ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 317

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 63
1. oktober 2020


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1361 z dne 30. septembra 2020 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2018/2019 glede nekaterih rastlin iz rodu Malus domestica za saditev s poreklom iz Srbije ter nekaterih rastlin iz vrst Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg in Acer shirasawanum Koidzumi za saditev s poreklom iz Nove Zelandije

1

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1362 z dne 30. septembra 2020 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2020/1213 o fitosanitarnih ukrepih za vnos v Unijo nekaterih rastlin iz vrst Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg in Acer shirasawanum Koidzumi za saditev s poreklom iz Nove Zelandije

5

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1363 z dne 30. septembra 2020 o dovoljenju za pripravek iz Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 kot krmni dodatek za vse vrste prašičev (imetnik dovoljenja Chr. Hansen A/S) ( 1 )

10

 

 

PRIPOROČILA

 

*

Priporočilo Komisije (EU) 2020/1364 z dne 23. septembra 2020 o zakonitih poteh do zaščite v EU: spodbujanje preselitve, humanitarnega sprejema in drugih dopolnilnih poti

13

 

*

Priporočilo Komisije (EU) 2020/1365 z dne 23. septembra 2020 o sodelovanju med državami članicami pri operacijah, ki se izvajajo s plovili, ki jih imajo v lasti ali upravljajo zasebni subjekti za namene dejavnosti iskanja in reševanja

23

 

*

Priporočilo Komisije (EU) 2020/1366 z dne 23. septembra 2020 o mehanizmu EU za pripravljenost na krize v zvezi z migracijami in upravljanje takšnih kriz (načrt za pripravljenost na migracije in migracijske krize)

26

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

1.10.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 317/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1361

z dne 30. septembra 2020

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2018/2019 glede nekaterih rastlin iz rodu Malus domestica za saditev s poreklom iz Srbije ter nekaterih rastlin iz vrst Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg in Acer shirasawanum Koidzumi za saditev s poreklom iz Nove Zelandije

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 652/2014 in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES (1) ter zlasti prvega in tretjega pododstavka člena 42(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/2019 (2) je bil na podlagi predhodne ocene tveganja določen seznam zelo tveganih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov.

(2)

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/2018 (3) določa posebna pravila v zvezi s postopkom, ki ga je treba upoštevati za izvedbo ocene tveganja iz člena 42(4) Uredbe (EU) 2016/2031 za navedene zelo tvegane rastline, rastlinske proizvode in druge predmete.

(3)

Po predhodni oceni tveganja je bilo v Prilogo k Izvedbeni uredbi (EU) 2018/2019 vključenih 35 rastlin za saditev s poreklom iz vseh tretjih držav kot zelo tveganih rastlin, med katerimi so tudi rastline iz rodov Malus Mill. in Acer L.

(4)

Srbija je 31. julija 2019 Komisiji predložila zahtevek za izvoz v Unijo eno- do dveletnih cepljenih rastlin za saditev z golimi koreninami v stanju mirovanja iz rodu Malus domestica. Zahtevku je bila predložena zadevna tehnična dokumentacija.

(5)

Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je 13. maja 2020 objavila znanstveno mnenje o oceni tveganja blaga za rastline iz rodu Malus domestica za saditev iz Srbije (4). Opredelila je Erwinia amylovora kot škodljivi organizem za navedene rastline za saditev, ovrednotila ukrepe za zmanjšanje tveganja, opisane v dokumentaciji za navedeni škodljivi organizem, in ocenila verjetnost nenavzočnosti škodljivega organizma.

(6)

Na podlagi tega mnenja se šteje, da je fitosanitarno tveganje pri vnosu v Unijo eno- do dveletnih cepljenih rastlin za saditev z golimi koreninami v stanju mirovanja iz rodu Malus domestica s poreklom iz Srbije zmanjšano na sprejemljivo raven, pod pogojem, da se uporabljajo ustrezni ukrepi za zmanjšanje tveganja škodljivega organizma v zvezi z navedenimi rastlinami za saditev. Takšni ustrezni ukrepi so določeni v točki 9 Priloge X k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/2072 (5), zato se navedene rastline za saditev ne bi smele več šteti za zelo tvegane rastline in bi jih bilo treba črtati iz Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2018/2019.

(7)

Nova Zelandija je 29. avgusta 2019 Komisiji predložila zahtevek za izvoz v Unijo eno- do triletnih cepljenih ali okuliranih rastlin za saditev z golimi koreninami v stanju mirovanja in brez listov iz vrst Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg in Acer shirasawanum Koidzumi. Zahtevku je bila predložena zadevna tehnična dokumentacija.

(8)

Agencija je 20. maja 2020 objavila znanstveno mnenje o oceni tveganja blaga za rastline iz rodu Acer spp. za saditev iz Nove Zelandije (6). Opredelila je Eotetranychus sexmaculatus, Meloidogyne fallax, Oemona hirta in Platypus apicalis kot škodljive organizme za navedene rastline za saditev, ovrednotila ukrepe za zmanjšanje tveganja, opisane v dokumentaciji za navedene škodljive organizme, in ocenila verjetnost nenavzočnosti vsakega škodljivega organizma v zvezi z navedenim blagom.

(9)

Na podlagi tega mnenja se šteje, da je fitosanitarno tveganje pri vnosu v Unijo eno- do triletnih cepljenih ali okuliranih rastlin za saditev z golimi koreninami v stanju mirovanja in brez listov iz vrst Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg in Acer shirasawanum s poreklom iz Nove Zelandije zmanjšano na sprejemljivo raven, pod pogojem, da se uporabljajo ustrezni ukrepi za zmanjšanje tveganja škodljivih organizmov v zvezi z navedenimi rastlinami za saditev. Takšni ustrezni ukrepi so zagotovljeni z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/… (7), zato se navedene rastline za saditev ne bi smele več šteti za zelo tvegane rastline in bi jih bilo treba črtati iz Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2018/2019.

(10)

Za izpolnitev obveznosti Unije, ki izhajajo iz Sporazuma Svetovne trgovinske organizacije o uporabi sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov (8), bi bilo treba uvoz tega blaga ponovno začeti v najkrajšem možnem času. Zato bi morala ta uredba začeti veljati tretji dan po objavi.

(11)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sprememba Izvedbene uredbe (EU) 2018/2019

Priloga k Izvedbeni uredbi (EU) 2018/2019 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. septembra 2020

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 317, 23.11.2016, str. 4.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/2019 z dne 18. decembra 2018 o začasnem seznamu zelo tveganih rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov v smislu člena 42 Uredbe (EU) 2016/2031 in seznamu rastlin, za katere se pri vnosu v Unijo ne zahteva fitosanitarno spričevalo, v smislu člena 73 navedene uredbe (UL L 323, 19.12.2018, str. 10).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/2018 z dne 18. decembra 2018 o določitvi posebnih pravil v zvezi s postopkom, ki ga je treba upoštevati za izvedbo ocene tveganja zelo tveganih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov v smislu člena 42(1) Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 323, 19.12.2018, str. 7).

(4)  Odbor PHL EFSA (Odbor EFSA za zdravje rastlin), 2020. Scientific Opinion on the commodity risk assessment of Malus domestica plants from Serbia (Znanstveno mnenje o oceni tveganja blaga za rastline iz vrste Malus domestica iz Srbije). EFSA Journal 2020;18(5):6109, 53 str. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6109.

(5)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/2072 z dne 28. novembra 2019 o določitvi enotnih pogojev za izvajanje Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, kar zadeva ukrepe varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, ter razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 690/2008 in spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/2019 (UL L 319, 10.12.2019, str. 1).

(6)  Odbor PHL EFSA (Odbor EFSA za zdravje rastlin), 2020. Scientific Opinion on the commodity risk assessment of Acer spp. plants from New Zealand (Znanstveno mnenje o oceni tveganja blaga za rastline iz vrste Acer spp. iz Nove Zelandije). EFSA Journal 2020; 18(5):6105. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6105.

(7)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/XXX z dne 30. septembra 2020 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2020/1213 o fitosanitarnih ukrepih za vnos v Unijo nekaterih rastlin iz vrst Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg in Acer shirasawanum Koidzumi za saditev s poreklom iz Nove Zelandije (glej stran … tega Uradnega lista).

(8)  Sporazum Svetovne trgovinske organizacije o uporabi sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov (sporazum SPS), https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsagr_e.htm.


PRILOGA

V točki 1 Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2018/2019 se drugi stolpec „Opis“ spremeni:

(a)

vnos za „Malus Mill.“ se nadomesti z naslednjim:

Malus Mill., razen eno- do dveletnih cepljenih rastlin za saditev z golimi koreninami v stanju mirovanja iz rodu Malus domestica s poreklom iz Srbije“;

(b)

vnos za „Acer L.“ se nadomesti z naslednjim:

Acer L., razen eno- do triletnih cepljenih ali okuliranih rastlin za saditev z golimi koreninami v stanju mirovanja in brez listov iz vrst Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg in Acer shirasawanum Koidzumi s poreklom iz Nove Zelandije“.


1.10.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 317/5


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1362

z dne 30. septembra 2020

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2020/1213 o fitosanitarnih ukrepih za vnos v Unijo nekaterih rastlin iz vrst Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg in Acer shirasawanum Koidzumi za saditev s poreklom iz Nove Zelandije

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 652/2014 in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES (1) ter zlasti tretjega pododstavka člena 42(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/2019 (2) je bil na podlagi predhodne ocene tveganja določen seznam zelo tveganih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov.

(2)

Če se v skladu z Uredbo (EU) 2016/2031 na podlagi ocene tveganja ugotovi, da rastlina, rastlinski proizvod ali drug predmet s poreklom iz tretje države, skupine tretjih držav ali z določenega območja zadevne tretje države predstavlja nesprejemljivo tveganje v zvezi s škodljivimi organizmi, vendar se navedeno tveganje lahko zmanjša na sprejemljivo raven z uporabo nekaterih ukrepov, mora Komisija navedeno rastlino, rastlinski proizvod ali drug predmet črtati s seznama, določenega z Izvedbeno uredbo (EU) 2018/2019, in ga/jo dodati na seznam iz člena 41(2) Uredbe (EU) 2016/2031.

(3)

Poleg tega Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1213 (3) določa fitosanitarne ukrepe za vnos v Unijo nekaterih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, ki so bili črtani iz Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2018/2019.

(4)

Rastline iz rodu Acer L. so vključene v Prilogo k Izvedbeni uredbi (EU) 2018/2019 kot zelo tvegane rastline.

(5)

Nova Zelandija je 29. avgusta 2019 Komisiji predložila zahtevek za izvoz v Unijo eno- do triletnih cepljenih ali okuliranih rastlin za saditev z golimi koreninami v stanju mirovanja in brez listov iz vrst Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg in Acer shirasawanum Koidzumi (v nadaljnjem besedilu: zadevne rastline). Zahtevku je bila predložena zadevna tehnična dokumentacija.

(6)

Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je 20. maja 2020 objavila znanstveno mnenje o oceni tveganja blaga za rastline iz rodu Acer spp. iz Nove Zelandije (4). Opredelila je Eotetranychus sexmaculatus, Meloidogyne fallax, Oemona hirta in Platypus apicalis (v nadaljnjem besedilu: zadevni škodljivi organizmi) kot škodljive organizme za zadevne rastline, ovrednotila ukrepe za zmanjšanje tveganja, opisane v dokumentaciji za navedene škodljive organizme, in ocenila verjetnost odsotnosti vsakega škodljivega organizma na navedenem blagu.

(7)

Na podlagi navedenega mnenja so bile zadevne rastline z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/1361 (5) črtane s seznama zelo tveganih rastlin, določenega z Izvedbeno uredbo (EU) 2018/2019.

(8)

Poleg tega in na podlagi navedenega mnenja se lahko potrebni ukrepi za obravnavo tveganja v zvezi z zadevnimi škodljivimi organizmi sprejmejo kot fitosanitarne uvozne zahteve, da se zagotovi fitosanitarna zaščita ozemlja Unije pred vnosom zadevnih rastlin v Unijo.

(9)

Ukrepi za Oemona hirta in Platypus apicalis, ki jih je Nova Zelandija opisala v dokumentaciji, se štejejo za zadostne za zmanjšanje tveganja pri vnosu zadevnih rastlin v Unijo na sprejemljivo raven. Zato bi morali ukrepi za navedena škodljiva organizma temeljiti na ukrepih, ki jih je Nova Zelandija opisala v dokumentaciji.

(10)

Ukrepi za Meloidogyne fallax, ki jih je Nova Zelandija opisala v dokumentaciji, so skladni z obstoječimi zahtevami iz točke 10 Priloge VII k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/2072 (6) za ogorčice v zvezi z drevesi in grmičevjem za saditev.

(11)

V zvezi z Eotetranychus sexmaculatus se šteje, da se samo z uporabo ukrepov, ki jih Nova Zelandija predlagala v dokumentaciji, tveganje pri vnosu zadevnih rastlin v Unijo ne more zmanjšati na sprejemljivo raven, saj v skladu z mnenjem Agencije še vedno obstajajo nekatere negotovosti. Odprava ugotovljenih negotovosti z uporabo dodatnih ukrepov v zvezi z uradnimi izjavami in fitosanitarnimi spričevali za navedene rastline lahko zmanjša tveganje pri vnosu zadevnih rastlin v Unijo na sprejemljivo raven. Zato bi bilo treba ukrepe, ki jih je Nova Zelandija uporabila v dokumentaciji za Eotetranychus sexmaculatus, dopolniti z ukrepi, s katerimi se odpravijo negotovosti.

(12)

Oemona hirta in Meloidogyne fallax sta na seznamu v Prilogi II k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/2072 navedena kot karantenska škodljiva organizma za Unijo. Eotetranychus sexmaculatus in Platypus apicalis še nista vključena na seznam karantenskih škodljivih organizmov za Unijo iz Izvedbene uredbe (EU) 2019/2072, vendar lahko izpolnjujeta pogoje za vključitev na ta seznam po nadaljnji popolni oceni tveganja. Če se ugotovi, da navedena škodljiva organizma izpolnjujeta navedene pogoje, bosta vključena na seznam iz Priloge II k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/2072, zadevne rastline pa se bodo skupaj z zadevnimi ukrepi vključile na seznam iz Priloge VII k navedeni uredbi na podlagi popolne ocene tveganja za navedena škodljiva organizma. Izvedbeno uredbo (EU) 2019/2072 bi bilo zato treba ustrezno revidirati.

(13)

Prilogo k Izvedbeni uredbi (EU) 2020/1213 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(14)

Za izpolnitev obveznosti Unije, ki izhajajo iz Sporazuma Svetovne trgovinske organizacije o uporabi sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov (7), bi bilo treba uvoz zadevnih rastlin ponovno začeti v najkrajšem možnem času. Zato bi morala ta uredba začeti veljati tretji dan po objavi.

(15)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja

Ta uredba določa fitosanitarne ukrepe za vnos v Unijo nekaterih rastlin iz vrst Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg in Acer shirasawanum Koidzumi za saditev s poreklom iz Nove Zelandije.

Člen 2

Sprememba Izvedbene uredbe (EU) 2020/1213

Priloga k Izvedbeni uredbi (EU) 2020/1213 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. septembra 2020

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 317, 23.11.2016, str. 4.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/2019 z dne 18. decembra 2018 o začasnem seznamu zelo tveganih rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov v smislu člena 42 Uredbe (EU) 2016/2031 in seznamu rastlin, za katere se pri vnosu v Unijo ne zahteva fitosanitarno spričevalo, v smislu člena 73 navedene uredbe (UL L 323, 19.12.2018, str. 10).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1213 z dne 21. avgusta 2020 o fitosanitarnih ukrepih za vnos v Unijo nekaterih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, ki so bili črtani iz Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2018/2019 (UL L 275, 24.8.2020, str. 5).

(4)  Odbor PLH EFSA (Odbor EFSA za zdravje rastlin), 2020. Scientific Opinion on the commodity risk assessment of Acer spp. plants from New Zealand (Znanstveno mnenje o oceni tveganja blaga za rastline iz rodu Acer spp. iz Nove Zelandije). EFSA Journal 2020; 18(5):6105. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6105

(5)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1361 z dne 30. septembra 2020 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2018/2019 glede nekaterih rastlin iz rodu Malus domestica za saditev s poreklom iz Srbije ter nekaterih rastlin iz vrst Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg in Acer shirasawanum Koidzumi za saditev s poreklom iz Nove Zelandije (glej stran 1 tega Uradnega lista).

(6)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/2072 z dne 28. novembra 2019 o določitvi enotnih pogojev za izvajanje Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, kar zadeva ukrepe varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, ter razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 690/2008 in spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/2019 (UL L 319, 10.12.2019, str. 1).

(7)  Sporazum Svetovne trgovinske organizacije o uporabi sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov (sporazum SPS), https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsagr_e.htm.


PRILOGA

V Prilogi k Izvedbeni uredbi (EU) 2020/1213 se dodajo naslednje točke:

Rastline, rastlinski proizvodi in drugi predmeti

Oznaka KN

Tretja država porekla

Ukrepi

„4.

Eno- do triletne cepljene ali okulirane rastline za saditev z golimi koreninami v stanju mirovanja in brez listov iz vrst Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg in Acer shirasawanum Koidzumi

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

Nova Zelandija

(a)

Uradna izjava, da:

(i)

so rastline proste Eotetranychus sexmaculatus;

(ii)

so se rastline v celotni življenjski dobi gojile na mestu pridelave, ki ga je skupaj z enotami pridelave, ki to mesto sestavljajo, registrirala in ga nadzoruje nacionalna organizacija za varstvo rastlin države porekla;

(iii)

je bilo v okviru uradnih pregledov, izvedenih ob ustreznih časih od začetka popolnega vegetacijskega cikla, ugotovljeno, da je enota pridelave prosta Eotetranychus sexmaculatus; so se v primeru suma navzočnosti Eotetranychus sexmaculatus na enoti pridelave izvedla ustrezna tretiranja, da se zagotovi nenavzočnost škodljivega organizma; je bilo vzpostavljeno 100 m veliko okoliško območje, na katerem se ob ustreznih časih izvedejo posebne sistematične raziskave za odkrivanje Eotetranychus sexmaculatus, in kadar je bil odkrit škodljivi organizem na kateri koli gostiteljski rastlini, so bile navedene rastline nemudoma izruvane in uničene;

(iv)

je bil vzpostavljen sistem za zagotovitev, da so orodja in stroji očiščeni zemlje in rastlinskih ostankov ter razkuženi, tako da so prosti Eotetranychus sexmaculatus pred vnosom na vsako enoto pridelave;

(v)

so bile rastline ob spravilu pridelka očiščene in obrezane ter so bile predmet uradnega fitosanitarnega pregleda, ki vključuje vsaj podroben vizualni pregled, zlasti stebel in vej rastlin, za potrditev nenavzočnosti Eotetranychus sexmaculatus;

(vi)

je bil neposredno pred izvozom izveden uradni pregled pošiljk rastlin za odkrivanje navzočnosti Eotetranychus sexmaculatus zlasti na steblih in vejah rastlin, velikost vzorca za pregled pa je omogočala odkritje vsaj 1-odstotne stopnje napadenosti z 99-odstotno stopnjo zaupanja;

(b)

fitosanitarna spričevala za navedene rastline pod rubriko ‚Dopolnilna izjava‘ vključujejo:

(i)

naslednjo izjavo: ‚Pošiljka je v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/1362‘;

(ii)

specifikacijo registriranih enot pridelave.

5.

Eno- do triletne cepljene ali okulirane rastline za saditev z golimi koreninami v stanju mirovanja in brez listov iz vrst Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg in Acer shirasawanum Koidzumi

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

Nova Zelandija

(a)

Uradna izjava, da:

(i)

so rastline proste Oemona hirta in Platypus apicalis;

(ii)

so se rastline v celotni življenjski dobi gojile na mestu pridelave, ki ga je skupaj z enotami pridelave, ki to mesto sestavljajo, registrirala in ga nadzoruje nacionalna organizacija za varstvo rastlin države porekla;

(iii)

je bilo v okviru uradnih pregledov, izvedenih ob ustreznih časih od začetka popolnega vegetacijskega cikla, ugotovljeno, da je enota pridelave prosta Oemona hirta in Platypus apicalis; so bila v primeru suma navzočnosti Oemona hirta in Platypus apicalis na enoti pridelave izvedena ustrezna tretiranja, da se zagotovi nenavzočnost škodljivih organizmov;

(iv)

so bile rastline ob spravilu pridelka očiščene in so bile predmet uradnega pregleda za potrditev nenavzočnosti Oemona hirta in Platypus apicalis;

(v)

je bil neposredno pred izvozom izveden uradni pregled pošiljk rastlin za odkrivanje navzočnosti Oemona hirta in Platypus apicalis, velikost vzorca za pregled pa je omogočala odkritje vsaj 1-odstotne stopnje napadenosti z 99-odstotno stopnjo zaupanja;

(b)

fitosanitarna spričevala za navedene rastline pod rubriko ‚Dopolnilna izjava‘ vključujejo:

(i)

naslednjo izjavo: ‚Pošiljka je v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/1362‘;

(ii)

specifikacijo registriranih enot pridelave.“


1.10.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 317/10


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1363

z dne 30. septembra 2020

o dovoljenju za pripravek iz Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 kot krmni dodatek za vse vrste prašičev (imetnik dovoljenja Chr. Hansen A/S)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (1) in zlasti člena 9(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1831/2003 določa dovoljevanje dodatkov za uporabo v prehrani živali ter razloge in postopke za izdajo takih dovoljenj.

(2)

V skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1831/2003 so bili vloženi zahtevki za dovoljenje za pripravek iz Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840. Navedenim zahtevkom so bili priloženi zahtevani podatki in dokumenti iz člena 7(3) navedene uredbe.

(3)

Navedeni zahtevki zadevajo dovoljenje za pripravek iz Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 kot krmni dodatek za vse vrste prašičev in njegovo uvrstitev v kategorijo dodatkov „zootehnični dodatki“.

(4)

Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je v mnenjih z dne 21. februarja 2018 (2) in 4. oktobra 2019 (3) ugotovila, da pripravek iz Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 pod predlaganimi pogoji uporabe nima škodljivega vpliva na zdravje živali, varnost potrošnikov ali okolje. Ugotovila je tudi, da bi bilo treba dodatek obravnavati kot morebitnega povzročitelja preobčutljivosti dihal in da ni mogoče sprejeti nobene ugotovitve o tem, ali dodatek povzroča draženje koži in oči ter preobčutljivost kože. Zato bi bilo treba sprejeti ustrezne zaščitne ukrepe, da se preprečijo škodljivi učinki na zdravje ljudi, zlasti kar zadeva uporabnike dodatka. Agencija je ugotovila, da dodatek znatno vpliva na izboljšanje zootehničnih parametrov pri vseh vrstah prašičev. Agencija meni, da ni potrebe po posebnih zahtevah v zvezi s poprodajnim nadzorom. Potrdila je tudi poročilo o analizni metodi krmnega dodatka v krmi, ki ga je predložil referenčni laboratorij, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 1831/2003.

(5)

Ocena pripravka iz Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 je pokazala, da so pogoji za dovoljenje iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1831/2003 izpolnjeni. Zato bi bilo treba dovoliti uporabo navedenega pripravka, kot je opredeljena v Prilogi k tej uredbi.

(6)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Dovoljenje

Pripravek iz Priloge, ki spada v kategorijo dodatkov „zootehnični dodatki“ in funkcionalno skupino „stabilizatorji mikroflore“, se dovoli kot dodatek v prehrani živali pod pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. septembra 2020

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 268, 18.10.2003, str. 29.

(2)  EFSA Journal 2018;16(4):5200.

(3)  EFSA Journal 2019;17(11):5881 in EFSA Journal 2019;17(11):5883.


PRILOGA

Identifikacijska številka dodatka

Ime imetnika dovoljenja

Dodatek

Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda

Vrsta ali kategorija živali

Najvišja starost

Najnižja vsebnost

Najvišja vsebnost

Najnižja vsebnost

Najvišja vsebnost

Druge določbe

Datum izteka veljavnosti dovoljenja

CFU/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage

CFU/l vode za pitje

 

 

Kategorija zootehničnih dodatkov. Funkcionalna skupina: stabilizatorji mikroflore

4b1901

Chr. Hansen A/S

Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840

Sestava dodatka

pripravek iz Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 z najnižjo vsebnostjo 1,25 × 1010 CFU/g dodatka

v trdni obliki

vse vrste prašičev

5 × 108

1,7 × 108

1.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi.

2.

Dodatek se lahko uporablja v vodi za pitje. Za uporabo dodatka v vodi za pitje je treba zagotoviti njegovo homogeno razpršenost.

3.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj za uporabnike dodatka in premiksov pri ravnanju z njimi določijo postopke varnega ravnanja in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti ali čim bolj zmanjšati, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo, vključno z zaščito za kožo, oči in dihala.

21. oktober 2030

Lastnosti aktivne snovi

žive spore Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840

Analizna metoda  (1)

Za identifikacijo Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840: identifikacija: gelska elektroforeza v pulzirajočem polju (PFGE).

Za štetje Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 v krmnem dodatku, premiksih in krmnih mešanicah: metoda razmaza na plošči z uporabo sojinega agarja s triptonom – EN 15784.


(1)  Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


PRIPOROČILA

1.10.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 317/13


PRIPOROČILO KOMISIJE (EU) 2020/1364

z dne 23. septembra 2020

o zakonitih poteh do zaščite v EU: spodbujanje preselitve, humanitarnega sprejema in drugih dopolnilnih poti

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 292 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Število beguncev in drugih oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito, narašča po vsem svetu. Zato je treba okrepiti sposobnost Unije, da izpolni svojo moralno dolžnost glede zagotavljanja učinkovite pomoči. Vse države članice bi morale sodelovati v skupnih prizadevanjih Unije za izkazovanje solidarnosti z osebami, ki potrebujejo mednarodno zaščito, in sicer tako, da ponujajo zakonite poti v Unijo in izboljšajo zaščitni prostor zunaj Unije.

(2)

Cilj tega priporočila je podpreti stalna prizadevanja držav članic za zagotavljanje in izboljšanje zakonitih in varnih poti za osebe, ki potrebujejo mednarodno zaščito. Priporočeni ukrepi so namenjeni zlasti izkazovanju solidarnosti s tretjimi državami, v katerih je razseljenih veliko ljudi, ki potrebujejo mednarodno zaščito, prispevanju k mednarodnim pobudam za preselitev in humanitarni sprejem ter boljšemu splošnemu upravljanju migracij.

(3)

Unija si prizadeva razviti in izboljšati zaščitni prostor v državah tranzita, ciljnih državah ali državah prvega azila, da bi pomagala ljudem, ki potrebujejo mednarodno zaščito, in migrantom, ki so še posebej ranljivi, pa tudi gostiteljskim skupnostim. Regionalni programi za razvoj in zaščito (1) v Afriškem rogu, severni Afriki in na Bližnjem vzhodu med drugim podpirajo spoštovanje in izboljševanje zaščitnega prostora s krepitvijo zmogljivosti nacionalnih sistemov ter organe in civilno družbo. Poleg tega zagotavljajo zaščito, saj nudijo neposredno pomoč osebam, ki potrebujejo mednarodno zaščito. Vse ukrepe izvajajo izvajalski partnerji. Programi podpirajo trajne rešitve za osebe, ki potrebujejo mednarodno zaščito, zlasti na področju preselitve, in sicer tako, da zagotavljajo preverjanje in registracijo, omogočajo učinkovito določitev statusa begunca in neposredno podpirajo operacije preselitve s strani Urada visokega komisarja Združenih narodov za begunce (UNHCR). Države članice so pozvane, da prevzamejo dejavno vlogo kot članice konzorcijev ali zagotavljajo finančne prispevke za podporo in izvajanje regionalnih programov za razvoj in zaščito, da bi okrepile zunanjo razsežnost migracijske politike EU.

(4)

Preselitev je pomembno orodje za zagotavljanje zaščite osebam, ki potrebujejo mednarodno zaščito, in izkazovanje globalne solidarnosti s tretjimi državami pri obvladovanju velikega števila ljudi, ki bežijo pred vojnami ali preganjanjem. Je tudi ključni element celovite azilne in migracijske politike Unije: z zagotavljanjem varnih in zakonitih poti za osebe, ki potrebujejo zaščito, preselitev pomaga reševati življenja, zmanjšati nezakonite migracije in preprečevati poslovni model tihotapskih mrež. Preselitev je tudi pomemben in sestavni del celovitega pristopa k migracijam, kadar partnerske države sodelujejo pri celotnem spektru področij, ki so povezana z migracijami.

(5)

UNHCR je potrdil, da so globalne potrebe po preselitvi še vedno visoke, pri čemer je število primerov leta 2020 znašalo 1,44 milijona. Ta številka naj bi se v prihodnjih letih povečala.

(6)

Na prvem svetovnem forumu o beguncih, ki je potekal decembra 2019, je bil pregledan napredek pri izvajanju globalnega dogovora UNHCR o beguncih (2). Zagotovljena je bila široka mednarodna podpora iskanju trajnih rešitev za begunce po vsem svetu, vključno z rešitvami za preselitev ter razširitev števila in vrste zakonitih poti, ki so na voljo osebam, ki potrebujejo mednarodno zaščito. Triletna strategija UNHCR (2019–2021) za preselitev in dopolnilne poti zagotavlja načrt za njihovo razširitev, in sicer tako, da zagotavlja več mest, mobilizira več akterjev in ustvarja gostoljubnejše družbe. Da bi države članice prevzele vodilno svetovno vlogo na področju preselitve, so pozvane, da podprejo izvajanje strategije ter obrnejo trenutni trend zmanjševanja števila držav preselitve na svetovni ravni in preprečijo znaten upad zavez za preselitev oseb (3).

(7)

Od leta 2015 sta dva uspešna programa za preselitev, ki ju financira EU in v katerih je sodelovalo veliko število držav članic, pomagala najti zatočišče v Uniji več kot 70 000 najranljivejšim osebam, ki so potrebovale mednarodno zaščito. Med letoma 2015 in 2018, ko so se svetovne razmere v zvezi s preselitvijo znatno spremenile, so se letne preselitve v države članice potrojile, delež EU pri preselitvah na svetovni ravni pa se je povečal z manj kot 9 % pred letom 2016 na 41 % leta 2018. To povečanje kaže korist in potencial sodelovanja in usklajevanja na ravni EU na področju preselitve, pa tudi pomen financiranja iz proračuna EU, pri čemer je bila v obdobju 2015–2020 za neposredno podporo prizadevanjem držav članic za preselitev namenjena milijarda EUR.

(8)

V okviru prvega programa EU za preselitev (4) so se države članice skupaj s pridruženimi državami dublinske uredbe dogovorile o preselitvi 22 504 oseb, ki so potrebovale mednarodno zaščito, z Bližnjega vzhoda, iz Afriškega roga in severne Afrike v dveh letih (2015–2017) (5). V okviru tega prvega uspešnega programa EU je bilo skupno preseljenih 19 452 oseb (86 % vseh zavez).

(9)

V okviru drugega programa EU za preselitev (6) so se države članice dogovorile, da bodo preselile 50 039 oseb, ki so potrebovale mednarodno zaščito, iz Turčije, Libanona, Jordanije in držav vzdolž osrednjesredozemske poti, zlasti v podporo mehanizmom za nujen tranzit, ki jih je UNHCR vzpostavil v Nigru (2017) in Ruandi (2019). Program je bil uspešen, saj je bilo preseljenih 43 827 oseb (88 % vseh zavez).

(10)

Da bi se čim bolj povečalo število preselitev in izkoristila razpoložljiva sredstva, imajo države članice, ki še niso v celoti uresničile svojih zavez v okviru drugega programa EU za preselitev, možnost, da to storijo v letih 2020 in 2021, da bi izpolnile svoje prejšnje zaveze.

(11)

V okviru izjave EU in Turčije (7) je bilo do sredine septembra 2020 preseljenih več kot 27 000 oseb (8). Države članice so v okviru nacionalnih programov iz Turčije preselile dodatne osebe, ki so potrebovale mednarodno zaščito.

(12)

Unija mora preiti z ad hoc programov za preselitev na programe, ki delujejo na podlagi stabilnega okvira, ki zagotavlja, da so programi Unije za preselitev trajnostni in predvidljivi. V ta namen je Komisija leta 2016 predlagala uredbo o vzpostavitvi okvira Unije za preselitev (9), da bi se v okviru prenove azilnega sistema Unije zagotovile varne in zakonite poti do mednarodne zaščite za osebe, ki jo potrebujejo. Junija 2018 je bil dosežen delni začasni politični dogovor, s katerim je bil med drugim v področje uporabe predlagane uredbe vključen humanitarni sprejem (poleg preselitve). Hitro sprejetje predloga je pomemben element za učinkovitejšo, pravičnejšo in stabilnejšo politiko EU na področju azila in migracij, vključno s stabilnim okvirom za preselitev.

(13)

Da bi se prizadevanja za preselitev nadaljevala do vzpostavitve stabilnega okvira, je Komisija na 9. forumu za preselitev julija 2019 pozvala države članice, naj predložijo zaveze za preselitev za leto 2020. To je temeljilo na dogovorjenih prednostnih nalogah za to obdobje ter je bilo v skladu z napovedjo UNHCR glede svetovnih potreb po preselitvi za leto 2020 in njegovimi priporočili v zvezi z načrtovanjem preselitev na ravni EU za leto 2020, v katerih se je za leto 2020 zahtevalo 30 000 mest. Države članice so v odgovor na to predložile nekaj manj kot 29 500 zavez. Ta obsežna skupna zaveza, ki predstavlja več kot 50 % vseh mest za preselitev, ki so jih države dale na voljo UNHCR za leto 2020, kaže, da so države članice še naprej zavezane zagotavljanju zaščite, reševanju življenj in zagotavljanju verodostojnih alternativ nezakonitemu gibanju.

(14)

Glede na predvidene svetovne potrebe po preselitvi za leto 2020, triletno strategijo UNHCR (2019–2021) za preselitev in dopolnilne poti ter prvi svetovni forum o beguncih (december 2019) ta pomembna zaveza držav članic potrjuje vodilno svetovno vlogo EU na področju preselitve.

(15)

Izbira prednostnih regij za preselitve v okviru zavez, sprejetih za leto 2020, temelji na napovedih UNHCR glede svetovnih potreb po preselitvi in na potrebi po nadaljnjem izvajanju izjave EU in Turčije iz marca 2016. Države članice bi morale nadaljevati preselitve iz Turčije, Jordanije, Libanona ter ključnih afriških držav vzdolž osrednjesredozemske poti in na poti do nje, vključno z Libijo, Nigrom, Čadom, Egiptom, Etiopijo in Sudanom. Prav tako bi morale podpirati mehanizme za nujen tranzit v Nigru in Ruandi ter zagotoviti mesta za nujne preselitve. Izvajanje izjave EU in Turčije vključuje aktivacijo prostovoljnega programa humanitarnega sprejema s Turčijo, pod pogojem, da so izpolnjeni vsi predpogoji in da so se nezakoniti prehodi med Turčijo in EU končali ali vsaj bistveno in trajno zmanjšali.

(16)

Za pomoč državam članicam pri uresničevanju cilja 29 500 mest v letu 2020 je bilo iz proračuna Unije zagotovljenih približno 300 milijonov EUR (10). V skladu s pravili Sklada za azil, migracije in vključevanje so lahko države članice upravičene do spodbujevalnega plačila v višini 10 000 EUR na preseljeno osebo iz prednostnih regij ali posebej ranljivih skupin in 6 000 EUR za druge preselitve.

(17)

Med januarjem in marcem 2020 je v okviru zavez, sprejetih za leto 2020, v EU na podlagi preselitve prispelo več kot 3 600 oseb. Vendar je izbruh koronavirusne pandemije povzročil hude motnje operacij preselitve. Države članice, UNHCR in Mednarodna organizacija za migracije (IOM) so te operacije od sredine marca 2020 začasno ustavile. UNHCR in IOM sta 18. junija 2020 napovedala ponovno vzpostavitev potovanj za namene preselitve beguncev (11). Od poletja je več držav članic začelo postopoma ponovno izvajati dejavnosti preselitve.

(18)

Ta globalna grožnja za zdravje, ki je brez primere, in ukrepi za zajezitev širjenja virusa so močno vplivali na vse operacije in postopke, povezane s preselitvijo, humanitarnim sprejemom in skupnostnim sponzorstvom. Postalo je jasno, da je potrebno usklajevanje na ravni EU, da bi se čim bolj povečal učinek sprejetih ukrepov.

(19)

Komisija je v svojih smernicah za izvajanje zadevnih določb EU na področju azila in vračanja ter za preselitve (12) pozvala države članice, naj še naprej izkazujejo solidarnost z osebami, ki potrebujejo mednarodno zaščito, in tretjimi državami, ki gostijo veliko število beguncev, in sicer tako, da v največji možno meri zagotovijo nadaljevanje postopkov v zvezi s preselitvijo. Prav tako jih je pozvala, naj razmislijo o novih načinih dela, kot so razgovori na daljavo ali preselitev na podlagi dokumentacije. Glede teh tem je Evropski azilni podporni urad (EASO) zagotovil hitro operativno podporo z vrsto tematskih spletnih sestankov v okviru mreže za preselitev in humanitarni sprejem.

(20)

Komisija se je ob priznavanju negativnega učinka koronavirusne pandemije na izvajanje zavez, sprejetih za leto 2020, odločila podaljšati obdobje izvajanja po letu 2020, da bi imele države članice dovolj časa, da te zaveze v celoti izvedejo. Prvotni enoletni program bo zato preoblikovan v dveletni program, ki bo zajemal obdobje 2020–2021 in v katerem naj bi države članice izvedle 29 500 zavez. Poleg tega so države članice pozvane, naj razmislijo o financiranju morebitnih dodatnih nacionalnih programov za preselitev.

(21)

Da bi se zagotovilo nemoteno nadaljevanje prizadevanj EU za preselitev po motnjah, ki jih je povzročila koronavirusna pandemija, bi bilo treba razmisliti o novih programih za preselitev od leta 2022 naprej, in sicer ob upoštevanju finančnih sredstev, dodeljenih v okviru Sklada za azil in migracije za obdobje 2021–2027 v podporo zavezam držav članic. Unija si še naprej želi, da bi se število preselitev v prihodnjih letih postopoma povečevalo.

(22)

Poleg finančne podpore EU so za pomoč državam članicam pri preselitvi ljudi vzpostavljeni različni ukrepi. EASO si prizadeva pomagati državam članicam pri izpolnjevanju njihovih zavez glede preselitve. Instrument za podporo pri preseljevanju v Istanbulu, ki deluje od aprila 2019 (pilotna faza), podpira prizadevanja držav članic za preselitev iz Turčije. Poleg tega mreža za preselitev in humanitarni sprejem, ki jo podpira EASO in deluje od januarja 2020, spodbuja sodelovanje in izmenjavo znanja med državami članicami, pri čemer je poudarek na temah, ki so specifične za EU. Mreža je bila z izmenjavo informacij in medsebojnim učenjem glavni forum držav članic za obravnavanje učinka koronavirusne pandemije.

(23)

V skladu s triletno strategijo UNHCR (2019–2021) za preselitev in dopolnilne poti je primerno spodbujati vzpostavitev ali nadaljnjo uporabo modelov humanitarnega sprejema in drugih dopolnilnih poti kot dodatnih načinov sprejema za povečanje števila mest, ki se zagotavljajo z varnimi in zakonitimi potmi, poleg preselitve.

(24)

Predlagana uredba o vzpostavitvi okvira Unije za preselitev predvideva, da se državam članicam zagotovi financiranje za humanitarni sprejem.

(25)

Zaradi raznolikosti modelov humanitarnega sprejema imajo države članice in tretje države že obsežne in obetavne izkušnje, na katerih bi lahko druge države članice gradile oziroma se po njih zgledovale.

(26)

Več držav članic izvaja programe skupnostnega sponzorstva (13), ki lahko podprejo preselitev, humanitarni sprejem in druge dopolnilne poti. V vseh primerih imajo lahko zasebni sponzorji, skupine posameznikov iz zasebnega sektorja ali neprofitne organizacije strukturirano vlogo pri sprejemanju in vključevanju oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito.

(27)

Kar zadeva preselitev, lahko programi skupnostnega sponzorstva pomagajo državam članicam povečati število mest za preselitev in uspešno vključiti begunce v gostoljubne gostiteljske skupnosti. Na podlagi močnega partnerstva med državo in organizacijami civilne družbe, posamezniki ali skupinami posameznikov zasebni sponzorji običajno zagotavljajo finančno, praktično in moralno podporo za sprejem ali vključevanje beguncev. Kot je razvidno iz študije o izvedljivosti in dodani vrednosti programov sponzorstva iz leta 2018 (14), imajo lahko modeli skupnostnega sponzorstva veliko različnih oblik. Glede na njihovo zasnovo in cilje prispevajo k povečanju števila mest za sprejem, ki so na voljo osebam, ki potrebujejo zaščito, omogočajo hitrejše in učinkovitejše vključevanje, izboljšujejo javno podporo za begunce in preselitev ter pomagajo preprečevati nezakonito nadaljnje gibanje preseljenih oseb.

(28)

Druge oblike skupnostnega sponzorstva zunaj področja preselitve, ki lahko služijo kot model, vključujejo to, kar nekatere države članice in zasebne organizacije imenujejo „humanitarni koridorji“. Gre za model skupnostnega sponzorstva, ki ga trenutno izvajajo verske organizacije v Italiji, Franciji in Belgiji v sodelovanju z zadevnimi nacionalnimi vladami. Pri tem modelu so zasebni sponzorji vključeni v vse faze postopka sprejema, in sicer od identifikacije oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito, do njihove premestitve v zadevno državo članico. Poleg tega prevzamejo naloge sprejemanja in vključevanja ter krijejo s tem povezane stroške. Od leta 2016 je po tej poti v Evropo, večinoma v Italijo in Francijo, prispelo več kot 2 700 ljudi, ki so potrebovali mednarodno zaščito. Podrobna pravila o sodelovanju med državo in zasebnimi sponzorji so pogosto določena v memorandumih o soglasju.

(29)

Glede na koristi skupnostnega sponzorstva bi morala Unija še naprej spodbujati pristop EU k skupnostnemu sponzorstvu, ki bi temeljil na obstoječih izkušnjah držav članic in vključeval EASO. Unija bo še naprej podpirala krepitev zmogljivosti akterjev civilne družbe, ki sodelujejo v programih skupnostnega sponzorstva, in spodbujala nadnacionalno izmenjavo znanja, da bi se razširili obstoječi ali ustvarili novi programi skupnostnega sponzorstva, tudi v državah članicah, ki takih programov še ne izvajajo. V ta namen je Komisija leta 2019 objavila poseben razpis za zbiranje predlogov na podlagi programa ukrepov Unije v okviru Sklada za azil, migracije in vključevanje (15). Spodbujanje dopolnilnih poti za osebe, ki potrebujejo zaščito, in njihovo nadaljnje vključevanje je ena od tem, vključenih v razpis za zbiranje predlogov za nadnacionalne ukrepe na področju azila, migracij in vključevanja v okviru delovnega programa Sklada za azil, migracije in vključevanje za leto 2020 (16).

(30)

Koronavirusna pandemija je vplivala tudi na programe skupnostnega sponzorstva. Komisija je v svojih smernicah za izvajanje zadevnih določb EU na področju azila in vračanja ter za preselitve pozvala države članice, naj ohranijo odprte komunikacijske kanale s sponzorji, jih obveščajo o razvoju dogodkov ter še naprej pridobivajo in preverjajo sponzorje, da bi se povečale gostiteljske zmogljivosti v prihodnosti.

(31)

Kot je poudaril UNHCR, je združitev družine splošno priznana kot ključni dejavnik za uspešno vključevanje v državo gostiteljico. Prisilno razseljene osebe, ki potrebujejo mednarodno zaščito, se pri uveljavljanju pravice do združitve družine pogosto soočajo s številnimi izzivi, kot so dolgotrajni in obremenjujoči upravni postopki (17). To lahko privede do poskusov izogibanja pravilom z nevarnimi in nezakonitimi migracijami. Za lažji dostop do pravice do združitve družine v skladu z direktivo o združitvi družine (18) bi morale države članice vzpostaviti programe za pomoč pri združitvi družine, ki izboljšujejo dostop do informacij in poenostavljajo postopek za pridobitev vizuma. Poleg tega so države članice pozvane, da za primere, ki ne spadajo v področje uporabe direktive o združitvi družine, vzpostavijo programe za humanitarni sprejem, kot je sponzorstvo, ki temelji na družini.

(32)

Da bi se izkoristila znanja, spretnosti, kvalifikacije in motivacija posameznikov, ki potrebujejo mednarodno zaščito, bi bilo treba proučiti tudi druge dopolnilne poti za sprejem, kot je izobraževanje ali delo. Več držav članic podpira programe, ki olajšujejo dostop do obstoječih zakonitih poti za osebe, ki potrebujejo mednarodno zaščito, kot so študenti ali delavci. Države članice bi morale v takih postopkih uporabljati orodje EU za profiliranje znanj in spretnosti državljanov tretjih držav. To posebno spletno orodje pomaga pri evidentiranju znanj, spretnosti in kvalifikacij ljudi z migrantskim ozadjem (19).

(33)

Ocenjuje se, da ima dostop do visokošolskega izobraževanja manj kot tri odstotke beguncev po svetu (20). Tudi ko imajo potrebna znanja in spretnosti, pogosto nimajo informacij in finančnih sredstev za prijavo na dodiplomske ali podiplomske programe v Uniji. Države članice bi morale razmisliti o izboljšanju dostopa do univerz za mlade, ki potrebujejo mednarodno zaščito, da bi jim olajšale vstop na njihovo ozemlje kot študentom. Take pobude lahko zahtevajo proaktiven izbirni postopek v tretjih državah, jezikovno usposabljanje, prožnost pri merilih za sprejem na študijske programe ter štipendije in namenske ukrepe za vključevanje ob prihodu. Študenti, ki želijo po zaključku študija ostati v zadevni državi članici v skladu z Direktivo (EU) 2016/801 Evropskega parlamenta in Sveta (21), bi morali prejeti svetovanje in pomoč pri iskanju zaposlitve.

(34)

Da bi Komisija olajšala izvajanje takih programov, bo spodbujala medsebojno učenje in izmenjavo izkušenj med državami članicami ter proučila možnosti za finančno podporo EU pri oblikovanju in razvoju teh poti za študente.

(35)

Države članice bi morale razmisliti tudi o tem, da bi v sodelovanju z zasebnim sektorjem, delodajalci, sindikati in civilno družbo razvile inovativne mednarodne programe mobilnosti delovne sile za osebe, ki potrebujejo zaščito.

(36)

EASO bo skupaj z mrežo za preselitev in humanitarni sprejem pomagal državam članicam pri oblikovanju in izvajanju programov za humanitarni sprejem in druge dopolnilne poti.

(37)

Države članice bi morale pri izvajanju programov za preselitev in humanitarni sprejem ter drugih dopolnilnih poti upoštevati obveznosti iz Konvencije ZN o pravicah invalidov.

(38)

Da bi se zagotovilo spremljanje izvajanja programov EU za preselitev v letih 2020 in 2021, bi morale države članice na zahtevo poročati Komisiji o osebah, ki so bile preseljene na njihovo ozemlje v skladu z njihovimi zavezami, pri čemer bi morale navesti državo, iz katere je bila oseba preseljena. Komisija bo spremljala tudi različne projekte in programe za humanitarni sprejem, ki se izvajajo v državah članicah, da bi ohranila pregled nad vsemi zakonitimi potmi za osebe, ki potrebujejo mednarodno zaščito, in številom mest, ponujenih prek teh kanalov.

(39)

To priporočilo bi moralo biti naslovljeno na države članice. Pridružene države dublinske uredbe so pozvane, da prispevajo k skupnim evropskim prizadevanjem v zvezi s preselitvijo in skupnim prizadevanjem v zvezi z drugimi dopolnilnimi potmi –

SPREJELA NASLEDNJE PRIPOROČILO:

POVEČANJE ŠTEVILA DRŽAV ČLANIC, KI SODELUJEJO PRI PRESELITVI IN HUMANITARNEM SPREJEMU

1.

Države članice bi morale v duhu mednarodne solidarnosti z državami prvega azila ali tranzita prispevati k zagotavljanju zakonitih poti osebam, ki potrebujejo mednarodno zaščito, in okrepiti medsebojno solidarnost.

OKREPITEV PRIZADEVANJ ZA IZVAJANJE V ČASU KORONAVIRUSNE PANDEMIJE IN POVEČANJE ŠTEVILA PRESELITEV V SREDNJEROČNEM OBDOBJU

2.

Države članice so pozvane, da na podlagi izkušenj, pridobljenih pri izvajanju prejšnjih programov EU za preselitev, ter za prehod s teh programov na stabilni okvir Unije za preselitev dosežejo cilj glede preselitve vsaj 29 500 oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito, iz tretjih držav v obdobju dveh let (od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2021), ki je bil zastavljen v okviru zavez, sprejetih za leto 2020.

3.

Države članice so pozvane, da glede na učinek koronavirusne pandemije izpolnijo svoje zaveze, sprejete za leto 2020, kakor hitro je to praktično izvedljivo. Razmisliti bi morale o inovativnih načinih dela in prilagoditi svoje postopke spreminjajočim se razmeram na terenu, tudi v državah prvega azila.

4.

Države članice, ki še niso v celoti izpolnile svojih zavez v okviru programa EU za preselitev za obdobje 2018–2019 (22), bi morale te zaveze izpolniti v letih 2020 in 2021 v skladu z nacionalnimi programi Sklada za azil, migracije in vključevanje.

5.

V letih 2020 in 2021 bi morale države članice, kolikor je to mogoče zaradi koronavirusne pandemije, nadaljevati dejavnosti v zvezi s preselitvijo in osredotočiti svoje zaveze na:

(a)

zagotavljanje nadaljnje preselitve državljanov iz Sirije in tretjih držav ter oseb brez državljanstva, razseljenih zaradi konflikta v Siriji, iz Turčije v podporo izvajanju izjave EU in Turčije iz marca 2016; to vključuje aktivacijo prostovoljnega programa humanitarnega sprejema, pod pogojem, da so izpolnjeni vsi predpogoji in da so se nezakoniti prehodi med Turčijo in EU končali ali vsaj bistveno in trajno zmanjšali;

(b)

zagotavljanje nadaljnjih preselitev iz Libanona in Jordanije;

(c)

prispevanje k nadaljnji stabilizaciji razmer v osrednjem Sredozemlju s preselitvijo oseb, ki potrebujejo zaščito, iz Libije, Nigra, Čada, Egipta, Etiopije in Sudana, vključno z zagotavljanjem podpore začasnim mehanizmom UNHCR, ki so vzpostavljeni v Nigru in Ruandi ter so namenjeni nujni evakuaciji najranljivejših skupin migrantov iz Libije.

6.

Države članice bi se morale prožno odzivati na nujne potrebe po preselitvi po vsem svetu. Pozvane so, da izvedejo čim več zavez za preselitev in ustrezno izkoristijo proračun, ki jim je bil dan na voljo. Svoje programe za preselitev bi morale izvajati v tesnem sodelovanju z UNHCR in po potrebi s podporo EASO.

7.

Države članice bi morale za zagotovitev nadaljevanja in ponovnega povečanja števila operacij preselitve po motnjah, ki jih je povzročila koronavirusna pandemija, prispevati k prihodnjim programom EU za preselitev. Pozvane so, da okrepijo obstoječe, obnovijo prejšnje ali vzpostavijo nove programe za preselitev, da bi se povečalo število mest za sprejem, ki so na voljo osebam, ki potrebujejo mednarodno zaščito, ko bodo preselitve znova mogoče pod varnimi pogoji za vse udeležene strani.

ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNIH PROGRAMOV ZA PRESELITEV

8.

Države članice bi morale zagotoviti, da se vse faze postopka preselitve, zlasti orientacijski programi pred odhodom (na daljavo) in informacije po prihodu, izvajajo v skladu z visokim standardom kakovosti. Pozvane so, da zagotovijo ustrezne in zadostne sprejemne zmogljivosti, pri tem pa upoštevajo povečana zdravstvena tveganja, da se zagotovi hiter prihod izbranih oseb v Evropo.

9.

Države članice bi morale oblikovati namenske in učinkovite programe za (socialno) vključevanje preseljenih oseb, ki upoštevajo zlasti njihovo ranljivost. Pozvane so, da v tesnem sodelovanju s civilno družbo in sprejemnimi skupnostmi vzpostavijo ali razširijo programe skupnostnega sponzorstva za preselitev, katerih cilj je učinkovito, boljše in hitrejše vključevanje preseljenih beguncev v gostiteljske družbe.

10.

Države članice bi morale vzpostaviti interne programe za spremljanje in ocenjevanje učinkovitosti in uspešnosti svojih programov za preselitev in ustreznih programov za vključevanje.

SPODBUJANJE HUMANITARNEGA SPREJEMA

11.

Države članice so pozvane, da povečajo število sprejemov ranljivih oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito, na svoje ozemlje. Poleg preselitve bi morale razmisliti zlasti o vzpostavitvi ali razširitvi drugih oblik zakonitih poti za ranljive osebe, ki potrebujejo mednarodno zaščito.

12.

Države članice bi morale olajšati dostop do pravice do združitve družine, in sicer z vzpostavitvijo programov za pomoč pri združitvi družine, ki izboljšujejo dostop do informacij in poenostavljajo postopek v zvezi s takimi prošnjami. Poleg tega so pozvane, da prek programov za humanitarni sprejem, kot so programi sponzorstva, ki temeljijo na družini, zagotovijo poti za sprejem članov družine upravičencev do mednarodne zaščite.

13.

Države članice so pozvane, da prispevajo k pristopu EU k skupnostnemu sponzorstvu, pri čemer se lahko pri oblikovanju programov za sprejem v skladu z njihovimi nacionalnimi prednostnimi nalogami opirajo na številne modele humanitarnega sprejema, ter upoštevajo prednostne naloge in interese EU na področju zunanjih odnosov.

14.

Države članice so pozvane k tesnemu sodelovanju s civilno družbo, da bi vzpostavile ali razširile programe skupnostnega sponzorstva kot humanitarno pot za sprejem, pri kateri so zasebni sponzorji, skupine posameznikov iz zasebnega sektorja ali neprofitne organizacije vključeni v različne faze programa, in sicer od identifikacije oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito, v tretji državi do vključevanja po njihovem prihodu.

15.

Države članice in njihovi partnerji bi morali pri oblikovanju takih programov skupnostnega sponzorstva določiti pregledna in nediskriminatorna merila za izbor oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito. Od začetka programa bi bilo treba zagotoviti, da so jasno opredeljene vloge in odgovornosti civilne družbe in vlade v fazi pred odhodom in po prihodu. Države članice so še naprej odgovorne za varnostne preglede in postopke sprejema ter morajo zagotoviti, da so vzpostavljeni ustrezni zaščitni ukrepi in varnostne mreže.

16.

Države članice so pozvane, da vzpostavijo ali razširijo programe skupnostnega sponzorstva, katerih namen je zagotoviti boljše in hitrejše (socialno) vključevanje oseb, ki jim je priznana mednarodna zaščita, v gostiteljske družbe ter izboljšati javno podporo z ustvarjanjem gostoljubnejših in bolj vključujočih družb.

17.

Države članice bi morale med koronavirusno pandemijo in po njej ohranjati odprte komunikacijske kanale z zasebnimi sponzorji in spodbujati njihovo dejavno podpiranje programov sponzorstva.

18.

Države članice so pozvane, da uporabijo različne možnosti sofinanciranja EU za spodbujanje programov skupnostnega sponzorstva.

SPODBUJANJE DOPOLNILNIH POTI ZA OSEBE, KI POTREBUJEJO MEDNARODNO ZAŠČITO, V POVEZAVI Z IZOBRAŽEVANJEM IN DELOM

19.

Države članice bi morale razviti in podpirati programe, ki olajšujejo dostop do drugih obstoječih zakonitih poti za osebe, ki potrebujejo mednarodno zaščito, pri čemer lahko po potrebi uporabijo orodja EU za evidentiranje njihovih znanj, spretnosti in kvalifikacij. Poleg tega bi morale čim prej zagotoviti dostop do trga dela, med drugim tudi z aktivacijskimi programi (kot sta preusposabljanje in izpopolnjevanje). Za lažje vključevanje na trg dela bi morale tesno sodelovati s socialnimi partnerji.

20.

Države članice bi morale razmisliti o izboljšanju dostopa do univerz za mlade, ki potrebujejo mednarodno zaščito, in jim omogočiti, da postanejo študenti, ob upoštevanju njihovih posebnih potreb. V tesnem partnerstvu z univerzami bi lahko razmislile o vzpostavitvi namenskih programov, ki bi lahko vključevali poseben in bolj prilagodljiv postopek akademskega izbora, finančno podporo in prilagojene jezikovne tečaje, ali o okrepitvi obstoječih pobud. Diplomantom, ki želijo ostati v državi članici, bi morale zagotoviti svetovanje in pomoč pri iskanju zaposlitve.

21.

Države članice bi morale razmisliti o tem, da bi v sodelovanju z zasebnim sektorjem in delodajalci razvile inovativne mednarodne programe mobilnosti delovne sile za osebe, ki potrebujejo mednarodno zaščito, brez poseganja v njihove pravice do zaščite.

22.

Države članice so pozvane, da prispevajo k pristopu EU k skupnostnemu sponzorstvu, da bi podprle dopolnilne poti za izobraževanje in delo za osebe, ki potrebujejo mednarodno zaščito.

KREPITEV SODELOVANJA MED DRŽAVAMI ČLANICAMI IN SPODBUJANJE PRESELITVE NA SVETOVNI RAVNI

23.

Da bi se izkoristile prednosti in možnosti sodelovanja in usklajevanja na ravni EU na področju preselitve, humanitarnega sprejema, skupnostnega sponzorstva in dopolnilnih poti, so države članice pozvane, da sodelujejo v mreži EASO za preselitev in humanitarni sprejem ter dejavno prispevajo k njenim sestankom in dejavnostim.

24.

Države članice bi morale sodelovati v okviru mreže EASO za preselitev in humanitarni sprejem, da bi se omogočilo pravočasno in nemoteno nadaljevanje preselitev po odpravi omejitev zaradi koronavirusne pandemije, ter razviti nove načine dela in nove postopke za povečanje odpornosti operacij preselitve v srednjeročnem obdobju.

25.

Za nadaljnjo razširitev preselitev na svetovni ravni bi morale države članice sodelovati s tretjimi državami in jim pomagati pri oblikovanju programov za preselitev, in sicer s krepitvijo zmogljivosti ter izmenjavo izkušenj in dobrih praks, pri tem pa bi se morale opirati na strokovno znanje EASO ter sodelovati z UNHCR in IOM.

SPREMLJANJE

26.

Države članice bi morale na zahtevo Komisije sporočiti število oseb, ki so bile preseljene na njihovo ozemlje v skladu z njihovimi zavezami, pri čemer bi morale navesti države, iz katerih so bile te osebe preseljene.

27.

Države članice bi morale Komisijo obveščati o sprejemih prek programov za humanitarni sprejem in drugih dopolnilnih poti.

FINANČNA PODPORA

28.

Države članice bi morale do konca obdobja izvajanja Sklada za azil, migracije in vključevanje v celoti izkoristiti finančno podporo, ki je na voljo prek tega sklada, da bi izpolnile zaveze glede preselitve in zagotovile, da se vse faze postopka preselitve iz tega priporočila izvajajo v skladu z visokimi standardi kakovosti.

29.

Države članice bi morale v celoti izkoristiti tudi druge možnosti financiranja EU za podporo in izboljšanje preselitve, humanitarnega sprejema in drugih dopolnilnih poti za osebe, ki potrebujejo mednarodno zaščito, ter njihovo (socialno) vključevanje v gostiteljske družbe, zlasti Evropski socialni sklad in Evropski sklad za regionalni razvoj v skladu z njunimi cilji.

NASLOVNIKI

To priporočilo je naslovljeno na države članice.

V Bruslju, 23. septembra 2020

Za Komisijo

Ylva JOHANSSON

Članica Komisije


(1)  Ki se sofinancirajo iz proračuna Unije in izvajajo v okviru konzorcijev, ki jih vodijo države članice.

(2)  https://www.unhcr.org/the-global-compact-on-refugees.html

(3)  UNHCR je leta 2018 prejel zaveze za preselitev oseb iz 29 držav, leta 2017 pa 35; število odhodov za namene preselitve se je s 65 100 leta 2017 zmanjšalo na 55 680 leta 2018.

(4)  Priporočilo Komisije (EU) 2015/914 z dne 8. junija 2015 o Evropskem programu za ponovno naselitev (UL L 148, 13.6.2015, str. 32).

(5)  Sklepi predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta 20. julija 2015.

(6)  Priporočilo Komisije (EU) 2017/1803 z dne 3. oktobra 2017 o izboljšanju zakonitih poti za osebe, ki potrebujejo mednarodno zaščito (UL L 259, 7.10.2017, str. 21).

(7)  https://www.consilium.europa.eu/sl/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/

(8)  Te preselitve so se delno štele pod programoma EU za preselitev iz uvodnih izjav 8 in 9.

(9)  COM(2016) 468 final.

(10)  Finančna podpora združuje odobrena proračunska sredstva za leti 2019 in 2020, ki so bila državam članicam dana na voljo v dveh obrokih.

(11)  https://www.unhcr.org/news/press/2020/6/5eeb85be4/joint-statement-un-refugee-chief-grandi-iomsvitorino-announce-resumption.html?query=resettlement resumption

(12)  C(2020) 2516 final.

(13)  V nekaterih državah se ti programi imenujejo tudi „programi zasebnega sponzorstva“.

(14)  https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/1dbb0873-d349-11e8-9424-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-114630059

(15)  Razpis za zbiranje predlogov 2019, AMIF-2019-AG-Call, tema št. 1: Spodbujanje vključevanja oseb, ki potrebujejo zaščito, prek programov zasebnega sponzorstva.

(16)  Izvedbeni sklep Komisije z dne 26. junija 2020 o financiranju ukrepov Unije v okviru Sklada za azil, migracije in vključevanje ter sprejetju delovnega programa za leto 2020: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund/union-actions/docs/c4223-annex-decision-amif-awp-2020.pdf.

(17)  https://www.unhcr.org/uk/protection/basic/5f5743f84/families-together-family-reunification-for-refugees-in-the-european-union.html

(18)  Direktiva Sveta 2003/86/ES z dne 22. septembra 2003 o pravici do združitve družine (UL L 251, 3.10.2003, str. 12).

(19)  https://ec.europa.eu/migrantskills/#/

(20)  Ocene UNHCR: https://www.unhcr.org/tertiary-education.html.

(21)  Direktiva (EU) 2016/801 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, študija, opravljanja pripravništva, prostovoljskega dela, programov izmenjave učencev ali izobraževalnih projektov in dela varušk au pair (UL L 132, 21.5.2016, str. 21), člen 25.

(22)  Priporočilo (EU) 2017/1803.


PRILOGA

Preselitev: zaveze za leto 2020

Država članica

Skupno število mest za leto 2020

Belgija

758

Bolgarija (*1)

[25]

Češka

 

Danska

 

Nemčija

5 500

Estonija

 

Irska

994

Grčija

 

Španija

1 000

Francija

5 200

Hrvaška

100

Italija

700

Ciper

 

Latvija

 

Litva

18

Luksemburg (*1)

[50]

Madžarska

 

Malta (*1)

[20]

Nizozemska

1 902

Avstrija

 

Poljska

 

Portugalska

1 150

Romunija

200

Slovenija

 

Slovaška

 

Finska

850

Švedska

5 114

Združeno kraljestvo

6 000

SKUPAJ

29 487


(*1)  Uresničitev zavez iz prejšnjega programa (ki se ne štejejo v zaveze, sprejete za leto 2020).


1.10.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 317/23


PRIPOROČILO KOMISIJE (EU) 2020/1365

z dne 23. septembra 2020

o sodelovanju med državami članicami pri operacijah, ki se izvajajo s plovili, ki jih imajo v lasti ali upravljajo zasebni subjekti za namene dejavnosti iskanja in reševanja

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 292 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Zagotavljanje pomoči osebam, ki so v stiski na morju, je pravna obveznost držav članic, določena v običajnem in konvencionalnem mednarodnem pravu, zlasti v Mednarodni konvenciji o varstvu človeškega življenja na morju (konvencija SOLAS, 1974), Konvenciji Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu (UNCLOS, 1979), Mednarodni konvenciji o iskanju in reševanju na morju (konvencija SAR, 1979) ter pravu Unije. Evropska unija je pogodbenica konvencije UNCLOS.

(2)

Od leta 2014 na tisoče ljudi poskuša prečkati Sredozemlje, da bi prišli v Evropo, kar zahteva večplasten odziv Evropske unije in njenih držav članic, da bi preprečili izgubo življenj, izboljšali upravljanje migracij, odpravili temeljne vzroke nezakonitih migracij in razbili organizirane kriminalne mreže tihotapcev migrantov in trgovcev z ljudmi.

(3)

Medtem ko se je število nezakonitih migracij v EU v zadnjih dveh letih zmanjšalo, na morju pa je umrlo manj ljudi, je tvegana uporaba majhnih in neprimernih plovil v Sredozemlju še vedno značilna za področje migracij ter še naprej spodbuja organizirani kriminal in povzroča nesprejemljivo izgubo življenj. Po podatkih Mednarodne organizacije za migracije (IOM) je do zdaj v Sredozemlju v letu 2020 umrlo več kot 500 ljudi, v letu 2019 več kot 1 880, od leta 2014 pa skupno več kot 20 300, kar pomeni, da je osrednjesredozemska pot v Evropo najnevarnejša na svetu.

(4)

Od leta 2015 so se zmogljivosti za iskanje in reševanje, usklajevanje in učinkovitost v Sredozemlju v odziv na migracijsko krizo znatno izboljšali, med drugim tudi z znatnimi prispevki obalnih držav ter večjim vključevanjem zasebnih in komercialnih plovil. EU in države članice so okrepile svoje zmogljivosti v Sredozemlju, med drugim tudi z nacionalnimi operacijami in operacijami pod vodstvom Evropske agencije za mejno in obalno stražo (Frontex), kot so Themis (prej Triton), Poseidon in Indalo, predhodno pa tudi pomorska operacija EU EUNAVFOR MED Sophia, ki so od leta 2015 pomagale rešiti več kot 600 000 ljudi na morju.

(5)

V tem okviru je zasebna plovila upravljalo tudi več nevladnih organizacij (NVO), in sicer večinoma v osrednjem Sredozemlju, s čimer so znatno prispevale k reševanju oseb na morju, ki so nato prepeljane na ozemlje EU za varno izkrcanje. Kot je bilo že poudarjeno v akcijskem načrtu EU za boj proti tihotapljenju migrantov (2015–2020) in dodatno pojasnjeno v smernicah Komisije glede svežnja o preprečevanju nudenja pomoči (C(2020) 6470), je treba preprečiti kriminalizacijo tistih, ki zagotavljajo humanitarno pomoč ljudem v stiski na morju, hkrati pa zagotoviti, da so vzpostavljene ustrezne kazenske sankcije proti tihotapcem.

(6)

Evropski parlament je v svoji Resoluciji z dne 18. aprila 2018 o napredku pri globalnih dogovorih OZN o varnih, urejenih in zakonitih migracijah in o beguncih (2018/2642(RSP)) pozval k večjim zmogljivostim za iskanje in reševanje ljudi v stiski, večjim zmogljivostim, ki naj se razporedijo po vseh državah, in priznanju podpore, ki jo zagotavljajo zasebni akterji in nevladne organizacije z izvajanjem operacij reševanja na morju in na kopnem.

(7)

Operacije iskanja in reševanja v izrednih razmerah zahtevajo usklajevanje in hitro izkrcanje na varnem mestu ter spoštovanje temeljnih pravic rešenih oseb v skladu z obveznostmi iz Listine EU o temeljnih pravicah, kot je med drugim načelo nevračanja, ter običajnim in konvencionalnim mednarodnim pravom o človekovih pravicah in pomorskim pravom, vključno s smernicami Odbora za pomorsko varnost (MSC) Mednarodne pomorske organizacije (IMO) o ravnanju z osebami, rešenimi na morju.

(8)

V zadnjih letih se je v evropskem pomorskem prostoru pojavila nova oblika operacij iskanja in reševanja, pri katerih se uporabljajo plovila, ki jih upravljajo NVO v osrednjem Sredozemlju in katerih glavna dejavnost so tovrstne operacije, ki se izvajajo pod vodstvom nacionalnih centrov za usklajevanje reševanja na morju ali na lastno pobudo. V številnih primerih so bila ta plovila uporabljena za zaporedne operacije reševanja, nato pa za izkrcanje rešenih oseb na varnem mestu.

(9)

Tihotapljenje migrantov po morju je kaznivo dejanje, ki lahko ogrozi življenja ljudi ter se kaznuje v skladu z evropskim in mednarodnim pravom. Evropska unija in njene države članice so pogodbenice Konvencije Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu (UNTOC) in njenih protokolov, vključno s Protokolom proti tihotapljenju migrantov po kopnem, morju in zraku, ki dopolnjuje to konvencijo. Zato je bistveno preprečiti, da bi mreže tihotapcev migrantov ali trgovcev z ljudmi, vključno s kriminalnimi organizacijami, ki trgujejo z ljudmi ali izvajajo oblike izkoriščanja, podobnega suženjstvu, izkoristile operacije reševanja, ki jih izvajajo zasebna plovila v Sredozemlju.

(10)

Opozoriti je treba, da konvencija SAR zavezuje pogodbenice, da sodelujejo pri razvoju storitev iskanja in reševanja ter sprejmejo nujne ukrepe za zagotovitev potrebne pomoči vsaki osebi, ki je (ali se zdi, da je) v stiski na morju; zadevne pogodbenice bi se morale usklajevati in sodelovati, da se osebe, ki prejmejo pomoč, izkrcajo z ladje, ki nudi pomoč, in prepeljejo na varno mesto takoj, ko je to razumno izvedljivo. V skladu s smernicami IMO o ravnanju z osebami, rešenimi na morju, bi bilo treba pri izbiri varnega mesta za izkrcanje upoštevati različne pomembne dejavnike in posebne okoliščine posameznega primera. Med drugim bi bilo treba v primeru prosilcev za azil in beguncev, rešenih na morju, upoštevati potrebo po preprečevanju izkrcanja na ozemljih, na katerih bi bili ogroženi življenje in svoboščine oseb, ki trdijo, da imajo utemeljen strah pred preganjanjem. Poleg tega smernice IMO določajo, da bi morali organi odgovorne države storiti vse, kar je v njihovi moči, da pospešijo postopke za izkrcanje preživelih oseb z ladje, hkrati pa poudarjajo, da lahko v nekaterih primerih potrebno usklajevanje povzroči neizogibne zamude.

(11)

Zaradi redne prisotnosti plovil NVO, s katerimi se izvajajo dejavnosti iskanja in reševanja v Sredozemlju, nastajajo posebne operativne potrebe po okrepljenem usklajevanju in sodelovanju med plovili, na katerih se prevažajo rešene osebe, in nacionalnimi organi, pri čemer to zadeva države članice na različne načine: nekatere države usklajujejo operacije iskanja in reševanja, nekatere sprejemajo rešene osebe, ki se izkrcajo na njihovem ozemlju, v nekaterih so NVO zakonito ustanovljene, v drugih pa so plovila, ki se uporabljajo pri dejavnostih iskanja in reševanja, pridobila svojo zastavo.

(12)

Zasebna plovila, ki se uporabljajo za reševanje v Sredozemlju, so vključena v zapletene in pogosto ponavljajoče se operacije iskanja in reševanja, ki lahko zadevajo veliko število ljudi glede na zmogljivost plovil ter ki v fazah od reševanja do izkrcanja vključujejo širok nabor akterjev. Zato je stvar javne politike, vključno z varnostjo, da so ta plovila ustrezno registrirana in primerno opremljena za izpolnjevanje zadevnih varnostnih in zdravstvenih zahtev, povezanih s to dejavnostjo, da ne bi ogrožala posadke ali rešenih oseb. Te dejavnosti morajo potekati v usklajenem okviru, in sicer z okrepljenim sodelovanjem in usklajevanjem med zasebnimi upravljavci in nacionalnimi organi.

(13)

Nenehna izkrcanja rešenih ljudi v obalnih državah članicah neposredno vplivajo na njihove sisteme za upravljanje migracij ter pomenijo večji in takojšen pritisk na njihove migracijske in azilne sisteme, vključno z njihovimi zmogljivostmi za sprejem in obdelavo.

(14)

Poleg drugih pobud je Komisija 4. julija 2017 sprejela „Akcijski načrt za ukrepe v podporo Italiji, zmanjšanje pritiska na osrednjesredozemski poti in večjo solidarnost“, v okviru katerega je Italija ob posvetovanju s Komisijo in na podlagi dialoga z NVO razvila kodeks ravnanja za NVO, ki izvajajo dejavnosti iskanja in reševanja v Sredozemlju.

(15)

Poleg dosedanjih prizadevanj za usklajevanje, med drugim tudi v okviru mehanizma za medsebojno obveščanje o razmerah in odpravo konfliktov v Sredozemlju (SHADE MED), vzpostavljenega v sklopu pomorske operacija EU Sophia, je še vedno treba obravnavati posebnost prakse iskanja in reševanja, ki se v Sredozemlju izvaja v zadnjih letih, in sicer z vzpostavitvijo bolj strukturiranega, zanesljivejšega in bolj trajnostnega okvira v skladu s pristojnostmi EU in ustreznimi mednarodnimi standardi. Ta okvir bi moral določati posebna pravila za solidarnost med državami članicami ter obravnavati potrebo po okrepljenem sodelovanju zlasti med državami članicami zastave in obalnimi državami članicami. Potrebno je tudi sodelovanje z zasebnimi subjekti, ki imajo v lasti ali upravljajo plovila za namene dejavnosti iskanja in reševanja ter prevažanja rešenih ljudi na ozemlje EU. Tak okvir bi moral biti namenjen tudi zagotavljanju ustreznih informacij o operacijah in upravni strukturi teh subjektov v skladu z načelom sorazmernosti in Listino EU o temeljnih pravicah ter povečanju varnosti v interesu vseh na krovu v skladu z veljavno mednarodno zakonodajo.

(16)

Komisija bo ustanovila interdisciplinarno kontaktno skupino, v kateri bodo države članice lahko sodelovale in usklajevale dejavnosti za namene izvajanja tega priporočila. Skupina bo pripravila pregled nacionalnih pravil in praks, opredelila pridobljene izkušnje, ocenila možnosti za oblikovanje boljših načinov sodelovanja med državami zastave in obalnimi državami glede na njihove naloge in odgovornosti ter razvila dobre prakse, ki bodo odražale potrebe, ki izhajajo iz operacij iskanja in reševanja, kot so se razvijale v zadnjih letih. Redno se bo povezovala z zadevnimi zainteresiranimi stranmi, vključno z agencijami EU, zlasti agencijo Frontex, in po potrebi z NVO, ki izvajajo dejavnosti iskanja in reševanja v Sredozemlju, akademsko skupnostjo in mednarodnimi organizacijami, kot je IMO, da bi si izmenjevala znanje ter ohranila skladnost dejavnosti z mednarodnim pravnim in operativnim okvirom. Države članice bi morale Komisiji predložiti vse ustrezne informacije o izvajanju tega priporočila. Kontaktna skupina bo spremljala izvajanje priporočila in enkrat letno izdala poročilo Komisiji.

(17)

Komisija bo upoštevala delo kontaktne skupine in izvajanje tega priporočila pri pripravi evropske strategije za upravljanje azila in migracij oziroma letnih poročil o upravljanju migracij iz uredbe o upravljanju azila in migracij. Na podlagi tega bo po potrebi ocenila in priporočila tudi prihodnje pobude.

(18)

To priporočilo ne posega v nobeno obveznost sodelovanja ali druge obveznosti, ki izhajajo iz zadevnega mednarodnega prava in prava Unije –

SPREJELA NASLEDNJE PRIPOROČILO:

1.

Države članice bi morale med seboj sodelovati v zvezi z operacijami, ki se izvajajo s plovili, ki jih imajo v lasti ali upravljajo zasebni subjekti za namene dejavnosti iskanja in reševanja, da bi zmanjšale število smrtnih žrtev na morju, ohranjale varnost plovbe in zagotovile učinkovito upravljanje migracij v skladu z ustreznimi pravnimi obveznostmi.

Zlasti bi si morale države članice zastave in obalne države članice v skladu z mednarodnim pravom in pravom Unije, vključno z Listino EU o temeljnih pravicah in varstvom osebnih podatkov, redno in pravočasno izmenjevati informacije o plovilih, ki se uporabljajo v posameznih operacijah reševanja, in subjektih, ki ta plovila upravljajo ali imajo v lasti.

2.

Države članice bi morale sodelovati med seboj in s Komisijo, zlasti prek kontaktne skupine, pri čemer bi se morale povezovati z vsemi zadevnimi zainteresiranimi stranmi, po potrebi vključno z zasebnimi subjekti, ki imajo v lasti ali upravljajo plovila za namene dejavnosti iskanja in reševanja, da bi opredelile dobre prakse in sprejele vse potrebne ukrepe za zagotovitev:

(a)

večje varnosti na morju in

(b)

razpoložljivosti vseh informacij, ki jih pristojni organi potrebujejo za spremljanje in preverjanje skladnosti s standardi za varnost na morju in ustreznimi pravili o upravljanju migracij.

3.

Države članice bi morale Komisiji vsaj enkrat letno predložiti vse zadevne informacije o izvajanju tega priporočila, in sicer do 31. marca v letu, ki sledi referenčnemu letu.

V Bruslju, 23. septembra 2020

Za Komisijo

Ylva JOHANSSON

Članica Komisije


1.10.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 317/26


PRIPOROČILO KOMISIJE (EU) 2020/1366

z dne 23. septembra 2020

o mehanizmu EU za pripravljenost na krize v zvezi z migracijami in upravljanje takšnih kriz

(načrt za pripravljenost na migracije in migracijske krize)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 292 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Begunska kriza leta 2015 je razkrila pomanjkljivosti in vrzeli v sistemih EU in nacionalnih sistemih upravljanja migracijskih kriz ter pomanjkanje zmogljivosti in orodij, razpoložljivih tistim državam članicam, ki so na najbolj pod pritiskom. V krizi se je izkazalo, da je treba hkrati ukrepati na več področjih, in sicer v tretjih izvornih, tranzitnih in/ali ciljnih državah, na zunanjih mejah EU in v drugih državah članicah, ki so pod pritiskom.

(2)

Ukrepi, ki so jih Unija in države članice sprejele po begunski krizi leta 2015, so bili usmerjeni v številne potrebe politike, zakonodajne, operativne in finančne potrebe, njihov cilj pa je bil izboljšati trajnostnost upravljanja migracij. Ta prizadevanja brez primere, ki so zajemala ukrepe na nacionalni in mednarodni ravni ter ravni EU, so iz leta v leto prispevala k postopnemu zmanjševanju števila nezakonitih prihodov, v letu 2019 pa je bila dosežena najnižja raven v šestih letih.

(3)

Kljub temu so razmere na zunanjih mejah še vedno zelo nestabilne, zato so potrebne nadaljnje izboljšave za boljšo pripravljenost na obvladovanje morebitnih obsežnih migracijskih kriz. Nedovoljeno gibanje migrantov in dejstvo, da nekateri vlagajo prošnje za azil v več državah članicah hkrati, lahko za nacionalne azilne sisteme pomenita še dodatno veliko breme.

(4)

Da bi se izognili dozdevno nenadzorovanim migracijskim tokovom v EU, ki smo jim bili priča leta 2015, in zagotovili učinkovito delovanje nacionalnih migracijskih sistemov, je treba doslej razvito operativno sodelovanje utrditi z vzpostavitvijo okvira, ki bo podprl bolj usklajeno uporabo ustrezne zakonodaje. S pomočjo takega okvira bi države članice in Unija bistveno lažje razvile potrebno odpornost za učinkovito reševanje vseh vrst migracijskih kriz. Da bi se odločitve po možnosti sprejemale na podlagi celovite slike stanja, bi bilo treba razmere na področju migracij tudi redno spremljati. Ta proces bi moral temeljiti na izkušnjah, pridobljenih pri spremljanju razmer na področju migracij po begunski krizi leta 2015, vključno z izdajanjem poročil o celovitem situacijskem zavedanju in analizi (ISAA) v okviru ustrezne aktivacije Svetove enotne ureditve EU za politično odzivanje na krize (IPCR).

(5)

Za krepitev odpornosti Unije in držav članic bi morale vse interesne skupine, vključno z državami članicami, prek dvostranskih kanalov še naprej dejavno sodelovati pri preprečevanju in reševanju konfliktov ter se medsebojno obveščati o morebitni krizi v kateri od tretjih držav, ki bi lahko privedla do migracijske krize v EU. V podporo partnerskim državam pri krepitvi njihovih zmogljivosti in reševanju takih kriz, preden njihov učinek doseže EU, bi bilo treba uporabiti vsa ustrezna orodja EU v skladu z njihovimi pravnimi okviri in glavnimi cilji, hkrati pa poudarjati cilje migracijske politike.

(6)

Učinkovit operativni odziv na migracijsko krizo je odvisen od pripravljenosti posameznih držav članic in njihovih zmogljivosti za uporabo potrebne opreme in virov ter od usklajenega ukrepanja ob podpori obstoječih struktur Unije. Poleg tega je potrebno hitro in učinkovito sodelovanje vseh relevantnih akterjev. Učinkovit in pravočasen mehanizem kriznega upravljanja je zato odvisen od obstoja predhodno vzpostavljenih postopkov kriznega sodelovanja z jasno opredeljenimi vlogami in odgovornostmi ključnih akterjev na nacionalni ravni in ravni Unije.

(7)

Potreben je strukturiran mehanizem za upravljanje migracij s spremljanjem v realnem času, zgodnjim opozarjanjem ter centraliziranim in usklajenim odzivom EU za potrebno mobilizacijo ustreznih struktur, orodij, človeških in finančnih virov v vseh institucijah in agencijah EU ter v sodelovanju z državami članicami.

(8)

Uredba (EU) 2019/1896 Evropskega parlamenta in Sveta (1) o evropski mejni in obalni straži določa deljeno odgovornost Evropske agencije za mejno in obalno stražo (Frontex) ter pristojnih organov držav članic za izvajanje evropskega integriranega upravljanja meja. Prav tako zahteva situacijsko zavedanje in določa integrirano načrtovanje za evropsko integrirano upravljanje meja, vključno z načrtovanjem ravnanja v nepredvidljivih razmerah.

(9)

Vodilna načela načrta za pripravljenost na migracije in migracijske krize bi morala biti: predvidevanje, solidarnost in pravična delitev odgovornosti, usklajevanje, pravočasen odziv in prožno razporejanje virov.

(10)

Glavni namen načrta za pripravljenost na migracije in migracijske krize je na eni strani zagotoviti situacijsko zavedanje in boljšo pripravljenost, na drugi pa učinkovito vodenje in pravočasen odziv.

(11)

Načrt za pripravljenost na migracije in migracijske krize bi moral zagotoviti operativni okvir za spremljanje in predvidevanje migracijskih tokov in razmer na področju migracij, krepitev odpornosti ter organizacijo usklajenega odziva na migracijsko krizo. Ti cilji odražajo dve ključni fazi, opisani v načrtu za pripravljenost na migracije in migracijske krize, in sicer spremljanje in pripravljenost ter krizno upravljanje.

(12)

Za namene načrta za pripravljenost na migracije in migracijske krize bi bilo treba migracijsko krizo opredeliti kot razmere ali razvoj v EU ali v tretji državi, ki vpliva ali pomeni oziroma bi lahko vplival ali pomenil poseben pritisk na azilni, migracijski sistem ali sistem upravljanja meja katere koli države članice. To vključuje in presega okoliščine, opredeljene v členu 1(2) predloga uredbe o ravnanju v kriznih razmerah in primeru višje sile na področju migracij in azila, ali okoliščine, opredeljene v členu 2(w) predloga uredbe o upravljanju azila in migracij.

(13)

Načrt za pripravljenost na migracije in migracijske krize je skladen z uveljavljenimi mehanizmi EU za krizno upravljanje, ki jih tudi dopolnjuje. Zlasti gre za mehanizem Unije na področju civilne zaščite, vključno s Centrom za usklajevanje nujnega odziva (ERCC), Svetovo enotno ureditev EU za politično odzivanje na krize (IPCR), Komisijin splošni sistem za hitro opozarjanje (ARGUS) in mehanizem ESZD za odzivanje na krizne razmere (CRM), ki se lahko aktivirajo sočasno ali po aktivaciji načrta pripravljenosti na migracije in migracijske krize v njegovi fazi kriznega upravljanja. Namen načrta za pripravljenost na migracije in migracijske krize je podpreti medsebojno delovanje in sodelovanje teh splošnih kriznih mehanizmov, tako da se jim zagotovijo najnovejše informacije o kriznih razmerah.

(14)

Čeprav načrt za pripravljenost na migracije in migracijske krize temelji na relevantni veljavni zakonodaji, je zasnovan tudi za podporo izvajanju novih instrumentov, kot jih je predlagala Komisija, vključno z uredbo o upravljanju azila migracij ter uredbo o ravnanju v kriznih razmerah in primeru višje sile na področju migracij in azila.

(15)

V fazi spremljanja in pripravljenosti bi moral načrt za pripravljenost na migracije in migracijske krize določati več korakov, ki zagotavljajo redno situacijsko zavedanje in zgodnje opozarjanje/napovedovanje ter pripomorejo k pripravi letnega poročila o upravljanju migracij, ki ga Komisija pripravlja v skladu s členom 6 predloga uredbe o upravljanju azila in migracij. Situacijsko zavedanje, določeno z načrtom za pripravljenost na migracije in migracijske krize, bi lahko predsedstvu Sveta med drugim omogočilo znižanje stopnje sedanje aktivacije ICPR za migracijsko krizo. Načrt za pripravljenost na migracije in migracijske krize bi moral v fazi kriznega upravljanja zagotoviti, da bodo vsem akterjem na voljo posodobljene celovite informacije o razmerah na področju migracij, ki omogočajo sprejemanje pravočasnih odločitev, ter da se bo izvajanje teh odločitev ustrezno spremljalo in usklajevalo.

(16)

Za uresničitev načrta za pripravljenost na migracije in migracijske krize bi morale države članice, Svet, Komisija, Evropska služba za zunanje delovanje (ESZD), Evropski azilni podporni urad (EASO), Evropska agencija za mejno in obalno stražo (Frontex), Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol), Agencija Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) ter Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) delovati skupaj kot mreža EU za pripravljenost na migracije in krizno upravljanje (v nadaljnjem besedilu: mreža). Glavni cilj mreže bi morala biti zagotovitev ustrezne izmenjave informacij, pomembnih za obe fazi načrta za pripravljenost na migracije in migracijske krize.

(17)

Ta mreža bi morala podpirati spremljanje in predvidevanje migracijskih tokov, povečati odpornost in izboljšati tehnično usklajevanje odzivanja na krizo ob doslednem spoštovanju veljavne zakonodaje ter uporabi in dopolnjevanju obstoječih orodij.

(18)

Relevantne tretje izvorne, tranzitne in/ali ciljne države bi morale biti po možnosti tudi priložnostno vključene v delovanje načrta za pripravljenost na migracije in migracijske krize. To sodelovanje bi moralo prispevati k učinkoviti izmenjavi informacij in ukrepom za vzpostavitev ustreznega situacijskega zavedanja o migracijah v navedenih državah ter razvoj njihovega odzivanja na morebitne krize –

SPREJELA NASLEDNJE PRIPOROČILO:

1.

Da bi prispevali k učinkovitejšemu upravljanju migracij s spremljanjem in predvidevanjem migracijskih tokov, krepitvijo odpornosti in pripravljenosti ter organizacijo odziva na migracijsko krizo bi morali države članice, Svet, Komisija, Evropska služba za zunanje delovanje (ESZD), Evropski azilni podporni urad (EASO), Evropska agencija za mejno in obalno stražo (Frontex), Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol), Agencija Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) in Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) (v nadaljnjem besedilu: akterji) sodelovati pri „načrtu za pripravljenost na migracije in migracijske krize“.

2.

Zato bi morali akterji sodelovati v mreži mehanizma EU za pripravljenost in upravljanje kriz na področju migracij (v nadaljnjem besedilu: mreža) v podporo izvajanju načrta za pripravljenost na migracije in migracijske krize.

3.

Akterji v mreži bi morali zagotoviti ustrezno izmenjavo informacij, pomembnih za obe fazi načrta za pripravljenost na migracije in migracijske krize, pri čemer bi morali v celoti spoštovati pravne določbe o svojih pristojnostih in odgovornostih.

4.

V prvi fazi načrta za pripravljenost na migracije in migracijske krize, ki bi morala biti stalno aktivirana in se nadaljevati v drugi fazi, bi morali akterji predložiti pravočasne in ustrezne informacije, da bi se vzpostavilo posodobljeno situacijsko zavedanje na področju migracij in zagotovilo zgodnje opozarjanje/napovedovanje ter da bi se izboljšala odpornost za učinkovito reševanje vseh vrst migracijskih kriz. Druga faza bi se morala uporabljati za razmere ali razvoj v EU ali v tretji državi, ki vpliva ali pomeni oziroma bi lahko vplival ali pomenil poseben pritisk na azilni, migracijski sistem ali sistem upravljanja meja katere koli države članice. Druga faza vključuje in presega okoliščine, opredeljene v členu 1(2) predloga uredbe o ravnanju v kriznih razmerah in primeru višje sile na področju migracij in azila, ali okoliščine, opredeljene v členu 2(w) predloga uredbe o upravljanju azila in migracij.

5.

Mreža bi morala oblikovati smernice za izvajanje, da bi zagotovila učinkovit pretok informacij, pomembnih za delovanje načrta za pripravljenost na migracije in migracijske krize, med zadevnimi mehanizmi kriznega upravljanja držav članic in EU.

6.

Države članice, Svet, Komisija, Evropska služba za zunanje delovanje (ESZD), Evropski azilni podporni urad (EASO), Evropska agencija za mejno in obalno stražo (Frontex), Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol), Agencija Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) ter Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) bi morali določiti kontaktne točke za operacionalizacijo mreže.

7.

Kontaktne točke bi si morale redno izmenjevati informacije, zlasti da bi Komisiji pomagale pri pripravi rednih poročil o upravljanju migracij, kot je določeno v členu 6(4), in situacijskih poročil, kakor določa člen 6(6) predloga uredbe o upravljanju azila in migracij.

8.

V skladu z ugotovitvami iz poročil o upravljanju migracij in situacijskih poročil bi morale države članice razpravljati o potrebnih ukrepih, ki jih je treba sprejeti. Takšne razprave bi morale potekati na tehnični, strateški in po potrebi politični ravni v ustreznih pripravljalnih telesih Sveta ali Svetu.

9.

Komisija bi morala v soglasju z državo članico, ki se sooča z migracijsko krizo, kot je navedeno v priporočilu 4, o razmerah obvestiti druge kontaktne točke mreže, da se aktivira faza upravljanja krize iz načrta za pripravljenost na migracije in migracijske krize. Kontaktna točka prizadete države članice bi morala kontaktni točki Komisije nemudoma zagotoviti potrebne informacije, kot je podrobno opredeljeno v Prilogi.

10.

V takšnih kriznih razmerah bi morale kontaktne točke podpirati Komisijo s potrebnimi informacijami in smernicami ter z usklajevanjem ukrepov za odzivanje na krizo.

11.

Izmenjava informacij znotraj mreže bi morala potekati po razpoložljivih komunikacijskih kanalih, po možnosti tudi na platformi IPCR z njenimi namenskimi funkcijami in v skladu s smernicami za izvajanje iz priporočila 5.

12.

Obe fazi načrta za pripravljenost na migracije in migracijske krize bi morali biti skladni z vodenjem in potekom dela, kot sta določena v Prilogi.

V Bruslju, 23. septembra 2020

Za Komisijo

Ylva JOHANSSON

Članica Komisije


(1)  Uredba (EU) 2019/1896 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. novembra 2019 o evropski mejni in obalni straži ter razveljavitvi uredb (EU) št. 1052/2013 in (EU) 2016/1624 (UL L 295, 14.11.2019, str. 1).


PRILOGA

Ta priloga določa načela in glavne akterje načrta za pripravljenost na migracije in migracijske krize ter podrobno opisuje njegovo delovanje v dveh fazah.

1.   NAČELA IN AKTERJI V DVEH FAZAH

Načela

Pri opredeljevanju potrebnih ukrepov in dodeljevanju odgovornosti zadevnim akterjem bi moral načrt za pripravljenost na migracije in migracijske krize delovati na podlagi naslednjih načel:

(i)

predvidevanje: razmere na področju migracij bi bilo treba redno spremljati ter odločitve sprejemati na podlagi celovite in usklajene slike stanja, predvsem z namenom preprečevanja;

(ii)

usklajevanje: pri odzivanju na krizo bi bilo treba uporabiti ukrepe z vseh zadevnih področij notranje in zunanje politike in vseh udeleženih akterjev v okviru usklajenega in celovitega pristopa;

(iii)

pravočasen odziv: ukrepe bi bilo treba sprejeti takoj, ko so potrebni, da se prepreči zaostrovanje razmer;

(iv)

prožno razporejanje sredstev: za hitro mobilizacijo sredstev bi morali relevantni akterji v celoti izkoristiti prožnost, ki je mogoča v okviru različnih instrumentov financiranja;

(v)

solidarnost in pravična delitev odgovornosti, kot je določeno v členu 5 predloga uredbe o upravljanju azila in migracij.

Akterji

Akterji, ki so udeleženi pri izvajanju obeh faz načrta za pripravljenost na migracije in migracijske krize, so:

države članice in njihovi uradniki za zvezo;

Svet;

Evropska komisija, vključno z napotenim osebjem na terenu in v delegacijah EU ter evropskimi migracijskimi uradniki za zveze (EMLO);

Evropska služba za zunanje delovanje, vključno z delegacijami EU ter ustreznimi misijami in operacijami v okviru skupne varnostne in obrambne politike;

agencije EU (EASO, Frontex, EUROPOL, eu-LISA in FRA), vključno z njihovimi uradniki za zvezo.

2.   FAZA SPREMLJANJA IN PRIPRAVLJENOSTI (FAZA 1)

(a)   Cilj

Cilj načrta za pripravljenost na migracije in migracijske krize v fazi spremljanja in pripravljenosti je podpreti bolj usklajeno uporabo obstoječe zakonodaje s krepitvijo in izmenjavo skupnega situacijskega zavedanja med vsemi udeleženimi akterji, razvojem sistema zgodnjega opozarjanja/napovedovanja na ravni EU in podpiranjem razvoja potrebne odpornosti v državah članicah za učinkovito obvladovanje vseh vrst migracijskih kriz.

Prva faza mehanizma je namenjena doseganju naslednjih temeljnih ciljev:

izmenjave na področju situacijskega zavedanja in zgodnjega opozarjanja/napovedovanja. Če bodo vse relevantne zainteresirane strani pravočasno in dovolj celovito razumele dogodke in nove trende, bodo lahko spremljale razmere in bodo po potrebi dobro pripravljene za usklajen odziv. Pravočasno bi bilo treba predvideti nove problematične in kritične razmere. Vsi akterji bi morali informacije in dokaze vključiti v sistem zgodnjega opozarjanja/napovedovanja, ki bo razvit na ravni EU. Prizadevanja za razvoj takšnega sistema bi morala usklajevati Komisija, pri tem pa bi morala graditi na trenutno razpoložljivih in morebitnih prihodnjih instrumentih;

podpiranje razvoja odpornosti. Skupno razumevanje razmer in glavnih vzrokov zanje ter napovedi bi moralo državam članicam pomagati, da prizadevanja osredotočijo na krepitev svojih zmogljivosti v primeru nove migracijske krize.

(b)   Vodenje

Komisija bi morala, po potrebi v sodelovanju z ESZD, imeti vodilno vlogo v fazi spremljanja in pripravljenosti ter pri tem uporabljati vse svoje vire, vključno z evropskimi migracijskimi uradniki za zveze, Centrom za usklajevanje nujnega odziva (ERCC) in razpoložljivimi sredstvi, v skladu z njihovimi zadevnimi mandati, cilji in postopki. Predsedovati bi morala mreži in zagotoviti njen sekretariat, zbirati informacije in zagotoviti potrebna poročila ter spremljati izvajanje ukrepov, ki naj bi jih sprejel kateri koli akter.

Države članice, agencije EU in drugi akterji bi morali podpirati Komisijo v navedeni vlogi, zlasti z zagotavljanjem pravočasnih in točnih informacij, analiz in napovedi ter ocene svoje pripravljenosti in načrtovanja ravnanja v nepredvidljivih razmerah.

Ustrezna pripravljalna telesa Sveta bi morala na podlagi ugotovitev iz poročil Komisije, izdanih v tej fazi načrta za pripravljenost na migracije in migracijske krize, opraviti potrebne razprave na tehnični, strateški in po potrebi politični ravni, ki bi služile kot podlaga za potrebne ukrepe v državah članicah.

Kadar bi se Svet odločil izdati operativne sklepe in priporočila, bi morala mreža podpirati njihovo izvajanje z izmenjavo relevantnih informacij.

(c)   Potek dela

Izmenjave na področju situacijskega zavedanja in zgodnjega opozarjanja/napovedovanja

Komisija bi morala redno, vsaj v vsakem četrtletju, sklicati srečanja ali videokonference mreže. Pogostost takih stikov bi morala biti odvisna od resnosti razmer na področju migracij ter od težav, ugotovljenih v okviru spremljanja migracij in nepredvidljivih razmer.

Kadar je ustrezno in izvedljivo, bi bilo treba predstavnike glavnih tretjih izvornih, tranzitnih in/ali ciljnih držav ter predstavnike ključnih mednarodnih partnerjev in zainteresiranih strani priložnostno povabiti na razprave mreže, ki so osredotočene na določeno migracijsko pot, da bi se pravočasno in redno izmenjevale informacije o migracijskih tokovih, dejavnostih tihotapljenja in vseh drugih dejavnikih (vključno z geopolitičnimi, zdravstvenimi, okoljskimi, podnebnimi, demografskimi ali drugimi socialno-ekonomskimi dejavniki), ki vplivajo na azil, migracije ali upravljanje meja EU. O podrobnostih njihovega prispevka bi se bilo treba dogovoriti v posvetovanju z zadevnimi državami prek ustreznih delegacij EU, in sicer v tesnem sodelovanju z ESZD.

Pripravljenost bi morala biti ključni element dialogov o migracijah s tretjimi državami, zlasti v sosedstvu EU, njen cilj pa bi moral biti vzpostavitev komunikacijskih kanalov in opredelitev lokalnih akterjev, ki jih je treba uporabiti in se nanje obrniti v primeru krize.

Kadar je mogoče, bi morala Komisija v sodelovanju z ESZD priložnostno vzpostaviti posebno videokonferenco za posamezno migracijsko pot z glavnimi tretjimi državami izvora, tranzita in/ali cilja ter okrepiti podobne videokonference, ki trenutno potekajo. Te videokonference bi morale vključevati vse druge zainteresirane strani, ki imajo jasen interes za migracijska gibanja po določeni migracijski poti ali ki jih taka gibanja zadevajo. Struktura videokonference bi morala spodbujati obsežne razprave v tesnem sodelovanju z delegacijami EU, ki bi koristile vsem udeležencem.

Vse kontaktne točke mreže bi morale zagotavljati informacije za pomoč pri oblikovanju potrebne slike stanja. Izmenjave na področju situacijskega zavedanja vključujejo podatke o migracijskih tokovih ter informacije o sistemih za sprejem, upravljanje azila in meja, relevantnem nacionalnem razvoju na področju migracij v državah članicah in tretjih državah, obvestilih v okviru zgodnjega opozarjanja/napovedovanja ter ukrepih sodelovanja s tretjimi državami. Vse kontaktne točke bi se morale v interesu skupne slike stanja na ravni EU vzajemno obveščati o izzivih, pomanjkljivostih in ukrepih za odziv na terenu. Natančno delovanje mreže bi moralo biti podrobno opisano v standardnih operativnih postopkih.

Mreža bi morala v celoti izkoristiti razpoložljive komunikacijske kanale in platforme, po možnosti tudi platformo IPCR z njenimi namenskimi funkcijami. Če razpoložljiva orodja ne bodo zadostovala, bo Komisija razmislila o izboljšanju svojih obstoječih platform ali vzpostavitvi namenske varne spletne platforme, ki bi zagotavljala hitro izmenjavo informacij v okviru mreže.

Na podlagi teh prispevkov bi morala Komisija izdajati situacijska poročila, to je poročila o situacijskem zavedanju in analizi na področju migracij (Migration Situational Awareness and AnalysisMISAA), pogostost katerih bi mreža določila v fazi spremljanja in pripravljenosti. Poročilo MISAA bi moralo temeljiti na predlogi in metodologiji poročila o celovitem situacijskem zavedanju in analizi (Integrated Situational Awareness and Analysis – ISAA), ki se trenutno izdaja in je bilo razvito med aktivacijo IPCR za begunsko krizo leta 2015 ter bo nadomestilo poročilo ISAA, če bo predsedstvo deaktiviralo omenjeni IPCR. Kadar je mogoče, bi morali akterji deliti tudi informacije, ki jih prejmejo od virov zunaj EU, med drugim tretjih držav in mednarodnih partnerjev. Poročilo MISAA bi moralo prepoznati trende in po možnosti vsebovati zgodnja opozorila/napovedi glede tokov, da bi bili vsi akterji opozorjeni in bi lahko sprejeli korektivne ukrepe. Poročilo MISAA bi bilo treba posredovati izključno akterjem prek platforme IPCR v skladu s pravili za dostop do te platforme ter ob sodelovanju Centra za usklajevanje nujnega odziva.

Države članice bi morale razpravljati o potrebnih ukrepih in o sklepih, opredeljenih v poročilih MISAA. V zadevnih pripravljalnih telesih Sveta ali na sejah Sveta bi morale razpravljati na tehnični, strateški in po potrebi politični ravni. Svet lahko izda operativne sklepe in priporočila, na podlagi katerih bi morali relevantni akterji ukrepati ob podpori mreže.

Podpiranje razvoja odpornosti

Na podlagi poročil o upravljanju migracij in nacionalnih strategij, kot so določeni v členu 6(4) in (6) predloga uredbe o upravljanju azila in migracij, ter za okrepitev odpornosti splošnega upravljanja migracij v EU bi bilo treba vzpostaviti cikel načrtovanja ravnanja v nepredvidljivih razmerah na področju migracij.

V skladu s členom 6(3) predloga uredbe o upravljanju azila in migracij bi morale imeti države članice vzpostavljene nacionalne strategije za zagotovitev zadostnih zmogljivosti za učinkovito upravljanje azila in migracij, ki bi vključevale informacije o tem, kako na nacionalni ravni izvajajo načela iz navedene uredbe in pravne obveznosti, ki iz nje izhajajo. Te strategije bi morale vključevati načrtovanje ravnanja v nepredvidljivih razmerah na nacionalni ravni, pri tem pa upoštevati načrtovanje ravnanja v nepredvidljivih razmerah v skladu z ustrezno zakonodajo, vključno s členom 8(6) ter členom 9(3), (5) in (6) Uredbe (EU) 2019/1896 (Evropska agencija za mejno in obalno stražo), ter izvajanje evropskega integriranega upravljanja meja, kot je določeno v navedeni uredbi.

Agencije EU bi morale Komisiji poročati o svojih zmogljivostih in načrtih za ravnanje v nepredvidljivih razmerah, pa tudi o vseh drugih poročilih, ki bi jih Komisija lahko uporabila v tem kontekstu.

ESZD bi morala poročati o zunanjih vidikih migracij in svojih ukrepih sodelovanja s tretjimi izvornimi, tranzitnimi in/ali ciljnimi državami.

Tretje države bi morale imeti možnost, da s Komisijo ali mrežo prostovoljno delijo svoje migracijske strategije in načrte za ravnanje v nepredvidljivih razmerah.

Na podlagi navedenih informacij in v skladu s členom 6(4) predloga uredbe o upravljanju azila in migracij bo Komisija vsako leto predložila poročilo o upravljanju migracij, v katerem bi predstavila verjeten razvoj razmer na področju migracij ter pripravljenost Unije in držav članic.

Države članice bi morale o ugotovitvah letnih poročil o upravljanju migracij, ki jih pripravi Komisija, razpravljati na ustreznih forumih.

Komisija bi morala ob podpori drugih akterjev v mreži zagotoviti okvir za spremljanje nadaljnjega ukrepanja na podlagi ugotovitev iz letnih poročil o upravljanju migracij ter v naslednjem letnem ciklu poročanja poročati o doseženem napredku in stanju.

3.   FAZA UPRAVLJANJA MIGRACIJSKE KRIZE (FAZA 2)

(a)   Cilj

Cilj načrta za pripravljenost na migracije in migracijske krize v fazi kriznega upravljanja je podpreti hiter, učinkovit in usklajen odziv EU na migracijsko krizo z zagotavljanjem pravočasnih in posodobljenih informacij nosilcem odločanja EU o nastajajočih operativnih razmerah ter s podpiranjem spremljanja, usklajevanja na terenu in komunikacije na tehnični ravni med vsemi akterji.

(b)   Vodenje

V fazi kriznega upravljanja iz načrta za pripravljenost na migracije in migracijske krize ter dokler niso aktivirani splošni krizni mehanizmi EU (mehanizem Unije na področju civilne zaščite, enotna ureditev EU za politično odzivanje na krize, ARGUS in mehanizem za odzivanje na krizne razmere), načrt za pripravljenost na migracije in migracijske krize za doseganje svojega cilja uporablja svoj okvir, vključno z mrežo in mehanizmom poročanja.

Ko bodo splošni krizni mehanizmi EU aktivirani v skladu z njihovimi postopki in cilji, bi bilo treba zagotoviti vlogo splošnega kriznega upravljanja, vključno s potrebnim usklajevanjem med temi mehanizmi.

Med aktivacijo faze 2 se dejavnosti faze 1 nadaljujejo in okrepijo.

Mreža, ki jo aktivira in ji predseduje Komisija, bi morala podpirati delo splošnih kriznih mehanizmov EU. Podpora bi se morala osredotočiti zlasti na zagotavljanje situacijskega zavedanja, potrebnega za razprave in odločitve v okviru teh mehanizmov, ter na spremljanje njihovega izvajanja s strani relevantnih akterjev. V ta namen bi morala mreža organizirati redna videokonferenčna srečanja in razpravljati o vseh operativnih vidikih odločitev, sprejetih v okviru splošnih kriznih mehanizmov EU, ter o tem poročati zadevnim mehanizmom.

Centri držav članic za upravljanje kriz, če so aktivirani, bi morali zagotoviti ustrezno povezavo s splošnimi kriznimi mehanizmi EU, vključno z mehanizmom Unije na področju civilne zaščite in njegovim Centrom za usklajevanje nujnega odziva, ter podpirati dejavnosti svojih kontaktnih točk v mreži v skladu s smernicami iz priporočila 5.

Po potrebi in kot dopolnilo sejam Sveta v skladu s pravili IPCR bi se lahko na podlagi ugotovitev iz situacijskih poročil Komisije nadaljevale razprave v ustreznih pripravljalnih telesih Sveta ali v Svetu.

Vsak akter bi moral sprejeti potrebne ukrepe, vključno s tistimi, ki so navedeni v sklopu ukrepov pod črko d) v nadaljevanju.

(c)   Potek dela

1.

Fazo kriznega upravljanja iz načrta za pripravljenost na migracije in migracijske krize lahko sproži Komisija v dogovoru z državo članico, ki se sooča z migracijsko krizo, kot je navedeno v priporočilu 4.

2.

Kontaktna točka Komisije bi morala druge kontaktne točke v mreži (predsedstvo EU, države članice, Svet, ESZD, agencije EU) obvestiti o odločitvi, da se aktivira načrt za pripravljenost na migracije in migracijske krize v fazi upravljanja krize.

3.

Komisija bo mrežo nemudoma v celoti aktivirala, da bo delovala 24 ur na dan 7 dni v tednu, in sklicala nujno srečanje/videokonferenco mreže, da bi na tehnični ravni obravnavali naslednje točke:

(a)

izmenjavo informacij o razmerah;

(b)

analizo možnosti za hiter, učinkovit in uspešen odziv;

(c)

usklajevanje sporočil za komuniciranje z javnostjo v skladu z obstoječimi strukturami;

(d)

usklajevanje podpore na terenu.

4.

Prizadeta država članica bi morala sprožiti svoje ukrepe za nepredvidljive razmere in opraviti začetno oceno potreb, ki bi jo morala nemudoma posredovati Komisiji in drugim članom mreže. Ta začetna ocena bi morala vsebovati naslednje informacije:

(a)

razmere na terenu, glavne dejavnike in napovedi, vključno z možnimi posledicami;

(b)

trenutne materialne, operativne in finančne zmogljivosti;

(c)

izvajanje ukrepov za nepredvidljive razmere;

(d)

materialne, operativne in finančne potrebe, ki naj bi jih zadovoljili relevantni akterji, vključno z drugimi državami članicami ali agencijami EU.

5.

Komisija bi morala na podlagi informacij, zbranih prek mreže, mrežo obvestiti zlasti o:

(a)

pregledu stanja, vključno z napovedmi in možnimi posledicami; če je mogoče, bi morale biti vključene informacije iz zadevnih tretjih držav in o njih;

(b)

trenutnih zmogljivostih držav članic ter tretjih izvornih, tranzitnih in/ali ciljnih držav, ki jih je prizadela kriza, ter trenutnih zmogljivostih EU in drugih držav članic za reševanje krize;

(c)

trenutni ravni pomoči EU in držav članic;

(d)

oceni vrzeli in potreb;

(e)

morebitnih ukrepih na ravni institucij, organov ali agencij EU in držav članic, ki ne spadajo v spodaj omenjeni sklop ukrepov.

Kadar država članica predloži utemeljeno zahtevo v skladu s členom 2(1) ali členom 6(1) predloga uredbe o ravnanju v kriznih razmerah in primeru višje sile na področju migracij in azila, lahko informacije, zbrane prek mreže, podpirajo analizo in ukrepe Komisije, kot je določeno v členih 2 in 6 navedenega predloga.

Ko Komisija oceni migracijske razmere v državi članici v skladu s členom 47 predloga uredbe o upravljanju azila in migracij, lahko uporabi informacije, zbrane prek mreže, v podporo svojemu poročilu o migracijskem pritisku, kot je določeno v členu 48 navedenega predloga.

Kar zadeva pomoč na področju civilne zaščite, bi bilo treba sodelovanje med državami članicami zagotoviti prek Centra za usklajevanje nujnega odziva.

6.

Predsedstvo Sveta bi lahko preučilo, ali je treba sklicati izredno sejo Sveta.

7.

Mreža se bo vključila v delo splošnih sistemov kriznega upravljanja EU, ko bodo ti aktivirani, in sicer bo zagotavljala situacijsko zavedanje in izmenjavo informacij, potrebnih za tehnično spremljanje izvajanja potrebnih ukrepov, o katerih je bil dosežen dogovor v okviru teh sistemov.

8.

Usklajevanje v državah članicah bi bilo treba zagotoviti z ustreznimi nacionalnimi mehanizmi kriznega upravljanja, ki se uporabljajo za migracije, ob sodelovanju vseh relevantnih nacionalnih akterjev ter popolnoma dosledno in skladno z izvajanjem načrta za pripravljenost na migracije in migracijske krize v okviru splošne usklajevalne vloge IPCR.

9.

Če bi bil aktiviran mehanizem Unije na področju civilne zaščite, bi moral Komisijin Center za usklajevanje nujnega odziva zagotoviti podporo hitri napotitvi nujne pomoči v države članice prosilke in delovati kot koordinacijsko središče za pomoč na področju civilne zaščite med vsemi državami članicami EU in sodelujočimi državami. Med ustreznimi službami Komisije bi bilo treba vzpostaviti povezavo, ki bi delovala 24 ur na dan in 7 dni v tednu.

10.

Kadar je to ustrezno in mogoče, bi bilo treba v tretjih državah vzpostaviti okrepljen mehanizem spremljanja z napotitvijo ali aktiviranjem uradnikov za zvezo vseh akterjev v glavnih tretjih tranzitnih, izvornih in/ali ciljnih državah.

11.

Glede na potrebe bi bilo treba aktivirati druge sektorske krizne mehanizme in orodja, kot so navedeni v spodnjem sklopu ukrepov.

12.

Mreža bi morala biti med krizo v celoti aktivirana 24 ur na dan in 7 dni v tednu.

13.

Če bo IPCR aktiviran, bo redno spremljanje migracij zagotovljeno s poročili ISAA, ki bodo v obdobju aktivacije nadomestila poročila MISAA. Če IPCR ne bo aktiviran, se bodo poročila MISAA, ki jih bo Komisija izdala v prvi fazi načrta za pripravljenost na migracije in migracijske krize, nadalje izdajala na podlagi prispevkov relevantnih akterjev, zbranih prek mreže.

14.

O poročilih MISAA/ISAA, ki jih Komisija izda v tej fazi načrta za pripravljenost na migracije in migracijske krize, bi se moralo razpravljati v ustreznih pripravljalnih telesih Sveta ali Svetu.

15.

Fazo kriznega upravljanja iz načrta za pripravljenost na migracije in migracijske krize lahko Komisija na zahtevo držav(-e) članic(-e) ali na lastno pobudo deaktivira, ko so razmere, ki so povzročile krizo, prenehale ali ko se šteje, da so pod nadzorom.

16.

Za izboljšanje znanja in pripravljenosti bi morala Komisija skupaj s Svetom, ESZD in agencijami EU organizirati prilagojeno usposabljanje o postopkih in orodjih, ki se uporabljajo v migracijskih krizah.

17.

Vsi akterji bi se morali redno odzivati na migracijske krize na nacionalni in evropski ravni ter na podlagi pridobljenih izkušenj po potrebi revidirati sedanji načrt za pripravljenost na migracije in migracijske krize.

(d)   Sklop ukrepov

Naslednji ukrepi so na voljo za odzivanje na migracijsko krizo v skladu z ustrezno zakonodajo.

Ukrepi v izvornih, tranzitnih in/ali ciljnih državah

Poleg stalnega sodelovanja s tretjimi partnerji se Komisija v sodelovanju z ESZD, delegacijami EU in državami članicami usklajuje z glavnimi tretjimi izvornimi, tranzitnimi in/ali ciljnimi državami, pri čemer posebno pozornost namenja sosednjim državam EU, da bi jih podprla pri nadaljnjem izboljšanju njihovih sprejemnih zmogljivosti in boljšem upravljanju migracijskih tokov, zlasti pri varovanju meja in boju proti tihotapljenju migrantov, ter okrepila sodelovanje na področju vračanja.

Komisija v sodelovanju z državami članicami in ESZD zagotavlja dodatne varne koridorje in programe za preselitev v zadevnih tretjih izvornih, tranzitnih in/ali ciljnih državah.

Komisija sodeluje z glavnimi mednarodnimi organizacijami (zlasti UNHCR in IOM) in ključnimi nevladnimi organizacijami ter zagotavlja sinergije med njimi, da bi se izvajali ustrezni dopolnilni ukrepi v zadevni izvorni, tranzitni in/ali ciljni državi.

Komisija na podlagi ugotovljenih potreb pregleda in aktivira sredstva, ki so na voljo v okviru vseh ustreznih (notranjih in zunanjih) instrumentov financiranja in po potrebi tudi njihovih komponent za izredne razmere, v skladu s pravnimi okviri in cilji teh instrumentov. Skupni pristop med instrumenti je bistvenega pomena za obvladovanje dolgotrajnega migracijskega pritiska.

Komisija v izjemnih okoliščinah preuči, ali so na voljo dodatna sredstva, ki bi se lahko mobilizirala na podlagi določb večletnega finančnega okvira, če zgoraj navedena sredstva ne bi zadostovala.

Komisija v sodelovanju z državami članicami preuči možnost skupne porabe sredstev iz proračuna EU in nacionalnih proračunov, dokler ne bo sprejeta odločitev o nadaljnjem financiranju v prihodnjem večletnem finančnem okviru.

Kadar je ustrezno in mogoče, Komisija v povezavi z obstoječimi ureditvami držav članic vzpostavi okrepljen mehanizem za spremljanje v tretjih državah, pri čemer uporablja tudi namenske videokonference za posamezne migracijske poti, če so vzpostavljene v okviru načrta za pripravljenost na migracije in migracijske krize, ter napotitev uradnikov za zvezo v glavne tretje tranzitne, izvorne in/ali ciljne države ali njihovo aktivacijo v teh državah.

Če je bil med EU in tretjo državo sklenjen sporazum o statusu, Frontex napoti skupine za upravljanje meja v podporo zadevnim organom te tretje države pri nadzoru njenih meja.

ESZD ob pojavu resnih ali izrednih razmer, ki zadevajo ali vključujejo zunanjo razsežnost migracij, aktivira svoj mehanizem za odzivanje na krizne razmere in pri tem uporabi posamezne elemente za odzivanje na krizne razmere, kot je ustrezno: krizno srečanje, krizno celico; krizno platformo; in skupino za posredovanje.

Delegacije ESZD v tesnem sodelovanju s Komisijo izpolnjujejo svoje naloge pred krizo, med njo in po njej, vključno z zagotavljanjem situacijskega zavedanja, pa tudi pri diplomatskem, političnem in operativnem odzivu EU.

ESZD mobilizira funkcije direktorata Celostni pristop za varnost in mir, civilne zmogljivosti za načrtovanje in izvajanje operacij, vojaške zmogljivosti za načrtovanje in izvajanje operacij ter misij v okviru skupne varnostne in obrambne politike, da bi v okviru funkcij situacijskega zavedanja in pripravljenosti (odpornosti) posodobila platformo, ki je v posameznem primeru ustrezna.

Ukrepi v državah članicah na zunanjih mejah EU

Nacionalni načrti/ukrepi za nepredvidljive razmere v zvezi z upravljanjem meja, sprejemom in azilom se aktivirajo v državah članicah na zunanjih mejah EU.

Države članice zagotovijo informacije o operativnih razmerah, vrzelih in potrebah na zunanjih mejah EU.

Na zahtevo države članice na zunanji meji EU se lahko aktivira mehanizem Unije na področju civilne zaščite, da bi se zagotovila potrebna pomoč.

Varovanje meja se okrepi, da bi se v sodelovanju s Komisijo in agencijami EU pokritost razširila na najbolj prizadeta območja.

Frontex zagotavlja podporo na prošnjo držav članic za okrepitev obstoječih skupnih operacij ali za napotitev Frontexovih skupin za hitro posredovanje na mejah.

EASO v sodelovanju z državami članicami napoti ustrezno osebje in opremo za pomoč pri sprejemu in azilu.

Europol v sodelovanju z državami članicami napoti svoje osebje / opremo / uradnike za zvezo za izvajanje varnostne kontrole prispelih migrantov.

Frontex podpira dejavnosti vračanja v sodelovanju z državami članicami, in sicer z napotitvijo specialistov za vračanje ter z organiziranjem in usklajevanjem operacij vračanja s čarterskimi in rednimi leti, vključno s spremljevalci pri vračanju.

Komisija v državah članicah EU na zunanjih mejah ustanovi evropske regionalne skupine za posredovanje (EURTF) kot okvir za lažjo izmenjavo informacij in izboljšanje usklajevanja med vsemi zainteresiranimi stranmi.

Na točkah velikega pritiska se vzpostavijo žariščne točke in sprejemni centri, v katerih deluje osebje ustreznih nacionalnih organov, agencije EU pa jih podpirajo s potrebnimi migracijskimi in varnostnimi informacijskimi sistemi.

Komisija napoti osebje v države članice na zunanjih mejah EU za pomoč pri usklajevanju odzivnih ukrepov.

Komisija se v sodelovanju z državami članicami dogovori o ključnih sporočilih kriznega obveščanja javnosti, za razširjanje teh sporočil in boj proti dezinformacijam pa uporablja najučinkovitejša komunikacijska orodja, vključno s platformo IPCR.

Komisija v sodelovanju z državami članicami za vsak primer posebej sodeluje z glavnimi mednarodnimi organizacijami (zlasti UNHCR in IOM) in ključnimi nevladnimi organizacijami, da bi se izvajali ustrezni dopolnilni ukrepi v državah članicah na zunanjih mejah EU.

Komisija da na voljo projekte na temo pomoči pri prostovoljnem vračanju in reintegraciji, ki jih lahko uporabijo države članice.

Komisija na podlagi ocene potreb, ki so jo izvedle države članice, pregleda in aktivira sredstva, ki so na voljo v okviru vseh ustreznih (notranjih in zunanjih) instrumentov financiranja in po potrebi tudi njihovih komponent za izredne razmere.

Komisija v izjemnih okoliščinah preuči, ali so na voljo dodatna sredstva, ki bi se lahko mobilizirala na podlagi določb večletnega finančnega okvira, če navedena sredstva ne bi zadostovala.

Komisija v sodelovanju z državami članicami preuči možnost skupne porabe sredstev iz proračuna EU in nacionalnih proračunov, dokler ne bo sprejeta odločitev o nadaljnjem financiranju v prihodnjem večletnem finančnem okviru.

Države članice, ki niso pod pritiskom, lahko ponudijo pomoč državam članicam na zunanjih mejah EU v obliki opreme, materiala, osebja, napotitve specializiranega osebja in prostovoljne premestitve migrantov, lahko pa tudi prispevajo osebje k operacijam agencij EU.

Države članice, ki niso pod pritiskom, lahko finančno prispevajo k morebitnim dodatnim finančnim rešitvam, ki so potrebne za izvajanje nujnih ukrepov.

Ukrepi v drugih državah članicah, ki so pod pritiskom

Nacionalni načrti/ukrepi za nepredvidljive razmere v zvezi s sprejemom in azilom se aktivirajo v drugih državah članicah, ki so pod pritiskom.

Druge države članice, ki so pod pritiskom, zagotovijo informacije o operativnih razmerah, vrzelih in potrebah.

Na zahtevo države članice, ki je pod pritiskom, se za zagotovitev potrebne pomoči aktivira mehanizem Unije na področju civilne zaščite.

Komisija v drugih državah članicah, ki so pod pritiskom, ustanovi evropske regionalne skupine za posredovanje (EURTF) kot okvir za lažjo izmenjavo informacij in izboljšanje usklajevanja med vsemi zainteresiranimi stranmi.

Frontex podpira dejavnosti vračanja v sodelovanju z državami članicami, z napotitvijo specialistov za vračanje ter z organiziranjem in usklajevanjem operacij vračanja s čarterskimi in rednimi leti, vključno s spremljevalci pri vračanju in spremljevalci prisilnega vračanja.

EASO v sodelovanju z državami članicami napoti ustrezno osebje in opremo za pomoč pri sprejemu in azilu.

Europol napoti svoje osebje/opremo/uradnike za zvezo za izvajanje varnostne kontrole prispelih migrantov.

Komisija napoti osebje v države članice, ki so pod pritiskom, za pomoč pri usklajevanju odzivnih ukrepov.

Komisija se v sodelovanju z državami članicami dogovori o ključnih sporočilih kriznega obveščanja javnosti, za razširjanje teh sporočil in boj proti dezinformacijam pa uporablja najučinkovitejša komunikacijska orodja, vključno s platformo IPCR.

Komisija v sodelovanju z državami članicami sodeluje z glavnimi mednarodnimi organizacijami (zlasti UNHCR in IOM) in ključnimi nevladnimi organizacijami, da bi se izvajali ustrezni dopolnilni ukrepi v drugih državah članicah, ki so pod pritiskom.

Komisija da na voljo projekte na temo pomoči pri prostovoljnem vračanju in reintegraciji, ki jih lahko uporabijo druge države članice, ki so pod pritiskom.

Komisija na podlagi ocene potreb, ki so jo izvedle države članice, pregleda in aktivira sredstva, ki so na voljo v okviru vseh ustreznih (notranjih in zunanjih) instrumentov financiranja in po potrebi tudi njihovih komponent za izredne razmere.

Komisija v izjemnih okoliščinah preuči, ali so na voljo dodatna sredstva, ki bi se lahko mobilizirala na podlagi določb večletnega finančnega okvira, če zgoraj navedena sredstva ne bi zadostovala.

Komisija v sodelovanju z državami članicami preuči možnost skupne porabe sredstev iz proračuna EU in nacionalnih proračunov, dokler ne bo sprejeta odločitev o nadaljnjem financiranju v prihodnjem večletnem finančnem okviru.

Države članice, ki niso pod pritiskom, lahko ponudijo pomoč drugim državam članicam, ki so pod pritiskom, v obliki opreme, materiala, osebja, napotitve specializiranega osebja in prostovoljne premestitve migrantov, lahko pa tudi prispevajo osebje k operacijam agencij EU.

Države članice, ki niso pod pritiskom, lahko finančno prispevajo k morebitnim dodatnim finančnim rešitvam, ki so potrebne za izvajanje nujnih ukrepov.

SLIKA 1

Ta diagram grafično ponazarja zasnovo načrta za pripravljenost na migracije in migracijske krize na več ravneh.

Image 1