ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 229

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 64
29. junij 2021


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1061 z dne 28. junija 2021 o podaljšanju referenčnega obdobja iz Uredbe (EU) 2020/1429 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi ukrepov za trajnostni trg storitev v železniškem prometu zaradi izbruha COVID-19 ( 1 )

1

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/1062 z dne 28. junija 2021 o popravku švedske jezikovne različice Uredbe (EU) št. 965/2012 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalske operacije v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta

3

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/1063 z dne 28. junija 2021 o odobritvi alkil (C12-16) dimetilbenzil amonijevega klorida kot aktivne snovi za uporabo v biocidnih proizvodih vrst proizvodov 3 in 4 ( 1 )

4

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/1064 z dne 28. junija 2021 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2021/520 glede konfiguracije identifikacijske kode živali za namene sledljivosti nekaterih gojenih kopenskih živali za Združeno kraljestvo v zvezi s Severno Irsko ( 1 )

8

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Sveta (SZVP) 2021/1065 z dne 28. junija 2021 o spremembi Skupnega ukrepa 2005/889/SZVP o ustanovitvi Misije pomoči Evropske unije za mejni prehod Rafa (EU BAM Rafah)

11

 

*

Sklep Sveta (SZVP) 2021/1066 z dne 28. junija 2021 o spremembi Sklepa 2013/354/SZVP o Policijski misiji Evropske unije za Palestinska ozemlja (EUPOL COPPS)

13

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

29.6.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 229/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1061

z dne 28. junija 2021

o podaljšanju referenčnega obdobja iz Uredbe (EU) 2020/1429 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi ukrepov za trajnostni trg storitev v železniškem prometu zaradi izbruha COVID-19

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2020/1429 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. oktobra 2020 o določitvi ukrepov za trajnostni trg storitev v železniškem prometu zaradi izbruha COVID-19 (1) in zlasti člena 5(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Pandemija COVID-19 je povzročila močno zmanjšanje železniškega prometa zaradi znatnega upada povpraševanja in neposrednih ukrepov, ki so jih države članice sprejele za zajezitev pandemije.

(2)

Prevozniki v železniškem prometu nimajo nadzora nad temi okoliščinami ter se srečujejo s precejšnjimi likvidnostnimi težavami in velikimi izgubami, v nekaterih primerih pa jim grozi insolventnost.

(3)

Da bi se preprečile negativne gospodarske posledice pandemije COVID-19 in podprli prevozniki v železniškem prometu, Uredba (EU) 2020/1429 državam članicam omogoča, da upravljavcem infrastrukture dovolijo, da znižajo, oprostijo ali odložijo plačilo uporabnin za dostop do železniške infrastrukture. Ta možnost je bila odobrena od 1. marca 2020 do 31. decembra 2020, z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2020/2180 (2) pa je bila podaljšana do 30. junija 2021 (v nadaljnjem besedilu: referenčno obdobje).

(4)

Omejitve mobilnosti v obdobju pandemije so znatno vplivale na uporabo storitev železniškega potniškega prometa. V manjši meri pa so vplivale tudi na storitve železniškega tovornega prometa. Po podatkih upravljavcev železniške infrastrukture v Uniji je pandemija močneje prizadela segment potniških storitev, zlasti segment komercialnih storitev potniškega prometa, pri čemer se je ponudba znatno zmanjšala v vseh državah članicah in se še vedno ni vrnila na ravni iz leta 2019. Med marcem 2020 in februarjem 2021 so se storitve potniškega prometa, izražene v vlakovnih kilometrih, v primerjavi z enakim obdobjem 2019–2020 zmanjšale za 11,5 %, storitve tovornega prometa pa za 6,1 %. Med marcem 2020 in februarjem 2021 so se storitve potniškega prometa, ki se izvajajo v okviru obveznosti javne službe, izražene v vlakovnih kilometrih, v primerjavi z enakim obdobjem 2019–2020 zmanjšale za 5,9 %, komercialne storitve potniškega prometa pa za 33,1 %. V zadnjem četrtletju leta 2020 se je potniški promet v potniških kilometrih zmanjšal za 56 %, število potnikov pa se je v primerjavi z enakim obdobjem v letu 2019 prepolovilo. Ta trend lahko pomembno vpliva na konkurenco na trgih železniškega potniškega prometa, na vzpostavitev resnično enotnega evropskega železniškega območja in na premik k bolj trajnostnemu prometnemu sektorju, v katerem se več ljudi in blaga prevaža po železnici. Tovorni promet v tonskih kilometrih se je v zadnjem četrtletju leta 2020 povečal za 5 % v primerjavi z letom 2019, količina ton, prepeljanih z vlakom, pa se je povečala za 3 %.

(5)

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je število dnevno zabeleženih primerov COVID-19 v Evropi še vedno zelo veliko, saj so 9. maja 2021 samo za tisti dan poročali o 107 253 novih primerih.

(6)

Konec aprila 2021 je Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni poudaril, da je „Evropa na kritični točki boja proti COVID-19. Številne države trenutno rahljajo omejitve, pri čemer se v nekaterih državah srečujejo z naraščanjem števila primerov in pojavom novih različic, obenem pa še vedno uvajajo vsedržavne programe cepljenja.“

(7)

Zmanjševanje obsega železniškega prometa v primerjavi z obsegom v ustreznem obdobju v prejšnjih letih ne pojema in se bo najverjetneje nadaljevalo še vsaj do konca cepljenja. Te razmere so posledica izbruha COVID-19.

(8)

Zato je treba referenčno obdobje iz člena 1 Uredbe (EU) 2020/1429 podaljšati do konca decembra 2021.

(9)

Če bi Evropski parlament in Svet pregledovala to uredbo v celotnem obdobju za nasprotovanje iz člena 6(6) Uredbe (EU) 2020/1429, bi ta Uredba začela veljati šele po koncu referenčnega obdobja, trenutno predvidenega v členu 1 Uredbe (EU) 2020/1429. Da bi se izognili pravni negotovosti, bi bilo treba to uredbo sprejeti po postopku v nujnih primerih iz člena 7 Uredbe (EU) 2020/1429 in bi morala nujno začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 1 Uredbe (EU) 2020/1429 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 1

Ta uredba določa začasna pravila o naložitvi uporabnin za železniško infrastrukturo, kot je določeno v poglavju IV Direktive 2012/34/EU. Uporablja se za uporabo železniške infrastrukture za storitve v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, ki spada na področje uporabe navedene direktive, v obdobju od 1. marca 2020 do 31. decembra 2021 (v nadaljnjem besedilu: referenčno obdobje).“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. junija 2021

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 333, 12.10.2020, str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/2180 z dne 18. decembra 2020 o podaljšanju referenčnega obdobja iz Uredbe (EU) 2020/1429 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi ukrepov za trajnostni trg storitev v železniškem prometu zaradi izbruha COVID-19 (UL L 433, 22.12.2020, str. 37).


29.6.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 229/3


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1062

z dne 28. junija 2021

o popravku švedske jezikovne različice Uredbe (EU) št. 965/2012 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalske operacije v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2018/1139 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2018 o skupnih pravilih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu ter spremembi uredb (ES) št. 2111/2005, (ES) št. 1008/2008, (EU) št. 996/2010, (EU) št. 376/2014 ter direktiv 2014/30/EU in 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi uredb (ES) št. 552/2004 in (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Sveta (EGS) št. 3922/91 (1) in zlasti člena 31 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Švedska jezikovna različica Uredbe Komisije (EU) št. 965/2012 (2) vsebuje napake v točkah NCO.SPEC.MCF.100, NCO.SPEC.MCF.110, NCO.SPEC.MCF.120 in NCO.SPEC.MCF.125 poddela E Priloge VII [del NCO] ter v točkah SPO.SPEC.MCF.100 in SPO.SPEC.MCF.125 oddelka 5 poddela E Priloge VIII [del SPO].

(2)

Švedsko jezikovno različico Uredbe (EU) št. 965/2012 bi bilo zato treba ustrezno popraviti. Druge jezikovne različice teh napak ne vsebujejo.

(3)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora iz člena 127 Uredbe (EU) 2018/1139 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

(ne zadeva slovenskega jezika)

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. junija 2021

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 212, 22.8.2018, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EU) št. 965/2012 z dne 5. oktobra 2012 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalske operacije v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 296, 25.10.2012, str. 1).


29.6.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 229/4


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1063

z dne 28. junija 2021

o odobritvi alkil (C12-16) dimetilbenzil amonijevega klorida kot aktivne snovi za uporabo v biocidnih proizvodih vrst proizvodov 3 in 4

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov (1) ter zlasti tretjega pododstavka člena 89(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1062/2014 (2) določa seznam obstoječih aktivnih snovi, ki jih je treba oceniti zaradi njihove morebitne odobritve za uporabo v biocidnih proizvodih. Navedeni seznam vključuje alkil (C12-16) dimetilbenzil amonijev klorid (ADBAC/BKC (C12-C16)), ki se za namene te uredbe na podlagi njegove ocene preimenuje v alkil (C12-16) dimetilbenzil amonijev klorid.

(2)

Alkil (C12-16) dimetilbenzil amonijev klorid je bil ocenjen za uporabo v biocidnih proizvodih vrste proizvodov 3 (veterinarsko higienski biocidni pripravki) in vrste proizvodov 4 (dezinfekcijska sredstva za območja s hrano in krmo), kot sta opredeljeni v Prilogi V k Direktivi 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3), ki ustrezata vrstama proizvodov 3 in 4, kot sta opredeljeni v Prilogi V k Uredbi (EU) št. 528/2012.

(3)

Italija je bila imenovana za državo članico poročevalko in njen pristojni ocenjevalni organ je 10. septembra 2012 Komisiji predložil poročilo o oceni skupaj s svojimi ugotovitvami.

(4)

Odbor za biocidne proizvode je 6. oktobra 2020 v skladu s členom 7(2) Delegirane uredbe (EU) št. 1062/2014 sprejel mnenji Evropske agencije za kemikalije (4) (v nadaljnjem besedilu: Agencija) ob upoštevanju ugotovitev pristojnega ocenjevalnega organa.

(5)

Glede na navedeni mnenji je za biocidne proizvode vrst proizvodov 3 in 4, ki vsebujejo alkil (C12-16) dimetilbenzil amonijev klorid, mogoče pričakovati, da izpolnjujejo zahteve iz člena 5(1)(b), (c) in (d) Direktive 98/8/ES, če so izpolnjeni nekatere specifikacije in pogoji za njihovo uporabo.

(6)

Ob upoštevanju mnenj Agencije je primerno, da se alkil (C12-16) dimetilbenzil amonijev klorid odobri kot aktivna snov za uporabo v biocidnih proizvodih vrst proizvodov 3 in 4, če so izpolnjeni nekatere specifikacije in pogoji.

(7)

Pred odobritvijo aktivne snovi bi bilo treba zagotoviti ustrezno obdobje, da se zainteresiranim stranem omogoči, da sprejmejo potrebne pripravljalne ukrepe za izpolnitev novih zahtev.

(8)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za biocidne pripravke –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Alkil (C12-16) dimetilbenzil amonijev klorid se odobri kot aktivna snov za uporabo v biocidnih proizvodih vrste proizvodov 3 in 4, pri čemer se upoštevajo specifikacije in pogoji iz Priloge.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. junija 2021

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 167, 27.6.2012, str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1062/2014 z dne 4. avgusta 2014 o delovnem programu za sistematično preverjanje vseh obstoječih aktivnih snovi, ki jih vsebujejo biocidni proizvodi, iz Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 294, 10.10.2014, str. 1).

(3)  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 98/8/ES z dne 16. februarja 1998 o dajanju biocidnih pripravkov v promet (UL L 123, 24.4.1998, str. 1).

(4)  Biocidal Products Committee Opinions on the applications for approval of the active substance alkyl (C12-16) dimethylbenzyl ammonium chloride; Product types: 3 and 4 (Mnenji Odbora za biocidne proizvode o vlogah za odobritev aktivne snovi alkil (C12-16) dimetilbenzil amonijev klorid; vrsti proizvodov: 3 in 4); ECHA/BPC/267/2020 in ECHA/BPC/268/2020, sprejeti 6. oktobra 2020.


PRILOGA

Splošno ime

Ime po IUPAC

Identifikacijske številke

Minimalna stopnja čistosti aktivne snovi  (1)

Datum odobritve

Datum izteka odobritve

Vrsta proizvoda

Posebni pogoji

Alkil (C12-16) dimetilbenzil amonijev klorid

Ime po IUPAC: ni relevantno

Št. ES: 270-325-2

Št. CAS: 68424-85-1

Minimalna čistost ocenjene aktivne snovi: 972 g/kg suhe teže

1. november 2022

31. oktober 2032

3

Dovoljenje za biocidne proizvode se izda pod naslednjimi pogoji:

(a)

pri oceni proizvoda se posebna pozornost nameni vidikom izpostavljenosti, tveganja in učinkovitosti, povezanim s katero koli uporabo, ki je zajeta v vlogi za izdajo dovoljenja, ni pa bila obravnavana v oceni tveganja aktivne snovi na ravni Unije.

(b)

Glede na rezultate ocene tveganja za ocenjene uporabe se pri oceni proizvoda posebna pozornost nameni:

(1)

poklicnim uporabnikom;

(2)

usedlini po razkuževanju vozil, uporabljenih za prevoz živali, in po razkuževanju v valilnicah (po zamegljevanju);

(3)

tlom po razkuževanju vozil, uporabljenih za prevoz živali, po razkuževanju obutve in po razkuževanju v valilnicah (po zamegljevanju).

(c)

Za proizvode, ki lahko povzročajo ostanke v živilih ali krmi, se preveri, ali bi bilo treba določiti nove ali spremeniti obstoječe mejne vrednosti ostankov (MRL) v skladu z Uredbo (ES) št. 470/2009 Evropskega parlamenta in Sveta  (2) ali Uredbo (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta  (3), in sprejmejo se vsi ustrezni ukrepi za zmanjšanje tveganja, da se veljavne MRL ne presežejo.

4

Dovoljenje za biocidne proizvode se izda pod naslednjimi pogoji:

(a)

pri oceni proizvoda se posebna pozornost nameni vidikom izpostavljenosti, tveganja in učinkovitosti, povezanim s katero koli uporabo, ki je zajeta v vlogi za izdajo dovoljenja, ni pa bila obravnavana v oceni tveganja aktivne snovi na ravni Unije.

(b)

Glede na rezultate ocene tveganja za ocenjene uporabe se pri oceni proizvoda posebna pozornost nameni:

(1)

poklicnim uporabnikom;

(2)

usedlini in tlom po razkuževanju v klavnicah in mesnicah.

(c)

Za proizvode, ki lahko povzročajo ostanke v živilih ali krmi, se preveri, ali je treba določiti nove ali spremeniti obstoječe MRL v skladu z Uredbo (ES) št. 470/2009 ali Uredbo (ES) št. 396/2005, in sprejmejo se vsi ustrezni ukrepi za zmanjšanje tveganja, da se veljavne MRL ne presežejo.

(d)

Alkil (C12-16) dimetilbenzil amonijev klorid se ne vključi v materiale in izdelke, namenjene za stik z živili, ki spadajo na področje uporabe Uredbe (ES) št. 1935/2004 Evropskega parlamenta in Sveta  (4), razen če je Komisija določila posebne mejne vrednosti za migracijo alkil (C12-16) dimetilbenzil amonijevega klorida v živila ali če je bilo v skladu z navedeno uredbo določeno, da takšne mejne vrednosti niso potrebne.


(1)  Čistost, navedena v tem stolpcu, je bila minimalna stopnja čistosti ocenjene aktivne snovi. Čistost aktivne snovi v proizvodu, danem na trg, je lahko enaka ali drugačna, če je aktivna snov dokazano tehnično enakovredna aktivni snovi iz ocene.

(2)  Uredba (ES) št. 470/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o določitvi postopkov Skupnosti za določitev mejnih vrednosti ostankov farmakološko aktivnih snovi v živilih živalskega izvora in razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 2377/90 in spremembi Direktive 2001/82/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 152, 16.6.2009, str. 11).

(3)  Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 z dne 23. februarja 2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS (UL L 70, 16.3.2005, str. 1).

(4)  Uredba (ES) št. 1935/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. oktobra 2004 o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, in o razveljavitvi direktiv 80/590/EGS in 89/109/EGS (UL L 338, 13.11.2004, str. 4).


29.6.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 229/8


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1064

z dne 28. junija 2021

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2021/520 glede konfiguracije identifikacijske kode živali za namene sledljivosti nekaterih gojenih kopenskih živali za Združeno kraljestvo v zvezi s Severno Irsko

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali („Pravila o zdravju živali“) (1) ter zlasti člena 120(1) in točk (c), (d) in (f) člena 120(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2016/429 določa pravila o preprečevanju in obvladovanju bolezni živali, ki se prenašajo na živali ali ljudi. V poglavjih 1 in 2 naslova I dela IV navedene uredbe so določena pravila za obrate, ki gojijo kopenske živali, in valilnice ter za sledljivost nekaterih gojenih kopenskih živali in valilnih jajc v Uniji. Z Uredbo (EU) 2016/429 je Komisija tudi pooblaščena, da z delegiranimi akti sprejema pravila za dopolnitev nekaterih nebistvenih elementov navedene uredbe.

(2)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2035 (2) dopolnjuje Uredbo (EU) 2016/429 z določitvijo pravil za registrirane in odobrene obrate za gojene kopenske živali in valilna jajca ter za sledljivost nekaterih gojenih kopenskih živali in valilnih jajc. Del III navedene delegirane uredbe vključuje pravila za sledljivost gojenih kopenskih živali, natančneje so v naslovih I in II dela III določena pravila za sledljivost gojenega goveda, ovc in koz.

(3)

Za zagotovitev enotne uporabe pravil za sledljivost iz Uredbe (EU) 2016/429 in Delegirane uredbe (EU) 2019/2035 v Uniji so izvedbena pravila za sledljivost nekaterih gojenih kopenskih živali določena v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2021/520 (3).

(4)

V skladu s Sporazumom o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (v nadaljnjem besedilu: sporazum o izstopu), zlasti členom 5(4) Protokola o Irski/Severni Irski v povezavi s Prilogo 2 k navedenemu protokolu, se Uredba (EU) 2016/429 kot tudi akti Komisije, ki na njej temeljijo, uporabljajo za Združeno kraljestvo in v njem v zvezi s Severno Irsko po koncu prehodnega obdobja, določenega v sporazumu o izstopu. Posledično se pravila iz Izvedbene uredbe (EU) 2021/520 uporabljajo v Združenem kraljestvu v zvezi s Severno Irsko. Zaradi jasnosti se je primerno v členu 1 navedene izvedbene uredbe sklicevati na sporazum o izstopu.

(5)

Poleg tega so v točki (a) člena 12 Izvedbene uredbe (EU) 2021/520 določena pravila za konfiguracijo identifikacijske kode gojenega goveda, ovc, koz, kamel in jelenov. Prvi element identifikacijske kode je oznaka države članice, v kateri je bilo sredstvo za identifikacijo prvič nameščeno na živali, bodisi v obliki dvočrkovne oznake v skladu s standardom 3166-1 alfa-2 Mednarodne organizacije za standardizacijo (ISO), razen za Grčijo, za katero se uporablja dvočrkovna oznaka „EL“, bodisi trimestne številčne oznake države v skladu s standardom ISO 3166-1. Glede na to, da v ISO standardih iz člena 12 Uredbe (EU) 2021/520 za Združeno kraljestvo ni pododdelkov v zvezi s Severno Irsko, bi bilo treba navedeno uredbo spremeniti tako, da se določi, katera oznaka države bi morala biti prvi element identifikacijske kode gojenega goveda, ovc, koz, kamel in jelenov, identificiranih v navedeni regiji Združenega kraljestva.

(6)

Priloga I k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2020/1470 (4) določa nomenklaturo držav in ozemelj za evropsko statistiko o mednarodni trgovini z blagom, v kateri je navedeno, da je „XI“ dvočrkovna oznaka, ki se uporablja, če je treba ločevati Združeno kraljestvo v zvezi s Severno Irsko pod pogoji iz ustreznih določb Unije. Zato bi se bilo treba v členu 12(a)(i) Izvedbene uredbe (EU) 2021/520 za Združeno kraljestvo v zvezi s Severno Irsko sklicevati na navedeno oznako.

(7)

Poleg tega ni bila opredeljena ustrezna trimestna oznaka, ki bi se uporabljala, kadar je treba ločevati Združeno kraljestvo v zvezi s Severno Irsko. Trimestna številčna oznaka „899“ ni dodeljena v standardu ISO 3166-1. Zato bi se bilo treba v členu 12(a)(ii) Izvedbene uredbe (EU) 2021/520 za Združeno kraljestvo v zvezi s Severno Irsko sklicevati na navedeno oznako.

(8)

Izvedbeno uredbo (EU) 2021/520 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(9)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izvedbena uredba (EU) 2021/520 se spremeni:

(1)

v členu 1 se uvodno besedilo nadomesti z naslednjim:

„Ta uredba določa pravila za države članice (*1) o:

(*1)  V skladu s Sporazumom o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo, zlasti členom 5(4) Protokola o Irski/Severni Irski v povezavi s Prilogo 2 k navedenemu protokolu, za namene te uredbe sklicevanja na države članice ali Unijo vključujejo Združeno kraljestvo v zvezi s Severno Irsko.“;"

(2)

v členu 12 se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

prvi element identifikacijske kode je oznaka države članice, v kateri je bilo sredstvo za identifikacijo prvič nameščeno na živali, bodisi v obliki:

(i)

dvočrkovne oznake v skladu s standardom ISO 3166-1 alfa-2, razen za Grčijo, za katero se uporablja dvočrkovna oznaka ‚EL‘, in Združeno kraljestvo v zvezi s Severno Irsko, za katerega se uporablja dvočrkovna oznaka ‚XI‘, bodisi

(ii)

trimestne številčne oznake države v skladu s standardom ISO 3166-1, razen za Združeno kraljestvo v zvezi s Severno Irsko, za katerega se uporablja oznaka ‚899‘;“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. junija 2021

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 84, 31.3.2016, str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2035 z dne 28. junija 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za obrate, ki gojijo kopenske živali, in valilnice ter za sledljivost nekaterih gojenih kopenskih živali in valilnih jajc (UL L 314, 5.12.2019, str. 115).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/520 z dne 24. marca 2021 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s sledljivostjo nekaterih gojenih kopenskih živali (UL L 104, 25.3.2021, str. 39).

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1470 z dne 12. oktobra 2020 o nomenklaturi držav in ozemelj za evropsko statistiko o mednarodni trgovini z blagom in o geografski razčlenitvi za druge poslovne statistike (UL L 334, 13.10.2020, str. 2).


SKLEPI

29.6.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 229/11


SKLEP SVETA (SZVP) 2021/1065

z dne 28. junija 2021

o spremembi Skupnega ukrepa 2005/889/SZVP o ustanovitvi Misije pomoči Evropske unije za mejni prehod Rafa (EU BAM Rafah)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji ter zlasti členov 42(4) in 43(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 12. decembra 2005 sprejel Skupni ukrep 2005/889/SZVP (1) o ustanovitvi Misije pomoči Evropske unije za mejni prehod Rafa (EU BAM Rafah).

(2)

Svet je 30. junija 2020 sprejel Sklep (SZVP) 2020/955 (2) o spremembi Skupnega ukrepa 2005/889/SZVP in njegovem podaljšanju do 30. junija 2021.

(3)

Politični in varnostni odbor (PVO) se je 4. marca 2021 v okviru strateškega pregleda EU BAM Rafah dogovoril, da bi bilo treba misijo podaljšati za nadaljnjih 24 mesecev, tj. do 30. junija 2023.

(4)

1. junija 2021 je PVO ugotovil, ob upoštevanju informacij, ki so jih predložile Izrael in Palestinske oblasti, da se EU BAM Rafah v tej fazi podaljša za eno leto, do 30. junija 2022.

(5)

Skupni ukrep 2005/889/SZVP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Misija EU BAM Rafah se bo izvajala v razmerah, ki se lahko poslabšajo in bi lahko ovirale doseganje ciljev zunanjega delovanja Unije iz člena 21 Pogodbe –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Skupni ukrep 2005/889/SZVP se spremeni:

(1)

v členu 13(1) se doda naslednji pododstavek:

„Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z EU BAM Rafah, za obdobje od 1. julija 2021 do 30. junija 2022 znaša 2 460 000 EUR.“

(2)

v členu 16 se drugi odstavek nadomesti z naslednjim:

„Veljati preneha 30. junija 2022.“

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

Uporablja se od 1. julija 2021.

V Luxembourgu, 28. junija 2021

Za Svet

predsednica

M. do C. ANTUNES


(1)  Skupni ukrep Sveta 2005/889/SZVP z dne 25. novembra 2005 o ustanovitvi Misije pomoči Evropske unije za mejni prehod Rafa (EU BAM Rafah) (UL L 327, 14.12.2005, str. 28).

(2)  Sklep Sveta (SZVP) 2020/955 z dne 30. junija 2020 o spremembi Skupnega ukrepa 2005/889/SZVP o ustanovitvi Misije pomoči Evropske unije za mejni prehod Rafa (EU BAM Rafah) (UL L 212, 3.7.2020, str. 18).


29.6.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 229/13


SKLEP SVETA (SZVP) 2021/1066

z dne 28. junija 2021

o spremembi Sklepa 2013/354/SZVP o Policijski misiji Evropske unije za Palestinska ozemlja (EUPOL COPPS)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji ter zlasti člena 42(4) in člena 43(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 3. julija 2013 sprejel Sklep 2013/354/SZVP (1), s katerim se je misija EUPOL COPPS nadaljevala tudi po 1. juliju 2013.

(2)

Svet je 29. junija 2020 sprejel Sklep (SZVP) 2020/902 (2) o spremembi Sklepa 2013/354/SZVP in njegovem podaljšanju od 1. julija 2020 do 30. junija 2021.

(3)

Politični in varnostni odbor (PVO) se je 4. marca 2021 v okviru strateškega pregleda EUPOL COPPS dogovoril, da bi bilo treba EUPOL COPPS podaljšati za nadaljnjih 24 mesecev, tj. do 30. junija 2023.

(4)

PVO je 1. junija 2021 nadalje ugotovil, da bi bilo treba ob upoštevanju informacij, ki sta jih predložila Izrael in Palestinska oblast, EUPOL COPPS v tej fazi podaljšati za eno leto, tj. do 30. junija 2022.

(5)

Sklep 2013/354/SZVP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Misija EUPOL COPPS se bo izvajala v razmerah, ki se lahko poslabšajo in bi lahko ovirale doseganje ciljev zunanjega delovanja Unije iz člena 21 Pogodbe –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklep 2013/354/SZVP se spremeni:

(1)

v členu 12(1) se doda naslednji pododstavek:

„Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov v zvezi z EUPOL COPPS za obdobje od 1. julija 2021 do 30. junija 2022 znaša 12 600 000 EUR.“

(2)

v členu 15 se tretji odstavek nadomesti z naslednjim:

„Veljati preneha 30. junija 2022.“

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

Uporablja se od 1. julija 2021.

V Luxembourgu, 28. junija 2021

Za Svet

predsednica

M. do C. ANTUNES


(1)  Sklep Sveta 2013/354/SZVP z dne 3. julija 2013 o Policijski misiji Evropske unije za Palestinska ozemlja (EUPOL COPPS) (UL L 185, 4.7.2013, str. 12).

(2)  Sklep Sveta (SZVP) 2020/902 z dne 29. junija 2020 o spremembi Sklepa 2013/354/SZVP o Policijski misiji Evropske unije za Palestinska ozemlja (EUPOL COPPS) (UL L 207, 30.6.2020, str. 30).