ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 247

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 63
31. julij 2020


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2020/1128 z dne 30. julija 2020 o izvajanju člena 2(3) Uredbe (ES) št. 2580/2001 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte zaradi boja proti terorizmu ter razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) 2020/19

1

 

*

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2020/1129 z dne 30. julija 2020 o izvajanju Uredbe (EU) 2017/1509 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji

5

 

*

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2020/1130 z dne 30. julija 2020 o izvajanju člena 21(2) Uredbe (EU) 2016/44 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Libiji

14

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Sveta (SZVP) 2020/1131 z dne 30. julija 2020 o ustanovitvi svetovalne misije Evropske unije v okviru SVOP v Srednjeafriški republiki (EUAM RCA)

16

 

*

Sklep Sveta (SZVP) 2020/1132 z dne 30. julija 2020 o posodobitvi seznama oseb, skupin in subjektov, za katere se uporabljajo členi 2, 3 in 4 Skupnega stališča 2001/931/SZVP o uporabi posebnih ukrepov za boj proti terorizmu, in razveljavitvi Sklepa (SZVP) 2020/20

18

 

*

Sklep Sveta (SZVP) 2020/1133 z dne 30. julija 2020 o spremembi Sklepa (SZVP) 2016/610 o misiji Evropske unije za vojaško usposabljanje v okviru SVOP v Srednjeafriški republiki (EUTM RCA)

22

 

*

Sklep Sveta (SZVP) 2020/1134 z dne 30. julija 2020 o spremembi Sklepa (SZVP) 2017/915 o dejavnostih ozaveščanja Unije v podporo izvajanju Pogodbe o trgovini z orožjem

24

 

*

Sklep Sveta (SZVP) 2020/1135 z dne 30. julija 2020 o imenovanju posebnega predstavnika Evropske unije na Kosovu

25

 

*

Sklep Sveta (SZVP) 2020/1136 z dne 30. julija 2020 o spremembi Sklepa (SZVP) 2016/849 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji

30

 

*

Izvedbeni sklep Sveta (SZVP) 2020/1137 z dne 30. julija 2020 o izvajanju Sklepa (SZVP) 2015/1333 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Libiji

40

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

31.7.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 247/1


IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) 2020/1128

z dne 30. julija 2020

o izvajanju člena 2(3) Uredbe (ES) št. 2580/2001 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte zaradi boja proti terorizmu ter razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) 2020/19

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2580/2001 z dne 27. decembra 2001 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte zaradi boja proti terorizmu (1) ter zlasti člena 2(3) Uredbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 13. januarja 2020 sprejel Izvedbeno uredbo (EU) 2020/19 (2) o izvajanju člena 2(3) Uredbe (ES) št. 2580/2001, ki določa posodobljen seznam oseb, skupin in subjektov, za katere se uporablja Uredba (ES) št. 2580/2001 (v nadaljnjem besedilu: seznam).

(2)

Svet je, kjer je bilo to praktično izvedljivo, vsem osebam, skupinam in subjektom podal utemeljitev za njihovo uvrstitev na seznam.

(3)

Z objavo v Uradnem listu Evropske unije je Svet obvestil osebe, skupine in subjekte s seznama, da jih je sklenil obdržati na seznamu. Prav tako je Svet obvestil zadevne osebe, skupine in subjekte, da lahko od njega zahtevajo utemeljitev za njihovo uvrstitev na seznam, če jim ta še ni bila sporočena.

(4)

Svet je seznam pregledal, kot to zahteva člen 2(3) Uredbe (ES) št. 2580/2001. Pri opravljanju tega pregleda je upošteval pripombe, ki so mu jih predložile zainteresirane strani, in posodobljene informacije, ki jih je prejel od pristojnih nacionalnih organov, o statusu posameznikov in subjektov, uvrščenih na sezname na nacionalni ravni.

(5)

Svet je preveril, ali so pristojni organi iz člena 1(4) Skupnega stališča Sveta 2001/931/SZVP (3) sprejeli odločitve v zvezi z vsemi osebami, skupinami in subjekti s seznama, v katerih so ugotovili, da so bili ti vpleteni v teroristična dejanja v smislu člena 1(2) in (3) Skupnega stališča 2001/931/SZVP. Svet je tudi sklenil, da bi morali za osebe, skupine in subjekte, za katere se uporabljajo členi 2, 3 in 4 Skupnega stališča 2001/931/SZVP, še naprej veljati posebni omejevalni ukrepi iz Uredbe (ES) št. 2580/2001.

(6)

Svet je za eno od oseb ugotovil, da ni razlogov, da bi bila še naprej uvrščena na seznam oseb, skupin in subjektov, za katere se uporabljajo členi 2, 3 in 4 Skupnega stališča 2001/931/SZVP.

(7)

Seznam bi bilo treba ustrezno posodobiti, Izvedbeno uredbo (EU) 2020/19 pa razveljaviti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Seznam iz člena 2(3) Uredbe (ES) št. 2580/2001 je v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Izvedbena uredba (EU) 2020/19 se razveljavi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. julija 2020

Za Svet

Predsednik

M. ROTH


(1)  UL L 344, 28.12.2001, str. 70.

(2)  Izvedbena uredba Sveta (EU) 2020/19 z dne 13. januarja 2020 o izvajanju člena 2(3) Uredbe (ES) št. 2580/2001 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte zaradi boja proti terorizmu ter razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) 2019/1337 (UL L 81, 14.1.2020, str. 1).

(3)  Skupno stališče Sveta 2001/931/SZVP z dne 27. decembra 2001 o uporabi posebnih ukrepov za boj proti terorizmu (UL L 344, 28.12.2001, str. 93).


PRILOGA

SEZNAM OSEB, SKUPIN IN SUBJEKTOV IZ ČLENA 1

I.   OSEBE

1.

ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), rojen 11.8.1960 v Iranu. Številka potnega lista: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, rojen v Al Ihsi (Saudova Arabija), državljan Saudove Arabije.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, rojen 16.10.1966 v Tarutu (Saudova Arabija), državljan Saudove Arabije.

4.

ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), rojen 6.3.1955 ali 15.3.1955 v Iranu. Državljan Irana in ZDA, številka potnega lista: C2002515 (Iran); Številka potnega lista: 477845448 (ZDA). Številka nacionalne osebne izkaznice: 07442833, datum izteka veljavnosti: 15.3.2016 (vozniško dovoljenje ZDA).

5.

ASADI Assadollah, rojen 22.12.1971 v Teheranu (Iran), državljan Irana. Številka iranskega diplomatskega potnega lista: D9016657.

6.

BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR, alias SOBIAR, alias Abu ZOUBAIR), rojen 8.3.1978 v Amsterdamu (Nizozemska).

7.

EL HAJJ, Hassan Hassan, rojen 22.3.1988 v kraju Zaghdraiya, Sidon, Libanon, državljan Kanade. Številka potnega lista: JX446643 (Kanada).

8.

HASHEMI MOGHADAM Saeid, rojen 6.8.1962 v Teheranu (Iran), državljan Irana. Številka potnega lista: D9016290, datum izteka veljavnosti: 4.2.2019.

9.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed, alias SA-ID, alias SALWWAN, Samir), Libanon, rojen leta 1963 v Libanonu, državljan Libanona.

10.

MELIAD, Farah, rojen 5.11.1980 v Sydneyju (Avstralija), državljan Avstralije. Številka potnega lista: M2719127 (Avstralija).

11.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem, alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith, alias WADOOD, Khalid Adbul), rojen 14.4.1965 ali 1.3.1964 v Pakistanu, številka potnega lista: 488555.

12.

ȘANLI, Dalokay (alias Sinan), rojen 13.10.1976 v Pülümüru (Turčija).

13.

SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala’i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahla’i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), rojen okoli leta 1957 v Iranu. Naslova: (1) Kermanshah, Iran, (2) vojaško oporišče Mehran, provinca Ilam, Iran.

14.

SHAKURI Ali Gholam, rojen okoli leta 1965 v Teheranu, Iran.

II.   SKUPINE IN SUBJEKTI

1.

„Abu Nidal Organisation“ (Organizacija Abu Nidal) – „ANO“ (alias „Fatah Revolutionary Council“ (Revolucionarni svet Fataha), alias „Arab Revolutionary Brigades“ (Arabske revolucionarne brigade), alias „Black September“ (Črni september), alias „Revolutionary Organisation of Socialist Muslims“ (Revolucionarna organizacija socialističnih muslimanov)).

2.

„Al-Aqsa Martyr’s Brigade“ (Brigada mučenikov Al Akse).

3.

„Al-Aksa e.V.“.

4.

„Babbar Khalsa“,

5.

„Communist Party of the Philippines“ (Komunistična stranka Filipinov), vključno z „New People’s Army“ (Nova ljudska vojska) – „NPA“, Filipini.

6.

„Directorate for Internal Security of the Iranian Ministry for Intelligence and Security“ (Direktorat za notranjo varnost iranskega Ministrstva za obveščevalno dejavnost in varnost).

7.

„Gama’a al-Islamiyya“ (alias „Al-Gama’a al-Islamiyya“) („Islamic Group“ (Islamistična skupina) – „IG“).

8.

„İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi“ – „IBDA-C“ („Great Islamic Eastern Warriors Front“ (Fronta islamskih bojevnikov velikega vzhoda)).

9.

„Hamas“, vključno s „Hamas-Izz al-Din al-Qassem“.

10.

„Hizballah Military Wing“ (vojaško krilo Hezbolaha) (alias „Hezbollah Military Wing“, alias „Hizbullah Military Wing“, alias „Hizbollah Military Wing“, alias „Hezballah Military Wing“, alias „Hisbollah Military Wing“, alias „Hizbu’llah Military Wing“, alias „Hizb Allah Military Wing“, alias „Jihad Council“ (in vse enote, ki mu poročajo, vključno s službo za zunanjo varnost)).

11.

„Hizbul Mudjahideen“ – „HM“.

12.

„Khalistan Zindabad Force“ (Skupina Kalistan Zindabad) — „KZF“.

13.

„Kurdistan Workers‘ Party“ (Delavska stranka Kurdistana) – „PKK“ (alias „KADEK“, alias „KONGRA-GEL“).

14.

„Liberation Tigers of Tamil Eelam“ (Osvobodilni tigri tamilskega Eelama) – „LTTE“.

15.

„Ejército de Liberación Nacional“ (Nacionalna osvobodilna vojska).

16.

„Palestinian Islamic Jihad“ (Palestinski islamski džihad) – „PIJ“

17.

. „Popular Front for the Liberation of Palestine“ (Ljudska fronta za osvoboditev Palestine) – „PFLP“.

18.

„Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command“ (Ljudska fronta za osvoboditev Palestine – splošno poveljstvo) (alias „PFLP – General Command“ (PFLP – splošno poveljstvo)).

19.

„Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi“ – „DHKP/C“ (alias „Devrimci Sol“ („Revolutionary Left“ (Revolucionarna levica)), alias „Dev Sol“) (Revolucionarna ljudska osvobodilna vojska/fronta/stranka).

20.

„Sendero Luminoso“ – „SL“ (Sijoča pot).

21.

„Teyrbazen Azadiya Kurdistan“ – „TAK“ (alias „Kurdistan Freedom Falcons“, alias „Kurdistan Freedom Hawks“ (Kurdistanski sokoli svobode)).

31.7.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 247/5


IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) 2020/1129

z dne 30. julija 2020

o izvajanju Uredbe (EU) 2017/1509 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) 2017/1509 z dne 30. avgusta 2017 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 329/2007 (1) ter zlasti člena 47(2) Uredbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 30. avgusta 2017 sprejel Uredbo (EU) 2017/1509.

(2)

V skladu s členom 47a(1) Uredbe (EU) 2017/1509 je Svet pregledal sezname oseb in subjektov iz prilog XV, XVI, XVII in XVIII k navedeni uredbi.

(3)

Svet je sklenil, da bi bilo treba ohraniti omejevalne ukrepe proti vsem osebam in subjektom na seznamih iz prilog XV in XVI k Uredbi (EU) 2017/1509, posodobiti utemeljitve za devetnajst oseb in podatke za ugotavljanje istovetnosti petih oseb in dveh subjektov ter da bi bilo treba podatkom za ugotavljanje istovetnosti dodati spol vseh fizičnih oseb s seznama v Prilogi XV.

(4)

Prilogi XV in XVI k Uredbi (EU) 2017/1509 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prilogi XV in XVI k Uredbi (EU) 2017/1509 se spremenita, kot je navedeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. julija 2020

Za Svet

Predsednik

M. ROTH


(1)  UL L 224, 31.8.2017, str. 1.


PRILOGA

(1)   

V delu A („Fizične osebe, ki so uvrščene na seznam v skladu s točko (a) člena 34(4)“) Priloge XV k Uredbi (EU) 2017/1509 se vnosi 1 do 27 nadomestijo z naslednjim:

 

Ime (in morebitni vzdevki)

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Datum uvrstitve na seznam

Razlogi

„1.

CHON Chi Bu

(CHON Chi-bu)

Spol: moški

22.12.2009

Član generalnega urada za atomsko energijo, nekdanji tehnični direktor v Yongbyonu. Iz fotografij je razvidno, da je bil povezan z jedrskim reaktorjem v Siriji, preden ga je Izrael bombardiral leta 2007.

2.

HYON Chol-hae

(tudi HYON Chol Hae)

Datum rojstva: 13.8.1934

Kraj rojstva: Mandžurija, Kitajska

Spol: moški

22.12.2009

Maršal ljudske vojske Koreje od aprila 2016. Nekdanji namestnik ministra za ljudske oborožene sile, nekdanji namestnik direktorja oddelka za splošno politiko ljudske vojske Koreje (vojaški svetovalec preminulega Kim Jong-Ila). Na 7. kongresu Delavske stranke Koreje maja 2016, na katerem je Delavska stranka Koreje sprejela odločitev o nadaljevanju jedrskega programa DLRK, izvoljen za člana centralnega komiteja Delavske stranke Koreje.

3.

O Kuk-Ryol

(tudi O Kuk Ryol)

Datum rojstva: 7.1.1930

Kraj rojstva: provinca Džilin, Kitajska

Spol: moški

22.12.2009

Nekdanji podpredsednik Nacionalne obrambne komisije, ki je bila ključni organ za zadeve nacionalne obrambe v DLRK, preden je bila preoblikovana v Komisijo za državne zadeve, pristojen za nadzor pri nakupu najsodobnejše tehnologije za jedrske in balistične programe v tujini. Nekdanji član centralnega komiteja Delavske stranke Koreje, v katerega je bil izvoljen maja 2016 na sedmem kongresu Delavske stranke Koreje, na katerem je Delavska stranka Koreje sprejela odločitev o nadaljevanju jedrskega programa DLRK.

4.

PAK Jae-gyong

(tudi Chae-Kyong, PAK Jae Gyong)

Datum rojstva: 10.6.1933

Številka potnega lista: 554410661

Spol: moški

22.12.2009

General ljudske vojske Koreje. Nekdanji namestnik direktorja oddelka za splošno politiko ljudskih oboroženih sil in nekdanji namestnik direktorja logističnega urada ljudskih oboroženih sil (vojaški svetovalec preminulega Kim Jong-Ila). Prisoten pri Kim Jong Unovem pregledu poveljstva strateških raketnih sil. Nekdanji član centralnega komiteja Delavske stranke Koreje. Predsednik korejskega odbora organizacije Veterani proti imperializmu.

5.

RYOM Yong

Spol: moški

22.12.2009

Direktor Generalnega urada za atomsko energijo (subjekt na seznamu Združenih narodov), zadolžen za mednarodne odnose.

6.

SO Sang-kuk (tudi SO Sang Kuk)

Datum rojstva: med letoma 1932 in 1938

Spol: moški

22.12.2009

Vodja oddelka za jedrsko fiziko na Univerzi Kim Il Sunga.

7.

Generalpodpolkovnik KIM Yong Chol

(tudi: KIM Yong-Chol, KIM Young-Chol, KIM Young-Cheol, KIM Young-Chul)

Datum rojstva: 1946

Kraj rojstva: Pyongan-Pukto, DLRK

Spol: moški

19.12.2011

Član osrednje vojaške komisije Delavske stranke Koreje, politbiroja in Komisije za državne zadeve Demokratične ljudske republike Koreje. Nekdanji poveljnik generalnega obveščevalnega urada (Reconnaissance General Bureau), subjekta, za katerega je Varnostni svet Združenih narodov uvedel sankcije. Nekdanji direktor oddelka za združeno fronto.

8.

CHOE Kyong-song

(tudi CHOE Kyong song)

Datum rojstva: 1945

Spol: moški

20.5.2016

Generalpolkovnik ljudske vojske Koreje. Nekdanji član osrednje vojaške komisije Delavske stranke Koreje, ki je ključni organ za zadeve nacionalne obrambe v DLRK. V tej funkciji odgovoren za podporo ali spodbujanje programov DLRK, povezanih z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje.

9.

CHOE Yong-ho (tudi CHOE Yong Ho)

Spol: moški

20.5.2016

Generalpolkovnik ljudske vojske Koreje/general letalskih sil ljudske vojske Koreje. Nekdanji član osrednje vojaške komisije Delavske stranke Koreje, ki je ključni organ za zadeve nacionalne obrambe v DLRK. Poveljnik letalskih sil in protiletalskih sil ljudske vojske Koreje. V tej funkciji odgovoren za podporo ali spodbujanje programov DLRK, povezanih z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje.

10.

HONG Sung-Mu

(tudi HUNG Sun Mu, HONG Sung Mu)

Datum rojstva: 1.1.1942

Spol: moški

20.5.2016

Namestnik direktorja oddelka za proizvodnjo streliva (Munitions Industry Department). Pristojen za razvoj programov v zvezi s konvencionalnim orožjem in izstrelki, vključno z balističnimi. Ena od najpomembnejših oseb, pristojnih za industrijske razvojne programe jedrskega orožja. V tej funkciji pristojen za programe DLRK, povezane z jedrskim orožjem in balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje. Prisostvoval izstrelitvi medcelinskega balističnega izstrelka Hwasong-15 28. novembra 2017.

11.

JO Kyongchol (tudi JO Kyong Chol)

Spol: moški

20.5.2016

General ljudske vojske Koreje. Nekdanji član osrednje vojaške komisije Delavske stranke Koreje, ki je ključni organ za zadeve nacionalne obrambe v DLRK. Direktor poveljstva za vojaško varnost. V tej funkciji odgovoren za podporo ali spodbujanje programov DLRK, povezanih z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje. Spremljal Kim Jong Una pri doslej največji vaji daljnometne artilerije.

12.

KIM Chun-sam

(tudi KIM Chun Sam)

Spol: moški

20.5.2016

General podpolkovnik, nekdanji član osrednje vojaške komisije Delavske stranke Koreje, ki je ključni organ za zadeve nacionalne obrambe DLRK. Nekdanji direktor oddelka za operacije vojaškega poveljstva ljudske vojske Koreje in prvi podpredsednik vojaškega poveljstva. V tej funkciji odgovoren za podporo ali spodbujanje programov DLRK, povezanih z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje.

13.

KIM Chun-sop

(tudi KIM Chun Sop)

Spol: moški

20.5.2016

Nekdanji direktor oddelka za proizvodnjo streliva. Nekdanji član Nacionalne obrambne komisije, ki je zdaj preoblikovana v Komisijo za državne zadeve, ki je ključni organ za zadeve nacionalne obrambe v DLRK. V tej funkciji odgovoren za podporo ali spodbujanje programov DLRK, povezanih z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje. Fotografiran z osebami, ki so prispevale k uspešnemu poskusu izstrelitve podmorniške balistične rakete maja 2015.

14.

KIM Jong-gak

(tudi KIM Jong Gak)

Datum rojstva: 20.7.1941

Kraj rojstva: Pjongjang, DLRK

Spol: moški

20.5.2016

Nekdanji direktor oddelka za splošno politiko ljudske vojske Koreje. Generalmajor ljudske vojske Koreje, rektor vojaške univerze Kim Il-Sunga, nekdanji minister ljudskih oboroženih sil in nekdanji član osrednje vojaške komisije Delavske stranke Koreje, ki je ključni organ za zadeve nacionalne obrambe v DLRK. V tej funkciji odgovoren za podporo ali spodbujanje programov DLRK, povezanih z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje.

15.

KIM Rak Kyom

(tudi KIM Rak-gyom, KIM Rak Gyom)

Spol: moški

20.5.2016

General s štirimi zvezdicami, poveljnik strateških raketnih sil, ki je subjekt na seznamu Združenih narodov in naj bi zdaj poveljevale štirim strateškim in taktičnim enotam za izstrelke, vključno z brigado KN-08 (ICBM). Nekdanji član osrednje vojaške komisije Delavske stranke Koreje, ki je ključni organ za zadeve nacionalne obrambe v DLRK. Po poročanju medijev se je KIM aprila 2016 udeležil testiranja motorja ICBM s KIM Jong Unom. V tej funkciji odgovoren za podporo ali spodbujanje programov DLRK, povezanih z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje. Na njegov ukaz izveden poskus izstrelitve balistične rakete.

16.

KIM Won-hong

(tudi KIM Won Hong)

Datum rojstva: 7.1.1945

Kraj rojstva: Pjongjang, DLRK

št. potnega lista: 745310010

Spol: moški

20.5.2016

General. Nekdanji prvi namestnik direktorja oddelka za splošno politiko ljudske vojske Koreje. Nekdanji direktor oddelka za državno varnost. Nekdanji minister za državno varnost. Član osrednje vojaške komisije Delavske stranke Koreje in Nacionalne obrambne komisije, ki je bila ključni organ za zadeve nacionalne obrambe v DLRK, preden je bila preoblikovana v Komisijo za državne zadeve, organa, ki sta ključna organa za zadeve nacionalne obrambe v DLRK. V tej funkciji odgovoren za podporo ali spodbujanje programov DLRK, povezanih z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje.

17.

PAK Jong-chon

(tudi PAK Jong Chon)

Spol: moški

20.5.2016

General ljudske vojske Koreje, načelnik generalštaba od aprila 2019; član politbiroja od aprila 2020. Nekdanji član osrednje vojaške komisije Delavske stranke Koreje, ki je ključni organ za zadeve nacionalne obrambe v DLRK. V tej funkciji odgovoren za podporo ali spodbujanje programov DLRK, povezanih z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje.

18.

LI Yong-ju

(tudi RI Yong Ju)

Spol: moški

20.5.2016

Admiral ljudske vojske Koreje. Nekdanji član osrednje vojaške komisije Delavske stranke Koreje, ki je ključni organ za zadeve nacionalne obrambe v DLRK. Vrhovni poveljnik ljudske mornarice Koreje, ki sodeluje pri razvijanju programov balističnih izstrelkov in jedrskih zmogljivosti pomorskih sil DLRK. V tej funkciji odgovoren za podporo ali spodbujanje programov DLRK, povezanih z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje.

19.

SON Chol-ju

(tudi SON Chol Ju)

Spol: moški

20.5.2016

General ljudske vojske Koreje. Namestnik direktorja, odgovoren za organizacijo ljudske vojske Koreje, in nekdanji politični direktor letalskih in protiletalskih sil, ki nadzira razvoj moderniziranih protiletalskih raket. V tej funkciji odgovoren za podporo ali spodbujanje programov DLRK, povezanih z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje.

20.

YUN Jong-rin

(tudi YUN Jong Rin)

Spol: moški

20.5.2016

General, nekdanji poveljnik vrhovnega poveljstva straže. Nekdanji član osrednje vojaške komisije Delavske stranke Koreje in član Nacionalne obrambne komisije, ki je bila ključni organ za zadeve nacionalne obrambe v DLRK, preden je bila preoblikovana v Komisijo za državne zadeve; zadevna organa sta ključna organa za zadeve nacionalne obrambe v DLRK. V tej funkciji odgovoren za podporo ali spodbujanje programov DLRK, povezanih z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje.

21.

HONG Yong Chil

Spol: moški

20.5.2016

Namestnik direktorja oddelka za proizvodnjo streliva. Oddelek za proizvodnjo streliva – VS ZN ga je uvrstil na seznam 2. marca 2016 – je vpleten v ključne vidike programa izstrelkov DLRK. Oddelek za proizvodnjo streliva je odgovoren za nadzorovanje razvoja balističnih izstrelkov DLRK, vključno s Taepo Dong-2, proizvodnje orožja in programov raziskav in razvoja. Drugi gospodarski odbor in Druga akademija za naravoslovne vede – prav tako uvrščena na seznam avgusta 2010 – delujeta v okviru Oddelka za proizvodnjo streliva. Oddelek za proizvodnjo streliva je v zadnjih letih razvijal KN08 ICBM, ki je medcelinski balistični izstrelek. HONG je spremljal KIM Jong Una na več dogodkih, povezanih z razvojem programov jedrskega orožja in balističnih izstrelkov DLRK, in naj bi imel pomembno vlogo pri jedrskem poskusu DLRK 6. januarja 2016. Namestnik direktorja centralnega komiteja Delavske stranke Koreje. V tej funkciji odgovoren za podporo ali spodbujanje programov DLRK, povezanih z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje. Prisoten pri preskusu nove vrste motorja ICBM na zemlji aprila 2016.

22.

RI Hak Chol

(tudi RI Hak Chul, RI Hak Cheol)

Datum rojstva: 19.1.1963 ali 8.5.1966

Št. potnega lista: 381320634, PS-563410163

Spol: moški

20.5.2016

Predsednik korporacije Green Pine Associated Corporation (‚Green Pine‘). Po podatkih Odbora za sankcije ZN je korporacija Green Pine prevzela številne dejavnosti korporacije Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Korporacija KOMID, ki jo je Odbor za sankcije na seznam uvrstil aprila 2009, je v DLRK najpomembnejši trgovec z orožjem in glavni izvoznik blaga in opreme, ki sta povezana z balističnimi izstrelki in konvencionalnim orožjem. Korporacija Green Pine je tudi odgovorna za približno polovico orožja in sorodnega materiala, ki ga izvaža DLRK. Korporacija Green Pine je bila določena za sankcije zaradi izvoza orožja ali sorodnega materiala iz DLRK. Korporacija Green Pine je specializirana za proizvodnjo pomorskih vojaških plovil in orožja, kot so podmornice, vojaški čolni in balistični sistemi, ter je iranskim podjetjem, dejavnim na obrambnem področju, dobavljala torpede in nudila tehnično pomoč. Korporacija Green Pine je na seznamu VSZN.

23.

YUN Chang Hyok

Datum rojstva: 9.8.1965

Spol: moški

20.5.2016

Namestnik direktorja centra za nadzor satelitov, National Aerospace Development Administration (NADA). Zoper NADA veljajo sankcije v skladu z RVSZN 2270 (2016) zaradi vključenosti v razvoj vesoljske znanosti in tehnologije DLRK, vključno z izstrelitvami satelitov in nosilnimi raketami. RVSZN 2270 (2016) je obsodila izstrelitev satelita 7. februarja 2016, pri kateri je bila uporabljena tehnologija balističnih izstrelkov in je resno kršila resolucije 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) in 2094 (2013). Kot tak pristojen za podporo ali spodbujanje programov DLRK, povezanih z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje.

24.

RI Myong Su

Datum rojstva: 1937

Kraj rojstva: Myongchon, provinca Severni Hamgyong, DLRK

Spol: moški

7.4.2017

Generalmajor ljudske vojske Koreje, prvi namestnik poveljnika vrhovnega poveljstva ljudske vojske Koreje. Do leta 2018 član osrednje vojaške komisije Delavske stranke Koreje in načelnik generalštaba ljudskih oboroženih sil. Ri Myong Su še naprej ostaja vpliven v zvezi z vprašanji nacionalne obrambe, vključno s tistimi, povezanimi z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje. Ri je dolgoletni član vrhovnega ljudskega kongresa, trenutno v štirinajstem zakonodajnem obdobju.

25.

SO Hong Chan

Datum rojstva: 30.12.1957

Kraj rojstva: Kangwon, DLRK

Št. potnega lista: PD836410105 Datum poteka veljavnosti potnega lista: 27.11.2021

Spol: moški

7.4.2017

Prvi namestnik ministra in direktor logističnega urada ljudskih oboroženih sil, član osrednje vojaške komisije Delavske stranke Koreje in general ljudskih oboroženih sil. So Hong Chan je v tej funkciji odgovoren za podporo ali spodbujanje programov DLRK, povezanih z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje.

26.

WANG Chang Uk

Datum rojstva: 29.5.1960

Spol: moški

7.4.2017

Minister za industrijo in atomsko energijo. Wang Chang Uk je v tej funkciji odgovoren za podporo ali spodbujanje programov DLRK, povezanih z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje.

27.

JANG Chol

Datum rojstva: 31.3.1961

Kraj rojstva: Pjongjang, DLRK

Številka potnega lista: 563310042

Spol: moški

7.4.2017

Nekdanji predsednik nacionalne akademije znanosti, ustanove za razvoj tehnoloških in znanstvenih zmogljivosti DLRK. V tej funkciji je Jang Chol imel strateški položaj pri razvoj jedrskih dejavnosti DLRK. Kot tak je bil odgovoren za podporo ali spodbujanje programov DLRK, povezanih z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje.“

(2)   

V delu B („Pravne osebe, subjekti in organi, imenovani v skladu s točko (a) člena 34(4)“) Priloge XV k Uredbi (EU) 2017/1509 se vnos 2 nadomesti z naslednjim:

 

Ime (in morebitni vzdevki)

Lokacija

Datum uvrstitve na seznam

Utemeljitev

„2.

Korean Ryengwang Trading Corporation

tudi KOREA RYONGWANG TRADING CORPORATION

Rakwon-dong, okrožje Pothonggang, Pjongjang, DLRK

22.12.2009

Podružnica družbe Korea Ryongbong General Corporation (subjekta, ki ga je VSZN na seznam uvrstil 24.4.2009).“

(3)   

V delu C („Fizične osebe, ki so uvrščene na seznam v skladu s točko (b) člena 34(4)“) Priloge XV k Uredbi (EU) 2017/1509 se vnosi 1 do 6 nadomestijo z naslednjim:

 

Ime (in morebitni vzdevki)

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Datum uvrstitve na seznam

Utemeljitev

„1.

JON Il-chun (tudi JON Il Chun)

Datum rojstva: 24.8.1941

Spol: moški

22.12.2010

KIM Tong-un je bil februarja 2010 razrešen s funkcije direktorja ‚Urada 39‘, ki je med drugim zadolžen za nakup blaga iz diplomatskih predstavništev DLRK, s čimer se izogibajo sankcijam. Zamenjal ga je JON Il-chun. Predstavnik Nacionalne obrambne komisije, ki je bila ključni organ za zadeve nacionalne obrambe v DLRK, preden je bila reformirana v Komisijo za državne zadeve; marca 2010 je bil izvoljen za generalnega direktorja Državne razvoje banke. Na 7. kongresu Delavske stranke Koreje maja 2016 izvoljen za nadomestnega člana v Centralnem komiteju Delavske stranke Koreje; na tem kongresu je Delavska stranka Koreje sprejela odločitev o nadaljevanju jedrskega programa DLRK.

2.

KIM Tong-un (tudi KIM Tong Un)

Spol: moški

22.12.2009

Nekdanji direktor ‚Urada 39‘ Centralnega komiteja Delavske stranke Koreje, ki sodeluje pri financiranju širjenja orožja. Leta 2011 naj bi vodil ‚Urad 38‘ ter zbiral sredstva za vodstvo in elito.

3.

KIM Yong Nam (KIM Yong-Nam, KIM Young-Nam, KIM Yong-Gon)

Datum rojstva: 2.12.1947

Kraj rojstva: Sinuju, DLRK

Spol: moški

20.4.2018

Skupina strokovnjakov je ugotovila, da je KIM Yong Nam agent generalnega obveščevalnega urada (Reconnaissance General Bureau), tj. subjekta, ki je na seznamu Združenih narodov. Ugotovila je tudi, da KIM Yong Nam in njegov sin KIM Su Gwang izvajata model goljufivih finančnih praks, ki bi lahko prispeval k programom DLRK, povezanim z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje. KIM Yong Nam je v obdobju, ko je delal kot diplomat, odprl različne tekoče in varčevalne račune v Uniji ter sodeloval pri različnih večjih bančnih transferjih na bančne račune v Uniji oziroma na račune zunaj Unije, tudi na račune, odprte na ime sina KIM Su Gwanga in snahe KIM Kyong Hui.

4.

DJANG Tcheul Hy

(JANG Tcheul-hy, JANG Cheul-hy, JANG Chol-hy, DJANG Cheul-hy, DJANG Chol-hy, DJANG Tchoul-hy, KIM Tcheul-hy)

Datum rojstva: 11.5.1950

Kraj rojstva: Kangwon

Spol: ženski

20.4.2018

DJANG Tcheul Hy skupaj z možem KIMOM Yongom Namom, sinom KIMOM Sujem Gwangom in snaho KIM Kyong Hui sodeluje v vzorcu goljufivih finančnih praks, ki bi lahko prispevale k programom DLRK, povezanim z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje. Bila je imetnica več bančnih računov v Uniji, ki jih je na njeno ime odprl njen sin KIM Su Gwang. Sodelovala je tudi pri več bančnih transferjih z računov svoje snahe KIM Kyong Hui na bančne račune zunaj Unije.

5.

KIM Su Gwang

KIM Sou-Kwang, KIM Sou-Gwang, KIM Son-Kwang, KIM Su-Kwang, KIM Soukwang KIM Su-gwang, KIM Son-gwang

Datum rojstva: 18.8.1976

Kraj rojstva: Pjongjang, DLRK

Diplomat DLRK na veleposlaništvu v Belorusiji

Spol: moški

20.4.2018

Skupina strokovnjakov je ugotovila, da je KIM Su Gwang agent generalnega obveščevalnega urada, tj. subjekta, ki je na seznamu Združenih narodov. Ugotovila je tudi, da KIM Su Gwang in njegov oče KIM Yong Nam izvajata model goljufivih finančnih praks, ki bi lahko prispevale k programom DLRK, povezanim z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje. KIM Su Gwang je odprl več bančnih računov v več državah članicah, tudi na imena družinskih članov. Ko je delal kot diplomat, je sodeloval je pri različnih večjih bančnih transferjih na bančne račune v Uniji oziroma na račune zunaj Unije, tudi na račune, odprte na ime soproge KIM Kyong Hui.

6.

KIM Kyong Hui

Datum rojstva: 6.5.1981

Kraj rojstva: Pjongjang, DLRK

Spol: ženski

20.4.2018

KIM Kyong Hui skupaj z možem KIM Su Gwangom, tastom KIM Yong Namom in taščo DJANG Tcheul Hy izvaja model goljufivih finančnih praks, ki bi lahko prispevale k programom DLRK, povezanim z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje. Prejela je več bančnih nakazil od moža KIMA Suja Gwanga in tasta KIMA Yonga Nama ter prenesla denar na račune zunaj Unije, odprte na njeno ime ali na ime tašče DJANG Tcheul Hy.“

(4)   

V delu A („Fizične osebe“) Priloge XVI k Uredbi (EU) 2017/1509 se vnosa 4 in 24 nadomestita z naslednjim:

 

Ime (in morebitni vzdevki)

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Datum uvrstitve na seznam

Utemeljitev

„4.

JON Chol Young

tudi: JON Chol Yong

Številka potnega lista: 563410192

Diplomat DLRK na veleposlaništvu v Angoli.

Datum rojstva: 30.4.1975

22.1.2018

Nekdanji predstavnik družbe Green Pine Associated Corporation in diplomat DLRK v Angoli.

Green Pine je na seznamu ZN zaradi svojih dejavnosti, vključno s kršitvijo embarga ZN na orožje. Družba Green Pine se je tudi pogajala o pogodbah za prenovo plovil angolske mornarice, kar je v nasprotju s prepovedmi, uvedenimi z resolucijami Varnostnega sveta Združenih narodov.

24.

SO Tong Myong

Datum rojstva: 10.9.1956

3.7.2015

Nekdanji predsednik družbe Korea National Insurance Corporation (KNIC), nekdanji izvršni predsednik upravnega odbora družbe KNIC (junij 2012); nekdanji generalni direktor družbe KNIC, september 2013, ki deluje v imenu družbe KNIC ali v skladu z njenimi navodili.“

(5)   

V delu B („Pravne osebe“) Priloge XVI k Uredbi (EU) 2017/1509 se vnos 4 nadomesti z naslednjim:

 

Ime (in morebitni vzdevki)

Lokacija

Datum uvrstitve na seznam

Utemeljitev

„4.

Pan Systems Pyongyang.

tudi Wonbang Trading Co., Glocom, International Golden Services, International Global System

Naslov: Soba 818, Hotel Pothonggang, Ansan-Dong, okrožje Pyongchon, Pjongjang, DLRK.

16.10.2017

Subjekt Pan Systems je pomagal pri izogibanju sankcijam, ki jih je uvedel Varnostni svet Združenih narodov, in sicer s poskusom prodaje orožja in pripadajočega materiala Eritreji.

Subjekt Pan Systems je pod nadzorom in deluje v imenu generalnega obveščevalnega urada (Reconaissance General Bureau), tj. subjekta, ki je na seznamu Združenih narodov.“


31.7.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 247/14


IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) 2020/1130

z dne 30. julija 2020

o izvajanju člena 21(2) Uredbe (EU) 2016/44 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Libiji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) 2016/44 z dne 18. januarja 2016 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Libiji in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 204/2011 (1) ter zlasti člena 21(2) Uredbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 18. januarja 2016 sprejel Uredbo (EU) 2016/44.

(2)

Svet je v skladu s členom 21(6) Uredbe (EU) 2016/44 pregledal seznam oseb in subjektov iz Priloge III k navedeni uredbi.

(3)

Svet je sklenil, da bi bilo treba omejevalne ukrepe proti vsem osebam in subjektom na seznamu iz Priloge III k Uredbi (EU) 2016/44 ohraniti in da bi bilo treba posodobiti identifikacijske podatke o eni osebi.

(4)

Prilogo III k Uredbi (EU) 2016/44 bi bilo treba zato ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga III k Uredbi (EU) 2016/44 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. julija 2020

Za Svet

Predsednik

M. ROTH


(1)  UL L 12, 19.1.2016, str. 1.


PRILOGA

V oddelku A (Osebe) Priloge III k Uredbi (EU) 2016/44 se vnos 18 nadomesti z naslednjim:

„18.

GHWELL, Khalifa

vzdevki: AL GHWEIL, Khalifa

AL-GHAWAIL, Khalifa

GHAWIL, Khalifa Mohamed

Datum rojstva: 1. januar 1956 ali 1. januar 1951

Kraj rojstva: Misurata, Libija

Državljanstvo: Libija

Št. potnega lista: A005465 (Libija), izdan 12. aprila 2015, potekel: 11. aprila 2017

in

J690P666 (Libija), izdan 12. junija 2016, poteče: 11. junija 2024

Spol: moški

Naslov: Qasr Ahmed Street, Misurata, Libija

Khalifa Ghwell je t. i. ‚predsednik vlade in minister za obrambo‘ mednarodno nepriznanega splošnega narodnega kongresa (znanega tudi kot ‚vlada narodne rešitve‘), zato je odgovoren za njegove dejavnosti.

7. julija 2015 je Khalifa Ghwell pokazal podporo ‚Fronti stanovitnosti‘ (Alsomood), tj. novi vojaški sili sedmih brigad za preprečitev oblikovanja vlade narodne enotnosti v Tripoliju, in sicer s tem, da se je s predsednikom splošnega narodnega kongresa Nurijem Abujem Sahmainom udeležil slovesnosti ob podpisu ustanovitve te nove sile.

Kot ‚predsednik vlade‘ splošnega narodnega kongresa ima Ghwell osrednjo vlogo pri oviranju oblikovanja vlade narodne enotnosti, ustanovljene z libijskim političnim sporazumom.

15. januarja 2016 je kot ‚predsednik vlade in minister za obrambo‘ splošnega narodnega kongresa v Tripoliju odredil odvzem prostosti vsem članom nove varnostne ekipe, ki jo je imenoval kandidat za predsednika vlade narodne enotnosti, ob prihodu v Tripoli.

31. avgusta 2016 je ukazal, da se ‚predsednik vlade‘ in ‚obrambni minister‘‚vlade narodne rešitve‘ vrneta na delo, potem ko je predstavniški dom zavrnil vlado narodne enotnosti.

1.4.2016“


SKLEPI

31.7.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 247/16


SKLEP SVETA (SZVP) 2020/1131

z dne 30. julija 2020

o ustanovitvi svetovalne misije Evropske unije v okviru SVOP v Srednjeafriški republiki (EUAM RCA)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji ter zlasti člena 42(4) in člena 43(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta (SZVP) 2019/2110 z dne 9. decembra 2019 o svetovalni misiji Evropske unije v okviru SVOP v Srednjeafriški republiki (EUAM RCA) (1),

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 9. decembra 2019 sprejel Sklep (SZVP) 2019/2110 o svetovalni misiji Evropske unije v okviru SVOP v Srednjeafriški republiki (EUAM RCA).

(2)

Politični in varnostni odbor (PVO) se je 18. junija 2020 dogovoril, da bi bilo treba odobriti operativni načrt (OPLAN) za misijo EUAM RCA.

(3)

Na priporočilo civilnega poveljnika operacije in glede na to, da je EUAM RCA dosegla začetno operativno zmogljivost, bi morala misija začeti delovati 9. avgusta 2020 za obdobje dveh let.

(4)

V Sklepu (SZVP) 2019/2110 je bil določen referenčni finančni znesek 7 100 000 EUR za kritje odhodkov povezanih z EUAM RCA za obdobje prvih šestih mesecev po začetku veljavnosti navedenega sklepa. S Sklepom Sveta (SZVP) 2020/664 (2) je bila veljavnost tega referenčnega finančnega zneska podaljšana do 8. avgusta 2020. Zagotoviti bi bilo treba dodatni referenčni znesek za obdobje od začetka delovanja misije do 8. avgusta 2022.

(5)

EUAM RCA bi morala imeti projektno enoto za opredelitev in izvajanje projektov na področjih, povezanih z EUAM RCA, in v podporo njenim ciljem.

(6)

Sklep (SZVP) 2019/2110 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

EUAM RCA se bo izvajala v razmerah, ki se lahko poslabšajo in bi lahko ovirale doseganje ciljev zunanjega delovanja Unije iz člena 21 Pogodbe o Evropski uniji –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Odobri se OPLAN za EUAM RCA.

Člen 2

EUAM RCA začne delovati 9. avgusta 2020.

Člen 3

Civilni poveljnik operacije EUAM RCA je pooblaščen za takojšen začetek izvajanja misije.

Člen 4

Sklep (SZVP) 2019/2110 se spremeni:

(1)

člen 13(1) se nadomesti z naslednjim:

„1.   Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z EUAM RCA, za obdobje od 9. decembra 2019 do 8. avgusta 2022 znaša 30 352 481,10 EUR. Referenčni finančni znesek za vsa poznejša obdobja določi Svet.“;

(2)

vstavi se naslednji člen:

„Člen 13a

Projektna enota

1.   EUAM RCA ima projektno enoto za opredeljevanje in izvajanje projektov. EUAM RCA bi morala po potrebi omogočati projekte, ki jih izvajajo države članice in tretje države v okviru svoje pristojnosti na področjih, povezanih z EUAM RCA, in v podporo njenim ciljem, ter zagotavljati svetovanje v zvezi s temi projekti.

2.   EUAM RCA lahko ob upoštevanju odstavka 3 zaprosi za finančne prispevke držav članic ali tretjih držav za izvedbo projektov, ki dosledno dopolnjujejo druge ukrepe EUAM RCA, in sicer, če je projekt:

(a)

predviden v finančnem izkazu v zvezi s tem sklepom ali

(b)

vključen v izkaz med mandatom misije, in sicer s spremembo finančnega izkaza na zahtevo vodje misije.

EUAM RCA s prispevajočimi državami sklene dogovor, v katerem so urejeni zlasti posebni postopki za obravnavo pritožb tretjih strani v zvezi s škodo, nastalo zaradi dejanj ali opustitev dejanj EUAM RCA pri uporabi sredstev, ki jih zagotovijo te države. Prispevajoče države se zaradi dejanj ali opustitev dejanj EUAM RCA pri uporabi sredstev, ki jih zagotovijo te države, v nobenem primeru ne morejo sklicevati na odgovornost Unije ali visokega predstavnika.

3.   Finančne prispevke tretjih držav za projektno enoto mora odobriti PVO.“

Člen 5

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 30. julija 2020

Za Svet

Predsednik

M. ROTH


(1)  UL L 318, 10.12.2019, str. 141.

(2)  Sklep Sveta (SZVP) 2020/664 z dne 18. maja 2020 o spremembi Sklepa (SZVP) 2019/2110 o svetovalni misiji Evropske unije v okviru SVOP v Srednjeafriški republiki (EUAM RCA) (UL L 157, 19.5.2020, str. 3).


31.7.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 247/18


SKLEP SVETA (SZVP) 2020/1132

z dne 30. julija 2020

o posodobitvi seznama oseb, skupin in subjektov, za katere se uporabljajo členi 2, 3 in 4 Skupnega stališča 2001/931/SZVP o uporabi posebnih ukrepov za boj proti terorizmu, in razveljavitvi Sklepa (SZVP) 2020/20

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 27. decembra 2001 sprejel Skupno stališče 2001/931/SZVP (1).

(2)

Svet je 13. januarja 2020 sprejel Sklep (SZVP) 2020/20 (2) o posodobitvi seznama oseb, skupin in subjektov, za katere se uporabljajo členi 2, 3 in 4 Skupnega stališča 2001/931/SZVP (v nadaljnjem besedilu: seznam).

(3)

V skladu s členom 1(6) Skupnega stališča 2001/931/SZVP je treba redno pregledovati imena oseb, skupin in subjektov s seznama, da se preveri, ali obstajajo razlogi za njihovo ohranjanje na seznamu.

(4)

V tem sklepu je naveden izid pregleda, ki ga je Svet opravil v zvezi z osebami, skupinami in subjekti, za katere se uporabljajo členi 2, 3 in 4 Skupnega stališča 2001/931/SZVP.

(5)

Svet je preveril, ali so pristojni organi iz člena 1(4) Skupnega stališča 2001/931/SZVP sprejeli odločitve v zvezi z vsemi osebami, skupinami in subjekti s seznama, v katerih so ugotovili, da so bili ti vpleteni v teroristična dejanja v smislu člena 1(2) in (3) Skupnega stališča 2001/931/SZVP. Svet je tudi sklenil, da bi morali za osebe, skupine in subjekte, za katere se uporabljajo členi 2, 3 in 4 Skupnega stališča 2001/931/SZVP, še naprej veljati posebni omejevalni ukrepi iz Skupnega stališča 2001/931/SZVP.

(6)

Svet je za eno od oseb ugotovil, da ni razlogov, da bi bila še naprej uvrščena na seznam.

(7)

Seznam bi bilo treba ustrezno posodobiti, Sklep (SZVP) 2020/20 pa razveljaviti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Seznam oseb, skupin in subjektov, za katere se uporabljajo členi 2, 3 in 4 Skupnega stališča 2001/931/SZVP, je v Prilogi k temu sklepu.

Člen 2

Sklep (SZVP) 2020/20 se razveljavi.

Člen 3

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 30. julija 2020

Za Svet

Predsednik

M. ROTH


(1)  Skupno stališče Sveta 2001/931/SZVP z dne 27. decembra 2001 o uporabi posebnih ukrepov za boj proti terorizmu (UL L 344, 28.12.2001, str. 93).

(2)  Sklep Sveta (SZVP) 2020/20 z dne 13. januarja 2020 o posodobitvi seznama oseb, skupin in subjektov, za katere se uporabljajo členi 2, 3 in 4 Skupnega stališča 2001/931/SZVP o uporabi posebnih ukrepov za boj proti terorizmu, in razveljavitvi Sklepa (SZVP) 2019/1341 (UL L 8 I, 14.1.2020, str. 5).


PRILOGA

SEZNAM OSEB, SKUPIN IN SUBJEKTOV IZ ČLENA 1

I.   OSEBE

1.

ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), rojen 11.8.1960 v Iranu. Številka potnega lista: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, rojen v Al Ihsi (Saudova Arabija), državljan Saudove Arabije.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, rojen 16.10.1966 v Tarutu (Saudova Arabija), državljan Saudove Arabije.

4.

ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), rojen 6.3.1955 ali 15.3.1955 v Iranu. Državljan Irana in ZDA, številka potnega lista: C2002515 (Iran); številka potnega lista: 477845448 (ZDA). Številka nacionalne osebne izkaznice: 07442833, datum izteka veljavnosti: 15.3.2016 (vozniško dovoljenje ZDA).

5.

ASADI Assadollah, rojen 22.12.1971 v Teheranu (Iran), državljan Irana. Številka iranskega diplomatskega potnega lista: D9016657.

6.

BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR, alias SOBIAR, alias Abu ZOUBAIR), rojen 8.3.1978 v Amsterdamu (Nizozemska).

7.

EL HAJJ, Hassan Hassan, rojen 22.3.1988 v kraju Zaghdraiya, Sidon, Libanon, državljan Kanade. Številka potnega lista: JX446643 (Kanada).

8.

HASHEMI MOGHADAM Saeid, rojen 6.8.1962 v Teheranu (Iran), državljan Irana. Številka potnega lista: D9016290, datum izteka veljavnosti: 4.2.2019.

9.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed, alias SA-ID, alias SALWWAN, Samir), Libanon, rojen leta 1963 v Libanonu, državljan Libanona.

10.

MELIAD, Farah, rojen 5.11.1980 v Sydneyju (Avstralija), državljan Avstralije. Številka potnega lista: M2719127 (Avstralija).

11.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem, alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith, alias WADOOD, Khalid Adbul), rojen 14.4.1965 ali 1.3.1964 v Pakistanu, številka potnega lista: 488555.

12.

ȘANLI, Dalokay (alias Sinan), rojen 13.10.1976 v Pülümüru (Turčija).

13.

SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala’i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahla’i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), rojen okoli leta 1957 v Iranu. Naslova: (1) Kermanshah, Iran, (2) vojaško oporišče Mehran, provinca Ilam, Iran.

14.

SHAKURI Ali Gholam, rojen okoli leta 1965 v Teheranu, Iran.

II.   SKUPINE IN SUBJEKTI

1.

„Abu Nidal Organisation“ (Organizacija Abu Nidal) – „ANO“ (alias „Fatah Revolutionary Council“ (Revolucionarni svet Fataha), alias „Arab Revolutionary Brigades“ (Arabske revolucionarne brigade), alias „Black September“ (Črni september), alias „Revolutionary Organisation of Socialist Muslims“ (Revolucionarna organizacija socialističnih muslimanov)).

2.

„Al-Aqsa Martyr’s Brigade“ (Brigada mučenikov Al Akse).

3.

„Al-Aksa e.V.“.

4.

„Babbar Khalsa“.

5.

„Communist Party of the Philippines“ (Komunistična stranka Filipinov), vključno z „New People’s Army“ (Nova ljudska vojska) – „NPA“, Filipini.

6.

„Directorate for Internal Security of the Iranian Ministry for Intelligence and Security“ (Direktorat za notranjo varnost iranskega Ministrstva za obveščevalno dejavnost in varnost).

7.

„Gama’a al-Islamiyya“ (alias „Al-Gama’a al-Islamiyya“) („Islamic Group“ (Islamistična skupina) – „IG“).

8.

„İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi“ – „IBDA-C“ („Great Islamic Eastern Warriors Front“ (Fronta islamskih bojevnikov velikega vzhoda)).

9.

„Hamas“, vključno s „Hamas-Izz al-Din al-Qassem“.

10.

„Hizballah Military Wing“ (vojaško krilo Hezbolaha) (alias „Hezbollah Military Wing“, alias „Hizbullah Military Wing“, alias „Hizbollah Military Wing“, alias „Hezballah Military Wing“, alias „Hisbollah Military Wing“, alias „Hizbu’llah Military Wing“, alias „Hizb Allah Military Wing“, alias „Jihad Council“ (in vse enote, ki mu poročajo, vključno s službo za zunanjo varnost)).

11.

„Hizbul Mudjahideen“ – „HM“.

12.

„Khalistan Zindabad Force“ (Skupina Kalistan Zindabad) – „KZF“.

13.

„Kurdistan Workers’ Party“ (Delavska stranka Kurdistana) – „PKK“ (alias „KADEK“, alias „KONGRA-GEL“).

14.

„Liberation Tigers of Tamil Eelam“ (Osvobodilni tigri tamilskega Eelama) – „LTTE“.

15.

„Ejército de Liberación Nacional“ (Nacionalna osvobodilna vojska).

16.

„Palestinian Islamic Jihad“ (Palestinski islamski džihad) – „PIJ“.

17.

„Popular Front for the Liberation of Palestine“ (Ljudska fronta za osvoboditev Palestine) – „PFLP“.

18.

„Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command“ (Ljudska fronta za osvoboditev Palestine – splošno poveljstvo) (alias „PFLP – General Command“ (PFLP – splošno poveljstvo)).

19.

„Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi“ – „DHKP/C“ (alias „Devrimci Sol“ („Revolutionary Left“ (Revolucionarna levica)), alias „Dev Sol“) (Revolucionarna ljudska osvobodilna vojska/fronta/stranka).

20.

„Sendero Luminoso“ – „SL“ (Sijoča pot).

21.

„Teyrbazen Azadiya Kurdistan“ – „TAK“ (alias „Kurdistan Freedom Falcons“, alias „Kurdistan Freedom Hawks“ (Kurdistanski sokoli svobode)).

31.7.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 247/22


SKLEP SVETA (SZVP) 2020/1133

z dne 30. julija 2020

o spremembi Sklepa (SZVP) 2016/610 o misiji Evropske unije za vojaško usposabljanje v okviru SVOP v Srednjeafriški republiki (EUTM RCA)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji ter zlasti člena 42(4) in člena 43(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 19. aprila 2016 sprejel Sklep (SZVP) 2016/610 (1), s katerim je ustanovil misijo Evropske unije za vojaško usposabljanje v okviru SVOP v Srednjeafriški republiki (EUTM RCA) z mandatom za obdobje 24 mesecev po vzpostavitvi polne operativne zmogljivosti misije, in sicer do 19. septembra 2018, in referenčnim finančnim zneskom za navedeno obdobje.

(2)

Svet je 30. julija 2018 sprejel Sklep (SZVP) 2018/1082 (2), s katerim je podaljšal mandat misije EUTM RCA do 19. septembra 2020.

(3)

Politični in varnostni odbor je 28. maja 2020 na podlagi strateškega pregleda misije priporočil, da se mandat misije EUTM RCA podaljša za dodatni dve leti.

(4)

Misija EUTM RCA bi se morala usklajevati s svetovalno misijo Evropske unije v okviru SVOP v Srednjeafriški republiki (EUAM RCA), ko bo EUAM RCA začela delovati, in drugimi mednarodnimi akterji, zlasti z večdimenzionalno integrirano misijo Združenih narodov za stabilizacijo Srednjeafriške republike (MINUSCA), da bi se zagotovila usklajena celostna podpora vladi in varnostnim silam Srednjeafriške republike.

(5)

Sklep (SZVP) 2016/610 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

V skladu s členom 5 Protokola št. 22 o stališču Danske, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, Danska ne sodeluje pri pripravi in izvajanju sklepov in ukrepov Unije, ki zadevajo obrambo. Danska zato ne sodeluje pri sprejetju tega sklepa, ki zanjo ni zavezujoč in se v njej ne uporablja, ter ne prispeva k financiranju misije EUTM RCA –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklep (SZVP) 2016/610 se spremeni:

(1)

člen 1 se spremeni:

(a)

odstavek 2 se spremeni:

(i)

točka (a) se nadomesti z naslednjim:

„(a)

strateške nasvete kabinetu predsednika, ministrstvu za obrambo, vojaškemu osebju in oboroženim silam, tudi glede civilno-vojaškega sodelovanja;“,

(ii)

točka (d) se črta;

(b)

odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

„4.   Misija EUTM RCA se usklajuje s svetovalno misijo Evropske unije v okviru SVOP v Srednjeafriški republiki (EUAM RCA) in drugimi mednarodnimi akterji, zlasti z misijo MINUSCA, da se zagotovi usklajena celostna podpora vladi in varnostnim silam Srednjeafriške republike.“;

(2)

v členu 7 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:

„4.   Ureditev usklajevanja med poveljnikom sil misije EU, akterji Unije, zlasti misijo EUAM RCA, in lokalnimi ključnimi strateškimi partnerji, povezanimi z operacijo, se opredeli v načrtu misije.“;

(3)

v členu 10 se doda naslednji odstavek:

„4.   Referenčni finančni znesek skupnih stroškov misije EUTM RCA za obdobje od 20. septembra 2020 do 19. septembra 2022 je 36 960 000 EUR. Odstotek tega referenčnega zneska iz člena 25(1) Sklepa (SZVP) 2015/528 znaša 0 %, odstotek iz člena 34(3) navedenega sklepa pa znaša 10 % za prevzete obveznosti in 0 % za plačila.“;

(4)

v členu 13 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Misija EUTM RCA preneha delovati 19. septembra 2022.“

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 30. julija 2020

Za Svet

Predsednik

M. ROTH


(1)  Sklep Sveta (SZVP) 2016/610 z dne 19. aprila 2016 o misiji Evropske unije za vojaško usposabljanje v okviru SVOP v Srednjeafriški republiki (EUTM RCA) (UL L 104, 20.4.2016, str. 21).

(2)  Sklep Sveta (SZVP) 2018/1082 z dne 30. julija 2018 o spremembi Sklepa (SZVP) 2016/610 o misiji Evropske unije za vojaško usposabljanje v Srednjeafriški republiki (UL L 194, 31.7.2018, str. 140).


31.7.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 247/24


SKLEP SVETA (SZVP) 2020/1134

z dne 30. julija 2020

o spremembi Sklepa (SZVP) 2017/915 o dejavnostih ozaveščanja Unije v podporo izvajanju Pogodbe o trgovini z orožjem

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti členov 28(1) in 31(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 29. maja 2017 sprejel Sklep (SZVP) 2017/915 (1).

(2)

Sklep (SZVP) 2017/915 za dejavnosti iz člena 1 navedenega sklepa določa obdobje izvajanja 36 mesecev od datuma sklenitve sporazumov o financiranju iz člena 3(3) navedenega sklepa.

(3)

Nemški zvezni urad za gospodarstvo in nadzor izvoza (BAFA) in Expertise France (EF) sta 22. junija 2020 oziroma 29. junija 2020 kot izvajalski agenciji Unijo zaprosila, da zaradi težav, ki so posledica nadaljevanja pandemije COVID-19, podaljša izvajanje Sklepa (SZVP) 2017/915 do 30. junija 2021.

(4)

Nadaljevanje dejavnosti iz člena 1 Sklepa (SZVP) 2017/915 do 30. junija 2021 nima nobenih posledic za finančna sredstva.

(5)

Sklep (SZVP) 2017/915 bi bilo treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Člen 5 Sklepa (SZVP) 2017/915 se nadomesti z naslednjim:

Člen 5

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

Veljati preneha 30. junija 2021.“

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 30. julija 2020

Za Svet

Predsednik

M. ROTH


(1)  Sklep Sveta (SZVP) 2017/915 z dne 29. maja 2017 o dejavnostih ozaveščanja Unije v podporo izvajanju Pogodbe o trgovini z orožjem (UL L 139, 30.5.2017, str. 38).


31.7.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 247/25


SKLEP SVETA (SZVP) 2020/1135

z dne 30. julija 2020

o imenovanju posebnega predstavnika Evropske unije na Kosovu (*1)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji ter zlasti člena 33 in člena 31(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 4. avgusta 2016 sprejel Sklep (SZVP) 2016/1338 (1) o podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije (PPEU) na Kosovu in o imenovanju Natalije APOSTOLOVE kot PPEU na Kosovu. Svet je dodatno podaljšal ta mandat s sklepi (SZVP) 2017/348 (2), (SZVP) 2018/903 (3) in (SZVP) 2020/249 (4). Ta mandat se izteče 31. avgusta 2020.

(2)

Tomáša SZUNYOGA bi bilo treba imenovati za PPEU na Kosovu za obdobje od 1. septembra 2020 do 31. avgusta 2021.

(3)

PPEU bo mandat izvajal v razmerah, ki se lahko poslabšajo in bi lahko ovirale doseganje ciljev zunanjega delovanja Unije iz člena 21 Pogodbe –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Posebni predstavnik Evropske unije

Tomáš SZUNYOG se imenuje za PPEU na Kosovu od 1. septembra 2020 do 31. avgusta 2021. Svet lahko na podlagi ocene Političnega in varnostnega odbora (PVO) in predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko (VP) odloči, da mandat PPEU predčasno preneha.

Člen 2

Cilji politike

Mandat PPEU temelji na ciljih politike Unije na Kosovu. Ti vključujejo: prevzemanje vodilne vloge pri oblikovanju stabilnega, trdnega, mirnega, demokratičnega in večetničnega Kosova, ki sodeluje z regijo; krepitev stabilnosti v regiji ter prispevanje k regionalnemu sodelovanju in dobrim sosedskim odnosom na Zahodnem Balkanu; spodbujanje zavezanosti Kosova pravni državi in varovanju manjšin ter kulturne in verske dediščine; podpora evropski perspektivi Kosova in njegovemu približevanju Uniji v okviru perspektive regije ter v skladu s Stabilizacijsko-pridružitvenim sporazumom med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Kosovom na drugi strani (5) (v nadaljnjem besedilu: Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum) in Sklepom Sveta (EU) 2015/1988 (6) ter v skladu z ustreznimi sklepi Sveta.

Člen 3

Mandat

Da bi se dosegli cilji politike, ima PPEU naslednji mandat:

(a)

zagotavljati svetovanje in podporo Unije v političnem procesu;

(b)

spodbujati splošno politično usklajevanje Unije na Kosovu;

(c)

okrepiti prisotnost Unije na Kosovu ter zagotoviti njeno doslednost, učinkovitost in prepoznavnost;

(d)

vodji misije Evropske unije za krepitev pravne države na Kosovu (EULEX KOSOVO) dajati lokalne politične smernice, tudi glede političnih vidikov vprašanj, povezanih z izvršilnimi pristojnostmi;

(e)

zagotavljati skladnost in doslednost delovanja Unije na Kosovu, tudi z lokalnim usmerjanjem prehoda misije EULEX KOSOVO glede morebitnega prenosa dejavnosti na PPEU ali urad EU na Kosovu in/ali lokalne organe, kot je ustrezno in če lokalne okoliščine to dovoljujejo;

(f)

podpirati evropsko perspektivo Kosova in njegovo približevanje Uniji, v skladu s perspektivo regije ter v skladu s Stabilizacijsko-pridružitvenim sporazumom in Sklepom (EU) 2015/1988 ter v skladu z ustreznimi sklepi Sveta, in sicer s ciljno usmerjenim javnim obveščanjem in dejavnostmi Unije za ozaveščanje, namenjenimi zagotavljanju boljšega razumevanja in podpore javnosti Kosova glede zadev, povezanih z Unijo, vključno z delom misije EULEX KOSOVO;

(g)

spremljati, podpirati in pospeševati napredek pri izvajanju političnih, gospodarskih in evropskih prednostnih nalog z vsemi sredstvi in instrumenti, ki so PPEU na voljo, ter ob podpori urada EU na Kosovu, v skladu z ustreznimi institucionalnimi pristojnostmi in odgovornostmi, ter podpirati izvajanje Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma, tudi v okviru evropskega programa reform;

(h)

prispevati k razvoju in utrjevanju spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin na Kosovu, tudi v zvezi z ženskami in otroki ter varstvom manjšin, v skladu s politiko Unije na področju človekovih pravic in smernicami Unije o človekovih pravicah;

(i)

po potrebi podpirati dialog med Beogradom in Prištino, pri katerem posreduje Unija, vključno z nalogami operativne podpore, ki jih je treba na koncu prenesti z misije EULEX KOSOVO, ob usklajevanju s PPEU za dialog med Beogradom in Prištino ter druga regionalna vprašanja Zahodnega Balkana in s poudarkom na spodbujanju okolja, ki je ugodno za proces;

(j)

podpirati mandat specializiranih senatov in specializiranega tožilstva, kot je ustrezno, tudi z obveščanjem in ozaveščanjem.

Člen 4

Izvajanje mandata

1.   PPEU je odgovoren za izvajanje mandata, pri tem pa je podrejen VP.

2.   PVO vzdržuje prednostne stike s PPEU in je njegova glavna točka za stike s Svetom. PVO brez poseganja v pristojnosti VP strateško vodi in politično usmerja PPEU v okviru njegovega mandata.

3.   PEU tesno sodeluje z Evropsko službo za zunanje delovanje (ESZD) in njenimi ustreznimi oddelki.

Člen 5

Financiranje

1.   Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z mandatom PPEU, za obdobje od 1. septembra 2020 do 31. avgusta 2021 je 3 300 000 EUR.

2.   Odhodki se upravljajo v skladu s postopki in pravili, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije.

3.   Upravljanje odhodkov se uredi s pogodbo med PPEU in Komisijo. PPEU za vse odhodke odgovarja Komisiji.

Člen 6

Oblikovanje in sestava ekipe

1.   PPEU je v okviru svojega mandata in ustreznih razpoložljivih finančnih sredstev odgovoren za oblikovanje ekipe. Ekipa vključuje strokovnjake za določena vprašanja politike, kot to zahteva mandat. PPEU nemudoma obvesti Svet in Komisijo o sestavi ekipe.

2.   Države članice, institucije Unije in ESZD lahko predlagajo napotitev osebja za delo pri PPEU. Plače takega napotenega osebja krije zadevna država članica, zadevna institucija Unije oziroma ESZD. K PPEU se lahko napotijo tudi strokovnjaki, ki so jih države članice napotile na institucije Unije ali ESZD. Mednarodno pogodbeno osebje ima državljanstvo države članice.

3.   Vse napoteno osebje ostane pod upravno pristojnostjo države članice pošiljateljice, institucije Unije, ki ga pošilja, oziroma ESZD ter opravlja svoje obveznosti in deluje v interesu mandata PPEU.

Člen 7

Privilegiji in imunitete PPEU in njegovega osebja

Po potrebi se o privilegijih, imunitetah in dodatnih jamstvih, potrebnih za izpolnitev in nemoteno izvajanje misije PPEU ter delovanje članov osebja PPEU, doseže dogovor s pogodbenicami gostiteljicami. Države članice in ESZD v ta namen zagotovijo vso potrebno podporo.

Člen 8

Varovanje tajnih podatkov EU

1.   PPEU in člani ekipe PPEU spoštujejo načela in minimalne standarde varovanja, določene s Sklepom Sveta 2013/488/EU (7).

2.   VP je pooblaščen, da v skladu z varnostnimi predpisi za varovanje tajnih podatkov EU posreduje NATO/KFOR tajne podatke EU in dokumente do stopnje tajnosti „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL“, ki so nastali za namene delovanja.

3.   VP je pooblaščen, da v skladu z operativnimi potrebami PPEU in v skladu s predpisi za varovanje tajnih podatkov EU posreduje Združenim narodom in Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi tajne podatke EU in dokumente do stopnje tajnosti „RESTREINT UE/EU RESTRICTED“, ki so nastali za namene delovanja. V ta namen se pripravijo lokalni dogovori.

4.   VP je pooblaščen, da tretjim stranem, povezanim s tem sklepom, posreduje netajne dokumente EU v zvezi s posvetovanji v Svetu glede delovanja, za katerega velja obveznost varovanja poslovne skrivnosti v skladu s členom 6(1) Poslovnika Sveta (8).

Člen 9

Dostop do informacij in logistična podpora

1.   Države članice, Komisija in generalni sekretariat Sveta PPEU zagotovijo dostop do vseh ustreznih informacij.

2.   Urad Unije in/ali države članice, kakor je ustrezno, zagotavljajo logistično podporo v regiji.

Člen 10

Varnost

V skladu s politiko Unije o varnosti osebja, ki je v okviru operativnih zmogljivosti iz naslova V Pogodbe napoteno zunaj Unije, PPEU v skladu z mandatom PPEU in varnostnimi razmerami na območju, za katerega je odgovoren, sprejme vse razumno izvedljive ukrepe za varnost vsega osebja pod njegovim neposrednim nadzorom, zlasti tako, da:

(a)

na podlagi smernic ESZD pripravi poseben varnostni načrt, ki vključuje posebne ukrepe za fizično varnost, organizacijsko varnost in varnost postopkov, ureja upravljanje varnih premikov osebja na območje, za katerega je odgovoren, in znotraj njega ter obvladovanje dogodkov, ki ogrožajo varnost, pa tudi načrt za ravnanje v nepredvidenih razmerah in evakuacijo;

(b)

zagotovi, da je vse osebje, napoteno zunaj Unije, zavarovano za visoko stopnjo tveganja glede na pogoje na območju, za katerega je odgovoren;

(c)

zagotovi, da so vsi člani ekipe PPEU, ki so napoteni zunaj Unije, vključno z lokalnim pogodbenim osebjem, pred prihodom na območje, za katerega je odgovoren, ali ob prihodu nanj opravili ustrezno varnostno usposabljanje glede na stopnjo ogroženosti, ki jo je za to območje določila ESZD;

(d)

zagotovi, da se izvajajo vsa dogovorjena priporočila, pripravljena na podlagi rednih varnostnih ocen, za Svet, VP in Komisijo pa pripravlja pisna poročila o izvajanju teh priporočil ter o drugih varnostnih vidikih v okviru poročil o napredku in izvajanju mandata.

Člen 11

Poročanje

PPEU redno pripravlja ustna in pisna poročila za VP in PVO. PPEU po potrebi poroča tudi delovnim skupinam Sveta. Redna poročila se razpošiljajo prek omrežja COREU. PPEU lahko pripravlja poročila za Svet za zunanje zadeve. V skladu s členom 36 Pogodbe lahko PPEU sodeluje pri obveščanju Evropskega parlamenta.

Člen 12

Usklajevanje

1.   PPEU prispeva k enotnosti, doslednosti in uspešnosti delovanja Unije ter pomaga zagotoviti, da se za doseganje ciljev politike Unije vsi instrumenti Unije in ukrepi držav članic uporabljajo dosledno. Po potrebi se vzpostavi stik z državami članicami. Dejavnosti PPEU so ustrezno usklajene z dejavnostmi Komisije in z dejavnostmi drugih PPEU, ki delujejo v regiji. PPEU organizira redne informativne sestanke za misije držav članic in delegacije Unije.

2.   Na terenu se vzdržuje tesen stik z vodji delegacij Unije v regiji in z vodji misij držav članic. Ti PPEU pri izvajanju mandata pomagajo po svojih najboljših močeh. PPEU daje vodji misije EULEX KOSOVO smernice o lokalnih političnih razmerah, vključno s političnimi vidiki vprašanj, povezanih z izvršilnimi pristojnostmi. PPEU in poveljnik civilne operacije se po potrebi medsebojno posvetujeta. PPEU je prav tako v stiku z ustreznimi lokalnimi organi ter drugimi mednarodnimi in regionalnimi akterji na terenu.

3.   PPEU skupaj z drugimi akterji Unije, prisotnimi na terenu, zagotavlja razširjanje in izmenjavo informacij med akterji Unije na območju operacije, da bi tako dosegli visoko raven skupnega razumevanja položaja in presoje razmer.

Člen 13

Pomoč v zvezi z zahtevki

PPEU in njegov osebje pomagajo pri zagotavljanju elementov za odgovore glede kakršnih koli zahtevkov in obveznosti, ki izhajajo iz mandatov prejšnjih PPEU na Kosovu, ter zagotavljajo upravno pomoč in dostop do ustrezne dokumentacije v ta namen.

Člen 14

Pregled

Izvajanje tega sklepa in njegova skladnost z drugimi prispevki Unije za regijo se redno pregledujeta. PPEU do 31. oktobra 2020 Svetu, VP in Komisiji predloži poročilo o napredku, do 31. maja 2021 pa celovito poročilo o izvajanju mandata.

Člen 15

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 30. julija 2020

Za Svet

Predsednik

M. ROTH


(*1)  To poimenovanje ne posega v stališča o statusu ter je v skladu z RVSZN 1244/1999 in mnenjem Meddržavnega sodišča o razglasitvi neodvisnosti Kosova.

(1)  Sklep Sveta (SZVP) 2016/1338 z dne 4. avgusta 2016 o spremembi Sklepa (SZVP) 2015/2052 o podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije na Kosovu (UL L 212, 5.8.2016, str. 109).

(2)  Sklep Sveta (SZVP) 2017/348 z dne 27. februarja 2017 o podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije na Kosovu (UL L 50, 28.2.2017, str. 75).

(3)  Sklep Sveta (SZVP) 2018/903 z dne 25. junija 2018 o podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije na Kosovu (UL L 161, 26.6.2018, str. 7).

(4)  Sklep Sveta (SZVP) 2020/249 z dne 25. februarja 2020 o spremembi Sklepa (SZVP) 2018/903 o podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije na Kosovu (UL L 54I, 26.2.2020, str. 1).

(5)  UL L 71, 16.3.2016, str. 3.

(6)  Sklep Sveta (EU) 2015/1988 z dne 22. oktobra 2015 o podpisu Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Kosovom na drugi strani, v imenu Unije (UL L 290, 6.11.2015, str. 4).

(7)  Sklep Sveta 2013/488/EU z dne 23. septembra 2013 o varnostnih predpisih za varovanje tajnih podatkov EU (UL L 274, 15.10.2013, str. 1).

(8)  Sklep Sveta 2009/937/EU z dne 1. decembra 2009 o sprejetju Poslovnika Sveta (UL L 325, 11.12.2009, str. 35).


31.7.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 247/30


SKLEP SVETA (SZVP) 2020/1136

z dne 30. julija 2020

o spremembi Sklepa (SZVP) 2016/849 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 27. maja 2016 sprejel Sklep (SZVP) 2016/849 (1) o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji.

(2)

V skladu s členom 36(2) Sklepa (SZVP) 2016/849 je Svet pregledal sezname oseb in subjektov iz prilog II, III, V in VI k navedenemu sklepu.

(3)

Svet je sklenil, da bi bilo treba ohraniti omejevalne ukrepe proti vsem osebam in subjektom na seznamih iz prilog II in III k Sklepu (SZVP) 2016/849, posodobiti utemeljitve za devetnajst oseb in podatke za ugotavljanje istovetnosti petih oseb in dveh subjektov ter da bi bilo treba podatkom za ugotavljanje istovetnosti dodati spol vseh fizičnih oseb s seznama v Prilogi II.

(4)

Sklep (SZVP) 2016/849 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Prilogi II in III k Sklepu (SZVP) 2016/849 se spremenita, kot je navedeno v Prilogi k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 30. julija 2020

Za Svet

Predsednik

M. ROTH


(1)  Sklep Sveta (SZVP) 2016/849 z dne 27. maja 2016 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji in razveljavitvi Sklepa 2013/183/SZVP (UL L 141, 28.5.2016, str. 79).


PRILOGA

(1)   

V delu I(A) („Osebe“) Priloge II k Sklepu (SZVP) 2016/849 se vnosi 1 do 27 nadomestijo z naslednjim:

 

Ime

Drugo ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Datum uvrstitve na seznam

Utemeljitev

„1.

CHON Chi Bu

CHON Chi-bu

Spol: moški

22.12.2009

Član generalnega urada za atomsko energijo, nekdanji tehnični direktor v Yongbyonu. Iz fotografij je razvidno, da je bil povezan z jedrskim reaktorjem v Siriji, preden ga je Izrael bombardiral leta 2007.

2.

HYON Chol-hae

HYON Chol Hae

Datum rojstva: 13.8.1934

Kraj rojstva: Mandžurija, Kitajska

Spol: moški

22.12.2009

Maršal ljudske vojske Koreje od aprila 2016. Nekdanji namestnik ministra za ljudske oborožene sile, nekdanji namestnik direktorja oddelka za splošno politiko ljudske vojske Koreje (vojaški svetovalec preminulega Kim Jong-Ila). Na 7. kongresu Delavske stranke Koreje maja 2016, na katerem je Delavska stranka Koreje sprejela odločitev o nadaljevanju jedrskega programa DLRK, izvoljen za člana centralnega komiteja Delavske stranke Koreje.

3.

O Kuk-Ryol

O Kuk Ryol

Datum rojstva: 7.1.1930

Kraj rojstva: provinca Džilin, Kitajska

Spol: moški

22.12.2009

Nekdanji podpredsednik Nacionalne obrambne komisije, ki je bila ključni organ za zadeve nacionalne obrambe v DLRK, preden je bila preoblikovana v Komisijo za državne zadeve, pristojen za nadzor pri nakupu najsodobnejše tehnologije za jedrske in balistične programe v tujini. Nekdanji član centralnega komiteja Delavske stranke Koreje, v katerega je bil izvoljen maja 2016 na sedmem kongresu Delavske stranke Koreje, na katerem je Delavska stranka Koreje sprejela odločitev o nadaljevanju jedrskega programa DLRK.

4.

PAK Jae-gyong

Chae-Kyong

PAK Jae Gyong

Datum rojstva: 10.6.1933

Številka potnega lista: 554410661

Spol: moški

22.12.2009

General ljudske vojske Koreje. Nekdanji namestnik direktorja oddelka za splošno politiko ljudskih oboroženih sil in nekdanji namestnik direktorja logističnega urada ljudskih oboroženih sil (vojaški svetovalec preminulega Kim Jong-Ila). Prisoten pri Kim Jong Unovem pregledu poveljstva strateških raketnih sil. Nekdanji član centralnega komiteja Delavske stranke Koreje. Predsednik korejskega odbora organizacije Veterani proti imperializmu.

5.

RYOM Yong

 

Spol: moški

22.12.2009

Direktor Generalnega urada za atomsko energijo (subjekt na seznamu Združenih narodov), zadolžen za mednarodne odnose.

6.

SO Sang-kuk

SO Sang Kuk

Datum rojstva: med letoma 1932 in 1938

Spol: moški

22.12.2009

Vodja oddelka za jedrsko fiziko na Univerzi Kim Il Sunga.

7.

Generalpodpolkovnik KIM Yong Chol

KIM Yong-Chol, KIM Young-Chol, KIM Young-Cheol, KIM Young-Chul

Datum rojstva: 1946

Kraj rojstva: Pyongan-Pukto, DLRK

Spol: moški

19.12.2011

Član osrednje vojaške komisije Delavske stranke Koreje, politbiroja in Komisije za državne zadeve Demokratične ljudske republike Koreje. Nekdanji poveljnik generalnega obveščevalnega urada (Reconnaissance General Bureau), subjekta, za katerega je Varnostni svet Združenih narodov uvedel sankcije. Nekdanji direktor oddelka za združeno fronto.

8.

CHOE Kyong-song

CHOE Kyong song

Datum rojstva: 1945

Spol: moški

20.5.2016

Generalpolkovnik ljudske vojske Koreje. Nekdanji član osrednje vojaške komisije Delavske stranke Koreje, ki je ključni organ za zadeve nacionalne obrambe v DLRK. V tej funkciji odgovoren za podporo ali spodbujanje programov DLRK, povezanih z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje.

9.

CHOE Yong-ho

CHOE Yong Ho

Spol: moški

20.5.2016

Generalpolkovnik ljudske vojske Koreje/general letalskih sil ljudske vojske Koreje. Nekdanji član osrednje vojaške komisije Delavske stranke Koreje, ki je ključni organ za zadeve nacionalne obrambe v DLRK. Poveljnik letalskih sil in protiletalskih sil ljudske vojske Koreje. V tej funkciji odgovoren za podporo ali spodbujanje programov DLRK, povezanih z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje.

10.

HONG Sung-Mu

HUNG Sun Mu, HUNG Sung Mu

Datum rojstva: 1.1.1942

Spol: moški

20.5.2016

Namestnik direktorja oddelka za proizvodnjo streliva (Munitions Industry Department). Pristojen za razvoj programov v zvezi s konvencionalnim orožjem in izstrelki, vključno z balističnimi. Ena od najpomembnejših oseb, pristojnih za industrijske razvojne programe jedrskega orožja. V tej funkciji pristojen za programe DLRK, povezane z jedrskim orožjem in balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje. Prisostvoval izstrelitvi medcelinskega balističnega izstrelka Hwasong-15 28. novembra 2017.

11.

JO Kyongchol

JO Kyong Chol

Spol: moški

20.5.2016

General ljudske vojske Koreje. Nekdanji član osrednje vojaške komisije Delavske stranke Koreje, ki je ključni organ za zadeve nacionalne obrambe v DLRK. Direktor poveljstva za vojaško varnost. V tej funkciji odgovoren za podporo ali spodbujanje programov DLRK, povezanih z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje. Spremljal Kim Jong Una pri doslej največji vaji daljnometne artilerije.

12.

KIM Chun-sam

KIM Chun Sam

Spol: moški

20.5.2016

General podpolkovnik, nekdanji član osrednje vojaške komisije Delavske stranke Koreje, ki je ključni organ za zadeve nacionalne obrambe DLRK. Nekdanji direktor oddelka za operacije vojaškega poveljstva ljudske vojske Koreje in prvi podpredsednik vojaškega poveljstva. V tej funkciji odgovoren za podporo ali spodbujanje programov DLRK, povezanih z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje.

13.

KIM Chun-sop

KIM Chun Sop

Spol: moški

20.5.2016

Nekdanji direktor oddelka za proizvodnjo streliva. Nekdanji član Nacionalne obrambne komisije, ki je zdaj preoblikovana v Komisijo za državne zadeve, ki je ključni organ za zadeve nacionalne obrambe v DLRK. V tej funkciji odgovoren za podporo ali spodbujanje programov DLRK, povezanih z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje. Fotografiran z osebami, ki so prispevale k uspešnemu poskusu izstrelitve podmorniške balistične rakete maja 2015.

14.

KIM Jong-gak

KIM Jong Gak

Datum rojstva: 20.7.1941

Kraj rojstva: Pjongjang, DLRK

Spol: moški

20.5.2016

Nekdanji direktor oddelka za splošno politiko ljudske vojske Koreje. Generalmajor ljudske vojske Koreje, rektor vojaške univerze Kim Il-Sunga, nekdanji minister ljudskih oboroženih sil in nekdanji član osrednje vojaške komisije Delavske stranke Koreje, ki je ključni organ za zadeve nacionalne obrambe v DLRK. V tej funkciji odgovoren za podporo ali spodbujanje programov DLRK, povezanih z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje.

15.

KIM Rak Kyom

KIM Rak-gyom, KIM Rak Gyom

Spol: moški

20.5.2016

General s štirimi zvezdicami, poveljnik strateških raketnih sil, ki je subjekt na seznamu Združenih narodov in naj bi zdaj poveljevale štirim strateškim in taktičnim enotam za izstrelke, vključno z brigado KN-08 (ICBM). Nekdanji član osrednje vojaške komisije Delavske stranke Koreje, ki je ključni organ za zadeve nacionalne obrambe v DLRK. Po poročanju medijev se je KIM aprila 2016 udeležil testiranja motorja ICBM s KIM Jong Unom. V tej funkciji odgovoren za podporo ali spodbujanje programov DLRK, povezanih z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje. Na njegov ukaz izveden poskus izstrelitve balistične rakete.

16.

KIM Won-hong

KIM Won Hong

Datum rojstva: 7.1.1945

Kraj rojstva: Pjongjang, DLRK

št. potnega lista: 745310010

Spol: moški

20.5.2016

General. Nekdanji prvi namestnik direktorja oddelka za splošno politiko ljudske vojske Koreje. Nekdanji direktor oddelka za državno varnost. Nekdanji minister za državno varnost. Član osrednje vojaške komisije Delavske stranke Koreje in Nacionalne obrambne komisije, ki je bila ključni organ za zadeve nacionalne obrambe v DLRK, preden je bila preoblikovana v Komisijo za državne zadeve, organa, ki sta ključna organa za zadeve nacionalne obrambe v DLRK. V tej funkciji odgovoren za podporo ali spodbujanje programov DLRK, povezanih z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje.

17.

PAK Jong-chon

PAK Jong Chon

Spol: moški

20.5.2016

General ljudske vojske Koreje, načelnik generalštaba od aprila 2019; član politbiroja od aprila 2020. Nekdanji član osrednje vojaške komisije Delavske stranke Koreje, ki je ključni organ za zadeve nacionalne obrambe v DLRK. V tej funkciji odgovoren za podporo ali spodbujanje programov DLRK, povezanih z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje.

18.

LI Yong-ju

RI Yong Ju

Spol: moški

20.5.2016

Admiral ljudske vojske Koreje. Nekdanji član osrednje vojaške komisije Delavske stranke Koreje, ki je ključni organ za zadeve nacionalne obrambe v DLRK. Vrhovni poveljnik ljudske mornarice Koreje, ki sodeluje pri razvijanju programov balističnih izstrelkov in jedrskih zmogljivosti pomorskih sil DLRK. V tej funkciji odgovoren za podporo ali spodbujanje programov DLRK, povezanih z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje.

19.

SON Chol-ju

SON Chol Ju

Spol: moški

20.5.2016

General ljudske vojske Koreje. Namestnik direktorja, odgovoren za organizacijo ljudske vojske Koreje, in nekdanji politični direktor letalskih in protiletalskih sil, ki nadzira razvoj moderniziranih protiletalskih raket. V tej funkciji odgovoren za podporo ali spodbujanje programov DLRK, povezanih z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje.

20.

YUN Jong-rin

YUN Jong Rin

Spol: moški

20.5.2016

General, nekdanji poveljnik vrhovnega poveljstva straže. Nekdanji član osrednje vojaške komisije Delavske stranke Koreje in član Nacionalne obrambne komisije, ki je bila ključni organ za zadeve nacionalne obrambe v DLRK, preden je bila preoblikovana v Komisijo za državne zadeve; zadevna organa sta ključna organa za zadeve nacionalne obrambe v DLRK. V tej funkciji odgovoren za podporo ali spodbujanje programov DLRK, povezanih z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje.

21.

HONG Yong Chil

 

Spol: moški

20.5.2016

Namestnik direktorja oddelka za proizvodnjo streliva. Oddelek za proizvodnjo streliva – VS ZN ga je uvrstil na seznam 2. marca 2016 – je vpleten v ključne vidike programa izstrelkov DLRK. Oddelek za proizvodnjo streliva je odgovoren za nadzorovanje razvoja balističnih izstrelkov DLRK, vključno s Taepo Dong-2, proizvodnje orožja in programov raziskav in razvoja. Drugi gospodarski odbor in Druga akademija za naravoslovne vede – prav tako uvrščena na seznam avgusta 2010 – delujeta v okviru Oddelka za proizvodnjo streliva. Oddelek za proizvodnjo streliva je v zadnjih letih razvijal KN08 road-mobile ICBM. HONG je spremljal KIM Jong Una na številnih dogodkih, povezanih z razvojem programov jedrskega orožja in balističnih izstrelkov DLRK, in naj bi imel pomembno vlogo v jedrskem poskusu DLRK 6. januarja 2016. Namestnik direktorja centralnega komiteja Delavske stranke Koreje. V tej funkciji odgovoren za podporo ali spodbujanje programov DLRK, povezanih z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje. Prisoten pri preskusu nove vrste motorja ICBM na zemlji aprila 2016.

22.

RI Hak Chol

RI Hak Chul, RI Hak Cheol

Datum rojstva: 19.1.1963 ali 8.5.1966

Št. potnih listov: 381320634,

PS- 563410163

Spol: moški

20.5.2016

Predsednik korporacije Green Pine Associated Corporation (‚Green Pine‘). Po podatkih Odbora za sankcije ZN je korporacija Green Pine prevzela številne dejavnosti korporacije Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Korporacija KOMID, ki jo je Odbor za sankcije na seznam uvrstil aprila 2009, je v DLRK najpomembnejši trgovec z orožjem in glavni izvoznik blaga in opreme, ki sta povezana z balističnimi izstrelki in konvencionalnim orožjem. Korporacija Green Pine je odgovorna tudi za približno polovico orožja in sorodnega materiala, ki ga izvaža DLRK. Korporacija Green Pine je bila določena za sankcije zaradi izvoza orožja ali sorodnega materiala iz DLRK. Korporacija Green Pine je specializirana za proizvodnjo pomorskih vojaških plovil in orožja, kot so podmornice, vojaški čolni in balistični sistemi, ter je iranskim podjetjem, dejavnim na obrambnem področju, dobavljala torpede in nudila tehnično pomoč. Korporacija Green Pine je na seznamu VSZN.

23.

YUN Chang Hyok

 

Datum rojstva: 9.8.1965

Spol: moški

20.5.2016

Namestnik direktorja centra za nadzor satelitov, National Aerospace Development Administration (NADA). Zoper NADA veljajo sankcije v skladu z RVSZN 2270 (2016) zaradi vključenosti v razvoj vesoljske znanosti in tehnologije DLRK, vključno z izstrelitvami satelitov in nosilnimi raketami. RVSZN 2270 (2016) je obsodila izstrelitev satelita 7. februarja 2016, pri kateri je bila uporabljena tehnologija balističnih izstrelkov in je resno kršila resolucije 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) in 2094 (2013). V tej funkciji je odgovoren za podporo ali spodbujanje programov DLRK, povezanih z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje.

24.

RI Myong Su

 

Datum rojstva: 1937

Kraj rojstva: Myongchon, provinca Severni Hamgyong, DLRK

Spol: moški

7.4.2017

Generalmajor ljudske vojske Koreje, prvi namestnik poveljnika vrhovnega poveljstva ljudske vojske Koreje. Do leta 2018 član osrednje vojaške komisije Delavske stranke Koreje in načelnik generalštaba ljudskih oboroženih sil. Ri Myong Su še naprej ostaja vpliven v zvezi z vprašanji nacionalne obrambe, vključno s tistimi, povezanimi z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje. Ri je dolgoletni član vrhovnega ljudskega kongresa, trenutno v štirinajstem zakonodajnem obdobju.

25.

SO Hong Chan

 

Datum rojstva: 30.12.1957

Kraj rojstva: Kangwon, DLRK

Št. potnega lista: PD836410105 Datum poteka veljavnosti potnega lista: 27.11.2021

Spol: moški

7.4.2017

Prvi namestnik ministra in direktor logističnega urada ljudskih oboroženih sil, član osrednje vojaške komisije Delavske stranke Koreje in general ljudskih oboroženih sil. So Hong Chan je v tej funkciji odgovoren za podporo ali spodbujanje programov DLRK, povezanih z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje.

26.

WANG Chang Uk

 

Datum rojstva: 29.5.1960

Spol: moški

7.4.2017

Minister za industrijo in atomsko energijo. Wang Chang Uk je v tej funkciji odgovoren za podporo ali spodbujanje programov DLRK, povezanih z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje.

27.

JANG Chol

 

Datum rojstva: 31.3.1961

Kraj rojstva: Pjongjang, DLRK

Številka potnega lista: 563310042

Spol: moški

7.4.2017

Nekdanji predsednik nacionalne akademije znanosti, ustanove za razvoj tehnoloških in znanstvenih zmogljivosti DLRK. V tej funkciji je Jang Chol imel strateški položaj pri razvoj jedrskih dejavnosti DLRK. Kot tak je bil odgovoren za podporo ali spodbujanje programov DLRK, povezanih z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje.“

(2)   

V delu I(B) („Subjekti“) Priloge II k Sklepu (SZVP) 2016/849 se vnos 2 nadomesti z naslednjim:

 

Ime

Drugo ime

Lokacija

Datum uvrstitve na seznam

Druge informacije

„2.

Korean Ryengwang Trading Corporation

KOREA RYONGWANG TRADING CORPORATION

Rakwon-dong, okrožje Pothonggang, Pjongjang, DLRK

22.12.2009

Podružnica družbe Korea Ryongbong General Corporation (subjekta, ki ga je VSZN na seznam uvrstil 24.4.2009).“

(3)   

V delu II(A) („Osebe“) Priloge II k Sklepu (SZVP) 2016/849 se vnosi 1 do 6 nadomestijo z naslednjim:

 

Ime

Drugo ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Datum uvrstitve na seznam

Utemeljitev

„1.

JON Il-chun

JON Il Chun

Datum rojstva: 24.8.1941

Spol: moški

22.12.2010

KIM Tong-un je bil februarja 2010 razrešen s funkcije direktorja ‚Urada 39‘, ki je med drugim zadolžen za nakup blaga iz diplomatskih predstavništev DLRK, s čimer se izogibajo sankcijam. Zamenjal ga je JON Il-chun. Predstavnik Nacionalne obrambne komisije, ki je bila ključni organ za zadeve nacionalne obrambe v DLRK, preden je bila preoblikovana v Komisijo za državne zadeve; marca 2010 izvoljen za generalnega direktorja državne razvojne banke. Na 7. kongresu Delavske stranke Koreje maja 2016 izvoljen za nadomestnega člana v Centralnem komiteju Delavske stranke Koreje; na tem kongresu je Delavska stranka Koreje sprejela odločitev o nadaljevanju jedrskega programa DLRK.

2.

KIM Tong-un

KIM Tong Un

Spol: moški

22.12.2009

Nekdanji direktor ‚Urada 39‘ Centralnega komiteja Delavske stranke, ki sodeluje pri financiranju širjenja orožja. Leta 2011 naj bi vodil ‚Urad 38‘ ter zbiral sredstva za vodstvo in elito.

3.

KIM Yong Nam

KIM Yong-Nam, KIM Young-Nam, KIM Yong-Gon

Datum rojstva: 2.12.1947

Kraj rojstva: Sinuju, DLRK

Spol: moški

20.4.2018

Skupina strokovnjakov je ugotovila, da je KIM Yong Nam agent generalnega obveščevalnega urada (Reconnaissance General Bureau), tj. subjekta, ki je na seznamu Združenih narodov. Ugotovila je tudi, da KIM Yong Nam in njegov sin KIM Su Gwang izvajata model goljufivih finančnih praks, ki bi lahko prispeval k programom DLRK, povezanim z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje. KIM Yong Nam je v obdobju, ko je delal kot diplomat, odprl različne tekoče in varčevalne račune v Uniji ter sodeloval pri različnih večjih bančnih transferjih na bančne račune v Uniji oziroma na račune zunaj Unije, tudi na račune, odprte na ime sina KIM Su Gwanga in snahe KIM Kyong Hui.

4.

DJANG Tcheul Hy

JANG Tcheul-hy, JANG Cheul-hy, JANG Chol-hy, DJANG Cheul-hy, DJANG Chol-hy, DJANG Tchoul-hy, KIM Tcheul-hy

Datum rojstva: 11.5.1950

Kraj rojstva: Kangwon

Spol: ženski

20.4.2018

DJANG Tcheul Hy skupaj z možem KIM Yong Namom, sinom KIM Su Gwangom in snaho KIM Kyong Hui izvaja model goljufivih finančnih praks, ki bi lahko prispevale k programom DLRK, povezanim z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje. Bila je imetnica več bančnih računov v Uniji, ki jih je na njeno ime odprl njen sin KIM Su Gwang. Sodelovala je tudi pri več bančnih transferjih z računov svoje snahe KIM Kyong Hui na bančne račune zunaj Unije.

5.

KIM Su Gwang

KIM Sou-Kwang, KIM Sou-Gwang, KIM Son-Kwang, KIM Su-Kwang, KIM Soukwang KIM Su-gwang, KIM Son-gwang

Datum rojstva: 18.8.1976

Kraj rojstva: Pjongjang, DLRK

Diplomat DLRK na veleposlaništvu v Belorusiji

Spol: moški

20.4.2018

Skupina strokovnjakov je ugotovila, da je KIM Su Gwang agent generalnega obveščevalnega urada, tj. subjekta, ki je na seznamu Združenih narodov. Ugotovila je tudi, da KIM Su Gwang in njegov oče KIM Yong Nam izvajata model goljufivih finančnih praks, ki bi lahko prispevale k programom DLRK, povezanim z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje. KIM Su Gwang je odprl več bančnih računov v več državah članicah, tudi na imena družinskih članov. Ko je delal kot diplomat, je sodeloval je pri različnih večjih bančnih transferjih na bančne račune v Uniji oziroma na račune zunaj Unije, tudi na račune, odprte na ime soproge KIM Kyong Hui.

6.

KIM Kyong Hui

 

Datum rojstva: 6.5.1981

Kraj rojstva: Pjongjang, DLRK

Spol: ženski

20.4.2018

KIM Kyong Hui skupaj z možem KIM Su Gwangom, tastom KIM Yong Namom in taščo DJANG Tcheul Hy izvaja model goljufivih finančnih praks, ki bi lahko prispevale k programom DLRK, povezanim z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje. Prejela je več bančnih nakazil od moža KIM Su Gwanga in tasta KIM Yong Nama ter prenesla denar na račune zunaj Unije, odprte na njeno ime ali na ime tašče DJANG Tcheul Hy.“

(4)   

V delu A („Osebe“) Priloge III k Sklepu (SZVP) 2016/849 se vnosa 4 in 24 nadomestita z naslednjim:

 

Ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Datum uvrstitve na seznam

Utemeljitev

„4.

JON Chol Young

tudi: JON Chol Yong

Številka potnega lista: 563410192

Diplomat DLRK na veleposlaništvu v Angoli.

Datum rojstva: 30.4.1975

22.1.2018

Nekdanji predstavnik družbe Green Pine Associated Corporation in diplomat DLRK v Angoli.

Green Pine je na seznamu ZN zaradi svojih dejavnosti, vključno s kršitvijo embarga ZN na orožje. Družba Green Pine se je tudi pogajala o pogodbah za prenovo plovil angolske mornarice, kar je v nasprotju s prepovedmi, uvedenimi z resolucijami Varnostnega sveta Združenih narodov.

24.

SO Tong Myong

Datum rojstva: 10.9.1956

3.7.2015

Nekdanji predsednik družbe Korea National Insurance Corporation (KNIC), nekdanji izvršni predsednik upravnega odbora družbe KNIC (junij 2012); nekdanji generalni direktor družbe KNIC, september 2013, ki deluje v imenu družbe KNIC ali v skladu z njenimi navodili.“

(5)   

V delu B („Subjekti“) Priloge III k Sklepu (SZVP) 2016/849 se vnos 4 nadomesti z naslednjim:

 

Ime (in morebitni vzdevki)

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Datum uvrstitve na seznam

Utemeljitev

„4.

Pan Systems Pyongyang.

tudi Wonbang Trading Co., Glocom, International Golden Services, International Global System

Naslov: Soba 818, Hotel Pothonggang, Ansan-Dong, okrožje Pyongchon, Pjongjang, DLRK.

16.10.2017

Subjekt Pan Systems je pomagal pri izogibanju sankcijam, ki jih je uvedel Varnostni svet Združenih narodov, in sicer s poskusom prodaje orožja in pripadajočega materiala Eritreji.

Subjekt Pan Systems je pod nadzorom in deluje v imenu generalnega obveščevalnega urada (Reconaissance General Bureau) tj. subjekta, ki je na seznamu Združenih narodov.“


31.7.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 247/40


IZVEDBENI SKLEP SVETA (SZVP) 2020/1137

z dne 30. julija 2020

o izvajanju Sklepa (SZVP) 2015/1333 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Libiji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 31(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta (SZVP) 2015/1333 z dne 31. julija 2015 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Libiji in razveljavitvi Sklepa 2011/137/SZVP (1) ter zlasti člena 12(2) Sklepa,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 31. julija 2015 sprejel Sklep (SZVP) 2015/1333.

(2)

V skladu s členom 17(2) Sklepa (SZVP) 2015/1333 je Svet pregledal seznama oseb in subjektov iz prilog II in IV k navedenemu sklepu.

(3)

Svet je sklenil, da bi bilo treba omejevalne ukrepe proti vsem osebam in subjektom na seznamih iz prilog II in IV k Sklepu (SZVP) 2015/1333 ohraniti in da bi bilo treba posodobiti identifikacijske podatke o eni osebi.

(4)

Sklep (SZVP) 2015/1333 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Prilogi II in IV k Sklepu (SZVP) 2015/1333 se spremenita v skladu s Prilogo k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 30. julija 2020

Za Svet

Predsednik

M. ROTH


(1)  UL L 206, 1.8.2015, str. 34.


PRILOGA

(1)   

V oddelku A (Osebe) Priloge II k Sklepu (SZVP) 2015/1333 se vnos 15 nadomesti z naslednjim:

„15.

GHWELL, Khalifa

vzdevka: AL GHWEIL, Khalifa

AL-GHAWAIL, Khalifa

GHAWIL, Khalifa Mohamed

Datum rojstva: 1. januar 1956 ali 1. januar 1951

Kraj rojstva: Misurata, Libija

Državljanstvo: Libija

Št. potnega lista: A005465 (Libija), izdan 12. aprila 2015, potekel: 11. aprila 2017

in

J690P666 (Libija), izdan 12. junija 2016, poteče: 11. junija 2024

Spol: moški

Naslov: Qasr Ahmed Street, Misurata, Libija

Khalifa Ghwell je t. i. ‚predsednik vlade in minister za obrambo‘ mednarodno nepriznanega splošnega narodnega kongresa (znanega tudi kot ‚vlada narodne rešitve‘), zato je odgovoren za njegove dejavnosti.

7. julija 2015 je Khalifa Ghwell pokazal podporo ‚Fronti stanovitnosti‘ (Alsomood), tj. novi vojaški sili sedmih brigad za preprečitev oblikovanja vlade narodne enotnosti v Tripoliju, in sicer s tem, da se je s predsednikom splošnega narodnega kongresa Nurijem Abujem Sahmainom udeležil slovesnosti ob podpisu ustanovitve te nove sile.

Kot ‚predsednik vlade‘ splošnega narodnega kongresa ima Ghwell osrednjo vlogo pri oviranju oblikovanja vlade narodne enotnosti, ustanovljene z libijskim političnim sporazumom.

15. januarja 2016 je kot ‚predsednik vlade in minister za obrambo‘ splošnega narodnega kongresa v Tripoliju odredil odvzem prostosti vsem članom nove varnostne ekipe, ki jo je imenoval kandidat za predsednika vlade narodne enotnosti, ob prihodu v Tripoli.

31. avgusta 2016 je ukazal, da se ‚predsednik vlade‘ in ‚obrambni minister‘‚vlade narodne rešitve‘ vrneta na delo, potem ko je predstavniški dom zavrnil vlado narodne enotnosti.

1.4.2016“

(2)   

V oddelku A (Osebe) Priloge IV k Sklepu (SZVP) 2015/1333 se vnos 20 nadomesti z naslednjim:

„20.

GHWELL, Khalifa

vzdevka: AL GHWEIL, Khalifa

AL-GHAWAIL, Khalifa

GHAWIL, Khalifa Mohamed

Datum rojstva: 1. januar 1956 ali 1. januar 1951

Kraj rojstva: Misurata, Libija

Državljanstvo: Libija

Št. potnega lista: A005465 (Libija), izdan 12. aprila 2015, potekel: 11. aprila 2017

in

J690P666 (Libija), izdan 12. junija 2016, poteče: 11. junija 2024

Spol: moški

Naslov: Qasr Ahmed Street, Misurata, Libija

Khalifa Ghwell je t. i. ‚predsednik vlade in minister za obrambo‘ mednarodno nepriznanega splošnega narodnega kongresa (znanega tudi kot ‚vlada narodne rešitve‘), zato je odgovoren za njegove dejavnosti.

7. julija 2015 je Khalifa Ghwell pokazal podporo ‚Fronti stanovitnosti‘ (Alsomood), tj. novi vojaški sili sedmih brigad za preprečitev oblikovanja vlade narodne enotnosti v Tripoliju, in sicer s tem, da se je s predsednikom splošnega narodnega kongresa Nurijem Abujem Sahmainom udeležil slovesnosti ob podpisu ustanovitve te nove sile.

Kot ‚predsednik vlade‘ splošnega narodnega kongresa ima Ghwell osrednjo vlogo pri oviranju oblikovanja vlade narodne enotnosti, ustanovljene z libijskim političnim sporazumom.

15. januarja 2016 je kot ‚predsednik vlade in minister za obrambo‘ splošnega narodnega kongresa v Tripoliju odredil odvzem prostosti vsem članom nove varnostne ekipe, ki jo je imenoval kandidat za predsednika vlade narodne enotnosti, ob prihodu v Tripoli.

31. avgusta 2016 je ukazal, da se ‚predsednik vlade‘ in ‚obrambni minister‘‚vlade narodne rešitve‘ vrneta na delo, potem ko je predstavniški dom zavrnil vlado narodne enotnosti.

1.4.2016“