ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 216

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 65
19. avgust 2022


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/1408 z dne 16. junija 2022 o spremembi Uredbe (EU) 2021/2116 Evropskega parlamenta in Sveta glede izplačevanja predplačil za nekatere intervencije in podporne ukrepe iz uredb (EU) 2021/2115 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta

1

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1409 z dne 18. avgusta 2022 o podrobnih pravilih glede pogojev za delovanje spletne storitve in pravilih glede varstva in varnosti podatkov, ki se uporabljajo za spletno storitev, ter ukrepih za razvoj in tehnično izvajanje spletne storitve in razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) 2021/1224

3

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1410 z dne 18. avgusta 2022 o skrajšanem obdobju predhodnega obveščanja pred prihodom v pristanišče za ribiška plovila Unije skupne dolžine 12 metrov ali več, ki lovijo staleže, za katere velja Uredba (EU) 2019/472 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredba (EU) 2019/1022 Evropskega parlamenta in Sveta, in ki iztovarjajo v španskih pristaniščih

20

 

 

AKTI, KI JIH SPREJMEJO ORGANI, USTANOVLJENI Z MEDNARODNIMI SPORAZUMI

 

*

Sklep št. 1/2022 Pridružitvenega sveta EU-Srednja Amerika z dne 23. junija 2022 o spremembi Priloge XVIII (Zaščitene geografske označbe) k Sporazumu o pridružitvi med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Srednjo Ameriko na drugi strani [2022/1411]

22

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

19.8.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 216/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/1408

z dne 16. junija 2022

o spremembi Uredbe (EU) 2021/2116 Evropskega parlamenta in Sveta glede izplačevanja predplačil za nekatere intervencije in podporne ukrepe iz uredb (EU) 2021/2115 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2021/2116 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. decembra 2021 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 (1) in zlasti člena 44(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 44 Uredbe (EU) 2021/2116 določa možnost, da države članice upravičencem do nekaterih intervencij in drugih podpornih ukrepov izplačajo predplačila. Uredba (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (2) to možnost že določa, vendar le za intervencije v sektorjih sadja in zelenjave, vina, oljčnega olja in namiznih oljk.

(2)

Da bi zagotovili skladno in nediskriminatorno izplačevanje predplačil, bi bilo treba možnost izplačila predplačil razširiti na vse intervencije iz naslova III, poglavje III, Uredbe (EU) 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta (3).

(3)

Iz istega razloga bi bilo treba možnost, da države članice izplačajo predplačila, razširiti na shemo pomoči za oskrbo s sadjem in zelenjavo ter mlekom in mlečnimi proizvodi v izobraževalnih ustanovah iz dela II, naslov I, poglavje II, oddelek 1, Uredbe (EU) št. 1308/2013. Za izplačilo teh predplačil bi morali veljati posebni pogoji, določeni v skladu s členom 44(5) Uredbe (EU) 2021/2116. Glede na to, da upravljanje in izvajanje te sheme pomoči temelji na šolskih letih, kot je opredeljeno v členu 1(2) Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/39 (4), bi bilo treba sistem predplačil uporabljati za pomoč za šolsko leto 2023/2024 in naslednja šolska leta.

(4)

Izredni ukrepi za podporo kmetijskim trgom v skladu s členi 219–221 Uredbe (EU) št. 1308/2013 so namenjeni reševanju posebnih težav ali motenj na trgu. Ti izredni ukrepi so lahko v obliki izredne in začasne finančne podpore Unije prizadetim sektorjem. Sedanja pravila državam članicam ne omogočajo, da bi za tovrstno podporo izplačevale predplačila. Vendar izkušnje kažejo, da morajo izredni ukrepi za podporo trgu začeti veljati takoj, da preprečijo nepopravljivo poslabšanje razmer na trgu. Zato je primerno državam članicam dovoliti, da upravičencem do teh izrednih ukrepov za podporo trgu izplačajo predplačila pod posebnimi pogoji, določenimi v skladu s členom 44(5) Uredbe (EU) 2021/2116.

(5)

Uredbo (EU) 2021/2116 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 44 Uredbe (EU) 2021/2116 se vstavijo naslednji odstavki 3a, 3b in 3c:

„3a.   Države članice se lahko odločijo, da upravičencem do intervencij iz naslova III, poglavje III, Uredbe (EU) 2021/2115 izplačajo predplačila pod posebnimi pogoji, določenimi v skladu z odstavkom 5.

3b.   Države članice se lahko odločijo za izplačilo predplačil v okviru sheme pomoči iz dela II, naslov I, poglavje II, oddelek 1, Uredbe (EU) št. 1308/2013 v zvezi s pomočjo za šolsko leto 2023/2024 in naslednja šolska leta, ob upoštevanju posebnih pogojev, določenih v skladu z odstavkom 5.

3c.   Države članice se lahko odločijo, da upravičencem do ukrepov za podporo kmetijskim trgom, sprejetih na podlagi členov 219, 220 in 221 Uredbe (EU) št. 1308/2013, izplačajo predplačila pod posebnimi pogoji, določenimi v skladu z odstavkom 5.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. junija 2022

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 435, 6.12.2021, str. 187.

(2)  Uredba (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L 347, 20.12.2013, str. 671).

(3)  Uredba (EU) 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. decembra 2021 o določitvi pravil o podpori za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice v okviru skupne kmetijske politike (strateški načrti SKP) in se financirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter o razveljavitvi uredb (EU) št. 1305/2013 in (EU) št. 1307/2013 (UL L 435, 6.12.2021, str. 1).

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/39 z dne 3. novembra 2016 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo Unije za oskrbo izobraževalnih ustanov s sadjem in zelenjavo, bananami ter mlekom (UL L 5, 10.1.2017, str. 1).


19.8.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 216/3


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/1409

z dne 18. avgusta 2022

o podrobnih pravilih glede pogojev za delovanje spletne storitve in pravilih glede varstva in varnosti podatkov, ki se uporabljajo za spletno storitev, ter ukrepih za razvoj in tehnično izvajanje spletne storitve in razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) 2021/1224

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2017/2226 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2017 o vzpostavitvi sistema vstopa/izstopa (SVI) za evidentiranje podatkov o vstopu in izstopu ter podatkov o zavrnitvi vstopa državljanov tretjih držav pri prehajanju zunanjih meja držav članic in določitvi pogojev za dostop do SVI zaradi preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj ter o spremembi Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma in uredb (ES) št. 767/2008 ter (EU) št. 1077/2011 (1) ter zlasti člena 13(7), člena 13a in člena 36, prvi odstavek, točka (h), Uredbe,

Ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 767/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o Vizumskem informacijskem sistemu (VIS) in izmenjavi informacij med državami članicami o vizumih za kratkoročno bivanje, vizumih za dolgoročno bivanje in dovoljenjih za prebivanje (Uredba VIS) (2) ter zlasti člena 45c(3), četrti pododstavek, člena 45c(5), drugi odstavek, in člena 45d(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2017/2226 vzpostavlja sistem vstopa/izstopa za elektronsko evidentiranje in shranjevanje datuma, časa in kraja vstopa in izstopa državljanov tretjih držav, ki jim je bil dovoljen ali zavrnjen vstop za kratkoročno bivanje na ozemlju držav članic, ter izračun trajanja njihovega dovoljenega bivanja.

(2)

Uredba (ES) št. 767/2008 vzpostavlja Vizumski informacijski sistem za izmenjavo podatkov med državami članicami o vlogah za vizume za kratkoročno bivanje, vizume za dolgoročno bivanje in dovoljenja za prebivanje ter o odločitvi o razveljavitvi, preklicu ali podaljšanju vizuma.

(3)

Agencija Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice, ustanovljena z Uredbo (EU) št. 1077/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (3) (v nadaljnjem besedilu: agencija eu-LISA), je odgovorna za razvoj sistema vstopa/izstopa ter operativno upravljanje sistema vstopa/izstopa in Vizumskega informacijskega sistema.

(4)

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/1224 (4) določa specifikacije in pogoje za delovanje spletne storitve iz člena 13 Uredbe (EU) 2017/2226, vključno s posebnimi določbami za varstvo in varnost podatkov. Te specifikacije in pogoji upoštevajo tudi potnike, ki so izvzeti iz vizumske obveznosti v smislu člena 45(2) Uredbe (EU) 2018/1240 Evropskega parlamenta in Sveta (5). Navedene specifikacije in pogoje bi bilo treba prilagoditi tako, da bi se upoštevali državljani tretjih držav, ki potrebujejo vizum za kratkoročno bivanje, vizum za dolgoročno bivanje ali dovoljenje za prebivanje v smislu člena 45c Uredbe (ES) št. 767/2008 . Zaradi jasnosti bi bilo treba navedeno uredbo nadomestiti.

(5)

V skladu s členom 13(3) Uredbe (EU) 2017/2226 prevozniki uporabljajo spletno storitev, da preverijo, ali so državljani tretjih držav, ki imajo vizum za kratkoročno bivanje, izdan za enkratni ali dvakratni vstop, že izkoristili število vstopov, dovoljenih na podlagi vizuma.

(6)

Člen 45c(1) in (2) Uredbe (ES) št. 767/2008 določa, da morajo letalski prevozniki, prevozniki v pomorskem prometu in mednarodni prevozniki, ki po kopnem z avtobusom prevažajo skupine, prek portala za prevoznike preveriti, ali državljani tretjih držav, ki morajo imeti vizum za kratkoročno bivanje, letališki tranzitni vizum, vizum za dolgoročno bivanje ali dovoljenje za prebivanje, dejansko imajo veljaven vizum za kratkoročno bivanje, letališki tranzitni vizum, vizum za dolgoročno bivanje ali dovoljenje za prebivanje.

(7)

Da bi prevozniki lahko preverili, ali državljan tretje države, za katerega velja vizumska obveznost, ali državljan tretje države, ki mora imeti letališki tranzitni vizum, vizum za dolgoročno bivanje ali dovoljenje za prebivanje, dejansko ima veljaven vizum ali dovoljenje za prebivanje, bi morali imeti dostop do spletne storitve. Prevozniki bi morali dostopati do spletne storitve prek avtentikacijske sheme ter imeti možnost pošiljanja in prejemanja sporočil v obliki, ki jo določi agencija eu-LISA.

(8)

Določiti bi bilo treba tehnična pravila o obliki sporočil in avtentikacijski shemi, da se prevoznikom omogočita povezava in uporaba spletne storitve, ki se določi v tehničnih smernicah, ki so del tehničnih specifikacij iz člena 37(1) Uredbe (EU) 2017/2226, ki jih sprejme agencija eu-LISA.

(9)

Prevozniki bi morali imeti možnost navesti, da potniki ne spadajo na področje uporabe Uredbe (EU) 2017/2226 in Uredbe (ES) št. 767/2008, v takem primeru pa bi morali prevozniki od spletne storitve prejeti samodejni odgovor „Not applicable“ (ni relevantno), in sicer brez poizvedbe v zbirki podatkov, ki je namenjena samo za branje, in brez beleženja.

(10)

Komisija, agencija eu-LISA in države članice bi si morale prizadevati za obveščanje vseh znanih prevoznikov o tem, kako in kdaj se lahko registrirajo. Po uspešnem postopku registracije in po potrebi uspešnem preskušanju bi morala agencija eu-LISA prevoznika povezati z vmesnikom za prevoznike.

(11)

Avtenticirani prevozniki bi morali omogočiti dostop do spletne storitve samo ustrezno pooblaščenemu osebju.

(12)

Ta uredba bi morala določati pravila o varstvu in varnosti podatkov, ki se uporabljajo za avtentikacijsko shemo.

(13)

Da bi zagotovili, da poizvedba za preverjanje temelji na informacijah, ki so čim bolj posodobljene, se ne bi smelo poizvedovati prej kot 48 ur pred načrtovanim odhodom.

(14)

Ta uredba bi morala veljati za letalske prevoznike, ladijske prevoznike in prevoznike v mednarodnem prometu, ki po kopenski poti z avtobusom prevažajo skupine, kadar navedeni prevozniki prihajajo na ozemlje držav članic. Mejna kontrola za vstop na ozemlje držav članic se lahko opravi pred vkrcanjem. V takih primerih bi morali biti prevozniki oproščeni obveznosti preverjanja statusa potovalne odobritve potnikov.

(15)

Prevozniki bi morali imeti dostop do spletnega obrazca na javnem spletnem mestu, prek katerega lahko zaprosijo za pomoč. Kadar prevozniki zaprosijo za pomoč, bi morali prejeti potrdilo o prejemu, ki vsebuje številko vstopnice. Agencija eu-LISA ali centralna enota ETIAS lahko stopi v stik s prevozniki, ki so prejeli vstopnico, kakor koli je potrebno, tudi po telefonu, da se zagotovi ustrezen odziv. Sprejeti je treba nadaljnja podrobna pravila za to pomoč, ki jo zagotovi centralna enota ETIAS, kot je določeno v členu 13a Uredbe (EU) 2017/2226.

(16)

Ker Uredba (EU) 2017/2226 in Uredba (EU) 2021/1134 Evropskega parlamenta in Sveta (6) nadgrajujeta schengenski pravni red, je Danska v skladu s členom 4 Protokola št. 22 o stališču Danske, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, uradno sporočila, da je Uredbo (EU) 2021/1134 prenesla v svoje nacionalno pravo. Zato jo ta uredba zavezuje.

(17)

Ta uredba predstavlja razvoj določb schengenskega pravnega reda, pri katerih Irska ne sodeluje (7). Irska torej ne sodeluje pri sprejetju te uredbe, ki zato zanjo ni zavezujoča in se v njej ne uporablja.

(18)

Ta uredba za Islandijo in Norveško predstavlja razvoj določb schengenskega pravnega reda v smislu Sporazuma med Svetom Evropske unije in Republiko Islandijo ter Kraljevino Norveško o pridružitvi obeh k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (8), ki spadajo na področje iz člena 1, točki A in B, Sklepa Sveta 1999/437/ES (9).

(19)

Ta uredba za Švico predstavlja razvoj določb schengenskega pravnega reda v smislu Sporazuma med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (10), ki spadajo na področje iz člena 1, točki A in B, Sklepa Sveta 1999/437/ES v povezavi s členom 3 Sklepa Sveta 2008/146/ES (11).

(20)

Ta uredba za Lihtenštajn predstavlja razvoj določb schengenskega pravnega reda v smislu Protokola med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o pristopu Kneževine Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (12), ki spadajo na področje iz člena 1, točki A in B, Sklepa Sveta 1999/437/ES v povezavi s členom 3 Sklepa Sveta 2011/350/EU (13).

(21)

Kar zadeva Bolgarijo in Romunijo, so se v zvezi z določbami tega akta v zvezi z Uredbo (EU) 2017/2226 določbe schengenskega pravnega reda, ki se nanašajo na Schengenski informacijski sistem, začele izvajati s Sklepom Sveta (EU) 2018/934 (14); določbe schengenskega pravnega reda v zvezi z Vizumskim informacijskim sistemom so se začele izvajati s Sklepom Sveta (EU) 2017/1908 (15), izpolnjeni so vsi pogoji za delovanje sistema vstopa/izstopa iz člena 66(2), točka (b), Uredbe (EU) 2017/2226, zato bi morale te države članice uporabljati sistem vstopa/izstopa od začetka delovanja, kakor se določi v skladu s členom 66(1) Uredbe (EU) 2017/2226. Določbe iz te uredbe, ki zadevajo Uredbo (ES) št. 767/2008, predstavljajo akt, ki temelji na schengenskem pravnem redu oziroma je z njim kako drugače povezan v smislu člena 4(2) Akta o pristopu iz leta 2005.

(22)

Kar zadeva Ciper in Hrvaško, je treba v zvezi z določbami iz te uredbe, ki zadevajo Uredbo (EU) 2017/2226, za namene delovanja sistema vstopa/izstopa odobriti pasivni dostop do Vizumskega informacijskega sistema in zagotoviti izvajanje vseh določb schengenskega pravnega reda v zvezi s Schengenskim informacijskim sistemom v skladu z zadevnimi sklepi Sveta. Ti pogoji so lahko izpolnjeni šele potem, ko je uspešno zaključeno preverjanje po veljavnem postopku schengenskega ocenjevanja. Zato bi morale sistem vstopa/izstopa uporabljati samo tiste države članice, ki izpolnjujejo navedene pogoje ob začetku delovanja sistema vstopa/izstopa. Države članice, ki sistema vstopa/izstopa ne uporabljajo od začetka njegovega delovanja, bi morale biti povezane s sistemom vstopa/izstopa po postopku, določenem v Uredbi (EU) 2017/2226, takoj ko so izpolnjeni vsi navedeni pogoji.

(23)

Kar zadeva Ciper, določbe iz te uredbe, ki zadevajo Uredbo (ES) št. 767/2008, predstavljajo akt, ki temelji na schengenskem pravnem redu oziroma je z njim kako drugače povezan v smislu člena 3(2) Akta o pristopu iz leta 2003.

(24)

Kar zadeva Hrvaško, določbe iz te uredbe, ki zadevajo Uredbo (ES) št. 767/2008, predstavljajo akt, ki temelji na schengenskem pravnem redu oziroma je z njim kako drugače povezan v smislu člena 4(2) Akta o pristopu iz leta 2011.

(25)

V skladu s členom 42(1) Uredbe (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta (16) je bilo opravljeno posvetovanje z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov, ki je mnenje podal 22. marca 2022.

(26)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za pametne meje –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja

Ta uredba vzpostavlja:

(a)

podrobna pravila in pogoje za delovanje spletne storitve ter pravila o varstvu in varnosti podatkov, ki se uporabljajo za spletno storitev, kakor je določeno v členu 13(1) in (3) ter členu 36, prvi odstavek, točka (h), Uredbe (EU) 2017/2226 in členu 45c(3), četrti pododstavek, Uredbe (ES) št. 767/2008;

(b)

avtentikacijsko shemo za prevoznike, da bi lahko izpolnili svoje obveznosti v skladu s členom 13(3) Uredbe (EU) 2017/2226 in členom 45c(5), drugi odstavek, Uredbe (ES) št. 767/2008, ter podrobna pravila in pogoje za registracijo prevoznikov za avtentikacijsko shemo;

(c)

podrobnosti o postopkih, ki jih je treba uporabiti, kadar prevozniki zaradi tehnične nezmožnosti ne morejo dostopati do spletne storitve v skladu s členom 45d(3) Uredbe (ES) št. 767/2008.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(1)

„vmesnik za prevoznike“ pomeni spletno storitev, ki jo razvije agencija eu-LISA v skladu s členom 37(1) Uredbe (EU) 2017/2226 in se uporablja za namene člena 13(3) navedene uredbe, in portal za prevoznike iz člena 45c(2) in (3) Uredbe (ES) št. 767/2008, sestoji pa iz vmesnika IT, povezanega z zbirko podatkov, namenjeno samo za branje;

(2)

„tehnične smernice“ pomenijo del tehničnih specifikacij iz člena 37(1) Uredbe (EU) 2017/2226, ki zadeva prevoznike v zvezi z izvajanjem avtentikacijske sheme in razvojem oblike sporočil vmesnika za aplikacijsko programiranje iz člena 4(2), točka (a), te uredbe;

(3)

„ustrezno pooblaščeno osebje“ pomeni fizične osebe, ki so zaposlene pri prevozniku ali drugi pravni oziroma fizični osebi pod vodstvom ali nadzorom navedenega prevoznika ali za tega prevoznika oziroma pravno ali fizično osebo pogodbeno opravljajo delo, pri čemer so navedene osebe zadolžene, da v skladu s členom 13(3) Uredbe (EU) 2017/2226 v imenu prevoznika preverjajo, ali je bilo število vstopov, dovoljeno na podlagi vizuma, izkoriščeno, od začetka delovanja Vizumskega informacijskega sistema pa v skladu s členom 45c(1) Uredbe (ES) št. 767/2008 preverjajo, ali državljani tretjih držav, ki morajo imeti vizum za kratkoročno bivanje, vizum za dolgoročno bivanje, letališki tranzitni vizum ali dovoljenje za prebivanje, dejansko imajo veljaven vizum za kratkoročno bivanje, vizum za dolgoročno bivanje, letališki tranzitni vizum ali dovoljenje za prebivanje, kakor je ustrezno.

Člen 3

Obveznosti prevoznikov

1.   Od začetka delovanja sistema vstopa/izstopa do začetka delovanja Vizumskega informacijskega sistema prevozniki prek vmesnika za prevoznike pošljejo poizvedbo, s katero preverijo, ali je bilo v primeru vizuma za enkratni vstop ali vizuma za dvakratni vstop število vstopov, dovoljenih na podlagi vizuma, že izkoriščeno, kot je določeno v členu 13 Uredbe (EU) 2017/2226 (v nadaljnjem besedilu: poizvedba za preverjanje).

2.   Od začetka delovanja Vizumskega informacijskega sistema prevozniki opravijo poizvedbo prek vmesnika za prevoznike, da preverijo, ali:

(a)

je bilo v primeru vizuma za kratkoročno bivanje število vstopov, dovoljenih na podlagi vizuma, že izkoriščeno oziroma ali je imetnik vizuma izkoristil najdaljše dovoljeno bivanje, kot je navedeno v členu 13 Uredbe (EU) 2017/2226;

(b)

v primeru vizuma za dolgoročno bivanje, letališkega tranzitnega vizuma ali dovoljenja za prebivanje je vizum ali dovoljenje veljaven oziroma veljavno, kot je določeno v členu 45c(1) Uredbe (ES) št. 767/2008.

3.   Prevozniki od začetka delovanja Vizumskega informacijskega sistema opravijo poizvedbo za preverjanje vizuma za dolgoročno bivanje ali dovoljenja za prebivanje, in sicer za vizume za dolgoročno bivanje in dovoljenja za prebivanje, izdane po začetku delovanja Vizumskega informacijskega sistema. Prevozniki ročno preverijo vizume za dolgoročno bivanje in dovoljenja za prebivanje, izdane pred začetkom delovanja Vizumskega informacijskega sistema.

4.   Poizvedba za preverjanje se ne pošlje prej kot 48 ur pred načrtovanim odhodom.

5.   Prevozniki zagotovijo, da ima dostop do vmesnika za prevoznike samo ustrezno pooblaščeno osebje. Prevozniki vzpostavijo vsaj naslednje mehanizme:

(a)

fizične in logične mehanizme za kontrolo dostopa, da se prepreči nepooblaščen dostop do infrastrukture ali sistemov, ki jih uporabljajo prevozniki;

(b)

avtentikacijo;

(c)

beleženje, da se zagotovi sledljivost dostopa;

(d)

reden pregled pravic dostopa.

Člen 4

Povezava in dostop do vmesnika za prevoznike

1.   Prevozniki se z vmesnikom za prevoznike povežejo po eni od naslednjih možnosti:

(a)

po namenski omrežni povezavi;

(b)

po spletni povezave.

2.   Prevozniki do vmesnika za prevoznike dostopajo po eni od naslednjih možnosti:

(a)

po medsistemskem vmesniku (vmesniku za aplikacijsko programiranje);

(b)

po spletnem vmesniku (brskalniku);

(c)

po aplikaciji za mobilne naprave.

Člen 5

Poizvedbe

1.   Za pošiljanje poizvedbe za preverjanje prevoznik vnese naslednje podatke o potnikih:

(a)

priimek; ime ali imena;

(b)

datum rojstva; spol; državljanstvo;

(c)

vrsto in številko potne listine ter tričrkovno oznako države izdajateljice potne listine;

(d)

datum izteka veljavnosti potne listine;

(e)

načrtovani datum prihoda na mejo države članice, ki v celoti uporablja schengenski pravni red, ali države članice, ki schengenskega pravnega reda ne uporablja v celoti, vendar uporablja sistem vstopa/izstopa;

(f)

eno od naslednjega:

(1)

načrtovano državo članico vstopa, ki v celoti uporablja schengenski pravni red;

(2)

če je mogoče opredeliti načrtovano državo članico vstopa, letališče v državi članici vstopa, ki v celoti uporablja schengenski pravni red;

(3)

načrtovano državo članico vstopa, ki schengenskega pravnega reda ne uporablja v celoti, vendar uporablja sistem vstopa/izstopa;

(4)

če je mogoče opredeliti načrtovano državo članico vstopa, letališče v državi članici vstopa, ki schengenskega pravnega reda ne uporablja v celoti, vendar uporablja sistem vstopa/izstopa;

(5)

od začetka delovanja Vizumskega informacijskega sistema v primeru letališkega tranzita državo članico tranzita za državljane tretjih držav, ki potrebujejo letališki tranzitni vizum v skladu s členom 3 Uredbe (ES) št. 810/2009 Evropskega parlamenta n Sveta (17), kadar je to ustrezno;

(g)

podrobnosti (lokalni datum in čas načrtovanega odhoda, identifikacijsko številko, če je na voljo, ali drugo sredstvo za identifikacijo prevoza) prevoznega sredstva, ki se uporablja za dostop do ozemlja države članice, ki v celoti uporablja schengenski pravni red, ali države članice, ki schengenskega pravnega reda ne uporablja v celoti, vendar uporablja sistem vstopa/izstopa.

Prevoznik lahko navede tudi številko vizuma za kratkoročno bivanje, vizuma za dolgoročno bivanje ali dovoljenja za prebivanje.

2.   Od začetka delovanja sistema vstopa/izstopa: če namembnega kraja ni mogoče doseči z vizumom za enkratni vstop, prevoznik ob predložitvi poizvedbe za preverjanje zagotovi informacijo, da načrt poti vključuje dva vstopa v države članice.

Od začetka delovanja Vizumskega informacijskega sistema: če namembnega kraja ni mogoče doseči z vizumom za enkratni vstop, prevoznik ob predložitvi poizvedbe za preverjanje zagotovi informacijo, da načrt poti vključuje dva ali več vstopov v države članice.

3.   Za namene zagotavljanja informacij iz odstavka 1, točke (a) do (d), se prevoznikom dovoli, da skenirajo strojno berljivi del potne listine.

4.   Od začetka delovanja sistema vstopa/izstopa do začetka delovanja Vizumskega informacijskega sistema: prevoznik lahko v poizvedbi za preverjanje navede, če je potnik izvzet iz področja uporabe Uredbe (EU) 2017/2226 v skladu s členom 2 navedene uredbe ali da je v letališkem tranzitu .

Prevoznik lahko od začetka delovanja Vizumskega informacijskega sistema v poizvedbi za preverjanje navede:

(a)

da je potnik izvzet iz področja uporabe Uredbe (EU) 2017/2226 v skladu s členom 2 navedene uredbe, razen za imetnike dovoljenja za prebivanje na podlagi člena 2(3), točka (c), in imetnike vizumov za dolgoročno bivanje na podlagi člena 2(3), točka (e), ali

(b)

v primeru letališkega tranzita, da potniku ni treba imeti letališkega tranzitnega vizuma na podlagi člena 3 Uredbe (ES) št. 810/2009.

5.   Prevozniki lahko poizvedbo za preverjanje pošljejo za enega ali več potnikov. Vmesnik za prevoznike vključuje odgovor iz člena 6 za vsakega potnika, vključenega v poizvedbo.

Člen 6

Odgovor

1.   Od začetka delovanja sistema vstopa/izstopa do začetka delovanja Vizumskega informacijskega sistema: če je potnik izvzet iz področja uporabe Uredbe (EU) 2017/2226 v skladu s členom 2 navedene uredbe, je v letališkem tranzitu ali je imetnik nacionalnega vizuma za kratkoročno bivanje v smislu člena 3(1), točka 10, navedene uredbe, je odgovor „Not applicable“ (ni relevantno). V vseh drugih primerih je odgovor „OK“ (v redu) ali „NOT OK“ (ni v redu).

2.   Od začetka delovanja Vizumskega informacijskega sistema:

(a)

če je potnik izvzet iz področja uporabe Uredbe (EU) 2017/2226 v skladu s členom 2 navedene uredbe, razen za imetnike dovoljenja za prebivanje na podlagi člena 2(3), točka (c), in imetnike vizumov za dolgoročno bivanje na podlagi člena 2(3), točka (e), navedene uredbe, je odgovor „Not applicable“ (ni relevantno);

(b)

v primeru letališkega tranzita, če potniku ni treba imeti letališkega tranzitnega vizuma na podlagi člena 3 Uredbe (EC) št. 810/2009, je odgovor „Not applicable“ (ni relevantno);

(c)

v vseh drugih primerih, če je potnik imetnik vizuma za kratkoročno bivanje, vizuma za dolgoročno bivanje, dovoljenja za prebivanje ali letališkega tranzitnega vizuma, je odgovor „OK“ ali „NOT OK“.

Če je odgovor na poizvedbo za preverjanje „NOT OK“, je v vmesniku za prevoznike navedeno, da odgovor prihaja iz sistema vstopa/izstopa ali Vizumskega informacijskega sistema.

3.   Od začetka delovanja sistema vstopa/izstopa do začetka delovanja Vizumskega informacijskega sistema: odgovori na poizvedbe za preverjanje se določijo v skladu z naslednjimi pravili:

(a)

če je potnik imetnik enotnega vizuma za kratkoročno bivanje:

(1)

če dovoljeno število vstopov (en ali dva) na vizumu še ni bilo doseženo: OK;

(2)

če je bilo dovoljeno število vstopov (en ali dva) na vizumu že doseženo: NOT OK;

(3)

če je vizum potekel, bil preklican ali razveljavljen: NOT OK;

(b)

če za potnika velja vizumska obveznost, informacije o vizumu pa niso na voljo: NOT OK;

(c)

če prevoznik navede, da načrt poti zahteva vizum za dvakratni vstop:

(1)

če ima potnik vizum za dvakratni vstop, veljaven za datum prihoda, in nobeden od vstopov še ni bil izkoriščen: OK;

(2)

če potnik nima vizuma za dvakratni vstop: NOT OK;

(3)

če ima potnik vizum za dvakratni vstop, vendar je bil izkoriščen vsaj en vstop: NOT OK;

(4)

če ima potnik vizum za dvakratni vstop, vendar vsaj en vstop ni veljaven za datum prihoda: NOT OK.

4.   Od začetka delovanja Vizumskega informacijskega sistema se odgovori na poizvedbe za preverjanje, če prevoznik navede državo članico tranzita v skladu s členom 5(1)(f), točka 5, določijo v skladu z naslednjimi pravili:

(a)

če je potnik imetnik letališkega tranzitnega vizuma:

(1)

če letališki tranzitni vizum ustreza tranzitnemu območju letališča države članice: OK;

(2)

če je vizum potekel, bil preklican ali razveljavljen: NOT OK;

(3)

če je vizum letališki tranzitni vizum za enkratni tranzit in vizum ni bil uporabljen: OK;

(4)

če je vizum letališki tranzitni vizum za dvakratni tranzit in je bil vizum uporabljen le enkrat: OK; ali

(b)

če je potnik imetnik vizuma za kratkoročno bivanje:

(1)

če dovoljeno število vstopov na vizum še ni bilo doseženo in preostaja še vsaj en dan dovoljenega bivanja: OK;

(2)

če je bilo dovoljeno število vstopov na vizum že doseženo ali ne preostaja noben dan dovoljenega bivanja: NOT OK;

(3)

če je vizum potekel, bil preklican ali razveljavljen: NOT OK; ali

(c)

če je potnik imetnik vizuma za kratkoročno bivanje z omejeno ozemeljsko veljavnostjo:

(1)

če dovoljeno število vstopov na vizum še ni bilo doseženo in preostaja še vsaj en dan dovoljenega bivanja ter če država članica tranzita ustreza eni od držav članic, za katere velja vizum z omejeno ozemeljsko veljavnostjo: OK;

(2)

če dovoljeno število vstopov na vizum še ni bilo doseženo in preostaja še vsaj en dan dovoljenega bivanja ter če država članica tranzita ne ustreza nobeni od držav članic, za katere velja vizum z omejeno ozemeljsko veljavnostjo: NOT OK;

(3)

če je bilo dovoljeno število vstopov na vizum že doseženo ali če ne preostaja noben dan dovoljenega bivanja ter če država članica tranzita ustreza eni od držav članic, za katere velja vizum z omejeno ozemeljsko veljavnostjo: NOT OK;

(4)

če je bilo dovoljeno število vstopov na vizum že doseženo ali če ne preostaja noben dan dovoljenega bivanja ter če država članica tranzita ne ustreza nobeni od držav članic, za katere velja vizum z omejeno ozemeljsko veljavnostjo: NOT OK;

(5)

če je vizum potekel, bil preklican ali razveljavljen: NOT OK; ali

(d)

če je potnik imetnik vizuma za dolgoročno bivanje:

(1)

če je vizum potekel, bil preklican ali razveljavljen: NOT OK;

(2)

sicer: OK; ali

(e)

če je potnik imetnik dovoljenja za prebivanje:

(1)

če je dovoljenje za prebivanje poteklo, bilo preklicano ali razveljavljeno: NOT OK;

(2)

sicer: OK.

5.   Od začetka delovanja Vizumskega informacijskega sistema se odgovori na poizvedbe za preverjanje, če prevoznik navede namembno državo članico v skladu s členom 5(1)(f)(1)–(4), določijo v skladu z naslednjimi pravili:

(a)

če je potnik imetnik vizuma za kratkoročno bivanje:

(1)

če dovoljeno število vstopov na vizum še ni bilo doseženo in preostaja še vsaj en dan dovoljenega bivanja: OK;

(2)

če je bilo dovoljeno število vstopov na vizum že doseženo ali če ne preostaja noben dan dovoljenega bivanja: NOT OK;

(3)

če je vizum potekel, bil preklican ali razveljavljen: NOT OK; ali

(b)

če je potnik imetnik vizuma za kratkoročno bivanje z omejeno ozemeljsko veljavnostjo:

(1)

če dovoljeno število vstopov na vizum še ni bilo doseženo in preostaja še vsaj en dan dovoljenega bivanja ter če država članica vstopa ustreza eni od držav članic, za katere velja vizum z omejeno ozemeljsko veljavnostjo: OK;

(2)

če dovoljeno število vstopov na vizum še ni bilo doseženo in preostaja še vsaj en dan dovoljenega bivanja ter če država članica vstopa ne ustreza nobeni od držav članic, za katere velja vizum z omejeno ozemeljsko veljavnostjo: NOT OK;

(3)

če je bilo dovoljeno število vstopov na vizum že doseženo ali če ne preostaja noben dan dovoljenega bivanja ter če država članica vstopa ustreza eni od držav članic, za katere velja vizum z omejeno ozemeljsko veljavnostjo: NOT OK;

(4)

če je bilo dovoljeno število vstopov na vizum že doseženo ali če ne preostaja noben dan dovoljenega bivanja ter če država članica vstopa ne ustreza nobeni od držav članic, za katere velja vizum z omejeno ozemeljsko veljavnostjo: NOT OK;

(5)

če je vizum potekel, bil preklican ali razveljavljen: NOT OK;

(c)

če je potnik imetnik vizuma za dolgoročno bivanje:

(1)

če je vizum potekel, bil preklican ali razveljavljen: NOT OK;

(2)

sicer: OK;

(d)

če je potnik imetnik dovoljenja za prebivanje:

(1)

če je dovoljenje za prebivanje poteklo, bilo preklicano ali razveljavljeno: NOT OK;

(2)

sicer: OK;

(e)

če za potnika velja vizumska obveznost, informacije o vizumu pa niso na voljo: NOT OK;

(f)

če prevoznik navede, da načrta poti ni mogoče izvesti z vizumom za enkratni vstop:

(1)

če ima potnik vizum za dvakratni vstop, veljaven za datum prihoda, in nobeden od vstopov še ni bil izkoriščen: OK;

(2)

če ima potnik vizum za enkratni vstop: NOT OK;

(3)

če ima potnik vizum za dvakratni vstop, vendar je bil izkoriščen vsaj en vstop: NOT OK;

(4)

če ima potnik vizum za dvakratni vstop, vendar vsaj en vstop ni veljaven za datum prihoda: NOT OK;

(5)

če ima potnik vizum za večkratni vstop: OK.

6.   Če je potnik izvzet iz vizumske obveznosti ali spada na področje uporabe Uredbe (EU) 2018/1240, se uporabljajo določbe iz Izvedbene uredbe Komisije C(2022) 4550 (18).

Člen 7

Oblika sporočil

Agencija eu-LISA v tehničnih smernicah določi oblike zapisa podatkov in strukturo sporočil, ki se uporabljajo za pošiljanje poizvedb za preverjanje prek vmesnika za prevoznike in odgovorov nanje. Agencija eu-LISA poskrbi, da se lahko uporabijo vsaj naslednje oblike zapisa podatkov:

(a)

UN/EDIFACT;

(b)

PAXLST/CUSRES;

(c)

XML;

(d)

JSON.

Člen 8

Zahteve glede pridobivanja podatkov za vmesnik za prevoznike in spletno storitev za državljane tretjih držav ter kakovost podatkov

1.   Podatki o izdanih, razveljavljenih in preklicanih vizumih za kratkoročno bivanje, vizumih za dolgoročno bivanje, letaliških tranzitnih vizumih, dovoljenjih za prebivanje ter potovalnih odobritvah se vsaj enkrat dnevno samodejno pridobivajo iz Vizumskega informacijskega sistema, Evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve in sistema vstopa/izstopa ter se prenesejo v zbirko podatkov, ki je namenjena samo za branje.

2.   Vsako pridobivanje podatkov v zbirko podatkov, ki je namenjena samo za branje, na podlagi odstavka 1 se zabeleži.

3.   Agencija eu-LISA je odgovorna za varnost spletne storitve in osebnih podatkov v njej ter za postopek pridobivanja podatkov iz odstavka 1 in prenosa teh podatkov v zbirko podatkov, ki je namenjena samo za branje. Podrobnosti o tehničnem izvajanju se izvedejo iz varnostnega načrta po postopku ocene tveganja.

4.   Podatkov iz zbirke podatkov, ki je namenjena samo za branje, v sistem vstopa/izstopa ali Vizumski informacijski sistem ni mogoče prenesti.

Člen 9

Avtentikacijska shema

1.   Agencija eu-LISA ob upoštevanju informacij o obvladovanju varnostnega tveganja ter načel vgrajenega in privzetega varstva podatkov ter načel nadzora dostopa, vključno z odgovornostjo, razvije avtentikacijsko shemo, ki omogoča sledenje osebe, ki sproži poizvedbo za preverjanje.

2.   Podrobnosti avtentikacijske sheme se določijo v tehničnih smernicah.

3.   Avtentikacijska shema se preskuša v skladu s členom 12.

4.   Če prevozniki do vmesnika za prevoznike dostopajo z uporabo vmesnika za aplikacijsko programiranje iz člena 4(2), točka (a), se avtentikacijska shema izvaja z medsebojno avtentikacijo.

Člen 10

Registracija za avtentikacijsko shemo

1.   Prevozniki iz člena 13(3) Uredbe (EU) 2017/2226 in člena 45c(1) Uredbe (ES) št. 767/2008, ki opravljajo prevoze in prevažajo potnike na ozemlje držav članic, se morajo pred pridobitvijo dostopa do avtentikacijske sheme registrirati.

2.   Agencija eu-LISA na javnem spletnem mestu omogoči dostop do obrazca za registracijo, ki se izpolni na spletu. Obrazec za registracijo je mogoče oddati le, če so vsa polja pravilno izpolnjena.

3.   Obrazec za registracijo vsebuje polja, ki od prevoznikov zahtevajo, da navedejo naslednje informacije:

(a)

uradno ime prevoznika in njegove kontaktne podatke (elektronski naslov, telefonsko številko in poštni naslov);

(b)

kontaktne podatke zakonitega predstavnika družbe, ki zahteva registracijo, in nadomestnih kontaktnih točk (imena, telefonske številke, elektronske in poštne naslove) ter namenski elektronski naslov in druga komunikacijska sredstva, ki jih prevoznik namerava uporabiti za namene členov 13 in 14;

(c)

državo članico ali tretjo državo, ki je izdala uradno registracijo družbe iz odstavka 6, in registrsko številko, če je na voljo;

(d)

če je prevoznik v skladu z odstavkom 6 priložil uradno registracijo družbe, ki jo je izdala tretja država: države članice, v katerih prevoznik opravlja ali v naslednjem letu namerava opravljati svoje dejavnosti.

4.   Obrazec za registracijo vsebuje informacije za prevoznike o minimalnih varnostnih zahtevah. Prevozniki zagotovijo skladnost z naslednjimi cilji:

(a)

ugotavljanje in obvladovanje varnostnih tveganj v zvezi s povezavo do vmesnika za prevoznike;

(b)

varovanje okolij in naprav, povezanih z vmesnikom za prevoznike;

(c)

odkrivanje in analiziranje kibernetskih incidentov ter odzivanje nanje in okrevanje po njih.

5.   V obrazcu za registracijo se od prevoznikov zahteva, da navedejo:

(a)

da opravljajo prevoze in prevažajo potnike na ozemlje držav članic ali to nameravajo početi v naslednjih šestih mesecih;

(b)

da bodo do vmesnika za prevoznike dostopali in ga uporabljali v skladu z minimalnimi varnostnimi zahtevami iz obrazca za registracijo, kakor so določene v odstavku 4;

(c)

da bo dostop do vmesnika za prevoznike imelo samo ustrezno pooblaščeno osebje.

6.   V obrazcu za registracijo se od prevoznikov zahteva, da priložijo elektronski izvod svojih ustanovitvenih aktov, vključno – kadar je ustrezno – s statuti, in elektronski izvod izpiska iz uradnega registra družb iz vsaj ene države članice, kjer je to primerno, ali iz tretje države v enem od uradnih jezikov Unije ali islandščini ali norveščini ali v overjenem prevodu v enega od teh jezikov. Elektronski izvod dovoljenja za delovanje v eni ali več državah članicah, kakršno je spričevalo letalskega prevoznika, lahko nadomesti uradno registracijo družbe.

7.   V obrazcu za registracijo se prevoznike obvesti:

(a)

da morajo prek kontaktnih podatkov, ki jih za ta namen določi agencija eu-LISA, agencijo eu-LISA obvestiti o vseh spremembah v zvezi z informacijami iz odstavkov 3, 4 in 5 tega člena ali v primeru tehničnih sprememb, ki vplivajo na povezavo njihovega sistema z vmesnikom za prevoznike, zaradi katerih bi bilo morda potrebno dodatno preskušanje v skladu s členom 12;

(b)

da bo njihova registracija za avtentikacijsko shemo samodejno preklicana, če je iz dnevnikov razvidno, da prevoznik vmesnika za prevoznike med obdobjem enega leta ni uporabljal;

(c)

da bo njihova registracija za avtentikacijsko shemo lahko preklicana v primeru kršitve določb te uredbe, varnostnih zahtev iz odstavka 4 ali tehničnih smernic, tudi v primeru zlorabe vmesnika za prevoznike;

(d)

da morajo agencijo eu-LISA obvestiti o vseh kršitvah varstva osebnih podatkov in redno pregledovati pravice dostopa svojega namenskega osebja.

8.   Če je obrazec za registracijo predložen pravilno, agencija eu-LISA registrira prevoznika in ga obvesti, da je registriran. Če obrazec za registracijo ni predložen pravilno, agencija eu-LISA registracijo zavrne in prevoznika obvesti o razlogih.

Agencija eu-LISA vodi posodobljen register registriranih prevoznikov. Osebni podatki, ki jih vsebuje register prevoznikov, se izbrišejo najpozneje eno leto po preklicu registracije prevoznika.

Člen 11

Preklic registracije za avtentikacijsko shemo

1.   Če prevoznik agencijo eu-LISA obvesti, da je prenehal opravljati prevoze ali prevažati potnike na ozemlje držav članic, agencija eu-LISA registracijo prevoznika prekliče.

2.   Če je iz dnevnikov razvidno, da prevoznik vmesnika za prevoznike med obdobjem enega leta ni uporabljal, bo njegova registracija samodejno preklicana.

3.   Če prevoznik pogojev iz člena 10(5) ne izpolnjuje več ali kako drugače krši določbe te uredbe, varnostne zahteve iz člena 10(4) ali tehnične smernice, tudi v primeru zlorabe vmesnika za prevoznike, lahko agencija eu-LISA prekliče njegovo registracijo.

4.   Agencija eu-LISA obvesti prevoznika, da namerava v skladu z odstavkom 1, 2 ali 3 preklicati njegovo registracijo, pri čemer navede razlog za preklic registracije, en mesec pred preklicem. Pred preklicem registracije agencija eu-LISA prevozniku omogoči, da predloži pisne pripombe.

5.   V primeru nujnih pomislekov glede informacijske varnosti, med drugim če prevoznik ne izpolnjuje varnostnih zahtev iz člena 10(4) ali tehničnih smernic, lahko agencija eu-LISA prevozniku takoj prekine povezavo. Agencija eu-LISA prevoznika obvesti o prekinitvi in navede razlog zanjo.

6.   Agencija eu-LISA prevoznikom, ki so prejeli obvestilo o preklicu registracije ali prekinitvi, v ustreznem obsegu pomaga odpraviti pomanjkljivosti, ki so bile povod za obvestilo, in po možnosti začasno in pod strogimi pogoji omogoči, da prevozniki, ki jim je bila povezava prekinjena, poizvedbe za preverjanje pošljejo na načine, ki niso načini iz člena 4.

7.   Prevoznike, ki jim je bila povezava prekinjena, se lahko po uspešni odpravi varnostnih pomislekov, ki so bili povod za prekinitev, ponovno poveže z vmesnikom za prevoznike. Prevozniki, katerih registracija je bila preklicana, lahko vložijo novo prošnjo za registracijo.

8.   Agencija eu-LISA lahko kadar koli po registraciji prevoznikov v skladu s členom 10, zlasti kadar obstaja utemeljen sum, da eden ali več prevoznikov zlorablja vmesnik za prevoznike ali ne izpolnjuje pogojev iz člena 10(4), izvede poizvedbe pri državah članicah ali tretjih državah.

9.   Če obrazec za registracijo iz člena 10(2) dalj časa ni na voljo, agencija eu-LISA zagotovi, da je registracija v skladu z navedenim členom mogoča na druge načine.

Člen 12

Razvoj, preskušanje in povezava vmesnika za prevoznike

1.   Agencija eu-LISA da prevoznikom na voljo tehnične smernice, da jim omogoči razvoj in preskušanje vmesnika za prevoznike.

2.   Če se prevozniki odločijo za povezavo prek vmesnika za aplikacijsko programiranje iz člena 4(2), točka (a), se preskusi izvajanje oblike sporočil iz člena 7 in avtentikacijske sheme iz člena 9.

3.   Če se prevozniki odločijo za povezavo prek spletnega vmesnika (brskalnika) ali aplikacije za mobilne naprave iz člena 4(2), točka (b) oziroma (c), agencijo eu-LISA obvestijo, da so povezavo z vmesnikom za prevoznike uspešno preizkusili in da je njihovo ustrezno pooblaščeno osebje uspešno usposobljeno za uporabo vmesnika za prevoznike.

4.   Agencija eu-LISA za namene odstavka 2 razvije in da na voljo načrt preskušanja, preskusno okolje in simulator, ki agenciji eu-LISA in prevoznikom omogočajo preskušanje povezave prevoznikov z vmesnikom za prevoznike. Agencija eu-LISA za namene odstavka 3 razvije in da na voljo preskusno okolje, ki prevoznikom omogoča usposabljanje njihovega osebja.

5.   Agencija eu-LISA po uspešnem zaključku postopka registracije iz člena 10 in uspešnem zaključku preskušanja iz odstavka 2 ali prejemu obvestila iz odstavka 3 prevoznika poveže z vmesnikom za prevoznike.

Člen 13

Tehnična nezmožnost

1.   Kadar je poizvedbo za preverjanje tehnično nemogoče poslati, ker je prišlo do izpada sestavnega dela sistema vstopa/izstopa ali sestavnega dela Vizumskega informacijskega sistema, velja naslednje:

(a)

kadar izpad zazna prevoznik, centralno enoto ETIAS prek sredstev iz člena 14 obvesti o takem izpadu, takoj ko zanj izve;

(b)

kadar izpad zazna ali potrdi agencija eu-LISA, centralna enota ETIAS obvesti zadevne prevoznike in države članice o takem izpadu po elektronski pošti ali drugih komunikacijskih sredstvih, takoj ko izve za izpad, in o koncu izpada, ko je težava rešena.

2.   Kadar je poizvedbo za preverjanje tehnično nemogoče poslati zaradi razlogov, ki niso izpad katerega koli sestavnega dela sistema vstopa/izstopa ali Vizumskega informacijskega sistema, prevoznik o tem prek sredstev iz člena 14 obvesti centralno enoto ETIAS.

3.   Prevoznik prek sredstev iz člena 14 obvesti centralno enoto ETIAS takoj, ko je težava rešena.

Centralna enota ETIAS obvesti države članice o nezmožnosti tega prevoznika, da bi poslal poizvedbo za preverjanje.

4.   Agencija eu-LISA za namene tega člena in člena 14 centralni enoti ETIAS da na voljo orodje za vodenje zadev z vstopnicami. To orodje omogoča dostop do registra prevoznikov.

5.   Centralna enota ETIAS potrdi prejem obvestil iz odstavkov 1 in 2.

Člen 14

Pomoč prevoznikom

1.   Spletni obrazec je kot del orodja za vodenje zadev z vstopnicami prevoznikom na voljo na javnem spletnem mestu, da lahko zaprosijo za pomoč.

Spletni obrazec prevoznikom omogoča, da predložijo vsaj naslednje informacije:

(a)

identifikacijske podatke prevoznika;

(b)

povzetek prošnje;

(c)

ali je prošnja tehnične narave in v tem primeru datum in čas začetka tehnične težave.

2.   Prevozniki od centralne enote ETIAS prejmejo potrdilo o prejemu prošnje. To potrdilo vsebuje številko vstopnice.

3.   Kadar je prošnja za pomoč tehnične narave, jo centralna enota ETIAS pošlje agenciji eu-LISA. Agencija eu-LISA je odgovorna za zagotavljanje tehnične pomoči prevoznikom.

4.   Kadar prošnja za pomoč ni tehnične narave, centralna enota ETIAS pomaga prevoznikom tako, da jih napoti na ustrezne informacije.

5.   Kadar tehnično ni mogoče zaprositi za pomoč v skladu z odstavkom 1 z uporabo spletnega obrazca, lahko prevoznik uporabi telefonsko linijo za klic v sili, povezano s centralno enoto ETIAS ali agencijo eu-LISA.

6.   Pomoč, ki jo zagotavljata centralna enota ETIAS in agencija eu-LISA, je na voljo 24 ur na dan in sedem dni v tednu v angleščini.

7.   Centralna enota ETIAS na spletu objavi seznam pogostih vprašanj in odgovorov, ki so pomembni za prevoznike. Ta seznam je na voljo v vseh uradnih jezikih Unije. Ločen je od vprašanj in odgovorov, ki so pomembni za potnike.

Člen 15

Dostop državljanov tretjih držav do spletne storitve

1.   Državljani tretjih držav pri preverjanju preostalih dni dovoljenega bivanja prek varnega internetnega dostopa do spletne storitve navedejo namembno državo članico.

2.   Državljan tretje države v spletno storitev vnese naslednje podatke:

(a)

vrsto in številko potne listine ali potnih listin ter tričrkovno oznako države izdajateljice potne listine ali potnih listin;

(b)

neobvezno: načrtovani datum vstopa ali izstopa ali obojega, ki je privzeto nastavljen kot srednjeevropski čas, a ga lahko uporabnik uredi;

(c)

namembno državo članico.

3.   Spletna storitev odgovori z enim od naslednjih odgovorov:

(a)

„OK“ in preostali dnevi dovoljenega bivanja;

(b)

„NOT OK“ in 0 preostalih dni dovoljenega bivanja;

(c)

„Ni na voljo“.

4.   Če se navede število preostalih dni dovoljenega bivanja, spletna storitev navede, da je bilo število dni izračunano na podlagi načrtovanega datuma vstopa, ki ga je navedel državljan tretje države, in da se dejansko število preostalih dni, odvisno od dejanskega datuma vstopa, lahko razlikuje.

5.   Če državljan tretje države načrtovanega datuma vstopa ne navede, se preostanek dovoljenega bivanja izračuna na podlagi koledarskega datuma poizvedbe. V tem primeru spletna storitev navede, da je bilo število dni, preostalih za dovoljeno bivanje, izračunano na podlagi koledarskega datuma poizvedbe.

6.   Če v sistemu vstopa/izstopa za državljana tretje države v prehodnem obdobju iz člena 22 Uredbe (EU) 2017/2226 ni podatkov, se odgovori na poizvedbe za preverjanje določijo v skladu z naslednjimi pravili:

(a)

dovoljeno bivanje: OK;

(b)

preostali dnevi: informacije niso na voljo, vključno z opombo, da bivanja, ki so se zgodila pred začetkom delovanja sistema vstopa/izstopa, niso bila upoštevana.

7.   Po prehodnem obdobju iz člena 22 Uredbe (EU) 2017/2226 se odgovori na poizvedbe za preverjanje določijo v skladu z naslednjimi pravili:

(a)

če ima državljan tretje države dovolj preostalih dni dovoljenega bivanja, je odgovor:

(i)

dovoljeno bivanje: OK;

(ii)

preostali dnevi: preostali dnevi dovoljenega bivanja, ki jih izračuna sistem vstopa/izstopa;

(b)

če je državljan tretje države porabil del dovoljenega bivanja in namerava ostati dlje od dovoljenega bivanja, je odgovor:

(i)

dovoljeno bivanje: NOT OK;

(ii)

preostali dnevi: 0;

(c)

če je državljan tretje države porabil vse dni dovoljenega bivanja, je odgovor:

(i)

dovoljeno bivanje: NOT OK;

(ii)

preostali dnevi: 0;

(d)

če za državljana tretje države velja vizumska obveznost, a veljavnega vizuma nima, mu je potekel, bil preklican ali razveljavljen ali pa ima vizum z omejeno ozemeljsko veljavnostjo, ki se ne ujema z vneseno namembno državo članico, je odgovor:

(i)

dovoljeno bivanje: NOT OK;

(ii)

preostali dnevi: 0;

(e)

če za državljana tretje države ne velja vizumska obveznost in nima veljavne potovalne odobritve ali ima potovalno odobritev, ki je potekla, bila preklicana ali razveljavljena, je odgovor:

(i)

dovoljeno bivanje: NOT OK;

(ii)

preostali dnevi: 0;

(f)

če v sistemu vstopa/izstopa ni vnosov za državljana tretje države, ki ima vizum za kratkoročno bivanje, se število preostalih dni omeji glede na datum izteka veljavnosti vizuma za kratkoročno bivanje. V primeru državljanov tretjih držav, izvzetih iz vizumske obveznosti, se po začetku delovanja Evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve število preostalih dni omeji glede na datum izteka veljavnosti potovalne odobritve, pri čemer se upoštevata prehodno obdobje in obdobje odloga iz člena 83 Uredbe (EU) 2018/1240.

8.   V spletni storitvi se državljanu tretje države navedejo naslednje dodatne informacije:

(a)

na vidnem mestu države članice, na katere se nanaša izračun bivanja;

(b)

poleg polja za vnos številke potne listine, da mora biti potna listina, ki se uporablja za namene spletne storitve, ena od potnih listin, uporabljenih za prejšnje bivanje;

(c)

seznam držav članic;

(d)

vsi možni razlogi za prejem odgovora „Information not available“ (informacije niso na voljo);

(e)

splošna izjava, v kateri je jasno navedeno, da odgovora „OK / NOT OK“ ni mogoče razlagati kot odločitev o odobritvi ali zavrnitvi vstopa v schengensko območje;

(f)

ureditev, ki se uporablja za državljane tretjih držav, ki so družinski člani državljana Unije in za katere se uporablja Direktiva 2004/38/ES, ali državljana tretje države, ki ima na podlagi sporazuma med Unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter tretjo državo na drugi strani pravico do prostega gibanja, enakovredno pravici državljanov Unije, in nimajo dovoljenja za prebivanje na podlagi Direktive 2004/38/ES Evropskega parlamenta in Sveta (19) ali dovoljenja za prebivanje na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 1030/2002 (20).

Člen 16

Hranjenje dnevnikov operacij obdelave podatkov

Za namene člena 13(4) Uredbe (EU) 2017/2226 in člena 45c(8) Uredbe (ES) št. 767/2008 ima nacionalna enota ETIAS dostop do dnevnikov, ki so potrebni za reševanje sporov in ki jih vodi agencija eu-LISA.

Člen 17

Razveljavitev Izvedbene uredbe (EU) 2021/1224

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/1224 se razveljavi.

Člen 18

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije, razen naslednjih določb, ki se uporabljajo od datuma začetka delovanja VIS na podlagi člena 11 Uredbe (EU) 2021/1134:

(a)

člena 1, kolikor se nanaša na Uredbo (ES) št. 767/2008;

(b)

člena 2, kolikor se nanaša na Uredbo (ES) št. 767/2008;

(c)

člena 3(2), (3);

(d)

člena 5(1)(f)(5);

(e)

člena 5(1), drugi pododstavek; (2), drugi pododstavek; (4), drugi pododstavek;

(f)

člena 6(2), (4) in (5);

(g)

člena 8(1), (4), kolikor se nanaša na Uredbo (ES) št. 767/2008;

(h)

člena 10(1), kolikor se nanaša na Uredbo (ES) št. 767/2008;

(i)

člena 13(1), kolikor se nanaša na Uredbo (ES) št. 767/2008;

(j)

člena 16, kolikor se nanaša na Uredbo (ES) št. 767/2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah v skladu s Pogodbama.

V Bruslju, 18. avgusta 2022

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 327, 9.12.2017, str. 20.

(2)  UL L 218, 13.8.2008, str. 60.

(3)  Uredba (EU) št. 1077/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o ustanovitvi Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (UL L 286, 1.11.2011, str. 1).

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/1224 z dne 27. julija 2021 o podrobnih pravilih glede pogojev za delovanje spletne storitve in pravilih glede varstva in varnosti podatkov, ki se uporabljajo za spletno storitev, ter ukrepih za razvoj in tehnično izvajanje spletne storitve iz Uredbe (EU) 2017/2226 Evropskega parlamenta in Sveta in razveljavitvi Izvedbenega sklepa Komisije C(2019) 1230 (UL L 269, 28.7.2021, str. 46).

(5)  Uredba (EU) 2018/1240 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. septembra 2018 o vzpostavitvi Evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS) (UL L 236, 19.9.2018, str. 1).

(6)  Uredba (EU) 2021/1134 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. julija 2021 o spremembi uredb (ES) št. 767/2008, (ES) št. 810/2009, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1860, (EU) 2018/1861, (EU) 2019/817 in (EU) 2019/1896 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Odločbe Sveta 2004/512/ES in Sklepa Sveta 2008/633/PNZ zaradi reforme Vizumskega informacijskega sistema (UL L 248, 13.7.2021, str. 11).

(7)  Ta uredba ne spada v področje uporabe ukrepov iz Sklepa Sveta 2002/192/ES z dne 28. februarja 2002 o prošnji Irske, da sodeluje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda (UL L 64, 7.3.2002, str. 20).

(8)  UL L 176, 10.7.1999, str. 36.

(9)  Sklep Sveta 1999/437/ES z dne 17. maja 1999 o nekaterih izvedbenih predpisih za uporabo Sporazuma, sklenjenega med Svetom Evropske unije in Republiko Islandijo ter Kraljevino Norveško, v zvezi s pridružitvijo teh dveh držav k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (UL L 176, 10.7.1999, str. 31).

(10)  UL L 53, 27.2.2008, str. 52.

(11)  Sklep Sveta 2008/146/ES z dne 28. januarja 2008 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda v imenu Evropske skupnosti (UL L 53, 27.2.2008, str. 1).

(12)  UL L 160, 18.6.2011, str. 21.

(13)  Sklep Sveta 2011/350/EU z dne 7. marca 2011 o sklenitvi Protokola med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o pristopu Kneževine Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda, v zvezi z odpravo kontrol na notranjih mejah in prostim gibanjem oseb, v imenu Evropske unije (UL L 160, 18.6.2011, str. 19).

(14)  Sklep Sveta (EU) 2018/934 z dne 25. junija 2018 o izvajanju preostalih določb schengenskega pravnega reda, ki se nanašajo na schengenski informacijski sistem, v Republiki Bolgariji in Romuniji (UL L 165, 2.7.2018, str. 37).

(15)  Sklep Sveta (EU) 2017/1908 z dne 12. oktobra 2017 o izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda, ki se nanašajo na vizumski informacijski sistem, v Republiki Bolgariji in Romuniji (UL L 269, 19.10.2017, str. 39).

(16)  Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L 295, 21.11.2018, str. 39).

(17)  Uredba (ES) št. 810/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o vizumskem zakoniku Skupnosti (Vizumski zakonik) (UL L 243, 15.9.2009, str. 1).

(18)  Izvedbena uredba Komisije C(2022) 4550 o določitvi pravil in pogojev za poizvedbe prevoznikov za preverjanje, določb o varstvu podatkov in varnosti za avtentikacijsko shemo prevoznikov ter nadomestnih postopkov v primeru tehnične nezmožnosti.

(19)  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38/ES z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic, ki spreminja Uredbo (EGS) št. 1612/68 in razveljavlja Direktive 64/221/EGS, 68/360/EGS, 72/194/EGS, 73/148/EGS, 75/34/EGS, 75/35/EGS, 90/364/EGS, 90/365/EGS in 93/96/EEC (UL L 158, 30.4.2004, str. 77).

(20)  Uredba Sveta (ES) št. 1030/2002 z dne 13. junija 2002 o enotni obliki dovoljenja za prebivanje za državljane tretjih držav (UL L 157, 15.6.2002, str. 1).


19.8.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 216/20


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/1410

z dne 18. avgusta 2022

o skrajšanem obdobju predhodnega obveščanja pred prihodom v pristanišče za ribiška plovila Unije skupne dolžine 12 metrov ali več, ki lovijo staleže, za katere velja Uredba (EU) 2019/472 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredba (EU) 2019/1022 Evropskega parlamenta in Sveta, in ki iztovarjajo v španskih pristaniščih

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Unije za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, o spremembi uredb (ES) št. 847/96, (ES) št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, (ES) št. 768/2005, (ES) št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) št. 1342/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES) št. 1966/2006 (1) ter zlasti člena 17(6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 17(1) Uredbe (ES) št. 1224/2009 morajo kapitani ribiških plovil Unije, katerih skupna dolžina je 12 metrov ali več in ki izvajajo ribolov na staleže v okviru večletnega načrta, za katere velja obveznost elektronskega beleženja podatkov iz ribolovnega ladijskega dnevnika in pristojne organe svoje države članice zastave o nameravanem iztovarjanju obvestiti vsaj štiri ure pred predvidenim prihodom v pristanišče.

(2)

Španija je 28. maja 2021 zahtevala, da se skrajšano obdobje za obveščanje, določeno z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1188/2013 (2), podaljša na vsa ribiška plovila Unije, ki lovijo staleže v skladu z Uredbo (EU) 2019/472 Evropskega parlamenta in Sveta (3) in Uredbo (EU) 2019/1022 Evropskega parlamenta in Sveta (4) v Kantabrijskem morju, Cadiškem zalivu in zahodnem Sredozemskem morju ter iztovarjajo v španskih pristaniščih.

(3)

Iz prostorskih podatkov, ki jih je predložila Španija v podporo navedeni zahtevi, je razvidno, da konkretna ladjevja, ki plujejo pod zastavo Španije, na splošno izvajajo dejavnosti v ribolovnih območjih, ki so manj kot štiri ure oddaljena od pristanišč iztovarjanja. Poleg tega so ta pristanišča iztovarjanja vedno manj kot dve uri in pol oddaljena od uradov španskih organov za nadzor. Če bi bila zadevna plovila izbrana za inšpekcijski pregled ob iztovarjanju, bi obdobje predhodnega obveščanja, ki bi trajalo najmanj dve uri in pol, zadevnim španskim nadzornim organom omogočilo, da pravočasno prispejo v pristanišče iztovarjanja za izvedbo ustreznega inšpekcijskega pregleda.

(4)

Zaradi enake obravnave bi se moralo enako skrajšano obdobje predhodnega obveščanja uporabljati za ribiška plovila Unije, ki iztovarjajo v katerem koli španskem pristanišču in izpolnjujejo pogoje iz te uredbe.

(5)

Zadevnim ribiškim plovilom Unije bi bilo zato treba podeliti pravico, da predložijo predhodno obvestilo dve uri in pol pred predvidenim prihodom v špansko pristanišče.

(6)

Španija bi morala oceniti učinek skrajšanega obdobja predhodnega obveščanja iz te uredbe, da se zagotovi ustrezen pregled tega obdobja, in Komisiji predložiti poročilo.

(7)

Ker se področje uporabe Izvedbene uredbe (EU) št. 1188/2013 prekriva s področjem uporabe te uredbe, bi bilo treba navedeno izvedbeno uredbo razveljaviti.

(8)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za ribištvo in ribogojstvo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Minimalno obdobje predhodnega obveščanja iz člena 17(1) Uredbe (ES) št. 1224/2009 se skrajša na dve uri in pol za kapitane ribiških plovil Unije, katerih skupna dolžina je 12 metrov ali več, in ki izpolnjujejo vse naslednje pogoje:

(a)

lovijo staleže, za katere veljajo večletni načrti iz uredb (EU) 2019/472 in (EU) 2019/1022;

(b)

izvajajo dejavnosti izključno v ribolovnih območjih, s katerih lahko v manj kot štirih urah dosežejo pristanišče iztovarjanja;

(c)

iztovarjajo v španskih pristaniščih.

Člen 2

Španija predloži poročilo o izvajanju te uredbe Komisiji do 26. avgusta 2024.

Navedeno poročilo vključuje analizo morebitnega vpliva skrajšanega obdobja predhodnega obveščanja na zmožnost španskih organov za nadzor ribištva, da učinkovito spremljajo ribolovne dejavnosti plovil, za katera velja skrajšano obdobje predhodnega obveščanja iz člena 1.

Člen 3

Izvedbena uredba (EU) št. 1188/2013 se razveljavi.

Člen 4

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. avgusta 2022

Za Komisijo

v imenu predsednice

Virginijus SINKEVIČIUS

član Komisije


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 1.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1188/2013 z dne 21. novembra 2013 o določitvi skrajšanega obdobja obveščanja pred prihodom v pristanišče za plovila Unije, ki izvajajo ribolov na staleže južnega osliča in škampa v Kantabrijskem morju in zahodno od Iberskega polotoka ter iztovarjajo v španskih pristaniščih (UL L 313, 22.11.2013, str. 47).

(3)  Uredba (EU) 2019/472 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. marca 2019 o vzpostavitvi večletnega načrta za staleže, ki se lovijo v zahodnih vodah in sosednjih vodah, ter ribištvo, ki izkorišča te staleže, spremembi uredb (EU) 2016/1139 in (EU) 2018/973 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 811/2004, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007 in (ES) št. 1300/2008 (UL L 83, 25.3.2019, str. 1).

(4)  Uredba (EU) 2019/1022 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o vzpostavitvi večletnega načrta za ribolov, ki izkorišča pridnene staleže v zahodnem Sredozemskem morju, in spremembi Uredbe (EU) št. 508/2014 (UL L 172, 26.6.2019, str. 1)).


AKTI, KI JIH SPREJMEJO ORGANI, USTANOVLJENI Z MEDNARODNIMI SPORAZUMI

19.8.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 216/22


SKLEP št. 1/2022 PRIDRUŽITVENEGA SVETA EU-SREDNJA AMERIKA

z dne 23. junija 2022

o spremembi Priloge XVIII („Zaščitene geografske označbe“) k Sporazumu o pridružitvi med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Srednjo Ameriko na drugi strani [2022/1411]

PRIDRUŽITVENI SVET EU-SREDNJA AMERIKA JE –

ob upoštevanju Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Srednjo Ameriko na drugi strani in zlasti člena 247 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sporazum o pridružitvi med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Srednjo Ameriko na drugi strani (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) (1) se od 1. avgusta 2013 uporablja za Honduras, Nikaragvo in Panamo, od 1. oktobra 2013 za Kostariko in Salvador ter od 1. decembra 2013 za Gvatemalo.

(2)

Člen 247 Sporazuma določa možnost vključitve novih geografskih označb v Prilogo XVIII („Zaščitene geografske označbe“) k Sporazumu po zaključku postopka ugovora in po uspešnem pregledu, ki ga opravijo pristojni nacionalni ali regionalni organi v skladu z ustreznimi pravili in postopki Pridružitvenega sveta.

(3)

Kostarika je 2. julija 2020 v skladu s členom 247 Sporazuma Uniji predložila zahtevek za vključitev nove geografske označbe v Prilogo XVIII („Zaščitene geografske označbe“) k Sporazumu. Unija je zaključila pregled nove geografske označbe Kostarike in postopek ugovora, ki je bil objavljen 6. decembra 2021 (2).

(4)

Salvador je 7. junija 2021 v skladu s členom 247 Sporazuma Uniji predložil zahtevek za vključitev desetih novih geografskih označb v Prilogo XVIII („Zaščitene geografske označbe“) k Sporazumu. Unija je zaključila pregled novih geografskih označb Salvadorja in postopek ugovora, ki je bil objavljen 28. decembra 2021 (3).

(5)

Pododbor za intelektualno lastnino je na skupnem sestanku med EU in Srednjo Ameriko 13. junija 2022 po predhodni oceni prejetih informacij v zvezi z novimi geografskimi označbami Kostarike in Salvadorja v skladu s členom 274(2) Sporazuma sklenil predlagati Pridružitvenemu svetu, da ustrezno spremeni Prilogo XVIII k Sporazumu.

(6)

Pridružitveni svet je pristojen za sprejem te odločitve na podlagi medsebojnega dogovora v skladu s členom 11 svojega poslovnika.

(7)

Prilogo XVIII k Sporazumu bi bilo zato treba spremeniti, kot je navedeno v tem sklepu –

SKLENIL:

Člen 1

Vnosi iz Priloge k temu sklepu se dodajo v tabelo v delu B Priloge XVIII „Zaščitene geografske označbe“ k Sporazumu, kot je bilo določeno s Sklepom št. 5/2014 Pridružitvenega sveta EU-Srednja Amerika (4).

Člen 2

Ta sklep, pripravljen v dveh izvodih, podpišeta predstavnika Pridružitvenega sveta EU-Srednja Amerika, ki sta za namene spremembe Sporazuma pooblaščena za delovanje v imenu pogodbenic.

Ta sklep začne učinkovati na dan zadnjega podpisa.

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

Sestavljeno v Bruslju, 23. junija 2022

 

 

 


(1)  UL L 346, 15.12.2012, str. 3.

(2)  INFORMATIVNO OBVESTILO – JAVNO POSVETOVANJE Geografske označbe iz Kostarike za zaščito kot geografske označbe v Evropski uniji (UL C 489, 6.12.2021, str. 10).

(3)  INFORMATIVNO OBVESTILO – JAVNO POSVETOVANJE Geografske označbe iz Salvadorja za zaščito kot geografske označbe v Evropski uniji (UL C 522, 28.12.2021, str. 20) in Popravek Informativnega obvestila – Javno posvetovanje Geografske označbe iz Salvadorja za zaščitijo kot geografske označbe v Evropski uniji (UL C 30, 20.1.2022, str. 2).

(4)  Sklep št. 5/2014 Pridružitvenega sveta EU-Srednja Amerika z dne 7. novembra 2014 o geografskih označbah, ki se vključijo v Prilogo XVIII k Sporazumu (UL L 196, 24.7.2015, str. 59).


PRILOGA

Država

Ime

Proizvodi

Kostarika

Tarrazú

kava

Salvador

Café Alotepec

kava

Salvador

Café Bálsamo Quezaltepec

kava

Salvador

Café Cacahuatique

kava

Salvador

Café Chichontepec

kava

Salvador

Café Tecapa Chinameca

kava

Salvador

Camarón Bahía de Jiquilisco

kozica

Salvador

Chaparro

destilirana žitna žgana pijača

Salvador

Jocote Barón Rojo San Lorenzo

sveže sadje

Salvador

Loroco San Lorenzo

sveža zelenjava

Salvador

Pupusa de Arroz de Olocuilta

na plošči pečen debel rižev mlinec (tortilja)