ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 201

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 65
1. avgust 2022


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (EU) 2022/1329 z dne 28. julija 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 377/2012 o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam, subjektom in organom, ki ogrožajo mir, varnost in stabilnost v Republiki Gvineji Bissau

1

 

*

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2022/1330 z dne 28. julija 2022 o izvajanju člena 11(1) Uredbe (EU) št. 377/2012 o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam, subjektom in organom, ki ogrožajo mir, varnost in stabilnost v Republiki Gvineji Bissau

3

 

*

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2022/1331 z dne 28. julija 2022 o izvajanju Uredbe (EU) 2017/1509 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji

5

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1332 z dne 26. julija 2022 o odobritvi spremembe specifikacije proizvoda za ime, vpisano v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb, ki ni manjša (Beurre Charentes-Poitou / Beurre des Charentes / Beurre des Deux-Sèvres (ZOP))

23

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Sveta (SZVP) 2022/1333 z dne 28. julija 2022 o spremembi Sklepa (SZVP) 2019/2110 o svetovalni misiji Evropske unije v okviru SVOP v Srednjeafriški republiki (EUAM RCA)

25

 

*

Sklep Sveta (SZVP) 2022/1334 z dne 28. julija 2022 o spremembi Sklepa (SZVP) 2016/610 o misiji Evropske unije za vojaško usposabljanje v okviru SVOP v Srednjeafriški republiki (EUTM RCA)

27

 

*

Sklep Sveta (SZVP) 2022/1335 z dne 28. julija 2022 o spremembi Sklepa 2012/285/SZVP o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam, subjektom in organom, ki ogrožajo mir, varnost in stabilnost v Republiki Gvineji Bissau

29

 

*

Sklep Sveta (SZVP) 2022/1336 z dne 28. julija 2022 o spremembi Sklepa (SZVP) 2016/849 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji

31

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2022/1337 z dne 28. julija 2022 o določitvi predloge za zagotavljanje informacij državljanom tretjih držav o obdelavi osebnih podatkov v sistemu vstopa/izstopa

48

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2022/1338 z dne 29. julija 2022 o določitvi enakovrednosti COVID-19 potrdil, ki jih izdaja Republika Filipini, in potrdil, izdanih v skladu z Uredbo (EU) 2021/953 Evropskega parlamenta in Sveta, da se olajša uveljavljanje pravice do prostega gibanja v Uniji ( 1 )

54

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2022/1339 z dne 29. julija 2022 o določitvi enakovrednosti COVID-19 potrdil, ki jih izdaja Sultanat Oman, in potrdil, izdanih v skladu z Uredbo (EU) 2021/953 Evropskega parlamenta in Sveta, da se olajša uveljavljanje pravice do prostega gibanja v Uniji ( 1 )

57

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2022/1340 z dne 29. julija 2022 o določitvi enakovrednosti COVID-19 potrdil, ki jih izdaja Republika Peru, in potrdil, izdanih v skladu z Uredbo (EU) 2021/953 Evropskega parlamenta in Sveta, da se olajša uveljavljanje pravice do prostega gibanja v Uniji ( 1 )

60

 

 

PRIPOROČILA

 

*

Priporočilo Komisije (EU) 2022/1341 z dne 23. junija 2022 o neobveznih zahtevah glede učinkovitosti rentgenske opreme, ki se uporablja na javnih mestih (zunaj letalstva)

63

 

*

Priporočilo Komisije (EU) 2022/1342 z dne 28. julija 2022 o spremljanju živega srebra v ribah, rakih in mehkužcih

71

 

 

Popravki

 

*

Popravek Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2022/1096 z dne 30. junija 2022 o določitvi enakovrednosti COVID-19 potrdil, ki jih izdaja Republika Koreja, in potrdil, izdanih v skladu z Uredbo (EU) 2021/953 Evropskega parlamenta in Sveta, da se olajša uveljavljanje pravice do prostega gibanja v Uniji ( UL L 176, 1.7.2022 )

74

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

1.8.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 201/1


UREDBA SVETA (EU) 2022/1329

z dne 28. julija 2022

o spremembi Uredbe (EU) št. 377/2012 o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam, subjektom in organom, ki ogrožajo mir, varnost in stabilnost v Republiki Gvineji Bissau

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 215 Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta (SZVP) 2022/1335 z dne 28. julija 2022, ki spreminja Sklep 2012/285/SZVP o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam, subjektom in organom, ki ogrožajo mir, varnost in stabilnost v Republiki Gvineji Bissau (1),

ob upoštevanju skupnega predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (EU) št. 377/2012 (2) uveljavlja Sklep Sveta 2012/285/SZVP (3) in določa nekatere ukrepe proti osebam, subjektom in organom, ki ogrožajo mir, varnost in stabilnost v Republiki Gvineji Bissau, med drugim tudi zamrznitev sredstev.

(2)

Sklep (SZVP) 2022/1335 spreminja naslov Sklepa 2012/285/SZVP.

(3)

Za izvajanje Sklepa (SZVP) 2022/1335 je zato potreben regulativni ukrep na ravni Unije, s katerim se zlasti zagotovi, da ga gospodarski subjekti v vseh državah članicah enotno uporabljajo.

(4)

Uredbo (EU) št. 377/2012 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Naslov Uredbe (EU) št. 377/2012 se nadomesti z „Uredba Sveta (EU) št. 377/2012 z dne 3. maja 2012 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Gvineji Bissau“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. julija 2022

Za Svet

predsednik

M. BEK


(1)  Glej stran 29 tega Uradnega lista.

(2)  Uredba Sveta (EU) št. 377/2012 z dne 3. maja 2012 o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam, subjektom in organom, ki ogrožajo mir, varnost in stabilnost v Republiki Gvineji Bissau (UL L 119, 4.5.2012, str. 1).

(3)  Sklep Sveta 2012/285/SZVP z dne 31. maja 2012 o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam, subjektom in organom, ki ogrožajo mir, varnost in stabilnost v Republiki Gvineji Bissau in razveljavitvi Sklepa 2012/237/SZVP (UL L 142, 1.6.2012, str. 36).


1.8.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 201/3


IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) 2022/1330

z dne 28. julija 2022

o izvajanju člena 11(1) Uredbe (EU) št. 377/2012 o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam, subjektom in organom, ki ogrožajo mir, varnost in stabilnost v Republiki Gvineji Bissau

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 377/2012 z dne 3. maja 2012 o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam, subjektom in organom, ki ogrožajo mir, varnost in stabilnost v Republiki Gvineji Bissau (1) in zlasti člena 11(1) Uredbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 3. maja 2012 sprejel Uredbo (EU) št. 377/2012.

(2)

Svet meni, da bi bilo treba s seznama fizičnih in pravnih oseb, subjektov in organov, za katere veljajo omejevalni ukrepi, iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 377/2012 črtati devet oseb.

(3)

Uredbo (EU) št. 377/2012 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (EU) št. 377/2012 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. julija 2022

Za Svet

predsednik

M. BEK


(1)  UL L 119, 4.5.2012, str. 1.


PRILOGA

V Prilogi I k Uredbi (EU) št. 377/2012 se črtajo vnosi v zvezi z naslednjimi osebami:

„6.

General Augusto MÁRIO CÓ

7.

General Saya Braia Na NHAPKA

8.

Polkovnik Tomás DJASSI

9.

Cranha DANFÁ

10.

Polkovnik Celestino de CARVALHO

14.

Tcham NA MAN (tudi Namam)

15.

Major Samuel FERNANDES

18.

Poveljnik (mornarica) Agostinho Sousa CORDEIRO

20.

Poročnik Lassana CAMARÁ“.

1.8.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 201/5


IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) 2022/1331

z dne 28. julija 2022

o izvajanju Uredbe (EU) 2017/1509 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji

SVET EVROPSKE UNIJE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) 2017/1509 z dne 30. avgusta 2017 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 329/2007 (1) ter zlasti člena 47(2) in (5) Uredbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 30. avgusta 2017 sprejel Uredbo (EU) 2017/1509.

(2)

V skladu s členom 47a(1) Uredbe (EU) 2017/1509 je Svet pregledal sezname oseb in subjektov iz prilog XV, XVI, XVII in XVIII k navedeni uredbi.

(3)

Obdržati bi bilo treba omejevalne ukrepe proti vsem osebam in subjektom s seznamov iz prilog XV in XVI k Uredbi (EU) 2017/1509, z izjemo ene pokojne osebe s seznama v Prilogi XV k Uredbi (EU) 2017/1509, za katero bi bilo treba črtati vnos iz navedene priloge. Treba bi bilo posodobiti utemeljitve za 17 oseb in en subjekt ter podatke za ugotavljanje istovetnosti 59 oseb in petih subjektov.

(4)

Odbor Varnostnega sveta Združenih narodov (v nadaljnjem besedilu: VSZN), ki je bil ustanovljen na podlagi Resolucije VSZN 1718 (2006), je 30. junija 2022 posodobil podatke za eno osebo s seznama v Prilogi XIII k Uredbi (EU) 2017/1509.

(5)

Uredbo (EU) 2017/1509 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloge XIII, XV in XVI k Uredbi (EU) 2017/1509 se spremenijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. julija 2022

Za Svet

predsednik

M. BEK


(1)  UL L 224, 31.8.2017, str. 1.


PRILOGA

(1)

V Prilogi XIII k Uredbi (EU) 2017/1509 se pod naslovom „Seznam oseb, subjektov in organov iz člena 34(1) in (3)“, v podnaslovu „(a) Fizične osebe“, vnos 29 nadomesti z naslednjim:

 

Ime

Drugo ime

Datum rojstva

Datum uvrstitve na seznam ZN

Utemeljitev

„29.

Pak Chun Il

 

Št. potnega lista: 563410091

Datum rojstva: 28.7.1954

Državljanstvo: DLRK

30.11.2016

Služil kot veleposlanik DLRK v Egiptu in zagotavlja podporo podjetju KOMID. Mandat je končal in zapustil Egipt 15. novembra 2016.“

(2)

V Prilogi XV k Uredbi (EU) 2017/1509 se spremeni:

(a)

pod naslovom „Seznam oseb, subjektov in organov iz člena 34(1) in (3)“, v podnaslovu „(a) Fizične osebe, ki so uvrščene na seznam v skladu s točko (a) člena 34(4)“, vnosi 1, 3 do 13 in 16 do 31 nadomestijo z naslednjim:

 

Ime (in morebitni vzdevki)

Drugo ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Datum uvrstitve na seznam

Utemeljitev

„1.

CHON Chi Bu

전지부

CHON Chi-bu

Spol: moški

22.12.2009

Član generalnega urada za atomsko energijo, nekdanji tehnični direktor v Yongbyonu. Iz fotografij je razvidno, da je bil povezan z jedrskim reaktorjem v Siriji, preden ga je Izrael bombardiral leta 2007.

3.

O Kuk-Ryol

오극렬

O Kuk Ryol

Datum rojstva: 7.1.1930

Kraj rojstva: provinca Džilin, Kitajska

Spol: moški

22.12.2009

General ljudske vojske Koreje, nekdanji podpredsednik Nacionalne obrambne komisije, ki je bila ključni organ za nacionalne obrambne zadeve v DLRK, odgovorna za nadzor nad kupovanjem najsodobnejše tehnologije za jedrske in balistične programe od drugih držav. Nekdanji član centralnega komiteja Delavske stranke Koreje.

4.

PAK Jae-gyong

박재경

PAK Chae-Kyong

PAK Jae-gyong

Datum rojstva: 10.6.1933

Številka potnega lista: 554410661

Spol: moški

22.12.2009

General ljudske vojske Koreje. Nekdanji namestnik direktorja oddelka za splošno politiko ljudskih oboroženih sil in nekdanji namestnik direktorja logističnega urada ljudskih oboroženih sil (vojaški svetovalec preminulega Kim Jong-Ila). Prisoten pri Kim Jong Unovem pregledu poveljstva strateških raketnih sil leta 2012. Nekdanji član centralnega komiteja Delavske stranke Koreje. Predsednik korejskega odbora organizacije Veterani proti imperializmu.

5.

RYOM Yong

렴영

 

Spol: moški

22.12.2009

Direktor Generalnega urada za atomsko energijo (subjekt na seznamu Združenih narodov), zadolžen za mednarodne odnose.

6.

SO Sang-kuk

서상국

SO Sang Kuk

Datum rojstva: 30.11.1938

Spol: moški

22.12.2009

Vodja oddelka za jedrsko fiziko na Univerzi Kim Il Sunga.

7.

KIM Yong Chol

김영철

KIM Yong-Chol; KIM Young-Chol; KIM Young-Cheol; KIM Young-Chul

Datum rojstva: 1946

Kraj rojstva: Pyongan-Pukto, DLRK

Spol: moški

19.12.2011

Član politbiroja Delavske stranke Koreje, Komisije za državne zadeve Demokratične ljudske republike Koreje in do junija 2022, direktor oddelka za Združeno fronto. Nekdanji poveljnik generalnega obveščevalnega urada (Reconnaissance General Bureau – RGB), subjekta, za katerega je Varnostni svet Združenih narodov uvedel sankcije.

8.

CHOE Kyong-song

최경성

CHOE Kyong song

Leto rojstva: 1945

Spol: moški

20.5.2016

Generalpolkovnik ljudske vojske Koreje. Nekdanji član osrednje vojaške komisije Delavske stranke Koreje, ki je ključni organ za zadeve nacionalne obrambe v DLRK. V tej vlogi je bil odgovoren za podporo ali spodbujanje programov DLRK, povezanih z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje.

9.

CHOE Yong-ho

최용호

CHOE Yong Ho

Spol: moški

20.5.2016

Generalpolkovnik ljudske vojske Koreje/general letalskih sil ljudske vojske Koreje. Nekdanji član osrednje vojaške komisije Delavske stranke Koreje, ki je ključni organ za zadeve nacionalne obrambe v DLRK. Poveljnik letalskih sil in protiletalskih sil ljudske vojske Koreje. V tej vlogi je bil odgovoren za podporo ali spodbujanje programov DLRK, povezanih z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje.

10.

HONG Sung-Mu

홍승무

HONG Sung Mu

Datum rojstva: 1.1.1942

Spol: moški

20.5.2016

Namestnik direktorja oddelka za proizvodnjo streliva (Munitions Industry Department – MID). Oddelek za proizvodnjo streliva – VSZN ga je uvrstil na seznam 2. marca 2016 – je vpleten v ključne vidike programa izstrelkov DLRK. Oddelek je odgovoren je za nadzor razvoja programa DLRK za izdelavo balističnih izstrelkov, vključno z raziskovalno-razvojnimi programi. Hong je v svoji funkciji pristojen za programe DLRK, povezane z jedrskim orožjem in balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje. Prisostvoval je izstrelitvi medcelinskega balističnega izstrelka Hwasong-15 28. novembra 2017. Julija 2020 je sodeloval na sestanku osrednje vojaške komisije Delavske stranke Koreje, namenjenemu „odvračanju od vojne“, kar je evfemizem za jedrski program DLRK. Januarja 2021 ponovno izvoljen v Centralni komite stranke.

11.

JO Kyongchol

조경철

JO Kyong Chol

Spol: moški

20.5.2016

General ljudske vojske Koreje. Nekdanji član osrednje vojaške komisije Delavske stranke Koreje, ki je ključni organ za zadeve nacionalne obrambe v DLRK. Direktor poveljstva za vojaško varnost. V tej vlogi je bil odgovoren za podporo ali spodbujanje programov DLRK, povezanih z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje. Spremljal Kim Jong Una pri doslej največji vaji daljnometne artilerije. Januarja 2021 ponovno izvoljen v Centralni komite stranke.

12.

KIM Chun-sam

김춘삼

KIM Chun Sam

Spol: moški

20.5.2016

General podpolkovnik, nekdanji član osrednje vojaške komisije Delavske stranke Koreje, ki je ključni organ za zadeve nacionalne obrambe DLRK. Nekdanji direktor oddelka za operacije vojaškega poveljstva ljudske vojske Koreje in prvi podpredsednik vojaškega poveljstva. V tej vlogi je bil odgovoren za podporo ali spodbujanje programov DLRK, povezanih z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje.

13.

KIM Chun-sop

김춘섭

KIM Chun Sop

Spol: moški

20.5.2016

Nekdanji direktor oddelka za proizvodnjo streliva. Oddelek za proizvodnjo streliva – VSZN ga je uvrstil na seznam 2. marca 2016 – je vpleten v ključne vidike programa izstrelkov DLRK. Oddelek je odgovoren je za nadzor razvoja programa DLRK za izdelavo balističnih izstrelkov, vključno z raziskovalno-razvojnimi programi. Nekdanji član Nacionalne obrambne komisije, ki je bila ključni organ za nacionalne obrambne zadeve v DLRK. V tej vlogi je bil odgovoren za podporo ali spodbujanje programov DLRK, povezanih z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje. Prisoten pri fotografiranju oseb, ki so prispevale k uspešnemu poskusu izstrelitve podmorniške balistične rakete maja 2015.

16.

KIM Won-hong

김원홍

KIM Won Hong

Datum rojstva: 7.1.1945

Kraj rojstva: Pjongjang, DLRK

Številka potnega lista: 745310010

Spol: moški

20.5.2016

General ljudske vojske Koreje. Nekdanji namestnik direktorja oddelka za splošno politiko ljudske vojske Koreje. Nekdanji direktor oddelka za državno varnost. Nekdanji minister za državno varnost. Nekdanji član osrednje vojaške komisije Delavske stranke Koreje in Nacionalne obrambne komisije, ki je bila ključni organ za zadeve nacionalne obrambe v DLRK. V tej vlogi je bil odgovoren za podporo ali spodbujanje programov DLRK, povezanih z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje.

17.

PAK Jong-chon

박정천

PAK Jong Chon

Spol: moški

20.5.2016

Član prezidija politbiroja centralnega komiteja Delavske stranke, podpredsednik osrednje vojaške komisije, sekretar centralnega komiteja Delavske stranke Koreje in član Komisije za državne zadeve. Maršal in nekdanji načelnik generalštaba. Uradno je pregledal vojaško parado 25. aprila 2022, kar skupaj z njegovimi trenutnimi funkcijami dokazuje njegovo neprekinjeno vlogo in odgovornost pri podpiranju ali spodbujanju programov DRLK, povezanih z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje, ter njegovo odgovornost za te programe. Januarja 2021 izvoljen v Centralni komite stranke, politbiro Centralnega komiteja in osrednjo vojaško komisijo.

18.

LI Yong-ju

리용주

RI Yong Ju

Spol: moški

20.5.2016

Admiral ljudske vojske Koreje. Nekdanji član osrednje vojaške komisije Delavske stranke Koreje, ki je ključni organ za zadeve nacionalne obrambe v DLRK. Nekdanji vrhovni poveljnik korejske ljudske mornarice, ki sodeluje pri razvijanju programov balističnih izstrelkov in jedrskih zmogljivosti pomorskih sil DLRK. V tej vlogi je bil odgovoren za podporo ali spodbujanje programov DLRK, povezanih z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje.

19.

SON Chol-ju

손철주

SON Chol Ju

Spol: moški

20.5.2016

Generalpolkovnik ljudske vojske Koreje. Namestnik direktorja, usmeritveni odbor generalnega politbiroja ljudske vojske Koreje in nekdanji politični direktor letalskih in protiletalskih sil, ki nadzirajo razvoj moderniziranih protiletalskih raket. V tej vlogi je bil odgovoren za podporo ali spodbujanje programov DLRK, povezanih z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje. Bil je na seznamu udeležencev sestanka osrednje vojaške komisije maja 2020 kot namestnik direktorja, pristojen za organizacijo ljudske vojske Koreje.

20.

YUN Jong-rin

윤정린

YUN Jong Rin

Spol: moški

20.5.2016

General ljudske vojske Koreje, nekdanji poveljnik vrhovnega poveljstva straže. Nekdanji član osrednje vojaške komisije Delavske stranke Koreje in član Nacionalne obrambne komisije, ki je bila ključni organ za zadeve nacionalne obrambe v DLRK. V tej vlogi je bil odgovoren za podporo ali spodbujanje programov DLRK, povezanih z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje.

21.

HONG Yong Chil

홍영칠

 

Spol: moški

20.5.2016

Namestnik direktorja oddelka za proizvodnjo streliva. Oddelek za proizvodnjo streliva – VSZN ga je uvrstil na seznam 2. marca 2016 – je vpleten v ključne vidike programa izstrelkov DLRK. Oddelek je odgovoren za nadzor razvoja balističnih izstrelkov v DLRK, vključno z raziskovalno-razvojnimi programi. Drugi gospodarski odbor in Druga akademija za naravoslovne vede – prav tako uvrščena na seznam avgusta 2010 – delujeta v okviru Oddelka za proizvodnjo streliva. Leta 2019 je bil opisan kot eden od vodilnih uradnikov na področju znanosti nacionalne obrambe. Kim Jong Una je spremljal ob izstrelitvi nove vrste taktičnega vodenega orožja in med preverjanjem nove vrste podmornice v izdelavi.

 

 

 

 

 

Bil je med znanstveniki, ki so leta 2017 čestitali Kim Jong Unu ob izstrelitvi medcelinskega balističnega izstrelka Hwasong-15, opazoval pa je tudi prejšnje preizkuse motorja in druge izstrelitve balističnih izstrelkov. Leta 2016 je Kim Jong Una spremljal na srečanje z znanstveniki, na katerem so razpravljali o raziskavah za namestitev jedrskih bojnih glav na taktične in strateške izstrelke. Mogoče je, da je imel pomembno vlogo pri jedrskem poskusu DLRK 6. januarja 2016. V tej vlogi je odgovoren za podporo ali spodbujanje programov DLRK, povezanih z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje.

22.

RI Hak Chol

리학철

RI Hak Chul; RI Hak Cheol

Datum rojstva: 19.1.1963 ali 8.5.1966

Številke potnih listov: 381320634,

PS- 563410163

Spol: moški

20.5.2016

Predsednik korporacije Green Pine Associated Corporation („Green Pine“). Po podatkih Odbora za sankcije ZN je korporacija Green Pine leta 2012 prevzela številne dejavnosti korporacije Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Korporacija KOMID, ki jo je Odbor za sankcije na seznam uvrstil aprila 2009, je v DLRK najpomembnejši trgovec z orožjem in glavni izvoznik blaga in opreme, ki sta povezana z balističnimi izstrelki in konvencionalnim orožjem. Korporacijo Green Pine so šteli za odgovorno tudi za približno polovico orožja in sorodnega materiala, ki ga izvaža DLRK. Korporacija Green Pine je bila določena za sankcije zaradi izvoza orožja ali sorodnega materiala iz DLRK. Korporacija Green Pine je specializirana za proizvodnjo pomorskih vojaških plovil in orožja, kot so podmornice, vojaški čolni in balistični sistemi, ter je iranskim podjetjem, dejavnim na obrambnem področju, dobavljala torpede in nudila tehnično pomoč. Korporacija Green Pine je na seznamu VSZN.

23.

YUN Chang Hyok

윤창혁

 

Datum rojstva: 9.8.1965

Spol: moški

20.5.2016

Namestnik direktorja centra za nadzor satelitov, National Aerospace Development Administration (NADA), ki ga je Kim Jong Un obiskal pred preizkusom medcelinskega balističnega izstrelka, opravljenim 24. marca 2022. Zoper NADA veljajo sankcije v na podlagi RVSZN 2270 (2016) zaradi vključenosti v razvoj vesoljske znanosti in tehnologije DLRK, vključno z izstrelitvami satelitov in nosilnih raket. RVSZN 2270 (2016) je obsodila izstrelitev satelita 7. februarja 2016, pri kateri je bila uporabljena tehnologija balističnih izstrelkov in je resno kršila resolucije 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) in 2094 (2013). V tej vlogi je bil odgovoren za podporo ali spodbujanje programov DLRK, povezanih z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje.

24.

RI Myong Su

리명수

 

Leto rojstva: 1937

Kraj rojstva: Myongchon, provinca Severni Hamgyong, DLRK

Spol: moški

7.4.2017

Generalmajor ljudske vojske Koreje, prvi namestnik poveljnika vrhovnega poveljstva ljudske vojske Koreje. Do leta 2018 član osrednje vojaške komisije Delavske stranke Koreje in načelnik generalštaba ljudskih oboroženih sil. Glavni vojaški predstavnik na državniškem pogrebu maja 2022, vendar na paradi aprila 2022 opisan kot veteran. Ima velik vpliv pri vprašanjih nacionalne obrambe, vključno s programi DLRK, povezanimi z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje. Je član vrhovne ljudske skupščine.

25.

SO Hong Chan

서홍찬

 

Datum rojstva: 30.12.1957

Kraj rojstva: Kangwon, DLRK

Št. potnega lista: PD836410105

Datum izteka veljavnosti potnega lista: 27.11.2021

Spol: moški

7.4.2017

Nekdanji prvi namestnik ministra ljudskih oboroženih sil, nekdanji generalni direktor urada za zaledne storitve in nekdanji član osrednje vojaške komisije Delavske stranke Koreje. Januarja 2021 ponovno izvoljen v Centralni komite Stranke. V tej funkciji je pristojen za podporo ali spodbujanje programov DLRK, povezanih z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje.

26.

WANG Chang Uk

왕창욱

 

Datum rojstva: 29.5.1960

Spol: moški

7.4.2017

Minister za industrijo in atomsko energijo, decembra 2021 je napredoval v polnopravnega člana centralnega komiteja Delavske stranke Koreje. V tej funkciji je odgovoren za podporo ali spodbujanje programov DLRK, povezanih z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje.

27.

JANG Chol

장철

 

Datum rojstva: 31.3.1961

Kraj rojstva: Pjongjang, DLRK

Številka potnega lista: 563310042

Spol: moški

7.4.2017

Član državne usmerjevalne komisije za telesno kulturo in šport ter nekdanji predsednik nacionalne akademije znanosti, ustanove za razvoj tehnoloških in znanstvenih zmogljivosti DLRK. V slednji funkciji je imel strateški položaj pri razvoju jedrskih dejavnosti DLRK. V tej vlogi je bil odgovoren za podporo ali spodbujanje programov DLRK, povezanih z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje.

28.

KIM Su Gil

김수길

KIM Su-Gil

Leto rojstva: 1950

Državljanstvo: DLRK

Spol: moški

21.4.2022

Kot direktor generalnega politbiroja ljudske vojske Koreje med letoma 2018 in 2021 ter član komisije za državne zadeve med letoma 2019 in 2021 je bil odgovoren za izvajanje odločitev Delavske stranke Koreje, povezanih z razvojem jedrskih in balističnih programov, ki so kršitev resolucij Varnostnega sveta Združenih narodov 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) in 2397 (2017).

29.

JON Il Ho

전일호

JON Il-Ho

Leto rojstva: 1955 ali 1956

Državljanstvo: DLRK

Spol: moški

21.4.2022

Kot ‚vodilni uradnik na področju znanosti nacionalne obrambe‘ ima pomembno vlogo in je odgovoren za razvoj programov DLRK za orožje za množično uničevanje. Avgusta 2019 je napredoval v generalpolkovnika, 16. februarja je prejel nagrado za znanost in tehnologijo, je direktor Raziskovalnega inštituta za avtomatizacijo in inštituta Univerze za tehnologijo Kim Chaek ter namestnik direktorja enega od oddelkov centralnega komiteja Delavske stranke; prisoten je bil pri izstrelitvah medcelinskih balističnih izstrelkov Hwasong-14 4. julija 2017 in 28. julija 2017 ter pri izstrelitvi večine drugih izstrelkov v letih 2017, 2019 in marca 2020.

30.

JONG Sung Il

정승일

JONG Sung-Il

Datum rojstva: 20.3.1961

Številka potnega lista: 927240105

Državljanstvo: DLRK

Spol: moški

21.4.2022

Kot ‚visoki predstavnik stranke‘ in vodilni uradnik na področju znanosti nacionalne obrambe‘ ter, kot je ugotovila ena od držav članic ZN, nekdanji namestnik direktorja oddelka za proizvodnjo streliva v Centralnem komiteju Delavske stranke Koreje leta 2017 ima pomembno vlogo pri razvoju programov DLRK za orožje za množično uničevanje, zlasti balističnih izstrelkov, in je zanje odgovoren. Prisoten je bil pri preizkusih medcelinskih balističnih izstrelkov Hwasong-14 4. in 28. julija 2017 ter izstrelitvi balističnih izstrelkov/velikega večcevnega raketnega sistema 24. avgusta 2019 in 10. septembra 2019.

31.

YU Jin

유진

YU Jin

Leto rojstva: 1960

Državljanstvo: DLRK

Spol: moški

21.4.2022

Kot direktor oddelka za proizvodnjo streliva in namestnik člana politbiroja Centralnega komiteja Delavske stranke Koreje ima pomembno vlogo pri programih DLRK za orožje za množično uničevanje na jedrskem in balističnem področju. Pred izstrelitvijo medcelinskega balističnega izstrelka marca 2022 je spremljal Kim Jong Una na Nacionalno upravo za vesoljski razvoj, leta 2021 pa je sodeloval na razstavi nacionalne obrambe, na kateri so bili prikazani očitno novi orožni sistemi. Kot namestnik direktorja je bil prisoten pri preizkusih medcelinskega balističnega izstrelka Hwasong-14 4. in 28. julija 2017 ter Kim Jong Unovem pregledu novega tipa podmornice, za katero je DLRK navedla, da je njen strateški namen izstrelitev podmorniških balističnih izstrelkov, ki bi lahko nosili jedrske bojne glave, 22. julija 2019, ter izstrelitvi balističnih izstrelkov 25. in 30. julija ter 2. avgusta 2019.“

(b)

pod naslovom „Seznam oseb, subjektov in organov iz člena 34(1) in (3)“, v podnaslovu „(a) Fizične osebe, ki so uvrščene na seznam v skladu s točko (a) člena 34(4)“, se vnos 2 črta.

(c)

pod naslovom „Seznam oseb, subjektov in organov iz člena 34(1) in (3)“, v podnaslovu „(b) Pravne osebe, subjekti in organi, ki so uvrščeni na seznam v skladu s točko (a) člena 34(4)“, se vnosa 4 in 5 nadomestita z naslednjim:

 

Ime (in morebitni vzdevki)

Drugo ime

Lokacija

Datum uvrstitve na seznam

Druge informacije

„4.

Znanstveni center za jedrske raziskave Jongbjon

녕변 원자력 연구소

영변 원자력 연구소

 

 

22.12.2009

Obrati, ki lahko proizvajajo cepljive materiale za vojaške namene, vključno z reaktorjem z zmogljivostjo 5 MW (e), obratom za predelavo plutonija (radiokemični laboratorij) in obratom za bogatenje urana, o katerem se poroča. Deluje v okviru Generalnega urada za atomsko energijo (subjekta, ki ga je VSZN na seznam uvrstil 16. julija 2009). Skupina strokovnjakov, ustanovljena na podlagi Resolucije Varnostnega sveta ZN 1874, je v končnem poročilu iz marca 2022 ugotovila, da so bila zaključena zunanja dela v zvezi z lahkovodnim jedrskim reaktorjem in gradnja drugih stavb na lokaciji, ter navedla, da obstajajo znaki, da je reaktor z močjo 5 MW(e) leta 2021 deloval. Para, ki se je dvigovala iz stavbe za proizvodnjo uranovega dioksida, je dokazovala, da namerava DLRK nadaljevati s proizvodnjo cepljivih snovi.

5.

Korejska ljudska vojska

조선인민군

 

 

16.10.2017

Korejska ljudska vojska vključuje strateške raketne sile DLRK, ki nadzirajo jedrske in konvencionalne strateške enote za izstrelke. Strateške raketne sile so bile uvrščene na seznam v Resoluciji Varnostnega sveta Združenih narodov 2356 (2017).“

(d)

pod naslovom „Seznam oseb, subjektov in organov iz člena 34(1) in (3)“, v podnaslovu „(c) Fizične osebe, ki so uvrščene na seznam v skladu s točko (b) člena 34(4)“, se vnosi 1 do 6 nadomestijo z naslednjim:

 

Ime (in morebitni vzdevki)

Drugo ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Datum uvrstitve na seznam

Utemeljitev

„1.

JON Il-chun

전일춘

JON Il Chun

Datum rojstva: 24.8.1941

Spol: moški

22.12.2010

Nekdanji direktor ‚Urada 39‘, ki je urad Delavske stranke Koreje, odgovoren za nakup trde valute, in nekdanji generalni direktor državne razvojne banke. V tej funkciji je bil odgovoren za pridobivanje finančnih sredstev, ki bi lahko bila uporabljena za podporo jedrskemu programu in programu balističnih izstrelkov. ‚Urad 39‘ je bil odgovoren tudi za izogibanje sankcijam z nakupom blaga prek diplomatskih predstavništev DLRK. Kot predstavnik Nacionalne obrambne komisije, ki je bila ključni organ za zadeve nacionalne obrambe v DLRK, je bil marca 2010 izvoljen za generalnega direktorja državne razvojne banke. Na 7. kongresu Delavske stranke Koreje maja 2016 izvoljen za nadomestnega člana v Centralnem komiteju Delavske stranke Koreje.

2.

KIM Tong-un

김동운

KIM Tong Un

Datum rojstva: 1.11.1936

Spol: moški

22.12.2009

Nekdanji direktor ‚Urada 39‘ Centralnega komiteja Delavske stranke Koreje, ki je sodeloval pri financiranju širjenja orožja. Morda je delal tudi v drugi partijski enoti, ‚Uradu 38‘, da bi zbral sredstva za vodstvo in elite, ki bi lahko podprle jedrski program in program balističnih izstrelkov.

3.

KIM Yong Nam

김영남

KIM Yong-Nam, KIM Young-Nam, KIM Yong-Gon

Datum rojstva: 2.12.1947

Kraj rojstva: Sinuju, DLRK

Spol: moški

20.4.2018

Skupina strokovnjakov je ugotovila, da je KIM Yong Nam agent generalnega obveščevalnega urada (Reconnaissance General Bureau), tj. subjekta, ki je na seznamu Združenih narodov. Ugotovila je tudi, da KIM Yong Nam in njegov sin KIM Su Gwang izvajata model goljufivih finančnih praks, ki bi lahko prispeval k programom DLRK, povezanim z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje. KIM Yong Nam je v obdobju, ko je delal kot diplomat, odprl različne tekoče in varčevalne račune v Evropski uniji ter sodeloval pri različnih večjih bančnih transferjih na bančne račune v Evropski uniji oziroma na račune zunaj Evropske unije, tudi na račune, odprte na ime sina KIM Su Gwanga in snahe KIM Kyong Hui.

4.

DJANG Tcheul Hy

장철희

JANG Tcheul-hy, JANG Cheul-hy, JANG Chol-hy, DJANG Cheul-hy, DJANG Chol-hy, DJANG Tchoul-hy, KIM Tcheul-hy

Datum rojstva: 11.5.1950

Kraj rojstva: Kangwon

Spol: ženski

20.4.2018

DJANG Tcheul Hy je skupaj z možem KIM Yong Namom, sinom KIM Su Gwangom in snaho KIM Kyong Hui izvajala model goljufivih finančnih praks, ki bi lahko prispevale k programom DLRK, povezanim z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje. Bila je imetnica več bančnih računov v Evropski uniji, ki jih je na njeno ime odprl njen sin KIM Su Gwang. Sodelovala je tudi pri več bančnih transferjih z računov svoje snahe KIM Kyong Hui na bančne račune zunaj Unije.

5.

KIM Su Gwang

김수광

KIM Sou-Kwang, KIM Sou-Gwang, KIM Son-Kwang, KIM Su-Kwang, KIM Soukwang, KIM Su-gwang, KIM Son-gwang

Datum rojstva: 18.8.1976

Kraj rojstva: Pjongjang, DLRK

Diplomat DLRK na veleposlaništvu v Belorusiji

Spol: moški

20.4.2018

Skupina strokovnjakov je ugotovila, da je KIM Su Gwang agent urada Reconnaissance General Bureau, tj. subjekta, ki je na seznamu Združenih narodov. Ugotovila je tudi, da KIM Su Gwang in njegov oče KIM Yong Nam izvajata model goljufivih finančnih praks, ki bi lahko prispevale k programom DLRK, povezanim z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje. KIM Su Gwang je odprl več bančnih računov v več državah članicah, tudi na imena družinskih članov. Ko je delal kot diplomat, je sodeloval pri različnih večjih bančnih transferjih na bančne račune v Evropski uniji oziroma na račune zunaj Evropske unije, tudi na račune, odprte na ime soproge KIM Kyong Hui.

6.

KIM Kyong Hui

김경희

 

Datum rojstva: 6.5.1981

Kraj rojstva: Pjongjang, DLRK

Spol: ženski

20.4.2018

KIM Kyong Hui je skupaj z možem KIM Su Gwangom, tastom KIM Yong Namom in taščo DJANG Tcheul Hy izvajala model goljufivih finančnih praks, ki bi lahko prispevale k programom DLRK, povezanim z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje. Prejela je več bančnih nakazil od moža KIM Su Gwanga in tasta KIM Yong Nama ter prenesla denar na račune zunaj Unije, odprte na njeno ime ali na ime tašče DJANG Tcheul Hy.“

(3)

Priloga XV k Uredbi (EU) 1509/2017 se spremeni:

(a)

pod naslovom „Seznam oseb, subjektov in organov iz člena 34(1) in (3)“, v podnaslovu „(a) Fizične osebe“ se vnosi 1, do 19 nadomestijo z naslednjim:

 

Ime (in morebitni vzdevki)

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Datum uvrstitve na seznam

Utemeljitev

„1.

KIM Hyok Chan

김혁찬

Datum rojstva: 9.6.1970

Številka potnega lista: 563410191

16.10.2017

Kim Hyok Chan je bil sekretar na veleposlaništvu DLRK v Angoli in predstavnik subjekta s seznama ZN Green Pine, ki se je med drugim pogajal za pogodbe za obnovo plovil angolske mornarice, ki kršijo prepovedi, uvedene z resolucijami Varnostnega sveta Združenih narodov.

2.

CHOE Chan Il

촤찬일

 

22.1.2018

Direktor izpostave družbe Korea Heungjin Trading Company v mestu Dandong; ta družba je uvrščena na seznam ZN. Korea Heungjin v trgovinske namene uporablja KOMID, prav tako subjekt, ki je uvrščen na seznam ZN. Družba KOMID, ki jo je Odbor za sankcije ZN na seznam uvrstil aprila 2009, je v DLRK najpomembnejši trgovec z orožjem in glavni izvoznik blaga in opreme, ki sta povezana z balističnimi izstrelki in konvencionalnim orožjem.

3.

KIM Chol Nam

김철남

 

22.1.2018

Direktor izpostave družbe Sobaeksu United Corp v mestu Dandong, ki je uvrščena na seznam Unije. Predstavnik podružnice družbe Korea Changgwang Trading Corporation v Pekingu, kar je po mnenju skupine strokovnjakov ZN drugo ime za KOMID. Družbo KOMID je Odbor za sankcije na seznam uvrstil aprila 2009 in je v DLRK najpomembnejši trgovec z orožjem in glavni izvoznik blaga in opreme, ki sta povezana z balističnimi izstrelki in konvencionalnim orožjem.

4.

JON Chol Young

tudi: JON Chol Yong

전철영

Datum rojstva: 30.4.1975

Številka potnega lista: 563410192

Diplomat DLRK na veleposlaništvu v Angoli.

22.1.2018

Nekdanji predstavnik družbe Green Pine Associated Corporation in diplomat DLRK v Angoli.

Green Pine je na seznamu ZN zaradi svojih dejavnosti, vključno s kršitvijo embarga ZN na orožje. Družba Green Pine se je tudi pogajala o pogodbah za prenovo plovil angolske mornarice, kar je v nasprotju s prepovedmi, uvedenimi z resolucijami Varnostnega sveta Združenih narodov.

5.

AN Jong Hyuk

tudi: An Jong Hyok

안정혁

안종혁

Datum rojstva: 14.3.1970

Številka potnega lista: 563410155

22.1.2018

Predstavnik družbe Saeng Pil Trading Corporation, kar je drugo ime za Green Pine Associated Corporation, in diplomat DLRK v Egiptu.

Green Pine je na seznamu ZN zaradi svojih dejavnosti, vključno s kršitvijo embarga ZN na orožje.

An Jong Hyuk je bil pooblaščen za opravljanje vseh vrst poslov v imenu Saeng Pil, vključno s podpisovanjem in izvajanjem pogodb in bančnimi posli. Družba je specializirana za gradnjo plovil vojne mornarice ter oblikovanje, proizvodnjo in namestitev elektronske komunikacijske in navigacijske opreme.

6.

YUN Chol tudi CHOL Yun

윤철

 

22.1.2018

Yuna Chola je skupina strokovnjakov ZN prepoznala kot kontaktno osebo podjetja DLRK General Precious Metal, ki se ukvarja s prodajo litija-6, tj. snovi, ki je povezana z jedrskim orožjem in so jo ZN prepovedali.

Je tudi diplomat DLRK. General Precious Metal je po mnenju Unije drugo ime za družbo Green Pine, ki je na seznamu ZN.

7.

CHOE Kwang Hyok

최광혁

 

22.1.2018

Choe Kwang Hyok je predstavnik družbe Green Pine Associated Corporation, ki je uvrščena na seznam Združenih narodov.

Skupina strokovnjakov ZN je Choe Kwang Hyok prepoznala kot izvršno direktorico družbe Beijing King Helong International Trading Ltd, kar je tudi drugo ime podjetja Green Pine, ter kot direktorico družbe Hong Kong King Helong Int'l Trading Ltd in upravljavko severnokorejskega subjekta, imenovanega predstavništvo družbe Korea Unhasu Trading Company v Pekingu, kar sta tudi drugi imeni za Green Pine.

8.

KIM Chang Hyok

tudi: James Kim

김창혁

Datum rojstva: 29.4.1963

Kraj rojstva: Severni Hamgyong

Številka potnega lista: 472130058

22.1.2018

Skupina strokovnjakov ZN je Kim Chang Hyoka identificirala kot predstavnika družbe Pan Systems Pyongyang v Maleziji. Družba Pan Systems Pyongyang je uvrščena na seznam Evropske unije zaradi pomoči pri izogibanju sankcijam, ki jih je uvedel Varnostni Svet Združenih narodov, s poskusom prodaje orožja in sorodnega materiala Eritreji. Poleg tega je družba Pan Systems nadzorovana s strani in dela v imenu urada Reconnaissance General Bureau, ki je na seznamu Združenih narodov.

V Maleziji je odprl številne račune na ime navideznih podjetij ‚Glocom‘, ki je navidezno podjetje na seznam uvrščenega subjekta Pan Systems Pyongynag.

9.

PARK Young Han

박영한

 

22.1.2018

Direktor družbe New Technology v Pekingu, ki ga je skupina strokovnjakov ZN identificirala kot navidezno podjetje družbe KOMID. Družbo KOMID je Odbor za sankcije na seznam uvrstil aprila 2009 in je v DLRK najpomembnejši trgovec z orožjem in glavni izvoznik blaga in opreme, ki sta povezana z balističnimi izstrelki in konvencionalnim orožjem.

Pravni zastopnik družbe Guancaiweixing Trading Co, ki jo je skupina strokovnjakov Združenih narodov identificirala kot pošiljatelja prestrežene pošiljke predmetov, povezanih z vojsko, v Eritrejo avgusta 2012.

10.

RYANG Su Nyo

량수니오

Datum rojstva: 11.8.1959

Kraj rojstva: Japonska

22.1.2018

Direktor družbe Pan Systems Pyongyang. Družba Pan Systems Pyongyang je uvrščena na seznam Unije zaradi pomoči pri izogibanju sankcij, ki jih je uvedel Varnostni Svet Združenih narodov, s poskusom prodaje orožja in sorodnega materiala Eritreji. Poleg tega je družba Pan Systems nadzorovana s strani in dela v imenu urada Reconnaissance General Bureau, ki je na seznamu Združenih narodov.

11.

PYON Won Gun

변원군

Datum rojstva: 13.3.1968

Kraj rojstva: Južni Pjongan

Številka službenega potnega lista: 836220035

Številka potnega lista: 290220142

22.1.2018

Direktor podjetja Glocom, navidezne družbe za družbo Pan Systems Pyongyang. Družba Pan Systems Pyongyang je uvrščena na seznam Unije zaradi pomoči pri izogibanju sankcij, ki jih je uvedel Varnostni Svet Združenih narodov, s poskusom prodaje orožja in sorodnega materiala Eritreji. Poleg tega je družba Pan Systems nadzorovana s strani in dela v imenu urada Reconnaissance General Bureau, ki je na seznamu Združenih narodov.

Glocom oglašuje radijsko komunikacijsko opremo za vojaške in paravojaške organizacije.

Skupina strokovnjakov ZN je Pyon Won Guna identificirala kot državljana DLRK, ki upravlja družbo Pan Systems Pyongyang.

12.

PAE Won Chol

배원철

Datum rojstva: 30.8.1969

Kraj rojstva: Pjongjang

Številka diplomatskega potnega lista: 654310150

22.1.2018

Skupina strokovnjakov ZN je Pae Won Chola identificirala kot državljana DLRK, ki upravlja družbo Pan Systems Pyongyang. Družba Pan Systems Pyongyang je uvrščena na seznam Evropske unije zaradi pomoči pri izogibanju sankcij, ki jih je uvedel Varnostni Svet Združenih narodov, s poskusom prodaje orožja in sorodnega materiala Eritreji. Poleg tega je družba Pan Systems nadzorovana s strani in dela v imenu urada Reconnaissance General Bureau, ki je na seznamu Združenih narodov.

13.

RI Sin Song

리신송

 

22.1.2018

Skupina strokovnjakov ZN je Ri Sin Songa identificirala kot državljana DLRK, ki upravlja družbo Pan Systems Pyongyang. Družba Pan Systems Pyongyang je uvrščena na seznam Unije zaradi pomoči pri izogibanju sankcij, ki jih je uvedel Varnostni Svet Združenih narodov, s poskusom prodaje orožja in sorodnega materiala Eritreji. Poleg tega je družba Pan Systems nadzorovana s strani in dela v imenu urada Reconnaissance General Bureau, ki je na seznamu Združenih narodov.

14.

KIM Sung Su

김성수

 

22.1.2018

Skupina strokovnjakov ZN je Kim Sung Suja identificirala kot predstavnika družbe Pan Systems Pyongyang na Kitajskem. Družba Pan Systems Pyongyang je uvrščena na seznam Unije zaradi pomoči pri izogibanju sankcij, ki jih je uvedel Varnostni Svet Združenih narodov, s poskusom prodaje orožja in sorodnega materiala Eritreji. Poleg tega je družba Pan Systems nadzorovana s strani in dela v imenu urada Reconnaissance General Bureau, ki je na seznamu Združenih narodov.

15.

KIM Pyong Chol

김병철

 

22.1.2018

Skupina strokovnjakov ZN je Kim Pyong Chola identificirala kot državljana DLRK, ki upravlja družbo Pan Systems Pyongyang. Družba Pan Systems Pyongyang je uvrščena na seznam Unije zaradi pomoči pri izogibanju sankcij, ki jih je uvedel Varnostni Svet Združenih narodov, s poskusom prodaje orožja in sorodnega materiala Eritreji. Poleg tega je družba Pan Systems nadzorovana s strani in dela v imenu urada Reconnaissance General Bureau, ki je na seznamu Združenih narodov.

16.

CHOE Kwang Su

최광수

Datum rojstva: 20.4.1955

Številka potnega lista: 381210143 (datum izteka: 3.6.2016)

22.1.2018

Skupina strokovnjakov ZN je Choe Kwang Suja identificirala kot predstavnika družbe Haegeumgang Trading Company. V tej funkciji je Choe Kwang Su podpisal pogodbo o vojaškem sodelovanju med DLRK in Mozambikom ter s tem kršil prepovedi, uvedene z resolucijami Varnostnega sveta Združenih narodov. Pogodba se je nanašala na dobavo orožja in z orožjem povezanega materiala podjetju Monte Binga, ki ga nadzoruje mozambiška vlada.

17.

PAK In Su

tudi: Daniel Pak

박인수

Datum rojstva: 22.5.1957

Kraj rojstva: Severni Hamgyong

Številka diplomatskega potnega lista: 290221242

22.1.2018

Skupina strokovnjakov Združenih narodov je ugotovila, da Pak In Su sodeluje v dejavnostih, povezanih s prodajo premoga iz DLRK v Malezijo, s čimer krši prepovedi, uvedene z resolucijami Varnostnega sveta Združenih narodov.

18.

SON Young-Nam

손영남

 

22.1.2018

Skupina strokovnjakov Združenih narodov je ugotovila, da Son Young-Nam sodeluje pri tihotapljenju zlata in drugih predmetov, s čimer krši prepovedi, uvedene z resolucijami Varnostnega sveta Združenih narodov.

19.

KIM Il-Su

tudi: KIM Il Su

김일수

Datum rojstva: 2.9.1965

Kraj rojstva: Pjongjang, DLRK

3.7.2015

Vodja oddelka za pozavarovanja družbe Korea National Insurance Corporation (KNIC) na sedežu v Pjongjangu in nekdanji pooblaščeni glavni predstavnik družbe KNIC v Hamburgu, ki deluje v imenu družbe KNIC ali v skladu z njenimi navodili.

21.

CHOE Chun-Sik

tudi: CHOE Chun Sik

최천식

Datum rojstva: 23.12.1963

Kraj rojstva: Pjongjang, DLRK

Številka potnega lista: 745132109

veljaven do 12.2.2020

3.7.2015

Direktor oddelka za pozavarovanja družbe Korea National Insurance Corporation (KNIC) na sedežu v Pjongjangu, ki deluje v imenu družbe KNIC ali v skladu z njenimi navodili.

22.

SIN Kyu-Nam

tudi: SIN Kyu Nam

신규남

Datum rojstva: 12.9.1972

Kraj rojstva: Pjongjang, DLRK

Številka potnega lista: PO472132950

3.7.2015

Direktor oddelka za pozavarovanja družbe Korea National Insurance Corporation (KNIC) na sedežu v Pjongjangu in nekdanji pooblaščeni predstavnik družbe KNIC v Hamburgu, ki deluje v imenu družbe KNIC ali v skladu z njenimi navodili.

23.

PAK Chun-San

tudi: PAK Chun San

박천산

Datum rojstva: 18.12.1953

Kraj rojstva: Pjongjang, DLRK

Številka potnega lista: PS472220097

3.7.2015

Direktor za pozavarovanja družbe Korea National Insurance Corporation (KNIC) na sedežu v Pjongjangu najmanj do decembra 2015 in nekdanji pooblaščeni glavni predstavnik družbe KNIC v Hamburgu, ki še naprej deluje za ali v imenu družbe KNIC ali v skladu z njenimi navodili.

24.

SO Tong Myong

서동명

Datum rojstva: 10.9.1956

3.7.2015

Nekdanji predsednik družbe Korea National Insurance Corporation (KNIC), nekdanji izvršni predsednik upravnega odbora KNIC (junij 2012); nekdanji generalni direktor družbe KNIC, september 2013, ki deluje v imenu družbe KNIC ali v skladu z njenimi navodili.

25.

PAK Hwa Song

tudi PAK Hwa-Song

박화성

soustanovitelj podjetja CONGO ACONDE

Kraj rojstva: DLRK

Številka potnega lista: 654331357

Državljanstvo: DLRK

Spol: moški

Naslov: Demokratična republika Kongo (DRK)

21.4.2022

Pak Hwa Song se izogiba sankcijam in je odgovoren za finančno podporo jedrskim in balističnim programom DRLK. Je soustanovitelj podjetja CONGO ACONDE, ki je navidezna družba za PAEKHO TRADING CORPORATION. PAEKHO sodeluje pri izvozu kipov v več podsaharskih držav, s čimer krši sankcije ZN. Pak je kršil resolucije VSZN tudi s tem, da je v Lumbubašiju odprl bančni račun v podružnici banke s sedežem v Kamerunu. Pak sodeluje s Hwang Kil Sujem. Zagotavlja finančne storitve, ki podpirajo režim DLRK in njegove jedrske programe.

26.

HWANG Kil Su

tudi HWANG Kil-Su

황길수

soustanovitelj podjetja CONGO ACONDE

Kraj rojstva: DLRK

Številka potnega lista: 654331363

Državljanstvo: DLRK

Spol: moški

Naslov: Demokratična republika Kongo (DRK)

21.4.2022

Hwang Kil Su se izogiba sankcijam in je odgovoren za finančno podporo jedrskim in balističnim programom DLRK. Je soustanovitelj podjetja CONGO ACONDE, ki je navidezna družba za PAEKHO TRADING CORPORATION. PAEKHO sodeluje pri izvozu kipov v več podsaharskih držav, s čimer krši resolucije VSZN. Hwang je kršil resolucije VSZN tudi s tem, da je v Lumbubašiju odprl bančni račun v podružnici banke s sedežem v Kamerunu. Hwang sodeluje s Pak Hwa Songom. Zagotavlja finančne storitve, ki podpirajo režim DLRK in njegove jedrske programe.“

(b)

pod naslovom „Seznam oseb, subjektov in organov iz člena 34(1) in (3)“, se v podnaslovu „(b) Pravne osebe, subjekti in organi“, vnosi 1 do 4, 6 in 8 nadomestijo z naslednjim:

 

Ime (in morebitni vzdevki)

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Datum uvrstitve na seznam

Utemeljitev

„1.

Korejska mednarodna razstavna družba (Korea International Exhibition Corporation)

조선국제전람사

Naslov: Jungsong-dong, osrednje okrožje, Sungri St, Pjongjang, DLRK

Telefon: 850 2 381 5926

E-pošta: kiec@silibank.net.kp

16.10.2017

Korejska mednarodna razstavna družba (Korea International Exhibition Corporation) subjektom s seznama pomaga pri izogibanju sankcijam, saj gosti mednarodni trgovinski sejem v Pjongjangu, ki subjektom, uvrščenim na seznam, omogoča nadaljnjo gospodarsko dejavnost, kar predstavlja kršitev sankcij ZN.

2.

Korejska splošna trgovska družba Rungrado (Korea Rungrado General Trading Corporation

tudi Trgovska družba Rungrado (Rungrado Trading Corporation)

조선릉라도무역총회사

Naslov: Segori-dong, Pothonggang District, Pjongjang, DLRK

Telefon: 850-2-18111-3818022

Faks: 850-2-3814507

E-pošta: rrd@co.chesin.com

16.10.2017

V poročilu skupine strokovnjakov je navedeno, da je Korejska splošna trgovska družba Rungrado (Korea Rungrado General Trading Corporation) pomagala pri kršitvi sankcij, uvedenih z resolucijami Varnostnega sveta Združenih narodov, in sicer s prodajo raket Scud v Egiptu.

3.

Pomorski upravni urad

tudi uprava za pomorstvo v DLR Koreji

조선민주주의인민공화국 국가해사감독국

Naslov: Ryonhwa-2Dong, Osrednje okrožje, Pjongjang, DLRK

p. p. 416

Telefon: 850-2-18111 Ex 8059

Faks: 850 2 381 4410

E-pošta: mab@silibank.net.kp

Spletno mesto: www.ma.gov.kp

16.10.2017

Pomorski upravni urad je sodeloval pri izogibanju sankcijam, ki jih je uvedel Varnostni svet Združenih narodov, tudi s preimenovanjem in ponovnim evidentiranjem premoženja subjektov, uvrščenih na seznam, in zagotavljanjem lažnih dokumentov za plovila, za katera veljajo sankcije Združenih narodov.

4.

Pan Systems Pyongyang.

tudi Wonbang Trading Co., Glocom; International Golden Services; International Global System

Naslov: Soba 818, Hotel Pothonggang, Ansan-Dong, okrožje Pyongchon, Pjongjang, DLRK.

16.10.2017

Subjekt Pan Systems je pomagal pri izogibanju sankcijam, ki jih je uvedel Varnostni svet Združenih narodov, in sicer s poskusom prodaje orožja in pripadajočega materiala Eritreji.

Subjekt Pan Systems je pod nadzorom in deluje v imenu urada Reconaissance General Bureau tj. subjekta, ki je na seznamu Združenih narodov.

6.

Korea General Corporation for External Construction (tudi: KOGEN, GENCO)

조선대외건설총회사

Naslov: Okrožje Taedonggang, Pjongjang, Demokratična ljudska republika Koreja

21.4.2022

Glede na predstavitev na uradnem spletnem portalu DLRK Naenara podjetje Korea General Corporation for External Construction (KOGEN) kot profesionalno gradbeno podjetje v tujini napotuje kvalificirane delavce v Združene arabske emirate, Kuvajt, Katar, Jemen, Rusijo, Libijo in Mongolijo ter tam izvaja projekte. Ima tudi lokalne podružnice, na primer v Zambiji. Podjetje KOGEN se tako izogiba sankcijam in je odgovorno za finančno podporo jedrskim in balističnim programom DLRK, saj v celoti ali delno prenaša plače delavcev, napotenih v tujino, režimu, kar je praksa, ki jo RVSZN 2397 (2017) prepoveduje.

8.

Korea Paekho Trading Corporation

(tudi: Joson Paekho Muyok Hoesa)

조선백호무역회사

Naslov: Chongryu 3-dong, okrožje Taedonggang, Pjongjang, Demokratična ljudska republika Koreja

21.4.2022

Paekho Trading Corporation je umetniško podjetje, ki se ukvarja z izdelavo kipov v tujini in izvaža umetniške kipe, ki jih proizvaja Paekho Art Studio, ter omogoča nedovoljeno delo in dostop do mednarodnih finančnih sistemov. Posebej je usmerjeno v razvojna nepovratna sredstva in posojila ter tuje neposredne naložbe, namenjene občinskim projektom. Tako se izogiba sankcijam in je odgovorno za finančno podporo jedrskim in balističnim programom DLRK.“


1.8.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 201/23


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/1332

z dne 26. julija 2022

o odobritvi spremembe specifikacije proizvoda za ime, vpisano v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb, ki ni manjša („Beurre Charentes-Poitou / Beurre des Charentes / Beurre des Deux-Sèvres“ (ZOP))

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (1) ter zlasti člena 52(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 53(1), prvi pododstavek, Uredbe (EU) št. 1151/2012 je Komisija preučila zahtevek Francije za odobritev spremembe specifikacije proizvoda za zaščiteno označbo porekla „Beurre Charentes-Poitou / Beurre des Charentes / Beurre des Deux-Sèvres“, registrirano z Uredbo Komisije (ES) št. 1107/96 (2).

(2)

Ker zadevna sprememba ni manjša v smislu člena 53(2) Uredbe (EU) št. 1151/2012, je Komisija v skladu s členom 50(2), točka (a), navedene uredbe zahtevek za spremembo objavila v Uradnem listu Evropske unije (3).

(3)

Ker v skladu s členom 51 Uredbe (EU) št. 1151/2012 Komisija ni prejela nobenega ugovora, bi bilo treba spremembo specifikacije proizvoda odobriti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sprememba specifikacije proizvoda, objavljena v Uradnem listu Evropske unije v zvezi z imenom „Beurre Charentes-Poitou / Beurre des Charentes / Beurre des Deux-Sèvres“ (ZOP), se odobri.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. julija 2022

Za Komisijo

v imenu predsednice

Janusz WOJCIECHOWSKI

član Komisije


(1)  UL L 343, 14.12.2012, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 1107/96 z dne 12. junija 1996 o registraciji geografskih označb in geografskega porekla po postopku iz člena 17 Uredbe Sveta (EGS) št. 2081/92 (UL L 148, 21.6.1996, str. 1).

(3)  UL C 159, 12.4.2022, str. 44.


SKLEPI

1.8.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 201/25


SKLEP SVETA (SZVP) 2022/1333

z dne 28. julija 2022

o spremembi Sklepa (SZVP) 2019/2110 o svetovalni misiji Evropske unije v okviru SVOP v Srednjeafriški republiki (EUAM RCA)

SVET EVROPSKE UNIJE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji ter zlasti člena 42(4) in člena 43(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 9. decembra 2019 sprejel Sklep (SZVP) 2019/2110 (1), s katerim je vzpostavil svetovalno misijo Evropske unije v okviru SVOP v Srednjeafriški republiki (EUAM RCA) s prvotnim mandatom do 8. avgusta 2022, dve leti od začetka njenega delovanja.

(2)

Politični in varnostni odbor (PVO) je 12. aprila 2022 na podlagi celovitega strateškega pregleda misije EU za vojaško usposabljanje v Srednjeafriški republiki (EUTM RCA) in misije EUAM RCA priporočil, da se mandat misije EUAM RCA podaljša do 9. avgusta 2024. PVO se je 11. maja 2022 dogovoril, da bi bilo treba mandat misije EUAM RCA prilagoditi razmeram v Srednjeafriški republiki.

(3)

Sklep (SZVP) 2019/2110 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Misija EUAM RCA se bo izvajala v razmerah, ki se lahko poslabšajo in bi lahko ovirale doseganje ciljev zunanjega delovanja Unije iz člena 21 Pogodbe o Evropski uniji –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklep (SZVP) 2019/2110 se spremeni:

(1)

v členu 2 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Strateški cilji EUAM RCA so:

(a)

podpora razvoju zmogljivosti za vodenje in upravljanje, ki temeljita na pravilih, v okviru Ministrstva za notranje zadeve in javno varnost Srednjeafriške republike, in sicer pri oblikovanju, izvajanju, razvoju in spremljanju vseh zadevnih kategorij načrtovanja;

(b)

podpora trajnostni preobrazbi notranjih varnostnih sil Srednjeafriške republike ter njihovemu učinkovitemu operativnemu delovanju in razporejanju;

(c)

pomoč pri razvoju celostne podpore za notranje varnostne sile Srednjeafriške republike s tesnim usklajevanjem, zagotavljanjem enotnosti ukrepanja in dopolnjevanja prizadevanj z ustreznimi akterji;

(d)

izdelava celovite slike razmer s pomočjo namenskih analitičnih zmogljivosti, tudi na področjih, kot sta strateško komuniciranje in politično-varnostni razvoj;

(e)

podpora prizadevanjem za strateško komuniciranje za spodbujanje vrednot Unije, spodbujanje ukrepanja Unije ter razkrivanje kršitev in zlorab človekovih pravic in mednarodnega humanitarnega prava s strani tujih sil v Srednjeafriški republiki.“;

(2)

v členu 13 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z EUAM RCA, za obdobje od 9. decembra 2019 do 8. avgusta 2022 znaša 30 352 481,10 EUR.

Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z EUAM RCA, za obdobje od 9. avgusta 2022 do 9. avgusta 2024 znaša 28 400 000,00 EUR.“;

(3)

v členu 17 se drugi odstavek nadomesti z naslednjim:

„Veljati preneha 9. avgusta 2024.“.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 28. julija 2022

Za Svet

predsednik

M. BEK


(1)  Sklep Sveta (SZVP) 2019/2110 z dne 9. decembra 2019 o svetovalni misiji Evropske unije v okviru SVOP v Srednjeafriški republiki (EUAM RCA) (UL L 318, 10.12.2019, str. 141).


1.8.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 201/27


SKLEP SVETA (SZVP) 2022/1334

z dne 28. julija 2022

o spremembi Sklepa (SZVP) 2016/610 o misiji Evropske unije za vojaško usposabljanje v okviru SVOP v Srednjeafriški republiki (EUTM RCA)

SVET EVROPSKE UNIJE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji ter zlasti člena 42(4) in člena 43(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 19. aprila 2016 sprejel Sklep (SZVP) 2016/610 (1), s katerim je ustanovil misijo Evropske unije za vojaško usposabljanje v okviru SVOP v Srednjeafriški republiki (EUTM RCA) z mandatom do 19. septembra 2018, za obdobje 24 mesecev po vzpostavitvi polne operativne zmogljivosti misije EUTM RCA.

(2)

Svet je 30. julija 2020 sprejel Sklep (SZVP) 2020/1133 (2), s katerim je podaljšal mandat misije EUTM RCA do 19. septembra 2022.

(3)

Politični in varnostni odbor (PVO) je 12. aprila 2022 na podlagi celovitega strateškega pregleda misije EUTM RCA in svetovalne misije Evropske unije v okviru SVOP v Srednjeafriški republiki (EUAM RCA) priporočil, da se mandat EUTM RCA podaljša do 20. septembra 2023. PVO se je 11. maja 2022 dogovoril, da bi bilo treba mandat EUTM RCA prilagoditi razmeram v Srednjeafriški republiki.

(4)

Sklep (SZVP) 2016/610 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklep (SZVP) 2016/610 se spremeni:

(1)

v členu 1 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   S ciljem, da bi se srednjeafriške oborožene sile (FACA) razvile v sodobnejšo, učinkovitejšo in bolj demokratično odgovorno strukturo, misija EUTM RCA zagotavlja:

(a)

strateške nasvete ministrstvu za obrambo Srednjeafriške republike in generalštabu sil FACA v podporo oblikovanju sposobnih varnostnih sil pod demokratičnim nadzorom, ki spoštujejo človekove pravice, mednarodno humanitarno pravo in mednarodne standarde v zvezi z vprašanji enakosti spolov, zaščito civilistov, agendo o ženskah, miru in varnosti ter agendo o otrocih v oboroženih spopadih, ter nasvete ustanovam za usposabljanje častnikov in podčastnikov sil FACA, da bi vzpostavili sistem izobraževanja sposobnega vodstva;

(b)

izobraževanje sil FACA na neoperativnih področjih, vključno s človekovimi pravicami, mednarodnim humanitarnim pravom, vprašanji enakosti spolov, zaščito civilistov, agendo o ženskah, miru in varnosti ter agendo o otrocih v oboroženih spopadih;

(c)

usposabljanje sil FACA, če Politični in varnostni odbor odloči, da so izpolnjeni pogoji;

(d)

podporo prizadevanjem za strateško komuniciranje za spodbujanje vrednot Unije, spodbujanje ukrepanja Unije in razkrivanje kršitev in zlorab človekovih pravic in mednarodnega humanitarnega prava s strani tujih sil v Srednjeafriški republiki.“;

(2)

v členu 10 se doda naslednji odstavek:

„5.   Referenčni finančni znesek skupnih stroškov misije EUTM RCA za obdobje od 20. septembra 2022 do 20. septembra 2023 je 7 813 000 EUR. Odstotek referenčnega zneska iz člena 51(2) Sklepa Sveta (SZVP) 2021/509 (*1) znaša 15 % za prevzete obveznosti in 0 % za plačila.

(*1)  Sklep Sveta (SZVP) 2021/509 z dne 22. marca 2021 o vzpostavitvi Evropskega mirovnega instrumenta in razveljavitvi Sklepa (SZVP) 2015/528 (UL L 102, 24.3.2021, str. 14).“;"

(3)

v členu 13 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Misija EUTM RCA preneha delovati 20. septembra 2023.“.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 28. julija 2022

Za Svet

predsednik

M. BEK


(1)  Sklep Sveta (SZVP) 2016/610 z dne 19. aprila 2016 o misiji Evropske unije za vojaško usposabljanje v okviru SVOP v Srednjeafriški republiki (EUTM RCA) (UL L 104, 20.4.2016, str. 21).

(2)  Sklep Sveta (SZVP) 2020/1133 z dne 30. julija 2020 o spremembi Sklepa (SZVP) 2016/610 o misiji Evropske unije za vojaško usposabljanje v okviru SVOP v Srednjeafriški republiki (EUTM RCA) (UL L 247, 31.7.2020, str. 22).


1.8.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 201/29


SKLEP SVETA (SZVP) 2022/1335

z dne 28. julija 2022

o spremembi Sklepa 2012/285/SZVP o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam, subjektom in organom, ki ogrožajo mir, varnost in stabilnost v Republiki Gvineji Bissau

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 31. maja 2012 sprejel Sklep 2012/285/SZVP (1).

(2)

Svet meni, da bi bilo treba naslov Sklepa 2012/285/SZVP spremeniti.

(3)

Svet meni, da bi bilo treba s seznama oseb, za katere veljajo omejevalni ukrepi, iz Priloge II k Sklepu Sveta 2012/285/SZVP črtati sedem oseb in da bi bilo treba s seznama oseb, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Priloge III k temu sklepu črtati devet oseb.

(4)

Sklep 2012/285/SZVP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklep 2012/285/SZVP se spremeni:

(1)

naslov se nadomesti z naslednjim:

„Sklep Sveta 2012/285/SZVP z dne 31. maja 2012 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Gvineji Bissau“ in razveljavitvi Sklepa 2012/237/SZVP;

(2)

prilogi II in III se spremenita v skladu s Prilogo k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 28. julija 2022

Za Svet

predsednik

M. BEK


(1)  Sklep Sveta 2012/285/SZVP z dne 31. maja 2012 o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam, subjektom in organom, ki ogrožajo mir, varnost in stabilnost v Republiki Gvineji Bissau in razveljavitvi Sklepa 2012/237/SZVP (UL L 142, 1.6.2012, str. 36).


PRILOGA

(1)   

V Prilogi II k Sklepu 2012/285/SZVP (Seznam oseb iz člena 1(1)(b)) se črtajo vnosi v zvezi z naslednjimi osebami:

„1.

General Augusto MÁRIO CÓ

2.

General Saya Braia Na NHAPKA

3.

Polkovnik Tomás DJASSI

5.

Polkovnik Celestino de CARVALHO

10.

Major Samuel FERNANDES

13.

Poveljnik (mornarica) Agostinho Sousa CORDEIRO

15.

Poročnik Lassana CAMARÁ“.

(2)   

V Prilogi III k Sklepu 2012/285/SZVP (Seznam oseb, subjektov ali organov iz člena 2) se črtajo vnosi v zvezi z naslednjimi osebami:

„6.

General Augusto MÁRIO CÓ

7.

General Saya Braia Na NHAPKA

8.

Polkovnik Tomás DJASSI

9.

Cranha DANFÁ

10.

Polkovnik Celestino de CARVALHO

14.

Tcham NA MAN (tudi Namam)

15.

Major Samuel FERNANDES

18.

Poveljnik (mornarica) Agostinho Sousa CORDEIRO

20.

Poročnik Lassana CAMARÁ“.


1.8.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 201/31


SKLEP SVETA (SZVP) 2022/1336

z dne 28. julija 2022

o spremembi Sklepa (SZVP) 2016/849 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji

SVET EVROPSKE UNIJE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 27. maja 2016 sprejel Sklep (SZVP) 2016/849 (1).

(2)

V skladu s členom 36(2) Sklepa (SZVP) 2016/849 je Svet pregledal sezname oseb in subjektov iz prilog II, III, V in VI k navedenemu sklepu.

(3)

Obdržati bi bilo treba omejevalne ukrepe proti vsem osebam in subjektom s seznamov iz prilog II in III k Sklepu (SZVP) 2016/849, z izjemo ene pokojne osebe s seznama v Prilogi II k Sklepu (SZVP) 2016/849, za katero bi bilo treba črtati vnos iz navedene priloge. Treba bi bilo posodobiti utemeljitve za 17 oseb in en subjekt ter podatke za ugotavljanje istovetnosti 59 oseb in petih subjektov.

(4)

Odbor Varnostnega sveta Združenih narodov (v nadaljnjem besedilu: VSZN), ki je bil ustanovljen na podlagi Resolucije VSZN 1718 (2006), je 30. junija 2022 posodobil podatke za eno osebo s seznama iz Priloge I k Sklepu (SZVP) 2016/849.

(5)

Sklep (SZVP) 2016/849 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloge I, II in III k Sklepu (SZVP) 2016/849 se spremenijo v skladu s Prilogo k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 28. julija 2022

Za Svet

predsednik

M. BEK


(1)  Sklep Sveta (SZVP) 2016/849 z dne 27. maja 2016 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji in razveljavitvi Sklepa 2013/183/SZVP (UL L 141, 28.5.2016, str. 79).


PRILOGA

(1)   

V Prilogi I k Sklepu (SZVP) 2016/849 se pod naslovom „A. Osebe“ vnos 29 nadomesti z naslednjim:

 

Ime

Drugo ime

Datum rojstva

Datum uvrstitve na seznam ZN

Utemeljitev

„29.

Pak Chun Il

 

Št. potnega lista: 563410091

Datum rojstva: 28.7.1954

Državljanstvo: DLRK

30.11.2016

Služil kot veleposlanik DLRK v Egiptu in zagotavlja podporo podjetju KOMID. Mandat je končal in zapustil Egipt 15. novembra 2016.“

(2)   

Priloga II k Sklepu (SZVP) 2016/849 se spremeni:

(a)

pod naslovom „I. Osebe in subjekti, odgovorni za programe DLRK, povezane z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje, ali osebe ali subjekti, ki delujejo v njihovem imenu ali po njihovih navodilih, ali subjekti v njihovi lasti ali pod njihovim nadzorom“, v podnaslovu „A. Osebe“, vnosi 1, 3 do 13 in, 15 do 31 nadomestijo z naslednjim:

 

Ime

Drugo ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Datum uvrstitve na seznam

Utemeljitev

„1.

CHON Chi Bu

전지부

CHON Chi-bu

Spol: moški

22.12.2009

Član generalnega urada za atomsko energijo, nekdanji tehnični direktor v Yongbyonu. Iz fotografij je razvidno, da je bil povezan z jedrskim reaktorjem v Siriji, preden ga je Izrael bombardiral leta 2007.

3.

O Kuk-Ryol

오극렬

O Kuk Ryol

Datum rojstva: 7.1.1930

Kraj rojstva: provinca Džilin, Kitajska

Spol: moški

22.12.2009

General ljudske vojske Koreje, nekdanji podpredsednik Nacionalne obrambne komisije, ki je bila ključni organ za nacionalne obrambne zadeve v DLRK, odgovorna za nadzor nad kupovanjem najsodobnejše tehnologije za jedrske in balistične programe od drugih držav. Nekdanji član centralnega komiteja Delavske stranke Koreje.

4.

PAK Jae-gyong

박재경

PAK Chae-Kyong

PAK Jae-gyong

Datum rojstva: 10.6.1933

Številka potnega lista: 554410661

Spol: moški

22.12.2009

General ljudske vojske Koreje. Nekdanji namestnik direktorja oddelka za splošno politiko ljudskih oboroženih sil in nekdanji namestnik direktorja logističnega urada ljudskih oboroženih sil (vojaški svetovalec preminulega Kim Jong-Ila). Prisoten pri Kim Jong Unovem pregledu poveljstva strateških raketnih sil leta 2012. Nekdanji član centralnega komiteja Delavske stranke Koreje. Predsednik korejskega odbora organizacije Veterani proti imperializmu.

5.

RYOM Yong

렴영

 

Spol: moški

22.12.2009

Direktor Generalnega urada za atomsko energijo (subjekt na seznamu Združenih narodov), zadolžen za mednarodne odnose.

6.

SO Sang-kuk

서상국

SO Sang Kuk

Datum rojstva: 30.11.1938

Spol: moški

22.12.2009

Vodja oddelka za jedrsko fiziko na Univerzi Kim Il Sunga.

7.

KIM Yong Chol

김영철

KIM Yong-Chol; KIM Young-Chol; KIM Young-Cheol; KIM Young-Chul

Leto rojstva: 1946

Kraj rojstva: Pyongan-Pukto, DLRK

Spol: moški

19.12.2011

Član politbiroja Delavske stranke Koreje, Komisije za državne zadeve Demokratične ljudske republike Koreje in do junija 2022, direktor oddelka za Združeno fronto. Nekdanji poveljnik generalnega obveščevalnega urada (Reconnaissance General Bureau – RGB), subjekta, za katerega je Varnostni svet Združenih narodov uvedel sankcije.

8.

CHOE Kyong-song

최경성

CHOE Kyong song

Leto rojstva: 1945

Spol: moški

20.5.2016

Generalpolkovnik ljudske vojske Koreje. Nekdanji član osrednje vojaške komisije Delavske stranke Koreje, ki je ključni organ za zadeve nacionalne obrambe v DLRK. V tej vlogi je bil odgovoren za podporo ali spodbujanje programov DLRK, povezanih z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje.

9.

CHOE Yong-ho

최용호

CHOE Yong Ho

Spol: moški

20.5.2016

Generalpolkovnik ljudske vojske Koreje/general letalskih sil ljudske vojske Koreje. Nekdanji član osrednje vojaške komisije Delavske stranke Koreje, ki je ključni organ za zadeve nacionalne obrambe v DLRK. Poveljnik letalskih sil in protiletalskih sil ljudske vojske Koreje. V tej vlogi je bil odgovoren za podporo ali spodbujanje programov DLRK, povezanih z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje.

10.

HONG Sung-Mu

홍승무

HONG Sung Mu

Datum rojstva: 1.1.1942

Spol: moški

20.5.2016

Namestnik direktorja oddelka za proizvodnjo streliva (Munitions Industry Department – MID). Oddelek za proizvodnjo streliva – VSZN ga je uvrstil na seznam 2. marca 2016 – je vpleten v ključne vidike programa izstrelkov DLRK. Oddelek je odgovoren je za nadzor razvoja programa DLRK za izdelavo balističnih izstrelkov, vključno z raziskovalno-razvojnimi programi. Hong je v svoji funkciji pristojen za programe DLRK, povezane z jedrskim orožjem in balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje. Prisostvoval je izstrelitvi medcelinskega balističnega izstrelka Hwasong-15 28. novembra 2017. Julija 2020 je sodeloval na sestanku osrednje vojaške komisije Delavske stranke Koreje, namenjenemu „odvračanju od vojne“, kar je evfemizem za jedrski program DLRK. Januarja 2021 ponovno izvoljen v Centralni komite stranke.

11.

JO Kyongchol

조경철

JO Kyong Chol

Spol: moški

20.5.2016

General ljudske vojske Koreje. Nekdanji član osrednje vojaške komisije Delavske stranke Koreje, ki je ključni organ za zadeve nacionalne obrambe v DLRK. Direktor poveljstva za vojaško varnost. V tej vlogi je bil odgovoren za podporo ali spodbujanje programov DLRK, povezanih z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje. Spremljal Kim Jong Una pri doslej največji vaji daljnometne artilerije. Januarja 2021 ponovno izvoljen v Centralni komite stranke.

12.

KIM Chun-sam

김춘삼

KIM Chun Sam

Spol: moški

20.5.2016

General podpolkovnik, nekdanji član osrednje vojaške komisije Delavske stranke Koreje, ki je ključni organ za zadeve nacionalne obrambe DLRK. Nekdanji direktor oddelka za operacije vojaškega poveljstva ljudske vojske Koreje in prvi podpredsednik vojaškega poveljstva. V tej vlogi je bil odgovoren za podporo ali spodbujanje programov DLRK, povezanih z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje.

13.

KIM Chun-sop

김춘섭

KIM Chun Sop

Spol: moški

20.5.2016

Nekdanji direktor oddelka za proizvodnjo streliva. Oddelek za proizvodnjo streliva – VSZN ga je uvrstil na seznam 2. marca 2016 – je vpleten v ključne vidike programa izstrelkov DLRK. Oddelek je odgovoren je za nadzor razvoja programa DLRK za izdelavo balističnih izstrelkov, vključno z raziskovalno-razvojnimi programi. Nekdanji član Nacionalne obrambne komisije, ki je bila ključni organ za nacionalne obrambne zadeve v DLRK. V tej vlogi je bil odgovoren za podporo ali spodbujanje programov DLRK, povezanih z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje. Prisoten pri fotografiranju oseb, ki so prispevale k uspešnemu poskusu izstrelitve podmorniške balistične rakete maja 2015.

16.

KIM Won-hong

김원홍

KIM Won Hong

Datum rojstva: 7.1.1945

Kraj rojstva: Pjongjang, DLRK

Številka potnega lista: 745310010

Spol: moški

20.5.2016

General ljudske vojske Koreje. Nekdanji namestnik direktorja oddelka za splošno politiko ljudske vojske Koreje. Nekdanji direktor oddelka za državno varnost. Nekdanji minister za državno varnost. Nekdanji član osrednje vojaške komisije Delavske stranke Koreje in Nacionalne obrambne komisije, ki je bila ključni organ za zadeve nacionalne obrambe v DLRK. V tej vlogi je bil odgovoren za podporo ali spodbujanje programov DLRK, povezanih z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje.

17.

PAK Jong-chon

박정천

PAK Jong Chon

Spol: moški

20.5.2016

Član prezidija politbiroja centralnega komiteja Delavske stranke, podpredsednik osrednje vojaške komisije, sekretar centralnega komiteja Delavske stranke Koreje in član Komisije za državne zadeve. Maršal in nekdanji načelnik generalštaba. Uradno je pregledal vojaško parado 25. aprila 2022, kar skupaj z njegovimi trenutnimi funkcijami dokazuje njegovo neprekinjeno vlogo in odgovornost pri podpiranju ali spodbujanju programov DRLK, povezanih z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje, ter njegovo odgovornost za te programe. Januarja 2021 izvoljen v Centralni komite stranke, politbiro Centralnega komiteja in osrednjo vojaško komisijo.

18.

LI Yong-ju

리용주

RI Yong Ju

Spol: moški

20.5.2016

Admiral ljudske vojske Koreje. Nekdanji član osrednje vojaške komisije Delavske stranke Koreje, ki je ključni organ za zadeve nacionalne obrambe v DLRK. Nekdanji vrhovni poveljnik korejske ljudske mornarice, ki sodeluje pri razvijanju programov balističnih izstrelkov in jedrskih zmogljivosti pomorskih sil DLRK. V tej vlogi je bil odgovoren za podporo ali spodbujanje programov DLRK, povezanih z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje.

19.

SON Chol-ju

손철주

SON Chol Ju

Spol: moški

20.5.2016

Generalpolkovnik ljudske vojske Koreje. Namestnik direktorja, usmeritveni odbor generalnega politbiroja ljudske vojske Koreje in nekdanji politični direktor letalskih in protiletalskih sil, ki nadzirajo razvoj moderniziranih protiletalskih raket. V tej vlogi je bil odgovoren za podporo ali spodbujanje programov DLRK, povezanih z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje. Bil je na seznamu udeležencev sestanka osrednje vojaške komisije maja 2020 kot namestnik direktorja, pristojen za organizacijo ljudske vojske Koreje.

20.

YUN Jong-rin

윤정린

YUN Jong Rin

Spol: moški

20.5.2016

General ljudske vojske Koreje, nekdanji poveljnik vrhovnega poveljstva straže. Nekdanji član osrednje vojaške komisije Delavske stranke Koreje in član Nacionalne obrambne komisije, ki je bila ključni organ za zadeve nacionalne obrambe v DLRK. V tej vlogi je bil odgovoren za podporo ali spodbujanje programov DLRK, povezanih z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje.

21.

HONG Yong Chil

홍영칠

 

Spol: moški

20.5.2016

Namestnik direktorja oddelka za proizvodnjo streliva. Oddelek za proizvodnjo streliva – VSZN ga je uvrstil na seznam 2. marca 2016 – je vpleten v ključne vidike programa izstrelkov DLRK. Oddelek je odgovoren za nadzor razvoja balističnih izstrelkov v DLRK, vključno z raziskovalno-razvojnimi programi. Drugi gospodarski odbor in Druga akademija za naravoslovne vede – prav tako uvrščena na seznam avgusta 2010 – delujeta v okviru Oddelka za proizvodnjo streliva. Leta 2019 je bil opisan kot eden od vodilnih uradnikov na področju znanosti nacionalne obrambe. Kim Jong Una je spremljal ob izstrelitvi nove vrste taktičnega vodenega orožja in med preverjanjem nove vrste podmornice v izdelavi.

Bil je med znanstveniki, ki so leta 2017 čestitali Kim Jong Unu ob izstrelitvi medcelinskega balističnega izstrelka Hwasong-15, opazoval pa je tudi prejšnje preizkuse motorja in druge izstrelitve balističnih izstrelkov. Leta 2016 je Kim Jong Una spremljal na srečanje z znanstveniki, na katerem so razpravljali o raziskavah za namestitev jedrskih bojnih glav na taktične in strateške izstrelke. Mogoče je, da je imel pomembno vlogo pri jedrskem poskusu DLRK 6. januarja 2016. V tej vlogi je odgovoren za podporo ali spodbujanje programov DLRK, povezanih z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje.

22.

RI Hak Chol

리학철

RI Hak Chul; RI Hak Cheol

Datum rojstva: 19.1.1963 ali 8.5.1966

Številke potnih listov: 381320634, PS- 563410163

Spol: moški

20.5.2016

Predsednik korporacije Green Pine Associated Corporation (‚Green Pine‘). Po podatkih Odbora za sankcije ZN je korporacija Green Pine leta 2012 prevzela številne dejavnosti korporacije Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Korporacija KOMID, ki jo je Odbor za sankcije na seznam uvrstil aprila 2009, je v DLRK najpomembnejši trgovec z orožjem in glavni izvoznik blaga in opreme, ki sta povezana z balističnimi izstrelki in konvencionalnim orožjem. Korporacijo Green Pine so šteli za odgovorno tudi za približno polovico orožja in sorodnega materiala, ki ga izvaža DLRK. Korporacija Green Pine je bila določena za sankcije zaradi izvoza orožja ali sorodnega materiala iz DLRK. Korporacija Green Pine je specializirana za proizvodnjo pomorskih vojaških plovil in orožja, kot so podmornice, vojaški čolni in balistični sistemi, ter je iranskim podjetjem, dejavnim na obrambnem področju, dobavljala torpede in nudila tehnično pomoč. Korporacija Green Pine je na seznamu VSZN.

23.

YUN Chang Hyok

윤창혁

 

Datum rojstva: 9.8.1965

Spol: moški

20.5.2016

Namestnik direktorja centra za nadzor satelitov, National Aerospace Development Administration (NADA), ki ga je Kim Jong Un obiskal pred preizkusom medcelinskega balističnega izstrelka, opravljenim 24. marca 2022. Zoper NADA veljajo sankcije v na podlagi RVSZN 2270 (2016) zaradi vključenosti v razvoj vesoljske znanosti in tehnologije DLRK, vključno z izstrelitvami satelitov in nosilnih raket. RVSZN 2270 (2016) je obsodila izstrelitev satelita 7. februarja 2016, pri kateri je bila uporabljena tehnologija balističnih izstrelkov in je resno kršila resolucije 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) in 2094 (2013). V tej vlogi je bil odgovoren za podporo ali spodbujanje programov DLRK, povezanih z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje.

24.

RI Myong Su

리명수

 

Leto rojstva: 1937

Kraj rojstva: Myongchon, provinca Severni Hamgyong, DLRK

Spol: moški

7.4.2017

Generalmajor ljudske vojske Koreje, prvi namestnik poveljnika vrhovnega poveljstva ljudske vojske Koreje. Do leta 2018 član osrednje vojaške komisije Delavske stranke Koreje in načelnik generalštaba ljudskih oboroženih sil. Glavni vojaški predstavnik na državniškem pogrebu maja 2022, vendar na paradi aprila 2022 opisan kot veteran. Ima velik vpliv pri vprašanjih nacionalne obrambe, vključno s programi DLRK, povezanimi z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje. Je član vrhovne ljudske skupščine.

25.

SO Hong Chan

서홍찬

 

Datum rojstva: 30.12.1957

Kraj rojstva: Kangwon, DLRK

Št. potnega lista: PD836410105

Datum izteka veljavnosti potnega lista: 27.11.2021

Spol: moški

7.4.2017

Nekdanji prvi namestnik ministra ljudskih oboroženih sil, nekdanji generalni direktor urada za zaledne storitve in nekdanji član osrednje vojaške komisije Delavske stranke Koreje. Januarja 2021 ponovno izvoljen v Centralni komite Stranke. V tej funkciji je pristojen za podporo ali spodbujanje programov DLRK, povezanih z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje.

26.

WANG Chang Uk

왕창욱

 

Datum rojstva: 29.5.1960

Spol: moški

7.4.2017

Minister za industrijo in atomsko energijo, decembra 2021 je napredoval v polnopravnega člana centralnega komiteja Delavske stranke Koreje. V tej funkciji je odgovoren za podporo ali spodbujanje programov DLRK, povezanih z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje.

27.

JANG Chol

장철

 

Datum rojstva: 31.3.1961

Kraj rojstva: Pjongjang, DLRK

Številka potnega lista: 563310042

Spol: moški

7.4.2017

Član državne usmerjevalne komisije za telesno kulturo in šport ter nekdanji predsednik nacionalne akademije znanosti, ustanove za razvoj tehnoloških in znanstvenih zmogljivosti DLRK. V slednji funkciji je imel strateški položaj pri razvoju jedrskih dejavnosti DLRK. V tej vlogi je bil odgovoren za podporo ali spodbujanje programov DLRK, povezanih z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje.

28.

KIM Su Gil

김수길

KIM Su-Gil

Leto rojstva: 1950

Državljanstvo: DLRK

Spol: moški

21.4.2022

Kot direktor generalnega politbiroja ljudske vojske Koreje med letoma 2018 in 2021 ter član komisije za državne zadeve med letoma 2019 in 2021 je bil odgovoren za izvajanje odločitev Delavske stranke Koreje, povezanih z razvojem jedrskih in balističnih programov, ki so kršitev resolucij Varnostnega sveta Združenih narodov 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) in 2397 (2017).

29.

JON Il Ho

전일호

JON Il-Ho

Leto rojstva: 1955 ali 1956

Državljanstvo: DLRK

Spol: moški

21.4.2022

Kot ‚vodilni uradnik na področju znanosti nacionalne obrambe‘ ima pomembno vlogo in je odgovoren za razvoj programov DLRK za orožje za množično uničevanje. Avgusta 2019 je napredoval v generalpolkovnika, 16. februarja je prejel nagrado za znanost in tehnologijo, je direktor Raziskovalnega inštituta za avtomatizacijo in inštituta Univerze za tehnologijo Kim Chaek ter namestnik direktorja enega od oddelkov centralnega komiteja Delavske stranke; prisoten je bil pri izstrelitvah medcelinskih balističnih izstrelkov Hwasong-14 4. julija 2017 in 28. julija 2017 ter pri izstrelitvi večine drugih izstrelkov v letih 2017, 2019 in marca 2020.

30.

JONG Sung Il

정승일

JONG Sung-Il

Datum rojstva: 20.3.1961

Številka potnega lista: 927240105

Državljanstvo: DLRK

Spol: moški

21.4.2022

Kot ‚visoki predstavnik stranke‘ in vodilni uradnik na področju znanosti nacionalne obrambe‘ ter, kot je ugotovila ena od držav članic ZN, nekdanji namestnik direktorja oddelka za proizvodnjo streliva v Centralnem komiteju Delavske stranke Koreje leta 2017 ima pomembno vlogo pri razvoju programov DLRK za orožje za množično uničevanje, zlasti balističnih izstrelkov, in je zanje odgovoren. Prisoten je bil pri preizkusih medcelinskih balističnih izstrelkov Hwasong-14 4. in 28. julija 2017 ter izstrelitvi balističnih izstrelkov/velikega večcevnega raketnega sistema 24. avgusta 2019 in 10. septembra 2019.

31.

YU Jin

유진

YU Jin

Datum rojstva: 1960

Državljanstvo: DLRK

Spol: moški

21.4.2022

Kot direktor oddelka za proizvodnjo streliva in namestnik člana politbiroja Centralnega komiteja Delavske stranke Koreje ima pomembno vlogo pri programih DLRK za orožje za množično uničevanje na jedrskem in balističnem področju. Pred izstrelitvijo medcelinskega balističnega izstrelka marca 2022 je spremljal Kim Jong Una na Nacionalno upravo za vesoljski razvoj, leta 2021 pa je sodeloval na razstavi nacionalne obrambe, na kateri so bili prikazani očitno novi orožni sistemi. Kot namestnik direktorja je bil prisoten pri preizkusih medcelinskega balističnega izstrelka Hwasong-14 4. in 28. julija 2017 ter Kim Jong Unovem pregledu novega tipa podmornice, za katero je DLRK navedla, da je njen strateški namen izstrelitev podmorniških balističnih izstrelkov, ki bi lahko nosili jedrske bojne glave, 22. julija 2019, ter izstrelitvi balističnih izstrelkov 25. in 30. julija ter 2. avgusta 2019.“

(b)

pod naslovom „I. Osebe in subjekti, odgovorni za programe DLRK, povezane z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje, ali osebe ali subjekti, ki delujejo v njihovem imenu ali po njihovih navodilih, ali subjekti v njihovi lasti ali pod njihovim nadzorom“, se v podnaslovu „A. Osebe“ črta vnos 2.

(c)

pod naslovom „I. Osebe in subjekti, odgovorni za programe DLRK, povezane z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje, ali osebe ali subjekti, ki delujejo v njihovem imenu ali po njihovih navodilih, ali subjekti v njihovi lasti ali pod njihovim nadzorom“, se v podnaslovu „B. Subjekti“, vnosa 4 in 5 nadomestita z naslednjim:

 

Ime

Drugo ime

Lokacija

Datum uvrstitve na seznam

Druge informacije

„4.

Znanstveni center za jedrske raziskave Jongbjon

녕변 원자력 연구소

영변 원자력 연구소

 

 

22.12.2009

Obrati, ki lahko proizvajajo cepljive materiale za vojaške namene, vključno z reaktorjem z zmogljivostjo 5 MW (e), obratom za predelavo plutonija (radiokemični laboratorij) in obratom za bogatenje urana, o katerem se poroča. Deluje v okviru Generalnega urada za atomsko energijo (subjekta, ki ga je VSZN na seznam uvrstil 16. julija 2009). Skupina strokovnjakov, ustanovljena na podlagi Resolucije Varnostnega sveta ZN 1874, je v končnem poročilu iz marca 2022 ugotovila, da so bila zaključena zunanja dela v zvezi z lahkovodnim jedrskim reaktorjem in gradnja drugih stavb na lokaciji, ter navedla, da obstajajo znaki, da je reaktor z močjo 5 MW(e) leta 2021 deloval. Para, ki se je dvigovala iz stavbe za proizvodnjo uranovega dioksida, je dokazovala, da namerava DLRK nadaljevati s proizvodnjo cepljivih snovi.

5.

Korejska ljudska vojska

조선인민군

 

 

16.10.2017

Korejska ljudska vojska vključuje strateške raketne sile DLRK, ki nadzirajo jedrske in konvencionalne strateške enote za izstrelke. Strateške raketne sile so bile uvrščene na seznam v Resoluciji Varnostnega sveta Združenih narodov 2356 (2017).“

(d)

pod naslovom: „II. Osebe in subjekti, ki zagotavljajo finančne storitve ali prenos premoženja ali virov, ki bi lahko prispevali k programom DLRK, povezanim z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje“ v podnaslovu „A. Osebe“, se vnosi 1 do 6 nadomestijo z naslednjim:

 

Ime

Drugo ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Datum uvrstitve na seznam

Utemeljitev

„1.

JON Il-chun

전일춘

JON Il Chun

Datum rojstva: 24.8.1941

Spol: moški

22.12.2010

Nekdanji direktor ‚Urada 39‘, ki je urad Delavske stranke Koreje, odgovoren za nakup trde valute, in nekdanji generalni direktor državne razvojne banke. V tej funkciji je bil odgovoren za pridobivanje finančnih sredstev, ki bi lahko bila uporabljena za podporo jedrskemu programu in programu balističnih izstrelkov. ‚Urad 39‘ je bil odgovoren tudi za izogibanje sankcijam z nakupom blaga prek diplomatskih predstavništev DLRK. Kot predstavnik Nacionalne obrambne komisije, ki je bila ključni organ za zadeve nacionalne obrambe v DLRK, je bil marca 2010 izvoljen za generalnega direktorja državne razvojne banke. Na 7. kongresu Delavske stranke Koreje maja 2016 izvoljen za nadomestnega člana v Centralnem komiteju Delavske stranke Koreje.

2.

KIM Tong-un

김동운

KIM Tong Un

Datum rojstva: 1.11.1936

Spol: moški

22.12.2009

Nekdanji direktor ‚Urada 39‘ Centralnega komiteja Delavske stranke Koreje, ki je sodeloval pri financiranju širjenja orožja. Morda je delal tudi v drugi partijski enoti, ‚Uradu 38‘, da bi zbral sredstva za vodstvo in elite, ki bi lahko podprle jedrski program in program balističnih izstrelkov.

3.

KIM Yong Nam

김영남

KIM Yong-Nam, KIM Young-Nam, KIM Yong-Gon

Datum rojstva: 2.12.1947

Kraj rojstva: Sinuju, DLRK

Spol: moški

20.4.2018

Skupina strokovnjakov je ugotovila, da je KIM Yong Nam agent generalnega obveščevalnega urada (Reconnaissance General Bureau), tj. subjekta, ki je na seznamu Združenih narodov. Ugotovila je tudi, da KIM Yong Nam in njegov sin KIM Su Gwang izvajata model goljufivih finančnih praks, ki bi lahko prispeval k programom DLRK, povezanim z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje. KIM Yong Nam je v obdobju, ko je delal kot diplomat, odprl različne tekoče in varčevalne račune v Evropski uniji ter sodeloval pri različnih večjih bančnih transferjih na bančne račune v Evropski uniji oziroma na račune zunaj Evropske unije, tudi na račune, odprte na ime sina KIM Su Gwanga in snahe KIM Kyong Hui.

4.

DJANG Tcheul Hy

장철희

JANG Tcheul-hy, JANG Cheul-hy, JANG Chol-hy, DJANG Cheul-hy, DJANG Chol-hy, DJANG Tchoul-hy, KIM Tcheul-hy

Datum rojstva: 11.5.1950

Kraj rojstva: Kangwon

Spol: ženski

20.4.2018

DJANG Tcheul Hy je skupaj z možem KIM Yong Namom, sinom KIM Su Gwangom in snaho KIM Kyong Hui izvajala model goljufivih finančnih praks, ki bi lahko prispevale k programom DLRK, povezanim z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje. Bila je imetnica več bančnih računov v Evropski uniji, ki jih je na njeno ime odprl njen sin KIM Su Gwang. Sodelovala je tudi pri več bančnih transferjih z računov svoje snahe KIM Kyong Hui na bančne račune zunaj Unije.

5.

KIM Su Gwang

김수광

KIM Sou-Kwang, KIM Sou-Gwang, KIM Son-Kwang, KIM Su-Kwang, KIM Soukwang, KIM Su-gwang, KIM Son-gwang

Datum rojstva: 18.8.1976

Kraj rojstva: Pjongjang, DLRK

Diplomat DLRK na veleposlaništvu v Belorusiji

Spol: moški

20.4.2018

Skupina strokovnjakov je ugotovila, da je KIM Su Gwang agent urada Reconnaissance General Bureau, tj. subjekta, ki je na seznamu Združenih narodov. Ugotovila je tudi, da KIM Su Gwang in njegov oče KIM Yong Nam izvajata model goljufivih finančnih praks, ki bi lahko prispevale k programom DLRK, povezanim z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje. KIM Su Gwang je odprl več bančnih računov v več državah članicah, tudi na imena družinskih članov. Ko je delal kot diplomat, je sodeloval pri različnih večjih bančnih transferjih na bančne račune v Evropski uniji oziroma na račune zunaj Evropske unije, tudi na račune, odprte na ime soproge KIM Kyong Hui.

6.

KIM Kyong Hui

김경희

 

Datum rojstva: 6.5.1981

Kraj rojstva: Pjongjang, DLRK

Spol: ženski

20.4.2018

KIM Kyong Hui je skupaj z možem KIM Su Gwangom, tastom KIM Yong Namom in taščo DJANG Tcheul Hy izvajala model goljufivih finančnih praks, ki bi lahko prispevale k programom DLRK, povezanim z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje. Prejela je več bančnih nakazil od moža KIM Su Gwanga in tasta KIM Yong Nama ter prenesla denar na račune zunaj Unije, odprte na njeno ime ali na ime tašče DJANG Tcheul Hy.“

(3)   

Priloga III k Sklepu (SZVP) 2016/849 se spremeni:

(a)

pod naslovom „Seznam oseb iz točke (c) člena 23(1) in točke (c) člena 27(1)“, se v podnaslovu „A. Osebe“, vnosi 1 do 19 in 21 do 26 nadomestijo z naslednjim:

 

Ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Datum uvrstitve na seznam

Utemeljitev

„1.

KIM Hyok Chan

김혁찬

Datum rojstva: 9.6.1970

Številka potnega lista: 563410191

16.10.2017

Kim Hyok Chan je bil sekretar na veleposlaništvu DLRK v Angoli in predstavnik subjekta s seznama ZN Green Pine, ki se je med drugim pogajal za pogodbe za obnovo plovil angolske mornarice, ki kršijo prepovedi, uvedene z resolucijami Varnostnega sveta Združenih narodov.

2.

CHOE Chan Il

촤찬일

 

22.1.2018

Direktor izpostave družbe Korea Heungjin Trading Company v mestu Dandong; ta družba je uvrščena na seznam ZN. Korea Heungjin v trgovinske namene uporablja KOMID, prav tako subjekt, ki je uvrščen na seznam ZN. Družba KOMID, ki jo je Odbor za sankcije ZN na seznam uvrstil aprila 2009, je v DLRK najpomembnejši trgovec z orožjem in glavni izvoznik blaga in opreme, ki sta povezana z balističnimi izstrelki in konvencionalnim orožjem.

3.

KIM Chol Nam

김철남

 

22.1.2018

Direktor izpostave družbe Sobaeksu United Corp v mestu Dandong, ki je uvrščena na seznam Unije. Predstavnik podružnice družbe Korea Changgwang Trading Corporation v Pekingu, kar je po mnenju skupine strokovnjakov ZN drugo ime za KOMID. Družbo KOMID je Odbor za sankcije na seznam uvrstil aprila 2009 in je v DLRK najpomembnejši trgovec z orožjem in glavni izvoznik blaga in opreme, ki sta povezana z balističnimi izstrelki in konvencionalnim orožjem.

4.

JON Chol Young

tudi: JON Chol Yong

전철영

Datum rojstva: 30.4.1975

Številka potnega lista: 563410192

Diplomat DLRK na veleposlaništvu v Angoli.

22.1.2018

Nekdanji predstavnik družbe Green Pine Associated Corporation in diplomat DLRK v Angoli.

Green Pine je na seznamu ZN zaradi svojih dejavnosti, vključno s kršitvijo embarga ZN na orožje. Družba Green Pine se je tudi pogajala o pogodbah za prenovo plovil angolske mornarice, kar je v nasprotju s prepovedmi, uvedenimi z resolucijami Varnostnega sveta Združenih narodov.

5.

AN Jong Hyuk

tudi: An Jong Hyok

안정혁

안종혁

Datum rojstva: 14.3.1970

Številka potnega lista: 563410155

22.1.2018

Predstavnik družbe Saeng Pil Trading Corporation, kar je drugo ime za Green Pine Associated Corporation, in diplomat DLRK v Egiptu.

Green Pine je na seznamu ZN zaradi svojih dejavnosti, vključno s kršitvijo embarga ZN na orožje.

An Jong Hyuk je bil pooblaščen za opravljanje vseh vrst poslov v imenu Saeng Pil, vključno s podpisovanjem in izvajanjem pogodb in bančnimi posli. Družba je specializirana za gradnjo plovil vojne mornarice ter oblikovanje, proizvodnjo in namestitev elektronske komunikacijske in navigacijske opreme.

6.

YUN Chol tudi CHOL Yun

윤철

 

22.1.2018

Yuna Chola je skupina strokovnjakov ZN prepoznala kot kontaktno osebo podjetja DLRK General Precious Metal, ki se ukvarja s prodajo litija-6, tj. snovi, ki je povezana z jedrskim orožjem in so jo ZN prepovedali.

Je tudi diplomat DLRK. General Precious Metal je po mnenju Unije drugo ime za družbo Green Pine, ki je na seznamu ZN.

7.

CHOE Kwang Hyok

최광혁

 

22.1.2018

Choe Kwang Hyok je predstavnik družbe Green Pine Associated Corporation, ki je uvrščena na seznam Združenih narodov.

Skupina strokovnjakov ZN je Choe Kwang Hyok prepoznala kot izvršno direktorico družbe Beijing King Helong International Trading Ltd, kar je tudi drugo ime podjetja Green Pine, ter kot direktorico družbe Hong Kong King Helong Int'l Trading Ltd in upravljavko severnokorejskega subjekta, imenovanega predstavništvo družbe Korea Unhasu Trading Company v Pekingu, kar sta tudi drugi imeni za Green Pine.

8.

KIM Chang Hyok

tudi: James Kim

김창혁

Datum rojstva: 29.4.1963

Kraj rojstva: Severni Hamgyong

Številka potnega lista: 472130058

22.1.2018

Skupina strokovnjakov ZN je Kim Chang Hyoka identificirala kot predstavnika družbe Pan Systems Pyongyang v Maleziji. Družba Pan Systems Pyongyang je uvrščena na seznam Evropske unije zaradi pomoči pri izogibanju sankcijam, ki jih je uvedel Varnostni Svet Združenih narodov, s poskusom prodaje orožja in sorodnega materiala Eritreji. Poleg tega je družba Pan Systems nadzorovana s strani in dela v imenu urada Reconnaissance General Bureau, ki je na seznamu Združenih narodov.

V Maleziji je odprl številne račune na ime navideznih podjetij ‚Glocom‘, ki je navidezno podjetje na seznam uvrščenega subjekta Pan Systems Pyongynag.

9.

PARK Young Han

박영한

 

22.1.2018

Direktor družbe New Technology v Pekingu, ki ga je skupina strokovnjakov ZN identificirala kot navidezno podjetje družbe KOMID. Družbo KOMID je Odbor za sankcije na seznam uvrstil aprila 2009 in je v DLRK najpomembnejši trgovec z orožjem in glavni izvoznik blaga in opreme, ki sta povezana z balističnimi izstrelki in konvencionalnim orožjem.

Pravni zastopnik družbe Guancaiweixing Trading Co, ki jo je skupina strokovnjakov Združenih narodov identificirala kot pošiljatelja prestrežene pošiljke predmetov, povezanih z vojsko, v Eritrejo avgusta 2012.

10.

RYANG Su Nyo

량수니오

Datum rojstva: 11.8.1959

Kraj rojstva: Japonska

22.1.2018

Direktor družbe Pan Systems Pyongyang. Družba Pan Systems Pyongyang je uvrščena na seznam Unije zaradi pomoči pri izogibanju sankcij, ki jih je uvedel Varnostni Svet Združenih narodov, s poskusom prodaje orožja in sorodnega materiala Eritreji. Poleg tega je družba Pan Systems nadzorovana s strani in dela v imenu urada Reconnaissance General Bureau, ki je na seznamu Združenih narodov.

11.

PYON Won Gun

변원군

Datum rojstva: 13.3.1968

Kraj rojstva: Južni Pjongan

Številka službenega potnega lista: 836220035

Številka potnega lista: 290220142

22.1.2018

Direktor podjetja Glocom, navidezne družbe za družbo Pan Systems Pyongyang. Družba Pan Systems Pyongyang je uvrščena na seznam Unije zaradi pomoči pri izogibanju sankcij, ki jih je uvedel Varnostni Svet Združenih narodov, s poskusom prodaje orožja in sorodnega materiala Eritreji. Poleg tega je družba Pan Systems nadzorovana s strani in dela v imenu urada Reconnaissance General Bureau, ki je na seznamu Združenih narodov.

Glocom oglašuje radijsko komunikacijsko opremo za vojaške in paravojaške organizacije.

Skupina strokovnjakov ZN je Pyon Won Guna identificirala kot državljana DLRK, ki upravlja družbo Pan Systems Pyongyang.

12.

PAE Won Chol

배원철

Datum rojstva: 30.8.1969

Kraj rojstva: Pjongjang

Številka diplomatskega potnega lista: 654310150

22.1.2018

Skupina strokovnjakov ZN je Pae Won Chola identificirala kot državljana DLRK, ki upravlja družbo Pan Systems Pyongyang. Družba Pan Systems Pyongyang je uvrščena na seznam Evropske unije zaradi pomoči pri izogibanju sankcij, ki jih je uvedel Varnostni Svet Združenih narodov, s poskusom prodaje orožja in sorodnega materiala Eritreji. Poleg tega je družba Pan Systems nadzorovana s strani in dela v imenu urada Reconnaissance General Bureau, ki je na seznamu Združenih narodov.

13.

RI Sin Song

리신송

 

22.1.2018

Skupina strokovnjakov ZN je Ri Sin Songa identificirala kot državljana DLRK, ki upravlja družbo Pan Systems Pyongyang. Družba Pan Systems Pyongyang je uvrščena na seznam Unije zaradi pomoči pri izogibanju sankcij, ki jih je uvedel Varnostni Svet Združenih narodov, s poskusom prodaje orožja in sorodnega materiala Eritreji. Poleg tega je družba Pan Systems nadzorovana s strani in dela v imenu urada Reconnaissance General Bureau, ki je na seznamu Združenih narodov.

14.

KIM Sung Su

김성수

 

22.1.2018

Skupina strokovnjakov ZN je Kim Sung Suja identificirala kot predstavnika družbe Pan Systems Pyongyang na Kitajskem. Družba Pan Systems Pyongyang je uvrščena na seznam Unije zaradi pomoči pri izogibanju sankcij, ki jih je uvedel Varnostni Svet Združenih narodov, s poskusom prodaje orožja in sorodnega materiala Eritreji. Poleg tega je družba Pan Systems nadzorovana s strani in dela v imenu urada Reconnaissance General Bureau, ki je na seznamu Združenih narodov.

15.

KIM Pyong Chol

김병철

 

22.1.2018

Skupina strokovnjakov ZN je Kim Pyong Chola identificirala kot državljana DLRK, ki upravlja družbo Pan Systems Pyongyang. Družba Pan Systems Pyongyang je uvrščena na seznam Unije zaradi pomoči pri izogibanju sankcij, ki jih je uvedel Varnostni Svet Združenih narodov, s poskusom prodaje orožja in sorodnega materiala Eritreji. Poleg tega je družba Pan Systems nadzorovana s strani in dela v imenu urada Reconnaissance General Bureau, ki je na seznamu Združenih narodov.

16.

CHOE Kwang Su

최광수

Datum rojstva: 20.4.1955

Številka potnega lista: 381210143 (datum izteka: 3.6.2016)

22.1.2018

Skupina strokovnjakov ZN je Choe Kwang Suja identificirala kot predstavnika družbe Haegeumgang Trading Company. V tej funkciji je Choe Kwang Su podpisal pogodbo o vojaškem sodelovanju med DLRK in Mozambikom ter s tem kršil prepovedi, uvedene z resolucijami Varnostnega sveta Združenih narodov. Pogodba se je nanašala na dobavo orožja in z orožjem povezanega materiala podjetju Monte Binga, ki ga nadzoruje mozambiška vlada.

17.

PAK In Su

tudi: Daniel Pak

박인수

Datum rojstva: 22.5.1957

Kraj rojstva: Severni Hamgyong

Številka diplomatskega potnega lista: 290221242

22.1.2018

Skupina strokovnjakov Združenih narodov je ugotovila, da Pak In Su sodeluje v dejavnostih, povezanih s prodajo premoga iz DLRK v Malezijo, s čimer krši prepovedi, uvedene z resolucijami Varnostnega sveta Združenih narodov.

18.

SON Young-Nam

손영남

 

22.1.2018

Skupina strokovnjakov Združenih narodov je ugotovila, da Son Young-Nam sodeluje pri tihotapljenju zlata in drugih predmetov, s čimer krši prepovedi, uvedene z resolucijami Varnostnega sveta Združenih narodov.

19.

KIM Il-Su

tudi: KIM Il Su

김일수

Datum rojstva: 2.9.1965

Kraj rojstva: Pjongjang, DLRK

3.7.2015

Vodja oddelka za pozavarovanja družbe Korea National Insurance Corporation (KNIC) na sedežu v Pjongjangu in nekdanji pooblaščeni glavni predstavnik družbe KNIC v Hamburgu, ki deluje v imenu družbe KNIC ali v skladu z njenimi navodili.

21.

CHOE Chun-Sik

tudi: CHOE Chun Sik

최천식

Datum rojstva: 23.12.1963

Kraj rojstva: Pjongjang, DLRK

Številka potnega lista: 745132109

veljaven do 12.2.2020

3.7.2015

Direktor oddelka za pozavarovanja družbe Korea National Insurance Corporation (KNIC) na sedežu v Pjongjangu, ki deluje v imenu družbe KNIC ali v skladu z njenimi navodili.

22.

SIN Kyu-Nam

tudi: SIN Kyu Nam

신규남

Datum rojstva: 12.9.1972

Kraj rojstva: Pjongjang, DLRK

Številka potnega lista: PO472132950

3.7.2015

Direktor oddelka za pozavarovanja družbe Korea National Insurance Corporation (KNIC) na sedežu v Pjongjangu in nekdanji pooblaščeni predstavnik družbe KNIC v Hamburgu, ki deluje v imenu družbe KNIC ali v skladu z njenimi navodili.

23.

PAK Chun-San

tudi: PAK Chun San

박천산

Datum rojstva: 18.12.1953

Kraj rojstva: Pjongjang, DLRK

Številka potnega lista: PS472220097

3.7.2015

Direktor za pozavarovanja družbe Korea National Insurance Corporation (KNIC) na sedežu v Pjongjangu najmanj do decembra 2015 in nekdanji pooblaščeni glavni predstavnik družbe KNIC v Hamburgu, ki še naprej deluje za ali v imenu družbe KNIC ali v skladu z njenimi navodili.

24.

SO Tong Myong

서동명

Datum rojstva: 10.9.1956

3.7.2015

Nekdanji predsednik družbe Korea National Insurance Corporation (KNIC), nekdanji izvršni predsednik upravnega odbora KNIC (junij 2012); nekdanji generalni direktor družbe KNIC, september 2013, ki deluje v imenu družbe KNIC ali v skladu z njenimi navodili.

25.

PAK Hwa Song

tudi PAK Hwa-Song

박화성

soustanovitelj podjetja CONGO ACONDE

Kraj rojstva: DLRK

Številka potnega lista: 654331357

Državljanstvo: DLRK

Spol: moški

Naslov: Demokratična republika Kongo (DRK)

21.4.2022

Pak Hwa Song se izogiba sankcijam in je odgovoren za finančno podporo jedrskim in balističnim programom DRLK. Je soustanovitelj podjetja CONGO ACONDE, ki je navidezna družba za PAEKHO TRADING CORPORATION. PAEKHO sodeluje pri izvozu kipov v več podsaharskih držav, s čimer krši sankcije ZN. Pak je kršil resolucije VSZN tudi s tem, da je v Lumbubašiju odprl bančni račun v podružnici banke s sedežem v Kamerunu. Pak sodeluje s Hwang Kil Sujem. Zagotavlja finančne storitve, ki podpirajo režim DLRK in njegove jedrske programe.

26.

HWANG Kil Su

tudi HWANG Kil-Su

황길수

soustanovitelj podjetja CONGO ACONDE

Kraj rojstva: DLRK

Številka potnega lista: 654331363

Državljanstvo: DLRK

Spol: moški

Naslov: Demokratična republika Kongo (DRK)

21.4.2022

Hwang Kil Su se izogiba sankcijam in je odgovoren za finančno podporo jedrskim in balističnim programom DLRK. Je soustanovitelj podjetja CONGO ACONDE, ki je navidezna družba za PAEKHO TRADING CORPORATION. PAEKHO sodeluje pri izvozu kipov v več podsaharskih držav, s čimer krši resolucije VSZN. Hwang je kršil resolucije VSZN tudi s tem, da je v Lumbubašiju odprl bančni račun v podružnici banke s sedežem v Kamerunu. Hwang sodeluje s Pak Hwa Songom. Zagotavlja finančne storitve, ki podpirajo režim DLRK in njegove jedrske programe.“

(b)

pod naslovom „Seznam oseb iz točke (c) člena 23(1) in točke (c) člena 27(1)“, se v podnaslovu „B. Subjekti“, vnosi 1 do 4 in 6 do 8 nadomestijo z naslednjim:

 

Ime (in morebitni vzdevki)

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Datum uvrstitve na seznam

Utemeljitev

„1.

Korejska mednarodna razstavna družba (Korea International Exhibition Corporation)

조선국제전람사

Naslov: Jungsong-dong, osrednje okrožje, Sungri St, Pjongjang, DLRK

Telefon: 850 2 381 5926

E-pošta: kiec@silibank.net.kp

16.10.2017

Korejska mednarodna razstavna družba (Korea International Exhibition Corporation) subjektom s seznama pomaga pri izogibanju sankcijam, saj gosti mednarodni trgovinski sejem v Pjongjangu, ki subjektom, uvrščenim na seznam, omogoča nadaljnjo gospodarsko dejavnost, kar predstavlja kršitev sankcij ZN.

2.

Korejska splošna trgovska družba Rungrado (Korea Rungrado General Trading Corporation

tudi Trgovska družba Rungrado (Rungrado Trading Corporation)

조선릉라도무역총회사

Naslov: Segori-dong, Pothonggang District, Pjongjang, DLRK

Telefon: 850-2-18111-3818022

Faks: 850-2-3814507

E-pošta: rrd@co.chesin.com

16.10.2017

V poročilu skupine strokovnjakov je navedeno, da je Korejska splošna trgovska družba Rungrado (Korea Rungrado General Trading Corporation) pomagala pri kršitvi sankcij, uvedenih z resolucijami Varnostnega sveta Združenih narodov, in sicer s prodajo raket Scud v Egiptu.

3.

Pomorski upravni urad

tudi uprava za pomorstvo v DLR Koreji

조선민주주의인민공화국 국가해사감독국

Naslov: Ryonhwa-2Dong, Osrednje okrožje, Pjongjang, DLRK

p. p. 416

Tel. 850-2-18111 Ex 8059

Faks: 850 2 381 4410

E-pošta: mab@silibank.net.kp

Spletno mesto: www.ma.gov.kp

16.10.2017

Pomorski upravni urad je sodeloval pri izogibanju sankcijam, ki jih je uvedel Varnostni svet Združenih narodov, tudi s preimenovanjem in ponovnim evidentiranjem premoženja subjektov, uvrščenih na seznam, in zagotavljanjem lažnih dokumentov za plovila, za katera veljajo sankcije Združenih narodov.

4.

Pan Systems Pyongyang.

tudi Wonbang Trading Co., Glocom; International Golden Services; International Global System

Naslov: Soba 818, Hotel Pothonggang, Ansan-Dong, okrožje Pyongchon, Pjongjang, DLRK.

16.10.2017

Subjekt Pan Systems je pomagal pri izogibanju sankcijam, ki jih je uvedel Varnostni svet Združenih narodov, in sicer s poskusom prodaje orožja in pripadajočega materiala Eritreji.

Subjekt Pan Systems je pod nadzorom in deluje v imenu urada Reconaissance General Bureau tj. subjekta, ki je na seznamu Združenih narodov.

6.

Korea General Corporation for External Construction (tudi: KOGEN, GENCO)

조선대외건설총회사

Naslov: Okrožje Taedonggang, Pjongjang, Demokratična ljudska republika Koreja

21.4.2022

Glede na predstavitev na uradnem spletnem portalu DLRK Naenara podjetje Korea General Corporation for External Construction (KOGEN) kot profesionalno gradbeno podjetje v tujini napotuje kvalificirane delavce v Združene arabske emirate, Kuvajt, Katar, Jemen, Rusijo, Libijo in Mongolijo ter tam izvaja projekte. Ima tudi lokalne podružnice, na primer v Zambiji. Podjetje KOGEN se tako izogiba sankcijam in je odgovorno za finančno podporo jedrskim in balističnim programom DLRK, saj v celoti ali delno prenaša plače delavcev, napotenih v tujino, režimu, kar je praksa, ki jo RVSZN 2397 (2017) prepoveduje.

8.

Korea Paekho Trading Corporation

(tudi: Joson Paekho Muyok Hoesa)

조선백호무역회사

Naslov: Chongryu 3-dong, okrožje Taedonggang, Pjongjang, Demokratična ljudska republika Koreja

21.4.2022

Paekho Trading Corporation je umetniško podjetje, ki se ukvarja z izdelavo kipov v tujini in izvaža umetniške kipe, ki jih proizvaja Paekho Art Studio, ter omogoča nedovoljeno delo in dostop do mednarodnih finančnih sistemov. Posebej je usmerjeno v razvojna nepovratna sredstva in posojila ter tuje neposredne naložbe, namenjene občinskim projektom. Tako se izogiba sankcijam in je odgovorno za finančno podporo jedrskim in balističnim programom DLRK.“


1.8.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 201/48


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2022/1337

z dne 28. julija 2022

o določitvi predloge za zagotavljanje informacij državljanom tretjih držav o obdelavi osebnih podatkov v sistemu vstopa/izstopa

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2017/2226 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2017 o vzpostavitvi sistema vstopa/izstopa (SVI) za evidentiranje podatkov o vstopu in izstopu ter podatkov o zavrnitvi vstopa državljanov tretjih držav pri prehajanju zunanjih meja držav članic in določitvi pogojev za dostop do SVI zaradi preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj ter o spremembi Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma in uredb (ES) št. 767/2008 ter (EU) št. 1077/2011 (1) in zlasti člena 50(4) in 50(5), prvi odstavek, Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo (EU) 2017/2226 je bil vzpostavljen sistem vstopa/izstopa (SVI), tj. sistem, ki elektronsko evidentira čas in kraj vstopa in izstopa državljanov tretjih držav, ki jim je bil dovoljen vstop za kratkoročno bivanje na ozemlju držav članic, in izračuna trajanje njihovega dovoljenega bivanja.

(2)

V skladu s členom 50(1) Uredbe (EU) 2017/2226 se državljane tretjih držav, katerih podatki se evidentirajo v SVI, obvesti o njihovih pravicah in obveznostih v zvezi z obdelavo njihovih podatkov. V skladu s členom 50(5) Uredbe (EU) 2017/2226 se navedene informacije zagotovijo v obliki predloge.

(3)

Kadar je to potrebno za uskladitev z nacionalno zakonodajo, države članice predlogo dopolnijo z ustreznimi nacionalnimi informacijami. Države članice bi morale za to, da državljane tretjih držav ozaveščajo in jim zagotovijo jasnost, dodati zlasti informacije v zvezi s posledicami prekoračitve obdobja dovoljenega bivanja, pravicami posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, možnostjo pomoči nadzornih organov, kontaktnimi podatki ustreznih organov za varstvo podatkov in vlaganjem pritožb.

(4)

Zato bi bilo treba določiti predlogo iz člena 50(5) Uredbe (EU) 2017/2226.

(5)

Ker Uredba (EU) 2017/2226 nadgrajuje schengenski pravni red, je Danska 30. maja 2018 uradno sporočila svojo odločitev o prenosu Uredbe (EU) 2017/2226 v svoje nacionalno pravo v skladu s členom 4 Protokola o stališču Danske, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, zato je ta sklep za Dansko zavezujoč.

(6)

Ta sklep za Irsko predstavlja razvoj določb schengenskega pravnega reda, pri katerih Irska ne sodeluje (2); Irska torej ne sodeluje pri sprejetju tega sklepa, ki zato zanjo ni zavezujoč in se v njej ne uporablja.

(7)

Ta sklep za Islandijo in Norveško predstavlja razvoj določb schengenskega pravnega reda v smislu Sporazuma med Svetom Evropske unije in Republiko Islandijo ter Kraljevino Norveško o pridružitvi obeh k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (3), ki spadajo na področje iz člena 1, točka A, Sklepa Sveta 1999/437/ES (4).

(8)

Ta sklep za Švico predstavlja razvoj določb schengenskega pravnega reda v smislu Sporazuma med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (5), ki spadajo na področje iz člena 1, točka A, Sklepa Sveta 1999/437/ES v povezavi s členom 3 Sklepa Sveta 2008/146/ES (6).

(9)

Ta sklep za Lihtenštajn predstavlja razvoj določb schengenskega pravnega reda v smislu Protokola med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o pristopu Kneževine Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (7), ki spadajo na področje iz člena 1, točka A, Sklepa Sveta 1999/437/ES v povezavi s členom 3 Sklepa Sveta 2011/350/EU (8).

(10)

Kar zadeva Bolgarijo in Romunijo, ker je bilo preverjanje v skladu z veljavnim postopkom schengenskega ocenjevanja uspešno zaključeno, kar je potrdil Svet v sklepih z dne 9. in 10. junija 2011, so določbe schengenskega pravnega reda v zvezi s schengenskim informacijskim sistemom stopile v veljavo s Sklepom Sveta (EU) 2018/934 (9), določbe schengenskega pravnega reda v zvezi z vizumskim informacijskim sistemom pa so stopile v veljavo s Sklepom Sveta (EU) 2017/1908 (10), zato so izpolnjeni vsi pogoji za delovanje sistema vstopa/izstopa iz člena 66(2)(b) Uredbe (EU) 2017/2226, zadevni državi članici pa bi morali posledično uvesti sistem vstopa/izstopa od začetka njegovega delovanja.

(11)

Za namene delovanja sistema vstopa/izstopa je treba Cipru in Hrvaški odobriti pasivni dostop do vizumskega informacijskega sistema, državi pa morata zagotoviti izvajanje vseh določb schengenskega pravnega reda v zvezi s schengenskim informacijskim sistemom v skladu z zadevnimi sklepi Sveta. Ti pogoji so lahko izpolnjeni šele potem, ko je uspešno zaključeno preverjanje po veljavnem postopku schengenskega ocenjevanja. Zato bi morale sistem vstopa/izstopa uporabljati samo tiste države članice, ki izpolnjujejo navedene pogoje ob začetku delovanja sistema vstopa/izstopa. Države članice, ki sistema vstopa/izstopa ne uporabljajo od začetka njegovega delovanja, bi morale biti povezane s sistemom vstopa/izstopa po postopku, določenem v Uredbi (EU) 2017/2226, takoj ko so izpolnjeni vsi navedeni pogoji.

(12)

V skladu s členom 42(1) Uredbe (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta (11) je bilo opravljeno posvetovanje z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov, ki je mnenje podal 11. marca 2022.

(13)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 68 Uredbe (EU) 2017/2226 –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Informacije iz člena 50(4) in predloga iz člena 50(5) Uredbe (EU) 2017/2226 so določene v Prilogi k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 28. julija 2022

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 327, 9.12.2017, str. 20.

(2)  Ta sklep ne spada v področje uporabe ukrepov iz Sklepa Sveta 2002/192/ES z dne 28. februarja 2002 o prošnji Irske, da sodeluje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda (UL L 64, 7.3.2002, str. 20).

(3)  UL L 176, 10.7.1999, str. 36.

(4)  Sklep Sveta 1999/437/ES z dne 17. maja 1999 o nekaterih izvedbenih predpisih za uporabo Sporazuma, sklenjenega med Svetom Evropske unije in Republiko Islandijo ter Kraljevino Norveško, v zvezi s pridružitvijo teh dveh držav k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (UL L 176, 10.7.1999, str. 31).

(5)  UL L 53, 27.2.2008, str. 52.

(6)  Sklep Sveta 2008/146/ES z dne 28. januarja 2008 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda v imenu Evropske skupnosti (UL L 53, 27.2.2008, str. 1).

(7)  UL L 160, 18.6.2011, str. 21.

(8)  Sklep Sveta 2011/350/EU z dne 7. marca 2011 o sklenitvi Protokola med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o pristopu Kneževine Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda, v zvezi z odpravo kontrol na notranjih mejah in prostim gibanjem oseb, v imenu Evropske unije (UL L 160, 18.6.2011, str. 19).

(9)  Sklep Sveta (EU) 2018/934 z dne 25. junija 2018 o izvajanju preostalih določb schengenskega pravnega reda, ki se nanašajo na schengenski informacijski sistem, v Republiki Bolgariji in Romuniji (UL L 165, 2.7.2018, str. 37).

(10)  Sklep Sveta (EU) 2017/1908 z dne 12. oktobra 2017 o izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda, ki se nanašajo na vizumski informacijski sistem, v Republiki Bolgariji in Romuniji (UL L 269, 19.10.2017, str. 39).

(11)  Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L 295, 21.11.2018, str. 39).


PRILOGA

Predloga za zagotavljanje informacij državljanom tretjih držav o obdelavi osebnih podatkov v sistemu vstopa/izstopa

V sistemu vstopa/izstopa (1) so evidence osebnih podatkov o državljanih tretjih držav, ki pridejo na ozemlje držav članic (2) z namenom kratkoročnega bivanja (največ 90 dni v katerem koli 180-dnevnem obdobju). Sistem je začel delovati [datum]. Od tega datuma se informacije o vašem vstopu na ozemlje držav članic in izstopu z njega ter po potrebi informacije o tem, ali vam je bil vstop zavrnjen, evidentirajo v sistemu vstopa/izstopa.

V ta namen se vaši podatki zbirajo in obdelujejo v imenu [organa države članice, ki je odgovoren za obdelavo] (upravljavca(-ev)). Kontaktni podatki so navedeni spodaj. Vaši osebni podatki se obdelujejo za namene upravljanja meja, preprečevanja nezakonitega priseljevanja in lažjega upravljanja migracijskih tokov. To se zahteva v skladu z Uredbo (EU) 2017/2226 (3), zlasti členi 14, 16 do 19 in 23 poglavja II ter poglavjem III Uredbe.

Kateri podatki se zbirajo, evidentirajo in obdelujejo?

Pri kontroli na zunanjih mejah držav članic je zbiranje vaših osebnih podatkov obvezno za preverjanje pogojev za vstop. Zbirajo in evidentirajo se naslednji osebni podatki:

(1)

podatki, navedeni v vaši potni listini, ter

(2)

biometrični podatki: iz vaše podobe obraza in prstnih odtisov (4).

Podatki o vas se zbirajo tudi iz drugih virov, odvisno od vašega položaja:

(1)

iz Vizumskega informacijskega sistema: podatki iz vašega osebnega dosjeja; ter

(2)

iz Evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve, zlasti status vaše potovalne odobritve in, po potrebi, vaš status družinskega člana.

Kaj se zgodi, če ne date zahtevanih biometričnih podatkov?

Če biometričnih podatkov, zahtevanih za evidentiranje, preverjanje ali ugotavljanje identitete v sistemu vstopa/izstopa ne date, vam bo vstop na zunanjih mejah zavrnjen.

Kdo lahko dostopa do vaših podatkov?

Države članice lahko dostopajo do vaših podatkov za namene upravljanja meja, poenostavitve prehajanja meja, priseljevanja ter preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj. Za namene preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj lahko do vaših podatkov dostopa tudi Europol. Pod strogimi pogoji se lahko vaši podatki za namene vračanja (5) ali preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (6) posredujejo tudi državi članici, tretji državi ali mednarodni organizaciji iz Priloge I k Uredbi (EU) 2017/2226 (7).

Vaši podatki bodo shranjeni v sistemu vstopa/izstopa za naslednje obdobje, nato pa bodo samodejno izbrisani  (8):

(1)

evidence o posameznem vstopu, izstopu ali zavrnitvi vstopa se hranijo tri leta od datuma evidence o vstopu, izstopu ali zavrnitvi vstopa (9);

(2)

individualna dokumentacija, ki vsebuje vaše osebne podatke, se hrani tri leta in en dan od datuma zadnje evidence o izstopu ali evidence o zavrnitvi vstopa, če v tem obdobju ni evidentiran noben vstop;

(3)

če ni evidence o izstopu, se vaši podatki hranijo pet let od datuma izteka vašega dovoljenega bivanja.

Preostalo dovoljeno bivanje in prekoračitev obdobja dovoljenega bivanja

Pravico imate, da od mejnega policista prejmete informacijo o najdaljšem preostalem trajanju vašega dovoljenega bivanja na ozemlju držav članic. Za lastno preverjanje preostalega dovoljenega bivanja lahko uporabite tudi spletišče [povezava na javno spletišče SVI] ali, če je na voljo, opremo, nameščeno na mejah.

Če boste prekoračili obdobje dovoljenega bivanja, bodo vaši podatki samodejno dodani na seznam identificiranih oseb (seznam oseb, ki so prekoračile obdobje dovoljenega bivanja). Do seznama lahko dostopajo pristojni nacionalni organi. Če ste na tem seznamu oseb, ki so prekoračile obdobje dovoljenega bivanja, [države članice dodajo posledice za osebe, ki prekoračijo obdobje dovoljenega bivanja(10). Če lahko pristojnim organom predložite verodostojne dokaze, da ste dovoljeno trajanje bivanja prekoračili zaradi nepredvidljivih in resnih dogodkov, pa se lahko vaši osebni podatki v sistemu vstopa/izstopa popravijo ali dopolnijo in se vas izbriše s seznama oseb, ki so prekoračile obdobje dovoljenega bivanja.

Vaše pravice v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Imate naslednje pravice:

(1)

od upravljavca zahtevati dostop do podatkov, ki se nanašajo na vas;

(2)

zahtevati, da se netočni ali nepopolni podatki, ki se nanašajo na vas, popravijo ali dopolnijo, ter

(3)

zahtevati, da se nezakonito obdelani osebni podatki, ki se nanašajo na vas, izbrišejo ali da se njihova obdelava omeji.

Če želite uveljavljati katero od teh pravic iz točk (1) do (3), se morate obrniti na spodaj navedenega upravljavca podatkov ali pooblaščeno osebo za varstvo podatkov.

Kontaktni podatki

Upravljavec(-ci) podatkov: [Država članica – upravljavec podatkov navede naslov in kontaktne podatke].

Pooblaščena(-e) oseba(-e) za varstvo podatkov [Država članica navede naslov in kontaktne podatke].

V skladu z delitvijo nalog med organi držav članic in zadevnimi evropskimi agencijami se lahko pritožite pri:

nadzornem organu [države članice], ki je pristojen za obdelavo vaših podatkov (npr. če trdite, da so bili vaši podatki evidentirani nepravilno):

[Navedejo se specifične informacije za posamezno državo članico – naslov in kontaktni podatki]

Evropskem nadzorniku za varstvo podatkov v zadevah, ko podatke obdelujejo evropske agencije:

[Navedejo se kontaktni podatki – naslov in kontaktni podatki]

[Nadaljnje informacije držav članic o pravicah posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, ali o možnosti pomoči nadzornih organov]. Dodatne informacije so na voljo na javnem spletišču sistema vstopa/izstopa [dodati povezavo/ime].


(1)  Uredba (EU) 2017/2226 o vzpostavitvi sistema vstopa/izstopa (SVI) za evidentiranje podatkov o vstopu in izstopu ter podatkov o zavrnitvi vstopa državljanov tretjih držav pri prehajanju zunanjih meja držav članic in določitvi pogojev za dostop do SVI zaradi preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj ter o spremembi Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma in uredb (ES) št. 767/2008 ter (EU) št. 1077/2011.

(2)  Avstrija, Belgija, Bolgarija, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Islandija, Italija, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska in Švica.

(3)  Uredba (EU) 2017/2226 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2017 o vzpostavitvi sistema vstopa/izstopa (SVI) za evidentiranje podatkov o vstopu in izstopu ter podatkov o zavrnitvi vstopa državljanov tretjih držav pri prehajanju zunanjih meja držav članic in določitvi pogojev za dostop do SVI zaradi preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj ter o spremembi Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma in uredb (ES) št. 767/2008 ter (EU) št. 1077/2011 (UL L 327, 9.12.2017, str. 20).

(4)  Upoštevajte, da bodo v sistemu vstopa/izstopa shranjeni tudi podatki o prstnih odtisih državljanov tretjih držav, ki za vstop v schengensko območje ne potrebujejo vizuma, in imetnikov poenostavljenih tranzitnih dokumentov. Če za vstop na schengensko območje potrebujete vizum, bodo vaši prstni odtisi že shranjeni v Vizumskem informacijskem sistemu kot del vaše datoteke in ne bodo ponovno shranjeni v sistemu vstopa/izstopa.

(5)  Člen 41(1) in (2) ter člen 42.

(6)  Člen 41(6).

(7)  Organizacija ZN, Mednarodna organizacija za migracije (IOM) ali Mednarodni odbor Rdečega križa.

(8)  Če za vas velja vizumska obveznost, vaši prstni odtisi ne bodo shranjeni v sistemu vstopa/izstopa, saj so že shranjeni v Vizumskem informacijskem sistemu.

(9)  V primeru državljanov tretjih držav, ki so družinski člani mobilnih državljanov EU, EGP ali Švice (tj. državljanov EU, EGP ali Švice, ki potujejo v državo, ki ni država njihovega državljanstva, ali tam že prebivajo), in spremljajo državljana EU, EGP ali Švice ali se mu pridružijo, se posamezna evidenca o vstopu, izstopu ali zavrnitvi vstopa hrani eno leto od datuma evidence o izstopu ali zavrnitvi vstopa.

(10)  Izračun trajanja dovoljenega bivanja in izdajanje opozoril državam članicam, ko se dovoljeno bivanje izteče, se ne uporabljajo za državljane tretjih držav, ki so družinski člani mobilnih državljanov EU, EGP ali Švice (tj. državljanov EU, EGP ali Švice, ki potujejo v državo, ki ni država njihovega državljanstva, ali v njej že prebivajo), in ki spremljajo državljana EU, EGP ali Švice ali se mu pridružijo.


1.8.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 201/54


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2022/1338

z dne 29. julija 2022

o določitvi enakovrednosti COVID-19 potrdil, ki jih izdaja Republika Filipini, in potrdil, izdanih v skladu z Uredbo (EU) 2021/953 Evropskega parlamenta in Sveta, da se olajša uveljavljanje pravice do prostega gibanja v Uniji

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2021/953 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2021 o okviru za izdajanje, preverjanje in priznavanje interoperabilnih potrdil o cepljenju, testu in preboleli bolezni v zvezi s COVID-19 (digitalno COVID potrdilo EU) za olajšanje prostega gibanja med pandemijo COVID-19 (1) ter zlasti člena 8(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2021/953 določa okvir za izdajanje, preverjanje in priznavanje interoperabilnih potrdil o cepljenju, testu in preboleli bolezni v zvezi s COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: digitalno COVID potrdilo EU) z namenom, da se imetnikom olajša uveljavljanje pravice do prostega gibanja med pandemijo COVID-19. Prav tako naj bi prispevala k lažji postopni in usklajeni odpravi omejitev prostega gibanja, ki so jih v skladu s pravom Unije uvedle države članice za omejitev širjenja SARS-CoV-2.

(2)

Uredba (EU) 2021/953 omogoča priznavanje COVID-19 potrdil, ki jih tretje države izdajo državljanom Unije in njihovim družinskim članom, če Komisija ugotovi, da so navedena COVID-19 potrdila izdana v skladu s standardi, ki se štejejo za enakovredne standardom, določenim v skladu z navedeno uredbo. Poleg tega morajo države članice v skladu z Uredbo (EU) 2021/954 Evropskega parlamenta in Sveta (2) pravila, določena v Uredbi (EU) 2021/953, uporabljati za državljane tretjih držav, ki ne spadajo v področje uporabe navedene uredbe, vendar se zakonito nahajajo ali prebivajo na njihovem ozemlju, in ki so upravičeni do potovanja v druge države članice v skladu s pravom Unije. Zato bi se morale vse ugotovitve o enakovrednosti, določene v tem sklepu, uporabljati za potrdila o cepljenju v zvezi s COVID-19, ki jih Republika Filipini izda državljanom Unije in njihovim družinskim članom. Podobno bi se morale na podlagi Uredbe (EU) 2021/954 take ugotovitve o enakovrednosti uporabljati tudi za potrdila o cepljenju v zvezi s COVID-19, ki jih Republika Filipini pod pogoji iz navedene uredbe izda državljanom tretjih držav, ki se zakonito nahajajo ali prebivajo na ozemlju držav članic.

(3)

Republika Filipini je 27. oktobra 2021 Komisiji predložila podrobne informacije o izdaji interoperabilnih potrdil o cepljenju v zvezi s COVID-19 v skladu s sistemom „VaxCertPH“. Republika Filipini je Komisijo obvestila, da meni, da se njena COVID-19 potrdila izdajajo v skladu s standardom in tehnološkim sistemom, ki sta interoperabilna z okvirom zaupanja, vzpostavljenim z Uredbo (EU) 2021/953, ter ki omogočata preverjanje verodostojnosti, veljavnosti in celovitosti potrdil. V zvezi s tem je Republika Filipini obvestila Komisijo, da potrdila o cepljenju v zvezi s COVID-19, ki jih Republika Filipini izda v skladu s sistemom „VaxCertPH“, vsebujejo podatke, določene v Prilogi k Uredbi (EU) 2021/953.

(4)

Republika Filipini je Komisijo obvestila tudi, da priznava potrdila o cepljenju, potrdila o testu za teste NAAT (npr. RT-PCR) in potrdila o preboleli bolezni, ki jih države članice in države EGP izdajo v skladu z Uredbo (EU) 2021/953.

(5)

Na prošnjo Republike Filipini je Komisija 14. julija 2022 izvedla tehnične preskuse, ki so pokazali, da Republika Filipini izdaja potrdila o cepljenju v zvezi s COVID-19 v skladu s sistemom „VaxCertPH“, ki je interoperabilen z okvirom zaupanja, vzpostavljenim z Uredbo (EU) 2021/953, ter omogoča preverjanje njihove verodostojnosti, veljavnosti in celovitosti. Komisija je potrdila tudi, da potrdila o cepljenju v zvezi s COVID-19, ki jih Republika Filipini izda v skladu s sistemom „VaxCertPH“, vsebujejo potrebne podatke.

(6)

Republika Filipini je poleg tega obvestila Komisijo, da izdaja interoperabilna potrdila o cepljenju s cepivi proti COVID-19. Ta cepiva trenutno vključujejo Comirnaty, Vaxzevria, CoronaVac, Sputnik V, Sputnik Light, Jcovden, Covaxin, Spikevax in Covovax.

(7)

Republika Filipini je Komisijo tudi obvestila, da ne izdaja interoperabilnih potrdil o testu.

(8)

Republika Filipini je Komisijo nadalje obvestila, da ne izdaja interoperabilnih potrdil o preboleli bolezni.

(9)

Republika Filipini je poleg tega Komisijo obvestila, da se bodo pri preverjanju potrdil v Republiki Filipini osebni podatki, vključeni v potrdila, obdelovali samo za preverjanje in potrditev cepljenja, rezultata testa ali prebolele bolezni imetnika in se po tem ne bodo hranili.

(10)

S tem so izpolnjeni elementi, potrebni za ugotovitev, da se potrdila o cepljenju v zvezi s COVID-19, ki jih Republika Filipini izda v skladu s sistemom „VaxCertPH“, štejejo za enakovredna tistim, izdanim v skladu z Uredbo (EU) 2021/953.

(11)

Potrdila o cepljenju v zvezi s COVID-19, ki jih Republika Filipini izda v skladu s sistemom „VaxCertPH“, bi bilo zato treba priznati pod pogoji iz člena 5(5) Uredbe (EU) 2021/953.

(12)

Da bi se ta sklep lahko izvajal, bi morala biti Republika Filipini povezana z okvirom zaupanja za digitalno COVID potrdilo EU, vzpostavljenim z Uredbo (EU) 2021/953.

(13)

Za zaščito interesov Unije, zlasti na področju javnega zdravja, lahko Komisija uporabi svoja pooblastila za začasno zadržanje uporabe tega sklepa ali njegovo razveljavitev, če pogoji iz člena 8(2) Uredbe (EU) 2021/953 niso več izpolnjeni.

(14)

Ker je treba Republiko Filipini čim prej povezati z okvirom zaupanja za digitalno COVID potrdilo EU, vzpostavljenim z Uredbo (EU) 2021/953, bi moral ta sklep začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

(15)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 14 Uredbe (EU) 2021/953 –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Potrdila o cepljenju v zvezi s COVID-19, ki jih izda Republika Filipini v skladu s sistemom „VaxCertPH“, se z namenom, da se olajša uveljavljanje pravice do prostega gibanja v Uniji, obravnavajo kot enakovredna tistim, izdanim v skladu z Uredbo (EU) 2021/953.

Člen 2

Republika Filipini se poveže z okvirom zaupanja za digitalno COVID potrdilo EU, vzpostavljenim z Uredbo (EU) 2021/953.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 29. julija 2022

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 211, 15.6.2021, str. 1.

(2)  Uredba (EU) 2021/954 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2021 o okviru za izdajanje, preverjanje in priznavanje interoperabilnih potrdil o cepljenju, testu in preboleli bolezni v zvezi s COVID-19 (digitalno COVID potrdilo EU) v zvezi z državljani tretjih držav, ki se zakonito nahajajo ali prebivajo na ozemlju držav članic med pandemijo COVID-19 (UL L 211, 15.6.2021, str. 24).


1.8.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 201/57


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2022/1339

z dne 29. julija 2022

o določitvi enakovrednosti COVID-19 potrdil, ki jih izdaja Sultanat Oman, in potrdil, izdanih v skladu z Uredbo (EU) 2021/953 Evropskega parlamenta in Sveta, da se olajša uveljavljanje pravice do prostega gibanja v Uniji

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2021/953 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2021 o okviru za izdajanje, preverjanje in priznavanje interoperabilnih potrdil o cepljenju, testu in preboleli bolezni v zvezi s COVID-19 (digitalno COVID potrdilo EU) za olajšanje prostega gibanja med pandemijo COVID-19 (1) ter zlasti člena 8(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2021/953 določa okvir za izdajanje, preverjanje in priznavanje interoperabilnih potrdil o cepljenju, testu in preboleli bolezni v zvezi s COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: digitalno COVID potrdilo EU) z namenom, da se imetnikom olajša uveljavljanje pravice do prostega gibanja med pandemijo COVID-19. Prav tako naj bi prispevala k lažji postopni in usklajeni odpravi omejitev prostega gibanja, ki so jih v skladu s pravom Unije uvedle države članice za omejitev širjenja SARS-CoV-2.

(2)

Uredba (EU) 2021/953 omogoča priznavanje COVID-19 potrdil, ki jih tretje države izdajo državljanom Unije in njihovim družinskim članom, če Komisija ugotovi, da so navedena COVID-19 potrdila izdana v skladu s standardi, ki se štejejo za enakovredne standardom, določenim v skladu z navedeno uredbo. Poleg tega morajo države članice v skladu z Uredbo (EU) 2021/954 Evropskega parlamenta in Sveta (2) pravila, določena v Uredbi (EU) 2021/953, uporabljati za državljane tretjih držav, ki ne spadajo v področje uporabe navedene uredbe, vendar se zakonito nahajajo ali prebivajo na njihovem ozemlju, in ki so upravičeni do potovanja v druge države članice v skladu s pravom Unije. Zato bi se morale vse ugotovitve o enakovrednosti, določene v tem sklepu, uporabljati za potrdila o cepljenju v zvezi s COVID-19, ki jih Sultanat Oman izda državljanom Unije in njihovim družinskim članom. Podobno bi se morale na podlagi Uredbe (EU) 2021/954 take ugotovitve o enakovrednosti uporabljati tudi za potrdila o cepljenju v zvezi s COVID-19, ki jih Sultanat Oman pod pogoji iz navedene uredbe izda državljanom tretjih držav, ki se zakonito nahajajo ali prebivajo na ozemlju držav članic.

(3)

Sultanat Oman je 3. marca 2022 Komisiji predložil podrobne informacije o izdaji interoperabilnih potrdil o cepljenju v zvezi s COVID-19 v skladu s sistemom „Tarassud“. Sultanat Oman je Komisijo obvestil, da meni, da se njegova COVID-19 potrdila izdajajo v skladu s standardom in tehnološkim sistemom, ki sta interoperabilna z okvirom zaupanja, vzpostavljenim z Uredbo (EU) 2021/953, ter ki omogočata preverjanje verodostojnosti, veljavnosti in celovitosti potrdil. V zvezi s tem je Sultanat Oman obvestil Komisijo, da potrdila o cepljenju v zvezi s COVID-19, ki jih Sultanat Oman izda v skladu s sistemom „Tarassud“, vsebujejo podatke, določene v Prilogi k Uredbi (EU) 2021/953.

(4)

Sultanat Oman je Komisijo obvestil tudi, da priznava potrdila o cepljenju, testu in preboleli bolezni, ki jih države članice in države EGP izdajo v skladu z Uredbo (EU) 2021/953.

(5)

Na prošnjo Sultanata Oman je Komisija 14. julija 2022 izvedla tehnične preskuse, ki so pokazali, da Sultanat Oman izdaja potrdila o cepljenju v zvezi s COVID-19 v skladu s sistemom „Tarassud“, ki je interoperabilen z okvirom zaupanja, vzpostavljenim z Uredbo (EU) 2021/953, ter omogoča preverjanje njihove verodostojnosti, veljavnosti in celovitosti. Komisija je potrdila tudi, da potrdila o cepljenju v zvezi s COVID-19, ki jih Sultanat Oman izda v skladu s sistemom „Tarassud“, vsebujejo potrebne podatke.

(6)

Sultanat Oman je poleg tega obvestil Komisijo, da izdaja interoperabilna potrdila o cepljenju s cepivi proti COVID-19. Ta cepiva trenutno Comirnaty, Covishield, R-COVI, Sputnik V, CoronaVac in Vaxzevria.

(7)

Sultanat Oman je Komisijo tudi obvestil, da ne izdaja interoperabilnih potrdil o testu.

(8)

Sultanat Oman je Komisijo nadalje obvestil, da ne izdaja interoperabilnih potrdil o preboleli bolezni.

(9)

Sultanat Oman je poleg tega Komisijo obvestil, da se bodo pri preverjanju potrdil v Sultanatu Oman osebni podatki, vključeni v potrdila, obdelovali samo za preverjanje in potrditev cepljenja, rezultata testa ali prebolele bolezni imetnika in se po tem ne bodo hranili.

(10)

S tem so izpolnjeni elementi, potrebni za ugotovitev, da se potrdila o cepljenju v zvezi s COVID-19, ki jih Sultanat Oman izda v skladu s sistemom „Tarassud“, štejejo za enakovredna tistim, izdanim v skladu z Uredbo (EU) 2021/953.

(11)

Potrdila o cepljenju v zvezi s COVID-19, ki jih Sultanat Oman izda v skladu s sistemom „Tarassud“, bi bilo zato treba priznati pod pogoji iz člena 5(5) Uredbe (EU) 2021/953.

(12)

Da bi se ta sklep lahko izvajal, bi moral biti Sultanat Oman povezan z okvirom zaupanja za digitalno COVID potrdilo EU, vzpostavljenim z Uredbo (EU) 2021/953.

(13)

Za zaščito interesov Unije, zlasti na področju javnega zdravja, lahko Komisija uporabi svoja pooblastila za začasno zadržanje uporabe tega sklepa ali njegovo razveljavitev, če pogoji iz člena 8(2) Uredbe (EU) 2021/953 niso več izpolnjeni.

(14)

Glede na to, da je treba Sultanat Oman čim prej povezati z okvirom zaupanja za digitalno COVID potrdilo EU, vzpostavljenim z Uredbo (EU) 2021/953, bi moral ta sklep začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

(15)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 14 Uredbe (EU) 2021/953 –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Potrdila o cepljenju v zvezi s COVID-19, ki jih izda Sultanat Oman v skladu s sistemom „Tarassud“, se z namenom, da se olajša uveljavljanje pravice do prostega gibanja v Uniji, obravnavajo kot enakovredna tistim, izdanim v skladu z Uredbo (EU) 2021/953.

Člen 2

Sultanat Oman se poveže z okvirom zaupanja za digitalno COVID potrdilo EU, vzpostavljenim z Uredbo (EU) 2021/953.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 29. julija 2022

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 211, 15.6.2021, str. 1.

(2)  Uredba (EU) 2021/954 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2021 o okviru za izdajanje, preverjanje in priznavanje interoperabilnih potrdil o cepljenju, testu in preboleli bolezni v zvezi s COVID-19 (digitalno COVID potrdilo EU) v zvezi z državljani tretjih držav, ki se zakonito nahajajo ali prebivajo na ozemlju držav članic med pandemijo COVID-19 (UL L 211, 15.6.2021, str. 24).


1.8.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 201/60


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2022/1340

z dne 29. julija 2022

o določitvi enakovrednosti COVID-19 potrdil, ki jih izdaja Republika Peru, in potrdil, izdanih v skladu z Uredbo (EU) 2021/953 Evropskega parlamenta in Sveta, da se olajša uveljavljanje pravice do prostega gibanja v Uniji

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2021/953 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2021 o okviru za izdajanje, preverjanje in priznavanje interoperabilnih potrdil o cepljenju, testu in preboleli bolezni v zvezi s COVID-19 (digitalno COVID potrdilo EU) za olajšanje prostega gibanja med pandemijo COVID-19 (1) ter zlasti člena 8(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2021/953 določa okvir za izdajanje, preverjanje in priznavanje interoperabilnih potrdil o cepljenju, testu in preboleli bolezni v zvezi s COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: digitalno COVID potrdilo EU) z namenom, da se imetnikom olajša uveljavljanje pravice do prostega gibanja med pandemijo COVID-19. Prav tako naj bi prispevala k lažji postopni in usklajeni odpravi omejitev prostega gibanja, ki so jih v skladu s pravom Unije uvedle države članice za omejitev širjenja SARS-CoV-2.

(2)

Uredba (EU) 2021/953 omogoča priznavanje COVID-19 potrdil, ki jih tretje države izdajo državljanom Unije in njihovim družinskim članom, če Komisija ugotovi, da so navedena COVID-19 potrdila izdana v skladu s standardi, ki se štejejo za enakovredne standardom, določenim v skladu z navedeno uredbo. Poleg tega morajo države članice v skladu z Uredbo (EU) 2021/954 Evropskega parlamenta in Sveta (2) pravila, določena v Uredbi (EU) 2021/953, uporabljati za državljane tretjih držav, ki ne spadajo v področje uporabe navedene uredbe, vendar se zakonito nahajajo ali prebivajo na njihovem ozemlju, in ki so upravičeni do potovanja v druge države članice v skladu s pravom Unije. Zato bi se morale vse ugotovitve o enakovrednosti, določene v tem sklepu, uporabljati za potrdila o cepljenju v zvezi s COVID-19, ki jih Republika Peru izda državljanom Unije in njihovim družinskim članom. Podobno bi se morale na podlagi Uredbe (EU) 2021/954 take ugotovitve o enakovrednosti uporabljati tudi za potrdila o cepljenju v zvezi s COVID-19, ki jih Republika Peru pod pogoji iz navedene uredbe izda državljanom tretjih držav, ki se zakonito nahajajo ali prebivajo na ozemlju držav članic.

(3)

Republika Peru je 7. aprila 2022 Komisiji predložila podrobne informacije o izdaji interoperabilnih potrdil o cepljenju v zvezi s COVID-19 v skladu s sistemom „Vaccination Card against COVID-19“. Republika Peru je Komisijo obvestila, da meni, da se njena COVID-19 potrdila izdajajo v skladu s standardom in tehnološkim sistemom, ki sta interoperabilna z okvirom zaupanja, vzpostavljenim z Uredbo (EU) 2021/953, ter ki omogočata preverjanje verodostojnosti, veljavnosti in celovitosti potrdil. V zvezi s tem je Republika Peru obvestila Komisijo, da potrdila o cepljenju v zvezi s COVID-19, ki jih Republika Peru izda v skladu s sistemom „Vaccination Card against COVID-19“, vsebujejo podatke, določene v Prilogi k Uredbi (EU) 2021/953.

(4)

Republika Peru je Komisijo obvestila tudi, da priznava potrdila o cepljenju, testu in preboleli bolezni, ki jih države članice in države EGP izdajo v skladu z Uredbo (EU) 2021/953.

(5)

Na prošnjo Republike Peru je Komisija 29. junija 2022 izvedla tehnične preskuse, ki so pokazali, da Republika Peru izdaja potrdila o cepljenju v zvezi s COVID-19 v skladu s sistemom „Vaccination Card against COVID-19“, ki je interoperabilen z okvirom zaupanja, vzpostavljenim z Uredbo (EU) 2021/953, ter omogoča preverjanje njihove verodostojnosti, veljavnosti in celovitosti. Komisija je potrdila tudi, da potrdila o cepljenju v zvezi s COVID-19, ki jih Republika Peru izda v skladu s sistemom „Vaccination Card against COVID-19“, vsebujejo potrebne podatke.

(6)

Republika Peru je poleg tega obvestila Komisijo, da izdaja interoperabilna potrdila o cepljenju s cepivi proti COVID-19. Ta cepiva trenutno vključujejo Comirnaty, Vaxzevria, BBIBP-CorV, Spikevax in Jcovden.

(7)

Republika Peru je Komisijo tudi obvestila, da ne izdaja interoperabilnih potrdil o testu.

(8)

Republika Peru je Komisijo nadalje obvestila, da ne izdaja interoperabilnih potrdil o preboleli bolezni.

(9)

Republika Peru je poleg tega Komisijo obvestila, da se bodo pri preverjanju potrdil v Republiki Peru osebni podatki, vključeni v potrdila, obdelovali samo za preverjanje in potrditev cepljenja, rezultata testa ali prebolele bolezni imetnika in se po tem ne bodo hranili.

(10)

S tem so izpolnjeni elementi, potrebni za ugotovitev, da se potrdila o cepljenju v zvezi s COVID-19, ki jih Republika Peru izda v skladu s sistemom „Vaccination Card against COVID-19“, štejejo za enakovredna tistim, izdanim v skladu z Uredbo (EU) 2021/953.

(11)

Potrdila o cepljenju v zvezi s COVID-19, ki jih Republika Peru izda v skladu s sistemom „Vaccination Card against COVID-19“, bi bilo zato treba priznati pod pogoji iz člena 5(5) Uredbe (EU) 2021/953.

(12)

Da bi se ta sklep lahko izvajal, bi morala biti Republika Peru povezana z okvirom zaupanja za digitalno COVID potrdilo EU, vzpostavljenim z Uredbo (EU) 2021/953.

(13)

Za zaščito interesov Unije, zlasti na področju javnega zdravja, lahko Komisija uporabi svoja pooblastila za začasno zadržanje uporabe tega sklepa ali njegovo razveljavitev, če pogoji iz člena 8(2) Uredbe (EU) 2021/953 niso več izpolnjeni.

(14)

Glede na to, da je treba Republiko Peru čim prej povezati z okvirom zaupanja za digitalno COVID potrdilo EU, vzpostavljenim z Uredbo (EU) 2021/953, bi moral ta sklep začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

(15)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 14 Uredbe (EU) 2021/953 –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Potrdila o cepljenju v zvezi s COVID-19, ki jih izda Republika Peru v skladu s sistemom „Vaccination Card against COVID-19“, se z namenom, da se olajša uveljavljanje pravice do prostega gibanja v Uniji, obravnavajo kot enakovredna tistim, izdanim v skladu z Uredbo (EU) 2021/953.

Člen 2

Republika Peru se poveže z okvirom zaupanja za digitalno COVID potrdilo EU, vzpostavljenim z Uredbo (EU) 2021/953.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 29. julija 2022

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 211, 15.6.2021, str. 1.

(2)  Uredba (EU) 2021/954 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2021 o okviru za izdajanje, preverjanje in priznavanje interoperabilnih potrdil o cepljenju, testu in preboleli bolezni v zvezi s COVID-19 (digitalno COVID potrdilo EU) v zvezi z državljani tretjih držav, ki se zakonito nahajajo ali prebivajo na ozemlju držav članic med pandemijo COVID-19 (UL L 211, 15.6.2021, str. 24).


PRIPOROČILA

1.8.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 201/63


PRIPOROČILO KOMISIJE (EU) 2022/1341

z dne 23. junija 2022

o neobveznih zahtevah glede učinkovitosti rentgenske opreme, ki se uporablja na javnih mestih (zunaj letalstva)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 292 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Razen na področju civilnega letalstva pravo Unije trenutno ne določa usklajenih zahtev glede učinkovitosti rentgenske opreme, ki se uporablja za odkrivanje na javnih mestih. Te zahteve se med državami članicami razlikujejo, kar vodi do neenakomernih in ne vedno dovolj visokih ravni zaščite splošne javnosti pred varnostnimi grožnjami. Teroristi in drugi storilci kaznivih dejanj lahko izkoriščajo posledične ranljivosti, med drugim z napadi ali izvajanjem drugih kriminalnih dejavnosti v državah članicah z nižjo ravnjo varnosti na javnih mestih.

(2)

Teroristični napadi, ki so bili v zadnjih letih izvedeni po vsej Uniji, so večinoma potekali na javnih mestih, njihova tarča pa je bila splošna javnost. Da bi prispevali k dovolj visoki ravni zaščite pred terorističnimi napadi in varnostnimi grožnjami na javnih mestih po vsej Uniji, bi bilo treba na ravni Unije določiti neobvezne zahteve glede učinkovitosti rentgenske opreme.

(3)

Za opremo za odkrivanje, vključno z rentgensko opremo, ki se uporablja na področju civilnega letalstva, veljajo podrobne zahteve iz Izvedbenega sklepa Komisije C(2015) 8005 (1). Te zahteve so dobro opredeljene ter zagotavljajo visoko in dosledno raven zaščite na področju varnosti civilnega letalstva. Zato to priporočilo ne bi smelo zajemati tega področja. Poleg tega bi bilo treba zaradi jasnosti pojasniti, da to priporočilo ne posega v akte prava Unije, ki urejajo varnostne vidike rentgenske opreme.

(4)

Komisija se je v agendi EU za boj proti terorizmu (2) zavezala, da bo podprla razvoj neobveznih zahtev za tehnologije za odkrivanje, da bi se z njimi odkrivale varnostne grožnje, ki jih je treba odkriti, hkrati pa ohranila mobilnost ljudi. Komisija je za izpolnitev te zaveze ustanovila tehnično delovno skupino za zahteve glede učinkovitosti odkrivanja, ki jo sestavljajo strokovnjaki držav članic, proizvajalci in uradniki iz več služb Komisije, ter jo prosila za pomoč pri razvoju neobveznih zahtev glede učinkovitosti rentgenske opreme na ravni Unije. To priporočilo, zlasti neobvezne zahteve v zvezi z dokumentacijo izdelka in učinkovitostjo rentgenske opreme iz njega, temelji na pripravljalnem delu, ki ga je opravila ta delovna skupina.

(5)

Države članice bi morale neobvezne zahteve glede učinkovitosti iz tega priporočila uporabljati pri javnem naročanju rentgenske opreme, namenjene za odkrivanje varnostnih groženj na javnih mestih.

(6)

Tega priporočila, ki ni zavezujoče, se ne bi smelo razumeti, kot da od držav članic zahteva nabavo ali uporabo določene posebne rentgenske opreme za odkrivanje varnostnih groženj na javnih mestih. Odločitve o tem, katero opremo bodo nabavile ali uporabljale na določenem javnem mestu, bi morale še naprej sprejemati izključno države članice v skladu s pravom Unije. Cilj tega priporočila bi moral biti spodbujanje uporabe neobveznih zahtev glede učinkovitosti iz tega priporočila v okviru dejavnosti javnega naročanja držav članic, kar bi prispevalo k doseganju enakovredne in visoke ravni odkrivanja varnostnih groženj z rentgensko opremo, ki jo uporabljajo organi držav članic na javnih mestih po vsej Uniji.

(7)

Neobvezne zahteve glede učinkovitosti iz tega priporočila se ne bi smele razumeti, kot da so namenjene nadomestitvi nacionalnih standardov učinkovitosti rentgenske opreme, če taki nacionalni standardi obstajajo. Zlasti bi morale države članice imeti še naprej možnost, da v skladu s pravom Unije uporabljajo strožje zahteve glede učinkovitosti rentgenske opreme, ki se uporablja za odkrivanje varnostnih groženj na javnih mestih.

(8)

To priporočilo bi moralo posredno spodbujati proizvajalce k izpolnjevanju teh zahtev pri prihodnji proizvodnji rentgenske opreme. Zato bi morale države članice v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila za rentgensko opremo, ki se bo uporabljala za odkrivanje varnostnih groženj na javnih mestih, zahtevati, da ponudniki v ponudbo vključijo dokumentacijo izdelka in izjavo o skladnosti, ki jo izda proizvajalec na podlagi lastne metodologije, da dokažejo skladnost rentgenske opreme z neobveznimi zahtevami glede učinkovitosti iz tega priporočila.

(9)

Uporaba rentgenske opreme na javnih mestih lahko pomeni izziv z vidika pravic do varstva zasebnosti in osebnih podatkov. V zvezi z vsemi dejavnostmi, povezanimi z uporabo zadevne rentgenske opreme, vključno z javnim naročilom in delovanjem opreme ter vsemi nadaljnjimi dejavnostmi obdelave, je bistvenega pomena čim bolj omejiti poseganje in vsekakor ravnati v skladu z upoštevnimi akti prava Unije, zlasti z Uredbo 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta (3), Direktivo 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta (4) in Listino Evropske unije o temeljnih pravicah.

(10)

Zlasti ob upoštevanju ustreznega tehnološkega razvoja na področju odkrivanja varnostnih groženj bi bilo treba neobvezne zahteve glede učinkovitosti rentgenske opreme iz tega priporočila pregledati in po potrebi prilagoditi. Komisija bo zato ob pomoči tehnične delovne skupine za zahteve glede učinkovitosti odkrivanja pozorno spremljala tehnološki in drugi ustrezni razvoj ter redno ocenjevala potrebo po prilagoditvah tega priporočila.

(11)

Zaradi učinkovitosti in preglednosti bi bilo treba države članice spodbujati, da uveljavijo to priporočilo in Komisiji v razumnem roku predložijo poročilo o svojih izvedbenih ukrepih.

(12)

Komisija bo na podlagi teh poročil in vseh drugih ustreznih informacij po primernem časovnem obdobju ocenila napredek pri uveljavljanju tega priporočila, da bi med drugim ovrednotila, ali so v zvezi s to zadevo potrebni zavezujoči pravni akti Unije –

SPREJELA NASLEDNJE PRIPOROČILO:

1.

V tem priporočilu se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„rentgenska oprema“ pomeni radiografske rentgenske skenerje, ki se uporabljajo za fizične preglede, namenjene odkrivanju varnostnih groženj, pri katerih se na podlagi izmerjenih sprememb rentgenskih žarkov, ki prehajajo skozi zadevne skenirane predmete, ustvari psevdobarvna slika;

(b)

„odkrivanje varnostnih groženj“ pomeni ugotavljanje prisotnosti ali odsotnosti ene ali več zadevnih snovi ali predmetov, ki se lahko uporabijo za ogrožanje varnosti, kot so eksplozivi, nevarne kemikalije, strelno orožje ali ostri predmeti;

(c)

„zahteve glede učinkovitosti“ pomenijo tehnične specifikacije, ki jih mora izpolnjevati rentgenska oprema, da se zagotovi, da oprema ustrezno opravlja svoje funkcije odkrivanja varnostnih groženj;

(d)

„dokumentacija izdelka“ pomeni dokumentacijo v papirni ali elektronski obliki, ki spremlja rentgensko opremo;

(e)

„javni prostor“ pomeni vsak fizični prostor, ki je dostopen javnosti, ne glede na to, ali veljajo določeni pogoji za dostop do njega.

2.

Države članice bi morale v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila za rentgensko opremo, ki se bo uporabljala za odkrivanje varnostnih groženj na javnih mestih, zahtevati, da ponudnik v ponudbo vključi dokumentacijo izdelka iz točke 1 Priloge.

3.

Države članice bi morale zagotoviti, da rentgenska oprema, ki jo nabavijo za odkrivanje varnostnih groženj na javnih mestih, izpolnjuje zahteve glede učinkovitosti iz točke 2 Priloge, razen kadar se uporablja na področju civilnega letalstva.

4.

Države članice bi morale v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila za rentgensko opremo, ki se bo uporabljala za odkrivanje varnostnih groženj na javnih mestih, zahtevati, da ponudnik v ponudbo vključi izjavo o skladnosti z zahtevami glede učinkovitosti, ki jo izda proizvajalec na podlagi lastne metodologije.

5.

Do 23. junija 2023 bi morale države članice sprejeti potrebne ukrepe v skladu s pravom Unije za uveljavitev tega priporočila.

6.

Države članice bi morale Komisiji poročati o svojih izvedbenih ukrepih do 23. decembra 2023.

V Bruslju, 23. junija 2022

Za Komisijo

Ylva JOHANSSON

članica Komisije


(1)  Izvedbeni sklep Komisije C(2015) 8005 o določitvi podrobnih ukrepov za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varnost letalstva, ki vsebujejo podatke iz točke (a) člena 18 Uredbe (ES) št. 300/2008.

(2)  Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Evropskemu svetu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Agenda EU za boj proti terorizmu: predvidevanje, preprečevanje, zaščita in odzivanje (COM(2020) 795 final).

(3)  Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

(4)  Direktiva (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ (UL L 119, 4.5.2016, str. 89).


PRILOGA

Zahteve glede dokumentacije izdelka in učinkovitosti rentgenske opreme

Izrazi in opredelitev pojmov

Za namene te priloge bi se morali uporabljati naslednji izrazi in opredelitve:

(1)

„koncept operacij“: dokument, ki opisuje značilnosti opreme in pravilne postopke delovanja;

(2)

„alarm zaradi temnega območja“: vizualna indikacija, ki se pokaže upravljavcu, kadar rentgenska oprema ne more v celoti prodreti v skenirani predmet;

(3)

„dvojna energija“: izkoriščanje energetsko odvisnega slabljenja rentgenskih žarkov v različnih materialih za oceno dejanskega atomskega števila skeniranih materialov, kar se običajno uporabi za razlikovanje med organskim in anorganskim materialom;

(4)

„dvojni pogled“: rentgenska oprema, pri kateri se odkrivanje z rentgenskimi žarki izvaja pod dvema različnima kotoma rotacije vsaj 60° in največ 90°, da se ustvarita dva hkratna pogleda skeniranih predmetov;

(5)

„povečanje kontrasta na robovih“: filter za obdelavo slike, ki poveča kontrast robov slike, da bi izboljšal njeno navidezno ostrino;

(6)

„dejansko atomsko število“: dejansko (necelo) število, ki opisuje hipotetični posamezni element, ki bi kazal zelo podobno slabljenje rentgenskih žarkov kot skenirani predmet, ki vsebuje različne elemente;

(7)

„anorganski material“: v okviru varnostne kontrole z rentgenskim pregledom material z dejanskim atomskim številom več kot 10;

(8)

„večplastni pogled“: rentgenska oprema, pri kateri se odkrivanje z rentgenskimi žarki izvaja pod različnimi koti, s čimer se ustvarijo različni hkratni pogledi skeniranih predmetov;

(9)

„organski material“: v okviru varnostne kontrole z rentgenskim pregledom material z dejanskim atomskim številom manj kot 10;

(10)

„program za projekcijo slik nevarnih predmetov“: programska funkcija, ki se pri rentgenskem pregledu uporablja za združitev predhodno posnetega skeniranja nevarnega predmeta z operativnim skeniranjem, da se ustvari realistična kombinirana slika, ki se upravljavcu prikaže v skoraj realnem času.

1.    Dokumentacija izdelka

Rentgenski opremi, ki se uporablja za odkrivanje varnostnih groženj na javnih mestih, bi morala biti predložena dokumentacija (v papirni in/ali elektronski obliki), ki vsebuje naslednje informacije:

1.1.   Fizične mere opreme

Zunanje mere bi morale biti izražene kot dolžina (D) × širina (Š) × višina (V) v milimetrih (mm);

velikost tunela bi morala biti izražena kot dolžina (D) × širina (Š) v mm;

največja velikost predmeta, ki ga je mogoče skenirati, bi morala biti izražena kot dolžina (D) × širina (Š) v mm;

največja obremenitev transportnega traku bi morala biti enakomerno porazdeljena in izražena v kilogramih (kg);

višina transportnega traku (V) bi morala biti izražena v mm.

1.2.   Teža opreme

Skupna teža rentgenske opreme bi morala biti izražena v kilogramih (kg). Teža opreme bi morala upoštevati le rentgensko strojno opremo in ne bi smela vključevati dodatnih elementov, kot je transportni trak.

1.3.   Pretok

Pretok bi bilo treba izraziti kot hitrost transportnega traku v metrih na sekundo (m/s).

1.4.   Oskrba z električno energijo in poraba energije

Oskrba rentgenske opreme z električno energijo bi morala biti izražena v napetosti izmeničnega toka z dovoljenim odstopanjem ± 10 %;

poraba električne energije bi morala biti izražena v kilovoltamperih (kVA).

1.5.   Generator rentgenskih žarkov

Navesti bi bilo treba število generatorjev (npr. enojni, dvojni, večkratni);

anodna napetost bi morala biti izražena v kilovoltih (kV);

tok snopa bi moral biti izražen v miliamperih (mA);

opisati bi bilo treba hladilni sistem (npr. zatesnjena oljna kopel s prisilnim zračnim tokom).

1.6.   Stopnja zaščite pred vdorom

Navesti bi bilo treba stopnjo zaščite pred vdorom v skladu z IEC 60529.

1.7.   Delovno okolje

Delovna temperatura bi morala biti izražena v stopinjah Celzija (°C);

temperatura skladiščenja bi morala biti izražena v stopinjah Celzija (°C);

vlažnost bi bilo treba izraziti v območju v % (nekondenziranje).

1.8.   Sistem prenosa

Navesti bi bilo treba, ali oprema vključuje sistem prenosa.

1.9.   Projekcija slik nevarnih predmetov

Navesti bi bilo treba, ali sistem lahko zagotavlja funkcijo projekcije slik nevarnih predmetov.

1.10.   Zahteve za oznako skladnosti CE

Opremo bi bilo treba opremiti z vso ustrezno dokumentacijo, da se dokaže skladnost z zahtevami iz veljavne zakonodaje EU, s čimer se omogoči namestitev oznake skladnosti CE. Proizvajalci bi morali biti odgovorni za določitev, katera pravila se uporabljajo za njihove izdelke. Ustrezne določbe lahko na primer vključujejo:

Direktivo 2006/42/ES o strojih;

Direktivo 2014/35/EU o nizkonapetostnih napravah;

Direktivo 2014/30/EU o elektromagnetni združljivosti.

1.11.   Uhajanje sevanja

Opremo bi morala spremljati izjava, ki jo podpiše zakoniti zastopnik proizvajalca, da oprema izpolnjuje vse zahteve glede poklicne izpostavljenosti in izpostavljenosti prebivalstva ionizirajočemu sevanju v skladu z Direktivo Sveta 2013/59/Euratom o temeljnih varnostnih standardih za varstvo pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja.

1.12.   Navodila za uporabo (koncept operacij)

Sistem bi morala spremljati navodila za uporabo, imenovana tudi koncept operacij.

2. 2.    Zahteve glede učinkovitosti rentgenske opreme

Rentgenska oprema, ki se uporablja za odkrivanje varnostnih groženj na javnih mestih, bi morala izpolnjevati naslednje zahteve glede učinkovitosti:

2.1.   Funkcije za izboljšanje slike

Rentgenska oprema bi morala imeti naslednje funkcije za izboljšanje slike, nameščene na zaslonu:

sposobnost vsaj dvakratne povečave katerega koli dela slike;

video inverzija za prikaz monokromatične slike z belo barvo, ki je prikazana kot črna, črna pa kot bela;

funkcija za povečanje kontrasta robov.

Vsaka izbrana funkcija bi se morala samodejno ponastaviti, ko se upravljavcu prikaže naslednji pregledani predmet.

2.2.   Alarm zaradi temnega območja

Rentgenska oprema bi morala sprožiti alarm zaradi temnega območja, kadar rentgenski žarki ne morejo v celoti prodreti v skenirane predmete.

2.3.   Barvno kartiranje

Rentgenska oprema bi morala razlikovati med anorganskimi in organskimi materiali, tako, da jih prikazuje v različnih barvah. Rentgenska oprema bi morala imeti naslednje slikovne funkcije za razlikovanje med anorganskimi in organskimi materiali:

anorganska funkcija za poudarjanje anorganskih materialov;

organska funkcija za poudarjanje organskih materialov.

Specifikacije barvnega kartiranja, ki bi jih morala izpolnjevati rentgenska oprema, so navedene v preglednici 2.1.

Preglednica 2.1

Barvno kartiranje

Dejansko atomsko število materiala

Funkcije slike onemogočene

Omogočena organska funkcija

Omogočena anorganska funkcija

0 < Zeff ≤ 10

oranžna

oranžna

10 < Zeff ≤ 17

zelena

oranžna

modra/zelena

Zeff > 17

modra

modra

Kadar sta organski in anorganski material zložena drug vrh drugega, bi morala rentgenska oprema prikazati organski material, ko je omogočena organska funkcija, kot je navedeno v preglednici 2.2.

Preglednica 2.2

Barvno kartiranje (organski/anorganski material drug vrh drugega)

Dejansko atomsko število materiala

Funkcije slike onemogočene

Omogočena organska funkcija

Omogočena anorganska funkcija

organski material pod aluminijasto ploščo

zelena

oranžna

modra/zelena

organski material pod jekleno ploščo

modra

oranžna

modra

2.4.   Preskusi kakovosti slike

Preskuse kakovosti slike za rentgensko opremo bi bilo treba opraviti z uporabo preskusnega vzorca za človeško prepoznavanje, ki je opisan v naslednjem mednarodnem standardu:

ASTM F792-17e1, Standardna praksa ocenjevanja slikovnega delovanja rentgenskih sistemov za varovanje, ASTM International, West Conshohocken, PA, 2017, www.astm.org.

Kakovost slike rentgenske opreme bi bilo treba oceniti z uporabo naslednjih devetih preskusov:

2.4.1.   Preskus 1: prikaz žic

Sposobnost rentgenske opreme, da prikaže slike, ki jih lahko upravljavec uporabi za prepoznavanje kovinskih žic.

2.4.2.   Preskus 2: uporabni prodor

Sposobnost rentgenske opreme, da ustvari sliko, ki upravljavcu ali algoritmu omogoča odkrivanje žic, zakritih z materialom za blokiranje različne debeline.

2.4.3.   Preskus 3: prostorska ločljivost

Sposobnost rentgenske opreme, da ločeno prikaže tesno skupaj postavljene visokokontrastne predmete.

2.4.4.   Preskus 4: enostavni prodor

Sposobnost rentgenske opreme, da prikaže slike, ki jih lahko upravljavec uporabi za prepoznavanje svinčenih številk, ki bi bile sicer zakrite z materialom, ki blokira jeklo.

2.4.5.   Preskus 5: prikaz slike tankega organskega materiala

Sposobnost rentgenske opreme, da prikaže slike, ki jih lahko upravljavec uporabi za prepoznavanje tankih delov organskega materiala.

2.4.6.   Preskus 6: občutljivost na kontraste v jeklu

Sposobnost rentgenske opreme, da prikaže slike, ki jih lahko upravljavec uporabi za prepoznavanje plitvih krožnih vdolbin v jeklu.

2.4.7.   Preskus 7: razlikovanje med materiali

Sposobnost rentgenske opreme, da prikaže slike, ki jih lahko upravljavec uporabi za razlikovanje med materiali z različnimi dejanskimi atomskimi števili.

2.4.8.   Preskus 8: razvrstitev materialov

Sposobnost rentgenske opreme, da prikaže slike, ki jih lahko upravljavec uporabi za dosledno prepoznavanje določenega materiala različnih debelin.

2.4.9.   Preskus 9: razlikovanje med organskim materialom

Sposobnost rentgenske opreme, da prikaže slike, ki jih lahko upravljavec uporabi za razlikovanje med organskim materialom z različnimi dejanskimi atomskimi števili.

2.5.   Mejne vrednosti kakovosti slike

Glede na preskusni vzorec za človeško prepoznavanje iz ASTM F792-17e1 bi morale biti najnižje mejne vrednosti za vsak preskus kakovosti slike take, kot so opisane v preglednici 2.3. Da bi bila rentgenska oprema upravičena do posebnega standarda, bi morala dosegati ustrezne minimalne mejne vrednosti za vse preskuse kakovosti slike.

Preglednica 2.3

Mejne vrednosti kakovosti slike

 

Preskus kakovosti slike

Standard 1

Standard 2

1

Prikaz žic: debelina žice v zraku

AWG 30

(0,255 mm)

AWG 34

(0,160 mm)

2

Uporabni prodor: debelina žice pod aluminijem (Al) določene debeline

AWG 24 (0,511 mm) za 16 mm Al

AWG 24 (0,511 mm) za 20 mm Al

&

AWG 30 (0,255 mm) za 12 mm Al

3

Prostorska ločljivost: merila s pravokotnimi linijskimi pari (4 reže, vodoravne in navpične, jeklo 1018, 1010 ali 1008)

reže širine 2 mm z razmikom 2 mm

reže širine 1,5 mm z razmikom 1,5 mm

4

Enostavni prodor: svinčene številke (debelina 3,0 ± 0,2 mm), pritrjene na jeklo določene debeline

jeklo debeline 24 mm

jeklo debeline 28 mm

5

Prikaz slike tankega organskega materiala: ležaji iz polioksimetilena debeline 0,25, 0,5, 1, 2 in 5 mm; vsak ležaj ima luknje premera 2, 5 in 10 mm

4 vidne luknje (*)

7 vidnih lukenj (*)

6

Občutljivost na kontraste v jeklu: jekleni ležaji debeline 0,5, 1, 2 in 5 mm; vsak ležaj ima luknje premera 2, 5 in 10 mm, vse so globine 0,1 mm

4 vidne luknje (*)

7 vidne luknje (*)

7

Razlikovanje med materiali: mreža kvadratnih slabilnikov (različne količine jekla in plastike z različnim dejanskim atomskim številom in slabljenjem (**))

odtenki 10 sosednjih kvadratov se lahko razlikujejo

odtenki 12 sosednjih kvadratov se lahko razlikujejo

8

Razvrstitev materialov: preskus, ali sistem dosledno prepoznava določen material različnih debelin (**)

4 stolpci se razvrstijo kot enak material na stolpec

6 stolpcev se razvrsti kot enak material na stolpec

9

Razlikovanje med organskim materialom: opazovalec zabeleži, če opazi razliko v odtenku med štirimi različnimi kvadrati (**)

Kvadrati 1 do 4, prikazani kot organski material

Kvadrati 1 do 4, prikazani kot organski material


(*)  * Luknja se šteje za vidno, če je vidna vsaj polovica njenega območja ali roba.

(**)  ** Za podrobnejši opis preskusnega vzorca za človeško prepoznavanje glej ASTM F792-17e1.


1.8.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 201/71


PRIPOROČILO KOMISIJE (EU) 2022/1342

z dne 28. julija 2022

o spremljanju živega srebra v ribah, rakih in mehkužcih

EVROPSKA KOMISIJA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 292 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je 22. novembra 2012 sprejela mnenje o živem srebru in metilnem živem srebru v živilih (1). V navedenem mnenju je določila dopustni tedenski vnos anorganskega živega srebra v višini 4 μg/kg telesne teže in metilnega živega srebra v višini 1,3 μg/kg telesne teže (pri čemer sta oba izražena kot živo srebro) in ugotovila, da je 95. percentil prehranske izpostavljenosti blizu ali nad dopustnim tedenskim vnosom pri vseh starostnih skupinah. Potrošniki, ki uživajo velike količine rib, med katerimi so morda tudi nosečnice, lahko dopustni tedenski vnos presežejo za približno šestkrat. Najbolj ranljiva skupina so nerojeni otroci. V mnenju je bilo ugotovljeno, da je izpostavljenost metilnemu živemu srebru nad dopustnim tedenskim vnosom zaskrbljujoča, kljub temu pa je pri ukrepih za zmanjšanje izpostavljenosti metilnemu živemu srebru priporočljivo upoštevati koristne učinke uživanja rib.

(2)

Agencija je 27. junija 2014 sprejela mnenje o koristih uživanja morske hrane za zdravje v primerjavi s tveganji za zdravje, povezanimi z izpostavljenostjo metilnemu živemu srebru (2). V navedenem mnenju je pregledala vlogo morske hrane v prehrani Evropejcev in ocenila koristne učinke uživanja morske hrane na podlagi zdravstvenih rezultatov, vključno z učinki njenega uživanja med nosečnostjo na funkcionalne rezultate nevrološkega razvoja otrok ter učinki njenega uživanja na tveganje za bolezni srca in ožilja pri odraslih. Ugotovila je, da je uživanje približno enega do dveh obrokov morske hrane na teden in do treh ali štirih obrokov na teden med nosečnostjo povezano z boljšimi funkcionalnimi rezultati nevrološkega razvoja pri otrocih v primerjavi s tistimi, katerih matere morske hrane med nosečnostjo niso uživale. Take količine so bile povezane tudi z nižjo umrljivostjo zaradi koronarne srčne bolezni pri odraslih.

(3)

Agencija je 19. decembra 2014 sprejela izjavo o koristih uživanja rib/morske hrane v primerjavi s tveganji metilnega živega srebra v ribah/morski hrani (3), v kateri je ugotovila, da bi bilo treba za doseganje koristi uživanja rib, povezanih z uživanjem enega do štirih obrokov rib na teden, in za zaščito pred toksičnostjo metilnega živega srebra za nevrološki razvoj omejiti uživanje rib/morske hrane z visoko vsebnostjo živega srebra.

(4)

Uredba Komisije (ES) št. 1881/2006 (4) določa mejne vrednosti živega srebra v mišičninah rib, rakih, školjkah in prehranskih dopolnilih.

(5)

Ker so najnovejši podatki o prisotnosti pokazali, da je mogoče znižati mejne vrednosti živega srebra za različne vrste rib, so bile mejne vrednosti za te vrste rib z Uredbo Komisije (EU) 2022/617 znižane (5). Mejne vrednosti za druge vrste rib, kot so morski psi in mečarice, pa so se kljub nekaterim pozivom k njihovemu zvišanju z Uredbo (EU) 2022/617 zaradi zdravstvenih pomislekov, ki so s tem povezani, ohranile na enaki vrednosti, dokler se ne pridobijo dodatni podatki in pripravi znanstvena ocena.

(6)

Zato in za pridobitev podrobnih podatkov o dejanskem vplivu znižanih mejnih vrednosti za nekatere vrste rib na skupno izpostavljenost potrošnikov živemu srebru je priporočljivo, da države članice Agenciji poročajo o prisotnosti živega srebra v vseh vrstah rib, tako za gojene kot tudi za prostoživeče ulovljene proizvode iz različnih vrst proizvodnje.

(7)

Poleg tega se večina doslej razpoložljivih podatkov nanaša na prisotnost skupnega živega srebra. Ker je metilno živo srebro bolj strupeno kot anorgansko živo srebro, bi bilo treba navesti podatke o prisotnosti metilnega živega srebra in skupnega živega srebra v vzorcih, da bi lažje izračunali razmerje med metilnim živim srebrom in skupnim živim srebrom v določenih vrstah rib. To bi pripomoglo k boljši oceni izpostavljenosti in tveganja zaradi živega srebra v živilih.

(8)

Nasveti o uživanju rib so pomemben instrument za obvladovanje tveganja, da se lahko dosežejo vsi koristni učinki uživanja rib in hkrati omeji tveganje toksičnosti živega srebra. Iz podatkov o izpostavljenosti za določene vrste rib v mnenju Agencije iz leta 2012, pa je razvidno, da potrošniki razpoložljivih nasvetov o tem ne poznajo ali jih ne upoštevajo. Zato je koristno, da se pristojnim organom držav članic priporoči, da pripravijo nacionalne prehranske nasvete in da dejavno obveščajo o njih, da se bo povečala ozaveščenost. Ker se v Uniji uživa precej različnih vrst rib, bi morale države članice nasvete o njihovem uživanju prilagoditi glede na svoj nacionalni vzorec uživanja rib, zlasti glede na vrste rib, ki se zaužijejo. Pristojnim organom držav članic bi morale pri širjenju teh nacionalnih prehranskih nasvetov pomagati vse udeležene strani, kot so nosilci živilske dejavnosti, ustrezni zdravstveni delavci, univerze, potrošniške organizacije in druge zainteresirane strani.

(9)

Da bi Agencija lahko ocenila vpliv nasvetov glede uživanja rib na izpostavljenost potrošnikov, bi morala izvesti raziskavo o učinkovitosti teh nasvetov držav članic.

(10)

Zbrani podatki o prisotnosti živega srebra in informacije o učinkovitosti prehranskih nasvetov bodo pripomogli k boljši oceni izpostavljenosti potrošnikov, ki je potrebna za prihodnjo posodobitev ocene tveganja za potrošnike v zvezi z živim srebrom. Te ocene bodo omogočile presojo, ali bi bilo primerno revidirati mejno vrednost živega srebra pri nekaterih vrstah rib –

PRIPOROČA:

1.

Države članice bi morale v letih 2022, 2023, 2024 in 2025 spremljati prisotnost metil živega srebra in skupnega živega srebra v ribah, rakih in mehkužcih. Spremljanje bi moralo vključevati najrazličnejše vrste rib, rakov in mehkužcev ter odražati prehranjevalne navade, da se omogoči natančna ocena izpostavljenosti potrošnikov živemu srebru. Podatke bi bilo treba zbrati za gojene proizvode in proizvode iz divjega ulova.

2.

Države članice bi morale pripraviti posebne nacionalne nasvete glede uživanja rib, rakov in mehkužcev, da bi zagotovile vse koristne učinke uživanja rib in morskih sadežev ter hkrati omejile tveganje strupenosti živega srebra. Države članice bi morale v okviru teh prehranskih nasvetov zlasti pripraviti nasvete o pogostosti uživanja rib, rakov in mehkužcev ter vrstah, ki naj se uživajo.

3.

Države članice, nosilci živilske dejavnosti in druge zainteresirane strani bi morale potrošnikom in ustreznim zdravstvenim delavcem, ki imajo opravka z najbolj ogroženimi skupinami potrošnikov, stalno sporočati posebne nacionalne nasvete o uživanju rib.

4.

Države članice bi morale Komisijo in Agencijo obvestiti o svojih posebnih nacionalnih prehranskih nasvetih.

5.

Države članice bi morale Komisijo obvestiti o svojih ukrepih za obveščanje potrošnikov in ustreznih zdravstvenih delavcev o tovrstnih nacionalnih nasvetih.

6.

Države članice in nosilci živilske dejavnosti bi morali Agenciji redno poročati o prisotnosti skupnega živega srebra in metil živega srebra v različnih vrstah rib, rakov in mehkužcev z ustreznimi informacijami in v elektronski obliki, ki jo določi Agencija. Pri sporočanju podatkov bi morali biti zlasti pozorni na opredelitev vrste proizvodnje (prostoživeči, nabrani ali ulovljeni proizvodi v primerjavi z neekološko ali ekološko gojenimi).

V Bruslju, 28. julija 2022

Za Komisijo

Stela KIRIAKIDES

članica Komisije


(1)  Znanstveni odbor EFSA za onesnaževala v prehranski verigi (CONTAM); Scientific Opinion on the risk for public health related to the presence of mercury and methylmercury in food (Znanstveno mnenje o tveganju za javno zdravje, povezanem s prisotnostjo živega srebra in metilnega živega srebra v živilih). EFSA Journal (2012);10(12):2985.

(2)  Odbor EFSA NDA (Odbor EFSA za dietetične izdelke, prehrano in alergije), 2014. Scientific Opinion on health benefits of seafood (fish and shellfish) consumption in relation to health risks associated with exposure to methylmercury (Znanstveno mnenje o koristih uživanja morske hrane (rib in lupinarjev) za zdravje v primerjavi s tveganji za zdravje, povezanimi z izpostavljenostjo metilnemu živemu srebru). EFSA Journal (2014);12(7):3761.

(3)  Znanstveni odbor agencije EFSA, 2015. Statement on the benefits of fish/seafood consumption compared to the risks of methylmercury in fish/seafood (Izjava o koristih uživanja rib/morske hrane v primerjavi s tveganji metilnega živega srebra v ribah/morski hrani). EFSA Journal (2015);13(1):3982.

(4)  Uredba Komisije (ES) št. 1881/2006 z dne 19. decembra 2006 o določitvi mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal v živilih (UL L 364, 20.12.2006, str. 5).

(5)  Uredba Komisije (EU) 2022/617 z dne 12. aprila 2022 o spremembi Uredbe (ES) št. 1881/2006 glede mejnih vrednosti živega srebra v ribah in soli (UL L 115, 13.4.2022, str. 60).


Popravki

1.8.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 201/74


Popravek Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2022/1096 z dne 30. junija 2022 o določitvi enakovrednosti COVID-19 potrdil, ki jih izdaja Republika Koreja, in potrdil, izdanih v skladu z Uredbo (EU) 2021/953 Evropskega parlamenta in Sveta, da se olajša uveljavljanje pravice do prostega gibanja v Uniji

( Uradni list Evropske unije L 176 z dne 1. julija 2022 )

Stran 65, uvodna izjava 4:

besedilo:

„(4)

Republika Koreja je Komisijo obvestila tudi, da v zvezi s COVID-19 trenutno ni omejitev potovanj za vstop in bivanje v Republiki Koreji. Če bi bilo treba ponovno uvesti zahteve v zvezi s potovanji, Republika Koreja potrjuje, da bo priznala potrdila o cepljenju in testu, ki jih izdajo države članice in države EGP v skladu z Uredbo (EU) 2021/953. V zvezi s potrdili o cepljenju je Republika Koreja obvestila Komisijo, da bo potrdila o cepljenju za cepiva z dovoljenjem, ki velja za celotno EU, sprejela le, če je SZO cepivo po zaključenem postopku uvrstila na seznam cepiv za nujno uporabo. Kar zadeva priznavanje potrdil o preboleli bolezni, Republika Koreja potrjuje, da jih v primeru potrebe po ponovni uvedbi omejitev potovanj ne bo priznala.“

se glasi:

„(4)

Republika Koreja je Komisijo obvestila tudi, da bo potrdila o cepljenju in testu, ki jih izdajo države članice in države Evropskega gospodarskega prostora v skladu z Uredbo (EU) 2021/953, priznala pod enakimi pogoji kot lastna potrdila. Vendar je Republika Koreja Komisijo obvestila, da zaradi epidemioloških razmer trenutno zahteva teste za vse prihajajoče potnike. V zvezi s potrdili o cepljenju je Republika Koreja obvestila Komisijo, da bo potrdila o cepljenju za cepiva z dovoljenjem, ki velja za celotno Unijo, sprejela le, če je SZO cepivo po zaključenem postopku uvrstila na seznam cepiv za nujno uporabo. Nazadnje, Republika Koreja je Komisijo obvestila, da ne sprejema potrdil o preboleli bolezni.“