ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 420

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 63
14. december 2020


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/2040 z dne 11. decembra 2020 o spremembi Uredbe (ES) št. 1881/2006 glede mejnih vrednosti pirolizidinskih alkaloidov v nekaterih živilih ( 1 )

1

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/2041 z dne 11. decembra 2020 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2020/585 glede števila vzorcev, ki jih odvzame in analizira vsaka država članica, zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo ( 1 )

6

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/2042 z dne 11. decembra 2020 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2020/464 glede datuma začetka njene uporabe in nekaterih drugih datumov v zvezi z uporabo Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta o ekološki pridelavi ( 1 )

9

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/2043 z dne 11. decembra 2020 o odstopanju od Izvedbene uredbe (EU) 2017/39 za šolski leti 2019/2020 in 2020/2021 v zvezi s pregledi na kraju samem v prostorih prosilcev za pomoč ali izobraževalnih ustanov za namene šolske sheme

11

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep (EU) 2020/2044 Evropskega parlamenta z dne 20. oktobra 2020 o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek II – Evropski svet in Svet

13

 

*

Resolucija Evropskega parlamenta (EU) 2020/2045 z dne 20. oktobra 2020 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek II – Evropski svet in Svet

14

 

*

Sklep Evropskega parlamenta (EU) 2020/2046 z dne 20. oktobra 2020 o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO)

16

 

*

Resolucija Evropskega parlamenta(EU)2020/2047 z dne 20. oktobra 2020 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO)

17

 

*

Sklep Političnega in varnostnega odbora (SZVP) 2020/2048 z dne 8. decembra 2020 o podaljšanju mandata vodje nadzorne misije Evropske unije v Gruziji (EUMM Georgia) (EUMM GEORGIA/2/2020)

21

 

*

Sklep Evropskega sveta (EU) 2020/2049 z dne 10. decembra 2020 o imenovanju člana Izvršilnega odbora Evropske centralne banke

22

 

*

Delegirani sklep Komisije (EU) 2020/2050 z dne 10. decembra 2020 o odobritvi odstopanj nekaterim državam članicam od uporabe Uredbe (EU) 2019/1700 Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi skupnega okvira za evropsko statistiko v zvezi z osebami in gospodinjstvi na podlagi podatkov na individualni ravni, zbranih z vzorci (notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 8595)

23

 

*

Delegirani sklep Komisije (EU) 2020/2051 z dne 11. decembra 2020 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2020/1742 o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi z visokopatogeno aviarno influenco podtipa H5N8 v Združenem kraljestvu (notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 9184)  ( 1 )

28

 

 

AKTI, KI JIH SPREJMEJO ORGANI, USTANOVLJENI Z MEDNARODNIMI SPORAZUMI

 

*

Sklep št. 2/2020 Odbora veleposlanikov AKP-EU z dne 4. decembra 2020 o spremembi Sklepa št. 3/2019 Odbora veleposlanikov AKP-EU o sprejetju prehodnih ukrepov na podlagi člena 95(4) Sporazuma o partnerstvu AKP-EU [2020/2052]

32

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

14.12.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 420/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/2040

z dne 11. decembra 2020

o spremembi Uredbe (ES) št. 1881/2006 glede mejnih vrednosti pirolizidinskih alkaloidov v nekaterih živilih

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 315/93 z dne 8. februarja 1993 o določitvi postopkov Skupnosti za kontaminate v hrani (1) in zlasti člena 2(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1881/2006 (2) določa mejne vrednosti nekaterih onesnaževal v živilih.

(2)

Znanstveni odbor za onesnaževala v prehranski verigi (v nadaljnjem besedilu: odbor CONTAM) Evropske agencije za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je 8. novembra 2011 objavil znanstveno mnenje o tveganjih za javno zdravje v zvezi s prisotnostjo pirolizidinskih alkaloidov v živilih in krmi (3). Odbor CONTAM je ugotovil, da lahko 1,2-nenasičeni pirolizidinski alkaloidi pri ljudeh delujejo kot genotoksične rakotvorne snovi. Ugotovil je tudi, da obstaja nevarnost za zdravje tistih malčkov in otrok, ki zaužijejo veliko medu. Poleg medu obstajajo tudi drugi možni viri prehranske izpostavljenosti pirolizidinskim alkaloidom, ki jih odbor CONTAM zaradi pomanjkanja podatkov ni mogel količinsko opredeliti. Čeprav ni imel na voljo podatkov o prisotnosti, je ugotovil, da bi lahko izpostavljenost pirolizidinskim alkaloidom v cvetnem prahu, čaju, zeliščnih poparkih in zeliščnih prehranskih dopolnilih predstavljala tveganje za akutne in kronične učinke pri potrošniku.

(3)

Agencija je aprila 2013 objavila razpis za zbiranje predlogov za preiskave koncentracij pirolizidinskih alkaloidov v živilih živalskega izvora, vključno z mlekom in mlečnimi proizvodi, jajci ter mesom in mesnimi izdelki, ter živilih rastlinskega izvora, vključno z (zeliščnimi) čaji in prehranskimi dopolnili, v različnih regijah v Evropi. Rezultati preiskav so bili objavljeni 3. avgusta 2015 (4).

(4)

Agencija je 26. avgusta 2016 objavila znanstveno poročilo o oceni prehranske izpostavljenosti pirolizidinskim alkaloidom pri evropskem prebivalstvu (5), pri čemer je upoštevala nove podatke o prisotnosti. V poročilu je bilo ugotovljeno, da čaj in zeliščni poparki najbolj prispevajo k izpostavljenosti ljudi pirolizidinskim alkaloidom ter da tudi dopolnila na osnovi cvetnega prahu znatno prispevajo k navedeni izpostavljenosti. Poleg tega je bilo ugotovljeno, da je bila pri uživanju medu izpostavljenost pirolizidinskim alkaloidom nižja. Agencija je ugotovila tudi, da lahko zeliščna prehranska dopolnila znatno prispevajo k izpostavljenosti, vendar ni imela dovolj podatkov o prisotnosti.

(5)

Agencija je 27. julija 2017 objavila izjavo o tveganjih za zdravje ljudi, povezanih s prisotnostjo pirolizidinskih alkaloidov v medu, čaju, zeliščnih poparkih in prehranskih dopolnilih (6). Odbor CONTAM je določil novo referenčno vrednost 237 μg/kg telesne teže na dan za oceno rakotvornih tveganj pirolizidinskih alkaloidov in ugotovil, da je lahko izpostavljenost splošnega prebivalstva pirolizidinskim alkaloidom, zlasti pri uporabnikih čaja in zeliščnih poparkov, ki jih uživajo pogosto in v velikih količinah, zaskrbljujoča za zdravje ljudi, zlasti za mlajše skupine prebivalstva.

(6)

Prisotnost pirolizidinskih alkaloidov v teh živilih je mogoče zmanjšati ali preprečiti z uporabo dobrih kmetijskih in pridelovalnih praks. Določitev mejnih vrednosti zagotavlja, da se dobre kmetijske in pridelovalne prakse uporabljajo v vseh proizvodnih regijah za zagotovitev visoke ravni varovanja zdravja ljudi. Zato je primerno določiti mejne vrednosti v živilih z znatno vsebnostjo pirolizidinskih alkaloidov, ki posledično znatno prispevajo k izpostavljenosti ljudi ali so pomembna za izpostavljenost ranljivih skupin prebivalstva.

(7)

V nekaterih proizvodnih regijah dobre kmetijske in pridelovalne prakse še niso bile uvedene ali pa so bile uvedene šele pred kratkim, zato je primerno zagotoviti razumno obdobje, da se vsem proizvodnim regijam omogoči uvedba takih praks. Za polno uvedbo dobrih kmetijskih in pridelovalnih praks sta potrebni dve rastni sezoni, da se zagotovi zadostna oskrba nosilcev živilske dejavnosti za proizvodnjo živil, ki izpolnjujejo nove zahteve iz te uredbe.

(8)

Ob upoštevanju, da imajo živila iz te uredbe dolg rok uporabnosti, tj. do treh let, je primerno zagotoviti daljše prehodno obdobje, da lahko živila, ki so bila zakonito dana na trg pred datumom začetka uporabe te uredbe, na trgu ostanejo dovolj dolgo. Da se omogoči prodaja proizvodov, proizvedenih pred datumom začetka uporabe, končnim potrošnikom, je primerno prehodno obdobje 18 mesecev.

(9)

Uredbo (ES) št. 1881/2006 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(10)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (ES) št. 1881/2006 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Živila iz Priloge, ki so bila zakonito dana na trg pred 1. julijem 2022, lahko ostanejo na trgu do 31. decembra 2023.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. julija 2022.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. decembra 2020

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 37, 13.2.1993, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 1881/2006 z dne 19. decembra 2006 o določitvi mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal v živilih (UL L 364, 20.12.2006, str. 5).

(3)  Odbor EFSA CONTAM, 2011. Scientific Opinion on Pyrrolizidine alkaloids in food and feed (Znanstveno mnenje o pirolizidinskih alkaloidih v živilih in krmi). EFSA Journal 2011; 9(11):2406. [134 str.], doi:10.2903/j.efsa.2011,2406 .

(4)  Mulder PPJ, López Sánchez P, These A, Preiss-Weigert A in Castellari M, 2015. Occurrence of Pyrrolizidine Alkaloids in food (Prisotnost pirolizidinskih alkaloidov v živilih). Povezana objava EFSA 2015:EN-859, 116 str., http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-859.

(5)  EFSA (Evropska agencija za varnost hrane), 2016. Dietary exposure assessment to pyrrolizidine alkaloids in the European population (Ocena prehranske izpostavljenosti pirolizidinskim alkaloidom pri evropskem prebivalstvu). EFSA Journal 2016;14(8):4572, 50 str. doi:10.2903/j.efsa.2016,4572.

(6)  Odbor EFSA CONTAM, 2017. Statement on the risks for human health related to the presence of pyrrolizidine alkaloids in honey, tea, herbal infusions and food supplements (Izjava o tveganjih za zdravje ljudi, povezanih s prisotnostjo pirolizidinskih alkaloidov v medu, čaju, zeliščnih poparkih in prehranskih dopolnilih). EFSA Journal 2017;15(7):4908, 34 str. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017,4908.


PRILOGA

V oddelku 8 Priloge k Uredbi (ES) št. 1881/2006 se dodajo naslednji vnosi:

„Živila (1)

Mejna vrednost  (*1)

(μg/kg)

8.4

pirolizidinski alkaloidi

 

8.4.1

zeliščni poparki (sušen proizvod)  (*2)  (*3), razen zeliščnih poparkov iz 8.4.2 in 8.4.4

200

8.4.2

zeliščni poparki rooibosa, janeža (Pimpinella anisum), melise, kamilice, timijana, poprove mete, citronske verbene/citronke (sušen proizvod) in mešanic, sestavljenih izključno iz teh sušenih zelišč  (*2)  (*3)), razen zeliščnih poparkov iz 8.4.4

400

8.4.3

čaj (Camellia sinensis) in aromatiziran čaj  (*4) (Camellia sinensis) (sušen proizvod)  (*3), razen čaja in aromatiziranega čaja iz 8.4.4

150

8.4.4

čaj (Camellia sinensis), aromatiziran čaj  (*4) (Camellia sinensis) ter zeliščni poparki za dojenčke in majhne otroke (sušen proizvod)

75

8.4.5

čaj (Camellia sinensis), aromatiziran čaj  (*4) (Camellia sinensis) ter zeliščni poparki za dojenčke in majhne otroke (tekočina)

1,0

8.4.6

prehranska dopolnila, ki vsebujejo zeliščne sestavine, vključno z ekstrakti  (*2), razen prehranskih dopolnil iz 8.4.7

400

8.4.7

prehranska dopolnila na osnovi cvetnega prahu (39),

cvetni prah in proizvodi iz cvetnega prahu

500

8.4.8

listi boreča (sveži, zamrznjeni), dani na trg za končnega potrošnika  (*2)

750

8.4.9

sušena zelišča, razen sušenih zelišč iz 8.4.10  (*2)

400

8.4.10

boreč, luštrek, vrtni majaron in origano (sušen) ter mešanice, sestavljene izključno iz teh sušenih zelišč  (*2)

1 000

8.4.11

kumina (semena)

400


(*1)  Mejna vrednost se nanaša na vsoto spodnje meje naslednjih 21 pirolizidinskih alkaloidov:

intermedin/likopsamin, intermedin-N-oksid/likopsamin-N-oksid,

senecionin/senecivernin, senecionin-N-oksid/senecivernin-N-oksid,

senecifilin, senecifilin-N-oksid,

retrorsin, retrorsin-N-oksid,

ehimidin, ehimidin-N-oksid,

lasiokarpin, lasiokarpin-N-oksid,

senkirkin,

evropin, evropin-N-oksid,

heliotrin in heliotrin-N-oksid;

ter naslednjih dodatnih 14 pirolizidinskih alkaloidov, za katere je znano, da sočasno eluirajo z enim ali več od opredeljenih 21 pirolizidinskih alkaloidov, z uporabo nekaterih trenutno uporabljenih analiznih metod:

indicin, ehinatin, rinderin (možna sočasna elucija z likopsaminom/intermedinom),

indicin-N-oksid, ehinatin-N-oksid, rinderin-N-oksid (možna sočasna elucija z likopsamin-N-oksidom/intermedin-N-oksidom),

integerimin (možna sočasna elucija s seneciverninom/senecioninom),

integerimin-N-oksid (možna sočasna elucija s senecivernin-N-oksidom/senecionin-N-oksidom),

heliosupin (možna sočasna elucija z ehimidinom),

heliosupin-N-oksid (možna sočasna elucija z ehimidin-N-oksidom),

spartioidin (možna sočasna elucija s senecifilinom),

spartioidin-N-oksid (možna sočasna elucija s senecifilin-N-oksidom),

usaramin (možna sočasna elucija z retrorsinom),

usaramin-N-oksid (možna sočasna elucija z retrorsin-N-oksidom).

Pirolizidinski alkaloidi, ki se lahko posamično in ločeno opredelijo z uporabljeno analizno metodo, se izmerijo in vključijo v vsoto.

(*2)  Brez poseganja v bolj omejevalna nacionalna pravila v nekaterih državah članicah o dajanju na trg rastlin, ki vsebujejo pirolizidinske alkaloide.

(*3)  Izraza ‚zeliščni poparki (sušen proizvod)‘ in ‚čaj (Camellia sinensis) (sušen proizvod)‘ se nanašata na:

zeliščne poparke (sušen proizvod) iz cvetov, listov in zelišč, korenin ter katerih koli drugih delov rastline (v vrečkah ali razsutem stanju)/čaj (Camellia sinensis) (sušen proizvod) iz posušenih listov, pecljev in cvetov (v vrečkah ali razsutem stanju) za pripravo zeliščnih poparkov (tekoči proizvod)/čaja (tekoči proizvod) ter

instant zeliščne čaje/čaje. Pri ekstraktih čaja v prahu je treba uporabiti faktor koncentracije 4.

(*4)  Aromatizirani čaj je čaj z aromami in nekaterimi sestavinami živil z aromatičnimi lastnostmi, kot je opredeljen v Uredbi (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aromah in nekaterih sestavinah živil z aromatičnimi lastnostmi za uporabo v in na živilih (UL L 354, 31.12.2008, str. 34).

Za čaje s sadjem in drugimi zelišči se uporablja člen 2 Uredbe (ES) št. 1881/2006.“


14.12.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 420/6


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/2041

z dne 11. decembra 2020

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2020/585 glede števila vzorcev, ki jih odvzame in analizira vsaka država članica, zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 z dne 23. februarja 2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS (1) in zlasti člena 29(2) Uredbe,

ob upoštevanju Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V Prilogi II k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2020/585 (3) je določeno število vzorcev na državo članico, ki se odvzamejo za namene programa nadzora iz navedene uredbe, da se zagotovi skladnost z mejnimi vrednostmi ostankov pesticidov in oceni izpostavljenost potrošnikov ostankom teh pesticidov.

(2)

Z izstopom Združenega kraljestva iz Unije in koncem prehodnega obdobja 31. decembra 2020 so potrebne prilagoditve za zagotovitev, da program ostane reprezentativen za trg Unije in da skupno število vzorcev še vedno zadostuje za izpolnitev ciljev navedenega programa.

(3)

Združeno kraljestvo je sorazmerno s številom prebivalcev v preteklosti prispevalo znatno število vzorcev. Odslej bi bilo treba število vzorcev, ki jih zbere Združeno kraljestvo, prilagoditi v zvezi s Severno Irsko glede na število prebivalcev na njenem ozemlju.

(4)

Tudi število vzorcev, ki jih zberejo države članice, bi bilo treba ustrezno prilagoditi, da se ohrani skupno zadostno število vzorcev glede na uvodno izjavo 3 Izvedbene uredbe (EU) 2020/585.

(5)

Izvedbeno uredbo (EU) 2020/585 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Da bi države članice lahko izpolnile svoje obveznosti analize, bi se morala ta uredba uporabljati od 1. januarja 2021.

(7)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga II k Izvedbeni uredbi (EU) 2020/585 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2021.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. decembra 2020

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 70, 16.3.2005, str. 1.

(2)  UL L 29, 31.1.2020, str. 7.

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/585 z dne 27. aprila 2020 o usklajenem večletnem programu nadzora Unije za leta 2021, 2022 in 2023 za zagotavljanje skladnosti z mejnimi vrednostmi ostankov pesticidov v ali na živilih rastlinskega in živalskega izvora ter za oceno izpostavljenosti potrošnikov ostankom teh pesticidov (UL L 135, 29.4.2020, str. 1).


PRILOGA

Tabela v točki 5 Priloge II k Izvedbeni uredbi (EU) 2020/585 se nadomesti z naslednjim:

BE

15

BG

15

CZ

15

DK

12

DE

106

EE

12

IE

12

EL

15

ES

55

FR

78

HR

12

IT

75

CY

12

LV

12

LT

12

LU

12

HU

15

MT

12

NL

20

AT

15

PL

51

PT

15

RO

22

SI

12

SK

12

FI

12

SE

15

UK v zvezi s Severno Irsko (1)

12

SKUPNO ŠTEVILO VZORCEV: 683


(1)  V skladu s Sporazumom o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo, zlasti členom 5(4) Protokola o Irski/Severni Irski v povezavi s Prilogo 2 k navedenemu protokolu, se ta uredba uporablja za Združeno kraljestvo in v njem v zvezi s Severno Irsko.


14.12.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 420/9


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/2042

z dne 11. decembra 2020

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2020/464 glede datuma začetka njene uporabe in nekaterih drugih datumov v zvezi z uporabo Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta o ekološki pridelavi

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 (1) ter zlasti členov 10(6), 14(3), 15(3), 16(3), 17(3) in člena 26(7)(d) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Zaradi izbruha pandemije COVID-19 in s tem povezane javnozdravstvene krize so bili z Uredbo (EU) 2020/1693 Evropskega parlamenta in Sveta (2) datum začetka uporabe Uredbe (EU) 2018/848 in drugi povezani datumi iz Uredbe (EU) 2018/848 odloženi za eno leto.

(2)

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/464 (3) je določila nekatera pravila za uporabo Uredbe (EU) 2018/848, zlasti glede dokumentov, potrebnih za retroaktivno priznanje obdobij za namen preusmeritve, pridelave ekoloških proizvodov in informacij, ki jih predložijo države članice. Zaradi pravne varnosti bi se morala navedena pravila uporabljati od datuma začetka uporabe Uredbe (EU) 2018/848.

(3)

Zato je treba datum začetka uporabe Izvedbene uredbe (EU) 2020/464 in druge povezane datume iz navedene uredbe uskladiti z datumom začetka uporabe Uredbe (EU) 2018/848.

(4)

Izvedbeno uredbo (EU) 2020/464 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ker je treba za ekološki sektor takoj zagotoviti pravno varnost glede preložitve datuma začetka uporabe Izvedbene uredbe (EU) 2020/464, bi morala ta uredba začeti veljati čim prej.

(6)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za ekološko pridelavo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izvedbena uredba (EU) 2020/464 se spremeni:

(1)

v odstavku 4 člena 25 se drugi stavek nadomesti z naslednjim:

„Navedene informacije se predložijo vsako leto do 30. junija in prvič do 30. junija 2023 za leto 2022.“;

(2)

v odstavkih 1, 5, 6 in 7 člena 26 se besedilo „najkasneje od 1. januarja 2029“ nadomesti z besedilom „najpozneje od 1. januarja 2030“;

(3)

v odstavkih 2, 3 in 4 člena 26 se besedilo „najkasneje od 1. januarja 2024“ nadomesti z besedilom „najpozneje od 1. januarja 2025“;

(4)

v členu 27 se drugi odstavek nadomesti z naslednjim:

„Uporablja se od 1. januarja 2022.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. decembra 2020

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 150, 14.6.2018, str. 1.

(2)  Uredba (EU) 2020/1693 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. novembra 2020 o spremembi Uredbe (EU) 2018/848 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov glede datuma začetka njene uporabe in nekaterih drugih datumov iz navedene uredbe (UL L 381, 13.11.2020, str. 1).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/464 z dne 26. marca 2020 o določitvi nekaterih pravil za uporabo Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta glede dokumentov, potrebnih za retroaktivno priznanje obdobij za namen preusmeritve, pridelave ekoloških proizvodov in informacij, ki jih predložijo države članice (UL L 98, 31.3.2020, str. 2).


14.12.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 420/11


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/2043

z dne 11. decembra 2020

o odstopanju od Izvedbene uredbe (EU) 2017/39 za šolski leti 2019/2020 in 2020/2021 v zvezi s pregledi na kraju samem v prostorih prosilcev za pomoč ali izobraževalnih ustanov za namene šolske sheme

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (ES) št. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (1) ter zlasti točk (a), (b) in (c) prvega pododstavka člena 62(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V členu 10(3) Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/39 (2) je določen minimalni odstotek pregledov na kraju samem, ki jih je treba izvesti v prostorih prosilcev pomoči, ki se ukvarjajo z dobavo in razdeljevanjem proizvodov ter s spremljevalnimi izobraževalnimi ukrepi, v okviru sheme iz člena 23 Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (3) („šolska shema“). Četrti pododstavek člena 10(3) Izvedbene uredbe (EU) 2017/39 določa, da se v primeru prosilca, ki ni izobraževalna ustanova, izvedeni pregledi na kraju samem v prostorih prosilca dopolnijo s pregledi na kraju samem v prostorih najmanj dveh izobraževalnih ustanov ali najmanj 1 % izobraževalnih ustanov, ki jih je prosilec evidentiral v skladu s členom 6 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/40 (4), pri čemer se upošteva večja vrednost.

(2)

Zaradi ukrepov, uvedenih za zajezitev pandemije COVID-19, imajo lahko države članice težave pri načrtovanju in izvajanju pravočasnih pregledov na kraju samem v prostorih prosilcev za pomoč ali izobraževalnih ustanov v šolskih letih 2019/2020 in 2020/2021. Zato je primerno določiti, da se lahko države članice, kadar ne morejo izvesti navedenih pregledov na kraju samem, kot določa člen 10(3) Izvedbene uredbe (EU) 2017/39, odločijo, da take preglede na kraju samem izvedejo na daljavo, na primer prek videokonferenc.

(3)

Člen 10(6) Izvedbene uredbe (EU) 2017/39 določa pravila in metode, ki se uporabljajo za poročanje o pregledih in njihovih rezultatih. Za zagotovitev preglednosti bi morale države članice utemeljiti potrebo po odstopanju iz te uredbe in o njegovi uporabi poročati v poročilu o nadzoru, ki se pripravi za vsak pregled na kraju samem, izveden na daljavo.

(4)

Zato je primerno v zvezi s šolskima letoma 2019/2020 in 2020/2021 odstopati od nekaterih določb Izvedbene uredbe (EU) 2017/39.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Z odstopanjem od drugega do petega pododstavka člena 10(3) Izvedbene uredbe (EU) 2017/39 se lahko, kadar države članice zaradi ukrepov, uvedenih za zajezitev pandemije COVID-19, za šolski leti 2019/2020 in 2020/2021 ne morejo izvesti pregledov na kraju samem v prostorih prosilcev za pomoč ali izobraževalnih ustanov, navedeni pregledi izvedejo na daljavo.

2.   Z odstopanjem od člena 10(6) Izvedbene uredbe (EU) 2017/39, kadar se pregledi na kraju samem izvedejo na daljavo v skladu z odstavkom 1 tega člena, pristojni organ nadzora v poročilo o nadzoru vključi tudi utemeljitev potrebe po takem odstopanju in poroča o njegovi uporabi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. decembra 2020

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 549.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/39 z dne 3. novembra 2016 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo Unije za oskrbo izobraževalnih ustanov s sadjem in zelenjavo, bananami ter mlekom (UL L 5, 10.1.2017, str. 1).

(3)  Uredba (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in o razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L 347, 20.12.2013, str. 671).

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/40 z dne 3. novembra 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo Unije pri oskrbi izobraževalnih ustanov s sadjem in zelenjavo, bananami in mlekom ter o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 907/2014 (UL L 5, 10.1.2017, str. 11).


SKLEPI

14.12.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 420/13


SKLEP (EU) 2020/2044 EVROPSKEGA PARLAMENTA

z dne 20. oktobra 2020

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek II – Evropski svet in Svet

EVROPSKI PARLAMENT,

ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018 (1),

ob upoštevanju konsolidiranega zaključnega računa Evropske unije za proračunsko leto 2018 (COM(2019) 316 – C9-0052/2019) (2),

ob upoštevanju letnega poročila Sveta organu za podelitev razrešnice o notranjih revizijah, opravljenih v letu 2018,

ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2018 z odgovori institucij (3),

ob upoštevanju izjave o zanesljivosti (4) računovodskih izkazov ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2018 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije predložilo Računsko sodišče,

ob upoštevanju sklepa z dne 13. maja 2020 (5) o odlogu podelitve razrešnice za proračunsko leto 2018, kot tudi priložene resolucije,

ob upoštevanju členov 314(10), 317, 318 in 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (6) in zlasti členov 55, 99, 164, 165 in 166,

ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (7) in zlasti členov 59, 118, 260, 261 in 262,

ob upoštevanju člena 100 in Priloge V Poslovnika,

ob upoštevanju drugega poročila Odbora za proračunski nadzor (A9-0189/2020),

1.   

ne podeli razrešnice generalnemu sekretarju Sveta glede izvrševanja proračuna Evropskega sveta in Sveta za proračunsko leto 2018;

2.   

navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.   

naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje Evropskemu svetu, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

Predsednik

David Maria SASSOLI

Generalni sekretar

Klaus WELLE


(1)  UL L 51, 28.2.2017, str. 1.

(2)  UL C 327, 30.9.2019, str. 1.

(3)  UL C 357, 4.10.2018, str. 1.

(4)  UL C 357, 4.10.2018, str. 9.

(5)  Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0090.

(6)  UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(7)  UL L 193, 30.7.2018, str. 1.


14.12.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 420/14


RESOLUCIJA EVROPSKEGA PARLAMENTA (EU) 2020/2045

z dne 20. oktobra 2020

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek II – Evropski svet in Svet

EVROPSKI PARLAMENT,

ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek II – Evropski svet in Svet,

ob upoštevanju člena 100 in Priloge V Poslovnika,

ob upoštevanju drugega poročila Odbora za proračunski nadzor (A9-0189/2020),

A.

ker morata biti Evropski svet in Svet kot instituciji Unije demokratično odgovorna vsem državljanom Unije za sredstva, ki so jima bila zaupana, da bi lahko opravljala svoje naloge;

B.

ker je Parlament edini neposredno izvoljeni organ med institucijami Unije in je odgovoren za podelitev razrešnice za izvrševanje splošnega proračuna Evropske unije;

C.

ker je za zaščito finančnih interesov Unije, za nadaljevanje potrebnega boja proti goljufijam ter za zagotavljanje preglednosti in demokratične odgovornosti do državljanov Unije potreben odprt in pregleden postopek razrešnice, pri čemer je vsaka institucija Unije odgovorna za proračun, ki ga izvršuje;

1.

poudarja, da Svet že deset let zapored ne želi sodelovati v postopku razrešnice, zaradi česar mu Parlament ne podeli razrešnice; ugotavlja, da je bila odločitev o podelitvi razrešnice za leto 2018, podobno kot v prejšnjih letih, maja 2020 preložena;

2.

poudarja, da takšno stanje ni sprejemljivo za nobeno institucijo: za Svet, ker od leta 2009 ni bila podeljena nobena pozitivna odločitev o izvrševanju proračuna, in za Parlament, ker kaže na pomanjkanje spoštovanja vloge Parlamenta kot organa za podelitev razrešnice in poroka za preglednost in demokratično odgovornost proračuna Unije;

3.

navaja, da takšno stanje spodkopava zaupanje javnosti v finančno poslovodenje institucij Unije; meni, da podaljševanje trenutnega stanja škodi odgovornosti Unije in njenih institucij;

4.

opozarja, da je Parlament v skladu s Pogodbo o delovanju Evropske unije (PDEU) in finančno uredbo edini organ Unije, odgovoren za razrešnico, vendar popolnoma priznava vlogo Sveta kot institucije, ki daje priporočila za postopek razrešnice; v zvezi s tem poziva Svet, naj da priporočila v zvezi z razrešnicami drugim institucijam Unije;

5.

opozarja, da institucije v skladu s PDEU uživajo upravno samostojnost, njihovi odhodki so navedeni v ločenih delih proračuna, individualno pa so odgovorne za izvrševanje svojih proračunov;

6.

opozarja, da Parlament podeli razrešnico vsem institucijam in organom Unije na podlagi določb iz tehničnih dokumentov, odgovorov na parlamentarna vprašanja in predstavitev; obžaluje, da se Parlament zaradi nesodelovanja Sveta vedno znova sooča s težavami pri prejemanju odgovorov, zaradi česar mu že več kot desetletje ni podelil razrešnice;

7.

opozarja, da učinkovit nadzor nad izvrševanjem proračuna Unije zahteva lojalno sodelovanje med institucijami; želi spomniti na željo Parlamenta za začetek pogajanj s Svetom, da bi dosegli dogovor, ki bi bil zadovoljiv za obe strani in bi omogočil, da se zadeva končno premakne z mrtve točke;

8.

opozarja na dopis, s katerim je Odbor Parlamenta za proračunski nadzor 25. maja 2020 generalnega sekretarja Sveta obvestil, da ga je konferenca predsednikov Parlamenta pooblastila, da s Svetom ponovno začne pogajanja o postopku razrešnice;

9.

obvešča, da pogajalsko skupino Parlamenta sestavljajo predsednica Odbora Parlamenta za proračunski nadzor Monika Hohlmeier, poročevalec za razrešnico Svetu za leto 2018 Tomáš Zdechovský in prva podpredsednica Odbora Parlamenta za proračunski nadzor Isabel García Muñoz;

10.

obvešča, da je bila posodobljena različica neuradnega dokumenta o sodelovanju med Parlamentom in Svetom med letnim postopkom podelitve razrešnice, ki jo je 20. februarja 2020 predlagala pogajalska skupina Parlamenta, priložena dopisu iz odstavka 8; ugotavlja, da je neuradni dokument po mnenju Parlamenta izhodišče za pogajanja;

11.

obvešča, da se v neuradnem dokumentu priznavajo različne vloge obeh institucij v postopku razrešnice, saj se navaja, da potrebujeta Parlament in Svet podobno dejansko podlago za pripravo priporočila (Svet) ali sprejetje sklepa (Parlament);

12.

pojasnjuje, da se v dopisu iz točke 8 poziva Svet, naj predlaga ustrezen datum za začetek pogajanj; obvešča, da je bil pozitiven trend tega procesa prekinjen zaradi pandemije COVID-19;

13.

poudarja, da stališča Parlamenta ostajajo nespremenjena, vse dokler med stranema ne potekajo pogajanja, in da so pogajanja osnovni predpogoj za rešitev tega vprašanja;

14.

vztraja, da morata biti proračuna Evropskega sveta in Sveta ločena, da bi prispevali k večji preglednosti, odgovornosti in učinkovitosti odhodkov obeh institucij, kot je v zadnjih letih priporočil Parlament v številnih resolucijah o podelitvi razrešnice;

15.

vztraja, da so skupna prizadevanja za sklenitev medinstitucionalnega sporazuma o obveznem registru za preglednost lobiranja, dostopnem v strojno berljivem formatu, neizogibna, če želimo povečati odprtost postopka odločanja Unije in odgovornost institucij Unije; ponovno močno obžaluje, da se Svet ni pridružil registru za preglednost; poziva Svet, naj še naprej sodeluje v razpravah o vzpostavitvi skupnega registra skupaj s Parlamentom, ki je pristal na ponovni začetek pogajanj marca 2020, in Komisijo, da bi se morali lobisti dejansko registrirati, če se želijo srečati z nosilci odločanja v Uniji; ponovno poziva vse trojke držav članic, ki predsedujejo, naj bodo za zgled in zavrnejo sestanke z neregistriranimi lobisti;

16.

pozdravlja pozitiven odgovor Sveta na priporočila evropske varuhinje človekovih pravic v primeru 1069/2019/MIG o sponzorstvu predsedovanja Svetu Evropske unije; je seznanjen z osnutkom smernic, ki jih je generalni sekretariat Sveta 29. junija 2020 poslal delegacijam držav članic; ponavlja, da vsako dejansko ali domnevno nasprotje interesov ogroža ugled Sveta in Unije kot celote; poziva Svet, naj razmisli o nezavezujočem značaju smernic; poziva ga tudi, naj nemudoma ukrepa v zvezi s tem vprašanjem;

17.

poudarja, da je treba državljanom omogočiti enostavno spremljanje zakonodajnega postopka Unije; opozarja Svet, naj svoje delovne metode uskladi s standardi parlamentarne demokracije, kot je določeno v pogodbah; opozarja Svet, naj sistematično spremlja vsa poročila iz sklepa evropske varuhinje človekovih pravic v strateški preiskavi OI/2/2017/TE o preglednosti zakonodajnega postopka Sveta; opozarja, da je Parlament pozval evropsko varuhinjo človekovih pravic, naj še naprej spremlja preiskavo;

18.

poziva Svet, naj okrepi svoja prizadevanja za preglednost, med drugim z objavo zakonodajnih dokumentov Sveta, vključno z zapisniki sestankov delovnih skupin in trialogov ter drugimi ključnimi delovnimi dokumenti v skladu s priporočili evropske varuhinje človekovih pravic; pozdravlja izboljšave na spletnem mestu Sveta, zlasti v zvezi s preglednostjo in dostopom do dokumentov; pozdravlja jasna poglavja o zakonodajni preglednosti, dnevnih redih in časovnem razporedu sej Sveta ter zapisnikov in volilnih seznamov; priznava, da Svet sprejema ukrepe za spodbujanje večje kulture preglednosti;

19.

izraža globoko zaskrbljenost zaradi korporacijskega sponzorstva držav članic, ki predsedujejo Svetu, in se strinja s pomisleki, ki so jih o tem izrazili državljani Unije in poslanci; je zelo zaskrbljen, da bi lahko ta praksa škodovala ugledu Unije, njenih institucij in zlasti Sveta ter povzročila izgubo zaupanja med državljani Unije; poleg tega Svetu močno priporoča, naj predsedstva vključi v proračun; poziva ga, naj o teh pomislekih obvesti države članice, zlasti sedanjo trojko predsedstev, in poziva aktualno trojko, naj ta priporočila ustrezno pretehta in ugotovitve sporoči Parlamentu;

20.

ponovno izraža globoko zaskrbljenost zaradi domnevnih nasprotij interesov številnih predstavnikov držav članic, ki sodelujejo v procesu odločanja glede politike in proračuna; poziva Svet, naj zagotovi, da predstavniki držav članic, ki osebo prejemajo subvencije Unije, ne bodo sodelovali v razpravah in glasovanjih glede politike in proračuna.


14.12.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 420/16


SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA (EU) 2020/2046

z dne 20. oktobra 2020

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO)

EVROPSKI PARLAMENT,

ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018 (1),

ob upoštevanju konsolidiranega zaključnega računa Evropske unije za proračunsko leto 2018 (COM(2019) 316 – C9-0055/2019) (2),

ob upoštevanju letnega poročila Evropskega ekonomsko-socialnega odbora organu za podelitev razrešnice, o notranjih revizijah, opravljenih v letu 2018,

ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2018 z odgovori institucij (3),

ob upoštevanju izjave o zanesljivosti (4) računovodskih izkazov ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2018 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije predložilo Računsko sodišče,

ob upoštevanju sklepa z dne 13. maja 2020 (5) o odlogu podelitve razrešnice za proračunsko leto 2018, kot tudi priložene resolucije,

ob upoštevanju člena 314(10) ter členov 317, 318 in 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (6) in zlasti členov 55, 99, 164, 165 in 166,

ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (7) in zlasti členov 59, 118, 260, 261 in 262,

ob upoštevanju člena 100 in Priloge V Poslovnika,

ob upoštevanju drugega poročila Odbora za proračunski nadzor (A9-0188/2020),

1.

ne podeli razrešnice generalnemu sekretarju Evropskega ekonomsko-socialnega odbora glede izvrševanja proračuna Evropskega ekonomsko-socialnega odbora za proračunsko leto 2018;

2.

navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.

naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru, Evropskemu svetu, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

Predsednik

David Maria SASSOLI

Generalni sekretar

Klaus WELLE


(1)  UL L 57, 28.2.2018, str. 1.

(2)  UL C 327, 30.9.2019, str. 1.

(3)  UL C 340, 8.10.2019, str. 1.

(4)  UL C 340, 8.10.2019, str. 9.

(5)  Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0120.

(6)  UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(7)  UL L 193, 30.7.2018, str. 1.


14.12.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 420/17


RESOLUCIJA EVROPSKEGA PARLAMENTA(EU)2020/2047

z dne 20. oktobra 2020

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO)

EVROPSKI PARLAMENT,

ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor,

ob upoštevanju člena 100 in Priloge V Poslovnika,

ob upoštevanju drugega poročila Odbora za proračunski nadzor (A9-0188/2020),

A.

ker želi organ za podelitev razrešnice med postopkom razrešnice poudariti poseben pomen nadaljnje krepitve demokratične legitimnosti organov Unije z izboljšanjem preglednosti in odgovornosti, izvajanjem koncepta oblikovanja proračuna glede na uspešnost in dobrega upravljanja človeških virov;

B.

ker Odbor Evropskega parlamenta za proračunski nadzor na podlagi rezultatov in priporočil preiskave Evropskega urada za boj proti goljufijam (v nadaljnjem besedilu: OLAF) pričakuje, da ga bo Evropski ekonomsko-socialni odbor (v nadaljnjem besedilu: odbor) obvestil o ukrepih, sprejetih za odpravo nepravilnosti;

1.   

pozdravlja, da so bile pri prenosu v proračunsko vrstico „Člani institucije in delegati“ z določitvijo šesttedenskega roka za predložitev zahtevkov za povračilo, dosežene izboljšave; ceni, da se je število prenosov od 1. januarja 2019 zmanjšalo;

2.   

ugotavlja, da je zaradi več izdanih mnenj in poročil, v katerih je bilo zahtevano tesnejše sodelovanje članov pri pripravi, prišlo do višjih stroškov za potovanja in druga povračila;

3.   

ceni, da namerava odbor znatno povečati svoj proračun za IT, da bi nadoknadil zaostanek, odpravil vrzel v primerjavi z drugimi organi Unije in še naprej izvajal digitalno strategijo odbora, ki je bila sprejeta junija 2019; je seznanjen s prizadevanji, ki so potrebna za povečanje omrežnih zmogljivosti in izboljšanje opreme za končne uporabnike, da se vsem zaposlenim omogoči delo na daljavo;

4.   

ugotavlja, da je v novi strukturi odbora od 1. januarja 2020 pravna služba neposredno pridružena generalnemu sekretarju, da bi se povečala njena prepoznavnost in učinek ter omogočila horizontalna pravna pomoč; je seznanjen z utemeljitvijo, ki jo je podal odbor, a je zaskrbljen, da bi to utegnilo vplivati na samostojnost in popolno neodvisnost pravne službe; poziva odbor, naj zagotovi, da bo pravna služba uradno in sistematično vključena v najpomembnejše zadeve odbora, ne da bi odločitev o tem, ali se naj opravi posvetovanje z njo, prepuščali drugim službam; pozdravlja, da se je v enoti za delovne pogoje za člane okrepila pravna sposobnost, da bi omogočili obravnavo posebnih vprašanj v zvezi s statutom članov; je seznanjen z razmislekom o tem, da bi iz politike mobilnosti, ki velja za odbor, izvzeli specializirano osebje, vključno z osebjem pravne službe, in poziva odbor, naj organu za podelitev razrešnice poroča o zaključkih tega postopka;

5.   

potrjuje, da je Komisija za stavbo VMA prejela potrdilo, da ne vsebuje nevarnih količin azbesta in da jo je mogoče brez tveganja uporabljati za običajne namene; vendar ugotavlja, da je bila prisotna omejena količina azbesta, kar je bilo potrjeno tudi v nadaljnji analizi; priznava, da se manjša količina materialov, ki vsebujejo azbestna vlakna, nahaja zunaj pisarniškega dela stavbe VMA in da je predvideno, da se v obdobju izvajanja obnovitvenih del vsi ti materiali odstranijo;

6.   

podpira zahtevo odbora, naj se okrepijo vsa prizadevanja ob upoštevanju vsebine sporazuma o sodelovanju med Parlamentom in odborom; vendar opozarja, da je odbor v skladu s sporazumom iz leta 2014 v Parlament premestil skupno 36 prevajalcev, v zameno pa je pridobil samo dostop do službe Evropskega parlamenta za raziskave, zaradi česar je moral najeti pogodbene prevajalce in prevode pošiljati tudi svojim zunanjim prevajalcem; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je Parlament zaradi zmanjšanja števila prevajalcev odboru zagotovil dodatna sredstva za kritje zunanjih prevajalskih storitev, odbor pa lahko ta sredstva prerazporedi na druga področja politik, če jih ne porabi v celoti za zunanje prevajalske storitve, kar je v zadnjih letih tudi storil; meni, da to ni v skladu z merili preudarnega in dobrega finančnega poslovodenja in da bi bilo treba to možnost v prihodnje znova preučiti;

Sedanje stanje

7.

opozarja, da je OLAF v svojem poročilu iz januarja 2020 sklenil, da je takratni predsednik prve skupine v odboru nadlegoval dva uslužbenca, se neprimerno vedel (hujša kršitev) do člana odbora in uslužbenca ter kršil pravila v odnosu do drugih uslužbencev, ki delajo v sekretariatu prve skupine;

8.

opozarja, da je OLAF sklenil, da je takratni predsednik prve skupine kršil obveznosti, ki izhajajo iz poslovnika odbora in njegovega kodeksa ravnanja; opozarja, da OLAF priporoča, naj odbor zoper zadevnega člana sproži ustrezni postopek, kot je določeno v členu 8(4) poslovnika odbora, in sprejme vse potrebne ukrepe, s katerimi bi preprečil, da bi zadevni član še naprej nadlegoval sodelavce na delovnem mestu;

9.

obžaluje, da je takratni predsednik prve skupine neupravičeno dolgo psihično nadlegoval več uslužbencev; obžaluje, da zaradi vodilnega položaja zadevnega člana ni bilo mogoče hitreje obravnavati in rešiti zadeve z ukrepi proti nadlegovanju, ki veljajo v odboru; obžaluje, da naj bi bili ukrepi, s katerimi se je želelo zaščititi žrtve, dokler OLAF ne konča preiskave, nepremišljeni in nezadostni, zlasti glede na sodbo v zadevi F-50/15 (1), FS proti Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru, ki bi morala biti odboru v poduk; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da uprava odbora zaradi pomanjkljivosti v notranjih postopkih ni ukrepala, to pa je privedlo do kršitve dolžnosti skrbnega ravnanja in obveznosti poročanja OLAF; poziva odbor, naj navedeno upošteva v okviru revizije ustreznih sklepov;

10.

ugotavlja, da je predsednik odbora 17. januarja 2020 prejel poročilo in priporočila OLAF; ugotavlja, da je bila zadeva 23. januarja 2020 predložena posvetovalnemu odboru odbora o ravnanju članov; ugotavlja tudi, da je svetovalni odbor 28. aprila 2020 predstavil svoje zaključke, da je bil zadevni član povabljen, naj predloži svoje pripombe, in da je predsednik odbora pozval razširjeno ožje predsedstvo odbora, naj poda pripombe;

11.

ugotavlja, da se je predsedstvo odbora z večino odločilo, da bo od zadevnega člana zahtevalo, naj odstopi s položaja predsednika prve skupine in umakne kandidaturo za mesto predsednika odbora; ugotavlja, da je predsedstvo zadevnega člana razrešilo vseh dejavnosti, ki vključujejo upravljanje ali vodenje osebja; ugotavlja, da je predsedstvo generalnemu sekretarju naročilo, naj sprejme potrebne ukrepe in zagotovi, da se bo odbor pridružil postopku kot civilna stranka, če bo državni tožilec začel postopek proti zadevnemu članu; ugotavlja, da je predsedstvo generalnemu sekretarju naročilo, naj o tem sklepu obvesti OLAF in Parlament; ugotavlja, da se lahko ta sklep po potrebi posreduje tudi drugim institucijam ali organom držav članic;

12.

z zaskrbljenostjo ugotavlja, da sklepa predsedstva odbora v zvezi s takratnim predsednikom prve skupine ni bilo mogoče v celoti izvršiti prek notranjih postopkov odbora; ugotavlja, da je zadevni član sklenil umakniti kandidaturo za mesto predsednika odbora skoraj štiri mesece po sklepu predsedstva in še to na lastno pobudo; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je lahko zadevni član kljub ugotovitvam OLAF in sklepu predsedstva uveljavil svojo voljo in bo do izteka mandata ostal predsednik prve skupine; poziva odbor, naj opravi revizijo poslovnika in kodeksa ravnanja, da bo mogoče v prihodnje preprečiti takšno stanje;

13.

ugotavlja, da je OLAF zadevo predložil belgijskim organom in da je belgijski državni tožilec sprožil sodni postopek proti zadevnemu članu, saj je v skladu z belgijsko zakonodajo psihično nadlegovanje mogoče sodno preganjati; ugotavlja, da je bilo na plenarnem zasedanju odbora julija 2020 sklenjeno, da se zadevnemu članu odvzame imuniteta, da bo lahko belgijski tožilec nadaljeval sodni postopek;

14.

poudarja, da so kršitve odbora v tem primeru povzročile pomembno izgubo javnih sredstev, povezano s pravnimi storitvami, bolniškim dopustom, zaščito žrtev, zmanjšanjem storilnosti, sestanki predsedstva in drugih organov ipd.; zato meni, da gre z vidika odgovornosti, proračunskega nadzora in dobrega kadrovskega upravljanja v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije za zaskrbljujoč primer; v zvezi s tem opozarja, da je Računsko sodišče v posebnem poročilu št. 13/2019 z naslovom Etične okvire revidiranih institucij Unije bi bilo mogoče še izboljšati navedlo, da etično ravnanje v javnih zadevah prispeva k trdnejšemu finančnemu poslovodenju in večjemu zaupanju javnosti, vsako neetično ravnanje uslužbencev in članov institucij in organov Unije pa pritegne precejšnjo pozornost javnosti in zmanjša zaupanje v institucije Unije;

15.

je presenečen, da je na spletnem mestu odbora mogoče najti izjavo zadevnega člana v vlogi predsednika prve skupine, ki je pravzaprav osebni zagovor, kar je še toliko bolj nesprejemljivo zaradi dejstva, da sodni organi Unije in belgijski organi že obravnavajo zadeve v zvezi s tem oziroma jih bodo začeli obravnavati v kratkem; močno obžaluje, da je bilo nesoglasje med predsedstvom odbora in predsednikom prve skupine objavljeno, kar je močno škodilo ugledu in verodostojnosti institucij, organov, uradov in agencij Unije;

16.

pozdravlja, da je odbor začel poglobljeno oceno in razmislek o splošnem veljavnem okviru, ki podpira njegovo politiko ničelne tolerance do vsakega ravnanja, ki bi lahko ogrozilo človekovo dostojanstvo; ugotavlja, da je namen tega postopka opredeliti morebitne vrzeli in poiskati nadaljnje izboljšave, ki so v interesu zaposlenih in članov;

17.

poziva odbor, naj organ za podelitev razrešnice obvešča o vseh preiskavah OLAF, ki potekajo, pa tudi o začetku novih preiskav članov ali uslužbencev odbora zaradi nadlegovanja ali drugih zadev;

18.

ugotavlja, da določbe kadrovskih predpisov ne veljajo za člane odbora, saj niso zaposleni, temveč imenovani; opaža, da ta okoliščina drugim institucijam, organom, uradom in agencijam Unije ne preprečuje, da ne bi za svoje člane sprejeli posebnih, ustreznih in uporabnih pravil; v zvezi s tem opozarja, da člen 8(4) kodeksa ravnanja, ki ga uporablja Odbor regij, prepoveduje, da bi bil član, ki krši pravila, izvoljen za nosilca funkcije v odboru, če pa to funkcijo že ima, pa predvideva njegovo razrešitev; pozdravlja dejstvo, da je odbor pripravljen sprejeti nadaljnje izboljšave sistema, da pa razmislek o tem traja že več kot dve leti; meni, da je to obdobje nerazumno dolgo; obžaluje, da je odbor po omenjenem obdobju uspel predlagati le ukrepe za ozaveščanje in usposabljanje članov, čeprav je jasno, da so potrebni dodatni ukrepi, kakor je navedeno v poročilu evropske varuhinje človekovih pravic o dostojanstvu na delovnem mestu v institucijah in agencijah EU (SI/2/2018/AMF) ter v priporočilih Parlamenta;

19.

poziva odbor, naj organ za podelitev razrešnice obvesti o postopkih in procesih, ki jih je uvedel ali jih namerava uvesti glede tega, kako bo v prihodnje preprečil primere nadlegovanja ali podobne težave v zvezi z osebjem, da se ne bi ponovili podobni obžalovanja vredni dogodki, ki so povzročili negativno publiciteto in okrnili ugled odbora;

20.

pozdravlja povečanje števila zaupnih svetovalcev, da bi izboljšali neformalni postopek in možnost, da osebje izrazi svoje pomisleke glede vseh primerov domnevnega nadlegovanja;

21.

toplo pozdravlja premisleke odbora, na podlagi katerih bo pripravljen podroben akcijski načrt za okrepitev politike ničelne tolerance do nadlegovanja, s katero bi zagotovili, da se takšno ravnanje ne bo toleriralo; pozdravlja in podpira sedanji reformni sveženj v zvezi z nadlegovanjem, žvižgaštvom in disciplinskimi postopki, ki bo dodatno izboljšal mehanizme, ki uslužbencem omogočajo, da vložijo uradno pritožbo zaradi nadlegovanja, in izboljšal trdnost ustreznih pravnih struktur; opozarja pa, da odbor Parlamentu že več let sporoča o tem procesu, a je videti, kakor da bi šele zdaj sprejel konkretne ukrepe; pozdravlja ustanovitev delovne skupine, v kateri bodo sodelovali predstavniki uprave in odbora uslužbencev, da bi zbrali čim širši prispevek k izboljšavam; je razočaran, da je odbor v zadnjih letih dosegel le skromen napredek, čeprav mu je Parlament podal natančna priporočila in ga pozval, naj uvede nova pravila in postopke v zvezi s člani, vpletenimi v primere nadlegovanja;

22.

pozdravlja nadaljevanje različnih pobud za ozaveščanje, da bi uslužbence ustrezno obvestili o nadaljnjih ukrepih po „kampanji Respect@work“; pozdravlja organizacijo usposabljanj, ki so namenjena seznanjanju osebja z ustreznimi etičnimi in organizacijskimi vrednotami ter s tem povezanimi pravili in postopki.

(1)  Sodba Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 12. maja 2016, FS proti Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru (EESO), F-50/15, ECLI:EU:F:2016:119.


14.12.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 420/21


SKLEP POLITIČNEGA IN VARNOSTNEGA ODBORA (SZVP) 2020/2048

z dne 8. decembra 2020

o podaljšanju mandata vodje nadzorne misije Evropske unije v Gruziji (EUMM Georgia) (EUMM GEORGIA/2/2020)

POLITIČNI IN VARNOSTNI ODBOR JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti tretjega odstavka člena 38 Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2010/452/SZVP z dne 12. avgusta 2010 o nadzorni misiji Evropske unije v Gruziji, EUMM Georgia (1), in zlasti člena 10(1) Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Na podlagi Sklepa 2010/452/SZVP je Politični in varnostni odbor (PVO) pooblaščen, da v skladu s tretjim odstavkom člena 38 Pogodbe sprejme ustrezne odločitve za izvajanje političnega nadzora in strateškega vodenja nadzorne misije Evropske unije v Gruziji (v nadaljnjem besedilu: EUMM Georgia), vključno s sklepom o imenovanju vodje misije.

(2)

PVO je 11. februarja 2020 sprejel Sklep (SZVP) 2020/200 (2) o imenovanju Mareka SZCZYGIELA za vodjo EUMM Georgia za obdobje od 15. marca 2020 do 14. decembra 2020.

(3)

Svet je 3. decembra 2020 sprejel Sklep (SZVP) 2020/1990 (3), s katerim je mandat EUMM Georgia podaljšal od 15. decembra 2020 do 14. decembra 2022.

(4)

Visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko je predlagal, da se mandat Mareka SZCZYGIELA kot vodje misije EUMM Georgia podaljša za obdobje od 15. decembra 2020 do 14. decembra 2021–

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Mandat Mareka SZCZYGIELA kot vodje nadzorne misije Evropske unije v Gruziji (EUMM Georgia) se od 15. decembra 2020 podaljša do 14. decembra 2021.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

Uporablja se od 15. decembra 2020.

V Bruslju, 8. decembra 2020

Za Politični in varnostni odbor

Predsednica

S. FROM-EMMESBERGER


(1)  UL L 213, 13.8.2010, str. 43.

(2)  Sklep Političnega in varnostnega odbora (SZVP) 2020/200 z dne 11. februarja 2020 o imenovanju vodje nadzorne misije Evropske unije v Gruziji (EUMM Georgia) in razveljavitvi Sklepa (SZVP) 2018/2075 (EUMM GEORGIA/1/2020) (UL L 42, 14.2.2020, str. 15).

(3)  Sklep Sveta (SZVP) 2020/1990 z dne 3. decembra 2020 o spremembi Sklepa 2010/452/SZVP o nadzorni misiji Evropske unije v Gruziji, EUMM Georgia (UL L 411, 7.12.2020, str. 1).


14.12.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 420/22


SKLEP EVROPSKEGA SVETA (EU) 2020/2049

z dne 10. decembra 2020

o imenovanju člana Izvršilnega odbora Evropske centralne banke

EVROPSKI SVET JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 283(2) Pogodbe,

ob upoštevanju priporočila Sveta Evropske unije (1),

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (2),

ob upoštevanju mnenja Sveta Evropske centralne banke (3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Yves MERSCH je bil imenovan za člana Izvršilnega odbora Evropske centralne banke za mandat osmih let od 15. decembra 2012. Njegov mandat se izteče 14. decembra 2020.

(2)

Zato je treba imenovati novega člana Izvršilnega odbora Evropske centralne banke.

(3)

Evropski svet želi imenovati Franka ELDERSONA, ki po njegovem mnenju izpolnjuje vse zahteve iz člena 283(2) Pogodbe –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Frank ELDERSON se imenuje za člana Izvršilnega odbora Evropske centralne banke za mandat osmih let od 15. decembra 2020.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 10. decembra 2020

Za Evropski svet

Predsednik

C. MICHEL


(1)  UL C 338, 12.10.2020, str. 2.

(2)  Mnenje z dne 23. novembra 2020 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(3)  Mnenje z dne 28. oktobra 2020 (UL C 372, 4.11.2020, str. 11).


14.12.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 420/23


DELEGIRANI SKLEP KOMISIJE (EU) 2020/2050

z dne 10. decembra 2020

o odobritvi odstopanj nekaterim državam članicam od uporabe Uredbe (EU) 2019/1700 Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi skupnega okvira za evropsko statistiko v zvezi z osebami in gospodinjstvi na podlagi podatkov na individualni ravni, zbranih z vzorci

(notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 8595)

(Besedilo v angleškem, finskem, francoskem, grškem, hrvaškem, italijanskem, litovskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, romunskem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku je edino verodostojno)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2019/1700 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. oktobra 2019 o ustanovitvi skupnega okvira za evropsko statistiko v zvezi z osebami in gospodinjstvi na podlagi podatkov na individualni ravni, zbranih z vzorci, spremembi uredb (ES) št. 808/2004, (ES) št. 452/2008 in (ES) št. 1338/2008 Evropskega parlamenta in Sveta in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1177/2003 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Sveta (ES) št. 577/98 (1) in zlasti člena 19(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Iz informacij, predloženih Komisiji, je razvidno, da so zahteve za odstopanja Nemčije, Irske, Grčije, Španije, Francije, Hrvaške, Italije, Cipra, Litve, Luksemburga, Malte, Nizozemske, Poljske, Romunije, Slovenije in Finske, navedene v Prilogi, utemeljene s potrebo po obsežnejših prilagoditvah nacionalnih upravnih in statističnih sistemov zaradi skladnosti z Uredbo (EU) 2019/1700.

(2)

Zahtevana odstopanja bi bilo treba odobriti Nemčiji, Irski, Grčiji, Španiji, Franciji, Hrvaški, Italiji, Cipru, Litvi, Luksemburgu, Malti, Nizozemski, Poljski, Romuniji, Sloveniji in Finski.

(3)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Odbora za evropski statistični sistem –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Odstopanja od Uredbe (EU) 2019/1700, določena v Prilogi, se odobrijo državam članicam, navedenim v Prilogi.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na Zvezno republiko Nemčijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Republiko Hrvaško, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Litvo, Veliko vojvodstvo Luksemburg, Republiko Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Poljsko, Romunijo, Republiko Slovenijo in Republiko Finsko.

V Bruslju, 10. decembra 2020

Za Komisijo

Paolo GENTILONI

Član Komisije


(1)  UL L 261 I, 14.10.2019, str. 1.


PRILOGA

Odstopanja od Uredbe (EU) 2019/1700

Področje: Delovna sila

Zadevni člen / Zadevna priloga

Država članica

Odobreno obdobje odstopanja

Vsebina odobrenega odstopanja

Člen 5 – Statistične populacije in enote opazovanja

Francija

3 leta

(2021–2023)

Raziskovanje ne zajema francoskega departmaja Mayotte.

Priloga II – Zahteve natančnosti

Grčija

3 leta

(2021–2023)

Zahteve natančnosti za četrtletno razmerje med brezposelnostjo in prebivalstvom v starosti 15–74 let za nekatere regije NUTS 2 morda ne bodo dosežene.

 

Nizozemska

1 leto (2021)

Poleg mikropodatkov na podlagi omejene velikosti vzorca, ki jih je treba postopoma dopolniti za izpolnitev vseh zahtev natančnosti, se posredujejo na modelu temelječi glavni kazalniki in njihove razčlenitve. Na zahtevo se predložijo dodatni podrobni kazalniki, vključno z razčlenitvami.

Priloga V – Roki za posredovanje podatkov

Grčija, Italija

1 leto (2021)

Predhodno preverjeni četrtletni mikropodatki brez neposrednih identifikatorjev se posredujejo v 12 tednih po koncu referenčnega obdobja.

Italija

3 leta

(2021–2023)

Predhodno preverjeni mikropodatki brez neposrednih identifikatorjev za podrobno vsebino „dohodek iz dela“ se posredujejo v 18 mesecih po koncu referenčnega obdobja.

Področje: Dohodek in življenjski pogoji

Zadevni člen / Zadevna priloga

Država članica

Odobreno obdobje odstopanja

Vsebina odobrenega odstopanja

Člen 13(5) Kakovost

Litva

3 leta

(2021–2023)

Metapodatki in informacije iz člena 13(4) se posredujejo do konca septembra 2022 za zbiranje podatkov za leto 2021, do konca julija 2023 za zbiranje podatkov za leto 2022 in do konca maja 2024 za zbiranje podatkov za leto 2023.

Priloga II – Zahteve natančnosti

Nemčija

2 leti

(2021–2022)

Kazalnik „Razmerje med trajnim tveganjem revščine v obdobju štirih let in prebivalstvom“ je izvzet iz zahtev natančnosti.

Irska

3 leta

(2021–2023)

Za najvišjo vrednost standardne napake kazalnika „Razmerje med tveganjem revščine ali socialno izključenostjo in prebivalstvom“ sta vrednosti parametrov a in b:

a = 900 in b = 700 za zbiranje podatkov za leto 2021;

a = 900 in b = 1 175 za zbiranje podatkov za leto 2022;

a = 900 in b = 1 650 za zbiranje podatkov za leto 2023.

Kazalnik „Razmerje med trajnim tveganjem revščine v obdobju štirih let in prebivalstvom“ je izvzet iz zahtev natančnosti.

Kazalnik „Razmerje med tveganjem revščine ali socialno izključenostjo in prebivalstvom v vsaki regiji na ravni NUTS 2“ je izključen iz zahtev natančnosti.

Francija

2 leti

(2021–2022)

Kazalnik „Razmerje med trajnim tveganjem revščine v obdobju štirih let in prebivalstvom“ je izvzet iz zahtev natančnosti.

Italija

3 leta

(2021–2023)

Zahteva natančnosti za kazalnik „Razmerje med tveganjem revščine ali socialno izključenostjo in prebivalstvom v vsaki regiji na ravni NUTS 2“ se uporablja v vsaki regiji NUTS 1 namesto v vsaki regiji NUTS 2.

Finska

3 leta

(2021–2023)

Kazalnik „Razmerje med trajnim tveganjem revščine v obdobju štirih let in prebivalstvom“ je izvzet iz zahtev natančnosti.

Priloga III – Značilnosti vzorca

Nemčija

2 leti

(2021–2022)

Rotacijska shema vzorca zajema dve leti za zbiranje podatkov za leto 2021 in tri leta za zbiranje podatkov za leto 2022.

Priloga V – Roki za posredovanje podatkov

Nemčija

3 leta

(2021–2023)

Predhodno preverjeni mikropodatki brez neposrednih identifikatorjev za zbiranje podatkov leta N se posredujejo do konca februarja leta N + 1.

Irska

1 leto (2021)

Predhodno preverjeni mikropodatki brez neposrednih identifikatorjev za zbiranje podatkov za leto 2021 se posredujejo do konca marca 2022.

Grčija

3 leta

(2021–2023)

Predhodno preverjeni mikropodatki brez neposrednih identifikatorjev za zbiranje podatkov za leta 2021, 2022 in 2023 se posredujejo do konca aprila 2022, do konca marca 2023 oziroma do konca februarja 2024.

Španija

2 leti

(2021–2022)

Predhodno preverjeni mikropodatki brez neposrednih identifikatorjev za zbiranje podatkov za leto 2021 se posredujejo do 15. junija 2022, za zbiranje podatkov za leto 2022 pa do konca marca 2023.

Francija

3 leta

(2021–2023)

Glede spremenljivk o dohodku se predhodno preverjeni mikropodatki brez neposrednih identifikatorjev za zbiranje podatkov za leto N posredujejo do konca marca leta N + 1.

Hrvaška

2 leti

(2021–2022)

Predhodno preverjeni mikropodatki brez neposrednih identifikatorjev za zbiranje podatkov za leto 2021 se posredujejo do 15. junija 2022, za zbiranje podatkov za leto 2022 pa do konca marca 2023.

Italija

3 leta

(2021–2023)

Predhodno preverjeni mikropodatki brez neposrednih identifikatorjev za zbiranje podatkov za leta 2021, 2022 in 2023 se posredujejo do 15. junija 2022, do konca aprila 2023 oziroma do konca marca 2024.

Ciper

3 leta

(2021–2023)

Predhodno preverjeni mikropodatki brez neposrednih identifikatorjev za zbiranje podatkov za leto N se posredujejo do 15. junija leta N + 1.

Litva

3 leta (2021–2023)

Predhodno preverjeni mikropodatki brez neposrednih identifikatorjev za zbiranje podatkov za leta 2021, 2022 in 2023 se posredujejo do konca aprila 2022, do konca marca 2023 oziroma do konca februarja 2024.

Luksemburg

3 leta

(2021–2023)

Glede spremenljivk o dohodku se začasni predhodno preverjeni mikropodatki brez neposrednih identifikatorjev za zbiranje podatkov za leto N posredujejo do konca aprila leta N + 1, revidirani podatki pa do konca maja leta N + 1.

Malta

3 leta

(2021–2023)

Predhodno preverjeni mikropodatki brez neposrednih identifikatorjev za zbiranje podatkov za leto N se posredujejo do konca aprila leta N + 1.

Poljska

2 leti

(2021–2022)

Predhodno preverjeni mikropodatki brez neposrednih identifikatorjev za zbiranje podatkov za leto 2021 se posredujejo do 15. junija 2022, za zbiranje podatkov za leto 2022 pa do konca marca 2023.

Romunija

3 leta

(2021–2023)

Predhodno preverjeni mikropodatki brez neposrednih identifikatorjev za vse dokončne spremenljivke zbiranja podatkov za leto N se posredujejo do konca februarja leta N + 1.

Slovenija

1 leto (2021)

Predhodno preverjeni mikropodatki brez neposrednih identifikatorjev za zbiranje podatkov za leto 2021 se posredujejo do 15. junija 2022.

Področje: Zdravje

Zadevni člen / Zadevna priloga

Država članica

Odobreno obdobje odstopanja

Vsebina odobrenega odstopanja

Priloga V – Roki za posredovanje podatkov

Romunija

1 leto (prvo leto izvajanja)

Predhodno preverjeni mikropodatki brez neposrednih identifikatorjev za zbiranje podatkov se posredujejo v 12 mesecih po koncu nacionalnega obdobja zbiranja podatkov.

Področje: Izobraževanje in usposabljanje

Zadevni člen / Zadevna priloga

Država članica

Odobreno obdobje odstopanja

Vsebina odobrenega odstopanja

Priloga II – Zahteve natančnosti

Finska

3 leta (2021–2023)

Zahteva natančnosti za kazalnik „Stopnja udeležbe v formalnem izobraževanju in usposabljanju (starost 18–24 let)“ morda ne bo izpolnjena.

Področje: Poraba časa

Zadevni člen / Zadevna priloga

Država članica

Odobreno obdobje odstopanja

Vsebina odobrenega odstopanja

Priloga V – Roki za posredovanje podatkov

Romunija

1 leto (prvo leto izvajanja)

Predhodno preverjeni mikropodatki brez neposrednih identifikatorjev za zbiranje podatkov se posredujejo v 20 mesecih po koncu terenskega dela.


14.12.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 420/28


DELEGIRANI SKLEP KOMISIJE (EU) 2020/2051

z dne 11. decembra 2020

o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2020/1742 o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi z visokopatogeno aviarno influenco podtipa H5N8 v Združenem kraljestvu

(notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 9184)

(Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/662/EGS z dne 11. decembra 1989 o veterinarskih pregledih v trgovini znotraj Skupnosti glede na vzpostavitev notranjega trga (1) in zlasti člena 9(4) Direktive v povezavi s členom 131 Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (Sporazum o izstopu),

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Unije z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi (2), ter zlasti člena 10(4) Direktive v povezavi s členom 131 Sporazuma o izstopu,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/1742 (3) je bil sprejet po izbruhih visokopatogene aviarne influence podtipa H5N8 na gospodarstvih, kjer gojijo perutnino ali druge ptice v ujetništvu, v Združenem kraljestvu in potem, ko je pristojni organ Združenega kraljestva v skladu z Direktivo Sveta 2005/94/ES (4) vzpostavil okužena in ogrožena območja.

(2)

Izvedbeni sklep (EU) 2020/1742 določa, da morajo okužena in ogrožena območja, ki jih Združeno kraljestvo vzpostavi v skladu z Direktivo 2005/94/ES, obsegati vsaj območja, navedena kot okužena in ogrožena območja v Prilogi k navedenemu izvedbenemu sklepu.

(3)

Priloga k Izvedbenemu sklepu (EU) 2020/1742 je bila nazadnje spremenjena z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2020/1996 (5), in sicer po nadaljnjih izbruhih visokopatogene aviarne influence podtipa H5N8 pri perutnini ali drugih pticah v ujetništvu v Združenem kraljestvu, ki jih je bilo treba vključiti v navedeno prilogo.

(4)

Od sprejetja Izvedbenega sklepa (EU) 2020/1996 je Združeno kraljestvo obvestilo Komisijo o novih izbruhih visokopatogene aviarne influence podtipa H5N8 na gospodarstvih, kjer gojijo perutnino ali druge ptice v ujetništvu, v grofijah North Yorkshire in Norfolk ter sprejelo potrebne ukrepe v skladu z Direktivo 2005/94/ES, vključno z vzpostavitvijo okuženih in ogroženih območij okoli teh novih izbruhov.

(5)

Komisija je v sodelovanju z Združenim kraljestvom preučila navedene ukrepe in presodila, da so meje novih okuženih in ogroženih območij, ki jih je vzpostavil pristojni organ Združenega kraljestva, dovolj oddaljene od gospodarstev, na katerih so bili potrjeni novi izbruhi visokopatogene aviarne influence podtipa H5N8.

(6)

Da bi preprečili kakršne koli nepotrebne motnje za trgovino v Uniji in se izognili tveganju, da tretje države sprejmejo neupravičene omejitve trgovanja, je treba na ravni Unije v sodelovanju z Združenim kraljestvom takoj opredeliti nova okužena in ogrožena območja, ki jih je vzpostavilo Združeno kraljestvo v skladu z Direktivo 2005/94/ES. Zato bi bilo treba spremeniti okužena in ogrožena območja, navedena za Združeno kraljestvo v Prilogi k Izvedbenemu sklepu (EU) 2020/1742.

(7)

V skladu s tem bi bilo treba spremeniti Prilogo k Izvedbenemu sklepu (EU) 2020/1742 in posodobiti regionalizacijo na ravni Unije, da se bodo upoštevala nova okužena in ogrožena območja, ki jih je v skladu z Direktivo 2005/94/ES vzpostavilo Združeno kraljestvo, ter trajanje omejitev, ki se na njih izvajajo.

(8)

Izvedbeni sklep (EU) 2020/1742 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(9)

Glede na nujnost epidemioloških razmer v Uniji v zvezi s širjenjem visokopatogene aviarne influence podtipa H5N8 je pomembno, da spremembe Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2020/1742 iz tega sklepa začnejo veljati čim prej.

(10)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga k Izvedbenemu sklepu (EU) 2020/1742 se nadomesti z besedilom iz Priloge k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska.

V Bruslju, 11. decembra 2020

Za Komisijo

Stella KYRIAKIDES

Članica Komisije


(1)  UL L 395, 30.12.1989, str. 13.

(2)  UL L 224, 18.8.1990, str. 29.

(3)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/1742 z dne 20. novembra 2020 o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi z visokopatogeno aviarno influenco podtipa H5N8 v Združenem kraljestvu (UL L 392, 23.11.2020, str. 60).

(4)  Direktiva Sveta 2005/94/ES z dne 20. decembra 2005 o ukrepih Skupnosti za obvladovanje aviarne influence in razveljavitvi Direktive 92/40/EGS (UL L 10, 14.1.2006, str. 16).

(5)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/1996 z dne 4. decembra 2020 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2020/1742 o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi z visokopatogeno aviarno influenco podtipa H5N8 v Združenem kraljestvu (UL L 410, 7.12.2020, str. 100).


PRILOGA

„PRILOGA

DEL A

Okuženo območje, kot je navedeno v členu 1:

Združeno kraljestvo

Območje zajema:

Datum konca izvajanja v skladu s členom 29(1) Direktive 2005/94/ES

Those parts of Cheshire County (ADNS code 00140) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N53.25 and W2.81

27.11.2020

Those parts of Herefordshire County (ADNS code 00051) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.17 and W2.81

8.12.2020

Those parts of Leicestershire County (ADNS code 00152) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.78 and W0.86

16.12.2020

Those parts of North Yorkshire County (ADNS code 00176) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N54.30 and W1.47

26.12.2020

Those parts of North Yorkshire County (ADNS code 00176) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N54.29 and W1.45

29.12.2020

Those parts of Norfolk County (ADNS code 00154) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.49 and E0.95

31.12.2020

Those parts of Norfolk County (ADNS code 00154) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.72 and E0.15

31.12.2020

DEL B

Ogroženo območje, kot je navedeno v členu 1:

Združeno kraljestvo

Območje zajema:

Datum konca izvajanja v skladu s členom 31 Direktive 2005/94/ES

Those parts of Cheshire County (ADNS code 00140) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N53.25 and W2.81

6.12.2020

Those parts of Cheshire County (ADNS code 00140) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N53.25 and W2.81

od 28.11.2020 do 6.12.2020

Those parts of Herefordshire County (ADNS code 00051) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.17 and W2.81

17.12.2020

Those parts of Herefordshire County (ADNS code 00051) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.17 and W2.81

od 9.12.2020 do 17.12.2020

Those parts of Leicestershire County (ADNS code 00152) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.78 and W0.86

25.12.2020

Those parts of Leicestershire County (ADNS code 00152) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.78 and W0.86

od 17.12.2020 do 25.12.2020

Those parts of North Yorkshire County (ADNS code 00176) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N54.30 and W1.47

31.12.2020

Those parts of North Yorkshire County (ADNS code 00176) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N54.30 and W1.47

od 24.12.2020 do 31.12.2020

Those parts of North Yorkshire County (ADNS code 00176) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N54.29 and W1.45

31.12.2020

Those parts of North Yorkshire County (ADNS code 00176) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N54.29 and W1.45

od 30.12.2020 do 31.12.2020

Those parts of Norfolk County (ADNS code 00154) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.49 and E0.95

31.12.2020

Those parts of Norfolk County (ADNS code 00154) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.72 and E0.15

31.12.2020


AKTI, KI JIH SPREJMEJO ORGANI, USTANOVLJENI Z MEDNARODNIMI SPORAZUMI

14.12.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 420/32


SKLEP št. 2/2020 ODBORA VELEPOSLANIKOV AKP-EU

z dne 4. decembra 2020

o spremembi Sklepa št. 3/2019 Odbora veleposlanikov AKP-EU o sprejetju prehodnih ukrepov na podlagi člena 95(4) Sporazuma o partnerstvu AKP-EU [2020/2052]

ODBOR VELEPOSLANIKOV AKP-EU JE –

ob upoštevanju Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani (1) (v nadaljnjem besedilu: Sporazuma o partnerstvu AKP-EU), ter zlasti člena 15(4) in člena 16(2) v povezavi s členom 95(4) Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sporazum o partnerstvu AKP-EU, ki je bil podpisan v Cotonouju dne 23. junija 2000, je začel veljati 1. aprila 2003. V skladu s Sklepom št. 3/2019 (2) Odbora veleposlanikov AKP-EU (v nadaljnjem besedilu: sklep o prehodnih ukrepih) se Sporazum uporablja do 31. decembra 2020.

(2)

V skladu s prvim pododstavkom člena 95(4) Sporazuma o partnerstvu AKP-EU so se septembra 2018 začela pogajanja o novem sporazumu o partnerstvu AKP-EU (v nadaljnjem besedilu: novi sporazum). Ker novi sporazum do 31. decembra 2020, to je do datuma poteka veljavnosti trenutnega pravnega okvira, še ne bo pripravljen za uporabo, med drugim zaradi zamud, ki so posledica pandemije COVID-19, je treba spremeniti sklep o prehodnih ukrepih za nadaljnje podaljšanje uporabe določb Sporazuma o partnerstvu AKP-EU do 30. novembra 2021.

(3)

Drugi pododstavek člena 95(4) Sporazuma o partnerstvu AKP-EU določa, da Svet ministrov AKP-EU sprejme morebitne potrebne prehodne ukrepe, dokler ne začne veljati nov sporazum.

(4)

Svet ministrov AKP-EU je 23. maja 2019 na podlagi člena 15(4) Sporazuma o partnerstvu AKP-EU prenesel pooblastila za sprejetje prehodnih ukrepov na Odbor veleposlanikov AKP-EU (3).

(5)

Zato je primerno, da Odbor veleposlanikov AKP-EU na podlagi člena 95(4) Sporazuma o partnerstvu AKP-EU sprejme odločitev o spremembi Sklepa št. 3/2019 Odbora veleposlanikov AKP-EU o podaljšanju uporabe določb Sporazuma o partnerstvu AKP-EU do 30. novembra 2021 ali do začetka veljavnosti novega sporazuma ali do začetka začasne uporabe novega sporazuma med Unijo in državami AKP, kar nastopi prej.

(6)

Določbe Sporazuma o partnerstvu AKP-EU se bodo še naprej uporabljale, da bi se ohranila kontinuiteta odnosov med Unijo in njenimi državami članicami, na eni strani, ter državami AKP, na drugi strani. Skladno s tem spremenjeni prehodni ukrepi niso namenjeni za spremembe Sporazuma o partnerstvu AKP-EU, kot je določeno v členu 95(3) Sporazuma –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V členu 1 Sklepa št. 3/2019 Odbora veleposlanikov AKP-EU se besedilo „31. decembra 2020“ nadomesti z „30. novembra 2021“.

Člen 2

Ta sklep začne veljati 1. januarja 2021.

V Bruslju, 4. decembra 2020

Za Svet ministrov AKP-EU

Odbor veleposlanikov AKP-EU

Predsednik

Michael CLAUSS


(1)  UL L 317, 15.12.2000, str. 3. Sporazum o partnerstvu AKP-EU je bil spremenjen s sporazumom, podpisanim v Luxembourgu 25. junija 2005 (UL L 209, 11.8.2005, str. 27), in s sporazumom, podpisanim v Ouagadougouju 22. junija 2010 (UL L 287, 4.11.2010, str. 3).

(2)  Sklep št. 3/2019 Odbora veleposlanikov držav AKP-EU z dne 17. decembra 2019 o sprejetju prehodnih ukrepov na podlagi člena 95(4) Sporazuma o partnerstvu AKP-EU (UL L 1, 3.1.2020, str. 3).

(3)  Sklep št. 1/2019 Sveta ministrov AKP-EU z dne 23. maja 2019 o prenosu pooblastil za odločitev o sprejetju prehodnih ukrepov na podlagi člena 95(4) Sporazuma o partnerstvu AKP-EU na Odbor veleposlanikov AKP-EU (UL L 146, 5.6.2019, str. 114).