ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 287

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 65
8. november 2022


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/2111 z dne 13. julija 2022 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2020/1503 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo zahteve za ponudnike storitev množičnega financiranja v zvezi z nasprotji interesov ( 1 )

1

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/2112 z dne 13. julija 2022 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2020/1503 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, v katerih so določeni zahteve in pogoji za vlogo za pridobitev dovoljenja kot ponudnik storitev množičnega financiranja ( 1 )

5

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/2113 z dne 13. julija 2022 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2020/1503 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za izmenjavo informacij med pristojnimi organi glede preiskovalnih, nadzornih in izvršilnih dejavnosti v zvezi z evropskimi ponudniki storitev množičnega financiranja za podjetnike ( 1 )

22

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/2114 z dne 13. julija 2022 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2020/1503 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo začetni preizkus znanja in simulacijo zmožnosti kritja izgub za potencialne nepoučene vlagatelje v projekte množičnega financiranja ( 1 )

26

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/2115 z dne 13. julija 2022 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2020/1503 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo metodologijo izračuna stopenj neplačil posojil, ponujenih na platformi za množično financiranje ( 1 )

33

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/2116 z dne 13. julija 2022 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2020/1503 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo ukrepe in postopke načrtov neprekinjenega poslovanja ponudnikov storitev množičnega financiranja ( 1 )

38

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/2117 z dne 13. julija 2022 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2020/1503 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo pogoje, standardne oblike in postopke za obravnavo pritožb ( 1 )

42

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/2118 z dne 13. julija 2022 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2020/1503 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o individualnem upravljanju portfeljev posojil s strani ponudnikov storitev množičnega financiranja, ki določajo elemente metode za oceno kreditnega tveganja, informacije o vsakem posameznem portfelju, ki se razkrijejo vlagateljem, ter politike in postopke, potrebne v zvezi z rezervnimi skladi ( 1 )

50

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/2119 z dne 13. julija 2022 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2020/1503 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za dokumente s ključnimi informacijami o naložbi ( 1 )

63

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/2120 z dne 13. julija 2022 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za uporabo Uredbe (EU) 2020/1503 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s standardi za podatke in njihovo obliko, predlogami in postopki za sporočanje informacij o projektih, financiranih prek platform za množično financiranje ( 1 )

76

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/2121 z dne 13. julija 2022 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za uporabo Uredbe (EU) 2020/1503 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s standardnimi obrazci, predlogami in postopki za sodelovanje in izmenjavo informacij med pristojnimi organi in ESMA v zvezi z evropskimi ponudniki storitev množičnega financiranja za podjetnike ( 1 )

86

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/2122 z dne 13. julija 2022 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za uporabo Uredbe (EU) 2020/1503 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s standardnimi obrazci, predlogami in postopki za sodelovanje in izmenjavo informacij med pristojnimi organi v zvezi z evropskimi ponudniki storitev množičnega financiranja za podjetnike ( 1 )

101

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/2123 z dne 13. julija 2022 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za uporabo Uredbe (EU) 2020/1503 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s standardnimi obrazci, predlogami in postopki za uradna obvestila pristojnih organov organu ESMA o nacionalnih zahtevah glede trženja, ki se uporabljajo za ponudnike storitev množičnega financiranja ( 1 )

120

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

8.11.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 287/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/2111

z dne 13. julija 2022

o dopolnitvi Uredbe (EU) 2020/1503 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo zahteve za ponudnike storitev množičnega financiranja v zvezi z nasprotji interesov

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2020/1503 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. oktobra 2020 o evropskih ponudnikih storitev množičnega financiranja za podjetnike ter spremembi Uredbe (EU) 2017/1129 in Direktive (EU) 2019/1937 (1) ter zlasti člena 8(7), četrti pododstavek, Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 8(3) Uredbe (EU) 2020/1503 morajo ponudniki storitev množičnega financiranja ohranjati in izvajati učinkovita notranja pravila za preprečevanje nasprotij interesov. Da bi taka pravila ves čas izpolnjevala svoj cilj preprečevanja nasprotij interesov, bi jih morali ponudniki storitev množičnega financiranja redno in vsaj enkrat letno pregledovati ter sprejeti ustrezne ukrepe za odpravo morebitnih pomanjkljivosti v zvezi z njimi.

(2)

Pri obvladovanju nasprotij interesov se ponudniki storitev množičnega financiranja ne bi smeli pretirano zanašati na zahteve po razkritju iz člena 8(5) Uredbe (EU) 2020/1503. Zato bi morali za preprečevanje nasprotij interesov določiti notranja pravila, ki bi morala ustrezati naravi, obsegu in kompleksnosti storitev množičnega financiranja ter velikosti in organizaciji poslovanja ponudnika storitev množičnega financiranja. V zvezi s tem bi bilo treba v notranjih pravilih za preprečevanje nasprotij interesov po potrebi upoštevati okoliščine, povezane z dejstvom, da ponudnik storitev množičnega financiranja pripada skupini.

(3)

Ponudniki storitev množičnega financiranja bi si morali pri oblikovanju notranjih pravil za preprečevanje nasprotij interesov po najboljših močeh prizadevati za preprečevanje, prepoznavanje in obvladovanje nasprotij interesov. Kadar se kljub vsemu prepozna nasprotje interesov, bi morali ponudniki storitev množičnega financiranja sprejeti potrebne ukrepe za zagotovitev razkritja tega nasprotja interesov svojim strankam in vsem drugim stranem, na katere bi to lahko vplivalo.

(4)

Ukrepi, ki jih morajo ponudniki storitev množičnega financiranja sprejeti v skladu s členom 8(4) Uredbe (EU) 2020/1503, bi morali s primerno verjetnostjo zagotoviti, da bo tveganje škode za interese strank preprečeno in, kadar to ni mogoče, ustrezno zmanjšano.

(5)

Da bi lahko stranke sprejemale premišljene odločitve o storitvah, ki predstavljajo dejansko nasprotje interesov, bi morali ponudniki storitev množičnega financiranja posodabljati informacije o splošni naravi in virih nasprotij interesov ter ukrepih, sprejetih za njihovo ublažitev, ki so bile razkrite v skladu s členom 8(5) Uredbe (EU) 2020/1503. Takšno razkritje bi moralo ustrezati naravi strank, na katere je naslovljeno, zlasti ob upoštevanju njihove uvrstitve med dobro poučene ali nepoučene vlagatelje, vključno s potencialnimi vlagatelji. Razkritje bi moralo vključevati opis nasprotij interesov in z njimi povezanih tveganj za stranke.

(6)

Ta uredba temelji na osnutku regulativnih tehničnih standardov, ki ga je Komisiji predložil Evropski organ za vrednostne papirje in trge.

(7)

Evropski organ za vrednostne papirje in trge je o osnutku regulativnih tehničnih standardov, na katerem temelji ta uredba, opravil odprta javna posvetovanja, analiziral morebitne s tem povezane stroške in koristi ter zaprosil za nasvet interesno skupino za vrednostne papirje in trge, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (2).

(8)

V skladu s členom 42(1) Uredbe (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta (3) je bilo opravljeno posvetovanje z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov, ki je mnenje podal 1. junija 2022 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ohranjanje in izvajanje notranjih pravil za preprečevanje nasprotij interesov

1.   Ponudniki storitev množičnega financiranja v pisni obliki pripravijo notranja pravila za preprečevanje nasprotij interesov ter jih izvajajo in ohranjajo. Pravila za preprečevanje nasprotij interesov ustrezajo velikosti in organizaciji ponudnika storitev množičnega financiranja ter naravi, obsegu in kompleksnosti njegovega poslovanja.

2.   Če je ponudnik storitev množičnega financiranja član skupine, se v notranjih pravilih za preprečevanje nasprotij interesov iz odstavka 1 upoštevajo vse okoliščine, ki predstavljajo ali bi lahko povzročile nasprotje interesov zaradi strukture in poslovnih dejavnosti drugih članov skupine.

3.   Notranja pravila za preprečevanje nasprotij interesov iz odstavka 1 določajo, da mora ponudnik storitev množičnega financiranja:

(a)

zagotoviti, da se osebe iz člena 8(2), prvi pododstavek, točke (a), (b) in (c), Uredbe (EU) 2020/1503 ne sprejmejo kot lastniki projektov v projektih množičnega financiranja, ki jih ponudniki ponujajo na svoji platformi za množično financiranje;

(b)

ugotoviti, ali je bila kakšna oseba iz člena 8(2), prvi pododstavek, točke (a), (b) in (c), Uredbe (EU) 2020/1503 sprejeta kot vlagatelj v projekte množičnega financiranja, ki jih ponudniki ponujajo na svoji platformi za množično financiranje;

(c)

opredeliti vse druge okoliščine, ki bi lahko povzročile dejansko ali potencialno nasprotje interesov med osebami iz člena 8(4) Uredbe (EU) 2020/1503, pri čemer se morajo upoštevati velikost in dejavnosti ponudnika storitev množičnega financiranja in, če je ustrezno, skupine, ki ji pripada, ter tveganje škode za interese strank;

(d)

če je ustrezno, določiti postopke, ki jih je treba upoštevati, in ukrepe, ki jih je treba sprejeti, vključno s postopki in ukrepi v zvezi z ustreznimi internimi odgovornostmi znotraj organizacije ponudnika storitev množičnega financiranja, da se izpolnijo zahteve iz člena 8(2) Uredbe (EU) 2020/1503 in v skladu s točko (c) tega odstavka.

4.   V primeru iz odstavka 3, točka (b), osebe iz člena 8(4) Uredbe (EU) 2020/1503, ki opravljajo različne poslovne dejavnosti, ki vključujejo nasprotje interesov, kakršno je določeno v členu 8(2), prvi pododstavek, točke (a), (b) in (c), Uredbe (EU) 2020/1503, navedene dejavnosti opravljajo z neodvisnostjo, ki ustreza:

(a)

velikosti in dejavnostim ponudnika storitev množičnega financiranja;

(b)

če je ustrezno, velikosti in dejavnostim skupine, ki ji pripada ponudnik storitev množičnega financiranja;

(c)

tveganju škode za interese strank.

5.   V primeru iz odstavka 3, točka (c), interna pravila zajemajo vse naslednje:

(a)

učinkovite postopke za preprečevanje ali nadziranje izmenjave informacij med osebami iz člena 8(4) Uredbe (EU) 2020/1503, ki opravljajo dejavnosti, ki vključujejo tveganje nasprotja interesov, kadar bi izmenjava teh informacij lahko škodovala interesom ene ali več strank ponudnika storitev množičnega financiranja;

(b)

določbe o ločenem nadzoru nad osebami iz člena 8(4) Uredbe (EU) 2020/1503, katerih glavne naloge vključujejo opravljanje dejavnosti v imenu strank, katerih interesi bi lahko bili v nasprotju, ali opravljanje storitev zanje ali ki kako drugače zastopajo različne interese, ki bi lahko bili v nasprotju, vključno z interesi ponudnika storitev množičnega financiranja;

(c)

odpravo kakršne koli neposredne povezave med prejemki oseb iz člena 8(4) Uredbe (EU) 2020/1503, ki opravljajo zlasti eno dejavnost, in prejemki drugih oseb, kot je navedeno v členu 8(4) Uredbe (EU) 2020/1503, ki opravljajo zlasti drugo dejavnost, oziroma prihodki, ki jih te osebe ustvarijo, kadar lahko v zvezi z navedenimi dejavnostmi nastane nasprotje interesov;

(d)

ukrepe, s katerimi se kateri koli osebi prepreči ali omeji izvajanje neprimernega vpliva na način, na katerega osebe iz člena 8(4) Uredbe (EU) 2020/1503 opravljajo storitve množičnega financiranja;

(e)

ukrepe za preprečevanje ali obvladovanje hkratne ali zaporedne udeležbe osebe iz člena 8(4) Uredbe (EU) 2020/1503 v ločenih storitvah množičnega financiranja, kadar bi taka udeležba lahko ogrozila ustrezno obvladovanje nasprotij interesov.

6.   Ponudniki storitev množičnega financiranja vsaj enkrat letno ocenijo in pregledajo svoja notranja pravila za preprečevanje nasprotij interesov ter sprejmejo vse ustrezne ukrepe za odpravo morebitnih ugotovljenih pomanjkljivosti.

Člen 2

Ukrepi za preprečevanje, prepoznavanje in obvladovanje nasprotij interesov

1.   Namen ukrepov, ki jih morajo ponudniki storitev množičnega financiranja sprejeti v skladu s členom 8(4) Uredbe (EU) 2020/1503, je s primerno verjetnostjo zagotoviti, da bo tveganje škode za interese stranke preprečeno in, kadar to ni mogoče, ustrezno zmanjšano.

2.   Za namene prepoznavanja vrst nasprotij interesov, ki nastanejo med opravljanjem storitev množičnega financiranja in katerih obstoj lahko škoduje interesom stranke, ponudniki storitev množičnega financiranja poleg vrst nasprotij interesov iz člena 8(2), prvi pododstavek, Uredbe (EU) 2020/1503 upoštevajo vsaj, ali za katero od oseb iz člena 8(4) navedene uredbe velja naslednje:

(a)

verjetno je, da bo na račun stranke ustvarila finančni dobiček ali preprečila finančno izgubo;

(b)

ima interes pri rezultatu storitev, zagotovljenih stranki, ki se razlikuje od interesa stranke pri navedenem rezultatu;

(c)

ima finančno ali drugo spodbudo, da daje prednost interesom stranke ali skupine strank pred interesi druge stranke.

Člen 3

Razkritja v zvezi s splošno naravo in virom nasprotij interesov ter ukrepi za njihovo zmanjšanje

1.   Ponudniki storitev množičnega financiranja objavljajo in posodabljajo informacije iz člena 8(5) Uredbe (EU) 2020/1503 na svojem spletišču na mestu, ki je strankam lahko dostopno. Ponudnik storitev množičnega financiranja te informacije strankam razkrije na trajnem nosilcu podatkov, razen če ni bilo ugotovljeno nobeno nasprotje interesov v skladu s členom 8(4) Uredbe (EU) 2020/1503, in te informacije po potrebi posodablja.

2.   Razkritje iz odstavka 1 zajema podroben in jasen opis nasprotij interesov in povezanih tveganj, ugotovljenih v okviru dane storitve, pri čemer se upošteva narava strank, ki se jim zagotavlja razkritje, zlasti njihova uvrstitev med dobro poučene ali nepoučene potencialne vlagatelje.

Člen 4

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. julija 2022

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 347, 20.10.2020, str. 1.

(2)  Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84).

(3)  Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L 295, 21.11.2018, str. 39).


8.11.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 287/5


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/2112

z dne 13. julija 2022

o dopolnitvi Uredbe (EU) 2020/1503 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, v katerih so določeni zahteve in pogoji za vlogo za pridobitev dovoljenja kot ponudnik storitev množičnega financiranja

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2020/1503 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. oktobra 2020 o evropskih ponudnikih storitev množičnega financiranja za podjetnike ter spremembi Uredbe (EU) 2017/1129 in Direktive (EU) 2019/1937 (1) ter zlasti člena 12(16), četrti pododstavek, Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da se zagotovi enotni mehanizem, s katerim pristojni organi učinkovito izvajajo pooblastila v zvezi z vlogami za pridobitev dovoljenja za potencialne ponudnike storitev množičnega financiranja, je za take vloge ustrezno določiti skupne standardne obrazce, predloge in postopke.

(2)

Pristojni organ bi moral zaradi lažje medsebojne komunikacije s potencialnim ponudnikom storitev množičnega financiranja določiti kontaktno točko posebej za postopek v zvezi z vlogo, ustrezne kontaktne podatke pa objaviti na svojem spletnem mestu.

(3)

Da bi lahko pristojni organ, kadar od potencialnega ponudnika storitev množičnega financiranja zahteva, naj zagotovi manjkajoče informacije, temeljito ocenil, ali je vloga popolna, bi bilo treba rok za oceno popolnosti vloge iz člena 12(4) Uredbe (EU) 2020/1503 začasno prekiniti od datuma, ko se take informacije zahtevajo, do datuma, ko jih pristojni organ prejme.

(4)

Da bi lahko pristojni organ ocenil, ali lahko spremembe informacij iz vloge za pridobitev dovoljenja vplivajo na postopek za pridobitev dovoljenja, je od potencialnih ponudnikov storitev množičnega financiranja ustrezno zahtevati, da brez nepotrebnega odlašanja sporočijo take spremembe. Poleg tega je treba določiti, da se roki za oceno informacij iz člena 12(8) Uredbe (EU) 2020/1503 uporabljajo od datuma, ko vložnik pristojnemu organu zagotovi spremenjene informacije.

(5)

Ta uredba temelji na osnutku regulativnih tehničnih standardov, ki ga je Komisiji predložil Evropski organ za vrednostne papirje in trge.

(6)

Evropski organ za vrednostne papirje in trge je o osnutku regulativnih tehničnih standardov, na katerem temelji ta uredba, opravil odprta javna posvetovanja, analiziral morebitne s tem povezane stroške in koristi ter zaprosil za nasvet interesno skupino za vrednostne papirje in trge, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (2).

(7)

Opravljeno je bilo posvetovanje z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov v skladu s členom 42(1) Uredbe (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta (3), ki je mnenje podal 1. junija 2022 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Določitev kontaktne točke

Pristojni organi določijo kontaktno točko za sprejem vlog za pridobitev dovoljenja za ponudnika storitev množičnega financiranja v skladu s členom 12 Uredbe (EU) 2020/1503. Prav tako posodabljajo kontaktne podatke določene kontaktne točke ter jih objavijo na svojih spletnih mestih.

Člen 2

Standardni obrazec

Potencialni ponudniki storitev množičnega financiranja predložijo svoje vloge za pridobitev dovoljenja z uporabo standardnega obrazca iz Priloge.

Člen 3

Potrdilo o prejemu

Pristojni organ v desetih delovnih dneh od prejema vloge in ne glede na rok iz člena 12(4) Uredbe (EU) 2020/1503 za oceno, ali je vloga v skladu z navedenim členom popolna, potencialnemu ponudniku storitev množičnega financiranja pošlje potrdilo o prejemu v elektronski, papirni ali obeh oblikah. Navedeno potrdilo o prejemu vsebuje kontaktne podatke oseb, ki bodo obravnavale vlogo za pridobitev dovoljenja.

Člen 4

Začasna prekinitev roka v primeru manjkajočih informacij

Če pristojni organ od potencialnega ponudnika storitev množičnega financiranja zahteva, naj zagotovi manjkajoče informacije v skladu s členom 12(4) Uredbe (EU) 2020/1503, se rok za oceno, ali je vloga v skladu z navedenim členom popolna, začasno prekine od datuma, ko se take informacije zahtevajo, do datuma, ko so prejete.

Člen 5

Obvestilo o spremembah

1.   Potencialni ponudnik storitev množičnega financiranja pristojni organ nemudoma obvesti o vseh spremembah informacij iz vloge za pridobitev dovoljenja. Posodobljene informacije zagotovi z uporabo standardnega obrazca iz Priloge.

2.   Če potencialni ponudnik storitev množičnega financiranja zagotovi posodobljene informacije, začne rok iz člena 12(8) Uredbe (EU) 2020/1503 teči od datuma, ko pristojni organ prejme te posodobljene informacije.

Člen 6

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. julija 2022

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 347, 20.10.2020, str. 1.

(2)  Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84).

(3)  Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L 295, 21.11.2018, str. 39).


PRILOGA

VLOGA ZA PRIDOBITEV DOVOLJENJA ZA PONUDNIKA STORITEV MNOŽIČNEGA FINANCIRANJA

Informacije, ki se zagotovijo pristojnemu organu

Vloga za pridobitev dovoljenja za ponudnika storitev množičnega financiranja

Informacije, ki se zagotovijo pristojnemu organu


Polje

Podpolje

Opis

1

Vložnik

1

Polno pravno ime

Polno pravno ime vložnika

2

Tržno ime ali imena

Tržno ime ali imena, ki se uporabljajo za storitve množičnega financiranja

3

Naslov spletnega mesta

Naslov spletnega mesta, ki ga upravlja vložnik

4

Fizični naslov

Uradni naslov vložnika

5

Nacionalna identifikacijska/matična številka

(če je na voljo)

Nacionalni identifikator vložnika ali dokazilo o registraciji v nacionalnem registru družb

6

LEI

(če je na voljo)

Identifikator pravnih subjektov vložnika

2

Ime in kontaktni podatki osebe, odgovorne za vlogo

1

Polno ime

Polno ime ali imena in priimek ali priimki kontaktne osebe

2

Funkcija

Funkcija in/ali naziv kontaktne osebe pri vložniku ali status zunanje osebe (npr. svetovalec, odvetniška pisarna) in dokazilo, da ima ta oseba pooblastilo za vložitev vloge

3

Poštni naslov (če se razlikuje od fizičnega naslova vložnika)

 

4

Telefonska številka

 

5

Elektronski naslov

 

3

Pravna oblika

Ni relevantno

Pravna oblika ustanovitve družbe po nacionalni zakonodaji

4

Statut

Ni relevantno

Statut, in če je na voljo, ustanovitveni akt

5

Program dejavnosti, v katerem so določene vrste storitev množičnega financiranja, ki jih namerava opravljati vložnik, in platforma za množično financiranje, ki jo namerava upravljati, vključno s tem, kje in kako se bodo ponudbe za množično financiranje tržile

1

Informacije o vrsti storitev množičnega financiranja

Vložnik navede:

(a)

storitve množičnega financiranja, ki jih namerava opravljati (označite ustrezno):

olajševanje dajanja posojil, ki vključuje zagotavljanje pomembnih informacij, kot je stopnja neplačila posojil;

plasiranje prenosljivih vrednostnih papirjev in sprejetih instrumentov za namene množičnega financiranja brez obveznosti odkupa ter sprejemanje in posredovanje naročil v zvezi s temi prenosljivimi vrednostnimi papirji in sprejetimi instrumenti;

(b)

(če vložnik opravlja ali namerava opravljati olajševanje dajanja posojil) ali namerava opravljati individualno upravljanje portfeljev posojil, vključno z opisom notranjih ureditev za opravljanje take dejavnosti in opisom pogodbenih dogovorov, ki jih bo vzpostavil z lastniki projekta in vlagatelji (pri čemer se posebej navedejo pooblastila, ki jih vlagatelji dajo vložniku);

(c)

druge storitve ali dejavnosti, ki jih namerava opravljati potencialni ponudnik storitev množičnega financiranja (označite ustrezno):

hramba sredstev;

plačilne storitve;

uporaba subjektov s posebnim namenom za zagotavljanje storitev množičnega financiranja;

uporaba kreditnih ocen za projekte množičnega financiranja;

predlog cene in/ali obrestne mere ponudb za množično financiranje;

upravljanje oglasne deske;

ustanovitev in upravljanje rezervnih skladov;

(d)

vrste ponudb, ki jih namerava vložnik predstaviti (kot so projekti, ki temeljijo na posojilih, projekti, ki temeljijo na lastniškem kapitalu, vrsta sektorja ali poslovne dejavnosti, vrsta naložbe, ki se ponuja na platformi za množično financiranje, in ciljne vrste vlagateljev);

(e)

izbirni postopek, s katerim se podrobno določijo sprejete metode za izbiro ponudb, ki se predstavijo na platformi za množično financiranje, vključno z naravo in obsegom skrbnega pregleda, opravljenega v zvezi z lastniki projektov;

(f)

ureditve za objavo ponudb na platformi za množično financiranje in načine, na katere se ustreznemu lastniku projekta sporoči interes vlagateljev za projekt množičnega financiranja;

(g)

vse druge storitve/dejavnosti, ki jih trenutno opravlja (ali namerava) opravljati vložnik in niso zajete v Uredbi (EU) 2020/1503 ter se lahko zagotavljajo v skladu s pravom Unije ali nacionalnim pravom, vključno s sklici na ustrezna dovoljenja in njihovimi kopijami (kjer je ustrezno).

2

Informacije o platformi za množično financiranje

Opis:

(a)

ureditev za objavo informacij iz člena 19 Uredbe (EU) 2020/1503, ki je na voljo na spletnem mestu platforme za množično financiranje vložnika, vključno z ustreznimi ureditvami IT;

(b)

ureditev, da platforma za množično financiranje postane internetni informacijski sistem, ki je javno dostopen in ne omogoča diskriminatornega dostopa;

(c)

postopkov in ureditev za takojšnje, pošteno in hitro zagotavljanje storitev množičnega financiranja, vključno z opisom:

(i)

postopkov sprejemanja in posredovanja naročil strank;

(ii)

sistemov za obdelavo takih naročil;

(iii)

načinov, na katere ti postopki in ureditve omogočajo sprejemanje, posredovanje in izvrševanje naročil strank na enaki podlagi;

(d)

mehanizmov, ki jih namerava izvajati vložnik za olajšanje pretoka informacij med lastnikom projekta in vlagatelji ali med vlagatelji, če je ustrezno.

3

Strategija trženja

Opis strategije trženja, ki jo namerava potencialni ponudnik storitev množičnega financiranja uporabljati v Uniji, vključno z jeziki tržnih sporočil; opredelitev držav članic, v katerih bo oglaševanje v medijih najopaznejše, in predvidena komunikacijska sredstva, ki se bodo uporabila.

6

Opis ureditev upravljanja in mehanizma notranje kontrole za zagotovitev skladnosti z Uredbo (EU) 2020/1503, vključno s postopki za obvladovanje tveganj in računovodskimi postopki

1

Ureditve upravljanja

Opis:

(a)

notranje strukture vložnika (organigram itd.) s prikazom porazdelitve nalog in pooblastil ter ustrezne hierarhije odgovornosti, ureditev kontrole, ki se izvaja, in vseh drugih uporabnih informacij za ponazoritev operativnih značilnosti, politik in postopkov za učinkovito in skrbno vodenje;

(b)

morebitnega načrta zaposlovanja osebja za naslednja tri leta in relativnega stanja izvajanja ali navedba aktivno zaposlenih uslužbencev pri vložniku, ki bodo pristojni za izvajanje storitev.

2

Mehanizmi notranje kontrole

Opis mehanizmov notranje kontrole (kot sta funkcija za zagotavljanje skladnosti in funkcija obvladovanja tveganj, če je vzpostavljena), ki jih je vzpostavil vložnik za spremljanje svojih postopkov in zagotavljanje njihove skladnosti z Uredbo (EU) 2020/1503, vključno z informacijami o poročanju vodstvenemu organu.

3

Obvladovanje tveganj

predstavitev tveganj, ki jih je ugotovil vložnik, ter opis politik in postopkov obvladovanja tveganj za opredelitev, obvladovanje in spremljanje tveganj, povezanih z dejavnostmi, postopki in sistemi vložnika, vključno z:

(a)

opisom notranjih postopkov in metodologij iz člena 6(2) Uredbe (EU) 2020/1503 (kjer je ustrezno);

(b)

opisom politike rezervnega sklada iz člena 6(5), točka (b), Uredbe (EU) 2020/1503 (kjer je ustrezno).

4

Računovodski postopki

Opis računovodskih postopkov, s katerimi bo vložnik vodil evidenco svojih finančnih informacij in poročal o njih.

7

Opis sistemov, virov in postopkov za kontrolo in varovanje sistema obdelave podatkov

Ni relevantno

Kontrola in varovanje sistema obdelave podatkov

Opis:

(a)

notranjih ureditev, sprejetih za zagotovitev ustrezne obdelave osebnih podatkov in informacij, prejetih od vlagateljev, vključno z uporabo oblakov;

(b)

politike za preprečevanje goljufij in varstvo zasebnosti/podatkov;

(c)

lokacij, načinov in politik za arhiviranje dokumentacije, vključno z uporabo oblakov.

8

Opis operativnih tveganj

1

Tveganja, povezana z infrastrukturo in postopki IT

Opis opredeljenih virov operativnih tveganj ter opis postopkov, sistemov in kontrol, ki jih je vložnik sprejel za obvladovanje teh tveganj (zanesljivost sistema, varnost, celovitost, zasebnost itd.), vključno s:

(a)

postopki za preprečitev operativnih prekinitev;

(b)

nameščenimi napravami za varnostno kopiranje;

(c)

zaščitnimi ukrepi proti napadom hekerjev.

2

Tveganje, povezano z opredelitvijo ponudbe

Opis tehničnih orodij in človeških virov, ki se ukvarjajo z opredelitvijo ponudbe, zlasti določanjem cen v skladu s členom 4(4), točka (d), Uredbe (EU) 2020/1503.

3

Tveganja, povezana s storitvami hrambe sredstev in plačilnimi storitvami (kjer je ustrezno)

Če namerava vložnik zagotavljati storitve hrambe sredstev in plačilne storitve, opis opredeljenih virov operativnih tveganj ter opis postopkov, sistemov in kontrol, ki jih je vložnik sprejel za obvladovanje navedenih tveganj, povezanih z navedenimi storitvami, tudi če jih zagotavlja tretja oseba.

4

Tveganja, povezana z zunanjim izvajanjem operativnih funkcij

Če se namerava vložnik pri izvajanju operativnih funkcij zanašati na tretjo osebo, opis opredeljenih virov operativnih tveganj ter opis postopkov, sistemov in kontrol, ki jih je vložnik sprejel za obvladovanje navedenih operativnih tveganj.

5

Vsa druga operativna tveganja (kjer je ustrezno)

Opis drugega opredeljenega vira ali virov operativnih tveganj ter opis postopkov, sistemov in kontrol, ki jih je vložnik sprejel za obvladovanje navedenih operativnih tveganj.

9

Opis bonitetnih varoval vložnika v skladu s členom 11 Uredbe (EU) 2020/1503

1

Bonitetna varovala

Znesek bonitetnih varoval, ki jih ima vložnik na voljo ob vložitvi vloge za pridobitev dovoljenja, in opis predpostavk, uporabljenih pri določanju.

2

Lastna sredstva

(kjer je ustrezno)

Znesek bonitetnih varoval, ki jih krijejo lastna sredstva iz člena 11(2), točka (a), Uredbe (EU) 2020/1503.

3

Zavarovalna polica

(kjer je ustrezno)

Znesek bonitetnih varoval vložnika, ki jih krije zavarovalna polica iz člena 11(2), točka (b), Uredbe (EU) 2020/1503.

4

Izračuni in načrti napovedi

(a)

Izračun napovedi bonitetnih varoval vložnika za prva tri poslovna leta;

(b)

napovedi računovodskih načrtov za prva tri poslovna leta, vključno z:

(i)

napovedano bilanco stanja;

(ii)

napovedanim izkazom poslovnega izida;

(c)

domneve glede načrtovanja za navedene napovedi ter pojasnila o podatkih.

5

Načrtovanje bonitetnih varoval

Opis postopkov vložnika za načrtovanje in spremljanje bonitetnih varoval.

10

Dokaz, da vložnik izpolnjuje bonitetna varovala v skladu s členom 11 Uredbe (EU) 2020/1503

1

Lastna sredstva

(a)

Dokumentacija o tem, kako je vložnik izračunal znesek v skladu s členom 11 Uredbe (EU) 2020/1503;

(b)

za obstoječa podjetja – revidiran izpisek računa ali javni register, ki potrjuje znesek lastnih sredstev vložnika;

(c)

za podjetja v postopku ustanovitve – bančni izpisek, ki ga izda banka, ki potrjuje, da so sredstva deponirana na bančnem računu vložnika.

2

Zavarovalna polica

(a)

Kopija sklenjene zavarovalne police, ki zajema vse elemente, potrebne za skladnost s členom 11(6) in (7) Uredbe (EU) 2020/1503, kjer je ustrezno, ali

(b)

kopija predhodne zavarovalne pogodbe, ki zajema vse elemente, potrebne za skladnost s členom 11(6) in (7) Uredbe (EU) 2020/1503, ki jo podpiše podjetje, ki ima dovoljenje za zagotavljanje zavarovanja v skladu s pravom Unije ali nacionalnim pravom.

11

Opis načrta neprekinjenega poslovanja

Ni relevantno

Načrt neprekinjenega poslovanja

Opis ukrepov in postopkov, ki v primeru prekinitve delovanja potencialnega ponudnika storitev množičnega financiranja zagotavljajo neprekinjeno opravljanje kritičnih storitev za obstoječe naložbe in skrbno upravljanje dogovorov med potencialnim ponudnikom storitev množičnega financiranja in njegovimi strankami, vključno z, kjer je ustrezno, nadaljnjim servisiranjem neodplačanih posojil, obveščanjem strank in prenosom ureditve za hrambo sredstev.

12

Dokazilo o dobrem ugledu delničarjev, ki imajo neposredno ali posredno v lasti 20 % ali več osnovnega kapitala ali glasovalnih pravic

Podpolja od 1 do 10 se ponovijo in izpolnijo za vsakega delničarja, ki ima neposredno ali posredno v lasti 20 % ali več osnovnega kapitala ali glasovalnih pravic.

Če delničar, ki ima v lasti 20 % ali več osnovnega kapitala ali glasovalnih pravic, ni fizična oseba, se podpolji 8 in 9 izpolnita za vsak pravni subjekt ter ponovita in izpolnita za vsakega člana vodstvenega organa in vse druge osebe, ki dejansko vodijo posle.

1

Prikaz lastniške strukture

Prikaz lastniške strukture vložnika, iz katere je razviden delež posameznih delničarjev, ki imajo neposredno ali posredno v lasti 20 % ali več osnovnega kapitala ali glasovalnih pravic.

2

Ime

(a)

Polno ime ali imena in priimek ali priimki – v primeru fizičnih oseb;

(b)

nacionalna identifikacijska številka (z osebne izkaznice ali potnega lista) – v primeru fizičnih oseb;

(c)

pravno ime in pravna oblika – v primeru pravnih oseb;

(d)

nacionalna identifikacijska/matična številka (če je na voljo) – v primeru pravnih oseb.

3

Datum in kraj rojstva (kjer je ustrezno)

Datum in kraj rojstva delničarjev, ki so fizične osebe.

4

Stalno prebivališče ali uradni sedež podjetja

(a)

Stalno prebivališče – v primeru fizičnih oseb;

(b)

uradni sedež podjetja – v primeru pravnih oseb.

5

Dodatne informacije – v primeru pravnih oseb

Če je delničar, ki ima v lasti 20 % ali več osnovnega kapitala ali glasovalnih pravic, pravna oseba, se navedejo popoln seznam članov vodstvenega organa ter oseb, ki dejansko vodijo njegove posle, njihova imena, datumi in kraji rojstva, stalno prebivališče in nacionalna identifikacijska številka, če je na voljo.

6

Znesek deleža

Znesek osnovnega kapitala ali glasovalnih pravic, ki ga ima v lasti oseba, v absolutni vrednosti in odstotkih.

V primeru posrednega delničarja se znesek nanaša na vmesnega imetnika.

7

Informacije v primeru posrednega deleža

Ime in kontaktni podatki osebe, ki ima v lasti osnovni kapital ali glasovalne pravice.

 

 

8

Dokazilo o dobrem ugledu

(a)

Uradno potrdilo ali drug ustrezen dokument v skladu z nacionalnim pravom, ki dokazuje, da oseba ni vpisana v kazenske evidence;

(b)

informacije o kazenskih preiskavah in/ali postopkih ter ustreznih civilnih in upravnih zadevah v zvezi s kršitvami nacionalnih pravil na področjih gospodarskega prava, insolvenčnega prava, zakonodaje o finančnih storitvah, prava za preprečevanje pranja denarja, prava proti goljufijam ali obveznosti poklicne odgovornosti, zlasti z uradnim potrdilom (če in kolikor je na voljo v zadevni državi članici ali tretji državi) ali drugim enakovrednim dokumentom. Če so bile v zvezi z navedenimi področji naložene civilne ali upravne sankcije, se zagotovi njihov podroben opis. Informacije o odprtih preiskavah ali postopkih se lahko zagotovijo s častno izjavo;

(c)

informacije o zavrnitvi registracije, dovoljenja, članstva ali licence za opravljanje trgovske, poslovne ali poklicne dejavnosti; ali umiku, preklicu ali ukinitvi take registracije, dovoljenja, članstva ali licence; ali izključitvi s strani regulativnega ali vladnega organa ali poklicnega organa ali združenja. Prav tako se zagotovijo informacije o vseh odprtih postopkih, povezanih z navedenim;

(d)

Informacije o odpovedi delovnega razmerja, ki se nanašajo na delovna mesta in naloge v zvezi z upravljanjem sredstev ali podobnimi fiduciarnimi razmerji, ter opis razlogov za takšno odpoved.

9

Obstoječa (in trenutna) ocena

Informacije o tem, ali je drug pristojni organ ali kateri koli drug organ na podlagi druge finančne zakonodaje že opravil (ali opravlja) oceno dobrega ugleda delničarja, vključno z imenom tega organa, in kjer je ustrezno, datumom in rezultatom ocene.

10

Informacije o strukturi skupine (kjer je ustrezno)

Informacije o tem, ali:

(a)

je vložnik odvisno podjetje ponudnika storitev množičnega financiranja, ki mu je bilo izdano dovoljenje v drugi državi članici;

(b)

je vložnik odvisno podjetje obvladujočega podjetja ponudnika storitev množičnega financiranja, ki mu je bilo izdano dovoljenje v drugi državi članici;

(c)

vložnika obvladuje ista fizična ali pravna oseba, ki obvladuje ponudnika storitev množičnega financiranja, ki mu je bilo izdano dovoljenje v drugi državi članici.

13

Identiteta fizičnih oseb, odgovornih za vodenje vložnika, in dokazilo, da imajo fizične osebe, vključene v vodenje vložnika, dober ugled ter zadostno znanje, veščine in izkušnje za vodenje potencialnega ponudnika storitev množičnega financiranja in da opravljanju svojih nalog namenijo dovolj časa.

Podpolja od 1 do 12 se ponovijo in izpolnijo za vsako fizično osebo, ki je članica vodstvenega ali nadzornega organa vložnika, in vsako fizično osebo, ki dejansko vodi posle.

Podpolja od 1 do 8 ter 10 in 11 se ponovijo in izpolnijo za vsako fizično osebo, ki je odgovorna za funkcije notranje kontrole (če je imenovana).

1

Polno ime

Polno ime ali imena in priimek ali priimki zadevne fizične osebe

2

Številka osebne izkaznice ali potnega lista

 

3

Datum in kraj rojstva

 

4

Stalno prebivališče

 

5

Poštni naslov

Poštni naslov, če je drugačen od naslova stalnega prebivališča

6

Telefonska številka

 

7

Elektronski naslov

 

8

Položaj

Položaj v vodstvenem organu ali organizaciji vložnika, na katerega je/bo imenovana fizična oseba.

9

Dokazilo o dobrem ugledu

(a)

Uradno potrdilo ali drug ustrezen dokument v skladu z nacionalnim pravom, ki dokazuje, da oseba ni vpisana v kazenske evidence;

(b)

informacije o kazenskih preiskavah ali postopkih ter ustreznih civilnih in upravnih zadevah v zvezi s kršitvami nacionalnih pravil na področjih gospodarskega prava, insolvenčnega prava, zakonodaje o finančnih storitvah, prava za preprečevanje pranja denarja, prava proti goljufijam ali obveznosti poklicne odgovornosti, zlasti z uradnim potrdilom (če in kolikor je na voljo v zadevni državi članici ali tretji državi) ali drugim enakovrednim dokumentom. Če so bile v zvezi z navedenimi področji naložene civilne ali upravne sankcije, se zagotovi njihov podroben opis. Informacije o odprtih preiskavah ali postopkih se lahko zagotovijo s častno izjavo;

(c)

informacije o zavrnitvi registracije, dovoljenja, članstva ali licence za opravljanje trgovske, poslovne ali poklicne dejavnosti; ali umiku, preklicu ali ukinitvi take registracije, dovoljenja, članstva ali licence; ali izključitvi s strani regulativnega ali vladnega organa ali poklicnega organa ali združenja. Prav tako se zagotovijo informacije o vseh odprtih postopkih, povezanih z navedenim;

(d)

Informacije o odpovedi delovnega razmerja, ki se nanašajo na delovna mesta in naloge v zvezi z upravljanjem sredstev ali podobnimi fiduciarnimi razmerji, ter opis razlogov za takšno odpoved.

10

Življenjepis

Življenjepis z navedbo:

(a)

dosežene izobrazbe (vključno z imeni in vrstami izobraževalnih ustanov, vrsto in datumom diplom) in poklicnega usposabljanja (vključno s temo usposabljanja, vrstami izobraževalnih ustanov in datumom opravljanja usposabljanja);

(b)

ustreznih delovnih izkušenj (v finančnem sektorju in zunaj njega), vključno z imeni vseh organizacij, za katere je oseba delala, ter vrsto in trajanjem izvajanih nalog (datumi začetka in konca) in razlogom za zapustitev delovnega mesta (nov položaj v družbi/skupini, prostovoljna zapustitev delovnega mesta, prisilna zapustitev delovnega mesta ali potek mandata);

(c)

oseba pri opisu teh dejavnosti za položaje, ki jih je zasedala v zadnjih desetih letih, navede tudi vsa pooblastila in področja poslovanja, za katera je bila pristojna.

Življenjepis lahko zajema tudi podrobne podatke (ime, naslov, telefonsko številko, e-naslov) vseh referenčnih oseb, s katerimi lahko pristojni organ stopi v stik (to polje ni obvezno).

11

Čas, namenjen opravljanju nalog

Informacije o najkrajšem času, v katerem bo oseba opravljala funkcije v potencialnem ponudniku storitev množičnega financiranja (letni in mesečni podatki), vključno z informacijami o:

(a)

številu funkcij direktorja, ki jih ta oseba hkrati opravlja v finančnih in nefinančnih družbah;

(b)

funkcijah direktorja, ki jih ta oseba hkrati opravlja v organizacijah, katerih cilji niso pretežno poslovne narave;

(c)

drugih zunanjih poklicnih dejavnostih ter vseh drugih funkcijah in ustreznih dejavnostih v finančnem sektorju in zunaj njega.

12

Obstoječa (ali trenutna) ocena ugleda in izkušenj

Informacije o tem, ali je drug pristojni organ ali kateri koli drug organ na podlagi druge finančne zakonodaje že opravil (ali opravlja) oceno dobrega ugleda ter znanja in izkušenj fizične osebe, vključno z datumom ocene, identiteto tega organa, in kjer je ustrezno, datumom in rezultatom te ocene.

13

Samoocena skupnega znanja, veščin in izkušenj

Podrobnosti rezultatov ocene o tem, da imajo fizične osebe, vključene v vodenje potencialnega ponudnika storitev množičnega financiranja, ki jih opravlja sam vložnik, skupaj zadostno znanje, veščine in izkušnje za vodenje potencialnega ponudnika storitev množičnega financiranja.

14

Opis notranjih pravil za preprečitev, da bi osebe iz prvega pododstavka člena 8(2) Uredbe (EU) 2020/1503 kot lastniki projekta delovale v storitvah množičnega financiranja, ki jih ponuja potencialni ponudnik storitev množičnega financiranja

Ni relevantno

Notranji postopki o nasprotju interesov lastnikov projektov

Opis ustreznih notranjih pravil, ki jih sprejme vložnik

15

Opis ureditve za zunanje izvajanje

Ni relevantno

Informacije o ureditvi za zunanje izvajanje

Opis:

(a)

operativnih funkcij, ki jih namerava vložnik oddati v zunanje izvajanje, vključno s storitvami v oblaku;

(b)

tretjih oseb, ki jim bodo operativne funkcije oddane v zunanje izvajanje (če so na voljo), vključno z navedbo njihove lokacije in povzetkom ureditve za zunanje izvajanje, če ima tretja oseba sedež v tretji državi (če je na voljo);

(c)

notranjih ureditev in virov, dodeljenih za nadzor funkcij, oddanih v zunanje izvajanje;

(d)

sporazumov o ravni storitve, sklenjenih s ponudniki storitev.

16

Opis postopkov za obravnavo pritožb strank

Ni relevantno

Informacije o obravnavanju pritožb

Opis postopkov za obravnavo pritožb strank, ki jih sprejme vložnik, vključno s časovnih okvirom, v katerem bodo potencialni pritožniki obveščeni o odločitvi o pritožbi, kot je določeno v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2022/2117 (1).

17

Potrdilo, ali namerava vložnik plačilne storitve opravljati sam ali prek tretje osebe v skladu z Direktivo (EU) 2015/2366 Evropskega parlamenta in Sveta (2) ali prek ureditve v skladu s členom 10(5) Uredbe (EU) 2020/1503

Ni relevantno

Informacije o plačilnih storitvah

1.

Vložnik obvesti pristojni organ, ali se bodo plačilne storitve opravljale (označite ustrezno):

s strani vložnika samega. V tem primeru vložnik zagotovi informacije o ustreznem dovoljenju kot ponudnik plačilnih storitev v skladu z Direktivo (EU) 2015/2366;

s strani tretje osebe, ki ima dovoljenje. V tem primeru vložnik navede ime tretje osebe in predloži kopijo pogodbe, sklenjene s to osebo, v katero so vključeni vsi elementi, potrebni za izpolnjevanje Uredbe (EU) 2020/1503, če je na voljo, ali kopijo predhodne pogodbe s tretjo osebo, v katero so vključeni vsi elementi, potrebni za izpolnjevanje Uredbe (EU) 2020/1503, ki jo podpiše tretja oseba, ki ima dovoljenje za opravljanje plačilnih storitev v skladu s pravom Unije ali nacionalnim pravom;

z ureditvijo v skladu s členom 10(5) Uredbe (EU) 2020/1503, ki zagotavlja, da lastniki projektov sprejmejo financiranje projektov množičnega financiranja ali kakršno koli drugo plačilo samo prek ponudnika plačilnih storitev v skladu z Direktivo (EU) 2015/2366. V tem primeru vložnik predloži njen opis.

2.

Vložnik vključi opis vzpostavljenih postopkov in sistemov, s katerimi se bodo sredstva od vlagateljev pošiljala lastniku projekta in s katerimi bodo vlagatelji prejeli nagrado oz. plačilo za vloženi kapital.

18

Postopki za preverjanje popolnosti, pravilnosti in jasnosti informacij v dokumentu s ključnimi informacijami o naložbi

Ni relevantno

Postopki v zvezi z dokumentom s ključnimi informacijami o naložbi

Opis ustreznih postopkov, ki jih sprejme vložnik

19

Postopki glede naložbenih omejitev za nepoučene vlagatelje iz člena 21(7) Uredbe (EU) 2020/1503

Ni relevantno

Postopki glede naložbenih omejitev za nepoučene vlagatelje

1.

Vložnik zagotovi opis postopkov, sprejetih za:

(a)

izvedbo ocene, ali in katere ponujene storitve množičnega financiranja so primerne, vključno s podrobnimi informacijami, ki se od nepoučenih vlagateljev zahtevajo o njihovih izkušnjah, naložbenih ciljih in finančnem položaju ter njihovem osnovnem razumevanju tveganj, povezanih z vlaganjem na splošno in vlaganjem v vrste naložb, ki se ponujajo na platformi za množično financiranje, iz člena 21(1) in (2) Uredbe (EU) 2020/1503;

(b)

izvedbo simulacije zmožnosti kritja izgub, ki se zahteva od potencialnih nepoučenih vlagateljev, iz člena 21(5) Uredbe (EU) 2020/1503;

(c)

zagotovitev informacij iz člena 21(4) Uredbe (EU) 2020/1503.

2.

Vložnik zagotovi opis postopkov, ki jih sprejme glede naložbenih omejitev za nepoučene vlagatelje, vključno z opisom vsebine posebnih opozoril o tveganju in ureditev za pridobitev izrecnega soglasja od vlagatelja.


(1)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/2117 z dne 13. julija 2022 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2020/1503 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo pogoje, standardne oblike in postopke za obravnavo pritožb (Glej stran 42 tega Uradnega lista).

(2)  Direktiva (EU) 2015/2366 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o plačilnih storitvah na notranjem trgu, spremembah direktiv 2002/65/ES, 2009/110/ES ter 2013/36/EU in Uredbe (EU) št. 1093/2010 ter razveljavitvi Direktive 2007/64/ES (UL L 337, 23.12.2015, str. 35).


8.11.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 287/22


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/2113

z dne 13. julija 2022

o dopolnitvi Uredbe (EU) 2020/1503 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za izmenjavo informacij med pristojnimi organi glede preiskovalnih, nadzornih in izvršilnih dejavnosti v zvezi z evropskimi ponudniki storitev množičnega financiranja za podjetnike

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2020/1503 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. oktobra 2020 o evropskih ponudnikih storitev množičnega financiranja za podjetnike ter spremembi Uredbe (EU) 2017/1129 in Direktive (EU) 2019/1937 (1) ter zlasti člena 31(8), tretji pododstavek Uredbe –

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Informacije, ki si jih pristojni organi izmenjajo v skladu s členom 31(1) Uredbe (EU) 2020/1503, bi morale navedenim organom omogočiti, da učinkovito opravljajo svoje preiskovalne, nadzorne in izvršilne dejavnosti iz navedene uredbe. Zato je treba določiti informacije, ki si jih morajo pristojni organi izmenjati, da bodo lahko opravljali svoje naloge.

(2)

Za zagotovitev, da lahko pristojni organi učinkovito spremljajo ponudnike storitev množičnega financiranja, bi si morali pristojni organi izmenjati splošne osnovne informacije in ustanovitvene dokumente, vključno z nacionalnimi dokumenti o ustanovitvi, ali druge dokumente, ki omogočajo vpogled v strukturo in operativne dejavnosti ponudnikov storitev množičnega financiranja. Iz istega razloga bi si morali pristojni organi izmenjevati tudi informacije o postopku pridobitve dovoljenja in vodstvenih organih ponudnikov storitev množičnega financiranja, vključno z informacijami o primernosti za vodenje ponudnika storitev množičnega financiranja in ugledu članov vodstvenega organa, ter informacije o delničarjih, naloženih kaznih in upravnih ukrepih, izvršilnih ukrepih ter o zadevni zgodovini ravnanjaponudnikov storitev množičnega financiranja in zgodovini njihovega upoštevanja predpisov.

(3)

Da bi lahko svoje nadzorne naloge opravljali celovito, bi si morali pristojni organi izmenjevati tudi zadevne informacije o drugih fizičnih ali pravnih osebah ter tretjih osebah, povezanih z množičnim financiranjem, ki so pomembne za zagotavljanje storitev, ki jih opravljajo ponudniki storitev množičnega financiranja, vključno z informacijami o tretjih straneh, imenovanih za izvajanje operativnih funkcij v zvezi z opravljanjem storitev množičnega financiranja.

(4)

Izmenjava informacij med pristojnimi organi bo najbolj koristna v okoliščinah, v katerih se lahko pojavijo regulativna vprašanja v zvezi s subjekti, za katere se uporablja Uredba (EU) 2020/1503, vključno z informacijami o začetni vlogi za izdajo dovoljenja ponudnikom storitev množičnega financiranja, stalnem nadzoru skladnosti subjekta z navedeno uredbo ter nadzornih in izvršilnih ukrepih, ki lahko vplivajo na poslovanje subjekta v drugi jurisdikciji.

(5)

Izmenjava informacij med pristojnimi organi glede preiskovalnih, nadzornih in izvršilnih dejavnosti bi morala potekati v skladu s pravico do varstva osebnih podatkov zadevnih oseb, kot je določena v členih 7 in 8 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, in v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta (2).

(6)

Ta uredba temelji na osnutku regulativnih tehničnih standardov, ki ga je Komisiji predložil Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA).

(7)

ESMA ni opravil odprtih javnih posvetovanj o osnutku regulativnih tehničnih standardov, na katerem temelji ta uredba, niti ni analiziral morebitnih stroškov in koristi, saj bi bilo to zelo nesorazmerno glede na obseg in učinek navedenih standardov, ob upoštevanju dejstva, da se ti standardi nanašajo predvsem na pristojne organe.

(8)

ESMA je zaprosil za nasvet interesno skupino za vrednostne papirje in trge, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (3).

(9)

V skladu s členom 42(1) Uredbe (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta (4) je bilo opravljeno posvetovanje z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov, ki je mnenje podal 1. junija 2022 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Informacije o ponudnikih storitev množičnega financiranja, ki jih je treba izmenjati

Pristojni organi si izmenjajo naslednje informacije o ponudniku storitev množičnega financiranja:

(a)

splošne informacije in dokumente v zvezi s ponudnikom storitev množičnega financiranja:

(i)

ime ponudnika storitev množičnega financiranja, naslov njegovega glavnega ali registriranega sedeža, kontaktne podatke, njegovo oznako identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po ISO 17442 in ustrezne izvlečke iz nacionalnih registrov;

(ii)

informacije o ustanovitvenih dokumentih, ki jih mora imeti ponudnik storitev množičnega financiranja v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo;

(b)

informacije o fizičnih osebah, odgovornih za vodenje ponudnika storitev množičnega financiranja, ki so bile zagotovljene v okviru postopka pridobitve dovoljenja, vključno z:

(i)

imenom in osebno identifikacijsko številko, če je slednja na voljo v zadevni državi članici;

(ii)

informacijami o položajih, ki jih te osebe zasedajo pri ponudniku storitev množičnega financiranja;

(c)

informacije, potrebne za oceno dobrega ugleda in primernosti fizičnih oseb, odgovornih za vodenje ponudnika storitev množičnega financiranja, vključno z, kadar so na voljo:

(i)

informacijami o njihovih delovnih izkušnjah;

(ii)

naslednjimi informacijami o njihovem ugledu:

(1)

informacije o kazenskih evidencah ali upravnih ali civilnih sankcijah in informacije o kazenskih preiskavah, začetih proti takim osebam v zvezi s kršitvami nacionalnih pravil na področju gospodarskega prava, insolvenčnega prava, zakonodaje o finančnih storitvah, prava za preprečevanje pranja denarja, prava proti goljufijam ali obveznosti poklicne odgovornosti, in sicer z uradnim potrdilom ali drugim enakovrednim dokumentom v skladu z nacionalno zakonodajo, ter podroben opis vseh naloženih civilnih ali upravnih sankcij;

(2)

informacije o tekočih preiskavah ali postopkih, razen tistih iz točke (c)(ii)(1);

(3)

informacije o vsaki zavrnitvi registracije, dovoljenja, članstva ali licence za opravljanje poslovne ali poklicne dejavnosti ter informacije o umiku, preklicu ali ukinitvi takšne registracije, dovoljenja, članstva ali licence ali izključitvi s strani regulativnega ali vladnega organa ali poklicnega organa ali združenja;

(4)

informacije o vsaki odpovedi delovnega razmerja, povezani s položaji ali nalogami, ki vključujejo upravljanje skladov ali podobna fiduciarna razmerja, ter opis razlogov za zadevno odpoved;

(d)

informacije o delničarjih, ki imajo v lasti 20 % ali več osnovnega kapitala ali glasovalnih pravic ponudnika storitev množičnega financiranja, vključno z informacijami o odsotnosti kazenskih evidenc ali odsotnosti upravnih ali civilnih sankcij ter informacijami o kazenskih preiskavah, začetih proti takim delničarjem, v zvezi s kršitvami nacionalnih pravil na področju gospodarskega prava, insolvenčnega prava, zakonodaje o finančnih storitvah, prava za preprečevanje pranja denarja, prava proti goljufijam ali obveznosti poklicne odgovornosti ter podroben opis vseh naloženih civilnih ali upravnih sankcij;

(e)

informacije o organizacijski strukturi ponudnika storitev množičnega financiranja, njegovih pogojih poslovanja in skladnosti z zahtevami iz Uredbe (EU) 2020/1503, ki so bile zagotovljene v okviru postopka pridobitve dovoljenja in kot so bile posodobljene z nadzornimi dejavnostmi pristojnega organa, ki prejme zahtevo po informacijah, med drugim:

(i)

informacije o upravljavskih ureditvah in mehanizmih notranje kontrole, ki zagotavljajo skladnost z Uredbo (EU) 2020/1503, vključno s postopki za upravljanje tveganja in računovodskimi postopki;

(ii)

program dejavnosti, v katerem so določene vrste storitev množičnega financiranja, ki jih opravlja ponudnik storitev množičnega financiranja v skladu z Uredbo (EU) 2020/1503;

(iii)

evidence o upoštevanju predpisov ponudnika storitev množičnega financiranja, vključno z informacijami, ki jih hranijo pristojni organi;

(iv)

informacije, ki se lahko zahtevajo od ponudnikov storitev množičnega financiranja v zvezi z dejavnostmi in zahtevami iz členov 3 do 11 Uredbe (EU) 2020/1503;

(f)

informacije o pridobitvi dovoljenja za ponudnika storitev množičnega financiranja ali odvzemu dovoljenja v skladu s členi 12, 13 in 17 Uredbe (EU) 2020/1503;

(g)

informacije o vseh kaznih, vključno s kazenskimi sankcijami, upravnimi ukrepi ali izvršilnimi ukrepi, naloženih ponudniku storitev množičnega financiranja;

(h)

vse druge informacije, potrebne za sodelovanje pri preiskovalnih, nadzornih in izvršilnih dejavnostih v skladu s členom 31(1) Uredbe (EU) 2020/1503.

Člen 2

Informacije o drugih osebah in subjektih brez pravne osebnosti, ki jih je treba izmenjati

1.   V zvezi s tretjimi osebami, povezanimi z množičnim financiranjem, ki so pomembne za zagotavljanje storitev, ki jih opravljajo ponudniki storitev množičnega financiranja, in ki so fizične osebe, si pristojni organi izmenjajo ime, datum in kraj rojstva osebe, osebno identifikacijsko številko, če je na voljo v zadevni državi članici, ter naslov in kontaktne podatke.

2.   V zvezi s tretjimi osebami, povezanimi z množičnim financiranjem, ki so pomembne za opravljanje storitev, ki jih opravljajo ponudniki storitev množičnega financiranja, in ki so pravne osebe, lahko pristojni organ zahteva tudi dokumente, ki potrjujejo:

(a)

ime podjetja pravne osebe;

(b)

naslov glavnega ali registriranega sedeža pravne osebe in poštni naslov, če se razlikujeta;

(c)

kontaktne podatke pravne osebe in nacionalno identifikacijsko številko ali kodo LEI, če je na voljo;

(d)

registracijo pravne oblike pravne osebe v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo;

(e)

popoln seznam oseb, ki dejansko vodijo poslovanje pravne osebe, vključno z njihovim imenom, datumom in krajem rojstva, naslovom, kontaktnimi podatki in njihovo osebno identifikacijsko številko, če je na voljo v zadevni državi članici.

3.   Pristojni organi si izmenjujejo vse druge informacije, potrebne za sodelovanje pri preiskovalnih, nadzornih in izvršilnih dejavnostih v skladu s členom 31(1) Uredbe (EU) 2020/1503.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. julija 2022

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 347, 20.10.2020, str. 1.

(2)  Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

(3)  Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84).

(4)  Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L 295, 21.11.2018, str. 39).


8.11.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 287/26


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/2114

z dne 13. julija 2022

o dopolnitvi Uredbe (EU) 2020/1503 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo začetni preizkus znanja in simulacijo zmožnosti kritja izgub za potencialne nepoučene vlagatelje v projekte množičnega financiranja

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2020/1503 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. oktobra 2020 o evropskih ponudnikih storitev množičnega financiranja za podjetnike ter spremembi Uredbe (EU) 2017/1129 in Direktive (EU) 2019/1937 (1) ter zlasti člena 21(8), četrti pododstavek, Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Za zagotavljanje, da ponudniki storitev množičnega financiranja harmonizirano izvajajo začetni preizkus znanja za potencialne nepoučene vlagatelje iz člena 21 Uredbe (EU) 2020/1503, je treba določiti skupna pravila za oceno, ali so ponujene storitve množičnega financiranja primerne za potencialne nepoučene vlagatelje in katere storitve so primerne za njih.

(2)

Ponudniki storitev množičnega financiranja bi morali, da se prepričajo, da potencialni nepoučeni vlagatelji razumejo raven tveganja, povezanega z naložbami množičnega financiranja, sprejeti razumne ukrepe za zagotavljanje, da so informacije, zbrane od potencialnih nepoučenih vlagateljev, zanesljive in pravilno odražajo njihovo znanje, spretnosti, izkušnje in finančni položaj, naložbene cilje in osnovno razumevanje povezanih tveganj.

(3)

Vlagatelji bi morali biti jasno in na enoten način obveščeni o tveganjih, s katerimi bi se soočili, če bi se odločili vlagati v storitve množičnega financiranja. Ponudniki storitev množičnega financiranja bi morali zato potencialnim nepoučenim vlagateljem, ki ne opravijo začetnega preizkusa znanja, izdati usklajeno opozorilo o tveganju v skladu s posebnimi zahtevami o načinu prikaza opozorila tem vlagateljem.

(4)

Da bi spodbujali zaščito vlagateljev in zagotovili, da bodo potencialni nepoučeni vlagatelji ustrezno izvedli simulacijo zmožnosti kritja izgub, bi morali ponudniki storitev množičnega financiranja na svojem spletnem mestu dati na voljo spletno orodje za izračun, ki bi potencialnim nepoučenim vlagateljem pomagalo simulirati njihovo zmožnost kritja izgub. Vendar bi bilo treba zaradi občutljive narave informacij, ki jih morajo v takem spletnem orodju za izračun zagotoviti potencialni nepoučeni vlagatelji, to orodje zasnovati tako, da ponudnikom storitev množičnega financiranja preprečuje dostop do informacij, ki jih vnašajo potencialni nepoučeni vlagatelji, ali njihovo evidentiranje.

(5)

Da informacij, ki jih v spletnem orodju za izračun zagotavljajo potencialni nepoučeni vlagatelji, ni mogoče zbirati brez njihovega izrecnega soglasja, bi bilo treba to orodje zasnovati tako, da se ponudnikom storitev množičnega financiranja prepreči, da bi spremenili rezultat simulacije, ki jo izvedejo potencialni nepoučeni vlagatelji, ali vplivali nanj. Poleg tega za zaščito potencialnih nepoučenih vlagateljev in zlasti da se jim omogoči preverjanje, ali so informacije, ki so jih vnesli, pravilne in točne, rezultatov simulacije zmožnosti kritja izgub ne bi smeli zbirati neposredno ponudniki storitev množičnega financiranja, temveč bi jih morali potencialni nepoučeni vlagatelji deliti le, če menijo, da rezultati simulacije ustrezno odražajo njihovo zmožnost kritja izgub.

(6)

Za zagotavljanje prožnosti pri izvajanju simulacije zmožnosti kritja izgub bi morali imeti ponudniki storitev množičnega financiranja možnost, da potencialnim nepoučenim vlagateljem ponudijo možnost, da simulirajo svojo zmožnost kritja izgub z drugačno metodo brez uporabe spletnega orodja za izračun, pod pogojem, da je taka možnost na voljo na spletnem mestu ponudnikov storitev množičnega financiranja poleg spletnega orodja za izračun.

(7)

Da se zagotovi usklajen pristop pri simulaciji zmožnosti potencialnih nepoučenih vlagateljev, da krijejo izgube, bi bilo treba določiti pravila za izračun neto vrednosti potencialnih nepoučenih vlagateljev na podlagi njihovega letnega dohodka, skupnih likvidnih sredstev in letnih finančnih obveznosti.

(8)

Glede na tveganja različnih pristopov in morebitne negativne posledice takih razlik na smiselnost simulacije zmožnosti potencialnih nepoučenih vlagateljev, da krijejo izgube, je primerno dovolj podrobno določiti, kako bi bilo treba izračunati vsako komponento, uporabljeno za izračun neto vrednosti, in določiti skupni datum za vrednotenje različnih komponent.

(9)

Ta uredba temelji na osnutku regulativnih tehničnih standardov, ki ga je Komisiji predložil Evropski organ za vrednostne papirje in trge ter je bil pripravljeni v tesnem sodelovanju z Evropskim bančnim organom.

(10)

Evropski organ za vrednostne papirje in trge je o osnutku regulativnih tehničnih standardov, na katerem temelji ta uredba, opravil odprta javna posvetovanja, analiziral morebitne s tem povezane stroške in koristi ter zaprosil za nasvet interesno skupino za vrednostne papirje in trge, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (2).

(11)

V skladu s členom 42(1) Uredbe (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta (3) je bilo opravljeno posvetovanje z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov, ki je mnenje podal 1. junija 2022 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ocena primernosti storitev množičnega financiranja

1.   Ponudniki storitev množičnega financiranja pri ocenjevanju v skladu s členom 21(1) Uredbe (EU) 2020/1503, ali so ponujene storitve množičnega financiranja primerne za potencialne nepoučene vlagatelje in katere storitve so primerne zanje, upoštevajo naslednje:

(a)

ali ima potencialni nepoučeni vlagatelj potrebne izkušnje in znanje za razumevanje tveganj, povezanih z naložbami na splošno;

(b)

ali ima potencialni nepoučeni vlagatelj potrebne izkušnje in znanje za razumevanje tveganj, povezanih z vrstami naložb, ponujenih na platformi za množično financiranje.

2.   Za namene odstavka 1, točka (b), ponudniki storitev množičnega financiranja ocenijo, kako potencialni nepoučeni vlagatelj razume, kaj je storitev množičnega financiranja, in z njo povezana tveganja.

Člen 2

Podatki, ki jih je treba zahtevati v skladu s členom 21(2) Uredbe (EU) 2020/1503

1.   Informacije, ki jih morajo ponudniki storitev množičnega financiranja zahtevati od potencialnih nepoučenih vlagateljev o njihovih izkušnjah in osnovnem razumevanju tveganj, povezanih z naložbami, v obsegu, ki ustreza naravi, obsegu in kompleksnosti ponujene storitve množičnega financiranja ter vrsti predvidene naložbe, vključujejo naslednje:

(a)

vrste investicijskih storitev in finančnih naložb, s katerimi je potencialni nepoučeni vlagatelj seznanjen;

(b)

naravo, obseg in pogostost preteklih transakcij potencialnega nepoučenega vlagatelja s prenosljivimi vrednostnimi papirji, sprejetimi instrumenti za namene množičnega financiranja ali posojili, tudi v podjetja v zgodnji fazi ali v fazi širitve, ter obdobje, v katerem so bile te transakcije izvedene;

(c)

raven izobrazbe in poklic ali ustrezen nekdanji poklic potencialnega nepoučenega vlagatelja, vključno z vsemi strokovnimi izkušnjami ali spretnostmi, pridobljenimi v zvezi z naložbami množičnega financiranja.

2.   Informacije, ki jih morajo ponudniki storitev množičnega financiranja zahtevati od potencialnih nepoučenih vlagateljev v zvezi z njihovimi naložbenimi cilji, če so te relevantne glede na vrsto ponujene storitve množičnega financiranja, vključujejo naslednje:

(a)

informacije o tem, kako dolgo nameravajo potencialni nepoučeni vlagatelji posedovati naložbe;

(b)

profil tveganja potencialnih nepoučenih vlagateljev in njihove preference glede trajnostnosti naložb;

(c)

cilje naložb potencialnih nepoučenih vlagateljev.

3.   Ponudniki storitev množičnega financiranja pri ocenjevanju finančnega položaja potencialnih nepoučenih vlagateljev upoštevajo rezultate simulacije iz člena 21(5) Uredbe (EU) 2020/1503.

Člen 3

Zanesljivost informacij, ki se zahtevajo v skladu s členom 21(2) Uredbe (EU) 2020/1503

1.   Ponudniki storitev množičnega financiranja sprejmejo razumne ukrepe za zagotovitev, da so informacije, zbrane od potencialnih nepoučenih vlagateljev v skladu s členom 21(2) Uredbe (EU) 2020/1503, zanesljive in pravilno odražajo znanje, spretnosti, izkušnje in finančni položaj potencialnih neizkušenih vlagateljev, naložbene cilje in osnovno razumevanje povezanih tveganj.

2.   Za namene odstavka 1 ponudniki storitev množičnega financiranja sprejmejo naslednje ukrepe:

(a)

potencialne nepoučene vlagatelje obvestijo o pomembnosti zagotavljanja točnih in posodobljenih informacij;

(b)

zagotovijo, da so metode, ki se uporabljajo za zbiranje informacij, primerne za cilje teh potencialnih nepoučenih vlagateljev in ustrezno zasnovane za uporabo s strani teh potencialnih nepoučenih vlagateljev;

(c)

zagotovijo, da bodo uporabljena vprašanja verjetno razumljiva potencialnim nepoučenim vlagateljem in da bodo dovolj natančna, da bodo lahko zbirali informacije, ki ustrezno in pravilno odražajo položaj potencialnih nepoučenih vlagateljev.

Člen 4

Opozorilo o tveganju v skladu s členom 21(4) Uredbe (EU) 2020/1503

1.   Ponudniki storitev množičnega financiranja pri izdaji opozorila o tveganju iz člena 21(4) Uredbe (EU) 2020/1503 potencialnih nepoučenih vlagateljev ne spodbujajo k nadaljevanju naložbe.

2.   Opozorilo o tveganju iz odstavka 1 vsebuje naslednje besedilo:

Naložba v projekt množičnega financiranja vsebuje tveganje izgube vsega vloženega denarja.“

3.   Opozorilo o tveganju iz odstavka 1 se potencialnim nepoučenim vlagateljem prikaže na lahko berljiv in viden način na spletnem mestu ponudnikov storitev množičnega financiranja.

4.   Okno, v katerem je prikazano opozorilo o tveganju iz odstavka 1, je dobro vidno na spletnem mestu ponudnikov storitev množičnega financiranja in ostane vidno, dokler potencialni nepoučeni vlagatelji ne potrdijo, da so prejeli in razumeli navedeno opozorilo.

Člen 5

Simulacija zmožnosti kritja izgub z uporabo spletnega orodja za izračun

1.   Ponudniki storitev množičnega financiranja na svojem spletnem mestu objavijo spletno orodje za izračun, ki potencialnim nepoučenim vlagateljem omogoča simulacijo njihove zmožnosti kritja izgub.

2.   Spletno orodje iz odstavka 1 izračuna zmožnost kritja izgub potencialnih nepoučenih vlagateljev na podlagi informacij iz člena 21(5), točke (a), (b) in (c), Uredbe (EU) 2020/1503, kot jih zagotovi nepoučeni vlagatelj.

3.   Spletno orodje iz odstavka 1 je enostavno za uporabo in od potencialnih nepoučenih vlagateljev ne zahteva, da poleg zagotavljanja informacij iz člena 21(5), točke (a), (b) in (c), Uredbe (EU) 2020/1503 opravljajo kakršne koli druge naloge.

4.   Spletno orodje iz odstavka 1 prikaže rezultat simulacije na način, ki je jasen in razumljiv potencialnim nepoučenim vlagateljem.

5.   Spletno orodje iz odstavka 1 je zasnovano tako, da ponudnikom storitev množičnega financiranja ne omogoča dostopa do informacij, ki jih vnašajo potencialni vlagatelji v skladu z odstavkom 3, ali evidentiranja informacij, ki jih ti vnašajo, ali spremembe rezultatov simulacije iz odstavka 4 ali vplivanja nanje. Vendar lahko spletno orodje vključuje funkcijo, ki potencialnim nepoučenim vlagateljem omogoča, da rezultate simulacije posredujejo ponudniku storitev množičnega financiranja.

Člen 6

Simulacija zmožnosti kritja izgub poleg spletnega orodja za izračun

Poleg spletnega orodja iz člena 5(1) lahko ponudniki storitev množičnega financiranja potencialnim nepoučenim vlagateljem ponudijo možnost, da simulirajo svojo zmožnost kritja izgub z drugačno metodo, pod pogojem, da ponudnik storitev množičnega financiranja potencialnim nepoučenim vlagateljem zagotovi ustrezne informacije o metodi, ki se uporablja za simulacijo zmožnosti kritja izgub.

Člen 7

Izračun neto vrednosti potencialnega nepoučenega vlagatelja

Za namene simulacije iz člena 21(5) Uredbe (EU) 2020/1503 se neto vrednost potencialnih nepoučenih vlagateljev izračuna v skladu z naslednjo formulo:

 

Neto vrednost = (neto letni dohodek) + (skupna likvidna sredstva) – (letne finančne obveznosti)

Člen 8

Neto letni dohodek

1.   Neto letni dohodek v formuli iz člena 7 se izračuna kot skupni letni dohodek, ki ga nepoučeni vlagatelj prejme po odbitku povezanih stroškov in dajatev, socialnih prispevkov in davkov.

2.   Za namene odstavka 1 je skupni letni dohodek vsota vseh dohodkov od dela, obresti na bančne vloge ali druge dolžniške instrumente, izplačil dividend ali kakršnega koli dohodka od nepremičnin, pri čemer:

(a)

„dohodek od dela“ vključuje plače, nadomestila za brezposelnost in izplačila pokojnin, ki jih prejme nepoučeni vlagatelj, razen izrednih izplačil;

(b)

„obresti na bančne vloge ali druge dolžniške instrumente“ vključujejo izplačila na bančne vloge ali druge dolžniške instrumente, ki jih je nepoučeni vlagatelj prejel v predhodnem koledarskem letu, razen izrednih izplačil;

(c)

„izplačila dividend“ vključujejo izplačila, ki jih potencialni nepoučeni vlagatelj prejme na podlagi lastništva delnic ali enot kolektivnih naložbenih podjemov ali drugih lastniških instrumentov, z izjemo kapitalskih dobičkov, ustvarjenih s prodajo takšnega lastništva ali njegovega dela;

(d)

„dohodek od nepremičnin“ vključuje vsako plačilo, prejeto v zvezi z dajanjem nepremičnin v najem, z izjemo kakršnega koli kapitalskega dobička, ustvarjenega s prodajo vseh takih nepremičnin ali njihovega dela.

Člen 9

Skupna likvidna sredstva

1.   Skupna likvidna sredstva v formuli iz člena 7 se izračunajo kot vsota skupnih denarnih sredstev nepoučenega vlagatelja na varčevalnih in tekočih računih ter vrednosti sredstev, ki jih je mogoče enostavno in hitro pretvoriti v denarna sredstva, vključno z:

(a)

varčevalnimi produkti, ki jih je mogoče pretvoriti v gotovino v največ 30 koledarskih dneh;

(b)

finančnimi instrumenti, izpogajanimi na reguliranem trgu v smislu člena 4(1), točka 21, Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta (4);

(c)

delnicami ali enotami kolektivnih naložbenih podjemov, ki vsaj tedensko ponujajo pravice do odkupa.

2.   Za likvidna sredstva se ne štejejo naslednja sredstva:

(a)

nepremičnine;

(b)

zneski, plačani v pokojninski načrt za poklicno pokojninsko zavarovanje;

(c)

delnice družbe, ki niso prosto unovčljive ali prenosljive, vključno s prejšnjimi naložbami množičnega financiranja.

Člen 10

Letne finančne obveznosti

Letne finančne obveznosti v formuli iz člena 7 vključujejo vse odhodke, za katere se je nepoučeni vlagatelj zavezal, da jih bo plačal za dano koledarsko leto, vključno s:

(a)

preživninami in preživninami za otroke;

(b)

najemninami in hipotekami;

(c)

odplačili posojil;

(d)

plačili zavarovalnih premij,

(e)

plačili izdatkov za komunalne storitve, vključno s tistimi za kritje stroškov za elektriko, ogrevanje in vodo;

(f)

plačili naročnine za storitve;

(g)

dohodnino in davkom na nepremičnine.

Člen 11

Datum vrednotenja skupnih likvidnih sredstev in letnih finančnih obveznosti

1.   Skupna likvidna sredstva iz člena 9 in letne finančne obveznosti iz člena 10 se vrednotijo na dan 31. decembra koledarskega leta pred letom, v katerem se izvede simulacija.

2.   Če pa vrednotenje na ta datum ne bi pravilno odražalo trenutnega stanja neto vrednosti potencialnega vlagatelja, se vrednotenje izvede na novejši datum, ki omogoča pravilnejše vrednotenje.

3.   Za namen odstavka 2 je lahko novejši datum kateri koli datum med 31. decembrom koledarskega leta pred letom, v katerem se izvede simulacija, in datumom izvedbe simulacije ter je enak za vrednotenje skupnih likvidnih sredstev in letnih finančnih obveznosti. Pri določanju tega datuma potencialni nepoučeni vlagatelji preučijo, ali bi določitev tega datuma kot referenčnega datuma omogočila pravilno vrednotenje neto letnega dohodka, skupnih likvidnih sredstev in letnih finančnih obveznosti iz formule iz člena 7.

4.   Neto letni dohodek iz člena 8 je dohodek v koledarskem letu pred letom, v katerem se izvede simulacija. Kadar pa se vrednotenje skupnih likvidnih sredstev in letnih finančnih obveznosti izvede z uporabo novejšega datuma v skladu z odstavkom 2 tega člena je neto letni dohodek tisti dohodek, ki je bil prejet v 12 mesecih pred tem novejšim datumom.

Člen 12

Posredovanje rezultata simulacije zmožnosti kritja izgub

Ponudniki storitev množičnega financiranja od potencialnih nepoučenih vlagateljev zahtevajo, da jim predložijo rezultat simulacije, izvedene v skladu s členom 21(5) Uredbe (EU) 2020/1503.

Člen 13

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. julija 2022

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 347, 20.10.2020, str. 1.

(2)  Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84).

(3)  Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L 295, 21.11.2018, str. 39).

(4)  Direktiva 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU (UL L 173, 12.6.2014, str. 349).


8.11.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 287/33


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/2115

z dne 13. julija 2022

o dopolnitvi Uredbe (EU) 2020/1503 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo metodologijo izračuna stopenj neplačil posojil, ponujenih na platformi za množično financiranje

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2020/1503 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. oktobra 2020 o evropskih ponudnikih storitev množičnega financiranja za podjetnike ter spremembi Uredbe (EU) 2017/1129 in Direktive (EU) 2019/1937 (1) ter zlasti člena 20(3), tretji pododstavek, Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Vlagateljem je treba omogočiti sprejemanje informiranih naložbenih odločitev. Ker lahko en projekt množičnega financiranja ponudi več kot eno posojilo, je treba pri določanju metodologije izračuna stopenj neplačil pri projektih, ponujenih na platformi za množično financiranje, določiti pravila za izračun stopenj neplačil na ravni vsakega posameznega posojila v zvezi z določenim projektom množičnega financiranja, ponujenim na platformi za množično financiranje. Opredelitev neplačila na bolj razčlenjeni ravni, tj. na ravni posojila, omogoča, da se zajamejo primeri, v katerih lastnik projekta verjetno ne bo izpolnil svojih kreditnih obveznosti, povezanih z enim posojilom, tiste, povezane z drugimi posojili, pa verjetno bo. Zato ponudniki storitev množičnega financiranja pri izračunu stopenj neplačil pri projektih, ponujenih na platformi za množično financiranje, ne bi smeli samodejno šteti, da so različna posojila za isti projekt istočasno neplačana. Ponudniki storitev množičnega financiranja bi morali oceniti, ali so nekateri znaki neizpolnjevanja obveznosti povezani s projektom množičnega financiranja kot celoto in ne z določenim posojilom. Zlasti kadar je velik del posojil, povezanih s projektom množičnega financiranja, neplačan, lahko ponudniki storitev množičnega financiranja štejejo, da je malo verjetno, da bodo druga posojila navedenega projekta množičnega financiranja odplačana v celoti brez uporabe ukrepov, vključno z unovčenjem zavarovanja, in tudi ta posojila obravnavajo kot neplačana.

(2)

Preprečiti je treba regulativno arbitražo in vlagateljem omogočiti, da primerjajo uspešnost ponudnikov storitev množičnega financiranja, ki opravljajo storitve množičnega financiranja za olajševanje dajanja posojil, in zlasti kakovost projektov, ponujenih na platformah za množično financiranje. Zato je primerno določiti elemente, na podlagi katerih bi taki ponudniki storitev množičnega financiranja morali šteti, da je prišlo do neplačila v zvezi s posojilom, ponujenim na njihovi platformi za množično financiranje. Ti ponudniki storitev množičnega financiranja bi zato morali imeti vzpostavljene učinkovite postopke, ki bi jim omogočili, da pridobijo potrebne informacije, na podlagi katerih bi lahko brez nepotrebnega odlašanja ugotovili neplačilo posojil, ponujenih na njihovi platformi za množično financiranje.

(3)

V skladu s členom 20(1) Uredbe (EU) 2020/1503 morajo ponudniki storitev množičnega financiranja, ki opravljajo storitve množičnega financiranja za olajševanje dajanja posojil, letno razkriti stopnje neplačil pri projektih množičnega financiranja, ponujenih na njihovi platformi za množično financiranje v najmanj zadnjih 36 mesecih, in v štirih mesecih po koncu vsakega finančnega leta objaviti izkaz stanja, v katerem navedejo pričakovano in dejansko stopnjo neplačil za vsa posojila, ki so jih omogočili. Za zagotovitev, da imajo vlagatelji in potencialni vlagatelji dostop do informacij s podobnimi časovnimi okviri za metrike tveganja in donosa v zvezi s posojili, ponujenimi na platformi za množično financiranje, je treba zagotoviti skladnost s členom 180(1), točka (a), Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (2) ter uporabiti enoletne stopnje neplačil kot referenco za izračun stopenj neplačil. Enoletne stopnje neplačil predstavljajo delež posojil, ki v enoletnem obdobju opazovanja vsaj enkrat preidejo od posojil, ki se odplačujejo, v posojila, ki se ne odplačujejo. Zato bi morala pričakovana stopnja neplačil dati oceno deleža posojil, ki se odplačujejo, vendar se zanje pričakuje, da se bodo v enoletnem obdobju opazovanja prenehala odplačevati. Da bi ocena takšne pričakovane stopnje neplačil temeljila na dejanski stopnji neplačil, bi bilo zato treba izračun dejanske stopnje neplačil omejiti na posojila, ki se na začetku enoletnega obdobja opazovanja odplačujejo. Za zagotovitev primerljivega in pravičnega prikaza stopenj neplačil se za izračun letnih stopenj neplačil (izračun na podlagi posojila) ne bi smel uporabljati sistem tehtanja. Zato se denarni znesek posojil ne bi smel uporabljati za izračun stopenj neplačil, da bi se preprečila prevelika utež nekaterih posojil pri tem izračunu. V primeru pristranskosti zaradi prisotnosti kratkoročnih posojil bi morali ponudniki storitev množičnega financiranja, ki opravljajo storitve množičnega financiranja za olajševanje dajanja posojil, prilagoditi izračun stopnje neplačil. Za zagotovitev poštene predstavitve stopenj neplačil vlagateljem ponudniki storitev množičnega financiranja, ki opravljajo storitve množičnega financiranja za olajševanje dajanja posojil, ne bi smeli manipulirati ali napačno prikazovati stopenj neplačil, objavljenih v skladu s členom 20(2) Uredbe (EU) 2020/1503.

(4)

Nedosledni, netočni, nepopolni ali zastareli podatki lahko privedejo do napak pri izračunu stopenj neplačil pri projektih množičnega financiranja. Zato bi morali biti za zagotovitev zanesljivosti in visoke kakovosti podatkov postopki, povezani z zbiranjem in shranjevanjem podatkov, zanesljivi in dobro dokumentirani.

(5)

Notranja metoda ponudnikov storitev množičnega financiranja za izračun dejanskih in pričakovanih stopenj neplačil bi morala temeljiti na informacijah o uspešnosti posojil, ki jih olajšujejo ti ponudniki storitev množičnega financiranja, in kategorijah tveganja iz okvira za obvladovanje tveganj iz člena 19(7), točka (d), Uredbe (EU) 2020/1503.

(6)

Ta uredba temelji na osnutku regulativnih tehničnih standardov, ki ga je Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) v tesnem sodelovanju z Evropskim bančnim organom predložil Komisiji.

(7)

ESMA je opravil odprta javna posvetovanja o osnutku regulativnih tehničnih standardov, na katerem temelji ta uredba, analiziral potencialne povezane stroške in koristi ter zaprosil za mnenje interesno skupino za vrednostne papirje in trge, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (3).

(8)

V skladu s členom 42(1) Uredbe (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta (4) je bilo opravljeno posvetovanje z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov, ki je mnenje podal 1. junija 2022 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Neplačilo posojil, ponujenih na platformi za množično financiranje

1.   Ponudniki storitev množičnega financiranja, ki opravljajo storitve množičnega financiranja za olajševanje dajanja posojil, štejejo, da je prišlo do neplačila v zvezi z določenim posojilom, ponujenim na njihovi platformi za množično financiranje, kadar se zgodi eden ali oba od naslednjih dogodkov:

(a)

ponudnik storitev množičnega financiranja meni, da lastnik projekta verjetno ne bo odplačal v celoti ali kako drugače izpolnil svojih kreditnih obveznosti, povezanih z zadevnim posojilom, brez uporabe ukrepov, kot je unovčenje zavarovanja;

(b)

lastnik projekta več kot 90 dni zamuja s plačilom katere koli pomembne kreditne obveznosti, povezane z zadevnim posojilom.

2.   Za namene odstavka 1, točka (a), se naslednji elementi štejejo za kazalnike verjetnosti neplačila:

(a)

nujno prestrukturiranje kreditne obveznosti, povezane z zadevnim posojilom, kadar je verjetno, da se bodo učinki pomembnega odpisa ali odloga plačila glavnice, obresti ali, če je primerno, pristojbin pokazali v zmanjšani finančni obveznosti;

(b)

lastnik projekta je zaprosil za stečaj ali podobno zaščito ali je bil ta zanj uveden, kjer bi se s tem izognil odplačilu kreditne obveznosti, povezane z zadevnim posojilom, vlagateljem, ali bi ga odložil.

Za namene točke (a) se šteje, da je prišlo do nujnega prestrukturiranja, kjer so bile koncesije razširjene na lastnika projekta, ki ima ali bo imel težave pri izpolnjevanju svojih finančnih obveznosti.

3.   Za namene odstavka 1, točka (b), kadar kreditna pogodba lastniku projekta izrecno dovoljuje, da spremeni časovni razpored odplačil ali pod določenimi pogoji začasno prekine ali odloži odplačila, in kadar lastnik projekta ravna v skladu s pravicami, dodeljenimi s to kreditno pogodbo, se spremenjena, začasno prekinjena ali odložena odplačila ne štejejo za zapadla, ampak se dnevi zamude štejejo glede na novi časovni razpored odplačil, ko je ta določen. Ponudniki storitev množičnega financiranja kljub temu analizirajo razloge za take spremembe časovnega razporeda odplačil ali začasne prekinitve ali odloga odplačil in ocenijo možnost verjetnosti neplačila, kot je navedeno v odstavku 1, točka (a).

4.   Ponudniki storitev množičnega financiranja razkrijejo prag pomembnosti, ki se uporablja za namene odstavka 1, točka (b).

5.   Ponudniki storitev množičnega financiranja nemudoma obvestijo vlagatelje v primeru neplačila posojila.

Člen 2

Metodologija za izračun stopnje neplačil posojil, ponujenih na platformi za množično financiranje

1.   Za namene razkritja iz člena 20(1), točka (a), Uredbe (EU) 2020/1503 ponudniki storitev množičnega financiranja izračunajo enostavno povprečje ugotovljene enoletne stopnje neplačil v celotnem preteklem obdobju opazovanja z uporabo 12-mesečnih opazovalnih oken, ki se med seboj ne prekrivajo.

2.   Ponudniki storitev množičnega financiranja za izračun enoletne stopnje neplačil iz odstavka 1 zagotovijo vse od naslednjega:

(a)

da imenovalec sestavlja število posojil, ki se odplačujejo, zabeleženo na začetku 12-mesečnega opazovalnega okna;

(b)

da števec vključuje vsa posojila, upoštevana v imenovalcu, ki so imela v 12-mesečnem opazovalnem oknu vsaj eno neplačilo.

3.   Za namene odstavka 2 se posojila, za katera se glede na časovni razpored odplačil v 12-mesečnem obdobju opazovanja ne načrtuje nobeno odplačilo, izključijo iz sklopa podatkov, ki se uporabljajo za izračun stopnje neplačil za to obdobje.

4.   Za namene odstavka 1 in ne glede na to, ali ponudnik storitev množičnega financiranja uporablja zunanje, notranje ali skupne vire podatkov ali pa kombinacijo vseh treh, je uporabljeno preteklo obdobje opazovanja dolgo vsaj 36 mesecev za vsaj enega od virov podatkov. Če je za posamezni vir na voljo daljše obdobje opazovanja, se uporabi to daljše obdobje. Ponudnik storitev množičnega financiranja, ki deluje manj kot 36 mesecev, uporabi obdobje, v katerem je deloval.

5.   Ponudniki storitev množičnega financiranja razkrijejo imenovalec in števec, ki se uporabljata za izračun enoletne stopnje neplačil v skladu z odstavkom 2 za obdobje, določeno v skladu z odstavkom 4.

Člen 3

Metodologija za izračun dejanske stopnje neplačil posojil po kategorijah tveganja

1.   Za namene objave dejanskih stopenj neplačil vseh posojil v skladu s členom 20(1), točka (b)(i), Uredbe (EU) 2020/1503 ponudniki storitev množičnega financiranja izračunajo enostavno povprečje ugotovljene enoletne stopnje neplačil po kategoriji tveganja v celotnem preteklem obdobju opazovanja z uporabo 12-mesečnih opazovalnih oken, ki se med seboj ne prekrivajo.

2.   Ponudniki storitev množičnega financiranja za izračun enoletne stopnje neplačil po kategorijah tveganja zagotovijo vse od naslednjega:

(a)

da imenovalec sestavlja število posojil, ki se odplačujejo, zabeleženo na začetku 12-mesečnega obdobja opazovanja znotraj kategorije tveganja, za katero se izračuna stopnja neplačila;

(b)

da števec vključuje vsa posojila, upoštevana v imenovalcu, ki so imela v 12-mesečnem obdobju opazovanja vsaj eno neplačilo.

3.   Za namene odstavka 2 se posojila, za katera se glede na časovni razpored odplačil v 12-mesečnem obdobju opazovanja ne načrtuje nobeno odplačilo, izključijo iz sklopa podatkov, ki se uporabljajo za izračun stopnje neplačil za to obdobje.

4.   Za namene odstavka 1 in ne glede na to, ali ponudnik storitev množičnega financiranja uporablja zunanje, notranje ali skupne vire podatke ali pa kombinacijo vseh treh, je uporabljeno preteklo obdobje opazovanja dolgo vsaj 36 mesecev za vsaj enega od virov podatkov. Če je za posamezni vir na voljo daljše obdobje opazovanja, se uporabi to daljše obdobje. Ponudnik storitev množičnega financiranja, ki deluje manj kot 36 mesecev, uporabi obdobje, v katerem je deloval.

5.   Ponudniki storitev množičnega financiranja razkrijejo imenovalec in števec, ki se uporabljata za izračun dejanske stopnje neplačil vseh posojil po kategorijah tveganja v skladu z odstavkom 2 za obdobje, določeno v skladu z odstavkom 4.

Člen 4

Metodologija za izračun pričakovane stopnje neplačil posojil po kategorijah tveganja

1.   Za namene objave pričakovanih stopenj neplačil za vsa posojila v skladu s členom 20(1), točka (b)(i), Uredbe (EU) 2020/1503 ponudniki storitev množičnega financiranja pričakovane stopnje neplačil po kategorijah tveganja ocenijo na podlagi dejanskih stopenj neplačil posojil po kategorijah tveganja, izračunanih v skladu s členom 3.

2.   Za namene odstavka 1 in ne glede na to, ali ponudnik storitev množičnega financiranja uporablja zunanje, notranje ali skupne vire podatke ali pa kombinacijo vseh treh, je uporabljeno preteklo obdobje opazovanja za oceno njegove pričakovane stopnje neplačila dolgo vsaj 36 mesecev za vsaj enega od virov podatkov. Če je za posamezni vir na voljo daljše obdobje opazovanja, se uporabi to daljše obdobje. Ponudnik storitev množičnega financiranja, ki deluje manj kot 36 mesecev, uporabi obdobje, v katerem je deloval.

Člen 5

Dodelitev v kategorije tveganja

Za namene členov 3 in 4 ponudniki storitev množičnega financiranja posamezna posojila razvrstijo v ustrezno kategorijo tveganja, določeno v okviru za obvladovanje tveganj, na podlagi zanesljivih in natančno opredeljenih meril ter ob upoštevanju vseh ustreznih dejavnikov, ki bi lahko negativno vplivali na uspešnost posojil.

Člen 6

Točnost podatkov

Ponudniki storitev množičnega financiranja zagotovijo doslednost in ustreznost podatkov, ki se uporabljajo za izračun stopenj neplačil v skladu s to uredbo.

Člen 7

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. julija 2022

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 347, 20.10.2020, str. 1.

(2)  Uredba (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 176, 27.6.2013, str. 1).

(3)  Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84).

(4)  Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L 295, 21.11.2018, str. 39).


8.11.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 287/38


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/2116

z dne 13. julija 2022

o dopolnitvi Uredbe (EU) 2020/1503 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo ukrepe in postopke načrtov neprekinjenega poslovanja ponudnikov storitev množičnega financiranja

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2020/1503 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. oktobra 2020 o evropskih ponudnikih storitev množičnega financiranja za podjetnike ter spremembi Uredbe (EU) 2017/1129 in Direktive (EU) 2019/1937 (1) ter zlasti člena 12(16), četrti pododstavek, Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Za zagotovitev, da so ukrepi in postopki za načrt neprekinjenega poslovanja iz člena 12(2), točka (j), Uredbe (EU) 2020/1503 v Uniji ustrezno harmonizirani, bi bilo treba določiti ukrepe in postopke za tak načrt.

(2)

Za ustrezno obravnavo tveganj, povezanih s prenehanjem opravljanja kritičnih storitev, bi moral načrt neprekinjenega poslovanja zagotoviti, da se kritične storitve, vključno s tistimi, ki so oddane v zunanje izvajanje, kljub prekinitvi delovanja ponudnika storitev množičnega financiranja ali tretje osebe, ki so ji bile kritične storitve oddane v zunanje izvajanje, še naprej opravljajo.

(3)

Glede na številne dogodke, ki lahko škodljivo vplivajo na opravljanje kritičnih storitev, bi moral načrt neprekinjenega poslovanja obravnavati primere, ki povzročijo znatno napako ali neizpolnjevanje obveznosti pri opravljanju kritičnih storitev.

(4)

Da se zagotovi učinkovitost načrta neprekinjenega poslovanja je primerno določiti minimalno vsebino ukrepov in postopkov za načrt neprekinjenega poslovanja.

(5)

Primerno je pojasniti omejeno število strokovnih izrazov. Te tehnične opredelitve so potrebne za zagotovitev enotne uporabe te uredbe in s tem prispevajo k oblikovanju enotnih pravil za ponudnike storitev množičnega financiranja iz Unije. Uporabljajo se zgolj za določitev obveznosti ponudnikov storitev množičnega financiranja in bi morale biti strogo omejene na razumevanje te uredbe.

(6)

Ta uredba temelji na osnutku regulativnih tehničnih standardov, ki ga je Komisiji predložil Evropski organ za vrednostne papirje in trge.

(7)

Evropski organ za vrednostne papirje in trge je o osnutku regulativnih tehničnih standardov, na katerem temelji ta uredba, opravil odprta javna posvetovanja, analiziral morebitne s tem povezane stroške in koristi ter zaprosil za nasvet interesno skupino za vrednostne papirje in trge, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (2).

(8)

V skladu s členom 42(1) Uredbe (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta (3) je bilo opravljeno posvetovanje z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov, ki je mnenje podal 1. junija 2022 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„kritične storitve“ pomenijo operativne in poslovne storitve, pri katerih bi napaka ali neizpolnjevanje obveznosti pri njihovem opravljanju bistveno ogrozilo stalno skladnost ponudnika storitev množičnega financiranja z Uredbo (EU) 2020/1503 ali njegovo finančno uspešnost ali trdnost oziroma neprekinjeno opravljanje njegovih storitev in dejavnosti množičnega financiranja, zlasti v razmerju do njegovih strank;

(b)

„prekinitev delovanja“ pomeni vsak postopek v primeru insolventnosti ali predstečajni postopek, ki se uporablja v skladu z ustrezno nacionalno zakonodajo, ali kakršno koli pomembno prekinitev poslovanja;

(c)

„pomembna prekinitev poslovanja“ pomeni znatno napako ali neizpolnjevanje obveznosti, ki bistveno ogroža opravljanje kritičnih storitev.

Člen 2

Minimalna vsebina načrta neprekinjenega poslovanja

1.   Ponudniki storitev množičnega financiranja pripravijo podroben načrt neprekinjenega poslovanja, v katerem obravnavajo tveganja, povezana s prekinitvijo njihovega delovanja (v nadaljnjem besedilu: načrt neprekinjenega poslovanja).

2.   Načrt neprekinjenega poslovanja vključuje:

(a)

ukrepe in postopke za zagotovitev neprekinjenega opravljanja kritičnih storitev, povezanih z obstoječimi naložbami;

(b)

ukrepe in postopke za zagotovitev skrbnega upravljanja dogovorov med ponudnikom storitev množičnega financiranja in njegovimi strankami ter skrbnega upravljanja ključnih poslovnih podatkov.

Člen 3

Neprekinjeno opravljanje kritičnih storitev

1.   Načrt neprekinjenega poslovanja zagotavlja, da se kritične storitve, vključno s tistimi, ki so oddane v zunanje izvajanje, kljub prekinitvi delovanja ponudnika storitev množičnega financiranja ali tretje osebe, ki so ji bile ključne storitve oddane v zunanje izvajanje, še naprej opravljajo.

2.   Ukrepi iz načrta neprekinjenega poslovanja se prilagodijo poslovnemu modelu ponudnika storitev množičnega financiranja in vključujejo ureditve, ki zagotavljajo neprekinjeno opravljanje ključnih storitev z oddajanjem nekaterih ali vseh takih kritičnih storitev v zunanje izvajanje tretjemu subjektu.

3.   Načrt neprekinjenega poslovanja vključuje določbe za:

(a)

obveščanje strank o nastopu prekinitve delovanja;

(b)

dostopanje strank do informacij v zvezi z njihovimi naložbami;

(c)

kadar je ustrezno, nadaljnje servisiranje neodplačanih posojil;

(d)

kadar je ustrezno, nadaljevanje plačilnih storitev iz člena 10 Uredbe (EU) 2020/1503, vključno z ureditvami iz odstavka 5 navedenega člena;

(e)

kadar je ustrezno, prenos ureditve za hrambo sredstev iz člena 10 Uredbe (EU) 2020/1503.

Člen 4

Skrbno upravljanje dogovorov

1.   Načrt neprekinjenega poslovanja ob upoštevanju narave, obsega in kompleksnosti ponudnika storitev množičnega financiranja ter njegovega poslovnega modela določa podrobne ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev skrbnega upravljanja dogovorov med ponudnikom storitev množičnega financiranja in njegovimi strankami.

2.   Koraki iz odstavka 1 se uporabljajo za:

(a)

dogovore med ponudnikom storitev množičnega financiranja in njegovimi strankami, vključno z informacijami, ki so ključnega pomena za skrbno upravljanje dogovorov;

(b)

rezultate začetnega preizkusa znanja iz člena 21 Uredbe (EU) 2020/1503;

(c)

druge ključne poslovne podatke.

3.   Korake iz odstavka 1 sestavlja naslednje:

(a)

hramba dogovorov iz odstavka 2, točka (a), na varnem mestu, kadar je izvirnik na voljo le v papirni obliki;

(b)

izdelava ustreznih varnostnih kopij dokumentov in informacij iz odstavka 2.

4.   Informacije in dogovori, ki omogočajo sledenje plačilom vlagateljev in lastnikov projektov, se za namene odstavka 2, točka (c) štejejo za ključne poslovne podatke.

Člen 5

Postopki

1.   Postopki iz člena 2(2), točki (a) in (b), se prilagodijo poslovnemu modelu ponudnika storitev množičnega financiranja in vključujejo:

(a)

pripravo seznama kontaktnih podatkov oseb ali oddelka, pristojnih v primeru prekinitve delovanja ponudnika storitev množičnega financiranja;

(b)

opredelitev treh najverjetnejših scenarijev prekinitve delovanja in opis ukrepov, ki so potrebni za ublažitev učinka prekinitev delovanja na neprekinjeno opravljanje kritičnih storitev;

(c)

določbe v zvezi z dostopom osebja ponudnika storitev množičnega financiranja do delovnega prostora in omrežja podjetja;

(d)

določbe v zvezi z dostopom do informacij o strankah in, kadar je ustrezno, do sredstev strank;

(e)

opredelitev operativnih in finančnih tveganj ter ukrepov za zmanjšanje njihove pojavitve;

(f)

opredelitev kritičnih poslovnih sistemov in ukrepov za nepredvidene razmere, da se zagotovi njihova kontinuiteta;

(g)

opredelitev ključnih poslovnih odnosov, vključno s funkcijami, oddanimi v zunanje izvajanje;

(h)

postopke za zagotovitev stalne komunikacije med ponudnikom storitev množičnega financiranja, njegovimi strankami, poslovnimi partnerji, zaposlenimi in pristojnimi organi.

Člen 6

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. julija 2022

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 347, 20.10.2020, str. 1.

(2)  Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84).

(3)  Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L 295, 21.11.2018, str. 39).


8.11.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 287/42


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/2117

z dne 13. julija 2022

o dopolnitvi Uredbe (EU) 2020/1503 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo pogoje, standardne oblike in postopke za obravnavo pritožb

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2020/1503 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. oktobra 2020 o evropskih ponudnikih storitev množičnega financiranja za podjetnike ter spremembi Uredbe (EU) 2017/1129 in Direktive (EU) 2019/1937 (1) in zlasti člena 7(5), tretji pododstavek, Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Zaradi zaščite vlagateljev in spodbujanja učinkovitega sistema notranjega upravljanja bi morali ponudniki storitev množičnega financiranja na svojem spletišču strankam zagotoviti enostaven dostop do jasnega, razumljivega in posodobljenega opisa postopka obravnave pritožb.

(2)

Da bi se izognili različnim postopkom obravnavanja pritožb med ponudniki storitev množičnega financiranja v Uniji, bi moralo biti strankam omogočeno, da pritožbe vložijo v usklajenih standardnih oblikah.

(3)

Za zagotovitev ustrezne ravni zaščite vlagateljev je primerno od ponudnikov storitev množičnega financiranja zahtevati, da zagotovijo, da lahko pritožniki vložijo pritožbe najmanj v jeziku, ki ga ponudniki storitev množičnega financiranja uporabljajo za promocijo svojih storitev ali ponudb množičnega financiranja v Uniji.

(4)

Za zagotovitev hitre in pravočasne obravnave pritožb bi morali ponudniki storitev množičnega financiranja potrditi prejetje vsake pritožbe in pritožnika v 10 delovnih dneh od njenega prejetja obvestiti, ali je ta pritožba dopustna. Pritožnik bi moral ob potrditvi prejetja pritožbe prejeti kontaktne podatke osebe ali oddelka za morebitna vprašanja v zvezi s pritožbo ter predvideni časovni okvir, v katerem je mogoče pričakovati odločitev o pritožbi. Če se pritožba šteje za nedopustno, bi moral ponudnik storitev množičnega financiranja pritožnika obvestiti o svoji odločitvi in mu sporočiti razloge za nedopustnost.

(5)

Za zagotovitev hitre, pravočasne in poštene obravnave pritožb bi morali ponudniki storitev množičnega financiranja po prejetju pritožbe oceniti, ali je pritožba jasna in popolna ter ali vsebuje vse ustrezne dokaze in informacije, potrebne za njeno obravnavo. Po potrebi bi bilo treba takoj zahtevati dodatne informacije. Ponudniki storitev množičnega financiranja bi morali zbrati in proučiti vse ustrezne dokaze in informacije v zvezi s pritožbo. Pritožnike bi bilo treba ustrezno obveščati o postopku obravnave pritožb.

(6)

Za zagotovitev pravične in učinkovite obravnave pritožb je nujno, da se v odločitvah o pritožbah obravnavajo vse točke, ki jih je pritožnik navedel v svoji pritožbi. Poleg tega bi morale pritožbe, ki zajemajo podobne okoliščine, privesti do doslednih odločitev, razen če lahko ponudnik storitev množičnega financiranja objektivno utemelji vsako morebitno odstopanje od predhodno sprejete odločitve.

(7)

Za zagotovitev hitrega obravnavanja pritožb bi bilo treba odločitve o pritožbah pritožniku sporočiti čim prej in znotraj časovnega okvira, določenega v postopku obravnave pritožb. V izjemnih okoliščinah, ko se ponudnik storitev množičnega financiranja ne more držati navedenega časovnega okvira, bi bilo treba pritožnika obvestiti o razlogih za zamudo in o datumu, do katerega bo sprejeta odločitev.

(8)

Kadar odločitev o pritožbi pritožnikovi zahtevi ne ugodi v celoti, je primerno, da odločitev vsebuje temeljito obrazložitev in informacije o razpoložljivih pravnih sredstvih.

(9)

Za zagotovitev učinkovite izmenjave bi morali ponudniki storitev množičnega financiranja komunicirati s pritožniki v jasnem in razumljivem jeziku. Obvestila ponudnikov storitev množičnega financiranja bi morala biti pisna, in sicer v elektronski ali, na zahtevo pritožnika, papirni obliki.

(10)

Ta uredba temelji na osnutku regulativnih tehničnih standardov, ki ga je Komisiji predložil Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA).

(11)

ESMA je opravil odprta javna posvetovanja o osnutku regulativnih tehničnih standardov, na katerem temelji ta uredba, analiziral potencialne povezane stroške in koristi ter zaprosil za nasvet interesno skupino za vrednostne papirje in trge, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (2).

(12)

V skladu s členom 42(1) Uredbe (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta (3) je bilo opravljeno posvetovanje z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov, ki je mnenje podal 1. junija 2022 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Postopki za obravnavo pritožb

1.   V tej uredbi „pritožba“ pomeni izjavo o nezadovoljstvu, ki jo na ponudnika storitev množičnega financiranja v zvezi z opravljanjem storitev množičnega financiranja naslovi njegova stranka.

2.   Postopki za obravnavo pritožb iz člena 7(1) Uredbe (EU) 2020/1503 morajo strankam ponudnikov storitev množičnega financiranja zagotavljati jasne in točne informacije ter vsebovati vsaj vse naslednje:

(a)

pogoje za dopustnost pritožb;

(b)

informacijo, da se pritožbe vložijo in obravnavajo brezplačno;

(c)

podroben opis, kako vložiti pritožbe, vključno z:

(1)

informacijo, da je treba pritožbe vložiti z uporabo standardne predloge iz Priloge;

(2)

vrsto informacij in dokazov, ki jih mora predložiti pritožnik;

(3)

identiteto in kontaktnimi podatki osebe ali oddelka, kamor se naslovi pritožba;

(4)

elektronsko platformo, sistemom ali naslovom za predložitev pritožb;

(5)

enim ali več jeziki, v katerih lahko pritožnik vloži pritožbo v skladu s členom 2(2);

(d)

postopek za obravnavo pritožb, kot je določen v členih 3 do 5;

(e)

časovni okvir, v katerem se pritožnika obvesti o odločitvi o pritožbi.

3.   Ponudniki storitev množičnega financiranja lahko po potrebi spremenijo postopke za obravnavo pritožb. Na svojem spletišču objavijo posodobljen opis takih postopkov in standardno predlogo iz Priloge ter zagotovijo, da sta opis in navedena predloga na njihovem spletišču enostavno dostopna.

4.   Opis postopkov za obravnavo pritožb in standardna predloga iz Priloge se objavita v vseh jezikih dokumenta s ključnimi informacijami o naložbi iz členov 23 in 24 Uredbe (EU) 2020/1503 ali tržnih sporočil iz člena 27(1) navedene uredbe.

Člen 2

Standardna oblika in jezik

1.   Ponudniki storitev množičnega financiranja zagotovijo, da lahko stranke pritožbe vložijo elektronsko, pri čemer uporabijo standardno predlogo iz Priloge.

2.   Ponudniki storitev množičnega financiranja zagotovijo, da lahko stranke vložijo pritožbe v katerem koli jeziku iz člena 1(4).

Člen 3

Potrditev prejetja in preverjanje dopustnosti

1.   Ponudniki storitev množičnega financiranja potrdijo prejem pritožbe in pritožnika v 10 delovnih dneh od njenega prejema obvestijo, ali je pritožba dopustna. Če pritožba ne izpolnjuje pogojev dopustnosti iz člena 1(2), točka (a), ponudniki storitev množičnega financiranja pritožniku jasno pojasnijo razloge za zavrženje pritožbe kot nedopustne.

2.   Potrdilo prejetja pritožbe mora vsebovati:

(a)

identiteto in kontaktne podatke, vključno z elektronskim naslovom in telefonsko številko, osebe ali oddelka, kamor lahko pritožniki naslovijo kakršno koli poizvedbo v zvezi s pritožbo;

(b)

navedbo časovnega okvira iz člena 1(2), točka (e).

Člen 4

Obravnava pritožb

1.   Ponudniki storitev množičnega financiranja po prejetju dopustne pritožbe brez nepotrebnega odlašanja ocenijo, ali je pritožba jasna in popolna. Zlasti ocenijo, ali pritožba vsebuje vse ustrezne informacije in dokaze. Če ponudnik storitev množičnega financiranja ugotovi, da je pritožba nejasna ali nepopolna, nemudoma zahteva vse dodatne informacije ali dokaze, potrebne za ustrezno obravnavo pritožbe.

2.   Ponudniki storitev množičnega financiranja si morajo prizadevati zbirati in proučevati vse ustrezne dokaze in informacije v zvezi s pritožbo.

3.   Ponudniki storitev množičnega financiranja morajo pritožnika ustrezno obveščati o morebitnih dodatnih ukrepih, sprejetih za obravnavo pritožbe, in na zahteve pritožnika brez nepotrebnega odlašanja odgovoriti z razumnimi informacijami.

Člen 5

Odločitve

1.   Ponudnik storitev množičnega financiranja v svoji odločitvi glede pritožbe obravnava vse točke iz pritožbe in navede razloge za rezultat obravnave. Odločitev mora biti skladna z vsemi predhodnimi odločitvami, ki jih je ponudnik storitev množičnega financiranja sprejel v zvezi s podobnimi pritožbami, razen če ponudnik storitev množičnega financiranja lahko utemelji, zakaj je sprejel drugačno odločitev.

2.   Ponudniki storitev množičnega financiranja pritožniku svojo odločitev glede pritožbe sporočijo čim prej in znotraj časovnega okvira iz člena 1(2), točka (e).

3.   Če v izjemnih primerih odločitve glede pritožbe ni mogoče zagotoviti znotraj časovnega okvira iz člena 1(2), točka (e), ponudniki storitev množičnega financiranja pritožnika obvestijo o razlogih za zamudo in navedejo datum odločitve.

4.   Če odločitev ne ugodi pritožnikovim zahtevam ali jim ugodi le deloma, se v odločitvi podrobno navede utemeljitev in informacije o razpoložljivih pravnih sredstvih.

Člen 6

Komunikacija s pritožniki

1.   Ponudniki storitev množičnega financiranja pri obravnavi pritožb komunicirajo s pritožniki v jasnem in preprostem jeziku, ki ga je enostavno razumeti.

2.   Vsa sporočila ponudnika storitev množičnega financiranja na podlagi členov 3 do 5, naslovljena na pritožnika, se pošljejo v jeziku, v katerem je pritožnik vložil pritožbo, če je jezik, ki ga uporablja pritožnik, eden od jezikov iz člena 1(4). Obvestila morajo biti pisna, in sicer v elektronski ali, na zahtevo pritožnika, papirni obliki.

Člen 7

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. julija 2022

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 347, 20.10.2020, str. 1.

(2)  Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84).

(3)  Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L 295, 21.11.2018, str. 39).


PRILOGA

Standardna oblika za vložitev pritožb

PREDLOŽITEV PRITOŽBE

(ki jo stranka pošlje ponudniku storitev množičnega financiranja)

1.a   Pritožnikovi osebni podatki

PRIIMEK / IME PRAVNEGA SUBJEKTA

IME

REGISTRACIJSKA ŠTEVILKA IN KODA LEI (ČE STA NA VOLJO)

 

 

 


NASLOV:

ULICA, HIŠNA ŠTEVILKA, NADSTROPJE

(za podjetja registriran sedež)

POŠTNA ŠTEVILKA

KRAJ

DRŽAVA

 

 

 

 


TELEFON

 

E-NASLOV

 

1.b   Kontaktni podatki (če se razlikujejo od 1.a)

PRIIMEK / IME PRAVNEGA SUBJEKTA

IME

 

 


NASLOV:

ULICA, HIŠNA ŠTEVILKA, NADSTROPJE

(za podjetja registriran sedež)

POŠTNA ŠTEVILKA

KRAJ

DRŽAVA

 

 

 

 


TELEFON

 

E-NASLOV

 

2.a   Osebni podatki pravnega zastopnika (če je ustrezno) (pooblastilo ali drug uradni dokument kot dokazilo o imenovanju zastopnika)

PRIIMEK

IME / IME PRAVNEGA SUBJEKTA

REGISTRACIJSKA ŠTEVILKA IN KODA LEI (ČE STA NA VOLJO)

 

 

 


NASLOV:

ULICA, HIŠNA ŠTEVILKA, NADSTROPJE

(za podjetja registriran sedež)

POŠTNA ŠTEVILKA

KRAJ

DRŽAVA

 

 

 

 


TELEFON

 

E-NASLOV

 

2.b   Kontaktni podatki (če se razlikujejo od 2.a)

PRIIMEK / IME PRAVNEGA SUBJEKTA

IME

 

 


NASLOV:

ULICA, HIŠNA ŠTEVILKA, NADSTROPJE

(za podjetja registriran sedež)

POŠTNA ŠTEVILKA

KRAJ

DRŽAVA

 

 

 

 


TELEFON

 

E-NASLOV

 

3.   Informacije o pritožbi

3.a   Popoln sklic naložbe ali sporazuma, na katerega se nanaša pritožba (tj. referenčna številka naložbe, ime lastnika projekta/družbe ali projekta množičnega financiranja, drugi sklici ustreznih transakcij ...)

 

3.b   Opis predmeta pritožbe (jasno navedite predmet pritožbe)

 

Predložite dokumentacijo za navedena dejstva.

3.c   Datum(i) dejstev, zaradi katerih se vlaga pritožba

 

3.d   Opis povzročene škode, izgube ali škodljivih učinkov (če je ustrezno)

 

3.e   Druge pripombe ali ustrezne informacije (če je ustrezno)

 


V

(kraj)

dne

(datum)

 

PODPIS


PRITOŽNIK / PRAVNI ZASTOPNIK

Predložena dokumentacija (označite ustrezno okence):

 

Pooblastilo ali drug ustrezen dokument

 

 

Kopija pogodbenih dokumentov za naložbe, na katere se nanaša pritožba

 

 

Drugi dokumenti v podporo pritožbi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


8.11.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 287/50


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/2118

z dne 13. julija 2022

o dopolnitvi Uredbe (EU) 2020/1503 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o individualnem upravljanju portfeljev posojil s strani ponudnikov storitev množičnega financiranja, ki določajo elemente metode za oceno kreditnega tveganja, informacije o vsakem posameznem portfelju, ki se razkrijejo vlagateljem, ter politike in postopke, potrebne v zvezi z rezervnimi skladi

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2020/1503 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. oktobra 2020 o evropskih ponudnikih storitev množičnega financiranja za podjetnike ter spremembi Uredbe (EU) 2017/1129 in Direktive (EU) 2019/1937 (1) ter zlasti člena 6(7) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Vlagatelji pri vlaganju v portfelje posojil, ki jih ponuja ponudnik storitev množičnega financiranja, ne izbirajo projektov, v katere bodo vložili svoja sredstva, temveč vrsto parametrov in kazalnikov tveganja, ponudniku storitev množičnega financiranja pa prepustijo nalogo ustrezne razporeditve sredstev. Zato bi moral ponudnik storitev množičnega financiranja potencialnim in sedanjim vlagateljem razkriti ustrezne ravni informacij, na podlagi katerih bi lahko imeli ti vlagatelji zadostno znanje o donosih in tveganjih projektov ter bi lahko sprejemali informirane odločitve.

(2)

Za zmanjšanje informacijske asimetrije med ponudniki storitev množičnega financiranja in vlagatelji bi bilo treba vlagateljem zagotoviti vse pomembne informacije o sestavi portfelja, vključno s projekti, v katere so vložena njihova sredstva, ter kakovosti posojil, s katerimi se ti projekti financirajo. Tako bi lahko vlagatelji bolje razumeli in primerjali donosnost in tveganje različnih portfeljev, ki se ponujajo na isti platformi ali alternativnih platformah.

(3)

Vlagatelji niso izpostavljeni le tveganjem, povezanim s projekti ali posojili, v katera so vložena njihova sredstva, temveč tudi načinu, na katerega ponudnik storitev množičnega financiranja ocenjuje tveganje teh posojil in projektov ter kako upravlja izbor posojil za portfelj. V zvezi s tem je lahko pri zagotavljanju temeljite in celovite ocene naložb posebej učinkovito izvajanje stresnih testov portfelja in analize občutljivosti posameznega posojila in posameznega lastnika projekta. Ko ponudnik storitev množičnega financiranja izvaja take stresne teste, je zato primerno, da se rezultati teh analiz razkrijejo vlagateljem.

(4)

Da bi se zagotovila učinkovita preglednost, bi se morale ustrezno razkriti informacije o elementih, ki jih mora ponudnik storitev množičnega financiranja vključiti v metodo za izvedbo ocene kreditnega tveganja. Tako bodo lahko vlagatelji razumeli, ali ponudniki storitev množičnega financiranja v postopku ocenjevanja trajnosti financiranih projektov, cenovne dostopnosti posojil za lastnike projektov ter sestave posameznih posojil v strukturiranem portfelju uporabljajo ustrezen in previdnosten pristop.

(5)

Ponudnik storitev množičnega financiranja se lahko zanaša na namenski rezervni sklad za nadomestilo vlagateljem za izgube, ki jih lahko utrpijo, če lastniki projektov ne odplačajo posojil. Vlagatelji se bodo morali zavedati, da zgolj obstoj takega rezervnega sklada ni jamstvo, da se lahko naložba šteje za netvegano in da bodo prejeli povračilo, če posojilo, ki so ga financirali, ni plačano, saj ima ponudnik storitev množičnega financiranja absolutno diskrecijsko pravico za odločanje o vseh plačilih. Da se zagotovi ustrezna zaščita vlagateljev, je pomembno, da imajo ponudniki storitev množičnega financiranja pri neposrednem upravljanju rezervnih skladov ali pri njihovem upravljanju prek tretjega ponudnika vzpostavljene ustrezne politike in ureditve upravljanja.

(6)

Ta uredba temelji na osnutku regulativnih tehničnih standardov, ki ga je EBA razvil v tesnem sodelovanju z ESMA in predložil Komisiji.

(7)

EBA je opravil odprta javna posvetovanja o osnutku regulativnih tehničnih standardov, na katerem temelji ta uredba, analiziral potencialne povezane stroške in koristi ter prosil za nasvet interesno skupino za bančništvo, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (2).

(8)

V skladu s členom 42(1) Uredbe (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta (3) je bilo opravljeno posvetovanje z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov, ki je mnenje podal 1. junija 2022 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

Splošne določbe

Člen 1

Točnost in zanesljivost informacij, ki se zagotovijo vlagateljem

1.   Ponudniki storitev množičnega financiranja zagotovijo, da so informacije, zagotovljene vlagateljem v skladu s členom 6(2) in (4) Uredbe (EU) 2020/1503, točne, zanesljive in se redno posodabljajo.

2.   Za namene odstavka 1 ponudniki storitev množičnega financiranja zagotovijo, da:

(a)

so podatki, uporabljeni pri ocenah kreditne sposobnosti iz poglavja II te uredbe, dosledni, popolni in ustrezni;

(b)

so tehnike merjenja ustrezne glede na kompleksnost in raven tveganj, ki spremljajo posamezne projekte množičnega financiranja in/ali portfelje, temeljijo na zanesljivih podatkih in se redno potrjujejo ter

(c)

so postopki v zvezi z upravljanjem podatkov trdni, dobro dokumentirani, zanesljivi in redno posodobljeni.

Člen 2

Oblika informacij, ki se razkrijejo

1.   Informacije, zagotovljene vlagateljem, so za namene poglavja II zlahka dostopne v posebnem razdelku spletnega mesta ponudnika storitev množičnega financiranja, ki se jasno razlikuje od tržnih sporočil.

2.   Informacije, zagotovljene posameznim vlagateljem o njihovih portfeljih posojil, so za namene poglavja III zagotovljene na varni strani spletnega mesta ponudnika storitev množičnega financiranja, ki je dostopna z ustreznimi sredstvi za osebno identifikacijo.

3.   Informacije iz odstavkov 1 in 2 so predstavljene tako, da so lahko berljive, ter izražene na način in v jeziku, da jih je mogoče preprosto razumeti. Strokovni izrazi se ne uporabljajo, kadar je namesto njih mogoče uporabiti vsakdanje besede, če pa se uporabljajo, se pojasnijo.

POGLAVJE II

Elementi, tudi oblika, ki se vključijo v opis metode za oceno kreditnega tveganja

Člen 3

Kreditno tveganje posameznih projektov množičnega financiranja

V opisu metode, zagotovljenem vlagateljem, za oceno kreditnega tveganja posameznih projektov množičnega financiranja v portfelju iz člena 6(2), točka (a), Uredbe (EU) 2020/1503 so zajeti vsi naslednji elementi:

(a)

merila in ključni finančni kazalniki, uporabljeni za ugotovitev, ali so poslovni načrti posameznih projektov množičnega financiranja izvedljivi in trajnostni;

(b)

analiza pričakovanih denarnih tokov projektov množičnega financiranja in ocena tega, kako zanesljivi so ti pričakovani denarni tokovi v različnih časovnih okvirih;

(c)

analiza značilnosti, vključno s stopnjo konkurence poslovnega sektorja, v katerem delujejo lastniki projektov;

(d)

ocena znanja, izkušenj, slovesa in sposobnosti za upravljanje poslovnih dejavnosti lastnikov projektov v posebnem sektorju projekta;

(e)

postopki v zvezi s sprejetjem in priznanjem zavarovanja ali jamstva, in, kjer je ustrezno, ukrepi za zmanjševanje kreditnega tveganja;

(f)

vrsta časovnega načrta odplačevanja za posojilo in pogostost obrokov;

(g)

postopki za uvrstitev posameznega posojila, povezanega s projektom, v ustrezno kategorijo tveganja, kot je opredeljena v okviru za upravljanje tveganj;

(h)

vir in vrsta podatkov, uporabljenih za točke (a) do (g).

Člen 4

Kreditno tveganje na ravni portfelja vlagatelja

1.   Opis metode, zagotovljen vlagateljem, za oceno kreditnega tveganja na ravni portfelja vlagatelja iz člena 6(2), točka (b), Uredbe (EU) 2020/1503 vsebuje pojasnilo, kako se v postopku sestave portfelja upoštevajo naslednji elementi:

(a)

porazdelitev posojil v skladu z njihovo zapadlostjo v istem portfelju;

(b)

obrestna mera za vsako posojilo v istem portfelju;

(c)

delež posojil v posameznem portfelju, dodeljenih istemu lastniku projekta ali skupini povezanih lastnikov projektov;

(d)

delež posojil v posameznem portfelju, dodeljenih lastnikom projektov, ki imajo sedež ali delujejo v isti jurisdikciji ali na istem geografskem območju;

(e)

delež posojil v posameznem portfelju, dodeljenih lastnikom projektov, ki delujejo v istem poslovnem sektorju;

(f)

delež posojil, razvrščen v isto kategorijo tveganja;

(g)

metoda, uporabljena za oceno korelacije tveganj v istem portfelju.

2.   Skupina povezanih lastnikov projektov za namene odstavka 1, točka (c), pomeni kar koli od naslednjega:

(a)

dve ali več fizičnih ali pravnih oseb, ki pomenita ali pomenijo eno tveganje, ker ima ena od njiju ali njih neposredno ali posredno nadzor nad drugo ali drugimi;

(b)

dve ali več fizičnih ali pravnih oseb je treba obravnavati kot eno samo tveganje, ker sta ali so tako medsebojno povezani ali povezane, da če bi imela ena od njiju ali njih finančne težave, bi imela tudi druga ali bi imele vse druge verjetno težave s financiranjem ali odplačilom.

3.   Ponudnik storitev množičnega financiranja, ki oglašuje posebno ciljno stopnjo donosa naložbe za portfelj, razkrije uporabljeni postopek za izbiro posameznih posojil, ki se vključijo v portfelj.

Člen 5

Kreditno tveganje lastnikov projektov

V opisu metode, zagotovljenem vlagateljem, za oceno kreditnega tveganja lastnikov projektov iz člena 6(2), točka (c), Uredbe (EU) 2020/1503 so zajeti vsi naslednji elementi:

(a)

postopki za odobritev in spremljanje kredita;

(b)

postopki kreditnega točkovanja lastnika projekta, kjer je ustrezno;

(c)

postopki za uporabo zunanje bonitetne ocene pri ocenjevanju kreditne sposobnosti lastnika projekta;

(d)

postopki v zvezi s sprejetjem in priznanjem zavarovanja ali jamstva, in, kjer je ustrezno, ukrepi za zmanjševanje kreditnega tveganja;

(e)

postopki in podatki, uporabljeni za oceno finančne zgodovine lastnika projekta, ter postopki, ki jih je treba izvesti, če lastnik projekta zahtevanih informacij ne zagotovi ali njihovo zagotovitev zavrne.

Člen 6

Uporaba modelov

1.   Ponudniki storitev množičnega financiranja za namene člena 6(2), tretji pododstavek, Uredbe (EU) 2020/1503 zagotovijo ustrezne informacije o modelih, vključenih v metodo, ki se uporablja pri oceni kreditnega tveganja projektov množičnega financiranja, oceni kreditne sposobnosti lastnikov projektov, postopkih odobritve in spremljanja kredita ter sestavi portfeljev, vključno z vsem naslednjim:

(a)

virom podatkov, uporabljenih kot vhodnih za modele;

(b)

okvirom za zagotovitev kakovosti vhodnih podatkov;

(c)

obstojem ustreznih ureditev upravljanja za zasnovo in uporabo takih modelov;

(d)

okvirom za zagotovitev, da se kakovost rezultata modela redno ocenjuje in potrjuje ter po potrebi pregleduje.

2.   Ko se avtomatizirani modeli uporabljajo kot del metode za oceno kreditnega tveganja projektov množičnega financiranja, pri oceni kreditne sposobnosti lastnikov projektov, postopkih odobritve in spremljanja kredita ali sestavi portfeljev, ponudniki storitev množičnega financiranja razkrijejo vse naslednje:

(a)

kako je uporaba avtomatiziranih modelov ustrezna glede na obseg, naravo in kompleksnost vrst projekta množičnega financiranja, izbranega za portfelj vlagatelja;

(b)

pogoje za uporabo avtomatiziranega sprejemanja odločitev pri postopkih odobritve in spremljanja kredita, vključno z identifikacijo posojil, segmentov in omejitev, za katere je dovoljeno avtomatizirano sprejemanje odločitev.

Člen 7

Informacije o izvedbi stresnih testov in analize občutljivosti

Ponudniki storitev množičnega financiranja, ki izvajajo stresne teste in analizo občutljivosti, vlagateljem zagotovijo informacije o vsem naslednjem:

(a)

na ravni posameznega posojila in posameznega lastnika projekta informacije o vsaki analizi občutljivosti, izvedeni za izraz potencialno negativnih prihodnjih tržnih in nesistemskih dogodkov, pomembnih za vrsto in namen posojila;

(b)

na ravni portfelja informacije o postopkih in informacijskih sistemih za izvedbo stresnih testov, izvedenih za oceno odpornosti portfelja v gospodarskem ciklu in v različnih scenarijih.

POGLAVJE III

Informacije, ki se zagotovijo o vsakem posameznem portfelju

Člen 8

Izračun tehtanega povprečja letnih obrestnih mer

1.   Za izračun tehtanega povprečja letnih obrestnih mer za posojila v portfelju iz člena 6(4), točka (b), Uredbe (EU) 2020/1503 ponudniki storitev množičnega financiranja izračunajo povprečje, tehtano za neporavnani znesek posojil v portfelju, letne obrestne mere vsakega posojila, iz katerega je sestavljen portfelj.

2.   Za izračun tehtanega povprečja letnih obrestnih mer iz odstavka 1 ponudniki storitev množičnega financiranja zagotovijo vse naslednje:

(a)

da je imenovalec sestavljen iz vsote nominalnega zneska vsakega posojila, vključenega v portfelj;

(b)

da je števec sestavljen iz vsote produktov:

(i)

nominalnega zneska vsakega posojila;

(ii)

letne obrestne mere vsakega posojila, vključenega v portfelj.

3.   Letna obrestna mera za namene odstavka 2, točka (b)(ii), ustreza kateremu koli od naslednjega:

(a)

v primeru fiksne obrestne mere ustreza letni obrestni meri, kot je določena v posojilni pogodbi;

(b)

v primeru spremenljive obrestne mere ustreza obrestni meri, ki velja ob objavi tehtanega povprečja letnih obrestnih mer, pri čemer se upošteva zgornja meja, kot je določena v posojilni pogodbi;

(c)

v primeru posojila, razdeljenega v tranše z različnimi obrestnimi merami, ustreza tehtanemu povprečju obrestnih mer, kot je določeno v posojilni pogodbi.

Člen 9

Porazdelitev posojil glede na kategorijo tveganja

1.   Za izračun porazdelitve posojil glede na kategorijo tveganja v absolutnih številkah in odstotkih iz člena 6(4), točka (c), Uredbe (EU) 2020/1503 ponudniki storitev množičnega financiranja zagotovijo, da je vsako posamezno posojilo razvrščeno v ustrezno kategorijo tveganja, določeno v okviru za upravljanje tveganj, na podlagi trdnih in dobro opredeljenih meril, kot je opredeljeno v členu 4(4), točka (f), Uredbe (EU) 2020/1503 in kot je določeno v skladu s členom 19(7), točka (d), navedene uredbe.

2.   Za namene odstavka 1 in za vsako kategorijo tveganja se uporabljajo naslednje opredelitve:

(a)

porazdelitev posojil glede na kategorijo tveganja v absolutnih številkah se nanaša na vsoto nominalnega zneska vsakega posojila v isti kategoriji tveganja;

(b)

porazdelitev posojil glede na kategorijo tveganja v odstotkih se nanaša na razmerje med:

(i)

vsoto nominalnega zneska vsakega posojila v isti kategoriji tveganja in

(ii)

skupnim nominalnim zneskom vseh posojil v portfelju.

3.   Ponudniki storitev množičnega financiranja za razkrivanje informacij vlagateljem vzpostavijo in ohranjajo jasne in učinkovite politike in postopke za opredelitev kategorij tveganja.

Člen 10

Ključne informacije o vsakem posojilu, vključenem v portfelj

1.   Ključne informacije o vsakem posojilu, iz katerega je sestavljen portfelj, iz člena 6(4), točka (d), Uredbe (EU) 2020/1503 vsebujejo vse naslednje:

(a)

znesek posojila, vključno z zadnjim neporavnanim zneskom;

(b)

valuto, v kateri je odobreno posojilo;

(c)

subjekt, pristojen za servisiranje posojila, vključno z njegovim pravnim imenom, matično številko in krajem registracije, statutarnim sedežem in kontaktnimi podatki ter politiko servisiranja;

(d)

identiteto lastnika projekta, vključno z navedbo njegovega pravnega imena, države pridobitve pravne osebnosti in matične številke, naslova statutarnega sedeža in poslovnega spletnega mesta;

(e)

lastniško strukturo lastnika projekta;

(f)

namen posojila, pri čemer se doda kratek opis projekta množičnega financiranja;

(g)

obrestno mero ali katero koli drugo nadomestilo, določeno v posojilu, za vsako leto do zapadlosti, kadar obrestna mera ali katero koli drugo nadomestilo ni neposredno na voljo, pa metodo izračuna;

(h)

datum zapadlosti posojila;

(i)

ustrezno kategorijo tveganja, v katero je razvrščeno posojilo v skladu z okvirom za upravljanje tveganj iz člena 4(4), točka (f), Uredbe (EU) 2020/1503;

(j)

časovni načrt odplačila glavnice in plačila obresti na posojilo;

(k)

izpolnjevanje časovnega razporeda obročnega odplačevanja posojila s strani lastnika projekta z navedbo preteklih dolgovanih plačil ali neplačil iz člena 1(1) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2022/2115 (4);

(l)

odstotek zneska projekta množičnega financiranja, ki ga vlagatelj financira s posojilom, izražen kot razmerje med:

(i)

nominalnim zneskom posojila in

(ii)

skupnim zneskom projekta množičnega financiranja.

2.   Informacije za vsako posojilo, vključeno v portfelj, sporočajo, ali ima lastnik projekta vzpostavljen več kot en projekt množičnega financiranja, ki se financira prek ponudnika storitev množičnega financiranja, in vsebujejo vse naslednje:

(a)

vrsto ponudbe in instrument, uporabljen za financiranje projekta;

(b)

datum zaključka (pretekli ali pričakovani);

(c)

nominalni znesek, ki si ga izposoja lastnik projekta;

(d)

druge pomembne informacije, tudi o vseh drugih finančnih obveznostih in pogojnih obveznostih.

3.   Ponudnik storitev množičnega financiranja od lastnika projekta zahteva, naj zagotovi informacije iz odstavka 2.

4.   Ponudniki storitev množičnega financiranja sprejmejo ustrezne ukrepe, s čimer zagotovijo, da so informacije, ki jih lastniki projektov zagotovijo v skladu z odstavkom 3, točne, zanesljive in posodobljene.

Člen 11

Informacije o ukrepih za zmanjševanje tveganja

1.   Za namene člena 6(4), točka (e), Uredbe (EU) 2020/1503 pojem „ukrep za zmanjševanje tveganja“ pomeni tehniko, ki jo uporablja lastnik projekta za zmanjševanje kreditnega tveganja, povezanega s posojilom, in je lahko v eni od naslednjih oblik:

(a)

„stvarno kreditno zavarovanje“ pomeni tehniko zmanjševanja tveganja, pri kateri je zmanjševanje kreditnega tveganja, povezanega s posojilom, posledica pravice vlagatelja, da v primeru neplačila posojila ali ob nastopu drugega določenega kreditnega dogodka v zvezi s projektom ali lastnikom projekta unovči ali pridobi prenos ali prisvojitev ali da zadrži nekatera sredstva ali zneske ali da zmanjša znesek posojila;

(b)

„osebno kreditno zavarovanje“ pomeni tehniko zmanjševanja tveganja v primerih, ko je zmanjševanje kreditnega tveganja, povezanega s posojilom, posledica tega, da se tretja oseba zaveže plačilu določenega zneska v primeru neplačila posojila ali ob nastopu drugega določenega kreditnega dogodka, povezanega s projektom ali lastnikom projekta.

2.   Če je posojilo zavarovano s „stvarnim kreditnim zavarovanjem“, kot je navedeno v odstavku 1, ponudnik storitev množičnega financiranja zagotovi vse naslednje informacije:

(a)

vrsto sredstva ali sredstev;

(b)

zadnje vrednotenje takega sredstva ali sredstev in znesek ali zneske, ki se lahko unovčijo, pridobijo, zadržijo ali prisvojijo;

(c)

metodo vrednotenja;

(d)

razmerje med zneskom iz točke (b) in skupnim nominalnim zneskom posojila, izraženo kot odstotek.

3.   Če je posojilo zavarovano z „osebnim kreditnim zavarovanjem“, kot je navedeno v odstavku 2, ponudnik storitev množičnega financiranja zagotovi vsaj naslednje informacije:

(a)

ime, naslov in pravno naravo tretje osebe, ki deluje kot ponudnik zavarovanja ali izdajatelj jamstva;

(b)

razmerje med:

(i)

nominalnim zneskom posojila, ki ga krije tretja oseba, in

(ii)

skupnim nominalnim zneskom posojila, izraženo kot odstotek.

4.   Za namene odstavkov 2 in 3 ponudniki storitev množičnega financiranja zagotovijo vse naslednje:

(a)

da sta upravičenost in vrednotenje vsakega ukrepa za zmanjševanje tveganja ocenjena glede na ustrezne politike in postopke iz okvira za upravljanje tveganj, kot je naveden v členu 4(4), točka (f), Uredbe (EU) 2020/1503 in kot je določeno v skladu s členom 19(7), točka (d), navedene uredbe;

(b)

da se pri oceni vsakega ukrepa za zmanjševanje tveganja upoštevajo vsi stroški odprodaje, ki izhajajo iz pridobitve in prodaje zavarovanja s premoženjem.

Člen 12

Informacije o neplačilih kreditnih pogodb s strani lastnika projekta

1.   Ponudniki storitev množičnega financiranja za upoštevanje člena 6(4), točka (f), Uredbe (EU) 2020/1503 od lastnikov projektov zahtevajo, naj zagotovijo informacije o neplačilih na podlagi kreditnih pogodb v zadnjih petih letih.

2.   Če se pojem „kreditna pogodba“ nanaša na pogodbo, s katero vlagatelj lastniku projekta odobri kredit v obliki posojila za poseben projekt množičnega financiranja, se uporabljata naslednji opredelitvi:

(a)

„neplačilo“ pomeni neplačilo, kot je opredeljeno v členu 1(1) Delegirane uredbe (EU) 2022/2115;

(b)

„kreditna pogodba“ pomeni pogodbo, s katero vlagatelj lastniku projekta odobri kredit v obliki posojila za poseben projekt množičnega financiranja.

3.   Lastnik projekta ponudniku storitev množičnega financiranja zagotovi informacije o neplačilih iz odstavka 1 v vseh naslednjih primerih:

(a)

na točki izvora posojila;

(b)

takoj po nastanku neplačila;

(c)

do datuma zapadlosti kreditne pogodbe, vključene v portfelj.

4.   Ponudniki storitev množičnega financiranja sprejmejo ustrezne ukrepe, da so informacije, ki jih lastniki projektov zagotovijo v skladu z odstavkoma 2 in 3, točne, zanesljive in posodobljene.

5.   Če „kreditna pogodba“ pomeni finančni instrument, kot je opredeljen v členu 4(1), točka 50, Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (5), in informacije o preteklih neplačilih niso na voljo, ponudniki storitev množičnega financiranja od lastnikov projektov zahtevajo, naj za zadnjih pet let zagotovijo vse naslednje informacije:

(a)

dneve zapadlosti;

(b)

znesek zaostalih plačil.

6.   Ponudniki storitev množičnega financiranja vlagateljem razkrijejo, ali je vir informacij iz odstavkov 2 in 5 vključen v eno ali več od naslednjih možnosti, in opredelijo, v katero:

(a)

zaprisežena izjava lastnika projekta;

(b)

informacije, na voljo v kreditnih registrih;

(c)

javno dostopne informacije, tudi od družb za izterjavo dolgov ali bonitetnih agencij;

(d)

druga vrsta informacij.

7.   Ponudniki storitev množičnega financiranja sprejmejo ustrezne ukrepe za zagotovitev vsega naslednjega:

(a)

da so informacije, ki jih lastniki projektov zagotovijo v skladu z odstavkom 5, točne, zanesljive in posodobljene;

(b)

da je razkritje informacij iz odstavka 5 vlagateljem v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta (6).

Člen 13

Informacije o pristojbinah, ki jih je za posojilo plačal vlagatelj, ponudnik storitev množičnega financiranja ali lastnik projekta

Informacije o pristojbinah, plačanih za posojila, iz člena 6(4), točka (g), Uredbe (EU) 2020/1503 vsebujejo vse naslednje:

(a)

fizično ali pravno osebo, ki plačuje pristojbine, vključno s tem, ali je ta oseba vlagatelj, ponudnik storitev množičnega financiranja, lastnik projekta ali tretja oseba;

(b)

denarni znesek pristojbine;

(c)

fizično ali pravno osebo, ki prejema pristojbine, vključno s tem, ali je ta oseba ponudnik storitev množičnega financiranja ali v primeru zunanjega izvajanja operativnih funkcij tretja oseba;

(d)

storitve, plačane s pristojbinami, vključno z naročninami, provizijami za upravljanje, provizijami za postopke izterjave dolgov in provizijami za pravice do izstopa;

(e)

metodo izračuna pristojbin, vključno s tem, ali znesek pristojbin predstavlja odstotek nominalnega zneska posojila ali drugo spremenljivko ali fiksni znesek;

(f)

časovni načrt plačila pristojbin.

Člen 14

Informacije o vrednotenju posojila

1.   Vrednotenje posojila iz člena 6(4), točka (h), za vsako posamezno posojilo izraža verjetni dejanski donos, opredeljen kot diskontiran letni donos naložb, ki ga pričakuje vlagatelj na določen datum vrednotenja, na podlagi zadnjih razpoložljivih informacij.

2.   Izračun verjetnega dejanskega donosa za namene odstavka 1 temelji na vseh naslednjih informacijah:

(a)

obrestni meri ali vseh drugih nadomestilih, določenih v posojilu;

(b)

donosu do zapadlosti;

(c)

uporabi pristojbin iz člena 6(4), točka (g), Uredbe (EU) 2020/1503;

(d)

pričakovanih stopnjah neplačil, določenih v skladu s členom 4(1) Delegirane uredbe (EU)2022/2115;

(e)

vseh drugih stroških, ki jih plača lastnik projekta, vlagatelj ali ponudnik storitev množičnega financiranja za posojilo.

3.   Vrednotenje posojila iz člena 6(4), točka (h), Uredbe (EU) 2020/1503 zajema vrednotenje portfelja, v katerega je vključeno posojilo, izraženo kot razmerje med:

(a)

števcem, pridobljenim z vsoto produktov:

(i)

nominalnega zneska vsakega posojila v portfelju in

(ii)

ustreznega verjetnega dejanskega donosa vsakega posojila, iz katerega je sestavljen portfelj, in

(b)

imenovalcem, pridobljenim z vsoto nominalnega zneska vsakega posojila, iz katerega je sestavljen portfelj.

POGLAVJE IV

Politike, postopki in organizacijske ureditve, potrebni v zvezi z rezervnimi skladi

Člen 15

Splošne zahteve

1.   Ponudniki storitev množičnega financiranja, ki so ustanovili in vodijo rezervni sklad za svoje dejavnosti v zvezi z individualnim upravljanjem portfelja posojil, vzpostavijo ustrezne politike in postopke ter organizacijske ureditve, s katerimi zagotovijo, da se rezervni sklad upravlja preudarno in lahko izpolnjuje svoje cilje.

2.   Za namene odstavka 1 politike, postopke in organizacijske ureditve, ki so povezani z rezervnim skladom, odobri vodstveni organ ponudnika storitev množičnega financiranja ter so v pisni obliki, se posodabljajo in so dobro dokumentirani.

Člen 16

Organizacijske ureditve

1.   Ponudniki storitev množičnega financiranja zagotovijo zanesljivo in pregledno organizacijsko in operativno strukturo za vsak morebitni vzpostavljeni rezervni sklad ter njen pisni opis.

2.   Vodstveni organ ponudnika storitev množičnega financiranja nadzoruje izvajanje ureditve upravljanja in organizacijskih ureditev rezervnega sklada.

3.   Za namene odstavka 2 vsi člani vodstvenega organa ponudnika storitev množičnega financiranja:

(a)

popolnoma poznajo pravno, organizacijsko in operativno strukturo rezervnega sklada ter zagotovijo, da je ta struktura skladna z odobrenimi nameni;

(b)

so v celoti seznanjeni s strukturo, pristojnostmi in razdelitvijo nalog v rezervnem skladu.

4.   Organizacijska struktura sklada ne omejuje zmožnosti vodstvenega organa, da učinkovito opredeli, nadzoruje in upravlja tveganja, s katerimi se bo sklad spopadal zaradi svojih dejavnosti.

Člen 17

Politika upravljanja

1.   Ponudniki storitev množičnega financiranja imajo vzpostavljeno politiko upravljanja za upravljanje rezervnega sklada. S to politiko se zagotovi, da so notranje ureditve upravljanja, postopki in mehanizmi skladni, dobro povezani in ustrezni za dobro delovanje rezervnega sklada.

2.   Politika upravljanja iz odstavka 1 vsebuje vse naslednje elemente in informacije:

(a)

namen rezervnega sklada;

(b)

pravno in operativno strukturo rezervnega sklada, vključno s tem, ali ga upravlja ponudnik storitev množičnega financiranja sam ali tretja oseba;

(c)

trajanje rezervnega sklada, vključno s primeri, v katerih je njegovo trajanje neomejeno.

3.   Če rezervni sklad upravlja tretja oseba, politika upravljanja iz člena 1 vsebuje tudi vse naslednje:

(a)

sestavo vodstvenega organa rezervnega sklada;

(b)

pristojnosti in naloge vodstvenega organa rezervnega sklada;

(c)

opis kompetenc ter znanj in spretnosti vsakega člana vodstvenega organa rezervnega sklada;

(d)

pogostost sestankov vodstvenega organa rezervnega sklada;

(e)

zahteve glede poročanja med vodstvenim organom rezervnega sklada in vodstvenim organom ponudnika storitev množičnega financiranja;

(f)

pristojnosti za dokumentiranje, upravljanje in nadzor ureditev za zunanje izvajanje;

(g)

določitev enega ali več članov osebja na vodilnih položajih, ki so neposredno odgovorni vodstvenemu organu ponudnika storitev množičnega financiranja ter so pristojni za upravljanje in nadzor tveganj ureditev za zunanje izvajanje, vključno z ustreznim dokumentiranjem.

Člen 18

Politika financiranja

1.   Ponudnik storitev množičnega financiranja ima vzpostavljeno politiko financiranja, da določi način financiranja rezervnega sklada in način upravljanja zbranih prihodkov.

2.   Za namene odstavka 1 politika financiranja iz odstavka 1 vsebuje vse naslednje elemente in informacije:

(a)

vsak začetni prispevek, ki ga ponudnik storitev množičnega financiranja plača v rezervni sklad;

(b)

vse vrste pristojbin, zbrane za povečanje rezervnega sklada;

(c)

merila, ki jih vodstvo rezervnega sklada upošteva pri odločanju o vrsti pristojbin, ki se zaračunavajo;

(d)

merila, ki jih vodstvo rezervnega sklada upošteva pri odločanju o znesku pristojbin, ki se zaračunavajo za vsako posojilo;

(e)

postopek odločanja za določitev zneska in narave pristojbin, ki se zaračunavajo;

(f)

naložbeno strategijo, ki jo sprejme rezervni sklad za vlaganje denarnih sredstev v upravljanju;

(g)

pravno lastništvo denarnih sredstev;

(h)

način razdelitve denarnih sredstev v primeru zapadlosti rezervnega sklada;

(i)

način ločitve denarnih sredstev od drugih sredstev, ki jih ima v lasti ponudnik storitev množičnega financiranja;

(j)

način obravnavanja denarja, vplačanega v rezervni sklad, v primeru insolventnosti upravljavca rezervnega sklada.

Člen 19

Politika izplačil

Ponudnik storitev množičnega financiranja vzpostavi politiko, s katero določi, kako se pri odločanju o tem, ali se vlagateljem izvede izplačilo iz rezervnega sklada, upoštevajo vsi naslednji elementi:

(a)

posodobljena razpoložljiva bilanca stanja sklada;

(b)

delež neodplačanih posojil v določenem portfelju;

(c)

obrestne mere in zapadlost neodplačanih posojil v določenem portfelju;

(d)

postopek, ki ga je treba izvesti pri odločanju, ali se iz rezervnega sklada izvede diskrecijsko plačilo;

(e)

okoliščine, v katerih se lahko rezervni sklad aktivira za izplačilo;

(f)

merila, ki jih je treba upoštevati v primeru konkurenčnih ali sočasnih terjatev vlagateljev za isto neodplačano posojilo.

Člen 20

Politika neprekinjenega poslovanja

Ponudniki storitev množičnega financiranja vzpostavijo trdno politiko neprekinjenega poslovanja za rezervni sklad, da zagotovijo njegovo zmožnost stalnega delovanja in omejijo morebitne izgube v primeru začasne ali dokončne prekinitve poslovanja.

Člen 21

Preglednost in razkritje vlagateljem

1.   Vodstveni organ ponudnika storitev množičnega financiranja jasno in dosledno obvešča svoje osebje in mu zagotavlja posodobljene informacije o politikah in postopkih rezervnega sklada, vsaj do stopnje, potrebne za opravljanje nalog rezervnega sklada.

2.   Politike, postopki in organizacijske ureditve, ki jih vzpostavi ponudnik storitev množičnega financiranja v skladu s členom 6(7), točka (c), Uredbe (EU) 2020/1503, se dosledno upoštevajo v politiki rezervnega sklada iz člena 6(5), točka (b), navedene uredbe.

Člen 22

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. julija 2022

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 347, 20.10.2020, str. 1.

(2)  Uredba (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 12).

(3)  Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L 295, 21.11.2018, str. 39).

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/2115 z dne 13. julija 2022 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2020/1503 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo metodologijo izračuna stopenj neplačil posojil, ponujenih na platformi za množično financiranje (UL L 33, dd.mm.llll, str. x).

(5)  Uredba (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 176, 27.6.2013, str. 1).

(6)  Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).


8.11.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 287/63


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/2119

z dne 13. julija 2022

o dopolnitvi Uredbe (EU) 2020/1503 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za dokumente s ključnimi informacijami o naložbi

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2020/1503 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. oktobra 2020 o evropskih ponudnikih storitev množičnega financiranja za podjetnike ter spremembi Uredbe (EU) 2017/1129 in Direktive (EU) 2019/1937 (1) ter zlasti člena 23(16), četrti pododstavek, Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila primerljivost dokumentov s ključnimi informacijami o naložbi različnih ponudb za množično financiranje in da bi lastniki projektov lažje pripravili dokumente s ključnimi informacijami o naložbi, bi bilo treba določiti skupno predlogo za predstavitev zadevnih informacij. Ta predloga bi morala zagotoviti, da bi lastniki projektov uporabljali podoben vzorec predstavitve po obliki in vsebini, hkrati pa omogočiti potrebno prožnost, pri kateri se upoštevajo posebnosti posamezne ponudbe za množično financiranje ter hkrati njihova narava, obseg in kompleksnost.

(2)

Da bi se zagotovila interoperabilnost podatkov in omogočilo navzkrižno sklicevanje na informacije, vključene v dokumente s ključnimi informacijami o naložbi, in druge informacije, zlasti informacije, o katerih se poroča v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2022/2120 (2), mora vsak dokument s ključnimi informacijami o naložbi vsebovati edinstveni identifikator ponudbe za množično financiranje, na katero se nanaša.

(3)

Da bi lahko lastniki projektov potencialnim vlagateljem zagotovili vse pomembne informacije, bi moralo biti mogoče vključiti hiperpovezave, pri katerih bi bilo treba upoštevati skupno predlogo. Vendar te hiperpovezave ne bi smele negativno vplivati na izčrpnost dokumenta s ključnimi informacijami o naložbi kot samostojnega dokumenta. Zato lastniki projektov zaradi uporabe hiperpovezav ne bi smeli biti oproščeni obveznosti, da v dokument s ključnimi informacijami o naložbi jasno in izčrpno vključijo pomembne informacije.

(4)

Da bi lahko potencialni vlagatelji sprejeli informirane odločitve o naložbi, bi moral dokument s ključnimi informacijami o naložbi vsebovati specifičen in neposplošen opis vseh ustreznih tveganj, povezanih s projektom množičnega financiranja, ponudbo za množično financiranje in lastnikom projekta.

(5)

Da bi se omogočili primerljivost in jasnost finančnih informacij iz dokumenta s ključnimi informacijami o naložbi ter s tem povečala preglednost za potencialne vlagatelje, bi bilo treba računovodske izkaze in informacije predstaviti v skladu s splošno priznanimi standardi in načeli.

(6)

Da bi se zagotovile pregledne informacije o provizijah, pristojbinah in drugih stroških transakcij, ki jih ima vlagatelj v času trajanja projekta množičnega financiranja, bi moral dokument s ključnimi informacijami o naložbi vsebovati razčlenitev neposrednih in posrednih stroškov, v kateri so določeni vstopni in izstopni stroški, stroški, nastali med projektom, in dodatni stroški.

(7)

Ta uredba temelji na osnutku regulativnih tehničnih standardov, ki ga je Komisiji predložil Evropski organ za vrednostne papirje in trge.

(8)

Evropski organ za vrednostne papirje in trge je o osnutku regulativnih tehničnih standardov, na katerem temelji ta uredba, opravil odprta javna posvetovanja, analiziral morebitne s tem povezane stroške in koristi ter zaprosil za nasvet interesno skupino za vrednostne papirje in trge, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (3).

(9)

Opravljeno je bilo posvetovanje z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov v skladu s členom 42(1) Uredbe (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta (4), ki je mnenje podal 1. junija 2022 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predloga dokumenta s ključnimi informacijami o naložbi

1.   Ponudniki storitev množičnega financiranja pri zagotavljanju informacij v dokumentu s ključnimi informacijami o naložbi iz člena 23 Uredbe (EU) 2020/1503 uporabijo predlogo iz Priloge k tej uredbi.

2.   Informacije iz odstavka 1 so na voljo takoj, ko ponudnik storitve množičnega financiranja objavi ustrezno ponudbo za množično financiranje.

Člen 2

Zahteve glede oblike in jezika predloge dokumenta s ključnimi informacijami o naložbi

1.   Informacije iz člena 1 so predstavljene tako, da so lahko berljive, in izražene tako, da jih je mogoče preprosto razumeti, tudi s strani potencialno nepoučenih vlagateljev, pri čemer se upoštevajo morebitne težave glede razumevanja, ki izhajajo iz narave, obsega in kompleksnosti ponudbe za množično financiranje.

2.   Jezik, uporabljen v dokumentu s ključnimi informacijami o naložbi, je jasen in jedrnat, strokovni izrazi pa se ne uporabljajo, kadar je namesto njih mogoče uporabiti vsakdanje besede.

Člen 3

Identifikator ponudbe za množično financiranje

1.   Dokument s ključnimi informacijami o naložbi vključuje standardizirani, stalni in edinstveni identifikator ustrezne ponudbe za množično financiranje.

2.   Identifikator iz odstavka 1 je rezultat združevanja naslednjih elementov v naslednjem vrstnem redu:

(a)

oznaka identifikatorja pravnih subjektov (LEI) ponudnika storitev množičnega financiranja po standardu ISO 17442;

(b)

oznaka, sestavljena iz osmih numeričnih znakov, ki jo ponudnik storitev množičnega financiranja ustvari interno in je edinstvena za vsako ponudbo za množično financiranje, ki jo objavi ponudnik storitev množičnega financiranja.

3.   Identifikator, oblikovan v skladu z odstavkom 2, se pri spreminjanju dokumenta s ključnimi informacijami o naložbi ne spremeni zaradi:

(a)

prevoda dokumenta s ključnimi informacijami o naložbi v različne jezike v skladu s členom 23(4) in (13) Uredbe (EU) 2020/1503;

(b)

posodobitve dokumenta s ključnimi informacijami o naložbi v skladu s členom 23(8) in (12) Uredbe (EU) 2020/1503;

(c)

drugih nebistvenih sprememb informacij iz dokumenta s ključnimi informacijami o naložbi.

Člen 4

Izbor pojmov v predlogi dokumenta s ključnimi informacijami o naložbi

Kadar predloga dokumenta s ključnimi informacijami o naložbi iz Priloge omogoča izbor pojmov ali izrazov, se tak izbor opravi tako:

(a)

izraz „ciljni kapital“ ali „zbiranje kapitala“ se uporablja za ponudbe za množično financiranje, ki se nanašajo na prenosljive lastniške vrednostne papirje ali sprejete instrumente za namene množičnega financiranja;

(b)

izraz „ciljna sredstva“ ali „izposoja sredstev“ se uporablja za ponudbe za množično financiranje, ki se nanašajo na posojila, prenosljive nelastniške vrednostne papirje ali hibridne instrumente;

(c)

pojem „prenosljivi vrednostni papirji“ ali „sprejeti instrumenti za namene množičnega financiranja“ se uporablja glede na vrsto ponujenega instrumenta.

Člen 5

Uporaba hiperpovezav v predlogi dokumenta s ključnimi informacijami o naložbi

1.   Dokument s ključnimi informacijami o naložbi lahko vsebuje hiperpovezave, kot je določeno v predlogi iz Priloge.

2.   Hiperpovezave dopolnjujejo navedene informacije in jih ne zamenjujejo, razen če ni v predlogi določeno drugače.

3.   Skladne so z informacijami, zagotovljenimi drugje v dokumentu s ključnimi informacijami o naložbi, zunanji viri, navedeni v njih, pa so brezplačni in lahko dostopni.

Člen 6

Vrste glavnih tveganj, povezanih s ponudbo za množično financiranje

1.   V dokumentu s ključnimi informacijami o naložbi se razkrijejo vrste glavnih tveganj, povezanih s ponudbo za množično financiranje, ki se nanašajo na to ponudbo, v skladu z navodili iz dela C Priloge. Kjer je ustrezno, se razkrijejo tudi druga tveganja.

2.   Opis tveganj, povezanih s ponudbo za množično financiranje, je pomemben za to posebno ponudbo in pripravljen izključno v korist potencialnih vlagateljev ter ne vsebuje splošnih izjav o naložbenih tveganjih ali omejuje odgovornosti lastnika projekta ali oseb, ki delujejo v njegovem imenu.

Člen 7

Finančna razmerja, računovodski izkazi in informacije v predlogi dokumenta s ključnimi informacijami o naložbi

Računovodski izkazi in informacije iz predloge dokumenta s ključnimi informacijami o naložbi, določene v Prilogi, so predstavljeni v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP) oziroma lokalnimi splošno sprejetimi računovodskimi načeli.

Člen 8

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. julija 2022

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 347, 20.10.2020, str. 1.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/2120 z dne 13. julija 2022 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za uporabo Uredbe (EU) 2020/1503 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s standardi za podatke in njihovo obliko, predlogami in postopki za sporočanje informacij o projektih, financiranih prek platform za množično financiranje (glej stran 76 tega Uradnega lista).

(3)  Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84).

(4)  Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L 295, 21.11.2018, str. 39).


PRILOGA

PREDLOGA DOKUMENTA S KLJUČNIMI INFORMACIJAMI O NALOŽBI

Te ponudbe za množično financiranje niso niti preverili niti odobrili [pristojni organi – vstaviti polno ime pristojnega organa ali pristojnih organov] ali Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA).

Ni nujno, da je bila opravljena ocena ustreznosti vaših izkušenj in znanja, preden vam je bil odobren dostop do te naložbe.

Z odločitvijo za to naložbo v celoti prevzemate tveganje te naložbe, vključno s tveganjem izgube dela ali vsega vloženega denarja.

Opozorilo o tveganju

Naložba v ta projekt množičnega financiranja vsebuje tveganja, vključno s tveganjem izgube dela ali vsega vloženega denarja. Vaše naložbe ne krijejo sistemi jamstev za vloge, vzpostavljeni v skladu z Direktivo 2014/49/EU Evropskega parlamenta in Sveta (1). Prav tako vaše naložbe ne krijejo odškodninske sheme za vlagatelje, vzpostavljene v skladu z Direktivo 97/9/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2).

Naložba vam morda ne bo prinesla nikakršnega donosa.

To ni varčevalni produkt, zato vam svetujemo, da v projekte množičnega financiranja ne vložite več kot 10 % svojega neto premoženja.

Teh naložbenih instrumentov morda ne boste mogli prodati, ko boste želeli. Če jih boste lahko prodali, boste morda vseeno utrpeli izgube.

(1)

Direktiva 2014/49/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o sistemih jamstva za vloge (UL L 173, 12.6.2014, str. 149).

(2)

Direktiva 97/9/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. marca 1997 o odškodninskih shemah za vlagatelje, (UL L 84, 26.3.1997, str. 22).

Obdobje za razmislek pred sklenitvijo pogodbe za nepoučene vlagatelje

Nepoučenim vlagateljem je treba zagotoviti obdobje za razmislek, med katerim lahko kadar koli prekličejo svojo naložbeno ponudbo ali izraz interesa za ponudbo za množično financiranje, ne da bi navedli razloge in ne da bi jim bila za to naložena kazen. Obdobje za razmislek se začne v trenutku, ko potencialni nepoučeni vlagatelj da naložbeno ponudbo ali izrazi interes, in se izteče štiri koledarske dni po tem.

[Tukaj vstavite načine, na katere lahko nepoučeni vlagatelji uveljavijo svojo pravico do preklica med obdobjem za razmislek, skupaj z informacijami o tem postopku in njegovih posledicah.]

Pregled ponudbe za množično financiranje

Identifikator ponudbe

Identifikator ponudbe, kot je določen v členu 3

Lastnik projekta in ime projekta

 

Vrsta ponudbe in vrsta instrumenta

 

Ciljni znesek

Ciljni znesek in valuta ponudbe za množično financiranje, vključno z ustrezno vrednostjo v eurih in datumom deviznega tečaja, če je ponudba za množično financiranje v valuti, ki ni euro.

Rok

Datum, na katerega bo ponudba zaključena za potencialne vlagatelje.

Del A: Informacije o lastniku ali lastnikih projekta in o projektu množičnega financiranja

(a)

Lastnik projekta in projekt množičnega financiranja  (1)

[Dopolnite ta oddelek z vključitvijo informacij, navedenih spodaj, kakor je ustrezno.]

Identiteta:

pravno ime lastnika projekta, država ustanovitve/registracije in matična številka.

Pravna oblika:

pravna oblika.

Kontaktni podatki:

spletno mesto, naslov registriranega sedeža, e-naslov in telefonska številka.

Lastništvo:

datum zadnje spremembe lastništva in kratek opis lastniške strukture lastnika projekta, in kjer je ustrezno, projekta. Te informacije so lahko predstavljene v obliki diagrama (2).

Vodstvo:

kratek opis vodstvenih organov lastnika projekta. Če je na voljo ali se zdi ustrezno, se lahko vključi hiperpovezava na življenjepise članov vodstvenih organov.

(b)

Odgovornost za informacije, zagotovljene v tem dokumentu s ključnimi informacijami o naložbi

„Lastnik projekta izjavlja, da po njegovem najboljšem vedenju nobene informacije niso bile izpuščene ali niso bistveno zavajajoče ali nenatančne. Lastnik projekta je odgovoren za pripravo tega dokumenta s ključnimi informacijami o naložbi.“

[Ta oddelek izpolnite z navedbo fizičnih in pravnih oseb, ki so v skladu z nacionalnim pravom odgovorne za informacije v dokumentu s ključnimi informacijami o naložbi. V primeru fizičnih oseb, kot so člani upravnih, vodstvenih ali nadzornih organov lastnika projekta, navedite njihova imena in funkcije. V primeru pravnih oseb navedite njihova imena in registrirane sedeže.]

„Izjava [vsake od] zgornjih oseb v zvezi z odgovornostjo za informacije iz tega dokumenta s ključnimi informacijami o naložbi v skladu s členom 23(9) Uredbe (EU) 2020/1503 Evropskega parlamenta in Sveta* (3) je vključena kot [Priloga [A] k temu dokumentu (4)]“.

(c)

Osnovne dejavnosti lastnika projekta; produkti ali storitve, ki jih ponuja lastnik projekta

Kratek opis narave trenutnih osnovnih dejavnosti in poslovnih dosežkov lastnika projekta, vključno po potrebi s kratkim opisom njegove strategije in ustvarjene dodane vrednosti.

(d)

Hiperpovezava na najnovejši računovodski izkaz lastnika projekta

Vključi se hiperpovezava na najnovejši računovodski izkaz lastnika projekta, če je na voljo.

Če so bili računovodski izkazi revidirani, se lahko vključi tudi hiperpovezava na ustrezno revizijsko poročilo ali poročila.

Če najnovejši računovodski izkaz ni na voljo, je treba to dejstvo izrecno navesti. Navedejo se lahko razlogi za tako nerazpoložljivost. Le če najnovejši finančni izkazi niso na voljo, se lahko namesto tega vključi hiperpovezava na posodobljeno bilanco stanja lastnika projekta, če je na voljo.

Če med lastnikom projekta in vlagatelji posreduje subjekt s posebnim namenom, se lahko navedene informacije zagotovijo tudi o tem subjektu.

(e)

Ključni letni finančni podatki in razmerja za lastnika projekta za zadnja tri leta

Predstavitev ključnih letnih finančnih podatkov in razmerij, kot so:

(i)

promet;

(ii)

letni čisti dobiček;

(iii)

skupna sredstva;

(iv)

kosmati dobiček iz prodaje, stopnja dobička iz poslovanja in stopnja čistega dobička;

(v)

neto dolg; razmerje med dolžniškim in lastniškim kapitalom;

(vi)

pospešeni kazalnik likvidnosti; koeficient servisiranja dolga;

(vii)

dobiček pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA);

(viii)

donos iz lastniških instrumentov;

(ix)

razmerje med neopredmetenimi osnovnimi sredstvi in skupnimi sredstvi.

(f)

Opis projekta množičnega financiranja, vključno z njegovim namenom in glavnimi značilnostmi

Opis projekta množičnega financiranja, vključno z njegovim namenom in glavnimi značilnostmi ter predvideno uporabo pridobljenih sredstev.

Del B: Glavne značilnosti postopka množičnega financiranja in pogoji za [zbiranje kapitala] oziroma [izposojo finančnih sredstev]

(a)

Minimalni [ciljni kapital, ki naj bi se zbral,] oziroma [minimalna ciljna sredstva, ki naj bi se izposodila,] v okviru posamezne ponudbe za množično financiranje

[Znesek in valuta]

Število (javnih ali nejavnih) ponudb, ki jih je za ta projekt množičnega financiranja zaključil lastnik projekta ali ponudnik storitev množičnega financiranja

Ponujena vrsta ponudbe in vrsta instrumenta

Datum zaključka

Znesek [zbranih/izposojenih] sredstev in ciljni znesek (vključno s protivrednostjo v eurih in datumom deviznega tečaja v primeru valut, ki niso euro)

Druge morebitne pomembne informacije

 

 

 

 

(b)

Rok za izpolnitev [zbiranja ciljnega kapitala] oziroma [izposoje ciljnih sredstev]

[Datum, na katerega bo ponudba zaključena za potencialne vlagatelje.]

(c)

Informacije o posledicah, če se [ciljni kapital ne zbere] oziroma [ciljna sredstva ne izposodijo] do izteka roka

Informacije o posledicah, ki se nanašajo na postopek množičnega financiranja in udeležbo vlagateljev, če ponudba za množično financiranje ne doseže minimalnega ciljnega zneska, tudi o naslednjem:

(i)

ali bodo ponudba za množično financiranje in obveznosti vlagateljev preklicane;

(ii)

ali bodo zneski, ki so jih vlagatelji že plačali, povrnjeni, in če bodo, pod kakšnimi pogoji in kdaj;

(iii)

ali bodo morali vlagatelji, ker ponudba ni dosegla ciljnega zneska, plačati pristojbine ali stroške.

(d)

Najvišji znesek ponudbe, kadar se razlikuje od [ciljnega kapitala] ali [ciljnih sredstev] iz točke (a)

Najvišji znesek ponudbe in valuta (vključno s protivrednostjo v eurih v primeru valute, ki ni euro), če se tak znesek razlikuje od [ciljnega kapitala] ali [ciljnih sredstev].

(e)

Znesek lastnih sredstev, ki jih projektu množičnega financiranja nameni lastnik projekta

Navedba, ali so večji delničarji ali člani vodstvenih, nadzornih ali upravnih organov lastnika projekta vložili v ponujene instrumente, jih vpisali ali se zavezali vlaganju vanje ali njihovemu vpisu, ter znesek teh instrumentov, tudi kot odstotek glede na ciljni znesek ponudbe.

(f)

Sprememba sestave kapitala ali posojil, povezanih s ponudbo za množično financiranje, lastnika projekta

Opis, kako sta se spremenila sestava kapitala in zadolženost lastnika projekta zaradi ponudbe za množično financiranje.

Del C: Dejavniki tveganja

Predstavitev glavnih tveganj

Ta oddelek izpolnite z opisom glavnih tveganj, povezanih s projektom množičnega financiranja, glede na vrste v nadaljevanju opredeljenih glavnih tveganj.

Naslednji seznam glavnih tveganj ni izčrpen. V tem delu se opišejo tudi vsa druga glavna tveganja, pomembna za projekt množičnega financiranja, ponudbo za množično financiranje, lastnika projekta, prenosljive vrednostne papirje in priznane instrumente za namene množičnega financiranja ali posojila.

Vrsta 1 – projektno tveganje

Tveganja, ki so neločljivo povezana s projektom in lahko povzročijo njegov neuspeh. Ta tveganja lahko med drugim zajemajo naslednje:

(i)

odvisnosti v zvezi s projektom, kot so financiranje, pravni vidiki, izdajanje licenc, avtorske pravice;

(ii)

pojav neugodnih scenarijev z negativnim učinkom;

(iii)

tehnološki razvoj konkurentov ali konkurenčnih produktov;

(iv)

tveganja, ki izhajajo iz lastnika projekta.

Vrsta 2 – sektorsko tveganje

Tveganja, ki so neločljivo povezana z določenim sektorjem. Taka tveganja lahko na primer povzročijo sprememba makroekonomskih razmer, povečanje povpraševanja v sektorju, v katerem deluje projekt množičnega financiranja, in odvisnosti od drugih sektorjev.

Sektor projekta se opiše z uporabo klasifikacije iz člena 2(1), točka (a), Uredba (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (5).

Vrsta 3 – tveganje neplačila

Tveganje, da je lahko projekt ali lastnik projekta v stečajnem postopku ali drugih postopkih zaradi insolventnosti, ter drugi dogodki v zvezi s projektom ali lastnikom projekta, katerih posledica je lahko izguba naložbe za vlagatelje.

Taka tveganja lahko povzročijo številni dejavniki, med drugim:

(a)

(resna) sprememba makroekonomskih razmer;

(b)

slabo upravljanje;

(c)

pomanjkanje izkušenj;

(d)

goljufija;

(e)

financiranje, ki ne ustreza poslovnemu namenu;

(f)

neuspešna uvedba produkta;

(g)

pomanjkanje denarnega toka.

Vrsta 4 – tveganje nižjega, odloženega ali ničnega donosa

Tveganje, da je donos nižji od pričakovanega, odložen ali da se pri projektu ne izvede plačilo glavnice ali obresti.

Vrsta 5 – tveganje nedelovanja platforme

Tveganje, da platforma za množično financiranje začasno ali stalno ne more zagotavljati svojih storitev.

Vrsta 6 – tveganje nelikvidnosti naložbe

Tveganje, da vlagatelji svoje naložbe ne morejo prodati.

Vrsta 7 – druga tveganja

Tveganja, na katera lastnik projekta med drugim ne more vplivati, kot so politična in regulativna tveganja.

Del D: Informacije v zvezi s ponudbo prenosljivih vrednostnih papirjev in sprejetih instrumentov za namene množičnega financiranja

(a)

Skupni znesek in vrsta ponujenih [prenosljivih vrednostnih papirjev] ali [sprejetih instrumentov za namene množičnega financiranja]

Opredeliti je treba naslednje informacije:

(i)

opis vrste in razreda ponujenih instrumentov;

(ii)

po potrebi število ponujenih instrumentov, njihovo poimenovanje, valuta in pogoji;

(iii)

relativna nadrejenost instrumentov v kapitalski strukturi izdajatelja v primeru insolventnosti izdajatelja, vključno z, kjer je ustrezno, informacijami o vrstnem redu in podrejenosti vrednostnih papirjev.

(b)

Vpisna cena

Cena, po kateri se bodo ponujali [prenosljivi vrednostni papirji] ali [sprejeti instrumenti za namene množičnega financiranja]. V tem oddelku se po potrebi navede tudi minimalni znesek vpisa na vlagatelja.

(c)

Ali se presežni vpisi sprejmejo in kako se razporedijo

(d)

Pogoji za vpis in plačilo

Ta oddelek zajema jasen opis pogojev za vpis, vključno s prenosom vpisne cene, in postopka plačila, vključno s časovnim razporedom in metodo.

Zajema lahko tudi hiperpovezavo do opisa postopka vpisa in navodil.

(e)

Hramba [prenosljivih vrednostnih papirjev] ali [sprejetih instrumentov za namene množičnega financiranja v skrbništvu] in njihova dostava vlagateljem

V tem oddelku je določen datum dostave (ali kadar take obveznosti ni mogoče sprejeti, zadnji možni datum dostave) in postopek dostave ustreznih instrumentov (vključno z zavarovanjem instrumentov s premoženjem), navedeni pa so tudi ime in kontaktni podatki (vključno z e-naslovom) izdajatelja ali njegovega zastopnika.

Kadar ponudnik storitev množičnega financiranja ne zagotavlja storitev hrambe v skrbništvu, je treba o tem navesti ustrezno izjavo.

Ta oddelek zajema identiteto skrbnika, podatke o njegovi registracijski številki in njegove kontaktne podatke. Navesti je treba, ali mora vlagatelj skrbniku plačati pristojbino ali ne.

(f)

Informacije o jamstvu ali premoženju, s katerim je naložba zavarovana (kadar je to ustrezno)

(i)

Ali je [izdajatelj jamstva] ali [ponudnik zavarovanj s premoženjem] pravna oseba?

(ii)

Identiteta, pravna oblika in kontaktni podatki [izdajatelja jamstva] oziroma [ponudnika zavarovanja s premoženjem]

(iii)

Informacije o naravi in pogojih [jamstva] oziroma [zavarovanja s premoženjem] (vključno z njegovim vrstnim redom)

(g)

Informacije o obveznosti odkupa [prenosljivih vrednostnih papirjev] ali [sprejetih instrumentov za namene množičnega financiranja] (kjer je ustrezno)

Opis ureditve odkupa

V tem oddelku se navedejo jasne in jedrnate informacije o vseh obveznostih odkupa. Kjer je ustrezno, se lahko s hiperpovezavo zagotovijo podrobnejše informacije.

Rok za odkup

Opis pogojev za sodelovanje pri odkupu (vključno z veljavnimi roki).

(h)

Informacije o obrestni meri in zapadlosti

Ta oddelek se nanaša na prenosljive nelastniške vrednostne papirje (kot so obveznice) ali hibridne instrumente (kot so obveznice, zamenljive v delnice).

Nominalna obrestna mera:

Jasno se navede nominalna obrestna mera na leto. Poleg tega ta oddelek vključuje kratko pojasnilo metode, uporabljene za njen izračun, ali hiperpovezavo na spletno mesto ponudnika storitev množičnega financiranja, kjer je navedeno tako pojasnilo.

Letna obrestna mera se razkrije na dve decimalki natančno in v naslednji želeni obliki:

[•] % na leto (izračunano s/z [vključite uporabljeno metodo izračuna]); ali kadar je obrestna mera spremenljiva, kratke informacije o ključnih dejavnikih, ki določajo obrestno mero (npr. EURIBOR, plus X %) in njen izračun.

Datum, na katerega se začnejo izplačevati obresti:

Datumi zapadlosti obresti v plačilo:

Datum dospelosti (vključno z vmesnimi izplačili, kjer je ustrezno):

Veljavni donos:

Donos se izračuna kot letna stopnja in v skladu z metodo, uporabljeno za izračun letne nominalne obrestne mere, in navede na dve decimalki natančno. Prav tako se na kratko razkrijejo ključne predpostavke, na katerih temelji izračun donosa.

Del E: Informacije o subjektu s posebnim namenom

(a)

Ali med lastnikom projekta in vlagateljem posreduje subjekt s posebnim namenom?

Da/ne

(b)

Kontaktni podatki subjekta s posebnim namenom

Če je odgovor na zgornje vprašanje „Da“, se v tem oddelku navedejo identiteta, pravna oblika in statutarni sedež subjekta s posebnim namenom.

Del F: Pravice vlagateljev

[V členu 23(7) Uredbe (EU) 2020/1503 je navedeno, kadar v primeru sprejetih instrumentov za namene množičnega financiranja informacije, ki se zahtevajo v skladu z delom F te priloge, v natisnjeni obliki presegajo eno stran formata A4, se preostale informacije navedejo v prilogi k dokumentu s ključnimi informacijami o naložbi.]

(a)

Ključne pravice, povezane s [prenosljivimi vrednostnimi papirji] ali [sprejetimi instrumenti za množično financiranje]

Kratek opis ključnih pravic, pripisanih instrumentom, razvrščenim po vrstah, kot so:

(i)

pravice do dividend;

(ii)

glasovalne pravice;

(iii)

pravice dostopa do informacij;

(iv)

predkupne pravice pri ponudbah za vpis instrumentov istega razreda;

(v)

pravica do deleža v izdajateljevem dobičku;

(vi)

pravica do deleža v kakršnem koli presežku v primeru likvidacije;

(vii)

pravice do izplačila;

(viii)

pravice do konverzije;

(ix)

skupne pravice do izstopa v primeru pojava operativnega dogodka (tj. sprememba nadzora, pravice do soprodaje (tag-along)).

Vključi se lahko hiperpovezava do ustanovitvenih dokumentov ali vseh drugih ustreznih pravnih dokumentov, skupaj s sklici na številke ustreznih členov ali oddelkov.

(b) in (c)

Omejitve, ki veljajo za [prenosljive vrednostne papirje] ali [sprejete instrumente za namene množičnega financiranja], in omejitve prenosa instrumentov

Ta oddelek zajema opis delničarskega sporazuma ali druge ureditve, ki preprečuje ali vsaj omejuje prenosljivost instrumentov, kot so klavzule, ki omejujejo pravico do prodaje instrumentov (npr. odobritvene klavzule ali klavzule o začasni neodtujljivosti).

Ta oddelek prav tako zajema opis drugih omejitev, ki veljajo za instrumente, kot so klavzula o prisilni odprodaji (npr. izključitvene klavzule, klavzule o ponovnem odkupu, obveznost skupnega izstopa v primeru spremembe nadzora, pravice do pridružitve prodaji (drag-along)), ki določajo zlasti finančne pogoje takih odprodaj.

(d)

Priložnosti za izstop vlagatelja iz naložbe

(e)

Za lastniške instrumente porazdelitev kapitalskih in glasovalnih pravic pred povečanjem kapitala in po njem zaradi ponudbe (ob predpostavki, da bodo vpisani vsi [prenosljivi vrednostni papirji] ali [sprejeti instrumenti za množično financiranje])

Pri predstavitvi porazdelitve kapitalskih in glasovalnih pravic pred povečanjem kapitala in po njem zaradi ponudbe se za vsak razred delniškega kapitala vključijo naslednje informacije:

(i)

skupni znesek izdajateljevega odobrenega delniškega kapitala;

(ii)

število izdanih in v celoti vplačanih delnic in število izdanih, vendar ne v celoti vplačanih delnic, ter

(iii)

nominalna vrednost posamezne delnice ali izjava, da delnice nimajo nominalne vrednosti.

Če obstajajo delnice, ki ne predstavljajo kapitala, navedite njihovo število in glavne značilnosti.

Del G: Razkritja v zvezi s posojili

(a)

Narava, trajanje in drugi bistveni pogoji posojila

(b)

Veljavne obrestne mere, ali kjer je ustrezno, druga nadomestila za vlagatelja

Jasno se navedejo uporabljene obrestne mere na leto. Poleg tega ta oddelek zajema kratko pojasnilo metode, uporabljene za njihov izračun, ali povezavo na spletno mesto ponudnika storitev množičnega financiranja, kjer je navedeno tako pojasnilo.

Letna obrestna mera se razkrije na dve decimalki natančno in v naslednji želeni obliki:

[•] % na leto (izračunano s/z [vključite uporabljeno metodo izračuna]); ali kadar je obrestna mera spremenljiva, kratke informacije o ključnih dejavnikih, ki določajo obrestno mero (npr. EURIBOR, plus X %) in njen izračun.

(c)

Ukrepi za zmanjševanje tveganja, vključno z obstojem ponudnikov zavarovanj s premoženjem ali izdajateljev jamstev ali drugih vrst jamstev

(d)

Časovni načrt odplačila glavnice in plačila obresti

Kadar je na pobudo lastnika projekta ali posojilodajalca dovoljeno vnaprejšnje odplačilo, se to opiše, pri čemer se navedejo pogoji odplačila.

(e)

Kakršno koli neplačilo kreditnih pogodb s strani lastnika projekta v zadnjih petih letih

[Za namene tega oddelka se uporablja opredelitev neplačila iz člena 1 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2022/2115  (6).]

(f)

Servisiranje posojila (tudi v primerih, ko lastnik projekta ne izpolnjuje svojih obveznosti)

V tem oddelku se navede subjekt (vključno s pravnim imenom, matično številko in krajem registracije, registriranim sedežem in kontaktnimi podatki), odgovoren za servisiranje posojila, ter zagotovijo kratke informacije v zvezi z njegovo politiko servisiranja, kar zajema informacije o postopkih, ki se izvedejo, če posojilne obveznosti niso izpolnjene. Zagotovi se lahko hiperpovezava na ustrezno stran ali dokument s podrobno politiko servisiranja.

Del H: Provizije, informacije in pravna sredstva

(a)

Pristojbine, zaračunane vlagatelju, in stroški, ki jih ima vlagatelj v zvezi z naložbo (vključno z upravnimi stroški, ki so posledica prodaje sprejetih instrumentov za namene množičnega financiranja)

Ta oddelek vsebuje predstavitev vseh neposrednih in posrednih pristojbin, provizij, stroškov in dajatev, ki jih ima vlagatelj v zvezi z naložbo in izstopom iz nje, v obliki preglednice.

Če so navedeni zneski v eurih (ali drugi uporabljeni valuti) in odstotne vrednosti, se izračunajo za hipotetično naložbo v vrednosti 10 000  EUR in na letni podlagi.

 

Pristojbine, davki in drugi stroški

v EUR

(ali drugi uporabljeni valuti)

kot odstotek skupnega zneska naložbe

Primeri

(neizčrpni)

Enkratni

Vstopni stroški (navedite podrobnosti)

[…] EUR

[…] %

Stroški, ki jih plača vlagatelj pri sklenitvi naložbe. Ti stroški zajemajo stroške, povezane z vpisom vlagatelja (kot so notarske pristojbine, vnaprejšnje obremenitve in kolkovina), in stroške, povezane s temeljnim sredstvom (kot so honorar za prinosnika posla in honorar za zastopnika, notarske pristojbine, davki na nepremičnine in drugi davki na pridobitev).

Izstopni stroški

(navedite podrobnosti)

[…] EUR

[…] %

Stroški, ki jih plača vlagatelj pri izstopu iz naložbe ob zapadlosti (kot so honorar za prinosnika posla in honorar za zastopnika, notarske pristojbine, davki na nepremičnine in drugi davki na pridobitev, stroški prenehanja).

Tekoči

 

[…] EUR

[…] %

Stroški, ki jih ima vlagatelj med obdobjem posedovanja naložbe (kot so skrbniška provizija in provizija za upravljanje, revizijski in pravni stroški, sprotni davki, povezani z naložbo ali temeljnim sredstvom).

Dodatni

Provizije za uspešnost/

spodbujevalna provizija (navedite podrobnosti)

[…] EUR

[…] %

Provizije, ki jih vlagatelj plača lastniku ali lastnikom projekta, če so izpolnjeni določeni parametri uspeha.

Drugi dodani stroški (navedite podrobnosti)

[…] EUR

[…] %

Honorarji za prinosnika posla, provizije za refinanciranje, pristojbine za transakcije (če niso že vključene v enkratne pristojbine).

(b)

Kje in kako je mogoče brezplačno pridobiti dodatne informacije o projektu množičnega financiranja, lastniku projekta [in kjer je ustrezno, subjektu s posebnim namenom]

(c)

Kako in komu se lahko vlagatelj pritoži glede naložbe ali ravnanja lastnika projekta ali ponudnika storitev množičnega financiranja

Na kratko je treba zagotoviti naslednje informacije:

(i)

korake, ki jih je treba upoštevati pri pritožbi glede naložbe ali ravnanja lastnika projekta ali ponudnika storitev množičnega financiranja;

(ii)

povezavo do ustreznega spletnega mesta za take pritožbe;

(iii)

posodobljeno spletno mesto ali e-naslov za vložitev takih pritožb.


(1)  Brez poseganja v obveznost zagotovitve informacij iz tega oddelka lahko lastnik projekta v ta oddelek vključi tudi svoj logotip.

(2)  Če je lastnik projekta na primer del skupine, bi lahko diagram prikazoval strukturo skupine in položaj lastnika projekta v njej.

(3)  Uredba (EU) 2020/1503 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. oktobra 2020 o evropskih ponudnikih storitev množičnega financiranja za podjetnike ter spremembi Uredbe (EU) 2017/1129 in Direktive (EU) 2019/1937 (UL L 347, 20.10.2020, str. 1).

(4)  Izjava vsake od odgovornih oseb je v skladu s členom 23(9) Uredbe (EU) 2020/1503.

(5)  Uredba (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o uvedbi statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE Revizija 2 in o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3037/90 kakor tudi nekaterih uredb ES o posebnih statističnih področjih (UL L 393, 30.12.2006, str. 1).

(6)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/2115 z dne 13. julija 2022 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2020/1503 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo metodologijo izračuna stopenj neplačil posojil, ponujenih na platformi za množično financiranje (glej stran 33 tega Uradnega lista).


8.11.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 287/76


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/2120

z dne 13. julija 2022

o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za uporabo Uredbe (EU) 2020/1503 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s standardi za podatke in njihovo obliko, predlogami in postopki za sporočanje informacij o projektih, financiranih prek platform za množično financiranje

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2020/1503 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. oktobra 2020 o evropskih ponudnikih storitev množičnega financiranja za podjetnike ter spremembi Uredbe (EU) 2017/1129 in Direktive (EU) 2019/1937 (1) in zlasti člena 16(3), tretji pododstavek, Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Za namene učinkovitega združevanja in primerjave informacij o financiranih projektih množičnega financiranja s strani pristojnih organov bi morali biti standardi in oblike, ki jih uporabljajo ponudniki storitev množičnega financiranja za sporočanje teh informacij v skladu s členom 16(1) Uredbe (EU) 2020/1503, usklajeni. Zato bi bilo treba določiti predlogo, ki bi določila skupne standarde in oblike za sporočanje teh informacij.

(2)

Da bi omogočili pravočasno zbiranje informacij in njihovo naknadno predložitev organu ESMA s strani pristojnih organov, bi morali ponudniki storitev množičnega financiranja pristojnim organom sporočati informacije za koledarsko leto najpozneje do konca februarja naslednjega leta. Da se pristojnim organom in ESMA zagotovijo celovite informacije, ki so potrebne za povečanje zmogljivosti pristojnih organov za nadzor zadevnih subjektov ter da se ESMA omogoči priprava in objava popolnih statističnih podatkov v zvezi s trgom množičnega financiranja v Uniji, bi morale informacije, ki jih sporočijo ponudniki storitev množičnega financiranja, vključevati informacije o vseh projektih, financiranih na platformi ponudnika storitev množičnega financiranja, vključno s projekti, za katere v zadevnem letu ni bilo zbranega nič denarja. Ponudniki storitev množičnega financiranja bi morali zagotoviti, da so informacije, ki jih zagotavljajo, popolne in točne.

(3)

Glede na občutljivost informacij, ki jih morajo sporočati ponudniki storitev množičnega financiranja, bi morali postopki za njihovo sporočanje zagotavljati njihovo zaupnost.

(4)

Za zagotovitev zanesljive in učinkovite identifikacije lastnikov projektov bi bilo treba sporočati pogosto uporabljane identifikatorje zanje. Če je lastnik projekta pravna oseba, je treba sporočiti kodo identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po ISO 17442 lastnika projekta. Glede na to, da ni skupnega mednarodnega standarda za identifikacijo fizičnih oseb in da je pomembno zagotoviti jasno identifikacijo lastnikov projektov, ki so fizične osebe, bi bilo treba za navedene lastnike projektov sporočiti identifikator iz člena 6 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/590 (2). Poleg tega bi bilo treba za zagotovitev interoperabilnosti podatkov in omogočanje dopolnjevanja sporočenih informacij z drugimi podatki, ki so na voljo v dokumentu s ključnimi informacijami o naložbi iz člena 23 Uredbe (EU) 2020/1503, sporočiti identifikator ponudbe za množično financiranje, določen v skladu s členom 3 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2022/2119 (3).

(5)

Da bi ESMA omogočili učinkovito čezmejno združevanje in primerjavo informacij ter pripravo statističnih podatkov v zvezi s trgom množičnega financiranja v Uniji, bi morali biti standardi in oblike, ki jih pristojni organi uporabljajo pri zagotavljanju informacij o projektih množičnega financiranja ESMA, usklajeni. Zato bi bilo treba določiti predlogo, ki bi določila skupne standarde in oblike za sporočanje teh informacij. Pristojni organi bi morali ESMA zagotoviti popolne in točne informacije, pri čemer bi bilo treba identifikacijo lastnika projekta anonimizirati z uporabo skupne metode.

(6)

Ta uredba temelji na osnutku izvedbenih tehničnih standardov, ki ga je ESMA predložil Komisiji.

(7)

ESMA je opravil odprta javna posvetovanja o osnutku izvedbenih tehničnih standardov, na katerem temelji ta uredba, analiziral potencialne povezane stroške in koristi ter zaprosil za nasvet interesno skupino za vrednostne papirje in trge, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (4).

(8)

V skladu s členom 42(1) Uredbe (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta (5) je bilo opravljeno posvetovanje z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov, ki je mnenje podal 1. junija 2022 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Standardi in oblike podatkov, predloga in postopki za sporočanje informacij pristojnim organom

1.   Informacije, sporočene v skladu s členom 16(1) Uredbe (EU) 2020/1503, vključujejo popolne in točne podrobnosti iz tabele 2 v Prilogi k tej uredbi v skladu s standardi in oblikami, določenimi v navedeni tabeli, z uporabo elektronskega obrazca v skupni predlogi CSV ali v drugi alternativni obliki, ki jo sprejme pristojni organ, kateremu se informacije sporočijo.

2.   Postopki za sporočanje informacij v skladu s tem členom vključujejo mehanizme za zagotavljanje zaupnosti sporočenih informacij.

3.   Informacije iz odstavka 1 se sporočijo za vsako koledarsko leto do konca februarja naslednjega koledarskega leta.

4.   Informacije iz odstavka 1 vključujejo naslednje podrobnosti:

(a)

za ponudnika storitev množičnega financiranja kodo identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po ISO 17442;

(b)

za lastnika projekta:

(i)

kodo LEI, če je lastnik projekta pravna oseba;

(ii)

identifikator iz člena 6 Delegirane uredbe (EU) 2017/590, če je lastnik projekta fizična oseba;

(c)

za vsak posamezen projekt identifikator ponudbe za množično financiranje, določen v skladu s členom 3 Delegirane Uredbe (EU) 2022/2119.

Člen 2

Standardi in oblike podatkov, predloga in postopki za sporočanje informacij organu ESMA

1.   Informacije, sporočene v skladu s členom 16(2) Uredbe (EU) 2020/1503, vključujejo popolne in točne podrobnosti iz tabele 3 v Prilogi k tej uredbi v skladu s standardi in oblikami, določenimi v navedeni tabeli, z uporabo elektronskega obrazca v skupni predlogi CSV.

2.   Informacije, ki omogočajo identifikacijo lastnika projekta, se anonimizirajo z uporabo skupnega algoritma za kriptografsko zgoščevanje.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. julija 2022

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 347, 20.10.2020, str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/590 z dne 28. julija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za poročanje o poslih pristojnim organom (UL L 87, 31.3.2017, str. 449).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/2119 z dne. 13. julija 2022 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2020/1503 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za dokumente s ključnimi informacijami o naložbi (glej, str. 63 tega Uradnega lista).

(4)  Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84).

(5)  Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L 295, 21.11.2018, str. 39).


PRILOGA

Tabela 1

Glosar za tabeli 2 in 3

SIMBOL

VRSTA PODATKOV

OPREDELITEV

{ALPHANUM-n}

Do n alfanumeričnih znakov

Polje za prosto besedilo.

{COUNTRYCODE_2}

2 alfanumerična znaka

Dvočrkovna koda države, kot je opredeljena s kodo države po ISO 3166-1 alfa-2

{CURRENCYCODE_3}

3 alfanumerični znaki

Tričrkovna koda valute, kot je opredeljena s kodo valute po ISO 4217.

{DECIMAL-n/m}

Decimalno število s skupno do n števkami, od katerih je do m števk lahko decimalk.

Numerično polje za pozitivne in negativne vrednosti:

decimalno ločilo je „.“ (pika);

med tisočicami ni ločila;

negativne vrednosti imajo predznak „–“ (minus);

vrednosti se zaokrožijo in se ne skrajšajo.

{INTEGER-n}

Celo število s skupno do n števkami

Numerično polje za pozitivne in negativne vrednosti s celim številom:

med tisočicami ni ločila;

negativne vrednosti imajo predznak „–“ (minus).

{LEI}

20 alfanumeričnih znakov

Koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po ISO 17442

{NATIONAL_ID}

35 alfanumeričnih znakov

Identifikator se dodeli v skladu s členom 6 Delegirane uredbe (EU) 2017/590.


Tabela 2

Informacije, ki se sporočijo pristojnim organom

Št.

Polje

Podatki, ki se sporočijo

Oblika in standardi, ki se uporabljajo za poročanje

1

Identifikacijska koda ponudnika storitev množičnega financiranja

Koda, ki se uporablja za identifikacijo ponudnika storitev množičnega financiranja, odgovornega za predložitev poročila.

{LEI}

2

Obdobje poročanja

Leto, za katero se poročilo predloži.

LLLL

Informacije o projektih, za katere je ponudnik storitev množičnega financiranja v obdobju poročanja dal ponudbo za množično financiranje.

Polja 3 do 6 se ponovijo za vsak projekt. Če je zbrani znesek izražen v več kot eni valuti, se polji 5 in 6 ponovita za vsako valuto.

3

Identifikator ponudbe za množično financiranje

Edinstveni identifikator ponudbe za množično financiranje, kot je določen v členu 3 Delegirane uredbe (EU) 2022/2119.

{ALPHANUM-28}

4

Sektor

Sektor projekta, kot je določen na prvi ravni klasifikacije iz člena 2(1), točka (a), Uredbe (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (1).

{ALPHANUM-1}

5

Zbrani znesek

Zbrani znesek za projekt.

Informacija, sporočena v tem polju, mora biti skladna z vrednostjo, navedeno v polju 12.

{DECIMAL-18/5}

6

Valuta zbranega zneska

Valuta, v kateri je izražen zbrani znesek.

{CURRENCYCODE_3}

Informacije o lastniku(-ih) projekta za vsak projekt.

Polje 7 se ponovi za vsakega lastnika projekta.

7

Identifikator lastnika(-ov) projekta

Koda, ki se uporablja za identifikacijo lastnika projekta:

(a)

če je lastnik projekta pravna oseba, koda LEI;

(b)

če je lastnik projekta fizična oseba, identifikator, določen v skladu s členom 6 Delegirane uredbe (EU) 2017/590.

{LEI}

{NATIONAL_ID}

Informacije o vlagateljih in izdanih instrumentih za vsak projekt.

Če se poroča o različnih vrstah instrumentov, različnih vrstah vlagateljev, različnih državah vlagateljev ali valutah, se polja 8 do 13 ponovijo tolikokrat, kot je potrebno za vsako kombinacijo vrste instrumenta, vrste vlagatelja, države vlagatelja in valute.

8

Vrsta instrumenta

Vrsta izdanih instrumentov.

LOAN – posojila

ICFP – sprejeti instrumenti za namene množičnega financiranja

EQUI – lastniški instrumenti, ki so prenosljivi vrednostni papirji v skladu s členom 4(1), točka 44, Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta (2), kot so tisti iz točke (a) navedene točke

DEBT – dolžniški instrumenti, ki so prenosljivi vrednostni papirji v skladu s členom 4(1), točka 44, Direktive 2014/65/EU, kot so tisti iz točke (b) navedene točke

OTHR – drugi prenosljivi vrednostni papirji v skladu s členom 4(1), točka 44, Direktive 2014/65/EU, kot so tisti iz točke (c) navedene točke

9

Vrsta vlagatelja

Vrsta oziroma vrste vlagateljev, pri čemer se navede, ali je vlagatelj:

(a)

fizična ali pravna oseba, ki je profesionalna stranka na podlagi oddelka I, točke 1 do 4, Priloge II k Direktivi 2014/65/EU;

(b)

fizična ali pravna oseba, ki ima odobritev ponudnika storitev množičnega financiranja, da se jo obravnava kot dobro poučenega vlagatelja v skladu z merili in postopkom iz Priloge II k Uredbi (EU) 2020/1503;

(c)

nepoučeni vlagatelj;

(d)

lastnik projekta.

Če se znesek, sporočen v polju 12, nanaša na znesek, ki ga je v projekt vložil lastnik projekta, vrsta vlagatelja, sporočena v tem polju, vključuje lastnika projekta iz točke (d).

PROF – profesionalna stranka v skladu z oddelkom I, točke 1 do 4, Priloge II k Direktivi 2014/65/EU

SOPH – dobro poučeni vlagatelj v skladu z merili in postopkom iz Priloge II k Uredbi (EU) 2020/1503

RETL – nepoučeni vlagatelj

OTHR – lastniki projektov

10

Država vlagatelja

Država davčnega rezidentstva vlagateljev.

{COUNTRYCODE_2}

11

Število vlagateljev

Število posameznih vlagateljev za posamezno vrsto in državo vlagatelja.

{INTEGER-9}

12

Vloženi znesek

Skupni vloženi znesek za posamezno vrsto in državo vlagatelja, izražen v valuti, uporabljeni za plačilo.

{DECIMAL-18/5}

13

Valuta vloženega zneska

Valuta, v kateri je izražen vloženi znesek.

{CURRENCYCODE_3}


Tabela 3

Informacije, ki se sporočijo ESMA

Št.

Polje

Podatki, ki se sporočijo

Oblika in standardi, ki se uporabljajo za poročanje

1

Identifikacijska koda ponudnika storitev množičnega financiranja

Koda, ki se uporablja za identifikacijo ponudnika storitev množičnega financiranja, odgovornega za predložitev poročila.

{LEI}

2

Obdobje poročanja

Leto, za katero se poročilo predloži.

LLLL

Informacije o projektih, za katere je ponudnik storitev množičnega financiranja v obdobju poročanja dal ponudbo za množično financiranje.

Polja 3 do 6 se ponovijo za vsak projekt. Če je zbrani znesek izražen v več kot eni valuti, se polji 5 in 6 ponovita za vsako valuto.

3

Identifikator ponudbe za množično financiranje

Edinstveni identifikator ponudbe za množično financiranje, kot je določen v členu 3 Delegirane uredbe (EU) 2022/2119.

{ALPHANUM-28}

4

Sektor

Sektor projekta, kot je določen na prvi ravni klasifikacije iz člena 2(1), točka (a), Uredbe (ES) št. 1893/2006.

{ALPHANUM-1}

5

Zbrani znesek

Zbrani znesek za projekt.

Informacija, sporočena v tem polju, mora biti skladna z vrednostjo, navedeno v polju 12.

{DECIMAL-18/5}

6

Valuta zbranega zneska

Valuta, v kateri je izražen zbrani znesek.

{CURRENCYCODE_3}

Informacije o lastniku(-ih) projekta za vsak projekt.

Polje 7 se ponovi za vsakega lastnika projekta.

7

Anonimiziran identifikator lastnika(-ov) projekta

Identifikator lastnika projekta, anonimiziran v skladu s členom 2(2).

{ALPHANUM}

Informacije o vlagateljih in izdanih instrumentih za vsak projekt.

Če se poroča o različnih vrstah instrumentov, različnih vrstah vlagateljev, različnih državah vlagateljev ali valutah, se polja 8 do 13 ponovijo tolikokrat, kot je potrebno za vsako kombinacijo vrste instrumenta, vrste vlagatelja, države vlagatelja in valute.

8

Vrsta instrumenta

Vrsta izdanih instrumentov.

LOAN – posojila

ICFP – sprejeti instrumenti za namene množičnega financiranja

EQUI – lastniški instrumenti, ki so prenosljivi vrednostni papirji v skladu s členom 4(1), točka 44, Direktive 2014/65/EU, kot so tisti iz točke (a) navedene točke

DEBT – dolžniški instrumenti, ki so prenosljivi vrednostni papirji v skladu s členom 4(1), točka 44, Direktive 2014/65/EU, kot so tisti iz točke (b) navedene točke

OTHR – drugi prenosljivi vrednostni papirji v skladu s členom 4(1), točka 44, Direktive 2014/65/EU, kot so tisti iz točke (c) navedene točke

9

Vrsta vlagatelja

Vrsta vlagateljev, pri čemer se navede, ali je vlagatelj:

(a)

fizična ali pravna oseba, ki je profesionalna stranka na podlagi oddelka I, točke 1 do 4, Priloge II k Direktivi 2014/65/EU;

(b)

fizična ali pravna oseba, ki ima odobritev ponudnika storitev množičnega financiranja, da se jo obravnava kot dobro poučenega vlagatelja v skladu z merili in postopkom iz Priloge II k Uredbi (EU) 2020/1503;

(c)

nepoučeni vlagatelj;

(d)

lastnik projekta.

Če se znesek, sporočen v polju 12, nanaša na znesek, ki ga je v projekt vložil lastnik projekta, vrsta vlagatelja, sporočena v tem polju, vključuje lastnika projekta iz točke (d).

PROF – profesionalna stranka v skladu z oddelkom I, točke 1 do 4, Priloge II k Direktivi 2014/65/EU

SOPH – dobro poučeni vlagatelj v skladu z merili in postopkom iz Priloge II k Uredbi (EU) 2020/1503

RETL – nepoučeni vlagatelj

OTHR – lastniki projektov

10

Država vlagatelja

Država davčnega rezidentstva vlagateljev.

{COUNTRYCODE_2}

11

Število vlagateljev

Število posameznih vlagateljev za posamezno vrsto in državo vlagatelja.

{INTEGER-9}

12

Vloženi znesek

Skupni vloženi znesek za posamezno vrsto in državo vlagatelja, izražen v valuti, uporabljeni za plačilo.

{DECIMAL-18/5}

13

Valuta vloženega zneska

Valuta, v kateri je izražen vloženi znesek.

{CURRENCYCODE_3}


(1)  Uredba (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o uvedbi statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE Revizija 2 in o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3037/90, kakor tudi nekaterih uredb ES o posebnih statističnih področjih (UL L 393, 30.12.2006, str. 1).

(2)  Direktiva 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU (UL L 173, 12.6.2014, str. 349).


8.11.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 287/86


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/2121

z dne 13. julija 2022

o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za uporabo Uredbe (EU) 2020/1503 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s standardnimi obrazci, predlogami in postopki za sodelovanje in izmenjavo informacij med pristojnimi organi in ESMA v zvezi z evropskimi ponudniki storitev množičnega financiranja za podjetnike

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2020/1503 Evropskega parlamenta in Sveta o evropskih ponudnikih storitev množičnega financiranja za podjetnike ter spremembi Uredbe (EU) 2017/1129 in Direktive (EU) 2019/1937 (1) ter zlasti člena 32(4), tretji pododstavek, Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Za zagotovitev, da lahko pristojni organi in Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) učinkovito in pravočasno sodelujejo ter izmenjujejo informacije za namene Uredbe (EU) 2020/1503, je primerno določiti standardne obrazce, predloge in postopke, ki jih pristojni organi in ESMA uporabljajo za tako sodelovanje in izmenjavo informacij, vključno s predložitvijo ustreznih zahtev, potrditvijo prejema in odgovori na take zahteve ter prenosom informacij brez predhodne zahteve.

(2)

Da se olajša čezmejna komunikacija, bi morali pristojni organi in ESMA imenovati kontaktno točko za sodelovanje in izmenjavo informacij iz člena 32(1) Uredbe (EU) 2020/1503.

(3)

Da bi zagotovili, da pristojni organi zahteve za sodelovanje ali izmenjavo informacij učinkovito in hitro obdelajo, bi morali biti v vsaki zahtevi jasno navedeni razlogi za tako zahtevo. Postopki za sodelovanje in izmenjavo informacij bi morali olajšati interakcijo med pristojnimi organi in ESMA v celotnem postopku.

(4)

Glede na to, da lahko pristojni organi od ESMA zahtevajo, da koordinira inšpekcijski pregled na kraju samem ali preiskavo s čezmejnim učinkom, je primerno določiti standardni obrazec, ki ga pristojni organi uporabljajo pri predložitvi takih zahtev.

(5)

Ta uredba temelji na osnutku izvedbenih tehničnih standardov, ki ga je ESMA predložil Komisiji.

(6)

Zahteve iz te uredbe se nanašajo na pristojne organe in ESMA in ne na udeležence na trgu. Zato je ESMA menil, da je izvedba javnih posvetovanj o teh standardih ali analiza morebitnih stroškov in koristi zelo nesorazmerna glede na področje uporabe in učinek osnutka izvedbenih standardov v tej uredbi.

(7)

ESMA je zaprosil za nasvet interesno skupino za vrednostne papirje in trge, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (2).

(8)

Opravljeno je bilo posvetovanje z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov v skladu s členom 42(1) Uredbe (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta (3), ki je mnenje podal 1. junija 2022 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Kontaktne točke

1.   Pristojni organi in ESMA določijo kontaktne točke za namene sporočanja zahtev za sodelovanje in izmenjavo informacij v skladu s členom 32 Uredbe (EU) 2020/1503.

2.   Pristojni organi uradno obvestijo ESMA o podrobnostih svojih kontaktnih točk iz odstavka 1 in ga obveščajo o vseh spremembah teh podatkov.

3.   ESMA na svoji spletni strani vodi ažuren seznam vseh kontaktnih točk, določenih v skladu z odstavkom 1.

Člen 2

Zahteva za sodelovanje ali izmenjavo informacij

1.   Ko ESMA ali pristojni organ vloži zahtevo za sodelovanje in izmenjavo informacij v skladu s členom 32 Uredbe (EU) 2020/1503, pristojni organ vložnik in ESMA uporabita standardni obrazec iz Priloge I k tej uredbi. Stran, ki je vložila zahtevo, to naslovi na kontaktno točko pristojnega organa prejemnika ali ESMA, kot je ustrezno.

2.   Pri vložitvi zahteve za informacije pristojni organ vložnik ali ESMA navede podrobnosti o zadevnih informacij, za katere prosijo, in po potrebi navede težave v zvezi z zaupnostjo informacij, za katere prosijo.

3.   V nujnih primerih lahko pristojni organ vložnik ali ESMA vloži zahtevo za sodelovanje ali izmenjavo informacij ustno, če se zahteva naknadno pisno potrdi v razumnem roku, razen če se pristojni organ prejemnik ali ESMA ne dogovori drugače.

Člen 3

Potrdilo o prejemu zahtev

1.   Pristojni organ prejemnik ali ESMA, kot je ustrezno, v desetih delovnih dneh od prejema zahteve, predložene v skladu s členom 2, pristojnemu organu vložniku ali ESMA, kot je ustrezno, pošlje potrdilo o prejemu z uporabo obrazca iz Priloge II in po možnosti navede predvideni datum za odgovor.

2.   Kadar pristojni organ prejemnik ali ESMA, kot je ustrezno, dvomi o vsebini sodelovanja ali informacij, zahtevanih v skladu s členom 32(1) Uredbe (EU) 2020/1503, za namene Uredbe (EU) št. 1095/2010 in v skladu z Uredbo (EU) št. 1095/2010, čim prej z ustreznimi ustnimi ali pisnimi sredstvi zahteva dodatna pojasnila. Organ, na katerega je taka zahteva naslovljena, nemudoma odgovori.

Člen 4

Odgovor na zahteve

1.   Pristojni organ prejemnik ali ESMA, kot je ustrezno, za odgovor na zahtevo v skladu s členom 2:

(a)

uporabi standardni obrazec iz Priloge III;

(b)

sprejme vse razumne ukrepe v okviru svojih pristojnosti, da zagotovi zahtevano sodelovanje ali informacije;

(c)

ravna brez nepotrebnega odlašanja, pri čemer upošteva kompleksnost zahteve in morebitno potrebo po vključitvi tretjih oseb.

2.   V nujnih primerih lahko pristojni organ prejemnik ali ESMA, kot je ustrezno, na zahtevo za sodelovanje ali izmenjavo informacij odgovori ustno, če se odgovor naknadno pisno potrdi v razumnem roku z uporabo obrazca iz Priloge III, razen če se pristojni organ vložnik ali ESMA, kot je ustrezno, ne dogovori drugače.

Člen 5

Načini komunikacije

1.   Brez poseganja v člen 2(3) in člen 4(2) se standardni obrazci pošljejo v pisni obliki.

2.   Pri določanju najprimernejšega načina komunikacije je treba ustrezno upoštevati zaupnost podatkov, čas, potreben za korespondenco, obseg gradiva, ki ga je treba sporočiti, in kako enostavno lahko pristojni organ vložnik ali ESMA, kot je ustrezno, dostopa do informacij.

3.   Vsi načini komunikacije zagotovijo, da se med izmenjavo ohranijo popolnost, celovitost in zaupnost vsebine informacij, ki so predmet izmenjave.

Člen 6

Postopki za obravnavo zahteve za sodelovanje ali izmenjavo informacij

1.   Organ prejemnik obvesti pristojni organ vložnik ali ESMA, kot je ustrezno, če ugotovi okoliščine, ki bi lahko privedle do zamud, daljših od pet dni, pri predvidenem datumu odgovora, določenem v skladu s členom 3(1).

2.   Kadar je pristojni organ vložnik ali ESMA, kot je ustrezno, zahtevo označil kot nujno, se pristojni organ prejemnik ali ESMA, kot je ustrezno, dogovorita o pogostosti, s katero bo stran, ki je vložila zahtevo, obveščal o napredku, doseženem v zvezi z obravnavo zahteve, in o predvidenem datumu odgovora.

3.   Pristojni organi in ESMA sodelujejo, da razrešijo vse težave, do katerih lahko pride pri obravnavi zahteve.

4.   Pristojni organi in ESMA drug drugemu, kadar je ustrezno, zagotavljajo povratne informacije o uporabnosti prejete pomoči, o razpletu zadeve, v zvezi s katero se je zahtevala pomoč, ter o morebitnih težavah, ki so jih imeli pri zagotavljanju take pomoči.

Člen 7

Zahteva, naslovljena na ESMA, za koordinacijo inšpekcijskega pregleda na kraju samem ali preiskave s čezmejnim učinkom

1.   Kadar pristojni organi od ESMA zahtevajo, da koordinira inšpekcijski pregled na kraju samem ali preiskavo s čezmejnim učinkom v skladu s členom 32(2) Uredbe (EU) 2020/1503, uporabijo standardni obrazec iz Priloge IV k tej uredbi.

2.   Pristojni organi ESMA nemudoma zagotovijo vse informacije, potrebne za opravljanje njegovih nalog.

3.   Kadar se od ESMA v skladu s členom 32(2) Uredbe (EU) 2020/1503 zahteva, da koordinira inšpekcijski pregled na kraju samem ali inšpekcijo s čezmejnim učinkom, lahko ESMA ad hoc ustanovi začasno skupino, da vključi pristojne organe držav članic, ki jih zadeva navedeni inšpekcijski pregled ali preiskava.

Člen 8

Prenos informacij brez predhodne zahteve

1.   Kadar ima pristojni organ ali ESMA informacije, za katere meni, da bi ESMA oziroma pristojnemu organu pomagale pri izvajanju njihovih nalog v skladu z Uredbo (EU) 2020/1503, te informacije posreduje z uporabo standardnega obrazca iz Priloge III k tej uredbi.

2.   Če pristojni organ ali ESMA, ki pošilja informacije, meni, da bi bilo treba informacije nujno poslati, lahko informacije z odstopanjem od odstavka 1 najprej sporoči ustno. V takem primeru se informacije naknadno posredujejo z uporabo standardnega obrazca iz Priloge III, razen če se pristojni organ ali ESMA, ki prejme informacije, ne dogovori drugače.

Člen 9

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. julija 2022

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 347, 20.10.2020, str. 1.

(2)  Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84).

(3)  Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L 295, 21.11.2018, str. 39).


PRILOGA I

Obrazec za zahtevo za sodelovanje ali izmenjavo informacij v skladu s členom 32 Uredbe (EU) 2020/1503

Zahteva za sodelovanje ali izmenjavo informacij

Referenčna številka:

Datum:

Splošne informacije

POŠILJATELJ:

nacionalni pristojni organ

ESMA

Država članica:

Pristojni organ vložnik:

Naslov:

Naslov

(kontaktni podatki kontaktne točke)

Ime:

Telefon:

E-naslov:

PREJEMNIK:

Država članica (če je ustrezno):

Prejemnik:

Naslov:

(kontaktni podatki kontaktne točke)

Ime:

Telefon:

E-naslov:

Spoštovani [vstavite ustrezno ime],

v skladu s členom 32 Uredbe (EU) 2020/1503 prosimo za vaš prispevek v zvezi z zadevami, opisanimi v nadaljevanju.

Vljudno vas prosim, da na zgornjo zahtevo odgovorite do [vstavite okvirni datum za odgovor in v primeru nujne zahteve vstavite rok, do katerega je treba zagotoviti informacije] ali, če to ni mogoče, da sporočite, kdaj predvidevate, da boste lahko zagotovili pomoč, za katero vas prosimo.

Vrsta zahteve

Označite ustrezna okenca:

preiskovalna in nadzorna pooblastila pristojnih organov

sodelovanje med pristojnimi organi

previdnostni ukrepi

drugo

Če ste označili „drugo“, navedite:

Razlogi za zahtevo

[vstavite določbe sektorske zakonodaje, v skladu s katero je organ vložnik pristojen za obravnavo zadeve]

Zahteva se nanaša na sodelovanje ali izmenjavo informacij o …

[vstavite opis predmeta zahteve, namen, za katerega je potrebno sodelovanje ali izmenjava informacij, dejstva, na katerih temelji preiskava, ki je podlaga za zahtevo, ter pojasnilo za njeno koristnost]

V zvezi s/z …

[če je ustrezno, navedite informacije o prejšnji zahtevi, na kateri temelji ta zahteva]

V primeru nujne zahteve in določitve rokov navedite izčrpno obrazložitev nujnosti zahteve ter roke, do katerih organ mora vložnik prejeti informacije:

Dodatne informacije:

Informacije, vključene v to zahtevo, ostanejo zaupne v skladu s členom 35 Uredbe (EU) 2020/1503. Vse predložene osebne podatke obdelujejo ESMA v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta in ustrezni pristojni organi v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta. ESMA in ustrezni pristojni organi zlasti zagotovijo, da se posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, zagotovijo vse ustrezne informacije o obdelavi osebnih podatkov v skladu z oddelkom 2 „Informacije in dostop do osebnih podatkov“ poglavja III „Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki“ iz navedenih uredb.

S spoštovanjem,

[podpis]


PRILOGA II

Obrazec za potrditev prejema

Potrdilo o prejemu

Referenčna številka:

Datum:

nacionalni pristojni organ

ESMA

Država članica:

Pristojni organ vložnik:

Naslov:

Naslov

(kontaktni podatki kontaktne točke)

Ime:

Telefon:

E-naslov:

PREJEMNIK:

Država članica (če je ustrezno):

Prejemnik:

Naslov:

(kontaktni podatki kontaktne točke)

Ime:

Telefon:

E-naslov:

Spoštovani [vstavite ustrezno ime],

v zvezi z vašo zahtevo [vstavite referenčno številko zahteve] potrjujemo prejem te zahteve dne [vstavite datum, na katerega je bila prejeta zahteva za sodelovanje ali zahteva za informacije].

Predvideni datum odgovora: …

Vse predložene osebne podatke obdelujejo ESMA v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta in ustrezni pristojni organi v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta. ESMA in ustrezni pristojni organi zlasti zagotovijo, da se posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, zagotovijo vse ustrezne informacije o obdelavi osebnih podatkov v skladu z oddelkom 2 „Informacije in dostop do osebnih podatkov“ poglavja III „Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki“ iz navedenih uredb.

S spoštovanjem,

[podpis]


PRILOGA III

Obrazec za odgovor na zahtevo za sodelovanje ali izmenjavo informacij in za izmenjavo informacij brez predhodne zahteve

Odgovor na zahtevo za sodelovanje ali izmenjavo informacij

Referenčna številka:

Datum:

Splošne informacije

nacionalni pristojni organ

ESMA

Država članica:

Pristojni organ vložnik:

Naslov:

Naslov

(kontaktni podatki kontaktne točke)

Ime:

Telefon:

E-naslov:

PREJEMNIK:

Država članica:

Prejemnik:

Naslov:

(Podatki o kontaktni točki):

Ime:

Telefon:

E-naslov:

Spoštovani [vstavite ustrezno ime],

potrjujemo, da smo obravnavali vašo zahtevo z dne [dd.mm.llll] z referenčno oznako [vstavite referenčno številko zahteve] [se ne uporablja v primeru izmenjave informacij brez predhodne zahteve].

Zbrane informacije

[Če ste zbrali informacije, jih navedite tukaj ali obrazložite, kako jih boste predložili.]

[V primeru izmenjave informacij brez predhodne zahteve navedite informacije, ki se zagotovijo brez predhodne zahteve].

[Predložene informacije so zaupne in se [vstavite ime organa prejemnika] razkrijejo v skladu s [vstavite določbo Uredbe (EU) 2020/1503] in pod pogojem, da informacije ostanejo zaupne v skladu s členom 35 Uredbe (EU) 2020/1503.] [ali] [Predložene informacije se lahko razkrijejo v skladu s členom 35(1) Uredbe (EU) 2020/1503.]

Če je relevantno, navedite morebitna pojasnila, ki jih potrebujete v zvezi s tem, natančno katere informacije se zahtevajo:

Po lastni presoji navedite vse bistvene informacije, ki bi lahko dodatno pripomogle k sodelovanju ali izmenjavi informacij za namene zahteve:

Vse predložene osebne podatke obdelujejo ESMA v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta in zadevni pristojni organi v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta. ESMA in ustrezni pristojni organi zlasti zagotovijo, da se posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, zagotovijo vse ustrezne informacije o obdelavi osebnih podatkov v skladu z oddelkom 2 „Informacije in dostop do osebnih podatkov“ poglavja III „Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki“ iz navedenih uredb.

S spoštovanjem,

[podpis]


PRILOGA IV

Obrazec zahteve za koordinacijo inšpekcijskega pregleda na kraju samem ali preiskave s čezmejnim učinkom v skladu s členom 32(2) Uredbe (EU) 2020/1503 s strani ESMA

Zahteva za koordinacijo inšpekcijskega pregleda na kraju samem ali preiskave s čezmejnim učinkom

Referenčna številka:

Datum:

Splošne informacije

POŠILJATELJ:

Država članica:

Pristojni organ vložnik:

Naslov:

(kontaktni podatki kontaktne točke)

Ime:

Telefon:

E-naslov:

PREJEMNIK:

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA)

(kontaktni podatki kontaktne točke)

Ime:

Telefon:

E-naslov:

Informacije o zahtevi za koordinacijo

Razlogi za zahtevo

[vstavite določbe sektorske zakonodaje, v skladu s katero je organ vložnik pristojen za obravnavo zadeve]

Zahteva se nanaša na koordinacijo inšpekcijskega pregleda na kraju samem ali preiskave s čezmejnim učinkom v zvezi s/z

[vstavite opis predmeta zahteve, namen, za katerega je potrebna koordinacija inšpekcijskega pregleda na kraju samem ali preiskave s čezmejnim učinkom, dejstva, na katerih temelji preiskava, ki je podlaga za zahtevo, ter pojasnilo, zakaj je koristna]

V zvezi s/z.

[če je ustrezno, navedite informacije o prejšnji zahtevi, na kateri temelji ta zahteva]

V primeru nujne zahteve in določitve rokov navedite izčrpno obrazložitev nujnosti zahteve ter roke, do katerih organ mora vložnik prejeti informacije:

Dodatne informacije:

Informacije, vključene v to zahtevo, ostanejo zaupne v skladu s členom 35 Uredbe (EU) 2020/1503. Vse predložene osebne podatke obdelujejo ESMA v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta in zadevni pristojni organi v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta. ESMA in ustrezni pristojni organi zlasti zagotovijo, da se posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, zagotovijo vse ustrezne informacije o obdelavi osebnih podatkov v skladu z oddelkom 2 „Informacije in dostop do osebnih podatkov“ poglavja III „Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki“ iz navedenih uredb.

S spoštovanjem,

[podpis]


8.11.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 287/101


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/2122

z dne 13. julija 2022

o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za uporabo Uredbe (EU) 2020/1503 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s standardnimi obrazci, predlogami in postopki za sodelovanje in izmenjavo informacij med pristojnimi organi v zvezi z evropskimi ponudniki storitev množičnega financiranja za podjetnike

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2020/1503 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. oktobra 2020 o evropskih ponudnikih storitev množičnega financiranja za podjetnike ter spremembi Uredbe (EU) 2017/1129 in Direktive (EU) 2019/1937 (1) ter zlasti člena 31(9), tretji pododstavek, Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Za olajšanje komunikacije in sodelovanja med pristojnimi organi za namene Uredbe (EU) 2020/1503 bi moral vsak pristojni organ imenovati kontaktno točko in jo sporočiti Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge (ESMA).

(2)

Zaradi preglednosti in zagotavljanja dobrega sodelovanja med različnimi pristojnimi organi je pomembno določiti, da pristojni organi, ki zavrnejo zahtevo za informacije ali zahtevo za sodelovanje v preiskavi, kot je navedeno v členu 31(2) Uredbe (EU) 2020/1503, o taki zavrnitvi uradno obvestijo pristojni organ vložnik in ga obvestijo o razlogih za zavrnitev.

(3)

Pristojni organi bi morali imeti možnost učinkovitega sodelovanja pri izvajanju dejavnosti nadzora, preiskovanja in izvrševanja za namene Uredbe (EU) 2020/1503. V ta namen je treba določiti skupne in enotne postopke, če zahtevano sodelovanje vključuje pridobivanje izjav. S temi postopki bi morali določiti elemente, ki jih morajo pristojni organi v skladu z veljavnim nacionalnim pravom in pravom Unije upoštevati, kadar sodelujejo pri pridobivanju izjave katere koli osebe. Ti elementi bi morali vključevati pravice osebe, od katere se bo pridobila izjava, in ureditve, ki osebju pristojnih organov omogočajo učinkovito sodelovanje. Pristojni organi bi morali zlasti zagotoviti varstvo pravice do učinkovitega pravnega sredstva in nepristranskega sodišča ter pravice do domneve nedolžnosti in pravice do obrambe iz členov 47 in 48 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.

(4)

Pomembno je zagotoviti, da pristojni organi učinkovito sodelujejo pri zahtevah za sodelovanje pri inšpekcijskem pregledu na kraju samem ali preiskavi, vključno z ustreznostjo izvedbe skupnega inšpekcijskega pregleda na kraju samem ali preiskave. Zato je treba določiti skupne in enotne postopke za lažjo komunikacijo, posvetovanja in interakcije med pristojnim organom vložnikom in pristojnim organom prejemnikom ter za zagotovitev učinkovitega varstva pravic oseb, ki so predmet inšpekcijskega pregleda na kraju samem ali preiskave.

(5)

Ta uredba temelji na osnutku izvedbenih tehničnih standardov, ki ga je ESMA predložil Komisiji.

(6)

ESMA ni opravil odprtih javnih posvetovanj o osnutku izvedbenih tehničnih standardov, na katerem temelji ta uredba, niti ni analiziral morebitnih povezanih stroškov in koristi, saj bi bilo to zelo nesorazmerno glede na obseg in učinek navedenih standardov, ob upoštevanju dejstva, da se nanašajo predvsem na pristojne organe.

(7)

ESMA je zaprosil za nasvet interesno skupino za vrednostne papirje in trge, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (2).

(8)

Opravljeno je bilo posvetovanje z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov v skladu s členom 42(1) Uredbe (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta (3), ki je mnenje podal 1. junija 2022 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Kontaktne točke

1.   Pristojni organi določijo kontaktne točke za namene sodelovanja in izmenjave informacij v skladu s členom 31 Uredbe (EU) 2020/1503.

2.   Pristojni organi sporočijo podrobnosti o kontaktnih točkah Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge (ESMA) in ga obvestijo o vsaki spremembi teh podrobnosti.

3.   ESMA za namene uporabe s strani pristojnih organov vodi ažuren seznam kontaktnih točk, določenih z odstavkom 1, in ga po potrebi posodablja.

Člen 2

Zahteva za sodelovanje ali izmenjavo informacij

1.   Pristojni organi pisno vložijo zahtevo za sodelovanje ali izmenjavo informacij na obrazcu iz Priloge I.

2.   Pristojni organi vložniki pri vložitvi zahteve za sodelovanje ali izmenjavo informacij:

(a)

navedejo podrobnosti glede informacij, ki jih pristojni organ vložnik zahteva od pristojnega organa prejemnika;

(b)

če je primerno, navedejo vprašanja, povezana z zaupnostjo informacij, za katere prosijo.

3.   V nujnih primerih lahko pristojni organ vložnik vloži zahtevo za sodelovanje ali izmenjavo informacij ustno, če se zahteva naknadno pisno potrdi v razumnem roku z uporabo obrazca iz Priloge I, razen če se pristojni organ prejemnik ne dogovori drugače.

Člen 3

Potrditev prejema zahteve za sodelovanje ali izmenjavo informacij

1.   Pristojni organ prejemnik v desetih delovnih dneh od prejema zahteve, predložene v skladu s členom 2, pristojnemu organu vložniku pošlje potrdilo o prejemu z uporabo obrazca iz Priloge II in po možnosti navede predvideni datum za odgovor.

2.   Kadar pristojni organ prejemnik dvomi o natančni vsebini zahtevanega sodelovanja ali izmenjave informacij, čim prej z ustreznimi ustnimi ali pisnimi sredstvi zahteva dodatna pojasnila.

Člen 4

Odgovor na zahtevo za sodelovanje ali izmenjavo informacij

1.   Pristojni organ prejemnik pri odgovoru na zahtevo v skladu s členom 2:

(a)

pisno odgovori z uporabo obrazca iz Priloge III;

(b)

sprejme vse razumne ukrepe v okviru svojih pristojnosti, da zagotovi zahtevano sodelovanje ali informacije;

(c)

ravna brez nepotrebnega odlašanja in na način, ki zagotavlja, da se vsi regulativni ukrepi lahko hitro izvedejo, pri čemer upošteva kompleksnost zahteve in potrebo po vključitvi tretjih strani ali drugega pristojnega organa.

2.   V nujnih primerih lahko pristojni organ vložnik na zahtevo za sodelovanje ali izmenjavo informacij odgovori ustno, če se odgovor naknadno pisno potrdi v razumnem roku z uporabo obrazca iz Priloge III, razen če se pristojni organ prejemnik ne dogovori drugače.

Člen 5

Načini komunikacije

1.   Obrazci, ki se uporabljajo v skladu s to uredbo, se pošljejo v pisni obliki po pošti, telefaksu ali elektronsko, razen če je v tej uredbi določeno drugače.

2.   Pri določanju najprimernejšega načina komunikacije za vsak posamezen primer je treba ustrezno upoštevati zaupnost podatkov, čas, potreben za korespondenco, obseg gradiva, ki ga je treba posredovati, in preprostost dostopa pristojnega organa vložnika do informacij.

3.   Pristojni organi zagotovijo, da se med prenosom ohranijo popolnost, celovitost in zaupnost vsebine informacij, ki so predmet izmenjave.

Člen 6

Postopki za obravnavo in izpolnitev zahteve za sodelovanje ali izmenjavo informacij

1.   Pristojni organ vložnik nemudoma odgovori na vsako zahtevo pristojnega organa prejemnika za pojasnila iz člena 3(2).

2.   Pristojni organ prejemnik obvesti pristojni organ vložnik, kadar predvideva zamudo, daljšo od pet delovnih dni po predvidenem datumu za odgovor, navedenem v potrditvi prejema iz člena 3(1).

3.   Kadar je pristojni organ vložnik zahtevo označil kot nujno, se pristojni organ prejemnik in pristojni organ vložnik dogovorita o pogostosti, s katero bo pristojni organ prejemnik obveščal pristojni organ vložnik o obravnavi zahteve in predvidenem datumu odgovora.

4.   Pristojni organ prejemnik in pristojni organ vložnik sodelujeta, da razrešita vse težave, do katerih pride pri izpolnitvi zahteve.

5.   Pristojni organi drug drugemu, kadar je ustrezno, zagotavljajo povratne informacije o uporabnosti prejete pomoči, o razpletu zadeve, v zvezi s katero se je zahtevala pomoč, ter o morebitnih težavah, ki so jih imeli pri zagotavljanju take pomoči.

Člen 7

Obvestilo o zavrnitvi zahteve za sodelovanje ali izmenjavo informacij

Kadar pristojni organ prejemnik v skladu s členom 31(2) Uredbe (EU) 2020/1503 v celoti ali delno zavrne zahtevo iz člena 2 te uredbe, v 15 delovnih dneh od prejema zahteve o tem pisno uradno obvesti pristojni organ vložnik z uporabo obrazca iz Priloge IV.

Člen 8

Postopki za zahtevo za sodelovanje v zvezi s pridobitvijo izjave

1.   Kadar zahteva za sodelovanje iz člena 2 vključuje pridobitev izjave od katere koli osebe, pristojni organ vložnik in pristojni organ prejemnik v skladu z veljavnim nacionalnim pravom ocenita in upoštevata vse naslednje:

(a)

pravice osebe, od katere se bo pridobila izjava, v skladu z veljavnim nacionalnim pravom in pravom Unije, vključno z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah;

(b)

pravice osebe, povezane z jezikom izjave, in morebitne ureditve prevajanja;

(c)

vlogo uslužbencev pristojnega organa prejemnika in pristojnega organa vložnika pri pridobivanju izjave;

(d)

ali ima oseba, od katere se bo pridobila izjava, pravico do pomoči pravnega zastopnika ter v tem primeru obseg pomoči pravnega zastopnika med pridobivanjem izjave, vključno v zvezi z vsemi zapisi ali poročili o izjavi;

(e)

ali se izjava da prostovoljno ali obvezno;

(f)

ali je na podlagi informacij, ki so na voljo v trenutku zahteve, oseba, od katere se bo pridobila izjava, priča v upravni ali sodni preiskavi ali oseba, proti kateri se uvede upravna ali pravna preiskava;

(g)

ali bi se na podlagi informacij, ki so na voljo v trenutku zahteve, izjava lahko ali se namerava uporabiti v sodnem postopku;

(h)

zapis izjave in veljavne postopke, vključno s tem, ali gre za sprotni ali povzet pisni zapisnik ali za zvočni ali avdiovizualni posnetek;

(i)

postopke za certificiranje ali potrjevanje izjave s strani osebe, ki poda izjavo, vključno s tem, ali se takšno certificiranje ali potrjevanje izvede po pridobitvi izjave;

(j)

postopke za predložitev izjave pristojnemu organu vložniku, vključno z zahtevano obliko in rokom.

2.   Pristojni organ prejemnik in pristojni organ vložnik zagotovita, da so vzpostavljene ureditve, da lahko njuni uslužbenci ravnajo učinkovito in da se lahko dogovorijo o vseh dodatnih informacijah, ki so morda potrebne, kar vključuje:

(a)

načrtovanje datumov;

(b)

seznam vprašanj, ki se postavijo osebi, od katere se bo pridobila izjava, in njegov pregled;

(c)

organizacijo potovanj ali videokonference, po potrebi vključno z zagotovitvijo, da se lahko zadevna pristojna organa srečata in razpravljata o zadevi pred pridobitvijo izjave;

(d)

ureditve prevajanja.

Člen 9

Postopek za zahteve za sodelovanje pri inšpekcijskem pregledu na kraju samem ali preiskavi

1.   Kadar se zahteva za sodelovanje iz člena 2 nanaša na izvedbo inšpekcijskega pregleda na kraju samem ali preiskave, se pristojni organ vložnik in pristojni organ prejemnik posvetujeta o najboljšem načinu, kako ugoditi tej zahtevi, vključno s prednostmi izvedbe skupnega inšpekcijskega pregleda na kraju samem ali skupne preiskave.

2.   Za namene posvetovanja iz odstavka 1 pristojni organi upoštevajo vse naslednje:

(a)

vsebino zahteve, vključno s primernostjo skupne izvedbe preiskave ali inšpekcijskega pregleda na kraju samem;

(b)

ali pristojna organa ločeno opravljata lastne poizvedbe o zadevi s čezmejnimi posledicami ter ali bi bilo pri zadevi primerneje sodelovati;

(c)

veljavni pravni in regulativni okvir v vsaki od njunih jurisdikcij, da se zagotovi, da oba pristojna organa dobro razumeta morebitne ovire in pravne omejitve svojega ravnanja in vseh postopkov, ki lahko sledijo, vključno z vsemi vprašanji, povezanimi z načelom prepovedi ponovnega sojenja o isti stvari, ter varstvo pravic oseb, ki so predmet inšpekcijskega pregleda na kraju samem ali preiskave;

(d)

upravljanje in usmerjanje, ki sta potrebna za preiskavo ali inšpekcijski pregled na kraju samem;

(e)

razporeditev virov in imenovanje uslužbencev, odgovornih za izvedbo preiskave ali inšpekcijskega pregleda na kraju samem;

(f)

možnost vzpostavitve skupnega akcijskega načrta in časovnega načrta dela;

(g)

ukrepe, ki jih morata skupaj ali ločeno sprejeti pristojna organa;

(h)

vzajemno izmenjavo zbranih informacij in poročanje o rezultatih posameznih sprejetih ukrepov.

3.   Kadar pristojni organ prejemnik sam opravi inšpekcijski pregled na kraju samem ali preiskavo iz člena 31(4), točka (a), Uredbe (EU) 2020/1503, pristojni organ vložnik obvešča o napredku inšpekcijskega pregleda ali preiskave in čim prej sporoči svoje ugotovitve.

(a)

Pristojna organa, ki se odločita za izvedbo skupne preiskave ali skupnega inšpekcijskega pregleda na kraju samem iz člena 31(4), točka (b), Uredbe (EU) 2020/1503:

(b)

vzpostavita stalen dialog za koordinacijo postopka zbiranja informacij in ugotavljanja dejstev;

(c)

tesno sodelujeta pri izvajanju preiskave ali preverjanja na kraju samem;

(d)

določita posebne pravne zahteve, ki so predmet preiskave ali preverjanja na kraju samem;

(e)

si medsebojno zagotavljata podporo pri naknadnih izvršilnih postopkih v pravno dovoljenih okvirih, vključno s koordinacijo v zvezi z vsemi postopki ali drugimi izvršilnimi ukrepi, povezanimi z rezultatom preiskave ali inšpekcijskega pregleda na kraju samem, ali, če je ustrezno, glede možnosti poravnave;

(f)

kadar je ustrezno, se dogovorita o vsem naslednjem:

(g)

pripravi skupnega akcijskega načrta, v katerem so določene vsebina, narava in časovna razporeditev ukrepov, ki jih je treba sprejeti, vključno z razporeditvijo odgovornosti za rezultate dela ter upoštevanjem posameznih prednostnih nalog vsakega pristojnega organa;

(h)

ugotavljanju in oceni vseh veljavnih pravnih omejitev ali ovir ter vseh razlik v postopkih v zvezi s preiskovalnimi ali izvršilnimi ukrepi ali kakršnimi koli drugimi postopki, vključno s pravicami vseh oseb, proti katerim se vodi preiskava;

(i)

ugotavljanju in oceni specifičnega varovanja poklicne skrivnosti odvetnikov, ki lahko vpliva na preiskovalne postopke ter na izvršilne postopke, vključno s samoobtožbo;

(j)

strategiji za stike z javnostjo in mediji;

(k)

načrtovano uporabo informacij, izmenjanih med skupno preiskavo ali skupnim inšpekcijskim pregledom na kraju samem.

Člen 10

Izmenjava informacij brez predhodne zahteve

1.   Pristojni organ, ki ima informacije, za katere meni, da bi drugemu pristojnemu organu pomagale pri izvajanju njegovih nalog v skladu z Uredbo (EU) 2020/1503, te informacije posreduje v pisni obliki na obrazcu iz Priloge III.

2.   Če pristojni organ, ki pošilja informacije meni, da bi bilo treba informacije nujno poslati, lahko informacije z odstopanjem od odstavka 1 najprej sporoči ustno, če se informacije naknadno v razumnem roku posredujejo pisno z uporabo obrazca iz Priloge III, razen če se pristojni organ prejemnik ne dogovori drugače.

Člen 11

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. julija 2022

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 347, 20.10.2020, str. 1.

(2)  Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84).

(3)  Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L 295, 21.11.2018, str. 39).


PRILOGA I

Obrazec za zahtevo za sodelovanje ali izmenjavo informacij

Zahteva za sodelovanje ali izmenjavo informacij

Referenčna številka: …

Datum: …

Splošne informacije

POŠILJATELJ:

Država članica:

Pristojni organ vložnik:

Naslov:

(Podatki o kontaktni točki)

Ime:

Telefon:

E-naslov:

PREJEMNIK:

Država članica:

Prejemnik:

Naslov:

(Podatki o kontaktni točki)

Ime:

Telefon:

E-naslov:

Spoštovani [vstavite ustrezno ime],

v skladu s členom 31 Uredbe (EU) 2020/1503 Evropskega parlamenta in Sveta (1) prosimo za vaš prispevek v zvezi z zadevami, opisanimi v nadaljevanju.

Vljudno vas prosim, da na zgornjo zahtevo odgovorite do [vstavite okvirni datum za odgovor in v primeru nujne zahteve vstavite rok, do katerega je treba zagotoviti informacije] ali, če to ni mogoče, da sporočite, kdaj predvidevate, da boste lahko zagotovili pomoč, za katero vas prosimo.

Vrsta zahteve

Označite ustrezna okenca:

nadzorne dejavnosti (zagotavljanje informacij, pridobitev izjave, drugo)

preiskava ali inšpekcijski pregled na kraju samem

izvrševanje

postopek pridobitve dovoljenja

Razlogi za zahtevo

[Vstavite določbe sektorske zakonodaje, v skladu s katero je pristojni organ vložnik pristojen za obravnavo zadeve.]

Zahteva se nanaša na sodelovanje ali izmenjavo informacij o

[vstavite opis predmeta zahteve, namen, za katerega je potrebno sodelovanje ali izmenjava informacij, dejstva, na katerih temelji preiskava, ki je podlaga za zahtevo, ter pojasnilo za njihovo koristnost]

V zvezi s/z …

[Če je ustrezno, navedite informacije o prejšnji zahtevi, na podlagi katerih se lahko identificira.]

Nadzorne dejavnosti (zagotavljanje informacij, pridobitev izjave)

Zagotavljanje informacij

(a)

Natančno opišite specifične informacije, ki jih potrebujete, skupaj z razlogi, zakaj bodo te informacije v pomoč, in seznam oseb, če so znane, ki naj bi imele potrebne informacije, in/ali mest, kjer bi se takšne informacije lahko pridobile.

….

….

(b)

Če se zahteva nanaša na sodelovanje ali izmenjavo informacij v zvezi z določenim prenosljivim vrednostnim papirjem, sprejetim instrumentom za namene množičnega financiranja ali posojilom iz ponudbe za množično financiranje, navedite naslednje informacije:

Identifikacijska številka ponudbe za množično financiranje: …

[Vstavite natančen opis ponudbe za množično financiranje, vključno z identifikatorjem iz člena 3 Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/2119 (2) ]

ID osebe: …

[Vstavite identiteto vseh oseb, povezanih s ponudbo za množično financiranje, in/ali zadevnega ponudnika storitev množičnega financiranja]

Datum:….

[Vstavite datum, ko je bila ponudba za množično financiranje objavljena na platformi za množično financiranje]

(c)

Če se zahteva nanaša na informacije, ki so povezane s poslovanjem ali dejavnostmi osebe, navedite čim natančnejše informacije, da omogočite identifikacijo navedene osebe.

….

(d)

Če obstajajo posebni pomisleki glede občutljivosti potrebnih informacij (tudi zaradi preiskav), opozorite na tako občutljivost in na vse posebne previdnostne ukrepe, ki jih je zato treba sprejeti pri zbiranju informacij.

….

….

(e)

Prosimo, navedite vse dodatne informacije.

[navedite, ali je pristojni organ vložnik v zvezi s predmetom zahteve bil ali bo v stiku s katerim koli drugim organom ali organom pregona v njegovi državi članici oziroma ali obstaja kateri koli drugi organ, za katerega organ vložnik ve, da se dejavno zanima za predmet zahteve]

(f)

V primeru nujne zahteve in določitve roka navedite izčrpno obrazložitev nujnosti zahteve ter roka, do katerih mora pristojni organ vložnik prejeti informacije.

Pridobitev izjave

Navedite:

(a)

Izjava: pod prisego ☐ / častna izjava ☐ kadar je dovoljeno, nič od tega ☐

(b)

Potreba po pridobitvi izjave in njen namen:

(c)

Ime osebe ali oseb, od katerih je treba pridobiti izjavo:

[vstavite podrobnosti o osebah, od katerih se bo pridobila izjava, da lahko pristojni organ prejemnik začne postopek poziva, kadar je primerno]

(d)

Natančen opis potrebnih informacij, vključno s predhodnim seznamom vprašanj (če je na voljo v trenutku zahteve).

….

….

(e)

Vse dodatne informacije, ki bi lahko bile koristne:

[Ali pristojni organ vložnik od zaposlenih zahteva sodelovanje pri pridobivanju izjave, navedite podrobnosti o sodelujočih uradnikih pristojnega organa vložnika in, kadar je primerno, opis vseh pravnih in postopkovnih zahtev, ki morajo biti izpolnjene za zagotovitev dopustnosti izjav v jurisdikciji pristojnega organa vložnika.]

Inšpekcijski pregled na kraju samem ali preiskava

Če se zahteva nanaša na inšpekcijski pregled na kraju samem ali preiskavo, navedite informacije, na podlagi katerih lahko prejemnik oceni, katere ukrepe iz člena 31(4), drugi pododstavek, točke (a) do (e), Uredbe (EU) 2020/1503 lahko sprejme in ali bi lahko imel interes za začetek skupnega inšpekcijskega pregleda na kraju samem ali preiskave. Navedite tudi informacije o predlogu pristojnega organa vložnika za inšpekcijski pregled ali preiskavo, njegovi utemeljitvi in koristih za prejemnika.

….

[Vključite vse relevantne informacije, da se prejemniku zahteve omogoči, da zagotovi potrebno pomoč, kot je primerno.]

Izvrševanje

(a)

Natančno opišite specifične informacije, ki jih potrebujete, skupaj z razlogi, zakaj bodo te informacije v pomoč.

….

….

(b)

Če se zahteva nanaša na sodelovanje ali izmenjavo informacij v zvezi z določenim prenosljivim vrednostnim papirjem, sprejetim instrumentom za namene množičnega financiranja ali posojilom iz ponudbe za množično financiranje, navedite naslednje informacije:

Identifikacijska številka ponudbe za množično financiranje: …

[Vstavite natančen opis ponudbe za množično financiranje, vključno z identifikatorjem iz člena 3 Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/2119]

ID osebe: …

[Vstavite identiteto vseh oseb, povezanih s ponudbo za množično financiranje, in/ali zadevnega ponudnika storitev množičnega financiranja]

Datum:….

[Vstavite datum, ko je bila ponudba za množično financiranje objavljena na platformi za množično financiranje]

Postopek pridobitve dovoljenja

a)     Zadeva:

b)     Informacije o postopku pridobitve dovoljenja:

c)     Informacije o vseh drugih pristojnih organih, ki so vključeni:

[tukaj navedite informacije ali sklic na priloženo dokumentacijo, ki vsebuje informacije]

d)     Potrebne informacije:

[vstavite točen opis informacij, ki jih potrebujete, vključno z vsemi ustreznimi zahtevanimi dokumenti, in razloge, zakaj so te informacije potrebne za pregled zahtevka za pridobitev dovoljenja]

e)     Vse dodatne informacije, ki bi lahko bile koristne:

[Vstavite vse druge relevantne informacije. Če obstajajo posebni pomisleki glede občutljivosti potrebnih informacij, opozorite na tako občutljivost in na vse posebne previdnostne ukrepe, ki jih je zato treba sprejeti pri zbiranju informacij.]

Vse predložene osebne podatke obdelujejo ESMA v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta in ustrezni pristojni organi v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta. ESMA in ustrezni pristojni organi zlasti zagotovijo, da se posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, zagotovijo vse ustrezne informacije o obdelavi osebnih podatkov v skladu z oddelkom 2 „Informacije in dostop do osebnih podatkov“ poglavja III „Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki“ iz navedenih uredb.

S spoštovanjem,

[podpis]


(1)  Uredba (EU) 2020/1503 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. oktobra 2020 o evropskih ponudnikih storitev množičnega financiranja za podjetnike ter spremembi Uredbe (EU) 2017/1129 in Direktive (EU) 2019/1937 (UL L 347, 20.10.2020, str. 1).

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/2119 z dne 13. julija 2022 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2020/1503 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za dokumente s ključnimi informacijami o naložbi (Glej stran 63 tega Uradnega lista).


PRILOGA II

Obrazec za potrditev prejema

Potrdilo o prejemu

Referenčna številka:

Datum:

POŠILJATELJ:

Država članica:

Prejemnik:

Naslov:

(Podatki o kontaktni točki)

Ime:

Telefon:

E-naslov:

PREJEMNIK:

Država članica:

Pristojni organ vložnik:

Naslov:

(Podatki o kontaktni točki)

Ime:

Telefon:

E-naslov:

Spoštovani [vstavite ustrezno ime],

v zvezi z vašo zahtevo [vstavite referenčno številko zahteve] potrjujemo prejem te zahteve dne [vstavite datum, na katerega je bila prejeta zahteva za sodelovanje ali zahteva za informacije].

Predvideni datum odgovora: …

Vse predložene osebne podatke obdelujejo ESMA v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta in ustrezni pristojni organi v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta. ESMA in ustrezni pristojni organi zlasti zagotovijo, da se posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, zagotovijo vse ustrezne informacije o obdelavi osebnih podatkov v skladu z oddelkom 2 „Informacije in dostop do osebnih podatkov“ poglavja III „Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki“ iz navedenih uredb.

S spoštovanjem,

[podpis]


PRILOGA III

Obrazec za odgovor na zahtevo za sodelovanje ali izmenjavo informacij in za izmenjavo informacij brez predhodne zahteve

[Odgovor na zahtevo za sodelovanje ali izmenjavo informacij] [Izmenjava informacij brez predhodne zahteve]

Referenčna številka:

Datum:

Splošne informacije

POŠILJATELJ:

Država članica:

Pristojni organ vložnik:

Naslov:

(Podatki o kontaktni točki)

Ime:

Telefon:

E-naslov:

PREJEMNIK:

Država članica:

Prejemnik:

Naslov:

(Podatki o kontaktni točki)

Ime:

Telefon:

E-naslov:

Spoštovani [vstavite ustrezno ime],

potrjujemo, da smo obravnavali vašo zahtevo z dne [dd.mm.llll] z referenčno oznako [vstavite referenčno številko zahteve] [se ne uporablja v primeru izmenjave informacij brez predhodne zahteve].

Zbrane informacije

[Če ste zbrali informacije, jih navedite tukaj ali obrazložite, kako jih boste predložili.]

[V primeru izmenjave informacij brez predhodne zahteve navedite informacije, ki se zagotovijo brez predhodne zahteve].

[Predložene informacije so zaupne in se [vstavite ime pristojnega organa prejemnika] razkrijejo v skladu s členom 31 Uredbe (EU) 2020/1503 Evropskega parlamenta in Sveta (1) in pod pogojem, da informacije ostanejo zaupne v skladu s členom 35(1) Uredbe (EU) 2020/1503.] [ali] [Predložene informacije se lahko razkrijejo v skladu s členom 35(1) Uredbe (EU) 2020/1503.]

[Vstavite ime pristojnega organa vložnika ali pristojnega organa prejemnika] izpolnjuje zahteve iz člena 35 Uredbe (EU) 2020/1503.

Če je relevantno, navedite morebitna pojasnila, ki jih potrebujete v zvezi s tem, natančno katere informacije se zahtevajo:

Po lastni presoji navedite vse bistvene informacije, ki bi lahko dodatno pripomogle k sodelovanju ali izmenjavi informacij za namene zahteve:

Vse predložene osebne podatke obdelujejo ESMA v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta in ustrezni pristojni organi v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta. ESMA in ustrezni pristojni organi zlasti zagotovijo, da se posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, zagotovijo vse ustrezne informacije o obdelavi osebnih podatkov v skladu z oddelkom 2 „Informacije in dostop do osebnih podatkov“ poglavja III „Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki“ iz navedenih uredb.

S spoštovanjem,

[podpis]


(1)  Uredba (EU) 2020/1503 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. oktobra 2020 o evropskih ponudnikih storitev množičnega financiranja za podjetnike ter spremembi Uredbe (EU) 2017/1129 in Direktive (EU) 2019/1937 (UL L 347, 20.10.2020, str. 1).


PRILOGA IV

Obrazec za obvestilo o zavrnitvi

Obvestilo o zavrnitvi

Referenčna številka:

Datum:

POŠILJATELJ:

Država članica:

Pristojni organ vložnik:

Naslov:

(Podatki o kontaktni točki)

Ime:

Telefon:

E-naslov:

PREJEMNIK:

Država članica:

Prejemnik:

Naslov:

(Podatki o kontaktni točki)

Ime:

Telefon:

E-naslov:

Spoštovani [vstavite ustrezno ime],

obveščamo vas, da vašo zahtevo [vstavite referenčno številko zahteve] zavračamo zaradi izrednih okoliščin v skladu s členom 31(2) Uredbe (EU) 2020/1503 Evropskega parlamenta in Sveta (1).

Vašo zahtevo zavračamo zaradi naslednjih izrednih okoliščin: …

[Vstavite opis relevantnih okoliščin v skladu s členom 31(2), točke (a), (b) in (c) Uredbe (EU) 2020/1503].

Naša odločitev o zavrnitvi zahteve je temeljila na naslednjem(-ih) razlogu(-ih)…

[Vstavite popolne razloge za zavrnitev prejemnika, da se odzove na zahtevo pristojnega organa vložnika za sodelovanje ali zahtevo za informacije, ob upoštevanju izrednih okoliščin, na katerih temelji zavrnitev.]

Vse predložene osebne podatke obdelujejo ESMA v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta in ustrezni pristojni organi v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta. ESMA in ustrezni pristojni organi zlasti zagotovijo, da se posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, zagotovijo vse ustrezne informacije o obdelavi osebnih podatkov v skladu z oddelkom 2 „Informacije in dostop do osebnih podatkov“ poglavja III „Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki“ iz navedenih uredb.

S spoštovanjem,

[podpis]


(1)  Uredba (EU) 2020/1503 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. oktobra 2020 o evropskih ponudnikih storitev množičnega financiranja za podjetnike ter spremembi Uredbe (EU) 2017/1129 in Direktive (EU) 2019/1937 (UL L 347, 20.10.2020, str. 1).


8.11.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 287/120


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/2123

z dne 13. julija 2022

o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za uporabo Uredbe (EU) 2020/1503 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s standardnimi obrazci, predlogami in postopki za uradna obvestila pristojnih organov organu ESMA o nacionalnih zahtevah glede trženja, ki se uporabljajo za ponudnike storitev množičnega financiranja

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2020/1503 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. oktobra 2020 o evropskih ponudnikih storitev množičnega financiranja za podjetnike ter spremembi Uredbe (EU) 2017/1129 in Direktive (EU) 2019/1937 (1) ter zlasti člena 28(5), tretji pododstavek, Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Regulativne razlike med državami članicami v zvezi z nacionalnimi zahtevami glede tržnih sporočil lahko ustvarijo ovire za ponudnike storitev množičnega financiranja, ki delujejo po vsej Uniji. Standardni obrazci, predloge in postopki za uradna obvestila pristojnih nacionalnih organov organu ESMA zagotavljajo, da so objave ESMA v skladu s členom 28(6) Uredbe (EU) 2020/1503 jasne, in zmanjšujejo pravno negotovost. Za lažjo obdelavo teh obvestil in podporo organu ESMA pri izpolnjevanju zahtev glede objave iz člena 28(6) Uredbe (EU) 2020/1503 bi bilo treba od pristojnih organov zahtevati, da organu ESMA uradna obvestila posredujejo na namenski naslov v določenih časovnih okvirih ter z uporabo usklajenih standardnih obrazcev in predlog.

(2)

Da bi organu ESMA olajšali obdelavo uradnih obvestil, bi morali pristojni organi uporabiti eno od dveh različnih predlog, odvisno od tega, ali predložijo uradno obvestilo v skladu s členom 28(2) ali (3) Uredbe (EU) 2020/1503.

(3)

Ta uredba temelji na osnutku izvedbenih tehničnih standardov, ki ga je ESMA predložil Komisiji.

(4)

ESMA je opravil odprta javna posvetovanja o osnutku izvedbenih tehničnih standardov, na katerem temelji ta uredba, analiziral potencialne povezane stroške in koristi ter zaprosil za nasvet interesno skupino za vrednostne papirje in trge, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (2).

(5)

V skladu s členom 42(1) Uredbe (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta (3) je bilo opravljeno posvetovanje z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov, ki je mnenje podal 1. junija 2022 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Kontaktna točka

ESMA pristojnim organom sporoči kontaktne podatke, vključno z elektronskim naslovom, ki se uporabljajo za uradna obvestila na podlagi člena 28(2) in (3) Uredbe (EU) 2020/1503.

Člen 2

Časovni okvir

1.   Pristojni organi uradno obvestilo iz člena 28(2) Uredbe (EU) 2020/1503 pošljejo v dveh mesecih po 28. novembra 2022.

2.   Pristojni organi uradno obvestilo iz člena 28(3) Uredbe (EU) 2020/1503 pošljejo pred datumom začetka uporabe uradno sporočene spremembe v zadevni državi članici.

Člen 3

Predloge in predložitev

1.   Pristojni organi za uradno obvestilo v skladu s členom 28(2) Uredbe (EU) 2020/1503 uporabijo predlogo iz Priloge I k tej uredbi.

2.   Pristojni organi za uradno obvestilo v skladu s členom 28(3) Uredbe (EU) 2020/1503 uporabijo predlogo iz Priloge II k tej uredbi.

3.   Pristojni organi predlogi iz odstavkov 1 in 2 predložijo s posredovanjem na elektronski naslov, ki ga ESMA navede v skladu s členom 1.

Člen 4

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. julija 2022

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 347, 20.10.2020, str. 1.

(2)  Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84).

(3)  Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L 295, 21.11.2018, str. 39).


PRILOGA I

Predloga za uradna obvestila iz člena 28(2) Uredbe (EU) 2020/1503

ODDELEK A

Splošne informacije

Datum uradnega obvestila:

POŠILJATELJ:

Država članica:

Pristojni organ:

Uradni naslov:

Podatki o osebi, odgovorni za uradno obvestilo:

 

Ime:

 

Telefon:

 

e-naslov:

ODDELEK B

Informacije o uradno sporočenih nacionalnih zakonih in drugih predpisih, ki se uporabljajo za tržna sporočila

Polje

Podpolje

Opis

1

Če uradno obvestilo vključuje več nacionalnih ukrepov, se podpolja 1 do 7 ponovijo in izpolnijo za vsak uradno sporočeni nacionalni ukrep.

1

Vrsta nacionalnega ukrepa

Pojasnite, ali je uradno sporočeni nacionalni ukrep zakon ali drug predpis.

2

Uradni naslov uradno sporočenega nacionalnega zakona ali drugega predpisa, ki se uporablja za tržna sporočila ponudnikov storitev množičnega financiranja, in sicer v izvirnem jeziku

 

3

Prevod uradnega naslova zakona ali drugega predpisa iz točke 2 v jezik, ki se običajno uporablja na področju mednarodnih financ

 

4

Datum začetka uporabe zakona ali drugega predpisa iz uradnega obvestila v nacionalnem pravnem sistemu

 

5

Povezava do ustreznega razdelka uradnega spletišča države članice, ki vsebuje celotno besedilo nacionalnega zakona ali drugega predpisa

 

6

Povzetek uradno sporočenega nacionalnega zakona ali drugega predpisa (v jeziku, ki se običajno uporablja na področju mednarodnih financ)

 

7

Dodatne informacije (neobvezno)

 


PRILOGA II

Predloga za uradna obvestila iz člena 28(3) Uredbe (EU) 2020/1503

ODDELEK A

Splošne informacije

Datum uradnega obvestila:

POŠILJATELJ:

Država članica:

Pristojni organ:

Uradni naslov:

Podatki o osebi, odgovorni za uradno obvestilo:

Ime:

Telefon:

e-naslov:

ODDELEK B

Informacije o spremembah nacionalnih zakonov ali drugih predpisov, ki se uporabljajo za tržna sporočila

Polje

Podpolje

Opis

1

Če uradno obvestilo vključuje več sprememb istega nacionalnega zakona ali drugega predpisa, se podpolja 1 do 8 izpolnijo enkrat in se vanje vpišejo vse spremembe takega nacionalnega ukrepa.

Če uradno obvestilo vključuje spremembe več nacionalnih ukrepov, se podpolja 1 do 8 ponovijo in izpolnijo za vsak spremenjeni nacionalni ukrep.

1

Vrsta nacionalnega ukrepa

Pojasnite, ali je uradno sporočeni nacionalni ukrep, ki spreminja zakon ali drug predpis, zakon ali drug predpis.

2

Uradni naslov uradno sporočenega nacionalnega zakona ali drugega predpisa, ki se uporablja za tržna sporočila ponudnikov storitev množičnega financiranja, in sicer v izvirnem jeziku

 

3

Prevod uradnega naslova zakona ali drugega predpisa iz točke 2 v jezik, ki se običajno uporablja na področju mednarodnih financ

 

4

Datum sprejetja uradno sporočenega zakona ali drugega predpisa, ki spreminja informacije, prvotno posredovane v skladu s členom 28(2) Uredbe (EU) 2020/1503

 

5

Datum začetka uporabe uradno sporočenega zakona ali drugega predpisa, ki spreminja informacije, prvotno posredovane v skladu s členom 28(2) Uredbe (EU) 2020/1503

 

6

Povezava do ustreznega razdelka uradnega spletišča države članice, ki vsebuje celotno besedilo uradno sporočenega nacionalnega zakona ali drugega predpisa

 

7

Povzetek nacionalnega zakona ali drugega predpisa, uradno sporočenega v skladu s členom 28(2) Uredbe (EU) 2020/1503, kakor je bil posodobljen po spremembah, uradno sporočenih s tem obrazcem (v jeziku, ki se običajno uporablja na področju mednarodnih financ)

 

8

Dodatne informacije (neobvezno)