ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 160

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 64
7. maj 2021


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2021/743 z dne 6. maja 2021 o izvajanju Uredbe (EU) št. 36/2012 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji

1

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/744 z dne 6. maja 2021 o določitvi tehničnih informacij za izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij in osnovnih lastnih sredstev za poročanje z referenčnimi datumi od 31. marca 2021 do 29. junija 2021 v skladu z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja ( 1 )

3

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/745 z dne 6. maja 2021 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede podaljšanja obdobij odobritve aktivnih snovi aluminijev amonijev sulfat, aluminijev silikat, beflubutamid, bentiavalikarb, bifenazat, boskalid, kalcijev karbonat, kaptan, ogljikov dioksid, cimoksanil, dimetomorf, etefon, ekstrakt čajevca, famoksadon, ostanki destilacije maščob, maščobne kisline C7 do C20, flumioksazin, fluoksastrobin, flurokloridon, folpet, formetanat, giberelinska kislina, giberelini, heptamaloksiloglukan, hidrolizirane beljakovine, železov sulfat, metazaklor, metribuzin, milbemektin, Paecilomyces lilacinus sev 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-metil, rastlinska olja / olje navadne ogrščice, kalijev vodikov karbonat, propamokarb, protiokonazol, kremenov pesek, ribje olje, repelenti po vonju živalskega ali rastlinskega izvora / ovčja maščoba, S-metolaklor, nerazvejena veriga feromonov iz reda Lepidoptera, tebukonazol in sečnina ( 1 )

89

 

 

DIREKTIVE

 

*

Izvedbena direktiva Komisije (EU) 2021/746 z dne 6. maja 2021 o spremembi direktiv 2003/90/ES in 2003/91/ES glede protokolov za preskušanje nekaterih sort poljščin in zelenjadnic ter o spremembi Direktive 2003/90/ES glede nekaterih botaničnih imen rastlin ( 1 )

94

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Sveta (EU) 2021/747 z dne 3. maja 2021 o imenovanju štirih članov in devetih nadomestnih članov Odbora regij na predlog Romunije

104

 

*

Sklep Sveta (SZVP) 2021/748 z dne 6. maja 2021 o sodelovanju Kanade pri projektu PESCO za vojaško mobilnost

106

 

*

Sklep Sveta (SZVP) 2021/749 z dne 6. maja 2021 o sodelovanju Kraljevine Norveške pri projektu PESCO za vojaško mobilnost

109

 

*

Sklep Sveta (SZVP) 2021/750 z dne 6. maja 2021 o sodelovanju Združenih držav Amerike pri projektu PESCO za vojaško mobilnost

112

 

*

Izvedbeni sklep Sveta (SZVP) 2021/751 z dne 6. maja 2021 o izvajanju Sklepa 2013/255/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Siriji

115

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

7.5.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 160/1


IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) 2021/743

z dne 6. maja 2021

o izvajanju Uredbe (EU) št. 36/2012 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 36/2012 z dne 18. januarja 2012 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 442/2011 (1) ter zlasti člena 32(1) Uredbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 18. januarja 2012 sprejel Uredbo (EU) št. 36/2012.

(2)

Posodobiti bi bilo treba podatke, ki se nanašajo na eno osebo s seznama fizičnih in pravnih oseb, subjektov ali organov, za katere veljajo omejevalni ukrepi, v Prilogi II k Uredbi (EU) št. 36/2012.

(3)

Uredbo (EU) št. 36/2012 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga II k Uredbi (EU) št. 36/2012 se spremeni, kot je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. maja 2021

Za Svet

predsednik

J. BORRELL FONTELLES


(1)  UL L 16, 19.1.2012, str. 1.


PRILOGA

V oddelku A (Osebe) Priloge II k Uredbi (EU) št. 36/2012 se vnos 36 nadomesti z naslednjim:

 

Ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

„36.

Nizar AL-ASSAD (tudi al-Asad, Assad, Asad, Assaad, Asaad, Al-Assaad)

( اسعد, الاسعد,الاسد;نزار)

Datum rojstva: 2. 3. 1948 ali 23. 3. 1948 ali marec 1948

Državljanstva: sirsko, libanonsko in kanadsko;

št. sirskega potnega lista 011090258);

št. libanonskega potnega lista RL0003434);

št. kanadskega potnega lista AG629220

Spol: moški

Vodilni sirski poslovnež, tesno povezan z režimom. Povezan z družinama Assad in Makhlouf.

Sodeluje s sirskim režimom, ima od njega koristi ali ga drugače podpira.

Vodilni naftni vlagatelj, ustanovitelj in vodja podjetja Lead Contracting & Trading Ltd.

23.8.2011“


7.5.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 160/3


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/744

z dne 6. maja 2021

o določitvi tehničnih informacij za izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij in osnovnih lastnih sredstev za poročanje z referenčnimi datumi od 31. marca 2021 do 29. junija 2021 v skladu z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (1) ter zlasti tretjega pododstavka člena 77e(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Za zagotovitev, da imajo zavarovalnice in pozavarovalnice enotne pogoje za izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij in osnovnih lastnih sredstev za namene Direktive 2009/138/ES, bi bilo treba za vsak referenčni datum določiti tehnične informacije o ustreznih časovnih strukturah netvegane obrestne mere, temeljnih razmikih za izračun uskladitvene prilagoditve in prilagoditvah za nestanovitnost.

(2)

Zavarovalnice in pozavarovalnice bi morale uporabljati tehnične informacije, ki temeljijo na tržnih podatkih s konca zadnjega meseca pred prvim referenčnim datumom poročanja, za katerega se uporablja ta uredba. Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine je 8. aprila 2021 Komisiji predložil tehnične informacije, ki se nanašajo na tržne podatke s konca marca 2021. Te informacije so bile objavljene 8. aprila 2021 v skladu s členom 77e(1) Direktive 2009/138/ES.

(3)

Zaradi potrebe po takojšnji razpoložljivosti tehničnih informacij je pomembno, da ta uredba začne veljati čim prej.

(4)

Zaradi varnega in skrbnega poslovanja je nujno, da zavarovalnice in pozavarovalnice za izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij in osnovnih lastnih sredstev uporabljajo iste tehnične informacije ne glede na datum, na katerega poročajo svojim pristojnim organom. Ta uredba bi se torej morala uporabljati od prvega referenčnega datuma poročanja, določenega v tej uredbi.

(5)

Da bi se čim prej zagotovila pravna varnost, je zaradi nujne potrebe po razpoložljivosti ustreznih časovnih struktur netvegane obrestne mere sprejetje ukrepov, določenih v tej uredbi, v skladu s členom 8 in v povezavi s členom 4 Uredbe (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta ustrezno utemeljeno (2)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Zavarovalnice in pozavarovalnice pri izračunu zavarovalno-tehničnih rezervacij in osnovnih lastnih sredstev za poročanje z referenčnimi datumi od 31. marca 2021 do 29. junija 2021 uporabljajo tehnične informacije iz odstavka 2.

2.   Za vsako zadevno valuto so tehnične informacije, uporabljene za izračun najboljše ocene v skladu s členom 77 Direktive 2009/138/ES, uskladitvene prilagoditve v skladu s členom 77c navedene direktive in prilagoditve za nestanovitnost v skladu s členom 77d navedene direktive naslednje:

(a)

ustrezne časovne strukture netvegane obrestne mere iz Priloge I;

(b)

temeljni razmiki za izračun uskladitvene prilagoditve iz Priloge II;

(c)

za vsak zadevni nacionalni zavarovalniški trg prilagoditve za nestanovitnost iz Priloge III.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 31. marca 2021.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. maja 2021

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 335, 17.12.2009, str. 1.

(2)  Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).


Priloga I

Ustrezne časovne strukture netvegane obrestne mere za izračun najboljše ocene brez vsakršne uskladitvene prilagoditve ali prilagoditve za nestanovitnost

Čas do zapadlosti (v letih)

Euro

Češka krona

Danska krona

Madžarski forint

Švedska krona

Hrvaška kuna

1

-0,615 %

0,455 %

-0,625 %

0,630 %

-0,136 %

-0,226 %

2

-0,595 %

0,877 %

-0,605 %

0,926 %

-0,088 %

-0,113 %

3

-0,545 %

1,187 %

-0,555 %

1,218 %

-0,008 %

-0,009 %

4

-0,488 %

1,397 %

-0,498 %

1,476 %

0,105 %

0,085 %

5

-0,406 %

1,527 %

-0,416 %

1,708 %

0,224 %

0,187 %

6

-0,326 %

1,593 %

-0,336 %

1,911 %

0,335 %

0,300 %

7

-0,258 %

1,626 %

-0,268 %

2,090 %

0,439 %

0,425 %

8

-0,166 %

1,649 %

-0,176 %

2,246 %

0,514 %

0,562 %

9

-0,104 %

1,671 %

-0,114 %

2,385 %

0,590 %

0,707 %

10

-0,029 %

1,699 %

-0,039 %

2,502 %

0,696 %

0,844 %

11

0,035 %

1,735 %

0,025 %

2,607 %

0,845 %

0,970 %

12

0,099 %

1,777 %

0,088 %

2,701 %

1,010 %

1,087 %

13

0,153 %

1,822 %

0,143 %

2,787 %

1,173 %

1,195 %

14

0,202 %

1,870 %

0,192 %

2,865 %

1,325 %

1,295 %

15

0,249 %

1,918 %

0,238 %

2,937 %

1,464 %

1,389 %

16

0,278 %

1,966 %

0,267 %

3,003 %

1,590 %

1,477 %

17

0,297 %

2,015 %

0,287 %

3,063 %

1,704 %

1,558 %

18

0,315 %

2,062 %

0,305 %

3,119 %

1,806 %

1,635 %

19

0,340 %

2,108 %

0,330 %

3,171 %

1,899 %

1,707 %

20

0,375 %

2,153 %

0,365 %

3,220 %

1,983 %

1,775 %

21

0,423 %

2,196 %

0,413 %

3,265 %

2,059 %

1,838 %

22

0,480 %

2,238 %

0,470 %

3,308 %

2,128 %

1,898 %

23

0,544 %

2,278 %

0,534 %

3,348 %

2,191 %

1,955 %

24

0,612 %

2,317 %

0,602 %

3,385 %

2,250 %

2,008 %

25

0,681 %

2,354 %

0,672 %

3,421 %

2,303 %

2,058 %

26

0,752 %

2,389 %

0,743 %

3,454 %

2,353 %

2,106 %

27

0,823 %

2,423 %

0,814 %

3,486 %

2,399 %

2,151 %

28

0,892 %

2,456 %

0,884 %

3,516 %

2,441 %

2,194 %

29

0,961 %

2,487 %

0,953 %

3,544 %

2,481 %

2,235 %

30

1,028 %

2,517 %

1,020 %

3,571 %

2,518 %

2,274 %

31

1,093 %

2,545 %

1,085 %

3,596 %

2,553 %

2,310 %

32

1,156 %

2,573 %

1,149 %

3,621 %

2,586 %

2,346 %

33

1,218 %

2,599 %

1,210 %

3,644 %

2,616 %

2,379 %

34

1,277 %

2,624 %

1,269 %

3,666 %

2,645 %

2,411 %

35

1,334 %

2,648 %

1,327 %

3,687 %

2,672 %

2,441 %

36

1,389 %

2,671 %

1,382 %

3,707 %

2,698 %

2,470 %

37

1,441 %

2,693 %

1,435 %

3,726 %

2,722 %

2,498 %

38

1,492 %

2,715 %

1,486 %

3,745 %

2,745 %

2,524 %

39

1,541 %

2,735 %

1,535 %

3,762 %

2,767 %

2,550 %

40

1,588 %

2,755 %

1,582 %

3,779 %

2,788 %

2,574 %

41

1,634 %

2,773 %

1,628 %

3,795 %

2,807 %

2,597 %

42

1,677 %

2,792 %

1,671 %

3,811 %

2,826 %

2,619 %

43

1,719 %

2,809 %

1,713 %

3,826 %

2,844 %

2,641 %

44

1,759 %

2,826 %

1,754 %

3,840 %

2,861 %

2,661 %

45

1,798 %

2,842 %

1,793 %

3,854 %

2,878 %

2,681 %

46

1,836 %

2,857 %

1,830 %

3,867 %

2,893 %

2,700 %

47

1,872 %

2,872 %

1,866 %

3,880 %

2,908 %

2,718 %

48

1,906 %

2,886 %

1,901 %

3,892 %

2,923 %

2,736 %

49

1,939 %

2,900 %

1,934 %

3,904 %

2,936 %

2,753 %

50

1,972 %

2,914 %

1,967 %

3,915 %

2,950 %

2,769 %

51

2,003 %

2,927 %

1,998 %

3,926 %

2,962 %

2,785 %

52

2,032 %

2,939 %

2,028 %

3,937 %

2,975 %

2,800 %

53

2,061 %

2,951 %

2,057 %

3,947 %

2,986 %

2,815 %

54

2,089 %

2,963 %

2,084 %

3,957 %

2,998 %

2,829 %

55

2,116 %

2,974 %

2,111 %

3,966 %

3,009 %

2,843 %

56

2,142 %

2,985 %

2,137 %

3,976 %

3,019 %

2,856 %

57

2,167 %

2,995 %

2,163 %

3,984 %

3,029 %

2,868 %

58

2,191 %

3,005 %

2,187 %

3,993 %

3,039 %

2,881 %

59

2,215 %

3,015 %

2,211 %

4,001 %

3,049 %

2,893 %

60

2,238 %

3,025 %

2,233 %

4,010 %

3,058 %

2,904 %

61

2,260 %

3,034 %

2,256 %

4,017 %

3,067 %

2,916 %

62

2,281 %

3,043 %

2,277 %

4,025 %

3,075 %

2,926 %

63

2,302 %

3,052 %

2,298 %

4,032 %

3,083 %

2,937 %

64

2,322 %

3,060 %

2,318 %

4,040 %

3,092 %

2,947 %

65

2,341 %

3,068 %

2,337 %

4,047 %

3,099 %

2,957 %

66

2,360 %

3,076 %

2,356 %

4,053 %

3,107 %

2,967 %

67

2,378 %

3,084 %

2,375 %

4,060 %

3,114 %

2,976 %

68

2,396 %

3,092 %

2,393 %

4,066 %

3,121 %

2,985 %

69

2,414 %

3,099 %

2,410 %

4,072 %

3,128 %

2,994 %

70

2,430 %

3,106 %

2,427 %

4,078 %

3,135 %

3,002 %

71

2,447 %

3,113 %

2,443 %

4,084 %

3,142 %

3,011 %

72

2,463 %

3,119 %

2,459 %

4,090 %

3,148 %

3,019 %

73

2,478 %

3,126 %

2,475 %

4,096 %

3,154 %

3,027 %

74

2,493 %

3,132 %

2,490 %

4,101 %

3,160 %

3,035 %

75

2,508 %

3,139 %

2,504 %

4,106 %

3,166 %

3,042 %

76

2,522 %

3,145 %

2,519 %

4,111 %

3,172 %

3,049 %

77

2,536 %

3,150 %

2,533 %

4,116 %

3,177 %

3,056 %

78

2,550 %

3,156 %

2,546 %

4,121 %

3,183 %

3,063 %

79

2,563 %

3,162 %

2,560 %

4,126 %

3,188 %

3,070 %

80

2,576 %

3,167 %

2,572 %

4,131 %

3,193 %

3,077 %

81

2,588 %

3,173 %

2,585 %

4,135 %

3,198 %

3,083 %

82

2,600 %

3,178 %

2,597 %

4,140 %

3,203 %

3,089 %

83

2,612 %

3,183 %

2,609 %

4,144 %

3,208 %

3,095 %

84

2,624 %

3,188 %

2,621 %

4,148 %

3,212 %

3,101 %

85

2,636 %

3,193 %

2,633 %

4,152 %

3,217 %

3,107 %

86

2,647 %

3,197 %

2,644 %

4,156 %

3,221 %

3,113 %

87

2,658 %

3,202 %

2,655 %

4,160 %

3,226 %

3,119 %

88

2,668 %

3,206 %

2,665 %

4,164 %

3,230 %

3,124 %

89

2,679 %

3,211 %

2,676 %

4,168 %

3,234 %

3,129 %

90

2,689 %

3,215 %

2,686 %

4,172 %

3,238 %

3,135 %

91

2,699 %

3,219 %

2,696 %

4,175 %

3,242 %

3,140 %

92

2,709 %

3,223 %

2,706 %

4,179 %

3,246 %

3,145 %

93

2,718 %

3,227 %

2,715 %

4,182 %

3,250 %

3,150 %

94

2,728 %

3,231 %

2,725 %

4,185 %

3,254 %

3,154 %

95

2,737 %

3,235 %

2,734 %

4,189 %

3,257 %

3,159 %

96

2,746 %

3,239 %

2,743 %

4,192 %

3,261 %

3,164 %

97

2,754 %

3,243 %

2,752 %

4,195 %

3,264 %

3,168 %

98

2,763 %

3,246 %

2,760 %

4,198 %

3,268 %

3,172 %

99

2,771 %

3,250 %

2,769 %

4,201 %

3,271 %

3,177 %

100

2,780 %

3,253 %

2,777 %

4,204 %

3,274 %

3,181 %

101

2,788 %

3,257 %

2,785 %

4,207 %

3,278 %

3,185 %

102

2,796 %

3,260 %

2,793 %

4,210 %

3,281 %

3,189 %

103

2,803 %

3,264 %

2,801 %

4,213 %

3,284 %

3,193 %

104

2,811 %

3,267 %

2,809 %

4,216 %

3,287 %

3,197 %

105

2,819 %

3,270 %

2,816 %

4,218 %

3,290 %

3,201 %

106

2,826 %

3,273 %

2,824 %

4,221 %

3,293 %

3,205 %

107

2,833 %

3,276 %

2,831 %

4,224 %

3,296 %

3,208 %

108

2,840 %

3,279 %

2,838 %

4,226 %

3,298 %

3,212 %

109

2,847 %

3,282 %

2,845 %

4,229 %

3,301 %

3,216 %

110

2,854 %

3,285 %

2,852 %

4,231 %

3,304 %

3,219 %

111

2,861 %

3,288 %

2,858 %

4,234 %

3,307 %

3,222 %

112

2,867 %

3,291 %

2,865 %

4,236 %

3,309 %

3,226 %

113

2,874 %

3,293 %

2,871 %

4,238 %

3,312 %

3,229 %

114

2,880 %

3,296 %

2,878 %

4,241 %

3,314 %

3,232 %

115

2,886 %

3,299 %

2,884 %

4,243 %

3,317 %

3,236 %

116

2,892 %

3,301 %

2,890 %

4,245 %

3,319 %

3,239 %

117

2,898 %

3,304 %

2,896 %

4,247 %

3,322 %

3,242 %

118

2,904 %

3,306 %

2,902 %

4,249 %

3,324 %

3,245 %

119

2,910 %

3,309 %

2,908 %

4,251 %

3,326 %

3,248 %

120

2,916 %

3,311 %

2,914 %

4,253 %

3,328 %

3,251 %

121

2,922 %

3,314 %

2,919 %

4,256 %

3,331 %

3,254 %

122

2,927 %

3,316 %

2,925 %

4,258 %

3,333 %

3,256 %

123

2,933 %

3,318 %

2,930 %

4,259 %

3,335 %

3,259 %

124

2,938 %

3,320 %

2,936 %

4,261 %

3,337 %

3,262 %

125

2,943 %

3,323 %

2,941 %

4,263 %

3,339 %

3,265 %

126

2,948 %

3,325 %

2,946 %

4,265 %

3,341 %

3,267 %

127

2,954 %

3,327 %

2,951 %

4,267 %

3,343 %

3,270 %

128

2,959 %

3,329 %

2,957 %

4,269 %

3,345 %

3,272 %

129

2,963 %

3,331 %

2,962 %

4,271 %

3,347 %

3,275 %

130

2,968 %

3,333 %

2,966 %

4,272 %

3,349 %

3,278 %

131

2,973 %

3,335 %

2,971 %

4,274 %

3,351 %

3,280 %

132

2,978 %

3,337 %

2,976 %

4,276 %

3,353 %

3,282 %

133

2,983 %

3,339 %

2,981 %

4,278 %

3,355 %

3,285 %

134

2,987 %

3,341 %

2,985 %

4,279 %

3,357 %

3,287 %

135

2,992 %

3,343 %

2,990 %

4,281 %

3,359 %

3,289 %

136

2,996 %

3,345 %

2,994 %

4,282 %

3,360 %

3,292 %

137

3,001 %

3,347 %

2,999 %

4,284 %

3,362 %

3,294 %

138

3,005 %

3,349 %

3,003 %

4,286 %

3,364 %

3,296 %

139

3,009 %

3,351 %

3,007 %

4,287 %

3,366 %

3,298 %

140

3,013 %

3,352 %

3,012 %

4,289 %

3,367 %

3,301 %

141

3,018 %

3,354 %

3,016 %

4,290 %

3,369 %

3,303 %

142

3,022 %

3,356 %

3,020 %

4,292 %

3,371 %

3,305 %

143

3,026 %

3,358 %

3,024 %

4,293 %

3,372 %

3,307 %

144

3,030 %

3,359 %

3,028 %

4,295 %

3,374 %

3,309 %

145

3,034 %

3,361 %

3,032 %

4,296 %

3,375 %

3,311 %

146

3,037 %

3,363 %

3,036 %

4,297 %

3,377 %

3,313 %

147

3,041 %

3,364 %

3,039 %

4,299 %

3,378 %

3,315 %

148

3,045 %

3,366 %

3,043 %

4,300 %

3,380 %

3,317 %

149

3,049 %

3,367 %

3,047 %

4,301 %

3,381 %

3,319 %

150

3,052 %

3,369 %

3,051 %

4,303 %

3,383 %

3,320 %


Čas do zapadlosti (v letih)

Bolgarski lev

Britanski funt

Romunski leu

Zlot

Islandska krona

Norveška krona

1

-0,665 %

0,028 %

1,863 %

-0,173 %

1,340 %

0,401 %

2

-0,645 %

0,190 %

2,064 %

-0,024 %

1,663 %

0,776 %

3

-0,595 %

0,339 %

2,235 %

0,207 %

2,097 %

1,034 %

4

-0,538 %

0,479 %

2,387 %

0,459 %

2,438 %

1,217 %

5

-0,456 %

0,599 %

2,527 %

0,699 %

2,711 %

1,357 %

6

-0,377 %

0,697 %

2,658 %

0,920 %

2,947 %

1,466 %

7

-0,308 %

0,782 %

2,780 %

1,121 %

3,156 %

1,554 %

8

-0,217 %

0,856 %

2,895 %

1,299 %

3,329 %

1,632 %

9

-0,154 %

0,921 %

3,007 %

1,456 %

3,459 %

1,703 %

10

-0,080 %

0,978 %

3,117 %

1,596 %

3,556 %

1,771 %

11

-0,015 %

1,025 %

3,208 %

1,717 %

3,630 %

1,837 %

12

0,048 %

1,063 %

3,281 %

1,823 %

3,687 %

1,901 %

13

0,102 %

1,094 %

3,340 %

1,917 %

3,730 %

1,963 %

14

0,151 %

1,119 %

3,388 %

2,000 %

3,764 %

2,022 %

15

0,197 %

1,139 %

3,428 %

2,076 %

3,790 %

2,078 %

16

0,226 %

1,154 %

3,461 %

2,144 %

3,810 %

2,131 %

17

0,245 %

1,166 %

3,488 %

2,206 %

3,825 %

2,182 %

18

0,264 %

1,174 %

3,512 %

2,263 %

3,836 %

2,230 %

19

0,288 %

1,180 %

3,531 %

2,316 %

3,845 %

2,275 %

20

0,324 %

1,184 %

3,548 %

2,365 %

3,851 %

2,319 %

21

0,372 %

1,186 %

3,562 %

2,410 %

3,855 %

2,360 %

22

0,430 %

1,187 %

3,573 %

2,453 %

3,857 %

2,399 %

23

0,495 %

1,186 %

3,584 %

2,492 %

3,858 %

2,437 %

24

0,564 %

1,184 %

3,592 %

2,529 %

3,858 %

2,472 %

25

0,635 %

1,181 %

3,600 %

2,564 %

3,857 %

2,506 %

26

0,707 %

1,177 %

3,606 %

2,597 %

3,855 %

2,538 %

27

0,779 %

1,173 %

3,611 %

2,628 %

3,853 %

2,569 %

28

0,850 %

1,169 %

3,616 %

2,657 %

3,851 %

2,598 %

29

0,919 %

1,164 %

3,620 %

2,684 %

3,848 %

2,626 %

30

0,987 %

1,159 %

3,623 %

2,710 %

3,845 %

2,652 %

31

1,054 %

1,154 %

3,626 %

2,735 %

3,841 %

2,678 %

32

1,118 %

1,148 %

3,628 %

2,759 %

3,838 %

2,702 %

33

1,180 %

1,142 %

3,630 %

2,781 %

3,834 %

2,725 %

34

1,240 %

1,135 %

3,632 %

2,802 %

3,830 %

2,747 %

35

1,298 %

1,128 %

3,633 %

2,823 %

3,827 %

2,768 %

36

1,354 %

1,119 %

3,634 %

2,842 %

3,823 %

2,789 %

37

1,408 %

1,109 %

3,635 %

2,860 %

3,819 %

2,808 %

38

1,460 %

1,097 %

3,636 %

2,878 %

3,815 %

2,827 %

39

1,509 %

1,083 %

3,637 %

2,895 %

3,812 %

2,844 %

40

1,557 %

1,068 %

3,637 %

2,911 %

3,808 %

2,861 %

41

1,603 %

1,050 %

3,637 %

2,927 %

3,804 %

2,878 %

42

1,647 %

1,032 %

3,638 %

2,941 %

3,801 %

2,894 %

43

1,690 %

1,015 %

3,638 %

2,956 %

3,797 %

2,909 %

44

1,731 %

1,001 %

3,638 %

2,969 %

3,794 %

2,923 %

45

1,770 %

0,989 %

3,638 %

2,983 %

3,790 %

2,937 %

46

1,808 %

0,981 %

3,638 %

2,995 %

3,787 %

2,951 %

47

1,845 %

0,976 %

3,637 %

3,007 %

3,784 %

2,964 %

48

1,880 %

0,977 %

3,637 %

3,019 %

3,780 %

2,976 %

49

1,914 %

0,982 %

3,637 %

3,030 %

3,777 %

2,989 %

50

1,946 %

0,991 %

3,637 %

3,041 %

3,774 %

3,000 %

51

1,978 %

1,006 %

3,636 %

3,052 %

3,771 %

3,011 %

52

2,008 %

1,025 %

3,636 %

3,062 %

3,769 %

3,022 %

53

2,037 %

1,048 %

3,636 %

3,072 %

3,766 %

3,033 %

54

2,066 %

1,072 %

3,635 %

3,081 %

3,763 %

3,043 %

55

2,093 %

1,099 %

3,635 %

3,090 %

3,760 %

3,053 %

56

2,119 %

1,127 %

3,635 %

3,099 %

3,758 %

3,062 %

57

2,145 %

1,156 %

3,634 %

3,107 %

3,755 %

3,071 %

58

2,170 %

1,186 %

3,634 %

3,116 %

3,753 %

3,080 %

59

2,193 %

1,216 %

3,634 %

3,124 %

3,750 %

3,089 %

60

2,217 %

1,247 %

3,633 %

3,131 %

3,748 %

3,097 %

61

2,239 %

1,278 %

3,633 %

3,139 %

3,746 %

3,105 %

62

2,261 %

1,308 %

3,632 %

3,146 %

3,744 %

3,113 %

63

2,282 %

1,338 %

3,632 %

3,153 %

3,741 %

3,121 %

64

2,302 %

1,369 %

3,632 %

3,160 %

3,739 %

3,128 %

65

2,322 %

1,398 %

3,631 %

3,167 %

3,737 %

3,135 %

66

2,341 %

1,428 %

3,631 %

3,173 %

3,735 %

3,142 %

67

2,360 %

1,457 %

3,631 %

3,179 %

3,733 %

3,149 %

68

2,378 %

1,485 %

3,630 %

3,186 %

3,731 %

3,155 %

69

2,395 %

1,513 %

3,630 %

3,191 %

3,730 %

3,162 %

70

2,412 %

1,541 %

3,630 %

3,197 %

3,728 %

3,168 %

71

2,429 %

1,568 %

3,629 %

3,203 %

3,726 %

3,174 %

72

2,445 %

1,594 %

3,629 %

3,208 %

3,724 %

3,180 %

73

2,461 %

1,620 %

3,628 %

3,214 %

3,723 %

3,185 %

74

2,476 %

1,645 %

3,628 %

3,219 %

3,721 %

3,191 %

75

2,491 %

1,670 %

3,628 %

3,224 %

3,720 %

3,196 %

76

2,505 %

1,694 %

3,627 %

3,229 %

3,718 %

3,202 %

77

2,519 %

1,718 %

3,627 %

3,233 %

3,717 %

3,207 %

78

2,533 %

1,741 %

3,627 %

3,238 %

3,715 %

3,212 %

79

2,547 %

1,764 %

3,627 %

3,243 %

3,714 %

3,217 %

80

2,560 %

1,787 %

3,626 %

3,247 %

3,712 %

3,221 %

81

2,573 %

1,808 %

3,626 %

3,251 %

3,711 %

3,226 %

82

2,585 %

1,830 %

3,626 %

3,256 %

3,710 %

3,231 %

83

2,597 %

1,850 %

3,625 %

3,260 %

3,708 %

3,235 %

84

2,609 %

1,871 %

3,625 %

3,264 %

3,707 %

3,239 %

85

2,621 %

1,891 %

3,625 %

3,268 %

3,706 %

3,244 %

86

2,632 %

1,910 %

3,625 %

3,272 %

3,704 %

3,248 %

87

2,643 %

1,929 %

3,624 %

3,275 %

3,703 %

3,252 %

88

2,654 %

1,948 %

3,624 %

3,279 %

3,702 %

3,256 %

89

2,664 %

1,966 %

3,624 %

3,283 %

3,701 %

3,260 %

90

2,675 %

1,984 %

3,623 %

3,286 %

3,700 %

3,263 %

91

2,685 %

2,002 %

3,623 %

3,290 %

3,699 %

3,267 %

92

2,695 %

2,019 %

3,623 %

3,293 %

3,698 %

3,271 %

93

2,705 %

2,036 %

3,623 %

3,296 %

3,697 %

3,274 %

94

2,714 %

2,052 %

3,623 %

3,299 %

3,696 %

3,278 %

95

2,723 %

2,068 %

3,622 %

3,303 %

3,695 %

3,281 %

96

2,732 %

2,084 %

3,622 %

3,306 %

3,694 %

3,284 %

97

2,741 %

2,099 %

3,622 %

3,309 %

3,693 %

3,288 %

98

2,750 %

2,115 %

3,622 %

3,312 %

3,692 %

3,291 %

99

2,759 %

2,129 %

3,621 %

3,315 %

3,691 %

3,294 %

100

2,767 %

2,144 %

3,621 %

3,317 %

3,690 %

3,297 %

101

2,775 %

2,158 %

3,621 %

3,320 %

3,689 %

3,300 %

102

2,783 %

2,172 %

3,621 %

3,323 %

3,688 %

3,303 %

103

2,791 %

2,186 %

3,621 %

3,326 %

3,687 %

3,306 %

104

2,799 %

2,200 %

3,620 %

3,328 %

3,686 %

3,309 %

105

2,806 %

2,213 %

3,620 %

3,331 %

3,686 %

3,311 %

106

2,814 %

2,226 %

3,620 %

3,333 %

3,685 %

3,314 %

107

2,821 %

2,238 %

3,620 %

3,336 %

3,684 %

3,317 %

108

2,828 %

2,251 %

3,620 %

3,338 %

3,683 %

3,319 %

109

2,835 %

2,263 %

3,619 %

3,341 %

3,683 %

3,322 %

110

2,842 %

2,275 %

3,619 %

3,343 %

3,682 %

3,324 %

111

2,849 %

2,287 %

3,619 %

3,345 %

3,681 %

3,327 %

112

2,856 %

2,299 %

3,619 %

3,348 %

3,680 %

3,329 %

113

2,862 %

2,310 %

3,619 %

3,350 %

3,680 %

3,332 %

114

2,869 %

2,322 %

3,619 %

3,352 %

3,679 %

3,334 %

115

2,875 %

2,333 %

3,618 %

3,354 %

3,678 %

3,336 %

116

2,881 %

2,343 %

3,618 %

3,356 %

3,678 %

3,339 %

117

2,888 %

2,354 %

3,618 %

3,358 %

3,677 %

3,341 %

118

2,894 %

2,365 %

3,618 %

3,360 %

3,676 %

3,343 %

119

2,899 %

2,375 %

3,618 %

3,362 %

3,676 %

3,345 %

120

2,905 %

2,385 %

3,618 %

3,364 %

3,675 %

3,347 %

121

2,911 %

2,395 %

3,618 %

3,366 %

3,674 %

3,349 %

122

2,917 %

2,405 %

3,617 %

3,368 %

3,674 %

3,351 %

123

2,922 %

2,415 %

3,617 %

3,370 %

3,673 %

3,353 %

124

2,928 %

2,424 %

3,617 %

3,372 %

3,673 %

3,355 %

125

2,933 %

2,433 %

3,617 %

3,374 %

3,672 %

3,357 %

126

2,938 %

2,443 %

3,617 %

3,376 %

3,671 %

3,359 %

127

2,943 %

2,452 %

3,617 %

3,377 %

3,671 %

3,361 %

128

2,949 %

2,461 %

3,617 %

3,379 %

3,670 %

3,363 %

129

2,954 %

2,469 %

3,616 %

3,381 %

3,670 %

3,365 %

130

2,959 %

2,478 %

3,616 %

3,383 %

3,669 %

3,367 %

131

2,963 %

2,487 %

3,616 %

3,384 %

3,669 %

3,369 %

132

2,968 %

2,495 %

3,616 %

3,386 %

3,668 %

3,370 %

133

2,973 %

2,503 %

3,616 %

3,387 %

3,668 %

3,372 %

134

2,978 %

2,511 %

3,616 %

3,389 %

3,667 %

3,374 %

135

2,982 %

2,519 %

3,616 %

3,391 %

3,667 %

3,375 %

136

2,987 %

2,527 %

3,616 %

3,392 %

3,666 %

3,377 %

137

2,991 %

2,535 %

3,616 %

3,394 %

3,666 %

3,379 %

138

2,996 %

2,543 %

3,615 %

3,395 %

3,665 %

3,380 %

139

3,000 %

2,550 %

3,615 %

3,397 %

3,665 %

3,382 %

140

3,004 %

2,558 %

3,615 %

3,398 %

3,664 %

3,383 %

141

3,008 %

2,565 %

3,615 %

3,399 %

3,664 %

3,385 %

142

3,013 %

2,572 %

3,615 %

3,401 %

3,663 %

3,386 %

143

3,017 %

2,579 %

3,615 %

3,402 %

3,663 %

3,388 %

144

3,021 %

2,587 %

3,615 %

3,404 %

3,662 %

3,389 %

145

3,025 %

2,594 %

3,615 %

3,405 %

3,662 %

3,391 %

146

3,029 %

2,600 %

3,615 %

3,406 %

3,662 %

3,392 %

147

3,033 %

2,607 %

3,614 %

3,408 %

3,661 %

3,394 %

148

3,036 %

2,614 %

3,614 %

3,409 %

3,661 %

3,395 %

149

3,040 %

2,620 %

3,614 %

3,410 %

3,660 %

3,396 %

150

3,044 %

2,627 %

3,614 %

3,411 %

3,660 %

3,398 %


Čas do zapadlosti (v letih)

Švicarski frank

Avstralski dolar

Bat

Kanadski dolar

Čilski peso

Kolumbijski peso

1

-0,798 %

0,021 %

0,202 %

0,243 %

-0,004 %

1,942 %

2

-0,755 %

0,116 %

0,365 %

0,463 %

0,420 %

3,021 %

3

-0,691 %

0,296 %

0,578 %

0,765 %

0,923 %

3,896 %

4

-0,608 %

0,553 %

0,799 %

1,070 %

1,429 %

4,666 %

5

-0,507 %

0,824 %

1,012 %

1,305 %

1,893 %

5,283 %

6

-0,394 %

1,085 %

1,213 %

1,481 %

2,311 %

5,799 %

7

-0,284 %

1,319 %

1,400 %

1,628 %

2,694 %

6,239 %

8

-0,188 %

1,517 %

1,569 %

1,761 %

3,049 %

6,610 %

9

-0,110 %

1,683 %

1,724 %

1,876 %

3,363 %

6,949 %

10

-0,053 %

1,824 %

1,864 %

1,971 %

3,627 %

7,252 %

11

-0,016 %

1,943 %

1,992 %

2,044 %

3,835 %

7,475 %

12

0,008 %

2,045 %

2,108 %

2,100 %

3,999 %

7,624 %

13

0,025 %

2,131 %

2,215 %

2,145 %

4,129 %

7,718 %

14

0,037 %

2,203 %

2,312 %

2,181 %

4,233 %

7,770 %

15

0,048 %

2,259 %

2,399 %

2,211 %

4,317 %

7,790 %

16

0,059 %

2,300 %

2,475 %

2,236 %

4,385 %

7,786 %

17

0,072 %

2,329 %

2,542 %

2,258 %

4,440 %

7,762 %

18

0,086 %

2,349 %

2,601 %

2,278 %

4,485 %

7,725 %

19

0,103 %

2,364 %

2,655 %

2,297 %

4,522 %

7,677 %

20

0,122 %

2,375 %

2,703 %

2,314 %

4,552 %

7,621 %

21

0,145 %

2,383 %

2,746 %

2,331 %

4,576 %

7,560 %

22

0,171 %

2,388 %

2,785 %

2,347 %

4,596 %

7,495 %

23

0,200 %

2,389 %

2,821 %

2,363 %

4,612 %

7,427 %

24

0,233 %

2,386 %

2,854 %

2,379 %

4,625 %

7,358 %

25

0,270 %

2,379 %

2,884 %

2,395 %

4,635 %

7,288 %

26

0,311 %

2,367 %

2,912 %

2,411 %

4,643 %

7,219 %

27

0,354 %

2,354 %

2,938 %

2,428 %

4,650 %

7,150 %

28

0,399 %

2,341 %

2,962 %

2,445 %

4,654 %

7,083 %

29

0,445 %

2,332 %

2,985 %

2,463 %

4,658 %

7,017 %

30

0,491 %

2,328 %

3,005 %

2,481 %

4,660 %

6,952 %

31

0,537 %

2,329 %

3,025 %

2,500 %

4,662 %

6,890 %

32

0,583 %

2,334 %

3,043 %

2,519 %

4,663 %

6,829 %

33

0,628 %

2,343 %

3,060 %

2,539 %

4,663 %

6,770 %

34

0,672 %

2,356 %

3,076 %

2,559 %

4,663 %

6,714 %

35

0,715 %

2,370 %

3,091 %

2,578 %

4,662 %

6,659 %

36

0,757 %

2,386 %

3,106 %

2,598 %

4,661 %

6,606 %

37

0,798 %

2,403 %

3,119 %

2,617 %

4,660 %

6,555 %

38

0,838 %

2,421 %

3,132 %

2,636 %

4,658 %

6,506 %

39

0,876 %

2,439 %

3,144 %

2,655 %

4,657 %

6,459 %

40

0,914 %

2,458 %

3,156 %

2,673 %

4,655 %

6,414 %

41

0,950 %

2,477 %

3,167 %

2,691 %

4,653 %

6,370 %

42

0,985 %

2,496 %

3,177 %

2,708 %

4,651 %

6,328 %

43

1,018 %

2,515 %

3,187 %

2,725 %

4,649 %

6,288 %

44

1,051 %

2,534 %

3,197 %

2,742 %

4,647 %

6,249 %

45

1,083 %

2,553 %

3,206 %

2,758 %

4,645 %

6,212 %

46

1,113 %

2,572 %

3,214 %

2,774 %

4,643 %

6,176 %

47

1,142 %

2,590 %

3,223 %

2,789 %

4,640 %

6,142 %

48

1,171 %

2,608 %

3,231 %

2,804 %

4,638 %

6,108 %

49

1,198 %

2,625 %

3,238 %

2,818 %

4,636 %

6,076 %

50

1,225 %

2,642 %

3,245 %

2,832 %

4,634 %

6,045 %

51

1,251 %

2,659 %

3,252 %

2,846 %

4,632 %

6,016 %

52

1,275 %

2,675 %

3,259 %

2,859 %

4,630 %

5,987 %

53

1,299 %

2,691 %

3,266 %

2,872 %

4,628 %

5,959 %

54

1,323 %

2,706 %

3,272 %

2,885 %

4,626 %

5,932 %

55

1,345 %

2,721 %

3,278 %

2,897 %

4,624 %

5,907 %

56

1,367 %

2,736 %

3,284 %

2,908 %

4,622 %

5,882 %

57

1,388 %

2,750 %

3,289 %

2,920 %

4,620 %

5,858 %

58

1,408 %

2,764 %

3,295 %

2,931 %

4,618 %

5,834 %

59

1,428 %

2,777 %

3,300 %

2,942 %

4,616 %

5,812 %

60

1,447 %

2,790 %

3,305 %

2,952 %

4,615 %

5,790 %

61

1,465 %

2,803 %

3,310 %

2,962 %

4,613 %

5,769 %

62

1,483 %

2,815 %

3,315 %

2,972 %

4,611 %

5,748 %

63

1,501 %

2,827 %

3,319 %

2,982 %

4,610 %

5,729 %

64

1,518 %

2,839 %

3,324 %

2,991 %

4,608 %

5,709 %

65

1,534 %

2,850 %

3,328 %

3,000 %

4,607 %

5,691 %

66

1,550 %

2,861 %

3,332 %

3,009 %

4,605 %

5,673 %

67

1,565 %

2,872 %

3,336 %

3,018 %

4,603 %

5,655 %

68

1,580 %

2,883 %

3,340 %

3,026 %

4,602 %

5,638 %

69

1,595 %

2,893 %

3,344 %

3,034 %

4,601 %

5,622 %

70

1,609 %

2,903 %

3,347 %

3,042 %

4,599 %

5,605 %

71

1,623 %

2,912 %

3,351 %

3,050 %

4,598 %

5,590 %

72

1,637 %

2,922 %

3,354 %

3,057 %

4,597 %

5,575 %

73

1,650 %

2,931 %

3,358 %

3,064 %

4,595 %

5,560 %

74

1,662 %

2,940 %

3,361 %

3,072 %

4,594 %

5,546 %

75

1,675 %

2,949 %

3,364 %

3,078 %

4,593 %

5,532 %

76

1,687 %

2,957 %

3,367 %

3,085 %

4,592 %

5,518 %

77

1,699 %

2,965 %

3,370 %

3,092 %

4,590 %

5,505 %

78

1,710 %

2,973 %

3,373 %

3,098 %

4,589 %

5,492 %

79

1,721 %

2,981 %

3,376 %

3,105 %

4,588 %

5,479 %

80

1,732 %

2,989 %

3,379 %

3,111 %

4,587 %

5,467 %

81

1,743 %

2,996 %

3,382 %

3,117 %

4,586 %

5,455 %

82

1,753 %

3,004 %

3,384 %

3,122 %

4,585 %

5,443 %

83

1,763 %

3,011 %

3,387 %

3,128 %

4,584 %

5,432 %

84

1,773 %

3,018 %

3,390 %

3,134 %

4,583 %

5,421 %

85

1,783 %

3,025 %

3,392 %

3,139 %

4,582 %

5,410 %

86

1,792 %

3,031 %

3,394 %

3,145 %

4,581 %

5,399 %

87

1,802 %

3,038 %

3,397 %

3,150 %

4,580 %

5,389 %

88

1,811 %

3,044 %

3,399 %

3,155 %

4,579 %

5,379 %

89

1,819 %

3,050 %

3,401 %

3,160 %

4,578 %

5,369 %

90

1,828 %

3,056 %

3,404 %

3,165 %

4,578 %

5,359 %

91

1,837 %

3,062 %

3,406 %

3,169 %

4,577 %

5,350 %

92

1,845 %

3,068 %

3,408 %

3,174 %

4,576 %

5,340 %

93

1,853 %

3,074 %

3,410 %

3,179 %

4,575 %

5,331 %

94

1,861 %

3,079 %

3,412 %

3,183 %

4,574 %

5,322 %

95

1,869 %

3,085 %

3,414 %

3,187 %

4,573 %

5,314 %

96

1,876 %

3,090 %

3,416 %

3,192 %

4,573 %

5,305 %

97

1,884 %

3,095 %

3,418 %

3,196 %

4,572 %

5,297 %

98

1,891 %

3,101 %

3,420 %

3,200 %

4,571 %

5,289 %

99

1,898 %

3,106 %

3,422 %

3,204 %

4,571 %

5,281 %

100

1,905 %

3,111 %

3,423 %

3,208 %

4,570 %

5,273 %

101

1,912 %

3,115 %

3,425 %

3,212 %

4,569 %

5,265 %

102

1,919 %

3,120 %

3,427 %

3,216 %

4,568 %

5,258 %

103

1,925 %

3,125 %

3,428 %

3,219 %

4,568 %

5,250 %

104

1,932 %

3,129 %

3,430 %

3,223 %

4,567 %

5,243 %

105

1,938 %

3,134 %

3,432 %

3,227 %

4,566 %

5,236 %

106

1,944 %

3,138 %

3,433 %

3,230 %

4,566 %

5,229 %

107

1,950 %

3,143 %

3,435 %

3,234 %

4,565 %

5,222 %

108

1,956 %

3,147 %

3,436 %

3,237 %

4,565 %

5,215 %

109

1,962 %

3,151 %

3,438 %

3,240 %

4,564 %

5,209 %

110

1,968 %

3,155 %

3,439 %

3,244 %

4,563 %

5,202 %

111

1,974 %

3,159 %

3,441 %

3,247 %

4,563 %

5,196 %

112

1,979 %

3,163 %

3,442 %

3,250 %

4,562 %

5,190 %

113

1,985 %

3,167 %

3,444 %

3,253 %

4,562 %

5,184 %

114

1,990 %

3,171 %

3,445 %

3,256 %

4,561 %

5,178 %

115

1,995 %

3,174 %

3,446 %

3,259 %

4,561 %

5,172 %

116

2,001 %

3,178 %

3,448 %

3,262 %

4,560 %

5,166 %

117

2,006 %

3,182 %

3,449 %

3,265 %

4,560 %

5,160 %

118

2,011 %

3,185 %

3,450 %

3,268 %

4,559 %

5,155 %

119

2,016 %

3,189 %

3,452 %

3,270 %

4,559 %

5,149 %

120

2,021 %

3,192 %

3,453 %

3,273 %

4,558 %

5,144 %

121

2,025 %

3,195 %

3,454 %

3,276 %

4,558 %

5,138 %

122

2,030 %

3,199 %

3,455 %

3,279 %

4,557 %

5,133 %

123

2,035 %

3,202 %

3,456 %

3,281 %

4,557 %

5,128 %

124

2,039 %

3,205 %

3,458 %

3,284 %

4,556 %

5,123 %

125

2,044 %

3,208 %

3,459 %

3,286 %

4,556 %

5,118 %

126

2,048 %

3,211 %

3,460 %

3,289 %

4,555 %

5,113 %

127

2,052 %

3,214 %

3,461 %

3,291 %

4,555 %

5,108 %

128

2,057 %

3,217 %

3,462 %

3,294 %

4,555 %

5,103 %

129

2,061 %

3,220 %

3,463 %

3,296 %

4,554 %

5,099 %

130

2,065 %

3,223 %

3,464 %

3,298 %

4,554 %

5,094 %

131

2,069 %

3,226 %

3,465 %

3,301 %

4,553 %

5,089 %

132

2,073 %

3,229 %

3,466 %

3,303 %

4,553 %

5,085 %

133

2,077 %

3,232 %

3,467 %

3,305 %

4,552 %

5,081 %

134

2,081 %

3,235 %

3,468 %

3,307 %

4,552 %

5,076 %

135

2,085 %

3,237 %

3,469 %

3,309 %

4,552 %

5,072 %

136

2,089 %

3,240 %

3,470 %

3,312 %

4,551 %

5,068 %

137

2,092 %

3,243 %

3,471 %

3,314 %

4,551 %

5,064 %

138

2,096 %

3,245 %

3,472 %

3,316 %

4,551 %

5,059 %

139

2,100 %

3,248 %

3,473 %

3,318 %

4,550 %

5,055 %

140

2,103 %

3,250 %

3,474 %

3,320 %

4,550 %

5,051 %

141

2,107 %

3,253 %

3,475 %

3,322 %

4,550 %

5,048 %

142

2,110 %

3,255 %

3,476 %

3,324 %

4,549 %

5,044 %

143

2,113 %

3,257 %

3,476 %

3,326 %

4,549 %

5,040 %

144

2,117 %

3,260 %

3,477 %

3,328 %

4,548 %

5,036 %

145

2,120 %

3,262 %

3,478 %

3,329 %

4,548 %

5,032 %

146

2,123 %

3,265 %

3,479 %

3,331 %

4,548 %

5,029 %

147

2,127 %

3,267 %

3,480 %

3,333 %

4,547 %

5,025 %

148

2,130 %

3,269 %

3,481 %

3,335 %

4,547 %

5,022 %

149

2,133 %

3,271 %

3,481 %

3,337 %

4,547 %

5,018 %

150

2,136 %

3,273 %

3,482 %

3,338 %

4,547 %

5,015 %


Čas do zapadlosti (v letih)

Hongkonški dolar

Indijska rupija

Mehiški peso

Novi tajvanski dolar

Novozelandski dolar

Južnoafriški rand

1

0,190 %

3,560 %

4,327 %

-0,003 %

0,265 %

3,641 %

2

0,270 %

4,254 %

4,872 %

0,055 %

0,376 %

4,209 %

3

0,472 %

4,838 %

5,321 %

0,107 %

0,565 %

4,705 %

4

0,727 %

5,325 %

5,686 %

0,150 %

0,793 %

5,295 %

5

0,962 %

5,688 %

5,955 %

0,188 %

1,035 %

5,886 %

6

1,152 %

5,952 %

6,210 %

0,220 %

1,263 %

6,417 %

7

1,306 %

6,141 %

6,436 %

0,247 %

1,468 %

6,892 %

8

1,435 %

6,274 %

6,620 %

0,271 %

1,647 %

7,322 %

9

1,544 %

6,372 %

6,778 %

0,293 %

1,800 %

7,711 %

10

1,636 %

6,452 %

6,931 %

0,311 %

1,928 %

8,066 %

11

1,715 %

6,509 %

7,086 %

0,355 %

2,038 %

8,389 %

12

1,784 %

6,545 %

7,242 %

0,421 %

2,135 %

8,676 %

13

1,847 %

6,566 %

7,392 %

0,499 %

2,221 %

8,925 %

14

1,905 %

6,576 %

7,533 %

0,584 %

2,298 %

9,131 %

15

1,960 %

6,577 %

7,662 %

0,673 %

2,367 %

9,289 %

16

2,014 %

6,572 %

7,777 %

0,763 %

2,429 %

9,395 %

17

2,065 %

6,562 %

7,876 %

0,852 %

2,486 %

9,457 %

18

2,115 %

6,548 %

7,956 %

0,940 %

2,538 %

9,484 %

19

2,163 %

6,532 %

8,015 %

1,025 %

2,586 %

9,483 %

20

2,208 %

6,514 %

8,051 %

1,107 %

2,629 %

9,461 %

21

2,252 %

6,495 %

8,063 %

1,186 %

2,669 %

9,422 %

22

2,294 %

6,475 %

8,054 %

1,262 %

2,706 %

9,369 %

23

2,334 %

6,455 %

8,029 %

1,335 %

2,739 %

9,307 %

24

2,372 %

6,434 %

7,991 %

1,405 %

2,770 %

9,237 %

25

2,408 %

6,413 %

7,943 %

1,471 %

2,799 %

9,162 %

26

2,443 %

6,392 %

7,888 %

1,535 %

2,826 %

9,084 %

27

2,476 %

6,371 %

7,828 %

1,596 %

2,852 %

9,004 %

28

2,507 %

6,351 %

7,764 %

1,654 %

2,875 %

8,923 %

29

2,538 %

6,331 %

7,698 %

1,709 %

2,898 %

8,842 %

30

2,566 %

6,311 %

7,631 %

1,762 %

2,918 %

8,761 %

31

2,594 %

6,292 %

7,563 %

1,812 %

2,938 %

8,681 %

32

2,620 %

6,274 %

7,495 %

1,861 %

2,957 %

8,603 %

33

2,645 %

6,256 %

7,428 %

1,907 %

2,974 %

8,527 %

34

2,670 %

6,238 %

7,362 %

1,951 %

2,991 %

8,453 %

35

2,693 %

6,222 %

7,298 %

1,993 %

3,007 %

8,381 %

36

2,715 %

6,205 %

7,234 %

2,033 %

3,022 %

8,311 %

37

2,736 %

6,189 %

7,173 %

2,071 %

3,036 %

8,244 %

38

2,756 %

6,174 %

7,114 %

2,108 %

3,050 %

8,179 %

39

2,776 %

6,159 %

7,056 %

2,143 %

3,063 %

8,116 %

40

2,794 %

6,145 %

7,000 %

2,177 %

3,075 %

8,056 %

41

2,812 %

6,131 %

6,946 %

2,209 %

3,087 %

7,997 %

42

2,830 %

6,118 %

6,894 %

2,240 %

3,099 %

7,941 %

43

2,846 %

6,105 %

6,844 %

2,270 %

3,109 %

7,887 %

44

2,862 %

6,092 %

6,795 %

2,299 %

3,120 %

7,835 %

45

2,877 %

6,080 %

6,749 %

2,326 %

3,130 %

7,785 %

46

2,892 %

6,069 %

6,704 %

2,353 %

3,140 %

7,737 %

47

2,906 %

6,058 %

6,660 %

2,378 %

3,149 %

7,691 %

48

2,920 %

6,047 %

6,618 %

2,403 %

3,158 %

7,646 %

49

2,933 %

6,036 %

6,578 %

2,426 %

3,166 %

7,603 %

50

2,946 %

6,026 %

6,539 %

2,449 %

3,175 %

7,562 %

51

2,958 %

6,016 %

6,502 %

2,471 %

3,182 %

7,522 %

52

2,970 %

6,007 %

6,466 %

2,492 %

3,190 %

7,483 %

53

2,982 %

5,998 %

6,431 %

2,512 %

3,198 %

7,446 %

54

2,993 %

5,989 %

6,397 %

2,532 %

3,205 %

7,410 %

55

3,003 %

5,980 %

6,365 %

2,551 %

3,212 %

7,376 %

56

3,014 %

5,972 %

6,333 %

2,569 %

3,218 %

7,342 %

57

3,024 %

5,964 %

6,303 %

2,587 %

3,225 %

7,310 %

58

3,033 %

5,956 %

6,274 %

2,604 %

3,231 %

7,279 %

59

3,043 %

5,949 %

6,245 %

2,621 %

3,237 %

7,249 %

60

3,052 %

5,941 %

6,218 %

2,637 %

3,243 %

7,219 %

61

3,061 %

5,934 %

6,191 %

2,652 %

3,249 %

7,191 %

62

3,069 %

5,927 %

6,166 %

2,667 %

3,254 %

7,164 %

63

3,077 %

5,921 %

6,141 %

2,682 %

3,259 %

7,137 %

64

3,086 %

5,914 %

6,116 %

2,696 %

3,265 %

7,112 %

65

3,093 %

5,908 %

6,093 %

2,710 %

3,270 %

7,087 %

66

3,101 %

5,902 %

6,070 %

2,723 %

3,275 %

7,063 %

67

3,108 %

5,896 %

6,048 %

2,736 %

3,279 %

7,039 %

68

3,115 %

5,890 %

6,027 %

2,749 %

3,284 %

7,016 %

69

3,122 %

5,885 %

6,006 %

2,761 %

3,288 %

6,994 %

70

3,129 %

5,879 %

5,986 %

2,773 %

3,293 %

6,973 %

71

3,136 %

5,874 %

5,966 %

2,785 %

3,297 %

6,952 %

72

3,142 %

5,869 %

5,947 %

2,796 %

3,301 %

6,932 %

73

3,148 %

5,864 %

5,929 %

2,807 %

3,305 %

6,912 %

74

3,154 %

5,859 %

5,911 %

2,817 %

3,309 %

6,893 %

75

3,160 %

5,854 %

5,893 %

2,828 %

3,313 %

6,874 %

76

3,166 %

5,849 %

5,876 %

2,838 %

3,317 %

6,856 %

77

3,172 %

5,845 %

5,859 %

2,848 %

3,320 %

6,838 %

78

3,177 %

5,840 %

5,843 %

2,857 %

3,324 %

6,821 %

79

3,182 %

5,836 %

5,827 %

2,867 %

3,327 %

6,804 %

80

3,187 %

5,832 %

5,812 %

2,876 %

3,331 %

6,788 %

81

3,193 %

5,828 %

5,797 %

2,885 %

3,334 %

6,772 %

82

3,197 %

5,824 %

5,782 %

2,893 %

3,337 %

6,756 %

83

3,202 %

5,820 %

5,768 %

2,902 %

3,340 %

6,741 %

84

3,207 %

5,816 %

5,754 %

2,910 %

3,343 %

6,726 %

85

3,212 %

5,812 %

5,740 %

2,918 %

3,346 %

6,712 %

86

3,216 %

5,809 %

5,727 %

2,926 %

3,349 %

6,697 %

87

3,221 %

5,805 %

5,714 %

2,934 %

3,352 %

6,684 %

88

3,225 %

5,802 %

5,701 %

2,941 %

3,355 %

6,670 %

89

3,229 %

5,798 %

5,689 %

2,949 %

3,358 %

6,657 %

90

3,233 %

5,795 %

5,677 %

2,956 %

3,360 %

6,644 %

91

3,237 %

5,792 %

5,665 %

2,963 %

3,363 %

6,631 %

92

3,241 %

5,789 %

5,653 %

2,970 %

3,365 %

6,619 %

93

3,245 %

5,786 %

5,642 %

2,977 %

3,368 %

6,607 %

94

3,249 %

5,783 %

5,631 %

2,983 %

3,370 %

6,595 %

95

3,252 %

5,780 %

5,620 %

2,990 %

3,373 %

6,583 %

96

3,256 %

5,777 %

5,609 %

2,996 %

3,375 %

6,572 %

97

3,260 %

5,774 %

5,598 %

3,002 %

3,377 %

6,561 %

98

3,263 %

5,771 %

5,588 %

3,008 %

3,380 %

6,550 %

99

3,266 %

5,768 %

5,578 %

3,014 %

3,382 %

6,539 %

100

3,270 %

5,766 %

5,568 %

3,020 %

3,384 %

6,529 %

101

3,273 %

5,763 %

5,559 %

3,026 %

3,386 %

6,519 %

102

3,276 %

5,760 %

5,549 %

3,031 %

3,388 %

6,509 %

103

3,279 %

5,758 %

5,540 %

3,037 %

3,390 %

6,499 %

104

3,282 %

5,755 %

5,531 %

3,042 %

3,392 %

6,489 %

105

3,285 %

5,753 %

5,522 %

3,048 %

3,394 %

6,480 %

106

3,288 %

5,751 %

5,513 %

3,053 %

3,396 %

6,470 %

107

3,291 %

5,748 %

5,505 %

3,058 %

3,398 %

6,461 %

108

3,294 %

5,746 %

5,496 %

3,063 %

3,400 %

6,452 %

109

3,297 %

5,744 %

5,488 %

3,068 %

3,402 %

6,444 %

110

3,300 %

5,741 %

5,480 %

3,073 %

3,404 %

6,435 %

111

3,302 %

5,739 %

5,472 %

3,077 %

3,405 %

6,427 %

112

3,305 %

5,737 %

5,464 %

3,082 %

3,407 %

6,418 %

113

3,308 %

5,735 %

5,457 %

3,087 %

3,409 %

6,410 %

114

3,310 %

5,733 %

5,449 %

3,091 %

3,411 %

6,402 %

115

3,313 %

5,731 %

5,442 %

3,096 %

3,412 %

6,394 %

116

3,315 %

5,729 %

5,434 %

3,100 %

3,414 %

6,386 %

117

3,318 %

5,727 %

5,427 %

3,104 %

3,415 %

6,379 %

118

3,320 %

5,725 %

5,420 %

3,108 %

3,417 %

6,371 %

119

3,322 %

5,723 %

5,413 %

3,112 %

3,418 %

6,364 %

120

3,325 %

5,721 %

5,406 %

3,116 %

3,420 %

6,357 %

121

3,327 %

5,719 %

5,400 %

3,120 %

3,421 %

6,350 %

122

3,329 %

5,718 %

5,393 %

3,124 %

3,423 %

6,343 %

123

3,331 %

5,716 %

5,387 %

3,128 %

3,424 %

6,336 %

124

3,334 %

5,714 %

5,380 %

3,132 %

3,426 %

6,329 %

125

3,336 %

5,712 %

5,374 %

3,136 %

3,427 %

6,322 %

126

3,338 %

5,711 %

5,368 %

3,139 %

3,429 %

6,316 %

127

3,340 %

5,709 %

5,362 %

3,143 %

3,430 %

6,309 %

128

3,342 %

5,707 %

5,356 %

3,147 %

3,431 %

6,303 %

129

3,344 %

5,706 %

5,350 %

3,150 %

3,433 %

6,297 %

130

3,346 %

5,704 %

5,344 %

3,154 %

3,434 %

6,291 %

131

3,348 %

5,703 %

5,338 %

3,157 %

3,435 %

6,285 %

132

3,350 %

5,701 %

5,333 %

3,160 %

3,436 %

6,279 %

133

3,352 %

5,700 %

5,327 %

3,164 %

3,438 %

6,273 %

134

3,353 %

5,698 %

5,322 %

3,167 %

3,439 %

6,267 %

135

3,355 %

5,697 %

5,316 %

3,170 %

3,440 %

6,261 %

136

3,357 %

5,695 %

5,311 %

3,173 %

3,441 %

6,256 %

137

3,359 %

5,694 %

5,306 %

3,176 %

3,442 %

6,250 %

138

3,361 %

5,692 %

5,301 %

3,179 %

3,443 %

6,245 %

139

3,362 %

5,691 %

5,296 %

3,182 %

3,445 %

6,239 %

140

3,364 %

5,690 %

5,291 %

3,185 %

3,446 %

6,234 %

141

3,366 %

5,688 %

5,286 %

3,188 %

3,447 %

6,229 %

142

3,367 %

5,687 %

5,281 %

3,191 %

3,448 %

6,224 %

143

3,369 %

5,686 %

5,276 %

3,194 %

3,449 %

6,219 %

144

3,371 %

5,684 %

5,272 %

3,197 %

3,450 %

6,214 %

145

3,372 %

5,683 %

5,267 %

3,200 %

3,451 %

6,209 %

146

3,374 %

5,682 %

5,262 %

3,202 %

3,452 %

6,204 %

147

3,375 %

5,681 %

5,258 %

3,205 %

3,453 %

6,199 %

148

3,377 %

5,679 %

5,253 %

3,208 %

3,454 %

6,194 %

149

3,378 %

5,678 %

5,249 %

3,210 %

3,455 %

6,190 %

150

3,380 %

5,677 %

5,245 %

3,213 %

3,456 %

6,185 %


Čas do zapadlosti (v letih)

Real

Kitajski juan

Ringit

Ruski rubelj

Singapurski dolar

Južnokorejski von

1

4,887 %

2,229 %

1,547 %

4,738 %

0,225 %

0,664 %

2

6,364 %

2,342 %

1,821 %

5,376 %

0,343 %

0,871 %

3

7,250 %

2,443 %

2,056 %

5,823 %

0,550 %

1,062 %

4

7,858 %

2,536 %

2,272 %

6,172 %

0,790 %

1,206 %

5

8,236 %

2,625 %

2,463 %

6,419 %

1,014 %

1,301 %

6

8,482 %

2,712 %

2,647 %

6,601 %

1,204 %

1,365 %

7

8,636 %

2,794 %

2,834 %

6,731 %

1,360 %

1,420 %

8

8,714 %

2,871 %

3,021 %

6,814 %

1,484 %

1,472 %

9

8,751 %

2,943 %

3,210 %

6,867 %

1,577 %

1,514 %

10

8,759 %

3,010 %

3,400 %

6,900 %

1,642 %

1,540 %

11

8,740 %

3,073 %

3,584 %

6,911 %

1,682 %

1,548 %

12

8,702 %

3,130 %

3,752 %

6,906 %

1,704 %

1,545 %

13

8,650 %

3,184 %

3,900 %

6,888 %

1,718 %

1,537 %

14

8,589 %

3,234 %

4,029 %

6,861 %

1,726 %

1,530 %

15

8,521 %

3,282 %

4,137 %

6,827 %

1,734 %

1,525 %

16

8,449 %

3,326 %

4,226 %

6,789 %

1,743 %

1,524 %

17

8,374 %

3,367 %

4,298 %

6,747 %

1,754 %

1,529 %

18

8,298 %

3,407 %

4,355 %

6,702 %

1,769 %

1,539 %

19

8,222 %

3,444 %

4,400 %

6,657 %

1,788 %

1,556 %

20

8,147 %

3,479 %

4,433 %

6,610 %

1,812 %

1,580 %

21

8,073 %

3,512 %

4,456 %

6,564 %

1,841 %

1,611 %

22

8,000 %

3,543 %

4,471 %

6,518 %

1,874 %

1,646 %

23

7,929 %

3,573 %

4,478 %

6,473 %

1,909 %

1,685 %

24

7,860 %

3,601 %

4,480 %

6,429 %

1,946 %

1,726 %

25

7,793 %

3,628 %

4,478 %

6,385 %

1,984 %

1,768 %

26

7,728 %

3,653 %

4,473 %

6,343 %

2,022 %

1,811 %

27

7,666 %

3,677 %

4,465 %

6,302 %

2,059 %

1,854 %

28

7,606 %

3,701 %

4,455 %

6,262 %

2,097 %

1,896 %

29

7,548 %

3,723 %

4,443 %

6,224 %

2,133 %

1,938 %

30

7,493 %

3,744 %

4,430 %

6,187 %

2,169 %

1,978 %

31

7,440 %

3,764 %

4,416 %

6,151 %

2,204 %

2,018 %

32

7,388 %

3,783 %

4,402 %

6,117 %

2,238 %

2,057 %

33

7,339 %

3,801 %

4,387 %

6,084 %

2,271 %

2,094 %

34

7,292 %

3,818 %

4,372 %

6,052 %

2,303 %

2,131 %

35

7,247 %

3,835 %

4,357 %

6,021 %

2,334 %

2,166 %

36

7,203 %

3,851 %

4,342 %

5,992 %

2,364 %

2,200 %

37

7,162 %

3,866 %

4,327 %

5,963 %

2,393 %

2,233 %

38

7,122 %

3,881 %

4,313 %

5,936 %

2,420 %

2,264 %

39

7,083 %

3,895 %

4,298 %

5,910 %

2,447 %

2,295 %

40

7,047 %

3,909 %

4,284 %

5,885 %

2,473 %

2,324 %

41

7,011 %

3,922 %

4,270 %

5,860 %

2,498 %

2,352 %

42

6,977 %

3,934 %

4,257 %

5,837 %

2,522 %

2,379 %

43

6,945 %

3,946 %

4,243 %

5,815 %

2,545 %

2,406 %

44

6,914 %

3,958 %

4,231 %

5,793 %

2,567 %

2,431 %

45

6,883 %

3,969 %

4,218 %

5,772 %

2,588 %

2,455 %

46

6,854 %

3,980 %

4,206 %

5,752 %

2,609 %

2,479 %

47

6,827 %

3,990 %

4,194 %

5,733 %

2,629 %

2,501 %

48

6,800 %

4,000 %

4,183 %

5,714 %

2,648 %

2,523 %

49

6,774 %

4,010 %

4,172 %

5,696 %

2,667 %

2,544 %

50

6,749 %

4,019 %

4,161 %

5,679 %

2,685 %

2,564 %

51

6,725 %

4,028 %

4,151 %

5,662 %

2,702 %

2,584 %

52

6,702 %

4,037 %

4,141 %

5,646 %

2,718 %

2,603 %

53

6,680 %

4,045 %

4,131 %

5,630 %

2,735 %

2,621 %

54

6,658 %

4,053 %

4,122 %

5,615 %

2,750 %

2,639 %

55

6,637 %

4,061 %

4,113 %

5,601 %

2,765 %

2,656 %

56

6,617 %

4,068 %

4,104 %

5,587 %

2,780 %

2,672 %

57

6,598 %

4,076 %

4,095 %

5,573 %

2,794 %

2,688 %

58

6,579 %

4,083 %

4,087 %

5,560 %

2,807 %

2,704 %

59

6,561 %

4,090 %

4,079 %

5,547 %

2,821 %

2,718 %

60

6,543 %

4,096 %

4,071 %

5,535 %

2,833 %

2,733 %

61

6,526 %

4,103 %

4,063 %

5,523 %

2,846 %

2,747 %

62

6,510 %

4,109 %

4,056 %

5,512 %

2,858 %

2,760 %

63

6,494 %

4,115 %

4,049 %

5,500 %

2,869 %

2,774 %

64

6,478 %

4,121 %

4,042 %

5,490 %

2,881 %

2,786 %

65

6,463 %

4,127 %

4,035 %

5,479 %

2,891 %

2,799 %

66

6,449 %

4,132 %

4,029 %

5,469 %

2,902 %

2,811 %

67

6,435 %

4,138 %

4,022 %

5,459 %

2,912 %

2,822 %

68

6,421 %

4,143 %

4,016 %

5,449 %

2,922 %

2,834 %

69

6,408 %

4,148 %

4,010 %

5,440 %

2,932 %

2,845 %

70

6,395 %

4,153 %

4,004 %

5,431 %

2,942 %

2,855 %

71

6,382 %

4,158 %

3,999 %

5,422 %

2,951 %

2,866 %

72

6,370 %

4,162 %

3,993 %

5,413 %

2,960 %

2,876 %

73

6,358 %

4,167 %

3,988 %

5,405 %

2,968 %

2,886 %

74

6,346 %

4,171 %

3,983 %

5,397 %

2,977 %

2,895 %

75

6,335 %

4,176 %

3,978 %

5,389 %

2,985 %

2,905 %

76

6,324 %

4,180 %

3,973 %

5,381 %

2,993 %

2,914 %

77

6,313 %

4,184 %

3,968 %

5,373 %

3,001 %

2,923 %

78

6,303 %

4,188 %

3,963 %

5,366 %

3,009 %

2,931 %

79

6,292 %

4,192 %

3,958 %

5,359 %

3,016 %

2,940 %

80

6,283 %

4,196 %

3,954 %

5,352 %

3,023 %

2,948 %

81

6,273 %

4,200 %

3,950 %

5,345 %

3,031 %

2,956 %

82

6,263 %

4,203 %

3,945 %

5,338 %

3,037 %

2,964 %

83

6,254 %

4,207 %

3,941 %

5,332 %

3,044 %

2,972 %

84

6,245 %

4,210 %

3,937 %

5,326 %

3,051 %

2,979 %

85

6,236 %

4,214 %

3,933 %

5,319 %

3,057 %

2,986 %

86

6,228 %

4,217 %

3,929 %

5,313 %

3,064 %

2,993 %

87

6,219 %

4,220 %

3,926 %

5,307 %

3,070 %

3,000 %

88

6,211 %

4,223 %

3,922 %

5,302 %

3,076 %

3,007 %

89

6,203 %

4,226 %

3,918 %

5,296 %

3,082 %

3,014 %

90

6,195 %

4,229 %

3,915 %

5,291 %

3,087 %

3,020 %

91

6,188 %

4,232 %

3,911 %

5,285 %

3,093 %

3,027 %

92

6,180 %

4,235 %

3,908 %

5,280 %

3,098 %

3,033 %

93

6,173 %

4,238 %

3,904 %

5,275 %

3,104 %

3,039 %

94

6,166 %

4,241 %

3,901 %

5,270 %

3,109 %

3,045 %

95

6,159 %

4,244 %

3,898 %

5,265 %

3,114 %

3,051 %

96

6,152 %

4,246 %

3,895 %

5,260 %

3,119 %

3,056 %

97

6,145 %

4,249 %

3,892 %

5,255 %

3,124 %

3,062 %

98

6,138 %

4,251 %

3,889 %

5,250 %

3,129 %

3,067 %

99

6,132 %

4,254 %

3,886 %

5,246 %

3,134 %

3,073 %

100

6,126 %

4,256 %

3,883 %

5,241 %

3,138 %

3,078 %

101

6,119 %

4,259 %

3,880 %

5,237 %

3,143 %

3,083 %

102

6,113 %

4,261 %

3,878 %

5,233 %

3,147 %

3,088 %

103

6,107 %

4,263 %

3,875 %

5,229 %

3,152 %

3,093 %

104

6,102 %

4,266 %

3,872 %

5,224 %

3,156 %

3,098 %

105

6,096 %

4,268 %

3,870 %

5,220 %

3,160 %

3,103 %

106

6,090 %

4,270 %

3,867 %

5,216 %

3,164 %

3,108 %

107

6,085 %

4,272 %

3,865 %

5,212 %

3,169 %

3,112 %

108

6,079 %

4,274 %

3,862 %

5,209 %

3,173 %

3,117 %

109

6,074 %

4,276 %

3,860 %

5,205 %

3,176 %

3,121 %

110

6,069 %

4,278 %

3,857 %

5,201 %

3,180 %

3,125 %

111

6,063 %

4,280 %

3,855 %

5,198 %

3,184 %

3,130 %

112

6,058 %

4,282 %

3,853 %

5,194 %

3,188 %

3,134 %

113

6,053 %

4,284 %

3,851 %

5,191 %

3,191 %

3,138 %

114

6,049 %

4,286 %

3,848 %

5,187 %

3,195 %

3,142 %

115

6,044 %

4,288 %

3,846 %

5,184 %

3,198 %

3,146 %

116

6,039 %

4,290 %

3,844 %

5,180 %

3,202 %

3,150 %

117

6,035 %

4,292 %

3,842 %

5,177 %

3,205 %

3,154 %

118

6,030 %

4,293 %

3,840 %

5,174 %

3,209 %

3,157 %

119

6,026 %

4,295 %

3,838 %

5,171 %

3,212 %

3,161 %

120

6,021 %

4,297 %

3,836 %

5,168 %

3,215 %

3,165 %

121

6,017 %

4,299 %

3,834 %

5,165 %

3,218 %

3,168 %

122

6,013 %

4,300 %

3,832 %

5,162 %

3,221 %

3,172 %

123

6,008 %

4,302 %

3,830 %

5,159 %

3,225 %

3,175 %

124

6,004 %

4,303 %

3,828 %

5,156 %

3,228 %

3,179 %

125

6,000 %

4,305 %

3,826 %

5,153 %

3,231 %

3,182 %

126

5,996 %

4,307 %

3,825 %

5,150 %

3,233 %

3,186 %

127

5,992 %

4,308 %

3,823 %

5,147 %

3,236 %

3,189 %

128

5,988 %

4,310 %

3,821 %

5,145 %

3,239 %

3,192 %

129

5,985 %

4,311 %

3,819 %

5,142 %

3,242 %

3,195 %

130

5,981 %

4,313 %

3,818 %

5,139 %

3,245 %

3,198 %

131

5,977 %

4,314 %

3,816 %

5,137 %

3,247 %

3,201 %

132

5,974 %

4,315 %

3,814 %

5,134 %

3,250 %

3,204 %

133

5,970 %

4,317 %

3,813 %

5,132 %

3,253 %

3,207 %

134

5,967 %

4,318 %

3,811 %

5,129 %

3,255 %

3,210 %

135

5,963 %

4,319 %

3,810 %

5,127 %

3,258 %

3,213 %

136

5,960 %

4,321 %

3,808 %

5,124 %

3,260 %

3,216 %

137

5,956 %

4,322 %

3,807 %

5,122 %

3,263 %

3,219 %

138

5,953 %

4,323 %

3,805 %

5,120 %

3,265 %

3,221 %

139

5,950 %

4,325 %

3,804 %

5,117 %

3,268 %

3,224 %

140

5,947 %

4,326 %

3,802 %

5,115 %

3,270 %

3,227 %

141

5,943 %

4,327 %

3,801 %

5,113 %

3,272 %

3,230 %

142

5,940 %

4,328 %

3,799 %

5,111 %

3,275 %

3,232 %

143

5,937 %

4,330 %

3,798 %

5,108 %

3,277 %

3,235 %

144

5,934 %

4,331 %

3,797 %

5,106 %

3,279 %

3,237 %

145

5,931 %

4,332 %

3,795 %

5,104 %

3,281 %

3,240 %

146

5,928 %

4,333 %

3,794 %

5,102 %

3,284 %

3,242 %

147

5,925 %

4,334 %

3,793 %

5,100 %

3,286 %

3,245 %

148

5,922 %

4,335 %

3,791 %

5,098 %

3,288 %

3,247 %

149

5,919 %

4,336 %

3,790 %

5,096 %

3,290 %

3,249 %

150

5,917 %

4,337 %

3,789 %

5,094 %

3,292 %

3,252 %


Čas do zapadlosti (v letih)

Turška lira

Ameriški dolar

Jen

1

19,020 %

0,086 %

-0,145 %

2

18,801 %

0,167 %

-0,130 %

3

18,698 %

0,392 %

-0,122 %

4

18,670 %

0,668 %

-0,111 %

5

18,708 %

0,936 %

-0,091 %

6

18,721 %

1,163 %

-0,066 %

7

18,725 %

1,341 %

-0,039 %

8

18,744 %

1,479 %

-0,011 %

9

18,746 %

1,595 %

0,019 %

10

18,693 %

1,695 %

0,053 %

11

18,587 %

1,778 %

0,085 %

12

18,439 %

1,847 %

0,116 %

13

18,256 %

1,903 %

0,147 %

14

18,044 %

1,950 %

0,178 %

15

17,809 %

1,989 %

0,210 %

16

17,555 %

2,022 %

0,242 %

17

17,286 %

2,050 %

0,272 %

18

17,006 %

2,073 %

0,298 %

19

16,718 %

2,090 %

0,319 %

20

16,425 %

2,103 %

0,334 %

21

16,131 %

2,111 %

0,342 %

22

15,836 %

2,115 %

0,347 %

23

15,544 %

2,119 %

0,351 %

24

15,257 %

2,123 %

0,357 %

25

14,975 %

2,127 %

0,365 %

26

14,700 %

2,133 %

0,378 %

27

14,432 %

2,139 %

0,396 %

28

14,174 %

2,141 %

0,418 %

29

13,923 %

2,139 %

0,446 %

30

13,682 %

2,132 %

0,481 %

31

13,451 %

2,118 %

0,521 %

32

13,228 %

2,099 %

0,567 %

33

13,015 %

2,078 %

0,615 %

34

12,810 %

2,055 %

0,665 %

35

12,614 %

2,033 %

0,717 %

36

12,427 %

2,010 %

0,770 %

37

12,247 %

1,990 %

0,822 %

38

12,076 %

1,970 %

0,874 %

39

11,911 %

1,953 %

0,926 %

40

11,754 %

1,938 %

0,977 %

41

11,604 %

1,925 %

1,027 %

42

11,460 %

1,915 %

1,076 %

43

11,322 %

1,907 %

1,124 %

44

11,190 %

1,901 %

1,170 %

45

11,063 %

1,898 %

1,216 %

46

10,942 %

1,898 %

1,260 %

47

10,825 %

1,899 %

1,303 %

48

10,713 %

1,904 %

1,344 %

49

10,606 %

1,910 %

1,384 %

50

10,502 %

1,919 %

1,424 %

51

10,403 %

1,931 %

1,461 %

52

10,308 %

1,945 %

1,498 %

53

10,216 %

1,960 %

1,534 %

54

10,127 %

1,976 %

1,568 %

55

10,042 %

1,994 %

1,602 %

56

9,959 %

2,012 %

1,634 %

57

9,880 %

2,030 %

1,666 %

58

9,803 %

2,049 %

1,696 %

59

9,729 %

2,068 %

1,726 %

60

9,657 %

2,088 %

1,754 %

61

9,588 %

2,107 %

1,782 %

62

9,521 %

2,127 %

1,809 %

63

9,456 %

2,146 %

1,835 %

64

9,393 %

2,165 %

1,861 %

65

9,332 %

2,184 %

1,886 %

66

9,273 %

2,202 %

1,910 %

67

9,216 %

2,221 %

1,933 %

68

9,160 %

2,239 %

1,956 %

69

9,107 %

2,257 %

1,978 %

70

9,054 %

2,274 %

1,999 %

71

9,003 %

2,291 %

2,020 %

72

8,954 %

2,308 %

2,040 %

73

8,906 %

2,325 %

2,060 %

74

8,859 %

2,341 %

2,079 %

75

8,814 %

2,357 %

2,098 %

76

8,769 %

2,372 %

2,116 %

77

8,726 %

2,387 %

2,134 %

78

8,684 %

2,402 %

2,151 %

79

8,643 %

2,417 %

2,168 %

80

8,604 %

2,431 %

2,185 %

81

8,565 %

2,445 %

2,201 %

82

8,527 %

2,459 %

2,217 %

83

8,490 %

2,472 %

2,232 %

84

8,454 %

2,485 %

2,247 %

85

8,419 %

2,498 %

2,262 %

86

8,384 %

2,511 %

2,276 %

87

8,351 %

2,523 %

2,290 %

88

8,318 %

2,535 %

2,303 %

89

8,286 %

2,547 %

2,317 %

90

8,254 %

2,558 %

2,330 %

91

8,224 %

2,569 %

2,343 %

92

8,194 %

2,581 %

2,355 %

93

8,164 %

2,591 %

2,367 %

94

8,136 %

2,602 %

2,379 %

95

8,108 %

2,612 %

2,391 %

96

8,080 %

2,623 %

2,403 %

97

8,053 %

2,633 %

2,414 %

98

8,027 %

2,642 %

2,425 %

99

8,001 %

2,652 %

2,436 %

100

7,976 %

2,661 %

2,446 %

101

7,951 %

2,671 %

2,457 %

102

7,927 %

2,680 %

2,467 %

103

7,903 %

2,688 %

2,477 %

104

7,879 %

2,697 %

2,487 %

105

7,856 %

2,706 %

2,496 %

106

7,834 %

2,714 %

2,506 %

107

7,812 %

2,722 %

2,515 %

108

7,790 %

2,730 %

2,524 %

109

7,769 %

2,738 %

2,533 %

110

7,748 %

2,746 %

2,542 %

111

7,728 %

2,754 %

2,550 %

112

7,708 %

2,761 %

2,559 %

113

7,688 %

2,769 %

2,567 %

114

7,669 %

2,776 %

2,575 %

115

7,649 %

2,783 %

2,583 %

116

7,631 %

2,790 %

2,591 %

117

7,612 %

2,797 %

2,599 %

118

7,594 %

2,804 %

2,606 %

119

7,577 %

2,810 %

2,614 %

120

7,559 %

2,817 %

2,621 %

121

7,542 %

2,823 %

2,628 %

122

7,525 %

2,830 %

2,635 %

123

7,508 %

2,836 %

2,642 %

124

7,492 %

2,842 %

2,649 %

125

7,476 %

2,848 %

2,656 %

126

7,460 %

2,854 %

2,663 %

127

7,445 %

2,860 %

2,669 %

128

7,429 %

2,866 %

2,676 %

129

7,414 %

2,871 %

2,682 %

130

7,399 %

2,877 %

2,688 %

131

7,385 %

2,882 %

2,695 %

132

7,370 %

2,888 %

2,701 %

133

7,356 %

2,893 %

2,707 %

134

7,342 %

2,898 %

2,713 %

135

7,328 %

2,904 %

2,718 %

136

7,315 %

2,909 %

2,724 %

137

7,301 %

2,914 %

2,730 %

138

7,288 %

2,919 %

2,735 %

139

7,275 %

2,924 %

2,741 %

140

7,262 %

2,928 %

2,746 %

141

7,250 %

2,933 %

2,752 %

142

7,237 %

2,938 %

2,757 %

143

7,225 %

2,942 %

2,762 %

144

7,213 %

2,947 %

2,767 %

145

7,201 %

2,952 %

2,772 %

146

7,189 %

2,956 %

2,777 %

147

7,178 %

2,960 %

2,782 %

148

7,166 %

2,965 %

2,787 %

149

7,155 %

2,969 %

2,792 %

150

7,144 %

2,973 %

2,796 %


Priloga II

Temeljni razmiki za izračun uskladitvene prilagoditve

Temeljni razmiki, določeni v tej prilogi, so izraženi v bazičnih točkah in ne vključujejo nobenega povečanja v skladu s členom 77c(1)(c) Direktive 2009/138/ES

1.   Izpostavljenosti do enot centralne ravni držav in centralnih bank

Temeljni razmiki se uporabljajo za izpostavljenosti, denominirane v vseh valutah.

Temeljni razmiki za trajanja od 11 do 30 let so enaki temeljnim razmikom za trajanje 10 let.

Trajanje (v letih)

Avstrija

Belgija

Bolgarija

Hrvaška

Češka

Ciper

Danska

1

0

0

30

5

0

24

1

2

0

0

38

5

0

40

0

3

0

1

43

5

1

45

0

4

0

2

46

5

2

46

0

5

0

3

50

5

4

49

0

6

1

4

53

5

6

52

0

7

2

5

56

5

8

53

0

8

2

6

57

5

11

52

0

9

3

7

59

5

12

50

0

10

3

8

61

5

13

49

0


Trajanje (v letih)

Estonija

Finska

Francija

Nemčija

Grčija

Madžarska

Irska

1

0

0

0

0

378

4

15

2

0

0

0

0

235

4

21

3

1

0

0

0

209

4

24

4

2

0

0

0

182

4

25

5

3

0

0

0

167

4

26

6

4

0

0

0

164

4

27

7

5

0

0

0

162

4

28

8

6

0

1

0

166

2

29

9

7

0

2

0

168

1

30

10

8

0

3

0

170

4

30


Trajanje (v letih)

Italija

Latvija

Litva

Luksemburg

Malta

Nizozemska

Poljska

1

6

5

5

0

15

0

4

2

14

10

11

0

21

0

4

3

19

14

14

0

24

0

4

4

21

15

16

0

25

0

4

5

24

17

18

0

26

0

4

6

25

19

20

0

27

0

4

7

27

20

22

0

28

0

4

8

28

21

23

1

29

0

4

9

30

22

24

2

30

0

4

10

31

23

25

2

30

0

4


Trajanje (v letih)

Portugalska

Romunija

Slovaška

Slovenija

Španija

Švedska

Združeno kraljestvo

1

24

9

12

18

5

0

0

2

40

16

15

21

11

0

0

3

45

19

17

25

14

0

0

4

46

20

19

29

16

0

0

5

49

21

20

32

18

0

0

6

52

22

21

35

20

0

0

7

53

24

23

37

22

0

0

8

52

25

24

38