ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 74

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 64
4. marec 2021


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/381 z dne 25. februarja 2021 o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Escavèche de Chimay (ZGO))

1

 

*

Uredba Komisije (EU) 2021/382 z dne 3. marca 2021 o spremembi prilog k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 o higieni živil v zvezi z upravljanjem na področju živilskih alergenov, prerazporejanjem hrane in kulturo varnosti hrane ( 1 )

3

 

*

Uredba Komisije (EU) 2021/383 z dne 3. marca 2021 o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta, ki vsebuje seznam dodatkov, ki niso odobreni za vključitev v fitofarmacevtska sredstva ( 1 )

7

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/384 z dne 3. marca 2021 o primernosti imen sort poljščin in zelenjadnic ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 637/2009 ( 1 )

27

 

 

Popravki

 

*

Popravek Sklepa Evropske centralne banke (EU) 2020/138 z dne 22. januarja 2020 o vplačilu kapitala Evropske centralne banke s strani nacionalnih centralnih bank držav članic, katerih valuta je euro, in o razveljavitvi Sklepa (EU) 2019/44 (ECB/2020/4) ( UL L 27 I 1.2.2020 )

35

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

4.3.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 74/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/381

z dne 25. februarja 2021

o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb („Escavèche de Chimay“ (ZGO))

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (1) ter zlasti člena 52(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 50(2)(a) Uredbe (EU) št. 1151/2012 je bil zahtevek Belgije za registracijo imena „Escavèche de Chimay“ objavljen v Uradnem listu Evropske unije (2).

(2)

Ker v skladu s členom 51 Uredbe (EU) št. 1151/2012 Komisija ni prejela nobenega ugovora, bi bilo treba ime „Escavèche de Chimay“ registrirati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ime „Escavèche de Chimay“ (ZGO) se registrira.

Ime iz prvega odstavka opredeljuje proizvod skupine 1.7 Sveže ribe, mehkužci in raki ter iz njih pridobljeni proizvodi iz Priloge XI Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 668/2014 (3).

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. februarja 2021

Za Komisijo

V imenu predsednice

Janusz WOJCIECHOWSKI

Član Komisije


(1)  UL L 343, 14.12.2012, str. 1.

(2)  UL C 340, 13.10.2020, str. 12.

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 668/2014 z dne 13. junija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (UL L 179, 19.6.2014, str. 36).


4.3.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 74/3


UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/382

z dne 3. marca 2021

o spremembi prilog k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 o higieni živil v zvezi z upravljanjem na področju živilskih alergenov, prerazporejanjem hrane in kulturo varnosti hrane

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (1) ter zlasti člena 13(1)(c) in (d) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 852/2004 določa splošna pravila o higieni živil za nosilce živilske dejavnosti ob upoštevanju načela, da je treba zagotoviti varnost hrane v celotni prehranski verigi, začenši s primarno proizvodnjo. Nosilci živilske dejavnosti morajo zato upoštevati splošne higienske določbe iz prilog I in II k navedeni uredbi.

(2)

Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je 30. oktobra 2014 posodobila svoje znanstveno mnenje o oceni živilskih alergenov in živilskih sestavin za namene označevanja (2), v katerem je navedeno, da je bila prisotnost alergij na hrano v Evropi ocenjena na 3 % do 4 % tako za odrasle kot otroke. Agencija je ugotovila, da alergije na hrano sicer prizadenejo razmeroma majhen delež prebivalstva, vendar je alergijska reakcija lahko resna, celo usodna, in da postaja vse bolj očitno, da se pri ljudeh z alergijami na hrano ali prehransko intoleranco močno poslabša kakovost življenja.

(3)

Septembra 2020 je Komisija za Codex Alimentarius sprejela kodeks ravnanja o upravljanju na področju živilskih alergenov za nosilce živilske dejavnosti (CXC 80-2020), vključno s priporočili o blažitvi živilskih alergenov s harmoniziranim pristopom v prehranski verigi, ki temelji na splošnih higienskih zahtevah.

(4)

Ob upoštevanju sprejetja svetovnega standarda CXC 80-2020 ter pričakovanj potrošnikov in trgovinskih partnerjev, da so živila, proizvedena v EU, skladna vsaj s takim svetovnim standardom, je treba uvesti zahteve, ki uvajajo dobro higiensko prakso, da se prepreči ali omeji prisotnost snovi, ki povzročajo alergije ali intoleranco iz Priloge II k Uredbi (EU) št. 1169/2011, v opremi, prevoznih sredstvih in/ali posodah, ki se uporabljajo za pobiranje, prevoz ali skladiščenje živil. Ker lahko do kontaminacije živil pride na ravni primarne proizvodnje in v fazah po navedeni proizvodnji, je treba spremeniti prilogi I in II k Uredbi (ES) št. 852/2004.

(5)

Strategija „od vil do vilic“ za pravičen, zdrav in okolju prijazen prehranski sistem, ki jo je sprejela Komisija, je ključni element pobude o evropskem zelenem dogovoru. Zmanjšanje razmetavanja s hrano je eden od ciljev strategije „od vil do vilic“, ki bo prispeval tudi k doseganju krožnega gospodarstva. Prerazporejanje presežne hrane za prehrano ljudi, zlasti z donacijami hrane, kadar je to varno, zagotavlja najkoristnejšo uporabo užitne hrane, hkrati pa preprečuje razmetavanje z njo.

(6)

Agencija je 27. septembra 2018 sprejela drugo znanstveno mnenje o pristopih k oceni nevarnosti za nekatere male obrate za prodajo na drobno in donacijo hrane (3). V mnenju navaja, da donacija hrane predstavlja več novih izzivov v zvezi z varnostjo hrane na maloprodajni ravni, zato priporoča več dodatnih splošnih higienskih zahtev. Zato je treba določiti nekatere zahteve, da se spodbudi in olajša prerazporejanje hrane, ob tem pa zagotovi varnost za potrošnike.

(7)

Septembra 2020 je Komisija za Codex Alimentarius sprejela revizijo svojega svetovnega standarda o splošnih načelih higiene živil (CXC 1-1969). Revidirani standard CXC 1-1969 uvaja koncept „kulture varnosti hrane“ kot splošno načelo. Kultura varnosti hrane krepi varnost hrane s povečanjem ozaveščenosti in izboljšanjem vedenja zaposlenih v živilskih obratih. Tak vpliv na varnost hrane je bil dokazan v več znanstvenih publikacijah.

(8)

Glede na revizijo svetovnega standarda ter pričakovanja potrošnikov in trgovinskih partnerjev, da hrana, proizvedena v EU, izpolnjuje vsaj tak svetovni standard, je treba v Uredbo (ES) št. 852/2004 vključiti splošne zahteve glede kulture varnosti hrane.

(9)

Uredbo (ES) št. 852/2004 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(10)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prilogi I in II k Uredbi (ES) št. 852/2004 se spremenita v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. marca 2021

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 139, 30.4.2004, str. 1.

(2)  http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/consultation/140523.pdf.

(3)  EFSA Journal 2018;16(11):5432.


PRILOGA

(1)   

Priloga I k Uredbi (ES) št. 852/2004 se spremeni:

v oddelku II dela A se vstavi naslednja točka 5a:

„5a.

Oprema, prevozna sredstva in/ali posode, ki se uporabljajo za pobiranje, prevoz ali skladiščenje ene od snovi ali proizvodov, ki povzročajo alergije ali intoleranco iz Priloge II k Uredbi (EU) št. 1169/2011, se ne uporabljajo za pobiranje, prevoz ali skladiščenje živil, ki ne vsebujejo navedene snovi ali proizvoda, razen če so bili oprema, prevozna sredstva in/ali posode očiščeni in pregledani vsaj glede odsotnosti vidnih odpadkov navedene snovi ali proizvoda.“;

(2)   

Priloga II k Uredbi (ES) št. 852/2004 se spremeni:

(a)

uvod se nadomesti z naslednjim:

„UVOD

Poglavja V, Va, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIa in XII se uporabljajo za vse faze proizvodnje, predelave in distribucije živil. Preostala poglavja se uporabljajo, kot sledi:

Poglavje I se uporablja za vse prostore živilskega obrata, razen za tiste, za katere se uporablja Poglavje III,

Poglavje II se uporablja za vse prostore, kjer se hrana pripravlja, obdeluje ali predeluje, razen za jedilnice in prostore, za katere se uporablja Poglavje III,

Poglavje III se uporablja za prostore, navedene v naslovu navedenega poglavja,

Poglavje IV se uporablja za vse vrste prevoza.“;

(b)

za Poglavjem V se doda naslednje Poglavje Va:

„POGLAVJE Va

Prerazporejanje hrane

Nosilci živilske dejavnosti lahko hrano prerazporedijo za namene donacije hrane pod naslednjimi pogoji:

(1)

Nosilci živilske dejavnosti redno preverjajo, ali hrana, za katero so odgovorni, ni škodljiva za zdravje in je primerna za prehrano ljudi v skladu s členom 14(2) Uredbe (ES) št. 178/2002 (*1).. Če je opravljeni pregled zadovoljiv, lahko nosilci živilske dejavnosti hrano prerazporedijo v skladu s točko 2:

za živila, za katera se uporablja datum uporabe v skladu s členom 24 Uredbe (EU) št. 1169/2011, pred iztekom navedenega datuma,

za živila, za katera se uporablja datum minimalne trajnosti v skladu s členom 2(2)(r) Uredbe (EU) št. 1169/2011, do navedenega datuma in po njem, ali

za živila, za katera se v skladu s točko 1(d) Priloge X k Uredbi (EU) št. 1169/2011 kadar koli ne zahteva datum minimalne trajnosti.

(2)

Nosilci živilske dejavnosti, ki ravnajo z živili iz točke 1, ocenijo, ali živilo ni škodljivo za zdravje in je primerno za prehrano ljudi, pri čemer upoštevajo vsaj naslednje:

datum minimalne trajnosti ali datum uporabe, ki zagotavlja dovolj preostalega roka uporabnosti, da se končnemu potrošniku omogočita varna prerazporeditev in uporaba,

neoporečnost embalaže, kadar je to primerno,

ustrezne pogoje skladiščenja in prevoza, vključno z veljavnimi temperaturnimi zahtevami,

datum zamrznitve v skladu s točko 2(b) oddelka IV Priloge II k Uredbi (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (*2), kadar je primerno,

organoleptične pogoje,

zagotavljanje sledljivosti v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 931/2011 (*3) v primeru proizvodov živalskega izvora.

(*1)  Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1)."

(*2)  Uredba (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (UL L 139, 30.4.2004, str. 55)."

(*3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 931/2011 z dne 19. septembra 2011 o zahtevah glede sledljivosti iz Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta za hrano živalskega izvora (UL L 242, 20.9.2011, str. 2).“;"

(c)

v Poglavje IX se vstavi naslednja točka 9:

„9.

Oprema, prevozna sredstva in/ali posode, ki se uporabljajo za predelavo, prevoz ali skladiščenje ene od snovi ali proizvodov, ki povzročajo alergije ali intoleranco iz Priloge II k Uredbi (EU) št. 1169/2011, ali za ravnanje z njimi, se ne uporabljajo za predelavo, prevoz ali skladiščenje živil, ki ne vsebujejo navedene snovi ali proizvoda, ali za ravnanje z njimi, razen če so bili oprema, prevozna sredstva in/ali posode očiščeni in pregledani vsaj glede odsotnosti vidnih odpadkov navedene snovi ali proizvoda.“;

(d)

za Poglavjem XI se vstavi naslednje Poglavje XIa:

„POGLAVJE XIa

Kultura varnosti hrane

1.

Nosilci živilske dejavnosti vzpostavijo in vzdržujejo ustrezno kulturo varnosti hrane ter predložijo dokaze o njej z izpolnjevanjem naslednjih zahtev:

(a)

zavezanost vodstva v skladu s točko 2 in vseh zaposlenih k varni proizvodnji in distribuciji hrane;

(b)

vodenje v smeri proizvodnje varne hrane in vključevanja vseh zaposlenih v prakse v zvezi z varnostjo hrane;

(c)

ozaveščenost vseh zaposlenih v podjetju o nevarnostih v zvezi z varnostjo hrane ter pomenu varnosti in higiene živil;

(d)

odprta in jasna komunikacija med vsemi zaposlenimi v podjetju, znotraj dejavnosti in med zaporednimi dejavnostmi, vključno s sporočanjem odstopanj in pričakovanj;

(e)

razpoložljivost zadostnih virov za zagotovitev varnega in higienskega ravnanja z živili.

2.

Zavezanost vodstva vključuje:

(a)

zagotavljanje jasnega obveščanja o vlogah in odgovornostih v okviru vsake živilske dejavnosti;

(b)

ohranjanje celovitosti sistema higiene živil, kadar se načrtujejo in izvajajo spremembe;

(c)

preverjanje, ali se nadzor izvaja pravočasno in učinkovito ter ali je dokumentacija posodobljena;

(d)

zagotavljanje ustreznega usposabljanja in nadzora osebja;

(e)

zagotavljanje skladnosti z ustreznimi regulativnimi zahtevami;

(f)

spodbujanje stalnega izboljševanja sistema upravljanja varnosti hrane v podjetju, kjer je to primerno, ob upoštevanju razvoja znanosti, tehnologije in najboljše prakse.

3.

Pri izvajanju kulture varnosti hrane se upoštevata narava in obseg živilske dejavnosti.“

(*1)  Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1).

(*2)  Uredba (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (UL L 139, 30.4.2004, str. 55).

(*3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 931/2011 z dne 19. septembra 2011 o zahtevah glede sledljivosti iz Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta za hrano živalskega izvora (UL L 242, 20.9.2011, str. 2).“;“


4.3.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 74/7


UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/383

z dne 3. marca 2021

o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta, ki vsebuje seznam dodatkov, ki niso odobreni za vključitev v fitofarmacevtska sredstva

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (1) ter zlasti člena 27(2) in člena 78(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Dodatki so opisani v točki (c) člena 2(3) Uredbe (ES) št. 1107/2009 kot snovi ali pripravki, ki se uporabljajo ali so namenjeni uporabi v fitofarmacevtskem sredstvu ali pomožnemu sredstvu in niso aktivne snovi, varovala ali sinergisti.

(2)

Dodatki so v fitofarmacevtskem sredstvu nesprejemljivi, če imajo njihovi ostanki, kot posledica uporabe v skladu z dobro prakso varstva rastlin in ob upoštevanju realnih pogojev uporabe, škodljiv vpliv na zdravje ljudi, živali ali podzemno vodo ali nesprejemljiv vpliv na okolje. Prav tako so dodatki v fitofarmacevtskem sredstvu nesprejemljivi, če ima njihova uporaba, kot posledica uporabe v skladu z dobro prakso varstva rastlin in ob upoštevanju realnih pogojev uporabe, škodljiv vpliv na zdravje ljudi ali živali ali nesprejemljiv vpliv na rastline, rastlinske proizvode ali okolje. Take nesprejemljive dodatke je treba našteti v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 1107/2009.

(3)

Dodatki so snovi ali pripravki, ki se uporabljajo skupaj z aktivnimi snovmi v fitofarmacevtskem sredstvu in se zato enako sproščajo v okolje. Zato bi morala biti merila v zvezi z zdravjem ljudi, okoljem, ekotoksičnostjo in podzemno vodo, določena v točkah 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5, 3.7, 3.8.2 in 3.10 Priloge II k Uredbi (ES) št. 1107/2009, pomembna tudi za opredelitev nesprejemljivih dodatkov.

(4)

Seznam nesprejemljivih dodatkov bi zato moral vsebovati snovi, ki so usklajeno razvrščene kot rakotvorne (skupina 1A ali 1B), mutagene (skupina 1A ali 1B) ali strupene za razmnoževanje (skupina 1A ali 1B) v skladu s Prilogo VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (2).

(5)

Seznam nesprejemljivih dodatkov bi moral poleg tega vsebovati snovi, ki so v skladu s točkama (d) in (e) člena 57 Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (3) opredeljene kot obstojne, strupene in se lahko kopičijo v organizmih (PBT) ali zelo obstojne in se zelo lahko kopičijo v organizmih (vPvB).

(6)

Seznam nesprejemljivih dodatkov bi moral vsebovati tudi snovi, ki so v skladu s točko (f) člena 57 Uredbe (ES) št. 1907/2006 opredeljene kot snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost zaradi lastnosti endokrinih motilcev, ali kot snovi, ki so v skladu z Uredbo (ES) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (4) opredeljene kot endokrini motilci, ali kot snovi, ki so v skladu z Uredbo (EU) 2019/1021 Evropskega parlamenta in Sveta (5) opredeljene kot obstojna organska onesnaževala.

(7)

Uredba (ES) št. 1907/2006 določa omejitve za nekatere nevarne snovi v Prilogi XVII. Če za uporabo navedenih snovi veljajo omejitve kot za dodatke v fitofarmacevtskih sredstvih, bi jih bilo treba dodati na seznam dodatkov v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 1107/2009.

(8)

Države članice so opredelile dodatke, za katere so ugotovile, da so nesprejemljivi v fitofarmacevtskih sredstvih, registriranih v skladu z Direktivo Sveta 91/414/EGS (6) ali Uredbo (ES) št. 1107/2009. Take dodatke so priglasile Avstrija, Belgija, Francija, Italija, Litva, Nemčija, Španija in Norveška. Med navedenimi dodatki bi morale biti v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 1107/2009 navedene snovi, ki so v skladu s Prilogo VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008 usklajeno razvrščene kot rakotvorne (skupina 1A ali 1B), mutagene (skupina 1A ali 1B) ali strupene za razmnoževanje (skupina 1A ali 1B), ki so v skladu s točkama (d) in (e) člena 57 Uredbe (ES) št. 1907/2006 opredeljene kot obstojne, strupene in se lahko kopičijo v organizmih (PBT) ali zelo obstojne in se zelo lahko kopičijo v organizmih (vPvB), ki so v skladu s točko (f) člena 57 Uredbe (ES) št. 1907/2006 opredeljene kot endokrini motilci in ki so v skladu z Uredbo (EU) 2019/1021 opredeljene kot obstojna organska onesnaževala.

(9)

Uporaba polietoksiliranih lojevih aminov (št. CAS 61791-26-2) v fitofarmacevtskih sredstvih, ki vsebujejo glifosat, je bila prepovedana z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/1313 (7), saj so bili izraženi pomisleki v zvezi s strupenostjo polietoksiliranih lojevih aminov in njihovim morebitnim negativnim vplivom na zdravje ljudi. Ker so navedeni pomisleki povezani z bistvenimi lastnostmi zadevnih snovi in torej niso omejeni na pripravljene proizvode, ki vsebujejo glifosfat, ampak v enaki meri veljajo za pripravljene proizvode, ki vsebujejo druge aktivne snovi, bi morali biti polietoksilirani lojevi amini dodani na seznam dodatkov v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 1107/2009.

(10)

Izvedbena sklepa Komisije (EU) 2016/109 (8) in (EU) 2018/619 (9) med drugimi vrstami proizvodov nista odobrila PHMB (1600; 1.8), št. CAS 27083-27-8 in 32289-58-0, in PHMB (1415; 4.7), št. CAS 32289-58-0 in 1802181-67-4, kot obstoječi aktivni snovi za uporabo v biocidnih proizvodih za 6. vrsto proizvodov (sredstva za konzerviranje v vsebnikih) zaradi nesprejemljivega tveganja za zdravje ljudi in okolje. Njihova uporaba kot sredstev za konzerviranje v vsebnikih v fitofarmacevtskih sredstvih bi zato pomenila nesprejemljive učinke za zdravje ljudi in okolje. Posledično bi morala biti PHMB (1600; 1.8) in PHMB (1415; 4.7) prav tako navedena v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 1107/2009.

(11)

Dodatke, ki jih je treba navesti v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 1107/2009, lahko vsebujejo tudi pomožna sredstva, dana v promet. Ker v skladu s členom 58(2) Uredbe (ES) št. 1107/2009 podrobna pravila za registracijo pomožnih sredstev še niso bila določena, lahko države članice v skladu s členom 81(3) navedene uredbe za registracijo pomožnih sredstev še naprej uporabljajo nacionalne določbe. Ker je cilj Uredbe (ES) št. 1107/2009 preprečiti dajanje v promet ali uporabo pomožnih sredstev, ki vsebujejo prepovedane dodatke, je nujno zagotoviti, da tudi pomožna sredstva za mešanje s fitofarmacevtskimi sredstvi ne vsebujejo nobenega navedenega nesprejemljivega dodatka.

(12)

Države članice bi morale imeti dovolj časa, da pregledajo sestavo fitofarmacevtskih sredstev in pomožnih sredstev, ki so trenutno registrirana na njihovem ozemlju, da bi ocenile, ali vsebujejo dodatke, navedene v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 1107/2009, in da bi preklicale ali spremenile registracije za fitofarmacevtska sredstva in pomožna sredstva, ki vsebujejo navedene dodatke.

(13)

Če države članice za fitofarmacevtska sredstva in pomožna sredstva, ki vsebujejo dodatke, navedene v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 1107/2009 v skladu s členom 46 navedene uredbe oziroma v skladu z nacionalnimi določbami za registracijo pomožnih sredstev odobrijo prehodno obdobje, bi moralo to obdobje za prodajo in distribucijo poteči najpozneje tri mesece, za odstranjevanje, shranjevanje in uporabo pa najpozneje dodatnih devet mesecev po dnevu spremembe ali preklica registracij.

(14)

Dodatki, ki jih je treba navesti v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 1107/2009, so lahko prisotni kot nenamerne nečistoče v drugih dodatkih, ki so kot taki sprejemljivi za uporabo v fitofarmacevtskih sredstvih in pomožnih sredstvih. Zato bi morala posamezna koncentracija nesprejemljivih dodatkov v končnem fitofarmacevtskem sredstvu ali pomožnem sredstvu znašati manj kot 0,1 % masnega deleža (m/m) ali manj kot specifična mejna koncentracija, povezana z rakotvornimi, mutagenimi ali strupenimi lastnostmi za razmnoževanje, če je v Prilogi VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008 za nesprejemljivi dodatek določena raven, ki je nižja od 0,1 % masnega deleža (m/m), da bi se štela za sprejemljivo nenamerno nečistočo, razen če je zaradi tehničnih omejitev relevantnih analitskih metod določena drugačna mejna vrednost.

(15)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga III k Uredbi (ES) št. 1107/2009 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Države članice, ki so odobrile registracije za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo dodatke iz Priloge III k Uredbi (ES) št. 1107/2009, kakor je spremenjena s to uredbo, navedene registracije čim prej, najpozneje pa 24. marca 2023 spremenijo ali prekličejo.

Člen 3

Države članice ne izdajo dovoljenja za dajanje v promet pomožnih sredstev, ki vsebujejo dodatke iz Priloge III k Uredbi (ES) št. 1107/2009, kakor je spremenjena s to uredbo.

Države članice, ki so registrirale pomožna sredstva, ki vsebujejo dodatke iz Priloge III k Uredbi (ES) št. 1107/2009, kakor je spremenjena s to uredbo, navedene registracije čim prej, najpozneje pa 24. marca 2023 spremenijo ali prekličejo.

Člen 4

Vsako prehodno obdobje, ki ga države članice odobrijo v skladu s členom 46 Uredbe (ES) št. 1107/2009 ali z nacionalnimi določbami za registracijo pomožnih sredstev, je čim krajše in za prodajo in distribucijo poteče najpozneje tri mesece, za odstranjevanje, shranjevanje in uporabo pa najpozneje dodatnih devet mesecev po dnevu spremembe ali preklica registracij iz členov 2 in 3.

Člen 5

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. marca 2021

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 309, 24.11.2009, str. 1.

(2)  Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L 353, 31.12.2008, str. 1).

(3)  Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 396, 30.12.2006, str. 1).

(4)  Uredba (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov (UL L 167, 27.6.2012, str. 1).

(5)  Uredba (EU) 2019/1021 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o obstojnih organskih onesnaževalih (UL L 169, 25.6.2019, str. 45).

(6)  Direktiva Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (UL L 230, 19.8.1991, str. 1).

(7)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1313 z dne 1. avgusta 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede pogojev za registracijo aktivne snovi glifosat (UL L 208, 2.8.2016, str. 1).

(8)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/109 z dne 27. januarja 2016 o neodobritvi PHMB (1600; 1.8) kot obstoječe aktivne snovi za uporabo v biocidnih proizvodih 1., 6., in 9. vrste proizvodov (UL L 21, 28.1.2016, str. 84).

(9)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/619 z dne 20. aprila 2018 o neodobritvi PHMB (1415; 4.7) kot obstoječe aktivne snovi za uporabo v biocidnih proizvodih 1., 5., in 6. vrste proizvodov (UL L 102, 23.4.2018, str. 21).


PRILOGA

Priloga III k Uredbi (ES) št. 1107/2009 se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA III

Seznam dodatkov, ki niso odobreni za vključitev v fitofarmacevtska sredstva iz člena 27  (1)

Št.

Ime

Imena ES/druga imena

Številka CAS

Številka ES

Klasifikacija/druge značilnosti

1.

1-kloro-2,3-epoksipropan

epiklorohidrin, 2,3-epoksipropil klorid

106-89-8

203-439-8

rakotvoren, skupina 1B

2.

1,2-dikloroetan

1,2-dikloroetan;

etan, 1,2-dikloro-

107-06-2

203-458-1

rakotvoren, skupina 1B

3.

2-etoksietanol

2-etoksietanol;

etanol, 2-etoksi-

110-80-5

203-804-1

strupen za razmnoževanje, skupina 1B

4.

2-etoksietil acetat

2-etoksietanol acetat; etanol, 2-etoksi-, 1-acetat

111-15-9

203-839-2

strupen za razmnoževanje, skupina 1B

5.

1-etilpirolidin-2-on

1-etilpirolidin-2-on;

N-etil-2-pirolidon

2687-91-4

220-250-6

strupen za razmnoževanje, skupina 1B

6.

2-metoksietanol

2-metoksietanol;

etanol, 2-metoksi-

109-86-4

203-713-7

strupen za razmnoževanje, skupina 1B

7.

2-metoksietil acetat

2-metoksietil acetat;

etanol, 2-metoksi-, 1-acetat;

2-metoksietanol acetat

110-49-6

203-772-9

strupen za razmnoževanje, skupina 1B

8.

2-metoksipropanol

2-metoksipropanol;

1-propanol, 2-metoksi-

1589-47-5

216-455-5

strupen za razmnoževanje, skupina 1B

9.

1-metilpirolidin-2-on

1-metil-2-pirolidon;

2-pirolidinon, 1-metil-

872-50-4

212-828-1

strupen za razmnoževanje, skupina 1B

10.

2-nitropropan

2-nitropropan;

propan, 2-nitro-

79-46-9

201-209-1

rakotvoren, skupina 1B

11.

Amini, alkil lojevih maščobnih kislin, etoksilirani

amini, alkil lojevih maščobnih kislin, etoksilirani;

polietoksilirani lojev amin

61791-26-2

 

nanaša se na manjkajoče podatke, povezane z možnimi učinki snovi na zdravje ljudi ali okolje

12.

Amini, alkil lojevih maščobnih kislin, etoksilirani propoksilirani

amini, alkil lojevih maščobnih kislin, etoksilirani propoksilirani;

polietoksilirani propoksilirani lojev amin

68213-26-3

 

nanaša se na manjkajoče podatke, povezane z možnimi učinki snovi na zdravje ljudi ali okolje

13.

Azbestna vlakna

azbest aktinolit;

azbest, aktinolit

77536-66-4

 

rakotvoren, skupina 1A

14.

azbest amozit;

azbest, amiozit

12172-73-5

 

rakotvoren, skupina 1A

15.

azbest antofilit;

azbest, antofilit

77536-67-5

 

rakotvoren, skupina 1A

16.

azbest krizotil;

azbestol, krizotil

12001-29-5

 

rakotvoren, skupina 1A

17.

azbest krokidolit;

azbest, krokidolit

12001-28-4

 

rakotvoren, skupina 1A

18.

azbest tremolit;

azbest, tremolit

77536-68-6

 

rakotvoren, skupina 1A

19.

Benzen

benzen

71-43-2

200-753-7

rakotvoren, skupina 1A /

mutagen, skupina 1B

20.

Benzo[def]krizen  (2);

benzo[pqr]tetrafen

benzo[def]krizen;

benzo[a]piren

50-32-8

200-028-5

rakotvoren, skupina 1B / mutagen, skupina 1B /

strupen za razmnoževanje, skupina 1B

21.

Bis(2-metilpropil) benzen-1,2-dikarboksilat

diizobutil ftalat

84-69-5

201-553-2

lastnosti endokrinih motilcev (člen 57(f) REACH – zdravje ljudi), strupen za razmnoževanje, skupina 1B

22.

Borova kislina

borova kislina

10043-35-3

11113-50-1

233-139-2

234-343-4

strupen za razmnoževanje, skupina 1B

23.

Dinatrijev oktaborat

dinatrijev oktaborat; dinatrijev oktaborat, brezvodni

12008-41-2

234-541-0

strupen za razmnoževanje, skupina 1B

24.

Dinatrijev oktaborat, tetrahidrat

borova kislina, dinatrijeva sol, tetrahidrat

12280-03-4

234-541-0

strupen za razmnoževanje, skupina 1B

25.

Dinatrijev tetraborat, brezvodni

dinatrijev tetraborat, brezvodni;

borov natrijev oksid

1330-43-4

215-540-4

strupen za razmnoževanje, skupina 1B

26.

Dinatrijev tetraborat, dekahidrat

boraks

1303-96-4

215-540-4

strupen za razmnoževanje, skupina 1B

27.

Dinatrijev tetraborat, pentahidrat

borov natrijev oksid, hidriran

12179-04-3

215-540-4

strupen za razmnoževanje, skupina 1B

28.

Ortoborova kislina, natrijeva sol

ortoborova kislina, natrijeva sol; borova kislina, natrijeva sol

13840-56-7

237-560-2

strupen za razmnoževanje, skupina 1B

29.

Tetrabor-dinatrijev heptaoksid, hidrat

tetrabor-dinatrijev heptaoksid, hidrat;

borov natrijev oksid, hidrat

12267-73-1

235-541-3

strupen za razmnoževanje, skupina 1B

30.

Buta-1,3-dien

buta-1,3-dien;

1,3-butadien

106-99-0

203-450-8

rakotvoren, skupina 1A /

mutagen, skupina 1B

31.

Butan

vsebuje ≥ 0,1 % butadiena (št. ES: 203-450-8)

butan

106-97-8

203-448-7

rakotvoren, skupina 1A

32.

CoPoly (bisiminoimidokarbonil, heksametilen hidroklorid), (iminoimidokarbonil, heksametilen hidroklorid

gvanidin, N,N’’’-1,6-heksandiilbis[N -ciano-, polimer z 1,6-heksandiaminom, hidroklorid;

poli[iminokarbonimidoiliminokarbonimidoilimino-1,6-heksanediil], hidroklorid;

cianamid, N-ciano-, spojina z 1,6-heksandiaminom (2:1), polimer z 1,6-heksandiaminom hidrokloridom (1:2);

PHMB

27083-27-8

in

32289-58-0

in

1802181-67-4

 

ni odobren za uporabo v biocidnih proizvodih za 6. vrsto proizvodov (sredstva za konzerviranje v vsebnikih)

33.

Dibutil ftalat

n-butil ftalat;

dibutil benzen-1,2-dikarboksilat

84-74-2

201-557-4

lastnosti endokrinih motilcev (člen 57(f) REACH – zdravje ljudi), strupen za razmnoževanje, skupina 1B

34.

Destilati (zemeljsko olje), težka naftenska frakcija, prečiščena z vodikom, če vsebujejo ≥ 3,0 % ekstrakta DMSO (merjeno z IP 346)

 

64742-52-5

265-155-0

rakotvoren, skupina 1B

35.

Destilati (zemeljsko olje), težka parafinska frakcija, prečiščena z vodikom, če vsebujejo ≥ 3,0 % ekstrakta DMSO (merjeno z IP 346)

 

64742-54-7

265-157-1

rakotvoren, skupina 1B

36.

Destilati (zemeljsko olje), lahka naftenska frakcija, prečiščena z vodikom, če vsebujejo ≥ 3,0 % ekstrakta DMSO (merjeno z IP 346)

 

64742-53-6

265-156-6

rakotvoren, skupina 1B

37.

Destilati (zemeljsko olje), lahka parafinska frakcija, prečiščena z vodikom, če vsebujejo ≥ 3,0 % ekstrakta DMSO (merjeno z IP 346)

 

64742-55-8

265-158-7

rakotvoren, skupina 1B

38.

Destilati (zemeljsko olje), težka parafinska frakcija, razvoskana s topilom, če vsebujejo ≥ 3,0 % ekstrakta DMSO (merjeno z IP 346)

 

64742-65-0

265-169-7

rakotvoren, skupina 1B

39.

Destilati (zemeljsko olje), težki parafinski, rafinirani s topilom, če vsebujejo ≥ 3,0 % ekstrakta DMSO (merjeno z IP 346)

 

64741-88-4

265-090-8

rakotvoren, skupina 1B

40.

Destilati (zemeljsko olje), lahki parafinski, rafinirani s topilom, če vsebujejo ≥ 3,0 % ekstrakta DMSO (merjeno z IP 346)

 

64741-89-5

265-091-3

rakotvoren, skupina 1B

41.

Etilen oksid

etilen oksid; oksiran; epoksietan

75-21-8

200-849-9

rakotvoren, skupina 1B /

mutagen, skupina 1B

42.

Formaldehid

formaldehid; formalin metanal, formol

50-00-0

200-001-8

rakotvoren, skupina 1B

43.

Formamid

formamid; metanamid

75-12-7

200-842-0

strupen za razmnoževanje, skupina 1B

44.

Izobutan (vsebuje ≥ 0,1 % butadiena (št. ES: 203-450-8)

izobutan; propan, 2-metil-

75-28-5

200-857-2

rakotvoren, skupina 1A /

mutagen, skupina 1B

45.

Mazalna olja (zemeljsko olje), C20-50, prečiščena z vodikom, nevtralna, na oljni osnovi z visoko viskoznostjo, če vsebujejo ≥ 3 % ekstrakta DMSO (merjeno z IP 346)

 

72623-85-9

276-736-3

rakotvoren, skupina 1B

46.

Mazalna olja (zemeljsko olje), C15-30, prečiščena z vodikom, nevtralna, na oljni osnovi, če vsebujejo ≥ 3 % ekstrakta DMSO (merjeno z IP 346)

 

72623-86-0

276-737-9

rakotvoren, skupina 1B

47.

Mazalna olja (zemeljsko olje), C20-50, prečiščena z vodikom, nevtralna, na oljni osnovi, če vsebujejo ≥ 3 % ekstrakta DMSO (merjeno z IP 346)

 

72623-87-1

276-738-4

rakotvoren, skupina 1B

48.

Mazalna olja (zemeljsko olje), C17-32, s topilom ekstrahirana, razvoskana, hidrogenirana, če vsebujejo ≥ 3 % ekstrakta DMSO (merjeno z IP 346)

 

101316-70-5

309-875-6

rakotvoren, skupina 1B

49.

Nafta (zemeljsko olje), zelo alkilirani, pretežno razvejana veriga C9-C12, če vsebujejo ≥ 0,1 % benzena (št. ES: 200-753-7)

 

64741-65-7

265-067-2

rakotvoren, skupina 1B /

mutagen, skupina 1B

50.

Nafta (zemeljsko olje), z vodikom razžvepljena težka frakcija, pretežno razvejana veriga C7-C12, če vsebujejo ≥ 0,1 % benzena (št. ES: 200-753-7)

 

64742-82-1

265-185-4

rakotvoren, skupina 1A /

mutagen, skupina 1B

51.

Nafta (zemeljsko olje), z vodikom razžvepljena lahka frakcija, dearomatizirani, pretežno parafini C7 in cikloparafini, če vsebujejo ≥ 0,1 % benzena (št. ES: 200-753-7)

 

92045-53-9

295-434-2

rakotvoren, skupina 1A /

mutagen, skupina 1B

52.

Nafta (zemeljsko olje), težka frakcija, prečiščena z vodikom, pretežno C6-C13, če vsebujejo ≥ 0,1 % benzena (št. ES: 200-753-7)

 

64742-48-9

265-150-3

rakotvoren, skupina 1A /

mutagen, skupina 1B

53.

Nafta (zemeljsko olje), lahka aromatska frakcija, pretežno C8-C10, če vsebujejo ≥ 0,1 % benzena (št. ES 200-753-7)

 

64742-95-6

265-199-0

rakotvoren, skupina 1A /

mutagen, skupina 1B

54.

Nitrobenzen

nitrobenzen;

benzen, nitro-

98-95-3

202-716-0

strupen za razmnoževanje, skupina 1B

55.

N-metilformamid

N-metilformamid; formamid, N-metil-

123-39-7

204-624-6

strupen za razmnoževanje, skupina 1B

56..

Nonilfenoli:

Snovi z linearno in/ali razvejano alkilno verigo z 9 atomi ogljika, ki so kjer koli kovalentno vezani na fenol, zajemajo tudi snovi, ki vsebujejo kateri koli posamezni izomer ali njihovo kombinacijo.

4-(3,5-dimetilheptan-3-il)fenol;

fenol, 4-(1-etil-1,3-dimetilpentil)-;

4-(1-etil-1,3-dimetilpentil)fenol

186825-36-5

 

lastnosti endokrinih motilcev (člen 57(f) REACH – okolje)

57.

4-(3,6-dimetilheptan-3-il)fenol;

fenol, 4-(1-etil-1,4-dimetilpentil)-;

4-(1-etil-1,4-dimetilpentil)fenol

142731-63-3

 

lastnosti endokrinih motilcev (člen 57(f) REACH – okolje)

58.

4-(2-metiloktan-2-il)fenol;

p-(1,1-dimetilheptil)fenol;

fenol, 4-(1,1-dimetilheptil)-

30784-30-6

250-339-5

lastnosti endokrinih motilcev (člen 57(f) REACH – okolje)

59.

4-(3-metiloktan-3-il)fenol;

fenol, 4-(1-etil-1-metilheksil)-;

4-(1-etil-1-metilheksil)fenol;

52427-13-1

257-907-1

lastnosti endokrinih motilcev (člen 57(f) REACH – okolje)

60.

4-nonilfenol;

p-nonilfenol;

fenol, 4-nonil-

104-40-5

203-199-4

lastnosti endokrinih motilcev (člen 57(f) REACH – okolje)

61.

izononilfenol

11066-49-2

234-284-4

lastnosti endokrinih motilcev (člen 57(f) REACH – okolje)

62.

p-izononilfenol;

fenol, 4-izononil-

26543-97-5

247-770-6

lastnosti endokrinih motilcev (člen 57(f) REACH – okolje)

63.

nonilfenol;

fenol, nonil-

25154-52-3

246-672-0

lastnosti endokrinih motilcev (člen 57(f) REACH – okolje)

64.

fenol, 4-(1-metiloktil)-;

p-(1-metiloktil)fenol

17404-66-9

241-427-4

lastnosti endokrinih motilcev (člen 57(f) REACH – okolje)

65.

fenol, 4-nonil-, razvejan

84852-15-3

284-325-5

lastnosti endokrinih motilcev (člen 57(f) REACH – okolje)

66.

fenol, nonil-, razvejan

90481-04-2

291-844-0

lastnosti endokrinih motilcev (člen 57(f) REACH – okolje)

67.

Nonilfenoli, etoksilirani:

Snovi z linearno in/ali razvejano alkilno verigo z 9 atomi ogljika, ki so kjer koli kovalentno vezani na fenol, etoksilirani, zajemajo tudi snovi, ki vsebujejo kateri koli posamezni izomer ali njihovo kombinacijo.

nonilfenoli, etoksilirani;

poli(oksi-1,2-etandiil), alfa-(nonilfenil)-omega-hidroksi-

 

500-024-6

lastnosti endokrinih motilcev (člen 57(f) REACH – okolje)

68.

4-nonilfenol, razvejan, 1–2,5 mola, etoksilirani;

poli(oksi-1,2-etandiil), alfa-(4-nonilfenil)-omega-hidroksi-, razvejan

 

500-315-8

lastnosti endokrinih motilcev (člen 57(f) REACH – okolje)

69.

4-nonilfenol, 1-2,5 mola, etoksilirani

 

500-045-0

lastnosti endokrinih motilcev (člen 57(f) REACH – okolje)

70.

2-(2-{2-[2-(4-nonilfenoksi)etoksi]etoksi}etoksi]etan-1-ol;

2-[2-[2-[2-(4-nonilfenoksi)etoksi] etoksi]etoksi]etanol;

etanol, 2-(2-[2-[2-(4-nonilfenoksi)etoksi]etoksi]etoksi)-

7311-27-5

230-770-5

lastnosti endokrinih motilcev (člen 57(f) REACH – okolje)

71.

2-[2-(4-nonilfenoksi)etoksi]etanol;

etanol, 2-[2-(4-nonilfenoksi)etoksi]-

20427-84-3

243-816-4

lastnosti endokrinih motilcev (člen 57(f) REACH – okolje)

72.

20-(4-nonilfenoksi)-3,6,9,12,15,18-heksaoksaikozan-1-ol;

3,6,9,12,15,18-heksaoksaikozan-1-ol, 20- (4-nonilfenoksi)-

27942-27-4

248-743-1

lastnosti endokrinih motilcev (člen 57(f) REACH – okolje)

73.

2-[2-[2-[2-(4-nonilfenoksi)etoksi]etoksi]etoksi]etan-1-ol;

etanol, 2-[2-[2-[2-(4-nonilfenoksi)etoksi]etoksi]etoksi]-

7311-27-5

 

lastnosti endokrinih motilcev (člen 57(f) REACH – okolje)

74.

26-(4-nonilfenoksi)-3,6,9,12,15,18,21,24-oktaoksaheksakozan-1-ol;

3,6,9,12,15,18,21,24-oktaoksaheksakozan-1-ol, 26-(4-nonilfenoksi)-

14409-72-4

 

lastnosti endokrinih motilcev (člen 57(f) REACH – okolje)

75.

17-(4-nonilfenoksi)-3,6,9,12,15-pentaoksaheptadekan-1-ol;

3,6,9,12,15-pentaoksaheptadekan-1-ol, 17-(4-nonilfenoksi)-

34166-38-6

 

lastnosti endokrinih motilcev (člen 57(f) REACH – okolje)

76.

poli(oksi-1,2-etandiil), alfa-(4-nonilfenil)-omega-hidroksi-, razvejan

127087-87-0

 

lastnosti endokrinih motilcev (člen 57(f) REACH – okolje)

77.

poli(oksi-1,2-etandiil), alfa-(4-nonilfenil)-omega-hidroksi-

26027-38-3

 

lastnosti endokrinih motilcev (člen 57(f) REACH – okolje)

78.

etanol, 2-(4-nonilfenoksi)

104-35-8

 

lastnosti endokrinih motilcev (člen 57(f) REACH – okolje)

79.

izononilfenol, etoksiliran;

poli(oksi-1,2-etandiil), alfa-(izononilfenil)-omega-hidroksi-

37205-87-1

 

lastnosti endokrinih motilcev (člen 57(f) REACH – okolje)

80.

2-[2-(4-terc-nonilfenoksi) etoksi] etanol;

etanol, 2-[2-(4-tert-nonilfenoksi)etoksi]-

156609-10-8

 

lastnosti endokrinih motilcev (člen 57(f) REACH – okolje)

81.

poli(oksi-1,2-etandiil), alfa-(nonilfenil)-omega-hidroksi-;

nonilfenol, etoksiliran

9016-45-9

 

lastnosti endokrinih motilcev (člen 57(f) REACH – okolje)

82.

Oktilfenoli:

Snovi z linearno in/ali razvejano alkilno verigo z 8 atomi ogljika, ki so kjer koli kovalentno vezani na fenol, zajemajo tudi snovi, ki vsebujejo kateri koli posamezni izomer ali njihovo kombinacijo.

p-oktilfenol;

4-oktilfenol

1806-26-4

217-302-5

lastnosti endokrinih motilcev (člen 57(f) REACH – okolje)

83.

4-(2,4,4-trimetilpentan-2-il)fenol;

4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol;

4-(terc-oktil) fenol;

fenol, 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)-;

4-terc-oktilfenol

140-66-9

205-426-2

lastnosti endokrinih motilcev (člen 57(f) REACH – okolje)

84.

oktilfenol;

fenol, oktil-

67554-50-1

266-717-8

lastnosti endokrinih motilcev (člen 57(f) REACH – okolje)

85.

fenol, 2-izooktil-;

86378-08-7

 

lastnosti endokrinih motilcev (člen 57(f) REACH – okolje)

86.

fenol, izooktil-;

izooktilfenol

11081-15-5

234-304-1

lastnosti endokrinih motilcev (člen 57(f) REACH – okolje)

87.

fenol, 2-oktil-;

o-oktilfenol

949-13-3

213-437-9

lastnosti endokrinih motilcev (člen 57(f) REACH – okolje)

88.

fenol, 2-sek-oktil-;

o-sek-oktilfenol

26401-75-2

247-663-4

lastnosti endokrinih motilcev (člen 57(f) REACH – okolje)

89.

fenol, 4-izooktil-;

p-izooktilfenol

27013-89-4

248-164-4

lastnosti endokrinih motilcev (člen 57(f) REACH – okolje)

90.

fenol, 4-sek-oktil-;

p-sek-oktilfenol

27214-47-7

248-330-6

lastnosti endokrinih motilcev (člen 57(f) REACH – okolje)

91.

fenol, sek-oktil-;

sek-oktilfenol

93891-78-2

299-461-0

lastnosti endokrinih motilcev (člen 57(f) REACH – okolje)

92.

fenol, 4-(1-etilheksil)-;

p-(1-etilheksil)fenol

3307-00-4

221-989-7

lastnosti endokrinih motilcev (člen 57(f) REACH – okolje)

93.

fenol, 2-(1-metilheptil)-;

o-(1-metilheptil)fenol

18626-98-7

242-459-1

lastnosti endokrinih motilcev (člen 57(f) REACH – okolje)

94.

fenol, 2-(1-etilheksil)-;

o-(1-etilheksil)fenol

17404-44-3

241-426-9

lastnosti endokrinih motilcev (člen 57(f) REACH – okolje)

95.

fenol, 2-(1-propilpentil)-;

o-(1-propilpentil)fenol

37631-10-0

253-574-1

lastnosti endokrinih motilcev (člen 57(f) REACH – okolje)

96.

fenol, 4-(1-propilpentil)-;

p-(1-propilpentil)fenol

3307-01-5

221-990-2

lastnosti endokrinih motilcev (člen 57(f) REACH – okolje)

97.

fenol, 2-(1-metilheptil)-;

o-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol

3884-95-5

223-420-8

lastnosti endokrinih motilcev (člen 57(f) REACH – okolje)

98.

fenol, (1,1,3,3-tetrametilbutil)-;

(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol

27193-28-8

248-310-7

lastnosti endokrinih motilcev (člen 57(f) REACH – okolje)

99.

fenol, (1-metilheptil)-;

(1-metilheptil)fenol

27985-70-2

248-759-9

lastnosti endokrinih motilcev (člen 57(f) REACH – okolje)

100.

fenol, 4-(2-metilheptil)-

898546-19-5

 

lastnosti endokrinih motilcev (člen 57(f) REACH – okolje)

101.

fenol, 2-(2-etilheksil)-

28752-62-7

 

lastnosti endokrinih motilcev (člen 57(f) REACH – okolje)

102.

fenol, 4-(1-metilheptil)-;

p(1-metilheptil)fenol

1818-08-2

217-332-9

lastnosti endokrinih motilcev (člen 57(f) REACH – okolje)

103.

fenol, 4-(2-etilheksil)-

69468-20-8

 

lastnosti endokrinih motilcev (člen 57(f) REACH – okolje)

104.

fenol, 4-(5-metilheptil)-

1824164-95-5

 

lastnosti endokrinih motilcev (člen 57(f) REACH – okolje)

105.

fenol, 2-(2-metilheptil)-

898546-20-8

 

lastnosti endokrinih motilcev (člen 57(f) REACH – okolje)

106.

fenol, 4-(2-propilpentil)-

119747-99-8

 

lastnosti endokrinih motilcev (člen 57(f) REACH – okolje)

107.

fenol, 3-oktil-

20056-69-3

 

lastnosti endokrinih motilcev (člen 57(f) REACH – okolje)

108.

fenol, 2-(1,1-dimetilheksil)-

1824575-79-2

 

lastnosti endokrinih motilcev (člen 57(f) REACH – okolje)

109.

fenol, 4-(1,1-dimetilheksil)-

30784-29-3

 

lastnosti endokrinih motilcev (člen 57(f) REACH – okolje)

110.

fenol, 4-(5,5-dimetilheksil)-

13330-52-4

 

lastnosti endokrinih motilcev (člen 57(f) REACH – okolje)

111.

fenol, 2-(5,5-dimetilheksil)-

1822989-97-8

 

lastnosti endokrinih motilcev (člen 57(f) REACH – okolje)

112.

fenol, 3-(1,1-dimetilheksil)-

70435-92-6

 

lastnosti endokrinih motilcev (člen 57(f) REACH – okolje)

113.

fenol, 4-(1,4-dimetilheksil)-

164219-26-5

 

lastnosti endokrinih motilcev (člen 57(f) REACH – okolje)

114.

Oktilfenoli, etoksilirani:

Snovi z linearno in/ali razvejano alkilno verigo z 8 atomi ogljika, ki so kjer koli kovalentno vezani na fenol, etoksilirani, zajemajo tudi snovi, ki vsebujejo kateri koli posamezni izomer ali njihovo kombinacijo.

poli(oksi-1,2-etandiil), alfa-[(1,1,3,3- tetrametilbutil) fenil]-omega-hidroksi-;

2-(2-[4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenoksi]etoksi)etanol;

polietilen glikol oktilfenil eter

9036-19-5

 

lastnosti endokrinih motilcev (člen 57(f) REACH – okolje)

115.

2-[4-(2,4,4-trimetilpentan-2-il) fenoksi]etanol;

poli(oksi-1,2-etandiil), alfa-[4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenil]-omega-hidroksi-;

etoksiliran oktilfenol

9002-93-1

 

lastnosti endokrinih motilcev (člen 57(f) REACH – okolje)

116.

20-[4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenoksi]-3,6,9,12,15,18-heksaoksaikozan-1-ol;

3,6,9,12,15,18-heksaoksaeikosan-1-ol, 20-[4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenoksi]-

2497-59-8

219-682-8

lastnosti endokrinih motilcev (člen 57(f) REACH – okolje)

117.

etanol, 2-[4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenoksi]-

2315-67-5

 

lastnosti endokrinih motilcev (člen 57(f) REACH – okolje)

118.

etanol, 2-[2-[4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenoksi]etoksi]-

2315-61-9

 

lastnosti endokrinih motilcev (člen 57(f) REACH – okolje)

119.

3,6,9,12,15,18,21,24-oktaoksaheksakozan-1-ol, 26-(4-oktilfenoksi)-;

42173-90-0

255-695-5

lastnosti endokrinih motilcev (člen 57(f) REACH – okolje)

120.

poli(oksi-1,2-etandiil), alfa-(oktilfenil)-omega-hidroksi-, razvejan

68987-90-6

 

lastnosti endokrinih motilcev (člen 57(f) REACH – okolje)

121.

poli(oksi-1,2-etandiil), alfa-[4-(6-metilheptil)fenil]-omega-hidroksi-

59379-12-3

 

lastnosti endokrinih motilcev (člen 57(f) REACH – okolje)

122.

etanol, 2-(4-oktilfenoksi)-;

2-(p-oktilfenoksi)etanol

51437-89-9

257-203-4

lastnosti endokrinih motilcev (člen 57(f) REACH – okolje)

123.

poli(oksi-1,2-etandiil), alfa-(4-oktilfenil)-omega-hidroksi-

26636-32-8

 

lastnosti endokrinih motilcev (člen 57(f) REACH – okolje)

124.

poli(oksi-1,2-etandiil), alfa-[4-(1-metilheptil)fenil]-omega-hidroksi-

73935-42-9

 

lastnosti endokrinih motilcev (člen 57(f) REACH – okolje)

125.

3,6,9,12,15,18-heksaoksaikozan-1-ol, 20-(4-oktilfenoksi)-;

20-(4-oktilfenoksi)-3,6,9,12,15,18-heksaoksaikozan-1-ol

32742-88-4

251-190-9

lastnosti endokrinih motilcev (člen 57(f) REACH – okolje)

126.

etanol, 2-[2-[2-[2-(4-oktilfenoksi)etoksi]etoksi]etoksi]-;

2-(p-oktilfenoksi)etanol

51437-92-4

 

lastnosti endokrinih motilcev (člen 57(f) REACH – okolje)

127.

etanol, 2-[2-(4-oktilfenoksi)etoksi]-

51437-90-2

 

lastnosti endokrinih motilcev (člen 57(f) REACH – okolje)

128.

3,6,9,12,15-pentaoksaheptadekan-1-ol, 17-(4-oktilfenoksi)-

51437-94-6

 

lastnosti endokrinih motilcev (člen 57(f) REACH – okolje)

129.

poli(oksi-1,2-etandiil), alfa-(izooktilfenil)-omega-hidroksi-

9004-87-9

 

lastnosti endokrinih motilcev (člen 57(f) REACH – okolje)

130.

2-[2-[2-(4-oktilfenoksi)etoksi]etoksi]etanol

51437-91-3

 

lastnosti endokrinih motilcev (člen 57(f) REACH – okolje)

131.

3,6,9,12,15-pentaoksaheptadekan-1-ol, 17[(4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenoksi]-

2497-58-7

 

lastnosti endokrinih motilcev (člen 57(f) REACH – okolje)

132.

etanol, 2-[2-[2-[4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenoksi]etoksi]etoksi]-

2315-62-0

 

lastnosti endokrinih motilcev (člen 57(f) REACH – okolje)

133.

etanol, 2-[2-[2-[2-[4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenoksi]etoksi]etoksi]etoksi]-

2315-63-1

 

lastnosti endokrinih motilcev (člen 57(f) REACH – okolje)

134.

3,6,9,12-tetraoksatetradekan-1-ol, 14-[4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenoksi]-

2315-64-2

 

lastnosti endokrinih motilcev (člen 57(f) REACH – okolje)

135.

3,6,9,12,15,18,21,24-oktaoksaheksakozan-1-ol, 26-[4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenoksi]-

2315-65-3

 

lastnosti endokrinih motilcev (člen 57(f) REACH – okolje)

136.

3,6,9,12,15,18,21,24,27-nonaoksanonakozan-1-ol, 29-[4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenoksi]-

2315-66-4

 

lastnosti endokrinih motilcev (člen 57(f) REACH – okolje)

137.

etanol, 2-[3-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenoksi]-

1026254-24-9

 

lastnosti endokrinih motilcev (člen 57(f) REACH – okolje)

138.

etanol, 2-[2-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenoksi]-

84658-53-7

 

lastnosti endokrinih motilcev (člen 57(f) REACH – okolje)

139.

etanol, 2-[2-(oktilfenoksi)etoksi]-

27176-92-7

 

lastnosti endokrinih motilcev (člen 57(f) REACH – okolje)

140.

N, N-dimetilformamid

N, N-dimetilformamid; dimetilformamid, DMF

68-12-2

200-679-5

strupen za razmnoževanje, skupina 1B

141.

Prop-2-enamid

akrilamid; 2-propenamid

79-06-1

201-173-7

rakotvoren, skupina 1B /

mutagen, skupina 1B

142.

Piridin, alkilni derivati, če vsebujejo ≥ 0,1 % benzena (št. ES 200-753-7)

 

68391-11-7

269-929-9

rakotvoren, skupina 1A /

mutagen, skupina 1B

143.

Kinolin

kinolin

91-22-5

202-051-6

rakotvoren, skupina 1B

144.

Tetrahidrofurfuril alkohol

tetrahidrofurfuril alkohol;

2-furanmetanol, tertrahidro-

97-99-4

202-625-6

strupen za razmnoževanje, skupina 1B


(1)  Omejitev za sprejemljivo prisotnost snovi, ki je v preglednici navedena kot nenamerna nečistoča v končnem proizvodu, znaša 0,1 % (masnega deleža (m/m)), razen če ni v tej prilogi določeno drugače.

(2)  Omejitev za sprejemljivo prisotnost te snovi kot nenamerne nečistoče v končnem proizvodu znaša 0,01 % (masnega deleža (m/m)), kar ustreza posebni mejni koncentraciji iz Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008.


4.3.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 74/27


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/384

z dne 3. marca 2021

o primernosti imen sort poljščin in zelenjadnic ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 637/2009

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/53/ES z dne 13. junija 2002 o skupnem katalogu sort poljščin (1) in zlasti drugega pododstavka člena 9(6) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/55/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena zelenjadnic (2) in zlasti drugega pododstavka člena 9(6) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktivi 2002/53/ES in 2002/55/ES določata splošna pravila glede primernosti imen sort s sklicevanjem na člen 63 Uredbe Sveta (ES) št. 2100/94 (3).

(2)

Za potrditev sorte rastlin mora Urad Skupnosti za rastlinske sorte (v nadaljnjem besedilu: urad CPVO) v skladu s členom 63 Uredbe (ES) št. 2100/94 meniti, da je ime sorte primerno. Ime sorte je primerno, če ni zadržkov v skladu z odstavkom 3 ali 4 navedenega člena.

(3)

Uredba Komisije (ES) št. 637/2009 (4) določa podrobna pravila za uporabo nekaterih meril iz člena 63 Uredbe (ES) št. 2100/94 glede primernosti imen sort poljščin in zelenjadnic za namene uporabe prvega pododstavka člena 9(6) Direktive 2002/53/ES in prvega pododstavka člena 9(6) Direktive 2002/55/ES.

(4)

Urad CPVO in države članice so ustanovili strokovno skupino, ki je pripravila in spremenila smernice o primernosti imen v skladu s členom 63 Uredbe (ES) št. 2100/94 (v nadaljnjem besedilu: smernice o imenih sort (5)). Za zagotovitev doslednosti pri uporabi meril iz člena 63 Uredbe (ES) št. 2100/94 je primerno zagotoviti nadaljnja pojasnila, ki izhajajo iz smernic o imenih sort.

(5)

Uredba (ES) št. 637/2009 je bila večkrat spremenjena. Zaradi potrebe po spremembi obstoječih pravil in pravne varnosti bi bilo treba navedeno uredbo razveljaviti in jo nadomestiti s to uredbo.

(6)

Ime sorte se potrdi, razen če je neprimerno zaradi zadržkov. V skladu s členom 63 Uredbe (ES) št. 2100/94 se uporaba imena sorte onemogoči v primeru prednostne pravice tretje osebe, težav glede prepoznavanja ali reproduciranja, identičnih imen za sorto iste ali tesno povezane vrste, oznak, ki se navadno uporabljajo za trženje blaga, kadar bi bilo ime v kateri od držav članic verjetno žaljivo ali je v nasprotju z javnim redom ali v primeru zmede zaradi vizualne, fonetične ali konceptualne podobnosti ali zavajajoče vsebine.

(7)

Da bi imeli pristojni organi dovolj časa za uporabo novih pravil, bi se morala ta uredba uporabljati od 1. januarja 2022.

(8)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja

Ta uredba določa podrobna pravila za uporabo meril iz člena 63 Uredbe (ES) št. 2100/94 glede primernosti imen sort poljščin in zelenjadnic za namene prvega pododstavka člena 9(6) Direktive 2002/53/ES in prvega pododstavka člena 9(6) Direktive 2002/55/ES.

Člen 2

Primernost imen sort

1.   Ime sorte je primerno, če ni zadržkov v zvezi z njegovo oznako.

2.   V zvezi z oznako imena sorte obstaja zadržek v naslednjih primerih:

(a)

uporaba imena sorte na ozemlju Unije je onemogočena, kadar se ugodi ugovoru tretje osebe, ki ima prednostno pravico, kot je določeno v členu 3(1);

(b)

ime sorte je v nasprotju z geografskimi označbami, označbami porekla ali zajamčenimi tradicionalnimi posebnostmi, kot je določeno v členu 3(2);

(c)

ime sorte lahko uporabnikom povzroči težave pri njegovem prepoznavanju ali reproduciranju, kot je določeno v členu 4;

(d)

ime sorte je identično imenu sorte ali se lahko zamenja z imenom sorte, pod katerim je druga sorta iste ali tesno povezane vrste vpisana v uradni register sort rastlin ali pod katerim se je tržil material druge sorte, kot je določeno v členu 5;

(e)

ime sorte bi lahko povzročilo zmedo zaradi vizualne, fonetične ali konceptualne podobnosti z imenom sorte iste ali tesno povezane vrste, kot je določeno v členu 5;

(f)

ime sorte je identično oznakam ali se lahko zamenja z oznakami, ki se navadno uporabljajo za trženje blaga ali ki se po drugi zakonodaji ne smejo uporabljati, kot je določeno v členu 6;

(g)

ime sorte bi verjetno zavajalo ali povzročilo zmedo, kot je določeno v členu 7.

Člen 3

Prednostna pravica tretje osebe

1.   Zadržek zaradi prednostne pravice tretje osebe obstaja, kadar ugovor tretje osebe, ki ima blagovno znamko, zoper oznako imena sorte na ozemlju Unije podpre kateri koli pristojni organ. Navedeni zadržek zadeva blagovne znamke, ki:

(a)

so bile registrirane v eni ali več državah članicah ali v Uniji pred registracijo imena sorte;

(b)

so identične ali podobne imenu sorte ter

(c)

so registrirane v zvezi z blagom, ki ga sestavlja ista ali tesno povezana vrsta zadevne sorte.

2.   V primeru geografskih označb, označb porekla ali zajamčenih tradicionalnih posebnosti za kmetijske proizvode in živila, žgane pijače, aromatizirana vina in vinske proizvode kot prednostne pravice tretje osebe se ime sorte na ozemlju Unije onemogoči, kadar bi kršilo:

(a)

člen 13 ali 24 Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (6);

(b)

člen 103 Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (7);

(c)

člen 20 Uredbe (EU) št. 251/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (8);

(d)

člen 21(2) Uredbe (ES) 2019/787 Evropskega parlamenta in Sveta (9).

3.   Zadržek do primernosti imena zaradi prednostne pravice iz odstavka 1 preneha obstajati, kadar je pridobljeno pisno soglasje imetnika prednostne pravice za uporabo imena za zadevno sorto, pod pogojem da za takšno soglasje ni verjetno, da bi zavajalo javnost glede dejanskega porekla proizvoda.

4.   V primeru prednostne pravice prijavitelja glede celotnega predlaganega imena sorte ali njegovega dela se člen 18(1) Uredbe (ES) št. 2100/94 uporablja smiselno.

Člen 4

Težave glede prepoznavanja ali reproduciranja imena sorte

1.   Zadržek zaradi težav glede prepoznavanja ali reproduciranja imena sorte obstaja, kadar ime sorte uporabnikom povzroča težave pri njegovem prepoznavanju ali reproduciranju.

2.   Šteje se, da ime sorte uporabnikom povzroča težave glede prepoznavanja ali reproduciranja v naslednjih primerih:

(a)

sestavljajo ga primerniki ali presežniki ali jih vsebuje;

(b)

sestavljajo ga botanična imena vrst v skupini poljščin ali zelenjadnic, ki ji sorta pripada, ali jih vsebuje;

(c)

sestavljajo ga žlahtniteljski in tehnični izrazi ali jih vsebuje, razen če njihova uporaba v kombinaciji z drugimi izrazi ne bi preprečila priznanja imena sorte kot takega;

(d)

sestavlja ga izključno geografsko ime, ki je pridobilo sloves glede zadevne vrste;

(e)

sestavlja ga ena sama črka ali samo številka ali več številk, razen če je to ustaljena praksa za označevanje nekaterih sort;

(f)

sestavlja ga preveč besed ali elementov ali jih vsebuje, razen če se zaradi toka besedila zlahka prepozna;

(g)

vsebuje ločilo ali drug simbol, kombinacijo velikih in malih črk (razen kadar je prva črka velika, ostale črke v imenu pa male), podpis, nadpis ali podobo ali figurativni element (razen simbolov za opuščaj (‘), vejico (,), do dva nestična klicaja (!), piko (.) ali vezaj (-), desno poševnico (/) ali levo poševnico (\);

(h)

sestavlja ga podpis, nadpis ali podoba, logotip ali figurativni element ali jih vsebuje.

Člen 5

Poimenovanje, ki je identično imenu druge sorte ali se lahko z njim zamenja

1.   Za oznako imena sorte obstaja zadržek, kadar je identično ali se lahko zamenja z:

(a)

imenom sorte, pod katerim je druga sorta iste ali tesno povezane vrste vpisana v uradni register sort, ali

(b)

imenom sorte, pod katerim se je tržil material druge sorte v državi članici ali na ozemlju pogodbenice Mednarodne zveze za varstvo novih sort rastlin (v nadaljnjem besedilu: UPOV);

razen če druga sorta ne obstaja več in njeno ime ni pridobilo posebnega pomena.

2.   Da bi pristojni organ za namene odstavka 1 ugotovil, ali obstaja zmeda, najprej ločeno analizira vizualni, fonetični in konceptualni vidik ter nato opravi celovito presojo, pri čemer upošteva tudi imena sort iste ali tesno povezane vrste, pod pogojem da so bile zadevne sorte iz tega odstavka in odstavka 1 predmet žlahtniteljske pravice ali njene prijave ali uradno sprejete za trženje na enem od naslednjih ozemelj:

(a)

v Uniji;

(b)

v Evropskem gospodarskem prostoru;

(c)

na ozemlju pogodbenice UPOV;

(d)

na ozemlju članice Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (v nadaljnjem besedilu: OECD).

3.   Za namene tega člena se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„tesno povezana vrsta“ pomeni vrsto, navedeno v Prilogi;

(b)

„uradni register sort“ pomeni skupni katalog sort poljščin iz člena 17 Direktive 2002/53/ES ali člena 17 Direktive 2002/55/ES ali seznama sort OECD ali registra sort rastlin članice UPOV;

(c)

„sorta ne obstaja več“ pomeni sorto, katere material ne obstaja več;

(d)

„ime ni pridobilo posebnega pomena“ pomeni situacijo, v kateri se za ime sorte, ki je bilo vpisano v uradni register sort, šteje, da je izgubilo posebni pomen po izteku desetletnega obdobja od črtanja iz navedenega registra, razen v primeru izrednih razmer.

Člen 6

Oznake, ki se navadno uporabljajo za trženje blaga

1.   Za oznako imena sorte obstaja zadržek, kadar je ime sorte identično ali se lahko zamenja z oznakami, ki se navadno uporabljajo za trženje blaga ali ki se po drugi zakonodaji ne smejo uporabljati.

2.   Oznake, ki se navadno uporabljajo za trženje blaga ali ki se po drugi zakonodaji ne smejo uporabljati, so:

(a)

valute;

(b)

izrazi, povezani z merami za težo in drugimi merami;

(c)

izrazi, ki se ne smejo uporabljati za druge namene od tistih, ki jih predvideva zakonodaja Unije ali države članice.

Člen 7

Zavajajoča vsebina

1.   Za oznako imena sorte obstaja zadržek, kadar bi verjetno zavajala ali povzročila zmedo glede lastnosti, vrednosti ali istovetnosti sorte ali identitete žlahtnitelja ali katere koli druge stranke v postopku.

2.   Šteje se, da bi ime sorte verjetno zavajalo ali povzročilo zmedo, če:

(a)

daje napačen vtis, da je sorta sorodna z drugo specifično sorto ali izhaja iz nje;

(b)

daje napačen vtis, da ima sorta določeno lastnost ali vrednost;

(c)

se nanaša na posebno lastnost ali vrednost na način, ki daje napačen vtis, da ima to posebno lastnost ali vrednost samo navedena sorta, čeprav imajo lahko druge sorte iste vrste enako lastnost ali vrednost;

(d)

je podobno znanemu tržnemu imenu, ki ni registrirana blagovna znamka ali ime sorte;

(e)

nakazuje, da je sorta neka druga sorta;

(f)

daje napačen vtis glede identitete prijavitelja, osebe, odgovorne za vzdrževanje sorte, ali žlahtnitelja;

(g)

ga sestavljajo ali vsebuje:

(i)

primernike ali presežnike, ki so lahko zavajajoči glede lastnosti sorte;

(ii)

botanična ali splošna imena vrst v skupini poljščin ali zelenjadnic, ki ji sorta pripada, ali jih vsebuje;

(iii)

ime fizične ali pravne osebe ali sklic nanjo, da daje napačen vtis glede identitete prijavitelja, osebe, odgovorne za vzdrževanje sorte, ali žlahtnitelja;

(h)

vsebuje geografsko ime, ki bi verjetno zavajalo uporabnika glede lastnosti ali vrednosti za gojenje in uporabo sorte.

Člen 8

Razveljavitev Uredbe (ES) št. 637/2009

Uredba (ES) št. 637/2009 se razveljavi.

Vendar se še naprej uporablja za imena sort, ki jih je prijavitelj predlagal pristojnemu organu v odobritev pred 1. januarjem 2022.

Člen 9

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2022.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. marca 2021

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 193, 20.7.2002, str. 1.

(2)  UL L 193, 20.7.2002, str. 33.

(3)  Uredba Sveta (ES) št. 2100/94 z dne 27. julija 1994 o žlahtniteljskih pravicah v Skupnosti (UL L 227, 1.9.1994, str. 1).

(4)  Uredba Komisije (ES) št. 637/2009 z dne 22. julija 2009 o oblikovanju pravil za izvajanje glede primernosti poimenovanja sort poljščin in zelenjadnic (UL L 191, 23.7.2009, str. 10).

(5)  Smernice urada CPVO o imenih sort, sestanek 1 upravnega sveta (2018), DOC-AC-2018-1-7.

(6)  Uredba (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (UL L 343, 14.12.2012, str. 1).

(7)  Uredba (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L 347, 20.12.2013, str. 671).

(8)  Uredba (EU) št. 251/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb aromatiziranih vinskih proizvodov in o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 1601/91 (UL L 84, 20.3.2014, str. 14).

(9)  Uredba (EU) 2019/787 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o opredelitvi, opisu, predstavitvi in označevanju žganih pijač, uporabi imen žganih pijač pri predstavitvi in označevanju drugih živil, zaščiti geografskih označb žganih pijač, uporabi etanola in destilatov kmetijskega porekla v alkoholnih pijačah ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 110/2008 (UL L 130, 17.5.2019, str. 1).


PRILOGA

Opredelitev tesno povezanih vrst v smislu člena 5(3)

Za namen opredelitve pojma „tesno povezane vrste“ iz člena 5(3) se uporablja naslednje:

(a)

če je v rodu več kot en razred, se uporablja seznam razredov iz dela I;

(b)

če razredi obsegajo več kot en rod, se uporablja seznam razredov iz dela II;

(c)

praviloma se pri rodovih in vrstah, ki niso vključeni na seznam razredov iz delov I in II, rod obravnava kot razred.

DEL I

RAZREDI ZNOTRAJ RODA

Razred

Botanično ime

Razred 1.1:

Brassica oleracea

Razred 1.2:

Brassica, razen Brassica oleracea

Razred 2.1:

Beta vulgaris L. var. alba DC., Beta vulgaris L. var. altissima

Razred 2.2:

Beta vulgaris ssp. vulgaris var. conditiva Alef. (syn.: B. vulgaris L. var. rubra L.), B. vulgaris L. var. cicla L., B. vulgaris L. ssp. vulgaris var.vulgaris

Razred 2.3:

Beta, razen razredov 2.1 in 2.2

Razred 3.1:

Cucumis sativus

Razred 3.2:

Cucumis melo

Razred 3.3:

Cucumis, razen razredov 3.1 in 3.2

Razred 4.1:

Solanum tuberosum L.

Razred 4.2:

paradižnik in paradižnikove podlage:

Solanum lycopersicum L. (Lycopersicon esculentum Mill.)

Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg (Lycopersicon cheesmaniae L. Riley)

Solanum chilense (Dunal) Reiche (Lycopersicon chilense Dunal)

Solanum chmielewskii (C.M. Rick et al.) D.M. Spooner et al. (Lycopersicon chmielewskii C. M. Rick et al.)

Solanum galapagense S.C. Darwin & Peralta (Lycopersicon cheesmaniae f. minor (Hook. f.) C. H. Müll.) (Lycopersicon cheesmaniae var. minor (Hook. f.) D. M. Porter)

Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner (Lycopersicon agrimoniifolium Dunal) (Lycopersicon hirsutum Dunal) (Lycopersicon hirsutum f. glabratum C. H. Müll.)

Solanum pennellii Correll (Lycopersicon pennellii (Correll) D’Arcy)

Solanum peruvianum L. (Lycopersicon dentatum Dunal) (Lycopersicon peruvianum (L.) Mill.)

Solanum pimpinellifolium L. (Lycopersicon pimpinellifolium (L.) Mill.) (Lycopersicon racemigerum Lange)

in križanci med navedenimi vrstami

Razred 4.3:

Solanum melongena L.

Razred 4.4:

Solanum, razen razredov 4.1, 4.2 in 4.3

DEL II

RAZREDI, KI OBSEGAJO VEČ KOT EN ROD

Razred

Botanično ime

Razred 201:

Secale, Triticosecale, Triticum

Razred 203 (*):

Agrostis, Dactylis, Festuca, Festulolium, Lolium, Phalaris, Phleum in Poa

Razred 204 (*):

Lotus, Medicago, Ornithopus, Onobrychis, Trifolium

Razred 205:

Cichorium, Lactuca


(*)  Razreda 203 in 204 nista vzpostavljena izključno na podlagi tesno povezanih vrst.


Popravki

4.3.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 74/35


Popravek Sklepa Evropske centralne banke (EU) 2020/138 z dne 22. januarja 2020 o vplačilu kapitala Evropske centralne banke s strani nacionalnih centralnih bank držav članic, katerih valuta je euro, in o razveljavitvi Sklepa (EU) 2019/44 (ECB/2020/4)

( Uradni list Evropske unije L 27 I z dne 1. februarja 2020 )

Stran 7, člen 2, odstavek 1:

besedilo:

„1.

Glede na to, da so vse NCB euroobmočja že vplačale svoje celotne deleže v vpisanem kapitalu ECB, kot veljajo do 31. januarja 2020 po Sklepu (EU) 2019/44 (ECB/2018/28), vsaka od njih prenese dodaten znesek na ECB, tako da se dosežejo zneski, prikazani v tabeli v členu 1. Vsaka NCB euroobmočja ta prenos opravi v treh obrokih. Prvi obrok prenosa NCB euroobmočja se opravi 1. februarja 2020 in znaša skupaj 47 539 371,66 EUR. Preostala dva obroka prenosa, ki znašata skupaj 610 088 603,17 EUR oziroma 610 088 603,05 EUR, se opravita v letih 2021 in 2020.“

se glasi:

„1.

Glede na to, da so vse NCB euroobmočja že vplačale svoje celotne deleže v vpisanem kapitalu ECB, kot veljajo do 31. januarja 2020 po Sklepu (EU) 2019/44 (ECB/2018/28), vsaka od njih prenese dodaten znesek na ECB, tako da se dosežejo zneski, prikazani v tabeli v členu 1. Vsaka NCB euroobmočja ta prenos opravi v treh obrokih. Prvi obrok prenosa NCB euroobmočja se opravi 1. februarja 2020 in znaša skupaj 47 539 371,66 EUR. Preostala dva obroka prenosa, ki znašata skupaj 610 088 603,17 EUR oziroma 610 088 603,05 EUR, se opravita v letih 2021 in 2022.“