ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 121

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 65
22. april 2022


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2022/662 z dne 21. aprila 2022 o izvajanju Uredbe (EU) št. 401/2013 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Mjanmaru/Burmi

1

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/663 z dne 21. aprila 2022 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2020/761 glede obsega tarifne kvote za visokokakovostno goveje meso iz Paragvaja

9

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/664 z dne 21. aprila 2022 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2019/159 o uvedbi dokončnih zaščitnih ukrepov proti uvozu nekaterih izdelkov iz jekla

12

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/665 z dne 21. aprila 2022 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1210/2003 o nekaterih posebnih omejitvah gospodarskih in finančnih odnosov z Irakom

33

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Sveta (EU) 2022/666 z dne 12. aprila 2022 o imenovanju dveh članov in petih nadomestnih članov Odbora regij na predlog Portugalske republike

36

 

*

Sklep Sveta (SZVP) 2022/667 z dne 21. aprila 2022 o ukrepu pomoči v obliki splošnega programa za podporo Afriški uniji v okviru evropskega mirovnega instrumenta v obdobju 2022–2024

38

 

*

Sklep Sveta (SZVP) 2022/668 z dne 21. aprila 2022 o spremembi Sklepa (SZVP) 2021/2032 o ukrepu pomoči v okviru Evropskega mirovnega instrumenta v podporo vojaškim enotam, ki jih usposablja misija EU za usposabljanje v Mozambiku

44

 

*

Sklep Sveta (SZVP) 2022/669 z dne 21. aprila 2022 o spremembi Sklepa 2013/184/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Mjanmaru/Burmi

45

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

22.4.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 121/1


IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) 2022/662

z dne 21. aprila 2022

o izvajanju Uredbe (EU) št. 401/2013 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Mjanmaru/Burmi

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 401/2013 z dne 2. maja 2013 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Mjanmaru/Burmi ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 194/2008 (1) in zlasti člena 4i navedene uredbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 2. maja 2013 sprejel Uredbo (EU) št. 401/2013.

(2)

Svet je pregledal seznam fizičnih in pravnih oseb, subjektov ali organov, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Priloge IV k Uredbi (EU) št. 401/2013. Na podlagi tega pregleda bi bilo treba spremeniti informacije v zvezi z devetimi osebami.

(3)

Uredbo (EU) št. 401/2013 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga IV k Uredbi (EU) št. 401/2013 se spremeni, kot je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. aprila 2022

Za Svet

predsednik

J.-Y. LE DRIAN


(1)  UL L 121, 3.5.2013, str. 1.


PRILOGA

V Uredbi (EU) št. 401/2013, Priloga IV, oddelek „A. Seznam fizičnih oseb iz člena 4a“ se vnosi 15, 16, 17, 20, 23, 35, 36, 37 in 38 nadomestijo z naslednjimi vnosi:

 

Ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

„15.

Min Aung Hlaing

Datum rojstva: 3. julij 1956

Kraj rojstva: Tavoy, Mjanmar/Burma

Državljanstvo: Mjnamar

Nacionalna identifikacijska številka: 12/SAKHANA(N)020199

Spol: moški

Min Aung Hlaing je od leta 2011 vrhovni poveljnik oboroženih sil Mjanmara (Tatmadaw). Je predsednik Sveta za državno upravo (SAC) in član Nacionalnega sveta za obrambo in varnost (NDSC). 1. avgusta 2021 se je razglasil za „predsednika vlade“. Oborožene sile Mjanmara (Tatmadaw) so 1. februarja 2021 pod vodstvom vrhovnega poveljnika Mina Aunga Hlainga izvedle državni udar v Mjanmaru/Burmi tako, da so zanikale rezultate volitev z dne 8. novembra 2020 in strmoglavile demokratično izvoljeno vlado. Kot del državnega udara je podpredsednik Myint Swe v funkciji vršilca dolžnosti predsednika 1. februarja 2021 razglasil izredne razmere ter zakonodajno, izvršno in sodno oblast države predal vrhovnemu poveljniku obrambnih sil generalu Minu Aungu Hlaingu. Za izvrševanje teh pooblastil je bil 2. februarja 2021 ustanovljen SAC, kar je demokratično izvoljeni vladi preprečilo, da bi še naprej izpolnjevala svoj mandat. NDSC je 31. januarja 2022 na zahtevo Mina Aunga Hlainga uradno podaljšal izredne razmere do 31. julija 2022.

Vrhovni poveljnik Min Aung Hlaing je s tem, ko je združil vse veje oblasti, in kot predsednik SAC neposredno sodeloval pri odločitvah o državnih funkcijah in je zanje odgovoren in je zato odgovoren za spodkopavanje demokracije in pravne države v Mjanmaru/Burmi. Poleg tega je državni upravni svet sprejel sklepe, ki omejujejo pravico do svobode izražanja, vključno z dostopom do informacij, in pravico do mirnega zbiranja. Vojaške sile in organi, ki delujejo pod nadzorom državnega upravnega sveta, so po 1. februarju 2021 zagrešili hude kršitve človekovih pravic – ubijali civilne in neoborožene protestnike, omejevali svobodo zbiranja in izražanja, vključno z omejevanjem dostopa do interneta ter samovoljnimi aretacijami in pridržanjem opozicijskih voditeljev in nasprotnikov državnega udara. Vrhovni poveljnik Min Aung Hlaing je kot predsednik SAC neposredno odgovoren za te represivne odločitve in hude kršitve človekovih pravic.

Leta 2018 so ZN in mednarodne organizacije civilne družbe poročale o hudih kršitvah človekovih pravic in mednarodnega humanitarnega prava, ki jih vojaške in policijske sile od leta 2011 izvajajo nad pripadniki ljudstva Rohinga v zveznih državah Kačin, Rakhine in Šan, in ugotovile, da so mnoge od teh kršitev najhujši zločini po mednarodnem pravu. Min Aung Hlaing je kot vrhovni poveljnik Tatmadaw od leta 2011 neposredno odgovoren za te hude kršitve in zlorabe, uperjene zoper ljudstvo Rohinga.

22.3.2021

16.

Myint Swe

Datum rojstva: 24. maj 1951

Državljanstvo: Mjnamar

Spol: moški

Generalpodpolkovnik Myint Swe je član oboroženih sil Mjanmara (Tatmadaw) in je do 1. februarja 2021 opravljal funkcijo podpredsednika Tatmadawa, na katero ga je imenoval Tatmadaw. Myint Swe se je na navedeni datum skupaj z drugimi člani Tatmadaw udeležil seje Nacionalnega sveta za obrambo in varnost (NDSC). Seja NDSC je bila neustavna, saj na njej niso bili prisotni njegovi člani, ki so civilisti. Myint Swe je bil na tej seji imenovan za vršilca dolžnosti predsednika. Myint Swe je nato razglasil izredne razmere ter zakonodajno, izvršno in sodno oblast države predal vrhovnemu poveljniku obrambnih sil generalu Minu Aungu Hlaingu. Postopek za razglasitev izrednih razmer je bil kršen, saj je po ustavi predsednik edini pristojen, da razglasi izredne razmere. Myint Swe je 31. januarja 2022 odobril podaljšanje izrednih razmer do 31. julija 2022.

S sprejetjem imenovanja na funkcijo vršilca dolžnosti predsednika in s predajo zakonodajne, izvršne in sodne oblasti vrhovnemu poveljniku je Myint Swe prispeval k strmoglavljenju demokratično izvoljene vlade in je tako odgovoren za spodkopavanje demokracije in pravne države v Mjanmaru/Burmi.

22.3.2021

17.

Soe Win

Datum rojstva: 1. marec 1960

Državljanstvo: Mjnamar

Spol: moški

Soe Win je od leta 2011 namestnik vrhovnega poveljnika oboroženih sil Mjanmara (Tatmadaw). Je podpredsednik Sveta za državno upravo (SAC) in član Nacionalnega sveta za obrambo in varnost (NDSC). Oborožene sile Mjanmara (Tatmadaw) so 1. februarja 2021 pod vodstvom vrhovnega poveljnika Mina Aunga Hlainga izvedle državni udar v Mjanmaru tako, da so zanikale rezultate volitev z dne 8. novembra 2020 in strmoglavile demokratično izvoljeno vlado. V okviru državnega udara je podpredsednik Myint Swe kot vršilec dolžnosti predsednika 1. februarja 2021 razglasil izredno stanje ter zakonodajne, izvršne in sodne pristojnosti države prenesel na vrhovnega poveljnika obrambnih sil generala Min Aung Hlainga. Za izvrševanje teh pooblastil je bil 2. februarja 2021 ustanovljen SAC, kar je demokratično izvoljeni vladi preprečilo, da bi še naprej izpolnjevala svoj mandat. Soe Win je sodeloval na sestanku NDSC 31. januarja 2022, na katerem so bile izredne razmere podaljšane do 31. julija 2022.

Namestnik vrhovnega poveljnika Soe Win je kot podpredsednik SAC neposredno sodeloval pri odločitvah o državnih funkcijah in je zanje odgovoren in je zato odgovoren za spodkopavanje demokracije in pravne države v Mjanmaru/Burmi Poleg tega je državni upravni svet sprejel sklepe, ki omejujejo pravico do svobode izražanja, vključno z dostopom do informacij, in pravico do mirnega zbiranja. Vojaške sile in organi, ki delujejo pod nadzorom državnega upravnega sveta, so po 1. februarju 2021 zagrešili hude kršitve človekovih pravic – ubijali civilne in neoborožene protestnike, omejevali svobodo zbiranja in izražanja, vključno z omejevanjem dostopa do interneta ter samovoljnimi aretacijami in pridržanjem opozicijskih voditeljev in nasprotnikov državnega udara.

Namestnik vrhovnega poveljnika Soe Win je kot podpredsednik SAC neposredno odgovoren za te represivne odločitve in hude kršitve človekovih pravic.

Leta 2018 so Združeni narodi in mednarodne organizacije civilne družbe poročale o hudih kršitvah človekovih pravic in mednarodnega humanitarnega prava, ki jih vojaške in policijske sile od leta 2011 izvajajo nad pripadniki ljudstva Rohinga v zveznih državah Kačin, Rakhine in Šan, in ugotovile, da so mnoge od teh kršitev najhujši zločini po mednarodnem pravu. Soe Win je kot namestnik vrhovnega poveljnika Tatmadaw od leta 2011 odgovoren za te hude kršitve in zlorabe, uperjene zoper ljudstvo Rohinga.

22.3.2021

20.

Mya Tun Oo

Datum rojstva: 4. ali 5. maj 1961

Državljanstvo: Mjnamar

Spol: moški

General Mya Tun Oo je član oboroženih sil Mjanmara (Tatmadaw). Za ministra za obrambo je bil imenovan 1. februarja 2021 in je član Sveta za državno upravo (SAC).

Mjanmarske oborožene sile (Tatmadaw) so pod vodstvom vrhovnega poveljnika Min Aung Hlainga 1. februarja 2021 v Mjanmaru/Burmi izvedle državni udar tako, da so razveljavile rezultate volitev 8. novembra 2020 in strmoglavile demokratično izvoljeno vlado. V okviru državnega udara je podpredsednik Myint Swe kot vršilec dolžnosti predsednika 1. februarja 2021 razglasil izredno stanje ter zakonodajne, izvršne in sodne pristojnosti države prenesel na vrhovnega poveljnika obrambnih sil generala Min Aung Hlainga. Za izvrševanje teh pooblastil je bil 2. februarja 2021 ustanovljen SAC, kar je demokratično izvoljeni vladi preprečilo, da bi še naprej izpolnjevala svoj mandat. Mya Tun Oo je sodeloval na sestanku Nacionalnega sveta za obrambo in varnost (NDSC) 31. januarja 2022, na katerem so bile izredne razmere podaljšane do 31. julija 2022. General Mya Tun Oo je kot član NDSC in SAC neposredno vpleten in odgovoren za odločitve o državnih funkcijah in je tako odgovoren za spodkopavanje demokracije in pravne države v Mjanmaru/Burmi.

Poleg tega je državni upravni svet sprejel sklepe, ki omejujejo pravico do svobode izražanja, vključno z dostopom do informacij, in pravico do mirnega zbiranja. Vojaške sile in organi, ki delujejo pod nadzorom državnega upravnega sveta, so po 1. februarju 2021 zagrešili hude kršitve človekovih pravic – ubijali civilne in neoborožene protestnike, omejevali svobodo zbiranja in izražanja, vključno z omejevanjem dostopa do interneta ter samovoljnimi aretacijami in pridržanjem opozicijskih voditeljev in nasprotnikov državnega udara.

General Mya Tun Oo je kot član SAC neposredno odgovoren za te represivne odločitve in hude kršitve človekovih pravic. Mya Tun Oo je kot minister za obrambo odgovoren tudi za napade vojaških sil v državi Kayah 25. decembra 2021, v katerih je bilo ubitih več kot 30 ljudi, med drugim otroci in humanitarno osebje, ter za množične poboje in mučenje civilistov v Mjanmaru. Zato je odgovoren za hude kršitve človekovih pravic v Mjanmaru/Burmi.

Leta 2018 so Združeni narodi in mednarodne organizacije civilne družbe poročale o hudih kršitvah človekovih pravic in mednarodnega humanitarnega prava, ki jih vojaške in policijske sile od leta 2011 izvajajo nad pripadniki ljudstva Rohinga v zveznih državah Kačin, Rakhine in Šan, in ugotovile, da so mnoge od teh kršitev najhujši zločini po mednarodnem pravu. Mya Tun Oo je bil od avgusta 2016 do imenovanja za ministra za obrambo sonačelnik generalštaba oboroženih sil Mjanmara (Tatmadaw), kar je tretji najpomembnejši položaj v Tatmadaw. V tej vlogi je nadziral vojaške operacije v zvezni državi Rahkine in usklajeval različne oborožene sile, vključno z vojsko, mornarico in letalskimi silami, ter uporabo artilerije. Zato je odgovoren za te hude kršitve in zlorabe, uperjene zoper ljudstvo Rohinga.

22.3.2021

23.

Maung Maung Kyaw

Datum rojstva: 23. julij 1964

Državljanstvo: Mjnamar

Spol: moški

General Maung Maung Kyaw je član oboroženih sil Mjanmara (Tatmadaw) in član Sveta za državno upravo (SAC). Od leta 2018 do januarja 2022 je bil glavni poveljnik mjanmarskih letalskih sil. Oborožene sile Mjanmara (Tatmadaw) so 1. februarja 2021 pod vodstvom vrhovnega poveljnika Mina Aunga Hlainga izvedle državni udar v Mjanmaru tako, da so zanikale rezultate volitev z dne 8. novembra 2020 in strmoglavile demokratično izvoljeno vlado. V okviru državnega udara je podpredsednik Myint Swe kot vršilec dolžnosti predsednika 1. februarja 2021 razglasil izredno stanje ter zakonodajne, izvršne in sodne pristojnosti države prenesel na vrhovnega poveljnika obrambnih sil generala Min Aung Hlainga. Za izvrševanje teh pooblastil je bil 2. februarja 2021 ustanovljen SAC, kar je demokratično izvoljeni vladi preprečilo, da bi še naprej izpolnjevala svoj mandat. General Maung Maung Kyaw je kot član SAC neposredno vpleten in odgovoren za odločitve o državnih funkcijah in je tako odgovoren za spodkopavanje demokracije in pravne države v Mjanmaru/Burmi.

Poleg tega je državni upravni svet sprejel sklepe, ki omejujejo pravico do svobode izražanja, vključno z dostopom do informacij, in pravico do mirnega zbiranja. Vojaške sile in organi, ki delujejo pod nadzorom državnega upravnega sveta, so po 1. februarju 2021 zagrešili hude kršitve človekovih pravic – ubijali civilne in neoborožene protestnike, omejevali svobodo zbiranja in izražanja, vključno z omejevanjem dostopa do interneta ter samovoljnimi aretacijami in pridržanjem opozicijskih voditeljev in nasprotnikov državnega udara. General Maung Maung Kyaw je kot član SAC neposredno odgovoren za te represivne odločitve in hude kršitve človekovih pravic. Poleg tega je bil kot nekdanji vodja mjanmarskih letalskih sil neposredno odgovoren za bombne napade na civilno prebivalstvo v državi Kayah decembra 2021, v katerih so bile številne žrtve. Zato je odgovoren za hude kršitve človekovih pravic.

22.3.2021

35.

U Chit Naing

(tudi: Sate Pyin Nyar)

Datum rojstva: december 1948;

Kraj rojstva: Kyee Nee Village, Chauk Township, regija Magway, Mjanmar/Burma;

Državljanstvo: Mjnamar;

Spol: moški

Naslov: 150, Yadanar Street, Yadanar Housing (blizu Tine Yin Thar Village), Tharkayta Township, Jangon, Mjanmar

U Chit Naing je minister vlade Zveze in vodi urad vlade Zveze (2). Od 2. februarja 2021 do 1. avgusta 2021 je bil minister za informiranje. Imenoval ga je predsednik državnega upravnega sveta, ki je 2. februarja 2021 prevzel zakonodajno, izvršilno in sodno pristojnost države. Kot minister za informiranje je bil odgovoren za državne medije (MWD, MRTV, časopise Myanmar Alin, Kyemon in Global New Light of Myanmar, tiskovno agencijo Myanmar News Agency (MNA) in spletni časopis Myanmar Digital News) ter s tem za radiodifuzijo in objavo uradnih novic. Ko je bil minister za informiranje, so bili časopisi polni provojaških člankov, zato je odgovoren za propagando hunte in širjenje dezinformacij prek državnih medijev, katerih poročila niso točna. Neposredno je odgovoren za odločitve, ki so privedle do zatrtja mjanmarskih medijev. Med njimi so ukazi, ki neodvisnim medijem prepovedujejo uporabo izrazov ‚državni udar‘, ‚vojaški režim‘ in ‚hunta‘, kar je privedlo do prepovedi delovanja petih lokalnih časopisnih hiš. V svoji prejšnji in sedanji vlogi člana vlade njegova dejanja, politike in dejavnosti ogrožajo demokracijo in pravno državo v Mjanmaru/Burmi.

19.4.2021

36.

Soe Htut

Datum rojstva: 29. marec 1960;

Kraj rojstva: Mandalay, Mjanmar;

Državljanstvo: Mjanmar/Burma;

Spol: moški

Generalpodpolkovnik Soe Htut je član mjanmarskih oboroženih sil (Tatmadawa) in član državnega upravnega sveta (SAC) pod vodstvom vrhovnega poveljnika Mina Aunga Hlainga.

Oborožene sile Mjanmara (Tatmadaw) so 1. februarja 2021 pod vodstvom vrhovnega poveljnika Mina Aunga Hlainga izvedle državni udar v Mjanmaru tako, da so zanikale rezultate volitev z dne 8. novembra 2020 in strmoglavile demokratično izvoljeno vlado. V okviru državnega udara je podpredsednik Myint Swe kot vršilec dolžnosti predsednika 1. februarja 2021 razglasil izredno stanje ter zakonodajne, izvršne in sodne pristojnosti države prenesel na vrhovnega poveljnika obrambnih sil generala Min Aung Hlainga. Za izvrševanje teh pooblastil je bil 2. februarja 2021 ustanovljen državni upravni svet, kar je demokratično izvoljeni vladi preprečilo, da bi še naprej izpolnjevala svoj mandat.

Soe Htut je bil 1. februarja 2021 imenovan za ministra za notranje zadeve. Soe Htut je sodeloval na sestanku Nacionalnega sveta za obrambo in varnost (NDSC) 31. januarja 2022, na katerem so bile izredne razmere podaljšane do 31. julija 2022. Zaradi te odločitve in v vlogi člana vlade njegove dejavnosti in politike ogrožajo demokracijo in pravno državo v Mjanmaru/Burmi.

Minister za notranje zadeve je pristojen za mjanmarsko policijo, gasilsko službo in zapore. Naloge ministrstva za notranje zadeve vključujejo državno varnost ter javni red in mir. V tej funkciji je generalpodpolkovnik Soe Htut odgovoren za hude kršitve človekovih pravic, ki jih je od vojaškega udara 1. februarja 2021 zagrešila mjanmarska policija, vključno z uboji civilistov in neoboroženih protestnikov, kršitvami svobode združevanja in mirnega zbiranja, samovoljnimi aretacijami in pridržanji opozicijskih voditeljev in miroljubnih protestnikov ter kršitvami svobode izražanja.

Poleg tega je generalpodpolkovnik Soe Htut kot član državnega upravnega sveta neposredno sodeloval pri odločitvah o državnih funkcijah in je zanje odgovoren ter zato odgovoren za ogrožanje demokracije in pravne države v Mjanmaru/Burmi. Je tudi neposredno odgovoren za represivne odločitve državnega upravnega sveta, vključno z zakonodajo, s katero se kršijo človekove pravice in omejujejo svoboščine državljanov Mjanmara, ter za hude kršitve človekovih pravic, ki so jih zagrešile mjanmarske varnostne sile.

21.6.2021

37.

Tun Tun Naung

(tudi Tun Tun Naing; tudi Htun Htun Naung)

Datum rojstva: 30. april 1963

Državljanstvo: Mjanmar;

Spol: moški

Generalpodpolkovnik Tun Tun Naung je član mjanmarskih oboroženih sil (Tatmadawa) in je bil prej poveljnik. Je minister za mejne zadeve ter član nacionalnega obrambnega in varnostnega sveta (NDSC). Leta 2013 je bil Tun Tun Naung poveljnik severnega poveljstva, ki je nadziral konflikt med burmansko vojsko in avtonomno vojsko Kačina. V tem konfliktu so mjanmarske čete pod poveljstvom Tuna Tuna Naunga resno kršile človekove pravice in mednarodno humanitarno pravo. Leta 2017 je bil Tun Tun Naung poveljujoči častnik prvega urada za posebne operacije. Pod njegovim poveljstvom so vojaki med „operacijami za odstranjevanje pripadnikov ljudstva Rohinga“ zagrešili grozodejstva in hude kršitve človekovih pravic nad etničnimi manjšinami v zvezni državi Rakhine. Te operacije so se začele 25. avgusta 2017 in so vključevale samovoljne poboje, fizično zlorabo, mučenje, spolno nasilje in pridržanje pripadnikov ljudstva Rohinga. Tun Tun Naung je kot poveljnik v letih 2013 in 2017 odgovoren za hude kršitve človekovih pravic v Mjanmaru/Burmi.

Oborožene sile Mjanmara (Tatmadaw) so 1. februarja 2021 pod vodstvom vrhovnega poveljnika Mina Aunga Hlainga izvedle državni udar v Mjanmaru tako, da so zanikale rezultate volitev z dne 8. novembra 2020 in strmoglavile demokratično izvoljeno vlado. V okviru državnega udara je podpredsednik Myint Swe kot vršilec dolžnosti predsednika razglasil izredno stanje ter zakonodajne, izvršne in sodne pristojnosti države prenesel na vrhovnega poveljnika obrambnih sil generala Mina Aunga Hlainga. V času teh dogodkov je Tun Tun Naung 1. februarja 2021 sprejel imenovanje za ministra za mejne zadeve v vladi Zveze in s tem sedež v nacionalnem obrambnem in varnostnem svetu (NDSC). Tun Tun Naung je sodeloval na sestanku NDSC 31. januarja 2022, na katerem so bile izredne razmere podaljšane do 31. julija 2022. Zaradi te odločitve in v vlogi člana vlade Zveze in ministra za mejne zadeve je odgovoren za dejavnosti, ki spodkopavajo demokracijo in pravno državo v Mjanmaru, ter za dejanja, ki ogrožajo mir, varnost in stabilnost države.

21.6.2021

38.

Win Shein

(tudi U Win Shein)

Datum rojstva: 31. julij 1957;

Kraj rojstva: Mandalay, Mjanmar/Burma;

Državljanstvo: Mjanmar;

Spol: moški;

Številka potnega lista: DM001478 (Mjanmar/Burma), izdan 10. septembra 2012, poteče 9. septembra 2022;

Nacionalna osebna izkaznica: 12DAGANA011336

Win Shein je minister za načrtovanje in finance v vladi Zveze, ki ga je 1. februarja 2021 imenoval vrhovni poveljnik Min Aung Hlaing. Oborožene sile Mjanmara (Tatmadaw) so 1. februarja 2021 pod vodstvom vrhovnega poveljnika Mina Aunga Hlainga izvedle državni udar v Mjanmaru tako, da so zanikale rezultate volitev z dne 8. novembra 2020 in strmoglavile demokratično izvoljeno vlado. V okviru državnega udara je podpredsednik Myint Swe kot vršilec dolžnosti predsednika razglasil izredno stanje ter zakonodajne, izvršne in sodne pristojnosti države prenesel na Mina Aunga Hlainga.

Win Shein je s sprejetjem imenovanja za ministra za načrtovanje in finance vlade Zveze in s svojo pomembno vlogo v gospodarskih politikah režima odgovoren za spodkopavanje demokracije in pravne države v Mjanmaru/Burmi.

21.6.2021“


22.4.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 121/9


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/663

z dne 21. aprila 2022

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2020/761 glede obsega tarifne kvote za visokokakovostno goveje meso iz Paragvaja

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1) ter zlasti člena 187, prvi odstavek, točka (a), Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/761 (2) določa pravila za upravljanje uvoznih in izvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih in izvoznih dovoljenj, nadomešča in razveljavlja določeno število aktov, ki so odprli te kvote, ter določa posebna pravila.

(2)

Po izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska (v nadaljnjem besedilu: Združeno kraljestvo) iz Unije sta Unija in Združeno kraljestvo obvestila druge članice Svetovne trgovinske organizacije (STO), da se bodo njune trenutne ravni dostopa do trga ohranile s porazdelitvijo tarifnih kvot Unije med Unijo in Združenim kraljestvom. Metodologija za to porazdelitev in obsegi za EU27 so določeni v Uredbi (EU) 2019/216 Evropskega parlamenta in Sveta (3).

(3)

Vendar tarifne kvote Unije, ki niso na seznamu Unije v okviru STO, ne bi smele biti porazdeljene.

(4)

Uvozna tarifna kvota v višini 1 000 ton, ki je bila odprta na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 1149/2002 (4) in je izražena v teži proizvoda, za visokokakovostno sveže, ohlajeno ali zamrznjeno goveje meso, ki ni na seznamu Unije v okviru STO, je bila z Uredbo (EU) 2019/216 neustrezno porazdeljena. Njen obseg je bil s 1. januarjem 2021 pomotoma zmanjšan.

(5)

Z Uredbo (EU) 2022/111 Evropskega parlamenta in Sveta (5) je bil spremenjen del A Priloge k Uredbi (EU) 2019/216, in sicer je bila s seznama porazdeljenih kvot izbrisana vrstica v zvezi s tarifno kvoto za visokokakovostno goveje meso, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno, s poreklom iz Paragvaja.

(6)

V Izvedbeni uredbi (EU) 2020/761 je treba obnoviti prvotno količino tarifne kvote za visokokakovostno goveje meso iz Paragvaja z zaporedno številko 09.4455.

(7)

Izvedbeno uredbo (EU) 2020/761 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga VIII k Izvedbeni uredbi (EU) 2020/761 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. aprila 2022

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/761 z dne 17. decembra 2019 o določitvi pravil za uporabo uredb (EU) št. 1306/2013, (EU) št. 1308/2013 in (EU) št. 510/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s sistemom upravljanja tarifnih kvot z dovoljenji (UL L 185, 12.6.2020, str. 24).

(3)  Uredba (EU) 2019/216 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. januarja 2019 o porazdelitvi tarifnih kvot, vključenih na seznam Unije v okviru STO, po izstopu Združenega kraljestva iz Unije in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 32/2000 (UL L 38, 8.2.2019, str. 1).

(4)  Uredba Sveta (ES) št. 1149/2002 z dne 27. junija 2002 o odprtju avtonomne kvote za uvoz visokokakovostnega govejega mesa (UL L 170, 29.6.2002, str. 13).

(5)  Uredba (EU) 2022/111 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. januarja 2022 o spremembi Uredbe (EU) 2019/216 glede tarifne kvote Unije za visokokakovostno goveje meso iz Paragvaja (UL L 19, 28.1.2022, str. 1).


PRILOGA

V Prilogi VIII k Izvedbeni uredbi (EU) 2020/761 se v preglednici v zvezi s tarifno kvoto z zaporedno številko 09.4455 vrstica „Količina v kg“ nadomesti z naslednjim:

Količina v kg

1 000 000  kg mesa brez kosti“


22.4.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 121/12


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/664

z dne 21. aprila 2022

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2019/159 o uvedbi dokončnih zaščitnih ukrepov proti uvozu nekaterih izdelkov iz jekla

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2015/478 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2015 o skupnih pravilih za uvoz (1) ter zlasti členov 16 in 20 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2015/755 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2015 o skupnih pravilih za uvoz iz nekaterih tretjih držav (2) ter zlasti členov 13 in 16 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

1.   OZADJE

(1)

Evropska komisija (v nadaljnjem besedilu: Komisija) je z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/1013 (3) uvedla začasni zaščitni ukrep za nekatere izdelke iz jekla (v nadaljnjem besedilu: začasni ukrep).

(2)

Komisija je z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/1712 (4) in ob uporabi določb Sporazuma o gospodarskem partnerstvu med Evropsko unijo in Južnoafriško razvojno skupnostjo (v nadaljnjem besedilu: SADC) (5) te države izključila iz uporabe zaščitnega ukrepa.

(3)

Evropska komisija je z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/159 (6) uvedla dokončni zaščitni ukrep za nekatere izdelke iz jekla (v nadaljnjem besedilu: dokončni zaščitni ukrep), ki ga sestavljajo tarifne kvote za nekatere izdelke iz jekla (v nadaljnjem besedilu: zadevni izdelek), ki zajemajo 26 kategorij izdelkov iz jekla, določene na ravneh, s katerimi se ohranjajo tradicionalni trgovinski tokovi glede na posamezno kategorijo izdelka. 25-odstotna tarifna dajatev se uporablja le, če so količinsko opredeljeni pragi teh tarifnih kvot preseženi.

(4)

Komisija je z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/1029 (7) podaljšala trajanje zaščitnega ukrepa do 30. junija 2024.

(5)

Komisija je z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2022/434 (8) prilagodila porazdelitev količine kvot v nekaterih kategorijah izdelkov po uvedbi prepovedi uvoza izdelkov iz Rusije in Belorusije.

(6)

Nekatere države, s katerimi je Unija podpisala sporazum o gospodarskem partnerstvu (v nadaljnjem besedilu: nekatere države podpisnice SGP) (9), so bile izključene iz uporabe dokončnega ukrepa in njegovih naknadnih sprememb, vključno z njegovim podaljšanjem. Izključitev nekaterih držav podpisnic SGP iz dokončnega zaščitnega ukrepa je bila utemeljena z določbami člena 33 SGP. Vendar je bila izključitev, predvidena v SGP, časovno omejena in je za nekatere države podpisnice SGP zdaj prenehala veljati. V skladu s tem in zaradi spoštovanja obveznosti glede načela države z največjimi ugodnostmi v skladu s pravili STO bi bilo treba nekatere države podpisnice SGP (10), vključiti v področje uporabe zaščitnega ukrepa (11).

2.   ANALIZA

2.1   Povečanje uvoza

(7)

Podatki o uvozu nekaterih držav podpisnic SGP niso bili del ugotovitve Komisije o povečanem uvozu v uredbi o dokončnih zaščitnih ukrepih (12). Pri tem se je uporabilo načelo vzporednosti (13), v skladu s katerim preiskovalni organ v svoji analizi ne more preučiti, ali se je v okviru uvoza povečal uvoz izdelkov z določenim poreklom, ki so bili izključeni iz uporabe ukrepa.

(8)

Ker uvoz iz nekaterih držav podpisnic SGP ne more biti več upravičen do izključitve v okviru SGP, mora Komisija ponovno oceniti prvotno ugotovitev povečanega uvoza z vključitvijo podatkov o uvozu iz nekaterih držav podpisnic SGP.

(9)

Razvoj uvoza v obravnavanem obdobju v uredbi o dokončnih zaščitnih ukrepih, ki je bila posodobljena z vključitvijo nekaterih držav podpisnic SGP, je prikazan v naslednjih preglednicah: prvič, za zadevni izdelek (preglednica 1); in nato kot dodatna analiza glede na posamezne družine izdelkov (preglednica 2).

Preglednica 1

Količina uvoza (po vključitvi nekaterih držav podpisnic SGP) in tržni delež

 

2013

2014

2015

2016

2017

Zadnje obdobje

Uvoz (v 1 000 ton)

18 454

22 012

26 693

29 283

30 271

31 476

Indeks 2013=100

100

119

145

159

164

171

Tržni delež

12,78  %

14,48  %

16,97  %

17,97  %

18,19  %

18,88  %

Vir: Eurostat in izpolnjeni vprašalniki industrije Unije za leto 2018.

(10)

Uvoz se je v obdobju analize povečal za 71 % v absolutnem smislu, v relativnem smislu pa so se od leta 2013 do zadnjega obdobja tržni deleži povečali z 12,78 % na 18,88 %.

Preglednica 2

Količina uvoza (po vključitvi nekaterih držav podpisnic SGP) in tržni delež glede na družino izdelkov

 

2013

2014

2015

2016

2017

Zadnje obdobje

Ploščati izdelki

 

 

 

 

 

 

Uvoz (v 1 000 ton)

12 405

14 301

18 509

20 405

20 457

20 342

Indeks 2013=100

100

115

149

165

165

164

Tržni delež

14,28  %

15,88  %

19,50  %

20,80  %

21,03  %

21,01  %

Podolgovati izdelki

 

 

 

 

 

 

Uvoz (v 1 000 ton)

4 039

5 308

6 042

6 560

6 474

7 913

Indeks 2013=100

100

131

150

162

160

196

Tržni delež

8,67  %

10,69  %

11,82  %

12,42  %

11,82  %

14,02  %

Cevi

 

 

 

 

 

 

Uvoz (v 1 000 ton)

2 010

2 403

2 142

2 317

3 339

3 221

Indeks 2013=100

100

120

107

115

166

160

Tržni delež

20,47  %

20,85  %

19,96  %

20,15  %

25,35  %

25,75  %

Vir: Eurostat in izpolnjeni vprašalniki industrije Unije za leto 2018.

(11)

Uvoz se je v vseh treh družinah izdelkov (ploščati izdelki, podolgovati izdelki in cevi) od leta 2013 do zadnjega obdobja v absolutnem smislu povečal za 64 %, 96 % oziroma 60 %. V istem obdobju se je v relativnem smislu povečal tudi uvoz, pri čemer so se tržni deleži povečali s 14,28 % na 21,01 %, z 8,67 % na 14,02 % oziroma z 20,47 % na 25,75 %.

(12)

Zato je Komisija potrdila, da se je po vključitvi uvoza iz nekaterih držav podpisnic SGP uvoz zadevnega izdelka v obravnavanem obdobju povečal v absolutnem in relativnem smislu. Dejansko je to povečanje uvoza celo večje od tistega, ki ga je Komisija ugotovila v uredbi o dokončnih zaščitnih ukrepih. Tako je Komisija potrdila ugotovitve v zvezi z dokončnim ukrepom, in sicer da se je uvoz zadevnega izdelka povečal, to ugotovitev pa je podprla še dodatna analiza, opravljena na ravni vsake od treh družin izdelkov.

2.2   Nepredvideni razvoj okoliščin

(13)

Komisija je v uvodnih izjavah 48 do 62 uredbe o dokončnih zaščitnih ukrepih (14) podrobno opisala nepredvideni razvoj dogodkov, ki jih je ugotovila in ki so privedli do povečanja uvoza.

(14)

Narava tega nepredvidenega razvoja dogodkov zajema najrazličnejše dejavnosti, razvoj dogodkov in ukrepe, ki vplivajo na trg jekla na svetovni ravni. Če se v analizo vključijo nekatere države podpisnice SGP, ki predstavljajo majhen delež glede na splošno raven svetovne proizvodne zmogljivosti jekla (15), to ne more spremeniti zadevnih ugotovitev Komisije v uredbi o dokončnih zaščitnih ukrepih.

(15)

Zato se potrdijo ugotovitve v zvezi z nepredvidenim razvojem dogodkov iz uredbe o dokončnih zaščitnih ukrepih.

2.3   Grožnja resne škode, vzročna zveza in interes Unije

(16)

Vključitev uvoza nekaterih držav podpisnic SGP v analizo je v vsakem primeru pokazala, da je bila stopnja povečanega uvoza še večja, kot bi bila brez vključitve teh držav. Zato so ugotovitve iz uredbe o dokončnih zaščitnih ukrepih v zvezi z grožnjo resne škode, vzročno zvezo in interesom Unije še vedno veljavne.

2.4   Zaključek

(17)

Glede na zgoraj navedene ugotovitve je Komisija potrdila, da po vključitvi uvoza iz nekaterih držav podpisnic SGP v analizo še vedno veljajo prvotne ugotovitve v zvezi s povečanjem uvoza, nepredvidenim razvojem dogodkov, grožnjo resne škode, vzročno zvezo in interesom Unije.

3.   POSODOBITEV SEZNAMA DRŽAV V RAZVOJU, ZA KATERE VELJAJO UKREPI

(18)

Komisija je izračunala, ali je v skladu s členom 18 Uredbe (EU) 2015/478 v zvezi z državami v razvoju, ki so članice STO, katera od nekaterih držav podpisnic SGP presegla zadevni prag uvoza v posamezni kategoriji izdelkov. Komisija je za svoj izračun uporabila podatke iz nabora podatkov o uvozu za leto 2019, da bi zagotovila skladnost s pristopom, ki se je uporabil za trenutno veljavni ukrep.

(19)

Sprememba glede izključitve države v razvoju je naslednja:

Južna Afrika je zajeta z ukrepom pri kategorijah izdelkov 8, 9 in 10.

4.   RAVEN IN DODELITEV TARIFNIH KVOT

(20)

Z vključitvijo uvoza iz nekaterih držav podpisnic SGP v ukrep je treba raven tarifnih kvot za vsako kategorijo izdelkov in dodelitev tarifnih kvot (če je to primerno) revidirati v skladu z načelom vzporednosti, tako da količina razpoložljivih kvot ustreza pretekli količini uvoza (16) iz držav, za katere velja ukrep.

(21)

Kar zadeva uporabljeno metodologijo, je Komisija uporabila enak pristop za izračun in dodelitev kvot kot v uredbi o dokončnih zaščitnih ukrepih, pri čemer je zgolj posodobila podatke, ki izhajajo iz prištevanja uvoza iz nekaterih držav podpisnic SGP.

(22)

Izhodišče za izračun količine tarifnih kvot je temeljilo na referenčnem obdobju (tj. povprečnem uvozu v obdobju 2015–2017). Zato je Komisija ponovno izračunala povprečno količino uvoza v referenčnem obdobju (17) glede na kategorijo izdelkov, po potrebi vključno z uvozom iz nekaterih držav podpisnic SGP (18).

(23)

Komisija je ponovno izračunala količine tarifnih kvot, tako da je povprečni količini uvoza v referenčnem obdobju prištela nadaljnja povečanja kvot, do katerih je prišlo po uvedbi dokončnega zaščitnega ukrepa (19). Komisija je upoštevala tudi spremembe kvot, uvedene z Uredbo (EU) 2022/434.

(24)

Za obdobja po 1. juliju 2022 je Komisija po potrebi dodala količine kvot, ki ustrezajo uvozu nekaterih držav podpisnic SGP.

(25)

Za četrtletje od aprila do junija 2022, ki je bilo v teku, ko je ta uredba začela veljati, je Komisija sorazmerno preračunala količino kvote, ki bo po potrebi dodana količinam kvot, ki so bile prvotno na voljo v tekočem četrtletju (20) od dneva začetka uporabe te uredbe (1. maja 2022) do 30. junija 2022, ko se bo končalo sedanje obdobje zaščitnega ukrepa (21).

(26)

V zvezi z dodelitvijo kvot in da bi ugotovila, ali je katera od nekaterih držav podpisnic SGP izpolnjevala pogoje za kvoto za posamezno državo (22), je Komisija za vsako od teh držav (23) ocenila, ali je njihova raven uvoza v referenčnem obdobju znašala najmanj 5 % celotnega uvoza (v vsaki kategoriji izdelkov).

(27)

Kot je pojasnjeno v uvodni izjavi (20) zgoraj, samo Južna Afrika presega ustrezne pragove iz člena 18 Uredbe (EU) 2015/478 in zato ni upravičena do izvzetja za države v razvoju. Komisija je zato ocenila položaj Južne Afrike v treh kategorijah izdelkov, pri katerih zanjo velja ukrep. Rezultat je naslednji:

(28)

Kategorija 8 se upravlja na svetovni ravni. Zato bo Južna Afrika del svetovne kvote. Sorazmerni delež njene pretekle količine uvoza bo dodan količini svetovne kvote v tej kategoriji. Za kategoriji 9 in 10 bo Južna Afrika prejela kvote za posamezne države v skladu s svojo preteklo količino uvoza.

(29)

Z izvedbeno uredbo, ki bo objavljena po zaključku tekoče preiskave v zvezi s pregledom delovanja, ki se je začela 17. decembra 2021, se bodo posodobile količine tarifnih kvot iz Priloge za obdobje, ki se začne 1. julija 2022. Ta uredba se bo uporabljala od 1. maja 2022 dalje, da se zagotovi ustrezno obveščanje vseh gospodarskih subjektov.

(30)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za zaščitne ukrepe, ustanovljenim na podlagi člena 3(3) Uredbe (EU) 2015/478 oziroma člena 22(3) Uredbe (EU) 2015/755 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EU) 2019/159 se spremeni:

(1)

točka III.2 v Prilogi III se nadomesti s Prilogo I k tej uredbi;

(2)

Priloga IV se nadomesti s Prilogo II k tej uredbi;

(3)

besedilo v členu 6, odstavek 2, se nadomesti z naslednjim: „Za izdelke s poreklom iz Mozambika prav tako ne veljajo ukrepi iz člena 1.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. maja 2022.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. aprila 2022

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Uredba (EU) 2015/478 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2015 o skupnih pravilih za uvoz (UL L 83, 27.3.2015, str. 16).

(2)  Uredba (EU) 2015/755 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2015 o skupnih pravilih za uvoz iz nekaterih tretjih držav (UL L 123, 19.5.2015, str. 33).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1013 z dne 17. julija 2018 o uvedbi začasnih zaščitnih ukrepov za uvoz nekaterih izdelkov iz jekla (UL L 181, 18.7.2018, str. 39).

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1712 z dne 13. novembra 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2018/1013 o uvedbi začasnih zaščitnih ukrepov za uvoz nekaterih izdelkov iz jekla (UL L 286, 14.11.2018, str. 17).

(5)  UL L 250, 16.9.2016, str. 3.

(6)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/159 z dne 31. januarja 2019 o uvedbi dokončnih zaščitnih ukrepov proti uvozu nekaterih izdelkov iz jekla (UL L 31, 1.2.2019, str. 27) (v nadaljnjem besedilu: uredba o dokončnih zaščitnih ukrepih).

(7)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/1029 z dne 24. junija 2021 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/159 zaradi podaljšanja zaščitnega ukrepa v zvezi z uvozom nekaterih izdelkov iz jekla (UL L 225 I, 25.6.2021, str. 1).

(8)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/434 z dne 15. marca 2022 o spremembi Uredbe (EU) 2019/159 o uvedbi dokončnih zaščitnih ukrepov proti uvozu nekaterih izdelkov iz jekla (UL L 88, 16.3.2022, str. 181).

(9)  Bocvana, Kamerun, Esvatini, Fidži, Gana, Slonokoščena obala, Lesoto, Namibija in Južna Afrika.

(10)  Nekatere države podpisnice SGP so države v razvoju in članice STO, zato lahko v skladu s pravili EU in STO izkoristijo izključitve za „države v razvoju“, če so izpolnjeni ustrezni pogoji.

(11)  To ne velja za Mozambik, saj se je SGP za Mozambik začel začasno uporabljati 4. februarja 2018. Zato izvzetje v okviru SGP ostaja v veljavi.

(12)  Glej uvodne izjave 27 do 47 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/159.

(13)  Poročilo pritožbenega organa, Argentina – Zaščitni ukrepi za uvoz obutve, WT/DS121/AB/R, 14. december 1999, točka 113.

(14)  Ter ugotovitve iz uvodnih izjav 30 do 36 začasnega ukrepa.

(15)  Glej na primer „OECD: Latest Developments in Steelmaking Capacity, 2021“, preglednica 6. Na voljo na spletnem naslovu: https://www.oecd.org/industry/ind/latest-developments-in-steelmaking-capacity-2021.pdf .

(16)  Poleg liberalizacije in drugih morebitnih sprememb kvot.

(17)  Glej uvodno izjavo 146 uredbe o dokončnih zaščitnih ukrepih.

(18)  Komisija je posodobila le količine tistih kategorij, za katere je bil v referenčnem obdobju registriran uvoz iz držav SADC. Če v referenčnem obdobju ni bilo uvoza iz teh držav v dani kategoriji, količina tarifnih kvot za tako kategorijo ostane nespremenjena.

(19)  Raven kvot se je ob začetku veljavnosti dokončnega zaščitnega ukrepa povečala za 5 %, nato pa se je zaradi postopne liberalizacije 1. julija vsakič povečala za 3 %.

(20)  Količine kvot, ki so bile v tem četrtletju prvotno na voljo, so bile nazadnje opredeljene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2022/434.

(21)  Sedanje obdobje zaščitnega ukrepa se nanaša na obdobje od 1. julija 2021 do 30. junija 2022.

(22)  Glej uvodno izjavo 147 uredbe o dokončnih zaščitnih ukrepih.

(23)  Če niso bile pod pragom za izključitve držav v razvoju v skladu s členom 18 Uredbe (EU) 2015/478.


PRILOGA I

„III.2 –   Seznam kategorij izdelkov s poreklom iz držav v razvoju, za katere se uporabljajo dokončni ukrepi

Država / Skupina izdelkov

1

2

3A

3B

4A

4B

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

24

25A

25B

26

27

28

Brazilija

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Kitajska

 

 

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

X

 

 

X

 

 

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

Indija

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

X

 

 

Indonezija

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Malezija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Mehika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Moldavija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Severna Makedonija

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

Južna Afrika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Tajska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Tunizija

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Turčija

X

X

 

 

X

X

X

X

 

 

X

 

X

X

 

 

X

X

 

X

X

X

 

X

 

X

X

X

X

Ukrajina

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

X

Združeni arabski emirati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

Vietnam

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Vse druge države v razvoju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X“

 

 

 

 

 


PRILOGA II

„PRILOGA IV

IV.1   – Količine tarifnih kvot

Številka izdelka

Kategorija izdelka

Oznake KN

Dodelitev po državah (če je ustrezno)

Leto 1

Leto 2

Leto 3

Stopnja dodatne dajatve

Zaporedne številke

Od 1.7.2021 do 30.9.2021

Od 1.10.2021 do 31.12.2021

Od 1.1.2022 do 31.3.2022

Od 1.4.2022 do 30.6.2022

Od 1.7.2022 do 30.9.2022

Od 1.10.2022 do 31.12.2022

Od 1.1.2023 do 31.3.2023

Od 1.4.2023 do 30.6.2023

Od 1.7.2023 do 30.9.2023

Od 1.10.2023 do 31.12.2023

Od 1.1.2024 do 31.3.2024

Od 1.4.2024 do 30.6.2024

Količina tarifne kvote (v neto tonah)

Količina tarifne kvote (v neto tonah)

Količina tarifne kvote (v neto tonah)

1

Nelegirani in drugi legirani vroče valjani pločevina in trakovi

7208 10 00 , 7208 25 00 , 7208 26 00 , 7208 27 00 , 7208 36 00 , 7208 37 00 , 7208 38 00 , 7208 39 00 , 7208 40 00 , 7208 52 99 , 7208 53 90 , 7208 54 00 , 7211 14 00 , 7211 19 00 , 7212 60 00 , 7225 19 10 , 7225 30 10 , 7225 30 30 , 7225 30 90 , 7225 40 15 , 7225 40 90 , 7226 19 10 , 7226 91 20 , 7226 91 91 , 7226 91 99

Ruska federacija

416 848,18

416 848,18

407 786,27

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

25  %

09.8966

Turčija

330 387,67

330 387,67

323 205,33

430 246,90

448 024,13

448 024,13

438 284,48

443 154,30

461 464,85

461 464,85

451 433,01

456 448,93

25  %

09.8967

Indija

169 717,08

169 717,08

166 027,58

273 178,15

284 465,51

284 465,51

278 281,48

281 373,50

292 999,48

292 999,48

286 629,92

289 814,70

25  %

09.8968

(Republika) Koreja

135 867,52

135 867,52

132 913,87

170 592,15

177 640,79

177 640,79

173 779,03

175 709,91

182 970,01

182 970,01

178 992,40

180 981,21

25  %

09.8969

Združeno kraljestvo

120 514,16

120 514,16

117 894,29

142 706,31

148 602,75

148 602,75

145 372,25

146 987,50

153 060,83

153 060,83

149 733,42

151 397,12

25  %

09.8976

Srbija

119 634,36

119 634,36

117 033,62

151 443,06

157 700,49

157 700,49

154 272,22

155 986,36

162 431,51

162 431,51

158 900,39

160 665,95

25  %

09.8970

Druge države

1 020 975,90

1 020 975,90

998 780,77

1 120 627,94

1 166 931,42

1 166 931,42

1 141 563,34

1 154 247,38

1 201 939,35

1 201 939,35

1 175 810,26

1 188 874,80

25  %

 (1)

2

Nelegirana in druga legirana hladno valjana pločevina

7209 15 00 , 7209 16 90 , 7209 17 90 , 7209 18 91 , 7209 25 00 , 7209 26 90 , 7209 27 90 , 7209 28 90 , 7209 90 20 , 7209 90 80 , 7211 23 20 , 7211 23 30 , 7211 23 80 , 7211 29 00 , 7211 90 20 , 7211 90 80 , 7225 50 20 , 7225 50 80 , 7226 20 00 , 7226 92 00

Indija

150 937,31

150 937,31

147 656,06

149 296,69

155 465,43

155 465,43

152 085,74

153 775,59

160 129,39

160 129,39

156 648,32

158 388,85

25  %

09.8801

(Republika) Koreja

87 540,62

87 540,62

85 637,56

86 589,09

90 166,83

90 166,83

88 206,69

89 186,76

92 871,84

92 871,84

90 852,89

91 862,36

25  %

09.8802

Združeno kraljestvo

80 906,72

80 906,72

79 147,88

80 027,30

83 333,92

83 333,92

81 522,32

82 428,12

85 833,94

85 833,94

83 967,99

84 900,96

25  %

09.8977

Ukrajina

67 209,91

67 209,91

65 748,82

66 479,37

69 226,21

69 226,21

67 721,29

68 473,75

71 302,99

71 302,99

69 752,93

70 527,96

25  %

09.8803

Brazilija

43 002,88

43 002,88

42 068,04

42 535,46

44 292,97

44 292,97

43 330,08

43 811,52

45 621,76

45 621,76

44 629,98

45 125,87

25  %

09.8804

Srbija

38 107,42

38 107,42

37 279,00

37 693,21

39 250,64

39 250,64

38 397,37

38 824,00

40 428,16

40 428,16

39 549,29

39 988,72

25  %

09.8805

Druge države

265 739,79

265 739,79

259 962,84

263 318,03

274 436,99

274 436,99

268 470,97

271 453,98

282 668,06

282 668,06

276 531,20

279 595,58

25  %

 (2)

3.A

Elektropločevina (razen GOES)

7209 16 10 , 7209 17 10 , 7209 18 10 , 7209 26 10 , 7209 27 10 , 7209 28 10

Ruska federacija

350,64

350,64

343,02

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

25  %

09.8808

Združeno kraljestvo

300,46

300,46

293,93

506,54

527,47

527,47

516,00

521,74

543,29

543,29

531,48

537,39

25  %

09.8978

Iran, Islamska republika

153,51

153,51

150,17

151,91

158,18

158,18

154,75

156,46

162,93

162,93

159,39

161,16

25  %

09.8809

(Republika) Koreja

124,95

124,95

122,24

232,64

242,25

242,25

236,98

239,62

249,52

249,52

244,09

246,81

25  %

09.8806

Druge države

757,52

757,52

741,05

777,65

809,79

809,79

792,18

800,98

834,08

834,08

815,95

825,01

25  %

 (3)

3.B

7225 19 90 , 7226 19 80

Ruska federacija

35 467,36

35 467,36

34 696,33

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

25  %

09.8811

(Republika) Koreja

21 197,70

21 197,70

20 736,88

32 204,00

33 534,63

33 534,63

32 805,62

33 170,12

34 540,67

34 540,67

33 789,78

34 165,23

25  %

09.8812

Kitajska

16 317,74

16 317,74

15 963,01

28 320,79

29 490,97

29 490,97

28 849,86

29 170,42

30 375,70

30 375,70

29 715,36

30 045,53

25  %

09.8813

Tajvan

12 242,39

12 242,39

11 976,25

22 149,74

23 064,94

23 064,94

22 563,53

22 814,23

23 756,89

23 756,89

23 240,43

23 498,66

25  %

09.8814

Druge države

6 343,40

6 343,40

6 205,50

7 898,74

8 225,11

8 225,11

8 046,30

8 135,71

8 471,86

8 471,86

8 287,69

8 379,78

25  %

 (4)

4.A

Pločevina s kovinsko prevleko

Oznake TARIC:7210410020 , 7210490020 , 7210610020 , 7210690020 , 7212300020 , 7212506120 , 7212506920 , 7225920020 , 7225990011 , 7225990022 , 7225990040 , 7225990091 , 7225990092 , 7226993010 , 7226997011 , 7226997091 , 7226997094

(Republika) Koreja

34 726,32

34 726,32

33 971,40

34 348,86

35 768,11

35 768,11

34 990,54

35 379,32

36 841,15

36 841,15

36 040,26

36 440,70

25  %

09.8816

Indija

49 638,36

49 638,36

48 559,27

49 098,82

51 127,51

51 127,51

50 016,05

50 571,78

52 661,34

52 661,34

51 516,53

52 088,93

25  %

09.8817

Združeno kraljestvo

32 719,56

32 719,56

32 008,27

32 363,92

33 701,15

33 701,15

32 968,52

33 334,83

34 712,19

34 712,19

33 957,57

34 334,88

25  %

09.8979

Druge države

439 629,02

439 629,02

430 071,87

435 187,30

453 341,17

453 341,17

443 485,93

448 413,55

466 939,93

466 939,93

456 794,90

461 864,50

25  %

 (5)

4.B

Oznake KN: 7210 20 00 , 7210 30 00 , 7210 90 80 , 7212 20 00 , 7212 50 20 , 7212 50 30 , 7212 50 40 , 7212 50 90 , 7225 91 00 , 7226 99 10 Oznake TARIC:7210410080 , 7210490080 , 7210610080 , 7210690080 , 7212300080 , 7212506180 , 7212506980 , 7225920080 , 7225990025 , 7225990095 , 7226993090 , 7226997019 , 7226997096

Kitajska

118 662,79

118 662,79

116 083,16

117 372,98

122 222,67

122 222,67

119 565,66

120 894,17

125 889,35

125 889,35

123 152,63

124 520,99

25  %

09.8821

(Republika) Koreja

154 003,68

154 003,68

150 655,77

152 329,73

158 623,79

158 623,79

155 175,45

156 899,62

163 382,50

163 382,50

159 830,71

161 606,61

25  %

09.8822

Indija

70 874,00

70 874,00

69 333,27

70 103,64

73 000,22

73 000,22

71 413,26

72 206,74

75 190,23

75 190,23

73 555,66

74 372,95

25  %

09.8823

Združeno kraljestvo

32 719,56

32 719,56

32 008,27

32 363,92

33 701,15

33 701,15

32 968,52

33 334,83

34 712,19

34 712,19

33 957,57

34 334,88

25  %

09.8980

Druge države

99 301,05

99 301,05

97 142,33

98 535,77

102 767,99

102 767,99

100 533,90

101 650,95

105 849,65

105 849,65

103 554,03

104 699,12

25  %

 (6)

5

Pločevina z organsko prevleko

7210 70 80 , 7212 40 80

Indija

72 733,52

72 733,52

71 152,36

71 942,94

74 915,53

74 915,53

73 286,93

74 101,23

77 162,99

77 162,99

75 485,54

76 324,26

25  %

09.8826

(Republika) Koreja

65 734,04

65 734,04

64 305,04

65 019,54

67 706,06

67 706,06

66 234,19

66 970,13

69 737,25

69 737,25

68 221,22

68 979,23

25  %

09.8827

Združeno kraljestvo

32 273,02

32 273,02

31 571,43

31 922,23

33 241,21

33 241,21

32 518,58

32 879,90

34 238,45

34 238,45

33 494,13

33 866,29

25  %

09.8981

Tajvan

21 067,46

21 067,46

20 609,47

20 838,47

21 699,48

21 699,48

21 227,76

21 463,62

22 350,47

22 350,47

21 864,59

22 107,53

25  %

09.8828

Turčija

14 544,98

14 544,98

14 228,79

14 386,89

14 981,33

14 981,33

14 655,65

14 818,49

15 430,77

15 430,77

15 095,32

15 263,05

25  %

09.8829

Druge države

39 845,48

39 845,48

38 979,27

39 412,50

41 041,04

41 041,04

40 148,84

40 594,94

42 272,27

42 272,27

41 353,31

41 812,79

25  %

 (7)

6

Izdelki iz bele pločevine

7209 18 99 , 7210 11 00 , 7210 12 20 , 7210 12 80 , 7210 50 00 , 7210 70 10 , 7210 90 40 , 7212 10 10 , 7212 10 90 , 7212 40 20

Kitajska

102 651,92

102 651,92

100 420,36

101 536,14

105 731,48

105 731,48

103 432,97

104 582,22

108 903,42

108 903,42

106 535,96

107 719,69

25  %

09.8831

Združeno kraljestvo

37 442,67

37 442,67

36 628,69

37 035,68

38 565,95

38 565,95

37 727,56

38 146,75

39 722,92

39 722,92

38 859,38

39 291,15

25  %

09.8982

Srbija

20 605,18

20 605,18

20 157,24

20 381,21

21 223,33

21 223,33

20 761,95

20 992,64

21 860,03

21 860,03

21 384,81

21 622,42

25  %

09.8832

(Republika) Koreja

14 904,85

14 904,85

14 580,83

14 742,84

15 352,00

15 352,00

15 018,26

15 185,13

15 812,56

15 812,56

15 468,81

15 640,68

25  %

09.8833

Tajvan

12 392,30

12 392,30

12 122,90

12 257,60

12 764,07

12 764,07

12 486,59

12 625,33

13 146,99

13 146,99

12 861,18

13 004,09

25  %

09.8834

Druge države

34 348,50

34 348,50

33 601,80

33 975,69

35 379,80

35 379,80

34 610,67

34 995,23

36 441,19

36 441,19

35 649,00

36 045,09

25  %

 (8)

7

Nelegirane in druge legirane plošče kvarto

7208 51 20 , 7208 51 91 , 7208 51 98 , 7208 52 91 , 7208 90 20 , 7208 90 80 , 7210 90 30 , 7225 40 12 , 7225 40 40 , 7225 40 60 , 7225 99 00

Ukrajina

220 959,54

220 959,54

216 156,07

256 810,19

267 421,24

267 421,24

261 607,74

264 514,49

275 443,88

275 443,88

269 455,97

272 449,93

25  %

09.8836

(Republika) Koreja

90 484,11

90 484,11

88 517,06

96 106,51

100 077,50

100 077,50

97 901,90

98 989,70

103 079,83

103 079,83

100 838,96

101 959,39

25  %

09.8837

Ruska federacija

76 413,23

76 413,23

74 752,08

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

25  %

09.8838

Indija

50 218,77

50 218,77

49 127,06

60 949,84

63 468,21

63 468,21

62 088,47

62 778,34

65 372,26

65 372,26

63 951,12

64 661,69

25  %

09.8839

Združeno kraljestvo

50 201,69

50 201,69

49 110,35

53 246,19

55 446,25

55 446,25

54 240,90

54 843,58

57 109,64

57 109,64

55 868,13

56 488,88

25  %

09.8983

Druge države

304 534,67

304 534,67

297 914,36

317 122,78

330 246,89

330 246,89

323 067,60

326 657,25

340 154,11

340 154,11

332 760,17

336 456,78

25  %

 (9)

8

Nerjavni vroče valjani pločevina in trakovi

7219 11 00 , 7219 12 10 , 7219 12 90 , 7219 13 10 , 7219 13 90 , 7219 14 10 , 7219 14 90 , 7219 22 10 , 7219 22 90 , 7219 23 00 , 7219 24 00 , 7220 11 00 , 7220 12 00

Druge države

95 423,22

95 423,22

93 348,80

98 429,19

104 566,77

104 566,77

102 293,58

103 430,17

107 686,09

107 686,09

105 415,22

106 515,59

25  %

 (10)

9

Nerjavni hladno valjani pločevina in trakovi

7219 31 00 , 7219 32 10 , 7219 32 90 , 7219 33 10 , 7219 33 90 , 7219 34 10 , 7219 34 90 , 7219 35 10 , 7219 35 90 , 7219 90 20 , 7219 90 80 , 7220 20 21 , 7220 20 29 , 7220 20 41 , 7220 20 49 , 7220 20 81 , 7220 20 89 , 7220 90 20 , 7220 90 80

(Republika) Koreja

45 936,49

45 936,49

44 937,87

45 437,18

47 314,59

47 314,59

46 286,01

46 800,30

48 734,02

48 734,02

47 674,59

48 204,31

25  %

09.8846

Tajvan

42 598,45

42 598,45

41 672,39

42 135,42

43 876,40

43 876,40

42 922,57

43 399,48

45 192,69

45 192,69

44 210,24

44 701,47

25  %

09.8847

Indija

28 471,37

28 471,37

27 852,43

28 161,90

29 325,51

29 325,51

28 688,00

29 006,76

30 205,28

30 205,28

29 548,64

29 876,96

25  %

09.8848

Južna Afrika

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

16 426,70

25 517,94

25 517,94

24 963,20

25 240,57

26 211,66

26 211,66

25 926,75

25 926,75

 

09.8853

Združene države

23 164,35

23 164,35

22 660,78

22 912,56

23 859,28

23 859,28

23 340,60

23 599,94

24 575,06

24 575,06

24 040,82

24 307,94

25  %

09.8849

Turčija

19 275,63

19 275,63

18 856,60

19 066,12

19 853,90

19 853,90

19 422,30

19 638,10

20 449,52

20 449,52

20 004,97

20 227,24

25  %

09.8850

Malezija

12 211,97

12 211,97

11 946,49

12 079,23

12 578,33

12 578,33

12 304,89

12 441,61

12 955,68

12 955,68

12 674,04

12 814,86

25  %

09.8851

Druge države

48 986,92

48 986,92

47 921,98

48 454,45

50 456,53

50 456,53

49 359,64

49 908,08

51 970,22

51 970,22

50 840,43

51 405,33

25  %

 (11)

10

Nerjavne vroče valjane plošče kvarto

7219 21 10 , 7219 21 90

Kitajska

4 549,32

4 549,32

4 450,42

4 499,87

4 685,80

4 685,80

4 583,94

4 634,87

4 826,38

4 826,38

4 721,46

4 773,92

25  %

09.8856

Indija

1 929,86

1 929,86

1 887,91

1 908,88

1 987,76

1 987,76

1 944,54

1 966,15

2 047,39

2 047,39

2 002,88

2 025,13

25  %

09.8857

Južna Afrika

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

876,19

1 361,11

1 361,11

1 331,52

1 346,31

1 398,11

1 398,11

1 382,91

1 382,91

 

09.8859

Združeno kraljestvo

796,12

796,12

778,81

787,46

820,00

820,00

802,17

811,09

844,60

844,60

826,24

835,42

25  %

09.8984

Tajvan

735,01

735,01

719,03

727,02

757,06

757,06

740,60

748,83

779,77

779,77

762,82

771,29

25  %

09.8858

Druge države

964,37

964,37

943,41

953,89

993,30

993,30

971,71

982,51

1 023,10

1 023,10

1 000,86

1 011,98

25  %

 (12)

12

Nelegirane in druge legirane trgovske palice in lahki profili

7214 30 00 , 7214 91 10 , 7214 91 90 , 7214 99 31 , 7214 99 39 , 7214 99 50 , 7214 99 71 , 7214 99 79 , 7214 99 95 , 7215 90 00 , 7216 10 00 , 7216 21 00 , 7216 22 00 , 7216 40 10 , 7216 40 90 , 7216 50 10 , 7216 50 91 , 7216 50 99 , 7216 99 00 , 7228 10 20 , 7228 20 10 , 7228 20 91 , 7228 30 20 , 7228 30 41 , 7228 30 49 , 7228 30 61 , 7228 30 69 , 7228 30 70 , 7228 30 89 , 7228 60 20 , 7228 60 80 , 7228 70 10 , 7228 70 90 , 7228 80 00

Kitajska

109 081,26

109 081,26

106 709,93

128 399,98

133 705,30

133 705,30

130 798,66

132 251,98

137 716,46

137 716,46

134 722,62

136 219,54

25  %

09.8861

Združeno kraljestvo

91 256,44

91 256,44

89 272,60

107 269,12

111 701,34

111 701,34

109 273,05

110 487,19

115 052,38

115 052,38

112 551,24

113 801,81

25  %

09.8985

Turčija

65 582,60

65 582,60

64 156,89

97 010,41

101 018,76

101 018,76

98 822,70

99 920,73

104 049,32

104 049,32

101 787,38

102 918,35

25  %

09.8862

Ruska federacija

60 883,89

60 883,89

59 560,32

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

25  %

09.8863

Švica

48 810,77

48 810,77

47 749,66

62 348,55

64 924,71

64 924,71

63 513,31

64 219,01

66 872,46

66 872,46

65 418,71

66 145,58

25  %

09.8864

Belorusija

39 066,48

39 066,48

38 217,21

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

25  %

09.8865

Druge države

49 635,42

49 635,42

48 556,39

64 249,10

66 907,49

66 907,49

65 452,98

66 180,24

68 914,69

68 914,69

67 416,67

68 165,61

25  %

 (13)

13

Armaturne palice

7214 20 00 , 7214 99 10

Turčija

61 938,03

61 938,03

60 591,55

86 412,84

89 983,30

89 983,30

88 027,14

89 005,22

92 682,80

92 682,80

90 667,96

91 675,38

25  %

09.8866

Ruska federacija

59 963,19

59 963,19

58 659,65

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

25  %

09.8867

Ukrajina

30 321,98

30 321,98

29 662,81

40 229,55

41 891,78

41 891,78

40 981,09

41 436,43

43 148,53

43 148,53

42 210,52

42 679,53

25  %

09.8868

Bosna in Hercegovina

26 553,72

26 553,72

25 976,46

31 087,11

32 371,59

32 371,59

31 667,86

32 019,72

33 342,74

33 342,74

32 617,89

32 980,31

25  %

09.8869

Republika Moldavija

19 083,72

19 083,72

18 668,86

25 981,80

27 055,33

27 055,33

26 467,17

26 761,25

27 866,99

27 866,99

27 261,19

27 564,09

25  %

09.8870

Druge države

115 435,69

115 435,69

112 926,22

126 179,66

131 393,24

131 393,24

128 536,86

129 965,05

135 335,03

135 335,03

132 392,97

133 864,00

25  %

 (14)

14

Nerjavne palice in lahki profili

7222 11 11 , 7222 11 19 , 7222 11 81 , 7222 11 89 , 7222 19 10 , 7222 19 90 , 7222 20 11 , 7222 20 19 , 7222 20 21 , 7222 20 29 , 7222 20 31 , 7222 20 39 , 7222 20 81 , 7222 20 89 , 7222 30 51 , 7222 30 91 , 7222 30 97 , 7222 40 10 , 7222 40 50 , 7222 40 90

Indija

29 368,19

29 368,19

28 729,75

29 048,97

30 249,23

30 249,23

29 591,64

29 920,44

31 156,71

31 156,71

30 479,39

30 818,05

25  %

09.8871

Združeno kraljestvo

4 291,80

4 291,80

4 198,50

4 245,15

4 420,56

4 420,56

4 324,46

4 372,51

4 553,17

4 553,17

4 454,19

4 503,68

25  %

09.8986

Švica

4 224,49

4 224,49

4 132,65

4 178,57

4 351,22

4 351,22

4 256,63

4 303,92

4 481,76

4 481,76

4 384,33

4 433,04

25  %

09.8872

Ukrajina

3 262,79

3 262,79

3 191,86

3 227,33

3 360,68

3 360,68

3 287,62

3 324,15

3 461,50

3 461,50

3 386,25

3 423,87

25  %

09.8873

Druge države

4 760,96

4 760,96

4 657,46

4 712,47

4 908,85

4 908,85

4 802,13

4 855,49

5 056,10

5 056,10

4 946,24

5 001,14

25  %

 (15)

15

Nerjavne žice

7221 00 10 , 7221 00 90

Indija

6 830,52

6 830,52

6 682,03

6 756,28

7 035,44

7 035,44

6 882,49

6 958,96

7 246,50

7 246,50

7 088,97

7 167,73

25  %

09.8876

Tajvan

4 404,05

4 404,05

4 308,31

4 356,18

4 536,17

4 536,17

4 437,56

4 486,86

4 672,26

4 672,26

4 570,68

4 621,47

25  %

09.8877

Združeno kraljestvo

3 538,16

3 538,16

3 461,24

3 499,70

3 644,30

3 644,30

3 565,08

3 604,69

3 753,63

3 753,63

3 672,03

3 712,83

25  %

09.8987

(Republika) Koreja

2 198,79

2 198,79

2 150,99

2 174,89

2 264,75

2 264,75

2 215,52

2 240,13

2 332,69

2 332,69

2 281,98

2 307,34

25  %

09.8878

Kitajska

1 489,17

1 489,17

1 456,80

1 472,98

1 533,84

1 533,84

1 500,50

1 517,17

1 579,86

1 579,86

1 545,52

1 562,69

25  %

09.8879

Japonska

1 477,87

1 477,87

1 445,74

1 461,81

1 522,21

1 522,21

1 489,12

1 505,66

1 567,87

1 567,87

1 533,79

1 550,83

25  %

09.8880

Druge države

735,02

735,02

719,04

733,05

766,43

766,43

749,76

758,10

789,39

789,39

772,34

780,81

25  %

 (16)

16

Nelegirane in druge legirane žice

7213 10 00 , 7213 20 00 , 7213 91 10 , 7213 91 20 , 7213 91 41 , 7213 91 49 , 7213 91 70 , 7213 91 90 , 7213 99 10 , 7213 99 90 , 7227 10 00 , 7227 20 00 , 7227 90 10 , 7227 90 50 , 7227 90 95

Združeno kraljestvo

140 152,62

140 152,62

137 105,82

167 756,86

174 688,36

174 688,36

170 890,78

172 789,57

179 929,01

179 929,01

176 017,51

177 973,26

25  %

09.8988

Ukrajina

98 057,92

98 057,92

95 926,23

112 798,35

117 459,03

117 459,03

114 905,57

116 182,30

120 982,80

120 982,80

118 352,74

119 667,77

25  %

09.8881

Švica

95 792,44

95 792,44

93 710,00

123 996,49

129 119,86

129 119,86

126 312,91

127 716,39

132 993,46

132 993,46

130 102,30

131 547,88

25  %

09.8882

Ruska federacija

82 910,07

82 910,07

81 107,67

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

25  %

09.8883

Turčija

80 401,71

80 401,71

78 653,85

107 758,51

112 210,95

112 210,95

109 771,59

110 991,27

115 577,28

115 577,28

113 064,73

114 321,01

25  %

09.8884

Belorusija

65 740,76

65 740,76

64 311,61

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

25  %

09.8885

Republika Moldavija

49 274,74

49 274,74

48 203,55

63 325,02

65 941,53

65 941,53

64 508,02

65 224,77

67 919,77

67 919,77

66 443,26

67 181,51

25  %

09.8886

Druge države

82 000,79

82 000,79

80 218,16

111 148,75

115 741,27

115 741,27

113 225,16

114 483,21

119 213,51

119 213,51

116 621,91

117 917,71

25  %

 (17)

17

Kotni profili in drugi profili iz železa ali nelegiranega jekla

7216 31 10 , 7216 31 90 , 7216 32 11 , 7216 32 19 , 7216 32 91 , 7216 32 99 , 7216 33 10 , 7216 33 90

Ukrajina

28 955,05

28 955,05

28 325,59

28 640,32

29 823,70

29 823,70

29 175,36

29 499,53

30 718,41

30 718,41

30 050,62

30 384,52

25  %

09.8891

Združeno kraljestvo

25 154,41

25 154,41

24 607,58

24 880,99

25 909,04

25 909,04

25 345,80

25 627,42

26 686,32

26 686,32

26 106,18

26 396,25

25  %

09.8989

Turčija

20 934,69

20 934,69

20 479,59

20 707,14

21 562,73

21 562,73

21 093,97

21 328,35

22 209,61

22 209,61

21 726,79

21 968,20

25  %

09.8892

(Republika) Koreja

4 878,93

4 878,93

4 772,87

4 825,90

5 025,30

5 025,30

4 916,05

4 970,68

5 176,06

5 176,06

5 063,54

5 119,80

25  %

09.8893

Druge države

11 481,79

11 481,79

11 232,18

11 357,01

11 826,28

11 826,28

11 569,19

11 697,73

12 181,07

12 181,07

11 916,26

12 048,66

25  %

 (18)

18

Piloti

7301 10 00

Kitajska

6 477,35

6 477,35

6 336,54

6 406,94

6 671,67

6 671,67

6 526,64

6 599,15

6 871,82

6 871,82

6 722,43

6 797,13

25  %

09.8901

Združeni arabski emirati

3 205,68

3 205,68

3 135,99

3 170,83

3 301,85

3 301,85

3 230,07

3 265,96

3 400,90

3 400,90

3 326,97

3 363,94

25  %

09.8902

Združeno kraljestvo

831,30

831,30

813,23

822,27

856,24

856,24

837,63

846,93

881,93

881,93

862,75

872,34

25  %

09.8990

Druge države

235,91

235,91

230,78

251,89

271,80

271,80

265,89

268,84

279,87

279,87

274,11

276,83

25  %

 (19)

19

Železniški material

7302 10 22 , 7302 10 28 , 7302 10 40 , 7302 10 50 , 7302 40 00

Združeno kraljestvo

3 989,09

3 989,09

3 902,37

4 676,40

4 869,62

4 869,62

4 763,76

4 816,69

5 015,71

5 015,71

4 906,68

4 961,19

25  %

09.8991

Ruska federacija

1 448,72

1 448,72

1 417,23

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

25  %

09.8906

Turčija

1 176,71

1 176,71

1 151,13

1 424,86

1 483,74

1 483,74

1 451,48

1 467,61

1 528,25

1 528,25

1 495,03

1 511,64

25  %

09.8908

Kitajska

1 042,28

1 042,28

1 019,62

1 378,30

1 435,25

1 435,25

1 404,05

1 419,65

1 478,31

1 478,31

1 446,17

1 462,24

25  %

09.8907

Druge države

1 078,85

1 078,85

1 055,39

1 161,13

1 209,11

1 209,11

1 182,82

1 195,97

1 245,38

1 245,38

1 218,31

1 231,85

25  %

 (20)

20

Cevi za plinovode

7306 30 41 , 7306 30 49 , 7306 30 72 , 7306 30 77

Turčija

45 748,21

45 748,21

44 753,69

45 250,95

47 120,66

47 120,66

46 096,30

46 608,48

48 534,28

48 534,28

47 479,19

48 006,73

25  %

09.8911

Indija

17 605,35

17 605,35

17 222,62

17 413,99

18 133,51

18 133,51

17 739,30

17 936,41

18 677,52

18 677,52

18 271,48

18 474,50

25  %

09.8912

Severna Makedonija

6 502,44

6 502,44

6 361,09

6 431,76

6 697,52

6 697,52

6 551,92

6 624,72

6 898,44

6 898,44

6 748,48

6 823,46

25  %

09.8913

Združeno kraljestvo

6 185,53

6 185,53

6 051,06

6 118,30

6 371,10

6 371,10

6 232,59

6 301,85

6 562,23

6 562,23

6 419,57

6 490,90

25  %

09.8992

Druge države

13 303,52

13 303,52

13 014,32

13 159,25

13 703,14

13 703,14

13 405,24

13 554,19

14 114,23

14 114,23

13 807,41

13 960,82

25  %

 (21)

21

Votli profili

7306 61 10 , 7306 61 92 , 7306 61 99

Turčija

70 099,15

70 099,15

68 575,25

90 057,78

93 778,84

93 778,84

91 740,17

92 759,51

96 592,21

96 592,21

94 492,38

95 542,30

25  %

09.8916

Združeno kraljestvo

42 117,25

42 117,25

41 201,66

48 031,84

50 016,45

50 016,45

48 929,14

49 472,79

51 516,94

51 516,94

50 397,01

50 956,98

25  %

09.8993

Ruska federacija

23 863,04

23 863,04

23 344,27

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

25  %

09.8917

Severna Makedonija

22 765,25

22 765,25

22 270,35

26 588,32

27 686,91

27 686,91

27 085,02

27 385,96

28 517,52

28 517,52

27 897,57

28 207,54

25  %

09.8918

Ukrajina

17 030,03

17 030,03

16 659,81

19 664,99

20 477,52

20 477,52

20 032,36

20 254,94

21 091,85

21 091,85

20 633,33

20 862,59

25  %

09.8919

Švica

14 319,90

14 319,90

14 008,60

14 697,47

15 304,75

15 304,75

14 972,04

15 138,40

15 763,90

15 763,90

15 421,20

15 592,55

25  %

09.8920

Belorusija

14 100,50

14 100,50

13 793,96

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

25  %

09.8921

Druge države

16 035,94

16 035,94

15 687,33

18 898,37

19 680,57

19 680,57

19 252,73

19 466,65

20 270,98

20 270,98

19 830,35

20 050,64

25  %

 (22)

22

Nerjavne brezšivne cevi

7304 11 00 , 7304 22 00 , 7304 24 00 , 7304 41 00 , 7304 49 10 , 7304 49 93 , 7304 49 95 , 7304 49 99

Indija

5 442,11

5 442,11

5 323,80

5 382,95

5 605,37

5 605,37

5 483,51

5 544,44

5 773,53

5 773,53

5 648,02

5 710,78

25  %

09.8926

Ukrajina

3 407,64

3 407,64

3 333,57

3 370,60

3 509,87

3 509,87

3 433,57

3 471,72

3 615,17

3 615,17

3 536,58

3 575,87

25  %

09.8927

Združeno kraljestvo

1 729,72

1 729,72

1 692,11

1 710,91

1 781,61

1 781,61

1 742,88

1 762,24

1 835,05

1 835,05

1 795,16

1 815,11

25  %

09.8994

(Republika) Koreja

1 071,22

1 071,22

1 047,93

1 059,58

1 103,36

1 103,36

1 079,37

1 091,36

1 136,46

1 136,46

1 111,75

1 124,10

25  %

09.8928

Japonska

996,18

996,18

974,53

985,35

1 026,07

1 026,07

1 003,76

1 014,92

1 056,85

1 056,85

1 033,88

1 045,36

25  %

09.8929

Kitajska

854,71

854,71

836,13

845,42

880,35

880,35

861,21

870,78

906,76

906,76

887,05

896,90

25  %

09.8931

Druge države

2 485,71

2 485,71

2 431,67

2 459,42

2 561,41

2 561,41

2 505,73

2 533,57

2 638,25

2 638,25

2 580,91

2 609,57

25  %

 (23)

24

Druge brezšivne cevi

7304 19 10 , 7304 19 30 , 7304 19 90 , 7304 23 00 , 7304 29 10 , 7304 29 30 , 7304 29 90 , 7304 31 20 , 7304 31 80 , 7304 39 10 , 7304 39 52 , 7304 39 58 , 7304 39 92 , 7304 39 93 , 7304 39 98 , 7304 51 81 , 7304 51 89 , 7304 59 10 , 7304 59 92 , 7304 59 93 , 7304 59 99 , 7304 90 00

Kitajska

31 746,88

31 746,88

31 056,73

35 138,95

36 590,84

36 590,84

35 795,39

36 193,11

37 688,57

37 688,57

36 869,25

37 278,91

25  %

09.8936

Ukrajina

24 786,28

24 786,28

24 247,45

29 370,29

30 583,83

30 583,83

29 918,97

30 251,40

31 501,35

31 501,35

30 816,54

31 158,94

25  %

09.8937

Belorusija

13 261,51

13 261,51

12 973,22

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

25  %

09.8938

Združeno kraljestvo

10 062,86

10 062,86

9 844,10

10 716,91

11 159,72

11 159,72

10 917,12

11 038,42

11 494,51

11 494,51

11 244,63

11 369,57

25  %

09.8995

Združene države

7 069,32

7 069,32

6 915,64

7 713,94

8 032,67

8 032,67

7 858,04

7 945,35

8 273,64

8 273,64

8 093,78

8 183,71

25  %

09.8940

Druge države

37 336,95

37 336,95

36 525,28

41 065,51

43 321,77

43 321,77

42 380,00

42 850,88

44 616,65

44 616,65

43 665,67

44 131,69

25  %

 (24)

25.A

Velike varjene cevi

7305 11 00 , 7305 12 00

Druge države

111 953,87

111 953,87

109 520,09

110 738,79

115 315,30

115 315,30

112 808,45

114 061,88

118 774,75

118 774,75

116 192,73

117 483,73

25  %

 (25)

25.B

Velike varjene cevi

7305 19 00 , 7305 20 00 , 7305 31 00 , 7305 39 00 , 7305 90 00

Turčija

9 842,08

9 842,08

9 628,12

13 668,52

14 233,28

14 233,28

13 923,86

14 078,57

14 660,28

14 660,28

14 341,58

14 500,93

25  %

09.8971

Kitajska

6 657,70

6 657,70

6 512,97

7 736,73

8 056,40

8 056,40

7 881,26

7 968,83

8 298,09

8 298,09

8 117,70

8 207,89

25  %

09.8972

Ruska federacija

6 610,11

6 610,11

6 466,41

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

25  %

09.8973

Združeno kraljestvo

4 473,70

4 473,70

4 376,44

5 615,03

5 847,04

5 847,04

5 719,93

5 783,49

6 022,45

6 022,45

5 891,53

5 956,99

25  %

09.8996

(Republika) Koreja

2 620,00

2 620,00

2 563,05

2 645,14

2 754,43

2 754,43

2 694,55

2 724,49

2 837,06

2 837,06

2 775,39

2 806,23

25  %

09.8974

Druge države

6 076,79

6 076,79

5 944,69

6 225,60

6 485,38

6 485,38

6 344,39

6 414,89

6 679,92

6 679,92

6 534,79

6 607,31

25  %

 (26)

26

Druge varjene cevi

7306 11 10 , 7306 11 90 , 7306 19 10 , 7306 19 90 , 7306 21 00 , 7306 29 00 , 7306 30 11 , 7306 30 19 , 7306 30 80 , 7306 40 20 , 7306 40 80 , 7306 50 20 , 7306 50 80 , 7306 69 10 , 7306 69 90 , 7306 90 00

Švica

42 818,92

42 818,92

41 888,08

44 011,88

45 830,39

45 830,39

44 834,08

45 332,23

47 205,30

47 205,30

46 179,10

46 692,20

25  %

09.8946

Turčija

32 772,41

32 772,41

32 059,97

34 857,41

36 297,67

36 297,67

35 508,59

35 903,13

37 386,60

37 386,60

36 573,85

36 980,23

25  %

09.8947

Združeno kraljestvo

10 166,27

10 166,27

9 945,26

10 644,57

11 084,39

11 084,39

10 843,42

10 963,90

11 416,92

11 416,92

11 168,73

11 292,82

25  %

09.8997

Tajvan

7 907,35

7 907,35

7 735,45

8 247,50

8 588,27

8 588,27

8 401,57

8 494,92

8 845,92

8 845,92

8 653,62

8 749,77

25  %

09.8950

Kitajska

6 886,62

6 886,62

6 736,92

7 389,90

7 695,24

7 695,24

7 527,95

7 611,60

7 926,10

7 926,10

7 753,79

7 839,95

25  %

09.8949

Ruska federacija

6 741,47

6 741,47

6 594,91

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

25  %

09.8952

Druge države

21 951,80

21 951,80

21 474,59

22 697,85

23 640,36

23 640,36

23 126,44

23 383,40

24 349,53

24 349,53

23 820,35

24 084,87

25  %

 (27)

27

Hladno dodelane palice iz nelegiranih in drugih legiranih jekel

7215 10 00 , 7215 50 11 , 7215 50 19 , 7215 50 80 , 7228 10 90 , 7228 20 99 , 7228 50 20 , 7228 50 40 , 7228 50 61 , 7228 50 69 , 7228 50 80

Ruska federacija

78 539,32

78 539,32

76 831,94

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

25  %

09.8956

Švica

18 320,25

18 320,25

17 921,98

38 599,05

40 193,91

40 193,91

39 320,13

39 757,02

41 399,73

41 399,73

40 499,73

40 949,73

25  %

09.8957

Združeno kraljestvo

13 700,68

13 700,68

13 402,84

23 285,77

24 247,91

24 247,91

23 720,78

23 984,34

24 975,34

24 975,34

24 432,40

24 703,87

25  %

09.8998

Kitajska

13 225,35

13 225,35

12 937,85

24 633,45

25 651,27

25 651,27

25 093,64

25 372,46

26 420,81

26 420,81

25 846,45

26 133,63

25  %

09.8958

Ukrajina

10 774,36

10 774,36

10 540,13

27 802,46

28 951,22

28 951,22

28 321,85

28 636,54

29 819,76

29 819,76

29 171,51

29 495,63

25  %

09.8959

Druge države

10 215,52

10 215,52

9 993,44

28 881,11

30 074,44

30 074,44

29 420,65

29 747,54

30 976,67

30 976,67

30 303,27

30 639,97

25  %

 (28)

28

Nelegirana žica

7217 10 10 , 7217 10 31 , 7217 10 39 , 7217 10 50 , 7217 10 90 , 7217 20 10 , 7217 20 30 , 7217 20 50 , 7217 20 90 , 7217 30 41 , 7217 30 49 , 7217 30 50 , 7217 30 90 , 7217 90 20 , 7217 90 50 , 7217 90 90

Belorusija

59 572,65

59 572,65

58 277,59

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

25  %

09.8961

Kitajska

41 943,92

41 943,92

41 032,10

72 279,33

75 265,82

75 265,82

73 629,60

74 447,71

77 523,79

77 523,79

75 838,49

76 681,14

25  %

09.8962

Ruska federacija

28 067,23

28 067,23

27 457,07

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

25  %

09.8963

Turčija

22 626,68

22 626,68

22 134,80

47 034,60

48 978,01

48 978,01

47 913,27

48 445,64

50 447,35

50 447,35

49 350,67

49 899,01

25  %

09.8964

Ukrajina

18 051,77

18 051,77

17 659,34

35 470,40

36 936,00

36 936,00

36 133,04

36 534,52

38 044,08

38 044,08

37 217,03

37 630,55

25  %

09.8965

Druge države

31 324,59

31 324,59

30 643,62

45 019,53

47 088,72

47 088,72

46 065,05

46 576,89

48 499,60

48 499,60

47 452,34

47 972,43

25  %

 (29)

IV.2 –   Količine globalnih in preostalih tarifnih kvot na četrtletje

Številka izdelka

Dodelitev po državah (če je ustrezno)

Leto 1

Leto 2

Leto 3

Od 1.7.2021 do 30.9.2021

Od 1.10.2021 do 31.12.2021

Od 1.1.2022 do 31.3.2022

Od 1.4.2022 do 30.6.2022

Od 1.7.2022 do 30.9.2022

Od 1.10.2022 do 31.12.2022

Od 1.1.2023 do 31.3.2023

Od 1.4.2023 do 30.6.2023

Od 1.7.2023 do 30.9.2023

Od 1.10.2023 do 31.12.2023

Od 1.1.2024 do 31.3.2024

Od 1.4.2024 do 30.6.2024

Količina tarifne kvote (v neto tonah)

Količina tarifne kvote (v neto tonah)

Količina tarifne kvote (v neto tonah)

Količina tarifne kvote (v neto tonah)

Količina tarifne kvote (v neto tonah)

Količina tarifne kvote (v neto tonah)

Količina tarifne kvote (v neto tonah)

Količina tarifne kvote (v neto tonah)

Količina tarifne kvote (v neto tonah)

Količina tarifne kvote (v neto tonah)

Količina tarifne kvote (v neto tonah)

Količina tarifne kvote (v neto tonah)

1

Druge države

1 020 975,90

1 020 975,90

998 780,77

1 120 627,94

1 166 931,42

1 166 931,42

1 141 563,34

1 154 247,38

1 201 939,35

1 201 939,35

1 175 810,26

1 188 874,80

2

Druge države

265 739,79

265 739,79

259 962,84

263 318,03

274 436,99

274 436,99

268 470,97

271 453,98

282 668,06

282 668,06

276 531,20

279 595,58

3A

Druge države

757,52

757,52

741,05

777,65

809,79

809,79

792,18

800,98

834,08

834,08

815,95

825,01

3B

Druge države

6 343,40

6 343,40

6 205,50

7 898,74

8 225,11

8 225,11

8 046,30

8 135,71

8 471,86

8 471,86

8 287,69

8 379,78

4A

Druge države

439 629,02

439 629,02

430 071,87

435 187,30

453 341,17

453 341,17

443 485,93

448 413,55

466 939,93

466 939,93

456 794,90

461 864,50

4B

Druge države

99 301,05

99 301,05

97 142,33

98 535,77

102 767,99

102 767,99

100 533,90

101 650,95

105 849,65

105 849,65

103 554,03

104 699,12

5

Druge države

39 845,48

39 845,48

38 979,27

39 412,50

41 041,04

41 041,04

40 148,84

40 594,94

42 272,27

42 272,27

41 353,31

41 812,79

6

Druge države

34 348,50

34 348,50

33 601,80

33 975,69

35 379,80

35 379,80

34 610,67

34 995,23

36 441,19

36 441,19

35 649,00

36 045,09

7

Druge države

304 534,67

304 534,67

297 914,36

317 122,78

330 246,89

330 246,89

323 067,60

326 657,25

340 154,11

340 154,11

332 760,17

336 456,78

8

Druge države

95 423,22

95 423,22

93 348,80

98 429,19

104 566,77

104 566,77

102 293,58

103 430,17

107 686,09

107 686,09

105 415,22

106 515,59

9

Druge države

48 986,92

48 986,92

47 921,98

48 454,45

50 456,53

50 456,53

49 359,64

49 908,08

51 970,22

51 970,22

50 840,43

51 405,33

10

Druge države

964,37

964,37

943,41

953,89

993,30

993,30

971,71

982,51

1 023,10

1 023,10

1 000,86

1 011,98

12

Druge države

49 635,42

49 635,42

48 556,39

64 249,10

66 907,49

66 907,49

65 452,98

66 180,24

68 914,69

68 914,69

67 416,67

68 165,61

13

Druge države

115 435,69

115 435,69

112 926,22

126 179,66

131 393,24

131 393,24

128 536,86

129 965,05

135 335,03

135 335,03

132 392,97

133 864,00

14

Druge države

4 760,96

4 760,96

4 657,46

4 712,47

4 908,85

4 908,85

4 802,13

4 855,49

5 056,10

5 056,10

4 946,24

5 001,14

15

Druge države

735,02

735,02

719,04

733,05

766,43

766,43

749,76

758,10

789,39

789,39

772,34

780,81

16

Druge države

82 000,79

82 000,79

80 218,16

111 148,75

115 741,27

115 741,27

113 225,16

114 483,21

119 213,51

119 213,51

116 621,91

117 917,71

17

Druge države

11 481,79

11 481,79

11 232,18

11 357,01

11 826,28

11 826,28

11 569,19

11 697,73

12 181,07

12 181,07

11 916,26

12 048,66

18

Druge države

235,91

235,91

230,78

251,89

271,80

271,80

265,89

268,84

279,87

279,87

274,11

276,83

19

Druge države

1 078,85

1 078,85

1 055,39

1 161,13

1 209,11

1 209,11

1 182,82

1 195,97

1 245,38

1 245,38

1 218,31

1 231,85

20

Druge države

13 303,52

13 303,52

13 014,32

13 159,25

13 703,14

13 703,14

13 405,24

13 554,19

14 114,23

14 114,23

13 807,41

13 960,82

21

Druge države

16 035,94

16 035,94

15 687,33

18 898,37

19 680,57

19 680,57

19 252,73

19 466,65

20 270,98

20 270,98

19 830,35

20 050,64

22

Druge države

2 485,71

2 485,71

2 431,67

2 459,42

2 561,41

2 561,41

2 505,73

2 533,57

2 638,25

2 638,25

2 580,91

2 609,57

24

Druge države

37 336,95

37 336,95

36 525,28

41 065,51

43 321,77

43 321,77

42 380,00

42 850,88

44 616,65

44 616,65

43 665,67

44 131,69

25A

Druge države

111 953,87

111 953,87

109 520,09

110 738,79

115 315,30

115 315,30

112 808,45

114 061,88

118 774,75

118 774,75

116 192,73

117 483,73

25B

Druge države

6 076,79

6 076,79

5 944,69

6 225,60

6 485,38

6 485,38

6 344,39

6 414,89

6 679,92

6 679,92

6 534,79

6 607,31

26

Druge države

21 951,80

21 951,80

21 474,59

22 697,85

23 640,36

23 640,36

23 126,44

23 383,40

24 349,53

24 349,53

23 820,35

24 084,87

27

Druge države

10 215,52

10 215,52

9 993,44

28 881,11

30 074,44

30 074,44

29 420,65

29 747,54

30 976,67

30 976,67

30 303,27

30 639,97

28

Druge države

31 324,59

31 324,59

30 643,62

45 019,53

47 088,72

47 088,72

46 065,05

46 576,89

48 499,60

48 499,60

47 452,34

47 972,43

IV.3   – Največja količina preostale kvote, dostopna v zadnjih četrtletjih za države s kvoto za posamezno državo

Kategorija izdelka

Nova dodeljena kvota v tonah

Od 1.4.2022 do 30.6.2022

Od 1.4.2023 do 30.6.2023

Od 1.4.2024 do 30.6.2024

1

Posebna ureditev

Posebna ureditev

Posebna ureditev

2

263 318,03

271 453,98

279 595,58

3.A

777,65

800,98

825,01

3.B

7 898,74

8 135,71

8 379,78

4.A

435 187,30

448 413,55

461 864,50

4.B

Posebna ureditev

Posebna ureditev

Posebna ureditev

5

Brez dostopa do preostale kvote v četrtem četrtletju

Brez dostopa do preostale kvote v četrtem četrtletju

Brez dostopa do preostale kvote v četrtem četrtletju

6

33 975,69

34 995,23

36 045,09

7

317 122,78

326 657,25

336 456,78

8

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

9

48 454,45

49 908,08

51 405,33

10

286,17

294,75

303,59

12

38 549,46

39 708,14

40 899,37

13

32 806,71

33 790,91

34 804,64

14

2 591,86

2 670,52

2 750,63

15

542,46

560,99

577,80

16

Brez dostopa do preostale kvote v četrtem četrtletju

Brez dostopa do preostale kvote v četrtem četrtletju

Brez dostopa do preostale kvote v četrtem četrtletju

17

11 357,01

11 697,73

12 048,66

18

251,89

268,84

276,83

19

1 161,13

1 195,97

1 231,85

20

Brez dostopa do preostale kvote v četrtem četrtletju

Brez dostopa do preostale kvote v četrtem četrtletju

Brez dostopa do preostale kvote v četrtem četrtletju

21

3 968,66

4 088,00

4 210,63

22

1 992,13

2 052,19

2 113,75

24

41 065,51

42 850,88

44 131,69

25.A

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

25.B

6 225,60

6 414,89

6 607,31

26

22 697,85

23 383,40

24 084,87

27

Brez dostopa do preostale kvote v četrtem četrtletju

Brez dostopa do preostale kvote v četrtem četrtletju

Brez dostopa do preostale kvote v četrtem četrtletju

28

31 963,87

33 069,59

34 060,42


(1)  Od 1.7. do 31.3.: 09.8601

Od 1.4. do 30.6.: 09.8602

Od 1.4. do 30.6.: za Turčijo*: 09.8572, za Indijo*: 09.8573, za (Republiko) Korejo*: 09.8574, za Srbijo*: 09.8575 in za Združeno kraljestvo*: 09.8599 *V primeru izčrpanja njihovih ustreznih kvot v skladu s členom 1.5.

(2)  Od 1.7. do 31.3.: 09.8603

Od 1.4. do 30.6.: 09.8604

Od 1.4. do 30.6.: za Indijo*, (Republiko) Korejo*, Ukrajino*, Brazilijo*, Srbijo* in Združeno kraljestvo*: 09.8567 *V primeru izčrpanja njihovih ustreznih kvot v skladu s členom 1.5.

(3)  Od 1.7. do 31.3.: 09.8605

Od 1.4. do 30.6.: 09.8606

Od 1.4. do 30.6.: za (Republiko) Korejo*, (Islamsko republiko) Iran* in Združeno kraljestvo*: 09.8568 *V primeru izčrpanja njihovih ustreznih kvot v skladu s členom 1.5.

(4)  Od 1.7. do 31.3.: 09.8607

Od 1.4. do 30.6.: 09.8608

Od 1.4. do 30.6.: za (Republiko) Korejo*, Kitajsko* in Tajvan*: 09.8569 *V primeru izčrpanja njihovih ustreznih kvot v skladu s členom 1.5.

(5)  Od 1.7. do 31.3.: 09.8609

Od 1.4. do 30.6.: 09.8610

Od 1.4. do 30.6.: za Indijo*, (Republiko) Korejo* in Združeno kraljestvo*: 09.8570 *V primeru izčrpanja njihovih ustreznih kvot v skladu s členom 1.5.

(6)  Od 1.7. do 31.3.: 09.8611

Od 1.4. do 30.6.: 09.8612

Od 1.4. do 30.6.: za Kitajsko*: 09.8581, za (Republiko) Korejo*: 09.8582, za Indijo*: 09.8583, za Združeno kraljestvo*: 09.8584 *V primeru izčrpanja njihovih ustreznih kvot v skladu s členom 1.5.

(7)  Od 1.7. do 31.3.: 09.8613

Od 1.4. do 30.6.: 09.8614

(8)  Od 1.7. do 31.3.: 09.8615

Od 1.4. do 30.6.: 09.8616

Od 1.4. do 30.6.: za Kitajsko*, (Republiko) Korejo*, Tajvan*, Srbijo* in Združeno kraljestvo*: 09.8576 *V primeru izčrpanja njihovih ustreznih kvot v skladu s členom 1.5.

(9)  Od 1.7. do 31.3.: 09.8617

Od 1.4. do 30.6.: 09.8618

Od 1.4. do 30.6.: za Ukrajino*, (Republiko) Korejo*, Indijo* in Združeno kraljestvo*: 09.8577 *V primeru izčrpanja njihovih ustreznih kvot v skladu s členom 1.5.

(10)  Od 1.7. do 31.3.: 09.8619

Od 1.4. do 30.6.: 09.8620

(11)  Od 1.7. do 31.3.: 09.8621

Od 1.4. do 30.6.: 09.8622

Od 1.4. do 30.6.: za (Republiko) Korejo*, Tajvan*, Indijo*, Južno Afriko*, Združene države Amerike*, Turčijo* in Malezijo*: 09.8578 *V primeru izčrpanja njihovih ustreznih kvot v skladu s členom 1.5.

(12)  Od 1.7. do 31.3.: 09.8623

Od 1.4. do 30.6.: 09.8624

Od 1.4. do 30.6.: za Kitajsko*, Indijo*, Južno Afriko*, Tajvan* in Združeno kraljestvo*: 09.8591 *V primeru izčrpanja njihovih ustreznih kvot v skladu s členom 1.5.

(13)  Od 1.7. do 31.3.: 09.8625

Od 1.4. do 30.6.: 09.8626

Od 1.4. do 30.6.: za Kitajsko*, Turčijo*, Švico* in Združeno kraljestvo*: 09.8592 *V primeru izčrpanja njihovih ustreznih kvot v skladu s členom 1.5.

(14)  Od 1.7. do 31.3.: 09.8627

Od 1.4. do 30.6.: 09.8628

Od 1.4. do 30.6.: za Turčijo*, Ukrajino*, Bosno in Hercegovino* ter Moldavijo*: 09.8593 *V primeru izčrpanja njihovih ustreznih kvot v skladu s členom 1.5.

(15)  Od 1.7. do 31.3.: 09.8629

Od 1.4. do 30.6.: 09.8630

Od 1.4. do 30.6.: za Indijo*, Švico*, Ukrajino* in Združeno kraljestvo*: 09.8594 *V primeru izčrpanja njihovih ustreznih kvot v skladu s členom 1.5.

(16)  Od 1.7. do 31.3.: 09.8631

Od 1.4. do 30.6.: 09.8632

Od 1.4. do 30.6.: za Indijo*, Tajvan*, (Republiko) Korejo*, Kitajsko*, Japonsko* in Združeno kraljestvo*: 09.8595 *V primeru izčrpanja njihovih ustreznih kvot v skladu s členom 1.5.

(17)  Od 1.7. do 31.3.: 09.8633

Od 1.4. do 30.6.: 09.8634

(18)  Od 1.7. do 31.3.: 09.8635

Od 1.4. do 30.6.: 09.8636

Od 1.4. do 30.6.: za Turčijo*, Ukrajino*, (Republiko) Korejo* in Združeno kraljestvo*: 09.8579 *V primeru izčrpanja njihovih ustreznih kvot v skladu s členom 1.5.

(19)  Od 1.7. do 31.3.: 09.8637

Od 1.4. do 30.6.: 09.8638

Od 1.4. do 30.6.: za Kitajsko*, Združene arabske emirate* in Združeno kraljestvo*: 09.8580 *V primeru izčrpanja njihovih ustreznih kvot v skladu s členom 1.5.

(20)  Od 1.7. do 31.3.: 09.8639

Od 1.4. do 30.6.: 09.8640

Od 1.4. do 30.6.: za Kitajsko*, Turčijo*, in Združeno kraljestvo*: 09.8585 *V primeru izčrpanja njihovih ustreznih kvot v skladu s členom 1.5.

(21)  Od 1.7. do 31.3.: 09.8641

Od 1.4. do 30.6.: 09.8642

(22)  Od 1.7. do 31.3.: 09.8643

Od 1.4. do 30.6.: 09.8644

Od 1.4. do 30.6.: za Turčijo*, Ukrajino*, Severno Makedonijo*, Švico* in Združeno kraljestvo*: 09.8596 *V primeru izčrpanja njihovih ustreznih kvot v skladu s členom 1.5.

(23)  Od 1.7. do 31.3.: 09.8645

Od 1.4. do 30.6.: 09.8646

Od 1.4. do 30.6.: za Indijo*, Ukrajino*, (Republiko) Korejo*, Japonsko*, Kitajsko* in Združeno kraljestvo*: 09.8597 *V primeru izčrpanja njihovih ustreznih kvot v skladu s členom 1.5.

(24)  Od 1.7. do 31.3.: 09.8647

Od 1.4. do 30.6.: 09.8648

Od 1.4. do 30.6.: za Kitajsko*, Ukrajino*, Združene države Amerike* in Združeno kraljestvo*: 09.8586 *V primeru izčrpanja njihovih ustreznih kvot v skladu s členom 1.5.

(25)  Od 1.7. do 31.3.: 09.8657

Od 1.4. do 30.6.: 09.8658

(26)  Od 1.7. do 31.3.: 09.8659

Od 1.4. do 30.6.: 09.8660

Od 1.4. do 30.6.: za Turčijo*, Kitajsko*, (Republiko) Korejo* in Združeno kraljestvo*: 09.8587 *V primeru izčrpanja njihovih ustreznih kvot v skladu s členom 1.5.

(27)  Od 1.7. do 31.3.: 09.8651

Od 1.4. do 30.6.: 09.8652

Od 1.4. do 30.6.: za Švico*, Turčijo*, Tajvan*, Kitajsko* in Združeno kraljestvo*: 09.8588 *V primeru izčrpanja njihovih ustreznih kvot v skladu s členom 1.5.

(28)  Od 1.7. do 31.3.: 09.8653

Od 1.4. do 30.6.: 09.8654

(29)  Od 1.7. do 31.3.: 09.8655

Od 1.4. do 30.6.: 09.8656

Od 1.4. do 30.6.: za Turčijo*, Ukrajino* in Kitajsko *: 09.8598 *V primeru izčrpanja njihovih ustreznih kvot v skladu s členom 1.5.


22.4.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 121/33


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/665

z dne 21. aprila 2022

o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1210/2003 o nekaterih posebnih omejitvah gospodarskih in finančnih odnosov z Irakom

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1210/2003 z dne 7. julija 2003 o nekaterih posebnih omejitvah gospodarskih in finančnih odnosov z Irakom in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2465/96 (1) ter zlasti člena 11(b) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V prilogah III in IV k Uredbi (ES) št. 1210/2003 so navedeni fizične in pravne osebe, telesa in entitete, povezani z režimom nekdanjega predsednika Sadama Huseina, za katere velja zamrznitev sredstev.

(2)

Odbor za sankcije Varnostnega sveta Združenih narodov je 18. aprila 2022 sklenil črtati dve fizični osebi in eno entiteto s seznama oseb in entitet, za katere velja zamrznitev sredstev.

(3)

Prilogi III in IV k Uredbi (ES) št. 1210/2003 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga III k Uredbi (ES) št. 1210/2003 se spremeni, kot je določeno v Prilogi I k tej uredbi.

Člen 2

Priloga IV k Uredbi (ES) št. 1210/2003 se spremeni, kot je določeno v Prilogi II k tej uredbi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. aprila 2022

Za Komisijo

v imenu predsednice

generalni direktor

Generalni direktorat za finančno stabilnost, finančne storitve in unijo kapitalskih trgov


(1)  UL L 169, 8.7.2003, str. 6.


PRILOGA I

V Prilogi III k Uredbi Sveta (ES) št. 1210/2003 se črta naslednji vnos:

„3.

Rasheed Bank (alias (a) Al-Rashid Bank, (b) Al Rashid Bank, (c) Al-Rasheed Bank); PO Box 7177, Haifa Street, Bagdad, Irak, ali Al Masarif Street, Bagdad, Irak.“

PRILOGA II

V Prilogi IV k Uredbi Sveta (ES) št. 1210/2003 se črtata naslednja vnosa:

„72.

Asil Sami Mohammad Madhi Tabrah (alias Asil Tabra). Datum rojstva: 6. junij 1964. Kraj rojstva: Irak. Državljanstvo: iraško.“

„75.

Maki Mustafa Hamudat (alias (a) Maki Hamudat, (b) Mackie Hmodat, (c) General Maki Al-Hamadat, (d) Macki Hamoudat Mustafa). Datum rojstva: približno 1934. Naslov: Mosul, Irak. Državljanstvo: iraško.“.

SKLEPI

22.4.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 121/36


SKLEP SVETA (EU) 2022/666

z dne 12. aprila 2022

o imenovanju dveh članov in petih nadomestnih članov Odbora regij na predlog Portugalske republike

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 305 Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta (EU) 2019/852 z dne 21. maja 2019 o določitvi sestave Odbora regij (1),

ob upoštevanju predlogov portugalske vlade,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Na podlagi člena 300(3) Pogodbe je Odbor regij sestavljen iz predstavnikov regionalnih in lokalnih skupnosti, ki so bodisi izvoljeni v regionalne ali lokalne skupnosti ali pa so politično odgovorni izvoljeni skupščini.

(2)

Svet je 20. januarja 2020 sprejel Sklep (EU) 2020/102 (2) o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2020 do 25. januarja 2025.

(3)

Zaradi konca nacionalnega mandata, na podlagi katerega je bilo predlagano imenovanje Fernanda Medine Maciela ALMEIDE CORREIE in Joséja Marie DA CUNHE COSTE, sta se sprostili mesti članov Odbora regij.

(4)

Zaradi konca nacionalnega mandata, na podlagi katerega je bilo predlagano imenovanje Pedra Miguela AMARA DE BETTENCOURTA CALADA, Ruija Miguela DA SILVE ANDRÉJA, Luísa Manuela DOS SANTOSA CORREIE in Paula Jorgeja Frazãa BATISTE DOS SANTOSA, so se sprostila štiri mesta nadomestnih članov Odbora regij.

(5)

Zaradi imenovanja Luísa Miguela CORREIE ANTUNESA za člana Odbora regij se bo sprostilo mesto nadomestnega člana.

(6)

Portugalska vlada je za člana Odbora regij za preostanek mandata, ki se izteče 25. januarja 2025, predlagala naslednja predstavnika lokalnih skupnosti, ki sta izvoljena v lokalno skupnost: Luís Miguel CORREIA ANTUNES, Presidente da Câmara Municipal da Lousã (župan Louse) in José Manuel PEREIRA RIBEIRO, Presidente da Câmara Municipal de Valongo (župan Valonga).

(7)

Portugalska vlada je za nadomestne člane Odbora regij za preostanek mandata, ki se izteče 25. januarja 2025, predlagala naslednje predstavnike regionalnih ali lokalnih skupnosti, ki so izvoljeni v regionalno ali lokalno skupnost: Pedro Alexandre ANTUNES FAUSTINO PIMPÃO DOS SANTOS, Presidente da Câmara Municipal de Pombal (župan Pombala), Rogério Conceição BACALHAU COELHO, Presidente da Câmara Municipal de Faro (župan Fara), Gonçalo Nuno BÉRTOLO GORDALINA LOPES, Presidente da Câmara Municipal de Leiria (župan Leirie), Rogério DE ANDRADE GOUVEIA, Secretário Regional das Finanças do Governo Regional da Madeira (regionalni sekretar za finance regionalne vlade Madeire) in Luís Carlos PITEIRA DIAS, Presidente da Câmara Municipal de Vendas Novas (župan Vendas Novasa) –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za preostanek mandata, ki se izteče 25. januarja 2025, se v Odbor regij imenujejo naslednji izvoljeni predstavniki regionalnih ali lokalnih skupnosti:

(a)

za člana:

Luís Miguel CORREIA ANTUNES, Presidente da Câmara Municipal da Lousã (župan Louse) in

José Manuel PEREIRA RIBEIRO, Presidente da Câmara Municipal de Valongo (župan Valonga)

ter

(b)

za nadomestne člane:

Pedro Alexandre ANTUNES FAUSTINO PIMPÃO DOS SANTOS, Presidente da Câmara Municipal de Pombal (župan Pombala),

Rogério Conceição BACALHAU COELHO, Presidente da Câmara Municipal de Faro (župan Fara),

Gonçalo Nuno BÉRTOLO GORDALINA LOPES, Presidente da Câmara Municipal de Leiria (župan Leirie),

Rogério DE ANDRADE GOUVEIA, Secretário Regional das Finanças do Governo Regional da Madeira (regionalni sekretar za finance regionalne vlade Madeire) in

Luís Carlos PITEIRA DIAS, Presidente da Câmara Municipal de Vendas Novas (župan Vendas Novasa).

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Luxembourgu, 12. aprila 2022

Za Svet

predsednik

C. BEAUNE


(1)  UL L 139, 27.5.2019, str. 13.

(2)  Sklep Sveta (EU) 2020/102 z dne 20. januarja 2020 o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2020 do 25. januarja 2025 (UL L 20, 24.1.2020, str. 2).


22.4.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 121/38


SKLEP SVETA (SZVP) 2022/667

z dne 21. aprila 2022

o ukrepu pomoči v obliki splošnega programa za podporo Afriški uniji v okviru evropskega mirovnega instrumenta v obdobju 2022–2024

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti členov 28(1) in 41(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s Sklepom Sveta (SZVP) 2021/509 (1) je bil vzpostavljen Evropski mirovni instrument (v nadaljnjem besedilu: Instrument), s katerim države članice v okviru skupne zunanje in varnostne politike financirajo ukrepe Unije za ohranjanje miru, preprečevanje konfliktov in krepitev mednarodne varnosti v skladu s členom 21(2), točka (c), Pogodbe. Na podlagi člena 1(2), drugi pododstavek, točka (ii), Sklepa (SZVP) 2021/509 lahko Instrument zlasti financira ukrepe pomoči za podporo vojaških vidikov operacij v podporo miru, ki jih vodijo regionalne ali mednarodne organizacije.

(2)

Ukrepi pomoči v okviru Instrumenta imajo lahko obliko posebnega ukrepa ali splošnega programa za podporo z določenim geografskim ali tematskim poudarkom.

(3)

Svet priznava, da partnerstvo med Afriko in EU za mir in varnost v okviru skupne strategije EU-Afrika ostaja strateškega pomena, zlasti okvir za sodelovanje, vzpostavljen v okviru mirovne pomoči za Afriko, ter vodilna vloga Afriške unije (AU) pri ohranjanju miru in varnosti na afriški celini, kot je opredeljeno v členu 16 Protokola o vzpostavitvi mirovnega in varnostnega sveta AU. Svet ostaja še naprej zavezan krepitvi zmogljivosti AU na tem področju, zagotavljanju pomoči za operacije v podporo miru pod afriškim vodstvom ter krepitvi Afriške strukture za mir in varnost, da bi postala polno operativna, v skladu z Memorandumom o soglasju med Afriško unijo in Evropsko unijo o miru, varnosti in upravljanju z dne 23. maja 2018, ter vzdrževanju vzpostavljenih mehanizmov sodelovanja, zlasti celostnega pristopa, temelječega na partnerstvu, posvetovanju in okrepljenem strateškem usklajevanju.

(4)

S sprejetjem ukrepa pomoči v obliki splošnega programa za podporo AU, ki zajema drugo polovico leta 2021 (2), je bil zagotovljen nemoten prehod podpore Unije z mirovne pomoči za Afriko na Instrument. Temu splošnemu programu, ki zajema drugo polovico leta 2021 bi moral slediti večletni splošni program za podporo AU za obdobje 2022–2024, ki bo omogočal nadaljnje zagotavljanje zanesljivega in predvidljivega financiranja operacij v podporo miru pod afriškim vodstvom, ki jih pooblasti ali odobri mirovni in varnostni svet AU, hkrati pa zagotavljal prilagodljivost, ki je potrebna za učinkovito in uspešno odzivanje na razvoj konfliktov na afriški celini. Pričakuje se, da bi ukrepe v okviru ukrepa pomoči lahko izvajali subjekti, ki imajo izkušnje z izvajanjem ukrepov v okviru mirovne pomoči za Afriko in ukrepa pomoči v obliki splošnega programa za podporo AU v okviru Instrumenta, ki zajema drugo polovico leta 2021.

(5)

AU je v svojem pismu z dne 1. julija 2021, naslovljenemu visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, zaprosila Unijo, da od 1. julija 2021 zagotavlja nadaljnjo podporo operacijam v podporo miru pod afriškim vodstvom, ki jih je pooblastil ali odobril mirovni in varnostni svet AU.

(6)

Ukrepi pomoči se bodo izvajali ob upoštevanju načel in zahtev iz Sklepa (SZVP) 2021/509 in v skladu s pravili za izvrševanje prihodkov in odhodkov, ki se financirajo v okviru Instrumenta.

(7)

Svet ponovno potrjuje svojo odločenost, da bo varoval, spodbujal in uresničeval človekove pravice, temeljne svoboščine in demokratična načela ter krepil pravno državo in dobro upravljanje v skladu z Ustanovno listino Združenih narodov, Splošno deklaracijo o človekovih pravicah in mednarodnim pravom, zlasti mednarodnim pravom o človekovih pravicah in mednarodnim humanitarnim pravom –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Vzpostavitev, cilji, področje uporabe in trajanje

1.   Vzpostavi se ukrep pomoči v obliki splošnega programa za podporo Afriški uniji (AU), (v nadaljnjem besedilu: ukrep pomoči), ki se financira v okviru Evropskega mirovnega instrumenta (v nadaljnjem besedilu: Instrument). Z ukrepom pomoči se financirajo ukrepi, ki jih Politični in varnostni odbor (PVO) odobri do 31. decembra 2024.

2.   Splošni cilji ukrepa pomoči so zmanjšati pogostost, trajanje in intenzivnost nasilnih konfliktov v Afriki ter okrepiti vlogo AU na področju miru in varnosti na afriški celini. Posebni cilj ukrepa pomoči je izboljšati obvladovanje konfliktov z razmestitvijo vojaških komponent operacij v podporo miru s strani Komisije AU in afriških regionalnih organizacij.

3.   Da bi uresničili cilje iz odstavka 2 tega člena, se z ukrepom pomoči financirajo vojaški vidiki operacij v podporo miru pod afriškim vodstvom, ki jih pooblasti ali odobri mirovni in varnostni svet AU, med drugim tudi naslednje dejavnosti:

(a)

kritje stroškov, povezanih z osebjem (v višini približno 40 % skupnega referenčnega finančnega zneska), kot so dnevnice in dodatki za vojaško osebje, nadomestilo za misijo za vojaške častnike na sedežu misije, za operacije evakuacije ranjencev, nadomestila za smrt in invalidnost, obroki, prevoz in potni stroški ter usposabljanje za vojaško osebje;

(b)

zagotavljanje in nadgradnja opreme ter zagotavljanje storitev (za približno 35 % skupnega referenčnega finančnega zneska), kot so oprema posameznih vojakov, medicinski potrošni material, vozila, gorivo in vzdrževanje vozil, komunikacijske naprave in storitve, tehnologija in storitve IT, infrastruktura in storitve poveljevanja in nadzora, druga oprema, razen opreme ali platform iz člena 5(3) Sklepa (SZVP) 2021/509;

(c)

izvedba del (za približno 25 % skupnega referenčnega finančnega zneska), kot so gradnja in obnova vojašnic, objektov za usposabljanje in zdravstvenih zmogljivosti.

4.   Ukrep pomoči traja 72 mesecev od 1. januarja 2022.

Člen 2

Odobritev podpore za ukrepe v okviru ukrepa pomoči

1.   V skladu s členom 59(7) Sklepa (SZVP) 2021/509 se podpora za kateri koli ukrep v okviru ukrepa pomoči odobri na zahtevo Komisije AU, kot upravičenke ukrepa pomoči (v nadaljnjem besedilu: upravičenka).

2.   Na podlagi zahteve iz odstavka 1 tega člena visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko (v nadaljnjem besedilu: visoki predstavnik), po posvetovanju z upraviteljem za ukrepe pomoči, imenovanim na podlagi Sklepa (SZVP) 2021/509 (v nadaljnjem besedilu: upravitelj za ukrepe pomoči), v zvezi z zadevami finančnega izvajanja predloži priporočilo za pregled in odobritev s strani PVO, v katerem opiše predlagano podporo, vključno z njenim proračunom, subjekt ali subjekte, ki so odgovorni za izvajanje predlagane podpore in izbrani med tistimi iz člena 5(2) tega sklepa, in vprašanja v zvezi z analizo občutljivosti na konflikte in analizo tveganj ter ukrepe za spremljanje in nadzor iz člena 6 tega sklepa, kot je potrebno.

Člen 3

Finančna ureditev

1.   Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z ukrepom pomoči, znaša 600 000 000 EUR.

2.   Vsi odhodki se upravljajo v skladu s Sklepom (SZVP) 2021/509 ter pravili za izvrševanje prihodkov in odhodkov, ki se financirajo v okviru Instrumenta.

Člen 4

Dogovori z upravičenko

1.   Visoki predstavnik sklene potrebne dogovore z upravičenko za zagotovitev, da ta spoštuje zahteve in pogoje, ki jih določi ta sklep in PVO v okviru odobritve podpore za ukrepe iz ukrepa pomoči, kar je pogoj za zagotavljanje podpore v okviru ukrepa pomoči.

2.   Dogovori iz odstavka 1 vključujejo določbe, ki upravičenko zavezujejo, da zagotovi:

(a)

skladnost z ustreznim mednarodnim pravom, zlasti z mednarodnim pravom o človekovih pravicah in mednarodnim humanitarnim pravom;

(b)

pravilno in učinkovito rabo vseh sredstev, dodeljenih v okviru ukrepa pomoči, za namene, za katere so bila zagotovljena;

(c)

zadostno vzdrževanje vseh sredstev, zagotovljenih v okviru ukrepa pomoči, da se zagotovi njihova uporabnost in operativna razpoložljivost v njihovem življenjskem ciklu;

(d)

da vsa sredstva, zagotovljena v okviru ukrepa pomoči, ob koncu svojega življenjskega cikla ne bodo izgubljena ali brez privolitve Odbora Instrumenta, ustanovljenega na podlagi Sklepa (SZVP) 2021/509, prenesena osebam ali subjektom, ki niso opredeljeni v teh dogovorih.

3.   Dogovori iz odstavka 1 vključujejo določbe o začasni ustavitvi in prenehanju podpore v okviru ukrepa pomoči, če se ugotovi, da upravičenka krši obveznosti iz odstavka 2.

Člen 5

Izvajanje

1.   Visoki predstavnik je odgovoren za zagotavljanje, da se ta sklep izvaja v skladu s Sklepom (SZVP) 2021/509 in pravili za izvrševanje prihodkov in odhodkov, ki se financirajo v okviru Instrumenta, skladno z integriranim metodološkim okvirom za ocenjevanje in opredelitev potrebnih ukrepov in kontrol za ukrepe pomoči v okviru Instrumenta.

2.   Ukrepe v okviru ukrepa pomoči iz člena 2 lahko v celoti ali delno izvaja kateri koli izmed naslednjih subjektov kot nosilec izvajanja ali v okviru nepovratnih sredstev, ki se dodelijo brez razpisa za zbiranje predlogov:

(a)

Komisija AU;

(b)

Unija arabskega Magreba;

(c)

Skupnost sahelsko-saharskih držav;

(d)

Skupni trg za vzhodno in južno Afriko;

(e)

Vzhodnoafriška skupnost;

(f)

Vzhodnoafriške rezervne enote;

(g)

Gospodarska skupnost srednjeafriških držav;

(h)

Gospodarska skupnost zahodnoafriških držav;

(i)

Medvladna agencija za razvoj;

(j)

Regionalna zmogljivost za Severno Afriko;

(k)

Južnoafriška razvojna skupnost;

(l)

skupina G5 Sahel;

(m)

Komisija za Čadsko jezero;

(n)

Urad visokega komisarja ZN za človekove pravice;

(o)

Sekretariat ZN;

(p)

Urad ZN za projektne storitve;

(q)

podporni urad ZN v Somaliji;

(r)

taka ministrstva in vladne službe države članice ali njeni drugi organi in agencije javnega prava ali organi zasebnega prava, ki opravljajo javne storitve, kot so določeni v Prilogi, v kolikor imajo na voljo ustrezna finančna jamstva

3.   Preden PVO odobri podporo za ukrep, mora upravitelj za ukrepe pomoči potrditi zmogljivost določenega subjekta za izvajanje ukrepa ali njegovega dela.

Člen 6

Spremljanje, vrednotenje in nadzor

1.   Ukrepi za spremljanje, vrednotenje in nadzor ukrepov v okviru ukrepa pomoči se določijo skladno z integriranim metodološkim okvirom za ocenjevanje in opredelitev potrebnih ukrepov in kontrol za ukrepe pomoči v okviru Instrumenta.

2.   Namen ukrepov iz odstavka 1 je zlasti zagotoviti, da upravičenka in vsi drugi subjekti, ki so neposredno upravičeni do podpore v okviru ukrepa pomoči, spoštujejo mednarodno pravo o človekovih pravicah in mednarodno humanitarno pravo ter izpolnjujejo vse druge zaveze in obveznosti, določene na podlagi dogovorov iz člena 4.

3.   Glede na odobreno podporo za ukrep v okviru ukrepa pomoči lahko ukrepi iz odstavka 1 vključujejo spremljanje napredka glede na pogoje in merila, dogovorjena z upravičenkami, vzpostavitev in spremljanje okvirov za spoštovanje mednarodnega prava o človekovih pravicah in mednarodnega humanitarnega prava ter zahtev glede potrebne skrbnosti, nadzor sredstev po odpremi pošiljke, da se zagotovi ustrezna uporaba in prepreči preusmerjanje, ter opredelitev strategij za prekinjanje vpletenosti in umika.

Člen 7

Poročanje

V obdobju izvajanja visoki predstavnik PVO predloži šestmesečna poročila o izvajanju ukrepa pomoči v skladu s členom 63 Sklepa (SZVP) 2021/509. Upravitelj za ukrepe pomoči redno obvešča Odbor Instrumenta, ustanovljen s Sklepom (SZVP) 2021/509, o izvrševanju prihodkov in odhodkov v skladu s členom 38 navedenega sklepa, tudi z obveščanjem o udeleženih dobaviteljih in podizvajalcih.

Člen 8

Začasna ustavitev in prenehanje

1.   V skladu s členom 64 Sklepa (SZVP) 2021/509 se lahko PVO na zahtevo države članice ali visokega predstavnika odloči za začasno ustavitev ali prenehanje podpore za ukrepe v okviru ukrepa pomoči ali za začasno ustavitev celotnega ukrepa pomoči v naslednjih primerih:

(a)

če upravičenka krši svoje obveznosti v skladu z mednarodnim pravom, zlasti mednarodnim pravom o človekovih pravicah in mednarodnim humanitarnim pravom, ali če ne izpolnjuje zavez, danih na podlagi dogovorov iz člena 4;

(b)

če je bila pogodba z nosilcem izvajanja začasno ustavljena ali je prenehala zaradi kršitve njegovih pogodbenih obveznosti;

(c)

če razmere na zadevnem geografskem območju ne dopuščajo več, da bi se ukrep izvajal ob zagotavljanju zadostnih jamstev;

(d)

če izvajanje ukrepa ne služi več njegovim ciljem ali ni več v interesu Unije.

V nujnih in izjemnih primerih lahko visoki predstavnik v celoti ali delno začasno ustavi izvajanje ukrepa pomoči, dokler PVO ne sprejme odločitve.

2.   PVO lahko Svetu priporoči prenehanje tega ukrepa pomoči.

Člen 9

Usklajenost ukrepanja Unije

V skladu s členom 8 Sklepa (SZVP) 2021/509 se zagotovi usklajenost med ukrepi v okviru ukrepa pomoči ter drugimi ukrepi na področju skupne zunanje in varnostne politike in ukrepi v okviru instrumentov na drugih področjih zunanjega delovanja Unije, pa tudi drugih politik Unije, vključno s celostnim pristopom k zunanjim konfliktom in krizam.

Člen 10

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

Uporablja se od 1. januarja 2022.

V Bruslju, 21. aprila 2022

Za Svet

predsednik

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Sklep Sveta (SZVP) 2021/509 z dne 22. marca 2021 o vzpostavitvi Evropskega mirovnega instrumenta in razveljavitvi Sklepa (SZVP) 2015/528 (UL L 102, 24.3.2021, str. 14).

(2)  Sklep Sveta (EU) 2021/1210 z dne 22. julija 2021 o ukrepu pomoči v obliki splošnega programa za podporo Afriški uniji v okviru Evropskega mirovnega instrumenta v letu 2021 (UL L 263, 23.7.2021, str. 7).


PRILOGA

Seznam ministrstev in vladnih služb države članice ter njenih drugih organov in agencij javnega prava in organov zasebnega prava, ki imajo na voljo ustrezna finančna jamstva, ki lahko v celoti ali delno izvajajo ukrepe v okviru ukrepa pomoči (1):

Deutsche Gesellschaft für International Zusammenarbeit

Expertise France


(1)  Ta seznam se nanaša samo na ukrep pomoči, ustanovljen s tem sklepom Sveta, in ne posega v možnost, da se lahko drugi subjekti imenujejo za prihodnje ukrepe pomoči, vključno z ukrepi pomoči v obliki splošnega programa.


22.4.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 121/44


SKLEP SVETA (SZVP) 2022/668

z dne 21. aprila 2022

o spremembi Sklepa (SZVP) 2021/2032 o ukrepu pomoči v okviru Evropskega mirovnega instrumenta v podporo vojaškim enotam, ki jih usposablja misija EU za usposabljanje v Mozambiku

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti členov 28(1) in 41(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 19. novembra 2021 sprejel Sklep (SZVP) 2021/2032 (1), ki je določil ukrep pomoči z referenčnim finančnim zneskom v višini 40 000 000 EUR (v nadaljnjem besedilu: referenčni finančni znesek), namenjen kritju dobave opreme, ki ni zasnovana za uporabo smrtonosne sile, in blaga za enote mozambiških oboroženih sil, ki se bodo usposabljale v okviru misije EU za usposabljanje v Mozambiku (EUTM Mozambik).

(2)

Referenčni finančni znesek zadostuje za dobavo opreme, ki ni zasnovana za uporabo smrtonosne sile, in blaga v okviru člena 1(3) Sklepa (SZVP) 2021/2032 za pet od 11 enot mozambiških oboroženih sil, ki se bodo usposabljale v okviru EUTM Mozambik v obdobju 2021–2023. Za obravnavo potreb preostalih šestih enot bi bilo treba referenčni finančni znesek povečati za 45 000 000 EUR.

(3)

Sklep (SZVP) 2021/2032 bi bilo zato potrebno ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklep (SZVP) 2021/2032 se spremeni:

(1)

člen 1, odstavek 4, se nadomesti z naslednjim:

„4.   Ukrep pomoči traja 36 mesecev od datuma sklenitve pogodbe med upraviteljem za ukrepe pomoči, ki deluje kot odredbodajalec, in subjektom iz člena 4(2) v skladu s členom 32(2), točka (a), Sklepa (SZVP) 2021/509.“;

(2)

člen 2, odstavek 1, se nadomesti z naslednjim:

„1.   Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z ukrepom pomoči, znaša 85 000 000 EUR.“.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 21. aprila 2022

Za Svet

predsednik

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Sklep Sveta (SZVP) 2021/2032 z dne 19. novembra 2021 o ukrepu pomoči v okviru Evropskega mirovnega instrumenta v podporo vojaškim enotam, ki jih usposablja misija EU za usposabljanje v Mozambiku (UL L 415, 22.11.2021, str. 25).


22.4.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 121/45


SKLEP SVETA (SZVP) 2022/669

z dne 21. aprila 2022

o spremembi Sklepa 2013/184/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Mjanmaru/Burmi

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 22. aprila 2013 sprejel Sklep 2013/184/SZVP (1).

(2)

Na podlagi pregleda Sklepa 2013/184/SZVP in zaradi nadaljevanja resnih razmer v Mjanmaru/Burmi, vključno z ukrepi, ki spodkopavajo demokracijo in pravno državo, in hudimi kršitvami človekovih pravic, bi bilo treba veljavne omejevalne ukrepe podaljšati do 30. aprila 2023.

(3)

Na podlagi prejetih posodobljenih informacij bi bilo treba spremeniti vnose za devet oseb s seznama fizičnih in pravnih oseb, subjektov in organov, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Priloge k Sklepu 2013/184/SZVP.

(4)

Sklep 2013/184/SZVP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklep 2013/184/SZVP se spremeni:

(1)

člen 12 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 12

Ta sklep se uporablja do 30. aprila 2023. Redno se pregleduje. Sklep se po potrebi podaljša ali spremeni, če Svet meni, da njegovi cilji niso bili doseženi.“;

(2)

Priloga se spremeni, kot je določeno v Prilogi k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 21. aprila 2022

Za Svet

predsednik

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Sklep Sveta 2013/184/SZVP z dne 22. aprila 2013 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Mjanmaru/Burmi (UL L 111, 23.4.2013, str. 75).


PRILOGA

V Sklepu 2013/184/SZVP, Priloga, oddelek „A. Fizične osebe iz členov 5(1) in 6(1)“ se vnosi 15, 16, 17, 20, 23, 35, 36, 37 in 38 nadomestijo z naslednjimi vnosi:

 

Ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

„15.

Min Aung Hlaing

Datum rojstva: 3. julij 1956

Kraj rojstva: Tavoy, Mjanmar/Burma

Državljanstvo: Mjnamar

Nacionalna identifikacijska številka: 12/SAKHANA(N)020199

Spol: moški

Min Aung Hlaing je od leta 2011 vrhovni poveljnik oboroženih sil Mjanmara (Tatmadaw). Je predsednik Sveta za državno upravo (SAC) in član Nacionalnega sveta za obrambo in varnost (NDSC). 1. avgusta 2021 se je razglasil za ‚predsednika vlade‘. Oborožene sile Mjanmara (Tatmadaw) so 1. februarja 2021 pod vodstvom vrhovnega poveljnika Mina Aunga Hlainga izvedle državni udar v Mjanmaru/Burmi tako, da so zanikale rezultate volitev z dne 8. novembra 2020 in strmoglavile demokratično izvoljeno vlado. Kot del državnega udara je podpredsednik Myint Swe v funkciji vršilca dolžnosti predsednika 1. februarja 2021 razglasil izredne razmere ter zakonodajno, izvršno in sodno oblast države predal vrhovnemu poveljniku obrambnih sil generalu Minu Aungu Hlaingu. Za izvrševanje teh pooblastil je bil 2. februarja 2021 ustanovljen SAC, kar je demokratično izvoljeni vladi preprečilo, da bi še naprej izpolnjevala svoj mandat. NDSC je 31. januarja 2022 na zahtevo Mina Aunga Hlainga uradno podaljšal izredne razmere do 31. julija 2022.

Vrhovni poveljnik Min Aung Hlaing je s tem, ko je združil vse veje oblasti, in kot predsednik SAC neposredno sodeloval pri odločitvah o državnih funkcijah in je zanje odgovoren in je zato odgovoren za spodkopavanje demokracije in pravne države v Mjanmaru/Burmi. Poleg tega je državni upravni svet sprejel sklepe, ki omejujejo pravico do svobode izražanja, vključno z dostopom do informacij, in pravico do mirnega zbiranja. Vojaške sile in organi, ki delujejo pod nadzorom državnega upravnega sveta, so po 1. februarju 2021 zagrešili hude kršitve človekovih pravic – ubijali civilne in neoborožene protestnike, omejevali svobodo zbiranja in izražanja, vključno z omejevanjem dostopa do interneta ter samovoljnimi aretacijami in pridržanjem opozicijskih voditeljev in nasprotnikov državnega udara. Vrhovni poveljnik Min Aung Hlaing je kot predsednik SAC neposredno odgovoren za te represivne odločitve in hude kršitve človekovih pravic.

Leta 2018 so ZN in mednarodne organizacije civilne družbe poročale o hudih kršitvah človekovih pravic in mednarodnega humanitarnega prava, ki jih vojaške in policijske sile od leta 2011 izvajajo nad pripadniki ljudstva Rohinga v zveznih državah Kačin, Rakhine in Šan, in ugotovile, da so mnoge od teh kršitev najhujši zločini po mednarodnem pravu. Min Aung Hlaing je kot vrhovni poveljnik Tatmadaw od leta 2011 neposredno odgovoren za te hude kršitve in zlorabe, uperjene zoper ljudstvo Rohinga.

22.3.2021

16.

Myint Swe

Datum rojstva: 24. maj 1951

Državljanstvo: Mjnamar

Spol: moški

Generalpodpolkovnik Myint Swe je član oboroženih sil Mjanmara (Tatmadaw) in je do 1. februarja 2021 opravljal funkcijo podpredsednika Tatmadawa, na katero ga je imenoval Tatmadaw. Myint Swe se je na navedeni datum skupaj z drugimi člani Tatmadaw udeležil seje Nacionalnega sveta za obrambo in varnost (NDSC). Seja NDSC je bila neustavna, saj na njej niso bili prisotni njegovi člani, ki so civilisti. Myint Swe je bil na tej seji imenovan za vršilca dolžnosti predsednika. Myint Swe je nato razglasil izredne razmere ter zakonodajno, izvršno in sodno oblast države predal vrhovnemu poveljniku obrambnih sil generalu Minu Aungu Hlaingu. Postopek za razglasitev izrednih razmer je bil kršen, saj je po ustavi predsednik edini pristojen, da razglasi izredne razmere. Myint Swe je 31. januarja 2022 odobril podaljšanje izrednih razmer do 31. julija 2022.

S sprejetjem imenovanja na funkcijo vršilca dolžnosti predsednika in s predajo zakonodajne, izvršne in sodne oblasti vrhovnemu poveljniku je Myint Swe prispeval k strmoglavljenju demokratično izvoljene vlade in je tako odgovoren za spodkopavanje demokracije in pravne države v Mjanmaru/Burmi.

22.3.2021

17.

Soe Win

Datum rojstva: 1. marec 1960

Državljanstvo: Mjnamar

Spol: moški

Soe Win je od leta 2011 namestnik vrhovnega poveljnika oboroženih sil Mjanmara (Tatmadaw). Je podpredsednik Sveta za državno upravo (SAC) in član Nacionalnega sveta za obrambo in varnost (NDSC). Oborožene sile Mjanmara (Tatmadaw) so 1. februarja 2021 pod vodstvom vrhovnega poveljnika Mina Aunga Hlainga izvedle državni udar v Mjanmaru tako, da so zanikale rezultate volitev z dne 8. novembra 2020 in strmoglavile demokratično izvoljeno vlado. V okviru državnega udara je podpredsednik Myint Swe kot vršilec dolžnosti predsednika 1. februarja 2021 razglasil izredno stanje ter zakonodajne, izvršne in sodne pristojnosti države prenesel na vrhovnega poveljnika obrambnih sil generala Min Aung Hlainga. Za izvrševanje teh pooblastil je bil 2. februarja 2021 ustanovljen SAC, kar je demokratično izvoljeni vladi preprečilo, da bi še naprej izpolnjevala svoj mandat. Soe Win je sodeloval na sestanku NDSC 31. januarja 2022, na katerem so bile izredne razmere podaljšane do 31. julija 2022.

Namestnik vrhovnega poveljnika Soe Win je kot podpredsednik SAC neposredno sodeloval pri odločitvah o državnih funkcijah in je zanje odgovoren in je zato odgovoren za spodkopavanje demokracije in pravne države v Mjanmaru/Burmi Poleg tega je državni upravni svet sprejel sklepe, ki omejujejo pravico do svobode izražanja, vključno z dostopom do informacij, in pravico do mirnega zbiranja. Vojaške sile in organi, ki delujejo pod nadzorom državnega upravnega sveta, so po 1. februarju 2021 zagrešili hude kršitve človekovih pravic – ubijali civilne in neoborožene protestnike, omejevali svobodo zbiranja in izražanja, vključno z omejevanjem dostopa do interneta ter samovoljnimi aretacijami in pridržanjem opozicijskih voditeljev in nasprotnikov državnega udara.

Namestnik vrhovnega poveljnika Soe Win je kot podpredsednik SAC neposredno odgovoren za te represivne odločitve in hude kršitve človekovih pravic.

Leta 2018 so Združeni narodi in mednarodne organizacije civilne družbe poročale o hudih kršitvah človekovih pravic in mednarodnega humanitarnega prava, ki jih vojaške in policijske sile od leta 2011 izvajajo nad pripadniki ljudstva Rohinga v zveznih državah Kačin, Rakhine in Šan, in ugotovile, da so mnoge od teh kršitev najhujši zločini po mednarodnem pravu. Soe Win je kot namestnik vrhovnega poveljnika Tatmadaw od leta 2011 odgovoren za te hude kršitve in zlorabe, uperjene zoper ljudstvo Rohinga.

22.3.2021

20.

Mya Tun Oo

Datum rojstva: 4. ali 5. maj 1961

Državljanstvo: Mjnamar

Spol: moški

General Mya Tun Oo je član oboroženih sil Mjanmara (Tatmadaw). Za ministra za obrambo je bil imenovan 1. februarja 2021 in je član Sveta za državno upravo (SAC).

Mjanmarske oborožene sile (Tatmadaw) so pod vodstvom vrhovnega poveljnika Min Aung Hlainga 1. februarja 2021 v Mjanmaru/Burmi izvedle državni udar tako, da so razveljavile rezultate volitev 8. novembra 2020 in strmoglavile demokratično izvoljeno vlado. V okviru državnega udara je podpredsednik Myint Swe kot vršilec dolžnosti predsednika 1. februarja 2021 razglasil izredno stanje ter zakonodajne, izvršne in sodne pristojnosti države prenesel na vrhovnega poveljnika obrambnih sil generala Min Aung Hlainga. Za izvrševanje teh pooblastil je bil 2. februarja 2021 ustanovljen SAC, kar je demokratično izvoljeni vladi preprečilo, da bi še naprej izpolnjevala svoj mandat. Mya Tun Oo je sodeloval na sestanku Nacionalnega sveta za obrambo in varnost (NDSC) 31. januarja 2022, na katerem so bile izredne razmere podaljšane do 31. julija 2022. General Mya Tun Oo je kot član NDSC in SAC neposredno vpleten in odgovoren za odločitve o državnih funkcijah in je tako odgovoren za spodkopavanje demokracije in pravne države v Mjanmaru/Burmi.

Poleg tega je državni upravni svet sprejel sklepe, ki omejujejo pravico do svobode izražanja, vključno z dostopom do informacij, in pravico do mirnega zbiranja. Vojaške sile in organi, ki delujejo pod nadzorom državnega upravnega sveta, so po 1. februarju 2021 zagrešili hude kršitve človekovih pravic – ubijali civilne in neoborožene protestnike, omejevali svobodo zbiranja in izražanja, vključno z omejevanjem dostopa do interneta ter samovoljnimi aretacijami in pridržanjem opozicijskih voditeljev in nasprotnikov državnega udara.

General Mya Tun Oo je kot član SAC neposredno odgovoren za te represivne odločitve in hude kršitve človekovih pravic. Mya Tun Oo je kot minister za obrambo odgovoren tudi za napade vojaških sil v državi Kayah 25. decembra 2021, v katerih je bilo ubitih več kot 30 ljudi, med drugim otroci in humanitarno osebje, ter za množične poboje in mučenje civilistov v Mjanmaru. Zato je odgovoren za hude kršitve človekovih pravic v Mjanmaru/Burmi.

Leta 2018 so Združeni narodi in mednarodne organizacije civilne družbe poročale o hudih kršitvah človekovih pravic in mednarodnega humanitarnega prava, ki jih vojaške in policijske sile od leta 2011 izvajajo nad pripadniki ljudstva Rohinga v zveznih državah Kačin, Rakhine in Šan, in ugotovile, da so mnoge od teh kršitev najhujši zločini po mednarodnem pravu. Mya Tun Oo je bil od avgusta 2016 do imenovanja za ministra za obrambo sonačelnik generalštaba oboroženih sil Mjanmara (Tatmadaw), kar je tretji najpomembnejši položaj v Tatmadaw. V tej vlogi je nadziral vojaške operacije v zvezni državi Rahkine in usklajeval različne oborožene sile, vključno z vojsko, mornarico in letalskimi silami, ter uporabo artilerije. Zato je odgovoren za te hude kršitve in zlorabe, uperjene zoper ljudstvo Rohinga.

22.3.2021

23.

Maung Maung Kyaw

Datum rojstva: 23. julij 1964

Državljanstvo: Mjnamar

Spol: moški

General Maung Maung Kyaw je član oboroženih sil Mjanmara (Tatmadaw) in član Sveta za državno upravo (SAC). Od leta 2018 do januarja 2022 je bil glavni poveljnik mjanmarskih letalskih sil. Oborožene sile Mjanmara (Tatmadaw) so 1. februarja 2021 pod vodstvom vrhovnega poveljnika Mina Aunga Hlainga izvedle državni udar v Mjanmaru tako, da so zanikale rezultate volitev z dne 8. novembra 2020 in strmoglavile demokratično izvoljeno vlado. V okviru državnega udara je podpredsednik Myint Swe kot vršilec dolžnosti predsednika 1. februarja 2021 razglasil izredno stanje ter zakonodajne, izvršne in sodne pristojnosti države prenesel na vrhovnega poveljnika obrambnih sil generala Min Aung Hlainga. Za izvrševanje teh pooblastil je bil 2. februarja 2021 ustanovljen SAC, kar je demokratično izvoljeni vladi preprečilo, da bi še naprej izpolnjevala svoj mandat. General Maung Maung Kyaw je kot član SAC neposredno vpleten in odgovoren za odločitve o državnih funkcijah in je tako odgovoren za spodkopavanje demokracije in pravne države v Mjanmaru/Burmi.

Poleg tega je državni upravni svet sprejel sklepe, ki omejujejo pravico do svobode izražanja, vključno z dostopom do informacij, in pravico do mirnega zbiranja. Vojaške sile in organi, ki delujejo pod nadzorom državnega upravnega sveta, so po 1. februarju 2021 zagrešili hude kršitve človekovih pravic – ubijali civilne in neoborožene protestnike, omejevali svobodo zbiranja in izražanja, vključno z omejevanjem dostopa do interneta ter samovoljnimi aretacijami in pridržanjem opozicijskih voditeljev in nasprotnikov državnega udara. General Maung Maung Kyaw je kot član SAC neposredno odgovoren za te represivne odločitve in hude kršitve človekovih pravic. Poleg tega je bil kot nekdanji vodja mjanmarskih letalskih sil neposredno odgovoren za bombne napade na civilno prebivalstvo v državi Kayah decembra 2021, v katerih so bile številne žrtve. Zato je odgovoren za hude kršitve človekovih pravic.

22.3.2021

35.

U Chit Naing

(tudi: Sate Pyin Nyar)

Datum rojstva: december 1948;

Kraj rojstva: Kyee Nee Village, Chauk Township, regija Magway, Mjanmar/Burma;

Državljanstvo: Mjnamar;

Spol: moški

Naslov: 150, Yadanar Street, Yadanar Housing (blizu Tine Yin Thar Village), Tharkayta Township, Jangon, Mjanmar

U Chit Naing je minister vlade Zveze in vodi urad vlade Zveze (2). Od 2. februarja 2021 do 1. avgusta 2021 je bil minister za informiranje. Imenoval ga je predsednik državnega upravnega sveta, ki je 2. februarja 2021 prevzel zakonodajno, izvršilno in sodno pristojnost države. Kot minister za informiranje je bil odgovoren za državne medije (MWD, MRTV, časopise Myanmar Alin, Kyemon in Global New Light of Myanmar, tiskovno agencijo Myanmar News Agency (MNA) in spletni časopis Myanmar Digital News) ter s tem za radiodifuzijo in objavo uradnih novic. Ko je bil minister za informiranje, so bili časopisi polni provojaških člankov, zato je odgovoren za propagando hunte in širjenje dezinformacij prek državnih medijev, katerih poročila niso točna. Neposredno je odgovoren za odločitve, ki so privedle do zatrtja mjanmarskih medijev. Med njimi so ukazi, ki neodvisnim medijem prepovedujejo uporabo izrazov ‚državni udar‘, ‚vojaški režim‘ in ‚hunta‘, kar je privedlo do prepovedi delovanja petih lokalnih časopisnih hiš. V svoji prejšnji in sedanji vlogi člana vlade njegova dejanja, politike in dejavnosti ogrožajo demokracijo in pravno državo v Mjanmaru/Burmi.

19.4.2021

36.

Soe Htut

Datum rojstva: 29. marec 1960;

Kraj rojstva: Mandalay, Mjanmar;

Državljanstvo: Mjanmar/Burma;

Spol: moški

Generalpodpolkovnik Soe Htut je član mjanmarskih oboroženih sil (Tatmadawa) in član državnega upravnega sveta (SAC) pod vodstvom vrhovnega poveljnika Mina Aunga Hlainga.

Oborožene sile Mjanmara (Tatmadaw) so 1. februarja 2021 pod vodstvom vrhovnega poveljnika Mina Aunga Hlainga izvedle državni udar v Mjanmaru tako, da so zanikale rezultate volitev z dne 8. novembra 2020 in strmoglavile demokratično izvoljeno vlado. V okviru državnega udara je podpredsednik Myint Swe kot vršilec dolžnosti predsednika 1. februarja 2021 razglasil izredno stanje ter zakonodajne, izvršne in sodne pristojnosti države prenesel na vrhovnega poveljnika obrambnih sil generala Min Aung Hlainga. Za izvrševanje teh pooblastil je bil 2. februarja 2021 ustanovljen državni upravni svet, kar je demokratično izvoljeni vladi preprečilo, da bi še naprej izpolnjevala svoj mandat.

Soe Htut je bil 1. februarja 2021 imenovan za ministra za notranje zadeve. Soe Htut je sodeloval na sestanku Nacionalnega sveta za obrambo in varnost (NDSC) 31. januarja 2022, na katerem so bile izredne razmere podaljšane do 31. julija 2022. Zaradi te odločitve in v vlogi člana vlade njegove dejavnosti in politike ogrožajo demokracijo in pravno državo v Mjanmaru/Burmi.

Minister za notranje zadeve je pristojen za mjanmarsko policijo, gasilsko službo in zapore. Naloge ministrstva za notranje zadeve vključujejo državno varnost ter javni red in mir. V tej funkciji je generalpodpolkovnik Soe Htut odgovoren za hude kršitve človekovih pravic, ki jih je od vojaškega udara 1. februarja 2021 zagrešila mjanmarska policija, vključno z uboji civilistov in neoboroženih protestnikov, kršitvami svobode združevanja in mirnega zbiranja, samovoljnimi aretacijami in pridržanji opozicijskih voditeljev in miroljubnih protestnikov ter kršitvami svobode izražanja.

Poleg tega je generalpodpolkovnik Soe Htut kot član državnega upravnega sveta neposredno sodeloval pri odločitvah o državnih funkcijah in je zanje odgovoren ter zato odgovoren za ogrožanje demokracije in pravne države v Mjanmaru/Burmi. Je tudi neposredno odgovoren za represivne odločitve državnega upravnega sveta, vključno z zakonodajo, s katero se kršijo človekove pravice in omejujejo svoboščine državljanov Mjanmara, ter za hude kršitve človekovih pravic, ki so jih zagrešile mjanmarske varnostne sile.

21.6.2021

37.

Tun Tun Naung

(tudi Tun Tun Naing; tudi Htun Htun Naung)

Datum rojstva: 30. april 1963

Državljanstvo: Mjanmar;

Spol: moški

Generalpodpolkovnik Tun Tun Naung je član mjanmarskih oboroženih sil (Tatmadawa) in je bil prej poveljnik. Je minister za mejne zadeve ter član nacionalnega obrambnega in varnostnega sveta (NDSC). Leta 2013 je bil Tun Tun Naung poveljnik severnega poveljstva, ki je nadziral konflikt med burmansko vojsko in avtonomno vojsko Kačina. V tem konfliktu so mjanmarske čete pod poveljstvom Tuna Tuna Naunga resno kršile človekove pravice in mednarodno humanitarno pravo. Leta 2017 je bil Tun Tun Naung poveljujoči častnik prvega urada za posebne operacije. Pod njegovim poveljstvom so vojaki med ‚operacijami za odstranjevanje pripadnikov ljudstva Rohinga‘ zagrešili grozodejstva in hude kršitve človekovih pravic nad etničnimi manjšinami v zvezni državi Rakhine. Te operacije so se začele 25. avgusta 2017 in so vključevale samovoljne poboje, fizično zlorabo, mučenje, spolno nasilje in pridržanje pripadnikov ljudstva Rohinga. Tun Tun Naung je kot poveljnik v letih 2013 in 2017 odgovoren za hude kršitve človekovih pravic v Mjanmaru/Burmi.

Oborožene sile Mjanmara (Tatmadaw) so 1. februarja 2021 pod vodstvom vrhovnega poveljnika Mina Aunga Hlainga izvedle državni udar v Mjanmaru tako, da so zanikale rezultate volitev z dne 8. novembra 2020 in strmoglavile demokratično izvoljeno vlado. V okviru državnega udara je podpredsednik Myint Swe kot vršilec dolžnosti predsednika razglasil izredno stanje ter zakonodajne, izvršne in sodne pristojnosti države prenesel na vrhovnega poveljnika obrambnih sil generala Mina Aunga Hlainga. V času teh dogodkov je Tun Tun Naung 1. februarja 2021 sprejel imenovanje za ministra za mejne zadeve v vladi Zveze in s tem sedež v nacionalnem obrambnem in varnostnem svetu (NDSC). Tun Tun Naung je sodeloval na sestanku NDSC 31. januarja 2022, na katerem so bile izredne razmere podaljšane do 31. julija 2022. Zaradi te odločitve in v vlogi člana vlade Zveze in ministra za mejne zadeve je odgovoren za dejavnosti, ki spodkopavajo demokracijo in pravno državo v Mjanmaru, ter za dejanja, ki ogrožajo mir, varnost in stabilnost države.

21.6.2021

38.

Win Shein

(tudi U Win Shein)

Datum rojstva: 31. julij 1957;

Kraj rojstva: Mandalay, Mjanmar/Burma;

Državljanstvo: Mjanmar;

Spol: moški;

Številka potnega lista: DM001478 (Mjanmar/Burma), izdan 10. septembra 2012, poteče 9. septembra 2022;

Nacionalna osebna izkaznica: 12DAGANA011336

Win Shein je minister za načrtovanje in finance v vladi Zveze, ki ga je 1. februarja 2021 imenoval vrhovni poveljnik Min Aung Hlaing. Oborožene sile Mjanmara (Tatmadaw) so 1. februarja 2021 pod vodstvom vrhovnega poveljnika Mina Aunga Hlainga izvedle državni udar v Mjanmaru tako, da so zanikale rezultate volitev z dne 8. novembra 2020 in strmoglavile demokratično izvoljeno vlado. V okviru državnega udara je podpredsednik Myint Swe kot vršilec dolžnosti predsednika razglasil izredno stanje ter zakonodajne, izvršne in sodne pristojnosti države prenesel na Mina Aunga Hlainga.

Win Shein je s sprejetjem imenovanja za ministra za načrtovanje in finance vlade Zveze in s svojo pomembno vlogo v gospodarskih politikah režima odgovoren za spodkopavanje demokracije in pravne države v Mjanmaru/Burmi.

21.6.2021“