ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 445

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 63
31. december 2020


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

MEDNARODNI SPORAZUMI

 

*

Obvestilo bralcu

1

 

*

Sklep Komisije (Euratom) 2020/2255 z dne 29. decembra 2020 o sklenitvi, s strani Evropske Komisije, in začasni uporabi Sporazuma med vlado Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska ter Evropsko skupnostjo za atomsko energijo o sodelovanju na področju varne in miroljubne uporabe jedrske energije ter o sklenitvi, s strani Evropske komisije v imenu Evropske skupnosti za atomsko energijo, in začasni uporabi Sporazuma o trgovini in sodelovanju med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska na drugi strani

2

 

*

SPORAZUM MED VLADO ZDRUŽENEGA KRALJESTVA VELIKA BRITANIJA IN SEVERNA IRSKA TER EVROPSKO SKUPNOSTJO ZA ATOMSKO ENERGIJO O SODELOVANJU NA PODROČJU VARNE IN MIROLJUBNE UPORABE JEDRSKE ENERGIJE

5

 

*

Exchange of letters on the provisional application of the Agreement between the European Atomic Energy Community and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland for Cooperation on the Safe and Peaceful Uses of Nuclear Energy

23

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

MEDNARODNI SPORAZUMI

31.12.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 445/1


Obvestilo bralcu

Zaradi zelo poznega zaključka pogajanj med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom, 24. decembra 2020, in posledično zelo pozne razpoložljivosti vseh jezikovnih različic sporazumov, 27. decembra 2020, dejansko ni bilo mogoče opraviti dokončne pravnolingvistične revizije besedil sporazumov v vseh 24 jezikovnih različicah pred podpisom s strani pogodbenic in objavo v Uradnem listu. Ker se prehodno obdobje iz sporazuma o izstopu z dne 1. februarja 2020 konča 31. decembra 2020, se zaradi nujnosti šteje, da je v interesu Evropske unije in Združenega kraljestva, da se besedila sporazumov podpišejo in objavijo, kakor so bila oblikovana na podlagi pogajanj, brez predhodne pravnolingvistične revizije. Zato lahko v nadaljevanju objavljena besedila vsebujejo tehnične napake in nedoslednosti, ki bodo popravljene v prihodnjih mesecih.

V skladu s členom FINPROV.9 Sporazuma o trgovini in sodelovanju, členom 21 Sporazuma o varnostnih postopkih za izmenjavo in varovanje tajnih podatkov ter členom 25 Sporazuma o sodelovanju na področju varne in miroljubne uporabe jedrske energije se bo za različice zadevnih sporazumov v angleščini, bolgarščini, češčini, danščini, estonščini, finščini, francoščini, grščini, hrvaščini, irščini, italijanščini, latvijščini, litovščini, madžarščini, malteščini, nemščini, nizozemščini, poljščini, portugalščini, romunščini, slovaščini, slovenščini, španščini in švedščini opravila dokončna pravnolingvistična revizija. Verodostojna in dokončna besedila, pripravljena po takšni pravnolingvistični reviziji, pa bodo nadomestila ab initio podpisane različice sporazumov.

Navedena verodostojna in dokončna besedila sporazumov bodo pravočasno, do 30. aprila 2021, objavljena v Uradnem listu Evropske unije.


31.12.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 445/2


SKLEP KOMISIJE (Euratom) 2020/2255

z dne 29. decembra 2020

o sklenitvi, s strani Evropske Komisije, in začasni uporabi Sporazuma med vlado Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska ter Evropsko skupnostjo za atomsko energijo o sodelovanju na področju varne in miroljubne uporabe jedrske energije ter o sklenitvi, s strani Evropske komisije v imenu Evropske skupnosti za atomsko energijo, in začasni uporabi Sporazuma o trgovini in sodelovanju med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska na drugi strani

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo (v nadaljnjem besedilu: Pogodba Euratom) in zlasti drugega odstavka člena 101 Pogodbe Euratom,

ob upoštevanju odobritve Sveta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 25. februarja 2020 pooblastil Evropsko komisijo, da začne pogajanja z Združenim kraljestvom o novem sporazumu o partnerstvu. Po pogajanjih sta se pogodbenici na ravni pogajalcev dogovorili o Sporazumu o trgovini in sodelovanju med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska na drugi strani (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o trgovini in sodelovanju) in o Sporazumu med vlado Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska ter Evropsko skupnostjo za atomsko energijo o sodelovanju na področju varne in miroljubne uporabe jedrske energije (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o varni uporabi jedrske energije).

(2)

Sporazum o trgovini in sodelovanju zajema zadeve, ki so v pristojnosti Evropske skupnosti za atomsko energijo (v nadaljnjem besedilu: Skupnost), in sicer pridružitev programu Euratoma za raziskave in usposabljanje ter Evropskemu skupnemu podjetju za ITER, ki jih urejajo določbe petega dela Sporazuma o trgovini in sodelovanju. Sporazum o trgovini in sodelovanju bi bilo zato treba skleniti tudi v imenu Skupnosti glede zadev, ki spadajo v okvir Pogodbe Euratom. Za podpis in sklenitev Sporazuma o trgovini in sodelovanju v imenu Evropske unije se uporablja ločen postopek.

(3)

Zaradi izjemnega položaja Združenega kraljestva glede na Unijo in Skupnost ter nujnosti razmer, saj se prehodno obdobje končuje 31. decembra 2020, bi bilo treba Sporazum o trgovini in sodelovanju v zvezi z zadevami, ki spadajo v okvir Pogodbe Euratom, uporabljati začasno, dokler ne bodo končani postopki, potrebni za začetek njegove veljavnosti.

(4)

V dogovoru z Združenim kraljestvom bi bilo treba Sporazum o varni uporabi jedrske energije uporabljati začasno, dokler ne bodo končani postopki, potrebni za začetek njegove veljavnosti, in dokler ne bosta končana dokončni pravno-jezikovni pregled in priprava takih dokončno pregledanih jezikovnih različic kot izvirnih in dokončnih s strani pogodbenic. V tej zvezi Komisija opozarja, da je za sprejemanje mednarodnih sporazumov pristojna Komisija na podlagi člena 101 Pogodbe in da v skladu s pogodbo Euratom Komisija odloča o podpisu takih sporazumov in zagotavlja njihovo začasno uporabo skladno s soglasjem Sveta.

(5)

Opozoriti je treba, da se osnutki dvostranskih sporazumov med državo članico Skupnosti in Združenim kraljestvom v okviru Pogodbe Euratom, vključno s sporazumi o izmenjavi znanstvenega ali industrijskega znanja z jedrskega področja, lahko sklenejo, če so izpolnjeni pogoji in postopkovne zahteve iz členov 29 in 103 navedene pogodbe.

(6)

Sporazum med vlado Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska ter Evropsko skupnostjo za atomsko energijo o sodelovanju na področju varne in miroljubne uporabe jedrske energije bi bilo treba skleniti v imenu Evropske skupnosti za atomsko energijo –

SKLENILA:

Člen 1

1.   V imenu Evropske skupnosti za atomsko energijo se odobri Sporazum med vlado Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska ter Evropsko skupnostjo za atomsko energijo o sodelovanju na področju varne in miroljubne uporabe jedrske energije.

Sporazum iz prvega pododstavka se na podlagi vzajemnosti začasno uporablja od 1. januarja 2021, dokler ne bodo dokončani postopki, potrebni za začetek njegove veljavnosti, in postopki iz odstavka 3.

2.   V imenu Evropske skupnosti za atomsko energijo se odobri Sporazum o trgovini in sodelovanju med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska na drugi strani glede zadev, ki spadajo v okvir Pogodbe Euratom.

Sporazum iz prvega pododstavka se na podlagi vzajemnosti začasno uporablja od 1. januarja 2021, dokler ne bodo dokončani postopki, potrebni za začetek njegove veljavnosti, in postopki iz odstavka 3.

3.   Različice Sporazumov v angleškem, bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, hrvaškem, irskem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku bodo predmet dokončnega pravno-jezikovnega pregleda.

Jezikovne različice, pripravljene v pravno-jezikovnem pregledu iz prvega pododstavka, se z izmenjavo diplomatskih not z Združenim kraljestvom štejejo za izvirne in dokončne.

Izvirna in dokončna besedila iz drugega pododstavka bodo nadomestila podpisane različice Sporazuma z veljavnostjo od začetka (ab initio).

4.   Besedilo Sporazuma iz odstavka 1 je priloženo k temu sklepu. Besedilo Sporazuma iz odstavka 2 je priloženo k Sklepu Sveta (EU) 2020/2252 (1).

Člen 2

Predsednici Komisije se podeljuje pooblastilo za imenovanje osebe oziroma oseb, pooblaščenih za pošiljanje uradnega obvestila Združenemu kraljestvu iz odstavka 4 člena 5 Sporazuma iz člena 1(1) v imenu Evropske skupnosti za atomsko energijo. Navedeno uradno obvestilo vsebuje seznam držav članic, ki so Komisijo do datuma začetka veljavnosti navedenega sporazuma obvestile, da ne želijo uvrstiti tehnologije v okvir Sporazuma iz člena 1(1).

Člen 3

Predsednici Evropske komisije se podeljuje pooblastilo za podpis sporazumov iz člena 1 v imenu Evropske skupnosti za atomsko energijo in imenovanje osebe oziroma oseb, pooblaščenih za izvedbo vseh potrebnih korakov za začasno uporabo Sporazumov iz člena 1.

Člen 4

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 29. decembra 2020

Ursula VON DER LEYEN

Predsednica Komisije


(1)  Sklep Sveta (EU) 2020/2252 z dne 30. decembra 2020 o podpisu, v imenu Unije, in o začasni uporabi Sporazuma o trgovini in sodelovanju med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska na drugi strani in Sporazuma med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska glede varnostnih postopkov pri izmenjavi in varovanju tajnih podatkov (UL L 444, 31.12.2020, str. 2.).


31.12.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 445/5


SPORAZUM MED VLADO ZDRUŽENEGA KRALJESTVA VELIKA BRITANIJA IN SEVERNA IRSKA TER EVROPSKO SKUPNOSTJO ZA ATOMSKO ENERGIJO O SODELOVANJU NA PODROČJU VARNE IN MIROLJUBNE UPORABE JEDRSKE ENERGIJE


Vlada Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska (v nadaljnjem besedilu: Združeno kraljestvo) in Evropska skupnost za atomsko energijo Euratom (v nadaljnjem besedilu: Skupnost), skupaj v nadaljnjem besedilu imenovani „pogodbenici“ ali posamično „pogodbenica“, sta se –

OB UPOŠTEVANJU, da so Združeno kraljestvo, Evropska unija (v nadaljnjem besedilu: Unija) in Skupnost 24. januarja 2020 sklenili Sporazumu o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o izstopu) ter da je Združeno kraljestvo na tej podlagi 31. januarja 2020 ob 23:00 GMT in 00:00 CET izstopilo iz Unije;

OB UPOŠTEVANJU, da naslov IX Sporazuma o izstopu določa vprašanja ločitve, povezana z Euratomom;

OB UGOTAVLJANJU, da sta se Unija in Združeno kraljestvo dogovorila o politični izjavi, ki določa okvir za prihodnje odnose med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom po izstopu Združenega kraljestva;

OB PRIZNAVANJU ravni povezanosti med Skupnostjo in Združenim kraljestvom na jedrskem področju;

OB PRIZNAVANJU, da so Združeno kraljestvo, Skupnost in njene države članice dosegli primerljivo visoko raven pri uporabi jedrske energije v miroljubne namene, ki jo zagotavljajo njihovi zakoni in drugi predpisi o jedrskih nadzornih ukrepih in jedrski zaščiti, javnem zdravju, jedrski varnosti, zaščiti pred sevanjem, ravnanju z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom ter varstvu okolja;

OB UGOTAVLJANJU, da se je Združeno kraljestvo zavezalo k razvoju in uporabi jedrske energije kot delu svoje raznolike in nizkoogljične mešanice energetskih virov;

V ŽELJI, da bi dosegli dolgoročen dogovor o sodelovanju na področju uporabe jedrske energije v miroljubne in neeksplozivne namene, ki bo predvidljiv in praktično izvedljiv ter bo upošteval potrebe programov jedrske energije obeh strani in spodbujal trgovanje, raziskave in razvoj ter druge dejavnosti sodelovanja med Združenim kraljestvom in Skupnostjo;

OB PRIZNAVANJU, da imata Združeno kraljestvo in Skupnost koristi od medsebojnega sodelovanja pri uporabi jedrske energije v miroljubne namene;

OB PONOVNI POTRDITVI zavezanosti pogodbenic k zagotavljanju, da mednarodni razvoj in uporaba jedrske energije v miroljubne namene prispevata k cilju neširjenja jedrskega orožja;

OB PONOVNI POTRDITVI podpore Združenega kraljestva, Skupnosti in njenih držav članic ciljem Mednarodne agencije za atomsko energijo (v nadaljnjem besedilu: IAEA) in sistemu IAEA za nadzorne ukrepe ter njihove želje po sodelovanju za zagotovitev njegove stalne učinkovitosti;

KER so Združeno kraljestvo in vse države članice Skupnosti podpisnice Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja, ki je bila sklenjena 1. julija 1968 v Washingtonu, Londonu in Moskvi in je začela splošno veljati 5. marca 1970 (v nadaljnjem besedilu: NPT);

OB PONOVNI POTRDITVI podpore pogodbenic ciljem NPT in njune želje po spodbujanju vsesplošnega pristopa k NPT;

OB OPOZARJANJU na trdno zavezanost Združenega kraljestva, Skupnosti in njenih držav članic k neširjenju jedrskega orožja, vključno s krepitvijo in učinkovito uporabo s tem povezanih nadzornih ukrepov in režimov za nadzor izvoza, v skladu s katerimi poteka sodelovanje med Združenim kraljestvom in Skupnostjo pri uporabi jedrske energije v miroljubne namene;

OB PRIZNAVANJU, da je Združeno kraljestvo kot država z jedrskim orožjem v skladu z NPT prostovoljno pristopilo k Sporazumu med Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska in Mednarodno agencijo za atomsko energijo za izvajanje nadzornih ukrepov v Združenem kraljestvu Velika Britanija in Severna Irska v povezavi s Pogodbo o neširjenju jedrskega orožja ter k dodatnemu protokolu k navedenemu sporazumu, ki sta bila sprejeta 7. junija 2018 na Dunaju (v nadaljnjem besedilu skupaj: Sporazum o nadzornih ukrepih med Združenim kraljestvom in IAEA);

OB UGOTOVITVI, da jedrski nadzorni ukrepi veljajo v vseh državah članicah Skupnosti v skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo (v nadaljnjem besedilu: Pogodba Euratom) in v skladu s sporazumi o nadzornih ukrepih, sklenjenih med Skupnostjo, njenimi državami članicami in IAEA;

OB OPOZARJANJU na trdno zavezanost Združenega kraljestva, Skupnosti in njenih držav članic k varni uporabi jedrskega materiala kot pogodbenic Konvencije o fizičnem varovanju jedrskega materiala (CPPNM), sprejete 3. marca 1980 na Dunaju in v New Yorku, ki je začela splošno veljati 8. februarja 1987, in sprememb navedene konvencije, sprejetih 8. julija 2005 na Dunaju, ki so začele splošno veljati 8. maja 2016 (v nadaljnjem besedilu skupaj: spremenjena CPPNM);

OB UGOTAVLJANJU, da so Združeno kraljestvo in vse države članice Skupnosti vključene v skupino držav dobaviteljic jedrskega blaga;

OB UGOTAVLJANJU, da bi bilo treba upoštevati zaveze Združenega kraljestva in vseh posameznih držav članic Skupnosti v okviru skupine držav dobaviteljic jedrskega blaga;

Ob PRIZNAVANJU, da ta sporazum ne posega v Sporazum med Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska, Zvezno republiko Nemčijo in Kraljevino Nizozemsko o sodelovanju pri razvoju in izkoriščanju postopka plinskega centrifugiranja za proizvodnjo obogatenega urana, sprejet 4. marca 1970 v Almelu, in v Sporazum med vladami Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska, Kraljevine Nizozemske, Zvezne republike Nemčije in Francoske republike o sodelovanju na področju tehnologije centrifuge, sprejet 12. julija 2005 v Cardiffu;

OB PONOVNI POTRDITVI podpore Združenega kraljestva, Skupnosti in njenih držav članic mednarodnim konvencijam o jedrski varnosti, ravnanju z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom, zgodnjem obveščanju o jedrski nesreči in pomoči v primeru izrednih razmer;

OB PONOVNI POTRDITVI zavezanosti pogodbenic k varni uporabi jedrskega materiala in objektov ter varstvu ljudi in okolja pred škodljivimi učinki ionizirajočega sevanja; pomenu, ki jo ima za mednarodno skupnost zagotovilo, da je uporaba jedrske energije varna, dobro pravno urejena ter okolju primerna, ter pomenu dvostranskega in večstranskega sodelovanja za učinkovite ureditve jedrske varnosti ter za njihovo krepitev;

OB PRIZNAVANJU načela nenehnega izboljševanja jedrske varnosti in vodilne vloge obeh pogodbenic na tem področju, vključno s spodbujanjem visokih standardov po vsem svetu, ter ob priznavanju pomena ohranjanja visoke ravni jedrske varnosti za obe pogodbenici;

OB UPOŠTEVANJU pomena znanstvenih in tehnoloških raziskav na področju jedrske fisije in fuzije, tako za energetsko in neenergetsko uporabo, za pogodbenici in njunega skupnega interesa za sodelovanje na tem področju;

OB PONOVNI POTRDITVI, da se je Skupnost s podpisom sporazuma o ustanovitvi Mednarodne organizacije za fuzijsko energijo ITER za skupno izvajanje projekta ITER (1) odločila za sodelovanje v izgradnji projekta ITER (v nadaljnjem besedilu: ITER) in njegovem prihodnjem izkoriščanju; prispevek Skupnosti se upravlja prek „Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije (Fuzija za energijo)“, ustanovljenega z Odločbo Sveta 2007/198/Euratom (2);

OB UPOŠTEVANJU, da so posebni pogoji v zvezi s sodelovanjem Združenega kraljestva pri projektu ITER ali drugih dejavnostih prek Fuzije za energijo in sodelovanjem Združenega kraljestva kot pridružene države v programu Skupnosti za raziskave in usposabljanje, vključno s finančnim prispevkom, določeni ločeno;

OB PRIZNAVANJU temeljnega načela prostega pretoka blaga, proizvodov in kapitala ter svobode zaposlovanja strokovnjakov na notranjem skupnem jedrskem trgu Skupnosti;

OB PRIZNAVANJU, da bi moral biti ta sporazum v skladu z mednarodnimi obveznostmi Unije in Združenega kraljestva iz sporazumov Svetovne trgovinske organizacije;

OB PONOVNEM POUDARJANJU obveznosti Združenega kraljestva in držav članic Skupnosti v okviru njihovih dvostranskih sporazumov o uporabi jedrske energije v miroljubne namene –

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

Cilj

1.   Cilj tega sporazuma je zagotoviti okvir za sodelovanje pri uporabi jedrske energije v miroljubne namene med pogodbenicama na podlagi obojestranskih koristi in vzajemnosti ter brez poseganja v pristojnosti posamezne pogodbenice.

2.   Sodelovanje po tem sporazumu se izvaja izključno v miroljubne namene.

3.   Blago, za katero velja ta sporazum, se uporablja le v miroljubne namene in se ne uporablja za nobeno jedrsko orožje ali jedrsko eksplozivno napravo, niti za raziskave ali razvoj jedrskega orožja ali drugih eksplozivnih jedrskih naprav ali kakršen koli vojaški namen.

Člen 2

Opredelitve pojmov

V tem sporazumu se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„pristojni organ“ pomeni:

(i)

za Združeno kraljestvo Ministrstvo za podjetništvo, energijo in industrijsko strategijo ter Urad za jedrsko regulacijo;

(ii)

za Skupnost Evropska komisija;

ali drug organ, o katerem lahko zadevna pogodbenica kadar koli pisno obvesti drugo pogodbenico;

(b)

„oprema“ pomeni blago, navedeno v oddelkih 1, 3, 4, 5, 6 in 7 Priloge B smernic Skupine držav dobaviteljic jedrskega blaga;

(c)

„Smernice za jedrske prenose“ pomenijo smernice iz dokumenta IAEA INFCIRC/254/del 1, kakor so občasno spremenjene ter kakor jih izvajata pogodbenici, razen če je po posvetovanjih v Skupnem odboru dogovorjeno drugače;

(d)

„intelektualna lastnina“ pomeni enako kot v členu 2 Konvencije o ustanovitvi Svetovne organizacije za intelektualno lastnino, sprejete 14. julija 1967 v Stockholmu, kot je bila spremenjena 28. septembra 1979, in lahko vključuje drugo vsebino, o kateri se dogovorita pogodbenici;

(e)

„Skupni odbor“ pomeni odbor, ustanovljen v skladu s členom 19 [Skupni odbor];

(f)

„nejedrski material“ ima pomen, kakor je opredeljen v Prilogi B smernic Skupine držav dobaviteljic jedrskega blaga;

(g)

„Priloga B smernic Skupine držav dobaviteljic jedrskega blaga“ pomeni Prilogo B Smernic za jedrske prenose;

(h)

„jedrski material“ pomeni vsak „osnovni material“ ali posebni cepljivi material, kot sta določena v XX. členu Statuta IAEA, ki je bil sprejet 23. oktobra 1956 na sedežu Združenih narodov in je začel veljati 29. julija 1957 (v nadaljnjem besedilu: statut IAEA). Vsaka odločitev sveta guvernerjev IAEA na podlagi XX. člena statuta IAEA o spremembi seznama materialov, ki veljajo za „osnovni material“ ali „posebni cepljivi material“, po tem sporazumu učinkuje le, če se po posvetovanjih v Skupnem odboru s tem strinjata obe pogodbenici;

(i)

„miroljubni namen“ vključuje uporabo jedrskega materiala, vključno z jedrskim materialom, pridobljenim z enim ali več procesi, nejedrskega materiala, opreme in tehnologije na področjih, kot so proizvodnja električne in toplotne energije, medicina, kmetijstvo in industrija, ne vključuje pa proizvodnje, raziskav ali razvoja jedrskega orožja ali drugih jedrskih eksplozivnih sredstev in tudi ne uporabe v vojaške namene. Uporaba v vojaške namene ne zajema oskrbe vojaških oporišč z energijo iz energetskega omrežja niti proizvodnje radioaktivnih izotopov za medicinske namene v vojaških bolnišnicah;

(j)

„osebe“ pomenijo vsako fizično osebo, podjetje ali drug subjekt, za katerega se uporabljajo veljavni zakoni in drugi predpisi v zadevni krajevnih pristojnostih pogodbenic, ne vključuje pa pogodbenic tega sporazuma;

(k)

„tehnologija“ ima pomen iz Priloge A k Smernicam za jedrske prenose;

(l)

„prehodno obdobje“ ima pomen iz Sporazuma o izstopu ter

(m)

„Sporazum o trgovini in sodelovanju“ pomeni Sporazum o trgovini in sodelovanju med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska na drugi strani, ter

sklicevanja na člene v tem sporazumu so sklicevanja na člene tega sporazuma, razen če je določeno drugače.

Člen 3

Obseg jedrskega sodelovanja

1.   Sodelovanje na področju miroljubne uporabe jedrske energije, predvideno med pogodbenicama v skladu s tem sporazumom, lahko vključuje:

(a)

spodbujanje trgovine in trgovinskega sodelovanja;

(b)

dobavo jedrskega materiala, nejedrskega materiala in opreme;

(c)

prenos tehnologije, vključno z zagotavljanjem informacij, pomembnih za ta člen;

(d)

nakup opreme in naprav;

(e)

dostop do opreme in objektov ter njihovo uporabo;

(f)

varno ravnanje z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki, vključno z odlaganjem odpadkov v geološke formacije;

(g)

jedrsko varnost in zaščito pred sevanjem, vključno s pripravljenostjo na izredne razmere in spremljanjem stopnje radioaktivnosti v okolju;

(h)

jedrske nadzorne ukrepe in fizično varovanje;

(i)

uporabo radioaktivnih izotopov in sevanja v kmetijstvu, industriji, medicini in raziskavah, zlasti za zmanjšanje tveganja pomanjkanja oskrbe z medicinskimi radioizotopi ter za podporo razvoju novih tehnologij in načinov zdravljenja, ki vključujejo radioizotope, v interesu javnega zdravja;

(j)

geološke in geofizične raziskave ter razvoj, proizvodnjo, nadaljnjo predelavo in uporabo virov urana;

(k)

regulativne vidike miroljubne uporabe jedrske energije;

(l)

raziskave in razvoj; ter

(m)

druga področja, povezana s tem sporazumom, ki jih lahko skupaj pisno določita pogodbenici po posvetovanjih v Skupnem odboru.

2.   Sodelovanje na posebnih področjih iz odstavka 1 se lahko po potrebi izvaja v skladu z dogovori med pravno osebo s sedežem v Združenem kraljestvu in pravno osebo s sedežem v Skupnosti, v zvezi s katero ustrezni pristojni organ obvesti drugi pristojni organ, da je ustrezno pooblaščen za izvajanje tega sodelovanja. Vsi takšni dogovori vključujejo določbe o varovanju pravic intelektualne lastnine, če take pravice obstajajo ali nastanejo.

Člen 4

Oblike jedrskega sodelovanja

Sodelovanje, opisano v členu 3 [Obseg jedrskega sodelovanja], ima lahko med drugim naslednje oblike:

(a)

prenos jedrskega materiala, nejedrskega materiala, opreme in tehnologije;

(b)

izmenjava informacij na področjih skupnega interesa, kot so jedrski nadzorni ukrepi, jedrska varnost, stopnje radioaktivnosti v okolju in oskrba z radioaktivnimi izotopi;

(c)

spodbujanje izmenjave, obiskov ter usposabljanja osebja in strokovnjakov, vključno s strokovnim in nadaljnjim usposabljanjem upravnega, znanstvenega in tehničnega osebja;

(d)

organizacija simpozijev in seminarjev;

(e)

izmenjava znanstvenih in tehničnih informacij, pomoči in storitev, vključno v zvezi z raziskovalnimi in razvojnimi dejavnostmi;

(f)

organizacija skupnih projektov in sodelovanje v njih ter ustanavljanje skupnih podjetij in ustreznih dvostranskih delovnih skupin ali študij;

(g)

spodbujanje trgovinskega sodelovanja v zvezi z jedrskim gorivnim ciklom, kot je zagotavljanje storitev jedrskega gorivnega cikla, vključno s pretvorbo urana in izotopsko obogatitvijo ter

(h)

druge oblike sodelovanja, ki jih lahko skupaj pisno določita pogodbenici po posvetovanjih v Skupnem odboru.

Člen 5

Blago, za katero velja ta sporazum

1.   Ta sporazum velja za blago iz odstavka 2, razen če:

(a)

pogodbenici skupaj pisno določita drugače ali

(b)

se uporablja izjema iz odstavka 4.

2.   Blago, navedeno v odstavku 1, je naslednje:

(a)

jedrski material, nejedrski material, oprema ali tehnologija, ki se prenašajo med pogodbenicama ali njunimi osebami bodisi neposredno ali prek tretje strani. Za ta jedrski material, nejedrski material, opremo ali tehnologijo ta sporazum začne veljati z njihovim vstopom na ozemeljsko pristojnost pogodbenice prejemnice, pod pogojem, da je pogodbenica dobaviteljica pogodbenico prejemnico pisno obvestila o prenosu in je pogodbenica prejemnica pisno potrdila, da za to blago velja ali bo veljal ta sporazum ter da je predlagani prejemnik – če to ni pogodbenica prejemnica sama – pooblaščena oseba v ozemeljski pristojnosti pogodbenice prejemnice;

(b)

jedrski material, nejedrski material ali oprema, ki se uporablja ali proizvaja z uporabo predmetov iz tega sporazuma in kot je lahko nadalje določeno v upravnih dogovorih, sprejetih v skladu s členom 15 [Upravni dogovori];

(c)

jedrski material, nejedrski material, oprema ali tehnologija, kakor je v skladu s postopki iz upravnih dogovorov, vzpostavljenih v skladu s členom 15 [Upravni dogovori)], določeno, da se za njih uporablja ta sporazum po začetku njegove veljavnosti, ter

(d)

vse drugo blago, ki ga skupaj določita pogodbenici po posvetovanjih v Skupnem odboru.

3.   Za blago, za katero se uporablja ta sporazum, kakor je navedeno v odstavku 1, še naprej veljajo določbe tega naslova, dokler se v skladu s postopki, določenimi v upravnih dogovorih, vzpostavljenih v skladu s členom 15 [Upravni dogovori], ne ugotovi, da:

(a)

je bilo to blago ponovno preneseno iz jurisdikcije pogodbenice prejemnice v skladu z ustreznimi določbami tega sporazuma;

(b)

jedrski material ni več uporaben oziroma ga praktično ni več mogoče predelati za kakršno koli jedrsko dejavnost, pomembno s stališča nadzornih ukrepov iz člena 6(1) [Nadzorni ukrepi]; za ugotavljanje, kdaj jedrski material, za katerega velja ta sporazum, ni več uporaben ali ga praktično ni več mogoče predelati v obliko, v kateri bi bil uporaben za kakršno koli jedrsko dejavnost, pomembno s stališča nadzornih ukrepov, obe pogodbenici sprejmeta odločitev IAEA v skladu z določbami za prenehanje nadzornih ukrepov ustreznega sporazuma o nadzornih ukrepih, katerega pogodbenica je IAEA;

(c)

v zvezi z nejedrskim materialom in opremo tako blago ni več uporabno za jedrske namene;

(d)

za to blago ta sporazum ne velja več v skladu z merili, opredeljenimi v upravnih dogovorih, vzpostavljenih v skladu s členom 15 [Upravni dogovori] ali

(e)

sta pogodbenici drugače skupaj pisno določili po posvetovanjih v Skupnem odboru.

4.   Za tehnologijo ta sporazum velja za vse države članice Skupnosti, razen za tiste države članice, ki jih Skupnost določi v pisnem uradnem obvestilu Združenemu kraljestvu ob začetku veljavnosti tega sporazuma, če so te države članice izrazile željo, da tehnologije ne bodo vključile v okvir tega sporazuma. Takšni ukrepi ne posegajo v zakonodajo Skupnosti, zlasti v pravila v zvezi s skupnim jedrskim trgom. Vsaka država članica, v zvezi s katero je bilo poslano uradno obvestilo v skladu s tem odstavkom, pristojnemu organu Skupnosti pomaga pri izpolnjevanju obveznosti iz tega sporazuma v zvezi s prenosi in ponovnimi prenosi tehnologije. Po posvetovanjih v Skupnem odboru se lahko uradno obvestilo iz tega odstavka kadar koli pisno umakne v zvezi z vsako zadevno državo članico, če je taka država članica izrazila svojo voljo, da se to stori. Praktične podrobnosti izvajanja te določbe se opredelijo v upravnih dogovorih, vzpostavljenih v skladu s členom 15 [Upravni dogovori].

Člen 6

Nadzorni ukrepi

1.   Za jedrski material, za katerega velja ta sporazum, veljajo naslednji pogoji:

(a)

v Skupnosti nadzorni ukrepi Euratoma v skladu s Pogodbo Euratom in nadzorni ukrepi IAEA v skladu z naslednjimi sporazumi o nadzornih ukrepih, kakor so bili lahko spremenjeni in nadomeščeni, in v skladu z NPT:

(i)

Sporazum med državami članicami Skupnosti, ki nimajo jedrskega orožja, Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in Mednarodno agencijo za atomsko energijo, ki je bil sprejet 5. aprila 1973 v Bruslju in je začel veljati 21. februarja 1977 (IAEA INFCIRC/193) ter Sporazum med Francijo, Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in Mednarodno agencijo za atomsko energijo, ki je bil sprejet julija 1978 in je začel veljati 12. septembra 1981 (IAEA INFCIRC/290), ter

(ii)

dodatna protokola IAEA INFCIRC/193/Add.8 in IAEA INFCIRC/290/Add.1, ki sta bila podpisana 22. septembra 1998 na Dunaju in sta začela veljati 30. aprila 2004 na podlagi dokumenta IAEA INFCIRC/540 (popravljen) (Strengthened Safeguards System – Okrepljen sistem nadzornih ukrepov, del II);

(b)

v Združenem kraljestvu:

(i)

domači sistem nadzornih ukrepov, kot ga izvaja pristojni nacionalni organ ter

(ii)

nadzorni ukrepi IAEA v skladu s Sporazumom o nadzornih ukrepih med Združenim kraljestvom in IAEA.

2.   V primeru, da se uporaba katerega koli sporazuma z IAEA iz odstavka 1 znotraj Skupnosti ali Združenega kraljestva začasno ustavi ali prekine iz kakršnega koli razloga, zadevna pogodbenica takoj sklene sporazum z IAEA, ki zagotavlja učinkovitost in kritje, enakovredno tistemu iz ustreznih dogovorov o nadzornih ukrepih v točki (a) ali (b) odstavka 1 ali, če to ni mogoče:

(a)

Skupnost, če je ustrezno, uporabi nadzorne ukrepe na podlagi sistema nadzornih ukrepov Euratoma, ki zagotavlja učinkovitost in kritje, enakovredno tistemu iz sporazumov o nadzornih ukrepih v točki (a) odstavka 1, Združeno kraljestvo pa, če je ustrezno, uporabi nadzorne ukrepe, ki zagotavljajo učinkovitost in kritje, enakovredno tistemu iz sporazuma o nadzornih ukrepih iz točke (b) odstavka 1,

(b)

ali, če to ni mogoče, se pogodbenici dogovorita za uporabo nadzornih ukrepov, ki zagotavljajo učinkovitost in kritje, enakovredno tistemu iz sporazumov o nadzornih ukrepih v točki (a) ali (b) odstavka 1.

3.   Pogodbenici soglašata, da bosta v okviru svojih jurisdikcij izvajali zanesljiv in učinkovit sistem vodenja evidenc jedrskega materiala in nadzora nad njim, katerega namen je zagotoviti, da se bo jedrski material iz tega naslova uporabljal izključno v miroljubne namene. Nadzor, vključno z inšpekcijskimi pregledi v objektih, v katerih se nahaja jedrski material iz tega sporazuma, se izvaja tako, da lahko zadevni pristojni organi oblikujejo neodvisne zaključke in po potrebi zahtevajo ustrezne popravne ukrepe ter spremljajo takšne ukrepe.

Člen 7

Fizično varovanje

1.   Ukrepi fizičnega varovanja se morajo vedno izvajati na ravneh, ki ustrezajo vsaj merilom iz Priloge C k Smernicam za jedrske prenose. Združeno kraljestvo, Skupnost, ki jo po potrebi zastopa Evropska komisija, in države članice Skupnosti se poleg tega dokumenta pri uporabi ukrepov fizičnega varovanja sklicujejo na svoje obveznosti iz spremenjene CPPNM, vključno z vsemi spremembami, ki veljajo za posamezno pogodbenico, in priporočila iz IAEA INFCIRC/225/Rev.5 (Priporočila o jedrski varnosti za fizično varovanje jedrskega materiala in jedrskih naprav), vključno z morebitnimi spremembami, razen če se pogodbenici po posvetovanjih v Skupnem odboru skupaj dogovorita drugače.

2.   Za prevoz jedrskega materiala veljajo določbe spremenjene CPPNM, vključno z vsemi spremembami, ki veljajo za posamezno pogodbenico, in predpisi IATE o varnem prevozu radioaktivnih snovi (Varnostni standardi IAEA, serija št. TS-R-1), vključno z morebitnimi spremembami, razen če se pogodbenici po posvetovanjih v Skupnem odboru skupaj dogovorita drugače.

Člen 8

Jedrska varnost

1.   Skupnost in Združeno kraljestvo sta pogodbenici Konvencije o jedrski varnosti, ki je bila sklenjena 17. junija 1994 na Dunaju in je začela veljati 24. oktobra 1996 (IAEA INFCIRC/449), Skupne konvencije o varnosti ravnanja z izrabljenim gorivom in varnosti ravnanja z radioaktivnimi odpadki, ki je bila sklenjena 5. septembra 1997 na Dunaju in je začela veljati 18. junija 2001 (IAEA INFCIRC/546), Konvencije o pomoči v primeru jedrskih nesreč ali radiološke nevarnosti, ki je bila sklenjena 26. septembra 1986 na Dunaju in je začela veljati 26. februarja 1987 (IAEA INFCIRC/336), ter Konvencije o zgodnjem obveščanju o jedrskih nesrečah, ki je bila sklenjena 26. septembra 1986 na Dunaju in je začela veljati 27. oktobra 1986 (IAEA INFCIRC/335). Za ta sporazum se uporablja vsaka sprememba katere od navedenih konvencij, razen če pogodbenica pisno obvesti drugo pogodbenico, da spremembe ne sprejema. Skupnost, njene države članice in Združeno kraljestvo so potrdili Dunajsko deklaracijo o jedrski varnosti, sprejeto 9. februarja 2015 (IAEA INFCIRC/872).

2.   Pogodbenici potrjujeta pomen mednarodnega sodelovanja za učinkovite ureditve o jedrski varnosti in ob priznavanju vodilne vloge obeh pogodbenic na tem področju sodelujeta pri nenehnem izboljševanju mednarodnih standardov in konvencij na področju jedrske varnosti ter njihovega izvajanja.

3.   Ob priznavanju načela nenehnega izboljševanja jedrske varnosti in pravice vsake pogodbenice, da izvaja standarde jedrske varnosti, in če to ni v nasprotju z razvojem na področju pravno zavezujočih mednarodnih standardov za jedrsko varnost, nobena pogodbenica ne oslabi ali zniža ravni varstva pod ravni, ki jih zagotavljajo standardi varstva in njihovo izvrševanje, ki si jih pogodbenici ob koncu prehodnega obdobja delita v zvezi z jedrsko varnostjo, varstvom pred sevanjem, varnim ravnanjem z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom, razgradnjo, varnim pošiljanjem jedrskega materiala ter pripravljenostjo in odzivanjem na izredne razmere.

4.   Pogodbenici še naprej sodelujeta, vzdržujeta redne stike in izmenjujeta informacije o zadevah, ki so pomembne za jedrsko varnost, zaščito pred sevanjem, pripravljenost in odzivanje na izredne razmere ter ravnanje z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki, po potrebi vključno z rezultati mednarodnih medsebojnih strokovnih pregledov.

5.   Pogodbenici še naprej sodelujeta pri zadevah, zajetih z:

(a)

vzpostavljenimi sistemi Skupnosti za spremljanje in izmenjavo informacij o stopnjah radioaktivnosti v okolju, vključno s:

(i)

sistemom Evropske skupnosti za izmenjavo informacij ob radiološkem izrednem dogodku (ECURIE); ter

(ii)

Evropsko radiološko platformo za izmenjavo podatkov (EURDEP);

(b)

vzpostavljenimi strokovnimi svetovalnimi skupinami na področju jedrske varnosti, vključno s skupino evropskih regulatorjev za jedrsko varnost; ter

(c)

drugimi sistemi ali skupinami Skupnosti, o katerih se lahko pogodbenici dogovorita prek svojih pristojnih organov.

Skupnost lahko prek svojega pristojnega organa povabi Združeno kraljestvo, da kot tretja država sodeluje v navedenih sistemih in skupinah.

Člen 9

Prenosi, ponovni prenosi in spodbujanje trgovine

1.   Vsi prenosi jedrskega materiala, nejedrskega materiala, opreme ali tehnologije, izvedeni v skladu z dejavnostmi sodelovanja iz tega sporazuma, se izvedejo v skladu z ustreznimi mednarodnimi obveznostmi Skupnosti, držav članic Skupnosti in Združenega kraljestva v zvezi z miroljubno uporabo jedrske energije, kot je navedeno v členih 6 [Nadzorni ukrepi] in 7 [Fizično varovanje], ter v zvezi z obveznostmi, ki so jih prevzele posamezne države članice Skupnosti in Združeno kraljestvo v okviru Skupine držav dobaviteljic jedrskega blaga, kot je določeno v Smernicah za jedrski prenos.

2.   Pogodbenici spodbujata trgovino z blagom, za katerega velja ta sporazum, med seboj ali med osebami s sedežem na ozemlju pogodbenic v obojestranskem interesu proizvajalcev, industrije jedrskega gorivnega cikla, gospodarskih javnih služb in potrošnikov.

3.   Pogodbenici si, kolikor je mogoče, pomagata pri postopku naročanja jedrskega materiala, nejedrskega materiala, opreme ali tehnologije s strani katere koli pogodbenice ali oseb v Skupnosti ali pod jurisdikcijo Združenega kraljestva.

4.   Nadaljevanje sodelovanja, predvidenega v tem sporazumu, je odvisno od obojestransko zadovoljive uporabe sistema nadzornih ukrepov in nadzora, ki ga je vzpostavila Skupnost v skladu s Pogodbo Euratom, ter sistema nadzornih ukrepov in nadzora, ki ga je vzpostavilo Združeno kraljestvo.

5.   Določbe tega sporazuma se ne uporabljajo za ogrožanje celovitosti in nemotenega delovanja skupnega jedrskega trga Skupnosti, zlasti za oviranje prostega pretoka blaga in storitev na njem ali za onemogočanje skupne jedrske politike oskrbe Skupnosti.

6.   Prenosi jedrskega materiala, nejedrskega materiala, opreme ali tehnologije in ustrezne storitve se izvajajo v skladu s poštenimi komercialnimi pogoji. Izvajanje tega odstavka ne posega v Pogodbo Euratom in iz nje izpeljano zakonodajo ter v zakone in predpise Združenega kraljestva.

7.   Vsi ponovni prenosi jedrskega materiala, nejedrskega materiala, opreme ali tehnologije iz tega sporazuma zunaj jurisdikcije pogodbenic se izvajajo le v okviru obveznosti posameznih držav članic Skupnosti in Združenega kraljestva znotraj Skupine držav dobaviteljic jedrskega blaga. Za ponovni prenos blaga, za katerega velja ta sporazum, se uporabljajo zlasti Smernice za jedrski prenos.

8.   Pisna obvestila v zvezi s prenosi blaga, za katero velja ta sporazum, in ponovnimi prenosi nejedrskega materiala, opreme in tehnologije, za katere velja ta sporazum, se izmenjujejo v skladu s postopki iz upravnih dogovorov, vzpostavljenih v skladu s členom 15 [Upravni dogovori].

9.   Nejedrski material, oprema in tehnologija, za katere velja ta sporazum, se ne prenašajo zunaj ozemeljske pristojnosti pogodbenice prejemnice brez predhodnega pisnega soglasja pogodbenice dobaviteljice, razen v skladu z odstavkom 11 tega člena. Ta določba ne posega v člen 5(4) [Blago, za katero velja ta sporazum].

10.   Kadar je v skladu s Smernicami za jedrske prenose potrebno soglasje pogodbenice dobaviteljice, se jedrski material, za katerega velja ta naslov, ne prenaša izven ozemeljske pristojnosti pogodbenice prejemnice brez predhodnega pisnega soglasja pogodbenice dobaviteljice, razen v skladu z odstavkom 11.

11.   Ob začetku veljavnosti tega sporazuma pogodbenici izmenjata sezname držav, v katere je dovoljen ponovni prenos jedrskega materiala, nejedrskega materiala, opreme in tehnologije s strani druge pogodbenice v skladu z odstavkoma 9 in 10 tega člena. Vsaka pogodbenica uradno obvesti drugo pogodbenico o spremembah vseh svojih seznamov držav v skladu s postopki, opredeljenimi v upravnih dogovorih, vzpostavljenih v skladu s členom 15 [Upravni dogovori].

12.   Kadar Združeno kraljestvo ali država članica Skupnosti prenese tehnologijo, za katero velja ta sporazum, na državo članico, za katero velja izjema iz člena 5(4) [Blago, za katero velja ta sporazum], se uporabljata odstavka 7 in 9 tega člena. Praktične podrobnosti izvajanja tega odstavka se opredelijo v okviru upravnih dogovorov, vzpostavljenih v skladu s členom 15 [Upravni dogovori].

Člen 10

Obogatitev

Pred obogatitvijo jedrskega materiala, za katerega velja ta sporazum, na 20 % ali več izotopa urana-235 mora pogodbenica pridobiti pisno soglasje druge pogodbenice. V morebitnem podeljenem soglasju morajo biti opisani pogoji, pod katerimi se lahko uporablja tako dobljeni uran, obogaten na 20 % ali več. Nadaljnje določbe, potrebne za lažje izvajanje te določbe, se lahko določijo v upravnih dogovorih, vzpostavljenih v skladu s členom 15 [Upravni dogovori].

Člen 11

Ponovna predelava

Vsaka pogodbenica privoli v ponovno predelavo jedrskega goriva druge pogodbenice, ki vsebuje jedrski material, za katerega velja ta sporazum, če ta ponovna predelava poteka v skladu s pogoji iz Priloge [Ponovna predelava].

Člen 12

Sodelovanje pri jedrskem raziskovanju in razvoju

1.   Pogodbenici medsebojno in z njunimi agencijami sodelujeta na področju raziskav in razvoja jedrske energije za energetsko in neenergetsko miroljubno uporabo, vključno z razvojem fuzijske energije, kadar imata skupne interese in v kolikor je to zajeto v njunih raziskovalnih in razvojnih programih ter dejavnostih. Pogodbenici ali njune agencije lahko po potrebi dovolijo sodelovanje raziskovalcev in organizacij iz vseh raziskovalnih sektorjev, vključno z univerzami, laboratoriji in zasebnim sektorjem. Pogodbenici si v skladu s svojimi zakoni in drugimi predpisi prizadevata olajšati takšno sodelovanje med osebami na tem področju.

2.   Sodelovanje na podlagi tega člena lahko vključuje:

(a)

sodelovanje Združenega kraljestva kot tretje države v programih in dejavnostih Skupnosti na področju raziskav in usposabljanja ter

(b)

članstvo Združenega kraljestva v Fuziji za energijo

v skladu s pogoji iz Sporazuma o trgovini in sodelovanju.

3.   Pogodbenici ali njuni pristojni organi lahko v potrebnem obsegu sklenejo ločene izvedbene določbe, s katerimi določijo posebno področje uporabe in pogoje za sodelovanje v skladu s tem členom.

4.   Izvedbene določbe, sprejete v skladu z odstavkom 3, lahko med drugim obsegajo finančne določbe, dodelitev vodstvenih in operativnih odgovornosti in podrobne določbe o razširjanju in izmenjavi informacij ter pravic intelektualne lastnine.

Člen 13

Izmenjava informacij in tehničnega strokovnega znanja

1.   Pogodbenici spodbujata in olajšujeta ustrezno in sorazmerno izmenjavo informacij in tehničnega strokovnega znanja med njima in med njunimi pristojnimi organi o zadevah s področja uporabe tega sporazuma.

2.   Pogodbenici lahko druga drugi, njunim pristojnim organom in osebam v Skupnosti ali pod pristojnostjo Združenega kraljestva zagotavljata informacije, ki jih imata na voljo o zadevah s področja uporabe tega sporazuma.

3.   Informacije, prejete od katere koli tretje strani pod pogoji, ki onemogočajo nadaljnje sporočanje takšnih informacij, se izvzamejo s področja uporabe tega naslova.

4.   Informacije, za katere pogodbenica dobaviteljica meni, da imajo gospodarsko vrednost, se sporočijo le pod pogoji, ki jih določi pogodbenica dobaviteljica.

5.   Pogodbenici spodbujata in olajšujeta izmenjavo informacij o zadevah s področja uporabe tega sporazuma med osebami pod jurisdikcijo Združenega kraljestva na eni in osebami v Skupnosti na drugi strani.

6.   Informacije, s katerimi razpolagajo te osebe, se zagotovijo le s soglasjem in pod pogoji, ki jih te določijo.

7.   Pogodbenici sprejmeta vse ustrezne ukrepe za ohranitev zaupnosti informacij, ki jih prejmeta zaradi izvajanja tega sporazuma.

Člen 14

Intelektualna lastnina

1.   Pogodbenici zagotovita ustrezno in učinkovito varstvo intelektualne lastnine, ustvarjene na podlagi sodelovanja iz tega naslova, in tehnologije, prenesene na podlagi sodelovanja iz tega sporazuma, v skladu z ustreznimi mednarodnimi sporazumi in dogovori ter zakoni in drugimi predpisi, ki veljajo v Združenem kraljestvu, Uniji, Skupnosti ali njunih državah članicah.

2.   Ta sporazum ni namenjen prenosu intelektualne lastnine. Intelektualna lastnina, ustvarjena v okviru sodelovanja iz tega sporazuma, se dodeli za vsak primer posebej v morebitnih posebnih sporazumih, dogovorih ali pogodbah, povezanih s tem sporazumom.

Člen 15

Upravni dogovori

1.   Pogodbenici prek svojih pristojnih organov vzpostavita upravne dogovore za učinkovito izvajanje tega sporazuma. Ti dogovori vključujejo postopke, ki jih pristojni organi potrebujejo za izvajanje in upravljanje tega sporazuma.

2.   Upravni dogovori, sklenjeni v skladu s tem odstavkom, se lahko spremenijo, če se pristojni organi o tem medsebojno dogovorijo v pisni obliki.

3.   Upravni dogovori lahko določajo izmenjavo seznamov inventarja v zvezi z blagom iz tega sporazuma.

4.   Z upravnimi dogovori se lahko določijo mehanizmi za posvetovanja med pristojnimi organi.

5.   Evidentiranje jedrskega in nejedrskega materiala, za katerega velja ta sporazum, se izvaja na podlagi zamenljivosti ter načel sorazmernosti in enakosti jedrskega in nejedrskega materiala, kot je določeno v upravnih dogovorih, vzpostavljenih na podlagi tega člena.

Člen 16

Izvajanje

1.   Določbe tega sporazuma se izvajajo v dobri veri in tako, da se ne ovira, zavlačuje ali neumestno vmešava v jedrske dejavnosti v Združenem kraljestvu in Skupnosti, ter tako, da je izvajanje v skladu s preudarno upravljavsko prakso, ki je potrebna za gospodarno in varno opravljanje jedrskih dejavnosti.

2.   Določbe tega sporazuma se ne uporabljajo za iskanje komercialnih ali industrijskih prednosti, niti za vmešavanje v domače ali mednarodne komercialne ali industrijske interese ene od pogodbenic ali pooblaščenih oseb, niti za vmešavanje v jedrsko politiko ene od pogodbenic ali držav članic Skupnosti, niti za oviranje pri spodbujanju uporabe jedrske energije v miroljubne in neeksplozivne namene, niti za oviranje pretoka blaga, za katero velja ta sporazum ali za katero je bila priglašena njegova veljavnost, bodisi znotraj ozemeljskih jurisdikcij pogodbenic bodisi med Združenim kraljestvom in Skupnostjo.

Člen 17

Pravo, ki se uporablja

1.   Sodelovanje v okviru tega sporazuma poteka v skladu z zadevnimi zakoni in drugimi predpisi, veljavnimi v Združenem kraljestvu ter Uniji in Skupnosti, ter z mednarodnimi sporazumi, ki sta jih sklenili pogodbenici, brez poseganja v člen 18 [Obstoječi sporazumi]. Kar zadeva Skupnost, veljavna zakonodaja vključuje Pogodbo Euratom in sekundarno zakonodajo.

2.   Vsaka pogodbenica mora drugi pogodbenici zagotoviti, da določbe tega sporazuma sprejemajo in upoštevajo vse osebe pod pristojnostjo Združenega kraljestva, ki so bile pooblaščene v skladu s tem sporazumom, v Skupnosti pa vse osebe v Skupnosti, ki so bile pooblaščene v skladu s tem sporazumom.

Člen 18

Obstoječi sporazumi

1.   Določbe vseh obstoječih dvostranskih sporazumov o civilnem sodelovanju na jedrskem področju med Združenim kraljestvom in državami članicami Skupnosti dopolnjujejo ta sporazum in se, kjer je to primerno, nadomestijo z določbami tega sporazuma.

2.   Ta sporazum ni dopolnilni sporazum k Sporazumu o trgovini in sodelovanju.

3.   Ta sporazum se uporablja brez poseganja v predhodni dvostranski sporazum med Združenim kraljestvom na eni strani ter Unijo in Euratomom na drugi strani.

Člen 19

Skupni odbor

1.   Pogodbenici ustanovita skupni odbor.

2.   Sestava Skupnega odbora in postopki v zvezi z njim se določijo v upravnih dogovorih, vzpostavljenih v skladu s členom 15 [Upravni dogovori].

3.   Skupni odbor se sestaja redno in na zahtevo pristojnega organa katere koli pogodbenice, da nadzoruje izvajanje tega sporazuma.

4.   Naloge Skupnega odbora med drugim vključujejo:

(a)

izmenjavo informacij, razpravljanje o najboljših praksah, izmenjavo izkušenj pri izvajanju;

(b)

ustanovitev in usklajevanje delovnih skupin, ki delujejo v okviru tega sporazuma;

(c)

opredeljevanje tehničnih vprašanj, ter razpravljanje in posvetovanje o njih;

(d)

sprejemanje priporočil za skupne odločitve, ki jih sprejmeta pogodbenici, kadar je to določeno v tem sporazumu, vključno s skupnimi odločitvami o spremembi tega sporazuma;

(e)

delovanje kot forum za posvetovanje, tudi glede reševanja sporov;

(f)

usklajevalno ukrepanje za sodelovanje pri uporabi jedrske energije za druge namene kot za pridobivanje električne energije, zlasti za zmanjšanje tveganja pomanjkanja oskrbe z medicinskimi radioizotopi ter za podporo razvoju novih tehnologij in načinov zdravljenja, ki vključujejo radioizotope, v interesu javnega zdravja, ter

(g)

delovanje kot tehnični forum za vse druge zadeve v zvezi s tem sporazumom.

Člen 20

Posvetovanje

Na zahtevo ene od pogodbenic se predstavniki pogodbenic po potrebi sestanejo, da se v okviru Skupnega odbora posvetujejo o zadevah, ki izhajajo iz uporabe tega sporazuma, spremljajo njegovo izvajanje in razpravljajo o dodatnih ureditvah sodelovanja, ki niso določene v tem sporazumu. Ta posvetovanja se lahko izvajajo tudi v obliki dopisovanja.

Člen 21

Reševanje sporov

1.   Pogodbenici v Skupnem odboru nemudoma razpravljata o vseh medsebojnih sporih v zvezi z uporabo, razlago ali izvajanjem tega sporazuma, da bi spor rešili s pogajanji. Vsako tako razpravljanje ali pogajanje je lahko tudi v obliki dopisovanja.

2.   Vsak tak spor, ki se ne reši s pogajanji in obveznimi posvetovanji v okviru Skupnega odbora, se na zahtevo ene od pogodbenic predloži arbitražnemu razsodišču, ki ga sestavljajo trije razsodniki. Vsaka pogodbenica imenuje enega razsodnika in dva na ta način imenovana razsodnika izbereta tretjega, ki ni državljan nobene pogodbenice in ki bo predsedujoči.

3.   Če v 30 dneh po vložitvi zahteve za arbitražo katera izmed pogodbenic ne določi razsodnika, lahko druga pogodbenica v sporu od predsednika Meddržavnega sodišča zahteva, da imenuje razsodnika za pogodbenico, ki ga ni določila sama. Če v 30 dneh od določitve ali imenovanja razsodnikov za obe pogodbenici ni izvoljen tretji razsodnik, lahko katera koli pogodbenica od predsednika Meddržavnega sodišča zahteva, da imenuje tretjega razsodnika.

4.   Večina članov arbitražnega razsodišča bo zadoščala za sklepčnost in vsi sklepi se sprejmejo z večino glasov vseh članov arbitražnega razsodišča. Razsodni postopek določi razsodišče. Odločitve razsodišča so zavezujoče za obe pogodbenici in jih morata obe pogodbenici izvršiti. Finančna nadomestila razsodnikov se določijo na enaki podlagi kakor finančna nadomestila ad hoc sodnikov Meddržavnega sodišča. Vsak arbitražni sklep ali odločba se izvrši v skladu z vso veljavno zakonodajo pogodbenic in mednarodnim pravom.

Člen 22

Prenehanje sodelovanja v primeru resne kršitve

1.   V primeru, da:

(a)

katera koli pogodbenica ali država članica Skupnosti resno krši katero od bistvenih obveznosti iz členov 1 [Cilj], 5 [Blago, za katero velja ta sporazum], 6 [Nadzorni ukrepi], 7 [Fizično varovanje], 9 [Prenosi, ponovni prenosi in spodbujanje trgovine], 10 [Obogatitev], 11 [Ponovna predelava] ali 15 [Upravni dogovori] ali katere koli druge obveznosti iz tega sporazuma, ki jih lahko skupaj pisno določita pogodbenici po posvetovanjih v Skupnem odboru, ali

(b)

zlasti država članica Skupnosti, ki nima jedrskega orožja, detonira jedrsko eksplozivno napravo ali država članica Skupnosti ali Združeno kraljestvo z jedrskim orožjem detonira jedrsko eksplozivno napravo z uporabo katerega koli blaga, za katerega velja ta sporazum,

lahko druga pogodbenica s pisnim obvestilom začasno ali dokončno ter v celoti ali delno prekine sodelovanje po tem sporazumu. Pogodbenica v uradnem obvestilu opredeli ukrepe, za katere meni, da pomenijo resno kršitev obveznosti iz tega sporazuma, navede določbe, katerih uporabo namerava začasno ali dokončno prekiniti, in datum začetka začasne ali dokončne prekinitve.

2.   Preden ena od pogodbenic v zvezi s tem ukrepa, se pogodbenici posvetujeta v okviru Skupnega odbora, da bi dosegli sporazumno rešitev, vključno z odločitvijo, ali so potrebni popravni ali drugi ukrepi, in če je tako, določita ukrepe, ki jih je treba sprejeti, ter časovni okvir za njihovo sprejetje.

3.   Začasna ali dokonča prekinitev sodelovanja na podlagi odstavka 1 je mogoča le, če korektivni ali drugi ukrepi niso bili izvedeni v času, ki ga je določil Skupni odbor, ali če po poteku razumnega obdobja, vendar brez odlašanja, ni bilo mogoče najti sporazumne rešitve.

4.   Začasna prekinitev preneha, ko se pogodbenica, ki je zahtevala začasno prekinitev, prepriča, da druga pogodbenica izpolnjuje svoje obveznosti iz tega sporazuma, bodisi na lastno pobudo bodisi na podlagi odločitve arbitražnega razsodišča.

5.   V primeru začasne ali dokončne prekinitve uporabe tega sporazuma ima pogodbenica dobaviteljica pravico zahtevati vračilo blaga, za katero velja ta sporazum.

Člen 23

Spremembe

1.   Pogodbenici se lahko na zahtevo ene ali druge v okviru Skupnega odbora posvetujeta o morebitnih spremembah tega sporazuma, zlasti z namenom, da bi upoštevali mednarodno dogajanje na jedrskem področju.

2.   Ta sporazum je mogoče spremeniti, če se pogodbenici tako dogovorita.

3.   Vsaka sprememba začne veljati z dnem, ki ga pogodbenici določita z izmenjavo diplomatskih not med seboj ali prek svojih pristojnih organov, kakor je ustrezno, o zaključku notranjih postopkov, potrebnih za začetek veljavnosti spremembe.

4.   Priloga k temu sporazumu je sestavni del tega sporazuma in se lahko spremeni v skladu s tem členom.

Člen 24

Začetek veljavnosti in trajanje

1.   Ta sporazum začne veljati prvi dan meseca, ki sledi mesecu, v katerem sta se pogodbenici medsebojno uradno obvestili, da sta zaključili svoje notranje zahteve in postopke za potrditev svojega soglasja za sprejem obveznosti.

2.   Začetno obdobje veljavnosti tega sporazuma je 30 let. Potem se Sporazum samodejno podaljšuje vsakič za obdobje desetih let, razen če ena od pogodbenic vsaj šest mesecev pred potekom prvotnega 30-letnega obdobja ali vsakega takšnega dodatnega desetletnega obdobja druge pogodbenice z izmenjavo diplomatskih not ne obvesti, da namerava Sporazum odpovedati.

3.   Ne glede na začasno ali dokončno prekinitev ali potek veljavnosti tega sporazuma ali kakršnega koli sodelovanja na njegovi podlagi iz katerega koli razloga, obveznosti iz členov 1 [Cilj], 5 [Blago, za katerega velja ta sporazum], 6 [Nadzorni ukrepi], 7 [Fizično varovanje], 9 [Prenosi, ponovni prenosi in spodbujanje trgovine], 10 [Obogatitev], 11 [Ponovna predelava], 13 [Izmenjava informacij in tehničnega strokovnega znanja], 14 [Intelektualna lastnina], 15 [Upravni dogovori], 16 [Izvajanje], 17 [Pravo, ki se uporablja], 18 [Obstoječi sporazumi] 20 [Posvetovanje], 21 [Reševanje sporov] in 22 [Prenehanje sodelovanja v primeru resne kršitve] še naprej veljajo, dokler je katero koli blago, za katero veljajo navedeni členi, na ozemlju druge pogodbenice ali pod njeno jurisdikcijo ali nadzorom kjer koli ali dokler pogodbenici skupaj v skladu s členom 5 [Blago, za katerega velja ta sporazum] ne ugotovita, da jedrski material, za katerega velja ta sporazum, ni več uporaben ali ga praktično ni več mogoče predelati v obliko, v kateri bi bil uporaben za kakršno koli jedrsko dejavnost, pomembno s stališča nadzornih ukrepov.

Člen 25

Verodostojna besedila

Ta sporazum je sestavljen v dveh izvodih v angleškem, bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, hrvaškem, italijanskem, Irskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku. Pogodbenici do 30. aprila 2021 odobrita verodostojnost drugih jezikovnih različic razen angleške z izmenjavo diplomatskih not.

Image 1

Image 2

Image 3


(1)  UL EU L 358, 16.12.2006, str. 62.

(2)  Odločba Sveta 2007/198/Euratom z dne 27. marca 2007 o ustanovitvi Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije ter dodelitvi prednosti le-temu (UL EU L 90, 30.3.2007, str. 58).


PRILOGA – PONOVNA PREDELAVA

Člen 1

Za ponovno predelavo jedrskega materiala, za katerega velja ta sporazum, veljajo naslednji pogoji:

(a)

ponovna predelava poteka za namene energetske uporabe ali ravnanja z materiali, vsebovanimi v izrabljenem gorivu, v skladu s programom jedrskega gorivnega cikla, ki so ga pristojni organi skupaj določili s posvetovanjem;

(b)

pristojni organ pogodbenice predloži opis vsakega predlaganega programa jedrskega gorivnega cikla, vključno s podrobnostmi o političnem, pravnem in regulativnem okviru, ki velja za predelavo ter skladiščenje, uporabo in prevoz plutonija, če načrtuje takšne dejavnosti;

(c)

predelani plutonij se shranjuje in uporablja v skladu s programom jedrskega gorivnega cikla iz točke (a) ter

(d)

ponovna predelava in uporaba ponovno pridobljenega plutonija v neeksplozivne in miroljubne namene, vključno z raziskavami, ki niso vključene v program jedrskega gorivnega cikla iz točke (a), se izvajata le pod pogoji, ki jih pogodbenici skupaj določita v pisni obliki po posvetovanjih iz člena 2 te priloge.

Člen 2

V 40 dneh po prejemu zahteve ene od pogodbenic se začnejo posvetovanja v okviru Skupnega odbora, da se:

(a)

pregleda izvajanje določb te priloge;

(b)

obravnavajo spremembe programa jedrskega gorivnega cikla iz člena 1 te priloge;

(c)

obravnavati izboljšave mednarodnih nadzornih ukrepov in drugih metod kontrole, vključno z vzpostavitvijo novih in splošno priznanih mednarodnih mehanizmov, ki se nanašajo na predelavo in plutonij; ali

(d)

obravnavajo predlogi za ponovno predelavo, uporabo, skladiščenje in prevoz ponovno pridobljenega plutonija v druge miroljubne in neeksplozivne namene, vključno z raziskavami.


31.12.2020   

EN

Uradni list Evropske unije

L 445/23


Exchange of letters on the provisional application of the Agreement between the European Atomic Energy Community and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland for Cooperation on the Safe and Peaceful Uses of Nuclear Energy

A.   Letter from the European Atomic Energy Community

HE. Tim Barrow

UK Ambassador to the EU

UK Mission to the European Union

Avenue d'Auderghem, 10

B-1040 BRUSSELS

Brussels, 30 December 2020

Dear Ambassador,

Reference is made to the Agreement between the European Atomic Energy Community and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland for Cooperation on the Safe and Peaceful Uses of Nuclear Energy (‘the Agreement’).

I have the honour to inform you that the European Atomic Energy Community is prepared to apply the Agreement on a provisional basis with effect from 1 January 2021, pending its entry into force and the completion of the final legal-linguistic revision process of all language versions of the Agreement, provided that the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is prepared to do the same and has further notified the European Atomic Energy Community prior to 1 January 2021 of the completion of its internal requirements and procedures necessary for provisional application.

If the Agreement is provisionally applied, the Parties shall understand references in the Agreement to the entry into force of the Agreement as references to the date from which the Agreement is provisionally applied, namely 1 January 2021. For greater certainty, Article 24(3) of the Agreement shall be understood to apply where provisional application ceases without the Agreement being concluded.

The European Atomic Energy Community proposes that Article 25 of the Agreement is replaced by the following: ‘This Agreement shall be drawn up in duplicate in the Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Irish, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Spanish and Swedish languages. All language versions of the Agreement shall be subject to final legal-linguistic revision, which shall be completed by 30 April 2021. The language versions resulting from this legal-linguistic revision shall replace ab initio the signed versions of the Agreement and shall be established as authentic and definitive by an exchange of diplomatic notes between the Parties.’

I should be obliged if you would confirm the agreement to the foregoing by the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on the conditions specified in this letter.

Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration.

On behalf of the European Atomic Energy Community

Ilze JUHANSONE

B.   Letter from the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Ms Ilze Juhansone

Secretariat-General

European Commission

Rue de la Loi 200/Wetstraat 200

1049 Bruxelles/Brussel

Belgium

30th December 2020

Dear Secretary-General,

I have the honour to acknowledge receipt of your letter of today's date, which reads as follows:

"Reference is made to the Agreement between the European Atomic Energy Community and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland for Cooperation on the Safe and Peaceful Uses of Nuclear Energy (“the Agreement”).

I have the honour to inform you that the European Atomic Energy Community is prepared to apply the Agreement on a provisional basis with effect from 1 January 2021, pending its entry into force and the completion of the final legal-linguistic revision process of all language versions of the Agreement, provided that the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is prepared to do the same and has further notified the European Atomic Energy Community prior to 1 January 2021 of the completion of its internal requirements and procedures necessary for provisional application.

If the Agreement is provisionally applied, the Parties shall understand references in the Agreement to the entry into force of the Agreement as references to the date from which the Agreement is provisionally applied, namely 1 January 2021. For greater certainty, Article 24(3) of the Agreement shall be understood to apply where provisional application ceases without the Agreement being concluded.

The European Atomic Energy Community proposes that Article 25 of the Agreement is replaced by the following: “This Agreement shall be drawn up in duplicate in the Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Irish, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Spanish and Swedish languages. All language versions of the Agreement shall be subject to final legal-linguistic revision, which shall be completed by 30 April 2021. The language versions resulting from this legal-linguistic revision shall replace ab initio the signed versions of the Agreement and shall be established as authentic and definitive by an exchange of diplomatic notes between the Parties."

I have the honour to confirm the agreement of the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to provisional application of the Agreement on the conditions specified in your letter, including further notification of completion of its internal requirements and procedures necessary for provisional application.

Please accept, Madam, the assurance of my highest consideration.

On behalf of the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Lindsay CROISDALE-APPLEBY, CMG