ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 042I

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 65
23. februar 2022


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (EU) 2022/259 z dne 23 February 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 269/2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

1

 

*

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2022/260 z dne 23. februar 2022 o izvajanju Uredbe (EU) št. 269/2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

3

 

*

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2022/261 z dne 23. februarja 2022 o izvajanju Uredbe (EU) št. 269/2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

15

 

*

Council Regulation (EU) 2022/262 of 23 February 2022 amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia’s actions destabilising the situation in Ukraine

74

 

*

Council Regulation (EU) 2022/263 of 23 February 2022 concerning restrictive measures in response to the recognition of the non-government controlled areas of the Donetsk and Luhansk oblasts of Ukraine and the ordering of Russian armed forces into those areas

77

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Sveta (SZVP) 2022/264 z dne 23. februarja 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini

95

 

*

Council Decision (CFSP) 2022/265 of 23 February 2022 amending Decision 2014/145/CFSP concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

98

 

*

Sklep Sveta (SZVP) 2022/266 z dne 23. februarja 2022 o omejevalnih ukrepih v odziv na priznanje območij ukrajinskih pokrajin Doneck in Lugansk, ki niso pod vladnim nadzorom, in na odreditev napotitve ruskih oboroženih sil na ta območja

109

 

*

Sklep Sveta (SZVP) 2022/267 z dne 23. februarja 2022 o spremembi Sklepa 2014/145/SZVP o omejevalnih ukrepih v zvezi z ukrepi, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

114

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

23.2.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

LI 42/1


UREDBA SVETA (EU) 2022/259

z dne 23 February 2022

o spremembi Uredbe (EU) št. 269/2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 215 Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa 2014/145/SZVP z dne 17. marca 2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z ukrepi, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine (1),

ob upoštevanju skupnega predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (EU) št. 269/2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine (2), uveljavlja omejevalne ukrepe iz Sklepa 2014/145/SZVP.

(2)

Svet je 23 februarja 2022 sprejel Sklep 2022/265 o spremembi Sklepa 2014/145/SZVP, ki uvaja mehanizem odstopanja za nekatere subjekte, za katere veljata zamrznitev sredstev in prepoved dajanja sredstev in gospodarskih virov na razpolago tem subjektom.

(3)

Te spremembe spadajo na področje uporabe Pogodbe in zato je za njihovo izvajanje potreben regulativni ukrep na ravni Unije, zlasti zaradi zagotovitve njihove enotne uporabe v vseh državah članicah.

(4)

Uredbo Sveta (ES) št. 269/2014 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba Sveta (EU) št. 269/2014 se spremeni:

za členom 6a se vstavi naslednji člen:

„Člen 6b

1.   Z odstopanjem od odstavkov 1 in 2 lahko pristojni organi države članice odobrijo sprostitev določenih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov, ki pripadajo subjektom, navedenim pod vnosi 53, 54 in 55 v Prilogi I, ali dajanje na voljo določenih sredstev ali gospodarskih virov tem subjektom pod takšnimi pogoji, kot se jim zdijo primerni, in potem ko so ugotovili, da so ta sredstva ali gospodarski viri potrebni, da se do 24 avgusta 2022 prekinejo poslovanje, pogodbe ali drugi sporazumi, vključno s korespondenčnimi bančnimi odnosi, ki so bili s temi subjekti sklenjeni pred 23 februarja 2022.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23 februarja 2022

Za Svet

predsednik

J.-Y. LE DRIAN


(1)  UL L 78, 17.3.2014, str. 16.

(2)  Uredba Sveta (EU) št. 269/2014 z dne 17. marca 2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine (UL L 78, 17.3.2014, str. 6).


23.2.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

LI 42/3


IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) 2022/260

z dne 23. februar 2022

o izvajanju Uredbe (EU) št. 269/2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 269/2014 z dne 17. marca 2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine (1), in zlasti člena 14(1) Uredbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 17. marca 2014 sprejel Uredbo (EU) št. 269/2014.

(2)

Unija še vedno neomajno podpira suverenost in ozemeljsko nedotakljivost Ukrajine.

(3)

Evropski svet je v svojih sklepih z dne 24. in 25. junija 2021 pozval Rusijo, naj v celoti prevzame svojo odgovornost za zagotavljanje doslednega izvajanja sporazumov iz Minska, kar je ključni pogoj za kakršno koli bistveno spremembo stališča Unije. Poudaril je, da se morajo Unija in njene države članice odločno in usklajeno odzvati na vsako nadaljnjo zlonamerno, nezakonito in razdiralno dejavnost Rusije, pri čemer naj v celoti izkoristijo vse instrumente, ki so na voljo Uniji, in delujejo usklajeno s partnerji. Evropski svet je v ta namen tudi pozval Komisijo in visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko (v nadaljnjem besedilu: visoki predstavnik), naj predstavita možnosti za dodatne omejevalne ukrepe, vključno z gospodarskimi sankcijami.

(4)

Evropski svet je v svojih sklepih z dne 16. decembra 2021 poudaril, da mora Rusija nujno umiriti napetosti, ki sta jih povzročili krepitev vojaške prisotnosti vzdolž njene meje z Ukrajino in agresivna retorika. Ponovno je poudaril, da v celoti podpira suverenost in ozemeljsko nedotakljivost Ukrajine. Evropski svet je izrazil spodbudo diplomatskim prizadevanjem in podporo normandijski četverici pri doseganju doslednega izvajanja sporazumov iz Minska, hkrati pa navedel, da bo imela vsakršna nadaljnja vojaška agresija proti Ukrajini drastične posledice in terjala visoko ceno, tudi v obliki omejevalnih ukrepov, usklajenih s partnerji.

(5)

Svet je 24. januarja 2022 odobril sklepe, v katerih je obsodil nenehna agresivna dejanja in grožnje Rusije proti Ukrajini ter pozval Rusijo, naj umiri napetosti, spoštuje mednarodno pravo in konstruktivno sodeluje v dialogu v okviru vzpostavljenih mednarodnih mehanizmov. Ponovno je potrdil, da je Unija v celoti zavezana temeljnim načelom, na katerih temelji evropska varnost ter ki so zapisana v Ustanovni listini Združenih narodov in ustanovnih dokumentih Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE), vključno s Helsinško sklepno listino in Pariško listino. Ta temeljna načela vključujejo zlasti suvereno enakost in ozemeljsko nedotakljivost držav, nedotakljivost mej, izogibanje grožnji s silo ali uporabi sile ter svobodo držav, da same izberejo ali spremenijo svoje varnostne ureditve. Svet je poudaril, da se o teh načelih ni mogoče pogajati niti jih ni mogoče spreminjati ali drugače razlagati ter da ruska kršitev teh načel ovira za skupni in nedeljivi varnostni prostor v Evropi ter ogroža mir in stabilnost na evropski celini. Svet je opozoril na sklepe Evropskega sveta iz decembra 2021 in ponovno poudaril, da bo imela vsakršna nadaljnja vojaška agresija Rusije proti Ukrajini hude posledice in visoko ceno, vključno s širokim spektrom sektorskih in individualnih omejevalnih ukrepov, ki bi bili sprejeti ob usklajevanju s partnerji.

(6)

Visoki predstavnik je 19. februarja 2022 dal izjavo v imenu Unije, v kateri je izrazil zaskrbljenost zaradi velikega kopičenja ruskih oboroženih sil v Ukrajini in njeni okolici ter pozval Rusijo, naj začne konstruktiven dialog ter diplomacijo, pokaže zadržanost in umiri napetost z znatnim umikom vojaških sil iz bližine ukrajinskih meja. Unija je poudarila, da bo imela vsakršna nadaljnja ruska vojaška agresija proti Ukrajini hude posledice in visoko ceno, tudi v obliki omejevalnih ukrepov, usklajenih s partnerji.

(7)

Predsednik Ruske federacije je 21. februarja 2022 podpisal odlok o priznanju neodvisnosti in suverenosti samooklicanih „Ljudske republike Doneck“ in „Ljudske republike Lugansk“ ter ukazal, da se ruske oborožene sile napotijo v vzhodno Ukrajino.

(8)

Visoki predstavnik je 22. februarja 2022 dal izjavo v imenu Unije, v kateri je odločno obsodil odločitev predsednika Ruske federacije, da prizna neodvisnost območij ukrajinskih pokrajin Doneck in Lugansk, ki niso pod vladnim nadzorom, in posledično odločitev o napotitvi ruskih vojakov na ta območja. To nezakonito dejanje dodatno spodkopava suverenost in neodvisnost Ukrajine ter pomeni hudo kršitev mednarodnega prava in mednarodnih sporazumov, vključno z Ustanovno listino ZN, Helsinško sklepno listino, Pariško listino in memorandumom iz Budimpešte, pa tudi sporazumov iz Minska in Resolucijo Varnostnega sveta ZN 2202 (2015). Rusijo kot udeleženko v konfliktu je pozival, naj prekliče to priznanje, spoštuje svoje zaveze, spoštuje mednarodno pravo in se vrne k razpravam v normandijski četverici in tristranski kontaktni skupini. Napovedal je, da se bo Unija na te zadnje kršitve Rusije odzvala s takojšnjim sprejetjem dodatnih omejevalnih ukrepov.

(9)

Svet meni, da bi bilo treba zaradi resnosti razmer na seznam oseb, subjektov in organov, za katere veljajo omejevalni ukrepi, iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 269/2014, dodati 22 oseb in štiri subjekte.

(10)

Prilogo I k Uredbi (EU) št. 269/2014 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Osebe in subjekti, navedeni v Prilogi k tej uredbi, se dodajo na seznam iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 269/2014.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na datum objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. februarja 2022,

Za Svet

predsednik

J.-Y. LE DRIAN


(1)  UL L 78, 17.3.2014, str. 6.


PRILOGA

Naslednje osebe in subjekti se dodajo na seznam fizičnih in pravnih oseb, subjektov in organov iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 269/2014 :

1.   Osebe

 

Ime

Podatki o istoventosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

„212.

Sergei SHOIGU (Sergej ŠOJGU)

(Сергей Кужугетович ШОЙГУ)

Datum rojstva: 21.5.1955

Kraj rojstva: Chadan, Republika Tuva, Ruska federacija

Državljanstvo: rusko

Funkcija: Obrambni minister Ruske federacije.

Spol: moški

Sergej Šojgu je obrambni minister Ruske federacije. Javno izjavlja, da je Krim ruski in bo ostal ruski. Pod njegovim poveljstvom in na njegove ukaze so ruske enote izvajale vojaške vaje na nezakonito priključenem Krimu in bile nameščene na meji. Zato je odgovoren za vojaško posredovanje proti Ukrajini.

S tem je odgovoren za dejavno podpiranje in izvajanje ukrepov in politik, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter stabilnost ali varnost Ukrajine.

23.2.2022

213.

Anton VAINO (Anton VAJNO)

(Антон Эдуардович ВАЙНО)

Datum rojstva: 17.2.1972

Kraj rojstva: Talin, Estonija

Državljanstvo: rusko

Funkcija: Vodja kabineta urada predsednika

Spol: moški

Anton Vajno je vodja kabineta urada predsednika. Dejavno je vpleten v proces odločanja v Kremlinu, saj deluje v ruskem „varnostnem svetu“ in vpliva na pripravo odločitev predsednika na področju ruske obrambe in nacionalne varnosti. Anton Vajno se udeležuje tudi srečanj o družbeno-gospodarskem razvoju Krima in Sevastopola.

S tem je odgovoren za dejavno podpiranje in izvajanje ukrepov in politik, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter stabilnost ali varnost Ukrajine.

23.2.2022

214.

Marat KHUSNULLIN (Marat KUSNULLIN)

(Марат Шакирзянович ХУСНУЛЛИН)

Datum rojstva: 9. 8.1966

Kraj rojstva: Kazan, Republika Tatarstan, Ruska federacija

Funkcija: podpredsednik vlade Rusije za gradbeništvo in regionalni razvoj

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Marat Kusnullin je podpredsednik vlade Rusije za gradbeništvo in regionalni razvoj. V tej funkciji je odgovoren za rusko vladno politiko v zvezi z zasedenim Krimom, vključno z oskrbo Krima in Sevastopola z vodo.

S tem je odgovoren za ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine oziroma stabilnost ali varnost Ukrajine.

23.2.2022

215.

Dmitriy Yuryevich GRIGORENKO (Dmitrij GRIGORENKO)

(Дмитрий Юрьевич ГРИГОРЕНКО)

Datum rojstva: 14.7.1978

Kraj rojstva: Nizhnevartovsk, Tjumenska regija, Ruska federacija

Funkcije: podpredsednik vlade Ruske federacije – vodja vladnega kabineta Ruske federacije; predsedujoči nadzornemu svetu Banke VTB

Spol: moški

Dmitrij Grigorenko je podpredsednik vlade Ruske federacije in vodja vladnega kabineta Ruske federacije. Je tudi predsedujoči nadzornemu svetu Banke VTB, ki je v državni lasti, in povezan z Maksimom Rešetnikovom, članom nadzornega sveta Banke VTB.

Grigorenko je bil kot nekdanji namestnik direktorja zvezne davčne službe Ruske federacije odgovoren za oblikovanje nove lokalne davčne zakonodaje za ozemlje Krima po njegovi priključitvi leta 2014.

S tem je odgovoren za ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine oziroma stabilnost ali varnost Ukrajine.

Odgovoren je tudi za zagotavljanje finančne in materialne pomoči ter ima koristi od ruskih nosilcev odločitev, odgovornih za priključitev Krima ali destabilizacijo vzhodne Ukrajine.

23.2.2022

216.

Maxim Gennadyevich RESHETNIKOV (Maksim REŠETNIKOV)

(Максим Геннадьевич РЕШЕТНИКОВ)

Datum rojstva: 11.7.1979

Kraj rojstva: Perm, Ruska federacija

Funkcija: minister za gospodarski razvoj Ruske federacije; član nadzornega sveta Banke VTB

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Maksim Rešetnikov je minister za gospodarski razvoj Ruske federacije. Je tudi član nadzornega sveta Banke VTB, ki je v državni lasti, in povezan z Dimitrijem Grigorenkom, članom nadzornega sveta Banke VTB.

Maksim Rešetnikov je kot minister za gospodarski razvoj odgovoren za programe razvoja infrastrukture na Krimu in v Sevastopolu, zlasti v okviru zveznega ciljnega programa „Družbeni in gospodarski razvoj Republike Krim in Sevastopola do leta 2022“, ki je bil podaljšan do leta 2025. V javnih izjavah je predstavil načrte in prednostne naloge vlade Ruske federacije v zvezi z gospodarskim razvojem Krima in Sevastopola.

S tem je odgovoren za ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine oziroma stabilnost ali varnost Ukrajine.

Odgovoren je tudi za zagotavljanje finančne in materialne pomoči ter ima koristi od ruskih nosilcev odločitev, odgovornih za priključitev Krima ali destabilizacijo vzhodne Ukrajine.

23.2.2022

217.

Nikolay Anatolyevich YEVMENOV (Nikolaj JEVMENOV)

(alias Nikolai YEVMENOV)

(Николай Анатольевич ЕВМЕНОВ)

Datum rojstva: 2.4.1962

Kraj rojstva: Moskva, Rusija

Funkcija: vrhovni poveljnik ruske mornarice

Čin: admiral

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Nikolaj Jevmenov je vrhovni poveljnik ruske mornarice. V tej funkciji je odgovoren za vse pomorske operacije ruske mornarice, tudi v Ukrajini ali proti Ukrajini.

S tem je odgovoren za dejavno podpiranje in izvajanje ukrepov in politik, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter stabilnost ali varnost Ukrajine.

23.2.2022

218.

Vladimir Lvovich KASATONOV

(Владимир Львович КАСАТОНОВ)

Datum rojstva: 17.6.1952

Kraj rojstva: Moskva, Rusija

Spol: moški

Vladimir Kasatonov je namestnik vrhovnega poveljnika ruske mornarice. V tej funkciji je odgovoren za pomorske operacije v Ukrajini ali proti Ukrajini.

S tem je odgovoren za dejavno podpiranje in izvajanje ukrepov in politik, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter stabilnost ali varnost Ukrajine.

23.2.2022

219.

Igor Vladimirovich OSIPOV

(Игорь Владимирович ОСИПОВ)

Datum rojstva: 6.3.1973

Kraj rojstva: Naselje Novošumnoje, okrožje Fjodorov, regija Kostanaj, Kazaška sovjetska socialistična republika (zdaj Kazahstan)

Funkcija: poveljnik črnomorske flote

Čin: admiral

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Igor Osipov je vrhovni poveljnik črnomorske flote V tej funkciji je odgovoren za vse pomorske operacije v Ukrajini ali proti Ukrajini prek Črnega morja in za omejevanje svobode plovbe v Črnem morju.

S tem je odgovoren za dejavno podpiranje in izvajanje ukrepov in politik, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter stabilnost ali varnost Ukrajine.

23.2.2022

220.

Oleg Leonydovych SALYUKOV (Oleg Leonidovič SALJUKOV)

(Олег Леонидович САЛЮКОВ)

Datum rojstva: 21.5.1955

Kraj rojstva: Saratov, Ruska federacija

Funkcija: vrhovni poveljnik ruskih kopenskih sil

Čin: general armade

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

General armade Oleg Saljukov je vrhovni poveljnik ruskih kopenskih sil. V tej funkciji je odgovoren za ruske kopenske operacije v Ukrajini ali proti Ukrajini.

S tem je odgovoren za dejavno podpiranje in izvajanje ukrepov in politik, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter stabilnost ali varnost Ukrajine.

23.2.2022

221.

Sergei SUROVIKIN (Sergej SUROVIKIN)

(Сергей СУРОВИКИН)

Datum rojstva: 11.10.1966

Kraj rojstva: Novosibirsk, Rusija

Funkcija: general armade, poveljnik zračnih in vesoljskih sil

Čin: general armade

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

General armade Sergej Surovikin je vrhovni poveljnik ruskih zračnih in vesoljskih sil. V tej funkciji je odgovoren za zračne operacije v Ukrajini ali proti Ukrajini.

S tem je odgovoren za dejavno podpiranje in izvajanje ukrepov in politik, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter stabilnost in varnost Ukrajine.

23.2.2022

222.

Sergey Vladimirovich DRONOV (Sergej Vladimirovič DRONOV)

(alias Sergei Vladimirovich DRONOV)

(Сергей Владимирович ДРОНОВ)

Datum rojstva: 11.8.1962

Kraj rojstva: Almazovka, regija Vorošilovograd, Ukrajina

Funkcija: poveljnik zračnih sil in namestnik vrhovnega poveljnika zračnih in vesoljskih sil

Vojaški čin: generalpodpolkovnik

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Generalpodpolkovnik Sergej Vladimirovič Dronov je poveljnik zračnih sil in namestnik vrhovnega poveljnika zračnih in vesoljskih sil. V tej funkciji je odgovoren za zračne operacije v Ukrajini ali proti Ukrajini.

S tem je odgovoren za dejavno podpiranje in izvajanje ukrepov in politik, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter stabilnost in varnost Ukrajine.

23.2.2022

223.

Violetta PRIGOZHINA (Violeta PRIGOŽINA)

(Виолетта ПРИГОЖИНА)

Povezani posamezniki: Jevgenij Viktorovič Prigožin (sin); Ljubov Valentinovna Prigožina (snaha)

Državljanstvo: rusko

Spol: ženski

Violeta Prigožina je mati Jevgenija Prigožina in lastnica podjetja Concord Management and Consulting LLC, ki pripada skupini Concord, ki jo je ustanovil in do leta 2019 imel v lasti njen sin. Je lastnica drugih podjetij, ki so povezana z njenim sinom. Povezana je z Jevgenijem Prigožinom, ki je odgovoren za napotitev plačancev skupine Wagner v Ukrajino, poleg tega ima koristi od velikih javnih naročil ruskega ministrstva za obrambo, izvedenih po nezakoniti priključitvi Krima Rusiji in okupaciji vzhodne Ukrajine s strani separatistov, ki jih podpira Rusija.

S tem podpira ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

23.2.2022

224.

Lyubov Valentinovna PRIGOZHINA (Ljubov Valentinovna PRIGOŽINA)

(Любовь Валентиновна ПРИГОЖИНА)

Povezani posamezniki: Jevgenij Viktorovič Prigožin (mož); Violeta Prigožina (tašča);

Državljanstvo: rusko

Spol: ženski

Ljubov Valentinovna Prigožina je žena Jevgenija Prigožina in lastnica podjetja Agat LLC, podružnice podjetja Concord Management and Consulting LLC, ki pripada skupini Concord, ki jo je ustanovil in do leta 2019 imel v lasti njen mož. Povezana je z Jevgenijem Prigožinom, ki je odgovoren za napotitev plačancev skupine Wagner v Ukrajino, poleg tega ima koristi od velikih javnih naročil ruskega ministrstva za obrambo, izvedenih po nezakoniti priključitvi Krima Rusiji in okupaciji vzhodne Ukrajine s strani separatistov, ki jih podpira Rusija.

S tem podpira ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

23.2.2022

225.

Denis Aleksandrovich BORTNIKOV

(Денис Александрович БОРТНИКОВ)

Datum rojstva: 19.11.1974

Funkcija: Namestnik predsednika in predsednik upravnega odbora banke VTB

Državljanstvo: rusko

Povezani posamezniki: Alexander Vasilyevich Bortnikov (oče); Tatiana Borisovna Bortnikova (mati)

Denis Bortnikov je sin – in zato z njim povezan – Aleksandra Bortnikova, direktorja zvezne službe za nacionalno varnost in stalnega člana Varnostnega sveta Ruske federacije, ki je sodeloval pri oblikovanju politike ruske vlade, ki ogroža ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

Je namestnik predsednika in predsedujoči upravnemu odboru Banke VTB ter si na tem položaju prizadeva za legitimizacijo očetovega sumljivega/nezakonitega dohodka. Tudi finančno torej podpira ruske nosilce odločitev, odgovorne za priključitev Krima ali destabilizacijo vzhodne Ukrajine.

23.2.2022

226.

Andrei Leonidovich KOSTIN (Andrej Leonidovič KOSTIN)

(Андрей Леонидович КОСТИН)

Datum rojstva: 21.9.1956

Kraj rojstva: Moskva, nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Funkcija: predsednik upravnega odbora banke VTB

Povezane osebe: Tamara Mikhailovna Kostina (mati); Leonid Alekseevich Kostin (oče)

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Andrej Leonidovič Kostin je predsednik Banke Vneshtorbank (VTB), ki je ena od vodilnih državnih bank v Rusiji, in je član vrhovnega sveta politične stranke „Združena Rusija“.

V javnih izjavah je podpiral priključitev Krima in ruske državljane spodbujal k letovanju na Krimu. Povezan je z vinsko kletjo in luksuznim hotelom na Krimu oziroma je po poročanju medijev tudi njun lastnik.

S tem podpira ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine, ter ima koristi od priključitve Krima.

23.2.2022

227.

Igor SHUVALOV (Igor ŠUVALOV)

(Игорь Иванович ШУВАЛОВ)

Datum rojstva: 4.1.1967

Kraj rojstva: Bilibino, Ruska federacija

Spol: moški

Igor Ivanovič Šuvalov je predsednik državne razvojne korporacije VEB.RF in član sveta Evrazijske gospodarske komisije. Pred tem je bil prvi podpredsednik ruske vlade. Na tem položaju je dal izjave, da bo Rusija spremenila proračunska pravila tako, da se bosta upoštevala dodatna dva milijona prebivalcev po nezakoniti priključitvi Krima s strani Ruske federacije.

S tem podpira ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

23.2.2022

228.

Margarita SIMONYAN (Margarita SIMONJAN)

(Маргарита Симоновна СИМОНЬЯН)

Datum rojstva: 6.4.1980

Kraj rojstva: Krasnodar, nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Funkcija: glavna urednica televizijske informativne mreže v angleškem jeziku RT (Russia Today)

Povezani posamezniki: Dmitry Konstantinovich KISELYOV

Državljanstvo: rusko

Spol: ženski

Margarita Simonjan je osrednja osebnost vladne propagande. Je tudi glavna urednica televizijske informativne mreže v angleškem jeziku RT (Russia Today). Na svojem položaju je spodbujala pozitiven odnos do priključitve Krima in dejanj separatistov v Donbasu.

S tem je podpirala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

23.2.2022

229.

Maria ZAKHAROVA (Marija ZAKAROVA)

(Мария Владимировна ЗАХАРОВА)

Datum rojstva: 24.12.1975

Kraj rojstva: Moskva, nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Funkcija: direktorica oddelka za informiranje in medije na ministrstvu za zunanje zadeve Ruske federacije.

Državljanstvo: rusko

Spol: ženski

Marija Zakarova je direktorica urada za informiranje in tisk na ministrstvu za zunanje zadeve Ruske federacije. Kot osrednja osebnost vladne propagande je spodbujala napotitev ruskih sil v Ukrajini.

S tem je podpirala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

23.2.2022

230.

Vladimir Roudolfovitch SOLOVIEV (Vladimir Rudolfovič SOLOVJEV)

(Владимир Рудольфович СОЛОВЬЁВ)

Datum rojstva: 20.10.1963

Kraj rojstva: Moskva, nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Funkcija: propagandist in televizijski/radijski novinar

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Vladimir Solovjev je propagandist in voditelj na kanalu Rossia-1 in Rossia 24. Za „visoko strokovnost in objektivnost pri poročanju o dogodkih v Republiki Krim“ je prejel medaljo (red Aleksandra Nevskega).

Solovjov je znan po svojem izjemno sovražnem odnosu do Ukrajine in pohvalah ruske vlade.

Zato je odgovoren za podpiranje ukrepov in politik, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

23.2.2022

231.

Konstantin KNYRIK (Konstantin KNIRIK)

(Константин КНЫРИК)

Datum rojstva: 1989 (možno)

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Konstantin Knirik je proruski aktivist, ki upravlja novičarski portal MediaGroup News Front Ltd, registriran na nezakonito priključenem Krimskem polotoku. Je vodja krimskega odseka stranke Rodina, ki je prokremlinska stranka v Rusiji.

Konstantin Knirik je za „vrnitev Krima“ prejel medaljo.

Dejavno je torej podpiral in izvajal dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

232.

Aleksey Konstantinovich PUSHKOV (Aleksej Konstantinovič PUŠKOV)

(Алексей Константинович ПУШКОВ)

Datum rojstva: 10.8.1954

Kraj rojstva: Peking, Kitajska

Državljanstvo: rusko

Telefon in faks: 8 (495) 697-58-69

Naslov sprejemnega urada v zvezi z Rusko federacijo: 51 Lenina St., Perm, 614000, room 219

Telefonska številka in številka faksa sprejemnega urada v regiji Ruske federacije: (342) 253-66-01

Spol: moški

Aleksej Konstantinovič Puškov je senator iz Permskega kraja, član vladajoče politične stranke Združena Rusija in predsednik komisije za informacijsko politiko. Dal je več izjav, s katerimi je podprl priključitev Krimskega polotoka in ga predstavil kot „dovršeno dejstvo.“

Zato je torej odgovoren za podpiranje ukrepov in politik, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

23.2.2022

233.

Pyotr TOLSTOY

(alias Petr Olegovich TOLSTOY, Pyotr Olegovich TOLSTOY) (Pjotr TOLSTOJ)

(Пётр Олегович ТОЛСТОЙ)

Datum rojstva: 20.6.1969

Kraj rojstva: Moskva, nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Funkcija: ruski novinar, producent, televizijski voditelj in politik. Namestnik predsednika državne dume od leta 2016 in namestnik predsednika Parlamentarne skupščine Sveta Evrope od 28. januarja 2020.

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Pjotr Tolstoj je poslanec državne dume in vodja ruske delegacije v Parlamentarni skupščini Sveta Evrope. Prav tako je televizijski voditelj oddaje „Vremja Pokažet“. Osrednja osebnost vladne propagande, pogosto zastopa stališče v prid priključitvi Krima.

Zato je odgovoren za podpiranje ukrepov in politik, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

23.2.2022“

2.   Subjekti

 

Ime

Podatki o istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

„52.

Internet Research Agency (Agencija za spletne raziskave)

(Агентство интернет-исследований)

Datum ustanovitve: leto 2013

Naslov: Sánkt Péterburg, Rusija

Povezani posamezniki: Yevgeny Prigozhin (Jevgenij Prigožin)

Agencija za spletne raziskave je rusko podjetje, ki v imenu Rusije izvaja operacije vplivanja na spletu. Njegov končni cilj je manipulirati z javnim mnenjem.

Podjetje izvaja dezinformacijske kampanje proti programu Ukrajine, tako da vpliva na volitve ali dojemanje priključitve Krima ali konflikta v Donbasu. V tej vlogi je Agencija za spletne raziskave odgovorna za dejavno podpiranje ukrepov, ki spodkopavajo in ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

Podjetje financira Jevgenij Prigožin, zato je povezano z osebo, ki je uvrščena na seznam.

23.2.2022

53.

Bank Rossiya

(Банк «Россия»)

Ustanovljena 27.6.1990

Naslov: Pl. Rastrelli 2, lit. A, Sánkt Péterburg, 191124, Ruska federacija

Spletišče: Abr.ru

Povezani posamezniki: Dmitri LEBEDEV (predsednik), Yuriy KOVALCHUK (Jurij Kovalčuk) (največji delničar)

Bank Rossiya je osebna banka višjih uradnikov Ruske federacije. V tej vlogi Bank Rossiya podpira ruske nosilce odločitev, odgovorne za priključitev Krima ali destabilizacijo vzhodne Ukrajine, in ima od njih finančne koristi.

Bank Rossiya ima pomembne deleže v National Media Group, ki po drugi strani obvladuje televizijske postaje, ki aktivno podpirajo politiko ruske vlade v zvezi z destabilizacijo Ukrajine. Po nezakoniti priključitvi Krima je Bank Rossiya odprla podružnice na Krimu in v Sevastopolu. Bank Rossiya je prav tako odobrila posojilo federalnemu državnemu unitarnemu podjetju Krimska železniška proga in podprla gradnjo železnice čez krimski most. Bank Rossiya zato finančno podpira ukrepe, ki spodkopavajo in ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost Ukrajine.

Povezana je z Jurijem Valentinovičem Kovalčukom, največjim delničarjem Bank Rossiya.

23.2.2022

54.

PROMSVYAZBANK

(ПАО Промсвязьбанк")

Ustanovljena leta 1995.

Naslov: Moskva

Spletišče: psbank.ru

Povezani posamezniki: Petr Fradkov, direktor

PROMSVYAZBANK je ruska banka v državni lasti, ki zagotavlja finančno podporo ruskemu obrambnemu sektorju in ruski vojski ter je odgovorna za množično nameščanje ruskih vojakov ob meji z Ukrajino in za prisotnost ruskih vojakov na Krimskem polotoku.

PROMSVYAZBANK prejema neposredna navodila od predsednika Ruske federacije Vladimirja Putina in zato zagotavlja finančno in materialno podporo ruskim nosilcem odločitev, odgovornim za destabilizacijo vzhodne Ukrajine in nezakonito priključitev Krima.

PROMSVYAZBANK posluje na Krimskem polotoku.

23.2.2022

55.

VEB.RF

(alias Vnesheconombank, VEB)

(ВЭБ.РФ)

Ustanovljena leta 1922 kot banka in 2007 kot inštitut za razvoj.

Naslov: prospekt Akademika Sakharova 9, Moskva, Rusija

Spletišče: veb.ru

Povezani posamezniki: Igor Shuvalov, predsednik

VEB.RF je pomembna institucija za finančni razvoj, katere predsednika neposredno imenuje predsednik Ruske federacije Vladimir Putin in prejema navodila neposredno od njega. VEB.RF ustvarja pomemben vir prihodkov za rusko vlado in upravlja njene državne pokojninske sklade.

VEB.RF ima dejavno vlogo pri diverzifikaciji obrambnega sektorja Ruske federacije in izvaja projekte s podjetji obrambne industrije, vključno s podjetjem Rostec, ki podpira ukrepe, ki spodkopavajo in ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

VEB je malim in srednjim podjetjem na Krimu odobril posojila in ga obravnava kot „prednostno regijo“, ter je v partnerskem odnosu z ministrstvom za zadeve Krima, odgovornim za povezovanje priključene Avtonomne republike Krim z Rusko federacijo.

V tej vlogi VEB.RF materialno ali finančno dejavno podpira ruske nosilce odločitev, odgovorne za priključitev Krima ali destabilizacijo vzhodne Ukrajine, in ima od njih finančne koristi.

23.2.2022“


23.2.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

LI 42/15


IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) 2022/261

z dne 23. februarja 2022

o izvajanju Uredbe (EU) št. 269/2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 269/2014 z dne 17. marca 2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine (1), in zlasti člena 14(1) Uredbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 17. marca 2014 sprejel Uredbo (EU) št. 269/2014.

(2)

Unija še vedno neomajno podpira suverenost in ozemeljsko nedotakljivost Ukrajine.

(3)

Evropski svet je v svojih sklepih z dne 24. in 25. junija 2021 pozval Rusijo, naj v celoti prevzame svojo odgovornost za zagotavljanje doslednega izvajanja sporazumov iz Minska, kar je ključni pogoj za kakršno koli bistveno spremembo stališča Unije. Poudaril je, da se morajo Unija in njene države članice odločno in usklajeno odzvati na vsako nadaljnjo zlonamerno, nezakonito in razdiralno dejavnost Rusije, pri čemer naj v celoti izkoristijo vse instrumente, ki so na voljo Uniji, in delujejo usklajeno s partnerji. Evropski svet je v ta namen tudi pozval Komisijo in visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko (v nadaljnjem besedilu: visoki predstavnik), naj predstavita možnosti za dodatne omejevalne ukrepe, vključno z gospodarskimi sankcijami.

(4)

Evropski svet je v svojih sklepih z dne 16. decembra 2021 poudaril, da mora Rusija nujno umiriti napetosti, ki sta jih povzročili krepitev vojaške prisotnosti vzdolž njene meje z Ukrajino in agresivna retorika. Ponovno je poudaril, da v celoti podpira suverenost in ozemeljsko nedotakljivost Ukrajine. Evropski svet je izrazil spodbudo diplomatskim prizadevanjem in podporo normandijski četverici pri doseganju doslednega izvajanja sporazumov iz Minska, hkrati pa navedel, da bo imela vsakršna nadaljnja vojaška agresija proti Ukrajini drastične posledice in terjala visoko ceno, tudi v obliki omejevalnih ukrepov, usklajenih s partnerji.

(5)

Svet je 24. januarja 2022 odobril sklepe, v katerih je obsodil nenehna agresivna dejanja in grožnje Rusije proti Ukrajini ter pozval Rusijo, naj umiri napetosti, spoštuje mednarodno pravo in konstruktivno sodeluje v dialogu v okviru vzpostavljenih mednarodnih mehanizmov. Ponovno je potrdil, da je Unija v celoti zavezana temeljnim načelom, na katerih temelji evropska varnost ter ki so zapisana v Ustanovni listini Združenih narodov in ustanovnih dokumentih Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE), vključno s Helsinško sklepno listino in Pariško listino. Ta temeljna načela vključujejo zlasti suvereno enakost in ozemeljsko nedotakljivost držav, nedotakljivost mej, izogibanje grožnji s silo ali uporabi sile ter svobodo držav, da same izberejo ali spremenijo svoje varnostne ureditve. Svet je poudaril, da se o teh načelih ni mogoče pogajati niti jih ni mogoče spreminjati ali drugače razlagati ter da ruska kršitev teh načel ovira za skupni in nedeljivi varnostni prostor v Evropi ter ogroža mir in stabilnost na evropski celini. Svet je opozoril na sklepe Evropskega sveta iz decembra 2021 in ponovno poudaril, da bo imela vsakršna nadaljnja vojaška agresija Rusije proti Ukrajini hude posledice in visoko ceno, vključno s širokim spektrom sektorskih in individualnih omejevalnih ukrepov, ki bi bili sprejeti ob usklajevanju s partnerji.

(6)

Predsednik Ruske federacije je 21. februarja 2022 podpisal odlok o priznanju „neodvisnosti in suverenosti“ območij ukrajinskih pokrajin Doneck in Lugansk, ki niso pod vladnim nadzorom, ter napotitvi ruskih oboroženih sil na ta območja.

(7)

Visoki predstavnik je 22. februarja 2022 dal izjavo v imenu Unije, v kateri je obsodil to nezakonito dejanje, ki dodatno spodkopava suverenost in neodvisnost Ukrajine ter pomeni hudo kršitev mednarodnega prava in mednarodnih sporazumov, vključno z Ustanovno listino ZN, Helsinško sklepno listino, Pariško listino in memorandumom iz Budimpešte, pa tudi sporazumov iz Minska in Resolucije Varnostnega sveta ZN 2202 (2015). Rusijo kot udeleženko v konfliktu je pozival, naj prekliče to priznanje, spoštuje svoje zaveze, spoštuje mednarodno pravo in se vrne k razpravam v normandijski četverici in tristranski kontaktni skupini. Napovedal je, da se bo Unija na te zadnje kršitve Rusije odzvala s takojšnjim sprejetjem dodatnih omejevalnih ukrepov.

(8)

Svet meni, da bi bilo treba zaradi resnosti razmer na seznam oseb, subjektov in organov, za katere veljajo omejevalni ukrepi, iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 269/2014 dodati 336 poslancev in poslank državne dume, saj so glasovali za resolucijo o pozivu predsedniku Vladimirju Putinu, naj dela vzhodne Ukrajine, ki si ju lastijo separatisti, prizna kot neodvisni državi.

(9)

Prilogo I k Uredbi (EU) št. 269/2014 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Osebe in subjekti, navedeni v Prilogi k tej uredbi, se dodajo na seznam iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 269/2014.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na datum objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. februarja 2022

Za Svet

predsednik

J.-Y. LE DRIAN


(1)  UL L 78, 17.3.2014, str. 6.


PRILOGA

Naslednje osebe in subjekti se dodajo na seznam fizičnih in pravnih oseb, subjektov in organov iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 269/2014:

Osoby

 

Ime

Podatki o istoventosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

235.

Gennady Andreevich Zyuganov

(Зюганов Геннадий Андреевич)

Datum rojstva: 26. 6. 1944

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

236.

Yury Vyacheslavovich Afonin

(Афонин Юрий Вячеславович)

Datum rojstva: 22. 3. 1977

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

237.

Vladimir Kashin

(Кашин Владимир Иванович)

Datum rojstva: 10. 8. 1948

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

238.

Dmitry Novikov

(Новиков Дмитрий Георгиевич)

Datum rojstva: 12. 9. 1969

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

239.

Nikolay Kharitonov

(Харитонов Николай Михайлович)

Datum rojstva: 30. 10. 1948

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

240.

Nikolai Kolomeytsev

(Коломейцев Николай Васильевич)

Datum rojstva: 1. 9. 1956

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

241.

Sergey Shargunov

(Шаргунов Сергей Александрович)

Datum rojstva: 12. 5. 1980

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

242.

Vadim Kumin

(Кумин Вадим Валентинович)

Datum rojstva: 1. 1. 1973

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

243.

Yury Sinelshchikov

(Синельщиков Юрий Петрович)

Datum rojstva: 26. 9. 1947

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

244.

Kazbek Taysayev

(Тайсаев Казбек Куцукович)

Datum rojstva: 12. 2. 1967

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

245.

Alexey Kurinny

(Куринный Алексей Владимирович)

Datum rojstva: 18. 1. 1974

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

246.

Anzhelika Glazkova

(Глазкова Анжелика Егоровна)

Datum rojstva: 28. 12. 1968

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpirala in izvajala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

247.

Alexander Yushchenko

(Ющенко Александр Андреевич)

Datum rojstva: 19. 11. 1969

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

248.

Vyacheslav Markhayev

(Мархаев Вячеслав Михайлович)

Datum rojstva: 1. 6. 1955

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

249.

Anatoly Bifov

(Бифов Aнатолий Жамалович)

Datum rojstva: 7. 1. 1963

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

250.

Nikolay Arefyev

(Николай Васильевич Арефьев)

Datum rojstva: 11. 3. 1949

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

251.

Boris Komotsky

(Комоцкий Борис Олегович)

Datum rojstva: 31. 1. 1956

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

252.

Irina Filatova

(Филатова Ирина Анатольевна)

Datum rojstva: 8. 8. 1978

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpirala in izvajala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

253.

Sergey Levchenko

(Левченко Сергей Георгиевич)

Datum rojstva: 2. 11. 1953

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

254.

Artyom Prokofyev

(Прокофьев Артём Вячеславович)

Datum rojstva: 31. 12. 1983

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

255.

Maria Drobot

(Дробот Мария Владимировна)

Datum rojstva: 21. 3. 1982

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpirala in izvajala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

256.

Ivan Babich

(Бабич Иван Николаевич)

Datum rojstva: 2. 9. 1982

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

257.

Nikolay Osadchy

(Осадчий Николай Иванович)

Datum rojstva: 8. 12. 1957

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

258.

Alexey Korniyenko

(Корниенко Алексей Викторович)

Datum rojstva: 22. 7. 1976

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

259.

Sergey Gavrilov

(Гаврилов Сергей Анатольевич)

Datum rojstva: 27. 1. 1966

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

260.

Nikolay Ivanov

(Иванов Николай Николаевич)

Datum rojstva: 17. 1. 1957

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

261.

Roman Lyabikhov

(Лябихов Роман Михайлович)

Datum rojstva: 7. 5. 1973

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

261.

Vladimir Isakov

(Исаков Владимир Павлович)

Datum rojstva: 25. 2. 1987

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

263.

Renat Suleymanov

(Сулейманов Ренат Исмаилович)

Datum rojstva: 24. 12. 1965

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

264.

Vladimir Blotsky

(Блоцкий Владимир Николаевич)

Datum rojstva: 10. 11. 1977

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

265.

Sergey Panteleyev

(Пантелеев Сергей Михайлович)

Datum rojstva: 4. 7. 1951

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

266.

Georgy Kamnev

(Камнев Георгий Петрович)

Datum rojstva: 5. 1. 1983

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

267.

Nikolay Vasilyev

(Васильев Николай Иванович)

Datum rojstva: 28. 3. 1958

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

268.

Boris Ivanyuzhenkov

(Иванюженков Борис Викторович)

Datum rojstva: 28. 2. 1966

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

269.

Viktor Sobolev

(Соболев Виктор Иванович)

Datum rojstva: 23. 2. 1950

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

270.

Mikhail Avdeyev

(Авдеев Михаил Юрьевич)

Datum rojstva: 6. 3. 1977

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

271.

Nina Ostanina

(Останина Нина Александровна)

Datum rojstva: 26. 12. 1955

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpirala in izvajala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

272.

Yevgeny Bessonov

(Бессонов Евгений Иванович)

Datum rojstva: 26. 11. 1968

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

273.

Nikolay Yezersky

(Езерский Николай Николаевич)

Datum rojstva: 8. 5. 1956

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

274.

Sergei Obukhov

(Обухов Сергей Павлович)

Datum rojstva: 5. 10. 1958

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

275.

Denis Parfyonov

(Парфенов Денис Андреевич)

Datum rojstva: 22. 9. 1987

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

276.

Andrei Anatolyevich Alekhin

(Андрей Анатольевич Алехин)

Datum rojstva: 9. 2. 1959

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

277.

Petr Revoldovich Ammosov

(Аммосов Петр Револьдович)

Datum rojstva: 22. 9. 1966

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

278.

Sergei Kazankov

(Казанков Сергей Иванович)

Datum rojstva: 9. 10. 1972

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

279.

Oleg Lebedev

(Лебедев Олег Александрович)

Datum rojstva: 12. 10. 1976

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

280.

Mikhail Matveyev

(Матвеев Михаил Николаевич)

Datum rojstva: 13. 5. 1968

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

281.

Maria Prusakova

(Прусакова Мария Николаевна)

Datum rojstva: 4. 9. 1983

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpirala in izvajala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

282.

Oleg Smolin

(Смолин Олег Николаевич)

Datum rojstva: 10. 2. 1952

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

283.

Mikhail Shchapov

(Щапов Михаил Викторович)

Datum rojstva: 20. 9. 1975

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

284.

Sergei Karginov

(Каргинов Сергей Генрихович)

Datum rojstva: 5. 9. 1969

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

285.

Yaroslav Nilov

(Нилов Ярослав Евгеньевич)

Datum rojstva: 20. 3. 1982

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

286.

Vladimir Sipyagin

(Владимир Владимирович Сипягин)

Datum rojstva: 19. 2. 1970

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

287.

Vasily Vlasov

(Власов Василий Максимович)

Datum rojstva: 27. 6. 1995

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

288.

Boris Chernyshov

(Чернышов Борис Александрович)

Datum rojstva: 25. 6. 1991

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

289.

Andrey Lugovoy

(Луговой Андрей Константинович)

Datum rojstva: 19. 9. 1966

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

290.

Dmitry Svishchev

(Свищев Дмитрий Александрович)

Datum rojstva: 22. 5. 1969

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

291.

Valery Seleznyov

(Селезнев Валерий Сергеевич)

Datum rojstva: 5. 9. 1964

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

292.

Kaplan Panesh

(Панеш Каплан Мугдинович)

Datum rojstva: 4. 9. 1974

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

293.

Arkady Svistunov

(Свистунов Аркадий Николаевич)

Datum rojstva: 28. 4. 1965

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

294.

Stanislav Naumov

(Наумов Станислав Александрович)

Datum rojstva: 4. 10. 1972

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

295.

Vladimir Koshelev

(Кошелев Владимир Алексеевич)

Datum rojstva: 1. 10. 1974

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

296.

Ivan Musatov

(Мусатов Иван Михайлович)

Datum rojstva: 14. 2. 1976

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

297.

Yevgeny Markov

(Марков Евгений Владимирович)

Datum rojstva: 8. 11. 1973

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

298.

Ivan Sukharev

(Сухарев Иван Константинович)

Datum rojstva: 10. 6. 1978

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

299.

Boris Paykin

(Пайкин Борис Романович)

Datum rojstva: 26. 3. 1965

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

300.

Yuri Napso

(Напсо Юрий Аисович)

Datum rojstva: 17. 4. 1973

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

301.

Aleksei Didenko

(Диденко Алексей Николаевич)

Datum rojstva: 30. 3. 1983

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

302.

Aleksei Zhuravlyev

(Журавлев Алексей Александрович)

Datum rojstva: 30. 6. 1962

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

303.

Sergei Leonov

(Леонов Сергей Дмитриевич)

Datum rojstva: 9. 5. 1983

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

304.

Gennady Semigin

(Семигин Геннадий Юрьевич)

Datum rojstva: 23. 3. 1964

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

305.

Aleksandr Terentyev

(Терентьев Александр Васильевич)

Datum rojstva: 1. 1. 1961

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

306.

Fedot Tumusov

(Тумусов Федот Семёнович)

Datum rojstva: 30. 6. 1955

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

307.

Timur Kanokov

(Каноков Тимур Борисович)

Datum rojstva: 24. 9. 1972

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

308.

Igor Ananskikh

(Ананских Игорь Александрович)

Datum rojstva: 6. 9. 1966

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

309.

Vadim Belousov

(Белоусов Вадим Владимирович)

Datum rojstva: 2. 10. 1960

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

310.

Dmitry Gusev

(Гусев Дмитрий Геннадьевич)

Datum rojstva: 23. 7. 1972

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

311.

Aleksandr Remezkov

(Ремезков Александр Александрович)

Datum rojstva: 7. 4. 1962

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

312.

Andrei Kuznetsov

(Кузнецов Андрей Анатольевич)

Datum rojstva: 29. 5. 1972

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

313.

Sergei Kabyshev

(Кабышев Сергей Владимирович)

Datum rojstva: 4. 9. 1963

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

314.

Mikhail Delyagin

(Делягин Михаил Геннадьевич)

Datum rojstva: 18. 3. 1968

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

315.

Oleg Nilov

(Нилов Олег Анатольевич)

Datum rojstva: 8. 5. 1962

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

316.

Nikolai Burlyayev

(Бурляев Николай Петрович)

Datum rojstva: 3. 8. 1946

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

317.

Anatoli Aksakov

(Аксаков Анатолий Геннадьевич)

Datum rojstva: 28. 11. 1957

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

318.

Aleksandr Aksyonenko

(Аксёненко Александр Сергеевич)

Datum rojstva: 8. 3. 1986

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

319.

Anatoly Wasserman

(Анатолий Александрович Вассерман / укр. Анатолiй Олександрович Вассерман)

Datum rojstva: 9. 12. 1952

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

320.

Valery Gartung

(Валерий Карлович Гартунг)

Datum rojstva: 12. 11. 1960

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

321.

Yuri Grigoryevich

(Григорьев Юрий Иннокентьевич)

Datum rojstva: 20. 9. 1969

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

322.

Dmitri Kuznetsov

(Кузнецов Дмитрий Вадимович)

Datum rojstva: 5. 3. 1975

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

323.

Yana Lantratova

(Лантратова Яна Валерьевна)

Datum rojstva: 14. 12. 1988

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

324.

Anatoli Lisitsyn

(Лисицын Анатолий Иванович)

Datum rojstva: 26. 6. 1947

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

325.

Galina Khovanskaya

(Хованская Галина Петровна)

Datum rojstva: 23. 8. 1943

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

326.

Sergey Yakhnyuk

(Сергей Васильевич Яхнюк)

Datum rojstva: 3. 7. 1962

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

327.

Alexander Yakubovsky

(Александр Владимирович Якубовский)

Datum rojstva: 7. 5. 1985

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

328.

Azat Ferdinandovich Yagafarov

(Ягафаров Азат Фердинандович)

Datum rojstva: 4. 4. 1961

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

329.

Aleksandr Shcherbakov

(Александр Владимирович Щербаков)

Datum rojstva: 12. 5. 1965

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

330.

Nikolai Shcheglov

(Щеглов Николай Михайлович)

Datum rojstva: 16. 3. 1960

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

331.

Adalbi Shhagoshev

(Адальби Люлевич Шхагошев)

Datum rojstva: 6. 6. 1967

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

332.

Vadim Shuvalov

(Вадим Николаевич Шувалов)

Datum rojstva: 17. 2. 1958

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

333.

Igor Shubin

(Игорь Николаевич Шубин)

Datum rojstva: 20. 12. 1955

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

334.

Nadezhda Shkolkina

(Надежда Васильевна Школкина)

Datum rojstva: 12. 5. 1970

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

335.

Anton Shipulin

(Антон Владимирович Шипулин)

Datum rojstva: 21. 8. 1987

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

336.

Yuri Shvytkin

(Юрий Николаевич Швыткин)

Datum rojstva: 24. 5. 1965

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

337.

Sergey Chizhov

(Сергей Викторович Чижов)

Datum rojstva: 16. 3. 1964

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

338.

Alexey Chernyak

(Алексей Юрьевич Черняк)

Datum rojstva: 27. 8. 1973

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

339.

Sergei Tchepikov

(Сергей Владимирович Чепиков)

Datum rojstva: 30. 1. 1967

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

340.

Nikita Yurevich Chaplin

(Чаплин, Никита Юрьевич)

Datum rojstva: 28. 7. 1982

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

341.

Elena Moiseevna Tsunaeva

(Елена Моисеевна Цунаева)

Datum rojstva: 13. 1. 1969

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

342.

Nikolay Grigorevich Tsed

(Николай Григорьевич Цед)

Datum rojstva: 6. 1. 1959

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

343.

Murat Khasanov

(Мурат Русланович Хасанов)

Datum rojstva: 10. 12. 1970

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

344.

Ekaterina Vladimirovna Kharchenko

(Харченко Екатерина Владимировна)

Datum rojstva: 11. 8. 1977

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

345.

Sultan Khamzaev

(Хамзаев Бийсултан Султанбиевич)

Datum rojstva: 24. 5. 1982

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

346.

Tamara Frolova

(Тамара Ивановна Фролова)

Datum rojstva: 2. 11. 1959

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

347.

Vyacheslav Vasilevich Fomichev

(Вячеслав Васильевич Фомичёв)

Datum rojstva: 26. 4. 1965

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

348.

Vyacheslav Fetisov

(Вячеслав Фетисов)

Datum rojstva: 20. 4. 1958

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

349.

Pavel Fedyaev

(Павел Михайлович Федяев)

Datum rojstva: 31. 7. 1982

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

350.

Yevgeny Fyodorov

(Евгений Алексеевич Фёдоров)

Datum rojstva: 11. 5. 1963

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

351.

Airat Farrakhov

(Айрат Закиевич Фаррахов)

Datum rojstva: 17. 2. 1968

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

352.

Oksana Fadina

(Оксана Николаевна Фадина)

Datum rojstva: 3. 7. 1976

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

353.

Rimma Amirovna Utyasheva

(Римма Амировна Утяшева)

Datum rojstva: 3. 1. 1952

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

354.

Larisa Tutova

(Лариса Николаевна Тутова)

Datum rojstva: 18. 10. 1969

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

355.

Artyom Turov

(Артём Викторович Туров)

Datum rojstva: 1. 3. 1984

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

356.

Andrey Fedorovich Trifonov

(Андрей Фёдорович Трифонов)

Datum rojstva: 1. 5. 1965

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

357.

Aleksandr Pavlovich Teterdinko

(Александр Павлович Тетердинко)

Datum rojstva: 20. 11. 1983

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

358.

Roman Teryushkov

(Роман Игоревич Терюшков)

Datum rojstva: 20. 12. 1979

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

359.

Mikhail Terentyev

(Михаил Борисович Терентьев)

Datum rojstva: 14. 5. 1970

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

360.

Sergey Ten

(Сергей Юрьевич Тен)

Datum rojstva: 25. 8. 1976

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

361.

Muslim Barisovich Tatriev

(Муслим Барисович Татриев)

Datum rojstva: 11. 1. 1980

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

362.

Michail Vasilevich Tarasenko

(Михаил Васильевич Тарасенко)

Datum rojstva: 21. 11. 1947

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

363.

Artur Taymazov

(Артур Борисович Таймазов)

Datum rojstva: 20. 7. 1979

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

364.

Ekaterina Stenyakina

(Екатерина Петровна Стенякина)

Datum rojstva: 4. 5. 1985

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

365.

Mikhail Starshinov

(Михаил Евгеньевич Старшинов)

Datum rojstva: 12. 12. 1971

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

366.

Aleksandr Yurevich Spiridonov

(Александр Юрьевич Спиридонов)

Datum rojstva: 3. 1. 1989

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

367.

Sergey Anatolevich Solovev

(Сергей Анатольевич Соловьев)

Datum rojstva: 1. 5. 1961

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

368.

Sergey Sokol

(Сергей Михайлович Сокол)

Datum rojstva: 17. 12. 1970

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

369.

Viktor Vladimirovich Smirnov

(Виктор Владимирович Смирнов)

Datum rojstva: 9. 9. 1968

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

370.

Valeriy Skrug

(Валерий Степанович Скруг)

Datum rojstva: 20. 6. 1963

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

371.

Andrei Skoch

(Андрей Владимирович Скоч)

Datum rojstva: 30. 1. 1966

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

372.

Gennadiy Sklyar

(Геннадий Иванович Скляр)

Datum rojstva: 17. 5. 1952

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

373.

Aleksandr Anatolevich Skachkov

(Александр Анатольевич Скачков)

Datum rojstva: 21. 11. 1960

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

374.

Aleksey Sitnikov

(Алексей Владимирович Ситников)

Datum rojstva: 19. 6. 1971

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

375.

Pavel Vladimirovich Simigin

(Симигин Павел Владимирович)

Datum rojstva: 26. 7. 1968

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

376.

Leonid Jakovlevitch Simanovskiy

(Симановский Леонид Яковлевич)

Datum rojstva: 19. 7. 1949

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

377.

Vladimir Borisovich Senin

(Сенин Владимир Борисович)

Datum rojstva: 17. 9. 1960

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

378.

Viktor Seliverstov

(Селиверстов Виктор Валентинович)

Datum rojstva: 2. 8. 1954

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

379.

Aydyn Nikolaevich Saryglar

(Айдын Николаевич Сарыглар)

Datum rojstva: 22. 2. 1988

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

380.

Yuliya Vladimirovna Saranova

(Юлия Владимировна Саранова)

Datum rojstva: 21. 10. 1988

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

381.

Shamsail Saraliyev

(Шамсаил Юнусович Саралиев)

Datum rojstva: 5. 11. 1973

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

382.

Aleksandr Samokutyaev

(Александр Михайлович Самокутяев)

Datum rojstva: 13. 3. 1970

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

383.

Vladimir Igorevich Samokish

(Владимир Игоревич Самокиш)

Datum rojstva: 20. 9. 1975

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

384.

Alla Leonidovna Salaeva

(Алла Леонидовна Салаева)

Datum rojstva: 14. 9. 1979

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

385.

Oleg Savchenko

(Олег Владимирович Савченко)

Datum rojstva: 25. 10. 1966

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

386.

Dmitry Savelyev

(Дмитрий Иванович Савельев)

Datum rojstva: 25. 5. 1971

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

387.

Khizri Abakarov

(Хизри Магомедович Абакаров)

Datum rojstva: 28. 6. 1960

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

388.

Bekkhan Agayev

(Бекхан Вахаевич Агаев)

Datum rojstva: 29. 3. 1975

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

389.

Rahim Asimov

(Рахим Азизбоевич Азимов)

Datum rojstva: 16. 8. 1964

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

390.

Elvira Aitkulova

(Эльвира Ринатовна Аиткулова)

Datum rojstva: 19. 8. 1973

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

391.

Nikolay Alexeyenko

(Николай Николаевич Алексеенко)

Datum rojstva: 29. 11. 1971

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

392.

Sergey Altukhov

(Сергей Викторович Алтухов)

Datum rojstva: 23. 2. 1982

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

393.

Andrey Alshevskih

(Андрей Геннадьевич Альшевских)

Datum rojstva: 14. 5. 1972

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

394.

Olga Amelchenkova

(Ольга Николаевна Амельченкова)

Datum rojstva: 5. 9. 1990

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

395.

Andrey Anikeyev

(Андрей Анатольевич Аникеев)

Datum rojstva: 16. 12. 1961

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

396.

Grigori Wiktorowitsch Anikeev

(Григорий Викторович Аникеев)

Datum rojstva: 28. 2. 1972

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

397.

Igor Antropenko

(Игорь Александрович Антропенко)

Datum rojstva: 10. 12. 1969

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

398.

Olga Anufriyeva

(Ольга Николаевна Ануфриева)

Datum rojstva: 18. 8. 1974

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

399.

Valentina Artamonova

(Валентина Николаевна Артамонова)

Datum rojstva: 13. 12. 1960

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

400.

Aljona Igorevna Arschinova

(Алёна Игоревна Аршинова)

Datum rojstva: 3. 3. 1985

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

401.

Rinat Ayupov

(Ринат Зайдулаевич Аюпов),

Datum rojstva: 13. 8. 1974

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

402.

Leonid Babashov

(Леонид Иванович Бабашов)

Datum rojstva: 31. 1. 1966

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

403.

Timofey Bazhenov

(Тимофей Баженов)

Datum rojstva: 25. 1. 1976

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

404.

Zarif Baiguskarov

(Зариф Закирович Байгускаров)

Datum rojstva: 30. 6. 1967

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

405.

Bekkhan Barakhoyev

(Бекхан Абдулхамидович Барахоев)

Datum rojstva: 1. 8. 1973

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

406.

Anton Basansky

(Антон Александрович Басанский)

Datum rojstva: 9. 7. 1987

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

407.

Rima Akberdinowna Batalova

(Рима Акбердиновна Баталова)

Datum rojstva: 1. 1. 1964

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpirala in izvajala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

408.

Vitaly Bakhmetyev

(Виталий Викторович Бахметьев)

Datum rojstva: 12. 8. 1961

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

409.

Badma Bashankayev

(Бадма Николаевич Башанкаев)

Datum rojstva: 16. 6. 1978

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

410.

Irina Belych

(Ирина Викторовна Белых)

Datum rojstva: 16. 8. 1964

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpirala in izvajala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

411.

Svetlana Bessarab

(Светлана Викторовна Бессараб),

Datum rojstva: 7. 12. 1970

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpirala in izvajala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

412.

Daniil Bessarabov

(Даниил Владимирович Бессарабов)

Datum rojstva: 9. 7. 1976

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

413.

Sergey Bidonko

(Сергей Юрьевич Бидонько)

Datum rojstva: 18. 8. 1975

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

414.

Artyom Bichayev

(Артём Александрович Бичаев)

Datum rojstva: 4. 4. 1990

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

415.

Irek Borissowitsch Boguslawski

(Ирек Борисович Богуславский)

Datum rojstva: 9. 9. 1967

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

416.

Jelena Bondarenko

(Елена Вениаминовна Бондаренко)

Datum rojstva: 10. 6. 1968

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpirala in izvajala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

417.

Alexander Borissov

(Александр Александрович Борисов)

Datum rojstva: 17. 8. 1974

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

418.

Alexander Borodai

(Александр Юрьевич Бородай)

Datum rojstva: 25. 7. 1972

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

419.

Nikolay Bortsov

(Николай Иванович Борцов)

Datum rojstva: 8. 5. 1945

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

420.

Sergey Boyarskiy

(Сергей Михайлович Боярский)

Datum rojstva: 24. 1. 1980

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

421.

Nikolai Brykin

(Николай Гаврилович Брыкин)

Datum rojstva: 25. 11. 1959

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

422.

Nikolai Buduyev

(Николай Робертович Будуев)

Datum rojstva: 24. 3. 1974

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

423.

Vadim Bulavinov

(Вадим Евгеньевич Булавинов)

Datum rojstva: 20. 3. 1963

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

424.

Sergey Burlakov

(Сергей Владимирович Бурлаков)

Datum rojstva: 26. 5. 1971

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

425.

Vladimir Burmatov

(Владимир Владимирович Бурматов)

Datum rojstva: 18. 8. 1981

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

426.

Maria Valerjevna Butina

(Мария Валерьевна Бутина)

Datum rojstva: 10. 11. 1988

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpirala in izvajala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

427.

Tatiana Butskaya

(Татьяна Викторовна Буцкая)

Datum rojstva: 8. 5. 1975

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpirala in izvajala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

428.

Ernest Valeev

(Эрнест Абдулович Валеев)

Datum rojstva: 7. 4. 1950

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

429.

Oleg Valenchuk

(Олег Дорианович Валенчук)

Datum rojstva: 14. 9. 1960

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

430.

Nikolai Valueev

(Николай Сергеевич Валуев)

Datum rojstva: 21. 8. 1973

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

431.

Maria Vasilkova

(Мария Викторовна Василькова)

Datum rojstva: 13. 2. 1978

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpirala in izvajala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

432.

Alexey Veller

(Алексей Борисович Веллер)

Datum rojstva: 9. 1. 1966

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

433.

Sergey Veremeenko

(Сергей Алексеевич Веремеенко)

Datum rojstva: 26. 9. 1955

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

434.

Roman Vodyanov

(Роман Михайлович Водянов)

Datum rojstva: 25. 11. 1982

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

435.

Ilya Volfson

(Илья Светославович Вольфсон)

Datum rojstva: 8. 6. 1981

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

436.

Andrey Vorobev

(Андрей Викторович Воробьёв)

Datum rojstva: 24. 7. 1985

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

437.

Anatoliy Voronovskiy

(Анатолий Вороновский)

Datum rojstva: 28. 12. 1966

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

438.

Anatoli Vyborny

(Анатолий Борисович Выборный)

Datum rojstva: 8. 6. 1965

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

439.

Abdulkhakim Gadzhiyev

(Абдулхаким Кутбудинович Гаджиев)

Datum rojstva: 13. 2. 1966

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

440.

Murad Gadzhiyev

(Мурад Станиславович Гаджиев)

Datum rojstva: 31. 7. 1961

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

441.

Ruslan Gadzhiyev

(Руслан Гаджиевич Гаджиев)

Datum rojstva: 29. 8. 1978

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

442.

Oleg Garin

(Олег Владимирович Гарин)

Datum rojstva: 26. 12. 1973

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

443.

Dzhamaladin Gasanov

(Джамаладин Набиевич Гасанов)

Datum rojstva: 5. 8. 1964

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

444.

Zaur Gekkiev

(Заур Далхатович Геккиев)

Datum rojstva: 12. 2. 1961

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

445.

Olga Germanova

(Ольга Михайловна Германова)

Datum rojstva: 26. 9. 1961

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpirala in izvajala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

446.

Anton Getta

(Антон Александрович Гетта)

Datum rojstva: 29. 4. 1980

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

447.

Dinar Gilmutdinov

(Динар Загитович Гильмутдинов)

Datum rojstva: 10. 8. 1969

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

448.

Ildar Gilmutdinov

(Ильдар Ирекович Гильмутдинов)

Datum rojstva: 3. 9. 1962

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

449.

Andrei Gimbatov

(Андрей Петрович Гимбатов)

Datum rojstva: 19. 7. 1979

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

450.

Boris Gladkikh

(Борис Михайлович Гладких)

Datum rojstva: 16. 2. 1983

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

451.

Aleksey Govyrin

(Алексей Говырин)

Datum rojstva: 26. 5. 1983

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

452.

Oleg Golikov

(Олег Александрович Голиков)

Datum rojstva: 21. 10. 1968

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

453.

Nikolay Goncharov

(Николай Александрович Гончаров)

Datum rojstva: 13. 1. 1984

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

454.

Anton Gorelkin

(Антон Вадимович Горелкин)

Datum rojstva: 22. 12. 1982

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

455.

Andrey Gorokhov

(Андрей Юрьевич Горохов)

Datum rojstva: 13. 1. 1960

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

456.

Andrey Gurulev

(Андрей Викторович Гурулёв)

Datum rojstva: 16. 10. 1967

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

457.

Galina Danchikova

(Галина Иннокентьевна Данчикова)

Datum rojstva: 13. 8. 1954

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpirala in izvajala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

458.

Ivan Demtschenko

(Иван Иванович Демченко)

Datum rojstva: 27. 9. 1960

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

459.

Viktor Deryabkin

(Виктор Ефимович Дерябкин)

Datum rojstva: 11. 5. 1954

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

460.

Viktor Dsjuba

(Виктор Викторович Дзюба)

Datum rojstva: 10. 8. 1977

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

461.

Oleg Dimov

(Олег Дмитриевич Димов)

Datum rojstva: 8. 3. 1968

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

462.

Akhmed Dogayev

(Ахмед Шамханович Догаев)

Datum rojstva: 18. 8. 1965

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

463.

Nikolay Doluda

(Николай Александрович Долуда)

Datum rojstva: 10. 6. 1952

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

464.

Andrey Doroshenko

(Андрей Николаевич Дорошенко)

Datum rojstva: 10. 3. 1977

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

465.

Yuliya Nikolaevna Drozhzhina

(Юлия Николаевна Дрожжина)

Datum rojstva: 1. 3. 1990

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpirala in izvajala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

466.

Alexander Drozdov

(Александр Сергеевич Дроздов)

Datum rojstva: 1. 11. 1970

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

467.

Tatyana Dyakonova

(Татьяна Ивановна Дьяконова)

Datum rojstva: 22. 4. 1970

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpirala in izvajala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

468.

Yelena Yevtyukhova

(Елена Александровна Евтюхова)

Datum rojstva: 7. 8. 1970

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpirala in izvajala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

469.

Aleksey Yezubov

(Алексей Петрович Езубов)

Datum rojstva: 10. 2. 1948

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

470.

Vitali Jefimow

(Виталий Борисович Ефимов)

Datum rojstva: 4. 4. 1940

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

471.

Konstantin Zakharov

(Константин Юрьевич Захаров)

Datum rojstva: 31. 3. 1973

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

472.

Viktor Subarev

(Зубарев Виктор Владиславович)

Datum rojstva: 20. 2. 1961

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

473.

Oleg Ivaninskiy

(Олег Иванович Иванинский)

Datum rojstva: 5. 6. 1966

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

474.

Vladimir Ivanov

(Владимир Валерьевич Иванов)

Datum rojstva: 10. 2. 1971

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

475.

Maxim Ivanov

(Максим Анатольевич Иванов

Datum rojstva: 24. 11. 1967

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

476.

Maksim Ivanov

(Максим Евгеньевич Иванов)

Datum rojstva: 23. 5. 1987

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

477.

Irina Ivenskikh

(Ирина Валентиновна Ивенских)

Datum rojstva: 22. 7. 1972

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpirala in izvajala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

478.

Leonid Ivlev

(Леонид Григорьевич Ивлев)

Datum rojstva: 1. 5. 1953

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

479.

Viktor Ignatov

(Виктор Александрович Игнатов)

Datum rojstva: 15. 10. 1968

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

480.

Igor Igoshin

(Игорь Николаевич Игошин)

Datum rojstva: 11. 12. 1970

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

481.

Vladimir Ilynikh

(Владимир Алексеевич Ильиных)

Datum rojstva: 20. 5. 1975

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

482.

Alexander Iltyakov

(Александр Владимирович Ильтяков)

Datum rojstva: 9. 10. 1971

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

483.

Andrei Issajev

(Андрей Константинович Исаев)

Datum rojstva: 1. 10. 1964

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

484.

Dmitry Islamov

(Дмитрий Викторович Исламов)

Datum rojstva: 5. 12. 1977

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

485.

Dmitry Kadenkov

(Дмитрий Михайлович Каденков)

Datum rojstva: 3. 5. 1972

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

486.

Viktor Kazakov

(Виктор Алексеевич Казаков)

Datum rojstva: 4. 4. 1949

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

487.

Rustam Kalimullin

(Рустам Галиуллович Калимуллин)

Datum rojstva: 2. 1.1958

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

488.

Alexei Kanayev

(Алексей Валерианович Канаев)

Datum rojstva: 30. 9. 1971

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

489.

Georgy Karlov

(Георгий Александрович Карлов)

Datum rojstva: 4. 1.1971

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

490.

Anatoly Karpov

(Анатолий Евгеньевич Карпов)

Datum rojstva: 23. 5.1951

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

491.

Andrey Kartapolov

(Андрей Валериевич Картаполов)

Datum rojstva: 9.11.1963

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

492.

Igor Kastyukevich

(Игорь Юрьевич Кастюкевич)

Datum rojstva: 6. 12. 1976

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

493.

Pavel Kachkaev

(Павел Рюрикович Качкаев)

Datum rojstva: 4. 10. 1951

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

494.

Ivan Kvitka

(Иван Иванович Квитка)

Datum rojstva: 4. 5. 1967

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

495.

Viktor Kidyaev

(Виктор Борисович Кидяев)

Datum rojstva: 9. 7. 1956

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

496.

Mikhail Kizeev

(Михаил Владимирович Кизеев)

Datum rojstva: 31. 3.1978

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

497.

Mikhail Kislyakov

(Михаил Леонидович Кисляков)

Datum rojstva: 18. 11. 1975

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

498.

Alexander Kogan

(Александр Борисович Коган)

Datum rojstva: 26. 2. 1969

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

499.

Alfia Kogogina

(Альфия Гумаровна Когогина)

Datum rojstva: 22. 2. 1968

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpirala in izvajala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

500.

Aleksandr Kozlovskiy

(Александр Николаевич Козловский)

Datum rojstva: 5. 5. 1973

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

501.

Andrey Kolesnik

(Андрей Иванович Колесник)

Datum rojstva: 26. 2. 1960

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

502.

Oleg Kolesnikov

(Олег Алексеевич Колесников)

Datum rojstva: 11. 9. 1968

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

503.

Sergey Kolunov

(Сергей Владимирович Колунов)

Datum rojstva: 22. 3. 1973

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

504.

Vladimir Kononov

(Владимир Михайлович Кононов)

Datum rojstva: 13. 3. 1958

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

505.

Olga Korobova

(Ольга Владимировна Коробова)

Datum rojstva: 15. 9. 1978

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpirala in izvajala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

506.

Natalya Kostenko

(Наталья Васильевна Костенко)

Datum rojstva: 9. 8. 1980

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpirala in izvajala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

507.

Sergey Kotkin

(Сергей Николаевич Коткин)

Datum rojstva: 11. 3. 1956

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

508.

Denis Kravchenko

(Денис Борисович Кравченко)

Datum rojstva: 17. 4. 1976

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

509.

Anton Krasnoshtanov

(Антон Алексеевич Красноштанов)

Datum rojstva: 10. 6. 1986

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

510.

Sergey Krivonosov

(Сергей Владимирович Кривоносов)

Datum rojstva: 29. 5.1971

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

511.

Mikhail Kuzmin

(Михаил Владимирович Кузьмин)

Datum rojstva: 5. 8. 1955

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

512.

Tatyana Kusayko

(Татьяна Алексеевна Кусайко)

Datum rojstva: 15. 1. 1960

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpirala in izvajala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

513.

Vitaliy Kushnarev

(Виталий Васильевич Кушнарёв)

Datum rojstva: 1. 5. 1975

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

514.

Alexei Lavrinenko

(Алексей Фёдорович Лавриненко)

Datum rojstva: 20. 8. 1955

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

515.

Dmitriy Lameykin

(Дмитрий Викторович Ламейкин)

Datum rojstva: 27. 2. 1977

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

516.

Yevgeniy Lebedev

(Евгений Викторович Лебедев)

Datum rojstva: 12. 12. 1957

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

517.

Anatoliy Lesun

(Анатолий Фёдорович Лесун)

Datum rojstva: 27. 2. 1959

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

518.

Ruslan Abdulvakhievich Lechkhadzhiev

(Руслан Абдулвахиевич Лечхаджиев)

Datum rojstva: 2. 7. 1965

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

519.

Sergei Lissovski

(Сергей Фёдорович Лисовский)

Datum rojstva: 25. 4. 1960

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

520.

Vitali Lichachow

(Виталий Викторович Лихачёв)

Datum rojstva: 22. 2. 1964

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

521.

Tatyana Lobach

(Татьяна Георгиевна Лобач)

Datum rojstva: 8. 1. 1974

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpirala in izvajala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

522.

Vyacheslav Loginov

(Вячеслав Юрьевич Логинов)

Datum rojstva: 9. 1. 1979

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

523.

Ivan Loor

(Иван Иванович Лоор)

Datum rojstva: 11. 12. 1955

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

524.

Dmitriy Lotsmanov

(Дмитрий Николаевич Лоцманов)

Datum rojstva: 2. 3. 1975

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

525.

Roman Lyubarskiy

(Роман Валерьевич Любарский)

Datum rojstva: 16. 7. 1980

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

526.

Alexander Mazhuga

(Александр Георгиевич Мажуга)

Datum rojstva: 6. 8. 1980

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

527.

Denis Maidanov

(Денис Майданов)

Datum rojstva: 17. 2. 1976

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

528.

Vyatscheslav Makarov

(Вячеслав Серафимович Макаров)

Datum rojstva: 7. 5. 1955

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

529.

Zurab Makiyev

(Зураб Гайозович Макиев)

Datum rojstva: 30. 9. 1976

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

530.

Alexander Maximov

(Александр Александрович Максимов)

Datum rojstva: 15. 11. 1946

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

531.

Rafael Mardanshin

(Рафаэль Мирхатимович Марданшин)

Datum rojstva: 24. 12. 1961

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

532.

Andrey Markov

(Андрей Павлович Марков)

Datum rojstva: 30. 6. 1972

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

533.

Aidar Metshin

(Айдар Раисович Метшин)

Datum rojstva: 27. 8. 1963

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

534.

Vitaly Milonov

(Виталий Валентинович Милонов)

Datum rojstva: 23. 1. 1974

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

535.

Sergey Morozov

(Сергей Иванович Морозов)

Datum rojstva: 6. 9. 1959

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

536.

Natalya Nazarova

(Наталья Васильевна Назарова)

Datum rojstva: 22. 12. 1953

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpirala in izvajala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

537.

Anton Nemkin

(Антон Игоревич Немкин)

Datum rojstva: 22. 8. 1983

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

538.

Nikolay Nikolaev

(Николай Петрович Николаев)

Datum rojstva: 2. 4. 1970

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

539.

Vyacheslav Nikonov

(Вячеслав Никонов)

Datum rojstva: 5. 6. 1956

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

540.

Evgeniy Nifantiev

(Евгений Олегович Нифантьев)

Datum rojstva: 14. 9. 1978

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

541.

Nurbagand Nurbagandov

(Нурбаганд Нурбагандов)

Datum rojstva: 19. 3. 1957

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

542.

Yuliya Ogloblina

(Юлия Васильевна Оглоблина),

Datum rojstva: 1. 11. 1989

Poslanka državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpirala in izvajala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

543.

Leonid Ogul

(Леонид Анатольевич Огуль)

Datum rojstva: 26. 10. 1963

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

544.

Natalya Orlova

(Наталья Алексеевна Орлова)

Datum rojstva: 29. 8. 1969

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpirala in izvajala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

545.

Gennadiy Panin

(Геннадий Олегович Панин)

Datum rojstva: 13. 6. 1981

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

546.

Nikolay Pankov

(Николай Васильевич Панков)

Datum rojstva: 5. 1. 1965

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

547.

Irina Aleksandrovna Pankina

(Ирина Александровна Панькина)

Datum rojstva: 8. 3. 1986

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpirala in izvajala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

548.

Evgeny Pervyshov

(Евгений Алексеевич Первышов)

Datum rojstva: 4. 5. 1976

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

549.

Vyacheslav Petrov

(Вячеслав Анатольевич Петров)

Datum rojstva: 17. 8. 1969

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

550.

Sergey Petrov

(Сергей Валериевич Петров)

Datum rojstva: 19. 4. 1965

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

551.

Yury Petrov

(Юрий Александрович Петров),

Datum rojstva: 10. 4. 1947

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

552.

Nikolay Petrunin

(Николай Юрьевич Петрунин),

Datum rojstva: 27. 2. 1976

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

553.

Valentina Pivnenko

(Валентина Николаевна Пивненко)

Datum rojstva: 14. 6. 1947

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpirala in izvajala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

554.

Olga Pilipenko

(Ольга Васильевна Пилипенко),

Datum rojstva: 4. 1. 1966

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpirala in izvajala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

555.

Dmitri Pirog

(Дмитрий Юрьевич Пирог)

Datum rojstva: 27. 6. 1980

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

556.

Vladimir Plotnikov

(Владимир Николаевич Плотников)

Datum rojstva: 30. 11. 1961

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

557.

Dmitriy Viktorovich Pogorelyy

(Дмитрий Викторович Погорелый)

Datum rojstva: 4. 10. 1977

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

558.

Nataliya Poluyanova

(Наталия Владимировна Полуянова)

Datum rojstva: 11. 3. 1981

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpirala in izvajala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

559.

Arkady Ponomarev

(Аркадий Николаевич Пономарёв)

Datum rojstva: 16. 5. 1956

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

560.

Yevgeny Popov

(Евгений Попов)

Datum rojstva: 11. 9. 1978

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

561.

Aleksandr Prokopyev

(Александр Сергеевич Прокопьев)

Datum rojstva: 5. 8. 1986

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

562.

Roman Ptitsyn

(Роман Викторович Птицын)

Datum rojstva: 8. 9. 1975

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

563.

Vladislav Reznik

(Владислав Матусович Резник)

Datum rojstva: 17. 5. 1954

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

564.

Vladimir Resin

(Владимир Иосифович Ресин)

Datum rojstva: 21. 2. 1936

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

565.

Victoria Rodina

(Виктория Сергеевна Родина)

Datum rojstva: 29. 10. 1989

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpirala in izvajala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

566.

Irina Rodnina

(Ирина Константиновна Роднина)

Datum rojstva: 12. 9. 1949

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpirala in izvajala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

567.

Roman Romanenko

(Роман Юрьевич Романенко)

Datum rojstva: 9. 8. 1971

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

568.

Mikhail Romanov

(Михаил Валентинович Романов)

Datum rojstva: 3. 11. 1984

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

569.

Igor Rudensky

(Игорь Николаевич Руденский)

Datum rojstva: 11. 9. 1962

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

570.

Alexander Rumyantsev

(Александр Григорьевич Румянцев)

Datum rojstva: 12. 2. 1947

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

571.

Zhanna Ryabtseva

(Рябцева Жанна Анатольевна)

Datum rojstva: 8. 12. 1977

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpirala in izvajala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022


23.2.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

LI 42/74


COUNCIL REGULATION (EU) 2022/262

of 23 February 2022

amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia’s actions destabilising the situation in Ukraine

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in particular Article 215 thereof,

Having regard to Council Decision (CFSP) 2022/264 (1) of 23 February 2022 amending Decision 2014/512/CFSP concerning restrictive measures in view of Russia’s actions destabilising the situation in Ukraine,

Having regard to the joint proposal from the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and the European Commission,

Whereas:

(1)

On 31 July 2014, the Council adopted Regulation (EU) No 833/2014 (2).

(2)

Regulation (EU) No 833/2014 gives effect to certain measures provided for in Council Decision 2014/512/CFSP (3) and prohibits the sale, supply, transfer or export of dual-use goods and technology to any person, entity or body in Russia or for use in Russia, if those items are for military use or for military end-users. It also bans the sale of such goods and technology to specified legal persons in Russia and prohibits the provision of technical assistance and other related services as well as financing and financial assistance related to such goods and technology. In addition, it requires operators to obtain a prior authorisation for the sale, supply, transfer or export of certain technologies for the oil industry in Russia and prohibits the provision of associated services necessary for deep-water oil exploration and production, arctic oil exploration and production or shale oil projects in Russia, including its Exclusive Economic Zone and Continental Shelf. It also prohibits the provision of technical assistance related to the goods and technology listed in the Common Military List of the European Union or related to the provision, manufacture, maintenance and use of such goods. It also imposes restrictions on access to the capital market for certain Russian financial institutions.

(3)

On 21 February 2022, the President of the Russian Federation signed a decree recognising the ‘independence and sovereignty’ of the non-government controlled areas of Donetsk and Lugansk oblasts of Ukraine and ordered Russian armed forces into those areas.

(4)

In view of the gravity of the situation, on 23 February 2022 the Council adopted Decision (CFSP) 2022/264 amending Decision 2014/512/CFSP and imposing further restrictive measures prohibiting the financing of Russia, its government and its Central Bank.

(5)

Regulation (EU) No 833/2014 should therefore be amended accordingly,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

Regulation (EU) 833/2014 is amended as follows:

(1)

in Article 1, point (f)(iii) is replaced by the following:

‘(iii)

any other securities giving the right to acquire or sell any such transferable securities or giving rise to a cash settlement determined by reference to transferable securities;’;

(2)

the following Article is inserted:

‘Article 5a

1.   It shall be prohibited to directly or indirectly purchase, sell, provide investment services for or assistance in the issuance of, or otherwise deal with transferable securities and money-market instruments issued after 9 March 2022 by:

(a)

Russia and its government; or

(b)

the Central Bank of Russia; or

(c)

a legal person, entity or body acting on behalf or at the direction of the entity referred to in point (b).

2.   It shall be prohibited to directly or indirectly make or be part of any arrangement to make any new loans or credit to any legal person, entity or body referred to in paragraph 1 after 23 February 2022.

The prohibition shall not apply to loans or credit that have a specific and documented objective to provide financing for non-prohibited imports or exports of goods and non-financial services between the Union and any third State, including the expenditure for goods and services from another third State that is necessary for executing the export or import contracts.

3.   The prohibition in paragraph 2 shall not apply to drawdown or disbursements made under a contract concluded before 23 February 2022 provided that the following conditions are met:

(a)

all the terms and conditions of such drawdown or disbursements:

(i)

were agreed before 23 February 2022; and

(ii)

have not been modified on or after that date; and

(b)

before 23 February 2022 a contractual maturity date has been fixed for the repayment in full of all funds made available and for the cancellation of all the commitments, rights and obligations under the contract.

The terms and conditions of drawdowns and disbursements referred to in point (a) include provisions concerning the length of the repayment period for each drawdown or disbursement, the interest rate applied or the interest rate calculation method, and the maximum amount.’;

(3)

in Article 11(1), point (a) is replaced by the following:

‘(a)

legal persons, entities or bodies referred to in point (b) or (c) of Article 5(1), in point (c) or (d) of Article 5(2), in point (a), (b) or (c) of Article 5a(1), or listed in Annex III, IV, V or VI;’;

(4)

Article 12 is replaced by the following:

‘Article 12

It shall be prohibited to participate, knowingly and intentionally, in activities the object or effect of which is to circumvent prohibitions in this Regulation, including by acting as a substitute for legal persons, entities or bodies referred to in Article 5 or 5a, or by acting to their benefit by using the exceptions in Article 5(3) or 5a(2).’.

Article 2

This Regulation shall enter into force on the date of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 23 February 2022 ,

For the Council

The President

J.-Y. LE DRIAN


(1)  OJ L 42 I, 23.2.2022, p. 95.

(2)  Council Regulation (EU) No 833/2014 of 31 July 2014 concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine (OJ L 229, 31.7.2014, p. 1).

(3)  Council Decision 2014/512/CFSP of 31 July 2014 concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine (OJ L 229, 31.7.2014, p. 13).


23.2.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

LI 42/77


COUNCIL REGULATION (EU) 2022/263

of 23 February 2022

concerning restrictive measures in response to the recognition of the non-government controlled areas of the Donetsk and Luhansk oblasts of Ukraine and the ordering of Russian armed forces into those areas

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in particular Article 215 thereof,

Having regard to Council Decision (CFSP) 2022/266 of 23 February 2022 concerning restrictive measures in response to the recognition of the non-government controlled areas of the Donetsk and Luhansk oblasts of Ukraine and the ordering of Russian armed forces into those areas (1),

Having regard to the joint proposal from the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and the European Commission,

Whereas:

(1)

On 23 February 2022, in response to the signing by the President of the Russian Federation of a decree recognising the ‘independence and sovereignty’ of the non-government controlled areas of the Donetsk and Luhansk oblasts of Ukraine and ordering Russian armed forces into those areas, the Council adopted Decision (CFSP) 2022/266.

(2)

Decision (CFSP) 2022/266 imposes restrictions on goods originating in the non-government controlled areas of the Donetsk and Luhansk oblasts of Ukraine and on the provision, directly or indirectly, of financing or financial assistance, as well as insurance and reinsurance, related to the import of such goods, with the exception of goods having been granted a certificate of origin by the Government of Ukraine.

(3)

In addition, Decision (CFSP) 2022/266 restricts trade in goods and technology for use in certain sectors in the non-government controlled areas of the Donetsk and Luhansk oblasts of Ukraine, and prohibits services in the sectors of transport, telecommunications, energy or the prospecting, exploration and production of oil, gas and mineral resources, as well as services related to tourism activities in the non-government controlled areas of the Donetsk and Luhansk oblasts of Ukraine.

(4)

In order to ensure uniform conditions for the implementation of this Regulation, implementing powers should be conferred on the Commission.

(5)

Member States and the Commission should inform each other of the measures taken pursuant to this Regulation and of other relevant information at their disposal in connection with this Regulation.

(6)

Member States should lay down rules on penalties applicable to infringements of the provisions of this Regulation and make sure that they are implemented. Such penalties should be effective, proportionate and dissuasive.

(7)

These measures fall within the scope of the Treaty and, therefore, in particular with a view to ensuring their uniform application in all Member States, regulatory action at the level of the Union is necessary in order to implement them.

(8)

In order to ensure that the measures provided for in this Regulation are effective, it should enter into force on the day following that of its publication,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

For the purposes of this Regulation, the following definitions apply:

(a)

‘brokering services’ means:

(i)

the negotiation or arrangement of transactions for the purchase, sale or supply of goods and technology or of financial and technical services, including from a third country to any other third country; or

(ii)

the selling or buying of goods and technology or of financial and technical services, including where they are located in third countries for their transfer to another third country;

(b)

‘claim’ means any claim, whether or not asserted by legal proceedings, made before or after 24 February 2022, under or in connection with a contract or transaction, and includes in particular:

(i)

a claim for performance of any obligation arising under or in connection with a contract or transaction;

(ii)

a claim for extension or payment of a bond, financial guarantee or indemnity of whatever form;

(iii)

a claim for compensation in respect of a contract or transaction;

(iv)

a counterclaim;

(v)

a claim for the recognition or enforcement, including by the procedure of exequatur, of a judgment, an arbitration award or an equivalent decision, wherever made or given;

(c)

‘contract or transaction’ means any transaction of whatever form, whatever the applicable law, and whether comprising one or more contracts or similar obligations made between the same or different parties; for this purpose ‘contract’ includes a bond, guarantee or indemnity, particularly a financial guarantee or financial indemnity, and credit, whether legally independent or not, as well as any related provision arising under, or in connection with, the transaction;

(d)

‘specified territories’ means the non-government controlled areas of the Donetsk and Luhansk oblasts of Ukraine;

(e)

‘entity in the specified territories’ means any entity having its registered office, central administration or principal place of business in the specified territories, its subsidiaries or affiliates under its control in the specified territories, as well as branches and other entities operating in the specified territories;

(f)

‘goods originating in the specified territories’ means goods which are wholly obtained in the specified territories or which have undergone their last substantial transformation there, in accordance, mutatis mutandis, with Article 60 of Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code (2);

(g)

‘investment services’ means the following services and activities:

(i)

reception and transmission of orders in relation to one or more financial instruments,

(ii)

execution of orders on behalf of clients,

(iii)

dealing on own account,

(iv)

portfolio management,

(v)

investment advice,

(vi)

underwriting of financial instruments and/or placing of financial instruments on a firm commitment basis,

(vii)

placing of financial instruments without a firm commitment basis,

(h)

‘technical assistance’ means any technical support related to repairs, development, manufacture, assembly, testing, maintenance or any other technical service, and may take forms such as instruction, advice, training, transmission of working knowledge or skills or consulting services; technical assistance includes verbal forms of assistance;

(i)

‘territory of the Union’ means the territories of the Member States to which the Treaty is applicable, under the conditions laid down in the Treaty, including their airspace;

(j)

‘competent authorities’ means the competent authorities of the Member States as identified on the websites listed in Annex I.

Article 2

1.   It shall be prohibited:

(a)

to import into the European Union goods originating in the specified territories;

(b)

to provide, directly or indirectly, financing or financial assistance as well as insurance and reinsurance related to the import of the goods referred to in point (a).

2.   The prohibitions in paragraph 1 shall not apply in respect of:

(a)

the execution until 24 May 2022 of trade contracts concluded before 23 February 2022, or of ancillary contracts necessary for the execution of such contracts, provided that the natural or legal person, entity or body seeking to perform the contract has notified, at least 10 working days in advance, the activity or transaction to the competent authority of the Member State in which they are established;

(b)

goods originating in the specified territories which have been made available to the Ukrainian authorities for examination, for which compliance with the conditions conferring entitlement to preferential origin has been verified and for which a certificate of origin has been issued in accordance with the EU-Ukraine Association Agreement.

Article 3

1.   It shall be prohibited to:

(a)

acquire any new, or extend any existing participation in ownership of, real estate located in the specified territories;

(b)

acquire any new, or extend any existing participation in ownership or control of, entities in the specified territories, including the acquisition in full of such an entity or the acquisition of shares therein, and other securities of a participating nature of such an entity;

(c)

grant or be part of any arrangement to grant any loan or credit or otherwise provide financing, including equity capital, to an entity in the specified territories, or for the documented purpose of financing such an entity;

(d)

create any joint venture in the specified territories or with an entity in the specified territories;

(e)

provide investment services directly related to the activities referred to in points (a) to (d).

2.   The prohibitions and restrictions set out in this Article shall not apply to the conduct of legitimate business with entities outside the specified territories, provided the related investments are not destined to entities in the specified territories.

3.   The prohibitions in paragraph 1 shall be without prejudice to the execution of an obligation arising from a contract concluded before 23 February 2022, or from ancillary contracts necessary for the execution of such a contract, provided that the competent authority has been informed at least five working days in advance.

Article 4

1.   It shall be prohibited to sell, supply, transfer or export goods and technology listed in Annex II:

(a)

to any natural or legal person, entity or body in the specified territories, or

(b)

for use in the specified territories.

Annex II shall include certain goods and technologies suited for use in the following key sectors:

(i)

transport;

(ii)

telecommunications;

(iii)

energy;

(iv)

the prospecting, exploration and production of oil, gas and mineral resources.

2.   It shall be prohibited to:

(a)

provide, directly or indirectly, technical assistance or brokering services related to the goods and technology listed in Annex II, or related to the provision, manufacture, maintenance and use of such items to any natural or legal person, entity or body in the specified territories or for use in the specified territories;

(b)

provide, directly or indirectly, financing or financial assistance related to the goods and technology listed in Annex II to any natural or legal person, entity or body in the specified territories or for use in the specified territories.

3.   The prohibitions in paragraphs 1 and 2 shall be without prejudice to the execution until 24 August 2022 of an obligation arising from a contract concluded before 23 February 2022, or from ancillary contracts necessary for the execution of such contracts, provided that the competent authority has been informed at least five working days in advance.

Article 5

1.   It shall be prohibited to provide technical assistance, or brokering, construction or engineering services directly relating to infrastructure in the specified territories in the sectors referred to in Article 4(1) as defined on the basis of Annex II, independently of the origin of the goods and technology.

2.   The prohibition in paragraph 1 shall be without prejudice to the execution until 24 August 2022 of an obligation arising from a contract concluded before 23 February 2022, or from ancillary contracts necessary for the execution of such a contract.

3.   It shall be prohibited to participate, knowingly and intentionally, in activities the object or effect of which is to circumvent the prohibitions referred to in paragraphs 1 and 2.

Article 6

1.   It shall be prohibited to provide services directly related to tourism activities in the specified territories.

2.   The prohibition in paragraph 1 shall be without prejudice to the execution until 24 August 2022 of an obligation arising from a contract or an ancillary contract concluded before 23 February 2022, or from ancillary contracts necessary for the execution of such contracts, provided that the competent authority has been informed at least five working days in advance.

Article 7

1.   The competent authorities may grant, under such terms and conditions as they deem appropriate, an authorisation in relation to the activities referred to in Articles 3(1) and 4(2), and to the goods and technology referred to in Article 4(1), provided that they are:

(a)

necessary for official purposes of consular missions or international organisations enjoying immunities in accordance with international law located in the specified territories;

(b)

related to projects exclusively in support of hospitals or other public health institutions providing medical services or civilian education establishments located in the specified territories; or

(c)

appliances or equipment for medical use.

2.   The competent authorities may also grant, under such terms and conditions as they deem appropriate, an authorisation in relation to the activities referred to in Article 3(1), provided that the transaction is for the purpose of maintenance in order to ensure the safety of existing infrastructure.

3.   The competent authorities may also grant, under such terms and conditions as they deem appropriate, an authorisation in relation to the activities referred to in Articles 3(1) and 4(2), and to the goods and technology referred to in Article 4(1) and to the services referred to in Article 5, where the sale, supply, transfer or export of the items or the carrying out of those activities is necessary for the urgent prevention or mitigation of an event likely to have a serious and significant impact on human health and safety, including the safety of existing infrastructure, or the environment. In duly justified cases of emergency, the sale, supply, transfer or export may proceed without prior authorisation, provided that the exporter notifies the competent authority within five working days after the sale, supply, transfer or export has taken place, providing detail about the relevant justification for the sale, supply, transfer or export without prior authorisation.

The Commission and the Member States shall inform each other of the measures taken under this paragraph and share any other relevant information at their disposal.

Article 8

It shall be prohibited to participate, knowingly and intentionally, including indirectly, in activities the object or effect of which is to circumvent the prohibitions laid down in this Regulation.

Article 9

Actions by natural or legal persons, entities or bodies shall not give rise to any liability of any kind on their part if they did not know, and had no reasonable cause to suspect, that their actions would infringe the measures set out in this Regulation.

Article 10

1.   No claims in connection with any contract or transaction the performance of which has been affected, directly or indirectly, in whole or in part, by the measures imposed under this Regulation, including claims for indemnity or any other claim of this type, such as a claim for compensation or a claim under a guarantee, particularly a claim for extension or payment of a bond, guarantee or indemnity, particularly a financial guarantee or financial indemnity, of whatever form, shall be satisfied, if they are made by:

(a)

designated natural or legal persons, entities or bodies listed in Annex I to Council Regulation (EU) No 269/2014 (3);

(b)

any natural or legal person, entity or body acting through or on behalf of one of the persons, entities or bodies referred to in point (a);

(c)

any natural or legal person, entity or body which has been found by an arbitral, judicial or administrative decision to have infringed the prohibitions set out in this Regulation;

(d)

any natural or legal person, entity or body, if the claim relates to goods the import of which is prohibited under Article 2(1).

2.   In any proceedings for the enforcement of a claim, the onus of proving that satisfying the claim is not prohibited by paragraph 1 shall be on the natural or legal person, entity or body seeking the enforcement of that claim.

3.   This Article is without prejudice to the right of natural or legal persons, entities or bodies referred to in paragraph 1 to judicial review of the legality of the non-performance of contractual obligations in accordance with this Regulation.

Article 11

1.   The Commission and the Member States shall inform each other of the measures taken under this Regulation and share any other relevant information at their disposal in connection with this Regulation, in particular information in respect of violation and enforcement problems and judgments handed down by national courts.

2.   The Member States shall immediately inform each other and the Commission of any other relevant information at their disposal which might affect the effective implementation of this Regulation.

Article 12

The Commission shall be empowered to amend Annex I on the basis of information supplied by Member States.

Article 13

1.   Member States shall lay down the rules on penalties applicable to infringements of the provisions of this Regulation and shall take all measures necessary to ensure that they are implemented. The penalties provided for must be effective, proportionate and dissuasive.

2.   Member States shall notify the rules referred to in paragraph 1 to the Commission without delay after the entry into force of this Regulation and shall notify it of any subsequent amendment.

Article 14

1.   Member States shall designate the competent authorities referred to in this Regulation and identify them on the websites listed in Annex I. Member States shall notify the Commission of any changes in the addresses of their websites listed in Annex I.

2.   Member States shall notify the Commission of their competent authorities, including the contact details of those competent authorities, without delay after the entry into force of this Regulation, and shall notify it of any subsequent amendment.

3.   Where this Regulation sets out a requirement to notify, inform or otherwise communicate with the Commission, the address and other contact details to be used for such communication shall be those indicated in Annex I.

Article 15

This Regulation shall apply:

(a)

within the territory of the Union, including its airspace;

(b)

on board any aircraft or any vessel under the jurisdiction of a Member State;

(c)

to any person inside or outside the territory of the Union who is a national of a Member State;

(d)

to any legal person, entity or body, inside or outside the territory of the Union, which is incorporated or constituted under the law of a Member State;

(e)

to any legal person, entity or body in respect of any business done in whole or in part within the Union.

Article 16

This Regulation shall enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussel, 23 February 2022,

For the Council

The President

J.-Y. LE DRIAN


(1)  OJ L 42 I, 23.2.2022, p. 109.

(2)  OJ L 269 10.10.2013, p. 1.

(3)  Council Regulation (EU) No 269/2014 of 17 March 2014 concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine (OJ L 78 17.3.2014, p. 6).


ANNEX I

Websites for information on the competent authorities of the Member States and the address for notification to the European Commission

BELGIUM

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIA

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

CZECHIA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DENMARK

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

GERMANY

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTONIA

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

IRELAND

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GREECE

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPAIN

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CROATIA

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITALY

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CYPRUS

https://mfa.gov.cy/themes/

LATVIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITHUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBOURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

HUNGARY

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

NETHERLANDS

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIA

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POLAND

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAKIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLAND

https://um.fi/pakotteet

SWEDEN

https://www.regeringen.se/sanktioner

Address for notifications to the European Commission:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue de Spa 2

B-1049 Brussels, Belgium

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu


ANNEX II

List of goods and technology referred to in Article 4

Chapter/CN code

Product description

Chapter 25

SALT; SULPHUR; EARTHS AND STONE; PLASTERING MATERIALS, LIME AND CEMENT

Chapter 26

ORES, SLAG AND ASH

Chapter 27

MINERAL FUELS, MINERAL OILS AND PRODUCTS OF THEIR DISTILLATION; BITUMINOUS SUBSTANCES; MINERAL WAXES

Chapter 28

INORGANIC CHEMICALS; ORGANIC OR INORGANIC COMPOUNDS OF PRECIOUS METALS, OF RARE-EARTH METALS, OF RADIOACTIVE ELEMENTS OR OF ISOTOPES

Chapter 29

ORGANIC CHEMICALS

3824

Prepared binders for foundry moulds or cores; chemical products and preparations of the chemical or allied industries (including those consisting of mixtures of natural products), not elsewhere specified or included

3826 00

Biodiesel and mixtures thereof, not containing or containing less than 70 % by weight of petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals

Chapter 72

Iron and steel

Chapter 73

Articles of iron or steel

Chapter 74

Copper and articles thereof

Chapter 75

Nickel and articles thereof

Chapter 76

Aluminium and articles thereof

Chapter 78

Lead and articles thereof

Chapter 79

Zinc and articles thereof

Chapter 80

Tin and articles thereof

Chapter 81

Other base metals; cermets; articles thereof

8207 13 00

ROCK-DRILLING OR EARTH-BORING TOOLS, INTERCHANGEABLE, WITH WORKING PARTS OF SINTERED METAL CARBIDES OR CERMETS

8207 19 10

ROCK-DRILLING OR EARTH-BORING TOOLS, INTERCHANGEABLE, WITH WORKING PARTS OF DIAMOND OR AGGLOMERATED DIAMOND

8401

Nuclear reactors; fuel elements (cartridges), non-irradiated, for nuclear reactors; machinery and apparatus for isotopic separation:

8402

Steam or other vapour generating boilers (other than central heating hot water boilers capable also of producing low pressure steam); superheated water boilers:

8403

Central heating boilers other than those of heading 8402

8404

Auxiliary plant for use with boilers of heading 8402 or 8403 (for example, economisers, superheaters, soot removers, gas recoverers); condensers for steam or other vapour power units

8405

Producer gas or water gas generators, with or without their purifiers; acetylene gas generators and similar water process gas generators, with or without their purifiers

8406

Steam turbines and other vapour turbines:

8407

Spark-ignition reciprocating or rotary internal combustion piston engines

8408

Compression-ignition internal combustion piston engines (diesel or semidiesel engines):

8409

Parts suitable for use solely or principally with the engines of heading 8407 or 8408

8410

Hydraulic turbines, water wheels, and regulators therefor

8411

Turbojets, turbopropellers and other gas turbines

8412

Other engines and motors

8413

Pumps for liquids, whether or not fitted with a measuring device; liquid elevators

8414

Air or vacuum pumps, air or other gas compressors and fans; ventilating or recycling hoods incorporating a fan, whether or not fitted with filters

8415

Air-conditioning machines, comprising a motor-driven fan and elements for changing the temperature and humidity, including those machines in which the humidity cannot be separately regulated

8416

Furnace burners for liquid fuel, for pulverised solid fuel or for gas; mechanical stokers, including their mechanical grates, mechanical ash dischargers and similar appliances

8417

Industrial or laboratory furnaces and ovens, including incinerators, nonelectric

8418

Refrigerators, freezers and other refrigerating or freezing equipment, electric or other; heat pumps other than air-conditioning machines of heading 8415

8420

Calendering or other rolling machines, other than for metals or glass, and cylinders therefor

8421

Centrifuges, including centrifugal dryers; filtering or purifying machinery and apparatus, for liquids or gases

8422

Dishwashing machines; machinery for cleaning or drying bottles or other containers; machinery for filling, closing, sealing or labelling bottles, cans, boxes, bags or other containers; machinery for capsuling bottles, jars, tubes and similar containers; other packing or wrapping machinery (including heat-shrink wrapping machinery); machinery for aerating beverages

8423

Weighing machinery (excluding balances of a sensitivity of 5 cg or better), including weight-operated counting or checking machines; weighing machine weights of all kinds

8424

Mechanical appliances (whether or not hand-operated) for projecting, dispersing or spraying liquids or powders; fire extinguishers, whether or not charged; spray guns and similar appliances; steam or sandblasting machines and similar jet projecting machines

8425

Pulley tackle and hoists other than skip hoists; winches and capstans; jacks

8426

Ships' derricks; cranes, including cable cranes; mobile lifting frames, straddle carriers and works trucks fitted with a crane

8427

Fork-lift trucks; other works trucks fitted with lifting or handling equipment

8428

Other lifting, handling, loading or unloading machinery (for example, lifts, escalators, conveyors, teleferics

8429

Self-propelled bulldozers, angledozers, graders, levellers, scrapers, mechanical shovels, excavators, shovel loaders, tamping machines and roadrollers

8430

Other moving, grading, levelling, scraping, excavating, tamping, compacting, extracting or boring machinery, for earth, minerals or ores; piledrivers and pile extractors; snowploughs and snowblowers

8431

Parts suitable for use solely or principally with the machinery of headings 8425 to 8430

8432

Agricultural, horticultural or forestry machinery for soil preparation or cultivation; lawn or sports-ground rollers

8435

Presses, crushers and similar machinery used in the manufacture of wine, cider, fruit juices or similar beverages

8436

Other agricultural, horticultural, forestry, poultry-keeping or bee-keeping machinery, including germination plant fitted with mechanical or thermal equipment; poultry incubators and brooders

8437

Machines for cleaning, sorting or grading seed, grain or dried leguminous vegetables; machinery used in the milling industry or for the working of cereals or dried leguminous vegetables, other than farm-type machinery

8439

Machinery for making pulp of fibrous cellulosic material or for making or finishing paper or paperboard

8440

Bookbinding machinery, including book-sewing machines

8441

Other machinery for making up paper pulp, paper or paperboard, including cutting machines of all kinds

8442

Machinery, apparatus and equipment (other than the machine tools of headings 8456 to 8465 ) for preparing or making plates, cylinders or other printing components; plates, cylinders and other printing components; plates, cylinders and lithographic stones, prepared for printing purposes (for example, planed, grained or polished)

8443

Printing machinery used for printing by means of plates, cylinders and other printing components of heading 8442 ; other printers, copying machines and facsimile machines, whether or not combined; parts and accessories thereof

8444 00

Machines for extruding, drawing, texturing or cutting man-made textile materials:

8445

Machines for preparing textile fibres; spinning, doubling or twisting machines and other machinery for producing textile yarns; textile reeling or winding (including weft-winding) machines and machines for preparing textile yarns for use on the machines of heading 8446 or 8447

8447

Knitting machines, stitch-bonding machines and machines for making gimped yarn, tulle, lace, embroidery, trimmings, braid or net and machines for tufting

8448

Auxiliary machinery for use with machines of heading 8444 , 8445 , 8446 or 8447 (for example, dobbies, jacquards, automatic stop motions, shuttle changing mechanisms); parts and accessories suitable for use solely or principally with the machines of this heading or of heading 8444 , 8445 , 8446 or 8447 (for example, spindles and spindle flyers, card clothing, combs, extruding nipples, shuttles, healds and heald-frames, hosiery needles)

8449 00 00

Machinery for the manufacture or finishing of felt or nonwovens in the piece or in shapes, including machinery for making felt hats; blocks for making hats

8450

Household or laundry-type washing machines, including machines which both wash and dry:

8452

Sewing machines, other than book-sewing machines of heading 8440 ; furniture, bases and covers specially designed for sewing machines; sewing machine needles

8453

Machinery for preparing, tanning or working hides, skins or leather or for making or repairing footwear or other articles of hides, skins or leather, other than sewing machines

8454

Converters, ladles, ingot moulds and casting machines, of a kind used in metallurgy or in metal foundries

8455

Metal-rolling mills and rolls therefor

8456

Machine tools for working any material by removal of material, by laser or other light or photon beam, ultrasonic, electrodischarge, electrochemical, electron beam, ionic-beam or plasma arc processes; water-jet cutting machines

8457

Machining centres, unit construction machines (single station) and multi- station transfer machines, for working metal

8458

Lathes (including turning centres) for removing metal

8459

Machine tools (including way-type unit head machines) for drilling, boring, milling, threading or tapping by removing metal, other than lathes (including turning centres) of heading 8458

8460

Machine tools for deburring, sharpening, grinding, honing, lapping, polishing or otherwise finishing metal or cermets by means of grinding stones, abrasives or polishing products, other than gear cutting, gear grinding or gear finishing machines of heading 8461

8461

Machine tools for planing, shaping, slotting, broaching, gear cutting, gear grinding or gear finishing, sawing, cutting-off and other machine tools working by removing metal or cermets, not elsewhere specified or included

8462

Machine tools (including presses) for working metal by forging, hammering or die-stamping; machine tools (including presses) for working metal by bending, folding, straightening, flattening, shearing, punching or notching; presses for working metal or metal carbides, not specified above

8463

Other machine tools for working metal or cermets, without removing material

8464

Machine tools for working stone, ceramics, concrete, asbestos-cement or like mineral materials or for cold working glass

8465

Machine tools (including machines for nailing, stapling, glueing or otherwise assembling) for working wood, cork, bone, hard rubber, hard plastics or similar hard materials

8466

Parts and accessories suitable for use solely or principally with the machines of headings 8456 to 8465 , including work or tool holders, self-opening dieheads, dividing heads and other special attachments for machine tools; tool holders for any type of tool for working in the hand

8467

Tools for working in the hand, pneumatic, hydraulic or with self-contained electric or non-electric motor

8468

Machinery and apparatus for soldering, brazing or welding, whether or not capable of cutting, other than those of heading 8515 ; gas-operated surface tempering machines and appliances

8469 00

Typewriters other than printers of heading 8443 ; word-processing machines

8470

Calculating machines and pocket-size data-recording, reproducing and displaying machines with calculating functions; accounting machines, postage-franking machines, ticket-issuing machines and similar machines, incorporating a calculating device; cash registers

8471

Automatic data-processing machines and units thereof; magnetic or optical readers, machines for transcribing data onto data media in coded form and machines for processing such data, not elsewhere specified or included

8472

Other office machines (for example, hectograph or stencil duplicating machines, addressing machines, automatic banknote dispensers, coinsorting machines, coin-counting or -wrapping machines, pencil-sharpening machines, perforating or stapling machines)

8473

Parts and accessories (other than covers, carrying cases and the like) suitable for use solely or principally with machines of headings 8469 to 8472

8474

Machinery for sorting, screening, separating, washing, crushing, grinding, mixing or kneading earth, stone, ores or other mineral substances, in solid (including powder or paste) form; machinery for agglomerating, shaping or moulding solid mineral fuels, ceramic paste, unhardened cements, plastering materials or other mineral products in powder or paste form; machines for forming foundry moulds of sand

8475

Machines for assembling electric or electronic lamps, tubes or valves or flashbulbs, in glass envelopes; machines for manufacturing or hot working glass or glassware

8476

Automatic goods-vending machines (for example, postage stamp, cigarette, food or beverage machines), including money-changing machines

8477

Machinery for working rubber or plastics or for the manufacture of products from these materials, not specified or included elsewhere in this chapter

8478

Machinery for preparing or making up tobacco, not specified or included elsewhere in this chapter

8479

Machines and mechanical appliances having individual functions, not specified or included elsewhere in this chapter

8480

Moulding boxes for metal foundry; mould bases; moulding patterns; moulds for metal (other than ingot moulds), metal carbides, glass, mineral materials, rubber or plastics

8481

Taps, cocks, valves and similar appliances for pipes, boiler shells, tanks, vats or the like, including pressure-reducing valves and thermostatically controlled valves

8482

Ball or roller bearings

8483

Transmission shafts (including cam shafts and crank shafts) and cranks; bearing housings and plain shaft bearings; gears and gearing; ball or roller screws; gear boxes and other speed changers, including torque converters; flywheels and pulleys, including pulley blocks; clutches and shaft couplings (including universal joints)

8484

Gaskets and similar joints of metal sheeting combined with other material or of two or more layers of metal; sets or assortments of gaskets and similar joints, dissimilar in composition, put up in pouches, envelopes or similar packings; mechanical seals

8486

Machines and apparatus of a kind used solely or principally for the manufacture of semiconductor boules or wafers, semiconductor devices, electronic integrated circuits or flat panel displays; machines and apparatus specified in note 9(C) to this chapter; parts and accessories

8487

Machinery parts, not containing electrical connectors, insulators, coils, contacts or other electrical features, not specified or included elsewhere in this chapter

8501

Electric motors and generators (excluding generating sets)

8502

Electric generating sets and rotary converters

8503

Parts suitable for use solely or principally with electric motors and generators, electric generating sets or rotary converters not specified elsewhere

8504

Electrical transformers, static converters (for example, rectifiers) and inductors; parts thereof

8505

Electromagnets (other than for medical use); permanent magnets and articles intended to become permanent magnets after magnetisation; electromagnetic or permanent magnet chucks, clamps and similar holding devices; electromagnetic couplings, clutches and brakes; electromagnetic lifting heads; parts thereof

8507

Electric accumulators, incl. separators therefor, whether or not square or rectangular; parts thereof (excl. spent and those of unhardened rubber or textiles)

8511

Electrical ignition or starting equipment of a kind used for spark-ignition or compression-ignition internal combustion engines (for example, ignition magnetos, magneto-dynamos, ignition coils, sparking plugs and glow plugs, starter motors); generators (for example, dynamos, alternators) and cut-outs of a kind used in conjunction with such engines; parts thereof

8514

Industrial or laboratory electric furnaces and ovens (including those functioning by induction or dielectric loss); other industrial or laboratory equipment for the heat treatment of materials by induction or dielectric loss; parts thereof

8515

Electric (including electrically heated gas), laser or other light or photon beam, ultrasonic, magnetic pulse or plasma arc soldering, brazing or welding machines and apparatus, whether or not capable of cutting; electric machines and apparatus for hot spraying of metals, metal carbides or cermets; parts thereof (excl. guns for spraying hot materials)

8525

Transmission apparatus for radio-broadcasting or television, whether or not incorporating reception apparatus or sound recording or reproducing apparatus; television cameras, digital cameras and video camera recorders

8526

Radar apparatus, radio navigational aid apparatus and radio remote control apparatus

8527

Reception apparatus for radio-broadcasting, whether or not combined, in the same housing, with sound recording or reproducing apparatus or a clock

8528

Monitors and projectors, not incorporating television reception apparatus; reception apparatus for television, whether or not incorporating radio- broadcast receivers or sound or video recording or reproducing apparatus

8529

Parts suitable for use solely or principally with the apparatus of headings 8525 to 8528

8530

Electrical signalling, safety or traffic control equipment for railways, tramways, roads, inland waterways, parking facilities, port installations or airfields; parts thereof (other than mechanical or electromechanical equipment of heading 8608 )

8531

Electric sound or visual signalling apparatus; parts thereof (for example, bells, sirens, indicator panels, burglar or fire alarms) (excl. those for cycles, motor vehicles and traffic signalling)

8532

Electrical capacitators, fixed, variable or adjustable (pre-set); parts thereof

8533

Electrical resistors (including rheostats and potentiometers), other than heating resistors; parts thereof

8534

Printed circuits

8535

Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, or for making connections to or in electrical circuits (for example, switches, fuses, lightning arresters, voltage limiters, surge suppressors, plugs and other connectors, junction boxes), for a voltage exceeding 1 000 V (excl. control desks, cabinets, panels, etc. of heading 8537 )

8536

Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, or for making connections to or in electrical circuits (for example, switches, relays, fuses, surge suppressors, plugs, sockets, lamp holders, junction boxes), for a voltage not exceeding 1 000 V (excl. control desks, cabinets, panels, etc. of heading 8537 )

8537

Boards, panels, consoles, desks, cabinets and other bases, equipped with two or more apparatus of headings 8535 or 8536 , for electric control or the distribution of electricity, including those incorporating instruments or apparatus of Chapter 90, and numerical control cabinets (excl. switching apparatus for line telephony or line telegraphy or videophones)

8538

Parts suitable for use solely or principally with the apparatus of headings 8535 , 8536 or 8537 not specified elsewhere

8539

Electric filament or discharge lamps, including sealed beam lamp units and ultraviolet or infra-red lamps; arc lamps; parts thereof

8540

Thermionic, cold cathode or photocathode valves and tubes (for example, vacuum or vapour or gas filled valves and tubes, mercury arc rectifying valves and tubes, cathode ray tubes, television camera tubes); parts thereof

8541

Diodes, transistors and similar semiconductor devices; photosensitive semiconductor devices, incl. photovoltaic cells whether or not assembled in modules or made up into panels (excl. photovoltaic generators); light emitting diodes, mounted piezoelectric crystals; parts thereof

8542

Electronic integrated circuits; parts thereof

8543

Electrical machines and apparatus, having individual functions, not specified elsewhere in Chapter 85; parts thereof

8544

Insulated (incl. enamelled or anodised) wire, cable (incl. coaxial cable) and other insulated electric conductors, whether or not fitted with connectors; optical fibre cables, made up of individually sheathed fibres, whether or not assembled with electric conductors or fitted with connectors

8545

Carbon electrodes, carbon brushes, lamp carbons, battery carbons and other articles of graphite or other carbon, with or without metal, of a kind used for electrical purposes

8546

Electrical insulators of any material (excl. insulating fittings)

8547

Insulating fittings for electrical machines, appliances or equipment, being fittings wholly of insulating material apart from any minor components of metal (for example, threaded sockets) incorporated during moulding solely for purposes of assembly, other than insulators of heading 8546 ; electrical conduit tubing and joints therefor, of base metal lined with insulating material

8548

Waste and scrap of primary cells, primary batteries and electric accumulators; spent primary cells, spent primary batteries and spent electric accumulators; electrical parts of machinery or apparatus, not specified elsewhere in Chapter 85

 

Confidential products under Chapter 85; goods under Chapter 85 transported by post or by parcel post (extra)/reconstituted code for statistical distribution

Chapter 86

Railway or tramway locomotives, rolling stock and parts thereof; railway or tramway track fixtures and fittings and parts thereof; mechanical (including electromechanical) traffic signalling equipment of all kinds

8701

Tractors (other than tractors of heading 8709 )

8702

Motor vehicles for the transport of ten or more persons, including the driver

8704

Motor vehicles for the transport of goods

8705

Special purpose motor vehicles, other than those principally designed for the transport of persons or goods (for example, breakdown lorries, crane lorries, fire fighting vehicles, concrete-mixer lorries, road sweeper lorries, spraying lorries, mobile workshops, mobile radiological units)

8706 00

Chassis fitted with engines, for the motor vehicles of headings 8701 to 8705

8709

Works trucks, self-propelled, not fitted with lifting or handling equipment, of the type used in factories, warehouses, dock areas or airports for short distance transport of goods; tractors of the type used on railway station platforms; parts of the foregoing vehicles

8710 00 00

Tanks and other armoured fighting vehicles, motorised, whether or not fitted with weapons, and parts of such vehicles

8716

Trailers and semi-trailers; other vehicles, not mechanically propelled; parts thereof

Chapter 88

Aircraft, spacecraft, and parts thereof

Chapter 89

Ships, boats and floating structures

Chapter 98

Complete industrial plant

7106

Silver (including silver plated with gold or platinum), unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder form

7107

Base metals clad with silver, not further worked than semi-manufactured

7108

Gold (including gold plated with platinum), unwrought or in semi- manufactured forms, or in powder form

7109

Base metals or silver, clad with gold, not further worked than semi- manufactured

7110

Platinum, unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder form

7111

Base metals, silver or gold, clad with platinum, not further worked than semi-manufactured

7112

Waste and scrap of precious metal or of metal clad with precious metal; other waste and scrap containing precious metal or precious-metal compounds, of a kind used principally for the recovery of precious metal

9013

Liquid crystal devices not constituting articles provided for more specifically in other headings; lasers, other than laser diodes; other optical appliances and instruments, not specified or included elsewhere in this chapter

9014

Direction finding compasses; other navigational instruments and appliances

9015

Surveying (including photogrammetrical surveying), hydrographic, oceanographic, hydrological, meteorological or geophysical instruments and appliances, excluding compasses; rangefinders

9025

Hydrometers and similar floating instruments, thermometers, pyrometers, barometers, hygrometers and psychrometers, recording or not, and any combination of these instruments

9026

Instruments and apparatus for measuring or checking the flow, level, pressure or other variables of liquids or gases (for example, flow meters, level gauges, manometers, heat meters), excluding instruments and apparatus of heading 9014 , 9015 , 9028 or 9032

9027

Instruments and apparatus for physical or chemical analysis (for example, polarimeters, refractometers, spectrometers, gas or smoke analysis apparatus); instruments and apparatus for measuring or checking viscosity, porosity, expansion, surface tension or the like; instruments and apparatus for measuring or checking quantities of heat, sound or light (including exposure meters); microtomes

9028

Gas, liquid or electricity supply or production meters, including calibrating meters therefor

9029

Revolution counters, production counters, taximeters, milometers, pedometers and the like; speed indicators and tachometers, other than those of heading 9014 or 9015 ; stroboscopes

9030

Oscilloscopes, spectrum analysers and other instruments and apparatus for measuring or checking electrical quantities, excluding meters of heading 9028 ; instruments and apparatus for measuring or detecting alpha, beta, gamma, X-ray, cosmic or other ionising radiation

9031

Measuring or checking instruments, appliances and machines, not specified or included elsewhere in this chapter; profile projectors:

9032

Automatic regulating or controlling instruments and apparatus

9033

Parts and accessories (not specified or included elsewhere in this chapter) for machines, appliances, instruments or apparatus of Chapter 90


SKLEPI

23.2.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

LI 42/95


SKLEP SVETA (SZVP) 2022/264

z dne 23. februarja 2022

o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 31. julija 2014 sprejel Sklep 2014/512/SZVP (1).

(2)

Evropski svet je v svojih sklepih z dne 24. in 25. junija 2021 pozval Rusijo, naj v celoti prevzame svojo odgovornost za zagotavljanje doslednega izvajanja sporazumov iz Minska, kar je ključni pogoj za kakršno koli bistveno spremembo stališča Unije. Poudaril je, da se morajo Unija in njene države članice odločno in usklajeno odzvati na vsako nadaljnjo zlonamerno, nezakonito in razdiralno dejavnost Rusije, pri čemer naj v celoti izkoristijo vse instrumente, ki so na voljo Uniji, in delujejo usklajeno s partnerji. Evropski svet je v ta namen tudi pozval Komisijo in visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko (v nadaljnjem besedilu: visoki predstavnik), naj predstavita možnosti za dodatne omejevalne ukrepe, vključno z gospodarskimi sankcijami.

(3)

Evropski svet je v svojih sklepih z dne 16. decembra 2021 poudaril, da mora Rusija nujno umiriti napetosti, ki sta jih povzročili krepitev vojaške prisotnosti vzdolž njene meje z Ukrajino in agresivna retorika. Ponovno je poudaril, da v celoti podpira suverenost in ozemeljsko nedotakljivost Ukrajine. Evropski svet je izrazil spodbudo diplomatskim prizadevanjem in podporo normandijski četverici pri doseganju doslednega izvajanja sporazumov iz Minska, hkrati pa navedel, da bo imela vsakršna nadaljnja vojaška agresija proti Ukrajini drastične posledice in terjala visoko ceno, tudi v obliki omejevalnih ukrepov, usklajenih s partnerji.

(4)

Svet je 24. januarja 2022 odobril sklepe, v katerih je obsodil nenehna agresivna dejanja in grožnje Rusije proti Ukrajini ter pozval Rusijo, naj umiri napetosti, spoštuje mednarodno pravo in konstruktivno sodeluje v dialogu v okviru vzpostavljenih mednarodnih mehanizmov. Ponovno je potrdil, da je Unija v celoti zavezana temeljnim načelom, na katerih temelji evropska varnost ter ki so zapisana v Ustanovni listini Združenih narodov in ustanovnih dokumentih Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE), vključno s Helsinško sklepno listino in Pariško listino. Ta temeljna načela vključujejo zlasti suvereno enakost in ozemeljsko nedotakljivost držav, nedotakljivost mej, izogibanje grožnji s silo ali uporabi sile ter svobodo držav, da same izberejo ali spremenijo svoje varnostne ureditve. Svet je poudaril, da se o teh načelih ni mogoče pogajati niti jih ni mogoče spreminjati ali drugače razlagati ter da ruska kršitev teh načel ovira za skupni in nedeljivi varnostni prostor v Evropi ter ogroža mir in stabilnost na evropski celini. Svet je opozoril na sklepe Evropskega sveta z dne 16. decembra 2021 in ponovno poudaril, da bo imela vsakršna nadaljnja vojaška agresija Rusije proti Ukrajini hude posledice in visoko ceno, vključno s širokim spektrom sektorskih in individualnih omejevalnih ukrepov, ki bi bili sprejeti ob usklajevanju s partnerji.

(5)

Visoki predstavnik je 19. februarja 2022 dal izjavo v imenu Unije, v kateri je izrazil zaskrbljenost zaradi velikega kopičenja ruskih oboroženih sil v Ukrajini in njeni okolici ter pozval Rusijo, naj začne konstruktiven dialog ter diplomacijo, pokaže zadržanost in umiri napetost z znatnim umikom vojaških sil iz bližine ukrajinskih meja.

(6)

Predsednik Ruske federacije je 21. februarja 2022 podpisal odlok o priznanju „neodvisnosti in suverenosti“ samooklicanih območij ukrajinskih pokrajin Doneck in Lugansk, ki nista pod vladnim nadzorom, ter ukazal, da se na ti območji napotijo ruske oborožene sile.

(7)

Visoki predstavnik je 22. februarja 2022 dal izjavo v imenu Unije, v kateri je obsodil to nezakonito dejanje, ki dodatno spodkopava suverenost in neodvisnost Ukrajine ter pomeni hudo kršitev mednarodnega prava in mednarodnih sporazumov, vključno z Ustanovno listino ZN, Helsinško sklepno listino, Pariško listino in memorandumom iz Budimpešte, pa tudi sporazumov iz Minska in Resolucijo Varnostnega sveta ZN 2202 (2015). Rusijo kot udeleženko v konfliktu je pozival, naj prekliče to priznanje, spoštuje svoje zaveze, spoštuje mednarodno pravo in se vrne k razpravam v normandijski četverici in tristranski kontaktni skupini. Napovedal je, da se bo Unija na te zadnje kršitve Rusije odzvala s takojšnjim sprejetjem dodatnih omejevalnih ukrepov.

(8)

Svet glede na resnost razmer meni, da je ustrezno sprejeti dodatne omejevalne ukrepe v odziv na delovanje Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini.

(9)

Predvsem bi bilo treba omejiti dostop do kapitalskega trga, zlasti s prepovedjo financiranja Rusije, njene vlade in njene centralne banke.

(10)

Za izvajanje nekaterih ukrepov je potrebno nadaljnje ukrepanje Unije.

(11)

Sklep 2014/512/SZVP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklep 2014/512/SZVP se spremeni:

(1)

za členom 1 se vstavi naslednji člen:

„Člen 1a

1.   Prepovedani so neposredni ali posredni nakup ali prodaja, neposredno ali posredno zagotavljanje naložbenih storitev ali pomoč pri izdaji ali kakršno koli drugo trgovanje s prenosljivimi vrednostnimi papirji in instrumenti denarnega trga, izdanimi po 9. marca 2022 s strani:

(a)

Rusije in njene vlade;

(b)

Ruske centralne banke ali

(c)

pravne osebe, subjekta ali organa, ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (b).

2.   Po 23. februarja 2022 je prepovedano neposredno ali posredno vzpostavljanje ali sodelovanje v kakršni koli ureditvi za dajanje novih posojil ali kreditov kateri koli pravni osebi, subjektu ali organu iz odstavka 1. Ta prepoved se ne uporablja za posojila ali kredite, ki imajo poseben in dokumentiran namen zagotavljanja financiranja za uvoz ali izvoz blaga in nefinančnih storitev med Unijo in katero koli tretjo državo, ki ni prepovedan, vključno z izdatki za blago in storitve iz druge tretje države, ki so potrebni za izvrševanje izvozne ali uvozne pogodbe.

3.   Prepoved iz odstavka 2 se ne uporablja za črpanje ali izplačila, ki se izvajajo v skladu s pogodbo, sklenjeno pred 23. februarja 2022, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

vsi pogoji za takšna črpanja ali izplačila:

(i)

so bili dogovorjeni pred 23. februarja 2022 in

(ii)

na ta dan ali po njem niso bili spremenjeni ter

(b)

pred 23. februarja 2022 je bil določen pogodbeni datum zapadlosti za celotno odplačilo vseh razpoložljivih sredstev in za preklic vseh zavez, pravic in obveznosti iz pogodbe.

Pogoji za črpanje in izplačila iz točke (a) vključujejo določbe v zvezi z obdobjem povračila sredstev za vsako črpanje ali izplačilo, uporabljeno obrestno mero ali metodo izračuna obrestne mere in najvišji znesek.“;

(2)

v členu 7, odstavek 1, se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

subjekti iz točke (b) ali (c) člena 1(1), točke (c) ali (d) člena 1(2) in točk (a), (b) ali (c) člena 1a(1) ali s seznama iz Priloge I, II, III ali IV;“.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 23. februarja 2022

Za Svet

predsednik

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Sklep Sveta 2014/512/SZVP z dne 31. julija 2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini (UL L 229, 31.7.2014, str. 13).


23.2.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

LI 42/98


COUNCIL DECISION (CFSP) 2022/265

of 23 February 2022

amending Decision 2014/145/CFSP concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on European Union, and in particular Article 29 thereof,

Having regard to the proposal from the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy,

Whereas:

(1)

On 17 March 2014, the Council adopted Decision 2014/145/CFSP (1).

(2)

The Union remains unwavering in its support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity.

(3)

In its conclusions of 24 and 25 June 2021, the European Council called on Russia to fully assume its responsibility in ensuring the full implementation of the Minsk Agreements as the key condition for any substantial change in the Union’s stance. It stressed the need for a firm and coordinated response by the Union and its Member States to any further malign, illegal and disruptive activity by Russia, making full use of all instruments at the Union’s disposal, and ensuring coordination with partners. To that end, the European Council also invited the Commission and the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy (the ‘High Representative’) to present options for additional restrictive measures, including economic sanctions.

(4)

In its conclusions of 16 December 2021, the European Council stressed the urgent need for Russia to de-escalate tensions caused by the military build-up along its border with Ukraine and aggressive rhetoric. It reiterated its full support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. While encouraging diplomatic efforts and supporting the Normandy format in achieving the full implementation of the Minsk Agreements, the European Council stated that any further military aggression against Ukraine would have massive consequences and severe cost in response, including restrictive measures coordinated with partners.

(5)

On 24 January 2022, the Council approved conclusions in which it condemned Russia’s continued aggressive actions and threats against Ukraine, and called on Russia to de-escalate, to abide by international law and to engage constructively in dialogue through the established international mechanisms. The Council reaffirmed the Union’s full commitment to the core principles on which European security is built, enshrined in the United Nations (UN) Charter and the founding documents of the Organization for Security and Co-operation in Europe, including the Helsinki Final Act and the Charter of Paris. These core principles include in particular the sovereign equality and territorial integrity of States, the inviolability of frontiers, refraining from the threat or use of force, and the freedom of States to choose or change their own security arrangements. The Council stated that those principles are neither negotiable nor subject to revision or re-interpretation and that their violation by Russia is an obstacle to a common and indivisible security space in Europe and threatens peace and stability on the European continent. Recalling the European Council conclusions of December 2021, the Council reiterated that any further military aggression by Russia against Ukraine would have massive consequences and severe costs, including a wide array of sectoral and individual restrictive measures that would be adopted in coordination with partners.

(6)

On 19 February 2022, the High Representative issued a declaration on behalf of the Union expressing concern over the massive build-up of Russian armed forces in and around Ukraine and urged Russia to engage in meaningful dialogue and diplomacy, show restraint and de-escalate by a substantial withdrawal of military forces from the proximity of Ukraine’s borders. The Union stated that any further military aggression by Russia against Ukraine would have massive consequences and severe costs in response, including restrictive measures coordinated with partners.

(7)

On 21 February 2022, the President of the Russian Federation signed a decree recognising the independence and sovereignty of the self-proclaimed ‘Donetsk People's Republic’ and the ‘Luhansk People's Republic’ and ordered Russian armed forces to be deployed in Eastern Ukraine.

(8)

On 22 February 2022, the High Representative issued a declaration on behalf of the Union condemning the decision of the President of the Russian Federation to recognise the non-government controlled areas of Donetsk and Luhansk oblasts of Ukraine as independent entities and the ensuing decision to send Russian troops into those areas. That illegal act further undermines Ukraine’s sovereignty and independence and is a severe breach of international law and international agreements, including the UN Charter, Helsinki Final Act, Paris Charter and Budapest Memorandum, as well as of the Minsk Agreements and UN Security Council Resolution 2202 (2015). The High Representative urged Russia, as a party to the conflict, to reverse that recognition, uphold its commitments, abide by international law and return to the discussions within the Normandy format and the Trilateral Contact Group. He announced that the Union would respond to these latest violations by Russia by adopting additional restrictive measures as a matter of urgency.

(9)

In view of the gravity of the situation, the Council considers that 22 persons and four entities should be added to the list of persons, entities and bodies subject to restrictive measures set out in the Annex to Decision 2014/145/CFSP.

(10)

The Council considers that a derogation mechanism for certain operations applicable to certain entities listed in the Annex to Decision 2014/145/CFSP should be added.

(11)

Decision 2014/145/CFSP should therefore be amended accordingly,

HAS ADOPTED THIS DECISION:

Article 1

Decision 2014/145/CFSP is amended as follows:

(1)

in Article 2, the following paragraph is added:

‘8.   By way of derogation from paragraphs 1 and 2, the competent authorities of a Member State may authorise the release of certain frozen funds or economic resources belonging to the entities listed under entry numbers 53, 54 and 55 in the Annex, or the making available of certain funds or economic resources to those entities, under such conditions as the competent authorities deem appropriate and after having determined that such funds or economic resources are necessary for the termination by 24 August 2022 of operations, contracts or other agreements, including correspondent banking relations, concluded with those entities before 23 February 2022.’;

(2)

the persons and entities listed in the Annex to this Decision shall be added to the list set out in the Annex to Decision 2014/145/CFSP.

Article 2

This Decision shall enter into force on the date of its publication in the Official Journal of the European Union.

Done at Brussels, 23 February 2022

For the Council

The President

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Council Decision 2014/145/CFSP of 17 March 2014 concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine (OJ L 78, 17.3.2014, p. 16).


ANNEX

The following persons and entities are added to the list of persons, entities and bodies set out in the Annex to Decision 2014/145/CFSP:

1.   Persons

 

Name

Identifying information

Reasons

Date of listing

‘212.

Sergei SHOIGU

(Сергей Кужугетович ШОЙГУ)

DOB: 21.5.1955

POB: Chadan, Republic of Tuva, Russian Federation

Nationality: Russian

Function: Defence Minister of the Russian Federation

Gender: Male

Sergei Shoigu is the Defence Minister of the Russian Federation. He has made public comments about Crimea being and remaining Russian. Under his command and orders, Russian troops have held military drills in the illegally annexed Crimea and have been positioned at the border. He is ultimately responsible for any military action against Ukraine.

He is therefore responsible for actively supporting and implementing actions and policies that undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine as well as the stability or security in Ukraine.

23.2.2022

213.

Anton VAINO

(Антон Эдуардович ВАЙНО)

DOB: 17.2.1972

POB: Tallinn, Estonia

Nationality: Russian

Function: Chief of Staff of the Presidential Executive Office

Gender: Male

Anton Vaino is the Chief of Staff of the Presidential Executive Office. He plays an active role in Kremlin decision-making process by taking part in the Russian ‘Security Council’ and influencing the elaboration of decisions by the President in the field of Russia’s defence and national security. Anton Vaino also attends meetings on socio-economic development of Crimea and Sevastopol.

He is therefore responsible for actively supporting and implementing actions and policies that undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine as well as the stability or security in Ukraine.

23.2.2022

214.

Marat KHUSNULLIN

(Марат Шакирзянович ХУСНУЛЛИН)

DOB: 9.8.1966

POB: Kazan, Republic of Tatarstan, Russian Federation

Function: Deputy Prime Minister of Russia for Construction and Regional Development

Nationality: Russian

Gender: Male

Marat Khusnullin is the Deputy Prime Minister of Russia for Construction and Regional Development. In this capacity, he is responsible for Russian governmental policies about occupied Crimea, including providing water to Crimea and Sevastopol.

He is therefore responsible for actions and policies which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, or stability or security in Ukraine.

23.2.2022

215.

Dmitriy Yuryevich GRIGORENKO

(Дмитрий Юрьевич ГРИГОРЕНКО)

DOB: 14.7.1978

POB: Nizhnevartovsk, Tyumen Region, Russian Federation

Functions: Deputy Prime Minister of the Russian Federation – Chief of the Government Staff of the Russian Federation; Chairman of the Supervisory Council of the VTB Bank

Gender: Male

Dmitriy Grigorenko is Deputy Prime Minister of the Russian Federation and Chief of the Government Staff of the Russian Federation. He is also the Chairman of the Supervisory Council of the VTB Bank, a State-owned bank and associated with Maksim Reshetnikov, member of the Supervisory Council of VTB Bank.

In his former capacity of Deputy Director of the Federal Tax Service of the Russian Federation, Grigorenko was responsible for setting up new local tax legislation for the territory of Crimea following its annexation in 2014.

He is therefore responsible for actions and policies which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, or stability or security in Ukraine.

He is also responsible for providing financial and material support, and benefitting from Russian decision-makers responsible for the annexation of Crimea or the destabilisation of Eastern Ukraine.

23.2.2022

216.

Maxim Gennadyevich RESHETNIKOV

(Максим Геннадьевич РЕШЕТНИКОВ)

DOB: 11.7.1979

POB: Perm, Russian Federation

Function: Minister of Economic Development of the Russian Federation; Member of the Supervisory Council of the VTB Bank

Nationality: Russian

Gender: Male

Maxim Reshetnikov is the Minister of Economic Development of the Russian Federation. He is also a Member of the Supervisory Council of the VTB Bank, a State-owned bank and associated with Dmitriy Grigorenko, member of the Supervisory Council of VTB Bank.

In his capacity as Minister of Economic Development, Maxim Reshetnikov is responsible for infrastructure development programmes in Crimea and Sevastopol, most notably under the federal target programme "Social and Economic Development of the Republic of Crimea and Sebastopol until 2022" which has been extended until 2025. He has made public statements outlining the plans and priorities of the government of the Russian Federation concerning the economic development of Crimea and Sevastopol.

He is therefore responsible for actions and policies which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, or stability or security in Ukraine.

He is also responsible for providing financial and material support, and benefitting from Russian decision-makers responsible for the annexation of Crimea or the destabilisation of Eastern Ukraine.

23.2.2022

217.

Nikolay Anatolyevich YEVMENOV

(a.k.a. Nikolai YEVMENOV)

(Николай Анатольевич ЕВМЕНОВ)

DOB: 2.4.1962

POB: Moscow, Russia

Function: Commander in chief of the Russian Navy

Rank: Admiral

Nationality: Russian

Gender: Male

Nikolay Yevmenov is Commander-in-Chief of the Russian Navy. As such, he is responsible for any maritime operation of the Russian navy, including in or to Ukraine.

He is therefore responsible for actively supporting and implementing actions and policies that undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine as well as the stability or security in Ukraine.

23.2.2022

218.

Vladimir Lvovich KASATONOV

(Владимир Львович КАСАТОНОВ)

DOB: 17.6.1952

POB: Moscow, Russia

Gender: Male

Vladimir Kasatonov is the Deputy Commander-in-Chief of the Russian Navy. As such, he is responsible for naval operations in or to Ukraine.

He is therefore responsible for actively supporting and implementing actions and policies that undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine as well as the stability or security in Ukraine.

23.2.2022

219.

Igor Vladimirovich OSIPOV

(Игорь Владимирович ОСИПОВ)

DOB: 6.3.1973

POB: Novo-Shunoe settlement, Fedorovsky district, Kostanay region, Kazakh Soviet Socialist Republic (now Kazakhstan)

Function: Commander in Chief of the Black Sea Fleet

Rank: Admiral

Nationality: Russian

Gender: Male

Igor Osipov is the Commander in Chief of the Black Sea Fleet. As such, he is responsible for any maritime operation in or to Ukraine through the Black Sea and for restricting the freedom of navigation in the Black Sea.

He is therefore responsible for actively supporting and implementing actions and policies that undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, as well as the stability or security in Ukraine.

23.2.2022

220.

Oleg Leonydovych SALYUKOV

(Олег Леонидович САЛЮКОВ)

DOB: 21.5.1955

POB: Saratov, Russian Federation

Function: Commander-in-Chief of the Russian Ground Forces

Rank: Army General

Nationality: Russian

Gender: Male

Army General Oleg Salyukov is the Commander-in-Chief of the Russian Ground Forces. As such, he is responsible for Russian ground operations in or to Ukraine.

He is therefore responsible for actively supporting and implementing actions and policies that undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, as well as the stability or security in Ukraine.

23.2.2022

221.

Sergei SUROVIKIN

(Сергей СУРОВИКИН)

DOB: 11.10.1966

POB: Novosibirsk, Russia

Function: Army General Commander of the Aerospace Forces

Rank: Army General

Nationality: Russian

Gender: Male

Army General Sergei Surovikin is the Commander-in-Chief of the Russian Aerospace Forces. As such, he is responsible for air operations in or to Ukraine.

He is therefore responsible for actively supporting and implementing actions and policies that undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine as well as the stability or security in Ukraine.

23.2.2022

222.

Sergey Vladimirovich DRONOV

(a.k.a. Sergei Vladimirovich DRONOV)

(Сергей Владимирович ДРОНОВ)

DOB: 11.8.1962

POB: Almazovka, Voroshilovograd region, Ukraine

Function: Commander of the Air Force and Deputy Commander-in-Chief of the Air and Space Forces

Military rank: Lieutenant General

Nationality: Russian

Gender: Male

Lieutenant General Sergey Vladimirovich Dronov is Commander of the Air Force and Deputy Commander-in-Chief of the Air and Space Forces. As such, he is responsible for air operations in or to Ukraine.

He is therefore responsible for actively supporting and implementing actions and policies that undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine as well as the stability or security in Ukraine.

23.2.2022

223.

Violetta PRIGOZHINA

(Виолетта ПРИГОЖИНА)

Associated individuals: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin (son); Lyubov Valentinovna Prigozhina (daughter-in-law)

Nationality: Russian

Gender: Female

Violetta Prigozhina is the mother of Yevgeny Prigozhin and owner of Concord Management and Consulting LLC, which belongs to the Concord group, founded and owned until 2019 by her son. She is the owner of other companies with links to his son. She is associated with Yevgeny Prigozhin, who is responsible for the deployment of Wagner Group mercenaries in Ukraine and for benefitting from large public contracts with the Russian Ministry of Defence following the illegal annexation of Crimea by Russia and occupation of Eastern Ukraine by Russia-backed separatists.

She has therefore supported actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.

23.2.2022

224.

Lyubov Valentinovna PRIGOZHINA

(Любовь Валентиновна ПРИГОЖИНА)

Associated individuals: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin (husband); Violetta Prigozhina (mother-in-law)

Nationality: Russian

Gender: Female

Lyubov Valentinovna Prigozhina is the spouse of Yevgeny Prigozhin and owner of Agat LLC, a subsidiary of Concord Management and Consulting LLC, which belongs to the Concord group, founded and owned until 2019 by her husband. She is associated with Yevgeny Prigozhin, who is responsible for the deployment of Wagner Group mercenaries in Ukraine and for benefitting from large public contracts with the Russian Ministry of Defence following the illegal annexation of Crimea by Russia and occupation of Eastern Ukraine by Russia-backed separatists.

She has therefore supported actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.

23.2.2022

225.

Denis Aleksandrovich BORTNIKOV

(Денис Александрович БОРТНИКОВ)

DOB: 19.11.1974

Function: Deputy President and Chairman of VTB Bank Management Board

Nationality: Russian

Associated individuals: Alexander Vasilyevich Bortnikov (father); Tatiana Borisovna Bortnikova (mother)

Denis Bortnikov is the son of, and as such is associated with, Alexander Bortnikov – Director of the Federal Security Service (FSB) and Permanent Member of the Security Council of the Russian Federation, who is involved in shaping the policy of the Russian Government threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.

He is the deputy President and Chairman of VTB Bank Management Board, in which position he works to legitimise his father’s shadow/ illegal income. He is therefore also supporting financially Russian decision-makers responsible for the annexation of Crimea and the destabilisation of Eastern Ukraine.

23.2.2022

226.

Andrei Leonidovich KOSTIN

(Андрей Леонидович КОСТИН)

DOB: 21.9.1956

POB: Moscow, Former USSR (now Russian Federation)

Function: President of the VTB Bank Management Board

Associated persons: Tamara Mikhailovna Kostina (mother); Leonid Alekseevich Kostin (father)

Nationality: Russian

Gender: Male

Andrei Leonidovich Kostin is the president-chairman of Vneshtorbank (VTB) – one of the leading state-owned banks in Russia, and a member of the Supreme Council of the “United Russia” political party.

He has made public statements supporting the annexation of Crimea and encouraging Russian citizens to vacation in Crimea. He is also associated with, and according to media reports is an owner of, a winery and a luxurious hotel in Crimea.

He is therefore supporting actions and policies that undermine the territorial integrity of Ukraine and benefitting from the annexation of Crimea.

23.2.2022

227.

Igor SHUVALOV

(Игорь Иванович ШУВАЛОВ)

DOB: 4.1.1967

POB: Bilibino, Russian Federation

Gender: Male

Igor Ivanovich Shuvalov is the chairman of State Development Corporation VEB.RF and a member of the Council of the Eurasian Economic Commission. He was previously a First Deputy Prime Minister of Russia. In this capacity he made remarks stating that Russian would change budget rules to reflect an additional two million in population after the illegal annexation of Crimea by the Russian Federation.

He is therefore supporting actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.

23.2.2022

228.

Margarita SIMONYAN

(Маргарита Симоновна СИМОНЬЯН)

DOB: 6.4.1980

POB: Krasnodar, ex-USSR (now Russian Federation)

Function: Editor-in-chief of the English language television news network RT (Russia Today)

Associated individuals: Dmitry Konstantinovich KISELYOV

Nationality: Russian

Gender: Female

Margarita Simonyan is a central figure of the Government propaganda. She is also editor-in-chief of the English language television news network RT (Russia Today). Through her function, she promoted a positive attitude to the annexation of Crimea and the actions of separatists in Donbas.

Therefore, she supported actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.

23.2.2022

229.

Maria ZAKHAROVA

(Мария Владимировна ЗАХАРОВА)

DOB: 24.12.1975

POB: Moscow, ex-USSR (now Russian Federation)

Function: Director of the Information and Press Department of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation.

Nationality: Russian

Gender Female

Maria Zakharova is the Director of the Information and Press Department of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation. As a central figure of the government propaganda, she promoted the deployment of Russian forces in Ukraine.

Therefore, she supported actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.

23.2.2022

230.

Vladimir Roudolfovitch SOLOVIEV

(Владимир Рудольфович СОЛОВЬЁВ)

DOB: 20.10.1963

POB: Moscow, ex-USSR (now Russian Federation)

Function: Propagandist and TV/Radio Journalist

Nationality: Russian

Gender: Male

Vladimir Solovyev is a Propagandist and Presenter of the Russia-1 channel and Rossia 24. He received a medal (Order of Alexander Nevsky) for “high professionalism and objectivity in covering events in the Republic of Crimea”.

Solovyov is known for his extremely hostile attitude towards Ukraine and praise of the Russian government.

Therefore, he is responsible for supporting actions or policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.

23.2.2022

231.

Konstantin KNYRIK

(Константин КНЫРИК)

DOB: 1989 (possibly)

Nationality: Russian

Gender: Male

Konstantin Knyrik is a pro-Russian activist running MediaGroup News Front Ltd, a news website registered in the illegally annexed Crimean Peninsula. He is the chief of the Crimean division of the Rodina Party, a pro-Kremlin party in Russia.

Konstantin Knyrik received the medal ‘for the return of Crimea’.

He therefore actively supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

232.

Aleksey Konstantinovich PUSHKOV

(Алексей Константинович ПУШКОВ)

DOB: 10.8.1954

POB: Beijing, China

Nationality: Russian

Phone and fax: 8 (495) 697-58-69

Address of the reception office in the subject of the Russian Federation: 51 Lenina St., Perm, 614000, room 219

Telephone and fax numbers of the reception office in the region of the Russian Federation: (342) 253-66-01

Gender: Male

Aleksey Konstantinovich Pushkov is a Senator from Perm Krai, member of the ruling United Russia political party and Chairman of the Commission on Information Policy. He made several statements in support of the annexation of the Crimean Peninsula, and presented it as a ‘fait accompli’.

He is therefore responsible for supporting actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.

23.2.2022

233.

Pyotr TOLSTOY

(a.k.a Petr Olegovich TOLSTOY; Pyotr Olegovich TOLSTOY)

(Пётр Олегович ТОЛСТОЙ)

DOB: 20.6.1969

POB: Moscow, ex-USSR (now Russian Federation)

Function: Russian journalist, producer, presenter and politician. Deputy Chairman of the State Duma since 2016 and the Deputy Chairman of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe since 28 January 2020.

Nationality: Russian

Gender: Male

Pyotr Tolstoy is a Member of the State Duma and head of the Russian delegation at the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE). He is also TV-Host of “Vremya Pokazhet”. Central figure of the Government propaganda, he frequently takes positions in favour of the annexation of Crimea.

Therefore, he is responsible for supporting actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.

23.2.2022’

2.   Entities

 

Name

Identifying information

Reasons

Date of listing

‘52.

Internet Research Agency

(Агентство интернет-исследований)

Date of creation: 2013

Address: Saint Petersburg, Russia

Associated individuals: Yevgeny Prigozhin

Internet Research Agency is a Russian company engaged in online influence operations on behalf of Russia. Its ultimate objective is to manipulate the public opinion.

The company conducts disinformation campaigns targeting Ukraine’s agenda by influencing elections or perceptions of the annexation of Crimea or the conflict in Donbas. In this capacity, the Internet Research Agency is responsible for actively supporting actions which undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.

The company is financed by Yevgeny Prigozhin, and therefore associated with a listed person.

23.2.2022

53.

Bank Rossiya

(Банк «Россия»)

Founded on 27.6.1990

Address: Pl Rastrelli 2 Liter A Saint Petersburg, 191124 Russian Federation

Website: Abr.ru

Associated individuals: Dmitri LEBEDEV (Chairman); Yuriy KOVALCHUK (largest shareholder)

Bank Rossiya is the personal bank of Senior Officials of the Russian Federation. In this capacity, Bank Rossiya supports and benefits from Russian decision-makers responsible for the annexation of Crimea or the destabilisation of Eastern Ukraine.

Bank Rossiya has important stakes in the National Media Group which, in turn, controls television stations which actively support the Russian government’s policies of destabilisation of Ukraine. Since the illegal annexation of Crimea, Bank Rossiya has opened branches across Crimea and Sevastopol. Bank Rossiya also provided a loan to Federal State Unitary Enterprise "Crimean Railway” and supports the construction of the railway over the Crimean bridge. Therefore, Bank Rossiya supports financially actions which undermine and threaten the territorial integrity of Ukraine.

Associated with Yuriy Valentinovich Kovalchuk, largest shareholder of Bank Rossiya.

23.2.2022

54.

PROMSVYAZBANK

(ПАО Промсвязьбанк")

Founded in 1995

Address: Moscow;

Website: psbank.ru

Associated individuals: Petr Fradkov, CEO

PROMSVYAZBANK is a Russian State-owned bank, which provides financial support to the Russian defence sector and the Russian military, which is responsible for the massive deployment of Russian troops along the border with Ukraine and for the presence of Russian troops in the Crimean peninsula.

PROMSVYAZBANK is directly instructed by the President of the Russian Federation, Vladimir Putin, and therefore provides financial and material support to Russian decision-makers responsible for the destabilisation of Eastern Ukraine and the illegal annexation of Crimea.

PROMSVYAZBANK operates in the Crimean peninsula.

23.2.2022

55.

VEB.RF

(a.k.a. Vnesheconombank; VEB)

(ВЭБ.РФ)

Founded in 1922 as bank and 2007 as development institute

Address: 9 prospekt Akademika Sakharova, Moscow, Russia;

Website: veb.ru

Associated individuals: Igor Shuvalov, Chairman

VEB.RF is a major financial development institution whose Chairman is directly appointed by the President of the Russian Federation, Vladimir Putin, and takes instructions directly from him. VEB.RF generates an important source of revenue for the Russian Government and manages its State pension funds.

VEB.RF plays an active role in the diversification of the defence sector of the Russian Federation and has projects with defence industry companies, including Rostec, which provide support to actions which undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.

VEB granted loans to small and medium enterprises in Crimea and considers it a “priority region” and has partnerships with the Ministry of Crimean Affairs, responsible for the integration of the annexed Autonomous ‘Republic of Crimea’ into the Russian Federation.

In this capacity, VEB.RF actively supports, materially or financially, or benefits from, Russian decision-makers responsible for the annexation of Crimea or the destabilisation of Eastern Ukraine.

23.2.2022’


23.2.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

LI 42/109


SKLEP SVETA (SZVP) 2022/266

z dne 23. februarja 2022

o omejevalnih ukrepih v odziv na priznanje območij ukrajinskih pokrajin Doneck in Lugansk, ki niso pod vladnim nadzorom, in na odreditev napotitve ruskih oboroženih sil na ta območja

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Unija še vedno neomajno podpira suverenost in ozemeljsko nedotakljivost Ukrajine.

(2)

Evropski svet je v svojih sklepih z dne 24. in 25. junija 2021 s pozval Rusijo, naj v celoti prevzame svojo odgovornost za zagotavljanje doslednega izvajanja sporazumov iz Minska, kar je ključni pogoj za kakršno koli bistveno spremembo stališča Unije. Evropski svet je tudi pozval Komisijo in visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko (v nadaljnjem besedilu: visoki predstavnik), naj predstavita možnosti za dodatne omejevalne ukrepe, vključno z gospodarskimi sankcijami.

(3)

Evropski svet je v svojih sklepih z dne 16. decembra 2021 poudaril, da mora Rusija nujno umiriti napetosti, ki sta jih povzročili krepitev vojaške prisotnosti vzdolž njene meje z Ukrajino in agresivna retorika. Ponovno je poudaril, da v celoti podpira suverenost in ozemeljsko nedotakljivost Ukrajine. Evropski svet je izrazil spodbudo diplomatskim prizadevanjem in podporo normandijski četverici pri doseganju doslednega izvajanja sporazumov iz Minska, hkrati pa navedel, da bo imela vsakršna nova vojaška agresija proti Ukrajini drastične posledice in terjala visoko ceno, tudi v obliki omejevalnih ukrepov, usklajenih s partnerji.

(4)

Svet je 24. januarja 2022 odobril sklepe, v katerih je obsodil nenehna agresivna dejanja in grožnje Rusije proti Ukrajini ter pozval Rusijo, naj umiri napetosti, spoštuje mednarodno pravo in konstruktivno sodeluje v dialogu v okviru vzpostavljenih mednarodnih mehanizmov. Svet je opozoril na sklepe Evropskega sveta z dne 16. decembra 2021 in ponovno poudaril, da bo imela vsakršna nova vojaška agresija Rusije proti Ukrajini hude posledice in visoko ceno, vključno s širokim spektrom sektorskih in individualnih omejevalnih ukrepov, ki bi bili sprejeti ob usklajevanju s partnerji.

(5)

Predsednik Ruske federacije je 21. februarja 2022 podpisal odlok o priznanju neodvisnosti in suverenosti samooklicanih „Ljudske republike Doneck“ in „Ljudske republike Lugansk“ ter ukazal, da se ruske oborožene sile napotijo na ta območja.

(6)

Visoki predstavnik je 22. februarja 2022 dal izjavo v imenu Unije, v kateri je odločno obsodil odločitev predsednika Ruske federacije, da prizna neodvisnost območij ukrajinskih pokrajin Doneck in Lugansk, ki niso pod vladnim nadzorom, in posledično odločitev o napotitvi ruskih vojakov na ta območja. To nezakonito dejanje dodatno spodkopava suverenost in neodvisnost Ukrajine ter pomeni hudo kršitev mednarodnega prava in mednarodnih sporazumov, vključno z Ustanovno listino ZN, Helsinško sklepno listino, Pariško listino in memorandumom iz Budimpešte, pa tudi sporazumov iz Minska in Resolucijo Varnostnega sveta ZN 2202 (2015). Rusijo kot udeleženko v konfliktu je pozival, naj prekliče priznanje, spoštuje svoje zaveze, spoštuje mednarodno pravo in se vrne k razpravam v normandijski četverici in tristranski kontaktni skupini. Napovedal je, da se bo Unija na te zadnje kršitve Rusije odzvala s takojšnjim sprejetjem dodatnih omejevalnih ukrepov.

(7)

V teh okoliščinah Svet meni, da bi bilo treba prepovedati uvoz blaga s poreklom z območij ukrajinskih pokrajin Doneck in Lugansk, ki niso pod vladnim nadzorom, v Unijo, razen blaga, ki mu je vlada Ukrajine podelila potrdilo o poreklu.

(8)

Prav tako bi bilo treba omejiti trgovino z blagom in tehnologijo za uporabo v nekaterih sektorjih na območjih ukrajinskih pokrajin Doneck in Lugansk, ki niso pod vladnim nadzorom. Storitve v sektorju prometa, telekomunikacij, energetike ali iskanja, izkoriščanja in proizvodnje nafte, plina in mineralnih virov ter storitve, povezane s turističnimi dejavnostmi na območjih ukrajinskih pokrajin Doneck in Lugansk, ki niso pod vladnim nadzorom, bi morale biti prepovedane.

(9)

Za izvajanje nekaterih ukrepov je potrebno nadaljnje ukrepanje Unije –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

1.   Prepovedan je uvoz blaga s poreklom z območij ukrajinskih pokrajin Doneck in Lugansk, ki niso pod vladnim nadzorom, v Unijo.

2.   Prepovedano je neposredno ali posredno zagotavljanje financiranja ali finančne pomoči ter zavarovanja in pozavarovanja, povezanega z uvozom blaga s poreklom z območij ukrajinskih pokrajin Doneck in Lugansk, ki niso pod vladnim nadzorom.

Člen 2

Prepovedi iz člena 1 se ne uporabljajo za blago s poreklom z območij ukrajinskih pokrajin Doneck in Lugansk, ki niso pod vladnim nadzorom, ki je bilo na voljo za pregled ukrajinskim organom, ki so ga ukrajinski organi preverili in ki mu je ukrajinska vlada podelila potrdilo o poreklu.

Člen 3

Prepovedi iz člena 1 ne posegajo v izvršitev pogodb, sklenjenih pred 24. maja 2022, do 23. februarja 2022, ali povezanih pogodb, potrebnih za izvršitev takih pogodb, ki se sklenejo in izvršijo najpozneje 24. maja 2022.

Člen 4

Prepovedano je zavestno in namerno sodelovanje v dejavnostih, katerih namen ali učinek je izogibanje prepovedim iz člena 1.

Člen 5

1.   Prepovedano je karkoli od naslednjega:

(a)

pridobivanje ali povečevanje lastniških deležev v nepremičninah na območjih ukrajinskih pokrajin Doneck in Lugansk, ki niso pod vladnim nadzorom;

(b)

pridobivanje ali povečevanje lastniških deležev v subjektih na območjih ukrajinskih pokrajin Doneck in Lugansk, ki niso pod vladnim nadzorom, vključno z nakupom teh subjektov v celoti in nakupom delnic in drugih lastniških vrednostnih papirjev;

(c)

odobritev kakršnega koli financiranja subjektov na območjih ukrajinskih pokrajin Doneck in Lugansk, ki niso pod vladnim nadzorom, ali za dokumentiran namen financiranja takih subjektov;

(d)

oblikovanje kakršne koli mešane družbe s subjekti na območjih ukrajinskih pokrajin Doneck in Lugansk, ki niso pod vladnim nadzorom,in

(e)

opravljanje naložbenih storitev, neposredno povezanih z dejavnostmi iz točk (a) do (d) tega odstavka.

2.   Prepovedi iz odstavka 1:

(a)

ne posegajo v izpolnjevanje obveznosti na podlagi pogodb, sklenjenih pred 23. februarja 2022, in

(b)

ne preprečujejo povečanja lastniških deležev, če je tako povečanje obveznost, ki izhaja iz pogodbe, sklenjene pred 24 februarja 2022.

3.   Prepovedano je zavestno ali namerno sodelovanje v dejavnostih, katerih namen ali učinek je izogniti se prepovedim iz odstavka 1.

4.   Prepovedi in omejitve iz tega člena se ne uporabljajo za opravljanje legitimnih poslov s subjekti zunaj območij, ki niso pod vladnim nadzorom, iz člena 1, če povezane naložbe niso namenjene subjektom na območjih ukrajinskih pokrajin Doneck in Lugansk, ki niso pod vladnim nadzorom.

Člen 6

1.   Prepovedana je prodaja, dobava, prenos ali izvoz blaga ali tehnologije s strani državljanov držav članic ali z ozemlja držav članic ali z uporabo plovil ali zrakoplovov pod pristojnostjo držav članic, ne glede na to, ali izvirajo z njihovega ozemlja,

(a)

fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom na območjih, ki niso pod vladnim nadzorom, iz člena 1 ali

(b)

za uporabo na območjih, ki niso pod vladnim nadzorom, iz člena 1

v katerem koli od naslednjih sektorjev:

(i)

promet;

(ii)

telekomunikacije;

(iii)

energetika, in

(iv)

iskanje, izkoriščanje in proizvodnja nafte, plina in mineralnih virov.

2.   Zagotavljanje:

(a)

tehnične pomoči ali usposabljanja in drugih storitev, povezanih z blagom in tehnologijo v sektorjih iz odstavka 1;

(b)

financiranja ali finančne pomoči za vsako prodajo, dobavo, prenos ali izvoz blaga ali tehnologije v sektorjih iz odstavka 1 ali za zagotavljanje s tem povezane tehnične pomoči ali usposabljanja

je prepovedano.

3.   Prepovedano je zavestno in namerno sodelovanje v dejavnostih, katerih namen ali učinek je izogibanje prepovedim iz odstavkov 1 in 2.

4.   Unija sprejme potrebne ukrepe za določitev predmetov, za katere se uporablja ta člen.

Člen 7

1.   Prepovedano je zagotavljati tehnično pomoč oziroma posredniške, gradbene ali inženirske storitve, neposredno povezane z infrastrukturo na območjih, ki niso pod vladnim nadzorom, iz člena 1 v sektorjih iz člena 6(1), ne glede na izvor blaga ali tehnologije.

2.   Prepovedi iz odstavka 1 do 24. avgusta 2022 ne posegajo v izvrševanje pogodb, sklenjenih pred 23. februarja 2022, ali povezanih pogodb, potrebnih za izvršitev takšnih pogodb.

3.   Prepovedano je zavestno in namerno sodelovanje v dejavnostih, katerih namen ali učinek je izogibanje prepovedim iz odstavkov 1 in 2.

Člen 8

1.   Pristojni organi lahko izdajo dovoljenje v zvezi z dejavnostmi iz členov 5(1), 6(2) in 7(1) ter blagom in tehnologijo iz člena 6(1), če so:

(a)

potrebni za uradne namene konzularnih predstavništev ali mednarodnih organizacij, ki imajo imuniteto v skladu z mednarodnim pravom in se nahajajo na območjih, ki niso pod vladnim nadzorom, iz člena 1 ali

(b)

povezani s projekti, ki so izključno v podporo bolnišnicam ali drugim javnim zdravstvenim ustanovam, ki zagotavljajo zdravstvene storitve, ali civilnim izobraževalnim ustanovam, ki se nahajajo na območjih, ki niso pod vladnim nadzorom, iz čena 1 ali

(c)

naprave ali oprema za uporabo v medicini.

2.   Pristojni organi lahko pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, izdajo tudi dovoljenje za transakcijo v zvezi z dejavnostmi iz člena 5(1), pod pogojem, da je transakcija namenjena vzdrževanju, ki je potrebno za zagotavljanje varnosti obstoječe infrastrukture.

3.   Pristojni organi lahko izdajo tudi dovoljenje v zvezi z blagom in tehnologijo iz člena 6(1) in dejavnostmi iz člena 6(2) ter člena 7, kadar je prodaja, dobava, prenos ali izvoz predmetov ali opravljanje navedenih dejavnosti potrebno za nujno preprečitev ali ublažitev dogodka, ki bi lahko imel resne in obsežne posledice za zdravje in varnost ljudi, vključno z varnostjo obstoječe infrastrukture, ali za okolje. V ustrezno utemeljenih nujnih primerih se lahko prodaja, dobava, prenos ali izvoz izvede brez predhodnega dovoljenja, pod pogojem, da izvoznik pristojni organ o tem uradno obvesti v petih delovnih dneh od opravljene prodaje, dobave, prenosa ali izvoza ter pri tem navede podrobnosti ustrezne utemeljitve za prodajo, dobavo, prenos ali izvoz brez predhodnega dovoljenja.

Komisija in države članice druga drugo obveščajo o ukrepih iz tega odstavka in si posredujejo vse druge zadevne informacije, ki so jim na voljo.

Člen 9

1.   Prepovedano je opravljanje storitev, neposredno povezanih s turizmom, na območjih, ki niso pod vladnim nadzorom, iz člena 1, in sicer s strani državljanov držav članic ali z ozemelj držav članic ali z uporabo plovil ali zrakoplovov pod pristojnostjo držav članic.

2.   Prepovedi iz odstavka 1 do 24. avgusta 2022 ne posegajo v izvrševanje pogodb, sklenjenih pred 23. februarja 2022, ali povezanih pogodb, potrebnih za izvršitev takšnih pogodb.

3.   Prepovedano je zavestno ali namerno sodelovanje v dejavnostih, katerih namen ali učinek je izogniti se prepovedim iz odstavka 1.

Člen 10

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta sklep se uporablja do 24. februarja 2023.

Ta sklep se redno pregleduje. Če Svet meni, da cilji sklepa niso bili doseženi, ga po potrebi obnovi ali spremeni.

V Bruslju, 23. februarja 2022,

Za Svet

predsednik

J.-Y. LE DRIAN


23.2.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

LI 42/114


SKLEP SVETA (SZVP) 2022/267

z dne 23. februarja 2022

o spremembi Sklepa 2014/145/SZVP o omejevalnih ukrepih v zvezi z ukrepi, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 17. marca 2014 sprejel Sklep 2014/145/SZVP (1).

(2)

Unija še vedno neomajno podpira suverenost in ozemeljsko nedotakljivost Ukrajine.

(3)

Evropski svet je v svojih sklepih z dne 24. in 25. junija 2021 pozval Rusijo, naj v celoti prevzame svojo odgovornost za zagotavljanje doslednega izvajanja sporazumov iz Minska, kar je ključni pogoj za kakršno koli bistveno spremembo stališča Unije. Poudaril je, da se morajo Unija in njene države članice odločno in usklajeno odzvati na vsako nadaljnjo zlonamerno, nezakonito in razdiralno dejavnost Rusije, pri čemer naj v celoti izkoristijo vse instrumente, ki so na voljo Uniji, in delujejo usklajeno s partnerji. Evropski svet je v ta namen tudi pozval Komisijo in visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko (v nadaljnjem besedilu: visoki predstavnik), naj predstavita možnosti za dodatne omejevalne ukrepe, vključno z gospodarskimi sankcijami.

(4)

Evropski svet je v svojih sklepih z dne 16. decembra 2021 poudaril, da mora Rusija nujno umiriti napetosti, ki sta jih povzročili krepitev vojaške prisotnosti vzdolž njene meje z Ukrajino in agresivna retorika. Ponovno je poudaril, da v celoti podpira suverenost in ozemeljsko nedotakljivost Ukrajine. Evropski svet je izrazil spodbudo diplomatskim prizadevanjem in podporo normandijski četverici pri doseganju doslednega izvajanja sporazumov iz Minska, hkrati pa navedel, da bo imela vsakršna nadaljnja vojaška agresija proti Ukrajini drastične posledice in terjala visoko ceno, tudi v obliki omejevalnih ukrepov, usklajenih s partnerji.

(5)

Svet je 24. januarja 2022 odobril sklepe, v katerih je obsodil nenehna agresivna dejanja in grožnje Rusije proti Ukrajini ter pozval Rusijo, naj umiri napetosti, spoštuje mednarodno pravo in konstruktivno sodeluje v dialogu v okviru vzpostavljenih mednarodnih mehanizmov. Ponovno je potrdil, da je Unija v celoti zavezana temeljnim načelom, na katerih temelji evropska varnost ter ki so zapisana v Ustanovni listini Združenih narodov in ustanovnih dokumentih Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE), vključno s Helsinško sklepno listino in Pariško listino. Ta temeljna načela vključujejo zlasti suvereno enakost in ozemeljsko nedotakljivost držav, nedotakljivost mej, izogibanje grožnji s silo ali uporabi sile ter svobodo držav, da same izberejo ali spremenijo svoje varnostne ureditve. Svet je poudaril, da se o teh načelih ni mogoče pogajati niti jih ni mogoče spreminjati ali drugače razlagati ter da ruska kršitev teh načel ovira za skupni in nedeljivi varnostni prostor v Evropi ter ogroža mir in stabilnost na evropski celini. Svet je opozoril na sklepe Evropskega sveta z dne 16. decembra 2021 in ponovno poudaril, da bo imela vsakršna nadaljnja vojaška agresija Rusije proti Ukrajini hude posledice in visoko ceno, vključno s širokim spektrom sektorskih in individualnih omejevalnih ukrepov, ki bi bili sprejeti ob usklajevanju s partnerji.

(6)

Ruska državna duma je 15. februarja 2022 izglasovala, da se predsedniku Vladimirju Putinu pošlje resolucija, s katero bi ga pozvali, naj dela vzhodne Ukrajine, ki si ju lastijo separatisti, prizna kot neodvisni državi.

(7)

Visoki predstavnik je 19. februarja 2022 dal izjavo v imenu Unije, v kateri je izrazil zaskrbljenost zaradi velikega kopičenja ruskih oboroženih sil v Ukrajini in njeni okolici ter pozval Rusijo, naj začne konstruktiven dialog ter diplomacijo, pokaže zadržanost in umiri napetost z znatnim umikom vojaških sil iz bližine ukrajinskih meja. Unija je poudarila, da bo imela vsakršna nadaljnja ruska vojaška agresija proti Ukrajini hude posledice in visoko ceno, tudi v obliki omejevalnih ukrepov, usklajenih s partnerji.

(8)

Predsednik Ruske federacije je 21. februarja 2022 podpisal odlok o priznanju „neodvisnosti in suverenosti“ območij ukrajinskih pokrajin Doneck in Lugansk, ki niso pod vladnim nadzorom, ter napotitvi ruskih oboroženih sil na ta območja.

(9)

Ruska državna duma se je 22. februarja 2022 soglasno dogovorila, da bo priznala separatistični regiji v vzhodni Ukrajini kot suvereni državi, ter ratificirala sporazuma o prijateljstvu in medsebojni pomoči.

(10)

Visoki predstavnik je 22. februarja 2022 dal izjavo v imenu Unije, v kateri je odločno obsodil odločitev predsednika Ruske federacije, da prizna neodvisnost območij ukrajinskih pokrajin Doneck in Lugansk, ki niso pod vladnim nadzorom, in posledično odločitev o napotitvi ruskih vojakov na ta območja. To nezakonito dejanje dodatno spodkopava suverenost in neodvisnost Ukrajine ter pomeni hudo kršitev mednarodnega prava in mednarodnih sporazumov, vključno z Ustanovno listino ZN, Helsinško sklepno listino, Pariško listino in memorandumom iz Budimpešte, pa tudi sporazumov iz Minska in Resolucijo Varnostnega sveta ZN 2202 (2015). Rusijo kot udeleženko v konfliktu je pozival, naj prekliče to priznanje, spoštuje svoje zaveze, spoštuje mednarodno pravo in se vrne k razpravam v normandijski četverici in tristranski kontaktni skupini. Napovedal je, da se bo Unija na te zadnje kršitve Rusije odzvala s takojšnjim sprejetjem dodatnih omejevalnih ukrepov.

(11)

Svet meni, da bi bilo treba zaradi resnosti razmer na seznam oseb, subjektov in organov, za katere veljajo omejevalni ukrepi, iz Priloge k Sklepu 2014/145/SZVP, dodati 336 poslancev in poslank državne dume, saj so glasovali za resolucijo o pozivu predsedniku Vladimirju Putinu, naj dela vzhodne Ukrajine, ki si ju lastijo separatisti, prizna kot neodvisni državi.

(12)

Sklep 2014/145/SZVP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Osebe in subjekti, navedeni v Prilogi k temu sklepu, se dodajo na seznam iz Priloge k Sklepu 2014/145/SZVP.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 23. februarja 2022,

Za Svet

predsednik

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Sklep Sveta 2014/145/SZVP z dne 17. marca 2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z ukrepi, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine (UL L 78, 17.3.2014, str. 16).


PRILOGA

Naslednje osebe in subjekti se dodajo na seznam oseb, subjektov in organov iz Priloge k Sklepu 2014/145/SZVP:

Osebe

 

Ime

Podatki o istoventosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

235.

Gennady Andreevich Zyuganov

(Зюганов Геннадий Андреевич)

Datum rojstva: 26. 6. 1944

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

236.

Yury Vyacheslavovich Afonin

(Афонин Юрий Вячеславович)

Datum rojstva: 22. 3. 1977

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

237.

Vladimir Kashin

(Кашин Владимир Иванович)

Datum rojstva: 10. 8. 1948

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

238.

Dmitry Novikov

(Новиков Дмитрий Георгиевич)

Datum rojstva: 12. 9. 1969

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

239.

Nikolay Kharitonov

(Харитонов Николай Михайлович)

Datum rojstva: 30. 10. 1948

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

240.

Nikolai Kolomeytsev

(Коломейцев Николай Васильевич)

Datum rojstva: 1. 9. 1956

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

241.

Sergey Shargunov

(Шаргунов Сергей Александрович)

Datum rojstva: 12. 5. 1980

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

242.

Vadim Kumin

(Кумин Вадим Валентинович)

Datum rojstva: 1. 1. 1973

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

243.

Yury Sinelshchikov

(Синельщиков Юрий Петрович)

Datum rojstva: 26. 9. 1947

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

244.

Kazbek Taysayev

(Тайсаев Казбек Куцукович)

Datum rojstva: 12. 2. 1967

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

245.

Alexey Kurinny

(Куринный Алексей Владимирович)

Datum rojstva: 18. 1. 1974

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

246.

Anzhelika Glazkova

(Глазкова Анжелика Егоровна)

Datum rojstva: 28. 12. 1968

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpirala in izvajala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

247.

Alexander Yushchenko

(Ющенко Александр Андреевич)

Datum rojstva: 19. 11. 1969

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

248.

Vyacheslav Markhayev

(Мархаев Вячеслав Михайлович)

Datum rojstva: 1. 6. 1955

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

249.

Anatoly Bifov

(Бифов Aнатолий Жамалович)

Datum rojstva: 7. 1. 1963

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

250.

Nikolay Arefyev

(Николай Васильевич Арефьев)

Datum rojstva: 11. 3. 1949

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

251.

Boris Komotsky

(Комоцкий Борис Олегович)

Datum rojstva: 31. 1. 1956

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

252.

Irina Filatova

(Филатова Ирина Анатольевна)

Datum rojstva: 8. 8. 1978

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpirala in izvajala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

253.

Sergey Levchenko

(Левченко Сергей Георгиевич)

Datum rojstva: 2. 11. 1953

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

254.

Artyom Prokofyev

(Прокофьев Артём Вячеславович)

Datum rojstva: 31. 12. 1983

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

255.

Maria Drobot

(Дробот Мария Владимировна)

Datum rojstva: 21. 3. 1982

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpirala in izvajala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

256.

Ivan Babich

(Бабич Иван Николаевич)

Datum rojstva: 2. 9. 1982

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

257.

Nikolay Osadchy

(Осадчий Николай Иванович)

Datum rojstva: 8. 12. 1957

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

258.

Alexey Korniyenko

(Корниенко Алексей Викторович)

Datum rojstva: 22. 7. 1976

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

259.

Sergey Gavrilov

(Гаврилов Сергей Анатольевич)

Datum rojstva: 27. 1. 1966

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

260.

Nikolay Ivanov

(Иванов Николай Николаевич)

Datum rojstva: 17. 1. 1957

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

261.

Roman Lyabikhov

(Лябихов Роман Михайлович)

Datum rojstva: 7. 5. 1973

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

261.

Vladimir Isakov

(Исаков Владимир Павлович)

Datum rojstva: 25. 2. 1987

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

263.

Renat Suleymanov

(Сулейманов Ренат Исмаилович)

Datum rojstva: 24. 12. 1965

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

264.

Vladimir Blotsky

(Блоцкий Владимир Николаевич)

Datum rojstva: 10. 11. 1977

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

265.

Sergey Panteleyev

(Пантелеев Сергей Михайлович)

Datum rojstva: 4. 7. 1951

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

266.

Georgy Kamnev

(Камнев Георгий Петрович)

Datum rojstva: 5. 1. 1983

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

267.

Nikolay Vasilyev

(Васильев Николай Иванович)

Datum rojstva: 28. 3. 1958

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

268.

Boris Ivanyuzhenkov

(Иванюженков Борис Викторович)

Datum rojstva: 28. 2. 1966

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

269.

Viktor Sobolev

(Соболев Виктор Иванович)

Datum rojstva: 23. 2. 1950

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

270.

Mikhail Avdeyev

(Авдеев Михаил Юрьевич)

Datum rojstva: 6. 3. 1977

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

271.

Nina Ostanina

(Останина Нина Александровна)

Datum rojstva: 26. 12. 1955

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpirala in izvajala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

272.

Yevgeny Bessonov

(Бессонов Евгений Иванович)

Datum rojstva: 26. 11. 1968

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

273.

Nikolay Yezersky

(Езерский Николай Николаевич)

Datum rojstva: 8. 5. 1956

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

274.

Sergei Obukhov

(Обухов Сергей Павлович)

Datum rojstva: 5. 10. 1958

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

275.

Denis Parfyonov

(Парфенов Денис Андреевич)

Datum rojstva: 22. 9. 1987

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

276.

Andrei Anatolyevich Alekhin

(Андрей Анатольевич Алехин)

Datum rojstva: 9. 2. 1959

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

277.

Petr Revoldovich Ammosov

(Аммосов Петр Револьдович)

Datum rojstva: 22. 9. 1966

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

278.

Sergei Kazankov

(Казанков Сергей Иванович)

Datum rojstva: 9. 10. 1972

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

279.

Oleg Lebedev

(Лебедев Олег Александрович)

Datum rojstva: 12. 10. 1976

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

280.

Mikhail Matveyev

(Матвеев Михаил Николаевич)

Datum rojstva: 13. 5. 1968

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

281.

Maria Prusakova

(Прусакова Мария Николаевна)

Datum rojstva: 4. 9. 1983

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpirala in izvajala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

282.

Oleg Smolin

(Смолин Олег Николаевич)

Datum rojstva: 10. 2. 1952

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

283.

Mikhail Shchapov

(Щапов Михаил Викторович)

Datum rojstva: 20. 9. 1975

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

284.

Sergei Karginov

(Каргинов Сергей Генрихович)

Datum rojstva: 5. 9. 1969

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

285.

Yaroslav Nilov

(Нилов Ярослав Евгеньевич)

Datum rojstva: 20. 3. 1982

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

286.

Vladimir Sipyagin

(Владимир Владимирович Сипягин)

Datum rojstva: 19. 2. 1970

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

287.

Vasily Vlasov

(Власов Василий Максимович)

Datum rojstva: 27. 6. 1995

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

288.

Boris Chernyshov

(Чернышов Борис Александрович)

Datum rojstva: 25. 6. 1991

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

289.

Andrey Lugovoy

(Луговой Андрей Константинович)

Datum rojstva: 19. 9. 1966

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

290.

Dmitry Svishchev

(Свищев Дмитрий Александрович)

Datum rojstva: 22. 5. 1969

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

291.

Valery Seleznyov

(Селезнев Валерий Сергеевич)

Datum rojstva: 5. 9. 1964

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

292.

Kaplan Panesh

(Панеш Каплан Мугдинович)

Datum rojstva: 4. 9. 1974

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

293.

Arkady Svistunov

(Свистунов Аркадий Николаевич)

Datum rojstva: 28. 4. 1965

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

294.

Stanislav Naumov

(Наумов Станислав Александрович)

Datum rojstva: 4. 10. 1972

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

295.

Vladimir Koshelev

(Кошелев Владимир Алексеевич)

Datum rojstva: 1. 10. 1974

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

296.

Ivan Musatov

(Мусатов Иван Михайлович)

Datum rojstva: 14. 2. 1976

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

297.

Yevgeny Markov

(Марков Евгений Владимирович)

Datum rojstva: 8. 11. 1973

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

298.

Ivan Sukharev

(Сухарев Иван Константинович)

Datum rojstva: 10. 6. 1978

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

299.

Boris Paykin

(Пайкин Борис Романович)

Datum rojstva: 26. 3. 1965

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

300.

Yuri Napso

(Напсо Юрий Аисович)

Datum rojstva: 17. 4. 1973

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

301.

Aleksei Didenko

(Диденко Алексей Николаевич)

Datum rojstva: 30. 3. 1983

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

302.

Aleksei Zhuravlyev

(Журавлев Алексей Александрович)

Datum rojstva: 30. 6. 1962

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

303.

Sergei Leonov

(Леонов Сергей Дмитриевич)

Datum rojstva: 9. 5. 1983

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

304.

Gennady Semigin

(Семигин Геннадий Юрьевич)

Datum rojstva: 23. 3. 1964

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

305.

Aleksandr Terentyev

(Терентьев Александр Васильевич)

Datum rojstva: 1. 1. 1961

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

306.

Fedot Tumusov

(Тумусов Федот Семёнович)

Datum rojstva: 30. 6. 1955

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

307.

Timur Kanokov

(Каноков Тимур Борисович)

Datum rojstva: 24. 9. 1972

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

308.

Igor Ananskikh

(Ананских Игорь Александрович)

Datum rojstva: 6. 9. 1966

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

309.

Vadim Belousov

(Белоусов Вадим Владимирович)

Datum rojstva: 2. 10. 1960

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

310.

Dmitry Gusev

(Гусев Дмитрий Геннадьевич)

Datum rojstva: 23. 7. 1972

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

311.

Aleksandr Remezkov

(Ремезков Александр Александрович)

Datum rojstva: 7. 4. 1962

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

312.

Andrei Kuznetsov

(Кузнецов Андрей Анатольевич)

Datum rojstva: 29. 5. 1972

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

313.

Sergei Kabyshev

(Кабышев Сергей Владимирович)

Datum rojstva: 4. 9. 1963

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

314.

Mikhail Delyagin

(Делягин Михаил Геннадьевич)

Datum rojstva: 18. 3. 1968

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

315.

Oleg Nilov

(Нилов Олег Анатольевич)

Datum rojstva: 8. 5. 1962

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

316.

Nikolai Burlyayev

(Бурляев Николай Петрович)

Datum rojstva: 3. 8. 1946

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

317.

Anatoli Aksakov

(Аксаков Анатолий Геннадьевич)

Datum rojstva: 28. 11. 1957

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

318.

Aleksandr Aksyonenko

(Аксёненко Александр Сергеевич)

Datum rojstva: 8. 3. 1986

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

319.

Anatoly Wasserman

(Анатолий Александрович Вассерман / укр. Анатолiй Олександрович Вассерман)

Datum rojstva: 9. 12. 1952

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

320.

Valery Gartung

(Валерий Карлович Гартунг)

Datum rojstva: 12. 11. 1960

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

321.

Yuri Grigoryevich

(Григорьев Юрий Иннокентьевич)

Datum rojstva: 20. 9. 1969

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

322.

Dmitri Kuznetsov

(Кузнецов Дмитрий Вадимович)

Datum rojstva: 5. 3. 1975

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

323.

Yana Lantratova

(Лантратова Яна Валерьевна)

Datum rojstva: 14. 12. 1988

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

324.

Anatoli Lisitsyn

(Лисицын Анатолий Иванович)

Datum rojstva: 26. 6. 1947

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

325.

Galina Khovanskaya

(Хованская Галина Петровна)

Datum rojstva: 23. 8. 1943

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

326.

Sergey Yakhnyuk

(Сергей Васильевич Яхнюк)

Datum rojstva: 3. 7. 1962

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

327.

Alexander Yakubovsky

(Александр Владимирович Якубовский)

Datum rojstva: 7. 5. 1985

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

328.

Azat Ferdinandovich Yagafarov

(Ягафаров Азат Фердинандович)

Datum rojstva: 4. 4. 1961

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

329.

Aleksandr Shcherbakov

(Александр Владимирович Щербаков)

Datum rojstva: 12. 5. 1965

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

330.

Nikolai Shcheglov

(Щеглов Николай Михайлович)

Datum rojstva: 16. 3. 1960

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

331.

Adalbi Shhagoshev

(Адальби Люлевич Шхагошев)

Datum rojstva: 6. 6. 1967

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

332.

Vadim Shuvalov

(Вадим Николаевич Шувалов)

Datum rojstva: 17. 2. 1958

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

333.

Igor Shubin

(Игорь Николаевич Шубин)

Datum rojstva: 20. 12. 1955

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

334.

Nadezhda Shkolkina

(Надежда Васильевна Школкина)

Datum rojstva: 12. 5. 1970

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

335.

Anton Shipulin

(Антон Владимирович Шипулин)

Datum rojstva: 21. 8. 1987

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

336.

Yuri Shvytkin

(Юрий Николаевич Швыткин)

Datum rojstva: 24. 5. 1965

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

337.

Sergey Chizhov

(Сергей Викторович Чижов)

Datum rojstva: 16. 3. 1964

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

338.

Alexey Chernyak

(Алексей Юрьевич Черняк)

Datum rojstva: 27. 8. 1973

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

339.

Sergei Tchepikov

(Сергей Владимирович Чепиков)

Datum rojstva: 30. 1. 1967

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

340.

Nikita Yurevich Chaplin

(Чаплин, Никита Юрьевич)

Datum rojstva: 28. 7. 1982

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

341.

Elena Moiseevna Tsunaeva

(Елена Моисеевна Цунаева)

Datum rojstva: 13. 1. 1969

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

342.

Nikolay Grigorevich Tsed

(Николай Григорьевич Цед)

Datum rojstva: 6. 1. 1959

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

343.

Murat Khasanov

(Мурат Русланович Хасанов)

Datum rojstva: 10. 12. 1970

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

344.

Ekaterina Vladimirovna Kharchenko

(Харченко Екатерина Владимировна)

Datum rojstva: 11. 8. 1977

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

345.

Sultan Khamzaev

(Хамзаев Бийсултан Султанбиевич)

Datum rojstva: 24. 5. 1982

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

346.

Tamara Frolova

(Тамара Ивановна Фролова)

Datum rojstva: 2. 11. 1959

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

347.

Vyacheslav Vasilevich Fomichev

(Вячеслав Васильевич Фомичёв)

Datum rojstva: 26. 4. 1965

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

348.

Vyacheslav Fetisov

(Вячеслав Фетисов)

Datum rojstva: 20. 4. 1958

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

349.

Pavel Fedyaev

(Павел Михайлович Федяев)

Datum rojstva: 31. 7. 1982

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

350.

Yevgeny Fyodorov

(Евгений Алексеевич Фёдоров)

Datum rojstva: 11. 5. 1963

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

351.

Airat Farrakhov

(Айрат Закиевич Фаррахов)

Datum rojstva: 17. 2. 1968

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

352.

Oksana Fadina

(Оксана Николаевна Фадина)

Datum rojstva: 3. 7. 1976

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

353.

Rimma Amirovna Utyasheva

(Римма Амировна Утяшева)

Datum rojstva: 3. 1. 1952

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

354.

Larisa Tutova

(Лариса Николаевна Тутова)

Datum rojstva: 18. 10. 1969

Poslanka državne dume, ki je glasovala za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

355.

Artyom Turov

(Артём Викторович Туров)

Datum rojstva: 1. 3. 1984

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

356.

Andrey Fedorovich Trifonov

(Андрей Фёдорович Трифонов)

Datum rojstva: 1. 5. 1965

Poslanec državne dume, ki je glasoval za resolucijo št. 58243-8 o pozivu Državne dume Zvezne skupščine Ruske federacije predsedniku Ruske federacije V. V. Putinu o nujnosti priznanja Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk, in torej podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

357.