ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 197

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 64
4. junij 2021


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/895 z dne 24. februarja 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2019/1238 Evropskega parlamenta in Sveta glede poseganja v zvezi s produkti ( 1 )

1

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/896 z dne 24. februarja 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2019/1238 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z dodatnimi informacijami za namene zbliževanja nadzornega poročanja ( 1 )

5

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/897 z dne 4. marca 2021 o izvedbenih tehničnih standardih za uporabo Uredbe (EU) 2019/1238 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z obliko nadzornega poročanja pristojnim organom ter sodelovanjem in izmenjavo informacij med pristojnimi organi in z Evropskim organom za zavarovanja in poklicne pokojnine ( 1 )

7

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/898 z dne 28. maja 2021 o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Salată cu icre de știucă de Tulcea (ZGO))

67

 

*

Uredba Komisije (EU) 2021/899 z dne 3. junija 2021 o spremembi Uredbe (EU) št. 142/2011 glede prehodnih ukrepov za izvoz mesno-kostne moke kot goriva za zgorevanje ( 1 )

68

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/900 z dne 3. junija 2021 o odobritvi spremembe pogojev uporabe novega živila galakto-oligosaharid v skladu z Uredbo (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta ter o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2470 ( 1 )

71

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/901 z dne 3. junija 2021 o popravku švedske jezikovne različice Izvedbene uredbe (EU) 2019/2072 o določitvi enotnih pogojev za izvajanje Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, kar zadeva ukrepe varstva pred škodljivimi organizmi rastlin

75

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/902 z dne 3. junija 2021 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2021/605 o določitvi posebnih ukrepov za obvladovanje afriške prašičje kuge ( 1 )

76

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva Komisije (EU) 2021/903 z dne 3. junija 2021 o spremembi Direktive 2009/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s specifičnimi mejnimi vrednostmi za anilin v nekaterih igračah ( 1 )

110

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Sveta (SZVP) 2021/904 z dne 3. junija 2021 o spremembi Skupnega ukrepa 2008/124/SZVP o misiji Evropske unije za krepitev pravne države na Kosovu (EULEX KOSOVO)

114

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

4.6.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 197/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/895

z dne 24. februarja 2021

o dopolnitvi Uredbe (EU) 2019/1238 Evropskega parlamenta in Sveta glede poseganja v zvezi s produkti

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2019/1238 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o vseevropskem osebnem pokojninskem produktu (PEPP) (1) in zlasti člena 65(9) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

EIOPA mora imeti možnost, da pri ugotavljanju, ali obstaja pomemben pomislek glede zaščite vlagateljev ali grožnja za pravilno delovanje in celovitost finančnih trgov ali za stabilnost celotnega finančnega sistema v Uniji ali njegovega dela, uporabi jasna merila in dejavnike. Ta uredba podrobneje določa ta merila in dejavnike, vključno s tistimi iz točk (a), (b), (c) in (d) drugega pododstavka člena 65(9) Uredbe (EU) 2019/1238.

(2)

Bistveno je, da se zagotovi dosleden pristop v Uniji in hkrati omogoči, da Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) sprejme ustrezne ukrepe v primeru nepredvidenih neugodnih dogodkov ali sprememb, ki so skladni s členom 65(9) Uredbe (EU) 2019/1238. Komisija je EIOPA pozvala, naj zagotovi strokovni nasvet na področju vseevropskega produkta osebnega pokojninskega zavarovanja (PEPP).

(3)

Obstoj „grožnje“, ki je eden od osnovnih pogojev za poseganje EIOPA z vidika pravilnega delovanja in celovitosti finančnih trgov ali trgov primarnih proizvodov oziroma stabilnosti finančnega sistema, zahteva višji prag za oceno, kot je obstoj „pomembnega pomisleka“, ki je osnovni pogoj za poseganje EIOPA z namenom zaščite vlagateljev. EIOPA bi moral imeti možnost, da posreduje, kadar vsaj eden od dejavnikov ali meril iz te uredbe povzroči tak pomislek ali grožnjo.

(4)

Upoštevati je treba tudi poseben položaj in okoliščine ponudnika ali distributerja PEPP v zvezi z njegovim morebitnim prispevkom k pomislekom ali grožnjam, kot so določene v členu 65(9) Uredbe (EU) 2019/1238 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

EIOPA pri obravnavanju stopnje kompleksnosti PEPP uporablja naslednja merila in dejavnike:

(a)

dolgoročni cilj PEPP, ki je upokojitev;

(b)

vrsto in stopnjo preglednosti sredstev, ki predstavljajo osnovo;

(c)

stopnjo preglednosti stroškov in pristojbin, povezanih s PEPP;

(d)

uporabo tehnik, ki varčevalce v PEPP opozarjajo na nebistvene značilnosti predstavitve PEPP;

(e)

naravo in preglednost tveganj;

(f)

uporabo imen produktov ali terminologije ali drugih informacij, ki implicirajo višje ravni varnosti ali donosnosti, kot so dejansko možne ali verjetne, ali zavajajočih značilnosti produkta;

(g)

ali so informacije o PEPP nezadostne ali ne dovolj zanesljive, da bi tržnim udeležencem, ki so jim namenjene, omogočile presojo, pri čemer se upoštevata narava in vrsta PEPP;

(h)

kompleksnost izračuna uspešnosti, pri čemer se zlasti upošteva, ali je donos odvisen od uspešnosti enega ali več sredstev, ki predstavljajo osnovo, na katera vplivajo drugi dejavniki;

(i)

naravo in obseg tveganj;

(j)

ali je PEPP povezan z drugimi produkti ali storitvami;

(k)

kompleksnost morebitnih pogojev PEPP;

(l)

obstoj in stopnjo neskladja med pričakovanim donosom PEPP in tveganjem izgube, ob upoštevanju naslednjega:

(1)

strukture stroškov in drugih stroškov;

(2)

neskladnosti v zvezi s tveganjem ponudnika, ki ga zadrži ponudnik;

(3)

profila tveganja in donosnosti;

(m)

ceno in s tem povezane stroške PEPP ob upoštevanju naslednjega:

(1)

uporabe skritih ali sekundarnih pristojbin;

(2)

pristojbin, ki ne odražajo ravni zagotovljene storitve;

(3)

stroškov jamstev ali stroškov, ki ne odražajo dejanskih stroškov ali poštene vrednosti kapitalskega jamstva v primeru osnovnega PEPP;

(n)

kako preprosto in s kakšnimi stroški lahko varčevalec v PEPP izkoristi storitve prenosljivosti in zamenjave, ob upoštevanju naslednjega:

(1)

uporabe storitev zamenjave in prenosljivosti v zvezi s fazo uporabe storitve, zaračunanimi provizijami in pristojbinami ali izgubo prednosti in spodbud;

(2)

dejstva, da uporaba storitev zamenjave in prenosljivosti ni dovoljena ali je dejansko onemogočena.

Člen 2

EIOPA pri obravnavanju razmerja med PEPP in vrsto varčevalca v PEPP, kateremu se PEPP trži ali prodaja, uporabi naslednja merila in dejavnike:

(a)

lastnosti, ki odražajo znanja in spretnosti varčevalca v PEPP, vključno s stopnjo izobrazbe, znanjem in izkušnjami z drugimi pokojninskimi produkti, dolgoročnimi naložbenimi produkti ali prodajnimi praksami, ter ranljivost varčevalca v PEPP;

(b)

lastnosti, ki odražajo ekonomski položaj varčevalca v PEPP, vključno s prihodki, premoženjem in stopnjo odvisnosti od PEPP za ustrezen pokojninski dohodek;

(c)

temeljne finančne cilje varčevalca v PEPP, vključno s pokojninskimi prihranki in potrebo po kritju tveganj, vključno z biometričnimi tveganji;

(d)

ali se PEPP prodaja varčevalcu v PEPP zunaj namembnega ciljnega trga oziroma ali ciljni trg ni bil ustrezno opredeljen;

(e)

upravičenosti do kritja v okviru zavarovalne jamstvene sheme, če take sheme obstajajo.

Člen 3

EIOPA pri obravnavanju stopnje inovativnosti PEPP ali dejavnosti ali prakse uporablja naslednja merila in dejavnike:

(a)

stopnjo inovativnosti, povezano s strukturo in značilnostmi PEPP, zlasti stopnjo inovativnosti tehnik za zmanjševanje tveganja ali oblike izplačil ali zasnove drugih prejemkov iz naslova PEPP;

(b)

obseg širjenja inovativnosti, vključno s tem, ali je PEPP inovativen za določene kategorije varčevalcev v PEPP;

(c)

inovativnost, ki vključuje vzvod;

(d)

pretekle izkušnje trga s podobnimi PEPP ali podobnimi prodajnimi praksami za PEPP.

Člen 4

EIOPA pri obravnavi finančnega vzvoda, ki ga zagotavlja PEPP ali praksa, uporablja naslednja merila in dejavnike:

(a)

posebne značilnosti osnovnih sredstev PEPP, ob upoštevanju finančnega vzvoda, ki je del PEPP;

(b)

vzvod zaradi financiranja;

(c)

značilnosti poslov financiranja z vrednostnimi papirji.

Člen 5

EIOPA pri obravnavanju velikosti ali skupnega zneska nakopičenega kapitala PEPP upošteva naslednja merila in dejavnike:

(a)

obseg morebitnih škodljivih posledic z vidika posameznega varčevalca v PEPP in v primeru velikega števila sedanjih in potencialnih varčevalcev v PEPP morebitne škodljive posledice za skupino varčevalcev v PEPP, zlasti ob upoštevanju:

(b)

velikosti in skupnega zneska nakopičenega kapitala PEPP;

(c)

nominalne vrednost PEPP;

(d)

verjetnosti, obsega in narave morebitne škode, vključno z zneskom morebitne izgube;

(e)

predvidenega trajanja škodljivih posledic;

(f)

obsega prispevkov;

(g)

števila vključenih posrednikov ter zahtev glede njihove sposobnosti in primernosti;

(h)

rasti trga ali prodaje;

(i)

povprečnega zneska, ki ga je v PEPP vložil vsak varčevalec v PEPP;

(j)

ravni kritja, določene v nacionalni zakonodaji o zavarovalnih jamstvenih shemah, če obstajajo;

(k)

vrednosti zavarovalno-tehničnih rezervacij v zvezi s PEPP;

(l)

ali osnovna sredstva PEPP predstavljajo veliko tveganje za uspešnost poslov, ki jih na zadevnem trgu sklepajo udeleženci ali varčevalci v PEPP;

(m)

ali je zaradi značilnosti PEPP še posebej verjetno, da se bo uporabil za namene finančnega kriminala, in zlasti, ali bi lahko zadevne značilnosti spodbujale uporabo PEPP za:

(1)

goljufijo ali nepoštenost;

(2)

kršitev pri informacijah ali zlorabo informacij v zvezi s finančnim trgom;

(3)

upravljanje premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem;

(4)

financiranje terorizma.

Člen 6

EIOPA upošteva tudi naslednje dejavnike, ki lahko vplivajo na pravilno delovanje in celovitost finančnih trgov:

(a)

ali finančne dejavnosti ali finančne prakse ponudnika ali distributerja PEPP v zvezi s PEPP predstavljajo posebej veliko tveganje za odpornost ali nemoteno delovanje trgov;

(b)

ali lahko PEPP ali finančne dejavnosti ali finančne prakse ponudnika ali distributerja PEPP v zvezi s PEPP lahko povzročijo znatno in umetno razliko med cenami izvedenega finančnega instrumenta in cenami na osnovnem trgu;

(c)

ali PEPP ali finančne dejavnosti ali finančne prakse ponudnika ali distributerja PEPP v zvezi s PEPP predstavljajo veliko tveganje za infrastrukturo trga ali plačilnih sistemov, vključno s sistemi trgovanja, kliringa in poravnave;

(d)

ali lahko PEPP ali finančne dejavnosti ali finančne prakse ponudnika ali distributerja PEPP v zvezi s PEPP ogrozijo zaupanje varčevalcev v PEPP v finančni sistem;

(e)

ali PEPP ali finančne dejavnosti ali finančne prakse ponudnika ali distributerja PEPP v zvezi s PEPP predstavljajo veliko tveganje motenj za finančne institucije, ki veljajo za pomembne za finančni sistem Unije.

Člen 7

EIOPA upošteva tudi naslednje dejavnike, ki se uporabljajo za posebne okoliščine in okoliščine ponudnika PEPP ali distributerja PEPP, pri čemer upošteva naslednje:

(a)

njegov finančni položaj in solventnost;

(b)

njegove finančne dejavnosti ali finančne prakse;

(c)

njegov poslovni model, vključno z njegovo trajnostnostjo in preglednostjo;

(d)

ustreznost ureditev pozavarovanja in jamstev v zvezi s PEPP;

(e)

odvisnost ponudnika PEPP od tretjih oseb v zvezi s pomembnimi značilnostmi PEPP, kot so kritje biometričnih tveganj, jamstva in prenosljivost PEPP;

(f)

prodajne prakse, povezane s PEPP, ob upoštevanju:

(1)

uporabljenih komunikacijskih in distribucijskih kanalov;

(2)

informacijskega, tržnega ali drugega promocijskega gradiva;

(3)

stopnje inovativnosti, povezane z modelom distribucije, kot je dolžina posredniške verige ali zanašanje na inovativne tehnike za distribucijski model.

Člen 8

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. februarja 2021

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 198, 25.7.2019, str. 1.


4.6.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 197/5


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/896

z dne 24. februarja 2021

o dopolnitvi Uredbe (EU) 2019/1238 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z dodatnimi informacijami za namene zbliževanja nadzornega poročanja

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2019/1238 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o vseevropskem osebnem pokojninskem produktu (PEPP) (1) in zlasti prvega pododstavka člena 40(9) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Za ponudnike vseevropskih osebnih pokojninskih produktov (PEPP) velja več sektorskih predpisov Unije in nacionalnih sektorskih predpisov s področja finančnih storitev ter ustrezne sektorske zahteve glede poročanja njihovim pristojnim organom, vključno z evropskimi nadzornimi organi. Glede informacij, ki so poleg informacij, zagotovljenih v skladu z ustreznim sektorskim pravom, potrebne za nadzor, je potreben standardiziran pristop, da se zmanjša možnost znatnih dodatnih nacionalnih zahtev glede poročanja, ki bi odstopale. Komisija je Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine pozvala, naj zagotovi tehnične smernice.

(2)

Za boljšo primerljivost in večjo učinkovitost ter preprečevanje dvojnega poročanja, povezanega s sektorskimi zahtevami po informacijah, je potreben standardiziran sklop informacij –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Dodatne informacije iz člena 40(1) do (5) Uredbe (EU) 2019/1238 vključujejo naslednje informacije:

(a)

opis sistema ponudnika PEPP za upravljanje tveganj, ki izhajajo iz produktov PEPP, vključno z njegovim upravljanjem;

(b)

opis dejavnosti, ki jih opravlja ponudnik PEPP, v zvezi s sektorjem, v katerem ponudnik PEPP posluje, vključno z vrsto izvedenih naložb in njihovim upravljanjem, ali so naložbe aktivne ali pasivne, ali so jamstva ponujena ali ne, izvajanje tehnik za zmanjševanje tveganja, velikost v smislu prispevkov in vrednosti sredstev ter seznam, ki vsebuje matično državo članico ponudnika PEPP in katero koli državo članico gostiteljico ponudnika PEPP;

(c)

informacije o tem, katere pisna pravila, ki obravnavajo zadevna tveganja, morajo imeti ponudniki PEPP;

(d)

informacije o načelih vrednotenja, uporabljenih za solventnost, kjer je primerno;

(e)

pregled zadevnih tveganj, ki se nanašajo na zagotavljanje PEPP ali so povezana s tem, in tega, kako namerava ponudnik PEPP upravljati ta tveganja, med drugim vključno s finančnimi in likvidnostnimi tveganji, tržnimi tveganji, kreditnimi tveganji, tveganji izgube ugleda in tveganji, povezanimi z okoljskimi, socialnimi in upravljavskimi dejavniki;

(f)

informacije v zvezi s kapitalsko strukturo ponudnika PEPP, vključno s kapitalskimi količniki in ravnmi finančnega vzvoda;

(g)

informacije o pogodbah, ki jih hrani ponudnik PEPP, ali o pogodbah, sklenjenih s tretjimi osebami, vključno z obveznostmi do varčevalcev v PEPP v fazi izplačevanja, ali za zagotavljanje podračunov PEPP.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. februarja 2021

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 198, 25.7.2019, str. 1.


4.6.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 197/7


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/897

z dne 4. marca 2021

o izvedbenih tehničnih standardih za uporabo Uredbe (EU) 2019/1238 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z obliko nadzornega poročanja pristojnim organom ter sodelovanjem in izmenjavo informacij med pristojnimi organi in z Evropskim organom za zavarovanja in poklicne pokojnine

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

Ob upoštevanju Direktive (EU) 2019/1238 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o vseevropskem osebnem pokojninskem produktu (PEPP) (1), in zlasti četrtega pododstavka člena 40(9) in tretjega pododstavka člena 66(5) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2019/1238 določa enotna pravila o registraciji, proizvodnji, distribuciji in nadzoru osebnih pokojninskih produktov, ki se distribuirajo v Uniji pod oznako „vseevropski osebni pokojninski produkti“ ali „PEPP“.

(2)

Ustrezna raven podrobnosti informacij je ključnega pomena za izvajanje postopka nadzornega pregleda, ki temelji na tveganju, in nadzor na ravni produkta. Predloge za poročanje informacij v skladu z Delegirano uredbo Komisije 2021/896 (2) bi morale zagotavljati vizualen prikaz teh informacij in odražati raven podrobnosti teh informacij.

(3)

Za spodbujanje konvergence nadzora je treba informacije, ki se poročajo pristojnim organom v skladu s členom 40 Uredbe (EU) 2019/1238, predložiti z uporabo predlog.

(4)

Okvir za sodelovanje in izmenjavo informacij med pristojnimi organi matične države članice in države članice gostiteljice z EIOPA bi moral olajševati učinkovitost izvajanja njihovih nalog in dolžnosti ter zagotavljati dosleden in učinkovit nadzor. Zlasti je treba določiti načine, sredstva in druge podrobnosti izmenjave informacij, vključno z obsegom in obravnavo informacij za izmenjavo.

(5)

Za zagotavljanje uspešnega in učinkovitega nadzora bi morala izmenjava informacij in sodelovanje med nadzornimi organi upoštevati naravo, velikost in kompleksnost produkta, dostopnost in vrsto informacij ter najnovejše in najbolj ustrezne podatke. Za zagotavljanje učinkovitega in pravočasnega sodelovanja in izmenjave informacij je treba vzpostaviti standardizirane postopke in predloge.

(6)

Pristojni organi in EIOPA bi morali uporabljati standardizirane postopke in predloge tudi pri prostovoljnem posredovanju informacij, kadar menijo, da bi informacije, ki jih imajo, lahko koristile drugemu pristojnemu organu ali EIOPA, Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge ter Evropskemu bančnemu organu.

(7)

Da bi pristojni organi učinkovito spremljali ponudnike in distributerje PEPP, je za njih potrebno, da redno izmenjujejo informacije o PEPP, ki se tržijo, kot so ustrezni dokumenti s ključnimi informacijami, informacije o čezmejnih dejavnostih ter informacije o sankcijah in ustreznih izvedbenih posebnostih.

(8)

Za zagotovitev nemotenega in pravočasnega izvajanja zahtev o obveščanju v primeru upravnih sankcij in drugih ukrepov bi morali pristojni organi obvestiti drug drugega in organ EIOPA o kakršni koli kršitvi ali sumu kršitve.

(9)

Določbe v tej uredbi glede nadzornega poročanja in sodelovanja med pristojnimi organi in z EIOPA so tesno povezane. Obravnavajo zahteve o predložitvi in deljenju ustreznih informacij za nadzorovanje PEPP. Za zagotovitev skladnosti med navedenimi določbami, ki bi morale začeti veljati hkrati, je treba vse izvedbene tehnične standarde, ki jih zahtevata člena 40(9) in 66(5) Uredbe (EU) 2019/1238, vključiti v eno samo izvedbeno uredbo.

(10)

Ta uredba temelji na osnutku izvedbenih tehničnih standardov, ki ga je EIOPA predložil Komisiji.

(11)

EIOPA je o osnutkih izvedbenih tehničnih standardov, na katerih temelji ta uredba, izvedel odprta javna posvetovanja, analiziral morebitne povezane stroške in koristi v zvezi s poglavji o nadzornem poročanju pristojnim organom ter zaprosil za nasvet interesno skupino za zavarovanja in pozavarovanja ter interesno skupino za poklicne pokojninske sklade, ustanovljeni v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1094/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (3). V zvezi s poglavji o sodelovanju in izmenjavi informacij EIOPA ni analiziral morebitnih stroškov in koristi, saj bi bilo to nesorazmerno glede na obseg in vpliv osnutkov izvedbenih tehničnih standardov, ob upoštevanju, da so njihovi naslovniki samo pristojni organi in organ EIOPA, ne pa udeleženci na finančnem trgu –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

KVANTITATIVNO NADZORNO POROČANJE

Člen 1

Oblike nadzornega poročanja

Ponudniki vseevropskega osebnega pokojninskega produkta (PEPP) predložijo informacije iz člena 40(1) do (5) Uredbe (EU) 2019/1238 v skladu z naslednjimi specifikacijami:

(a)

podatkovne točke podatkov vrste „denarni“ se izrazijo v enotah brez decimalk, razen predlog PP.06.02 in PP.08.03, kot je določano v prilogah I in II, v katerih se vrednosti izrazijo v enotah z dvema decimalkama;

(b)

podatkovne točke podatkov vrste „odstotek“ se izrazijo na enoto s štirimi decimalkami;

(c)

podatkovne točke podatkov vrste „celo število“ se izrazijo v enotah brez decimalk;

(d)

podatkovne točke se izrazijo kot pozitivne vrednosti, razen ko:

(i)

so nasprotne narave od naravnega zneska postavke;

(ii)

narava podatkovne točke omogoča poročanje pozitivnih in negativnih vrednosti;

(iii)

zadevna navodila zahtevajo drugačno obliko poročanja, kot je določeno v prilogah od V do XIV te uredbe.

Člen 2

Valuta poročanja

1.   Za namene te uredbe je „valuta poročanja“ tista, ki se uporablja za pripravo računovodskih izkazov ponudnika PEPP, razen če pristojni organ zahteva drugače.

2.   Podatkovne točke in številke vrste „denarni“ se poročajo v valuti poročanja, kar zahteva pretvorbo katere koli druge valute v valuto poročanja, razen če ni v tej uredbi določeno drugače.

3.   Pri izražanju vrednosti katerega koli sredstva ali obveznosti v valuti, ki ni valuta poročanja, se vrednost pretvori v valuto poročanja, kot da bi do pretvorbe prišlo po končnem tečaju na zadnji dan, za katerega je na voljo ustrezni tečaj v obdobju poročanja, na katero se nanaša sredstvo ali obveznost.

4.   Pri izražanju vrednosti katerega koli prihodka ali odhodka se vrednost pretvori v valuto poročanja tako, da se za pretvorbo uporabi ista osnova, kot se uporablja za računovodske namene.

5.   Pretvorba v valuto poročanja se izračuna z uporabo menjalnega tečaja iz istega vira, ki se uporablja za računovodske izkaze ponudnika PEPP, razen če pristojni organ zahteva drugače.

Člen 3

Predloge za letno kvantitativno poročanje

Ponudniki PEPP letno predložijo informacije iz člena 1 Delegirane uredbe (EU) 2021/896 z uporabo naslednjih predlog:

(a)

predloge PP.01.01 iz Priloge I za opredelitev vsebine predloženih informacij v skladu z navodili v oddelku PP.01.01 iz Priloge II;

(b)

predloge PP.01.02 iz Priloge I za opredelitev osnovnih informacij o PEPP in poročanja v skladu z navodili v oddelku PP.01.02 iz Priloge II;

(c)

predloge PP.52.01 iz Priloge I za opredelitev informacij o PEPP in varčevalcu v PEPP v skladu z navodili v oddelku PP.52.01 iz Priloge II;

(d)

predloge PP.06.02 iz Priloge I za opredelitev seznama sredstev po posameznih postavkah v skladu z navodili v oddelku PP.06.02 iz Priloge II in z uporabo dopolnilne identifikacijske kode (koda CIC), kakor je navedena v Prilogi III in opredeljena v Prilogi IV;

(e)

predloge PP.06.03 iz Priloge I za zagotavljanje informacij o vpogledu v vse kolektivne naložbe, ki jih ima ponudnik PEPP v skladu z navodili v oddelku PP.06.03 iz Priloge II;

(f)

predloge PP.08.03 iz Priloge I za zagotavljanje zbirnih podatkov o odprtih pozicijah izvedenih finančnih instrumentov v skladu z navodili v oddelku PP.08.03 iz Priloge II ter z uporabo kode CIC, kakor je navedena v Prilogi III in opredeljena v Prilogi IV.

Člen 4

Ustreznost predloženih informacij

Za namene člena 40(6) Uredbe (EU) 2019/1238 ponudniki PEPP uporabijo ustrezne predloge, določene v Prilogi I k tej uredbi, da zagotovijo stalno primernost predloženih informacij.

POGLAVJE II

SPLOŠNE DOLOČBE O SODELOVANJU IN IZMENJAVI INFORMACIJ

Člen 5

Splošna načela

Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) omogoča lažjo redno izmenjavo informacij med pristojnimi organi matične države članice in države članice gostiteljice ter, če so informacije pomembne za dolžnosti EIOPA, je obveščen o kakršni koli dvostranski izmenjavi informacij.

Člen 6

Enotne kontaktne točke

Pristojni organi EIOPA posredujejo informacije o enotni kontaktni točki in ga obvestijo o kakršnih koli spremembah navedenih informacij. EIOPA ohranja ažuren seznam enotnih kontaktnih točk in ga daje na voljo pristojnim organom.

Člen 7

Sredstva izmenjave informacij

Pristojni organi in EIOPA posredujejo informacije in dokumentacijo v zvezi s sodelovanjem in izmenjavo informacij iz poglavja I na varen način prek elektronskih sredstev. Pristojni organi posredujejo elektronsko potrdilo po prejetju navedenih informacij in dokumentacije.

Člen 8

Valuta

Pristojni organi in EIOPA pri izmenjavi informacij zneske izrazijo v evrih. Vendar pa se pristojni organi lahko dogovorijo o uporabi druge valute za dvostransko izmenjavo informacij.

POGLAVJE III

SODELOVANJE IN IZMENJAVA INFORMACIJ V POSTOPKU REGISTRACIJE IN NJENEM PREKLICU

Člen 9

Registracija PEPP

1.   Pristojni organi EIOPA sporočijo informacije iz člena 6(2)(a), (b), (d), (f) in (g) Uredbe (EU) 2019/1238 z uporabo predloge iz Priloge V k tej uredbi.

2.   Pristojni organi EIOPA sporočijo kakršne koli spremembe informacij in dokumentov, navedenih v predlogi, tako, da zberejo samo tiste dele predloge iz Priloge V, na katere vplivajo spremembe.

3.   Če spremembe vplivajo na dejavnosti ponudnika PEPP v zadevnih državah članicah, EIOPA nemudoma obvesti pristojne organe z uporabo predlog iz prilog VI ali VIII.

4.   EIOPA po registraciji produkta v javnem centralnem registru o tem obvesti zadevne pristojne organe z uporabo predloge iz Priloge VI.

Člen 10

Odprtje novega podračuna

1.   V primeru odprtja novega podračuna pristojni organ matične države članice obvesti pristojni organ države članice gostiteljic in EIOPA z uporabo predloge iz Priloge IX.

2.   Pristojni organ države članice gostiteljice potrdi prejem informacij in dokumentacije z uporabo predloge iz Priloge X. Pristojni organ matične države članice sporoči kakršne koli spremembe podračuna pristojnemu organu države članice gostiteljice in EIOPA tako, da zbere le tiste dele predloge iz Priloge IX, na katere vplivajo spremembe.

Člen 11

Informacije o nacionalnih določbah

Z uporabo predloge iz Priloge XIV k tej uredbi pristojni organi zagotovijo organu EIOPA povezavo do:

(a)

besedila nacionalnih zakonov, predpisov in upravnih določb, ki urejajo pogoje, povezane s fazo varčevanja iz člena 47 Uredbe (EU) 2019/1238;

(b)

pogoje, povezane s fazo izplačevanja iz člena 57 Uredbe (EU) 2019/1238;

(c)

če je primerno, informacij o dodatnih postopkih za uporabo prednosti in spodbud, določenih na nacionalni ravni.

Člen 12

Preklic registracije PEPP

1.   Pristojni organ obvesti EIOPA o svoji odločitvi za preklic registracije PEPP z uporabo predloge iz Priloge VII.

2.   EIOPA prekliče registracijo PEPP v javnem centralnem registru in o tem obvesti zadevne pristojne organe z uporabo predloge iz Priloge VIII.

POGLAVJE IV

REDNO SODELOVANJE IN REDNA IZMENJAVA INFORMACIJ

Člen 13

Sodelovanje med pristojnimi organi in z EIOPA

1.   Sodelovanje med pristojnimi organi in z EIOPA zajema vsaj naslednja področja:

(a)

nadzor;

(b)

inšpekcijski pregledi in preiskave;

(c)

opredelitev in odprava kršitev Uredbe (EU) 2019/1238;

(d)

informacije o pritožbah;

(e)

načrtovani nadzorni ukrepi zoper ponudnika ali distributerja PEPP, kjer je to pomembno za produkt PEPP;

(f)

načrtovani nadzorni ukrepi za zmanjšanje škode varčevalcev v PEPP, vključno s predvidenim uresničevanjem pooblastil za poseganje v zvezi s produkti iz člena 63 Uredbe (EU) 2019/1238.

2.   EIOPA letno zagotovi zadevnemu pristojnemu organu države članice gostiteljice nadzorniške informacije, povezane s PEPP, ki se zagotavlja v tej državi članici, kot je določeno v členu 14.

3.   Na zahtevo v skladu s členom 16 pristojni organi in EIOPA izmenjajo vse informacije v zvezi s PEPP, ki so pomembne za izvajanje njihovih dolžnosti in niso določene v členu 15, in sicer v obsegu, v katerem so jim na voljo.

4.   Kadar je to ustrezno, pristojni organ matične države članice nemudoma obvesti pristojni organ države članice gostiteljice o ugotovitvah iz postopkov nadzornega pregleda zvezi s tveganji, ki izhajajo iz čezmejnih prodaj ali podračunov PEPP ali nanje vplivajo. Pristojni organ matične države članice zagotovi te informacije v primerih, kjer je pristojni organ države članice gostiteljice že izrazil pomisleke.

5.   Pristojni organ držav članice gostiteljice nemudoma obvesti pristojni organ matične države članic, če ima razloge, zaradi katerih meni, da dejavnosti ponudnika PEPP lahko vplivajo na finančno stabilnost navedenega ponudnika PEPP ali varstvo potrošnikov v drugih državah članicah.

6.   Pristojni organ matične države članice sodeluje s pristojnimi organi države članice gostiteljice, da oceni, ali ponudnik PEPP jasno razume ciljni trg in tveganja, s katerimi se produkti soočajo ali bi se lahko soočali v tej državi članici gostiteljici, ter katera posebna orodja za obvladovanje tveganja in notranje kontrole so vzpostavljena, ob upoštevanju načela sorazmernosti in pristopa, ki temelji na tveganju.

7.   Sodelovanje se predvsem osredotoča na naslednja področja tveganja:

(a)

profil varčevalcev v PEPP;

(b)

lokalna partnerstva PEPP in distribucijski parterji;

(c)

obravnava pritožb;

(d)

skladnost;

(e)

varstvo potrošnikov in kateri koli drug vidik, povezan z ravnanjem ponudnika PEPP in distributerja PEPP, vključno z nadzorom produkta in zahtevami v zvezi z upravljanjem.

Člen 14

Redna izmenjava informacij

1.   EIOPA pridobi naslednje informacije o vsakem PEPP, ki se zagotavlja v državi članici gostiteljici:

(a)

število varčevalcev v PEPP v zadevni državi članici;

(b)

države članice, za katere ponudnik PEPP ponuja podračune;

(c)

število zahtev za menjavo in dejanskih prenosov, če se poseben podračun ne ponuja v zadevni državi članici;

(d)

informacije glede vsakega PEPP, ki se glede na razpoložljivost zagotavlja v zadevni državi članici, kot se poroča v:

(i)

predlogi PP.01.02 iz Priloge I za opredelitev osnovnih informacij o PEPP in poročanja v skladu z navodili v oddelku PP.01.02 iz Priloge II;

(ii)

predlogi PP.52.01 iz Priloge I za opredelitev informacij o PEPP in varčevalcu v PEPP v skladu z navodili v oddelku PP.52.01 iz Priloge II;

(iii)

predlogi PP.06.02 iz Priloge I za opredelitev seznama sredstev po posameznih postavkah v skladu z navodili v oddelku PP.06.02 iz Priloge II in z uporabo kode CIC, kakor je navedena v Prilogi III in opredeljena v Prilogi IV;

(iv)

predlogi PP.06.03 iz Priloge I za zagotavljanje informacij o vpogledu v vse kolektivne naložbe, ki jih imajo ponudniki PEPP v skladu z navodili v oddelku PP.06.03 iz Priloge II;

(v)

predloge PP.08.03 iz Priloge I za zagotavljanje zbirnih podatkov o odprtih pozicijah izvedenih finančnih instrumentov v skladu z navodili v oddelku PP.08.03 iz Priloge II ter z uporabo kode CIC, kakor je navedena v Prilogi III in opredeljena v Prilogi IV.

EIOPA da letno na voljo informacije iz prvega pododstavka za vsak PEPP vsakemu zadevnemu organu gostitelju.

2.   Odstavek 1 ne izključuje pristojnih organov iz izmenjave podrobnejših podatkov, ki poteka bolj redno ali na zahtevo.

POGLAVJE V

PRILOŽNOSTNO SODELOVANJE IN IZMENJAVA INFORMACIJ

Člen 15

Predložitev zahtevka za sodelovanje ali izmenjavo informacij

1.   Pristojni organ predloži zahtevek zaprošenemu pristojnemu organu z uporabo predloge iz Priloge XI. Pristojni organ prosilec lahko zahtevku priloži kakršna koli dokazila, za katera meni, da so pomembna. Če je zahtevek za informacije pomemben za dolžnosti EIOPA, ga pristojni organ prosilec posreduje tudi EIOPA.

2.   Pristojni organ prosilec navede nujnost zahtevka. Kadar zahtevek za sodelovanje vključuje zahtevek za informacije, pristojni organ prosilec:

(a)

navede, kolikor je to mogoče, podrobnosti o želenih informacijah, vključno z razlogi, zakaj se informacije štejejo za pomembne za izvajanje njegovih nalog v skladu z Uredbo (EU) 2019/1238;

(b)

po potrebi opredeli kakršna koli vprašanja, ki se nanašajo na zaupnost želenih informacij, vključno s kakršnim koli posebnim previdnostnim ukrepom za zbiranje navedenih informacij.

3.   Kadar je pristojni organ prosilec utemeljil razloge za kategoriziranje svojega zahtevka kot nujnega, ga lahko vloži na druge načine od tistih, določenih v odstavku 1, če je zahtevek naknadno poslan z elektronskimi sredstvi v skladu z navedenim odstavkom, razen če se vpleteni pristojni organi dogovorijo drugače.

Člen 16

Odgovor na zahtevek za sodelovanje ali izmenjavo informacij

1.   Zaprošeni pristojni organ zagotovi svoj odgovor pristojnemu organu prosilcu z uporabo predloge iz Priloge XII. Če je odgovor pomemben za dolžnosti EIOPA, zaprošeni pristojni organ odgovor posreduje tudi EIOPA. V svojem odgovoru zaprošeni pristojni organ:

(a)

zaprosi za čimprejšnje nadaljnje pojasnilo v kakršni koli obliki, kadar ima dvome v zvezi z zahtevkom;

(b)

sprejme razumne ukrepe v okviru svojih pooblastil za sodelovanje ali zagotovitev zahtevanih informacij;

(c)

izvrši zahtevek na način, ki olajšuje pravočasno sprejetje kakršnih koli potrebnih regulativnih ukrepov, ob upoštevanju kompleksnosti prošnje in nujnosti, da se vplete drug pristojen organ;

(d)

na svojo pobudo zagotovi kakršne koli bistvene dodatne informacije.

2.   Kadar zaradi kompleksnosti zahtevka ali količine zahtevanih informacij zaprošeni pristojni organ ne more spoštovati roka, določenega v navedenem zahtevku, stori naslednje:

(a)

nemudoma obvesti pristojni organ prosilec o razlogih, ki upravičujejo tako zamudo, in zagotovi predvideni datum odgovora;

(b)

zagotovi informacije, ki so že na voljo, z uporabo predloge iz Priloge XII;

(c)

zagotovi vse manjkajoče informacije, takoj ko so na voljo, in sicer na način, ki zagotavlja, da se vsi potrebni ukrepi lahko sprejmejo hitro.

Člen 17

Sodelovanje in izmenjava informacij v primeru kršitev

1.   Ob seznanitvi s kršitvijo ali domnevno kršitvijo ponudnika PEPP ali distributerja PEPP ali če se taka kršitev pojavi pri uveljavljanje pravice do nudenja storitev ali ustanavljanja, pristojni organ ali EIOPA, kot je ustrezno, nemudoma uradno obvesti zadevni pristojni organ z uporabo predloge iz Priloge XIII. Pristojni organ, ki je poslal uradno obvestilo, lahko obvestilu priloži kakršna koli dokazila, za katera meni, da so potrebna. Če je kršitev pomembna za naloge EIOPA, pristojni organ, ki je poslal uradno obvestilo, prav tako nemudoma obvesti EIOPA z uporabo predloge iz Priloge XIII.

2.   Pristojni organ, ki je poslal uradno obvestilo, ali EIOPA; kot je ustrezno, zagotovita obveščenemu pristojnemu organu vse potrebne informacije za oceno zadeve, zlasti naslednje:

(a)

vrsto, naravo, resnost in trajanje kršitve ali domnevne kršitve;

(b)

predlagane ukrepe in morebitno objavo, katere izvedbo načrtuje pristojni organ, ki je poslal uradno obvestilo;

(c)

dokaze, na podlagi katerih temelji odločitev.

Obveščeni pristojni organ in EIOPA, kot je ustrezno, lahko zahtevata od pristojnega organa, ki je poslal uradno obvestilo, kakršne koli druge informacije, za katere menita, da so potrebne za oceno in ukrepanje.

3.   Kadar pristojni organ, ki je poslal uradno obvestilo, meni, da bi bilo treba informacije poslati takoj, lahko obveščeni pristojni organ in EIOPA, kot je ustrezno, najprej obvesti ustno, če so informacije naknadno poslane z elektronskimi sredstvi v skladu z odstavkom 1, razen če se vpleteni pristojni organi dogovorijo drugače.

Člen 18

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. marca 2021

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 198, 25.7.2019, str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/896 z dne 24. februarja 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2019/1238 Evropskega parlamenta in Sveta o dodatnih informacijah za namene konvergence nadzornega poročanja (glej stran 5 tega Uradnega lista).

(3)  Uredba (EU) št. 1094/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/79/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 48).


PRILOGA I

PREDLOGE ZA POROČANJE

PP.01.01.33

VSEBINA PREDLOŽENIH INFORMACIJ

 

 

 

 

 

C0010

Koda predloge – Ime predloge

 

 

PP.01.02.33 – Osnovne informacije – Splošno

R0010

 

PP.52.01.33 – Informacije o PEPP in varčevalcu v PEPP

R0020

 

PP.06.02.33 – Seznam sredstev

R0030

 

PP.06.03.33 – Kolektivni naložbeni podjemi – pristop vpogleda

R0040

 

PP.08.03.33 – Združene informacije o odprtih izvedenih finančnih instrumentih

R0050

 

PP.01.02.33

OSNOVNE INFORMACIJE – SPLOŠNO

 

 

 

 

 

C0010

Ime PEPP

R0010

 

Registracijska številka PEPP

R0020

 

Jezik poročanja

R0030

 

Datum predložitve poročila

R0040

 

Konec poslovnega leta

R0050

 

Referenčni datum poročanja

R0060

 

Redno/priložnostno poročanje

R0070

 

Valuta, ki se uporablja za poročanje

R0090

 

Se produkt še vedno prodaja?

R0260

 

Vrsta subjekta

R0270

 

Uporaba skupne skupine sredstev za vse naložbene možnosti

R0280

 

PP.52.01.33

INFORMACIJE O PEPP IN VARČEVALCU V PEPP (1)

 

 

 

 

Stroški

 

 

Upravni stroški

Stroški distribucije

Stroški naložb

Stroški jamstva za kapital, če obstajajo

 

 

 

Stroški svetovanja

 

 

C0020

C0040

C0050

C0060

C0100

Osnovni PEPP

R0010

 

 

 

 

 

Alternativne naložbene možnosti

R0040

 

 

 

 

 

INFORMACIJE O PEPP IN VARČEVALCU V PEPP (2)

Država

 


 

 

 

 

 

Število varčevalcev v PEPP

Finančni tokovi in tokovi varčevalcev

 

Skupni bruto prejeti prispevki

Skupna bruto donosnost naložb

 

 

C0150

C0160

C0170

 

Osnovni PEPP

R0010

 

 

 

 

Ki se prodaja v državi

R0020

 

 

 

 

Ki se izteka

R0030

 

 

 

 

Alternativne naložbene možnosti

R0040

 

 

 

 

Ki se prodajajo v državi

R0050

 

 

 

 

Ki se iztekajo

R0060

 

 

 

 


 

 

 

Finančni tokovi in tokovi varčevalcev

 

 

 

 

 

 

 

Število Obvestil s skladu S členom 20(1), prejetih od Varčevalcev v PEPP, ki So se Preselili V drugo državo članico

 

 

Plačila prejemkov, ki niso povezani z upokojitvijo

 

 

 

 

Skupna plačila prejemkov

Plačila prejemkov, povezanih z upokojitvijo

Plačila prejemkov, povezanih z Upokojitvijo, Plačanih v obliki rente

Plačila prejemkov, povezanih z Upokojitvijo, Plačanih v obliki pavšalnega zneska

Plačila prejemkov, povezanih z Upokojitvijo, Plačanih v obliki postopnih izplačil

 

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Finančni tokovi in tokovi varčevalcev

 

 

Sredstva

Obveznosti

Število zahtev za odprtje Podračuna V skladu S členom 20(2) Uredbe (EU) 2019/1238

Število podračunov, odprtih v Skladu s členom 20(2) Uredbe (EU) 2019/1238

Število zahtev Varčevalcev v PEPP za Zamenjavo v skladu S členom 20(5)(a) Uredbe (EU) 2019/1238

Dejanski prenosi, izvedeni V skladu S členom 20(5)(a) Uredbe (EU) 2019/1238

Število zahtev Varčevalcev v PEPP za zamenjavo v Skladu s členom 52(3) Uredbe (EU) 2019/1238

Dejanski prenosi, izvedeni Skladu s členom 52(3) Uredbe (EU) 2019/1238

C0260

C0270

C0280

C0290

C0300

C0310

C0320

C0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Število pritožb

C0340

 

 

 

 

 

PP.06.02.33

SEZNAM SREDSTEV

INFORMACIJE O POZICIJAH

Identifikacijska koda sredstva in vrsta kode

Osnovni PEPP/alternativne naložbene možnosti

Država skrbništva

Skrbnik

Količina

C0011

C0010

C0040

C0050

C0060

 

 

 

 

 

 

 


Nominalni znesek

Metoda vrednotenja

Vrednost ob pridobitvi

Obračunane obresti

Tržna vrednost sredstev

C0070

C0075

C0080

C0090

C0100

 

 

 

 

 

INFORMACIJE O SREDSTVIH

Identifikacijska koda sredstva in vrsta kode

Naziv postavke

Ime izdajatelja

Koda izdajatelja in vrsta kode izdajatelja

Sektor izdajatelja

C0011

C0130

C0140

C0150

C0170

 

 

 

 

 

 

 


Skupina izdajatelja

Koda skupine izdajatelja in Vrsta kode skupine izdajatelja

Država izdajatelja

Valuta

CIC

C0180

C0190

C0210

C0220

C0230

 

 

 

 

 

 

 


Alternativne naložbe

Zunanja bonitetna ocena

Imenovana ECAI

Cena na enoto

Odstotna enota nominalne cene

Trajanje

Datum zapadlosti

C0240

C0250

C0260

C0370

C0380

C0270

C0280

 

 

 

 

 

 

 

PP.06.03.33

KOLEKTIVNI NALOŽBENI PODJEMI – PRISTOP VPOGLEDA

Identifikacijska koda kolektivnega Naložbenega podjema in vrsta kode

Kategorija sredstev, ki predstavljajo osnovo

Država izdaje

Valuta

Skupni znesek

C0010

C0030

C0040

C0050

C0060

 

 

 

 

 

PP.08.03.33

INFORMACIJE O POZICIJAH – NOMINALNI ZNESEK

 

 

 

 

 

Nominalni znesek

Osnovni PEPP

Alternativne naložbe

Sredstva PEPP

C0010

C0030

C0050

Zamenjave obrestnih mer (D1)

R0010

 

 

 

Dogovor o terminskem menjalnem tečaju (F2)

R0020

 

 

 

Drugi izvedeni finančni instrumenti

R0030

 

 

 

INFORMACIJE O POZICIJAH – VREDNOST

 

 

 

 

 

Vrednost

 

 

Osnovni PEPP

Alternativne naložbene možnosti

Sredstva PEPP

 

 

C0020

C0040

C0060

Zamenjave obrestnih mer (D1)

R0010

 

 

 

Dogovor o terminskem menjalnem tečaju (F2)

R0020

 

 

 

Drugi izvedeni finančni instrumenti

R0030

 

 

 


PRILOGA II

NAVODILA ZA PREDLOGE ZA POROČANJE

Ta priloga vsebuje dodatna navodila v zvezi s predlogami iz Priloge I.

Predloge, ki se izpolnijo v skladu z navodili iz različnih oddelkov te priloge, se v celotnem besedilu te priloge ali celotni prilogi omenjajo kot „ta predloga“.

PP.01.01.33 – vsebina predloženih informacij

Splošne pripombe:

Ta oddelek se nanaša na letno predložitev informacij za vseevropski osebni pokojninski produkt (PEPP).

Če je potrebna posebna utemeljitev, se obrazložitev ne predloži v predlogi za poročanje, temveč se zagotovi v okviru dialoga med podjetjem, ki zagotavlja PEPP, in pristojnimi organi.

PREGLEDNICA ORDINAT

POSTAVKA

NAVODILA

C0010/R0010

PP.01.02.33 – Osnovne informacije – Splošno

Ta predloga se vedno poroča. Edina možnost je: 1 – se poroča

C0010/R0020

PP.52.01.33 – Informacije o PEPP in varčevalcu v PEPP

Uporabi se ena od možnosti z naslednjega zaključenega seznama:

 

1 – se poroča

 

0 – se ne poroča zaradi drugega razloga (v tem primeru je potrebna posebna utemeljitev)

C0010/R0030

PP.06.02.33 – Seznam sredstev

Uporabi se ena od možnosti z naslednjega zaključenega seznama:

 

1 – se poroča

 

0 – se ne poroča zaradi drugega razloga (v tem primeru je potrebna posebna utemeljitev)

C0010/R0040

PP.06.03.33 – Kolektivni naložbeni podjemi – Pristop vpogleda

Uporabi se ena od možnosti z naslednjega zaključenega seznama:

 

1 – se poroča

 

2 – se ne poroča, ker ni kolektivnih naložbenih podjemov

 

0 – se ne poroča (v tem primeru je potrebna posebna utemeljitev)

C0010/R0050

PP.08.03.33 – Združene informacije o odprtih izvedenih finančnih instrumentih

Uporabi se ena od možnosti z naslednjega zaključenega seznama:

 

1 – se poroča

 

2 – se ne poroča, ker ni poslov z izvedenimi finančnimi instrumenti

 

0 – se ne poroča zaradi drugega razloga (v tem primeru je potrebna posebna utemeljitev)

PP.01.02 – Osnovne informacije – Splošno

Splošne pripombe:

Ta oddelek se nanaša na letno predložitev osnovnih informacij o PEPP

PREGLEDNICA ORDINAT

POSTAVKA

NAVODILA

C0010/R0010

Ime PEPP

Komercialno ime PEPP (specifično za podjetje)

C0010/R0020

Registracijska številka PEPP

Registracijska številka za PEPP, ki jo dodeli EIOPA

C0010/R0030

Jezik poročanja

Navedite 2-črkovno kodo po ISO 639-1 za jezik, ki se uporablja za predložitev informacij.

C0010/R0040

Datum predložitve poročila

Navedite kodo po ISO 8601 (LLLL-MM-DD) za datum, na katerega se poroča nadzornemu organu.

C0010/R0050

Konec poslovnega leta

Navedite kodo po ISO 8601 (LLLL-MM-DD) za konec poslovnega leta podjetja, na primer 2017-12-31.

C0010/R0060

Referenčni datum poročanja

Navedite kodo po ISO 8601 (LLLL-MM-DD) za datum, ki predstavlja zadnji dan obdobja poročanja.

C0010/R0070

Redno/priložnostno poročanje

Navedite, ali se predložitev informacij nanaša na redno ali priložnostno predložitev informacij.

Uporabi se naslednji zaključen seznam možnosti:

1

– redno poročanje

2

– priložnostno poročanje

C0010/R0090

Valuta, ki se uporablja za poročanje

Navedite črkovno kodo po ISO 4217 za valuto, v kateri se navajajo denarni zneski v vsakem poročilu.

C0010/R0260

Se PEPP še vedno prodaja?

Navedite, ali se produkt še vedno prodaja ali se uporablja samo še do izteka.

Uporabi se naslednji zaključen seznam:

se še vedno prodaja

se izteka

C0010/R0270

Vrsta subjekta

Navedite vrsto subjekta, v katero spada ponudnik PEPP, ki predloži podatke za svoj PEPP

Uporabi se naslednji zaključen seznam:

kreditna institucija (v skladu z Direktivo 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta  (1))

zavarovalnica (v skladu z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta  (2))

institucija za poklicno pokojninsko zavarovanje (v skladu z Direktivo 2016/2341/EU Evropskega parlamenta in Sveta  (3))

investicijsko podjetje (v skladu z Direktivo 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta  (4))

investicijska družba ali družba za upravljanje (v skladu z Direktivo 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta  (5))

EU UAIS (v skladu z Direktivo 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta  (6))

C0010/R0280

Uporaba skupne skupine sredstev za vse naložbene možnosti

Navedite, ali je uporabljena skupna skupina sredstev za vse naložbene možnosti.

Uporabi se naslednji zaključen seznam:

 

1 – da

2 – ne

PP.52.01 – Informacije o PEPP in varčevalcu v PEPP

– Splošne pripombe:

Ta oddelek se nanaša na letno predložitev podrobnih informacij o določenem PEPP. Poleg tega se nekatere informacije za določeno naložbeno možnost PEPP, tj. osnovni PEPP ali alternativne naložbene možnosti, nadalje opišejo po državi, v kateri se ta produkt prodaja, in po odprtih podračunih. Če alternativne naložbene možnosti posamično ali skupno postanejo pomembne glede na prihranke v osnovnem PEPP, se informacije poročajo na bolj razčlenjeni ravni ali na ravni vsake naložbene možnosti.

Vse vrednosti se navedejo, kot bi se o njih poročalo v skladu z bonitetnim okvirom, na področje katerega spada subjekt.

Informacije o alternativnih naložbenih možnostih se združujejo.

Informacije o PEPP in varčevalcu v PEPP (1)

PREGLEDNICA ORDINAT

POSTAVKA

NAVODILA

C0020/R0010

Upravni stroški za osnovni PEPP

Skupni znesek upravnih stroškov, povezanih z upravljanjem PEPP, zaračunanih varčevalcu v PEPP v obdobju poročanja.

Znesek je povezan z enkratnimi in ponavljajočimi se stroški osnovnega PEPP.

C0040/R0010

Stroški distribucije za osnovni PEPP

Skupni znesek stroškov, povezanih z distribucijo PEPP. Znesek je povezan z enkratnimi in ponavljajočimi se stroški osnovnega PEPP.

C0050/R0010

Stroški svetovanja za osnovni PEPP

Skupni znesek stroškov, povezanih s stroški svetovanja PEPP, zaračunanih v obdobju poročanja.

Znesek je povezan z enkratnimi in ponavljajočimi se stroški osnovnega PEPP.

C0060/R0010

Stroški naložb za osnovni PEPP

Skupni znesek stroškov naložb, povezanih s PEPP, zaračunanih varčevalcu v PEPP v obdobju poročanja. Ti stroški krijejo stroške, povezane s hrambo sredstev in dejavnostmi, ki izhajajo iz izvajanja transakcijskih poslov, ter druge stroške, povezane z naložbenimi dejavnostmi, ki jih ne moremo pripisati drugima dvema zgoraj omenjenima kategorijama.

Znesek je povezan z enkratnimi in ponavljajočimi se stroški osnovnega PEPP.

C0100/R0010

Stroški jamstva za kapital za osnovni PEPP, če obstajajo

Skupni znesek stroškov za jamstvo kapitala PEPP, zaračunanih v obdobju poročanja.

Znesek je povezan z enkratnimi in ponavljajočimi se stroški osnovnega PEPP.

C0020/R0040

Upravni stroški za alternativne naložbene možnosti

Skupni znesek upravnih stroškov, povezanih z upravljanjem PEPP, zaračunanih varčevalcu v PEPP v obdobju poročanja.

Znesek je povezan z enkratnimi in ponavljajočimi se stroški alternativnih naložbenih možnosti.

C0040/R0040

Stroški distribucije za alternativne naložbene možnosti

Skupni znesek stroškov, povezanih z distribucijo PEPP.

Znesek je povezan z enkratnimi in ponavljajočimi se stroški alternativnih naložbenih možnosti.

C0050/R0040

Stroški svetovanja za alternativne naložbene možnosti

Skupni znesek stroškov, povezanih s stroški svetovanja PEPP, zaračunanih v obdobju poročanja.

Znesek je povezan z enkratnimi in ponavljajočimi se stroški alternativnih naložbenih možnosti.

C0060/R0040

Stroški naložb za alternativne naložbene možnosti

Skupni znesek stroškov naložb, povezanih s PEPP, zaračunanih varčevalcu v PEPP v obdobju poročanja. Ti stroški krijejo stroške, povezane s hrambo sredstev in dejavnostmi, ki izhajajo iz izvajanja transakcijskih poslov, ter druge stroške, povezane z naložbenimi dejavnostmi, ki jih ne moremo pripisati drugima dvema zgoraj omenjenima kategorijama.

Znesek je povezan z enkratnimi in ponavljajočimi se stroški alternativnih naložbenih možnosti.

Informacije o PEPP in varčevalcu v PEPP (2)

PREGLEDNICA ORDINAT

POSTAVKA

NAVODILA

Z0010

Država

ISO 3166 1 alfa-2 – dvočrkovna oznaka matične države članice ali države članice gostiteljice PEPP. Ta postavka se izpolni za vsako državo, v kateri je na voljo podračun ali v kateri se zagotavlja PEPP.

C0150/R0020

Število varčevalcev v PEPP, ki varčujejo v osnovnem PEPP, ki se prodaja v državi

Število varčevalcev v PEPP, ki varčujejo v osnovnem PEPP, ki se prodaja v državi.

C0160/R0020

Skupni bruto prejeti prispevki za osnovni PEPP, ki se prodaja v državi

Skupni znesek prispevkov v obdobju poročanja, ki so jih plačali varčevalci v PEPP, ki varčujejo v osnovnem PEPP, ki se prodaja v državi.

C0170/R0020

Skupna bruto donosnost naložb za osnovni PEPP, ki se prodaja v državi

Skupni znesek bruto donosnosti naložb, dodeljen varčevalcem v PEPP. Vrednost je skupaj s stroški naložb osnovnega PEPP, ki se prodaja v državi.

C0190/R0020

Skupna plačila prejemkov za osnovni PEPP, ki se prodaja v državi

Skupni znesek plačil prejemkov v obdobju poročanja varčevalcem v PEPP za osnovni PEPP, ki se prodaja v državi. Znesek vključuje vse izplačane prejemke, vključno z biometričnimi tveganji in drugimi možnostmi, vključenimi v določen proizvod.

C0200/R0020

Plačila prejemkov, povezanih z upokojitvijo, za osnovni PEPP, ki se prodaja v državi

Znesek plačila prejemkov v obdobju poročanja varčevalcem v PEPP, ki varčujejo v osnovnem PEPP, ki se prodaja v državi. Ta znesek vključuje samo prejemke, povezane z upokojitvijo.

C0210/R0020

Plačila prejemkov, povezanih z upokojitvijo, plačanih v obliki rente, za osnovni PEPP, ki se prodaja v državi

Znesek plačil prejemkov v obdobju poročanja varčevalcem v PEPP, ki varčujejo v osnovnem PEPP, ki se prodaja v državi. Ta znesek vključuje samo prejemke, povezane z upokojitvijo, ki se plačajo v obliki rent.

C0220/R0020

Plačila prejemkov, povezanih z upokojitvijo, plačanih v obliki pavšalnega zneska, za osnovni PEPP, ki se prodaja v državi

Znesek plačil prejemkov v obdobju poročanja varčevalcem v PEPP, ki varčujejo v osnovnem PEPP, ki se prodaja v državi. Ta znesek vključuje samo prejemke, povezane z upokojitvijo, ki se plačajo v obliki pavšalnega zneska.

C0230/R0020

Plačila prejemkov, povezanih z upokojitvijo, plačanih v obliki postopnih izplačil, za osnovni PEPP, ki se prodaja v državi

Znesek plačil prejemkov v obdobju poročanja varčevalcem v PEPP, ki varčujejo v osnovnem PEPP, ki se prodaja v državi. Ta znesek vključuje samo prejemke, povezane z upokojitvijo, ki se plačajo v obliki postopnih izplačil.

C0240/R0020

Plačila prejemkov, ki niso povezani z upokojitvijo, za osnovni PEPP, ki se prodaja v državi

Znesek plačil prejemkov v obdobju poročanja varčevalcem v PEPP, ki varčujejo v osnovnem PEPP, ki se prodaja v državi. Ta znesek vključuje samo prejemke, povezane z nepokojninskimi kritji, to so biometrična tveganja in druge možnosti.

C0250/R0020

Število obvestil v skladu s členom 20(1) Uredbe (EU) 2019/1238, prejetih od varčevalcev v PEPP, ki so se preselili v drugo državo članico, za osnovni PEPP, ki se prodaja v državi

Število obvestil, prejetih od varčevalcev PEPP, ki varčujejo v osnovnem PEPP, ki se prodaja v državi, povezanih s preselitvijo varčevalca v PEPP v drugo državo članico.

C0260/R0020

Število zahtev za odprtje podračuna v skladu s členom 20(2) Uredbe (EU) 2019/1238 za osnovni PEPP, ki se prodaja v državi

Število zahtev za odprtje novega podračuna osnovnega PEPP, ki se prodaja v državi, prejetih od varčevalcev v PEPP, ki so ponudnika PEPP obvestili o svoji nameri, da se preselijo v drugo državo članico.

C0270/R0020

Število podračunov, odprtih v skladu s členom 20(2) Uredbe (EU) 2019/1238, za osnovni PEPP, ki se prodaja v državi

Število dejanskih odprtih podračunov osnovnega PEPP, ki se prodaja v državi, povezanih z zahtevami, prejetimi od varčevalcev v PEPP, ki so ponudnika PEPP obvestili o svoji nameri, da se preselijo v drugo državo članico.

C0280/R0020

Število zahtev varčevalcev v PEPP za zamenjavo v skladu s členom 20(5)(a) Uredbe (EU) 2019/1238 za osnovni PEPP, ki se prodaja v državi

Število zahtev za zamenjavo ponudnika PEPP, ker trenutni ponudnik PEPP ni zmožen ustvariti podračuna, povezanih z varčevalci v PEPP, ki varčujejo v osnovnem PEPP, ki se prodaja v državi, in ki so se preselili v drugo državo članico.

C0290/R0020

Dejanski prenosi, izvedeni v skladu s členom 20(5)(a) Uredbe (EU) 2019/1238, za osnovni PEPP, ki se prodaja v državi

Število dejanskih prenosov k drugemu ponudniku PEPP, ker trenutni ponudnik PEPP ni zmožen ustvariti podračuna, povezanih z varčevalci v PEPP, ki varčujejo v osnovnem PEPP, ki se prodaja v državi, in ki so se preselili v drugo državo članico.

C0300/R0020

Število zahtev varčevalcev v PEPP za zamenjavo v skladu s členom 52(3) Uredbe (EU) 2019/1238 za osnovni PEPP, ki se prodaja v državi

Število zahtev za zamenjavo ponudnika PEPP na zahtevo varčevalcev v PEPP, ki varčujejo v osnovnem PEPP, ki se prodaja v državi, določenih v skladu s členom 52(3) Uredbe (EU) 2019/1238.

C0310/R0020

Dejanski prenosi, izvedeni v skladu s členom 52(3) Uredbe (EU) 2019/1238, za osnovni PEPP, ki se prodaja v državi

Število dejanskih prenosov k drugemu ponudnika PEPP na zahtevo varčevalcev v PEPP, ki varčujejo v osnovnem PEPP, ki se prodaja v državi, določenih v skladu s členom 52(3) Uredbe (EU) 2019/1238.

C0320/R0020

Sredstva osnovnega PEPP, ki se prodaja v državi

Skupni znesek sredstev, povezanih z osnovnim PEPP, ki se prodaja v državi.

C0330/R0020

Obveznosti osnovnega PEPP, ki se prodaja v državi

Skupni znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij in drugih obveznosti, kjer je ustrezno, povezanih z osnovnim PEPP, ki se prodaja v državi.

C0340/R0020

Število pritožb za osnovni PEPP, ki se prodaja v državi

Skupno število pritožb, prejetih za osnovni PEPP, ki se v obdobju poročanja prodaja v državi.

C0150/R0030

Število varčevalcev v PEPP, ki varčujejo v osnovnem PEPP, ki se izteka

Število varčevalcev v PEPP, ki varčujejo v osnovnem PEPP, ki se izteka.

C0160/R0030

Skupni bruto prejeti prispevki za osnovni PEPP, ki se izteka

Skupni znesek prispevkov v obdobju poročanja, ki so jih plačali varčevalci v PEPP, ki varčujejo v osnovnem PEPP, ki se izteka.

C0170/R0030

Skupna bruto donosnost naložb za osnovni PEPP, ki se izteka

Skupni znesek bruto donosnosti naložb, dodeljen varčevalcem v PEPP. Vrednost je skupaj s stroški naložb osnovnega PEPP, ki se izteka.

C0190/R0030

Skupna plačila prejemkov za osnovni PEPP, ki se izteka

Skupni znesek plačil prejemkov v obdobju poročanja varčevalcem v PEPP za osnovni PEPP, ki se izteka. Ta znesek vključuje vse izplačane prejemke, vključno z biometričnimi tveganji in drugimi možnostmi, vključenimi v določen proizvod.

C0200/R0030

Plačila prejemkov, povezanih z upokojitvijo, za osnovni PEPP, ki se izteka

Znesek plačil prejemkov v obdobju poročanja varčevalcem v PEPP, ki varčujejo v osnovnem PEPP, ki se izteka. Ta znesek vključuje samo prejemke, povezane z upokojitvijo.

C0210/R0030

Plačila prejemkov, povezanih z upokojitvijo, plačanih v obliki rente, za osnovni PEPP, ki se izteka

Znesek plačil prejemkov v obdobju poročanja varčevalcem v PEPP, ki varčujejo v osnovnem PEPP, ki se izteka. Ta znesek vključuje samo prejemke, povezane z upokojitvijo, ki se plačajo v obliki rent.

C0220/R0030

Plačila prejemkov, povezana z upokojitvijo, plačanih v obliki pavšalnega zneska, za osnovni PEPP, ki se izteka

Znesek plačil prejemkov v obdobju poročanja varčevalcem v PEPP, ki varčujejo v osnovnem PEPP, ki se izteka. Ta znesek vključuje samo prejemke, povezane z upokojitvijo, ki se plačajo v obliki pavšalnega zneska.

C0230/R0030

Plačila prejemkov, povezana z upokojitvijo, plačanih v obliki postopnih izplačil, za osnovni PEPP, ki se izteka

Znesek plačil prejemkov v obdobju poročanja varčevalcem v PEPP, ki varčujejo v osnovnem PEPP, ki se izteka. Ta znesek vključuje samo prejemke, povezane z upokojitvijo, ki se plačajo v obliki postopnih izplačil.

C0240/R0030

Plačila prejemkov, ki niso povezani z upokojitvijo, za osnovni PEPP, ki se izteka

Znesek plačil prejemkov v obdobju poročanja varčevalcem v PEPP, ki varčujejo v osnovnem PEPP, ki se izteka. Ta znesek vključuje samo prejemke, povezane z nepokojninskimi kritji, to so biometrična tveganja in druge možnosti.

C0250/R0030

Število obvestil v skladu s členom 20(1) Uredbe (EU) 2019/1238, prejetih od varčevalcev v PEPP, ki so se preselili v drugo državo članico za osnovni PEPP, ki se izteka

Število obvestil, prejetih od varčevalcev PEPP, ki varčujejo v osnovnem PEPP, ki se izteka, povezanih s preselitvijo varčevalca v PEPP v drugo državo članico.

C0260/R0030

Število zahtev za odprtje podračuna v skladu s členom 20(2) Uredbe (EU) 2019/1238 za osnovni PEPP, ki se izteka

Število zahtev za odprtje novega podračuna osnovnega PEPP, ki se izteka, prejetih od varčevalcev v PEPP, ki so ponudnika PEPP obvestili o svoji nameri, da se preselijo v drugo državo članico.

C0270/R0030

Število podračunov, odprtih v skladu s členom 20(2) Uredbe (EU) 2019/1238, za osnovni PEPP, ki se izteka

Število dejanskih odprtih podračunov za osnovni PEPP, ki se izteka, povezanih z zahtevami, prejetimi od varčevalcev v PEPP, ki so ponudnika PEPP obvestili o svoji nameri, da se preselijo v drugo državo članico.

C0280/R0030

Število zahtev varčevalcev v PEPP za zamenjavo v skladu s členom 20(5)(a) Uredbe (EU) 2019/1238 za osnovni PEPP, ki se izteka

Število zahtev za zamenjavo ponudnika PEPP, ker trenutni ponudnik PEPP ni zmožen ustvariti podračuna, povezanih z varčevalci v PEPP, ki varčujejo v osnovnem PEPP, ki se izteka, in ki so se preselili v drugo državo članico.

C0290/R0030

Dejanski prenosi, izvedeni v skladu s členom 20(5)(a) Uredbe (EU) 2019/1238, za osnovni PEPP, ki se izteka

Število dejanskih prenosov k drugemu ponudniku PEPP, ker trenutni ponudnik PEPP ni zmožen ustvariti podračuna, povezanih z varčevalci v PEPP, ki varčujejo v osnovnem PEPP, ki se izteka, in ki so se preselili v drugo državo članico.

C0300/R0030

Število zahtev varčevalcev v PEPP za zamenjavo v skladu s členom 52(3) Uredbe (EU) 2019/1238 za osnovni PEPP, ki se izteka

Število zahtev za zamenjavo ponudnika PEPP na zahtevo varčevalcev v PEPP, ki varčujejo v osnovnem PEPP, ki se izteka, določenih v skladu s členom 52(3) Uredbe (EU) 2019/1238.

C0310/R0030

Dejanski prenosi, izvedeni v skladu s členom 52(3)() Uredbe (EU) 2019/1238, ali osnovni PEPP, ki se izteka

Število dejanskih prenosov k drugemu ponudnika PEPP na zahtevo varčevalcev v PEPP, ki varčujejo v osnovnem PEPP, ki se izteka, določenih v skladu s členom 52(3) Uredbe (EU) 2019/1238.

C0320/R0030

Sredstva osnovnega PEPP, ki se izteka

Skupni znesek sredstev za osnovni PEPP, ki se izteka.

C0330/R0030

Obveznosti osnovnega PEPP, ki se izteka

Skupni znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij in drugih obveznosti, kjer je ustrezno, povezanih z osnovnim PEPP, ki se izteka.

C0340/R0030

Število pritožb za osnovni PEPP, ki se izteka

Skupno število pritožb, prejetih za osnovni PEPP, ki se izteka, v obdobju poročanja.

C0150/R0050

Število varčevalcev v PEPP, ki varčujejo v alternativnih naložbenih možnostih, ki se prodajajo v državi

Število varčevalcev v PEPP, ki varčujejo v alternativnih naložbenih možnostih, ki se prodajajo v državi.

C0160/R0050

Skupni bruto prejeti prispevki za alternativne naložbene možnosti, ki se prodajajo v državi

Skupni znesek prispevkov v obdobju poročanja, ki so jih plačali varčevalci v PEPP, ki varčujejo v alternativnih naložbenih možnostih, ki se prodajajo v državi.

C0170/R0050

Skupna bruto donosnost naložb za alternativne naložbene možnosti, ki se prodajajo v državi

Skupni znesek bruto donosnosti naložb, dodeljen varčevalcem v PEPP. Vrednost je skupaj s stroški naložb alternativnih naložbenih možnosti, ki se prodajajo v državi.

C0190/R0050

Skupna plačila prejemkov za alternativne naložbene možnosti, ki se prodajajo v državi

Skupni znesek plačil prejemkov v obdobju poročanja varčevalcem v PEPP za alternativne naložbene možnosti, ki se prodajajo v državi. Znesek vključuje vse izplačane prejemke, vključno z biometričnimi tveganji in drugimi možnostmi, vključenimi v določen proizvod.

C0200/R0050

Plačila prejemkov, povezanih z upokojitvijo, za alternativne naložbene možnosti, ki se prodajajo v državi

Znesek plačila prejemkov v obdobju poročanja varčevalcem v PEPP, ki varčujejo v alternativnih naložbenih možnostih, ki se prodajajo v državi. Ta znesek vključuje samo prejemke, povezane z upokojitvijo.

C0210/R0050

Plačila prejemkov, povezanih z upokojitvijo, plačanih v obliki rente, za alternativne naložbene možnosti, ki se prodajajo v državi

Znesek plačil prejemkov v obdobju poročanja varčevalcem v PEPP, ki varčujejo v alternativnih naložbenih možnostih, ki se prodajajo v državi. Ta znesek vključuje samo prejemke, povezane z upokojitvijo, ki se plačajo v obliki rent.

C0220/R0050

Plačila prejemkov, povezanih z upokojitvijo, plačanih v obliki pavšalnega zneska, za alternativne naložbene možnosti, ki se prodajajo v državi

Znesek plačil prejemkov v obdobju poročanja varčevalcem v PEPP, ki varčujejo v alternativnih naložbenih možnostih, ki se prodajajo v državi. Ta znesek vključuje samo prejemke, povezane z upokojitvijo, ki se plačajo v obliki pavšalnega zneska.

C0230/R0050

Plačila prejemkov, povezanih z upokojitvijo, plačanih v obliki postopnih izplačil, za alternativne naložbene možnosti, ki se prodajajo v državi

Znesek plačil prejemkov v obdobju poročanja varčevalcem v PEPP, ki varčujejo v alternativnih naložbenih možnostih, ki se prodajajo v državi. Ta znesek vključuje samo prejemke, povezane z upokojitvijo, ki se plačajo v obliki postopnih izplačil.

C0240/R0050

Prejemki, ki niso povezani z upokojitvijo, za alternativne naložbene možnosti, ki se prodajajo v državi

Znesek plačil prejemkov v obdobju poročanja varčevalcem v PEPP, ki varčujejo v alternativnih naložbenih možnostih, ki se prodajajo v državi. Ta znesek vključuje samo prejemke, povezane z nepokojninskimi kritji, to so biometrična tveganja in druge možnosti.

C0240/R0050

Število obvestil v skladu s členom 20(1) Uredbe (EU) 2019/1238, prejetih od varčevalcev v PEPP, ki so se preselili v drugo državo članico, za alternativne naložbene možnosti, ki se prodajajo v državi

Število obvestil, prejetih od varčevalcev PEPP, ki varčujejo v alternativnih naložbenih možnostih, ki se prodajajo v državi, povezanih s preselitvijo varčevalca v PEPP v drugo državo članico.

C0260/R0050

Število zahtev za odprtje podračuna v skladu s členom 20(2) Uredbe (EU) 2019/1238 za alternativne naložbene možnosti, ki se prodajajo v državi

Število zahtev za odprtje novega podračuna alternativnih naložbenih možnosti, ki se prodajajo v državi, prejetih od varčevalcev v PEPP, ki so ponudnika PEPP obvestili o svoji nameri, da se preselijo v drugo državo članico.

C0270/R0050

Število podračunov, odprtih v skladu s členom 20(2) Uredbe (EU) 2019/1238, za alternativne naložbene možnosti, ki se prodajajo v državi

Število dejanskih odprtih podračunov za alternativne naložbene možnosti, ki se prodajajo v državi, povezanih z zahtevami, prejetimi od varčevalcev v PEPP, ki so ponudnika PEPP obvestili o svoji nameri, da se preselijo v drugo državo članico.

C0280/R0050

Število zahtev varčevalcev v PEPP za zamenjavo v skladu s členom 20(5)(a) Uredbe (EU) 2019/1238 za alternativne naložbene možnosti, ki se prodajajo v državi

Število zahtev za zamenjavo ponudnika PEPP, ker trenutni ponudnik PEPP ni zmožen ustvariti podračuna, povezanih z varčevalci v PEPP, ki varčujejo v alternativnih naložbenih možnostih, ki se prodajajo v državi, in ki so se preselili v drugo državo članico.

C0290/R0050

Dejanski prenosi, izvedeni v skladu s členom 20(5)(a) Uredbe (EU) 2019/1238, za alternativne naložbene možnosti, ki se prodajajo v državi

Število dejanskih prenosov k drugemu ponudniku PEPP, ker trenutni ponudnik PEPP ni zmožen ustvariti podračuna, povezanih z varčevalci v PEPP, ki varčujejo v alternativnih naložbenih možnostih, ki se prodajajo v državi, in ki so se preselili v drugo državo članico.

C0300/R0050

Število zahtev varčevalcev v PEPP za zamenjavo v skladu s členom 52(3) Uredbe (EU) 2019/1238 za alternativne naložbene možnosti, ki se prodajo v državi

Število zahtev za zamenjavo ponudnika PEPP na zahtevo varčevalcev v PEPP, ki varčujejo v alternativnih naložbenih možnostih, ki se prodajajo v državi, določenih v skladu s členom 52(3) Uredbe (EU) 2019/1238.

C0310/R0050

Dejanski prenosi, izvedeni v skladu s členom 52(3) Uredbe (EU) 2019/1238, za alternativne naložbene možnosti, ki se prodajajo v državi

Število dejanskih prenosov k drugemu ponudnika PEPP na zahtevo varčevalcev v PEPP, ki varčujejo v alternativnih naložbenih možnostih, ki se prodajajo v državi, določenih v skladu s členom 52(3) Uredbe (EU) 2019/1238.

C0320/R0050

Sredstva alternativnih naložbenih možnosti, ki se prodajajo v državi

Skupni znesek sredstev, povezanih z alternativnimi naložbenimi možnostmi, ki se prodajajo v državi.

C0330/R0050

Obveznosti alternativnih naložbenih možnosti, ki se prodajajo v državi

Skupni znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij in drugih obveznosti, kjer je ustrezno, povezanih z alternativnimi naložbenimi možnostmi, ki se prodajajo v državi.

C0340/R0050

Število pritožb za alternativne naložbene možnosti, ki se prodajajo v državi

Skupno število pritožb, prejetih za alternativne naložbene možnosti, ki se v obdobju poročanja prodajajo v državi.

C0149/R0060

Število ponujenih alternativnih naložbenih možnostih za proizvod PEPP, ki se izteka

Število ponujenih alternativnih naložbenih možnostih za proizvod PEPP, ki se izteka.

C0150/R0060

Število varčevalcev v PEPP, ki varčujejo v alternativnih naložbenih možnostih, ki se iztekajo

Število varčevalcev v PEPP, ki varčujejo v alternativnih naložbenih možnostih, ki se iztekajo.

C0160/R0060

Skupni bruto prejeti prispevki za alternativne naložbene možnosti, ki se iztekajo

Skupni znesek prispevkov v obdobju poročanja, ki so jih plačali varčevalci v PEPP, ki varčujejo v alternativnih naložbenih možnostih, ki iztekajo.

C0170/R0060

Skupna bruto donosnost naložb za alternativne naložbene možnosti, ki iztekajo

Skupni znesek bruto donosnosti naložb, dodeljen varčevalcem v PEPP. Vrednost je skupaj s stroški naložb alternativnih naložbenih možnosti, ki se iztekajo.

C0190/R0060

Skupna plačila prejemkov za alternativne naložbene možnosti, ki se iztekajo.

Skupni znesek plačil prejemkov v obdobju poročanja varčevalcem v PEPP, in sicer za alternativne naložbene možnosti, ki se iztekajo. Ta znesek vključuje vsa izplačane prejemke, vključno z biometričnimi tveganji in drugimi možnostmi, vključenimi v določen proizvod.

C0200/R0060

Plačila prejemkov, povezanih z upokojitvijo, za alternativne naložbene možnosti, ki se iztekajo

Znesek plačil prejemkov v obdobju poročanja varčevalcem v PEPP, ki varčujejo v alternativnih naložbenih možnostih, ki se iztekajo. Ta znesek vključuje samo prejemke, povezane z upokojitvijo.

C0210/R0060

Plačila prejemkov, povezanih z upokojitvijo, plačanih v obliki rente, za alternativne naložbene možnosti, ki se iztekajo

Znesek plačil prejemkov v obdobju poročanja varčevalcem v PEPP, ki varčujejo v alternativnih naložbenih možnostih, ki se iztekajo. Ta znesek vključuje samo prejemke, povezane z upokojitvijo, ki se plačajo v obliki rent.

C0220/R0060

Plačila prejemkov, povezanih z upokojitvijo, plačanih v obliki pavšalnega zneska, za alternativne naložbene možnosti, ki se iztekajo

Znesek plačil prejemkov v obdobju poročanja varčevalcem v PEPP, ki varčujejo v alternativnih naložbenih možnostih, ki se iztekajo. Ta znesek vključuje samo prejemke, povezane z upokojitvijo, ki se plačajo v obliki pavšalnega zneska.

C0230/R0060

Plačila prejemkov, povezanih z upokojitvijo, plačanih v obliki postopnih izplačil, za alternativne naložbene možnosti, ki se iztekajo

Znesek plačil prejemkov v obdobju poročanja varčevalcem v PEPP, ki varčujejo v alternativnih naložbenih možnostih, ki se iztekajo. Ta znesek vključuje samo prejemke, povezane z upokojitvijo, ki se plačajo v obliki postopnih izplačil.

C0240/R0060

Plačila prejemkov, ki niso povezani z upokojitvijo, za alternativne naložbene možnosti, ki se iztekajo

Znesek plačil prejemkov v obdobju poročanja varčevalcem v PEPP, ki varčujejo v alternativnih naložbenih možnostih, ki se iztekajo. Ta znesek vključuje samo prejemke, povezane z nepokojninskimi kritji, to so biometrična tveganja in druge možnosti.

C0250/R0060

Število obvestil v skladu s členom 20(1) Uredbe (EU) 2019/1238, prejetih od varčevalcev v PEPP, ki so se preselili v drugo državo članico, za alternativne naložbene možnosti, ki se iztekajo

Število obvestil, prejetih od varčevalcev PEPP, ki varčujejo v alternativnih naložbenih možnostih, ki se iztekajo, povezanih s preselitvijo varčevalca v PEPP v drugo državo članico.

C0260/R0060

Število zahtev za odprtje podračuna v skladu s členom 20(2) Uredbe (EU) 2019/1238 za alternativne naložbene možnosti, ki se iztekajo

Število zahtev za odprtje novega podračuna alternativnih naložbenih možnosti, ki se iztekajo, prejetih od varčevalcev v PEPP, ki so ponudnika PEPP obvestili o svoji nameri, da se preselijo v drugo državo članico.

C0270/R0060

Število podračunov, odprtih v skladu s členom 20(2) Uredbe (EU) 2019/1238, za alternativne naložbene možnosti, ki se iztekajo

Število dejanskih podračunov, odprtih za alternativne naložbene možnosti, ki se iztekajo, povezanih z zahtevami, prejetimi od varčevalcev v PEPP, ki so ponudnika PEPP obvestili o svoji nameri, da se preselijo v drugo državo članico.

C0280/R0060

Število zahtev varčevalcev v PEPP za zamenjavo v skladu s členom 20(5)(a) Uredbe (EU) 2019/1238 za alternativne naložbene možnosti, ki se iztekajo

Število zahtev za zamenjavo ponudnika PEPP, ker trenutni ponudnik PEPP ni zmožen ustvariti podračuna, povezanih z varčevalci v PEPP, ki varčujejo v alternativnih naložbenih možnostih, ki se iztekajo, in ki so se preselili v drugo državo članico.

C0290/R0060

Dejanski prenosi, izvedeni v skladu s členom 20(5) Uredbe (EU) 2019/1238, za alternativne naložbene možnosti, ki se iztekajo

Število dejanskih prenosov k drugemu ponudniku PEPP, ker trenutni ponudnik PEPP ni zmožen ustvariti podračuna, povezanih z varčevalci v PEPP, ki varčujejo v alternativnih naložbenih možnostih, ki se iztekajo, in ki so se preselili v drugo državo članico.

C0300/R0060

Število zahtev varčevalcev v PEPP za zamenjavo v skladu s členom 52(3) Uredbe (EU) 2019/1238 za alternativne naložbene možnosti, ki se iztekajo

Število zahtev za zamenjavo ponudnika PEPP na zahtevo varčevalcev v PEPP, ki varčujejo v alternativnih naložbenih možnostih, ki se iztekajo, določenih v skladu s členom 52(3) Uredbe (EU) 2019/1238.

C0310/R0060

Dejanski prenosi, izvedeni v skladu s členom 52(3) Uredbe (EU) 2019/1238, za alternativne naložbene možnosti, ki se iztekajo

Število dejanskih prenosov k drugemu ponudnika PEPP na zahtevo varčevalcev v PEPP, ki varčujejo v alternativnih naložbenih možnostih, ki se iztekajo, določenih v skladu s členom 52(3) Uredbe (EU) 2019/1238.

C0320/R0060

Sredstva alternativnih naložbenih možnosti, ki se iztekajo

Skupni znesek sredstev, povezanih z alternativnimi naložbenimi možnostmi, ki se iztekajo.

C0330/R0060

Obveznosti alternativnih naložbenih možnosti, ki se iztekajo

Skupni znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij in drugih obveznosti, kjer je ustrezno, povezanih z alternativnimi naložbenimi možnostmi, ki se iztekajo.

C0340/R0060

Število pritožb za alternativne naložbene možnosti, ki se iztekajo

Skupno število pritožb, prejetih za alternativne naložbene možnosti, ki se iztekajo, v obdobju poročanja.

PP.06.02 – Seznam sredstev – Splošne pripombe:

To poglavje se nanaša na letno predložitev informacij za PEPP z nadaljnjo razdelitvijo na osnovni PEPP in alternativne naložbene možnosti. Če alternativne naložbene možnosti posamično ali skupno postanejo pomembne glede na prihranke v osnovnem PEPP, se informacije poročajo na bolj razčlenjeni ravni ali na ravni vsake naložbene možnosti.

Kategorije sredstev, navedene v tej predlogi, so tiste, opredeljene v Prilogi IV – Opredelitve pojmov iz preglednice z dopolnilnimi identifikacijskimi kodami (CIC) in sklici na dopolnilne identifikacijske kode (CIC) se nanašajo na Prilogo III – Preglednica CIC.

Ta predloga vsebuje seznam sredstev po postavkah, povezanih s PEPP (tj. ne z uporabo metode vpogleda), ki jih je mogoče opredeliti kot kategorije sredstev od 0 do 9 z naslednjimi izjemami:

(a)

denarna sredstva se poročajo v po eni vrstici na valuto za vsako kombinacijo postavk C0060, C0070, C0080 in C0090;

(b)

prenosljivi depoziti (denarni ustrezniki) in drugi depoziti z zapadlostjo manj kot eno leto se poročajo v po eni vrstici na par banke in valute za vsako kombinacijo postavk C0060, C0070, C0080, C0090 in C0290;

(c)

depoziti pri cedentih se poročajo v eni sami vrstici za vsako kombinacijo postavk C0060, C0070, C0080 in C0090.

Ta predloga vsebuje dve preglednici: Informacije o pozicijah in Informacije o sredstvih.

V preglednici Informacije o pozicijah se vsako sredstvo poroča ločeno v toliko vrsticah, kot je potrebno, da se ustrezno izpolnijo vse nedenarne spremenljivke razen postavke „Količina“, zahtevane v preglednici. Če se za isto sredstvo lahko eni spremenljivki pripišeta dve vrednosti, se mora to sredstvo poročati v več kot eni vrstici.

V preglednici Informacije o sredstvih se vsak izvedeni finančni instrument poroča ločeno, v eni vrstici za posamezno sredstvo, in izpolnijo se vse spremenljivke, zahtevane v preglednici. Sredstva določi naložbena možnost PEPP (osnovni PEPP in alternativne naložbene možnosti), razen če si vse naložbene možnosti PEPP delijo isto skupino sredstev, kjer so sredstva določena kot „skupna sredstva PEPP“. Če alternativne naložbene možnosti posamično ali skupno postanejo pomembne glede na prihranke v osnovnem PEPP, se informacije poročajo na bolj razčlenjeni ravni ali na ravni vsake naložbene možnosti.

Vse vrednosti se poročajo v skladu z bonitetnim okvirom, na področje katerega spada subjekt. Če je ponudnik PEPP oproščen poročanja zunanji[m] bonitetni[m] instituciji[jam] po njegovi sektorski zakonodaji, so informacije glede polja (C0250) in polja (C0260) lahko omejene (se ne poročajo). Drugače se te informacije poročajo.

Informacije o pozicijah

PREGLEDNICA ORDINAT

POSTAVKA

NAVODILA

C0011

Identifikacijska koda sredstva in vrsta kode

Ta informacija združuje podatke o identifikacijski kodi sredstva (stolpca

C0010 in C0110 iz odločitve odbora nadzornikov) in vrsti identifikacijske kode sredstva (stolpca C0020 in C0120 iz odločitve odbora nadzornikov), pri čemer se za identifikacijsko kodo sredstva uporabi:

kodo ISIN po standardu ISO 6166.

Samo če koda ISIN ni na voljo:

druge priznane kode (npr. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

Koda, ki se pripiše, kadar druge priznane kode niso na voljo. Ta koda mora biti edinstvena in ves čas dosledna.

Vrsta identifikacijske kode, ki se uporablja za postavko „Identifikacijska koda sredstva“:

1

– koda ISIN po standardu ISO 6166

2

– CUSIP (številka odbora Committee on Uniform Securities Identification Procedures, ki jo urad CUSIP Service Bureau pripiše ameriškim in kanadskim podjetjem)

3

– SEDOL (Stock Exchange Daily Official List, londonska borza)

4

– WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, nemška alfanumerična identifikacijska številka)

 

 

5

– Bloomberg Ticker (črkovna koda družbe Bloomberg za identifikacijo vrednostnih papirjev podjetja)

6

– BBGID (Bloomberg Global ID)

7

– Reuters RIC (koda za instrumente, ki jo uporablja skupina Reuters)

8

– FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

9

– druga koda združenja Association of National Numbering Agencies

99 – določena koda

Kadar se mora sporočiti ista identifikacijska koda za eno sredstvo, ki se izda v dveh ali več različnih valutah, je treba navesti identifikacijsko kodo sredstva in črkovno kodo valute po standardu ISO 4217, kot je ponazorjeno spodaj:

„koda+EUR“ V tem primeru se vrsta identifikacijske kode sredstva nanaša na možnost 99 in možnost prvotne identifikacijske kode sredstva kot v naslednjem primeru, za katerega je bila sporočena koda ISIN+valuta: „99/1“.

C0010

Osnovni

PEPP/alternativne naložbene možnosti

Vrsta naložbene možnosti PEPP. Razlikovanje, uporabljeno v tem polju, je med osnovnim PEPP in alternativnimi naložbenimi možnostmi. Možnost 3, sredstva PEPP, se uporabi v primeru, da si vse naložbene možnosti PEPP delijo isto skupino sredstev.

Uporabi se naslednji zaključen seznam:

1

– osnovni PEPP

2

– alternativne naložbene možnosti

3

– skupna sredstva PEPP

C0040

Država skrbništva

Koda po ISO 3166-1 alpha-2 države, v kateri so sredstva v skrbništvu. Za potrebe identifikacije mednarodnih skrbnikov, kot je Euroclear, mora biti država skrbništva država pravne osebe, pri kateri je bila storitev skrbništva pogodbeno določena.

Če je sredstvo iste vrste v skrbništvu v več kot eni državi, se vsako sredstvo poroča ločeno v toliko vrsticah, kot je potrebno, da se ustrezno identificirajo vse države skrbništva.

V zvezi z nepremičnino se država izdajateljica določi na podlagi naslova nepremičnine.

C0050

Skrbnik

Koda LEI ali, če koda LEI ni na voljo, ime finančne institucije, ki je skrbnik.

Če je sredstvo iste vrste v skrbništvu pri več kot enem skrbniku, se vsako sredstvo poroča ločeno v toliko vrsticah, kot je potrebno, da se ustrezno identificirajo vsi skrbniki.

C0060

Količina

Število sredstev za relevantna sredstva.

Ta postavka se ne poroča, če se poroča postavka „Nominalni znesek“ (C0070).

C0070

Nominalni znesek

Neporavnani znesek glavnice, merjen po nominalnem znesku, za vsa sredstva, kjer je ta postavka relevantna, ter v nominalni vrednosti za denarna sredstva in njihove ustreznike.

Ta postavka se ne poroča, če se poroča postavka „Količina“ (C0060).

C0075

Metoda vrednotenja

Finančni instrument se vrednoti po:

1

– tekočih tržnih cenah

2

– vrednotenju, skladnim s trgom

3

– vrednotenje, skladno s trgom, se ne uporablja

C0080

Vrednost ob pridobitvi

Skupna vrednost ob pridobitvi za sredstva v posesti, čista vrednost brez obračunanih obresti.

C0090

Obračunane obresti

Kvantitativno navedite znesek obračunanih obresti po datumu zadnjega izplačila kupona za obrestovane vrednostne papirje.

C0100

Tržna vrednost sredstev

Tržna vrednost sredstev.

Informacije o sredstvih

PREGLEDNICA ORDINAT

POSTAVKA

NAVODILO

C0011

Identifikacijska koda sredstva in vrsta kode

Ta informacija združuje podatke o identifikacijski kodi sredstva (stolpca

C0010 in C0110 iz odločitve odbora nadzornikov) in vrsti identifikacijske kode sredstva (stolpca C0020 in C0120 iz odločitve odbora nadzornikov), pri čemer se za identifikacijsko kodo sredstva uporabi:

kodo ISIN po standardu ISO 6166.

Samo če koda ISIN ni na voljo:

druge priznane kode (npr. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC).

Koda, ki se pripiše, kadar druge priznane kode niso na voljo. Ta koda mora biti edinstvena in ves čas dosledna.

Vrsta identifikacijske kode, ki se uporablja za postavko „Identifikacijska koda sredstva“:

1

– koda ISIN po standardu ISO 6166

2

– CUSIP (številka odbora Committee on Uniform Securities Identification Procedures, ki jo urad CUSIP Service Bureau pripiše ameriškim in kanadskim podjetjem)

3

– SEDOL (Stock Exchange Daily Official List, londonska borza)

4

– WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, nemška alfanumerična identifikacijska številka)

5

– Bloomberg Ticker (črkovna koda družbe Bloomberg za identifikacijo vrednostnih papirjev podjetja)

6

– BBGID (Bloomberg Global ID)

7

– Reuters RIC (koda za instrumente, ki jo uporablja skupina Reuters)

8

– FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

9

– druga koda združenja Association of National Numbering Agencies

99 – določena koda

Kadar se mora sporočiti ista identifikacijska koda za eno sredstvo, ki se izda v dveh ali več različnih valutah, je treba navesti identifikacijsko kodo sredstva in črkovno kodo valute po standardu ISO 4217, kot je ponazorjeno spodaj: „koda+EUR“ V tem primeru se vrsta identifikacijske kode sredstva nanaša na možnost 99 in možnost prvotne identifikacijske kode sredstva kot v

 

 

naslednjem primeru, za katerega je bila sporočena koda ISIN+valuta: „99/1“.

C0130

Naziv postavke

Ime sredstva (ali naslov v primeru nepremičnine).

C0140

Ime izdajatelja

Ime izdajatelja, ki je opredeljen kot subjekt, ki izdaja sredstva vlagateljem.

Kadar je na voljo, je ta postavka enaka nazivu podjetja v podatkovni bazi identifikatorjev pravnih subjektov (LEI). Če ta ni na voljo, je enako zakonitemu imenu podjetja.

Pri investicijskem skladu/deležu v investicijskih skladih je ime izdajatelja ime upravitelja sklada.

C0150

Koda izdajatelja in vrsta kode izdajatelja

Ta informacija združuje podatke o kodi izdajatelja (stolpec C0150 iz odločitve odbora nadzornikov) in vrsti kode izdajatelja (stolpec C0160 iz odločitve odbora nadzornikov).

Za kodo izdajatelja se uporablja LEI. Če koda LEI ni na voljo, se postavka ne poroča.

Pri investicijskem skladu/deležu v investicijskih skladih je koda izdajatelja koda upravitelja sklada.

Navedba vrste kode, ki se uporablja za postavko „Koda izdajatelja“. Uporabi se ena od možnosti z naslednjega zaključenega seznama: 1 – LEI

9 – Nobena

Ta postavka se ne uporablja za kategorijo CIC 8 – Hipoteke in krediti, kadar se nanaša na hipoteke in kredite fizičnim osebam. Ta postavka se ne uporablja za kategorije CIC 71, CIC 75 in CIC 9 – Nepremičnine.

C0170

Sektor izdajatelja

Navedite gospodarski sektor izdajatelja na podlagi zadnje različice klasifikacije NACE (kot je objavljena v Prilogi I k uredbi (ES) št. 1893/2006Evropskega parlamenta in Sveta  (7)). Navedba črke kode NACE za oznako področja se uporablja kot najkrajša dopustna oznaka za identifikacijo sektorjev (npr. sprejemljivo bi bilo „A“ ali „A0111“), razen za kode NACE, ki se nanašajo na finančne in zavarovalniške dejavnosti, za katere se mora uporabljati črka za oznako področja, ki ji sledi 4-števčna koda za oznako razreda (npr. „K6411“).

Pri investicijskem skladu je sektor izdajatelja sektor upravitelja sklada.

C0180

Skupina izdajatelja

Ime končnega matičnega podjetja izdajatelja. Za investicijske sklade se odnos do skupine nanaša na upravitelja sklada.

Kadar je na voljo, je ta postavka enaka nazivu podjetja v podatkovni bazi identifikatorjev pravnih subjektov (LEI). Če ta ni na voljo, je enako zakonitemu imenu podjetja.

C0190

Koda skupine izdajatelja in vrsta kode skupine izdajatelja

Ta informacija združuje podatke o kodi skupine izdajatelja (stolpec C0190 iz odločitve odbora nadzornikov) in vrsti kode skupine izdajatelja (stolpec C0200 iz odločitve odbora nadzornikov).

Identifikacijska koda skupine izdajatelja, pri čemer se uporabi identifikator pravnih subjektov (LEI). Če koda LEI ni na voljo, se postavka ne poroča.

Pri investicijskih skladih se odnos do skupine nanaša na upravitelja sklada.

Koda, ki se uporablja za postavko „Koda skupine izdajatelja“:

 

1 – LEI

 

 

9 – Nobena

C0210

Država izdajatelja

koda države po ISO 3166-1 alfa-2, v kateri se nahaja izdajatelj.

Država, v kateri se nahaja izdajatelj, se določi na podlagi naslova subjekta, ki izda sredstvo.

Pri investicijskih skladih se odnos do skupine nanaša na upravitelja sklada.

Koda ISO 3166-1 alfa-2

XA: nadnacionalni izdajatelji

EU: institucije Evropske unije

C0220

Valuta

Črkovna koda valute izdaje po standardu ISO 4217.

C0230

CIC

Dopolnilna identifikacijska koda, ki se uporablja za razvrstitev sredstev.

C0240

Alternativne naložbe

Finančni instrument, kot je navedeno v oddelku C Priloge I k Direktivi 2014/65/EU, ki ga izda pravna oseba z dovoljenjem za upravljanje alternativnih investicijskih skladov v skladu z Direktivo 2011/61/EU  (8):

1

– alternativne naložbe

2

– brez alternativnih naložb

C0250

Zunanja bonitetna ocena

Bonitetna ocena sredstva na referenčni datum poročanja, ki jo izda imenovana ECAI.

C0270

Trajanje

Trajanje sredstva, opredeljeno kot „preostalo spremenjeno trajanje“ (spremenjeno trajanje, izračunano na podlagi preostalega časa za zapadlost vrednostnega papirja, ki se šteje od referenčnega datuma za poročanje).

Za sredstva brez fiksne zapadlosti se uporabi prvi možen datum vpoklica. Trajanje se izračuna na podlagi ekonomske vrednosti.

C0280

Datum zapadlosti

Koda datuma zapadlosti po ISO 8601 (llll-mm-dd).

Za vrednostne papirje brez dospetja uporabite „9999-12-31“.

C0370

Cena na enoto

Tržna cena na enoto.

C0380

Odstotna enota nominalne cene

Odstotek agregiranega nominalnega zneska.

PP.06.03 – Kolektivni naložbeni podjemi – Pristop vpogleda

Splošne pripombe:

To poglavje se nanaša na letno predložitev informacij za PEPP z nadaljnjo razdelitvijo na osnovni PEPP in alternativne naložbene možnosti. Če alternativne naložbene možnosti posamično ali skupno postanejo pomembne glede na prihranke v osnovnem PEPP, se informacije poročajo na bolj razčlenjeni ravni ali na ravni vsake naložbene možnosti.

Ta predloga vsebuje informacije o vpogledu v kolektivne naložbene podjeme ali naložbe v obliki skladov, vključno s tistimi, ki so udeležbe, glede na kategorijo sredstva, ki predstavlja podlago, državo izdaje in valuto. Ob upoštevanju sorazmernosti in posebnih navodil predloge se vpogled izvaja tako dolgo, dokler se ne identificirajo kategorije sredstev, države in valute. V primeru skladov skladov se pri vpogledu uporablja isti pristop.

Predloga vključuje informacije, ki ustrezajo 100 % vrednosti, vložene v kolektivne naložbene podjeme. Vendar se pri identifikaciji držav vpogled uporablja, da se določijo izpostavljenosti za 80 % celotne vrednosti skladov, od česar se odštejejo zneski v zvezi s CIC 8 in 9, za identifikacijo valut pa se vpogled uporablja, da se določijo izpostavljenosti za 80 % celotne vrednosti skladov. Ponudniki PEPP zagotavljajo, da je 20 %, ki niso identificirani po državah, razpršenih po več geografskih območjih, tj. da ni več kot 5 % v eni državi. Ponudniki PEPP uporabljajo vpogled od največjega do najmanjšega posameznega sklada glede na vloženi znesek, pri čemer mora biti pristop ves čas dosleden.

Postavke se poročajo s pozitivnimi vrednostmi, razen če je v zadevnih navodilih navedeno drugače.

Vse vrednosti se poročajo v skladu z bonitetnim okvirom, na področje katerega spada subjekt.

Kategorije sredstev, navedene v tej predlogi, so tiste, opredeljene v Prilogi IV – Opredelitve pojmov iz preglednice z dopolnilnimi identifikacijskimi kodami (CIC) in sklici na kode CIC se nanašajo na Prilogo III – Preglednica CIC.

PREGLEDNICA ORDINAT

POSTAVKA

NAVODILA

C0010

Identifikacijska koda

kolektivnega

naložbenega

podjema

Identifikacijska koda sredstva po naslednjem prednostnem vrstnem redu:

koda ISIN po standardu ISO 6166, če je na voljo,

druge priznane kode (npr. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

koda, ki jo pripiše podjetje, kadar zgornje možnosti niso na voljo; ves čas mora biti dosledna.

C0020

Vrsta identifikacijske

kode kolektivnega

naložbenega podjema

Vrsta identifikacijske kode, ki se uporablja za postavko „Identifikacijska koda sredstva“. Uporabi se ena od možnosti z naslednjega zaključenega seznama:

1

– koda ISIN po standardu ISO 6166

2

– CUSIP (številka odbora Committee on Uniform Securities Identification procedure, ki jo CUSIP Service Bureau pripiše ameriškim in kanadskim podjetjem)

3

– SEDOL (Stock Exchange Daily Official List, londonska borza)

4

– WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, nemška alfanumerična identifikacijska koda)

5

– Bloomberg Ticker (črkovna koda družbe Bloomberg za identifikacijo vrednostnih papirjev podjetja)

6

– BBGID (Bloomberg Global ID)

7

– Reuters RIC (koda za instrumente, ki jo uporablja skupina Reuters)

8

– FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

9

– druga koda združenja Association of National Numbering Agencies

99 – koda, ki jo določi podjetje

C0030

Kategorija sredstev, ki predstavljajo osnovo

Navedite kategorije sredstev, terjatev in izvedenih finančnih instrumentov v kolektivnem naložbenem podjemu. Uporabi se ena od možnosti z naslednjega zaključenega seznama:

1

– državne obveznice

2

– podjetniške obveznice

3L

– lastniški vrednostni papirji, ki kotirajo na borzi

3X

– lastniški vrednostni papirji, ki ne kotirajo na borzi

4

– kolektivni naložbeni podjemi

5

– strukturirani vrednostni papirji

6

– vrednostni papirji, zavarovani s premoženjem

7

– denar in depoziti

8

– hipoteke in krediti

9

– nepremičnine

0

– druge naložbe (vključno s terjatvami)

A

– standardizirane terminske pogodbe

B

– nakupne opcije

C

– prodajne opcije

D

– zamenjave

E

– nestandardizirane terminske pogodbe

F

– kreditni izvedeni finančni instrumenti

L

– obveznosti

Kategorija „4 – Kolektivni naložbeni podjemi“ se uporablja samo za nepomembne preostale vrednosti za sklade skladov in vse druge sklade.

C0040

Država izdaje

Razčlenitev vsake kategorije sredstev, opredeljene pod C0030, po državi izdaje. Navedite državo, v kateri se nahaja izdajatelj.

Država, v kateri se nahaja izdajatelj, se določi na podlagi naslova subjekta, ki izda sredstvo.

 

 

Uporabi se ena od naslednjih možnosti:

koda po ISO 3166-1 alfa-2

XA: nadnacionalni izdajatelji

EU: institucije Evropske unije

AA: združene države zaradi uporabe praga

Ta postavka se ne uporablja za kategoriji 8 in 9, kot se poročata v C0030.

C0050

Valuta

Navedite, ali je valuta skupine sredstev valuta poročanja ali tuja valuta. Vse druge valute razen valute poročanja so opredeljene kot tuje valute. Uporabi se ena od možnosti z naslednjega zaključenega seznama:

1

– valuta poročanja

2

– tuja valuta

3

– združene valute zaradi uporabe praga

C0060

Skupni znesek

Skupni znesek, vložen prek kolektivnih naložbenih podjemov, po kategorijah sredstev, državah in valutah.

Za obveznosti se sporoči pozitiven znesek, razen če je postavka obveznost iz naslova izvedenih finančnih instrumentov.

Za izvedene finančne instrumente je lahko skupni znesek pozitiven (če gre za sredstvo) ali negativen (če gre za obveznost).

PP.08.03 – Združene informacije o odprtih izvedenih finančnih instrumentih

Splošne pripombe:

To poglavje se nanaša na letno predložitev informacij za PEPP z nadaljnjo razdelitvijo na osnovni PEPP in alternativne naložbene možnosti. Če alternativne naložbene možnosti posamično ali skupno postanejo pomembne glede na prihranke v osnovnem PEPP, se informacije poročajo na bolj razčlenjeni ravni ali na ravni vsake naložbene možnosti.

Kategorije izvedenih finančnih instrumentov, navedene v tej predlogi, so tiste, opredeljene v Prilogi IV – Opredelitve pojmov iz preglednice z dopolnilnimi identifikacijskimi kodami (CIC) in sklici na kode CIC se nanašajo na Prilogo III – Preglednica CIC.

Izvedeni finančni instrumenti štejejo za sredstva, če je njihova vrednost pozitivna ali nič. Štejejo se za obveznosti, če je njihova vrednost negativna. Vključijo se tako izvedeni finančni instrumenti, ki štejejo za sredstva, kot tisti, ki štejejo za obveznosti.

Informacije morajo vključevati vse pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih, ki so obstajale v obdobju poročanja in se niso zaprle pred referenčnim datumom poročanja.

Če se pogosto trguje z istim izvedenim finančnim instrumentom, kar privede do več odprtih pozicij, se lahko izvedeni finančni instrument poroča na združeni ali na neto podlagi, v kolikor so vse relevantne značilnosti skupne in ob upoštevanju specifičnih navodil za vsako relevantno postavko.

Postavke se poročajo s pozitivnimi vrednostmi, razen če je v zadevnih navodilih navedeno drugače.

Izvedeni finančni instrument je finančni instrument ali druga pogodba z vsemi tremi naslednjimi lastnostmi:

(a)

njegova vrednost se spremeni v odziv na spremembo točno določene obrestne mere, cene finančnega instrumenta, cene blaga, deviznega tečaja, indeksa cen ali tečajev, kreditne sposobnosti ali kreditnega indeksa ali druge spremenljivke, če v primeru nefinančne spremenljivke taka spremenljivka ni značilna za eno od pogodbenih strank (včasih se te spremenljivke imenujejo „podlaga“);

(b)

ne zahteva začetne čiste finančne naložbe ali pa manjšo začetno naložbo, kot bi se zahtevala pri drugih vrstah pogodb, za katere bi se pričakoval podoben odziv na spremembe tržnih dejavnikov;

(c)

poravnan(a) je na datum v prihodnosti.

Vse vrednosti se poročajo v skladu z bonitetnim okvirom, na področje katerega spada subjekt.

Informacije o pozicijah

PREGLEDNICA ORDINAT

POSTAVKA

NAVODILA

C0010/R0010

Zamenjave obrestnih mer (D1) za nominalni znesek osnovnega

PEPP

Znesek, ki se krije z zamenjavo obrestnih mer (D1) ali ji je izpostavljen, za osnovni PEPP.

Za zamenjave je enak pogodbenemu znesku pogodb, sporočenih v navedeni vrstici. Če sprožitvena vrednost ustreza razponu, se uporabi povprečna vrednost razpona.

Nominalni znesek je znesek, ki se varuje pred tveganjem/investira (kadar ne gre za kritje tveganj). Če pride do več trgovanj, je enak neto znesku na datum poročanja.

C0020/R0010

Zamenjave obrestnih mer (D1) za tržno vrednost osnovnega PEPP

Denarna vrednost zamenjave obrestnih mer (D1) na datum poročanja za osnovni PEPP. Lahko je pozitivna, negativna ali nič.

C0030/R0010

Zamenjave obrestnih mer (D1) za nominalni znesek alternativnih naložbenih možnosti

Znesek, ki se krije z zamenjavo obrestnih mer (D1) ali ji je izpostavljen, za alternativne naložene možnosti.

Za zamenjave je enak pogodbenemu znesku pogodb, sporočenih v navedeni vrstici. Če sprožitvena vrednost ustreza razponu, se uporabi povprečna vrednost razpona.

Nominalni znesek je znesek, ki se varuje pred tveganjem/investira (kadar ne gre za kritje tveganj). Če pride do več trgovanj, je enak neto znesku na datum poročanja.

C0040/R0010

Zamenjave obrestnih mer (D1) za tržno vrednost alternativnih naložbenih možnosti

Denarna vrednost zamenjave obrestnih mer (D1) na datum poročanja za alternativne naložbene možnosti. Lahko je pozitivna, negativna ali nič.

C0050/R0010

Zamenjave obrestnih mer (D1) za nominalni znesek skupnih sredstev PEPP

Znesek, ki se krije z zamenjavo obrestnih mer (D1) ali ji je izpostavljen, za vse naložbene možnosti PEPP, ki si delijo isto skupino sredstev.

Za zamenjave je enak pogodbenemu znesku pogodb, sporočenih v navedeni vrstici. Če sprožitvena vrednost ustreza razponu, se uporabi povprečna vrednost razpona.

Nominalni znesek je znesek, ki se varuje pred tveganjem/investira (kadar ne gre za kritje tveganj). Če pride do več trgovanj, je enak neto znesku na datum poročanja.

C0060/R0010

Zamenjave obrestnih mer (D1) za tržno vrednost skupnih sredstev PEPP

Denarna vrednost zamenjave obrestnih mer (D1) na datum poročanja za vse naložbene možnosti PEPP, ki si delijo isto skupino sredstev. Lahko je pozitivna, negativna ali nič.

C0010/R0020

Dogovor o terminskem menjalnem tečaju (F2) za nominalni znesek osnovnega PEPP

Znesek, ki se krije z dogovorom o terminskem menjalnem tečaju (F2) ali mu je izpostavljen, za osnovni PEPP.

Za nestandardizirane terminske pogodbe je enak pogodbenemu znesku pogodb, sporočenih v navedeni vrstici. Če sprožitvena vrednost ustreza razponu, se uporabi povprečna vrednost razpona.

Nominalni znesek je znesek, ki se varuje pred tveganjem/investira (kadar ne gre za kritje tveganj). Če pride do več trgovanj, je enak neto znesku na datum poročanja.

C0020/R0020

Dogovor o terminskem menjalnem tečaju (F2) za tržno

vrednost osnovnega

PEPP

Denarna vrednost dogovora o terminskem menjalnem tečaju (F2) na datum poročanja za osnovni PEPP. Lahko je pozitivna, negativna ali nič.

C0030/R0020

Dogovor o terminskem menjalnem tečaju (F2) za nominalni znesek alternativnih naložbenih možnosti

Znesek, ki se krije z dogovorom o terminskem menjalnem tečaju (F2) ali mu je izpostavljen, za kakršno koli alternativno naložbeno možnost.

Za nestandardizirane terminske pogodbe je enak pogodbenemu znesku pogodb, sporočenih v navedeni vrstici. Če sprožitvena vrednost ustreza razponu, se uporabi povprečna vrednost razpona.

Nominalni znesek je znesek, ki se varuje pred tveganjem/investira (kadar ne gre za kritje tveganj). Če pride do več trgovanj, je enak neto znesku na datum poročanja.

C0040/R0020

Dogovor o terminskem menjalnem tečaju (F2) za tržno vrednost alternativnih naložbenih možnosti

Denarna vrednost dogovora o terminskem menjalnem tečaju (F2) na datum poročanja za alternativno naložbeno možnost. Lahko je pozitivna, negativna ali nič.

C0050/R0020

Dogovor o terminskem menjalnem tečaju (F2) za nominalni znesek skupnih sredstev PEPP

Znesek, ki se krije z dogovorom o terminskem menjalnem tečaju (F2) ali mu je izpostavljen, za vse naložbene možnosti PEPP, ki si delijo isto skupino sredstev.

Za nestandardizirane terminske pogodbe je enak pogodbenemu znesku pogodb, sporočenih v navedeni vrstici. Če sprožitvena vrednost ustreza razponu, se uporabi povprečna vrednost razpona.

Nominalni znesek je znesek, ki se varuje pred tveganjem/investira (kadar ne gre za kritje tveganj). Če pride do več trgovanj, je enak neto znesku na datum poročanja.

C0060/R0020

Dogovor o terminskem menjalnem tečaju (F2) za tržno vrednost skupnih sredstev PEPP

Denarna vrednost dogovora o terminskem menjalnem tečaju (F2) na datum poročanja za vse naložbene možnosti PEPP, ki si delijo isto skupino sredstev. Lahko je pozitivna, negativna ali nič.

C0010/R0030

Drugi izvedeni finančni instrumenti za nominalni znesek osnovnega PEPP

Znesek, ki se krije z izvedenimi finančnimi instrumenti, ki niso zamenjave obrestnih mer (D1) in dogovori o terminskem menjalnem tečaju (F2), ali jim je izpostavljen, za osnovni PEPP

Za standardizirane terminske pogodbe in opcije je enak velikosti pogodbe, pomnoženi s sprožitveno vrednostjo in s številom pogodb, sporočenih v navedeni vrstici. Za zamenjave in nestandardizirane terminske pogodbe je enak pogodbenemu znesku pogodb, sporočenih v navedeni vrstici. Če sprožitvena vrednost ustreza razponu, se uporabi povprečna vrednost razpona.

Nominalni znesek je znesek, ki se varuje pred tveganjem/investira (kadar ne gre za kritje tveganj). Če pride do več trgovanj, je enak neto znesku na datum poročanja.

C0020/R0030

Drugi izvedeni finančni instrumenti za tržno vrednost osnovnega PEPP

Denarna vrednost izvedenih finančnih instrumentov, ki niso zamenjave obrestnih mer (D1) in dogovori o terminskem menjalnem tečaju (F2), na datum poročanja za osnovni PEPP. Lahko je pozitivna, negativna ali nič.

C0030/R0030

Drugi izvedeni finančni instrumenti za nominalni znesek alternativnih naložbenih možnosti

Znesek, ki se krije z izvedenimi finančnimi instrumenti, ki niso zamenjave obrestnih mer (D1) in dogovori o terminskem menjalnem tečaju (F2), ali jim je izpostavljen, za alternativne naložbene možnosti.

Za standardizirane terminske pogodbe in opcije je enak velikosti pogodbe, pomnoženi s sprožitveno vrednostjo in s številom pogodb, sporočenih v navedeni vrstici. Za zamenjave in nestandardizirane terminske pogodbe je enak pogodbenemu znesku pogodb, sporočenih v navedeni vrstici. Če sprožitvena vrednost ustreza razponu, se uporabi povprečna vrednost razpona.

Nominalni znesek je znesek, ki se varuje pred tveganjem/investira (kadar ne gre za kritje tveganj). Če pride do več trgovanj, je enak neto znesku na datum poročanja.

C0040/R0030

Drugi izvedeni finančni instrumenti za tržno vrednost alternativnih naložbenih možnosti

Denarna vrednost izvedenih finančnih instrumentov, ki niso zamenjave obrestnih mer (D1) in dogovori o terminskem menjalnem tečaju (F2), na datum poročanja za alternativne naložbene možnosti. Lahko je pozitivna, negativna ali nič.

C0050/R0030

Drugi izvedeni finančni instrumenti za nominalni znesek skupnih sredstev PEPP

Znesek, ki se krije z izvedenimi finančnimi instrumenti, ki niso zamenjave obrestnih mer (D1) in dogovori o terminskem menjalnem tečaju (F2), ali jim je izpostavljen, za vse naložbene možnosti PEPP, ki si delijo isto skupino sredstev.

Za standardizirane terminske pogodbe in opcije je enak velikosti pogodbe, pomnoženi s sprožitveno vrednostjo in s številom pogodb, sporočenih v navedeni vrstici. Za zamenjave in nestandardizirane terminske pogodbe je enak pogodbenemu znesku pogodb, sporočenih v navedeni vrstici. Če sprožitvena vrednost ustreza razponu, se uporabi povprečna vrednost razpona.

Nominalni znesek je znesek, ki se varuje pred tveganjem/investira (kadar ne gre za kritje tveganj). Če pride do več trgovanj, je enak neto znesku na datum poročanja.

C0060/R0030

Drugi izvedeni finančni instrumenti za tržno vrednost skupnih sredstev PEPP

Denarna vrednost izvedenih finančnih instrumentov, ki niso zamenjave obrestnih mer (D1) in dogovori o terminskem menjalnem tečaju (F2), na datum poročanja za vse naložbene možnosti PEPP, ki si delijo isto skupino sredstev. Lahko je pozitivna, negativna ali nič.


(1)  Direktiva 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij, spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES (UL L 176, 27.6.2013, str. 338 ).

(2)  Direktiva 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (UL L 335, 17.12.2009, str. 1).

(3)  Direktiva (EU) 2016/2341 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 2016 o dejavnostih in nadzoru institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje (UL L 354, 23.12.2016, str. 37).

(4)  Direktiva 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU (UL L 173, 12.6.2014, str. 349).

(5)  Direktiva 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) (UL L 302, 17.11.2009, str. 32).

(6)  Direktiva 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov in spremembah direktiv 2003/41/ES in 2009/65/ES ter uredb (ES) št. 1060/2009 in (EU) št. 1095/2010 (UL L 174, 1.7.2011, str. 1).

(7)  Uredba (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o uvedbi statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE Revizija 2 in o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3037/90 kakor tudi nekaterih uredb ES o posebnih statističnih področjih (UL L 393, 30.12.2006, str. 1).

(8)  Direktiva 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov in spremembah direktiv 2003/41/ES in 2009/65/ES ter uredb (ES) št. 1060/2009 in (EU) št. 1095/2010, ( UL L 174, 1.7.2011, str. 1).


PRILOGA III

Preglednica CIC

Prvi dve – mesti

Sredstva kotirajo na borzi v

Koda države po ISO 3166-1-alfa-2 ali XL (za tista, ki ne kotirajo na borzi) ali XT (za tista, s katerimi ni mogoče trgovati na borzi)

 

Tretje mesto

Kategorija

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

A

B

C

D

E

F

Državne obveznice

Podjetniške obveznice

Lastniški kapital

Investicijski skladi Kolektivni naložbeni podjemi

Strukturirani vrednostni papirji

Vrednostni papirji, zavarovani s premoženjem

Denar in depoziti

Hipoteke in krediti

Nepremičnine

Druge naložbe

Standardizirane terminske pogodbe

Nakupne opcije

Prodajne opcije

Zamenjave

Nestandardizirane terminske pogodbe

Kreditni izvedeni finančni instrumenti

Četrto mesto

Podkategorija ali glavno tveganje

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

1

1

1

1

1

1

Obveznice centralne ravni države

Podjetniške obveznice

Navaden lastniški kapital

Delniški skladi

Tveganje lastniških vrednostnih papirjev

Tveganje lastniških vrednostnih papirjev

Gotovina

Dani nezavarovani krediti

Nepremičnine (pisarne in poslovni prostori)

 

Standardizirane terminske pogodbe na lastniške vrednostne papirje in indekse

Opcije na lastniške vrednostne papirje in indekse

Opcije na lastniške vrednostne papirje in indekse

Obrestne zamenjave

Dogovor o terminski obrestni meri

Kreditna zamenjava

2

2

2

2

2

2

2

2

2

 

2

2

2

2

2

2

Nadnacionalne obveznice

Zamenljive obveznice

Lastniški kapital podjetja, ki se ukvarja z nepremičninami

Skladi za dolžniško financiranje

Obrestno tveganje

Obrestno tveganje

Prenosljivi depoziti (denarni ustrezniki)

Dani krediti, zavarovani z vrednostnimi papirji

Nepremičnine (stanovanjske)

 

Standardizirane terminske pogodbe na obrestno mero

Opcije na obveznici

Opcije na obveznici

Valutne zamenjave

Sporazum o terminskem menjalnem tečaju

Opcija kreditnega razmika

3

3

3

3

3

3

3

 

3

 

3

3

3

3

 

3

Obveznice regionalne ravni države

Komercialni zapis

Pravice iz lastniškega kapitala

Skladi denarnega trga

Valutno tveganje

Valutno tveganje

Drugi kratkoročni depoziti (z ročnostjo eno leto ali manj)

 

Nepremičnine (za lastno uporabo)

 

Standardizirane terminske pogodbe na tujo valuto

Valutne opcije

Valutne opcije

Obrestne in valutne zamenjave

 

Zamenjava kreditnega razmika

4

4

4

4

4

4

4

4

4

 

 

4

4

 

 

4

Občinske državne obveznice

Instrumenti denarnega trga

Prednostni lastniški kapital

Skladi za razporejanje sredstev

Kreditno tveganje

Kreditno tveganje

Drugi depoziti z ročnostjo nad enim letom

Hipoteke

Nepremičnine (v gradnji)

 

 

Nakupni boni

Nakupni boni

 

 

Zamenjave skupnega donosa

5

5

 

5

5

5

5

5

5

 

5

5

5

5

 

 

Zakladne menice

Hibridne obveznice

 

Nepremičninski skladi

Tveganje v zvezi z nepremičninami

Tveganje v zvezi z nepremičninami

Depoziti pri cedentih

Drugi dani zavarovani krediti

Naprave in oprema (za lastno uporabo)

 

Standardizirane terminske pogodbe na blago

Blagovne opcije

Blagovne opcije

Zamenjave vrednostnih papirjev

 

 

6

6

 

6

6

6

 

6

 

 

 

6

6

 

 

 

Krita obveznica

Navadne krite obveznice

 

Alternativni skladi

Tveganje spremembe cen blaga

Tveganje spremembe cen blaga

 

Posojila, vezana na police

 

 

 

Opcije na obrestno zamenjavo

Opcije na obrestno zamenjavo

 

 

 

7

7

 

7

7

7

 

 

 

 

7

7

7

7

7

 

Nacionalne centralne banke

Krite obveznice, za katere velja posebna zakonodaja

 

Skladi zasebnega kapitala

Tveganje katastrofe in vremensko tveganje

Tveganje katastrofe in vremensko tveganje

 

 

 

 

Tveganje katastrofe in vremensko tveganje

Tveganje katastrofe in vremensko tveganje

Tveganje katastrofe in vremensko tveganje

Tveganje katastrofe in vremensko tveganje

Tveganje katastrofe in vremensko tveganje

 

 

8

 

8

8

8

 

 

 

 

8

8

8

8

8

 

 

Podrejene obveznice

 

Infrastrukturni skladi

Tveganje umrljivosti

Tveganje umrljivosti

 

 

 

 

Tveganje umrljivosti

Tveganje umrljivosti

Tveganje umrljivosti

Tveganje umrljivosti

Tveganje umrljivosti

 

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

Drugo

Drugo

Drugo

Drugo

Drugo

Drugo

Drugo

Drugo

Drugo

Drugo

Drugo

Drugo

Drugo

Drugo

Drugo

Drugo


PRILOGA IV

Opredelitve pojmov iz preglednice z dopolnilnimi identifikacijskimi kodami (CIC)

Prvi dve mesti – sredstva kotirajo na borzi v

Opredelitev

Država

Koda države po ISO 3166-1-alfa-2

Navedite kodo države po ISO 3166-1-alfa-2, kjer sredstvo kotira na borzi. Za sredstvo se šteje, da kotira na borzi, če je pridobljeno na reguliranem trgu ali v večstranskem sistemu trgovanja (MTF), kot je opredeljen v Direktivi 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta  (1). Če sredstvo kotira na borzi v več kot eni državi ali podjetje za namene vrednotenja uporablja ponudnika cen, ki je eden od reguliranih trgov ali večstranskih sistemov trgovanja, v katerem sredstvo kotira na borzi, se za državo šteje država navedenega reguliranega trga ali večstranskega sistema trgovanja, ki je uporabljen kot referenca za namene vrednotenja.

XV

Sredstva, ki kotirajo na borzi v eni ali več državah

Sredstva, ki kotirajo na borzi v eni ali več državah, če podjetje uporablja za namene vrednotenja ponudnika cen, ki ni eden od reguliranih trgov ali večstranskih sistemov trgovanja, v katerem sredstvo kotira na borzi.

XL

Sredstva, ki ne kotirajo na borzi

Sredstva, ki niso pridobljena na reguliranem trgu ali v večstranskem sistemu trgovanja (MTF), kot je opredeljen v Direktivi 2014/65/EU.

XT

Sredstva, s katerimi ni mogoče trgovati na borzi

Sredstva, ki po svoji naravi niso namenjena trgovanju na reguliranem trgu ali v večstranskem sistemu trgovanja, kot je opredeljen v Direktivi 2014/65/EU.

Tretje in četrto mesto – kategorija

Opredelitev

1

Državne obveznice

Obveznice, ki jih izdajo javni organi, kot so enote centralne ravni države, nadnacionalne vladne institucije, regionalne vlade ali lokalni organi, ter obveznice, za katere v celoti, brezpogojno in nepreklicno jamčijo

Evropska centralna banka, enote centralne ravni ali centralne banke držav članic, pri čemer so te obveznice denominirane in financirane v domači valuti teh enot centralne ravni in centralnih bank, multilateralne razvojne banke iz člena 117(2) Uredbe (EU) št. 575/2013  (2) ali mednarodne organizacije iz člena 118 Uredbe (EU) št. 575/2013, pri čemer jamstvo izpolnjuje zahteve iz člena 215 Delegirane uredbe (EU) 2015/35  (3).

Kar zadeva obveznice s kvalificiranim jamstvom, se tretje in četrto mesto določita s sklicevanjem na subjekt, ki zagotavlja jamstvo.

11

Obveznice centralne ravni države

Obveznice, ki jih izdajo centralne ravni države.

12

Nadnacionalne obveznice

Obveznice, ki jih izdajo javne institucije, ustanovljene z zavezo med nacionalnimi državami, npr. ki jih izda multilateralna razvojna banka iz člena 117(2) Uredbe (EU) št. 575/2013 ali mednarodna organizacija iz člena 118 Uredbe (EU) št. 575/2013.

13

Obveznice regionalne ravni države

Dolžniški instrumenti regionalne vlade ali avtonomnih skupnosti, ponujeni javnosti v okviru javne ponudbe na kapitalskem trgu.

14

Obveznice lokalnih oblasti

Obveznice, ki jih izdajo lokalni organi, vključno z mesti, pokrajinami, okrožji in drugimi lokalnimi organi.

15

Zakladne menice

Kratkoročne državne obveznice, ki jih izdajo centralne ravni države (izdane z zapadlostjo do 1 leta).

16

Krite obveznice

Državne obveznice, ki imajo skupino sredstev, ki zavaruje ali „krije“ obveznico. Navedena sredstva ostanejo v bilanci stanja izdajatelja.

17

Nacionalne centralne banke

Obveznice, ki jih izdajo nacionalne centralne banke.

19

Drugo

Druge državne obveznice, ki se ne uvrščajo v zgornje kategorije.

2

Podjetniške obveznice

Obveznice, ki jih izdajo podjetja.

21

Podjetniške obveznice

Obveznice s preprostimi značilnostmi, ki jih izdajo podjetja ter po navadi zajemajo obveznice, ki se imenujejo „klasične obveznice“ in nimajo nobenih posebnih značilnosti, opisanih v kategorijah 22 do 28.

22

Zamenljive obveznice

Podjetniške obveznice, ki jih imetnik lahko pretvori v navadne delnice družbe izdajateljice ali v gotovino enake vrednosti ter imajo značilnosti dolžniških in lastniških instrumentov.

23

Komercialni zapis

Nezavarovani kratkoročni dolžniški instrument, ki ga ponavadi izda podjetje za financiranje terjatev, zalog in za izpolnjevanje kratkoročnih obveznosti ter ima običajno prvotno dospelost, krajšo od 270 dni.

24

Instrumenti denarnega trga

Zelo kratkoročni dolžniški vrednostni papirji (po navadi z dospelostmi od 1 dneva do 1 leta), med katerimi so predvsem prenosljiva potrdila o vlogah, bančni akcepti in drugi zelo likvidni instrumenti. Komercialni zapis je izvzet iz te kategorije.

25

Hibridne obveznice

Podjetniške obveznice, ki so imajo značilnosti dolžniških in lastniških instrumentov, vendar niso zamenljive.

26

Navadne krite obveznice

Podjetniške obveznice, ki imajo skupino sredstev, ki zavaruje ali „krije“ obveznico. Navedena sredstva ostanejo v bilanci stanja izdajatelja. Krite obveznice, za katere velja posebna zakonodaja, so izvzete iz te kategorije.

27

Krite obveznice, za katere velja posebna zakonodaja

Podjetniške obveznice, ki imajo skupino sredstev, ki zavaruje ali „krije“ obveznico, če postane originator insolventen, in ki so v skladu z zakonodajo pod posebnim javnim nadzorom, namenjenim zaščiti imetnikov obveznic, kakor so opredeljeni v točki (1) člena 3 Direktive (EU) 2019/2162 Evropskega parlamenta in Sveta  (4).

Primer te kategorije je hipotekarna obveznica (Pfandbrief): „Krite obveznice, ki so izdane na podlagi zakona o hipotekarnih obveznicah (Pfandbriefgesetz). Uporabljajo se za refinanciranje posojil, ki so zavarovana s premoženjem v obliki posojil, zavarovanih z nepremičninami (hipotekarne Pfandbriefe), posojil javnega sektorja (javne Pfandbriefe), ladijskih hipotek (ladijske Pfandbriefe) ali letalskih hipotek (letalske Pfandbriefe). Tako se razlikovanje med temi vrstami hipotekarnih obveznic nanaša na kritno premoženje, namenjeno za vsako vrsto hipotekarne obveznice (Pfandbrief).“

28

Podrejene obveznice

Podjetniške obveznice, ki so v primeru likvidacije nižje na prednostni lestvici kot druge obveznice izdajatelja.

29

Drugo

Druge podjetniške obveznice z drugačnimi značilnostmi, kot so opredeljene v zgoraj navedenih kategorijah.

3

Lastniški kapital

Delnice in drugi vrednostni papirji, enakovredni delnicam, ki predstavljajo kapital podjetij, tj. lastništvo v podjetju.

31

Navaden lastniški kapital

Lastniški kapital, ki predstavlja osnovne lastniške pravice do podjetij.

32

Lastniški kapital podjetja, ki se ukvarja z nepremičninami

Lastniški kapital, ki predstavlja kapital podjetij, ki se ukvarjajo z nepremičninami.

33

Pravice iz lastniškega kapitala

Pravice do vpisa dodatnih delnic po določeni ceni.

34

Prednostni lastniški kapital

Lastniški vrednostni papir, ki je nadrejen navadnemu lastniškemu kapitalu, saj predstavlja višjo terjatev do sredstev in dohodkov kot navaden lastniški kapital, vendar je na prednostni lestvici pod obveznicami.

39

Drugo

Drug lastniški kapital, ki se ne uvršča v zgornje kategorije

4

Kolektivni naložbeni podjemi

Kolektivni naložbeni podjem pomeni družbo za kolektivna vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP), kot je opredeljena v členu 1(2) Direktive 2009/65/ES, ali alternativni investicijski sklad (AIS), kot je opredeljen v členu 4(1)(a) Direktive 2011/61/EU.

41

Delniški skladi

Kolektivni naložbeni podjemi, ki vlagajo predvsem v lastniški kapital.

42

Skladi za dolžniško financiranje

Kolektivni naložbeni podjemi, ki vlagajo predvsem v obveznice.

43

Skladi denarnega trga

Kolektivni naložbeni podjemi v skladu z opredelitvijo organa ESMA (CESR/10-049).

44

Skladi za razporejanje sredstev

Kolektivni naložbeni podjemi, ki vlagajo svoja sredstva v skladu s specifičnim ciljem razporeditve sredstev, npr. vlagajo predvsem v vrednostne papirje družb v državah z nastajajočimi trgi lastniških vrednostnih papirjev ali majhnimi gospodarstvi, določene sektorje ali skupine sektorjev, določene države ali druge specifične naložbene cilje.

45

Nepremičninski skladi

Kolektivni naložbeni podjemi, ki vlagajo predvsem v nepremičnine.

46

Alternativni skladi

Kolektivni naložbeni podjemi, katerih naložbene strategije vključujejo na primer hedge sklade, z dohodkom pogojene strategije, usmeritvene strategije (stalen donos) in strategije relativne vrednosti, terminsko upravljane sklade, blago itd.

47

Skladi zasebnega kapitala

Kolektivni naložbeni podjemi, uporabljeni za vlaganja v lastniške vrednostne papirje v skladu s strategijami, povezanimi z zasebnim kapitalom.

48

Infrastrukturni skladi

Kolektivni naložbeni podjemi, ki vlagajo v javne storitve, kot so cestninske ceste, mostovi, predori, pristanišča in letališča, distribucija nafte in plina, distribucija električne energije ter socialna infrastruktura, kot so zdravstvene in izobraževalne ustanove.

49

Drugo

Drugi kolektivni naložbeni podjemi, ki se ne uvrščajo v zgornje kategorije.

5

Strukturirani vrednostni papirji

Hibridni vrednostni papirji, ki združujejo instrument s stalnim donosom (donos v obliki fiksnih izplačil) z vrsto komponent izvedenih finančnih instrumentov. Iz te kategorije so izključeni vrednostni papirji s stalnim donosom, ki jih izdajo suverene vlade. Kategorija se nanaša na vrednostne papirje, ki imajo vgrajeno eno izmed kategorij izvedenih finančnih instrumentov, vključno s kreditnimi zamenjavami (CDS), zamenjavami s konstantno zapadlostjo (CMS) in opcijami za nakup/prodajo kreditne zamenjave (CDOp), ali kombinacijo teh kategorij. Za sredstva v tej kategoriji se ne uporablja ločevanje (razstavljanje).

51

Tveganje lastniških vrednostnih papirjev

Strukturirani vrednostni papirji, ki so predvsem izpostavljeni tveganju lastniških vrednostnih papirjev.

52

Obrestno tveganje

Strukturirani vrednostni papirji, ki so predvsem izpostavljeni obrestnemu tveganju.

53

Valutno tveganje

Strukturirani vrednostni papirji, ki so predvsem izpostavljeni valutnemu tveganju.

54

Kreditno tveganje

Strukturirani vrednostni papirji, ki so predvsem izpostavljeni kreditnemu tveganju.

55

Tveganje v zvezi z nepremičninami

Strukturirani vrednostni papirji, ki so predvsem izpostavljeni tveganju v zvezi z nepremičninami.

56

Tveganje spremembe cen blaga

Strukturirani vrednostni papirji, ki so predvsem izpostavljeni tveganju spremembe cen blaga.

57

Tveganje katastrofe in vremensko tveganje

Strukturirani vrednostni papirji, ki so predvsem izpostavljeni tveganju katastrofe ali vremenskemu tveganju.

58

Tveganje umrljivosti

Strukturirani vrednostni papirji, ki so predvsem izpostavljeni tveganju umrljivosti.

59

Drugo

Drugi strukturirani vrednostni papirji, ki se ne uvrščajo v zgornje kategorije.

6

Vrednostni papirji, zavarovani s premoženjem

Vrednostni papirji, katerih vrednost in plačila temeljijo na portfelju osnovnega premoženja. Kategorija vključuje finančne instrumente, zavarovane z zastavo premoženja (ABS), finančne instrumente, zavarovane z zastavo hipoteke (MBS), finančne instrumente, zavarovane s hipoteko na poslovno nepremičnino (CMBS),

finančne instrumente, zavarovane z zastavo dolžniških instrumentov (CDO), finančne instrumente, zavarovane z zastavo posojila (CLO), in obveznice na podlagi sekundarnega zavarovanja hipotekarnih obveznosti (CMO). Za sredstva v tej kategoriji se ne uporablja ločevanje (razstavljanje).

61

Tveganje lastniških vrednostnih papirjev

Vrednostni papirji, zavarovani s premoženjem, ki so predvsem izpostavljeni tveganju lastniških vrednostnih papirjev.

62

Obrestno tveganje

Vrednostni papirji, zavarovani s premoženjem, ki so predvsem izpostavljeni obrestnemu tveganju.

63

Valutno tveganje

Vrednostni papirji, zavarovani s premoženjem, ki so predvsem izpostavljeni valutnemu tveganju.

64

Kreditno tveganje

Vrednostni papirji, zavarovani s premoženjem, ki so predvsem izpostavljeni kreditnemu tveganju.

65

Tveganje v zvezi z nepremičninami

Vrednostni papirji, zavarovani s premoženjem, ki so predvsem izpostavljeni tveganju v zvezi z nepremičninami.

66

Tveganje spremembe cen blaga

Vrednostni papirji, zavarovani s premoženjem, ki so predvsem izpostavljeni tveganju spremembe cen blaga.

67

Tveganje katastrofe in vremensko tveganje

Vrednostni papirji, zavarovani s premoženjem, ki so predvsem izpostavljeni tveganju katastrofe ali vremenskemu tveganju.

68

Tveganje umrljivosti

Vrednostni papirji, zavarovani s premoženjem, ki so predvsem izpostavljeni tveganju umrljivosti.

69

Drugo

Drugi vrednostni papirji, zavarovani s premoženjem, ki se ne uvrščajo v zgornje kategorije.

7

Denar in depoziti

Denar v fizični obliki, denarni ustrezniki, bančni depoziti in drugi denarni depoziti.

71

Gotovina

Bankovci in kovanci v obtoku, ki se navadno uporabljajo za plačevanje.

72

Prenosljivi depoziti (denarni ustrezniki)

Depoziti, zamenljivi na zahtevo za denar po nominalni vrednosti. ki se lahko neposredno uporabijo za izvajanje plačil s čekom, menicami, nalogom za plačilo prek žiro računa, neposredno bremenitvijo/dobropisom ali prek drugega instrumenta za neposredno plačevanje, in sicer brez dodatnih stroškov ali omejitev.

73

Drugi kratkoročni depoziti (z ročnostjo eno leto ali manj)

Depoziti, ki niso prenosljivi depoziti, s preostalo zapadlostjo 1 leto ali manj, ki se ne morejo kadar koli uporabiti za izvajanje plačil in se ne morejo zamenjati za denarna sredstva ali prenosljive depozite brez pomembnih omejitev ali kazni.

74

Drugi depoziti z ročnostjo nad enim letom

Depoziti, ki niso prenosljivi depoziti, s preostalo zapadlostjo nad enim letom, ki se ne morejo kadar koli uporabiti za izvajanje plačil in se ne morejo zamenjati za denarna sredstva ali prenosljive depozite brez pomembnih omejitev ali kazni.

75

Depoziti pri cedentih

Depoziti, povezani s sprejetim pozavarovanjem.

79

Drugo

Drug denar in depoziti, ki se ne uvrščajo v zgornje kategorije

8

Hipoteke in krediti

Finančna sredstva, ustvarjena, ko upniki posodijo sredstva dolžnikom, z zavarovanjem s premoženjem ali brez, vključno z denarnimi sredstvi, združenimi v skupine.

81

Dani nezavarovani krediti

Dani krediti brez zavarovanja s premoženjem.

82

Dani krediti, zavarovani z vrednostnimi papirji

Dani krediti z zavarovanjem v obliki finančnih jamstev.

84

Hipoteke

Dani krediti z zavarovanjem v obliki nepremičnin.

85

Drugi dani zavarovani krediti

Dani krediti z zavarovanjem v kateri koli drugi obliki.

86

Posojila, vezana na police

Dani krediti z zavarovalnimi policami kot zavarovanjem.

89

Drugo

Druge hipoteke in krediti, ki se ne uvrščajo v zgornje kategorije.

9

Nepremičnine

Zgradbe, zemljišča, druge konstrukcije, ki so nepremičnine, in oprema.

91

Nepremičnine (pisarne in poslovni prostori)

Pisarne in poslovni prostori, ki se uporabljajo za naložbo.

92

Nepremičnine (stanovanjske)

Stanovanjske zgradbe, ki se uporabljajo za naložbe.

93

Nepremičnine (za lastno uporabo)

Nepremičnine za lastno uporabo podjetja.

94

Nepremičnine (v gradnji za naložbo)

Nepremičnine v gradnji za prihodnjo uporabo kot naložbe.

95

Naprave in oprema (za lastno uporabo)

Naprave in oprema za lastno uporabo podjetja.

96

Nepremičnine (v gradnji za lastno uporabo)

Nepremičnine v gradnji za lastno uporabo v prihodnosti.

99

Drugo

Druge nepremičnine, ki se ne uvrščajo v zgornje kategorije.

0

Druge naložbe

Druga sredstva, o katerih se poroča pod postavko „Druge naložbe“.

A

Standardizirane terminske pogodbe

Standardizirana pogodba med dvema strankama o nakupu ali prodaji določenega sredstva standardizirane količine in kakovosti na določen datum v prihodnosti po danes dogovorjeni ceni.

A1

Standardizirane terminske pogodbe na lastniške vrednostne papirje in indekse

Standardizirane terminske pogodbe, ki temeljijo na lastniških vrednostnih papirjih ali borznih indeksih.

A2

Standardizirane terminske pogodbe na obrestno mero

Standardizirane terminske pogodbe, ki temeljijo na obveznicah ali drugem vrednostnem papirju, odvisnem od obrestne mere.

A3

Standardizirane terminske pogodbe na tujo valuto

Standardizirane terminske pogodbe, ki temeljijo na valutah ali drugem vrednostnem papirju, odvisnem od valut.

A5

Standardizirane terminske pogodbe na blago

Standardizirane terminske pogodbe, ki temeljijo na blagu ali drugem vrednostnem papirju, odvisnem od blaga.

A7

Tveganje katastrofe in vremensko tveganje

Standardizirane terminske pogodbe, ki so predvsem izpostavljene tveganju katastrofe ali vremenskemu tveganju.

A8

Tveganje umrljivosti

Standardizirane terminske pogodbe, ki so predvsem izpostavljene tveganju umrljivosti.

A9

Drugo

Druge standardizirane terminske pogodbe, ki se ne uvrščajo v zgornje kategorije.

B

Nakupne opcije

Pogodba med strankama v zvezi z nakupom sredstev po referenčni ceni v določenem časovnem obdobju, ko kupec nakupne opcije pridobi pravico, ne pa tudi obveznosti, da kupi sredstva, ki predstavljajo osnovo.

B1

Opcije na lastniške vrednostne papirje in indekse

Nakupne opcije, ki temeljijo na lastniških vrednostnih papirjih ali borznih indeksih.

B2

Opcije na obveznici

Nakupne opcije, ki temeljijo na obveznicah ali drugem vrednostnem papirju, odvisnem od obrestne mere.

B3

Valutne opcije

Nakupne opcije, ki temeljijo na valutah ali drugem vrednostnem papirju, odvisnem od valut.

B4

Nakupni boni

Nakupne opcije, ki imetniku omogočijo, da kupuje lastniške vrednostne papirje družbe izdajateljice po določeni ceni.

B5

Blagovne opcije

Nakupne opcije, ki temeljijo na blagu ali drugem vrednostnem papirju, odvisnem od blaga.

B6

Opcije na obrestno zamenjavo

Nakupne opcije, ki dajejo imetniku pravico, ne pa tudi obveznosti, da sklene dolgo pozicijo v zamenjavi, ki predstavlja osnovo, tj. sklene posel zamenjave, kjer imetnik plačuje nespremenljivo obrestno mero in prejema spremenljivo obrestno mero.

B7

Tveganje katastrofe in vremensko tveganje

Nakupne opcije, ki so predvsem izpostavljene tveganju katastrofe ali vremenskemu tveganju.

B8

Tveganje umrljivosti

Nakupne opcije, ki so predvsem izpostavljene tveganju umrljivosti.

B9

Drugo

Druge nakupne opcije, ki se ne uvrščajo v zgornje kategorije.

C

Prodajne opcije

Pogodba med strankama v zvezi s prodajo sredstev po referenčni ceni v določenem časovnem obdobju, ko kupec prodajne opcije pridobi pravico, ne pa tudi obveznosti, da proda sredstva, ki predstavljajo osnovo.

C1

Opcije na lastniške vrednostne papirje in indekse

Prodajne opcije, ki temeljijo na lastniških vrednostnih papirjih ali borznih indeksih.

C2

Opcije na obveznici

Prodajne opcije, ki temeljijo na obveznicah ali drugem vrednostnem papirju, odvisnem od obrestne mere.

C3

Valutne opcije

Prodajne opcije, ki temeljijo na valutah ali drugem vrednostnem papirju, odvisnem od valut.

C4

Nakupni boni

Prodajne opcije, ki imetniku omogočijo, da prodaja lastniške vrednostne papirje izdajateljske družbe po določeni ceni.

C5

Blagovne opcije

Prodajne opcije, ki temeljijo na blagu ali drugem vrednostnem papirju, odvisnem od blaga.

C6

Opcije na obrestno zamenjavo

Prodajne opcije, ki dajejo imetniku pravico, ne pa tudi obveznosti, da sklene kratko pozicijo v zamenjavi, ki predstavlja osnovo, tj. sklene posel zamenjave, kjer bo imetnik prejemal nespremenljivo obrestno mero in plačeval spremenljivo obrestno mero.

C7

Tveganje katastrofe in vremensko tveganje

Prodajne opcije, ki so predvsem izpostavljene tveganju katastrofe ali vremenskemu tveganju.

C8

Tveganje umrljivosti

Prodajne opcije, ki so predvsem izpostavljene tveganju umrljivosti.

C9

Drugo

Druge prodajne opcije, ki se ne uvrščajo v zgornje kategorije.

D

Zamenjave

Pogodba, s katero nasprotni stranki zamenjata določena upravičenja v zvezi s finančnim instrumentom ene stranke za upravičenja v zvezi s finančnim instrumentom druge stranke, zadevna upravičenja pa so odvisna od vrste vključenih finančnih instrumentov.

D1

Obrestne zamenjave

Zamenjave, pri katerih se zamenjajo plačila obresti.

D2

Valutne zamenjave

Zamenjave, pri katerih se zamenjajo valute.

D3

Obrestne in valutne zamenjave

Zamenjave, pri katerih se zamenjajo plačila obresti in valute.

D4

Zamenjave skupnega donosa

Zamenjava, pri kateri temelji stran z nespremenljivo obrestno mero na skupnem donosu iz lastniških vrednostnih papirjev ali instrumenta s stalnim donosom, ki ima daljše obdobje trajanja kot zamenjava.

D5

Zamenjave vrednostnih papirjev

Zamenjave, pri katerih se zamenjajo vrednostni papirji.

D7

Tveganje katastrofe in vremensko tveganje

Zamenjave, ki so predvsem izpostavljene tveganju katastrofe ali vremenskemu tveganju.

D8

Tveganje umrljivosti

Zamenjave, ki so predvsem izpostavljene tveganju umrljivosti.

D9

Drugo

Druge zamenjave, ki se ne uvrščajo v zgornje kategorije.

E

Nestandardizirane terminske pogodbe

Nestandardizirana pogodba med strankama o nakupu ali prodaji sredstva na določen datum v prihodnosti po danes dogovorjeni ceni

E1

Dogovor o terminski obrestni meri

Nestandardizirana terminska pogodba, pri kateri običajno ena stranka plačuje obresti po nespremenljivi obrestni meri in prejema obresti po spremenljivi obrestni meri, ki po navadi temelji na osnovni indeksni stopnji, na vnaprej določen datum v prihodnosti.

E2

Dogovor o terminskem menjalnem tečaju

Nestandardizirana terminska pogodba, pri kateri ena stranka plača znesek v eni valuti in prejme enak znesek v drugi valuti po pretvorbi z uporabo pogodbenega menjalnega tečaja na vnaprej določen datum v prihodnosti.

E7

Tveganje katastrofe in vremensko tveganje

Nestandardizirane terminske pogodbe, ki so predvsem izpostavljene tveganju katastrofe ali vremenskemu tveganju.

E8

Tveganje umrljivosti

Nestandardizirane terminske pogodbe, ki so predvsem izpostavljene tveganju umrljivosti.

E9

Drugo

Druge nestandardizirane terminske pogodbe, ki se ne uvrščajo v zgornje kategorije.

F

Kreditni izvedeni finančni instrumenti

Izvedeni finančni instrument, katerega vrednost je izpeljana iz kreditnega tveganja za obveznico, posojilo ali kakršno koli drugo finančno sredstvo, ki predstavlja osnovo.

F1

Kreditna zamenjava

Posel s kreditnimi izvedenimi finančnimi instrumenti, pri katerem stranki skleneta pogodbo, v skladu s katero ena stranka izplačuje drugi fiksno periodično kuponsko plačilo za določeno trajanje pogodbe in druga stranka ne izvaja nobenih plačil, razen če se ne zgodi kreditni dogodek v zvezi z vnaprej določenim referenčnim sredstvom.

F2

Opcija kreditnega razmika

Kreditni izvedeni finančni instrumenti, ki bodo ustvarili denarne tokove, če se dani kreditni razmik med določenima sredstvoma ali referenčnima vrednostma spremeni glede na sedanjo raven.

F3

Zamenjava kreditnega razmika

Zamenjava, pri kateri ena stranka na datum poravnave zamenjave izplača drugi fiksno plačilo in druga stranka plača prvi znesek, ki temelji na dejanskem kreditnem razmiku.

F4

Zamenjave skupnega donosa

Zamenjava, pri kateri temelji stran z nespremenljivo obrestno mero na skupnem donosu iz lastniških vrednostnih papirjev ali instrumenta s stalnim donosom, ki ima daljše obdobje trajanja kot zamenjava.

F9

Drugo

Drugi kreditni izvedeni finančni instrumenti, ki se ne uvrščajo v zgornje kategorije.


(1)  Direktiva 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU (prenovitev) (UL L 173, 12.6.2014, str. 349).

(2)  Uredba (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 176, 27.6.2013, str. 1).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/35 z dne 10. oktobra 2014 o dopolnitvi Direktive 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (UL L 12, 17.1.2015, str. 1).

(4)  Direktiva (EU) 2019/2162 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o izdajanju kritih obveznic in javnem nadzoru kritih obveznic ter o spremembi direktiv 2009/65/ES in 2014/59/EU (UL L 328, 18.12.2019, str. 29).


PRILOGA V

Predloga za registracijo

1.   

Datum izpolnitve predloge za registracijo

2.   

Država članica

3.   

Ime pristojnega organa

4.   

Enotna kontaktna točka (ime/telefon/e-pošta)

5.   

Vrsta vloge (prva vloga/sprememba prejšnje vloge/zaprtje dejavnosti)

6.   

Registracijska številka PEPP (če ne gre za prvo vlogo)

7.   

Datum sprejetja odločitve

8.   

Ime, naslov in, kjer je ustrezno, številka dovoljenja ponudnika PEPP v matični državi članici

9.   

Identifikator pravnih subjektov ponudnika PEPP, če je na voljo

10.   

Vrsta ponudnika PEPP, ki se izbere s spustnega seznama v skladu s seznamom v členu 6(1) Uredbe (EU) 2019/1238)

11.   

Države članice, v katerih ponudnik PEPP, namerava tržiti PEPP (in narava: svoboda opravljanja storitev/svoboda ustanavljanja)

12.   

Države članice, za katere je ponudnik PEPP odprl ali namerava odpreti podračun

13.   

Standardni pogodbeni pogoji iz člena 4 Uredbe (EU) 2019/1238

opis osnovnega PEPP, vključno s ponujenimi jamstvi (učinkovitost naložb, dana višina prejemkov) in tehniko za zmanjševanje tveganja

kjer je ustrezno, opis alternativnih naložbenih možnosti, vključno s ponujenimi jamstvi (učinkovitost naložb, dana višina prejemkov) in tehniko za zmanjševanje tveganja

14.   

Opis pogojev, ki veljajo za spremembo naložbene možnosti

15.   

Kjer je primerno, kritje biometričnega tveganja:

opis podrobnosti kritja biometričnega tveganja

opis, kako je mogoče uveljaviti kritje biometričnega tveganja

16.   

Pokojninski prejemki iz naslova PEPP:

opis vrst ponujenih prejemkov

opis možnih oblik izplačil

kjer je ustrezno, opis dodatno zagotovljenega kritja (npr. dolgotrajna oskrba, dodatna biometrična tveganja) in kdo zagotavlja dodatno kritje

opis pravico do spremembe oblike izplačila

17.   

Opis pogojev, povezanih s storitvijo prenosljivosti

18.   

Opis pogojev, povezanih s storitvijo zamenjave

19.   

Opis kategorij stroškov in skupnih stroškov, po možnosti izraženih kot odstotni delež in kot denarni znesek

20.   

Opis pogojev, povezanih s fazo varčevanja, za ustrezni(-ne) podračun(-e)

21.   

Opis pogojev, povezanih s fazo izplačevanja, za ustrezni(-ne) podračun(-e)

22.   

Kjer je ustrezno, opis pogojev, pod katerimi se pridobljene ugodnosti ali spodbude vrnejo državi članici, v kateri ima varčevalec v PEPP prebivališče

23.   

Vsak dokument s ključnimi informacijami o PEPP kot priloga v strojno berljivi obliki


PRILOGA VI

Predloga za obvestilo o registraciji

1.   

Datum dokončanja registracije

2.   

Imenovana kontaktna točka EIOPA (ime/telefon/e-pošta)

3.   

registracijska številka PEPP


PRILOGA VII

Predloga za preklic registracije

1.   

Datum izpolnitve predloge za preklic registracije

2.   

Država članica

3.   

Ime pristojnega organa

4.   

Imenovana kontaktna točka (ime/telefon/e-pošta)

5.   

Registracijska številka PEPP

6.   

Datum sprejetja odločitve

7.   

Razlog za preklic registracije


PRILOGA VIII

Predloga za obvestilo o preklicu registracije

1 Datum izpolnitve obvestila o preklicu registracije 2 Registracijska številka PEPP


PRILOGA IX

Predloga za odprtje podračuna

Datum

Pošiljatelj:

 

država članica

 

pristojni organ prosilec

 

imenovana kontaktna točka (telefon/e-pošta)

Prejemnik:

 

država članica

 

pristojni organ

 

imenovana kontaktna točka (ime/telefon/e-pošta)

Vrsta vloge (prva vloga/sprememba prejšnje vloge):

 

datum prejetja popolne in točne zahteve za odprtje podračuna v skladu s členom 21(2) Uredbe (EU) 2019/1238

 

načrtovani datum začetka dejavnosti

 

ime, naslov in, kjer je ustrezno, številka dovoljenja ponudnika PEPP v matični državi članici

 

identifikator pravnih subjektov ponudnika PEPP, če je na voljo

Vrsta ponudnika PEPP

Registracijska številka PEPP

Splošna izjava o pravicah

Dokument s ključnimi informacijami o PEPP za podračun

Opis pogodbenih ureditev iz člena 19(2) Uredbe (EU) 2019/1238, kjer je to ustrezno

Opis skladnosti ponudnika PEPP z zahtevami, ki so navedene v člena 6(1) Uredbe (EU) 2019/1238, kjer je ustrezno


PRILOGA X

Predloga za obvestilo o odprtju podračuna

Datum

Pošiljatelj:

 

država članica

 

pristojni organ prosilec

 

imenovana kontaktna točka (telefon/e-pošta)

Prejemnik:

 

država članica

 

pristojni organ

 

imenovana kontaktna točka (ime/telefon/e-pošta

Datum prejetja popolne in točne predloge za zahtevo za odprtje podračuna

Potrditev prejema


PRILOGA XI

Predloga za zahtevek za informacije/sodelovanje

Referenčna številka

Datum

Pošiljatelj:

 

država članica

pristojni organ prosilec

imenovana kontaktna točka (telefon/e-pošta)

Prejemnik:

 

država članica

 

pristojni organ

 

imenovana kontaktna točka (ime/telefon/e-pošta)

Razlogi za vložitev zahtevka

Dejanski zahtevek

Sklici

Registracijska številka PEPP

Izmenjava informacij, kjer je ustrezno

Zaupnost

Dodatne informacije

Nujnost


PRILOGA XII

Predloga za odgovor na zahtevek za informacije/sodelovanje

Evidenčna številka zahtevka

Datum

Datum prejema zahtevka za informacije/sodelovanje

Pošiljatelj:

 

država članica

 

pristojni organ prosilec

 

imenovana kontaktna točka (telefon/e-pošta)

Prejemnik:

 

država članica

 

pristojni organ

 

imenovana kontaktna točka (ime/telefon/e-pošta)

Registracijska številka PEPP

Odgovor na zahtevek

Razlogi, zakaj zahtevek ni izpolnjen v roku, in ocenjeni rok

Zaupnost

Dodatne informacije


PRILOGA XIII

Predloga za obvestilo o kršitvi

Evidenčna številka obvestila;

Datum

Pošiljatelj:

 

država članica

 

pristojni organ prosilec

 

imenovana kontaktna točka (telefon/e-pošta)

Prejemnik:

 

država članica

 

pristojni organ

 

imenovana kontaktna točka (ime/telefon/e-pošta)

Zadeva:

 

obvestilo pristojnemu organu v skladu s členom 8(1)(b) Uredbe (EU) 2019/1238;

 

obvestilo EIOPA v skladu s členom 8(1)(b) Uredbe (EU) 2019/1238;

 

obvestilo pristojnemu organu v skladu s členom 8(1)(c) Uredbe (EU) 2019/1238;

 

obvestilo EIOPA v skladu s členom 8(1)(c) Uredbe (EU) 2019/1238;

 

obvestilo pristojnemu organu v skladu s členom 8(1)(d) Uredbe (EU) 2019/1238;

 

obvestilo EIOPA v skladu s členom 8(1)(d) Uredbe (EU) 2019/1238;

 

obvestilo pristojnemu organu v skladu s členom 16 Uredbe (EU) 2019/1238;

 

obvestilo EIOPA v skladu s členom 16 Uredbe (EU) 2019/1238;

 

obvestilo pristojnemu organu v skladu s členom 63 Uredbe (EU) 2019/1238;

 

obvestilo EIOPA v skladu s členom 63 Uredbe (EU) 2019/1238;

 

obvestilo pristojnemu organu v skladu s členom 65 Uredbe (EU) 2019/1238;

 

obvestilo pristojnemu organu v skladu s členom 67 Uredbe (EU) 2019/1238;

 

obvestilo EIOPA v skladu s členom 67 Uredbe (EU) 2019/1238;

Številka proizvoda PEPP

Država(-ve), v kateri(-h) je potekala kršitev

Vrsta kršitve:

 

narava:

 

pomembnost:

 

trajanje:

Predlagani ukrepi:

 

vrsta ukrepa;

 

načrtovano izvajanje/učinek ukrepa;

 

država(-ve), v kateri(-h) bodo ukrepi ime učinek;

Dokazila, ki opravičujejo odločitev

Nujnost

Sklici

Predvidena objava


PRILOGA XIV

Predloga za informacije glede nacionalnih določb

Datum izpolnitve predloge za informacije glede nacionalnih določb

Država članica

Ime pristojnega organa

Imenovana kontaktna točka (ime/telefon/e-pošta)

Vrsta vloge (prva vloga/sprememba prejšnje vloge)

Povezava do informacij, pomembnih za pristojni organ


4.6.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 197/67


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/898

z dne 28. maja 2021

o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb („Salată cu icre de știucă de Tulcea“ (ZGO))

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov (1) in živil ter zlasti člena 52(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 50(2)(a) Uredbe (EU) št. 1151/2012 je bil zahtevek Romunije za registracijo imena „Salată cu icre de știucă de Tulcea“ objavljen v Uradnem listu Evropske unije (2).

(2)

Ker v skladu s členom 51 Uredbe (EU) št. 1151/2012 Komisija ni prejela nobenega ugovora, bi bilo treba ime „Salată cu icre de știucă de Tulcea“ registrirati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ime „Salată cu icre de știucă de Tulcea“ (ZGO) se registrira.

Ime iz prvega odstavka opredeljuje proizvod skupine 1.7 Sveže ribe, mehkužci in raki ter iz njih pridobljeni proizvodi iz Priloge XI k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 668/2014 (3).

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. maja 2021

Za Komisijo

v imenu predsednice

Janusz WOJCIECHOWSKI

član Komisije


(1)  UL L 343, 14.12.2012, str. 1.

(2)  UL C 39, 4.2.2021, str. 26.

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 668/2014 z dne 13. junija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (UL L 179, 19.6.2014, str. 36).


4.6.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 197/68


UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/899

z dne 3. junija 2021

o spremembi Uredbe (EU) št. 142/2011 glede prehodnih ukrepov za izvoz mesno-kostne moke kot goriva za zgorevanje

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1774/2002 (1) in zlasti prvega pododstavka člena 43(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EU) št. 142/2011 (2) določa pravila o javnem zdravju in zdravju živali za dajanje na trg in izvoz živalskih stranskih proizvodov in pridobljenih proizvodov.

(2)

Člen 12 Uredbe (ES) št. 1069/2009 v povezavi s členom 7(2) navedene uredbe določa, da se mesno-kostna moka kategorije 1 odstrani s sežiganjem, sosežiganjem ali na odlagališču ali se lahko uporabi kot gorivo za zgorevanje, da se prepreči ponovni vstop v krmno verigo in njena kontaminacija.

(3)

Pristojni organi Irske so sporočili svoje načrte za vzpostavitev lastnih zmogljivosti zgorevanja za mesno-kostno moko iz snovi kategorije 1 do konca leta 2023 in zahtevali, da se v prehodnem obdobju odobrijo tradicionalni trgovinski tokovi mesno-kostne moke iz snovi kategorije 1 za odstranitev v Združenem kraljestvu.

(4)

Po oceni zahteve Irske Komisija glede na poseben geografski položaj navedene države članice meni, da je treba v poglavju V Priloge XIV k Uredbi (EU) št. 142/2011 določiti pravila, na podlagi katerih lahko Irska odobri izvoz mesno-kostne moke iz snovi kategorije 1, ki izpolnjuje zahteve za dajanje na trg za namene zgorevanja, v Združeno kraljestvo do 31. decembra 2023, in sicer brez poseganja v uporabo prava Unije za Združeno kraljestvo in v njem v zvezi s Severno Irsko v skladu s Sporazumom o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo, zlasti členom 5(4) Protokola o Irski/Severni Irski v povezavi s Prilogo 2 k navedenemu protokolu, in ob upoštevanju člena 6(1) navedenega protokola, ki omogoča premike mesno-kostne moke iz snovi kategorije 1 za zgorevanje v druge dele Združenega kraljestva, ki niso Severna Irska.

(5)

Prilogo XIV k Uredbi (EU) št. 142/2011 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Za zagotovitev kontinuitete obstoječih trgovinskih tokov po koncu prehodnega obdobja bi se morala ta uredba uporabljati od 1. januarja 2021 in bi zato morala nujno začeti veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

(7)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Poglavje V Priloge XIV k Uredbi (EU) št. 142/2011 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2021.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. junija 2021

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 300, 14.11.2009, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EU) št. 142/2011 z dne 25. februarja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter o izvajanju Direktive Sveta 97/78/ES glede nekaterih vzorcev in predmetov, ki so izvzeti iz veterinarskih pregledov na meji v skladu z navedeno direktivo (UL L 54, 26.2.2011, str. 1).


PRILOGA

V preglednici v poglavju V Priloge XIV k Uredbi (EU) št. 142/2011 se doda naslednja nova vrstica:

„3

Mesno-kostna moka iz snovi kategorije 1

Mesno-kostna moka iz snovi kategorije 1, ki je namenjena uporabi kot gorivo za zgorevanje, se izvozi iz Irske v Združeno kraljestvo  (*) samo pod naslednjimi pogoji:

(a)

pristojni organ Irske je odobril izvoz v kurilno napravo v Združenem kraljestvu najpozneje do 31. decembra 2023, če so taki premiki mesno-kostne moke iz snovi kategorije 1 za odstranitev iz navedene države članice potekali pred 1. januarjem 2021 pod pogoji iz člena 6(6), (7) in (8);

(b)

namembna kurilna naprava, kot je navedena v dovoljenju, ki ga je izdalo Združeno kraljestvo, je odobrena za zgorevanje uvožene mesno-kostne moke iz snovi kategorije 1;

(c)

mesno-kostna moka iz snovi kategorije 1:

je bila pridobljena izključno s predelavo v skladu z metodo predelave 1 (sterilizacija pod pritiskom), 2, 3, 4 ali 5 iz poglavja III Priloge IV,

je označena v skladu s poglavjem V Priloge VIII;

(d)

pošiljka mesno-kostne moke se pošlje v zapečatenih zabojnikih neposredno iz predelovalnega obrata ali objekta za skladiščenje iz člena 24(1)(a) ali člena 24(1)(j)(ii) Uredbe (ES) št. 1069/2009 v namembno kurilno napravo;

(e)

nosilci dejavnosti pošiljke mesno-kostne moke predložijo na mejni kontrolni točki izstopa;

(f)

pristojni organ mejne kontrolne točke izstopa izvaja uradni nadzor pošiljk iz točke (e), zlasti glede neoporečnosti zalivke.

Če je ogrožena neoporečnost zalivke, se uporabljajo pravila iz člena 138(2)(d) in (g) Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta  (**);

(g)

pristojni organ mejne kontrolne točke prek sistema Traces obvesti pristojni organ, naveden v polju I.4 komercialnega dokumenta, o prihodu pošiljke na točko izstopa ter, če je to ustrezno, o izidu preverjanja zalivke in kakršnih koli korektivnih ukrepih, ki so bili sprejeti.

Pristojni organ, odgovoren za predelovalni obrat izvora, izvede uradni nadzor na podlagi tveganja, da preveri skladnost s prvim odstavkom in preveri, ali je bilo od pristojnega organa mejne kontrolne točke prek sistema Traces za vsako pošiljko mesno-kostne moke prejeto potrdilo o izvedenem nadzoru na točki izstopa.

V primeru neskladnosti lahko pristojni organ prepove take premike pošiljke mesno-kostne moke iz snovi kategorije 1, ki je namenjena uporabi kot gorivo za zgorevanje, v skladu s členom 138(2)(d) Uredbe (EU) 2017/625.


(*)  V skladu s Sporazumom o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo, zlasti členom 5(4) Protokola o Irski/Severni Irski v povezavi s Prilogo 2 k navedenemu protokolu, za namene te priloge sklici na Združeno kraljestvo ne vključujejo Severne Irske.

(**)  Uredba (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter sklepa Sveta 92/438/EGS (Uredba o uradnem nadzoru) (UL L 95, 7.4.2017, str. 1).“


4.6.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 197/71


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/900

z dne 3. junija 2021

o odobritvi spremembe pogojev uporabe novega živila „galakto-oligosaharid“ v skladu z Uredbo (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta ter o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2470

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o novih živilih, spremembi Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Komisije (ES) št. 1852/2001 (1) in zlasti člena 12 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2015/2283 določa, da se na trg v Uniji lahko dajo le odobrena nova živila, vključena na seznam Unije.

(2)

V skladu s členom 8 Uredbe (EU) 2015/2283 je bila sprejeta Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/2470 (2), ki določa seznam Unije odobrenih novih živil.

(3)

Družba Yakult Pharmaceutical Industry Co., Ltd je 20. januarja 2014 v skladu s členom 5 Uredbe (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta (3) obvestila Komisijo, da namerava dati na trg „galakto-oligosaharid“ kot novo živilo za uporabo v številnih živilih, vključno z začetnimi formulami za dojenčke in nadaljevalnimi formulami, kot so opredeljene v Uredbi (EU) št. 609/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (4). Zato je bil galakto-oligosaharid vključen na seznam Unije novih živil.

(4)

Družba Yakult Pharmaceutical Industry Co., Ltd. (v nadaljnjem besedilu: vložnik) je 3. marca 2020 Komisiji v skladu s členom 10(1) Uredbe (EU) 2015/2283 predložila vlogo za spremembo pogojev uporabe novega živila „galakto-oligosaharid“. Vložnik je zahteval povišanje najvišje dovoljene ravni uporabe novega živila galakto-oligosaharid v prehranskih dopolnilih z 0,333 kg galakto-oligosaharida/kg prehranskega dopolnila (33,3 %) na 0,450 kg galakto-oligosaharida/kg prehranskega dopolnila (45,0 %) za splošno prebivalstvo. V času predložitve vloge se je vložnik strinjal z izključitvijo dojenčkov in malih otrok iz zahteve.

(5)

Komisija se je v skladu s členom 10(3) Uredbe (EU) 2015/2283 18. junija 2020 posvetovala z Evropsko agencijo za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) in jo prosila za znanstveno mnenje z oceno za spremembo pogojev uporabe galakto-oligosaharida kot novega živila.

(6)

Agencija je 17. decembra 2020 sprejela znanstveno mnenje o varnosti spremembe pogojev uporabe galakto-oligosaharidov kot nove živilske sestavine v prehranskih dopolnilih v skladu z Uredbo (EU) 2015/2283 (5). To mnenje je v skladu z zahtevami iz člena 11 Uredbe (EU) 2015/2283.

(7)

Agencija je v svojem mnenju ugotovila, da je povišanje najvišje dovoljene ravni uporabe galakto-oligosaharida kot novega živila v prehranskih dopolnilih varno pod predlaganimi spremembami pogojev uporabe.

(8)

V mnenju Agencije je dovolj razlogov za ugotovitev, da galakto-oligosaharid pod predlaganimi pogoji uporabe za splošno prebivalstvo, razen za otroke in majhne otroke, izpolnjuje zahteve iz člena 12(1) Uredbe (EU) 2015/2283.

(9)

Prilogo k Izvedbeni uredbi (EU) 2017/2470 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(10)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Vnos na seznamu Unije odobrenih novih živil, kot je določen v členu 6 Uredbe (EU) 2015/2283 in vključen v Prilogo k Izvedbeni uredbi (EU) 2017/2470, ki se nanaša na novo živilo galakto-oligosaharid, se spremeni, kot je določeno v Prilogi k tej uredbi.

2.   Vnos na seznamu Unije iz odstavka 1 vključuje pogoje uporabe in zahteve za označevanje, določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. junija 2021

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 327, 11.12.2015, str. 1.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/2470 z dne 20. decembra 2017 o oblikovanju seznama Unije novih živil v skladu z Uredbo (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta o novih živilih (UL L 351, 30.12.2017, str. 72).

(3)  Uredba (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 1997 v zvezi z novimi živili in novimi živilskimi sestavinami (UL L 43, 14.2.1997, str. 1).

(4)  Uredba (EU) št. 609/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o živilih, namenjenih dojenčkom in majhnim otrokom, živilih za posebne zdravstvene namene in popolnih prehranskih nadomestkih za nadzor nad telesno težo ter razveljavitvi Direktive Sveta 92/52/EGS, direktiv Komisije 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES in 2006/141/ES, Direktive 2009/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter uredb Komisije (ES) št. 41/2009 in (ES) št. 953/2009 (UL L 181, 29.6.2013, str. 35).

(5)  EFSA Journal 2021;19(1):6384.


PRILOGA

V tabeli 1 (Odobrena nova živila) Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2017/2470 se vnos za novo živilo galakto-oligosaharid nadomesti z naslednjim:

Odobreno novo živilo

Pogoji za uporabo novih živil

Dodatne posebne zahteve za označevanje

Druge zahteve

„Galakto-oligosaharid

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni (izražene kot razmerje kg galakto-oligosaharida/kg končnega živila)

 

 

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES

0,333

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES, razen za dojenčke in majhne otroke

0,450 (ustreza 5,4 g galakto-oligosaharida/obrok; največ 3 obroki/dan do največ 16,2 g/dan)

mleko

0,020

mlečne pijače

0,030

nadomestni obrok za nadzor nad telesno težo (v obliki pijače)

0,020

pijače iz mlečnim izdelkom podobnih izdelkov

0,020

jogurt

0,033

mlečni deserti

0,043

zamrznjeni mlečni deserti

0,043

sadne pijače in energijski napitki

0,021

pijače, ki nadomeščajo obrok hrane za dojenčke

0,012

sok za dojenčke

0,025

jogurtni napitki za dojenčke

0,024

deserti za dojenčke

0,027

prigrizki za dojenčke

0,143

žita za dojenčke

0,027

pijače, namenjene osebam z veliko energijsko porabo, predvsem športnikom

0,013

sok

0,021

nadevi za sadne pite

0,059

sadni pripravki

0,125

ploščice

0,125

žita

0,125

začetne formule za dojenčke in nadaljevalne formule, kot so opredeljene v Uredbi (EU) št. 609/2013

0,008“


4.6.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 197/75


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/901

z dne 3. junija 2021

o popravku švedske jezikovne različice Izvedbene uredbe (EU) 2019/2072 o določitvi enotnih pogojev za izvajanje Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, kar zadeva ukrepe varstva pred škodljivimi organizmi rastlin

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 652/2014 in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES (1) ter zlasti člena 41(2) in člena 72(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Švedska jezikovna različica Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/2072 (2) vsebuje napake v točkah 65 in 68 Priloge VII, kar zadeva pogoje, ki morajo biti izpolnjeni za vnos nekaterih rastlin ali rastlinskih proizvodov v Unijo, in v točki 12 dela A Priloge XI, kar zadeva navedbo rastline.

(2)

Švedsko jezikovno različico Izvedbene uredbe (EU) 2019/2072 bi bilo zato treba ustrezno popraviti. Druge jezikovne različice teh napak ne vsebujejo.

(3)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

(ne zadeva slovenskega jezika)

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. junija 2021

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 317, 23.11.2016, str. 4.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/2072 z dne 28. novembra 2019 o določitvi enotnih pogojev za izvajanje Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, kar zadeva ukrepe varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, ter razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 690/2008 in spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/2019 (UL L 319, 10.12.2019, str. 1).


4.6.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 197/76


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/902

z dne 3. junija 2021

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2021/605 o določitvi posebnih ukrepov za obvladovanje afriške prašičje kuge

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali („Pravila o zdravju živali“) (1) in zlasti člena 71(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Afriška prašičja kuga je nalezljiva virusna bolezen, ki prizadene gojene in divje prašiče ter lahko močno vpliva na zadevno populacijo živali in donosnost gojenja, kar povzroča motnje pri premikih pošiljk navedenih živali in proizvodov iz njih znotraj Unije in pri izvozu v tretje države.

(2)

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/605 (2) je bila sprejeta v okviru Uredbe (EU) 2016/429 in določa posebne ukrepe za obvladovanje afriške prašičje kuge, ki jih začasno uporabljajo države članice iz Priloge I k Uredbi (v nadaljnjem besedilu: zadevne države članice) na območjih z omejitvami I, II in III iz navedene priloge.

(3)

Izvedbena uredba (EU) 2021/605 med drugim določa nekatere obveznosti izvajalcev dejavnosti v zvezi s premiki pošiljk mesnih proizvodov, pridobljenih iz prašičev, vključno z ovitki, z območij z omejitvami I, II in III. Zlasti člen 19(4)(a) navedene uredbe določa, da izvajalci dejavnosti premikajo pošiljke predelanih mesnih proizvodov, vključno z ovitki, pridobljenih iz prašičev, gojenih na območjih zunaj območij z omejitvami I, II in III, ki so predelani na območjih z omejitvami I, II in III, izven navedenih območij le, če so bili navedeni proizvodi živalskega izvora obdelani z ustrezno obdelavo za zmanjšanje tveganja iz Priloge VII k Delegirani uredbi Komisije (EU) 2020/687 (3). Vendar premiki takih pošiljk zunaj območij z omejitvami I, II in III predstavljajo veliko manjše tveganje za širjenje afriške prašičje kuge kot premiki pošiljk predelanih mesnih proizvodov, pridobljenih iz prašičev, gojenih na območjih z omejitvami I, II in III. Zato se ustrezne obdelave za zmanjšanje tveganja iz Priloge VII k Delegirani uredbi (EU) 2020/687 ne bi smele zahtevati za premike pošiljk mesnih proizvodov, vključno z ovitki, pridobljenih iz prašičev, ki so se gojili na območjih zunaj območij z omejitvami I, II in III, izven navedenih območij z omejitvami, saj to ni sorazmerno s povezanimi tveganji za zdravje živali. Člen 19(4) Uredbe (EU) 2021/605 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Poleg tega območja z omejitvami I, II in III iz Priloge I k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/605 temeljijo na epidemioloških razmerah v zvezi z afriško prašičjo kugo v Uniji. Priloga I k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/605 je bila nazadnje spremenjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/811 (4), in sicer po spremembi epidemioloških razmer v zvezi z navedeno boleznijo na Poljskem in Slovaškem.

(5)

Vse spremembe območij z omejitvami I, II in III v Prilogi I k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/605 bi morale temeljiti na epidemioloških razmerah v zvezi z afriško prašičjo kugo na območjih, ki jih je prizadela navedena bolezen, in splošnih epidemioloških razmerah v zvezi z afriško prašičjo kugo v zadevni državi članici, ravni tveganja za nadaljnje širjenje navedene bolezni, znanstveno utemeljenih načelih in merilih za geografsko opredelitev območij zaradi afriške prašičje kuge ter smernicah Unije, dogovorjenih z državami članicami v Stalnem odboru za rastline, živali in hrano, ki so javno dostopne na spletnem mestu Komisije (5). Take spremembe bi morale upoštevati tudi mednarodne standarde, kot je Kodeks za zdravje kopenskih živali (6) Svetovne organizacije za zdravje živali, in utemeljitve za določitev območij, ki jih predložijo pristojni organi zadevnih držav članic.

(6)

Prišlo je do novih izbruhov afriške prašičje kuge pri divjih prašičih na Slovaškem in Poljskem.

(7)

Maja 2021 je bilo ugotovljenih več izbruhov afriške prašičje kuge pri divjih prašičih v kaliskem in gryfińskem okrožju na Poljskem na območjih, ki so trenutno navedena kot območja z omejitvami I v Prilogi I k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/605. Ti novi izbruhi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih pomenijo povišanje stopnje tveganja, ki bi ga bilo treba upoštevati v navedeni prilogi. Zato bi bilo treba navedena območja na Poljskem, trenutno navedena kot območja z omejitvami I v navedeni prilogi, ki so jih prizadeli ti nedavni izbruhi afriške prašičje kuge, zdaj namesto kot območja z omejitvami I navesti kot območja z omejitvami II v navedeni prilogi.

(8)

Maja 2021 je bil ugotovljen en izbruh afriške prašičje kuge pri divjem prašiču v žaganskem okrožju na Poljskem na območju, ki je navedeno kot območje z omejitvami II v Prilogi I k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/605 in se nahaja v neposredni bližini območja, ki je trenutno navedeno kot območje z omejitvami I. Ta novi izbruh afriške prašičje kuge pri divjem prašiču pomeni povišanje stopnje tveganja, ki bi ga bilo treba upoštevati v navedeni prilogi. Zato bi bilo treba to območje na Poljskem, ki je trenutno navedeno kot območje z omejitvami I v navedeni prilogi in je v neposredni bližini območja, ki je navedeno kot območje z omejitvami II in ga je prizadel ta nedavni izbruh afriške prašičje kuge, zdaj namesto kot območje z omejitvami I navesti kot območje z omejitvami II v navedeni prilogi, sedanje meje območja z omejitvami I pa je prav tako treba ponovno opredeliti in razširiti, da se upošteva ta nedavni primer.

(9)

Aprila in maja 2021 je bilo ugotovljenih več izbruhov afriške prašičje kuge pri divjih prašičih v okrožjih Detva, Velký krtíš, Revúca in Michalovce na Slovaškem na območjih, ki so navedena kot območja z omejitvami II v Prilogi I k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/605 in se nahajajo v neposredni bližini območij, ki so trenutno navedena kot območja z omejitvami I. Navedeni novi izbruhi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih pomenijo povišanje stopnje tveganja, ki bi ga bilo treba upoštevati v navedeni prilogi. Zato bi bilo treba ta območja na Slovaškem, ki so trenutno navedena kot območja z omejitvami I v navedeni prilogi in so v neposredni bližini območij, ki so navedena kot območja z omejitvami II in so jih prizadeli navedeni nedavni izbruhi afriške prašičje kuge, zdaj namesto kot območja z omejitvami I navesti kot območja z omejitvami II v navedeni prilogi, sedanje meje območij z omejitvami I pa je prav tako treba ponovno opredeliti in razširiti, da se upošteva ta nedavni primer.

(10)

Po teh nedavnih izbruhih afriške prašičje kuge pri divjih prašičih na Poljskem in Slovaškem ter ob upoštevanju trenutnih epidemioloških razmer v zvezi z afriško prašičjo kugo v Uniji je bila določitev območij v navedenih državah članicah ponovno ocenjena in posodobljena. Poleg tega so bili ponovno ocenjeni in posodobljeni tudi obstoječi ukrepi za obvladovanje tveganja. Te spremembe bi bilo treba upoštevati v Prilogi I k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/605.

(11)

Da bi se upoštevale nedavne spremembe epidemioloških razmer v zvezi z afriško prašičjo kugo v Uniji in proaktivno obvladovala tveganja, povezana s širjenjem navedene bolezni, bi bilo treba na Poljskem in Slovaškem razmejiti dovolj velika nova območja z omejitvami ter jih ustrezno navesti kot območja z omejitvami I in II v Prilogi I k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/605. Ker so razmere v zvezi z afriško prašičjo kugo v Uniji zelo dinamične, so se pri razmejitvi navedenih novih območij z omejitvami upoštevale razmere na okoliških območjih.

(12)

Glede na nujnost epidemioloških razmer v Uniji v zvezi s širjenjem afriške prašičje kuge in da bi se izognili nepotrebnim motnjam pri premikih nekaterih proizvodov živalskega izvora z območij z omejitvami I, II in III, je pomembno, da spremembe Izvedbene uredbe (EU) 2021/605, uvedene s to izvedbeno uredbo, začnejo veljati čim prej.

(13)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izvedbena uredba (EU) 2021/605 se spremeni:

(1)

v členu 19 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:

„4.   Izvajalci dejavnosti premikajo pošiljke mesnih proizvodov, vključno z ovitki, pridobljenih iz prašičev, gojenih na območjih zunaj območij z omejitvami I, II in III, ki so predelani na območjih z omejitvami I, II in III, izven navedenih območij znotraj iste zadevne države članice ali v drugo državo članico le, če navedene pošiljke spremlja veterinarsko spričevalo, kot je določeno v členu 167(1) Uredbe (EU) 2016/429, ki vsebuje:

(a)

informacije, ki se zahtevajo v skladu s členom 3 Delegirane uredbe (EU) 2020/2154, in

(b)

naslednje potrdilo o skladnosti z zahtevami iz te uredbe:

‚Mesni proizvodi, vključno z ovitki, pridobljeni iz prašičev, gojenih na območjih zunaj območij z omejitvami I, II in III, ki so predelani na območjih z omejitvami I, II in III v skladu s posebnimi ukrepi za obvladovanje afriške prašičje kuge iz Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2021/605.‘“;

(2)

Priloga I k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/605 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. junija 2021

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 84, 31.3.2016, str. 1.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/605 z dne 7. aprila 2021 o določitvi posebnih ukrepov za obvladovanje afriške prašičje kuge (UL L 129, 15.4.2021, str. 1).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/687 z dne 17. decembra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za preprečevanje in obvladovanje nekaterih bolezni s seznama (UL L 174, 3.6.2020, str. 64).

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/811 z dne 20. maja 2021 o spremembi Priloge I k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/605 o določitvi posebnih ukrepov za obvladovanje afriške prašičje kuge (UL L 180, 21.5.2021, str. 114).

(5)  Delovni dokument SANTE/7112/2015/Rev. 3 „Načela in merila za geografsko opredelitev regionalizacije afriške prašičje kuge“ (“Principles and criteria for geographically defining ASF regionalisation”); https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en.

(6)  Kodeks za zdravje kopenskih živali OIE, 28. izdaja, 2019. ISBN Zvezka I: 978-92-95108-85-1; ISBN Zvezka II: 978-92-95108-86-8; https://www.oie.int/standard-setting/terrestrial-code/access-online/.


PRILOGA

Priloga I k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/605 se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA I

OBMOČJA Z OMEJITVAMI

DEL I

1.   Nemčija

Naslednja območja z omejitvami I v Nemčiji:

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Dahme-Spreewald:

Gemeinde Alt Zauche-Wußwerk,

Gemeinde Byhleguhre-Byhlen,

Gemeinde Märkische Heide, mit den Gemarkungen Alt Schadow, Neu Schadow, Pretschen, Plattkow, Wittmannsdorf, Schuhlen-Wiese, Bückchen, Kuschkow, Gröditsch, Groß Leuthen, Leibchel, Glietz, Groß Leine, Dollgen, Krugau, Dürrenhofe, Biebersdorf und Klein Leine,

Gemeinde Neu Zauche,

Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Groß Liebitz, Guhlen, Mochow und Siegadel,

Gemeinde Spreewaldheide,

Gemeinde Straupitz,

Landkreis Märkisch-Oderland:

Gemeinde Lietzen,

Gemeinde Falkenhagen (Mark),

Gemeinde Zeschdorf,

Gemeinde Treplin,

Gemeinde Fichtenhöhe mit den Gemarkungen Niederjesar, Alt Mahlisch und Carzig – westlich der B 167,

Gemeinde Lindendorf mit den Gemarkungen Neu Mahlisch, Libbenichen und Dolgelin – westlich der B 167,

Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Müncheberg, Eggersdorf bei Müncheberg und Hoppegarten bei Müncheberg,

Gemeinde Neulewin,

Gemeinde Bliesdorf mit den Gemarkungen Kunersdorf und Bliesdorf,

Gemeinde Neutrebbin mit den Gemarkungen Neutrebbin und Alttrebbin westlich der L 34 und Altelewin westlich und nordöstlich der L 33,

Gemeinde Märkische Höhe mit den Gemarkungen Reichenberg und Batzlow,

Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Haselberg, Frankenfelde, Schulzendorf, Lüdersdorf, Biesdorf, Rathsdorf, Wriezen, Altwriezen, Beauregard, Eichwerder und Jäckelsbruch,

Gemeinde Oderaue mit den Gemarkungen Neuranft, Neuküstrinchen, Neurüdnitz, Altwustrow, Neuwustrow und Zäckericker Loose, Altreetz, Altmädewitz und Neumädewitz,

Gemeinde Buckow (Märkische Schweiz),

Gemeinde Strausberg mit den Gemarkungen Hohenstein und Ruhlsdorf,

Gemeine Garzau-Garzin,

Gemeinde Waldsieversdorf,

Gemeinde Rehfelde mit der Gemarkung Werder,

Gemeinde Reichenow-Mögelin,

Gemeinde Prötzel mit den Gemarkungen Harnekop, Sternebeck und Prötzel östlich der B 168 und der L35,

Gemeinde Oberbarnim.

Landkreis Oder-Spree:

Gemeinde Storkow (Mark),

Gemeinde Wendisch Rietz,

Gemeinde Reichenwalde,

Gemeinde Diensdorf-Radlow,

Gemeinde Bad Saarow,

Gemeinde Rietz-Neuendorf mit den Gemarkungen Buckow, Glienicke, Behrensdorf, Ahrensdorf, Herzberg, Görzig, Pfaffendorf, Sauen, Wilmersdorf (G), Neubrück, Drahendorf, Alt Golm,

Gemeinde Tauche mit den Gemarkungen Briescht, Kossenblatt, Werder, Görsdorf (B), Giesendorf, Wulfersdorf, Falkenberg (T), Lindenberg,

Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Demnitz, Steinhöfel, Hasenfelde, Ahrensdorf, Heinersdorf, Tempelberg,

Gemeinde Langewahl,

Gemeinde Berkenbrück,

Gemeinde Briesen (Mark),

Gemeinde Jacobsdorf,

Landkreis Spree-Neiße:

Gemeinde Jänschwalde,

Gemeinde Peitz,

Gemeinde Tauer,

Gemeinde Turnow-Preilack,

Gemeinde Drachhausen,

Gemeinde Schmogrow-Fehrow,

Gemeinde Drehnow,

Gemeinde Guben mit der Gemarkung Schlagsdorf,

Gemeinde Schenkendöbern mit den Gemarkungen Grabko, Kerkwitz, Groß Gastrose,

Gemeinde Teichland,

Gemeinde Dissen-Striesow,

Gemeinde Heinersbrück,

Gemeinde Briesen,

Gemeinde Forst mit den Gemarkungen Briesníg, Weißagk, Bohrau, Naundorf, Mulknitz, Klein Jamno, Forst (Lausitz) und Groß Jamno,

Gemeinde Wiesengrund,

Gemeinde Groß Schacksdorf-Simmersdorf mit der Gemarkung Simmersdorf,

Gemeinde Neiße-Malxetal mit den Gemarkungen Jocksdorf, Klein Kölzig und Groß Kölzig,

Gemeinde Tschernitz mit der Gemarkung Wolfshain,

Gemeinde Felixsee,

Gemeinde Spremberg mit den Gemarkungen Lieskau, Schönheide, Graustein, Türkendorf, Groß Luja, Wadelsdorf, Hornow, Sellessen, Spremberg, Bühlow,

Gemeinde Neuhausen/Spree mit den Gemarkungen Kathlow, Haasow, Sergen, Roggosen, Gablenz, Komptendorf, Laubsdorf, Koppatz, Neuhausen, Drieschnitz, Kahsel, Bagenz,

Stadt Cottbus mit den Gemarkungen Dissenchen, Döbbrick, Merzdorf, Saspow, Schmellwitz, Sielow, Willmersdorf.

Bundesland Sachsen:

Landkreis Bautzen

Gemeinde Großdubrau: Ortsteile Commerau, Göbeln, Jetscheba, Kauppa, Särchen, Spreewiese,

Gemeinde Hochkirch: Ortsteile Kohlwesa, Niethen, Rodewitz, Wawitz, Zschorna,

Gemeinde Königswartha: Ortsteil Oppitz,

Gemeinde Lohsa: Ortsteile Dreiweibern, Driewitz, Friedersdorf, Hermsdorf/Spree, Lippen, Litschen, Lohsa, Riegel, Tiegling, Weißkollm,

Gemeinde Malschwitz: Ortsteile Baruth, Brießnitz, Brösa, Buchwalde, Cannewitz, Dubrauke, Gleina, Guttau, Halbendorf/Spree, Kleinsaubernitz, Lieske, Lömischau, Neudorf/Spree, Preititz, Rackel, Ruhethal, Wartha,

Gemeinde Radibor: Ortsteile Droben, Lippitsch, Milkel, Teicha, Wessel,

Gemeinde Spreetal,

Gemeinde Weißenberg.

Landkreis Görlitz:

Gemeinde Boxberg/O.L., sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Görlitz südlich der Bundesautobahn A4 mit den Ortsteilen Biesnitz, Deutsch Ossig, Historische Altstadt, Innenstadt, Klein Neundorf, Klingewalde, Königshufen, Kunnerwitz, Ludwigsdorf, Nikolaivorstadt, Rauschwalde, Schlauroth, Südstadt, Weinhübel,

Gemeinde Groß Düben, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Hohendubrau, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Kodersdorf, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Königshain,

Gemeinde Löbau: Ortsteile Altcunnewitz, Bellwitz, Dolgowitz, Glossen, Kittlitz, Kleinradmeritz, Krappe, Lautitz, Mauschwitz, Neucunnewitz, Neukittlitz, Oppeln, Rosenhain,

Gemeinde Markersdorf: Ortsteile Holtendorf, Markersdorf, Pfaffendorf,

Gemeinde Mücka, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Reichenbach/O.L.: Ortsteile Biesig, Borda, Dittmannsdorf, Feldhäuser, Goßwitz, Krobnitz, Lehnhäuser, Löbensmüh, Mengelsdorf, Meuselwitz, Oehlisch, Stadt Reichenbach/O.L., Reißaus, Schöps, Zoblitz,

Gemeinde Schleife, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Schöpstal, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Trebendorf, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Vierkirchen, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Waldhufen, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Weißwasser/O.L., sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes.

2.   Estonija

Naslednja območja z omejitvami I v Estoniji:

Hiiu maakond.

3.   Grčija

Naslednja območja z omejitvami I v Grčiji:

in the regional unit of Drama:

the community departments of Sidironero and Skaloti and the municipal departments of Livadero and Ksiropotamo (in Drama municipality),

the municipal department of Paranesti (in Paranesti municipality),

the municipal departments of Kokkinogeia, Mikropoli, Panorama, Pyrgoi (in Prosotsani municipality),

the municipal departments of Kato Nevrokopi, Chrysokefalo, Achladea, Vathytopos, Volakas, Granitis, Dasotos, Eksohi, Katafyto, Lefkogeia, Mikrokleisoura, Mikromilea, Ochyro, Pagoneri, Perithorio, Kato Vrontou and Potamoi (in Kato Nevrokopi municipality),

in the regional unit of Xanthi:

the municipal departments of Kimmerion, Stavroupoli, Gerakas, Dafnonas, Komnina, Kariofyto and Neochori (in Xanthi municipality),

the community departments of Satres, Thermes, Kotyli, and the municipal departments of Myki, Echinos and Oraio and (in Myki municipality),

the community department of Selero and the municipal department of Sounio (in Avdira municipality),

in the regional unit of Rodopi:

the municipal departments of Komotini, Anthochorio, Gratini, Thrylorio, Kalhas, Karydia, Kikidio, Kosmio, Pandrosos, Aigeiros, Kallisti, Meleti, Neo Sidirochori and Mega Doukato (in Komotini municipality),

the municipal departments of Ipio, Arriana, Darmeni, Archontika, Fillyra, Ano Drosini, Aratos and the Community Departments Kehros and Organi (in Arriana municipality),

the municipal departments of Iasmos, Sostis, Asomatoi, Polyanthos and Amvrosia and the community department of Amaxades (in Iasmos municipality),

the municipal department of Amaranta (in Maroneia Sapon municipality),

in the regional unit of Evros:

the municipal departments of Kyriaki, Mandra, Mavrokklisi, Mikro Dereio, Protokklisi, Roussa, Goniko, Geriko, Sidirochori, Megalo Derio, Sidiro, Giannouli, Agriani and Petrolofos (in Soufli municipality),

the municipal departments of Dikaia, Arzos, Elaia, Therapio, Komara, Marasia, Ormenio, Pentalofos, Petrota, Plati, Ptelea, Kyprinos, Zoni, Fulakio, Spilaio, Nea Vyssa, Kavili, Kastanies, Rizia, Sterna, Ampelakia, Valtos, Megali Doxipara, Neochori and Chandras (in Orestiada municipality),

the municipal departments of Asvestades, Ellinochori, Karoti, Koufovouno, Kiani, Mani, Sitochori, Alepochori, Asproneri, Metaxades, Vrysika, Doksa, Elafoxori, Ladi, Paliouri and Poimeniko (in Didymoteixo municipality),

in the regional unit of Serres:

the municipal departments of Kerkini, Livadia, Makrynitsa, Neochori, Platanakia, Petritsi, Akritochori, Vyroneia, Gonimo, Mandraki, Megalochori, Rodopoli, Ano Poroia, Katw Poroia, Sidirokastro, Vamvakophyto, Promahonas, Kamaroto, Strymonochori, Charopo, Kastanousi and Chortero and the community departments of Achladochori, Agkistro and Kapnophyto (in Sintiki municipality),

the municipal departments of Serres, Elaionas and Oinoussa and the community departments of Orini and Ano Vrontou (in Serres municipality),

the municipal departments of Dasochoriou, Irakleia, Valtero, Karperi, Koimisi, Lithotopos, Limnochori, Podismeno and Chrysochorafa (in Irakleia municipality).

4.   Latvija

Naslednja območja z omejitvami I v Latviji:

Pāvilostas novada Vērgales pagasts,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Grobiņas novada Medzes, Grobiņas un Gaviezes pagasts. Grobiņas pilsēta,

Rucavas novada Rucavas pagasts,

Nīcas novads.

5.   Litva

Naslednja območja z omejitvami I v Litvi:

Klaipėdos rajono savivaldybė: Agluonėnų, Dovilų, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Kretingalės ir Dauparų-Kvietinių seniūnijos,

Palangos miesto savivaldybė.

6.   Madžarska

Naslednja območja z omejitvami I na Madžarskem:

Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,

Csongrád-Csanád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403250, 403350, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404570, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950,

406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Győr-Moson-Sopron megye 100550, 100650, 100950, 101050, 101350, 101450, 101550, 101560 és 102150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek telejs területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251650, 251750, 251850, 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

7.   Poljska

Naslednja območja z omejitvami I na Poljskem:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Wielbark i Rozogi w powiecie szczycieńskim,

gminy Janowiec Kościelny, Janowo i część gminy Kozłowo położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie nidzickim,

gminy Iłowo – Osada, Lidzbark, Płośnica, miasto Działdowo, część gminy Rybno położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę kolejową, część gminy wiejskiej Działdowo położona na południe od linii wyznaczonej przez linie kolejowe biegnące od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie działdowskim,

gminy Kisielice, Susz i część gminy wiejskiej Iława położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 521 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Szymbark - Ząbrowo - Segnowy – Laseczno – Gulb, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Szymbark - Ząbrowo - Segnowy – Laseczno - Gulb biegnącą do południowej granicy gminy w powiecie iławskim,

gminy Biskupiec, Kurzętnik, część gminy wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Lekarty, a następnie na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Lekarty – Nowy Dwór Bratiański biegnącą do północnej granicy gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 538, część gminy Grodziczno położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 538 w powiecie nowomiejskim.

w województwie podlaskim:

gminy Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew i część gminy Kulesze Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię koleją w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,

gminy Szumowo, Zambrów z miastem Zambrów i część gminy Kołaki Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,

gminy Grabowo, Kolno i miasto Kolno, Turośl w powiecie kolneńskim,

w województwie mazowieckim:

powiat ostrołęcki,

powiat miejski Ostrołęka,

gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno, Staroźreby i Stara Biała w powiecie płockim,

powiat miejski Płock,

powiat ciechanowski,

gminy Baboszewo, Dzierzążnia, Joniec, Nowe Miasto, Płońsk i miasto Płońsk, Raciąż i miasto Raciąż, Sochocin w powiecie płońskim,

powiat sierpecki,

powiat żuromiński,

gminy Andrzejewo, Brok, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Ostrów Mazowiecka z miastem Ostrów Mazowiecka, część gminy Małkinia Górna położona na północ od rzeki Brok w powiecie ostrowskim,

powiat mławski,

powiat przasnyski,

powiat makowski,

powiat pułtuski,

powiat wyszkowski,

powiat węgrowski,

gminy Dąbrówka, Jadów, Klembów, Poświętne, Radzymin, Strachówka Wołomin i Tłuszcz w powiecie wołomińskim,

gminy Mokobody i Suchożebry w powiecie siedleckim,

gminy Dobre, Jakubów, Kałuszyn, Stanisławów w powiecie mińskim,

gminy Bielany i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

gminy Kowala, Wierzbica, część gminy Wolanów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie radomskim,

powiat miejski Radom,

gminy Jastrząb, Mirów, Orońsko w powiecie szydłowieckim,

powiat gostyniński,

w województwie podkarpackim:

gminy Pruchnik, Rokietnica, Roźwienica, w powiecie jarosławskim,

gminy Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Medyka, Orły, Żurawica, Przemyśl w powiecie przemyskim,

powiat miejski Przemyśl,

gminy Gać, Jawornik Polski, Kańczuga, część gminy Zarzecze położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Mleczka w powiecie przeworskim,

powiat łańcucki,

gminy Trzebownisko, Głogów Małopolski i część gminy Sokołów Małopolski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,

gminy Dzikowiec, Kolbuszowa, Niwiska i Raniżów w powiecie kolbuszowskim,

gminy Borowa, Czermin, Gawłuszowice, Mielec z miastem Mielec, Padew Narodowa, Przecław, Tuszów Narodowy w powiecie mieleckim,

w województwie świętokrzyskim:

powiat opatowski,

powiat sandomierski,

gminy Bogoria, Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany i Staszów w powiecie staszowskim,

gminy Bliżyn, Skarżysko – Kamienna, Suchedniów i Skarżysko Kościelne w powiecie skarżyskim,

gmina Wąchock, część gminy Brody położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 oraz na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie, drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy oraz na północ od drogi nr 42 i część gminy Mirzec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno - wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,

powiat ostrowiecki,

gminy Fałków, Ruda Maleniecka, Radoszyce, Smyków, część gminy Końskie położona na zachód od linii kolejowej, część gminy Stąporków położona na południe od linii kolejowej w powiecie koneckim,

gminy Mniów i Zagnańsk w powiecie kieleckim,

w województwie łódzkim:

gminy Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno, Nieborów, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącej od granicy miasta Łowicz do zachodniej granicy gminy oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na wschód od granicy miasta Łowicz i na północ od granicy gminy Nieborów w powiecie łowickim,

gminy Cielądz, Rawa Mazowiecka z miastem Rawa Mazowiecka w powiecie rawskim,

gminy Bolimów, Głuchów, Godzianów, Lipce Reymontowskie, Maków, Nowy Kawęczyn, Skierniewice, Słupia w powiecie skierniewickim,

powiat miejski Skierniewice,

gminy Mniszków, Paradyż, Sławno i Żarnów w powiecie opoczyńskim,

gminy Czerniewice, Inowłódz, Lubochnia, Rzeczyca, Tomaszów Mazowiecki z miastem Tomaszów Mazowiecki i Żelechlinek w powiecie tomaszowskim,

gmina Aleksandrów w powiecie piotrkowskim,

gmina Goszczanów w powiecie sieradzkim,

w województwie pomorskim:

gminy Ostaszewo, miasto Krynica Morska oraz część gminy Nowy Dwór Gdański położona na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

gminy Lichnowy, Miłoradz, Nowy Staw, Malbork z miastem Malbork w powiecie malborskim,

gminy Mikołajki Pomorskie, Stary Targ i Sztum w powiecie sztumskim,

powiat gdański,

Miasto Gdańsk,

powiat tczewski,

powiat kwidzyński,

w województwie lubuskim:

gminy Przytoczna, Pszczew, Skwierzyna i część gminy Trzciel położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 w powiecie międzyrzeckim,

gminy Lubniewice i Krzeszyce w powiecie sulęcińskim,

gminy Bogdaniec, Deszczno, Lubiszyn i część gminy Witnica położona na północny - wschód od drogi biegnącej od zachodniej granicy gminy od miejscowości Krześnica, przez miejscowości Kamień Wielki - Mościce -Witnica - Kłopotowo do południowej granicy gminy w powiecie gorzowskim,

w województwie dolnośląskim:

gmina Warta Bolesławiecka, miasto Bolesławiec, część gminy wiejskiej Bolesławiec położona na południe od linii wyznaczonej prze drogi nr A18 i 18, część gminy Osiecznica położona na południe od drogi nr 18 w powiecie bolesławieckim,

gmina Chojnów w powiecie legnickim,

gmina Zagrodno w powiecie złototoryjskim,

gmina Węgliniec w powiecie zgorzeleckim,

gmina Chocianów w powiecie polkowickim,

gmina Góra , Wąsosz, część gminy Niechlów położona na północny – wschód od linii wyznaczonej przez rzekę Barycz i część gminy Jemielno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 323 w powiecie górowskim,

gmina Wińsko w powiecie wołowskim,

gminy Ścinawa i Lubin z miastem Lubin w powiecie lubińskim,

w województwie wielkopolskim:

gminy Krzemieniewo, Osieczna, Rydzyna, część gminy Lipno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5, część gminy Święciechowa położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5 w powiecie leszczyńskim,

powiat miejski Leszno,

gminy Międzychód, część gminy Sieraków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 186 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Lutomek, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 186 w miejscowości Lutomek biegnącą do skrzyżowania z ul. Leśną w miejscowości Lutom i dalej na zachód od ul. Leśnej do wschodniej granicy gminy, część gminy Kwilcz położona na zachód linii wyznaczonej przez drogę nr 186 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 24, następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 24 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 186 do skrzyżowania z drogą w miejscowości Pólko, i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od miejscowości Pólko przez miejscowość Wituchowo do południowej granicy gminy, w powiecie międzychodzkim,

gminy Lwówek, Kuślin, Opalenica, część gminy Miedzichowo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, część gminy Nowy Tomyśl położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 305 w powiecie nowotomyskim,

gminy Granowo, Grodzisk Wielkopolski i część gminy Kamieniec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,

gminy Czempiń, Kościan i miasto Kościan, Krzywiń, część gminy Śmigiel położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5 w powiecie kościańskim,

powiat miejski Poznań,

gminy Buk, Dopiewo, Komorniki, Tarnowo Podgórne, Stęszew, Swarzędz, Pobiedziska, Czerwonak, Mosina, miasto Luboń, miasto Puszczykowo i część gminy Kórnik położona na zachód od linii wyznaczonych przez drogi: nr S11 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 434 i drogę nr 434 biegnącą od tego skrzyżowania do południowej granicy gminy, część gminy Rokietnica położona na południowy zachód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy w miejscowości Krzyszkowo do południowej granicy gminy w miejscowości Kiekrz oraz część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na południe od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie poznańskim,

gmina Kiszkowo i część gminy Kłecko położona na zachód od rzeki Mała Wełna w powiecie gnieźnieńskim,

gminy Lubasz, Czarnków z miastem Czarnków, część gminy Połajewo na położona na północ od drogi łączącej miejscowości Chraplewo, Tarnówko-Boruszyn, Krosin, Jakubowo, Połajewo - ul. Ryczywolska do północno-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Wieleń położona na południe od linii kolejowej biegnącej od wschodniej granicy gminy przez miasto Wieleń i miejscowość Herburtowo do zachodniej granicy gminy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim,

gmina Kaźmierz część gminy Duszniki położona na południowy – wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Duszniki, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez ul. Niewierską oraz drogę biegnącą przez miejscowość Niewierz do zachodniej granicy gminy, część gminy Ostroróg, położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 186 i 184 biegnące od granicy gminy do miejscowości Ostroróg, a następnie od miejscowości Ostroróg przez miejscowości Piaskowo – Rudki do południowej granicy gminy, część gminy Wronki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogi nr 182 i 186, miasto Szamotuły i część gminy Szamotuły położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 do linii wyznaczonej przez wschodnią granicę miasta Szamotuły i na południe od linii kolejowej biegnącej od południowej granicy miasta Szamotuły, do południowo-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Obrzycko położona na zachód od drogi nr 185 łączącej miejscowości Gaj Mały, Słopanowo i Obrzycko do północnej granicy miasta Obrzycko, a następnie na zachód od drogi przebiegającej przez miejscowość Chraplewo w powiecie szamotulskim,

gmina Budzyń w powiecie chodzieskim,

gminy Mieścisko, Skoki i Wągrowiec z miastem Wągrowiec w powiecie wągrowieckim,

powiat pleszewski,

gmina Zagórów w powiecie słupeckim,

gmina Pyzdry w powiecie wrzesińskim,

gminy Kotlin, Żerków i część gminy Jarocin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr S11 i 15 w powiecie jarocińskim,

gmina Rozdrażew, część gminy Koźmin Wielkopolski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 15, część gminy Krotoszyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 15 oraz na wschód od granic miasta Krotoszyn w powiecie krotoszyńskim,

gminy Nowe Skalmierzyce, Raszków, Ostrów Wielkopolski z miastem Ostrów Wielkopolski w powiecie ostrowskim,

powiat miejski Kalisz,

gminy Blizanów, Żelazków, Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Opatówek, Szczytniki, część gminy Stawiszyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Zbiersk, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Zbiersk – Łyczyn – Petryki biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 25 do południowej granicy gminy, część gminy Ceków- Kolonia położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Młynisko – Morawin - Janków w powiecie kaliskim,

gminy Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Przykona, Władysławów, Turek z miastem Turek część gminy Tuliszków położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 72 biegnącej od wschodniej granicy gminy do miasta Turek a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 72 w mieście Turek do zachodniej granicy gminy w powiecie tureckim,

gminy Rzgów, Grodziec, Krzymów, Stare Miasto, część gminy Rychwał położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Rychwał, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 25 w miejscowości Rychwał do wschodniej granicy gminy w powiecie konińskim,

w województwie zachodniopomorskim:

część gminy Dębno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na północ od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na północ od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,

gminy Trzcińsko – Zdrój, Widuchowa, część gminy Chojna położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 26 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Chojna, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 31 biegnącą od skrzyżowana z drogą nr 26 do południowej granicy gminy, w powiecie gryfińskim.

8.   Slovaška

Naslednja območja z omejitvami I na Slovaškem:

the whole district of Humenné, except municipalities included in part II,

the whole district of Snina,

the whole district of Medzilaborce

the whole district of Stropkov

the whole district of Svidník, except municipalities included in part II,

the whole district of whole Kežmarok,

the whole district of Poprad,

in the district of Veľký Krtíš, the municipalities of Čebovce, Horné Príbelce, Dolné Príbelce, Nenince, Bátorová, Opatovská Nova Ves, Kosihovce, Seľany, Kamenné Kosihy, Trebušovce, Lesenice, Chrastice, Slovenské Ďarmoty, Malá Čalomia, Koláre, Veľká Čalomia, Kosihy nad Ipľom, Dolinka, Ďurkovce, Širakov, Opava, Čelovce, Vieska, Vinica, Kleňany, Sečianky, Veľká nad Ipľom, Balog nad Ipľom, Hrušov,

the whole district of Krupina, except municipalities included in part II,

the whole district of Banska Bystrica, except municipalities included in part II,

in the district of Liptovský Mikuláš, the municipalities of Východná, Kráľova Lehota, Nižná Boca, Vyšná Boca, Malužiná, Liptovská Porúbka, Liptovský Ján, Uhorská Ves, Podtureň, Iľanovo, Závažná Poruba, Benice, Palúdzka, Bodice, Demänová, Ploštín, Pavčina Lehota, Demänovská Dolina, Gôtovany, Galovany, Svätý Kríž, Lazisko, Dúbrava, Bendice, Malatíny, Vlachy, Krmeš, Sokolče, Liptovské Kľačany, Partizánska Ľupča,

In the district of Ružomberok, the municipalities of Liptovská Lužná, Liptovská Osada, Podsuchá, Ludrová, Štiavnička, Liptovská Štiavnica, Nižný Sliač, Liptovské Sliače,

the whole district of Banska Stiavnica,

the whole district of Žiar nad Hronom.

DEL II

1.   Bolgarija

Naslednja območja z omejitvami II v Bolgariji:

the whole region of Haskovo,

the whole region of Yambol,

the whole region of Stara Zagora,

the whole region of Pernik,

the whole region of Kyustendil,

the whole region of Plovdiv,

the whole region of Pazardzhik,

the whole region of Smolyan,

the whole region of Dobrich,

the whole region of Sofia city,

the whole region of Sofia Province,

the whole region of Blagoevgrad,

the whole region of Razgrad,

the whole region of Kardzhali,

the whole region of Burgas excluding the areas in Part III,

the whole region of Varna excluding the areas in Part III,

the whole region of Silistra, excluding the areas in Part III,

the whole region of Ruse, excluding the areas in Part III,

the whole region of Veliko Tarnovo, excluding the areas in Part III,

the whole region of Pleven, excluding the areas in Part III,

the whole region of Targovishte, excluding the areas in Part III,

the whole region of Shumen, excluding the areas in Part III,

the whole region of Sliven, excluding the areas in Part III,

the whole region of Vidin, excluding the areas in Part III.

2.   Nemčija

Naslednja območja z omejitvami II v Nemčiji:

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Oder-Spree:

Gemeinde Grunow-Dammendorf,

Gemeinde Mixdorf

Gemeinde Schlaubetal,

Gemeinde Neuzelle,

Gemeinde Neißemünde,

Gemeinde Lawitz,

Gemeinde Eisenhüttenstadt,

Gemeinde Vogelsang,

Gemeinde Ziltendorf,

Gemeinde Wiesenau,

Gemeinde Friedland,

Gemeinde Siehdichum

Gemeinde Müllrose,

Gemeinde Groß Lindow,

Gemeinde Brieskow-Finkenheerd,

Gemeinde Ragow-Merz,

Gemeinde Beeskow,

Gemeinde Rietz-Neuendorf mit den Gemarkungen Groß Rietz und Birkholz,

Gemeinde Tauche mit den Gemarkungen Stremmen, Ranzig, Trebatsch, Sabrodt, Sawall, Mitweide und Tauche,

Landkreis Dahme-Spreewald:

Gemeinde Jamlitz,

Gemeinde Lieberose,

Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Goyatz, Jessern, Lamsfeld, Ressen, Speichrow und Zaue,

Landkreis Spree-Neiße:

Gemeinde Schenkendöbern mit den Gemarkungen Stakow, Reicherskreuz, Groß Drewitz, Sembten, Lauschütz, Krayne, Lübbinchen, Grano, Pinnow, Bärenklau, Schenkendöbern und Atterwasch,

Gemeinde Guben mit den Gemarkungen Bresinchen, Guben und Deulowitz,

Gemeinde Forst (Lausitz) mit den Gemarkungen Groß Bademeusel und Klein Bademeusel,

Gemeinde Groß Schacksdorf-Simmersdorf mit der Gemarkung Groß Schacksdorf,

Gemeinde Neiße-Malxetal mit den Gemarkungen Preschen und Jerischke,

Gemeinde Döbern,

Gemeinde Jämlitz-Klein Düben,

Gemeinde Tschernitz mit der Gemarkung Tschernitz,

Landkreis Märkisch-Oderland:

Gemeinde Zechin,

Gemeinde Bleyen-Genschmar,

Gemeinde Neuhardenberg,

Gemeinde Golzow,

Gemeinde Küstriner Vorland,

Gemeinde Alt Tucheband,

Gemeinde Reitwein,

Gemeinde Podelzig,

Gemeinde Letschin,

Gemeinde Gusow-Platkow,

Gemeinde Seelow,

Gemeinde Vierlinden,

Gemeinde Lindendorf mit den Gemarkungen Sachsendorf, Libbenichen und Dolgelin – östlich der B 167,

Gemeinde Fichtenhöhe mit der Gemarkung Carzig – östlich der B 167,

Gemeinde Lebus,

Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Jahnsfelde, Trebnitz, Obersdorf, Münchehofe und Hermersdorf,

Gemeinde Märkische Höhe mit der Gemarkung Rindenwalde,

Gemeinde Bliesdorf mit der Gemarkung Metzdorf,

Gemarkung Neutrebbin mit den Gemarkungen Wuschewier, Altbarnim, Neutrebbin, Alttrebbin östlich der L 34 und Altlewin östlich der L 34 und südwestlich der L 33,

kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder),

Bundesland Sachsen:

Landkreis Görlitz:

Gemeinde Bad Muskau,

Gemeinde Boxberg/O.L. östlich des Straßenverlaufes K8472 bis Kaschel – S121 – Jahmen –Dürrbacher Straße – K8472 – Eselsberg – S131 – Boxberg – K 8481,

Gemeinde Gablenz,

Gemeinde Görlitz nördlich der Bundesautobahn A4,

Gemeinde Groß Düben südlich des Straßenverlaufes S126 – Halbendorf – K8478,

Gemeinde Hähnichen,

Gemeinde Hohendubrau östlich des Straßenverlaufes der Verbindungsstraße Buchholz-Gebelzig – S55,

Gemeinde Horka

Gemeinde Kodersdorf nördlich der Bundesautobahn A4,

Gemeinde Krauschwitz i.d. O.L.,

Gemeinde Kreba-Neudorf,

Gemeinde Mücka östlich des Straßenverlaufes S55 - K8471 - Förstgen - K8472,

Gemeinde Neißeaue,

Gemeinde Niesky,

Gemeinde Quitzdorf am See,

Gemeinde Rietschen,

Gemeinde Rothenburg/ O.L.,

Gemeinde Schleife östlich des Straßenverlaufes S130 – S126,

Gemeinde Schöpstal nördlich der Bundesautobahn A4,

Gemeinde Trebendorf östlich der K8481,

Gemeinde Vierkirchen nördlich der Bundesautobahn A4 und östlich der Verbindungsstraße Buchholz-Gebelzig,

Gemeinde Waldhufen nördlich der Bundesautobahn A4,

Gemeinde Weißkeißel,

Gemeinde Weißwasser/O.L. östlich der K8481.

3.   Estonija

Naslednja območja z omejitvami II v Estoniji:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4.   Latvija

Naslednja območja z omejitvami II v Latviji:

Ādažu novads,

Aizputes novada Aizputes, Cīravas un Lažas pagasts, Kalvenes pagasta daļa uz rietumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz dienvidiem no autoceļa A9, uz rietumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz rietumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296, Aizputes pilsēta,

Aglonas novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Alsungas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novads,

Auces novads,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Beverīnas novads,

Brocēnu novads,

Burtnieku novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads

Cesvaines novads,

Ciblas novads,