ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 252

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 65
30. september 2022


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (EU) 2022/1670 z dne 29. septembra 2022 o spremembi Uredbe Sveta (EU) 2022/109 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2022 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo za vode Unije in za ribiška plovila Unije v nekaterih vodah zunaj Unije

1

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/1671 z dne 9. junija 2022 o podaljšanju prehodnega obdobja iz člena 89(1), prvi pododstavek, Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 )

4

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1672 z dne 23. septembra 2022 o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Bardejovský Med / Med z Bardejova (ZOP))

7

 

*

Uredba Komisije (EU) 2022/1673 z dne 27. septembra 2022 o zaprtju ribolova na belega tuna v Atlantskem oceanu severno od 5° S za plovila, ki plujejo pod zastavo Irske

8

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1674 z dne 28. septembra 2022 o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95 v zvezi z določitvijo reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za albumine iz jajc

11

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1675 z dne 29. septembra 2022 o določitvi reprezentativnih cen, uvoznih dajatev in dodatnih uvoznih dajatev za melase v sektorju sladkorja, ki se uporabljajo od 1. oktobra 2022

14

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1676 z dne 29. septembra 2022 o spremembi prilog V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 glede vnosov za Kanado, Združeno kraljestvo in Združene države Amerike na seznamih tretjih držav, iz katerih je dovoljen vstop pošiljk perutnine, zarodnega materiala perutnine ter svežega mesa perutnine in pernate divjadi v Unijo ( 1 )

17

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Sveta (EU) 2022/1677 z dne 26. septembra 2022 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Skupnem odboru, ustanovljenem s Sporazumom med Evropsko unijo in Vlado Ljudske republike Kitajske o sodelovanju na področju geografskih označb in njihovi zaščiti glede sprejetja poslovnika skupnega odbora

64

 

*

Sklep Sveta (EU) 2022/1678 z dne 26. septembra 2022 o imenovanju dveh članov Odbora regij na predlog Republike Slovenije

70

 

*

Sklep Sveta (EU) 2022/1679 z dne 26. septembra 2022 o imenovanju člana Odbora regij na predlog Kraljevine Danske

72

 

*

Sklep Sveta (EU) 2022/1680 z dne 26. septembra 2022 o imenovanju člana Odbora regij na predlog Kraljevine Španije

73

 

*

Sklep Političnega in varnostnega odbora (SZVP) 2022/1681 z dne 27. septembra 2022 o imenovanju poveljnika sil EU vojaške operacije Evropske unije v Sredozemlju (EUNAVFOR MED IRINI) in razveljavitvi Sklepa (SZVP) 2022/513 (EUNAVFOR MED IRINI/4/2022)

74

 

*

Sklep Sveta (SZVP) 2022/1682 z dne 29. septembra 2022 o spremembi Sklepa (SZVP) 2020/1465 o ukrepu Evropske unije v podporo mehanizmu Združenih narodov za preverjanje in inšpekcijske preglede v Jemnu

76

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2022/1683 z dne 28. septembra 2022 o enakovrednosti regulativnega okvira Kolumbije za centralne nasprotne stranke z zahtevami Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 )

78

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2022/1684 z dne 28. septembra 2022 o enakovrednosti regulativnega okvira Tajvana za centralne nasprotne stranke z Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s terminskimi klirinškimi družbami pod nadzorom Komisije za finančni nadzor ( 1 )

82

 

 

AKTI, KI JIH SPREJMEJO ORGANI, USTANOVLJENI Z MEDNARODNIMI SPORAZUMI

 

*

Sklep št. 1/2022 Stabilizacijsko-pridružitvenega sveta EU-KOSOVO z dne 29. aprila 2022 o spremembi Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Kosovom na drugi strani z nadomestitvijo Protokola III k navedenemu sporazumu o pojmu izdelki s poreklom [2022/1685]

87

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

30.9.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 252/1


UREDBA SVETA (EU) 2022/1670

z dne 29. septembra 2022

o spremembi Uredbe Sveta (EU) 2022/109 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2022 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo za vode Unije in za ribiška plovila Unije v nekaterih vodah zunaj Unije

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 43(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (EU) 2022/109 (1) določa ribolovne možnosti za leto 2022 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo za vode Unije in za ribiška plovila Unije v nekaterih vodah zunaj Unije.

(2)

Uredba (EU) 2022/109, kakor je bila spremenjena z Uredbo Sveta (EU) 2022/1091 (2), določa začasni celotni dovoljeni ulov (TAC) za sardona (Engraulis encrasicolus) na podobmočjih Mednarodnega sveta za raziskovanje morja (ICES) 9 in 10 ter v vodah Unije območja Odbora za ribištvo za vzhodni srednji Atlantik (CECAF) v razdelku 34.1.1 za obdobje od 1. julija 2022 do 30. septembra 2022, do objave znanstvenega mnenja ICES za obdobje od 1. julija 2022 do 30. junija 2023. Po objavi navedenega mnenja 17. junija 2022, ki omogoča nadaljevanje ribolova, bi bilo treba določiti dokončni TAC za obdobje od 1. julija 2022 do 30. junija 2023. TAC bi bilo treba določiti v višini 15 777 ton, kakor je navedeno v mnenju.

(3)

V Uredbi (EU) 2022/109 je določen poseben pogoj glede kvot za šura (Trachurus spp.) na podobmočju ICES 9. V Uredbi (EU) 2022/109 ni določen odstotek, za katerega velja navedeni posebni pogoj, dokler ni na voljo posodobljeno znanstveno mnenje ICES v zvezi s prožnostjo med območji, in sicer med podobmočjem ICES 9 in razdelkom ICES 8c. ICES je 18. avgusta 2022 izdal tehnični produkt („Technical Service“) o prožnosti med območji, in sicer med podobmočjem ICES 9 in razdelkom ICES 8c. Ustrezno je, da Unija določi odstotek, za katerega velja navedeni posebni pogoj, v skladu z navedenim tehničnim produktom („Technical Service“) ICES.

(4)

Uredbo (EU) 2022/109 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Omejitev ulova za sardona na podobmočjih ICES 9 in 10 ter v vodah Unije območja CECAF v razdelku 34.1.1 bi se morala uporabljati od 1. julija 2022. Posebni pogoj glede kvot za šura (Trachurus spp.) na podobmočju ICES 9 bi se moral uporabljati od 1. januarja 2022. Taka retroaktivna uporaba ne vpliva na načeli pravne varnosti in varstva legitimnih pričakovanj, saj so ribolovne možnosti za sardona povečane, za ribolovne možnosti za šura pa se uvede prožnost med območji. Ker se je nujno treba izogniti prekinitvi ribolovnih dejavnosti, bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sprememba Uredbe (EU) 2022/109

Uredba (EU) 2022/109 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Določbe v zvezi s šurom na podobmočju ICES 9 se uporabljajo od 1. januarja 2022. Določbe v zvezi s sardonom na podobmočjih ICES 9 in 10 ter v vodah Unije območja CECAF v razdelku 34.1.1 se uporabljajo od 1. julija 2022.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. septembra 2022

Za Svet

predsednik

J. SÍKELA


(1)  Uredba Sveta (EU) 2022/109 z dne 27. januarja 2022 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2022 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo za vode Unije in za ribiška plovila Unije v nekaterih vodah zunaj Unije (UL L 21, 31.1.2022, str. 1).

(2)  Uredba Sveta (EU) 2022/1091 z dne 30. junija 2022 o spremembi Uredbe (EU) 2022/109 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2022 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo za vode Unije in za ribiška plovila Unije v nekaterih vodah zunaj Unije (UL L 176, 1.7.2022, str. 5).


PRILOGA

Del A Priloge IA k Uredbi (EU) 2022/109 se spremeni:

(1)

druga preglednica se nadomesti z naslednjim:

„Vrsta:

sardon

Engraulis encrasicolus

Območje:

Območji 9 in 10; vode Unije območja CECAF 34.1.1

 

(ANE/9/3411)

Španija

 

7 546

(1)

Previdnostni TAC

Portugalska

 

8 231

(1)

Unija

 

15 777

(1)

 

 

 

 

TAC

 

15 777

(1)

(1)

Ta kvota se lahko lovi le od 1. julija 2022 do 30. junija 2023.“

(2)

štiriindvajseta preglednica se nadomesti z naslednjim:

„Vrsta:

šuri

Trachurus spp.

Območje:

9

 

(JAX/09.)

Španija

 

35 516

(1)

Analitski TAC

Uporablja se člen 8(2) te uredbe.

Portugalska

 

101 761

(1)

Unija

 

137 277

 

 

 

 

 

TAC

 

143 505

 

(1)

Posebni pogoj: do 3 % te kvote se lahko ulovi na območju 8c (JAX/*08C.).“.


30.9.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 252/4


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/1671

z dne 9. junija 2022

o podaljšanju prehodnega obdobja iz člena 89(1), prvi pododstavek, Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (1) in zlasti člena 85(2), tretji pododstavek, Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 89(1) Uredbe (EU) št. 648/2012 določa, da se za pogodbe o izvedenih o finančnih instrumentih OTC, ki objektivno merljivo zmanjšujejo investicijska tveganja, ki so neposredno povezana s finančno solventnostjo pokojninskih shem, in za subjekte, ustanovljene za zagotavljanje nadomestil članom pokojninskih shem v primeru neizpolnjevanja obveznosti, obveznost kliringa iz člena 4 navedene uredbe ne uporablja do 18. junija 2021. To prehodno obdobje je bilo uvedeno, da bi omogočili razvoj izvedljivih tehničnih rešitev za prenos zavarovanja z denarnimi in nedenarnimi sredstvi kot gibljivega kritja v okviru pokojninskih shem in tako preprečili negativne učinke na pokojnine bodočih upokojencev, ki bi jih povzročila takojšnja uporaba obveznosti kliringa za take pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC.

(2)

V skladu s členom 85(2), tretji pododstavek, Uredbe (EU) št. 648/2012 je Komisija pooblaščena, da prehodno obdobje iz člena 89(1) navedene uredbe dvakrat podaljša, vsakič za eno leto, če ugotovi, da izvedljive tehnične rešitve za prenos zavarovanja z denarnimi in nedenarnimi sredstvi kot gibljivega kritja v okviru pokojninskih shem še niso bile razvite in da so negativni učinki na pokojnine bodočih upokojencev zaradi centralnega kliringa pogodb o izvedenih finančnih instrumentih ostali nespremenjeni. V ta namen mora Komisija v skladu s členom 85(2), prvi pododstavek, Uredbe (EU) št. 648/2012 do zadnjega podaljšanja prehodnega obdobja pripraviti letna poročila, v katerih oceni, ali so bile take izvedljive tehnične rešitve razvite in ali je treba sprejeti kakršne koli ukrepe za spodbujanje teh izvedljivih tehničnih rešitev.

(3)

Komisija je letni poročili sprejela 23. septembra 2020 (2) oziroma 6. maja 2021 (3). V teh poročilih je ugotovila, da so si udeleženci na trgu v preteklih letih prizadevali razviti ustrezne tehnične rešitve, ki vključujejo preoblikovanje zavarovanja s premoženjem s strani klirinških članov ali prek trgov repo poslov z opravljenim kliringom. Komisija je tudi ugotovila, da so nekatere pokojninske sheme začele prostovoljno izvajati centralni kliring dela svojih portfeljev izvedenih finančnih instrumentov. V poročilu je bilo ugotovljeno, da je ključni preostali izziv za pokojninske sheme dostop do likvidnosti v primeru pretresov na trgu, da bi lahko predložile gibljivo kritje, saj bi ta zahteva hitro in znatno povečala tveganje izčrpanja razporeditev denarnih sredstev pokojninskih shem.

(4)

V skladu s členom 85(2), drugi pododstavek, točka (a), Uredbe (EU) št. 648/2012 se zahteva, da Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) v sodelovanju z Evropskim organom za zavarovanja in poklicne pokojnine, Evropskim bančnim organom in Evropskim odborom za sistemska tveganja Komisiji predloži letna poročila, v katerih oceni, ali so si CNS, klirinški člani in pokojninske sheme ustrezno prizadevali in razvili izvedljive tehnične rešitve, ki omogočajo udeležbo takih shem v centralnem kliringu s predložitvijo zavarovanja z denarnimi in nedenarnimi sredstvi kot gibljivega kritja, vključno s posledicami teh rešitev za likvidnost trga in procikličnost ter njihovimi morebitnimi pravnimi ali drugimi posledicami.

(5)

Komisija je z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/962 (4) enkrat podaljšala prehodno obdobje iz člena 89(1) Uredbe (EU) št. 648/2012, in sicer do 18. junija 2022.

(6)

ESMA je 25. januarja 2022 predložil zadnje poročilo o tem, ali so si CNS, klirinški člani in pokojninske sheme ustrezno prizadevali in razvili izvedljive tehnične rešitve za lažje sodelovanje takih shem pri centralnem kliringu s predložitvijo zavarovanja z denarnimi in nedenarnimi sredstvi kot gibljivega kritja. Medtem ko je ESMA v glavnem potrdil svoje prejšnje ugotovitve, podrobno opisane v prejšnjih poročilih Komisiji, se je v tem poročilu osredotočil na operativno pripravljenost pokojninskih shem za kliring pogodb o izvedenih finančnih instrumentih OTC. Čeprav vedno več pokojninskih shem prostovoljno izvaja kliring pogodb o izvedenih finančnih instrumentih OTC in se likvidnostne razmere še naprej izboljšujejo, se v poročilu ESMA ugotavlja tudi, da pokojninske sheme in zadevni udeleženci na trgu potrebujejo dovolj časa za dokončanje svojih ureditev kliringa in upravljanja zavarovanja s premoženjem. ESMA je zato menil, da je potrebno dodatno podaljšanje prehodnega obdobja iz člena 89(1) Uredbe (EU) št. 648/2012 za eno leto.

(7)

Komisija je v svoji zadnji oceni pripravljenosti pokojninskih shem na centralni kliring portfeljev izvedenih finančnih instrumentov (5) ugotovila podobno kot ESMA. Po analizi Komisije so likvidnostne razmere za pokojninske sheme ostale trdne, tudi v zadnjih obdobjih pretresov na trgu, in pričakuje se, da se bodo še naprej razvijale ugodno, ko bodo skladi v večji meri sprejeli alternativne modele dostopa do repo trga. Pozitivni obeti za dostop do likvidnosti so privedli do tega, da je vse večje število pokojninskih shem začelo prostovoljno opravljati kliring vsaj za del portfeljev izvedenih finančnih instrumentov. Potreben pa je čas, da alternativni modeli za dostop do likvidnosti prek repo trga dozorijo, medtem ko morajo pokojninske sheme izboljšati svoje notranje prakse upravljanja likvidnosti in zavarovanja.

(8)

Komisija je zato ob upoštevanju poročila ESMA sklenila, da je treba prehodno obdobje iz člena 89(1) Uredbe (EU) št. 648/2012 podaljšati še za eno leto.

(9)

Prehodno obdobje, določeno v členu 89(1) Uredbe (EU) št. 648/2012, bi bilo zato treba podaljšati.

(10)

Ta uredba bi morala začeti veljati čim prej, da se zagotovi podaljšanje prehodnega obdobja preden se izteče –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prehodno obdobje iz člena 89(1), prvi pododstavek, Uredbe (EU) št. 648/2012 se podaljša do 18. junija 2023.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 9. junija 2022

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 201, 27.7.2012, str. 1.

(2)  COM(2020) 574 final.

(3)  COM(2021) 224 final.

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/962 z dne 6. maja 2021 o podaljšanju prehodnega obdobja iz prvega pododstavka člena 89(1) Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 213, 16.6.2021, str. 1).

(5)  COM(2022) 254.


30.9.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 252/7


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/1672

z dne 23. septembra 2022

o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb („Bardejovský Med / Med z Bardejova“ (ZOP))

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (1) ter zlasti člena 52, odstavek 2, Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 50, odstavek 2, točka (a), Uredbe (EU) št. 1151/2012 je bil zahtevek Slovaške za registracijo imena „Bardejovský Med / Med z Bardejova“ objavljen v Uradnem listu Evropske unije (2).

(2)

Ker v skladu s členom 51 Uredbe (EU) št. 1151/2012 Komisija ni prejela nobenega ugovora, bi bilo treba ime „Bardejovský Med / Med z Bardejova“ registrirati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ime „Bardejovský Med / Med z Bardejova“ (ZOP) se registrira.

Ime iz prvega odstavka opredeljuje proizvod skupine 1.4 Drugi proizvodi živalskega izvora (jajca, med, različni mlečni proizvodi razen masla itn.) iz Priloge XI k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 668/2014 (3).

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. septembra 2022

Za Komisijo

v imenu predsednice

Janusz WOJCIECHOWSKI

član Komisije


(1)  UL L 343, 14.12.2012, str. 1.

(2)  UL C 223, 8.6.2022, str. 63.

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 668/2014 z dne 13. junija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (UL L 179, 19.6.2014, str. 36).


30.9.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 252/8


UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/1673

z dne 27. septembra 2022

o zaprtju ribolova na belega tuna v Atlantskem oceanu severno od 5° S za plovila, ki plujejo pod zastavo Irske

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 36(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (EU) 2022/109 (2) določa kvote za leto 2022.

(2)

Po podatkih, ki jih je prejela Komisija, se je z ulovi staleža belega tuna v Atlantskem oceanu severno od 5° S s plovili, ki plujejo pod zastavo Irske ali so v njej registrirana, izčrpala dodeljena kvota za leto 2022.

(3)

Zato je za navedeni stalež treba prepovedati nekatere ribolovne dejavnosti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izčrpanje kvote

Ribolovna kvota, ki je bila za leto 2022 dodeljena Irski za stalež belega tuna v Atlantskem oceanu severno od 5° S iz Priloge, velja za izčrpano od datuma iz Priloge.

Člen 2

Prepovedi

Ribolovne dejavnosti za stalež iz člena 1 s plovili, ki plujejo pod zastavo Irske ali so v njej registrirana, so prepovedane od datuma iz Priloge. Po navedenem datumu je zlasti prepovedano obdržati na krovu, premeščati, pretovarjati ali iztovarjati ribe iz navedenega staleža, ki jih ulovijo navedena plovila.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. septembra 2022

Za Komisijo

v imenu predsednice

Virginijus SINKEVIČIUS

član Komisije


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 1.

(2)  Uredba Sveta (EU) 2022/109 z dne 27. januarja 2022 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2022 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo za vode Unije in za ribiška plovila Unije v nekaterih vodah zunaj Unije (UL L 21, 31.1.2022, str. 1).


PRILOGA

Št.

05/TQ109

Država članica

Irska

Stalež

ALB/AN05N

Vrsta

Beli tun (Thunnus alalunga)

Območje

Atlantski ocean severno od 5° S

Datum zaprtja

16.8.2022


30.9.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 252/11


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/1674

z dne 28. septembra 2022

o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95 v zvezi z določitvijo reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za albumine iz jajc

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1) ter zlasti člena 183, točka (b), Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 510/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o trgovinskih režimih za nekatero blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov, in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 1216/2009 in (ES) št. 614/2009 (2) ter zlasti člena 5(6), točka (a), Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1484/95 (3) določa podrobna pravila za izvajanje sistema dodatnih uvoznih dajatev in reprezentativne cene v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za albumine iz jajc.

(2)

Iz rednega spremljanja podatkov, ki so podlaga za določanje reprezentativnih cen za proizvode v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za albumine iz jajc, sledi, da je treba spremeniti reprezentativne cene za uvoz nekaterih proizvodov ob upoštevanju odstopanja cen glede na poreklo.

(3)

Uredbo (ES) št. 1484/95 bi bilo zato treba spremeniti.

(4)

Ker se mora ta ukrep začeti uporabljati čim prej po objavi posodobljenih podatkov, bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 1484/95 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. septembra 2022

Za Komisijo

v imenu predsednice

Wolfgang BURTSCHER

generalni direktor

Generalni direktorat za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  UL L 150, 20.5.2014, str. 1.

(3)  Uredba Komisije (ES) št. 1484/95 z dne 28. junija 1995 o podrobnih pravilih za izvajanje sistema dodatnih uvoznih dajatev in o določitvi reprezentativnih cen v sektorju za perutninsko meso in v sektorju za jajca ter za albumine iz jajc in o razveljavitvi Uredbe št. 163/67/EGS (UL L 145, 29.6.1995, str. 47).


PRILOGA

„PRILOGA I

Oznaka KN

Opis blaga

Reprezentativna cena

(v EUR/100 kg)

Varščina iz člena 3

(v EUR/100 kg)

Poreklo (1)

0207 14 10

Kosi perutnine vrste Gallus domesticus brez kosti, zamrznjeni

238,3

19

TH


(1)  Nomenklatura držav in ozemelj, določena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/1470 z dne 12. oktobra 2020 o nomenklaturi držav in ozemelj za evropsko statistiko o mednarodni trgovini z blagom in o geografski razčlenitvi za druge poslovne statistike (UL L 334, 13.10.2020, str. 2).“


30.9.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 252/14


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/1675

z dne 29. septembra 2022

o določitvi reprezentativnih cen, uvoznih dajatev in dodatnih uvoznih dajatev za melase v sektorju sladkorja, ki se uporabljajo od 1. oktobra 2022

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1) ter zlasti člena 183 in člena 193a Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 951/2006 (2) določa, da se uvozna cena CIF za melase standardne kakovosti, kot so opredeljene v členu 27 navedene uredbe, šteje kot „reprezentativna cena“.

(2)

Pri določitvi reprezentativnih cen je treba upoštevati vse razpoložljive podatke iz člena 29 Uredbe (ES) št. 951/2006, razen v primerih iz člena 30 te uredbe ter, če je to primerno, se lahko cene določijo na način iz člena 33 navedene uredbe.

(3)

Pri prilagajanju cen, ki veljajo za nestandardne kakovosti, se glede na kakovost melas pri ponudbah uporablja zvišanje ali znižanje v skladu s členom 32 Uredbe (ES) št. 951/2006.

(4)

V skladu s členom 40 Uredbe (ES) št. 951/2006, če reprezentativna cena melase iz člena 34(2) in uvozna dajatev, ki se uporablja za trsno melaso pod oznako KN 1703 10 00 ali pesno melaso pod oznako KN 1703 90 00, za zadevni proizvod presegata 8,21 EUR na 100 kg, se uvozne dajatve začasno odpravijo in nadomestijo z zneskom razlike, ki jo ugotovi Komisija.

(5)

V primeru začasne odložitve uvoznih dajatev v skladu s členom 40 Uredbe (ES) št. 951/2006 je treba določiti posebne zneske za te dajatve hkrati z reprezentativnimi cenami.

(6)

Če za zadevni proizvod obstaja razlika med sprožitveno in reprezentativno ceno, je treba določiti dodatne uvozne dajatve v skladu s členom 39 Uredbe (ES) št. 951/2006.

(7)

Zato je treba v skladu s členoma 34 in 40 Uredbe (ES) št. 951/2006 določiti reprezentativne cene, uvozne dajatve in dodatne uvozne dajatve za uvoz melas pod oznakama KN 1703 10 00 in 1703 90 00.

(8)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/1733 (3) bi bilo zato treba razveljaviti.

(9)

Ker se mora ta ukrep začeti uporabljati čim prej po objavi posodobljenih podatkov, mora ta uredba začeti veljati dan po objavi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Reprezentativne cene, uvozne dajatve in dodatne uvozne dajatve za melase pod oznakama KN 1703 10 00 in 1703 90 00 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Izvedbena uredba (EU) 2016/1733 se razveljavi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. septembra 2022

Za Komisijo

v imenu predsednice

Wolfgang BURTSCHER

generalni direktor

Generalni direktorat za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 951/2006 z dne 30. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 glede trgovine s tretjimi državami v sektorju sladkorja (UL L 178, 1.7.2006, str. 24).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1733 z dne 28. septembra 2016 o določitvi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za melase v sektorju sladkorja, ki se uporabljajo od 1. oktobra 2016 (UL L 262, 29.9.2016, str. 27).


PRILOGA

Reprezentativne cene, uvozne dajatve in dodatne uvozne dajatve za melase v sektorju sladkorja, ki se uporabljajo od 1. Oktobra 2022

(v EUR)

Oznaka KN

Reprezentativna cena na 100 kg neto zadevnega proizvoda

Znesek uvozne dajatve na 100 kg neto zadevnega proizvoda (1)

Znesek dodatne dajatve na 100 kg neto zadevnega proizvoda

1703 10 00  (2)

22,96

0

1703 90 00  (2)

14,30

0


(1)  Ta znesek v skladu s členom 40 Uredbe (ES) št. 951/2006 nadomešča stopnjo dajatve skupne carinske tarife, določeno za te proizvode.

(2)  Določitev za standardno kakovost, kot je določena v členu 27 Uredbe (ES) št. 951/2006.


30.9.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 252/17


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/1676

z dne 29. septembra 2022

o spremembi prilog V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 glede vnosov za Kanado, Združeno kraljestvo in Združene države Amerike na seznamih tretjih držav, iz katerih je dovoljen vstop pošiljk perutnine, zarodnega materiala perutnine ter svežega mesa perutnine in pernate divjadi v Unijo

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali („Pravila o zdravju živali“) (1) ter zlasti členov 230(1), 232(1) in 232(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2016/429 zahteva, da morajo pošiljke živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora prihajati iz tretje države ali z ozemlja ali z njenega oz. njegovega območja ali iz njenega oz. njegovega kompartmenta s seznama v skladu s členom 230(1) navedene uredbe, da lahko vstopajo v Unijo.

(2)

V Delegirani uredbi Komisije (EU) 2020/692 (2) so določene zahteve za zdravstveno varstvo živali, ki jih morajo pošiljke določenih vrst in kategorij živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora iz tretjih držav ali z ozemelj ali z njihovih območij ali, v primeru živali iz akvakulture, iz njihovih kompartmentov izpolnjevati za vstop v Unijo.

(3)

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/404 (3) določa sezname tretjih držav ali ozemelj ali njihovih območij ali kompartmentov, iz katerih je dovoljen vstop vrst in kategorij živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora, ki spadajo na področje uporabe Delegirane uredbe (EU) 2020/692, v Unijo.

(4)

Natančneje, prilogi V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 določata sezname tretjih držav ali ozemelj ali njihovih območij, s katerih je dovoljen vstop pošiljk perutnine, zarodnega materiala perutnine ter svežega mesa perutnine in pernate divjadi v Unijo.

(5)

Kanada je obvestila Komisijo o štirih izbruhih visokopatogene aviarne influence pri perutnini v provinci Alberta v Kanadi, ki so bili 31. avgusta 2022, 4. septembra 2022, 12. septembra 2022 in 13. septembra 2022 potrjeni z laboratorijsko analizo (RT-PCR).

(6)

Kanada je obvestila Komisijo tudi o dveh izbruhih visokopatogene aviarne influence pri perutnini v provinci Saskatchewan v Kanadi, ki sta bila 9. septembra 2022 in 12. septembra 2022 potrjena z laboratorijsko analizo (RT-PCR).

(7)

Združeno kraljestvo je obvestilo Komisijo o izbruhu visokopatogene aviarne influence pri perutnini blizu kraja Milford Haven, Pembrokeshire, v Walesu v Združenem kraljestvu, ki je bil 9. septembra 2022 potrjen z laboratorijsko analizo (RT-PCR).

(8)

Združeno kraljestvo je obvestilo Komisijo tudi o izbruhu visokopatogene aviarne influence pri perutnini blizu kraja Crewe, Cheshire East, Cheshire v Angliji v Združenem kraljestvu, ki je bil 16. septembra 2022 potrjen z laboratorijsko analizo (RT-PCR).

(9)

Združeno kraljestvo je obvestilo Komisijo tudi o izbruhu visokopatogene aviarne influence pri perutnini blizu kraja Bury St Edmunds, West Suffolk, Suffolk, v Angliji v Združenem kraljestvu, ki je bil 17. septembra 2022 potrjen z laboratorijsko analizo (RT-PCR).

(10)

Združeno kraljestvo je obvestilo Komisijo tudi o izbruhu visokopatogene aviarne influence pri perutnini blizu kraja Clacton on Sea, Tendring, Essex, v Angliji v Združenem kraljestvu, ki je bil 18. septembra 2022 potrjen z laboratorijsko analizo (RT-PCR).

(11)

Združeno kraljestvo je obvestilo Komisijo tudi o dveh izbruhih visokopatogene aviarne influence pri perutnini blizu kraja Honington, West Suffolk, Suffolk, v Angliji v Združenem kraljestvu in blizu kraja Attleborough, Breckland, Norfolk, v Angliji v Združenem kraljestvu, ki sta bila 19. septembra 2022 potrjena z laboratorijsko analizo (RT-PCR).

(12)

Združeno kraljestvo je obvestilo Komisijo tudi o izbruhu visokopatogene aviarne influence pri perutnini blizu Dartington, South Hams, Devon, v Angliji v Združenem kraljestvu, ki je bil 20. septembra 2022 potrjen z laboratorijsko analizo (RT-PCR).

(13)

Združene države Amerike so obvestile Komisijo o izbruhu visokopatogene aviarne influence pri perutnini v okrožju Morrison v zvezni državi Minnesota v Združenih državah Amerike, ki je bil 7. septembra 2022 potrjen z laboratorijsko analizo (RT-PCR).

(14)

Združene države Amerike so obvestile Komisijo tudi o izbruhu visokopatogene aviarne influence pri perutnini v okrožju Meeker v zvezni državi Minnesota v Združenih državah Amerike, ki je bil 8. septembra 2022 potrjen z laboratorijsko analizo (RT-PCR).

(15)

Združene države Amerike so obvestile Komisijo tudi o dveh izbruhih visokopatogene aviarne influence pri perutnini, ki sta bila 9. septembra 2022 potrjena z laboratorijsko analizo (RT-PCR): eden je v okrožju Fresno v zvezni državi Kalifornija v Združenih državah Amerike, drugi pa v okrožju Becker v zvezni državi Minnesota v Združenih državah Amerike.

(16)

Združene države Amerike so obvestile Komisijo tudi o štirih izbruhih visokopatogene aviarne influence pri perutnini, ki so bili 13. septembra 2022 potrjeni z laboratorijsko analizo (RT-PCR): eden je v okrožju Ingham v zvezni državi Michigan v Združenih državah Amerike, dva sta v zvezni državi Minnesota v Združenih državah Amerike (eden je v okrožju Brown in drugi v okrožju Stearns) in eden je v okrožju Sanpete v zvezni državi Utah v Združenih državah Amerike.

(17)

Združene države Amerike so obvestile Komisijo tudi o dveh izbruhih visokopatogene aviarne influence pri perutnini, ki sta bila 14. septembra 2022 potrjena z laboratorijsko analizo (RT-PCR): eden je v okrožju Meeker v zvezni državi Minnesota v Združenih državah Amerike, drugi pa v okrožju Otter Tail v zvezni državi Minnesota v Združenih državah Amerike.

(18)

Združene države Amerike so obvestile Komisijo tudi o treh izbruhih visokopatogene aviarne influence pri perutnini, ki so bili 15. septembra 2022 potrjeni z laboratorijsko analizo (RT-PCR): eden je v okrožju Teton v zvezni državi Montana v Združenih državah Amerike, eden je v okrožju Fresno v zvezni državi Kalifornija v Združenih državah Amerike in eden je v okrožju Obion v zvezni državi Tennessee v Združenih državah Amerike.

(19)

Združene države Amerike so obvestile Komisijo tudi o šestih izbruhih visokopatogene aviarne influence pri perutnini, ki so bili 20. septembra 2022 potrjeni z laboratorijsko analizo (RT-PCR): dva sta v zvezni državi Minnesota v Združenih države Amerike (eden je v okrožju Brown in drugi v okrožju Stearns), dva sta v okrožju Clark v zvezni državi Južna Dakota v Združenih državah Amerike, eden je v okrožju Sanpete v zvezni državi Utah v Združenih državah Amerike in eden je v okrožju Washington v zvezni državi Pensilvanija v Združenih državah Amerike.

(20)

Združene države Amerike so obvestile Komisijo tudi o petih izbruhih visokopatogene aviarne influence pri perutnini, ki so bili 21. septembra 2022 potrjeni z laboratorijsko analizo (RT-PCR): eden je v okrožju Gooding v zvezni državi Idaho v Združenih državah Amerike, dva sta v zvezni državi Minnesota v Združenih državah Amerike (eden je v okrožju Otter Tail in drugi v okrožju Roseau), eden je v okrožju Sanpete v zvezni državi Utah v Združenih državah Amerike in eden je v okrožju Weld v zvezni državi Kolorado v Združenih državah Amerike.

(21)

Združene države Amerike so obvestile Komisijo tudi o izbruhu visokopatogene aviarne influence pri perutnini v okrožju Ward v zvezni državi Severna Dakota v Združenih državah Amerike, ki je bil 22. septembra 2022 potrjen z laboratorijsko analizo (RT-PCR).

(22)

Po teh izbruhih visokopatogene aviarne influence so veterinarski organi Kanade, Združenega kraljestva in Združenih držav Amerike okrog prizadetih obratov vzpostavili 10-kilometrsko območje pod nadzorom in izvedli politiko pokončanja za nadzor prisotnosti visokopatogene aviarne influence in omejitev širjenja navedene bolezni.

(23)

Kanada, Združeno kraljestvo in Združene države Amerike so Komisiji predložili informacije o epidemioloških razmerah na svojem ozemlju in o ukrepih, ki so jih sprejeli za preprečitev nadaljnjega širjenja visokopatogene aviarne influence. Komisija je ocenila navedene informacije. Na podlagi navedene ocene in za varovanje zdravstvenega statusa živali v Uniji ne bi smel biti več dovoljen vstop pošiljk perutnine, zarodnega materiala perutnine ter svežega mesa perutnine in pernate divjadi z območij z omejitvami, ki so jih vzpostavili veterinarski organi Kanade, Združenega kraljestva in Združenih držav Amerike zaradi nedavnih izbruhov visokopatogene aviarne influence, v Unijo.

(24)

Kanada je predložila posodobljene informacije o epidemioloških razmerah na svojem ozemlju v zvezi s petnajstimi izbruhi visokopatogene aviarne influence v obratih s perutnino v provincah Alberta (7), Britanska Kolumbija (2), Ontario (3), in Saskatchewan (3), ki so bili potrjeni med 26. marcem 2022 in 18. majem 2022.

(25)

Poleg tega je Združeno kraljestvo predložilo posodobljene informacije o epidemioloških razmerah na svojem ozemlju v zvezi z dvema izbruhoma visokopatogene aviarne influence v obratih s perutnino blizu kraja Ludlow, Ludlow, Shropshire, v Angliji v Združenem kraljestvu, ki sta bila potrjena 1. junija 2022 in 7. junija 2022, ter še enim izbruhom blizu kraja Bexhill-on-Sea, Rother, East Sussex, v Angliji v Združenem kraljestvu, ki je bil potrjen 15. junija 2022.

(26)

Poleg tega so Združene države Amerike predložile posodobljene informacije o epidemioloških razmerah na svojem ozemlju v zvezi s štirimi izbruhi visokopatogene aviarne influence v obratih s perutnino v zveznih državah Minnesota (2), Utah in Južna Dakota v Združenih državah Amerike, ki so bili potrjeni med 6. aprilom 2022 in 21. majem 2022.

(27)

Kanada, Združeno kraljestvo in Združene države Amerike so predložili informacije o ukrepih, ki so jih sprejeli za preprečitev nadaljnjega širjenja navedene bolezni. Zlasti po teh izbruhih visokopatogene aviarne influence so Kanada, Združeno kraljestvo in Združene države Amerike izvedli politiko pokončanja za obvladovanje in omejitev širjenja navedene bolezni, ter dokončali tudi potrebne ukrepe čiščenja in razkuževanja po izvedbi politike pokončanja v okuženih obratih s perutnino na svojih ozemljih.

(28)

Komisija je ocenila informacije, ki so jih predložili Kanada, Združeno kraljestvo in Združene države Amerike, in ugotovila, da so bili izbruhi visokopatogene aviarne influence v obratih s perutnino odpravljeni in da ni več nobenega tveganja, povezanega z vstopom v Unijo perutninskega blaga z območij Kanade, Združenega kraljestva in Združenih držav Amerike, s katerih je bil vstop perutninskega blaga v Unijo začasno ustavljen zaradi navedenih izbruhov.

(29)

Prilogi V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 bi bilo zato treba spremeniti, da se upoštevajo trenutne epidemiološke razmere v zvezi z visokopatogeno aviarno influenco v Kanadi, Združenem kraljestvu in Združenih državah Amerike.

(30)

Ob upoštevanju trenutnih epidemioloških razmer v zvezi z visokopatogeno aviarno influenco v Kanadi, Združenem kraljestvu in Združenih državah Amerike ter resnega tveganja za vnos te bolezni v Unijo bi morale spremembe Izvedbene uredbe (EU) 2021/404, uvedene s to uredbo, začeti veljati čim prej.

(31)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe Izvedbene uredbe (EU) 2021/404

Prilogi V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 se spremenita v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. septembra 2022

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 84, 31.3.2016, str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/692 z dne 30. januarja 2020 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za vstop pošiljk nekaterih živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora v Unijo ter za njihove premike in ravnanje z njimi po vstopu (UL L 174, 3.6.2020, str. 379).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/404 z dne 24. marca 2021 o določitvi seznamov tretjih držav, njihovih ozemelj ali območij, s katerih je dovoljen vstop živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora v Unijo v skladu z Uredbo (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 114, 31.3.2021, str. 1).


PRILOGA

Prilogi V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 se spremenita:

(1)

Priloga V se spremeni:

(a)

del 1 se spremeni:

(i)

pri vnosu za Kanado se vrstica za območje CA-2.3 nadomesti z naslednjim:

CA

Kanada

CA-2.3

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

26.3.2022

15.9.2022

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

26.3.2022

15.9.2022

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

26.3.2022

15.9.2022

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

26.3.2022

15.9.2022

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

26.3.2022

15.9.2022

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

26.3.2022

15.9.2022

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

26.3.2022

15.9.2022

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

26.3.2022

15.9.2022

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

26.3.2022

15.9.2022

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

26.3.2022

15.9.2022“;

(ii)

pri vnosu za Kanado se vrstica za območje CA-2.28 nadomesti z naslednjim:

CA

Kanada

CA-2.28

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

21.4.2022

10.9.2022

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

21.4.2022

10.9.2022

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

21.4.2022

10.9.2022

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

21.4.2022

10.9.2022

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

21.4.2022

10.9.2022

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

21.4.2022

10.9.2022

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

21.4.2022

10.9.2022

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

21.4.2022

10.9.2022

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

21.4.2022

10.9.2022

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

21.4.2022

10.9.2022“;

(iii)

pri vnosu za Kanado se vrstica za območje CA-2.35 nadomesti z naslednjim:

CA

Kanada

CA-2.35

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

22.4.2022

21.8.2022

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

22.4.2022

21.8.2022

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

22.4.2022

21.8.2022

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

22.4.2022

21.8.2022

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

22.4.2022

21.8.2022

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

22.4.2022

21.8.2022

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

22.4.2022

21.8.2022

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

22.4.2022

21.8.2022

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

22.4.2022

21.8.2022

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

22.4.2022

21.8.2022“;

(iv)

pri vnosu za Kanado se vrstice za območja CA-2.42 do CA-2.46 nadomestijo z naslednjim:

CA

Kanada

CA-2.42

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

26.4.2022

5.8.2022

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

26.4.2022

5.8.2022

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

26.4.2022

5.8.2022

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

26.4.2022

5.8.2022

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

26.4.2022

5.8.2022

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

26.4.2022

5.8.2022

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

26.4.2022

5.8.2022

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

26.4.2022

5.8.2022

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

26.4.2022

5.8.2022

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

26.4.2022

5.8.2022

CA-2.43

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

27.4.2022

9.9.2022

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

27.4.2022

9.9.2022

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

27.4.2022

9.9.2022

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

27.4.2022

9.9.2022

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

27.4.2022

9.9.2022

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

27.4.2022

9.9.2022

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

27.4.2022

9.9.2022

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

27.4.2022

9.9.2022

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

27.4.2022

9.9.2022

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

27.4.2022

9.9.2022

CA-2.44

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

26.4.2022

16.9.2022

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

26.4.2022

16.9.2022

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

26.4.2022

16.9.2022

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

26.4.2022

16.9.2022

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

26.4.2022

16.9.2022

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

26.4.2022

16.9.2022

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

26.4.2022

16.9.2022

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

26.4.2022

16.9.2022

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

26.4.2022

16.9.2022

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

26.4.2022

16.9.2022

CA-2.45

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

28.4.2022

1.9.2022

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

28.4.2022

1.9.2022

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

28.4.2022

1.9.2022

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

28.4.2022

1.9.2022

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

28.4.2022

1.9.2022

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

28.4.2022

1.9.2022

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

28.4.2022

1.9.2022

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

28.4.2022

1.9.2022

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

28.4.2022

1.9.2022

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

28.4.2022

1.9.2022

CA-2.46

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

28.4.2022

18.8.2022

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

28.4.2022

18.8.2022

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

28.4.2022

18.8.2022

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

28.4.2022

18.8.2022

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

28.4.2022

18.8.2022

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

28.4.2022

18.8.2022

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

28.4.2022

18.8.2022

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

28.4.2022

18.8.2022

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

28.4.2022

18.8.2022

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

28.4.2022

18.8.2022“;

(v)

pri vnosu za Kanado se vrstici za območji CA-2.50 in CA-2.51 nadomestita z naslednjim:

CA

Kanada

CA-2.50

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

2.5.2022

29.8.2022

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

2.5.2022

29.8.2022

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

2.5.2022

29.8.2022

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

2.5.2022

29.8.2022

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

2.5.2022

29.8.2022

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

2.5.2022

29.8.2022

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

2.5.2022

29.8.2022

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

2.5.2022

29.8.2022

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

2.5.2022

29.8.2022

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

2.5.2022

29.8.2022

CA-2.51

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

2.5.2022

21.8.2022

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

2.5.2022

21.8.2022

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

2.5.2022

21.8.2022

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

2.5.2022

21.8.2022

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

2.5.2022

21.8.2022

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

2.5.2022

21.8.2022

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

2.5.2022

21.8.2022

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

2.5.2022

21.8.2022

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

2.5.2022

21.8.2022

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

2.5.2022

21.8.2022“;

(vi)

pri vnosu za Kanado se vrstica za območje CA-2.53 nadomesti z naslednjim:

CA

Kanada

CA-2.53

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

3.5.2022

3.9.2022

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

3.5.2022

3.9.2022

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

3.5.2022

3.9.2022

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

3.5.2022

3.9.2022

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

3.5.2022

3.9.2022

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

3.5.2022

3.9.2022

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

3.5.2022

3.9.2022

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

3.5.2022

3.9.2022

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

3.5.2022

3.9.2022

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

3.5.2022

3.9.2022“;

(vii)

pri vnosu za Kanado se vrstica za območje CA-2.57 nadomesti z naslednjim:

CA

Kanada

CA-2.57

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

5.5.2022

30.8.2022

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

5.5.2022

30.8.2022

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

5.5.2022

30.8.2022

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

5.5.2022

30.8.2022

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

5.5.2022

30.8.2022

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

5.5.2022

30.8.2022

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

5.5.2022

30.8.2022

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

5.5.2022

30.8.2022

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

5.5.2022

30.8.2022

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

5.5.2022

30.8.2022“;

(viii)

pri vnosu za Kanado se vrstica za območje CA-2.61 nadomesti z naslednjim:

CA

Kanada

CA-2.61

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

12.5.2022

26.8.2022

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

12.5.2022

26.8.2022

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

12.5.2022

26.8.2022

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

12.5.2022

26.8.2022

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

12.5.2022

26.8.2022

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

12.5.2022

26.8.2022

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

12.5.2022

26.8.2022

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

12.5.2022

26.8.2022

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

12.5.2022

26.8.2022

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

12.5.2022

26.8.2022“;

(ix)

pri vnosu za Kanado se vrstica za območje CA-2.64 nadomesti z naslednjim:

CA

Kanada

CA-2.64

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

18.5.2022

10.9.2022

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

18.5.2022

10.9.2022

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

18.5.2022

10.9.2022

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

18.5.2022

10.9.2022

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

18.5.2022

10.9.2022

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

18.5.2022

10.9.2022

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

18.5.2022

10.9.2022

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

18.5.2022

10.9.2022

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

18.5.2022

10.9.2022

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

18.5.2022

10.9.2022“;

(x)

pri vnosu za Kanado se vrstica za območje CA-2.68 nadomesti z naslednjim:

CA

Kanada

CA-2.68

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

4.5.2022

26.8.2022

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

4.5.2022

26.8.2022

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

4.5.2022

26.8.2022

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

4.5.2022

26.8.2022

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

4.5.2022

26.8.2022

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

4.5.2022

26.8.2022

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

4.5.2022

26.8.2022

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

4.5.2022

26.8.2022

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

4.5.2022

26.8.2022

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

4.5.2022

26.8.2022“;

(xi)

pri vnosu za Kanado se za vrstico za območje CA-2.78 dodajo naslednje vrstice za območja CA-2.79 do CA-2.84:

CA

Kanada

CA-2.79

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

31.8.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

31.8.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

31.8.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

31.8.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

31.8.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

31.8.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

31.8.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

31.8.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

31.8.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

31.8.2022

 

CA-2.80

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

4.9.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

4.9.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

4.9.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

4.9.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

4.9.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

4.9.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

4.9.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

4.9.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

4.9.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

4.9.2022

 

CA-2.81

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

9.9.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

9.9.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

9.9.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

9.9.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

9.9.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

9.9.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

9.9.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

9.9.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

9.9.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

9.9.2022

 

CA-2.82

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

13.9.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

13.9.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

13.9.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

13.9.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

13.9.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

13.9.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

13.9.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

13.9.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

13.9.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

13.9.2022

 

CA-2.83

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

12.9.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

12.9.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

12.9.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

12.9.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

12.9.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

12.9.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

12.9.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

12.9.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

12.9.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

12.9.2022

 

CA-2.84

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

12.9.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

12.9.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

12.9.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

12.9.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

12.9.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

12.9.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

12.9.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

12.9.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

12.9.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

12.9.2022“;

 

(xii)

pri vnosu za Združeno kraljestvo se vrstici za območji GB-2.123 in GB-2.124 nadomestita z naslednjim:

GB

Združeno kraljestvo

GB-2.123

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

1.6.2022

13.9.2022

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

1.6.2022

13.9.2022

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

1.6.2022

13.9.2022

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

1.6.2022

13.9.2022

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

1.6.2022

13.9.2022

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

1.6.2022

13.9.2022

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

1.6.2022

13.9.2022

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

1.6.2022

13.9.2022

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

1.6.2022

13.9.2022

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

1.6.2022

13.9.2022

GB-2.124

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

7.6.2022

11.9.2022

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

7.6.2022

11.9.2022

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

7.6.2022

11.9.2022

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

7.6.2022

11.9.2022

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

7.6.2022

11.9.2022

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

7.6.2022

11.9.2022

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

7.6.2022

11.9.2022

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

7.6.2022

11.9.2022

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

7.6.2022

11.9.2022

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

7.6.2022

11.9.2022“;

(xiii)

pri vnosu za Združeno kraljestvo se vrstica za območje GB-2.126 nadomesti z naslednjim:

GB

Združeno kraljestvo

GB-2.126

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

15.6.2022

18.9.2022

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

15.6.2022

18.9.2022

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

15.6.2022

18.9.2022

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

15.6.2022

18.9.2022

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

15.6.2022

18.9.2022

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

15.6.2022

18.9.2022

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

15.6.2022

18.9.2022

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

15.6.2022

18.9.2022

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

15.6.2022

18.9.2022

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

15.6.2022

18.9.2022“;

(xiv)

pri vnosu za Združeno kraljestvo se za vrstico za območje GB-2.142 dodajo naslednje vrstice za območja GB-2.143 do GB-2.149:

GB

Združeno kraljestvo

GB-2.143

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

9.9.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

9.9.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

9.9.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

9.9.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

9.9.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

9.9.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

9.9.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

9.9.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

9.9.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

9.9.2022

 

GB-2.144

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

16.9.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

16.9.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

16.9.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

16.9.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

16.9.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

16.9.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

16.9.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

16.9.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

16.9.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

16.9.2022

 

GB-2.145

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

17.9.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

17.9.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

17.9.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

17.9.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

17.9.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

17.9.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

17.9.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

17.9.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

17.9.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

17.9.2022

 

GB-2.146

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

18.9.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

18.9.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

18.9.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

18.9.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

18.9.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

18.9.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

18.9.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

18.9.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

18.9.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

18.9.2022

 

GB-2.147

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

19.9.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

19.9.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

19.9.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

19.9.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

19.9.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

19.9.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

19.9.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

19.9.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

19.9.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

19.9.2022

 

GB-2.148

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

19.9.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

19.9.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

19.9.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

19.9.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

19.9.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

19.9.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

19.9.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

19.9.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

19.9.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

19.9.2022

 

GB-2.149

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

20.9.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

20.9.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

20.9.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

20.9.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

20.9.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

20.9.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

20.9.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

20.9.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

20.9.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

20.9.2022“;

 

(xv)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.108 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.108

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

6.4.2022

16.9.2022

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

6.4.2022

16.9.2022

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

6.4.2022

16.9.2022

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

6.4.2022

16.9.2022

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

6.4.2022

16.9.2022

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

6.4.2022

16.9.2022

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

6.4.2022

16.9.2022

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

6.4.2022

16.9.2022

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

6.4.2022

16.9.2022

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

6.4.2022

16.9.2022“;

(xvi)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.174 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.174

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

22.4.2022

14.9.2022

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

22.4.2022

14.9.2022

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

22.4.2022

14.9.2022

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

22.4.2022

14.9.2022

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

22.4.2022

14.9.2022

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

22.4.2022

14.9.2022

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

22.4.2022

14.9.2022

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

22.4.2022

14.9.2022

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

22.4.2022

14.9.2022

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

22.4.2022

14.9.2022“;

(xvii)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.179 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.179

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

25.4.2022

16.9.2022

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

25.4.2022

16.9.2022

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

25.4.2022

16.9.2022

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

25.4.2022

16.9.2022

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

25.4.2022

16.9.2022

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

25.4.2022

16.9.2022

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

25.4.2022

16.9.2022

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

25.4.2022

16.9.2022

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

25.4.2022

16.9.2022

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

25.4.2022

16.9.2022“;

(xviii)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.222 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.222

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

21.5.2022

15.9.2022

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

21.5.2022

15.9.2022

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

21.5.2022

15.9.2022

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

21.5.2022

15.9.2022

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

21.5.2022

15.9.2022

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

21.5.2022

15.9.2022

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

21.5.2022

15.9.2022

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

21.5.2022

15.9.2022

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

21.5.2022

15.9.2022

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

21.5.2022

15.9.2022“;

(xix)

pri vnosu za Združene države Amerike se za vrstico za območje US-2.252 dodajo naslednje vrstice za območja US-2.253 do US-2.277:

US

Združene države Amerike

US-2.253

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

7.9.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

7.9.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

7.9.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

7.9.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

7.9.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

7.9.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

7.9.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

7.9.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

7.9.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

7.9.2022

 

US-2.254

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

8.9.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

8.9.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

8.9.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

8.9.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

8.9.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

8.9.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

8.9.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

8.9.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

8.9.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

8.9.2022

 

US-2.255

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

9.9.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

9.9.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

9.9.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

9.9.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

9.9.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

9.9.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

9.9.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

9.9.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

9.9.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

9.9.2022

 

US-2.256

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

9.9.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

9.9.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

9.9.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

9.9.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

9.9.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

9.9.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

9.9.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

9.9.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

9.9.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

9.9.2022

 

US-2.257

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

13.9.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

13.9.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

13.9.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

13.9.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

13.9.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

13.9.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

13.9.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

13.9.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

13.9.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

13.9.2022

 

US-2.258

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

13.9.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

13.9.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

13.9.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

13.9.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

13.9.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

13.9.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

13.9.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

13.9.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

13.9.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

13.9.2022

 

US-2.259

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

13.9.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

13.9.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

13.9.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

13.9.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

13.9.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

13.9.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

13.9.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

13.9.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

13.9.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

13.9.2022

 

US-2.260

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

13.9.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

13.9.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

13.9.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

13.9.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

13.9.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

13.9.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

13.9.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

13.9.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

13.9.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

13.9.2022

 

US-2.261

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

15.9.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

15.9.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

15.9.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

15.9.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

15.9.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

15.9.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

15.9.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

15.9.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

15.9.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

15.9.2022

 

US-2.262

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

15.9.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

15.9.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

15.9.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

15.9.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

15.9.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

15.9.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

15.9.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

15.9.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

15.9.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

15.9.2022

 

US-2.263

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

14.9.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

14.9.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

14.9.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

14.9.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

14.9.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

14.9.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

14.9.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

14.9.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

14.9.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

14.9.2022

 

US-2.264

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

14.9.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

14.9.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

14.9.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

14.9.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

14.9.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

14.9.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

14.9.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

14.9.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

14.9.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

14.9.2022

 

US-2.265

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

15.9.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

15.9.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

15.9.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

15.9.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

15.9.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

15.9.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

15.9.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

15.9.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

15.9.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

15.9.2022

 

US-2.266

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

20.9.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

20.9.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

20.9.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

20.9.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

20.9.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

20.9.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

20.9.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

20.9.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

20.9.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

20.9.2022

 

US-2.267

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

20.9.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

20.9.2022