ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 032I

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 66
4. februar 2023


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (EU) 2023/250 z dne 4. februarja 2023 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini

1

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/251 z dne 4. februarja 2023 o spremembi Uredbe Sveta (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini

4

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Sveta (SZVP) 2023/252 z dne 4. februarja 2023 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini

11

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

4.2.2023   

SL

Uradni list Evropske unije

LI 32/1


UREDBA SVETA (EU) 2023/250

z dne 4. februarja 2023

o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 215 Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta (SZVP) 2023/252 z dne 4. februarja 2023 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini (1),

ob upoštevanju skupnega predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 31. julija 2014 sprejel Uredbo (EU) št. 833/2014 (2).

(2)

Uredba (EU) št. 833/2014 uveljavlja nekatere ukrepe, določene v Sklepu Sveta 2014/512/SZVP (3).

(3)

Svet je 6. oktobra 2022 sprejel Sklep (SZVP) 2022/1909 (4) s katerim je bilo uvedeno izvzetje iz prepovedi zagotavljanja pomorskega prevoza ter prepovedi zagotavljanja tehnične pomoči, posredniških storitev ali financiranja ali finančne pomoči v zvezi s pomorskim prevozom v tretje države surove nafte ali naftnih derivatov, ki izvirajo ali se izvažajo iz Rusije in so kupljeni po vnaprej določeni cenovni kapici, dogovorjeni v koaliciji za cenovno kapico, ali pod njo. Namen tega izvzetja je ob omejitvi ruskih prihodkov od nafte ublažiti negativne posledice na oskrbo tretjih držav z energijo in zmanjšati porast cen zaradi izrednih tržnih razmer.

(4)

Svet je 3. decembra 2022 sprejel Sklep (SZVP) 2022/2369 (5) , s keterim je bila določena cenovna kapica za surovo nafto, tj. cena za sod, po kateri ali pod katero je surova nafta iz Rusije izvzeta iz prepovedi zagotavljanja pomorskega prevoza te surove nafte tretjim državam in prepovedi zagotavljanja tehnične pomoči, posredniških storitev ali financiranja ali finančne pomoči v zvezi s pomorskim prevozom te surove nafte v tretje države.

(5)

Svet je dne 4. februarja 2023 sprejel Sklep (SZVP) 2023/252. Ta sklep določa dve dodatni cenovni kapici za naftne derivate, tj. ceno za sod, po kateri ali pod katero je surova nafta iz Rusije izvzeta iz prepovedi zagotavljanja pomorskega prevoza teh proizvodov tretjim državam in prepovedi zagotavljanja tehnične pomoči, posredniških storitev ali financiranja ali finančne pomoči v zvezi s pomorskim prevozom teh proizvodov v tretje države: in sicer eno za naftne derivate, s katerimi se trguje s popustom na surovo nafto („popust za surovo nafto“), drugo pa za naftne derivate, s katerimi se trguje s premijo za surovo nafto („premija za surovo nafto“).

(6)

Sklep (SZVP) 2023/252 uvaja tudi prehodno obdobje 55 dni za plovila, ki prevažajo naftne derivate, ki izvirajo iz Rusije in ki so kupljeni in natovorjeni na plovilo pred 5. februarjem 2023 ter raztovorjeni pred 1. aprilom 2023.

(7)

S Sklepom (SZVP) 2022/2369 je bil uveden redni pregled mehanizma cenovne kapice. Pregled bi moral od sredine marca 2023 temeljiti na objektivnih podatkih, ki jih Komisija vsaka dva meseca predloži Svetu. Podatki bi morali vključevati informacije o ravni cen surove nafte in rafiniranih naftnih derivatov, spremembah cen v obdobju pregleda in razumnih napovedih cen za naslednje obdobje. Komisija bo v pregled vključila tudi ustrezne podatke o pričakovanem učinku na ruski proračun, energetski sektor in države članice.

(8)

Ti ukrepi spadajo na področje uporabe Pogodbe, zato je zlasti zaradi zagotovitve njihove enotne uporabe v vseh državah članicah potrebno regulativno ukrepanje na ravni Unije.

(9)

Uredbo (EU) št. 833/2014 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 3n Uredbe (EU) št. 833/2014 se spremeni:

(1)

v odstavku 6 se doda naslednja točka:

„(e)

od 5. februarja 2023 za naftne derivate pod oznako KN 2710, ki izvirajo iz Rusije ali so bili izvoženi iz Rusije, kupljeni po ceni, ki je višja od zadevne cene, določene v Prilogi XXVIII, ki so bili natovorjeni na plovilo v pristanišču odpreme pred 5. februarjem 2023 in raztovorjeni v končnem namembnem pristanišču pred 1. aprilom 2023.“;

(2)

odstavek 11 se nadomesti z naslednjim:

„11.   Delovanje mehanizma cenovne kapice, vključno s Prilogo XXVIII ter prepovedmi iz odstavkov 1 in 4 tega člena, se pregleda do sredine marca 2023 in nato vsaka dva meseca.

Pri pregledu je treba upoštevati učinkovitost ukrepa glede njegovih pričakovanih rezultatov, izvajanja, mednarodnega upoštevanja mehanizma cenovne kapice in neformalne uskladitve z njim ter njegovega morebitnega učinka na Unijo in njene države članice. Pregled upošteva razvoj dogodkov na trgu, tudi morebitne pretrese.

Da bi dosegli cilje cenovne kapice, tudi njeno zmožnost, da zmanjša prihodke Rusije od nafte, je cenovna kapica vsaj 5 % nižja od povprečne tržne cene ruske nafte in naftnih derivatov, izračunano na podlagi podatkov Mednarodne agencije za energijo.“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. februarja 2023

Za Svet

predsednica

J. ROSWALL


(1)  UL L 32 I, 4.2.2023.

(2)  Uredba Sveta (EU) št. 833/2014 z dne 31. julija 2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini (UL L 229, 31.7.2014, str. 1).

(3)  Sklep Sveta 2014/512/SZVP z dne 31. julija 2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini (UL L 229, 31.7.2014, str. 13).

(4)  Sklep Sveta (SZVP) 2022/1909 z dne 6. oktobra 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini (UL L 259 I , 6.10.2022, str. 122).

(5)  Sklep Sveta (SZVP) 2022/2369 z dne 3. decembra 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini (UL L 311 I , 3.12.2022, str. 8).


4.2.2023   

SL

Uradni list Evropske unije

LI 32/4


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/251

z dne 4. februarja 2023

o spremembi Uredbe Sveta (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 833/2014 (1) o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, in zlasti člena 7a Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 31. julija 2014 sprejel Uredbo (EU) št. 833/2014.

(2)

Uredba (EU) št. 833/2014 uveljavlja nekatere ukrepe, določene v Sklepu Sveta 2014/512/SZVP (2).

(3)

S Sklepom Sveta (SZVP) 2022/1909 (3) je bilo uvedeno izvzetje iz prepovedi zagotavljanja pomorskega prevoza ter prepovedi zagotavljanja tehnične pomoči, posredniških storitev ali financiranja ali finančne pomoči v zvezi s pomorskim prevozom v tretje države surove nafte ali naftnih proizvodov, ki izvirajo ali se izvažajo iz Rusije in so kupljeni po vnaprej določeni cenovni kapici, dogovorjeni v koaliciji za cenovno kapico, ali pod njo. To izvzetje bi moralo ob omejitvi ruskih prihodkov od nafte ublažiti negativne posledice na oskrbo tretjih držav z energijo in zmanjšati porast cen zaradi izrednih tržnih razmer.

(4)

S Sklepom Sveta (SZVP) 2022/2369 (4) je bila v Prilogo XI Sklepa uvedena cenovna kapica, tj. cena za sod, po kateri ali pod katero je surova nafta iz Rusije izvzeta iz prepovedi zagotavljanja pomorskega prevoza in prepovedi zagotavljanja tehnične pomoči, posredniških storitev ali financiranja ali finančne pomoči v zvezi s pomorskim prevozom v tretje države.

(5)

Svet je 4. februarja 2023 s Sklepom Sveta (SZVP) 2023/252 (5) spremenil Sklep 2014/512/SZVP, da bi v Prilogo XI Sklepa uvedel dve dodatni cenovni kapici za naftne proizvode, in sicer eno za naftne proizvode, s katerimi se trguje z diskontom na surovo nafto („diskont na surovo nafto“), drugo pa za naftne proizvode, s katerimi se trguje s premijo na surovo nafto („premija na surovo nafto“), tj. ceno za sod, po kateri ali pod katero je surova nafta iz Rusije izvzeta iz prepovedi zagotavljanja pomorskega prevoza in prepovedi zagotavljanja tehnične pomoči, posredniških storitev ali financiranja ali finančne pomoči v zvezi s pomorskim prevozom v tretje države.

(6)

Prilogo XXVIII k Uredbi (EU) št. 833/2014 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga XXVIII k Uredbi (EU) št. 833/2014 se spremeni, kot je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. februarja 2023

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Uredba Sveta (EU) št. 833/2014 z dne 31. julija 2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini (UL L 229, 31.7.2014, str. 1).

(2)  Sklep Sveta 2014/512/SZVP z dne 31. julija 2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini (UL L 229, 31.7.2014, str. 13).

(3)  Sklep Sveta (SZVP) 2022/1909 z dne 6. oktobra 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini (UL L 259 I, 6.10.2022, str. 122).

(4)  Sklep Sveta (SZVP) 2022/2369 z dne 3. decembra 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini (UL L 311 I, 3.12.2022, str. 8).

(5)  Sklep Sveta (SZVP) 2023/252 z dne 4. februarja 2023 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini (UL L 32 I, 4.2.2023, str. 11).


PRILOGA

Priloga XXVIII k Uredbi Sveta (EU) št. 833/2014 se spremeni:

(1)

črta se naslednje besedilo:

„[Preglednica s kodami KN proizvodov in ustrezajoče cene, o katerih se je dogovorila koalicija za cenovno kapico]“;

(2)

k preglednici se doda naslednji podnaslov:

Cena za surovo nafto“;

(3)

dodata se naslednji podnaslov in preglednica:

Cene naftnih proizvodov

Oznaka KN

Opis

Premija na surovo nafto /

diskont na surovo nafto

Cena za sod (USD)

Datum začetka uporabe

 

Olja, dobljena iz nafte, in olja, dobljena iz bituminoznih mineralov (razen surovih) ter proizvodi, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu, ki vsebujejo 70 mas. % ali več olj iz nafte ali olj, dobljenih iz bituminoznih mineralov, če so ta olja osnovne sestavine teh proizvodov, razen tistih, ki vsebujejo biodizel, in razen odpadnih olj

 

2710 12

lahka olja in proizvodi

2710 12 11

za uporabo v specifičnih procesih

diskont na surovo nafto

45

5. februar 2023

2710 12 15

za uporabo v kemijski predelavi, razen v procesih, ki so določeni v skladu s tarifno podštevilko 2710 12 11

diskont na surovo nafto

45

5. februar 2023

 

za druge namene

posebni bencini

 

2710 12 21

beli špirit

diskont na surovo nafto

45

5. februar 2023

2710 12 25

drugo

diskont na surovo nafto

45

5. februar 2023

 

drugo

motorni bencin

 

2710 12 31

letalski bencin

premija na surovo nafto

100

5. februar 2023

 

drug, z vsebnostjo svinca

do vključno 0,013 g/l

 

2710 12 41

z oktanskim številom (RON) manj kot 95

premija na surovo nafto

100

5. februar 2023

2710 12 45

z oktanskim številom (RON) 95 ali več, vendar manj kot 98

premija na surovo nafto

100

5. februar 2023

2710 12 49

z oktanskim številom (RON) 98 ali več

premija na surovo nafto

100

5. februar 2023

2710 12 50

nad 0,013 g/l

premija na surovo nafto

100

5. februar 2023

2710 12 70

bencinska reaktivna goriva

premija na surovo nafto

100

5. februar 2023

2710 12 90

druga lahka olja

premija na surovo nafto

100

5. februar 2023

2710 19

druga

 

 

srednja olja

2710 19 11

za uporabo v specifičnih procesih

premija na surovo nafto

100

5. februar 2023

2710 19 15

za uporabo v kemijski predelavi, razen v procesih, ki so določeni v skladu s tarifno podštevilko 2710 19 11

premija na surovo nafto

100

5. februar 2023

 

za druge namene

kerozini

 

2710 19 21

reaktivno letalsko gorivo

premija na surovo nafto

100

5. februar 2023

2710 19 25

drugo

premija na surovo nafto

100

5. februar 2023

2710 19 29

drugo

premija na surovo nafto

100

5. februar 2023

 

težka olja

plinska olja

 

2710 19 31

za uporabo v specifičnih procesih

premija na surovo nafto

100

5. februar 2023

2710 19 35

za uporabo v kemijski predelavi, razen v procesih, ki so določeni v skladu s tarifno podštevilko 2710 19 31

premija na surovo nafto

100

5. februar 2023

 

za druge namene

 

2710 19 43

z vsebnostjo žvepla do vključno 0,001 mas. %

premija na surovo nafto

100

5. februar 2023

2710 19 46

z vsebnostjo žvepla več kot 0,001 mas. % do vključno 0,002 mas. %

premija na surovo nafto

100

5. februar 2023

2710 19 47

z vsebnostjo žvepla več kot 0,002 mas. % do vključno 0,1 mas. %

premija na surovo nafto

100

5. februar 2023

2710 19 48

z vsebnostjo žvepla več kot 0,1 mas. %

premija na surovo nafto

100

5. februar 2023

 

kurilna olja

 

2710 19 51

za uporabo v specifičnih procesih

diskont na surovo nafto

45

5. februar 2023

2710 19 55

za uporabo v kemijski predelavi, razen v procesih, ki so določeni v skladu s tarifno podštevilko 2710 19 51

diskont na surovo nafto

45

5. februar 2023

 

za druge namene

 

2710 19 62

z vsebnostjo žvepla do vključno 0,1 mas. %

diskont na surovo nafto

45

5. februar 2023

2710 19 66

z vsebnostjo žvepla več kot 0,1 mas. % do vključno 0,5 mas. %

diskont na surovo nafto

45

5. februar 2023

2710 19 67

z vsebnostjo žvepla več kot 0,5 mas. %

diskont na surovo nafto

45

5. februar 2023

 

mazalna olja; druga olja

 

2710 19 71

za uporabo v specifičnih procesih

premija na surovo nafto

100

5. februar 2023

2710 19 75

za uporabo v kemijski predelavi, razen v procesih, ki so določeni v skladu s tarifno podštevilko 2710 19 71

diskont na surovo nafto

45

5. februar 2023

 

za druge namene

 

2710 19 81

motorna olja, kompresorska mazalna olja, turbinska mazalna olja

diskont na surovo nafto

45

5. februar 2023

2710 19 83

hidravlična olja

diskont na surovo nafto

45

5. februar 2023

2710 19 85

bela olja, tekoči parafin

diskont na surovo nafto

45

5. februar 2023

2710 19 87

olja za menjalnike in reduktorje

diskont na surovo nafto

45

5. februar 2023

2710 19 91

sredstva za obdelavo kovin, za ločevanje kalupov, antikorozivna olja

diskont na surovo nafto

45

5. februar 2023

2710 19 93

elektroizolacijska olja

diskont na surovo nafto

45

5. februar 2023

2710 19 99

druga mazalna in druga olja ter masti

diskont na surovo nafto

45

5. februar 2023

2710 20

Olja, dobljena iz nafte, in olja, dobljena iz bituminoznih mineralov (razen surovih) ter proizvodi, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu, ki vsebujejo 70 mas. % ali več olj iz nafte ali olj, dobljenih iz bituminoznih mineralov, če so ta olja osnovne sestavine teh proizvodov, ki vsebujejo biodizel, razen odpadnih olj

 

 

plinska olja

2710 20 11

z vsebnostjo žvepla do vključno 0,001 mas. %

premija na surovo nafto

100

5. februar 2023

2710 20 16

z vsebnostjo žvepla več kot 0,001 mas. % do vključno 0,1 mas. %

premija na surovo nafto

100

5. februar 2023

2710 20 19

z vsebnostjo žvepla več kot 0,1 mas. %

premija na surovo nafto

100

5. februar 2023

 

kurilna olja

 

2710 20 32

z vsebnostjo žvepla do vključno 0,5 mas. %

diskont na surovo nafto

45

5. februar 2023

2710 20 38

z vsebnostjo žvepla več kot 0,5 mas. %

diskont na surovo nafto

45

5. februar 2023

2710 20 90

druga olja

diskont na surovo nafto

45

5. februar 2023

 

odpadna olja

 

2710 91

ki vsebujejo poliklorirane bifenile (PCB), poliklorirane terfenile (PCT) ali polibromirane bifenile (PBB)

diskont na surovo nafto

45

5. februar 2023

2710 99

drugo

diskont na surovo nafto

45

5. februar 2023“


SKLEPI

4.2.2023   

SL

Uradni list Evropske unije

LI 32/11


SKLEP SVETA (SZVP) 2023/252

z dne 4. februarja 2023

o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 31. julija 2014 sprejel Sklep 2014/512/SZVP (1).

(2)

Unija še vedno neomajno podpira suverenost in ozemeljsko nedotakljivost Ukrajine.

(3)

Svet je 6. oktobra 2022 sprejel Sklep (SZVP) 2022/1909 (2), s katerim je bilo uvedeno izvzetje iz prepovedi zagotavljanja pomorskega prevoza ter prepovedi zagotavljanja tehnične pomoči, posredniških storitev ali financiranja ali finančne pomoči v zvezi s pomorskim prevozom v tretje države surove nafte ali naftnih derivatov, ki izvirajo ali se izvažajo iz Rusije in so kupljeni po vnaprej določeni cenovni kapici, dogovorjeni v koaliciji za cenovno kapico, ali pod njo. Namen tega izvzetja je ob omejitvi ruskih prihodkov od nafte ublažiti negativne posledice na oskrbo tretjih držav z energijo in zmanjšati porast cen zaradi izrednih tržnih razmer.

(4)

Svet je 3. decembra 2022 sprejel Sklep (SZVP) 2022/2369 (3), s katerim je bila določena cenovna kapica za surovo nafto, tj. cena za sod, po kateri ali pod katero je surova nafta iz Rusije izvzeta iz prepovedi zagotavljanja pomorskega prevoza te surove nafte tretjim državam in prepovedi zagotavljanja tehnične pomoči, posredniških storitev ali financiranja ali finančne pomoči v zvezi s pomorskim prevozom te surove nafte v tretje države.

(5)

Glede na razmere ter ob upoštevanju učinkovitosti ukrepa v smislu pričakovanih rezultatov, mednarodnega upoštevanja mehanizma cenovne kapice in neformalne uskladitve z njim ter potencialnega učinka, ki ga ima lahko na Unijo in njene države članice, je primerno uvesti dve dodatni cenovni kapici za naftne derivate, tj. ceno za sod, po kateri ali pod katero so naftni derivati iz Rusije izvzeti iz prepovedi zagotavljanja pomorskega prevoza teh proizvodov v tretje države in prepovedi zagotavljanja tehnične pomoči, posredniških storitev ali financiranja ali finančne pomoči v zvezi s pomorskim prevozom teh proizvodov v tretje države. Zlasti je primerno, da se uvede ena kapica za naftne derivate, s katerimi se trguje s popustom za surovo nafto („popust za surovo nafto“), in druga kapica za naftne derivate, s katerimi se trguje s premijo za surovo nafto („premija za surovo nafto“).

(6)

Primerno je tudi, da se uvede prehodno obdobje 55 dni za plovila, ki prevažajo naftne derivate, ki izvirajo iz Rusije in ki so kupljeni in natovorjeni na plovilo pred 5. februarjem 2023 ter raztovorjeni pred 1. aprilom 2023.

(7)

S Sklepom (SZVP) 2022/2369 je bil uveden redni pregled mehanizma cenovne kapice. Pregled bi moral od sredine marca 2023 temeljiti na objektivnih podatkih, ki jih Komisija vsaka dva meseca predloži Svetu. Podatki bi morali vključevati informacije o ravni cen surove nafte in rafiniranih naftnih derivatov, spremembah cen v obdobju pregleda in razumnih napovedih cen za naslednje obdobje. Komisija bo v pregled vključila tudi ustrezne podatke o pričakovanem učinku na ruski proračun, energetski sektor in države članice. Visoki predstavnik bo ob podpori Komisije in na podlagi teh podatkov, meril iz člena 4p(12) Sklepa 2014/512/SZVP in zaveze za prilagoditev cenovne kapice, kot je določeno v navedenem sklepu, pripravil potrebne predloge.

(8)

Primerno je tudi, da se vnesejo nekatere tehnične spremembe.

(9)

Za izvajanje nekaterih ukrepov je potrebno nadaljnje ukrepanje Unije.

(10)

Sklep 2014/512/SZVP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklep 2014/512/SZVP se spremeni:

(1)

člen 4o se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Prepovedano je neposredno ali posredno kupovati, uvažati ali prenašati surovo nafto ali naftne derivate iz Priloge XIII k temu sklepu, če ti izvirajo iz Rusije ali so bili izvoženi iz Rusije.“;

(b)

v odstavku 3 se točka (c) nadomesti z naslednjim:

„(c)

za nakup, uvoz ali prenos surove nafte, ki se prevaža po morju, in naftnih derivatov iz Priloge XIII k temu sklepu, če to blago izvira iz tretje države in se v Rusiji zgolj natovarja, iz nje prevaža ali je preko nje v tranzitu, pod pogojem, da tako poreklo kot lastništvo takšnega blaga nista ruska;“;

(c)

odstavek 5 se nadomesti z naslednjim:

„5.   Od 5. decembra 2022 in z odstopanjem od odstavkov 1 in 2 lahko pristojni organi Bolgarije odobrijo izvrševanje, do 31. decembra 2024, pogodb, sklenjenih pred 4. junijem 2022, ali pomožnih pogodb, potrebnih za izvrševanje takih pogodb, za nakup, uvoz ali prenos surove nafte, ki se prevaža po morju, in naftnih derivatov iz Priloge XIII k temu sklepu, ki izvirajo iz Rusije ali so bili izvoženi iz Rusije.“;

(d)

odstavek 9 se nadomesti z naslednjim:

„9.   Prepovedi iz odstavka 1 se ne uporabljajo za nakupe surove nafte ali naftnih derivatov iz Priloge XIII k temu sklepu v Rusiji, ki so potrebni za zadovoljitev osnovnih potreb kupca v Rusiji ali humanitarnih projektov v Rusiji.“;

(2)

člen 4p se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Prepovedano je neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč, posredniške storitve ali financiranje ali finančno pomoč, povezano s trgovanjem, posredovanjem ali prevozom, vključno s prevozi z ladje na ladjo, surove nafte ali naftnih derivatov iz Priloge XIII k temu sklepu, ki izvirajo iz Rusije ali so bili izvoženi iz Rusije, v tretje države.“;

(b)

v odstavkih 4 in 5 se besedilo „Priloga XXV k Uredbi (EU) št. 833/2014“ v obeh sklonih nadomesti z besedilom „Priloga XIII k temu sklepu“ v ustreznih sklonih;

(c)

odstavek 6 se nadomesti z naslednjim:

„6.   Prepovedi iz odstavkov 1 in 4 se ne uporabljajo:

(a)

od 5. decembra 2022 za surovo nafto pod oznako KN 2709 00 oziroma od 5. februarja 2023 za naftne derivate pod oznako KN 2710, ki izvirajo iz Rusije ali so bili izvoženi iz Rusije, če nakupna cena na sod takih proizvodov ne presega cen, določenih v Prilogi XI k temu sklepu;

(b)

za surovo nafto ali naftne derivate iz Priloge XIII k temu sklepu, kadar to blago izvira iz tretje države in se v Rusiji zgolj natovarja, iz nje prevaža ali je preko nje v tranzitu, pod pogojem, da tako poreklo kot lastnik tega blaga nista ruska;

(c)

za prevoz ali za tehnično pomoč, posredniške storitve, financiranje ali finančno pomoč v zvezi s takim prevozom proizvodov iz Priloge XII k temu sklepu v tretje države, ki so v njej navedene, za obdobje, opredeljeno v navedeni prilogi;

(d)

od 5. decembra 2022 za surovo nafto pod oznako KN 2709 00, ki izvira iz Rusije ali je bila izvožena iz Rusije, kupljena po ceni, ki je višja od cene, določene v Prilogi XI k temu sklepu, ki je bila natovorjena na plovilo v pristanišču odpreme pred 5. decembrom 2022 in raztovorjena v končnem namembnem pristanišču pred 19. januarjem 2023;

(e)

od 5. februarja 2023 za naftne derivate pod oznako KN 2710, ki izvirajo iz Rusije ali so bili izvoženi iz Rusije, kupljeni po ceni, ki je višja od zadevne cene, določene v Prilogi XI k temu sklepu, ki so bili natovorjeni na plovilo v pristanišču odpreme pred 5. februarjem 2023 in raztovorjeni v končnem namembnem pristanišču pred 1. aprilom 2023.“;

(d)

odstavek 12 se nadomesti z naslednjim:

„12.   Delovanje mehanizma cenovne kapice, vključno s Prilogo XI ter prepovedmi iz odstavkov 1 in 4 tega člena, se pregleda do sredine marca 2023 in nato vsaka dva meseca.

Pri pregledu je treba upoštevati učinkovitost ukrepa glede njegovih pričakovanih rezultatov, izvajanja, mednarodnega upoštevanja mehanizma cenovne kapice in neformalne uskladitve z njim ter njegovega morebitnega učinka na Unijo in njene države članice. Pregled upošteva razvoj dogodkov na trgu, tudi morebitne pretrese.

Da bi dosegli cilje cenovne kapice, tudi njeno zmožnost, da zmanjša prihodke Rusije od nafte, je cenovna kapica vsaj 5 % nižja od povprečne tržne cene ruske nafte in naftnih derivatov, izračunano na podlagi podatkov Mednarodne agencije za energijo.“;

(3)

priloge se spremenijo v skladu s Prilogo k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 4. februarja 2023

Za Svet

predsednica

J. ROSWALL


(1)  Sklep Sveta 2014/512/SZVP z dne 31. julija 2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini (UL L 229, 31.7.2014, str. 13).

(2)  Sklep Sveta (SZVP) 2022/1909 z dne 6. oktobra 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini (UL L 259I, 6.10.2022, str. 122).

(3)  Sklep Sveta (SZVP) 2022/2369 z dne 3. decembra 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini (UL L 311I, 3.12.2022, str. 8).


PRILOGA

Priloge k Sklepu 2014/512/SZVP se spremenijo:

(1)

Priloga XI se spremeni:

(a)

besedilo „[preglednica z oznakami KN izdelka in ustreznimi cenami, o katerih se je dogovorila koalicija za cenovno kapico]“ se nadomesti z naslednjim podnaslovom:

„Cena za surovo nafto“;

(b)

dodata se naslednji podnaslov in tabela:

Cene naftnih derivatov

Oznaka KN

Opis

Premija za surovo nafto /

Popust za surovo nafto

Cena na sod (USD)

Datum začetka uporabe

 

Olja, dobljena iz nafte, in olja, dobljena iz bituminoznih mineralov (razen surovih), ter proizvodi, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu, ki vsebujejo 70  mas. % ali več olj, dobljenih iz nafte, ali olj, dobljenih iz bituminoznih mineralov, če so ta olja osnovne sestavine teh proizvodov, razen tistih, ki vsebujejo biodizel, in razen odpadnih olj

 

2710 12

Lahka olja in preparati

2710 12 11

za uporabo v specifičnih procesih

Popust za surovo nafto

45

5. februar 2023

2710 12 15

za uporabo v kemijski predelavi, razen v procesih, ki so določeni v skladu s tarifno podštevilko 2710 12 11

Popust za surovo nafto

45

5. februar 2023

 

za druge namene

Posebni bencini

 

2710 12 21

Beli špirit

Popust za surovo nafto

45

5. februar 2023

2710 12 25

Drugo

Popust za surovo nafto

45

5. februar 2023

 

Drugo

Motorni bencin

 

2710 12 31

Letalski bencin

Premija za surovo nafto

100

5. februar 2023

 

drug, z vsebnostjo svinca

ne več kot 0,013 g/l

 

2710 12 41

z oktanskim številom (RON) manj kot 95

Premija za surovo nafto

100

5. februar 2023

2710 12 45

z oktanskim številom (RON) 95 ali več, a manj kot 98

Premija za surovo nafto

100

5. februar 2023

2710 12 49

z oktanskim številom (RON) 98 ali več

Premija za surovo nafto

100

5. februar 2023

2710 12 50

več kot 0,013 g/l

Premija za surovo nafto

100

5. februar 2023

2710 12 70

Bencinska reaktivna goriva

Premija za surovo nafto

100

5. februar 2023

2710 12 90

Druga lahka olja

Premija za surovo nafto

100

5. februar 2023

2710 19

Druga

 

 

Srednja olja

2710 19 11

za uporabo v specifičnih procesih

Premija za surovo nafto

100

5. februar 2023

2710 19 15

za uporabo v kemijski predelavi, razen v procesih, ki so določeni v skladu s tarifno podštevilko 2710 19 11

Premija za surovo nafto

100

5. februar 2023

 

za druge namene

Kerozini

 

2710 19 21

Reaktivno gorivo

Premija za surovo nafto

100

5. februar 2023

2710 19 25

Drugo

Premija za surovo nafto

100

5. februar 2023

2710 19 29

Drugo

Premija za surovo nafto

100

5. februar 2023

 

Težka olja

Plinska olja

 

2710 19 31

za uporabo v specifičnih procesih

Premija za surovo nafto

100

5. februar 2023

2710 19 35

za uporabo v kemijski predelavi, razen v procesih, ki so določeni v skladu s tarifno podštevilko 2710 19 31

Premija za surovo nafto

100

5. februar 2023

 

za druge namene

 

2710 19 43

z vsebnostjo žvepla ne več kot 0,001 mas. %

Premija za surovo nafto

100

5. februar 2023

2710 19 46

z vsebnostjo žvepla več kot 0,001 mas. %, a manj kot 0,002 mas. %

Premija za surovo nafto

100

5. februar 2023

2710 19 47

z vsebnostjo žvepla več kot 0,002 mas. %, a manj kot 0,1 mas. %

Premija za surovo nafto

100

5. februar 2023

2710 19 48

z vsebnostjo žvepla več kot 0,1 mas. %

Premija za surovo nafto

100

5. februar 2023

 

Kurilna olja

 

2710 19 51

za uporabo v specifičnih procesih

Popust za surovo nafto

45

5. februar 2023

2710 19 55

za uporabo v kemijski predelavi, razen v procesih, ki so določeni v skladu s tarifno podštevilko 2710 19 51

Popust za surovo nafto

45

5. februar 2023

 

za druge namene

 

2710 19 62

z vsebnostjo žvepla ne več kot 0,1 mas. %

Popust za surovo nafto

45

5. februar 2023

2710 19 66

z vsebnostjo žvepla več kot 0,1 mas. %, a manj kot 0,5 mas. %

Popust za surovo nafto

45

5. februar 2023

2710 19 67

z vsebnostjo žvepla več kot 0,5 mas. %

Popust za surovo nafto

45

5. februar 2023

 

Mazalna olja; druga olja

 

2710 19 71

za uporabo v specifičnih procesih

Premija za surovo nafto

100

5. februar 2023

2710 19 75

za uporabo v kemijski predelavi, razen v procesih, ki so določeni v skladu s tarifno podštevilko 2710 19 71

Popust za surovo nafto

45

5. februar 2023

 

za druge namene

 

2710 19 81

Motorna olja, kompresijska mazalna olja, turbinska mazalna olja

Popust za surovo nafto

45

5. februar 2023

2710 19 83

Hidravlična olja

Popust za surovo nafto

45

5. februar 2023

2710 19 85

Bela olja, tekoči parafin

Popust za surovo nafto

45

5. februar 2023

2710 19 87

Olja za menjalnike in reduktorje

Popust za surovo nafto

45

5. februar 2023

2710 19 91

Sredstva za obdelavo kovin, za ločevanje kalupov, antikorozivna olja

Popust za surovo nafto

45

5. februar 2023

2710 19 93

Elektroizolacijska olja

Popust za surovo nafto

45

5. februar 2023

2710 19 99

Druga mazalna olja ter druga olja in masti

Popust za surovo nafto

45

5. februar 2023

2710 20

Olja, dobljena iz nafte, in olja, dobljena iz bituminoznih mineralov (razen surovih), ter proizvodi, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu, ki vsebujejo 70  mas. % ali več olj, dobljenih iz nafte, ali olj, dobljenih iz bituminoznih mineralov, če so ta olja osnovne sestavine teh proizvodov, ki vsebujejo biodizel, razen odpadnih olj

 

 

Plinska olja

2710 20 11

z vsebnostjo žvepla ne več kot 0,001 mas. %

Premija za surovo nafto

100

5. februar 2023

2710 20 16

z vsebnostjo žvepla več kot 0,001 mas. %, a manj kot 0,1 mas. %

Premija za surovo nafto

100

5. februar 2023

2710 20 19

z vsebnostjo žvepla več kot 0,1 mas. %

Premija za surovo nafto

100

5. februar 2023

 

Kurilna olja

 

2710 20 32

z vsebnostjo žvepla ne več kot 0,5 mas. %

Popust za surovo nafto

45

5. februar 2023

2710 20 38

z vsebnostjo žvepla več kot 0,5 mas. %

Popust za surovo nafto

45

5. februar 2023

2710 20 90

Druga olja

Popust za surovo nafto

45

5. februar 2023

 

Odpadna olja

 

2710 91

ki vsebujejo poliklorirane bifenile (PCB), poliklorirane terfenile (PCT) ali polibromirane bifenile (PBB)

Popust za surovo nafto

45

5. februar 2023

2710 99

Drugo

Popust za surovo nafto

45

5. februar 2023“

(2)

doda se naslednja Priloga:

„PRILOGA XIII

Seznam proizvodov iz surove nafte in naftnih derivatov iz členov 4o in 4p

Oznaka KN

Opis

ex 2709 00

Olja, dobljena iz nafte, in olja, dobljena iz bituminoznih mineralov, surova, razen kondenzatov naravnega plina iz tarifne podštevilke KN 2709 00 10 iz obratov za proizvodnjo utekočinjenega zemeljskega plina

2710

Olja, dobljena iz nafte, in olja, dobljena iz bituminoznih mineralov, razen surovih; proizvodi, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu, ki vsebujejo 70  mas. % ali več olj iz nafte ali olj, dobljenih iz bituminoznih mineralov, če so ta olja osnovne sestavine teh proizvodov; odpadna olja