ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 357

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 63
27. oktober 2020


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Komisije (EU) 2020/1557 z dne 21. oktobra 2020 o zaprtju ribolova na mola v vodah območja 8 za plovila, ki plujejo pod zastavo Belgije

1

 

*

Uredba Komisije (EU) 2020/1558 z dne 21. oktobra 2020 o zaprtju ribolova na raže v vodah Unije območij 8 in 9 za plovila, ki plujejo pod zastavo Belgije

4

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1559 z dne 26. oktobra 2020 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/2470 o oblikovanju seznama Unije novih živil ( 1 )

7

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1560 z dne 26. oktobra 2020 o spremembi Priloge VI k Uredbi (ES) št. 152/2009 o določitvi analitskih metod za določanje sestavin živalskega izvora za uradni nadzor krme ( 1 )

17

 

 

SKLEPI

 

*

Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2020/1561 z dne 23. oktobra 2020 o odobritvi začasne podpore Madžarski na podlagi Uredbe (EU) 2020/672 za ublažitev tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah po izbruhu COVID-19

24

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/1562 z dne 26. oktobra 2020 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2020/167 glede harmoniziranih standardov za nekatero radijsko opremo v zvezi z naprednimi sistemi za vodenje in kontrolo premikanja po zemlji, primarnimi nadzornimi radarji, radiodifuzijskimi zvočnimi sprejemniki, opremo za mednarodne mobilne telekomunikacije in fiksnimi radijskimi sistemi

29

 

 

PRIPOROČILA

 

*

Priporočilo Komisije (EU) 2020/1563 z dne 14. oktobra 2020 o energijski revščini

35

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

27.10.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 357/1


UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1557

z dne 21. oktobra 2020

o zaprtju ribolova na mola v vodah območja 8 za plovila, ki plujejo pod zastavo Belgije

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Unije za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 36(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (EU) 2020/123 (2) določa kvote za leto 2020.

(2)

Po podatkih, ki jih je prejela Komisija, se je z ulovi staleža mola v vodah območja 8 s plovili, ki plujejo pod zastavo Belgije ali so v njej registrirana, izčrpala kvota, dodeljena za leto 2020.

(3)

Zato je za navedeni stalež treba prepovedati nekatere ribolovne dejavnosti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izčrpanje kvote

Ribolovna kvota, ki je bila za leto 2020 dodeljena Belgiji za stalež mola v vodah območja 8, kot je določeno v Prilogi, velja za izčrpano od datuma iz navedene priloge.

Člen 2

Prepovedi

1.   Ribolov na stalež iz člena 1 s plovili, ki plujejo pod zastavo Belgije ali so v njej registrirana, je prepovedan od datuma iz Priloge. Zlasti je prepovedano izsledovati ribe ter metati, nastavljati ali vleči ribolovno orodje za namen ribolova.

2.   Pretovarjanje, obdržanje na krovu, predelava na krovu, prenašanje, reja v mrežastih kletkah, pitanje in iztovarjanje rib in ribiških proizvodov iz navedenega staleža, ki jih ulovijo navedena plovila, so še naprej dovoljeni za ulove pred navedenim datumom.

3.   Nenamerni ulov vrste iz navedenega staleža z navedenimi plovili se izvleče na krov in obdrži na krovu ribiških plovil, evidentira, iztovori in odšteje od kvot v skladu s členom 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (3).

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. oktobra 2020

Za Komisijo

V imenu predsednice

Virginijus SINKEVIČIUS

Član Komisije


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 1.

(2)  Uredba Sveta (EU) 2020/123 z dne 27. januarja 2020 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2020 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo za vode Unije in ribiška plovila Unije v nekaterih vodah zunaj Unije (UL L 25, 30.1.2020, str. 1).

(3)  Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L 354, 28.12.2013, str. 22).


PRILOGA

Št.

27/TQ123

Država članica

Belgija

Stalež

WHG/08.

Vrsta

mol (Merlangius merlangus)

Cona

območje 8

Datum zaprtja

1.10.2020


27.10.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 357/4


UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1558

z dne 21. oktobra 2020

o zaprtju ribolova na raže v vodah Unije območij 8 in 9 za plovila, ki plujejo pod zastavo Belgije

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 36(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (EU) 2020/123 (2) določa kvote za leto 2020.

(2)

Po podatkih, ki jih je prejela Komisija, se je z ulovi staleža raž v vodah Unije območij 8 in 9 s plovili, ki plujejo pod zastavo Belgije ali so v njej registrirana, izčrpala dodeljena kvota za leto 2020.

(3)

Zato je za navedeni stalež treba prepovedati nekatere ribolovne dejavnosti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izčrpanje kvote

Ribolovna kvota, ki je bila za leto 2020 dodeljena Belgiji za stalež raž v vodah Unije območij 8 in 9 ter je navedena v Prilogi, velja za izčrpano od datuma iz Priloge.

Člen 2

Prepovedi

1.   Ribolov na stalež iz člena 1 s plovili, ki plujejo pod zastavo Belgije ali so v njej registrirana, je prepovedan od datuma iz Priloge. Zlasti je prepovedano izsledovati ribe ter metati, nastavljati ali vleči ribolovno orodje za namen ribolova na navedeni stalež.

2.   Pretovarjanje, obdržanje na krovu, predelava na krovu, prenašanje, reja v mrežastih kletkah, pitanje in iztovarjanje rib in ribiških proizvodov iz tega staleža, ki jih ulovijo navedena plovila, so še naprej dovoljeni za ulove izpred navedenega datuma.

3.   Nenamerni ulov vrste iz navedenega staleža z navedenimi plovili se izvleče na krov in obdrži na krovu ribiških plovil, evidentira, iztovori in odšteje od kvot v skladu s členom 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (3).

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. oktobra 2020

Za Komisijo

V imenu predsednice

Virginijus SINKEVIČIUS

Član Komisije


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 1.

(2)  Uredba Sveta (EU) 2020/123 z dne 27. januarja 2020 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2020 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo za vode Unije in za ribiška plovila Unije v nekaterih vodah zunaj Unije (UL L 25, 30.1.2020, str. 1).

(3)  Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L 354, 28.12.2013, str. 22).


PRILOGA

Št.

26/TQ123

Država članica

Belgija

Stalež

SRX/89-C., vključno z RJC/89-C., RJH/89-C., RJN/89-C., RJU/8-C. in RJU/9-C.

Vrsta

raže (Rajiformes)

Cona

vode Unije območij 8 in 9

Datum zaprtja

1.10.2020


27.10.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 357/7


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1559

z dne 26. oktobra 2020

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/2470 o oblikovanju seznama Unije novih živil

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o novih živilih, spremembi Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Komisije (ES) št. 1852/2001 (1) in zlasti člena 12 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 8 Uredbe (EU) 2015/2283 je morala Komisija do 1. januarja 2018 oblikovati seznam Unije novih živil, odobrenih ali priglašenih na podlagi Uredbe (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta (2).

(2)

Seznam Unije novih živil, odobrenih ali priglašenih na podlagi Uredbe (ES) št. 258/97, je bil oblikovan z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/2470 (3).

(3)

Z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/1023 (4) je bil prvotni seznam Unije novih živil, določen v Prilogi k Izvedbeni uredbi (EU) 2017/2470, popravljen tako, da se je navedena priloga nadomestila. Medtem je bilo sprejetih osem izvedbenih uredb Komisije, in sicer (EU) 2018/460 (5), (EU) 2018/461 (6), (EU) 2018/462 (7), (EU) 2018/469 (8), (EU) 2018/991 (9), (EU) 2018/1011 (10), (EU) 2018/1018 (11) in (EU) 2018/1032 (12), s katerimi se je odobrilo dajanje na trg novih živil oziroma razširila njihova uporaba. Z navedenimi izvedbenimi uredbami je bil posodobljen tudi seznam Unije. Vendar navedena nova živila in razširitve uporabe novih živil niso več na seznamu, kakor je bil nadomeščen z Izvedbeno uredbo (EU) 2018/1023.

(4)

Zaradi jasnosti in pravne varnosti bi bilo treba seznam Unije novih živil iz Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2017/2470 spremeniti, da se navedena nova živila in razširitve uporabe novih živil znova vključijo na seznam Unije. Ker so bili navedena nova živila in razširitve uporabe novih živil vključeni na seznam Unije do začetka veljavnosti Izvedbene uredbe (EU) 2018/1023 13. avgusta 2018, bi se morala ta uredba uporabljati od navedenega datuma.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Izvedbeni uredbi (EU) 2017/2470 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 13. avgusta 2018.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. oktobra 2020

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 327, 11.12.2015, str. 1.

(2)  Uredba (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 1997 v zvezi z novimi živili in novimi živilskimi sestavinami (UL L 43, 14.2.1997, str. 1).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/2470 z dne 20. decembra 2017 o oblikovanju seznama Unije novih živil v skladu z Uredbo (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta o novih živilih (UL L 351, 30.12.2017, str. 72).

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1023 z dne 23. julija 2018 o popravku Izvedbene uredbe (EU) 2017/2470 o oblikovanju seznama Unije novih živil (UL L 187, 24.7.2018, str. 1).

(5)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/460 z dne 20. marca 2018 o odobritvi dajanja na trg florotaninov iz Ecklonia cava kot novo živilo v skladu z Uredbo (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta ter spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2470 (UL L 78, 21.3.2018, str. 2).

(6)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/461 z dne 20. marca 2018 o odobritvi razširitve uporabe izvlečka, bogatega z taksifolinom, kot novega živila v skladu z Uredbo (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta ter spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2470 (UL L 78, 21.3.2018, str. 7).

(7)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/462 z dne 20. marca 2018 o odobritvi razširitve uporabe L-ergotioneina kot novega živila v skladu z Uredbo (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta in o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2470 (UL L 78, 21.3.2018, str. 11).

(8)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/469 z dne 21. marca 2018 o odobritvi dajanja na trg izvlečka treh rastlinskih korenin (Cynanchum wilfordii Hemsley, Phlomis umbrosa Turcz. in Angelica gigas Nakai) kot novega živila v skladu z Uredbo (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta ter o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2470 (UL L 79, 22.3.2018, str. 11).

(9)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/991 z dne 12. julija 2018 o odobritvi dajanja na trg hidrolizata lizocima iz kokošjega jajčnega beljaka kot novo živilo v skladu z Uredbo (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta ter spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2470 (UL L 177, 13.7.2018, str. 9).

(10)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1011 z dne 17. julija 2018 o odobritvi razširitve ravni uporabe z UV-žarki obdelanih gob kot novega živila v skladu z Uredbo (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta in o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2470 (UL L 181, 18.7.2018, str. 4).

(11)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1018 z dne 18. julija 2018 o odobritvi razširitve uporabe z UV-žarki obdelanega pekovskega kvasa (Saccharomyces cerevisiae) kot novega živila v skladu z Uredbo (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta in o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2470 (UL L 183, 19.7.2018, str. 9).

(12)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1032 z dne 20. julija 2018 o odobritvi razširitve uporabe olja iz mikroalg Schizochytrium sp. kot novega živila v skladu z Uredbo (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta in o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2470 (UL L 185, 23.7.2018, str. 9).


PRILOGA

Priloga se spremeni:

(1)

Tabela 1 (Odobreno novo živilo) se spremeni:

(a)

med vnosom za „olje iz Echium plantagineum“ in vnosom za „hidrolizat jajčne membrane“ se vstavi naslednji vnos:

Odobreno novo živilo

Pogoji za uporabo novih živil

Dodatne posebne zahteve za označevanje

Druge zahteve

Florotanini iz Ecklonia cava

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Poimenovanje novega živila na oznakah živil, ki ga vsebujejo, je ‚florotanini iz Ecklonia cava‘.

Prehranska dopolnila, ki vsebujejo florotanine iz Ecklonia cava, so označena z naslednjo izjavo:

(a)

Tega prehranskega dopolnila ne smejo uživati otroci/mladostniki, mlajši od dvanajst/štirinajst/osemnajst (*) let.

(b)

Tega prehranskega dopolnila ne smejo uživati osebe z boleznijo ščitnice ali osebe, ki se zavedajo tveganja razvoja bolezni ščitnice ali za katere je bilo ugotovljeno tveganje za razvoj te bolezni.

(c)

Tega prehranskega dopolnila se ne sme uživati hkrati z drugimi prehranskimi dopolnili, ki vsebujejo jod.

(*)

Glede na starostno skupino, ki ji je prehransko dopolnilo namenjeno.“

 

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES, namenjena splošni populaciji, razen otrokom, mlajšim od 12 let

163 mg/dan za mladostnike v starosti od 12 do 14 let

230 mg/dan za mladostnike, starejše od 14 let

263 mg/dan za odrasle

(b)

vnos za „izvleček, bogat s taksifolinom“ se nadomesti z naslednjim:

Izvleček, bogat s taksifolinom

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je ‚izvleček, bogat s taksifolinom‘.“

 

navadni jogurt/sadni jogurt(*)

0,020 g/kg

kefir(*)

0,008 g/kg

pinjenec(*)

0,005 g/kg

mleko v prahu(*)

0,052 g/kg

smetana(*)

0,070 g/kg

kisla smetana(*)

0,050 g/kg

sir(*)

0,090 g/kg

maslo(*)

0,164 g/kg

čokoladni konditorski izdelki

0,070 g/kg

brezalkoholne pijače

0,020 g/l

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES, namenjena splošni populaciji, razen dojenčkov, majhnih otrok, otrok in mladostnikov, mlajših od 14 let

100 mg/dan

(*)

Izvleček, bogat z taksifolinom, pri uporabi v mlečnih proizvodih ne more delno ali v celoti nadomestiti katere koli sestavine mleka.

(c)

vnos za „L-ergotionein“ se nadomesti z naslednjim:

L-ergotionein

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je ‚L-ergotionein‘.“

 

brezalkoholne pijače

0,025 g/kg

pijače na osnovi mleka

0,025 g/kg

„sveži“ mlečni proizvodi(*)

0,040 g/kg

žitne ploščice

0,2 g/kg

čokoladni konditorski izdelki

0,25 g/kg

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES

30 mg/dan za splošno populacijo (razen za nosečnice in doječe matere)

20 mg/dan za otroke, starejše od 3 let

(*)

Kadar se L-ergotionein uporablja v mlečnih proizvodih, ne sme delno ali v celoti nadomestiti katere koli sestavine mleka.

(d)

med vnosom za „L-ergotionein“ in vnosom za „natrijev železov EDTA“ se vstavi naslednji vnos:

Izvleček iz treh rastlinskih korenin (Cynanchum wilfordii Hemsley, Phlomis umbrosa Turcz. in Angelica gigas Nakai)

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je ‚izvleček iz treh rastlinskih korenin (Cynanchum wilfordii Hemsley, Phlomis umbrosa Turcz. in Angelica gigas Nakai)‘.

Označevanje prehranskih dopolnil, ki vsebujejo izvleček mešanice treh rastlinskih korenin, v neposredni bližini seznama sestavin vključuje izjavo, da ga ne smejo uživati posamezniki z znano alergijo na zeleno.“

 

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES, za odraslo populacijo

175 mg/dan

(e)

med vnosom za „likopen oleorezin iz paradižnikov“ in vnosom za „magnezijev citrat malat“ se vstavi naslednji vnos:

Hidrolizat lizocima iz kokošjega jajčnega beljaka

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Poimenovanje novega živila pri označevanju prehranskih dopolnil, ki ga vsebujejo, je ‚hidrolizat lizocima iz kokošjega jajčnega beljaka‘.“

 

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES, za odraslo populacijo

1000 mg/dan

(f)

vnos za „z UV-žarki obdelane gobe (Agaricus bisporus)“ se nadomesti z naslednjim:

Z UV-žarki obdelane gobe (Agaricus bisporus)

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni vitamina D2

1.

Poimenovanje pri označevanju novega živila kot takega ali živil, ki ga vsebujejo, je ‚z UV-žarki obdelane gobe (Agaricus bisporus)‘.

2.

Poimenovanju pri označevanju novega živila kot takega ali živil, ki ga vsebujejo, se doda navedba ‚Za povišanje ravni vitamina D je bila uporabljena nadzorovana obdelava s svetlobo‘ ali ‚Za povišanje ravni vitamina D2 je bila uporabljena obdelava z UV-žarki‘.“

 

gobe (Agaricus bisporus)

20 μg vitamina D2/100 g sveže teže

(g)

vnos za „z UV-žarki obdelan pekovski kvas (Saccharomyces cerevisiae)“ se nadomesti z naslednjim:

Z UV-žarki obdelan pekovski kvas (Saccharomyces cerevisiae)

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni vitamina D2

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je ‚kvas z vitaminom D‘ ali ‚kvas z vitaminom D2‘.

 

s kvasom vzhajan kruh in štručke

5 μg vitamina D2/100 g

s kvasom vzhajani fini pekovski izdelki

5 μg vitamina D2/100 g

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES

 

predpakiran sveži ali suhi kvas za domačo peko

45 μg/100 g svežega kvasa

200 μg/100 g suhega kvasa

1.

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil je ‚kvas z vitaminom D‘ ali ‚kvas z vitaminom D2‘.

2.

Označevanje novega živila vključuje izjavo, da je živilo namenjeno samo za pečenje in se ne bi smelo uživati surovo.

3.

Označevanje novega živila vključuje navodila za uporabo za končne potrošnike, tako da se ne preseže najvišja koncentracija 5 μg/100 g vitamina D2 v končnih, doma pečenih proizvodih.“

(h)

vnos za „olje iz Schizochytrium sp. (T18)“ se nadomesti z naslednjim:

Olje iz Schizochytrium sp. (T18)

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je ‚olje iz mikroalg Schizochytrium sp.‘“

 

mlečni izdelki, razen pijač na osnovi mleka

200 mg/100 g ali, za sirne izdelke, 600 mg/100 g

mlečnim izdelkom podobni izdelki, razen pijač

200 mg/100 g ali, za siru podobne izdelke, 600 mg/100 g

mazave maščobe in prelivi

600 mg/100 g

žitni kosmiči za zajtrk

500 mg/100 g

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES

250 mg DHA/dan za splošno populacijo

450 mg DHA/dan za nosečnice in doječe matere

popolni prehranski nadomestki za nadzor nad telesno težo, kot so opredeljeni v Uredbi (EU) št. 609/2013, in nadomestni obroki za nadzor nad telesno težo

250 mg/obrok

mlečni napitki in podobni proizvodi, namenjeni majhnim otrokom

200 mg/100 g

živila, namenjena osebam z visoko energijsko porabo, predvsem športnikom

živila, na katerih so navedene izjave o odsotnosti ali zmanjšani prisotnosti glutena v skladu z zahtevami Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 828/2014

živila za posebne zdravstvene namene, kot so opredeljena v Uredbi (EU) št. 609/2013

v skladu s posebnimi prehranskimi zahtevami oseb, ki so jim proizvodi namenjeni

pekovski izdelki (kruh, štručke in sladki piškoti)

200 mg/100 g

žitne ploščice

500 mg/100 g

maščobe za kuhanje

360 mg/100 g

brezalkoholne pijače (vključno s pijačami iz mlečnim izdelkom podobnih izdelkov in pijačami na osnovi mleka)

80 mg/100 ml

začetne formule za dojenčke in nadaljevalne formule, kot so opredeljene v Uredbi (EU) št. 609/2013

v skladu z Uredbo (EU) št. 609/2013

živila na osnovi predelanih žit in otroška hrana za dojenčke in majhne otroke, kot so opredeljeni v Uredbi (EU) št. 609/2013

200 mg/100 g

sadna/zelenjavna kaša

100 mg/100 g

(2)

Tabela 2 (Specifikacije) se spremeni:

(a)

med vnosom za „olje iz Echium plantagineum“ in vnosom za „hidrolizat jajčne membrane“ se vstavi naslednji vnos:

Odobreno novo živilo

Specifikacije

Florotanini iz Ecklonia cava

Opis/opredelitev

Florotanini iz Ecklonia cava se pridobivajo z alkoholno ekstrakcijo iz užitne morske alge Ecklonia cava. Ekstrakt je temnorjav prah, bogat s florotanini, tj. polifenolnimi spojinami, ki so sekundarni metaboliti nekaterih vrst rjavih alg.

Značilnosti/sestava

vsebnost florotaninov: 90 ± 5 %

antioksidacijska dejavnost: > 85 %

vlaga: < 5 %

pepel: < 5 %

Mikrobiološka merila

skupno število živih celic: < 3 000 CFU/g

plesni/kvasovke: < 300 CFU/g

koliformne bakterije: negativen test

Salmonella spp.: negativen test

Staphylococcus aureus: negativen test

Težke kovine in halogeni

svinec: < 3,0 mg/kg

živo srebro: < 0,1 mg/kg

kadmij: < 3,0 mg/kg

arzen: < 25,0 mg/kg

anorganski arzen: < 0,5 mg/kg

jod: 150,0–650,0 mg/kg

CFU: kolonijske enote“

(b)

vnos za „opredelitev“ za „izvleček, bogat s taksifolinom“ se nadomesti z naslednjim:

Izvleček, bogat s taksifolinom

Opredelitev

kemijsko ime: [(2R,3R)-2-(3,4 dihidroksifenil)-3,5,7-trihidroksi-2,3-dihidrokromen-4-on, imenovan tudi (+) trans (2R,3R)-dihidrokvercetin], in z največ 2 % konfiguracije cis“

(c)

med vnosom za „L-ergotionein“ in vnosom za „natrijev železov EDTA“ se vstavi naslednji vnos:

Izvleček iz treh rastlinskih korenin (Cynanchum wilfordii Hemsley, Phlomis umbrosa Turcz. in Angelica gigas Nakai)

Opis/opredelitev

Mešanica treh rastlinskih korenin je rumenkastorjav fin prah, ki se pridobi z ekstrakcijo z vročo vodo, s koncentracijo z uparjanjem in sušenjem z razprševanjem.

Sestava izvlečka mešanice treh rastlinskih korenin

korenina Cynanchum wilfordii: 32,5 % (m/m)

korenina Phlomis umbrosa: 32,5 % (m/m)

korenina Angelica gigas: 35,0 % (m/m)

Specifikacije

izguba pri sušenju: ne več kot 100 mg/g

Vsebnost

cimetova kislina: 0,012–0,039 mg/g

metil ester šandžizida: 0,20–1,55 mg/g

nodakenin: 3,35–10,61 mg/g

metoksalen: < 3 mg/g

fenoli: 13,0–40,0 mg/g

kumarini: 13,0–40,0 mg/g

iridoidi: 13,0–39,0 mg/g

saponini: 5,0–15,5 mg/g

Hranilne sestavine

ogljikovi hidrati: 600–880 mg/g

beljakovine: 70–170 mg/g

maščobe: < 4 mg/g

Mikrobiološki parametri

skupno število živih mikroorganizmov: < 5000 CFU/g

skupno število kvasovk in plesni: < 100 CFU/g

koliformne bakterije: < 10 CFU/g

Salmonella: negativno/25 g

Escherichia coli: negativno/25 g

Staphylococcus aureus: negativno/25 g

Težke kovine

svinec: < 0,65 mg/kg

arzen: < 3,0 mg/kg

živo srebro: < 0,1 mg/kg

kadmij: < 1,0 mg/kg

CFU: kolonijske enote“

(d)

med vnosom za „likopen oleorezin iz paradižnikov“ in vnosom za „magnezijev citrat malat“ se vstavi naslednji vnos:

Hidrolizat lizocima iz kokošjega jajčnega beljaka

Opis/opredelitev

Hidrolizat lizocima iz kokošjega jajčnega beljaka se pridobi iz lizocima kokošjega jajčnega beljaka z encimskim postopkom, pri katerem se uporabi subtilizin iz Bacillus licheniformis.

Proizvod je bel do svetlo rumen prah.

Specifikacija

beljakovine (TN(*) × 5,30): 80–90 %

triptofan: 5–7 %

razmerje triptofan/LNAA(**): 0,18–0,25

stopnja hidrolize: 19–25 %

vlaga: < 5 %

pepel: < 10 %

natrij: < 6 %

Težke kovine

arzen: < 1 ppm

svinec: < 1 ppm

kadmij: < 0,5 ppm

živo srebro: < 0,1 ppm

Mikrobiološka merila

skupno število aerobnih bakterij: < 103 CFU/g

skupno število kvasovk/plesni: < 102 CFU/g

enterobakterije: < 10 CFU/g

Salmonella spp.: odsotnost v 25 g

Escherichia coli: odsotnost v 10 g

Staphylococcus aureus: odsotnost v 10 g

Pseudomonas aeruginosa: odsotnost v 10 g

*

TN: skupni dušik

**

LNAA: velike nevtralne aminokisline“

(e)

vnos za „z UV-žarki obdelane gobe (Agaricus bisporus)“ se nadomesti z naslednjim:

Z UV-žarki obdelane gobe (Agaricus bisporus)

Opis/opredelitev

Komercialno gojene gobe Agaricus bisporus, ki se nabrane obdelajo z UV-svetlobo.

UV-sevanje: postopek sevanja z ultravijolično svetlobo valovne dolžine 200–800 nm.

Vitamin D2

kemijsko ime: (3β,5Z,7E,22E)-9,10-sekoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-ol

sopomenka: ergokalciferol

št. CAS: 50-14-6

molekulska masa: 396,65 g/mol

Vsebnost

vitamin D2 v končnem proizvodu: 5–20 μg/100 g sveže teže ob izteku roka uporabnosti.“

(f)

vnos za „z UV-žarki obdelan pekovski kvas (Saccharomyces cerevisiae)“ se nadomesti z naslednjim:

Z UV-žarki obdelan pekovski kvas (Saccharomyces cerevisiae)

Opis/opredelitev

Pekovski kvas (Saccharomyces cerevisiae) se obdela z ultravijoličnimi žarki, da se sproži pretvorba ergosterola v vitamin D2 (ergokalciferol). Vsebnost vitamina D2 v koncentratu kvasa variira med 800 000 in 3 500 000 IU vitamina D/100 g (200–875 μg/g). Kvas je lahko inaktiviran.

Koncentrat kvasa je mešan z običajnim pekovskim kvasom, da se ne preseže najvišja raven v predpakiranem svežem ali suhem kvasu za domačo peko.

Je rjavkaste barve, v obliki sipkih zrnc.

Vitamin D2

kemijsko ime: (5Z,7E,22E)-(3S)-9,10-sekoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-ol

sopomenka: ergokalciferol

št. CAS: 50-14-6

molekulska masa: 396,65 g/mol

Mikrobiološka merila koncentrata kvasa

koliformne bakterije: ≤ 103/g

Escherichia coli: ≤ 10/g

Salmonella: odsotnost v 25 g“


27.10.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 357/17


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1560

z dne 26. oktobra 2020

o spremembi Priloge VI k Uredbi (ES) št. 152/2009 o določitvi analitskih metod za določanje sestavin živalskega izvora za uradni nadzor krme

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter sklepa Sveta 92/438/EGS (Uredba o uradnem nadzoru) (1) in zlasti člena 34(6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 152/2009 (2) določa metode testiranja, ki se uporabljajo v podporo uradnemu nadzoru za izvrševanje prepovedi uporabe predelanih živalskih beljakovin v krmi za živali za proizvodnjo živil. To vključuje analitske metode za določanje sestavin živalskega izvora za uradni nadzor krme, ki so opisane v Prilogi VI k navedeni uredbi in se izvajajo s svetlobno mikroskopijo ali verižno reakcijo s polimerazo (PCR).

(2)

Referenčni laboratorij Evropske unije za živalske beljakovine v krmi in nacionalni referenčni laboratoriji v državah članicah so imeli težave pri razlagi rezultatov po izvedbi metode svetlobne mikroskopije, opisane v Prilogi VI k Uredbi (ES) št. 152/2009.

(3)

Da bi zagotovili pravno jasnost in varnost ter se izognili različnim razlagam, je primerno spremeniti nekatere določbe iz Priloge VI.

(4)

Zlasti bi bilo treba spremeniti diagram poteka pregleda za določanje živalskih delcev v krmnih mešanicah in posamičnih krmilih, da se pojasnijo primeri, ko je za zaključek analize potrebna le ena določitev. Podrobneje bi bilo treba opredeliti tudi prikaz rezultatov. Nazadnje bi bilo treba na podlagi izkušenj, pridobljenih v zadnjih šestih letih izvajanja metode, prilagoditi značilnosti opreme in pripravo vzorcev.

(5)

Prilogo VI k Uredbi (ES) št. 152/2009 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga VI k Uredbi (ES) št. 152/2009 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. oktobra 2020

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 95, 7.4.2017, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 152/2009 z dne 27. januarja 2009 o določitvi metod vzorčenja in analitskih metod za uradni nadzor krme (UL L 54, 26.2.2009, str. 1).


PRILOGA

Priloga VI k Uredbi (ES) št. 152/2009 se spremeni:

(1)

točka 2.1.1 se nadomesti z naslednjim:

Načelo

Sestavine živalskega izvora, ki so lahko prisotne v posamičnih krmilih in krmnih mešanicah, poslanih v analizo, se določijo na podlagi tipičnih, mikroskopsko prepoznavnih značilnosti, kot so mišična vlakna in drugi mesni delci, hrustanec, kost, roževina, dlake, ščetine, kri, kapljice mleka, kristali laktoze, perje, jajčne lupine, ribje kosti in luskine.“;

(2)

točka 2.1.2.1.3.2 se nadomesti z naslednjim:

„Glicerol (nerazredčen, viskoznost: 1 490 cP) ali sredstvo za pripravo preparata z enakovrednimi lastnostmi za pripravo netrajnih preparatov“;

(3)

točka 2.1.2.2.2 se nadomesti z naslednjim:

„Oprema za mletje: mlin z rezilom ali rotorski mlin. Če se uporablja rotorski mlin, je prepovedana uporaba sita z odprtinami ≤ 0,5 mm.“;

(4)

točka 2.1.2.2.3 se nadomesti z naslednjim:

„Siti s kvadratastimi odprtinami širine 0,25 mm in 1 mm Z izjemo predhodnega presejanja vzorca premer sita ne sme biti večji od 10 cm, da se prepreči izguba materiala. Kalibracija sit ni potrebna.“;

(5)

v točki 2.1.2.2 se dodajo naslednje točke:

„2.1.2.2.9

Laboratorijska peč

2.1.2.2.10

Centrifuga

2.1.2.2.11

Filtrirni papir: kvalitativni celulozni filter (velikost por 4–11 μm)“;

(6)

točka 2.1.3.1 se nadomesti z naslednjim:

„Vzorčenje

Uporabi se reprezentativni vzorec, odvzet v skladu z določbami iz Priloge I k tej uredbi.“;

(7)

točka 2.1.3.3.1 se nadomesti z naslednjim:

„Sušenje vzorca: vzorci z vsebnostjo vlage > 14 % se pred obdelavo posušijo v skladu s Prilogo III k tej uredbi.“;

(8)

točka 2.1.3.3.2 se nadomesti z naslednjim:

„Predhodno presejanje vzorca: za zbiranje informacij o morebitnem okoljskem onesnaženju krme se priporoča, da se krma v briketih in zrnu predhodno preseje na 1 mm, nato pa se dobljeni frakciji pripravita, analizirata in navedeta kot ločena vzorca.“;

(9)

zadnji odstavek točke 2.1.3.3.4 se nadomesti z naslednjim:

„Usedlina se zbere na filtrirnem papirju, položenem v lij, da se omogoči ločevanje preostalega tetrakloroetilena (TCE) in prepreči odlaganje maščobe v usedlino. Usedlina se posuši. Priporočljivo je, da se nato usedlina stehta (na 0,001 g natančno), da se nadzoruje sedimentacija. Na koncu se usedlina preseje na 0,25 mm in obe dobljeni frakciji se pregledata, razen, če se presejanje ne šteje za potrebno.“;

(10)

prvi stavek točke 2.1.4.1 se nadomesti z naslednjim:

„Mikroskopski preparat se pripravi iz sedimenta in, odvisno od izbire izvajalca, flotata ali osnovnega materiala.“;

(11)

točka 2.1.4.2, vključno z diagramoma 1 in 2, se nadomesti z naslednjim:

„Diagrama poteka pregleda za določanje živalskih delcev v krmnih mešanicah in posamičnih krmilih

Pripravljeni mikroskopski preparati se pregledajo v skladu z diagramoma poteka pregleda, določenima v diagramih 1 in 2.

Mikroskopski preparat sedimenta in, odvisno od izbire izvajalca, flotata ali osnovnega materiala se pregleda s sestavljenim mikroskopom. Za grobe frakcije se lahko poleg sestavljenega mikroskopa uporabi stereomikroskop. Vsak preparat se pregleda v celoti pri različnih povečavah. Natančna pojasnila o tem, kako uporabljati diagrama poteka pregleda, so podrobno opisana v standardnih operativnih postopkih, ki jih je določil in na svojem spletišču objavil EURL-AP.

Najmanjše število preparatov, ki jih je treba pregledati v vsaki fazi diagramov poteka pregleda, se strogo upošteva, razen če celotna frakcija materiala ne omogoča, da se pripravi zahtevano število preparatov, na primer kadar sediment ni pridobljen. Pri posameznem določanju se za beleženje števila delcev uporabi največ 6 preparatov.

Pri pripravi dodatnih preparatov na flotatu ali osnovnem materialu z uporabo posebnega sredstva za pripravo preparatov z lastnostmi obarvanja, kot je določeno v točki 2.1.2.1.4, za nadaljnjo opredelitev struktur (npr. perja, dlak, mišičevja ali delcev krvi), ki so bile ugotovljene v preparatih z drugimi sredstvi za pripravo preparatov, kot je določeno v točki 2.1.2.1.3, se število delcev šteje na podlagi števila preparatov pri posameznem določanju, ki jih je največ 6, vključno z dodatnimi preparati z bolj specifičnim sredstvom za pripravo preparatov.

Za lažjo identifikacijo narave in izvora delcev lahko izvajalec uporabi podporne elemente, na primer sisteme za podporo pri odločanju, slikovne knjižnice in referenčne vzorce.

Image 1

(D1 in D2 se nanašata na prvo in drugo določanje; *: kopenski vretenčarji, ribe)

Image 2

(D1 in D2 se nanašata na prvo in drugo določanje; *: kopenski vretenčarji, ribe)

“;

(12)

točka 2.1.4.3 se nadomesti z naslednjim:

„Število določanj

Določanje se izvede na različnih 50-gramskih podvzorcih.

Če pri prvem določanju, izvedenem v skladu z diagramom poteka pregleda, določenem v diagramu 1, ni bil ugotovljen noben živalski delec, dodatno določanje ni potrebno, rezultat analize pa je treba sporočiti z uporabo terminologije iz točke 2.1.5.1.

Če je bil po prvem določanju, izvedenem v skladu z diagramom poteka pregleda, določenem v diagramu 1, ugotovljen en ali več živalskih delcev danega izvora (tj. od kopenskih živali ali rib) in izvor ugotovljenih delcev potrdi navedeno vsebnost v vzorcu, drugo določanje ni potrebno. Če je število ugotovljenih živalskih delcev danega izvora pri prvem določanju višje od 5, je treba rezultat analize sporočiti po živalskem izvoru z uporabo terminologije iz točke 2.1.5.3. Sicer je treba rezultat analize sporočiti po živalskem izvoru z uporabo terminologije iz točke 2.1.5.2.

V drugih primerih, tudi kadar laboratoriju ni bila predložena nobena izjava o vsebnosti, se izvede drugo določanje na podlagi novega podvzorca.

Če je po drugem določanju, izvedenem v skladu z diagramom poteka pregleda, določenem v diagramu 2, vsota ugotovljenih živalskih delcev danega izvora višja od 10, je treba rezultat analize sporočiti po živalskem izvoru z uporabo terminologije iz točke 2.1.5.3. Sicer je treba rezultat analize sporočiti z uporabo terminologije iz točke 2.1.5.2.“;

(13)

točka 2.1.5 se nadomesti z naslednjim:

Prikaz rezultatov

V poročilu o rezultatih laboratoriji navedejo, na kateri vrsti materiala je bila izvedena analiza (usedlina, flotat ali osnovni material). V poročilu se jasno navede, koliko določanj je bilo izvedenih in če presejanje frakcij pred pripravo preparata v skladu z zadnjim odstavkom točke 2.1.3.3.4 ni bilo izvedeno.

Laboratorijsko poročilo vsebuje vsaj informacije o prisotnosti sestavin, ki izvirajo od kopenskih vretenčarjev in rib.

O različnih primerih se poroča na naslednje načine:

2.1.5.1

Noben ugotovljen živalski delec danega izvora:

‚Kolikor je bilo razvidno iz pregleda s svetlobnim mikroskopom, v predloženem vzorcu niso bili ugotovljeni nobeni delci, ki izvirajo od kopenskih vretenčarjev.‘

‚Kolikor je bilo razvidno iz pregleda s svetlobnim mikroskopom, v predloženem vzorcu niso bili ugotovljeni nobeni delci, ki izvirajo od rib.‘

2.1.5.2

Ugotovljenih od 1 do 5 živalskih delcev danega izvora, kadar je bilo izvedeno le eno določanje, ali od 1 do 10 delcev danega izvora, kadar sta bili izvedeni dve določanji (število ugotovljenih delcev je pod odločitveno mejo, določeno v standardnih operativnih postopkih (SOP) referenčnega laboratoriju EU za živalske beljakovine v krmi (EURL-AP), objavljenih na njegovem spletišču (1):

Kadar je bilo izvedeno le eno določanje:

‚Kolikor je bilo razvidno iz pregleda s svetlobnim mikroskopom, v predloženem vzorcu ni bilo ugotovljenih več kot 5 delcev, ki izvirajo od kopenskih vretenčarjev. Delci so bili opredeljeni kot ... [kost, hrustanec, mišičevje, dlaka, roževina ...]. Ta nizka stopnja prisotnosti je pod odločitveno mejo, določeno za to mikroskopsko metodo.‘

‚Kolikor je bilo razvidno iz pregleda s svetlobnim mikroskopom, v predloženem vzorcu ni bilo ugotovljenih več kot 5 delcev, ki izvirajo od rib. Delci so bili opredeljeni kot … [ribja kost, ribja luskina, hrustanec, mišičevje, otolit, škrga …]. Ta nizka stopnja prisotnosti je pod odločitveno mejo, določeno za to mikroskopsko metodo.‘

Kadar sta bili izvedeni dve določanji:

‚Kolikor je bilo razvidno iz pregleda s svetlobnim mikroskopom, v predloženem vzorcu pri obeh določanjih ni bilo ugotovljenih več kot 10 delcev, ki izvirajo od kopenskih vretenčarjev. Delci so bili opredeljeni kot ... [kost, hrustanec, mišičevje, dlaka, roževina ...]. Ta nizka stopnja prisotnosti je pod odločitveno mejo, določeno za to mikroskopsko metodo.‘

‚Kolikor je bilo razvidno iz pregleda s svetlobnim mikroskopom, v predloženem vzorcu pri obeh določanjih ni bilo ugotovljenih več kot 10 delcev, ki izvirajo od rib. Delci so bili opredeljeni kot … [ribja kost, ribja luskina, hrustanec, mišičevje, otolit, škrga …]. Ta nizka stopnja prisotnosti je pod odločitveno mejo, določeno za to mikroskopsko metodo.‘

Poleg tega:

V primeru predhodnega presejanja vzorca mora biti v laboratorijskem poročilu navedeno, v kateri frakciji (presejana frakcija, frakcija iz briketov ali zrna) so bili ugotovljeni živalski delci, če je določitev živalskih delcev samo v presejani frakciji, je to lahko znak okoljskega onesnaženja.

Kadar se ugotovijo samo živalski delci, ki jih ni mogoče razvrstiti kot delce kopenskih vretenčarjev ali rib (npr. mišična vlakna), se v poročilu navede, da so bili ugotovljeni samo taki živalski delci in da ni mogoče izključiti, da izvirajo od kopenskih vretenčarjev.

2.1.5.3

Ugotovljenih več kot 5 živalskih delcev danega izvora, kadar je bilo izvedeno le eno določanje, ali več kot 10 delcev danega izvora, kadar sta bili izvedeni dve določanji:

Kadar je bilo izvedeno le eno določanje:

‚Kolikor je bilo razvidno iz pregleda s svetlobnim mikroskopom, je bilo v predloženem vzorcu ugotovljenih več kot 5 delcev, ki izvirajo od kopenskih vretenčarjev. Delci so bili opredeljeni kot ... [kost, hrustanec, mišičevje, dlaka, roževina ...].‘

‚Kolikor je bilo razvidno iz pregleda s svetlobnim mikroskopom, je bilo v predloženem vzorcu ugotovljenih več kot 5 delcev, ki izvirajo od rib. Delci so bili opredeljeni kot … [ribja kost, ribja luskina, hrustanec, mišičevje, otolit, škrga …].‘

Kadar sta bili izvedeni dve določanji:

‚Kolikor je bilo razvidno iz pregleda s svetlobnim mikroskopom, je bilo v predloženem vzorcu pri obeh določanjih ugotovljenih več kot 10 delcev, ki izvirajo od kopenskih vretenčarjev. Delci so bili opredeljeni kot ... [kost, hrustanec, mišičevje, dlaka, roževina ...].‘

‚Kolikor je bilo razvidno iz pregleda s svetlobnim mikroskopom, je bilo v predloženem vzorcu pri obeh določanjih ugotovljenih več kot 10 delcev, ki izvirajo od rib. Delci so bili opredeljeni kot … [ribja kost, ribja luskina, hrustanec, mišičevje, otolit, škrga …].‘

Poleg tega:

V primeru predhodnega presejanja vzorca mora biti v laboratorijskem poročilu navedeno, v kateri frakciji (presejana frakcija, frakcija iz briketov ali zrna) so bili ugotovljeni živalski delci, če je določitev živalskih delcev samo v presejani frakciji, je to lahko znak okoljskega onesnaženja.

Kadar se ugotovijo samo živalski delci, ki jih ni mogoče razvrstiti kot delce kopenskih vretenčarjev ali rib (npr. mišična vlakna), se v poročilu navede, da so bili ugotovljeni samo taki živalski delci in da ni mogoče izključiti, da izvirajo od kopenskih vretenčarjev.“


(1)  http://eurl.craw.eu/.


SKLEPI

27.10.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 357/24


IZVEDBENI SKLEP SVETA (EU) 2020/1561

z dne 23. oktobra 2020

o odobritvi začasne podpore Madžarski na podlagi Uredbe (EU) 2020/672 za ublažitev tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah po izbruhu COVID-19

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) 2020/672 z dne 19. maja 2020 o vzpostavitvi evropskega instrumenta za začasno podporo za ublažitev tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah (SURE) po izbruhu COVID-19 (1) in zlasti člena 6(1) Uredbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Madžarska je 6. avgusta 2020 zaprosila za finančno pomoč Unije, da bi dopolnila svoja nacionalna prizadevanja za obravnavanje učinka izbruha COVID-19 in za odziv na socialno-ekonomske posledice izbruha za delavce in samozaposlene.

(2)

Izbruh COVID-19 in izredni ukrepi, ki jih je Madžarska uvedla za zajezitev izbruha ter njegovih socialno-ekonomskih učinkov in učinkov, povezanih z zdravjem, bodo po pričakovanjih zelo močno vplivali na javne finance. Glede na napoved Komisije iz pomladi 2020 naj bi primanjkljaj in dolg sektorja država Madžarske do konca leta 2020 znašala 5,2 % oziroma 75,0 % bruto domačega proizvoda (BDP). Glede na vmesno napoved Komisije iz poletja 2020 naj bi se BDP Madžarske v letu 2020 zmanjšal za 7,0 %.

(3)

Izbruh COVID-19 je imobiliziral znaten del delovne sile na Madžarskem. To je privedlo do nenadnega in močnega povečanja javnofinančnih odhodkov na Madžarskem v zvezi z ukrepi, podobnimi shemam skrajšanega delovnega časa, in ukrepi, povezanimi z zdravjem, kot je navedeno v uvodnih izjavah 4 do 14.

(4)

„Resolucija vlade 2080/2020 o nacionalnem razvoju nastanitvenih zmogljivosti“, kot je navedena v prošnji Madžarske z dne 6. avgusta 2020, je uvedla začasno podporo za posodobitev nastanitvenih zmogljivosti (prenova, širitev, obnova prostorov, nakup opreme) v turističnih destinacijah, da bi ohranili obstoječo delovno silo. Zaprosilo se je samo za tisti del odhodkov, ki se nanaša na podporo samozaposlenim in podjetjem z enim zaposlenim. Za ukrep se lahko šteje, da je podoben shemam skrajšanega delovnega časa iz Uredbe (EU) 2020/672, saj je njegov namen zaščititi samozaposlene ali podobne kategorije delavcev pred zmanjšanjem ali izgubo dohodka.

(5)

„Uredba ministra za kmetijstvo št. 25/2020. (VI. 22.)“ (2), „Uredba ministra za kmetijstvo št. 26/2020. (VI. 22.)“ (3) in „Uredba ministra za kmetijstvo št. 30/2020. (VI. 22.)“ (4), kot so navedene v prošnji Madžarske z dne 6. avgusta 2020, so uvedle enkratno podporo v obliki nepovratnih sredstev za živilskopredelovalna podjetja, vrtnarska podjetja v sektorjih gojenja netrajnih poljščin in razmnoževanja rastlin oziroma ribogojna podjetja. Pogoj za podporo je, da podjetje ohrani svoje zaposlene do decembra 2020. Kar zadeva del odhodkov, povezanih s podporo samozaposlenim osebam in podjetjem z enim zaposlenim, se za ukrep lahko šteje, da je podoben shemam skrajšanega delovnega časa iz Uredbe (EU) 2020/672, saj je njegov namen zaščititi samozaposlene ali podobne kategorije delavcev pred zmanjšanjem ali izgubo dohodka.

(6)

„Uredba vlade št. 59/2020 (III. 23.)“ (5) in „Akt LVIII iz leta 2020“ (6), kot sta navedena v prošnji Madžarske z dne 6. avgusta 2020, sta podaljšala otroški dodatek za zaposlene in samozaposlene, ki bi zaradi starostnih omejitev prenehal veljati med 11. marcem 2020 in 30. junijem 2020, ki je bilo obdobje izrednih razmer. Ta otroški dodatek se lahko šteje za ukrep, podoben shemam skrajšanega delovnega časa iz Uredbe (EU) 2020/672, saj zagotavlja dohodkovno podporo zaposlenim in samozaposlenim, kar bo pomagalo kriti stroške otroškega varstva med zaprtjem šol in s tem pomagalo staršem nadaljevati delo in preprečiti, da bi bila ogrožena delovna razmerja.

(7)

Na podlagi „Uredbe vlade št. 47/2020. (III. 18.)“ (7) (kakor je bila spremenjena), kot je navedena v prošnji Madžarske z dne 6. avgusta 2020, so organi uvedli številne ukrepe, povezane z davki. Ker ti ukrepi pomenijo izpad prihodkov za vlado, se lahko štejejo za enakovredne javnofinančnim odhodkom.

(8)

Za sektorje, ki jih je pandemija najbolj prizadela, so organi uvedli oprostitev prispevkov delodajalcev za socialno varnost in dajatev za usposabljanje za obdobje od marca do decembra 2020 ter znižanje davka v obliki prispevka delodajalcev za rehabilitacijo za obdobje od marca do junija 2020. Zahtevan je bil del skupnih odhodkov, povezanih s podjetji, ki skrajšajo ali začasno prekinejo delovni čas ali kadar so zaposleni ostali zaposleni ves čas do trenutka zadnjih razpoložljivih podatkov o realizaciji.

(9)

Za male davkoplačevalce na področju 26 dejavnostih je bila uvedena oprostitev od ureditve plačila davka v pavšalnem znesku za mala podjetja (KATA) za obdobje od marca do junija 2020. Zaprosilo se je samo za tisti del odhodkov, ki se nanaša na podporo samozaposlenim in podjetjem z enim zaposlenim. Za ukrep se lahko šteje, da je podoben shemam skrajšanega delovnega časa iz Uredbe (EU) 2020/672, saj je njegov namen zaščititi samozaposlene ali podobne kategorije delavcev pred zmanjšanjem ali izgubo dohodka.

(10)

V zvezi z ukrepi, povezanimi z davki, so organi v sektorjih, ki jih je pandemija najbolj prizadela, izključili stroške osebja iz davčne osnove davka za mala podjetja (KIVA) za obdobje od marca do junija 2020. Zahtevan je bil del skupnih odhodkov, povezanih s podjetji, ki skrajšajo ali začasno prekinejo delovni čas ali kadar so zaposleni ostali zaposleni ves čas do trenutka zadnjih razpoložljivih podatkov o realizaciji.

(11)

Madžarska je uvedla tudi vrsto ukrepov, povezanih z zdravjem, za obvladovanje izbruha COVID-19. „Uredba vlade št. 275/2020. (VI. 12.)“ (8), kot je navedena v prošnji Madžarske z dne 6. avgusta 2020, je uvedla enkratni pavšalni dodatek v višini 500 000 HUF na osebo za zdravstvene delavce kot priznanje za njihovo dodatno delo med pandemijo.

(12)

Podjetja v državni lasti, katerih stroške krije država, so uvedla posebne ukrepe z ustreznimi stroški za obvladovanje pandemije. Takšni ukrepi, povezani z zdravjem, vključujejo čiščenje in zagotavljanje zaščitne opreme.

(13)

Na podlagi„Uredbe vlade št. 250/2014 (X. 2.) o Generalnem direktoratu za javna naročila in dobavo (KEF)“ (9), kot je navedena v prošnji Madžarske z dne 6. avgusta 2020, so se povečali stroški zaradi posebnih ukrepov za obvladovanje pandemije (kot so dnevno razkuževanje ter večkratno čiščenje prezračevalnih sistemov in dvigal) in za zaščito osebnega zdravja javnih uslužbencev z razkužili in zaščitnimi sredstvi. Takšne ukrepe je uvedel KEF, da bi zagotovil neprekinjeno delovanje državnih proračunskih organov.

(14)

Nazadnje, „Resolucija vlade 1012/2020 (I. 31.) o vzpostavitvi operativnega osebja“ (10), kot je navedena v prošnji Madžarske z dne 6. avgusta 2020, je uvedla ukrepe v zvezi z infrastrukturo in naložbami v bolnišnice, da bi se omogočila visoka raven zaščite zdravstvenih delavcev in pacientov. Ukrepi vključujejo namenske prostore za zdravstvene preglede in izolirane oddelke za zdravljenje COVID-19. Poleg tega so se povečali neposredni stroški za osebna zaščitna sredstva in opremo (obrazne maske za enkratno uporabo, medicinska obleka, plastični ščiti, rokavice, razkužila itd.) v bolnišnicah in drugih zdravstvenih ustanovah, da se omogoči visoka raven zaščite zdravstvenih delavcev.

(15)

Madžarska izpolnjuje pogoje, da lahko zaprosi za finančno pomoč iz člena 3 Uredbe (EU) 2020/672. Madžarska je Komisiji predložila ustrezne dokaze, da so se dejanski in načrtovani javnofinančni odhodki od 1. februarja 2020 povečali za 639 500 000 EUR zaradi nacionalnih ukrepov, sprejetih za obravnavanje socialno-ekonomskih učinkov izbruha COVID-19. Povečan znesek, neposredno povezan z zgoraj navedenimi ukrepi, podobnimi shemam skrajšanega delovnega časa, pomeni nenadno in močno povečanje, ker je povezan z novimi ukrepi ter podaljšanjem obstoječih ukrepov, ki zajemajo znaten delež podjetij in delovne sile na Madžarskem. Madžarska namerava 113 740 000 EUR povečanega zneska odhodkov financirati iz skladov Unije.

(16)

Komisija se je v skladu s členom 6 Uredbe (EU) 2020/672 posvetovala z Madžarsko ter preverila nenadno in močno povečanje dejanskih in načrtovanih javnofinančnih odhodkov, neposredno povezano s shemami skrajšanega delovnega časa in podobnimi ukrepi, kot tudi z uporabo zadevnih ukrepov, povezanih z zdravjem, ki so bili uvedeni zaradi izbruha COVID-19, navedeno v prošnji z dne 6. avgusta 2020.

(17)

Ukrepi, povezani z zdravjem, navedeni v uvodnih izjavah 11 do 14, za katere je zaprosila Madžarska, znašajo 268 550 000 EUR. Ta znesek predstavlja več kot polovico skupnega zaprošenega zneska finančne podpore. Glede na potrebo po zagotovitvi pomožne narave te kategorije ukrepov bi moral biti znesek finančne pomoči v podporo ukrepom, povezanim z zdravjem, omejen na 247 124 000 EUR, tako da znesek predstavlja manj kot polovico skupne finančne pomoči.

(18)

Zato bi bilo treba zagotoviti finančno pomoč za podporo Madžarski pri obravnavanju socialno-ekonomskih učinkov resnih gospodarskih motenj, ki jih je povzročil izbruh COVID-19. Komisija bi morala sprejeti odločitve glede zapadlosti, obsega in sprostitve obrokov in tranš v tesnem sodelovanju z nacionalnimi organi.

(19)

Ta sklep ne bi smel posegati v izid kakršnih koli postopkov v zvezi z izkrivljanjem delovanja notranjega trga, ki se lahko izvedejo, in sicer zlasti na podlagi členov 107 in 108 Pogodbe. Ta sklep ne razveljavlja zahteve, da države članice Komisijo na podlagi člena 108 Pogodbe obvestijo o primerih morebitne državne pomoči.

(20)

Madžarska bi morala Komisijo redno obveščati o izvrševanju načrtovanih javnofinančnih odhodkov, da bi Komisija lahko ocenila, v kolikšnem obsegu je Madžarska izvršila navedene odhodke.

(21)

Odločitev o zagotovitvi finančne pomoči je bila sprejeta ob upoštevanju obstoječih in pričakovanih potreb Madžarske, pa tudi prošenj za finančno pomoč na podlagi Uredbe (EU) 2020/672, ki so jih že predložile ali jih nameravajo predložiti druge države članice, pri čemer se upoštevajo načela enake obravnave, solidarnosti, sorazmernosti in preglednosti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Madžarska izpolnjuje pogoje iz člena 3 Uredbe (EU) 2020/672.

Člen 2

1.   Unija da Madžarski na voljo posojilo v znesku največ 504 330 000 EUR. Povprečna zapadlost posojila ne presega 15 let.

2.   Obdobje razpoložljivosti finančne pomoči, odobrene s tem sklepom, je 18 mesecev od prvega dne po začetku učinkovanja tega sklepa.

3.   Komisija da Madžarski na voljo finančno pomoč Unije v največ osmih obrokih. Obrok se lahko izplača v eni ali več tranšah. Zapadlost tranš prvega obroka je lahko daljša od največje povprečne zapadlosti iz odstavka 1. V takih primerih se zapadlost nadaljnjih tranš določi tako, da se največja povprečna zapadlost iz odstavka 1 upošteva, ko so izplačani vsi obroki.

4.   Prvi obrok se sprosti ob začetku veljavnosti sporazuma o posojilu iz člena 8(2) Uredbe (EU) 2020/672.

5.   Madžarska plača strošek financiranja Unije iz člena 4 Uredbe (EU) 2020/672 za vsak obrok ter vse pristojbine, stroške in odhodke Unije, ki izhajajo iz financiranja, povezanega s posojilom, odobrenim na podlagi odstavka 1 tega člena.

6.   Komisija odloča o obsegu in sprostitvi obrokov ter obsegu tranš.

Člen 3

Madžarska lahko financira naslednje ukrepe:

(a)

začasno podporo za posodobitev nastanitvenih zmogljivosti v turističnih destinacijah, da se ohrani obstoječa delovna sila, kot je določeno v „Resoluciji vlade 2080/2020 o nacionalnem razvoju nastanitvenih zmogljivosti“, in sicer za del odhodkov, povezanih s podporo samozaposlenim in podjetjem z enim zaposlenim;

(b)

začasno podporo za živilskopredelovalna podjetja, kot je določeno v „Uredbi ministra za kmetijstvo št. 25/2020. (VI. 22.)“, in sicer za del izdatkov, povezanih s podporo samozaposlenim in podjetjem z enim zaposlenim;

(c)

začasno podporo za vrtnarska podjetja v sektorjih gojenja netrajnih poljščin in razmnoževanja rastlin, kot je določeno v „Uredbi ministra za kmetijstvo št. 26/2020. (VI. 22.)“, in sicer za del izdatkov, povezanih s podporo samozaposlenim in podjetjem z enim zaposlenim;

(d)

začasno podporo za ribogojna podjetja, kot je določeno v „Uredbi ministra za kmetijstvo št. 30/2020. (VI. 22.)“, in sicer za del izdatkov, povezanih s podporo samozaposlenim in podjetjem z enim zaposlenim;

(e)

podaljšanje, do 30. junija 2020, tistih otroških dodatkov, ki so se iztekli v obdobju izrednih razmer, kot je določeno v „Uredbi vlade št. 59/2020 (III. 23.)“ in členu 71 „Akta LVIII iz leta 2020“;

(f)

odlog plačila davka na socialne prispevke delodajalcev v nekaterih sektorjih za obdobje od marca do decembra 2020, kot je določeno v točki (a) člena 4 „Uredbe vlade št. 47/2020 (III. 18.)“ (kakor je bila spremenjena), in sicer za del izdatkov, povezanih s podjetji, ki skrajšajo ali začasno prekinejo delovni čas ali kadar so zaposleni ostali zaposleni ves čas;

(g)

oprostitev plačila dajatve za usposabljanje delodajalcev v nekaterih sektorjih za obdobje od marca do decembra 2020, kot je določeno v točki (a) člena 4 „Uredbe vlade št. 47/2020. (III. 18.)“ (kakor je bila spremenjena), in sicer za del izdatkov, povezanih s podjetji, ki skrajšajo ali začasno prekinejo delovni čas ali kadar so zaposleni ostali zaposleni ves čas;

(h)

znižanje davka v obliki prispevka delodajalcev za rehabilitacijo v nekaterih sektorjih za obdobje od marca do junija 2020, kot je določeno v točki (a) člena 4 „Uredbe vlade št. 47/2020. (III. 18.)“ (kakor je bila spremenjena), in sicer za del izdatkov, povezanih s podjetji, ki skrajšajo ali začasno prekinejo delovni čas ali kadar so zaposleni ostali zaposleni ves čas;

(i)

oprostitev plačil davka za male davkoplačevalce v okviru sheme plačil davka v pavšalnem znesku za mala podjetja (KATA) na področju 26 dejavnosti za obdobje od marca do junija 2020, kot je določeno v členu 5 „Uredbe vlade št. 47/2020. (III. 18.)“ (kakor je bila spremenjena), in sicer za del izdatkov, povezanih s podporo samozaposlenim osebam in podjetjem z enim zaposlenim;

(j)

izključitev stroškov osebja iz davčne osnove davka za mala podjetja (KIVA) v nekaterih sektorjih za obdobje od marca do junija 2020, kot je določeno v „Uredbi vlade št. 47/2020. (III. 18.)“ (kakor je bila spremenjena), in sicer za del izdatkov, povezanih s podjetji, ki skrajšajo ali začasno prekinejo delovni čas ali kadar so zaposleni ostali zaposleni ves čas;

(k)

pavšalni dodatek za zdravstvene delavce kot priznanje za njihovo dodatno delo med pandemijo, kot je določeno v „Uredbi vlade št. 275/2020. (VI. 12.)“;

(l)

stroške, povezane s posebnimi ukrepi za obvladovanje pandemije, uvedenimi v podjetjih v državni lasti;

(m)

stroške, povezane s posebnimi ukrepi za obvladovanje pandemije in zaščito osebnega zdravja javnih uslužbencev, kot je določeno v „Uredbi vlade št. 250/2014 (X. 2.) o Generalnem direktoratu za javna naročila in dobavo (KEF)“;

(n)

stroške, povezane z infrastrukturo in naložbami v bolnišnice za visoko raven zaščite zdravstvenih delavcev in pacientov, kot je določeno v „Resoluciji vlade 1012/2020 (I. 31.) o vzpostavitvi operativnega osebja“;

(o)

neposredne stroške za osebna zaščitna sredstva in opremo v bolnišnicah in drugih zdravstvenih ustanovah za visoko raven zaščite zdravstvenih delavcev, kot je določeno v „Resoluciji vlade 1012/2020 (I. 31.) o vzpostavitvi operativnega osebja“.

Člen 4

Madžarska do 28. aprila 2021 in nato vsakih šest mesecev obvešča Komisijo o izvrševanju načrtovanih javnofinančnih odhodkov, dokler ti načrtovani javnofinančni odhodki niso v celoti izvršeni.

Člen 5

Ta sklep je naslovljen na Madžarsko.

Ta sklep začne učinkovati z dnem uradne obvestitve naslovnika.

Člen 6

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 23. oktobra 2020

Za Svet

Predsednik

M. ROTH


(1)  UL L 159, 20.5.2020, str. 1.

(2)  Objavljeno v madžarskem uradnem listu 22. junija 2020 (št. 148), str. 3872.

(3)  Objavljeno v madžarskem uradnem listu 22. junija 2020 (št. 148), str. 3875.

(4)  Objavljeno v madžarskem uradnem listu 22. junija 2020 (št. 148), str. 3889.

(5)  Objavljeno v madžarskem uradnem listu 23. marca 2020 (št. 51), str. 1558.

(6)  Objavljeno v madžarskem uradnem listu 17. junija 2020 (št. 144), str. 3652.

(7)  Objavljeno v madžarskem uradnem listu 18. marca 2020 (št. 47), str. 1462.

(8)  Objavljeno v madžarskem uradnem listu 12. junija 2020 (št. 141), str. 3585.

(9)  Objavljeno v madžarskem uradnem listu 2. oktobra 2014 (št. 136), str. 13839.

(10)  Objavljeno v madžarskem uradnem listu 31. januarja 2020 (št. 16), str. 288.


27.10.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 357/29


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2020/1562

z dne 26. oktobra 2020

o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2020/167 glede harmoniziranih standardov za nekatero radijsko opremo v zvezi z naprednimi sistemi za vodenje in kontrolo premikanja po zemlji, primarnimi nadzornimi radarji, radiodifuzijskimi zvočnimi sprejemniki, opremo za mednarodne mobilne telekomunikacije in fiksnimi radijskimi sistemi

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o evropski standardizaciji, spremembi direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES in 2009/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Sklepa Sveta 87/95/EGS in Sklepa št. 1673/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta (1) ter zlasti člena 10(6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 16 Direktive 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta (2) se domneva, da je radijska oprema, ki je v skladu s harmoniziranimi standardi ali njihovimi deli, sklici na katere so bili objavljeni v Uradnem listu Evropske unije, skladna z bistvenimi zahtevami iz člena 3 navedene direktive, zajetimi v navedenih standardih ali njihovih delih.

(2)

Komisija je z Izvedbenim sklepom C(2015) 5376 (3) od Evropskega odbora za elektrotehnično standardizacijo (CENELEC) in Evropskega inštituta za telekomunikacijske standarde (ETSI) zahtevala pripravo in revizijo harmoniziranih standardov za radijsko opremo v podporo Direktivi 2014/53/EU.

(3)

ETSI je na podlagi zahteve iz Izvedbenega sklepa C(2015) 5376 pripravil harmonizirane standarde EN 303 213-5-1 V1.1.1 za sprejemnike in bralnike naprednih sistemov za vodenje in kontrolo premikanja po zemlji, EN 303 345-2 V1.1.1 in EN 303 345-5 V1.1.1 za radiodifuzijske zvočne sprejemnike ter EN 303 364-3 V1.1.1 za primarne nadzorne radarje.

(4)

ETSI je na podlagi zahteve iz Izvedbenega sklepa C(2015) 5376 revidiral harmonizirane standarde EN 301 908-2 V11.1.2, EN 301 908-13 V11.1.2, EN 302 217-2 V3.1.1 in EN 303 213-6-1 V2.1.1, sklici na katere so objavljeni v seriji C Uradnega lista Evropske unije (4). Zato so bili sprejeti harmonizirani standardi EN 301 908-2 V13.1.1 za uporabniško opremo za mednarodne mobilne telekomunikacije, EN 301 908-13 V13.1.1 za uporabniško opremo za razviti prizemni radijski dostop za UMTS, EN 302 217-2 V3.2.2 za fiksne radijske sisteme in EN 303 213-6-1 V3.1.1 za napredne sisteme za vodenje in kontrolo premikanja po zemlji.

(5)

Komisija je skupaj z ETSI ocenila, ali so navedeni harmonizirani standardi skladni z zahtevo iz Izvedbenega sklepa C(2015) 5376.

(6)

Harmonizirana standarda EN 303 213-5-1 V1.1.1 in EN 301 908-2 V13.1.1 izpolnjujeta bistvene zahteve, ki naj bi jih zajemala in ki so določene v Direktivi 2014/53/EU. Zato je primerno, da se sklica na navedena standarda objavita v Uradnem listu Evropske unije.

(7)

Izvedbeni sklep C(2015) 5376 v Prilogi II 3(3) določa: „Zmogljivost sprejemnika je posebej pomembna tudi za mobilne terminale, zlasti za zmogljivost antene, in za komunikacijsko opremo, ki se uporablja za aplikacije varovanja človeškega življenja.“ Harmonizirani standard EN 301 908-13 V13.1.1 ne vsebuje specifikacij za zmogljivost antene. Sklic na navedeni harmonizirani standard bi bilo zato treba objaviti v Uradnem listu Evropske unije z omejitvijo.

(8)

Opomba 2 določbe 4.3.2 harmoniziranega standarda EN 302 217-2 V3.2.2 bi proizvajalcem lahko omogočila odstopanje od drugih specifikacij v harmoniziranem standardu glede deleža napačnih bitov (BER), določbe H.3.4, I.3.4 in J.3.4 navedenega harmoniziranega standarda pa za dokazovanje skladnosti ne zahtevajo izrecne preskusne metode. Sklic na navedeni harmonizirani standard bi bilo zato treba objaviti v Uradnem listu Evropske unije z omejitvami.

(9)

V Priporočilu ITU-R SM.329-12 (09/2012) o neželenem oddajanju v območju za stransko oddajanje je navedeno: „Za najvarčnejšo in najučinkovitejšo uporabo frekvenčnega spektra je treba določiti splošne najvišje meje za oddajanja v območju za stransko oddajanje.“ V Priporočilu ERC 74-01 (2019) je navedeno: „Za namene posebnih študij o souporabi ali združljivosti bi bilo mogoče za izboljšanje učinkovitosti spektra za stransko oddajanje uporabljati nižje ravni območja.“ Stransko oddajanje se zato priznava kot pomembno za učinkovito uporabo spektra, ki je obravnavana v členu 3(2) Direktive 2014/53/EU. V Prilogi C.3 standarda EN 303 345-2 V1.1.1 in Prilogi B.3 standarda EN 303 345-5 V1.1.1 se priznava, da je sprejemnik za neželeno oddajanje v območju za stransko oddajanje pomemben za člen 3(2) Direktive 2014/53/EU. Toda določba C.3.5 standarda EN 303 345-2 V1.1.1 in določba B.3.5 standarda EN 303 345-5 V1.1.1 določata, da za sprejemnike za neželeno oddajanje v območju za stransko oddajanje veljajo drugi standardi. Sklica na harmonizirana standarda EN 303 345-2 V1.1.1 in EN 303 345-5 V1.1.1 bi bilo zato treba objaviti v Uradnem listu Evropske unije z omejitvijo.

(10)

Uvodna izjava 2 Izvedbenega sklepa C(2015) 5376 poziva k dobremu sodelovanju z Evropsko konferenco poštnih in telekomunikacijskih uprav, s katero je bilo opravljeno posvetovanje o pristopu k tem harmoniziranim standardom s Priporočilom ERC 74-01 (2019) o neželenem oddajanju v območju za stransko oddajanje. Evropska konferenca poštnih in telekomunikacijskih uprav je v odgovoru izrazila stališče, da so odstopanja od uporabe Priporočila ERC 74-01 (2019) možna le pod posebnimi tehničnimi pogoji. Zato lahko določba 4.2.1.5 standarda EN 303 213-6-1 V3.1.1 in določba 4.2.1.4 standarda EN 303 364-3 V1.1.1 zagotovita domnevo o skladnosti le za določeno radijsko opremo. Sklica na navedena harmonizirana standarda bi bilo zato treba objaviti v Uradnem listu Evropske unije z omejitvijo.

(11)

V Prilogi I k Izvedbenemu sklepu Komisije (EU) 2020/167 (5) so navedeni sklici na harmonizirane standarde, ki zagotavljajo domnevo o skladnosti z Direktivo 2014/53/EU, v Prilogi II k navedenemu izvedbenemu sklepu pa sklici na harmonizirane standarde, ki zagotavljajo domnevo o skladnosti z Direktivo 2014/53/EU z omejitvami. Da bi zagotovili, da bodo sklici na harmonizirane standarde, pripravljene v podporo Direktivi 2014/53/EU, navedeni v enem samem aktu, bi bilo treba sklica na standarda EN 303 213-5-1 V1.1.1 in EN 301 908-2 V13.1.1 vključiti v Prilogo I k navedenemu izvedbenemu sklepu, sklice na standarde EN 301 908-13 V 13.1.1, EN 302 217-2 V3.2.2, EN 303 213-6-1 V3.1.1, EN 303 345-2 V1.1.1, EN 303 345-5 V1.1.1 in EN 303 364-3 V1.1.1 pa v Prilogo II k navedenemu izvedbenemu sklepu.

(12)

Po navedbah ETSI bi bilo treba harmonizirani standard EN 303 339 V1.1.1, sklic na katerega je objavljen v seriji C Uradnega lista Evropske unije (6), šteti za zastarel, saj ne predstavlja več najnovejšega razvoja.

(13)

Zato je treba sklice na harmonizirane standarde EN 301 908-2 V11.1.2, EN 301 908-13 V11.1.2, EN 302 217-2 V3.1.1 in EN 303 213-6-1 V2.1.1, ker so bili revidirani, in na harmonizirani standard EN 303 339 V1.1.1, ker se šteje za zastarelega, umakniti iz serije C Uradnega lista Evropske unije (7). V Prilogi III k Izvedbenemu sklepu (EU) 2020/167 so navedeni sklici na harmonizirane standarde, pripravljene v podporo Direktivi 2014/53/EU, ki so umaknjeni iz Uradnega lista Evropske unije. Zato je navedene sklice primerno vključiti v navedeno prilogo. Da bi proizvajalcem zagotovili dovolj časa za pripravo na uporabo harmoniziranih standardov EN 301 908-2 V13.1.1, EN 301 908-13 V13.1.1, EN 302 217-2 V3.2.2 in EN 303 213-6-1 V3.1.1, je treba umik sklicev na harmonizirane standarde EN 301 908-2 V11.1.2, EN 301 908-13 V11.1.2, EN 302 217-2 V3.1.1 in EN 303 213-6-1 V2.1.1 odložiti. Da bi proizvajalcem zagotovili tudi čas za pripravo na umik sklica na harmonizirani standard EN 303 339 V1.1.1, je treba umik sklica na navedeni standard odložiti.

(14)

Skladnost s harmoniziranim standardom zagotavlja domnevo o skladnosti z ustreznimi bistvenimi zahtevami iz harmonizacijske zakonodaje Unije od datuma objave sklica na tak standard v Uradnem listu Evropske unije. Ta sklep bi zato moral začeti veljati na dan objave –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Izvedbeni sklep (EU) 2020/167 se spremeni:

(1)

Priloga I se spremeni v skladu s Prilogo I k temu sklepu;

(2)

Priloga II se spremeni v skladu s Prilogo II k temu sklepu;

(3)

Priloga III se spremeni v skladu s Prilogo III k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 26. oktobra 2020

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 316, 14.11.2012, str. 12.

(2)  Direktiva 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z dostopnostjo radijske opreme na trgu in razveljavitvi Direktive 1999/5/ES (UL L 153, 22.5.2014, str. 62).

(3)  Izvedbeni sklep Komisije C(2015) 5376 final z dne 4. avgusta 2015 o zahtevi za standardizacijo Evropskemu odboru za elektrotehnično standardizacijo in Evropskemu inštitutu za telekomunikacijske standarde v zvezi z radijsko opremo v podporo Direktivi 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta.

(4)  UL C 326, 14.9.2018, str. 114.

(5)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/167 z dne 5. februarja 2020 o harmoniziranih standardih za radijsko opremo, pripravljenih v podporo Direktivi 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 34, 6.2.2020, str. 46).

(6)  UL C 326, 14.9.2018, str. 114.

(7)  UL C 326, 14.9.2018, str. 114.


PRILOGA I

V Prilogi I k Izvedbenemu sklepu (EU) 2020/167 se dodajo naslednje vrstice:

Št.

Sklic na standard

„8.

EN 301 908-2 V13.1.1

Celična omrežja IMT – Harmonizirani standard za dostop do radijskega spektra – 2. del: Uporabniška oprema za CDMA z neposrednim razprševanjem (‚Direct Spread‘) (UTRA FDD)

9.

ETSI EN 303 213-5-1 V1.1.1

Napredni sistem za vodenje in nadzor gibanja po zemlji (A-SMGCS) – 5. del: Harmonizirani standard za dostop do radijskega spektra za večplastno (MLAT) opremo – 1. poddel: Sprejemniki in bralniki“


PRILOGA II

V Prilogi II k Izvedbenemu sklepu (EU) 2020/167 se dodajo naslednje vrstice:

Št.

Sklic na standard

„4.

EN 301 908-13 V13.1.1

Celična omrežja IMT – Harmonizirani standard za dostop do radijskega spektra – 13. del: Uporabniška oprema za razviti prizemni radijski dostop za UMTS (E-UTRA)

Obvestilo: ta harmonizirani standard ne vsebuje parametrov za zmogljivost antene in skladnost s tem harmoniziranim standardom ne zagotavlja domneve o skladnosti z bistvenimi zahtevami iz člena 3(2) Direktive 2014/53/EU glede navedenih parametrov.

5.

EN 302 217-2 V3.2.2

Fiksni radijski sistemi – Karakteristike in zahteve za opremo tipa točka-točka in antene – 2. del: Digitalni sistemi, ki delujejo v frekvenčnih pasovih od 1 GHz do 86 GHz – Harmonizirani standard za dostop do radijskega spektra

Obvestilo: skladnost s tem harmoniziranim standardom ne zagotavlja domneve o skladnosti z bistveno zahtevo iz člena 3(2) Direktive 2014/53/EU, če se uporabi opomba 2 določbe 4.3.2 tega harmoniziranega standarda.

Obvestilo: glede radijske opreme, za katero velja določba H.3.4, I.3.4 ali J.3.4 tega harmoniziranega standarda, skladnost s tem harmoniziranim standardom ne zagotavlja domneve o skladnosti z bistveno zahtevo iz člena 3(2) Direktive 2014/53/EU, če se ne izvajajo ustrezne preskusne metode za dokazovanje skladnosti z določbo H.3.4, I.3.4 oziroma J.3.4 tega harmoniziranega standarda.

6.

EN 303 213-6-1 V3.1.1

Napredni sistem za vodenje in nadzor gibanja po zemlji (A-SMGCS) – 6. del: Harmonizirani standard za dostop do radijskega spektra za aktivno zaznavalo radarja za površinsko gibanje – 1. poddel: Zaznavala, ki delujejo v frekvenčnem pasu X (10,525 GHz), z impulznimi signali in oddajno močjo do 100 kW

Obvestilo: kar zadeva določbo 4.2.1.5 tega harmoniziranega standarda, skladnost s tem standardom ne zagotavlja domneve o skladnosti z bistveno zahtevo iz člena 3(2) Direktive 2014/53/EU za opremo, v kateri nista kombinirana ‚konični odsek WR112/R84 in valovod WR90/R100‘ v skladu z opombo 1 oddelka 1 tega harmoniziranega standarda. Valovod mora imeti pot za prenos, ki je po vsej dolžini brez ovir (nemotena, čista pot), njegova dolžina pa mora biti najmanj dvajsetkratnik mejne valovne dolžine valovoda v tem načinu delovanja.

7.

EN 303 345-2 V1.1.1

Radiodifuzijski zvočni sprejemniki – 2. del: Radiodifuzijska zvočna storitev AM – Harmonizirani standard za dostop do radijskega spektra

Obvestilo: skladnost s tem harmoniziranim standardom ne zagotavlja domneve o skladnosti z bistveno zahtevo iz člena 3(2) Direktive 2014/53/EU glede sprejemnika za neželeno oddajanje v območju za stransko oddajanje.

8.

EN 303 345-5 V1.1.1

Radiodifuzijski zvočni sprejemniki – 5. del: Radiodifuzijska zvočna storitev DRM – Harmonizirani standard za dostop do radijskega spektra

Obvestilo: skladnost s tem harmoniziranim standardom ne zagotavlja domneve o skladnosti z bistveno zahtevo iz člena 3(2) Direktive 2014/53/EU glede sprejemnika za neželeno oddajanje v območju za stransko oddajanje.

9.

EN 303 364-3 V1.1.1

Primarni nadzorni radar (PSR) – Harmonizirani standard za dostop do radijskega spektra – 3. del: Senzorji PSR za nadzor zračnega prometa (ATC), ki delujejo v frekvenčnem pasu od 8 500 MHz do 10 000 MHz (pas X)

Obvestilo: kar zadeva določbo 4.2.1.4 tega harmoniziranega standarda, skladnost s tem standardom ne zagotavlja domneve o skladnosti z bistveno zahtevo iz člena 3(2) Direktive 2014/53/EU za opremo, v kateri nista kombinirana ‚konični odsek WR112/R84 in valovod WR90/R100‘ v skladu z opombo 1 oddelka 1 tega harmoniziranega standarda. Valovod mora imeti pot za prenos, ki je po vsej dolžini brez ovir (nemotena, čista pot), njegova dolžina pa mora biti najmanj dvajsetkratnik mejne valovne dolžine valovoda v tem načinu delovanja.“


PRILOGA III

V Prilogi III k Izvedbenemu sklepu (EU) 2020/167 se dodajo naslednje vrstice:

Št.

Sklic na standard

Datum umika

„12.

EN 301 908-2 V11.1.2

Celična omrežja IMT – Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 Direktive 2014/53/EU – 2. del: Uporabniška oprema za CDMA z neposrednim razprševanjem (‚Direct Spread‘) (UTRA FDD) (UE)

27. oktober 2021

13.

EN 301 908-13 V11.1.2

Celična omrežja IMT – Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 Direktive 2014/53/EU – 13. del: Uporabniška oprema za razviti prizemni radijski dostop za UMTS (E-UTRA)

27. oktober 2021

14.

EN 302 217-2 V3.1.1

Fiksni radijski sistemi – Karakteristike in zahteve za opremo tipa točka-točka in antene – 2. del: Digitalni sistemi, ki delujejo v frekvenčnih pasovih od 1 GHz do 86 GHz – Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 Direktive 2014/53/EU

27. april 2022

15.

EN 303 213-6-1 V2.1.1

Napredni sistem za vodenje in nadzor gibanja po zemlji (A-SMGCS) – 6. del: Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 Direktive 2014/53/EU za aktivno zaznavalo radarja za površinsko gibanje – 1. poddel: Zaznavala, ki delujejo v frekvenčnem pasu X (10,525 GHz), z impulznimi signali in oddajno močjo do 100 kW

27. oktober 2021

16.

EN 303 339 V1.1.1

Širokopasovne neposredne komunikacije zrak-tla – Oprema, ki deluje v frekvenčnih pasovih od 1 900 MHz do 1 920 MHz in od 5 855 MHz do 5 875 MHz – Antene s fiksno karakteristiko – Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 Direktive 2014/53/EU

27. april 2021“


PRIPOROČILA

27.10.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 357/35


PRIPOROČILO KOMISIJE (EU) 2020/1563

z dne 14. oktobra 2020

o energijski revščini

EVROPSKA KOMISIJA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti členov 168 in 194 Pogodbe,

ob upoštevanju Direktive (EU) 2019/944 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o skupnih pravilih notranjega trga električne energije in spremembi Direktive 2012/27/EU (1) (v nadaljnjem besedilu: prenovljena direktiva o električni energiji), zlasti člena 29 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Energijska revščina so razmere, v katerih gospodinjstva nimajo dostopa do osnovnih energetskih storitev. S skoraj 34 milijoni Evropejcev v letu 2018 (2), ki si ne morejo privoščiti ustreznega ogrevanja svojih domov, je energijska revščina velik izziv za EU.

(2)

Kot priznavata sozakonodajalca, so primerno ogrevanje, hlajenje, osvetlitev in energija za električne aparate osnovne storitve, ki so temelj za dostojen življenjski standard in zdravje. Dostop do energetskih storitev je bistvenega pomena za socialno vključenost. Boj proti energijski revščini torej lahko prinese številne koristi, vključno z nižjimi izdatki za zdravje, manjšim onesnaževanjem zraka (z nadomeščanjem virov ogrevanja, ki ne ustrezajo namenu), večjim udobjem in boljšim počutjem ter izboljšanimi proračuni gospodinjstev. Te koristi bi skupaj neposredno spodbudile gospodarsko rast in blaginjo v Evropski uniji.

(3)

Evropski steber socialnih pravic, ki so ga 17. novembra 2017 skupaj razglasili Evropski parlament, Svet in Komisija, uvršča energijo med osnovne storitve, do katerih ima pravico dostopati vsakdo. Socialno ogroženi so deležni pomoči pri dostopu do teh storitev (3).

(4)

Pravičen prehod na podnebno nevtralno Unijo do leta 2050 zavzema osrednje mesto v evropskem zelenem dogovoru, ki ga je Komisija predložila decembra 2019 (4). V središču tega zelenega dogovora je val prenove (5), pomembna pobuda, katere namen je spodbuditi strukturno prenovo zasebnih in javnih stavb, s čimer se bodo zmanjšale emisije, okrepilo okrevanje ter ublažila energijska revščina. Taka strukturna prenova bo pomagala okrepiti prizadevanja EU za blažitev podnebnih sprememb. Iz tega razloga se je štelo za bistveno, da se val prenove in to priporočilo sprejmeta skupaj, da se vzajemno okrepijo pozivi k rešitvi vprašanj glede energijske revščine in energijsko najmanj učinkovitih stavb.

(5)

Energijska revščina je osrednji pojem, konsolidiran v zakonodajnem svežnju z naslovom „Čista energija za vse Evropejce“, ki je namenjen lajšanju pravičnega energetskega prehoda. Komisija mora v skladu z Uredbo (EU) 2018/1999 Evropskega parlamenta in Sveta (6) (v nadaljnjem besedilu: uredba o upravljanju) ter prenovljeno direktivo o električni energiji zagotoviti okvirne smernice glede ustreznih kazalnikov energijske revščine (7) in glede opredelitve pojma „znatno število gospodinjstev z energetsko revščino“ (8). Standardne opredelitve energijske revščine ni, zato je državam članicam prepuščeno, da oblikujejo svoja merila v skladu s svojim nacionalnim okvirom. Vendar pa nedavno sprejeti zakonodajni sveženj zajema koristna splošna načela in spoznanja o mogočih vzrokih in posledicah energijske revščine. V njem je poudarjen tudi pomen politik za reševanje te težave, zlasti tistih, ki so povezane z nacionalnimi energetskimi in podnebnimi načrti ter dolgoročnimi strategijami prenove (9).

(6)

Države članice morajo v svojih nacionalnih energetskih in podnebnih načrtih oceniti število energijsko revnih gospodinjstev. Če država članica ugotovi, da ima veliko število energijsko revnih gospodinjstev, v svoj načrt vključi nacionalni cilj ter politike in ukrepe za zmanjšanje energijske revščine. Komisija je v okviru petega poročila o stanju energetske unije objavila delovne dokumente svojih služb za vsako državo članico, ki vsebujejo posamezne ocene vsakega končnega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta. Ti delovni dokumenti služb Komisije med drugim ocenjujejo, kako so bila v končnih načrtih obravnavana zadevna priporočila Komisije iz leta 2019, vključno s priporočili o energijski revščini, in vključujejo smernice za izvajanje nacionalnega energetskega in podnebnega načrta.

(7)

Države članice morajo v skladu s prenovljeno direktivo o električni energiji sprejeti ustrezne ukrepe za odpravo energijske revščine, kjer je ta ugotovljena, vključno z ukrepi za obravnavanje širšega konteksta revščine. Prav tako morajo zaščititi ranljive odjemalce, zlasti tiste na oddaljenih območjih. Podobne določbe vsebuje Direktiva 2009/73/ES Evropskega parlamenta in Sveta (10).

(8)

Novost v novem zakonodajnem okviru je zahteva po določitvi števila energijsko revnih gospodinjstev. Člen 29 prenovljene direktive o električni energiji se nanaša na obveznost držav članic, da ocenijo število energijsko revnih gospodinjstev, pri čemer je navedeno, da morajo določiti in objaviti merila, na katerih temelji ta ocena. V primeru velikega števila takih gospodinjstev morajo države članice v svoje nacionalne energetske in podnebne načrte vključiti okvirni cilj za zmanjšanje energijske revščine, določiti časovni okvir in predstaviti ustrezne politike. Nato morajo v skladu z uredbo o upravljanju Komisiji poročati o kakršnem koli napredku pri doseganju cilja zmanjšanja števila energijsko revnih gospodinjstev.

(9)

V skladu z direktivo o energijski učinkovitosti, Direktivo 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta (11), kakor je bila spremenjena z Direktivo (EU) 2018/2002 (12), morajo države članice v okviru svojih obveznosti glede energijske učinkovitosti upoštevati potrebo po zmanjšanju energijske revščine. V skladu s členom 7(11) je treba, kolikor je to ustrezno, del ukrepov za energijsko učinkovitost prednostno nameniti ranljivim gospodinjstvom, vključno s tistimi, ki jih je prizadela energijska revščina (13). Podobne obveznosti vsebuje tudi uredba o upravljanju.

(10)

Države članice morajo v skladu z revidirano različico Direktive (EU) 2018/844 o energijski učinkovitosti stavb predstaviti ustrezne nacionalne ukrepe, ki bodo pomagali zmanjšati energijsko revščino, v okviru svojih dolgoročnih strategij prenove za podporo prenove nacionalnega fonda stanovanjskih in nestanovanjskih stavb (14).

(11)

Zakonodajni okvir EU vsebuje tudi jamstva za zagotovitev, da ukrepi, sprejeti za odpravo energijske revščine, ne ovirajo odprtja ali delovanja trga. Maloprodajni trgi, ki delujejo nemoteno, so bistveni za pravičen prehod. Ta jamstva so določena v členu 28 prenovljene direktive o električni energiji, uresničujejo pa se predvsem v členu 5(5) navedene direktive.

(12)

S členom 27 prenovljene direktive o električni energiji se to načelo še krepi, saj se zahteva, da države članice zagotovijo, da vsi gospodinjski odjemalci in, kadar je po mnenju držav članic ustrezno, mala podjetja, uživajo osnovno oskrbo, to je pravico do oskrbe na njihovem območju z električno energijo določene kakovosti po konkurenčnih, lahko in jasno primerljivih ter preglednih in nediskriminatornih cenah. Da bi države članice zagotovile ponudbo osnovne oskrbe, lahko imenujejo zasilnega dobavitelja.

(13)

Kot je povzeto v uvodni izjavi 59 prenovljene direktive o električni energiji, je energijska revščina posledica kombinacije nizkih dohodkov, visokih stroškov energije in slabe energijske učinkovitosti stanovanj. Zaradi vpliva nestanovitnih cen na trgu energije in slabe energijske učinkovitosti, zlasti v smislu učinkovitosti stavb, v kombinaciji z najrazličnejšimi družbeno-gospodarskimi dejavniki, povezanimi s splošno revščino in težavami, ki izhajajo iz sistemov lastništva stanovanj, je to težavo težko reševati.

(14)

Leta 2018 6,8 % ljudi, ki so živeli v zasebnih gospodinjstvih v EU (30,3 milijona oseb (15)), ni zmoglo poravnati računov za elektriko, tako da jim je grozil odklop elektrike. Hkrati je bilo 7,3 % prebivalstva EU (37,4 milijona oseb) v svojih domovih izpostavljeno neugodnim temperaturam.

(15)

Kriza zaradi COVID-19 je poudarila nujnost ublažitve energijske revščine, če želimo ustvariti socialno Evropo, ki skrbi za potrebe vseh svojih prebivalcev. V ospredju bodo ravni energijske revščine v državah članicah, saj si vse več Evropejcev težko privošči dostop do osnovne energije, zlasti ob naraščanju brezposelnosti. Glede na navedeno je ključnega pomena, da se dosežejo mejniki iz evropskega zelenega dogovora, in to kljub trenutnim motnjam za gospodarstva Evrope, kakršnih še ni bilo.

(16)

Namen svežnja za okrevanje Next Generation EU (16) je „oblikovati in zgraditi bolj trajnostno, odporno in pravičnejšo Evropo za naslednjo generacijo“. Načrte okrevanja Evrope morajo voditi načela okoljske trajnostnosti, solidarnosti, povezovanja in zbliževanja ter odločenost, da ne bodo prezrti nobena država članica, regija ali posameznik. Sveženj Next Generation EU potrjuje vlogo vala prenove kot glavnega spodbujevalca zelenega okrevanja.

(17)

Nacionalne dolgoročne strategije prenove in druge instrumente, namenjene doseganju ciljev povečanja energijske učinkovitosti do let 2030 in 2050, bi bilo treba usmeriti v zaščito energijsko revnih gospodinjstev in opolnomočenje ranljivih odjemalcev energije, tako da se ljudem pomaga prihraniti denar pri računih za energijo, zagotovijo bolj zdrave življenjske razmere in zmanjša energijska revščina.

(18)

Opredelitev gospodinjstev, ki najbolj potrebujejo zaščito, in stanovanj, ki najbolj potrebujejo prenovo, pomaga pri ciljnem usmerjanju in boljšem upravljanju javnih intervencij, kar prinaša praktične rezultate za potrošnike, izboljšuje energijsko učinkovitost in zmanjšuje morebitno izkrivljanje pri delovanju notranjega trga z energijo.

(19)

Komisija s tem priporočilom in smernicami o energijski revščini, ki so državam članicam na voljo v spremnem delovnem dokumentu služb Komisije, izpolnjuje zgoraj navedeno obveznost in državam članicam pomaga pri prenosu novih določb o energijski revščini. Zagotavlja tudi informacije o nastajajočih dobrih praksah (17).

(20)

Glavna težava pri kateri koli opredelitvi je, kako dobiti zanesljive številčne podatke. Na ravni EU je bil oblikovan nabor statističnih kazalnikov, s katerimi se merijo verjetni dejavniki energijske revščine in njene posledice. To so sestavljeni kazalniki. Ker je energijska revščina večrazsežnostni pojav, z nobenim posameznim kazalnikom ni mogoče v celoti zajeti vseh njenih vidikov.

(21)

Sestavljeni kazalniki so bili oblikovani na evropski ravni in so navedeni v Prilogi k temu priporočilu. Ti kazalniki, ki sta jih oblikovala Statistični urad Evropske unije (Eurostat) in Evropska opazovalnica za energijsko revščino (EPOV), izhajajo pa iz usklajenih podatkovnih zbirk EU, omogočajo spremljanje razmer po vsej EU, opredelitev nacionalnih posebnosti ter spodbujanje učinkovitejšega vzajemnega učenja in izmenjav najboljših praks. Z nacionalnimi kazalniki je mogoče te kazalnike dopolniti in po potrebi izboljšati prepoznavanje energijske revščine.

(22)

Za to je potrebno tesno sodelovanje med ustreznimi pristojnimi organi, zlasti za ustrezno usklajena prizadevanja na regionalni in lokalni ravni, tako da se za protiutež vsaki analizi, ki temelji na kazalnikih na ravni EU ali nacionalni ravni, in dopolnitev take analize uporabi pristop od spodaj navzgor. Regionalni in lokalni organi so primerni za to, da opredelijo ključne finančne in socialne izzive, s katerimi se srečujejo energijsko revna gospodinjstva, ter prevzamejo pomembno vlogo pri zasnovi in izvedbi zelenega prehoda, ki je pravičen, vključujoč in trajnosten za vsakogar v Evropi.

(23)

Komisija bo še naprej podpirala izmenjavo dobrih praks med državami članicami tako v sodelovanju z Odborom za socialno zaščito kot tudi na druge načine. Za obravnavo izzivov, ugotovljenih prek kanalov, ki vključujejo platforme, zagotovljene v okviru Evropske opazovalnice za energijsko revščino in pobude Konvencija županov, se lahko uporabijo programi financiranja EU, vključno s kohezijsko politiko, instrumentom za tehnično podporo in drugimi oblikami podpore.

(24)

Četrto poročilo Evropske komisije o cenah in stroških energije obravnava tudi posebne okoliščine ljudi, ki živijo v energijski revščini, in ranljivih odjemalcev (18). Komisija bo namenila posebno pozornost tudi vprašanju, kako države članice izvajajo člen 5 prenovljene direktive o električni energiji, ki dovoljuje javne posege v določanje cen za dobavo električne energije energijsko revnim odjemalcem ali tistim, ki živijo v ranljivih gospodinjstvih –

DRŽAVAM ČLANICAM PRIPOROČA, NAJ:

1.

razvijejo sistematičen pristop k liberalizaciji trgov z energijo, da se koristi delijo z vsemi segmenti družbe, zlasti s tistimi, ki najbolj potrebujejo pomoč;

2.

upoštevajo zlasti spremni delovni dokument služb Komisije, ki določa smernice o kazalnikih energijske revščine in opredelitvi, kaj se šteje za znaten delež energijsko revnih gospodinjstev. Pomembno je, da države članice pri izvajanju in posodabljanju svojih trenutnih nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov v skladu s členom 14 Uredbe (EU) 2018/1999 o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov uporabijo smernice Komisije;

3.

pri svojih ocenah energijske revščine uporabijo kazalnike, predstavljene v Prilogi;

4.

v skladu z uvodno izjavo 60 prenovljene direktive o električni energiji predložijo celostne rešitve politike v okviru energetske in socialne politike. Te bi morale vključevati ukrepe socialne politike in izboljšave energijske učinkovitosti, ki se medsebojno krepijo, zlasti na stanovanjskem področju;

5.

ocenijo distribucijske učinke energetskega prehoda, zlasti ukrepe za povečanje energijske učinkovitosti v nacionalnem okviru, ter opredelijo in izvajajo politike za odpravo s tem povezanih pomislekov. Ustrezno pozornost bi bilo treba nameniti oviram za naložbe v energijsko učinkovita stanovanja in profilu stanovanj, najbolj potrebnih prenove, v skladu z nacionalnimi dolgoročnimi strategijami prenove;

6.

razvijejo vse politike za odpravo energijske revščine na podlagi smiselnih in odgovornih postopkov za udeležbo javnosti in široko sodelovanje deležnikov;

7.

razvijejo ukrepe za odpravo energijske revščine, ki temeljijo na tesnem sodelovanju med vsemi ravnmi uprave, tako da omogočijo zlasti tesno sodelovanje med regionalnimi in lokalnimi organi na eni strani ter organizacijami civilne družbe in subjekti iz zasebnega sektorja na drugi;

8.

v celoti izkoristijo možnosti za uporabo financiranja in programov Unije, vključno s kohezijsko politiko, za odpravo energijske revščine, tako da analizirajo distribucijske učinke projektov energetskega prehoda in dajo prednost ukrepom, namenjenim ranljivim skupinam, da se zagotovi dostop do podpore;

9.

se pri dodeljevanju sredstev, zlasti nepovratnih, usmerjajo na gospodinjstva z nizkimi dohodki v tistih kategorijah upravičencev, ki imajo zelo omejena lastna sredstva in omejen dostop do komercialnih posojil. Proučijo naj vlogo podjetij za energetske storitve (ESCO) in pogodbeno zagotavljanje prihranka energije pri zagotavljanju rešitev za financiranje prenove energijsko revnih gospodinjstev, da bi se tem ranljivim gospodinjstvom omogočilo obvladati visoke začetne stroške.

V Bruslju, 14. oktobra 2020

Za Komisijo

Kadri SIMSON

Članica Komisije


(1)  UL L 158, 14.6.2019, str. 125.

(2)  Podatki iz leta 2018. Eurostat, SILC [ilc_mdes01].

(3)  Evropski steber socialnih pravic, načelo 20 „Dostop do osnovnih storitev“: https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_sl.

(4)  COM(2019) 640 final – Sporočilo Komisije o evropskem zelenem dogovoru.

(5)  Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij „Val prenove za Evropo – ozelenitev naših stavb, ustvarjanje delovnih mest, izboljšanje življenja“ (COM(2020) 662 final).

(6)  Uredba (EU) 2018/1999 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov, spremembi uredb (ES) št. 663/2009 in (ES) št. 715/2009 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv 94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EU, 2012/27/EU in 2013/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 2009/119/ES in (EU) 2015/652 ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 328, 21.12.2018, str. 1).

(7)  Člen 3(3)(d) Uredbe (EU) 2018/1999.

(8)  Člen 29 Direktive (EU) 2019/944.

(9)  V skladu s členom 2a Direktive 2010/31/EU Evropskega parlamenta in Sveta o energijski učinkovitosti stavb (UL L 153, 18.6.2010, str. 13), kakor je bila spremenjena z Direktivo (EU) 2018/844 (UL L 156, 19.6.2018, str. 75).

(10)  Direktiva 2009/73/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom in o razveljavitvi Direktive 2003/55/ES (UL L 211, 14.8.2009, str. 94).

(11)  Direktiva 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o energetski učinkovitosti, spremembi direktiv 2009/125/ES in 2010/30/EU ter razveljavitvi direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES (UL L 315, 14.11.2012, str. 1).

(12)  Direktiva (EU) 2018/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o spremembi Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti (UL L 328, 21.12.2018, str. 210).

(13)  To temelji na obstoječih obveznostih na podlagi Direktive 2012/27/EU. Glej tudi Prilogo k Priporočilu Komisije o prenosu obveznosti prihranka energije iz spremenjene direktive o energijski učinkovitosti (C(2019) 6621 final).

(14)  To temelji na obstoječih obveznostih na podlagi člena 4 Direktive 2012/27/EU o energijski učinkovitosti, ki so bile prenesene v direktivo o energijski učinkovitosti stavb in še okrepljene v zvezi s potrebo po odpravi energijske revščine. V uvodni izjavi 11 Direktive (EU) 2018/844 je pojasnjeno, da bi bilo treba upoštevati potrebo po zmanjšanju energijske revščine, in sicer v skladu z merili, ki jih opredelijo države članice. Pojasnjeno je tudi, da imajo države članice pri zasnovanju nacionalnih ukrepov, ki bi prispevali k zmanjšanju energijske revščine, v svojih strategijah prenove pravico, da določijo tiste, za katere menijo, da so pomembni.

(15)  Na podlagi ocenjenega števila prebivalcev v EU-27, ki je 1. januarja 2018 znašalo 446 milijonov: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population_and_population_change_statistics.

(16)  Evropska komisija, Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Evropskemu svetu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Čas za Evropo: obnova in priprava za naslednjo generacijo, 27. maj 2020.

(17)  V uvodni izjavi 59 Direktive (EU) 2019/944 je navedeno, da bi morala Komisija aktivno podpirati izvajanje določb navedene direktive o energijski revščini z omogočanjem izmenjave dobrih praks med državami članicami.

(18)  Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o cenah in stroških energije (COM(2020) 951) ter spremni delovni dokument služb Komisije (SWD(2020) 951).


PRILOGA

KAZALNIKI ENERGIJSKE REVŠČINE

V nadaljevanju predstavljeni kazalniki so državam članicam na voljo pri Statističnem uradu Evropske unije in Evropski opazovalnici za energijsko revščino, da jih uporabijo pri ocenjevanju nacionalnih ravni energijske revščine.

Komisija v pomoč državam članicam zagotavlja smernice o razlagi takih kazalnikov, oblikovanih na ravni EU, zaradi boljše količinske opredelitve koncepta znatnega števila energijsko revnih gospodinjstev, določenega na podlagi nacionalnih opredelitev energijske revščine (1).

Države članice lahko nadalje razčlenijo nekatere kazalnike, navedene v točkah 1 in 2, ter tako globlje analizirajo morebitne dejavnike energijske revščine na nacionalni ravni.

Kazalnike je mogoče razdeliti v štiri skupine:

(a)

kazalniki za primerjavo med izdatki za energijo in dohodki: z njimi se količinsko opredeli energijska revščina, tako da se znesek, ki ga gospodinjstva porabijo za energijo, primerja z merilom dohodka (npr. odstotek ali število gospodinjstev, ki za domače energetske storitve porabijo več kot določen delež svojega razpoložljivega dohodka);

(b)

kazalniki, ki temeljijo na samoocenjevanju: gospodinjstvom se neposredno postavi vprašanje, v kolikšnem obsegu se jim zdi, da si lahko privoščijo energijo (npr. zmožnost, da svoje domove pozimi ustrezno ogrevajo in poleti ustrezno ohlajajo);

(c)

kazalniki, ki temeljijo na neposrednem merjenju: s temi kazalniki se merijo fizikalne spremenljivke za določitev ustreznosti energetskih storitev (npr. sobna temperatura);

(d)

posredni kazalniki: z njimi se meri energijska revščina na podlagi s tem povezanih dejavnikov, kot so zaostala plačila računov za komunalne storitve, število odklopov in kakovost stanovanj.

1.   Kazalniki, osredotočeni na cenovno dostopnost energetskih storitev

Delež prebivalstva, ki mu grozi revščina (pod 60 % nacionalne mediane ekvivalentnega razpoložljivega dohodka) in svojih domov ne more ustrezno ogrevati, na podlagi vprašanja „Ali si vaše gospodinjstvo lahko privošči ustrezno ogrevanje doma?“ (Eurostat, SILC [ilc_mdes01])

Delež celotnega prebivalstva, ki svojih domov ne more ustrezno ogrevati, na podlagi vprašanja „Ali si vaše gospodinjstvo lahko privošči ustrezno ogrevanje doma?“ (Eurostat, SILC [ilc_mdes01])

Zaostala plačila računov za komunalne storitve: delež prebivalstva, ki mu grozi revščina (pod 60 % nacionalne mediane ekvivalentnega razpoložljivega dohodka) in zaostaja s plačili računov za komunalne storitve (Eurostat, SILC, [ilc_mdes07])

Zaostala plačila računov za komunalne storitve: delež prebivalstva, ki zaostaja s plačili računov za komunalne storitve (Eurostat, SILC, [ilc_mdes07])

Izdatki za električno energijo, plin in druga goriva kot delež vseh izdatkov gospodinjstva

Delež gospodinjstev, katerih delež izdatkov za energijo glede na dohodke presega dvakratnik deleža nacionalne mediane (vir: Eurostat, Household Budget Surveys, 2015)

Delež gospodinjstev, katerih absolutni izdatki za energijo so nižji od polovice nacionalne mediane (Eurostat, Household Budget Surveys, 2015)

2.   Dopolnilni kazalniki

Cene električne energije za gospodinjske odjemalce – povprečna skupina porabe (Eurostat, [nrg_pc_204])

Cene plina za gospodinjske odjemalce – povprečna skupina porabe (Eurostat, [nrg_pc_202])

Cene plina za gospodinjske odjemalce, najnižja skupina porabe (Eurostat, [nrg_pc_202])

Delež prebivalstva, ki mu grozi revščina (pod 60 % nacionalne mediane ekvivalentnega razpoložljivega dohodka) in živi v stanovanjih, ki zamakajo, so vlažna ali jih je načela trohnoba (Eurostat, SILC, [ilc_mdho01])

Delež prebivalstva, ki živi v stanovanjih, ki zamakajo, so vlažna ali jih je načela trohnoba – celotno prebivalstvo (Eurostat SILC, [TESSI292])

Poraba končne energije na kvadratni meter v stanovanjskem sektorju, glede na podnebje (podatkovna zbirka projekta Odyssee-MURE)


(1)  SWD(2020)960 „Smernice EU o energijski revščini“.