ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 348

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 64
1. oktober 2021


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Sveta (EU) 2021/1731 z dne 23. septembra 2021 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Skupnem odboru EGP o predlagani premembi Protokola 31 o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode, ki je priložen k Sporazumu EGP (Pripravljalni ukrep o raziskavah na področju obrambe) ( 1 )

1

 

*

Sklep Sveta (EU) 2021/1732 z dne 23. septembra 2021 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Skupnem odboru EGP glede spremembe Protokola 31 o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode, ki je priložen k Sporazumu EGP (program Evropska solidarnostna enota) ( 1 )

3

 

*

Sklep Sveta (EU) 2021/1733 z dne 23. septembra 2021 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Skupnem odboru EGP glede spremembe Protokola 30 o posebnih določbah glede organizacije sodelovanja na področju statistike in Protokola 31 o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode, ki sta priložena k Sporazumu EGP (program Enotni trg) ( 1 )

5

 

*

Sklep Sveta (EU) 2021/1734 z dne 23. septembra 2021 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Skupnem odboru EGP glede spremembe Protokola 31 o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode, ki je priložen k Sporazumu EGP (Obzorje Evropa) ( 1 )

7

 

*

Sklep Sveta (EU) 2021/1735 z dne 23. septembra 2021 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Skupnem odboru EGP glede spremembe Protokola 31 o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode, ki je priložen k Sporazumu EGP (Evropski socialni sklad plus (ESS+)) ( 1 )

9

 

*

Sklep Sveta (EU) 2021/1736 z dne 23. septembra 2021 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Skupnem odboru EGP glede spremembe Protokola 31 o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode, ki je priložen k Sporazumu EGP (Erasmus+) ( 1 )

11

 

*

Sklep Sveta (EU) 2021/1737 z dne 23. septembra 2021 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Skupnem odboru EGP glede spremembe Protokola 31 o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode, ki je priložen k Sporazumu EGP (program Digitalna Evropa) ( 1 )

13

 

*

Sklep Sveta (EU) 2021/1738 z dne 23. septembra 2021 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Skupnem odboru EGP glede spremembe Protokola 31 o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode, ki je priložen k Sporazumu EGP (mehanizem Unije na področju civilne zaščite) ( 1 )

15

 

*

Sklep Sveta (EU) 2021/1739 z dne 23. septembra 2021 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Skupnem odboru EGP glede spremembe Protokola 31 o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode, ki je priložen k Sporazumu EGP (program Ustvarjalna Evropa) ( 1 )

17

 

*

Sklep Sveta (EU) 2021/1740 z dne 23. septembra 2021 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Skupnem odboru EGP glede spremembe Protokola 31 o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode, priloženega k sporazumu EGP (program LIFE) ( 1 )

19

 

*

Sklep Sveta (EU) 2021/1741 z dne 23. septembra 2021 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Skupnem odboru EGP glede spremembe Protokola 31 o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode, priloženega k sporazumu EGP (program EU za zdravje) ( 1 )

21

 

*

Sklep Sveta (EU) 2021/1742 z dne 23. septembra 2021 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Skupnem odboru EGP glede spremembe Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP (Tretji in četrti železniški paket) ( 1 )

23

 

*

Sklep Sveta (EU) 2021/1743 z dne 28. septembra 2021 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v regionalnem usmerjevalnem odboru prometne skupnosti glede ustanovitve tehničnega odbora za vodni promet in multimodalnost

27

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

SKLEPI

1.10.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 348/1


SKLEP SVETA (EU) 2021/1731

z dne 23. septembra 2021

o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Skupnem odboru EGP o predlagani premembi Protokola 31 o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode, ki je priložen k Sporazumu EGP (Pripravljalni ukrep o raziskavah na področju obrambe)

(Besedilo velja za EGP)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 218(9) Pogodbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2894/94 z dne 28. novembra 1994 o pravilih za izvajanje Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (1) ter zlasti člena 1(3) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (2) ter zlasti člena 58(2), točka (b), Uredbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sporazum o Evropskem gospodarskem prostoru (3) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) je začel veljati 1. januarja 1994.

(2)

Na podlagi člena 98 Sporazuma EGP se lahko Skupni odbor EGP med drugim odloči spremeniti Protokol 31 o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode (v nadaljnjem besedilu: Protokol 31), ki je priložen k Sporazumu EGP.

(3)

Države Efte, ki so del EGP, bi morale še naprej sodelovati v dejavnostih Unije, povezanih s proračunsko vrstico PA 13 17 01 (Pripravljalni ukrep o raziskavah na področju obrambe), ki je vključena v splošni proračun Unije za proračunsko leto 2021.

(4)

Protokol 31 bi bilo zato treba spremeniti, da se to razširjeno sodelovanje nadaljuje od 1. januarja 2021.

(5)

Stališče Unije v Skupnem odboru EGP bi zato moralo temeljiti na osnutku sklepa Skupnega odbora EGP –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Stališče, ki se v imenu Unije zastopa v Skupnem odboru EGP o predlagani spremembi Protokola 31 o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode, ki je priložen k Sporazumu EGP, temelji na osnutku sklepa Skupnega odbora EGP (4).

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 23. septembra 2021

Za Svet

predsednik

G. DOVŽAN


(1)  UL L 305, 30.11.1994, str. 6.

(2)  UL L 193, 30.7.2018, str. 1.

(3)  UL L 1, 3.1.1994, str. 3.

(4)  Glej dokument ST 10932/21 na http://register.consilium.europa.eu.


1.10.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 348/3


SKLEP SVETA (EU) 2021/1732

z dne 23. septembra 2021

o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Skupnem odboru EGP glede spremembe Protokola 31 o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode, ki je priložen k Sporazumu EGP (program Evropska solidarnostna enota)

(Besedilo velja za EGP)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti člena 165(4), člena 166(4) in člena 214(5) v povezavi s členom 218(9) Pogodbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2894/94 z dne 28. novembra 1994 o pravilih za izvajanje Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (1) in zlasti člena 1(3) Uredbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sporazum o Evropskem gospodarskem prostoru (2) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) je začel veljati 1. januarja 1994.

(2)

V skladu s členom 98 Sporazuma EGP se lahko Skupni odbor EGP med drugim odloči spremeniti Protokol 31 o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode (v nadaljnjem besedilu: Protokol 31) k Sporazumu EGP.

(3)

Uredbo (EU) 2021/888 Evropskega parlamenta in Sveta (3) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(4)

Protokol 31 k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Stališče Unije v Skupnem odboru EGP bi torej moralo temeljiti na osnutku sklepa Skupnega odbora EGP –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Stališče, ki se v imenu Unije zastopa v Skupnem odboru EGP glede predlagane spremembe Protokola 31 o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode, ki je priložen k Sporazumu EGP, temelji na osnutku sklepa Skupnega odbora EGP (4).

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 23. septembra 2021

Za Svet

predsednik

G. DOVŽAN


(1)  UL L 305, 30.11.1994, str. 6.

(2)  UL L 1, 3.1.1994, str. 3.

(3)  Uredba (EU) 2021/888 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2021 o vzpostavitvi programa Evropska solidarnostna enota ter razveljavitvi uredb (EU) 2018/1475 in (EU) št. 375/2014 (UL L 202, 8.6.2021, str. 32).

(4)  Glej dokument ST 11221/21 na http://register.consilium.europa.eu.


1.10.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 348/5


SKLEP SVETA (EU) 2021/1733

z dne 23. septembra 2021

o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Skupnem odboru EGP glede spremembe Protokola 30 o posebnih določbah glede organizacije sodelovanja na področju statistike in Protokola 31 o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode, ki sta priložena k Sporazumu EGP (program Enotni trg)

(Besedilo velja za EGP)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti člena 114, člena 43(2), člena 168(4)(b) ter členov 173 in 338 v povezavi s členom 218(9) Pogodbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2894/94 z dne 28. novembra 1994 o pravilih za izvajanje Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (1) in zlasti člena 1(3) Uredbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sporazum o Evropskem gospodarskem prostoru (2) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) je začel veljati 1. januarja 1994.

(2)

V skladu s členom 98 Sporazuma EGP se lahko Skupni odbor EGP med drugim odloči spremeniti Protokol 30 o določbah glede organizacije sodelovanja na področju statistike (v nadaljnjem besedilu: Protokol 30) in Protokol 31 o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode (v nadaljnjem besedilu: Protokol 31), ki sta priložena k Sporazumu EGP.

(3)

Uredbo (EU) 2021/690 Evropskega parlamenta in Sveta (3) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(4)

Protokol 30 in Protokol 31 k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Stališče Unije v Skupnem odboru EGP bi torej moralo temeljiti na osnutku sklepa Skupnega odbora EGP –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Stališče, ki se v imenu Unije zastopa v Skupnem odboru EGP glede predlagane spremembe Protokola 30 o določbah glede organizacije sodelovanja na področju statistike in Protokola 31 o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode, ki sta priložena k Sporazumu EGP, temelji na osnutku sklepa Skupnega odbora EGP (4).

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 23. septembra 2021

Za Svet

predsednik

G. DOVŽAN


(1)  UL L 305, 30.11.1994, str. 6.

(2)  UL L 1, 3.1.1994, str. 3.

(3)  Uredba (EU) 2021/690 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. aprila 2021 o vzpostavitvi programa za notranji trg, konkurenčnost podjetij, vključno z malimi in srednjimi podjetji, področje rastlin, živali, hrane in krme in evropsko statistiko (program Enotni trg ) ter o razveljavitvi uredb (EU) št. 99/2013, (EU) št. 1287/2013, (EU) št. 254/2014 in (EU) št. 652/2014 (UL L 153, 3.5.2021, str. 1).

(4)  Glej dokument ST 11225/21 na http://register.consilium.europa.eu.


1.10.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 348/7


SKLEP SVETA (EU) 2021/1734

z dne 23. septembra 2021

o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Skupnem odboru EGP glede spremembe Protokola 31 o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode, ki je priložen k Sporazumu EGP (Obzorje Evropa)

(Besedilo velja za EGP)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti člena 173(3), člena 182(1), člena 183 in člena 188, drugi odstavek, v povezavi s členom 218(9) Pogodbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2894/94 z dne 28. novembra 1994 o pravilih za izvajanje Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (1) in zlasti člena 1(3) Uredbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sporazum o Evropskem gospodarskem prostoru (2) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) je začel veljati 1. januarja 1994.

(2)

V skladu s členom 98 Sporazuma EGP se lahko Skupni odbor EGP med drugim odloči spremeniti Protokol 31 o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode (v nadaljnjem besedilu: Protokol 31), ki je priložen k Sporazumu EGP.

(3)

V Sporazum EGP je treba vključiti Uredbo (EU) 2021/695 Evropskega parlamenta in Sveta (3).

(4)

V Sporazum EGP je treba vključiti Uredbo (EU) 2021/819 Evropskega parlamenta in Sveta (4).

(5)

Protokol 31 k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Stališče Unije v Skupnem odboru EGP bi torej moralo temeljiti na osnutku sklepa Skupnega odbora EGP –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Stališče, ki se v imenu Unije zastopa v Skupnem odboru EGP glede predlagane spremembe Protokola 31 o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode, ki je priložen k Sporazumu EGP, temelji na osnutku sklepa Skupnega odbora EGP (5).

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 23. septembra 2021

Za Svet

predsednik

G. DOVŽAN


(1)  UL L 305, 30.11.1994, str. 6.

(2)  UL L 1, 3.1.1994, str. 3.

(3)  Uredba (EU) 2021/695 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. aprila 2021 o vzpostavitvi okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa, določitvi pravil za sodelovanje in razširjanje rezultatov ter razveljavitvi uredb (EU) št. 1290/2013 in (EU) št. 1291/2013 (UL L 170, 12.5.2021, str. 1).

(4)  Uredba (EU) 2021/819 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2021 o Evropskem inštitutu za inovacije in tehnologijo (prenovitev) (UL L 189, 28.5.2021, str. 61).

(5)  Glej dokument ST 11229/21 na http://register.consilium.europa.eu.


1.10.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 348/9


SKLEP SVETA (EU) 2021/1735

z dne 23. septembra 2021

o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Skupnem odboru EGP glede spremembe Protokola 31 o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode, ki je priložen k Sporazumu EGP (Evropski socialni sklad plus (ESS+))

(Besedilo velja za EGP)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti člena 46, točka (d), člena 149, člena 153(2), točka (a), člena 164, člena 175, tretji odstavek, in člena 349 v povezavi s členom 218(9) Pogodbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2894/94 z dne 28. novembra 1994 o pravilih za izvajanje Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (1) in zlasti člena 1(3) Uredbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sporazum o Evropskem gospodarskem prostoru (2) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) je začel veljati 1. januarja 1994.

(2)

V skladu s členom 98 Sporazuma EGP se lahko Skupni odbor EGP med drugim odloči spremeniti Protokol 31 o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode (v nadaljnjem besedilu: Protokol 31), ki je priložen k Sporazumu EGP.

(3)

Uredbo (EU) 2021/1057 Evropskega parlamenta in Sveta (3) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(4)

Protokol 31 k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Stališče Unije v Skupnem odboru EGP bi torej moralo temeljiti na osnutku sklepa Skupnega odbora EGP –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Stališče, ki se v imenu Unije zastopa v Skupnem odboru EGP glede predlagane spremembe Protokola 31 o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode, ki je priložen k Sporazumu EGP, temelji na osnutku sklepa Skupnega odbora EGP (4).

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 23. septembra 2021

Za Svet

predsednik

G. DOVŽAN


(1)  UL L 305, 30.11.1994, str. 6.

(2)  UL L 1, 3.1.1994, str. 3.

(3)  Uredba (EU) 2021/1057 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o vzpostavitvi Evropskega socialnega sklada plus (ESS+) in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1296/2013 (UL L 231, 30.6.2021, str. 21).

(4)  Glej dokument ST 11233/21 na http://register.consilium.europa.eu.


1.10.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 348/11


SKLEP SVETA (EU) 2021/1736

z dne 23. septembra 2021

o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Skupnem odboru EGP glede spremembe Protokola 31 o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode, ki je priložen k Sporazumu EGP (Erasmus+)

(Besedilo velja za EGP)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti členov 165 in 166 v povezavi s členom 218(9) Pogodbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2894/94 z dne 28. novembra 1994 o pravilih za izvajanje Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (1) in zlasti člena 1(3) Uredbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sporazum o Evropskem gospodarskem prostoru (2) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) je začel veljati 1. januarja 1994.

(2)

V skladu s členom 98 Sporazuma EGP se lahko Skupni odbor EGP med drugim odloči spremeniti Protokol 31 o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode (v nadaljnjem besedilu: Protokol 31) k Sporazumu EGP.

(3)

Uredbo (EU) 2021/817 Evropskega parlamenta in Sveta (3) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(4)

Protokol 31 k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Stališče Unije v Skupnem odboru EGP bi torej moralo temeljiti na osnutku sklepa Skupnega odbora EGP –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Stališče, ki se v imenu Unije zastopa v Skupnem odboru EGP glede predlagane spremembe Protokola 31 o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode, ki je priložen k Sporazumu EGP, temelji na osnutku sklepa Skupnega odbora EGP (4).

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 23. septembra 2021

Za Svet

predsednik

G. DOVŽAN


(1)  UL L 305, 30.11.1994, str. 6.

(2)  UL L 1, 3.1.1994, str. 3.

(3)  Uredba (EU) 2021/817 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2021 o vzpostavitvi programa Erasmus+, programa Unije za izobraževanje in usposabljanje, mladino ter šport, ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1288/2013 (UL L 189, 28.5.2021, str. 1).

(4)  Glej dokument ST 11238/21 na http://register.consilium.europa.eu.


1.10.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 348/13


SKLEP SVETA (EU) 2021/1737

z dne 23. septembra 2021

o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Skupnem odboru EGP glede spremembe Protokola 31 o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode, ki je priložen k Sporazumu EGP (program Digitalna Evropa)

(Besedilo velja za EGP)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti člena 172 in člena 173(3) v povezavi s členom 218(9) Pogodbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2894/94 z dne 28. novembra 1994 o pravilih za izvajanje Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (1) in zlasti člena 1(3) Uredbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sporazum o Evropskem gospodarskem prostoru (2) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) je začel veljati 1. januarja 1994.

(2)

V skladu s členom 98 Sporazuma EGP se lahko Skupni odbor EGP med drugim odloči spremeniti Protokol 31 o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode (v nadaljnjem besedilu: Protokol 31), ki je priložen k Sporazumu EGP.

(3)

Uredbo (EU) 2021/694 Evropskega parlamenta in Sveta (3) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(4)

Protokol 31 k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Stališče Unije v Skupnem odboru EGP bi torej moralo temeljiti na osnutku sklepa Skupnega odbora EGP –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Stališče, ki se v imenu Unije zastopa v Skupnem odboru EGP glede predlagane spremembe Protokola 31 o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode, ki je priložen k Sporazumu EGP, temelji na osnutku sklepa Skupnega odbora EGP (4).

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 23. septembra 2021

Za Svet

predsednik

G. DOVŽAN


(1)  UL L 305, 30.11.1994, str. 6.

(2)  UL L 1, 3.1.1994, str. 3.

(3)  Uredba (EU) 2021/694 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2021 o vzpostavitvi programa Digitalna Evropa in razveljavitvi Sklepa (EU) 2015/2240 (UL L 166, 11.5.2021, str. 1).

(4)  Glej dokument ST 11242/21 na http://register.consilium.europa.eu.


1.10.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 348/15


SKLEP SVETA (EU) 2021/1738

z dne 23. septembra 2021

o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Skupnem odboru EGP glede spremembe Protokola 31 o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode, ki je priložen k Sporazumu EGP (mehanizem Unije na področju civilne zaščite)

(Besedilo velja za EGP)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti člena 196 in člena 322(1)(a) v povezavi s členom 218(9) Pogodbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2894/94 z dne 28. novembra 1994 o pravilih za izvajanje Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (1) in zlasti člena 1(3) Uredbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sporazum o Evropskem gospodarskem prostoru (2) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) je začel veljati 1. januarja 1994.

(2)

V skladu s členom 98 Sporazuma EGP se lahko Skupni odbor EGP med drugim odloči spremeniti Protokol 31 o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode (v nadaljnjem besedilu: Protokol 31), ki je priložen k Sporazumu EGP.

(3)

Uredbo (EU) 2021/836 Evropskega parlamenta in Sveta (3) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(4)

Protokol 31 k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Stališče Unije v Skupnem odboru EGP bi torej moralo temeljiti na osnutku sklepa Skupnega odbora EGP –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Stališče, ki se v imenu Unije zastopa v Skupnem odboru EGP glede predlagane spremembe Protokola 31 o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode, ki je priložen k Sporazumu EGP, temelji na osnutku sklepa Skupnega odbora EGP (4).

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 23. septembra 2021

Za Svet

predsednik

G. DOVŽAN


(1)  UL L 305, 30.11.1994, str. 6.

(2)  UL L 1, 3.1.1994, str. 3.

(3)  Uredba (EU) 2021/836 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2021 o spremembi Sklepa št. 1313/2013/EU o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite (UL L 185, 26.5.2021, str. 1).

(4)  Glej dokument ST 11255/21 na http://register.consilium.europa.eu.


1.10.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 348/17


SKLEP SVETA (EU) 2021/1739

z dne 23. septembra 2021

o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Skupnem odboru EGP glede spremembe Protokola 31 o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode, ki je priložen k Sporazumu EGP (program Ustvarjalna Evropa)

(Besedilo velja za EGP)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti členov 167 in 173 v povezavi s členom 218(9) Pogodbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2894/94 z dne 28. novembra 1994 o pravilih za izvajanje Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (1) in zlasti člena 1(3) Uredbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sporazum o Evropskem gospodarskem prostoru (2) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) je začel veljati 1. januarja 1994.

(2)

V skladu s členom 98 Sporazuma EGP se lahko Skupni odbor EGP med drugim odloči spremeniti Protokol 31 o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode (v nadaljnjem besedilu: Protokol 31), ki je priložen k Sporazumu EGP.

(3)

Uredbo (EU) 2021/818 Evropskega parlamenta in Sveta (3) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(4)

Protokol 31 k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Stališče Unije v Skupnem odboru EGP bi torej moralo temeljiti na osnutku sklepa Skupnega odbora EGP –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Stališče, ki se v imenu Unije zastopa v Skupnem odboru EGP glede predlagane spremembe Protokola 31 o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode, ki je priložen k Sporazumu EGP, temelji na osnutku sklepa Skupnega odbora EGP (4).

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 23. septembra 2021

Za Svet

predsednik

G. DOVŽAN


(1)  UL L 305, 30.11.1994, str. 6.

(2)  UL L 1, 3.1.1994, str. 3.

(3)  Uredba (EU) 2021/818 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2021 o vzpostavitvi programa Ustvarjalna Evropa (2021–2027) in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1295/2013 (UL L 189, 28.5.2021, str. 34).

(4)  Glej dokument ST 11259/21 na http://register.consilium.europa.eu.


1.10.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 348/19


SKLEP SVETA (EU) 2021/1740

z dne 23. septembra 2021

o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Skupnem odboru EGP glede spremembe Protokola 31 o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode, priloženega k sporazumu EGP (program LIFE)

(Besedilo velja za EGP)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 192(1) v povezavi s členom 218(9) Pogodbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2894/94 z dne 28. novembra 1994 o pravilih za izvajanje Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (1) in zlasti člena 1(3) Uredbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sporazum o Evropskem gospodarskem prostoru (2) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) je začel veljati 1. januarja 1994.

(2)

V skladu s členom 98 Sporazuma EGP se lahko Skupni odbor EGP med drugim odloči spremeniti Protokol 31 o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode (v nadaljnjem besedilu: Protokol 31), ki je priložen k Sporazumu EGP.

(3)

Uredbo (EU) 2021/783 Evropskega parlamenta in Sveta (3) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(4)

Protokol 31 k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Stališče Unije v Skupnem odboru EGP bi torej moralo temeljiti na osnutku sklepa Skupnega odbora EGP –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Stališče, ki se v imenu Unije zastopa v Skupnem odboru EGP glede predlagane spremembe Protokola 31 o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode, priloženega k Sporazumu EGP, temelji na osnutku sklepa Skupnega odbora EGP (4).

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 23. septembra 2021

Za Svet

predsednik

G. DOVŽAN


(1)  UL L 305, 30.11.1994, str. 6.

(2)  UL L 1, 3.1.1994, str. 3.

(3)  Uredba (EU) 2021/783 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2021 o vzpostavitvi Programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE) ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1293/2013 (UL L 172, 17.5.2021, str. 53).

(4)  Glej dokument ST 11528/21 na http://register.consilium.europa.eu.


1.10.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 348/21


SKLEP SVETA (EU) 2021/1741

z dne 23. septembra 2021

o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Skupnem odboru EGP glede spremembe Protokola 31 o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode, priloženega k sporazumu EGP (program EU za zdravje)

(Besedilo velja za EGP)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 168(5) v povezavi s členom 218(9) Pogodbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2894/94 z dne 28. novembra 1994 o pravilih za izvajanje Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (1) in zlasti člena 1(3) Uredbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sporazum o Evropskem gospodarskem prostoru (2) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) je začel veljati 1. januarja 1994.

(2)

V skladu s členom 98 Sporazuma EGP se lahko Skupni odbor EGP med drugim odloči spremeniti Protokol 31 sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode (v nadaljnjem besedilu: Protokol 31), ki je priložen k sporazumu EGP.

(3)

Uredbo (EU) 2021/522 Evropskega parlamenta in Sveta (3) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(4)

Protokol 31 k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Stališče Unije v Skupnem odboru EGP bi torej moralo temeljiti na osnutku sklepa Skupnega odbora EGP –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Stališče, ki se v imenu Unije zastopa v Skupnem odboru EGP glede predlagane spremembe Protokola 31 o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode, priloženega k sporazumu EGP, temelji na osnutku sklepa Skupnega odbora EGP (4).

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 23. septembra 2021

Za Svet

predsednik

G. DOVŽAN


(1)  UL L 305, 30.11.1994, str. 6.

(2)  UL L 1, 3.1.1994, str. 3.

(3)  Uredba (EU) 2021/522 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. marca 2021 o vzpostavitvi programa za ukrepe Unije na področju zdravja (Program EU za zdravje) za obdobje 2021–2027 in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 282/2014 (UL L 107, 26.3.2021, str. 1).

(4)  Glej dokument ST 11535/21 na http://register.consilium.europa.eu.


1.10.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 348/23


SKLEP SVETA (EU) 2021/1742

z dne 23. septembra 2021

o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Skupnem odboru EGP glede spremembe Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP (Tretji in četrti železniški paket)

(Besedilo velja za EGP)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 91 v povezavi s členom 218(9) Pogodbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2894/94 z dne 28. novembra 1994 o pravilih za izvajanje Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (1) in zlasti člena 1(3) Uredbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sporazum o Evropskem gospodarskem prostoru (2) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) je začel veljati 1. januarja 1994.

(2)

V skladu s členom 98 Sporazuma EGP se lahko Skupni odbor EGP med drugim odloči spremeniti Prilogo XIII (Promet) k Sporazumu EGP.

(3)

V Sporazum EGP je treba vključiti naslednje akte v zvezi z železniškim prometom:

Direktiva 2012/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta (3),

Direktiva (EU) 2016/2370 Evropskega parlamenta in Sveta (4),

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/171 (5),

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/429 (6),

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/909 (7),

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1100 (8),

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/545 (9),

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/2177 (10),

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1795 (11),

Delegirani sklep Komisije (EU) 2017/2075 (12),

Uredba (EU) 2016/796 Evropskega parlamenta in Sveta (13),

Uredba (EU) 2016/2338 Evropskega parlamenta in Sveta (14),

Uredba Komisije (EU) 2019/554 (15),

Uredba Komisije (EU) št. 1305/2014 (16),

Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/761 (17),

Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/762 (18),

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/6 (19),

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/278 (20),

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/545 (21),

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/763 (22),

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/764 (23),

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/867 (24),

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/868 (25),

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/250 (26),

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/772 (27),

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/773 (28),

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/774 (29),

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/775 (30),

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/776 (31),

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/777 (32),

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/778 (33),

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/779 (34),

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/387 (35),

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/424 (36),

Direktiva (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta (37),

Direktiva (EU) 2016/798 Evropskega parlamenta in Sveta (38),

Direktiva Komisije 2014/38/EU (39),

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/1614 (40).

(4)

Prilogo XIII (Promet) k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Stališče Unije v Skupnem odboru EGP bi torej moralo temeljiti na osnutku sklepov Skupnega odbora EGP –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Stališče, ki se v imenu Unije zastopa v Skupnem odboru EGP glede predlagane spremembe Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP, temelji na osnutku sklepov Skupnega odbora EGP (41).

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 23. septembra 2021

Za Svet

predsednik

G. DOVŽAN


(1)  UL L 305, 30.11.1994, str. 6.

(2)  UL L 1, 3.1.1994, str. 3.

(3)  Direktiva 2012/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega območja (UL L 343, 14.12.2012, str. 32).

(4)  Direktiva (EU) 2016/2370 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 2016 o spremembi Direktive 2012/34/EU glede odprtja trga notranjih storitev železniškega potniškega prometa in upravljanja železniške infrastrukture (UL L 352, 23.12.2016, str. 1).

(5)  Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2015/171 z dne 4. februarja 2015 o nekaterih vidikih postopka za izdajo licenc prevoznikom v železniškem prometu (UL L 29, 5.2.2015, str. 3).

(6)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/429 z dne 13. marca 2015 o določitvi načinov, ki jih je treba upoštevati pri zaračunavanju stroškov učinkov hrupa (UL L 70, 14.3.2015, str. 36).

(7)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/909 z dne 12. junija 2015 o načinih izračunavanja stroškov, ki nastanejo neposredno pri izvajanju storitve železniškega prometa (UL L 148, 13.6.2015, str. 17).

(8)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1100 z dne 7. julija 2015 o obveznostih poročanja držav članic v okviru spremljanja trga storitev v železniškem prometu (UL L 181, 9.7.2015, str. 1).

(9)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/545 z dne 7. aprila 2016 o postopkih in merilih pri okvirnih pogodbah za dodelitev železniških infrastrukturnih zmogljivosti (UL L 94, 8.4.2016, str. 1).

(10)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/2177 z dne 22. novembra 2017 o dostopu do objektov za izvajanje železniških storitev in z železnico povezanih storitev (UL L 307, 23.11.2017, str. 1).

(11)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1795 z dne 20. novembra 2018 o določitvi postopka in meril za uporabo preskusa ekonomskega ravnovesja v skladu s členom 11 Direktive 2012/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 294, 21.11.2018, str. 5).

(12)  Delegirani sklep Komisije (EU) 2017/2075 z dne 4. septembra 2017 o nadomestitvi Priloge VII k Direktivi 2012/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega območja (UL L 295, 14.11.2017, str. 69).

(13)  Uredba (EU) 2016/796 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o Agenciji Evropske unije za železnice in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 881/2004 (UL L 138, 26.5.2016, str. 1).

(14)  Uredba (EU) 2016/2338 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 1370/2007 v zvezi z odprtjem trga za notranje storitve železniškega potniškega prevoza (UL L 354, 23.12.2016, str. 22).

(15)  Uredba Komisije (EU) 2019/554 z dne 5. aprila 2019 o spremembi Priloge VI k Direktivi 2007/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta o izdaji spričeval strojevodjem, ki upravljajo lokomotive in vlake na železniškem omrežju Skupnosti (UL L 97, 8.4.2019, str. 1).

(16)  Uredba Komisije (EU) št. 1305/2014 z dne 11. decembra 2014 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemom telematske aplikacije za tovorni promet železniškega sistema v Evropski uniji in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 62/2006 (UL L 356, 12.12.2014, str. 438).

(17)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/761 z dne 16. februarja 2018 o vzpostavitvi skupnih varnostnih metod za nadzor, ki ga izvajajo nacionalni varnostni organi po izdaji enotnega varnostnega spričevala ali varnostnega pooblastila v skladu z Direktivo (EU) 2016/798 Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi Uredbe Komisije (EU) št. 1077/2012 (UL L 129, 25.5.2018, str. 16).

(18)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/762 z dne 8. marca 2018 o vzpostavitvi skupnih varnostnih metod za zahteve sistema upravljanja varnosti v skladu z Direktivo (EU) 2016/798 Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi Uredbe Komisije (EU) št. 1158/2010 in Uredbe Komisije (EU) št. 1169/2010 (UL L 129, 25.5.2018, str. 26).

(19)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/6 z dne 5. januarja 2017 o evropskem načrtu za uvedbo evropskega sistema za upravljanje železniškega prometa (UL L 3, 6.1.2017, str. 6).

(20)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/278 z dne 23. februarja 2018 o spremembi Priloge k Uredbi (EU) št. 1305/2014 v zvezi s strukturo sporočil, vzorcem podatkov in sporočil ter operativno podatkovno bazo za vagone in intermodalne enote ter o sprejetju informacijsko-tehnološkega standarda za komunikacijsko raven skupnega vmesnika (UL L 54, 24.2.2018, str. 11).

(21)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/545 z dne 4. aprila 2018 o določitvi praktičnih ureditev za dovoljenja za železniška vozila in postopek izdaje dovoljenj za tip železniških vozil v skladu z Direktivo (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 90, 6.4.2018, str. 66).

(22)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/763 z dne 9. aprila 2018 o določitvi praktičnih ureditev za izdajo enotnih varnostnih spričeval prevoznikom v železniškem prometu v skladu z Direktivo (EU) 2016/798 Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 653/2007 (UL L 129, 25.5.2018, str. 49).

(23)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/764 z dne 2. maja 2018 o pristojbinah in dajatvah, ki se plačujejo Evropski agenciji za železnice, in pogojih plačila (UL L 129, 25.5.2018, str. 68).

(24)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/867 z dne 13. junija 2018 o poslovniku komisij za pritožbe pri Agenciji Evropske unije za železnice (UL L 149, 14.6.2018, str. 3).

(25)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/868 z dne 13. junija 2018 o spremembi Uredbe (EU) št. 1301/2014 in Uredbe (EU) št. 1302/2014 v zvezi z določbami o sistemu za merjenje električne energije in sistemu za zbiranje podatkov (UL L 149, 14.6.2018, str. 16).

(26)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/250 z dne 12. februarja 2019 o predlogah za izjave in potrdila ES za komponente interoperabilnosti železniškega sistema in podsisteme, vzorcu izjave o skladnosti za odobren tip železniškega vozila in postopkih verifikacije ES za podsisteme v skladu z Direktivo (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Uredbe Komisije (EU) št. 201/2011 (UL L 42, 13.2.2019, str. 9).

(27)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/772 z dne 16. maja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1300/2014 glede popisa sredstev z namenom ugotavljanja ovir za dostopnost, zagotavljanja informacij za uporabnike ter spremljanja in vrednotenja napredka v zvezi z dostopnostjo (UL L 139 I, 27.5.2019, str. 1).

(28)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/773 z dne 16. maja 2019 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemom „vodenje in upravljanje prometa“ železniškega sistema v Evropski uniji in o razveljavitvi Sklepa Komisije 2012/757/EU (UL L 139 I, 27.5.2019, str. 5).

(29)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/774 z dne 16. maja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1304/2014 glede uporabe tehnične specifikacije za interoperabilnost v zvezi s podsistemom „tirna vozila – hrup“ za obstoječe tovorne vagone (UL L 139I, 27.5.2019, str. 89).

(30)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/775 z dne 16. maja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 454/2011 v zvezi z upravljanjem nadzora sprememb (UL L 139 I, 27.5.2019, str. 103).

(31)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/776 z dne 16. maja 2019 o spremembi uredb Komisije (EU) št. 321/2013, (EU) št. 1299/2014, (EU) št. 1301/2014, (EU) št. 1302/2014, (EU) št. 1303/2014, (EU) 2016/919 ter Izvedbenega sklepa Komisije 2011/665/EU v zvezi z uskladitvijo z Direktivo (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta ter izvajanjem posebnih ciljev, določenih v Delegiranem sklepu Komisije (EU) 2017/1474 (UL L 139 I, 27.5.2019, str. 108).

(32)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/777 z dne 16. maja 2019 o skupnih specifikacijah za register železniške infrastrukture in razveljavitvi Izvedbenega sklepa 2014/880/EU (UL L 139 I, 27.5.2019, str. 312).

(33)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/778 z dne 16. maja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2014 v zvezi z upravljanjem nadzora sprememb (UL L 139 I, 27.5.2019, str. 356).

(34)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/779 z dne 16. maja 2019 o določitvi podrobnih določb o sistemu izdajanja spričeval subjektom, zadolženim za vzdrževanje vozil, v skladu z Direktivo (EU) 2016/798 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Uredbe Komisije (EU) št. 445/2011 (UL L 139 I, 27.5.2019, str. 360).

(35)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/387 z dne 9. marca 2020 o spremembi uredb (EU) št. 321/2013, (EU) št. 1302/2014 in (EU) 2016/919 glede razširitve območja uporabe in prehodnih faz (UL L 73, 10.3.2020, str. 6).

(36)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/424 z dne 19. marca 2020 o predložitvi informacij Komisiji glede neuporabe tehničnih specifikacij za interoperabilnost v skladu z Direktivo (EU) 2016/797 (UL L 84, 20.3.2020, str. 20).

(37)  Direktiva (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o interoperabilnosti železniškega sistema v Evropski uniji (prenovitev) (UL L 138, 26.5.2016, str. 44).

(38)  Direktiva (EU) 2016/798 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o varnosti na železnici (UL L 138, 26.5.2016, str. 102).

(39)  Direktiva Komisije 2014/38/EU z dne 10. marca 2014 o spremembi Priloge III k Direktivi 2008/57/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z obremenitvijo s hrupom (UL L 70, 11.3.2014, str. 20).

(40)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/1614 z dne 25. oktobra 2018 o določitvi specifikacij za registre vozil iz člena 47 Direktive (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta ter o spremembi in razveljavitvi Odločbe Komisije 2007/756/ES (UL L 268, 26.10.2018, str. 53).

(41)  Glej dokumenta ST 11745/21 in ST 11746/21 na http://register.consilium.europa.eu.


1.10.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 348/27


SKLEP SVETA (EU) 2021/1743

z dne 28. septembra 2021

o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v regionalnem usmerjevalnem odboru prometne skupnosti glede ustanovitve tehničnega odbora za vodni promet in multimodalnost

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti člena 91 in člena 100(2) v povezavi s členom 218(9) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Pogodbo o ustanovitvi prometne skupnosti (v nadaljnjem besedilu: Pogodba o prometni skupnosti) je Unija sklenila s Sklepom Sveta (EU) 2019/392 (1), začela pa je veljati 1. maja 2019.

(2)

Za upravljanje in pravilno izvajanje Pogodbe o prometni skupnosti je bil s Pogodbo o prometni skupnosti ustanovljen regionalni usmerjevalni odbor. Regionalni usmerjevalni odbor na podlagi člena 26 Pogodbe o prometni skupnosti sprejema sklepe o ustanovitvi tehničnih odborov.

(3)

Tehnični odbori lahko pripravijo predloge s svojih področij pristojnosti, ki jih predajo regionalnemu usmerjevalnemu odboru v odločanje. Tehnične odbore sestavljajo predstavniki pogodbenic Pogodbe o prometni skupnosti. Kot opazovalke lahko v njem sodelujejo vse države članice Unije.

(4)

Regionalni usmerjevalni odbor mora v kratkem sprejeti sklep o ustanovitvi tehničnega odbora za vodni promet in multimodalnost.

(5)

Ustanovitev tehničnega odbora za vodni promet in multimodalnost bo pomagala doseči cilj Pogodbe o prometni skupnosti, in sicer ustanovitev prometne skupnosti na področju cestnega in železniškega prometa, prometa po celinskih plovnih poteh in pomorskega prometa ter razvoja prometnega omrežja med Unijo in pogodbenicami iz jugovzhodne Evrope.

(6)

Cilj tehničnega odbora za vodni promet in multimodalnost bi moralo biti obravnavanje ključnih vprašanj, povezanih z vodnim prometom, ki zajema pomorske zadeve, celinske plovne poti in pristanišča, ter obravnavanje vidikov multimodalnosti vodnega prometa in spodbujanje učinkovite uporabe takega prometa.

(7)

Primerno je, da se določi stališče, ki se v imenu Unije zastopa v regionalnem usmerjevalnem odboru glede ustanovitve tehničnega odbora za vodni promet in multimodalnost, saj je tak sklep potreben za izvajanje Pogodbe o prometni skupnosti in bo zavezujoč za Unijo –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Stališče, ki se v imenu Unije zastopa v regionalnem usmerjevalnem odboru, ustanovljenem s Pogodbo o ustanovitvi prometne skupnosti, glede ustanovitve tehničnega odbora za vodni promet in multimodalnost, temelji na osnutku sklepa regionalnega usmerjevalnega odbora (2).

Predstavniki Unije v regionalnem usmerjevalnem odboru se lahko o manjših spremembah navedenega osnutka sklepa dogovorijo brez nadaljnjega sklepa Sveta.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 28. septembra 2021

Za Svet

predsednica

S. KUSTEC


(1)  Sklep Sveta (EU) 2019/392 z dne 4. marca 2019 o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Pogodbe o ustanovitvi prometne skupnosti (UL L 71, 13.3.2019, str. 1).

(2)  Glejte dokument ST 11514/21 na http://register.consilium.europa.eu.