ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 131

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 64
16. april 2021


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/614 z dne 7. aprila 2021 o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Bayramiç Beyazı (ZOP))

1

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/615 z dne 7. aprila 2021 o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Taşköprü Sarımsağı (ZOP))

3

 

*

Uredba Komisije (EU) 2021/616 z dne 13. aprila 2021 o spremembi prilog II, III in V k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za benalaksil, benalaksil-M, diklobenil, fluopikolid, prokvinazid in piridalil v ali na nekaterih proizvodih ( 1 )

4

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/617 z dne 14. aprila 2021 o spremembi izvedbenih uredb (EU) 2020/2235 in (EU) 2020/2236 glede vzorcev veterinarskih spričeval in veterinarskih/uradnih spričeval za vstop nekaterih vodnih živali in proizvodov živalskega izvora v Unijo ( 1 )

41

 

*

Uredba Komisije (EU) 2021/618 z dne 15. aprila 2021 o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za diklofop, fluopiram, ipkonazol in terbutilazin v ali na nekaterih proizvodih ( 1 )

55

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/619 z dne 15. aprila 2021 o spremembi izvedbenih uredb (EU) 2020/2235, (EU) 2020/2236 in (EU) 2021/403 glede prehodnih določb za uporabo veterinarskih spričeval, veterinarskih/uradnih spričeval in uradnih spričeval ( 1 )

72

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/620 z dne 15. aprila 2021 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede odobritve statusa nekaterih držav članic, njihovih območij ali kompartmentov kot prostih bolezni in njihovega statusa necepljenja v zvezi z nekaterimi boleznimi s seznama in odobritve programov izkoreninjenja navedenih bolezni s seznama ( 1 )

78

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/621 z dne 15. aprila 2021 o spremembi Uredbe (EU) št. 37/2010 za razvrstitev snovi imidakloprid glede mejne vrednosti ostankov v živilih živalskega izvora ( 1 )

120

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/622 z dne 15. aprila 2021 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za uporabo Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z enotnimi predlogami za poročanje, navodili in metodologijo za poročanje o minimalni zahtevi glede kapitala in kvalificiranih obveznosti ( 1 )

123

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/623 z dne 15. aprila 2021 o spremembi Priloge I k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/605 o določitvi posebnih ukrepov za obvladovanje afriške prašičje kuge ( 1 )

137

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Sveta (EU) 2021/624 z dne 12. aprila 2021 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Skupnem odboru, ustanovljenem s Konvencijo med Evropsko gospodarsko skupnostjo, Republiko Avstrijo, Republiko Finsko, Republiko Islandijo, Kraljevino Norveško, Kraljevino Švedsko in Švicarsko konfederacijo o skupnem tranzitnem postopku, glede sprememb dodatkov I in III k navedeni konvenciji

168

 

*

Sklep Komisije (EU) 2021/625 z dne 14. aprila 2021 o vzpostavitvi mreže primarnih trgovcev in opredelitvi meril za upravičenost do vodilnih in sovodilnih pooblastil za sindicirane transakcije za namene dejavnosti zadolževanja s strani Komisije v imenu Unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo

170

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/626 z dne 14. aprila 2021 o vzpostavitvi portala InvestEU in določitvi njegovih tehničnih specifikacij

183

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/627 z dne 15. aprila 2021 o določitvi pravil za vodenje in dostop do dnevnikov v Evropskem sistemu za potovalne informacije in odobritve (ETIAS) v skladu z Uredbo (EU) 2018/1240 Evropskega parlamenta in Sveta

187

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

16.4.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 131/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/614

z dne 7. aprila 2021

o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb („Bayramiç Beyazı“ (ZOP))

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (1) ter zlasti člena 52(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 50(2)(a) Uredbe (EU) št. 1151/2012 je bil zahtevek Turčije za registracijo imena „Bayramiç Beyazı“ objavljen v Uradnem listu Evropske unije (2).

(2)

Ker v skladu s členom 51 Uredbe (EU) št. 1151/2012 Komisija ni prejela nobenega ugovora, bi bilo treba ime „Bayramiç Beyazı“ registrirati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ime „Bayramiç Beyazı“ (ZOP) se registrira.

Ime iz prvega odstavka opredeljuje proizvod skupine 1.6 Sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani, iz Priloge XI k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 668/2014 (3).

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. aprila 2021

Za Komisijo

v imenu predsednice

Janusz WOJCIECHOWSKI

član Komisije


(1)  UL L 343, 14.12.2012, str. 1.

(2)  UL C 435, 16.12.2020, str. 14.

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 668/2014 z dne 13. junija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (UL L 179, 19.6.2014, str. 36).


16.4.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 131/3


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/615

z dne 7. aprila 2021

o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb („Taşköprü Sarımsağı“ (ZOP))

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (1) ter zlasti člena 52(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 50(2)(a) Uredbe (EU) št. 1151/2012 je bil zahtevek Turčije za registracijo imena „Taşköprü Sarımsağı“ objavljen v Uradnem listu Evropske unije (2).

(2)

Ker v skladu s členom 51 Uredbe (EU) št. 1151/2012 Komisija ni prejela nobenega ugovora, bi bilo treba ime „Taşköprü Sarımsağı“ registrirati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ime „Taşköprü Sarımsağı“ (ZOP) se registrira.

Ime iz prvega odstavka opredeljuje proizvod skupine 1.6 Sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani, iz Priloge XI k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 668/2014 (3).

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. aprila 2021

Za Komisijo

v imenu predsednice

Janusz WOJCIECHOWSKI

član Komisije


(1)  UL L 343, 14.12.2012, str. 1.

(2)  UL C 436, 17.12.2020, str. 25.

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 668/2014 z dne 13. junija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (UL L 179, 19.6.2014, str. 36).


16.4.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 131/4


UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/616

z dne 13. aprila 2021

o spremembi prilog II, III in V k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za benalaksil, benalaksil-M, diklobenil, fluopikolid, prokvinazid in piridalil v ali na nekaterih proizvodih

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 z dne 23. februarja 2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS (1) ter zlasti člena 14(1)(a), člena 18(1)(b) in člena 49(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Mejne vrednosti ostankov (v nadaljnjem besedilu: MRL) za benalaksil in benalaksil-M so bile določene v Prilogi II in delu B Priloge III k Uredbi (ES) št. 396/2005. Za fluopikolid, prokvinazid in piridalil so bile MRL določene v delu A Priloge III k Uredbi (ES) št. 396/2005. Za diklobenil so bile MRL določene v Prilogi V k Uredbi (ES) št. 396/2005.

(2)

Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je predložila obrazloženo mnenje o pregledu obstoječih MRL za benalaksil in benalaksil-M v skladu s členom 12(1) Uredbe (ES) št. 396/2005 (2). Upoštevala je prejšnji pregled za benalaksil (3). Za nekatere proizvode je Agencija priporočila dvig ali ohranitev obstoječih MRL. MRL za navedene proizvode bi bilo treba določiti v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 396/2005 na ravni, ki jo določi Agencija. Agencija je ugotovila, da v zvezi z MRL za namizno grozdje, krompir, česen, čebulo, šalotko, solato in por nekatere informacije niso na voljo in da je potreben nadaljnji premislek odgovornih za obvladovanje tveganja. Ker tveganja za potrošnike ni, bi bilo treba MRL določiti v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 396/2005 na ravni, ki jo določi Agencija. Te MRL bodo pregledane, pri pregledu pa se bodo upoštevale informacije, ki bodo na voljo v dveh letih od objave te uredbe.

(3)

Za diklobenil je Agencija predložila obrazloženo mnenje glede obstoječih MRL v skladu s členom 12(1) Uredbe (ES) št. 396/2005 (4). Ker diklobenil v EU ni več odobren in so bile vse registracije za to snov preklicane, bi morale MRL ostati v Prilogi V v višini meje določljivosti.

(4)

Za fluopikolid je Agencija predložila obrazloženo mnenje glede obstoječih MRL v skladu s členom 12(1) Uredbe (ES) št. 396/2005 (5). Priporočila je znižanje MRL za solato. Za nekatere druge proizvode je priporočila dvig ali ohranitev obstoječih MRL. MRL za navedene proizvode bi bilo treba določiti v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 396/2005 na ravni, ki jo določi Agencija. Agencija je ugotovila, da v zvezi z MRL za endivijo/eskarijolko, hmelj, prašiče (mišičevje, maščevje, jetra in ledvice), govedo (mišičevje, maščevje, jetra in ledvice), ovce (mišičevje, maščevje, jetra in ledvice), koze (mišičevje, maščevje, jetra in ledvice), enoprste kopitarje (mišičevje, maščevje, jetra in ledvice), perutnino (mišičevje, maščevje, jetra in ledvice), druge gojene kopenske živali (mišičevje, maščevje, jetra in ledvice), mleko (kravje, ovčje, kozje in kobilje) ter ptičja jajca nekatere informacije niso na voljo in da je potreben nadaljnji premislek odgovornih za obvladovanje tveganja. Ker tveganja za potrošnike ni, bi bilo treba MRL določiti v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 396/2005 na obstoječi ravni ali ravni, ki jo določi Agencija. Te MRL bodo pregledane, pri pregledu pa se bodo upoštevale informacije, ki bodo na voljo v dveh letih od objave te uredbe.

(5)

Za prokvinazid je Agencija predložila obrazloženo mnenje glede obstoječih MRL v skladu s členom 12(1) Uredbe (ES) št. 396/2005 (6). Predlagala je spremembo opredelitve ostankov za proizvode živalskega izvora in priporočila dvig ali ohranitev obstoječih MRL za nekatere proizvode. MRL za navedene proizvode bi bilo treba določiti v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 396/2005 na ravni, ki jo določi Agencija. Agencija je ugotovila, da v zvezi z MRL za ječmen, oves, govedo (mišičevje, maščevje, jetra in ledvice), ovce (mišičevje, maščevje, jetra in ledvice), koze (mišičevje, maščevje, jetra in ledvice), enoprste kopitarje (mišičevje, maščevje, jetra in ledvice) in mleko (kravje, ovčje, kozje in kobilje) nekatere informacije niso na voljo in da je potreben nadaljnji premislek odgovornih za obvladovanje tveganja. Ker tveganja za potrošnike ni, bi bilo treba MRL določiti v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 396/2005 na obstoječi ravni ali ravni, ki jo določi Agencija. Te MRL bodo pregledane, pri pregledu pa se bodo upoštevale informacije, ki bodo na voljo v dveh letih od objave te uredbe.

(6)

Za piridalil je Agencija predložila obrazloženo mnenje glede obstoječih MRL v skladu s členom 12(1) Uredbe (ES) št. 396/2005 (7). Priporočila je znižanje MRL za papriko. Za druge proizvode je Agencija priporočila dvig ali ohranitev obstoječih MRL. MRL za navedene proizvode bi bilo treba določiti v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 396/2005 na obstoječi ravni ali ravni, ki jo določi Agencija.

(7)

Kar zadeva proizvode, na katerih uporaba zadevnega fitofarmacevtskega sredstva ni dovoljena in za katere ne obstajajo nobene uvozne tolerance ali mejne vrednosti ostankov po Codexu (CXL), bi bilo treba MRL določiti v višini specifične meje določljivosti ali uporabljati privzeto MRL, kot je določena v členu 18(1)(b) Uredbe (ES) št. 396/2005.

(8)

Komisija se je glede potrebe po prilagoditvi nekaterih mej določljivosti posvetovala z referenčnimi laboratoriji Evropske unije za ostanke pesticidov. Pri številnih snoveh so navedeni laboratoriji ugotovili, da je zaradi tehničnega razvoja za nekatere proizvode treba določiti specifične meje določljivosti.

(9)

Iz obrazloženih mnenj Agencije in ob upoštevanju dejavnikov, ki vplivajo na odločitev, je razvidno, da ustrezne spremembe MRL izpolnjujejo zahteve iz člena 14(2) Uredbe (ES) št. 396/2005.

(10)

Upoštevane so bile pripombe, ki so jih glede novih MRL v okviru posvetovanj v Svetovni trgovinski organizaciji izrazili trgovinski partnerji Unije.

(11)

Uredbo (ES) št. 396/2005 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(12)

Da bi se omogočili normalno trgovanje s proizvodi ter njihova predelava in uživanje, bi bilo treba v tej uredbi določiti prehodno ureditev za proizvode, ki so bili proizvedeni pred spremembo MRL in za katere je iz informacij razvidno, da je ohranjena visoka raven varstva potrošnikov.

(13)

Državam članicam, tretjim državam in nosilcem živilske dejavnosti bi bilo treba pred začetkom uporabe spremenjenih MRL omogočiti primerno obdobje, da se bodo lahko pripravili na izpolnjevanje novih zahtev, ki bodo nastale ob spremembi MRL.

(14)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloge II, III in V k Uredbi (ES) št. 396/2005 se spremenijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Različica Uredbe (ES) št. 396/2005 pred spremembami s to uredbo se še naprej uporablja za proizvode, ki so bili proizvedeni v Uniji ali uvoženi v Unijo pred 6. novembrom 2021.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 6. novembra 2021.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. aprila 2021

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 70, 16.3.2005, str. 1.

(2)  Evropska agencija za varnost hrane; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for benalaxyl-M according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Obrazloženo mnenje o pregledu obstoječih mejnih vrednosti ostankov za benalaksil-M v skladu s členom 12 Uredbe (ES) št. 396/2005). EFSA Journal 2019;17(9):5818.

(3)  Evropska agencija za varnost hrane; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for benalaxyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Obrazloženo mnenje o pregledu obstoječih mejnih vrednosti ostankov za benalaksil v skladu s členom 12 Uredbe (ES) št. 396/2005). EFSA Journal 2013;11(10):3405.

(4)  Evropska agencija za varnost hrane; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for dichlobenil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Obrazloženo mnenje o pregledu obstoječih mejnih vrednosti ostankov za diklobenil v skladu s členom 12 Uredbe (ES) št. 396/2005). EFSA Journal 2013;11(5):3218.

(5)  Evropska agencija za varnost hrane; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for fluopicolide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Obrazloženo mnenje o pregledu obstoječih mejnih vrednosti ostankov za fluopikolid v skladu s členom 12 Uredbe (ES) št. 396/2005). EFSA Journal 2019;17(7):5748.

(6)  Evropska agencija za varnost hrane; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for proquinazid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Obrazloženo mnenje o pregledu obstoječih mejnih vrednosti ostankov za prokvinazid v skladu s členom 12 Uredbe (ES) št. 396/2005). EFSA Journal 2020;18(1):5987.

(7)  Evropska agencija za varnost hrane; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for pyridalyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Obrazloženo mnenje o pregledu obstoječih mejnih vrednosti ostankov za piridalil v skladu s členom 12 Uredbe (ES) št. 396/2005). EFSA Journal 2019;17(9):5814.


PRILOGA

Priloge II, III in V k Uredbi (ES) št. 396/2005 se spremenijo:

(1)

Priloga II se spremeni:

(a)

stolpec za benalaksil in benalaksil-M se nadomesti z naslednjim:

„Ostanki pesticidov in mejne vrednosti ostankov (mg/kg)

Številčna oznaka

Skupine in primeri posameznih proizvodov, za katere veljajo MRL  (1)

Benalaksil, vključno z drugimi zmesmi sestavnih izomerov, ki vključujejo benalaksil-M (vsota izomerov)

0100000

SVEŽE ALI ZAMRZNJENO SADJE; LUPINARJI

 

0110000

Citrusi

0,01  (*1)

0110010

Grenivke

 

0110020

Pomaranče

 

0110030

Limone

 

0110040

Limete

 

0110050

Mandarine

 

0110990

Drugo (2)

 

0120000

Lupinarji

0,01  (*1)

0120010

Mandeljni

 

0120020

Brazilski oreški

 

0120030

Indijski orehi

 

0120040

Kostanj

 

0120050

Kokosovi orehi

 

0120060

Lešniki

 

0120070

Oreški makadamije

 

0120080

Pekani

 

0120090

Pinjole

 

0120100

Pistacije

 

0120110

Orehi

 

0120990

Drugo (2)

 

0130000

Pečkato sadje

0,01  (*1)

0130010

Jabolka

 

0130020

Hruške

 

0130030

Kutine

 

0130040

Nešplje

 

0130050

Japonske nešplje

 

0130990

Drugo (2)

 

0140000

Koščičasto sadje

0,01  (*1)

0140010

Marelice

 

0140020

Češnje

 

0140030

Breskve

 

0140040

Slive

 

0140990

Drugo (2)

 

0150000

Jagodičje in drobno sadje

 

0151000

(a)

Grozdje

 

0151010

Namizno grozdje

0,7 (+)

0151020

Vinsko grozdje

0,3

0152000

(b)

Jagode

0,01  (*1)

0153000

(c)

Rozgasto sadje

0,01  (*1)

0153010

Robide

 

0153020

Ostrožnice

 

0153030

Maline (rdeče in rumene)

 

0153990

Drugo (2)

 

0154000

(d)

Drugo drobno sadje in jagodičje

0,01  (*1)

0154010

Borovnice

 

0154020

Ameriške brusnice

 

0154030

Ribez (črni, rdeči in beli)

 

0154040

Kosmulje (zelene, rdeče in rumene)

 

0154050

Šipek

 

0154060

Murve (črne in bele)

 

0154070

Plodovi gloga azarol/sredozemske nešplje

 

0154080

Bezgove jagode

 

0154990

Drugo (2)

 

0160000

Mešano sadje

0,01  (*1)

0161000

(a)

Užitna lupina

 

0161010

Dateljni

 

0161020

Fige

 

0161030

Namizne oljke

 

0161040

Kumkvati

 

0161050

Karambole

 

0161060

Kakiji

 

0161070

Jamun

 

0161990

Drugo (2)

 

0162000

(b)

Neužitna lupina, drobni plodovi

 

0162010

Kiviji/aktinidije (zeleni, rdeči, rumeni)

 

0162020

Liči

 

0162030

Pasijonke/marakuje

 

0162040

Plodovi opuncije/kaktusovi sadeži

 

0162050

Zvezdasta jabolka

 

0162060

Persimon/virginijski kaki

 

0162990

Drugo (2)

 

0163000

(c)

Neužitna lupina, veliki plodovi

 

0163010

Avokado

 

0163020

Banane

 

0163030

Mango

 

0163040

Papaje

 

0163050

Granatna jabolka

 

0163060

Čirimoje

 

0163070

Gvave

 

0163080

Ananasi

 

0163090

Sadeži kruhovca

 

0163100

Durian

 

0163110

Plodovi trnaste anone

 

0163990

Drugo (2)

 

0200000

SVEŽA ALI ZAMRZNJENA ZELENJAVA

 

0210000

Zelenjava – korenovke in gomoljnice

 

0211000

(a)

Krompir

0,02  (*1) (+)

0212000

(b)

Tropske korenovke in gomoljnice

0,01  (*1)

0212010

Gomolji kasave/manioka

 

0212020

Sladki krompir

 

0212030

Jam

 

0212040

Maranta

 

0212990

Drugo (2)

 

0213000

(c)

Druge korenovke in gomoljnice razen sladkorne pese

0,01  (*1)

0213010

Rdeča pesa

 

0213020

Korenje

 

0213030

Gomoljna zelena

 

0213040

Hren

 

0213050

Topinambur/laška repa

 

0213060

Pastinak

 

0213070

Koren peteršilja

 

0213080

Redkev

 

0213090

Beli koren/porovolistna kozja brada

 

0213100

Podzemna koleraba

 

0213110

Repa

 

0213990

Drugo (2)

 

0220000

Zelenjava – čebulnice

 

0220010

Česen

0,02  (*1) (+)

0220020

Čebula

0,02  (*1) (+)

0220030

Šalotka

0,02  (*1) (+)

0220040

Spomladanska čebula in zimski luk

0,01  (*1)

0220990

Drugo (2)

0,01  (*1)

0230000

Zelenjava – plodovke

 

0231000

(a)

Razhudnikovke in slezenovke

 

0231010

Paradižnik

0,5

0231020

Paprika

0,01  (*1)

0231030

Jajčevci

0,5

0231040

Okra/jedilni oslez

0,01  (*1)

0231990

Drugo (2)

0,01  (*1)

0232000

(b)

Bučnice z užitno lupino

0,01  (*1)

0232010

Kumare

 

0232020

Kumarice za vlaganje

 

0232030

Bučke

 

0232990

Drugo (2)

 

0233000

(c)

Bučnice z neužitno lupino

 

0233010

Melone

0,3

0233020

Orjaške buče

0,01  (*1)

0233030

Lubenice

0,15

0233990

Drugo (2)

0,01  (*1)

0234000

(d)

Sladka koruza

0,01  (*1)

0239000

(e)

Druge plodovke

0,01  (*1)

0240000

Kapusnice (razen korenin kapusnic in rastlin kapusnic z mladimi listi)

0,01  (*1)

0241000

(a)

Cvetoče kapusnice

 

0241010

Brokoli

 

0241020

Cvetača

 

0241990

Drugo (2)

 

0242000

(b)

Glavnate kapusnice

 

0242010

Brstični ohrovt

 

0242020

Glavnato zelje

 

0242990

Drugo (2)

 

0243000

(c)

Listnate kapusnice

 

0243010

Kitajski kapus

 

0243020

Listnati ohrovt

 

0243990

Drugo (2)

 

0244000

(d)

Kolerabice

 

0250000

Listna zelenjava, zelišča in užitni cvetovi

 

0251000

(a)

Solata in solatnice

 

0251010

Motovilec

0,01  (*1)

0251020

Solata

3 (+)

0251030

Endivija/eskarijolka

0,01  (*1)

0251040

Kreša ter drugi kalčki in poganjki

0,01  (*1)

0251050

Rana barbica

0,01  (*1)

0251060

Rukvica/rukola

0,01  (*1)

0251070

Ogrščica

0,01  (*1)

0251080

Rastline z mladimi listi (vključno z vrstami kapusnic)

0,01  (*1)

0251990

Drugo (2)

0,01  (*1)

0252000

(b)

Špinača in podobni listi

0,01  (*1)

0252010

Špinača

 

0252020

Tolščakovke

 

0252030

Listi blitve

 

0252990

Drugo (2)

 

0253000

(c)

Trtni listi in listi podobnih vrst

0,01  (*1)

0254000

(d)

Vodna kreša

0,01  (*1)

0255000

(e)

Vitlof

0,01  (*1)

0256000

(f)

Zelišča in užitni cvetovi

0,02  (*1)

0256010

Prava krebuljica

 

0256020

Drobnjak

 

0256030

Listi zelene

 

0256040

Peteršilj

 

0256050

Žajbelj

 

0256060

Rožmarin

 

0256070

Materina dušica

 

0256080

Bazilika in užitni cvetovi

 

0256090

Lovorovi listi

 

0256100

Pehtran

 

0256990

Drugo (2)

 

0260000

Stročnice

0,01  (*1)

0260010

Fižol (s stroki)

 

0260020

Fižol v zrnju (brez strokov)

 

0260030

Grah (s stroki)

 

0260040

Grah (brez strokov)

 

0260050

Leča

 

0260990

Drugo (2)

 

0270000

Stebelna zelenjava

 

0270010

Šparglji/beluši

0,01  (*1)

0270020

Kardij

0,01  (*1)

0270030

Belušna zelena

0,01  (*1)

0270040

Sladki komarček

0,01  (*1)

0270050

Artičoke

0,01  (*1)

0270060

Por

0,02  (*1) (+)

0270070

Rabarbara

0,01  (*1)

0270080

Bambusovi vršički

0,01  (*1)

0270090

Palmovi srčki

0,01  (*1)

0270990

Drugo (2)

0,01  (*1)

0280000

Gobe, mahovi in lišaji

0,01  (*1)

0280010

Gojene gobe

 

0280020

Gozdne gobe

 

0280990

Mahovi in lišaji

 

0290000

Alge in prokaritski organizmi

 

0300000

STROČNICE

0,01  (*1)

0300010

Fižol

 

0300020

Leča

 

0300030

Grah

 

0300040

Bel volčji bob

 

0300990

Drugo (2)

 

0400000

OLJNICE – SEME IN PLODOVI OLJNIC

0,01  (*1)

0401000

Semena oljnic

 

0401010

Lanena semena

 

0401020

Zemeljski oreški/arašidi

 

0401030

Mak

 

0401040

Sezamova semena

 

0401050

Sončnična semena

 

0401060

Semena oljne ogrščice

 

0401070

Soja

 

0401080

Gorčična semena

 

0401090

Bombaževo seme

 

0401100

Bučna semena

 

0401110

Semena navadnega rumenika

 

0401120

Semena borage

 

0401130

Seme navadnega rička

 

0401140

Konopljina semena

 

0401150

Semena kloščevca

 

0401990

Drugo (2)

 

0402000

Plodovi oljnic

 

0402010

Oljke za proizvodnjo olja

 

0402020

Koščice oljne palme

 

0402030

Plodovi oljne palme

 

0402040

Kapokovec

 

0402990

Drugo (2)

 

0500000

ŽITA

0,01  (*1)

0500010

Ječmen

 

0500020

Ajda in druga neprava žita

 

0500030

Koruza

 

0500040

Proso

 

0500050

Oves

 

0500060

Riž

 

0500070

 

0500080

Sirek

 

0500090

Pšenica

 

0500990

Drugo (2)

 

0600000

ČAJI, KAVA, ZELIŠČNI ČAJI, KAKAV IN ROŽIČI

0,05  (*1)

0610000

Čaji

 

0620000

Kavna zrna

 

0630000

Zeliščni čaji

 

0631000

(a)

Cvetovi

 

0631010

Kamilica

 

0631020

Hibiskus/oslez

 

0631030

Vrtnice

 

0631040

Jasmin

 

0631050

Lipa

 

0631990

Drugo (2)

 

0632000

(b)

Listi in zelišča

 

0632010

Jagoda

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Mate

 

0632990

Drugo (2)

 

0633000

(c)

Korenine

 

0633010

Zdravilna špajka, baldrijan

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Drugo (2)

 

0639000

(d)

Kateri koli drugi deli rastline

 

0640000

Kakavova zrna

 

0650000

Rožiči

 

0700000

HMELJ

0,05  (*1)

0800000

ZAČIMBE

0,05  (*1)

0810000

Semena

 

0810010

Janež

 

0810020

Črnika/črna kumina

 

0810030

Zelena

 

0810040

Koriander

 

0810050

Kumin/orientalska kumina/rimska kumina

 

0810060

Koper

 

0810070

Koromač/komarček

 

0810080

Božja rutica/sabljasti triplat

 

0810090

Muškatni orešček

 

0810990

Drugo (2)

 

0820000

Plodovi

 

0820010

Piment

 

0820020

Sečuanski poper

 

0820030

Kumina

 

0820040

Kardamom

 

0820050

Brinove jagode

 

0820060

Poper (črni, zeleni in beli)

 

0820070

Vanilija

 

0820080

Tamarinda

 

0820990

Drugo (2)

 

0830000

Skorja

 

0830010

Cimet

 

0830990

Drugo (2)

 

0840000

Korenine ali korenike

 

0840010

Sladki koren (likviricija)

 

0840020

Ingver (10)

 

0840030

Kurkuma

 

0840040

Hren (11)

 

0840990

Drugo (2)

 

0850000

Brsti

 

0850010

Nageljnove žbice/klinčki

 

0850020

Kapre

 

0850990

Drugo (2)

 

0860000

Cvetni pestiči

 

0860010

Žafran

 

0860990

Drugo (2)

 

0870000

Semenski ovoj

 

0870010

Muškatni cvet

 

0870990

Drugo (2)

 

0900000

SLADKORNE RASTLINE

0,01  (*1)

0900010

Koren sladkorne pese

 

0900020

Sladkorni trs

 

0900030

Koren cikorije

 

0900990

Drugo (2)

 

1000000

PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA – KOPENSKIH ŽIVALI

 

1010000

Proizvodi iz naslednjih živali

 

1011000

(a)

Prašiči

 

1011010

Mišičevje

0,02  (*1)

1011020

Maščevje

0,01  (*1)

1011030

Jetra

0,01  (*1)

1011040

Ledvice

0,01  (*1)

1011050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

0,01  (*1)

1011990

Drugo (2)

0,01  (*1)

1012000

(b)

Govedo

 

1012010

Mišičevje

0,02  (*1)

1012020

Maščevje

0,01  (*1)

1012030

Jetra

0,01  (*1)

1012040

Ledvice

0,01  (*1)

1012050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

0,01  (*1)

1012990

Drugo (2)

0,01  (*1)

1013000

(c)

Ovce

 

1013010

Mišičevje

0,02  (*1)

1013020

Maščevje

0,01  (*1)

1013030

Jetra

0,01  (*1)

1013040

Ledvice

0,01  (*1)

1013050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

0,01  (*1)

1013990

Drugo (2)

0,01  (*1)

1014000

d)

Koze

 

1014010

Mišičevje

0,02  (*1)

1014020

Maščevje

0,01  (*1)

1014030

Jetra

0,01  (*1)

1014040

Ledvice

0,01  (*1)

1014050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

0,01  (*1)

1014990

Drugo (2)

0,01  (*1)

1015000

(e)

Enoprsti kopitarji

 

1015010

Mišičevje

0,02  (*1)

1015020

Maščevje

0,01  (*1)

1015030

Jetra

0,01  (*1)

1015040

Ledvice

0,01  (*1)

1015050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

0,01  (*1)

1015990

Drugo (2)

0,01  (*1)

1016000

(f)

Perutnina

 

1016010

Mišičevje

0,02  (*1)

1016020

Maščevje

0,01  (*1)

1016030

Jetra

0,01  (*1)

1016040

Ledvice

0,01  (*1)

1016050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

0,01  (*1)

1016990

Drugo (2)

0,01  (*1)

1017000

(g)

Druge gojene kopenske živali

 

1017010

Mišičevje

0,02  (*1)

1017020

Maščevje

0,01  (*1)

1017030

Jetra

0,01  (*1)

1017040

Ledvice

0,01  (*1)

1017050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

0,01  (*1)

1017990

Drugo (2)

0,01  (*1)

1020000

Mleko

0,02  (*1)

1020010

Govedo

 

1020020

Ovce

 

1020030

Koze

 

1020040

Konji

 

1020990

Drugo (2)

 

1030000

Ptičja jajca

0,02  (*1)

1030010

Kokoši

 

1030020

Race

 

1030030

Gosi

 

1030040

Prepelice

 

1030990

Drugo (2)

 

1040000

Med in drugi čebelarski proizvodi (7)

0,05  (*1)

1050000

Dvoživke in plazilci

0,02  (*1)

1060000

Kopenski nevretenčarji

0,02  (*1)

1070000

Divji kopenski vretenčarji

0,02  (*1)

1100000

PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA – RIBE, RIBJI PROIZVODI TER DRUGI MORSKI IN SLADKOVODNI ŽIVILSKI PROIZVODI (8)

 

1200000

PROIZVODI ALI DELI PROIZVODOV SAMO ZA ŽIVALSKO KRMO (8)

 

1300000

PREDELANI ŽIVILSKI PROIZVODI (9)

 

Benalaksil, vključno z drugimi zmesmi sestavnih izomerov, ki vključujejo benalaksil-M (vsota izomerov)

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o poskusih za ugotavljanje ostankov in metabolizmu kmetijskih rastlin navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do [Urad za publikacije: vstaviti datum 2 leti po objavi], če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0151010 Namizno grozdje

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o metabolizmu kmetijskih rastlin navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do [Urad za publikacije: vstaviti datum 2 leti po objavi], če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0211000 (a)Krompir

0220010 Česen

0220020 Čebula

0220030 Šalotka

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o metabolizmu kmetijskih rastlin in poskusih za ugotavljanje ostankov navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do [Urad za publikacije: vstaviti datum 2 leti po objavi], če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0251020 Solata

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o metabolizmu kmetijskih rastlin navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do [Urad za publikacije: vstaviti datum 2 leti po objavi], če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0270060 Por

(b)

dodajo se naslednji stolpci za fluopikolid, prokvinazid in piridalil:

„Ostanki pesticidov in mejne vrednosti ostankov (mg/kg)

Številčna oznaka

Skupine in primeri posameznih proizvodov, za katere veljajo MRL  (2)

Fluopikolid

Prokvinazid (F) (R)

Piridalil

0100000

SVEŽE ALI ZAMRZNJENO SADJE; LUPINARJI

 

 

0,01 (*2)

0110000

Citrusi

0,01 (*2)

0,01  (*2)

 

0110010

Grenivke

 

 

 

0110020

Pomaranče

 

 

 

0110030

Limone

 

 

 

0110040

Limete

 

 

 

0110050

Mandarine

 

 

 

0110990

Drugo (2)

 

 

 

0120000

Lupinarji

0,01 (*2)

0,02 (*2)

 

0120010

Mandeljni

 

 

 

0120020

Brazilski oreški

 

 

 

0120030

Indijski orehi

 

 

 

0120040

Kostanj

 

 

 

0120050

Kokosovi orehi

 

 

 

0120060

Lešniki

 

 

 

0120070

Oreški makadamije

 

 

 

0120080

Pekani

 

 

 

0120090

Pinjole

 

 

 

0120100

Pistacije

 

 

 

0120110

Orehi

 

 

 

0120990

Drugo (2)

 

 

 

0130000

Pečkato sadje

0,01 (*2)

 

 

0130010

Jabolka

 

0,08

 

0130020

Hruške

 

0,08

 

0130030

Kutine

 

0,01  (*2)

 

0130040

Nešplje

 

0,01  (*2)

 

0130050

Japonske nešplje

 

0,01  (*2)

 

0130990

Drugo (2)

 

0,01  (*2)

 

0140000

Koščičasto sadje

0,01 (*2)

0,01  (*2)

 

0140010

Marelice

 

 

 

0140020

Češnje

 

 

 

0140030

Breskve

 

 

 

0140040

Slive

 

 

 

0140990

Drugo (2)

 

 

 

0150000

Jagodičje in drobno sadje

 

 

 

0151000

(a)

Grozdje

2

0,5

 

0151010

Namizno grozdje

 

 

 

0151020

Vinsko grozdje

 

 

 

0152000

(b)

Jagode

0,01 (*2)

2

 

0153000

(c)

Rozgasto sadje

 

0,01  (*2)

 

0153010

Robide

3

 

 

0153020

Ostrožnice

0,01 (*2)

 

 

0153030

Maline (rdeče in rumene)

0,01 (*2)

 

 

0153990

Drugo (2)

0,01 (*2)

 

 

0154000

(d)

Drugo drobno sadje in jagodičje

0,01 (*2)

 

 

0154010

Borovnice

 

0,01  (*2)

 

0154020

Ameriške brusnice

 

0,01  (*2)

 

0154030

Ribez (črni, rdeči in beli)

 

1,5

 

0154040

Kosmulje (zelene, rdeče in rumene)

 

1,5

 

0154050

Šipek

 

0,01  (*2)

 

0154060

Murve (črne in bele)

 

0,01  (*2)

 

0154070

Plodovi gloga azarol/sredozemske nešplje

 

0,01  (*2)

 

0154080

Bezgove jagode

 

0,01  (*2)

 

0154990

Drugo (2)

 

0,01  (*2)

 

0160000

Mešano sadje

0,01 (*2)

 

 

0161000

(a)

Užitna lupina

 

 

 

0161010

Dateljni

 

0,01  (*2)

 

0161020

Fige

 

0,01  (*2)

 

0161030

Namizne oljke

 

0,02 (*2)

 

0161040

Kumkvati

 

0,01  (*2)

 

0161050

Karambole

 

0,01  (*2)

 

0161060

Kakiji

 

0,01  (*2)

 

0161070

Jamun

 

0,01  (*2)

 

0161990

Drugo (2)

 

0,01  (*2)

 

0162000

(b)

Neužitna lupina, drobni plodovi

 

0,01  (*2)

 

0162010

Kiviji/aktinidije (zeleni, rdeči, rumeni)

 

 

 

0162020

Liči

 

 

 

0162030

Pasijonke/marakuje

 

 

 

0162040

Plodovi opuncije/kaktusovi sadeži

 

 

 

0162050

Zvezdasta jabolka

 

 

 

0162060

Persimon/virginijski kaki

 

 

 

0162990

Drugo (2)

 

 

 

0163000

(c)

Neužitna lupina, veliki plodovi

 

 

 

0163010

Avokado

 

0,02 (*2)

 

0163020

Banane

 

0,01  (*2)

 

0163030

Mango

 

0,01  (*2)

 

0163040

Papaje

 

0,01  (*2)

 

0163050

Granatna jabolka

 

0,01  (*2)

 

0163060

Čirimoje

 

0,01  (*2)

 

0163070

Gvave

 

0,01  (*2)

 

0163080

Ananasi

 

0,01  (*2)

 

0163090

Sadeži kruhovca

 

0,01  (*2)

 

0163100

Durian

 

0,01  (*2)

 

0163110

Plodovi trnaste anone

 

0,01  (*2)

 

0163990

Drugo (2)

 

0,01  (*2)

 

0200000

SVEŽA ALI ZAMRZNJENA ZELENJAVA

 

 

 

0210000

Zelenjava – korenovke in gomoljnice

 

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0211000

(a)

Krompir

0,03

 

 

0212000

(b)

Tropske korenovke in gomoljnice

0,01  (*2)

 

 

0212010

Gomolji kasave/manioka

 

 

 

0212020

Sladki krompir

 

 

 

0212030

Jam

 

 

 

0212040

Maranta

 

 

 

0212990

Drugo (2)

 

 

 

0213000

(c)

Druge korenovke in gomoljnice razen sladkorne pese

0,2

 

 

0213010

Rdeča pesa

 

 

 

0213020

Korenje

 

 

 

0213030

Gomoljna zelena

 

 

 

0213040

Hren

 

 

 

0213050

Topinambur/laška repa

 

 

 

0213060

Pastinak

 

 

 

0213070

Koren peteršilja

 

 

 

0213080

Redkev

 

 

 

0213090

Beli koren/porovolistna kozja brada

 

 

 

0213100

Podzemna koleraba

 

 

 

0213110

Repa

 

 

 

0213990

Drugo (2)

 

 

 

0220000

Zelenjava – čebulnice

 

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0220010

Česen

0,3

 

 

0220020

Čebula

1

 

 

0220030

Šalotka

0,3

 

 

0220040

Spomladanska čebula in zimski luk

10

 

 

0220990

Drugo (2)

0,01 (*2)

 

 

0230000

Zelenjava – plodovke

 

 

 

0231000

(a)

Razhudnikovke in slezenovke

1

 

 

0231010

Paradižnik

 

0,15

1,5

0231020

Paprika

 

0,01  (*2)

0,9

0231030

Jajčevci

 

0,15

1,5

0231040

Okra/jedilni oslez

 

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0231990

Drugo (2)

 

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0232000

(b)

Bučnice z užitno lupino

0,5

0,05

0,01 (*2)

0232010

Kumare

 

 

 

0232020

Kumarice za vlaganje

 

 

 

0232030

Bučke

 

 

 

0232990

Drugo (2)

 

 

 

0233000

(c)

Bučnice z neužitno lupino

0,5

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0233010

Melone

 

 

 

0233020

Orjaške buče

 

 

 

0233030

Lubenice

 

 

 

0233990

Drugo (2)

 

 

 

0234000

(d)

Sladka koruza

0,01 (*2)

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0239000

(e)

Druge plodovke

0,01 (*2)

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0240000

Kapusnice (razen korenin kapusnic in rastlin kapusnic z mladimi listi)

 

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0241000

(a)

Cvetoče kapusnice

2

 

 

0241010

Brokoli

 

 

 

0241020

Cvetača

 

 

 

0241990

Drugo (2)

 

 

 

0242000

(b)

Glavnate kapusnice

 

 

 

0242010

Brstični ohrovt

0,2

 

 

0242020

Glavnato zelje

0,3

 

 

0242990

Drugo (2)

0,01 (*2)

 

 

0243000

(c)

Listnate kapusnice

2

 

 

0243010

Kitajski kapus

 

 

 

0243020

Listnati ohrovt

 

 

 

0243990

Drugo (2)

 

 

 

0244000

(d)

Kolerabice

0,03

 

 

0250000

Listna zelenjava, zelišča in užitni cvetovi

 

 

 

0251000

(a)

Solata in solatnice

 

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0251010

Motovilec

30

 

 

0251020

Solata

6

 

 

0251030

Endivija/eskarijolka

2 (+)

 

 

0251040

Kreša ter drugi kalčki in poganjki

30

 

 

0251050

Rana barbica

30

 

 

0251060

Rukvica/rukola

30

 

 

0251070

Ogrščica

30

 

 

0251080

Rastline z mladimi listi (vključno z vrstami kapusnic)

30

 

 

0251990

Drugo (2)

0,01  (*2)

 

 

0252000

(b)

Špinača in podobni listi

6

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0252010

Špinača

 

 

 

0252020

Tolščakovke

 

 

 

0252030

Listi blitve

 

 

 

0252990

Drugo (2)

 

 

 

0253000

(c)

Trtni listi in listi podobnih vrst

30

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0254000

(d)

Vodna kreša

30

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0255000

(e)

Vitlof

0,01 (*2)

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0256000

(f)

Zelišča in užitni cvetovi

 

0,02 (*2)

0,02  (*2)

0256010

Prava krebuljica

30

 

 

0256020

Drobnjak

9

 

 

0256030

Listi zelene

9

 

 

0256040

Peteršilj

9

 

 

0256050

Žajbelj

9

 

 

0256060

Rožmarin

9

 

 

0256070

Materina dušica

9

 

 

0256080

Bazilika in užitni cvetovi

9

 

 

0256090

Lovorovi listi

9

 

 

0256100

Pehtran

9

 

 

0256990

Drugo (2)

0,02  (*2)

 

 

0260000

Stročnice

0,01 (*2)

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0260010

Fižol (s stroki)

 

 

 

0260020

Fižol v zrnju (brez strokov)

 

 

 

0260030

Grah (s stroki)

 

 

 

0260040

Grah (brez strokov)

 

 

 

0260050

Leča

 

 

 

0260990

Drugo (2)

 

 

 

0270000

Stebelna zelenjava

 

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0270010

Šparglji/beluši

0,01 (*2)

 

 

0270020

Kardij

0,01 (*2)

 

 

0270030

Belušna zelena

0,01 (*2)

 

 

0270040

Sladki komarček

0,01 (*2)

 

 

0270050

Artičoke

0,01 (*2)

 

 

0270060

Por

1,5

 

 

0270070

Rabarbara

0,01 (*2)

 

 

0270080

Bambusovi vršički

0,01 (*2)

 

 

0270090

Palmovi srčki

0,01 (*2)

 

 

0270990

Drugo (2)

0,01 (*2)

 

 

0280000

Gobe, mahovi in lišaji

0,01 (*2)

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0280010

Gojene gobe

 

 

 

0280020

Gozdne gobe

 

 

 

0280990

Mahovi in lišaji

 

 

 

0290000

Alge in prokaritski organizmi

0,01 (*2)

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0300000

STROČNICE

0,01 (*2)

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0300010

Fižol

 

 

 

0300020

Leča

 

 

 

0300030

Grah

 

 

 

0300040

Bel volčji bob

 

 

 

0300990

Drugo (2)

 

 

 

0400000

OLJNICE – SEME IN PLODOVI OLJNIC

0,01 (*2)

0,02 (*2)

0,01  (*2)

0401000

Semena oljnic

 

 

 

0401010

Lanena semena

 

 

 

0401020

Zemeljski oreški/arašidi

 

 

 

0401030

Mak

 

 

 

0401040

Sezamova semena

 

 

 

0401050

Sončnična semena

 

 

 

0401060

Semena oljne ogrščice

 

 

 

0401070

Soja

 

 

 

0401080

Gorčična semena

 

 

 

0401090

Bombaževo seme

 

 

 

0401100

Bučna semena

 

 

 

0401110

Semena navadnega rumenika

 

 

 

0401120

Semena borage

 

 

 

0401130

Seme navadnega rička

 

 

 

0401140

Konopljina semena

 

 

 

0401150

Semena kloščevca

 

 

 

0401990

Drugo (2)

 

 

 

0402000

Plodovi oljnic

 

 

 

0402010

Oljke za proizvodnjo olja

 

 

 

0402020

Koščice oljne palme

 

 

 

0402030

Plodovi oljne palme

 

 

 

0402040

Kapokovec

 

 

 

0402990

Drugo (2)

 

 

 

0500000

ŽITA

0,01 (*2)

 

0,01 (*2)

0500010

Ječmen

 

0,04 (+)

 

0500020

Ajda in druga neprava žita

 

0,01  (*2)

 

0500030

Koruza

 

0,01  (*2)

 

0500040

Proso

 

0,01  (*2)

 

0500050

Oves

 

0,04 (+)

 

0500060

Riž

 

0,01  (*2)

 

0500070

 

0,02

 

0500080

Sirek

 

0,01  (*2)

 

0500090

Pšenica

 

0,02

 

0500990

Drugo (2)

 

0,01  (*2)

 

0600000

ČAJI, KAVA, ZELIŠČNI ČAJI, KAKAV IN ROŽIČI

 

0,05 (*2)

0,05  (*2)

0610000

Čaji

0,05  (*2)

 

 

0620000

Kavna zrna

0,05  (*2)

 

 

0630000

Zeliščni čaji

 

 

 

0631000

(a)

Cvetovi

0,05  (*2)

 

 

0631010

Kamilica

 

 

 

0631020

Hibiskus/oslez

 

 

 

0631030

Vrtnice

 

 

 

0631040

Jasmin

 

 

 

0631050

Lipa

 

 

 

0631990

Drugo (2)

 

 

 

0632000

(b)

Listi in zelišča

0,05  (*2)

 

 

0632010

Jagoda

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

0632030

Mate

 

 

 

0632990

Drugo (2)

 

 

 

0633000

(c)

Korenine

7

 

 

0633010

Zdravilna špajka, baldrijan

 

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

0633990

Drugo (2)

 

 

 

0639000

(d)

Kateri koli drugi deli rastline

0,05  (*2)

 

 

0640000

Kakavova zrna

0,05  (*2)

 

 

0650000

Rožiči

0,05  (*2)

 

 

0700000

HMELJ

0,15 (+)

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0800000

ZAČIMBE

 

 

 

0810000

Semena

0,05  (*2)

0,05 (*2)

0,05  (*2)

0810010

Janež

 

 

 

0810020

Črnika/črna kumina

 

 

 

0810030

Zelena

 

 

 

0810040

Koriander

 

 

 

0810050

Kumin/orientalska kumina/rimska kumina

 

 

 

0810060

Koper

 

 

 

0810070

Koromač/komarček

 

 

 

0810080

Božja rutica/sabljasti triplat

 

 

 

0810090

Muškatni orešček

 

 

 

0810990

Drugo (2)

 

 

 

0820000

Plodovi

0,05  (*2)

0,05 (*2)

0,05  (*2)

0820010

Piment

 

 

 

0820020

Sečuanski poper

 

 

 

0820030

Kumina

 

 

 

0820040

Kardamom

 

 

 

0820050

Brinove jagode

 

 

 

0820060

Poper (črni, zeleni in beli)

 

 

 

0820070

Vanilija

 

 

 

0820080

Tamarinda

 

 

 

0820990

Drugo (2)

 

 

 

0830000

Skorja

0,05  (*2)

0,05 (*2)

0,05  (*2)

0830010

Cimet

 

 

 

0830990

Drugo (2)

 

 

 

0840000

Korenine ali korenike

 

 

 

0840010

Sladki koren (likviricija)

0,05  (*2)

0,05 (*2)

0,05  (*2)

0840020

Ingver (10)

 

 

 

0840030

Kurkuma

0,05  (*2)

0,05 (*2)

0,05  (*2)

0840040

Hren (11)

 

 

 

0840990

Drugo (2)

0,05  (*2)

0,05 (*2)

0,05  (*2)

0850000

Brsti

0,05  (*2)

0,05 (*2)

0,05  (*2)

0850010

Nageljnove žbice/klinčki

 

 

 

0850020

Kapre

 

 

 

0850990

Drugo (2)

 

 

 

0860000

Cvetni pestiči

0,05  (*2)

0,05 (*2)

0,05  (*2)

0860010

Žafran

 

 

 

0860990

Drugo (2)

 

 

 

0870000

Semenski ovoj

0,05  (*2)

0,05 (*2)

0,05  (*2)

0870010

Muškatni cvet

 

 

 

0870990

Drugo (2)

 

 

 

0900000

SLADKORNE RASTLINE

 

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0900010

Koren sladkorne pese

0,15

 

 

0900020

Sladkorni trs

0,01 (*2)

 

 

0900030

Koren cikorije

0,01 (*2)

 

 

0900990

Drugo (2)

0,01 (*2)

 

 

1000000

PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA – KOPENSKIH ŽIVALI

 

 

 

1010000

Proizvodi iz naslednjih živali

 

0,02  (*2)

0,01 (*2)

1011000

(a)

Prašiči

 

 

 

1011010

Mišičevje

0,02  (*2) (+)

 

 

1011020

Maščevje

0,05  (*2) (+)

 

 

1011030

Jetra

0,05  (*2) (+)

 

 

1011040

Ledvice

0,05  (*2) (+)

 

 

1011050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

0,05  (*2)

 

 

1011990

Drugo (2)

0,05  (*2)

 

 

1012000

(b)

Govedo

 

 

 

1012010

Mišičevje

0,02  (*2) (+)

(+)

 

1012020

Maščevje

0,05  (*2) (+)

(+)

 

1012030

Jetra

0,05  (*2) (+)

(+)

 

1012040

Ledvice

0,05  (*2) (+)

(+)

 

1012050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

0,05  (*2)

 

 

1012990

Drugo (2)

0,05  (*2)

 

 

1013000

(c)

Ovce

 

 

 

1013010

Mišičevje

0,02  (*2) (+)

(+)

 

1013020

Maščevje

0,05  (*2) (+)

(+)

 

1013030

Jetra

0,05  (*2) (+)

(+)

 

1013040

Ledvice

0,05  (*2) (+)

(+)

 

1013050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

0,05  (*2)

 

 

1013990

Drugo (2)

0,05  (*2)

 

 

1014000

d)

Koze

 

 

 

1014010

Mišičevje

0,02  (*2) (+)

(+)

 

1014020

Maščevje

0,05  (*2) (+)

(+)

 

1014030

Jetra

0,05  (*2) (+)

(+)

 

1014040

Ledvice

0,05  (*2) (+)

(+)

 

1014050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

0,05  (*2)

 

 

1014990

Drugo (2)

0,05  (*2)

 

 

1015000

(e)

Enoprsti kopitarji

 

 

 

1015010

Mišičevje

0,02  (*2) (+)

(+)

 

1015020

Maščevje

0,05  (*2) (+)

(+)

 

1015030

Jetra

0,05  (*2) (+)

(+)

 

1015040

Ledvice

0,05  (*2) (+)

(+)

 

1015050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

0,05  (*2)

 

 

1015990

Drugo (2)

0,05  (*2)

 

 

1016000

(f)

Perutnina

 

 

 

1016010

Mišičevje

0,02  (*2) (+)

 

 

1016020

Maščevje

0,05  (*2) (+)

 

 

1016030

Jetra

0,05  (*2) (+)

 

 

1016040

Ledvice

0,05  (*2) (+)

 

 

1016050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

0,05  (*2)

 

 

1016990

Drugo (2)

0,05  (*2)

 

 

1017000

(g)

Druge gojene kopenske živali

 

 

 

1017010

Mišičevje

0,02  (*2) (+)

 

 

1017020

Maščevje

0,05  (*2) (+)

 

 

1017030

Jetra

0,05  (*2) (+)

 

 

1017040

Ledvice

0,05  (*2) (+)

 

 

1017050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

0,05  (*2)

 

 

1017990

Drugo (2)

0,05  (*2)

 

 

1020000

Mleko

0,02

0,02  (*2)

0,01 (*2)

1020010

Govedo

(+)

(+)

 

1020020

Ovce

(+)

(+)

 

1020030

Koze

(+)

(+)

 

1020040

Konji

(+)

(+)

 

1020990

Drugo (2)

 

 

 

1030000

Ptičja jajca

0,01 (*2)

0,02  (*2)

0,01 (*2)

1030010

Kokoši

(+)

 

 

1030020

Race

(+)

 

 

1030030

Gosi

(+)

 

 

1030040

Prepelice

(+)

 

 

1030990

Drugo (2)

 

 

 

1040000

Med in drugi čebelarski proizvodi (7)

0,05 (*2)

0,05 (*2)

0,05  (*2)

1050000

Dvoživke in plazilci

0,01 (*2)

0,02  (*2)

0,01 (*2)

1060000

Kopenski nevretenčarji

0,01 (*2)

0,02  (*2)

0,01 (*2)

1070000

Divji kopenski vretenčarji

0,01 (*2)

0,02  (*2)

0,01 (*2)

1100000

PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA – RIBE, RIBJI PROIZVODI TER DRUGI MORSKI IN SLADKOVODNI ŽIVILSKI PROIZVODI (8)

 

 

 

1200000

PROIZVODI ALI DELI PROIZVODOV SAMO ZA ŽIVALSKO KRMO (8)

 

 

 

1300000

PREDELANI ŽIVILSKI PROIZVODI (9)

 

 

 

(F) = topen v maščobi

Fluopikolid

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o poskusih za ugotavljanje ostankov navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do [Urad za publikacije: vstaviti datum 2 leti po objavi], če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0251030 Endivija/eskarijolka

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o analiznih metodah navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do [Urad za publikacije: vstaviti datum 2 leti po objavi], če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0700000 HMELJ

1011010 Mišičevje

1011020 Maščevje

1011030 Jetra

1011040 Ledvice

1012010 Mišičevje

1012020 Maščevje

1012030 Jetra

1012040 Ledvice

1013010 Mišičevje

1013020 Maščevje

1013030 Jetra

1013040 Ledvice

1014010 Mišičevje

1014020 Maščevje

1014030 Jetra

1014040 Ledvice

1015010 Mišičevje

1015020 Maščevje

1015030 Jetra

1015040 Ledvice

1016010 Mišičevje

1016020 Maščevje

1016030 Jetra

1016040 Ledvice

1017010 Mišičevje

1017020 Maščevje

1017030 Jetra

1017040 Ledvice

1020010 Govedo

1020020 Ovce

1020030 Koze

1020040 Konji

1030010 Kokoši

1030020 Race

1030030 Gosi

1030040 Prepelice

Prokvinazid (F) (R)

(R) =opredelitev ostanka se razlikuje za naslednje kombinacije pesticid – številčna oznaka:

prokvinazid – oznaka 1000000 razen 1040000: vsota prokvinazida in metabolita 3-[(6-jodo-4-okso-3-propil-3,4-dihidrokvinazolin-2-il)oksi]propanojske kisline (IN-MU210), izražena kot prokvinazid

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o poskusih za ugotavljanje ostankov navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do [Urad za publikacije: vstaviti datum 2 leti po objavi], če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0500010 Ječmen

0500050 Oves

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o poskusih za ugotavljanje ostankov na travi (bistvena sestavina prehranske obremenitve živine) navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do [Urad za publikacije: vstaviti datum 2 leti po objavi], če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

1012010 Mišičevje

1012020 Maščevje

1012030 Jetra

1012040 Ledvice

1013010 Mišičevje

1013020 Maščevje

1013030 Jetra

1013040 Ledvice

1014010 Mišičevje

1014020 Maščevje

1014030 Jetra

1014040 Ledvice

1015010 Mišičevje

1015020 Maščevje

1015030 Jetra