ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 196

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 65
25. julij 2022


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/1288 z dne 6. aprila 2022 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2019/2088 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo vsebino in prikaz informacij o načelu, da se ne škoduje bistveno, vsebino, metodologije in prikaz informacij o kazalnikih trajnostnosti in škodljivih vplivih na trajnostnost ter vsebini in prikazu informacij o spodbujanju okoljskih ali socialnih značilnosti in ciljev trajnostnih naložb v predpogodbenih dokumentih, na spletnih mestih in v periodičnih poročilih ( 1 )

1

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1289 z dne 18. julija 2022 o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Hrušovský lepník (ZGO))

73

 

*

Uredba Komisije (EU) 2022/1290 z dne 22. julija 2022 o spremembi prilog II, III in IV k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 o mejnih vrednostih ostankov za ametoktradin, klormekvat, dodin, nikotin, profenofos in multikapsidni virus jedrne poliedričnosti Spodoptera exigua (SeMNPV), izolat BV-0004, v ali na nekaterih proizvodih ( 1 )

74

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1291 z dne 22. julija 2022 o odobritvi spremembe specifikacije proizvoda za ime, vpisano v registru zajamčenih tradicionalnih posebnosti, ki ni manjša (Mozzarella (ZTP))

115

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1292 z dne 22. julija 2022 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2021/1976 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz monoetilen glikola s poreklom iz Združenih držav Amerike in Kraljevine Saudove Arabije

119

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Sveta (EU) 2022/1293 z dne 17. junija 2022 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa na 12. ministrski konferenci Svetovne trgovinske organizacije

121

 

*

Sklep Političnega in varnostnega odbora (SZVP) 2022/1294 z dne 19. julija 2022 o imenovanju vodje svetovalne misije Evropske unije v podporo reformi varnostnega sektorja v Iraku (EUAM Iraq) (EUAM Iraq/1/2022)

123

 

*

Sklep Političnega in varnostnega odbora (SZVP) 2022/1295 z dne 19. julija 2022 o ponovni potrditvi odobritve vojaške operacije Evropske unije v Sredozemlju (EUNAVFOR MED IRINI) (EUNAVFOR MED IRINI/3/2022)

125

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2022/1296 z dne 1. julija 2022 o uporabi člena 34 Direktive 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta za oddajo javnih naročil za črpanje surove nafte in zemeljskega plina v Romuniji (notificirano pod dokumentarno številko C(2022) 4485)  ( 1 )

126

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2022/1297 z dne 22. julija 2022 o ustreznosti pristojnih organov Združenih držav Amerike v skladu z Direktivo 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2022) 5113)  ( 1 )

134

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2022/1298 z dne 22. julija 2022 o enakovrednosti sistemov javnega nadzora, zagotavljanja kakovosti, preiskav in kazni za revizorje in revizijske subjekte pristojnih organov Združenih držav Amerike v skladu z Direktivo 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2022) 5118)  ( 1 )

138

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

25.7.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 196/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/1288

z dne 6. aprila 2022

o dopolnitvi Uredbe (EU) 2019/2088 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo vsebino in prikaz informacij o načelu, „da se ne škoduje bistveno“, vsebino, metodologije in prikaz informacij o kazalnikih trajnostnosti in škodljivih vplivih na trajnostnost ter vsebini in prikazu informacij o spodbujanju okoljskih ali socialnih značilnosti in ciljev trajnostnih naložb v predpogodbenih dokumentih, na spletnih mestih in v periodičnih poročilih

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

Ob upoštevanju Uredbe (EU) 2019/2088 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev (1) ter zlasti člena 2a(3), člena 4(6), tretji pododstavek, člena 4(7), drugi pododstavek, člena 8(3), četrti pododstavek, člena 8(4), četrti pododstavek, člena 9(5), četrti pododstavek, člena 9(6), četrti pododstavek, člena 10(2), četrti pododstavek, člena 11(4), četrti pododstavek, in člena 11(5), četrti pododstavek, Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Razkritja v zvezi s trajnostnostjo v sektorju finančnih storitev bi morala biti dovolj jasna, jedrnata in vidna, da bi končnim vlagateljem omogočala sprejemanje informiranih odločitev. V ta namen bi morali imeti končni vlagatelji dostop do zanesljivih podatkov, ki jih lahko pravočasno in učinkovito uporabijo ter analizirajo. Informacije, navedene v takih razkritjih, bi bilo zato treba pregledati in revidirati v skladu z direktivami, uredbami in nacionalnimi določbami iz člena 6(3) in člena 11(2) Uredbe (EU) 2019/2088. Poleg tega bi bilo treba določiti pravila v zvezi z objavo navedenih informacij na spletnih mestih, kadar se taka objava zahteva z Uredbo (EU) 2019/2088.

(2)

Vsebina in prikaz razkritij, povezanih s trajnostnostjo, za finančne produkte, ki kot referenčno vrednost uporabljajo košarico indeksov, bi morala končnim vlagateljem zagotoviti celovit pregled nad značilnostmi takih finančnih produktov. Zato je nujno, da razkritja, povezana s trajnostnostjo, v zvezi z indeksom, ki je opredeljen kot referenčna vrednost in je sestavljen iz košarice indeksov, zajemajo tako košarico kot vsak indeks v tej košarici.

(3)

Za končne vlagatelje, ki jih zanima, kako trajnostno naravnani so udeleženci na finančnem trgu in finančni svetovalci, je bistveno, da so informacije, ki jih udeleženci na finančnem trgu zagotovijo o glavnih škodljivih vplivih njihovih investicijskih odločitev na dejavnike trajnostnosti, finančni svetovalci pa o glavnih škodljivih vplivih njihovega investicijskega svetovanja ali zavarovalnega svetovanja na dejavnike trajnostnosti, celovite. Take informacije bi zato morale zajemati tako neposredne kot posredne naložbe v sredstva.

(4)

Zagotoviti je treba, da se razkrite informacije zlahka primerjajo in da se zlahka razumejo kazalniki glavnih škodljivih vplivov investicijskih odločitev na dejavnike trajnostnosti. Taka primerljivost in razumljivost bi se izboljšali z razlikovanjem med kazalniki škodljivih vplivov, ki vedno povzročajo glavne škodljive vplive, na eni strani in dodatnimi kazalniki škodljivih vplivov na dejavnike trajnostnosti, ki so glavni za udeležence na finančnem trgu, na drugi strani. Vendar je pomembno zagotoviti, da se škodljivi vplivi investicijskih odločitev na podnebje ali na druge dejavnike trajnostnosti, povezane z okoljem, obravnavajo kot škodljivi vplivi investicijskih odločitev na socialne dejavnike in dejavnike, povezane z zaposlenimi, človekovimi pravicami, bojem proti korupciji ali bojem proti podkupovanju. Dodatni kazalniki glavnih škodljivih vplivov bi se zato morali nanašati na vsaj enega od teh dejavnikov. Za zagotovitev skladnosti z drugimi razkritji v zvezi s trajnostnostjo bi morali kazalniki glavnih škodljivih vplivov uporabljati standardizirana merila in po potrebi temeljiti na kazalnikih, uporabljenih v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2020/1818 (2) in Delegirani uredbi Komisije (EU) 2021/2139 (3).

(5)

Za dodatno izboljšanje primerljivosti informacij, ki jih je treba razkriti, bi se morale informacije o glavnih škodljivih vplivih nanašati na referenčna obdobja od 1. januarja do 31. decembra predhodnega leta in bi jih bilo treba vsako leto objaviti do 30. junija kot skupnega datuma. Vendar je mogoče, da se naložbeni portfelji udeležencev na finančnem trgu v takih referenčnih obdobjih redno spreminjajo. Zato bi bilo treba glavne škodljive vplive določiti na vsaj štiri določene datume v takem referenčnem obdobju, povprečni rezultat pa bi bilo treba razkriti vsako leto. Za zagotovitev, da lahko končni vlagatelji primerjajo, kako so udeleženci na finančnem trgu s časom upoštevali glavne škodljive vplive, bi morali udeleženci na finančnem trgu zagotoviti primerjavo poročil za predhodna letna obdobja vsaj za pet predhodnih referenčnih obdobij, če so na voljo.

(6)

Udeležence na finančnem trgu, ki prvič v določenem koledarskem letu upoštevajo glavne škodljive vplive, bi bilo treba ustrezno obravnavati, hkrati pa bi bilo treba zagotoviti, da končni vlagatelji pred sprejetjem investicijskih odločitev prejmejo dovolj informacij. Taki udeleženci na finančnem trgu bi zato morali razkriti informacije o načrtovanih ukrepih ali ciljih, ki so si jih zastavili za naslednje referenčno obdobje, za preprečevanje ali zmanjšanje ugotovljenih glavnih škodljivih vplivov. Iz istega razloga bi morali razkriti tudi informacije o svojih politikah za ugotavljanje in prednostno razvrščanje glavnih škodljivih vplivov na dejavnike trajnostnosti in mednarodne standarde, ki jih bodo uporabljali v navedenem naslednjem referenčnem obdobju.

(7)

Končni vlagatelji bi morali imeti možnost, da ne glede na državo članico, v kateri prebivajo, primerjajo razkrite glavne škodljive vplive na dejavnike trajnostnosti. Zato bi morali udeleženci na finančnem trgu predložiti povzetek svojih razkritij v jeziku, ki se običajno uporablja na področju mednarodnih financ, in v enem od uradnih jezikih držav članic, v katerih so na voljo finančni produkti teh udeležencev na finančnem trgu.

(8)

Finančni svetovalci uporabljajo informacije o glavnih škodljivih vplivih na dejavnike trajnostnosti, ki jih zagotavljajo udeleženci na finančnem trgu. Informacije, ki jih zagotovijo finančni svetovalci o tem, ali in kako pri svojem investicijskem ali zavarovalnem svetovanju upoštevajo glavne škodljive vplive na dejavnike trajnostnosti, bi zato morale jasno opisovati, kako se informacije udeležencev na finančnem trgu obdelujejo in vključujejo v njihovo investicijsko ali zavarovalno svetovanje. Zlasti bi morali finančni svetovalci, ki se zanašajo na merila ali pragove v zvezi z glavnimi škodljivimi vplivi na dejavnike trajnostnosti, ki se uporabljajo za izbiro finančnih produktov ali svetovanje o njih, ta merila objavljati.

(9)

Postopki za merjenje ogljičnega odtisa še niso v celoti razviti. Udeleženci na finančnem trgu, ki se v skladu s členom 4(2), točka (d), Uredbe (EU) 2019/2088 v svojih razkritjih na ravni subjekta sklicujejo na stopnjo usklajenosti svojih finančnih produktov s cilji Pariškega sporazuma, sprejetega na podlagi Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja, bi zato morali taka razkritja utemeljiti na v prihodnost usmerjenih podnebnih scenarijih.

(10)

Eden od načinov, kako lahko finančni produkti spodbujajo okoljske ali socialne značilnosti, je upoštevanje glavnih škodljivih vplivov investicijskih odločitev. Finančni produkti, ki imajo za cilj trajnostne naložbe, morajo v okviru razkritij v zvezi z načelom „da se ne škoduje bistveno“ upoštevati tudi kazalnike trajnostnosti v zvezi s škodljivimi vplivi iz člena 4(6) in (7) Uredbe (EU) 2019/2088. Zato bi morali udeleženci na finančnem trgu v okviru svojih razkritij glede trajnostnosti navesti, kako pri teh finančnih produktih upoštevajo glavne škodljive vplive svojih investicijskih odločitev na dejavnike trajnostnosti.

(11)

Člen 10(1), drugi pododstavek, Uredbe (EU) 2019/2088 zahteva, da udeleženci na finančnem trgu, ki ponujajo finančne produkte, ki spodbujajo okoljske ali socialne značilnosti, te značilnosti razkrijejo, ne da bi zavajali končne vlagatelje. To pomeni, da udeleženci na finančnem trgu ne bi smeli razkrivati informacij o trajnostnosti, vključno s kategorizacijo produktov, na način, ki ne kaže, kako finančni produkt dejansko spodbuja te okoljske ali socialne značilnosti. Zato bi morali udeleženci na finančnem trgu razkriti samo tista merila za izbiro sredstev, ki so osnova, ki so zavezujoča za postopek sprejemanja investicijskih odločitev, ne pa meril, ki jih lahko po lastni presoji prezrejo ali zaobidejo.

(12)

Finančni produkti, ki spodbujajo okoljske ali socialne značilnosti, se lahko uporabljajo za naložbe v vrsto različnih sredstev, ki so njihova osnova, od katerih nekatera morda sama ne izpolnjujejo pogojev za trajnostne naložbe ali prispevajo k specifičnim okoljskim ali socialnim značilnostim, ki jih finančni produkt spodbuja. Primeri takih naložb so instrumenti za varovanje pred tveganjem, nepregledane naložbe za namene razpršitve, naložbe, za katere ni dovolj podatkov, ali denarna sredstva, ki se hranijo za namen dodatne likvidnosti. Zato bi morali udeleženci na finančnem trgu, ki ponujajo takšne finančne produkte, zagotoviti popolno preglednost glede razporeditve osnovnih naložb v te kategorije naložb.

(13)

Finančni produkti lahko spodbujajo okoljske ali socialne značilnosti na številne načine, vključno s predpogodbenim ali periodičnim dokumentom, imenom produkta ali kakršnim koli tržnim sporočilom o svoji naložbeni strategiji, standardih finančnih produktov, oznakah, ki jih spoštujejo, ali veljavnih pogojih za samodejen vpis. Za zagotovitev primerljivosti in razumljivosti okoljskih ali socialnih značilnosti, ki se spodbujajo, bi morali udeleženci na finančnem trgu, ki ponujajo finančne produkte, ki spodbujajo okoljske ali socialne značilnosti, potrditi informacije o spodbujanju okoljskih ali socialnih značilnosti v prilogah k dokumentom ali informacijam iz člena 6(3) in člena 11(2) Uredbe (EU) 2019/2088 o predpogodbenih in periodičnih razkritjih.

(14)

Finančni produkti, ki spodbujajo okoljske ali socialne značilnosti, imajo različne stopnje ambicij, povezanih s trajnostnostjo. Zato bi morali udeleženci na finančnem trgu, kadar so ti finančni produkti delno usmerjeni v trajnostne naložbe, to dejstvo potrditi v prilogah k dokumentom ali informacijam iz člena 6(3) in člena 11(2) Uredbe (EU) 2019/2088 o predpogodbenih in periodičnih razkritjih za zagotovitev, da lahko končni vlagatelji razumejo različne stopnje trajnostnosti in sprejemajo informirane investicijske odločitve v smislu trajnostnosti.

(15)

Medtem ko bi morali biti finančni produkti, ki imajo za cilj trajnostne naložbe, usmerjeni le v trajnostne naložbe, lahko taki produkti do neke mere vlagajo v druge naložbe, kadar se to od njih zahteva v skladu s pravili za posamezni sektor. Zato je primerno zahtevati razkritja o znesku in namenu vseh drugih naložb, da se lahko preveri, ali te naložbe finančnemu produktu ne preprečujejo doseganja cilja trajnostnih naložb.

(16)

Mnogi finančni produkti temeljijo na strategijah izključevanja, ki temeljijo na okoljskih ali socialnih merilih. Končnim vlagateljem bi bilo treba zagotoviti informacije, potrebne za oceno učinkov takih meril na investicijske odločitve in učinkov takih strategij izključevanja na sestavo tako nastalega portfelja. Tržna praksa kaže, da se nekatere strategije izključevanja predstavljajo kot učinkovite, čeprav dejansko vodijo do izključitve zgolj omejenega števila naložb ali temeljijo na zakonsko zahtevanih izključitvah. Zato je treba obravnavati pomisleke glede „zelenega zavajanja“, ki je zlasti praksa pridobivanja nepoštene konkurenčne prednosti s priporočanjem finančnega produkta kot okolju prijaznega ali trajnostnega, čeprav ta finančni produkt dejansko ne dosega osnovnih okoljskih ali drugih standardov, povezanih s trajnostnostjo. Za preprečevanje zavajajoče prodaje in zelenega zavajanja ter za zagotovitev, da končni vlagatelji bolje razumejo učinke strategij izključevanja, ki se uporabljajo pri nekaterih finančnih produktih, bi morali udeleženci na finančnem trgu potrditi vse zaveze v smislu izključenih naložb, zlasti kot zavezujoče elemente naložbene strategije, v informacijah o naložbeni strukturi in informacijah o kazalnikih trajnostnosti, ki se uporabljajo za merjenje učinkov takih strategij.

(17)

Cilj Uredbe (EU) 2019/2088 je zmanjšati asimetričnost informacij v odnosih med vlagateljem in zastopnikom v zvezi s spodbujanjem okoljskih ali socialnih značilnosti in ciljev trajnostnih naložb. V ta namen navedena uredba od udeležencev na finančnem trgu zahteva predpogodbena razkritja in razkritja na spletnih mestih za končne vlagatelje, kadar delujejo kot zastopniki teh končnih vlagateljev. Da bi bila ta zahteva popolnoma učinkovita, bi morali udeleženci na finančnem trgu v celotnem življenjskem ciklu finančnega produkta spremljati, ali je ta produkt skladen z razkritimi okoljskimi ali socialnimi značilnostmi ali s ciljem trajnostnih naložb. Zato bi morali udeleženci na finančnem trgu na svojem spletnem mestu pojasniti mehanizme notranjega ali zunanjega nadzora, vzpostavljene za stalno spremljanje takšne skladnosti.

(18)

Uredba (EU) 2019/2088 določa, da je ocena praks dobrega upravljanja sestavni del finančnih produktov, ki spodbujajo okoljske ali socialne značilnosti ali imajo za cilj trajnostne naložbe. Zato bi morali udeleženci na finančnem trgu, ki ponujajo finančne produkte, ki spodbujajo okoljske ali socialne značilnosti ali imajo za cilj trajnostne naložbe, razkriti informacije o svojih politikah za ocenjevanje praks dobrega upravljanja podjetij, v katera se vlaga.

(19)

Člen 8(1), točka (b), Uredbe (EU) 2019/2088 zahteva, da udeleženci na finančnem trgu, ki ponujajo finančne produkte, ki spodbujajo okoljske ali socialne značilnosti, in ki kot referenčno vrednost uporabljajo opredeljen indeks, razkrijejo, ali in kako je ta indeks skladen s temi značilnostmi. Nasprotno pa člen 9(1) Uredbe (EU) 2019/2088 zahteva, da udeleženci na finančnem trgu, ki ponujajo finančne produkte, ki imajo za cilj trajnostne naložbe in ki kot referenčno vrednost uporabljajo opredeljen indeks, razkrijejo, kako je ta indeks usklajen s tem naložbenim ciljem ter zakaj in kako se ta opredeljeni indeks razlikuje od širšega tržnega indeksa. Za take finančne produkte bi morali udeleženci na finančnem trgu torej jasno dokazati, da je zasnova opredeljenega indeksa ustrezna za doseganje navedenega cilja trajnostnih naložb in da strategija finančnega produkta zagotavlja, da je finančni produkt stalno usklajen s tem indeksom. Zato bi morala biti metodološka razkritja za takšne finančne produkte izvedena na ravni indeksa.

(20)

Udeleženci na finančnem trgu lahko uporabijo različne naložbene metode za zagotovitev, da finančni produkti, ki jih ponujajo, ustrezajo okoljskim ali socialnim značilnostim ali dosegajo cilj trajnostnih naložb. Udeleženci na finančnem trgu lahko neposredno vlagajo v vrednostne papirje, ki jih izdajo podjetja, v katera se vlaga, ali vlagajo posredno. Udeleženci na finančnem trgu bi morali biti pregledni glede tega, kakšen delež naložb posredujejo neposredno in kakšen delež posredno. Udeleženci na finančnem trgu bi morali zlasti pojasniti, kako je uporaba izvedenih finančnih instrumentov združljiva z okoljskimi ali socialnimi značilnostmi, ki jih finančni produkt spodbuja, ali s ciljem trajnostnih naložb.

(21)

Da bi končnim vlagateljem zagotovili jasnost, bi morale predpogodbene informacije o finančnih produktih, ki spodbujajo okoljske ali socialne značilnosti, vključevati izjavo s pojasnilom, da cilj takih produktov ni trajnostna naložba. Za isti namen in za zagotovitev enakih konkurenčnih pogojev s finančnimi produkti, ki imajo za cilj trajnostne naložbe, bi bilo treba v predpogodbenih informacijah, informacijah na spletnih straneh in periodičnih informacijah o produktih, ki spodbujajo okoljske ali socialne značilnosti, navesti tudi delež trajnostnih naložb.

(22)

V členu 2, točka 17, Uredbe (EU) 2019/2088 je trajnostna naložba opredeljena kot naložba v gospodarsko dejavnost, ki prispeva k okoljskemu ali socialnemu cilju, ali kot naložba v človeški kapital ali ekonomsko ali socialno prikrajšane skupnosti, če take naložbe ne škodujejo bistveno kateremu od teh ciljev in če podjetja, v katera se vlaga, spoštujejo prakse dobrega upravljanja. Načelo „da se ne škoduje bistveno“ je zlasti pomembno za finančne produkte, ki imajo za cilj trajnostne naložbe, saj je skladnost s tem načelom nujno merilo za oceno, ali naložba izpolnjuje cilj trajnostnih naložb. To načelo pa je pomembno tudi za finančne produkte, ki spodbujajo okoljske ali socialne značilnosti, kadar ti finančni produkti vlagajo v trajnostne naložbe, saj bi morali udeleženci na finančnem trgu razkriti delež opravljenih trajnostnih naložb. Udeleženci na finančnem trgu, ki ponujajo finančne produkte, ki spodbujajo okoljske ali socialne značilnosti, ki delno vlagajo v trajnostne naložbe, ali finančne produkte, ki imajo za cilj trajnostne naložbe, bi morali tako zagotoviti informacije v zvezi z načelom „da se ne škoduje bistveno“. Načelo „da se ne škoduje bistveno“ je povezano z razkritjem glavnih škodljivih vplivov investicijskih odločitev na dejavnike trajnostnosti. Zato bi bilo treba v razkritjih finančnih produktov o načelu „da se ne škoduje bistveno“ pojasniti, kako so se upoštevali kazalniki za škodljive vplive. Ker so ta razkritja tesno povezana z Uredbo (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta (4), je primerno zahtevati dodatne informacije o usklajenosti naložb z minimalnimi zaščitnimi ukrepi iz navedene uredbe.

(23)

Da bi končni vlagatelji bolje razumeli ponujene naložbene strategije, bi morali udeleženci na finančnem trgu na spletnih mestih objavljati razkritja, povezana s trajnostnostjo, v katerih bi podrobneje obravnavali teme, razkrite na strnjen način v predpogodbenih dokumentih, in zagotovili dodatne informacije, ki so pomembne za te končne vlagatelje. Pred sklenitvijo pogodbe bi morali udeleženci na finančnem trgu končne vlagatelje obvestiti, da so podrobnejše informacije o produktih na voljo na spletnem mestu, in jim zagotoviti hiperpovezavo do teh informacij.

(24)

Razkritje o produktu na spletnem mestu bi moralo vsebovati dodatne podrobnosti o naložbeni strategiji, ki se uporablja za zadevni finančni produkt, vključno s politiko za oceno v zvezi z dobrim upravljanjem podjetij, v katera se vlaga, in metodologijami, uporabljenimi za merjenje, ali finančni produkt izpolnjuje okoljske ali socialne značilnosti ali dosega cilje trajnostnih naložb. Poleg tega bi morali udeleženci na finančnem trgu na svojem spletnem mestu objaviti jasen, jedrnat in razumljiv povzetek informacij, predloženih v okviru periodičnega poročanja.

(25)

V zvezi z vsebino periodičnih razkritij, ki jih zahteva člen 11 Uredbe (EU) 2019/2088, bi morali udeleženci na finančnem trgu razkriti minimalni sklop standardiziranih in primerljivih kvantitativnih in kvalitativnih kazalnikov, ki dokazujejo, kako vsak finančni produkt izpolnjuje okoljske ali socialne značilnosti, ki jih spodbuja, ali cilj trajnostnih naložb, ki ga želi doseči. Ti kazalniki bi morali biti pomembni za zasnovo in naložbeno strategijo finančnega produkta, kot je opisano v predpogodbenih informacijah o finančnem produktu. Za zagotovitev skladnosti med predpogodbenimi razkritji in periodičnimi razkritji bi morali udeleženci na finančnem trgu v svojih periodičnih razkritjih poročati o posebnih kazalnikih trajnostnosti, navedenih v predpogodbenih informacijah, ki se uporabljajo za merjenje, kako so dosežene okoljske ali socialne značilnosti ali cilj trajnostnih naložb.

(26)

Treba je zagotoviti, da imajo končni vlagatelji jasen pregled nad naložbami finančnega produkta. Udeleženci na finančnem trgu bi zato morali v periodičnih poročilih, ki jih zahteva člen 11 Uredbe (EU) 2019/2088, zagotoviti informacije o vplivih petnajstih največjih naložb finančnega produkta. Te najpomembnejše naložbe bi bilo treba izbrati na podlagi naložb, ki predstavljajo največji delež naložb v obdobju, ki ga zajema periodično poročilo, izračunan v ustreznih intervalih, da je reprezentativen za navedeno obdobje. Če pa polovico naložb finančnega produkta predstavlja manj kot petnajst naložb, bi morali udeleženci na finančnem trgu zagotoviti samo informacije o teh naložbah. Poleg tega bi morali udeleženci na finančnem trgu za zagotovitev ustrezne primerljivosti skozi čas zagotoviti primerjavo svojih periodičnih poročil po posameznih letih za vsaj pet predhodnih obdobij, če so na voljo periodična poročila za navedena obdobja.

(27)

Udeleženci na finančnem trgu, ki ponujajo finančne produkte, ki uporabljajo referenčno vrednost za doseganje okoljskih ali socialnih značilnosti ali za doseganje cilja trajnostnih naložb, bi morali zagotoviti preglednost glede tega, kako dobro lahko finančni produkt ostane usklajen z določeno referenčno vrednostjo, kadar želi doseči to značilnost ali cilj. V ta namen in za spodbujanje skladnosti z razkritji na področju okolja, sociale in upravljanja, ki se na ravni referenčnih vrednosti zahtevajo z Uredbo (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta (5), bi morali udeleženci na finančnem trgu v svojih periodičnih poročilih primerjati uspešnost zadevnega finančnega produkta z uspešnostjo opredeljene referenčne vrednosti za vse tiste kazalnike trajnostnosti, ki so pomembni za utemeljitev, da je opredeljena referenčna vrednost usklajena z okoljskimi ali socialnimi značilnostmi finančnega produkta ali njegovim ciljem trajnostnih naložb. Ta primerjava bi morala končnim vlagateljem tudi omogočiti, da jasno določijo, v kolikšni meri finančni produkt deluje trajnostno v primerjavi z uspešnostjo konvencionalnega produkta.

(28)

Treba je zagotoviti, da imajo končni vlagatelji koristi od razkritij, povezanih s trajnostnostjo, v zvezi s ponudbo za finančni produkt udeleženca na finančnem trgu iz druge države članice. Zato bi morali udeleženci na finančnem trgu predložiti povzetek informacij, navedenih v teh razkritjih v zvezi s trajnostnostjo, in sicer v jeziku, ki se običajno uporablja na področju mednarodnih financ. Kadar se finančni produkt ponuja zunaj države članice, v kateri ima udeleženec na finančnem trgu sedež, bi bilo treba povzetek teh informacij zagotoviti tudi v enem od uradnih jezikov države članice, v kateri se ponuja finančni produkt.

(29)

Treba je zagotoviti primerljivost izjave o glavnih škodljivih vplivih, predpogodbenih razkritij in periodičnih razkritij, ki jih zahteva Uredba (EU) 2019/2088, ter zagotoviti, da so take informacije končnim vlagateljem lahko razumljive. Zato je primerno določiti standardne predloge za prikaz teh informacij. Iz istega razloga bi morale predloge vsebovati povzetke pojasnil ključnih izrazov, uporabljenih v predlogah.

(30)

Nekateri finančni produkti lahko končnim vlagateljem ponujajo vrsto osnovnih naložbenih možnosti. Zagotoviti je treba, da so končni vlagatelji obveščeni o morebitni uspešnosti takih produktov na področju trajnostnosti in da morajo udeleženci na finančnem trgu zagotoviti informacije o tistih možnostih, ki spodbujajo okoljske ali socialne značilnosti ali ki imajo za cilj trajnostne naložbe. Iz teh informacij mora biti jasno razvidno, da je za finančne produkte, ki spodbujajo okoljske ali socialne značilnosti, obseg, v katerem ti produkti dosegajo te značilnosti, odvisen od tega, kolikšen delež možnosti, ki spodbujajo te značilnosti, je izbral končni vlagatelj, in od obdobja, v katerem končni vlagatelj vlaga v te možnosti. Iz predloženih informacij bi moralo biti tudi jasno razvidno, da morajo biti za finančne produkte, ki imajo za cilj trajnostne naložbe, cilji vseh osnovnih naložbenih možnosti trajnostne naložbe. Obstajajo finančni produkti, ki končnim vlagateljem ponujajo vrsto osnovnih naložbenih možnosti, pri čemer ena ali več osnovnih naložbenih možnosti izpolnjuje merila za finančne produkte, ki spodbujajo okoljske ali socialne značilnosti. Za zagotovitev popolne preglednosti je pomembno zagotoviti, da informacije o teh finančnih produktih zajemajo tudi te možnosti. Obstajajo tudi finančni produkti, pri katerih so ena ali več osnovnih naložbenih možnosti finančni produkti, ki imajo za cilj trajnostne naložbe. Tudi v tem primeru bi morale informacije o teh produktih zajemati te možnosti. Obstajajo tudi finančni produkti z eno ali več osnovnimi naložbenimi možnostmi, ki imajo za cilj trajnostne naložbe, vendar te možnosti niso finančni produkti, kot so opredeljeni v členu 2, točka 12, Uredbe (EU) 2019/2088. Ker so navedene možnosti del celotnega finančnega produkta, ki spada na področje uporabe Uredbe (EU) 2019/2088, njihov cilj pa so trajnostne naložbe, je primerno zahtevati minimalne informacije o njihovem cilju trajnostnih naložb.

(31)

Predpogodbena razkritja za finančne produkte, ki ponujajo vrsto osnovnih naložbenih možnosti, bi morala zagotoviti ustrezno raven informacij, povezanih s trajnostnostjo, o finančnem produktu na splošno. Končnim vlagateljem bi bilo treba zagotoviti seznam s povzetkom osnovnih naložbenih možnosti, povezanih s trajnostnostjo, in jasno navedbo, kje je mogoče najti informacije o teh možnostih, povezanih s trajnostnostjo. Ta seznam bi moral zagotoviti, da so osnovne naložbene možnosti ustrezno razvrščene glede na cilj trajnostnih naložb in spodbujanje okoljskih ali socialnih značilnosti.

(32)

Vključitev informacij, povezanih s trajnostnostjo, neposredno v obliki prilog k predpogodbenim razkritjem iz Uredbe (EU) 2019/2088 lahko končnemu vlagatelju prepreči jasno in jedrnato razkritje, saj lahko finančni produkt ponuja vrsto različnih osnovnih naložbenih možnosti in s tem ustrezno število prilog z informacijami. V takih primerih bi moralo biti dovoljeno, da se take informacije zagotovijo s sklicevanjem na druga razkritja, opravljena v skladu z direktivami, uredbami ali nacionalno zakonodajo. Podobno bi se morale pri periodičnih razkritjih v zvezi s finančnimi produkti, ki ponujajo vrsto osnovnih naložbenih možnosti, periodične informacije nanašati le na naložbene možnosti, v katere se vloži, saj naložbene možnosti, v katere se dejansko vloži, določajo, v kolikšnem obsegu finančni produkt dosega okoljske ali socialne značilnosti, ki jih spodbuja, ali svoj cilj trajnostnih naložb.

(33)

Z Uredbo (EU) 2020/852 se je Uredba (EU) 2019/2088 spremenila tako, da se od udeležencev na finančnem trgu zahteva, da v predpogodbena in periodična razkritja finančnih produktov, ki imajo za cilj trajnostne naložbe, in vlagajo v gospodarsko dejavnost, ki prispeva k okoljskemu cilju v smislu člena 2, točka 17, navedene uredbe, vključijo informacije o okoljskem cilju iz Uredbe (EU) 2020/852 ter opis, kako in v kolikšni meri so naložbe, na katerih temelji finančni produkt, vključene v okoljskotrajnostne gospodarske dejavnosti iz člena 3 navedene uredbe. Poleg tega Uredba (EU) 2019/2088 zdaj od udeležencev na finančnem trgu zahteva, da v predpogodbena in periodična razkritja finančnih produktov, ki spodbujajo okoljske značilnosti, vključijo informacije, ki se zahtevajo za finančne produkte, ki imajo za cilj trajnostne naložbe, in vlagajo v gospodarsko dejavnost, ki prispeva k okoljskemu cilju v smislu navedene uredbe. Končnim vlagateljem je treba omogočiti enostavno primerjavo stopenj naložb finančnih produktov v okoljskotrajnostne gospodarske dejavnosti. Zato bi morali udeleženci na finančnem trgu za namene člena 6(1) in (2) ter člena 11(2) Uredbe (EU) 2019/2088 v priloge k dokumentom ali informacijam iz člena 6(3) in člena 11(2) navedene uredbe vključiti grafične predstavitve takih naložb na podlagi standardiziranega merila, pri čemer je v števcu tržna vrednost naložb v okoljskotrajnostne gospodarske dejavnosti in v imenovalcu pa tržna vrednost vseh naložb. Da bi končnim vlagateljem zagotovili zanesljive informacije, bi moral števec vključevati tržno vrednost naložb v podjetja, v katera se vlaga, ki predstavlja delež okoljskotrajnostnih gospodarskih dejavnosti teh podjetij, v katera se vlaga, in prihodke iz dolžniških vrednostnih papirjev, kadar pogoji dolžniških vrednostnih papirjev zahtevajo, da se ti prihodki uporabijo za okoljskotrajnostne gospodarske dejavnosti. Da bi zajeli vse naložbe, s katerimi se lahko financirajo okoljskotrajnostne gospodarske dejavnosti, bi moralo biti v števec mogoče vključiti infrastrukturna sredstva, nepremičnine, sredstva iz listinjenja in naložbe v druge finančne produkte iz člena 5, prvi odstavek, in člena 6, prvi odstavek, Uredbe (EU) 2020/852. Ker ni zanesljivih metodologij za določitev, v kolikšni meri so izpostavljenosti, dosežene z izvedenimi finančnimi instrumenti, izpostavljenosti okoljskotrajnostnim gospodarskim dejavnostim, se take izpostavljenosti ne bi smele vključiti v števec. Imenovalec bi morala sestavljati tržna vrednost vseh naložb.

(34)

Trenutno ni ustrezne metodologije za izračun, v kolikšni meri so izpostavljenosti do enot centralne ravni držav, centralnih bank in nadnacionalnih izdajateljev (v nadaljnjem besedilu: izpostavljenosti do držav) izpostavljenosti okoljskotrajnostnim gospodarskim dejavnostim. Da bi povečali ozaveščenost končnih vlagateljev, je primerno na dva načina izračunati in grafično prikazati obseg naložb v okoljskotrajnostne gospodarske dejavnosti. Prvi način je, da se omogoči vključitev naložb v dolžniške vrednostne papirje, ki jih izdajo enote centralne ravni države, centralne banke in nadnacionalni izdajatelji, v števec, kadar pogoji dolžniških vrednostnih papirjev zahtevajo, da se prihodki uporabijo za okoljskotrajnostne gospodarske dejavnosti, in vključitev naložb v dolžniške vrednostne papirje, ki jih izdajo enote centralne ravni države, centralne banke in nadnacionalni izdajatelji, v imenovalec, ne glede na uporabo prihodkov. Da bi končnim vlagateljem olajšali sprejemanje informiranih investicijskih odločitev, bi morali udeleženci na finančnem trgu pojasniti, zakaj nekatere izpostavljenosti do držav niso v okoljskotrajnostnih gospodarskih dejavnostih, tudi če je tako zaradi pomanjkanja ustreznih metodologij za izračun, v kolikšni meri so te izpostavljenosti izpostavljenosti okoljskotrajnostnim gospodarskim dejavnostim. Drugi način je izključitev izpostavljenosti do držav iz števca in imenovalca, s čimer bi se dodatno izboljšala primerljivost med finančnimi produkti, končnim vlagateljem pa bi se omogočilo, da ocenijo, v kolikšni meri finančni produkti vlagajo v okoljskotrajnostne gospodarske dejavnosti brez vključitve izpostavljenosti do držav.

(35)

Udeleženci na finančnem trgu bi morali imeti možnost, da se zanesejo na tretje ponudnike podatkov, kadar podjetja še niso izpolnila obveznosti iz člena 8 Uredbe (EU) 2020/852 glede razkritja informacij o tem, kako in v kolikšni meri so njihove dejavnosti povezane z gospodarskimi dejavnostmi, ki se štejejo za okoljskotrajnostne v skladu s členoma 3 in 9 navedene uredbe. Za oceno naložb v podjetja, v katera se vlaga, za katere ne veljajo razkritja iz člena 8 Uredbe (EU) 2020/852, bi morali udeleženci na finančnem trgu oceniti in uporabiti javno sporočene podatke. Le kadar taki podatki niso na voljo, bi bilo treba udeležencem na finančnem trgu dovoliti uporabo podatkov, ki so bili pridobljeni bodisi neposredno od podjetij, v katera se vlaga, bodisi od tretjih oseb, v vsakem primeru pod pogojem, da so podatki, dani na voljo v okviru takih razkritij, enakovredni podatkom, ki so bili dani na voljo na podlagi razkritij v skladu z navedenim členom 8.

(36)

Zagotoviti je treba, da finančni produkti dosledno razkrivajo informacije o tem, v kolikšni meri so naložbe v podjetja, v katera se vlaga, ki so nefinančna podjetja, naložbe v okoljskotrajnostne gospodarske dejavnosti v skladu s členoma 3 in 9 Uredbe (EU) 2020/852. V ta namen bi morali udeleženci na finančnem trgu izbrati delež prihodkov, naložb v osnovna sredstva ali naložb v obratna sredstva, da bi izračunali ključni kazalnik uspešnosti za posamezni finančni produkt za merjenje te stopnje, in to izbiro razkriti v prilogah k dokumentom ali informacijam iz člena 6(3) Uredbe (EU) 2019/2088. Da bi zagotovili primerljivost finančnih produktov in končnim vlagateljem olajšali razumevanje, bi morali biti ključni kazalnik uspešnosti privzeto prihodki. Naložbe v osnovna sredstva ali naložbe v obratna sredstva bi se morale uporabljati le, kadar značilnosti finančnega produkta upravičujejo tako uporabo, zlasti kadar so naložbe v osnovna sredstva ali naložbe v obratna sredstva bolj reprezentativen pokazatelj, v kolikšni meri ti finančni produkti vlagajo v okoljskotrajnostne gospodarske dejavnosti, in pod pogojem, da je taka uporaba pojasnjena. Za podjetja, v katera se vlaga, ki so finančna podjetja, kot so opredeljena v členu 1, točka 8, Delegirane uredbe Komisije (EU) 2021/2178 (6), bi bilo treba primerljivost doseči z zahtevo po uporabi istega ključnega kazalnika uspešnosti za isto vrsto finančnega podjetja. Za zavarovalnice in pozavarovalnice, ki opravljajo dejavnosti neživljenjskega zavarovanja, bi moralo biti mogoče združiti ključne kazalnike uspešnosti za naložbe in zavarovalne posle v en sam ključni kazalnik uspešnosti. Za spodbujanje preglednosti za končne vlagatelje je treba zahtevati, da periodična razkritja o tem, kako in v kolikšnem obsegu se naložbe, na katerih temelji finančni produkt, izvajajo v okoljskotrajnostne gospodarske dejavnosti, zagotavljajo primerjavo s ciljnimi deleži naložb v gospodarske dejavnosti, ki so vključene v predpogodbena razkritja. Za zagotovitev primerljivosti in preglednosti bi morala periodična razkritja navajati, v kolikšni meri so bile naložbe v te gospodarske dejavnosti izvedene glede na prihodke, naložbe v osnovna sredstva in naložbe v obratna sredstva.

(37)

Določbe te uredbe so med seboj tesno povezane, saj se vse nanašajo na informacije, ki jih morajo udeleženci na finančnem trgu in finančni svetovalci zagotoviti glede razkritij v zvezi s trajnostnostjo v sektorju finančnih storitev, ki se zahtevajo v skladu z Uredbo (EU) 2019/2088. Za zagotovitev skladnosti med temi določbami, ki bi morale začeti veljati hkrati, ter da se udeležencem na finančnem trgu in finančnim svetovalcem omogoči celovit pregled nad njihovimi obveznostmi iz navedene uredbe, je primerno, da se vsi regulativni tehnični standardi, ki jih zahtevajo člen 2a(3), člen 4(6), tretji pododstavek, člen 4(7), drugi pododstavek, člen 8(3), četrti pododstavek, člen 8(4), četrti pododstavek, člen 9(5), četrti pododstavek, člen 9(6), četrti pododstavek, člen 10(2), četrti pododstavek, člen 11(4), četrti pododstavek, in člen 11(5), četrti pododstavek, vključijo v eno uredbo.

(38)

Ta uredba temelji na osnutku regulativnih tehničnih standardov, ki so jih Komisiji predložili Evropski bančni organ, Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine ter Evropski organ za vrednostne papirje in trge (evropski nadzorni organi).

(39)

Skupni odbor evropskih nadzornih organov iz člena 54 Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (7), člena 54 Uredbe (EU) št. 1094/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (8) ter člena 54 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (9) je opravil odprta javna posvetovanja o osnutkih regulativnih tehničnih standardov, na katerih temelji ta uredba, analiziral morebitne s tem povezane stroške in koristi ter zaprosil za nasvet interesno skupino za bančništvo, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1093/2010, interesno skupino za zavarovanja in pozavarovanja, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1094/2010, ter interesno skupino za vrednostne papirje in trge, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1095/2010.

(40)

Udeležencem na finančnem trgu in finančnim svetovalcem je treba omogočiti, da se prilagodijo zahtevam iz te delegirane uredbe. Zato bi bilo treba datum začetka njene uporabe odložiti na 1. januar 2023. Vendar je treba od udeležencev na finančnem trgu, ki so do 31. decembra 2022 upoštevali glavne škodljive vplive investicijskih odločitev na dejavnike trajnostnosti iz člena 4(1), točka (a), Uredbe (EU) 2019/2088 ali kot se zahteva v členu 4(3) ali (4) navedene uredbe, zahtevati, da prvič objavijo informacije o teh vplivih na svojih spletnih mestih v ločenih oddelkih z naslovom „Izjava o glavnih škodljivih vplivih investicijskih odločitev na dejavnike trajnostnosti“ do 30. junija 2023 za obdobje od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2022 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

OPREDELITVE POJMOV IN SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(1)

„finančno podjetje“ pomeni UAIS, kot je opredeljen v členu 4(1), točka (b), Direktive 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta (10), družbo za upravljanje, kot je opredeljena v členu 2(1), točka (b), Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta (11), investicijsko družbo z dovoljenjem v skladu s členi 27, 28 in 29 Direktive 2009/65/ES, ki za svoje upravljanje ni imenovala družbe za upravljanje, ki je pridobila dovoljenje v skladu s členi 6, 7 in 8 navedene direktive, kreditno institucijo, kot je opredeljena v členu 4(1), točka 1, Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (12), investicijsko podjetje, kot je opredeljeno v členu 4(1), točka 2, Uredbe (EU) št. 575/2013, zavarovalnico, kot je opredeljena v členu 13, točka 1, Direktive 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta (13), pozavarovalnico, kot je opredeljena v členu 13, točka 4, Direktive 2009/138/ES, ali kateri koli subjekt iz tretje države, ki opravlja podobne dejavnosti, za katerega velja zakonodaja tretje države in ga nadzoruje nadzorni organ tretje države;

(2)

„nefinančno podjetje“ pomeni podjetje, ki ni finančno podjetje, kot je opredeljeno v točki 1;

(3)

„izpostavljenost do države“ pomeni izpostavljenost do enot centralne ravni držav, centralnih bank in nadnacionalnih izdajateljev;

(4)

„okoljskotrajnostna gospodarska dejavnost“ pomeni gospodarsko dejavnost, ki izpolnjuje zahteve iz člena 3 Uredbe (EU) 2020/852;

(5)

„prehodna gospodarska dejavnost“ pomeni gospodarsko dejavnost, ki izpolnjuje zahteve iz člena 10(2) Uredbe (EU) 2020/852;

(6)

„omogočitvena gospodarska dejavnost“ pomeni gospodarsko dejavnost, ki izpolnjuje zahteve iz člena 16 Uredbe (EU) 2020/852.

Člen 2

Splošna načela za prikaz informacij

1.   Udeleženci na finančnem trgu in finančni svetovalci zagotovijo informacije, ki jih zahteva ta uredba, brezplačno in na lahko dostopen, nediskriminatoren, viden, preprost, jedrnat, razumljiv, pravičen, jasen in nezavajajoč način. Udeleženci na finančnem trgu in finančni svetovalci informacije, ki jih zahteva ta uredba, prikažejo in predstavijo na lahko berljiv način, uporabljajo znake berljive velikosti in uporabljajo slog, ki omogoča njihovo razumevanje. Udeleženci na finančnem trgu lahko prilagodijo velikost ter vrsto črk in barve, ki se uporabljajo v predlogah iz prilog I do V k tej uredbi.

2.   Udeleženci na finančnem trgu in finančni svetovalci zagotovijo informacije, ki jih zahteva ta uredba, v elektronski obliki, ki omogoča iskanje, razen če sektorska zakonodaja iz člena 6(3) in člena 11(2) Uredbe (EU) 2019/2088 zahteva drugače.

3.   Udeleženci na finančnem trgu in finančni svetovalci posodabljajo informacije, objavljene na njihovih spletnih mestih v skladu s to uredbo. Jasno navedejo datum objave informacij in datum vsake posodobitve. Če so te informacije prikazane kot prenosljiva datoteka, udeleženci na finančnem trgu in finančni svetovalci v imenu datoteke navedejo zaporedno številko različice.

4.   Kadar so na voljo, udeleženci na finančnem trgu in finančni svetovalci v informacijah, predloženih v skladu s to uredbo, navedejo identifikatorje pravnih subjektov in mednarodne identifikacijske številke vrednostnih papirjev (ISIN), kadar se nanašajo na subjekte ali finančne produkte.

Člen 3

Referenčne vrednosti s košaricami indeksov

Kadar je indeks, opredeljen kot referenčna vrednost, sestavljen iz košarice indeksov, udeleženci na finančnem trgu in finančni svetovalci zagotovijo informacije v zvezi s tem indeksom za košarico kot celoto in za vsak posamezen indeks v tej košarici.

POGLAVJE II

PREGLEDNOST V ZVEZI S ŠKODLJIVIMI VPLIVI NA DEJAVNIKE TRAJNOSTNOSTI

ODDELEK 1

Udeleženci na finančnem trgu

Člen 4

Izjava udeležencev na finančnem trgu, da upoštevajo glavne škodljive vplive svojih investicijskih odločitev na dejavnike trajnostnosti

1.   Udeleženci na finančnem trgu iz člena 4(1), točka (a), Uredbe (EU) št. 2019/2088 ali člena 4(3) ali člena 4(4) navedene uredbe vsako leto do 30. junija na svojih spletnih mestih v ločenem oddelku z naslovom: „Izjava o glavnih škodljivih vplivih investicijskih odločitev na dejavnike trajnostnosti“, objavijo informacije iz člena 4(1), točka (a), Uredbe (EU) 2019/2088, člena 4(2), (3) in (4) navedene uredbe ter členov 4 do 10 te uredbe. Te informacije zajemajo obdobje od 1. januarja do 31. decembra predhodnega leta in se objavijo v oddelku „Razkritja, povezana s trajnostnostjo“ iz člena 23 te uredbe.

2.   Udeleženci na finančnem trgu objavijo izjavo iz odstavka 1 v obliki predloge iz preglednice 1 iz Priloge I.

3.   Z odstopanjem od odstavka 1 za udeležence na finančnem trgu, ki prvič objavijo izjavo iz člena 4(1), točka (a), Uredbe (EU) 2019/2088 ali člena 4(3) ali člena 4(4) navedene uredbe, informacije iz odstavka 1 zajemajo obdobje od datuma, ko so se prvič upoštevali glavni škodljivi vplivi investicijskih odločitev na dejavnike trajnostnosti, do 31. decembra tistega leta. Ti udeleženci na finančnem trgu objavijo informacije iz odstavka 1 do 30. junija naslednjega leta.

Člen 5

Oddelek s povzetkom

Udeleženci na finančnem trgu v oddelku s povzetkom v preglednici 1 iz Priloge I zagotovijo vse naslednje informacije:

(a)

ime udeleženca na finančnem trgu, na katerega se nanaša izjava o škodljivih vplivih na trajnostnost;

(b)

dejstvo, da se upoštevajo glavni škodljivi vplivi na dejavnike trajnostnosti;

(c)

referenčno obdobje izjave;

(d)

povzetek glavnih škodljivih vplivov.

Oddelek s povzetkom v preglednici 1 iz Priloge I se sestavi v vseh naslednjih jezikih:

(a)

enem od uradnih jezikov matične države članice udeleženca na finančnem trgu in, če se razlikuje, v dodatnem jeziku, ki se običajno uporablja na področju mednarodnih financ;

(b)

kadar se finančni produkt udeleženca na finančnem trgu ponuja v državi članici gostiteljici, enem od uradnih jezikov te države članice gostiteljice.

Oddelek s povzetkom je dolg največ dve strani formata A4, kadar je natisnjen.

Člen 6

Opis glavnih škodljivih vplivov investicijskih odločitev na dejavnike trajnostnosti

1.   V oddelku „Opis glavnih škodljivih vplivov na dejavnike trajnostnosti“ v preglednici 1 iz Priloge I udeleženci na finančnem trgu izpolnijo vsa polja, ki se nanašajo na kazalnike, povezane z glavnimi škodljivimi vplivi njihovih investicijskih odločitev na dejavnike trajnostnosti, in dodajo vse naslednje:

(a)

informacije o enem ali več dodatnih podnebnih in drugih okoljskih kazalnikih iz preglednice 2 iz Priloge I;

(b)

informacije o enem ali več dodatnih kazalnikih za socialne zadeve in zadeve v zvezi z zaposlenimi, spoštovanjem človekovih pravic, bojem proti korupciji in bojem proti podkupovanju, kot so določene v preglednici 3 iz Priloge I;

(c)

informacije o vseh drugih kazalnikih, ki se uporabljajo za ugotavljanje in ocenjevanje dodatnih glavnih škodljivih vplivov na dejavnike trajnostnosti.

2.   V oddelku „Opis glavnih škodljivih vplivov na dejavnike trajnostnosti“ v preglednici 1 iz Priloge I udeleženci na finančnem trgu opišejo ukrepe, sprejete v obdobju od 1. januarja do 31. decembra predhodnega leta, in načrtovane ukrepe ali zastavljene cilje za naslednje obdobje od 1. januarja do 31. decembra za preprečevanje ali zmanjšanje ugotovljenih glavnih škodljivih vplivov.

3.   Udeleženci na finančnem trgu v stolpce „Vpliv“ v oddelku „Opis glavnih škodljivih vplivov na dejavnike trajnostnosti“ v preglednici 1 iz Priloge I vnesejo številko o vplivu kot povprečju vplivov na dan 31. marec, 30. junij, 30. september in 31. december vsakega obdobja od 1. januarja do 31. decembra.

Člen 7

Opis politik za ugotavljanje in prednostno razvrščanje glavnih škodljivih vplivov investicijskih odločitev na dejavnike trajnostnosti

1.   V oddelku „Opis politik za ugotavljanje in prednostno razvrščanje glavnih škodljivih vplivov na dejavnike trajnostnosti“ v preglednici 1 iz Priloge I udeleženci na finančnem trgu opišejo svoje politike za ugotavljanje in prednostno razvrščanje glavnih škodljivih vplivov na dejavnike trajnostnosti ter kako se te politike posodabljajo in uporabljajo, kar vključuje vse naslednje:

(a)

datum, ko je upravljavski organ udeleženca na finančnem trgu odobril te politike;

(b)

kako je dodeljena odgovornost za izvajanje teh politik v okviru organizacijskih strategij in postopkov;

(c)

metodologije za izbiro kazalnikov iz člena 6(1), točke (a), (b) in (c), ter za ugotavljanje in ocenjevanje glavnih škodljivih vplivov iz člena 6(1) in zlasti pojasnilo, kako te metodologije upoštevajo verjetnost pojava in resnost teh glavnih škodljivih vplivov, vključno z njihovo morebitno nepopravljivostjo;

(d)

vse povezane tolerance napake v okviru metodologij iz točke (c) tega odstavka, z obrazložitvijo teh toleranc;

(e)

uporabljene vire podatkov.

2.   Kadar informacije v zvezi s katerim od uporabljenih kazalnikov niso takoj na voljo, udeleženci na finančnem trgu v oddelek „Opis politik za ugotavljanje in prednostno razvrščanje glavnih škodljivih vplivov na dejavnike trajnostnosti“ v preglednici 1 iz Priloge I vnesejo podrobnosti o najboljših prizadevanjih za pridobitev informacij bodisi neposredno od podjetij, v katera se vlaga, bodisi z dodatnim raziskovanjem, sodelovanjem s tretjimi osebami, ki zagotavljajo podatke, ali zunanjimi strokovnjaki ali z uporabo razumnih predpostavk.

Člen 8

Oddelek o politikah sodelovanja

1.   V oddelku „Politike sodelovanja“ v preglednici 1 iz Priloge I udeleženci na finančnem trgu zagotovijo vse naslednje informacije:

(a)

kadar je ustrezno, kratke povzetke politik sodelovanja iz člena 3g Direktive 2007/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta (14);

(b)

kratke povzetke vseh drugih politik sodelovanja za zmanjšanje glavnih škodljivih vplivov.

2.   Kratki povzetki iz odstavka 1 opisujejo vse od naslednjega:

(a)

kazalnike za škodljive vplive, obravnavane v politikah sodelovanja iz odstavka 1;

(b)

kako se bodo te politike sodelovanja prilagodile, če se glavni škodljivi vplivi ne zmanjšajo v več kot enem obdobju poročanja.

Člen 9

Oddelek s sklici na mednarodne standarde

1.   V oddelku „Sklici na mednarodne standarde“ v preglednici 1 iz Priloge I udeleženci na finančnem trgu opišejo, ali in v kolikšni meri spoštujejo kodekse odgovornega poslovnega ravnanja in mednarodno priznane standarde za potrebno skrbnost in poročanje ter, kadar je ustrezno, stopnjo njihove usklajenosti s cilji Pariškega sporazuma.

2.   Opis iz odstavka 1 vsebuje informacije o vsem naslednjem:

(a)

kazalnikih, ki se uporabljajo za upoštevanje glavnih škodljivih vplivov na dejavnike trajnostnosti iz člena 6(1), ki merijo spoštovanje ali usklajenost iz odstavka 1;

(b)

metodologiji in podatkih, uporabljenih za merjenje spoštovanja ali usklajenosti iz odstavka 1, vključno z opisom obsega zajetih podatkov, virov podatkov in načina, na katerega uporabljena metodologija napoveduje glavne škodljive vplive podjetij, v katera se vlaga;

(c)

ali se uporablja v prihodnost usmerjen podnebni scenarij, in če je tako, naslov in vir tega scenarija ter kdaj je bil oblikovan;

(d)

če se ne uporablja v prihodnost usmerjen podnebni scenarij, pojasnilo, zakaj udeleženec na finančnem trgu meni, da so v prihodnost usmerjeni podnebni scenariji nerelevantni.

Člen 10

Primerjava s predhodnimi obdobji

Udeleženci na finančnem trgu, ki so opisali škodljive vplive na dejavnike trajnostnosti za obdobje pred obdobjem, za katero je treba razkriti informacije v skladu s členom 6, v oddelku „Opis glavnih škodljivih vplivov na dejavnike trajnostnosti“ v preglednici 1 iz Priloge I zagotovijo primerjavo obdobja poročanja s predhodnimi obdobji, in sicer s predhodnim obdobjem poročanja in nato z vsakim naslednjim predhodnim obdobjem poročanja za do zadnjih pet predhodnih obdobij.

ODDELEK 2

Finančni svetovalci

Člen 11

Izjava finančnih svetovalcev, da pri svojem zavarovalnem ali investicijskem svetovanju upoštevajo glavne škodljive vplive na dejavnike trajnostnosti

1.   Finančni svetovalci iz člena 2, točka 11, točki (a) in (b), Uredbe (EU) 2019/2088, ki uporabljajo člen 4(5), točka (a), navedene uredbe, objavijo informacije iz člena 4(5), točka (a), navedene uredbe na svojih spletnih mestih v ločenem oddelku z naslovom „Izjava o upoštevanju glavnih škodljivih vplivov na dejavnike trajnostnosti pri zavarovalnem svetovanju“.

2.   Finančni svetovalci iz člena 2, točka 11, točke (c) do (f), Uredbe (EU) 2019/2088, ki uporabljajo člen 4(5), točka (a), navedene uredbe, objavijo informacije iz člena 4(5), točka (a), navedene uredbe na svojih spletnih mestih v ločenem oddelku z naslovom „Izjava o upoštevanju glavnih škodljivih vplivov na dejavnike trajnostnosti pri investicijskem svetovanju“.

3.   Izjava in informacije iz odstavkov 1 in 2 vsebujejo podrobnosti o postopku, ki ga finančni svetovalci uporabljajo za izbiro finančnih produktov, o katerih svetujejo, kar vključuje naslednje:

(a)

kako finančni svetovalci uporabljajo informacije, ki jih objavijo udeleženci na finančnem trgu v skladu s to uredbo;

(b)

ali finančni svetovalci prednostno razvrščajo in izbirajo finančne produkte na podlagi kazalnikov iz preglednice 1 iz Priloge I in morebitnih dodatnih kazalnikov ter po potrebi opis uporabljene metodologije prednostnega razvrščanja in izbiranja;

(c)

vsa merila ali pragove, ki temeljijo na glavnih škodljivih vplivih iz preglednice 1 iz Priloge I in se uporabljajo za izbiro finančnih produktov ali svetovanje o njih.

ODDELEK 3

Izjava udeležencev na finančnem trgu, da ne upoštevajo škodljivih vplivov investicijskih odločitev na dejavnike trajnostnosti, in izjava finančnih svetovalcev, da pri svojem investicijskem ali zavarovalnem svetovanju ne upoštevajo škodljivih vplivov investicijskih odločitev na dejavnike trajnostnosti

Člen 12

Izjava udeležencev na finančnem trgu, da ne upoštevajo glavnih škodljivih vplivov svojih investicijskih odločitev na dejavnike trajnostnosti

1.   Udeleženci na finančnem trgu iz člena 4(1), točka (b), Uredbe (EU) 2019/2088 objavijo informacije iz člena 4(1), točka (b), navedene uredbe na svojih spletnih mestih v ločenem oddelku z naslovom „Brez upoštevanja škodljivih vplivov investicijskih odločitev na dejavnike trajnostnosti“.

2.   Izjava iz odstavka 1 vključuje vse od naslednjega:

(a)

vidno izjavo, da udeleženec na finančnem trgu ne upošteva škodljivih vplivov svojih investicijski odločitev na dejavnike trajnostnosti;

(b)

razloge, zakaj udeleženec na finančnem trgu ne upošteva nobenih škodljivih vplivov svojih investicijskih odločitev na dejavnike trajnostnosti, in po potrebi informacije o tem, ali namerava udeleženec na finančnem trgu take škodljive vplive upoštevati, s sklicevanjem na kazalnike iz preglednice 1 iz Priloge I, in če je tako, kdaj.

Člen 13

Izjava finančnih svetovalcev, da pri svojem investicijskem ali zavarovalnem svetovanju ne upoštevajo glavnih škodljivih vplivov investicijskih odločitev na dejavnike trajnostnosti

1.   Finančni svetovalci iz člena 2, točka 11, točki (a) in (b), Uredbe (EU) 2019/2088, ki uporabljajo člen 4(5), točka (b), navedene uredbe, objavijo informacije iz člena 4(5), točka (b), navedene uredbe na svojih spletnih mestih v ločenem oddelku z naslovom „Brez upoštevanja škodljivih vplivov na dejavnike trajnostnosti pri zavarovalnem svetovanju“.

2.   Finančni svetovalci iz člena 2, točka 11, točke (c) do (f), Uredbe (EU) 2019/2088, ki uporabljajo člen 4(5), točka (b), navedene uredbe, objavijo informacije iz člena 4(5), točka (b), navedene uredbe na svojih spletnih mestih v ločenem oddelku z naslovom „Brez upoštevanja škodljivih vplivov na dejavnike trajnostnosti pri investicijskem svetovanju“.

3.   Izjava in informacije iz odstavkov 1 in 2 vključujejo vse od naslednjega:

(a)

vidno izjavo, da finančni svetovalec pri svojem investicijskem ali zavarovalnem svetovanju ne upošteva škodljivih vplivov investicijskih odločitev na dejavnike trajnostnosti;

(b)

razloge, zakaj finančni svetovalec pri svojem investicijskem ali zavarovalnem svetovanju ne upošteva škodljivih vplivov investicijskih odločitev na dejavnike trajnostnosti, in po potrebi informacije o tem, ali namerava finančni svetovalec take škodljive vplive upoštevati, s sklicevanjem na kazalnike iz preglednice 1 iz Priloge I, in če je tako, kdaj.

POGLAVJE III

PREDPOGODBENA RAZKRITJA O PRODUKTIH

ODDELEK 1

Spodbujanje okoljskih ali socialnih značilnosti

Člen 14

Prikaz predpogodbenih informacij, ki jih je treba razkriti v skladu s členom 8(1), (2) in (2a) Uredbe (EU) 2019/2088, s strani udeležencev na finančnem trgu

1.   Udeleženci na finančnem trgu prikažejo informacije, ki jih je treba razkriti v skladu s členom 8(1), (2) in (2a) Uredbe (EU) 2019/2088, v obliki predloge iz Priloge II k tej uredbi. Te informacije se priložijo kot priloga k dokumentom ali informacijam iz člena 6(3) Uredbe (EU) 2019/2088.

2.   Udeleženci na finančnem trgu v glavni del dokumentov ali informacij iz člena 6(3) Uredbe (EU) 2019/2088 vključijo vidno izjavo, da so informacije o okoljskih ali socialnih značilnostih na voljo v prilogi k navedenim dokumentom ali navedenim informacijam.

3.   Udeleženci na finančnem trgu na začetku priloge k dokumentom ali informacijam iz člena 6(3) Uredbe (EU) 2019/2088 zagotovijo vse naslednje informacije:

(a)

ali namerava finančni produkt vlagati v trajnostne naložbe;

(b)

ali finančni produkt spodbuja okoljske ali socialne značilnosti, čeprav njegov cilj niso trajnostne naložbe.

Člen 15

Informacije o trajnostnih naložbah v oddelku o naložbeni strukturi za finančne produkte, ki spodbujajo okoljske značilnosti

1.   Udeleženci na finančnem trgu za finančne produkte iz člena 6, prvi pododstavek, Uredbe (EU) 2020/852 v oddelku „V kakšnem minimalnem obsegu so trajnostne naložbe z okoljskim ciljem usklajene s taksonomijo EU?“ v predlogi iz Priloge II navedejo vse naslednje:

(a)

grafično predstavitev v obliki krožnega grafikona, ki kaže:

(i)

stopnjo, do katere so skupne naložbe naložbe v okoljskotrajnostne gospodarske dejavnosti, kot se izračuna v skladu s členom 17(1) do (4) te uredbe;

(ii)

stopnjo, do katere so skupne naložbe, brez izpostavljenosti do države, naložbe v okoljskotrajnostne gospodarske dejavnosti, kot se izračuna v skladu s členom 17(5) te uredbe;

(b)

opis naložb, na katerih temeljijo finančni produkti, ki so del okoljskotrajnostnih gospodarskih dejavnosti, vključno s tem, ali bo za skladnost teh naložb z zahtevami iz člena 3 Uredbe (EU) 2020/852 izdano zagotovilo enega ali več revizorjev ali opravljen pregled s strani ene ali več tretjih oseb, in v tem primeru ime ali imena revizorja ali tretje osebe;

(c)

če finančni produkti vlagajo v gospodarske dejavnosti, ki niso okoljskotrajnostne gospodarske dejavnosti, jasno obrazložitev razlogov za to;

(d)

kadar imajo finančni produkti izpostavljenosti do države in udeleženec na finančnem trgu ne more oceniti, v kolikšni meri te izpostavljenosti prispevajo k okoljskotrajnostnim gospodarskim dejavnostim, opisno razlago deleža naložb, ki jih sestavljajo te izpostavljenosti, v skupnih naložbah.

2.   Za namene odstavka 1, točka (a), udeleženci na finančnem trgu uporabijo:

(a)

isti ključni kazalnik uspešnosti za skupne naložbe v nefinančna podjetja;

(b)

isti ključni kazalnik uspešnosti za skupne naložbe v isto vrsto finančnih podjetij.

Za zavarovalnice in pozavarovalnice, ki opravljajo dejavnosti neživljenjskega zavarovanja, lahko ključni kazalnik uspešnosti združuje ključne kazalnike uspešnosti za naložbe in zavarovalne posle v skladu s členom 6 Delegirane uredbe (EU) 2021/2178.

3.   Za namene odstavka 1, točka (b), opis vključuje vse naslednje:

(a)

v zvezi s podjetji, v katera se vlaga, ki so nefinančna podjetja, ali se stopnja, do katere gre za naložbe v okoljskotrajnostne gospodarske dejavnosti, meri s prihodki ali pa se je udeleženec na finančnem trgu zaradi značilnosti finančnega produkta odločil, da se navede bolj reprezentativen izračun, kadar se ta stopnja meri z naložbami v osnovna sredstva ali naložbami v obratna sredstva, in razlog za tako odločitev, vključno z obrazložitvijo, zakaj je ta odločitev primerna za vlagatelje v finančni produkt;

(b)

kadar informacije o stopnji, do katere so naložbe v okoljskotrajnostne gospodarske dejavnosti, niso na voljo na podlagi javnih razkritij podjetij, v katera se vlaga, podrobnosti o tem, ali je udeleženec na finančnem trgu pridobil enakovredne informacije neposredno od podjetij, v katera se vlaga, ali od tretjih ponudnikov;

(c)

razčlenitev minimalnih deležev naložb v prehodne gospodarske dejavnosti in omogočitvene gospodarske dejavnosti, ki se v vsakem primeru izrazijo kot odstotek vseh naložb finančnega produkta.

Člen 16

Informacije o trajnostnih naložbah v oddelku o naložbeni strukturi za finančne produkte, ki spodbujajo socialne značilnosti

Udeleženci na finančnem trgu za finančne produkte, ki spodbujajo okoljske ali socialne značilnosti in vključujejo zavezo za trajnostne naložbe s socialnim ciljem, v oddelku „Kakšna je načrtovana naložbena struktura za ta finančni produkt?“ v predlogi iz Priloge II vključijo minimalni delež teh trajnostnih naložb.

Člen 17

Izračun stopnje, do katere gre za naložbe v okoljskotrajnostne gospodarske dejavnosti

1.   Stopnja, do katere gre za naložbe v okoljskotrajnostne gospodarske dejavnosti, se izračuna v skladu z naslednjo formulo:

Image 1

pri čemer so „naložbe finančnega produkta v okoljskotrajnostne gospodarske dejavnosti“ vsota tržnih vrednosti naslednjih naložb finančnega produkta:

(a)

za dolžniške vrednostne papirje in lastniške vrednostne papirje podjetij, v katera se vlaga, kadar je delež dejavnosti teh podjetij, v katere se vlaga, povezan z okoljskotrajnostnimi gospodarskimi dejavnostmi, tržne vrednosti tega deleža teh dolžniških vrednostnih papirjev ali lastniških vrednostnih papirjev;

(b)

za dolžniške vrednostne papirje, razen tistih iz točke (a), kadar se v skladu s pogoji teh dolžniških vrednostnih papirjev zahteva, da se delež prihodkov uporabi izključno za okoljskotrajnostne gospodarske dejavnosti, tržne vrednosti tega deleža;

(c)

za obveznice, izdane v skladu z zakonodajo Unije o okoljskotrajnostnih obveznicah, tržne vrednosti teh obveznic;

(d)

za naložbe v nepremičnine, ki se štejejo za okoljskotrajnostne gospodarske dejavnosti, tržne vrednosti teh naložb;

(e)

za naložbe v infrastrukturna sredstva, ki se štejejo za okoljskotrajnostne gospodarske dejavnosti, tržne vrednosti teh naložb;

(f)

za naložbe v pozicije v listinjenju, kot so opredeljene v členu 2, točka 19, Uredbe (EU) 2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta (15) z osnovnimi izpostavljenostmi v okoljskotrajnostnih gospodarskih dejavnostih, tržne vrednosti deleža teh izpostavljenosti;

(g)

za naložbe v finančne produkte iz člena 5, prvi odstavek, in člena 6, prvi odstavek, Uredbe (EU) 2020/852 tržne vrednosti deleža teh finančnih produktov, ki predstavlja stopnjo, do katere gre za naložbe v okoljskotrajnostne gospodarske dejavnosti, kot je izračunana v skladu s tem členom.

Stopnja, do katere gre za naložbe v okoljskotrajnostne gospodarske dejavnosti se izračuna z uporabo metodologije, uporabljene za izračun neto kratkih pozicij iz člena 3(4) in (5) Uredbe (EU) št. 236/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (16).

2.   Za namene odstavka 1, točka (a), se delež dejavnosti podjetij, v katera se vlaga, povezanih z okoljskotrajnostnimi gospodarskimi dejavnostmi, izračuna na podlagi najustreznejših ključnih kazalnikov uspešnosti za naložbe finančnega produkta, pri čemer se uporabijo naslednje informacije:

(a)

za podjetja, v katera se vlaga, iz člena 8(1) in (2) Uredbe (EU) 2020/852, razkritja teh podjetij, v katera se vlaga, v skladu z navedenim členom;

(b)

za druga podjetja, v katera se vlaga, enakovredne informacije, ki jih udeleženec na finančnem trgu pridobi neposredno od podjetij, v katera se vlaga, ali od tretjih ponudnikov.

3.   Za razkritja iz člena 15(1), točka (a), in člena 19(1), točka (a), v primeru podjetij, v katera se vlaga, ki so nefinančna podjetja, za katera velja obveznost objave nefinančnih informacij v skladu z Delegirano uredbo (EU) 2021/2178, in drugih nefinančnih podjetij, za katera ta obveznost ne velja, se pri izračunu iz odstavka 2 uporabijo prihodki kot ista vrsta ključnega kazalnika uspešnosti za vsa nefinančna podjetja.

4.   Z odstopanjem od odstavka 3, kadar zaradi značilnosti finančnega produkta naložbe v osnovna sredstva ali naložbe v obratna sredstva omogočajo bolj reprezentativen izračun stopnje, do katere gre za naložbo v okoljskotrajnostne gospodarske dejavnosti, se lahko pri izračunu uporabi najprimernejši od teh dveh ključnih kazalnikov uspešnosti. V primeru podjetij, v katera se vlaga, ki so finančna podjetja, za katera velja člen 8(1) Uredbe (EU) 2020/852, in za druga finančna podjetja, za katera ta obveznost ne velja, se pri izračunu iz odstavka 2 uporabijo ključni kazalniki uspešnosti iz oddelka 1.1, točke (b) do (e), Priloge III k Delegirani uredbi (EU) 2021/2178.

5.   Za razkritja iz člena 15(1), točka (a)(ii), člena 19(1), točka (a)(ii), člena 55(1), točka (b)(iii), in člena 62(1), točka (b)(iii), se uporabljajo odstavki 1 do 4 tega člena, razen da se izpostavljenosti do držav izključijo iz izračuna števca in imenovalca formule iz odstavka 1.

ODDELEK 2

Trajnostne naložbe kot cilj

Člen 18

Prikaz predpogodbenih informacij za finančne produkte, ki jih je treba razkriti v skladu s členom 9, odstavki 1 do 4a, Uredbe (EU) 2019/2088, s strani udeležencev na finančnem trgu

1.   Udeleženci na finančnem trgu prikažejo informacije, ki jih je treba razkriti v skladu s členom 9(1) do (4) Uredbe (EU) 2019/2088 in tem oddelkom, v prilogi k dokumentu ali informacijam iz člena 6(3) Uredbe (EU) 2019/2088. Te informacije navedejo v obliki predloge iz Priloge III k tej uredbi.

2.   Udeleženci na finančnem trgu v glavni del dokumenta ali informacij iz člena 6(3) Uredbe (EU) 2019/2088 vključijo izjavo, da so informacije o trajnostnih naložbah na voljo v prilogi.

3.   Udeleženci na finančnem trgu na začetku priloge k dokumentu ali informacijam iz člena 6(3) Uredbe (EU) 2019/2088 vključijo izjavo, da so cilj finančnega produkta trajnostne naložbe.

Člen 19

Informacije o trajnostnih naložbah za finančne produkte s ciljem trajnostnih naložb

1.   Udeleženci na finančnem trgu za finančne produkte iz člena 5, prvi odstavek, Uredbe (EU) 2020/852 v oddelku „Kakšna sta naložbena struktura in minimalni delež trajnostnih naložb?“ v predlogi iz Priloge III navedejo vse naslednje informacije:

(a)

grafično predstavitev v obliki krožnega grafikona:

(i)

v skladu s členom 15(1), točka (a)(i) te uredbe;

(ii)

v skladu s členom 15(1), točka (a)(ii) te uredbe;

(b)

opis v skladu s členom 15(1), točka (b) te uredbe;

(c)

če finančni produkti vlagajo v gospodarske dejavnosti, ki prispevajo k okoljskemu cilju in gospodarske dejavnosti niso okoljskotrajnostne gospodarske dejavnosti, jasno obrazložitev razlogov za to;

(d)

kadar imajo finančni produkti izpostavljenosti do države in udeleženec na finančnem trgu ne more oceniti, v kolikšni meri te izpostavljenosti prispevajo k okoljskotrajnostnim gospodarskim dejavnostim, opisno razlago deleža naložb, ki jih sestavljajo te izpostavljenosti, v skupnih naložbah.

2.   Za namene odstavka 1, točka (a), udeleženci na finančnem trgu uporabljajo člen 15(2).

3.   Za namene odstavka 1, točka (b), udeleženci na finančnem trgu uporabljajo člen 15(3).

4.   Udeleženci na finančnem trgu za finančne produkte, ki prispevajo k socialnemu cilju, v oddelku „Kakšna sta naložbena struktura in minimalni delež trajnostnih naložb?“ v predlogi iz Priloge III navedejo minimalni delež teh naložb.

ODDELEK 3

Finančni produkti z naložbenimi možnostmi

Člen 20

Finančni produkti z eno ali več osnovnimi naložbenimi možnostmi, zaradi katerih se ti finančni produkti štejejo za finančne produkte, ki spodbujajo okoljske ali socialne značilnosti

1.   Z odstopanjem od členov 14 do 17 udeleženci na finančnem trgu, kadar finančni produkt ponuja naložbene možnosti vlagatelju in se zaradi ene ali več teh naložbenih možnosti ta finančni produkt šteje za finančni produkt, ki spodbuja okoljske ali socialne značilnosti, v glavni del dokumenta ali informacij iz člena 6(3) Uredbe (EU) 2019/2088 vstavijo jasno izjavo, ki potrjuje vse naslednje:

(a)

da finančni produkt spodbuja okoljske ali socialne značilnosti;

(b)

da je doseganje teh okoljskih ali socialnih značilnosti pogojeno z vlaganjem v vsaj eno od naložbenih možnosti s seznama iz odstavka 2, točka (a), tega člena in posedovanjem vsaj ene od teh možnosti v obdobju posedovanja finančnega produkta;

(c)

da so dodatne informacije o teh značilnostih na voljo v prilogah iz odstavka 3 tega člena ali po potrebi s sklicevanji iz odstavka 5 tega člena.

2.   Jasni izjavi iz odstavka 1 se priloži vse od naslednjega:

(a)

seznam naložbenih možnosti iz odstavka 3, prikazanih v skladu s kategorijami naložbenih možnosti iz točk (a), (b) in (c) navedenega odstavka;

(b)

deleži naložbenih možnosti znotraj vsake od kategorij iz odstavka 3, točki (a), (b) in (c), glede na skupno število naložbenih možnosti, ki jih ponuja finančni produkt.

3.   Udeleženci na finančnem trgu v prilogah k dokumentu ali informacijam iz člena 6(3) Uredbe (EU) 2019/2088 zagotovijo vse naslednje informacije za naslednje kategorije naložbenih možnosti:

(a)

za vsako naložbeno možnost, ki se šteje za finančni produkt, ki spodbuja okoljske ali socialne značilnosti, informacije iz členov 14 do 17 te uredbe;

(b)

za vsako naložbeno možnost, ki se šteje za finančni produkt, ki ima za cilj trajnostne naložbe, informacije iz členov 18 in 19 te uredbe;

(c)

za vsako naložbeno možnost, ki ima za cilj trajnostne naložbe in ni finančni produkt, informacije o cilju trajnostnih naložb.

4.   Udeleženci na finančnem trgu predložijo informacije iz odstavka 3, točka (a), v obliki predloge iz Priloge II in informacije iz odstavka 3, točka (b), v obliki predloge iz Priloge III.

5.   Z odstopanjem od odstavka 3 lahko udeleženci na finančnem trgu, kadar finančni produkt vlagatelju ponuja vrsto naložbenih možnosti, tako da informacij o teh naložbenih možnostih ni mogoče zagotoviti na jasen in jedrnat način v prilogah k dokumentu ali informacijam iz člena 6(3) Uredbe (EU) 2019/2088 zaradi zahtevanega števila prilog, zagotovijo informacije iz odstavka 3 tega člena tako, da v glavni del dokumenta ali informacij iz člena 6(3) Uredbe (EU) 2019/2088 vključijo sklicevanja na priloge k razkritjem, ki jih zahtevajo direktive, uredbe in nacionalne določbe iz navedenega odstavka, ki vsebujejo te informacije.

Člen 21

Finančni produkti z osnovnimi naložbenimi možnostmi, ki imajo za cilj trajnostne naložbe

1.   Z odstopanjem od členov 18 in 19 udeleženci na finančnem trgu, kadar finančni produkt vlagatelju ponuja naložbene možnosti in imajo vse te naložbene možnosti za cilj trajnostne naložbe, v vidni izjavi v glavnem delu dokumenta ali informacij iz člena 6(3) Uredbe (EU) 2019/2088 potrdijo, da ima finančni produkt za cilj trajnostne naložbe in da so informacije v zvezi s tem ciljem na voljo v prilogah k dokumentu ali informacijam iz člena 6(3) Uredbe (EU) 2019/2088 ali po potrebi s sklicevanji iz odstavka 5 tega člena.

2.   Jasni izjavi iz odstavka 1 se priloži vse od naslednjega:

(a)

seznam naložbenih možnosti iz odstavka 3, prikazanih v skladu s kategorijami naložbenih možnosti iz točk (a) in (b) navedenega odstavka;

(b)

deleži vsake od kategorij naložbenih možnosti iz odstavka 3, točki (a) in (b), v vsaki od teh kategorij glede na skupno število naložbenih možnosti, ki jih ponuja finančni produkt.

3.   Udeleženci na finančnem trgu v prilogah k dokumentu ali informacijam iz člena 6(3) Uredbe (EU) 2019/2088 zagotovijo vse naslednje informacije za naslednje kategorije naložbenih možnosti:

(a)

za vsako naložbeno možnost, ki se šteje za finančni produkt, ki ima za cilj trajnostne naložbe, informacije iz členov 18 in 19 te uredbe;

(b)

za vsako naložbeno možnost, ki ima za cilj trajnostne naložbe in ni finančni produkt, informacije o cilju trajnostnih naložb.

4.   Udeleženci na finančnem trgu prikažejo informacije iz odstavka 3, točka (a), v skladu s predlogo iz Priloge III.

5.   Z odstopanjem od odstavka 3 lahko udeleženci na finančnem trgu, kadar finančni produkt vlagatelju ponuja vrsto naložbenih možnosti, tako da informacij o teh naložbenih možnostih ni mogoče zagotoviti na jasen in jedrnat način v prilogah k dokumentu ali informacijam iz člena 6(3) Uredbe (EU) 2019/2088 zaradi zahtevanega števila prilog, zagotovijo informacije iz odstavka 3 tega člena tako, da v glavni del dokumenta ali informacij iz člena 6(3) Uredbe (EU) 2019/2088 vključijo sklicevanja na priloge k ustreznim razkritjem, ki jih zahtevajo direktive, uredbe in nacionalne določbe iz navedenega odstavka, ki vsebujejo te informacije.

Člen 22

Informacije o osnovnih naložbenih možnostih, ki imajo za cilj trajnostne naložbe in same niso finančni produkti

Informacije o cilju trajnostnih naložb iz člena 20(3), točka (c), in člena 21(3), točka (b), vsebujejo vse od naslednjega:

(a)

opis cilja trajnostnih naložb;

(b)

seznam kazalnikov, ki se uporabljajo za merjenje doseganja tega cilja trajnostnih naložb;

(c)

opis, kako naložbe ne škodijo bistveno nobenemu od ciljev trajnostnih naložb, vključno z naslednjim:

(i)

kako se upoštevajo kazalniki za škodljive vplive iz preglednice 1 iz Priloge I in vsi ustrezni kazalniki iz preglednic 2 in 3 iz navedene priloge;

(ii)

ali je trajnostna naložba usklajena s smernicami OECD za mednarodna podjetja in vodilnimi načeli ZN o podjetništvu in človekovih pravicah, vključno z načeli in pravicami iz osmih temeljnih konvencij, navedenih v Deklaraciji Mednarodne organizacije dela o temeljnih načelih in pravicah pri delu, ter iz Mednarodne listine o človekovih pravicah;

POGLAVJE IV

SPLETNA RAZKRITJA O PRODUKTIH

Člen 23

Spletni oddelek za razkritje informacij, povezanih s trajnostnostjo, o finančnih produktih

Udeleženci na finančnem trgu za vsak finančni produkt objavijo informacije iz člena 10(1) Uredbe (EU) 2019/2088 v ločenem oddelku z naslovom „Razkritja, povezana s trajnostnostjo“, in sicer na istem delu njihovega spletnega mesta kot druge informacije v zvezi s finančnim produktom, vključno s tržnimi sporočili. Udeleženci na finančnem trgu jasno identificirajo finančni produkt, na katerega se nanašajo informacije v oddelku z razkritji, povezanimi s trajnostnostjo, in na vidnem mestu prikažejo okoljske ali socialne značilnosti ali cilj trajnostnih naložb tega finančnega produkta.

ODDELEK 1

Spletna razkritja o produktih za finančne produkte, ki spodbujajo okoljske ali socialne značilnosti

Člen 24

Oddelki spletnih razkritij o produktih za finančne produkte, ki spodbujajo okoljske ali socialne značilnosti

Za finančne produkte, ki spodbujajo okoljske ali socialne značilnosti, udeleženci na finančnem trgu informacije iz člena 10(1) Uredbe (EU) 2019/2088 ter členov 25 do 36 te uredbe objavijo v naslednjem vrstnem redu in sestavljene iz vseh naslednjih oddelkov z naslovi:

(a)

„Povzetek“;

(b)

„Brez cilja trajnostnih naložb“;

(c)

„Okoljske ali socialne značilnosti finančnega produkta“;

(d)

„Naložbena strategija“;

(e)

„Delež naložb“;

(f)

„Spremljanje okoljskih ali socialnih značilnosti“;

(g)

„Metodologije“;

(h)

„Viri in obdelava podatkov“;

(i)

„Omejitve metodologij in podatkov“;

(j)

„Potrebna skrbnost“;

(k)

„Politike sodelovanja“;

(l)

če je opredeljen indeks kot referenčna vrednost za doseganje okoljskih ali socialnih značilnosti, ki jih spodbuja finančni produkt, „Opredeljena referenčna vrednost“.

Člen 25

Spletni oddelek „Povzetek“ za finančne produkte, ki spodbujajo okoljske ali socialne značilnosti

1.   V spletnem oddelku „Povzetek“ iz člena 24, točka (a), udeleženci na finančnem trgu povzamejo vse informacije iz različnih oddelkov, naštetih v navedenem členu, o finančnih produktih, ki spodbujajo okoljske ali socialne značilnosti. Oddelek s povzetkom je dolg največ dve strani formata A4, kadar je natisnjen.

2.   Spletni oddelek „Povzetek“ iz člena 24, točka (a), se zagotovi vsaj v naslednjih jezikih:

(a)

enem od uradnih jezikov matične države članice in, če se razlikuje ter če se finančni produkt ponuja v več kot eni državi članici, v dodatnem jeziku, ki se običajno uporablja na področju mednarodnih financ;

(b)

kadar se finančni produkt ponuja v državi članici gostiteljici, enem od uradnih jezikov te države članice gostiteljice.

Člen 26

Spletni oddelek „Brez cilja trajnostnih naložb“ za finančne produkte, ki spodbujajo okoljske ali socialne značilnosti

1.   Udeleženci na finančnem trgu v spletni oddelek „Brez cilja trajnostnih naložb“ iz člena 24, točka (b), vstavijo naslednjo izjavo: „Ta finančni produkt spodbuja okoljske ali socialne značilnosti, vendar njegov cilj ni trajnostna naložba.“

2.   Če je finančni produkt zavezan vlaganju v eno ali več trajnostnih naložb, udeleženci na finančnem trgu v spletnem oddelku „Brez cilja trajnostnih naložb“ iz člena 24, točka (b), pojasnijo, kako trajnostna naložba ne škoduje bistveno nobenemu od ciljev trajnostnih naložb, vključno z naslednjim:

(a)

kako se upoštevajo kazalniki za škodljive vplive iz preglednice 1 iz Priloge I in vsi ustrezni kazalniki iz preglednic 2 in 3 iz Priloge I;

(b)

ali je trajnostna naložba usklajena s smernicami OECD za mednarodna podjetja in vodilnimi načeli ZN o podjetništvu in človekovih pravicah, vključno z načeli in pravicami iz osmih temeljnih konvencij, navedenih v Deklaraciji Mednarodne organizacije dela o temeljnih načelih in pravicah pri delu, ter iz Mednarodne listine o človekovih pravicah;

Člen 27

Spletni oddelek „Okoljske ali socialne značilnosti finančnega produkta“ za finančne produkte, ki spodbujajo okoljske ali socialne značilnosti

Udeleženci na finančnem trgu v spletnem oddelku „Okoljske ali socialne značilnosti finančnega produkta“ iz člena 24, točka (c), opišejo okoljske ali socialne značilnosti, ki jih finančni produkt spodbuja.

Člen 28

Spletni oddelek „Naložbena strategija“ za finančne produkte, ki spodbujajo okoljske ali socialne značilnosti

Udeleženci na finančnem trgu v spletnem oddelku „Naložbena strategija“ iz člena 24, točka (d), opišejo vse naslednje:

(a)

uporabljeno naložbeno strategijo za doseganje okoljskih ali socialnih značilnosti, ki jih spodbuja finančni produkt;

(b)

politiko za ocenjevanje praks dobrega upravljanja podjetij, v katera se vlaga, tudi v zvezi z dobrimi upravljavskimi strukturami, odnosi z zaposlenimi, prejemki zaposlenih in izpolnjevanjem davčnih obveznosti.

Člen 29

Spletni oddelek „Delež naložb“ za finančne produkte, ki spodbujajo okoljske ali socialne značilnosti

Udeleženci na finančnem trgu v spletni oddelek „Delež naložb“ iz člena 24, točka (e), vključijo informacije iz člena 14 in razlikujejo med neposrednimi izpostavljenostmi do podjetij, v katere se vlaga, in vsemi drugimi vrstami izpostavljenosti do teh podjetij.

Člen 30

Spletni oddelek „Spremljanje okoljskih ali socialnih značilnosti“ za finančne produkte, ki spodbujajo okoljske ali socialne značilnosti

V spletnem oddelku „Spremljanje okoljskih ali socialnih značilnosti“ iz člena 24, točka (f), udeleženci na finančnem trgu opišejo, kako se v celotnem življenjskem ciklu finančnega produkta spremljajo okoljske ali socialne značilnosti, ki jih spodbuja finančni produkt, in kazalniki trajnostnosti, ki se uporabljajo za merjenje doseganja vsake od teh okoljskih ali socialnih značilnosti, ki jih spodbuja finančni produkt, ter poleg tega opišejo tudi s tem povezane mehanizme notranjega ali zunanjega nadzora.

Člen 31

Spletni oddelek „Metodologije za okoljske ali socialne značilnosti“ za finančne produkte, ki spodbujajo okoljske ali socialne značilnosti

V spletnem oddelku „Metodologije za okoljske ali socialne značilnosti“ iz člena 24, točka (g), udeleženci na finančnem trgu opišejo metodologije za merjenje, kako so dosežene socialne ali okoljske značilnosti, ki jih spodbuja finančni produkt.

Člen 32

Spletni oddelek „Viri in obdelava podatkov“ za finančne produkte, ki spodbujajo okoljske ali socialne značilnosti

V spletnem oddelku „Viri in obdelava podatkov“ iz člena 24, točka (h), udeleženci na finančnem trgu opišejo vse naslednje:

(a)

uporabljene vire podatkov za doseganje vsake okoljske ali socialne značilnosti, ki jih spodbuja finančni produkt;

(b)

ukrepe, sprejete za zagotavljanje kakovosti podatkov;

(c)

način obdelave podatkov;

(d)

delež podatkov, ki so ocenjeni.

Člen 33

Spletni oddelek „Omejitve metodologij in podatkov“ za finančne produkte, ki spodbujajo okoljske ali socialne značilnosti

V spletnem oddelku „Omejitve metodologij in podatkov“ iz člena 24, točka (i), udeleženci na finančnem trgu opišejo vse naslednje:

(a)

vse omejitve metodologij iz člena 24, točka (g), in virov podatkov iz člena 24, točka (h);

(b)

kako take omejitve ne vplivajo na način, na katerega se dosegajo okoljske ali socialne značilnosti, ki jih spodbuja finančni produkt;

Člen 34

Spletni oddelek „Potrebna skrbnost“ za finančne produkte, ki spodbujajo okoljske ali socialne značilnosti

V spletnem oddelku „Potrebna skrbnost“ iz člena 24, točka (j), udeleženci na finančnem trgu opišejo, kako je v zvezi s sredstvi finančnega produkta, ki so njegova osnova, uporabljena potrebna skrbnost, vključno z notranjim in zunanjim preverjanjem te potrebne skrbnosti.

Člen 35

Spletni oddelek „Politike sodelovanja“ za finančne produkte, ki spodbujajo okoljske ali socialne značilnosti

V spletnem oddelku „Politike sodelovanja“ iz člena 24, točka (k), udeleženci na finančnem trgu opišejo politike sodelovanja, ki se izvajajo, kadar je sodelovanje del okoljske ali socialne naložbene strategije, vključno z vsemi postopki upravljanja, ki se uporabljajo v primeru spornih zadev v zvezi s trajnostnostjo v podjetjih, v katera se vlaga.

Člen 36

Spletni oddelek „Opredeljena referenčna vrednost“ za finančne produkte, ki spodbujajo okoljske ali socialne značilnosti

1.   V spletnem oddelku „Opredeljena referenčna vrednost“ iz člena 24, točka (l), udeleženci na finančnem trgu opišejo, ali je bil opredeljen indeks kot referenčna vrednost za izpolnjevanje okoljskih ali socialnih značilnosti, ki jih spodbuja finančni produkt, in kako je ta indeks usklajen z okoljskimi ali socialnimi značilnostmi, ki jih spodbuja finančni produkt, vključno z vhodnimi podatki, metodologijami za izbiro teh podatkov, metodologijami za ponovno uravnoteženje in načinom izračuna indeksa.

2.   Kadar so del ali vse informacije iz odstavka 1 objavljene na spletnem mestu upravljavca referenčne vrednosti, se zagotovi hiperpovezava do teh informacij.

ODDELEK 2

Spletna razkritja o produktih za finančne produkte, ki imajo za cilj trajnostne naložbe

Člen 37

Spletna razkritja o produktih za finančne produkte, ki imajo za cilj trajnostne naložbe

Za finančne produkte, ki imajo za cilj trajnostne naložbe, udeleženci na finančnem trgu informacije iz člena 10(1) Uredbe (EU) 2019/2088 ter členov 38 do 49 te uredbe objavijo v naslednjem vrstnem redu in sestavljene iz vseh naslednjih oddelkov z naslovi:

(a)

„Povzetek“;

(b)

„Ne škoduje bistveno cilju trajnostnih naložb“;

(c)

„Cilj trajnostnih naložb finančnega produkta“;

(d)

„Naložbena strategija“;

(e)

„Delež naložb“;

(f)

„Spremljanje cilja trajnostnih naložb“;

(g)

„Metodologije“;

(h)

„Viri in obdelava podatkov“;

(i)

„Omejitve metodologij in podatkov“;

(j)

„Potrebna skrbnost“;

(k)

„Politike sodelovanja“;

(l)

„Doseganje cilja trajnostnih naložb“.

Člen 38

Spletni oddelek „Povzetek“ za finančne produkte, ki imajo za cilj trajnostne naložbe

1.   V spletnem oddelku „Povzetek“ iz člena 37, točka (a), udeleženci na finančnem trgu povzamejo vse informacije iz različnih oddelkov, naštetih v tem členu 37, o finančnih produktih, ki imajo za cilj trajnostne naložbe. Oddelek s povzetkom je dolg največ dve strani formata A4, kadar je natisnjen.

2.   Spletni oddelek „Povzetek“ iz člena 37, točka (a), se zagotovi vsaj v naslednjih jezikih:

(a)

enem od uradnih jezikov matične države članice in, če se razlikuje ter če se finančni produkt ponuja v več kot eni državi članici, v dodatnem jeziku, ki se običajno uporablja na področju mednarodnih financ;

(b)

kadar se finančni produkt ponuja v državi članici gostiteljici, enem od uradnih jezikov te države članice gostiteljice.

Člen 39

Spletni oddelek „Ne škoduje bistveno cilju trajnostnih naložb“ za finančne produkte, ki imajo za cilj trajnostne naložbe

Udeleženci na finančnem trgu v spletnem oddelku „Ne škoduje bistveno cilju trajnostnih naložb“ iz člena 37, točka (b), pojasnijo, ali in zakaj naložbe finančnega produkta ne škodujejo bistveno nobenemu od ciljev trajnostnih naložb, ter zagotovijo vse naslednje informacije:

(a)

kako se upoštevajo kazalniki za škodljive vplive iz preglednice 1 iz Priloge I in vsi ustrezni kazalniki iz preglednic 2 in 3 iz navedene priloge;

(b)

ali je trajnostna naložba usklajena s smernicami OECD za mednarodna podjetja in vodilnimi načeli ZN o podjetništvu in človekovih pravicah, vključno z načeli in pravicami iz osmih temeljnih konvencij, navedenih v Deklaraciji Mednarodne organizacije dela o temeljnih načelih in pravicah pri delu, ter iz Mednarodne listine o človekovih pravicah;

Člen 40

Spletni oddelek „Cilj trajnostnih naložb finančnega produkta“ za finančne produkte, ki imajo za cilj trajnostne naložbe

Udeleženci na finančnem trgu v spletnem oddelku „Cilj trajnostnih naložb finančnega produkta“ iz člena 37, točka (c), opišejo cilj trajnostnih naložb finančnega produkta.

Člen 41

Spletni oddelek „Naložbena strategija“ za finančne produkte, ki imajo za cilj trajnostne naložbe

V spletnem oddelku „Naložbena strategija“ iz člena 37, točka (d), udeleženci na finančnem trgu opišejo vse naslednje:

(a)

uporabljeno naložbeno strategijo za doseganje cilja trajnostnih naložb;

(b)

politiko za ocenjevanje praks dobrega upravljanja podjetij, v katera se vlaga, tudi v zvezi z dobrimi upravljavskimi strukturami, odnosi z zaposlenimi, prejemki zaposlenih in izpolnjevanjem davčnih obveznosti.

Člen 42

Spletni oddelek „Delež naložb“ za finančne produkte, ki imajo za cilj trajnostne naložbe

Udeleženci na finančnem trgu v spletni oddelek „Delež naložb“ iz člena 37, točka (e), vključijo informacije iz oddelka „Kakšna sta naložbena struktura in minimalni delež trajnostnih naložb?“ iz predloge iz Priloge III k tej uredbi in razlikujejo med neposrednimi izpostavljenostmi do podjetij, v katere se vlaga, in vsemi drugimi vrstami izpostavljenosti do teh podjetij.

Člen 43

Spletni oddelek „Spremljanje cilja trajnostnih naložb“ za finančne produkte, ki imajo za cilj trajnostne naložbe

V spletnem oddelku „Spremljanje cilja trajnostnih naložb“ iz člena 37, točka (f), udeleženci na finančnem trgu opišejo, kako se v celotnem življenjskem ciklu finančnega produkta spremljajo cilj trajnostnih naložb in kazalniki trajnostnosti, ki se uporabljajo za merjenje doseganja cilja trajnostnih naložb, ter s tem povezane mehanizme notranjega ali zunanjega nadzora.

Člen 44

Spletni oddelek „Metodologije“ za finančne produkte, ki imajo za cilj trajnostne naložbe

Udeleženci na finančnem trgu v spletnem oddelku „Metodologije“ iz člena 37, točka (g), opišejo metodologije, ki se uporabljajo za merjenje doseganja cilja trajnostnih naložb, in kako se uporabljajo kazalniki trajnostnosti za merjenje doseganja tega cilja trajnostnih naložb.

Člen 45

Spletni oddelek „Viri in obdelava podatkov“ za finančne produkte, ki imajo za cilj trajnostne naložbe

V spletnem oddelku „Viri in obdelava podatkov“ iz člena 37, točka (h), udeleženci na finančnem trgu opišejo vse naslednje:

(a)

uporabljene vire podatkov za doseganje cilja trajnostnih naložb finančnega produkta;

(b)

ukrepe, sprejete za zagotavljanje kakovosti podatkov;

(c)

način obdelave podatkov;

(d)

delež podatkov, ki so ocenjeni.

Člen 46

Spletni oddelek „Omejitve metodologij in podatkov“ za finančne produkte, ki imajo za cilj trajnostne naložbe

V spletnem oddelku „Omejitve metodologij in podatkov“ iz člena 37, točka (i), udeleženci na finančnem trgu opišejo vse naslednje:

(a)

vse omejitve metodologij iz člena 37, točka (g), in virov podatkov iz člena 37, točka (h);

(b)

zakaj takšne omejitve ne vplivajo na doseganje cilja trajnostnih naložb.

Člen 47

Spletni oddelek „Potrebna skrbnost“ za finančne produkte, ki imajo za cilj trajnostne naložbe

V spletnem oddelku „Potrebna skrbnost“ iz člena 37, točka (j), udeleženci na finančnem trgu opišejo, kako je v zvezi s sredstvi finančnega produkta, ki so njegova osnova, uporabljena potrebna skrbnost, vključno z notranjim in zunanjim preverjanjem te potrebne skrbnosti.

Člen 48

Spletni oddelek „Politike sodelovanja“ za finančne produkte, ki imajo za cilj trajnostne naložbe

V spletnem oddelku „Politike sodelovanja“ iz člena 37, točka (k), udeleženci na finančnem trgu opišejo politike sodelovanja, ki se izvajajo, kadar je sodelovanje del cilja trajnostnih naložb, vključno z vsemi postopki upravljanja, ki se uporabljajo v primeru spornih zadev v zvezi s trajnostnostjo v podjetjih, v katera se vlaga.

Člen 49

Spletni oddelek „Doseganje cilja trajnostnih naložb“ za finančne produkte, ki imajo za cilj trajnostne naložbe

1.   V spletnem oddelku „Doseganje cilja trajnostnih naložb“ iz člena 37, točka (l), udeleženci na finančnem trgu opišejo vse naslednje:

(a)

za finančne produkte, ki imajo za cilj trajnostne naložbe in za katere je bil kot referenčna vrednost opredeljen indeks, kako je ta indeks usklajen s ciljem trajnostnih naložb finančnega produkta, vključno z vhodnimi podatki, metodologijami za izbiro teh podatkov, metodologijami za ponovno uravnoteženje in načinom izračuna indeksa;

(b)

za finančne produkte s ciljem zmanjšanja emisij ogljika navedba, da se referenčna vrednost šteje za referenčno vrednost EU za podnebni prehod ali referenčno vrednost EU, usklajeno s Pariškim sporazumom, kot sta opredeljeni v členu 3, točki 23a in 23b, Uredbe (EU) 2016/1011, ter hiperpovezava do spletnega mesta, na katerem je mogoče najti metodologijo, uporabljeno za izračun teh referenčnih vrednosti.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1, točka (a), se, kadar so informacije iz navedene točke objavljene na spletnem mestu upravljavca referenčne vrednosti, zagotovi hiperpovezava do teh informacij.

3.   Z odstopanjem od odstavka 1, točka (b), se, kadar ni na voljo referenčne vrednosti EU za podnebni prehod ali referenčne vrednosti EU, usklajene s Pariškim sporazumom, kot sta opredeljeni v členu 3, točki 23a in 23b, Uredbe (EU) 2016/1011, v spletnem oddelku „Doseganje cilja trajnostnih naložb“ iz člena 38, točka (l), te uredbe, to dejstvo navede in pojasni, kako je zagotovljeno nadaljnje prizadevanje za doseganje cilja zmanjšanja emisij ogljika z namenom doseganja ciljev Pariškega sporazuma. Udeleženci na finančnem trgu pojasnijo, v kolikšni meri finančni produkt izpolnjuje metodološke zahteve iz Delegirane uredbe (EU) 2020/1818.

POGLAVJE V

RAZKRITJA O PRODUKTIH V PERIODIČNIH POROČILIH

ODDELEK 1

Spodbujanje okoljskih ali socialnih značilnosti

Člen 50

Zahteve glede prikaza in vsebine periodičnih poročil za finančne produkte, ki spodbujajo okoljske ali socialne značilnosti

1.   Za finančne produkte, ki spodbujajo okoljske ali socialne značilnosti, udeleženci na finančnem trgu prikažejo informacije iz člena 11(1) Uredbe (EU) 2019/2088 v prilogi k dokumentu ali informacije iz člena 11(2) navedene uredbe v obliki predloge iz Priloge IV k tej uredbi.

2.   Udeleženci na finančnem trgu v glavni del dokumenta ali informacij iz člena 11(2) Uredbe (EU) 2019/2088 vključijo izjavo, da so informacije o okoljskih ali socialnih značilnostih na voljo v navedeni prilogi.

Člen 51

Doseganje okoljskih ali socialnih značilnosti, ki jih spodbujajo finančni produkti

V oddelku „V kolikšni meri so bile dosežene okoljske in/ali socialne značilnosti, ki jih spodbuja ta finančni produkt?“ v predlogi iz Priloge IV k tej uredbi udeleženci na finančnem trgu zagotovijo vse naslednje informacije:

(a)

obseg, v katerem so bile v obdobju, ki ga zajema periodično poročilo, dosežene okoljske ali socialne značilnosti, ki jih spodbuja finančni produkt, vključno z uspešnostjo kazalnikov trajnostnosti, ki se uporabljajo za merjenje, kako so bile dosežene vse te okoljske ali socialne značilnosti, in kateri izvedeni finančni instrumenti, če obstajajo, so bili uporabljeni za doseganje teh okoljskih ali socialnih značilnosti;

(b)

za finančne produkte iz člena 6, prvi odstavek, Uredbe (EU) 2020/852 opredelitev okoljskih ciljev iz člena 9 navedene uredbe, h katerim je prispevala trajnostna naložba, na kateri temelji finančni produkt;

(c)

če je udeleženec na finančnem trgu predložil vsaj eno predhodno periodično poročilo za finančni produkt v skladu s tem oddelkom, primerjavo med obdobjem, ki ga zajema periodično poročilo, in obdobji, zajetimi v prejšnjih periodičnih poročilih;

(d)

za finančne produkte, ki so vključevali zavezo, da bodo vlagali v trajnostne naložbe, obrazložitev, kako so te naložbe prispevale k ciljem trajnostnih naložb iz člena 2, točka 17, Uredbe (EU) 2019/2088 in niso znatno škodovale nobenemu od navedenih ciljev v obdobju, ki ga zajema periodično poročilo, vključno z vsem naslednjim:

(i)

kako so se upoštevali kazalniki za škodljive vplive iz preglednice 1 iz Priloge I in vsi ustrezni kazalniki iz preglednic 2 in 3 iz navedene priloge;

(ii)

ali je bila trajnostna naložba usklajena s smernicami OECD za mednarodna podjetja in vodilnimi načeli ZN o podjetništvu in človekovih pravicah, vključno z načeli in pravicami iz osmih temeljnih konvencij, navedenih v Deklaraciji Mednarodne organizacije dela o temeljnih načelih in pravicah pri delu, ter iz Mednarodne listine o človekovih pravicah;

(e)

informacije o glavnih škodljivih vplivih na dejavnike trajnostnosti iz oddelka „Ali ta finančni produkt upošteva glavne škodljive vplive na dejavnike trajnostnosti?“ v predlogi iz Priloge II k tej uredbi.

Člen 52

Najpomembnejše naložbe za finančne produkte, ki spodbujajo okoljske ali socialne značilnosti

1.   Oddelek „Katere so bile najpomembnejše naložbe tega finančnega produkta?“ v predlogi iz Priloge IV k tej uredbi vsebuje seznam, v padajočem vrstnem redu glede na velikost, petnajstih naložb, ki predstavljajo največji delež naložb finančnega produkta v obdobju, ki ga zajema periodično poročilo, vključno s sektorjem in državami, v katerih so bile te naložbe izvedene.

2.   Kadar je z odstopanjem od odstavka 1 število naložb, ki predstavljajo petdeset odstotkov naložb finančnega produkta v obdobju, ki ga zajema periodično poročilo, manjše od petnajst, oddelek iz odstavka 1 vsebuje seznam teh naložb v padajočem vrstnem redu glede na velikost, vključno s sektorji in državami, v katerih so bile te naložbe izvedene.

Člen 53

Naložbena struktura finančnih produktov, ki spodbujajo okoljske ali socialne značilnosti

Udeleženci na finančnem trgu v oddelku „Kakšna je bila naložbena struktura??“ v predlogi iz Priloge IV k tej uredbi zagotovijo opis naložb finančnega produkta, vključno z vsemi naslednjimi informacijami:

(a)

deleži naložb finančnega produkta, ki so dosegli okoljske ali socialne značilnosti, ki jih spodbujajo, v obdobju, ki ga zajema periodično poročilo;

(b)

namenom preostalih naložb v obdobju, ki ga zajema periodično poročilo, vključno z opisom kakršnih koli minimalnih okoljskih ali socialnih zaščitnih ukrepov in navedbo, ali se te naložbe uporabljajo za varovanje pred tveganji, se nanašajo na denarna sredstva, ki se hranijo za namen dodatne likvidnosti, ali so naložbe, za katere ni na voljo dovolj podatkov.

Člen 54

Delež naložb v različnih gospodarskih sektorjih in podsektorjih

Udeleženci na finančnem trgu v oddelku „V katerih gospodarskih sektorjih so se izvedle naložbe?“ v predlogi iz Priloge IV k tej uredbi zagotovijo informacije o deležu naložb v različnih sektorjih in podsektorjih, vključno s sektorji in podsektorji gospodarstva, ki ustvarjajo prihodke z odkrivanjem, rudarjenjem, pridobivanjem, proizvodnjo, predelavo, skladiščenjem, rafiniranjem ali distribucijo fosilnih goriv, vključno s prevozom, skladiščenjem in trgovanjem, kot so opredeljena v členu 2, točka 62, Uredbe (EU) 2018/1999 Evropskega parlamenta in Sveta (17), v obdobju, ki ga zajema periodično poročilo.

Člen 55

Informacije o naložbah v okoljskotrajnostne gospodarske dejavnosti za finančne produkte, ki spodbujajo okoljske značilnosti

1.   Če so finančni produkti iz člena 6, prvi odstavek, Uredbe (EU) 2020/852 vključevali zavezo, da bodo vlagali v gospodarske dejavnosti, ki prispevajo k okoljskemu cilju v smislu člena 2, točka 17, Uredbe (EU) 2019/2088, oddelek „Kakšen je bil delež naložb, povezanih s trajnostnostjo?“ v predlogi iz Priloge IV vsebuje vse naslednje informacije:

(a)

razčlenitev deleža naložb po vsakem od okoljskih ciljev iz člena 9 Uredbe (EU) 2020/852, h kateremu so te naložbe prispevale;

(b)

opis naložb v okoljskotrajnostne gospodarske dejavnosti v obdobju, ki ga zajema periodično poročilo, vključno z:

(i)

navedbo, ali je bilo za skladnost teh naložb z zahtevami iz člena 3 Uredbe (EU) 2020/852 izdano zagotovilo enega ali več revizorjev ali opravljen pregled s strani ene ali več tretjih oseb, in v tem primeru ime ali imena revizorja ali tretje osebe;

(ii)

grafičnim prikazom skupnih naložb v okoljskotrajnostne gospodarske dejavnosti v obdobju, ki ga zajema periodično poročilo, izračunanih v skladu s členom 17(1) do (4), v obliki paličnega diagrama;

(iii)

grafičnim prikazom v obliki paličnega diagrama stopnje, do katere so skupne naložbe naložbe v okoljskotrajnostne gospodarske dejavnosti v obdobju, ki ga zajema periodično poročilo, vendar brez izpostavljenosti do držav, in so izračunane v skladu s členom 17(5);

(iv)

informacijami iz člena 15(2), točka (b);

(v)

razčlenitvijo deležev naložb v obdobju, ki ga zajema periodično poročilo, v prehodne gospodarske dejavnosti in omogočitvene gospodarske dejavnosti, ki se v vsakem primeru izrazijo kot odstotek vseh naložb finančnega produkta;

(vi)

če je finančni produkt vložil v trajnostne naložbe z okoljskim ciljem, vendar te niso okoljskotrajnostne gospodarske dejavnosti, jasno obrazložitvijo razlogov za to;

(vii)

kadar je udeleženec na finančnem trgu predložil vsaj eno predhodno periodično poročilo za finančni produkt v skladu s tem oddelkom, primerjavo stopnje, do katere gre za naložbe v okoljskotrajnostne gospodarske dejavnosti, med obdobjem, ki ga zajema periodično poročilo, in obdobji, zajetimi v prejšnjih periodičnih poročilih;

(viii)

kadar udeleženec na finančnem trgu ni mogel oceniti, v kolikšni meri so izpostavljenosti do držav prispevale k okoljskotrajnostnim gospodarskim dejavnostim v obdobju, ki ga zajema periodično poročilo, opisno razlago razlogov in obsegom teh izpostavljenosti v skupnih naložbah.

2.   Za namene odstavka 1, točka (b), točki (ii) in (iii) velja vse naslednje:

(a)

pri združevanju naložb v nefinančna podjetja se izračunajo prihodki, naložbe v osnovna sredstva in naložbe v obratna sredstva ter vključijo v grafično predstavitev;

(b)

pri združevanju naložb v finančna podjetja se, kjer je primerno, izračunajo prihodki in naložbe v osnovna sredstva ter vključijo v grafično predstavitev;

(c)

za zavarovalnice in pozavarovalnice, ki opravljajo dejavnosti neživljenjskega zavarovanja, je lahko ključni kazalnik uspešnosti kombinacija ključnih kazalnikov uspešnosti za naložbe in zavarovalne posle v skladu s členom 6 Delegirane uredbe (EU) 2021/2178.

Člen 56

Informacije glede finančnih produktov, ki spodbujajo okoljske ali socialne značilnosti

Za finančne produkte, ki spodbujajo okoljske ali socialne značilnosti in vključujejo zavezo za trajnostne naložbe s socialnim ciljem, oddelek „Kakšen je bil delež naložb, povezanih s trajnostnostjo?“ v predlogi iz Priloge IV vsebuje delež teh trajnostnih naložb.

Člen 57

Trajnostna uspešnost indeksa, ki je opredeljen kot referenčna vrednost za okoljske ali socialne značilnosti

1.   V oddelku „Kako uspešen je bil ta finančni produkt v primerjavi z opredeljeno referenčno vrednostjo?“ v predlogi iz Priloge IV k tej uredbi udeleženci na finančnem trgu za finančne produkte, ki spodbujajo okoljske ali socialne značilnosti, zagotovijo vse naslednje informacije:

(a)

pojasnilo, kako se indeks, opredeljen kot referenčna vrednost, razlikuje od ustreznega splošnega tržnega indeksa, vključno z uspešnostjo, v obdobju, ki ga zajema periodično poročilo, kazalnikov trajnostnosti, ki jih udeleženec na finančnem trgu šteje za pomembne za določanje usklajenosti indeksa z okoljskimi ali socialnimi značilnostmi, ki jih spodbuja finančni produkt, in okoljskimi, socialnimi in upravljavskimi dejavniki iz izjave o referenčni vrednosti, ki jo objavi upravljavec referenčne vrednosti v skladu s členom 27(1) Uredbe (EU) 2016/1011;

(b)

primerjavo med uspešnostjo finančnega produkta in kazalnikov, ki merijo dejavnike trajnostnosti indeksa iz točke (a), v obdobju, ki ga zajema periodično poročilo;

(c)

primerjavo med uspešnostjo finančnega produkta in ustreznega splošnega tržnega indeksa v obdobju, ki ga zajema periodično poročilo.

2.   Primerjave iz odstavka 1, točki (b) in (c), se po potrebi prikažejo v obliki preglednice ali grafičnega prikaza.

ODDELEK 2

Trajnostne naložbe kot cilj

Člen 58

Zahteve glede prikaza in vsebine periodičnih poročil za finančne produkte, ki imajo za cilj trajnostne naložbe

Za finančne produkte, ki imajo za cilj trajnostne naložbe, udeleženci na finančnem trgu prikažejo informacije iz člena 11(1) Uredbe (EU) 2019/2088 v prilogi k dokumentu ali informacije iz člena 11(2) navedene uredbe v obliki predloge iz Priloge V k tej uredbi. Udeleženci na finančnem trgu v glavni del dokumenta ali informacij iz člena 11(2) Uredbe (EU) 2019/2088 vključijo izjavo, da so informacije o trajnostnih naložbah na voljo v navedeni prilogi.

Člen 59

Doseganje cilja trajnostnih naložb finančnega produkta

V oddelku „V kolikšni meri je bil dosežen cilj trajnostnih naložb tega finančnega produkta?“ v predlogi iz Priloge V udeleženci na finančnem trgu zagotovijo vse naslednje informacije:

(a)

obseg, v katerem je bil v obdobju, ki ga zajema periodično poročilo, dosežen cilj trajnostnih naložb, vključno z uspešnostjo:

(i)

kazalnikov trajnostnosti iz pododdelka „Kateri kazalniki trajnostnosti se uporabljajo za merjenje doseganja cilja trajnostnih naložb tega finančnega produkta?“ iz oddelka „Kaj je cilj trajnostnih naložb tega finančnega produkta?“ v predlogi iz Priloge III k tej uredbi;

(ii)

vseh izvedenih finančnih instrumentov iz pododdelka „Kakšna sta naložbena struktura in minimalni delež trajnostnih naložb?“ v predlogi iz Priloge III k tej uredbi, ki se uporabijo za doseganje cilja trajnostnih naložb;

(b)

za finančne produkte iz člena 5, prvi odstavek, Uredbe (EU) 2020/852 opredelitev okoljskih ciljev iz člena 9 navedene uredbe, h katerim je prispevala trajnostna naložba, na kateri temelji finančni produkt;

(c)

za finančne produkte iz člena 9(3) Uredbe (EU) 2019/2088, informacije, kako je bil cilj zmanjšanja emisij ogljika usklajen s Pariškim sporazumom, vključno z opisom, kako je finančni produkt v obdobju, ki ga zajema periodično poročilo, prispeval k doseganju ciljev Pariškega sporazuma, vključno glede referenčnih vrednosti EU za podnebni prehod ali referenčnih vrednosti EU, usklajenih s Pariškim sporazumom, okoljskih, socialnih in upravljavskih dejavnikov ter meril, ki jih upošteva upravljavec referenčne vrednosti v skladu z Delegirano uredbo (EU) 2020/1818;

(d)

če so udeleženci na finančnem trgu predložili vsaj eno predhodno periodično poročilo za finančni produkt v skladu s tem oddelkom, primerjavo med trenutnim obdobjem, ki ga zajema periodično poročilo, in predhodnimi obdobji;

(e)

pojasnilo, kako so trajnostne naložbe prispevale k cilju trajnostnih naložb in niso bistveno škodovale nobenemu od ciljev trajnostnih naložb v obdobju, ki ga zajema periodično poročilo, vključno z naslednjim:

(i)

kako so se upoštevali kazalniki za škodljive vplive iz preglednice 1 iz Priloge I in vsi ustrezni kazalniki iz preglednic 2 in 3 iz navedene priloge;

(ii)

ali je bila trajnostna naložba usklajena s smernicami OECD za mednarodna podjetja in vodilnimi načeli ZN o podjetništvu in človekovih pravicah, vključno z načeli in pravicami iz osmih temeljnih konvencij, navedenih v Deklaraciji Mednarodne organizacije dela o temeljnih načelih in pravicah pri delu, ter iz Mednarodne listine o človekovih pravicah;

(f)

informacije o glavnih škodljivih vplivih na dejavnike trajnostnosti iz oddelka „Ali ta finančni produkt upošteva glavne škodljive vplive na dejavnike trajnostnosti?“ v predlogi iz Priloge III k tej uredbi.

Člen 60

Najpomembnejše naložbe za finančne produkte, ki imajo za cilj trajnostne naložbe

1.   V oddelku „Katere so bile najpomembnejše naložbe tega finančnega produkta?“ v predlogi iz Priloge V udeleženci na finančnem trgu navedejo, v padajočem vrstnem redu glede na velikost, petnajstih naložb, ki predstavljajo največji delež naložb finančnega produkta v obdobju, ki ga zajema periodično poročilo, vključno s sektorji in državami teh naložb.

2.   Kadar je z odstopanjem od odstavka 1 število naložb, ki predstavljajo petdeset odstotkov naložb finančnega produkta v obdobju, ki ga zajema periodično poročilo, manjše od petnajst, oddelek iz odstavka 1 vsebuje seznam teh naložb v padajočem vrstnem redu glede na velikost, vključno s sektorji in državami, v katerih so bile te naložbe izvedene.

Člen 61

Delež naložb, povezanih s trajnostnostjo, za finančne produkte, ki imajo za cilj trajnostne naložbe

V oddelku „Kakšen je bil delež naložb, povezanih s trajnostnostjo?“ v predlogi iz Priloge V udeleženci na finančnem trgu zagotovijo vse naslednje informacije:

(a)

deleže naložb finančnega produkta, ki so prispevale k cilju trajnostnih naložb;

(b)

namen preostalih naložb v obdobju, ki ga zajema periodično poročilo, vključno z opisom kakršnih koli minimalnih okoljskih ali socialnih zaščitnih ukrepov in navedbo, ali se te naložbe uporabljajo za varovanje pred tveganji ali se nanašajo na denarna sredstva, ki se hranijo za namen dodatne likvidnosti;

(c)

delež naložb v obdobju, ki ga zajema periodično poročilo, v različnih sektorjih in podsektorjih.

Člen 62

Informacije o trajnostnih naložbah za finančne produkte s ciljem trajnostnih naložb

1.   Za finančne produkte iz člena 5, prvi odstavek, Uredbe (EU) 2020/852 oddelek „Kakšen je bil delež naložb, povezanih s trajnostnostjo?“ v predlogi iz Priloge V vsebuje vse naslednje informacije:

(a)

razčlenitev v skladu s členom 55(1), točka (a);

(b)

opis trajnostnih naložb v okoljskotrajnostne gospodarske dejavnosti v obdobju, ki ga zajema periodično poročilo, vključno z:

(i)

informacijami v skladu s členom 55(1), točka (b)(i);

(ii)

grafičnim prikazom v obliki paličnega grafikona v skladu s členom 55(1), točka (b)(ii);

(iii)

grafičnim prikazom v obliki paličnega grafikona v skladu s členom 55(1), točka (b)(iii);

(iv)

informacijami iz člena 15(1), točka (b);

(v)

razčlenitvijo v skladu s členom 55(1), točka (b)(v);

(vi)

če je finančni produkt vložil v trajnostne naložbe z okoljskim ciljem, vendar te niso okoljskotrajnostne gospodarske dejavnosti, jasno obrazložitvijo razlogov za to;

(vii)

kadar je udeleženec na finančnem trgu predložil vsaj eno predhodno periodično poročilo za finančni produkt v skladu s tem oddelkom, primerjavo stopnje, do katere gre za naložbe v okoljskotrajnostne gospodarske dejavnosti, med obdobjem, ki ga zajema periodično poročilo, in obdobji, zajetimi v prejšnjih periodičnih poročilih;

(c)

opisna razlaga v skladu s členom 55(1), točka (b)(viii);

(d)

za finančne produkte s trajnostnimi naložbami s socialnim ciljem oddelek „Kakšen je bil delež socialnotrajnostnih naložb v obdobju, ki ga zajema periodično poročilo“ v predlogi iz Priloge V vsebuje tudi delež teh trajnostnih naložb.

2.   Za namene odstavka 1, točka (b)(ii) in točka (b)(iii), udeleženci na finančnem trgu uporabljajo člen 55(2).

Člen 63

Trajnostna uspešnost indeksa, ki je opredeljen kot referenčna vrednost za okoljski cilj

1.   V oddelku „Kako uspešen je bil ta finančni produkt v primerjavi z referenčno trajnostno vrednostjo?“ v predlogi iz Priloge V udeleženci na finančnem trgu za finančne produkte, ki imajo za cilj trajnostne naložbe in za katere je bil opredeljen indeks kot referenčna vrednost, navedejo vse naslednje informacije:

(a)

pojasnilo, kako se indeks, opredeljen kot referenčna vrednost, razlikuje od ustreznega splošnega tržnega indeksa, vključno vsaj z uspešnostjo kazalnikov trajnostnosti, ki jih udeleženec na finančnem trgu šteje za pomembne za določanje usklajenosti indeksa s ciljem trajnostnih naložb, v obdobju, ki ga zajema periodično poročilo, vključno z okoljskimi, socialnimi in upravljavskimi dejavniki iz izjave o referenčni vrednosti, ki jo objavi upravljavec referenčne vrednosti v skladu s členom 27(2a) Uredbe (EU) 2016/1011;

(b)

primerjavo med uspešnostjo finančnega produkta in kazalnikov, ki merijo dejavnike trajnostnosti indeksa iz točke (a), v obdobju, ki ga zajema periodično poročilo;

(c)

primerjavo med uspešnostjo finančnega produkta in ustreznega splošnega tržnega indeksa v obdobju, ki ga zajema periodično poročilo.

2.   Primerjave iz odstavka 1, točki (b) in (c), se prikažejo v obliki preglednice ali grafičnega prikaza.

ODDELEK 3

Primerjave s predhodnimi obdobji za periodična poročila

Člen 64

Primerjave s predhodnimi obdobji za periodična poročila

1.   Udeleženci na finančnem trgu pri preteklih primerjavah iz člena 51, točka (c), člena 55(1), točka (b)(vii), člena 59, točka (d), in člena 62(1), točka (b)(vii), primerjajo obdobje, ki ga zajema periodično poročilo, z obdobji, ki jih zajemajo prejšnja periodična poročila, in nato z vsakim prejšnjim obdobjem, ki ga zajema periodično poročilo, do vsaj zadnjih petih predhodnih obdobij.

2.   Udeleženci na finančnem trgu za namene primerjave s predhodnimi obdobji iz člena 51, točka (c), in člena 59, točka (d), dosledno poročajo o uspešnosti kazalnikov trajnostnosti skozi čas in zagotovijo vse naslednje informacije:

(a)

pri kvantitativnih razkritjih številčne vrednosti z relativno mero, kot je učinek na vloženi euro;

(b)

za katere kazalnike je bilo izdano zagotovilo revizorja ali opravljen pregled s strani tretje osebe;

(c)

delež sredstev, na katerih temelji finančni produkt, iz oddelka „Kakšen je bil delež naložb, povezanih s trajnostnostjo?“ v predlogi iz Priloge IV k tej uredbi in oddelka „Kakšen je bil delež naložb, povezanih s trajnostnostjo?“ v predlogi iz Priloge V.

ODDELEK 4

Finančni produkti z naložbenimi možnostmi

Člen 65

Finančni produkti z eno ali več osnovnimi naložbenimi možnostmi, zaradi katerih se ti finančni produkti štejejo za finančne produkte, ki spodbujajo okoljske ali socialne značilnosti

1.   Z odstopanjem od členov 50 do 57 udeleženci na finančnem trgu, kadar finančni produkt ponuja naložbene možnosti vlagatelju in se zaradi ene ali več teh naložbenih možnosti ta finančni produkt šteje za finančni produkt, ki spodbuja okoljske ali socialne značilnosti, v glavni del dokumenta ali informacij iz člena 11(2) Uredbe (EU) 2019/2088 vstavijo jasno izjavo, ki potrjuje vse naslednje:

(a)

da finančni produkt spodbuja okoljske ali socialne značilnosti;

(b)

da je doseganje teh značilnosti pogojeno z vlaganjem v vsaj eno od naložbenih možnosti iz odstavka 2 tega člena in posedovanjem vsaj ene od teh možnosti v obdobju posedovanja finančnega produkta;

(c)

da so dodatne informacije v zvezi z okoljskimi ali socialnimi značilnostmi na voljo v prilogah iz odstavka 2 tega člena.

2.   Udeleženci na finančnem trgu v prilogah k dokumentu ali informacijam iz člena 11(2) Uredbe (EU) 2019/2088 zagotovijo vse naslednje informacije:

(a)

za vsako naložbeno možnost, v katero se vloži, ki se šteje za finančni produkt, ki spodbuja okoljske ali socialne značilnosti, informacije iz členov 50 do 57 te uredbe;

(b)

za vsako naložbeno možnost, v katero se vloži, ki se šteje za finančni produkt, ki ima za cilj trajnostne naložbe, informacije iz členov 58 do 63 te uredbe;

(c)

za vsako naložbeno možnost, v katero se vloži, ki ima za cilj trajnostne naložbe in ni finančni produkt, informacije o cilju trajnostnih naložb.

3.   Udeleženci na finančnem trgu predložijo informacije iz odstavka 2, točka (a), v obliki predloge iz Priloge IV in informacije iz odstavka 2, točka (b), v obliki predloge iz Priloge V.

Člen 66

Finančni produkti z osnovnimi naložbenimi možnostmi, ki imajo za cilj trajnostne naložbe

1.   Z odstopanjem od členov 58 do 63 udeleženci na finančnem trgu, kadar finančni produkt vlagatelju ponuja naložbene možnosti in imajo vse te naložbene možnosti za cilj trajnostne naložbe, v vidni izjavi v glavnem delu dokumenta ali informacij iz člena 11(2) Uredbe (EU) 2019/2088 potrdijo, da ima finančni produkt za cilj trajnostne naložbe in da so informacije v zvezi s tem ciljem na voljo v prilogah iz odstavka 2 tega člena.

2.   Udeleženci na finančnem trgu v prilogah k dokumentu ali informacijam iz člena 11(2) Uredbe (EU) 2019/2088 zagotovijo vse naslednje informacije:

(a)

za vsako naložbeno možnost, v katero se vloži, ki se šteje za finančni produkt, ki ima za cilj trajnostne naložbe, informacije iz členov 58 do 63;

(b)

za vsako naložbeno možnost, v katero se vloži, ki ima za cilj trajnostne naložbe in ni finančni produkt, informacije o cilju trajnostnih naložb.

3.   Udeleženci na finančnem trgu prikažejo informacije iz odstavka 2, točka (a), v obliki predloge iz Priloge V.

Člen 67

Informacije o osnovnih naložbenih možnostih, ki imajo za cilj trajnostne naložbe in same niso finančni produkti

Informacije o cilju trajnostnih naložb iz člena 65(2), točka (c), in člena 66(2), točka (b), vsebujejo vse od naslednjega:

(a)

opis cilja trajnostnih naložb;

(b)

obseg, v katerem je bil dosežen cilj trajnostnih naložb v obdobju, ki ga zajema periodično poročilo, vključno z uspešnostjo kazalnikov trajnostnosti, ki se uporabljajo za merjenje skupnega trajnostnega vpliva možnosti, ki imajo za cilj trajnostne naložbe;

(c)

opis, kako naložbe ne škodijo bistveno nobenemu od ciljev trajnostnih naložb, vključno z naslednjim:

(i)

kako se upoštevajo kazalniki za škodljive vplive iz preglednice 1 iz Priloge I in vsi ustrezni kazalniki iz preglednic 2 in 3 iz navedene priloge;

(ii)

ali je trajnostna naložba usklajena s smernicami OECD za mednarodna podjetja in vodilnimi načeli ZN o podjetništvu in človekovih pravicah, vključno z načeli in pravicami iz osmih temeljnih konvencij, navedenih v Deklaraciji Mednarodne organizacije dela o temeljnih načelih in pravicah pri delu, ter iz Mednarodne listine o človekovih pravicah;

POGLAVJE VI

KONČNE DOLOČBE

Člen 68

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba se uporablja od 1. januarja 2023.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. aprila 2022

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 317, 9.12.2019, str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/1818 z dne 17. julija 2020 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z minimalnimi standardi za referenčne vrednosti EU za podnebni prehod in referenčne vrednosti EU, usklajene s Pariškim sporazumom (UL L 406, 3.12.2020, str. 17).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2139 z dne 4. junija 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo tehničnih meril za pregled za določitev pogojev, pod katerimi se šteje, da gospodarska dejavnost bistveno prispeva k blažitvi podnebnih sprememb ali prilagajanju podnebnim spremembam, ter za ugotavljanje, ali ta gospodarska dejavnost ne škoduje bistveno kateremu od drugih okoljskih ciljev (UL L 442, 9.12.2021, str. 1).

(4)  Uredba (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe (EU) 2019/2088 (UL L 198, 22.6.2020, str. 13).

(5)  Uredba (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov, in spremembi direktiv 2008/48/ES in 2014/17/EU ter Uredbe (EU) št. 596/2014 (UL L 171, 29.6.2016, str. 1).

(6)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2178 z dne 6. julija 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo vsebine in prikaza informacij, ki jih morajo razkriti podjetja, za katera se uporablja člen 19a ali 29a Direktive 2013/34/EU, o okoljsko trajnostnih gospodarskih dejavnostih, ter metodologije za izpolnjevanje te obveznosti razkritja (UL L 443, 10.12.2021, str. 9).

(7)  Uredba (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 12).

(8)  Uredba (EU) št. 1094/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/79/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 48).

(9)  Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84).

(10)  Direktiva 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov in spremembah direktiv 2003/41/ES in 2009/65/ES ter uredb (ES) št. 1060/2009 in (EU) št. 1095/2010 (UL L 174, 1.7.2011, str. 1).

(11)  Direktiva 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) (UL L 302, 17.11.2009, str. 32).

(12)  Uredba (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 176, 27.6.2013, str. 1).

(13)  Direktiva 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (UL L 335, 17.12.2009, str. 1).

(14)  Direktiva 2007/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007 o uveljavljanju določenih pravic delničarjev družb, ki kotirajo na borzi (UL L 184, 14.7.2007, str. 17).

(15)  Uredba (EU) 2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 o določitvi splošnega okvira za listinjenje in o vzpostavitvi posebnega okvira za enostavno, pregledno in standardizirano listinjenje ter o spremembah direktiv 2009/65/ES, 2009/138/ES in 2011/61/EU ter uredb (ES) št. 1060/2009 in (EU) št. 648/2012 (UL L 347, 28.12.2017, str. 35).

(16)  Uredba (EU) št. 236/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 o prodaji na kratko in določenih vidikih poslov kreditnih zamenjav (UL L 86, 24.3.2012, str. 1).

(17)  Uredba (EU) 2018/1999 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov, spremembi uredb (ES) št. 663/2009 in (ES) št. 715/2009 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv 94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EU, 2012/27/EU in 2013/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 2009/119/ES in (EU) 2015/652 ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 328, 21.12.2018, str. 1).


PRILOGA I

Predloga za izjavo o glavnih škodljivih vplivih na trajnostnost

V tej prilogi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(1)

„emisije toplogrednih plinov obsega 1, 2 in 3“ pomeni emisije toplogrednih plinov obsega iz točk 1(e)(i) do (iii) Priloge III k Uredbi (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta (1);

(2)

„emisije toplogrednih plinov“ pomeni emisije toplogrednih plinov, kot so opredeljene v točki 1 člena 3 Uredbe (EU) 2018/842 Evropskega parlamenta in Sveta (2);

(3)

„tehtano povprečje“ pomeni razmerje med težo naložbe udeleženca na finančnem trgu v podjetje, v katero se vlaga, glede na vrednost podjetja, v katerega se vlaga;

(4)

„vrednost podjetja“ pomeni vsoto tržne kapitalizacije navadnih delnic, tržne kapitalizacije prednostnih delnic in knjigovodske vrednosti skupnega dolga in neobvladujočih deležev brez odbitka denarnih sredstev ali denarnih ustreznikov na koncu proračunskega leta;

(5)

„podjetja, dejavna v sektorju fosilnih goriv“ pomeni podjetja, ki ustvarjajo kakršne koli prihodke z odkrivanjem, rudarjenjem, pridobivanjem, proizvodnjo, predelavo, skladiščenjem, rafiniranjem ali distribucijo, vključno s prevozom, skladiščenjem in trgovanjem s fosilnimi gorivi, kot so opredeljena v členu 2, točka 62, Uredbe (EU) 2018/1999 Evropskega parlamenta in Sveta (3);

(6)

„obnovljivi viri energije“ pomeni energijo iz obnovljivih nefosilnih virov, in sicer vetrno, sončno (sončni toplotni in sončni fotovoltaični viri) in geotermalno energijo, energijo okolice, energijo plimovanja, valovanja in drugo energijo oceanov, vodno energijo ter energijo iz biomase, deponijskega plina, plina, pridobljenega z napravami za čiščenje odplak, in bioplina;

(7)

„neobnovljivi viri energije“ pomeni vire energije, ki niso navedeni v točki 6;

(8)

„intenzivnost porabe energije“ pomeni razmerje med porabo energije na enoto dejavnosti, proizvoda ali katerega koli drugega merila podjetja, v katero se vlaga, in skupno porabo energije podjetja, v katero se vlaga;

(9)

„podnebni sektorji z velikim vplivom“ pomeni sektorje s področij A do H in področja L Priloge I k Uredbi (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (4);

(10)

„zavarovano območje“ pomeni določena območja v skupni zbirki podatkov o določenih območjih (CDDA) Evropske agencije za okolje;

(11)

„območje velikega pomena za ohranjanje biotske raznovrstnosti zunaj zavarovanih območij“ pomeni zemljišče velikega pomena za ohranjanje biološke raznovrstnosti iz člena 7b(3) Direktive 98/70/ES Evropskega parlamenta in Sveta (5);

(12)

„emisije v vodo“ pomeni neposredne emisije prednostnih snovi, kot so opredeljene v členu 2(30) Direktive 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta (6), ter neposredne emisije nitratov, fosfatov in pesticidov;

(13)

„območja z visokim vodnim stresom“ pomeni regije, v katerih je odstotek skupne odvzete vode visok (40–80 %) ali izjemno visok (višji od 80 %), glede na atlas tveganj v zvezi z vodo „Aqueduct“ Svetovnega inštituta za vire (WRI);

(14)

„nevarni odpadki in radioaktivni odpadki“ pomeni nevarne odpadke in radioaktivne odpadke;

(15)

„nevarni odpadek“ pomeni odpadek, kot je opredeljen v členu 3(2) Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta (7);

(16)

„radioaktivni odpadek“ pomeni radioaktivni odpadek, kot je opredeljen v členu 3(7) Direktive Sveta 2011/70/Euratom (8);

(17)

„nereciklirani odpadki“ pomeni vse odpadke, ki niso reciklirani v smislu „recikliranja“ iz člena 3(17) Direktive 2008/98/ES;

(18)

„dejavnosti, ki negativno vplivajo na občutljiva območja biotske raznovrstnosti“ pomeni dejavnosti, za katere je značilno vse od spodaj naštetega

(a)

te dejavnosti povzročajo poslabšanje naravnih habitatov in habitatov vrst ter motijo vrste, za katere je bilo določeno zavarovano območje;

(b)

za te dejavnosti se ni upoštevala nobena od ugotovitev niti izvedel nobeden od blažitvenih ukrepov ali ocen učinka, sprejetih v skladu s katero koli od naslednjih direktiv oziroma nacionalnimi določbami ali mednarodnimi standardi, enakovrednimi navedenim direktivam:

(i)

Direktiva 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta (9);

(ii)

Direktiva Sveta 92/43/EGS (10);

(iii)

presoja vplivov na okolje (PVO), kot je opredeljena v členu 1(2), točka (g), Direktive 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta (11);

(iv)

za dejavnosti v tretjih državah ugotovitve, blažitveni ukrepi ali ocene učinka, sprejete v skladu z nacionalnimi določbami ali mednarodnimi standardi, enakovrednimi direktivam in ocenam učinka iz točk (i), (ii) in (iii);

(19)

„občutljiva območja biotske raznovrstnosti“ pomeni omrežje zavarovanih območij Natura 2000, Unescova območja kulturne dediščine in ključna območja biotske raznovrstnosti ter druga zavarovana območja iz Dodatka D k Prilogi II k Delegirani uredbi Komisije (EU) 2021/2139 (12),

(20)

„ogrožene vrste“ pomeni ogrožene vrste, rastlinske in živalske, z evropskega rdečega seznama ali evropskega rdečega seznama Mednarodne zveze za ohranjanje narave in naravnih virov (IUCN) iz oddelka 7 Priloge II k Delegirani uredbi (EU) 2021/2139;

(21)

„krčenje gozdov“ pomeni začasno ali trajno spremembo gozdnega zemljišča v negozdno, ki jo povzroči človek;

(22)

„načela globalnega dogovora ZN“ pomeni deset načel globalnega dogovora Združenih narodov;

(23)

„neprilagojena plačna vrzel“ pomeni razliko med povprečno bruto urno postavko zaposlenih moških in zaposlenih žensk kot odstotek povprečne bruto urne postavke zaposlenih moških;

(24)

„odbor“ pomeni upravni, upravljalni ali nadzorni organ podjetja;

(25)

„politika o človekovih pravicah“ pomeni politično zavezo, odobreno na ravni odbora, v zvezi s človekovimi pravicami, da bodo gospodarske dejavnosti podjetja, v katero se vlaga, v skladu z vodilnimi načeli ZN o podjetništvu in človekovih pravicah;

(26)

„žvižgač“ pomeni „prijavitelja“, kot je opredeljen v členu 5(7) Direktive (EU) 2019/1937 Evropskega parlamenta in Sveta (13);

(27)

„anorganska onesnaževala“ pomeni emisije, ki so enake ali nižje od ravni emisij, povezanih z najboljšimi razpoložljivimi tehnologijami, kot so opredeljene v členu 3, točka 13, Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta (14), za večje količine anorganskih kemikalij – industrija trdnih in drugih kemikalij;

(28)

„onesnaževala zraka“ pomeni neposredne emisije žveplovih dioksidov (SO2), dušikovih oksidov (NOx), nemetanskih hlapnih organskih spojin in drobnih delcev (PM2,5), kot so opredeljeni v členu 3, točke 5 do 8, Direktive (EU) 2016/2284 Evropskega parlamenta in Sveta (15), amonijaka (NH3) iz navedene direktive in težkih kovin iz Priloge I k navedeni direktivi;

(29)

„ozonu škodljive snovi“ pomeni snovi, navedene v Montrealskem protokolu o substancah, ki škodljivo delujejo na ozonski plašč.

V tej prilogi se uporabljajo naslednje formule:

(1)

„emisije toplogrednih plinov“ se izračunajo v skladu z naslednjo formulo:

Image 2

(2)

„ogljični odtis“ se izračuna v skladu z naslednjo formulo:

Image 3

(3)

„intenzivnost toplogrednih plinov podjetij, v katera se vlaga“ se izračuna v skladu z naslednjo formulo:

Image 4

(4)

„intenzivnost toplogrednih plinov državnih subjektov“ se izračuna v skladu z naslednjo formulo:

Image 5

(5)

„neučinkovita nepremičninska sredstva“ se izračunajo v skladu z naslednjo formulo:

Image 6

V tej prilogi se uporabljajo naslednje formule:

(1)

„tekoča vrednost naložbe“ pomeni vrednost naložbe udeleženca na finančnem trgu v podjetje, v katero se vlaga, v EUR;

(2)

„vrednost podjetja“ pomeni vsoto tržne kapitalizacije navadnih delnic, tržne kapitalizacije prednostnih delnic in knjigovodske vrednosti skupnega dolga in neobvladujočih deležev brez odbitka denarnih sredstev ali denarnih ustreznikov na koncu proračunskega leta;

(3)

„tekoča vrednost vseh naložb“ pomeni vrednost vseh naložb udeleženca na finančnem trgu v EUR;

(4)

„stavba s skoraj ničelno porabo energije“ pomeni „skoraj nič-energijsko stavbo“ iz člena 2(2) Direktive 2010/31/EU Evropskega parlamenta in Sveta (16), „potreba po primarni energiji“ ima pomen iz člena 2(5) navedene direktive in „energijska izkaznica“ pomeni „energetsko izkaznico“ iz člena 2(12) navedene direktive.

Preglednica 1

Izjava o glavnih škodljivih vplivih investicijskih odločitev na dejavnike trajnostnosti

Udeleženec na finančnem trgu [ime in, če je na voljo, LEI]

Povzetek

[Ime in, če je na voljo, LEI] upošteva glavne škodljive vplive svojih investicijskih odločitev na dejavnike trajnostnosti. Ta izjava je konsolidirana izjava o glavnih škodljivih vplivih na dejavnike trajnostnosti [ime udeleženca na finančnem trgu] [če je primerno, vstavite „in njegovih odvisnih podjetij, tj. [navedite vključena odvisna podjetja]“].

Ta izjava o glavnih škodljivih vplivih na dejavnike trajnostnosti zajema referenčno obdobje od [vstavite „1. januar“ ali datum, na katerega so se prvič upoštevali glavni škodljivi vplivi] do 31. decembra [leto n].

[Povzetek iz člena 5 v jezikih iz odstavka 1 navedenega člena]

Opis glavnih škodljivih vplivov na dejavnike trajnostnosti

[Informacije iz člena 7 v obliki, kot je določena v nadaljevanju]

Kazalniki, ki se uporabljajo za naložbe v podjetja, v katera se vlaga

Kazalnik škodljivih vplivov na trajnostnost

Merilo

Vpliv [leto n]

Vpliv [leto n-1]

Pojasnilo

Sprejeti ukrepi, načrtovani ukrepi in cilji, določeni za naslednje referenčno obdobje

PODNEBNI IN DRUGI OKOLJSKI KAZALNIKI

Emisije toplogrednih plinov

1.

Emisije toplogrednih plinov

Emisije toplogrednih plinov obsega 1

 

 

 

 

Emisije toplogrednih plinov obsega 2

 

 

 

 

Emisije toplogrednih plinov obsega 3

 

 

 

 

Emisije toplogrednih plinov skupaj

 

 

 

 

2.

Ogljični odtis

Ogljični odtis

 

 

 

 

3.

Intenzivnost toplogrednih plinov podjetij, v katera se vlaga

Intenzivnost toplogrednih plinov podjetij, v katera se vlaga

 

 

 

 

4.

Izpostavljenost podjetjem, dejavnim v sektorju fosilnih goriv

Delež naložb v podjetja, dejavna v sektorju fosilnih goriv

 

 

 

 

5.

Delež porabe in proizvodnje energije iz neobnovljivih virov

Delež porabe energije iz neobnovljivih virov in proizvodnje energije iz neobnovljivih virov podjetij, v katera se vlaga, iz neobnovljivih virov energije v primerjavi z obnovljivimi viri energije, izražen kot odstotek vseh virov energije

 

 

 

 

6.

Intenzivnost porabe energije na podnebni sektor z velikim vplivom

Poraba energije v GWh na milijon EUR prihodkov podjetij, v katera se vlaga, na podnebni sektor z velikim vplivom

 

 

 

 

Biotska raznovrstnost

7.

Dejavnosti, ki negativno vplivajo na občutljiva območja biotske raznovrstnosti

Delež naložb v podjetja v katera se vlaga, ki se nahajajo oziroma poslujejo na občutljivih območjih biotske raznovrstnosti ali v njihovi bližini, njihove dejavnosti pa škodljivo vplivajo na ta območja

 

 

 

 

Voda

8.

Emisije v vodo

Tone emisij v vodo, ki jih ustvarijo podjetja, v katera se vlaga, na milijon EUR naložb, izraženo kot tehtano povprečje

 

 

 

 

Odpadki

9.

Razmerje med nevarnimi odpadki in radioaktivnimi odpadki

Tone nevarnih odpadkov in radioaktivnih odpadkov, ki jih ustvarijo podjetja, v katera se vlaga, na milijon EUR naložb, izraženo kot tehtano povprečje

 

 

 

 

KAZALNIKI ZA SOCIALNE ZADEVE IN ZADEVE V ZVEZI Z ZAPOSLENIMI, SPOŠTOVANJEM ČLOVEKOVIH PRAVIC TER BOJEM PROTI KORUPCIJI IN PROTI PODKUPOVANJU

Socialne zadeve in zadeve v zvezi z zaposlenimi

10.

Kršitve načel globalnega dogovora ZN in smernic Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) za mednarodna podjetja

Delež naložb v podjetja, v katera se vlaga, ki so bile vpletena v kršitve načel globalnega dogovora ZN ali smernic OECD za mednarodna podjetja

 

 

 

 

11.

Pomanjkanje postopkov in mehanizmov za skladnost, s katerimi se spremlja skladnost z načeli globalnega dogovora ZN in smernicami OECD za mednarodna podjetja

Delež naložb v podjetja, v katera se vlaga, brez politik za spremljanje skladnosti z načeli globalnega dogovora ZN ali smernicami OECD za mednarodna podjetja ali mehanizmov za obravnavanje pritožb za obravnavanje kršitev načel globalnega dogovora ZN ali smernic OECD za mednarodna podjetja

 

 

 

 

12.

Neprilagojena plačna vrzel

Povprečna neprilagojena plačna vrzel v podjetjih, v katera se vlaga

 

 

 

 

13.

Zastopanost spolov v odborih

Povprečno razmerje med ženskami in moškimi v odborih podjetij, v katera se vlaga, izraženo kot odstotek vseh članov odbora

 

 

 

 

14.

Izpostavljenost spornemu orožju (protipehotne mine, kasetno strelivo, kemično orožje in biološko orožje)

Delež naložb v podjetja, v katera se vlaga, ki se ukvarjajo s proizvodnjo ali prodajo spornega orožja

 

 

 

 

Kazalniki, ki se uporabljajo za naložbe v državne in nadnacionalne subjekte

Kazalnik škodljivih vplivov na trajnostnost

Merilo

Vpliv [leto n]

Vpliv [leto n-1]

Pojasnilo

Sprejeti ukrepi, načrtovani ukrepi in cilji, določeni za naslednje referenčno obdobje

Okoljski

15.

Intenzivnost toplogrednih plinov

Intenzivnost toplogrednih plinov držav, v katere se vlaga

 

 

 

 

Socialni

16.

Države, v katere se vlaga, kjer prihaja do kršitev socialnih pravic

Število držav, v katere se vlaga, kjer prihaja do kršitev socialnih pravic (absolutno število in relativno, deljeno s številom vseh držav, v katere se vlaga), kot so navedene v mednarodnih pogodbah in konvencijah, načelih Združenih narodov in, kjer je relevantno, nacionalni zakonodaji.

 

 

 

 

Kazalniki, ki se uporabljajo za naložbe v nepremičninska sredstva

Kazalnik škodljivih vplivov na trajnostnost

Merilo

Vpliv [leto n]

Vpliv [leto n-1]

Pojasnilo

Sprejeti ukrepi, načrtovani ukrepi in cilji, določeni za naslednje referenčno obdobje

Fosilna goriva

17.

Izpostavljenost fosilnim gorivom prek nepremičninskih sredstev

Delež naložb v nepremičninska sredstva, vključena v pridobivanje, shranjevanje, transport ali proizvodnjo fosilnih goriv

 

 

 

 

Energijska učinkovitost

18.

Izpostavljenost energijsko neučinkovitim nepremičninskim sredstvom

Delež naložb v energijsko neučinkovita nepremičninska sredstva

 

 

 

 

Drugi kazalniki za glavne škodljive vplive na dejavnike trajnostnosti

[Informacije o glavnih škodljivih vplivih na dejavnike trajnostnosti iz člena 6(1), točka (a), v obliki iz preglednice 2]

[Informacije o glavnih škodljivih vplivih na dejavnike trajnostnosti iz člena 6(1), točka (b), v obliki iz preglednice 3]

[Informacije o vseh drugih škodljivih vplivih na dejavnike trajnostnosti, ki se uporabljajo za ugotavljanje in ocenjevanje dodatnih glavnih škodljivih vplivov na dejavnike trajnostnosti, iz člena 6(1), točka (c), v obliki iz preglednice 2 ali preglednice 3]

Opis politik za ugotavljanje in prednostno razvrščanje glavnih škodljivih vplivov na dejavnike trajnostnosti

[Informacije iz člena 7]

Politike sodelovanja

[Informacije iz člena 8]

Sklici na mednarodne standarde

[Informacije iz člena 9]

Primerjava s predhodnimi obdobji

[Informacije iz člena 10]

Preglednica 2

Dodatni podnebni in drugi okoljski kazalniki

Škodljiv vpliv na trajnostnost

Škodljiv vpliv na dejavnike trajnostnosti

(kvalitativno ali kvantitativno)

Merilo

Kazalniki, ki se uporabljajo za naložbe v podjetja, v katera se vlaga

PODNEBNI IN DRUGI OKOLJSKI KAZALNIKI

Emisije

1.

Emisije anorganskih onesnaževal

Tone ekvivalenta anorganskih onesnaževal na milijon EUR naložb, izraženo kot tehtano povprečje

2.

Emisije onesnaževal zraka

Tone ekvivalenta onesnaževal zraka na milijon EUR naložb, izraženo kot tehtano povprečje

3.

Emisije ozonu škodljivih snovi

Tone ekvivalenta ozonu škodljivih snovi na milijon EUR naložb, izraženo kot tehtano povprečje

4.

Naložbe v podjetja brez pobud za zmanjšanje emisij ogljika

Delež naložb v podjetja, v katera se vlaga, brez pobud za zmanjšanje emisij ogljika, namenjenih uskladitvi s Pariškim sporazumom

Energijska učinkovitost

5.

Razčlenitev porabe energije po vrstah neobnovljivih virov energije

Delež energije iz neobnovljivih virov, ki jo uporabljajo podjetja, v katera se vlaga, razčlenjen po posameznih neobnovljivih virih energije

Voda, odpadki in materiali

emisije

6.

Uporaba in recikliranje vode

1.

Povprečna količina porabljene vode v podjetjih, v katera se vlaga (v kubičnih metrih), na milijon EUR prihodkov podjetij, v katera se vlaga

2.

Tehtan povprečni delež reciklirane in ponovno uporabljene vode v podjetjih, v katera se vlaga

7.

Naložbe v podjetja brez politik gospodarjenja z vodo

Delež naložb v podjetja, v katera se vlaga, brez politik gospodarjenja z vodo

8.

Izpostavljenost območjem z visokim vodnim stresom

Delež naložb v podjetja, v katera se vlaga, z lokacijami na območjih z visokim vodnim stresom brez politike gospodarjenja z vodo

9.

Naložbe v podjetja, ki proizvajajo kemikalije

Delež naložb v podjetja, v katera se vlaga, katerih dejavnosti spadajo v oddelek 20.2 Priloge I k Uredbi (ES) št. 1893/2006

10.

Degradacija tal, dezertifikacija, pozidava tal

Delež naložb v podjetja, v katera se vlaga, katerih dejavnosti povzročajo degradacijo tal, dezertifikacijo ali pozidavo tal

11.

Naložbe v podjetja brez trajnostnih praks v zvezi z zemljišči/kmetijstvom

Delež naložb v podjetja, v katera se vlaga, brez trajnostnih praks ali politik zvezi z zemljišči/kmetijstvom

12.

Naložbe v podjetja brez trajnostnih praks v zvezi z oceani/morji

Delež naložb v podjetja, v katera se vlaga, brez trajnostnih praks ali politik v zvezi z oceani/morji

13.

Delež nerecikliranih odpadkov

Tone nerecikliranih odpadkov, ki jih ustvarijo podjetja, v katera se vlaga, na milijon EUR naložb, izraženo kot tehtano povprečje

14.

Naravne vrste in zavarovana območja

1.

Delež naložb v podjetja, v katera se vlaga, katerih poslovanje vpliva na ogrožene vrste

2.

Delež naložb v podjetja, v katera se vlaga, brez politike za zaščito biotske raznovrstnosti, ki zajema lokacije, ki so v lasti, zakupljene, se upravljajo na zavarovanem območju ali območju velikega pomena za ohranjanje biotske raznovrstnosti zunaj zavarovanih območij ali so v njegovi bližini

15.

Krčenje gozdov

Delež naložb v podjetja brez politike za obravnavanje krčenja gozdov

Zeleni vrednostni papirji

16.

Delež vrednostnih papirjev, ki niso izdani v skladu z zakonodajo Unije o okoljskotrajnostnih obveznicah

Delež vrednostnih papirjev v naložbah, ki niso izdani v skladu z zakonodajo Unije o okoljskotrajnostnih obveznicah

Kazalniki, ki se uporabljajo za naložbe v državne in nadnacionalne subjekte

Zeleni vrednostni papirji

17.

Delež obveznic, ki niso izdane v skladu z zakonodajo Unije o okoljskotrajnostnih obveznicah

Delež obveznic, ki niso izdane v skladu z zakonodajo Unije o okoljskotrajnostnih obveznicah

Kazalniki, ki se uporabljajo za naložbe v nepremičninska sredstva

Emisije toplogrednih plinov

18.

Emisije toplogrednih plinov

Emisije toplogrednih plinov obsega 1, ki jih ustvarijo nepremičninska sredstva

Emisije toplogrednih plinov obsega 2, ki jih ustvarijo nepremičninska sredstva

Emisije toplogrednih plinov obsega 3, ki jih ustvarijo nepremičninska sredstva

Skupaj emisije toplogrednih plinov, ki jih ustvarijo nepremičninska sredstva

Poraba energije

19.

Intenzivnost porabe energije

Poraba energije v GWh na kvadratni meter nepremičninskih sredstev v lasti

Odpadki

20.

Ustvarjanje odpadkov pri poslovanju

Delež nepremičninskih sredstev, ki niso opremljena z napravami za sortiranje odpadkov in niso zajeta v pogodbi o predelavi ali recikliranju odpadkov

Poraba virov

21.

Poraba surovin za nove gradnje in večje prenove

Delež surovin za stavbe (brez predelanih, recikliranih in bioloških materialov) glede na skupno težo gradbenih materialov, uporabljenih pri novi gradnji in večjih prenovah

Biotska raznovrstnost

22.

Izguba naravnih lastnosti zemljišč

Delež neporaščenih površin (površine, ki niso poraščene z rastlinjem na zemlji ter na strehah, terasah in zidovih) glede na skupno površino parcel vseh sredstev

Preglednica 3

Dodatni kazalniki za socialne zadeve in zadeve v zvezi z zaposlenimi, spoštovanjem človekovih pravic ter bojem proti korupciji in proti podkupovanju

KAZALNIKI ZA SOCIALNE ZADEVE IN ZADEVE V ZVEZI Z ZAPOSLENIMI, SPOŠTOVANJEM ČLOVEKOVIH PRAVIC TER BOJEM PROTI KORUPCIJI IN PROTI PODKUPOVANJU

Škodljiv vpliv na trajnostnost

Škodljiv vpliv na dejavnike trajnostnosti

(kvalitativno ali kvantitativno)

Merilo

Kazalniki, ki se uporabljajo za naložbe v podjetja, v katera se vlaga

Socialne zadeve in zadeve v zvezi z zaposlenimi

1.

Naložbe v podjetja brez politik za preprečevanje nezgod na delovnem mestu

Delež naložb v podjetja, v katera se vlaga, brez politik za preprečevanje nezgod na delovnem mestu

2.

Stopnja nezgod

Stopnja nezgod v podjetjih, v katera se vlaga, izražena kot tehtano povprečje

3.

Število izgubljenih dni zaradi poškodb, nezgod, smrtnih žrtev ali bolezni

Število izgubljenih delovnih dni zaradi poškodb, nezgod, smrtnih žrtev ali bolezni v podjetjih, v katera se vlaga, izraženo kot tehtano povprečje

4.

Neobstoj kodeksa ravnanja dobaviteljev

Delež naložb v podjetja, v katera se vlaga, brez kodeksa ravnanja dobaviteljev (v zvezi z nevarnim delovnim okoljem, prekarnim delom, delom otrok in prisilnim delom)

5.

Neobstoj mehanizmov za pritožbe glede zadev v zvezi z zaposlenimi

Delež naložb v podjetja, v katera se vlaga, brez kakršnega koli mehanizma za pritožbe glede zadev v zvezi z zaposlenimi

6.

Nezadostna zaščita žvižgačev

Delež naložb v podjetja brez politik za zaščito žvižgačev

7.

Primeri diskriminacije

1.

Število primerov diskriminacije, prijavljenih v podjetjih, v katera se vlaga, izraženo kot tehtano povprečje

2.

Število primerov diskriminacije, ki vodijo do sankcij, v podjetjih, v katera se vlaga, izraženo kot tehtano povprečje

8.

Pretirana plača izvršnega direktorja

Povprečno razmerje v podjetjih, v katera se vlaga, med skupnim letnim nadomestilom za osebo z najvišjim nadomestilom in mediano skupnega letnega nadomestila za vse zaposlene (brez posameznika z najvišjim nadomestilom)

Človekove pravice

9.

Neobstoj politike o človekovih pravicah

Delež naložb v podjetja, ki nimajo politike o človekovih pravicah

10.

Neobstoj postopka potrebne skrbnosti

Delež naložb v podjetja brez postopka potrebne skrbnosti za ugotavljanje, preprečevanje, zmanjševanje in odpravljanje škodljivih vplivov na človekove pravice

11.

Neobstoj postopkov in ukrepov za preprečevanje trgovine z ljudmi

Delež naložb v podjetja, v katera se vlaga, brez politik za boj proti trgovini z ljudmi

12.

Dejavnosti in dobavitelji, pri katerih obstaja veliko tveganje uporabe dela otrok

Delež naložb v podjetja, v katera se vlaga, ki so izpostavljena dejavnostim in dobaviteljem, pri katerih obstaja veliko tveganje uporabe dela otrok v smislu geografskih območij ali vrste dejavnosti

13.

Dejavnosti in dobavitelji, pri katerih obstaja veliko tveganje uporabe prisilnega dela

Delež naložb v podjetja, v katera se vlaga, ki so izpostavljena dejavnostim in dobaviteljem, pri katerih obstaja veliko tveganje uporabe prisilnega dela v smislu geografskih območij in/ali vrste dejavnosti

14.

Število ugotovljenih primerov resnih težav in incidentov v zvezi s človekovimi pravicami

Število primerov resnih težav in incidentov v zvezi s človekovimi pravicami, povezanih s podjetji, v katera se vlaga, na podlagi tehtanega povprečja

Boj proti korupciji in podkupovanju

15.

Neobstoj politik za boj proti korupciji in podkupovanju

Delež naložb v podjetja brez politik za boj proti korupciji in podkupovanju v skladu s Konvencijo Združenih narodov proti korupciji

16.

Primeri nezadostnih ukrepov za obravnavanje kršitev standardov za boj proti korupciji in podkupovanju

Delež naložb v podjetja, v katera se vlaga, z ugotovljenimi pomanjkljivostmi pri ukrepih za obravnavanje kršitev v postopkih in standardih za boj proti korupciji in podkupovanju

17.

Število obsodb in znesek denarnih kazni za kršitve zakonodaje o korupciji in podkupovanju.

Število obsodb in znesek denarnih kazni za kršitve zakonodaje o korupciji in podkupovanju s strani podjetij, v katera se vlaga.

Kazalniki, ki se uporabljajo za naložbe v državne in nadnacionalne subjekte

Socialni

18.

Povprečen rezultat glede dohodkovne neenakosti

Porazdelitev dohodka in ekonomske neenakosti med udeleženci v določenem gospodarstvu, vključno s kvantitativnim kazalnikom, pojasnjenim v stolpcu s pojasnilom

 

19.

Povprečen rezultat glede svobode izražanja

Izmera obsega, v katerem lahko politične organizacije in organizacije civilne družbe delujejo svobodno, vključno s kvantitativnim kazalnikom, pojasnjenim v stolpcu s pojasnilom

Človekove pravice

20.

Povprečna uspešnost na področju človekovih pravic

Mera povprečne uspešnosti držav, v katere se vlaga, na področju človekovih pravic z uporabo kvantitativnega kazalnika, pojasnjenega v stolpcu s pojasnilom

Upravljanje

21.

Povprečen rezultat glede korupcije

Mera zaznane ravni korupcije v javnem sektorju z uporabo kvantitativnega kazalnika, pojasnjenega v stolpcu s pojasnilom

 

22.

Nekooperativne davčne jurisdikcije

Naložbe v jurisdikcije s seznam EU z jurisdikcijami, ki niso pripravljene sodelovati v davčne namene

 

23.

Povprečen rezultat glede politične stabilnosti

Mera verjetnosti, da bo sedanji režim zrušen z uporabe sile, z uporabo kvantitativnega kazalnika, pojasnjenega v stolpcu s pojasnilom

 

24.

Povprečen rezultat glede načela pravne države

Mera stopnje korupcije, pomanjkanja temeljnih pravic ter pomanjkljivosti v pravosodju na področju civilnih in kazenskih zadev z uporabo kvantitativnega kazalnika, pojasnjenega v stolpcu s pojasnilom


(1)  Uredba (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov, in spremembi direktiv 2008/48/ES in 2014/17/EU ter Uredbe (EU) št. 596/2014 (UL L 171, 29.6.2016, str. 1).

(2)  Uredba (EU) 2018/842 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o zavezujočem letnem zmanjšanju emisij toplogrednih plinov za države članice v obdobju od 2021 do 2030 kot prispevku k podnebnim ukrepom za izpolnitev zavez iz Pariškega sporazuma ter o spremembi Uredbe (EU) št. 525/2013 (UL L 156, 19.6.2018, str. 26).

(3)  Uredba (EU) 2018/1999 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov, spremembi uredb (ES) št. 663/2009 in (ES) št. 715/2009 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv 94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EU, 2012/27/EU in 2013/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 2009/119/ES in (EU) 2015/652 ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 328, 21.12.2018, str. 1).

(4)  Uredba (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o uvedbi statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE Revizija 2 in o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3037/90 kakor tudi nekaterih uredb ES o posebnih statističnih področjih (UL L 393, 30.12.2006, str. 1).

(5)  Direktiva 98/70/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 1998 o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva ter spremembi Direktive 93/12/EGS (UL L 350, 28.12.1998, str. 58).

(6)  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (UL L 327, 22.12.2000, str. 1).

(7)  Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L 312, 22.11.2008, str. 3).

(8)  Direktiva Sveta 2011/70/Euratom z dne 19. julija 2011 o vzpostavitvi okvira Skupnosti za odgovorno in varno ravnanje z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki (UL L 199, 2.8.2011, str. 48).

(9)  Direktiva 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic (UL L 20, 26.1.2010, str. 7).

(10)  Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (UL L 206, 22.7.1992, str. 7).

(11)  Direktiva 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (UL L 26, 28.1.2012, str. 1).

(12)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2139 z dne 4. junija 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo tehničnih meril za pregled za določitev pogojev, pod katerimi se šteje, da gospodarska dejavnost bistveno prispeva k blažitvi podnebnih sprememb ali prilagajanju podnebnim spremembam, ter za ugotavljanje, ali ta gospodarska dejavnost ne škoduje bistveno kateremu od drugih okoljskih ciljev (UL L 442, 9.12.2021, str. 1).

(13)  Direktiva (EU) 2019/1937 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2019 o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije (UL L 305, 26.11.2019, str. 17).

(14)  Direktiva 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja) (UL L 334, 17.12.2010, str. 17).

(15)  Direktiva (EU) 2016/2284 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 2016 o zmanjšanju nacionalnih emisij za nekatera onesnaževala zraka,spremembi Direktive 2003/35/ES in razveljavitvi Direktive 2001/81/ES, (UL L 344, 17.12.2016, str. 1).

(16)  Direktiva 2010/31/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o energetski učinkovitosti stavb (prenovitev) (UL L 153, 18.6.2010, str. 13).


PRILOGA II

Predloga za predpogodbeno razkritje za finančne produkte iz člena 8, odstavki 1, 2 in 2a, Uredbe (EU) 2019/2088 in člena 6, prvi odstavek, Uredbe (EU) 2020/852

Image 7

Image 8

Image 9

Image 10

Image 11


PRILOGA III

Predloga za predpogodbeno razkritje za finančne produkte iz člena 9, odstavki 1 do 4a, Uredbe (EU) 2019/2088 in člena 5, prvi odstavek, Uredbe (EU) 2020/852

Image 12

Image 13

Image 14

Image 15

Image 16


PRILOGA IV

Predloga za periodično razkritje za finančne produkte iz člena 8, odstavki 1, 2 in 2a, Uredbe (EU) 2019/2088 in člena 6, prvi odstavek, Uredbe (EU) 2020/852

Image 17

Image 18

Image 19

Image 20

Image 21

Image 22


PRILOGA V

Predloga za periodično razkritje za finančne produkte iz člena 9, odstavki 1 do 4a, Uredbe (EU) 2019/2088 in člena 5, prvi odstavek, Uredbe (EU) 2020/852

Image 23

Image 24

Image 25

Image 26

Image 27


25.7.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 196/73


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/1289

z dne 18. julija 2022

o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb („Hrušovský lepník“ (ZGO))

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (1) ter zlasti člena 52(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 50(2)(a) Uredbe (EU) št. 1151/2012 je bil zahtevek Slovaške za registracijo imena „Hrušovský lepník“ objavljen v Uradnem listu Evropske unije (2).

(2)

Ker v skladu s členom 51 Uredbe (EU) št. 1151/2012 Komisija ni prejela nobenega ugovora, bi bilo treba ime „Hrušovský lepník“ registrirati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ime „Hrušovský lepník“ (ZGO) se registrira.

Ime iz prvega odstavka opredeljuje proizvod skupine 2.3. Kruh, fino pecivo, slaščice, keksi in drugi pekovski izdelki iz Priloge XI k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 668/2014 (3).

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. julija 2022

Za Komisijo

v imenu predsednice

Janusz WOJCIECHOWSKI

član Komisije


(1)  UL L 343, 14.12.2012, str. 1.

(2)  UL C 154, 8.4.2022, str. 19.

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 668/2014 z dne 13. junija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (UL L 179, 19.6.2014, str. 36).


25.7.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 196/74


UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/1290

z dne 22. julija 2022

o spremembi prilog II, III in IV k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 o mejnih vrednostih ostankov za ametoktradin, klormekvat, dodin, nikotin, profenofos in multikapsidni virus jedrne poliedričnosti Spodoptera exigua (SeMNPV), izolat BV-0004, v ali na nekaterih proizvodih

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 z dne 23. februarja 2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS (1) ter zlasti člena 5(1) in člena 14(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Mejne vrednosti ostankov (v nadaljnjem besedilu: MRL) za ametoktradin in dodin so bile določene v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 396/2005. Za klormekvat in nikotin so bile MRL določene v delu A Priloge III k navedeni uredbi. Za profenofos so bile MRL določene v Prilogi II in delu B Priloge III k navedeni uredbi. Kar zadeva multikapsidni virus jedrne poliedričnosti Spodoptera exigua (SeMNPV), izolat BV-0004, v Uredbi (ES) št. 396/2005 niso bile določene posebne MRL in navedena snov ni bila vključena v Prilogo IV k navedeni uredbi, tako da se uporablja privzeta vrednost 0,01 mg/kg iz člena 18(1)(b) navedene uredbe.

(2)

V okviru postopka za registracijo uporabe fitofarmacevtskega sredstva, ki vsebuje aktivno snov ametoktradin na kmetijskih rastlinah, ki bi lahko privlačile čebele, zaradi česar bi bili lahko ostanki snovi prisotni v medu, je bila vložena vloga v skladu s členom 6(1) Uredbe (ES) št. 396/2005 za spremembo obstoječe MRL za med.

(3)

Za dodin je bila vložena vloga v skladu s členom 6(1) Uredbe (ES) št. 396/2005 za spremembo obstoječih MRL za citruse.

(4)

V skladu s členom 8 Uredbe (ES) št. 396/2005 so zadevne države članice navedeni vlogi ocenile in Komisiji poslale ocenjevalna poročila.

(5)

Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je proučila vlogi in ocenjevalna poročila, zlasti glede tveganj za potrošnike in po potrebi za živali, ter predložila obrazloženi mnenji o predlaganih MRL (2). Navedeni mnenji je posredovala vložnikoma, Komisiji in državam članicam ter ju javno objavila.

(6)

Agencija je ugotovila, da so v celoti izpolnjene zahteve po popolnosti predloženih podatkov in da so spremembe MRL, ki jih zahtevata vložnika, sprejemljive z vidika varnosti potrošnikov na podlagi ocene izpostavljenosti potrošnikov za 27 posebnih skupin evropskih potrošnikov. Pri tem je upoštevala je najnovejše informacije o toksikoloških značilnostih snovi. Niti pri vseživljenjski izpostavljenosti tema snovema z uživanjem vseh živil, ki bi ti snovi lahko vsebovala, niti pri kratkotrajni izpostavljenosti zaradi čezmernega uživanja zadevnih proizvodov ni bilo ugotovljeno tveganje, da se sprejemljivi dnevni vnos ali akutni referenčni odmerek preseže.

(7)

Za klormekvat so bile z Uredbo Komisije (EU) 2019/1561 (3) določene začasne MRL za bukovega ostrigarja, z Uredbo Komisije (EU) 2017/693 (4) pa za gojene gobe, in sicer v višini 6 mg/kg oziroma 0,9 mg/kg. Navedeni začasni MRL sta bili določeni na podlagi podatkov o spremljanju, ki so pokazali, da so se ostanki na netretiranih gojenih gobah pojavljali na ravni, ki je višja od meje določljivosti zaradi navzkrižne kontaminacije gojenih gob s slamo, zakonito tretirano s klormekvatom. Navedeni začasni MRL sta bili določeni do 13. aprila 2021, do predložitve podatkov o spremljanju prisotnosti navedene snovi v zadevnih proizvodih.

(8)

Agencija in nosilci živilske dejavnosti so predložili nedavne podatke o spremljanju, ki kažejo, da se ostanki klormekvata v bukovem ostrigarju in gojenih gobah še vedno pojavljajo na ravneh, višjih od meje določljivosti. Gojitelji gob so Komisijo obvestili o eni tekoči študiji za oceno ravni kontaminacije bukovega ostrigarja in drugih gojenih gob. Ker bo študija zaključena leta 2022 in bodo zbrani podatki nato predloženi Komisiji, je primerno, da se veljavnost navedenih začasnih MRL podaljša za eno leto od objave te uredbe.

(9)

Začasne MRL za klormekvat so bile z Uredbo (EU) 2017/693 določene tudi za hruške, in sicer v višini 0,07 mg/kg, zaradi podatkov o spremljanju, ki so pokazali obstojnost na drevesih zaradi prejšnjih uporab. Začasna MRL je bila določena do 13. aprila 2021, do predložitve podatkov o spremljanju prisotnosti te snovi v zadevnem proizvodu. Agencija, države članice in nosilci živilske dejavnosti so predložili nedavne podatke o spremljanju, ki kažejo, da se ostanki te snovi v hruškah še vedno pojavljajo na ravneh, višjih od meje določljivosti. Zato je primerno še naprej spremljati vrednosti klormekvata v hruškah in podaljšati veljavnost navedene začasne MRL za sedem let od objave te uredbe.

(10)

Za nikotin so bile z Uredbo Komisije (EU) 2017/978 (5) določene začasne MRL za gozdne gobe (posušene gobane in posušene gozdne gobe razen gobanov) do 19. oktobra 2021, do predložitve in ocene novih podatkov in informacij o naravni prisotnosti ali nastajanju nikotina v zadevnih proizvodih. Ni prepričljivega znanstvenega dokaza, ki bi potrdil naravno prisotnost nikotina v zadevnih proizvodih in pojasnil mehanizem njegovega nastajanja. Agencija in nosilci živilske dejavnosti so predložili nedavne podatke o spremljanju, ki kažejo, da se ostanki te snovi v navedenih proizvodih še vedno pojavljajo na ravneh, višjih od meje določljivosti. Zato je primerno še naprej spremljati vrednosti nikotina v navedenih proizvodih in podaljšati veljavnost navedenih začasnih MRL za sedem let od objave te uredbe.

(11)

Za profenofos je bila z Uredbo (EU) 2017/978 določena začasna MRL za cvetne liste vrtnice do 18. oktobra 2021, do predložitve podatkov o spremljanju prisotnosti te snovi v zadevnem proizvodu. Agencija in nosilci živilske dejavnosti so predložili nedavne podatke o spremljanju, ki kažejo, da se ostanki te snovi v cvetnih listih vrtnice še vedno pojavljajo na ravneh, višjih od meje določljivosti. Zato je primerno še naprej spremljati vrednosti profenofosa v cvetnih listih vrtnice in podaljšati veljavnost navedene začasne MRL za sedem let od objave te uredbe.

(12)

V skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (6) je bil državi članici predložen zahtevek za odobritev aktivne snovi multikapsidni virus jedrne poliedričnosti Spodoptera exigua (SeMNPV), izolat BV-0004. Zahtevek je zadevna država članica ocenila v skladu s členom 11(2) navedene uredbe. Agencija je ocenila zahtevek in pripravila sklep o strokovnem pregledu ocene tveganja za pesticide z aktivno snovjo (7), v katerem je navedla, da se multikapsidni virus jedrne poliedričnosti Spodoptera exigua (SeMNPV), izolat BV-0004, lahko vključi v Prilogo IV k Uredbi (ES) št. 396/2005. Navedeno snov je zato ustrezno vključiti v Prilogo IV k Uredbi (ES) št. 396/2005.

(13)

Iz obrazloženih mnenj in sklepa Agencije ter ob upoštevanju ustreznih dejavnikov iz člena 14(2) Uredbe (ES) št. 396/2005 je razvidno, da predlagane spremembe MRL izpolnjujejo zahteve iz člena 14(2) Uredbe (ES) št. 396/2005.

(14)

Uredbo (ES) št. 396/2005 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(15)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloge II, III in IV k Uredbi (ES) št. 396/2005 se spremenijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. julija 2022

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 70, 16.3.2005, str. 1.

(2)  Znanstvena poročila Agencije so na voljo na spletu: http://www.efsa.europa.eu:

Reasoned Opinion on the modification of the existing maximum residue level for ametoctradin in honey (Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječe mejne vrednosti ostankov za ametoktradin v medu). EFSA Journal 2021;19(11):6943.

Reasoned Opinion on the modification of the existing maximum residue levels for dodine in citrus fruits (Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječih mejnih vrednosti ostankov za dodin v citrusih). EFSA Journal 2021;19(11):6950.

(3)  Uredba Komisije (EU) 2019/1561 z dne 17. septembra 2019 o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za klormekvat v gojenih gobah (UL L 240, 18.9.2019, str. 1).

(4)  Uredba Komisije (EU) 2017/693 z dne 7. aprila 2017 o spremembi prilog II, III in V k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za bitertanol, klormekvat in tebufenpirad v ali na nekaterih proizvodih (UL L 101, 13.4.2017, str. 1).

(5)  Uredba Komisije (EU) 2017/978 z dne 9. junija 2017 o spremembi prilog II, III in V k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za fluopiram; heksaklorocikloheksan (HCH), alfa-izomer; heksaklorocikloheksan (HCH), beta-izomer; heksaklorocikloheksan (HCH) vsota izomerov, razen gama izomera; lindan (gama-izomer heksaklorocikloheksana (HCH)); nikotin in profenofos v ali na nekaterih proizvodih (UL L 151, 14.6.2017, str. 1).

(6)  Uredba (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (UL L 309, 24.11.2009, str. 1).

(7)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV) (Sklep o strokovnem pregledu ocene tveganja za pesticide z aktivno snovjo multikapsidni virus jedrne poliedričnosti Spodoptera exigua (SeMNPV)). EFSA Journal 2021;19(10):6848.


PRILOGA

Priloge II, III in IV k Uredbi (ES) št. 396/2005 se spremenijo:

(1)

v Prilogi II se stolpca za ametoktradin in dodin nadomestita z naslednjim:

„PRILOGA II

Ostanki pesticidov in mejne vrednosti ostankov (mg/kg)

Številčna oznaka

Skupine in primeri posameznih proizvodov, za katere veljajo MRL (1)

Ametoktradin (R) (F)

Dodin

0100000

SVEŽE ALI ZAMRZNJENO SADJE; LUPINARJI

 

 

0110000

Citrusi

0,01  (*1)

1,5

0110010

Grenivke

 

 

0110020

Pomaranče

 

 

0110030

Limone

 

 

0110040

Limete

 

 

0110050

Mandarine

 

 

0110990

Drugo (2)

 

 

0120000

Lupinarji

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0120010

Mandeljni

 

 

0120020

Brazilski oreški

 

 

0120030

Indijski orehi

 

 

0120040

Kostanj

 

 

0120050

Kokosovi orehi

 

 

0120060

Lešniki

 

 

0120070

Oreški makadamije

 

 

0120080

Pekani

 

 

0120090

Pinjole

 

 

0120100

Pistacije

 

 

0120110

Orehi

 

 

0120990

Drugo (2)

 

 

0130000

Pečkato sadje

0,01  (*1)

 

0130010

Jabolka

 

0,9

0130020

Hruške

 

0,9

0130030

Kutine

 

5

0130040

Nešplje

 

5

0130050

Japonske nešplje

 

5

0130990

Drugo (2)

 

0,9

0140000

Koščičasto sadje

0,01  (*1)

 

0140010

Marelice

 

0,1

0140020

Češnje

 

3

0140030

Breskve

 

0,1

0140040

Slive

 

0,01  (*1)

0140990

Drugo (2)

 

0,01  (*1)

0150000

Jagodičje in drobno sadje

 

0,01  (*1)

0151000

(a)

Grozdje

6

 

0151010

Namizno grozdje

 

 

0151020

Vinsko grozdje

 

 

0152000

(b)

Jagode

0,01  (*1)

 

0153000

(c)

Rozgasto sadje

0,01  (*1)

 

0153010

Robide

 

 

0153020

Ostrožnice

 

 

0153030

Maline (rdeče in rumene)

 

 

0153990

Drugo (2)

 

 

0154000

(d)

Drugo drobno sadje in jagodičje

0,01  (*1)

 

0154010

Borovnice

 

 

0154020

Ameriške brusnice

 

 

0154030

Ribez (črni, rdeči in beli)

 

 

0154040

Kosmulje (zelene, rdeče in rumene)

 

 

0154050

Šipek

 

 

0154060

Murve (črne in bele)

 

 

0154070

Plodovi gloga azarol/sredozemske nešplje

 

 

0154080

Bezgove jagode

 

 

0154990

Drugo (2)

 

 

0160000

Mešano sadje

0,01  (*1)

 

0161000

(a)

Užitna lupina

 

 

0161010

Dateljni

 

0,01  (*1)

0161020

Fige

 

0,01  (*1)

0161030

Namizne olive

 

20

0161040

Kumkvati

 

0,01  (*1)

0161050

Karambole

 

0,01  (*1)

0161060

Kakiji

 

0,01  (*1)

0161070

Jamun

 

0,01  (*1)

0161990

Drugo (2)

 

0,01  (*1)

0162000

(b)

Neužitna lupina, drobni plodovi

 

0,01  (*1)

0162010

Kiviji/aktinidije (zeleni, rdeči, rumeni)

 

 

0162020

Liči

 

 

0162030

Pasijonke/marakuje

 

 

0162040

Plodovi opuncije/kaktusovi sadeži

 

 

0162050

Zvezdasta jabolka

 

 

0162060

Persimon/virginijski kaki

 

 

0162990

Drugo (2)

 

 

0163000

(c)

Neužitna lupina, veliki plodovi

 

 

0163010

Avokado

 

0,01  (*1)

0163020

Banane

 

0,5

0163030

Mango

 

0,01  (*1)

0163040

Papaje

 

0,01  (*1)

0163050

Granatna jabolka

 

0,01  (*1)

0163060

Čirimoje

 

0,01  (*1)

0163070

Gvave

 

0,01  (*1)

0163080

Ananasi

 

0,01  (*1)

0163090

Sadeži kruhovca

 

0,01  (*1)

0163100

Durian

 

0,01  (*1)

0163110

Plodovi trnaste anone

 

0,01  (*1)

0163990

Drugo (2)

 

0,01  (*1)

0200000

SVEŽA ALI ZAMRZNJENA ZELENJAVA

 

 

0210000

Zelenjava – korenovke in gomoljnice

 

0,01  (*1)

0211000

(a)

Krompir

0,05

 

0212000

(b)

Tropske korenovke in gomoljnice

0,05

 

0212010

Gomolji kasave/manioka

 

 

0212020

Sladki krompir

 

 

0212030

Jam

 

 

0212040

Maranta

 

 

0212990

Drugo (2)

 

 

0213000

(c)

Druge korenovke in gomoljnice razen sladkorne pese

0,01  (*1)

 

0213010

Rdeča pesa

 

 

0213020

Korenje

 

 

0213030

Gomoljna zelena

 

 

0213040

Hren

 

 

0213050

Topinambur/laška repa

 

 

0213060

Pastinak

 

 

0213070

Koren peteršilja

 

 

0213080

Redkev

 

 

0213090

Beli koren/porovolistna kozja brada

 

 

0213100

Podzemna koleraba

 

 

0213110

Repa

 

 

0213990

Drugo (2)

 

 

0220000

Zelenjava – čebulnice

 

0,01  (*1)

0220010

Česen

1,5

 

0220020

Čebula

1,5

 

0220030

Šalotka

1,5

 

0220040

Spomladanska čebula in zimski luk

20 (+)

 

0220990

Drugo (2)

0,01  (*1)

 

0230000

Zelenjava – plodovke

 

0,01  (*1)

0231000

(a)

Razhudnikovke in slezenovke

 

 

0231010

Paradižnik

2

 

0231020

Paprika

1,5

 

0231030

Jajčevci

2

 

0231040

Okra/jedilni oslez

1,5

 

0231990

Drugo (2)

1,5

 

0232000

(b)

Bučnice z užitno lupino

 

 

0232010

Kumare

2

 

0232020

Kumarice za vlaganje

3

 

0232030

Bučke

3

 

0232990

Drugo (2)

3

 

0233000

(c)

Bučnice z neužitno lupino

3

 

0233010

Melone

 

 

0233020

Orjaške buče

 

 

0233030

Lubenice

 

 

0233990

Drugo (2)

 

 

0234000

(d)

Sladka koruza

0,01  (*1)

 

0239000

(e)

Druge plodovke

0,01  (*1)

 

0240000

Kapusnice (razen korenin kapusnic in rastlin kapusnic z mladimi listi)

 

0,01  (*1)

0241000

(a)

Cvetoče kapusnice

9

 

0241010

Brokoli

 

 

0241020

Cvetača

 

 

0241990

Drugo (2)

 

 

0242000

(b)

Glavnate kapusnice

 

 

0242010

Brstični ohrovt

9

 

0242020

Glavnato zelje

15

 

0242990

Drugo (2)

0,01  (*1)

 

0243000

(c)

Listnate kapusnice

 

 

0243010

Kitajski kapus

60

 

0243020

Listnati ohrovt

50

 

0243990

Drugo (2)

0,01  (*1)

 

0244000

(d)

Kolerabice

9

 

0250000

Listna zelenjava, zelišča in užitni cvetovi

 

 

0251000

(a)

Solata in solatnice

 

0,01  (*1)

0251010

Motovilec

70

 

0251020

Solata

50

 

0251030

Endivija/eskarijolka

50

 

0251040

Kreša ter drugi kalčki in poganjki

50

 

0251050

Rana barbica

50

 

0251060

Rukvica/rukola

50

 

0251070

Ogrščica

50

 

0251080

Rastline z mladimi listi (vključno z vrstami kapusnic)

50

 

0251990

Drugo (2)

0,01  (*1)

 

0252000

(b)

Špinača in podobni listi

60

0,01  (*1)

0252010

Špinača

 

 

0252020

Tolščakovke

 

 

0252030

Listi blitve

 

 

0252990

Drugo (2)

 

 

0253000

(c)

Trtni listi in listi podobnih vrst

50

0,01  (*1)

0254000

(d)

Vodna kreša

50

0,01  (*1)

0255000

(e)

Vitlof

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0256000

(f)

Zelišča in užitni cvetovi

 

0,02  (*1)

0256010

Prava krebuljica

50

 

0256020

Drobnjak

40

 

0256030

Listi zelene

40

 

0256040

Peteršilj

40

 

0256050

Žajbelj

40

 

0256060

Rožmarin

40

 

0256070

Materina dušica

40

 

0256080

Bazilika in užitni cvetovi

40

 

0256090

Lovorovi listi

40

 

0256100

Pehtran

40

 

0256990

Drugo (2)

40

 

0260000

Stročnice

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0260010

Fižol (s stroki)

 

 

0260020

Fižol v zrnju (brez strokov)

 

 

0260030

Grah (s stroki)

 

 

0260040

Grah (brez strokov)

 

 

0260050

Leča

 

 

0260990

Drugo (2)

 

 

0270000

Stebelna zelenjava

 

0,01  (*1)

0270010

Šparglji/beluši

0,01  (*1)

 

0270020

Kardij

0,01  (*1)

 

0270030

Belušna zelena

20

 

0270040

Sladki komarček

20

 

0270050

Artičoke

0,01  (*1)

 

0270060

Por

5

 

0270070

Rabarbara

0,01  (*1)

 

0270080

Bambusovi vršički

0,01  (*1)

 

0270090

Palmovi srčki

0,01  (*1)

 

0270990

Drugo (2)

0,01  (*1)

 

0280000

Gobe, mahovi in lišaji

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0280010

Gojene gobe

 

 

0280020

Gozdne gobe

 

 

0280990

Mahovi in lišaji

 

 

0290000

Alge in prokaritski organizmi

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0300000

STROČNICE

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0300010

Fižol

 

 

0300020

Leča

 

 

0300030

Grah

 

 

0300040

Bel volčji bob

 

 

0300990

Drugo (2)

 

 

0400000

OLJNICE – SEME IN PLODOVI OLJNIC

0,01  (*1)

 

0401000

Semena oljnic

 

0,01  (*1)

0401010

Lanena semena

 

 

0401020

Zemeljski oreški/arašidi

 

 

0401030

Mak

 

 

0401040

Sezamova semena

 

 

0401050

Sončnična semena

 

 

0401060

Semena oljne ogrščice

 

 

0401070

Soja

 

 

0401080

Gorčična semena

 

 

0401090

Bombaževo seme

 

 

0401100

Bučna semena

 

 

0401110

Semena navadnega rumenika

 

 

0401120

Semena borage

 

 

0401130

Seme navadnega rička

 

 

0401140

Konopljina semena

 

 

0401150

Semena kloščevca

 

 

0401990

Drugo (2)

 

 

0402000

Plodovi oljnic

 

 

0402010

Olive za proizvodnjo olja

 

20

0402020

Koščice oljne palme

 

0,01  (*1)

0402030

Plodovi oljne palme

 

0,01  (*1)

0402040

Kapokovec

 

0,01  (*1)

0402990

Drugo (2)

 

0,01  (*1)

0500000

ŽITA

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500010

Ječmen

(+)

 

0500020

Ajda in druga neprava žita

 

 

0500030

Koruza

 

 

0500040

Proso

 

 

0500050

Oves

(+)

 

0500060

Riž

 

 

0500070

(+)

 

0500080

Sirek

 

 

0500090

Pšenica

(+)

 

0500990

Drugo (2)

 

 

0600000

ČAJI, KAVA, ZELIŠČNI ČAJI, KAKAV IN ROŽIČI

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0610000

Čaji

 

 

0620000

Kavna zrna

 

 

0630000

Zeliščni čaji

 

 

0631000

(a)

Cvetovi

 

 

0631010

Kamilica

 

 

0631020

Hibiskus/oslez

 

 

0631030

Vrtnice

 

 

0631040

Jasmin

 

 

0631050

Lipa

 

 

0631990

Drugo (2)

 

 

0632000

(b)

Listi in zelišča

 

 

0632010

Jagoda

 

 

0632020

Rooibos

 

 

0632030

Mate

 

 

0632990

Drugo (2)

 

 

0633000

(c)

Korenine

 

 

0633010

Zdravilna špajka, baldrijan

 

 

0633020

Ginseng

 

 

0633990

Drugo (2)

 

 

0639000

(d)

Kateri koli drugi deli rastline

 

 

0640000

Kakavova zrna

 

 

0650000

Rožiči

 

 

0700000

HMELJ

90 (+)

0,05  (*1)

0800000

ZAČIMBE

 

 

0810000

Semena

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0810010

Janež

 

 

0810020

Črnika/črna kumina

 

 

0810030

Zelena

 

 

0810040

Koriander

 

 

0810050

Kumin/orientalska kumina/rimska kumina

 

 

0810060

Koper

 

 

0810070

Koromač/komarček

 

 

0810080

Božja rutica/sabljasti triplat

 

 

0810090

Muškatni orešček

 

 

0810990

Drugo (2)

 

 

0820000

Plodovi

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0820010

Piment

 

 

0820020

Sečuanski poper

 

 

0820030

Kumina

 

 

0820040

Kardamom

 

 

0820050

Brinove jagode

 

 

0820060

Poper (črni, zeleni in beli)

 

 

0820070

Vanilija

 

 

0820080

Tamarinda

 

 

0820990

Drugo (2)

 

 

0830000

Skorja

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0830010

Cimet

 

 

0830990

Drugo (2)

 

 

0840000

Korenine ali korenike

 

 

0840010

Sladki koren (likviricija)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840020

Ingver (10)

 

 

0840030

Kurkuma

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840040

Hren (11)

 

 

0840990

Drugo (2)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850000

Brsti

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850010

Nageljnove žbice/klinčki

 

 

0850020

Kapre

 

 

0850990

Drugo (2)

 

 

0860000

Cvetni pestiči

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0860010

Žafran

 

 

0860990

Drugo (2)

 

 

0870000

Semenski ovoj

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0870010

Muškatni cvet

 

 

0870990

Drugo (2)

 

 

0900000

SLADKORNE RASTLINE

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0900010

Koren sladkorne pese

 

 

0900020

Sladkorni trs

 

 

0900030

Koren cikorije

 

 

0900990

Drugo (2)

 

 

1000000

PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA – KOPENSKIH ŽIVALI

 

 

1010000

Proizvodi iz naslednjih živali

 

0,01  (*1)

1011000

(a)

Prašiči

0,03  (*1)

 

1011010

Mišičevje

(+)

 

1011020

Maščevje

(+)

 

1011030

Jetra

(+)

 

1011040

Ledvice

(+)

 

1011050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

 

 

1011990

Drugo (2)

 

 

1012000

(b)

Govedo

 

 

1012010

Mišičevje

0,03  (*1)(+)

(+)

1012020

Maščevje

0,03  (*1)(+)

(+)

1012030

Jetra

0,04 (+)

(+)

1012040

Ledvice

0,03  (*1)(+)

(+)

1012050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

0,03  (*1)

 

1012990

Drugo (2)

0,03  (*1)

 

1013000

(c)

Ovce

0,03  (*1)

 

1013010

Mišičevje

(+)

(+)

1013020

Maščevje

(+)

(+)

1013030

Jetra

(+)

(+)

1013040

Ledvice

(+)

(+)

1013050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

 

 

1013990

Drugo (2)

 

 

1014000

d)

Koze

0,03  (*1)

 

1014010

Mišičevje

(+)

(+)

1014020

Maščevje

(+)

(+)

1014030

Jetra

(+)

(+)

1014040

Ledvice

(+)

(+)

1014050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

 

 

1014990

Drugo (2)

 

 

1015000

(d)

Enoprsti kopitarji

 

 

1015010

Mišičevje

0,03  (*1)(+)

 

1015020

Maščevje

0,03  (*1)(+)

 

1015030

Jetra

0,04 (+)

 

1015040

Ledvice

0,03  (*1)(+)

 

1015050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

0,03  (*1)

 

1015990

Drugo (2)

0,03  (*1)

 

1016000

(e)

Perutnina

0,03  (*1)

 

1016010

Mišičevje

(+)

 

1016020

Maščevje

(+)

 

1016030

Jetra

(+)

 

1016040

Ledvice

(+)

 

1016050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

 

 

1016990

Drugo (2)

 

 

1017000

(g)

Druge gojene kopenske živali

0,03  (*1)

 

1017010

Mišičevje

 

 

1017020

Maščevje

 

 

1017030

Jetra

 

 

1017040

Ledvice

 

 

1017050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

 

 

1017990

Drugo (2)

 

 

1020000

Mleko

0,03  (*1)

0,01  (*1)

1020010

Govedo

(+)

(+)

1020020

Ovce

(+)

(+)

1020030

Koze

(+)

(+)

1020040

Konji

(+)

 

1020990

Drugo (2)

 

 

1030000

Ptičja jajca

0,03  (*1)

0,01  (*1)

1030010

Kokoši

(+)

 

1030020

Race

(+)

 

1030030

Gosi

(+)

 

1030040

Prepelice

(+)

 

1030990

Drugo (2)

 

 

1040000

Med in drugi čebelarski proizvodi (7)

5

0,05  (*1)

1050000

Dvoživke in plazilci

0,03  (*1)

0,01  (*1)

1060000

Kopenski nevretenčarji

0,03  (*1)

0,01  (*1)

1070000

Divji kopenski vretenčarji

0,03  (*1)

0,01  (*1)

1100000

PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA – RIBE, RIBJI PROIZVODI TER DRUGI MORSKI IN SLADKOVODNI ŽIVILSKI PROIZVODI (8)

 

 

1200000

PROIZVODI ALI DELI PROIZVODOV SAMO ZA ŽIVALSKO KRMO (8)

 

 

1300000

PREDELANI ŽIVILSKI PROIZVODI (9)

 

 

(**)

Kombinacija pesticid – številčna oznaka, za katero velja MRL, kot je določena v delu B Priloge III.

Ametoktradin (R) (F)

(R)

Opredelitev ostanka se razlikuje za naslednje kombinacije pesticid – številčna oznaka: ametoktradin – oznaka 1000000 razen 1040000: ametoktradin, metabolit 4-(7-amino-5-etil [1,2,4]triazolo, [1,5-a]pirimidin-6-il) butanojska kislina (M650F01) in metabolit 6-(7-amino-5-etil [1,2,4]triazolo [1,5-a]pirimidin-6-il) heksanojska kislina (M650F06), izraženi kot ametoktradin.

(F)

Topen v maščobi.

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o ostankih v kmetijskih rastlinah, ki sledijo v kolobarju, navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če se predložijo do 7. julija 2023, če pa se navedene informacije do navedenega datuma ne predložijo, bo upoštevala, kot da jih ni.

0500070 Rž

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o analiznih metodah navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če se predložijo do 7. julija 2023, če pa se navedene informacije do navedenega datuma ne predložijo, bo upoštevala, kot da jih ni.

0700000 HMELJ

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o poskusih za ugotavljanje ostankov navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če se predložijo do 7. julija 2023, če pa se navedene informacije do navedenega datuma ne predložijo, bo upoštevala, kot da jih ni.

0220040 Spomladanska čebula in zimski luk

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o ostankih v kmetijskih rastlinah, ki sledijo v kolobarju, navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če se predložijo do 7. julija 2023, če pa se navedene informacije do navedenega datuma ne predložijo, bo upoštevala, kot da jih ni.

0500010 Ječmen

0500050 Oves

0500090 Pšenica

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o obstojnosti pri shranjevanju in študijah o krmljenju navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če se predložijo do 7. julija 2023, če pa se navedene informacije do navedenega datuma ne predložijo, bo upoštevala, kot da jih ni.

1012010 Mišičevje

1012020 Maščevje

1012030 Jetra

1012040 Ledvice

1015010 Mišičevje

1015020 Maščevje

1015030 Jetra

1015040 Ledvice

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o obstojnosti pri shranjevanju navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če se predložijo do 7. julija 2023, če pa se navedene informacije do navedenega datuma ne predložijo, bo upoštevala, kot da jih ni.

1011010 Mišičevje

1011020 Maščevje

1011030 Jetra

1011040 Ledvice

1013010 Mišičevje

1013020 Maščevje

1013030 Jetra

1013040 Ledvice

1014010 Mišičevje

1014020 Maščevje

1014030 Jetra

1014040 Ledvice

1016010 Mišičevje

1016020 Maščevje

1016030 Jetra

1016040 Ledvice

1020010 Govedo

1020020 Ovce

1020030 Koze

1020040 Konji

1030010 Kokoši

1030020 Race

1030030 Gosi

1030040 Prepelice

Dodin

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o analiznih metodah navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če se predložijo do 24. junija 2018, če pa se navedene informacije do navedenega datuma ne predložijo, bo upoštevala, kot da jih ni.

1012010 Mišičevje

1012020 Maščevje

1012030 Jetra

1012040 Ledvice

1013010 Mišičevje

1013020 Maščevje

1013030 Jetra

1013040 Ledvice

1014010 Mišičevje

1014020 Maščevje

1014030 Jetra

1014040 Ledvice

1020010 Govedo

1020020 Ovce

1020030 Koze

Profenofos (F)

(F)

Topen v maščobi.

Podatki o spremljanju iz let 2012–2015, kažejo, da se v zeliščih pojavljajo ostanki profenofosa. Za primerjavo razvoja pojavljanja profenofosa v zeliščih so potrebni dodatni podatki o spremljanju. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije, če se predložijo do 18. oktobra 2021, če pa se navedene informacije do navedenega datuma ne predložijo, bo upoštevala, kot da jih ni.

0256000 (f) Zelišča in užitni cvetovi

0256010 Prava krebuljica

0256020 Drobnjak

0256030 Listi zelene

0256040 Peteršilj

0256050 Žajbelj

0256060 Rožmarin

0256070 Materina dušica

0256080 Bazilika in užitni cvetovi

0256090 Lovorovi listi

0256100 Pehtran

0256990 Drugo (2)

Nedavni podatki o spremljanju, kažejo, da se v cvetnih listih vrtnice pojavljajo ostanki profenofosa. Za primerjavo razvoja pojavljanja profenofosa v cvetnih listih vrtnice so potrebni dodatni podatki o spremljanju. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije, če se predložijo do 25. julija 2029, če pa se navedene informacije do navedenega datuma ne predložijo, bo upoštevala, kot da jih ni.

0631030 Vrtnice

Za feferone se uporablja naslednja MRL: 3 mg/kg.

0231020 Paprika

“;

(2)

Priloga III se spremeni:

(a)

v delu A se stolpca za klormekvat in nikotin nadomestita z naslednjim:

„PRILOGA IIIA

Ostanki pesticidov in mejne vrednosti ostankov (mg/kg)

Številčna oznaka

Skupine in primeri posameznih proizvodov, za katere veljajo MRL (2)

Klormekvat (vsota klormekvata in njegovih soli, izražena kot klormekvat-klorid)

Nikotin

0100000

SVEŽE ALI ZAMRZNJENO SADJE; LUPINARJI

 

 

0110000

Citrusi

0,01  (*2)

 

0110010

Grenivke

 

 

0110020

Pomaranče

 

 

0110030

Limone

 

 

0110040

Limete

 

 

0110050

Mandarine

 

 

0110990

Drugo (2)

 

 

0120000

Lupinarji

0,01  (*2)

 

0120010

Mandeljni

 

 

0120020

Brazilski oreški

 

 

0120030

Indijski orehi

 

 

0120040

Kostanj

 

 

0120050

Kokosovi orehi

 

 

0120060

Lešniki

 

 

0120070

Oreški makadamije

 

 

0120080

Pekani

 

 

0120090

Pinjole

 

 

0120100

Pistacije

 

 

0120110

Orehi

 

 

0120990

Drugo (2)

 

 

0130000

Pečkato sadje

 

 

0130010

Jabolka

0,01  (*2)

 

0130020

Hruške

0,07 (+)

 

0130030

Kutine

0,01  (*2)

 

0130040

Nešplje

0,01  (*2)

 

0130050

Japonske nešplje

0,01  (*2)

 

0130990

Drugo (2)

0,01  (*2)

 

0140000

Koščičasto sadje

0,01  (*2)

 

0140010

Marelice

 

 

0140020

Češnje

 

 

0140030

Breskve

 

 

0140040

Slive

 

 

0140990

Drugo (2)

 

 

0150000

Jagodičje in drobno sadje

 

 

0151000

(a)

Grozdje

0,05

 

0151010

Namizno grozdje

 

 

0151020

Vinsko grozdje

 

 

0152000

(b)

Jagode

0,01  (*2)

 

0153000

(c)

Rozgasto sadje

0,01  (*2)

 

0153010

Robide

 

 

0153020

Ostrožnice

 

 

0153030

Maline (rdeče in rumene)

 

 

0153990

Drugo (2)

 

 

0154000

(d)

Drugo drobno sadje in jagodičje

0,01  (*2)

 

0154010

Borovnice

 

 

0154020

Ameriške brusnice

 

 

0154030

Ribez (črni, rdeči in beli)

 

 

0154040

Kosmulje (zelene, rdeče in rumene)

 

 

0154050

Šipek

 

0,3 (+)

0154060

Murve (črne in bele)

 

 

0154070

Plodovi gloga azarol/sredozemske nešplje

 

 

0154080

Bezgove jagode

 

 

0154990

Drugo (2)