ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 43

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 65
24. februar 2022


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/268 z dne 23. februarja 2022 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/898 glede imena imetnika dovoljenja za pripravek iz Bacillus licheniformis (ATCC 53757) in njegove proteaze (ES 3.4.21.19) kot krmni dodatek ter Izvedbene uredbe (EU) 2018/982 glede imena imetnika dovoljenja za pripravek iz benzojske kisline, kalcijevega formata in fumarne kisline kot krmni dodatek ( 1 )

1

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/269 z dne 23. februarja 2022 o sprejetju zahtevka za obravnavo novega proizvajalca izvoznika v zvezi z dokončnimi protidampinškimi ukrepi za uvoz keramične namizne in kuhinjske posode s poreklom iz Ljudske republike Kitajske ter o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2019/1198

4

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/270 z dne 23. februarja 2022 o popravku Izvedbene uredbe (EU) 2021/1410 o dovoljenju za pripravek iz Bacillus licheniformis DSM 28710 kot krmni dodatek za kokoši nesnice, manj pomembne vrste perutnine za nesenje jajc, vrste perutnine za razplod in okrasne ptice (imetnik dovoljenja Huvepharma NV) ( 1 )

7

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/271 z dne 23. februarja 2022 o popravku Izvedbene uredbe (EU) 2020/1760 o dovoljenju za pripravek iz Bacillus subtilis DSM 25841 kot krmni dodatek za vse vrste prašičev, vključno s svinjami, razen doječih svinj, da koristi sesnim pujskom (imetnik dovoljenja Chr. Hansen A/S) ( 1 )

10

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/272 z dne 23. februarja 2022 o dovoljenju za pripravek iz Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 kot krmni dodatek za vse prašiče, razen tekačev in svinj, ter pse (imetnik dovoljenja: Prosol S.p.A.) ( 1 )

14

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/273 z dne 23. februarja 2022 o dovoljenju za pripravke iz Lacticaseibacillus rhamnosus IMI 507023, Pediococcus pentosaceus IMI 507024, Pediococcus pentosaceus IMI 507025, Lactiplantibacillus plantarum IMI 507026, Lactiplantibacillus plantarum IMI 507027 in Lactiplantibacillus plantarum IMI 507028 kot silirne dodatke za vse živalske vrste ( 1 )

17

 

 

DIREKTIVE

 

*

Delegirana direktiva Komisije (EU) 2022/274 z dne 13. decembra 2021 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za uporabo živega srebra v hladnokatodnih fluorescentnih sijalkah in fluorescentnih sijalkah z zunanjo elektrodo za posebne namene zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku ( 1 )

25

 

*

Delegirana direktiva Komisije (EU) 2022/275 z dne 13. decembra 2021 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za uporabo živega srebra v drugih visokotlačnih natrijevih sijalkah za splošno razsvetljavo zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku ( 1 )

29

 

*

Delegirana direktiva Komisije (EU) 2022/276 z dne 13. decembra 2021 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za uporabo živega srebra v (kompaktnih) fluorescentnih sijalkah z enojnim podnožjem za splošno razsvetljavo zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku ( 1 )

32

 

*

Delegirana direktiva Komisije (EU) 2022/277 z dne 13. decembra 2021 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za uporabo živega srebra v (kompaktnih) fluorescentnih sijalkah z enojnim podnožjem za splošno razsvetljavo < 30 W z življenjsko dobo enako ali daljšo od 20000 h zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku ( 1 )

35

 

*

Delegirana direktiva Komisije (EU) 2022/278 z dne 13. decembra 2021 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za uporabo živega srebra v metalhalogenidnih sijalkah zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku ( 1 )

38

 

*

Delegirana direktiva Komisije (EU) 2022/279 z dne 13. decembra 2021 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za uporabo živega srebra v drugih sijalkah na razelektrenje za posebne namene zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku ( 1 )

41

 

*

Delegirana direktiva Komisije (EU) 2022/280 z dne 13. decembra 2021 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za uporabo živega srebra v drugih nizkotlačnih sijalkah na razelektrenje zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku ( 1 )

44

 

*

Delegirana direktiva Komisije (EU) 2022/281 z dne 13. decembra 2021 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za uporabo živega srebra v (kompaktnih) fluorescentnih sijalkah z enojnim podnožjem za posebne namene zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku ( 1 )

47

 

*

Delegirana direktiva Komisije (EU) 2022/282 z dne 13. decembra 2021 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za uporabo živega srebra v nelinearnih tripasovnih fosfornih sijalkah zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku ( 1 )

51

 

*

Delegirana direktiva Komisije (EU) 2022/283 z dne 13. decembra 2021 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za uporabo živega srebra v visokotlačnih natrijevih sijalkah z izboljšanim indeksom barvnega videza za splošno razsvetljavo zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku ( 1 )

54

 

*

Delegirana direktiva Komisije (EU) 2022/284 z dne 16. decembra 2021 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za uporabo živega srebra v linearnih fluorescentnih sijalkah za splošno razsvetljavo z dvojnim podnožjem zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku ( 1 )

57

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Sveta (EU) 2022/285 z dne 22. februarja 2022 o imenovanju dveh članov in nadomestnega člana Odbora regij na predlog Republike Malte

60

 

*

Sklep Sveta (EU) 2022/286 z dne 22. februarja 2022 o imenovanju člana Odbora regij na predlog Zvezne republike Nemčije

62

 

*

Delegirana direktiva Komisije (EU) 2022/287 z dne 13. decembra 2021 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za uporabo živega srebra v fluorescentnih sijalkah za druge namene splošne razsvetljave in druge posebne namene zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku ( 1 )

64

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2022/288 z dne 22. februarja 2022 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2019/570 v zvezi z zmogljivostmi za zatočišče rescEU in spremembami zahtev glede kakovosti za zmogljivosti ekipe za nujno medicinsko pomoč tipa 3 (notificirano pod dokumentarno številko C(2022) 963)  ( 1 )

68

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2022/289 z dne 22. februarja 2022 o ustanovitvi ERIC Analiza in eksperimentiranje na ekosistemih (AnaEE-ERIC) (notificirano pod dokumentarno številko C(2022) 933)  ( 1 )

73

 

 

PRIPOROČILA

 

*

Priporočilo Sveta (EU) 2022/290 z dne 22. februarja 2022 o spremembi Priporočila (EU) 2020/912 o začasni omejitvi nenujnih potovanj v EU in morebitni odpravi te omejitve

79

 

 

AKTI, KI JIH SPREJMEJO ORGANI, USTANOVLJENI Z MEDNARODNIMI SPORAZUMI

 

*

Sklep št. 1/2022 skupnega odbora, ustanovljenega s Sporazumom o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo, z dne 21. februarja 2022 o spremembi Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo [2022/291]

84

 

*

Sklep št. 2/2022 skupnega odbora, ustanovljenega s Sporazumom o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo, z dne 21. Februarja 2022 o spremembi Sklepa št. 7/2020 o določitvi seznama 25 oseb, ki so pripravljene in sposobne za članstvo v arbitražnem senatu v okviru Sporazuma (2022/292)

86

 

 

III   Drugi akti

 

 

EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR

 

*

Delegirana odločba Nadzornega organa Efte št. 271/21/COL z dne 3. decembra 2021 o vzpostavitvi večletnega programa nadzora za obdobje 2022–2026, ki ga morata izvajati Islandija in Norveška, za preverjanje uporabe zakonodaje EGP na področju živil in veterine [2022/293]

87

 

 

Popravki

 

*

Popravek Delegirane uredbe Komisije (EU) 2021/2026 z dne 13. septembra 2021 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2020/592 glede nekaterih začasnih odstopanj od Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta za odpravo motenj na trgu v vinskem sektorju zaradi pandemije COVID-19 in obdobja njihove uporabe ( UL L 415, 22.11.2021 )

93

 

*

Popravek Delegirane uredbe Komisije (EU) 2021/1702 z dne 12. julija 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2021/523 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo dodatnih elementov in podrobnih pravil za preglednico kazalnikov InvestEU ( UL L 339, 24.9.2021 )

94

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

24.2.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 43/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/268

z dne 23. februarja 2022

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/898 glede imena imetnika dovoljenja za pripravek iz Bacillus licheniformis (ATCC 53757) in njegove proteaze (ES 3.4.21.19) kot krmni dodatek ter Izvedbene uredbe (EU) 2018/982 glede imena imetnika dovoljenja za pripravek iz benzojske kisline, kalcijevega formata in fumarne kisline kot krmni dodatek

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (1) in zlasti člena 13(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1831/2003 določa dovoljevanje dodatkov za uporabo v prehrani živali ter razloge in postopke za izdajo takih dovoljenj.

(2)

Z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/898 z dne 8. junija 2016 (2) je bila dovoljena uporaba pripravka iz Bacillus licheniformis (ATCC 53757) in njegove proteaze (EC 3.4.21.19) kot krmnega dodatka. Imetnik dovoljenja je Novus Europe SA/NV.

(3)

Z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/982 z dne 11. julija 2018 (3) je bila dovoljena uporaba pripravka iz benzojske kisline, kalcijevega formata in fumarne kisline kot krmnega dodatka.

(4)

Družba Novus Europe NV je v skladu s členom 13(3) Uredbe (ES) št. 1831/2003 predložila zahtevek za spremembo imena imetnika dovoljenja iz izvedbenih uredb (EU) 2016/898 in (EU) 2018/982.

(5)

Vložnik trdi, da je spremenil svoje ime iz Novus Europe SA/NV v Novus Europe NV. Zahtevku so bili priloženi ustrezni podporni podatki.

(6)

Predlagana sprememba pogojev dovoljenj je povsem upravnega značaja in ne vključuje nove ocene zadevnih krmnih dodatkov. Evropska agencija za varnost hrane je bila o zahtevku obveščena.

(7)

Da bi se vložniku omogočilo, da izkorišča svoje pravice trženja pod novim svojim imenom Novus Europe NV, je treba spremeniti pogoje dovoljenj.

(8)

Izvedbeni uredbi (EU) 2016/898 in (EU) 2018/982 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(9)

Ker ni varnostnih razlogov, zaradi katerih bi morali takoj začeti veljati spremembi izvedbenih uredb (EU) 2016/898 in (EU) 2018/982, uvedeni s to uredbo, je primerno zagotoviti prehodno obdobje, v katerem se lahko porabijo obstoječe zaloge zadevnih krmnih dodatkov.

(10)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe Izvedbene uredbe (EU) 2016/898

Izvedbena uredba (EU) 2016/898 se spremeni:

(1)

v naslovu se besede „imetnik dovoljenja Novus Europe SA/NV“ nadomestijo z besedami „imetnik dovoljenja Novus Europe NV“;

(2)

v Prilogi, drugi stolpec, „Ime imetnika dovoljenja“, se besede „Novus Europe SA/NV“ nadomestijo z besedami „Novus Europe NV“.

Člen 2

Spremembe Izvedbene uredbe (EU) 2018/982

Izvedbena uredba (EU) 2018/982 se spremeni:

(1)

v naslovu se besede „imetnik dovoljenja Novus Europe N.A/S.V.“ nadomestijo z besedami „imetnik dovoljenja Novus Europe NV“;

(2)

v Prilogi, drugi stolpec, „Ime imetnika dovoljenja“, se besede „Novus Europe N.A./S.V.“ nadomestijo z besedami „Novus Europe NV“.

Člen 3

Prehodni ukrepi

Obstoječe zaloge dodatkov, ki so v skladu z določbami, ki so se uporabljale pred začetkom veljavnosti te uredbe, se lahko še naprej dajejo na trg in uporabljajo do porabe zalog.

Člen 4

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. februarja 2022

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 268, 18.10.2003, str. 29.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/898 z dne 8. junija 2016 o izdaji dovoljenja za pripravek iz Bacillus licheniformis (ATCC 53757) in njegove proteaze (EC 3.4.21.19) kot krmni dodatek za pitovne piščance, piščance za nesnice, manj pomembne vrste perutnine za pitanje in za nesnice ter za okrasne ptice (imetnik dovoljenja Novus Europe S.A. / N.V.) (UL L 152, 9.6.2016, str. 11).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/982 z dne 11. julija 2018 o izdaji dovoljenja za pripravek iz benzojske kisline, kalcijevega formata in fumarne kisline kot krmni dodatek za pitovne piščance in piščance za nesnice (imetnik registracije Novus Europe N.A./S.V.) (UL L 176, 12.7.2018, str. 13.)


24.2.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 43/4


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/269

z dne 23. februarja 2022

o sprejetju zahtevka za obravnavo novega proizvajalca izvoznika v zvezi z dokončnimi protidampinškimi ukrepi za uvoz keramične namizne in kuhinjske posode s poreklom iz Ljudske republike Kitajske ter o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2019/1198

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije (1),

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/1198 z dne 12. julija 2019 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz keramične namizne in kuhinjske posode s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (2) in zlasti člena 2 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

A.   VELJAVNI UKREPI

(1)

Svet je 13. maja 2013 z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 412/2013 (v nadaljnjem besedilu: prvotna uredba) (3) uvedel dokončno protidampinško dajatev na uvoz keramične namizne in kuhinjske posode (v nadaljnjem besedilu: zadevni izdelek) s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (v nadaljnjem besedilu: LRK) v Unijo.

(2)

Komisija je 12. julija 2019 po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) osnovne uredbe z Izvedbeno uredbo (EU) 2019/1198 ukrepe iz prvotne uredbe podaljšala še za nadaljnjih pet let.

(3)

Komisija je 28. novembra 2019 po preiskavi proti izogibanju v skladu s členoma 13(3) in 14(5) Uredbe (EU) 2016/1036 spremenila Izvedbeno uredbo (EU) 2019/1198 z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/2131 (4).

(4)

V prvotni preiskavi je bilo za preiskavo proizvajalcev izvoznikov v LRK uporabljeno vzorčenje v skladu s členom 17 osnovne uredbe.

(5)

Komisija je za vzorčene proizvajalce izvoznike uvedla individualne stopnje protidampinške dajatve na uvoz zadevnega izdelka v razponu od 13,1 % do 18,3 %. Za sodelujoče proizvajalce izvoznike, ki niso bili vključeni v vzorec, je bila uvedena stopnja dajatve v višini 17,9 %. Sodelujoči proizvajalci izvozniki, ki niso bili vključeni v vzorec, so navedeni v Prilogi I k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/1198, kakor je bila spremenjena z Izvedbeno uredbo (EU) 2019/2131. Poleg tega je bila uvedena dajatev na ravni države v višini 36,1 % na uvoz zadevnega izdelka družb v LRK, ki se niso javile ali niso sodelovale v preiskavi.

(6)

V skladu s členom 2 Izvedbene uredbe (EU) 2019/1198 lahko Komisija Prilogo I navedene uredbe spremeni tako, da novemu proizvajalcu izvozniku odobri stopnjo dajatve, ki se uporablja za sodelujoče družbe, ki niso bile vzorčene ali jim ni bila odobrena individualna obravnava, tj. tehtano povprečno stopnjo dajatve v višini 17,9 %, če kateri koli novi proizvajalec izvoznik v LRK Komisiji predloži zadostne dokaze, da:

(a)

v obdobju preiskave, na katerem temeljijo ukrepi, in sicer med 1. januarjem 2011 in 31. decembrom 2011 (v nadaljnjem besedilu: obdobje prvotne preiskave), v Unijo ni izvažal zadevnega izdelka;

(b)

ni povezan z nobenim izvoznikom ali proizvajalcem v LRK, za katerega veljajo protidampinški ukrepi, uvedeni z navedeno uredbo, ter

(c)

je zadevni izdelek dejansko izvažal v Unijo po koncu obdobja prvotne preiskave ali je prevzel nepreklicno pogodbeno obveznost, da izvozi znatno količino zadevnega izdelka v Unijo.

B.   ZAHTEVEK ZA OBRAVNAVO NOVEGA PROIZVAJALCA IZVOZNIKA

(7)

Družba Hunan Jewelmoon Ceramics Co., Ltd. (v nadaljnjem besedilu: Jewelmoon ali vložnik) je Komisiji predložila zahtevek za odobritev obravnave novega proizvajalca izvoznika (v nadaljnjem besedilu: ONPI), da bi zato zanjo veljala stopnja dajatve, ki se uporablja za sodelujoče družbe v LRK, ki niso vključene v vzorec, tj. 17,9 %. Vložnik je trdil, da izpolnjuje vse tri pogoje iz člena 2 Izvedbene uredbe (EU) 2019/1198.

(8)

Da bi Komisija ugotovila, ali vložnik izpolnjuje pogoje za odobritev ONPI, določene v členu 2 Izvedbene uredbe (EU) 2019/1198 (v nadaljnjem besedilu: pogoji za ONPI), je vložniku najprej poslala vprašalnik in ga pozvala, naj predloži dokaze, da izpolnjuje pogoje za ONPI.

(9)

Komisija je po analizi izpolnjenega vprašalnika zahtevala dodatne informacije in dokazila, ki jih je vložnik predložil.

(10)

Komisija si je prizadevala preveriti vse informacije, ki so bile po njenem mnenju potrebne za ugotovitev, ali vložnik izpolnjuje pogoje za ONPI. V ta namen je analizirala dokaze, ki jih je vložnik predložil v izpolnjenem vprašalniku, poizvedovala pa je tudi na različnih spletnih straneh, vključno s spletno stranjo vložnika in podatkovno zbirko Qichacha (5), ter navzkrižno preverila informacije družbe z informacijami, predloženimi v prejšnjih zadevah. Komisija je industrijo Unije hkrati obvestila o zahtevku vložnika in jo pozvala, naj po potrebi predloži morebitne pripombe. Industrija Unije je predložila pripombe na zahtevek.

C.   ANALIZA ZAHTEVKA

(11)

Komisija je v preiskavi v zvezi s pogojem iz člena 2(a) Izvedbene uredbe (EU) 2019/1198, da vložnik v obdobju prvotne preiskave v Unijo ni izvažal zadevnega izdelka, ugotovila, da je vložnik takrat izpolnjeval ta pogoj. Družba vložnika je bila ustanovljena 8. novembra 2010, zadevni izdelek pa je začela proizvajati leta 2011. Prvo izvozno dovoljenje je bilo izdano 4. maja 2011. Izvoz se je začel leta 2012, po obdobju prvotne preiskave. Vložnik je predložil knjigo prodaje za obdobje prvotne preiskave, iz katere je razvidno, da je v tem obdobju potekala le domača prodaja. Obseg prodaje v knjigi prodaje ustreza poslovnim prihodkom, navedenim v izkazu poslovnega izida. Zahtevane in predložene so bile informacije o računih v obdobju prvotne preiskave.

(12)

Komisija je v preiskavi glede pogoja iz člena 2(b) Izvedbene uredbe (EU) 2019/1198, da vložnik ni povezan z nobenim izvoznikom ali proizvajalcem, za katerega veljajo protidampinški ukrepi, uvedeni z Izvedbeno uredbo (EU) 2019/1198, ugotovila, da vložnik ni imel povezane družbe, ki bi se ukvarjala s proizvodnjo, predelavo, prodajo ali nakupom zadevnega izdelka. Zato vložnik izpolnjuje ta pogoj.

(13)

Komisija je v preiskavi glede pogoja iz člena 2(c) Izvedbene uredbe (EU) 2019/1198, da je vložnik po obdobju prvotne preiskave v Unijo dejansko izvažal zadevni izdelek ali prevzel nepreklicno pogodbeno obveznost, da izvozi znatno količino zadevnega izdelka v Unijo, ugotovila, da je vložnik zadevni izdelek v Unijo izvažal od julija leta 2012, tj. po obdobju prvotne preiskave, in redno od takrat naprej. Vložnik je predložil račune, dobavnice, nakladnice in potrdila o plačilu za dve naročili, oddani v letih 2017 in 2018 s strani družbe v EU. Zato vložnik izpolnjuje ta pogoj.

(14)

Tako vložnik izpolnjuje vse tri pogoje za odobritev ONPI, določene v členu 2 Izvedbene uredbe (EU) 2019/1198, zato bi bilo treba zahtevek sprejeti. Zato bi morala za vložnika veljati protidampinška dajatev v višini 17,9 % za sodelujoče družbe, ki niso bile vključene v vzorec iz prvotne preiskave.

D.   RAZKRITJE

(15)

Vložnik in industrija Unije sta bila obveščena o bistvenih dejstvih in premislekih, na podlagi katerih se je štelo za primerno, da se stopnja protidampinške dajatve, ki se uporablja za sodelujoče družbe, ki niso bile vključene v vzorec iz prvotne preiskave, odobri družbi Jewelmoon.

(16)

Stranem je bila dana možnost, da predložijo pripombe. Komisija ni prejela nobenih pripomb.

(17)

Uredba je v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 15(1) Uredbe (EU) 2016/1036 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V Prilogo I k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/2131, ki vsebuje seznam sodelujočih družb, ki niso bile vključene v vzorec, se doda naslednja družba:

Družba

Dodatna oznaka TARIC

Hunan Jewelmoon Ceramics Co., Ltd.

C764

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. februarja 2022

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 176, 30.6.2016, str. 21.

(2)  UL L 189, 15.7.2019, str. 8.

(3)  Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 412/2013 z dne 13. maja 2013 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in o dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz keramične namizne in kuhinjske posode s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (UL L 131, 15.5.2013, str. 1).

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/2131 z dne 28. novembra 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2019/1198 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz keramične namizne in kuhinjske posode s poreklom iz Ljudske republike Kitajske po pregledu zaradi izteka ukrepov v skladu s členom 11(2) Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 321, 12.12.2019, str. 139).

(5)  Qichacha je zasebna in pridobitna podatkovna zbirka v kitajski lasti, ki potrošnikom/strokovnjakom zagotavlja poslovne podatke, informacije o kreditih in analitične podatke v zvezi z zasebnimi in javnimi družbami s sedežem na Kitajskem.


24.2.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 43/7


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/270

z dne 23. februarja 2022

o popravku Izvedbene uredbe (EU) 2021/1410 o dovoljenju za pripravek iz Bacillus licheniformis DSM 28710 kot krmni dodatek za kokoši nesnice, manj pomembne vrste perutnine za nesenje jajc, vrste perutnine za razplod in okrasne ptice (imetnik dovoljenja Huvepharma NV)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (1) in zlasti člena 9(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/1410 (2) je bila za obdobje desetih let dovoljena uporaba pripravka iz Bacillus licheniformis DSM 28710 kot krmnega dodatka za kokoši nesnice, manj pomembne vrste perutnine za nesenje jajc, vrste perutnine za razplod in okrasne ptice.

(2)

V Prilogi k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/1410 je bila v stolpec „Vrsta ali kategorija živali“ vnesena napačna identifikacija vrste, za katero je dodatek odobren, ki je izključila purane za vzrejo.

(3)

Izvedbeno uredbo (EU) 2021/1410 bi bilo zato treba ustrezno popraviti. Zaradi jasnosti je primerno, da se nadomesti celotna Priloga k navedeni izvedbeni uredbi.

(4)

Da bi nosilci dejavnosti poslovanja s krmo lahko prilagodili označevanje dodatka in krme, ki ga vsebuje, popravljenim pogojem dovoljenja, bi bilo treba določiti prehodno obdobje za dajanje navedenih proizvodov na trg.

(5)

Za ohranitev upravičenih pričakovanj zainteresiranih strani v zvezi s pogoji dovoljenja za dodatek bi morala ta uredba začeti veljati čim prej.

(6)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/1410 se nadomesti s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

1.   Pripravek iz Priloge in premiksi, ki vsebujejo navedeno snov, proizvedeni in označeni pred 25. avgustom 2022 po pravilih, ki se uporabljajo pred 25. februarjem 2022, se lahko še naprej dajejo na trg do porabe obstoječih zalog.

2.   Posamična krmila in krmne mešanice, ki vsebujejo pripravek in premikse iz odstavka 1, proizvedeni in označeni pred 25. februarjem 2023 po pravilih, ki se uporabljajo pred 25. februarjem 2022, se lahko še naprej dajejo na trg do porabe obstoječih zalog.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. februarja 2022

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 268, 18.10.2003, str. 29.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/1410 z dne 27. avgusta 2021 o dovoljenju za pripravek iz Bacillus licheniformis DSM 28710 kot krmni dodatek za kokoši nesnice, manj pomembne vrste perutnine za nesenje jajc, vrste perutnine za razplod in okrasne ptice (imetnik dovoljenja Huvepharma NV) (UL L 304, 30.8.2021, str. 8).


PRILOGA

Identifikacijska številka dodatka

Ime imetnika dovoljenja

Dodatek

Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda

Vrsta ali kategorija živali

Najvišja starost

Najnižja vsebnost

Najvišja vsebnost

Druge določbe

Datum izteka veljavnosti dovoljenja

CFU/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage

Kategorija: zootehnični dodatki. Funkcionalna skupina: stabilizatorji mikroflore

4b1828

Huvepharma NV

Bacillus licheniformis DSM 28710

Sestava dodatka

Pripravek iz Bacillus licheniformis DSM 28710,

ki vsebuje najmanj:

3,2 × 109 CFU/g dodatka.

V trdni obliki.

Lastnosti aktivne snovi

Žive spore Bacillus licheniformis DSM 28710.

Analizna metoda  (1)

Za štetje Bacillus licheniformis DSM 28710 v krmnem dodatku, premiksu in krmi:

metoda razmaza na plošči EN 15784.

Za identifikacijo Bacillus licheniformis DSM 28710:

gelska elektroforeza v pulzirajočem polju (PFGE).

kokoši nesnice

manj pomembne vrste perutnine za nesenje jajc

vrste perutnine za razplod

okrasne ptice

1,6 × 109

1.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi.

2.

Uporablja se lahko v krmi, ki vsebuje naslednje dovoljene kokcidiostatike: diklazuril ali natrijev A lasalocid.

3.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo operativne postopke in ustrezne organizacijske ukrepe. Kadar izpostavljenosti kože, dihal in oči s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti ali čim bolj zmanjšati, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo, vključno z zaščito za kožo, oči in dihala.

19.9.2031


(1)  Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


24.2.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 43/10


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/271

z dne 23. februarja 2022

o popravku Izvedbene uredbe (EU) 2020/1760 o dovoljenju za pripravek iz Bacillus subtilis DSM 25841 kot krmni dodatek za vse vrste prašičev, vključno s svinjami, razen doječih svinj, da koristi sesnim pujskom (imetnik dovoljenja Chr. Hansen A/S)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (1) in zlasti člena 9(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/1760 (2) je bila za obdobje 10 let dovoljena uporaba Bacillus subtilis DSM 25841 kot krmnega dodatka za vse vrste prašičev, vključno s svinjami, razen doječih svinj, da koristi sesnim pujskom.

(2)

V Prilogi k Izvedbeni uredbi (EU) 2020/1760 je bila v stolpec „Identifikacijska številka dodatka“ vstavljena napačna identifikacijska številka.

(3)

Izvedbeno uredbo (EU) 2020/1760 bi bilo zato treba ustrezno popraviti. Zaradi jasnosti je primerno, da se celotna Priloga k navedeni izvedbeni uredbi nadomesti s popravljeno različico navedene izvedbene uredbe.

(4)

Da bi nosilci dejavnosti poslovanja s krmo lahko prilagodili označevanje dodatka in krme, ki ga vsebuje, popravljenim pogojem dovoljenja, bi bilo treba določiti prehodno obdobje za dajanje navedenih proizvodov na trg.

(5)

Za ohranitev upravičenih pričakovanj zainteresiranih strani v zvezi s pogoji dovoljenja za dodatek bi morala ta uredba začeti veljati čim prej.

(6)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Izvedbeni uredbi (EU) 2020/1760 se nadomesti s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

1.   Pripravek iz Priloge in premiksi, ki vsebujejo navedeno snov, proizvedeni in označeni pred 25. avgustom 2022 po pravilih, ki se uporabljajo pred 25. februarjem 2022, se lahko še naprej dajejo na trg do porabe obstoječih zalog.

2.   Posamična krmila in krmne mešanice, ki vsebujejo pripravek in premikse iz odstavka 1, proizvedeni in označeni pred 25. februarjem 2023 po pravilih, ki se uporabljajo pred 25. februarjem 2022, se lahko še naprej dajejo na trg do porabe obstoječih zalog.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. februarja 2022

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 268, 18.10.2003, str. 29.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1760 z dne 25. novembra 2020 o dovoljenju za pripravek iz Bacillus subtilis DSM 25841 kot krmni dodatek za vse vrste prašičev, vključno s svinjami, razen doječih svinj, da koristi sesnim pujskom (imetnik dovoljenja Chr. Hansen A/S) (UL L 397, 26.11.2020, str. 6).


PRILOGA

Identifikacijska številka dodatka

Ime imetnika dovoljenja

Dodatek

Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda

Vrsta ali kategorija živali

Najvišja starost

Najnižja vsebnost

Najvišja vsebnost

Najnižja vsebnost

Najvišja vsebnost

Druge določbe

Datum izteka veljavnosti dovoljenja

CFU/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage

CFU/l vode za pitje

Kategorija zootehničnih dodatkov. Funkcionalna skupina: Stabilizatorji mikroflore

4b1902

Chr. Hansen A/S

Bacillus subtilis

DSM 25841

Sestava dodatka

Pripravek iz Bacillus subtilis DSM 25841 z najnižjo vsebnostjo 1,25 × 1010 CFU/g dodatka.

V trdni obliki.

Lastnosti aktivne snovi

Žive spore Bacillus subtilis DSM 25841.

Analizna metoda  (1)

Za identifikacijo Bacillus subtilis DSM 25841: Identifikacija: gelska elektroforeza v pulzirajočem polju (PFGE).

Za štetje Bacillus subtilis DSM 25841 v krmnem dodatku, premiksih in krmnih mešanicah: metoda razmaza na plošči z uporabo sojinega agarja s triptonom – EN 15784.

vse vrste prašičev, vključno s svinjami,

razen doječih svinj, da koristi sesnim pujskom

5 × 108

1,7 × 108

1.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi.

2.

Dodatek se lahko uporablja v vodi za pitje.

3.

Za uporabo dodatka v vodi za pitje je treba zagotoviti njegovo homogeno razpršenost.

4.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj za uporabnike dodatka in premiksov pri ravnanju z njimi določijo postopke varnega ravnanja in organizacijske ukrepe: morebitni povzročitelj preobčutljivosti dihal, morebitni povzročitelj draženja kože ter morebitni povzročitelj preobčutljivosti oči ali kože. Kadar navedenih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti ali čim bolj zmanjšati, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo.

16.12.2030


(1)  Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


24.2.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 43/14


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/272

z dne 23. februarja 2022

o dovoljenju za pripravek iz Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 kot krmni dodatek za vse prašiče, razen tekačev in svinj, ter pse (imetnik dovoljenja: Prosol S.p.A.)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (1) in zlasti člena 9(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1831/2003 določa dovoljevanje dodatkov za uporabo v prehrani živali ter razloge in postopke za izdajo takih dovoljenj.

(2)

V skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1831/2003 je bil vložen zahtevek za pripravek iz Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885. Navedenemu zahtevku so bili priloženi zahtevani podatki in dokumenti iz člena 7(3) Uredbe (ES) št. 1831/2003.

(3)

Zahtevek zadeva dovoljenje za pripravek iz Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 kot krmni dodatek za vse prašiče, razen tekačev in svinj, ter pse, in njegovo uvrstitev v kategorijo „zootehnični dodatki“.

(4)

Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je v mnenjih z dne 23. junija 2021 (2) (3) ugotovila, da Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 pod predlaganimi pogoji uporabe nima škodljivega učinka na zdravje živali, varnost potrošnikov ali na okolje. Ugotovila je tudi, da se pripravek šteje za morebiti dražilnega za kožo in oči ter za povzročitelja preobčutljivosti kože in dihal. Zato Komisija meni, da bi bilo treba sprejeti ustrezne zaščitne ukrepe, da se preprečijo škodljivi učinki na zdravje ljudi, zlasti kar zadeva uporabnike dodatka. Agencija je tudi ugotovila, da je pripravek pri prašičih lahko učinkovit kot zootehnični dodatek v krmi, pri psih pa je lahko učinkovit pri izboljšanju konsistence blata. Agencija meni, da ni potrebe po posebnih zahtevah v zvezi s poprodajnim nadzorom. Potrdila je tudi poročilo o analiznih metodah krmnega dodatka v krmi, ki ga je predložil referenčni laboratorij, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 1831/2003.

(5)

Ocena pripravka iz Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 je pokazala, da so pogoji za dovoljenje iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1831/2003 izpolnjeni. Zato bi bilo treba dovoliti uporabo navedenega pripravka, kot je opredeljena v Prilogi k tej uredbi.

(6)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pripravek iz Priloge, ki spada v kategorijo dodatkov „zootehnični dodatki“ in funkcionalno skupino „stabilizatorji mikroflore“, se dovoli kot dodatek v prehrani živali pod pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. februarja 2022

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 268, 18.10.2003, str. 29.

(2)  EFSA Journal 2021;19(7):6698.

(3)  EFSA Journal 2021;19(7):6699.


PRILOGA

Identifikacijska številka dodatka

Ime imetnika dovoljenja

Dodatek

Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda

Vrsta ali kategorija živali

Najvišja starost

Najnižja vsebnost

Najvišja vsebnost

Druge določbe

Datum izteka veljavnosti dovoljenja

CFU/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage

Kategorija: zootehnični dodatki. Funkcionalna skupina: stabilizatorji mikroflore.

4b1710

Prosol S.p.A.

Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885

Sestava dodatka

Pripravek iz Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885,

ki vsebuje najmanj:

1 × 109 CFU/g dodatka.

V trdni obliki.

Lastnosti aktivne snovi

Žive celice Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885.

Analizna metoda  (1)

Metoda štetja: metoda razlitja na plošči z uporabo agarja z ekstraktom kvasovk, glukoze in kloramfenikola (CGYE) (EN 15789).

Identifikacija: metoda verižne reakcije s polimerazo (PCR).

vsi prašiči, razen za razmnoževanje, in tekači

vsi prašiči za razmnoževanje, razen svinj

psi

3 × 109

6,4 × 109

7 × 1010

1.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi.

2.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi nevarnosti pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo operativne postopke in ustrezne organizacijske ukrepe. Kadar izpostavljenosti kože, dihal in oči s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti ali čim bolj zmanjšati, se dodatek in premiksi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo, vključno z zaščito za kožo, oči in dihala.

16.3.2032


(1)  Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


24.2.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 43/17


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/273

z dne 23. februarja 2022

o dovoljenju za pripravke iz Lacticaseibacillus rhamnosus IMI 507023, Pediococcus pentosaceus IMI 507024, Pediococcus pentosaceus IMI 507025, Lactiplantibacillus plantarum IMI 507026, Lactiplantibacillus plantarum IMI 507027 in Lactiplantibacillus plantarum IMI 507028 kot silirne dodatke za vse živalske vrste

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (1) in zlasti člena 9(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1831/2003 določa dovoljevanje dodatkov za uporabo v prehrani živali ter razloge in postopke za izdajo takih dovoljenj.

(2)

V skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1831/2003 so bili vloženi zahtevki za dovoljenje za pripravke iz Lacticaseibacillus rhamnosus IMI 507023, Pediococcus pentosaceus IMI 507024, Pediococcus pentosaceus IMI 507025, Lactiplantibacillus plantarum IMI 507026, Lactiplantibacillus plantarum IMI 507027 in Lactiplantibacillus plantarum IMI 507028. Navedenim zahtevkom so bili priloženi zahtevani podatki in dokumenti iz člena 7(3) Uredbe (ES) št. 1831/2003.

(3)

Zahtevki zadevajo dovoljenje za pripravke iz Lacticaseibacillus rhamnosus IMI 507023, Pediococcus pentosaceus IMI 507024, Pediococcus pentosaceus IMI 507025, Lactiplantibacillus plantarum IMI 507026, Lactiplantibacillus plantarum IMI 507027 in Lactiplantibacillus plantarum IMI 507028 kot silirne dodatke za vse živalske vrste in njihovo uvrstitev v kategorijo dodatkov „tehnološki dodatki“.

(4)

Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je v mnenjih z dne 23. junija 2021 (2) , (3) , (4) , (5) , (6) , (7) ugotovila, da pripravki iz Lacticaseibacillus rhamnosus IMI 507023, Pediococcus pentosaceus IMI 507024, Pediococcus pentosaceus IMI 507025, Lactiplantibacillus plantarum IMI 507026, Lactiplantibacillus plantarum IMI 507027 in Lactiplantibacillus plantarum IMI 507028 pod predlaganimi pogoji uporabe nimajo škodljivega vpliva na zdravje živali, varnost potrošnikov ali na okolje. Ugotovila je tudi, da bi bilo treba dodatke šteti za povzročitelje preobčutljivosti dihal, in navedla, da ni bilo mogoče sprejeti nobenih ugotovitev o dražilnosti za oči in kožo ali potencialu dodatkov za povzročanje preobčutljivosti kože. Zato Komisija meni, da bi bilo treba sprejeti ustrezne zaščitne ukrepe, da se preprečijo škodljivi učinki na zdravje ljudi, zlasti kar zadeva uporabnike dodatkov. Agencija je tudi ugotovila, da zadevni pripravki lahko izboljšajo ohranjanje hranilnih snovi v silaži, pripravljeni s krmo, ki se preprosto ali srednje težko silira. Potrdila je tudi poročilo o analizni metodi krmnih dodatkov v krmi, ki ga je predložil referenčni laboratorij, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 1831/2003.

(5)

Ocena pripravkov iz Lacticaseibacillus rhamnosus IMI 507023, Pediococcus pentosaceus IMI 507024, Pediococcus pentosaceus IMI 507025, Lactiplantibacillus plantarum IMI 507026, Lactiplantibacillus plantarum IMI 507027 in Lactiplantibacillus plantarum IMI 507028 je pokazala, da so pogoji za dovoljenje iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1831/2003 izpolnjeni. Zato bi bilo treba dovoliti uporabo navedenih pripravkov, kot je opredeljena v Prilogi k tej uredbi.

(6)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pripravki iz Priloge, ki spadajo v kategorijo dodatkov „tehnološki dodatki“ in funkcionalno skupino „silirni dodatki“, se dovolijo kot dodatki v prehrani živali pod pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. februarja 2022

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 268, 18.10.2003, str. 29.

(2)  EFSA Journal 2021;19(7):6700.

(3)  EFSA Journal 2021;19(7):6701.

(4)  EFSA Journal 2021;19(7):6702.

(5)  EFSA Journal 2021;19(7):6703.

(6)  EFSA Journal 2021;19(7):6704.

(7)  EFSA Journal 2021;19(7):6705.


PRILOGA

Identifikacijska številka dodatka

Dodatek

Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda

Vrsta ali kategorija živali

Najvišja starost

Najnižja vsebnost

Najvišja vsebnost

Druge določbe

Datum izteka veljavnosti dovoljenja

CFU dodatka/kg sveže snovi

Kategorija tehnoloških dodatkov. Funkcionalna skupina: silirni dodatki.

1k21701

Lacticaseibacillus rhamnosus IMI 507023

Sestava dodatka

Pripravek iz Lacticaseibacillus rhamnosus IMI 507023, ki vsebuje

najmanj 1 × 1010 CFU/g dodatka.

V trdni obliki.

Lastnosti aktivne snovi

Žive celice Lacticaseibacillus rhamnosus IMI 507023.

-

Analizna metoda  (1)

Za identifikacijo: gelska elektroforeza v utripajočem polju (PFGE).

Za štetje v krmnih dodatkih: metoda razmaza na plošči z uporabo agarja MRS (EN 15787).

vse živalske vrste

1.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja.

2.

Najnižja vsebnost dodatka, kadar se ne uporablja v kombinaciji z drugimi mikroorganizmi kot silirnimi dodatki: 1×109 CFU/kg sveže snovi, ki se preprosto ali srednje težko silira (2).

3.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj za uporabnike dodatka in premiksov pri ravnanju z njimi določijo postopke varnega ravnanja in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti ali čim bolj zmanjšati, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo, vključno z zaščito za kožo, oči in dihala.

16.3.2032


Identifikacijska številka dodatka

Dodatek

Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda

Vrsta ali kategorija živali

Najvišja starost

Najnižja vsebnost

Najvišja vsebnost

Druge določbe

Datum izteka veljavnosti dovoljenja

CFU dodatka/kg sveže snovi

Kategorija tehnoloških dodatkov. Funkcionalna skupina: silirni dodatki.

1k21016

Pediococcus pentosaceus IMI 507024

Sestava dodatka

Pripravek iz Pediococcus pentosaceus IMI 507024, ki vsebuje

najmanj 1 × 1010 CFU/g dodatka.

V trdni obliki.

Lastnosti aktivne snovi

Žive celice Pediococcus pentosaceus IMI 507024.

Analizna metoda  (3)

Za identifikacijo: gelska elektroforeza v utripajočem polju (PFGE).

Za štetje v krmnem dodatku: metoda razmaza na plošči z uporabo agarja MRS (EN 15786).

vse živalske vrste

1.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja.

2.

Najnižja vsebnost dodatka, kadar se ne uporablja v kombinaciji z drugimi mikroorganizmi kot silirnimi dodatki: 1×109 CFU/kg sveže snovi, ki se preprosto ali srednje težko silira (4).

3.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj za uporabnike dodatka in premiksov pri ravnanju z njimi določijo postopke varnega ravnanja in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti ali čim bolj zmanjšati, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo, vključno z zaščito za kožo, oči in dihala.

16.3.2032


Identifikacijska številka dodatka

Dodatek

Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda

Vrsta ali kategorija živali

Najvišja starost

Najnižja vsebnost

Najvišja vsebnost

Druge določbe

Datum izteka veljavnosti dovoljenja

CFU dodatka/kg sveže snovi

Kategorija tehnoloških dodatkov. Funkcionalna skupina: silirni dodatki.

1k21017

Pediococcus pentosaceus IMI 507025

Sestava dodatka

Pripravek iz Pediococcus pentosaceus IMI 507025, ki vsebuje

najmanj 1 × 1010 CFU/g dodatka.

V trdni obliki.

Lastnosti aktivne snovi

Žive celice Pediococcus pentosaceus IMI 507025.

Analizna metoda  (5)

Za identifikacijo: gelska elektroforeza v utripajočem polju (PFGE).

Za štetje v krmnem dodatku: metoda razmaza na plošči z uporabo agarja MRS (EN 15786).

vse živalske vrste

1.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja.

2.

Najnižja vsebnost dodatka, kadar se ne uporablja v kombinaciji z drugimi mikroorganizmi kot silirnimi dodatki: 1×109 CFU/kg sveže snovi, ki se preprosto ali srednje težko silira (6).

3.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj za uporabnike dodatka in premiksov pri ravnanju z njimi določijo postopke varnega ravnanja in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti ali čim bolj zmanjšati, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo, vključno z zaščito za kožo, oči in dihala.

16.3.2032


Identifikacijska številka dodatka

Dodatek

Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda

Vrsta ali kategorija živali

Najvišja starost

Najnižja vsebnost

Najvišja vsebnost

Druge določbe

Datum izteka veljavnosti dovoljenja

CFU dodatka/kg sveže snovi

Kategorija tehnoloških dodatkov. Funkcionalna skupina: silirni dodatki.

1k21601

Lactiplantibacillus plantarum IMI 507026

Sestava dodatka

Pripravek iz Lactiplantibacillus plantarum IMI 507026, ki vsebuje

najmanj 1 × 1010 CFU/g dodatka.

V trdni obliki.

Lastnosti aktivne snovi

Žive celice Lactiplantibacillus plantarum IMI 507026.

Analizna metoda  (7)

Za identifikacijo: gelska elektroforeza v utripajočem polju (PFGE).

Za štetje v krmnih dodatkih: metoda razmaza na plošči z uporabo agarja MRS (EN 15787).

vse živalske vrste

1.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja.

2.

Najnižja vsebnost dodatka, kadar se ne uporablja v kombinaciji z drugimi mikroorganizmi kot silirnimi dodatki: 1×109 CFU/kg sveže snovi, ki se preprosto ali srednje težko silira (8).

3.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj za uporabnike dodatka in premiksov pri ravnanju z njimi določijo postopke varnega ravnanja in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti ali čim bolj zmanjšati, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo, vključno z zaščito za kožo, oči in dihala.

16.3.2032


Identifikacijska številka dodatka

Dodatek

Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda

Vrsta ali kategorija živali

Najvišja starost

Najnižja vsebnost

Najvišja vsebnost

Druge določbe

Datum izteka veljavnosti dovoljenja

CFU dodatka/kg sveže snovi

Kategorija tehnoloških dodatkov. Funkcionalna skupina: silirni dodatki.

1k21602

Lactiplantibacillus plantarum IMI 507027

Sestava dodatka

Pripravek iz Lactiplantibacillus plantarum IMI 507027, ki vsebuje

najmanj 1 × 1010 CFU/g dodatka.

V trdni obliki.

Lastnosti aktivne snovi

Žive celice Lactiplantibacillus plantarum IMI 507027.

Analizna metoda  (9)

Za identifikacijo: gelska elektroforeza v utripajočem polju (PFGE).

Za štetje v krmnih dodatkih: metoda razmaza na plošči z uporabo agarja MRS (EN 15787).

vse živalske vrste

1.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja.

2.

Najnižja vsebnost dodatka, kadar se ne uporablja v kombinaciji z drugimi mikroorganizmi kot silirnimi dodatki: 1×109 CFU/kg sveže snovi, ki se preprosto ali srednje težko silira (10).

3.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj za uporabnike dodatka in premiksov pri ravnanju z njimi določijo postopke varnega ravnanja in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti ali čim bolj zmanjšati, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo, vključno z zaščito za kožo, oči in dihala.

16.3.2032


Identifikacijska številka dodatka

Dodatek

Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda

Vrsta ali kategorija živali

Najvišja starost

Najnižja vsebnost

Najvišja vsebnost

Druge določbe

Datum izteka veljavnosti dovoljenja

CFU dodatka/kg sveže snovi

Kategorija tehnoloških dodatkov. Funkcionalna skupina: silirni dodatki.

1k21603

Lactiplantibacillus plantarum IMI 507028

Sestava dodatka

Pripravek iz Lactiplantibacillus plantarum IMI 507028, ki vsebuje

najmanj 1 × 1010 CFU/g dodatka.

V trdni obliki.

Lastnosti aktivne snovi

Žive celice Lactiplantibacillus plantarum IMI 507028.

Analizna metoda  (11)

Za identifikacijo: gelska elektroforeza v utripajočem polju (PFGE).

Za štetje v krmnih dodatkih: metoda razmaza na plošči z uporabo agarja MRS (EN 15787).

vse živalske vrste

1.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja.

2.

Najnižja vsebnost dodatka, kadar se ne uporablja v kombinaciji z drugimi mikroorganizmi kot silirnimi dodatki: 1×109 CFU/kg sveže snovi, ki se preprosto ali srednje težko silira (12).

3.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj za uporabnike dodatka in premiksov pri ravnanju z njimi določijo postopke varnega ravnanja in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti ali čim bolj zmanjšati, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo, vključno z zaščito za kožo, oči in dihala.

16.3.2032


(1)  Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

(2)  Krma, ki se preprosto silira: > 3 % topnih ogljikovih hidratov v sveži snovi; krma, ki se srednje težko silira: 1,5–3,0 % topnih ogljikovih hidratov v sveži snovi v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 429/2008 z dne 25. aprila 2008 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 v zvezi s pripravo in predložitvijo vlog ter oceno krmnih dodatkov in izdajo dovoljenj zanje (UL L 133, 22.5.2008, str. 1).

(3)  Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

(4)  Krma, ki se preprosto silira: > 3 % topnih ogljikovih hidratov v sveži snovi; krma, ki se srednje težko silira: 1,5–3,0 % topnih ogljikovih hidratov v sveži snovi v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 429/2008 z dne 25. aprila 2008 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 v zvezi s pripravo in predložitvijo vlog ter oceno krmnih dodatkov in izdajo dovoljenj zanje (UL L 133, 22.5.2008, str. 1).

(5)  Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

(6)  Krma, ki se preprosto silira: > 3 % topnih ogljikovih hidratov v sveži snovi; krma, ki se srednje težko silira: 1,5–3,0 % topnih ogljikovih hidratov v sveži snovi v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 429/2008 z dne 25. aprila 2008 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 v zvezi s pripravo in predložitvijo vlog ter oceno krmnih dodatkov in izdajo dovoljenj zanje (UL L 133, 22.5.2008, str. 1).

(7)  Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

(8)  Krma, ki se preprosto silira: > 3 % topnih ogljikovih hidratov v sveži snovi; krma, ki se srednje težko silira: 1,5–3,0 % topnih ogljikovih hidratov v sveži snovi v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 429/2008 z dne 25. aprila 2008 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 v zvezi s pripravo in predložitvijo vlog ter oceno krmnih dodatkov in izdajo dovoljenj zanje (UL L 133, 22.5.2008, str. 1).

(9)  Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

(10)  Krma, ki se preprosto silira: > 3 % topnih ogljikovih hidratov v sveži snovi; krma, ki se srednje težko silira: 1,5–3,0 % topnih ogljikovih hidratov v sveži snovi v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 429/2008 z dne 25. aprila 2008 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 v zvezi s pripravo in predložitvijo vlog ter oceno krmnih dodatkov in izdajo dovoljenj zanje (UL L 133, 22.5.2008, str. 1).

(11)  Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

(12)  Krma, ki se preprosto silira: > 3 % topnih ogljikovih hidratov v sveži snovi; krma, ki se srednje težko silira: 1,5–3,0 % topnih ogljikovih hidratov v sveži snovi v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 429/2008 z dne 25. aprila 2008 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 v zvezi s pripravo in predložitvijo vlog ter oceno krmnih dodatkov in izdajo dovoljenj zanje (UL L 133, 22.5.2008, str. 1).


DIREKTIVE

24.2.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 43/25


DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2022/274

z dne 13. decembra 2021

o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za uporabo živega srebra v hladnokatodnih fluorescentnih sijalkah in fluorescentnih sijalkah z zunanjo elektrodo za posebne namene zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (1) ter zlasti člena 5(1), točka (a), Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2011/65/EU določa, da morajo države članice zagotoviti, da električna in elektronska oprema, dana na trg, ne vsebuje nevarnih snovi iz Priloge II k navedeni direktivi. Navedena omejitev se ne uporablja za nekatere izvzete uporabe iz Priloge III k navedeni direktivi.

(2)

Kategorije električne in elektronske opreme, za katere se uporablja Direktiva 2011/65/EU, so naštete v Prilogi I k navedeni direktivi.

(3)

Živo srebro je omejena snov iz Priloge II k Direktivi 2011/65/EU.

(4)

Komisija je s Sklepom 2010/571/EU (2) med drugim odobrila izjemo za uporabo živega srebra v hladnih katodnih fluorescentnih sijalkah in fluorescentnih sijalkah z zunanjo elektrodo (CCFL in EEFL) za posebne namene (v nadaljnjem besedilu: izjema), ki je zdaj navedena kot izjema 3(a), 3(b) in 3(c) v Prilogi III k Direktivi 2011/65/EU. Izjema je v skladu s členom 5(2), drugi pododstavek, točka (a), navedene direktive prenehala veljati 21. julija 2016.

(5)

Izjema zajema heterogeno skupino sijalk, ki imajo različne oblike, tehnologije, uporabo in namene. Živo srebro se uporablja v razelektritveni cevki, ki je bistvena za pretvorbo električne energije v svetlobo.

(6)

Komisija je 15. januarja 2015 prejela zahtevek za obnovitev izjeme (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za obnovitev), kar je v roku iz člena 5(5) Direktive 2011/65/EU, ki mu je januarja 2020 sledil dodaten zahtevek istih vlagateljev za obnovitev izjeme. V skladu s členom 5(5) Direktive 2011/65/EU ostane izjema veljavna, dokler se ne sprejme odločitev o zahtevku za obnovitev.

(7)

V oceni zahtevka za obnovitev, pri kateri sta bila upoštevana razpoložljivost nadomestkov in družbeno-ekonomski vpliv nadomestitve, je bilo ugotovljeno, da nadomestitev ali odstranitev živega srebra pri zadevnih vrstah uporabe trenutno tehnično ni izvedljiva. V navedeni oceni je bilo poudarjeno, da so na voljo nadomestki brez živega srebra v obliki svetlečih diod (LED), ki se uporabljajo kot svetlobni viri v novi opremi, ki prihaja na trg. Ocena je vključevala posvetovanja z deležniki v skladu s členom 5(7) Direktive 2011/65/EU. Pripombe, prejete med temi posvetovanji, so bile javno dostopne na posebnem spletišču.

(8)

Izjema je v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (3), zato ne znižuje ravni varovanja okolja in zdravja, ki jo zagotavlja navedena uredba.

(9)

Čeprav so bili svetlobni viri CCFL in EEFL pri številnih vrstah uporabe nadomeščeni z nadomestki brez živega srebra, so pri nekaterih vrstah uporabe še vedno potrebne take sijalke, da se zagotovi delovanje in prepreči prezgodnji nastanek električnih in elektronskih odpadkov.

(10)

Zato je primerno odobriti obnovitev izjeme samo za sijalke, ki se uporabljajo v električni in elektronski opremi, ki je bila dana na trg pred sprejetjem te direktive, za obdobje treh let v skladu s členom 5(2), prvi pododstavek, Direktive 2011/65/EU. V skladu s členom 5(2), prvi pododstavek, Direktive 2011/65/EU obdobje veljavnosti izjeme verjetno ne bo negativno vplivalo na inovacije.

(11)

Direktivo 2011/65/EU bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga III k Direktivi 2011/65/EU se spremeni, kakor je navedeno v Prilogi k tej direktivi.

Člen 2

1.   Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 30. septembra 2022. Besedilo navedenih predpisov takoj sporočijo Komisiji.

Navedene predpise uporabljajo od 1. oktobra 2022.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice Komisiji sporočijo besedila bistvenih določb nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 13. decembra 2021

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 174, 1.7.2011, str. 88.

(2)  Sklep Komisije 2010/571/EU z dne 24. septembra 2010 o spremembi Priloge k Direktivi 2002/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem v zvezi z uporabo svinca, živega srebra, kadmija, šestvalentnega kroma, polibromiranih bifenilov ali polibromiranih difenil etrov zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku (UL L 251, 25.9.2010, str. 28).

(3)  Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 396, 30.12.2006, str. 1).


PRILOGA

Vnosi 3, 3(a), 3(b) in 3(c) v Prilogi III k Direktivi 2011/65/EU se nadomestijo z naslednjimi:

Izjema

Področje in datumi veljavnosti

„3

Živo srebro v hladnokatodnih fluorescentnih sijalkah in fluorescentnih sijalkah z zunanjo elektrodo (CCFL in EEFL) za posebne namene, uporabljenih v EEO, dani na trg pred 24. februarjem 2022, ki ne presega (na sijalko):

 

3(a)

kratke (≤ 500 mm): 3,5 mg

Preneha veljati 24. februarja 2025

3(b)

srednje dolge (> 500 mm in ≤ 1 500  mm): 5 mg

Preneha veljati 24. februarja 2025

3(c)

dolge (> 1 500  mm): 13 mg

Preneha veljati 24. februarja 2025“


24.2.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 43/29


DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2022/275

z dne 13. decembra 2021

o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za uporabo živega srebra v drugih visokotlačnih natrijevih sijalkah za splošno razsvetljavo zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (1) ter zlasti člena 5(1), točka (a), Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2011/65/EU določa, da morajo države članice zagotoviti, da električna in elektronska oprema, dana na trg, ne vsebuje nevarnih snovi iz Priloge II k navedeni direktivi. Navedena omejitev se ne uporablja za nekatere izvzete uporabe iz Priloge III k navedeni direktivi.

(2)

Kategorije električne in elektronske opreme, za katere se uporablja Direktiva 2011/65/EU, so naštete v Prilogi I k navedeni direktivi.

(3)

Živo srebro je omejena snov iz Priloge II k Direktivi 2011/65/EU.

(4)

Komisija je s Sklepom 2010/571/EU (2) med drugim odobrila izjemo za uporabo živega srebra v drugih visokotlačnih natrijevih sijalkah za splošno razsvetljavo (v nadaljnjem besedilu: izjema), ki je zdaj navedena kot izjema 4(c)-I, 4(c)-II in 4(c)-III v Prilogi III k Direktivi 2011/65/EU. Izjema je v skladu s členom 5(2), drugi pododstavek, točka (a), navedene direktive prenehala veljati 21. julija 2016.

(5)

Živo srebro se uporablja v visokotlačnih natrijevih sijalkah za lastnosti barve svetlobe in barvnega videza.

(6)

Komisija je 15. januarja 2015 prejela zahtevek za obnovitev izjeme (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za obnovitev), kar je v roku iz člena 5(5) Direktive 2011/65/EU, ki je bil nato 20. januarja 2020 posodobljen z dodatnimi informacijami. V skladu s členom 5(5) Direktive 2011/65/EU ostane izjema veljavna, dokler se ne sprejme odločitev o zahtevku za obnovitev.

(7)

V oceni zahtevka za obnovitev, pri kateri sta bila upoštevana razpoložljivost nadomestkov in družbeno-ekonomski vpliv nadomestitve, je bilo ugotovljeno, da nadomestitev ali odstranitev živega srebra pri zadevnih vrstah uporabe trenutno tehnično ni izvedljiva. V oceni je bilo ugotovljeno tudi, da bi bilo treba vsebnost živega srebra, dovoljeno pri navedenih posebnih vrstah uporabe, znižati, da bi ustrezala spremembam na trgu za posebne vrste sijalk. Ocena je vključevala posvetovanja z deležniki v skladu s členom 5(7) Direktive 2011/65/EU. Pripombe, prejete med temi posvetovanji, so bile javno dostopne na posebnem spletišču.

(8)

Izjema je v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (3), zato ne znižuje ravni varovanja okolja in zdravja, ki jo zagotavlja navedena uredba.

(9)

Zato je primerno odobriti obnovitev izjeme za vnose 4(c)-I, 4(c)-II in 4(c)-III v Prilogi III k Direktivi 2011/65/EU za najdaljše obdobje petih let v skladu s členom 5(2), prvi pododstavek, navedene direktive, saj trenutno ni na voljo zanesljivih nadomestkov. Glede na rezultate nenehnih prizadevanj za iskanje ustreznih nadomestkov ni verjetno, da bi obdobje veljavnosti te izjeme negativno vplivalo na inovacije.

(10)

Direktivo 2011/65/EU bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga III k Direktivi 2011/65/EU se spremeni, kakor je navedeno v Prilogi k tej direktivi.

Člen 2

1.   Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 30. septembra 2022. Besedilo navedenih predpisov takoj sporočijo Komisiji.

Navedene predpise uporabljajo od 1. oktobra 2022.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice Komisiji sporočijo besedila bistvenih določb nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 13. decembra 2021

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 174, 1.7.2011, str. 88.

(2)  Sklep Komisije 2010/571/EU z dne 24. septembra 2010 o spremembi Priloge k Direktivi 2002/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem v zvezi z uporabo svinca, živega srebra, kadmija, šestvalentnega kroma, polibromiranih bifenilov ali polibromiranih difenil etrov zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku (UL L 251, 25.9.2010, str. 28).

(3)  Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 396, 30.12.2006, str. 1).


PRILOGA

Vnosi 4(c), 4(c)-I, 4(c)-II in 4(c)-III v Prilogi III k Direktivi 2011/65/EU se nadomestijo z naslednjimi:

Izjema

Področje in datumi veljavnosti

„4(c)

Živo srebro v drugih visokotlačnih natrijevih sijalkah za splošno razsvetljavo, ki ne presega (na razelektritveno cevko):

 

4(c)-I

P ≤ 155 W: 20 mg

Preneha veljati 24. februarja 2027

4(c)-II

155 W < P ≤ 405 W: 25 mg

Preneha veljati 24. februarja 2027

4(c)-III

P > 405 W: 25 mg

Preneha veljati 24. februarja 2027“


24.2.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 43/32


DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2022/276

z dne 13. decembra 2021

o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za uporabo živega srebra v (kompaktnih) fluorescentnih sijalkah z enojnim podnožjem za splošno razsvetljavo zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (1) ter zlasti člena 5(1), točka (b), Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2011/65/EU določa, da morajo države članice zagotoviti, da električna in elektronska oprema, dana na trg, ne vsebuje nevarnih snovi iz Priloge II k navedeni direktivi. Navedena omejitev se ne uporablja za nekatere izvzete vrste uporabe iz Priloge III k Direktivi.

(2)

Kategorije električne in elektronske opreme, za katere se uporablja Direktiva 2011/65/EU, so naštete v Prilogi I k navedeni direktivi.

(3)

Živo srebro je omejena snov iz Priloge II k Direktivi 2011/65/EU.

(4)

Komisija je s Sklepom 2010/571/EU (2) med drugim odobrila izjemo za uporabo živega srebra v (kompaktnih) fluorescentnih sijalkah z enojnim podnožjem za splošno razsvetljavo (v nadaljnjem besedilu: izjema), ki je zdaj navedena kot izjema 1(a), 1(b), 1(c), 1(d) in 1(e) v Prilogi III k Direktivi 2011/65/EU. Izjema je v skladu s členom 5(2), drugi pododstavek, točka (a), navedene direktive prenehala veljati 21. julija 2016.

(5)

Živo srebro se uporablja v (kompaktnih) fluorescentnih sijalkah z enojnim podnožjem za proizvodnjo ultravijolične svetlobe, ki se nato s fluorescentnim premazom na sijalki pretvori v vidno svetlobo.

(6)

Komisija je 19. decembra 2014 in 15. januarja 2015 prejela zahtevka za obnovitev izjeme (v nadaljnjem besedilu: zahtevka za obnovitev), kar je v roku iz člena 5(5) Direktive 2011/65/EU, en zahtevek pa je bil nato 20. januarja 2020 posodobljen. V skladu s členom 5(5), drugi pododstavek, Direktive 2011/65/EU ostane izjema veljavna, dokler se ne sprejme odločitev o zahtevku za obnovitev.

(7)

V oceni zahtevkov za obnovitev, pri kateri sta bila upoštevana razpoložljivost nadomestkov in družbeno-ekonomski vpliv nadomestitve, je bilo ugotovljeno, da so zadostno zanesljivi nadomestki brez živega srebra za vrste sijalk, ki jih zajema izjema, že široko dostopni ter da je nadomestitev živega srebra v teh sijalkah znanstveno in tehnično izvedljiva. Poleg tega je bilo v navedeni oceni ugotovljeno, da bodo prednosti nadomestitve jasno odtehtale vse negativne vplive.

(8)

Ocena zahtevkov za obnovitev je vključevala posvetovanja z deležniki v skladu s členom 5(7) Direktive 2011/65/EU. Pripombe, prejete med temi posvetovanji, so bile javno dostopne na posebnem spletišču.

(9)

Ker pogoji iz člena 5(1), točka (a), Direktive 2011/65/EU niso več izpolnjeni, bi bilo treba zahtevka za obnovitev zavrniti.

(10)

Datum izteka izjeme bi bilo treba določiti v skladu s členom 5(6) navedene direktive. Določiti bi bilo treba najzgodnejši možni datum 12 mesecev od odločitve Komisije o razveljavitvi izjeme, saj ni praktičnih okoliščin, ki bi upravičevale daljši čas izteka izjeme, zlasti ob upoštevanju, da so številne zadevne sijalke zajete tudi v Uredbi Komisije (EU) 2019/2020, ki določa minimalne zahteve glede energijske učinkovitosti, ki jih je treba upoštevati za dajanje izdelkov na trg, kar bo pomenilo, da se navedene sijalke dejansko od 1. septembra 2021 ne bodo več dajale na trg.

(11)

Direktivo 2011/65/EU bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga III k Direktivi 2011/65/EU se spremeni, kakor je navedeno v Prilogi k tej direktivi.

Člen 2

1.   Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 30. septembra 2022. Besedilo navedenih predpisov takoj sporočijo Komisiji.

Navedene predpise uporabljajo od 1. oktobra 2022.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice Komisiji sporočijo besedila bistvenih določb nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 13. decembra 2021

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 174, 1.7.2011, str. 88.

(2)  Sklep Komisije 2010/571/EU z dne 24. septembra 2010 o spremembi Priloge k Direktivi 2002/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem v zvezi z uporabo svinca, živega srebra, kadmija, šestvalentnega kroma, polibromiranih bifenilov ali polibromiranih difenil etrov zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku (UL L 251, 25.9.2010, str. 28).


PRILOGA

Vnosi 1, 1(a), 1(b), 1(c), 1(d) in 1(e) v Prilogi III k Direktivi 2011/65/EU se nadomestijo z naslednjimi:

Izjema

Področje in datumi veljavnosti

„1.

Živo srebro v (kompaktnih) fluorescentnih sijalkah z enojnim podnožjem, ki ne presega (na razelektritveno cevko):

 

1(a)

za splošno razsvetljavo < 30 W: 2,5 mg

Preneha veljati 24. februarja 2023

1(b)

za splošno razsvetljavo ≥ 30 W in < 50 W: 3,5 mg

Preneha veljati 24. februarja 2023

1(c)

za splošno razsvetljavo ≥ 50 W in < 150 W: 5 mg

Preneha veljati 24. februarja 2023

1(d)

za splošno razsvetljavo ≥ 150 W: 15 mg

Preneha veljati 24. februarja 2023

1(e)

za splošno razsvetljavo s krožno ali kvadratno strukturno obliko in premerom cevi ≤ 17 mm: 5 mg

Preneha veljati 24. februarja 2023“


24.2.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 43/35


DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2022/277

z dne 13. decembra 2021

o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za uporabo živega srebra v (kompaktnih) fluorescentnih sijalkah z enojnim podnožjem za splošno razsvetljavo < 30 W z življenjsko dobo enako ali daljšo od 20 000 h zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (1) ter zlasti člena 5(1), točka (b), Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2011/65/EU določa, da morajo države članice zagotoviti, da električna in elektronska oprema, dana na trg, ne vsebuje nevarnih snovi iz Priloge II k navedeni direktivi. Navedena omejitev se ne uporablja za nekatere izvzete vrste uporabe iz Priloge III k Direktivi.

(2)

Kategorije električne in elektronske opreme, za katere se uporablja Direktiva 2011/65/EU, so naštete v Prilogi I k navedeni direktivi.

(3)

Živo srebro je omejena snov iz Priloge II k Direktivi 2011/65/EU.

(4)

Komisija je z Delegirano direktivo 2014/14/EU (2) odobrila izjemo za uporabo živega srebra z največjo vsebnostjo 3,5 mg v (kompaktnih) fluorescentnih sijalkah z enojnim podnožjem za splošno razsvetljavo < 30 W z življenjsko dobo enako ali daljšo od 20 000 h (v nadaljnjem besedilu: izjema), ki je zdaj navedena kot izjema 1(g) v Prilogi III k Direktivi 2011/65/EU. Izjema je v skladu s Prilogo III k Direktivi 2014/14/EU prenehala veljati 31. decembra 2017.

(5)

Živo srebro se uporablja v (kompaktnih) fluorescentnih sijalkah z enojnim podnožjem za proizvodnjo ultravijolične svetlobe, ki se nato s fluorescentnim premazom na sijalki pretvori v vidno svetlobo.

(6)

Komisija je 28. junija 2016 prejela zahtevek za obnovitev izjeme (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za obnovitev), kar je v roku iz člena 5(5) Direktive 2011/65/EU, ki je bil nato 17. januarja 2020 posodobljen. V skladu s členom 5(5) Direktive 2011/65/EU ostane izjema veljavna, dokler se ne sprejme odločitev o zahtevku za obnovitev.

(7)

V oceni zahtevka za obnovitev, pri kateri sta bila upoštevana razpoložljivost nadomestkov in družbeno-ekonomski vpliv nadomestitve, je bilo ugotovljeno, da so na voljo zadostno zanesljivi nadomestki brez živega srebra za vrste sijalk, ki jih zajema izjema, ter da je nadomestitev znanstveno in tehnično izvedljiva. Poleg tega je bilo v navedeni oceni ugotovljeno, da bodo prednosti nadomestitve jasno odtehtale vse negativne vplive. Ocena je vključevala posvetovanja z deležniki v skladu s členom 5(7) Direktive 2011/65/EU. Pripombe, prejete med temi posvetovanji, so bile javno dostopne na posebnem spletišču.

(8)

Ker pogoji iz člena 5(1), točka (a), Direktive 2011/65/EU niso več izpolnjeni, bi bilo izjemo razveljaviti.

(9)

Datum izteka te izjeme bi bilo treba določiti v skladu s členom 5(6) Direktive 2011/65/EU. Medtem ko za majhen delež vrst sijalk (3), ki jih zajema ta izjema, veljajo merila za okoljsko primerno zasnovo iz Priloge II k Uredbi Komisije (EU) 2019/2020 (4), ki se uporabljajo od 1. septembra 2021, in se zato te sijalke ne bodo več dajale na trg, pa merila iz navedene uredbe o okoljsko primerni zasnovi ne vplivajo na veliko večino sijalk, ki jih zajema ta izjema. Zato bi bilo treba za celotni vnos izjeme določiti najdaljši možni datum izteka 18 mesecev po sprejetju odločitve, da bi se izognili nepotrebnim visokim družbeno-ekonomskim stroškom udeležencev na trgu, ki so neposredno povezani z nadomestitvijo te kategorije sijalk.

(10)

Direktivo 2011/65/EU bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga III k Direktivi 2011/65/EU se spremeni, kakor je navedeno v Prilogi k tej direktivi.

Člen 2

1.   Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 30. septembra 2022. Besedilo navedenih predpisov takoj sporočijo Komisiji.

Navedene predpise uporabljajo od 1. oktobra 2022.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice Komisiji sporočijo besedila bistvenih določb nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 13. decembra 2021

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 174, 1.7.2011, str. 88.

(2)  Delegirana direktiva Komisije 2014/14/EU z dne 18. oktobra 2013 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za 3,5 mg živega srebra na kompaktno fluorescenčno sijalko z enojnim navojem za splošno razsvetljavo < 30 W z življenjsko dobo enako ali daljšo od 20 000 h zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (UL L 4, 9.1.2014, str. 71).

(3)  Kompaktne fluorescentne sijalke z vgrajenimi krmilnimi napravami (CFLi) so od 1. septembra 2021 zajete v vnosu „Drugi svetlobni viri, ki spadajo na področje uporabe in niso navedeni zgoraj“ v preglednici 1 Priloge II k Uredbi Komisije (EU) 2019/2020.

(4)  Kot je navedeno v uvodnih izjavah 9 in 10 Uredbe Komisije (EU) 2019/2020, v navedeni uredbi ni treba določiti posebnih zahtev za okoljsko primerno zasnovo glede vsebnosti živega srebra.


PRILOGA

Vnos 1(g) v Prilogi III k Direktivi 2011/65/EU se nadomesti z naslednjim:

Izjema

Področje in datumi veljavnosti

„1(g)

za splošno razsvetljavo < 30 W z življenjsko dobo enako ali daljšo od 20 000  h: 3,5 mg

Preneha veljati 24. avgusta 2023“


24.2.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 43/38


DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2022/278

z dne 13. decembra 2021

o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za uporabo živega srebra v metalhalogenidnih sijalkah zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (1) ter zlasti člena 5(1), točka (a), Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2011/65/EU določa, da morajo države članice zagotoviti, da električna in elektronska oprema, dana na trg, ne vsebuje nevarnih snovi iz Priloge II k navedeni direktivi. Navedena omejitev se ne uporablja za nekatere izvzete uporabe iz Priloge III k navedeni direktivi.

(2)

Kategorije električne in elektronske opreme, za katere se uporablja Direktiva 2011/65/EU, so naštete v Prilogi I k navedeni direktivi.

(3)

Živo srebro je omejena snov iz Priloge II k Direktivi 2011/65/EU.

(4)

Komisija je s Sklepom 2010/571/EU (2) med drugim odobrila izjemo za uporabo živega srebra v metalhalogenidnih sijalkah (v nadaljnjem besedilu: izjema), ki je zdaj navedena kot izjema 4(e) v Prilogi III k Direktivi 2011/65/EU. Izjema je v skladu s členom 5(2), drugi pododstavek, točka (a), navedene direktive prenehala veljati 21. julija 2016.

(5)

Živo srebro se v metalhalogenidnih sijalkah uporablja za izboljšanje barve, učinkovitosti, življenjske dobe in stabilnega delovanja teh sijalk.

(6)

Komisija je 15. januarja 2015 prejela zahtevek za obnovitev izjeme (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za obnovitev), kar je v roku iz člena 5(5) Direktive 2011/65/EU. Posodobljeni zahtevek za obnovitev je bil vložen 20. januarja 2020. V skladu s členom 5(5) navedene direktive ostane izjema veljavna, dokler se ne sprejme odločitev o zahtevku za obnovitev.

(7)

V oceni zahtevka za obnovitev, pri kateri sta bila upoštevana razpoložljivost nadomestkov in družbenoekonomski vpliv nadomestitve, je bilo ugotovljeno, da nadomestitev ali odstranitev živega srebra pri zadevnih vrstah uporabe trenutno tehnično ni izvedljiva. Ocena je vključevala posvetovanja z deležniki v skladu s členom 5(7) Direktive 2011/65/EU. Pripombe, prejete med temi posvetovanji, so bile javno dostopne na posebnem spletišču.

(8)

Izjema je v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (3), zato ne znižuje ravni varovanja okolja in zdravja, ki jo zagotavlja navedena uredba.

(9)

Zato je primerno odobriti obnovitev izjeme za najdaljše obdobje petih let v skladu s členom 5(2), prvi pododstavek, Direktive 2011/65/EU. Glede na rezultate nenehnih prizadevanj za iskanje zanesljivih nadomestkov ni verjetno, da bi obdobje veljavnosti te izjeme negativno vplivalo na inovacije.

(10)

Direktivo 2011/65/EU bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga III k Direktivi 2011/65/EU se spremeni, kakor je navedeno v Prilogi k tej direktivi.

Člen 2

1.   Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 30 septembra 2022. Besedilo navedenih predpisov takoj sporočijo Komisiji.

Navedene predpise uporabljajo od 1 oktobra 2022.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice Komisiji sporočijo besedila bistvenih določb nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 13. decembra 2021

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 174, 1.7.2011, str. 88.

(2)  Sklep Komisije 2010/571/EU z dne 24. septembra 2010 o spremembi Priloge k Direktivi 2002/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem v zvezi z uporabo svinca, živega srebra, kadmija, šestvalentnega kroma, polibromiranih bifenilov ali polibromiranih difenil etrov zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku (UL L 251, 25.9.2010, str. 28).

(3)  Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 396, 30.12.2006, str. 1).


PRILOGA

Vnos 4(e) v Prilogi III k Direktivi 2011/65/EU se nadomesti z naslednjim:

„Izjema

Področje in datumi veljavnosti

4(e)

Živo srebro v metalhalogenidnih sijalkah

Preneha veljati 24 februarja 2027“


24.2.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 43/41


DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2022/279

z dne 13. decembra 2021

o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za uporabo živega srebra v drugih sijalkah na razelektrenje za posebne namene zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (1) ter zlasti člena 5(1), točka (a), Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2011/65/EU določa, da morajo države članice zagotoviti, da električna in elektronska oprema, dana na trg, ne vsebuje nevarnih snovi iz Priloge II k navedeni direktivi. Navedena omejitev se ne uporablja za nekatere izvzete uporabe iz Priloge III k navedeni direktivi.

(2)

Kategorije električne in elektronske opreme, za katere se uporablja Direktiva 2011/65/EU, so naštete v Prilogi I k navedeni direktivi.

(3)

Živo srebro je omejena snov iz Priloge II k Direktivi 2011/65/EU.

(4)

Komisija je s Sklepom 2010/571/EU (2) med drugim odobrila izjemo za uporabo živega srebra v drugih sijalkah na razelektrenje za posebne namene, ki niso posebej omenjene (v nadaljnjem besedilu: izjema), ki je zdaj navedena kot izjema 4(f) v Prilogi III k Direktivi 2011/65/EU. Izjema je v skladu s členom 5(2), drugi pododstavek, točka (a), navedene direktive prenehala veljati 21. julija 2016.

(5)

Funkcija živega srebra v plinskih sijalkah na razelektrenje za posebne namene je povezana s postopkom proizvodnje svetlobe za pretvorbo električne energije v svetlobo.

(6)

Komisija je 15. januarja 2015 prejela več zahtevkov za obnovitev izjeme (v nadaljnjem besedilu: zahtevki za obnovitev), kar je v roku iz člena 5(5) Direktive 2011/65/EU. V skladu s členom 5(5) Direktive 2011/65/EU ostane izjema veljavna, dokler se ne sprejme odločitev o zahtevku za obnovitev.

(7)

V oceni zahtevkov za obnovitev, pri kateri sta bila upoštevana razpoložljivost nadomestkov in družbenoekonomski vpliv nadomestitve, je bilo ugotovljeno, da nadomestitev ali odstranitev živega srebra pri vrstah uporabe, ki jih zadeva izjema, trenutno tehnično ni izvedljiva. Glede na možnosti nadomestitve, ki v prihodnosti omejujejo izjemo, pa je primerno odobriti obnovitev izjeme samo za obdobje treh let. V oceni je bilo ugotovljeno tudi, da je mogoče nadalje opredeliti vrste uporabe, za katere je upravičena obnovitev izjeme v skladu z merili iz člena 5(1), točka (a), Direktive 2011/65/EU zaradi posebne funkcionalnosti in področja uporabe, in sicer za visokotlačne živosrebrove sijalke, ki se uporabljajo v projektorjih ali za osvetlitev v vrtnarstvu ali oddajajo svetlobo v ultravijoličnem spektru. Za te posebne vrste uporabe bi bilo treba izjemo podaljšati za najdaljše obdobje petih let. Ocena je vključevala posvetovanja z deležniki v skladu s členom 5(7) Direktive 2011/65/EU. Pripombe, prejete med temi posvetovanji, so bile javno dostopne na posebnem spletišču.

(8)

Izjema je v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (3), zato ne znižuje ravni varovanja okolja in zdravja, ki jo zagotavlja navedena uredba.

(9)

Glede na rezultate nenehnih prizadevanj za iskanje zanesljivih nadomestkov ni verjetno, da bi obdobje veljavnosti te izjeme negativno vplivalo na inovacije.

(10)

Direktivo 2011/65/EU bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga III k Direktivi 2011/65/EU se spremeni, kakor je navedeno v Prilogi k tej direktivi.

Člen 2

(1)   Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 30. septembra 2022. Besedilo navedenih predpisov takoj sporočijo Komisiji.

Navedene predpise uporabljajo od 1. oktobra 2022.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

(2)   Države članice Komisiji sporočijo besedila bistvenih določb nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 13. decembra 2021

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 174, 1.7.2011, str. 88.

(2)  Sklep Komisije 2010/571/EU z dne 24. septembra 2010 o spremembi Priloge k Direktivi 2002/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem v zvezi z uporabo svinca, živega srebra, kadmija, šestvalentnega kroma, polibromiranih bifenilov ali polibromiranih difenil etrov zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku (UL L 251, 25.9.2010, str. 28).

(3)  Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 396, 30.12.2006, str. 1).


PRILOGA

Vnos 4(f) v Prilogi III k Direktivi 2011/65/EU se nadomesti z naslednjim:

Izjema

Področje in datumi veljavnosti

4(f)-I

Živo srebro v drugih sijalkah na razelektrenje za posebne namene, ki niso posebej navedeni v tej prilogi

Preneha veljati z dne 24. februarja 2025

4(f)-II

Živo srebro v visokotlačnih živosrebrovih sijalkah, ki se uporabljajo v projektorjih, kjer je potrebna svetilnost ≥ 2000 lumnov ANSI

Preneha veljati z dne 24. februarja 2027

4(f)-III

Živo srebro v visokotlačnih natrijevih sijalkah, ki se uporabljajo za osvetlitev v vrtnarstvu

Preneha veljati z dne 24. februarja 2027

4(f)-IV

Živo srebro v sijalkah, ki oddajajo svetlobo v ultravijoličnem spektru

Preneha veljati z dne 24. februarja 2027“


24.2.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 43/44


DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2022/280

z dne 13. decembra 2021

o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za uporabo živega srebra v drugih nizkotlačnih sijalkah na razelektrenje zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (1) ter zlasti člena 5(1), točka (a), Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2011/65/EU določa, da morajo države članice zagotoviti, da električna in elektronska oprema, dana na trg, ne vsebuje nevarnih snovi iz Priloge II k navedeni direktivi. Navedena omejitev se ne uporablja za nekatere izvzete uporabe iz Priloge III k navedeni direktivi.

(2)

Kategorije električne in elektronske opreme, za katere se uporablja Direktiva 2011/65/EU, so naštete v Prilogi I k navedeni direktivi.

(3)

Živo srebro je omejena snov iz Priloge II k Direktivi 2011/65/EU.

(4)

Komisija je s Sklepom 2010/571/EU (2) med drugim odobrila izjemo za uporabo živega srebra v drugih nizkotlačnih sijalkah na razelektrenje (v nadaljnjem besedilu: izjema), ki je zdaj navedena kot izjema 4(a) v Prilogi III k Direktivi 2011/65/EU. Izjema je v skladu s členom 5(2), drugi pododstavek, točka (a), navedene direktive prenehala veljati 21. julija 2016.

(5)

Živo srebro se uporablja v nizkotlačnih sijalkah na razelektrenje za proizvodnjo ultravijolične svetlobe, ki se uporablja za ultravijolično germicidno ali protibakterijsko dezinfekcijo in/ali čiščenje zraka, vode in površin.

(6)

Komisija je 19. decembra 2014 in 15. januarja 2015 prejela zahtevka za obnovitev izjeme (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za obnovitev), kar je v roku iz člena 5(5) Direktive 2011/65/EU, en zahtevek pa je bil nato 20. januarja 2020 posodobljen. V skladu s členom 5(5) Direktive 2011/65/EU ostane izjema veljavna, dokler se ne sprejme odločitev o zahtevku za obnovitev.

(7)

V oceni zahtevka za obnovitev, pri kateri sta bila upoštevana razpoložljivost nadomestkov in družbenoekonomski vpliv nadomestitve, je bilo ugotovljeno, da odstranitev živega srebra pri zadevnih vrstah uporabe ali njegova nadomestitev s snovjo s primerljivimi značilnostmi trenutno tehnično ni izvedljiva. V navedeni oceni je bilo nadalje ugotovljeno, da se lahko sedanje področje uporabe izjeme omeji na nizkotlačne sijalke na razelektrenje, ki niso premazane s fosforjem in oddajajo svetlobo v ultravijoličnem območju. Ocena je vključevala posvetovanja z deležniki v skladu s členom 5(7) Direktive 2011/65/EU. Pripombe, prejete med temi posvetovanji, so bile javno dostopne na posebnem spletišču.

(8)

Izjema je v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (3), zato ne znižuje ravni varovanja okolja in zdravja, ki jo zagotavlja navedena uredba.

(9)

Zato je primerno odobriti obnovitev izjeme s popravljenim besedilom, v katerem je določeno omejeno področje uporabe izjeme, za najdaljše obdobje petih let v skladu s členom 5(2), prvi pododstavek, Direktive 2011/65/EU. V skladu s členom 5(6) Direktive 2011/65/EU bi bilo treba za trenutno izjemo 4(a) določiti obdobje veljavnosti 12 mesecev. Glede na rezultate nenehnih prizadevanj za iskanje zanesljivih nadomestkov ni verjetno, da bi obdobje veljavnosti te izjeme negativno vplivalo na inovacije.

(10)

Direktivo 2011/65/EU bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga III k Direktivi 2011/65/EU se spremeni, kakor je navedeno v Prilogi k tej direktivi.

Člen 2

1.   Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 30 septembra 2022. Besedilo navedenih predpisov takoj sporočijo Komisiji.

Navedene predpise uporabljajo od 1 oktobra 2022.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice Komisiji sporočijo besedila bistvenih določb nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 13. decembra 2021

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 174, 1.7.2011, str. 88.

(2)  Sklep Komisije 2010/571/EU z dne 24. septembra 2010 o spremembi Priloge k Direktivi 2002/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem v zvezi z uporabo svinca, živega srebra, kadmija, šestvalentnega kroma, polibromiranih bifenilov ali polibromiranih difenil etrov zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku (UL L 251, 25.9.2010, str. 28).

(3)  Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 396, 30.12.2006, str. 1).


PRILOGA

Vnos 4(a) v Prilogi III k Direktivi 2011/65/EU se nadomesti z naslednjim:

„Izjema

Področje in datumi veljavnosti

4(a)

Živo srebro v drugih nizkotlačnih sijalkah na razelektrenje (na sijalko): 15 mg

Preneha veljati 24 februarja 2023

4(a)-I

Živo srebro v nizkotlačnih sijalkah na razelektrenje, ki niso premazane s fosforjem in pri katerih mora biti zaradi namena uporabe glavno območje oddanega spektra svetlobe sijalke v ultravijoličnem območju spektra: do 15 mg živega srebra na sijalko

Preneha veljati 24 februarja 2027“


24.2.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 43/47


DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2022/281

z dne 13. decembra 2021

o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za uporabo živega srebra v (kompaktnih) fluorescentnih sijalkah z enojnim podnožjem za posebne namene zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (1) ter zlasti člena 5(1), točka (a), Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2011/65/EU določa, da morajo države članice zagotoviti, da električna in elektronska oprema (EEO), dana na trg, ne vsebuje nevarnih snovi iz Priloge II k navedeni direktivi. Navedena omejitev se ne uporablja za nekatere izvzete uporabe iz Priloge III k navedeni direktivi.

(2)

Kategorije električne in elektronske opreme, za katere se uporablja Direktiva 2011/65/EU, so naštete v Prilogi I k navedeni direktivi.

(3)

Živo srebro je omejena snov iz Priloge II k Direktivi 2011/65/EU.

(4)

Komisija je s Sklepom 2010/571/EU (2) med drugim odobrila izjemo za uporabo živega srebra v (kompaktnih) fluorescentnih sijalkah z enojnim podnožjem za posebne namene (v nadaljnjem besedilu: izjema), ki je zdaj navedena kot izjema 1(f) v Prilogi III k Direktivi 2011/65/EU. Izjema je v skladu s členom 5(2), drugi pododstavek, točka (a), navedene direktive prenehala veljati 21. julija 2016.

(5)

Živo srebro se uporablja v (kompaktnih) fluorescentnih sijalkah z enojnim podnožjem za posebne namene za proizvodnjo ultravijolične svetlobe, ki se nato s fluorescentnim premazom na sijalki pretvori v vidno svetlobo.

(6)

Komisija je 19. decembra 2014 in 15. januarja 2015 prejela zahtevka za obnovitev izjeme (v nadaljnjem besedilu: zahtevka za obnovitev), kar je v roku iz člena 5(5) Direktive 2011/65/EU, en zahtevek pa je bil nato 20. januarja 2020 posodobljen. V skladu s členom 5(5), drugi pododstavek, Direktive 2011/65/EU ostane izjema veljavna, dokler se ne sprejme odločitev o zahtevku za obnovitev.

(7)

V oceni zahtevkov za obnovitev, pri kateri sta bila upoštevana razpoložljivost nadomestkov in družbenoekonomski vpliv nadomestitve, je bilo ugotovljeno, da odstranitev živega srebra pri zadevnih vrstah uporabe ali njegova nadomestitev s snovjo s primerljivimi značilnostmi trenutno tehnično ni izvedljiva. Ocena je vključevala posvetovanja z deležniki v skladu s členom 5(7) Direktive 2011/65/EU. Pripombe, prejete med temi posvetovanji, so bile javno dostopne na posebnem spletišču.

(8)

Glede na to, da bi morale imeti izjeme od omejitve za nekatere posebne materiale ali komponente omejeno področje uporabe in trajanje, da bi se dosegla postopna opustitev nevarnih snovi v EEO, je bilo v oceni ugotovljeno tudi, da bi bilo treba področje uporabe izjeme po eni strani omejiti na nadalje opredeljene vrste uporabe, po drugi strani pa se trajanje sedanje široke izjeme lahko skrajša.

(9)

Izjema je v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (3), zato ne znižuje ravni varovanja okolja in zdravja, ki jo zagotavlja navedena uredba.

(10)

Zato je primerno odobriti obnovitev izjeme za kompaktne fluorescentne sijalke za posebne namene, ki so zasnovane za oddajanje svetlobe v ultravijoličnem spektru, za najdaljše obdobje petih let v skladu s členom 5(2), prvi pododstavek, Direktive 2011/65/EU, saj trenutno ni na voljo zanesljivih alternativ. Za vse druge vrste kompaktnih fluorescentnih sijalk, ki spadajo v kategorijo kompaktnih fluorescentnih sijalk za posebne namene, bi bilo treba izjemo obnoviti za tri leta, da bi lahko industrija pripravila podrobne informacije za utemeljitev nadaljevanja te izjeme za določene kategorije sijalk za posebne namene v skladu s ciljem Direktive, da je treba omejiti področje uporabe in trajanje izjem. Glede na rezultate nenehnih prizadevanj za iskanje ustreznih nadomestkov ni verjetno, da bi obdobje veljavnosti te izjeme negativno vplivalo na inovacije.

(11)

Direktivo 2011/65/EU bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga III k Direktivi 2011/65/EU se spremeni, kakor je navedeno v Prilogi k tej direktivi.

Člen 2

1.   Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 30. septembra 2022. Besedilo navedenih predpisov takoj sporočijo Komisiji.

Navedene predpise uporabljajo od 1. oktobra 2022.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice Komisiji sporočijo besedila bistvenih določb nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 13. decembra 2021

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 174, 1.7.2011, str. 88.

(2)  Sklep Komisije 2010/571/EU z dne 24. septembra 2010 o spremembi Priloge k Direktivi 2002/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem v zvezi z uporabo svinca, živega srebra, kadmija, šestvalentnega kroma, polibromiranih bifenilov ali polibromiranih difenil etrov zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku (UL L 251, 25.9.2010, str. 28).

(3)  Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 396, 30.12.2006, str. 1).


PRILOGA

Vnos 1(f) v Prilogi III k Direktivi 2011/65/EU se nadomesti z naslednjim:

Izjema

Področje in datumi veljavnosti

„1

Živo srebro v (kompaktnih) fluorescentnih sijalkah z enojnim podnožjem, ki ne presega (na razelektritveno cevko):

 

1(f)-I

sijalke, zasnovane za oddajanje predvsem svetlobe v ultravijoličnem spektru: 5 mg

Preneha veljati 24 februarja 2027

1(f)-II

za posebne namene: 5 mg

Preneha veljati 24 februarja 2025“


24.2.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 43/51


DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2022/282

z dne 13. decembra 2021

o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za uporabo živega srebra v nelinearnih tripasovnih fosfornih sijalkah zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (1) ter zlasti člena 5(1), točka (a), Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2011/65/EU določa, da morajo države članice zagotoviti, da električna in elektronska oprema, dana na trg, ne vsebuje nevarnih snovi iz Priloge II k navedeni direktivi. Navedena omejitev se ne uporablja za nekatere izvzete uporabe iz Priloge III k navedeni Direktivi.

(2)

Kategorije električne in elektronske opreme, za katere se uporablja Direktiva 2011/65/EU, so naštete v Prilogi I k navedeni direktivi.

(3)

Živo srebro je omejena snov iz Priloge II k Direktivi 2011/65/EU.

(4)

Komisija je s Sklepom 2010/571/EU (2) med drugim odobrila izjemo za uporabo živega srebra v nelinearnih tripasovnih fosfornih sijalkah s premerom cevi > 17 mm (npr. T9) (v nadaljnjem besedilu: izjema), ki je zdaj navedena kot izjema 2(b)(3) v Prilogi III k Direktivi 2011/65/EU. Izjema je v skladu s členom 5(2), drugi pododstavek, točka (a), navedene direktive prenehala veljati 21. julija 2016.

(5)

Živo srebro se uporablja v nelinearnih tripasovnih fosfornih sijalkah za proizvodnjo ultravijolične svetlobe, ki se nato s fluorescentnim premazom na sijalki pretvori v vidno svetlobo. Sestava premaza, ki vsebuje živo srebro, določa barvo svetlobe in barvni videz.

(6)

Komisija je 19. decembra 2014 in 15. januarja 2015 prejela zahtevka za obnovitev izjeme (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za obnovitev), kar je v roku iz člena 5(5) Direktive 2011/65/EU, en zahtevek pa je bil nato januarja 2020 posodobljen z dodatnimi informacijami. V skladu s členom 5(5) Direktive 2011/65/EU ostane izjema veljavna, dokler se ne sprejme odločitev o zahtevku za obnovitev.

(7)

V oceni zahtevka za obnovitev, pri kateri sta bila upoštevana razpoložljivost nadomestkov in družbenoekonomski vpliv nadomestitve, je bilo ugotovljeno, da nadomestitev ali odstranitev živega srebra pri zadevnih vrstah uporabe trenutno tehnično ni izvedljiva. V oceni je bilo ugotovljeno tudi, da se mejna koncentracija živega srebra v kategorijah sijalk, ki jih zajema ta izjema, lahko zniža s 15 mg na 10 mg na sijalko. Ocena je vključevala posvetovanja z deležniki v skladu s členom 5(7) Direktive 2011/65/EU. Pripombe, prejete med temi posvetovanji, so bile javno dostopne na posebnem spletišču.

(8)

Izjema je v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (3), zato ne znižuje ravni varovanja okolja in zdravja, ki jo zagotavlja navedena uredba.

(9)

Zato je primerno odobriti obnovitev izjeme s popravljenim besedilom, v katerem je določeno omejeno področje uporabe izjeme, za obdobje treh let v skladu s členom 5(2), prvi pododstavek, Direktive 2011/65/EU, da bi se zbrali nadaljnji podatki v zvezi z razpoložljivostjo snovi za posebne vrste sijalk, ki jih zajema za izjema. V skladu s členom 5(6) Direktive 2011/65/EU bi bilo treba za sedanjo izjemo 2(b)(3) določiti obdobje veljavnosti 12 mesecev. Glede na rezultate nenehnih prizadevanj za iskanje zanesljivih nadomestkov ni verjetno, da bi obdobje veljavnosti te izjeme negativno vplivalo na inovacije.

(10)

Direktivo 2011/65/EU bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga III k Direktivi 2011/65/EU se spremeni, kakor je navedeno v Prilogi k tej direktivi.

Člen 2

1.   Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 30. septembra 2022. Besedilo navedenih predpisov takoj sporočijo Komisiji.

Navedene predpise uporabljajo od 1. oktobra 2022.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice Komisiji sporočijo besedila bistvenih določb nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 13. decembra 2021

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 174, 1.7.2011, str. 88.

(2)  Sklep Komisije 2010/571/EU z dne 24. septembra 2010 o spremembi Priloge k Direktivi 2002/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem v zvezi z uporabo svinca, živega srebra, kadmija, šestvalentnega kroma, polibromiranih bifenilov ali polibromiranih difenil etrov zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku (UL L 251, 25.9.2010, str. 28).

(3)  Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 396, 30.12.2006, str. 1).


PRILOGA

Vnos 2(b)(3) v Prilogi III k Direktivi 2011/65/EU se nadomesti z naslednjim:

Izjema

Področje in datumi veljavnosti

„2(b)(3)

Nelinearne tripasovne fosforne sijalke s premerom cevi > 17 mm (npr. T9): 15 mg

Preneha veljati 24. februarja 2023 od 25. februarja 2023 do 24. februarja 2025 se lahko uporabi 10 mg na sijalko“


24.2.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 43/54


DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2022/283

z dne 13. decembra 2021

o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za uporabo živega srebra v visokotlačnih natrijevih sijalkah z izboljšanim indeksom barvnega videza za splošno razsvetljavo zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (1) ter zlasti člena 5(1), točki (a) in (b), Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2011/65/EU določa, da morajo države članice zagotoviti, da električna in elektronska oprema, dana na trg, ne vsebuje nevarnih snovi iz Priloge II k navedeni direktivi. Navedena omejitev se ne uporablja za nekatere izvzete uporabe iz Priloge III k navedeni direktivi.

(2)

Kategorije električne in elektronske opreme, za katere se uporablja Direktiva 2011/65/EU, so naštete v Prilogi I k navedeni direktivi.

(3)

Živo srebro je omejena snov iz Priloge II k Direktivi 2011/65/EU.

(4)

Komisija je s Sklepom 2010/571/EU (2) med drugim odobrila izjemo za uporabo živega srebra v visokotlačnih natrijevih sijalkah za splošno razsvetljavo, ki v sijalkah z izboljšanim indeksom barvnega videza Ra > 60 ne presega določenih vrednosti (na razelektritveno cevko) (v nadaljnjem besedilu: izjema), ki je zdaj navedena kot izjema 4(b)-I, 4(b)-II in 4(b)-III v Prilogi III k Direktivi 2011/65/EU. Izjema je v skladu s členom 5(2), drugi pododstavek, točka (a), navedene direktive prenehala veljati 21. julija 2016.

(5)

Živo srebro se uporablja v visokotlačnih natrijevih sijalkah za lastnosti barve svetlobe in barvnega videza.

(6)

Komisija je januarja 2015 prejela zahtevek za obnovitev izjeme za vrste uporabe v vnosih 4(b)-I, 4(b)-II in 4(b)-III (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za obnovitev), kar je v roku iz člena 5(5) Direktive 2011/65/EU. Isti vlagatelj je januarja 2020 predložil posodobljen zahtevek za obnovitev samo v zvezi z vnosom 4(b)-I. V skladu s členom 5(5) Direktive 2011/65/EU ostane izjema veljavna, dokler se ne sprejme odločitev o zahtevku za obnovitev.

(7)

V oceni zahtevka za obnovitev, v kateri sta bila upoštevana razpoložljivost nadomestkov in družbenoekonomski vpliv nadomestitve, je bilo ugotovljeno, da je nadomestitev ali odstranitev živega srebra pri zadevnih vrstah uporabe znanstveno in tehnično izvedljiva, kar zadeva del vnosa 4(b)-I ter vnosa 4(b)-II in 4(b)-III iz Priloge III k Direktivi 2011/65/EU. Vendar je bilo v oceni ugotovljeno, da bi bilo treba izjemo obnoviti za del vnosa 4(b)-I, ki se nanaša na sijalke z visokim indeksom barvnega videza, višjim od 80, z močjo, enako ali nižjo od 105 W, in da se lahko uporaba živega srebra, čeprav je še vedno potrebna, dodatno zniža. Ocena je vključevala posvetovanja z deležniki v skladu s členom 5(7) Direktive 2011/65/EU. Pripombe, prejete med temi posvetovanji, so bile javno dostopne na posebnem spletišču.

(8)

Zato je primerno obnoviti del izjeme 4(b)-I in jo preštevilčiti v izjemo 4(b) za najdaljše obdobje petih let v skladu s členom 5(2), prvi pododstavek, Direktive 2011/65/EU. Besedilo obnovljene izjeme je preoblikovano, v njem pa je določeno nadalje omejeno področje uporabe izjeme. Glede na rezultate nenehnih prizadevanj za iskanje zanesljivih nadomestkov ni verjetno, da bi obdobje veljavnosti te izjeme negativno vplivalo na inovacije.

(9)

Obnovljena izjema je v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (3), zato ne znižuje ravni varovanja okolja in zdravja, ki jo zagotavlja navedena uredba.

(10)

Ker pogoji za obnovitev izjeme iz člena 5(1), točka (a), Direktive 2011/65/EU niso več izpolnjeni za vrste uporabe, navedene v preostanku vnosa 4(b)-I ter v vnosih 4(b)-II in 4(b)-III iz Priloge III k navedeni direktivi, bi bilo treba izjemo za navedene vrste uporabe razveljaviti. Datume izteka navedenih izjem bi bilo treba določiti v skladu s členom 5(6) Direktive 2011/65/EU.

(11)

Direktivo 2011/65/EU bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga III k Direktivi 2011/65/EU se spremeni, kakor je navedeno v Prilogi k tej direktivi.

Člen 2

1.   Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 30. septembra 2022. Besedilo navedenih predpisov takoj sporočijo Komisiji.

Navedene predpise uporabljajo od 1. oktobra 2022.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice Komisiji sporočijo besedila bistvenih določb nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 13. decembra 2021

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 174, 1.7.2011, str. 88.

(2)  Sklep Komisije 2010/571/EU z dne 24. septembra 2010 o spremembi Priloge k Direktivi 2002/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem v zvezi z uporabo svinca, živega srebra, kadmija, šestvalentnega kroma, polibromiranih bifenilov ali polibromiranih difenil etrov zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku (UL L 251, 25.9.2010, str. 28).

(3)  Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 396, 30.12.2006, str. 1).


PRILOGA

Vnosi 4(b), 4(b)-I, 4(b)-II in 4(b)-III v Prilogi III k Direktivi 2011/65/EU se nadomestijo z naslednjimi:

Izjema

Področje in datumi veljavnosti

„4(b)

Živo srebro v visokotlačnih natrijevih sijalkah za splošno razsvetljavo, ki v sijalkah z izboljšanim indeksom barvnega videza Ra > 80 ne presega (na razelektritveno cevko): P ≤ 105 W: 16 mg na razelektritveno cevko

Preneha veljati 24. februarja 2027

4(b)-I:

Živo srebro v visokotlačnih natrijevih sijalkah za splošno razsvetljavo, ki v sijalkah z izboljšanim indeksom barvnega videza Ra > 60 ne presega (na razelektritveno cevko): P ≤ 155 W: 30 mg na razelektritveno cevko

Preneha veljati 24. februarja 2023

4(b)-II

Živo srebro v visokotlačnih natrijevih sijalkah za splošno razsvetljavo, ki v sijalkah z izboljšanim indeksom barvnega videza Ra > 60 ne presega (na razelektritveno cevko): 155 W < P ≤ 405 W: 40 mg na razelektritveno cevko

Preneha veljati 24. februarja 2023

4(b)-III

Živo srebro v visokotlačnih natrijevih sijalkah za splošno razsvetljavo, ki v sijalkah z izboljšanim indeksom barvnega videza Ra > 60 ne presega (na razelektritveno cevko): P > 405 W: 40 mg na razelektritveno cevko

Preneha veljati 24. februarja 2023“


24.2.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 43/57


DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2022/284

z dne 16. decembra 2021

o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za uporabo živega srebra v linearnih fluorescentnih sijalkah za splošno razsvetljavo z dvojnim podnožjem zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (1) ter zlasti člena 5(1), točka (b), Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2011/65/EU določa, da morajo države članice zagotoviti, da električna in elektronska oprema, dana na trg, ne vsebuje nevarnih snovi iz Priloge II k navedeni direktivi. Navedena omejitev se ne uporablja za nekatere izvzete vrste uporabe iz Priloge III k navedeni direktivi.

(2)

Kategorije električne in elektronske opreme, za katere se uporablja Direktiva 2011/65/EU, so naštete v Prilogi I k navedeni direktivi.

(3)

Živo srebro je omejena snov iz Priloge II k Direktivi 2011/65/EU.

(4)

Komisija je s Sklepom 2010/571/EU (2) med drugim odobrila izjemo za uporabo živega srebra v linearnih fluorescentnih sijalkah za splošno razsvetljavo z dvojnim podnožjem (v nadaljnjem besedilu: izjema), ki je zdaj navedena kot izjema 2(a)(1), 2(a)(2), 2(a)(3), 2(a)(4) in 2(a)(5) v Prilogi III k Direktivi 2011/65/EU. Izjema je v skladu s členom 5(2), drugi pododstavek, točka (a), navedene direktive prenehala veljati 21. julija 2016.

(5)

Živo srebro se uporablja v linearnih fluorescentnih sijalkah za splošno razsvetljavo z dvojnim podnožjem za proizvodnjo ultravijolične svetlobe, ki se nato s fluorescentnim premazom na sijalki pretvori v vidno svetlobo.

(6)

Komisija je 19. decembra 2014 in 15. januarja 2015 prejela zahtevka za obnovitev izjeme (v nadaljnjem besedilu: zahtevka za obnovitev), kar je v roku iz člena 5(5) Direktive 2011/65/EU, en zahtevek pa je bil nato 20. januarja 2020 posodobljen. V skladu s členom 5(5), drugi pododstavek, Direktive 2011/65/EU ostane izjema veljavna, dokler se ne sprejme odločitev o zahtevku za obnovitev.

(7)

V oceni zahtevkov za obnovitev, pri kateri sta bila upoštevana razpoložljivost nadomestkov in družbenoekonomski vpliv nadomestitve, je bilo ugotovljeno, da so postali na voljo zadostno zanesljivi nadomestki brez živega srebra za vrste sijalk, ki jih zajema izjema, ter da je nadomestitev živega srebra v teh sijalkah znanstveno in tehnično izvedljiva. Poleg tega je bilo v navedeni oceni ugotovljeno, da bi prednosti nadomestitve jasno odtehtale vse negativne vplive.

(8)

Ocena zahtevkov za obnovitev je vključevala posvetovanja z deležniki v skladu s členom 5(7) Direktive 2011/65/EU. Pripombe, prejete med temi posvetovanji, so bile javno dostopne na posebnem spletišču.

(9)

Ker pogoji iz člena 5(1), točka (a), Direktive 2011/65/EU niso več izpolnjeni, bi bilo treba zahtevka za obnovitev zavrniti. Datume izteka izjeme bi bilo treba določiti v skladu s členom 5(6) navedene direktive.

(10)

Direktivo 2011/65/EU bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga III k Direktivi 2011/65/EU se spremeni, kakor je navedeno v Prilogi k tej direktivi.

Člen 2

1.   Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 30. septembra 2022. Besedilo navedenih predpisov takoj sporočijo Komisiji.

Navedene predpise uporabljajo od 1. oktobra 2022.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice Komisiji sporočijo besedila bistvenih določb nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 16. decembra 2021

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 174, 1.7.2011, str. 88.

(2)  Sklep Komisije 2010/571/EU z dne 24. septembra 2010 o spremembi Priloge k Direktivi 2002/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem v zvezi z uporabo svinca, živega srebra, kadmija, šestvalentnega kroma, polibromiranih bifenilov ali polibromiranih difenil etrov zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku (UL L 251, 25.9.2010, str. 28).


PRILOGA

Vnosi 2(a), 2(a)(1), 2(a)(2), 2(a)(3), 2(a)(4) in 2(a)(5) v Prilogi III k Direktivi 2011/65/EU se nadomestijo z naslednjimi:

Izjema

Področje in datumi veljavnosti

„2(a)

Živo srebro v linearnih fluorescentnih sijalkah za splošno razsvetljavo z dvojnim podnožjem, ki ne presega (na sijalko):

 

2(a)(1)

tripasovne fosforne z normalno življenjsko dobo in premerom cevi < 9 mm (npr. T2): 4 mg

Preneha veljati 24. februarja 2023

2(a)(2)

tripasovne fosforne z normalno življenjsko dobo in premerom cevi ≥ 9 mm in ≤ 17 mm (npr. T5): 3 mg

Preneha veljati 24. avgusta 2023

2(a)(3)

tripasovne fosforne z normalno življenjsko dobo in premerom cevi > 17 mm in ≤ 28 mm (npr. T8): 3,5 mg

Preneha veljati 24. avgusta 2023

2(a)(4)

tripasovne fosforne z normalno življenjsko dobo in premerom cevi > 28 mm (npr. T12): 3,5 mg

Preneha veljati 24. februarja 2023

2(a)(5)

tripasovne fosforne z dolgo življenjsko dobo (≥ 25 000 ur): 5 mg

Preneha veljati 24. februarja 2023“


SKLEPI

24.2.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 43/60


SKLEP SVETA (EU) 2022/285

z dne 22. februarja 2022

o imenovanju dveh članov in nadomestnega člana Odbora regij na predlog Republike Malte

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 305 Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta (EU) 2019/852 z dne 21. maja 2019 o določitvi sestave Odbora regij (1),

ob upoštevanju predloga malteške vlade,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Na podlagi člena 300(3) Pogodbe je Odbor regij sestavljen iz predstavnikov regionalnih in lokalnih skupnosti, ki so bodisi izvoljeni v regionalne ali lokalne skupnosti ali pa so politično odgovorni izvoljeni skupščini.

(2)

Svet je 10. decembra 2019 sprejel Sklep (EU) 2019/2157 (2) o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2020 do 25. januarja 2025.

(3)

Zaradi konca nacionalnih mandatov, na podlagi katerih je bilo predlagano imenovanje Josepha CORDINE in Paula FARRUGIE, sta se sprostili mesti članov Odbora regij.

(4)

Mesto nadomestnega člana Odbora regij je bilo prosto od 26. januarja 2020.

(5)

Malteška vlada je za člana Odbora regij za preostanek mandata, ki se izteče 25. januarja 2025, predlagala naslednja predstavnika regionalne ali lokalne skupnosti, ki sta izvoljena v regionalno ali lokalno skupnost: Paula FARRUGIO, Reġjun Port – President (Pristaniška regija – predsednik) in Marka GRECHA, Kunsill Lokali Ħaż-Żabbar – Kunsillier Lokali (Občinski svet Żabbar – občinski svetnik).

(6)

V zvezi z navedenim prostim mestom je malteška vlada za nadomestnega člana Odbora regij za preostanek mandata, ki se izteče 25. januarja 2025, še predlagala Stephena SULTANO, predstavnika lokalne skupnosti, ki je izvoljen v lokalno skupnost, Kunsill Lokali Santa Venera – Sindku (Občinski svet Santa Venera – župan) –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za preostanek mandata, ki se izteče 25. januarja 2025, se v Odbor regij imenujejo naslednji izvoljeni predstavniki regionalne ali lokalne skupnosti:

(a)

za člana:

Paul FARRUGIA, Reġjun Port – President (Pristaniška regija – predsednik) (sprememba mandata),

Mark GRECH, Kunsill Lokali Ħaż-Żabbar – Kunsillier Lokali (Občinski svet Żabbar – občinski svetnik)

in

(b)

za nadomestnega člana:

Stephen SULTANA, Kunsill Lokali Santa Venera – Sindku (Občinski svet Santa Venera – župan).

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 22. februarja 2022

Za Svet

predsednik

C. BEAUNE


(1)  UL L 139, 27.5.2019, str. 13.

(2)  Sklep Sveta (EU) 2019/2157 z dne 10. decembra 2019 o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2020 do 25. januarja 2025 (UL L 327, 17.12.2019, str. 78).


24.2.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 43/62


SKLEP SVETA (EU) 2022/286

z dne 22. februarja 2022

o imenovanju člana Odbora regij na predlog Zvezne republike Nemčije

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 305 Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta (EU) 2019/852 z dne 21. maja 2019 o določitvi sestave Odbora regij (1),

ob upoštevanju predloga nemške vlade,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Na podlagi člena 300(3) Pogodbe je Odbor regij sestavljen iz predstavnikov regionalnih in lokalnih skupnosti, ki so bodisi izvoljeni v regionalne ali lokalne skupnosti ali pa so politično odgovorni izvoljeni skupščini.

(2)

Svet je 10. decembra 2019 sprejel Sklep (EU) 2019/2157 (2) o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2020 do 25. januarja 2025.

(3)

Zaradi odstopa Michaela SCHNEIDERJA se je sprostilo mesto člana Odbora regij.

(4)

Nemška vlada je za člana Odbora regij za preostanek mandata, ki se izteče 25. januarja 2025, predlagala Svena SCHULZEJA, predstavnika regionalne ali lokalne skupnosti, ki je politično odgovoren izvoljeni skupščini, Minister für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten des Landes Sachsen-Anhalt (minister za gospodarstvo, turizem, kmetijstvo in gozdarstvo zvezne dežele Saška-Anhalt) –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za preostanek mandata, ki se izteče 25. januarja 2025, se za člana Odbora regij imenuje Sven SCHULZE, predstavnik regionalne ali lokalne skupnosti, ki je politično odgovoren izvoljeni skupščini, Minister für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten des Landes Sachsen-Anhalt (minister za gospodarstvo, turizem, kmetijstvo in gozdarstvo zvezne dežele Saška-Anhalt).

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 22. februarja 2022

Za Svet

predsednik

C. BEAUNE


(1)  UL L 139, 27.5.2019, str. 13.

(2)  Sklep Sveta (EU) 2019/2157 z dne 10. decembra 2019 o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2020 do 25. januarja 2025 (UL L 327, 17.12.2019, str. 78).


24.2.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 43/64


DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2022/287

z dne 13. decembra 2021

o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za uporabo živega srebra v fluorescentnih sijalkah za druge namene splošne razsvetljave in druge posebne namene zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (1) ter zlasti člena 5(1), točka (a), Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2011/65/EU določa, da morajo države članice zagotoviti, da električna in elektronska oprema, dana na trg, ne vsebuje nevarnih snovi iz Priloge II k navedeni direktivi. Navedena omejitev se ne uporablja za nekatere izvzete uporabe iz Priloge III k navedeni Direktivi.

(2)

Kategorije električne in elektronske opreme, za katere se uporablja Direktiva 2011/65/EU, so naštete v Prilogi I k navedeni direktivi.

(3)

Živo srebro je omejena snov iz Priloge II k Direktivi 2011/65/EU.

(4)

Komisija je s Sklepom 2010/571/EU (2) med drugim odobrila izjemo za uporabo živega srebra v drugih fluorescentnih sijalkah za druge namene splošne razsvetljave in druge posebne namene (v nadaljnjem besedilu: izjema), ki je zdaj navedena kot izjema 2(b)(4) v Prilogi III k Direktivi 2011/65/EU. Izjema je v skladu s členom 5(2), drugi pododstavek, točka (a), navedene direktive prenehala veljati 21. julija 2016.

(5)

Izjema zajema nehomogeno skupino sijalk, ki imajo različne oblike, tehnologije, uporabo in namene. Živo srebro se uporablja v razelektritveni cevki, ki je bistvena za pretvorbo električne energije v svetlobo.

(6)

Komisija je 15. januarja 2015 prejela zahtevek za obnovitev izjeme (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za obnovitev), kar je v roku iz člena 5(5) Direktive 2011/65/EU, ki je bil nato 20. januarja 2020 posodobljen z dodatnim zahtevkom za obnovitev. V skladu s členom 5(5) navedene direktive ostane izjema veljavna, dokler se ne sprejme odločitev o zahtevku za obnovitev.

(7)

V oceni zahtevka za obnovitev, pri kateri sta bila upoštevana razpoložljivost nadomestkov in družbeno-ekonomski vpliv nadomestitve, je bilo ugotovljeno, da nadomestitev ali odstranitev živega srebra pri zadevnih vrstah uporabe trenutno tehnično ni izvedljiva. Ta ocena je vključevala posvetovanja z deležniki v skladu s členom 5(7) Direktive 2011/65/EU. Pripombe, prejete med temi posvetovanji, so bile javno dostopne na posebnem spletišču.

(8)

Izjema je v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (3), zato ne znižuje ravni varovanja okolja in zdravja, ki jo zagotavlja navedena uredba.

(9)

Zato je primerno odobriti obnovitev izjeme ob upoštevanju splošnega cilja, da je treba omejiti obseg in trajanje izjem od omejitve za nekatere posebne materiale ali komponente, da se doseže postopno opuščanje nevarnih snovi v EEO.

(10)

Da se omogoči pravočasna ponovna ocena razpoložljivosti nadomestnih sijalk brez živega srebra za različne vrste sijalk, ki jih zajema ta izjema, je primerno odobriti obnovitev izjeme za omejeno obdobje treh let. Vendar je za posebne kategorije sijalk, in sicer sijalke, ki oddajajo svetlobo v nevidnem spektru (nova podtočka 2(b)(4)-II v Prilogi III), in sijalke za zasilno razsvetljavo (nova podtočka 2(b)(4)-III v Prilogi III) na voljo dovolj informacij o tem, da je nadomestitev v naslednjih letih tehnično neizvedljiva, zato bi bilo za navedene kategorije sijalk v skladu s členom 5(2), prvi pododstavek, Direktive 2011/65/EU upravičeno obdobje veljavnosti pet let. Glede na rezultate nenehnih prizadevanj za iskanje zanesljivih nadomestkov ni verjetno, da bi obdobje veljavnosti te izjeme negativno vplivalo na inovacije.

(11)

Direktivo 2011/65/EU bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga III k Direktivi 2011/65/EU se spremeni, kakor je navedeno v Prilogi k tej direktivi.

Člen 2

1.   Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 30. septembra 2022. Besedilo navedenih predpisov takoj sporočijo Komisiji.

Navedene predpise uporabljajo od 1. oktobra 2022.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice Komisiji sporočijo besedila bistvenih določb nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 13. decembra 2021

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 174, 1.7.2011, str. 88.

(2)  Sklep Komisije 2010/571/EU z dne 24. septembra 2010 o spremembi Priloge k Direktivi 2002/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem v zvezi z uporabo svinca, živega srebra, kadmija, šestvalentnega kroma, polibromiranih bifenilov ali polibromiranih difenil etrov zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku (UL L 251, 25.9.2010, str. 28).

(3)  Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 396, 30.12.2006, str. 1).


PRILOGA

Vnos 2(b)(4) v Prilogi III k Direktivi 2011/65/EU se nadomesti z naslednjim:

Izjema

Področje in datumi veljavnosti

„2(b)(4)-I

sijalke za druge namene splošne razsvetljave in druge posebne namene (npr. indukcijske sijalke): 15 mg

Preneha veljati 24. februarja 2025

2(b)(4)-II

sijalke, ki oddajajo predvsem svetlobo v nevidnem spektru: 15 mg

Preneha veljati 24. februarja 2027

2(b)(4)-III

sijalke za zasilno razsvetljavo: 15 mg

Preneha veljati 24. februarja 2027“


24.2.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 43/68


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2022/288

z dne 22. februarja 2022

o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2019/570 v zvezi z zmogljivostmi za zatočišče rescEU in spremembami zahtev glede kakovosti za zmogljivosti ekipe za nujno medicinsko pomoč tipa 3

(notificirano pod dokumentarno številko C(2022) 963)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Sklepa št. 1313/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite (1) in zlasti člena 32(1), točka (g), Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sklep št. 1313/2013/EU določa pravni okvir rescEU. rescEU je rezerva zmogljivosti na ravni Unije, ki je namenjena zagotavljanju pomoči v izrednih razmerah, v katerih celotne obstoječe zmogljivosti na nacionalni ravni in tiste, ki so jih države članice namenile evropskemu naboru civilne zaščite, ne morejo zagotoviti učinkovitega odziva na naravne nesreče in nesreče, ki jih povzroči človek.

(2)

V skladu s členom 12(2) Sklepa št. 1313/2013/EU se zmogljivosti rescEU opredelijo tako, da se upoštevajo ugotovljena in nastajajoča tveganja, celotne zmogljivosti in vrzeli na ravni Unije. Obstajajo štiri področja, na katera bi se moral rescEU posebej osredotočati, in sicer gašenje gozdnih požarov iz zraka, kemične, biološke, radiološke in jedrske (v nadaljnjem besedilu: KBRJ) nesreče, nujna medicinska pomoč ter prevoz in logistika.

(3)

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/570 (2) določa začetno sestavo rescEU v smislu zmogljivosti in zahtev glede kakovosti. Trenutno rezerva rescEU obsega zmogljivosti za gašenje gozdnih požarov iz zraka, medicinsko evakuacijo po zraku, ekipe za nujno medicinsko pomoč ter ustvarjanje zalog medicinske opreme ali osebne zaščitne opreme (zmogljivosti ustvarjanja zalog medicinske opreme) ali oboje, zmogljivosti za dekontaminacijo KBRJ in zmogljivosti za ustvarjanje zalog na področju KBRJ varnosti.

(4)

Analiza ugotovljenih in nastajajočih tveganj ter zmogljivosti in vrzeli na ravni Unije razkriva potrebo po zmogljivostih za začasno zatočišče.

(5)

V različnih operacijah mehanizma Unije na področju civilne zaščite (v nadaljnjem besedilu: mehanizem Unije) v zadnjih letih je bila ugotovljena potreba po odpravi kvalitativnih in kvantitativnih vrzeli v zmogljivostih za zatočišče, ki se je odražala v ocenjevalni študiji opredelitev, vrzeli in stroškov zmogljivosti za odzivanje za mehanizem Unije na področju civilne zaščite (Evaluation Study of Definitions, Gaps and Cost of Response Capacities for the Union Civil Protection Mechanism) (3) iz leta 2019. Poleg tega so operativne izkušnje s potresi, ki so prizadeli Hrvaško marca 2020 in decembra 2020, potrdile vrzel v zmogljivostih za zatočišče kljub takojšnjim odzivnim operacijam v okviru mehanizma Unije, v katerih je sodelovalo več držav članic.

(6)

Glavni namen zmogljivosti za začasno zatočišče rescEU, uporabljenih med odzivno operacijo v okviru mehanizma Unije, je zagotoviti začasno zatočišče prizadetemu prebivalstvu, ki vključuje prostor za nastanitev, higieno in sanitarne storitve, osnovne zdravstvene storitve in družabne stike.

(7)

Zmogljivosti za začasno zatočišče v okviru rescEU bi morale biti sestavljene iz fizične rezerve visokokakovostnih sredstev za hitro odzivanje ali virtualne rezerve prilagodljivih sredstev, ki bi se lahko uporabila v naslednji fazi, kadar je to potrebno za odzivne operacije v okviru mehanizma Unije, ali obojega.

(8)

V skladu s členom 12(4) Sklepa št. 1313/2013/EU se zahteve glede kakovosti za odzivne zmogljivosti, ki so del rescEU, določijo ob posvetovanju z državami članicami. Minimalni standardi za zmogljivosti za začasno zatočišče bi morali temeljiti na standardih za zatočišča iz poglavja „Zatočišče in nastanitev“ (Shelter and Settlement) priročnika Sphere Handbook (4).

(9)

Zmogljivosti za začasno zatočišče bi bilo treba vzpostaviti za odzivanje na tveganja z majhno verjetnostjo, vendar hudimi posledicami, v skladu s kategorijami iz člena 3d Izvedbenega sklepa (EU) 2019/570 in po posvetovanju z državami članicami.

(10)

Da bi se zagotovila finančna pomoč Unije za razvoj takih zmogljivosti za začasno zatočišče v skladu s členom 21(3) Sklepa št. 1313/2013/EU, bi bilo treba opredeliti upravičene stroške ob upoštevanju kategorij iz Priloge Ia k navedenemu sklepu.

(11)

Globalna pobuda Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) za ekipo za nujno medicinsko pomoč je nedavno revidirala standarde (5) za zmogljivosti ekipe za nujno medicinsko pomoč tipa 3 (bolnišnična oskrba napotenih pacientov). Zato bi bilo treba zahteve glede kakovosti za to vrsto ekipe za nujno medicinsko pomoč v okviru rescEU ustrezno spremeniti.

(12)

Razmisleki o izkušnjah, pridobljenih med krizo zaradi COVID-19, so potrdili potrebo po dodatni prožnosti in modularnosti zmogljivosti ekip rescEU za nujno medicinsko pomoč. RescEU bi zato moral vključevati zmogljivosti ekipe za nujno medicinsko pomoč tipa 2 (bolnišnična urgentna kirurška oskrba), ki bi jih dopolnjevale storitve specializirane oskrbe v skladu s standardi globalne pobude Svetovne zdravstvene organizacije za ekipo za nujno medicinsko pomoč.

(13)

Izvedbeni sklep (EU) 2019/570 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(14)

Ukrepi, določeni v tem sklepu, so v skladu z mnenjem odbora iz člena 33(1) Sklepa št. 1313/2013/EU –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Izvedbeni sklep (EU) 2019/570 se spremeni:

(1)

člen 1a se spremeni:

(a)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„(2)   ‚ekipa za nujno medicinsko pomoč tipa 3 (bolnišnična oskrba napotenih pacientov)‘ pomeni ekipo za nujno medicinsko pomoč, pripravljeno na napotitev, ki jo sestavlja medicinsko in drugo ključno osebje, ki je usposobljeno in opremljeno za zdravljenje pacientov, ki jih je prizadela nesreča, in ki nudi kompleksno bolnišnično kirurško oskrbo napotenih pacientov, vključno z intenzivno nego.“;

(b)

doda se naslednji odstavek 3:

„(3)   ‚virtualna rezerva zatočišč‘ pomeni enega ali več dogovorov z izbranimi dobavitelji, ki na zahtevo dobavijo določeno količino posebnih sredstev v vnaprej določenem časovnem okviru.“;

(2)

člen 2 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se spremeni:

(i)

peta alinea se nadomesti z naslednjim:

„—

zmogljivosti na področju kemičnih, bioloških, radioloških in jedrskih nesreč,“;

(ii)

doda se naslednja šesta alinea:

„—

zmogljivosti za zatočišče.“;

(b)

odstavek 2 se spremeni:

(i)

točka (e) se nadomesti z naslednjim:

„(e)

zmogljivosti ekipe za nujno medicinsko pomoč tipa 2 (bolnišnična urgentna kirurška oskrba) ali ekipe za nujno medicinsko pomoč tipa 3 (bolnišnična oskrba napotenih pacientov) ali oboje;“;

(ii)

točka (h) se nadomesti z naslednjim:

„(h)

zmogljivosti za ustvarjanje zalog na področju kemične, biološke, radiološke in jedrske (KBRJ) varnosti;“;

(iii)

doda se točka (i):

„(i)

zmogljivosti za začasno zatočišče.“;

(3)

člen 3a se nadomesti z naslednjim:

„Člen 3a

Upravičeni stroški zmogljivosti rescEU za medicinsko evakuacijo po zraku, zmogljivosti ekipe za nujno medicinsko pomoč tipa 2 in tipa 3, zmogljivosti ustvarjanja zalog medicinske opreme, zmogljivosti za dekontaminacijo KBRJ in zmogljivosti ustvarjanja zalog na področju KBRJ varnosti ter zmogljivosti za začasno zatočišče

Pri izračunu skupnih upravičenih stroškov zmogljivosti rescEU se upoštevajo vse kategorije stroškov iz Priloge Ia k Sklepu št. 1313/2013/EU.“;

(4)

v členu 3e se odstavka 3 in 4 nadomestita z naslednjim:

„3.   Zmogljivosti rescEU iz točk (c) do (i) člena 2(2) se vzpostavijo z namenom obvladovanja tveganj z majhno verjetnostjo, vendar hudimi posledicami.

4.   Kadar se zmogljivosti rescEU iz točk (c) do (i) člena 2(2) uporabijo v okviru mehanizma Unije, finančna pomoč Unije na podlagi člena 23(4b) Sklepa št. 1313/2013/EU krije 100 % operativnih stroškov.“;

(5)

Priloga se spremeni v skladu s Prilogo k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 22. februarja 2022

Za Komisijo

Janez LENARČIČ

član Komisije


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 924.

(2)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/570 z dne 8. aprila 2019 o določitvi pravil za izvajanje Sklepa št. 1313/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zmogljivostmi rescEU in o spremembi Izvedbenega sklepa Komisije 2014/762/EU (UL L 99, 10.4.2019, str. 41).

(3)  https://ec.europa.eu/echo/system/files/2020-01/capacities_study_final_report_public.pdf

(4)  Glej „Sphere Handbook: Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response“ (priročnik Sphere, Humanitarna listina in minimalni standardi za humanitarni odziv), četrta izdaja, Ženeva, Švica, 2018.

(5)  Glej Classification and minimum standards for emergency medical teams (klasifikacija in minimalni standardi za ekipe nujne medicinske pomoči), Svetovna zdravstvena organizacija, 2021.


PRILOGA

Priloga k Izvedbenemu sklepu (EU) 2019/570 se spremeni:

(1)

oddelek 5 se nadomesti z naslednjim:

„5.

Zmogljivosti ekipe za nujno medicinsko pomoč tipa 2 (bolnišnična urgentna kirurška oskrba) ali ekipe za nujno medicinsko pomoč tipa 3 (bolnišnična oskrba napotenih pacientov) ali oboje

Naloge

Zagotavljanje tipa 2 (bolnišnična urgentna kirurška oskrba) ali tipa 3 (bolnišnična oskrba napotenih pacientov) ali obeh, kot sta opisana v globalni pobudi SZO za ekipo za nujno medicinsko pomoč.

Zagotavljanje specializirane oskrbe ali podpornih funkcij, vključno s, po potrebi, skupinami za specializirano oskrbo, kot so opisane v globalni pobudi SZO za ekipo za nujno medicinsko pomoč.

Zmogljivosti

Minimalna sposobnost zdravljenja v skladu s standardi globalne pobude SZO za ekipo za nujno medicinsko pomoč, če je na voljo.

Dnevne in nočne storitve (po potrebi 24 ur na dan, 7 dni v tednu).

Glavne komponente

V skladu s standardi globalne pobude SZO za ekipo za nujno medicinsko pomoč, če je na voljo.

Samozadostnost

Ekipa bi morala ves čas napotitve zagotavljati svojo samozadostnost v skladu s standardi globalne pobude SZO za ekipo za nujno medicinsko pomoč. Uporablja se člen 12 Izvedbenega sklepa 2014/762/EU.

Napotitev

Razpoložljivost za odhod v največ 48 do 72 urah po sprejetju ponudbe in zmožnost opravljanja dela na kraju samem v skladu s standardi globalne pobude SZO za ekipo za nujno medicinsko pomoč.

Zmožnost opravljanja dela v skladu s standardi globalne pobude SZO za ekipo za nujno medicinsko pomoč.“;

(2)

doda se naslednji oddelek 9:

„9.

Zmogljivosti za začasna zatočišča

Naloge

Zagotavljanje začasnega zatočišča prizadetemu prebivalstvu, vključno s prostorom za nastanitev, higieno in sanitarne storitve, osnovne zdravstvene storitve in družabne dejavnosti.

Zagotavljanje osebja za upravljanje, mobilizacijo, montažo, postavitev in vzdrževanje enot zatočišč, kadar je to potrebno. V primeru predaje se pred umikom iz zmogljivosti za zatočišča usposobi ustrezno osebje (lokalno in/ali mednarodno).

Zmogljivosti

Zmogljivosti za zatočišča (1), sestavljena iz objektov, ki lahko ob istočasni uporabi nudijo zavetje najmanj 5 000 osebam.

Zmogljivost naj bi sestavljala fizična rezerva ali virtualna rezerva enot zatočišč ali oboje.

Glavne komponente

Enote zatočišč z ogrevanjem (za zimske razmere), ustreznimi prezračevalnimi sistemi (za poletne razmere) in osnovnim materialom, kot so postelje s spalno vrečo in/ali odejami.

Prostori za sanitarije in osebno higieno.

Ambulanta za osnovne zdravstvene storitve.

Večnamenski objekti za pripravo in uživanje hrane, distribucijo pitne vode in družabne dejavnosti.

Električni generatorji in oprema za razsvetljavo.

Kompleti za osnovno higieno.

Ustrezni prostori za skladiščenje v Uniji (2), logistika in ustrezen sistem za spremljanje zalog.

Ustrezne ureditve za zagotovitev ustreznega prevoza in dostave enot.

Ustrezno usposobljeno osebje in sredstva za upravljanje, mobilizacijo, montažo, postavitev in vzdrževanje materialnih sredstev na prizadetem območju.

Samozadostnost

Zmogljivost za zagotovitev samozadostnosti v prvih 96 urah od napotitve.

Uporablja se člen 12 Izvedbenega sklepa 2014/762/EU.

Napotitev

Razpoložljivost fizične rezerve za odpremo v največ 24 urah po sprejetju ponudbe.

Trajanje misije in po potrebi začetek postopka predaje se določita v dogovoru s prizadeto državo.“.


(1)  Zmogljivosti za zatočišča morajo biti v skladu z minimalnimi standardi za zatočišča iz poglavja „Zatočišče in nastanitev“ (Shelter and Settlement) priročnika Sphere Handbook: Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response (Humanitarna listina in minimalni standardi za humanitarni odziv)“. Upoštevati je treba potrebe ranljivih oseb.

(2)  Za namene logistike prostorov za skladiščenje „v Uniji“ pomeni ozemlja držav članic in sodelujočih držav mehanizma Unije na področju civilne zaščite.


24.2.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 43/73


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2022/289

z dne 22. februarja 2022

o ustanovitvi ERIC Analiza in eksperimentiranje na ekosistemih (AnaEE-ERIC)

(notificirano pod dokumentarno številko C(2022) 933)

(Besedilo velja za EGP)

(Besedilo v bolgarskem, češkem, danskem, nizozemskem, francoskem, italijanskem, finskem in švedskem jeziku je edino verodostojno)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 723/2009 z dne 25. junija 2009 o pravnem okviru Skupnosti za Konzorcij evropske raziskovalne infrastrukture (ERIC) (1) in zlasti člena 6(1), točka (a), Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Bolgarija, Češka, Danska, Francija, Italija, Finska in Mednarodni center za napredne sredozemske agronomske študije so Komisiji predložili vlogo za ustanovitev ERIC Analiza in eksperimentiranje na ekosistemih (AnaEE-ERIC) (v nadaljnjem besedilu: vloga). Belgija je sporočila svojo odločitev, da bo v AnaEE-ERIC sprva sodelovala kot opazovalka.

(2)

Vlagatelji so se dogovorili, da bo Francija država članica gostiteljica AnaEE-ERIC.

(3)

Uredba (ES) št. 723/2009 je bila vključena v Sporazum o Evropskem gospodarskem prostoru (EGP) s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 72/2015 (2).

(4)

Komisija je v skladu s členom 5(2) Uredbe (ES) št. 723/2009 ocenila vlogo in ugotovila, da izpolnjuje zahteve iz navedene uredbe. Komisija je med ocenjevanjem pridobila mnenja neodvisnih strokovnjakov na področju analize in eksperimentiranja na ekosistemih.

(5)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega na podlagi člena 20 Uredbe (ES) št. 723/2009 –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

1.   Ustanovi se ERIC Analiza in eksperimentiranje na ekosistemih (AnaEE-ERIC).

2.   Osnovni elementi Statuta AnaEE-ERIC so določeni v Prilogi k temu izvedbenemu sklepu.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na Kraljevino Belgijo, Republiko Bolgarijo, Češko republiko, Kraljevino Dansko, Francosko republiko, Italijansko republiko in Republiko Finsko.

V Bruslju, 22. februarja 2022

Za Komisijo

Mariya GABRIEL

članica Komisije


(1)  UL L 206, 8.8.2009, str. 1.

(2)  Sklep Skupnega odbora EGP št. 72/2015 z dne 20. marca 2015 o spremembi Protokola 31 k Sporazumu EGP o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode (UL L 129, 19.5.2016, str. 85).


PRILOGA

OSNOVNI ELEMENTI STATUTA AnaEE-ERIC

Člen 1

Naziv

Ustanovi se konzorcij razpršene evropske raziskovalne infrastrukture (ERIC), imenovan „ERIC Analiza in eksperimentiranje na ekosistemih“ (v nadaljnjem besedilu: AnaEE-ERIC). Ta konzorcij je Konzorcij evropske raziskovalne infrastrukture (ERIC), ustanovljen v skladu z določbami Uredbe (ES) št. 723/2009.

Člen 2

Uradni sedež

Uradni sedež AnaEE-ERIC je v kraju Gif-sur-Yvette v Franciji.

Člen 3

Naloga in dejavnosti

1.   Glavna naloga AnaEE-ERIC je vzpostaviti in upravljati razpršeno raziskovalno infrastrukturo, namenjeno analizi in eksperimentiranju na ekosistemih. Njegov cilj je zagotoviti orodja, storitve in znanje, ki so potrebni za uspešno spoprijemanje z zapletenimi svetovnimi okoljskimi in podnebnimi izzivi, s katerimi se soočajo človeške družbe.

2.   AnaEE-ERIC deluje z osrednjim vozliščem, centrom za povezovanje in zbirna poročila, tehnološkim centrom in centrom za modeliranje podatkov.

3.   Za namene odstavka 1 AnaEE-ERIC:

a.

usklajuje dostop do nacionalnih platform za eksperimentiranje, analizo in modeliranje ter organizira sodelovanje z evropsko infrastrukturo;

b.

spodbuja evropske raziskovalne programe in projekte;

c.

razvija tehnologijo, usklajuje metode, vzpostavlja industrijska partnerstva in lajša prenos znanja;

d.

prispeva k izmenjavi znanja in/ali kompetenc v okviru evropskega raziskovalnega prostora (ERA) in krepi izkoriščanje intelektualnega potenciala vseh držav članic Evropske unije;

e.

razvija dostop do podatkov, njihovo souporabo in modeliranje;

f.

organizira usposabljanja;

g.

izvaja komunikacijsko strategijo;

h.

izvaja kakršne koli druge povezane ukrepe, potrebne za uresničevanje njegovih ciljev.

4.   AnaEE-ERIC svojo glavno nalogo opravlja na neprofitni podlagi. Kljub temu lahko AnaEE-ERIC opravlja nekatere gospodarske dejavnosti, če so tesno povezane z njegovimi glavnimi nalogami iz člena 3(3) in ne ogrožajo njihovega izvajanja.

Člen 4

Trajanje in postopek likvidacije

1.   AnaEE-ERIC se ustanovi za začetno obdobje desetih let. Skupščina članic se lahko odloči za podaljšanje delovanja za zaporedna desetletna obdobja.

2.   Sklep o likvidaciji AnaEE-ERIC sprejme skupščina članic v skladu s členom 18(10) Statuta.

3.   AnaEE-ERIC brez nepotrebnega odlašanja, vsekakor pa najpozneje v desetih dneh po sprejetju sklepa o likvidaciji, o sklepu uradno obvesti Evropsko komisijo.

4.   Sredstva, ki ostanejo po plačilu dolgov AnaEE-ERIC, se porazdelijo med članice v sorazmerju s seštevkom njihovih letnih prispevkov za AnaEE-ERIC, kot so navedeni v členu 17 Statuta.

5.   AnaEE-ERIC brez nepotrebnega odlašanja, vsekakor pa najpozneje v desetih dneh po koncu likvidacijskega postopka, o tem uradno obvesti Komisijo.

6.   AnaEE-ERIC preneha obstajati z dnem, ko Evropska komisija objavi ustrezno obvestilo v seriji L Uradnega lista Evropske unije.

Člen 5

Ureditev odgovornosti

1.   AnaEE-ERIC je odgovoren za svoje dolgove.

2.   Finančna odgovornost članic za dolgove AnaEE-ERIC kakršne koli vrste je omejena na njihove ustrezne prispevke za AnaEE-ERIC v zadnjem polnem letu delovanja.

3.   AnaEE-ERIC sklene ustrezna zavarovanja za kritje tveganj, značilnih za njegove dejavnosti.

Člen 6

Politika dostopa za uporabnike

1.   Dostop do infrastrukture in storitev AnaEE-ERIC, ki jih zagotavljajo osrednje vozlišče ali storitvena središča AnaEE-ERIC, se zagotovi na podlagi načel odprtega dostopa. AnaEE-ERIC izvaja pravila o dostopu do infrastrukture s politiko pristojbin, ki zagotavlja spodbude za njegove članice.

2.   AnaEE-ERIC prek svojega spletnega portala zagotavlja informacije o podnebnih in biogeografskih gradientih ter dopolnilnih spretnostih in tehnikah platform AnaEE-ERIC, da bi pomagal znanstvenikom v fazi priprave projektov in olajšal inkubacijo projektov z uporabo več platform pri svojih članicah.

3.   Osrednje vozlišče AnaEE-ERIC omogoča dostop do infrastrukture in storitev AnaEE-ERIC, ki jih zagotavljajo storitvena središča ali nacionalne platforme, na podlagi ocene znanstvene kakovosti predlagane uporabe, na osnovi neodvisne znanstvene ocene strokovnega odbora, ki ga imenuje skupščina članic, in tehnične izvedljivosti, ki jo oceni AnaEE-ERIC. Morebitna etična vprašanja, povezana s predlogom, bo obravnaval neodvisni svetovalni odbor za etiko (glej člen 25 Statuta).

4.   Če je treba zaradi zmogljivosti omejiti dostop do infrastrukture in storitev AnaEE-ERIC za raziskovalne namene, se opravi izbor v skladu s postopkom, določenim v pravilih delovanja Statuta, pri čemer se upoštevajo merila za izbor, ki temeljijo na znanstveni odličnosti ter tehnični in finančni izvedljivosti predlogov.

5.   AnaEE-ERIC da na začetku vsakega projekta na voljo ustrezne metapodatke, in sicer tako za eksperimentalne pogoje na nacionalnih platformah kot za podatke, ki jih ustvarijo storitvena središča.

6.   Podatki se dajo na voljo v skladu s politiko odprtega dostopa AnaEE-ERIC. Dostop bo urejen v skladu s pravili delovanja Statuta, pri čemer je na splošno določeno skupno obdobje odloga, po katerem bodo podatki na voljo javnosti. Pri politiki dostopa se v zvezi z izmenjavo osebnih podatkov uporabnikov med članicami upošteva evropski pravni okvir za varstvo podatkov (1).

Člen 7

Politika znanstvenega ocenjevanja

Dejavnosti AnaEE-ERIC vsakih pet let oceni ad hoc neodvisni znanstveni odbor. Skupščina članic začne tako oceno in po potrebi poda posebna navodila. Načela in postopki te ocene bodo opredeljeni v pravilih delovanja Statuta.

Člen 8

Politika razširjanja

1.   AnaEE-ERIC je spodbujevalec raziskovalnih dejavnosti in na splošno spodbuja čim bolj prost dostop do podatkov raziskav.

2.   AnaEE-ERIC od uporabnikov zahteva, da rezultate svojih raziskav dajo na voljo javnosti in zagotovijo njihovo razpoložljivost prek AnaEE-ERIC.

3.   AnaEE-ERIC za doseganje svojih ciljnih skupin uporablja različne kanale, vključno s spletnim portalom, glasilom, delavnicami, udeležbo na konferencah, članki v revijah in dnevnih časopisih, družbenimi omrežji itd.

Člen 9

Politika na področju pravic intelektualne lastnine

1.   Vse pravice intelektualne lastnine, ki jih AnaEE-ERIC ustvari, pridobi ali razvije med svojim delovanjem ali izhajajo iz njegovega delovanja, so v lasti AnaEE-ERIC.

2.   Ob upoštevanju pogojev vseh pogodb med AnaEE-ERIC in članicami ali opazovalkami so vse pravice intelektualne lastnine, ki jih ustvari, pridobi ali razvije članica ali opazovalka ali izhajajo iz njenega delovanja, v lasti te članice ali opazovalke.

Člen 10

Politika zaposlovanja

1.   Pogoje zaposlovanja AnaEE-ERIC ureja zakonodaja države, v kateri je osebje zaposleno, ali zakonodaja države, v kateri se izvajajo dejavnosti AnaEE-ERIC.

2.   Izbirni postopki za delovna mesta v AnaEE-ERIC so pregledni, nediskriminatorni in zagotavljajo enake možnosti. Izbira kandidatov in zaposlovanje nista diskriminatorna.

3.   Izbira kandidatov bo izvedena z objavo razpisa na mednarodni ravni.

Člen 11

Politika javnega naročanja

1.   AnaEE-ERIC kandidate in ponudnike za javna naročila obravnava enako in nediskriminatorno, ne glede na to, ali imajo sedež v Evropski uniji ali ne. Pri politiki javnega naročanja AnaEE-ERIC se upoštevajo načela preglednosti, konkurence in nediskriminacije. Podrobna pravila o postopkih in merilih javnega naročanja se določijo v pravilih delovanja Statuta.

2.   Javna naročila v zvezi z dejavnostmi AnaEE-ERIC, ki jih izvajajo članice in opazovalke, se izvedejo tako, da se zagotovi ustrezno upoštevanje potreb AnaEE-ERIC ter tehničnih zahtev in specifikacij, ki jih izdajo ustrezni organi.


(1)  Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).


PRIPOROČILA

24.2.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 43/79


PRIPOROČILO SVETA (EU) 2022/290

z dne 22. februarja 2022

o spremembi Priporočila (EU) 2020/912 o začasni omejitvi nenujnih potovanj v EU in morebitni odpravi te omejitve

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 77(2)(b) in (e) ter člena 292, prvi in drugi odstavek, Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 30. junija 2020 sprejel Priporočilo (EU) 2020/912 o začasni omejitvi nenujnih potovanj v EU in morebitni odpravi te omejitve (1).

(2)

Svet je 2. februarja 2021 spremenil Priporočilo (EU) 2020/912 o začasni omejitvi nenujnih potovanj v EU in morebitni odpravi te omejitve (2), da bi posodobil merila, ki se uporabljajo za oceno, ali so nenujna potovanja iz tretjih držav varna in ali bi morala biti dovoljena.

(3)

Z isto spremembo so bili uvedeni mehanizmi za zajezitev širjenja skrb vzbujajočih različic virusa SARS-COV-2 na območju EU (3).

(4)

Svet je 20. maja 2021 spremenil Priporočilo (EU) 2020/912 (4), da bi se upoštevala uvedba in pozitivni učinki kampanj cepljenja pri zajezitvi širjenja virusa ter da bi se nadalje omejila uvoz in širjenje novih spremljanih različic ali zaskrbljujočih različic v EU.

(5)

Parlament in Svet sta 14. junija 2021 sprejela uredbi (EU) 2021/953 (5) in (EU) 2021/954 (6) o digitalnem COVID potrdilu EU. Digitalno COVID potrdilo EU se je izkazalo za temeljno orodje za pomoč pri ponovni vzpostavitvi potovanj znotraj EU.

(6)

Od sprejetja Uredbe (EU) 2021/953 je Komisija sprejela več izvedbenih aktov, ki določajo, da se potrdila o COVID-19, ki jih izda določena tretja država, štejejo za enakovredna potrdilom, ki jih izdajo države članice v skladu z navedeno uredbo. Potrdila o cepljenju, prebolelosti in testiranju, zajeta v takih izvedbenih aktih, se tako lahko varno in zanesljivo potrdijo. Tako so digitalno COVID potrdilo EU in zlasti izvedbeni sklepi, sprejeti na tej podlagi, prav tako olajšali varno ponovno odprtje meja za potnike iz tretjih držav v EU (7).

(7)

Glede na razvoj pandemije, vključno s pojavom skrb vzbujajoče različice omikron, ter vse večje število cepljenj in postopno odpravo omejitev potovanj po vsem svetu bi bilo treba sedanji pristop iz Priporočila (EU) 2020/912 posodobiti, da bi se upoštevala vzpostavitev digitalnega COVID potrdila EU.

(8)

Evropski svet je 22. oktobra 2021 v svojih sklepih glede na razvoj epidemioloških razmer pozval k nadaljnjemu usklajevanju za olajšanje prostega gibanja znotraj EU in potovanja v EU ter k reviziji obeh priporočil, vključno s Priporočilom Sveta (EU) 2020/912.

(9)

Standardno obdobje priznavanja potrdil o cepljenju, ki jih tretje države izdajo po zaključku serije primarnega cepljenja, bi bilo treba določiti na 270 dni. Za zagotovitev usklajenega pristopa države članice ne bi smele priznavati potrdil o cepljenju, izdanih po zaključku serije primarnega cepljenja, če je minilo več kot 270 dni od prejema odmerka, navedenega v potrdilu. V tem primeru bi morale države članice priznavati potrdila o cepljenju, iz katerih je razvidno, da je bil po zaključku serije primarnega cepljenja prejet dodaten odmerek.

(10)

Da bi se dodatno olajšalo varno potovanje v EU, bi bilo treba prag stopnje skupno sporočenih primerov COVID-19 v 14-dnevnem obdobju zvišati s 75 na 100 na 100 000 prebivalcev. Da bi se upoštevale povečane zmogljivosti testiranja skoraj dve leti po prvem pojavu virusa, bi bilo hkrati treba povečati zahtevano minimalno tedensko testiranje s 300 na 600 testov na 100 000 prebivalcev. To bi moralo dodatno povečati zanesljivost podatkov, ki se uporabljajo za določitev obsega nenujnih potovanj iz določene tretje države.

(11)

Za boljše omogočanje nenujnih potovanj v Unijo in povečanje predvidljivosti za potnike iz tretjih držav bi morale države članice sprejeti ne le cepiva proti COVID-19, ki jim je bilo izdano dovoljenje za promet na podlagi Uredbe (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (8), ampak tudi tista cepiva, ki jih je SZO po zaključenem postopku uvrstila na seznam cepiv za nujno uporabo.

(12)

Poleg tega bi morale države članice kot alternativo cepljenju dovoliti nenujna potovanja osebam, ki so prebolele COVID-19 v 180 dneh pred potovanjem v EU in imajo digitalno COVID potrdilo EU ali potrdilo, ki je bilo priznano kot enakovredno.

(13)

Hkrati bi lahko države članice za nadaljnje zmanjšanje tveganja prenosa virusa SARS-CoV-2 zahtevale tudi veljavno dokazilo o negativnem testu verižne reakcije s polimerazo v realnem času (RT-PCR) pred odhodom, če je potnik (i) prejel cepivo proti COVID-19, za katerega je bil zaključen postopek za uvrstitev na seznam SZO cepiv za nujno uporabo, ki pa ni na seznamu cepiv, odobrenih v EU v skladu z Uredbo (ES) št. 726/2004, ali (ii) okreval po COVID-19 v 180 dneh pred potovanjem v EU.

(13a)

Ker morda ni mogoče preveriti verodostojnosti, celovitosti in veljavnosti potrdil o cepljenju, ki jih izdajo tretje države, ki ne uporabljajo okvira zaupanja digitalnega COVID potrdila EU ali potrdila o cepljenju, ki je priznano kot enakovredno, bi lahko države članice pred odhodom zahtevale tudi veljavno dokazilo o negativnem testu RT-PCR, če je potnik v celoti cepljen s cepivom proti COVID-19, za katerega je bilo izdano dovoljenje za promet v skladu z Uredbo (ES) št. 726/2004, vendar nima digitalnega COVID potrdila EU ali potrdila o cepljenju, ki je priznano kot enakovredno.

(14)

Otrokom, starejšim od 6 let in mlajšim od 18 let, bi moralo biti omogočeno potovanje pod pogojem, da je bil njihov test RT-PCR pred odhodom negativen. V teh primerih bi lahko države članice po prihodu zahtevale dodatni test, prestajanje karantene ali samoosamitev. Kadar imajo otroci, starejši od 6 let in mlajši od 18 let, veljavno dokazilo o cepljenju proti COVID-19, izdano na podlagi cepiva proti COVID-19, odobrenega v EU v skladu z Uredbo (ES) št. 726/2004, testa ne bi smeli zahtevati. Za otroke, mlajše od 6 let, ki potujejo z odraslo osebo, ne bi smele veljati dodatne zahteve.

(14a)

Države članice bi lahko dovolile nenujna potovanja osebam, za katere je priznano cepljenje proti COVID-19 zdravstveno kontraindicirano, če so te osebe pred odhodom predložile potrebno dokumentacijo in je bil njihov test RT-PCR pred odhodom negativen.

(15)

Glede na vse večje število cepljenj po vsem svetu je primerno začeti preučevati možnost postopnega prehoda s sedanjega hibridnega pristopa, ki temelji na državi/osebi, na pristop, ki bi temeljil izključno na osebi, odpravo omejitev potovanj pa temeljiti zgolj na cepilnem statusu ali funkciji/potrebi, ki jo opravljajo potniki. Trenutno pa še vedno obstajajo tretje države z omejenim dostopom do cepiv ali nizko stopnjo precepljenosti. Ob upoštevanju vse večje precepljenosti po svetu bi zato morala Komisija glede na predhodne splošne ocene stanja precepljenosti v tretjih državah na podlagi podatkov, ki so jih med drugim predložile delegacije EU, do 30. aprila 2022 pregledati priporočilo z namenom črtanja Priloge I, s čimer bi tretjim državam dali dovolj časa, da povečajo precepljenost in da prebivalci prejmejo poživitvene odmerke, da se zagotovi veljavnost potrdil o cepljenju. Komisija bi morala poročati Svetu in mu po potrebi predložiti predlog za črtanje Priloge I.

(16)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola št. 22 o stališču Danske, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, Danska ne sodeluje pri sprejetju tega priporočila, ki zato zanjo ni zavezujoče in se v njej ne uporablja. Ker to priporočilo nadgrajuje schengenski pravni red, bi se morala Danska v skladu s členom 4 navedenega protokola v šestih mesecih od dne, ko Svet sprejme to priporočilo, odločiti, ali ga bo prenesla v svoje nacionalno pravo.

(17)

To priporočilo predstavlja razvoj določb schengenskega pravnega reda, pri katerih Irska v skladu s Sklepom Sveta 2002/192/ES ne sodeluje (9). Irska torej ne sodeluje pri sprejetju tega sklepa, ki zato zanjo ni zavezujoč ali se v njej ne uporablja.

(18)

To priporočilo za Islandijo in Norveško predstavlja razvoj določb schengenskega pravnega reda v smislu Sporazuma, sklenjenega med Svetom Evropske unije in Republiko Islandijo ter Kraljevino Norveško, v zvezi s pridružitvijo teh dveh držav k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (10), ki spadajo na področje iz člena 1, točka A, Sklepa Sveta 1999/437/ES (11).

(19)

To priporočilo za Švico predstavlja razvoj določb schengenskega pravnega reda v smislu Sporazuma med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (12), ki spadajo na področje iz člena 1, točka A, Sklepa 1999/437/ES v povezavi s členom 3 Sklepa Sveta 2008/146/ES (13).

(20)

To priporočilo za Lihtenštajn predstavlja razvoj določb schengenskega pravnega reda v smislu Protokola med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o pristopu Kneževine Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (14), ki spadajo na področje iz člena 1, točka A, Sklepa 1999/437/ES v povezavi s členom 3 Sklepa 2011/350/EU (15)

(21)

Pravni status tega priporočila, kakor je naveden v uvodnih izjavah 15 in 19, ne posega v potrebo po tem, da v interesu ustreznega delovanja schengenskega območja vse države članice sprejmejo usklajeno odločitev o odpravi omejitve nenujnih potovanj v Unijo –

SPREJEL NASLEDNJE PRIPOROČILO:

Priporočilo (EU) 2020/912 se spremeni:

(1)

s 1. marcem 2022 se v točki 2, drugi odstavek, številka „75“ nadomesti s „100“, številka „300“ pa se nadomesti s „600“;

(2)

s 1. marcem 2022 se točka 6a, prvi, drugi in tretji odstavek, nadomestijo z naslednjim:

„Brez poseganja v točko 6(a) in (b) bi države članice, kadar sprejmejo dokazilo o cepljenju, da bi opustile omejitve potovanj, uvedenih zaradi omejevanja širjenja COVID-19, načeloma morale začasno omejitev nenujnih potovanj v EU odpraviti tudi za potnike, ki so zadnji priporočeni odmerek enega od cepiv proti COVID-19, odobrenih v EU v skladu z Uredbo (ES) št. 726/2004 (*1), prejeli najpozneje 14 dni pred vstopom na območje EU+, če je minilo manj kot 270 dni od prejema odmerka, navedenega v potrdilu o cepljenju za zaključek serije primarnega cepljenja, ali je bil po zaključku serije primarnega cepljenja prejet dodaten odmerek.

Države članice bi morale začasno omejitev nenujnih potovanj v EU za take potnike odpraviti tudi, kadar so ti zadnji priporočeni odmerek enega od cepiv proti COVID-19, za katerega je bil zaključen postopek za uvrstitev na seznam SZO cepiv za nujno uporabo, prejeli najpozneje 14 dni pred vstopom na območje EU+, če je minilo manj kot 270 dni od prejema odmerka, navedenega v potrdilu o cepljenju za zaključek serije primarnega cepljenja, ali je bil po zaključku serije primarnega cepljenja prejet dodaten odmerek.

Države članice bi morale tudi opustiti začasne omejitve nenujnih potovanj v EU za potnike, ki so okrevali po COVID-19 v 180 dneh pred potovanjem v EU.

V ta namen bi državljan tretje države, ki želi opraviti nenujno potovanje v državo članico, moral imeti eno od naslednjega:

(a)

veljavno dokazilo o cepljenju proti COVID-19, izdano na podlagi cepiva proti COVID-19, odobrenega v EU v skladu z Uredbo (ES) št. 726/2004, ali

(b)

veljavno dokazilo o cepljenju proti COVID-19, izdano na podlagi cepiv proti COVID-19, za katere je bil zaključen postopek za uvrstitev na seznam SZO cepiv za nujno uporabo, ki pa niso na seznamu cepiv, odobrenih v EU v skladu z Uredbo (ES) št. 726/2004, ali

(c)

veljavno dokazilo o prebolelosti.

Za potnike, ki spadajo pod točki (b) in (c), bi lahko država članica zahtevala tudi veljavno dokazilo o negativnem testu verižne reakcije s polimerazo v realnem času (RT-PCR), opravljenem ne prej kot 72 ur pred odhodom. Za potnike, ki spadajo pod točko (b), bi lahko države članice uporabljale dodatne zdravstvene ukrepe, kot so osamitev, prestajanje karantene ali prejem cepiva, odobrenega v EU v skladu z Uredbo (ES) št. 726/2004.

Države članice bi morale poleg digitalnih COVID potrdil EU priznavati taka dokazila o cepljenju ali prebolelosti v zvezi s COVID-19, če ustrezajo potrdilom, ki so bila priznana kot enakovredna potrdilom, izdanim v skladu z Uredbo (EU) 2021/953 Evropskega parlamenta in Sveta (*2) v izvedbenem aktu, ki ga je Komisija sprejela na podlagi člena 8 navedene uredbe.

Če tak akt v zvezi s potrdili, ki jih izda tretja država, ni bil sprejet, bi države članice v skladu z nacionalnim pravom lahko sprejele dokazilo o testiranju in cepljenju, ki ga je izdala tretja država, pri čemer se upošteva, da morajo imeti možnost preveriti verodostojnost, veljavnost in celovitost potrdila ter to, ali vsebuje vse ustrezne podatke, kakor je določeno v Uredbi (EU) 2021/953.

V takem primeru bi lahko za potnike, ki so v celoti cepljeni s cepivom proti COVID-19, za katere je bilo izdano dovoljenje za promet v skladu z Uredbo (ES) št. 726/2004, vendar nimajo digitalnega COVID potrdila EU ali potrdila o cepljenju, ki je priznano kot enakovredno, zahtevale veljaven dokaz o negativnem testu RT-PCR pred odhodom.

Otrokom, starejšim od 6 let in mlajšim od 18 let, bi bilo, če zanje ne veljajo navedene določbe, treba dovoliti nenujna potovanja v državo članico, če imajo veljavno dokazilo o negativnem testu verižne reakcije s polimerazo v realnem času (RT-PCR), opravljenem ne prej kot 72 ur pred odhodom. V teh primerih bi lahko države članice po prihodu zahtevale dodatni test, prestajanje karantene ali samoosamitev. Za otroke, mlajše od 6 let, ki potujejo z odraslo osebo, ne bi smele veljati dodatne zahteve.

(*1)  Uredba (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o postopkih Skupnosti za pridobitev dovoljenja za promet in nadzor zdravil za humano in veterinarsko uporabo ter o ustanovitvi Evropske agencije za zdravila (UL L 136, 30.4.2004, str. 1)."

(*2)  Uredba (EU) 2021/953 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2021 o okviru za izdajanje, preverjanje in priznavanje interoperabilnih potrdil o cepljenju, testu in preboleli bolezni v zvezi s COVID-19 (digitalno COVID potrdilo EU) za olajšanje prostega gibanja med pandemijo COVID-19 (UL L 211, 15.6.2021, str. 1).“;"

(3)

vstavi se nova točka 12:

„12.

Komisija bi morala do 30. aprila 2022 pregledati priporočilo z namenom črtanja Priloge I ob upoštevanju vse večjega števila cepljenj po vsem svetu.

Komisija bi morala poročati Svetu in mu po potrebi predložiti predlog za črtanje Priloge I.“

V Bruslju, 22. februarja 2022

Za Svet

predsednik

C. BEAUNE


(1)  Priporočilo Sveta (EU) 2020/912 z dne 30. junija 2020 o začasni omejitvi nenujnih potovanj v EU in morebitni odpravi te omejitve (UL L 208 I, 1.7.2020, str. 1).

(2)  Priporočilo Sveta (EU) 2021/132 z dne 2. februarja 2021 o spremembi Priporočila (EU) 2020/912 o začasni omejitvi nenujnih potovanj v EU in morebitni odpravi te omejitve (UL L 41, 4.2.2021, str. 1).

(3)  „Območje EU+“ vključuje vse schengenske države članice (vključno z Bolgarijo, Ciprom, Hrvaško in Romunijo) ter štiri pridružene schengenske države. Vključuje tudi Irsko, če se bo odločila za uskladitev svojih ukrepov.

(4)  Priporočilo Sveta (EU) 2021/816 z dne 20. maja 2021 o spremembi Priporočila (EU) 2020/912 o začasni omejitvi nenujnih potovanj v EU in morebitni odpravi te omejitve (UL L 182, 21.5.2021, str. 1).

(5)  Uredba (EU) 2021/953 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2021 o okviru za izdajanje, preverjanje in priznavanje interoperabilnih potrdil o cepljenju, testu in preboleli bolezni v zvezi s COVID-19 (digitalno COVID potrdilo EU) za olajšanje prostega gibanja med pandemijo COVID-19 (UL L 211, 15.6.2021, str. 1).

(6)  Uredba (EU) 2021/954 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2021 o okviru za izdajanje, preverjanje in priznavanje interoperabilnih potrdil o cepljenju, testu in preboleli bolezni v zvezi s COVID-19 (digitalno COVID potrdilo EU) v zvezi z državljani tretjih držav, ki se zakonito nahajajo ali prebivajo na ozemlju držav članic med pandemijo COVID-19 (UL L 211, 15.6.2021, str. 24).

(7)  Posodobljeni seznam sklepov o enakovrednosti je objavljen na spletni strani:

https://ec.europa.eu/info/publications/commission-implementing-decisions-eu-equivalence-covid-19-certificates-issued-non-eu-countries_en

(8)  Uredba (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o postopkih Skupnosti za pridobitev dovoljenja za promet in nadzor zdravil za humano in veterinarsko uporabo ter o ustanovitvi Evropske agencije za zdravila (UL L 136, 30.4.2004, str. 1).

(9)  Sklep Sveta 2002/192/ES z dne 28. februarja 2002 o prošnji Irske, da sodeluje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda (UL L 64, 7.3.2002, str. 20).

(10)  UL L 176, 10.7.1999, str. 36.

(11)  Sklep Sveta 1999/437/ES z dne 17. maja 1999 o nekaterih izvedbenih predpisih za uporabo Sporazuma, sklenjenega med Svetom Evropske unije in Republiko Islandijo ter Kraljevino Norveško, v zvezi s pridružitvijo teh dveh držav k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (UL L 176, 10.7.1999, str. 31).

(12)  UL L 53, 27.2.2008, str. 52.

(13)  Sklep Sveta 2008/146/ES z dne 28. januarja 2008 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda v imenu Evropske skupnosti (UL L 53, 27.2.2008, str. 1).

(14)  UL L 160, 18.6.2011, str. 21.

(15)  Sklep Sveta 2011/350/EU z dne 7. marca 2011 o sklenitvi Protokola med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o pristopu Kneževine Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda, v zvezi z odpravo kontrol na notranjih mejah in prostim gibanjem oseb, v imenu Evropske unije (UL L 160, 18.6.2011, str. 19).


AKTI, KI JIH SPREJMEJO ORGANI, USTANOVLJENI Z MEDNARODNIMI SPORAZUMI

24.2.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 43/84


SKLEP št. 1/2022 SKUPNEGA ODBORA, USTANOVLJENEGA S SPORAZUMOM O IZSTOPU ZDRUŽENEGA KRALJESTVA VELIKA BRITANIJA IN SEVERNA IRSKA IZ EVROPSKE UNIJE IN EVROPSKE SKUPNOSTI ZA ATOMSKO ENERGIJO,

z dne 21. februarja 2022

o spremembi Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo [2022/291]

SKUPNI ODBOR JE –

ob upoštevanju Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (1) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o izstopu) ter zlasti člena 164(5), točka (d), Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 164(5), točka (d), Sporazuma o izstopu lahko skupni odbor, ustanovljen na podlagi člena 164(1) navedenega sporazuma (v nadaljnjem besedilu: skupni odbor), sprejema sklepe o spremembah navedenega sporazuma, če so take spremembe potrebne za popravljanje napak, odstranjevanje izpuščenega ali drugih pomanjkljivosti ali obravnavanje razmer, ki v času podpisa Sporazuma niso bile predvidene, in če se s takimi sklepi ne spreminjajo bistvene sestavine navedenega sporazuma. Na podlagi člena 166(2) Sporazuma o izstopu so sklepi, ki jih sprejme skupni odbor, zavezujoči za Unijo in Združeno kraljestvo. Unija in Združeno kraljestvo morata izvajati te sklepe, ki imajo enak pravni učinek kot Sporazum o izstopu.

(2)

Zaradi pravne varnosti bi bilo treba spremeniti Prilogo I, del I, k Sporazumu o izstopu tako, da se dodajo pet sklepov in dve priporočili Upravne komisije za koordinacijo sistemov socialne varnosti, ki niso bili predhodno navedeni v Prilogi I, del I, k Sporazumu o izstopu, ter črtata in nadomestita dva sklepa –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sporazum o izstopu se spremeni:

(1)

v delu I Priloge I k Sporazumu o izstopu se pod naslovom „Veljavna zakonodaja (serija A)“ doda Priporočilo št. A1 Upravne komisije za koordinacijo sistemov socialne varnosti o izdaji potrdila iz člena 19(2) Uredbe (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (2);

(2)

v delu I Priloge I k Sporazumu o izstopu se pod naslovom „Elektronska izmenjava podatkov (serija E)“ doda Sklep št. E6 Upravne komisije za koordinacijo sistemov socialne varnosti o določitvi, kdaj se elektronsko sporočilo šteje za zakonito dostavljeno v sistemu elektronske izmenjave informacij o socialni varnosti (EESSI) (3);

(3)

v delu I Priloge I k Sporazumu o izstopu se pod naslovom „Horizontalna vprašanja (serija H)“ doda Sklep št. H9 Upravne komisije za koordinacijo sistemov socialne varnosti o odložitvi rokov iz členov 67 in 70 Uredbe (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta ter iz Sklepa št. S9 zaradi pandemije COVID-19 (4);

(4)

v delu I Priloge I k Sporazumu o izstopu se pod naslovom „Horizontalna vprašanja (serija H)“ doda Sklep št. H10 Upravne komisije za koordinacijo sistemov socialne varnosti o načinu delovanja in sestavi Tehnične komisije za obdelavo podatkov Upravne komisije za koordinacijo sistemov socialne varnosti (5);

(5)

v delu I Priloge I k Sporazumu o izstopu se pod naslovom „Horizontalna vprašanja (serija H)“ doda Sklep št. H11 Upravne komisije za koordinacijo sistemov socialne varnosti o odložitvi rokov iz členov 67 in 70 Uredbe (ES) št. 987/2009 ter iz Sklepa št. S9 zaradi pandemije COVID-19 (6);

(6)

v delu I Priloge I k Sporazumu o izstopu se pod naslovom „Horizontalna vprašanja (serija H)“ doda Priporočilo št. H2 Upravne komisije za koordinacijo sistemov socialne varnosti o vključitvi elementov za potrditev pristnosti v prenosne dokumente, ki jih izda nosilec države članice in ki potrjujejo položaj neke osebe za namen uporabe uredb (ES) št. 883/2004 in (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (7);

(7)

v delu I Priloge I k Sporazumu o izstopu se pod naslovom „Bolezen (serija S)“ doda Sklep št. S11 Upravne komisije za koordinacijo sistemov socialne varnosti o postopkih povračil za izvajanje členov 35 in 41 Uredbe (ES) št. 883/2004 (8);

(8)

v delu I Priloge I k Sporazumu o izstopu se črtata in nadomestita naslednja akta:

(a)

Sklep št. H8 Upravne komisije za koordinacijo sistemov socialne varnosti o načinu delovanja in sestavi Tehnične komisije za obdelavo podatkov Upravne komisije za koordinacijo sistemov socialne varnosti (9), ki je nadomeščen s Sklepom št. H10 Upravne komisije za koordinacijo sistemov socialne varnosti o načinu delovanja in sestavi Tehnične komisije za obdelavo podatkov Upravne komisije za koordinacijo sistemov socialne varnosti (10);

(b)

Sklep št. S9 Upravne komisije za koordinacijo sistemov socialne varnosti o postopkih povračil za izvajanje členov 35 in 41 Uredbe (ES) št. 883/2004 (11), ki je nadomeščen s Sklepom št. S11 Upravne komisije za koordinacijo sistemov socialne varnosti o postopkih povračil za izvajanje členov 35 in 41 Uredbe (ES) št. 883/2004 (12).

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po njegovem sprejetju.

V Bruslju, 21. februarja 2022

Za skupni odbor

sopredsednika

Maroš ŠEFČOVIČ

Elizabeth TRUSS


(1)  UL L 29, 31.1.2020, str. 7.

(2)  UL C 183, 29.5.2018, str. 5.

(3)  UL C 355, 4.10.2018, str. 5.

(4)  UL C 259, 7.8.2020, str. 9.

(5)  UL C 89, 16.3.2021, str. 6.

(6)  UL C 170, 6.5.2021, str. 4.

(7)  UL C 147, 29.4.2019, str. 6.

(8)  UL C 236, 18.6.2021, str. 4.

(9)  UL C 263, 20.7.2016, str. 3.

(10)  UL C 89, 16.3.2021, str. 6.

(11)  UL C 279, 27.9.2013, str. 8.

(12)  UL C 236, 18.6.2021, str. 4.


24.2.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 43/86


SKLEP št. 2/2022 SKUPNEGA ODBORA, USTANOVLJENEGA S SPORAZUMOM O IZSTOPU ZDRUŽENEGA KRALJESTVA VELIKA BRITANIJA IN SEVERNA IRSKA IZ EVROPSKE UNIJE IN EVROPSKE SKUPNOSTI ZA ATOMSKO ENERGIJO,

z dne 21. Februarja 2022

o spremembi Sklepa št. 7/2020 o določitvi seznama 25 oseb, ki so pripravljene in sposobne za članstvo v arbitražnem senatu v okviru Sporazuma (2022/292)

SKUPNI ODBOR JE –

ob upoštevanju Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (1) ter zlasti člena 171(1) in (2) Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

1.

Na podlagi člena 171(1) Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o izstopu) je skupni odbor do konca prehodnega obdobja, določenega v okviru navedenega sporazuma, sestavil seznam 25 oseb, ki so pripravljene in sposobne za sodelovanje v arbitražnem senatu v vlogi rednih članov. Skupni odbor zagotovi, da seznam vedno izpolnjuje navedene zahteve.

2.

Na podlagi člena 171(2) Sporazuma o izstopu na seznamu ni oseb, ki so člani, uradniki ali drugi uslužbenci institucij Unije, vlade države članice ali vlade Združenega kraljestva.

3.

Ena od oseb s seznama, ki jih je predlagala Unija, je bila imenovana za članico institucije Unije in zato ne izpolnjuje več zahtev za arbitra v skladu s Sporazumom o izstopu.

4.

Zato je treba navedeno osebo nadomestiti na seznamu oseb iz Priloge I k Sklepu št. 7/2020 Skupnega odbora (2) –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Seznam 25 oseb, ki so pripravljene in sposobne biti arbitri v okviru Sporazuma o izstopu iz Priloge I k Sklepu št. 7/2020 Skupnega odbora, se spremeni:

Tamaro ĆAPETA nadomesti Ezio PERILLO.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po njegovem sprejetju.

V Bruslju, 21. Februarja 2022

Za skupni odbor

Sopredsednika

Maroš ŠEFČOVIČ

Elizabeth TRUSS


(1)  UL L 29, 31.1.2020, str. 7.

(2)  UL L 443, 30.12.2020, str. 22.


III Drugi akti

EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR

24.2.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 43/87


DELEGIRANA ODLOČBA NADZORNEGA ORGANA EFTE št. 271/21/COL

z dne 3. decembra 2021

o vzpostavitvi večletnega programa nadzora za obdobje 2022–2026, ki ga morata izvajati Islandija in Norveška, za preverjanje uporabe zakonodaje EGP na področju živil in veterine [2022/293]

NADZORNI ORGAN EFTE JE –

ob upoštevanju Sporazuma med državami Efte o ustanovitvi nadzornega organa in sodišča in zlasti Protokola 1 k Sporazumu,

ob upoštevanju akta iz točke 11b dela 1.1 poglavja I in točke 31q poglavja II Priloge I ter točke 164 poglavja XII Priloge II k Sporazumu EGP, Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter sklepa Sveta 92/438/EGS (uredba o uradnem nadzoru) (1) (v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) 2017/625), ter zlasti člena 118(1) Uredbe,

kakor je bil spremenjen in prilagojen Sporazumu EGP s Protokolom 1 k Sporazumu in sektorskimi prilagoditvami iz prilog I in II k Sporazumu,

ob upoštevanju naslednjega:

Za izvrševanje zakonodaje EGP s področja živil in veterine so odgovorne države Efte, katerih pristojni organi z organiziranjem uradnega nadzora spremljajo in preverjajo, da se relevantne zahteve EGP učinkovito spoštujejo in izvršujejo.

Iz člena 116 Uredbe (EU) 2017/625 izhaja, da strokovnjaki Nadzornega organa Efte (v nadaljnjem besedilu: Nadzorni organ) na Islandiji in Norveškem, izvajajo nadzor, vključno s presojami, da preverijo uporabo zakonodaje EGP. Nadzorni organ mora ta nadzor izvajati na področjih živil in krme, zdravja in dobrobiti živali, živalskih stranskih proizvodov in pridobljenih proizvodov, fitofarmacevtskih sredstev, ekološke pridelave ter delovanja nacionalnih sistemov nadzora in pristojnih organov, ki te sisteme upravljajo.

Iz člena 118(1) Uredbe (EU) 2017/625 izhaja, da mora Nadzorni organ vzpostaviti program nadzora za nadzor, ki ga izvajajo njegovi strokovnjaki na Islandiji in Norveškem, kakor je določeno v členu 116(1) navedene uredbe.

Ta večletni program nadzora je določen za nekatera prednostna področja za obdobje 2022–2026. Merila, ki se uporabljajo za prednostno razvrščanje področij, med drugim vključujejo ugotovljena tveganja in nova vprašanja (na primer bolezni živali ali krize na področju živil ali krme), relevantnost sektorja na Islandiji in Norveškem, preteklo uspešnost Islandije in Norveške na zadevnem področju in informacije iz relevantnih virov, vključno s prednostnimi nalogami, ki jih je Evropska komisija določila v svojem programu nadzora (2) –

SPREJEL NASLEDNJO ODLOČBO:

1.

Večletni program nadzora za obdobje 2022–2026, ki ga strokovnjaki Nadzornega organa izvajajo na Islandiji in Norveškem, kot je določeno v členu 116(1) Uredbe (EU) 2017/625, je določen v Prilogi k tej odločbi.

2.

Ta odločba je naslovljena na Islandijo in Norveško.

3.

Ta odločba začne veljati na dan podpisa.

4.

Ta odločba je verodostojna v angleškem jeziku.

V Bruslju, 3. decembra 2021

Za Nadzorni organ Efte na podlagi Odločbe o prenosu pooblastil št. 130/20/COL,

Högni S. KRISTJÁNSSON

odgovorni član kolegija

Melpo-Menie JOSÉPHIDÈS

sopodpisana kot direktorica

za pravne in izvršilne zadeve


(1)  Vključena v Sporazum EGP s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 210/2019 z dne 27. septembra 2019.

(2)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/1550 z dne 23. oktobra 2020 o vzpostavitvi večletnega programa nadzora, ki ga strokovnjaki Komisije izvajajo v državah članicah za preverjanje uporabe zakonodaje Unije o agroživilski verigi, za obdobje 2021–2025 (UL L 354, 26.10.2020, str. 9).


PRILOGA

V tej prilogi je določen večletni program nadzora za obdobje 2022–2026, ki ga strokovnjaki Nadzornega organa izvajajo na Islandiji in Norveškem na področjih, zajetih z Uredbo (EU) 2017/625.

Večletni program nadzora zajema področja iz člena 1(2) Uredbe (EU) 2017/625 ter druga področja iz navedene uredbe, kot so goljufije in nadzor uvoza.

Nadzorni organ je opredelil nekatera prednostna področja znotraj področij živil in krme, zdravja in dobrobiti živali, živalskih stranskih proizvodov in pridobljenih proizvodov, ekološke pridelave, goljufije in nadzora uvoza ter delovanja nacionalnih sistemov nadzora in pristojnih organov.

Nadzor, ki ga izvaja Nadzorni organ, zajema opredeljena prednostna področja na Islandiji in Norveškem. Posebna vprašanja, ki jih zajemajo posamezni nadzori, se prilagodijo razmeram v vsaki državi, za Islandijo pa veljajo izjeme, ki se uporabljajo v zvezi z zakonodajo na področju zdravja in dobrobiti živali.

Strokovnjaki Nadzornega organa izvajajo nadzor, vključno s preverjanji na kraju samem, presojami in analizami na podlagi dokumentacije, v skladu s členom 116 Uredbe (EU) 2017/625.

Nadzorni organ izvaja nadzor, da se doseže visoka raven pokritosti na področjih, ki jih je opredelil kot prednostna in ki zahtevajo pregled stopnje izvajanja in učinkovitosti sistemov uradnega nadzora in izvršilnih ukrepov.

V delu A Priloge so navedena ustrezna področja nadzora skupaj s cilji nadzora Nadzornega organa za obdobje 2022–2026. V delu B Priloge so opredeljena prednostna območja v okviru vsakega območja nadzora.

Del A – Področja nadzora in cilji nadzora Nadzornega organa

1)   Živila in varnost živil

Preverjanje skladnosti z veljavno zakonodajo EGP o živilih in varnosti živil, ki ureja proizvodnjo in dajanje na trg živil živalskega in neživalskega izvora (vključno s sledljivostjo in označevanjem, mikrobiološko varnostjo in zoonozami, ki se prenašajo s hrano), ostanke in onesnaževala, potrošniške informacije o živilih ter uporabo prehranskih in zdravstvenih trditev, materialov in izdelkov, ki so v stiku z živili, ter izvajanje uradnega nadzora v zvezi s tem.

2)   Krma in varnost krme

Preverjanje skladnosti z veljavno zakonodajo EGP, ki ureja varnost krme (vključno s higieno krme, odobritvijo in registracijo obratov, onesnaževali, sledljivostjo in označevanjem krme), medicirano krmo, trženje in uporabo krme ter izvajanje uradnega nadzora v zvezi s tem.

3)   Živalski stranski proizvodi in pridobljeni proizvodi

Preverjanje skladnosti z veljavno zakonodajo EGP, ki ureja živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode ter izvajanje uradnega nadzora v zvezi s tem.

4)   Zdravje živali

Preverjanje skladnosti z veljavno zakonodajo EGP, ki ureja zdravje živali, s poudarkom na upravljanju zdravja živali, programih za doseganje statusa, prostega bolezni, in ohranjanja takega statusa, nadzoru glavnih aktivnih bolezni živali in pripravljenosti na obvladovanje več izbruhov epizootije ter izvajanju uradnega nadzora v zvezi s tem.

5)   Dobrobit živali

Preverjanje skladnosti z veljavno zakonodajo EGP, ki ureja dobrobit živali za rejne živali na kmetijah, med prevozom in zakolom, depopulacijo in usmrtitvijo v nujnih primerih ter izvajanje uradnega nadzora v zvezi s tem.

6)   Ekološka pridelava

Preverjanje skladnosti z veljavno zakonodajo EGP, ki ureja pridelavo in označevanje ekoloških proizvodov ter izvajanje uradnega nadzora v zvezi s tem.

7)   Vstop blaga in živali iz tretjih držav v EGP

Preverjanje skladnosti z veljavno zakonodajo EGP, ki ureja uradni nadzor živali in blaga, ki vstopajo na Islandijo in Norveško iz tretjih držav, vključno s skladnostjo z zahtevami za mejne kontrolne točke ter splošnimi in posebnimi zahtevami EGP, ki se uporabljajo za zadevne živali in blago. Poseben poudarek bo na pravilih iz Uredbe (EU) 2017/625 ter z njo povezanih delegiranih in izvedbenih aktov.

8)   Splošni in horizontalni vidiki

Preverjanje skladnosti z veljavno zakonodajo EGP, ki ureja identifikacijo in spremljanje goljufivih ali zavajajočih praks na področjih, ki jih zajema Uredba (EU) 2017/625, ter uradni nadzor v zvezi s tem. Preverjanje, ali Islandija in Norveška sprejemata ustrezne nadaljnje ukrepe za odpravo morebitnih posebnih ali sistemskih pomanjkljivosti, ugotovljenih med nadzorom Nadzornega organa. Preverjanje vzpostavljenih ureditev za preverjanje učinkovitosti uradnega nadzora.

Del B – Prednostna področja

 

Prednostno področje

2022–2026

Živila in varnost živil

Živila živalskega izvora

(npr. varnost mesa sesalcev in ptic ter proizvodov iz njega, mleka in mlečnih izdelkov ter ribiških proizvodov in higiena proizvodnje živih školjk)

Živila neživalskega izvora

Varnost sadja in zelenjave, zelišč, začimb in kalčkov, vključno z onesnaževali

 

Ostanki in onesnaževala

(ostanki zdravil za uporabo v veterinarski medicini, pesticidov in okoljskih onesnaževal)

Potrošniške informacije o živilih ter uporaba prehranskih in zdravstvenih trditev

Potrošniške informacije o živilih ter uporaba prehranskih in zdravstvenih trditev

 

Materiali in izdelki, ki so v stiku z živili

 

Materiali in izdelki, ki so v neposrednem ali posrednem stiku z živili

Krma in varnost krme

Splošna varnost krme

Varnost krme v vseh fazah, vključno s primarno proizvodnjo, odobritvijo in registracijo obratov, higieno krme, sledljivostjo, označevanjem in onesnaževali

Medicirana krma

 

Proizvodnja, distribucija in uporaba medicirane krme

Trženje in uporaba krme

 

Dajanje krme v promet in njena uporaba, vključno z označevanjem in obveščanjem uporabnikov, pakiranjem in predstavitvijo

Živalski stranski proizvodi

Živalski stranski proizvodi in pridobljeni proizvodi

Živalski stranski proizvodi in pridobljeni proizvodi

Zdravje živali

Zdravje vodnih živali

Upravljanje zdravja živali, vključno s programi za doseganje statusa, prostega bolezni, in ohranitev takega statusa, ter aktivne epizootije (npr. aviarna influenca)

Zdravje kopenskih živali

Pripravljenost in preprečevanje

Načrtovanje ravnanja v nepredvidljivih razmerah

Dobrobit živali

Na kmetiji

Prašiči, kokoši nesnice, pitovni piščanci, drobnica in govedo

Prevoz

Ob usmrtitvi

 

Zakol, usmrtitev v nujnih primerih in usmrtitev zaradi depopulacije

Ekološka pridelava

Ekološka pridelava

Ekološka pridelava

Vstop blaga in živali iz tretjih držav v EGP

Skladnost mejnih kontrolnih točk

Skladnost ponovno določenih in novih mejnih kontrolnih točk in kontrolnih središč

Uradni nadzor nad živalmi in blagom

Uradni nadzor nad živimi živalmi in proizvodi neživalskega in živalskega izvora iz tretjih držav

Splošni in horizontalni vidiki

Spremljanje izvajanja priporočil

Spremljanje izvajanja sektorskih priporočil in splošni pregled

Goljufije

Vzpostavljene ureditve za boj proti goljufivim ali zavajajočim praksam

Preverjanje učinkovitosti uradnega nadzora

Vzpostavljene ureditve za preverjanje učinkovitosti uradnega nadzora


Popravki

24.2.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 43/93


Popravek Delegirane uredbe Komisije (EU) 2021/2026 z dne 13. septembra 2021 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2020/592 glede nekaterih začasnih odstopanj od Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta za odpravo motenj na trgu v vinskem sektorju zaradi pandemije COVID-19 in obdobja njihove uporabe

( Uradni list Evropske unije L 415 z dne 22. novembra 2021 )

Stran 2, člen 1(2):

besedilo:

„v členu 10 se datum ‚15. oktober 2021‘ nadomesti z datumom ‚15. oktober 2022‘.“

se glasi:

„člen 10 se nadomesti z naslednjim:

‚Člen 10

Veljavnost začasnega povečanja prispevka Unije

Člena 5a in 6, člen 7(2) ter člen 9 se uporabljajo za dejavnosti, ki so jih izbrali pristojni organi držav članic od datuma začetka uporabe te uredbe do najpozneje 15. oktobra 2022.‘“.


24.2.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 43/94


Popravek Delegirane uredbe Komisije (EU) 2021/1702 z dne 12. julija 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2021/523 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo dodatnih elementov in podrobnih pravil za preglednico kazalnikov InvestEU

( Uradni list Evropske unije L 339 z dne 24. septembra 2021 )

Stran 24, tabela 3 „Posredno financiranje“, kazalnik 2 „Zaposlovanje“, razpon „zelo dobro“:

besedilo:

„—

za jamstva: med 100 in 175;“

se glasi:

„—

za jamstva: med 101 in 300;“; ter

besedilo:

„—

za lastniški kapital: med 10 in 15.“

se glasi:

„—

za lastniški kapital: med 11 in 15.“.