ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 432

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 63
21. december 2020


Vsebina

 

I   Zakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba (EU) 2020/2170 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2020 o uporabi tarifnih kvot in drugih uvoznih kvot Unije

1

 

*

Uredba (EU) 2020/2171 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2020 o spremembi Priloge IIa k Uredbi Sveta (ES) št. 428/2009 glede izdaje splošnega izvoznega dovoljenja Unije za izvoz nekaterega blaga z dvojno rabo iz Unije v Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska

4

 

*

Uredba (EU) 2020/2172 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2020 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1215/2009 o uvedbi izjemnih trgovinskih ukrepov za države in ozemlja, ki sodelujejo ali so povezana s stabilizacijsko-pridružitvenim procesom Evropske unije

7

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Zakonodajni akti

UREDBE

21.12.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 432/1


UREDBA (EU) 2020/2170 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 16. decembra 2020

o uporabi tarifnih kvot in drugih uvoznih kvot Unije

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 207(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sporazum o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (v nadaljnjem besedilu: sporazum o izstopu) je bil v imenu Unije sklenjen s Sklepom Sveta (EU) 2020/135 (2) in je začel veljati 1. februarja 2020.

(2)

Člen 4 Protokola o Irski/Severni Irski, ki je priložen sporazumu o izstopu (v nadaljnjem besedilu: Protokol), ponavlja, da je Severna Irska del carinskega območja Združenega kraljestva in da nič v Protokolu Združenemu kraljestvu ne preprečuje, da Severno Irsko zajame z ozemeljsko veljavnostjo svojih seznamov koncesij, priloženih Splošnemu sporazumu o carinah in trgovini iz leta 1994 (v nadaljnjem besedilu: GATT 1994).

(3)

Člen 13(1) Protokola določa, da se ne glede na druge določbe Protokola v zadevnih določbah Protokola ali določbah prava Unije, ki se na podlagi Protokola uporabljajo za Združeno kraljestvo in v njem v zvezi s Severno Irsko, vsako sklicevanje na carinsko ozemlje Unije razume, kot da vključuje kopensko ozemlje Severne Irske.

(4)

Na podlagi člena 5(3) Protokola se za Združeno kraljestvo in v njem v zvezi s Severno Irsko uporablja carinska zakonodaja Unije, kot je opredeljena v točki 2 člena 5 Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (3). Navedene določbe v povezavi s prvim in drugim pododstavkom člena 5(1) Protokola v zvezi z blagom, ki se na Severno Irsko vnese iz ozemelj zunaj Unije, pomenijo, da bi se tarifni ukrepi Unije, vključno s tarifnimi kvotami v okviru skupne carinske tarife ali ustreznih mednarodnih sporazumov, uporabljali za blago, za katerega se šteje, da zanj obstaja tveganje, da se bo pozneje gibalo v Unijo. Navedene tarifne kvote vključujejo uvozne tarifne kvote iz seznamov obveznosti Unije v okviru GATT 1994, uvozne tarifne kvote dogovorjene v dvostranskih mednarodnih sporazumih Unije, vključno s kvotami za odstopanje od pravil o poreklu, uvozne tarifne kvote v okviru ureditev trgovinske zaščite Unije, druge samostojne uvozne tarifne kvote in izvozne tarifne kvote, določene v sporazumih s tretjimi državami.

(5)

Na podlagi člena 5(4) Protokola se za Združeno kraljestvo in v njem v zvezi s Severno Irsko uporablja tudi zakonodaja Unije, navedena v Prilogi 2 k Protokolu, in sicer pod pogoji, določenimi v navedeni prilogi. Navedena priloga vključuje zakonodajo Unije, ki določa nekatere uvozne kvote.

(6)

Dvostranske ureditve med Unijo in Združenim kraljestvom na podlagi Protokola ne ustvarjajo pravic in obveznosti za tretje države. Zato se noben uvoz v skladu z uvoznimi tarifnimi kvotami ali drugimi uvoznimi kvotami Unije, ki se uporabljajo za blago s poreklom iz tretje države, vneseno na Severno Irsko, ne more upoštevati pri pravicah te tretje države v razmerju do Unije, razen če se tretja država s tem strinja. Navedeni položaj pomeni tveganje za pravilno delovanje notranjega trga Unije in celovitost skupne trgovinske politike, saj se je mogoče izogniti tarifnim kvotam ali drugim uvoznim kvotam Unije.

(7)

Za odpravo tega tveganja bi morale biti uvozne tarifne kvote in druge uvozne kvote Unije na voljo le za blago, ki je uvoženo in sproščeno v prosti promet v Uniji in ne na Severnem Irskem.

(8)

Vsak sporazum med Unijo in tretjo državo, ki določa izvozne tarifne kvote, se uporablja le za blago, ki se uvozi v Unijo. Zato bi navedena tretja država lahko zavrnila izdajo izvoznih dovoljenj za neposredni uvoz v Severno Irsko.

(9)

Na podlagi člena 5(3) in (4) Protokola v povezavi z njegovim členom 13(3) se ta uredba uporablja tudi za Združeno kraljestvo in v njem v zvezi s Severno Irsko –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, uvoženo iz ozemelj zunaj Unije, je upravičeno do obravnave v skladu z uvoznimi tarifnimi kvotami ali drugimi uvoznimi kvotami Unije oziroma v skladu z izvoznimi tarifnimi kvotami, ki jih uporabljajo tretje države, le, če se to blago sprosti v prosti promet na naslednjih ozemljih:

ozemlju Kraljevine Belgije,

ozemlju Republike Bolgarije,

ozemlju Češke republike,

ozemlju Kraljevine Danske, razen Ferskih otokov in Grenlandije,

ozemlju Zvezne republike Nemčije, razen otoka Heligoland in ozemlja Büsingen (Pogodba z dne 23. novembra 1964 med Zvezno republiko Nemčijo in Švicarsko konfederacijo),

ozemlju Republike Estonije,

ozemlju Irske,

ozemlju Helenske republike,

ozemlju Kraljevine Španije, razen Ceute in Melille,

ozemlju Francoske republike, razen francoskih čezmorskih držav in ozemelj, za katere se uporabljajo določbe četrtega dela Pogodbe o delovanju Evropske unije, vendar vključno z ozemljem Monaka, kakor je opredeljeno v Carinski konvenciji, podpisani v Parizu dne 18. maja 1963 (Journal officiel de la République française z dne 27. septembra 1963, str. 8679),

ozemlju Republike Hrvaške,

ozemlju Italijanske republike, razen občine Livigno,

ozemlju Republike Ciper v skladu s pravili iz Akta o pristopu iz leta 2003,

ozemlju Republike Latvije,

ozemlju Republike Litve,

ozemlju Velikega vojvodstva Luksemburg,

ozemlju Madžarske,

ozemlju Malte,

ozemlju Kraljevine Nizozemske v Evropi,

ozemlju Republike Avstrije,

ozemlju Republike Poljske,

ozemlju Portugalske republike,

ozemlju Romunije,

ozemlju Republike Slovenije,

ozemlju Slovaške republike,

ozemlju Republike Finske,

ozemlju Kraljevine Švedske in

ozemlju suverenih con Združenega kraljestva Akrotiri in Dekelia, kakor sta opredeljeni v Pogodbi o ustanovitvi Republike Ciper, podpisani dne 16. avgusta 1960 v Nikoziji.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2021.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. decembra 2020

Za Evropski parlament

Predsednik

D. M. SASSOLI

Za Svet

Predsednik

M. ROTH


(1)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 26. novembra 2020 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 4. decembra 2020.

(2)  Sklep Sveta (EU) 2020/135 z dne 30. januarja 2020 o sklenitvi Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (UL L 29, 31.1.2020, str. 1).

(3)  Uredba (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL L 269, 10.10.2013, str. 1).


21.12.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 432/4


UREDBA (EU) 2020/2171 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 16. decembra 2020

o spremembi Priloge IIa k Uredbi Sveta (ES) št. 428/2009 glede izdaje splošnega izvoznega dovoljenja Unije za izvoz nekaterega blaga z dvojno rabo iz Unije v Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 207(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Združeno kraljestvo je 29. marca 2017 na podlagi člena 50 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) predložilo uradno obvestilo o nameri o izstopu iz Unije. V skladu z navedenim členom je bil Sporazum o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (2) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o izstopu) v imenu Unije sklenjen s Sklepom Sveta (EU) 2020/135 (3).

(2)

V skladu s pogoji Sporazuma o izstopu Združeno kraljestvo od 31. januarja 2020 ni več država članica Evropske unije, primarno in sekundarno pravo Unije pa se bo za Združeno kraljestvo in v njem prenehalo uporabljati, ko bo 31. decembra 2020 konec prehodnega obdobja iz Sporazuma o izstopu.

(3)

Uredba Sveta (ES) št. 428/2009 (4) vzpostavlja skupni sistem za nadzor izvoza blaga z dvojno rabo za spodbujanje varnosti Unije in mednarodne varnosti ter za zagotovitev enakih konkurenčnih pogojev za izvoznike Unije.

(4)

Uredba (ES) št. 428/2009 določa splošna izvozna dovoljenja Unije, ki olajšujejo nadzor izvoza z majhnim tveganjem blaga z dvojno rabo v nekatere tretje države. Trenutno so v splošnem izvoznem dovoljenju Unije št. EU001 zajete Avstralija, Kanada, Japonska, Nova Zelandija, Norveška, Švica, vključno z Lihtenštajnom, in Združene države Amerike.

(5)

Združeno kraljestvo je pogodbenica ustreznih mednarodnih pogodb in članica mednarodnih režimov o neširjenju orožja ter v celoti izpolnjuje s tem povezane obveznosti in zaveze.

(6)

Združeno kraljestvo uporablja sorazmeren in ustrezen nadzor, v okviru katerega se učinkovito obravnavajo vprašanja v zvezi z nameravano končno uporabo in nevarnostjo preusmeritve v skladu z določbami in cilji Uredbe (ES) št. 428/2009.

(7)

Vključitev Združenega kraljestva na seznam držav, zajetih v splošnem izvoznem dovoljenju Unije št. EU001, ne bi negativno vplivala na varnost Unije ali mednarodno varnost.

(8)

Glede na to, da je Združeno kraljestvo pomemben namembni kraj za blago z dvojno rabo, proizvedeno v Uniji, ga je primerno dodati na seznam namembnih krajev, ki so zajeti v splošnem izvoznem dovoljenju Unije št. EU001, da se zagotovi enotno in dosledno izvajanje nadzora po vsej Uniji, zagotovijo enaki konkurenčni pogoji za izvoznike Unije in prepreči nepotrebno upravno breme, hkrati pa zaščitita varnost Unije in mednarodna varnost.

(9)

V skladu z načelom sorazmernosti je potrebno in primerno, da se za doseganje osnovnih ciljev preprečevanja nesorazmernih motenj v trgovini in prevelikega upravnega bremena za izvoz blaga z dvojno rabo iz Unije v Združeno kraljestvo določijo pravila o vključitvi Združenega kraljestva v splošno izvozno dovoljenje Unije št. EU001. V skladu s členom 5(4) PEU ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenih ciljev.

(10)

Zaradi nujnosti, ki jo zahtevajo okoliščine izstopa Združenega kraljestva iz Unije, je primerno določiti izjemo od roka osmih tednov iz člena 4 Protokola št. 1 o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji, ki je priložen PEU, Pogodbi o delovanju Evropske unije in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo.

(11)

Ta uredba bi morala nujno začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije in bi se morala uporabljati od 1. januarja 2021, da se nemudoma zagotovi vključitev Združenega kraljestva v splošno izvozno dovoljenje Unije št. EU001 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga IIa k Uredbi (ES) št. 428/2009 se spremeni:

(1)

v naslovu se besedilo „Izvoz v Avstralijo, Japonsko, Kanado, Novo Zelandijo, Norveško, Švico, vključno z Lihtenštajnom, in Združene države Amerike“ nadomesti z naslednjim:

„Izvoz v Avstralijo, Kanado, Japonsko, Novo Zelandijo, Norveško, Švico, vključno z Lihtenštajnom, Združeno kraljestvo in Združene države Amerike“;

(2)

v delu 2 se za šesto alineo vstavi naslednja alinea:

„—

Združeno kraljestvo (brez poseganja v uporabo te uredbe za Združeno kraljestvo in v njem, kar zadeva Severno Irsko, v skladu s točko 47 Priloge 2 k Protokolu o Irski/Severni Irski (v nadaljnjem besedilu: Protokol), ki je priložen Sporazumu o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (*1), ki vsebuje seznam določb prava Unije iz člena 5(4) Protokola)

(*1)  Sporazum o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (UL L 29, 31.1.2020, str. 7).“"

Člen 2

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2021.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. decembra 2020

Za Evropski parlament

Predsednik

D. M. SASSOLI

Za Svet

Predsednik

M. ROTH


(1)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 26. novembra 2020 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 4. decembra 2020.

(2)  Sporazum o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (UL L 29, 31.1.2020, str. 7).

(3)  Sklep Sveta (EU) 2020/135 z dne 30. januarja 2020 o sklenitvi Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (UL L 29, 31.1.2020, str. 1).

(4)  Uredba Sveta (ES) št. 428/2009 z dne 5. maja 2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo (UL L 134, 29.5.2009, str. 1).


21.12.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 432/7


UREDBA (EU) 2020/2172 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 16. decembra 2020

o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1215/2009 o uvedbi izjemnih trgovinskih ukrepov za države in ozemlja, ki sodelujejo ali so povezana s stabilizacijsko-pridružitvenim procesom Evropske unije

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 207(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 1215/2009 (2) je določila neomejen in dajatev prost dostop na trg Unije za skoraj vse izdelke s poreklom iz sodelujočih v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu v obsegu sklenjenih dvostranskih sporazumov z zadevnimi upravičenci in dokler taki dvostranski sporazumi niso sklenjeni.

(2)

Stabilizacijsko-pridružitveni sporazumi so zdaj sklenjeni z vsemi šestimi upravičenci. Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Kosovom (*) na drugi strani je bil sklenjen zadnji in je začel veljati 1. aprila 2016.

(3)

Z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/1464 (3) je bila spremenjena Uredba (ES) št. 1215/2009, in sicer so bili črtani dvostranski preferenciali, odobreni za Kosovo, ohranjeni pa so bili enostranski preferenciali, odobreni za vse upravičence z Zahodnega Balkana, v obliki opustitve vseh dajatev za izdelke, zajete v poglavjih 7 in 8 kombinirane nomenklature, ter dostopa upravičencev do skupne tarifne kvote za vino v višini 30 000 hl.

(4)

Ob upoštevanju razlik v obsegu liberalizacije tarif v okviru režimov, določenih v Stabilizacijsko-pridružitvenih sporazumih med Unijo in vsemi sodelujočimi v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu, ter preferencialov, odobrenih na podlagi Uredbe (ES) št. 1215/2009, je primerno, da se obdobje uporabe Uredbe (ES) št. 1215/2009 podaljša do 31. decembra 2025.

(5)

Podaljšanje obdobja uporabe Uredbe (ES) št. 1215/2009 se šteje za ustrezno jamstvo za okrepljeno udejstvovanje in zavezanost Unije trgovinskemu povezovanju Zahodnega Balkana. Sedanji sistem avtonomnih trgovinskih ukrepov je še vedno dragocena podpora za gospodarstva partneric z Zahodnega Balkana.

(6)

Prav tako je treba spremeniti poimenovanji dveh upravičencev, da bi se upoštevala najnovejša dogovorjena terminologija.

(7)

Uredbo (ES) št. 1215/2009 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1215/2009 se spremeni:

(1)

člena 1 in 2 se nadomestita z naslednjim:

„Člen 1

Preferencialni režim

1.   Izdelki s poreklom iz Albanije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Kosova (*), Severne Makedonije in Srbije (v nadaljnjem besedilu: upravičenci), zajeti v poglavjih 7 in 8 kombinirane nomenklature, se sprejmejo za uvoz v Unijo brez količinskih omejitev ali ukrepov z enakim učinkom ter z oprostitvijo plačila carin in dajatev z enakim učinkom.

2.   Za izdelke s poreklom iz upravičencev še naprej veljajo določbe te uredbe, kadar je v njej tako navedeno. Za take izdelke se lahko tudi koristi kakršna koli koncesija, ki jo določa ta uredba, ki je ugodnejša od koncesije iz dvostranskih sporazumov med Unijo in navedenimi upravičenci.

Člen 2

Pogoji za upravičenost do preferencialnega režima

1.   Za upravičenost do koriščenja preferencialnega režima iz člena 1 veljajo naslednji pogoji:

(a)

skladnost z opredelitvijo „izdelkov s poreklom“ iz pododdelkov 4 in 5 oddelka 2 poglavja 1 naslova II Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446 ((*)) ter pododdelkov 10 in 11 oddelka 2 poglavja 2 naslova II Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 ((**));

(b)

upravičenci se od 30. septembra 2000 vzdržijo uvajanja novih carin in dajatev z enakim učinkom ter novih količinskih omejitev ali ukrepov z enakim učinkom pri uvozu izdelkov s poreklom iz Unije, zviševanja obstoječih carinskih stopenj ali dajatev ali uvajanja drugih omejitev;

(c)

upravičenci so vključeni v učinkovito upravno sodelovanje z Unijo z namenom preprečevanja nevarnosti goljufij ter

(d)

upravičenci se vzdržijo resnih in sistematičnih kršitev človekovih pravic, vključno s temeljnimi pravicami delavcev, temeljnih načel demokracije in pravne države.

2.   Brez poseganja v pogoje iz odstavka 1 tega člena je upravičenost za koriščenje preferencialnega režima iz člena 1 odvisna od pripravljenosti upravičencev za izvajanje učinkovitih gospodarskih reform in regionalno sodelovanje z drugimi državami, vključenimi v stabilizacijsko-pridružitveni proces Evropske unije, zlasti z ustanavljanjem območij proste trgovine v skladu s členom XXIV sporazuma GATT 1994 in drugimi ustreznimi določbami WTO.

V primeru neizpolnjevanja prvega pododstavka lahko Svet s kvalificirano večino na podlagi predloga Komisije sprejme ustrezne ukrepe.

3.   V primeru, da upravičenec ne izpolnjuje točke (a), (b) ali (c) odstavka 1 ali ne izpolnjuje odstavka 2 tega člena, lahko Komisija z izvedbenimi akti sklene, da se v celoti ali delno začasno opusti upravičenost do ugodnosti, ki jih ta uredba podeljuje zadevnemu upravičencu. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 8(4).

(*)  To poimenovanje ne posega v stališča o statusu ter je v skladu z RVSZN 1244/1999 in mnenjem Meddržavnega sodišča o razglasitvi neodvisnosti Kosova."

((*))  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2446 z dne 28. julija 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podrobnih pravilih v zvezi z nekaterimi določbami carinskega zakonika Unije (UL L 343, 29.12.2015, str. 1)."

((**))  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2447 z dne 24. novembra 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije (UL L 343, 29.12.2015, str. 558).“;"

(2)

člen 3 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„Za   nekatere vinske proizvode, navedene v Prilogi I, s poreklom iz upravičencev, se carine, ki se uporabljajo za uvoz v Unijo, med obdobji, na ravneh, v okviru omejitev tarifnih kvot Unije in skladno s pogoji, določenimi za vsak izdelek in poreklo, navedenimi v navedeni prilogi, začasno opustijo.“;

(b)

odstavek 2 se črta;

(3)

člen 4 se črta;

(4)

v členu 5 se prvi odstavek nadomesti z naslednjim:

„Tarifne kvote iz člena 3(1) te uredbe upravlja Komisija v skladu z oddelkom 1 poglavja 1 naslova II Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447.“;

(5)

v členu 7 se točki (b) in (c) nadomestita z naslednjim:

„(b)

potrebnimi prilagoditvami zaradi dodeljevanja trgovinskih preferencialov na podlagi drugih režimov med Unijo in upravičenci;

(c)

popolno ali delno začasno opustitvijo upravičenosti do ugodnosti, ki jih ta uredba podeljuje zadevnemu upravičencu, če ta upravičenec ne izpolnjuje točke (d) člena 2(1).“;

(6)

v členu 8 se črta odstavek 3;

(7)

v členu 10 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Kadar Komisija ugotovi, da obstajajo zadostni dokazi o goljufiji ali nezagotavljanju upravnega sodelovanja, kakor se zahteva za preverjanje dokazil o poreklu, ali da gre za veliko povečanje izvoza v Unijo nad stopnjo običajne proizvodne in izvozne zmogljivosti ali o neizpolnjevanju točke (a), (b) ali (c) člena 2(1) s strani upravičencev, lahko sprejme ukrepe, s katerimi se v celoti ali delno začasno opusti režim, določen s to uredbo, za obdobje treh mesecev, pod pogojem, da je predhodno:

(a)

obvestila Odbor za izvajanje za Zahodni Balkan;

(b)

pozvala države članice, naj sprejmejo previdnostne ukrepe, ki so potrebni za varovanje finančnih interesov Unije in/ali da se zagotovi, da upravičenci izpolnjujejo člen 2(1);

(c)

objavila obvestilo v Uradnem listu Evropske unije, v katerem je navedla, da obstajajo razlogi za utemeljen dvom o uporabi preferencialnega režima in/ali o tem, ali zadevni upravičenec izpolnjuje člen 2(1), ki lahko zbujajo dvom glede pravice tega upravičenca, da še naprej uživa ugodnosti iz te uredbe.

Ukrepi iz prvega pododstavka tega odstavka se sprejmejo z izvedbenimi akti. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 8(4).“;

(8)

v členu 12 se drugi odstavek nadomesti z naslednjim:

„Uporablja se do 31. decembra 2025.“;

(9)

Priloga I se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi;

(10)

Priloga II se črta.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. decembra 2020

Za Evropski parlament

Predsednik

D. M. SASSOLI

Za Svet

Predsednik

M. ROTH


(1)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 11. novembra 2020 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 1. decembra 2020.

(2)  Uredba Sveta (ES) št. 1215/2009 z dne 30. novembra 2009 o uvedbi izjemnih trgovinskih ukrepov za države in ozemlja, ki sodelujejo ali so povezana s stabilizacijsko-pridružitvenim procesom Evropske unije (UL L 328, 15.12.2009, str. 1).

(*)  To poimenovanje ne posega v stališča glede statusa ter je v skladu z RVSZN 1244/1999 in mnenjem Meddržavnega sodišča o razglasitvi neodvisnosti Kosova.

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1464 z dne 2. junija 2017 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1215/2009 v zvezi s trgovinskimi koncesijami, odobrenimi Kosovu* zaradi začetka veljavnosti Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Kosovom na drugi strani (UL L 209, 12.8.2017, str. 1).


PRILOGA

„PRILOGA I

O TARIFNIH KVOTAH IZ ČLENA 3(1)

Ne glede na pravila za razlago kombinirane nomenklature se besedilo opisa proizvodov šteje le kot okvirno, preferencialna shema pa se v okviru te priloge določi s pomočjo oznak KN. Kadar so navedene oznake ex KN, se preferencialna shema določi s hkratno uporabo oznake KN in ustreznega opisa.

Zaporedna številka

Oznaka KN

Opis blaga

Letni obseg kvote  (1)

Upravičenci

Stopnja dajatve

09.1530

ex 2204 21 94

ex 2204 21 95

ex 2204 21 96

ex 2204 21 97

ex 2204 21 98

ex 2204 22 93

ex 2204 22 94

ex 2204 22 95

ex 2204 29 93

ex 2204 29 94

ex 2204 29 95

Vino iz svežega grozdja z dejanskim volumenskim deležem alkohola, ki ne presega 15 vol. %, razen peneče vino

30 000 ha

Albanija  (2), Bosna in Hercegovina  (3), Kosovo  (4), Črna gora  (5), Severna Makedonija  (6), Srbija  (7).

Oprostitev


(1)  Za uvoz s poreklom iz upravičencev je na voljo en skupni obseg na tarifno kvoto.

(2)  Dostop vina s poreklom iz Albanije do te skupne tarifne kvote je odvisen od predhodne izrabe posamezne tarifne kvote iz Protokola o vinu, sklenjenega z Albanijo. Ta posamezna kvota je odprta pod zaporednima številkama 09.1512 in 09.1513.

(3)  Dostop vina s poreklom iz Bosne in Hercegovine do te skupne tarifne kvote je odvisen od predhodne izrabe obeh posameznih tarifnih kvot iz Protokola o vinu, sklenjenega z Bosno in Hercegovino. Ti posamezni kvoti sta odprti pod zaporednima številkama 09.1528 in 09.1529.

(4)  Dostop vina s poreklom iz Kosova do te skupne tarifne kvote je odvisen od predhodne izrabe obeh posameznih tarifnih kvot iz Protokola o vinu, sklenjenega s Kosovom. Ti posamezni kvoti sta odprti pod zaporednima številkama 09.1570 in 09.1572.

(5)  Dostop vina s poreklom iz Črne gore do te skupne tarifne kvote, kar zadeva izdelke pod oznako KN 2204 21, je odvisen od predhodne izrabe posamezne tarifne kvote iz Protokola o vinu, sklenjenega s Črno goro. Ta posamezna kvota je odprta pod zaporedno številko 09.1514.

(6)  Dostop vina s poreklom iz Severne Makedonije do te skupne tarifne kvote je odvisen od predhodne izrabe obeh posameznih tarifnih kvot iz Protokola o vinu, sklenjenega s Severno Makedonijo. Ti posamezni kvoti sta odprti pod zaporednima številkama 09.1558 in 09.1559.

(7)  Dostop vina s poreklom iz Srbije do te skupne tarifne kvote je odvisen od predhodne izrabe obeh posameznih tarifnih kvot iz Protokola o vinu, sklenjenega s Srbijo. Ti posamezni kvoti sta odprti pod zaporednima številkama 09.1526 in 09.1527.“