ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 326

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 64
15. september 2021


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/1471 z dne 18. avgusta 2021 o spremembi in popravku izvedbenih uredb (EU) 2020/2235 in (EU) 2020/2236 glede sklicevanj na nacionalne ukrepe za omejitev vpliva nekaterih bolezni vodnih živali in na sezname tretjih držav, njihovih ozemelj ali območij, s katerih je dovoljen vstop živali in blaga v Unijo ( 1 )

1

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

15.9.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 326/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1471

z dne 18. avgusta 2021

o spremembi in popravku izvedbenih uredb (EU) 2020/2235 in (EU) 2020/2236 glede sklicevanj na nacionalne ukrepe za omejitev vpliva nekaterih bolezni vodnih živali in na sezname tretjih držav, njihovih ozemelj ali območij, s katerih je dovoljen vstop živali in blaga v Unijo

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali („Pravila o zdravju živali“) (1) ter zlasti členov 168(4), 213(2), 224(4), 238(3) in 239(3) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter Sklepa Sveta 92/438/EGS (Uredba o uradnem nadzoru) (2) ter zlasti člena 90 in člena 126(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2020/2235 (3) in (EU) 2020/2236 (4) določata vzorce veterinarskih spričeval, veterinarskih/uradnih spričeval in uradnih spričeval, ki morajo biti priloženi pošiljkam živali in blaga pri premikih znotraj Unije in pri vstopu v Unijo. V objavljenih različicah izvedbenih uredb (EU) 2020/2235 in (EU) 2020/2236 so nekatere očitne napake in nenamerne opustitve. Te napake in opustitve bi bilo treba popraviti in uvesti spremembe z ustrezno spremembo izvedbenih uredb (EU) 2020/2235 in (EU) 2020/2236.

(2)

Priloga V k Izvedbeni uredbi (EU) 2020/2235 določa vzorec zasebnega potrdila, ki mora biti priloženo pošiljkam trajnih sestavljenih proizvodov, ki ne vsebujejo drugega predelanega mesa, razen želatine, kolagena ali visokorafiniranih proizvodov, in sicer ob njihovem vstopu v Unijo ali dajanju na trg. To potrdilo od uvoznika zahteva, da navede odstotek vsake sestavine rastlinskega izvora in predelanih proizvodov živalskega izvora, ki jih vsebujejo sestavljeni proizvodi. Te informacije niso potrebne za nadzor sestavljenih proizvodov, ki ne temeljijo več na količini proizvodov živalskega izvora, ki jih vsebujejo. Poleg tega lahko ogrozijo zaupnost receptov. Zato bi bilo treba to zahtevo spremeniti.

(3)

V skladu s členom 226(3) Uredbe (EU) 2016/429 mora Komisija odobriti in po potrebi spremeniti nacionalne ukrepe za omejitev vpliva nekaterih bolezni vodnih živali, kadar bi taki nacionalni ukrepi lahko vplivali na premike vodnih živali in proizvodov živalskega izvora iz vodnih živali znotraj Unije. V skladu z navedeno določbo so taki nacionalni ukrepi odobreni z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2021/260 (5). Zato bi bilo treba sklicevanja v veterinarskih in veterinarskih/uradnih spričevalih na člen 226(3) Uredbe (EU) 2016/429 nadomestiti s sklicevanji na Izvedbeni sklep (EU) 2021/260. Prilogo III k Izvedbeni uredbi (EU) 2020/2235 ter prilogi I in II k Izvedbeni uredbi (EU) 2020/2236 bi bilo treba ustrezno spremeniti.

(4)

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/404 (6) določa sezname tretjih držav, njihovih ozemelj ali območij, s katerih je dovoljen vstop živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora v Unijo v skladu z Uredbo (EU) 2016/429. Zato bi bilo treba sklicevanja na sezname tretjih držav in ozemelj, ki ga je Komisija sprejela v skladu s členom 230(1) Uredbe (EU) 2016/429, v veterinarskih spričevalih in veterinarskih/uradnih spričevalih nadomestiti s sklicevanji na ustrezne sezname tretjih držav, njihovih ozemelj ali območij iz Izvedbene uredbe (EU) 2021/404. Prilogi II in V k Izvedbeni uredbi (EU) 2020/2235 ter Prilogo II k Izvedbeni uredbi (EU) 2020/2236 bi bilo treba ustrezno spremeniti.

(5)

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/405 (7) določa sezname tretjih držav ali njihovih regij, iz katerih je dovoljen vstop nekaterih živali in blaga, namenjenih za prehrano ljudi, v Unijo v skladu z Uredbo (EU) 2017/625. Zato bi bilo treba sklicevanja na sezname tretjih držav in njihovih regij, ki ga je Komisija sprejela v skladu s členom 127(2) Uredbe (EU) 2017/625, v veterinarskih/uradnih spričevalih in uradnih spričevalih nadomestiti s sklicevanji na ustrezne sezname tretjih držav ali njihovih regij iz Izvedbene uredbe (EU) 2021/405. Priloge II, III in V k Izvedbeni uredbi (EU) 2020/2235 bi bilo treba ustrezno spremeniti.

(6)

Priloge I, II, III in V k Izvedbeni uredbi (EU) 2020/2235 ter prilogi I in II k Izvedbeni uredbi (EU) 2020/2236 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloge I, II, III in V k Izvedbeni uredbi (EU) 2020/2235 se spremenijo v skladu z delom 1 Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Prilogi I in II k Izvedbeni uredbi (EU) 2020/2236 se spremenita v skladu z delom 2 Priloge k tej uredbi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. avgusta 2021

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 84, 31.3.2016, str. 1.

(2)  UL L 95, 7.4.2017, str. 1.

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/2235 z dne 16. decembra 2020 o določitvi pravil za uporabo uredb (EU) 2016/429 in (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta glede vzorcev veterinarskih spričeval, vzorcev uradnih spričeval in vzorcev veterinarskih/uradnih spričeval za vstop pošiljk nekaterih kategorij živali in blaga v Unijo in njihove premike znotraj Unije, uradne potrditve takšnih spričeval ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 599/2004, izvedbenih uredb (EU) št. 636/2014 in (EU) 2019/628, Direktive 98/68/ES ter odločb 2000/572/ES, 2003/779/ES in 2007/240/ES (UL L 442, 30.12.2020, str. 1).

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/2236 z dne 16. decembra 2020 o določitvi pravil za uporabo uredb (EU) 2016/429 in (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta glede vzorcev veterinarskih spričeval za vstop pošiljk vodnih živali in nekaterih proizvodov živalskega izvora iz vodnih živali v Unijo ter njihove premike znotraj Unije, in uradnega potrjevanja navedenih spričeval ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1251/2008 (UL L 442, 30.12.2020, str. 410).

(5)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/260 z dne 11. februarja 2021 o odobritvi nacionalnih ukrepov za omejitev učinka nekaterih bolezni vodnih živali v skladu s členom 226(3) Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2010/221/EU (UL L 59, 19.2.2021, str. 1).

(6)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/404 z dne 24. marca 2021 o določitvi seznamov tretjih držav, njihovih ozemelj ali območij, s katerih je dovoljen vstop živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora v Unijo v skladu z Uredbo (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 114, 31.3.2021, str. 1).

(7)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/405 z dne 24. marca 2021 o določitvi seznamov tretjih držav ali njihovih regij, iz katerih je dovoljen vstop nekaterih živali in blaga, namenjenih za prehrano ljudi, v Unijo v skladu z Uredbo (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 114, 31.3.2021, str. 118).


PRILOGA

DEL 1

Priloge I, II, III in V k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2020/2235 se spremenijo:

(1)

rubrika I.20 v Prilogi I, poglavje 4, se nadomesti z naslednjim besedilom:

I.20

S spričevalom za

 

Izberite namen premika živali, predvideno uporabo blaga ali kategorijo, kot je navedeno v zadevni zakonodaji Unije:

Krma: nanaša se samo na živalske stranske proizvode, namenjene za krmljenje rejnih živali, kot je navedeno v členu 31 Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (1).

Hrana za hišne živali: nanaša se samo na živalske stranske proizvode, namenjene kot hrana za hišne živali ali za proizvodnjo hrane za hišne živali, kot je navedeno v členu 35 Uredbe (ES) št. 1069/2009.

Organska gnojila in sredstva za izboljšanje tal: nanaša se na nekatere živalske stranske proizvode ali pridobljene proizvode, kot je navedeno v členu 32 Uredbe (ES) št. 1069/2009.

Tehnična uporaba: živalski stranski proizvodi ali pridobljeni proizvodi, ki niso primerni za prehrano ljudi ali živali, kot je navedeno v členu 36 Uredbe (ES) št. 1069/2009.

Farmacevtska uporaba: živalski stranski proizvodi, ki niso primerni za prehrano ljudi ali živali, kot je navedeno v členu 33 Uredbe (ES) št. 1069/2009.

Trgovinski vzorci: kot so opredeljeni v Prilogi I, točka 39, k Uredbi Komisije (EU) št. 142/2011 (2).

Razstava: nanaša se na živali, namenjene za razstave in športne, kulturne ali podobne prireditve ali kot razstavni predmet, kot je opredeljen v Prilogi I, točka 34, k Uredbi (EU) št. 142/2011.

Industrija konzerviranja: nanaša se na proizvode za prehrano ljudi (na primer tuna), ki je izključno namenjena samo za industrijo konzerviranja.

Proizvodi za prehrano ljudi: nanaša se samo na proizvode živalskega izvora, ki so namenjeni za prehrano ljudi in za katere se v skladu z zakonodajo Unije zahteva veterinarsko spričevalo, uradno spričevalo ali veterinarsko/uradno spričevalo.

Nadaljnja predelava: nanaša se na proizvode, ki jih je treba pred dajanjem na trg nadalje predelati, ter žive vodne živali in proizvode živalskega izvora iz vodnih živali, razen iz živih vodnih živali, ki so namenjeni v obrat za predelavo ribiških proizvodov za namen obvladovanja bolezni, kot je opredeljen v členu 4, točka 52, Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta.

Žive vodne živali za prehrano ljudi: vodne živali, namenjene za neposredno prehrano ljudi, tj. vodne živali, ki se končnemu potrošniku dostavijo žive ali se uživajo žive.

Zaprti obrat: kot je opredeljen v členu 4, točka 48, Uredbe (EU) 2016/429.

Karantenski obrat: kot je določen v členu 14 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/2035 (3) za kopenske živali in členu 15 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/691 (4) za živali iz akvakulture.

Potujoči cirkus/nastop živali: kot je opredeljen v členu 2, točki 34 in 35, Delegirane uredbe (EU) 2019/2035.

Izpust v naravo: nanaša se samo na žive živali, ki se izpustijo v naravo na namembnem kraju.

Registriranega enoprstega kopitarja: kot je opredeljen v členu 2, točka 30, Delegirane uredbe (EU) 2019/2035.

Nadaljnje gojenje: živali, namenjene v obrate, kjer se gojijo žive živali, ali za skrbnike hišnih živali, razen če zanje velja bolj specifičen namen ali kategorija iz I.20 (npr. karantena, zaprti obrati itd.). Vključuje tudi živali, ki so namenjene za obnovo populacije divjadi ali za izpust v naravo, če so namenjene za tranzit skozi obrat pred izpustom.

Obrat za prečiščevanje: kot je opredeljen v členu 2, točka 2, Delegirane uredbe (EU) 2020/691.

Odpremni center: kot je opredeljen v členu 2, točka 3, Delegirane uredbe (EU) 2020/691.

Območje za ponovno nasaditev: kot je opredeljeno v členu 2, točka 4, Delegirane uredbe (EU) 2020/691.

Okrasnoakvakulturni obrat: kot je opredeljen v členu 17 ali členu 18 Delegirane uredbe (EU) 2020/691.

Zakol: za živali, namenjene v klavnico, bodisi neposredno bodisi prek obrata, odobrenega za dejavnosti zbiranja.

Zarodni material: kot je opredeljen v členu 4, točka 28, Uredbe (EU) 2016/429.

Drugo: za namene, ki niso navedeni drugje v tej klasifikaciji, vključno z vodnimi živalmi, namenjenimi za ribiške vabe.“

(2)

Priloga II se spremeni:

(a)

prvi stavek se nadomesti z naslednjim:

„V Prilogi II sta naslednji vzorec veterinarskega spričevala in naslednji vzorec uradnega spričevala:“;

(b)

poglavje 1 se nadomesti z naslednjim:

„POGLAVJE 1

VZOREC VETERINARSKEGA SPRIČEVALA ZA PREMIK PROIZVODOV ŽIVALSKEGA IZVORA, KATERIH PREMIK Z OBMOČJA Z OMEJITVAMI, ZA KATEREGA VELJAJO UKREPI V NUJNIH PRIMERIH ALI UKREPI ZA OBVLADOVANJE BOLEZNI, JE DOVOLJEN ALI KI IZVIRAJO IZ ŽIVALI VRST, ZA KATERE VELJAJO NAVEDENI UKREPI, V UNIJO (VZOREC INTRA-EMERGENCY)

Image 1

Image 2

Image 3

(3)

Priloga III se spremeni:

(a)

prvi stavek Priloge III se nadomesti z naslednjim:

„Priloga III vsebuje naslednje vzorce veterinarskih/uradnih spričeval in naslednje vzorce uradnih spričeval za vstop v Unijo:“;

(b)

poglavja od 1 do 13 se nadomestijo z naslednjim:

„POGLAVJE 1

VZOREC VETERINARSKEGA/URADNEGA SPRIČEVALA ZA VSTOP SVEŽEGA MESA DOMAČEGA GOVEDA, NAMENJENEGA ZA PREHRANO LJUDI, RAZEN MEHANSKO IZKOŠČENEGA MESA, V UNIJO (VZOREC BOV)

Image 4

Image 5

Image 6

Image 7

Image 8

Image 9

Image 10

Image 11

Image 12

Image 13

Image 14

Image 15

POGLAVJE 2

VZOREC VETERINARSKEGA/URADNEGA SPRIČEVALA ZA VSTOP SVEŽEGA MESA DOMAČIH OVC IN KOZ, NAMENJENEGA ZA PREHRANO LJUDI, RAZEN MEHANSKO IZKOŠČENEGA MESA, V UNIJO (VZOREC OVI)

Image 16

Image 17

Image 18

Image 19

Image 20

Image 21

Image 22

Image 23

Image 24

Image 25

Image 26

POGLAVJE 3

VZOREC VETERINARSKEGA/URADNEGA SPRIČEVALA ZA VSTOP SVEŽEGA MESA DOMAČIH PRAŠIČEV, NAMENJENEGA ZA PREHRANO LJUDI, RAZEN MEHANSKO IZKOŠČENEGA MESA, V UNIJO (VZOREC POR)

Image 27

Image 28

Image 29

Image 30

Image 31

Image 32

Image 33

Image 34

POGLAVJE 4

VZOREC VETERINARSKEGA/URADNEGA SPRIČEVALA ZA VSTOP SVEŽEGA MESA DOMAČIH ENOPRSTIH KOPITARJEV (EQUUS CABALLUS, EQUUS ASINUS IN NJIHOVI KRIŽANCI), NAMENJENEGA ZA PREHRANO LJUDI, RAZEN MLETEGA MESA IN MEHANSKO IZKOŠČENEGA MESA V UNIJO (VZOREC EQU)

Image 35

Image 36

Image 37

Image 38

Image 39

Image 40

POGLAVJE 5

VZOREC VETERINARSKEGA/URADNEGA SPRIČEVALA ZA VSTOP SVEŽEGA MESA ŽIVALI IZ DRUŽINE BOVIDAE (RAZEN DOMAČEGA GOVEDA, OVC IN KOZ), KAMEL IN JELENOV, GOJENIH KOT GOJENA DIVJAD, NAMENJENEGA ZA PREHRANO LJUDI, RAZEN DROBOVINE, MLETEGA MESA IN MEHANSKO IZKOŠČENEGA MESA, V UNIJO (VZOREC RUF)

Image 41

Image 42

Image 43

Image 44

Image 45

Image 46

Image 47

Image 48

Image 49

Image 50

POGLAVJE 6

VZOREC VETERINARSKEGA/URADNEGA SPRIČEVALA ZA VSTOP SVEŽEGA MESA DIVJIH ŽIVALI IZ DRUŽINE BOVIDAE (RAZEN DOMAČEGA GOVEDA, OVC IN KOZ), DIVJIH KAMEL IN DIVJIH JELENOV, NAMENJENEGA ZA PREHRANO LJUDI, RAZEN DROBOVINE, MLETEGA MESA IN MEHANSKO IZKOŠČENEGA MESA, V UNIJO (VZOREC RUW)

Image 51

Image 52

Image 53

Image 54

Image 55

Image 56

Image 57

POGLAVJE 7

VZOREC VETERINARSKEGA/URADNEGA SPRIČEVALA ZA VSTOP SVEŽEGA MESA ŽIVALI, GOJENIH KOT GOJENA DIVJAD DIVJIH PRAŠIČJIH PASEM, IN ŽIVALI IZ DRUŽINE TAYASSUIDAE, NAMENJENEGA ZA PREHRANO LJUDI, RAZEN DROBOVINE, MLETEGA MESA IN MEHANSKO IZKOŠČENEGA MESA, V UNIJO (VZOREC SUF)

Image 58

Image 59

Image 60

Image 61

Image 62

Image 63

Image 64

Image 65

POGLAVJE 8

VZOREC VETERINARSKEGA/URADNEGA SPRIČEVALA ZA VSTOP SVEŽEGA MESA DIVJIH ŽIVALI DIVJIH PRAŠIČJIH PASEM IN ŽIVALI IZ DRUŽINE TAYASSUIDAE, NAMENJENEGA ZA PREHRANO LJUDI, RAZEN DROBOVINE, MLETEGA MESA IN MEHANSKO IZKOŠČENEGA MESA, V UNIJO (VZOREC SUW)

Image 66

Image 67

Image 68

Image 69

Image 70

Image 71

POGLAVJE 9

VZOREC URADNEGA SPRIČEVALA ZA VSTOP SVEŽEGA MESA DIVJIH ENOPRSTIH KOPITARJEV IZ PODRODA HIPPOTIGRIS (ZEBRA), NAMENJENEGA ZA PREHRANO LJUDI, RAZEN DROBOVINE, MLETEGA MESA IN MEHANSKO IZKOŠČENEGA MESA V UNIJO (VZOREC EQW)

Image 72

Image 73

Image 74

Image 75

Image 76

POGLAVJE 10

VZOREC VETERINARSKEGA/URADNEGA SPRIČEVALA ZA VSTOP MEHANSKO IZKOŠČENEGA MESA DOMAČIH PREŽVEKOVALCEV, NAMENJENEGA ZA PREHRANO LJUDI, V UNIJO (VZOREC RUM-MSM)

Image 77

Image 78

Image 79

Image 80

Image 81

POGLAVJE 11

VZOREC VETERINARSKEGA/URADNEGA SPRIČEVALA ZA VSTOP MEHANSKO IZKOŠČENEGA MESA DOMAČIH PRAŠIČEV, NAMENJENEGA ZA PREHRANO LJUDI, V UNIJO (VZOREC SUI-MSM)

Image 82

Image 83

Image 84

Image 85

Image 86

POGLAVJE 12

VZOREC VETERINARSKEGA SPRIČEVALA ZA VSTOP SVEŽEGA MESA, KI JE NAMENJENO ZA PREHRANO LJUDI IN IZVIRA IZ NOVE ZELANDIJE TER JE V TRANZITU SKOZI SINGAPUR BREZ RAZTOVARJANJA, MOREBITNEGA SKLADIŠČENJA IN PONOVNEGA NATOVARJANJA PRED VSTOPOM V UNIJO, V UNIJO (VZOREC NZ-TRANSIT-SG)

Image 87

Image 88

Image 89

Image 90

Image 91

POGLAVJE 13

VZOREC VETERINARSKEGA/URADNEGA SPRIČEVALA ZA VSTOP SVEŽEGA MESA PERUTNINE, RAZEN TEKAČEV, NAMENJENEGA ZA PREHRANO LJUDI, RAZEN MLETEGA MESA IN MEHANSKO IZKOŠČENEGA MESA, V UNIJO (VZOREC POU)

Image 92

Image 93

Image 94

Image 95

Image 96

Image 97

Image 98

Image 99

Image 100

(c)

poglavje 15 se nadomesti z naslednjim:

„POGLAVJE 15

VZOREC VETERINARSKEGA/URADNEGA SPRIČEVALA ZA VSTOP SVEŽEGA MESA TEKAČEV, NAMENJENEGA ZA PREHRANO LJUDI, RAZEN MLETEGA MESA IN MEHANSKO IZKOŠČENEGA MESA, V UNIJO (VZOREC RAT)

Image 101

Image 102

Image 103

Image 104

Image 105

Image 106

Image 107

Image 108

Image 109

(d)

poglavje 17 se nadomesti z naslednjim:

„POGLAVJE 17

VZOREC VETERINARSKEGA/URADNEGA SPRIČEVALA ZA VSTOP SVEŽEGA MESA PERNATE DIVJADI, NAMENJENEGA ZA PREHRANO LJUDI, RAZEN MLETEGA MESA IN MEHANSKO IZKOŠČENEGA MESA, V UNIJO (VZOREC GBM)

Image 110

Image 111

Image 112

Image 113

Image 114

Image 115

(e)

poglavja od 19 do 28 se nadomestijo z naslednjim:

„POGLAVJE 19

VZOREC VETERINARSKEGA/URADNEGA SPRIČEVALA ZA VSTOP JAJC, NAMENJENIH ZA PREHRANO LJUDI, V UNIJO (VZOREC E)

Image 116

Image 117

Image 118

Image 119

Image 120

Image 121

POGLAVJE 20

VZOREC VETERINARSKEGA/URADNEGA SPRIČEVALA ZA VSTOP JAJČNIH PROIZVODOV, NAMENJENIH ZA PREHRANO LJUDI, V UNIJO (VZOREC EP)

Image 122

Image 123

Image 124

Image 125

Image 126

Image 127

POGLAVJE 21

VZOREC URADNEGA SPRIČEVALA ZA VSTOP SVEŽEGA MESA DIVJIH LEPORIDOV (KUNCEV IN ZAJCEV), NAMENJENEGA ZA PREHRANO LJUDI, RAZEN MLETEGA MESA, MEHANSKO IZKOŠČENEGA MESA IN DROBOVINE, Z IZJEMO NEODRTIH IN NEEVISCERIRANIH LEPORIDOV, V UNIJO (VZOREC WL)

Image 128

Image 129

Image 130

Image 131

Image 132

POGLAVJE 22

VZOREC URADNEGA SPRIČEVALA ZA VSTOP SVEŽEGA MESA DIVJIH KOPENSKIH SESALCEV, RAZEN KOPITARJEV IN LEPORIDOV, NAMENJENEGA ZA PREHRANO LJUDI, RAZEN DROBOVINE, MLETEGA MESA IN MEHANSKO IZKOŠČENEGA MESA, V UNIJO (VZOREC WM)

Image 133

Image 134

Image 135

Image 136

Image 137

POGLAVJE 23

VZOREC VETERINARSKEGA/URADNEGA SPRIČEVALA ZA VSTOP SVEŽEGA MESA GOJENIH KUNCEV, NAMENJENEGA ZA PREHRANO LJUDI, RAZEN MLETEGA MESA IN MEHANSKO IZKOŠČENEGA MESA, V UNIJO (VZOREC RM)

Image 138

Image 139

Image 140

Image 141

POGLAVJE 24

VZOREC VETERINARSKEGA/URADNEGA SPRIČEVALA ZA VSTOP MESNIH PRIPRAVKOV, NAMENJENIH ZA PREHRANO LJUDI, V UNIJO (VZOREC MP-PREP)

Image 142

Image 143

Image 144

Image 145

Image 146

Image 147

Image 148

Image 149

Image 150

Image 151

POGLAVJE 25

VZOREC VETERINARSKEGA/URADNEGA SPRIČEVALA ZA VSTOP MESNIH PROIZVODOV, NAMENJENIH ZA PREHRANO LJUDI, VKLJUČNO S TOPLJENIMI ŽIVALSKIMI MAŠČOBAMI IN OCVIRKI, MESNIMI IZVLEČKI TER OBDELANIMI ŽELODCI, MEHURJI IN ČREVI, RAZEN OVITKOV, ZA KATERE POSEBNA OBDELAVA ZA ZMANJŠANJE TVEGANJA NI OBVEZNA, V UNIJO (VZOREC MPNT)

Image 152

Image 153

Image 154

Image 155

Image 156

Image 157

Image 158

Image 159

Image 160

Image 161

Image 162

POGLAVJE 26

VZOREC VETERINARSKEGA/URADNEGA SPRIČEVALA ZA VSTOP MESNIH PROIZVODOV, NAMENJENIH ZA PREHRANO LJUDI, VKLJUČNO S TOPLJENIMI ŽIVALSKIMI MAŠČOBAMI IN OCVIRKI, MESNIMI IZVLEČKI TER OBDELANIMI ŽELODCI, MEHURJI IN ČREVI, RAZEN OVITKOV, ZA KATERE JE OBVEZNA POSEBNA OBDELAVA ZA ZMANJŠANJE TVEGANJA, V UNIJO (VZOREC MPST)

Image 163

Image 164

Image 165

Image 166

Image 167

Image 168

Image 169

Image 170

Image 171

Image 172

Image 173

Image 174

POGLAVJE 27

VZOREC VETERINARSKEGA/URADNEGA SPRIČEVALA ZA VSTOP OVITKOV, NAMENJENIH ZA PREHRANO LJUDI, V UNIJO (VZOREC CAS)

Image 175

Image 176

Image 177

Image 178

Image 179

Image 180

Image 181

Image 182

POGLAVJE 28

VZOREC VETERINARSKEGA/URADNEGA SPRIČEVALA ZA VSTOP ŽIVIH RIB IN ŽIVIH RAKOV TER PROIZVODOV ŽIVALSKEGA IZVORA IZ TEH ŽIVALI, NAMENJENIH ZA PREHRANO LJUDI, V UNIJO (VZOREC FISH-CRUST-HC)

Image 183

Image 184

Image 185

Image 186

Image 187

Image 188

Image 189

Image 190

Image 191

Image 192

Image 193

(f)

poglavja od 30 do 38 se nadomestijo z naslednjim:

„POGLAVJE 30

VZOREC URADNEGA SPRIČEVALA ZA VSTOP RIBIŠKIH PROIZVODOV ALI RIBIŠKIH PROIZVODOV, PRIDOBLJENIH IZ ŠKOLJK, KI SO NAMENJENI ZA PREHRANO LJUDI IN VSTOPAJO V UNIJO NEPOSREDNO S HLADILNEGA, ZAMRZOVALNEGA ALI PREDELOVALNEGA PLOVILA, KI PLUJE POD ZASTAVO TRETJE DRŽAVE, V UNIJO, KOT JE DOLOČENO V ČLENU 11(3) DELEGIRANE UREDBE (EU) 2019/625 (VZOREC FISH/MOL-CAP)

Image 194

Image 195

Image 196

Image 197

Image 198

POGLAVJE 31

VZOREC VETERINARSKEGA/URADNEGA SPRIČEVALA ZA VSTOP ŽIVIH ŠKOLJK, IGLOKOŽCEV, PLAŠČARJEV, MORSKIH POLŽEV TER PROIZVODOV ŽIVALSKEGA IZVORA IZ TEH ŽIVALI, NAMENJENIH ZA PREHRANO LJUDI, V UNIJO (VZOREC MOL-HC)

Image 199

Image 200

Image 201

Image 202

Image 203

Image 204

Image 205

Image 206

Image 207

Image 208

Image 209

POGLAVJE 32

VZOREC URADNEGA SPRIČEVALA ZA VSTOP PREDELANIH ŠKOLJK VRSTE ACANTHOCARDIA TUBERCULATUM, NAMENJENIH ZA PREHRANO LJUDI, V UNIJO (VZOREC MOL-AT)

Image 210

Image 211

POGLAVJE 33

VZOREC VETERINARSKEGA/URADNEGA SPRIČEVALA ZA VSTOP SUROVEGA MLEKA, NAMENJENEGA ZA PREHRANO LJUDI, V UNIJO (VZOREC MILK-RM)

Image 212

Image 213

Image 214

Image 215

Image 216

Image 217

POGLAVJE 34

VZOREC VETERINARSKEGA/URADNEGA SPRIČEVALA ZA VSTOP MLEČNIH PROIZVODOV, KI SO NAMENJENI ZA PREHRANO LJUDI IN SO PRIDOBLJENI IZ SUROVEGA MLEKA ALI ZA KATERE NI OBVEZNA POSEBNA OBDELAVA ZA ZMANJŠANJE TVEGANJA, V UNIJO (VZOREC MILK-RMP/NT)

Image 218

Image 219

Image 220

Image 221

Image 222

Image 223

POGLAVJE 35

VZOREC VETERINARSKEGA/URADNEGA SPRIČEVALA ZA VSTOP MLEČNIH PROIZVODOV, KI SO NAMENJENI ZA PREHRANO LJUDI IN ZA KATERE JE OBVEZNA PASTERIZACIJSKA OBDELAVA, V UNIJO (VZOREC DAIRY-PRODUCTS-PT)

Image 224

Image 225

Image 226

Image 227

Image 228

Image 229

Image 230

POGLAVJE 36

VZOREC VETERINARSKEGA/URADNEGA SPRIČEVALA ZA VSTOP MLEČNIH PROIZVODOV, KI SO NAMENJENI ZA PREHRANO LJUDI IN ZA KATERE JE OBVEZNA POSEBNA OBDELAVA ZA ZMANJŠANJE TVEGANJA, RAZEN PASTERIZACIJE, V UNIJO (VZOREC DAIRY-PRODUCTS-ST)

Image 231

Image 232

Image 233

Image 234

Image 235

Image 236

Image 237

POGLAVJE 37

VZOREC VETERINARSKEGA/URADNEGA SPRIČEVALA ZA VSTOP KOLOSTRUMA, NAMENJENEGA ZA PREHRANO LJUDI, V UNIJO (VZOREC COLOSTRUM)

Image 238

Image 239

Image 240

Image 241

Image 242

Image 243

POGLAVJE 38

VZOREC VETERINARSKEGA/URADNEGA SPRIČEVALA ZA VSTOP PROIZVODOV NA OSNOVI KOLOSTRUMA, NAMENJENIH ZA PREHRANO LJUDI, V UNIJO (VZOREC COLOSTRUM-BP)

Image 244

Image 245

Image 246

Image 247

Image 248

Image 249

(g)

poglavja od 41 do 44 se nadomestijo z naslednjim:

„POGLAVJE 41

VZOREC URADNEGA SPRIČEVALA ZA VSTOP ŽELATINE, NAMENJENE ZA PREHRANO LJUDI, V UNIJO (VZOREC GEL)

Image 250

Image 251

Image 252

Image 253

Image 254

Image 255

Image 256

POGLAVJE 42

VZOREC URADNEGA SPRIČEVALA ZA VSTOP KOLAGENA, NAMENJENEGA ZA PREHRANO LJUDI, V UNIJO (VZOREC COL)

Image 257

Image 258

Image 259

Image 260

Image 261

Image 262

Image 263

POGLAVJE 43

VZOREC VETERINARSKEGA/URADNEGA SPRIČEVALA ZA VSTOP SUROVIN ZA PROIZVODNJO ŽELATINE IN KOLAGENA, NAMENJENIH ZA PREHRANO LJUDI, V UNIJO (VZOREC RCG)

Image 264

Image 265

Image 266

Image 267

Image 268

Image 269

Image 270

Image 271

POGLAVJE 44

VZOREC VETERINARSKEGA/URADNEGA SPRIČEVALA ZA VSTOP OBDELANIH SUROVIN ZA PROIZVODNJO ŽELATINE IN KOLAGENA, NAMENJENIH ZA PREHRANO LJUDI, V UNIJO (VZOREC TCG)

Image 272

Image 273

Image 274

Image 275

Image 276

Image 277

Image 278

Image 279

(h)

poglavja 48, 49 in 50 se nadomestijo z naslednjim:

„POGLAVJE 48

VZOREC URADNEGA SPRIČEVALA ZA VSTOP ŽUŽELK, NAMENJENIH ZA PREHRANO LJUDI, V UNIJO (VZOREC INS)

Image 280

Image 281

Image 282

Image 283

POGLAVJE 49

VZOREC URADNEGA SPRIČEVALA ZA VSTOP DRUGIH PROIZVODOV ŽIVALSKEGA IZVORA, PRIDOBLJENIH IZ DOMAČIH KOPITARJEV, PERUTNINE ALI KUNCEV, ALI RIBIŠKIH PROIZVODOV, KI SO NAMENJENI ZA PREHRANO LJUDI IN NISO ZAJETI V ČLENIH 8 DO 26 IZVEDBENE UREDBE KOMISIJE (EU) 2020/2235, V UNIJO (VZOREC PAO)

Image 284

Image 285

Image 286

Image 287

POGLAVJE 50

VZOREC VETERINARSKEGA/URADNEGA SPRIČEVALA ZA VSTOP NETRAJNIH SESTAVLJENIH PROIZVODOV IN TRAJNIH SESTAVLJENIH PROIZVODOV, KI VSEBUJEJO KAKRŠNO KOLI KOLIČINO MESNIH PROIZVODOV, RAZEN ŽELATINE, KOLAGENA IN VISOKORAFINIRANIH PROIZVODOV, IN SO NAMENJENI ZA PREHRANO LJUDI, V UNIJO (VZOREC COMP)

Image 288

Image 289

Image 290

Image 291

Image 292

Image 293

Image 294

Image 295

Image 296

Image 297

Image 298

Image 299

Image 300

(i)

poglavje 52 se nadomesti z naslednjim:

„POGLAVJE 52

VZOREC VETERINARSKEGA SPRIČEVALA ZA TRANZIT NETRAJNIH SESTAVLJENIH PROIZVODOV IN TRAJNIH SESTAVLJENIH PROIZVODOV, KI VSEBUJEJO KAKRŠNO KOLI KOLIČINO MESNIH PROIZVODOV IN SO NAMENJENI ZA PREHRANO LJUDI, SKOZI UNIJO V TRETJO DRŽAVO NEPOSREDNO ALI PO SKLADIŠČENJU V UNIJI (VZOREC TRANSIT-COMP)

Image 301

Image 302

Image 303

Image 304

Image 305

Image 306

Image 307

Image 308

(4)

Priloga V se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA V

VZOREC ZASEBNEGA POTRDILA IZVAJALCA DEJAVNOSTI, KI VNAŠA TRAJNE SESTAVLJENE PROIZVODE V UNIJO V SKLADU S ČLENOM 14 UREDBE (EU) 2019/625

Image 309

Image 310

Image 311

DEL 2

Prilogi I in II k Izvedbeni uredbi (EU) 2020/2236 se spremenita:

(1)

Priloga I se spremeni:

(a)

poglavja 1, 2 in 3 se nadomestijo z naslednjim:

„POGLAVJE 1

VZOREC VETERINARSKEGA SPRIČEVALA ZA PREMIK VODNIH ŽIVALI, NAMENJENIH V OBRATE AKVAKULTURE, ZNOTRAJ UNIJE (VZOREC „AQUA-INTRA-ESTAB“)

Image 312

Image 313

Image 314

Image 315

Image 316

Image 317

Image 318

POGLAVJE 2

VZOREC VETERINARSKEGA SPRIČEVALA ZA PREMIK VODNIH ŽIVALI, NAMENJENIH ZA IZPUST V NARAVO, ZNOTRAJ UNIJE (VZOREC „AQUA-INTRA-RELEASE“)

Image 319

Image 320

Image 321

Image 322

Image 323

Image 324

POGLAVJE 3

VZOREC VETERINARSKEGA SPRIČEVALA ZA PREMIK VODNIH ŽIVALI, NAMENJENIH ZA PREHRANO LJUDI, ZNOTRAJ UNIJE (VZOREC „AQUA-INTRA-HC“)

Image 325

Image 326

Image 327

Image 328

Image 329

Image 330

(b)

poglavje 5 se nadomesti z naslednjim:

„POGLAVJE 5

VZOREC VETERINARSKEGA SPRIČEVALA ZA PREMIK VODNIH ŽIVALI, NAMENJENIH ZA UPORABO KOT ŽIVA RIBIŠKA VABA, ZNOTRAJ UNIJE (VZOREC „AQUA-INTRA-BAIT“)

Image 331

Image 332

Image 333

Image 334

Image 335

Image 336

(c)

poglavje 7 se nadomesti z naslednjim:

„POGLAVJE 7

VZOREC VETERINARSKEGA SPRIČEVALA ZA PREMIK PROIZVODOV ŽIVALSKEGA IZVORA IZ ŽIVALI IZ AKVAKULTURE, RAZEN ŽIVIH ŽIVALI IZ AKVAKULTURE, ZA KATERE VELJAJO OMEJITVE PREMIKOV ALI UKREPI V NUJNIH PRIMERIH V ZVEZI Z BOLEZNIMI S SEZNAMA ALI PORAJAJOČIMI SE BOLEZNIMI, ZNOTRAJ UNIJE (VZOREC„PAO-AQUA-INTRA-RESTRICT“)

Image 337

Image 338

Image 339

Image 340

(2)

Priloga II se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA II

V Prilogi II je določen naslednji vzorec veterinarskega spričevala:

Vzorec

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

Vzorec veterinarskega spričevala za vstop vodnih živali, namenjenih v določene obrate akvakulture, za izpust v naravo ali za druge namene, razen za prehrano ljudi, v Unijo

VZOREC VETERINARSKEGA SPRIČEVALA ZA VSTOP VODNIH ŽIVALI, NAMENJENIH V NEKATERE OBRATE AKVAKULTURE, ZA IZPUST V NARAVO ALI ZA DRUGE NAMENE, RAZEN ZA PREHRANO LJUDI, V UNIJO (VZOREC „AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER“)

Image 341

Image 342

Image 343

Image 344

Image 345

Image 346

Image 347

Image 348

Image 349


(1)  Uredba (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1774/2002 (Uredba o živalskih stranskih proizvodih) (UL L 300, 14.11.2009, str. 1).

(2)  Uredba Komisije (EU) št. 142/2011 z dne 25. februarja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter o izvajanju Direktive Sveta 97/78/ES glede nekaterih vzorcev in predmetov, ki so izvzeti iz veterinarskih pregledov na meji v skladu z navedeno direktivo (UL L 54, 26.2.2011, str. 1).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2035 z dne 28. junija 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za obrate, ki gojijo kopenske živali, in valilnice ter za sledljivost nekaterih gojenih kopenskih živali in valilnih jajc (UL L 314, 5.12.2019, str. 115).

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/691 z dne 30. januarja 2020 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za obrate akvakulture in prevoznike vodnih žival (UL L 174, 3.6.2020, str. 345).