ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 232

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 65
7. september 2022


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1473 z dne 31. avgusta 2022 o odobritvi spremembe specifikacije proizvoda za ime, vpisano v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb, ki ni manjša (Agneau de lait des Pyrénées (ZGO))

1

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1474 z dne 6. septembra 2022 o obnovitvi odobritve aktivne snovi z majhnim tveganjem ovčja maščoba v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 ( 1 )

3

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1475 z dne 6. septembra 2022 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (EU) 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta glede vrednotenja strateških načrtov SKP ter zagotavljanja informacij za namene spremljanja in vrednotenja

8

 

 

AKTI, KI JIH SPREJMEJO ORGANI, USTANOVLJENI Z MEDNARODNIMI SPORAZUMI

 

*

Sklep št. 1/2022 Pridružitvenega sveta EU-Jordanija z dne 15. marca 2022 o spremembi Protokola 3 k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Hašemitsko kraljevino Jordanijo na drugi o opredelitvi pojma izdelki s poreklom in načinih upravnega sodelovanja [2022/1476]

37

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

7.9.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 232/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/1473

z dne 31. avgusta 2022

o odobritvi spremembe specifikacije proizvoda za ime, vpisano v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb, ki ni manjša („Agneau de lait des Pyrénées“ (ZGO))

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (1) ter zlasti člena 52(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija je v skladu s členom 53(1), prvi pododstavek, Uredbe (EU) št. 1151/2012 preučila zahtevek Francije za odobritev spremembe specifikacije proizvoda za zaščiteno geografsko označbo „Agneau de lait des Pyrénées“, registrirano v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 900/2012 (2). Ta sprememba vključuje spremembo imena „Agneau de lait des Pyrénées“ v „Agneau des Pyrénées“.

(2)

Ker zadevna sprememba ni manjša v smislu člena 53(2) Uredbe (EU) št. 1151/2012, je Komisija v skladu s členom 50(2), točka (a), navedene uredbe zahtevek za spremembo objavila v Uradnem listu Evropske unije (3).

(3)

Ker v skladu s členom 51 Uredbe (EU) št. 1151/2012 Komisija ni prejela nobenega ugovora, bi bilo treba spremembo specifikacije proizvoda odobriti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sprememba specifikacije proizvoda, objavljena v Uradnem listu Evropske unije v zvezi z imenom „Agneau de lait des Pyrénées“ (ZGO), se odobri.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 31. avgusta 2022

Za Komisijo

v imenu predsednice

Janusz WOJCIECHOWSKI

član Komisije


(1)  UL L 343, 14.12.2012, str. 1.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 900/2012 z dne 2. oktobra 2012 o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Agneau de lait des Pyrénées (ZGO)) (UL L 268, 3.10.2012, str. 1).

(3)  UL C 193, 12.5.2022, str. 23.


7.9.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 232/3


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/1474

z dne 6. septembra 2022

o obnovitvi odobritve aktivne snovi z majhnim tveganjem ovčja maščoba v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (1) ter zlasti člena 20(1) v povezavi s členom 22(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva Komisije 2008/127/ES (2) je vključila ovčjo maščobo kot aktivno snov v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS (3).

(2)

Aktivne snovi, vključene v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS, se štejejo za odobrene v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 in so navedene v delu A Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (4).

(3)

Odobritev aktivne snovi ovčja maščoba, kot je določena v delu A Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011, preneha veljati 31. avgusta 2023.

(4)

Vloga za obnovitev odobritve aktivne snovi ovčja maščoba je bila predložena državi članici poročevalki Češki v skladu s členom 1 Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 844/2012 (5) v roku, določenem v navedenem členu.

(5)

Vlagatelj je v skladu s členom 6 Izvedbene uredbe (EU) št. 844/2012 predložil dopolnilno dokumentacijo. Država članica poročevalka je vlogo ocenila kot dopustno.

(6)

Češka je pripravila osnutek poročila o oceni obnovitve v posvetovanju z državo članico soporočevalko Francijo ter ga 10. septembra 2020 predložila Evropski agenciji za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) in Komisiji. Češka je v osnutku poročila o oceni obnovitve predlagala obnovitev odobritve ovčje maščobe kot snovi z majhnim tveganjem.

(7)

Agencija je javnosti zagotovila dostop do povzetka dopolnilne dokumentacije. Osnutek poročila o oceni obnovitve je poslala tudi vlagatelju in državam članicam, da bi predložili pripombe, ter objavila javno posvetovanje o njem. Prejete pripombe je poslala Komisiji.

(8)

Agencija je Komisiji 16. decembra 2021 predložila svoj sklep (6), v katerem je bilo navedeno, da se za ovčjo maščobo lahko pričakuje, da bo izpolnjevala merila za odobritev iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1107/2009. Komisija je Stalnemu odboru za rastline, živali, hrano in krmo 30. marca 2022 predložila poročilo o obnovitvi, 17. maja 2022 pa osnutek te uredbe o aktivni snovi ovčja maščoba.

(9)

Komisija je vlagatelja pozvala, naj predloži pripombe k sklepu Agencije in v skladu s tretjim odstavkom člena 14(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 844/2012 tudi pripombe k poročilu o obnovitvi. Vlagatelj je predložil svoje pripombe, ki so bile skrbno preučene in po potrebi upoštevane.

(10)

V zvezi z eno ali več reprezentativnimi vrstami uporabe vsaj enega fitofarmacevtskega sredstva, ki vsebuje aktivno snov ovčja maščoba, je bilo ugotovljeno, da so merila za odobritev iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1107/2009 izpolnjena.

(11)

Komisija nadalje meni, da je ovčja maščoba aktivna snov z majhnim tveganjem v skladu s členom 22 Uredbe (ES) št. 1107/2009. Ovčja maščoba ni problematična snov in izpolnjuje pogoje iz točke 5 Priloge II k Uredbi (ES) št. 1107/2009.

(12)

Zato je primerno obnoviti odobritev ovčje maščobe kot snovi z majhnim tveganjem.

(13)

V skladu s členom 14(1) Uredbe (ES) št. 1107/2009 v povezavi s členom 6 Uredbe ter ob upoštevanju sedanjih znanstvenih in tehničnih dognanj pa je treba določiti najmanjšo čistost aktivne snovi, kakor je proizvedena, da se podpre varnost aktivne snovi, ki se bo uporabljala v fitofarmacevtskih sredstvih.

(14)

Izvedbeno uredbo (EU) št. 540/2011 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(15)

Z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2022/708 (7) je bilo obdobje odobritve ovčje maščobe podaljšano do 31. avgusta 2023, da bi bilo postopek obnovitve mogoče zaključiti pred prenehanjem veljavnosti obdobja odobritve navedene aktivne snovi. Ker pa je bil sklep o obnovitvi sprejet pred podaljšanim datumom veljavnosti obnovitve, se ta uredba začne uporabljati čim prej.

(16)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Obnovitev odobritve aktivne snovi

Odobritev aktivne snovi ovčja maščoba, kot je opredeljena v Prilogi I k tej uredbi, se obnovi v skladu s pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

Spremembe Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011

Priloga k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi.

Člen 3

Začetek veljavnosti in datum začetka uporabe

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. novembra 2022.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. septembra 2022

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 309, 24.11.2009, str. 1.

(2)  Direktiva Komisije 2008/127/ES z dne 18. decembra 2008 o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS zaradi vključitve nekaterih aktivnih snovi (UL L 344, 20.12.2008, str. 89).

(3)  Direktiva Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (UL L 230, 19.8.1991, str. 1).

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 540/2011 z dne 25. maja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama registriranih aktivnih snovi (UL L 153, 11.6.2011, str. 1).

(5)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 844/2012 z dne 18. septembra 2012 o opredelitvi določb, potrebnih za izvedbo postopka podaljšanja odobritve aktivnih snovi, kot je določeno z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (UL L 252, 19.9.2012, str. 26). Ta uredba je bila nadomeščena z Uredbo (EU) 2020/1740, vendar se še naprej uporablja za postopek obnovitve odobritve aktivnih snovi: (1) katerih obdobje odobritve se izteče pred 27. marcem 2024; (2) za katere je z uredbo, sprejeto 27. marca 2021 ali po navedenem datumu v skladu s členom 17 Uredbe (ES) št. 1107/2009, obdobje odobritve podaljšano do 27. marca 2024 ali poznejšega datuma.

(6)  EFSA (Evropska agencija za varnost hrane), 2022. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sheep fat (Sklep o strokovnem pregledu ocene tveganja za pesticide z aktivno snovjo ovčja maščoba). EFSA Journal 2022;20(1):7073, 43 str. doi:10.2903/j.efsa.2022,7073. Na voljo na spletu: www.efsa.europa.eu.

(7)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/708 z dne 5. maja 2022 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede podaljšanja obdobij odobritve aktivnih snovi metilester 2,5-diklorobenzojska kislina, ocetna kislina, aklonifen, aluminijev amonijev sulfat, aluminijev fosfid, aluminijev silikat, beflubutamid, bentiavalikarb, boskalid, kalcijev karbid, kaptan, cimoksanil, dimetomorf, dodemorf, etefon, etilen, ekstrakt čajevca, ostanki destilacije maščob, maščobne kisline C7 do C20, fluoksastrobin, flurokloridon, folpet, formetanat, giberelinska kislina, giberelini, hidrolizirane beljakovine, železov sulfat, magnezijev fosfid, metam, metamitron, metazaklor, metribuzin, milbemektin, fenmedifam, pirimifos-metil, rastlinska olja / olje nageljnovih žbic, rastlinska olja / olje navadne ogrščice, rastlinska olja / olje zelene mete, propamokarb, prokvinazid, protiokonazol, piretrini, kremenov pesek, ribje olje, repelenti po vonju živalskega ali rastlinskega izvora / ovčja maščoba, S-metolaklor, nerazvejena veriga feromonov iz reda Lepidoptera, sulkotrion, tebukonazol in sečnina (UL L 133, 10.5.2022, str. 1)


PRILOGA I

Splošno ime,

identifikacijska številka

Ime po IUPAC

Čistost (1)

Uveljavitev

Veljavnost registracije

Posebne določbe

ovčja maščoba

št. CAS: 98999-15-6

št. CIPAC: 919

ovčja maščoba

Najmanjša čistost ovčje maščobe: 100 %

Relevantnih nečistoč ni.

1. november 2022

30. oktober 2037

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo sklepi iz poročila o obnovitvi v zvezi z ovčjo maščobo ter zlasti dodatkov I in II k poročilu.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.


(1)  Več podrobnosti o identiteti in specifikaciji aktivne snovi je na voljo v poročilu o obnovitvi.


PRILOGA II

Priloga k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 se spremeni:

(1)

v delu A se vnos 249 za ovčjo maščobo črta;

(2)

v delu D se doda naslednji vnos:

Številka

Splošno ime,

identifikacijska številka

Ime po IUPAC

Čistost (1)

Uveljavitev

Veljavnost registracije

Posebne določbe

„39

ovčja maščoba

št. CAS: 98999-15-6

št. CIPAC: 919

ovčja maščoba

Najmanjša čistost ovčje maščobe: 100 %

Relevantnih nečistoč ni.

1. november 2022

30. oktober 2037

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo sklepi iz poročila o obnovitvi v zvezi z ovčjo maščobo ter zlasti dodatkov I in II k poročilu.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.“


(1)  Več podrobnosti o identiteti in specifikaciji aktivne snovi je na voljo v poročilu o obnovitvi.


7.9.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 232/8


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/1475

z dne 6. septembra 2022

o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (EU) 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta glede vrednotenja strateških načrtov SKP ter zagotavljanja informacij za namene spremljanja in vrednotenja

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. decembra 2021 o določitvi pravil o podpori za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice v okviru skupne kmetijske politike (strateški načrti SKP) in se financirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ter o razveljavitvi uredb (EU) št. 1305/2013 in (EU) št. 1307/2013 (1) ter zlasti člena 133 in člena 143(4) navedene uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2021/2115 določa nov pravni okvir za skupno kmetijsko politiko (SKP), da bi se izboljšalo uresničevanje ciljev Unije, določenih v Pogodbi. Navedena uredba podrobneje določa te cilje Unije, ki jih je treba doseči s SKP, poleg tega so v njej opredeljene vrste intervencij in skupne zahteve Unije za države članice, obenem pa državam članicam omogoča prožnost pri zasnovi intervencij, ki jih morajo določiti v svojih strateških načrtih SKP.

(2)

Člen 128 Uredbe (EU) 2021/2115 določa, da je treba vzpostaviti okvir smotrnosti, da se omogočijo poročanje, spremljanje in vrednotenje strateških načrtov SKP.

(3)

V skladu s členom 140 Uredbe (EU) 2021/2115 morajo države članice kot del okvira smotrnosti med izvajanjem in naknadno ovrednotiti svoje strateške načrte SKP ter pripraviti načrt vrednotenja. V ta namen je treba določiti jasna in skupna pravila za ocenjevanje strateških načrtov SKP in vsebino načrtov vrednotenja. Poleg tega je treba zagotoviti tehnično podporo državam članicam in ustreznim deležnikom.

(4)

V skladu s členom 124(3), točka (d), in členom 124(4), točka (c), Uredbe (EU) 2021/2115 mora odbor za spremljanje preveriti napredek, dosežen pri izvajanju vrednotenj, sintez vrednotenj in vsakega nadaljnjega spremljanja ugotovitev, ter izdati svoje mnenje o načrtu vrednotenja in njegovih spremembah. Primerno je določiti, da države članice s Komisijo delijo informacije o dejavnostih vrednotenja in ugotovitvah, vključno z rezultati pregleda odbora za spremljanje, saj je sporočanje teh informacij potrebno, da lahko Komisija izvede spremljanje in ocenjevanje SKP iz člena 141 navedene uredbe.

(5)

V skladu s členom 131 in členom 140(3) Uredbe (EU) 2021/2115 morajo države članice zagotoviti razpoložljivost podatkov za spremljanje in vrednotenje. V ta namen je treba določiti nekaj skupnih pravil.

(6)

V skladu s členom 143 Uredbe (EU) 2021/2115 morajo države članice Komisiji predložiti razpoložljive informacije, ki jih potrebuje za izvedbo spremljanja in vrednotenja SKP. Te informacije bodo Komisiji omogočile zlasti spremljanje izvajanja standardov za dobre kmetijske in okoljske pogoje zemljišč (v nadaljnjem besedilu: standardi DKOP) iz Priloge III k navedeni uredbi, intervencij v nekaterih sektorjih iz naslova III, poglavje III, navedene uredbe ter lokalnih akcijskih skupin in njihovih dejavnosti za LEADER, kot je opredeljen v členu 3, točka 15, navedene uredbe. Poleg tega bodo Komisiji omogočile izvedbo vrednotenj strateških načrtov SKP. Za podatke o operativnih skupinah evropskega partnerstva za inovacije (EIP) za kmetijsko produktivnost in trajnostnost iz člena 127(3) navedene uredbe bodo zbrane informacije izboljšale mreženje med nosilci projektov in razširjanje ugotovitev. V ta namen je treba določiti jasna in skupna pravila o informacijah, ki jih morajo poslati države članice.

(7)

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/2290 (2) določa pravila o metodah za izračun skupnih kazalnikov učinka in rezultatov iz Priloge I k Uredbi (EU) 2021/2115. Ta pravila bi bilo treba upoštevati pri sporočanju razčlenjenih podatkov po posameznih intervencijah iz te uredbe.

(8)

Ker morajo države članice imeti pravila o informacijah, ki jih je treba poslati Komisiji, da bi razvile ustrezna orodja IT in vzpostavile sisteme zbiranja podatkov, preden se 1. januarja 2023 začne izvajanje strateških načrtov SKP, bi morala ta uredba začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

(9)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za skupno kmetijsko politiko –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

NASLOV I

VREDNOTENJE STRATEŠKIH NAČRTOV SKP

Člen 1

Ocena meril vrednotenja

1.   Države članice pri vrednotenju svojih strateških načrtov SKP opredelijo vprašanja za vrednotenje in dejavnike uspeha za oceno meril vrednotenja uspešnosti, učinkovitosti, ustreznosti, usklajenosti ter dodane vrednosti Unije iz člena 140(1) Uredbe (EU) 2021/2115.

2.   Države članice pri ocenjevanju uspešnosti svojih strateških načrtov SKP uporabljajo ključne elemente vrednotenja, določene v Prilogi I k tej uredbi, v skladu z intervencijsko logiko strateških načrtov SKP, in kjer je to ustrezno za njihove strateške načrte SKP, priporočene dejavnike uspeha iz navedene priloge.

3.   Države članice pri ocenjevanju učinkovitosti svojih strateških načrtov SKP analizirajo, ali so bili učinki ali koristi strateških načrtov SKP doseženi z razumnimi stroški, ter ocenijo poenostavitev za upravičence in upravo, s posebnim poudarkom na upravnih stroških ter uporabi digitalnih orodij in satelitov.

Člen 2

Vrednotenje strateških načrtov SKP med obdobjem izvajanja

Države članice izvedejo vrednotenja svojih strateških načrtov SKP med obdobjem izvajanja iz člena 140(1) Uredbe (EU) 2021/2115, kot sledi:

(a)

države članice načrtujejo vrednotenja specifičnih ciljev iz člena 6(1) in (2) Uredbe (EU) 2021/2115, ki so obravnavani v njihovih strateških načrtih SKP, v skladu z intervencijsko logiko strateškega načrta SKP glede na cilje ali s celovitimi vrednotenji, ki zajemajo več ciljev, ali utemeljijo, zakaj specifičen cilj v obdobju izvajanja ni bil ovrednoten;

(b)

države članice ocenijo svoje strateške načrte SKP z uporabo ustreznih meril za vrednotenje ter ocenijo vplive svojih strateških načrtov SKP ob upoštevanju obsega, vrste in uporabe intervencij iz strateškega načrta SKP;

(c)

kadar je ustrezno, države članice upoštevajo ozemeljski obseg intervencij, zlasti za tiste intervencije, ki se ne izvedejo na nacionalni ravni, ampak na regionalni ali lokalni ravni;

(d)

kadar je ustrezno, države članice na podlagi svojih potreb po vrednotenju ter ob upoštevanju intervencijske logike in izvajanja strateškega načrta SKP ocenijo tudi specifične intervencije ali teme strateških načrtov SKP, kot so okoljska in podnebna struktura iz člena 109(2), točka (a), Uredbe (EU) 2021/2115, dodana vrednost LEADER, kot je opredeljen v členu 3, točka 15, navedene uredbe, mreže SKP iz člena 126 navedene uredbe ali sistem znanja in inovacij na področju kmetijstva (AKIS), opredeljen v členu 3, točka 9, navedene uredbe;

(e)

države članice izvedejo vrednotenja pravočasno, da lahko pripravijo naslednje obdobje strateškega načrta SKP. Kadar je ustrezno, države članice uporabijo tudi podatke iz prejšnjega programskega obdobja.

Člen 3

Naknadna vrednotenja strateških načrtov SKP

1.   Naknadna vrednotenja iz člena 140(6) Uredbe (EU) 2021/2115 vsebujejo celovito oceno strateških načrtov SKP in njihovega izvajanja.

2.   Naknadna vrednotenja vključujejo oceno strateških načrtov SKP in njihovega izvajanja na podlagi vsakega od meril za vrednotenje uspešnosti, učinkovitosti, ustreznosti, usklajenosti in dodane vrednosti Unije ter vpliva iz člena 140(1) Uredbe (EU) 2021/2115 glede prispevka strateškega načrta SKP k doseganju splošnih ciljev SKP iz člena 5 navedene uredbe in tistih specifičnih ciljev iz člena 6(1) in (2) navedene uredbe, ki so obravnavani v strateškem načrtu SKP.

3.   Po zaključku naknadnega vrednotenja države članice o ugotovitvah vrednotenja poročajo Komisiji.

Člen 4

Načrt vrednotenja

1.   Države članice pripravijo načrt vrednotenja iz člena 140(4) Uredbe (EU) 2021/2115 v skladu z intervencijsko logiko strateškega načrta SKP. Načrt vrednotenja izpolnjuje minimalne zahteve iz Priloge II k tej uredbi.

2.   Države članice v načrtu vrednotenja opredelijo ustrezne deležnike, ki jih je treba upoštevati pri načrtovanju dejavnosti vrednotenja in gradnje zmogljivosti. Kadar je ustrezno, države članice opredelijo deležnike, ki niso člani odbora za spremljanje.

Člen 5

Poročanje o dejavnostih in ugotovitvah vrednotenja

Države članice informacije o dejavnostih in ugotovitvah vrednotenja iz člena 124(3), točka (d), in člena 124(4), točka (c), Uredbe (EU) 2021/2115 delijo s Komisijo po pregledu s strani odbora za spremljanje, vključno z rezultatom navedenega pregleda, najpozneje en mesec pred letno pregledovalno sejo iz člena 136 navedene uredbe.

Člen 6

Ocena prispevka strateških načrtov SKP

1.   Vrednotenja strateških načrtov SKP temeljijo na ustreznih skupnih kazalnikih učinka, rezultatov, vpliva in stanja, določenih v Prilogi I k Uredbi (EU) 2021/2115. Države članice analizirajo učinke strateških načrtov SKP na specifične cilje iz člena 6(1) in (2) navedene uredbe.

2.   Poleg tega lahko države članice pri svojih vrednotenjih uporabijo specifične kazalnike, ki niso navedeni v Prilogi I k Uredbi (EU) 2021/2115, ali katere koli druge ustrezne kvantitativne in kvalitativne informacije, da izpeljejo ustrezne sklepe o vplivu strateških načrtov SKP.

3.   Kadar so skupni kazalniki rezultatov izraženi z deležem ali številom ustreznih enot, za katere veljajo določene intervencije, države članice ocenijo rezultate strateških načrtov SKP z uporabo možnih učinkov teh intervencij.

4.   Države članice pri ocenjevanju intervencije, ki ni povezana z nobenim kazalnikom rezultata v skladu s členom 111, drugi odstavek, Uredbe (EU) 2021/2115, zagotovijo zanesljivo oceno te intervencije na podlagi ustreznih informacij o rezultatih intervencije in njenih učinkih na specifične cilje iz člena 6(1) in (2) navedene uredbe.

5.   Države članice svojo oceno prispevka strateških načrtov SKP utemeljijo na razvoju kazalnikov vpliva iz Priloge I k Uredbi (EU) 2021/2115. Države članice količinsko opredelijo prispevek strateških načrtov SKP k razvoju vsaj za skupne kazalnike vpliva iz Priloge III k tej uredbi.

Člen 7

Podatki in tehnična podpora za vrednotenja

1.   Države članice izvajalcem vrednotenja zagotovijo razpoložljivost podatkov, da izpolnijo svoje obveznosti v zvezi s spremljanjem in vrednotenjem.

2.   Države članice poskrbijo za potrebne ureditve z nacionalnimi in po potrebi regionalnimi statističnimi enotami, raziskovalnimi centri, podjetji in ponudniki podatkov, da zagotovijo razpoložljivost podatkov. Takšne ureditve upoštevajo ozemeljski obseg, ki je relevanten za vrednotenja, in vključujejo statistično uporabo podatkov iz upravnih registrov iz člena 143(3) Uredbe (EU) 2021/2115.

3.   Države članice opredelijo potrebe po podpori deležnikov in uprav, vključenih v izvajanje in vrednotenje strateških načrtov SKP na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, vključno z lokalnimi akcijskimi skupinami iz člena 33 Uredbe (EU) 2021/1060 Evropskega parlamenta in Sveta (3), ob upoštevanju različnih zmogljivosti institucij in deležnikov v smislu spremljanja in vrednotenja.

4.   Države članice na podlagi opredeljenih potreb vzpostavijo podporne dejavnosti, vključno z usposabljanjem, smernicami in vsemi drugimi ustreznimi dejavnostmi za gradnjo zmogljivosti, ki jih izvajajo nacionalne mreže SKP iz člena 126(1) Uredbe (EU) 2021/2115 ali se izvajajo v sodelovanju z njimi.

5.   Komisija s pristojnimi organi držav članic, izvajalci vrednotenja in drugimi deležniki na podlagi njihovih potreb po podpori določi letni delovni program, ki ga izvaja evropska mreža SKP iz člena 126(2) Uredbe (EU) 2021/2115 ali se izvaja v sodelovanju z njo.

NASLOV II

PODATKI ZA IZVAJANJE SPREMLJANJA IN VREDNOTENJA STRATEŠKIH NAČRTOV SKP

Člen 8

Obseg podatkov, ki jih zagotovijo države članice

V skladu s členi 9 do 18 države članice Komisiji sporočijo naslednje informacije, ki jih potrebuje za izvajanje spremljanja in vrednotenja SKP:

(a)

razčlenjene podatke o intervencijah in upravičencih;

(b)

delež trajnega travinja, določen vsako leto v skladu s členom 48(2) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2022/126 (4);

(c)

podatke o intervencijah v nekaterih sektorjih iz naslova III, poglavje III, Uredbe (EU) 2021/2115;

(d)

podatke o operativnih skupinah EIP iz člena 127(3) Uredbe (EU) 2021/2115;

(e)

podatke o lokalnih akcijskih skupinah in njihovih dejavnostih za LEADER, kot je opredeljen v členu 3, točka 15, Uredbe (EU) 2021/2115.

Člen 9

Razčlenjeni podatki o intervencijah

1.   Razčlenjeni podatki o intervencijah iz člena 8, točka (a), te uredbe zajemajo vse intervencije v obliki neposrednih plačil iz naslova III, poglavje II, Uredbe (EU) 2021/2115, vključno s posebnim plačilom za bombaž iz poglavja II, oddelek 3, pododdelek 2, in vse intervencije za razvoj podeželja iz naslova III, poglavje IV, navedene uredbe, razen intervencij za LEADER iz člena 8, točka (e), te uredbe.

2.   Države članice sporočijo razčlenjene podatke iz odstavka 1 za vsako kmetijsko proračunsko leto po znesku na enoto za vsako vlogo za pomoč ali zahtevek za plačilo vsakega upravičenca. Vse transakcije, izvedene v celotnem kmetijskem proračunskem letu, se seštejejo.

3.   Podrobna pravila o vsebini razčlenjenih podatkov o intervencijah so določena v Prilogi IV, točke 1, 2 in 3.

Člen 10

Razčlenjeni podatki o upravičencih

1.   Razčlenjeni podatki o upravičencih iz člena 8, točka (a), te uredbe vključujejo informacije o kmetih v smislu člena 3, točka 1, Uredbe (EU) 2021/2115 in upravičencih v smislu člena 3, točka 13, navedene uredbe, ki prejemajo podporo v okviru intervencij, zajetih z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom iz člena 65(1) Uredbe (EU) 2021/2116 Evropskega parlamenta in Sveta (5) (v nadaljnjem besedilu: integrirani sistem).

2.   Države članice sporočijo razčlenjene podatke o upravičencih za vsako kmetijsko proračunsko leto.

3.   Podrobna pravila o vsebini razčlenjenih podatkov o upravičencih so določena v Prilogi IV, točka 4.

Člen 11

Delež trajnega travinja

Delež trajnega travinja iz člena 8, točka (b), te uredbe se sporoči na ravni, ki jo določijo države članice v skladu s členom 48(2), drugi pododstavek, Delegirane uredbe (EU) 2022/126.

Člen 12

Podatki o intervencijah v nekaterih sektorjih

1.   Podatki o intervencijah v nekaterih sektorjih iz člena 8, točka (c), te uredbe vključujejo podatke o intervencijah v sektorjih iz člena 42 Uredbe (EU) 2021/2115.

2.   Podrobna pravila o vsebini podatkov o intervencijah v navedenih sektorjih so določena v Prilogi V.

Člen 13

Podatki o operativnih skupinah EIP

1.   Podatki o operativnih skupinah EIP iz člena 8, točka (d), te uredbe vključujejo informacije o projektih operativnih skupin EIP iz člena 127(3) Uredbe (EU) 2021/2115.

2.   Podrobna pravila o vsebini podatkov o operativnih skupinah EIP so določena v Prilogi VI.

Člen 14

Podatki o lokalnih akcijskih skupinah in njihovih dejavnostih za LEADER

1.   Podatki o lokalnih akcijskih skupinah in njihovih dejavnostih za LEADER iz člena 8, točka (e), te uredbe vključujejo informacije o intervencijah, izvedenih na podlagi člena 77(1), točka (b), Uredbe (EU) 2021/2115.

2.   Podrobna pravila o vsebini podatkov o lokalnih akcijskih skupinah in njihovih dejavnostih za LEADER so določena v Prilogi VII.

Člen 15

Datum in pogostost pošiljanja podatkov

1.   Države članice od leta poročanja 2025 dalje sporočijo razčlenjene podatke o intervencijah in upravičencih iz člena 8, točka (a), vsako leto do 30. aprila leta N v zvezi z intervencijami, za katere so bila izvedena plačila v kmetijskem proračunskem letu N – 1.

Leta 2024 lahko države članice do 30. novembra 2024 sporočijo razčlenjene podatke o intervencijah v zvezi z intervencijami, plačanimi v kmetijskem proračunskem letu 2023. Če države članice razčlenjenih podatkov o intervencijah ne sporočijo leta 2024, jih sporočijo leta 2025 v skladu s prvim pododstavkom tega odstavka.

Z odstopanjem od prvega pododstavka tega odstavka se podatki o upravičencih, povezani s prijavljeno površino ter zemljišči v dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih, sporočijo v letu N v zvezi z intervencijami, za katere so bila plačila zahtevana v koledarskem letu N – 2.

2.   Države članice vsako leto do 15. marca leta N poročajo o deležu trajnega travinja iz člena 8, točka (b), v zvezi s površino, prijavljeno v koledarskem letu N – 1. Prvo leto poročanja je leto 2024.

3.   Države članice letno sporočijo podatke o intervencijah v nekaterih sektorjih iz člena 8, točka (c), do:

(a)

15. junija leta N v zvezi s podatki za koledarsko leto N – 1 iz točk 1, 2(a) in (c) ter 3 do 7 Priloge V;

(b)

31. januarja leta N v zvezi s podatki za koledarsko leto N iz točke 2(b) Priloge V;

(c)

15. junija leta N v zvezi s podatki za proračunsko leto N – 1 iz točk 8 do 10 Priloge V.

Prvo leto poročanja je leto 2023 za podatke iz točke 1 in 2(b) Priloge V, leto 2024 za podatke iz točk 2(a) in (c) ter 3 do 7 navedene priloge in leto 2025 za podatke iz točk 8 do 10 navedene priloge.

Z odstopanjem od prvega in drugega pododstavka tega odstavka za čebelarski sektor velja naslednje:

(a)

države članice vsaki dve leti sporočijo podatke iz točk 5 in 6 Priloge V;

(b)

podatki iz točke 5 Priloge V zajemajo koledarsko leto pred letom poročanja;

(c)

podatki iz točke 6 Priloge V zajemajo dve koledarski leti pred letom poročanja;

(d)

prvo leto poročanja je leto 2023 za podatke iz točk 4, 5 in 6 Priloge V in leto 2024 za točko 9 navedene priloge. Leta 2023 se lahko podatki iz točk 5 in 6 Priloge V sporočijo do 15. septembra.

4.   Države članice od leta 2023 dalje sporočijo podatke o operativnih skupinah EIP iz člena 8, točka (d), takoj ko je projekt operativne skupine odobren.

5.   Države članice sporočijo podatke o lokalnih akcijskih skupinah in njihovih dejavnostih za LEADER iz člena 8, točka (e), na naslednji način:

(a)

do 30. aprila 2026 v zvezi z operacijami, plačanimi v proračunskih letih 2023 do 2025, kumulativno, ter

(b)

do 30. aprila 2030 v zvezi z operacijami, plačanimi v proračunskih letih 2023 do 2029, kumulativno.

Z odstopanjem od prvega pododstavka tega odstavka se podatki v zvezi s spremenljivkami lokalnih akcijskih skupin iz Priloge VII, točka 1, sporočijo do 30. aprila leta N za lokalne akcijske skupine, izbrane do 31. decembra leta N – 1.

Člen 16

Prenos podatkov

1.   Podatki iz člena 8, točke (a), (b), (d) in (e), se Komisiji prenesejo po elektronskem sistemu za varno izmenjavo informacij, imenovanem SFC2021, za katerega so odgovornosti Komisije in držav članic določene v Prilogi II k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2021/2289 (6).

Podatki iz člena 8, točka (c), se Komisiji posredujejo prek elektronskega sistema, ki ga Komisija da na voljo v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/1185 (7).

2.   V primeru razčlenjenih podatkov o intervencijah in upravičencih, ki jih je treba sporočiti v skladu s členom 8, točka (a), te uredbe, plačilna agencija iz člena 9 Uredbe (EU) 2021/2116, ali če je v državi članici akreditirana več kot ena plačilna agencija, usklajevalni organ iz člena 10 navedene uredbe podatke posreduje Komisiji.

3.   V primeru deleža trajnega travinja podatke, ki jih je treba sporočiti v skladu s členom 8, točka (b), posreduje plačilna agencija ali usklajevalni organ.

4.   V primeru podatkov o intervencijah v nekaterih sektorjih, ki jih je treba sporočiti v skladu s členom 8, točka (c), podatkov o operativnih skupinah EIP, ki jih je treba sporočiti v skladu s členom 8, točka (d), ter podatkov o lokalnih akcijskih skupinah in njihovih dejavnostih za LEADER, ki jih je treba sporočiti v skladu s členom 8, točka (e), lahko te podatke posredujejo države članice ali kateri koli subjekti, ki jih pooblastijo države članice.

Člen 17

Ustrezno izpolnjeni podatki

Države članice zagotovijo, da so podatki za spremljanje in vrednotenje iz člena 8 popolni in dosledni ter da je njihova vsebina zapisana in predstavljena v skladu z zahtevami iz prilog IV do VII. V ta namen države članice opravijo računalniška preverjanja.

Člen 18

Preverjanje in popravljanje podatkov

1.   Države članice so odgovorne za popravke administrativnih ali očitnih napak ali napak izključno redakcijske narave v podatkih iz člena 8.

2.   Države članice v primeru predložitve napačnih podatkov ali težave pri prenosu podatkov nemudoma obvestijo Komisijo in podatke popravijo.

3.   Komisija lahko ne glede na preverjanja, ki jih opravijo države članice, opravi preverjanja, da preveri, ali so države članice zagotovile ustrezno izpolnjene in dosledne podatke. V primeru predložitve napačnih podatkov lahko Komisija od držav članic zahteva, da predložene podatke popravijo.

Člen 19

Uporaba podatkov

Komisija osebnih podatkov, pridobljenih v skladu s to uredbo, ne razkrije ali uporabi za druge namene kot za izpolnjevanje svojih obveznosti v povezavi z okvirom smotrnosti v skladu z naslovom VII, poglavje I, Uredbe (EU) 2021/2115 ter za spremljanje in vrednotenje SKP v skladu s členom 143 navedene uredbe.

NASLOV III

KONČNE DOLOČBE

Člen 20

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. septembra 2022

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 435, 6.12.2021, str. 1.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/2290 z dne 21. decembra 2021 o določitvi pravil o metodah za izračun skupnih kazalnikov učinka in rezultatov iz Priloge I k Uredbi (EU) 2021/2115 (UL L 458, 22.12.2021, str. 486).

(3)  Uredba (EU) 2021/1060 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu, Skladu za pravični prehod in Evropskem skladu za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter finančnih pravil zanje in za Sklad za azil, migracije in vključevanje, Sklad za notranjo varnost in Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko (UL L 231, 30.6.2021, str. 159).

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/126 z dne 7. decembra 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta z dodatnimi zahtevami za nekatere vrste intervencij, ki jih države članice določijo v svojih strateških načrtih SKP za obdobje 2023–2027 na podlagi navedene uredbe, ter pravili o deležu za standard dobrih kmetijskih in okoljskih pogojev (DKOP) 1 (UL L 20, 31.1.2022, str. 52).

(5)  Uredba (EU) 2021/2116 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. decembra 2021 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 (UL L 435, 6.12.2021, str. 187).

(6)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/2289 z dne 21. decembra 2021 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta o predstavitvi vsebine strateških načrtov SKP in elektronskem sistemu za varno izmenjavo informacij (UL L 458, 22.12.2021, str. 463).

(7)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1185 z dne 20. aprila 2017 o določitvi pravil za uporabo uredb (EU) št. 1307/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pošiljanjem informacij in dokumentov Komisiji ter spremembi in razveljavitvi več uredb Komisije (UL L 171, 4.7.2017, str. 113).


PRILOGA I

KLJUČNI ELEMENTI VREDNOTENJA IN PRIPOROČENI DEJAVNIKI USPEHA IZ ČLENA 1(2)

Cilj

Ključni elementi vrednotenja

Priporočeni dejavniki uspeha

Podpora vzdržnim dohodkom kmetij in odpornosti kmetijskega sektorja po vsej Uniji, da se poveča dolgoročna prehranska varnost in kmetijska raznolikost ter zagotovi gospodarska trajnostnost kmetijske proizvodnje v Uniji

Vzdržni dohodki kmetij

Vzdržni dohodki kmetij pomenijo ne le stabilne dohodke, temveč tudi pravično porazdeljene dohodke.

Raven kmetijskih dohodkov na podprtih kmetijah se povečuje ali je vsaj stabilna, razlike med kmetijami in v primerjavi z drugimi gospodarskimi sektorji pa se ob upoštevanju splošnih gospodarskih gibanj zmanjšujejo.

Odpornost

Odpornost vključuje podporo kmetom, ki se srečujejo z morebitnimi tveganji in specifičnimi omejitvami, zaradi katerih bi lahko opustili kmetijsko dejavnost.

Dohodkovna podpora se razdeli kmetom, ki jo najbolj potrebujejo.

Krepitev tržne usmerjenosti in povečanje tako kratko- kot dolgoročne konkurenčnosti kmetij, vključno z večjim poudarkom na raziskavah, tehnologiji in digitalizaciji

Krepitev tržne usmerjenosti

Na podlagi agroživilske trgovinske bilance (uvoz–izvoz).

Agroživilska trgovina se povečuje.

Konkurenčnost kmetij

Na podlagi večje produktivnosti kapitala, dela in zemljišč s pomočjo inovacij.

Produktivnost podprtih kmetij se povečuje.

Izboljšanje položaja kmetov v vrednostni verigi

Položaj kmeta v prehranski verigi

Vključevanje kmetov v prehransko verigo ter sodelovanje v shemah kakovosti in ekološki pridelavi za povečanje dodane vrednosti.

Povečuje se delež tržne proizvodnje v okviru shem kakovosti in ekološke pridelave.

Povečuje se delež tržne proizvodnje organizacij proizvajalcev in drugih oblik podprtih organizacij kmetov.

Povečuje se bruto dodana vrednost za kmete v organizacijah proizvajalcev in drugih oblikah organizacij kmetov ali udeleženih v shemah kakovosti in ekološki pridelavi.

Prispevanje k blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje, vključno z zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov in povečanjem sekvestracije ogljika, ter spodbujanje trajnostne energije

Blažitev podnebnih sprememb

Na podlagi emisij toplogrednih plinov in sekvestracije ogljika.

Emisije toplogrednih plinov v kmetijstvu se zmanjšujejo.

Sekvestracija organskega ogljika v tleh se povečuje ali ohranja.

Povečuje se zmogljivost proizvodnje energije iz obnovljivih virov.

Prilagajanje podnebnim spremembam

Na podlagi odpornosti kmetijstva na podnebne spremembe.

Odpornost kmetijstva na podnebne spremembe se povečuje.

Spodbujanje trajnostnega razvoja in učinkovitega upravljanja naravnih virov, kot so voda, tla in zrak, vključno z zmanjšanjem odvisnosti od kemikalij

Učinkovito upravljanje naravnih virov

Na podlagi ohranjanja ali povečevanja kakovosti in količine naravnih virov z zmanjševanjem onesnaževal in izkoriščanja.

Emisije amoniaka v kmetijstvu, uhajanje hranil in erozija tal se zmanjšujejo.

Bilanca hranil na kmetijskih zemljiščih se izboljšuje, kar zmanjšuje izgube hranil.

Pritisk na naravne zbiralnike vode se zmanjšuje.

Uporaba in tveganje kemičnih pesticidov ter uporaba bolj tveganih pesticidov se zmanjšujejo.

Prispevanje k zaustavitvi in obratu trenda izgube biotske raznovrstnosti, krepitev ekosistemskih storitev ter ohranjanje habitatov in krajine

Obrat trenda izgube biotske raznovrstnosti

Na podlagi biotske raznovrstnosti in habitatov na kmetijskih zemljiščih ali drugih območjih, na katera vplivajo kmetijske ali gozdarske prakse.

Biotska raznovrstnost, povezana s kmetijskimi zemljišči, se izboljšuje ali pa se vsaj ustavlja njeno izgubljanje.

Biotska raznovrstnost območij Nature 2000, na katera vpliva gozdarstvo ali kmetijstvo, se izboljšuje ali pa se vsaj ustavlja njeno izgubljanje.

Kmetijska biotska raznovrstnost se povečuje.

Ekosistemske storitve

Na podlagi krajinskih značilnosti, ki prispevajo k ekosistemskim storitvam z gostovanjem pomembnih vrst (npr. z opraševanjem, zatiranjem škodljivih organizmov), z biofizikalnimi procesi (npr. z obvladovanjem erozije, vzdrževanjem kakovosti vode) ali s kulturnimi vrednotami (npr. estetska vrednost).

Trendi opraševalcev se izboljšujejo ali pa so vsaj stabilni.

Površina s krajinskimi značilnostmi na kmetijskih zemljiščih se povečuje ali ohranja.

Privabljanje in zadržanje mladih kmetov in drugih novih kmetov ter spodbujanje trajnostnega razvoja podjetij na podeželju

Generacijska pomladitev kmetov

Na podlagi podpore mladim kmetom in novim kmetom pri vzpostavitvi in nemotenem delovanju kmetijskih gospodarstev.

Število mladih in novih kmetov se povečuje.

Razvoj podjetij

Na podlagi podpore zagonu podeželskih podjetij in diverzifikaciji kmetij.

Število podeželskih podjetij se povečuje.

Spodbujanje zaposlovanja, rasti, enakosti spolov, vključno s participacijo žensk v kmetovanju, socialne vključenosti in lokalnega razvoja na podeželju, vključno s krožnim biogospodarstvom in trajnostnim gozdarstvom

Trajnostno podeželsko gospodarstvo

Na podlagi gospodarske rasti in spodbujanja zaposlovanja.

Podeželsko gospodarstvo raste ali je vsaj stabilno, razlike med mesti in podeželjem pa se zmanjšujejo.

Na podeželju se stopnja zaposlenosti povečuje.

Povečuje se število podjetij na področju biogospodarstva.

Povečuje se trajnostno gozdarstvo.

Lokalni razvoj

Zagotavljanje lokalnih storitev in infrastrukture.

Izboljšujejo se lokalne storitve in infrastruktura.

Enakost spolov in socialna vključenost

Spodbujanje participacije žensk v kmetijstvu in gospodarstvu, enakost dohodkov in zmanjševanje revščine.

Zaposlovanje in participacija žensk v kmetijstvu se izboljšujeta.

Podpora strateškega načrta SKP je pravičneje porazdeljena.

Revščina na podeželju se zmanjšuje.

Izboljšanje odziva kmetijstva Unije na zahteve družbe glede hrane in zdravja, vključno z visokokakovostno, varno in hranljivo hrano, proizvedeno na trajnosten način, zmanjšanje živilskih odpadkov, izboljšanje dobrobiti živali in boj zoper odpornost mikrobov proti protimikrobnim zdravilom

Kakovost in varnost hrane

Na podlagi spodbujanja shem kakovosti, prizadevanja za dobrobit živali in boja zoper odpornost mikrobov proti protimikrobnim zdravilom.

Vrednost proizvodnje, ki se trži v okviru shem kakovosti, se povečuje.

Dobrobit živali se izboljšuje, raba protimikrobnih zdravil pa se zmanjšuje.

Modernizacija sektorja s spodbujanjem in razširjanjem znanja, inovacij in digitalizacije v kmetijstvu in na podeželju ter s spodbujanjem njihove uporabe s strani kmetov, in sicer z boljšim dostopom do raziskav, inovacij, izmenjave znanja in usposabljanja

Sistem znanja in inovacij na področju kmetijstva (AKIS) ter digitalna strategija

Na podlagi podpore strateškim ukrepom AKIS, intervencij, povezanih z AKIS, in digitalne strategije ter njihovega vpliva na uporabo inovacij med kmeti.

Vse več kmetov sodeluje v programih usposabljanja in/ali uporablja kmetijske nasvete.

Kmetje spremenijo načine kmetovanja po sodelovanju v programih usposabljanja in/ali uporabi kmetijskih nasvetov.

Vse več kmetov prejema podporo iz strateškega načrta SKP za tehnologijo digitalnega kmetovanja.

Odhodki strateškega načrta SKP, namenjeni podpori za ustvarjanje inovacij in izmenjavo znanja, se povečujejo.


PRILOGA II

MINIMALNE ZAHTEVE GLEDE STRUKTURE IN VSEBINE NAČRTA VREDNOTENJA IZ ČLENA 4(1)

1.   Cilji in potrebe

Izjava o ciljih načrta vrednotenja in potrebah, povezanih z vrednotenjem, za zagotovitev, da se izvajajo zadostne in ustrezne dejavnosti vrednotenja, zlasti da se sporočijo informacije, potrebne za usmerjanje programa, podlaga za naslednje programsko obdobje politike in razpoložljivost podatkov, potrebnih za vrednotenje strateškega načrta SKP.

2.   Upravljanje in usklajevanje

Kratek opis ureditev spremljanja in vrednotenja za strateški načrt SKP z opredelitvijo glavnih sodelujočih organov in njihovih odgovornosti.

3.   Opredelitev deležnikov

Kratek opis ustreznih deležnikov iz člena 4(2) in njihovih potreb v zvezi z dejavnostmi vrednotenja in po potrebi gradnjo zmogljivosti.

4.   Časovnica

Okvirno načrtovanje vrednotenj in študij za podporo vrednotenju, ki jih je treba izvesti med programskim ciklom, ter utemeljitev sprejetih odločitev, vključno z:

(a)

vrednotenji za oceno prispevka strateških načrtov SKP k ciljem SKP, ki bodo izvedena med izvajanjem strateškega načrta SKP;

(b)

kjer je ustrezno, vrednotenji za oceno posameznih tem iz člena 2, točka (e);

(c)

podpornimi študijami ter drugimi raziskovalnimi in analitičnimi dejavnostmi za vrednotenja.

5.   Podatki in informacije

Kratek opis ureditev iz člena 7(2) za zagotovitev razpoložljivosti podatkov za spremljanje in vrednotenje, vključno z opredelitvijo glavnih virov podatkov, ki jih je treba uporabiti, institucionalnih ureditev za zagotavljanje podatkov in ureditev za nadzor kakovosti podatkov. Ta oddelek bi moral vključevati tudi opredelitev podatkovnih vrzeli in ukrepov za njihovo odpravo, vključno s pravočasnim začetkom delovanja podatkovnih sistemov.

6.   Komuniciranje in nadaljnje spremljanje

Opis, kako bodo ugotovitve vrednotenja sporočene ciljnim prejemnikom, vključno z opisom mehanizmov, vzpostavljenih za nadaljnje spremljanje in uporabo rezultatov vrednotenja.

7.   Viri, tehnična podpora in gradnja zmogljivosti

Opis sredstev, potrebnih in predvidenih za izvajanje načrta vrednotenja, vključno z navedbo upravne zmogljivosti, podatkov, finančnih sredstev in potreb IT.

Opis izvajanja programske podpore iz člena 7(3) in (4), vključno s tehnično podporo in dejavnostmi za gradnjo zmogljivosti, izvedenimi za zagotovitev, da se lahko načrt vrednotenja v celoti izvaja, in načrtovano podporo lokalnim akcijskim skupinam za vrednotenje strategij lokalnega razvoja.


PRILOGA III

KAZALNIKI VPLIVA IZ ČLENA 6(5)

Oznaka kazalnika (1)

Ime kazalnika

I.2

Zmanjšanje razlik v dohodku: sprememba kmetijskega dohodka v primerjavi s splošnim gospodarstvom

I.3

Zmanjšanje variabilnosti dohodkov kmetij: sprememba kmetijskega dohodka

I.4

Podpora vzdržnim dohodkom kmetij: sprememba ravni kmetijskega dohodka po vrsti kmetovanja (v primerjavi s povprečjem v kmetijstvu)

I.5

Prispevek k ozemeljskemu ravnovesju: sprememba kmetijskega dohodka na območjih z naravnimi omejitvami (v primerjavi s povprečjem)

I.10

Prispevanje k blažitvi podnebnih sprememb: emisije toplogrednih plinov iz kmetijstva

I.12

Povečanje trajnostne energije v kmetijstvu: trajnostno pridobivanje energije iz obnovljivih virov v kmetijstvu in gozdarstvu

I.14

Izboljšanje kakovosti zraka: emisije amoniaka iz kmetijstva

I.15

Izboljšanje kakovosti vode: bruto bilanca hranil na kmetijskih zemljiščih

I.26

Pravičnejša SKP: porazdelitev podpore SKP


(1)  Priloga I k Uredbi (EU) 2021/2115.


PRILOGA IV

PRAVILA O RAZČLENJENIH PODATKIH O INTERVENCIJAH IN UPRAVIČENCIH IZ ČLENA 9(3) In Člena 10(3)

Sporočanje razčlenjenih podatkov o intervencijah

1.

Države članice pri sporočanju podatkov za spremljanje in vrednotenje intervencij iz člena 8, točka (a), te uredbe upoštevajo metode za izračun kazalnikov učinka in rezultatov iz Izvedbene uredbe (EU) 2021/2290 in naslednje:

(a)

vrednost učinka, ustvarjenega z intervencijo, se sporoči v okviru ustreznih spremenljivk spremljanja, določenih v točki 2 te priloge;

(b)

vrednost učinka, ustvarjenega z intervencijo, se sporoči tudi v okviru spremenljivk rezultatov, določenih v točki 3 te priloge, za kazalnike rezultatov iz Priloge I k Uredbi (EU) 2021/2115, ki jih države članice izberejo v svojem strateškem načrtu SKP (v nadaljnjem besedilu: ustrezni kazalniki rezultatov);

(c)

vrednost učinka, ki prispeva k izračunu števca kazalnikov rezultatov, se sporoči v celoti od prvega plačila (razen predplačil iz člena 32(4), točka (a), člena 32(5) ter člena 44(3) Uredbe (EU) 2021/2116).

2.

Države članice zagotovijo naslednji seznam spremenljivk spremljanja na posamezno intervencijo za vsakega upravičenca v skladu s specifično zasnovo intervencij in njihovo intervencijsko logiko:

(a)

spremenljivke spremljanja za sporočanje upravnih informacij (M010 do M040)

(i)

M010: oznaka plačilne agencije

V tem polju je navedena edinstvena oznaka plačilne agencije. Ustreza posebnemu oddelku ali organu države članice, ki je odgovoren za upravljanje in nadzor odhodkov iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP);

(ii)

M020: edinstvena oznaka za vlogo za pomoč ali zahtevek za plačilo za intervencijo

V tem polju je navedena edinstvena oznaka za posamezno vlogo za pomoč za intervencije, ki jih zajema integrirani sistem, in zahtevek za plačilo za druge intervencije;

(iii)

M030: edinstvena identifikacijska oznaka upravičenca

V tem polju je navedena identifikacijska oznaka upravičenca za vse upravičence SKP, ki se dodeli vsakemu vlagatelju na ravni države članice. Edinstvena identifikacijska oznaka upravičenca ne vsebuje osebnih podatkov. Identifikacijska oznaka se skozi leta ne spreminja;

(iv)

M040: proračunska oznaka

V tem polju je navedenih prvih 25 števk proračunske oznake, ki vključuje proračunsko nomenklaturo, vrsto intervencije, sektor in podsektor, kazalnik učinka, intervencijo, znesek na enoto, znižanje stopnje plačila ali prispevka in koledarsko leto;

(b)

spremenljivke spremljanja za poročanje o porabljenih zneskih (M050 do M070)

(i)

M050: skupni plačan znesek (sredstva EU)

V tem polju je naveden skupni znesek podpore EKJS ali EKSRP, plačan za zahtevek, v eurih z zneskom na enoto;

(ii)

M060: skupni javni odhodki

V tem polju je naveden skupni znesek javne podpore, plačan za zahtevek, v eurih z zneskom na enoto, vključno z nacionalnim prispevkom in brez dodatnega nacionalnega financiranja iz člena 115(5) Uredbe (EU) 2021/2115 (v nadaljnjem besedilu: dodatno nacionalno financiranje);

(iii)

M070: skupno dodatno nacionalno financiranje

V tem polju je naveden skupni znesek dodatnega nacionalnega financiranja, plačan za zahtevek, v eurih.

Plačani zneski iz točk (i), (ii) in (iii) se sporočijo v eurih pred uporabo sankcij in kazni;

(c)

spremenljivke spremljanja za poročanje o upravičenem in določenem območju (M080 do M095)

(i)

M080: število hektarjev upravičene površine, določene pred uporabo omejitev, razen gozdnih površin

V tem polju je navedena upravičena površina (razen gozdnih površin), v celoti določena po kontrolah in pred uporabo plačilnih pravic ali najvišjih pragov;

(ii)

M085: število hektarjev upravičene gozdne površine, določene pred uporabo omejitev

V tem polju je navedena upravičena gozdna površina, v celoti določena po kontrolah in pred uporabo plačilnih pravic ali najvišjih pragov;

(iii)

M090: število hektarjev upravičene površine brez gozdnih površin

Za intervencije, plačane v hektarjih, je v tem polju navedena upravičena površina (razen gozdnih površin), v celoti določena po kontrolah in po uporabi plačilnih pravic ali najvišjih pragov.

Za intervencije na zemljiščih, plačane v drugih enotah in ne v hektarjih, je po potrebi navedeno število hektarjev (brez gozdnih površin), podprtih z intervencijami;

(iv)

M095: število hektarjev upravičene gozdne površine, določene po uporabi omejitev

V tem polju je navedena upravičena gozdna površina, v celoti določena po kontrolah in po uporabi plačilnih pravic ali najvišjih pragov.

Za gozdarske intervencije, plačane v drugih enotah in ne v hektarjih, je po potrebi navedeno število hektarjev, podprtih z intervencijami.

Vrednosti učinka iz točk (i) do (iv) se vedno sporočijo v celoti. Za intervencije, ki jih zajema integrirani sistem, se sporočijo učinki v celoti v letu N glede na zahtevane intervencije v letu N – 2;

(d)

spremenljivke spremljanja za sporočanje plačanih enot (M100 do M160)

(i)

M100: število plačanih hektarjev upravičene površine

V tem polju je navedena plačana površina, neodvisno od narave površine (tj. gozdna ali ne);

(ii)

M110: število plačanih glav živali

(iii)

M120: število plačanih glav živine

(iv)

M130: število plačanih operacij

V tem polju je navedeno število operacij, kot so opredeljene v členu 3, točka 4, Uredbe (EU) 2021/2115, ki jih podpira SKP. Zajema intervencije, plačane na posamezno operacijo;

(v)

M140: število podprtih kmetij

V tem polju je navedeno število kmetij, upravičenih do zadevne podpore SKP, kadar se izplača kot pavšalni znesek;

(vi)

M150: število plačanih vzajemnih skladov

V tem polju so navedene informacije o številu vzajemnih skladov, kot so opredeljeni v členu 3, točka 11, Uredbe (EU) 2021/2115, ki jih zajema podpora za obvladovanje tveganj iz člena 76 navedene uredbe;

(vii)

M160: število drugih plačanih enot – merska enota

(viii)

M161: število drugih plačanih enot – ustvarjeni učinek

V poljih v točkah (vii) in (viii) so navedene informacije o učinkih, ustvarjenih z intervencijami, ki temeljijo na drugih merskih enotah, ki niso navedene v točkah (i) do (vi). Za vsako drugo plačano enoto države članice v dveh ločenih poljih sporočijo mersko enoto (M160) in ustvarjeni učinek (M161).

Vrednosti učinka za enote, plačane po kontrolah in po uporabi najvišjih pragov iz točk (i) do (viii), se sporočijo kot delež dejansko plačanih odhodkov glede na skupne odhodke, namenjene za navedeni učinek v zadevnem kmetijskem proračunskem letu. V kmetijskem proračunskem letu, ko se izvede končno plačilo, vrednost učinka ustreza bilanci;

(e)

spremenljivke spremljanja, ki sporočajo, ali je pogoj izpolnjen (M170 do M210)

(i)

M170: naložbe, katerih rezultat je neto povečanje namakalnega območja

V tem polju so navedene informacije o tem, ali intervencija zadeva naložbo, katere rezultat je neto povečanje namakalnega območja (vključno z naložbami v nove namakalne objekte ali infrastrukturo ter izgradnjo ali razširitev vodnega zbiralnika) v skladu s členom 74(6) in (7) Uredbe (EU) 2021/2115;

(ii)

M180: naložbe, katerih rezultat je izboljšanje obstoječih namakalnih objektov

V tem polju so navedene informacije o tem, ali intervencija zadeva izboljšanje obstoječih namakalnih objektov ali elementa namakalne infrastrukture v skladu s členom 74(4) Uredbe (EU) 2021/2115;

(iii)

M190: naložbe v uporabo predelane vode

V tem polju so navedene informacije o tem, ali intervencija zadeva naložbe v uporabo predelane vode kot alternativne oskrbe z vodo v skladu s členom 74(5) Uredbe (EU) 2021/2115;

(iv)

M200: naložbe v širokopasovne povezave

V tem polju so navedene informacije o tem, ali je intervencija namenjena izboljšanju dostopa do širokopasovnih povezav;

(v)

M210: naložbe v biometan

V tem polju so navedene informacije o tem, ali intervencija zadeva nameščeno proizvodno zmogljivost za biometan.

3.

Države članice navedejo prispevek vrednosti učinka k števcu ustreznih kazalnikov rezultatov iz Priloge I k Uredbi (EU) 2021/2115 z uporabo naslednjih spremenljivk rezultatov:

(a)

spremenljivke rezultatov R001, R002, R003, R004, R005, R009, R010, R012, R013, R014, R015, R016, R017, R018, R019, R020, R021, R022, R023, R024, R025, R026, R027, R028, R029, R030, R031, R032, R033, R034, R035, R036, R037, R038, R039, R040, R041, R042, R043 in R044, ki ustrezajo kazalnikom rezultatov R.1, R.2, R.3, R.4, R.5, R.9, R.10, R.12, R.13, R.14, R.15, R.16, R.17, R.18, R.19, R.20, R.21, R.22, R.23, R.24, R.25, R.26, R.27, R.28, R.29, R.30, R.31, R.32, R.33, R.34, R.35, R.36, R.37, R.38, R.39, R.40, R.41, R.42, R.43 in R.44.

V teh poljih so navedene vrednosti učinkov, ustvarjenih v celoti z operacijo, za izračun specifičnih kazalnikov rezultatov;

(b)

za spremenljivko rezultata R017, ki prispeva h kazalniku rezultata R.17 (pogozdena zemljišča), države članice sporočijo razčlenitev za izračun kazalnika rezultata, kot sledi:

(i)

R117: pogozdena površina;

(ii)

R217: obnovljena površina;

(iii)

R317: kmetijsko-gozdna površina;

(iv)

R417: zasaditev z gozdnimi krajinskimi značilnostmi.

V poljih v točkah (i), (ii) in (iii) je navedena podprta površina, medtem ko je v tem polju navedena ocenjena površina, ki je dejansko zasajena z gozdnimi krajinskimi značilnostmi;

(c)

za spremenljivko rezultata R043, ki prispeva h kazalniku rezultata R.43 (omejevanje rabe protimikrobnih zdravil), države članice sporočijo razčlenitev za izračun kazalnika rezultata po vrstah, kot sledi:

(i)

R143: število glav prašičev;

(ii)

R243: število glav goveda;

(iii)

R343: število glav perutnine;

(iv)

R443: število glav ovc in koz;

(v)

R543: število glav druge živine;

(d)

za spremenljivko rezultata R044, ki prispeva h kazalniku rezultata R.44 (izboljšanje dobrobiti živali), države članice sporočijo razčlenitev za izračun kazalnika rezultata po vrstah, kot sledi:

(i)

R144: število glav prašičev;

(ii)

R244: število glav goveda;

(iii)

R344: število glav perutnine;

(iv)

R444: število glav ovc in koz;

(v)

R544: število glav druge živine.

Sporočanje podatkov o upravičencih

4.

Države članice zagotovijo naslednje spremenljivke upravičencev v skladu s specifično zasnovo intervencij in njihovo intervencijsko logiko:

(a)

B010: edinstvena identifikacijska oznaka upravičenca

V tem polju je navedena enaka edinstvena identifikacijska oznaka upravičenca, kot se uporablja za podatke o intervencijah v spremenljivki spremljanja M030 iz točke 2(a)(iii) te priloge;

(b)

B020: spol

V tem polju so navedene informacije o spolu upravičenca.

Če je upravičenec skupina fizičnih oseb, pravna oseba ali skupina pravnih oseb, se navede spol glavnih upravljavcev kmetije. Glavni upravljavec je oseba, ki ima pooblastilo za odločanje o kmetijskih dejavnostih, ki se izvajajo na kmetiji, ter nosi koristi in finančna tveganja v zvezi z navedenimi dejavnostmi.

Države članice lahko zagotovijo dodatne pojasnjevalne podatke o deležu izvajanih vodstvenih odgovornosti, glede na kategorijo spola;

(c)

B030: mladi kmet

V tem polju so navedene informacije o tem, ali je upravičenec mladi kmet, torej pod starostno mejo, ki so jo države članice določile v svojih strateških načrtih SKP v skladu s členom 4(6) Uredbe (EU) 2021/2115.

Države članice zagotovijo te informacije za vse upravičence, ki so fizične osebe. Za skupine fizičnih ali pravnih oseb se informacije zagotovijo samo za upravičence, ki jim je bila dodeljena podpora za generacijsko pomladitev v skladu s členom 30, členom 75(2), točka (a), in členom 77 Uredbe (EU) 2021/2115;

(d)

B040: geografska lokacija – občina

V tem polju je navedena oznaka lokalne upravne enote občine, v kateri se nahaja celotna površina ali večina površine upravičenca ali v kateri se nahaja glavna stavba kmetijskega gospodarstva;

(e)

B050: območje z naravnimi ali drugimi značilnimi omejitvami

V tem polju je navedeno, ali se kmetijsko gospodarstvo nahaja na območju z naravnimi ali drugimi značilnimi omejitvami, kot so navedene v členu 71 Uredbe (EU) 2021/2115.

Kmetijsko gospodarstvo se razvrsti kot gospodarstvo na območju z naravnimi ali drugimi značilnimi omejitvami, če se celotna površina ali večina površine upravičenca ali glavne stavbe kmetijskega gospodarstva nahaja na območju z naravnimi ali drugimi značilnimi omejitvami. Kadar se upravičencu dodeli podpora v skladu s členom 71 navedene uredbe, se njegovo kmetijsko gospodarstvo razvrsti kot gospodarstvo na območju z naravnimi ali drugimi značilnimi omejitvami;

(f)

B060: območje, občutljivo za onesnaževanje z nitrati

V tem polju je navedeno, ali se kmetijsko gospodarstvo nahaja na območju, občutljivem za onesnaževanje z nitrati, določenem v skladu z Direktivo 91/676/EGS (1). Kmetijsko gospodarstvo se razvrsti kot gospodarstvo na območju, občutljivem za onesnaževanje z nitrati, če se celotna površina ali večina površine upravičenca ali glavne stavbe kmetijskega gospodarstva nahaja na območju, občutljivem za onesnaževanje z nitrati;

(g)

B070: značilnosti lokacije kmetije v načrtu upravljanja povodij

V tem polju je navedeno, ali se kmetijsko gospodarstvo nahaja na območju, vključenem v načrt upravljanja povodij iz člena 72(3), točka (c), Uredbe (EU) 2021/2115. Kmetijsko gospodarstvo se razvrsti kot gospodarstvo na območju, vključenem v načrt upravljanja povodij, če se celotna površina ali večina površine upravičenca ali glavne stavbe kmetijskega gospodarstva nahaja na območju, vključenem v načrt upravljanja povodij;

(h)

B080: območje NATURA 2000

V tem polju je navedeno, ali se kmetijsko gospodarstvo nahaja na območju Natura 2000 iz člena 72(3), točka (a), Uredbe (EU) 2021/2115. Kmetijsko gospodarstvo se razvrsti kot gospodarstvo na območju Natura 2000, če se celotna površina ali večina površine upravičenca ali glavne stavbe kmetijskega gospodarstva nahaja na območju Natura 2000.

Države članice lahko zagotovijo dodatno obrazložitev o deležu površine kmetijskega gospodarstva, ki se nahaja na območju Natura 2000;

(i)

B090: ekološka kmetija

V tem polju je navedeno, ali kmetovanje na kmetijskem gospodarstvu poteka ekološko, kot je določeno v Uredbi (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta (2), delno ekološko ali neekološko.

Kmetijsko gospodarstvo se razvrsti kot gospodarstvo z ekološkim kmetovanjem, kadar se vsa površina ali večina površine upravičenca (> 50 % celotne površine) obdeluje ekološko, med gospodarstva z delno ekološkim kmetovanjem pa, kadar se ekološko obdeluje le manjši del površine upravičenca (< 50 % celotne površine);

(j)

B100: število prijavljenih hektarjev ornih zemljišč

V tem polju je navedeno skupno število hektarjev ornih zemljišč, kot jih države članice opredelijo v svojih strateških načrtih SKP v skladu s členom 4(3), točka (a), Uredbe (EU) 2021/2115;

(k)

B110: število prijavljenih hektarjev trajnega travinja

V tem polju je navedeno skupno število hektarjev trajnega travinja, kot ga države članice opredelijo v svojih strateških načrtih SKP v skladu s členom 4(3), točka (c), Uredbe (EU) 2021/2115;

(l)

B120: število prijavljenih hektarjev s trajnimi nasadi

V tem polju je navedeno skupno število hektarjev s trajnimi nasadi, kot jih države članice opredelijo v svojih strateških načrtih SKP v skladu s členom 4(3), točka (b), Uredbe (EU) 2021/2115;

(m)

B130: število hektarjev drugih površin, upravičenih do neposrednih plačil

V tem polju je navedeno skupno število hektarjev, na katerih se ne izvaja kmetijska dejavnost, vendar so še vedno upravičeni do neposrednih plačil v skladu s členom 4(4), točka (c), Uredbe (EU) 2021/2115;

(n)

B141: DKOP 2 – število hektarjev mokrišč in šotišč – trajno travinje

V tem polju je navedeno skupno število hektarjev trajnega travinja na mokriščih in šotiščih, za katere velja DKOP 2, kot je določeno v Prilogi III k Uredbi (EU) 2021/2115;

(o)

B142: DKOP 2 – število hektarjev mokrišč in šotišč – orna zemljišča

V tem polju je navedeno skupno število hektarjev ornih zemljišč na mokriščih in šotiščih, za katere velja DKOP 2;

(p)

B143: DKOP 2 – število hektarjev mokrišč in šotišč – trajni nasadi

V tem polju je navedeno skupno število hektarjev trajnih nasadov na mokriščih in šotiščih, za katere velja DKOP 2;

(q)

B150: DKOP 8 – število hektarjev, uporabljenih za doseganje minimalnega deleža ornega zemljišča, namenjenega za neproizvodne površine in elemente

V tem polju je navedeno skupno število hektarjev, pred uporabo možnih ponderjev, uporabljenih za doseganje minimalnega deleža ornega zemljišča, namenjenega za neproizvodne površine in elemente, v skladu z DKOP 8, kot je določeno v Prilogi III k Uredbi (EU) 2021/2115. Države članice zagotovijo razčlenitev te spremenljivke upravičencev, kot sledi:

(i)

B151: DKOP 8 – število hektarjev neobdelanih zemljišč;

(ii)

B152: DKOP 8 – število hektarjev živih mej, posameznih dreves ali skupin dreves, drevoredov;

(iii)

B153: DKOP 8 – število hektarjev robov polja, zaplat ali varovalnih pasov;

(iv)

B154: DKOP 8 – število hektarjev jarkov in potokov;

(v)

B155: DKOP 8 – število hektarjev majhnih ribnikov in majhnih mokrišč;

(vi)

B156: DKOP 8 – število hektarjev kamnitih zidov;

(vii)

B157: DKOP 8 – število hektarjev kamnitih skulptur;

(viii)

B158: DKOP 8 – število hektarjev teras;

(ix)

B159: DKOP 8 – število hektarjev kulturnih značilnosti;

(x)

B160: DKOP 8 – število hektarjev drugih neproizvodnih površin in elementov;

(xi)

B161: DKOP 8 – število hektarjev dosevkov, ki se pridelujejo brez uporabe fitofarmacevtskih sredstev;

(xii)

B162: DKOP 8 – število hektarjev kmetijskih rastlin, ki vežejo dušik in se pridelujejo brez uporabe fitofarmacevtskih sredstev;

(r)

B170: DKOP 9 – število hektarjev, za katere velja prepoved preusmeritve ali oranja

V tem polju je navedeno število hektarjev, za katere velja prepoved preusmeritve ali oranja trajnega travinja, ki je določeno kot okoljsko občutljivo trajno travinje na območjih Natura 2000 v skladu z DKOP 9, kot je določeno v Prilogi III k Uredbi (EU) 2021/2115. Države članice zagotovijo naslednje informacije:

(i)

B171: DKOP 9 – število hektarjev trajnega travinja na območjih Natura 2000;

(ii)

B172: DKOP 9 – število hektarjev določenih okoljsko občutljivih trajnih travinj na območjih Natura 2000, zaščitenih v skladu z DKOP 9 in prijavljenih s strani kmetov;

(s)

B180: število hektarjev določenih okoljsko občutljivih trajnih travinj zunaj območij Natura 2000, zaščitenih v skladu z DKOP in prijavljenih s strani kmetov, kjer je ustrezno.


(1)  Direktiva Sveta 91/676/EGS z dne 12. decembra 1991 o varstvu voda pred onesnaženjem z nitrati iz kmetijskih virov (UL L 375, 31.12.1991, str. 1).

(2)  Uredba (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 (UL L 150, 14.6.2018, str. 1).


PRILOGA V

PRAVILA O PODATKIH O INTERVENCIJAH V NEKATERIH SEKTORJIH IZ ČLENA 12(2)

Upravne informacije in informacije po sektorjih

Za intervencije v nekaterih sektorjih iz naslova III, poglavje III, Uredbe (EU) 2021/2115 države članice sporočijo upravne informacije in informacije po sektorjih z naslednjimi obrazci:

1.

Obrazec A.1

Ta obrazec se nanaša na sektor sadja in zelenjave, čebelarski sektor, vinski sektor, sektor hmelja, sektor oljčnega olja in namiznih oljk ter druge sektorje iz člena 42, točke (a) do (f), Uredbe (EU) 2021/2115, za katere države članice vsako leto sporočijo sklice (hiperpovezave) na nacionalno zakonodajo, ki so jo v preteklem koledarskem letu sprejele za izvajanje sektorskih intervencij.

2.

Obrazec A.2

Ta obrazec se nanaša na sektor sadja in zelenjave, sektor hmelja, sektor oljčnega olja in namiznih oljk ter druge sektorje. Države članice vsako leto sporočijo naslednje tržne informacije:

(a)

seznam nadnacionalnih organizacij proizvajalcev in nadnacionalnih združenj organizacij proizvajalcev, ki imajo sedež v državah članicah;

(b)

znesek odobrenih operativnih skladov, razdeljen po organizacijah proizvajalcev, združenjih organizacij proizvajalcev, nadnacionalnih organizacijah proizvajalcev in nadnacionalnih združenjih organizacij proizvajalcev, kot sledi:

(i)

skupni znesek;

(ii)

znesek finančnega prispevka organizacije;

(iii)

znesek finančne pomoči Unije;

(c)

znesek končnega operativnega sklada, razdeljen po organizacijah proizvajalcev, združenjih organizacij proizvajalcev, nadnacionalnih organizacijah proizvajalcev in nadnacionalnih združenjih organizacij proizvajalcev, kot sledi:

(i)

skupni znesek;

(ii)

znesek finančnega prispevka organizacije;

(iii)

znesek finančne pomoči Unije.

Informacije iz točk (a) in (c) se sporočijo za preteklo koledarsko leto. Informacije iz točke (b) se sporočijo za tekoče koledarsko leto.

3.

Obrazec A.3

Ta obrazec se nanaša na sektor sadja in zelenjave, za katerega države članice letno sporočijo tržne informacije o nacionalni finančni pomoči organizacijam proizvajalcev za preteklo koledarsko leto, kot sledi:

(a)

dejansko plačan znesek (v eurih ali nacionalni valuti);

(b)

seznam upravičenih regij.

4.

Obrazec A.4

Ta obrazec se nanaša na informacije, ki jih države članice letno sporočijo v čebelarskem sektorju:

skupno število čebeljih panjev, pripravljenih na prezimovanje, ki se na ozemlju držav članic med 1. septembrom in 31. decembrom določi v skladu z uveljavljeno zanesljivo metodo, določeno v strateških načrtih SKP.

5.

Obrazec A.5

Ta obrazec se nanaša na druge tržne informacije, ki jih države članice vsaki dve leti sporočijo v čebelarskem sektorju in zajemajo koledarsko leto pred uradnim obveščanjem:

(a)

število čebelarjev;

(b)

število čebelarjev, ki upravljajo več kot 150 čebeljih panjev;

(c)

skupno število čebeljih panjev, ki jih upravljajo čebelarji z več kot 150 čebeljimi panji;

(d)

število čebelarjev, ki so organizirani v čebelarskih združenjih;

(e)

razpon cen mešanega cvetličnega medu v eurih na kraju proizvodnje;

(f)

razpon cen mešanega cvetličnega medu v eurih v velikih količinah pri trgovcih na debelo;

(g)

ocenjeni povprečni proizvodni stroški v eurih (fiksni in spremenljivi) na kilogram proizvedenega medu.

6.

Obrazec A.6

Ta obrazec se nanaša na druge tržne informacije, ki jih države članice vsaki dve leti sporočijo v čebelarskem sektorju za dve koledarski leti pred uradnim obveščanjem:

(a)

letna nacionalna proizvodnja medu v kilogramih;

(b)

ocenjeni povprečni letni donos v kilogramih medu na panj.

7.

Obrazec A.7

Ta obrazec se nanaša na druge sektorje, za katere države članice letno sporočijo naslednje tržne informacije za preteklo koledarsko leto:

(a)

za sektorje kmetijskih rastlin: skupna pokrita površina (v hektarjih) in/ali količina (v tonah), ki jo proizvedejo organizacije proizvajalcev, združenja organizacij proizvajalcev, nadnacionalne organizacije proizvajalcev in nadnacionalna združenja organizacij proizvajalcev;

(b)

za živinorejske sektorje: skupno število živali in/ali količina (v tonah), ki jo proizvedejo organizacije proizvajalcev, združenja organizacij proizvajalcev, nadnacionalne organizacije proizvajalcev in nadnacionalna združenja organizacij proizvajalcev.

Informacije o odhodkih

Za intervencije v nekaterih sektorjih iz naslova III, poglavje III, Uredbe (EU) 2021/2115 države članice sporočijo informacije o odhodkih z naslednjimi obrazci:

8.

Obrazec B.1

Ta obrazec se nanaša na sektor sadja in zelenjave, sektor hmelja, sektor oljčnega olja in namiznih oljk ter druge sektorje iz člena 42, točke (a) in (d) do (f), Uredbe (EU) 2021/2115, za katere država članica vsako leto sporoči naslednje informacije za preteklo kmetijsko proračunsko leto, razčlenjene po sektorjih:

(a)

odhodke (v eurih ali nacionalni valuti) organizacij proizvajalcev, združenj organizacij proizvajalcev, nadnacionalnih organizacij proizvajalcev in nadnacionalnih združenj organizacij proizvajalcev po posameznih intervencijah in po posameznih ciljih, kot je navedeno v členu 46, točke (a) do (k) navedene uredbe;

(b)

upravne stroške in stroške osebja (v eurih ali nacionalni valuti) po organizacijah proizvajalcev, združenjih organizacij proizvajalcev, nadnacionalnih organizacijah proizvajalcev in nadnacionalnih združenjih organizacij proizvajalcev;

(c)

za umik s trga za brezplačno razdelitev in druge namene, razčlenjeno po proizvodih:

(i)

skupno letno količino (v tonah), razčlenjeno, kot sledi:

(1)

brezplačna razdelitev;

(2)

kompostiranje;

(3)

predelovalna industrija;

(4)

drugi nameni;

(ii)

odhodke skupaj (v eurih ali nacionalni valuti);

(iii)

znesek finančne pomoči Unije (v eurih ali nacionalni valuti);

(d)

skupno površino (v hektarjih) na intervencijo, razčlenjeno, kot sledi:

(i)

naložbe v namakanje, katerih rezultat je neto povečanje namakalnih območij;

(ii)

ponovna zasaditev sadovnjakov ali nasadov oljk;

(iii)

zelena trgatev;

(iv)

opustitev spravila;

(v)

ekološka pridelava;

(vi)

integrirana pridelava;

(vii)

izboljšana uporaba vode in odgovorno gospodarjenje z njo;

(viii)

izboljšano ohranjanje tal;

(ix)

oblikovanje in ohranjanje habitatov, ki spodbujajo biotsko raznovrstnost;

(e)

odstotke za minimalne ciljne prihranke vode pri naložbah;

(f)

število izvedenih projektov na področju energije;

(g)

odstotek in količino uporabe predelane vode;

(h)

število intervencij za promocijo, komuniciranje in trženje po posameznih ciljih, kot je navedeno v členu 46, točki (h) in (i), navedene uredbe.

9.

Obrazec B.2

Ta obrazec se nanaša na čebelarski sektor, za katerega države članice letno sporočijo skupne javne odhodke, nastale (v eurih ali nacionalni valuti) v kmetijskem proračunskem letu, razčlenjene po intervencijah.

10.

Obrazec B.3

Ta obrazec se nanaša na vinski sektor, za katerega države članice letno sporočijo naslednje informacije v povezavi s preteklim kmetijskim proračunskim letom:

(a)

za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov in zeleno trgatev:

(i)

finančno pomoč Unije;

(ii)

skupne odhodke upravičencev;

(iii)

število upravičencev;

(iv)

število operacij;

(b)

za naložbe v podjetja, naložbe v podjetja v konvergenčnih regijah, naložbe v podjetja v regijah, ki niso konvergenčne, naložbe v podjetja v najbolj oddaljenih regijah in naložbe v podjetja v regijah manjših egejskih otokov:

(i)

finančno pomoč Unije (v eurih ali nacionalni valuti);

(ii)

odhodke upravičencev skupaj (v eurih ali nacionalni valuti);

(iii)

število upravičencev;

(c)

za zavarovanje letine:

(i)

finančno pomoč Unije (v eurih ali nacionalni valuti);

(ii)

odhodke upravičencev skupaj (v eurih ali nacionalni valuti);

(iii)

število upravičencev;

(iv)

število financiranih zavarovalnih polic;

(d)

za inovacije:

(i)

finančno pomoč Unije (v eurih ali nacionalni valuti);

(ii)

odhodke upravičencev skupaj (v eurih ali nacionalni valuti);

(iii)

število upravičencev;

(e)

za destilacijo stranskih proizvodov:

(i)

finančno pomoč Unije (v eurih ali nacionalni valuti);

(ii)

število upravičencev (destilarn);

(iii)

droži (razpon najvišje podpore);

(iv)

tropine (razpon najvišje podpore);

(v)

količino destiliranih droži;

(vi)

količino destiliranih tropin;

(vii)

milijone hektolitrov pridobljenega alkohola;

(f)

za ukrepe, ki jih izvajajo medpanožne organizacije, ki so jih države članice v vinskem sektorju priznale v skladu z Uredbo (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (1), namenjene povečanju ugleda vinogradov Unije s promocijo vinskega turizma v proizvodnih regijah:

(i)

finančno pomoč Unije (v eurih ali nacionalni valuti);

(ii)

odhodke upravičencev skupaj (v eurih ali nacionalni valuti);

(iii)

število upravičencev;

(iv)

število operacij;

(g)

za ukrepe, ki jih izvajajo medpanožne organizacije, ki so jih države članice v vinskem sektorju priznale v skladu z Uredbo (EU) št. 1308/2013, namenjene izboljšanju poznavanja trga:

(i)

finančno pomoč Unije (v eurih ali nacionalni valuti);

(ii)

odhodke upravičencev skupaj (v eurih ali nacionalni valuti);

(iii)

število upravičencev;

(iv)

število operacij;

(h)

za obveščanje v državah članicah ter promocijo in komuniciranje v tretjih državah:

(i)

število upravičencev;

(ii)

število operacij;

(iii)

za vsak ukrep obveščanja ali promocije:

(1)

upravičence;

(2)

upravičeni ukrep;

(3)

opis;

(4)

ciljni trg;

(5)

obdobje;

(6)

odhodke skupaj (v eurih ali nacionalni valuti), od tega:

finančna pomoč Unije v okviru sektorskih intervencij;

finančna pomoč Unije v okviru druge podpore;

državna pomoč;

odhodki upravičencev.


(1)  Uredba (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L 347, 20.12.2013, str. 671).


PRILOGA VI

PRAVILA O PODATKIH O OPERATIVNIH SKUPINAH EVROPSKEGA PARTNERSTVA ZA INOVACIJE (EIP) ZA KMETIJSKO PRODUKTIVNOST IN TRAJNOSTNOST IZ ČLENA 13(2)

Obvezni podatki

1.

Države članice sporočijo naslednje obvezne podatke o operativnih skupinah EIP:

(a)

naslov projekta: kratki naslov projekta v domačem jeziku;

(b)

naslov projekta v angleščini: kratki naslov projekta v angleščini;

(c)

urednika besedila: ime osebe ali organa, odgovornega za pripravo informacij, kodiranih v elektronskem sistemu za varno izmenjavo informacij (v nadaljnjem besedilu: SFC2021);

(d)

koordinatorja projekta: ime, naslov, elektronski naslov in telefon osebe, odgovorne za vodenje projekta v skladu s sporazumom o sodelovanju ali opisom projekta;

(e)

partnerje projekta: ime, naslov, elektronski naslov, telefon in vrsta partnerjev;

(f)

„praktični povzetek“ v domačem jeziku, ki vključuje:

(i)

cilj projekta z opisom problemov in/ali priložnosti, ki jih projekt obravnava;

(ii)

kratek povzetek ugotovitev (pričakovanih ali končnih). Ta povzetek mora vsebovati vsaj naslednje informacije v razumljivem jeziku, namenjenem izvajalcem in končnim uporabnikom rezultatov projekta:

(1)

glavne ugotovitve projekta (pričakovane ali končne);

(2)

glavna praktična priporočila;

(g)

„praktični povzetek“ v angleščini: prevod „praktičnega povzetka“ v angleščino;

(h)

kategorijo ključnih besed: ključne besede, ki se uporabljajo za projekt, izbrane z vnaprej določenega seznama kategorij, določenega v SFC2021;

(i)

status projekta: status projekta: tekoči (po izboru) ali zaključen;

(j)

dodatne vire financiranja: če obstaja, vir dodatnega financiranja poleg podpore SKP EIP, na primer Obzorje 2020, vzpostavljen z Uredbo (EU) št. 1291/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (1);

(k)

obdobje projekta: datum začetka in konca projekta;

(l)

geografska lokacija: regija NUTS 3, v kateri potekajo glavne projektne dejavnosti;

(m)

prispevek projekta k specifičnim ciljem SKP: specifični cilji SKP iz člena 6 Uredbe (EU) 2021/2115, h katerim bo projekt prispeval;

(n)

čezmejne/nadnacionalne operativne skupine:

(i)

ali je projekt čezmejen in/ali nadnacionalen;

(ii)

katera država članica/regija koordinira in kodira projekt v SFC2021;

(iii)

katere države članice/regije so del projekta (z uporabo kode NUTS 3);

(iv)

proračun po državah članicah/regijah, ki so del projekta, v obliki javnih odhodkov, s seštevkom vseh prispevkov (EKSRP, nacionalno sofinanciranje in po potrebi dodatno nacionalno financiranje);

(o)

zaključno poročilo: celovit opis rezultatov projekta po njegovem zaključku;

(p)

skupni proračun: skupni prispevki projekta (EKSRP, nacionalno sofinanciranje in po potrebi dodatno nacionalno financiranje);

(q)

prispevek projekta k strategijam Unije: cilji evropskega zelenega dogovora, strategije „od vil do vilic“ (2), strategije EU za biotsko raznovrstnost (3), gozdarske strategije (4) in strategije EU za odvzem ogljika (5), h katerim bo projekt verjetno prispeval, ki se izberejo z naslednjega seznama:

(i)

doseganje podnebne nevtralnosti;

(ii)

zmanjšanje splošne uporabe kemičnih pesticidov in njihovega tveganja;

(iii)

spodbujanje ekološkega kmetovanja in/ali ekološke akvakulture;

(iv)

zmanjšanje uporabe protimikrobnih zdravil za rejne živali in v akvakulturi;

(v)

zmanjšanje izgub hranil in uporabe gnojil ob ohranjanju rodovitnosti tal;

(vi)

izboljšanje upravljanja naravnih virov, ki se uporabljajo v kmetijstvu, kot so voda, tla in zrak;

(vii)

varovanje in/ali obnavljanje biotske raznovrstnosti in ekosistemov v kmetijskih in gozdnih sistemih;

(viii)

obnova kmetijskih površin z visokoraznovrstnimi krajinskimi značilnostmi;

(ix)

olajšanje dostopa do hitrega širokopasovnega interneta na podeželju;

(x)

izboljšanje dobrobiti živali;

(xi)

spodbujanje biotski raznovrstnosti prijaznega pogozdovanja in ponovnega pogozdovanja.

Priporočeni podatki

2.

Močno se priporoča, da države članice sporočijo naslednje priporočene podatke o operativnih skupinah EIP:

(a)

avdiovizualno gradivo: gradivo iz projekta, pripravljeno za izvajalce in končne uporabnike, ali rezultate projekta (vključno z videoposnetki, fotografijami, podkasti itd.);

(b)

spletno mesto projekta: URL spletnega mesta;

(c)

druga spletna mesta: URL spletnih mest, ki bodo gostila informacije o rezultatih projekta tudi po zaključku projekta;

(d)

opis projektnih dejavnosti v domačem jeziku: kratek povzetek s poudarkom na glavnih projektnih dejavnostih;

(e)

opis projektnih dejavnosti v angleščini: kratek povzetek s poudarkom na glavnih projektnih dejavnostih.

Neobvezni podatki

3.

Države članice lahko sporočijo naslednje neobvezne podatke o operativnih skupinah EIP:

(a)

dodatna polja za dodatne praktične povzetke v domačem jeziku;

(b)

dodatna polja za dodatne praktične povzetke v angleščini;

(c)

opis okoliščin projekta: prosto besedilo za opis dejavnikov, ki so botrovali nastanku projekta, kot so zakonodaja, trgi ali drugi vzroki;

(d)

dodatne informacije o projektu: prosto besedilo s podrobnostmi, ki se zahtevajo s posebnimi smernicami na nacionalni/regionalni ravni, na primer za namene spremljanja;

(e)

dodatne pripombe: prosto besedilo za navedbo omogočitvenih elementov ali ovir pri izvajanju projekta, predlogov za prihodnje ukrepe/operativne skupine/raziskave, sporočila za potrošnike itd.


(1)  Uredba (EU) št. 1291/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi okvirnega programa za raziskave in inovacije (2014–2020) – Obzorje 2020 in razveljavitvi Sklepa št. 1982/2006/ES (UL L 347, 20.12.2013, str. 104).

(2)  Sporočilo Komisije z dne 20. maja 2020 z naslovom „Strategija ‚od vil do vilic‘ za pravičen, zdrav in okolju prijazen prehranski sistem“.

(3)  Sporočilo Komisije z dne 20. maja 2020 z naslovom „Strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030: Vračanje narave v naša življenja“.

(4)  Sporočilo Komisije z dne 16. julija 2021 z naslovom „Nova strategija EU za gozdove za leto 2030“.

(5)  Sporočilo Komisije z dne 15. decembra 2021 z naslovom „Trajnostni ogljikovi krogi“.


PRILOGA VII

PRAVILA O PODATKIH O LOKALNIH AKCIJSKIH SKUPINAH ZA LEADER IZ ČLENA 14(2)

Podatki o lokalnih akcijskih skupinah

1.

Države članice do 30. aprila leta N sporočijo spremenljivke iz točk (a) do (g) po lokalnih akcijskih skupinah za lokalne akcijske skupine, izbrane do 31. decembra leta N – 1. Podatki se nanašajo na stanje lokalne akcijske skupine v trenutku izbire in se sporočijo samo enkrat.

(a)

L100: identifikacijska oznaka lokalne akcijske skupine (ID)

V tem polju je navedena edinstvena oznaka vsake lokalne akcijske skupine;

(b)

L200: ime lokalne akcijske skupine

V tem polju so navedene informacije o imenu lokalne akcijske skupine;

(c)

L300: oznake občine

V tem polju je naveden seznam oznak lokalnih upravnih enot občin na območju lokalne akcijske skupine. Izbrati je mogoče več oznak;

(d)

L400: celotno prebivalstvo

V tem polju so navedene informacije o prebivalstvu na območju lokalne akcijske skupine. Izračun te spremenljivke poteka po metodi za izračun kazalnika rezultata R.38 „Pokritost v okviru LEADER“ iz točke 8(j) Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/2290;

(e)

L500: podpora lokalni akcijski skupini iz več kot enega sklada v skladu s členom 31(3) Uredbe (EU) 2021/1060

V tem polju je navedeno, ali se lokalna akcijska skupina podpira še iz drugih skladov poleg Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Če je vrednost L500 „da“, mora lokalna akcijska skupina zagotoviti naslednje spremenljivke:

(i)

L501: uporaba podpore Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR): ali lokalna akcijska skupina dobiva podporo iz ESRR;

(ii)

L502: uporaba podpore Evropskega socialnega sklada plus (ESS+): ali lokalna akcijska skupina dobiva podporo iz ESS+;

(iii)

L503: uporaba podpore Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo (ESPRA): ali lokalna akcijska skupina dobiva podporo iz ESPRA;

(iv)

L504: uporaba drugih evropskih strukturnih in investicijskih skladov (npr. Sklad za pravični prehod);

(f)

L600: skupno število članov lokalne akcijske skupine

V tem polju so navedene informacije o skupnem številu članov lokalne akcijske skupine iz člena 31(2), točka (b), Uredbe (EU) 2021/1060. Države članice sporočijo število članov lokalne akcijske skupine, razčlenjenih po vrsti organizacije, kot sledi:

(i)

L601: število članov lokalne akcijske skupine, ki zastopajo javne uprave;

(ii)

L602: število članov lokalne akcijske skupine, ki so predstavniki zasebnih lokalnih gospodarskih interesov (npr. gospodarske organizacije, lokalna podjetja itd.);

(iii)

L603: število članov lokalne akcijske skupine, ki so predstavniki socialnih lokalnih interesov (npr. nevladne organizacije, lokalna združenja itd.);

(iv)

L604: število članov lokalne akcijske skupine, ki spadajo v kategorije, ki niso navedene v točkah (i), (ii) in (iii);

(g)

L610: skupno število članov lokalne akcijske skupine v organu odločanja lokalne akcijske skupine

Države članice sporočijo število članov lokalne akcijske skupine v organu odločanja po vrsti organizacije, kot sledi:

(i)

L611: število članov v organu odločanja lokalne akcijske skupine, ki zastopajo javne uprave;

(ii)

L612: število članov v organu odločanja lokalne akcijske skupine, ki so predstavniki zasebnih lokalnih gospodarskih interesov (npr. gospodarske organizacije, lokalna podjetja itd.);

(iii)

L613: število članov v organu odločanja lokalne akcijske skupine, ki so predstavniki socialnih lokalnih interesov (npr. nevladne organizacije, lokalna združenja itd.);

(iv)

L614: število članov v organu odločanja lokalne akcijske skupine, ki spadajo v druge kategorije, ki niso navedene v točkah (i), (ii) in (iii).

Spol članov v organu odločanja lokalne akcijske skupine

Države članice sporočijo število članov v organu odločanja lokalne akcijske skupine po spolu (L615 to L618).

Starost članov v organu odločanja lokalne akcijske skupine

Države članice sporočijo število članov organa odločanja lokalne akcijske skupine po starosti, kot sledi:

(v)

L619: število mladih v organu odločanja lokalne akcijske skupine

To polje se nanaša na osebe, ki ne dosegajo določene starostne meje, kot so jo določile države članice;

(vi)

L620: starostna meja, ki jo država članica določi za spremenljivko iz točke (v).

Podatki o dejavnostih lokalne akcijske skupine

2.

Države članice v letih 2026 in 2030 od trenutka prvega plačila za posamezno operacijo za vsako lokalno akcijsko skupino sporočijo seznam spremenljivk o dejavnostih lokalne akcijske skupine iz točk (a) do (d). Poročilo v letu N se nanaša na vse operacije, plačane do 15. oktobra N – 1. Te spremenljivke se nanašajo na število izvajanih operacij v skladu s členom 34(1), točka (b), Uredbe (EU) 2021/1060.

(a)

L100: identifikacijska oznaka lokalne akcijske skupine (ID)

(b)

L700: skupno število operacij, ki jih izvaja lokalna akcijska skupina

V tem polju je navedeno skupno število operacij, ki jih izvaja lokalna akcijska skupina, brez dvojnega štetja. Države članice sporočijo število operacij po vrsti nosilca, kot sledi:

(i)

L701: število operacij, ki jih izvajajo zasebniki ali podjetja;

(ii)

L702: število operacij, ki jih izvajajo javne uprave;

(iii)

L703: število operacij, ki jih izvajajo predstavniki zasebnih gospodarskih lokalnih interesov (npr. poslovna združenja, gospodarska zbornica itd.);

(iv)

L704: število operacij, ki jih izvajajo predstavniki socialnih lokalnih interesov (npr. nevladne organizacije, lokalna združenja itd.);

(v)

L705: število operacij, ki jih izvajajo raziskovalne organizacije;

(vi)

L706: število operacij, ki jih skupaj izvaja več vrst nosilcev;

(vii)

L707: število operacij, ki jih izvajajo nosilci, ki spadajo v druge kategorije, ki niso navedene v točkah (i) do (vi).

Države članice sporočijo število medregionalnih ali nadnacionalnih operacij sodelovanja, kot sledi:

(viii)

L708: število projektov medregionalnega sodelovanja, ki jih izvaja lokalna akcijska skupina;

(ix)

L709: število projektov nadnacionalnega sodelovanja, ki jih izvaja lokalna akcijska skupina;

(c)

L710: število operacij, ki so inovativne v lokalnem okolju

Države članice sporočijo operacije, ki so inovativne v lokalnem okolju, kot je določeno v členu 31(2), točka (d), Uredbe (EU) 2021/1060.

Države članice, regionalni organi ali lokalna akcijska skupina opredelijo izraz „inovativno v lokalnem okolju“;

(d)

operacije po cilju/področju

V tem polju je naveden eden ali več ciljev/področij, na katera se nanaša posamezna operacija, kot sledi:

(i)

L801: število operacij, povezanih s prenosom znanja, vključno s svetovanjem, usposabljanjem in izmenjavo znanja o trajnostnem, gospodarskem, socialnem, okoljskem in podnebju prijaznem delovanju;

(ii)

L802: število operacij, povezanih z organizacijami proizvajalcev, lokalnimi trgi, kratkimi dobavnimi verigami in shemami kakovosti, vključno s podporo naložbam, dejavnostmi trženja itd.;

(iii)

L803: število operacij, povezanih z zmogljivostmi za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, vključno z biološkimi;

(iv)

L804: število operacij, ki prispevajo k okoljski trajnostnosti ter doseganju ciljev blažitve podnebnih sprememb in prilagajanja nanje na podeželju;

(v)

L805: število operacij, ki ustvarjajo delovna mesta;

(vi)

L806: število operacij, ki podpirajo podeželska podjetja, vključno s podjetji na področju biogospodarstva;

(vii)

L807: število operacij, povezanih s strategijami pametne vasi;

(viii)

L808: število operacij za izboljšanje dostopa do storitev in infrastrukture, vključno s širokopasovnimi povezavami;

(ix)

L809: število operacij na področju socialne vključenosti;

(x)

L810: število operacij, ki spadajo v druge kategorije, ki niso navedene v točkah (i) do (ix).

Podatki, povezani s financiranjem lokalne akcijske skupine

3.

Države članice sporočijo spremenljivke iz točk (a), (b) in (c) o financiranju lokalne akcijske skupine v letih 2026 in 2030. Poročilo v letu N se nanaša na vse operacije, plačane do 15. oktobra N – 1.

(a)

L900: načrtovani skupni proračun Unije v okviru EKSRP po posamezni strategiji lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

(b)

L910: skupni znesek iz EKSRP, namenjen podpori izvajanju operacij, vključno z dejavnostmi sodelovanja in pripravami, izbranih v okviru strategije lokalnega razvoja

(c)

L920: skupni znesek prispevka Unije, plačanega iz EKSRP, po posamezni strategiji lokalnega razvoja

Države članice sporočijo prispevek Unije, plačan iz EKSRP, razčlenjen po ukrepih iz člena 34(1), točke (a), (b) in (c), Uredbe (EU) 2021/1060:

(i)

L921: skupni znesek iz EKSRP, plačan za gradnjo zmogljivosti in pripravljalne ukrepe, ki podpirajo načrtovanje in prihodnje izvajanje strategije lokalnega razvoja;

(ii)

L922: skupni znesek iz EKSRP, plačan za izvajanje operacij, vključno z dejavnostmi sodelovanja in pripravami, izbranih v okviru strategije lokalnega razvoja;

(iii)

L923: skupni znesek iz EKSRP, plačan za upravljanje, spremljanje in vrednotenje strategije lokalnega razvoja ter njeno spodbujanje, vključno z omogočanjem izmenjav med deležniki.

Prispevek h kazalnikom rezultatov

4.

Države članice v letih 2026 in 2030 po izbiri strategije lokalnega razvoja sporočijo informacije po posamezni lokalni akcijski skupini o prispevku strategije lokalnega razvoja k vsem ustreznim kazalnikom rezultatov iz Priloge I k Uredbi (EU) 2021/2115, izbranim v njihovem strateškem načrtu SKP. Poročilo v letu N se nanaša na vse operacije, plačane do 15. oktobra leta N – 1.

AKTI, KI JIH SPREJMEJO ORGANI, USTANOVLJENI Z MEDNARODNIMI SPORAZUMI

7.9.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 232/37


SKLEP št. 1/2022 PRIDRUŽITVENEGA SVETA EU-JORDANIJA

z dne 15. marca 2022

o spremembi Protokola 3 k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Hašemitsko kraljevino Jordanijo na drugi o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja [2022/1476]

PRIDRUŽITVENI SVET EU-JORDANIJA JE –

ob upoštevanju Evro-mediteranskega sporazuma o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Hašemitsko kraljevino Jordanijo na drugi in zlasti člena 4 Protokola 3 k navedenemu sporazumu o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 28 Evro-mediteranskega sporazuma o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Hašemitsko kraljevino Jordanijo na drugi (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) se nanaša na Protokol 3 k Sporazumu o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja (v nadaljnjem besedilu: Protokol 3), ki določa pravila o poreklu.

(2)

Člen 4 Protokola 3 določa, da lahko Pridružitveni svet, ustanovljen s členom 89 Sporazuma, sklene, da bo spremenil določbe Protokola 3.

(3)

Pridružitveni svet je po sprejetju Sklepa Sveta (EU) 2020/2067 (1) o stališču, ki se v imenu Unije zastopa v Pridružitvenem svetu glede spremembe Sporazuma z nadomestitvijo Protokola 3, sprejel Sklep št. 1/2021 (2), s katerim se Protokol 3 nadomesti z novim besedilom.

(4)

Protokol 3 vsebuje na eni strani dinamično sklicevanje na Regionalno konvencijo o panevro-mediteranskih preferencialnih pravilih o poreklu (3) (v nadaljnjem besedilu: Konvencija PEM), zaradi česar se Konvencija PEM uporablja med Unijo in Jordanijo, na drugi strani pa prehodna pravila, ki so se od 1. septembra 2021 uporabljala kot alternativen sklop pravil o poreklu glede na tista iz sedanje Konvencije PEM.

(5)

Kot del podpore Unije Jordaniji v okviru sirske begunske krize sta se Unija in Jordanija julija 2016 dogovorili o začasni omilitvi pravil o poreklu, ki se uporabljajo za izvoz jordanskih proizvodov v Unijo v okviru Sporazuma.

(6)

Posledično je Pridružitveni odbor EU-Jordanija sprejel Sklep št. 1/2016 (4) zaradi spremembe določb Protokola 3 glede opredelitve pojma „izdelki s poreklom“ ter dopolnil seznam obdelav ali predelav, ki jih je treba opraviti na materialih brez porekla, da lahko nekatere kategorije izdelkov, proizvedenih na ozemlju Jordanije ter povezanih z ustvarjanjem delovnih mest za sirske begunce in Jordance, pridobijo status blaga s poreklom.

(7)

Jordanija je decembra 2017 predstavila prvo letno poročilo o izvajanju sheme pravil o poreklu, vzpostavljene s Sklepom št. 1/2016, in večkrat zaprosila za nadaljnjo omilitev sheme. Svet je decembra 2018 po obravnavi zahtevkov Jordanije v imenu Unije menil, da so zahteve upravičene, in se strinjal z nadaljnjo omilitvijo določenih zahtev sheme pravil o poreklu, na primer z opustitvijo zahteve glede območja, določitvijo zahteve, da mora biti za vsak proizvodni obrat delež sirske delovne sile 15 % celotne delovne sile, in s podaljšanjem trajanja sheme do 31. decembra 2030.

(8)

Pridružitveni odbor EU-Jordanija je sprejel Sklep št. 1/2018 (5) zaradi spremembe določb Protokola 3 z nadaljnjo omilitvijo sheme pravil o poreklu in podaljšanjem trajanja sheme, vzpostavljene s Sklepom št. 1/2016, do 31. decembra 2030. Sklep št. 1/2018 je začel veljati 4. decembra 2018.

(9)

S Sklepom št. 1/2021 niso ohranjeni ukrepi odstopanja, uvedeni s sklepoma št. 1/2016 in št. 1/2018, v zvezi z začasno omilitvijo pravil o poreklu, ki se uporabljajo za izvoz jordanskih izdelkov v Unijo v okviru Sporazuma.

(10)

Da se zagotovi nadaljnja uporaba sklepov št. 1/2016 in št. 1/2018, ju je treba povezati s prehodnimi pravili, ki se uporabljajo od 1. septembra 2021.

(11)

Potrebna je sprememba Protokola 3, da bi se shema pravil o poreklu, vzpostavljena s Sklepom št. 1/2016, ohranila s povezovanjem s prehodnimi pravili iz Protokola 3, kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom št. 1/2021.

(12)

Protokol 3 bi bilo treba zato spremeniti, s tem da se doda Dodatek B, ki vsebuje dodatni seznam obdelav ali predelav, ki jih je treba opraviti na materialih brez porekla, da lahko izdelki, proizvedeni v Jordaniji, pridobijo status blaga s poreklom.

(13)

Uporaba Dodatka B k Protokolu 3 bi morala biti dopolnjena z ustreznimi obveznostmi spremljanja in poročanja. Poleg tega bi moralo biti mogoče začasno zadržati uporabo Dodatka B k Protokolu 3, če pogoji za njegovo uporabo niso več izpolnjeni ali če so izpolnjeni pogoji za zaščitne ukrepe.

(14)

Da se zagotovi nadaljnja uporaba sklepov št. 1/2016 in št. 1/2018, vključno z odstopanji iz navedenih sklepov, ter se tako pooblaščenim izvoznikom omogoči, da preprečijo nastale ekonomske izgube na podlagi Sklepa št. 1/2016, je primerno, da se ta sklep uporablja retroaktivno od 1. septembra 2021 –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

1.   Protokol 3 k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Hašemitsko kraljevino Jordanijo na drugi o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja (v nadaljnjem besedilu: Protokol 3) se spremeni, s tem da se doda Dodatek B k navedenemu sporazumu, ki vsebuje pogoje za uporabo navedenega dodatka B in seznam obdelav ali predelav, ki jih je treba opraviti na materialih brez porekla, da lahko izdelki, proizvedeni v Jordaniji, pridobijo status blaga s poreklom, kadar je proizvodnja teh izdelkov vključevala zaposlovanje sirskih beguncev, kot je določeno v Prilogi k temu sklepu.

2.   Dodatek B k Protokolu 3 se uporablja do 31. decembra 2030.

Člen 2

Za namene uporabe tega sklepa se lahko dokazila o poreklu za izvoz, opravljen med 1. septembrom 2021 in datumom začetka veljavnosti tega sklepa, izdajo naknadno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

Uporablja se od 1. septembra 2021.

V Bruslju, 15. marca 2022

Za Svet

predsednik

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Sklep Sveta (EU) 2020/2067 z dne 7. decembra 2020 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Pridružitvenem svetu, ustanovljenem z Evro-mediteranskim sporazumom o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Hašemitsko kraljevino Jordanijo na drugi, glede spremembe navedenega sporazuma z nadomestitvijo Protokola 3 k navedenemu sporazumu o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja (UL L 424, 15.12.2020, str. 37).

(2)  Sklep št. 1/2021 Pridružitvenega sveta EU-Jordanija z dne 15. aprila 2021 o spremembi Evro-mediteranskega sporazuma o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Hašemitsko kraljevino Jordanijo na drugi z nadomestitvijo Protokola 3 k navedenemu sporazumu o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja [2021/742] (UL L 164, 10.5.2021, str. 1).

(3)  Regionalna konvencija o pan-evro-mediteranskih preferencialnih pravilih o poreklu (UL L 54, 26.2.2013, str. 4).

(4)  Sklep št. 1/2016 Pridružitvenega odbora EU-Jordanija z dne 19. julija 2016 o spremembi Protokola 3 k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Hašemitsko kraljevino Jordanijo na drugi o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ ter seznamu obdelav ali predelav, ki jih je treba opraviti na materialih brez porekla, da lahko nekatere kategorije izdelkov, proizvedene na posebnih razvojnih in industrijskih območjih ter v povezavi z ustvarjanjem delovnih mest za sirske begunce in Jordance, pridobijo status blaga s poreklom [2016/1436] (UL L 233, 30.8.2016, str. 6).

(5)  Sklep št. 1/2018 Pridružitvenega odbora EU-Jordanija z dne 4. decembra 2018 o spremembi Protokola 3 k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Hašemitsko kraljevino Jordanijo na drugi o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ ter seznamu obdelav ali predelav, ki jih je treba opraviti na materialih brez porekla, da lahko nekatere kategorije izdelkov, proizvedenih na posebnih razvojnih in industrijskih območjih ter v povezavi z ustvarjanjem delovnih mest za sirske begunce in Jordance, pridobijo status blaga s poreklom [2019/42] (UL L 9, 11.1.2019, str. 147).


PRILOGA

Dodatek B

DODATEK K SEZNAMU OBDELAV ALI PREDELAV, KI JIH JE TREBA OPRAVITI NA MATERIALIH BREZ POREKLA, DA LAHKO IZDELKI, PROIZVEDENI V JORDANIJI, PRIDOBIJO STATUS BLAGA S POREKLOM

Člen 1

Skupne določbe

A.   Opredelitev porekla

1.

Za izdelke iz člena 2 tega dodatka se lahko namesto pravil iz Priloge II k Dodatku I k Regionalni konvenciji o pan-evro-mediteranskih preferencialnih pravilih o poreklu iz člena 1(1) Protokola 3 (v nadaljnjem besedilu: Konvencija PEM) uporabljajo tudi naslednja pravila, če taki izdelki izpolnjujejo naslednje pogoje:

(a)

obdelava ali predelava, ki jo je treba opraviti na materialih brez porekla, da lahko tak izdelek pridobi status blaga s poreklom, se opravi v proizvodnih obratih, ki se nahajajo na ozemlju Jordanije, ter

(b)

delež sirskih beguncev v vsakem proizvodnem obratu, ki se nahaja na ozemlju Jordanije, v katerem so taki izdelki obdelani ali predelani, znaša najmanj 15 % celotne delovne sile (izračunano posamično za vsak proizvodni obrat).

2.

Zadevni delež se na podlagi točke (b) odstavka 1 izračuna kadar koli po začetku veljavnosti tega dodatka, potem pa na letni osnovi ob upoštevanju števila sirskih beguncev, ki so zaposleni na uradnih in dostojnih delovnih mestih v ekvivalentu polnega delovnega časa ter imajo delovno dovoljenje, ki je veljavno za obdobje najmanj 12 mesecev v skladu z veljavno jordansko zakonodajo.

3.

Pristojni organi Jordanije spremljajo, da upravičeni proizvodni obrati izpolnjujejo pogoje iz odstavka 1, in proizvodnim obratom, ki izpolnjujejo take pogoje, izdajo številko dovoljenja ter tako dovoljenje nemudoma umaknejo, če proizvodni obrati takih pogojev ne izpolnjujejo več.

B.   Dokazilo o poreklu

4.

Dokazilo o poreklu, sestavljeno na podlagi tega dodatka, vsebuje naslednjo navedbo v angleščini:

„Odstopanje – Dodatek B k Protokolu 3 – [številka dovoljenja, ki jo dodelijo pristojni organi Jordanije]“.

C.   Upravno sodelovanje

5.

Kadar v skladu s členom 32(5) Dodatka I h Konvenciji PEM carinski organi Jordanije obvestijo Evropsko komisijo ali carinske organe držav članic Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: države članice), ki so zahtevali preverjanje, o rezultatih preverjanja, navedejo, da izdelki iz člena 2 tega dodatka izpolnjujejo pogoje iz odstavka 1 tega člena.

6.

Kadar postopek preverjanja ali katera koli druga razpoložljiva informacija kaže, da pogoji iz odstavka 1 tega člen niso izpolnjeni, Jordanija na lastno pobudo ali na zahtevo Evropske komisije ali carinskih organov držav članic opravi ustrezne poizvedbe ali zagotovi, da se te poizvedbe opravijo s potrebno nujnostjo, da se take kršitve ugotovijo in preprečijo. V ta namen lahko pri poizvedbah sodelujejo Evropska komisija ali carinski organi držav članic.

D.   Poročila, spremljanje in pregled

7.

Jordanija vsako leto po začetku veljavnosti tega dodatka Evropski komisiji predloži poročilo o uporabi in učinkih tega dodatka, vključno s proizvodno in izvozno statistiko na 8-mestni ravni ali na najvišji razpoložljivi ravni podrobnosti za izdelke, ki so zajeti v shemi. Jordanija predloži tudi seznam svojih proizvodnih obratov z navedbo odstotka sirskih beguncev, zaposlenih v posameznem proizvodnem obratu, za vsako leto posebej. Jordanija prav tako vsako četrtletje poroča o skupnem številu aktivnih delovnih dovoljenj ali drugih izmerljivih sredstev, ki ustrezajo zakonitemu in aktivnemu zaposlovanju ter jih opredeli Pridružitveni odbor. Pogodbenici skupaj pregledata ta poročila ter kakršna koli vprašanja v zvezi z izvajanjem in spremljanjem tega dodatka v organih, vzpostavljenih s Pridružitvenim sporazumom, zlasti pa v pododboru za industrijo, trgovino in storitve. Poleg tega pogodbenici zagotovita, da se v proces spremljanja vključijo ustrezne mednarodne organizacije, kot sta Mednarodna organizacija dela in Svetovna banka.

8.

Potem ko Jordanija doseže cilj večje udeležbe sirskih beguncev na uradnem trgu dela z izdajo najmanj 60 000 aktivnih delovnih dovoljenj ali drugih izmerljivih sredstev, ki ustrezajo zakonitemu in aktivnemu zaposlovanju in jih opredeli Pridružitveni odbor, pogodbenici uporabita določbe tega dodatka za vse izdelke, ki jih zajema ta dodatek, brez zahteve po izpolnjevanju posebnih pogojev iz točke (b) odstavka 1 tega člena.

9.

Če Evropska unija meni, da ni zadostnih dokazov o tem, da Jordanija izpolnjuje pogoje iz odstavka 8, lahko Evropska unija zadevo predloži Pridružitvenemu odboru. Če Pridružitveni odbor v 90 dneh po predložitvi zadeve ne izjavi, da so pogoji iz odstavka 8 izpolnjeni, ali ne spremeni tega dodatka, lahko Evropska unija odloči, da se uporabijo posebni pogoji iz točke (b) odstavka 1.

E.   Začasno zadržanje

10.

 

(a)

Evropska unija lahko brez poseganja v odstavka 8 in 9 zadevo predloži Pridružitvenemu odboru, če meni, da ni dovolj dokazov, da Jordanija ali določen proizvodni obrat izpolnjuje pogoje iz odstavkov 1, 2 in 3. Pri tem navede, ali je neizpolnjevanje pogojev iz odstavka 1 mogoče pripisati Jordaniji ali določenemu proizvodnemu obratu.

(b)

Če Pridružitveni odbor v 90 dneh po predložitvi zadeve ne izjavi, da so pogoji iz odstavka 1 izpolnjeni, ali ne spremeni tega dodatka, se uporaba tega dodatka začasno zadrži. Trajanje zadržanja navede Evropska unija pri posredovanju zadeve Pridružitvenemu odboru.

(c)

Pridružitveni odbor se lahko odloči tudi za podaljšanje 90-dnevnega obdobja. V tem primeru začne zadržanje veljati, če Pridružitveni svet v podaljšanem roku ne sprejme nobenega od ukrepov, opredeljenih v točki (b).

(d)

Ta dodatek se lahko spet začne uporabljati s sklepom Pridružitvenega odbora.

(e)

V primeru zadržanja se ta dodatek še štiri mesece uporablja za izdelke, ki so na dan začasnega zadržanja Dodatka bodisi v tranzitu bodisi v začasni hrambi v carinskem skladišču ali v prosti coni v Evropski uniji ter za katere je bilo dokazilo o poreklu pravilno sestavljeno v skladu z določbami tega dodatka in pred datumom začasnega zadržanja.

F.   Zaščitni mehanizem

11.

Kadar se izdelek iz člena 2, ki ima koristi od uporabe tega dodatka ter se v skladu s členoma 24 in 26 Sporazuma uvaža v tako povečanih količinah in pod takimi pogoji, da povzroča ali bi lahko povzročil resno škodo proizvajalcem Evropske unije, ki proizvajajo podobne ali neposredno konkurenčne izdelke na celotnem ozemlju Evropske unije ali na njegovem delu, ali resne motnje v katerem koli gospodarskem sektorju Evropske unije, lahko Evropska unija zadevo posreduje v obravnavo Pridružitvenemu odboru. Če Pridružitveni odbor v 90 dneh od posredovanja zadeve ne sprejme sklepa, s katerim bi odpravil takšno resno škodo ali nevarnost takšne škode ali resne motnje, ali če ni bila dosežena nobena druga zadovoljiva rešitev, se uporaba tega dodatka za zadevni izdelek zadrži, dokler Pridružitveni odbor ne sprejme sklepa, v katerem izjavi, da so bile navedena škoda ali njena nevarnost ali motnje odpravljene, ali dokler pogodbenici ne sprejmeta zadovoljive rešitve in jo sporočita Pridružitvenemu odboru.

G.   Začetek veljavnosti in uporaba

12.

Ta dodatek se uporablja od datuma začetka uporabe sklepa Pridružitvenega sveta, ki mu je priložena, in do 31. decembra 2030.

Člen 2

Seznam izdelkov ter zahtevana obdelava in predelava

Seznam izdelkov, za katere se uporablja ta dodatek, ter pravila o obdelavi in predelavi, ki se lahko uporabijo kot alternativa tistim iz Priloge II k Dodatku I h Konvenciji PEM so navedeni spodaj.

Za spodnji seznam se smiselno uporablja Priloga II k Dodatku I h Konvenciji PEM, ki vsebuje uvodne opombe k seznamu v Prilogi II k Dodatku I h Konvenciji PEM, ob upoštevanju naslednjih sprememb:

Opomba 5.2, v drugem pododstavku se dodajo naslednji osnovni materiali:

„–

steklena vlakna,

kovinska vlakna.“

Opomba 7.3, besedilo se nadomesti z naslednjim:

„Za namene tarifnih številk ex 2707 in 2713 se poreklo ne pridobi na podlagi preprostih operacij, kot so čiščenje, dekantiranje, razsoljevanje, vodna separacija, filtriranje, barvanje, označevanje, ohranjanje vsebnosti žvepla kot rezultat mešanja izdelkov z različno vsebnostjo žvepla, katerakoli kombinacija teh operacij ali podobne operacije.“

Za namene tega dodatka se uporablja naslednji seznam:

„ex Poglavje 25

Sol; žveplo; zemljine in kamen; mavčni materiali, apno in cement, razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka,

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

ex 2519

Zdrobljen naravni magnezijev karbonat (magnezit), v hermetično zaprtih kontejnerjih, in magnezijev oksid, čisti ali nečisti, razen taljenega magnezijevega oksida ali mrtvopečenega (sintranega) magnezijevega oksida

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporablja naravni magnezijev karbonat (magnezit).

ex Poglavje 27

Mineralna goriva, mineralna olja in proizvodi njihove destilacije; bituminozne snovi; mineralni voski, razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka,

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

ex 2707

Olja, pri katerih teža aromatskih sestavin presega težo nearomatskih, podobna mineralnim oljem, dobljenim z destilacijo katrana iz črnega premoga pri visoki temperaturi, pri katerih se 65 % ali več prostornine destilira pri temperaturi do 250 °C (vključno mešanice naftnih olj in benzena), za uporabo kot pogonska goriva ali kurilna olja

Postopki rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov (1)

ali

drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko kot izdelek. Lahko pa se uporabijo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

2710

Olja, dobljena iz nafte, in olja, dobljena iz bituminoznih mineralov, razen surovih; proizvodi, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu, ki vsebujejo 70 mas. % ali več olj iz nafte ali olj, dobljenih iz bituminoznih mineralov, če so ta olja osnovne sestavine teh proizvodov; odpadna olja

Postopki rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov (2)

ali

drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko kot izdelek. Lahko pa se uporabijo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

2711

Naftni plini in drugi plinasti ogljikovodiki

Postopki rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov (2)

ali

drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko kot izdelek. Lahko pa se uporabijo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

2712

Vazelin; parafinski vosek, mikrokristalni vosek iz nafte, stiskani parafini, ozokerit, vosek iz rjavega premoga ali lignita, vosek iz šote, drugi mineralni voski in podobni proizvodi, dobljeni s sintezo ali drugimi postopki, pobarvani ali nepobarvani

Postopki rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov (2)

ali

drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko kot izdelek. Lahko pa se uporabijo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

2713

Naftni koks, bitumen in drugi ostanki iz nafte ali olj iz bituminoznih materialov

Postopki rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov (1)

ali

drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko kot izdelek. Lahko pa se uporabijo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

ex Poglavje 28

Anorganski kemijski proizvodi; organske ali anorganske spojine plemenitih kovin, redkih zemeljskih kovin, radioaktivnih elementov ali izotopov, razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

ex 2811

Žveplov trioksid

Izdelava iz žveplovega dioksida

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

ex 2840

Natrijev perborat

Izdelava iz dinatrijevega tetraboratnega pentahidrata

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

2843

Plemenite kovine v koloidnem stanju, anorganske in organske spojine plemenitih kovin, kemično opredeljene ali neopredeljene; amalgami plemenitih kovin

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, vključno z drugimi materiali iz tarifne številke 2843 .

ex 2852

Živosrebrove spojine notranjih etrov in njihovih halogenskih, sulfo-, nitro- ali nitrozoderivatov

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke. Vendar vrednost vseh uporabljenih materialov iz tarifne številke 2909 ne sme presegati 20 % cene izdelka franko tovarna

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

 

Živosrebrove spojine nukleinskih kislin in njihovih soli, kemično določenih ali nedoločenih; druge heterociklične spojine

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke. Vendar vrednost vseh uporabljenih materialov iz tarifnih številk 2852 , 2932 , 2933 in 2934 ne sme presegati 20 % cene izdelka franko tovarna

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

ex Poglavje 29

Organski kemijski proizvodi, razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

ex 2905

Alkoholati kovin iz alkoholov iz te tarifne številke in etanola, razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, vključno z drugimi materiali iz tarifne številke 2905 . Lahko pa se uporabijo alkoholati kovin iz te tarifne številke, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

2905 43 2905 44 2905 45

Manitol, D-glucitol (sorbitol), glicerol

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne podštevilke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali, uvrščeni v isto podtarifno številko pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

2915

Nasičene aciklične monokarboksilne kisline in njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi in peroksikisline, njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke. Vendar vrednost vseh uporabljenih materialov iz tarifnih številk 2915 in 2916 ne sme presegati 20 % cene izdelka franko tovarna

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

ex 2932

Notranji etri in njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke. Vendar vrednost vseh uporabljenih materialov iz tarifne številke 2909 ne sme presegati 20 % cene izdelka franko tovarna

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

 

Ciklični acetali in notranji hemiacetali in njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozoderivati

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

2933

Heterociklične spojine samo s heteroatomom ali heteroatomi dušika

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke. Vendar vrednost vseh uporabljenih materialov iz tarifnih številk 2932 in 2933 ne sme presegati 20 % cene izdelka franko tovarna

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

2934

Nukleinske kisline in njihove soli, kemično opredeljene ali neopredeljene; druge heterociklične spojine

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke. Vendar vrednost vseh uporabljenih materialov iz tarifnih številk 2932 , 2933 in 2934 ne sme presegati 20 % cene izdelka franko tovarna

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

Poglavje 31

Gnojila

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

Poglavje 32

Ekstrakti za strojenje ali barvanje; tanini in njihovi derivati; barvila, pigmenti in druge barvilne snovi; barve in laki; kiti in druge tesnilne mase; tiskarske barve in črnila

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

ex Poglavje 33

Eterična olja in rezinoidi; parfumerijski, kozmetični in toaletni izdelki, razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

ex 3301

Eterična olja (brez terpenov ali s terpeni), vključno ekstrakti z organskim topilom (Essences concretes) in iz njih pridobljeni ekstrakti z absolutnim alkoholom (Essences absolutes); rezinoidi; ekstrahirane oljne smole; koncentrati eteričnih olj v masteh, nehlapnih oljih, voskih ali podobnem, dobljeni z enfleražo ali z maceracijo; stranski terpenski proizvodi, dobljeni z deterpenacijo eteričnih olj; vodni destilati in vodne raztopine eteričnih olj

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, vključno z materiali iz druge ‚skupine‘ (3) v tej tarifni številki. Lahko pa se uporabijo materiali, uvrščeni v isto skupino, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

ex Poglavje 34

Mila, organska površinsko aktivna sredstva, pralni preparati, mazalni preparati, umetni voski, pripravljeni voski, preparati za loščenje ali čiščenje, sveče in podobni proizvodi, paste za modeliranje in „zobarski voski“ ter zobarski preparati na osnovi mavca, razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

ex 3404

Umetni voski in pripravljeni voski:

na osnovi parafina, voskov iz nafte, voskov, dobljenih iz bituminoznih mineralov, stiskanega parafina ali parafina z odstranjenim oljem

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke.

Poglavje 35

Beljakovinske snovi; modificirani škrobi; lepila; encimi

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

Poglavje 37

Proizvodi za fotografske in kinematografske namene

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

ex Poglavje 38

Razni kemijski proizvodi, razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

ex 3803

Rafinirano tal-olje

Rafiniranje surovega tal-olja

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

ex 3805

Sulfatna terpentinska olja, prečiščena

Prečiščevanje z destilacijo ali rafiniranjem surovega sulfatnega terpentinskega olja

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

3806 30

Smolni estri

Izdelava iz smolnih kislin

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

ex 3807

Lesni katran (lesna katranska smola)

Destilacija lesnega katrana

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

3809 10

Sredstva za dodelavo, nosilci barv, sredstva za pospeševanje barvanja in fiksiranja barvil ter drugi proizvodi (npr. sredstva za apreturo in jedkanje), ki se uporabljajo v tekstilni, papirni, usnjarski in podobnih industrijah, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu: na osnovi škrobnih snovi

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

3823

Industrijske maščobne monokarboksilne kisline; kislinska olja iz rafinacije; industrijski maščobni alkoholi

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, vključno z drugimi materiali iz tarifne številke 3823

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

3824 60

Sorbitol, razen sorbitola iz tarifne podštevilke 2905.44

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne podštevilke, razen iz tarifne podštevilke izdelka in razen iz materialov iz tarifne podštevilke 2905.44. Lahko pa se uporabijo materiali, uvrščeni v isto podtarifno številko pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

ex Poglavje 39

Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka,

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

ex 3907

Kopolimer, narejen iz polikarbonata in kopolimera akrilonitril-butadien-stirena (ABS)

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna (4)

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

 

Poliester

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka,

ali

izdelava iz polikarbonata tetrabromo-(bisfenol A)

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

ex 3920

Folije ali filmi iz ionomerov

Izdelava iz delne termoplastične soli, ki je kopolimer etilena in metakrilne kisline, delno nevtralizirane z ioni kovine, predvsem cinka in natrija

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

ex 3921

Folije iz plastičnih mas, metalizirane

Izdelava iz visoko prosojnih poliestrskih folij debeline manj kot 23 mikronov (5)

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

ex Poglavje 40

Kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume, razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka,

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

4012

Protektirane ali rabljene pnevmatike, iz gume; polne pnevmatike in pnevmatike z zračnimi komorami, zamenljive tekalne plasti in obodni trakovi platišč:

 

 

Protektirane pnevmatike, polne pnevmatike in pnevmatike z zračnimi komorami, iz gume

Protektiranje rabljenih pnevmatik.

 

Drugo

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen tistih iz tarifnih številk 4011 in 4012 ,

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

ex Poglavje 41

Surove kože z dlako ali brez dlake (razen krzna) in usnje, razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

4101 do 4103

Surove kože govedi (vključno z bivoli) ali kopitarjev (sveže ali nasoljene, sušene, lužene, piklane ali drugače konzervirane, toda nestrojene niti pergamentno obdelane niti nadalje obdelane), z dlako ali brez dlake, cepljene ali necepljene; surove kože ovac ali jagnjet (sveže ali nasoljene, sušene, lužene, piklane ali drugače konzervirane, toda nestrojene, pergamentno neobdelane in tudi ne kako drugače naprej obdelane), z volno ali brez nje, cepljene ali necepljene, razen tistih, ki so izključene z opombo 1(c) k Poglavju 41; druge surove kože (sveže ali nasoljene, sušene, lužene, piklane ali drugače konzervirane, toda nestrojene in pergamentno neobdelane ali nadalje obdelane), z dlako ali brez dlake, cepljene ali necepljene, razen tistih, ki so izključene z opombo 1(b) ali (c) k Poglavju 41

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke.

4104 do 4106

Strojene ali „crust“ kože živali, brez dlake ali volne, cepljene ali necepljene, toda nadalje neobdelane

Ponovno strojenje strojenih ali predhodno strojenih kož iz tarifnih podštevilk 4104.11, 4104.19, 4105.10, 4106.21, 4106.31 ali 4106.91

ali

izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

4107 , 4112 , 4113

Usnje, nadalje obdelano po strojenju ali ‚crust‘ obdelavi

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Vendar se lahko materiali iz tarifnih podštevilk 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 in 4106.92 uporabijo samo, če gre za ponovno strojenje strojenih ali ‚crust‘ kož v suhem stanju.

Poglavje 42

Usnjeni izdelki; sedlarski in jermenarski izdelki; predmeti za potovanje, ročne torbe in podobni izdelki; izdelki iz živalskih črev (razen iz svilenega katguta)

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka,

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

ex Poglavje 43

Naravno in umetno krzno; krzneni izdelki, razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka,

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

4301

Surovo nestrojeno krzno (vključno z glavami, repi, tacami in drugimi kosi ali odrezki, primernimi za krznarsko rabo), razen surovih kož, ki se uvrščajo pod tarifno številko 4101 , 4102 ali 4103

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke.

ex 4302

Strojeno ali obdelano krzno, sestavljeno:

 

 

Plošče, križi in podobne oblike

Beljenje ali barvanje, poleg rezanja in sestavljanja nesestavljenega strojenega ali obdelanega krzna.

 

Drugo

Izdelava iz nesestavljenega, strojenega ali obdelanega krzna.

4303

Oblačila, oblačilni dodatki in drugi krzneni izdelki

Izdelava iz nesestavljenega, strojenega ali obdelanega krzna iz tarifne številke 4302 .

ex Poglavje 44

Les in lesni izdelki; oglje, razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka,

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

ex 4407

Les, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen, skobljan, brušen ali na koncih spojen, debeline nad 6 mm

Skobljanje, brušenje ali lepljenje s spajanjem na koncih.

ex 4408

Listi za furniranje (vključno s tistimi, ki so pridobljeni z rezanjem laminiranega lesa) in za vezan les, debeline do vključno 6 mm, prstasto spojen, ter drug les, vzdolžno žagan, rezan ali luščen, debeline do vključno 6 mm, skobljan, brušen ali na koncih spojen

Spajanje, skobljanje, brušenje ali lepljenje s spajanjem na koncih.

ex 4410 do ex 4413

Profiliran les (pero in utori) in okrasne letve, skupaj z oblikovanimi robovi in drugimi oblikovanimi deskami

Predelava v profiliran les (pero in utori) ali okrasne letve.

ex 4415

Zaboji, škatle, gajbe, sodi in podobna embalaža, iz lesa

Izdelava iz desk, ki niso razrezane na določeno velikost.

ex 4418

Stavbno pohištvo in drugi leseni proizvodi za gradbeništvo

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporabijo celičaste lesene plošče, skodle in opaži.

 

Profiliran les (pero in utori) in okrasne letve

Predelava v profiliran les (pero in utori) ali okrasne letve.

ex 4421

Trščice za vžigalice; lesne kljukice ali zatiči za obutev

Izdelava iz lesa iz katerekoli tarifne številke, razen lesene žice iz tarifne številke 4409 .

ex Poglavje 51

Volna, fina ali groba živalska dlaka, preja in tkanine iz konjske žime, razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

5106 do 5110

Preja iz volne, iz fine ali grobe živalske dlake ali konjske žime

Predenje naravnih vlaken ali ekstrudiranje umetnih in sintetičnih vlaken, ki ga spremlja predenje (6).

5111 do 5113

Tkanine iz volne, iz fine ali grobe živalske dlake ali iz konjske žime

Tkanje (6)

ali

tiskanje, ki ga spremljata vsaj dva pripravljalna ali končna postopka (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna.

ex Poglavje 52

Bombaž, razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

5204 do 5207

Bombažna preja

Predenje naravnih vlaken ali ekstrudiranje umetnih vlaken, ki ga spremlja predenje (6).

5208 do 5212

Bombažne tkanine

Tkanje (6)

ali

tiskanje, ki ga spremljata vsaj dva pripravljalna ali končna postopka (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna.

ex Poglavje 53

Druga rastlinska tekstilna vlakna; papirna preja in tkanine iz papirne preje, razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

5306 do 5308

Preja iz drugih rastlinskih tekstilnih vlaken; papirna preja

Predenje naravnih vlaken ali ekstrudiranje umetnih vlaken, ki ga spremlja predenje (6).

5309 do 5311

Tkanine iz drugih rastlinskih tekstilnih vlaken; tkanine iz papirne preje

Tkanje (6),

tiskanje, ki ga spremljata vsaj dva pripravljalna ali končna postopka (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna.

5401 do 5406

Preja, monofilament in sukanec iz umetnih ali sintetičnih filamentov

Ekstrudiranje umetnih vlaken, ki ga spremlja predenje ali predenje naravnih vlaken (6).

5407 in 5408

Tkanine iz preje iz umetnih ali sintetičnih filamentov

Tkanje (6)

ali

tiskanje, ki ga spremljata vsaj dva pripravljalna ali končna postopka (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna.

5501 do 5507

Umetna rezana vlakna

Ekstrudiranje umetnih vlaken.

5508 do 5511

Preja in sukanec za šivanje iz umetnih rezanih vlaken

Predenje naravnih vlaken ali ekstrudiranje umetnih vlaken, ki ga spremlja predenje (6).

5512 do 5516

Tkanine iz rezanih umetnih ali sintetičnih vlaken

Tkanje (6)

ali

tiskanje, ki ga spremljata vsaj dva pripravljalna ali končna postopka (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna.

ex Poglavje 56

Vata, klobučevina in netkan tekstil; specialne preje; dvonitne vrvi, vrvje, motvozi, konopci in kabli ter iz njih izdelani proizvodi, razen:

Ekstrudiranje umetnih vlaken, ki ga spremlja predenje ali predenje naravnih vlaken

ali

kosmičenje, ki ga spremlja barvanje ali tiskanje (6).

5602

Klobučevina, vključno z impregnirano, prevlečeno, prekrito ali laminirano:

 

 

Iglana klobučevina

Ekstrudiranje umetnih vlaken, ki ga spremlja oblikovanje materiala.

Vendar se:

polipropilenski filamenti iz tarifne številke 5402 ,

polipropilenska vlakna iz tarifnih številk 5503 ali 5506 ali

filamentni trakovi iz polipropilena iz tarifne številke 5501 ,

pri katerih je v vseh primerih denominacija vsakega filamenta ali vlakna nižja od 9 deciteksov, lahko uporabijo pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna,

ali

zgolj oblikovanje materiala v primeru klobučevine, izdelane iz naravnih vlaken (6).

 

Drugo

Ekstrudiranje umetnih vlaken, ki ga spremlja oblikovanje materiala

ali

zgolj oblikovanje materiala v primeru druge klobučevine, izdelane iz naravnih vlaken (6).

5603

Netkan tekstil, vključno impregniran, prevlečen, prekrit ali laminiran

Kakršen koli postopek brez tkanja, vključno s prebadanjem z iglo.

5604

Gumijasta nit in kord, prekrita s tekstilnim materialom; tekstilna preja, trakovi in podobno iz tarifne številke 5404 ali 5405 , impregnirani, prevlečeni, prekriti, obloženi z gumo ali plastično maso

 

 

Gumijasta nit in kord, prekrita s tekstilnim materialom

Izdelava iz gumijastih niti ali korda, ki niso prekriti s tekstilnim materialom.

 

Drugo

Ekstrudiranje umetnih vlaken, ki ga spremlja predenje ali predenje naravnih vlaken (6).

5605

Metalizirana preja, vključno z ovito prejo, ki je sestavljena iz tekstilne preje, trakov ali podobnih oblik iz tarifne številke 5404 ali 5405 , kombiniranih s kovino v obliki niti, trakov ali prahu ali prevlečenih s kovino

Ekstrudiranje umetnih vlaken, ki ga spremlja predenje ali predenje naravnih in/ali umetnih rezanih vlaken (6).

5606

Ovita preja, trakovi in podobne oblike iz tarifne številke 5404 ali 5405 (razen proizvodov iz tarifne številke 5605 in ovite preje iz konjske žime); ženiljska preja (vključno kosmičena ženiljska preja); efektno vozličasta preja

Ekstrudiranje umetnih vlaken, ki ga spremlja predenje ali predenje naravnih vlaken,

ali

predenje, ki ga spremlja kosmičenje,

ali

kosmičenje, ki ga spremlja barvanje (6).

Poglavje 57

Preproge in druga tekstilna talna prekrivala

Predenje naravnih in/ali umetnih rezanih vlaken ali ekstrudiranje preje iz umetnih filamentov, ki ga v vsakem primeru spremlja tkanje,

ali

izdelava iz preje iz kokosovega vlakna ali sisala ali jute

ali

kosmičenje, ki ga spremlja barvanje ali tiskanje,

ali

taftanje, ki ga spremlja barvanje ali tiskanje.

Ekstrudiranje umetnih vlaken, ki ga spremljajo tehnike brez tkanja, vključno s prebadanjem z iglo (6).

Vendar se lahko uporabijo:

polipropilenski filamenti iz tarifne številke 5402 ,

polipropilenska vlakna iz tarifnih številk 5503 ali 5506 ali

filamentni trakovi iz polipropilena iz tarifne številke 5501 ,

pri katerih je v vseh primerih denominacija vsakega filamenta ali vlakna manjša od 9 deciteksov, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

Kot podloga se lahko uporablja tkanina iz jute.

ex Poglavje 58

Specialne tkanine; taftani tekstilni materiali; čipke; tapiserije; pozamenterija; vezenine, razen:

Tkanje (6)

ali

tiskanje, ki ga spremljata vsaj dva pripravljalna ali končna postopka (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna.

5805

Ročno tkane tapiserije tipov Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais in podobne in ročno izdelane tapiserije (npr. z majhnim vbodom in križnim vbodom), dokončane ali nedokončane

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

5810

Vezenina v metraži, trakovih ali motivih

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

5901

Tekstilni materiali, prevlečeni z lepilom ali škrobnimi snovmi, ki se uporabljajo za zunanjo vezavo knjig ali podobne namene; tkanine za prerisovanje; pripravljeno slikarsko platno; škrobljeno platno in podobni togi tekstilni materiali, ki se uporabljajo za izdelavo klobukov

Tkanje, ki ga spremlja barvanje ali kosmičenje ali premazanje,

ali

kosmičenje, ki ga spremlja barvanje ali tiskanje.

5902

Kord tkanine za avtomobilske plašče iz preje visoke trdnosti iz najlona ali drugih poliamidov, poliestrov ali viskoznega rajona

 

 

z vsebnostjo do vključno 90 mas. % tekstilnih materialov

Tkanje.

 

Drugo

Ekstrudiranje umetnih vlaken, ki ga spremlja tkanje.

5903

Tekstilni materiali, impregnirani, premazani, prevlečeni ali prekriti ali laminirani s plastičnimi masami, razen tistih iz tarifne številke 5902

Tkanje, ki ga spremlja barvanje ali premazanje,

ali

tiskanje, ki ga spremljata najmanj dva pripravljalna ali končna postopka (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna.

5904

Linolej, vključno rezan v oblike; talna prekrivala na tekstilni podlagi, premazani, prevlečeni ali prekriti, vključno z razrezanimi v oblike

Tkanje, ki ga spremlja barvanje ali premazanje (6).

5905

Zidne tapete iz tekstilnih materialov

 

 

Impregnirane, prevlečene, prekrite ali laminirane z gumo, plastičnimi masami ali drugimi materiali

Tkanje, ki ga spremlja barvanje ali premazanje.

 

Drugo

Predenje naravnih in/ali umetnih rezanih vlaken ali ekstrudiranje preje iz umetnih filamentov, ki ga v vsakem primeru spremlja tkanje,

ali

tkanje, ki ga spremlja barvanje ali premazanje,

ali

tiskanje, ki ga spremljata najmanj dva pripravljalna ali končna postopka (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna (6).

5906

Gumirani tekstilni materiali, razen tistih iz tarifne številke 5902

 

 

Pleteni ali kvačkani materiali

Predenje naravnih in/ali umetnih rezanih vlaken ali ekstrudiranje preje iz umetnih filamentov, ki ga v vsakem primeru spremlja pletenje,

ali

pletenje, ki ga spremlja barvanje ali premazanje,

ali

barvanje preje iz naravnih vlaken, ki ga spremlja pletenje (6).

 

Druge tkanine iz sintetične filamentne preje z vsebnostjo več kot 90 mas. % tekstilnih materialov

Ekstrudiranje umetnih vlaken, ki ga spremlja tkanje.

 

Drugo

Tkanje, ki ga spremlja barvanje ali premazanje,

ali

barvanje preje iz naravnih vlaken, ki ga spremlja tkanje.

5907

Tekstilni materiali, drugače impregnirani, premazani, prevlečeni ali prekriti; platna, slikana za odrske kulise, tkanine za ateljeje in podobne namene

Tkanje, ki ga spremlja barvanje ali kosmičenje ali premazanje,

ali

kosmičenje, ki ga spremlja barvanje ali tiskanje,

ali

tiskanje, ki ga spremljata najmanj dva pripravljalna ali končna postopka (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna.

5908

Stenji iz tekstila, tkani, prepleteni ali pleteni, za svetilke, peči, vžigalnike, sveče ipd.; žarilne mrežice za plinsko razsvetljavo in cevasto pleteni materiali za plinske svetilke, impregnirani ali neimpregnirani

 

 

Žarilne mrežice za plinsko razsvetljavo, impregnirane

Izdelava iz cevasto pletenih plinskih mrežic.

 

Drugo

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

5909 do 5911

Tekstilni izdelki za industrijsko uporabo:

 

 

Koluti ali obroči za poliranje, razen iz klobučevine iz tarifne številke 5911

Tkanje.

 

Tkanine, ki se uporabljajo pri proizvodnji papirja ali za druge tehnične namene, klobučevinaste ali ne, impregnirane ali ne, premazane ali prevlečene ali ne, cevaste ali brezkončne, z eno ali več osnovami in/ali votki ali ravno tkane z več osnovami in/ali votki iz tarifne številke 5911

Tkanje (6).

 

Drugo

Ekstrudiranje preje iz umetnih filamentov ali predenje naravnih ali umetnih rezanih vlaken, ki ga spremlja tkanje (6),

ali

tkanje, ki ga spremlja barvanje ali premazanje.

Poglavje 60

Pleteni ali kvačkani materiali

Predenje naravnih in/ali umetnih rezanih vlaken ali ekstrudiranje preje iz umetnih filamentov, ki ga v vsakem primeru spremlja pletenje,

ali

pletenje, ki ga spremlja barvanje ali kosmičenje ali premazanje,

ali

kosmičenje, ki ga spremlja barvanje ali tiskanje,

ali

barvanje preje iz naravnih vlaken, ki ga spremlja pletenje,

ali

sukanje ali teksturiranje, ki ga spremlja pletenje, pod pogojem da vrednost uporabljenih nesukanih/neteksturiranih prej ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna.

Poglavje 61

Oblačilni izdelki in oblačilni dodatki, pleteni ali kvačkani

 

 

Dobljeni s šivanjem ali drugim sestavljanjem, iz dveh ali več kosov pletene ali kvačkane tkanine, ki je urezana v določeno obliko ali neposredno pridobljena v določeno obliko

Izdelava iz tkanin.

 

Drugo

Predenje naravnih in/ali umetnih rezanih vlaken ali ekstrudiranje preje iz umetnih filamentov, ki ga v vsakem primeru spremlja pletenje (izdelki, spleteni v določeno obliko),

ali

barvanje preje iz naravnih vlaken, ki ga spremlja pletenje (izdelki, spleteni v določeno obliko) (6).

ex Poglavje 62

Oblačilni izdelki in oblačilni dodatki, nepleteni ali nekvačkani, razen:

Izdelava iz tkanin.

6213 in 6214

Robčki, šali, ogrinjala, rute, naglavne rute, tančice in podobni izdelki

 

 

Vezeni

Tkanje, ki ga spremlja sestavljanje (vključno z rezanjem),

ali

izdelava iz nevezenih tkanin, pod pogojem, da vrednost uporabljenih nevezenih tkanin ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna (7),

ali

sestavljanje po tiskanju, ki ga spremljata vsaj dva pripravljalna ali končna postopka (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost uporabljene nepotiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna (6)  (7).

 

Drugo

Tkanje, ki ga spremlja sestavljanje (vključno z rezanjem),

ali

sestavljanje, ki mu sledi tiskanje, ki ga spremljata vsaj dva pripravljalna ali končna postopka (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost uporabljene nepotiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna (6)  (7).

6217

Drugi gotovi oblačilni dodatki; deli oblačil ali oblačilnih dodatkov, razen tistih iz tarifne številke 6212

 

 

Vezeni

Tkanje, ki ga spremlja sestavljanje (vključno z rezanjem),

ali

izdelava iz nevezenih tkanin, pod pogojem, da vrednost uporabljenih nevezenih tkanin ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna (7).

 

Ognjevarna oprema iz tkanin, prevlečenih s folijo iz aluminiziranega poliestra

Tkanje, ki ga spremlja sestavljanje (vključno z rezanjem),

ali

premazanje, pod pogojem, da vrednost uporabljene nepremazane tkanine ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, ki ga spremlja izdelava (vključno z rezanjem) (7).

 

Medvloge za ovratnike in manšete, urezane

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

ex Poglavje 63

Drugi gotovi tekstilni izdelki; kompleti; rabljena oblačila in rabljeni tekstilni izdelki; krpe, razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

6301 do 6304

Odeje, potovalne odeje, posteljno perilo itd., zavese itd., drugi izdelki za notranjo opremo:

 

 

Iz klobučevine, iz netkanih tekstilij

Kakršen koli postopek brez tkanja, vključno s prebadanjem z iglo, ki ga spremlja sestavljanje (vključno z rezanjem).

 

Drugo:

 

 

– –

vezeno

Tkanje ali pletenje, ki ga spremlja sestavljanje (vključno z rezanjem),

ali

izdelava iz nevezenih tkanin, pod pogojem, da vrednost uporabljenih nevezenih tkanin ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna (7)  (8).

 

– –

drugo

Tkanje ali pletenje, ki ga spremlja sestavljanje (vključno z rezanjem).

6305

Vreče in vrečke za pakiranje blaga

Tkanje ali pletenje in sestavljanje (vključno z rezanjem) (6).

6306

Ponjave, platnene strehe in zunanje platnene navojnice (tende); šotori; jadra (za plovila, jadralne deske ali kopenska plovila); izdelki za taborjenje

 

 

Iz netkanega tekstila

Kakršen koli postopek brez tkanja, vključno s prebadanjem z iglo, ki ga spremlja sestavljanje (vključno z rezanjem).

 

Drugo

Tkanje, ki ga spremlja sestavljanje (vključno z rezanjem) (6)  (7),

ali

premazanje, pod pogojem, da vrednost uporabljene nepremazane tkanine ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, ki ga spremlja sestavljanje (vključno z rezanjem).

6307

Drugi gotovi tekstilni izdelki, vključno z modnimi kroji za oblačila

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

6308

Kompleti, ki so sestavljeni iz tkanin in preje, s priborom ali brez njega, za izdelavo preprog in pregrinjal, tapiserij, vezenih namiznih prtov ali serviet ali podobnih tekstilnih izdelkov, pripravljeni v pakiranjih za prodajo na drobno

Vsak sestavni del ali izdelek v kompletu mora izpolnjevati pravilo, ki bi zanj veljalo, če ne bi bil v kompletu. Izdelki brez porekla pa so lahko del kompleta, če njihova skupna vrednost ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna.

ex Poglavje 64

Obutev, gamaše in podobni izdelki; deli teh izdelkov, razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke razen kompletov zgornjih delov, pritrjenih na notranje podplate ali druge dele podplatov iz tarifne številke 6406 .

6406

Deli obutve (vključno zgornji deli, ki so pritrjeni na podplat ali ne, razen na zunanji podplat); zamenljivi vložki, petne blazinice in podobni izdelki; gamaše, dokolenice in podobni izdelki in njihovi deli

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

Poglavje 65

Pokrivala in njihovi deli

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

ex Poglavje 68

Izdelki iz kamna, sadre, cementa, azbesta, sljude ali podobnih materialov, razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka,

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

ex 6803

Izdelki iz skrilavca ali aglomeriranega skrilavca

Izdelava iz obdelanega skrilavca.

ex 6812

Izdelki iz azbesta; izdelki iz mešanic na osnovi azbesta ali mešanic na osnovi azbesta in magnezijevega karbonata

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke.

ex 6814

Izdelki iz sljude, vključno z aglomerirano ali rekonstruirano sljudo, na podlagi iz papirja, kartona ali drugih materialov.

Izdelava iz obdelane sljude (vključno z aglomerirano ali rekonstruirano sljudo).

Poglavje 69

Keramični izdelki

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka,

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

ex Poglavje 70

Steklo in stekleni izdelki, razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka,

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

7006

Steklo iz tarifne številke 7003 , 7004 ali 7005 , upognjeno, z obdelanimi robovi, gravirano, luknjano

 

 

Podlage iz steklene plošče, prevlečene s tanko izolacijsko plastjo polprevodniške vrste v skladu s standardi SEMII (9)

Izdelava iz neprevlečene podlage iz steklene plošče iz tarifne številke 7006 .

 

Drugo

Izdelava iz materialov iz tarifne številke 7001 .

7010

Baloni, steklenice, kozarci, lonci, fiole, ampule in druge posode iz stekla, za transport ali pakiranje blaga; stekleni kozarci za vlaganje, čepi, pokrovi in druga zapirala, iz stekla

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka,

ali

rezanje steklovine, pod pogojem, da skupna vrednost nerazrezane steklovine ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

7013

Stekleni izdelki, ki se uporabljajo pri mizi, v kuhinji, v sanitarijah, v pisarnah, izdelki za notranjo dekoracijo in podobne namene (razen tistih iz tarifne številke 7010 ali 7018 )

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka,

ali

rezanje steklovine, pod pogojem, da skupna vrednost nerazrezane steklovine ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna,

ali

ročno okraševanje (razen sitotiska) ročno pihanih steklenih izdelkov pod pogojem, da skupna vrednost uporabljenih ročno pihanih steklenih izdelkov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

ex 7019

Izdelki iz steklenih vlaken (razen preje)

Izdelava iz:

nebarvanih trakov steklenih vlaken, rovinga, preje ali rezanih niti, ali

steklene volne.

ex Poglavje 71

Naravni ali kultivirani biseri, dragi ali poldragi kamni, plemenite kovine, kovine, platirane s plemenitimi kovinami, in iz njih narejeni izdelki; imitacije nakita; kovanci razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka,

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

7106 , 7108 in 7110

Plemenite kovine:

 

 

Neobdelane

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz številk 7106 , 7108 in 7110 ,

ali

elektrolitska, toplotna ali kemična separacija plemenitih kovin iz tarifnih številk 7106 , 7108 ali 7110

ali

zlitje in/ali legiranje plemenitih kovin iz tarifnih številk 7106 , 7108 ali 7110 med seboj ali z navadnimi kovinami.

 

V obliki polizdelkov ali prahu

Izdelava iz neobdelanih plemenitih kovin.

ex 7107 , ex 7109 in ex 7111

Kovine, platirane s plemenitimi kovinami, v obliki polizdelkov

Izdelava iz kovin, platiranih z neobdelanimi plemenitimi kovinami.

7115

Drugi predmeti iz plemenitih kovin ali iz kovin, platiranih s slojem plemenite kovine

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

7117

Imitacije nakita

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka,

ali

izdelava iz delov iz navadnih kovin, neprekritih in neprevlečenih s plemenitimi kovinami, pod pogojem, da vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

ex Poglavje 73

Izdelki iz železa in jekla, razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

ex 7301

Piloti

Izdelava iz materialov iz tarifne številke 7207 .

7302

Deli za železniške in tramvajske tire, iz železa ali jekla: tirnice, vodila in zobate tirnice, kretniški jezički, križišča, spojne palice in drugi deli kretnic, pragovi, tirne vezice, tirna ležišča, klini za tirna ležišča, podložne plošče, pričvrščevalne ploščice, distančne palice, drugi deli, posebej konstruirani za postavljanje, spajanje in pritrjevanje tirnic

Izdelava iz materialov iz tarifne številke 7206 .

7304 , 7305 in 7306

Cevi in votli profili, iz železa (razen litega železa) ali jekla

Izdelava iz materialov iz tarifnih številk 7206 , 7207 , 7208 , 7209 , 7210 , 7211 , 7212 , 7218 , 7219 , 7220 ali 7224 .

ex 7307

Pribor (fitingi) za cevi iz nerjavnega jekla

Struženje, vrtanje, širitev lukenj, izrezovanje navojev, urezovanje in peskanje kovanih polizdelkov, pod pogojem, da skupna vrednost uporabljenih kovanih izdelkov ne presega 35 % cene izdelka franko tovarna.

7308

Konstrukcije (razen montažnih zgradb iz tarifne številke 9406 ) in deli konstrukcij (npr. mostovi in mostne sekcije, vrata za zapornice, stolpi, predalčni stebri, strehe, strešna ogrodja, vrata in okna ter okviri zanje, pragovi za vrata, roloji, ograje in stebri), iz železa ali jekla; pločevine, palice, profili, kotniki, cevi in podobno, pripravljeni za uporabo v konstrukcijah, iz železa ali jekla

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Ne smejo pa se uporabiti zvarjeni kotniki in profili iz tarifne številke 7301 .

ex 7315

Verige zoper drsenje

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz tarifne številke 7315 ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

ex Poglavje 74

Baker in bakreni izdelki, razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

7403

Prečiščen baker in bakrove zlitine, surovi

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke.

ex Poglavje 76

Aluminij in aluminijasti izdelki, razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

7601

Aluminij, surov

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke.

7607

Aluminijaste folije (tudi tiskane ali s podlago iz papirja, kartona, plastične mase ali podobnih materialov), debeline do vključno 0,20 mm (merjeno brez podlage)

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka in tarifne številke 7606 .

ex Poglavje 78

Svinec in svinčeni izdelki, razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

7801

Surovi svinec:

 

 

Prečiščen svinec

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke.

 

Drugo

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Ne smejo pa se uporabiti odpadki in ostanki iz tarifne številke 7802 .

Poglavje 80

Kositer in kositrni izdelki

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

ex Poglavje 82

Orodje, nožarski izdelki, žlice in vilice iz navadnih kovin; njihovi deli iz navadnih kovin, razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka,

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

8206

Orodje iz dveh ali več tarifnih številk 8202 do 8205 v garniturah za prodajo na drobno

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifnih številk 8202 do 8205 . Orodje iz tarifnih številk od 8202 do 8205 pa se lahko vključi v garnituro, če njegova skupna vrednost ne presega 15 % cene garniture franko tovarna.

8211

Noži z rezili, nazobljenimi ali nenazobljenimi (vključno z vrtnarskimi noži), razen nožev iz tarifne številke 8208 in rezil zanje

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporabijo rezila in ročaji iz navadnih kovin.

8214

Drugi nožarski izdelki (npr. stroji za striženje, mesarske ali kuhinjske sekače, mesarske sekire in noži za sekljanje mesa, noži za papir); kompleti in priprave za manikiranje in pedikiranje (vključno pilice za nohte)

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporabijo ročaji iz navadnih kovin.

8215

Žlice, vilice, zajemalke, žlice za peno, lopatice za serviranje kolačev, noži za ribe, noži za maslo, prijemalke za sladkor in podoben kuhinjski ali namizni pribor

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporabijo ročaji iz navadnih kovin.

ex Poglavje 83

Razni izdelki iz navadnih kovin, razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka,

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

ex 8302

Drugo okovje, pribor (fitingi) in podobni izdelki za stavbarstvo ter avtomatična zapirala za vrata

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporabijo tudi drugi materiali iz tarifne številke 8302 , če njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna.

ex 8306

Kipci in drugi okraski iz navadnih kovin

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporabijo tudi drugi materiali iz tarifne številke 8306 , če njihova skupna vrednost ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna.

ex Poglavje 84

Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave; njihovi deli, razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka,

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

8401

Jedrski reaktorji; gorilni elementi (polnjenja), neobsevani, za jedrske reaktorje; stroji in aparati za separacijo izotopov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

8407

Batni motorji z notranjim zgorevanjem, na vžig s svečkami, z izmeničnim ali vrtilnim gibanjem bata

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

8408

Batni motorji z notranjim zgorevanjem, na vžig s kompresijo (dizelski ali poldizelski motorji)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

8427

Viličarji; druga vozila z napravami za dviganje ali manipulacijo

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

8482

Kotalni ležaji

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

ex Poglavje 85

Električni stroji in oprema ter njihovi deli; aparati za snemanje ali reprodukcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke, razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka,

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

8501 , 8502

Elektromotorji in električni generatorji; električni generatorski agregati in rotacijski pretvorniki

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka in tarifne številke 8503 ,

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

8513

Prenosne električne svetilke z lastnim virom energije (npr. suhe baterije, akumulatorji ali elektromagneti), razen opreme za razsvetljavo iz tarifne številke 8512

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka,

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

8519

Aparati za snemanje in reprodukcijo zvoka

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka in tarifne številke 8522 ,

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

8521

Aparati za snemanje ali reprodukcijo slike, ki imajo vgrajen videotuner (TV – sprejemno enoto) ali ne

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka in tarifne številke 8522 ,

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

8523

Pripravljeni neposneti nosilci za zvočna snemanja ali podobna snemanja drugih fenomenov, razen izdelkov iz poglavja 37

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

8525

Oddajniki za radiodifuzijo ali televizijo, z vgrajenim sprejemnikom ali aparatom za snemanje ali reprodukcijo zvoka ali ne; televizijske kamere, digitalni fotoaparati in druge video snemalne kamere

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka in tarifne številke 8529 ,

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

8526

Radarji, naprave za radionavigacijo in aparati za radijsko daljinsko krmiljenje

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka in tarifne številke 8529 ,

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

8527

Sprejemniki za radiodifuzijo, kombinirani ali ne v istem ohišju z aparatom za snemanje ali reprodukcijo zvoka ali z uro

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka in tarifne številke 8529 ,

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

8528

Monitorji in projektorji, ki nimajo vgrajenega televizijskega sprejemnika; televizijski sprejemniki, kombinirani ali nekombinirani v istem ohišju z radijskimi sprejemniki ali aparati za snemanje ali reprodukcijo zvoka ali slike

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka in tarifne številke 8529 ,

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

8535 do 8537

Električni aparati za vklapljanje, izklapljanje ali zaščito električnih tokokrogov ali za povezavo z električnimi tokokrogi ali znotraj njih; konektorji za optična vlakna, snope optičnih vlaken ali kable iz optičnih vlaken; table, plošče, pulti, mize, omare in druge osnove, za električno krmiljenje ali razdeljevanje električnega toka

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka in tarifne številke 8538 ,

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

8540 11 in 8540 12

Katodne cevi za televizijske sprejemnike, vključno katodne cevi za video monitorje

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

ex 8542 31 do ex 8542 33 in ex 8542 39

Monolitna integrirana vezja

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

ali

postopek difuzije, pri čemer so integrirana vezja oblikovana na polprevodniški podlagi s selektivnim vnašanjem ustreznega topila (dopant), ne glede na to, ali je to vezje sestavljeno in/ali testirano v nepogodbenici.

8544

Izolirana žica (vključno z lakirano žico ali elektrolitsko oksidirano žico), kabli (vključno s koaksialnimi kabli) in drugi izolirani električni vodniki, s konektorjem ali brez njega; kabli iz optičnih vlaken, izdelani iz posamično oplaščenih vlaken, kombinirani z električnimi vodniki ali ne, s konektorjem ali brez njega

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

8545

Ogljene elektrode, ogljene ščetke, oglje za žarnice, oglje za baterije in drugi izdelki iz grafita ali drugega oglja, s kovino ali brez nje, za električne namene

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

8546

Električni izolatorji iz kakršnega koli materiala

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

8547

Izolirni deli za električne stroje, naprave ali opremo, izdelani v celoti iz izolirnega materiala ali samo z manjšimi kovinskimi komponentami (npr. tulci z navojem), vdelanimi med stiskanjem izključno zaradi vezave, razen izolatorjev iz tarifne številke 8546 ; cevi za električne vodnike in spojke zanje, iz navadnih kovin, obložene z izolirnim materialom

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

8548

Odpadki in ostanki primarnih celic, primarnih baterij in električnih akumulatorjev; iztrošene primarne celice; iztrošene primarne baterije in iztrošeni električni akumulatorji; električni deli strojev ali aparatov, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu v tem poglavju

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

Poglavje 86

Železniške in tramvajske lokomotive, tirna vozila in njihovi deli; železniški in tramvajski tirni sklopi in pribor ter njihovi deli; mehanična (vključno elektromehanska) signalna oprema za promet vseh vrst

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

ex Poglavje 87

Vozila, razen železniških in tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor, razen:

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

8711

Motorna kolesa (tudi mopedi), kolesa in podobna vozila s pomožnim motorjem, z bočno prikolico ali brez nje; bočne prikolice

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka,

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

ex Poglavje 90

Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni, medicinski ali kirurški instrumenti in aparati; njihovi deli in pribor, razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka,

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

9002

Leče, prizme, zrcala in drugi optični elementi, iz kakršnega koli materiala, montirani, ki so deli ali pribor instrumentov ali aparatov, razen takih optičnih neobdelanih steklenih elementov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

9033

Deli in pribori (ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu v tem poglavju) za stroje, naprave, instrumente ali aparate iz poglavja 90

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

Poglavje 91

Ure in njihovi deli

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

Poglavje 94

Pohištvo; medicinsko-kirurško pohištvo; posteljni vložki, posteljna dna, polnjena posteljnina in podobna posteljna oprema; svetilke in pribor zanje, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu; osvetljeni znaki, osvetljeni znaki z imeni in podobno; montažne zgradbe

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka,

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

ex Poglavje 95

Igrače, rekviziti za družabne igre in šport; njihovi deli in pribor, razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka,

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

ex 9506

Palice za golf in druga oprema za golf

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Za izdelavo glav za palice za golf pa se lahko uporabijo grobo obdelani kosi.

ex Poglavje 96

Razni izdelki razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka,

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

9601 in 9602

Slonova kost, kost, želvovina, rogovi, rogovi jelenov, korale, biserovina in drugi materiali živalskega izvora za rezljanje, obdelani, in izdelki iz teh materialov (vključno z izdelki, dobljenimi z oblikovanjem oziroma modeliranjem)

Obdelani materiali rastlinskega ali mineralnega izvora, za rezljanje, in izdelki iz teh materialov; izdelki, oblikovani ali izrezljani iz voska, stearina, naravne gume ali naravne smole ali iz mase za modeliranje, in drugi oblikovani ali rezljani izdelki, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu; obdelana, neutrjena želatina (razen želatine, ki se uvršča pod tarifno številko 3503 ) in izdelki iz neutrjene želatine

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke.

9603

Metle, ščetke (vključno ščetke, ki so deli strojev, aparatov ali vozil), ročne mehanične priprave za čiščenje podov, brez motorja; omela in pernata omela; pripravljeni šopi in snopi za izdelavo metel ali ščetk; soboslikarski vložki in valji; brisalniki za pod, okna ipd. (razen brisalnikov z valjem)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

9605

Potovalni kompleti za osebna toaletna sredstva, šivanje ali čiščenje obutve ali obleke

Vsak sestavni del ali izdelek v kompletu mora izpolnjevati pravilo, ki bi zanj veljalo, če ne bi bil v kompletu. Izdelki brez porekla pa so lahko del kompleta, če njihova skupna vrednost ne presega 15 % cene izdelka franko tovarna.

9606

Gumbi, gumbi pritiskači, zaklopni gumbi, gumbi za srajce, gumbi, ki se še oblačijo (prekrijejo), in drugi deli teh izdelkov; nedokončani gumbi

Izdelava iz:

materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka, in

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

9608

Kemični svinčniki; flomastri in označevalci s konico iz polsti ali drugega poroznega materiala; nalivna peresa in podobna peresa; peresa za kopiranje; patentni svinčniki; peresniki, držala za svinčnike in podobna držala; deli (vključno kapice in ščipalke) navedenih izdelkov, razen tistih iz tarifne številke 9609

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Vendar se lahko uporabljajo peresa ali njihove konice iz tarifne številke izdelka.

9612

Trakovi za pisalne stroje in podobni trakovi, prepojeni s tiskarsko barvo ali drugače pripravljeni za odtiskovanje, vključno s trakovi na kolesih ali v kasetah; blazinice za žige, prepojene ali neprepojene, s škatlo ali brez nje

Izdelava iz:

materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka, in

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

9613 20

Žepni plinski vžigalniki, ki se lahko ponovno polnijo

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz tarifne številke 9613 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna.

9614

Tobačne pipe (vključno glave za pipe) in ustniki za cigare ali cigarete ter njihovi deli

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke.“


(1)  Za posebne pogoje v zvezi s „specifičnimi procesi“ glej uvodni opombi 7.1 in 7.3.

(2)  Za posebne pogoje v zvezi s „specifičnimi procesi“ glej uvodno opombo 7.2.

(3)  „Skupina“ je kateri koli del tarifne številke in je od ostalega ločena s podpičjem.

(4)  Za izdelke, sestavljene iz materialov, ki so uvrščeni v tarifne številke 3901 do 3906 na eni strani in v tarifne številke 3907 do 3911 na drugi strani, se ta omejitev uporablja samo za tisto skupino materialov, ki v izdelku prevladujejo po teži.

(5)  Naslednje folije se štejejo za visoko prosojne: folije, katerih zatemnitev (merjeno z Gardner Hazemetrom v skladu z ASTM-D 1003-16, t. i. Hazefactor) je manjša od 2 %.

(6)  Za posebne pogoje, ki se uporabljajo za izdelke iz mešanice tekstilnih materialov, glej uvodno opombo 5.

(7)  Glej uvodno opombo 6.

(8)  Za pletene ali kvačkane izdelke, brez dodatka elastike ali gume, dobljene s šivanjem ali sestavljanjem kosov pletenih ali kvačkanih tkanin (izrezanih ali neposredno spletenih), glej uvodno opombo 6.

(9)  SEMII – Registrirani inštitut za polprevodniško opremo in materiale.“.