ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 444

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 63
31. december 2020


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

MEDNARODNI SPORAZUMI

 

*

Obvestilo bralcu

1

 

*

Sklep Sveta (EU) 2020/2252 z dne 29 decembra 2020 o podpisu, v imenu Unije,in začasni uporabi Sporazuma o trgovini in sodelovanju med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska na drugi strani in Sporazuma med Evropsko unijo ter Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska o varnostnih postopkih za izmenjavo in varovanje tajnih podatkov

2

 

*

Sklep Sveta (Euratom) 2020/2253 z dne 29. decembra 2020 o odobritvi sklenitve, s strani Evropske komisije, Sporazuma med Vlado Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska ter Evropsko skupnostjo za atomsko energijo o sodelovanju na področju varne in miroljubne uporabe jedrske energije ter sklenitve, s strani Evropske komisije v imenu Evropske skupnosti za atomsko energijo, Sporazuma o trgovini in sodelovanju med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strain ter Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska na drugi strani

11

 

*

SPORAZUM O TRGOVINI IN SODELOVANJU MED EVROPSKO UNIJO IN EVROPSKO SKUPNOSTJO ZA ATOMSKO ENERGIJO NA ENI STRANI TER ZDRUŽENIM KRALJESTVOM VELIKA BRITANIJA IN SEVERNA IRSKA NA DRUGI STRANI

14

 

*

SPORAZUM MED EVROPSKO UNIJO IN ZDRUŽENIM KRALJESTVOM VELIKA BRITANIJA IN SEVERNA IRSKA GLEDE VARNOSTNIH POSTOPKOV PRI IZMENJAVI IN VAROVANJU TAJNIH PODATKOV

1463

 

*

Izjave iz sklepa Sveta o podpisu, v imenu Unije, in o začasni uporabi Sporazuma o trgovini in sodelovanju ter Sporazuma glede varnostnih postopkov pri izmenjavi in varovanju tajnih podatkov

1475

 

*

Sporazum o trgovini in sodelovanju med EU in Združenim kraljestvom – uradno obvestilo Unije

1486

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

MEDNARODNI SPORAZUMI

31.12.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 444/1


Obvestilo bralcu

Zaradi zelo poznega zaključka pogajanj med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom, 24. decembra 2020, in posledično zelo pozne razpoložljivosti vseh jezikovnih različic sporazumov, 27. decembra 2020, dejansko ni bilo mogoče opraviti dokončne pravnolingvistične revizije besedil sporazumov v vseh 24 jezikovnih različicah pred podpisom s strani pogodbenic in objavo v Uradnem listu. Ker se prehodno obdobje iz sporazuma o izstopu z dne 1. februarja 2020 konča 31. decembra 2020, se zaradi nujnosti šteje, da je v interesu Evropske unije in Združenega kraljestva, da se besedila sporazumov podpišejo in objavijo, kakor so bila oblikovana na podlagi pogajanj, brez predhodne pravnolingvistične revizije. Zato lahko v nadaljevanju objavljena besedila vsebujejo tehnične napake in nedoslednosti, ki bodo popravljene v prihodnjih mesecih.

V skladu s členom FINPROV.9 Sporazuma o trgovini in sodelovanju, členom 21 Sporazuma o varnostnih postopkih za izmenjavo in varovanje tajnih podatkov ter členom 25 Sporazuma o sodelovanju na področju varne in miroljubne uporabe jedrske energije se bo za različice zadevnih sporazumov v angleščini, bolgarščini, češčini, danščini, estonščini, finščini, francoščini, grščini, hrvaščini, irščini, italijanščini, latvijščini, litovščini, madžarščini, malteščini, nemščini, nizozemščini, poljščini, portugalščini, romunščini, slovaščini, slovenščini, španščini in švedščini opravila dokončna pravnolingvistična revizija. Verodostojna in dokončna besedila, pripravljena po takšni pravnolingvistični reviziji, pa bodo nadomestila ab initio podpisane različice sporazumov.

Navedena verodostojna in dokončna besedila sporazumov bodo pravočasno, do 30. aprila 2021, objavljena v Uradnem listu Evropske unije.


31.12.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 444/2


SKLEP SVETA (EU) 2020/2252

z dne 29 decembra 2020

o podpisu, v imenu Unije,in začasni uporabi Sporazuma o trgovini in sodelovanju med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska na drugi strani in Sporazuma med Evropsko unijo ter Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska o varnostnih postopkih za izmenjavo in varovanje tajnih podatkov

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti člena 217 v povezavi s členom 218(5) in drugim pododstavkom člena 218(8) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska (v nadaljnjem besedilu: Združeno kraljestvo) je 29. marca 2017 na podlagi člena 50 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) uradno obvestilo Evropski svet o svoji nameri, da izstopi iz Unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo.

(2)

Svet je 30. januarja 2020 sprejel Sklep (EU) 2020/135 o sklenitvi Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (1) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o izstopu). Sporazum o izstopu je začel veljati 1. februarja 2020.

(3)

Svet je 25. februarja 2020 sprejel Sklep (EU, Euratom) 2020/266 (2) o pooblastitvi Komisije za začetek pogajanj o novem sporazumu o partnerstvu z Združenim kraljestvom. Ta pogajanja so potekala v skladu s pogajalskimi smernicami z dne 25. februarja 2020.

(4)

Rezultat pogajanj so Sporazum o trgovini in sodelovanju med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska na drugi strani (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o trgovini in sodelovanju), Sporazum med Evropsko unijo ter Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska o varnostnih postopkih za izmenjavo in varovanje tajnih podatkov (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o varnosti podatkov) ter Sporazum med Vlado Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska ter Evropsko skupnostjo za atomsko energijo o sodelovanju na področju varne in miroljubne uporabe jedrske energije (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o jedrski energiji).

(5)

Sporazum o trgovini in sodelovanju vzpostavlja podlago za obsežne odnose med Unijo in Združenim kraljestvom, ki vključuje vzajemne pravice in obveznosti, skupne ukrepe ter posebne postopke. Sporazum o varnosti podatkov je dopolnilni sporazum k Sporazumu o trgovini in sodelovanju, s katerim je neločljivo povezan zlasti v zvezi z datumi začetka uporabe in prenehanja. Sklep o podpisu Sporazuma o trgovini in sodelovanju ter Sporazuma o varnosti podatkov (v nadaljnjem besedilu: Sporazuma) bi zato moral temeljiti na pravni podlagi, ki določa vzpostavitev pridružitve, ki bi Uniji omogočala prevzem obveznosti na vseh področjih, zajetih v Pogodbah.

(6)

Glede na izjemno in edinstveno naravo Sporazuma o trgovini in sodelovanju, ki je celovit sporazum z državo, ki je izstopila iz Unije, se je Svet odločil uporabiti možnost, da Unija izvaja svojo zunanjo pristojnost glede Združenega kraljestva.

(7)

Primerno je opredeliti ureditev zastopanja Unije v Partnerskem svetu in odborih, ustanovljenih s Sporazumom o trgovini in sodelovanju. Kot je določeno v členu 17(1) PEU, Komisija zastopa Unijo in izraža stališča Unije, ki jih določi Svet v skladu s Pogodbama. Svet opravlja funkciji oblikovanja politike in usklajevanja, kot je določeno v členu 16(1) PEU, tako da določi stališča, ki se v imenu Unije zastopajo v Partnerskem svetu in odborih, ustanovljenih s Sporazumom o trgovini in partnerstvu. Kadar so Partnerski svet ali odbori, ustanovljeni s Sporazumom o trgovini in sodelovanju, pozvani, naj sprejmejo akte s pravnim učinkom, se stališča, ki se v imenu Unije zastopajo v teh telesih, določijo v skladu s postopkom iz člena 218(9) Pogodbe o delovanje Evropske unije (PDEU).

(8)

Vsaka država članica bi morala imeti možnost, da pošlje enega predstavnika, ki kot del delegacije Unije spremlja predstavnika Komisije na sejah Partnerskega sveta in drugih skupnih teles, ustanovljenih s Sporazumom o trgovini in sodelovanju.

(9)

Da bi Unija lahko sprejela hitre in učinkovite ukrepe za zaščito svojih interesov v skladu s Sporazumom o trgovini in sodelovanju ter dokler se v Uniji ne sprejme in začne veljati poseben zakonodajni akt, ki ureja sprejemanje popravnih ukrepov v okviru Sporazuma o trgovini in sodelovanju, bi morala biti Komisija pooblaščena, da v primeru kršitev nekaterih določb Sporazuma o trgovini in sodelovanju oziroma neizpolnjevanja določenih pogojev, zlasti glede blagovne menjave, enakih konkurenčnih pogojev, cestnega prometa, zračnega prometa, ribištva in programov Unije, kot je določeno v Sporazumu o trgovini in sodelovanju, sprejme popravne ukrepe, kot je začasna opustitev obveznosti iz Sporazuma o trgovini in sodelovanju ali katerega koli dopolnilnega sporazuma, ter da sprejme popravne ukrepe, izravnalne ukrepe in protiukrepe. Komisija bi morala v celoti in pravočasno obvestiti Svet, da namerava sprejeti take ukrepe, da se omogoči smotrna izmenjava mnenj v Svetu. Komisija bi morala v čim večji meri upoštevati izražena mnenja. Ena ali več držav članic lahko od Komisije zahteva, da sprejme takšne ukrepe. Če Komisija takšni zahtevi ne ugodi, bi morala Svet pravočasno obvestiti o svojih razlogih.

(10)

Da bi se Unija lahko pravočasno odzvala v primeru, ko ustrezni pogoji niso več izpolnjeni, bi morala biti Komisija pooblaščena za sprejetje nekaterih odločitev o začasni ukinitvi ugodnosti, dodeljenih Združenemu kraljestvu v okviru Priloge o ekoloških proizvodih in Priloge o zdravilih. Komisija bi morala v celoti in pravočasno obvestiti Svet, da namerava sprejeti take ukrepe, da se omogoči smotrna izmenjava mnenj v Svetu. Komisija bi morala v čim večji meri upoštevati izražena mnenja. Ena ali več držav članic lahko od Komisije zahteva, da sprejme takšne ukrepe. Če Komisija takšni zahtevi ne ugodi, bi morala Svet pravočasno obvestiti o svojih razlogih.

(11)

Kadar mora Unija ukrepati, da zagotovi skladnost s Sporazumoma, se takšni ukrepi sprejmejo v skladu s Pogodbami, ob upoštevanju meja pristojnosti, podeljenih posameznim institucijam Unije. Zato mora biti Komisija tista, ki Združenemu kraljestvu zagotovi informacije ali uradna obvestila, ki se zahtevajo v Sporazumih, razen kadar se Sporazuma nanašata na druge specifične institucije, organe, urade in agencije Unije, ter se z Združenim kraljestvom posvetuje o specifičnih zadevah. Komisija tudi zastopa Unijo pred arbitražnim razsodiščem, kadar je spor predložen v arbitražo v skladu s Sporazumom o trgovini in sodelovanju. V skladu z dolžnostjo lojalnega sodelovanja iz člena 4(3) PEU se Komisija predhodno posvetuje s Svetom, na primer tako, da mu predloži glavne točke, ki jih namerava Unija predložiti arbitražnemu razsodišču, in v čim večji meri upošteva pripombe, ki jih da Svet.

(12)

Sporazum o trgovini in sodelovanju ne izključuje možnosti, da države članice pod določenimi pogoji z Združenim kraljestvom sklepajo dvostranske dogovore ali sporazume o specifičnih zadevah, ki jih zajema Sporazum o trgovini in sodelovanju, na področjih zračnega prometa, upravnega sodelovanja na področju carin in DDV ter socialne varnosti.

(13)

Zato bi bilo treba določiti okvir, ki bi ga države članice morale spoštovati, kadar se odločijo za sklepanje dvostranskih dogovorov ali sporazumov z Združenim kraljestvom na področjih zračnega prometa, upravnega sodelovanja na področju carin in DDV ter socialne varnosti, vključno s pogoji in postopkom, v skladu s katerimi se države članice pogajajo o takšnih dvostranskih dogovorih ali sporazumih in jih sklepajo, in sicer tako, da se zagotovita njihova združljivost z namenom Sporazuma o trgovini in sodelovanju in s pravom Unije ter upoštevanje notranjega trga in širših interesov Unije. Poleg tega bi morale države članice, ki se nameravajo z Združenim kraljestvom pogajati o dvostranskih sporazumih in jih sklepati na področjih, ki jih Sporazum o trgovini in sodelovanju ne zajema, ob doslednem spoštovanju načela lojalnega sodelovanja o svojih namerah in napredku pogajanj obveščati Komisijo.

(14)

Treba je opozoriti, da se v skladu s členom FINPROV.1(3) Sporazuma o trgovini in sodelovanju in v skladu z izjavo Evropskega sveta in Evropske komisije o ozemeljskem področju uporabe prihodnjih sporazumov, vključeno v zapisnik zasedanja Evropskega sveta z dne 25. novembra 2018, Sporazum o trgovini in sodelovanju ne uporablja za Gibraltar in nima nobenega učinka na zadevnem ozemlju. Kot je predvideno v navedeni izjavi Evropskega sveta in Komisije, „to ne izključuje možnosti ločenih sporazumov med Unijo in Združenim kraljestvom glede Gibraltarja“ ter „brez poseganja v pristojnosti Unije in ob polnem spoštovanju ozemeljske celovitosti njenih držav članic, kot jo zagotavlja člen 4(2) Pogodbe o Evropski uniji, bo za takšne ločene sporazume potrebno predhodno soglasje Kraljevine Španije“.

(15)

Izvajanje pristojnosti Unije prek Sporazuma o trgovini in partnerstvu ne posega v ustrezne pristojnosti Unije in držav članic v zvezi s katerimi koli tekočimi ali prihodnjimi pogajanji o mednarodnih sporazumih s katero koli drugo tretjo državo, njihovim podpisom ali sklepanjem ali v zvezi s katerimi koli prihodnjimi pogajanji o dopolnilnih sporazumih iz člena COMPROV.2 [Dopolnilni sporazumi] Sporazuma o trgovini in sodelovanju, njihovim podpisom in sklepanjem.

(16)

Združeno kraljestvo je kot država, ki je izstopila iz Unije, v odnosu do Unije v drugačnem in izjemnem položaju v primerjavi z drugimi tretjimi državami, s katerimi je Unija izpogajala in sklenila sporazume. V skladu s Sporazumom o izstopu se pravo Unije v prehodnem obdobju uporablja za Združeno kraljestvo in v njem, zato je ob izteku tega obdobja podlaga za sodelovanje z državami članicami Unije na zelo visoki ravni, predvsem na področjih notranjega trga, skupne ribiške politike ter svobode, pravice in varnosti. Prehodno obdobje se bo izteklo 31. decembra 2020, po tem datumu pa bo na podlagi določb glede drugih vprašanj ločitve iz Sporazuma o izstopu zagotovljen nemoten zaključek tega sodelovanja na več področjih. Če Sporazuma ne bi začela veljati s 1. januarjem 2021, bi se sodelovanje med Unijo in Združenim kraljestvom znižalo na raven, ki ni ne zaželena ne v interesu Unije, kar bi povzročilo motnje v odnosih med Unijo in Združenim kraljestvom. Takšne motnje se lahko omejijo z začasno uporabo Sporazumov.

(17)

Glede na izjemen položaj Združenega kraljestva v odnosu do Unije, nujnost zadeve zaradi prehodnega obdobja, ki se konča 31. decembra 2020, in potrebo, da se Evropskemu parlamentu in Svetu da na voljo dovolj časa za ustrezno preučitev predvidenega sklepa o sklenitvi Sporazumov in besedil Sporazumov, bi bilo treba do zaključka postopkov, potrebnih za začetek njune veljavnosti, Sporazuma uporabljati začasno.

(18)

Zaradi zelo poznega zaključka pogajanj o Sporazumih, zgolj sedem dni pred koncem prehodnega obdobja, ni bilo mogoče opraviti končnega pravno-lingvističnega pregleda besedil Sporazumov pred njunim podpisom. Pogodbenici bi zato morali takoj po podpisu Sporazumov pričeti s končnim pravno-lingvističnim pregledom besedil Sporazumov v vseh 24 verodostojnih jezikih. Ta pravno-lingvistični pregled bi bilo treba pravočasno zaključiti. Pogodbenici bi morali nato z izmenjavo diplomatskih not ta pregledana besedila Sporazumov v vseh teh jezikih določiti kot verodostojna in dokončna. Ta revidirana besedila bi morala nadomestiti ab initio podpisani različici Sporazumov.

(19)

Sporazuma bi bilo treba podpisati, priložene izjave in uradno obvestilo pa odobriti v imenu Unije.

(20)

Za podpis Sporazuma o trgovini in sodelovanju glede zadev, ki spadajo v okvir Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo (v nadaljnjem besedilu: Pogodba Euratom), se uporabi ločen postopek –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

1.   Podpis, v imenu Unije, Sporazuma o trgovini in sodelovanju med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska na drugi strani glede zadev, ki ne spadajo v okvir Pogodbe Euratom, se odobri s pridržkom sklenitve navedenega sporazuma.

2.   Podpis, v imenu Unije, Sporazuma med Evropsko unijo ter Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska o varnostnih postopkih za izmenjavo in varovanje tajnih podatkov se odobri s pridržkom sklenitve navedenega sporazuma.

3.   Besedili Sporazumov sta priloženi temu sklepu.

Člen 2

1.   Komisija zastopa Unijo v Partnerskem svetu, Odboru za trgovinsko partnerstvo, specializiranih odborih za trgovino in specializiranih odborih, ustanovljenih na podlagi členov INST.1 [Partnerski svet] in INST.2 [Odbori] Sporazuma o trgovini in partnerstvu, pa tudi v vseh dodatnih specializiranih odborih za trgovino ali specializiranih odborih, ki se ustanovijo v skladu s točko (g) odstavka 4 člena INST.1 [Partnerski svet] Sporazuma o trgovini in partnerstvu ali točko (g) odstavka 2 člena INST.2 [Odbori] Sporazuma o trgovini in partnerstvu.

Vsaka država članica ima možnost, da pošlje enega predstavnika, ki kot del delegacije Unije spremlja predstavnika Komisije na sejah Partnerskega sveta in drugih skupnih teles, ustanovljenih s Sporazumom o trgovini in sodelovanju.

2.   Da bi Svet lahko v celoti opravljal funkcije oblikovanja politike, usklajevanja in odločanja v skladu s Pogodbami, zlasti z določitvijo stališč, ki se v imenu Unije zastopajo v Partnerskem svetu, Odboru za trgovinsko partnerstvo, specializiranih odborih za trgovino in specializiranih odborih, Komisija zagotovi, da Svet prejme vse informacije in dokumente, povezane s katero koli sejo navedenih skupnih teles ali katerim koli aktom, ki naj bi se sprejel po pisnem postopku, dovolj zgodaj pred zadevno sejo ali uporabo pisnega postopka, v vsakem primeru pa najpozneje osem delovnih dni pred zadevno sejo ali uporabo pisnega postopka.

Svet se tudi pravočasno obvesti o razpravah in izidu sej Partnerskega sveta, Odbora za trgovinsko partnerstvo, specializiranih odborov za trgovino in specializiranih odborov ter o uporabi pisnega postopka ter prejme osnutek zapisnika in vse dokumente v zvezi s takimi sejami ali uporabo postopka.

3.   Evropskemu parlamentu se omogoči, da v celotnem postopku izvršuje vse svoje institucionalne pristojnosti v skladu s Pogodbama.

4.   V obdobju petih let od 1. januarja 2021 Komisija letno poroča Evropskemu parlamentu in Svetu o izvajanju in uporabi Sporazuma o trgovini in sodelovanju.

Člen 3

1.   Dokler v Uniji ne začne veljati poseben zakonodajni akt, ki ureja sprejetje ukrepov iz točk (a) do (i) spodaj, Komisija v skladu s pogoji iz ustreznih določb Sporazuma o trgovini in sodelovanju sprejme vse sklepe Unije za sprejetje takih ukrepov, kar zadeva:

(a)

začasno opustitev ustrezne preferencialne obravnave zadevnih proizvodov iz člena GOODS.19 [Ukrepi v primeru kršitev ali obida carinske zakonodaje] Sporazuma o trgovini in sodelovanju;

(b)

uporabo popravnih ukrepov in začasno opustitev obveznosti iz člena LPFOFCSD.3.12 [Popravni ukrepi] Sporazuma o trgovini in sodelovanju;

(c)

uporabo izravnalnih ukrepov in protiukrepov iz člena LPFOFCSD.9.4 [Izravnava] Sporazuma o trgovini in sodelovanju;

(d)

uporabo popravnih ukrepov iz člena ROAD.11 [Popravni ukrepi] Sporazuma o trgovini in sodelovanju;

(e)

izravnalne ukrepe iz člena FISH.9 [Izravnalni ukrepi v primeru odprave ali zmanjšanja dostopa] Sporazuma o trgovini in sodelovanju;

(f)

uporabo popravnih ukrepov iz člena FISH.14 [Popravni ukrepi in reševanje sporov] Sporazuma o trgovini in sodelovanju;

(g)

začasno prekinitev ali prenehanje sodelovanja Združenega kraljestva v programih Unije iz člena UNPRO.3.1 [Začasna prekinitev sodelovanja Združenega kraljestva v programu Unije s strani Evropske unije] in člena UNPRO.3.20: [Prenehanje sodelovanja Združenega kraljestva v programu Unije s strani Evropske unije] Sporazuma o trgovini in sodelovanju;

(h)

ponudbo ali sprejetje začasnega nadomestila ali začasno opustitev obveznosti v primeru izpolnjevanja odločitve na podlagi arbitraže ali postopka v okviru strokovnega odbora v skladu s členom INST.24 [Začasni popravni ukrepi] Sporazuma o trgovini in sodelovanju, razen v primerih, določenih v Uredbi (EU) št. 654/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (3);

(i)

zaščitne ukrepe in izravnalne ukrepe iz člena INST.36 [Zaščitni ukrepi] Sporazuma o trgovini in sodelovanju.

2.   Komisija v celoti in pravočasno obvesti Svet o tem, da namerava sprejeti ukrepe iz odstavka 1, da se omogoči smotrna izmenjava mnenj v Svetu. Komisija v čim večji meri upošteva izražena mnenja. Komisija po potrebi obvesti tudi Evropski parlament.

3.   Država članica ali države članice, ki imajo konkretne pomisleke, lahko od Komisije zahtevajo, da sprejme ukrepe iz odstavka 1. Če Komisija taki zahtevi ne ugodi, o razlogih za to pravočasno obvesti Svet.

4.   Komisija lahko sprejme tudi ukrepe za ponovno vzpostavitev pravic in obveznosti, ki izhajajo iz Sporazuma o trgovini in sodelovanju, kot so obstajale pred sprejetjem ukrepov iz odstavka 1. Smiselno se uporabita odstavka 2 in 3.

5.   Pred sprejetjem posebnega zakonodajnega akta, ki ureja sprejetje ukrepov iz odstavka 1, Svet opravi pregled ureditev, določenih v tem členu.

Člen 4

Kadar ena ali več držav članic opozori na resne težave pri izvajanju Sporazuma o trgovini in sodelovanju, zlasti glede ribištva, Komisija to zahtevo prednostno preuči in v zvezi s tem po potrebi skliče Partnerski svet, v skladu z določbami iz Sporazuma o trgovini in sodelovanju. Kadar ni bilo mogoče najti zadovoljive rešitve, se zadeva v najkrajšem možnem času obravnava v okviru pregledov, določenih v Sporazumu o trgovini in sodelovanju. Kadar te težave še vedno obstajajo, se sprejmejo potrebni koraki za pogajanja o sporazumu glede potrebnih sprememb Sporazuma o trgovini in sodelovanju ter za sklenitev takega sporazuma.

Člen 5

1.   Komisija je pooblaščena, da v imenu Unije sprejme morebitno odločitev, s katero:

(a)

potrdi ali začasno prekliče priznanje enakovrednosti, in sicer na podlagi ponovne ocene enakovrednosti, ki se opravi do 31. decembra 2023, v skladu z odstavkom 3 člena 3 [Priznavanje enakovrednosti] Priloge TBT-4 [Ekološki proizvodi] k Sporazumu o trgovini in sodelovanju;

(b)

začasno prekliče priznanje enakovrednosti v skladu z odstavkoma 5 in 6 člena 3 [Priznavanje enakovrednosti] Priloge TBT-4 [Ekološki proizvodi] k Sporazumu o trgovini in sodelovanju;

(c)

sprejme uradne dokumente o dobri proizvodni praksi, ki jih je organ Združenega kraljestva izdal za proizvodne obrate, ki se nahajajo zunaj ozemlja organa izdajatelja, ter določi pogoje, pod katerimi Unija sprejme te uradne dokumente o dobri proizvodni praksi, v skladu z odstavkoma 3 in 4 člena 5 [Priznavanje inšpekcij] Priloge TBT-2 [Zdravila] k Sporazumu o trgovini in sodelovanju;

(d)

sprejme vse potrebne izvedbene ureditve za izmenjavo uradnih dokumentov o dobri proizvodni praksi z organom Združenega kraljestva v skladu s členom 6 [Izmenjava uradnih dokumentov o dobri proizvodni praksi] iz Priloge TBT-2 [Zdravila] k Sporazumu o trgovini in sodelovanju ter za izmenjavo informacij z organom Združenega kraljestva o inšpekcijah v proizvodnih obratih v skladu s členom 7 [Zaščitni ukrepi] navedene priloge;

(e)

začasno prekliče priznanje inšpekcij ali sprejetje uradnih dokumentov o dobrih proizvodnih praksah, ki jih je izdalo Združeno kraljestvo, in Združeno kraljestvo obvesti, da namerava uporabiti člen 9 [Začasni preklic] Priloge TBT-2 [Zdravila] k Sporazumu o trgovini in sodelovanju, ter začne posvetovanje z Združenim kraljestvom v skladu z odstavkom 3 člena 8 [Spremembe veljavne zakonodaje] navedene priloge;

(f)

za vse ali za nekatere proizvode s seznama iz Dodatka C k Prilogi TBT-2 [Zdravila] k Sporazumu o trgovini in sodelovanju začasno – v celoti ali deloma – prekliče priznanje inšpekcij ali sprejetje uradnih dokumentov o dobrih proizvodnih praksah druge strani v skladu z odstavkom 1 člena 9 [Začasni preklic] navedene priloge .

2.   Uporabljajo se odstavki 2, 3 in 4 člena 3.

Člen 6

1.   Države članice so pooblaščene za pogajanja, podpis in sklepanje dogovorov iz odstavka 4 člena AIRTRN.3 [Prometne pravice] Sporazuma o trgovini in sodelovanju pod naslednjimi pogoji:

(a)

ti dogovori se sklenejo izključno za namen, določen v odstavku 4 člena AIRTRN.3 [Prometne pravice] Sporazuma o trgovini in sodelovanju, in v skladu z njegovimi pogoji, ter ne urejajo nobenih drugih zadev, ne glede na to, ali te zadeve spadajo v področje uporabe naslova I razdelka dve dela dve [Zračni promet] Sporazuma o trgovini in sodelovanju;

(b)

ti dogovori ne diskriminirajo med letalskimi prevozniki Unije.

Uporablja se postopek iz člena 8 tega sklepa.

2.   Države članice so pooblaščene za izdajo dovoljenj iz odstavka 9 člena AIRTRN.3 [Prometne pravice] Sporazuma o trgovini in sodelovanju v skladu z njegovimi pogoji in v skladu z veljavnimi določbami prava Unije in nacionalnega prava. Pri izdaji teh dovoljenj države članice ne diskriminirajo med letalskimi prevozniki Unije.

3.   Države članice so pooblaščene za pogajanja, podpis in sklepanje dogovorov iz odstavka 9 člena AIRTRN.3 [Prometne pravice] Sporazuma o trgovini in sodelovanju pod naslednjimi pogoji:

(a)

ti dogovori se sklenejo izključno za namen, določen v odstavku 9 člena AIRTRN.3 [Prometne pravice] Sporazuma o trgovini in sodelovanju, in v skladu z njegovimi pogoji, ter ne urejajo nobenih drugih zadev, ne glede na to, ali te zadeve spadajo v področje uporabe naslova I razdelka dve dela dve [Zračni promet] Sporazuma o trgovini in sodelovanju;

(b)

ti dogovori ne diskriminirajo med letalskimi prevozniki Unije.

Uporablja se postopek iz člena 8 tega sklepa.

Člen 7

Države članice so pooblaščene za pogajanja, podpis in sklepanje dvostranskih sporazumov z Združenim kraljestvom v skladu s členom 41 Protokola o upravnem sodelovanju in boju proti goljufijam na področju davka na dodano vrednost ter o vzajemni pomoči pri izterjavi terjatev v zvezi z davki in carinami ali na področju usklajevanja socialne varnosti glede zadev, ki niso zajete v Protokolu o usklajevanju socialne varnosti, pod naslednjimi pogoji:

(a)

predvideni sporazum je združljiv z določbami iz Sporazuma o trgovini in sodelovanju ali delovanjem notranjega trga in navedenega delovanja ne sme ogrožati;

(b)

predvideni sporazum je združljiv s pravom Unije in ne sme ogrožati doseganja cilja zunanjega delovanja Unije na zadevnem področju ali kako drugače škodovati interesom Unije;

(c)

predvideni sporazum je v skladu z načelom nediskriminacije na podlagi državljanstva, zapisanim v PDEU.

Uporablja se postopek iz člena 8 tega sklepa.

Člen 8

1.   Vsaka država članica, ki se namerava pogajati o dvostranskem dogovoru iz člena 6(1) in (3) ali dvostranskem sporazumu iz člena 7, obvešča Komisijo o pogajanjih z Združenim kraljestvom o takih dogovorih ali sporazumih in po potrebi povabi Komisijo, da v pogajanjih sodeluje kot opazovalka.

2.   Po zaključku pogajanj zadevna država članica Komisiji predloži osnutek dogovora ali sporazuma. Komisija o tem brez odlašanja obvesti Evropski parlament in Svet.

3.   Komisija najpozneje v treh mesecih od prejema osnutka dogovora ali sporazuma sprejme odločitev o tem, ali so izpolnjeni pogoji iz prvega pododstavka člena 6(1) ali (3) oziroma člena 7. Če Komisija odloči, da so ti pogoji izpolnjeni, lahko zadevna država članica podpiše in sklene zadevni dogovor ali sporazum.

4.   Zadevna država članica predloži Komisiji kopijo dogovora ali sporazuma v enem mesecu od začetka njegove veljavnosti ali, če naj bi se dogovor ali sporazum uporabljal začasno, v enem mesecu od začetka njegove začasne uporabe.

Člen 9

Države članice, ki se nameravajo z Združenim kraljestvom pogajati o dvostranskih sporazumih na področjih, ki jih Sporazum o trgovini in sodelovanju ne zajema, ter te sporazume skleniti, ob doslednem spoštovanju načela lojalnega sodelovanja o svojih namerah in napredku pogajanj pravočasno obvestijo Komisijo.

Člen 10

Izvajanje pristojnosti Unije prek Sporazuma o trgovini in partnerstvu ne posega v ustrezne pristojnosti Unije in držav članic v zvezi s katerimi koli tekočimi ali prihodnjimi pogajanji o mednarodnih sporazumih s katero koli drugo tretjo državo, njihovim podpisom ali sklepanjem ali v zvezi s katerimi koli prihodnjimi pogajanji o dopolnilnih sporazumih iz člena COMPROV.2 [Dopolnilni sporazumi] Sporazuma o trgovini in sodelovanju, njihovim podpisom in sklepanjem.

Člen 11

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za podpis Sporazumov v imenu Unije.

Člen 12

1.   S pridržkom vzajemnosti se Sporazuma začasno uporabljata od 1. januarja 2021 do zaključka postopkov, potrebnih za začetek njune veljavnosti.

2.   Unija Združeno kraljestvo uradno obvesti o izpolnitvi notranjih zahtev in zaključku postopkov Unije, potrebnih za začasno uporabo, pod pogojem, da je Združeno kraljestvo pred datumom iz odstavka 1 Unijo uradno obvestilo o izpolnitvi svojih notranjih zahtev in zaključku svojih postopkov, potrebnih za začasno uporabo.

3.   Za različice Sporazuma v angleškem, bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, hrvaškem, irskem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku se opravi končni pravno-lingvistični pregled.

Jezikovne različice po pravno-lingvističnem pregledu iz prvega pododstavka se določijo kot verodostojne in dokončne z izmenjavo diplomatskih not z Združenim kraljestvom.

Verodostojna in dokončna besedila iz drugega pododstavka nadomestijo ab initio podpisani različici Sporazumov.

4.   Predsednik Evropskega sveta v imenu Unije pošlje uradno obvestilo iz člena 2 in izroči diplomatsko noto iz drugega pododstavka odstavka 3.

Člen 13

Predsednik Sveta v imenu Unije poda uradno obvestilo ali uradna obvestila iz Sporazuma o trgovini in sodelovanju ter člena 19 Sporazuma o varnosti podatkov.

Člen 14

Izjave in uradno obvestilo, priloženi temu sklepu, se odobrijo v imenu Unije.

Člen 15

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 29 decembra 2020

Za Svet

Predsednik

M. ROTH


(1)  Sklep Sveta (EU) 2020/135 z dne 30. januarja 2020 o sklenitvi Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (UL L 29, 31.1.2020, str. 1).

(2)  Sklep Sveta (EU, Euratom) 2020/266 z dne 25. februarja 2020 o pooblastilu za začetek pogajanj o novem sporazumu o partnerstvu z Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska (UL L 58, 27.2.2020, str. 53).

(3)  Uredba (EU) št. 654/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o izvrševanju pravic Unije za uporabo in uveljavljanje pravil mednarodne trgovine ter spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 3286/94 o določitvi postopkov Skupnosti na področju skupne trgovinske politike za zagotovitev izvrševanja pravic Skupnosti po mednarodnih pravilih trgovanja, zlasti tistih, ki so dogovorjena v okviru Svetovne trgovinske organizacije (UL L 189, 27.6.2014, str. 50).


31.12.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 444/11


SKLEP SVETA (Euratom) 2020/2253

z dne 29. decembra 2020

o odobritvi sklenitve, s strani Evropske komisije, Sporazuma med Vlado Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska ter Evropsko skupnostjo za atomsko energijo o sodelovanju na področju varne in miroljubne uporabe jedrske energije ter sklenitve, s strani Evropske komisije v imenu Evropske skupnosti za atomsko energijo, Sporazuma o trgovini in sodelovanju med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strain ter Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska na drugi strani

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti drugega odstavka člena 101 Pogodbe,

ob upoštevanju priporočila Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 25. februarja 2020 pooblastil Komisijo, da začne pogajanja z Združenim kraljestvom o novem sporazumu o partnerstvu. Rezultat teh pogajanj so Sporazum o trgovini in sodelovanju med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska na drugi strani (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o trgovini in sodelovanju), Sporazum med Evropsko unijo ter Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska o varnostnih postopkih za izmenjavo in varovanje tajnih podatkov (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o varnosti podatkov) in Sporazum med Vlado Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska ter Evropsko skupnostjo za atomsko energijo o sodelovanju na področju varne in miroljubne uporabe jedrske energije (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o jedrski energiji) (v nadaljnje besedilu skupaj: Sporazumi).

(2)

Sporazum o trgovini in sodelovanju zajema zadeve, ki so v pristojnosti Evropske skupnosti za atomsko energijo (v nadaljnjem besedilu: Skupnost), in sicer pridružitev programu Euratoma za raziskave in usposabljanje ter Evropskemu skupnemu podjetju za ITER in razvoj fuzijske energije, kar ureja peti del Sporazuma o trgovini in sodelovanju (Sodelovanje v programih Unije, dobro finančno poslovodenje in finančne določbe). Sporazum o trgovini in sodelovanju bi bilo zato treba skleniti v imenu Skupnosti glede zadev, ki spadajo v okvir Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo (v nadaljnjem besedilu: Pogodba Euratom). Za podpis in sklenitev Sporazuma o trgovini in sodelovanju v imenu Unije se uporabi ločen postopek.

(3)

Opozoriti je treba, da se osnutki dvostranskih sporazumov med državo članico Skupnosti in Združenim kraljestvom v okviru Pogodbe Euratom, vključno s sporazumi o izmenjavi znanstvenih ali industrijskih informacij na jedrskem področju, lahko sklenejo, če so izpolnjeni pogoji in postopkovne zahteve iz členov 29 in 103 navedene pogodbe.

(4)

Glede na izjemen položaj Združenega kraljestva v odnosu do Unije in Skupnosti ter nujnost zadeve zaradi prehodnega obdobja, ki se konča 31. decembra 2020, bi bilo treba Sporazum o trgovini in sodelovanju glede zadev, ki spadajo v okvir Pogodbe Euratom, podpisati in uporabljati začasno do zaključka postopkov, potrebnih za začetek njegove veljavnosti. Iz istih razlogov bi bilo treba Sporazum o jedrski energiji podpisati in začasno uporabljati do zaključka postopkov, potrebnih za začetek njegove veljavnosti, in dokler se ne opravi končni pravno-lingvističen pregled, pogodbenici pa take končno revidirane jezikovne različice določita kot verodostojne in dokončne.

(5)

Zaradi zelo poznega zaključka pogajanj o Sporazumih, zgolj sedem dni pred koncem prehodnega obdobja, ni bilo mogoče opraviti končnega pravno-lingvističnega pregleda besedil Sporazumov pred njihovim podpisom. Pogodbenici bi zato morali takoj po podpisu Sporazumov pričeti s končnim pravno-lingvističnim pregledom besedil Sporazumov v vseh 24 verodostojnih jezikih. Ta pravno-lingvistični pregled bi bilo treba pravočasno zaključiti. Pogodbenici bi morali nato z izmenjavo diplomatskih not ta pregledana besedila Sporazumov v vseh teh jezikih določiti kot verodostojna in dokončna. Ta revidirana besedila bi morala nadomestiti ab initio podpisani različici Sporazumov.

(6)

Sklenitev Sporazuma o jedrski energiji s strani Komisije bi bilo treba odobriti.

(7)

Sklenitev Sporazuma o trgovini in sodelovanju glede zadev, ki spadajo v okvir Pogodbe Euratom, s strani Komisije v imenu Evropske skupnosti za atomsko energijo bi bilo treba odobriti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

1.   Odobri se sklenitev, s strani Komisije v imenu Evropske skupnosti za atomsko energijo, Sporazuma med Vlado Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska ter Evropsko skupnostjo za atomsko energijo o sodelovanju na področju varne in miroljubne uporabe jedrske energije, ob upoštevanju pogojev iz člena 2.

2.   Odobri se sklenitev, s strani Komisije v imenu Evropske skupnosti za atomsko energijo, Sporazuma o trgovini in sodelovanju med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska na drugi strani, vključno z njegovimi določbami o začasni uporabi, glede zadev, ki spadajo v okvir Pogodbe Euratom, ob upoštevanju pogojev iz člena 3.

3.   Besedilo Sporazuma iz odstavka 1 je priloženo temu sklepu.

Besedilo Sporazuma iz odstavka 2 je priloženo Sklepu Sveta (EU) 2020/2252 (1).

Člen 2

1.   Sporazum iz člena 1(1) se pred sklenitvijo in s pridržkom vzajemnosti podpiše in začasno uporablja od 1. januarja 2021 do zaključka postopkov, potrebnih za začetek njegove veljavnosti, in postopkov iz odstavka 2.

2.   Za različice Sporazuma iz člena 1(1) v angleškem, bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, hrvaškem, irskem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku se opravi končni pravno-lingvistični pregled.

Jezikovne različice po pravno-lingvističnem pregledu iz prvega pododstavka se določijo kot verodostojne in dokončne z izmenjavo diplomatskih not z Združenim kraljestvom.

Verodostojna in dokončna besedila iz drugega pododstavka nadomestijo ab initio podpisani različici Sporazuma iz člena 1(1).

3.   Začasna uporaba iz odstavka 1 se dogovori z izmenjavo pisem med Skupnostjo in Vlado Združenega kraljestva. Besedili teh pisem sta priloženi temu sklepu.

Člen 3

1.   Sporazum iz člena 1(2) se glede zadev, ki spadajo v okvir Pogodbe Euratom, pred sklenitvijo in s pridržkom vzajemnosti podpiše in začasno uporablja od 1. januarja 2021 do zaključka postopkov, potrebnih za začetek njegove veljavnosti.

2.   Predsednik Sveta pošlje Združenemu kraljestvu uradno obvestilo v skladu s členom 12(2) Sklepa (EU) 2020/2252 v zvezi z izpolnitvijo notranjih zahtev in zaključkom postopkov Unije, potrebnih za začasno uporabo, pod pogojem, da je Združeno kraljestvo pred datumom iz odstavka 1 Unijo uradno obvestilo, da je izpolnilo svoje notranje zahteve in zaključilo postopke, potrebne za začasno uporabo.

3.   Za različice Sporazuma iz člena 1(2) v angleškem, bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, hrvaškem, irskem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku se opravi končni pravno-lingvistični pregled.

Jezikovne različice po pravno-lingvističnem pregledu iz prvega pododstavka se določijo kot verodostojne in dokončne z izmenjavo diplomatskih not z Združenim kraljestvom.

Verodostojna in dokončna besedila iz drugega pododstavka nadomestijo ab initio podpisani različici Sporazuma iz člena 1(2).

Člen 4

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 29. decembra 2020

Za Svet

Predsednik

M. ROTH


(1)  Sklep Sveta (EU) 2020/2252 z dne 29. decembra 2020 o podpisu, v imenu Unije, in začasni uporabi Sporazuma o trgovini in sodelovanju med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska na drugi strani ter Sporazuma med Evropsko unijo ter Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska o varnostnih postopkih za izmenjavo in varovanje tajnih podatkov (UL L 444, 31.12.2020, str. 2).


31.12.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 444/14


SPORAZUM O TRGOVINI IN SODELOVANJU MED EVROPSKO UNIJO IN EVROPSKO SKUPNOSTJO ZA ATOMSKO ENERGIJO NA ENI STRANI TER ZDRUŽENIM KRALJESTVOM VELIKA BRITANIJA IN SEVERNA IRSKA NA DRUGI STRANI

 


31.12.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 444/1463


SPORAZUM MED EVROPSKO UNIJO IN ZDRUŽENIM KRALJESTVOM VELIKA BRITANIJA IN SEVERNA IRSKA GLEDE VARNOSTNIH POSTOPKOV PRI IZMENJAVI IN VAROVANJU TAJNIH PODATKOV

 


31.12.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 444/1475


Izjave iz sklepa Sveta o podpisu, v imenu Unije, in o začasni uporabi Sporazuma o trgovini in sodelovanju ter Sporazuma glede varnostnih postopkov pri izmenjavi in varovanju tajnih podatkov

SKUPNA IZJAVA O REGULATIVNEM SODELOVANJU NA PODROČJU FINANČNIH STORITEV MED EVROPSKO UNIJO IN ZDRUŽENIM KRALJESTVOM

1.

Unija in Združeno kraljestvo se sporazumeta, da bosta vzpostavila strukturirano regulativno sodelovanje na področju finančnih storitev, katerega cilj je vzpostaviti trajne in stabilne odnose med avtonomnima jurisdikcijama. Na podlagi skupne zaveze za ohranitev finančne stabilnosti, celovitosti trga ter varstva vlagateljev in potrošnikov bodo ti dogovori omogočali:

dvostransko izmenjavo mnenj in analizo v zvezi z regulativnimi pobudami in drugimi vprašanji.

preglednost in ustrezen dialog v postopku sprejemanja, začasnega zadržanja ali umika sklepov o enakovrednosti in

okrepljeno sodelovanje in usklajevanje, tudi v mednarodnih organih, kakor je ustrezno.

2.

Pogodbenici bosta do marca 2021 sprejeli memorandum o soglasju, s katerim bo vzpostavljen okvir za to sodelovanje. Pogodbenici bosta med drugim razpravljali o tem, kako doseči napredek na obeh straneh glede ugotovitve enakovrednosti med Unijo in Združenim kraljestvom, vendar brez poseganja v postopek enostranskega in avtonomnega odločanja vsake od obeh strani.

SKUPNA POLITIČNA IZJAVA O BOJU PROTI ŠKODLJIVIM DAVČNIM REŽIMOM

Evropska unija (1)in Združeno kraljestvo (v nadaljnjem besedilu: udeleženki) potrjujeta naslednjo skupno politično izjavo o boju proti škodljivim davčnim režimom.

Udeleženki ob upoštevanju splošnih načel poštene davčne konkurence potrjujeta svojo zavezanost boju proti škodljivim davčnim režimom, zlasti tistim, ki lahko omogočijo erozijo davčne osnove in preusmerjanje dobička v skladu z ukrepom 5 akcijskega načrta OECD za preprečevanje erozije davčne osnove in preusmerjanja dobička. V tem okviru udeleženki potrjujeta svojo zavezanost uporabi načel za boj proti škodljivim davčnim režimom v skladu s to skupno politično izjavo.

Škodljivi davčni režimi zajemajo režime obdavčitve podjetij, ki znatno vplivajo ali bi lahko znatno vplivali na kraj opravljanja poslovne dejavnosti podjetij, vključno z lokacijo skupin družb, v udeleženkah. Davčni režimi vključujejo zakone ali druge predpise in upravne prakse.

Če davčni režim izpolnjuje merilo dostopnosti glede uvedbe znatno nižje dejanske stopnje obdavčitve od stopenj, ki se na splošno uporabljajo v udeleženkah, vključno z ničelno obdavčitvijo, bi se moral šteti za potencialno škodljivega. Takšna stopnja obdavčitve lahko temelji na nominalni davčni stopnji, davčni osnovi ali drugem ustreznem dejavniku.

V zvezi s tem in ob upoštevanju pristopa, določenega na svetovni ravni, bi bilo treba pri ocenjevanju, ali je režim obdavčitve podjetij škodljiv, upoštevati, ali je izpolnjen eden ali več naslednjih ključnih dejavnikov:

a)

ugodnosti so ločene od domačega gospodarstva, tako da ne vplivajo na nacionalno davčno osnovo, oziroma se dodelijo samo nerezidentom;

b)

režim, na podlagi katerega se dodeljujejo ugodnosti, ne zahteva znatne gospodarske dejavnosti in znatne gospodarske prisotnosti v udeleženki, ki ponuja takšne davčne ugodnosti;

c)

pravila za določanje dobička v zvezi z dejavnostmi znotraj multinacionalne skupine družb odstopajo od mednarodno sprejetih načel, zlasti pravil, dogovorjenih v okviru OECD;

d)

davčni režim ni pregleden, vključno s primeri, v katerih so pravne določbe na upravni ravni sproščene na nepregleden način, ali če ni učinkovite izmenjave informacij v zvezi z režimom.

Udeleženki bi morali spodbujati, da se v okviru njunih ustavnih ureditev ta načela uporabljajo na ozemljih, za katera imata posebne odgovornosti ali davčne pristojnosti.

Udeleženki bi morali vzpostaviti vsakoletni dialog za razpravo o vprašanjih, povezanih z uporabo teh načel.

SKUPNA IZJAVA EVROPSKE UNIJE IN ZDRUŽENEGA KRALJESTVA O MONETARNI POLITIKI IN NADZORU SUBVENCIJ

Pogodbenici potrjujeta skupno razumevanje, da dejavnosti centralne banke pri izvajanju monetarnih politik ne spadajo na področje uporabe poglavja 3 [Nadzor subvencij] naslova XI [Enaki konkurenčni pogoji za odprto in pošteno konkurenco in trajnostni razvoj] naslova I [Trgovina] drugega dela Sporazuma o trgovini in sodelovanju med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom.

SKUPNA IZJAVA O POLITIKAH NADZORA SUBVENCIJ

Evropska unija in Združeno kraljestvo (v nadaljnjem besedilu: udeleženki) potrjujeta naslednjo skupno politično izjavo o politikah nadzora subvencij.

Smernice v tej skupni izjavi predstavljajo skupno razumevanje udeleženk o ustreznih politikah glede subvencij na področjih, navedenih v nadaljevanju.

Za udeleženki sicer niso zavezujoče, vendar jih lahko upoštevata v svojih sistemih nadzora subvencij.

Udeleženki se lahko sporazumeta o posodobitvi teh smernic.

Subvencije za razvoj območij z omejenimi možnostmi

1.

Subvencije se lahko dodelijo za razvoj pokrajin ali regij, ki imajo omejene možnosti ali so prikrajšane. Pri določanju višine subvencije je mogoče upoštevati:

družbeno-gospodarske razmere na zadevnem območju z omejenimi možnostmi;

velikost upravičenca in

velikost naložbenega projekta.

2.

Upravičenec bi moral zagotoviti lasten znaten prispevek k stroškom naložbe. Glavni namen ali učinek subvencije ne bi smel biti spodbujanje upravičenca k premestitvi iste ali podobne dejavnosti z ozemlja ene pogodbenice na ozemlje druge pogodbenice.

Promet

1.

Subvencije letališčem za naložbe v infrastrukturo in stroške poslovanja se lahko dodelijo ob upoštevanju velikosti letališča v smislu letnega števila potnikov. Da bi lahko letališče, ki ni majhno regionalno letališče, prejemalo subvencije za kritje stroškov poslovanja, bi moralo dokazati, da je sposobno zagotoviti preživetje na trgu v prihodnosti tako dolgo, da bi bilo mogoče subvencijo postopoma ukiniti.

2.

Subvencije za projekte cestne infrastrukture se lahko dodelijo, če niso posebej zasnovane tako, da bi koristile samo določenemu gospodarskemu subjektu ali sektorju, temveč koristijo širši družbi. Pri dodelitvi subvencije bi moralo biti zagotovljeno, da imajo prost dostop do infrastrukture vsi uporabniki na nediskriminatorni podlagi (2).

3.

Subvencije pristaniščem se lahko dodelijo za izkop ali infrastrukturne projekte, če so omejene na najnižji znesek, ki je potreben za začetek projekta.

Raziskave in razvoj

Subvencije se lahko dodelijo za dejavnosti raziskav in razvoja (3). Sem spadajo temeljne raziskave, industrijske raziskave in eksperimentalni razvoj, zlasti razvoj novih in visoko inovativnih tehnologij, ki pospešuje rast produktivnosti in konkurenčnost, če so potrebne in sorazmerne, njihov glavni namen ali učinek pa ni prenos ali prenehanje takih dejavnosti na ozemlju druge pogodbenice. Subvencije se lahko dodelijo tudi v zvezi z drugimi pobudami, npr. za nove proizvodne postopke, pomembno infrastrukturo, inovacijske grozde in digitalna vozlišča. V znesku subvencije bi moralo biti med drugim upoštevano, kako tvegan je projekt, koliko je v njem tehnoloških inovacij, koliko mu manjka do uvedbe na trgu in koliko prispeva k ustvarjanju znanja.

SKUPNA IZJAVA UNIJE IN ZDRUŽENEGA KRALJESTVA O PRILOGI ENER-4

Pogodbenici se zavedata, da cilj čim večjega povečanja koristi trgovine iz Priloge ENER-4 pomeni, da bi morali trgovinski dogovori v okviru omejitev iz navedene priloge:

biti čim bolj učinkoviti in

v običajnih okoliščinah pomeniti, da so pretoki po povezovalnih daljnovodih za električno energijo skladni s cenami na trgih pogodbenic za dan vnaprej.

SKUPNA IZJAVA O ČLENU EXC.1 [SPLOŠNE IZJEME] IN ČLENU EXC.4 [VARNOSTNE IZJEME]

Pogodbenici potrjujeta skupno razumevanje, da:

1.

se člen EXC.1 [Splošne izjeme] in člen EXC.4 [Varnostne izjeme] medsebojno ne izključujeta. Zlasti ni izključeno, da se varnostni interes pogodbenice hkrati šteje za „bistven varnostni interes“ za namene člena EXC.4 [Varnostne izjeme] in za vprašanje „javne varnosti“ ali „javnega reda“ za namene člena EXC.1 [Splošne izjeme];

2.

je člen EXC.1 [Splošne izjeme] in člen EXC.4 [Varnostne izjeme], vključno zlasti z izrazi „bistveni varnostni interesi“, „javna varnost“, „javna morala“ in „javni red“, treba razlagati v skladu s pravili razlage Sporazuma o trgovini in sodelovanju med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom, kot so določena v členu COMPROV.13 [Razlaga] in členu OTH.[4a] [Sodna praksa STO].

SKUPNA POLITIČNA IZJAVA O CESTNIH PREVOZNIKIH

Pogodbenici ugotavljata, da dogovori o vizumih ali mejnem režimu za cestne prevoznike, ki opravljajo dejavnost na ozemlju druge pogodbenice, sicer niso predmet Sporazuma o trgovini in sodelovanju med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom, da pa je dobra in učinkovita ureditev dogovorov o vizumih in mejnem režimu za cestne prevoznike pomembna za gibanje blaga, zlasti čez mejo Združenega kraljestva.

V ta namen in brez poseganja v pravice vsake od pogodbenic do urejanja vstopa fizičnih oseb na svoje ozemlje ali začasnega bivanja na njem, se Pogodbenici sporazumeta, da bosta v okviru svoje zakonodaje omogočali lažji vstop in začasno bivanje voznikov, ki opravljajo dejavnosti, dovoljene v naslovu I [Cestni prevoz blaga] tretjega razdelka [Cestni promet] drugega dela [Trgovina, promet in ribištvo] tega sporazuma.

SKUPNA POLITIČNA IZJAVA O AZILU IN VRAČANJU

Čeprav Sporazum o trgovini in sodelovanju med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom ne vsebuje določb o azilu, vračanju, združitvi družine za mladoletnike brez spremstva ali nezakonitih migracij, pogodbenici ugotavljata pomen dobrega upravljanja migracijskih tokov in priznavata posebne okoliščine zaradi pravil nadzora na neposrednem stiku med območjema, storitev trajektov ro-ro, stalnih povezav pod Rokavskim prelivom in skupnega potovalnega območja.

Zato sta pogodbenici seznanjeni z namenom Združenega kraljestva, da začne dvostranske pogovore z večino zadevnih držav članic, v katerih bo potekala razprava o primernih praktičnih dogovorih o azilu, vračanju, združitvi družine za mladoletnike brez spremstva ali nezakonitih migracij v skladu z zakoni in predpisi pogodbenic.

SKUPNA POLITIČNA IZJAVA O NASLOVU III [PNR] TRETJEGA DELA [SODELOVANJE NA PODROČJU KAZENSKEGA PREGONA IN PRAVOSODNO SODELOVANJE V KAZENSKIH ZADEVAH]

Pogodbenici priznavata, da ima učinkovita uporaba podatkov iz evidence podatkov o potnikih (PNR) v zvezi z načini prevoza, ki niso letalski prevoz, kot so pomorski, železniški in cestni prevoz, operativno vrednost za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon terorizma in hudih kaznivih dejanj, ter izjavljata, da nameravata pregledati in po potrebi razširiti dogovor iz naslova III tretjega dela Sporazuma o trgovini in sodelovanju med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom, če Unija vzpostavi notranji pravni okvir za prenos in obdelavo podatkov PNR za druge načine prevoza.

Sporazum ne vpliva na možnost držav članic in Združenega kraljestva, da sklenejo in izvajajo dvostranske sporazume o sistemu zbiranja in obdelave podatkov PNR, ki jih pridobijo od ponudnikov prevoza, ki niso navedeni v Sporazumu, pod pogojem, da države članice ravnajo v skladu s pravom Unije.

SKUPNA POLITIČNA IZJAVA O NASLOVU VII [PREDAJA] TRETJEGA DELA [SODELOVANJE NA PODROČJU KAZENSKEGA PREGONA IN PRAVOSODNO SODELOVANJE V KAZENSKIH ZADEVAH]

Člen LAW.SURR.77 [Načelo sorazmernosti] naslova VII [Predaja] tretjega dela [Sodelovanje na področju kazenskega pregona in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah] določa, da mora biti sodelovanje na področju predaje nujno potrebno in sorazmerno ter upoštevati pravice zahtevane osebe in interese žrtev ter, glede na resnost dejanja, verjetno kazen, ki bi bila izrečena, kot tudi možnost, da država sprejme manj prisilne ukrepe, kot je predaja zahtevane osebe, zlasti za izognitev nepotrebno dolgemu obdobju pripora.

Načelo sorazmernosti je pomembno v celotnem postopku, ki vodi do odločitve o predaji iz naslova VII [Predaja]. Če ima izvršilni pravosodni organ pomisleke glede načela sorazmernosti, zahteva potrebne dodatne informacije, da lahko odreditveni pravosodni organ predstavi svoje stališče o uporabi načela sorazmernosti.

Pogodbenici ugotavljata, da člena LAW.SURR 77 [Načelo sorazmernosti] in 93 [Odločitev o predaji] pristojnim pravosodnim organom držav omogočata, da pri izvajanju naslova VII [Predaja] preučijo sorazmernost in možno trajanje pripora, ter ugotavljata, da je to v skladu z njunim notranjim pravom.

SKUPNA POLITIČNA IZJAVA O NASLOVU IX [IZMENJAVA PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE] TRETJEGA DELA [SODELOVANJE NA PODROČJU KAZENSKEGA PREGONA IN PRAVOSODNO SODELOVANJE V KAZENSKIH ZADEVAH]

Pogodbenici priznavata, da je za delodajalce pomembno, da imajo informacije o obstoječih kazenskih obsodbah in informacije o vseh ustreznih prepovedih, ki izhajajo iz takih obsodb, v zvezi z osebami, ki jih zaposlujejo za poklicne ali organizirane prostovoljne dejavnosti, ki vključujejo neposredne in redne stike z ranljivimi odraslimi osebami. Pogodbenici izjavljata, da nameravata pregledati in po potrebi razširiti naslov IX [Izmenjava podatkov iz kazenske evidence] tretjega dela [Sodelovanje na področju kazenskega pregona in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah], če Unija spremeni svoj pravni okvir v zvezi s tem.

SKUPNA IZJAVA EVROPSKE UNIJE IN ZDRUŽENEGA KRALJESTVA O IZMENJAVI IN VAROVANJU TAJNIH PODATKOV

Pogodbenici priznavata pomen čimprejšnjega dogovora o ureditvi, ki bo omogočila izmenjavo tajnih podatkov med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom. Glede tega si bosta pogodbenici po najboljših močeh prizadevali za dokončanje pogajanj o izvedbenih predpisih Sporazuma o varnosti podatkov dokončana, brž ko bo razumno mogoče, da bi bilo mogoče uporabljati Sporazum o varnosti podatkov v skladu s členom 19(2) Sporazuma. Medtem si lahko pogodbenici izmenjujeta tajne podatke v skladu s svojimi zakoni in predpisi.

SKUPNA IZJAVA O SODELOVANJU V PROGRAMIH UNIJE IN DOSTOPU DO STORITEV V OKVIRU PROGRAMOV

Pogodbenici priznavata, da je sodelovanje na področjih skupnega interesa, kot so znanost, raziskave in inovacije, jedrske raziskave in vesolje, v obojestransko korist. Za spodbujanje prihodnjega sodelovanja na teh področjih pogodbenici nameravata vzpostaviti formalno podlago za prihodnje sodelovanje v obliki udeležbe Združenega kraljestva v ustreznih programih Unije pod pravičnimi in primernimi pogoji, kjer je ustrezno, pa v obliki dostopa do nekaterih storitev v okviru programov Unije.

Pogodbenici priznavata, da besedila Protokola I „Programi in dejavnosti, pri katerih sodeluje Združeno kraljestvo“, s katerim se vzpostavlja pridružitev Združenega kraljestva za sodelovanje pri nekaterih programih in dejavnostih Unije, in protokola II „O dostopu Združenega kraljestva do nekaterih storitev v okviru programov in dejavnosti Unije“ med pogajanji o Sporazumu o trgovini in sodelovanju med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom ni bilo mogoče dokončati, ker večletni finančni okvir in ustrezni pravni instrumenti Unije v času podpisa Sporazuma še niso bili sprejeti.

Pogodbenici potrjujeta, da je bil o osnutku protokolov, navedenem v nadaljevanju, dosežen načelni dogovor in da bosta predložena Specializiranemu odboru za sodelovanje v programih Unije v razpravo in sprejetje. Združeno kraljestvo in Evropska unija si pridržujeta pravico, da ponovno preučita sodelovanje pri programih, dejavnostih in storitvah iz protokolov [I in II] pred njihovim sprejetjem, ker se pravni instrumenti, ki urejajo programe in dejavnosti Unije, lahko spremenijo. Osnutka protokolov bo morda treba tudi spremeniti, da bo zagotovljena njuna skladnost s temi instrumenti, kakor bodo sprejeti.

Pogodbenici sta trdno odločeni, da bo Specializirani odbor za sodelovanje v programih Unije protokola sprejel ob prvi priložnosti, da bo omogočeno njuno čimprejšnje izvajanje, zlasti da bi lahko subjekti Združenega kraljestva od vsega začetka sodelovali v navedenih programih in dejavnostih, pri čemer bo zagotovljeno, da bodo sprejete zadevne ureditve in dogovori, kolikor bo mogoče, in v skladu z zakonodajo Unije.

Pogodbenici poleg tega znova poudarjata svojo zavezanost programu PEACE+, za katerega bo sklenjen poseben sporazum o financiranju.

OSNUTEK PROTOKOLA I

Programi in dejavnosti, pri katerih sodeluje Združeno kraljestvo

Člen 1: Področje sodelovanja Združenega kraljestva

1.

Združeno kraljestvo [od 1. januarja 2021] sodeluje v programih in dejavnostih Unije ali njihovih delih, ustanovljenih z naslednjimi temeljnimi akti, in prispeva k njim:

a)

Uredbe XXX Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi vesoljskega programa Unije in ustanovitvi Agencije Evropske unije za vesoljski program ter razveljavitvi uredb (EU) št. 912/2010, (EU) št. 1285/2013 in (EU) št. 377/2014 ter Sklepa št. 541/2014/EU (4), kolikor zadeva pravila, ki se uporabljajo za sestavni del iz točke 3(c) navedene uredbe. [Copernicus]

b)

Uredba XXX Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa ter o določitvi pravil za sodelovanje in razširjanje njegovih rezultatov (5), kolikor zadeva pravila, ki se uporabljajo za sestavne dele iz točk 1(3)(a) in (aa) navedena uredbe;

c)

Sklep XXX Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi posebnega programa za izvajanje okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa (6);

d)

Uredba Sveta XXX o vzpostavitvi Programa za raziskave in usposabljanje Evropske skupnosti za atomsko energijo, Euratom, za obdobje 2021–2025, ki dopolnjuje okvirni program za raziskave in inovacije Obzorje Evropa (7) (v nadaljevanju: Program Euratom);

e)

Odločba Sveta 2007/198/Euratom o ustanovitvi Evropskega skupnega podjetja za ITER (F4E) in razvoj fuzijske energije ter dodelitvi prednosti le-temu (v nadaljnjem besedilu: sklep sveta o F4E) (8).

Člen 2: Trajanje sodelovanja Združenega kraljestva

1.

Združeno kraljestvo sodeluje v programih in dejavnostih Unije ali njihovih delih iz člena 1 [Obseg sodelovanja Združenega kraljestva] od [1. januarja 2021] do konca njihovega trajanja oziroma do konca večletnega finančnega okvira 2021–2027, če ta datum nastopi prej.

2.

Združeno kraljestvo in subjekti Združenega kraljestva so v času iz prvega odstavka tega člena pod pogoji iz člena UNPRO.1.4 [Skladnost s pravili programa] upravičeni do sodelovanja v Unijinih postopkih oddaje, podeljevanja oz. dodeljevanja, s katerimi se izvajajo proračunske obveznosti programov in dejavnost ali njihovih delov iz člena 1 [Področje sodelovanja Združenega kraljestva].

3.

Ta protokol se razširi na program, ki bo nasledil program Euratoma za raziskave in usposabljanje (v nadaljnjem besedilu: Program Euratom) in se v obdobju 2026–2027 pod enakimi pogoji uporablja zanj, razen če katera koli pogodbenica v treh mesecih od objave tega programa naslednika v Uradnem listu Evropske unije uradno sporoči svojo odločitev, da tega protokola ne bo razširila na ta program naslednik. V primeru takega uradnega obvestila se ta protokol od 1. januarja 2026 ne bo uporabljal za program, ki bo nasledil program Euratoma. To ne posega v sodelovanje Združenega kraljestva v drugih programih in dejavnostih ali njihovih delih.

Člen 3: Posebni pogoji za sodelovanje v vesoljskem programu

1.

V skladu z določbami Sporazuma o trgovini in sodelovanju med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom ter zlasti člena UNPRO.1.4 [Skladnost s pravili programa] Združeno kraljestvo sodeluje v programu Copernicus, ki je sestavni del vesoljskega programa, ter uporablja storitve in proizvode programa Copernicus enako kot druge sodelujoče države (9).

2.

Združeno kraljestvo ima poln dostop do storitev programa Copernicus za ravnanje v izrednih razmerah. O načinih njegove aktivacije in uporabe se sklene poseben sporazum.

Podrobna pravila o dostopu do takih storitev se določijo v ustreznem sporazumu, tudi v zvezi s posebno uporabo členov UNPRO.3.1(4), UNPRO.3.2(4) in UNPRO.3.3(5).

3.

Združeno kraljestvo ima dostop do Copernicusove varnostne storitve kot pooblaščeni uporabnik v obsegu, v katerem se pogodbenici dogovorita za sodelovanje na zadevnih področjih politike. O načinih njegove aktivacije in uporabe se sklenejo posebni sporazumi.

Podrobna pravila o dostopu do takih storitev se določijo v ustreznih sporazumih, tudi v zvezi s posebno uporabo členov UNPRO.3.1(4), UNPRO.3.2(4) in UNPRO.3.3(5).

4.

Za namene odstavka 3 se pogajanja med Združenim kraljestvom ali subjekti Združenega kraljestva in ustreznimi organi Unije začnejo čim prej potem, ko bo s tem protokolom določeno sodelovanje Združenega kraljestva v programu Copernicus, in v skladu z določbami o dostopu do takih storitev.

Če pri sklenitvi takega sporazuma pride do večje zamude ali če se izkaže, da ga ni mogoče skleniti, Specializirani odbor za sodelovanje v programih Unije preuči, kako bi bilo mogoče v tem položaju prilagoditi sodelovanje Združenega kraljestva v programu Copernicus in njegovem financiranju.

5.

Za sodelovanje predstavnikov Združenega kraljestva na sestankih odbora za varnostno akreditacijo veljajo pravila in postopki za sodelovanje v tem odboru ob upoštevanju statusa Združenega kraljestva kot tretje države.

Člen 4: Posebni pogoji za sodelovanje v programu Obzorje Evropa

1.

V skladu s členom 6 Združeno kraljestvo sodeluje kot pridružena država v vseh delih programa Obzorje Evropa iz člena 4 Uredbe XXX, ki se bo izvajal s posebnim programom, vzpostavljenim s Sklepom XXX o vzpostavitvi posebnega programa za izvajanje okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa, in s finančnim prispevkom za Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 294/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008.

2.

V skladu z določbami Sporazuma o trgovini in sodelovanju med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom ter zlasti člena UNPRO.1.4 [Skladnost s pravili programa] lahko subjekti Združenega kraljestva sodelujejo v neposrednih ukrepih Skupnega raziskovalnega središča (JRC) in posrednih ukrepih pod pogoji, enakovrednimi tistim, ki se uporabljajo za subjekte Unije.

3.

Če Unija sprejme ukrepe za izvajanje členov 185 in 187 Pogodbe o delovanju Evropske unije, lahko Združeno kraljestvo in subjekti Združenega kraljestva sodelujejo v pravnih strukturah, ustanovljenih s temi določbami, v skladu s pravnimi akti Unije v zvezi z ustanovitvijo teh pravnih struktur.

4.

Uredba (ES) št. 294/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o ustanovitvi Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (10), kakor je bila spremenjena, in Sklep XXX o strateškem inovacijskem programu Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT) za obdobje 2021–2027: spodbujanje talentov in zmogljivosti Evrope za inovacije (11), kakor je bil spremenjen, se uporabljata za sodelovanje subjektov Združenega kraljestva v skupnostih znanja in inovacij v skladu s členom UNPRO.1.4 [Skladnost s pravili programa].

5.

Če subjekti Združenega kraljestva sodelujejo v neposrednih ukrepih Skupnega raziskovalnega središča, imajo predstavniki Združenega kraljestva pravico do sodelovanja v Svetu guvernerjev Skupnega raziskovalnega središča kot opazovalci brez glasovalnih pravic. Pod tem pogojem za tako sodelovanje veljajo ista pravila in postopki kot tisti, ki se uporabljajo za predstavnike držav članic, vključno s pravico do besede, prejemanjem informacij in dokumentacije v zvezi s točko, ki zadeva Združeno kraljestvo.

6.

Za izračun operativnega prispevka v skladu s členom UNPRO.2.1(5) se začetne odobritve za prevzem obveznosti, vnesene v dokončno sprejeti proračun Unije za leto uporabe za financiranje programa Obzorje Evropa. vključno z odhodki za podporo programa, povečajo za znesek odobritev, ki ustreza zunanjim namenskim prejemkom v skladu s [členom XXX] Uredbe Sveta [XXX] o vzpostavitvi Instrumenta Evropske unije za okrevanje v podporo okrevanju po pandemiji COVID-19 (12).

7.

Pravice do predstavljanja in sodelovanja Združenega kraljestva v Odboru za evropski raziskovalni prostor in inovacije in njegovih podskupinah so enake kot pravice pridruženih držav.

8.

Združeno kraljestvo lahko sodeluje v evropski raziskovalni infrastrukturi (ERIC) v skladu s pravnimi akti o ustanovitvi ERIC in ob upoštevanju njegovega sodelovanja v programu Obzorje 2020 pod pogoji, ki se uporabljajo za tako sodelovanje neposredno pred začetkom veljavnosti tega protokola, in njegovega sodelovanja v programu Obzorje Evropa v skladu s tem protokolom.

Člen 5: pravila uporabe samodejnega popravljalnega mehanizma za program Obzorje Evropa v skladu s členom UNPRO.2.2 [Programi, za katere se uporablja samodejni popravljalni mehanizem]

1.

Za program Obzorje Evropa se uporablja člen UNPRO.2.2 [Programi, za katere se uporablja samodejni popravljalni mehanizem].

2.

Uporabljajo se naslednja pravila:

a)

za izračun samodejnega popravka „konkurenčna dodelitev nepovratnih sredstev“ pomeni nepovratna sredstva, dodeljena z razpisi za zbiranje predlogov, pri katerih je mogoče v času izračuna samodejnega popravka ugotoviti, kdo so končni upravičenci, razen finančne podpore tretjim osebam, opredeljene v členu 204 finančne uredbe (13), ki se uporablja za splošni proračun Unije;

b)

kadar se podpiše pravna obveznost s koordinatorjem konzorcija, so zneski, ki se uporabljajo za določitev začetnih zneskov pravnih obveznosti iz prvega odstavka člena UNPRO.2.2 [Programi, za katere se uporablja samodejni popravljalni mehanizem], enaki vsoti začetnih zneskov, dodeljenih za pravne obveznosti članom konzorcija, ki so subjekti Združenega kraljestva;

c)

vsi zneski pravnih obveznosti se določijo z uporabo elektronskega sistema Evropske komisije eCorda;

d)

„neintervencijski stroški“ pomeni stroške operativnega programa, ki niso konkurenčna dodelitev nepovratnih sredstev, vključno s stroški za podporo, administracijo za posamezne programe in drugimi ukrepi (14);

e)

zneski, dodeljeni mednarodnim organizacijam kot pravnim subjektom, ki so končni prejemniki (15), se štejejo za neintervencijske stroške.

3.

Mehanizem se uporablja po naslednjem postopku:

a)

samodejni popravki za leto N za izvrševanje odobritev za prevzem obveznosti za leto N se izvedejo na podlagi podatkov za leto N in leto N+1 iz sistema eCorda iz točke (c) odstavka 2 v letu N+2, potem ko so bile za prispevek Združenega kraljestva za program Obzorje Evropa opravljene prilagoditve v skladu s členom UNPRO.2.1(8). Zadevni znesek je vsota zneskov konkurenčnih dodelitev nepovratnih sredstev, za katere so na razpolago podatki.

b)

Znesek samodejnega popravka se izračuna kot razlika med:

i)

skupnim zneskom teh konkurenčnih dodelitev nepovratnih sredstev, dodeljenih subjektom Združenega kraljestva kot obveznosti glede prenosa proračunskih sredstev za leto N, in

ii)

zneskom prilagojenega prispevka Združenega kraljestva za leto N, pomnoženega s količnikom:

(A)

zneska konkurenčnih dodelitev nepovratnih sredstev kot odobritev za prevzem obveznosti za leto N za ta program in

(B)

vsote vseh pravnih obveznosti kot odobritev za prevzem obveznosti za leto N, vključno z odhodki za podporo.

V primeru prilagoditve za položaje, v katerih so subjekti Združenega kraljestva izključeni, se v skladu z uporabo člena UNPRO.2.1(8) ustrezni zneski konkurenčnih dodelitev nepovratnih sredstev ne upoštevajo pri izračunu.

Člen 6: izključitev iz sklada Evropskega sveta za inovacije

1.

Združeno kraljestvo in subjekti Združenega kraljestva ne sodelujejo v skladu Evropskega sveta za inovacije (EIC), ki je bil ustanovljen s programom Obzorje Evropa. Sklad EIC je finančni instrument, ki je del Pospeševalca Evropskega sveta za inovacije v programu Obzorje Evropa in zagotavlja naložbe preko kapitala ali v kakšni drugi obliki sredstev, ki se povrnejo (16).

2.

Prispevek Združenega kraljestva za program Obzorje Evropa se od leta 2021 do leta 2027 vsako leto prilagodi za znesek, ki se izračuna tako, da se ocenjeni zneski, ki bodo dodeljeni upravičencem sklada EIC, ustanovljenega v okviru programa, razen zneska povračil in vrnjenih sredstev, pomnožijo z razdelitvenim ključem, opredeljenim v členu UNPRO.2.1(6).

3.

Po vsakem letu N, v katerem je bila opravljena prilagoditev iz odstavka 2, se prispevek Združenega kraljestva v naslednjih letih prilagodi navzgor ali navzdol tako, da se razlika med ocenjenim zneskom, dodeljenim upravičencem sklada EIC iz člena 6(2), in zneskom, dodeljenim upravičencem EIC v letu N, pomnoži z razdelitvenim ključem iz člena UNPRO 2.1(6).

Člen 7: posebni pogoji za sodelovanje v programu Euratoma

1.

Združeno kraljestvo sodeluje v vseh delih programa Euratoma kot pridružena država.

2.

V skladu z določbami Sporazuma o trgovini in sodelovanju med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom ter zlasti člena UNPRO.1.4 [Skladnost s pravili programa] lahko subjekti Združenega kraljestva sodelujejo v vseh vidikih programa Euratoma pod pogoji, enakovrednimi tistim, ki se uporabljajo za pravne subjekte Euratoma.

3.

Subjekti Združenega kraljestva lahko sodelujejo v neposrednih ukrepih JRC v skladu s členom 4(2) tega protokola.

Člen 8: posebni pogoji za sodelovanje v dejavnostih Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije, sporazumu ITER in sporazumu o širšem pristopu

1.

Združeno kraljestvo sodeluje kot član Skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije (v nadaljnjem besedilu: F4E) v skladu s sklepom Sveta o F4E in statutom ki je njegova priloga (v nadaljnjem besedilu: statut F4E), kakor je bil nazadnje spremenjen ali kakor bo spremenjen v prihodnje, in prispeva k prihodnjemu znanstvenemu in tehnološkemu sodelovanju na področju nadzorovane jedrske fuzije preko članstva Združenega kraljestva v programu Euratoma.

2.

V skladu z določbami Sporazuma o trgovini in sodelovanju med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom ter zlasti člena UNPRO.1.4 [Skladnost s pravili programa] lahko subjekti Združenega kraljestva sodelujejo pri dejavnostih F4E pod enakimi pogoji, kot se uporabljajo za pravne subjekte Euratoma.

3.

Predstavniki Združenega kraljestva se udeležujejo sestankov F4E v skladu s statutom F4E.

4.

Združeno kraljestvo v skladu s členom 7 sklepa Sveta za Skupno podjetje, njegovega direktorja in osebje v zvezi z njihovimi dejavnostmi v na podlagi sklepa Sveta o F4E o F4E uporablja Protokol o privilegijih in imunitetah Evropske unije. kraljestvo poleg tega v skladu s členom 8 sklepa Sveta o F4E Skupnemu podjetju za F4E na področju njegovih uradnih dejavnosti podeli vse ugodnosti iz Priloge III k Pogodbi Euratom.

5.

Pogodbenici se strinjata, da:

a)

se Sporazum o ustanovitvi Mednarodne organizacije za fuzijsko energijo ITER za skupno izvajanje projekta ITER (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o ITER) uporablja na ozemlju Združenega kraljestva in da se za namene uporabe tega člena šteje kot upoštevni sporazum za namene člena 21 Sporazuma o ITER;

b)

se Sporazum o privilegijih in imunitetah Mednarodne organizacije za fuzijsko energijo ITER za skupno izvajanje projekta ITER (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o privilegijih in imunitetah) uporablja na ozemlju Združenega kraljestva in da se za namene uporabe tega člena ta protokol šteje kot upoštevni sporazum za namene člena 24 Sporazuma o privilegijih in imunitetah, in da

c)

se Sporazum med Euratomom in Vlado Japonske o skupnem izvajanju dejavnosti širšega pristopa na področju raziskav fuzijske energije (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o širšem pristopu) uporablja na ozemlju Združenega kraljestva, zlasti privilegiji in imunitete iz člen 13 in člena 14.5, in da se za namene uporabe tega člena ta protokol šteje za upoštevni sporazum za namene člena 26 Sporazuma o širšem pristopu.

6.

Če se bo Sporazum o ITER, Sporazum o širšem pristopu ali Sporazum o privilegijih in imunitetah spremenil, bo Euratom o tem obvestil Združeno kraljestvo. O spremembah, ki bi vplivale na pravice ali obveznosti Združenega kraljestva, glede tega razpravlja Specializirani odbor za sodelovanje v programih Unije, da bi se sodelovanje Združenega kraljestva prilagodilo novim razmeram. Za spremembo, ki bi vplivala na pravice in obveznosti Združenega kraljestva, je potrebno formalno soglasje Združenega kraljestva, preden začne sprememba veljati.

7.

Euratom in Združeno kraljestvo se lahko v posebnem sporazumu dogovorita, da so pravni subjekti s sedežem v Uniji lahko upravičeni do sodelovanja v dejavnostih Združenega kraljestva v zvezi z dejavnostmi, ki jih izvaja F4E.

Člen 9: Vzajemnost

V tem členu „subjekt Unije“ pomeni subjekt katere koli vrste, bodisi fizično bodisi pravno osebo ali subjekt kakšne drugačne vrste, ki prebiva v Uniji ali ima v njej sedež.

Upravičeni subjekti Unije lahko sodelujejo v programih Združenega kraljestva, ki so enakovredni programom iz točk (b), (c) in (d) člena 1 [Obseg sodelovanja Združenega kraljestva] tega protokola v skladu s pravom in predpisi Združenega kraljestva.

Člen 10: Intelektualna lastnina

V programih in dejavnostih iz člena 1 [Obseg sodelovanja Združenega kraljestva] in ob upoštevanju določb Sporazuma o trgovini in sodelovanju med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom ter zlasti člena UNPRO.1.4 [Skladnost s pravili programa] imajo subjekti Združenega kraljestva, ki sodelujejo v programih, za katere velja ta protokol, glede lastništva, izkoriščanja in širjenja informacij ter intelektualne lastnine na podlagi takega sodelovanja enakovredne pravice in obveznosti kot subjekti s sedežem v Uniji, ki sodelujejo v zadevnih programih in dejavnostih. Ta določba se ne uporablja za rezultate iz projektov, ki so se začeli pred začetkom uporabe tega protokola.

OSNUTEK PROTOKOLA II

o dostopu Združenega kraljestva do storitev, vzpostavljenih v okviru nekaterih programov Unije in dejavnosti, v katerih Združeno kraljestvo ne sodeluje

Člen 1: obseg dostopa

Združeno kraljestvo ima pod pogoji iz Sporazuma o trgovini in sodelovanju med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom, temeljnih aktov in drugih pravil, ki zadevajo izvajanje ustreznih programov in dejavnosti Unije, dostop do naslednjih storitev:

a)

storitve nadzora in spremljanje v vesolju (v nadaljnjem besedilu: SST), kot so opredeljene v členu 54 (Uredbe XXX (17) [uredba o vesolju].

Do začetka veljavnosti izvedbenih aktov o določitvi pogojev za dostop tretjih držav do treh javno dostopnih storitev SST se storitve SST iz člena 5.1 Sklepa 541/2014/EU za Združeno kraljestvo ter javne in zasebne lastnike in upravljavce vesoljskih plovil, ki delujejo v Združenem kraljestvu ali iz njega, opravljajo v skladu s členom 5.2 tega sklepa (ali drugega zakonodajnega akta, ki ga nadomešča, s spremembami ali brez).

Člen 2: Trajanje dostopa

Združeno kraljestvo ima dostop do storitev iz člena 1 ves čas njihovega opravljanja ali do konca večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027, če ta datum nastopi prej.

Člen 3: Posebni pogoji za dostop do storitev SST

Dostop Združenega kraljestva do javno dostopnih storitev SST iz člena 54(1)(a), (b) in (c) navedene uredbe se dovoli (18) v skladu s členom 8(1) Uredbe XXX na njegovo zahtevo in če so izpolnjeni pogoji, ki se uporabljajo za tretje države.

Za dostop Združenega kraljestva do storitev SST iz člena 54(1)(d) temeljnega akta morajo biti, če obstajajo (19), izpolnjeni pogoji, ki se uporabljajo za tretje države.

IZJAVA O SPREJEMU SKLEPOV O USTREZNOSTI GLEDE ZDRUŽENEGA KRALJESTVA

Pogodbenici sta seznanjeni z namenom Evropske komisije, da čim prej začne postopek za sprejetje sklepov o ustreznosti glede Združenega kraljestva na podlagi splošne uredbe o varstvu podatkov in direktive o preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju kaznivih dejanj, ter z njenim namenom, da bo zato tesno sodelovala z drugimi organi in institucijami v zadevnem postopku odločanja. SL


(1)  V zavezah iz te izjave se sklicevanja na udeleženki za Evropsko unijo razumejo kot sklicevanja na Evropsko unijo, njene države članice ali Evropsko unijo in njene države članice, kot je ustrezno.

(2)  Diskriminacija tukaj pomeni različno obravnavanje primerljivih položajev, ne da bi bilo objektivno upravičeno.

(3)  Raziskave in razvoj, kot so opredeljeni v Frascatskem priročniku OECD.

(4)  [Vstavite sklic na UL].

(5)  [Vstavite sklic na UL].

(6)  [Vstavite sklic na UL].

(7)  [Vstavite sklic na UL].

(8)  [Vstavite sklic na UL] (kakor je bil spremenjen).

(9)  Navedbe „sodelujočih držav“ se dokončajo po sprejetju v skladu z izrazjem temeljnih aktov.

(10)  UL L 97, 9.4.2008.

(11)  [UL L …].

(12)  [UL L …; COM(2020) 441].

(13)  Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L 193, 30.7.2018, str. 1).

(14)  „Drugi ukrepi“ so lahko tudi nagrade, finančni instrumenti, opravljanje tehničnih/znanstvenih storitev s strani JRC, članarine (OECD, Eureka, IPEEC, IEA, …), sporazumi o prenosu pooblastil, strokovnjaki (ocenjevalci, nadzorniki projektov).

(15)  Mednarodne organizacije se štejejo za neintervencijske stroške samo, če so končni prejemniki. To se ne uporablja, če je mednarodna organizacija koordinator projekta (ki razdeljuje finančna sredstva drugim koordinatorjem).

(16)  Ta opredelitev pojma se nadomesti z opredelitvijo iz zakonodajnega akta s sklicem na ta zakonodajni akt v opombi pod črto v dokončni različici protokola (zadnja opredelitev sklada EIC v programu Obzorje 2020 je Sklep Komisije C(2020) 4001 o spremembi Sklepa C(2019) 5323). Če v času dokončanja protokola ne bo na razpolago opredelitev pojma v zvezi s programom Obzorje Evropa, bo opredelitev pojma morda treba revidirati.

(17)  Uredba XXX Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi vesoljskega programa Unije in ustanovitvi Agencije Evropske unije za vesoljski program ter razveljavitvi uredb (EU) št. 912/2010, št. 1285/2013 in št. 377/2014 ter Sklepa št. 541/2014/EU [COM/2018/447 final] [UL L …].

(18)  Če je izpolnjen zadnji pogoj iz temeljnega akta in če se pogodbenici sporazumeta o pogojih za opravljanje storitve SST.

(19)  Če je izpolnjen zadnji pogoj iz temeljnega akta in če se pogodbenici sporazumeta o pogojih za opravljanje storitve SST.


31.12.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 444/1486


Sporazum o trgovini in sodelovanju med EU in Združenim kraljestvom – uradno obvestilo Unije

Evropska unija v zvezi s Sporazumom o trgovini in sodelovanju med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska na drugi strani (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o trgovini in sodelovanju) uradno obvešča Združeno kraljestvo o naslednjem:

A.    URADNO OBVESTILO V IMENU UNIJE V ZVEZI Z EVROPSKIM JAVNIM TOŽILSTVOM (EJT)

Člen LAW.OTHER.134(7), točki (d) in (g)

1.

V skladu s členom LAW.MUTAS.114 [Opredelitev pristojnega organa] tretjega dela [Sodelovanje na področju kazenskega pregona in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah] Sporazuma o trgovini in sodelovanju in točko (d) člena LAW.OTHER.134(7) [Uradna obvestila] navedenega sporazuma Unija v svojem imenu uradno obvešča Združeno kraljestvo, da se EJT pri izvajanju svojih pristojnosti iz členov 22, 23 in 25 Uredbe Sveta (EU) 2017/1939 (1) šteje za pristojni organ za namene naslova VIII [Vzajemna pomoč] tretjega dela [Sodelovanje na področju kazenskega pregona in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah] Sporazuma o trgovini in sodelovanju. To uradno obvestilo se uporablja od datuma, določenega s sklepom Komisije, sprejetim v skladu s členom 120(2) Uredbe Sveta (EU) 2017/1939. Združeno kraljestvo bo o tem datumu obveščeno.

2.

V skladu s členom LAW.CONFISC.21(2) [Organi] tretjega dela [Sodelovanje na področju kazenskega pregona in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah] Sporazuma o trgovini in sodelovanju in točko (g) člena LAW.OTHER.134(7) [Uradna obvestila] navedenega sporazuma Unija v svojem imenu uradno obvešča Združeno kraljestvo, da se EJT pri izvajanju svojih pristojnosti iz členov 22, 23 in 25 Uredbe Sveta (EU) 2017/1939 šteje za pristojni organ za namene podajanja in po potrebi izvrševanja zahtevkov za zamrznitev na podlagi naslova XI [Zamrznitev in zaplemba sredstev] tretjega dela [Sodelovanje na področju kazenskega pregona in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah] Sporazuma o trgovini in sodelovanju ter za osrednji organ za namene pošiljanja takih zahtevkov in odgovarjanja nanje. To uradno obvestilo se uporablja od datuma, določenega s sklepom Komisije, sprejetim v skladu s členom 120(2) Uredbe Sveta (EU) 2017/1939. Združeno kraljestvo bo o tem datumu obveščeno.

3.

Zahtevki se pošiljajo glavnemu uradu EJT.

B.    URADNO OBVESTILO UNIJE V ZVEZI Z ODLOČITVAMI, KI SO JIH DRŽAVE ČLANICE SPREJELE ZA NAMENE UPORABE SPORAZUMA O TRGOVINI IN SODELOVANJU

1.

Zaradi poznega podpisa Sporazuma o trgovini in sodelovanju bo Unija uradno obvestilo o odločitvah, ki so jih države članice sprejele v zvezi s spodnjimi določbami, poslala najpozneje 31. januarja 2021.

Seznam določb Sporazuma o trgovini in sodelovanju, za katere je treba ob začetku veljavnosti ali uporabe navedenega sporazuma poslati uradno obvestilo:

a)

Člen LAW.OTHER 134(7)(a): Uradno obvestilo o enotah za informacije o potnikih, ki jih vzpostavijo ali imenujejo vse države članice za namene prejemanja in obdelave podatkov iz PNR v skladu z naslovom III [Prenos in obdelava podatkov iz evidence podatkov o potnikih (PNR)];

b)

Člen LAW.OTHER 134(7)(b): Uradno obvestilo o organu, ki je v skladu z notranjim pravom posamezne države članice pristojen za izvršitev naloga za prijetje;

c)

Člen LAW.OTHER 134(7)(b): Uradno obvestilo o organu, ki je v skladu z notranjim pravom posamezne države članice pristojen za izdajo naloga za prijetje;

d)

Člen LAW.OTHER 134(7)(c): Uradno obvestilo o organu, ki je pristojen za sprejemanje zahtev za prevoz čez ozemlje države članice ob predaji zahtevane osebe;

e)

Člen LAW.OTHER 134(7)(e): Uradno obvestilo o glavnem organu, ki je pristojen za izmenjavo informacij iz kazenske evidence v skladu z naslovom IX [Izmenjava informacij iz kazenske evidence] in za izmenjave iz člena 22(2) Evropske konvencije o medsebojni pomoči v kazenskih zadevah;

f)

Člen LAW.OTHER 134(7)(f): Uradno obvestilo o glavnem organu, ki je pristojen za pošiljanje zahtev v skladu z naslovom XI [Zamrznitev in zaplemba sredstev] in odgovarjanje nanje ter za izvrševanje takih zahtev ali njihovo posredovanje organom, pristojnim za njihovo izvrševanje.

2.

V skladu s členom SSC.11(2) [Napoteni delavci] Sporazuma o trgovini in sodelovanju Unija uradno obvešča Združeno kraljestvo, da naslednje države članice spadajo v:

kategorijo A: države članice, ki so izrazile željo, da s 1. januarjem 2021 odstopajo od člena SSC.10 [Splošna pravila] Sporazuma o trgovini in sodelovanju: Madžarska, Avstrija, Portugalska, Švedska;

kategorijo B: države članice, ki so izrazile željo, da s 1. januarjem 2021 ne odstopajo od člena SSC.10 [Splošna pravila] Sporazuma o trgovini in sodelovanju: - ;

kategorijo C: države članice, ki niso navedle, ali želijo s 1. januarjem 2021 odstopati od člena SSC.10 [Splošna pravila] Sporazuma o trgovini in sodelovanju: Belgija, Bolgarija, Češka, Danska, Nemčija, Estonija, Irska, Grčija, Španija, Francija, Hrvaška, Italija, Ciper, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Romunija, Slovenija, Slovaška, Finska.

3.

Uradna obvestila v zvezi z določbami Sporazuma o trgovini in sodelovanju glede odločitev držav članic, ki bi lahko bile sprejete po začetku veljavnosti ali uporabe Sporazuma o trgovini in sodelovanju, bodo sledila pravočasno, v rokih, določenih v navedenem sporazumu, odvisno od primera.

(1)  Uredba Sveta (EU) 2017/1939 z dne 12. oktobra 2017 o izvajanju okrepljenega sodelovanja v zvezi z ustanovitvijo Evropskega javnega tožilstva (EJT) (UL L 283, 31.10.2017, str. 1).