ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 185

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 63
12. junij 2020


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/760 z dne 17. decembra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za upravljanje uvoznih in izvoznih tarifnih kvot, za katere so potrebna dovoljenja, ter dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede položitve varščin pri upravljanju tarifnih kvot

1

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/761 z dne 17. decembra 2019 o določitvi pravil za uporabo uredb (EU) št. 1306/2013, (EU) št. 1308/2013 in (EU) št. 510/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s sistemom upravljanja tarifnih kvot z dovoljenji

24

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

12.6.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 185/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/760

z dne 17. decembra 2019

o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za upravljanje uvoznih in izvoznih tarifnih kvot, za katere so potrebna dovoljenja, ter dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede položitve varščin pri upravljanju tarifnih kvot

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije;

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1) ter zlasti členov 185 in 186 ter člena 223(2) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (ES) št. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (2) ter zlasti člena 64(6) in člena 66(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) št. 1308/2013 določa pravila v zvezi z upravljanjem tarifnih kvot in posebno obravnavo pri uvozu v tretje države. Poleg tega se v skladu z Uredbo na Komisijo prenese pooblastilo za sprejetje delegiranih in izvedbenih aktov za zagotovitev nemotenega upravljanja tarifnih kvot.

(2)

Za zagotovitev dobrega upravljanja tarifnih kvot je treba določiti zahteve glede upravičenosti, ki jih mora izvajalec izpolniti za vložitev zahtevka za dovoljenje v okviru tarifne kvote.

(3)

Za zagotovitev izpolnitve obveznosti uvoza ali izvoza v obdobju veljavnosti dovoljenja bi morala biti izdaja dovoljenj v okviru tarifnih kvot pogojena s položitvijo varščine. Za primere, ko je izvozno dovoljenje namenjeno samo dokazovanju, da imajo izvoženi proizvodi poreklo v Uniji, je treba določiti odstopanja. Sprejeti bi bilo treba določbe o sprostitvi in zasegu varščine, položene za sodelovanje pri tarifnih kvotah.

(4)

Da bi se zagotovila preglednost in pristojnim organom omogočilo, da odkrivajo kršitve pravil za upravljanje tarifnih kvot, zlasti zahtev glede upravičenosti, je ustrezno, da se za nekatere tarifne kvote, povpraševanje po katerih je preveliko, zahteva, da se na uradnem spletišču Komisije za omejeno obdobje objavijo ime in naslovi imetnikov dovoljenj.

(5)

Za zagotovitev spoštovanja pravil o upravičenosti v okviru tarifnih kvot je ustrezno, da se določijo specifična pravila v zvezi s prenosljivostjo dovoljenja v okviru tarifnih kvot. Dovoljenja bi moralo biti mogoče prenesti samo na prevzemnike, ki izpolnjujejo ista merila za upravičenost kot vlagatelj zahtevka za dovoljenje v okviru tarifne kvote.

(6)

Za čim večje zmanjšanje špekulativnih zahtevkov bi morale biti pretekle izkušnje izvajalca in njegovo sodelovanje pri zadevni trgovini s tretjimi državami med pogoji za vložitev zahtevka za dovoljenje v okviru nekaterih tarifnih kvot, navedenih v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2020/761 (3). Zato je treba določiti podrobna pravila v zvezi z dokazilom o minimalnih izkušnjah z navedeno trgovino s tretjimi državami.

(7)

Nekatere tarifne kvote veljajo za občutljive, med drugim zato, ker je povpraševanje po njih v kvotnem obdobju ali v enem ali več podobdobjih preveliko, ker se nanašajo na proizvod ali državo izvora, ki je posebej pomembna za pravilno delovanje trga Unije, ali zaradi izogibanja pravilom za njihovo upravljanje ali njihove nepravilne uporabe v preteklosti. Da bi zagotovili ustrezno upravljanje navedenih občutljivih tarifnih kvot, zlasti zmanjšali tveganje izogibanja pravilom ter novim malim in srednjim izvajalcem omogočili, da izkoristijo navedene tarifne kvote, bi bilo treba v obliki referenčne količine določiti največje količine, za katere se lahko zaprosi. Poleg tega bi bilo treba določiti pravila za izračun navedene referenčne količine in dokazilo o njej.

(8)

Referenčna količina bi morala zajemati tako količine proizvodov, sproščenih v prosti promet v Uniji na podlagi preferencialnega režima zadevnih tarifnih kvot, kot tudi količine istih proizvodov, sproščenih v prosti promet v Uniji na podlagi drugih preferencialnih režimov, ki se uporabljajo, in nepreferencialnega režima po načelu države z največjimi ugodnostmi. Razmisliti bi bilo treba tudi o zagotavljanju primerne porazdelitve dovoljenj med različnimi kategorijami izvajalcev, zlasti o zagotavljanju dostopa novih uvoznikov ter malih in srednjih izvajalcev. Zato je treba uvesti zgornjo mejo skupne referenčne količine na izvajalca, ki bi morala biti sorazmerna s skupno razpoložljivo količino v okviru specifične tarifne kvote, pri čemer je treba zagotoviti razumno ravnotežje med uvozom glavnih uvoznikov ter interesi novih in manjših uvoznikov, ki želijo izkoristiti tarifne kvote. Da bi zagotovili kontinuiteto s pravili, ki se uporabljajo pred začetkom uporabe te uredbe, ta pravila uskladili, obenem pa ohranili določeno stopnjo prilagodljivosti, je bila zgornja meja skupne referenčne količine določena na 15 %.

(9)

Za boljše upravljanje tarifnih kvot ter odvračanje od špekulacij z dovoljenji in izogibanja pravilom za upravljanje tarifnih kvot je ustrezno, da se za nekatere v Izvedbeni uredbi (EU) 2020/761 navedene občutljive tarifne kvote, povpraševanje po katerih je preveliko ali pri katerih je v preteklosti prišlo do izogibanja pravilom, zahteva, da se izvajalci pred vložitvijo zahtevka za uvozno dovoljenje registrirajo v namenskem elektronskem sistemu. Določiti bi bilo treba pravila za shranjevanje podatkov v tem elektronskem sistemu. Ustrezno je tudi, da se določi, da lahko samo izvajalci, ki niso povezani z drugim izvajalcem, ki je vložil zahtevek za isto tarifno kvoto, in izvajalci, ki so povezani z drugim izvajalcem, ki je vložil zahtevek za isto tarifno kvoto, vendar redno opravljajo bistvene gospodarske dejavnosti za tretje osebe, vložijo zahtevek za uvozna dovoljenja v okviru navedenih kvot. V ta namen bi morali pri vložitvi zahtevka za uvozno dovoljenje predložiti izjavo o neodvisnosti. Določiti bi bilo treba obliko izjave o neodvisnosti.

(10)

Za zagotovitev, da zahteve glede referenčne količine, izjave o neodvisnosti in obvezne predhodne registracije ne ovirajo celotne uporabe zadevnih tarifnih kvot, je ustrezno predvideti možnost opustitve navedenih zahtev v izjemnih okoliščinah.

(11)

Za zagotovitev izpolnitve specifičnih pogojev, potrebnih za posebno obravnavo pri uvozu v tretjo državo, je ustrezno, da se določijo pravila o izdaji izvoznih dovoljenj.

(12)

Za zagotovitev, da vlagatelji predložijo točne, posodobljene in resnične dokumente in informacije, je ustrezno, da se določi sistem sorazmernih kazni za neizpolnitev navedene obveznosti.

(13)

Za zagotovitev učinkovitega upravljanja tarifnih kvot je ustrezno, da se določijo pravila o informacijah, ki jih morajo države članice sporočiti Komisiji.

(14)

S pristopom Španije in Portugalske k EU so se začele za španski in portugalski uvoz uporabljati skupne tarifne ovire EU, pristop pa je povzročil tudi zmanjšanje konkurenčnosti uvoza iz nekaterih držav nečlanic EU. Na podlagi sporazumov, sklenjenih v okviru urugvajskega kroga večstranskih trgovinskih pogajanj, je Unija dovolila letni uvoz 2 000 000 ton koruze in 300 000 ton sirka v Španijo ter letni uvoz 500 000 ton koruze na Portugalsko. Pri kvotah za uvoz v Španijo bi bilo treba količine nekaterih nadomestnih žitnih proizvodov, uvoženih v Španijo, odšteti od skupnih uvoženih količin.

(15)

Za zagotovitev dobrega upravljanja navedenih kvot bi bilo treba uporabiti podobne načine knjiženja uvoza koruze in sirka v Španiji in na Portugalskem. Poleg tega se količine, uvožene na podlagi aktov, s katerimi je Unija podelila posamezne trgovinske koncesije, ne bi smele upoštevati.

(16)

Ob upoštevanju posebnosti brezcarinskih tarifnih kvot za uvoz koruze in sirka v Španijo in na Portugalsko je ustrezno, da se določijo specifična pravila v zvezi z uporabo uvoženih proizvodov, carinskim in upravnim nadzorom, vložitvijo zahtevkov za dovoljenja, varščinami, ki jih je treba položiti za taka dovoljenja, sprostitvijo in zasegom navedenih varščin ter informacijami, ki jih je treba zagotoviti izvajalcem.

(17)

Ker se s to uredbo nadomestijo obstoječa pravila za upravljanje tarifnih kvot, bi bilo treba razveljaviti akte Unije, ki vsebujejo navedena pravila.

(18)

Za preprečitev motenj trgovinskih tokov je treba zagotoviti nadaljnjo uporabo razveljavljenih aktov za uvozna dovoljenja, ki so bila izdana na podlagi navedenih aktov pred datumom začetka veljavnosti te uredbe. Iz istega razloga je ustrezno, da se organom za izdajo dovoljenj dovoli, da v prvih dveh obdobjih tarifne kvote po začetku veljavnosti te uredbe določijo referenčno količino v skladu z razveljavljenimi akti.

(19)

Da bi zagotovili nemoten prehod na pravila, določena v tej uredbi, izpolnili obveznost glede priglasitve novih pravil Svetovni trgovinski organizaciji pred njihovo uporabo in izvajalcem odobrili ustrezno obdobje za prilagoditev obveznosti za prijavo v namenskem elektronskem sistemu in predložitev izjave o neodvisnosti prek navedenega elektronskega sistema za nekatere tarifne kvote, povpraševanje po katerih je preveliko, je primerno, da se uporaba te uredbe odloži do 1. januarja 2021 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

Uvodne določbe

Člen 1

Področje uporabe

Ta uredba določa pravila za dopolnitev Uredbe (EU) št. 1306/2013 oziroma Uredbe (EU) št. 1308/2013 v zvezi z naslednjim:

(a)

pogoji in zahtevami glede upravičenosti, ki jih mora izvajalec izpolniti za vložitev zahtevka v okviru tarifnih kvot, navedenih v Prilogi I k Izvedbeni uredbi (EU) 2020/761;

(b)

pravili o prenosu pravic med izvajalci;

(c)

položitvijo in sprostitvijo varščin;

(d)

določitvijo posebnih značilnosti, zahtev ali omejitev, ki se uporabljajo za tarifno kvoto, kadar je potrebno;

(e)

posameznimi tarifnimi kvotami iz člena 185 Uredbe (EU) št. 1308/2013.

Člen 2

Druga pravila, ki se uporabljajo

Uredba (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (4), delegirane uredbe Komisije (EU) št. 907/2014 (5), (EU) 2015/2446 (6) in (EU) 2016/1237 (7) ter Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1239 (8) se uporabljajo, razen če ni v tej uredbi določeno drugače.

POGLAVJE II

Skupna pravila

Člen 3

Pogoji in zahteve glede upravičenosti

1.   Izvajalci, ki vložijo zahtevek za uvozno ali izvozno dovoljenje v okviru tarifne kvote, imajo sedež in so registrirani za namene DDV v Uniji. Zahtevek za dovoljenje vložijo pri organu za izdajo dovoljenj države članice, v kateri imajo sedež in so registrirani za DDV (v nadaljnjem besedilu: organ za izdajo dovoljenj).

2.   Kadar izvajalec vloži zahtevek za dovoljenje v okviru tarifne kvote, za katero se uporablja zahteva po dokazilu o trgovanju iz Priloge I k Izvedbeni uredbi (EU) 2020/761, skupaj s prvim zahtevkom za dovoljenje v posameznem obdobju tarifne kvote predloži dokazilo o trgovanju v skladu s členom 8 te uredbe.

3.   Kadar izvajalec vloži zahtevek za uvozno dovoljenje v okviru tarifne kvote, za katero se uporablja zahteva glede referenčne količine iz Priloge I k Izvedbeni uredbi (EU) 2020/761, skupaj s prvim zahtevkom za dovoljenje predloži zahtevane dokumente iz člena 10 te uredbe za določitev referenčne količine.

4.   Kadar izvajalec vloži zahtevek za uvozno dovoljenje v okviru tarifne kvote, za katero se zahteva predhodna registracija izvajalcev v skladu s Prilogo I k Izvedbeni uredbi (EU) 2020/761, se pred vložitvijo navedenega zahtevka registrira v skladu s členom 13 te uredbe.

5.   Zahtevek za tarifne kvote, za katere se zahteva predhodna registracija izvajalcev, lahko vložijo samo izvajalci, ki izpolnjujejo zahtevo glede neodvisnosti iz člena 11 in predložijo izjavo o neodvisnosti v skladu s členom 12.

Z odstopanjem od prvega pododstavka predhodna registracija izvajalcev ni potrebna, če je bila zahteva glede referenčne količine iz odstavka 3 opuščena v skladu s členom 9(9).

Člen 4

Položitev varščine

Varščino je treba položiti za izdajo naslednjih dovoljenj:

(a)

uvoznih dovoljenj;

(b)

izvoznih dovoljenj za kvoto za sir, ki so jo odprle Združene države Amerike in je navedena v oddelku 2 poglavja 7 Izvedbene uredbe (EU) 2020/761;

(c)

izvoznih dovoljenj za kvoto za mleko v prahu, ki jo je odprla Dominikanska republika in je navedena v oddelku 2 poglavja 7 Izvedbene uredbe (EU) 2020/761.

Člen 5

Sprostitev in zaseg varščin

1.   Za sprostitev in zaseg varščin za dovoljenje za tarifno kvoto se uporablja člen 7 Delegirane uredbe (EU) 2016/1237.

2.   Z odstopanjem od člena 23(4) Delegirane uredbe (EU) št. 907/2014 se v primeru, ko je bilo blago sproščeno v prosti promet v Uniji ali izvoženo iz Unije v obdobju veljavnosti dovoljenja, vendar je bil rok za predložitev dokaza o navedeni sprostitvi ali izvozu prekoračen, za vsak koledarski dan prekoračitve roka zasežejo 3 % varščine.

3.   Varščina se sprosti za količine, za katere ni bilo izdano dovoljenje, po uporabi koeficienta dodelitve v skladu s členom 10 Izvedbene uredbe (EU) 2020/761.

Člen 6

Objava imen izvajalcev, ki so imetniki dovoljenj za tarifne kvote, za katere se zahteva predhodna registracija izvajalcev

1.   Z odstopanjem od člena 4(4) Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/1185 (9) Komisija ob koncu vsakega obdobja tarifne kvote na svojem uradnem spletišču objavi imena, registracijske in identifikacijske številke gospodarskih subjektov (v nadaljnjem besedilu: številke EORI) ter naslove izvajalcev, ki so v predhodnem obdobju tarifne kvote prejeli dovoljenja za tarifne kvote, za katere se zahteva obvezna registracija izvajalcev v skladu s Prilogo I k Izvedbeni uredbi (EU) 2020/761, bodisi kot imetniki bodisi kot prevzemniki.

2.   Podatki iz odstavka 1 se odstranijo z uradnega spletišča Komisije 12 mesecev po objavi.

Člen 7

Prenos dovoljenj

1.   Uvozna dovoljenja so prenosljiva, razen uvoznih dovoljenj v okviru tarifnih kvot za sveže in zamrznjeno goveje, telečje in prašičje meso s poreklom iz Kanade.

2.   Izvozna dovoljenja niso prenosljiva.

3.   Poleg izpolnjevanja zahtev iz člena 6 Delegirane uredbe (EU) 2016/1237 ima prevzemnik sedež in je registriran za namene DDV v Uniji.

4.   Kadar se prenos dovoljenja nanaša na tarifne kvote, za katere se uporablja zahteva glede dokazila o trgovanju, prevzemnik predloži dokazilo o trgovanju v skladu s členom 8.

5.   Kadar se prenos dovoljenja nanaša na tarifne kvote, za katere se uporablja zahteva glede referenčne količine, prevzemniku ni treba predložiti takšnega dokazila.

6.   Kadar se prenos dovoljenja nanaša na tarifne kvote, za katere se uporablja zahteva glede predhodne registracije izvajalcev, prevzemnik pred prenosom dovoljenja izpolni naslednje zahteve:

(a)

prevzemnik je registriran v elektronskem sistemu LORI iz člena 13;

(b)

predložil je izjavo o neodvisnosti iz člena 12 za tarifne kvote, na katere se nanaša prenos dovoljenja,

razen če niso te zahteve opuščene v zvezi z opustitvijo zahteve glede referenčne količine v skladu s členom 9(9) te uredbe.

7.   Prevzemnik organu za izdajo dovoljenj, ki je izdal dovoljenje, ki je predmet prenosa, predloži dokazila, da izpolnjuje zahteve glede upravičenosti iz odstavkov 3, 4 in 6.

Zagotavljanje dokazil se lahko poenostavi, če je prevzemnik imetnik drugega veljavnega uvoznega dovoljenja, izdanega na podlagi te uredbe, za zadevno zaporedno številko tarifne kvote in obdobje tarifne kvote. V tem primeru lahko prevzemnik svoj organ za izdajo dovoljenj zaprosi, naj organu za izdajo dovoljenj prenosnika predloži izvod dovoljenja ali sklic na ustrezni elektronski izvod dovoljenja. Tak izvod je ustrezno dokazilo o izpolnjevanju pogojev in zahtev glede upravičenosti iz odstavkov 3, 4 in 6, ne glede na to, ali je v papirni ali elektronski obliki.

8.   Po prenosu dovoljenja se količina, sproščena v prosti promet v Uniji na podlagi dovoljenja, pripiše prevzemniku za potrebe dokazila o trgovanju in določitve referenčne količine.

Člen 8

Dokazilo o trgovanju

1.   Izvajalci pri vložitvi zahtevka za posamezno tarifno kvoto dokažejo, da so izvozili iz Unije ali sprostili v prosti promet v Uniji minimalno količino proizvodov iz zadevnega sektorja, kot so navedeni v točkah (a) do (w) člena 1(2) Uredbe (EU) št. 1308/2013.

Minimalna količina proizvodov, ki se izvozijo iz Unije ali sprostijo v prosti promet v Uniji v vsakem od obeh zaporednih 12-mesečnih obdobij, ki se končata dva meseca preden se lahko vloži prvi zahtevek za obdobje tarifne kvote, je določena v prilogah II do XIII k Izvedbeni uredbi (EU) 2020/761.

Za potrebe prvega pododstavka se uporablja naslednje:

(a)

zadevni sektor za tarifne kvote za česen, navedene v Prilogi VI k Izvedbeni uredbi (EU) 2020/761, je sektor sadja in zelenjave iz točke (i) člena 1(2) Uredbe (EU) št. 1308/2013;

(b)

zadevni sektor za tarifne kvote za gobe, navedene v Prilogi VII k Izvedbeni uredbi (EU) 2020/761, je sektor proizvodov iz predelanega sadja in zelenjave iz točke (j) člena 1(2) Uredbe (EU) št. 1308/2013.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 dokazilo o trgovanju zajema:

(a)

za tarifne kvote za goveje in telečje meso iz Priloge VIII k Izvedbeni uredbi (EU) 2020/761: obdobje 12 mesecev, ki se konča dva meseca, preden se lahko vloži prvi zahtevek za tarifno kvoto;

(b)

za uvozno kvoto za prašičje meso s poreklom iz Kanade, odprto pod zaporedno številko 09.4282: poleg proizvodov iz sektorja prašičjega mesa, kot je opredeljen v točki (q) člena 1(2) Uredbe (EU) št. 1308/2013, proizvode, ki se uvrščajo pod oznake KN 0201, 0202, 0206 10 95 ali 0206 29 91;

(c)

za izvozno kvoto za mleko v prahu, ki jo je odprla Dominikanska republika, iz členov 55 do 57 Izvedbene uredbe (EU) 2020/761 proizvode zadevne tarifne kvote, izvožene v Dominikansko republiko v enem od treh koledarskih let pred vložitvijo zahtevka za dovoljenje;

(d)

za izvozno kvoto za sir, ki so jo odprle Združene države Amerike, iz členov 58 do 63 Izvedbene uredbe (EU) 2020/761 proizvode, uvrščene pod oznako KN 0406 in izvožene v Združene države Amerike v vsaj enem od treh koledarskih let pred septembrom pred začetkom obdobja tarifne kvote;

(e)

za tarifno kvoto za maslo iz Nove Zelandije pod zaporedno številko 09.4195: proizvode, uvožene pod zaporednima številkama tarifne kvote 09.4195 in 09.4182 v 24 mesecih pred novembrom pred začetkom obdobja tarifne kvote;

(f)

za tarifno kvoto za maslo iz Nove Zelandije pod zaporedno številko 09.4182: obdobje 12 mesecev pred novembrom pred začetkom obdobja tarifne kvote.

3.   Izvajalci organu za izdajo dovoljenj predložijo dokazilo o trgovanju na enega od naslednjih načinov:

(a)

s carinskimi podatki, ki dokazujejo sprostitev v prosti promet v Uniji in v skladu z zahtevo zadevne države članice vsebujejo sklic na izvajalca kot deklaranta iz člena 5(15) Uredbe (EU) št. 952/2013 ali uvoznika iz skupine 3 poglavja 3 naslova I Priloge B k Delegirani uredbi (EU) 2015/2446 in skupine 3 naslova II navedene priloge;

(b)

s carinskimi podatki, ki dokazujejo sprostitev za izvoz iz Unije in v skladu z zahtevo zadevne države članice vsebujejo sklic na izvajalca kot deklaranta iz člena 5(15) Uredbe (EU) št. 952/2013 ali izvoznika iz člena 1(19) Delegirane uredbe (EU) 2015/2446;

(c)

z uporabljenim dovoljenjem, ki so ga carinski organi ustrezno overili in dokazuje sprostitev proizvodov v prosti promet v Uniji ali njihov izvoz iz Unije ter vsebuje sklic na izvajalca kot imetnika dovoljenja ali – v primeru prenosa dovoljenja – sklic na izvajalca kot prevzemnika.

4.   Če se lahko carinski podatki pridobijo ali predložijo samo v papirni obliki, se izpis carinskih deklaracij potrdi kot verodostojen izvod z žigom in podpisom carinskih organov zadevne države članice.

5.   Organi za izdajo dovoljenj in carinski organi lahko za dokumente in postopke iz tega člena določijo poenostavljene elektronske oblike.

6.   Dokazilo o trgovanju se ne zahteva za kvote, za katere se uporablja zahteva glede referenčne količine, razen če se ta zahteva opusti v skladu s členom 9(9).

Člen 9

Referenčna količina

1.   Referenčna količina je povprečna letna količina proizvodov, sproščenih v prosti promet v Uniji v dveh zaporednih 12-mesečnih obdobjih, ki se končata dva meseca pred vložitvijo prve vloge za obdobje tarifne kvote.

Referenčna količina združenih izvajalcev se določi tako, da se seštejejo količine proizvodov, sproščenih v prosti promet v Uniji, vsakega izvajalca, vključenega v združitev.

Referenčna količina izvajalca ne presega 15 % količine, ki je na voljo za zadevno tarifno kvoto v ustreznem obdobju tarifne kvote.

2.   Referenčna količina zajema proizvode, sproščene v prosti promet v Uniji, ki se uvrščajo pod isto zaporedno številko tarifne kvote in imajo isto poreklo.

3.   Skupna količina proizvodov, zajetih z zahtevki za dovoljenja za eno tarifno kvoto, predloženimi v obdobju tarifne kvote, ne presega referenčne količine vlagatelja za navedeno tarifno kvoto.

Če je obdobje tarifne kvote razdeljeno na podobdobja, se referenčna količina razdeli med podobdobja. Delež skupne referenčne količine za podobdobje tarifne kvote je enak deležu skupne količine uvozne tarifne kvote, ki je na voljo za navedeno podobdobje.

Pristojni organ za izdajo dovoljenj zahtevke, ki ne izpolnjujejo pravil iz prvega in drugega pododstavka, razglasi za nedopustne.

4.   Z odstopanjem od odstavkov 1 in 2 je referenčna količina za česen s poreklom iz Argentine in zaporedno številko 09.4104 povprečje količin svežega česna pod oznako KN 0703 20 00, sproščenih v prosti promet v treh koledarskih letih pred obdobjem tarifne kvote.

5.   Z odstopanjem od odstavka 1 je referenčna količina za tarifne kvote za goveje in telečje meso iz Priloge VIII k Izvedbeni uredbi (EU) 2020/761 količina proizvodov, sproščenih v prosti promet v Uniji v obdobju 12 mesecev, ki se konča dva meseca, preden se lahko vloži prvi zahtevek za obdobje tarifne kvote.

6.   Z odstopanjem od odstavka 2 se referenčna količina izračuna s seštevanjem količin proizvodov, sproščenih v prosti promet v Uniji, ki spadajo pod vsako od naslednjih treh zaporednih številk kvot, določenih v Prilogi I k Izvedbeni uredbi (EU) 2020/761:

 

09.4211, 09.4212 in 09.4213,

 

09.4214, 09.4215 in 09.4216,

 

09.4410, 09.4411 in 09.4412.

7.   Z odstopanjem od odstavka 3 za tarifne kvote pod zaporednimi številkami 09.4211, 09.4212 in 09.4213 skupna količina proizvodov, zajetih z zahtevki za dovoljenja, predloženimi v obdobju tarifne kvote za navedene tri tarifne kvote, ne presega skupne referenčne količine vlagatelja za navedene tri tarifne kvote. Vlagatelj se lahko odloči, kako razdeliti skupno referenčno količino med tarifne kvote, za katere je vložil zahtevke. To pravilo se uporablja tudi za tarifne kvote pod zaporednimi številkami 09.4214, 09.4215 in 09.4216 ter zaporednimi številkami 09.4410, 09.4411 in 09.4412.

8.   Komisija opusti zahtevo glede referenčne količine, če so količine, za katere se zaprosi v okviru tarifne kvote, do konca devetega meseca obdobja tarifne kvote nižje od količine, razpoložljive v okviru navedene tarifne kvote za navedeno obdobje tarifne kvote.

9.   Komisija lahko opusti zahtevo glede referenčne količine za vsako tarifno kvoto iz Priloge I k Izvedbeni uredbi (EU) 2020/761, če zaradi nepredvidljivih in izjemnih okoliščin obstaja možnost nezadostne izkoriščenosti navedene tarifne kvote.

10.   Trajanje opustitve ne presega obdobja tarifne kvote.

11.   Komisija sporoči opustitev zahteve glede referenčne količine v skladu s členom 188 Uredbe (EU) št. 1308/2013.

Člen 10

Dokazilo o referenčni količini

1.   Referenčna količina se določi na podlagi potrjenega izpisa zaključene carinske deklaracije za sprostitev v prosti promet. Carinska deklaracija se nanaša na proizvode, navedene na računu iz člena 145 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 (10), v skladu z zahtevami posamezne države članice pa vsebuje navedbo, ali je vlagatelj zahtevka za dovoljenje deklarant iz člena 5(15) Uredbe (EU) št. 952/2013 ali uvoznik iz skupine 3 poglavja 3 naslova I Priloge B k Delegirani uredbi (EU) 2015/2446 in skupine 3 naslova II navedene priloge.

2.   Izvajalec zagotovi, da carinska deklaracija za prosti promet v Uniji, ki jo uporablja za določitev referenčne količine, vsebuje številko računa iz člena 145 Izvedbene uredbe (EU) 2015/2447. Izvajalci račun predložijo tudi organom za izdajo dovoljenj za določitev referenčne količine. Na računu so navedene vsaj naslednje informacije:

(a)

ime uvoznika ali deklaranta;

(b)

opis proizvoda, povezan z 8-mestno oznako KN;

(c)

številka računa.

3.   Organi za izdajo dovoljenj primerjajo informacije na računih, uvoznih dovoljenjih in carinskih deklaracijah. Dokumenti ne vsebujejo razlik glede identitete uvoznika ali deklaranta, opisa proizvoda in številke računa. Navedeni dokumenti se preverjajo na podlagi analize tveganja držav članic.

4.   Organ za izdajo dovoljenj se lahko odloči, da se računi predložijo v elektronski obliki.

5.   Potrjeni izpis carinske deklaracije iz odstavka 1 se lahko nadomesti tako, da carinski organ organu za izdajo dovoljenj elektronsko predloži carinske podatke v skladu s postopki in metodami iz člena 14 Izvedbene uredbe (EU) 2016/1239. Organi za izdajo dovoljenj in carinski organi lahko za dokumente in postopke iz tega odstavka določijo poenostavljene elektronske oblike.

6.   Če izvajalec pristojnemu organu države članice zadovoljivo dokaže, da so na količino proizvodov, ki jih je sprostil v prosti promet v katerem koli od 12-mesečnih obdobij iz člena 9, vplivali sanitarni ali fitosanitarni ukrepi, ki jih je uvedla država izvoznica ali Unija, lahko za določitev referenčne količine uporabi prejšnje 12-mesečno obdobje, na katero navedeni ukrepi niso vplivali.

Člen 11

Zahteva glede neodvisnosti izvajalcev, ki vložijo zahtevek za tarifne kvote, za katere se zahteva predhodna registracija izvajalcev

1.   Izvajalci lahko vložijo zahtevek za tarifne kvote, za katere se zahteva predhodna registracija izvajalcev, samo če:

(a)

niso povezani z drugimi pravnimi ali fizičnimi osebami, ki so vložile zahtevek za isto zaporedno številko tarifne kvote, ali

(b)

so povezani z drugimi pravnimi ali fizičnimi osebami, ki so vložile zahtevek za isto zaporedno številko tarifne kvote, vendar redno opravljajo bistvene gospodarske dejavnosti.

2.   Izvajalec je povezan z drugimi pravnimi ali fizičnimi osebami v naslednjih primerih:

(a)

če je lastnik druge pravne osebe ali jo nadzoruje ali

(b)

ima družinske vezi z drugo fizično osebo ali

(c)

ima pomembno poslovno razmerje z drugo pravno ali fizično osebo.

3.   V tem členu se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„lastništvo druge pravne osebe“ pomeni lastništvo najmanj 25 % lastninskih pravic v drugi pravni osebi;

(b)

„nadzor nad drugo pravno osebo“ pomeni kar koli od naslednjega:

(i)

izvajalec ima pravico imenovati ali odstaviti večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa take pravne osebe, skupine ali subjekta;

(ii)

izvajalec je zgolj na podlagi uveljavljanja glasovalnih pravic imenoval večino članov upravnih, poslovodnih ali nadzornih organov pravne osebe, ki izvršujejo svoje funkcije v tekočem poslovnem letu in so jih izvrševali v preteklem poslovnem letu;

(iii)

izvajalec v skladu z dogovorom z drugimi delničarji ali družbeniki pravne osebe, skupine ali subjekta nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov v tej pravni osebi, skupini ali subjektu;

(iv)

izvajalec ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na pravno osebo, skupino ali subjekt v skladu z dogovorom, sklenjenim s to pravno osebo, skupino ali subjektom, ali v skladu z določbo iz svojega akta o ustanovitvi ali statuta, kadar zakonodaja, ki ureja navedeno pravno osebo, skupino ali subjekt, dovoljuje, da se za pravno osebo, skupino ali subjekt uporablja tak dogovor ali določba;

(v)

izvajalec je pooblaščen za izvajanje pravice do izvrševanja prevladujočega vpliva iz točke (iv), ne da bi bil imetnik take pravice;

(vi)

izvajalec ima pravico uporabljati vsa sredstva pravne osebe, skupine ali subjekta ali njihov del;

(vii)

izvajalec upravlja poslovanje pravne osebe, skupine ali subjekta na enotni osnovi in objavlja konsolidirane računovodske izkaze;

(viii)

izvajalec je skupno in solidarno odgovoren za finančne obveznosti pravne osebe, skupine ali subjekta ali jamči zanje;

(c)

„imeti družinske vezi“ pomeni kar koli od naslednjega:

(i)

izvajalec je zakonec, brat, sestra, eden od staršev, otrok ali vnuk drugega izvajalca, ki je vložil zahtevek za isto zaporedno številko tarifne kvote;

(ii)

izvajalec je zakonec, brat, sestra, eden od staršev, otrok ali vnuk fizične osebe, ki je lastnica drugega izvajalca, ki je vložil zahtevek za isto zaporedno številko tarifne kvote, ali ga nadzoruje;

(d)

„pomembno poslovno razmerje“ pomeni:

(i)

druga oseba je neposredni ali posredni lastnik vsaj 25 % delnic izvajalca;

(ii)

izvajalec in druga oseba neposredno ali posredno skupaj nadzorujeta tretjo osebo;

(iii)

izvajalec in druga oseba sta delodajalec in zaposleni;

(iv)

izvajalec in druga oseba sta pravno priznana poslovna partnerja ali uslužbenca ali direktorja v isti pravni osebi;

(e)

„bistvene gospodarske dejavnosti“ pomenijo ukrepe ali dejavnosti, ki jih oseba izvaja za zagotavljanje proizvodnje, distribucije ali potrošnje blaga in storitev.

Za namene točke (e) dejavnosti, ki se izvajajo izključno za vložitev zahtevka za tarifne kvote, ne veljajo za bistvene gospodarske dejavnosti.

4.   Če je izvajalec povezan z drugimi pravnimi ali fizičnimi osebami, ki so vložile zahtevek za isto zaporedno številko tarifne kvote, ob registraciji v elektronskem sistemu LORI izpolni naslednje obveznosti:

(a)

dokaže, da redno opravlja bistvene gospodarske dejavnosti, s predložitvijo vsaj enega od dokumentov iz oddelka „Dokazilo o bistveni gospodarski dejavnosti gospodarskega subjekta“ iz Priloge II;

(b)

razkrije identiteto fizičnih ali pravnih oseb, s katerimi je povezan, z izpolnitvijo ustreznega oddelka Priloge II.

5.   Komisija lahko opusti zahtevo glede izjave o neodvisnosti, če se opusti zahteva glede referenčne količine v skladu s členom 9(9).

Trajanje opustitve ne presega obdobja tarifne kvote.

6.   Komisija sporoči opustitev zahteve glede izjave o neodvisnosti v skladu s členom 188 Uredbe (EU) št. 1308/2013.

Člen 12

Izjava o neodvisnosti

1.   Vlagatelj zahtevka za tarifne kvote, za katere se zahteva predhodna registracija izvajalcev, predloži izjavo o neodvisnosti prek elektronskega sistema LORI, pri čemer uporabi vzorec izjave iz Priloge I.

2.   Vlagatelj v izjavi o neodvisnosti poda eno od naslednjih izjav, odvisno od okoliščin:

(a)

izjavo, da vlagatelj ni povezan z drugimi pravnimi ali fizičnimi osebami, ki so vložile zahtevek za isto zaporedno številko tarifne kvote;

(b)

izjavo, da je vlagatelj povezan z drugimi pravnimi ali fizičnimi osebami, ki so vložile zahtevek za isto zaporedno številko tarifne kvote, vendar redno opravlja bistvene gospodarske dejavnosti.

3.   Vlagatelj zagotovi, da so vse informacije v njegovi izjavi o neodvisnosti vselej točne in posodobljene.

4.   Organ za izdajo dovoljenj pri ugotavljanju, ali vlagatelj redno opravlja bistvene gospodarske dejavnosti, upošteva vrsto gospodarske dejavnosti, ki jo opravlja vlagatelj, ter odhodke, prodajo in promet vlagatelja v državi članici njegove registracije za DDV.

Vlagatelj na zahtevo pristojnega organa za izdajo dovoljenj da na voljo vse dokumente in dokaze, potrebne za preverjanje informacij iz izjave o neodvisnosti.

5.   Pristojni organ za izdajo dovoljenj sprejme izjavo o neodvisnosti le, če je prepričan, da so dokumenti, predloženi v sistemu LORI, pravilni in posodobljeni.

6.   Vlagatelj obvesti pristojni organ za izdajo dovoljenj o vseh spremembah, ki vplivajo na izjavo o neodvisnosti, v 10 koledarskih dneh od datuma začetka veljavnosti takih sprememb. Pristojni organ za izdajo dovoljenj navedene spremembe potrdi in jih nato evidentira v elektronskem sistemu LORI.

7.   Izjava o neodvisnosti je veljavna, dokler izvajalec izpolnjuje zahteve iz člena 11(1).

Člen 13

Predhodna obvezna registracija izvajalcev

1.   Komisija vzpostavi elektronski sistem LORI (Licence Operator Registration and Identification – registracija in identifikacija izvajalcev z dovoljenjem) v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/1183 (11) in Izvedbeno uredbo (EU) 2017/1185.

2.   Za zahtevke za registracijo v elektronskem sistemu LORI se uporabi elektronski vzorec, ki ga izvajalcem zagotovi organ za izdajo dovoljenj. Ta obrazec vključuje informacije iz Priloge II.

3.   Zahtevek za registracijo v elektronskem sistemu LORI lahko vložijo samo izvajalci s sedežem na carinskem območju Unije, ki imajo številko EORI. Zahtevek vložijo pri organu za izdajo dovoljenj v državi članici, v kateri imajo sedež in so registrirani za namene DDV.

4.   Zahtevek za registracijo se vloži vsaj dva meseca pred mesecem, v katerem izvajalec namerava vložiti zahtevek za dovoljenje. Izvajalec zagotovi veljaven elektronski naslov za korespondenco in ima veljaven elektronski naslov v elektronskem sistemu LORI za komunikacijo z organom za izdajo dovoljenj.

5.   Kadar pristojni organ za izdajo dovoljenj ugotovi, da so informacije, ki jih je izvajalec predložil za registracijo v elektronskem sistemu LORI ali za spremembo svoje evidence LORI, pravilne in posodobljene ter skladne s to uredbo in Izvedbeno uredbo (EU) 2020/761, potrdi registracijo ali spremembo in Komisijo obvesti o potrditvi prek elektronskega sistema LORI.

6.   Organ za izdajo dovoljenj zavrne zahtevek za registracijo, če vlagatelj ne dokaže zadovoljivo, da so zagotovljene informacije iz Priloge II pravilne in posodobljene. Organ za izdajo dovoljenj evidentira datum zavrnitve zahtevka in vlagatelja obvesti o zavrnitvi, pri čemer navede razloge za zavrnitev.

7.   Komisija na podlagi obvestila organa za izdajo dovoljenj registrira vlagatelja v elektronskem sistemu LORI in organ za izdajo dovoljenj obvesti o registraciji. Organ za izdajo dovoljenj o registraciji obvesti vlagatelja.

8.   Ko je izvajalec registriran v elektronskem sistemu LORI, je registracija veljavna do njene razveljavitve.

9.   Podatki o registriranem izvajalcu, shranjeni v elektronskem sistemu LORI, so njegova evidenca LORI. Ti podatki se hranijo med celotnim trajanjem registracije izvajalca in sedem let po razveljavitvi registracije izvajalca v elektronskem sistemu LORI.

10.   Organ za izdajo dovoljenj razveljavi registracijo v naslednjih primerih:

(a)

na zahtevo registriranega izvajalca;

(b)

če se organ za izdajo dovoljenj seznani s tem, da registrirani izvajalec pogojev in zahtev glede upravičenosti za vložitev zahtevka za tarifne kvote, za katere se zahteva obvezna registracija izvajalcev, ne izpolnjuje več.

11.   Organ za izdajo dovoljenj evidentira datum razveljavitve registracije in zadevnega izvajalca obvesti o razveljavitvi, pri čemer navede razloge zanjo.

12.   Izvajalec obvesti pristojni organ za izdajo dovoljenj o vseh spremembah, ki vplivajo na njegovo evidenco LORI, v 10 koledarskih dneh od datuma začetka veljavnosti takih sprememb. Komisija evidentira navedene spremembe v elektronskem sistemu LORI po tem, ko jih potrdi pristojni organ za izdajo dovoljenj.

13.   Komisija lahko opusti zahtevo glede predhodne registracije izvajalcev v elektronskem sistemu LORI, če je bila zahteva glede referenčne količine opuščena v skladu s členom 9(9).

Trajanje opustitve ne presega obdobja tarifne kvote.

14.   Komisija sporoči opustitev zahteve glede predhodne registracije izvajalcev v elektronskem sistemu LORI v skladu s členom 188 Uredbe (EU) št. 1308/2013.

Člen 14

Pritožbe zaradi neupravičene registracije izvajalca

1.   Izvajalci, registrirani v elektronskem sistemu LORI, ki sumijo, da drug registrirani izvajalec ne izpolnjuje pogojev in zahtev glede upravičenosti za vložitev zahtevka za tarifne kvote, za katere se zahteva predhodna registracija, lahko vložijo pritožbe pri organu za izdajo dovoljenj v državi članici, v kateri imajo sedež in so registrirani za namene DDV. Take pritožbe je treba utemeljiti. Vsak organ za izdajo dovoljenj izvajalcem zagotovi sistem za predložitev takih pritožb in jih obvesti o navedenem sistemu, ko vložijo zahtevek za registracijo v elektronskem sistemu LORI.

2.   Če organ za izdajo dovoljenj v državi članici, v kateri ima pritožnik sedež, ugotovi, da je pritožba utemeljena, izvede kontrole, ki se mu zdijo ustrezne. Če ima izvajalec, pri katerem potekajo kontrole, sedež v drugi državi članici in je v njej registriran za namene DDV, organ za izdajo dovoljenj navedene države članice pravočasno zagotovi potrebno pomoč. Organ za izdajo dovoljenj države članice, v kateri ima zadevni izvajalec sedež in je registriran za namene DDV, evidentira rezultate kontrol v elektronskem sistemu LORI v okviru evidence LORI izvajalca.

Člen 15

Kazni

1.   Če pristojni organ za izdajo dovoljenj ugotovi, da je izvajalec, ki je vložil zahtevek za uvozno ali izvozno dovoljenje za tarifno kvoto ali prenos dovoljenja, v okviru registracije v elektronskem sistemu LORI predložil nepravilen dokument ali nepravilne podatke ali podatke, ki niso posodobljeni, navedeni dokument pa je bistven za izdajo navedenega uvoznega ali izvoznega dovoljenja, sprejme naslednje ukrepe:

(a)

izvajalcu prepove sprostitev vseh proizvodov v okviru zadevne uvozne ali izvozne tarifne kvote v prosti promet v Uniji ali njihov izvoz iz Unije za celotno obdobje tarifne kvote, v katerem je bila ugotovljena neskladnost;

(b)

izvajalca izključi iz sistema zahtevkov za dovoljenja za zadevno uvozno ali izvozno tarifno kvoto za obdobje tarifne kvote, ki sledi obdobju tarifne kvote, v katerem je bila ugotovljena neskladnost.

Če organ za izdajo dovoljenj ugotovi, da je izvajalec, ki je vložil zahtevek za uvozno ali izvozno dovoljenje za tarifno kvoto ali prenos dovoljenja, v okviru registracije v elektronskem sistemu LORI namerno predložil nepravilen dokument ali namerno ni posodobil podatkov v svoji evidenci LORI, navedeni dokument ali podatki pa so bistveni za izdajo navedenega uvoznega ali izvoznega dovoljenja, se izključitev izvajalca iz točke (b) prvega pododstavka uporabi za dve obdobji tarifne kvote, ki sledita obdobju tarifne kvote, v katerem je bila ugotovljena neskladnost.

2.   Če je bila sprostitev v prosti promet na podlagi uvoznega dovoljenja izvedena pred ugotovitvami iz odstavka 1, se izterjajo vse neupravičene finančne ugodnosti, pridobljene s sprostitvijo v prosti promet.

3.   Kazni iz odstavka 1 ne posegajo v nobene dodatne kazni na podlagi nacionalnega prava ali prava Unije niti v pravila o zaščiti finančnih interesov Unije.

Člen 16

Posebna obravnava pri uvozu v tretjo državo

Kadar so izvoženi proizvodi upravičeni do posebne obravnave pri uvozu v tretjo državo v skladu s členom 186(2) Uredbe (EU) št. 1308/2013, lahko izvozniki vložijo zahtevek za izvozno dovoljenje, ki potrjuje, da so taki pogoji za posebno obravnavo pri uvozu v tretjo državo izpolnjeni. Pristojni organi držav članic izdajo tako dovoljenje, ko se na način, ki se jim zdi ustrezen, prepričajo, da so takšni pogoji izpolnjeni.

Člen 17

Obveščanje Komisije

Države članice Komisiji za vsako obdobje tarifne kvote sporočijo naslednje informacije z uporabo sistema obveščanja, vzpostavljenega z Delegirano uredbo (EU) 2017/1183 in Izvedbeno uredbo (EU) 2017/1185:

(a)

količine, zajete z zahtevki za uvozna ali izvozna dovoljenja;

(b)

količine, zajete z izdanimi uvoznimi ali izvoznimi dovoljenji;

(c)

neporabljene količine, zajete z neuporabljenimi ali delno uporabljenimi uvoznimi ali izvoznimi dovoljenji;

(d)

količine, dodeljene izvajalcem v okviru tarifne kvote, za katero niso bila izdana uvozna ali izvozna dovoljenja;

(e)

količine, sproščene v prosti promet ali izvožene na podlagi izdanih uvoznih ali izvoznih dovoljenj;

(f)

za tarifne kvote, za katere se zahteva predhodna registracija izvajalcev:

(i)

imena, številke EORI in naslove izvajalcev, ki so prejeli uvozna dovoljenja, ali prevzemnikov uvoznega dovoljenja;

(ii)

za vsakega izvajalca količine, za katere je bil vložen zahtevek;

(iii)

zahtevke za registracijo v elektronskem sistemu LORI, ki so bili potrjeni ali zavrnjeni, registracije, ki so bile razveljavljene, potrditve in zavrnitve sprememb v evidenci LORI;

(g)

za uvozne tarifne kvote, ki se upravljajo z dokumenti, ki jih izdajo tretje države, za vsako potrdilo o pristnosti ali potrdilo IMA 1 (Inward Monitoring Arrangement) iz Priloge XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 2020/761, ki ga vloži izvajalec, številko ustreznega izdanega dovoljenja in zajete količine.

POGLAVJE III

Posebne tarifne kvote v skladu s členom 185 Uredbe (EU) št. 1308/2013

Člen 18

Odprtje kvot

1.   Dve kvoti za uvoz največ 2 000 000 ton koruze pod oznako KN 1005 90 00 in 300 000 ton sirka pod oznako KN 1007 90 00 iz tretjih držav za sprostitev v prosti promet v Španiji se odpreta vsako leto s 1. januarjem.

2.   Ena tarifna kvota za uvoz največ 500 000 ton koruze pod oznako KN 1005 90 00 iz tretjih držav za sprostitev v prosti promet na Portugalskem se odpre vsako leto s 1. januarjem.

Člen 19

Upravljanje kvot

1.   Količine za uvoz v Španijo iz člena 18(1) se zmanjšajo sorazmerno glede na vse količine ostankov pri proizvodnji koruznega škroba pod oznakama KN 2303 10 19 in 2309 90 20, ostankov in odpadkov iz pivovarn ali destilarn pod oznako KN 2303 30 00 ter tropin agrumov pod oznako KN ex 2308 00 40, ki se v zadevnem letu uvozijo v Španijo iz tretjih držav.

2.   Komisija za kvote iz člena 18(1) in (2) knjiži:

(a)

količine koruze pod oznako KN 1005 90 00 in sirka pod oznako KN 1007 90 00, ki se v posameznem koledarskem letu uvozijo v Španijo, ter količine koruze pod oznako KN 1005 90 00, ki se v posameznem koledarskem letu uvozijo na Portugalsko;

(b)

količine ostankov pri proizvodnji koruznega škroba, ostankov in odpadkov iz pivovarn ali destilarn ter tropin agrumov iz odstavka 1, ki se v posameznem koledarskem letu uvozijo v Španijo.

3.   Za potrebe knjiženja količin za kvote iz člena 18(1) in (2) se uvoz v Španijo in na Portugalsko, ki se izvaja na podlagi aktov, s katerimi je Unija podelila posebne trgovinske koncesije, ne upošteva.

Člen 20

Uporaba uvoženih proizvodov in nadzor

1.   Količine koruze in sirka iz člena 18(1) se dodelijo za predelavo ali uporabo v Španiji. Količine koruze iz člena 18(2) se dodelijo za predelavo ali uporabo na Portugalskem.

2.   Koruza in sirek, sproščena v prosti promet po nični stopnji dajatve v skladu s členom 21, ostaneta pod carinskim nadzorom ali upravnim nadzorom z enakim učinkom, dokler se ne uporabita ali predelata.

3.   Zadevna država članica po potrebi sprejme vse potrebne ukrepe, da zagotovi izvedbo nadzora iz odstavka 2. Ti ukrepi obsegajo tudi zahtevo, da se uvozniki podredijo kakršnim koli pregledom, ki bi bili potrebni po presoji pristojnih organov, in da vodijo natančne evidence, ki organom omogočajo take preglede.

4.   Zadevna država članica takoj obvesti Komisijo o ukrepih, sprejetih v skladu z odstavkom 3.

Člen 21

Dajatev prosti uvoz

1.   Nična stopnja uvozne dajatve se uporablja od 1. aprila vsakega koledarskega leta za uvoz koruze in sirka v Španijo in za uvoz koruze na Portugalsko v okviru količinskih omejitev iz člena 18(1) in (2).

2.   Uvoz iz odstavka 1:

(a)

se upravlja v skladu z metodo iz člena 184(2)(b) Uredbe (EU) št. 1308/2013;

(b)

je zajet z dovoljenji, ki jih izdajo pristojni organi Španije in Portugalske.

Dovoljenja iz točke (b) so veljavna samo v državi članici, v kateri se izdajo.

3.   Od datuma začetka uporabe nične stopnje uvozne dajatve iz odstavka 1 Komisija najpozneje šesti dan vsakega meseca na ustrezen način objavi količine kvot iz člena 18(1) in (2), ki so na voljo prvi dan vsakega meseca.

Člen 22

Varščina ob vložitvi zahtevka in jamstvo za dobro izvedbo

1.   Vlagatelj položi varščino iz člena 4, katere višina je določena v Prilogi II k Izvedbeni uredbi (EU) 2020/761, pri organu za izdajo dovoljenj pred koncem obdobja za vložitev zahtevkov.

2.   Poleg varščine iz odstavka 1 je izdaja dovoljenja pogojena z jamstvom za dobro izvedbo, ki je na voljo najpozneje na datum sprostitve v prosti promet.

3.   Višina jamstva za dobro izvedbo iz odstavka 2 je enaka uvozni dajatvi za koruzo in sirek, določeni v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 642/2010 (12) in veljavni na dan vložitve zahtevka za dovoljenje.

Člen 23

Posebna pravila o prenosu dovoljenj

Z odstopanjem od člena 6 Delegirane uredbe (EU) 2016/1237 pravice, ki izhajajo iz uvoznih dovoljenj, niso prenosljive.

Člen 24

Sprostitev in zaseg jamstva za dobro izvedbo

1.   Brez poseganja v nadzorne ukrepe, sprejete v skladu s členom 20(2), se jamstvo za dobro izvedbo iz člena 22(2) sprosti, kadar uvoznik predloži dokazilo o naslednjem:

(a)

uvoženi proizvod je bil predelan ali uporabljen v državi članici sprostitve v prosti promet; navedeno dokazilo se lahko predloži v obliki računa za prodajo predelovalcu s sedežem v državi članici sprostitve v prosti promet;

(b)

proizvoda ni bilo mogoče uvoziti, predelati ali uporabiti zaradi višje sile;

(c)

uvoženi proizvod je postal neprimeren za kakršno koli uporabo.

2.   Dokazilo iz odstavka 1 se predloži v 18 mesecih od datuma sprejetja deklaracije za sprostitev v prosti promet, sicer se jamstvo zaseže.

3.   V tem členu se šteje, da je bil uvožen proizvod predelan ali uporabljen, če je bilo predelanih ali uporabljenih 95 % količine, sproščene v prosti promet.

POGLAVJE IV

Prehodne in končne določbe

Člen 25

Razveljavitve

Uredbe Komisije (ES) št. 2307/98 (13), (ES) št. 2535/2001 (14), (ES) št. 1342/2003 (15), (ES) št. 2305/2003 (16), (ES) št. 969/2006 (17), (ES) št. 1301/2006 (18), (ES) št. 1918/2006 (19), (ES) št. 1964/2006 (20), (ES) št. 1979/2006 (21), (ES) št. 341/2007 (22), (ES) št. 533/2007 (23), (ES) št. 536/2007 (24), (ES) št. 539/2007 (25), (ES) št. 616/2007 (26), (ES) št. 964/2007 (27), (ES) št. 1384/2007 (28), (ES) št. 1385/2007 (29), (ES) št. 382/2008 (30), (ES) št. 412/2008 (31), (ES) št. 431/2008 (32), (ES) št. 748/2008 (33), (ES) št. 1067/2008 (34), (ES) št. 1296/2008 (35), (ES) št. 442/2009 (36), (ES) št. 610/2009 (37), (ES) št. 891/2009 (38), (ES) št. 1187/2009 (39) in (EU) št. 1255/2010 (40) ter izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1273/2011 (41), (EU) št. 480/2012 (42), (EU) št. 1223/2012 (43), (EU) št. 82/2013 (44), (EU) št. 593/2013 (45), (EU) 2015/2076 (46), (EU) 2015/2077 (47), (EU) 2015/2078 (48), (EU) 2015/2079 (49), (EU) 2015/2081 (50) in (EU) 2017/1585 (51) se razveljavijo.

Vendar se navedene uredbe in izvedbene uredbe še naprej uporabljajo za uvozna in izvozna dovoljenja, ki so bila izdana na njihovi podlagi, do poteka veljavnosti navedenih uvoznih in izvoznih dovoljenj.

Člen 26

Prehodne določbe

Organ za izdajo dovoljenj lahko v prvih dveh obdobjih tarifnih kvot po začetku veljavnosti te uredbe določi referenčno količino iz člena 9 v skladu z zadevnimi razveljavljenimi uredbami iz člena 25.

Kadar v enem ali obeh obdobjih tarifnih kvot pred začetkom uporabe te uredbe tarifna kvota, za katero velja zahteva glede referenčne količine iz člena 9, ni bila v celoti uporabljena, se lahko izvajalci odločijo, da določijo svojo referenčno količino, bodisi v skladu s členom 9(1) te uredbe bodisi z uporabo dveh zadnjih predhodnih 12-mesečnih obdobij, kadar je bila tarifna kvota v celoti uporabljena.

Člen 27

Začetek veljavnosti in uporaba

1.   Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

2.   Ta uredba se uporablja za obdobja tarifnih kvot, ki se začnejo s 1. januarjem 2021.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. decembra 2019

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  UL L 347, 20.12.2013, str. 549.

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/761 z dne 17. decembra 2019 o določitvi pravil za uporabo uredb (EU) št. 1306/2013, (EU) št. 1308/2013 in (EU) št. 510/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s sistemom upravljanja tarifnih kvot z dovoljenji (glej stran … tega Uradnega lista).

(4)  Uredba (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL L 269, 10.10.2013, str. 1).

(5)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 907/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in ostalimi organi, finančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov, varščinami in uporabo eura (UL L 255, 28.8.2014, str. 18).

(6)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2446 z dne 28. julija 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podrobnih pravilih v zvezi z nekaterimi določbami carinskega zakonika Unije (UL L 343, 29.12.2015, str. 1).

(7)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1237 z dne 18. maja 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj, dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil o sprostitvi in zasegu varščin, položenih za takšna dovoljenja (UL L 206, 30.7.2016, str. 1).

(8)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1239 z dne 18. maja 2016 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj (UL L 206, 30.7.2016, str. 44).

(9)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1185 z dne 20. aprila 2017 o določitvi pravil za uporabo uredb (EU) št. 1307/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pošiljanjem informacij in dokumentov Komisiji ter o spremembi in razveljavitvi več uredb Komisije (UL L 171, 4.7.2017, str. 113).

(10)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2447 z dne 24. novembra 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije (UL L 343, 29.12.2015, str. 558).

(11)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1183 z dne 20. aprila 2017 o dopolnitvi uredb (EU) št. 1307/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede pošiljanja informacij in dokumentov Komisiji (UL L 171, 4.7.2017, str. 100).

(12)  Uredba Komisije (EU) št. 642/2010 z dne 20. julija 2010 o pravilih za uporabo (uvoznih dajatev za sektor žit) Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 (UL L 187, 21.7.2010, str. 5).

(13)  Uredba Komisije (ES) št. 2307/98 z dne 26. oktobra 1998 o izdaji izvoznih dovoljenj za pasjo in mačjo hrano iz tarifne oznake KN 2309 10 90, za katero velja poseben uvozni režim v Švici (UL L 288, 27.10.1998, str. 8).

(14)  Uredba Komisije (ES) št. 2535/2001 z dne 14. decembra 2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede uvoznega režima za mleko in mlečne proizvode ter o odprtju tarifnih kvot (UL L 341, 22.12.2001, str. 29).

(15)  Uredba Komisije (ES) št. 1342/2003 z dne 28. julija 2003 o posebnih podrobnejših pravilih za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj za žita in riž (UL L 189, 29.7.2003, str. 12).

(16)  Uredba Komisije (ES) št. 2305/2003 z dne 29. decembra 2003 o odprtju in zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot Skupnosti za uvoz ječmena iz tretjih držav (UL L 342, 30.12.2003, str. 7).

(17)  Uredba Komisije (ES) št. 969/2006 z dne 29. junija 2006 o odprtju in upravljanju tarifne kvote Skupnosti za uvoz koruze iz tretjih držav (UL L 176, 30.6.2006, str. 44).

(18)  Uredba Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (UL L 238, 1.9.2006, str. 13).

(19)  Uredba Komisije (ES) št. 1918/2006 z dne 20. decembra 2006 o odprtju in zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot za olivno olje s poreklom iz Tunizije (UL L 365, 21.12.2006, str. 84).

(20)  Uredba Komisije (ES) št. 1964/2006 z dne 22. decembra 2006 o podrobnih pravilih za odprtje in upravljanje uvozne kvote za riž s poreklom iz Bangladeša ob uporabi Uredbe Sveta (EGS) št. 3491/90 (UL L 408, 30.12.2006, str. 20).

(21)  Uredba Komisije (ES) št. 1979/2006 z dne 22. decembra 2006 o odprtju in zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot za konzervirane gobe, uvožene iz tretjih držav (UL L 368, 23.12.2006, str. 91).

(22)  Uredba Komisije (ES) št. 341/2007 z dne 29. marca 2007 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot in uvedbi sistema uvoznih dovoljenj in potrdil o poreklu za česen in nekatere druge kmetijske proizvode, uvožene iz tretjih držav (UL L 90, 30.3.2007, str. 12).

(23)  Uredba Komisije (ES) št. 533/2007 z dne 14. maja 2007 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot v sektorju za perutninsko meso (UL L 125, 15.5.2007, str. 9).

(24)  Uredba Komisije (ES) št. 536/2007 z dne 15. maja 2007 o odprtju in upravljanju tarifne kvote za perutninsko meso, dodeljene Združenim državam Amerike (UL L 128, 16.5.2007, str. 6).

(25)  Uredba Komisije (ES) št. 539/2007 z dne 15. maja 2007 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot v sektorju za jajca in jajčni albumin (UL L 128, 16.5.2007, str. 19).

(26)  Uredba Komisije (ES) št. 616/2007 z dne 4. junija 2007 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot Skupnosti v sektorju za perutnino s poreklom iz Brazilije, Tajske in drugih tretjih držav (UL L 142, 5.6.2007, str. 3).

(27)  Uredba Komisije (ES) št. 964/2007 z dne 14. avgusta 2007 o podrobnih pravilih za odprtje in upravljanje tarifnih kvot za riž s poreklom iz najmanj razvitih držav za tržni leti 2007/2008 in 2008/2009 (UL L 213, 15.8.2007, str. 26).

(28)  Uredba Komisije (ES) št. 1384/2007 z dne 26. novembra 2007 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2398/96 o odprtju in upravljanju nekaterih kvot za uvoz proizvodov iz perutninskega mesa s poreklom iz Izraela v Skupnost (UL L 309, 27.11.2007, str. 40).

(29)  Uredba Komisije (ES) št. 1385/2007 z dne 26. novembra 2007 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 774/94 o odprtju in zagotavljanju upravljanja določenih tarifnih kvot Skupnosti za perutninsko meso (UL L 309, 27.11.2007, str. 47).

(30)  Uredba Komisije (ES) št. 382/2008 z dne 21. aprila 2008 o pravilih za uporabo uvoznih in izvoznih dovoljenj za goveje in telečje meso (UL L 115, 29.4.2008, str. 10).

(31)  Uredba Komisije (ES) št. 412/2008 z dne 8. maja 2008 o odprtju in upravljanju uvozne tarifne kvote za zamrznjeno goveje meso, namenjeno za predelavo (UL L 125, 9.5.2008, str. 7).

(32)  Uredba Komisije (ES) št. 431/2008 z dne 19. maja 2008 o odprtju in upravljanju uvozne tarifne kvote za zamrznjeno goveje meso z oznako KN 0202 in proizvode z oznako KN 02062991 (UL L 130, 20.5.2008, str. 3).

(33)  Uredba Komisije (ES) št. 748/2008 z dne 30. julija 2008 o odprtju in upravljanju uvoznih tarifnih kvot za zamrznjene rebrne dele trebušnih prepon govejih živali, ki spadajo v tarifno oznako KN 02062991 (UL L 202, 31.7.2008, str. 28).

(34)  Uredba Komisije (ES) št. 1067/2008 z dne 30. oktobra 2008 o odprtju in zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot Skupnosti za navadno pšenico kakovosti, ki ni visoka kakovost, iz tretjih držav in o odstopanju od Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 (UL L 290, 31.10.2008, str. 3).

(35)  Uredba Komisije (ES) št. 1296/2008 z dne 18. decembra 2008 o določitvi podrobnih pravil za uporabo tarifnih kvot za uvoz koruze in sirka v Španijo in uvoz koruze na Portugalsko (UL L 340, 19.12.2008, str. 57).

(36)  Uredba Komisije (ES) št. 442/2009 z dne 27. maja 2009 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot Skupnosti v sektorju prašičjega mesa (UL L 129, 28.5.2009, str. 13).

(37)  Uredba Komisije (ES) št. 610/2009 z dne 10. julija 2009 o določitvi podrobnih pravil za uporabo tarifne kvote za goveje in telečje meso s poreklom iz Čila (UL L 180, 11.7.2009, str. 5).

(38)  Uredba Komisije (ES) št. 891/2009 z dne 25. septembra 2009 o odprtju in upravljanju nekaterih tarifnih kvot Skupnosti v sektorju sladkorja (UL L 254, 26.9.2009, str. 82).

(39)  Uredba Komisije (ES) št. 1187/2009 z dne 27. novembra 2009 o posebnih podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 glede izvoznih dovoljenj in izvoznih nadomestil za mleko in mlečne izdelke (UL L 318, 4.12.2009, str. 1).

(40)  Uredba Komisije (EU) št. 1255/2010 z dne 22. decembra 2010 o določitvi podrobnih pravil za uporabo uvoznih tarifnih kvot za proizvode „baby beef“ s poreklom iz Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Črne gore in Srbije (UL L 342, 28.12.2010, str. 1).

(41)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1273/2011 z dne 7. decembra 2011 o odprtju in zagotovitvi upravljanja nekaterih tarifnih kvot za uvoz riža in lomljenega riža (UL L 325, 8.12.2011, str. 6).

(42)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 480/2012 z dne 7. junija 2012 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot za lomljen riž s tarifno oznako KN 10064000 za proizvodnjo pripravkov hrane s tarifno oznako KN 19011000 (UL L 148, 8.6.2012, str. 1).

(43)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1223/2012 z dne 18. decembra 2012 o določitvi podrobnih pravil za uporabo uvozne tarifne kvote za živo govedo s težo, ki presega 160 kg, in s poreklom iz Švice, določenih s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi (UL L 349, 19.12.2012, str. 39).

(44)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 82/2013 z dne 29. januarja 2013 o določitvi podrobnih pravil za uporabo uvozne tarifne kvote za posušeno goveje meso brez kosti s poreklom iz Švice (UL L 28, 30.1.2013, str. 3).

(45)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 593/2013 z dne 21. junija 2013 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot za visokokakovostno sveže, hlajeno in zamrznjeno goveje meso in za zamrznjeno bizonje meso (UL L 170, 22.6.2013, str. 32).

(46)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2076 z dne 18. novembra 2015 o odprtju in upravljanju uvoznih tarifnih kvot Unije za sveže in zamrznjeno svinjsko meso s poreklom iz Ukrajine (UL L 302, 19.11.2015, str. 51).

(47)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2077 z dne 18. novembra 2015 o odprtju in upravljanju uvoznih tarifnih kvot Unije za jajca, jajčne proizvode in albumine s poreklom iz Ukrajine (UL L 302, 19.11.2015, str. 57).

(48)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2078 z dne 18. novembra 2015 o odprtju in upravljanju uvoznih tarifnih kvot Unije za perutninsko meso s poreklom iz Ukrajine (UL L 302, 19.11.2015, str. 63).

(49)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2079 z dne 18. novembra 2015 o odprtju in upravljanju uvozne tarifne kvote Unije za sveže in zamrznjeno goveje in telečje meso s poreklom iz Ukrajine (UL L 302, 19.11.2015, str. 71).

(50)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2081 z dne 18. novembra 2015 o odprtju in upravljanju uvoznih tarifnih kvot za nekatera žita s poreklom iz Ukrajine (UL L 302, 19.11.2015, str. 81).

(51)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1585 z dne 19. septembra 2017 o odprtju in upravljanju uvoznih tarifnih kvot Unije za sveže in zamrznjeno goveje in telečje ter prašičje meso s poreklom iz Kanade in o spremembi Uredbe (ES) št. 442/2009 ter izvedbenih uredb (EU) št. 481/2012 in (EU) št. 593/2013 (UL L 241, 20.9.2017, str. 1).


PRILOGA I

Vzorec izjave o neodvisnosti iz člena 12

Navodila za izpolnjevanje izjave

(1)

V oddelku A navedite informacije o tarifni kvoti, na katero se nanaša izjava o neodvisnosti.

(2)

V oddelku B označite ustrezno okence.

(3)

V oddelku C navedite ime izvajalca, številko EORI, datum in kraj podpisa ter podpis pristojnega (izvršnega) direktorja izvajalca.

A.   ZADEVNA TARIFNA KVOTA

Zaporedna številka tarifne kvote

 

Oznaka(-e) KN

 

Poreklo proizvodov (1)

 

B.   NEODVISNOST IZVAJALCA

Vlagatelj zahtevka za navedeno zaporedno številko tarifne kvote izjavlja, da:

1.

Vlagatelj ni povezan z drugimi pravnimi ali fizičnimi osebami, ki so vložile zahtevek za isto zaporedno številko tarifne kvote, kot je določeno v členu 11 Delegirane uredbe (EU) 2020/760.

označiti okence, kot je ustrezno

2.

Vlagatelj je povezan z drugimi pravnimi ali fizičnimi osebami, ki so vložile zahtevek za isto zaporedno številko tarifne kvote, kot je določeno v členu 11 Delegirane uredbe (EU) 2020/760.

Vlagatelj redno opravlja bistvene gospodarske dejavnosti za tretje osebe v smislu člena 11(3).

Vlagatelj je razkril fizične ali pravne osebe, s katerimi je povezan, v elektronskem sistemu LORI v skladu s členom 11(4).

označiti okence, kot je ustrezno

C.   PODATKI O IZVAJALCU

Ime

 

Številka EORI

 

Datum in kraj

 

Podpis

 

Vloga podpisnika v podjetju

 


(1)  Izpolnite samo, če je poreklo blaga obvezen element v zahtevku za dovoljenje.


PRILOGA II

Informacije, ki jih je treba predložiti v zvezi s predhodno obvezno registracijo iz člena 13

EORI gospodarskega subjekta

Identiteta gospodarskega subjekta

Ime podjetja

Naslov sedeža: ulica

Naslov sedeža: hišna številka

Naslov sedeža: poštna številka

Naslov sedeža: kraj

Naslov sedeža: država

Naslov operativnega urada: ulica

Naslov operativnega urada: hišna številka

Naslov operativnega urada: poštna številka

Naslov operativnega urada: kraj

Naslov operativnega urada: država

Telefonska številka

Elektronski naslov za komuniciranje z organi za izdajo dovoljenj in carinskimi organi držav članic

Pravni status

Glavna gospodarska dejavnost izvajalca

Dokazilo o bistveni gospodarski dejavnosti gospodarskega subjekta

Priložen izpis iz poslovnega registra ali enakovreden dokument v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo

Priloženi najnovejši revidirani letni obračuni (če obstajajo)

Priložena najnovejša bilanca stanja

Priloženo potrdilo o DDV

Dodatni dokumenti, ki jih je treba naložiti na podlagi zahtev organa za izdajo dovoljenj po pojasnitvi

Izjava o neodvisnosti v skladu s členom 12 Delegirane uredbe (EU) 2020/760

Seznam zaporednih številk tarifnih kvot in kratek opis

Izberite možnost „da“, če ste vložili zahtevek za tarifno kvoto, in možnost „ne“, če niste vložili zahtevka za tarifno kvoto.

Izjava o neodvisnosti

Priložite, če ste v prejšnjem stolpcu izbrali možnost „da“

 

 

Referenčna količina

Navedite referenčno količino za naslednje tarifne kvote:

Zaporedna številka tarifne kvote

Referenčna količina (v kg)

Obdobje TK,

na katero se nanaša

referenčna količina – začetek

obdobja

Obdobje TK,

na katero se nanaša

referenčna količina – konec

obdobja

 

 

 

 

Osebe iz podjetja, ki so pooblaščene za vložitev zahtevka za dovoljenje v imenu izvajalca

Izvajalec mora predložiti seznam oseb iz podjetja, ki so pooblaščene za vložitev zahtevka za dovoljenje v njegovem imenu, za zgoraj navedene tarifne kvote.

Priimek

Ime

Datum rojstva

Kraj rojstva

Osebni dokument

Številka osebne izkaznice/potnega lista

Spremni dokumenti za pooblastitev

 

 

 

 

 

 

 

Lastniška struktura gospodarskega subjekta

Vrsta lastništva (izvajalec mora izbrati pravilno možnost)

 

Če je lastnik podjetje:

EORI podjetja (če obstaja)

Ime podjetja

Naslov sedeža: ulica

Naslov sedeža: hišna številka

Naslov sedeža: poštna številka

Naslov sedeža: kraj

Naslov sedeža: država

Telefonska številka

E-naslov

Vloga v izvajalcu (npr. edini lastnik, partner, glavni delničar (več kot 25 % delnic ali nadzorni delež) itd.)

Poslovni register

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Če je lastnik fizična oseba:

Priimek

Ime

Datum rojstva

Kraj rojstva

Osebni dokument

Številka osebne izkaznice/potnega lista

Vloga v izvajalcu (npr. edini lastnik, partner, glavni delničar (več kot 25 % delnic ali nadzorni delež) itd.)

 

 

 

 

 

 

 

Izvajalec mora predložiti informacije o pravnih osebah, ki so vložile zahtevek za zgoraj navedene tarifne kvote in so povezane z navedenim izvajalcem v smislu člena 11 Delegirane uredbe (EU) 2020/760

EORI podjetja

Ime podjetja

Naslov sedeža: ulica

Naslov sedeža: hišna številka

Naslov sedeža: poštna številka

Naslov sedeža: kraj

Naslov sedeža: država

Telefonska številka

E-naslov

Pravni status

Povezava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvajalec mora predložiti informacije o fizičnih osebah, ki so vložile zahtevek za zgoraj navedene tarifne kvote in so povezane z navedenim izvajalcem v smislu člena 11 Delegirane uredbe (EU) 2020/760

Priimek

Ime

Datum rojstva

Kraj rojstva

Osebni dokument

Številka osebne izkaznice/potnega lista

Povezava

 

 

 

 

 

 

 

Vodstvena struktura gospodarskega subjekta

Navedite osebe, ki opravljajo funkcijo člana upravnega odbora/izvršnega direktorja/finančnega direktorja (po potrebi) ali podobne vloge v vodstveni strukturi izvajalca. Zagotovite, da so podatki v spodnji preglednici skladni z informacijami iz dokumentov, predloženih kot dokazilo o bistveni gospodarski dejavnosti. Če se v spodnji preglednici navedejo nepravilne ali nepopolne informacije, se uporabijo kazni iz člena 15 Delegirane uredbe (EU) 2020/760.

Priimek

Ime

Datum rojstva

Kraj rojstva

Osebni dokument

Številka osebne izkaznice/potnega lista

Funkcija v podjetju

 

 

 

 

 

 

 

Za nadaljevanje postopka za registracijo se morate strinjati z naslednjimi izjavami:

(1)

Predložene informacije so pravilne, popolne in posodobljene. Zavedam se, da se v primeru predložitve nepravilnih ali nepopolnih informacij ali informacij, ki niso posodobljene, uporabijo kazni iz člena 15 Delegirane uredbe (EU) 2020/760.

(2)

Soglašam z razkritjem informacij Komisiji, carinskim organom in organom za izdajo dovoljenj držav članic.

(3)

Zavezujem se, da bom v primeru sprememb strukture pravnega subjekta pravočasno predložil posodobljene informacije v skladu s členoma 12 in 13 Delegirane uredbe (EU) 2020/760.

Potrdite, da se strinjate z zgoraj navedenimi izjavami:

 


12.6.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 185/24


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/761

z dne 17. decembra 2019

o določitvi pravil za uporabo uredb (EU) št. 1306/2013, (EU) št. 1308/2013 in (EU) št. 510/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s sistemom upravljanja tarifnih kvot z dovoljenji

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1) ter zlasti člena 187 in člena 223(3) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (ES) št. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (2) ter zlasti člena 66(4) Uredbe;

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 510/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o trgovinskih režimih za nekatero blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov, in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 1216/2009 in (ES) št. 614/2009 (3) ter zlasti člena 9(a) do (d) in člena 16(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) št. 1308/2013 določa pravila v zvezi z upravljanjem tarifnih kvot in posebno obravnavo uvoza v tretje države. Poleg tega so bila z njo na Komisijo prenesena pooblastila za sprejetje delegiranih in izvedbenih aktov v zvezi s tem. Da bi se v novem pravnem okviru zagotovilo nemoteno delovanje upravljanja tarifnih kvot, bi bilo treba s takimi akti sprejeti nekatera pravila. Navedeni akti bi morali nadomestiti nekatere akte o skupnih pravilih ali specifičnih sektorskih pravilih, ki temeljijo na aktih, sprejetih v skladu s členom 43(2) ali členom 207 Pogodbe o delovanju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: PDEU), in jih Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/760 (4) razveljavlja.

(2)

Unija se je v mednarodnih sporazumih in aktih, sprejetih v skladu s členom 43(2) in členom 207 PDEU, zavezala k odprtju tarifnih kvot za nekatere kmetijske proizvode in v nekaterih primerih k upravljanju teh kvot. V nekaterih primerih za uvoz proizvodov v okviru takih tarifnih kvot velja obveznost za uvozno dovoljenje. Uredbe Komisije in izvedbene uredbe Komisije, s katerimi so se navedene kvote odprle in v katerih so določena posebna pravila, razveljavlja Delegirana uredba (EU) 2020/760. Navedena pravila je primerno ohraniti v tej uredbi.

(3)

Za vse tarifne kvote za kmetijske in druge proizvode, ki spadajo na področje uporabe te uredbe, bi bilo treba določiti letno obdobje tarifnih kvot, ki zajema 12 zaporednih mesecev. V nekaterih primerih je primerno določiti podobdobja tarifnih kvot v letnem obdobju tarifnih kvot, zlasti kadar je to določeno v mednarodnem sporazumu.

(4)

Da se zagotovi dobro upravljanje tarifnih kvot, bi bilo treba določiti najmanjše ali največje količine, za katere se lahko vložijo zahtevki v okviru tarifnih kvot.

(5)

Da bi poenostavili in izboljšali uspešnost in učinkovitost mehanizmov upravljanja in nadzora, bi bilo treba določiti skupne pogoje za upravljanje uvoznih tarifnih kvot, za katere veljajo uvozna dovoljenja. Navedene tarifne kvote bi bilo treba upravljati z dodeljevanjem dovoljenj sorazmerno z zahtevanimi skupnimi količinami (v nadaljnjem besedilu: metoda hkratnega preverjanja). Določiti bi bilo treba tudi pravila o vlaganju zahtevkov in izdaji dovoljenj, ki bi morala veljati poleg tistih iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1237 (5) in Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/1239 (6).

(6)

V skladu z nekaterimi mednarodnimi sporazumi se morajo tarifne kvote upravljati z metodo, ki temelji na dokumentih, izdanih v tretjih državah. V skladu s to metodo mora dodeljevanje dovoljenj ustrezati količinam, določenim v dokumentih, izdanih v tretjih državah. Zato je treba za navedeno metodo upravljanja določiti posebna pravila. Dokumente bi moral izdati organ, ki ga je priznala tretja država, in bi moral izpolnjevati določene pogoje.

(7)

Da se zagotovi preglednost pri upravljanju tarifnih kvot, za katere veljajo uvozna dovoljenja, bi morali pristojni organi vsakemu gospodarskemu subjektu, ki je zainteresiran za trgovino z zadevnim proizvodom, na zahtevo predložiti ustrezne informacije. Da bi lahko gospodarski subjekti vložili zahtevke za razpoložljive količine v okviru tarifne kvote, bi morala Komisija objaviti skupno količino tarifne kvote, za katero se lahko vložijo zahtevki, ter začetni in končni datum za vložitev zahtevka. Objaviti bi bilo treba tudi vsa odstopanja od pravil v zvezi s postopki izdaje dovoljenj ali sezama proizvodov, za katere velja izdajanje uvoznih dovoljenj, ali spremembe teh pravil, in sicer v skladu z načeli Sporazuma STO o izdajanju uvoznih dovoljenj (7) in sklepom ministrske konference z Balija (8).

(8)

Določiti bi bilo treba ustrezen znesek varščine za dovoljenja, izdana v okviru tarifnih kvot, da se zagotovi, da bodo proizvodi sproščeni v prosti promet v Uniji ali se izvozili iz Unije v obdobju veljavnosti dovoljenja.

(9)

Da bi se olajšalo upravljanje nekaterih tarifnih kvot, ki so občutljive in po katerih obstaja veliko povpraševanje, ter nekaterih tarifnih kvot, pri katerih je v preteklosti že prišlo do izogibanja, je z Delegirano uredbo (EU) 2020/760 vzpostavljen namenski elektronski sistem. Določiti bi bilo treba pravila v zvezi s postopki in roki za predložitev dokumentov in izjav prek tega elektronskega sistema.

(10)

Določiti bi bilo treba pravila v zvezi z izdajanjem dovoljenj. Zlasti je primerno zagotoviti uporabo koeficienta dodelitve, kadar količine, zajete v zahtevkih za izdajo dovoljenj, presegajo količine, ki so na voljo za zadevno obdobje uvozne tarifne kvote.

(11)

Določiti je treba obdobja veljavnosti dovoljenj, izdanih v okviru tarifnih kvot, da se opredeli, ali je izpolnjena obveznost uvoza ali izvoza.

(12)

V interesu obstoječih uvoznikov česna, ki običajno uvažajo velike količine česna, in za zagotovitev, da lahko novi uvozniki vstopijo na trg, bi bilo treba razlikovati med tradicionalnimi in novimi uvozniki česna s poreklom iz Argentine. Zagotoviti bi bilo treba opredelitev navedenih dveh kategorij uvoznikov ter določiti nekatera merila v zvezi z vlagatelji zahtevka in uporabo uvoznih dovoljenj. Kot del poenostavitve upravljanja uvoznih tarifnih kvot za česen so bile zaporedne številke kvot za uvozne tarifne kvote za česen s poreklom iz Kitajske in drugih tretjih držav (razen Kitajske in Argentine) zamenjane z novimi številkami. Ta sprememba zaporednih številk ne bi smela vplivati na kontinuiteto teh tarifnih kvot, kar zadeva, med drugim, izračun referenčne količine, če je primerno, zlasti za namene prehodnih določb iz člena 26 Delegirane uredbe (EU) 2020/760. Enako velja za uvozne tarifne kvote za gobe s poreklom iz Kitajske in drugih tretjih držav (razen Kitajske), katerim so bile dodeljene nove zaporedne številke.

(13)

Količine, ki se dodelijo navedenima kategorijama uvoznikov, je treba določiti na podlagi dejansko uvoženih količin in ne na podlagi izdanih uvoznih dovoljenj. Za zahtevke za izdajo uvoznih dovoljenj za uvoz česna iz Argentine, ki jih vložita obe kategoriji uvoznikov, bi morale veljati nekatere omejitve, kot je referenčna količina za tradicionalne uvoznike. Take omejitve so potrebne za zagotovitev, da se zaščiti konkurenca med uvozniki ter da se uvoznikom, ki se dejansko ukvarjajo s trgovinsko dejavnostjo na trgu s sadjem in zelenjavo, omogoči, da branijo svoje legitimno poslovanje pred drugimi uvozniki, in da noben posamezen uvoznik ne more nadzorovati trga.

(14)

Da bi se izboljšal nadzor in preprečilo tveganje za odklon trgovanja na podlagi netočnih potrdil o poreklu in drugih dokumentov, bi bilo treba ohraniti obstoječi sistem potrdil o poreklu za česen in zahtevo glede prevoza takega česna neposredno iz tretje države porekla v Unijo. Seznam tretjih držav bi bilo treba razširiti glede na dodatne informacije. Taka potrdila o poreklu bi morali izdati pristojni nacionalni organi v skladu s členi 57, 58 in 59 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 (9).

(15)

Da bi se preverila skladnost s pogoji glede tarifnih kvot, bi bilo treba pri uvozu mlade govedine, visokokakovostnega svežega, hlajenega in zamrznjenega govejega mesa in zamrznjenega bizonjega mesa ter zamrznjenih rebrnih delov trebušnih prepon govejih živali v okviru tarifnih kvot predložiti potrdilo o pristnosti, ki potrjuje, da gre za blago s poreklom iz države, ki je izdala potrdilo, in da natančno ustreza opredelitvi iz mednarodnega sporazuma. Določiti bi bilo treba predlogo za potrdila o pristnosti, za uporabo potrdil o pristnosti, izdanih na podlagi te predloge, pa bi bilo treba določiti podrobna pravila.

(16)

Unija lahko določi, kateri uvozniki lahko sir s poreklom iz Evropske unije v okviru določene kvote uvažajo v Združene države Amerike. Da bi se Uniji omogočilo, da čim bolj poviša vrednost kvote, bi bilo treba določiti postopek za imenovanje uvoznikov na podlagi dodeljevanja izvoznih dovoljenj za zadevne proizvode.

(17)

Ob upoštevanju posebnosti brezcarinskega obdobja uvoza koruze, ki se uporablja za Španijo in Portugalsko, ter sirka za Španijo bi bilo treba določiti posebne določbe glede obdobja za vložitev zahtevka za izdajo dovoljenja, vložitve zahtevkov za izdajo dovoljenja ter dovoljenj za koruzo in sirek za zadevni državi članici.

(18)

Da se zagotovi nemoten prehod na pravila iz te uredbe ter izpolni obveznost glede priglasitve novih pravil Svetovni trgovinski organizaciji pred njihovo uporabo in gospodarskim subjektom omogoči dovolj časa, da se prilagodijo obveznosti registracije v temu namenjenem elektronskem sistemu in da prek njega predložijo izjavo o neodvisnosti za določene tarifne kvote, po katerih obstaja prekomerno povpraševanje, je treba odložiti začetek uporabe te uredbe.

(19)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

NASLOV I

UVODNE DOLOČBE

Člen 1

Področje uporabe

Ta uredba določa skupna pravila za upravljanje tarifnih kvot iz Priloge I za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih in izvoznih dovoljenj, zlasti v zvezi z:

(a)

obdobji tarifnih kvot;

(b)

največjimi količinami, za katere se lahko vloži zahtevek;

(c)

vložitvijo zahtevkov za izdajo uvoznih in izvoznih dovoljenj;

(d)

podrobnostmi, ki jih je treba navesti v nekaterih oddelkih zahtevkov za izdajo uvoznega in izvoznega dovoljenja ter samih uvoznih in izvoznih dovoljenj;

(e)

nedopustnostjo zahtevkov za izdajo uvoznih in izvoznih dovoljenj;

(f)

varščino, ki jo je treba položiti ob vložitvi zahtevka za izdajo uvoznega ali izvoznega dovoljenja;

(g)

koeficientom dodelitve in odložitvijo vlaganja zahtevkov za izdajo dovoljenj;

(h)

izdajo uvoznih in izvoznih dovoljenj;

(i)

obdobjem veljavnosti uvoznih in izvoznih dovoljenj;

(j)

dokazom o sprostitvi v prosti promet;

(k)

dokazilom o poreklu;

(l)

obveščanjem Komisije o količinah;

(m)

pošiljanjem informacij o elektronskem sistemu LORI, potrdilih o pristnosti in potrdilih IMA 1 (Inward Monitoring Arrangement) Komisiji.

Odpira tudi uvozne in izvozne tarifne kvote za določene kmetijske proizvode ter določa posebna pravila za upravljanje navedenih tarifnih kvot.

Člen 2

Druga veljavna pravila

Če v tej uredbi ni določeno drugače, se uporabljajo Uredba (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (10), Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 908/2014 (11) ter izvedbeni uredbi (EU) 2015/2447 in (EU) 2016/1239.

NASLOV II

SKUPNA PRAVILA

Člen 3

Tarifne kvote iz Priloge I

1.   Vsaka uvozna tarifna kvota se označi z zaporedno številko.

2.   Uvozne in izvozne tarifne kvote so navedene v Prilogi I skupaj z naslednjimi informacijami:

(a)

zaporedno številko uvozne tarifne kvote in poimenovanjem izvoznih tarifnih kvot;

(b)

proizvodnim sektorjem;

(c)

vrsto tarifne kvote, tj. uvozno ali izvozno;

(d)

metodo upravljanja;

(e)

po potrebi obveznostjo gospodarskih subjektov, da dokažejo referenčno količino v skladu s členom 10 Delegirane uredbe (EU) 2020/760;

(f)

po potrebi obveznostjo gospodarskih subjektov, da predložijo dokazilo o trgovanju v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2020/760;

(g)

po potrebi datumom izteka veljavnosti dovoljenja;

(h)

po potrebi obveznostjo gospodarskih subjektov, da se pred predložitvijo zahtevka za izdajo dovoljenja registrirajo v elektronskem sistemu za registracijo in identifikacijo gospodarskih subjektov z dovoljenjem (LORI) iz člena 13 Delegirane uredbe (EU) 2020/760.

Člen 4

Obdobje tarifne kvote

1.   Tarifne kvote se odprejo za obdobje 12 zaporednih mesecev (v nadaljnjem besedilu: obdobje tarifne kvote). Obdobja tarifne kvote se lahko razdelijo na podobdobja.

2.   Obdobja tarifne kvote ter, kjer je primerno, podobdobja in skupna količina, ki je na voljo za obdobje tarifne kvote, so za vsako tarifno kvoto določena v prilogah od II do XIII.

Člen 5

Največje količine, za katere se lahko vloži zahtevek

1.   Količina, za katero se vloži zahtevek, ne presega skupne količine, ki je na voljo za zadevno obdobje ali podobdobje tarifne kvote.

2.   Če v tej uredbi ni določeno drugače, je razpoložljiva količina skupna nedodeljena količina za preostalo obdobje ali podobdobje tarifne kvote.

3.   Razpoložljiva količina vključuje neporabljeno količino iz prejšnjega podobdobja tarifne kvote.

Člen 6

Vložitev zahtevkov za izdajo uvoznih in izvoznih dovoljenj

1.   Zahtevki za izdajo uvoznih in izvoznih dovoljenj se vložijo v prvih sedmih koledarskih dneh meseca pred začetkom obdobja tarifne kvote ter v prvih sedmih koledarskih dneh vsakega meseca v obdobju tarifne kvote, razen decembra, ko se zahtevki ne vložijo.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 se zahtevki za izdajo uvoznih in izvoznih dovoljenj, ki veljajo od 1. januarja, vložijo med 23. in 30. novembrom prejšnjega leta.

3.   Če v tej uredbi ni navedeno drugače, gospodarski subjekti, ki vložijo zahtevek za izdajo dovoljenja, vložijo le en dopusten zahtevek na mesec in na tarifno kvoto. Novembra lahko gospodarski subjekti vložijo dva zahtevka za izdajo dovoljenj na tarifno kvoto: enega za dovoljenja, veljavna od decembra, in enega za dovoljenja, veljavna od januarja. Za uvozne tarifne kvote, ki se upravljajo z dokumenti, izdanimi v državah izvoznicah, in izvozne tarifne kvote, ki jih upravljajo tretje države, se uporablja člen 71 oziroma 72.

4.   Če število zahtevkov za tarifno kvoto, ki jih vloži vlagatelj, presega največje število iz odstavka 3, ni dopusten noben zahtevek, vložen za tarifno kvoto, položena varščina pa se zaseže.

5.   Z odstopanjem od odstavka 3 lahko gospodarski subjekti, kadar tarifna kvota zajema različne oznake KN, različna porekla ali različne stopnje dajatev, vložijo zahtevek za različne oznake KN ali države porekla ali različne stopnje dajatev na mesec. Taki zahtevki se vložijo hkrati. Organi za izdajo dovoljenj jih obravnavajo kot en zahtevek.

Člen 7

Podrobnosti, ki jih je treba navesti v nekaterih okencih zahtevkov za izdajo uvoznega in izvoznega dovoljenja

1.   Naslednja okenca obrazcev zahtevka za izdajo uvoznega in izvoznega dovoljenja iz Priloge I k Izvedbeni uredbi (EU) 2016/1239 se izpolnijo na naslednji način:

(a)

v okencu 20 obrazca zahtevka za uvozno dovoljenje se navedejo:

(i)

zaporedna številka uvozne tarifne kvote,

(ii)

dajatev ad valorem in posebna carinska dajatev (v nadaljnjem besedilu: carina znotraj kvote), ki se uporabljata za zadevni proizvod;

(b)

kadar je tako določeno v prilogah od II do XIII k tej uredbi, se v okencu 7 obrazca zahtevka za izdajo izvoznega dovoljenja navede namembna država, okvirček „Da“ v navedenem oddelku pa se izpolni s križcem;

(c)

kadar je tako določeno v prilogah od II do XIII k tej uredbi, se v okencu 8 obrazca zahtevka za izdajo uvoznega dovoljenja navede država porekla, okvirček „Da“ v navedenem oddelku pa se izpolni s križcem.

2.   Države članice, ki imajo elektronski sistem za vložitev zahtevkov in registracijo, v navedenem sistemu evidentirajo podrobnosti iz odstavka 1.

Člen 8

Nedopustnost zahtevkov za izdajo uvoznih in izvoznih dovoljenj

1.   Zahtevki za izdajo dovoljenj, ki niso popolni ali ne izpolnjujejo meril iz te uredbe, Delegirane uredbe (EU) 2016/1237 in Izvedbene uredbe (EU) 2016/1239, se razglasijo za nedopustne.

2.   Če organ za izdajo dovoljenj zahtevek za izdajo dovoljenja razglasi za nedopusten, gospodarski subjekt pisno obvesti o svoji odločitvi glede nedopustnosti zahtevka, skupaj z razlogi za to odločitev. V takem obvestilu gospodarskemu subjektu se zagotovijo informacije o pravici do pritožbe zoper odločitev glede nedopustnosti, o postopku, ki se uporablja, in o rokih za vložitev pritožbe.

3.   Noben zahtevek za izdajo dovoljenja se ne razglasi za nedopusten zaradi manjših administrativnih napak, zaradi katerih se ne spremenijo bistveni elementi zahtevka.

4.   Carinski agenti ali carinski zastopniki vlagatelja nimajo pravice vložiti zahtevka za izdajo dovoljenja v okviru tarifnih kvot, ki spadajo na področje uporabe te uredbe. Niso imetniki dovoljenj, izdanih na podlagi te uredbe.

Člen 9

Varščina, ki jo je treba položiti ob vložitvi zahtevka za izdajo uvoznega ali izvoznega dovoljenja

Kadar je izdaja dovoljenja odvisna od pologa varščine v skladu s členom 4 Delegirane uredbe (EU) 2020/760, vlagatelj varščino pri organu za izdajo dovoljenj položi pred koncem obdobja za vložitev zahtevkov v znesku, ki je za vsako tarifno kvoto določen v prilogah od II do XIII k tej uredbi.

Člen 10

Koeficient dodelitve in odložitev vlaganja zahtevkov za izdajo dovoljenj

1.   Komisija za vsako tarifno kvoto, razen za uvozne tarifne kvote, ki se upravljajo z dokumenti, izdanimi v tretjih državah, in izvozne tarifne kvote, ki jih upravljajo tretje države, izračuna koeficient dodelitve. Države članice koeficient uporabijo za količine, zajete v vsakem posameznem zahtevku za izdajo dovoljenja, priglašenem Komisiji. Koeficient dodelitve se izračuna na podlagi informacij, ki jih pošljejo države članice, in z uporabo metode iz odstavka 3.

2.   Komisija koeficient dodelitve za vsako posamezno tarifno kvoto ustrezno objavi na spletu najpozneje 22. dne meseca, v katerem so države članice količine, za katere so bili vloženi zahtevki, sporočile Komisiji. Če je bil zahtevek vložen med 23. in 30. novembrom, se koeficient dodelitve objavi najpozneje 14. decembra.

3.   Če v naslovu III ni določeno drugače, koeficient dodelitve za dovoljenja ne presega 100 % in se izračuna na naslednji način: [(razpoložljiva količina/zahtevana količina) × 100] %. Koeficient dodelitve se zaokroži na šest mest. Komisija koeficient dodelitve prilagodi, s čimer zagotovi, da količine, ki so na voljo za obdobje ali podobdobje uvozne ali izvozne tarifne kvote, niso presežene.

4.   Če se količina kvot za podobdobje ali na podlagi sistema mesečne uporabe izčrpa, Komisija vlaganje nadaljnjih zahtevkov odloži do konca obdobja ali podobdobja tarifne kvote. Odložitev se prekliče, če so po obvestilu o neporabljenih količinah količine ponovno na voljo v okviru istega obdobja tarifne kvote. Komisija organe držav članic za izdajo dovoljenj z ustrezno objavo na spletu obvesti o odložitvi, preklicu odložitve in razpoložljivi količini v okviru tarifne kvote.

5.   Uvozna in izvozna dovoljenja se izdajo za količine, izračunane tako, da se količine v zahtevkih za izdajo uvoznega ali izvoznega dovoljenja pomnožijo s koeficientom dodelitve. Količina, dobljena z uporabo koeficienta dodelitve, se zaokroži navzdol na najbližje celo število.

6.   Količine, ki med podobdobjem niso dodeljene ali uporabljene, se določijo na podlagi informacij, ki jih države članice pošljejo Komisiji. Take količine se dodajo količinam, ki so v istem obdobju uvozne ali izvozne tarifne kvote na voljo za ponovno razdelitev.

7.   Komisija lahko pred izračunom koeficienta dodelitve za tarifne kvote, za katere se zahteva predhodna obvezna registracija gospodarskih subjektov v skladu s členom 11 Delegirane uredbe (EU) 2020/760, od pristojnega organa za izdajo dovoljenj zahteva, naj preveri evidenco vlagatelja v sistemu LORI. Taka zahteva se predloži do 15. dne meseca, v katerem so države članice sporočile količine, za katere so bili vloženi zahtevki, do 13.00 po bruseljskem času. Pri tem se lahko taka zahteva za količine, sporočene do 6. decembra, predloži do 8. decembra do 13.00 po bruseljskem času. Organi za izdajo dovoljenj Komisiji sporočijo elektronski naslov, na katerega bi bilo treba nasloviti zahteve.

8.   Organi za izdajo dovoljenj na zahteve Komisije iz odstavka 7 odgovorijo pred 21. dnem meseca, ki sledi zahtevi, do 13.00 po bruseljskem času.

9.   Na zahteve, predložene do 8. decembra, organ za izdajo dovoljenja odgovori pred 7. januarjem do 13.00 po bruseljskem času.

10.   Če organ za izdajo dovoljenj Komisiji ne odgovori v rokih iz odstavkov 8 in 9, ne sprejme nadaljnjih zahtevkov za izdajo dovoljenj, ki jih vloži zadevni gospodarski subjekt.

Člen 11

Izdaja uvoznih in izvoznih dovoljenj

1.   Ta člen se ne uporablja za dovoljenja, izdana za uvozne tarifne kvote, ki se upravljajo z dokumenti, izdanimi v tretjih državah, in izvozne tarifne kvote, ki jih upravljajo tretje države.

2.   Dovoljenja se izdajo le za zahtevke, priglašene Komisiji.

3.   Dovoljenja se izdajo, ko Komisija objavi koeficient dodelitve in pred koncem meseca.

Če Komisija zaradi nepredvidenih okoliščin koeficienta dodelitve ne objavi v obdobju iz člena 10(2), se dovoljenja izdajo najpozneje do sedmega koledarskega dne po dnevu, ko Komisija objavi koeficient dodelitve.

4.   Dovoljenja, ki veljajo od 1. januarja, se izdajo med 15. in 31. decembrom prejšnjega leta.

Če Komisija zaradi nepredvidenih okoliščin koeficienta dodelitve ne objavi v obdobju iz člena 10(2), se dovoljenja izdajo najpozneje do 14. koledarskega dne po dnevu, ko Komisija objavi koeficient dodelitve. Če je datum izdaje dovoljenj po 1. januarju, dovoljenja veljajo od njihovega datuma izdaje, brez spremembe na zadnji dan veljavnosti.

Člen 12

Podrobnosti, ki jih je treba navesti v nekaterih oddelkih uvoznih in izvoznih dovoljenj

1.   Naslednja okenca obrazcev uvoznega ali izvoznega dovoljenja iz Priloge I k Izvedbeni uredbi (EU) 2016/1239 se izpolnijo na naslednji način:

(a)

v okencu 20 uvoznega dovoljenja se navede zaporedna številka uvozne tarifne kvote;

(b)

v okencu 24 uvoznega dovoljenja se navedeta dajatev ad valorem in posebna carinska dajatev (v nadaljnjem besedilu: carina znotraj kvote), ki se uporabljata za zadevni proizvod;

(c)

kadar je tako določeno v prilogah od II do XIII k tej uredbi, se v okencu 8 obrazca uvoznega dovoljenja navede država porekla, okvirček „Da“ v navedenem okencu pa se izpolni s križcem;

(d)

v okencu 19 uvoznega in izvoznega dovoljenja se navede, da je dovoljeno odstopanje 0 %, razen za proizvode, za katere se zahteva uvozno dovoljenje, iz dela I Priloge k Delegirani uredbi (EU) 2016/1237, za katere dovoljeno odstopanje znaša 5 %, okence 24 dovoljenja pa vsebuje izjavo „Dajatev v okviru kvote, ki se uporablja za količino iz okenc 17 in 18“ (12);

(e)

če se obdobje veljavnosti uvoznega ali izvoznega dovoljenja konča zadnji dan obdobja tarifne kvote, oddelek 24 uvoznega dovoljenja ali oddelek 22 izvoznega dovoljenja vsebuje izjavo „Člen 3(4) Uredbe (EGS, Euratom) št. 1182/71 se ne uporablja“ (13).

2.   Države članice, ki imajo elektronski sistem za vložitev zahtevkov in registracijo, te podrobnosti evidentirajo v sistemu.

Člen 13

Obdobje veljavnosti uvoznih in izvoznih dovoljenj

1.   Člen 3(4) Uredbe (EGS, Euratom) št. 1182/71 Sveta (14) se ne uporablja za določitev obdobja veljavnosti uvoznih in izvoznih dovoljenj za uvozne in izvozne tarifne kvote.

2.   Dovoljenja, izdana za uvozne in izvozne tarifne kvote iz Priloge I, ki se upravljajo z metodo hkratnega preverjanja iz člena 184(2)(b) Uredbe (EU) št. 1308/2013, veljajo:

(a)

od prvega koledarskega dne obdobja tarifne kvote v primeru zahtevkov, vloženih pred obdobjem tarifne kvote, do konca obdobja tarifne kvote;

(b)

od prvega koledarskega dne v mesecu po vložitvi zahtevka v primeru zahtevkov, vloženih v obdobju tarifne kvote, do konca obdobja tarifne kvote;

(c)

od 1. januarja naslednjega leta v primeru zahtevkov, vloženih med 23. in 30. novembrom prejšnjega leta, do konca obdobja tarifne kvote.

3.   Če v naslovu III ali Prilogi I ni določeno drugače in če je obdobje tarifne kvote razdeljeno na podobdobja, dovoljenja, izdana za podobdobje, prenehajo veljati zadnji koledarski dan meseca po koncu navedenega podobdobja, vendar najpozneje do konca obdobja tarifne kvote.

4.   Če v naslovu III ni določeno drugače, dovoljenja, izdana za uvozne tarifne kvote, ki se upravljajo z dokumenti, izdanimi v tretjih državah, veljajo od datuma njihove izdaje do 23.59 (po bruseljskem času) 30. koledarskega dne po zadnjem dnevu veljavnosti potrdil IMA 1 ali potrdil o pristnosti, za katera so bila izdana. Navedeno obdobje veljavnosti ne presega konca obdobja tarifne kvote.

5.   Dovoljenja za izvozne tarifne kvote, ki jih upravljajo tretje države, veljajo od njihovega datuma izdaje do 31. decembra leta, v katerem so izdane, kar ne velja za dovoljenja, izdana v obdobju od 20. decembra do 31. decembra, ki veljajo od 1. januarja do 31. decembra naslednjega leta.

6.   Če je obdobje veljavnosti uvoznega ali izvoznega dovoljenja za tarifno kvoto podaljšano zaradi višje sile v skladu s členom 16 Izvedbene uredbe (EU) 2016/1239, podaljšanje ne presega obdobja tarifne kvote.

Člen 14

Dokaz o sprostitvi v prosti promet in izvozu

1.   Količine, ki niso bile sproščene v prosti promet ali niso izvožene do konca obdobja veljavnosti dovoljenja, se štejejo za neporabljene količine.

2.   Dokaz o sprostitvi v prosti promet ter dokaz o izvozu in izstopu iz carinskega območja Unije se predložijo v skladu s členom 14(6) Izvedbene uredbe (EU) 2016/1239.

Člen 15

Dokazilo o poreklu

1.   Kadar se to zahteva v prilogah od II do XIII, se carinskim organom Unije za zadevne proizvode predloži veljavno dokazilo o poreklu skupaj s carinsko deklaracijo za sprostitev v prosti promet. Dokumenti, ki se zahtevajo za dokazilo o poreklu, so za vsako tarifno kvoto navedeni v navedenih prilogah.

2.   V posebnih primerih iz prilog od II do XIII se dokazilo o poreklu predloži ob vložitvi zahtevka za izdajo uvoznega dovoljenja.

3.   Po potrebi lahko carinski organi od deklaranta ali uvoznika dodatno zahtevajo, naj poreklo proizvodov dokaže v skladu s členom 61 Uredbe (EU) št. 952/2013.

Člen 16

Obveščanje Komisije o količinah

1.   Če v naslovu III ni določeno drugače, se uporabljajo zahteve iz odstavkov 2 do 5.

2.   Države članice Komisijo o skupnih količinah, zajetih v zahtevkih za izdajo uvoznega ali izvoznega dovoljenja za vsako tarifno kvoto, obvestijo:

(a)

pred 14. dnem meseca, kadar se zahtevki za izdajo dovoljenja vložijo v prvih sedmih koledarskih dneh meseca;

(b)

pred 6. decembrom, kadar se zahtevki za izdajo dovoljenja vložijo v obdobju od 23. do 30. novembra.

3.   Države članice Komisijo o količinah, zajetih v uvoznih in izvoznih dovoljenjih, ki so jih izdale za vsako tarifno kvoto, obvestijo:

(a)

pred zadnjim dnem meseca, kadar se zahtevki za izdajo dovoljenj za tarifno kvoto vložijo v prvih sedmih koledarskih dneh meseca;

(b)

pred 31. decembrom, kadar se zahtevki za izdajo dovoljenj za tarifno kvoto vložijo v obdobju od 23. do 30. novembra;

(c)

pred 10. dnem meseca po izdaji v primeru uvoznih dovoljenj, ki so bila izdana na podlagi dokumentov, izdanih v tretjih državah.

V okoliščinah iz drugega pododstavka člena 11(3) se obvestilo predloži v sedmih dneh od dneva, ko je Komisija objavila koeficient dodelitve. V okoliščinah iz drugega pododstavka člena 11(4) se obvestilo predloži v 14 dneh od dneva, ko je Komisija objavila koeficient dodelitve.

4.   Države članice Komisijo na njeno zahtevo obvestijo o neporabljenih količinah, zajetih v izdanih uvoznih in izvoznih dovoljenjih. Neporabljene količine ustrezajo razliki med količinami, navedenimi na zadnji strani uvoznih ali izvoznih dovoljenj, in količinami, za katere so bila navedena dovoljenja izdana.

5.   Neporabljene količine, zajete v uvoznih ali izvoznih dovoljenjih, se Komisiji sporočijo v štirih mesecih oziroma 210 koledarskih dneh po izteku obdobja veljavnosti zadevnih dovoljenj.

6.   Kadar je obdobje tarifne kvote razdeljeno na podobdobja, se neporabljene količine sporočijo skupaj z obvestilom iz odstavka 2(a) za zadnje podobdobje.

7.   Količine se izrazijo v kilogramih mase proizvoda in po potrebi razčlenijo po zaporednih številkah in poreklu.

8.   Za obvestila Komisiji iz te uredbe, ki se nanašajo na tarifne kvote za goveje in telečje meso pod zaporednimi številkami 09.4450, 09.4451, 09.4452, 09.4453, 09.4454, 09.4002, 09.4455, 09.4001 in 09.4004, se količine izrazijo v kilogramih mase proizvoda na državo porekla in na kategorijo proizvoda, kakor je določeno v delu B Priloge XV k tej uredbi.

9.   Za obdobja in roke iz tega člena se uporablja člen 3 Izvedbene uredbe (EU) 2016/1239.

Člen 17

Pošiljanje informacij o elektronskem sistemu LORI, potrdilih o pristnosti in potrdilih IMA 1 Komisiji

1.   Države članice med 8. in 16. dnem meseca po koncu obdobja tarifne kvote Komisiji sporočijo ime, registracijsko in identifikacijsko številko gospodarskega subjekta (EORI) ter naslov imetnikov uvoznih dovoljenj za tarifne kvote, za katere se zahteva obvezna registracija gospodarskih subjektov in po potrebi prevzemnika.

2.   Države članice Komisijo obvestijo o vsaki potrditvi, zavrnitvi ali umiku zahtevka za registracijo v elektronskem sistemu LORI.

3.   Države članice pri obveščanju o potrditvi zahtevka za registracijo v elektronskem sistemu LORI predložijo podatke, zahtevane v skladu s Prilogo II k Delegirani uredbi (EU) 2020/760.

4.   Države članice Komisijo obvestijo o vsaki spremembi, ki jo gospodarski subjekti izvedejo v svoji evidenci v sistemu LORI.

5.   Države članice za vsak gospodarski subjekt, registriran v elektronskem sistemu LORI, Komisijo obvestijo o vsakem zahtevku za izdajo uvoznega dovoljenja, in sicer sporočijo zadevno tarifno kvoto, oznake KN, količine, za katere so bili vloženi zahtevki, in datum zahtevka:

(a)

pred 14. dnem meseca, kadar se zahtevki za izdajo dovoljenja vložijo v prvih sedmih koledarskih dneh meseca;

(b)

pred 6. decembrom, kadar se zahtevki za izdajo dovoljenja vložijo v obdobju od 23. do 30. novembra.

6.   Države članice Komisiji za vsako potrdilo o pristnosti ali potrdilo IMA 1, ki ga gospodarski subjekt vloži v zvezi s tarifnimi kvotami, ki se upravljajo z dokumenti, izdanimi v tretjih državah, sporočijo številko ustreznega dovoljenja, ki so ga izdale, in količino, zajeto v navedenem dovoljenju. Obvestilo se pošlje, preden se izdano dovoljenje da na voljo gospodarskemu subjektu.

7.   Z odstopanjem od člena 3(4) Uredbe (EGS, Euratom) št. 1182/71 se, kadar so v tem členu določeni roki in časovne omejitve, ti roki in časovne omejitve iztečejo z iztekom zadnje ure zadnjega dne, ne glede na to, ali je ta dan sobota, nedelja ali dela prost dan, kot je določeno v navedeni uredbi.

8.   Obvestila Komisije iz te uredbe se pošljejo v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/1183 (15) in Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/1185 (16).

NASLOV III

SPECIFIČNA SEKTORSKA PRAVILA

POGLAVJE 1

Žita

Oddelek 1

Žita razen koruze in sirka iz člena 185 Uredbe (EU) št. 1308/2013

Člen 18

Tarifne kvote

V skladu s koncesijami, dodeljenimi v okviru Svetovne trgovinske organizacije in odobrenimi s Sklepom Sveta 94/800/ES (17) ter v skladu s Sporazumom v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike, odobrenim s Sklepom 2006/333/ES (18), so tarifne kvote odprte za uvoz koruze v Unijo pod pogoji iz te uredbe.

V skladu s Sporazumom v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994, odobrenim s Sklepom Sveta 2006/333/ES, ter Sporazumom med Evropsko skupnostjo in vlado Kanade o sklenitvi pogajanj na podlagi člena XXIV:6 GATT, odobrenim s Sklepom Sveta 2007/444/ES (19), so tarifne kvote odprte za uvoz navadne pšenice kakovosti, ki ni visoka kakovost, iz tretjih držav v Unijo pod pogoji iz te uredbe.

Obseg vsake tarifne kvote, obdobje in podobdobja uvozne tarifne kvote, za katera se ta uporablja, ter zaporedna številka so podrobno določeni v Prilogi II k tej uredbi.

Člen 19

Standardi kakovosti

Za navadno pšenico kakovosti, ki ni visoka kakovost, uvrščeno pod oznako KN 1001 99 00, se uporabljajo standardi kakovosti in odstopanja iz Priloge II k Uredbi Komisije (ES) št. 642/2010 (20). Uporabljajo se analitske metode iz dela II Priloge I k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2016/1240 (21).

Člen 20

Posebna pravila, ki se uporabljajo za tarifne kvote na podlagi Celovitega gospodarskega in trgovinskega sporazuma s Kanado

Sprostitev navadne pšenice kakovosti, ki ni visoka kakovost, s poreklom iz Kanade v prosti promet v Uniji je odvisna od predložitve izjave o poreklu. Izjava o poreklu se izpolni na računu ali katerem koli drugem trgovinskem dokumentu, ki izdelek s poreklom opisuje dovolj natančno, da ga je mogoče prepoznati. Besedilo izjave o poreklu je določeno v Prilogi 2 k Protokolu o pravilih o poreklu in postopkih glede porekla, ki je del Celovitega gospodarskega in trgovinskega sporazuma med Kanado na eni strani ter Evropsko unijo in njenimi državami članicami na drugi strani (22).

Oddelek 2

Koruza in sirek iz člena 185 Uredbe (EU) št. 1308/2013

Člen 21

Obdobje za vložitev zahtevka za izdajo dovoljenja

Od datuma uporabe uvozne dajatve po stopnji nič iz člena 21 Delegirane uredbe (EU) 2020/760 se zahtevki za izdajo uvoznega dovoljenja za tarifne kvote za koruzo in sirek iz člena 185 Uredbe (EU) št. 1308/2013 španskim in portugalskim pristojnim organom predložijo med 7. in 11. dnem vsakega meseca najpozneje do 13.00 (po bruseljskem času).

Člen 22

Zahtevek in vsebina dovoljenja

Zahtevek za izdajo uvoznega dovoljenja in uvozno dovoljenje vedno vsebujeta naslednje informacije:

(a)

država porekla se navede v okencu 8, okvirček „Da“ v navedenem oddelku pa se izpolni s križcem;

(b)

ena od navedb iz Priloge XIV se navede v okencu 24.

Člen 23

Obveščanje Komisije

Od datuma uporabe uvozne dajatve po stopnji nič iz člena 21 Delegirane uredbe (EU) 2020/760 španski in portugalski pristojni organi Komisiji z elektronskimi orodji:

(a)

15. dne vsakega meseca najpozneje do 18.00 (po bruseljskem času) sporočijo skupne količine po zaporedni številki, zajete v zahtevkih za izdajo dovoljenj;

(b)

do konca meseca sporočijo skupne količine po oznaki KN, za katere so bila izdana uvozna dovoljenja.

Člen 24

Koeficient dodelitve

Komisija koeficient dodelitve organom za izdajo dovoljenj sporoči najpozneje 22. dne meseca, v katerem so države članice v skladu s členom 23 sporočile količine, za katere so bili vloženi zahtevki.

Člen 25

Izdaja uvoznega dovoljenja

Španski in portugalski pristojni organi uvozna dovoljenja izdajo med 23. in zadnjim dnem vsakega meseca.

Člen 26

Veljavnost dovoljenja

Z odstopanjem od člena 13 dovoljenja veljajo od datuma izdaje do konca drugega meseca, ki sledi navedenemu dnevu.

POGLAVJE 2

Riž

Člen 27

Tarifne kvote in dodelitev količin

V skladu s koncesijami, dodeljenimi v okviru Svetovne trgovinske organizacije in odobrenimi s Sklepom 94/800/ES ter Sklepom Sveta (ES) št. 1095/96 (23), in v skladu z rezultati pogajanj s Tajsko, odobrenimi s Sklepom Sveta 96/317/ES (24), so tarifne kvote odprte za uvoz riža, oluščenega nebrušenega riža in lomljenega riža v Unijo pod pogoji iz te uredbe. Obseg vsake tarifne kvote, obdobje in podobdobja uvozne tarifne kvote, za katera se ta uporablja, ter zaporedna številka so podrobno določeni v Prilogi III k tej uredbi.

Razpoložljive količine se določijo za podobdobje, kakor je določeno v Prilogi III k tej uredbi.

Z odstopanjem od člena 13 so dovoljenja, izdana v zadnjem podobdobju za uvozne tarifne kvote pod zaporednimi številkami 09.4127, 09.4128, 09.4129 in 09.4130, veljavna do konca obdobja tarifne kvote.

Vse neporabljene količine v okviru tarifnih kvot pod zaporednimi številkami 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119, 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4130 09.4148, 09.4166 in 09.4168 v podobdobju se prenesejo v naslednja podobdobja, določena v Prilogi III. Količine se ne prenesejo v naslednje obdobje kvote.

Količine pod zaporednimi številkami tarifnih kvot 09.4127 09.4128, 09.4129 in 09.4130, ki niso bile porabljene ali dodeljene v prejšnjih podobdobjih, se s 1. oktobrom vsakega leta prenesejo pod zaporedno številko tarifne kvote 09.4138.

Člen 28

Izvozni dokumenti

Zahtevkom za izdajo uvoznega dovoljenja, vloženim za riž in lomljen riž v okviru tarifnih kvot 09.4127, 09.4128, 09.4129 in 09.4149, je priložen izvirnik izvoznega potrdila, katerega vzorec je v Prilogi XIV.2. Izvozna potrdila izda pristojni organ tretjih držav, ki so v njih navedene. Količina, navedena v zahtevkih za izdajo uvoznega dovoljenja, ne sme presegati količine, navedene v izvoznih dovoljenjih.

Člen 29

Vsebina dovoljenja

V uvoznem dovoljenju se za vse zaporedne številke iz Priloge III, razen za zaporedne številke 09.4138, 09.4148, 09.4166 in 09.4168, država porekla navede v okencu 8, okvirček „Da“ v navedenem okencu pa se izpolni s križcem.

POGLAVJE 3

Sladkor

Člen 30

Tarifne kvote

V skladu s koncesijami, dodeljenimi v okviru Svetovne trgovinske organizacije in odobrenimi s Sklepom 94/800/ES ter Uredbo (ES) št. 1095/96, so tarifne kvote odprte za uvoz sladkorja v Unijo pod pogoji iz te uredbe.

V skladu s Stabilizacijsko-pridružitvenim sporazumom med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo na drugi, odobrenim s Sklepom Sveta in Komisije 2004/239/ES, Euratom (25), so tarifne kvote odprte za uvoz sladkorja v Unijo pod pogoji iz te uredbe.

V skladu s Protokolom k Stabilizacijsko-pridružitvenemu sporazumu med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Albanijo na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji, odobrenim s Sklepom Sveta in Komisije 2009/330/ES (26), so tarifne kvote odprte za uvoz sladkorja v Unijo pod pogoji iz te uredbe.

V skladu s Stabilizacijsko-pridružitvenim sporazumom med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Srbijo na drugi strani, odobrenim s Sklepom Sveta in Komisije 2013/490/EU, Euratom (27), so tarifne kvote odprte za uvoz sladkorja v Unijo pod pogoji iz te uredbe.

V skladu s Protokolom k Stabilizacijsko-pridružitvenemu sporazumu med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Bosno in Hercegovino na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji, odobrenim s Sklepom Sveta (EU) 2017/75 (28), so tarifne kvote odprte za uvoz sladkorja v Unijo pod pogoji iz te uredbe.

Tarifne kvote za sladkor in njihovi posebni pogoji so določeni v Prilogi IV k tej uredbi.

Člen 31

Opredelitev pojmov

V tem poglavju se uporabljajo naslednje opredelitve:

(1)

„teža tel quel“ pomeni težo sladkorja v naravnem stanju;

(2)

„prečiščevanje“ pomeni postopek predelave surovega sladkorja v beli sladkor, kot je opredeljen v točkah 1 in 2 oddelka A dela II Priloge II k Uredbi (EU) št. 1308/2013, pa tudi kateri koli enakovredni tehnični postopek, ki se uporablja za beli sladkor v razsutem stanju.

Člen 32

Veljavnost dovoljenja

Z odstopanjem od člena 13 uvozno dovoljenje velja do konca tretjega meseca po mesecu, v katerem je bilo izdano. Vsekakor preneha veljati najpozneje 30. septembra.

Člen 33

Obveščanje

Države članice pred 1. majem vsakega leta Komisiji sporočijo dejansko uvoženo skupno količino sladkorja, razčlenjeno po zaporednih številkah, državi porekla in osemmestni oznaki KN ter izraženo v kilogramih v teži tel quel.

Člen 34

Obveznosti, povezane s tarifnimi kvotami STO za sladkor

(1)   Za tarifne kvote za sladkor pod zaporednimi številkami 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4320, 09.4329 in 09.4330 veljajo vse naslednje zahteve:

(a)

sprostitev v prosti promet v Uniji je odvisna od postopka posebne rabe za prečiščevanje iz člena 210 Uredbe (EU) št. 952/2013;

(b)

z odstopanjem od člena 239 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446 (29) se obveznost prečiščevanja ne prenese na drugo pravno ali fizično osebo;

(c)

prečiščevanje se izvede v 180 dneh od sprostitve sladkorja v prosti promet v Uniji;

(d)

če polarizacija uvoženega surovega sladkorja odstopa od 96 stopinj, se ustrezni znesek uvozne dajatve zviša ali zniža, kot je primerno, za 0,14 % na desetino stopinje ugotovljene razlike;

(e)

navedba „sladkor za prečiščevanje“ se navede v okencu 20 obrazca zahtevka in dovoljenja.

(2)   Za tarifne kvote za sladkor pod zaporednimi številkami 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4320, 9.4321, 09.4329 in 09.4330 se v okencu 20 obrazca zahtevka in dovoljenja navede ena od navedb iz dela A Priloge XIV.3 k tej uredbi.

Člen 35

Tarifne kvote za sladkor pod zaporednimi številkami 09.4324, 09.4325, 09.4326 in 09.4327

Za tarifne kvote za sladkor pod zaporednimi številkami 09.4324, 09.4325, 09.4326 in 09.4327 velja naslednje:

(1)

zahtevku za izdajo uvoznega dovoljenja se priloži izvirnik izvoznega dovoljenja, sestavljen v skladu z vzorcem iz dela C Priloge XIV.3, ki ga izdajo pristojni organi zadevne tretje države. Količina, navedena v zahtevkih za izdajo uvoznega dovoljenja, ne sme presegati količine, navedene v izvoznem dovoljenju;

(2)

ena od navedb iz dela B Priloge XIV.3 se navede v okencu 20 obrazca zahtevka in dovoljenja.

POGLAVJE 4

Oljčno olje

Člen 36

Tarifne kvote

V skladu z Evro-mediteranskim sporazumom o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Republiko Tunizijo na drugi, odobrenim s Sklepom Sveta in Komisije 98/238/ES, ESPJ (30), so tarifne kvote odprte za uvoz deviškega oljčnega olja v Unijo pod pogoji iz te uredbe.

Obseg vsake tarifne kvote, obdobje in podobdobja uvozne tarifne kvote, za katera se ta uporablja, ter zaporedna številka so podrobno določeni v Prilogi V k tej uredbi.

POGLAVJE 5

Sadje in zelenjava

Oddelek 1

Česen

Člen 37

Tarifne kvote

V skladu s Sporazumom v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Argentinsko republiko v okviru člena XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 za spremembo koncesij za česen, predvidenih v listi CXL, priloženi GATT, odobrenim s Sklepom Sveta 2001/404/ES (31), Sporazumom v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Ljudsko republiko Kitajsko v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994, odobrenim s Sklepom Sveta 2006/398/ES (32), ter Sporazumom v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Ljudsko republiko Kitajsko v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994, odobrenim s Sklepom Sveta (EU) 2016/1885/ES (33), so tarifne kvote odprte za uvoz svežega ali ohlajenega česna v Unijo pod pogoji iz te uredbe.

Obseg vsake tarifne kvote, obdobje in podobdobja uvozne tarifne kvote, za katera se ta uporablja, ter zaporedna številka so podrobno določeni v Prilogi VI k tej uredbi.

Člen 38

Tradicionalni uvozniki in novi uvozniki česna s poreklom iz Argentine

1.   Ta člen se uporablja le za tarifni kvoti pod zaporednima številkama 09.4099 in 09.4104 za česen s poreklom iz Argentine.

2.   „Tradicionalni uvoznik“ pomeni uvoznika, ki predloži dokaz o naslednjem:

(a)

da je uvoznik pridobil in uporabljal dovoljenja za tarifne kvote za svež česen, oznaka KN 0703 20 00, v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 341/2007 (34) ali v skladu s to uredbo v vsakem od treh prejšnjih obdobij tarifnih kvot;

(b)

da je uvoznik v obdobju tarifne kvote pred vložitvijo zahtevka v prosti promet v Uniji sprostil vsaj 50 ton sadja in zelenjave, kakor je opredeljeno v členu 1(2)(i) Uredbe (EU) št. 1308/2013, ali iz Unije izvozil vsaj 50 ton česna.

3.   „Novi uvoznik“ pomeni gospodarski subjekt, razen tistega iz odstavka 2, ki predloži dokazilo o enem od naslednjih elementov:

(a)

da je uvoznik v vsakem od dveh prejšnjih obdobij tarifnih kvot ali v vsakem od dveh koledarskih let pred vložitvijo zahtevka v Unijo uvozil vsaj 50 ton sadja in zelenjave, kakor je opredeljeno v členu 1(2)(i) Uredbe (EU) št. 1308/2013;

(b)

da je uvoznik v vsakem od dveh prejšnjih obdobij tarifnih kvot ali v vsakem od dveh koledarskih let pred vložitvijo zahtevka v tretje države izvozil vsaj 50 ton česna.

4.   Skupna količina, zajeta v zahtevkih za izdajo dovoljenj, ki jih novi uvoznik vloži v katerem koli podobdobju, ne sme presegati 10 % celotne količine, ki je tradicionalnim in novim uvoznikom na voljo za navedeno podobdobje in navedeno poreklo, kakor je določeno v Prilogi VI. Pristojni organi zavrnejo zahtevke, ki niso v skladu s tem pravilom.

5.   V okvirčku 20 zahtevkov za izdajo dovoljenja se navede, ali je zahtevek vložil „tradicionalni uvoznik“ ali „novi uvoznik“, kakor je primerno.

6.   Količina, ki je na voljo za česen s poreklom iz Argentine, se razdeli na naslednji način:

(a)

70 % količine se razdeli med tradicionalne uvoznike;

(b)

30 % količine se razdeli med nove uvoznike.

7.   Če Komisija na podlagi obvestil, prejetih na podlagi te uredbe, ugotovi, da količine, razdeljene na dva dela v odstavku 6, niso v celoti zajete v zahtevkih, se količina, za katero niso bili vloženi zahtevki, doda količini, ki je za isti del na voljo za naslednje podobdobje.

Člen 39

Posebna pravila, ki veljajo za česen, uvožen iz nekaterih držav

1.   Česen s poreklom iz Irana, Libanona, Malezije, Tajvana, Združenih arabskih emiratov ali Vietnama, se lahko sprosti v prosti promet v Uniji le, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

predloži se potrdilo o poreklu, ki ga izdajo pristojni nacionalni organi navedene države v skladu s členi 57, 58 in 59 Uredbe (EU) 2015/2447;

(b)

proizvod je bil prepeljan neposredno iz države porekla v Unijo.

2.   Za namene tega člena se za proizvod šteje, da je bil neposredno prepeljan v Unijo, kadar:

(a)

iz tretje države v Unijo ni bil prepeljan prek ozemlja katere koli druge tretje države;

(b)

je bil prepeljan čez eno ali več tretjih držav, razen države porekla, s pretovarjanjem ali začasnim skladiščenjem v navedenih državah ali brez tega, če je tak prehod upravičen iz geografskih razlogov ali zaradi zahtev glede prevoza in če:

(i)

je proizvod ves čas pod nadzorom carinskih organov države ali držav tranzita ali skladiščenja,

(ii)

proizvod v državi ali državah tranzita ali skladiščenja ni bil sproščen v prosti promet ali porabo,

(iii)

na proizvodu v državi ali državah tranzita ali skladiščenja ni opravljen noben postopek, razen razkladanja in ponovnega nakladanja ali kakšen drug postopek, ki ga ohranja v dobrem stanju.

3.   Dokazilo, da so bili pogoji iz odstavka 2(b) izpolnjeni, se predloži carinskim organom držav članic. Zajema:

(a)

enotno prevozno listino, ki je izdana v državi porekla in pokriva prehod čez tranzitno državo ali tranzitne države, ali

(b)

potrdilo, ki ga izdajo carinski organi države ali držav tranzita, v katerem so navedeni:

(i)

natančen opis blaga,

(ii)

datumi njegovega razkladanja in ponovnega nakladanja, s podatki o uporabljenih transportnih vozilih,

(iii)

potrdilo o pogojih, v katerih je bilo blago hranjeno;

(c)

če potrdila iz točk (a) ali (b) ni mogoče predložiti, katere koli druge listine, ki to dokazujejo.

Člen 40

Obveščanje

Države članice Komisiji sporočijo:

(a)

seznam tradicionalnih in novih uvoznikov, ki so vložili zahtevke za izdajo dovoljenj za tarifni kvoti pod zaporednima številkama 09.4099 in 09.4104. To storijo do zadnjega dne vsakega meseca pred obdobjem ali podobdobjem tarifne kvote, za katero so bili vloženi zahtevki za izdajo dovoljenj;

(b)

če je primerno, seznam gospodarskih subjektov, ki sestavljajo skupine gospodarskih subjektov, ustanovljene v skladu z nacionalno zakonodajo. To storijo do zadnjega dne vsakega meseca pred obdobjem ali podobdobjem tarifne kvote, za katero so bili vloženi zahtevki za izdajo dovoljenj.

Oddelek 2

Gobe

Člen 41

Tarifne kvote

V skladu s koncesijami, dodeljenimi v okviru Svetovne trgovinske organizacije in odobrenimi s Sklepom 94/800/ES, so tarifne kvote odprte za uvoz konzerviranih gob iz rodu Agaricus v Unijo pod pogoji iz te uredbe. Obseg vsake tarifne kvote, obdobje in podobdobja uvozne tarifne kvote, za katera se ta uporablja, ter zaporedna številka so podrobno določeni v Prilogi VII k tej uredbi.

POGLAVJE 6

Goveje in telečje meso

Člen 42

Tarifne kvote in količine

V skladu s koncesijami, dodeljenimi v okviru Svetovne trgovinske organizacije in odobrenimi s Sklepom 94/800/ES, so tarifne kvote odprte za uvoz zamrznjenega govejega mesa v Unijo pod pogoji iz te uredbe.

V skladu s koncesijami, dodeljenimi v okviru Svetovne trgovinske organizacije in odobrenimi z Uredbo (ES) št. 1095/96, so tarifne kvote odprte za uvoz zamrznjenih rebrnih delov trebušnih prepon govejih živali v Unijo pod pogoji iz te uredbe.

V skladu s koncesijami, dodeljenimi v okviru Svetovne trgovinske organizacije in odobrenimi z Uredbo (ES) št. 1095/96, so tarifne kvote odprte za uvoz visokokakovostnega svežega, hlajenega in zamrznjenega govejega mesa in zamrznjenega bizonjega mesa v Unijo pod pogoji iz te uredbe.

V skladu s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi, odobrenim s Sklepom Sveta in Komisije 2002/309/ES, Euratom (35), so tarifne kvote odprte za uvoz posušenega govejega mesa brez kosti in živega goveda v Unijo pod pogoji iz te uredbe.

V skladu s Stabilizacijsko-pridružitvenim sporazumom med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo na drugi, odobrenim s Sklepom 2004/239/ES, Začasnim sporazumom o trgovini in trgovinskih zadevah med Evropsko skupnostjo na eni strani ter Bosno in Hercegovino na drugi strani, odobrenim s Sklepom Sveta 2008/474/ES (36), Začasnim sporazumom o trgovini in trgovinskih zadevah med Evropsko skupnostjo na eni strani in Republiko Srbijo na drugi strani, odobrenim s Sklepom Sveta 2010/36/ES (37), Stabilizacijsko-pridružitvenim sporazumom med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Črno goro na drugi strani, odobrenim s Sklepom Sveta in Komisije 2010/224/EU, Euratom (38), ter Stabilizacijsko-pridružitvenim sporazumom med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Kosovom (39) na drugi strani, v imenu Unije, odobrenim s Sklepom Sveta 2016/342 (40), so tarifne kvote odprte za uvoz mlade govedine v Unijo pod pogoji iz te uredbe.

V skladu s Sporazumom o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Republiko Čile na drugi strani, odobrenim s Sklepom Sveta 2005/269/ES (41), so tarifne kvote odprte za uvoz svežega, ohlajenega ali zamrznjenega govejega ali telečjega mesa v Unijo pod pogoji iz te uredbe.

V skladu s Sporazumom v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Avstralijo v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 o spremembah ugodnosti na seznamih Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v okviru njihovega pristopa k Evropski uniji, odobrenim s Sklepom Sveta 2006/106/ES (42), so tarifne kvote odprte za uvoz zamrznjenega govejega mesa, namenjenega za predelavo, v Unijo pod pogoji iz te uredbe.

V skladu s Celovitim gospodarskim in trgovinskim sporazumom (CETA) med Kanado na eni strani ter Evropsko unijo in njenimi državami članicami na drugi strani, katerega začasna uporaba je bila odobrena s Sklepom Sveta (EU) 2017/38 (43), so tarifne kvote odprte za uvoz mesa goveda in prašičev v Unijo pod pogoji iz te uredbe.

V skladu s Sporazumom o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani, odobrenim s Sklepom Sveta (EU) 2017/1247 (44), so tarifne kvote odprte za uvoz svežega in zamrznjenega govejega mesa, svežega in zamrznjenega prašičjega mesa, jajc, jajčnih proizvodov in albuminov v Unijo pod pogoji iz te uredbe.

Tarifne kvote za goveje in telečje meso in njihovi posebni pogoji so določeni v Prilogi VIII.

Člen 43

Posebna pravila, ki se uporabljajo za uvozne tarifne kvote, ki se upravljajo z dokumenti, izdanimi v tretjih državah, in za tarifno kvoto 09.4002

1.   Ta člen se uporablja za tarifne kvote, ki se upravljajo z dokumenti, izdanimi v tretjih državah, in za tarifno kvoto pod zaporedno številko 09.4002.

2.   Uvoznik ob sprostitvi količin, uvoženih v okviru tarifnih kvot iz odstavka 1, v prosti promet carinskim organom predloži uvozno dovoljenje in potrdilo o pristnosti ali njegovo kopijo.

3.   Potrdila o pristnosti se sestavijo v skladu z vzorcem iz Priloge XIV.

4.   Potrdila o pristnosti se izpolnijo v enem od uradnih jezikov Unije ali države izvoznice.

5.   Potrdila o pristnosti vsebujejo svojo serijsko številko, ki jo dodelijo organi za izdajo potrdil.

6.   Potrdila o pristnosti so veljavna le, če jih ustrezno izpolni in potrdi organ izdajatelj v tretji državi porekla iz Priloge za zadevno uvozno tarifno kvoto.

7.   Potrdila o pristnosti se štejejo za pravilno overjena, če so opremljena z datumom in krajem izdaje, natisnjenim pečatom ali žigom organa, ki jih je izdal, ter podpisom osebe ali oseb, ki so pooblaščene za njihovo podpisovanje.

8.   Količine iz uvoznega dovoljenja se razčlenijo po oznaki KN.

9.   Uvozna dovoljenja, izdana za tarifno kvoto 09.4002, veljajo tri mesece od datuma izdaje.

10.   Zahtevki za tarifno kvoto 09.4002 lahko za isto zaporedno številko kvote obsegajo enega ali več izdelkov pod oznako KN ali skupino oznak KN iz dela A Priloge XV za to tarifno kvoto. Če zahtevki zajemajo več oznak KN, se podrobno navede zadevna količina, za katero je vložen zahtevek, po oznaki KN ali skupini oznak KN. Vse oznake KN se navedejo v okencu 16 zahtevkov za izdajo dovoljenj, njihova poimenovanja pa v okencu 15 zahtevkov za izdajo dovoljenja in dovoljenj.

Člen 44

Zahtevki za izdajo in izdaja uvoznega dovoljenja za tarifne kvote, ki se upravljajo z dokumenti, izdanimi v tretjih državah

1.   Okence 8 zahtevkov za izdajo uvoznega dovoljenja in samega uvoznega dovoljenja vsebuje informacije, ki so za zadevno tarifno kvoto določene v polju „posebne navedbe, ki jih je treba navesti na dovoljenju“ iz Priloge VIII.

2.   Vlagatelji ob vložitvi zahtevka za izdajo uvoznega dovoljenja organu za izdajo dovoljenja predložijo potrdilo o pristnosti in njegovo kopijo. Pristojni organi lahko uvozna dovoljenja izdajo šele, ko je potrjeno, da se vse informacije na potrdilu o pristnosti ujemajo s tistimi, ki jih vsak teden posreduje Komisija.

Če je bila predložena le kopija potrdila o pristnosti ali če je bil izvirnik potrdila o pristnosti predložen, vendar informacije v navedenem dokumentu niso v skladu z informacijami, ki jih je predložila Komisija, pristojni organi od vlagatelja zahtevka za izdajo dovoljenja zahtevajo, naj položi dodatno varščino v skladu s členom 45.

Člen 45

Dodatne varščine, ki se uporabljajo za tarifne kvote, ki se upravljajo z dokumenti, izdanimi v tretjih državah

1.   Vlagatelj zahtevka za izdajo dovoljenja v okoliščinah iz drugega pododstavka člena 44(2) položi dodatno varščino v višini zneska, ki za zadevne proizvode ustreza stopnji za države z največjimi ugodnostmi po skupni carinski tarifi, ki velja na dan vložitve zahtevka za izdajo uvoznega dovoljenja.

Vendar se taka dodatna varščina ne zahteva, če organ države izvoznice predloži kopijo potrdila o pristnosti prek informacijskega sistema iz člena 72(8).

2.   Države članice dodatno varščino sprostijo, ko prejmejo izvirnik potrdila o pristnosti in se prepričajo, da njegova vsebina ustreza informacijam, ki jih je posredovala Komisija.

3.   Znesek dodatne varščine, ki ni bil sproščen, se zaseže in zadrži kot carina.

Člen 46

Tarifne kvote za sveže in zamrznjeno goveje in telečje meso s poreklom iz Kanade

1.   Sprostitev svežega in zamrznjenega govejega in telečjega mesa s poreklom iz Kanade v prosti promet v Uniji je odvisna od predložitve izjave o poreklu. Izjava o poreklu se izpolni na računu ali katerem koli drugem trgovinskem dokumentu, ki izdelek s poreklom opisuje dovolj natančno, da ga je mogoče prepoznati. Besedilo izjave o poreklu je v skladu s Prilogo 2 k Protokolu o pravilih o poreklu in postopkih glede porekla k Celovitemu gospodarskemu in trgovinskemu sporazumu med Kanado na eni strani ter Evropsko unijo in njenimi državami članicami na drugi strani.

2.   Konverzijski faktorji iz dela B Priloge XVI se uporabljajo za pretvorbo mase proizvoda v ekvivalent mase trupa za tarifni kvoti pod zaporednima številkama 09.4280 in 09.4281.

3.   Za izračun dokazila o trgovanju in, če je primerno, referenčne količine, se masa popravi z uporabo konverzijskih faktorjev iz dela B Priloge XVI.

4.   Zahtevki za izdajo uvoznega dovoljenja se vložijo v prvih sedmih dneh drugega meseca pred začetkom posameznega podobdobja iz Priloge VIII.

5.   Če se po prvem obdobju za vložitev zahtevkov v zadevnem podobdobju količine ne porabijo, lahko upravičeni vlagatelji vložijo nove zahtevke za izdajo uvoznega dovoljenja v naslednjih dveh obdobjih za vložitev zahtevkov v skladu s členom 6 te uredbe. V takih primerih lahko nosilci živilske dejavnosti z obrati, odobrenimi v skladu s členom 4 Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 853/2004 (45), vložijo zahtevek, ne da bi predložili dokazilo o trgovanju.

6.   Uvozna dovoljenja se izdajo od 23. dne do konca meseca, v katerem so bili vloženi zahtevki.

7.   Uvozna dovoljenja so veljavna pet mesecev od datuma njihove izdaje v smislu člena 7 Izvedbene uredbe (EU) 2016/1239 ali od datuma začetka podobdobja, za katero je izdano uvozno dovoljenje, kar koli nastopi pozneje. Vendar prenehajo veljati najpozneje 31. decembra.

8.   Imetniki dovoljenj lahko vrnejo neporabljene količine iz dovoljenj pred iztekom veljavnosti dovoljenja in najpozneje štiri mesece pred koncem obdobja tarifne kvote. Vsak imetnik dovoljenja lahko vrne do 30 % svoje količine iz posameznega dovoljenja.

9.   Če se del količine dovoljenja vrne v skladu z odstavkom 8, se sprosti 60 % ustrezne varščine.

Člen 47

Skupne določbe

1.   Potrdila o pristnosti veljajo tri mesece od datuma izdaje in v nobenem primeru ne po zadnjem dnevu obdobja tarifne kvote.

2.   Priglašene količine se izrazijo v kilogramih mase proizvoda in po potrebi pretvorijo v maso proizvoda brez kosti.

3.   V tem poglavju „zamrznjeno meso“ pomeni meso, ki ima ob vstopu na carinsko območje Unije notranjo temperaturo –12 °C ali manj.

POGLAVJE 7

Mleko in mlečni proizvodi

Oddelek 1

Uvozne kvote

Člen 48

Tarifne kvote

V skladu s koncesijami, dodeljenimi v okviru Svetovne trgovinske organizacije in odobrenimi s Sklepom 94/800/ES, ter v skladu s Sklepom št. 1/98 Pridružitvenega sveta EU-Turčija z dne 25. februarja 1998 o trgovinskem režimu za kmetijske proizvode (46), Sporazumom o trgovini, razvoju in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Južno Afriko na drugi, katerega začasna uporaba je bila odobrena s Sklepom 1999/753/ES (47), Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi, odobrenim s Sklepom Sveta in Komisije 2002/309/ES, Euratom, Sporazumom v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Kraljevino Norveško o nekaterih kmetijskih proizvodih, odobrenim s Sklepom Sveta 2011/818/EU (48), ter Sporazumom o gospodarskem partnerstvu med državami CARIFORUMA, odobrenim s Sklepom 2008/805/ES (49), so tarifne kvote odprte za uvoz mlečnih proizvodov v Unijo pod pogoji iz te uredbe. V skladu s Sporazumom o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani, odobrenim s Sklepom (EU) 2017/1247, so tarifne kvote odprte za uvoz mlečnih proizvodov v Unijo pod pogoji iz te uredbe.

V skladu s Sporazumom v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Islandijo o dodatnih trgovinskih preferencialih za kmetijske proizvode, odobrenim s Sklepom (EU) 2017/1913 (50), so tarifne kvote odprte za uvoz mlečnih proizvodov v Unijo pod pogoji iz te uredbe.

Tarifne kvote za mleko in mlečne proizvode ter njihovi posebni pogoji so določeni v Prilogi IX.

Člen 49

Tarifna kvota za sir iz Nove Zelandije

1.   Ta člen se uporablja za tarifni kvoti pod zaporednima številkama 09.4514 in 09.4515.

2.   Carinski organi navedejo serijsko številko potrdila IMA 1 v okencu 31 na uvoznem dovoljenju.

3.   Potrdila IMA 1 se sestavijo v skladu z vzorcem iz Priloge XIV.

Člen 50

Tarifne kvote za maslo iz Nove Zelandije

1.   Ta člen se uporablja za tarifni kvoti pod zaporednima številkama 09.4195 in 09.4182.

2.   Carinski organi navedejo serijsko številko potrdila IMA 1 v okencu 31 na uvoznem dovoljenju.

3.   „Staro vsaj šest tednov“ v poimenovanju tarifnih kvot za maslo iz Nove Zelandije pomeni staro vsaj šest tednov na dan, ko se carinskim organom predloži deklaracija za sprostitev v prosti promet v Uniji.

4.   Na vseh stopnjah trženja masla iz Nove Zelandije, uvoženega v Unijo, se novozelandsko poreklo označi na embalaži in na ustreznem računu. Če se novozelandsko maslo meša z maslom s poreklom iz Unije in je mešano maslo namenjeno neposredni porabi ter se trži v pakiranjih po 500 gramov ali manj, se novozelandsko poreklo mešanega masla navede samo na ustreznem računu.

5.   Potrdila IMA 1 se sestavijo v skladu z vzorcem iz Priloge XIV.

6.   Z odstopanjem od člena 5(1) zahtevki za izdajo uvoznega dovoljenja za tarifno kvoto za maslo iz Nove Zelandije pod zaporedno številko 09.4195 za posameznega vlagatelja ne pokrivajo več kot 125 % količin, ki jih je vlagatelj v prosti promet sprostil pod tarifnima kvotama pod zaporednima številkama 09.4195 in 09.4182 v 24‐mesečnem obdobju pred mesecem novembrom pred obdobjem tarifne kvote.

7.   Z odstopanjem od člena 5(1) zahtevki za izdajo uvoznega dovoljenja za tarifno kvoto za maslo iz Nove Zelandije pod zaporedno številko 09.4182 za posameznega vlagatelja ne pokrivajo manj kot 20 ton in več kot 10 % količine, ki je na voljo za podobdobje tarifne kvote.

8.   Količine, ki jih pristojni organi sporočijo Komisiji za tarifni kvoti pod zaporednima številkama 09.4195 in 09.4182, se razčlenijo po oznaki KN.

Člen 51

Spremljanje mase in vsebnosti maščob masla s poreklom iz Nove Zelandije

1.   Pravila za spremljanje mase in vsebnosti maščob ter posledice takega spremljanja so določeni v delu A.3 Priloge XIV.5. Nadzor nad deklaracijami za sprostitev v prosti promet v Uniji vključuje preglede iz Priloge XIV. Če maslo ne izpolnjuje zahtev glede sestave, se tarifni preferencial ne odobri za celotno količino, za katero velja ustrezna carinska deklaracija. Ko se neskladnost ugotovi, deklaracija za sprostitev v prosti promet pa je sprejeta, carinski organi poberejo uvozno dajatev iz Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 (51). Gospodarski subjekt lahko vrne dovoljenje za neskladno količino. V tem primeru organ, ki izda dovoljenje, to količino sporoči kot neporabljeno, ustrezna varščina pa se sprosti.

2.   Države članice Komisijo o rezultatih spremljanja, opravljenega v vsakem četrtletju v skladu z delom A.3 Priloge XIV.5, obvestijo do 10. dne prvega meseca naslednjega četrtletja. Navedeno obvestilo vsebuje naslednje informacije:

(a)

splošne informacije:

(i)

ime proizvajalca masla,

(ii)

identifikacijsko oznako serije,

(iii)

velikost serije v kg,

(iv)

datume pregledov (dan/mesec/leto);

(b)

preverjanje mase: velikost naključnega vzorca (število škatel);

(c)

podatke o srednji vrednosti:

(i)

aritmetično srednjo vrednost neto mase na škatlo v kg (kakor je določena v potrdilu IMA 1 – polje 9),

(ii)

aritmetično srednjo vrednost neto mase vzorčnih škatel v kg,

(iii)

ali se aritmetična srednja vrednost neto mase, določena v Uniji, znatno razlikuje od prijavljene vrednosti (N = ne, D = da);

(d)

podatke o standardnem odmiku:

(i)

standardni odmik neto mase na škatlo v kg (kakor je določena v potrdilu IMA 1 – polje 9),

(ii)

standardni odmik neto mase vzročnih škatel (v kg),

(iii)

ali se standardni odmik neto mase, določen v Uniji, znatno razlikuje od prijavljene vrednosti (N = ne, D = da);

(e)

preverjanje vsebnosti maščob:

(f)

velikost naključnega vzorca (število škatel);

(g)

podatke o srednji vrednosti:

(i)

aritmetična srednja vrednost vsebnosti maščob vzročnih škatel v %,

(ii)

ali aritmetična srednja vrednost vsebnosti maščob, določena v Uniji, presega 84,4 % (N = ne, D = da).

Člen 52

Tarifne kvote za mlečne proizvode, ki se upravljajo z dokumenti, izdanimi v tretjih državah

1.   Tarifne kvote, ki se upravljajo z dokumenti, izdanimi v tretjih državah, so navedene v Prilogi I.

2.   Uvozna dovoljenja za navedene tarifne kvote zajemajo skupno neto količino, navedeno na potrdilu IMA 1.

Člen 53

Potrdilo IMA 1 za mlečne proizvode

1.   Potrdila IMA 1 se sestavijo v skladu z vzorcem iz Priloge XIV. Pri tem se polje 3 v zvezi s kupcem in polje 6 v zvezi z namembno državo ne izpolnita.

Vsako potrdilo IMA 1 vsebuje serijsko številko, ki jo je dodelil organ izdajatelj. Sestaviti je treba ločeno potrdilo IMA 1 za vsak tip proizvoda iz Priloge IX.

2.   Potrdilo zajema skupno količino proizvodov, ki naj bi zapustili ozemlje države izdajateljice.

3.   Potrdila IMA 1 veljajo od datuma izdaje do konca osmega meseca po njihovi izdaji. Ne veljajo po 31. decembru istega leta, ko so bila izdana.

4.   Z odstopanjem od odstavka 3 se lahko potrdila IMA 1, veljavna od 1. januarja, izdajo od 1. novembra prejšnjega leta. Vendar se lahko povezani zahtevki za izdajo uvoznega dovoljenja vložijo le od prvega dne obdobja tarifne kvote.

5.   Okoliščine, v katerih se lahko potrdila IMA 1 prekličejo, spremenijo, nadomestijo ali popravijo, so določene v Prilogi XIV.

6.   Overjena kopija potrdila IMA 1 se skupaj z ustreznim uvoznim dovoljenjem in z njim povezanimi proizvodi carinskim organom države članice uvoznice predloži ob vložitvi deklaracije za sprostitev v prosti promet v Uniji. Potrdilo IMA 1 je treba predložiti, dokler je veljavno, razen v primerih višje sile.

Člen 54

Organi za izdajo potrdil IMA 1

1.   Potrdila IMA 1 so veljavna le, če so pravilno izpolnjena in jih je overil organ, ki jih je izdal in je naveden v Prilogi XIV. Potrdila IMA 1 se štejejo za overjena, če vsebujejo datum in kraj izdaje, če jih je ožigosal organ izdajatelj in če vsebujejo podpis osebe, ki je pooblaščena za njihovo podpisovanje.

2.   Organi izdajatelji so v Prilogi XIV navedeni le, če:

(a)

jih kot take prizna država izvoznica;

(b)

se zavežejo, da bodo na zahtevo Komisiji in državam članicam priskrbeli kakršne koli informacije, ki se lahko zahtevajo za presojo podatkov, določenih v dovoljenjih;

(c)

se zavežejo, da Komisiji pošljejo kopijo vsakega overjenega potrdila IMA 1 s povezano identifikacijsko številko in skupno zajeto količino na datum izdaje ali najpozneje v sedmih dneh od navedenega datuma ter, če je ustrezno, obvestilo o kakršnem koli preklicu, popravku ali spremembi. Taka predložitev bi se morala izvesti prek informacijskega sistema iz člena 72(8);

(d)

v primeru proizvodov, uvrščenih pod oznako KN 0406, se država izvoznica, ki izda potrdila IMA 1 in nima dostopa do informacijskega sistema iz člena 72(8), zaveže, da bo Komisiji do 15. januarja za vsako kvoto posebej sporočila:

(i)

skupno število potrdil IMA 1, izdanih za prejšnje kvotno leto, identifikacijsko številko vsakega potrdila IMA 1 in količino, zajeto v njem;

(ii)

skupno število potrdil IMA 1, izdanih za zadevno obdobje tarifne kvote, in skupno količino, zajeto v navedenih potrdilih; ter

(iii)

preklic, popravek ali spremembo navedenih potrdil IMA 1 ali izdajo kopij potrdil IMA 1, kakor je določeno v Prilogi XIV, in vse ustrezne podrobnosti o njih.

3.   Če organ izdajatelj ne izpolnjuje več zahtev iz tega člena, se črta iz Priloge XIV.

Oddelek 2

Izvozne kvote

Člen 55

Izvozna kvota za mleko v prahu, ki jo je odprla Dominikanska republika

1.   V skladu s Sporazumom o gospodarskem partnerstvu med državami CARIFORUMA na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi so tarifne kvote odprte za izvoz mleka v prahu s poreklom iz EU v Dominikansko republiko pod pogoji iz te uredbe.

2.   Izvozna kvota 22 400 ton vseh proizvodov, uvrščenih pod oznake KN 0402 10, 0402 21 in 0402 29, se dodeli izvoznikom Unije.

3.   Obdobje kvote traja od 1. julija do 30. junija naslednjega leta.

4.   Izvozniki Unije so gospodarski subjekti, katerih ime in številka EORI sta navedena v ustrezni izvozni deklaraciji. Pristojnim organom Dominikanske republike za vsako pošiljko predložijo overjeno kopijo izvoznega dovoljenja in ustrezno potrjeno kopijo izvozne deklaracije.

5.   Zahtevki za izdajo izvoznega dovoljenja se lahko vložijo za vse proizvode, uvrščene pod oznake KN 0402 10, 0402 21 in 0402 29, ki so bili v celoti proizvedeni v Uniji iz mleka, v celoti proizvedenega v Uniji. Vlagatelji pisno izjavijo, da so navedeni pogoji izpolnjeni. Prav tako se pisno zavežejo, da bodo na zahtevo pristojnih organov predložili dokaze, da so navedeni pogoji izpolnjeni. Pristojni organi lahko predložene dokaze preverijo s pregledom na kraju samem.

Člen 56

Dodatna pravila, ki se uporabljajo za izvozna dovoljenja, izdana za mleko v prahu v okviru kvote, ki jo je odprla Dominikanska republika

1.   Iz dovoljenj, izdanih v okviru kvote, ki jo je odprla Dominikanska republika, izhaja obveznost izvoza v Dominikansko republiko.

2.   Varščina za dovoljenje se sprosti ob predložitvi dokazila iz člena 14(4) in (5) Izvedbene uredbe (EU) 2016/1239 in predložitvi:

(a)

kopije nakladnice ali tovornega lista za čezmorski prevoz ali letalskega tovornega lista, odvisno od primera, v elektronski ali papirni obliki, v zvezi s proizvodi, za katere je bila vložena carinska izvozna deklaracija, na kateri je kot končni namembni kraj navedena Dominikanska republika, ali

(b)

izpisa informacij o elektronskem sledenju in spremljanju prevoza, ki jih je izvoznik pridobil neodvisno, če jih je mogoče povezati s carinsko izvozno deklaracijo, na kateri je kot končni namembni kraj navedena Dominikanska republika.

3.   Zahtevek za izdajo izvoznega dovoljenja in izvozno dovoljenje vsebujeta naslednje informacije:

(a)

v okencu 7 je kot namembna država navedena „Dominikanska republika“, okvirček „Da“ v navedenem oddelku pa se izpolni s križcem;

(b)

v okencu 20 se navede:

„Izvedbena uredba (EU) 2020/761.

Tarifna kvota za obdobje od 1. julija 20... do 30. junija 20... za mleko v prahu v skladu z Dodatkom 2 k Prilogi III k Sporazumu o gospodarskem partnerstvu med državami CARIFORUMA na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani, katerega podpis in začasna uporaba sta bila odobrena s Sklepom Sveta 2008/805/ES.“

Člen 57

Koeficient dodelitve, ki se uporablja za izvozno kvoto za mleko v prahu, ki jo je odprla Dominikanska republika

1.   Kadar se zahtevki za izdajo dovoljenj predložijo za količine, večje od razpoložljivih količin, Komisija izračuna koeficient dodelitve. Znesek, dobljen z uporabo koeficienta dodelitve, se zaokroži navzdol na najbližji kilogram.

2.   Če je zaradi uporabe koeficienta dodelitve količina na vlagatelja manjša od 20 ton, lahko vlagatelji umaknejo svoje zahtevke za izdajo dovoljenj. V takih primerih organ za izdajo dovoljenj o tem obvestijo v treh delovnih dneh po tem, ko Komisija objavi koeficient dodelitve. Varščina se sprosti takoj po prejemu takega obvestila.

3.   Organ za izdajo dovoljenj v desetih dneh po objavi koeficienta dodelitve Komisijo obvesti o količinah, razčlenjenih po oznaki KN proizvoda, za katere so bili zahtevki za izdajo dovoljenja umaknjeni.

Člen 58

Izvozne kvote za sir, ki so jih odprle Združene države Amerike

V skladu s koncesijami, dodeljenimi v okviru Svetovne trgovinske organizacije, so tarifne kvote odprte za izvoz mlečnih proizvodov s poreklom iz EU, uvrščenih pod oznako KN 0406, v Združene države Amerike pod pogoji iz te uredbe.

Obseg vsake tarifne kvote in obdobje izvozne tarifne kvote za navedeno kvoto sta podrobno določena v Prilogi XIII k tej uredbi.

Člen 59

Izvozna dovoljenja, izdana v okviru izvoznih kvot za sir, ki so jih odprle Združene države Amerike

1.   Za proizvode, uvrščene pod oznako KN 0406, kakor je določeno v Prilogi XIII, je treba predložiti izvozno dovoljenje, če se v Združene države Amerike izvozijo v okviru:

(a)

dodatne kvote na podlagi Sporazuma STO o kmetijstvu;

(b)

tarifnih kvot, ki so bile prvotno sprejete v tokijskem krogu in so jih Združene države Amerike dodelile Avstriji, Finski in Švedski na seznamu XX urugvajskega kroga;

(c)

tarifnih kvot, ki so bile prvotno sprejete v urugvajskem krogu in so jih Združene države Amerike dodelile Češki, Madžarski, Poljski in Slovaški na seznamu XX urugvajskega kroga.

2.   Z odstopanjem od člena 6 se zahtevki za izdajo izvoznega dovoljenja pri pristojnih organih vložijo od 1. do 10. septembra leta pred kvotnim letom, za katero so dodeljena izvozna dovoljenja. Vsi zahtevki se pri organu države članice za izdajo dovoljenj vložijo hkrati.

3.   V okencu 16 zahtevkov za izdajo dovoljenja in dovoljenj je navedena osemmestna oznaka KN. Vendar dovoljenja veljajo tudi za katero koli drugo oznako, ki spada pod tarifno številko KN 0406.

4.   Vlagatelji zahtevkov za izdajo izvoznega dovoljenja predložijo dokaze, da je njihov imenovani uvoznik odvisno podjetje vlagatelja.

5.   Vlagatelji zahtevkov za izdajo izvoznega dovoljenja v zahtevku navedejo:

(a)

oznako skupine proizvodov, vključene v kvoto Združenih držav Amerike v skladu z dodatnimi opombami 16 do 23 in 25 v poglavju 4 usklajenega tarifnega programa Združenih držav Amerike;

(b)

imena proizvodov v skladu z usklajenim tarifnim programom Združenih držav Amerike;

(c)

ime in naslov uvoznika v Združenih državah Amerike, ki ga imenuje vlagatelj.

6.   Zahtevek za izdajo izvoznega dovoljenja in izvozno dovoljenje vsebujeta naslednje informacije:

(a)

v okencu 7 se kot namembna država navedejo „Združene države Amerike“, okvirček „Da“ v navedenem oddelku pa se izpolni s križcem;

(b)

v okencu 20 se navede:

(i)

„Za izvoz v Združene države Amerike;

(ii)

kvota za koledarsko leto xxxx – členi 58 do 63 Izvedbene uredbe (EU) 2020/761;

(iii)

oznaka kvote: …,

(iv)

velja od 1. januarja do 31. decembra xxxx“;

(c)

v okencu 22 se navede: „Dovoljenje velja za vse proizvode, uvrščene pod tarifno številko KN 0406.“

7.   Za vsako oznako kvote iz stolpca 3 Priloge XIV.5 – B1 lahko posamezni vlagatelj vloži enega ali več zahtevkov za izdajo dovoljenja, če skupna količina, za katero so bili vloženi zahtevki v okviru kvote, ne presega največje količine, določene v naslednjih pododstavkih.

Za ta namen se v primerih, ko je za isto skupino proizvodov iz stolpca 2 Priloge XIV.5 – B1 razpoložljiva količina iz stolpca 4 razdeljena med kvoto iz urugvajskega kroga in kvoto iz tokijskega kroga, obe kvoti štejeta za ločeni kvoti.

Pri kvotah, ki so v stolpcu 3 Priloge XIV.5 – B1 označene z 22-Tokio, 22-Urugvaj, 25-Tokio in 25-Urugvaj, je skupna količina, za katero en vlagatelj za eno kvoto vloži zahtevek, najmanj 10 ton in ne presega razpoložljive količine za zadevno kvoto, kot je določena v stolpcu 4 navedene priloge.

Pri drugih kvotah iz stolpca 3 Priloge XIV.5 – B1 je skupna količina, za katero en vlagatelj za eno kvoto vloži zahtevek, najmanj 10 ton in največ 40 % razpoložljive količine zadevne kvote iz stolpca 4 navedene priloge.

8.   Zahtevkom za izdajo izvoznega dovoljenja se priloži izjava imenovanega uvoznika iz Združenih držav Amerike, ki dokazuje njegovo upravičenost do uvoza v skladu s pravili Združenih držav Amerike o izdajanju dovoljenj za uvozne tarifne kvote za mlečne proizvode iz dela 6 podnaslova A naslova 7 Kodeksa zveznih predpisov.

9.   Informacije o kvotah, ki so jih odprle Združene države Amerike, se predložijo skupaj z zahtevkom za izdajo izvoznega dovoljenja in v skladu z vzorcem iz Priloge XIV.

10.   Z odstopanjem od člena 11 te uredbe se za količine, za katere so dodeljena dovoljenja, izvozna dovoljenja izdajo do 15. decembra leta pred kvotnim letom.

Člen 60

Sprostitev varščin v okviru izvoznih kvot za sir, ki so jih odprle Združene države Amerike

Varščina za dovoljenje se sprosti ob predložitvi dokazila iz člena 14(4) in (5) Izvedbene uredbe (EU) 2016/1239 in predložitvi:

(a)

kopije nakladnice ali tovornega lista za čezmorski prevoz ali letalskega tovornega lista, kar koli je ustrezno, v elektronski ali papirni obliki, v zvezi s proizvodi, za katere je bila vložena carinska izvozna deklaracija, na kateri so kot končni namembni kraj navedene Združene države Amerike, ali

(b)

izpisa informacij o elektronskem sledenju in spremljanju prevoza, ki jih je izvoznik pridobil neodvisno, če jih je mogoče povezati s carinsko izvozno deklaracijo, na kateri so kot končni namembni kraj navedene Združene države Amerike.

Člen 61

Obveščanje v zvezi z izvozno kvoto za sir, ki so jo odprle Združene države Amerike

1.   Države članice do 18. septembra vsako leto Komisijo obvestijo o zahtevkih, vloženih za vsako od kvot za sir, ki so jih odprle Združene države Amerike. Sporoči se tudi, če ni bil vložen noben zahtevek.

2.   Obvestilo za vsako od kvot vsebuje:

(a)

seznam vlagateljev, na katerem so navedena njihova imena, naslovi in številke EORI;

(b)

količine, za katere je posamezni vlagatelj vložil zahtevek, razčlenjene po oznaki KN in oznaki usklajenega tarifnega programa Združenih držav Amerike;

(c)

ime, naslov in referenčno številko uvoznika, ki ga imenuje vlagatelj.

3.   Države članice vsako leto pred 15. januarjem Komisijo obvestijo o količinah, razčlenjenih po oznaki KN, za katere so izdale dovoljenja.

Člen 62

Koeficient dodelitve, ki se uporablja za izvozne kvote za sir, ki so jih odprle Združene države Amerike

1.   Z odstopanjem od člena 10, kadar zahtevki za izdajo izvoznega dovoljenja za kvote presegajo razpoložljive količine za zadevno leto, Komisija do 31. oktobra izračuna in objavi koeficient dodelitve. Po potrebi se lahko uporabi koeficient dodelitve, višji od 100 %.

2.   Kadar bi bile zaradi uporabe koeficienta dodelitve dodeljene količine manjše od 10 ton na kvoto za vlagatelja, lahko vlagatelj umakne zahtevek za izdajo dovoljenja. V takih primerih vlagatelj organ za izdajo dovoljenj o tem obvesti v treh delovnih dneh po tem, ko Komisija objavi koeficient dodelitve.

3.   Pristojni organ v desetih koledarskih dneh po objavi koeficienta dodelitve Komisijo obvesti o količinah, razčlenjenih po oznaki KN, za katere so bili zahtevki za izdajo dovoljenja umaknjeni.

4.   Kadar zahtevki za izdajo izvoznih dovoljenj ne presegajo razpoložljive količine za zadevno leto, Komisija preostale količine vlagateljem dodeli v sorazmerju s količinami, za katere so bili vloženi zahtevki, z določitvijo koeficienta dodelitve. Znesek, dobljen z uporabo koeficienta, se zaokroži navzdol na najbližji kilogram. V navedenem primeru gospodarski subjekti v enem tednu od objave koeficienta dodelitve organe zadevnih držav članic za izdajo dovoljenj obvestijo o dodatni količini, ki jo sprejmejo. Varščina, ki jo je treba položiti, se ustrezno poviša.

5.   Pristojni organ v dveh tednih od objave koeficienta dodelitve Komisijo obvesti o dodatnih količinah, razčlenjenih po oznaki KN, ki so jih sprejeli gospodarski subjekti.

Člen 63

Imenovani uvozniki za izvozne kvote za sir, ki so jih odprle Združene države Amerike

1.   Komisija imena imenovanih uvoznikov in dodeljene količine sporoči pristojnim organom Združenih držav Amerike.

2.   Kadar se uvozno dovoljenje za zadevne količine ne dodeli imenovanemu uvozniku in okoliščine ne dopuščajo dvoma o dobrovernosti gospodarskega subjekta, ki vloži izjavo o upravičenosti na podlagi pravil ameriškega ministrstva za kmetijstvo o izdajanju dovoljenj za uvozne tarifne kvote za mlečne proizvode iz dela 6 podnaslova A naslova 7 Kodeksa zveznih predpisov, lahko organ za izdajo dovoljenj gospodarski subjekt pooblasti, da s seznama odobrenih uvoznikov ameriškega ministrstva za kmetijstvo imenuje drugega uvoznika, sporočenega v skladu z odstavkom 1.

3.   Organ za izdajo dovoljenj Komisijo čim prej obvesti o zamenjavi imenovanega uvoznika, Komisija pa o zamenjavi obvesti pristojne organe Združenih držav Amerike.

Člen 64

Izvoz v okviru kvote za sir, ki jo je odprla Kanada

1.   V skladu s Sporazumom o zaključku pogajanj med Evropsko skupnostjo in Kanado v okviru člena XXIV:6 in izmenjavi pisem v zvezi s tem, odobrenim s Sklepom Sveta 95/591/ES (52), so tarifne kvote odprte za izvoz sira v Kanado pod pogoji iz te uredbe.

Obseg proizvodov in obdobje izvozne tarifne kvote za navedeno kvoto sta podrobno določena v Prilogi XIII k tej uredbi.

2.   Za izvoz sira v Kanado je potrebno izvozno dovoljenje v okviru navedene kvote, kakor je določeno v Prilogi XIII.

3.   Zahtevki za izdajo dovoljenj so sprejemljivi le, če vlagatelji pisno izjavijo, da je ves material, ki se uvršča v poglavje 4 kombinirane nomenklature in se uporablja pri izdelavi proizvodov, vključenih v njihove zahtevke, v celoti proizveden v Uniji iz mleka, v celoti proizvedenega v Uniji. Vlagatelji se tudi pisno zavežejo, da bodo na zahtevo pristojnih organov predložili dokaze, da so navedeni pogoji izpolnjeni. Pristojni organi lahko predložene dokaze preverijo s pregledom na kraju samem.

4.   Zahtevek za izdajo izvoznega dovoljenja in izvozno dovoljenje vsebujeta naslednje informacije:

(a)

v okencu 7 je kot namembna država navedena „Kanada“, okvirček „Da“ v navedenem oddelku pa se izpolni s križcem;

(b)

v okencu 15 je navedeno šestmestno poimenovanje blaga v skladu s kombinirano nomenklaturo za proizvode, ki se uvrščajo pod oznake KN 0406 10, 0406 20, 0406 30 in 0406 40, ter osemmestno poimenovanje za proizvode, ki se uvrščajo pod oznako KN 0406 90. Okence 15 lahko vsebuje največ šest tako opisanih proizvodov;

(c)

v okencu 16 sta navedeni osemmestna oznaka KN in količina v kilogramih za vsak proizvod iz okenca 15. Dovoljenje velja samo za tako označene proizvode in količine;

(d)

v okencih 17 in 18 je navedena celotna količina proizvodov iz okenca 16;

(e)

v okencu 20 je navedena ena od naslednjih navedb, kakor je primerno:

(i)

„Siri za neposredni izvoz v Kanado. Člen 64 Izvedbene uredbe (EU) 2020/761 – kvota za koledarsko leto xxxx“,

(ii)

„Siri za neposredni izvoz/izvoz prek New Yorka v Kanado. Člen 64 Izvedbene uredbe (EU) 2020/761 – kvota za koledarsko leto xxxx“.

Kadar se sir prevaža v Kanado prek tretjih držav, je treba te države navesti namesto sklicevanja na New York ali skupaj s sklicevanjem nanj;

(f)

v okencu 22 se navede: „brez izvoznih nadomestil“.

5.   Imetnik izvoznega dovoljenja pri vložitvi zahtevka za izdajo uvoznega dovoljenja pristojnemu kanadskemu organu predloži izvirno izvozno dovoljenje ali njegovo overjeno kopijo.

POGLAVJE 8

Prašičje meso

Člen 65

Tarifne kvote

V skladu s Sporazumom v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994, odobrenim s Sklepom Sveta 2006/333/ES, so tarifne kvote odprte za uvoz prašičjega mesa v Unijo pod pogoji iz te uredbe.

Obseg proizvodov, zaporedna številka ter obdobje in podobdobja uvozne tarifne kvote so za vsako tarifno kvoto podrobno določeni v Prilogi X k tej uredbi.

Člen 66

Tarifne kvote za proizvode s poreklom iz Kanade

1.   Sprostitev prašičjega mesa s poreklom iz Kanade v prosti promet v Uniji je odvisna od predložitve izjave o poreklu. Izjava o poreklu se izpolni na računu ali katerem koli drugem trgovinskem dokumentu, ki izdelek s poreklom opisuje dovolj natančno, da ga je mogoče prepoznati. Besedilo izjave o poreklu je v skladu s Prilogo 2 k Protokolu o pravilih o poreklu in postopkih glede porekla k Celovitemu gospodarskemu in trgovinskemu sporazumu med Kanado na eni strani ter Evropsko unijo in njenimi državami članicami na drugi strani.

2.   Konverzijski faktorji iz dela B Priloge XVI se uporabljajo za pretvorbo mase proizvoda v ekvivalent mase trupa za tarifno kvoto pod zaporedno številko 09.4282.

3.   Zahtevki za izdajo uvoznih dovoljenj se vložijo v prvih sedmih dneh drugega meseca pred posameznim podobdobjem iz Priloge X k tej uredbi.

4.   Če se po prvem obdobju za vložitev zahtevkov v zadevnem podobdobju količine ne porabijo, lahko upravičeni vlagatelji vložijo nove zahtevke za izdajo uvoznega dovoljenja v naslednjih dveh obdobjih za vložitev zahtevkov v skladu s členom 6 te uredbe. V takih primerih lahko nosilci živilske dejavnosti z obrati, odobrenimi v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 853/2004, vložijo zahtevek, ne da bi predložili dokazilo o trgovanju.

5.   Uvozna dovoljenja se izdajo od 23. dne do konca meseca, v katerem so bili vloženi zahtevki.

6.   Uvozna dovoljenja so veljavna pet mesecev od dneva njihove izdaje v smislu člena 7 Izvedbene uredbe (EU) 2016/1239 ali od datuma začetka podobdobja, za katero je izdano uvozno dovoljenje, kar koli nastopi pozneje. Pri tem uvozno dovoljenje preneha veljati najpozneje 31. decembra.

7.   Imetniki dovoljenj lahko vrnejo neporabljene količine iz dovoljenj pred iztekom veljavnosti dovoljenja in najpozneje štiri mesece pred koncem obdobja tarifne kvote. Vsak imetnik dovoljenja lahko vrne do 30 % svoje količine iz posameznega dovoljenja.

8.   Kadar se del količine dovoljenja vrne v skladu z odstavkom 7, se sprosti 60 % ustrezne varščine.

POGLAVJE 9

Jajca

Člen 67

Tarifne kvote

V skladu s koncesijami, dodeljenimi v okviru Svetovne trgovinske organizacije in odobrenimi s Sklepom 94/800/ES, so tarifne kvote odprte za uvoz v sektorju za jajca in jajčni albumin v Unijo pod pogoji iz te uredbe.

Obseg proizvodov, zaporedna številka ter obdobje in podobdobja uvozne tarifne kvote so za vsako tarifno kvoto podrobno določeni v Prilogi XI k tej uredbi.

Člen 68

Pretvorbe mase

1.   V tej uredbi se masa pretvori v ekvivalent jajc v lupini v skladu s standardnimi normativi porabe iz dela A Priloge XVI k tej uredbi. Standardni normativi porabe se uporabljajo le za uvozno blago dobre, izvirne in tržne kakovosti, ki ustreza kateri koli standardni kakovosti, določeni v pravu Unije, in če pridobljeni proizvodi ne nastanejo s posebnimi predelovalnimi metodami, da bi izpolnili posebne zahteve glede kakovosti.

2.   Referenčna količina se popravi z uporabo konverzijskih faktorjev iz dela A Priloge XVI k tej uredbi.

3.   V tej uredbi se masa mlečnih albuminov pretvori v ekvivalent jajc v lupini v skladu z normativoma porabe 7,00 za posušene mlečne albumine (oznaka KN 3502 20 91) in 53,00 za druge mlečne albumine (oznaka KN 3502 20 99) na podlagi načel pretvorbe iz dela A Priloge XVI k tej uredbi.

4.   Za namene zahtevkov za izdajo dovoljenj za tarifne kvote pod zaporednimi številkami 09.4275, 09.4401 in 09.4402 se skupna količina pretvori v ekvivalent jajc v lupini.

5.   Količine, sporočene Komisiji na podlagi te uredbe, se izrazijo v:

(a)

kilogramih ekvivalenta jajc v lupini za zaporedne številke 09.4275, 09.4401 in 09.4402;

(b)

kilogramih mase proizvoda za zaporedno številko 09.4276.

POGLAVJE 10

Perutninsko meso

Člen 69

Tarifne kvote

V skladu s Sporazumom v obliki potrjenega zapisnika o nekaterih oljnih semenih med Evropsko skupnostjo in Argentino, Brazilijo, Kanado, Poljsko, Švedsko in Urugvajem, v tem zaporedju, v skladu s členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT), odobrenimi s Sklepom Sveta 94/87/ES (53), so tarifne kvote odprte za uvoz perutninskega mesa v Unijo pod pogoji iz te uredbe.

V skladu s koncesijami, dodeljenimi v okviru Svetovne trgovinske organizacije in odobrenimi s Sklepom 94/800/ES, so tarifne kvote odprte za uvoz proizvodov iz perutninskega mesa v Unijo pod pogoji iz te uredbe.

V skladu s Sporazumom v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Državo Izrael glede ukrepov vzajemne liberalizacije in nadomestitvijo protokolov 1 in 2 k pridružitvenemu sporazumu med ES in Izraelom, odobrenima s Sklepom Sveta 2003/917/ES (54), so tarifne kvote odprte za uvoz proizvodov iz perutninskega mesa v Unijo pod pogoji iz te uredbe.

V skladu s Sporazumom v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994, odobrenim s Sklepom Sveta 2006/333/ES, so tarifne kvote odprte za uvoz perutninskega mesa v Unijo pod pogoji iz te uredbe.

V skladu s sporazumoma v obliki potrjenih zapisnikov med Evropsko skupnostjo in Zvezno republiko Brazilijo ter med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Tajsko na podlagi člena XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini 1994 (GATT 1994) o spremembi koncesij za perutninsko meso, odobrenima s Sklepom Sveta 2007/360/ES (55), so tarifne kvote odprte za uvoz perutninskega mesa v Unijo pod pogoji iz te uredbe.

V skladu s Sporazumom o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani, kar zadeva naslov III (razen določb v zvezi z obravnavo državljanov tretjih držav, ki so zakonito zaposleni kot delavci na ozemlju druge pogodbenice) ter naslove IV, V, VI in VII Sporazuma ter z njim povezanih prilog in protokolov, odobrenim s Sklepom Sveta 2014/668/EU (56), so tarifne kvote odprte za uvoz perutninskega mesa v Unijo pod pogoji iz te uredbe.

Obseg proizvodov, zaporedna številka ter obdobje in podobdobja uvozne tarifne kvote so za vsako tarifno kvoto podrobno določeni v Prilogi XII k tej uredbi.

POGLAVJE 11

Hrana za pse in mačke

Člen 70

Izvozna dovoljenja za hrano za pse in mačke, uvrščeno pod oznako KN 2309 10 90, za katero velja poseben uvozni režim v Švici

1.   V skladu s koncesijami, dodeljenimi v okviru urugvajskega kroga Svetovne trgovinske organizacije (57), je tarifna kvota odprta za izvoz hrane za pse in mačke s poreklom iz EU v Švico pod pogoji iz te uredbe.

Obseg proizvodov in obdobje izvozne tarifne kvote za navedeno kvoto sta podrobno določena v Prilogi XIII k tej uredbi.

2.   Zahtevki za izdajo dovoljenj so sprejemljivi le, če vlagatelji pisno izjavijo, da je ves material, ki se uporablja pri izdelavi proizvodov, vključenih v njihove zahtevke, v celoti proizveden v Uniji. Vlagatelji se tudi pisno zavežejo, da bodo na zahtevo pristojnih organov predložili dokaze, da so navedeni pogoji izpolnjeni, ter po potrebi sprejeli vse preglede računov in pogojev, pod katerimi se zadevni proizvodi proizvajajo, ki jih bodo izvedli navedeni organi. Če vlagatelj ni proizvajalec proizvodov, v podporo svojemu zahtevku predloži tako izjavo in zavezo proizvajalca.

3.   Z odstopanjem od člena 71(1) se lahko izvozno dovoljenje AGREX nadomesti z računom ali katerim koli drugim trgovinskim dokumentom, v katerem je proizvod s poreklom opisan dovolj natančno, da ga je mogoče prepoznati.

POGLAVJE 12

Pravila, skupna nekaterim tarifnim kvotam iz Poglavij 6, 7 in 11

Člen 71

Pravila, ki se uporabljajo za izvozne tarifne kvote, ki jih upravljajo tretje države in za katere veljajo posebna pravila EU

1.   Pri izvozu proizvodov, za katere veljajo izvozne tarifne kvote, ki jih upravljajo tretje države, je treba predložiti izvozno dovoljenje AGREX, kakor je določeno v Prilogi I k Izvedbeni uredbi (EU) 2016/1239.

2.   Zahtevki za izdajo dovoljenj za navedene tarifne kvote so dopustni le, kadar so izpolnjeni pogoji iz člena 64(3) in člena 70(2).

3.   Z odstopanjem od člena 6(1) in (2) lahko gospodarski subjekti vložijo več kot en zahtevek za izdajo dovoljenja mesečno, zahtevki za izdajo dovoljenj pa se lahko vložijo kateri koli dan, ob upoštevanju člena 3 Uredbe (EU) 2016/1239.

4.   Dovoljenja se izdajo v najkrajšem možnem času po vložitvi dopustnih zahtevkov.

5.   Na zahtevo zadevne stranke se izda overjena kopija potrjenega dovoljenja.

6.   Izvozna dovoljenja se lahko uporabijo le za eno izvozno deklaracijo. Dovoljenja se ob sprejetju izvozne deklaracije izčrpajo.

7.   Člen 16 se ne uporablja za izvozne tarifne kvote, ki jih upravljajo tretje države.

Člen 72

Posebna pravila, ki se uporabljajo za uvozne tarifne kvote, ki se upravljajo z dokumenti, izdanimi v državah izvoznicah

1.   Kadar se uvozna tarifna kvota upravlja v skladu s členom 187(b)(iii) Uredbe (EU) št. 1308/2013, je dokument, ki ga izda država izvoznica:

(a)

potrdilo o pristnosti za sektor govejega in telečjega mesa;

(b)

potrdilo IMA 1 za sektor mleka in mlečnih proizvodov.

2.   Z odstopanjem od člena 6(1) in (2) lahko gospodarski subjekti vložijo več kot en zahtevek za izdajo dovoljenja mesečno, zahtevki za izdajo dovoljenj pa se lahko vložijo kateri koli dan, ob upoštevanju člena 3 Uredbe (EU) 2016/1239.

3.   Z izjemo tarifnih kvot iz členov 49 in 50, gospodarski subjekti organu za izdajo dovoljenj v državi članici uvoza skupaj z zahtevkom za izdajo uvoznega dovoljenja predložijo izvirnik potrdila o pristnosti ali potrdila IMA 1. Gospodarski subjekt na zahtevo organa za izdajo dovoljenj predložijo tudi kopijo potrdila o pristnosti ali potrdila IMA 1. Zahtevek se vloži v obdobju veljavnosti potrdila o pristnosti ali potrdila IMA 1 in najpozneje zadnji dan zadevnega obdobja tarifne kvote.

4.   Organ za izdajo dovoljenj preveri, ali informacije na potrdilu o pristnosti ustrezajo informacijam, ki jih je prejel od Komisije. V takem primeru in če Komisija ne naroči drugače, organ za izdajo dovoljenj uvozna dovoljenja izda takoj, in sicer najpozneje v šestih koledarskih dneh po prejemu zahtevka, predloženega skupaj s potrdilom o pristnosti ali potrdilom IMA 1.

5.   Za izdajo enega uvoznega dovoljenja se uporabi eno potrdilo o pristnosti ali potrdilo IMA 1.

6.   Organ za izdajo dovoljenj na spričevalu o pristnosti ali potrdilu IMA 1 in njunih kopijah zabeleži številko izdanega dovoljenja in količino, za katero je bil ta dokument uporabljen. Količina je izražena kot celo število in zaokrožena navzgor. Potrdilo o pristnosti ali potrdilo IMA 1 hrani organ za izdajo dovoljenj. Kopija se vrne vlagatelju za uporabo v carinskih postopkih, kadar je tako navedeno v naslovu III Uredbe.

7.   Komisija lahko od tretje države zahteva, naj predstavnike Komisije pooblasti za izvajanje pregledov na kraju samem v zadevni tretji državi, če je to potrebno. Navedeni pregledi se izvedejo skupaj s pristojnimi organi zadevne tretje države.

8.   Ko država izvoznica izda eno ali več potrdil o pristnosti ali potrdil IMA 1, o izdaji teh dokumentov nemudoma obvesti Komisijo. Izmenjava dokumentov in informacij med Komisijo in državo izvoznico poteka prek informacijskega sistema, ki ga je Komisija vzpostavila v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) 2017/1185. Če to zahteva tretja država, lahko izmenjava dokumentov še naprej poteka na tradicionalen način; v tem primeru se uvozno dovoljenje imetniku da na voljo le ob predložitvi izvirnika dokumenta države izvoznice.

9.   Komisija da organom držav članic za izdajo dovoljenj in carinskim organom držav članic na voljo vzorce odtisov žigov, ki jih organ izdajatelj v državi izvoznici uporablja za izdajo potrdila o pristnosti. Organom držav članic za izdajo dovoljenj in carinskim organom držav članic se dajo na voljo tudi imena in podpisi oseb, pooblaščenih za podpis potrdila o pristnosti, ki jih Komisiji sporočijo organi držav izvoznic. Dostop do podatkovne zbirke sistema za upravljanje vzorcev, ki vsebuje te informacije, je omejen na pooblaščene osebe in je državam članicam na voljo prek informacijskega sistema, vzpostavljenega v skladu s členoma 57 in 58 Izvedbene uredbe (EU) 2015/2447.

NASLOV IV

KONČNE DOLOČBE

Člen 73

Začetek veljavnosti in uporaba

1.   Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

2.   Ta uredba se uporablja za obdobja tarifnih kvot, ki se začnejo od 1. januarja 2021 naprej.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. decembra 2019

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  UL L 347, 20.12.2013, str. 549.

(3)  UL L 150, 20.5.2014, str. 1.

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/760 z dne 17. decembra 2020 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za upravljanje uvoznih in izvoznih tarifnih kvot, za katere so potrebna dovoljenja, ter dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede položitve varščin pri upravljanju tarifnih kvot (glej stran 1 tega Uradnega lista).

(5)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1237 z dne 18. maja 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj, dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil o sprostitvi in zasegu varščin, položenih za takšna dovoljenja, spremembi uredb Komisije (ES) št. 2535/2001, (ES) št. 1342/2003, (ES) št. 2336/2003, (ES) št. 951/2006, (ES) št. 341/2007 in (ES) št. 382/2008 ter razveljavitvi uredb Komisije (ES) št. 2390/98, (ES) št. 1345/2005, (ES) št. 376/2008 in (ES) št. 507/2008 (UL L 206, 30.7.2016, str. 1).

(6)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1239 z dne 18. maja 2016 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj (UL L 206, 30.7.2016, str. 44).

(7)  Urugvajski krog večstranskih trgovinskih pogajanj (1986–1994) – Priloga 1 – Priloga 1A – Sporazum o izdajanju uvoznih dovoljenj (WTO-GATT 1994) (UL L 336, 23.12.1994, str. 151).

(8)  Sklep ministrske konference z Balija o upravljanju tarifnih kvot WT/MIN(13)/39 – WT/L/914 z dne 11. decembra 2013.

(9)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2447 z dne 24. novembra 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije (UL L 343, 29.12.2015, str. 558).

(10)  Uredba (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL L 269, 10.10.2013, str. 1).

(11)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 908/2014 z dne 6. avgusta 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in drugimi organi, finančnim upravljanjem, potrjevanjem obračunov, pravili o kontrolah, varščinami in preglednostjo (UL L 255, 28.8.2014, str. 59).

(12)  

V bolgarščini: Мито в рамките на квотата, което се прилага спрямо количеството, посочено в раздели 17 и 18

V španščini: Derecho contingentario aplicable a la cantidad indicada en las secciones 17 y 18

V češčini: Clo v rámci kvóty uplatňované na množství uvedené v kolonkách 17 a 18

V danščini: Toldsats inden for kontingentet gældende for den mængde, der er angivet i afdeling 17 og 18

V nemščini: Kontingentszollsatz für die in den Feldern 17 und 18 angegebene Menge

V estonščini: Punktides 17 ja 18 nimetatud koguse suhtes kohaldatav kvoodijärgne tollimaksumäär

V grščini: Εντός ποσόστωσης δασμός που εφαρμόζεται στην ποσότητα η οποία αναγράφεται στις θέσεις 17 και 18

V angleščini: In-quota duty applicable to the quantity specified in Sections 17 and 18

V francoščini: Droit contingentaire applicable à la quantité spécifiée aux Sections 17 et 18

V hrvaščini: stopa carine unutar kvote koja se primjenjuje na količinu navedenu u odjeljcima 17. i 18

V italijanščini: Dazio contingentale applicabile al quantitativo specificato nelle sezioni 17 e 18

V latvijščini: Kvotas maksājuma likme, kas piemērojama 17. un 18. ailē norādītajam daudzumam

V litovščini: muitas, taikomas 17 ir 18 skyriuose nurodytiems kvotos neviršijantiems kiekiams

V madžarščini: A 17. és 18. szakaszban meghatározott mennyiségre alkalmazandó vámkontingensen belüli vámtétel

V malteščini: Dazju fil-kwota applikabbli għall-kwantità speċifikata fit-Taqsimiet 17 u 18

V nizozemščini: Het contingentrecht geldt voor de in de vakken 17 en 18 vermelde hoeveelheid

V poljščini: stawka celna w ramach kontyngentu mająca zastosowanie do ilości określonej w sekcjach 17 i 18

V portugalščini: Direito dentro do contingente aplicável à quantidade especificada nas casas 17 e 18

V romunščini: Taxă vamală contingentară aplicabilă cantității specificate în secțiunile 17 și 18

V slovaščini: Clo v rámci kvóty uplatniteľné na množstvo uvedené v oddieloch 17 a 18

V slovenščini: Dajatev v okviru kvote, ki se uporablja za količino iz oddelkov 17 in 18

V finščini: 17 ja 18 kohdassa tarkoitettuun määrään sovellettava kiintiötulli

V švedščini: Tillämplig tullsats inom kvoten för den kvantitet som anges i fälten 17 och 18

(13)  

V bolgarščini: Член 3, параграф 4 от Регламент (ЕИО, Евратом) № 1182/71 не се прилага

V španščini: No es de aplicación el artículo 3, apartado 4, del Reglamento (CEE, Euratom) n o 1182/71

V češčini: Ustanovení čl. 3 odst. 4 nařízení (EHS, Euratom) č. 1182/71 se nepoužije

V danščini: Artikel 3, stk. 4, i forordning (EØF, Euratom) nr. 1182/71 finder ikke anvendelse

V nemščini: Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 1182/71 kommt nicht zur Anwendung

V estonščini: Määruse (EMÜ, Euratom) nr 1182/71 artikli 3 lõiget 4 ei kohaldata

V grščini: Το άρθρο 3 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1182/71 δεν εφαρμόζεται

V angleščini: Article 3(4) of Regulation (EEC, Euratom) No 1182/71 shall not apply

V francoščini: L’article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 ne s’applique pas

V hrvaščini: Članak 3. stavak 4. Uredbe (EEZ, Euratom) br. 1182/71 se ne primjenjuje

V italijanščini: L’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 non si applica

V latvijščini: Regulas (EEK, Euratom) Nr. 1182/71 3. panta 4. punktu nepiemēro

V litovščini: Reglamento (EEB, Euratomas) Nr. 1182/71 3 straipsnio 4 dalis netaikoma

V madžarščini: Az 1182/71/EGK, Euratom rendelet 3. cikkének (4) bekezdését nem kell alkalmazni

V malteščini: L-Artikolu 3(4) tar-Regolament (KEE, Euratom) Nru 1182/71 ma għandux japplika

V nizozemščini: Artikel 3, lid 4, van Verordening (EEG, Euratom) nr. 1182/71 is niet van toepassing

V poljščini: Artykuł 3 ust. 4 rozporządzenia (EWG, Euratom) nr 1182/71 nie ma zastosowania

V portugalščini: O artigo 3.o, n.o 4, do Regulamento (CEE, Euratom) n.o 1182/71 não é aplicável

V romunščini: Articolul 3 alineatul 4 din Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1182/71 nu se aplică

V slovaščini: Článok 3 ods. 4 nariadenia (EHS, Euratom) č. 1182/71 sa neuplatňuje

V slovenščini: Člen 3(4) Uredbe (EGS, Euratom) št. 1182/71 se ne uporablja

V finščini: Asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1182/71 3 artiklan 4 kohtaa ei sovelleta

V švedščini: Artikel 3.4 i förordning (EEG, Euratom) nr 1182/71 skall inte tillämpas

(14)  Uredba (EGS, Euratom) št. 1182/71 Sveta z dne 3. junija 1971 o določitvi pravil glede rokov, datumov in iztekov rokov (UL L 124, 8.6.1971, str. 1).

(15)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1183 z dne 20. aprila 2017 o dopolnitvi uredb (EU) št. 1307/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede pošiljanja informacij in dokumentov Komisiji (UL L 171, 4.7.2017, str. 100).

(16)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1185 z dne 20. aprila 2017 o določitvi pravil za uporabo uredb (EU) št. 1307/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pošiljanjem informacij in dokumentov Komisiji ter o spremembi in razveljavitvi več uredb Komisije (UL L 171, 4.7.2017, str. 113).

(17)  Sklep Sveta z dne 22. decembra 1994 o sklenitvi sporazumov doseženih v Urugvajskem krogu večstranskih pogajanj (1986 – 1994), v imenu Evropske skupnosti, v zvezi z zadevami, ki so v njeni pristojnosti (94/800/ES) (UL L 336, 23.12.1994, str. 1).

(18)  Sklep Sveta z dne 20. marca 2006 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 o spremembah ugodnosti na seznamih Češke republike, Republike Ciper, Republike Estonije, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v okviru njihovega pristopa k Evropski uniji (2006/333/ES) (UL L 124, 11.5.2006, str. 13).

(19)  Sklep Sveta z dne 22. februarja 2007 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in vlado Kanade o sklenitvi pogajanj na podlagi člena XXIV:6 GATT (2007/444/ES) (UL L 169, 29.6.2007, str. 53).

(20)  Uredba Komisije (EU) št. 642/2010 z dne 20. julija 2010 o pravilih za uporabo (uvoznih dajatev za sektor žit) Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 (UL L 187, 21.7.2010, str. 5).

(21)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1240 z dne 18. maja 2016 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede javne intervencije in pomoči za zasebno skladiščenje (UL L 206, 30.7.2016, str. 71).

(22)  UL L 11, 14.1.2017, str. 23.

(23)  Uredba Sveta (ES) št. 1095/96 z dne 18. junija 1996 o izvajanju koncesij, določenih v Seznamu CXL, sestavljenem po zaključku pogajanj v okviru člena XXIV.6 GATT (UL L 146, 20.6.1996, str. 1).

(24)  Sklep Sveta 96/317/ES z dne 13. maja 1996 o zaključku posvetovanj s Tajsko v skladu s členom XXIII GATT (UL L 122, 22.5.1996, str. 15).

(25)  Sklep Sveta in Komisije z dne 23. februarja 2004 o sklenitvi Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo na drugi (2004/239/ES, Euratom) (UL L 84, 20.3.2004, str. 1).

(26)  Sklep Sveta z dne 15. septembra 2008 o podpisu Protokola k Stabilizacijsko-pridružitvenemu sporazumu med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Albanijo na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji (2009/330/ES) (UL L 107, 28.4.2009, str. 1).

(27)  Sklep Sveta in Komisije z dne 22. julija 2013 o sklenitvi Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Srbijo na drugi strani (2013/490/EU, Euratom) (UL L 278, 18.10.2013, str. 14).

(28)  Sklep Sveta (EU) 2017/75 z dne 21. novembra 2016 o podpisu v imenu Unije in njenih držav članic ter o začasni uporabi Protokola k Stabilizacijsko-pridružitvenemu sporazumu med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Bosno in Hercegovino na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji (UL L 12, 17.1.2017, str. 1).

(29)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2446 z dne 28. julija 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podrobnih pravilih v zvezi z nekaterimi določbami carinskega zakonika Unije (UL L 343, 29.12.2015, str. 1).

(30)  Sklep Sveta in Komisije z dne 26. januarja 1998 o sklenitvi Evro-mediteranskega sporazuma o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Republiko Tunizijo na drugi (98/238/ES, ESPJ) (UL L 97, 30.3.1998, str. 1).

(31)  Sklep Sveta z dne 28. maja 2001 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Argentinsko republiko v okviru člena XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 za spremembo koncesij za česen, predvidenih v listi CXL, priloženi GATT (2001/404/ES) (UL L 142, 29.5.2001, str. 7).

(32)  Sklep Sveta z dne 20. marca 2006 o odobritvi sklenitve Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Ljudsko republiko Kitajsko v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 o spremembah ugodnosti na seznamih Češke republike, Republike Ciper, Republike Estonije, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v okviru njihovega pristopa k Evropski uniji (2006/398/ES) (UL L 154, 8.6.2006, str. 22).

(33)  Sklep Sveta (EU) 2016/1885 z dne 18. oktobra 2016 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Ljudsko republiko Kitajsko v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 glede spremembe ugodnosti na seznamu ugodnosti Republike Hrvaške v okviru njenega pristopa k Evropski uniji (UL L 291, 26.10.2016, str. 7).

(34)  Uredba Komisije (ES) št. 341/2007 z dne 29. marca 2007 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot in uvedbi sistema uvoznih dovoljenj in potrdil o poreklu za česen in nekatere druge kmetijske proizvode, uvožene iz tretjih držav (UL L 90, 30.3.2007, str. 12).

(35)  Sklep Sveta in, glede sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju, Komisije z dne 4. aprila 2002 o sklenitvi sedmih sporazumov s Švicarsko konfederacijo (2002/309/ES, Euratom) (UL L 114, 30.4.2002, str. 1).

(36)  Sklep Sveta z dne 16. junija 2008 o sklenitvi Začasnega sporazuma o trgovini in trgovinskih zadevah med Evropsko skupnostjo na eni strani ter Bosno in Hercegovino na drugi strani (2008/474/ES) (UL L 169, 30.6.2008, str. 10).

(37)  Sklep Sveta z dne 29. aprila 2008 o podpisu in sklenitvi Začasnega sporazuma o trgovini in trgovinskih zadevah med Evropsko skupnostjo na eni strani in Republiko Srbijo na drugi strani (2010/36/ES) (UL L 28, 30.1.2010, str. 1).

(38)  Sklep Sveta in Komisije z dne 29. marca 2010 o sklenitvi Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Črno goro na drugi strani (2010/224/EU, Euratom) (UL L 108, 29.4.2010, str. 1).

(39)  To poimenovanje ne posega v stališča glede statusa ter je v skladu z RVSZN 1244 (1999) in mnenjem Meddržavnega sodišča o razglasitvi neodvisnosti Kosova.

(40)  Sklep Sveta (EU) 2016/342 z dne 12. februarja 2016 o sklenitvi Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Kosovom na drugi strani, v imenu Unije (UL L 71, 16.3.2016, str. 1).

(41)  Sklep Sveta z dne 28. februarja 2005 o sklenitvi Sporazuma o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Republiko Čile na drugi strani (2005/269/ES) (UL L 84, 2.4.2005, str. 19).

(42)  Sklep Sveta z dne 30. januarja 2006 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Avstralijo v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 o spremembah ugodnosti na seznamih Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v okviru njihovega pristopa k Evropski uniji (2006/106/ES) (UL L 47, 17.2.2006, str. 52).

(43)  Sklep Sveta (EU) 2017/38 z dne 28. oktobra 2016 o začasni uporabi Celovitega gospodarskega in trgovinskega sporazuma (CETA) med Kanado na eni strani ter Evropsko unijo in njenimi državami članicami na drugi strani (UL L 11, 14.1.2017, str. 1080).

(44)  Sklep Sveta (EU) 2017/1247 z dne 11. julija 2017 o sklenitvi v imenu Evropske unije Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani, z izjemo določb v zvezi z obravnavo državljanov tretjih držav, ki so zakonito zaposleni kot delavci na ozemlju druge pogodbenice (UL L 181, 12.7.2017, str. 1).

(45)  Uredba (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (UL L 139, 30.4.2004, str. 55).

(46)  Sklep št. 1/98 Pridružitvenega sveta EU-Turčija z dne 25. februarja 1998 o trgovinskem režimu za kmetijske proizvode – Protokol 1 o preferencialnem režimu za uvoz kmetijskih proizvodov s poreklom iz Turčije v Skupnost – Protokol 2 o preferencialnem režimu za uvoz kmetijskih proizvodov s poreklom iz Skupnosti v Turčijo – Protokol 3 o pravilih o poreklu – Skupna izjava o Republiki San Marino – Skupna izjava (UL L 86, 20.3.1998, str. 1).

(47)  Sklep Sveta z dne 29. julija 1999 o predhodni uporabi Sporazuma o trgovini, razvoju in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Južno Afriko na drugi (1999/753/ES) (UL L 311, 4.12.1999, str. 1).

(48)  Sklep Sveta z dne 8. novembra 2011 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Kraljevino Norveško o dodatnih trgovinskih preferencialih za kmetijske proizvode, doseženega na podlagi člena 19 Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (2011/818/EU) (UL L 327, 9.12.2011, str. 1).

(49)  Sklep Sveta z dne 15. julija 2008 o podpisu in začasni uporabi Sporazuma o gospodarskem partnerstvu med državami CARIFORUMA na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani (2008/805/ES) (UL L 289, 30.10.2008, str. 1).

(50)  Sklep Sveta (EU) 2017/1913 z dne 9. oktobra 2017 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Islandijo o dodatnih trgovinskih preferencialih za kmetijske proizvode (UL L 274, 24.10.2017, str. 57).

(51)  Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 256, 7.9.1987, str. 1).

(52)  Sklep Sveta z dne 22. decembra 1995 o sklepih pogajanj z nekaterimi tretjimi državami v okviru člena XXIV:6 GATT in o drugih s tem povezanih zadevah (Združene države in Kanada) (95/591/ES) (UL L 334, 30.12.1995, str. 25).

(53)  Sklep Sveta z dne 20. decembra 1993 o sklenitvi sporazumov v obliki potrjenega zapisnika o nekaterih oljnih semenih med Evropsko skupnostjo in Argentino, Brazilijo, Kanado, Poljsko, Švedsko in Urugvajem, v tem zaporedju, v skladu s členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) (94/87/ES) (UL L 47, 18.2.1994, str. 1).

(54)  Sklep Sveta z dne 22. decembra 2003 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Državo Izrael glede ukrepov vzajemne liberalizacije in nadomestitvi protokolov 1 in 2 k pridružitvenemu sporazumu med ES in Izraelom (2003/917/ES) (UL L 346, 31.12.2003, str. 65).

(55)  Sklep Sveta z dne 29. maja 2007 o sklenitvi sporazumov v obliki potrjenih zapisnikov med Evropsko skupnostjo in Zvezno republiko Brazilijo ter med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Tajsko na podlagi člena XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini 1994 (GATT 1994) o spremembi koncesij za perutninsko meso (2007/360/ES) (UL L 138, 30.5.2007, str. 10).

(56)  Sklep Sveta 2014/668/EU z dne 23. junija 2014 o podpisu Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani, v imenu Evropske unije in o njegovi začasni uporabi, kar zadeva naslov III (razen določb v zvezi z obravnavo državljanov tretjih držav, ki so zakonito zaposleni kot delavci na ozemlju druge pogodbenice) ter naslove IV, V, VI in VII Sporazuma ter z njim povezanih prilog in protokolov (UL L 278, 20.9.2014, str. 1).

(57)  Sklep Sveta z dne 22. decembra 1994 o sklenitvi sporazumov, doseženih v Urugvajskem krogu večstranskih pogajanj (1986–1994), v imenu Evropske skupnosti, v zvezi z zadevami, ki so v njeni pristojnosti (94/800/ES) (UL L 336, 23.12.1994, str. 1).


PRILOGA I

Seznam odprtih tarifnih kvot in zahteve, ki jih je treba izpolniti

Številka/opis tarifne kvote

Sektor

Vrsta kvote

Metoda upravljanja

Zahteva v zvezi z referenčno količino iz člena 9 Delegirane uredbe (EU) 2020/760

Zahteva po dokazilu o trgovanju iz člena 8 Delegirane uredbe (EU) 2020/760

Datum poteka veljavnosti dovoljenja

Predhodna obvezna registracija gospodarskih subjektov v elektronskem sistemu iz člena 13 Delegirane uredbe (EU) 2020/760

09.4123

Žita

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Ne

Ne

 

Ne

09.4124

Žita

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Ne

Ne

 

Ne

09.4125

Žita

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Ne

Ne

 

Ne

09.4131

Žita

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Ne

Da

 

Ne

09.4133

Žita

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Ne

Ne

 

Ne

09.4306

Žita

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Ne

Da

 

Ne

09.4307

Žita

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Ne

Da

 

Ne

09.4308

Žita

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Ne

Da

 

Ne

09.4120

Žita

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Ne

Da

V skladu s členom 26 te uredbe

Ne

09.4121

Žita

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Ne

Da

V skladu s členom 26 te uredbe

Ne

09.4122

Žita

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Ne

Da

V skladu s členom 26 te uredbe

Ne

09.4112

Riž

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Ne

Da

 

Ne

09.4116

Riž

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Ne

Da

 

Ne

09.4117

Riž

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Ne

Da

 

Ne

09.4118

Riž

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Ne

Da

 

Ne

09.4119

Riž

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Ne

Da

 

Ne

09.4127

Riž

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Ne

Da

 

Ne

09.4128

Riž

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Ne

Da

 

Ne

09.4129

Riž

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Ne

Da

 

Ne

09.4130

Riž

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Ne

Da

 

Ne

09.4138

Riž

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Ne

Da

 

Ne

09.4148

Riž

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Ne

Ne

 

Ne

09.4149

Riž

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Ne

Da

 

Ne

09.4150

Riž

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Ne

Ne

 

Ne

09.4153

Riž

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Ne

Da

 

Ne

09.4154

Riž

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Ne

Da

 

Ne

09.4166

Riž

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Ne

Da

 

Ne

09.4168

Riž

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Ne

Da

 

Ne

09.4317

Sladkor

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Ne

Da

 

Ne

09.4318

Sladkor

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Ne

Da

 

Ne

09.4319

Sladkor

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Ne

Da

 

Ne

09.4320

Sladkor

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Ne

Da

 

Ne

09.4321

Sladkor

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Ne

Da

 

Ne

09.4324

Sladkor

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Ne

Da

 

Ne

09.4325

Sladkor

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Ne

Da

 

Ne

09.4326

Sladkor

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Ne

Da

 

Ne

09.4327

Sladkor

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Ne

Da

 

Ne

09.4329

Sladkor

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Ne

Da

 

Ne

09.4330

Sladkor

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Ne

Da

 

Ne

09.4032

Oljčno olje

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Ne

Da

 

Ne

09.4099

Sadje in zelenjava

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Ne

Da

 

Ne

09.4104

Sadje in zelenjava

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Da

Samo kadar se uporablja člen 9(9) Delegirane uredbe (EU) 2020/760

 

Ne

09.4285

Sadje in zelenjava

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Da

Samo kadar se uporablja člen 9(9) Delegirane uredbe (EU) 2020/760

Do konca obdobja tarifne kvote

Da

09.4287

Sadje in zelenjava

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Ne

Da

 

Ne

09.4284

Sadje in zelenjava

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Da

Samo kadar se uporablja člen 9(9) Delegirane uredbe (EU) 2020/760

Do konca obdobja tarifne kvote

Ne

09.4286

Sadje in zelenjava

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Da

Samo kadar se uporablja člen 9(9) Delegirane uredbe (EU) 2020/760

Do konca obdobja tarifne kvote

Ne

09.4001

Goveje in telečje meso

Uvoz

EU: dokumenti, ki jih izda država izvoznica

Ne

Ne

 

Ne

09.4202

Goveje in telečje meso

Uvoz

EU: dokumenti, ki jih izda država izvoznica

Ne

Ne

 

Ne

09.4003

Goveje in telečje meso

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Da

Samo kadar se uporablja člen 9(9) Delegirane uredbe (EU) 2020/760

Do konca obdobja tarifne kvote

Ne

09.4004

Goveje in telečje meso

Uvoz

EU: dokumenti, ki jih izda država izvoznica

Ne

Ne

 

Ne

09.4181

Goveje in telečje meso

Uvoz

EU: dokumenti, ki jih izda država izvoznica

Ne

Ne

 

Ne

09.4198

Goveje in telečje meso

Uvoz

EU: dokumenti, ki jih izda država izvoznica

Ne

Ne

 

Ne

09.4199

Goveje in telečje meso

Uvoz

EU: dokumenti, ki jih izda država izvoznica

Ne

Ne

 

Ne

09.4200

Goveje in telečje meso

Uvoz

EU: dokumenti, ki jih izda država izvoznica

Ne

Ne

 

Ne

09.4002

Goveje in telečje meso

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Ne

Ne

 

Ne

09.4270

Goveje in telečje meso

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Da

Samo kadar se uporablja člen 9(9) Delegirane uredbe (EU) 2020/760

Do konca obdobja tarifne kvote

Ne

09.4280

Goveje in telečje meso

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Ne

Da

 

Ne

09.4281

Goveje in telečje meso

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Ne

Da

 

Ne

09.4450

Goveje in telečje meso

Uvoz

EU: dokumenti, ki jih izda država izvoznica

Ne

Ne

 

Ne

09.4451

Goveje in telečje meso

Uvoz

EU: dokumenti, ki jih izda država izvoznica

Ne

Ne

 

Ne

09.4452

Goveje in telečje meso

Uvoz

EU: dokumenti, ki jih izda država izvoznica

Ne

Ne

 

Ne

09.4453

Goveje in telečje meso

Uvoz

EU: dokumenti, ki jih izda država izvoznica

Ne

Ne

 

Ne

09.4454

Goveje in telečje meso

Uvoz

EU: dokumenti, ki jih izda država izvoznica

Ne

Ne

 

Ne

09.4455

Goveje in telečje meso

Uvoz

EU: dokumenti, ki jih izda država izvoznica

Ne

Ne

 

Ne

09.4504

Goveje in telečje meso

Uvoz

EU: dokumenti, ki jih izda država izvoznica

Ne

Ne

 

Ne

09.4505

Goveje in telečje meso

Uvoz

EU: dokumenti, ki jih izda država izvoznica

Ne

Ne

 

Ne

09.4155

Mleko in mlečni izdelki

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Ne

Da

 

Ne

09.4179

Mleko in mlečni izdelki

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Ne

Da

 

Ne

09.4182

Mleko in mlečni izdelki

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Ne

Da

 

Ne

09.4195

Mleko in mlečni izdelki

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Ne

Da

 

Ne

09.4225

Mleko in mlečni izdelki

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Ne

Da

 

Ne

09.4226

Mleko in mlečni izdelki

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Ne

Da

 

Ne

09.4227

Mleko in mlečni izdelki

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Ne

Da

 

Ne

09.4228

Mleko in mlečni izdelki

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Ne

Da

 

Ne

09.4229

Mleko in mlečni izdelki

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Ne

Da

 

Ne

09.4514

Mleko in mlečni izdelki

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Ne

Da

 

Ne

09.4515

Mleko in mlečni izdelki

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Ne

Da

 

Ne

09.4521

Mleko in mlečni izdelki

Uvoz

EU: dokumenti, ki jih izda država izvoznica

Ne

Ne

 

Ne

09.4522

Mleko in mlečni izdelki

Uvoz

EU: dokumenti, ki jih izda država izvoznica

Ne

Ne

 

Ne

09.4595

Mleko in mlečni izdelki

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Ne

Da

 

Ne

09.4600

Mleko in mlečni izdelki

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Ne

Da

 

Ne

09.4601

Mleko in mlečni izdelki

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Ne

Da

 

Ne

09.4602

Mleko in mlečni izdelki

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Ne

Da

 

Ne

Kvota za sir, ki so jo odprle Združene države Amerike

Mleko in mlečni izdelki

Izvoz

EU: hkratno preverjanje

Ne

Da

 

Ne

Kvota za mleko v prahu, ki jo je odprla Dominikanska republika

Mleko in mlečni izdelki

Izvoz

EU: hkratno preverjanje

Ne

Da

 

Ne

Kvota za sir, ki jo je odprla Kanada

Mleko in mlečni izdelki

Izvoz

Tretja država

Ne

Ne

31. december

Ne

09.4038

Prašičje meso

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Ne

Ne

 

Ne

09.4170

Prašičje meso

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Ne

Da

 

Ne

09.4271

Prašičje meso

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Da

Samo kadar se uporablja člen 9(9) Delegirane uredbe (EU) 2020/760

Do konca obdobja tarifne kvote

Ne

09.4272

Prašičje meso

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Da

Samo kadar se uporablja člen 9(9) Delegirane uredbe (EU) 2020/760

Do konca obdobja tarifne kvote

Ne

09.4282

Prašičje meso

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Ne

Da

 

Ne

09.4275

Jajca

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Ne

Ne

 

Ne

09.4276

Jajca

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Ne

Ne

 

Ne

09.4401

Jajca

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Ne

Da

 

Ne

09.4402

Jajca

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Ne

Ne

 

Ne

09.4067

Perutninsko meso

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Da

Samo kadar se uporablja člen 9(9) Delegirane uredbe (EU) 2020/760

Do konca obdobja tarifne kvote

Da

09.4068

Perutninsko meso

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Da

Samo kadar se uporablja člen 9(9) Delegirane uredbe (EU) 2020/760

Do konca obdobja tarifne kvote

Da

09.4069

Perutninsko meso

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Da

Samo kadar se uporablja člen 9(9) Delegirane uredbe (EU) 2020/760

Do konca obdobja tarifne kvote

Da

09.4070

Perutninsko meso

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Ne

Ne

 

Ne

09.4092

Perutninsko meso

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Ne

Da

 

Ne

09.4169

Perutninsko meso

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Ne

Ne

 

Ne

09.4211

Perutninsko meso

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Da

Samo kadar se uporablja člen 9(9) Delegirane uredbe (EU) 2020/760

Do konca obdobja tarifne kvote

Da

09.4212

Perutninsko meso

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Da

Samo kadar se uporablja člen 9(9) Delegirane uredbe (EU) 2020/760

Do konca obdobja tarifne kvote

Da

09.4213

Perutninsko meso

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Da

Samo kadar se uporablja člen 9(9) Delegirane uredbe (EU) 2020/760

Do konca obdobja tarifne kvote

Da

09.4214

Perutninsko meso

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Da

Samo kadar se uporablja člen 9(9) Delegirane uredbe (EU) 2020/760

Do konca obdobja tarifne kvote

Da

09.4215

Perutninsko meso

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Da

Samo kadar se uporablja člen 9(9) Delegirane uredbe (EU) 2020/760

Do konca obdobja tarifne kvote

Da

09.4216

Perutninsko meso

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Da

Samo kadar se uporablja člen 9(9) Delegirane uredbe (EU) 2020/760

Do konca obdobja tarifne kvote

Da

09.4217

Perutninsko meso

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Ne

Da

 

Ne

09.4218

Perutninsko meso

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Ne

Ne

 

Ne

09.4251

Perutninsko meso

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Da

Samo kadar se uporablja člen 9(9) Delegirane uredbe (EU) 2020/760

Do konca obdobja tarifne kvote

Da

09.4252

Perutninsko meso

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Ne

Da

 

Ne

09.4253

Perutninsko meso

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Ne

Ne

 

Ne

09.4254

Perutninsko meso

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Da

Samo kadar se uporablja člen 9(9) Delegirane uredbe (EU) 2020/760

Do konca obdobja tarifne kvote

Da

09.4255

Perutninsko meso

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Da

Samo kadar se uporablja člen 9(9) Delegirane uredbe (EU) 2020/760

Do konca obdobja tarifne kvote

Da

09.4256

Perutninsko meso

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Da

Samo kadar se uporablja člen 9(9) Delegirane uredbe (EU) 2020/760

Do konca obdobja tarifne kvote

Ne

09.4257

Perutninsko meso

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Da

Samo kadar se uporablja člen 9(9) Delegirane uredbe (EU) 2020/760

Do konca obdobja tarifne kvote

Ne

09.4258

Perutninsko meso

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Da

Samo kadar se uporablja člen 9(9) Delegirane uredbe (EU) 2020/760

Do konca obdobja tarifne kvote

Ne

09.4259

Perutninsko meso

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Da

Samo kadar se uporablja člen 9(9) Delegirane uredbe (EU) 2020/760

Do konca obdobja tarifne kvote

Ne

09.4260

Perutninsko meso

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Da

Samo kadar se uporablja člen 9(9) Delegirane uredbe (EU) 2020/760

Do konca obdobja tarifne kvote

Da

09.4263

Perutninsko meso

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Da

Samo kadar se uporablja člen 9(9) Delegirane uredbe (EU) 2020/760

Do konca obdobja tarifne kvote

Da

09.4264

Perutninsko meso

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Ne

Ne

 

Ne

09.4265

Perutninsko meso

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Ne

Ne

 

Ne

09.4266

Perutninsko meso

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Ne

Ne

 

Ne

09.4267

Perutninsko meso

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Ne

Ne

 

Ne

09.4268

Perutninsko meso

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Ne

Da

 

Ne

09.4269

Perutninsko meso

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Ne

Da

 

Ne

09.4273

Perutninsko meso

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Da

Samo kadar se uporablja člen 9(9) Delegirane uredbe (EU) 2020/760

Do konca obdobja tarifne kvote

Da

09.4274

Perutninsko meso

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Da

Samo kadar se uporablja člen 9(9) Delegirane uredbe (EU) 2020/760

Do konca obdobja tarifne kvote

Ne

09.4283

Perutninsko meso

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Ne

Da

 

Ne

09.4410

Perutninsko meso

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Da

Samo kadar se uporablja člen 9(9) Delegirane uredbe (EU) 2020/760

Do konca obdobja tarifne kvote

Da

09.4411

Perutninsko meso

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Da

Samo kadar se uporablja člen 9(9) Delegirane uredbe (EU) 2020/760

Do konca obdobja tarifne kvote

Da

09.4412

Perutninsko meso

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Da

Samo kadar se uporablja člen 9(9) Delegirane uredbe (EU) 2020/760

Do konca obdobja tarifne kvote

Da

09.4420

Perutninsko meso

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Da

Samo kadar se uporablja člen 9(9) Delegirane uredbe (EU) 2020/760

Do konca obdobja tarifne kvote

Da

09.4422

Perutninsko meso

Uvoz

EU: hkratno preverjanje

Da

Samo kadar se uporablja člen 9(9) Delegirane uredbe (EU) 2020/760

Do konca obdobja tarifne kvote

Da

Hrana za pse in mačke za Švico

Hrana za pse in mačke

Izvoz

Tretja država

Ne

Ne

31. december

Ne


PRILOGA II

Tarifne kvote v sektorju žita

Zaporedna številka

09.4123

Mednarodni sporazum ali drug akt

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 o spremembah ugodnosti na seznamih Češke republike, Republike Ciper, Republike Estonije, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v okviru njihovega pristopa k Evropski uniji, sklenjen s Sklepom Sveta 2006/333/ES.

Obdobje tarifne kvote

Od 1. januarja do 31. decembra

Podobdobja tarifne kvote

Ne

Zahtevek za izdajo dovoljenja

V skladu s členi 6, 7 in 8 te uredbe.

Poimenovanje proizvoda

Navadna pšenica kakovosti, ki ni visoka kakovost, kot je opredeljena v Prilogi II k Uredbi (EU) št. 642/2010.

Poreklo

Združene države Amerike

Dokazilo o poreklu ob vložitvi zahtevka za izdajo dovoljenja. Če je odgovor pritrdilen, organ, pooblaščen za izdajo dovoljenja

Ne

Dokazilo o poreklu za sprostitev v prosti promet

Da. V skladu s členom 61 Uredbe (EU) št. 952/2013.

Količina v kilogramih

572 000 000 kg

Oznake KN

ex 1001 99 00

Carina znotraj kvote

12 EUR na 1 000 kg

Dokazilo o trgovanju

Ne

Varščina za uvozno dovoljenje

30 EUR na 1 000 kg

Posebne navedbe, ki jih je treba navesti na zahtevku za izdajo dovoljenja in dovoljenju

V okencu 8 zahtevka za izdajo uvoznega dovoljenja in samega uvoznega dovoljenja se navede država porekla; okvirček „Da“ v navedenem okencu se izpolni s križcem.

Obdobje veljavnosti dovoljenja

V skladu s členom 13 te uredbe

Prenosljivost dovoljenja

Da

Referenčna količina

Ne

Gospodarski subjekt je registriran v podatkovni zbirki LORI

Ne

Posebni pogoji

Ne


Zaporedna številka

09.4124

Mednarodni sporazum ali drug akt

Celoviti gospodarski in trgovinski sporazum (CETA) med Kanado na eni strani ter Evropsko unijo in njenimi državami članicami na drugi strani, katerega začasna uporaba v EU je bila odobrena s Sklepom Sveta (EU) 2017/38

Obdobje tarifne kvote

Od 1. januarja do 31. decembra

Tarifna kvota odprta od leta 2017 do leta 2023

Podobdobja tarifne kvote

Ne

Zahtevek za izdajo dovoljenja

V skladu s členi 6, 7 in 8 te uredbe.

Poimenovanje proizvoda

Navadna pšenica kakovosti, ki ni visoka kakovost, kot je opredeljena v Prilogi II k Uredbi (EU) št. 642/2010.

Poreklo

Kanada

Dokazilo o poreklu ob vložitvi zahtevka za izdajo dovoljenja. Če je odgovor pritrdilen, organ, pooblaščen za izdajo dovoljenja

Ne

Dokazilo o poreklu za sprostitev v prosti promet

Da. V skladu s členom 20 te uredbe

Količina v kilogramih

Od leta 2017 do leta 2023: 100 000 000 kg

Oznake KN

ex 1001 99 00

Carina znotraj kvote

0 EUR

Dokazilo o trgovanju

Ne

Varščina za uvozno dovoljenje

30 EUR na 1 000 kg

Posebne navedbe, ki jih je treba navesti na zahtevku za izdajo dovoljenja in dovoljenju

V okencu 8 zahtevka za izdajo uvoznega dovoljenja in samega uvoznega dovoljenja se navede država porekla; okvirček „Da“ v navedenem okencu se izpolni s križcem.

Obdobje veljavnosti dovoljenja

V skladu s členom 13 te uredbe

Prenosljivost dovoljenja

Da

Referenčna količina

Ne

Gospodarski subjekt je registriran v podatkovni zbirki LORI

Ne

Posebni pogoji

Ne


Zaporedna številka

09.4125

Mednarodni sporazum ali drug akt

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 o spremembah ugodnosti na seznamih Češke republike, Republike Ciper, Republike Estonije, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v okviru njihovega pristopa k Evropski uniji, sklenjen s Sklepom Sveta 2006/333/ES.

Obdobje tarifne kvote

Od 1. januarja do 31. decembra

Podobdobja tarifne kvote

Od 1. januarja do 30. junija

Od 1. julija do 31. decembra

Zahtevek za izdajo dovoljenja

V skladu s členi 6, 7 in 8 te uredbe.

Poimenovanje proizvoda

Navadna pšenica kakovosti, ki ni visoka kakovost, kot je opredeljena v Prilogi II k Uredbi (EU) št. 642/2010.

Poreklo

Tretje države, ki niso Združene države Amerike niti Kanada

Dokazilo o poreklu ob vložitvi zahtevka za izdajo dovoljenja. Če je odgovor pritrdilen, organ, pooblaščen za izdajo dovoljenja.

Ne

Dokazilo o poreklu za sprostitev v prosti promet

Da. V skladu s členom 61 Uredbe (EU) št. 952/2013.

Količina v kilogramih

2 371 600 000 kg, razdeljenih, kot sledi:

 

1 185 800 000 kg za podobdobje od 1. januarja do 30. junija

 

1 185 800 000 kg za podobdobje od 1. julija do 31. decembra

Oznake KN

ex 1001 99 00

Carina znotraj kvote

12 EUR na 1 000 kg

Dokazilo o trgovanju

Ne

Varščina za uvozno dovoljenje

30 EUR na 1 000 kg

Posebne navedbe, ki jih je treba navesti na zahtevku za izdajo dovoljenja in dovoljenju

V okencu 8 zahtevka za izdajo uvoznega dovoljenja in samega uvoznega dovoljenja se navede država porekla; okvirček „Da“ v navedenem okencu se izpolni s križcem.

Obdobje veljavnosti dovoljenja

V skladu s členom 13 te uredbe

Prenosljivost dovoljenja

Da

Referenčna količina

Ne

Gospodarski subjekt je registriran v podatkovni zbirki LORI

Ne

Posebni pogoji

Ne


Zaporedna številka

09.4131

Mednarodni sporazum ali drug akt

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 o spremembah ugodnosti na seznamih Češke republike, Republike Ciper, Republike Estonije, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v okviru njihovega pristopa k Evropski uniji, sklenjen s Sklepom Sveta 2006/333/ES.

Obdobje tarifne kvote

Od 1. januarja do 31. decembra

Podobdobja tarifne kvote

Od 1. januarja do 30. junija

Od 1. julija do 31. decembra

Zahtevek za izdajo dovoljenja

V skladu s členi 6, 7 in 8 te uredbe.

Poimenovanje proizvoda

Koruza

Poreklo

Erga omnes

Dokazilo o poreklu ob vložitvi zahtevka za izdajo dovoljenja. Če je odgovor pritrdilen, organ, pooblaščen za izdajo dovoljenja.

Ne

Dokazilo o poreklu za sprostitev v prosti promet

Ne

Količina v kilogramih

277 988 000 kg, razdeljenih, kot sledi:

 

138 994 000 kg za podobdobje od 1. januarja do 30. junija

 

138 994 000 kg za podobdobje od 1. julija do 31. decembra

Oznake KN

1005 10 90 in 1005 90 00

Carina znotraj kvote

0 EUR

Dokazilo o trgovanju

Da. 25 ton

Varščina za uvozno dovoljenje

30 EUR na 1 000 kg

Posebne navedbe, ki jih je treba navesti na zahtevku za izdajo dovoljenja in dovoljenju

Ne

Obdobje veljavnosti dovoljenja

V skladu s členom 13 te uredbe

Prenosljivost dovoljenja

Da

Referenčna količina

Ne

Gospodarski subjekt je registriran v podatkovni zbirki LORI

Ne

Posebni pogoji

Ne


Zaporedna številka

09.4133

Mednarodni sporazum ali drug akt

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 o spremembah ugodnosti na seznamih Češke republike, Republike Ciper, Republike Estonije, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v okviru njihovega pristopa k Evropski uniji, sklenjen s Sklepom Sveta 2006/333/ES

Obdobje tarifne kvote

Od 1. januarja do 31. decembra

Podobdobja tarifne kvote

Ne

Zahtevek za izdajo dovoljenja

V skladu s členi 6, 7 in 8 te uredbe.

Poimenovanje proizvoda

Navadna pšenica kakovosti, ki ni visoka kakovost, kot je opredeljena v Prilogi II k Uredbi (EU) št. 642/2010.

Poreklo

Erga omnes

Dokazilo o poreklu ob vložitvi zahtevka za izdajo dovoljenja. Če je odgovor pritrdilen, organ, pooblaščen za izdajo dovoljenja.

Ne

Dokazilo o poreklu za sprostitev v prosti promet

Ne

Količina v kilogramih

129 577 000 kg

Oznake KN

ex 1001 99 00

Carina znotraj kvote

12 EUR na 1 000 kg

Dokazilo o trgovanju

Ne

Varščina za uvozno dovoljenje

30 EUR na 1 000 kg

Posebne navedbe, ki jih je treba navesti na zahtevku za izdajo dovoljenja in dovoljenju

Ne

Obdobje veljavnosti dovoljenja

V skladu s členom 13 te uredbe

Prenosljivost dovoljenja

Da

Referenčna količina

Ne

Gospodarski subjekt je registriran v podatkovni zbirki LORI

Ne

Posebni pogoji

Ne


Zaporedna številka

09.4306

Mednarodni sporazum ali drug akt

Sporazum o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani, katerega podpis in začasna uporaba sta bila odobrena s Sklepom Sveta 2014/668/EU

Obdobje tarifne kvote

Od 1. januarja do 31. decembra

Podobdobja tarifne kvote

Ne

Zahtevek za izdajo dovoljenja

V skladu s členi 6, 7 in 8 te uredbe.

Poimenovanje proizvoda

Pira, navadna pšenica in soržica, razen semenske

Moka iz navadne pšenice in pire, soržična moka

Žitna moka, razen pšenične, soržične, ržene, koruzne, ječmenove, ovsene, riževe moke

Drobljenec in zdrob iz navadne pšenice in pire

Pšenični peleti

Poreklo

Ukrajina

Dokazilo o poreklu ob vložitvi zahtevka za izdajo dovoljenja. Če je odgovor pritrdilen, organ, pooblaščen za izdajo dovoljenja.

Ne

Dokazilo o poreklu za sprostitev v prosti promet

Da. Potrdilo EUR.1

Količina v kilogramih

Obdobje tarifne kvote (koledarsko leto) 2019: 980 000 000 kg

Obdobje tarifne kvote (koledarsko leto) 2020: 990 000 000 kg

Obdobje tarifne kvote (koledarsko leto) od leta 2021: 1 000 000 000 kg

Oznake KN

1001 99 (00), 1101 00 (15–90), 1102 90 (90), 1103 11 (90), 1103 20 (60)

Carina znotraj kvote

0 EUR

Dokazilo o trgovanju

Da. 25 ton

Varščina za uvozno dovoljenje

30 EUR na 1 000 kg

Posebne navedbe, ki jih je treba navesti na zahtevku za izdajo dovoljenja in dovoljenju

V okencu 8 zahtevka za izdajo uvoznega dovoljenja in samega uvoznega dovoljenja se navede država porekla; okvirček „Da“ v navedenem okencu se izpolni s križcem.

Obdobje veljavnosti dovoljenja

V skladu s členom 13 te uredbe

Prenosljivost dovoljenja

Da

Referenčna količina

Ne

Gospodarski subjekt je registriran v podatkovni zbirki LORI

Ne

Posebni pogoji

Ne


Zaporedna številka

09.4307

Mednarodni sporazum ali drug akt

Sporazum o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani, katerega podpis in začasna uporaba sta bila odobrena s Sklepom Sveta 2014/668/EU

Obdobje tarifne kvote

Od 1. januarja do 31. decembra

Podobdobja tarifne kvote

Ne

Zahtevek za izdajo dovoljenja

V skladu s členi 6, 7 in 8 te uredbe.

Poimenovanje proizvoda

Ječmen, razen semenskega

Ječmenova moka

Ječmenovi peleti

Poreklo

Ukrajina

Dokazilo o poreklu ob vložitvi zahtevka za izdajo dovoljenja. Če je odgovor pritrdilen, organ, pooblaščen za izdajo dovoljenja.

Ne

Dokazilo o poreklu za sprostitev v prosti promet

Da. Potrdilo EUR.1

Količina v kilogramih

Obdobje tarifne kvote (koledarsko leto) 2019: 310 000 000 kg

Obdobje tarifne kvote (koledarsko leto) 2020: 330 000 000 kg

Obdobje tarifne kvote (koledarsko leto) od leta 2021: 350 000 000 kg

Oznake KN

1003 90 (00), 1102 90 (10), ex 1103 20 (25)

Carina znotraj kvote

0 EUR

Dokazilo o trgovanju

Da. 25 ton

Varščina za uvozno dovoljenje

30 EUR na 1 000 kg

Posebne navedbe, ki jih je treba navesti na zahtevku za izdajo dovoljenja in dovoljenju

V okencu 8 zahtevka za izdajo uvoznega dovoljenja in samega uvoznega dovoljenja se navede država porekla; okvirček „Da“ v navedenem okencu se izpolni s križcem.

Obdobje veljavnosti dovoljenja

V skladu s členom 13 te uredbe

Prenosljivost dovoljenja

Da

Referenčna količina

Ne

Gospodarski subjekt je registriran v podatkovni zbirki LORI

Ne

Posebni pogoji

Ne


Zaporedna številka

09.4308

Mednarodni sporazum ali drug akt

Sporazum o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani, katerega podpis in začasna uporaba sta bila odobrena s Sklepom Sveta 2014/668/EU

Obdobje tarifne kvote

Od 1. januarja do 31. decembra

Podobdobja tarifne kvote

Ne

Zahtevek za izdajo dovoljenja

V skladu s členi 6, 7 in 8 te uredbe.

Poimenovanje proizvoda

Koruza, razen semenske

Koruzna moka

Drobljenec in zdrob iz koruze

Koruzni peleti

Obdelana koruzna zrna

Poreklo

Ukrajina

Dokazilo o poreklu ob vložitvi zahtevka za izdajo dovoljenja. Če je odgovor pritrdilen, organ, pooblaščen za izdajo dovoljenja.

Ne

Dokazilo o poreklu za sprostitev v prosti promet

Da. Potrdilo EUR.1

Količina v kilogramih

Obdobje tarifne kvote (koledarsko leto) 2019: 550 000 000 kg

Obdobje tarifne kvote (koledarsko leto) 2020: 600 000 000 kg

Obdobje tarifne kvote (koledarsko leto) od leta 2021: 650 000 000 kg

Oznake KN

1005 90 (00), 1102 20 (10–90), 1103 13 (10–90), 1103 20 (40), 1104 23 (40–98)

Carina znotraj kvote

0 EUR

Dokazilo o trgovanju

Da. 25 ton

Varščina za uvozno dovoljenje

30 EUR na 1 000 kg

Posebne navedbe, ki jih je treba navesti na zahtevku za izdajo dovoljenja in dovoljenju

V okencu 8 zahtevka za izdajo uvoznega dovoljenja in samega uvoznega dovoljenja se navede država porekla; okvirček „Da“ v navedenem okencu se izpolni s križcem.

Obdobje veljavnosti dovoljenja

V skladu s členom 13 te uredbe

Prenosljivost dovoljenja

Da

Referenčna količina

Ne

Gospodarski subjekt je registriran v podatkovni zbirki LORI

Ne

Posebni pogoji

Ne


Zaporedna številka

09.4120

Mednarodni sporazum ali drug akt

Sklep Sveta 94/800/ES z dne 22. decembra 1994 o sklenitvi sporazumov, doseženih v Urugvajskem krogu večstranskih pogajanj (1986–1994), v imenu Evropske skupnosti, v zvezi z zadevami, ki so v njeni pristojnosti

Obdobje tarifne kvote

Od 1. januarja do 31. decembra

Podobdobja tarifne kvote

Ne

Zahtevek za izdajo dovoljenja

V skladu s členoma 21 in 22 te uredbe.

Poimenovanje proizvoda

Koruza v Španijo

Poreklo

Erga omnes

Dokazilo o poreklu ob vložitvi zahtevka za izdajo dovoljenja. Če je odgovor pritrdilen, organ, pooblaščen za izdajo dovoljenja.

Ne

Dokazilo o poreklu za sprostitev v prosti promet

Ne

Količina v kilogramih

2 000 000 000 kg

Oznake KN

1005 90 00

Carina znotraj kvote

Dajatve za države z največjimi ugodnostmi od 1. januarja do 31. marca in 0 EUR od 1. aprila do 31. decembra

Dokazilo o trgovanju

Da. 25 ton

Varščina za uvozno dovoljenje

20 EUR na 1 000 kg

Varščina za uvozno dovoljenje

Uvozna dajatev, določena v skladu z Uredbo (EU) št. 642/2010 na dan zahtevka za dovoljenje

Posebne navedbe, ki jih je treba navesti na zahtevku za izdajo dovoljenja in dovoljenju

V okencu 8 zahtevka za izdajo uvoznega dovoljenja in samega uvoznega dovoljenja se navede država porekla; okvirček „Da“ v navedenem okencu se izpolni s križcem;

Okence 24 zahtevka za dovoljenje vsebuje eno izmed navedb iz Priloge XIV.1 k tej uredbi.

Obdobje veljavnosti dovoljenja

V skladu s členom 26 te uredbe

Prenosljivost dovoljenja

Ne

Referenčna količina

Ne

Gospodarski subjekt je registriran v podatkovni zbirki LORI

Ne

Posebni pogoji

Ne


Zaporedna številka

09.4121

Mednarodni sporazum ali drug akt

Sklep Sveta 94/800/ES z dne 22. decembra 1994 o sklenitvi sporazumov, doseženih v Urugvajskem krogu večstranskih pogajanj (1986–1994), v imenu Evropske skupnosti, v zvezi z zadevami, ki so v njeni pristojnosti

Obdobje tarifne kvote

Od 1. januarja do 31. decembra

Podobdobja tarifne kvote

Ne

Zahtevek za izdajo dovoljenja

V skladu s členoma 21 in 22 te uredbe.

Poimenovanje proizvoda

Koruza na Portugalsko

Poreklo

Erga omnes

Dokazilo o poreklu ob vložitvi zahtevka za izdajo dovoljenja. Če je odgovor pritrdilen, organ, pooblaščen za izdajo dovoljenja.

Ne

Dokazilo o poreklu za sprostitev v prosti promet

Ne

Količina v kilogramih

500 000 000 kg

Oznake KN

1005 90 00

Carina znotraj kvote

Dajatve za države z največjimi ugodnostmi od 1. januarja do 31. marca in 0 EUR od 1. aprila do 31. decembra

Dokazilo o trgovanju

Da. 25 ton

Varščina za uvozno dovoljenje

20 EUR na 1 000 kg

Varščina za uvozno dovoljenje

Uvozna dajatev, določena v skladu z Uredbo (EU) št. 642/2010 na dan zahtevka za dovoljenje

Posebne navedbe, ki jih je treba navesti na zahtevku za izdajo dovoljenja in dovoljenju

V okencu 8 zahtevka za izdajo uvoznega dovoljenja in samega uvoznega dovoljenja se navede država porekla; okvirček „Da“ v navedenem okencu se izpolni s križcem.

Okence 24 zahtevka za dovoljenje vsebuje eno izmed navedb iz Priloge XIV.1 k tej uredbi

Obdobje veljavnosti dovoljenja

V skladu s členom 26 te uredbe

Prenosljivost dovoljenja

Ne

Referenčna količina

Ne

Gospodarski subjekt je registriran v podatkovni zbirki LORI

Ne

Posebni pogoji

Ne


Zaporedna številka

09.4122

Mednarodni sporazum ali drug akt

Sklep Sveta 94/800/ES z dne 22. decembra 1994 o sklenitvi sporazumov, doseženih v Urugvajskem krogu večstranskih pogajanj (1986–1994), v imenu Evropske skupnosti, v zvezi z zadevami, ki so v njeni pristojnosti

Obdobje tarifne kvote

Od 1. januarja do 31. decembra

Podobdobja tarifne kvote

Ne

Zahtevek za izdajo dovoljenja

V skladu s členoma 21 in 22 te uredbe

Poimenovanje proizvoda

Sirek v Španijo

Poreklo

Erga omnes

Dokazilo o poreklu ob vložitvi zahtevka za izdajo dovoljenja. Če je odgovor pritrdilen, organ, pooblaščen za izdajo dovoljenja.

Ne

Dokazilo o poreklu za sprostitev v prosti promet

Ne

Količina v kilogramih

300 000 000 kg

Oznake KN

1007 90 00

Carina znotraj kvote

Dajatve za države z največjimi ugodnostmi od 1. januarja do 31. marca in 0 EUR od 1. aprila do 31. decembra

Dokazilo o trgovanju

Da. 25 ton

Varščina za uvozno dovoljenje

20 EUR na 1 000 kg

Varščina za uvozno dovoljenje

Uvozna dajatev, določena v skladu z Uredbo (EU) št. 642/2010 na dan zahtevka za dovoljenje

Posebne navedbe, ki jih je treba navesti na zahtevku za izdajo dovoljenja in dovoljenju

V okencu 8 zahtevka za izdajo uvoznega dovoljenja in samega uvoznega dovoljenja se navede država porekla; okvirček „Da“ v navedenem okencu se izpolni s križcem.

Okence 24 zahtevka za dovoljenje vsebuje eno izmed navedb iz Priloge XIV.1 k tej uredbi

Obdobje veljavnosti dovoljenja

V skladu s členom 26 te uredbe

Prenosljivost dovoljenja

Ne

Referenčna količina

Ne

Gospodarski subjekt je registriran v podatkovni zbirki LORI

Ne

Posebni pogoji

Ne


PRILOGA III

Tarifne kvote v sektorju riža

Zaporedna številka

09.4112

Mednarodni sporazum ali drug akt

Sklep Sveta 2005/953/ES z dne 20. decembra 2005 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Tajsko v skladu s členom XXVIII GATT 1994 o spremembi koncesij za riž, predvidenih na seznamu CXL ES, priloženemu GATT 1994 (za Tajsko)

Obdobje tarifne kvote

Od 1. januarja do 31. decembra

Podobdobja tarifne kvote

Od 1. januarja do 30. junija

Od 1. julija do 31. avgusta

Od 1. septembra do 31. decembra

Zahtevek za izdajo dovoljenja

V skladu s členi 6, 7 in 8 te uredbe.

Poimenovanje proizvoda

Popolnoma brušen ali manj brušen riž

Poreklo

Tajska

Dokazilo o poreklu ob vložitvi zahtevka za izdajo dovoljenja. Če je odgovor pritrdilen, organ, pooblaščen za izdajo dovoljenja.

Ne

Dokazilo o poreklu za sprostitev v prosti promet

Da. V skladu s členom 61 Uredbe (EU) št. 952/2013

Količina v kilogramih

5 513 000 kg, razdeljenih, kot sledi:

 

5 513 000 kg za podobdobje od 1. januarja do 30. junija

 

prenos na podobdobje od 1. julija do 31. avgusta

 

prenos na podobdobje od 1. septembra do 31. decembra

Oznake KN

1006 30

Carina znotraj kvote

0 EUR

Dokazilo o trgovanju

Da. 25 ton

Varščina za uvozno dovoljenje

46 EUR na 1 000 kg

Posebne navedbe, ki jih je treba navesti na zahtevku za izdajo dovoljenja in dovoljenju

V okencu 8 zahtevka za izdajo uvoznega dovoljenja in samega uvoznega dovoljenja se navede država porekla; okvirček „Da“ v navedenem okencu se izpolni s križcem.

Obdobje veljavnosti dovoljenja

V skladu s členom 13 te uredbe

Prenosljivost dovoljenja

Da

Referenčna količina

Ne

Gospodarski subjekt je registriran v podatkovni zbirki LORI

Ne

Posebni pogoji

Ne


Zaporedna številka

09.4116

Mednarodni sporazum ali drug akt

Sklep Sveta 94/800/ES z dne 22. decembra 1994 o sklenitvi sporazumov, doseženih v Urugvajskem krogu večstranskih pogajanj (1986–1994), v imenu Evropske skupnosti, v zvezi z zadevami, ki so v njeni pristojnosti

Obdobje tarifne kvote

Od 1. januarja do 31. decembra

Podobdobja tarifne kvote

Od 1. januarja do 30. junija

Od 1. julija do 31. avgusta

Od 1. septembra do 31. decembra

Zahtevek za izdajo dovoljenja

V skladu s členi 6, 7 in 8 te uredbe.

Poimenovanje proizvoda

Popolnoma brušen ali manj brušen riž

Poreklo

Združene države Amerike

Dokazilo o poreklu ob vložitvi zahtevka za izdajo dovoljenja. Če je odgovor pritrdilen, organ, pooblaščen za izdajo dovoljenja.

Ne

Dokazilo o poreklu za sprostitev v prosti promet

Da. V skladu s členom 61 Uredbe (EU) št. 952/2013

Količina v kilogramih

2 388 000 kg, razdeljenih, kot sledi:

 

2 388 000 kg za podobdobje od 1. januarja do 30. junija

 

prenos na podobdobje od 1. julija do 31. avgusta

 

prenos na podobdobje od 1. septembra do 31. decembra

Oznake KN

1006 30

Carina znotraj kvote

0 EUR

Dokazilo o trgovanju

Da. 25 ton

Varščina za uvozno dovoljenje

46 EUR na 1 000 kg

Posebne navedbe, ki jih je treba navesti na zahtevku za izdajo dovoljenja in dovoljenju

V okencu 8 zahtevka za izdajo uvoznega dovoljenja in samega uvoznega dovoljenja se navede država porekla; okvirček „Da“ v navedenem okencu se izpolni s križcem.

Obdobje veljavnosti dovoljenja

V skladu s členom 13 te uredbe

Prenosljivost dovoljenja

Da

Referenčna količina

Ne

Gospodarski subjekt je registriran v podatkovni zbirki LORI

Ne

Posebni pogoji

Ne


Zaporedna številka

09.4117

Mednarodni sporazum ali drug akt

Sklep Sveta 94/800/ES z dne 22. decembra 1994 o sklenitvi sporazumov, doseženih v Urugvajskem krogu večstranskih pogajanj (1986–1994), v imenu Evropske skupnosti, v zvezi z zadevami, ki so v njeni pristojnosti

Obdobje tarifne kvote

Od 1. januarja do 31. decembra

Podobdobja tarifne kvote

Od 1. januarja do 30. junija

Od 1. julija do 31. avgusta

Od 1. septembra do 31. decembra

Zahtevek za izdajo dovoljenja

V skladu s členi 6, 7 in 8 te uredbe.

Poimenovanje proizvoda

Popolnoma brušen ali manj brušen riž

Poreklo

Indija

Dokazilo o poreklu ob vložitvi zahtevka za izdajo dovoljenja. Če je odgovor pritrdilen, organ, pooblaščen za izdajo dovoljenja.

Ne

Dokazilo o poreklu za sprostitev v prosti promet

Da. V skladu s členom 61 Uredbe (EU) št. 952/2013

Količina v kilogramih

1 769 000 kg, razdeljenih, kot sledi:

 

1 769 000 kg za podobdobje od 1. januarja do 30. junija

 

prenos na podobdobje od 1. julija do 31. avgusta

 

prenos na podobdobje od 1. septembra do 31. decembra

Oznake KN

1006 30

Carina znotraj kvote

0 EUR

Dokazilo o trgovanju

Da. 25 ton

Varščina za uvozno dovoljenje

46 EUR na 1 000 kg

Posebne navedbe, ki jih je treba navesti na zahtevku za izdajo dovoljenja in dovoljenju

V okencu 8 zahtevka za izdajo uvoznega dovoljenja in samega uvoznega dovoljenja se navede država porekla; okvirček „Da“ v navedenem okencu se izpolni s križcem.

Obdobje veljavnosti dovoljenja

V skladu s členom 13 te uredbe

Prenosljivost dovoljenja

Da

Referenčna količina

Ne

Gospodarski subjekt je registriran v podatkovni zbirki LORI

Ne

Posebni pogoji

Ne


Zaporedna številka

09.4118

Mednarodni sporazum ali drug akt

Sklep Sveta z dne 22. decembra 1994 o sklenitvi sporazumov, doseženih v Urugvajskem krogu večstranskih pogajanj (1986 – 1994), v imenu Evropske skupnosti, v zvezi z zadevami, ki so v njeni pristojnosti (94/800/ES)

Obdobje tarifne kvote

Od 1. januarja do 31. decembra

Podobdobja tarifne kvote

Od 1. januarja do 30. junija

Od 1. julija do 31. avgusta

Od 1. septembra do 31. decembra

Zahtevek za izdajo dovoljenja

V skladu s členi 6, 7 in 8 te uredbe.

Poimenovanje proizvoda

Popolnoma brušen ali manj brušen riž

Poreklo

Pakistan

Dokazilo o poreklu ob vložitvi zahtevka za izdajo dovoljenja. Če je odgovor pritrdilen, organ, pooblaščen za izdajo dovoljenja.

Ne

Dokazilo o poreklu za sprostitev v prosti promet

Da. V skladu s členom 61 Uredbe (EU) št. 952/2013

Količina v kilogramih

1 595 000 kg, razdeljenih, kot sledi:

 

1 595 000 kg za podobdobje od 1. januarja do 30. junija

 

prenos na podobdobje od 1. julija do 31. avgusta

 

prenos na podobdobje od 1. septembra do 31. decembra

Oznake KN

1006 30

Carina znotraj kvote

0 EUR

Dokazilo o trgovanju

Da. 25 ton

Varščina za uvozno dovoljenje

46 EUR na 1 000 kg

Posebne navedbe, ki jih je treba navesti na zahtevku za izdajo dovoljenja in dovoljenju

V okencu 8 zahtevka za izdajo uvoznega dovoljenja in samega uvoznega dovoljenja se navede država porekla; okvirček „Da“ v navedenem okencu se izpolni s križcem.

Obdobje veljavnosti dovoljenja

V skladu s členom 13 te uredbe

Prenosljivost dovoljenja

Da

Referenčna količina

Ne

Gospodarski subjekt je registriran v podatkovni zbirki LORI

Ne

Posebni pogoji

Ne


Zaporedna številka

09.4119

Mednarodni sporazum ali drug akt

Sklep Sveta z dne 22. decembra 1994 o sklenitvi sporazumov, doseženih v Urugvajskem krogu večstranskih pogajanj (1986 – 1994), v imenu Evropske skupnosti, v zvezi z zadevami, ki so v njeni pristojnosti (94/800/ES)

Obdobje tarifne kvote

Od 1. januarja do 31. decembra

Podobdobja tarifne kvote

Od 1. januarja do 30. junija

Od 1. julija do 31. avgusta

Od 1. septembra do 31. decembra

Zahtevek za izdajo dovoljenja

V skladu s členi 6, 7 in 8 te uredbe.

Poimenovanje proizvoda

Popolnoma brušen ali manj brušen riž

Poreklo

Poreklo iz drugih držav (razen Indije, Pakistana, Tajske, Združenih držav Amerike)

Dokazilo o poreklu ob vložitvi zahtevka za izdajo dovoljenja. Če je odgovor pritrdilen, organ, pooblaščen za izdajo dovoljenja.

Ne

Dokazilo o poreklu za sprostitev v prosti promet

Da. V skladu s členom 61 Uredbe (EU) št. 952/2013

Količina v kilogramih

3 435 000 kg, razdeljenih, kot sledi:

 

3 435 000 kg za podobdobje od 1. januarja do 30. junija

 

prenos na podobdobje od 1. julija do 31. avgusta

 

prenos na podobdobje od 1. septembra do 31. decembra

Oznake KN

1006 30

Carina znotraj kvote

0 EUR

Dokazilo o trgovanju

Da. 25 ton

Varščina za uvozno dovoljenje

46 EUR na 1 000 kg

Posebne navedbe, ki jih je treba navesti na zahtevku za izdajo dovoljenja in dovoljenju

V okencu 8 zahtevka za izdajo uvoznega dovoljenja in samega uvoznega dovoljenja se navede država porekla; okvirček „Da“ v navedenem okencu se izpolni s križcem.

Obdobje veljavnosti dovoljenja

V skladu s členom 13 te uredbe

Prenosljivost dovoljenja

Da

Referenčna količina

Ne

Gospodarski subjekt je registriran v podatkovni zbirki LORI

Ne

Posebni pogoji

Ne


Zaporedna številka

09.4127

Mednarodni sporazum ali drug akt

Sklep Sveta 94/800/ES z dne 22. decembra 1994 o sklenitvi sporazumov, doseženih v Urugvajskem krogu večstranskih pogajanj (1986–1994), v imenu Evropske skupnosti, v zvezi z zadevami, ki so v njeni pristojnosti

Obdobje tarifne kvote

Od 1. januarja do 31. decembra

Podobdobja tarifne kvote

Od 1. januarja do 31. marca

Od 1. aprila do 30. junija

Od 1. julija do 31. avgusta

Od 1. septembra do 30. septembra

Zahtevek za izdajo dovoljenja

V skladu s členi 6, 7 in 8 te uredbe.

Poimenovanje proizvoda

Popolnoma brušen ali manj brušen riž

Poreklo

Združene države Amerike

Dokazilo o poreklu ob vložitvi zahtevka za izdajo dovoljenja. Če je odgovor pritrdilen, organ, pooblaščen za izdajo dovoljenja.

Izvozno potrdilo v skladu z vzorcem iz Priloge XIV.2 k tej uredbi

Dokazilo o poreklu za sprostitev v prosti promet

Ne

Količina v kilogramih

38 721 000 kg, razdeljenih, kot sledi:

 

9 681 000 kg za podobdobje od 1. januarja do 31. marca

 

19 360 000 kg za podobdobje od 1. aprila do 30. junija

 

9 680 000 kg za podobdobje od 1. julija do 31. avgusta

 

Prenos iz prejšnjih podobdobij na podobdobje od 1. septembra do 30. septembra

Oznake KN

1006 30

Carina znotraj kvote

0 EUR

Dokazilo o trgovanju

Da. 25 ton

Varščina za uvozno dovoljenje

46 EUR na 1 000 kg

Posebne navedbe, ki jih je treba navesti na zahtevku za izdajo dovoljenja in dovoljenju

V okencu 8 zahtevka za izdajo uvoznega dovoljenja in samega uvoznega dovoljenja se navede država porekla; okvirček „Da“ v navedenem okencu se izpolni s križcem.

Obdobje veljavnosti dovoljenja

V skladu s členoma 13 in 27 te uredbe.

Prenosljivost dovoljenja

Da

Referenčna količina

Ne

Gospodarski subjekt je registriran v podatkovni zbirki LORI

Ne

Posebni pogoji

Ne


Zaporedna številka

09.4128

Mednarodni sporazum ali drug akt

Sklep Sveta 2005/953/ES z dne 20. decembra 2005 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Tajsko v skladu s členom XXVIII GATT 1994 o spremembi koncesij za riž, predvidenih na seznamu CXL ES, priloženemu GATT 1994 (za Tajsko)

Obdobje tarifne kvote

Od 1. januarja do 31. decembra

Podobdobja tarifne kvote

Od 1. januarja do 31. marca

Od 1. aprila do 30. junija

Od 1. julija do 31. avgusta

Od 1. septembra do 30. septembra

Zahtevek za izdajo dovoljenja

V skladu s členi 6, 7 in 8 te uredbe.

Poimenovanje proizvoda

Popolnoma brušen ali manj brušen riž

Poreklo

Tajska

Dokazilo o poreklu ob vložitvi zahtevka za izdajo dovoljenja. Če je odgovor pritrdilen, organ, pooblaščen za izdajo dovoljenja.

Izvozno potrdilo v skladu z vzorcem iz Priloge XIV.2 k tej uredbi

Dokazilo o poreklu za sprostitev v prosti promet

Ne

Količina v kilogramih

21 455 000 kg, razdeljenih, kot sledi:

 

10 727 000 kg za podobdobje od 1. januarja do 31. marca

 

5 364 000 kg za podobdobje od 1. aprila do 30. junija

 

5 364 000 kg za podobdobje od 1. julija do 31. avgusta

 

Prenos iz prejšnjih podobdobij na podobdobje od 1. septembra do 30. septembra

Oznake KN

1006 30

Carina znotraj kvote

0 EUR

Dokazilo o trgovanju

Da. 25 ton

Varščina za uvozno dovoljenje

46 EUR na 1 000 kg

Posebne navedbe, ki jih je treba navesti na zahtevku za izdajo dovoljenja in dovoljenju

V okencu 8 zahtevka za izdajo uvoznega dovoljenja in samega uvoznega dovoljenja se navede država porekla; okvirček „Da“ v navedenem okencu se izpolni s križcem.

Obdobje veljavnosti dovoljenja

V skladu s členoma 13 in 27 te uredbe.

Prenosljivost dovoljenja

Da

Referenčna količina

Ne

Gospodarski subjekt je registriran v podatkovni zbirki LORI

Ne

Posebni pogoji

Ne


Zaporedna številka

09.4129

Mednarodni sporazum ali drug akt

Sklep Sveta z dne 22. decembra 1994 o sklenitvi sporazumov, doseženih v Urugvajskem krogu večstranskih pogajanj (1986 – 1994), v imenu Evropske skupnosti, v zvezi z zadevami, ki so v njeni pristojnosti (94/800/ES)

Obdobje tarifne kvote

Od 1. januarja do 31. decembra

Podobdobja tarifne kvote

Od 1. januarja do 31. marca

Od 1. aprila do 30. junija

Od 1. julija do 31. avgusta

Od 1. septembra do 30. septembra

Zahtevek za izdajo dovoljenja

V skladu s členi 6, 7 in 8 te uredbe.

Poimenovanje proizvoda

Popolnoma brušen ali manj brušen riž

Poreklo

Avstralija

Dokazilo o poreklu ob vložitvi zahtevka za izdajo dovoljenja. Če je odgovor pritrdilen, organ, pooblaščen za izdajo dovoljenja.

Izvozno dovoljenje v skladu z vzorcem iz Priloge XIV.2 k tej uredbi

Dokazilo o poreklu za sprostitev v prosti promet

Ne

Količina v kilogramih

1 019 000 kg, razdeljenih, kot sledi:

 

0 kg za podobdobje od 1. januarja do 31. marca

 

1 019 000 kg za podobdobje od 1. aprila do 30. junija

 

Prenos iz prejšnjih podobdobij na podobdobje od 1. julija do 31. avgusta

 

Prenos iz prejšnjih podobdobij na podobdobje od 1. septembra do 30. septembra

Oznake KN

1006 30

Carina znotraj kvote

0 EUR

Dokazilo o trgovanju

Da. 25 ton

Varščina za uvozno dovoljenje

46 EUR na 1 000 kg

Posebne navedbe, ki jih je treba navesti na zahtevku za izdajo dovoljenja in dovoljenju

V okencu 8 zahtevka za izdajo uvoznega dovoljenja in samega uvoznega dovoljenja se navede država porekla; okvirček „Da“ v navedenem okencu se izpolni s križcem.

Obdobje veljavnosti dovoljenja

V skladu s členoma 13 in 27 te uredbe.

Prenosljivost dovoljenja

Da

Referenčna količina

Ne

Gospodarski subjekt je registriran v podatkovni zbirki LORI

Ne

Posebni pogoji

Ne


Zaporedna številka

09.4130

Mednarodni sporazum ali drug akt

Sklep Sveta 94/800/ES z dne 22. decembra 1994 o sklenitvi sporazumov, doseženih v Urugvajskem krogu večstranskih pogajanj (1986–1994), v imenu Evropske skupnosti, v zvezi z zadevami, ki so v njeni pristojnosti

Obdobje tarifne kvote

Od 1. januarja do 31. decembra

Podobdobja tarifne kvote

Od 1. januarja do 31. marca

Od 1. aprila do 30. junija

Od 1. julija do 31. avgusta

Od 1. septembra do 30. septembra

Zahtevek za izdajo dovoljenja

V skladu s členi 6, 7 in 8 te uredbe.

Poimenovanje proizvoda

Popolnoma brušen ali manj brušen riž

Poreklo

Poreklo iz drugih držav (razen Avstralije, Tajske, Združenih držav Amerike)

Dokazilo o poreklu ob vložitvi zahtevka za izdajo dovoljenja. Če je odgovor pritrdilen, organ, pooblaščen za izdajo dovoljenja.

Ne

Dokazilo o poreklu za sprostitev v prosti promet

Da. V skladu s členom 61 Uredbe (EU) št. 952/2013

Količina v kilogramih

1 805 000 kg, razdeljenih, kot sledi:

 

0 kg za podobdobje od 1. januarja do 31. marca

 

1 805 000 kg za podobdobje od 1. aprila do 30. junija

 

Prenos iz prejšnjih podobdobij na podobdobje od 1. julija do 31. avgusta

 

Prenos iz prejšnjih podobdobij na podobdobje od 1. septembra do 30. septembra

Oznake KN

1006 30

Carina znotraj kvote

0 EUR

Dokazilo o trgovanju

Da. 25 ton

Varščina za uvozno dovoljenje

46 EUR na 1 000 kg

Posebne navedbe, ki jih je treba navesti na zahtevku za izdajo dovoljenja in dovoljenju

V okencu 8 zahtevka za izdajo uvoznega dovoljenja in samega uvoznega dovoljenja se navede država porekla; okvirček „Da“ v navedenem okencu se izpolni s križcem.

Obdobje veljavnosti dovoljenja

V skladu s členoma 13 in 27 te uredbe.

Prenosljivost dovoljenja

Da

Referenčna količina

Ne

Gospodarski subjekt je registriran v podatkovni zbirki LORI

Ne

Posebni pogoji

Ne


Zaporedna številka

09.4138

Mednarodni sporazum ali drug akt

Sklep Sveta z dne 22. decembra 1994 o sklenitvi sporazumov, doseženih v Urugvajskem krogu večstranskih pogajanj (1986 – 1994), v imenu Evropske skupnosti, v zvezi z zadevami, ki so v njeni pristojnosti (94/800/ES)

Obdobje tarifne kvote

Od 1. januarja do 31. decembra

Podobdobja tarifne kvote

Od 1. oktobra do 31. decembra

Zahtevek za izdajo dovoljenja

V skladu s členi 6, 7 in 8 te uredbe.

Poimenovanje proizvoda

Popolnoma brušen ali manj brušen riž

Poreklo

Erga omnes

Dokazilo o poreklu ob vložitvi zahtevka za izdajo dovoljenja. Če je odgovor pritrdilen, organ, pooblaščen za izdajo dovoljenja.

Ne

Dokazilo o poreklu za sprostitev v prosti promet

Ne

Količina v kilogramih

Preostala količina iz zaporednih številk 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4130, ki ni bila dodeljena v prejšnjih podobdobjih

Oznake KN

1006 30

Carina znotraj kvote

0 EUR

Dokazilo o trgovanju

Da. 25 ton

Varščina za uvozno dovoljenje

46 EUR na 1 000 kg

Posebne navedbe, ki jih je treba navesti na zahtevku za izdajo dovoljenja in dovoljenju

Ne

Obdobje veljavnosti dovoljenja

V skladu s členom 13 te uredbe

Prenosljivost dovoljenja

Da

Referenčna količina

Ne

Gospodarski subjekt je registriran v podatkovni zbirki LORI

Ne

Posebni pogoji

Ne


Zaporedna številka

09.4148

Mednarodni sporazum ali drug akt

Sklep Sveta z dne 22. decembra 1994 o sklenitvi sporazumov, doseženih v Urugvajskem krogu večstranskih pogajanj (1986 – 1994), v imenu Evropske skupnosti, v zvezi z zadevami, ki so v njeni pristojnosti (94/800/ES)

Obdobje tarifne kvote

Od 1. januarja do 31. decembra

Podobdobja tarifne kvote

Od 1. januarja do 30. junija

Od 1. julija do 30. septembra

Od 1. oktobra do 31. decembra

Zahtevek za izdajo dovoljenja

V skladu s členi 6, 7 in 8 te uredbe.

Poimenovanje proizvoda

Oluščen riž

Poreklo

Erga omnes

Dokazilo o poreklu ob vložitvi zahtevka za izdajo dovoljenja. Če je odgovor pritrdilen, organ, pooblaščen za izdajo dovoljenja.

Ne

Dokazilo o poreklu za sprostitev v prosti promet

Ne

Količina v kilogramih

1 634 000 kg, razdeljenih, kot sledi:

 

1 634 000 kg za podobdobje od 1. januarja do 30. junija

 

Prenos iz prejšnjih podobdobij na podobdobje od 1. julija do 30. septembra

 

Prenos iz prejšnjih podobdobij na podobdobje od 1. oktobra do 31. decembra

Oznake KN

1006 20

Carina znotraj kvote

Dajatev ad valorem v višini 15 %

Dokazilo o trgovanju

Ne

Varščina za uvozno dovoljenje

30 EUR na 1 000 kg

Posebne navedbe, ki jih je treba navesti na zahtevku za izdajo dovoljenja in dovoljenju

Ne

Obdobje veljavnosti dovoljenja

V skladu s členom 13 te uredbe

Prenosljivost dovoljenja

Da

Referenčna količina

Ne

Gospodarski subjekt je registriran v podatkovni zbirki LORI

Ne

Posebni pogoji

Ne


Zaporedna številka

09.4149

Mednarodni sporazum ali drug akt

Sklep Sveta 2005/953/ES z dne 20. decembra 2005 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Tajsko v skladu s členom XXVIII GATT 1994 o spremembi koncesij za riž, predvidenih na seznamu CXL ES, priloženemu GATT 1994 (za Tajsko)

Obdobje tarifne kvote

Od 1. januarja do 31. decembra

Podobdobja tarifne kvote

Od 1. januarja do 30. junija

Od 1. julija do 31. decembra

Zahtevek za izdajo dovoljenja

V skladu s členi 6, 7 in 8 te uredbe.

Poimenovanje proizvoda

Lomljen riž

Poreklo

Tajska

Dokazilo o poreklu ob vložitvi zahtevka za izdajo dovoljenja. Če je odgovor pritrdilen, organ, pooblaščen za izdajo dovoljenja.

Izvozno potrdilo v skladu z vzorcem iz Priloge XIV.2 k tej uredbi

Dokazilo o poreklu za sprostitev v prosti promet

Ne

Količina v kilogramih

52 000 000 kg, razdeljenih, kot sledi:

 

36 400 000 kg za podobdobje od 1. januarja do 30. junija

 

15 600 000 kg za podobdobje od 1. julija do 31. decembra

Oznake KN

1006 40 00

Carina znotraj kvote

30,77-odstotno znižanje dajatve

Dokazilo o trgovanju

Da. 25 ton

Varščina za uvozno dovoljenje

5 EUR na 1 000 kg

Posebne navedbe, ki jih je treba navesti na zahtevku za izdajo dovoljenja in dovoljenju

V okencu 8 zahtevka za izdajo uvoznega dovoljenja in samega uvoznega dovoljenja se navede država porekla; okvirček „Da“ v navedenem okencu se izpolni s križcem.

Obdobje veljavnosti dovoljenja

V skladu s členom 13 te uredbe

Prenosljivost dovoljenja

Da

Referenčna količina

Ne

Gospodarski subjekt je registriran v podatkovni zbirki LORI

Ne

Posebni pogoji

Ne


Zaporedna številka

09.4150

Mednarodni sporazum ali drug akt

Sklep Sveta z dne 22. decembra 1994 o sklenitvi sporazumov, doseženih v Urugvajskem krogu večstranskih pogajanj (1986 – 1994), v imenu Evropske skupnosti, v zvezi z zadevami, ki so v njeni pristojnosti (94/800/ES)

Obdobje tarifne kvote

Od 1. januarja do 31. decembra

Podobdobja tarifne kvote

Od 1. januarja do 30. junija

Od 1. julija do 31. decembra

Zahtevek za izdajo dovoljenja

V skladu s členi 6, 7 in 8 te uredbe.

Poimenovanje proizvoda

Lomljen riž

Poreklo

Avstralija

Dokazilo o poreklu ob vložitvi zahtevka za izdajo dovoljenja. Če je odgovor pritrdilen, organ, pooblaščen za izdajo dovoljenja.

Ne

Dokazilo o poreklu za sprostitev v prosti promet

Ne

Količina v kilogramih

16 000 000 kg, razdeljenih, kot sledi:

 

8 000 000 kg za podobdobje od 1. januarja do 30. junija

 

8 000 000 kg za podobdobje od 1. julija do 31. decembra

Oznake KN

1006 40 00

Carina znotraj kvote

30,77-odstotno znižanje dajatve

Dokazilo o trgovanju

Ne

Varščina za uvozno dovoljenje

5 EUR na 1 000 kg

Posebne navedbe, ki jih je treba navesti na zahtevku za izdajo dovoljenja in dovoljenju

V okencu 8 zahtevka za izdajo uvoznega dovoljenja in samega uvoznega dovoljenja se navede država porekla; okvirček „Da“ v navedenem okencu se izpolni s križcem.

Obdobje veljavnosti dovoljenja

V skladu s členom 13 te uredbe

Prenosljivost dovoljenja

Da

Referenčna količina

Ne

Gospodarski subjekt je registriran v podatkovni zbirki LORI

Ne

Posebni pogoji

Ne


Zaporedna številka

09.4153

Mednarodni sporazum ali drug akt

Sklep Sveta z dne 22. decembra 1994 o sklenitvi sporazumov, doseženih v Urugvajskem krogu večstranskih pogajanj (1986 – 1994), v imenu Evropske skupnosti, v zvezi z zadevami, ki so v njeni pristojnosti (94/800/ES)

Obdobje tarifne kvote

Od 1. januarja do 31. decembra

Podobdobja tarifne kvote

Od 1. januarja do 30. junija

Od 1. julija do 31. decembra

Zahtevek za izdajo dovoljenja

V skladu s členi 6, 7 in 8 te uredbe.

Poimenovanje proizvoda

Lomljen riž

Poreklo

Združene države Amerike

Dokazilo o poreklu ob vložitvi zahtevka za izdajo dovoljenja. Če je odgovor pritrdilen, organ, pooblaščen za izdajo dovoljenja.

Ne

Dokazilo o poreklu za sprostitev v prosti promet

Ne

Količina v kilogramih

9 000 000 kg, razdeljenih, kot sledi:

 

4 500 000 kg za podobdobje od 1. januarja do 30. junija

 

4 500 000 kg za podobdobje od 1. julija do 31. decembra

Oznake KN

1006 40 00

Carina znotraj kvote

30,77-odstotno znižanje dajatve

Dokazilo o trgovanju

Da. 25 ton

Varščina za uvozno dovoljenje

5 EUR na 1 000 kg

Posebne navedbe, ki jih je treba navesti na zahtevku za izdajo dovoljenja in dovoljenju

V okencu 8 zahtevka za izdajo uvoznega dovoljenja in samega uvoznega dovoljenja se navede država porekla; okvirček „Da“ v navedenem okencu se izpolni s križcem.

Obdobje veljavnosti dovoljenja

V skladu s členom 13 te uredbe

Prenosljivost dovoljenja

Da

Referenčna količina

Ne

Gospodarski subjekt je registriran v podatkovni zbirki LORI

Ne

Posebni pogoji

Ne


Zaporedna številka

09.4154

Mednarodni sporazum ali drug akt

Sklep Sveta z dne 22. decembra 1994 o sklenitvi sporazumov, doseženih v Urugvajskem krogu večstranskih pogajanj (1986 – 1994), v imenu Evropske skupnosti, v zvezi z zadevami, ki so v njeni pristojnosti (94/800/ES)

Obdobje tarifne kvote

Od 1. januarja do 31. decembra

Podobdobja tarifne kvote

Od 1. januarja do 30. junija

Od 1. julija do 31. decembra

Zahtevek za izdajo dovoljenja

V skladu s členi 6, 7 in 8 te uredbe.

Poimenovanje proizvoda

Lomljen riž

Poreklo

Poreklo iz drugih držav (razen Avstralije, Gvajane, Tajske, Združenih držav Amerike)

Dokazilo o poreklu ob vložitvi zahtevka za izdajo dovoljenja. Če je odgovor pritrdilen, organ, pooblaščen za izdajo dovoljenja.

Ne

Dokazilo o poreklu za sprostitev v prosti promet

Da. V skladu s členom 61 Uredbe (EU) št. 952/2013

Količina v kilogramih

12 000 000 kg, razdeljenih, kot sledi:

 

6 000 000 kg za podobdobje od 1. januarja do 30. junija

 

6 000 000 kg za podobdobje od 1. julija do 31. decembra

Oznake KN

1006 40 00

Carina znotraj kvote

30,77-odstotno znižanje dajatve

Dokazilo o trgovanju

Da. 25 ton

Varščina za uvozno dovoljenje

5 EUR na 1 000 kg

Posebne navedbe, ki jih je treba navesti na zahtevku za izdajo dovoljenja in dovoljenju

V okencu 8 zahtevka za izdajo uvoznega dovoljenja in samega uvoznega dovoljenja se navede država porekla; okvirček „Da“ v navedenem okencu se izpolni s križcem.

Obdobje veljavnosti dovoljenja

V skladu s členom 13 te uredbe

Prenosljivost dovoljenja

Da

Referenčna količina

Ne

Gospodarski subjekt je registriran v podatkovni zbirki LORI

Ne

Posebni pogoji

Ne


Zaporedna številka

09.4166

Mednarodni sporazum ali drug akt

Sklep Sveta z dne 22. decembra 1994 o sklenitvi sporazumov, doseženih v Urugvajskem krogu večstranskih pogajanj (1986 – 1994), v imenu Evropske skupnosti, v zvezi z zadevami, ki so v njeni pristojnosti (94/800/ES)

Obdobje tarifne kvote

Od 1. januarja do 31. decembra

Podobdobja tarifne kvote

Od 1. januarja do 30. junija

Od 1. julija do 31. avgusta

Od 1. septembra do 31. decembra

Zahtevek za izdajo dovoljenja

V skladu s členi 6, 7 in 8 te uredbe.

Poimenovanje proizvoda

Popolnoma brušen ali manj brušen riž

Poreklo

Erga omnes

Dokazilo o poreklu ob vložitvi zahtevka za izdajo dovoljenja. Če je odgovor pritrdilen, organ, pooblaščen za izdajo dovoljenja.

Ne

Dokazilo o poreklu za sprostitev v prosti promet

Ne

Količina v kilogramih

25 516 000 kg, razdeljenih, kot sledi:

 

8 505 000 kg za podobdobje od 1. januarja do 30. junija

 

17 011 000 kg za podobdobje od 1. julija do 31. avgusta

 

prenos na podobdobje od 1. septembra do 31. decembra

Oznake KN

1006 30

Carina znotraj kvote

0 EUR

Dokazilo o trgovanju

Da. 25 ton

Varščina za uvozno dovoljenje

46 EUR na 1 000 kg

Posebne navedbe, ki jih je treba navesti na zahtevku za izdajo dovoljenja in dovoljenju

Ne

Obdobje veljavnosti dovoljenja

V skladu s členom 13 te uredbe

Prenosljivost dovoljenja

Da

Referenčna količina

Ne

Gospodarski subjekt je registriran v podatkovni zbirki LORI

Ne

Posebni pogoji

Ne


Zaporedna številka

09.4168

Mednarodni sporazum ali drug akt

Sklep Sveta z dne 22. decembra 1994 o sklenitvi sporazumov, doseženih v Urugvajskem krogu večstranskih pogajanj (1986 – 1994), v imenu Evropske skupnosti, v zvezi z zadevami, ki so v njeni pristojnosti (94/800/ES)

Obdobje tarifne kvote

Od 1. januarja do 31. decembra

Podobdobja tarifne kvote

Od 1. septembra do 30. septembra

Od 1. oktobra do 31. decembra

Zahtevek za izdajo dovoljenja

V skladu s členi 6, 7 in 8 te uredbe.

Poimenovanje proizvoda

Lomljen riž

Poreklo

Erga omnes

Dokazilo o poreklu ob vložitvi zahtevka za izdajo dovoljenja. Če je odgovor pritrdilen, organ, pooblaščen za izdajo dovoljenja.

Ne

Dokazilo o poreklu za sprostitev v prosti promet

Ne

Količina v kilogramih

31 788 000 kg, razdeljenih, kot sledi:

 

31 788 000 kg za podobdobje od 1. septembra do 30. septembra

 

Preostala količina, ki ni bila uporabljena v prejšnjih podobdobjih, za podobdobje od 1. oktobra do 31. decembra

Oznake KN

1006 40 00

Carina znotraj kvote

0 EUR

Dokazilo o trgovanju

Da. 25 ton

Varščina za uvozno dovoljenje

5 EUR na 1 000 kg

Posebne navedbe, ki jih je treba navesti na zahtevku za izdajo dovoljenja in dovoljenju

Ne

Obdobje veljavnosti dovoljenja

V skladu s členom 13 te uredbe