ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 188

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 63
15. junij 2020


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/777 z dne 12. junija 2020 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2018/763 glede datumov začetka njene uporabe in nekaterih prehodnih določb po podaljšanju roka za prenos Direktive (EU) 2016/798 Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 )

1

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/778 z dne 12. junija 2020 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2019/773 glede datumov začetka njene uporabe po podaljšanju roka za prenos Direktive (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 )

4

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/779 z dne 12. junija 2020 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2019/250 glede datumov začetka njene uporabe po podaljšanju roka za prenos Direktive (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 )

6

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/780 z dne 12. junija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 445/2011 in Izvedbene uredbe (EU) 2019/779 glede ukrepov za podaljšanje veljavnosti nekaterih spričeval železniških subjektov, zadolženih za vzdrževanje, in nekaterih prehodnih določb zaradi pandemije COVID-19 ( 1 )

8

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/781 z dne 12. junija 2020 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2018/545 glede datumov začetka njene uporabe in nekaterih prehodnih določb po podaljšanju roka za prenos Direktive (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 )

11

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/782 z dne 12. junija 2020 o spremembi delegiranih uredb (EU) 2018/761 in (EU) 2018/762 glede datumov začetka njune uporabe po podaljšanju roka za prenos Direktive (EU) 2016/798 Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 )

14

 

 

SKLEPI

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/783 z dne 12. junija 2020 o spremembi Sklepa 2012/757/EU glede ukrepov za prilagoditev pogostosti rednih zdravstvenih pregledov železniškega osebja, ki opravlja za varnost pomembne naloge, razen strojevodij, zaradi pandemije COVID-19 ( 1 )

16

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

15.6.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 188/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/777

z dne 12. junija 2020

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2018/763 glede datumov začetka njene uporabe in nekaterih prehodnih določb po podaljšanju roka za prenos Direktive (EU) 2016/798 Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive (EU) 2016/798 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o varnosti na železnici (1) in zlasti člena 10(10) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva (EU) 2016/798 je bila spremenjena z Direktivo (EU) 2020/700 (2), da se državam članicam omogoči podaljšanje roka za uveljavitev nacionalnih zakonov in drugih predpisov, potrebnih za uskladitev z določbami iz člena 33(1) Direktive (EU) 2016/798.

(2)

Pri ocenjevanju vlog za varnostno spričevalo v skladu z Direktivo 2004/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3), na podlagi katerih bi bilo treba varnostno spričevalo izdati pred 16. junijem 2020, bi zaradi izbruha COVID-19 lahko prišlo do zamude. Zato bi moral v državah članicah, ki so Agencijo Evropske unije za železnice (v nadaljnjem besedilu: Agencija) in Komisijo uradno obvestile v skladu s členom 33(2) Direktive (EU) 2016/798 in v katerih je treba Direktivo (EU) 2016/798 uporabljati od 16. junija 2020, nacionalni varnostni organ na zahtevo prosilca nadaljevati ocenjevanje po navedenem datumu. Nacionalni varnostni organ bi moral končati navedeno ocenjevanje in izdati varnostno spričevalo pred 30. oktobrom 2020.

(3)

Kar zadeva države članice, ki so Agencijo in Komisijo uradno obvestile v skladu s členom 33(2a) Direktive (EU) 2016/798, bi bilo treba začetek uporabe nekaterih določb Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/763 (4) odložiti do 31. oktobra 2020. Prilagoditi bi bilo treba tudi prehodne določbe iz Izvedbene uredbe (EU) 2018/763.

(4)

Prosilci so morda pripravili vloge v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) 2018/763 ob upoštevanju sedanjega roka za vložitev vlog. Vloge, sestavljene v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) 2018/763, bi morale vključevati vse potrebne dokaze za izdajo varnostnih spričeval prevoznikom v železniškem prometu v skladu z Direktivo 2004/49/ES ali Direktivo (EU) 2016/798. Zato bi bilo treba prosilcem omogočiti, da pri nacionalnih varnostnih organih v državah članicah, ki so Agencijo in Komisijo uradno obvestile v skladu s členom 33(2a) Direktive (EU) 2016/798, vložijo vloge, ki navajajo dokazila v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) 2018/763. Nacionalni varnostni organi bi morali navedene vloge sprejeti, ne da bi zahtevali popravljeno vlogo.

(5)

Izvedbeno uredbo (EU) 2018/763 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora iz člena 28(1) Direktive (EU) 2016/798.

(7)

Da se zagotovi učinkovitost ukrepov iz te uredbe, bi morala ta uredba začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izvedbena uredba (EU) 2018/763 se spremeni:

(1)

v členu 2 se točka 5 nadomesti z naslednjim:

„(5)

‚zadevni datum‘ pomeni 16. junij 2019, kar zadeva države članice, ki Agencije in Komisije niso uradno obvestile v skladu s členom 33(2) Direktive (EU) 2016/798, da so podaljšale obdobje za prenos navedene direktive. Pomeni 16. junij 2020, kar zadeva države članice, ki so Agencijo in Komisijo uradno obvestile v skladu s členom 33(2) Direktive (EU) 2016/798, da so podaljšale obdobje za prenos navedene direktive, ter Agencije in Komisije niso uradno obvestile v skladu s členom 33(2a) Direktive (EU) 2016/798. Pomeni 31. oktober 2020, kar zadeva države članice, ki Agencije in Komisije niso uradno obvestile v skladu s členom 33(2a) Direktive (EU) 2016/798, da so dodatno podaljšale obdobje za prenos navedene direktive.“;

(2)

člen 15 se spremeni:

(a)

vstavi se naslednji odstavek 4a:

„4a.   Ne glede na odstavke 1 do 4 nacionalni varnostni organ v državah članicah, ki so Agencijo in Komisijo uradno obvestile v skladu s členom 33(2) Direktive (EU) 2016/798 in v katerih se Direktiva (EU) 2016/798 uporablja od 16. junija 2020, na zahtevo prosilca nadaljuje ocenjevanje vlog za varnostno spričevalo v skladu z Direktivo 2004/49/ES po 16. juniju 2020, pod pogojem, da izda varnostno spričevalo pred 30. oktobrom 2020.

Kadar nacionalni varnostni organ ugotovi, da varnostnega spričevala ne bo mogel izdati pred 30. oktobrom 2020, o tem nemudoma obvesti prosilca in Agencijo, uporabijo pa se odstavki 2 do 4.“;

(b)

vstavi se naslednji odstavek 6a:

„6a.   Kadar načrtovano območje obratovanja ni omejeno na eno državo članico, enotno varnostno spričevalo, ki ga Agencija izda med 16. junijem 2020 in 30. oktobrom 2020, izključuje omrežje ali omrežja v vseh državah članicah, ki so Agencijo in Komisijo uradno obvestile v skladu s členom 33(2) Direktive (EU) 2016/798. Nacionalni varnostni organi držav članic, ki so podale takšno uradno obvestilo:

(a)

obravnavajo enotno varnostno spričevalo, ki ga izda Agencija, kot enakovredno tistemu delu varnostnega spričevala, izdanemu v skladu s členom 10(2)(a) Direktive 2004/49/ES;

(b)

izdajo varnostna spričevala v skladu s členom 10(2)(b) Direktive 2004/49/ES od 16. junija 2020 z obdobjem veljavnosti, ki ne presega obdobja veljavnosti enotnega varnostnega spričevala.“;

(c)

odstavek 7 se nadomesti z naslednjim:

„7.   V primerih iz odstavka 2(a) ter odstavkov 6 in 6a tega člena nacionalni varnostni organi sodelujejo in se usklajujejo z Agencijo, da ocenijo elemente iz člena 10(3)(a) Direktive (EU) 2016/798. Pri tem Agencija sprejme oceno iz člena 10(2)(a) Direktive 2004/49/ES, ki jo je izvedel nacionalni varnostni organ.“;

(d)

doda se nov odstavek 8:

„8.   Med 16. junijem 2020 in 30. oktobrom 2020 lahko prosilci za varnostno spričevalo za namene Direktive 2004/49/ES v državah članicah, ki so Agencijo in Komisijo uradno obvestile v skladu s členom 33(2a) Direktive (EU) 2016/798, nacionalnim varnostnim organom predložijo dokumentacijo, pripravljeno v skladu s Prilogo I.

Vloge za varnostna spričevala v skladu s to uredbo nacionalni varnostni organi iz prvega pododstavka sprejmejo za namene Direktive 2004/49/ES.“;

(3)

člen 16 se nadomesti z naslednjim:

Člen 16

Razveljavitev

Uredba (ES) št. 653/2007 se razveljavi z učinkom od 16. junija 2019.

Vendar pa se še naprej uporablja do 15. junija 2020 za države članice, ki so Agencijo in Komisijo uradno obvestile v skladu s členom 33(2) Direktive (EU) 2016/798, da so podaljšale obdobje za prenos navedene direktive, ter Agencije in Komisije niso uradno obvestile v skladu s členom 33(2a) Direktive (EU) 2016/798.

Še naprej se uporablja do 30. oktobra 2020 za tiste države članice, ki so Agencijo in Komisijo v skladu s členom 33(2a) Direktive (EU) 2016/798 uradno obvestile, da so podaljšale obdobje za prenos navedene direktive.“;

(4)

v členu 17 se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„V državah članicah, ki Agencije in Komisije niso uradno obvestile v skladu s členom 33(2) Direktive (EU) 2016/798, se uporablja od 16. junija 2019.

V državah članicah, ki so Agencijo in Komisijo uradno obvestile v skladu s členom 33(2) Direktive (EU) 2016/798 ter Agencije in Komisije niso uradno obvestile v skladu s členom 33(2a) Direktive (EU) 2016/798, se uporablja od 16. junija 2020.

V vseh državah članicah se uporablja od 31. oktobra 2020.

Vendar se v vseh državah članicah člen 15(1), (2), (3) in (7) uporablja od 16. februarja 2019, člen 15(6) pa se uporablja od 16. junija 2019.

Člen 15(6a) se v vseh državah članicah uporablja od 16. junija 2020.

V državah članicah, ki so Agencijo in Komisijo uradno obvestile v skladu s členom 57(2a) Direktive (EU) 2016/797, se člen 15(8) uporablja od 16. junija 2020.“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. junija 2020

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 138, 26.5.2016, str. 102.

(2)  Direktiva (EU) 2020/700 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. maja 2020 o spremembi Direktive (EU) 2016/797 in Direktive (EU) 2016/798 glede podaljšanja obdobja za njun prenos (UL L 165, 27.5.2020, str. 27).

(3)  Direktiva 2004/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o varnosti na železnicah Skupnosti ter o spremembi Direktive Sveta 95/18/ES o izdaji licence prevoznikom v železniškem prometu in Direktive 2001/14/ES o dodeljevanju železniških infrastrukturnih zmogljivosti, naložitvi uporabnin za uporabo železniške infrastrukture in podeljevanju varnostnega spričevala (UL L 164, 30.4.2004, str. 44).

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/763 z dne 9. aprila 2018 o določitvi praktičnih ureditev za izdajo enotnih varnostnih spričeval prevoznikom v železniškem prometu v skladu z Direktivo (EU) 2016/798 Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 653/2007 (UL L 129, 25.5.2018, str. 49).


15.6.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 188/4


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/778

z dne 12. junija 2020

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2019/773 glede datumov začetka njene uporabe po podaljšanju roka za prenos Direktive (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o interoperabilnosti železniškega sistema v Evropski uniji (1) in zlasti člena 5(11) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva (EU) 2016/797 je bila spremenjena z Direktivo (EU) 2020/700 (2), da se državam članicam omogoči podaljšanje roka za uveljavitev nacionalnih zakonov in drugih predpisov, potrebnih za uskladitev z določbami iz člena 57(1) Direktive (EU) 2016/797.

(2)

Kar zadeva države članice, ki so Agencijo Evropske unije za železnice in Komisijo uradno obvestile, da nameravajo podaljšati obdobje za prenos Direktive (EU) 2016/797 v skladu s členom 57(2a) Direktive, bi bilo treba začetek uporabe nekaterih določb Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/773 (3) odložiti do 31. oktobra 2020.

(3)

Zaradi ukrepov v okviru pandemije COVID-19 dejavnosti v zvezi z odpravo nacionalnih predpisov o sklepnem signalu tovornega vlaka ni bilo mogoče izvesti, kot je bilo načrtovano. Države članice bi morale imeti na voljo tri dodatne mesece, da Komisiji predložijo poročila o uporabi odsevnih plošč iz točke 4.2.2.1.3.2 Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/773. Rok za pregled specifikacij zaradi uskladitve zahtev glede sklepnega signala tovornega vlaka za celotno Unijo bi bilo treba ustrezno prilagoditi.

(4)

Izvedbeno uredbo (EU) 2019/773 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora iz člena 51(1) Direktive (EU) 2016/797.

(6)

Da se zagotovi učinkovitost ukrepov iz te uredbe, bi morala ta uredba začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izvedbena uredba (EU) 2019/773 se spremeni:

(1)

v členu 6 se peti pododstavek nadomesti z naslednjim:

„V državah članicah, ki so Agencijo in Komisijo uradno obvestile v skladu s členom 57(2) Direktive (EU) 2016/797 ter Agencije in Komisije niso uradno obvestile v skladu s členom 57(2a) Direktive (EU) 2016/797, se oddelek 4.2.2.5 in Dodatek D1 k Prilogi k tej uredbi uporabljata od 16. junija 2020.

V državah članicah, ki so Agencijo in Komisijo uradno obvestile v skladu s členom 57(2a) Direktive (EU) 2016/797, se oddelek 4.2.2.5 in Dodatek D1 k Prilogi k tej uredbi uporabljata od 31. oktobra 2020.“;

(2)

v točki 4.2.2.1.3.2 Priloge se v pododstavku za „Poročila:“„30. septembra 2020“ nadomesti z „31. decembra 2020“;

(3)

v točki 4.2.2.1.3.2 Priloge se v pododstavku za „Postopno opuščanje:“„31. marca 2021“ nadomesti s „30. junija 2021“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. junija 2020

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 138, 26.5.2016, str. 44.

(2)  Direktiva (EU) 2020/700 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. maja 2020 o spremembi Direktive (EU) 2016/797 in Direktive (EU) 2016/798 glede podaljšanja obdobja za njun prenos (UL L 165, 27.5.2020, str. 27).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/773 z dne 16. maja 2019 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemom „vodenje in upravljanje prometa“ železniškega sistema v Evropski uniji in o razveljavitvi Sklepa Komisije 2012/757/EU (UL L 139 I, 27.5.2019, str. 5).


15.6.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 188/6


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/779

z dne 12. junija 2020

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2019/250 glede datumov začetka njene uporabe po podaljšanju roka za prenos Direktive (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive (EU) 2016/797/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o interoperabilnosti železniškega sistema v Evropski uniji (1) ter zlasti člena 9(4), člena 15(9) in člena 24(4) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva (EU) 2016/797 je bila spremenjena z Direktivo (EU) 2020/700 (2), da se državam članicam omogoči podaljšanje roka za uveljavitev nacionalnih zakonov in drugih predpisov, potrebnih za uskladitev z določbami iz člena 57(1) Direktive (EU) 2016/797.

(2)

Kar zadeva države članice, ki so Agencijo Evropske unije za železnice in Komisijo uradno obvestile, da nameravajo podaljšati obdobje za prenos Direktive (EU) 2016/797 v skladu s členom 57(2a) Direktive, bi bilo treba začetek uporabe nekaterih določb Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/250 (3) odložiti do 31. oktobra 2020.

(3)

Izvedbeno uredbo (EU) 2019/250 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora iz člena 51(1) Direktive (EU) 2016/797.

(5)

Da se zagotovi učinkovitost ukrepov iz te uredbe, bi morala ta uredba začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izvedbena uredba (EU) 2019/250 se spremeni:

(1)

v členu 11 se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Priloga k Uredbi (EU) št. 201/2011 se še naprej uporablja za izjave o skladnosti tipa vozil iz člena 26(4) Direktive 2008/57/ES do 15. junija 2020 v državah članicah, ki so Agencijo in Komisijo uradno obvestile v skladu s členom 57(2) Direktive (EU) 2016/797 ter Agencije in Komisije niso uradno obvestile v skladu s členom 57(2a) Direktive (EU) 2016/797.

Priloga k Uredbi (EU) št. 201/2011 se še naprej uporablja za izjave o skladnosti tipa vozil iz člena 26(4) Direktive 2008/57/ES do 30. oktobra 2020 v državah članicah, ki so Agencijo in Komisijo uradno obvestile v skladu s členom 57(2a) Direktive (EU) 2016/797.“;

(2)

v členu 12 se četrti pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Ta uredba se uporablja od 16. junija 2020 v državah članicah, ki so Agencijo in Komisijo uradno obvestile v skladu s členom 57(2) Direktive (EU) 2016/797 ter Agencije in Komisije niso uradno obvestile v skladu s členom 57(2a) Direktive (EU) 2016/797.

V vseh državah članicah se uporablja od 31. oktobra 2020.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. junija 2020

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 138, 26.5.2016, str. 44.

(2)  Direktiva (EU) 2020/700 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. maja 2020 o spremembi Direktive (EU) 2016/797 in Direktive (EU) 2016/798 glede podaljšanja obdobja za njun prenos (UL L 165, 27.5.2020, str. 27).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/250 z dne 12. februarja 2019 o predlogah za izjave in potrdila ES za komponente interoperabilnosti železniškega sistema in podsisteme, vzorcu izjave o skladnosti za odobren tip železniškega vozila in postopkih verifikacije ES za podsisteme v skladu z Direktivo (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Uredbe Komisije (EU) št. 201/2011 (UL L 42, 13.2.2019, str. 9).


15.6.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 188/8


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/780

z dne 12. junija 2020

o spremembi Uredbe (EU) št. 445/2011 in Izvedbene uredbe (EU) 2019/779 glede ukrepov za podaljšanje veljavnosti nekaterih spričeval železniških subjektov, zadolženih za vzdrževanje, in nekaterih prehodnih določb zaradi pandemije COVID-19

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive (EU) 2016/798 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o varnosti na železnici (1) in zlasti člena 14(6) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Države članice so Komisijo obvestile o težavah pri podaljševanju nekaterih spričeval železniških subjektov, zadolženih za vzdrževanje, kot posledice ukrepov zaradi pandemije COVID-19.

(2)

Podaljšanje spričeval subjektov, zadolženih za vzdrževanje tovornih vagonov, ali spričeval v zvezi s funkcijami vzdrževanja, oddanimi v zunanje izvajanje, ki so bila izdana v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 445/2011 (2) in so pravkar ali bodo kmalu prenehala veljati, morda ni mogoče zaradi ukrepov, ki so postali potrebni zaradi pandemije COVID-19 in so začeli veljati v nekaterih državah članicah po 1. marcu 2020. Certifikacijski organi za izdajo spričeval subjektom, zadolženim za vzdrževanje, namreč morda ne morejo pravočasno izvesti vsega predhodnega dela za podaljšanje spričeval subjektov, zadolženih za vzdrževanje, ali spričeval za funkcije vzdrževanja, oddane v zunanje izvajanje, v skladu z Uredbo (EU) št. 445/2011 ali od 16. junija 2020 z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/779 (3).

(3)

Da se zagotovi neprekinjeno poslovanje, bi bilo treba spričevala subjektov, zadolženih za vzdrževanje, in spričevala v zvezi s funkcijami vzdrževanja, oddanimi v zunanje izvajanje, ki so bila izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 445/2011 in prenehajo veljati med 1. marcem 2020 in 31. avgustom 2020, podaljšati za dodatnih šest mesecev. To ne bi smelo posegati v uporabo člena 7(7) Uredbe (EU) št. 445/2011, kadar certifikacijski organ ugotovi, da subjekt, zadolžen za vzdrževanje, ne izpolnjuje več zahtev, na podlagi katerih je organ izdal spričevalo subjekta, zadolženega za vzdrževanje, ali spričevalo v zvezi s funkcijami vzdrževanja, oddanimi v zunanje izvajanje.

(4)

Zaradi pandemije COVID-19 je primerno omogočiti več časa za izvedbo zahtev glede varnostno kritičnih komponent in začetek uporabe nove ureditve za vozila, ki niso tovorni vagoni. Zato bi bilo treba prilagoditi prehodne določbe iz Izvedbene uredbe (EU) 2019/779.

(5)

Uredbo (EU) št. 445/2011 in Izvedbeno uredbo (EU) 2019/779 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Nekatera spričevala subjektov, zadolženih za vzdrževanje, so po 1. marcu 2020 morda že prenehala veljati. V izogib vsakršni pravni negotovosti bi bilo treba podaljšanje veljavnosti spričeval subjektov, zadolženih za vzdrževanje, uporabljati od 1. marca 2020.

(7)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora iz člena 51(1) Direktive (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta (4).

(8)

Da se zagotovi učinkovitost ukrepov iz te uredbe, bi morala ta uredba začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 7 Uredbe (EU) št. 445/2011 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:

„4.

Brez poseganja v določbe člena 15(6) Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/779 (*1) spričevalo subjekta, zadolženega za vzdrževanje, velja za obdobje do petih let. Imetnik spričevala nemudoma obvesti certifikacijski organ o vseh bistvenih spremembah, ki zadevajo razmere v času podelitve izvirnega spričevala, da se lahko certifikacijski organ odloči, ali bo spremenil, podaljšal ali razveljavil spričevalo.

Člen 2

Izvedbena uredba (EU) 2019/779 se spremeni:

(1)

v členu 15 se odstavek 5 nadomesti z naslednjim:

„5.

Vsi subjekti, zadolženi za vzdrževanje vozil, ki niso tovorni vagoni, in vozil iz člena 15(1) Direktive (EU) 2016/798, za katera ne veljajo odstavki 2 do 4, začnejo izpolnjevati to uredbo najpozneje do 16. junija 2022.“;

(2)

v členu 15 se doda naslednji odstavek 6:

„6.

Brez poseganja v morebitne postopke, ki jih certifikacijski organ sprejme na podlagi določb člena 7(7) Uredbe (EU) št. 445/2011, se spričevala subjektov, zadolženih za vzdrževanje, in spričevala v zvezi s funkcijami vzdrževanja, oddanimi v zunanje izvajanje, ki so bila izdana v skladu z navedeno uredbo in prenehajo veljati med 1. marcem 2020 in 31. avgustom 2020, podaljšajo za dodatnih šest mesecev.“;

(3)

v členu 17 se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

 

„Uporablja se od 16. junija 2020. Vendar se člen 4 uporablja od 16. junija 2021, člen 15(6) pa se uporablja od 1. marca 2020.“.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. junija 2020

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 138, 26.5.2016, str. 102.

(2)  Uredba Komisije (EU) št. 445/2011 z dne 10. maja 2011 o sistemu podeljevanja spričevala subjekta, zadolženega za vzdrževanje, za tovorne vagone in o spremembi Uredbe (ES) št. 653/2007 (UL L 122, 11.5.2011, str. 22).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/779 z dne 16. maja 2019 o določitvi podrobnih določb o sistemu izdajanja spričeval subjektom, zadolženim za vzdrževanje vozil, v skladu z Direktivo (EU) 2016/798 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Uredbe Komisije (EU) št. 445/2011 (UL L 139I, 27.5.2019, str. 360).

(4)  Direktiva (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o interoperabilnosti železniškega sistema v Evropski uniji (UL L 138, 26.5.2016, str. 44).


15.6.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 188/11


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/781

z dne 12. junija 2020

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2018/545 glede datumov začetka njene uporabe in nekaterih prehodnih določb po podaljšanju roka za prenos Direktive (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o interoperabilnosti železniškega sistema v Evropski uniji (1) in zlasti člena 21(9) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva (EU) 2016/797 je bila spremenjena z Direktivo (EU) 2020/700 (2), da se državam članicam omogoči podaljšanje roka za uveljavitev nacionalnih zakonov in drugih predpisov, potrebnih za uskladitev z določbami iz člena 57(1) Direktive (EU) 2016/797.

(2)

Pri ocenjevanju vlog za dovoljenje za tip vozila ali dovoljenje za dajanje vozila na trg v skladu z Direktivo 2008/57/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3), na podlagi katerih bi bilo treba zadevno dovoljenje izdati pred 16. junijem 2020, bi zaradi izbruha COVID-19 lahko prišlo do zamude. Zato bi moral v državah članicah, ki so Agencijo Evropske unije za železnice (v nadaljnjem besedilu: Agencija) in Komisijo uradno obvestile v skladu s členom 57(2) Direktive (EU) 2016/797 in v katerih je treba Direktivo (EU) 2016/797 uporabljati od 16. junija 2020, nacionalni varnostni organ na zahtevo prosilca nadaljevati ocenjevanje po navedenem datumu. Nacionalni varnostni organ bi moral končati navedeno ocenjevanje in izdati dovoljenje pred 30. oktobrom 2020.

(3)

Kar zadeva države članice, ki so Agencijo in Komisijo uradno obvestile, da nameravajo podaljšati obdobje za prenos Direktive (EU) 2016/797 v skladu s členom 57(2a) Direktive, bi bilo treba začetek uporabe nekaterih določb Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/545 (4) odložiti do 31. oktobra 2020. Prilagoditi bi bilo treba tudi prehodne določbe iz Izvedbene uredbe (EU) 2018/545.

(4)

Prosilci so morda pripravili vloge v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) 2018/545 ob upoštevanju sedanjega roka za predložitev vlog. Za namene Direktive 2008/57/ES in Direktive (EU) 2016/797 morajo biti vozila v skladu s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost in ustreznimi nacionalnimi predpisi ter izpolnjevati bistvene zahteve. Vloge, sestavljene v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) 2018/545, bi morale vključevati vse potrebne dokaze za začetek obratovanja vozil v skladu z Direktivo 2008/57/ES ali dajanje vozil na trg v skladu z Direktivo (EU) 2016/797. Zato bi bilo treba prosilcem omogočiti, da pri nacionalnih varnostnih organih v državah članicah, ki so Agencijo in Komisijo uradno obvestile v skladu s členom 57(2a) Direktive (EU) 2016/797, vložijo vloge, ki navajajo dokazila v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) 2018/545. Nacionalni varnostni organi bi morali navedene vloge sprejeti, ne da bi zahtevali popravljeno vlogo.

(5)

Izvedbeno uredbo (EU) 2018/545 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora iz člena 51(1) Direktive (EU) 2016/797.

(7)

Da se zagotovi učinkovitost ukrepov iz te uredbe, bi morala ta uredba začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izvedbena uredba (EU) 2018/545 se spremeni:

(1)

v členu 2 se točka 17 nadomesti z naslednjim:

„(17)

‚zadevni datum‘ pomeni 16. junij 2019, kar zadeva države članice, ki Agencije in Komisije niso uradno obvestile v skladu s členom 57(2) Direktive (EU) 2016/797, da so podaljšale obdobje za prenos navedene direktive. Pomeni 16. junij 2020, kar zadeva države članice, ki so Agencijo in Komisijo uradno obvestile v skladu s členom 57(2) Direktive (EU) 2016/797, da so podaljšale obdobje za prenos navedene direktive, ter Agencije in Komisije niso uradno obvestile v skladu s členom 57(2a) Direktive (EU) 2016/797. Pomeni 31. oktober 2020, kar zadeva države članice, ki Agencije in Komisije niso uradno obvestile v skladu s členom 57(2a) Direktive (EU) 2016/797, da so dodatno podaljšale obdobje za prenos navedene direktive.“;

(2)

člen 55 se spremeni:

(a)

vstavi se naslednji odstavek 4a:

„4a.   Ne glede na odstavke 1 do 4 nacionalni varnostni organ v državah članicah, ki so Agencijo in Komisijo uradno obvestile v skladu s členom 57(2) Direktive (EU) 2016/797 in v katerih se Direktiva (EU) 2016/797 uporablja od 16. junija 2020, na zahtevo prosilca nadaljuje ocenjevanje vlog za dovoljenje za tip vozila in/ali dovoljenje za dajanje vozila na trg v skladu z Direktivo 2008/57/ES po 16. juniju 2020, pod pogojem, da izda dovoljenje za tip vozila in/ali dovoljenje za vozilo pred 30. oktobrom 2020.

Kadar nacionalni varnostni organ ugotovi, da dovoljenja za tip vozila in/ali dovoljenja za vozilo ne bo mogel izdati pred 30. oktobrom 2020, o tem nemudoma obvesti prosilca in Agencijo, uporabijo pa se odstavki 2 do 4.“;

(b)

vstavi se naslednji odstavek 5a:

„5a.   Dovoljenje za vozilo in/ali tip vozila, ki ga Agencija izda med 16. junijem 2020 in 30. oktobrom 2020 izključuje omrežje ali omrežja v vseh državah članicah, ki so Agencijo in Komisijo uradno obvestile v skladu s členom 57(2) Direktive (EU) 2016/797. Nacionalni varnostni organi držav članic, ki so podale takšno uradno obvestilo:

(a)

obravnavajo dovoljenje za tip vozila, ki ga izda Agencija, kot enakovredno dovoljenju za tipe vozil, izdanemu v skladu s členom 26 Direktive 2008/57/ES, in v zvezi z navedenim tipom vozila uporabijo člen 26(3) Direktive 2008/57/ES;

(b)

sprejmejo dovoljenje za vozilo, ki ga izda Agencija, kot enakovredno prvemu dovoljenju, izdanemu v skladu s členom 22 ali 24 Direktive 2008/57/ES, in izdajo dodatno dovoljenje v skladu s členom 23 ali 25 Direktive 2008/57/ES.“;

(c)

odstavek 6 se nadomesti z naslednjim:

„6.   V primerih iz odstavka 2(a) ter odstavkov 5 in 5a nacionalni varnostni organi sodelujejo in se usklajujejo z Agencijo, da ocenijo elemente iz člena 21(5)(a) Direktive (EU) 2016/797.“;

(d)

doda se naslednji odstavek 7a:

„7a.   Države članice, ki so Agencijo in Komisijo uradno obvestile v skladu s členom 57(2a) Direktive (EU) 2016/797, tovorne vagone, ki so skladni z odstavkom 7.1.2 Priloge k Uredbi (EU) št. 321/2013 o TSI za tovorne vagone in imajo dovoljenje za dajanje vozila na trg, med 16. junijem 2020 in 30. oktobrom 2020 obravnavajo kot vozila z dovoljenjem za začetek obratovanja za namene Direktive 2008/57/ES.“;

(e)

doda se nov odstavek 8:

„8.   Med 16. junijem 2020 in 30. oktobrom 2020 lahko prosilci za dovoljenje za začetek obratovanja vozila ali dovoljenje za tip vozila za namene Direktive 2008/57/ES v državah članicah, ki so Agencijo in Komisijo uradno obvestile v skladu s členom 57(2a) Direktive (EU) 2016/797, nacionalnim varnostnim organom predložijo dokumentacijo o vozilu ali tipu vozila, pripravljeno v skladu s členoma 29(1) in 30(1) ter Prilogo I.

Vloge za dovoljenje za začetek obratovanja vozila ali dovoljenje za tip vozila v skladu s to uredbo sprejme nacionalni varnostni organ za namene Direktive 2008/57/ES.“;

(3)

v členu 56 se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„V državah članicah, ki Agencije in Komisije niso uradno obvestile v skladu s členom 57(2) Direktive (EU) 2016/797, se uporablja od 16. junija 2019.

V državah članicah, ki so Agencijo in Komisijo uradno obvestile v skladu s členom 57(2) Direktive (EU) 2016/797 ter Agencije in Komisije niso uradno obvestile v skladu s členom 57(2a) Direktive (EU) 2016/797, se uporablja od 16. junija 2020.

Člena 55(5a) in 55(7a) se v vseh državah članicah uporabljata od 16. junija 2020.

V državah članicah, ki so Agencijo in Komisijo uradno obvestile v skladu s členom 57(2a) Direktive (EU) 2016/797, se člen 55(8) uporablja od 16. junija 2020.

Ta uredba se v vseh državah članicah uporablja od 31. oktobra 2020.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. junija 2020

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 138, 26.5.2016, str. 44.

(2)  Direktiva (EU) 2020/700 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. maja 2020 o spremembi Direktive (EU) 2016/797 in Direktive (EU) 2016/798 glede podaljšanja obdobja za njun prenos (UL L 165, 27.5.2020, str. 27).

(3)  Direktiva 2008/57/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o interoperabilnosti železniškega sistema v Skupnosti (UL L 191, 18.7.2008, str. 1).

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/545 z dne 4. aprila 2018 o določitvi praktičnih ureditev za dovoljenja za železniška vozila in postopek izdaje dovoljenj za tip železniških vozil v skladu z Direktivo (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 90, 6.4.2018, str. 66).


15.6.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 188/14


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/782

z dne 12. junija 2020

o spremembi delegiranih uredb (EU) 2018/761 in (EU) 2018/762 glede datumov začetka njune uporabe po podaljšanju roka za prenos Direktive (EU) 2016/798 Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive (EU) 2016/798 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o varnosti na železnici (1) in zlasti člena 6a v povezavi s členom 27a Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva (EU) 2016/798 je bila spremenjena z Direktivo (EU) 2020/700 Evropskega parlamenta in Sveta (2), da se državam članicam omogoči podaljšanje roka za uveljavitev nacionalnih zakonov in drugih predpisov, potrebnih za uskladitev z določbami iz člena 33(1) Direktive (EU) 2016/798.

(2)

Kar zadeva države članice, ki so Agencijo Evropske unije za železnice in Komisijo uradno obvestile, da nameravajo podaljšati obdobje za prenos Direktive (EU) 2016/798 v skladu s členom 33(2a) navedene direktive, bi bilo treba začetek uporabe nekaterih določb delegiranih uredb Komisije (EU) 2018/761 (3) in (EU) 2018/762 (4) odložiti do 31. oktobra 2020.

(3)

Delegirani uredbi (EU) 2018/761 in (EU) 2018/762 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Da se zagotovi učinkovitost ukrepov iz te uredbe, bi morala ta uredba začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 10 Delegirane uredbe (EU) 2018/761 se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Uporablja se od 16. junija 2019.

Vendar pa se v državah članicah, ki so Agencijo in Komisijo uradno obvestile v skladu s členom 33(2) Direktive (EU) 2016/798, da so podaljšale obdobje za prenos navedene direktive, ter Agencije in Komisije niso uradno obvestile v skladu s členom 33(2a) Direktive (EU) 2016/798, da so dodatno podaljšale navedeno obdobje za prenos, člen 5(2) ter člen 8(1) in (2) uporabljata od 16. junija 2020.

V državah članicah, ki so Agencijo in Komisijo uradno obvestile v skladu s členom 33(2a) Direktive (EU) 2016/798, da so dodatno podaljšale obdobje za prenos navedene direktive, se člen 5(2) ter člen 8(1) in (2) uporabljata od 31. oktobra 2020.“

Člen 2

Delegirana uredba (EU) 2018/762 se spremeni:

(1)

člen 5 se nadomesti z naslednjim:

Člen 5

Razveljavitev

Uredbi (EU) št. 1158/2010 in (EU) št. 1169/2010 se razveljavita z učinkom od 31. oktobra 2025.“;

(2)

v členu 6 se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„V državah članicah, ki Agencije in Komisije niso uradno obvestile v skladu s členom 33(2) Direktive (EU) 2016/798, se uporablja od 16. junija 2019.

V državah članicah, ki so Agencijo in Komisijo uradno obvestile v skladu s členom 33(2) Direktive (EU) 2016/798, da so podaljšale obdobje za prenos navedene direktive, ter Agencije in Komisije niso uradno obvestile v skladu s členom 33(2a) Direktive (EU) 2016/798, da so dodatno podaljšale navedeno obdobje za prenos, se uporablja od 16. junija 2020.

V vseh državah članicah se uporablja od 31. oktobra 2020.“

Člen 3

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. junija 2020

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 138, 26.5.2016, str. 102.

(2)  Direktiva (EU) 2020/700 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. maja 2020 o spremembi direktiv (EU) 2016/797 in (EU) 2016/798 glede podaljšanja obdobij za njun prenos (UL L 165, 27.5.2020, str. 27).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/761 z dne 16. februarja 2018 o vzpostavitvi skupnih varnostnih metod za nadzor, ki ga izvajajo nacionalni varnostni organi po izdaji enotnega varnostnega spričevala ali varnostnega pooblastila v skladu z Direktivo (EU) 2016/798 Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi Uredbe Komisije (EU) št. 1077/2012 (UL L 129, 25.5.2018, str. 16).

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/762 z dne 8. marca 2018 o vzpostavitvi skupnih varnostnih metod za zahteve sistema upravljanja varnosti v skladu z Direktivo (EU) 2016/798 Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi Uredbe Komisije (EU) št. 1158/2010 in Uredbe Komisije (EU) št. 1169/2010 (UL L 129, 25.5.2018, str. 26).


SKLEPI

15.6.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 188/16


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2020/783

z dne 12. junija 2020

o spremembi Sklepa 2012/757/EU glede ukrepov za prilagoditev pogostosti rednih zdravstvenih pregledov železniškega osebja, ki opravlja za varnost pomembne naloge, razen strojevodij, zaradi pandemije COVID-19

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o interoperabilnosti železniškega sistema v Evropski uniji (1) in zlasti člena 5(11) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Države članice so Komisijo obvestile o težavah pri podaljševanju nekaterih spričeval ali licenc za osebje, ki opravlja za varnost pomembne naloge, razen strojevodij, kot posledice ukrepov zaradi pandemije COVID-19.

(2)

Zaradi navedenih ukrepov ni bilo mogoče izpolniti zahteve glede pogostosti rednih zdravstvenih pregledov osebja, ki opravlja za varnost pomembne naloge, razen strojevodij, iz točke 4.7.2.2.1 Priloge I k Sklepu Komisije 2012/757/EU (2). Za zagotovitev neprekinjenosti storitev bi bilo treba odobriti dodatnih šest mesecev za opravljanje navedenih pregledov. To ne bi smelo posegati v dodatne ali pogostejše zdravstvene preglede, kadar to zahteva zdravstveno stanje zaposlenega.

(3)

Sklep 2012/757/EU bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Osebje, ki opravlja za varnost pomembne naloge, od 1. marca 2020 morda ne more izpolnjevati zahteve glede pogostosti rednih pregledov zaradi pandemije COVID-19. V izogib vsakršni pravni negotovosti bi bilo treba podaljšanje obdobja, v katerem je treba opraviti redne zdravstvene preglede, uporabljati od 1. marca 2020.

(5)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem odbora iz člena 51(1) Direktive (EU) 2016/797.

(6)

Da se zagotovi učinkovitost ukrepov iz tega sklepa, bi moral ta sklep začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V točki 4.7.2.2.1 v Prilogi I k Sklepu 2012/757/EU se doda naslednji pododstavek:

„Brez poseganja v točko 4.7.2.2.3 o dodatnih zdravstvenih pregledih in/ali psiholoških preverjanjih, kadar bi bilo treba redni zdravstveni pregled opraviti med 1. marcem 2020 in 31. avgustom 2020, se obdobje, v katerem je pregled treba opraviti, podaljša za šest mesecev. Podaljšanje se ne uporablja, kadar je zdravnik določil pogostejše preglede, razen če država članica odloči drugače. Prevoznik v železniškem prometu in upravljavec infrastrukture morata imeti vzpostavljene postopke za nadzor nad tveganjem, da bi delo opravljalo osebje, ki ni zmožno za delo.“

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 12. junija 2020

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 138, 26.5.2016, str. 44.

(2)  Sklep Komisije 2012/757/EU z dne 14. novembra 2012 o tehničnih specifikacijah za interoperabilnost, ki se nanašajo na podsistem „Vodenje in upravljanje prometa“ železniškega sistema v Evropski uniji in o spremembi Odločbe 2007/756/ES (UL L 345, 15.12.2012, str. 1).