ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 384

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 63
17. november 2020


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1710 z dne 10. novembra 2020 o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Mollete de Antequera (ZGO))

1

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1711 z dne 10. novembra 2020 o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Szomolyai rövidszárú fekete cseresznye (ZOP))

2

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1712 z dne 16. novembra 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 37/2010 za razvrstitev snovi lidokain glede mejne vrednosti ostankov ( 1 )

3

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1713 z dne 16. novembra 2020 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2019/1382 o spremembi nekaterih uredb, ki uvajajo protidampinške ali protisubvencijske ukrepe za nekatere izdelke iz jekla, za katere veljajo zaščitni ukrepi

6

 

 

SKLEPI

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/1714 z dne 16. novembra 2020 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2019/1119 glede metodologije preizkušanja za nekatere hibridne električne osebne avtomobile brez zunanjega polnjenja in zaradi upoštevanja uporabe alternativnih goriv ter spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2020/1339 glede zadnjih pozicijskih svetilk ( 1 )

9

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/1715 z dne 16. novembra 2020 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2020/1606 o nekaterih začasnih zaščitnih ukrepih v zvezi z visokopatogeno aviarno influenco podtipa H5N8 na Nizozemskem (notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 8021)  ( 1 )

14

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

17.11.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 384/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1710

z dne 10. novembra 2020

o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb („Mollete de Antequera“ (ZGO))

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (1) ter zlasti člena 52(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 50(2)(a) Uredbe (EU) št. 1151/2012 je bil zahtevek Španije za registracijo imena „Mollete de Antequera“ objavljen v Uradnem listu Evropske unije (2).

(2)

Ker v skladu s členom 51 Uredbe (EU) št. 1151/2012 Komisija ni prejela nobenega ugovora, bi bilo treba ime „Mollete de Antequera“ registrirati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ime „Mollete de Antequera“ (ZGO) se registrira.

Ime iz prvega odstavka opredeljuje proizvod skupine 2.3 Kruh, fino pecivo, slaščice, keksi in drugi pekovski izdelki iz Priloge XI k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 668/2014 (3).

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. novembra 2020

Za Komisijo

V imenu predsednice

Janusz WOJCIECHOWSKI

Član Komisije


(1)  UL L 343, 14.12.2012, str. 1.

(2)  UL C 224, 8.7.2020, str. 16.

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 668/2014 z dne 13. junija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (UL L 179, 19.6.2014, str. 36).


17.11.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 384/2


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1711

z dne 10. novembra 2020

o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb

(„Szomolyai rövidszárú fekete cseresznye“ (ZOP))

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (1) ter zlasti člena 52(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 50(2)(a) Uredbe (EU) št. 1151/2012 je bil zahtevek Madžarske za registracijo imena „Szomolyai rövidszárú fekete cseresznye“ objavljen v Uradnem listu Evropske unije (2).

(2)

Ker v skladu s členom 51 Uredbe (EU) št. 1151/2012 Komisija ni prejela nobenega ugovora, bi bilo treba ime „Szomolyai rövidszárú fekete cseresznye“ registrirati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ime „Szomolyai rövidszárú fekete cseresznye“ (ZOP) se registrira.

Ime iz prvega odstavka opredeljuje proizvod skupine 1.6 Sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani, iz Priloge XI k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 668/2014 (3).

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. novembra 2020

Za Komisijo

V imenu predsednice

Janusz WOJCIECHOWSKI

Član Komisije


(1)  UL L 343, 14.12.2012, str. 1.

(2)  UL C 235, 17.7.2020, str. 7.

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 668/2014 z dne 13. junija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (UL L 179, 19.6.2014, str. 36).


17.11.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 384/3


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1712

z dne 16. novembra 2020

o spremembi Uredbe (EU) št. 37/2010 za razvrstitev snovi lidokain glede mejne vrednosti ostankov

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 470/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o določitvi postopkov Skupnosti za določitev mejnih vrednosti ostankov farmakološko aktivnih snovi v živilih živalskega izvora in razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 2377/90 in spremembi Direktive 2001/82/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (1) ter zlasti člena 14 v povezavi s členom 17 Uredbe,

ob upoštevanju mnenj Evropske agencije za zdravila, ki ju je 16. julija 2020 oblikoval Odbor za zdravila za uporabo v veterinarski medicini,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 17 Uredbe (ES) št. 470/2009 določa, da je treba z uredbo določiti mejne vrednosti ostankov (v nadaljnjem besedilu: MRL) za farmakološko aktivne snovi, ki so namenjene uporabi v Uniji v zdravilih za uporabo v veterinarski medicini za živali za proizvodnjo živil ali v biocidnih proizvodih, ki se uporabljajo v živinoreji.

(2)

V razpredelnici 1 Priloge k Uredbi Komisije (EU) št. 37/2010 (2) so določene farmakološko aktivne snovi in njihova razvrstitev glede MRL v živilih živalskega izvora.

(3)

Lidokain je že vključen v navedeno razpredelnico kot dovoljena snov za enoprste kopitarje, in sicer samo za uporabo kot lokalno-regionalna anestezija. Obstoječi vnos je razvrščen med tiste, ki nosijo oznako „MRL se ne zahteva“.

(4)

Evropski agenciji za zdravila (v nadaljnjem besedilu: EMA) je bil predložen zahtevek za razširitev obstoječega vnosa za lidokain na prašiče, in sicer samo za dermalno in epilezijsko uporabo pri pujskih, ki so stari do sedem dni.

(5)

Predložen ji je bil tudi zahtevek za razširitev obstoječega vnosa za lidokain na govedo, in sicer za mišičevje, maščevje, jetra, ledvice in mleko.

(6)

Agencija je na podlagi mnenj Odbora za zdravila za uporabo v veterinarski medicini priporočila določitev MRL za lidokain pri govedu, glede določitve MRL za lidokain pri prašičih določene starosti in za določeno uporabo pa je ugotovila, da za varovanje zdravja ljudi ni potrebna.

(7)

V skladu s členom 5 Uredbe (ES) št. 470/2009 mora EMA preučiti, ali se lahko MRL, ki so za neko farmakološko aktivno snov v posameznem živilu že določene, uporabijo tudi za drugo živilo, pridobljeno iz iste živalske vrste, oziroma ali se lahko MRL, ki so za neko farmakološko aktivno snov že določene za eno ali več živalskih vrst, uporabijo tudi za druge živalske vrste.

(8)

EMA je menila, da ekstrapolacija vnosa za lidokain pri prašičih in govedu na druge živalske vrste za proizvodnjo živil zaradi nezadostnih podatkov trenutno ni primerna.

(9)

Uredbo (EU) št. 37/2010 bi bilo zato potrebno ustrezno spremeniti.

(10)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravila za uporabo v veterinarski medicini –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (EU) št. 37/2010 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. novembra 2020

Za Komisijo

Ursula VON DER LEYEN

Predsednica


(1)  UL L 152, 16.6.2009, str. 11.

(2)  Uredba Komisije (EU) št. 37/2010 z dne 22. decembra 2009 o farmakološko aktivnih snoveh in njihovi razvrstitvi glede mejnih vrednosti ostankov v živilih živalskega izvora (UL L 15, 20.1.2010, str. 1).


PRILOGA

V razpredelnici 1 Priloge k Uredbi (EU) št. 37/2010 se vnos za snov „lidokain“ nadomesti z naslednjim:

Farmakološko aktivna snov

Marker ostanek

Živalska vrsta

MRL

Ciljna tkiva

Druge določbe (v skladu s členom 14(7) Uredbe (ES) št. 470/2009)

Terapevtska razvrstitev

„lidokain

SE NE UPORABLJA

enoprsti kopitarji

MRL se ne zahteva.

SE NE UPORABLJA

Samo za lokalno/regionalno anestezijo.

lokalni anestetik“

prašiči

Samo za uporabo pri pujskih, ki so stari do sedem dni.

Samo za dermalno in epilezijsko uporabo.

lidokain

govedo

150 μg/kg

200 μg/kg

1 μg/kg

200 μg/kg

30 μg/kg

mišičevje

maščevje

jetra

ledvice

mleko

SE NE UPORABLJA


17.11.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 384/6


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1713

z dne 16. novembra 2020

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2019/1382 o spremembi nekaterih uredb, ki uvajajo protidampinške ali protisubvencijske ukrepe za nekatere izdelke iz jekla, za katere veljajo zaščitni ukrepi

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2015/477 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2015 o ukrepih, ki jih lahko sprejme Unija v zvezi s kombiniranim učinkom protidampinških ali protisubvencijskih ukrepov z zaščitnimi ukrepi (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija je z Izvedbeno uredbo (EU) 2019/159 (2) uvedla zaščitne ukrepe v zvezi z nekaterimi izdelki iz jekla za obdobje treh let. Ti ukrepi so v obliki tarifnih kvot, ki se uporabljajo za določena obdobja in s katerimi se plača tarifna dajatev nad kvoto v višini 25 %, kadar uvoz preseže določen prag, ki ustreza povprečni ravni uvoza v letih 2015 do 2017.

(2)

Komisija je z Izvedbeno uredbo (EU) 2019/1382 (3) vzpostavila mehanizem, ki preprečuje sočasno uporabo te tarifne dajatve nad kvoto in protidampinških in/ali izravnalnih ukrepov, ki se prav tako uporabljajo za nekatere izdelke iz jekla.

(3)

V Prilogi k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/1382 so zato navedeni vsi protidampinški in protisubvencijski ukrepi za izdelke, za katere so takrat veljali tudi zaščitni ukrepi, ter določena protidampinška in/ali protisubvencijska dajatev, ki bi se morala uporabljati, ko se začne uporabljati tarifna dajatev nad kvoto.

(4)

Komisija je 6. oktobra 2020 z Izvedbeno uredbo (EU) 2020/1408 (4) uvedla dokončno protidampinško dajatev na uvoz nekaterih vroče valjanih plošč in kolobarjev iz nerjavnega jekla s poreklom iz Indonezije, Ljudske republike Kitajske in Tajvana.

(5)

Kot je navedeno v uvodni izjavi 310 Izvedbene uredbe (EU) 2020/1408, se za te izdelke uporablja mehanizem, ki preprečuje sočasno uporabo ukrepov, saj za te izdelke veljajo tudi zaščitni ukrepi (številka izdelka 8). Prilogo k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/1382 bi bilo zato treba spremeniti, da se vključi Izvedbena uredba (EU) 2020/1408.

(6)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za instrumente trgovinske zaščite –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izvedbena uredba (EU) 2019/1382 se spremeni:

(1)

v Prilogi 1.B „Seznam uredb o protidampinških in protisubvencijskih ukrepih za proizvode, ki so predmet zaščitnega ukrepa“ se doda naslednji odstavek:

„19.   IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1408 z dne 6. oktobra 2020 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in dokončnem pobiranju začasne dajatve na uvoz nekaterih vroče valjanih plošč in kolobarjev iz nerjavnega jekla s poreklom iz Indonezije, Ljudske republike Kitajske in Tajvana (UL L 325, 7.10.2020, str. 26).“;

(2)

v Prilogi 2 „Stopnje protidampinških in/ali izravnalnih dajatev, ki se uporabljajo, dokler se za isti proizvod uporablja zaščitna dajatev“ se doda naslednja Priloga 2.18:

PRILOGA 2.18

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1408 z dne 6. oktobra 2020 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in dokončnem pobiranju začasne dajatve na uvoz nekaterih vroče valjanih plošč in kolobarjev iz nerjavnega jekla s poreklom iz Indonezije, Ljudske republike Kitajske in Tajvana (UL L 325, 7.10.2020, str. 26).

Država

Družba

Dodatna oznaka TARIC

Prvotna dokončna protidampinška dajatev

Protidampinška dajatev, ko se uporablja zaščitni ukrep

Indonezija

PT Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry

C541

17,3

0,0 %

Indonezija

PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel

C547

17,3

0,0 %

Indonezija

Vse druge družbe

C999

17,3

0,0 %

Ljudska republika Kitajska

Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd

C163

19,0

0,0 %

Ljudska republika Kitajska

Taiyuan Taigang Daming Metal Products

C542

19,0

0,0 %

Ljudska republika Kitajska

Tisco Guangdong Stainless Steel Service Center Co., Ltd

C543

19,0

0,0 %

Ljudska republika Kitajska

Tianjin TISCO & TPCO Stainless Steel Co. Ltd.

C025

19,0

0,0 %

Ljudska republika Kitajska

Fujian Fuxin Special Steel Co., Ltd.

C544

14,6

0,0 %

Ljudska republika Kitajska

Zhenshi Group Eastern Special Steel Co., Ltd.

C558

9,2

0,0 %

Ljudska republika Kitajska

Xiangshui Defeng Metals Co., Ltd

C545

17,5

0,0 %

Ljudska republika Kitajska

Fujian Dingxin Technology Co., Ltd.

C546

17,5

0,0 %

Ljudska republika Kitajska

Vse druge družbe

C999

19,0

0,0 %

Tajvan

Yieh United Steel Co.

C032

4,1

0,0 %

Tajvan

Tang Eng Iron Works Co. Ltd.

C031

4,1

0,0 %

Tajvan

Walsin Lihwa Co.

C548

7,5

0,0 %

Tajvan

Vse druge družbe

C999

7,5

0,0 %

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. novembra 2020

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 83, 27.3.2015, str. 11.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/159 z dne 31. januarja 2019 o uvedbi dokončnih zaščitnih ukrepov proti uvozu nekaterih izdelkov iz jekla (UL L 31, 1.2.2019, str. 27).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1382 z dne 2. septembra 2019 o spremembi nekaterih uredb, ki uvajajo protidampinške ali protisubvencijske ukrepe za nekatere izdelke iz jekla, za katere veljajo zaščitni ukrepi (UL L 227, 3.9.2019, str. 1).

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1408 z dne 6. oktobra 2020 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in dokončnem pobiranju začasne dajatve na uvoz nekaterih vroče valjanih plošč in kolobarjev iz nerjavnega jekla s poreklom iz Indonezije, Ljudske republike Kitajske in Tajvana (UL L 325, 7.10.2020, str. 26).


SKLEPI

17.11.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 384/9


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2020/1714

z dne 16. novembra 2020

o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2019/1119 glede metodologije preizkušanja za nekatere hibridne električne osebne avtomobile brez zunanjega polnjenja in zaradi upoštevanja uporabe alternativnih goriv ter spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2020/1339 glede zadnjih pozicijskih svetilk

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2019/631 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o določitvi standardov emisijskih vrednosti CO2 za nove osebne avtomobile in nova lahka gospodarska vozila ter razveljavitvi uredb (ES) št. 443/2009 in (EU) št. 510/2011 (1) ter zlasti člena 11(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Proizvajalci Audi AG, Bayerische Motoren Werke AG, Daimler AG, FCA Italy S.p.A, Ford-Werke GmbH, Honda Motor Europe Ltd, Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, Jaguar Land Rover Ltd, OPEL Automobile GmbH-PSA, Automobiles Citroën, Automobiles Peugeot, PSA Automobiles SA, Renault, Škoda Auto a.s, Toyota Motor Europe in Volkswagen Nutzfahrzeuge so 7. februarja 2020 predložili skupni zahtevek (v nadaljnjem besedilu: prvi zahtevek) v skladu s členom 12a Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 725/2011 (2) za spremembo Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2019/1119 (3), da bi se spremenila metodologija preizkušanja za nekatera hibridna električna vozila brez zunanjega polnjenja (v nadaljnjem besedilu: vozila NOVC-HEV) kategorije M1.

(2)

Proizvajalci FCA Italy S.p.A, Jaguar Land Rover Ltd., OPEL Automobile GmbH-PSA, Automobiles Citroën, Automobiles Peugeot, PSA Automobiles SA, Renault, Škoda Auto a.s in Ford-Werke GmbH so 21. aprila 2020 predložili skupni zahtevek (v nadaljnjem besedilu: drugi zahtevek) v skladu s členom 12a Izvedbene uredbe (EU) št. 725/2011 za spremembo Izvedbenega sklepa (EU) 2019/1119, da bi se upoštevala uporaba utekočinjenega naftnega plina (UNP), stisnjenega zemeljskega plina (SZP) in etanola (E85).

(3)

Komisija je oba zahtevka ocenila v skladu s členom 11 Uredbe (EU) 2019/631, Izvedbeno uredbo (EU) št. 725/2011 ter tehničnimi smernicami za pripravo vlog za odobritev inovativnih tehnologij v skladu z Uredbo (ES) št. 443/2009 ter Uredbo (EU) št. 510/2011 (revizijo iz julija 2018 (V2)) (4).

(4)

V prvem zahtevku vložniki zahtevajo spremembo metodologije preizkušanja iz Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2019/1119, da se omogoči uporaba preizkusnih pogojev za osebne avtomobile z motorji z notranjim zgorevanjem za vozila NOVC-HEV, za katera se lahko v skladu z odstavkom 1.1.4 Dodatka 2 k Podprilogi 8 k Prilogi XXI k Uredbi Komisije (EU) 2017/1151 (5) uporabljata nepopravljeni izmerjeni vrednosti porabe goriva in emisij CO2.

(5)

Vložniki so v podporo svojemu zahtevku predložili dokaze, da zaradi nizke stopnje elektrifikacije zadevne specifične kategorije vozil NOVC-HEV statistično pomembnega korekcijskega faktorja CO2 iz točke 4.1.2 Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2019/1119 ni mogoče določiti.

(6)

Ob upoštevanju predloženih argumentov bi bilo treba vozila NOVC-HEV, za katera se lahko v skladu z odstavkom 1.1.4 Dodatka 2 k Podprilogi 8 k Prilogi XXI k Uredbi Komisije (EU) 2017/1151 uporabljata nepopravljeni izmerjeni vrednosti porabe goriva in emisij CO2, za namene izračuna prihrankov emisij CO2 zaradi zadevne inovativne tehnologije šteti za enakovredna vozilom z motorji z notranjim zgorevanjem. Zato bi se morali preizkusni pogoji za osebne avtomobile z motorji z notranjim zgorevanjem iz Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2019/1119 uporabljati tudi za to specifično kategorijo vozil NOVC-HEV. Za druga vozila NOVC-HEV bi morala metodologija preizkušanja ostati nespremenjena.

(7)

Kar zadeva drugi zahtevek, je upravičeno pojasniti metodologijo preizkušanja z vključitvijo pretvorbenega faktorja goriva in faktorja moči za UNP in SZP. Glede na omejeno razpoložljivost E85 na trgu Unije kot celoti za namene metodologije preizkušanja ni upravičeno razlikovati med tem gorivom in bencinom.

(8)

Ob upoštevanju novih informacij o faktorjih uporabe za svetilke za zavijanje in statične žaromete za osvetlitev ovinka je primerno obstoječe faktorje uporabe za navedene svetilke in žaromete iz Izvedbenega sklepa (EU) 2019/1119 nadomestiti z bolj konzervativnimi faktorji iz Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2020/1339 (6).

(9)

Za zagotovitev pravne varnosti bi morali imeti proizvajalci v določenem obdobju možnost, da pri homologacijskih organih vložijo vlogo za certificiranje prihrankov emisij CO2 v skladu z Izvedbenim sklepom (EU) 2019/1119 v različici z dne 28. junija 2019. Spremembe iz tega sklepa ne vplivajo na veljavnost certifikatov, podeljenih v skladu z Izvedbenim sklepom (EU) 2019/1119 v navedeni različici.

(10)

V vlogi, ki je bila odobrena z Izvedbenim sklepom (EU) 2020/1339, so bili predloženi dokazi, da uporaba učinkovitih svetilk z LED v zadnjih pozicijskih svetilkah ne presega praga prodora na trg iz člena 2(2)(a) Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 427/2014 (7), zato bi morale biti navedene svetilke vključene na področje uporabe Izvedbenega sklepa (EU) 2020/1339. Zato je primerno navedeni sklep spremeniti, da se vključijo zadnje pozicijske svetilke.

(11)

Ker je mogoče prihranke emisij CO2, certificirane v skladu z Izvedbenim sklepom (EU) 2019/1119, pri izračunu povprečnih specifičnih emisij proizvajalca začeti upoštevati s koledarskim letom 2021, bi moral ta sklep začeti veljati takoj.

(12)

Izvedbena sklepa (EU) 2019/1119 in (EU) 2020/1339 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Spremembe Izvedbenega sklepa (EU) 2019/1119

Izvedbeni sklep (EU) 2019/1119 se spremeni:

(1)

v členu 4 se vstavi naslednji odstavek 2a:

„2a.

Če je inovativna tehnologija vgrajena v vozilo z dvogorivnim motorjem ali vozilo s prilagodljivim tipom goriva, homologacijski organ zabeleži prihranke emisij CO2, kot sledi:

(a)

pri vozilu z dvogorivnim motorjem, ki uporablja bencin in plinasta goriva, prihranke emisij CO2 pri uporabi UNP ali SZP;

(b)

pri vozilu s prilagodljivim tipom goriva, ki uporablja bencin in E85, prihranke emisij CO2 pri uporabi bencina.“;

(2)

člen 5 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 5

Prehodno obdobje in kodi ekoloških inovacij

1.   Proizvajalec lahko do 24. marca 2021 pri homologacijskem organu vloži vlogo za certificiranje prihrankov emisij CO2 v skladu s tem sklepom v različici z dne 28. junija 2019. V tem primeru se v homologacijsko dokumentacijo vnese koda ekološke inovacije št. 28.

2.   Če proizvajalec pri homologacijskem organu vloži vlogo za certificiranje prihrankov emisij CO2 v skladu s tem sklepom brez sklicevanja na njegovo različico z dne 28. junija 2019, se v homologacijsko dokumentacijo vnese koda ekološke inovacije št. 37.

3.   Prihranki emisij CO2, evidentirani glede na kodo ekološke inovacije št. 28 oziroma št. 37, se lahko pri izračunu povprečnih specifičnih emisij proizvajalca upoštevajo od koledarskega leta 2021.“;

(3)

Priloga se spremeni:

(a)

točka 2 se spremeni:

(i)

vnos CF se nadomesti z naslednjim:

 

„CF – pretvorbeni faktor, kot je opredeljen v preglednici 5“;

(ii)

vnos Vpe se nadomesti z naslednjim:

 

„Vpe – dejanska moč, kot je opredeljena v preglednici 4“;

(b)

točka 4.1.1 se spremeni:

(i)

naslov se nadomesti z naslednjim:

„4.1.1

Osebni avtomobili z motorji z notranjim zgorevanjem in vozila NOVC-HEV kategorije M1, za katera se lahko v skladu z odstavkom 1.1.4 Dodatka 2 k Podprilogi 8 k Prilogi XXI k Uredbi Komisije (EU) 2017/1151 uporabljata nepopravljeni izmerjeni vrednosti porabe goriva in emisij CO2“;

(ii)

preglednica 4 se nadomesti z naslednjim:

„Preglednica 4

Dejanska moč

Tip motorja

Dejanska moč (Vpe) [l/kWh]

Bencin/E85

0,264

Bencin/E85 s turbinskim polnilnikom

0,280

Dizelsko gorivo

0,220

UNP

0,342

UNP s turbinskim polnilnikom

0,363

 

Dejanska moč (Vpe) [m3/kWh]

SZP (G20)

0,259

SZP (G20) s turbinskim polnilnikom

0,275“

(iii)

besedilo „CF: pretvorbeni faktor (l/100 km) - (g CO2/km) [gCO2/l], kot je opredeljen v preglednici 5:“ se nadomesti z naslednjim:

 

„CF: pretvorbeni faktor, kot je opredeljen v preglednici 5.“;

(iv)

preglednica 5 se nadomesti z naslednjim:

Preglednica 5

Pretvorbeni faktor goriva

Vrsta goriva

Pretvorbeni faktor (CF) [gCO2/l]

Bencin/E85

2 330

Dizelsko gorivo

2 640

UNP

1 629

 

Pretvorbeni faktor (CF) [gCO2/m3]

SZP (G20)

1 795 “

(v)

v preglednici 6 se vnosa za svetilko za zavijanje in statični žaromet za osvetlitev ovinka nadomestita z naslednjim:

„Svetilka za zavijanje

0,019

Statični žaromet za osvetlitev ovinka

0,039“

(c)

točka 4.1.2 se spremeni:

(i)

naslov se nadomesti z naslednjim:

„4.1.2

Vozila NOVC-HEV, ki ne spadajo na področje uporabe točke 4.1.1“;

(ii)

naslov preglednice 7 se nadomesti z naslednjim:

 

Izkoristek pretvornika DC/DC za različne arhitekture svetilk v vozilu“;

(d)

točka 4.2 se spremeni:

(i)

naslov točke 4.2.1 se nadomesti z naslednjim:

„4.2.1

Osebni avtomobili z motorji z notranjim zgorevanjem in vozila NOVC-HEV kategorije M1, za katera se lahko v skladu z odstavkom 1.1.4 Dodatka 2 k Podprilogi 8 k Prilogi XXI k Uredbi Komisije (EU) 2017/1151 uporabljata nepopravljeni izmerjeni vrednosti porabe goriva in emisij CO2 “;

(ii)

naslov točke 4.2.2 se nadomesti z naslednjim:

„4.2.2

Vozila NOVC-HEV, ki ne spadajo na področje uporabe točke 4.2.1“.

Člen 2

Spremembe Izvedbenega sklepa (EU) 2020/1339

Izvedbeni sklep (EU) 2020/1339 se spremeni:

(1)

v členu 1 se doda naslednja točka (n):

„(n)

zadnji pozicijski svetilki.“;

(2)

Priloga se spremeni:

(a)

v preglednici 3 se doda naslednji vnos:

„Zadnja pozicijska svetilka

12“

(b)

v preglednici 4 se doda naslednji vnos:

„Zadnja pozicijska svetilka

0,36“

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 16. novembra 2020

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 111, 25.4.2019, str. 13.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 725/2011 z dne 25. julija 2011 o uvedbi postopka za odobritev in certificiranje inovativnih tehnologij za zmanjšanje emisij CO2 iz osebnih vozil v skladu z Uredbo (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 194, 26.7.2011, str. 19).

(3)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1119 z dne 28. junija 2019 o odobritvi učinkovite zunanje osvetlitve vozil s svetlečimi diodami za uporabo v vozilih z motorji z notranjim zgorevanjem in hibridnih elektrificiranih vozilih brez zunanjega polnjenja kot inovativne tehnologije za zmanjšanje emisij CO2 iz osebnih avtomobilov v skladu z Uredbo (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 176, 1.7.2019, str. 67).

(4)  https://circabc.europa.eu/sd/a/a19b42c8-8e87-4b24-a78b-9b70760f82a9/July%202018%20Technical%20Guidelines.pdf

(5)  Uredba Komisije (EU) 2017/1151 z dne 1. junija 2017 o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil, o spremembah Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe Komisije (ES) št. 692/2008 in Uredbe Komisije (EU) št. 1230/2012 ter o razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 692/2008 (UL L 175, 7.7.2017, str. 1).

(6)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/1339 z dne 23. septembra 2020 o odobritvi učinkovite zunanje osvetlitve vozil z uporabo svetlečih diod kot inovativne tehnologije za zmanjšanje emisij CO2 iz nekaterih lahkih gospodarskih vozil v zvezi z globalno usklajenim preizkusnim postopkom za lahka vozila v skladu z Uredbo (EU) 2019/631 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 313, 28.9.2020, str. 4).

(7)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 427/2014 z dne 25. aprila 2014 o uvedbi postopka za odobritev in certificiranje inovativnih tehnologij za zmanjšanje emisij CO2 iz lahkih gospodarskih vozil na podlagi Uredbe (EU) št. 510/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 125, 26.4.2014, str. 57).


17.11.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 384/14


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2020/1715

z dne 16. novembra 2020

o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2020/1606 o nekaterih začasnih zaščitnih ukrepih v zvezi z visokopatogeno aviarno influenco podtipa H5N8 na Nizozemskem

(notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 8021)

(Besedilo v nizozemskem jeziku je edino verodostojno)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/662/EGS z dne 11. decembra 1989 o veterinarskih pregledih v trgovini znotraj Skupnosti glede na vzpostavitev notranjega trga (1) in zlasti člena 9(3) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Unije z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi (2), in zlasti člena 10(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/1606 (3) je bil sprejet po izbruhu visokopatogene aviarne influence podtipa H5N8 na gospodarstvu, kjer gojijo perutnino, v pokrajini Gelderland na Nizozemskem in potem, ko je pristojni organ navedene države članice v skladu z Direktivo Sveta 2005/94/ES (4) vzpostavil okužena in ogrožena območja.

(2)

Izvedbeni sklep (EU) 2020/1606 določa, da morajo okužena in ogrožena območja, ki jih Nizozemska vzpostavi v skladu z Direktivo 2005/94/ES, obsegati vsaj območja, navedena kot okužena in ogrožena območja v Prilogi k navedenemu izvedbenemu sklepu.

(3)

Priloga k Izvedbenemu sklepu (EU) 2020/1606 je bila nazadnje spremenjena z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2020/1670 (5), in sicer po novem izbruhu visokopatogene aviarne influence podtipa H5N8 pri perutnini v pokrajini Gelderland na Nizozemskem, ki jo je bilo treba vključiti v navedeno prilogo.

(4)

Od sprejetja Izvedbenega sklepa (EU) 2020/1670 je Nizozemska obvestila Komisijo o izbruhu visokopatogene aviarne influence podtipa H5N8 na gospodarstvu, kjer gojijo perutnino, v pokrajini Groningen in sprejela potrebne ukrepe v skladu z Direktivo 2005/94/ES, vključno z vzpostavitvijo okuženih in ogroženih območij okoli tega novega izbruha.

(5)

Komisija je v sodelovanju z Nizozemsko preučila navedene ukrepe in presodila, da so meje okuženih in ogroženih območij, ki jih je vzpostavil pristojni organ v navedeni državi članici, dovolj oddaljene od gospodarstev, na katerih je bil potrjen izbruh visokopatogene aviarne influence podtipa H5N8.

(6)

Da bi preprečili kakršne koli nepotrebne motnje za trgovino v Uniji in se izognili tveganju, da tretje države sprejmejo neupravičene omejitve trgovanja, je treba na ravni Unije v sodelovanju z Nizozemsko takoj opredeliti nova okužena in ogrožena območja, vzpostavljena v navedeni državi članici v skladu z Direktivo 2005/94/ES. Zato bi bilo treba spremeniti okužena in ogrožena območja, navedena za Nizozemsko v Prilogi k Izvedbenemu sklepu (EU) 2020/1606.

(7)

Zato bi bilo treba do naslednje seje Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo spremeniti Prilogo k Izvedbenemu sklepu (EU) 2020/1606 in posodobiti regionalizacijo na ravni Unije, da se upoštevajo nova okužena in ogrožena območja, ki jih je v skladu z Direktivo 2005/94/ES vzpostavila Nizozemska, ter trajanje omejitev, ki se na njih izvajajo.

(8)

Izvedbeni sklep (EU) 2020/1606 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(9)

Glede na nujnost epidemioloških razmer v Uniji v zvezi s širjenjem visokopatogene aviarne influence podtipa H5N8 je pomembno, da spremembe Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2020/1606 iz tega sklepa začnejo veljati čim prej.

(10)

Ta sklep se ponovno pregleda na naslednji seji Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga k Izvedbenemu sklepu (EU) 2020/1606 se nadomesti z besedilom iz Priloge k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na Kraljevino Nizozemsko.

V Bruslju, 16. novembra 2020

Za Komisijo

Stela KIRIAKIDES

Članica Komisije


(1)  UL L 395, 30.12.1989, str. 13.

(2)  UL L 224, 18.8.1990, str. 29.

(3)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/1606 z dne 30. oktobra 2020 o nekaterih začasnih zaščitnih ukrepih v zvezi z visokopatogeno aviarno influenco podtipa H5N8 na Nizozemskem (UL L 363, 3.11.2020, str. 9).

(4)  Direktiva Sveta 2005/94/ES z dne 20. decembra 2005 o ukrepih Skupnosti za obvladovanje aviarne influence in razveljavitvi Direktive 92/40/EGS (UL L 10, 14.1.2006, str. 16).

(5)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/1670 z dne 10. novembra 2020 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2020/1606 o nekaterih začasnih zaščitnih ukrepih v zvezi z visokopatogeno aviarno influenco podtipa H5N8 na Nizozemskem (UL L 377, 11.11.2020, str. 13).


PRILOGA

„PRILOGA

DEL A

Okuženo območje, kot je navedeno v členu 1:

Država članica: Nizozemska

Območje zajema:

Datum konca izvajanja v skladu s členom 29(1) Direktive 2005/94/ES

Pokrajina: Gelderland

1.

From the crossing with N322 and Zandstraat, follow Zandstraat in eastern direction until tram line.

2.

Follow tramline in south-eastern direction until Molenstraat.

3.

Follow Molenstraat in north-eastern direction until Meidoornstraat.

4.

Follow Meidoornstraat in eastern direction until Korenbloemstraat.

5.

Follow Korenbloemstraat in eastern directionuntil Florastraat.

6.

Follow Florastraat in southern direction until Vogelzang.

7.

Folow Vogelzang in eastern direction until Kamstraat.

8.

Follow Kamstraat in southern direction until Van Heemstraweg.

9.

Follow van Heemstraweg in north-eastern direction until North-South (N329).

10.

Follow North-South (N329) in southern direction until Neersteindsestraat.

11.

Follow Neersteindsestraat in south-eastern direction until Altforstestraat.

12.

Follow Altforstestraat in south-west direction until Middenweg.

13.

Follow Middenweg in south-eatern direction until Mekkersteeg.

14.

Follow Mekkersteeg in southern direction until Zuidweg.

15.

Follow Zuidweg in western direction until Veerweg.

16.

Follow Veerweg in northern direction until Raadhuisdijk.

17.

Follow Raandhuisdijk in western direction until Veerweg.

18.

Follow Veerweg in northern direction until Raadhuisdijk.

19.

Follow Raadhuisdijk in western direction turning into Berghuizen until Nieuweweg.

20.

Follow Nieuweweg in western direction until Wamelseweg.

21.

Follow Wamelseweg in northern direction turing into Zijvond until Liesbroekstraat.

22.

Follow Liesbroekstraat in eastern direction until Nieuweweg.

23.

Follow Nieuweweg in northern direction until Liesterstraat.

24.

Follow Liesterstraat in eastern direction until Maas en Waalweg (N322).

25.

Follow Maas en Waalweg in northern direction until crossing with Zandstraat.

20.11.2020

1.

From Waalbandijk follow “de Waal” in eastern direction until Waalbandijk at nr 155.

2.

Follow Waalbandijk at nr 155 in southern direction, turning into Heersweg until Kerkstraat.

3.

Follow Kerkstraat in southern direction until Van Heemstraweg.

4.

Follow Van Heemstraweg in eastern direction until Scharenburg.

5.

Follow Scharenburg in southern direction until Molenweg.

6.

Follow Molenweg in southern direction until Broerstraat.

7.

Follow Broerstraat in western direction until Neersteindsestraat.

8.

Follow Neersteindsestraat in eastern direction, turning into Bikkeldam until Singel.

9.

Follow Singel in southern direction until Middenweg.

10.

Follow Middenweg in eastern direction until Mekkersteeg.

11.

Follow Mekkersteeg in southern direction until Zuidweg.

12.

Follow Zuidweg in western direction until Noord Zuid N329.

13.

Follow Noord Zuid N329 in southern direction until “de Maas” (river).

14.

Follow “de Maas” in western direction until Veerweg.

15.

Follow Veerweg in northern direction until Raadhuisdijk.

16.

Follow Raadhuisdijk in western direction until Kapelstraat.

17.

Follow Kapelstraat in northern direction, turning into Den Hoedweg until Dijkgraaf De Leeuweg.

18.

Follow Dijkgraaf De Leeuweg in western direction until Wolderweg.

19.

Follow Wolderweg in northern direction until Nieuweweg.

20.

Follow Nieuweweg in eastern direction until Liesterstraat.

21.

Follow Liesterstraat in eastern direction until Zijveld.

22.

Follow Zijveld in northern direction until Zandstraat.

23.

Follow Zandstraat in eastern direction until Dijkstraat.

24.

Follow Dijkstraat in northern direction until Waalbandijk.

28.11.2020

Pokrajina: Groningen

1.

Vanaf kruising N355-Kloosterweg, Kloosterweg volgen in noordelijke richting overgaand in herestraat tot aan Van Eysingaweg.

2.

Van Eysingaweg volgen in noordelijke richting overgaand in Eeuwe Ennesweg tot aan Leegsterweg.

3.

Leegsterweg volgen in oostelijke richting overgaand in Laauwersweg overgaand in brugstraat tot aan Schoolstraat.

4.

Schoolstraat volgen in noordelijke richting overgaand in Wester-waardijk tot aan Zuiderried.

5.

Zuiderried volgen oostelijke richting tot aan Kievitsweg.

6.

Kievitsweg volgen in zuidelijke richting tot aan Friesestraatweg volgen oostelijke richting tot aan Bindervoetpolder (N388).

7.

Bindervoetpolder (N388) volgen in zuidelijke richting tot aan Provincialeweg.

8.

Provincialeweg volgen in westelijke richting tot aan Hoofdstraat.

9.

Hoofdstraat volgen in westelijke richting tot aan Lutjegasterweg.

10.

Lutjegasterweg volgen in noordelijke richting tot aan Bombay.

11.

Bombay volgen in westelijke richting tot aan Zandweg tegenover Easterweg 1.

12.

Zandweg vogen in westelijke richting volgen tot aan De Lauwers.

13.

De Lauwers volgen in noordelijke richting tot aan Miedweg.

14.

Miedweg volgen in noordelijke richting tot aan Prinses Margrietkanaal.

15.

Prinses Margrietkanaal volgen in westelijke richting tot aan Stroboser Trekfeart.

16.

Stroboser Trekfeart volgen in noordelijke richting tot aan Rijksweg N355.

17.

Rijksweg N355 volgen in oostelijke richting tot aan Kloosterweg.

2.12.2020

DEL B

Ogroženo območje, kot je navedeno v členu 1:

Država članica: Nizozemska

Območje zajema:

Datum konca izvajanja v skladu s členom 31 Direktive 2005/94/ES

Pokrajina: Gelderland

1.

From the corssing Beldertseweg with Amsterdam-Rijnkanaal, follow Beldertseweg (N835) in eastern direction until Ommerenwal.

2.

Follow Ommerenwal in eastern direction turing into Voorburgtseweg turning into Ooievaar turning into Dokter Guepinlaan turning into Voorstraat turning into Dokter van Noorstraat until Oudsmidsestraat.

3.

Follow Oudsmidsestraat in eastern direction until Dorpstraat.

4.

Follow Dorpstraat in northern direction until Papestraat.

5.

Follow Papestraat in eastern direction turning into Remstraat turning into Hogeweg until Cuneraweg.

6.

Follow Cuneraweg in northern direction until Nederrijn (river).

7.

Follow Nederrijn in south-eastern direction until Veerweg.

8.

Follow Veerweg in southern direction until aan Rijnbandijk.

9.

Follow Rijnbandijk in eastern direction until Dorpsstraat.

10.

Follow Dorpsstraat in southern direction until Burg Lodderstaat.

11.

Follow Burg Lodderstraat in eastern direction until Dalwagenseweg.

12.

Follow Dalwagenseweg in southern direction turning into Dodewaardsestraat until Matensestraat.

13.

Follow Matensestraat in eastern direction until Dalwagen.

14.

Follow Dalwagen in southern direction until Pluimenburgsestraat.

15.

Follow Pluimenburgsestraat in eastern direction, turning into Waalbandijk, crossing river “de Waal” until Waalbandijk.

16.

Follow Waalbandijk in eastern direction allong “pad langs ganzenkuil” until Deest.

17.

Follow Deest in southern direction until Heemstraweg.

18.

Follow Van Heemstraweg in eastern direction until Geerstraat.

19.

Follow Geerstraat in southern direction until Koningstraat.

20.

Follow Koningstraat in eastern direction until Betenlaan.

21.

Follow Betenlaan in southern direction until Broeksche Leigraaf Winsen (water).

22.

Follow Broeksche Leigraaf Winsen in eastern direction until A50.

23.

Follow A50 in southern direction until Graafsebaan.

24.

Follow Graafsebaan in Northern direction until Julianasingel.

25.

Follow Julianasingel in western direction until Dr Saal v. Zwanenbergsingel.

26.

Follow Dr Saal v. Zwanenbergsingel in northern direction until railway-track Nijmegen-‘s-Hertogenbosch.

27.

Follow railway-track Nijmegen-‘s-Hertogenbosch in western direction until Klompstraat.

28.

Follow Klompstraat in northern direction turning into Kepkensdonk turning into Weisestraat until Gewandeweg.

29.

Follow Gewandeweg in western direction until Kesselsegraaf.

30.

Follow Kesselsegraaf in northern direction until De Lithse Ham.

31.

From Lithse Ham crossing the rivers “Maas” and “Waal” at Heerewaarden until Waalbandijk.

32.

Follow Waalbandijk in northern direction turning into Molenstraat until Dreef.

33.

Follow Dreef volgen in northern direction until Pippertsestraat.

34.

Follow Pippertsestraat in northern direction turning into Zijvelingsestraat until Vuadapad.

35.

Follow Vuadapad in eastern direction until Groenestraat.

36.

Follow Groenestraat in northern direction until “de Linge” (river).

37.

Follow Linge in north-eastern direction until Beldertseweg (N835).

38.

Follow Beldertseweg in northern diection until crossing with the “Amsterdam-Rijnkanaal”.

29.11.2020

1.

From the crossing with N322 and Zandstraat, follow Zandstraat in eastern direction until tram line.

2.

Follow tramline in south-eastern direction until Molenstraat.

3.

Follow Molenstraat in north-eastern direction until Meidoornstraat.

4.

Follow Meidoornstraat in eastern direction until Korenbloemstraat.

5.

Follow Korenbloemstraat in eastern directionuntil Florastraat.

6.

Follow Florastraat in southern direction until Vogelzang.

7.

Folow Vogelzang in eastern direction until Kamstraat.

8.

Follow Kamstraat in southern direction until Van Heemstraweg.

9.

Follow van Heemstraweg in north-eastern direction until North-South (N329).

10.

Follow North-South (N329) in southern direction until Neersteindsestraat.

11.

Follow Neersteindsestraat in south-eastern direction until Altforstestraat.

12.

Follow Altforstestraat in south-west direction until Middenweg.

13.

Follow Middenweg in south-eatern direction until Mekkersteeg.

14.

Follow Mekkersteeg in southern direction until Zuidweg.

15.

Follow Zuidweg in western direction until Veerweg.

16.

Follow Veerweg in northern direction until Raadhuisdijk.

17.

Follow Raandhuisdijk in western direction until Veerweg.

18.

Follow Veerweg in northern direction until Raadhuisdijk.

19.

Follow Raadhuisdijk in western direction turning into Berghuizen until Nieuweweg.

20.

Follow Nieuweweg in western direction until Wamelseweg.

21.

Follow Wamelseweg in northern direction turing into Zijvond until Liesbroekstraat.

22.

Follow Liesbroekstraat in eastern direction until Nieuweweg.

23.

Follow Nieuweweg in northern direction until Liesterstraat.

24.

Follow Liesterstraat in eastern direction until Maas en Waalweg (N322).

25.

Follow Maas en Waalweg in northern direction until crossing with Zandstraat.

od 21.11.2020 do 29.11.2020

1.

From Marsdijk at the Bicycle ferry cross the “Nederrijn” towards Veerweg.

2.

Follow Veerweg in northern direction until Herenstraat.

3.

Follow Herenstraat in eastern direction turning into Grebbeweg until Grebbedijk.

4.

Follow Grebbedijk in eastern direction turning into “Nederrijn” until Wolfswaard.

5.

Follow Wolfswaard in southerns direction until Randwijkse Rijndijk.

6.

Follow Randwijkse Rijndijk in eastern direction until Lakemondsestraat.

7.

Follow Lakemondsestraat in southern directtion until De Hel.

8.

Follow De Hel in southerns direction turning into Tolsestraat until zandweg at nr 6.

9.

Follow Zandweg in southern direction until Gesperdensestraat.

10.

Follow Gesperdensestraat in eastern direction until Wuustweg.

11.

Follow Wuustweg in southern direction until Boelenhamsestraat.

12.

Follow Boelenhamsestraat in western direction until railway track.

13.

Follow the railway track in eastern direction until Leigraafseweg.

14.

Follow Leigraafseweg in southern direction until A15.

15.

Follow A15 in eastern direction until Andeltsche Leigraaf.

16.

Follow Andeltsche Leigraaf in southern direction until Engelandstraat.

17.

Follow Engelandstraat in western direction until De Steeg.

18.

Follow De Steeg in southern direction turning into Molenhofstaat until Groenestraat.

19.

Follow Groenestraat in eastern direction until Horstweg.

20.

Follow Horstweg in southern direction until Waalbandijk.

21.

Follow Waalbandijk in eastern direction, crossing “de Waal” until Uiterwaard.

22.

Cross Uiterwaard until Dijk.

23.

Follow Dijk in southern direction until Molenstraat.

24.

Follow Molenstraat in western direction until Leegstraat.

25.

Follow Leegstraat in southern direction until Van Heemstraweg.

26.

Follow Van Heemstraweg in eastern direction until Plakstraat.

27.

Follow Plakstraat in southern direction until Koningstraat.

28.

Follow Koningstraat in eastern direction until A50.

29.

Follow A50 in southern direction until Ficarystraat.

30.

Follow Ficarystraat in eastern direction until Wezelsedijk.

31.

Follow Wezelsedijk in southerns direction until Hoogvonderweg.

32.

Follow Hoogvonderweg in western direction, tuning into Wezelseveldweg until Broekstraat.

33.

Follow Broekstraat in eaastern direction until Puitsestraat.

34.

Follow Puitsestraat in southerns direction, turning into Van Balverenlaan.

35.

Follow Van Balverenlaan in southern direction turning into Ruffelsdijk until N845.

36.

Follow N845 in southern direction until A326.

37.

Follow A326 in western direction until A50.

38.

Follow A50 in southern direction until Berghemseweg.

39.

Follow Berghemseweg in western direction until railway track.

40.

Follow the railway track in western direction until Hertogin Johannasingel.

41.

Follow Hertogin Johannasingel in northern direction until Gewandeweg.

42.

Follow Gewandeweg in western direction until Huizenbeemdweg.

43.

Follow Huizenbeemdweg in northern direction until Lutterstraat.

44.

Follow Lutterstraat in northern direction until Tiendweg.

45.

Follow Tiendweg in western direction until Weisestraat.

46.

Follow Weisestraat in northern direction until Valkseweg.

47.

Follow Valkseweg in western direction until Lithseweg.

48.

Follow Lithseweg crossing “de Maas” until Maasdijk.

49.

Follow Maasdijk in northern direction crossing “de Waal” until Waalbandijk.

50.

Follow Waalbandijk in northern direction until Jonkheer P.A. Reuchlinlaan.

51.

Follow Jonkheer P.A. Reuchlinlaan in northern direction until Provincialeweg.

52.

Follow Provincialeweg in northern direction until Rivierenlandlaan.

53.

Follow Rivierenlandlaan in northern direction unwil Industrieweg.

54.

Follow Industrieweg in northern direction, turning into Beldertseweg until Ommerenweg.

55.

Follow Ommerenweg in eastern direction until Voorburgseweg.

56.

Follow Voorburgseweg in eastern direction, turning into Dokter Guepinlaan until Kerststraat.

57.

Follow Kerststraat in northern direction until Groenestraat.

58.

Follow Groenestraat in eastern direction until Hogebrinksestraat.

59.

Follow Hogebrinksestraat in southern direction until Beemsestraat.

60.

Follow Beemsestraat in northern direction, turning into Rijndijk until Waaijweg.

61.

Follow Waaijweg in eastern direction until Drosseweg.

62.

Follow Drosseweg in northern direction until Marsdijk.

63.

Follow Marsdijk in eastern direction until the Bicycle ferry.

7.12.2020

1.

From Waalbandijk follow “de Waal” in eastern direction until Waalbandijk at nr 155.

2.

Follow Waalbandijk at nr 155 in southern direction, turning into Heersweg until Kerkstraat.

3.

Follow Kerkstraat in southern direction until Van Heemstraweg.

4.

Follow Van Heemstraweg in eastern direction until Scharenburg.

5.

Follow Scharenburg in southern direction until Molenweg.

6.

Follow Molenweg in southern direction until Broerstraat.

7.

Follow Broerstraat in western direction until Neersteindsestraat.

8.

Follow Neersteindsestraat in eastern direction, turning into Bikkeldam until Singel.

9.

Follow Singel in southern direction until Middenweg.

10.

Follow Middenweg in eastern direction until Mekkersteeg.

11.

Follow Mekkersteeg in southern direction until Zuidweg.

12.

Follow Zuidweg in western direction until Noord Zuid N329.

13.

Follow Noord Zuid N329 in southern direction until “de Maas” (river).

14.

Follow “de Maas” in western direction until Veerweg.

15.

Follow Veerweg in northern direction until Raadhuisdijk.

16.

Follow Raadhuisdijk in western direction until Kapelstraat.

17.

Follow Kapelstraat in northern direction, turning into Den Hoedweg until Dijkgraaf De Leeuweg.

18.

Follow Dijkgraaf De Leeuweg in western direction until Wolderweg.

19.

Follow Wolderweg in northern direction until Nieuweweg.

20.

Follow Nieuweweg in eastern direction until Liesterstraat.

21.

Follow Liesterstraat in eastern direction until Zijveld.

22.

Follow Zijveld in northern direction until Zandstraat.

23.

Follow Zandstraat in eastern direction until Dijkstraat.

24.

Follow Dijkstraat in northern direction until Waalbandijk.

od 29.11.2020 do 7.12.2020

Pokrajina: Groningen

1.

Vanaf Brug Sylsterwei Dokkumer Djip, Dokkumer Djip volgen in oostelijke richting tot aan Lauwersmeer.

2.

Lauwersmeer volgen in oostelijke richting tot aan Zoutkamperril.

3.

Zoutkamperril volgen in oostelijke richting tot aan Hunsingokanaal.

4.

Hunsingokanaal volgen in oostelijke richting tot aan Hunsingoweg (N388).

5.

Hunsingoweg volgen in zuidelijke richting tot aan S.H. Woldringhstraat.

6.

S.H. Woldringhstraat, overgaand in Julianastraat volgen in oostelijke richting tot aan Churchillweg.

7.

Churchillweg volgen in oostelijke richting overgaand in Zoutkamperweg, overgaand in Hoofdstraat overgaand in Ewer, overgaand in Hoofdweg, volgend in zuidelijke richting tot aan Reitdiep.

8.

Reitdiep volgen in oostelijke richting tot aan Boerderij Nwe Kampen.

9.

Vanaf De Nwe Kampen, De Kampen volgen in zuidelijke richting, overgaand in Englumerweg tot aan Englumstraat.

10.

Englumstraat volgen in oostelijke richting overgaand in Boventilsterweg (N982) tot aan Barnwerderweg (N983).

11.

Barnwerderweg volgen in zuidelijke richting tot aan Oude Dijk.

12.

Oude Dijk, overgaand in, Jensemaweg volgen in zuidelijke richting tot aan Spanjaardsdijk Noord.

13.

Spanjaardsdijk Noord volgen in zuidelijke richting tot aan Van Starkenborghkanaal Noordzijde.

14.

Van Starkenborghkanaal Noordzijde volgen in westelijke richting tot aan Rijksstraatweg (N355) volgen in zuidelijke richting totaan rotonde met Fanerweg (N980), de Fanerweg volgend tot aan Spoorlijn Groningen-Leeuwarden.

15.

Spoorlijn Groningen-Leeuwarden volgen in zuidelijke richting tot aan Hoge weg.

16.

Hoge Weg volgen in zuidelijke richting tot aan Dorpsstraat.

17.

Dorpsstraat overgaand in Westerdijk volgen in westelijke richting tot aan Lettelberterdiep.

18.

Lettelberterdiep volgen in zuidelijke richting tot aan A7.

19.

A7 volgen westelijke richting tot aan Zethuisterweg.

20.

Zethuisterweg volgen in noordelijke richting tot aan Kolonieweg.

21.

Kolonieweg volgen in westelijke richting tot aan Julianabuurt.

22.

Julianabuurt volgen in noordelijke richting tot aan Drachsterweg.

23.

Drachsterweg volgen in noordelijke richting tot aan Poelbuurt.

24.

Poelbuurt volgen in westelijke richting to aan Scheiding.

25.

Scheiding volgen in zuidelijke richting tot aan Heidelaan.

26.

Heidelaan volgen in westelijke richting tot aan Warreboslaan.

27.

Warreboslaan volgen in noordelijke richting tot aan Burmaniastraat.

28.

Burmaniastraat volgen in westelijke richting overgaand in Badlaan tot aan Gedemptevaart.

29.

Gedemptevaart volgen in noordelijke richting tot aan Vierhuisterweg.

30.

Vierhuisterweg volgen in noordelijke richting overgaand in Turfloane tot aan Warmotsstrjitte.

31.

Warmoltsstjitte volgen in westelijke richting tot Pauloane.

32.

Pauloane volgen in noordelijke richting tot aan Wopkeloane.

33.

Wopkeloane volgen in noordelijke/westelijke richting overgaand in De Singel.

34.

De Singel volgen in noordelijke richting tot aan Krúswei.

35.

Krúswei volgen in westelijke richting tot aan It Kleasterbreed.

36.

It Kleasterbreed volgen in noordelijke richting tot aan De Sânnen.

37.

De Sânnen volgen in westelijke richting overgaand in De Buorren overgaand in Tillewei tot aan Prinses Margrietkanaal.

38.

Prinses Margrietkanaal volgen in noordelijke richting tot aan Twizelerfeart.

39.

Twizelerfeart volgen in westelijke richting tot aan N355.

40.

N355 volgen in noordelijke richting tot aan De Wedze.

41.

De Wedze volgen in noordelijke richting overgaand in Ganzewei tot aan Sparrewei.

42.

Sparrewei volgen in oostelijke richting overgaand in Hanenburgch overgaand in Cecilialoane tot aan Nonnewei.

43.

Nonnewei volgen in noordelijke rchting tot aan Müntsewei.

44.

Müntsewei volgen in noordelijke richting overgaand in Hüsternoard tot aan Foarwei.

45.

Foarwei volgen in oostelijke richting tot aan Jan Binneswei.

46.

Jan Binneswei volgen in noordelijke richting overgaand in De Wygeast tot aan Allemawei.

47.

Allemawei volgen in oostelijke richting tot aan Lauwersmeerweg (N358).

48.

Lauwersmeerweg volgen in noordelijke richting tot aan Alddjip.

49.

Alddjip volgen in oostelijke richting tot aan Butendykswei.

50.

Butendykswei volgen in noordelijke richting tot aan Streamkanaal Willem Loreslûs.

51.

Streamkanaal Willem Loreslûs volgen in oostelijke richting tot aan Brug Sylsterwei Dokkumer Djip.

11.12.2020

1.

Vanaf kruising N355-Kloosterweg, Kloosterweg volgen in noordelijke richting overgaand in herestraat tot aan Van Eysingaweg.

2.

Van Eysingaweg volgen in noordelijke richting overgaand in Eeuwe Ennesweg tot aan Leegsterweg.

3.

Leegsterweg volgen in oostelijke richting overgaand in Laauwersweg overgaand in brugstraat tot aan Schoolstraat.

4.

Schoolstraat volgen in noordelijke richting overgaand in Wester-waardijk tot aan Zuiderried.

5.

Zuiderried volgen oostelijke richting tot aan Kievitsweg.

6.

Kievitsweg volgen in zuidelijke richting tot aan Friesestraatweg volgen oostelijke richting tot aan Bindervoetpolder (N388).

7.

Bindervoetpolder (N388) volgen in zuidelijke richting tot aan Provincialeweg.

8.

Provincialeweg volgen in westelijke richting tot aan Hoofdstraat.

9.

Hoofdstraat volgen in westelijke richting tot aan Lutjegasterweg.

10.

Lutjegasterweg volgen in noordelijke richting tot aan Bombay.

11.

Bombay volgen in westelijke richting tot aan Zandweg tegenover Easterweg 1.

12.

Zandweg vogen in westelijke richting volgen tot aan De Lauwers.

13.

De Lauwers volgen in noordelijke richting tot aan Miedweg.

14.

Miedweg volgen in noordelijke richting tot aan Prinses Margrietkanaal.

15.

Prinses Margrietkanaal volgen in westelijke richting tot aan Stroboser Trekfeart.

16.

Stroboser Trekfeart volgen in noordelijke richting tot aan Rijksweg N355.

17.

Rijksweg N355 volgen in oostelijke richting tot aan Kloosterweg

od 3.12.2020 do 11.12.2020