

 

Equus grevyi (I)

 

 

grevyjeva zebra, kraljeva zebra

 

Equus hemionus (I/II) (vrsta je navedena v Dodatku II, podvrste Equus hemionus hemionus, Equus hemionus khur in Equus hemionus luteus pa so navedene v Dodatku I)

 

 

azijski osel

 

Equus kiang (II)

 

 

tibetanski polosel, kiang

 

Equus przewalskii (I)

 

 

konj przewalskega, mongolski divji konj

 

 

Equus zebra hartmannae (II)

 

hartmanova gorska zebra

 

 

Equus zebra zebra (II)

 

kapska gorska zebra

Rhinocerotidae

 

 

 

nosorogi

 

Rhinocerotidae spp. (I) (razen podvrst, vključenih v Prilogo B)

 

 

nosorogi

 

 

Ceratotherium simum simum (II) (samo populacije v Esvatiniju, Namibiji in Južni Afriki; vse druge populacije so vključene v Prilogo A; za populaciji v Esvatiniju in Južni Afriki: izključno zaradi omogočanja mednarodne trgovine z živimi živalmi za primerne in sprejemljive namembne kraje in za trgovanje z lovskimi trofejami; za populacijo v Namibiji: izključno zaradi omogočanja mednarodne trgovine z živimi živalmi samo za ohranitev in situ in samo v mejah naravne in zgodovinske razširjenosti vrste Ceratotherium simum v Afriki; vsi drugi osebki iz populacij v Esvatiniju, Namibiji in Južni Afriki veljajo za osebke vrst, vključenih v Prilogo A, in trgovanje z njimi se ustrezno ureja)

 

širokousti nosorog, beli nosorog

Tapiridae

 

 

 

tapirji

 

Tapiridae spp. (I) (razen podvrst, vključenih v Prilogo B)

 

 

tapirji

 

 

Tapirus terrestris (II)

 

južnoameriški nižinski tapir, brazilski tapir

PHOLIDOTA

 

 

 

 

Manidae

 

 

 

luskavci, storžnjaki

 

 

Manis spp. (II)

(razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

luskavci

 

Manis crassicaudata (I)

 

 

indijski luskavec

 

Manis culionensis (I)

 

 

filipinski luskavec

 

Manis gigantea (I)

 

 

veliki luskavec

 

Manis javanica (I)

 

 

javanski luskavec ali sundski pangolin

 

Manis pentadactyla (I)

 

 

kitajski luskavec

 

Manis temminckii (I)

 

 

teminkov stepni luskavec

 

Manis tetradactyla (I)

 

 

dolgorepi beli luskavec

 

Manis tricuspis (I)

 

 

drevesni ali trizobi luskavec

PILOSA

 

 

 

 

Bradypodidae

 

 

 

triprsti lenivci

 

 

Bradypus pygmaeus (II)

 

pritlikavi triprsti lenivec

 

 

Bradypus variegatus (II)

 

rjavi triprsti lenivec

Myrmecophagidae

 

 

 

mravljinčarji

 

 

Myrmecophaga tridactyla (II)

 

veliki mravljinčar

 

 

 

Tamandua mexicana (III Gvatemala)

severni tamandua

PRIMATES

 

 

 

prvaki

 

 

PRIMATES spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

prvaki

Atelidae

 

 

 

kapucinke

 

Alouatta palliata (I)

 

 

grivasti ali ognjeni vriskač

 

Alouatta pigra (I)

 

 

gvatemalski vriskač

 

Ateles geoffroyi frontatus (I)

 

 

črnoroka obešalka

 

Ateles geoffroyi ornatus (I)

 

 

 

Brachyteles arachnoides (I)

 

 

pajčarka, miriki

 

Brachyteles hypoxanthus (I)

 

 

severna pajčarka

 

Oreonax flavicauda (I)

 

 

rumenorepi volnaček

Cebidae

 

 

 

marmozetke

 

Callimico goeldii (I)

 

 

goeldijeva krempljičarka

 

Callithrix aurita (I)

 

 

bela čopičarka

 

Callithrix flaviceps (I)

 

 

rumena marmozetka

 

Leontopithecus spp. (I)

 

 

leviči

 

Saguinus bicolor (I)

 

 

goloobraza tamarinka, dvobarvna tamarinka

 

Saguinus geoffroyi (I)

 

 

geoffroyeva tamarinka

 

Saguinus leucopus (I)

 

 

srebrna tamarinka, belonogi tamarin

 

Saguinus martinsi (I)

 

 

martinsova tamarinka

 

Saguinus oedipus (I)

 

 

beloglavček, pinché, lisztova opica

 

Saimiri oerstedii (I)

 

 

rdečehrbti sajmiri

Cercopithecidae

 

 

 

ozkonose opice

 

Allochrocebus solatus (II)

 

 

svetlorepa opica

 

Cercocebus galeritus (I)

 

 

spretni mangabi

 

Cercopithecus diana (I)

 

 

dolgobrada zamorska mačka

 

Cercopithecus roloway (I)

 

 

 

Colobus satanas (II)

 

 

črna gvereza

 

Macaca silenus (I)

 

 

bradač, vanderu

 

Macaca sylvanus (I)

 

 

berberski makak

 

Mandrillus leucophaeus (I)

 

 

dril

 

Mandrillus sphinx (I)

 

 

mandril

 

Nasalis larvatus (I)

 

 

rilčar

 

Piliocolobus bouvieri (II)

 

 

bouvierjeva rdeča gvereza

 

Piliocolobus epieni (II)

 

 

nigerijska rdeča gvereza

 

Piliocolobus foai (II)

 

 

foajeva rdeča gvereza

 

Piliocolobus gordonorum (II)

 

 

gordonova rdeča gvereza

 

Piliocolobus kirkii (I)

 

 

zanzibarska rdeča gvereza

 

Piliocolobus pennantii (II)

 

 

pennantova rdeča gvereza

 

Piliocolobus preussi (II)

 

 

kamerunska rdeča gvereza

 

Piliocolobus rufomitratus (I)

 

 

rečna rdeča gvereza

 

Piliocolobus tephrosceles (II)

 

 

ugandska rdeča gvereza

 

Piliocolobus tholloni (II)

 

 

kongoška rdeča gvereza

 

Presbytis potenziani (I)

 

 

otoški hulman

 

Pygathrix spp. (I)

 

 

nosani

 

Rhinopithecus spp. (I)

 

 

toponosi nosani

 

Semnopithecus ajax (I)

 

 

kašmirski langur

 

Semnopithecus dussumieri (I)

 

 

južni hanuman

 

Semnopithecus entellus (I)

 

 

hanuman, navadni langur, sveti langur

 

Semnopithecus hector (I)

 

 

grayev langur

 

Semnopithecus hypoleucos (I)

 

 

malabarski langur

 

Semnopithecus priam (I)

 

 

čopasti langur

 

Semnopithecus schistaceus (I)

 

 

nepalski langur

 

Simias concolor (I)

 

 

kratkorepi langur

 

Trachypithecus delacouri (II)

 

 

beli langur

 

Trachypithecus francoisi (II)

 

 

francoisov langur

 

Trachypithecus geei (I)

 

 

zlati langur

 

Trachypithecus hatinhensis (II)

 

 

vietnamski langur

 

Trachypithecus johnii (II)

 

 

črni langur, nilgiri

 

Trachypithecus laotum (II)

 

 

laoški langur

 

Trachypithecus pileatus (I)

 

 

kapičasti langur

 

Trachypithecus poliocephalus (II)

 

 

beloglavi langur

 

Trachypithecus shortridgei (I)

 

 

burmanski langur

Cheirogaleidae

 

 

 

mačji makiji

 

Cheirogaleidae spp. (I)

 

 

mačji makiji

Daubentoniidae

 

 

 

dolgoprsteži, aj-aj, aje-aje

 

Daubentonia madagascariensis (I)

 

 

dolgoprstež, aj-aj, aje-aje

Hominidae

 

 

 

velike človeku podobne opice

 

Gorilla beringei (I)

 

 

gorska gorila

 

Gorilla gorilla (I)

 

 

gorila

 

Pan spp. (I)

 

 

šimpanzi

 

Pongo abelii (I)

 

 

sumatranski orangutan

 

Pongo pygmaeus (I)

 

 

orangutan

 

Pongo tapanuliensis (I)

 

 

tapanulijski orangutan

Hylobatidae

 

 

 

giboni

 

Hylobatidae spp. (I)

 

 

giboni

Indriidae

 

 

 

indriji

 

Indriidae spp. (I)

 

 

indriji

Lemuridae

 

 

 

lemurji

 

Lemuridae spp. (I)

 

 

pravi makiji

Lepilemuridae

 

 

 

podlasičji lemurji

 

Lepilemuridae spp. (I)

 

 

podlasičji lemurji

Lorisidae

 

 

 

loriji in galagi

 

Nycticebus spp. (I)

 

 

čokati lori ali kukang

Pitheciidae

 

 

 

kapucinke

 

Cacajao spp. (I)

 

 

uakariji, kratkorepe opice

 

Callicebus barbarabrownae (II)

 

 

svetlolasa titija

 

Callicebus melanochir (II)

 

 

temna titija

 

Callicebus nigrifrons (II)

 

 

črnočela titija

 

Callicebus personatus (II)

 

 

rjava skakačka

 

Chiropotes albinasus (I)

 

 

belonosi saki

Tarsiidae

 

 

 

nartničarji

 

Tarsius spp. (II)

 

 

nartničarji

PROBOSCIDEA

 

 

 

 

Elephantidae

 

 

 

sloni

 

Elephas maximus (I)

 

 

indijski slon

 

Loxodonta africana (I) (razen populacij v Bocvani, Namibiji, Južni Afriki in Zimbabveju, ki so vključene v Prilogo B)

Loxodonta africana (II)

(samo populacije v Bocvani, Namibiji, Južni Afriki in Zimbabveju (5); vse druge populacije so vključene v Prilogo A)

 

afriški slon

RODENTIA

 

 

 

 

Chinchillidae

 

 

 

činčile in viskače

 

Chinchilla spp. (I) (udomačene oblike osebkov niso predmet te uredbe)

 

 

činčile

Cuniculidae

 

 

 

pake

 

 

 

Cuniculus paca (III Honduras)

paka

Dasyproctidae

 

 

 

agutiji

 

 

 

Dasyprocta punctata (III Honduras)

aguti

Erethizontidae

 

 

 

drevesni ježevci

 

 

 

Sphiggurus mexicanus (III Honduras)

mehiški drevesni ježevec

 

 

 

Sphiggurus spinosus (III Urugvaj)

južnoameriški drevesni ježevec

Hystricidae

 

 

 

ježevci starega sveta

 

Hystrix cristata

 

 

afriški ježevec

Muridae

 

 

 

miši in podgane

 

 

Leporillus conditor (II)

 

podgana gnezdarica

 

 

Pseudomys fieldi (II)

 

neprava miš

 

 

Xeromys myoides (II)

 

neprava podgana plovka

 

 

Zyzomys pedunculatus (II)

 

debelorepa podgana

Sciuridae

 

 

 

veverice

 

 

Cynomys mexicanus (II)

 

mehiški prerijski pes

 

 

 

Marmota caudata (III Indija)

dolgorepi svizec

 

 

 

Marmota himalayana (III Indija)

himalajski svizec

 

 

Ratufa spp. (II)

 

orjaške veverice

SCANDENTIA

 

 

 

 

 

 

SCANDENTIA spp. (II)

 

tupaje ali šilaste veverice

SIRENIA

 

 

 

 

Dugongidae

 

 

 

dugongi ali vilastorepe morske krave

 

Dugong dugon (I)

 

 

dugong

Trichechidae

 

 

 

lamantini

 

Trichechus inunguis (I)

 

 

 

 

Trichechus manatus (I)

 

 

 

 

Trichechus senegalensis (I)

 

 

 

AVES

 

 

 

ptiči

ANSERIFORMES

 

 

 

 

Anatidae

 

 

 

plovci

 

Anas aucklandica (I)

 

 

 

 

Anas bernieri (II)

 

 

Anas chlorotis (I)

 

 

 

 

Anas formosa (II)

 

formoški kreheljc

 

Anas laysanensis (I)

 

 

laysanska mlakarica

 

Anas nesiotis (I)

 

 

novozelandski kreheljc

 

Anas querquedula

 

 

reglja

 

Asarcornis scutulata (I)

 

 

bleščavka

 

Aythya innotata

 

 

 

Aythya nyroca

 

 

kostanjevka

 

 

Branta canadensis leucopareia (II)

 

aleutska kanadska gos

 

Branta ruficollis (II)

 

 

rdečevrata gos

 

Branta sandvicensis (I)

 

 

havajska gos

 

 

Coscoroba coscoroba (II)

 

labodnik

 

 

Cygnus melancoryphus (II)

 

črnovrati labod

 

 

Dendrocygna arborea (II)

 

karibski žvižgač

 

 

 

Dendrocygna autumnalis (III Honduras)

 

 

 

Dendrocygna bicolor (III Honduras)

rumeni žvižgač

 

Mergus octosetaceus

 

 

brazilski žagar

 

Oxyura leucocephala (II)

 

 

beloglavka

 

Rhodonessa caryophyllacea (I)

 

 

rožnoglava raca

 

 

Sarkidiornis melanotos (II)

 

grbasta raca

 

Tadorna cristata

 

 

siva kozarka

APODIFORMES

 

 

 

 

Trochilidae

 

 

 

kolibriji

 

 

Trochilidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

kolibriji

 

Glaucis dohrnii (I)

 

 

CHARADRIIFORMES

 

 

 

 

Burhinidae

 

 

 

prlivke

 

 

 

Burhinus bistriatus (III Gvatemala)

Laridae

 

 

 

galebi

 

Larus relictus (I)

 

 

Scolopacidae

 

 

 

kljunači ali sloke

 

Numenius borealis (I)

 

 

eskimski škurh

 

Numenius tenuirostris (I)

 

 

tenkokljuni škurh

 

Tringa guttifer (I)

 

 

veslasti martinec

CICONIIFORMES

 

 

 

 

Ardeidae

 

 

 

čaplje

 

Ardea alba

 

 

velika bela čaplja

 

Bubulcus ibis

 

 

kravja čaplja

 

Egretta garzetta

 

 

mala bela čaplja

Balaenicipitidae

 

 

 

čevljekljuni

 

 

Balaeniceps rex (II)

 

čevljekljun

Ciconiidae

 

 

 

štorklje

 

Ciconia boyciana (I)

 

 

črnokljuna štorklja

 

Ciconia nigra (II)

 

 

črna štorklja

 

Ciconia stormi

 

 

 

Jabiru mycteria (I)

 

 

jabiru

 

Leptoptilos dubius

 

 

veliki marabu

 

Mycteria cinerea (I)

 

 

beli nesit

Phoenicopteridae

 

 

 

plamenci ali flamingi

 

 

Phoenicopteridae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

plamenci

 

Phoenicopterus roseus (II)

 

 

veliki plamenec

 

Phoenicopterus ruber (II)

 

 

plamenec

Threskiornithidae

 

 

 

ibisi

 

 

Eudocimus ruber (II)

 

rdeči ibis, rdeči srpač

 

Geronticus calvus (II)

 

 

 

Geronticus eremita (I)

 

 

klavžar

 

Nipponia nippon (I)

 

 

japonski čopasti ibis

 

Platalea leucorodia (II)

 

 

žličarka

 

Pseudibis gigantea

 

 

COLUMBIFORMES

 

 

 

 

Columbidae

 

 

 

golobi

 

Caloenas nicobarica (I)

 

 

grivasti golob

 

Claravis godefrida

 

 

 

Columba livia

 

 

skalni golob

 

Ducula mindorensis (I)

 

 

 

 

Gallicolumba luzonica (II)

 

zabodeni golob

 

 

Goura spp. (II)

 

 

Leptotila wellsi

 

 

 

 

 

Nesoenas mayeri (III Mavricij)

rožnati golob

 

Streptopelia turtur

 

 

divja grlica

CORACIIFORMES

 

 

 

 

Bucerotidae

 

 

 

kljunorožci

 

 

Aceros spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

 

Aceros nipalensis (I)

 

 

 

 

Anorrhinus spp. (II)

 

 

 

Anthracoceros spp. (II)

 

 

 

Berenicornis spp. (II)

 

 

 

Buceros spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

kljunorožci

 

Buceros bicornis (I)

 

 

dvorožec

 

 

Penelopides spp. (II)

 

 

Rhinoplax vigil (I)

 

 

čeladar

 

 

Rhyticeros spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

 

Rhyticeros subruficollis (I)

 

 

CUCULIFORMES

 

 

 

 

Musophagidae

 

 

 

sadjejedi

 

 

Tauraco spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

 

Tauraco bannermani (II)

 

 

FALCONIFORMES

 

 

 

ujede

 

 

FALCONIFORMES spp. (II)

(razen vrst, vključenih v Prilogo A; razen ene vrste iz družine Cathartidae, vključene v Prilogo C; druge vrste iz te družine niso vključene v priloge k tej uredbi; in razen za Caracaro lutosa, ki ni predmet te uredbe)

 

ujede

Accipitridae

 

 

 

kragulji

 

Accipiter brevipes (II)

 

 

kratkonogi skobec

 

Accipiter gentilis (II)

 

 

kragulj

 

Accipiter nisus (II)

 

 

skobec

 

Aegypius monachus (II)

 

 

rjavi jastreb

 

Aquila adalberti (I)

 

 

španski kraljevi orel

 

Aquila chrysaetos (II)

 

 

planinski orel

 

Aquila clanga (II)

 

 

veliki klinkač

 

Aquila heliaca (I)

 

 

kraljevi orel

 

Aquila pomarina (II)

 

 

mali klinkač

 

Buteo buteo (II)

 

 

kanja

 

Buteo lagopus (II)

 

 

koconoga kanja

 

Buteo rufinus (II)

 

 

rjasta kanja

 

Chondrohierax wilsonii (I)

 

 

kubanski škarnjek

 

Circaetus gallicus (II)

 

 

kačar

 

Circus aeruginosus (II)

 

 

rjavi lunj

 

Circus cyaneus (II)

 

 

pepelasti lunj

 

Circus hudsonius (II)

 

 

ameriški lunj

 

Circus macrourus (II)

 

 

stepski lunj

 

Circus pygargus (II)

 

 

močvirski lunj

 

Elanus caeruleus (II)

 

 

lebduh

 

Eutriorchis astur (II)

 

 

 

Gypaetus barbatus (II)

 

 

brkati ser

 

Gyps fulvus (II)

 

 

beloglavi jastreb

 

Haliaeetus spp. (I/II) (vrsta Haliaeetus albicilla je navedena v Dodatku I; druge vrste so navedene v Dodatku II)

 

 

jezerci

 

Harpia harpyja (I)

 

 

harpija

 

Hieraaetus fasciatus (II)

 

 

kragulji orel

 

Hieraaetus pennatus (II)

 

 

mali orel

 

Leucopternis occidentalis (II)

 

 

 

Milvus migrans (II) (razen za vrsto Milvus migrans lineatus, ki je vključena v Prilogo B)

 

 

črni škarnik

 

Milvus milvus (II)

 

 

rjavi škarnik

 

Neophron percnopterus (II)

 

 

egiptovski jastreb

 

Pernis apivorus (II)

 

 

sršenar

 

Pithecophaga jefferyi (I)

 

 

veliki filipinski orel

Cathartidae

 

 

 

jastrebi novega sveta

 

Gymnogyps californianus (I)

 

 

kalifornijski kondor

 

 

 

Sarcoramphus papa (III Honduras)

kraljevski jastreb

 

Vultur gryphus (I)

 

 

kondor

Falconidae

 

 

 

sokoli

 

Falco araeus (I)

 

 

sejšelska postovka

 

Falco biarmicus (II)

 

 

južni sokol

 

Falco cherrug (II)

 

 

sokol plenilec

 

Falco columbarius (II)

 

 

mali sokol

 

Falco eleonorae (II)

 

 

sredozemski sokol

 

Falco jugger (I)

 

 

 

Falco naumanni (II)

 

 

južna postovka

 

Falco newtoni (I) (samo populacija na Sejšelih)

 

 

newtonova postovka

 

Falco peregrinus (I)

 

 

sokol selec

 

Falco punctatus (I)

 

 

mavricijska postovka

 

Falco rusticolus (I)

 

 

arktični sokol

 

Falco subbuteo (II)

 

 

škrjančar

 

Falco tinnunculus (II)

 

 

postovka

 

Falco vespertinus (II)

 

 

rdečenoga postovka

Pandionidae

 

 

 

ribji orli

 

Pandion haliaetus (II)

 

 

ribji orel

GALLIFORMES

 

 

 

 

Cracidae

 

 

 

hokojke

 

Crax alberti (III Kolumbija)

 

 

 

Crax blumenbachii (I)

 

 

 

 

 

Crax daubentoni (III Kolumbija)

 

 

Crax fasciolata

 

 

 

 

Crax globulosa (III Kolumbija)

 

 

 

Crax rubra (III Kolumbija/Gvatemala/Honduras)

 

Mitu mitu (I)

 

 

 

Oreophasis derbianus (I)

 

 

 

 

 

Ortalis vetula (III Gvatemala/Honduras)

 

 

 

Pauxi pauxi (III Kolumbija)

 

Penelope albipennis (I)

 

 

 

 

 

Penelope purpurascens (III Honduras)

 

 

 

Penelopina nigra (III Gvatemala)

 

Pipile jacutinga (I)

 

 

 

Pipile pipile (I)

 

 

Megapodiidae

 

 

 

velenoge kure

 

Macrocephalon maleo (I)

 

 

Phasianidae

 

 

 

poljske kure

 

 

Argusianus argus (II)

 

argov fazan

 

Catreus wallichii (I)

 

 

 

Colinus virginianus ridgwayi (I)

 

 

virginijski kolin

 

Crossoptilon crossoptilon (I)

 

 

 

Crossoptilon mantchuricum (I)

 

 

 

 

Gallus sonneratii (II)

 

siva pragozdna kokoš

 

 

Ithaginis cruentus (II)

 

 

Lophophorus impejanus (I)

 

 

himalajski monal

 

Lophophorus lhuysii (I)

 

 

 

Lophophorus sclateri (I)

 

 

 

Lophura edwardsi (I)

 

 

 

 

 

Lophura leucomelanos (III Pakistan)

 

Lophura swinhoii (I)

 

 

 

 

 

Meleagris ocellata (III Gvatemala)

 

Odontophorus strophium

 

 

 

Ophrysia superciliosa

 

 

himalajska prepelica

 

 

 

Pavo cristatus (III Pakistan)

pav

 

 

Pavo muticus (II)

 

klasasti pav

 

 

Polyplectron bicalcaratum (II)

 

pavji ali zrcalasti fazan

 

 

Polyplectron germaini (II)

 

rjavi pavji fazan

 

 

Polyplectron malacense (II)

 

 

Polyplectron napoleonis (I)

 

 

 

 

Polyplectron schleiermacheri (II)

 

 

 

 

Pucrasia macrolopha (III Pakistan)

uhati fazan

 

Rheinardia ocellata (I)

 

 

reinardov fazan

 

Syrmaticus ellioti (I)

 

 

beloglavi fazan

 

Syrmaticus humiae (I)

 

 

burmanski fazan

 

Syrmaticus mikado (I)

 

 

mikado fazan

 

 

Syrmaticus reevesii (II)

 

kraljevi fazan

 

Tetraogallus caspius (I)

 

 

kaspijska skalna kokoš

 

Tetraogallus tibetanus (I)

 

 

tibetanska skalna kokoš

 

Tragopan blythii (I)

 

 

 

Tragopan caboti (I)

 

 

pegasti tragopan

 

Tragopan melanocephalus (I)

 

 

 

 

 

Tragopan satyra (III Nepal)

tragopan, rogati fazan

 

 

Tympanuchus cupido attwateri (II)

 

prerijska kokoš

GRUIFORMES

 

 

 

 

Gruidae

 

 

 

žerjavi

 

 

Gruidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

žerjavi

 

Antigone canadensis (I/II) (vrsta je navedena v Dodatku II, podvrsti Antigone canadensis nesiotes in Antigone canadensis pulla pa v Dodatku I)

 

 

kanadski žerjav

 

Antigone vipio (I)

 

 

beloglavi žerjav

 

Balearica pavonina (I)

 

 

kronasti žerjav

 

Grus americana (I)

 

 

ameriški žerjav

 

Grus grus (II)

 

 

žerjav

 

Grus japonensis (I)

 

 

mandžurski žerjav

 

Grus monacha (I)

 

 

meniški žerjav

 

Grus nigricollis (I)

 

 

črnovrati žerjav

 

Leucogeranus leucogeranus (I)

 

 

snežni žerjav

Otididae

 

 

 

droplje

 

 

Otididae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

droplje

 

Ardeotis nigriceps (I)

 

 

 

Chlamydotis macqueenii (I)

 

 

macqueenova droplja

 

Chlamydotis undulata (I)

 

 

ovratničarska droplja

 

Houbaropsis bengalensis (I)

 

 

 

Otis tarda (II)

 

 

velika droplja

 

Sypheotides indicus (II)

 

 

 

Tetrax tetrax (II)

 

 

mala droplja

Rallidae

 

 

 

tukalice

 

Hypotaenidia sylvestris (I)

 

 

Rhynochetidae

 

 

 

kaguji

 

Rhynochetos jubatus (I)

 

 

kagu

PASSERIFORMES

 

 

 

 

Alaudidae

 

 

 

škrjanci

 

 

 

Alauda arvensis (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)

poljski škrjanec

 

 

 

Galerida cristata (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)

čopasti škrjanec

 

 

 

Lullula arborea (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)

hribski škrjanec

 

 

 

Melanocorypha calandra (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)

laški škrjanec

Atrichornithidae

 

 

 

hostniki

 

Atrichornis clamosus (I)

 

 

kričavi hostnik

Cotingidae

 

 

 

kičevci

 

 

 

Cephalopterus ornatus (III Kolumbija)

navadni ščitar

 

 

 

Cephalopterus penduliger (III Kolumbija)

 

Cotinga maculata (I)

 

 

kotinga

 

 

Rupicola spp. (II)

 

skalni petelini

 

Xipholena atropurpurea (I)

 

 

beloperuta kotinga

Emberizidae

 

 

 

strnadi

 

 

 

Emberiza citrinella (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)

rumeni strnad

 

 

 

Emberiza hortulana (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)

vrtni strnad

 

 

Gubernatrix cristata (II)

 

sivi kardinal

 

 

 

Melopyrrha nigra (III Kuba)

kubanski kalin

 

 

Paroaria capitata (II)

 

 

 

Paroaria coronata (II)

 

mehiški kardinal

 

 

Tangara fastuosa (II)

 

 

 

 

Tiaris canorus (III Kuba)

Estrildidae

 

 

 

astrilde

 

 

Amandava formosa (II)

 

zeleni bengalček

 

 

Lonchura fuscata

 

temna muna

 

 

Lonchura oryzivora (II)

 

rižev ščinkavec

 

 

Poephila cincta cincta (II)

 

črnogrli ščinkavec

Fringillidae

 

 

 

ščinkavci

 

 

 

Carduelis cannabina (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)

repnik

 

 

 

Carduelis carduelis (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)

lišček

 

Carduelis cucullata (I)

 

 

venezuelski čižek

 

 

 

Carduelis flammea (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)

brezovček

 

 

 

Carduelis hornemanni (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)

polarni brezovček

 

 

 

Carduelis spinus (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)

čižek

 

 

Carduelis yarrellii (II)

 

 

 

 

Carpodacus erythrinus (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)

škrlatec

 

 

 

Loxia curvirostra (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)

krivokljun

 

 

 

Pyrrhula pyrrhula (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)

kalin

 

 

 

Serinus serinus (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)

grilček

Hirundinidae

 

 

 

lastovke

 

Pseudochelidon sirintarae (I)

 

 

belooka lastovka

Icteridae

 

 

 

škorčevci

 

Xanthopsar flavus (I)

 

 

zlati škorčevec

Meliphagidae

 

 

 

medarji

 

 

Lichenostomus melanops cassidix (II)

 

Muscicapidae

 

 

 

muharji

 

Acrocephalus rodericanus (III Mavricij)

 

 

 

 

Copsychus malabaricus (II)

 

belohrbta šama

 

 

Cyornis ruckii (II)

 

 

 

Dasyornis broadbenti litoralis (II)

 

Broadbentijev obalni kos

 

 

Dasyornis longirostris (II)

 

zahodni kos

 

 

 

Erithacus rubecula (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)

taščica

 

 

 

Ficedula parva (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)

mali muhar

 

 

Garrulax canorus (II)

 

 

 

Garrulax taewanus (II)

 

 

 

 

Hippolais icterina (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)

rumeni vrtnik

 

 

Leiothrix argentauris (II)

 

srebrnouhi slavček

 

 

Leiothrix lutea (II)

 

kitajski slavček

 

 

Liocichla omeiensis (II)

 

 

 

 

Luscinia svecica (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)

modra taščica

 

 

 

Luscinia luscinia (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)

veliki slavec

 

 

 

Luscinia megarhynchos (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)

slavec

 

 

 

Monticola saxatilis (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)

slegur

 

Picathartes gymnocephalus (I)

 

 

 

Picathartes oreas (I)

 

 

 

 

 

Sylvia atricapilla (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)

črnoglavka

 

 

 

Sylvia borin (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)

vrtna penica

 

 

 

Sylvia curruca (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)

mlinarček

 

 

 

Sylvia nisoria (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)

pisana penica

 

 

 

Terpsiphone bourbonnensis (III Mavricij)

reunionska devica

 

 

 

Turdus merula (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)

kos

 

 

 

Turdus philomelos (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)

cikovt

Oriolidae

 

 

 

kobilarji

 

 

 

Oriolus oriolus (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)

kobilar

Paradisaeidae

 

 

 

rajčice

 

 

Paradisaeidae spp. (II)

 

rajčice

Paridae

 

 

 

sinice

 

 

 

Parus ater (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)

menišček

Pittidae

 

 

 

pite ali bleščeči drozgi

 

 

Pitta guajana (II)

 

 

Pitta gurneyi (I)

 

 

 

Pitta kochi (I)

 

 

 

 

Pitta nympha (II)

 

pravljična pita

Pycnonotidae

 

 

 

dlakavci

 

Pycnonotus zeylanicus (I) (ta vključitev začne veljati 25. novembra 2023)

Pycnonotus zeylanicus (II) (do 24. novembra 2023)

 

rumenoglavi dlakavec

Sturnidae

 

 

 

škorci

 

 

Gracula religiosa (II)

 

beo, indijski kos, hribovska majna

 

Leucopsar rothschildi (I)

 

 

balijski škorec

Troglodytidae

 

 

 

stržki

 

 

 

Troglodytes troglodytes (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)

stržek

Zosteropidae

 

 

 

očalarji

 

Zosterops albogularis (I)

 

 

PELECANIFORMES

 

 

 

 

Fregatidae

 

 

 

burnice

 

Fregata andrewsi (I)

 

 

Pelecanidae

 

 

 

pelikani

 

Pelecanus crispus (I)

 

 

kodrasti pelikan

Sulidae

 

 

 

beli morski vrani

 

Papasula abbotti (I)

 

 

PICIFORMES

 

 

 

 

Capitonidae

 

 

 

brkatci

 

 

 

Semnornis ramphastinus (III Kolumbija)

Picidae

 

 

 

žolne

 

Dryocopus javensis richardsi (I)

 

 

korejski detel

Ramphastidae

 

 

 

poprovci ali tukani

 

 

 

Baillonius bailloni (III Argentina)

 

 

Pteroglossus aracari (II)

 

arasari

 

 

 

Pteroglossus castanotis (III Argentina)

 

 

Pteroglossus viridis (II)

 

 

 

 

Ramphastos dicolorus (III Argentina)

pisani tukan

 

 

Ramphastos sulfuratus (II)

 

 

 

Ramphastos toco (II)

 

orjaški tukan

 

 

Ramphastos tucanus (II)

 

beloprsi tukan

 

 

Ramphastos vitellinus (II)

 

 

 

 

Selenidera maculirostris (III Argentina)

PODICIPEDIFORMES

 

 

 

 

Podicipedidae

 

 

 

ponirki

 

Podilymbus gigas (I)

 

 

PROCELLARIIFORMES

 

 

 

 

Diomedeidae

 

 

 

albatrosi

 

 

Phoebastria albatrus (II)

 

kratkorepi albatros

PSITTACIFORMES

 

 

 

papige

 

 

PSITTACIFORMES spp. (II)

(razen vrst, vključenih v Prilogo A in brez Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus ter Psittacula krameri, ki niso vključene v priloge k tej uredbi)

 

papige

Cacatuidae

 

 

 

kakaduji

 

Cacatua goffiniana (I)

 

 

 

Cacatua haematuropygia (I)

 

 

filipinski kakadu

 

Cacatua moluccensis (I)

 

 

moluški kakadu

 

Cacatua sulphurea (I)

 

 

 

Probosciger aterrimus (I)

 

 

veliki kakadu

Loriidae

 

 

 

loriji

 

Eos histrio (I)

 

 

 

Vini spp. (I/II) (vrsta Vini ultramarina je navedena v Dodatku I, druge vrste so navedene v Dodatku II)

 

 

Psittacidae

 

 

 

papige

 

Amazona arausiaca (I)

 

 

 

Amazona auropalliata (I)