ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 432

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 64
3. december 2021


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2126 z dne 29. septembra 2021 o spremembi Priloge k Uredbi (EU) 2019/452 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za pregled neposrednih tujih naložb v Uniji

1

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2127 z dne 29. septembra 2021 o spremembi Priloge IV k Uredbi (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov

7

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2128 z dne 1. oktobra 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2021/1529 Evropskega parlamenta in Sveta, kar zadeva določitev nekaterih specifičnih ciljev in tematskih prednostnih nalog za pomoč v okviru instrumenta za predpristopno pomoč (IPA III) ( 1 )

8

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/2129 z dne 2. decembra 2021 o odobritvi dajanja na trg kalcijevega fruktoborata kot novega živila v skladu z Uredbo (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta ter o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2470 ( 1 )

13

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/2130 z dne 2. decembra 2021 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2020/1201 glede seznamov rastlin, za katere je znano, da so občutljive na bakterijo Xylella fastidiosa

19

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Sveta (EU) 2021/2131 z dne 25. novembra 2021 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Skupnem odboru EGP glede spremembe Protokola 32 o načinih izračunavanja finančnih prispevkov za izvajanje člena 82, ki je priložen k Sporazumu EGP ( 1 )

32

 

*

Sklep Sveta (EU) 2021/2132 z dne 29. novembra 2021 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v skupnem odboru, ustanovljenem s Sporazumom o varnosti v civilnem letalstvu med Evropsko unijo in Vlado Ljudske republike Kitajske, glede sprejetja poslovnika skupnega odbora

34

 

*

Sklep Sveta (SZVP) 2021/2133 z dne 2. decembra 2021 o podpori celovitemu programu v podporo prizadevanjem za preprečevanje in zatiranje nedovoljene trgovine z osebnim in lahkim orožjem ter konvencionalnim strelivom v jugovzhodni Evropi

36

 

*

Sklep Sveta (SZVP) 2021/2134 z dne 2. decembra 2021 o ukrepu pomoči v okviru Evropskega mirovnega instrumenta v podporo gruzijskim obrambnim silam

55

 

*

Sklep Sveta (SZVP) 2021/2135 z dne 2. decembra 2021 o ukrepu pomoči v okviru evropskega mirovnega instrumenta v podporo ukrajinskim obrambnim silam

59

 

*

Sklep Sveta (SZVP) 2021/2136 z dne 2. decembra 2021 o ukrepu pomoči v okviru evropskega mirovnega instrumenta za podporo oboroženim silam Republike Moldavije

63

 

*

Sklep Sveta (SZVP) 2021/2137 z dne 2. decembra 2021 o ukrepu pomoči v okviru Evropskega mirovnega instrumenta za podporo oboroženim silam Republike Mali v povezavi z misijo EU za usposabljanje v Maliju

67

 

*

Sklep Sveta (SZVP) 2021/2138 z dne 2. decembra 2021 o spremembi Sklepa (SZVP) 2018/2011 v podporo politikam, programom in ukrepom, ki vključujejo vidik spola, v boju proti trgovanju z osebnim orožjem in njegovi zlorabi, v skladu z agendo o ženskah, miru in varnosti

72

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

3.12.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 432/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/2126

z dne 29. septembra 2021

o spremembi Priloge k Uredbi (EU) 2019/452 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za pregled neposrednih tujih naložb v Uniji

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2019/452 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. marca 2019 o vzpostavitvi okvira za pregled neposrednih tujih naložb v Uniji (1) in zlasti člena 8(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 8(3) Uredbe (EU) 2019/452 projekti ali programi v interesu Unije vključujejo tiste projekte in programe, ki vključujejo znaten prispevek sredstev Unije ali njihov precejšen delež, ali tiste, ki jih zajema pravo Unije v zvezi s kritično infrastrukturo, kritičnimi tehnologijami ali kritičnimi viri, ki so bistveni za varnost ali javni red.

(2)

Seznam projektov ali programov v interesu Unije iz člena 8(3) Uredbe (EU) 2019/452 je v Prilogi k navedeni uredbi.

(3)

Komisija je opredelila več drugih projektov in programov, ki so upravičeni do vključitve na seznam, priložen k Uredbi (EU) 2019/452.

(4)

Cilj vesoljskega programa (2) je zagotoviti kontinuiteto naložb v vesoljske dejavnosti Unije, spodbujati znanstveni in tehnični napredek ter podpirati konkurenčnost in inovacijsko zmogljivost vesoljske industrije Unije. Program združuje obstoječo infrastrukturo ter ohranja kontinuiteto in razvoj globalnega satelitskega navigacijskega sistema EU (Galileo), skupne evropske geostacionarne navigacijske storitve (EGNOS) ter brezplačnega in odprtega programa Unije za opazovanje Zemlje (Copernicus). Njegov cilj je tudi razvoj novih varnostnih komponent, kot so spremljanje razmer v vesolju, ki vključuje podkomponento za nadzor in spremljanje v vesolju in nova storitev vladnih satelitskih komunikacij za organe Unije in držav članic. Spodbuja močno in inovativno vesoljsko industrijo in je namenjen ohranjanju neodvisnega dostopa Unije do vesolja.

(5)

Obzorje Evropa (3) je ključni program Unije za financiranje raziskav in inovacij ter med drugim podpira ukrepe, ki so bistvenega pomena za varnost ali javni red v Uniji.

(6)

Program Euratoma za raziskave in usposabljanje za obdobje 2021–2025 (4) podpira dejavnosti jedrskih raziskav in usposabljanja s poudarkom na jedrski varnosti, zaščiti, ravnanju z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom, varstvom pred sevanjem in fuzijski energiji. Namenjen je tudi izboljšavam na področju izobraževanja, usposabljanja in dostopa do raziskovalnih infrastruktur.

(7)

Instrument za povezovanje Evrope (5) financira ključne projekte na področju prometa, digitalizacije in energije. Z ukrepi v njegovem okviru se lahko zagotovi financiranje za fizično ali virtualno kritično infrastrukturo in kritične tehnologije.

(8)

Program za digitalno Evropo (6) je prvi finančni instrument Unije, osredotočen na zagotavljanje digitalne tehnologije podjetjem in državljanom. Zagotavlja financiranje projektov na področjih, ki se lahko zdijo kritična za varnost ali javni red v Uniji, kot so superračunalništvo, umetna inteligenca, kibernetska varnost in napredna digitalna znanja in spretnosti.

(9)

Evropski obrambni sklad (7) je zasnovan kot instrument za spodbujanje konkurenčnosti in inovativnosti tehnološke in industrijske baze obrambe Unije, s čimer prispeva k varnosti in strateški avtonomiji Unije.

(10)

Program EU za zdravje (8) je eden od odzivov Unije na pandemijo COVID-19, zato ima pomembno vlogo pri zagotavljanju javnega reda prek javnega zdravja. Njegov cilj je povečati odpornost zdravstvenih sistemov za obvladovanje čezmejnih nevarnosti za zdravje, kot je COVID-19, ter povečati zmogljivosti za krizno upravljanje in pripravljenost na pandemijo, izboljšati razpoložljivost, dostopnost in cenovno ugodnost zdravil in medicinskih pripomočkov ter izdelkov, povezanih s krizo, v Uniji, s podpiranjem inovacij ter spodbujati napredek pri digitalni preobrazbi.

(11)

Uredbo (EU) 2019/452 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (EU) 2019/452 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. septembra 2021

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 79 I, 21.3.2019, str. 1.

(2)  Uredba (EU) 2021/696 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. aprila 2021 o vzpostavitvi Vesoljskega programa Unije in ustanovitvi Agencije Evropske unije za vesoljski program ter razveljavitvi uredb (EU) št. 912/2010, (EU) št. 1285/2013 in (EU) št. 377/2014 ter Sklepa št. 541/2014/EU (UL L 170, 12.5.2021, str. 69).

(3)  Uredba (EU) 2021/695 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. aprila 2021 o vzpostavitvi okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa, določitvi pravil za sodelovanje in razširjanje rezultatov ter razveljavitvi uredb (EU) št. 1290/2013 in (EU) št. 1291/2013 (UL L 170, 12.5.2021, str. 1).

(4)  Uredba Sveta (Euratom) 2021/765 z dne 10. maja 2021 o vzpostavitvi Programa za raziskave in usposabljanje Evropske skupnosti za atomsko energijo za obdobje 2021–2025, ki dopolnjuje okvirni program za raziskave in inovacije Obzorje Evropa, ter razveljavitvi Uredbe (Euratom) 2018/1563 (UL L 167 I, 12.5.2021, str. 81).

(5)  Uredba (EU) 2021/1153 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. julija 2021 o vzpostavitvi Instrumenta za povezovanje Evrope ter razveljavitvi uredb (EU) št. 1316/2013 in (EU) št. 283/2014 (UL L 249, 14.7.2021, str. 38).

(6)  Uredba (EU) 2021/694 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2021 o vzpostavitvi programa Digitalna Evropa in razveljavitvi Sklepa (EU) 2015/2240 (UL L 166, 11.5.2021, str. 1).

(7)  Uredba (EU) 2021/697 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2021 o vzpostavitvi Evropskega obrambnega sklada ter razveljavitvi Uredbe (EU) 2018/1092 (UL L 170, 12.5.2021, str. 149).

(8)  Uredba (EU) 2021/522 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. marca 2021 o vzpostavitvi programa za ukrepe Unije na področju zdravja (Program EU za zdravje) za obdobje 2021–2027 in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 282/2014 (UL L 107, 26.3.2021, str. 1).


PRILOGA

„PRILOGA

Seznam projektov ali programov v interesu Unije iz člena 8(3)

1.   Evropski programi GNSS (Galileo in EGNOS) (1)

Uredba (EU) št. 1285/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi in obratovanju evropskih satelitskih navigacijskih sistemov ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 876/2002 in Uredbe (ES) št. 683/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 347, 20.12.2013, str. 1).

2.   Copernicus (2)

Uredba (EU) št. 377/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o vzpostavitvi programa Copernicus in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 911/2010 (UL L 122, 24.4.2014, str. 44).

3.   Pripravljalni ukrep o pripravi novega programa EU GOVSATCOM

Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 in zlasti člen 58(2)(b) Uredbe (UL L 193, 30.7.2018, str. 1).

4.   Vesoljski program

Uredba (EU) 2021/696 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. aprila 2021 o vzpostavitvi Vesoljskega programa Unije in ustanovitvi Agencije Evropske unije za vesoljski program ter razveljavitvi uredb (EU) št. 912/2010, (EU) št. 1285/2013 in (EU) št. 377/2014 ter Sklepa št. 541/2014/EU (UL L 170, 12.5.2021, str. 69).

5.   Program Obzorje 2020, vključno z raziskovalnimi in razvojnimi programi v skladu s členom 185 PDEU ter skupnimi podjetji ali katero koli strukturo, ustanovljeno v skladu s členom 187 PDEU

Uredba (EU) št. 1291/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi okvirnega programa za raziskave in inovacije (2014–2020) – Obzorje 2020 in razveljavitvi Sklepa št. 1982/2006/ES (UL L 347, 20.12.2013, str. 104), vključno z ukrepi iz navedene uredbe, ki se nanašajo na ključne omogočitvene tehnologije, kot so umetna inteligenca, robotika, polprevodniki in kibernetska varnost.

6.   Program Obzorje Evropa, vključno z raziskovalnimi in razvojnimi programi v skladu s členom 185 PDEU ter skupnimi podjetji ali katero koli strukturo, ustanovljeno v skladu s členom 187 PDEU

Uredba (EU) 2021/695 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. aprila 2021 o vzpostavitvi okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa ter o določitvi pravil za sodelovanje in razširjanje njegovih rezultatov ter razveljavitvi uredb (EU) št. 1290/2013 in (EU) št. 1291/2013 (UL L 170, 12.5.2021, str. 1).

7.   Program Euratoma za raziskave in usposabljanje za obdobje 2021–2025

Uredba Sveta (Euratom) 2021/765 z dne 10. maja 2021 o vzpostavitvi Programa za raziskave in usposabljanje Evropske skupnosti za atomsko energijo za obdobje 2021–2025, ki dopolnjuje okvirni program za raziskave in inovacije Obzorje Evropa, ter razveljavitvi Uredbe (Euratom) 2018/1563 (UL L 167 I, 12.5.2021, str. 81).

8.   Vseevropska prometna omrežja (TEN-T)

Uredba (EU) št. 1315/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o smernicah Unije za razvoj vseevropskega prometnega omrežja in razveljavitvi Sklepa št. 661/2010/EU (UL L 348, 20.12.2013, str. 1).

9.   Vseevropska energetska omrežja (TEN-E)

Uredba (EU) št. 347/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2013 o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo in razveljavitvi Odločbe št. 1364/2006/ES in spremembi uredb (ES) št. 713/2009, (ES) št. 714/2009 in (ES) št. 715/2009 (UL L 115, 25.4.2013, str. 39).

10.   Vseevropska telekomunikacijska omrežja (3)

Uredba (EU) št. 283/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 o smernicah za vseevropska omrežja na področju telekomunikacijske infrastrukture in razveljavitvi Odločbe št. 1336/97/ES (UL L 86, 21.3.2014, str. 14).

11.   Instrument za povezovanje Evrope

Uredba (EU) 2021/1153 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. julija 2021 o vzpostavitvi Instrumenta za povezovanje Evrope ter razveljavitvi uredb (EU) št. 1316/2013 in (EU) št. 283/2014 (UL L 249, 14.7.2021, str. 38).

12.   Program za digitalno Evropo

Uredba (EU) 2021/694 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2021 o vzpostavitvi programa Digitalna Evropa in razveljavitvi Sklepa (EU) 2015/2240 (UL L 166, 11.5.2021, str. 1).

13.   Evropski program za razvoj obrambne industrije

Uredba (EU) 2018/1092 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o vzpostavitvi evropskega programa za razvoj obrambne industrije v podporo konkurenčnosti in inovacijski zmogljivosti obrambne industrije Unije (UL L 200, 7.8.2018, str. 30).

14.   Pripravljalni ukrep o raziskavah na področju obrambe

Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 in zlasti člen 58(2)(b) Uredbe (UL L 193, 30.7.2018, str. 1).

15.   Evropski obrambni sklad

Uredba (EU) 2021/697 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2021 o vzpostavitvi Evropskega obrambnega sklada ter razveljavitvi Uredbe (EU) 2018/1092 (UL L 170, 12.5.2021, str. 149).

16.   Stalno strukturno sodelovanje (PESCO)

Sklep Sveta (SZVP) 2018/340 z dne 6. marca 2018 o pripravi seznama projektov, ki se bodo oblikovali v okviru PESCO (UL L 65, 8.3.2018, str. 24).

Sklep Sveta (SZVP) 2018/1797 z dne 19. novembra 2018 o spremembi in posodobitvi Sklepa (SZVP) 2018/340 o pripravi seznama projektov, ki se bodo oblikovali v okviru PESCO (UL L 294, 21.11.2018, str. 18).

Sklep Sveta (SZVP) 2019/1909 z dne 12. novembra 2019 o spremembi in posodobitvi Sklepa (SZVP) 2018/340 o pripravi seznama projektov, ki se bodo oblikovali v okviru PESCO (UL L 293, 14.11.2019, str. 113).

17.   Evropsko skupno podjetje za ITER

Odločba Sveta 2007/198/Euratom z dne 27. marca 2007 o ustanovitvi Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije ter dodelitvi prednosti le-temu (UL L 90, 30.3.2007, str. 58).

18.   Program EU za zdravje

Uredba (EU) 2021/522 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. marca 2021 o vzpostavitvi programa za ukrepe Unije na področju zdravja (Program EU za zdravje) za obdobje 2021–2027 in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 282/2014 (UL L 107, 26.3.2021, str. 1).


(1)  Uredba (EU) št. 1285/2013 se v tej prilogi ohrani glede na člen 110(1) Uredbe (EU) 2021/696.

(2)  Uredba (EU) št. 377/2014 se v tej prilogi ohrani glede na člen 110(1) Uredbe (EU) 2021/696.

(3)  Uredba (EU) št. 283/2014 se v tej prilogi ohrani glede na člen 27(2) Uredbe (EU) 2021/1153 o vzpostavitvi Instrumenta za povezovanje Evrope ter razveljavitvi uredb (EU) št. 1316/2013 in (EU) št. 283/2014.


3.12.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 432/7


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/2127

z dne 29. septembra 2021

o spremembi Priloge IV k Uredbi (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 732/2008 (1) ter zlasti člena 17(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Država, ki so jo Združeni narodi (ZN) opredelili kot najmanj razvito državo, bi morala biti v skladu s členom 17(1) Uredbe (EU) št. 978/2012 upravičena do tarifnih preferencialov v okviru posebnega režima za najmanj razvite države „Vse razen orožja“ (EBA). Seznam držav upravičenk do EBA je določen v Prilogi IV k Uredbi (EU) št. 978/2012.

(2)

ZN so Vanuatu 4. decembra 2020 črtali s seznama najmanj razvitih držav. Zato Vanuatu v skladu s členom 17(1) Uredbe (EU) št. 978/2012 ni več upravičen do statusa države upravičenke do EBA in ga je treba črtati iz Priloge IV k navedeni uredbi. V skladu s členom 17(2) Uredbe (EU) št. 978/2012 se Vanuatu črta s seznama držav upravičenk do EBA po triletnem prehodnem obdobju od datuma začetka veljavnosti uredbe. Zato bi bilo treba Vanuatu črtati iz Priloge IV z začetkom uporabe 1. januarja 2025 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sprememba Uredbe (EU) št. 978/2012

V preglednici Priloge IV k Uredbi (EU) št. 978/2012 se iz stolpcev A in B črtata naslednja abecedna oznaka oziroma ustrezna država:

„VU

Vanuatu“

Člen 2

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati 1. januarja 2022.

Člen 1 se uporablja od 1. januarja 2025.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. septembra 2021

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 303, 31.10.2012, str. 1.


3.12.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 432/8


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/2128

z dne 1. oktobra 2021

o dopolnitvi Uredbe (EU) 2021/1529 Evropskega parlamenta in Sveta, kar zadeva določitev nekaterih specifičnih ciljev in tematskih prednostnih nalog za pomoč v okviru instrumenta za predpristopno pomoč (IPA III)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2021/1529 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. septembra 2021 o vzpostavitvi instrumenta za predpristopno pomoč (IPA III) (1) in zlasti člena 3(6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V prilogah II in III k Uredbi (EU) 2021/1529 so določene tematske prednostne naloge za pomoč.

(2)

Specifične cilje in tematske prednostne naloge za pomoč bi bilo treba nadalje razviti z dodatnimi določbami, ki bi dopolnjevale Uredbo (EU) 2021/1529.

(3)

Ta uredba zajema nekatere specifične cilje in tematske prednostne naloge za pomoč iz člena 3(6) Uredbe (EU) 2021/1529.

(4)

Da se zagotovi čimprejšnje sprejetje odločitev o pripravi programov in sklepov o financiranju na podlagi Uredbe (EU) 2021/1529, bi morala ta uredba začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Specifični cilji in tematske prednostne naloge za pomoč v zvezi z zadevami iz člena 3(3), točke (a) do (m) in točka (r), ter člena 3(4), točke (a) do (j), Uredbe (EU) 2021/1529 so določeni v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. oktobra 2021

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 330, 20.9.2021, str. 1.


PRILOGA

Specifični cilji in tematske prednostne naloge za pomoč, omenjeni v členu 3(6) in posebej določeni v členu 3(3), točke (a) do (m) in točka (r), ter členu 3(4), točke (a) do (j), Uredbe (EU) 2021/1529 (IPA III), ki so določeni v tej delegirani uredbi, so naslednji:

(1)

Čimprejšnja vzpostavitev in spodbujanje ustreznega delovanja institucij, potrebnih za zagotovitev pravne države, in nadaljnja krepitev demokratičnih institucij

(a)

Vzpostavitev neodvisnih, odgovornih, nepristranskih, profesionalnih, depolitiziranih in učinkovitih sodnih sistemov, med drugim prek sistemov zaposlovanja, ocenjevanja in napredovanja, ki so pregledni in temeljijo na dosežkih, ter učinkovitih disciplinskih postopkov v primeru kršitev, in spodbujanje pravosodnega sodelovanja; zagotovitev dostopa do pravnega varstva;

(b)

krepitev temeljnih svoboščin, vključno s svobodo izražanja, svobodo medijev, svobodo zbiranja in združevanja ter varstvom podatkov;

(c)

spodbujanje in zaščita človekovih pravic, vključno z nediskriminacijo in enakostjo spolov, pravic otroka in pravic pripadnikov manjšin;

(d)

spodbujanje in krepitev boja proti korupciji;

(e)

spodbujanje sodelovanja na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj ter izmenjave informacij; razvoj učinkovitih orodij za preprečevanje in zatiranje organiziranega kriminala, trgovine z ljudmi ter trgovine z nedovoljenim strelnim orožjem, osebnim in lahkim orožjem, trgovine s prepovedanimi drogami in pranja denarja/financiranja terorizma; podpora sodelovanju z Unijo na področju boja proti terorizmu in preprečevanja radikalizacije.

(2)

Krepitev zmogljivosti za soočanje z migracijskimi izzivi na regionalni in mednarodni ravni ter za nadaljnjo krepitev upravljanja meja in migracij

(a)

Izmenjevanje relevantnih informacij;

(b)

zagotavljanje dostopa do mednarodne zaščite in krepitev upravljanja azila;

(c)

krepitev zmogljivosti za upravljanje meja ter zmogljivosti na področju vračanja in reintegracije ter krepitev prizadevanj za obvladovanje nedovoljenih migracij, vključno z bojem proti tihotapljenju migrantov;

(d)

obravnavanje prisilnega razseljevanja.

(3)

Povečanje zmogljivosti za strateško komunikacijo, vključno z obveščanjem javnosti o reformah, ki so potrebne za izpolnjevanje meril za članstvo v EU

(a)

Podpora nadaljnjemu razvoju neodvisnih in pluralističnih medijev ter medijske pismenosti;

(b)

povečanje državne in družbene odpornosti na dezinformacije in druge oblike hibridnih groženj, vključno z razvojem zmogljivosti na področju kibernetske varnosti.

(4)

Izboljšanje dobrega upravljanja in reforma javne uprave v skladu z načeli javne uprave

(a)

Okrepitev okvirov za reformo javne uprave, tudi na področju javnega naročanja, izboljšanje strateškega načrtovanja ter vključujoče in na dokazih temelječe oblikovanje politik in zakonodaje;

(b)

izboljšanje strokovnosti in depolitizacija javnih služb z vključitvijo meritokratskih načel;

(c)

spodbujanje preglednosti in odgovornosti, vključno z dostopom javnosti do informacij;

(d)

izboljšanje kakovosti in zagotavljanja storitev, vključno z ustreznimi upravnimi postopki ter uporabo interoperabilne e-uprave, ki je osredotočena na državljane;

(e)

krepitev javnofinančnega poslovodenja in izboljšanje priprave kakovostnih statistik.

(5)

Krepitev fiskalnega in gospodarskega upravljanja

(a)

Podpiranje izvajanja programov gospodarskih reform in sistematičnega sodelovanja z mednarodnimi finančnimi institucijami glede temeljev gospodarske politike ter krepitev gospodarskih institucij;

(b)

izboljšanje zmogljivosti za krepitev makroekonomske stabilnosti in socialne kohezije;

(c)

podpiranje trajnostnega razvoja in napredka na poti v delujoče tržno gospodarstvo;

(d)

napredek v smeri skupnega regionalnega trga Zahodnega Balkana.

(6)

Krepitev vseh vidikov dobrih sosedskih odnosov, regionalne stabilnosti in medsebojnega sodelovanja

(7)

Krepitev zmogljivosti Unije in njenih partnerjev za preprečevanje konfliktov, graditev miru ter obvladovanje razmer pred krizo in po njej

(a)

Spodbujanje ukrepov za navezovanje medčloveških stikov, spravo, graditev miru in krepitev zaupanja, zgodnje opozarjanje in analiza tveganj za izbruh konfliktov, pobude za spodbujanje sprave, tranzicijske pravičnosti, iskanja resnice, odškodnin in jamstev za neponavljanje kršitev;

(b)

podpiranje razvoja zmogljivosti v podporo ukrepom na področju varnosti in razvoja.

(8)

Krepitev zmogljivosti, neodvisnosti in pluralnosti organizacij civilne družbe in organizacij socialnih partnerjev, med drugim tudi poklicnih združenj

(a)

Krepitev zmogljivosti, neodvisnosti in pluralnosti organizacij civilne družbe ter opolnomočenje organizacij civilne družbe na regionalni in lokalni ravni, vključno z mladinskimi organizacijami;

(b)

krepitev organizacij socialnih partnerjev, vključno s poklicnimi združenji;

(c)

spodbujanje povezovanja v mreže na vseh ravneh med organizacijami, ki imajo sedež v Uniji, in organizacijami upravičenk, da se jim omogoči sodelovanje v plodnem dialogu z javnimi in zasebnimi akterji.

(9)

Spodbujanje usklajevanja pravil, standardov, politik in praks upravičenk s pravili, standardi, politikami in praksami Unije, vključno s pravili o javnem naročanju in državni pomoči

(10)

Spodbujanje enakosti spolov ter opolnomočenja žensk in deklic

(a)

Vzpostavitev ugodnejšega okolja za uveljavljanje pravic žensk in deklic;

(b)

boj proti vsem oblikam nasilja, diskriminacije in neenakosti na podlagi spola;

(c)

spodbujanje enakopravne participacije in vodilne vloge žensk in deklic, tudi pri oblikovanju politik in odločanju;

(d)

spodbujanje vključevanja vidika spola v proračun.

(11)

Krepitev dostopa do in kakovosti izobraževanja, usposabljanja in vseživljenjskega učenja na vseh ravneh ter nudenje podpore kulturnim in ustvarjalnim sektorjem in športu

(a)

Spodbujanje enakega dostopa do kakovostne predšolske vzgoje in varstva ter primarnega in sekundarnega izobraževanja, izboljšanje zagotavljanja osnovnih znanj in spretnosti;

(b)

doseganje višjih stopenj izobrazbe, reševanje problema bega možganov, zmanjšanje zgodnjega opuščanja šolanja, okrepitev usposabljanja učiteljev;

(c)

razvoj sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter spodbujanje sistemov učenja na delovnem mestu, da se olajša prehod na trg dela, tudi za invalidne osebe;

(d)

krepitev kakovosti in ustreznosti visokošolskega izobraževanja in raziskav;

(e)

spodbujanje dejavnosti, povezanih z diplomanti;

(f)

izboljšanje dostopa do vseživljenjskega učenja ter podpiranje naložb v infrastrukturo izobraževanja in dostopnega usposabljanja, zlasti z namenom zmanjšanja razlik med regijami in spodbujanja vključujočega izobraževanja brez segregacije, med drugim z uporabo dostopnih digitalnih tehnologij;

(g)

krepitev sodelovanja v kulturnem, ustvarjalnem in športnem sektorju.

(12)

Spodbujanje kakovostnih delovnih mest in dostopa do trga dela

(a)

Odpravljanje visoke brezposelnosti in neaktivnosti s spodbujanjem trajnostnega vključevanja na trg dela, zlasti mladih, žensk, dolgotrajno brezposelnih in vseh slabše zastopanih skupin;

(b)

spodbujanje ustvarjanja kakovostnih delovnih mest ter podpiranje učinkovitega uveljavljanja predpisov in standardov na področju delovnega prava;

(c)

podpora enakosti spolov in mladine ter spodbujanje zaposljivosti in storilnosti, prilagajanje delavcev in podjetij spremembam, vzpostavitev trajnega socialnega dialoga ter posodobitev in krepitev institucij trga dela, kot so zavodi za zaposlovanje in inšpektorati za delo.

(13)

Spodbujanje socialne zaščite in vključevanja ter odpravljanje revščine

(a)

Posodobitev sistemov socialne zaščite, da se zagotovi uspešna, učinkovita in primerna zaščita v vseh fazah posameznikovega življenja;

(b)

spodbujanje prehoda z institucionalnega na družinsko varstvo in varstvo v skupnosti;

(c)

omogočanje socialnega vključevanja, spodbujanje enakih možnosti ter odprava neenakosti in revščine;

(d)

vključevanje marginaliziranih skupnosti, kot so Romi;

(e)

boj proti vsem oblikam diskriminacije;

(f)

izboljšanje dostopa do cenovno sprejemljivih, trajnostnih in visokokakovostnih storitev, kot so predšolska vzgoja in varstvo, nastanitev, zdravstveno varstvo in osnovne socialne storitve ter dolgotrajna nega, tudi s posodobitvijo sistemov socialne zaščite.

(14)

Varstvo okolja in izboljšanje kakovosti okolja

(a)

Obravnavanje degradacije okolja in zaustavitev izgube biotske raznovrstnosti;

(b)

spodbujanje ohranjanja in trajnostnega upravljanja kopenskih in morskih ekosistemov ter naravnih virov;

(c)

vlaganje v kakovost zraka, gospodarjenje z vodo in ravnanje z odpadki ter trajnostno ravnanje s kemikalijami;

(d)

spodbujanje učinkovite rabe virov, trajnostne potrošnje in proizvodnje ter boj proti onesnaževanju;

(e)

podpiranje prehoda na zeleno in krožno gospodarstvo, prispevanje k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, povečanje odpornosti na podnebne spremembe, spodbujanje upravljanja podnebnih ukrepov in obveščanje o njih ter spodbujanje energijske učinkovitosti;

(f)

spodbujanje politik, ki podpirajo prehod na nizkoogljično gospodarstvo, ki je gospodarno z viri, varno in trajnostno, in energijsko učinkovitost ter krepijo prožnost ob naravnih nesrečah, pa tudi preprečevanje nesreč ter pripravljenost in odzivanje nanje.

(15)

Tematske prednostne naloge pri čezmejnem sodelovanju med upravičenkami IPA III

(a)

Spodbujanje čezmejnega zaposlovanja, mobilnosti delovne sile ter socialne in kulturne vključenosti;

(b)

varovanje okolja ter spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam in njihove blažitve, preprečevanje in obvladovanje tveganja ter spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije;

(c)

spodbujanje trajnostnega prometa in izboljšanje javnih infrastruktur;

(d)

spodbujanje digitalnega gospodarstva in družbe;

(e)

spodbujanje turizma, zlasti trajnostnega turizma, ter ohranjanje in spodbujanje kulturne in naravne dediščine;

(f)

vlaganje v mlade, šport, izobraževanje ter znanje in spretnosti;

(g)

spodbujanje lokalnega in regionalnega upravljanja ter krepitev načrtovalnih in upravnih zmogljivosti lokalnih in regionalnih organov;

(h)

spodbujanje čezmejnih pobud, ki prispevajo k spravi in tranzicijski pravičnosti;

(i)

krepitev konkurenčnosti, poslovnega okolja ter razvoja malih in srednjih podjetij, trgovine in naložb;

(j)

krepitev raziskav, tehnološkega razvoja, inovacij ter digitalnih tehnologij.


3.12.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 432/13


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/2129

z dne 2. decembra 2021

o odobritvi dajanja na trg kalcijevega fruktoborata kot novega živila v skladu z Uredbo (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta ter o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2470

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o novih živilih, spremembi Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Komisije (ES) št. 1852/2001 (1) in zlasti člena 12 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2015/2283 določa, da se na trg v Uniji lahko dajo le odobrena nova živila, vključena na seznam Unije.

(2)

V skladu s členom 8 Uredbe (EU) 2015/2283 je bila sprejeta Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/2470 (2), ki določa seznam Unije odobrenih novih živil.

(3)

Družba VDF FutureCeuticals, Inc. (v nadaljnjem besedilu: vložnik) je 25. marca 2019 pri Komisiji v skladu s členom 10(1) Uredbe (EU) 2015/2283 vložila vlogo za dajanje kalcijevega fruktoborata na trg Unije kot novega živila. Vložnik je zahteval uporabo kalcijevega fruktoborata v prehranskih dopolnilih, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3), za odraslo populacijo, razen za nosečnice in doječe matere.

(4)

Vložnik je pri Komisiji vložil tudi zahtevo za varstvo pravno zaščitenih podatkov za več podatkov, predloženih v podporo vlogi, in sicer za podroben opis proizvodnega postopka (4), analizno metodo (5), potrdila o analizi (6), poročilo o stabilnosti (7), oceno vnosa bora s hrano (8), toksikokinetično študijo (9), bakterijski test povratnih mutacij (10), in vitro mikronukleus test na sesalcih (11), 90-dnevno študijo toksičnosti pri podganah (12), analizo velikosti delcev (13), analizno metodo za velikost delcev (14), analizo fruktoze (15), analizo aminokislin (16), analizo mikroorganizmov (17), fizikalno-kemijsko stabilnost (18), stabilnost fruktoze v novem živilu (19), ozadje vnosa bora s hrano (20) in disociacijo bora pri spremenljivem pH (21).

(5)

Komisija se je v skladu s členom 10(3) Uredbe (EU) 2015/2283 10. julija 2019 posvetovala z Evropsko agencijo za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) in jo prosila za znanstveno mnenje z oceno varnosti kalcijevega fruktoborata kot novega živila.

(6)

Agencija je 25. maja 2021 sprejela znanstveno mnenje o varnosti kalcijevega fruktoborata kot novega živila na podlagi Uredbe (EU) 2015/2283 (22) (Safety of calcium fructoborate as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283). To mnenje je v skladu z zahtevami iz člena 11 Uredbe (EU) 2015/2283.

(7)

Agencija je v navedenem mnenju ugotovila, da je novo živilo kalcijev fruktoborat varen za odraslo populacijo, razen za nosečnice in doječe matere, pri vnosu do 220 mg/dan (3,14 mg/kg telesne teže na dan). Zato je mnenje Agencije zadosten razlog za ugotovitev, da je kalcijev borat pod posebnimi pogoji uporabe v skladu s členom 12(1) Uredbe (EU) 2015/2283.

(8)

Ker je na voljo le malo podatkov o varnosti kalcijevega fruktoborata pri mlajših od 18 let ter pri nosečnicah in doječih materah, bi bilo treba zagotoviti označevanje z ustreznimi informacijami za potrošnike, da prehranskih dopolnil, ki vsebujejo kalcijev fruktoborat, navedene skupine prebivalstva ne bi smele uživati.

(9)

Agencija je v svojem mnenju menila, da so vsi podatki, za katere je vložnik zahteval varstvo podatkov, razen za oceno vnosa bora s hrano in ozadje vnosa bora s hrano, služili kot podlaga za določitev varnosti novega živila. Zato Komisija meni, da brez podatkov iz poročil o navedenih študijah ne bi bilo mogoče priti do ugotovitev o varnosti kalcijevega fruktoborata.

(10)

Od vložnika je zahtevala, naj dodatno pojasni predloženo utemeljitev glede zahteve za pravno zaščito navedenih podatkov in pojasni zahtevo za izključno pravico do sklicevanja na navedene podatke, kot zahteva člen 26(2)(b) Uredbe (EU) 2015/2283.

(11)

Vložnik je izjavil, da je imel v času vložitve vloge v skladu z nacionalno zakonodajo lastninske in izključne pravice do sklicevanja na navedene podatke ter da zato tretje osebe ne morejo zakonito dostopati do navedenih podatkov, jih uporabljati ali se sklicevati na navedene podatke.

(12)

Komisija je ocenila vse informacije, ki jih je predložil vložnik, in ugotovila, da je ta zadovoljivo utemeljil izpolnjevanje zahtev iz člena 26(2) Uredbe (EU) 2015/2283. Zato Agencija v obdobju petih let od datuma začetka veljavnosti te uredbe ne bi smela uporabiti podrobnega opisa proizvodnega postopka, analizne metode, potrdil o analizi, poročil o stabilnosti, toksikokinetične študije, bakterijskega testa povratnih mutacij, in vitro mikronukleus testa na sesalcih, 90-dnevne študije toksičnosti pri podganah, analize velikosti delcev, analizne metode za velikost delcev, analize fruktoze, analize aminokislin, analize mikroorganizmov, fizikalno-kemijske stabilnosti, stabilnosti fruktoze v novem živilu ter disociacije bora pri spremenljivem pH iz dokumentacije vložnika, na podlagi katerih je Agencija ugotovila varnost novega živila ter brez katerih Agencija ne bi mogla oceniti novega živila, v korist poznejšega vložnika. V skladu s tem bi bilo treba v navedenem obdobju samo vložniku odobriti dajanje kalcijevega fruktoborata na trg v Uniji.

(13)

Vendar pa omejevanje odobritve kalcijevega fruktoborata in sklicevanja na podatke, ki jih vsebuje vložnikova dokumentacija, na izključno uporabo vložnika drugim vložnikom ne preprečuje vložitve vloge za dovoljenje za dajanje na trg istega novega živila, če njihova vloga temelji na zakonito pridobljenih informacijah, ki podpirajo takšno odobritev v skladu z Uredbo (EU) 2015/2283.

(14)

Izvedbeno uredbo (EU) 2017/2470 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(15)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Kalcijev fruktoborat, kot je opredeljen v Prilogi k tej uredbi, se vključi na seznam Unije odobrenih novih živil, določen z Izvedbeno uredbo (EU) 2017/2470.

2.   V obdobju petih let od 23. decembra 2021 je samo prvotnemu vložniku:

družbi: VDF FutureCeuticals, Inc.,

naslov: 300 West 6th Street Momence, Illinois 60954, Združene države Amerike,

odobreno dajati na trg v Uniji novo živilo iz odstavka 1, razen če poznejši vložnik pridobi odobritev za navedeno novo živilo brez sklicevanja na podatke, zaščitene v skladu s členom 2, ali s privolitvijo družbe VDF FutureCeuticals, Inc.

3.   Vnos na seznamu Unije iz odstavka 1 vključuje pogoje uporabe in zahteve za označevanje, določene v Prilogi.

Člen 2

Podatki iz dokumentacije vloge, na podlagi katerih je Agencija ocenila novo živilo iz člena 1, za katere vložnik zahteva pravno zaščito in brez katerih novo živilo ne bi moglo biti odobreno, se v obdobju petih let od 23. decembra 2021 brez privolitve družbe VDF FutureCeuticals, Inc. ne uporabijo v korist poznejšega vložnika.

Člen 3

Priloga k Izvedbeni uredbi (EU) 2017/2470 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 4

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. decembra 2021

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 327, 11.12.2015, str. 1.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/2470 z dne 20. decembra 2017 o oblikovanju seznama Unije novih živil v skladu z Uredbo (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta o novih živilih (UL L 351, 30.12.2017, str. 72).

(3)  Direktiva 2002/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. junija 2002 o približevanju zakonodaj držav članic o prehranskih dopolnilih (UL L 183, 12.7.2002, str. 51).

(4)  Section 2.b.1/VDF Calcium Fructoborate – Production Process.pdf.

(5)  Methods of analysis, excluding Thermogravimetric Analysis (TGA) – Annex C – Methods of Analysis – CONF.pdf.

(6)  Annex D – Certificates of Analysis – CONF.pdf.

(7)  Annex E – Stability – CONF.pdf.

(8)  Annex F – Boron Intake Report – CONF.pdf.

(9)  Annex G – Nemzer, 2018 – CONF&PROP.pdf (neobjavljeno poročilo o študiji 2018).

(10)  Annex G – Schreib et al., 2015 – CONF&PROP.pdf (neobjavljeno poročilo o študiji 2015a).

(11)  Annex G – Donath et al., 2015 – CONF&PROP.pdf (neobjavljeno poročilo o študiji 2015b).

(12)  Annex G – Bauter et al., 2015 1 – CONF&PROP.pdf; Annex G – Bauter et al., 2015 2 – CONF&PROP.pdf (neobjavljeno poročilo o študiji 2015c).

(13)  Calcium Fructoborate – Particle Size COAs.pdf.

(14)  Calcium Fructoborate – Particle Size MOA.pdf.

(15)  Attachment – Response 3 – Fructoborate Analysis.pdf.

(16)  Attachment – Response 5 – Amino Acid Analysis.pdf.

(17)  Attachment – Response 6 – Micro Analysis.pdf.

(18)  Attachment – Response 7 – Physiochem Stability.pdf.

(19)  Attachment_Clarification_Resp_Q8_Fructose_Stability_CONF.pdf.

(20)  Ca Fructoborate_Response EFSA Q9–11_17 Jul 2020.pdf.

(21)  Ca Fructoborate_Response EFSA Q_ADME_06 Apr 2021.pdf.

(22)  EFSA Journal 2021;19(6):6661.


PRILOGA

Priloga k Izvedbeni uredbi (EU) 2017/2470 se spremeni:

(1)

v tabeli 1 (Odobrena nova živila) se vstavi naslednji vnos:

„Odobreno novo živilo

Pogoji za uporabo novih živil

Dodatne posebne zahteve za označevanje

Druge zahteve

Varstvo podatkov

Kalcijev fruktoborat

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

1.

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je ‚kalcijev fruktoborat‘.

2.

Označevanje prehranskih dopolnil, ki vsebujejo kalcijev fruktoborat, vključuje izjavo, da navedenih prehranskih dopolnil ne smejo uživati mlajši od 18 ter nosečnice in doječe matere.

 

Odobreno dne 23.decembra 2021. Ta vključitev temelji na pravno zaščitenih znanstvenih dokazih in znanstvenih podatkih, varovanih v skladu s členom 26 Uredbe (EU) 2015/2283.

Vložnik: VDF FutureCeuticals, Inc., 300 West 6th Street Momence, Illinois 60954, Združene države Amerike.

V obdobju varstva podatkov je dajanje novega živila kalcijev fruktoborat na trg v Uniji odobreno le družbi VDF FutureCeuticals, Inc., razen če poznejši vložnik pridobi odobritev za novo živilo brez sklicevanja na pravno zaščitene znanstvene dokaze ali znanstvene podatke, varovane v skladu s členom 26 Uredbe (EU) 2015/2283, ali s privolitvijo družbe VDF FutureCeuticals, Inc.

Končni datum obdobja varstva podatkov: 23. december 2026.

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES, za odraslo populacijo, razen prehranskih dopolnil za nosečnice in doječe matere

220 mg/dan

(2)

v tabeli 2 (Specifikacije) se vstavi naslednji vnos:

„Odobreno novo živilo

Specifikacije

Kalcijev fruktoborat

Opis/opredelitev

Novo živilo je kalcijev fruktoborat, tj. tetrahidrat kalcijeve soli bis(fruktoznega) estra borove kisline v obliki prahu, z molekulsko formulo Ca[(C6H10O6)2B]2•4H2O in molekulsko maso 846 Da.

Novo živilo se proizvaja s kemično sintezo, pri kateri se fruktoza kombinira z borovo kislino v vodi za proizvodnjo bis(fruktoznega) estra borove kisline z različnimi postopki segrevanja in mešanja. Nato se doda kalcijev karbonat za pripravo raztopine, ki vsebuje kalcijevo sol fruktoborata (tetrahidrat). Raztopina se osuši z zamrzovanjem, zmelje za pridobitev končnega proizvoda v prahu ter nato zapakira in shrani v reprezentativnih skladiščnih pogojih (22 ± 1 °C RH 55–60 %).

Značilnosti/sestava

prosta vlaga: < 5,0 %

kalcij: 4,5–5 %

bor: 2,5–2,9 %

fruktoza: 80–85 %

pepel: 15–16 %

Težke kovine

arzen: ≤ 1 mg/kg

Mikrobiološka merila

skupno število mikroorganizmov na ploščah: ≤ 1 000  CFU/g (a)

kvasovke in plesni: < 100 CFU/g

koliformne bakterije: ≤ 10 CFU/g

Escherichia coli: < 10 CFU/g

Salmonella spp.: odsotnost v 25 g

koagulaza pozitivni stafilokoki: odsotnost v 1 g

(a)

CFU: kolonijske enote“


3.12.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 432/19


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/2130

z dne 2. decembra 2021

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2020/1201 glede seznamov rastlin, za katere je znano, da so občutljive na bakterijo Xylella fastidiosa

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 652/2014 in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES (1) ter zlasti člena 28(1) in (2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropska agencija za varnost hrane je od sprejetja Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/1201 (2) posodobila svojo podatkovno zbirko o gostiteljskih rastlinah, občutljivih na bakterijo Xylella fastidiosa (Wells et al.), tako da je vrsto Salvia rosmarinus vključila kot gostiteljico vseh podvrst bakterije Xylella.

(2)

Navedeno vrsto bi bilo zato treba navesti v Prilogi II k navedeni uredbi kot zadevno rastlino, občutljivo na podvrsto pauca bakterije Xylella fastidiosa, saj je že navedena za podvrsti multiplex in fastidiosa.

(3)

Poleg tega bi bilo treba rod Rosmarinus črtati iz prilog I in II k Izvedbeni uredbi (EU) 2020/1201, saj se njegovo poimenovanje ne uporablja več in je bilo nadomeščeno s poimenovanjem Salvia rosmarinus.

(4)

Izvedbeno uredbo (EU) 2020/1201 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2020/1201

Izvedbena uredba (EU) 2020/1201 se spremeni:

(1)

Priloga I se nadomesti z besedilom iz Priloge I k tej uredbi;

(2)

Priloga II se nadomesti z besedilom iz Priloge II k tej uredbi.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. decembra 2021

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 317, 23.11.2016, str. 4.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1201 z dne 14. avgusta 2020 glede ukrepov za preprečevanje vnosa bakterije Xylella fastidiosa (Wells et al.) v Unijo in njenega širjenja znotraj Unije (UL L 269, 17.8.2020, str. 2).


PRILOGA I

Priloga I k Izvedbeni uredbi (EU) 2020/1201 se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA I

Seznam rastlin, za katere je znano, da so občutljive na eno ali več podvrst zadevnega škodljivega organizma (v nadaljnjem besedilu: gostiteljske rastline)

Acacia

Acer

Adenocarpus lainzii

Albizia julibrissin Durazz.

Alnus rhombifolia Nutt.

Amaranthus retroflexus L.

Ambrosia

Ampelopsis arborea (L.) Koehne

Ampelopsis brevipedunculata (Maxim.) Trautv.

Ampelopsis cordata Michx.

Anthyllis hermanniae L.

Artemisia

Asparagus acutifolius L.

Athyrium filix-femina

Baccharis

Brassica

Calicotome spinosa (L.) Link

Calicotome villosa (Poiret) Link

Callicarpa americana L.

Callistemon citrinus (Curtis) Skeels

Calluna vulgaris (L.) Hull

Carya

Catharanthus roseus

Celtis occidentalis L.

Cercis canadensis L.

Cercis occidentalis Torr.

Cercis siliquastrum L.

Chamaecrista fasciculata (Michx.) Greene

Chenopodium album L.

Chionanthus

Chitalpa tashkentensis T. S. Elias & Wisura

Cistus

Citrus

Clematis cirrhosa L.

Coelorachis cylindrica (Michx.) Nash Coffea

Conium maculatum L.

Convolvulus cneorum L.

Coprosma repens A.Rich.

Coronilla

Cyperus eragrostis Lam.

Cytisus

Digitaria

Diospyros kaki L.f.

Diplocyclos palmatus (L.) C.Jeffrey

Dodonaea viscosa (L.) Jacq.

Echium plantagineum

Elaeagnus angustifolia L.

Encelia farinosa A. Gray ex Torr.

Eremophila maculata (Ker Gawler) F. von Müller.

Erigeron

Erodium moschatum (L.) L’Hérit.

Erysimum hybrids

Euphorbia chamaesyce L.

Euphorbia terracina L.

Euryops chrysanthemoides (DC.) B.Nord

Euryops pectinatus (L.) Cass.

Fagus crenata Blume

Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr.

Fatsia japonica (Thunb.) Decne. & Planch.

Ficus carica L.

Fortunella

Frangula alnus Mill.

Fraxinus

Genista

Ginkgo biloba L.

Gleditsia triacanthos L.

Grevillea juniperina Br.

Hebe

Helianthus

Helichrysum

Heliotropium europaeum L.

Hemerocallis

Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss.) Müll.Arg.

Hibiscus

Humulus scandens (Lour.) Merr.

Ilex aquifolium L.

Ilex vomitoria Sol. ex Aiton

Iva annua L.

Jacaranda mimosifolia D. Don

Juglans

Juniperus ashei J. Buchholz

Koelreuteria bipinnata Franch.

Lagerstroemia

Laurus nobilis L.

Lavandula

Lavatera cretica

Ligustrum lucidum L.

Liquidambar styraciflua L.

Lonicera implexa

Lonicera japonica Thunb.

Lupinus aridorum

Lupinus villlosus

Magnolia grandiflora L.

Mallotus paniculatus (Lam.) Müll.Arg.

Medicago arborea L.

Medicago sativa L.

Metrosideros

Mimosa

Modiola caroliniana (L.) G. Don

Morus

Myoporum insulare R. Br.

Myrtus communis L.

Nandina domestica Murray

Neptunia lutea (Leavenw.) Benth.

Nerium oleander L.

Olea

Osteospermum ecklonis DC.

Osteospermum fruticosum (L.) Norl.

Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.

Paspalum dilatatum Poir.

Pelargonium

Perovskia abrotanoides

Persea americana Mill.

Phagnalon saxatile (L.) Cass.

Phillyrea angustifolia L.

Phillyrea latifolia L.

Phlomis fruticosa L.

Phoenix

Pinus taeda L.

Pistacia vera L.

Plantago lanceolata L.

Platanus

Pluchea odorata (L.) Cass.

Polygala grandiflora

Polygala myrtifolia L.

Prunus

Psidium

Pteridium aquilinum

Pyrus

Quercus

Ratibida columnifera (Nutt.) Wooton & Standl.

Rhamnus

Rhus

Robinia pseudoacacia L.

Rosa

Rubus

Ruta chalepensis

Salvia mellifera Greene

Salvia officinalis

Salvia rosmarinus

Sambucus

Santolina chamaecyparissus L.

Santolina magonica

Sapindus saponaria L.

Sassafras

Setaria magna Griseb.

Solidago fistulosa Mill.

Solidago virgaurea L.

Sorghum halepense (L.) Pers.

Spartium

Stewartia pseudocamellia

Strelitzia reginae Aiton

Streptocarpus

Symphyotrichum divaricatum (Nutt.) G.L.Nesom

Teucrium capitatum L.

Trifolium repens L.

Ulex

Ulmus

Vaccinium

Vinca

Vitis

Westringia fruticosa (Willd.) Druce

Westringia glabra R.Br.

Xanthium strumarium L.


PRILOGA II

Priloga II k Izvedbeni uredbi (EU) 2020/1201 se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA II

Seznam rastlin, za katere je znano, da so občutljive na določeno podvrsto zadevnega škodljivega organizma (v nadaljnjem besedilu: zadevne rastline)

Zadevne rastline, občutljive na podvrsto fastidiosa bakterije Xylella fastidiosa

Acer

Ambrosia artemisiifolia L.

Calicotome spinosa (L.) Link

Cercis occidentalis Torr.

Cistus monspeliensis L.

Citrus sinensis (L.) Osbeck

Coffea

Erysimum

Genista lucida L.

Juglans regia L.

Lupinus aridorum

Magnolia grandiflora L.

Medicago sativa L.

Metrosideros

Morus

Nerium oleander L.

Pluchea odorata (L.) Cass.

Polygala myrtifolia L.

Prunus

Psidium

Rhamnus alaternus L.

Rubus rigidus Sm.

Rubus ursinus Cham. & Schldl.

Ruta chalepensis

Salvia rosmarinus

Sambucus

Spartium junceum L.

Streptocarpus

Teucrium capitatum L.

Ulmus americana L.

Vaccinium corymbosum

Vinca

Vitis

Zadevne rastline, občutljive na podvrsto multiplex bakterije Xylella fastidiosa

Acacia

Acer griseum (Franch.) Pax

Acer pseudoplatanus L.

Acer rubrum L.

Adenocarpus lainzii

Alnus rhombifolia Nutt.

Ambrosia

Ampelopsis cordata Michx.

Anthyllis hermanniae L.

Artemisia

Asparagus acutifolius L.

Athyrium filix-femina

Baccharis halimifolia L.

Calicotome spinosa (L.) Link

Calicotome villosa (Poir.) Link

Callistemon citrinus (Curtis) Skeels

Calluna vulgaris (L.) Hull

Carya

Celtis occidentalis L.

Cercis canadensis L.

Cercis occidentalis Torr.

Cercis siliquastrum L.

Chionanthus

Cistus

Clematis cirrhosa L.

Convolvulus cneorum L.

Coprosma repens A. Rich.

Coronilla

Cytisus

Dodonaea viscosa (L.) Jacq.

Echium plantagineum

Elaeagnus angustifolia L.

Encelia farinosa Gray ex Torr.

Erigeron

Erodium moschatum

Euryops chrysanthemoides (DC.) B.Nord.

Euryops pectinatus (L.) Cass.

Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr.

Ficus carica L.

Frangula alnus Mill.

Fraxinus

Genista

Ginkgo biloba L.

Gleditsia triacanthos L.

Grevillea juniperina Br.

Hebe

Helianthus

Helichrysum

Hibiscus syriacus

Ilex aquifolium L.

Iva annua L.

Koelreuteria bipinnata Franch.

Lagerstroemia

Laurus nobilis L.

Lavandula

Lavatera cretica

Liquidambar styraciflua L.

Lonicera

Lupinus aridorum

Lupinus villosus Willd.

Magnolia grandiflora L.

Medicago arborea L.

Medicago sativa L.

Metrosideros

Myrtus communis L.

Nerium oleander

Olea

Osteospermum ecklonis (DC.) Norl.

Pelargonium

Perovskia abrotanoides

Phagnalon saxatile (L.) Cass.

Phillyrea angustifolia L.

Phillyrea latifolia

Phlomis fruticosa L.

Pistacia vera L.

Plantago lanceolata L.

Platanus

Polygala grandiflora

Polygala myrtifolia L.

Prunus

Pteridium aquilinum

Quercus

Ratibida columnifera (Nutt.) Wooton & Standl.

Rhamnus

Robinia pseudoacacia L.

Rosa

Rubus

Salvia mellifera Greene

Salvia officinalis

Salvia rosmarinus

Sambucus

Santolina chamaecyparissus L.

Santolina magonica

Sapindus saponaria L.

Solidago virgaurea L.

Spartium

Strelitzia reginae Aiton

Ulex

Ulmus

Vaccinium

Vinca

Westringia fruticosa Guerin.

Xanthium strumarium L.

Zadevne rastline, občutljive na podvrsto pauca bakterije Xylella fastidiosa

Acacia

Amaranthus retroflexus L.

Asparagus acutifolius L.

Catharanthus roseus (L.) G. Don

Chenopodium album L.

Cistus albidus L.

Cistus creticus L.

Citrus

Coffea

Dodonaea viscosa (L.) Jacq.

Eremophila maculata (Ker Gawler) F. von Müller.

Erigeron

Euphorbia chamaesyce L.

Euphorbia terracina L.

Grevillea juniperina Br.

Hebe

Heliotropium europaeum L.

Hibiscus

Laurus nobilis L.

Lavandula

Myoporum insulare Br.

Myrtus communis L.

Nerium oleander L.

Olea europaea L.

Osteospermum fruticosum (L.) Norl.

Pelargonium

Phillyrea latifolia L.

Pistacia vera

Polygala myrtifolia L.

Prunus

Rhamnus alaternus L.

Salvia rosmarinus

Spartium junceum L.

Ulex parviflorus

Vinca minor L.

Westringia fruticosa (Willd.) Druce

Westringia glabra Br.


SKLEPI

3.12.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 432/32


SKLEP SVETA (EU) 2021/2131

z dne 25. novembra 2021

o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Skupnem odboru EGP glede spremembe Protokola 32 o načinih izračunavanja finančnih prispevkov za izvajanje člena 82, ki je priložen k Sporazumu EGP

(Besedilo velja za EGP)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti člena 122 in člena 322(1) v povezavi s členom 218(9) Pogodbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2894/94 z dne 28. novembra 1994 o pravilih za izvajanje Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (1) in zlasti člena 1(3) Uredbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sporazum o Evropskem gospodarskem prostoru (2) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) je začel veljati 1. januarja 1994.

(2)

Na podlagi člena 98 Sporazuma EGP se lahko Skupni odbor Evropskega gospodarskega prostora (Skupni odbor EGP) med drugim odloči spremeniti Protokol 32 o načinih izračunavanja finančnih prispevkov za izvajanje člena 82, ki je priložen k Sporazumu EGP (v nadaljnjem besedilu: Protokol 32).

(3)

Z Uredbo Sveta (EU) 2020/2094 (3), ki je vzpostavila Instrument Evropske unije za okrevanje, se programu Obzorje Evropa, vzpostavljenem na podlagi Uredbe (EU) 2021/695 Evropskega parlamenta in Sveta (4) in mehanizmu Unije na področju civilne zaščite, ki ga ureja Sklep št. 1313/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta (5) dodelijo dodatni zunanji namenski prejemki. Primerno je, da se v Protokolu 32 pojasni, da bi bilo treba osnovo za izračun finančnih prispevkov držav Efte povečati za odobritve, ki ustrezajo zunanjim namenskim prejemkom iz člena 3(1) Uredbe (EU) 2020/2094 v zvezi z njihovim sodelovanjem v tem programu in tem mehanizmu.

(4)

Protokol 32 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Stališče Unije v Skupnem odboru EGP bi moralo temeljiti na osnutku sklepa Skupnega odbora EGP –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Stališče, ki se v imenu Unije zastopa v Skupnem odboru EGP glede predlaganih sprememb Protokola 32 o načinih izračunavanja finančnih prispevkov za izvajanje člena 82, ki je priložen k Sporazumu EGP, temelji na osnutku sklepa Skupnega odbora EGP (6).

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 25. novembra 2021

Za Svet

predsednik

Z. POČIVALŠEK


(1)  UL L 305, 30.11.1994, str. 6.

(2)  UL L 1, 3.1.1994, str. 3.

(3)  Uredba Sveta (EU) 2020/2094 z dne 14. decembra 2020 o vzpostavitvi Instrumenta Evropske unije za okrevanje v podporo okrevanju po krizi zaradi COVID-19 (UL L 433I, 22.12.2020, str. 23).

(4)  Uredba (EU) 2021/695 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. aprila 2021 o vzpostavitvi okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa, določitvi pravil za sodelovanje in razširjanje rezultatov ter razveljavitvi uredb (EU) št. 1290/2013 in (EU) št. 1291/2013 (UL L 170, 12.5.2021, str. 1).

(5)  Sklep št. 1313/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite (UL L 347, 20.12.2013, str. 924).

(6)  Glejte dokument ST 13509/21 na http://register.consilium.europa.eu.


3.12.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 432/34


SKLEP SVETA (EU) 2021/2132

z dne 29. novembra 2021

o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v skupnem odboru, ustanovljenem s Sporazumom o varnosti v civilnem letalstvu med Evropsko unijo in Vlado Ljudske republike Kitajske, glede sprejetja poslovnika skupnega odbora

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 100(2) v povezavi s členom 218(9) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sporazum o varnosti v civilnem letalstvu med Evropsko unijo in Vlado Ljudske republike Kitajske (1) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) je bil v imenu Unije odobren s Sklepom Sveta (EU) 2020/1075 (2) in je začel veljati 1. septembra 2020 (3).

(2)

Člen 11(1) Sporazuma določa, da se za učinkovito delovanje Sporazuma ustanovi skupni odbor pogodbenic.

(3)

Člen 11(3) Sporazuma nadalje določa, da skupni odbor pripravi in sprejme svoj poslovnik.

(4)

Komisija in Uprava za civilno letalstvo Kitajske sta sodelovali pri pripravi osnutka poslovnika.

(5)

Primerno je, da se glede sprejetja poslovnika skupnega odbora določi stališče, ki se v imenu Unije zastopa v skupnem odboru, saj bo ta za Unijo zavezujoč. Stališče Unije v skupnem odboru bi moralo temeljiti na osnutku sklepa skupnega odbora –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

1.   Stališče, ki se v imenu Unije zastopa na prvem sestanku skupnega odbora, ustanovljenega s Sporazumom o varnosti v civilnem letalstvu med Evropsko unijo in Vlado Ljudske republike Kitajske, glede sprejetja poslovnika skupnega odbora, temelji na osnutku sklepa skupnega odbora (4).

2.   Predstavniki Unije v skupnem odboru se lahko o manjših spremembah osnutka sklepa skupnega odbora dogovorijo brez nadaljnjega sklepa Sveta.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 29. novembra 2021

Za Svet

predsednica

S. KUSTEC


(1)  UL L 240, 24.7.2020, str. 4.

(2)  Sklep Sveta (EU) 2020/1075 z dne 26. junija 2020 o sklenitvi Sporazuma o varnosti v civilnem letalstvu med Evropsko unijo in vlado Ljudske republike Kitajske (UL L 240, 24.7.2020, str. 1).

(3)  UL L 3, 7.1.2021, str. 3.

(4)  Glej dokument ST 13626/21 na http://register.consilium.europa.eu.


3.12.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 432/36


SKLEP SVETA (SZVP) 2021/2133

z dne 2. decembra 2021

o podpori celovitemu programu v podporo prizadevanjem za preprečevanje in zatiranje nedovoljene trgovine z osebnim in lahkim orožjem ter konvencionalnim strelivom v jugovzhodni Evropi

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti členov 28(1) in 31(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 19. novembra 2018 sprejel strategijo EU zoper nedovoljeno strelno orožje, osebno in lahko orožje ter pripadajoče strelivo z naslovom „Zaščita orožja, varnost za državljane“ (v nadaljnjem besedilu: strategija EU o osebnem in lahkem orožju).

(2)

Države jugovzhodne Evrope se že več kot tri desetletja soočajo z velikimi tveganji in izzivi, povezanimi z destabilizirajočim kopičenjem in nenadzorovanim širjenjem nedovoljenega osebnega in lahkega orožja ter konvencionalnega streliva na svojih ozemljih in prek meja. Ta tveganja imajo širše negativne posledice za celotno Evropo in zunaj nje. V strategiji EU o osebnem in lahkem orožju je navedeno, da je bil v zadnjih letih sicer dosežen znaten napredek, zlasti v jugovzhodni Evropi, vendar obseg kopičenja osebnega in lahkega orožja ter streliva, neustrezni pogoji skladiščenja, razširjenost nedovoljenega posedovanja in vrzeli v izvajanju še naprej omejujejo učinkovitost prizadevanj za nadzor nad strelnim orožjem ter osebnim in lahkim orožjem na delih Zahodnega Balkana.

(3)

S strategijo EU o osebnem in lahkem orožju se Unija in njene države članice na regionalni ravni zavezujejo, da bodo pomagale pri krepitvi zmogljivosti preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, zato da bi razkrivali, prekinjali in prepovedali mreže trgovine z orožjem ter preprečili, da bi teroristi in storilci kaznivih dejanj prišli do strelnega orožja na nedovoljenem trgu, med drugim z blokiranjem nezakonitega financiranja in nedovoljenega prevoza orožja ter s krepitvijo vloge mejne policije ter carinskih in pristaniških organov pri obravnavanju nedovoljenih tokov orožja v pomorskem prometu. Unija in njene države članice so zavezane drugim državam pomagati pri izboljševanju upravljanja in varnosti državnih zalog, in sicer z okrepitvijo nacionalnih zakonodajnih in upravnih okvirov ter z okrepitvijo institucij, ki urejajo zakonito dobavo in upravljanje zalog osebnega in lahkega orožja ter streliva za obrambne in varnostne sile.

(4)

Unija bo v skladu s strategijo EU o osebnem in lahkem orožju okrepila svoj dialog in sodelovanje z regionalnimi organizacijami, ki se ukvarjajo z nadzorom nad osebnim in lahkim orožjem, tako da bo svoje dejavnosti uskladila z regionalnimi strategijami in akcijskimi načrti.

(5)

Države Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) so leta 2000 sprejele dokument OVSE o osebnem in lahkem orožju (1), v katerem so se zavezale k zatiranju vseh vidikov nedovoljene trgovine z osebnim in lahkim orožjem. V tem dokumentu je tudi poudarjeno, kako sta prekomerno kopičenje osebnega in lahkega orožja ter nezadovoljivo upravljanje in varnost zalog navedenega orožja lahko destabilizirajoča za nacionalno, regionalno in mednarodno varnost.

(6)

Nadalje so države OVSE leta 2003 sprejele dokument OVSE o zalogah konvencionalnega streliva (2), v katerem so priznale, da predstavlja prekomerno kopičenje konvencionalnega streliva tveganje z vidika varnosti in zaščite. Odločile so se, da bodo zaradi obravnavanja teh tveganj vzpostavile praktičen postopek za zagotavljanje pomoči pri uničevanju presežnega konvencionalnega streliva in/ali za posodobitev upravljanja zalog in varnostnih praks.

(7)

V dokumentih OVSE o osebnem in lahkem orožju ter zalogah konvencionalnega streliva je uničenje opredeljeno kot najprimernejši način za odstranitev presežnega osebnega in lahkega orožja ter konvencionalnega streliva.

(8)

Pri projektu, ki ga podpira ta sklep Sveta, se bodo upoštevale druge regionalne pobude, zlasti časovni načrt za Zahodni Balkan (3), delo Programa Združenih narodov za razvoj (UNDP) / Centra jugovzhodne in vzhodne Evrope za nadzor nad osebnim in lahkim orožjem (SEESAC) in ustrezne dejavnosti Evropske komisije v jugovzhodni Evropi, povezane z nadzorom nad orožjem in nedovoljeno trgovino z njim.

Projekt se bo izvajal v sodelovanju s povezano pomočjo Unije jurisdikcijam v jugovzhodni Evropi (sklepa Sveta 2018/101/SZVP (4) in 2017/915/SZVP (5)), regionalnim sodelovanjem z Zahodnim Balkanom na področju nadzora nad osebnim in lahkim orožjem, ki ga izvaja UNDP/SEESAC (sklepi Sveta 2019/2111/SZVP (6), 2018/1788/SZVP (7) in 2016/2356/SZVP (8)) ter sodelovanjem med EU in jugovzhodno Evropo na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj na področju trgovine s strelnim orožjem, ki ga podpirajo GD HOME Evropske komisije, Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) in Evropska večdisciplinarna platforma proti grožnjam kriminala (EMPACT).

(9)

Unija je v preteklosti dejavnosti OVSE podprla s Sklepom Sveta 2012/662/SZVP (9) o podpori ukrepom za zmanjšanje nevarnosti nedovoljene trgovine z osebnim in lahkim orožjem ter njegovega prekomernega kopičenja na območju OVSE. Svet je 4. avgusta 2017 sprejel Sklep (SZVP) 2017/1424 v podporo dejavnostim OVSE za zmanjšanje nevarnosti nedovoljene trgovine z osebnim in lahkim orožjem in konvencionalnim strelivom ter njunega prekomernega kopičenja v Republiki Severna Makedonija in v Gruziji (10). Svet je 2. decembra 2019 sprejel Sklep (SZVP) 2019/2009 (11) o podpori prizadevanjem Ukrajine v boju proti nedovoljeni trgovini z orožjem, strelivom in eksplozivi v sodelovanju z OVSE.

(10)

Na tretji konferenci Združenih narodov za pregled napredka pri izvajanju akcijskega programa ZN proti nedovoljenemu osebnemu in lahkemu orožju 30. junija 2018 je bil sprejet končni dokument, v katerem so države obnovile zavezo za preprečevanje preusmerjanja osebnega in lahkega orožja ter boj proti preusmerjanju takega orožja. Države so znova potrdile, da so pripravljene tudi v prihodnje sodelovati na mednarodni ravni ter z boljšim usklajevanjem, posvetovanjem, izmenjavo informacij in operativnim sodelovanjem, ob vključevanju ustreznih regionalnih in podregionalnih organizacij, pa tudi organov preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, organov za nadzor meje ter organov za izdajanje izvoznih in uvoznih dovoljenj, okrepiti sodelovanje na regionalni ravni.

(11)

V resoluciji Generalne skupščine Združenih narodov z dne 25. septembra 2015 z naslovom „Spreminjamo naš svet: agenda za trajnostni razvoj do leta 2030“ je potrjeno, da je boj proti nedovoljeni trgovini z osebnim in lahkim orožjem nujen za uresničevanje številnih ciljev trajnostnega razvoja, vključno s tistimi, ki se nanašajo na mir, pravičnost in močne institucije, zmanjševanje revščine, gospodarsko rast, zdravje, enakost spolov in varna mesta. Zato so se v okviru cilja trajnostnega razvoja št. 16.4 vse države zavezale, da bodo znatno zmanjšale nezakonite finančne tokove in nedovoljene tokove orožja.

(12)

Generalni sekretar ZN je v agendi za razorožitev z naslovom „Varovanje naše skupne prihodnosti“, ki je bil predstavljen 24. maja 2018, pozval k boju proti prekomernemu kopičenju konvencionalnega orožja in nedovoljeni trgovini z njim ter v zvezi z osebnim orožjem k podpori za pristope na ravni posameznih držav –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

1.   V okviru izvajanja strategije Unije o osebnem in lahkem orožju je namen tega sklepa zmanjšati tveganja nedovoljene trgovine z osebnim in lahkim orožjem v jugovzhodni Evropi, vanjo in iz nje ter nenadzorovanega širjenja tega orožja, ki ogrožata varnost in zaščito, saj ovirata trajnostno izgradnjo miru in socialno-ekonomski razvoj ter prispevata k razpadu reda, kar podžiga terorizem in kriminalno nasilje ali vodi do ponovnega začetka konfliktov.

2.   Na podlagi odstavka 1 so cilji tega sklepa naslednji:

(a)

zmanjšati tveganje širjenja in neustrezne uporabe osebnega in lahkega orožja v Republiki Albaniji;

(b)

podpreti Bosno in Hercegovino pri obvladovanju tveganj z vidika varnosti in zaščite, povezanih z nedovoljenim posedovanjem, neustrezno uporabo in trgovino z osebnim in lahkim orožjem ter pripadajočim strelivom;

(c)

podpreti okrepitev obstoječih zmogljivosti policijskih psov kosovske (*) policije in njihov neposredni prispevek k preprečevanju, zatiranju in preiskovanju neustrezne uporabe osebnega in lahkega orožja, streliva in eksplozivov ter trgovine z njimi na Zahodnem Balkanu;

(d)

zmanjšati tveganje širjenja orožja ter neustrezne uporabe osebnega in lahkega orožja v Republiki Severni Makedoniji z okrepitvijo zmogljivosti ministrstva za notranje zadeve in drugih vladnih organizacij za preprečevanje, odkrivanje, analizo in preiskovanje;

(e)

zmanjšati tveganje nenačrtovanih eksplozij v skladiščih streliva ter zmanjšati preusmeritve osebnega in lahkega orožja ter zalog konvencionalnega streliva iz skladišč črnogorskega obrambnega ministrstva;

(f)

zmanjšati tveganja z vidika zaščite in varnosti, povezana z nedovoljenim posedovanjem in neustrezno uporabo osebnega in lahkega orožja ter nedovoljeno trgovino z njim v Srbiji;

(g)

pomagati državam OVSE pri boljšem načrtovanju, izpolnjevanju in po potrebi krepitvi njihovih zavez proti nedovoljenemu širjenju osebnega in lahkega orožja ter zalog konvencionalnega streliva.

3.   Upravičenci projekta so:

(a)

organi v jugovzhodni Evropi, pooblaščeni in odgovorni za preprečevanje nedovoljene trgovine z osebnim in lahkim orožjem ter konvencionalnim strelivom in boj proti njej, in sicer komisije/ odbori za osebno in lahko orožje, ministrstva za notranje zadeve ter organi preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, kot je policija. Drugi sodelujoči organi so ministrstva za varnost, tožilstva, sodišča in službe za izvrševanje kazenskih sankcij v Bosni in Hercegovini ter ministrstvo za obrambo Črne gore. V Srbiji projekt tudi predvideva sodelovanje z organizacijami civilne družbe, ki se ukvarjajo z vprašanji nadzora nad osebnim in lahkim orožjem (neposredni upravičenci);

(b)

prebivalstvo jurisdikcij v jugovzhodni Evropi in njenem evropskem sosedstvu, ki je ogroženo zaradi uporabe nedovoljenega osebnega in lahkega orožja ter konvencionalnega streliva pri kriminalnih dejavnostih, terorizmu in nasilni zlorabi (posredni upravičenci);

(c)

pooblaščeni organi Unije in njenih držav članic, ki jim koristijo okrepljene zmogljivosti za nadzor nad osebnim in lahkim orožjem ter konvencionalnim strelivom v jugovzhodni Evropi, med drugim boljša izmenjava informacij ter ukrepi za usklajevanje in sodelovanje, kot so prepoznavanje tveganja, preiskovanje ter sledenje, odkrivanje in zaseg nedovoljenega osebnega in lahkega orožja ter konvencionalnega streliva (posredni upravičenci).

4.   Projekt je podrobno opisan v Prilogi k temu sklepu.

Člen 2

1.   Za izvajanje tega sklepa je odgovoren visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko (VP).

2.   Za tehnično izvajanje projekta iz člena 1 (v nadaljnjem besedilu: projekt) je zadolžen sekretariat OVSE.

3.   Sekretariat OVSE opravlja svoje naloge pod odgovornostjo VP. VP v ta namen s sekretariatom OVSE sklene potrebne dogovore.

Člen 3

1.   Referenčni finančni znesek za izvajanje projekta, ki ga financira Unija, je EUR 4 208 827.

2.   Odhodki, financirani z referenčnim zneskom iz odstavka 1, se upravljajo v skladu s postopki in pravili, ki veljajo za splošni proračun Unije.

3.   Komisija nadzira pravilno upravljanje odhodkov iz odstavka 1. V ta namen s sekretariatom OVSE sklene potreben sporazum o financiranju. V sporazumu o financiranju se določi, da mora sekretariat OVSE zagotoviti prepoznavnost prispevka Unije, sorazmerno njegovemu obsegu.

4.   Komisija si prizadeva sporazum o financiranju iz odstavka 3 skleniti v čim krajšem času po začetku veljavnosti tega sklepa. Svet obvesti o kakršnih koli težavah v tem postopku in mu sporoči datum sklenitve sporazuma o financiranju.

Člen 4

1.   VP poroča Svetu o izvajanju tega sklepa na podlagi rednih opisnih poročil, ki jih pripravi sekretariat OVSE. Ta poročila so podlaga za ocenjevanje, ki ga izvede Svet.

2.   Komisija poroča o finančnih vidikih projekta iz člena 1.

Člen 5

1.   Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

2.   Ta sklep preneha veljati 36 mesecev po datumu sklenitve sporazuma o financiranju iz člena 3(3). Vendar pa ta sklep preneha veljati šest mesecev po datumu njegovega začetka veljavnosti, če se v tem obdobju ne sklene noben sporazum.

V Bruslju, 2. decembra 2021

Za Svet

predsednik

J. VRTOVEC


(1)  FSC.DOC/1/00/Rev.1.

(2)  FSC.DOC/1/03/Rev.1.

(3)  Na vrhu o Zahodnem Balkanu v Londonu je bil 10. julija 2018 sprejet „regionalni časovni načrt za trajno rešitev problema nedovoljenega posedovanja in neustrezne uporabe osebnega in lahkega orožja/strelnega orožja in pripadajočega streliva ter trgovine z njimi na Zahodnem Balkanu do leta 2024“.

(4)  Sklep Sveta (SZVP) 2018/101 z dne 22. januarja 2018 o spodbujanju učinkovitega nadzora nad izvozom orožja (UL L 17, 23.1.2018, str. 40).

(5)  Sklep Sveta (SZVP) 2017/915 z dne 29. maja 2017 o dejavnostih ozaveščanja Unije v podporo izvajanju Pogodbe o trgovini z orožjem (UL L 139, 30.5.2017, str. 38).

(6)  Sklep Sveta (SZVP) 2019/2111 z dne 9. decembra 2019 v podporo dejavnostim SEESAC za razorožitev in nadzor nad orožjem v jugovzhodni Evropi, ki zmanjšujejo ogroženost zaradi nedovoljenega osebnega in lahkega orožja ter pripadajočega streliva (UL L 318, 10.12.2019, str. 147).

(7)  Sklep Sveta (SZVP) 2018/1788 z dne 19. novembra 2018 v podporo Centru jugovzhodne in vzhodne Evrope za nadzor nad osebnim in lahkim orožjem (SEESAC) pri izvajanju regionalnega časovnega načrta za boj proti nedovoljeni trgovini z orožjem na Zahodnem Balkanu (UL L 293, 20.11.2018, str. 11).

(8)  Sklep Sveta (SZVP) 2016/2356 z dne 19. decembra 2016 v podporo dejavnostim SEESAC za razorožitev in nadzor nad oborožitvijo v Jugovzhodni Evropi v okviru strategije EU za boj proti nedovoljenemu kopičenju in trgovini z osebnimi in lahkim orožjem in pripadajočim strelivom (UL L 348, 21.12.2016, str. 60).

(9)  Sklep Sveta 2012/662/SZVP z dne 25. oktobra 2012 o podpori ukrepom za zmanjšanje nevarnosti nedovoljene trgovine z osebnim in lahkim orožjem ter njegovega prekomernega kopičenja na območju Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) (UL L 297, 26.10.2012, str. 29).

(10)  UL L 204, 5.8.2017, str. 82.

(11)  Sklep Sveta (SZVP) 2019/2009 z dne 2. decembra 2019 o podpori prizadevanjem Ukrajine v boju proti nedovoljeni trgovini z orožjem, strelivom in eksplozivi v sodelovanju z OVSE (UL L 312, 3.12.2019, str. 42).

(*)  To poimenovanje ne posega v stališča o statusu ter je v skladu z RVSZN 1244/1999 in mnenjem Meddržavnega sodišča o razglasitvi neodvisnosti Kosova.


PRILOGA

PROJEKTNI DOKUMENT

CELOVIT PROGRAM OVSE V PODPORO PRIZADEVANJEM ZA PREPREČEVANJE IN ZATIRANJE NEDOVOLJENE TRGOVINE Z OSEBNIM IN LAHKIM OROŽJEM TER KONVENCIONALNIM STRELIVOM V JUGOVZHODNI EVROPI – HR(2021) 138

1.   Ozadje

Države jugovzhodne Evrope se že več kot tri desetletja soočajo z velikimi tveganji in izzivi, povezanimi z destabilizirajočim kopičenjem in nenadzorovanim širjenjem nedovoljenega osebnega in lahkega orožja ter konvencionalnega streliva na svojih ozemljih in prek meja. Ta tveganja imajo širše negativne posledice za celotno Evropo in drugod.

Jugovzhodna Evropa še vedno vzbuja skrb in ostaja velik izziv z vidika strategije EU zoper nedovoljeno strelno orožje, osebno in lahko orožje ter pripadajoče strelivo (strategija EU o osebnem in lahkem orožju). V tej strategiji je navedeno, da „čeprav je bil v zadnjih letih dosežen znaten napredek, zlasti v jugovzhodni Evropi, obseg kopičenja osebnega in lahkega orožja ter streliva, neustrezni pogoji skladiščenja, razširjenost nedovoljenega posedovanja in vrzeli v izvajanju še naprej omejujejo učinkovitost prizadevanj za nadzor nad strelnim orožjem/osebnim in lahkim orožjem na delih Zahodnega Balkana.“

Tako je v zvezi z Zahodnim Balkanom v tej strategiji določen celovit nabor ukrepov, na primer „zmanjšanje presežnih zalog osebnega in lahkega orožja ter streliva, zmanjšanje nedovoljenega posedovanja, preprečevanje preusmerjanja in trgovine z orožjem, izboljšanje mejnih kontrol, izboljšanje označevanja, vodenja evidenc in sledenja osebnega in lahkega orožja ter zmogljivosti za njegovo odstranjevanje, povečanje ozaveščenosti in podporo zmogljivostim kazenskega pregona [...] ter ohranitev podpore nacionalnim nadzornim sistemom in [...] upoštevanje relevantnih regionalnih pobud za boj proti nedovoljenemu osebnemu in lahkemu orožju ter pripadajočemu strelivu, kot je ‚regionalni časovni načrt za trajno rešitev problema nedovoljenega posedovanja in neustrezne uporabe osebnega in lahkega orožja/strelnega orožja in pripadajočega streliva ter trgovine z njimi na Zahodnem Balkanu do leta 2024‘; pobuda, ki sta jo podprli Francija in Nemčija.“

Zapuščina preteklih konfliktov v regiji, skupaj z nepravočasno in neustrezno demobilizacijo, razoroževanjem in ponovnim vključevanjem, ter slaba izvedba centraliziranih sistemov za nadzor nad osebnim in lahkim orožjem ter zalogami konvencionalnega streliva se kažejo v:

nedovoljeni trgovini z osebnim in lahkim orožjem ter konvencionalnim strelivom ter njegovem širjenju po jugovzhodni Evropi in prek njenih meja,

nezakonitem preusmerjanju osebnega in lahkega orožja ter konvencionalnega streliva,

uporabi nedovoljenega/tihotapljenega osebnega in lahkega orožja ter konvencionalnega streliva pri terorističnih in kriminalnih dejavnostih ter nasilnih kaznivih dejanjih v regiji in drugod,

izgubah in krajah osebnega in lahkega orožja ter konvencionalnega streliva iz uradnih skladišč in zalog (in njihovem posledičnem nedovoljenem širjenju),

nizki ravni odgovornosti in preglednosti pri preprečevanju, upravljanju, izvrševanju in nadzoru v zvezi z osebnim in lahkim orožjem ter konvencionalnim strelivom.

Države članice OVSE so se dogovorile, da bodo sodelovale pri celostnem reševanju teh težav. Zlasti so se zavezale boju proti nedovoljeni trgovini in nenadzorovanemu širjenju osebnega in lahkega orožja ter konvencionalnega streliva v skladu z določbami iz dokumentov OVSE o osebnem in lahkem orožju (FSC.DOC/1/00/Rev.1) ter zalogah konvencionalnega streliva (FSC.DOC/1/00/Rev.1).

Države jugovzhodne Evrope so za reševanje teh izzivov in pomislekov leta 2019 OVSE poslale uradne prošnje za pomoč na področju nadzora nad osebnim in lahkim orožjem ter konvencionalnim strelivom (1). Te prošnje so poslala Ministrstvo za notranje zadeve Albanije, Ministrstvo za varnost Bosne in Hercegovine, Ministrstvo za notranje zadeve Republike Severne Makedonije, Ministrstvo za obrambo Črne gore in Ministrstvo za notranje zadeve Srbije.

2.   Splošni cilj

Zmanjšati tveganja nedovoljene trgovine in nenadzorovanega širjenja osebnega in lahkega orožja v jugovzhodni Evropi, vanjo in iz nje; nedovoljena trgovina in nenadzorovano širjenje ogrožata varnost in zaščito, saj ovirata trajnostno izgradnjo miru in socialno-ekonomski razvoj ter prispevata k neredu, kar podžiga terorizem in kriminalno nasilje ali vodi k ponovnemu začetku konfliktov.

3.   Opis ukrepa

Ukrep temelji na postopkih sistematične ocene potreb iz obdobja 2019–2021. V teh postopkih so bile preverjene prošnje za pomoč in potrjene potrebe po podpori OVSE, in sicer za okrepitev zmožnosti pooblaščenih organov na naslednjih področjih:

upravljanje in izmenjava informacij o preprečevanju in zatiranju nedovoljene trgovine z osebnim in lahkim orožjem,

zmogljivosti enot s službenimi psi pri odkrivanju in zasegu nedovoljenega osebnega in lahkega orožja ter konvencionalnega streliva,

ozaveščanje in zavzemanje za preprečevanje in zatiranje nedovoljene trgovine z osebnim in lahkim orožjem ter konvencionalnim strelivom,

regulativni in operativni okvir za onesposobitev osebnega in lahkega orožja,

upravljanje in varnost zalog osebnega in lahkega orožja.

Ukrep (celovit program OVSE v podporo prizadevanjem za preprečevanje in zatiranje nedovoljene trgovine z osebnim in lahkim orožjem ter konvencionalnim strelivom v jugovzhodni Evropi), ki ga sestavlja sedem projektov OVSE, je celovit odziv na navedene zahteve, med drugim z okrepitvijo čezmejne/regionalne dinamike, da bi bila preprečevanje in zatiranje nedovoljene trgovine z osebnim in lahkim orožjem ter konvencionalnim strelivom uspešnejša in učinkovitejša ter imela večji efekt. Projekti so bili pripravljeni v tesnem sodelovanju med pristojnimi organi/institucijami, Centrom OVSE za preprečevanje konfliktov in operacijami OVSE na terenu v jugovzhodni Evropi.

Celoviti program OVSE s svojimi projekti podpira strategijo EU o osebnem in lahkem orožju, zlasti kar zadeva mednarodno sodelovanje in pomoč v zvezi z Zahodnim Balkanom.

Cilj projektov je tudi ublažiti in preprečiti negativne učinke nedovoljene trgovine z osebnim in lahkim orožjem ter pripadajočim strelivom na trajnostni razvoj in s tem okrepiti cilje ZN za trajnostni razvoj, kot sta:

cilj 5: doseči enakost spolov ter krepiti vlogo vseh žensk in deklet (npr. cilj 5.2) ter

cilj 16: spodbujati miroljubne in vključujoče družbe za trajnostni razvoj, vsem omogočiti dostop do pravnega varstva ter oblikovati učinkovite, odgovorne in vključujoče ustanove na vseh ravneh (npr. cilji 16.1, 16.4 in 16.a).

Poleg tega so bili predlogi usklajeni s časovnim načrtom do leta 2024 za trajno rešitev problema nedovoljenega posedovanja in neustrezne uporabe osebnega in lahkega orožja in pripadajočega streliva ter trgovine z njimi (2) ter z ustreznimi deležniki, ki podpirajo ta časovni načrt in spremljajo njegovo izvajanje. Predlog hkrati dopolnjuje strategijo EU zoper nedovoljeno strelno orožje, osebno in lahko orožje ter pripadajoče strelivo iz leta 2018, zlasti s posebnimi ukrepi na Zahodnem Balkanu, in tako podpira organe v jugovzhodni Evropi pri spoštovanju te strategije.

3.1.   Projekt 1: Pomoč nacionalnim organom Republike Albanije pri zmanjšanju tveganja širjenja in neustrezne uporabe osebnega in lahkega orožja

3.1.1.   Cilj

Cilj projekta je zmanjšati tveganje širjenja in neustrezne uporabe osebnega in lahkega orožja v Republiki Albaniji.

3.1.2.   Opis

Nenadzorovano širjenje in posedovanje osebnega in lahkega orožja, streliva in eksplozivov še naprej močno ogrožata javno varnost ter družbeni in gospodarski razvoj v Albaniji. Slabo nadzorovano in nezakonito osebno in lahko orožje omogoča nasilje in negotovost ter s tem podpira kriminalne elemente in organizirani kriminal. Vsi ti vidiki negativno vplivajo na ukrepe za krepitev varnosti in zaupanja v državi in regiji. Albanija je zaprosila za pomoč na forumu OVSE za varnostno sodelovanje oktobra 2019.

OVSE je potrdil pomanjkljive zmogljivosti pri:

a)

zakonodajnem in regulativnem okviru za onesposobitev strelnega orožja ter njegovem ustreznem izvajanju z izboljšanjem infrastrukture, opremljanja in usposabljanja,

b)

enotah s službenimi psi albanske državne policije pri odkrivanju osebnega in lahkega orožja, streliva in eksplozivov,

c)

ozaveščanju javnosti o nevarnostih neustrezne uporabe in širjenja osebnega in lahkega orožja.

Sredstva Sveta EU bodo uporabljena za odpravo pomanjkljivosti iz točk a) do c).

Poleg prebivalstva Albanije bodo koristi od projekta imeli tudi številni nacionalni organi s pristojnostmi na področju nadzora nad osebnim in lahkim orožjem, zlasti nacionalna komisija za osebno in lahko orožje, Ministrstvo za notranje zadeve Republike Albanije in albanska državna policija.

3.1.3.   Pričakovani rezultati

Rezultat 1: Zakonodajni okvir Republike Albanije na področju osebnega in lahkega orožja ter onesposobitve se okrepi.

Kazalniki:

Obstoj normativnega okvira za nadzor nad osebnim in lahkim orožjem v skladu z mednarodnimi standardi

Obstoj objektov in praks za onesposobitev osebnega in lahkega orožja v skladu z zavezami OVSE in mednarodnimi standardi

Število usposabljanj in oseb, usposobljenih za onesposobitev ali nadzor postopka onesposobitve

Rezultat 2: Zmogljivosti albanske policije za odkrivanje orožja in eksplozivov se okrepijo.

Kazalniki:

Obstoj normativnega okvira za okrepitev zmožnosti enot s službenimi psi v skladu z mednarodnimi standardi

Obstoj objektov in infrastrukture za enote s službenimi psi v skladu z mednarodnimi standardi in priporočili OVSE

Število usposabljanj in število usposobljenih oseb

Rezultat 3: Ozaveščenost javnosti o nevarnostih osebnega in lahkega orožja ter vprašanjih nadzora nad takim orožjem se okrepi.

Kazalniki:

Število smernic ali regulativnih dokumentov o ozaveščanju in doseganju javnosti (tj. komunikacijska strategija o osebnem in lahkem orožju)

Število sodobnih kampanj ozaveščanja in doseganja javnosti o pomenu nadzora nad osebnim in lahkim orožjem, strelivom in eksplozivi ter o tveganjih, povezanih z njihovim nezakonitim posedovanjem in neustrezno uporabo, v skladu s sprejeto komunikacijsko strategijo o osebnem in lahkem orožju

Delež ciljne skupine (razčlenjen po spolu), ki se zaveda tveganj, povezanih z neustrezno uporabo osebnega in lahkega orožja

3.1.4.   Dejavnosti

3.1.4.1   Dejavnost v zvezi z okrepitvijo zakonodajnega okvira Republike Albanije na področju osebnega in lahkega orožja ter njegove onesposobitve.

Dejavnost bo vključevala:

Podporo pripravi podzakonskega akta o onesposobitvi in akcijskega načrta za njegovo izvajanje

Podporo vzpostavitvi mehanizmov za ustrezno izvajanje onesposobitve osebnega in lahkega orožja ter nadzor nad njo

Podporo pripravi priročnika za usposabljanje o onesposobitvi osebnega in lahkega orožja ter zagotavljanje nacionalnih in mednarodnih usposabljanj lokalnim strokovnjakom

3.1.4.2   Dejavnost v zvezi z okrepitvijo zmogljivosti albanske policije za odkrivanje nedovoljenega orožja in eksplozivov.

Dejavnost bo vključevala:

Razvoj standardnih operativnih postopkov za uporabo zmogljivosti enot s službenimi psi za odkrivanje osebnega in lahkega orožja ter pripravo krovnega načrta na področju enot s službenimi psi za posodobitev teh zmožnosti

Program usposabljanja o uporabi standardnih operativnih postopkov za uporabo zmogljivosti enot s službenimi psi pri odkrivanju osebnega in lahkega orožja

Pomoč v opremi in nadgradnjo infrastrukture enote s službenimi psi

Infrastrukturne posodobitve pesjakov, pisarniških objektov in območja enot s službenimi psi ter nabavo in predajo opreme za enote s službenimi psi za povečanje zmogljivosti odkrivanja

Zagotavljanje platforme za spodbujanje uporabe zmogljivosti enot s službenimi psi z organizacijo tekmovanj na nacionalni in regionalni ravni

3.1.4.3   Dejavnost v zvezi z ozaveščanjem javnosti o nevarnostih osebnega in lahkega orožja ter vprašanjih nadzora nad takim orožjem

Dejavnost bo vključevala:

Podporo pripravi usklajene strategije ozaveščanja in komuniciranja

Podporo izvajanju strategije ozaveščanja in komuniciranja

3.2.   Projekt 2: Obravnavanje varnostnih in varstvenih tveganj nezakonitega posedovanja, neustrezne uporabe in nedovoljene trgovine z osebnim in lahkim orožjem ter pripadajočim strelivom v Bosni in Hercegovini

3.2.1.   Cilj

Cilj projekta je podpreti Bosno in Hercegovino pri zmanjšanju varnostnih in varstvenih tveganj, povezanih z nezakonitim posedovanjem, neustrezno uporabo in nedovoljeno trgovino z osebnim in lahkim orožjem ter pripadajočim strelivom.

3.2.2.   Opis

Projekt obravnava prednostne potrebe, opredeljene v prošnji Ministrstva za varnost za pomoč iz leta 2019, njegov cilj pa je podpreti Bosno in Hercegovino pri zmanjšanju varnostnih in varstvenih tveganj, povezanih z nezakonitim posedovanjem, neustrezno uporabo in nedovoljeno trgovino z osebnim in lahkim orožjem, strelivom in eksplozivi, ter tako prispevati k varnosti in stabilnosti v državi in širši regiji.

OVSE je potrdila pomanjkljive zmogljivosti pri:

a)

skladiščnih zmogljivostih organov kazenskega pregona za osebno in lahko orožje ter strelivo, vključno s postopki in praksami fizične zaščite in upravljanja zalog,

b)

institucionalnem ozaveščanju in doseganju javnosti glede nadzora nad osebnim in lahkim orožjem v podporo usklajevalnemu odboru za nadzor nad osebnim in lahkim orožjem, vključno z metodološkim pristopom in naborom orodij za spremljanje in ocenjevanje,

c)

zmožnostih enot s službenimi psi organov kazenskega pregona za odkrivanje osebnega in lahkega orožja, streliva in eksplozivov, vključno z njihovim načrtovanjem, zakonodajnim in operativnim okvirjem, opremo in infrastrukturo ter elementi usposabljanja,

d)

dostopnosti in primerljivosti podatkov v zvezi z osebnim in lahkim orožjem, potrebnih za učinkovito oblikovanje politik in operativni odziv,

e)

onesposobitvi osebnega in lahkega orožja, vključno z zakonodajnim in regulativnim okvirom, usposabljanjem, opremo in infrastrukturnimi elementi.

Sredstva Sveta EU bodo uporabljena za odpravo pomanjkljivosti iz točk c) in d).

Poleg prebivalstva Bosne in Hercegovine bodo koristi od projekta imeli tudi številni nacionalni organi s pristojnostmi na področju nadzora nad osebnim in lahkim orožjem, tj. organi kazenskega pregona, vključno z ministrstvi za notranje zadeve/policijskimi organi posameznih entitet in kantonov, usklajevalni odbor za nadzor nad osebnim in lahkim orožjem, Ministrstvo za varnost Bosne in Hercegovine, pa tudi tožilstva, sodišča in službe za izvrševanje kazenskih sankcij.

3.2.3.   Pričakovani rezultati

Rezultat 1: Zmožnosti enot kazenskega pregona s službenimi psi za odkrivanje osebnega in lahkega orožja, streliva in eksplozivov se okrepijo.

Kazalniki:

Hitrost izvajanja pripravljenega krovnega načrta za razvoj potrebnega zakonodajnega, infrastrukturnega in operativnega okvira enot s službenimi psi

Delež pripravnikov z znanji in spretnostmi, potrebnimi za učinkovito uporabo standardnih operativnih postopkov

Število enot s službenimi psi/njihovih objektov, nadgrajenih v skladu z oceno potreb OVSE

Rezultat 2: Razvijeta se integrirana medinstitucionalna podatkovna zbirka in sistem sledenja za zadeve, povezane z osebnim in lahkim orožjem ter strelivom.

Kazalniki:

Stopnja interoperabilnosti/združljivosti metodologij zbiranja podatkov

Obstoj delujočega medinstitucionalnega informacijskega sistema, ki omogoča integrirano zbiranje in analizo podatkov o zadevah, povezanih z osebnim in lahkim orožjem ter strelivom

3.2.4.   Dejavnosti

3.2.4.1.   Dejavnost v zvezi s krepitvijo zmožnosti enot kazenskega pregona s službenimi psi za odkrivanje osebnega in lahkega orožja, streliva in eksplozivov.

Dejavnost bo vključevala:

Podporo organizaciji delovnih skupin in usklajevalnih sestankov za pripravo krovnega načrta za krepitev zmogljivosti enot s službenimi psi

Podporo pripravi potrebnega zakonodajnega in operativnega okvira za uporabo zmogljivosti enot s službenimi psi pri odkrivanju osebnega in lahkega orožja

Nadgradnjo infrastrukture za enote s službenimi psi in zagotavljanje potrebne opreme

Organizacijo programa usposabljanja o uporabi standardnih operativnih postopkov za uporabo zmogljivosti enot s službenimi psi pri odkrivanju osebnega in lahkega orožja

Vzpostavitev platforme za spodbujanje uporabe zmogljivosti enot s službenimi psi z organizacijo tekmovanj na nacionalni in regionalni ravni

3.2.4.2.   Dejavnost v zvezi z razvojem integrirane medinstitucionalne podatkovne zbirke in sistema sledenja za zadeve, povezane z osebnim in lahkim orožjem ter strelivom

Dejavnost bo vključevala:

Podporo oceni ustreznih pravnih in statističnih modelov za kazenski pregon in v sodstvu pri vzpostavljanju integrirane medinstitucionalne baze podatkov za sledenje zadevam, povezanim z osebnim in lahkim orožjem ter strelivom

Podporo vzpostavitvi sistema Bosne in Hercegovine za sledenje zadevam, povezanim z osebnim in lahkim orožjem

Organizacijo usposabljanj uporabnikov sistema za sledenje zadevam, povezanim z osebnim in lahkim orožjem, v sodstvu in organih kazenskega pregona

3.3.   Projekt 3: Podpora okrepitvi zmogljivosti kosovskih (*) policijskih enot s službenimi psi za odkrivanje in zaseg osebnega in lahkega orožja, streliva in eksplozivov

3.3.1.   Cilj

Cilj projekta je podpreti okrepitev obstoječih zmožnosti enot s službenimi psi kosovske policije in njihov neposredni prispevek k preprečevanju, zatiranju in preiskovanju neustrezne uporabe osebnega in lahkega orožja, streliva in eksplozivov ter nedovoljene trgovine z njimi na Zahodnem Balkanu.

3.3.2.   Opis

Projekt je bil razvit v okviru kosovske strategije nadzora nad osebnim in lahkim orožjem, priložene akcijskemu načrtu. Njegov cilj je podpreti okrepitev obstoječih zmožnosti enot s službenimi psi kosovske policije in njihov neposredni prispevek k preprečevanju, zatiranju in preiskovanju neustrezne uporabe osebnega in lahkega orožja, streliva in eksplozivov ter nedovoljene trgovine z njimi na Zahodnem Balkanu.

Cilj projekta bo tudi obravnavati potrjene pomanjkljive zmogljivosti enot s službenimi psi pri preprečevanju, zatiranju in preiskovanju neustrezne uporabe in nedovoljene trgovine z osebnim in lahkim orožjem, vključno z regulativnim okvirom, operativno uporabo enot s službenimi psi, pomanjkanjem človeških, infrastrukturnih in prevoznih virov.

Poleg prebivalstva Kosova bo koristi od projekta imela tudi kosovska policija.

3.3.3.   Pričakovani rezultat

Rezultat 1: Okrepijo se regulativni okvir in okvir usposabljanja ter infrastruktura in oprema enote s službenimi psi, da se zagotovi uspešnejše in učinkovitejše preprečevanje, zatiranje in preiskovanje neustrezne uporabe in nedovoljene trgovine z osebnim in lahkim orožjem, strelivom in eksplozivi.

Kazalniki:

Obstoj regulativnega okvira in okvira usposabljanja enote s službenimi psi

Obstoj nadgrajene infrastrukture in opreme enote s službenimi psi

3.3.4.   Dejavnosti

3.3.4.1.   Dejavnost v zvezi z okrepitvijo regulativnega okvira in okvira usposabljanja ter infrastrukture in opreme enote s službenimi psi za uspešnejše in učinkovitejše preprečevanje, zatiranje in preiskovanje neustrezne uporabe in nedovoljene trgovine z osebnim in lahkim orožjem, strelivom in eksplozivi.

Dejavnost bo vključevala:

Vzpostavitev in dejavnosti delovne skupine za izboljšanje zmožnosti enote s službenimi psi

Študijske obiske pri partnerjih z naprednimi sistemi uporabe psov za odkrivanje osebnega in lahkega orožja, streliva in eksplozivov

Zagotavljanje podpore oddelku za usposabljanje upravičenca pri pripravi načrta usposabljanj, pripravo metodologije usposabljanja, ki bo v celoti vključena v standardne operativne postopke enot s službenimi psi za usposabljanje in njihove operacije, ter vzpostavitev kroga strokovnjakov za usposabljanje

Podporo zagotavljanju infrastrukture in opreme, potrebne za uspešno usposabljanje ter taktično in operativno uspešnost enote s službenimi psi

Izvajanje specializiranega in naprednega usposabljanja vodnikov psov

3.4.   Projekt 4: Pomoč nacionalnim organom Republike Severne Makedonije pri zmanjšanju tveganja za širjenje in neustrezno uporabo osebnega in lahkega orožja

3.4.1.   Cilj

Cilj projekta je zmanjšati tveganje širjenja orožja ter neustrezne uporabe osebnega in lahkega orožja v Republiki Severni Makedoniji z okrepitvijo zmogljivosti ministrstva za notranje zadeve in drugih vladnih organizacij za preprečevanje, odkrivanje, analizo in preiskovanje.

3.4.2.   Opis

Projekt je bil pripravljen v odziv na prošnjo za pomoč vlade Republike Severne Makedonije iz leta 2019 za okrepitev zmogljivosti nacionalne komisije za osebno in lahko orožje ter izboljšanje zmožnosti policijske enote s službenimi psi pri odkrivanju orožja in eksplozivov.

OVSE je potrdila pomanjkljive zmogljivosti pri:

a)

operativni zmogljivosti enot s službenimi psi ministrstva za notranje zadeve pri odkrivanju nedovoljenega širjenja osebnega in lahkega orožja,

b)

mehanizmu za znotrajinstitucionalno, medinstitucionalno in čezmejno sodelovanje ter usklajevanje pri preprečevanju in zatiranju nedovoljene trgovine z osebnim in lahkim orožjem,

c)

analizi vprašanj glede nadzora nad osebnim in lahkim orožjem na strateški in operativni ravni,

d)

usklajenem doseganju in ozaveščanju javnosti glede tveganj v zvezi z neustrezno uporabo osebnega in lahkega orožja v Republiki Severni Makedoniji, vključno s prizadevanji nacionalne komisije za osebno in lahko orožje.

Sredstva Sveta EU bodo uporabljena za odpravo pomanjkljivosti iz točk a), b) in c).

Poleg prebivalstva Republike Severne Makedonije bodo koristi od projekta imeli tudi številni nacionalni organi s pristojnostmi na področju nadzora nad osebnim in lahkim orožjem, zlasti nacionalna komisija za osebno in lahko orožje (3), ministrstvo za notranje zadeve in policija.

3.4.3.   Pričakovani rezultat

Rezultat 1: Okrepijo se zmogljivosti ministrstva za notranje zadeve ter komisije za osebno in lahko orožje Republike Severne Makedonije za regulativno in operativno delovanje ter medagencijsko sodelovanje za preprečevanje/obravnavanje širjenja osebnega in lahkega orožja.

Kazalniki:

Obstoj regulativnega okvira za enote s službenimi psi

Število regionalnih enot s službenimi psi z ustrezno funkcionalno zmogljivostjo

Izmenjava informacij v realnem času znotraj policije ter med centri za policijsko in carinsko sodelovanje in državami jugovzhodne Evrope

Delež ciljne skupine (razčlenjen po spolu), ki se zaveda tveganj, povezanih s širjenjem in neustrezno uporabo osebnega in lahkega orožja

Število žensk in moških, ki so jih dosegli dogodki za ozaveščanje

3.4.4.   Dejavnosti

3.4.4.1.   Podpora povečanju zmogljivosti notranjega ministrstva za odkrivanje nedovoljenega osebnega in lahkega orožja z učinkovito napotitvijo enot s službenimi psi

Dejavnost bo vključevala:

Pomoč pri opremi in nadgradnjo infrastrukture enot s službenimi psi na osrednji in regionalni ravni, vključno z boljšim skladiščenjem osebnega in lahkega orožja ter informacijsko infrastrukturo na največ petih lokacijah (skladišča orožja), ki jih souporabljajo enote s službenimi psi notranjega ministrstva Republike Severne Makedonije

Razvoj standardnih operativnih postopkov in posodobitev predpisov za uporabo zmogljivosti enot s službenimi psi pri odkrivanju osebnega in lahkega orožja

Program usposabljanja o uporabi standardnih operativnih postopkov za uporabo zmogljivosti enot s službenimi psi pri odkrivanju osebnega in lahkega orožja

Zagotovitev platforme za spodbujanje uporabe zmogljivosti enot s službenimi psi z organizacijo tekmovanj na nacionalni in regionalni ravni

3.4.4.2.   Podpora poskusnemu izvajanju sistema za izmenjavo informacij v realnem času v boju proti nedovoljeni trgovini z osebnim in lahkim orožjem

Dejavnost bo vključevala:

Pomoč pri opremi, fizični infrastrukturi in posodobitvi IKT v okviru sistemov za izmenjavo informacij v petih izbranih centrih za policijsko in carinsko sodelovanje

Razvoj standardnih operativnih postopkov za izmenjavo informacij v realnem času o incidentih v zvezi z osebnim in lahkim orožjem

Program usposabljanja o uporabi standardnih operativnih postopkov za izmenjavo informacij v realnem času o incidentih v zvezi z osebnim in lahkim orožjem

Program izmenjave osebja (pripravništvo)

Organizacijo konference centra za policijsko in carinsko sodelovanje

3.4.4.3.   Podpora razvoju operativnih in analitičnih zmogljivosti nacionalne komisije za osebno in lahko orožje v boju proti nedovoljeni trgovini z njim

Dejavnost bo vključevala:

Organizacijo delavnice o medagencijskem sodelovanju na temo ureditve nadzora nad osebnim in lahkim orožjem

Pripravo orientacijskega priročnika za člane komisije

Analizo stanja nadzora nad osebnim in lahkim orožjem, vključno s pripravo standardnih operativnih postopkov za zbiranje podatkov, sledenje informacijam in poročanje ter razvojem sistema vodenja zadev za lažjo analizo stanja na področju osebnega in lahkega orožja

3.5.   Projekt 5: Zmanjšanje varnostnih in varstvenih tveganj, povezanih z osebnim in lahkim orožjem/zalogami konvencionalnega streliva v Črni gori

3.5.1.   Cilj

Zmanjšati tveganje nenačrtovanih eksplozij v skladiščih streliva ter preusmeritve osebnega in lahkega orožja/zalog konvencionalnega streliva iz skladišč obrambnega ministrstva Črne gore.

3.5.2.   Opis

Črna gora se sooča s tveganji nenačrtovanih eksplozij v skladiščih streliva, nedovoljene trgovine ter nenadzorovanega širjenja osebnega in lahkega orožja/zalog konvencionalnega streliva. To so potrdili različni strokovni obiski OVSE v zadnjih letih. Ministrstvo za obrambo Črne gore je ta vprašanja obravnavalo v glavnem dokumentu, v katerem je navedeno želeno končno stanje, in sicer pregledna odstranitev odvečnega orožja in eksplozivnih sredstev ter razvoj trajnostnega sistema za upravljanje življenjskega cikla orožja ter eksplozivnih sredstev in naprav. Črna gora je zaprosila za pomoč leta 2019 na Forumu OVSE za varnostno sodelovanje.

OVSE je potrdila pomanjkljive zmogljivosti pri:

a)

zagotavljanju upravljanja življenjskega cikla osebnega in lahkega orožja ter konvencionalnega streliva, vključno s stalnim usposabljanjem in prenosom znanja, okvirom za nadzor nad strelivom ter medinstitucionalnim usklajevanjem in sodelovanjem;

b)

varnem prevozu konvencionalnega streliva v skladu z mednarodnimi standardi.

Sredstva Sveta EU bodo uporabljena za odpravo pomanjkljivosti iz točk a) in b).

Poleg prebivalstva Črne gore bodo koristi od projekta imeli tudi ministrstvo za obrambo in oborožene sile Črne gore.

3.5.3.   Pričakovani rezultati

Rezultat 1: Okrepijo se strateške zmogljivosti ter zmogljivosti za usposabljanje in usklajevanje ministrstva za obrambo in drugih vladnih organov, odgovornih za upravljanje osebnega in lahkega orožja/zalog konvencionalnega streliva

Kazalniki:

Število osebja ministrstva za obrambo v ustreznih ustanovah za izobraževanje/usposabljanje in operativnih enotah z naprednimi zmogljivostmi za podporo upravljanju osebnega in lahkega orožja/zalog konvencionalnega streliva in ravnanju z njim

Število dejavnosti v zvezi z osebnim in lahkim orožjem/zalogami konvencionalnega streliva, ki jih Črna gora usklajuje prek imenovanih organov

Obstoj začasnega nadzornega organa

Rezultat 2: Povečajo se zmogljivosti za varen prevoz osebnega in lahkega orožja/zalog konvencionalnega streliva v skladu z Evropskim sporazumom o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (v nadaljnjem besedilu: sporazum ADR).

Kazalniki:

Število osebja v upravičencih projekta, ki se dodatno usposobi za prevoz osebnega in lahkega orožja/zalog konvencionalnega streliva

Obstoj sistema za prevoz osebnega in lahkega orožja/zalog konvencionalnega streliva, ki je vključen v organizacijski okvir

Analiza zahtev za skladnost s sporazumom ADR in predložitev priporočil ministrstvu za obrambo Črne gore

3.5.4.   Dejavnosti

3.5.4.1   Dejavnost v zvezi s krepitvijo strateških zmogljivosti ter zmogljivosti za usposabljanje in usklajevanje ministrstva za obrambo ter drugih vladnih organov, odgovornih za upravljanje osebnega in lahkega orožja/zalog konvencionalnega streliva

Dejavnost bo vključevala:

Prenos znanja glede mednarodnih dobrih praks na področju upravljanja osebnega in lahkega orožja/zalog konvencionalnega streliva

Svetovanje in usklajevanje v zvezi s programom ministrstva za obrambo Črne gore na izbranih področjih trajnostnega upravljanja življenjskega cikla osebnega in lahkega orožja/zalog konvencionalnega streliva

Tehnično svetovanje o nacionalnih nadzornih mehanizmih za upravljanje osebnega in lahkega orožja/zalog konvencionalnega streliva

3.5.4.2   Dejavnost v zvezi s programom usposabljanja in opremljanja za vzpostavitev transportnih zmogljivosti za osebno in lahko orožje/zaloge konvencionalnega streliva v Črni gori v skladu s sporazumom ADR

Dejavnost bo vključevala:

Izvedbo, skupaj z ministrstvom za obrambo Črne gore, analize zahtev, da se v celoti upoštevajo določbe sporazuma ADR

Naročilo dveh tovornjakov, skladnih s sporazumom ADR, vključno s pogodbo o seznanitvenem usposabljanju, vzdrževanju in nadomestnih delih

3.6.   Projekt 6: Obravnavanje varnostnih in varstvenih tveganj, povezanih z nedovoljenim posedovanjem in neustrezno uporabo osebnega in lahkega orožja ter trgovino z njim v Srbiji

3.6.1.   Cilj

Zmanjšati varnostna in varstvena tveganja, povezana z nezakonitim posedovanjem in neustrezno uporabo zakonitega osebnega in lahkega orožja ter nedovoljeno trgovino z njim.

3.6.2.   Opis

Projekt je bil pripravljen v odziv na prošnjo za pomoč srbskega ministrstva za notranje zadeve iz leta 2019, da bi obravnavali izzive nenadzorovanega širjenja in nedovoljenega posedovanja osebnega in lahkega orožja, ki resno ogrožajo varnost v Srbiji. Ti izzivi prispevajo k širjenju kriminala in hudih oblik organiziranega kriminala, saj omogočajo nasilje, ogrožanje varnosti in terorizem. Obenem negativno vplivajo na ukrepe za krepitev zaupanja v državi in predstavljajo grožnjo v kontekstu nasilja na podlagi spola.

OVSE je opredelila potrebe v boju proti nedovoljeni trgovini z osebnim in lahkim orožjem:

a)

okrepitev policijskih zmogljivosti za izvajanje kampanj ozaveščanja glede nadzora in zbiranja osebnega in lahkega orožja, s čimer bi prispevali k zmanjšanju količine orožja v nezakoniti posesti in preprečevanju neustrezne uporabe osebnega in lahkega orožja, hkrati pa povečali varnost srbskih državljanov;

b)

okrepitev zmogljivosti enot s službenimi psi ministrstva za notranje zadeve za odkrivanje orožja in eksplozivov, in sicer z i) vzpostavitvijo potrebnega pravnega okvira, ii) oceno in razvojem zmogljivosti ter iii) nabavo posebne opreme in izgradnjo infrastrukture;

c)

spremembe zakona o orožju in strelivu ter pravilnika o onesposobitvi orožja, in sicer z a) oceno zmogljivosti in tehničnih možnosti ter b) zagotavljanjem tehnične pomoči pri pripravi pravilnika.

Sredstva Sveta EU bodo uporabljena za odpravo pomanjkljivosti iz točk a) do c).

Poleg prebivalstva Srbije bodo koristi od projekta imeli tudi svet za osebno in lahko orožje, ministrstvo za notranje zadeve, policija ter organizacije civilne družbe, ki se ukvarjajo z vprašanji nadzora nad osebnim in lahkim orožjem.

3.6.3.   Pričakovani rezultati

Rezultat 1: Vzpostavita se partnerstvo ministrstva za notranje zadeve z organizacijami civilne družbe ter mehanizem ozaveščanja javnosti za preprečevanje neustrezne uporabe osebnega in lahkega orožja.

Kazalniki:

Število pobud na nacionalni in lokalni ravni za ozaveščanje o nevarnostih širjenja osebnega in lahkega orožja

Obstoj in uporaba mehanizmov za medagencijsko sodelovanje

Število javnih družbenih obvestil na nacionalnih in lokalnih televizijskih in radijskih postajah

Število mladih iz ciljnih mest, ki se jih s seminarji in informativnim gradivom seznani z nevarnostmi osebnega in lahkega orožja

Rezultat 2: Pravni okvir za onesposobitev se izboljša in uskladi z mednarodnimi standardi in najboljšimi praksami

Kazalniki:

Mednarodni standardi in najboljše prakse se izmenjujejo z delovno skupino

Obstoj osnutkov predpisov, pri katerih se upoštevajo prispevki in priporočila

O osnutkih predpisov se posvetuje z organizacijami civilne družbe

Rezultat 3: Zmogljivosti enot s službenimi psi ministrstva za notranje zadeve za odkrivanje osebnega in lahkega orožja, streliva in eksplozivov se okrepijo v skladu s standardi človekovih pravic.

Kazalniki:

Obstoj delovnega načrta za izboljšanje zmogljivosti enot s službenimi psi ministrstva za notranje zadeve

Število sestankov o medagencijskem sodelovanju, izmenjavi informacij in interoperabilnosti policijskih enot s službenimi psi in drugih ključnih organov kazenskega pregona, dejavnih na področju odkrivanja osebnega in lahkega orožja, streliva in eksplozivov

Obstoj izboljšane metodologije in učnih načrtov za usposabljanje enot s službenimi psi v skladu z mednarodnimi standardi

Število inštruktorjev in vodnikov v enotah s službenimi psi, usposobljenih v skladu z mednarodnimi standardi

3.6.4.   Dejavnosti

3.6.4.1.   Dejavnost v zvezi z vzpostavitvijo partnerstva med ministrstvom za notranje zadeve in organizacijami civilne družbe ter mehanizma ozaveščanja javnosti za preprečevanje neustrezne uporabe osebnega in lahkega orožja.

Dejavnost bo vključevala:

Strokovno srečanje o vzpostavljanju partnerstev z elektronskimi in tiskanimi mediji ter opredelitev mehanizmov za preprečevanje neustrezne uporabe osebnega in lahkega orožja

Vzpostavitev platforme družbenih medijev ter podporo medijskim kampanjam o preprečevanju širjenja osebnega in lahkega orožja in odgovornem lastništvu orožja

Izvajanje zagovorniških dejavnosti na nacionalni ravni in ravni skupnosti

3.6.4.2.   Dejavnosti v zvezi z izboljšanjem pravnega okvira za onesposobitev ter njegovo uskladitvijo z mednarodnimi standardi in najboljšimi praksami

Dejavnost bo vključevala:

Zagotavljanje strokovnega svetovanja in logistične podpore na sejah delovne skupine na temo onesposobitve

Oceno sedanje zakonodaje o onesposobitvi in njenega praktičnega izvajanja

Delavnico o najboljših praksah in izkušnjah, pridobljenih pri pripravi in izvajanju normativnega okvira za onesposobitev

Program usposabljanja in opremljanja za onesposobitev osebnega in lahkega orožja

3.6.4.3.   Dejavnosti v zvezi z izboljšanjem zmogljivosti enot s službenimi psi ministrstva za notranje zadeve za odkrivanje osebnega in lahkega orožja, streliva in eksplozivov v skladu s standardi človekovih pravic

Dejavnost bo vključevala:

Zagotavljanje strokovnega svetovanja in podpore na sejah delovne skupine za izboljšanje zmožnosti enot s službenimi psi

Razvoj delovnega načrta za izboljšanje zmogljivosti enot s službenimi psi ministrstva za notranje zadeve

Izgradnjo infrastrukture, javna naročila ter dobavo opreme in storitev za enote s službenimi psi

Okrepitev zmogljivosti za uporabo in napotitev enot s službenimi psi za preprečevanje in preiskovanje nedovoljene trgovine z osebnim in lahkim orožjem, strelivom in eksplozivi prek svetovalne podpore, programov izmenjav in razvoja metodologije usposabljanja

Organizacijo posebnih tečajev usposabljanja za službene pse in vodnike o napotitvi ter odkrivanju osebnega in lahkega orožja, streliva in eksplozivov

Organizacijo regionalne posvetovalne delavnice o dobrih praksah glede napotitve in sodelovanja pri policijskih akcijah

3.7.   Projekt 7: Okrepitev delovanja OVSE proti nedovoljenemu širjenju osebnega in lahkega orožja ter zalog konvencionalnega streliva – druga faza (4)

3.7.1.   Cilj

Državam članicam OVSE pomagati pri boljšem načrtovanju, izpolnjevanju in po potrebi krepitvi njihovih zavez proti nedovoljenemu širjenju osebnega in lahkega orožja ter zalog konvencionalnega streliva.

3.7.2.   Opis

Projekt je bil pripravljen v luči dejstva, da je Ministrski svet OVSE v sklepu MC.DEC/10/17 zadolžil Forum za varnostno sodelovanje, naj v skladu s svojim mandatom zlasti:

še naprej krepi prizadevanja za celovito izvajanje obstoječih ukrepov in zavez iz dokumenta OVSE o osebnem in lahkem orožju, dokumenta OVSE o zalogah konvencionalnega streliva ter s tem povezanih sklepov Foruma za varnostno sodelovanje;

sprejme nadaljnje ukrepe za izboljšanje učinkovitosti in rezultatov projektov o osebnem in lahkem orožju ter zalogah konvencionalnega streliva, da se čim bolj prispeva k obravnavanju izzivov, povezanih s tovrstnim orožjem in strelivom, v skladu z mehanizmi pomoči OVSE, kot so opredeljeni v dokumentih OVSE o osebnem in lahkem orožju in zalogah konvencionalnega streliva ter ustreznih sklepih Foruma za varnostno sodelovanje;

preuči načine za preprečevanje preusmerjanja osebnega in lahkega orožja ter zalog konvencionalnega streliva na nedovoljene trge;

preuči možnosti za dopolnitev obstoječih ukrepov OVSE za boj proti nedovoljeni trgovini z osebnim in lahkim orožjem;

še naprej prostovoljno zagotavlja izvenproračunske prispevke v podporo projektom pomoči na področju osebnega in lahkega orožja ter zalog konvencionalnega streliva, ki jih izvaja Forum za varnostno sodelovanje;

preuči možnosti za to, da države članice OVSE s posebnim znanjem po potrebi zagotovijo prostovoljno strokovno svetovanje v projektih pomoči OVSE na področju osebnega in lahkega orožja ter zalog konvencionalnega streliva.

Čeprav projekt po svoji strukturi predvideva širše sodelovanje z vsemi državami članicami OVSE v zvezi z jugovzhodno Evropo, je njegov cilj podpreti ocenjevanje potreb in zahtev držav članic OVSE in operacij na terenu v regiji v podporo izvajanju projektov praktične pomoči in svetovalne programske podpore v zvezi z osebnim in lahkim orožjem ter zalogami konvencionalnega streliva. Države članice OVSE in operacije na terenu v jugovzhodni Evropi bodo imele koristi tudi od informacijskega sistema projekta, ki bo podpiral spremljanje in izvajanje projektov praktične pomoči v zvezi z osebnim in lahkim orožjem/zalogami konvencionalnega streliva ter omogočal pregled nad njimi.

Poleg tega bo projekt podpiral šest operacij OVSE na terenu pri usklajevanju in vodenju projektov in tako prispeval k izvajanju celovitega programa OVSE v podporo prizadevanjem za preprečevanje in zatiranje nedovoljene trgovine z osebnim in lahkim orožjem ter konvencionalnim strelivom v jugovzhodni Evropi.

Poleg prebivalstva držav članic OVSE v jugovzhodni Evropi bodo koristi od projekta imeli tudi pooblaščeni vladni organi na področju nadzora nad osebnim in lahkim orožjem (kot so komisija za osebno in lahko orožje, ministrstvo za notranje zadeve, policija, ministrstvo za obrambo) in operacije OVSE na terenu.

3.7.3.   Pričakovani rezultat

Rezultat 1: Nadgradita se normativni okvir OVSE za osebno in lahko orožje/zaloge konvencionalnega streliva ter izvajanje ustreznih projektov praktične pomoči.

Kazalniki:

Obstoj izhodiščnih vrednosti in mehanizma za stalno preverjanje v zvezi s potrebami in zahtevami na področju osebnega in lahkega orožja/zalog konvencionalnega streliva

Obstoj spletne platforme z informacijami v realnem času v zvezi s portfeljem projektov pomoči OVSE na področju osebnega in lahkega orožja/zalog konvencionalnega streliva

3.7.4.   Dejavnosti

3.7.4.1.   Ocena potreb in zahtev držav članic OVSE, sekretariata OVSE in operacij na terenu v podporo izvajanju projektov praktične pomoči v zvezi z osebnim in lahkim orožjem/zalogami konvencionalnega streliva v jugovzhodni Evropi

Dejavnost bo vključevala:

Oceno potreb držav, ki OVSE zaprosijo za praktično pomoč v zvezi z osebnim in lahkim orožjem/zalogami konvencionalnega streliva, in podporo pri postopku pregleda

Oceno potreb držav, ki OVSE zagotovijo donacije/vire v zvezi z osebnim in lahkim orožjem/zalogami konvencionalnega streliva, in podporo pri postopku pregleda

Strateško svetovalno in programsko podporo državam članicam in operacijam OVSE na terenu prek mehanizma pridobljenih izkušenj v okviru projektov praktične pomoči

Splošno podporo pri usklajevanju in upravljanju projektov in dejavnosti nadzora nad osebnim in lahkim orožjem/zalogami konvencionalnega streliva v jugovzhodni Evropi

3.7.4.2.   Razvoj, testiranje in uvedba informacijskega sistema v podporo spremljanju in izvajanju projektov praktične pomoči v zvezi z osebnim in lahkim orožjem/zalogami konvencionalnega streliva ter pregledu nad njimi

Dejavnost bo vključevala:

Razvoj sodobne in dostopne spletne aplikacije za vključevanje informacij o vseh projektih pomoči OVSE iz različnih virov, vključno s tehničnimi, finančnimi, geografskimi in tematskimi podatki ter spremnimi dokumenti. Te informacije bodo donatorjem jugovzhodni Evropi in državam članicam OVSE iz jugovzhodne Evrope omogočile boljše načrtovanje in izvajanje ter okrepitev političnih in finančnih zavez proti nedovoljenemu širjenju osebnega in lahkega orožja ter zalog konvencionalnega streliva

4.   Vodenje projektov in upravna podpora za izvajanje ukrepa

Izvajanje ukrepa in z njim povezanih projektnih dejavnosti iz poglavja 3 bo upravljalo namensko projektno osebje podporne enote Foruma za varnostno sodelovanje v okviru Centra za preprečevanje konfliktov pri sekretariatu OVSE in šestih misij OVSE na terenu v jugovzhodni Evropi. Podporna enota Foruma za varnostno sodelovanje v okviru Centra za preprečevanje konfliktov bo misijam OVSE na terenu v jugovzhodni Evropi zagotavljala vsebinsko svetovalno podporo in usklajevanje z njimi prek projekta 7; to bo vključevalo spremljanje in ocenjevanje programa.

Podporna enota Foruma za varnostno sodelovanje v okviru Centra za preprečevanje konfliktov in misije na terenu bodo prek namenskega projektnega osebja, organiziranega v ekipe za izvajanje projektov, nadalje podpirale sodelovanje in usklajevanje z mednarodno skupnostjo na regionalni ravni in ravni jurisdikcij, med drugim v okviru časovnega načrta za nadzor nad osebnim in lahkim orožjem na Zahodnem Balkanu.

Namensko projektno osebje bo izvajalo naslednje naloge:

upravljanje projektov v vseh fazah projektnega cikla,

izvajanje vsakodnevnega finančnega nadzora nad projekti,

zagotavljanje tehničnega in pravnega strokovnega znanja v podporo pri javnih naročilih v okviru projektov,

sodelovanje in usklajevanje z drugimi mednarodnimi organizacijami in programi,

zagotavljanje kakovosti in nadzora nad kakovostjo rezultatov odobrenih projektov,

podpiranje jurisdikcij v jugovzhodni Evropi pri razvoju novih ukrepov za izboljšanje zmogljivosti in skupnih prizadevanj pri preprečevanju in zatiranju nedovoljene trgovine z osebnim in lahkim orožjem ter konvencionalnim strelivom.

5.   Vidik spola

Vidik spola je bil vključen v vse faze zasnove, razvoja in izvajanja projektov. Pri tem se je izhajalo zlasti iz tega, da uporaba, neustrezna uporaba in učinki osebnega in lahkega orožja ter konvencionalnega streliva različno vplivajo na ženske in moške, fante in dekleta. Vključevanje vidika spola je bilo prilagojeno specifičnim okoliščinam in vrsti pomoči, ki je predvidena v projektih, ter temelji na analizi razmer, pri kateri se upošteva vidik spola.

Pri zasnovi projektov, pa tudi pri spremljanju napredka pri vključevanju vidika spola v ciklu upravljanja projekta, je bilo uporabljeno orodje OVSE za označevanje enakosti spolov. Pri veliki večini predlaganih projektov je enakost spolov pomemben cilj ali pa se vanje dosledno vključuje vidik spola.

6.   Koristi

Ukrep bo neposredno koristil organom v jugovzhodni Evropi, pristojnim in odgovornim za preprečevanje in zatiranje nedovoljene trgovine z osebnim in lahkim orožjem ter konvencionalnim strelivom. V prvi vrsti so to komisija/odbor za osebno in lahko orožje, ministrstvo za notranje zadeve in organi kazenskega pregona, kot je policija. Drugi sodelujoči organi so ministrstvo za varnost, tožilstva, sodišča in službe za izvrševanje kazenskih sankcij v Bosni in Hercegovini ter ministrstvo za obrambo Črne gore. V Srbiji pa projekt predvideva sodelovanje z organizacijami civilne družbe, ki se ukvarjajo z vprašanji nadzora nad osebnim in lahkim orožjem.

Ukrep bo posredno koristil prebivalstvom jurisdikcij v jugovzhodni Evropi in njenem evropskem sosedstvu, ki so ogrožena zaradi uporabe nedovoljenega osebnega in lahkega orožja ter konvencionalnega streliva pri kriminalnih dejavnostih, terorizmu in nasilni zlorabi.

Projekti bodo posredno koristili tudi pooblaščenim organom EU in držav članic, in sicer zaradi okrepljenih zmogljivosti za nadzor nad osebnim in lahkim orožjem ter konvencionalnim strelivom v jugovzhodni Evropi, med drugim zaradi boljše izmenjave informacij ter ukrepov za usklajevanje in sodelovanje, kot so prepoznavanje tveganj, preiskovanje in sledenje ter odkrivanje in zaseg nedovoljenega osebnega in lahkega orožja ter konvencionalnega streliva.

7.   Prepoznavnost Unije

OVSE sprejme vse ustrezne ukrepe, da javnost seznani s tem, da je dejavnost financirala Unija. Ti ukrepi se bodo izvajali v skladu s priročnikom Komisije o komunikaciji in prepoznavnosti v okviru zunanjega delovanja Evropske unije. OVSE bo tako zagotovila prepoznavnost prispevka Unije z ustreznim znamčenjem in oglaševanjem, pri čemer bo izpostavljena vloga Unije in zagotovljena preglednost njenih ukrepov, javnost pa bo seznanjena z razlogi za sklep, podporo Unije sklepu in rezultati te podpore. Na gradivu, pripravljenem v okviru projekta, bo na vidnem mestu prikazana zastava Evropske unije v skladu s smernicami Unije za ustrezno uporabo in prikaz zastave.

Načrtovane dejavnosti so zelo različnega obsega in narave, zato se bodo uporabila različna promocijska orodja, med drugim tradicionalni mediji, spletišča, družbeni mediji ter informacijsko in promocijsko gradivo, vključno z infografikami, brošurami, glasili, sporočili za javnost in drugim, kakor bo primerno. Objave, javni dogodki, kampanje, oprema in gradbena dela, ki se naročijo v okviru posameznega projekta, bodo ustrezno označeni. Da bi dosegli še večji učinek z ozaveščanjem različnih jurisdikcij in skupin prebivalstva, mednarodne skupnosti ter lokalnih in mednarodnih medijev, bo vsaka ciljna skupina projekta nagovorjena v ustreznem jeziku.

Na ravni jurisdikcij bodo skrbele za prepoznavnost Unije misije OVSE na terenu, na ravni OVSE pa sekretariat OVSE.

8.   Trajanje

Na podlagi izkušenj z izvajanjem sklepov Sveta (SZVP) 2017/1424 in (SZVP) 2019/2009 ter ob upoštevanju obsežnosti ukrepa, števila upravičencev ter števila in kompleksnosti načrtovanih dejavnosti je časovni okvir za izvajanje 36 mesecev.

9.   Subjekt, zadolžen za tehnično izvajanje

Za tehnično izvajanje tega programa so zadolženi podporna enota Foruma za varnostno sodelovanje v okviru Centra za preprečevanje konfliktov pri sekretariatu OVSE – ki ima tudi usklajevalno vlogo – ter šest misij OVSE na terenu v jugovzhodni Evropi. Svetovalno podporo bo po potrebi zagotavljal oddelek za nadnacionalne grožnje (TNTD) v okviru sekretariata OVSE. Podporna enota za načrtovanje programov in ocenjevanje v okviru Centra za preprečevanje konfliktov pri sekretariatu OVSE deluje kot opazovalka v usmerjevalnem odboru.

10.   Usmerjevalni odbor

V usmerjevalnem odboru za ta ukrep bodo predstavniki visokega predstavnika, delegacij EU v zadevnih jurisdikcijah ter izvajalskih subjektov iz poglavja 4 te priloge.

Izvajalski subjekt bo ob pomoči usmerjevalnega odbora zagotavljal, da se projekt izvaja ob usklajevanju z drugo ustrezno pomočjo EU jurisdikcijam v jugovzhodni Evropi, kot so pomoč nemškega Zveznega urada za gospodarstvo in nadzor izvoza (BAFA) (ki jo podpirata sklepa Sveta (SZVP) 2018/101 (5) in (SZVP) 2017/915 (6)), regionalno sodelovanje z Zahodnim Balkanom na področju nadzora nad osebnim in lahkim orožjem, ki ga izvaja UNDP/SEESAC (ki ga podpirajo sklepi Sveta (SZVP) 2019/2011 (7), (SZVP) 2018/1788 (8) in (SZVP) 2016/2356 (9)), ter sodelovanje organov pregona EU in jugovzhodne Evrope na področju nedovoljene trgovine z orožjem (ki ga podpirajo GD Komisije za migracije in notranje zadeve, Europol ter EMPACT za strelno orožje).

Usmerjevalni odbor bo na sestanke redno vabil predstavnike partnerjev jurisdikcij v jugovzhodni Evropi. Povabi lahko tudi predstavnike subjektov, vključenih v projekte v jugovzhodni Evropi, ki imajo podoben ali povezan cilj. Redno in vsaj vsakih šest mesecev bo pregledal izvajanje tega sklepa, pri čemer bo uporabil tudi elektronska sredstva sporazumevanja.

11.   Poročanje

Opisno in finančno poročanje bo pokrivalo celoten ukrep, opisan v zadevnem posebnem sporazumu o prispevku in pripadajočem proračunu, ne glede na to, ali bo ta ukrep v celoti financiran ali sofinanciran na podlagi sklepa Sveta.

OVSE bo celotno poročanje Evropskemu svetu/EU izvajala prek podporne enote Foruma za varnostno sodelovanje v okviru Centra za preprečevanje konfliktov, in sicer prek ekipe za izvajanje projekta 7.


(1)  Zaradi statusa Kosova* se omejitve in zahteve uradnega postopka OVSE ne uporabljajo za morebitne tamkajšnje projekte. Zato se bo pod vodstvom misije OVSE na Kosovu izvajalo več projektov v podporo prošnjam lokalnih organov/institucij za pomoč. (*To poimenovanje ne posega v stališča o statusu ter je v skladu z RVSZN 1244/1999 in mnenjem Meddržavnega sodišča o razglasitvi neodvisnosti Kosova).

(2)  Časovni načrt je bil pripravljen na podlagi skupne izjave namestnikov ministrov za notranje in za zunanje zadeve iz jugovzhodne Evrope ter elementov časovnega načrta, sprejetih na srečanju v Podgorici 1. februarja 2018. Uradno je bil sprejet na vrhu EU-Zahodni Balkan 10. julija 2018 v Londonu.

(*)  To poimenovanje ne posega v stališča o statusu ter je v skladu z RVSZN 1244/1999 in mnenjem Meddržavnega sodišča o razglasitvi neodvisnosti Kosova.

(3)  Nacionalni organi, ki sodelujejo v nacionalni komisiji za osebno in lahko orožje: ministrstvo za gospodarstvo, ministrstvo za pravosodje, ministrstvo za trgovino in socialno politiko, ministrstvo za obrambo, ministrstvo za šolstvo in znanost, ministrstvo za finance, carinski organi, ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in vodno gospodarstvo.

(4)  Elementi projektov, ki podpirajo prizadevanja na področju osebnega in lahkega orožja/zalog konvencionalnega streliva v jugovzhodni Evropi.

(5)  Sklep Sveta (SZVP) 2018/101 o spodbujanju učinkovitega nadzora nad izvozom orožja (UL L 17, 23.1.2018, str. 40).

(6)  Sklep Sveta (SZVP) 2017/915 o dejavnostih ozaveščanja Unije v podporo izvajanju Pogodbe o trgovini z orožjem (UL L 139, 30.5.2017, str. 38).

(7)  Sklep Sveta (SZVP) 2019/2111 z dne 9. decembra 2019 v podporo dejavnostim SEESAC za razorožitev in nadzor nad orožjem v jugovzhodni Evropi, ki zmanjšujejo ogroženost zaradi nedovoljenega osebnega in lahkega orožja ter pripadajočega streliva (UL L 318, 10.12.2019, str. 147).

(8)  Sklep Sveta (SZVP) 2018/1788 z dne 19. novembra 2018 v podporo Centru jugovzhodne in vzhodne Evrope za nadzor nad osebnim in lahkim orožjem (SEESAC) pri izvajanju regionalnega časovnega načrta za boj proti nedovoljeni trgovini z orožjem na Zahodnem Balkanu (UL L 293, 20.11.2018, str. 11).

(9)  Sklep Sveta (SZVP) 2016/2356 z dne 19. decembra 2016 v podporo dejavnostim SEESAC za razorožitev in nadzor nad oborožitvijo v Jugovzhodni Evropi v okviru strategije EU za boj proti nedovoljenemu kopičenju in trgovini z osebnimi in lahkim orožjem in pripadajočim strelivom (UL L 348, 21.12.2016, str. 60).


3.12.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 432/55


SKLEP SVETA (SZVP) 2021/2134

z dne 2. decembra 2021

o ukrepu pomoči v okviru Evropskega mirovnega instrumenta v podporo gruzijskim obrambnim silam

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti členov 28(1) in 41(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s Sklepom Sveta (SZVP) 2021/509 (1) je bil vzpostavljen evropski mirovni instrument (v nadaljnjem besedilu: instrument), s katerim države članice v okviru skupne zunanje in varnostne politike financirajo ukrepe Unije za ohranjanje miru, preprečevanje konfliktov in krepitev mednarodne varnosti na podlagi člena 21(2), točka (c), Pogodbe. Na podlagi člena 1(2), točka (b)(i), Sklepa (SZVP) 2021/509, se lahko evropski mirovni instrument uporablja zlasti za financiranje ukrepov za krepitev zmogljivosti tretjih držav ter regionalnih in mednarodnih organizacij na vojaškem in obrambnem področju.

(2)

V okviru globalne strategije za zunanjo in varnostno politiko Evropske unije so določeni cilji krepitve varnosti in obrambe, vlaganje v odpornost držav in družb vzhodno od Unije, oblikovanje celostnega pristopa do konfliktov in kriz, spodbujanje in podpiranje ureditev regionalnega sodelovanja ter krepitev globalnega upravljanja, ki temelji na mednarodnem pravu, vključno s spoštovanjem mednarodnega prava o človekovih pravicah in mednarodnega humanitarnega prava.

(3)

Unija je zavezana tesnemu sodelovanju v podporo močni, neodvisni in uspešni Gruziji, ki temelji na pridružitvenem sporazumu med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Gruzijo na drugi strani (2), vključno s poglobljenim in celovitim območjem proste trgovine, ter prizadevanju za politično pridruževanje in gospodarsko povezovanje, hkrati pa odločno podpira ozemeljsko celovitost Gruzije znotraj njenih mednarodno priznanih meja. Unija in Gruzija bosta v skladu s členom 5 pridružitvenega sporazuma med EU in Gruzijo še naprej krepili dialog in sodelovanje ter spodbujali postopno zbliževanje na področju zunanje in varnostne politike, vključno s skupno varnostno in obrambno politiko ter bosta obravnavali zlasti vprašanja preprečevanja konfliktov, mirnega reševanja sporov in kriznega upravljanja, regionalne stabilnosti, razoroževanja, neširjenja orožja, nadzora nad orožjem in nadzora nad izvozom.

(4)

Unija priznava pomemben prispevek Gruzije k skupni varnostni in obrambni politiki Unije, vključno z nadaljnjim prispevkom Gruzije k operacijam kriznega upravljanja in misijam v okviru SVOP v Srednjeafriški republiki in Republiki Mali.

(5)

V pismu z dne 28. oktobra 2021, naslovljenim na visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko (v nadaljnjem besedilu: visoki predstavnik), je gruzijski minister za zunanje zadeve v skladu s členom 59(1) Sklepa (SZVP) 2021/509 pozval Unijo, da zagotovi medicinsko in tehnično opremo ter sredstva za civilno mobilnost.

(6)

Ukrep pomoči se bo izvajal ob upoštevanju načel in zahtev iz Sklepa (SZVP) 2021/509 in v skladu s pravili za izvrševanje prihodkov in odhodkov, ki se financirajo v okviru instrumenta.

(7)

Svet ponovno potrjuje svojo odločenost, da bo varoval, spodbujal in uresničeval človekove pravice, temeljne svoboščine in demokratična načela ter krepil pravno državo in dobro upravljanje v skladu z Ustanovno listino Združenih narodov, Splošno deklaracijo o človekovih pravicah in mednarodnim pravom, zlasti mednarodnim pravom o človekovih pravicah in mednarodnim humanitarnim pravom –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Vzpostavitev, cilji, področje uporabe in trajanje

1.   Vzpostavi se ukrep pomoči Gruziji (v nadaljnjem besedilu: upravičenka), ki se financira v okviru evropskega mirovnega instrumenta (v nadaljnjem besedilu: instrument).

2.   Cilj ukrepa pomoči je prispevati k politiki Unije do Gruzije s podpiranjem zmogljivosti gruzijskih obrambnih sil za krepitev nacionalne varnosti in odpornosti, s podpiranjem krepitve zmogljivosti vojaških zdravstvenih enot, inženirskih enot in logističnih enot gruzijskih kopenskih sil in s tem boljše zaščite civilistov, kakor tudi povečanje zmogljivosti Gruzije, da prispeva k vojaškim misijam in operacijam v okviru SVOP.

3.   Za doseganje cilja iz odstavka 2 se z ukrepom pomoči financira zagotavljanje naslednje opreme, ki ni zasnovana za uporabo smrtonosne sile, blaga in storitev enotam gruzijskih obrambnih sil iz navedenega odstavka, in sicer:

(a)

medicinske opreme za zdravstvene objekte Role 2;

(b)

strojne opreme za inženirske vode in posebne enote;

(c)

civilnih sredstev za mobilnost na terenu (poltovornjaki).

4.   Trajanje ukrepa pomoči je 36 mesecev od datuma sklenitve pogodbe med upraviteljem za ukrepe pomoči, ki deluje kot odredbodajalec, in subjektom iz člena 4(2) tega sklepa v skladu s členom 32(2), točka (a), Sklepa (SZVP) 2021/509.

Člen 2

Finančna ureditev

1.   Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z ukrepom pomoči, znaša največ 12 750 000 EUR. V skladu s členom 29(5) Sklepa (SZVP) 2021/509 lahko upravitelj za ukrepe pomoči po sprejetju tega sklepa pozove k plačilu v višini do 11 475 000 EUR. Sredstva, h plačilu katerih pozove upravitelj, se uporabijo le za plačilo odhodkov v okvirih, ki jih odobri Odbor, ustanovljen s Sklepom 2021/509, v spremembi proračuna za leto 2021, ki ustreza temu ukrepu pomoči.

2.   Vsi odhodki se upravljajo v skladu s Sklepom (SZVP) 2021/509 in pravili za izvrševanje prihodkov in odhodkov, ki se financirajo v okviru instrumenta.

Člen 3

Dogovori z upravičenko

1.   Visoki predstavnik z upravičenko sklene potrebne dogovore, da zagotovi, da ta spoštuje zahteve in pogoje, določene v tem sklepu, kar je pogoj za zagotavljanje podpore v okviru ukrepa pomoči.

2.   Dogovori iz odstavka 1 vključujejo določbe, ki upravičenko zavezujejo, da zagotovi:

(a)

da enote gruzijskih kopenskih sil, opremljene z ukrepom pomoči, spoštujejo ustrezno mednarodno pravo, zlasti mednarodno pravo o človekovih pravicah in mednarodno humanitarno pravo;

(b)

pravilno in učinkovito rabo vseh sredstev, dodeljenih v okviru ukrepa pomoči, za namene, za katere so bila zagotovljena;

(c)

zadostno vzdrževanje vseh sredstev, dodeljenih v okviru ukrepa pomoči, da se zagotovi njihova uporabnost in operativna razpoložljivost v njihovem življenjskem ciklu;

(d)

da sredstva, dodeljena v okviru ukrepa pomoči, ob koncu svojega življenjskega cikla ne bodo izgubljena ali brez privolitve odbora evropskega mirovnega instrumenta, ustanovljenega na podlagi Sklepa (SZVP) 2021/509, prenesena drugim osebam ali subjektom, ki niso opredeljeni v navedenih dogovorih.

3.   Dogovori iz odstavka 1 vključujejo določbe o začasni ustavitvi in prenehanju podpore v okviru ukrepa pomoči, če se ugotovi, da upravičenka krši navedene obveznosti iz odstavka 2.

Člen 4

Izvajanje

1.   Visoki predstavnik je odgovoren za zagotavljanje, da se ta sklep izvaja v skladu s Sklepom (SZVP) 2021/509 in pravili za izvrševanje prihodkov in odhodkov, ki se financirajo v okviru instrumenta, skladno z integriranim metodološkim okvirom za ocenjevanje in opredelitev potrebnih ukrepov in kontrol za ukrepe pomoči v okviru instrumenta.

2.   Izvajanje dejavnosti iz člena 1(3) izvaja litovska centralna agencija za vodenje projektov (CPMA).

Člen 5

Spremljanje, kontrola in ocenjevanje

1.   Visoki predstavnik zagotovi, da se spremlja, ali upravičenka spoštuje obveznosti iz člena 3. To spremljanje omogoča boljšo seznanjenost s kontekstom in tveganjem kršitev obveznosti iz člena 3 ter prispeva k preprečevanju takih kršitev, med drugim kršitev mednarodnega prava človekovih pravic in mednarodnega humanitarnega prava s strani enot gruzijskih kopenskih sil, ki prejemajo podporo v okviru ukrepa pomoči.

2.   Kontrola opreme in blaga po odpremi se organizira na naslednji način:

(a)

preverjanje dostave, pri čemer gruzijske obrambne sile po prenosu lastništva podpišejo potrdila o dostavi;

(b)

poročanje o dejavnostih, pri čemer upravičenka letno poroča o dejavnostih, ki se izvajajo z opremo, blagom in storitvami, zagotovljenimi v okviru ukrepa pomoči, dokler Politični in varnostni odbor (PVO) ne navede, da poročanje ni več potrebno;

(c)

nadzor na kraju samem, pri čemer upravičenka visokemu predstavniku na zahtevo omogoči dostop do izvajanja nadzora na kraju samem.

3.   Visoki predstavnik opravi ocenjevanje v obliki strukturirane prve ocene ukrepa pomoči šest mesecev po prvi dostavi opreme. To lahko vključuje obiske na kraju samem, da se preverijo oprema, blago in storitve, ki se zagotavljajo v okviru ukrepa pomoči, ali kakršne koli druge učinkovite oblike neodvisno posredovanih informacij. Končna ocena se izvede po dokončni dobavi opreme, blaga in storitev v okviru ukrepa pomoči, da bi se ocenilo, ali je ukrep pomoči prispeval k uresničitvi navedenih ciljev.

Člen 6

Poročanje

V obdobju izvajanja visoki predstavnik Političnemu in varnostnemu odboru (PVO) predloži šestmesečna poročila o izvajanju ukrepa pomoči v skladu s členom 63 Sklepa (SZVP) 2021/509. Upravitelj za ukrepe pomoči redno obvešča Odbor Instrumenta, ustanovljen s Sklepom (SZVP) 2021/509, o izvrševanju prihodkov in odhodkov v skladu s členom 38 navedenega sklepa, tudi z obveščanjem o udeleženih dobaviteljih in podizvajalcih.

Člen 7

Začasna ustavitev in prenehanje

PVO lahko v skladu s členom 64 Sklepa (SZVP) 2021/509 odloči, da se izvajanje ukrepa pomoči v celoti ali delno prekine.

PVO lahko tudi priporoči, da Svet odloči, da ukrep pomoči preneha.

Člen 8

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 2. decembra 2021

Za Svet

predsednik

J. VRTOVEC


(1)  Sklep Sveta (SZVP) 2021/509 z dne 22. marca 2021 o vzpostavitvi Evropskega mirovnega instrumenta in razveljavitvi Sklepa (SZVP) 2015/528 (UL L 102, 24.3.2021, str. 14).

(2)  UL L 261, 30.8.2014, str. 4.


3.12.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 432/59


SKLEP SVETA (SZVP) 2021/2135

z dne 2. decembra 2021

o ukrepu pomoči v okviru evropskega mirovnega instrumenta v podporo ukrajinskim obrambnim silam

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti členov 28(1) in 41(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s Sklepom (SZVP) 2021/509 (1) je bil vzpostavljen evropski mirovni instrument (v nadaljnjem besedilu: instrument), s katerim države članice v okviru skupne zunanje in varnostne politike financirajo ukrepe Unije za ohranjanje miru, preprečevanje konfliktov in krepitev mednarodne varnosti na podlagi člena 21(2), točka (c), Pogodbe. Na podlagi člena 1(2), točka (b)(i), Sklepa (SZVP) 2021/509 se lahko evropski mirovni instrument uporablja zlasti za financiranje ukrepov za krepitev zmogljivosti tretjih držav ter regionalnih in mednarodnih organizacij na vojaškem in obrambnem področju.

(2)

Okrepitev dialoga in sodelovanja in spodbujanje postopnega približevanja na področju zunanje in varnostne politike, vključno s skupno varnostno in obrambno politiko (SVOP), je eden od ciljev pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani (2).

(3)

Pomen nadaljnje krepitve sodelovanja na področju SVOP in pomen tesnejšega približevanja Ukrajine skupni zunanji in varnostni politiki (SZVP), vključno z raziskovanjem možnosti za nadaljnjo podporo odpornosti Ukrajine, je bil eden od rezultatov vrha EU-Ukrajina leta 2021.

(4)

V njunem pismu z dne 28. oktobra 2021, naslovljenem na visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko (v nadaljnjem besedilu: visoki predstavnik), sta minister za zunanje zadeve Ukrajine in minister za obrambo Ukrajine v skladu s členom 59(1) Sklepa (SZVP) 2021/509 Unijo zaprosila za podporo vojaškim medicinskim enotam, enotam inženirstva (odstranjevanja min), enotam mobilnosti in logistike ter v enotam kibernetske obrambe ukrajinskih oboroženih sil.

(5)

Ukrep pomoči se bo izvajal ob upoštevanju načel in zahtev iz Sklepa (SZVP) 2021/509, v skladu s pravili za izvrševanje prihodkov in odhodkov, ki se financirajo v okviru instrumenta in v skladu s skupnim stališčem Sveta 2008/944/SZVP (3).

(6)

Svet ponovno potrjuje svojo odločenost, da bo varoval, spodbujal in uresničeval človekove pravice, temeljne svoboščine in demokratična načela ter krepil pravno državo in dobro upravljanje v skladu z Ustanovno listino Združenih narodov, s Splošno deklaracijo o človekovih pravicah in z mednarodnim pravom, zlasti mednarodnim pravom o človekovih pravicah in mednarodnim humanitarnim pravom –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Vzpostavitev, cilji, področje uporabe in trajanje

1.   Vzpostavi se ukrep pomoči republiki Ukrajini (v nadaljnjem besedilu: upravičenka), ki se financira v okviru evropskega mirovnega instrumenta (v nadaljnjem besedilu: instrument).

2.   Cilj ukrepa pomoči je prispevati h krepitvi zmogljivosti ukrajinskih oboroženih sil (UAF), vključno s z njihovo sposobnostjo zagotavljanja ustreznih storitev civilistom, tudi pripadnikom narodnih manjšin, v kriznih ali izrednih razmerah ter okrepiti zmogljivost Ukrajine, da prispeva k vojaškim misijam in operacijam v okviru SVOP.

3.   Za doseganje cilja iz odstavka 2 se z ukrepom pomoči financira dostava opreme, ki ni zasnovana za uporabo smrtonosne sile, UAF, da se okrepijo zmogljivosti UAF v zvezi z njihovimi:

(a)

vojaškimi medicinskimi enotami (vključno s terenskimi bolnišnicami);

(b)

enotami inženirstva (vključno z odstranjevanjem min);

(c)

enotami prometa in logistike ter

(d)

enotami kibernetske obrambe.

4.   Trajanje ukrepa pomoči je 36 mesecev od datuma sklenitve prve pogodbe med upraviteljem za ukrepe pomoči, ki deluje kot odredbodajalec, in subjektom iz člena 4(2) tega sklepa v skladu s členom 32(2), točka (a), Sklepa (SZVP) 2021/509.

Člen 2

Finančna ureditev

1.   Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z ukrepom pomoči, znaša največ 31 000 000 EUR. V skladu s členom 29(5) Sklepa (SZVP) 2021/509 lahko upravitelj za ukrepe pomoči po sprejetju tega sklepa pozove k plačilu v višini do 27 900 000 EUR. Sredstva, h plačilu katerih pozove upravitelj, se uporabijo le za plačilo odhodkov v okvirih, ki jih odobri Odbor, ustanovljen s Sklepom (SZVP) 2021/509, v spremembi proračuna za leto 2021, ki ustreza temu ukrepu pomoči.

2.   Vsi odhodki se upravljajo v skladu s Sklepom (SZVP) 2021/509 ter pravili za izvrševanje prihodkov in odhodkov, ki se financirajo v okviru instrumenta.

Člen 3

Dogovori z upravičenko

1.   Visoki predstavnik sklene potrebne dogovore z upravičenko za zagotovitev, da ta spoštuje zahteve in pogoje določene s tem sklepom, kar je pogoj za zagotavljanje podpore v okviru ukrepa pomoči.

2.   Dogovori iz odstavka 1 vključujejo določbe, ki upravičenko zavezujejo, da zagotovi:

(a)

da enote UAF, ki jih podpira ukrep pomoči, spoštujejo ustrezno mednarodno pravo, zlasti mednarodno pravo o človekovih pravicah in mednarodno humanitarno pravo;

(b)

pravilno in učinkovito rabo vseh sredstev, dodeljenih v okviru ukrepa pomoči, za namene, za katere so bila zagotovljena;

(c)

zadostno vzdrževanje vseh sredstev, dodeljenih v okviru ukrepa pomoči, da se zagotovi njihova uporabnost in operativna razpoložljivost v njihovem življenjskem ciklu;

(d)

da sredstva, dodeljena v okviru ukrepa pomoči, ob koncu svojega življenjskega cikla ne bodo izgubljena ali brez privolitve odbora evropskega mirovnega instrumenta, ustanovljenega na podlagi Sklepa (SZVP) 2021/509, prenesena drugim osebam ali subjektom, ki niso opredeljeni v navedenih dogovorih.

3.   Dogovori iz odstavka 1 vključujejo določbe o začasni ustavitvi in prenehanju podpore v okviru ukrepa pomoči, če se ugotovi, da upravičenka krši navedene obveznosti iz odstavka 2.

Člen 4

Izvajanje

1.   Visoki predstavnik je odgovoren za zagotavljanje izvajanja tega sklepa v skladu s Sklepom (SZVP) 2021/509 in s pravili za izvrševanje prihodkov in odhodkov, ki se financirajo v okviru instrumenta, skladno z integriranim metodološkim okvirom za ocenjevanje in opredelitev potrebnih ukrepov in kontrol za ukrepe pomoči v okviru instrumenta.

2.   Dejavnosti iz člena 1(3) izvajajo:

(a)

litovska centralna agencija za vodenje projektov (CPMA) kar zadeva člen 1(3), točke (a), (b) in (c), ter

(b)

estonska akademija za e-upravo (eGA) kar zadeva člen 1(3), točko (d).

Člen 5

Spremljanje, kontrola in ocenjevanje

1.   Visoki predstavnik zagotovi, da se spremlja, ali upravičenec spoštuje obveznosti iz člena 3. To spremljanje omogoča boljšo seznanjenost s kontekstom in tveganjem kršitev obveznosti iz člena 3 ter prispeva k preprečevanju takih kršitev, med drugim kršitev mednarodnega prava človekovih pravic in mednarodnega humanitarnega prava s strani UAF, ki prejemajo podporo v okviru ukrepa pomoči.

2.   Kontrola opreme in blaga po odpremi se organizira na naslednji način:

(a)

preverjanje dostave, pri čemer končni uporabniki po prenosu lastništva podpišejo potrdila o dostavi;

(b)

poročanje o evidenci, pri čemer upravičenka letno poroča o popisu označenega blaga, dokler Politični in varnostni odbor (PVO) ne oceni, da poročanje ni več potrebno;

(c)

nadzor na kraju samem, pri čemer upravičenka visokemu predstavniku na zahtevo omogoči dostop do izvajanja nadzora na kraju samem.

3.   Visoki predstavnik izvede oceno v obliki strukturirane prve ocene ukrepa pomoči šest mesecev po prvi dostavi opreme. To lahko vključuje obiske na kraju samem, da se preverijo oprema, blago in storitve, ki se zagotavljajo v okviru ukrepa pomoči, ali kakršne koli druge učinkovite oblike neodvisno posredovanih informacij. Končna ocena se izvede po dokončni dobavi opreme, blaga in storitev v okviru ukrepa pomoči, da bi se ocenilo, ali je ukrep pomoči prispeval k uresničitvi navedenih ciljev.

Člen 6

Poročanje

V obdobju izvajanja visoki predstavnik Političnemu in varnostnemu odboru (PVO) predloži šestmesečna poročila o izvajanju ukrepa pomoči v skladu s členom 63 Sklepa (SZVP) 2021/509. Upravitelj za ukrepe pomoči redno obvešča Odbor Instrumenta, ustanovljen s Sklepom (SZVP) 2021/509, o izvrševanju prihodkov in odhodkov v skladu s členom 38 navedenega sklepa, tudi z obveščanjem o udeleženih dobaviteljih in podizvajalcih.

Člen 7

Začasna ustavitev in prenehanje

PVO lahko v skladu s členom 64 Sklepa (SZVP) 2021/509 odloči, da se izvajanje ukrepa pomoči v celoti ali delno prekine.

PVO lahko tudi priporoči, da Svet odloči, da ukrep pomoči preneha.

Člen 8

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 2. decembra 2021

Za Svet

predsednik

J. VRTOVEC


(1)  Sklep Sveta (SZVP) 2021/509 z dne 22. marca 2021 o vzpostavitvi Evropskega mirovnega instrumenta in razveljavitvi Sklepa (SZVP) 2015/528 (UL L 102, 24.3.2021, str. 14).

(2)  UL L 161, 29.5.2014, str. 3.

(3)  Skupno stališče Sveta 2008/944/SZVP z dne 8. decembra 2008, ki opredeljuje skupna pravila glede nadzora izvoza vojaške tehnologije in opreme (UL L 335, 13.12.2008, str. 99).


3.12.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 432/63


SKLEP SVETA (SZVP) 2021/2136

z dne 2. decembra 2021

o ukrepu pomoči v okviru evropskega mirovnega instrumenta za podporo oboroženim silam Republike Moldavije

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti členov 28(1) in 41(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s Sklepom Sveta (SZVP) 2021/509 (1) je bil vzpostavljen evropski mirovni instrument (v nadaljnjem besedilu: instrument), s katerim države članice v okviru skupne zunanje in varnostne politike financirajo ukrepe Unije za ohranjanje miru, preprečevanje konfliktov in krepitev mednarodne varnosti na podlagi člena 21(2), točka (c), Pogodbe. Na podlagi člena 1(2), točka (b)(i), Sklepa (SZVP) 2021/509 se lahko evropski mirovni instrument uporablja za financiranje ukrepov za krepitev zmogljivosti tretjih držav ter regionalnih in mednarodnih organizacij na vojaškem in obrambnem področju.

(2)

Unija odločno podpira suverenost in ozemeljsko celovitost Republike Moldavije znotraj njenih mednarodno priznanih meja, s posebnim statusom Pridnestrja. Unija je zavezana celoviti, mirni in trajnostni rešitvi pridnestrskega konflikta v okviru formata 5+2.

(3)

Namen Pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Moldavijo na drugi strani (2) je poglobiti dialog in sodelovanje na področju zunanje in varnostne politike, vključno s skupno varnostno in obrambno politiko (SVOP), ter med drugim obravnavati vprašanja preprečevanja konfliktov, kriznega upravljanja in regionalne stabilnosti.

(4)

V skupnem sporočilu iz marca 2020 z naslovom „Politika vzhodnega partnerstva po letu 2020: Krepitev odpornosti – vzhodno partnerstvo, ki prinaša koristi za vse“ in skupnem delovnem dokumentu služb Komisije iz julija 2021 z naslovom „Okrevanje, odpornost in reforme: o prednostnih nalogah vzhodnega partnerstva po letu 2020“ se poudarja krepitev odpornosti za regijo vzhodnega partnerstva v naslednjih letih.

(5)

Oborožene sile Republike Moldavije imajo pomembno vlogo pri zagotavljanju varnosti in stabilnosti v državi. Varnostne razmere zahtevajo krepitev vojaških zmogljivosti, ki se lahko uporabijo tudi pri odzivanju na krize, da se zagotovi varnost in zaščita civilnega prebivalstva.

(6)

Vlada Republike Moldavije se ukvarja z izvajanjem reform, tudi v varnostnem in obrambnem sektorju, z znatnimi finančnimi in materialnimi izdatki. V podporo tem prizadevanjem skuša Unija prispevati h krepitvi opredeljenih vojaških zmogljivosti oboroženih sil Republike Moldavije.

(7)

Namestnik predsednika vlade in minister za zunanje zadeve in evropsko integracijo Republike Moldavije je v svojem pismu z dne 11. oktobra 2021, naslovljenem na visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko (v nadaljnjem besedilu: visoki predstavnik), v skladu s členom 59(1) Sklepa (SZVP) 2021/509 zaprosil za podporo oboroženim silam s krepitvijo zmogljivosti vojaške zdravstvene službe in inženirskega bataljona.

(8)

Ta ukrep pomoči se bo izvajal ob upoštevanju načel in zahtev iz Sklepa (SZVP) 2021/509, v skladu s pravili za izvrševanje prihodkov in odhodkov, ki se financirajo v okviru Instrumenta ter v skladu s skupnim stališčem Sveta 2008/944/SZVP (3).

(9)

Svet ponovno potrjuje svojo odločenost, da bo varoval, spodbujal in uresničeval človekove pravice, temeljne svoboščine in demokratična načela ter krepil pravno državo in dobro upravljanje v skladu z Ustanovno listino Združenih narodov, s Splošno deklaracijo o človekovih pravicah in z mednarodnim pravom, predvsem mednarodnim pravom o človekovih pravicah in mednarodnim humanitarnim pravom –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Vzpostavitev, cilji, področje uporabe in trajanje

1.   Vzpostavi se ukrep pomoči Republiki Moldaviji (v nadaljnjem besedilu: upravičenka), ki se financira v okviru evropskega mirovnega instrumenta (v nadaljnjem besedilu: instrument).

2.   Cilj ukrepa pomoči je povečati zmogljivosti vojaške zdravstvene službe in inženirskega bataljona oboroženih sil Republike Moldavije, vključno z njuno zmožnostjo zagotavljanja ustreznih storitev civilistom v kriznih ali izrednih razmerah ter okrepiti zmogljivost Moldavije, da prispeva k vojaškim misijam in operacijam v okviru SVOP.

3.   Za dosego cilja iz odstavka 2 se z ukrepom pomoči financira zagotavljanje naslednje opreme, ki ni zasnovana za uporabo smrtonosne sile, in blaga enotam oboroženih sil iz navedenega odstavka:

(a)

medicinske opreme za vojaško zdravstveno službo in

(b)

opreme za uničevanje neeksplodiranih ubojnih sredstev za inženirski bataljon.

4.   Ukrep pomoči traja 36 mesecev od datuma sklenitve pogodbe med upraviteljem za ukrepe pomoči, ki deluje kot odredbodajalec, in subjektom iz člena 4(2) tega sklepa v skladu s členom 32(2), točka (a), Sklepa (SZVP) 2021/509.

Člen 2

Finančna ureditev

1.   Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z ukrepom pomoči, znaša največ 7 000 000 EUR. V skladu s členom 29(5) Sklepa (SZVP) 2021/509 lahko upravitelj za ukrepe pomoči po sprejetju tega sklepa pozove k plačilu v višini do 6 300 000 EUR. Sredstva, h plačilu katerih pozove upravitelj, se uporabijo le za plačilo odhodkov v okvirih, ki jih odobri Odbor, ustanovljen s Sklepom (SZVP) 2021/509, v spremembi proračuna za leto 2021, ki ustreza temu ukrepu pomoči.

2.   Vsi odhodki se upravljajo v skladu s Sklepom (SZVP) 2021/509 in pravili za izvrševanje prihodkov in odhodkov, ki se financirajo v okviru evropskega mirovnega instrumenta.

Člen 3

Dogovori z upravičenko

1.   Visoki predstavnik z upravičenko sklene potrebne dogovore, da zagotovi, da ta spoštuje zahteve in pogoje določene s tem sklepom, kar je pogoj za zagotavljanje podpore v okviru ukrepa pomoči.

2.   Dogovori iz odstavka 1 vključujejo določbe, ki upravičenko zavezujejo, da zagotovi:

(a)

da enote oboroženih sil, ki prejemajo podporo v okviru ukrepa pomoči, spoštujejo ustrezno mednarodno pravo, predvsem mednarodno pravo o človekovih pravicah in mednarodno humanitarno pravo;

(b)

pravilno in učinkovito rabo vseh sredstev, dodeljenih v okviru ukrepa pomoči, za namene, za katere so bila zagotovljena;

(c)

zadostno vzdrževanje vseh sredstev, dodeljenih v okviru ukrepa pomoči, da se zagotovi njihova uporabnost in operativna razpoložljivost v njihovem življenjskem ciklu;

(d)

da sredstva, dodeljena v okviru ukrepa pomoči, ob koncu svojega življenjskega cikla ne bodo izgubljena ali brez privolitve odbora evropskega mirovnega instrumenta, ustanovljenega na podlagi Sklepa (SZVP) 2021/509, prenesena drugim osebam ali subjektom, ki niso opredeljeni v teh dogovorih.

3.   Dogovori iz odstavka 1 vključujejo določbe o začasni ustavitvi in prenehanju podpore v okviru ukrepa pomoči, če se ugotovi, da upravičenka krši obveznosti določene v odstavku 2.

Člen 4

Izvajanje

1.   Visoki predstavnik je odgovoren za zagotavljanje, da se ta sklep izvaja v skladu s Sklepom (SZVP) 2021/509 in pravili za izvrševanje prihodkov in odhodkov, ki se financirajo v okviru evropskega mirovnega instrumenta, ter skladno z integriranim metodološkim okvirom za ocenjevanje in opredelitev potrebnih ukrepov in kontrol za ukrepe pomoči v okviru evropskega mirovnega instrumenta.

2.   Izvajanje dejavnosti iz člena 1(3) izvaja litovska centralna agencija za vodenje projektov (CPMA).

Člen 5

Spremljanje, kontrola in ocenjevanje

1.   Visoki predstavnik zagotovi spremljanje izpolnjevanja obveznosti, ki jih v skladu s členom 3 določi upravičenka. To spremljanje omogoča boljšo seznanjenost s kontekstom in tveganjem kršitev obveznosti, določenih v členu 3 ter prispeva k preprečevanju takih kršitev, med drugim kršitev mednarodnega prava o človekovih pravicah in mednarodnega humanitarnega prava s strani enot oboroženih sil, ki prejemajo podporo v okviru ukrepa pomoči.

2.   Kontrola opreme in blaga po odpremi se organizira na naslednji način:

(a)

preverjanje dostave, pri čemer sile končnega uporabnika po prenosu lastništva podpišejo potrdila o dostavi;

(b)

poročanje o dejavnostih, pri čemer upravičenka letno poroča o dejavnostih, ki vključujejo namenjeno opremo, zagotovljeno v okviru ukrepa pomoči, dokler Politični in varnostni odbor (PVO) ne oceni, da poročanje ni več potrebno;

(c)

kontrola na kraju samem, pri čemer upravičenka visokemu predstavniku na zahtevo omogoči, da izvede kontrolo na kraju samem.

3.   Visoki predstavnik izvede oceno v obliki strukturirane prve ocene ukrepa pomoči šest mesecev po prvi dostavi opreme. To lahko vključuje obiske na kraju samem, da se preverijo oprema, blago in storitve, ki se zagotavljajo v okviru ukrepa pomoči, ali kakršne koli druge učinkovite oblike neodvisno posredovanih informacij. Končna ocena se izvede po dokončni dobavi opreme, blaga in storitev v okviru ukrepa pomoči, da bi se ocenilo, ali je ukrep pomoči prispeval k uresničitvi navedenih ciljev.

Člen 6

Poročanje

V obdobju izvajanja visoki predstavnik Političnemu in varnostnemu odboru (PVO) predloži šestmesečna poročila o izvajanju ukrepa pomoči v skladu s členom 63 Sklepa (SZVP) 2021/509. Upravitelj za ukrepe pomoči redno obvešča Odbor Instrumenta, ustanovljen s Sklepom (SZVP) 2021/509, o izvrševanju prihodkov in odhodkov v skladu s členom 38 navedenega sklepa, tudi z obveščanjem o udeleženih dobaviteljih in podizvajalcih.

Člen 7

Začasna ustavitev in prenehanje

PVO lahko v skladu s členom 64 Sklepa (SZVP) 2021/509 odloči, da se izvajanje ukrepa pomoči v celoti ali delno prekine.

PVO lahko tudi priporoči, da Svet odloči, da ukrep pomoči preneha.

Člen 8

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 2. decembra 2021

Za Svet

predsednik

J. VRTOVEC


(1)  Sklep Sveta (SZVP) 2021/509 z dne 22. marca 2021 o vzpostavitvi Evropskega mirovnega instrumenta in razveljavitvi Sklepa (SZVP) 2015/528 (UL L 102, 24.3.2021, str. 14).

(2)  UL L 260, 30.8.2014, str. 4.

(3)  Skupno stališče Sveta 2008/944/SZVP z dne 8. decembra 2008, ki opredeljuje skupna pravila glede nadzora izvoza vojaške tehnologije in opreme (UL L 335, 13.12.2008, str. 99).


3.12.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 432/67


SKLEP SVETA (SZVP) 2021/2137

z dne 2. decembra 2021

o ukrepu pomoči v okviru Evropskega mirovnega instrumenta za podporo oboroženim silam Republike Mali v povezavi z misijo EU za usposabljanje v Maliju

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti členov 28(1) in 41(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s Sklepom (SZVP) 2021/509 (1) je bil vzpostavljen Evropski mirovni instrument, s katerim države članice v okviru skupne zunanje in varnostne politike financirajo ukrepe Unije za ohranjanje miru, preprečevanje konfliktov in krepitev mednarodne varnosti na podlagi člena 21(2), točka (c), Pogodbe. V skladu s členom 1(2), točka (b)(i), Sklepa (SZVP) 2021/509 se lahko Evropski mirovni instrument uporablja za financiranje ukrepov za krepitev zmogljivosti tretjih držav ter regionalnih in mednarodnih organizacij na vojaškem in obrambnem področju.

(2)

Sedanja kriza v Maliju in na območju Sahela ima več razsežnosti in obstaja velika nevarnost, da se bo razširila na sosednje države, zlasti na Gvinejski zaliv. Mednarodna skupnost, vključno z Unijo in državami članicami, je v zadnjem obdobju vložila veliko truda v to, da bi Republiko Mali podprla pri njenem boju proti terorizmu. Misija Evropske unije za usposabljanje v Maliju (EUTM Mali) še naprej pomaga krepiti zmogljivosti malijskih oboroženih sil v okviru celostnega pristopa EU h krizi v Maliju.

(3)

Varnostni svet Združenih narodov je v Resoluciji 2391 (2017), pa tudi v resolucijah 2480 (2019) in 2584 (2021) potrdil svojo trdno zavezanost suverenosti, neodvisnosti, enotnosti in ozemeljski celovitosti držav skupine G5 Sahel, in sicer Burkina Faso, Čada, Malija, Mavretanije in Nigra, pohvalil prispevek dvostranskih in večstranskih partnerjev h krepitvi varnostnih zmogljivostih na območju Sahela, zlasti vlogo misij Evropske unije (EUTM Mali, EUCAP Sahel Mali in EUCAP Sahel Niger) pri zagotavljanju usposabljanja in strateškega svetovanja nacionalnim varnostnim silam na območju Sahela, pozdravil prizadevanja francoskih sil pri podpori operacijam skupnih sil držav G5 Sahel ter pozval k ustreznemu usklajevanju, izmenjavi informacij in po potrebi podpori med večdimenzionalno integrirano stabilizacijsko misijo Združenih narodov v Maliju, malijskimi oboroženimi silami, skupnimi silami držav G5 Sahel, francoskimi silami in misijami Evropske unije v Maliju.

(4)

Malijski minister za zunanje zadeve je v svojem pismu z dne 4. novembra 2021, naslovljenem na visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko (v nadaljnjem besedilu: visoki predstavnik), Unijo pozvalo, naj v povezavi z misijo EUTM Mali nadaljuje in okrepi podporo malijskim oboroženim silam na treh ključnih področjih.

(5)

Ta ukrep pomoči se izvaja ob upoštevanju načel in zahtev iz Sklepa (SZVP) 2021/509, zlasti v skladu s Skupnim stališčem Sveta 2008/944/SZVP (2), in v skladu s pravili za izvrševanje prihodkov in odhodkov, ki se financirajo v okviru Evropskega mirovnega instrumenta.

(6)

Izvrševanje bo odvisno tudi od rednega ocenjevanja političnih dogodkov v Maliju, in sicer v skladu z integriranim metodološkim okvirom za ocenjevanje in opredelitev potrebnih blažilnih ukrepov in kontrol za ukrepe pomoči v okviru Evropskega mirovnega instrumenta. Izvrševanje zlasti ne bi smelo biti v nasprotju z varnostnimi in obrambnimi interesi Unije in njenih držav članic.

(7)

Svet potrjuje svojo odločenost, da bo varoval, spodbujal in uresničeval človekove pravice, temeljne svoboščine in demokratična načela ter krepil pravno državo in dobro upravljanje v skladu z Ustanovno listino Združenih narodov, Splošno deklaracijo človekovih pravic in mednarodnim pravom, zlasti mednarodnim pravom o človekovih pravicah in mednarodnim humanitarnim pravom –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Vzpostavitev, cilji, področje uporabe in trajanje

1.   V korist Republike Mali (v nadaljnjem besedilu: upravičenka) se vzpostavi ukrep pomoči, ki se financira v okviru Evropskega mirovnega instrumenta (v nadaljnjem besedilu: ukrep pomoči).

2.   Cilj ukrepa pomoči je okrepiti splošne zmogljivosti malijskih oboroženih sil, da se jim omogoči vodenje vojaških operacij za ponovno vzpostavitev ozemeljske celovitosti Malija in za zmanjšanje groženj, ki jih predstavljajo teroristične skupine. To bi moralo prinesti koristi prebivalstvu in prispevati k povečanju prisotnosti državnih služb na oddaljenih območjih in boljši zaščiti civilistov.

3.   Za doseganje ciljev iz odstavka 2 je cilj ukrepa pomoči dodatno profesionalizirali enote malijskih oboroženih sil, ki prejemajo podporo, in sicer z ustreznim in primernim usposabljanjem ter opremo, ki se zagotavljata v okviru treh projektov:

(a)

podpore akademiji za podčastnike v Banankoru;

(b)

prenove infrastrukture za usposabljanje v Sévaré-Moptiju in

(c)

zagotavljanja opreme, ki ni zasnovana za uporabo smrtonosne sile, za tri čete 23. polka drugega malijskega vojaškega okrožja v skladu s potrebami Unité légère de reconnaissance et d’intervention (ULRI).

4.   Ukrep pomoči traja 30 mesecev od datuma sklenitve pogodbe med upraviteljem za ukrepe pomoči in subjektom iz člena 4(3) tega sklepa v skladu s členom 32(2), točka (a), Sklepa (SZVP) 2021/509.

Člen 2

Finančna ureditev

1.   Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z ukrepom pomoči, znaša največ 24 000 000 EUR. V skladu s členom 29(5) Sklepa (SZVP) 2021/509 lahko upravitelj za ukrepe pomoči po sprejetju tega sklepa pozove k prispevkom v višini do 21 600 000 EUR. Sredstva, h plačilu katerih pozove upravitelj za ukrepe pomoči, se uporabijo le za plačilo odhodkov v mejah, ki jih odobri Odbor, ustanovljen s Sklepom (SZVP) 2021/509, v spremembi proračuna za leto 2021, ki ustreza temu ukrepu pomoči.

2.   Vsi odhodki se upravljajo v skladu s Sklepom (SZVP) 2021/509 in pravili za izvrševanje prihodkov in odhodkov, ki se financirajo v okviru Evropskega mirovnega instrumenta.

Člen 3

Dogovori z upravičenko

1.   Visoki predstavnik z upravičenko sklene potrebne dogovore, da zagotovi, da ta spoštuje zahteve in pogoje, določene v tem sklepu, kar je pogoj za zagotavljanje podpore v okviru ukrepa pomoči.

2.   Dogovori iz odstavka 1 vključujejo določbe, ki upravičenko zavezujejo, da zagotovi:

(a)

spoštovanje ustreznega mednarodnega prava, zlasti mednarodnega prava o človekovih pravicah in mednarodnega humanitarnega prava, pa tudi zavezo malijske vlade, da bo okrepila boj proti nekaznovanju, zlasti v zvezi s kršitvami človekovih pravic, ter sprejela potrebne ukrepe za okrepitev odgovornosti enot, ki imajo koristi od ukrepa pomoči;

(b)

pravilno in učinkovito uporabo vseh sredstev, zagotovljenih v okviru ukrepa pomoči, za namene, za katere so bila zagotovljena, s strani enot in osebja, ki se usposabljajo pod nadzorom EUTM ali jih spremljajo mednarodne sile, ki so partnerji EU, in za katere se ne poroča, da so zagrešili zlorabe ali nasilje;

(c)

da bodo vsa sredstva, zagotovljena v okviru ukrepa pomoči, uporabljale zgolj malijske sile, v primeru kakršnega koli sodelovanja pa izključno z državnimi akterji, ki so oborožene sile partnerjev EU, zlasti skupne sile držav G5 Sahel in oborožene sile G5 Sahel;

(d)

zadostno vzdrževanje vseh sredstev, zagotovljenih v okviru ukrepa pomoči, da se zagotovi njihova uporabnost in operativna razpoložljivost v njihovem življenjskem ciklu;

(e)

da nobena sredstva, zagotovljena v okviru ukrepa pomoči, ob koncu njihovega življenjskega cikla brez privolitve Odbora Instrumenta, ustanovljenega na podlagi Sklepa (SZVP) 2021/509, ne bodo izgubljena ali prenesena na osebe ali subjekte, ki niso opredeljeni v dogovorih iz odstavka 1.

3.   Dogovori iz odstavka 1 vključujejo določbe o začasni ustavitvi in prenehanju podpore v okviru ukrepa pomoči, če se ugotovi, da upravičenka krši obveznosti iz odstavka 2.

4.   V primeru kršitev dogovorov iz odstavka 1 ali določb in obveznosti iz tega člena se visoki predstavnik odzove s sprejetjem sorazmernih ukrepov v okviru celostnega pristopa, in sicer do ali vključno z zahtevo po vračilu ustreznih sredstev, zagotovljenih v okviru ukrepa pomoči.

Člen 4

Izvajanje

1.   Visoki predstavnik je odgovoren za zagotavljanje, da se ta sklep izvaja v skladu s Sklepom (SZVP) 2021/509 in pravili za izvrševanje prihodkov in odhodkov, ki se financirajo v okviru Evropskega mirovnega instrumenta, ter skladno z integriranim metodološkim okvirom za ocenjevanje in opredelitev potrebnih ukrepov in kontrol za ukrepe pomoči v okviru Evropskega mirovnega instrumenta.

2.   Visoki predstavnik odobri zagotavljanje pomoči šele po tem, ko upravičenka sprejme različne pogodbe, dogovore, zahteve, obveznosti in pogoje, na katere se sklicuje ali jih določa ta sklep.

3.   Dejavnosti iz člena 1(3) izvaja Expertise France.

4.   Upravitelj za ukrepe pomoči v skladu s členom 61(4) Sklepa (SZVP) 2021/509 sklene potrebne pogodbe z izvajalci.

Člen 5

Spremljanje, kontrola in ocenjevanje

1.   Visoki predstavnik zagotovi, da se spremlja, ali upravičenka spoštuje obveznosti iz člena 3. To spremljanje omogoča seznanjenost s kontekstom in tveganjem kršitev teh obveznosti ter prispeva k preprečevanju takih kršitev, vključno s kršitvami mednarodnega prava o človekovih pravicah in mednarodnega humanitarnega prava v povezavi z uporabo opreme, zagotovljene v okviru ukrepa pomoči. V takih primerih visoki predstavnik poroča Političnemu in varnostnemu odboru (PVO) in predlaga sorazmerne ukrepe.

2.   Kontrola opreme in blaga po odpremi se organizira na naslednji način:

(a)

preverjanje dostave, pri čemer sile končnega uporabnika po prenosu lastništva podpišejo potrdila o dostavi;

(b)

poročanje o inventarju, pri čemer upravičenka vsako leto poroča o inventarju in stanju določenih sredstev v njihovem celotnem življenjskem ciklu, dokler PVO ne presodi, da tako poročanje ni več potrebno;

(c)

kontrole na kraju samem, pri čemer upravičenka na zahtevo visokega predstavnika omogoči dostop do izvajanja kontrol na kraju samem.

3.   Ob upoštevanju določb iz člena 3(2) visoki predstavnik izvede ocenjevanje, v obliki prve ocene ukrepa pomoči, in sicer v treh delih: šest mesecev po dobavi opreme trem enotam 23. polka, šest mesecev po zaključku šolanja prve generacije akademije za podčastnike in šest mesecev po izgradnji objekta za usposabljanje v Sévaré-Moptiju. Ocenjevanje po potrebi vključuje obiske na kraju samem, da se preverita oprema in blago, ki sta bila dobavljena v okviru ukrepa pomoči, ali kakršne koli druge učinkovite oblike neodvisno posredovanih informacij.

Po zaključku ukrepa pomoči se opravi končno ocenjevanje, da se oceni, ali je ukrep pomoči prispeval k doseganju zastavljenih ciljev.

Člen 6

Poročanje

Na začetku in med obdobjem izvajanja visoki predstavnik predloži PVO šestmesečna poročila, ki vključujejo najnovejše informacije o stanju izvajanja ukrepa pomoči v skladu s členom 63 Sklepa (SZVP) 2021/509, pa tudi na zahtevo in v primeru, da so bile sporočene resne kršitve dogovorov ali v primeru relevantnega političnega ali varnostnega razvoja dogodkov. Upravitelj za ukrepe pomoči redno obvešča Odbor Instrumenta, ustanovljen s Sklepom (SZVP) 2021/509, o izvrševanju prihodkov in odhodkov v skladu s členom 38 navedenega sklepa, vključno s predložitvijo informacij o vključenih dobaviteljih in izvajalcih.

Člen 7

Začasna ustavitev in prenehanje

1.   Visoki predstavnik oceni informacije o morebitnem neizpolnjevanju ali kršitvah zavez in obveznosti iz dogovorov med upravičenko in visokim predstavnikom, na podlagi česar visoki predstavnik preuči morebitno začasno ustavitev ali prenehanje tega ukrepa pomoči, in sicer kadar koli.

2.   V skladu s členom 64 Sklepa (SZVP) 2021/509 se lahko PVO na zahtevo države članice ali visokega predstavnika odloči, da v celoti ali delno začasno ustavi izvajanje ukrepa pomoči v katerem koli od naslednjih primerov:

(a)

če upravičenka krši svoje obveznosti na podlagi mednarodnega prava, zlasti mednarodnega prava o človekovih pravicah ali mednarodnega humanitarnega prava, ali če ne izpolnjuje svojih obveznosti ali zavez iz dogovorov iz člena 3;

(b)

če je bila pogodba z nosilcem izvajanja začasno ustavljena ali je prenehala zaradi kršitve obveznosti iz te pogodbe;

(c)

če razmere v zadevni državi ali na zadevnem območju ne dopuščajo več, da bi se ukrep izvajal ob zagotavljanju zadostnih jamstev;

(d)

če izvajanje ukrepa pomoči ne prispeva več k doseganju zastavljenih ciljev ukrepa pomoči ali ni več v interesu Unije.

3.   V nujnih in izjemnih primerih lahko visoki predstavnik v celoti ali delno začasno ustavi izvajanje ukrepa pomoči, dokler PVO ne sprejme odločitve.

4.   PVO lahko tudi priporoči, da Svet odloči, da ukrep pomoči preneha.

Člen 8

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 2. decembra 2021

Za Svet

predsednik

J. VRTOVEC


(1)  Sklep Sveta (SZVP) 2021/509 z dne 22. marca 2021 o vzpostavitvi Evropskega mirovnega instrumenta in razveljavitvi Sklepa (SZVP) 2015/528 (UL L 102, 24.3.2021, str. 14).

(2)  Skupno stališče Sveta 2008/944/SZVP z dne 8. decembra 2008, ki opredeljuje skupna pravila glede nadzora izvoza vojaške tehnologije in opreme (UL L 335, 13.12.2008, str. 99).


3.12.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 432/72


SKLEP SVETA (SZVP) 2021/2138

z dne 2. decembra 2021

o spremembi Sklepa (SZVP) 2018/2011 v podporo politikam, programom in ukrepom, ki vključujejo vidik spola, v boju proti trgovanju z osebnim orožjem in njegovi zlorabi, v skladu z agendo o ženskah, miru in varnosti

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji ter zlasti členov 28(1) in 31(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 17. decembra 2018 sprejel Sklep (SZVP) 2018/2011 (1).

(2)

V Sklepu (SZVP) 2018/2011 je določeno, da se dejavnosti iz člena 1 navedenega sklepa izvajajo v obdobju 36 mesecev od datuma sklenitve sporazuma iz člena 3(3) navedenega sklepa.

(3)

Ker je zaradi pandemije COVID-19 prišlo do zamud pri izvajanju projektnih dejavnosti na podlagi Sklepa (SZVP) 2018/2011, je Urad Združenih narodov za razorožitev zaprosil za podaljšanje obdobja izvajanja Sklepa (SZVP) 2018/2011 za sedem mesecev, do 31. oktobra 2022.

(4)

Dejavnosti iz člena 1 Sklepa (SZVP) 2018/2011 se lahko nadaljujejo do 31. oktobra 2022 brez kakršnih koli posledic za finančna sredstva.

(5)

Člen 5(2) Sklepa (SZVP) 2018/2011 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Člen 5(2) Sklepa (SZVP) 2018/2011 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Ta sklep preneha veljati 31. oktobra 2022.“

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 2. decembra 2021

Za Svet

predsednik

J. VRTOVEC


(1)  Sklep Sveta (SZVP) 2018/2011 z dne 17. decembra 2018 v podporo politikam, programom in ukrepom, ki vključujejo vidik spola, v boju proti trgovanju z osebnim orožjem in njegovi zlorabi, v skladu z agendo o ženskah, miru in varnosti (UL L 322, 18.12.2018, str. 38).