ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 169

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 63
29. maj 2020


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

MEDNARODNI SPORAZUMI

 

*

Sporazum o prenehanju veljavnosti bilateralnih investicijskih pogodb med državami članicami Evropske unije

1

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

MEDNARODNI SPORAZUMI

29.5.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 169/1


SPORAZUM

o prenehanju veljavnosti bilateralnih investicijskih pogodb med državami članicami Evropske unije

POGODBENICE TEGA SPORAZUMA

KRALJEVINA BELGIJA,

REPUBLIKA BOLGARIJA,

ČEŠKA REPUBLIKA,

KRALJEVINA DANSKA,

ZVEZNA REPUBLIKA NEMČIJA,

REPUBLIKA ESTONIJA,

HELENSKA REPUBLIKA,

KRALJEVINA ŠPANIJA,

FRANCOSKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA HRVAŠKA,

ITALIJANSKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA CIPER,

REPUBLIKA LATVIJA,

REPUBLIKA LITVA,

VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG,

MADŽARSKA,

REPUBLIKA MALTA,

KRALJEVINA NIZOZEMSKA,

REPUBLIKA POLJSKA,

PORTUGALSKA REPUBLIKA,

ROMUNIJA,

REPUBLIKA SLOVENIJA in

SLOVAŠKA REPUBLIKA

OB UPOŠTEVANJU Pogodbe o Evropski uniji (PEU) in Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) ter splošnih načel prava Unije;

OB UPOŠTEVANJU pravil običajnega mednarodnega prava, kakor so kodificirana v Dunajski konvenciji o pravu mednarodnih pogodb;

OB SKLICEVANJU na to, da je Sodišče Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Sodišče) v zadevi Budějovický Budvar (C-478/07) razsodilo, da se določbe mednarodnega sporazuma, sklenjenega med dvema državama članicama, ne morejo uporabljati v razmerjih med tema dvema državama, če se ugotovi, da so v nasprotju s Pogodbama EU;

GLEDE na to, da morajo v skladu z obveznostjo držav članic, da svoje pravne rede uskladijo s pravom Unije, upoštevati ustrezne posledice prava Unije, kakor se razlaga v sodbi Sodišča v zadevi Achmea (C-284/16) (v nadaljnjem besedilu: sodba Achmea);

GLEDE NA TO, da so klavzule za arbitražno reševanje sporov med vlagatelji in državo iz bilateralnih investicijskih pogodb med državami članicami Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: bilateralne investicijske pogodbe znotraj EU) v nasprotju s Pogodbama EU in jih zaradi te nezdružljivosti ni mogoče uporabljati po datumu, ko je zadnja izmed pogodbenic bilateralne investicijske pogodbe znotraj EU postala država članica Evropske unije;

OB SKUPNEM RAZUMEVANJU pogodbenic Pogodb EU in bilateralnih investicijskih pogodb znotraj EU, izraženem v tem sporazumu, da posledično take klavzule ni mogoče uporabiti kot pravno podlago za Arbitražni postopek;

OB RAZUMEVANJU, da bi moral ta sporazum zajemati vse arbitražne postopke med vlagatelji in državo na podlagi bilateralnih investicijskih pogodb znotraj EU, za katere se uporablja katera koli konvencija ali sklop pravil o arbitraži, vključno s Konvencijo o reševanju investicijskih sporov med državami in državljani drugih držav (v nadaljnjem besedilu: Konvencija ICSID) in arbitražnimi pravili ICSID, arbitražnimi pravili Stalnega arbitražnega sodišča, arbitražnimi pravili arbitražnega inštituta Stockholmske trgovinske zbornice, arbitražnimi pravili Mednarodne trgovinske zbornice, arbitražnimi pravili Komisije Združenih narodov za mednarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL) ter ad hoc arbitražami;

OB UGOTOVITVI, da so bile nekatere bilateralne investicijske pogodbe znotraj EU, vključno z njihovimi klavzulami o podaljšani veljavnosti, že dvostransko odpovedane in da so bile druge bilateralne investicijske pogodbe znotraj EU enostransko odpovedane, obdobje uporabe iz njihovih klavzul o podaljšani veljavnosti pa se je izteklo;

OB STRINJANJU, da ta sporazum ne posega v vprašanje združljivosti vsebinskih določb bilateralnih investicijskih pogodb znotraj EU s Pogodbama EU;

OB UPOŠTEVANJU, da se ta sporazum nanaša na bilateralne investicijske pogodbe znotraj EU; ne zajema postopkov znotraj EU na podlagi člena 26 Pogodbe o energetski listini. Evropska unija in njene države članice bodo to vprašanje obravnavale v poznejši fazi;

GLEDE NA TO, da kadar vlagatelji iz držav članic uveljavljajo eno od temeljnih svoboščin, kot sta svoboda ustanavljanja ali prosti pretok kapitala, delujejo v okviru področja uporabe prava Unije in zato uživajo zaščito, ki jim je zagotovljena s temi svoboščinami in, odvisno od primera, ustrezno sekundarno zakonodajo, Listino Evropske unije o temeljnih pravicah in splošnimi načeli prava Unije, ki vključujejo zlasti načela nediskriminacije, sorazmernosti, pravne varnosti in varstva legitimnih pričakovanj (sodba Sodišča v zadevi Pfleger (C-390/12), točke 30 do 37). Kadar država članica sprejme ukrep, ki odstopa od ene od temeljnih svoboščin, zagotovljenih s pravom Unije, spada ta ukrep na področje uporabe prava Unije, uporabljajo pa se tudi temeljne pravice, zagotovljene z Listino (sodba Sodišča v zadevi Online Games Handels (C-685/15), točki 55 in 56);

OB SKLICEVANJU na to, da morajo države članice v skladu z drugim pododstavkom člena 19(1) PEU zagotoviti pravna sredstva, potrebna za učinkovito pravno varstvo pravic vlagateljev v skladu s pravom Unije. Vsaka država članica mora zlasti zagotoviti, da njena sodišča v smislu prava Unije izpolnjujejo zahteve po učinkovitem sodnem varstvu (sodba Sodišča v zadevi Associação Sindical dos Juízes Portugueses (C-64/16), točke 31 do 37);

OB SKLICEVANJU na to, da spori med pogodbenicami tega sporazuma v zvezi z razlago ali uporabo tega sporazuma v skladu s členom 273 PDEU ne zadevajo zakonitosti ukrepa, ki je predmet arbitražnega postopka med vlagatelji in državo na podlagi Bilateralne investicijske pogodbe, ki jo zajema ta sporazum;

OB UPOŠTEVANJU, da določbe tega sporazuma ne posegajo v možnost, da Evropska komisija ali katera koli država članica vloži tožbo pri Sodišču na podlagi členov 258, 259 in 260 PDEU;

OB SKLICEVANJU na to, da bodo države članice in Komisija glede na sklepe Sveta ECOFIN z dne 11. julija 2017 brez nepotrebnega odlašanja okrepile razprave, da bi se bolje zagotovila popolna, močna in učinkovita zaščita naložb znotraj Evropske unije. Te razprave vključujejo oceno obstoječih postopkov in mehanizmov reševanja sporov ter oceno potrebe in, če se ta potreba ugotovi, načinov za oblikovanje novih ali izboljšanje ustreznih obstoječih orodij in mehanizmov v skladu s pravom Unije;

OB SKLICEVANJU na to, da ta sporazum ne posega v nadaljnje ukrepe, ki bi lahko bili v okviru prava Unije potrebni, da se zagotovi višja raven zaščite čezmejnih naložb v Evropski uniji in ustvari bolj predvidljivo, stabilno in jasno regulativno okolje za spodbujanje naložb na notranjem trgu;

OB UPOŠTEVANJU, da je treba sklicevanje na Evropsko unijo v tem sporazumu razumeti tudi kot sklicevanje na njeno predhodnico, Evropsko gospodarsko skupnost, ter nato Evropsko skupnost, dokler je ni nadomestila Evropska unija;

SO SE DOGOVORILE O NASLEDNJIH DOLOČBAH:

Oddelek 1

Opredelitev pojmov

Člen 1

Opredelitev pojmov

V tem sporazumu se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(1)

„Bilateralna investicijska pogodba“ pomeni vsako investicijsko pogodbo iz Priloge A ali B;

(2)

„Arbitražni postopek“ pomeni kakršen koli postopek pred arbitražnim sodiščem, ustanovljenim za reševanje spora med vlagateljem iz ene države članice Evropske unije in drugo državo članico Evropske unije v skladu z Bilateralno investicijsko pogodbo;

(3)

„Arbitražna klavzula“ pomeni klavzulo za arbitražno reševanje sporov med vlagatelji in državo, določeno v Bilateralni investicijski pogodbi, ki določa Arbitražni postopek;

(4)

„Končan arbitražni postopek“ pomeni vsak Arbitražni postopek, ki se je končal s sporazumom o poravnavi ali s končno odločbo, izdano pred 6. marcem 2018, kadar:

(a)

je bila odločba ustrezno izvršena pred 6. marcem 2018, tudi če ni bil izvršen s tem povezan zahtevek za plačilo pravnih stroškov, in če 6. marca 2018 v zvezi s tako končno odločbo ni potekal noben postopek glede izpodbijanja, pravnega sredstva, razveljavitve, ničnosti, izvršbe, revizije ali kakršen koli drug podoben postopek ali

(b)

je bila odločba razveljavljena ali razglašena za nično pred datumom začetka veljavnosti tega sporazuma;

(5)

„Nerešen arbitražni postopek“ pomeni kateri koli Arbitražni postopek, ki se je začel pred 6. marcem 2018 in ga ni mogoče šteti za Končan arbitražni postopek, ne glede na njegovo fazo na dan začetka veljavnosti tega sporazuma;

(6)

„Nov arbitražni postopek“ pomeni vsak Arbitražni postopek, ki se je začel 6. marca 2018 ali pozneje;

(7)

„ Klavzula o podaljšani veljavnosti“ pomeni vsako določbo v Bilateralni investicijski pogodbi, s katero se zaščita naložb, izvedenih pred datumom prenehanja veljavnosti navedene pogodbe, podaljša še za nadaljnje obdobje.

Oddelek 2

Določbe o prenehanju veljavnosti bilateralnih investicijskih pogodb

Člen 2

Prenehanje veljavnosti Bilateralnih investicijskih pogodb

1.   Bilateralne investicijske pogodbe iz Priloge A prenehajo veljati v skladu s pogoji iz tega sporazuma.

2.   Pojasniti je treba, da Klavzule o podaljšani veljavnosti Bilateralnih investicijskih pogodb iz Priloge A prenehajo veljati v skladu z odstavkom 1 tega člena in nimajo pravnih učinkov.

Člen 3

Prenehanje veljavnosti morebitnih učinkov Klavzul o podaljšani veljavnosti

Klavzule o podaljšani veljavnosti Bilateralnih investicijskih pogodb iz Priloge B s tem sporazumom prenehajo veljati in nimajo pravnih učinkov v skladu s pogoji iz tega sporazuma.

Člen 4

Skupne določbe

1.   Pogodbenice tega sporazuma potrjujejo, da so Arbitražne klavzule v nasprotju s Pogodbama EU in se zato ne uporabljajo. Zaradi te nezdružljivosti Arbitražnih klavzul s Pogodbama EU od datuma, ko je zadnja izmed pogodbenic Bilateralne investicijske pogodbe postala država članica Evropske unije, Arbitražne klavzule iz take Bilateralne investicijske pogodbe ni mogoče uporabiti kot pravno podlago za Arbitražni postopek.

2.   Prenehanje veljavnosti Bilateralnih investicijskih pogodb iz Priloge A v skladu s členom 2 in prenehanje veljavnosti Klavzul o podaljšani veljavnosti Bilateralnih investicijskih pogodb iz Priloge B v skladu s členom 3 začneta za vsako tovrstno pogodbo učinkovati takoj, ko začne ta sporazum veljati za ustrezne pogodbenice tega sporazuma v skladu s členom 16.

Oddelek 3

Določbe o zahtevkih, vloženih v skladu z bilateralnimi investicijskimi pogodbami

Člen 5

Novi arbitražni postopki

Arbitražne klavzule se ne uporabljajo kot pravna podlaga za Nove arbitražne postopke.

Člen 6

Končani arbitražni postopki

1.   Ne glede na člen 4 ta sporazum ne vpliva na Končane arbitražne postopke. Navedeni postopki se ne obnovijo.

2.   Poleg tega ta sporazum ne vpliva na noben sporazum o mirnem reševanju spora, ki je bil predmet Arbitražnega postopka, začetega pred 6. marcem 2018.

Člen 7

Obveznosti pogodbenic tega sporazuma v zvezi z Nerešenimi arbitražnimi postopki in Novimi arbitražnimi postopki

Kadar so pogodbenice tega sporazuma tudi pogodbenice Bilateralnih investicijskih pogodb, na podlagi katerih je bil začet Nerešen arbitražni postopek ali Nov arbitražni postopek, morajo:

(a)

v medsebojnem sodelovanju in na podlagi izjave iz Priloge C obvestiti arbitražna sodišča o pravnih posledicah sodbe Achmea, kakor so opisane v členu 4, ter

(b)

če so stranke v sodnem postopku v zvezi z arbitražno odločbo, izdano na podlagi Bilateralne investicijske pogodbe, pristojnemu nacionalnemu sodišču, vključno v morebitni tretji državi, odvisno od primera predlagati, naj arbitražno odločbo razveljavi, razglasi za nično ali je ne prizna ter je ne izvrši.

Člen 8

Prehodni ukrepi v zvezi z Nerešenimi arbitražnimi postopki

1.   Kadar je vlagatelj stranka v Nerešenem arbitražnem postopku in ukrepa, ki je predmet spora, ni izpodbijal pred pristojnim nacionalnim sodiščem, se uporabljajo prehodni ukrepi iz členov 9 in 10.

2.   Kadar je bila pred začetkom veljavnosti tega sporazuma izdana končna odločba, s katero je bilo ugotovljeno, da sporni ukrep bodisi ne spada na področje uporabe zadevne Bilateralne investicijske pogodbe bodisi je ne krši, se prehodni ukrepi iz tega člena ne uporabljajo.

3.   Kadar je v Nerešenem arbitražnem postopku zadevna pogodbenica tega sporazuma vložila nasprotne zahtevke, se za te zahtevke smiselno uporabljajo ta člen ter člena 9 in 10.

4.   Zadevna pogodbenica tega sporazuma in vlagatelj se lahko dogovorita tudi o kateri koli drugi ustrezni rešitvi spora, vključno s sporazumno rešitvijo, če je taka rešitev skladna s pravom Unije.

Člen 9

Strukturirani dialog za Nerešene arbitražne postopke

1.   Vlagatelj, ki je stranka v Nerešenem arbitražnem postopku, lahko pogodbenici tega sporazuma, ki je udeležena v takem postopku, predlaga postopek poravnave v skladu s tem členom, pod pogojem, da:

(a)

je bil Nerešen arbitražni postopek prekinjen na predlog vlagatelja in

(b)

se vlagatelj, če je bila odločba v Nerešenem arbitražnem postopku že izdana, vendar ne še dokončno izvršena, zaveže, da v državi članici ali v tretji državi ne bo začel postopka za priznanje, izvršitev, izvršbo ali plačilo, ali, če se je tak postopek že začel, da bo predlagal prekinitev postopka.

Zadevna pogodbenica tega sporazuma v dveh mesecih pisno odgovori v skladu z odstavki 2 do 4.

Tudi pogodbenica tega sporazuma lahko vlagatelju, ki je udeležen v Nerešenem arbitražnem postopku, predlaga postopek poravnave v skladu s tem členom. Vlagatelj lahko predlog pisno sprejme v dveh mesecih, če so izpolnjeni pogoji iz točk (a) in (b) prvega pododstavka.

V odgovoru zadevne pogodbenice tega sporazuma ali po potrebi sprejetju s strani vlagatelja mora biti navedeno, da se s tem začenja postopek poravnave.

2.   Postopek poravnave se lahko začne na predlog iz odstavka 1 tega člena, in sicer le v šestih mesecih po prenehanju veljavnosti Bilateralne investicijske pogodbe, na podlagi katere se je začel Nerešen arbitražni postopek, v skladu s členom 2 ali 3 tega sporazuma.

3.   Postopek poravnave se uporabi, če Sodišče ali nacionalno sodišče s pravnomočno sodbo ugotovi, da državni ukrep, ki se izpodbija v postopku iz odstavka 1, krši pravo Unije.

4.   Postopek poravnave se ne uporabi, če Sodišče ali nacionalno sodišče s pravnomočno sodbo ugotovi, da državni ukrep, ki se izpodbija v postopku iz odstavka 1, ne krši prava Unije. Enako velja, če je bilo to, da ukrep ne krši prava Unije, ugotovljeno s pravnomočnim sklepom Evropske komisije.

5.   Če je sodni postopek s ciljem pridobiti sodno odločbo iz odstavka 3 ali 4 v teku, zadevna pogodbenica tega sporazuma v svojem odgovoru v skladu z odstavkom 1 o tem obvesti vlagatelja. Začetek postopka poravnave se odloži, dokler sodni postopek ne privede do sodbe, ki je postala pravnomočna. Zadevna pogodbenica tega sporazuma vlagatelja o taki sodbi obvesti v dveh tednih. Enako velja, če je Evropska komisija sprejela sklep, ki še ni postal pravnomočen.

6.   Postopek poravnave se lahko uporabi, če se lahko ugotovi morebitna kršitev prava Unije z državnim ukrepom, ki se izpodbija v postopku iz odstavka 1, in se ne uporabljata niti odstavek 3 niti odstavek 4.

7.   Postopek poravnave nadzoruje nepristranski posrednik s ciljem, da stranki dosežeta sporazumno, zakonito ter pravično izvensodno in izvenarbitražno rešitev spora, ki je predmet Arbitražnega postopka. Postopek poravnave je nepristranski in zaupen. Vsaka stranka v postopku poravnave ima pravico izraziti svoja stališča.

8.   Posrednika sporazumno imenujeta vlagatelj in zadevna pogodbenica tega sporazuma, ki je tožena stranka v ustreznem Nerešenem arbitražnem postopku. Izbere se med osebami, katerih neodvisnost in nepristranskost sta nedvomni in ki imajo potrebne kvalifikacije, vključno s poglobljenim poznavanjem prava Unije. Ne sme biti državljan države članice, v kateri se je izvedla naložba, ali matične države članice vlagatelja ter ne sme biti v položaju nasprotja interesov. Če se sporazum o izbiri nepristranskega posrednika ne doseže v enem mesecu od začetka postopka poravnave, vlagatelj ali zadevna pogodbenica tega sporazuma, ki je tožena stranka v ustreznem Nerešenem arbitražnem postopku, zaprosi generalnega direktorja pravne službe Evropske komisije, naj določi nekdanjega člana Sodišča Evropske unije, kateri po posvetovanju z obema strankama v sporu imenuje osebo, ki izpolnjuje merila iz tega odstavka. Okvirna tarifa posrednika je določena v Prilogi D.

9.   Posrednik pozove vlagatelja in državo članico, v kateri je bila izvedena naložba, naj v dneh mesecih od njegovega imenovanja predložita pisna stališča. Kadar se je postopek poravnave začel na podlagi odstavka 6, lahko posrednik Evropsko komisijo v dveh mesecih zaprosi za nasvete o ustreznih vprašanjih v zvezi s pravom Unije.

10.   Posrednik nepristransko organizira pogajanja o poravnavi in strankam pomaga doseči sporazumno poravnavo v šestih mesecih od njegovega imenovanja oziroma v daljšem obdobju, o katerem sta se dogovorili stranki. Stranki v tem postopku ravnata v dobri veri. Pri tem posrednik ustrezno upošteva pravnomočne sodbe Sodišča ali nacionalnega sodišča in pravnomočne sklepe Evropske komisije ter nasvete iz zadnjega stavka odstavka 9. Posrednik upošteva tudi ukrepe za izvršitev ustreznih sodb Sodišča, ki jih je sprejela zadevna pogodbenica tega sporazuma, ter sodno prakso Sodišča o obsegu odškodnin po pravu Unije.

11.   Če se v roku iz odstavka 10 sporazumna poravnava ne doseže, stranki v postopku v enem mesecu predlagata poravnavo, ki bi bila zanju sprejemljiva. Vsak predlog se brez nepotrebnega odlašanja pisno sporoči drugi stranki v postopku, da predloži pripombe. Posrednik na tej podlagi organizira nadaljnja pogajanja s ciljem najti rešitev spora, ki bi bila sprejemljiva za obe stranki.

12.   Posrednik v enem mesecu po posredovanju predlogov in ob upoštevanju nadaljnje izmenjave stališč iz odstavka 11 pripravi končni pisni predlog spremenjene sporazumne poravnave. Vsaka stranka v postopku se v enem mesecu od prejema navedenega predloga odloči, ali bo končni predlog sprejela, in svojo odločitev pisno sporoči drugi stranki.

13.   Če stranka v postopku končnega predloga ne sprejme, o razlogih za to brez nepotrebnega odlašanja pisno obvesti drugo stranko v postopku, pri čemer po potrebi odstrani zaupne informacije. Vsaka stranka v postopku krije svoje stroške in polovico nagrade posrednika ter stroškov, povezanih z logistiko postopka poravnave.

14.   Če se doseže dogovor o pogojih poravnave, stranki v postopku te pogoje brez nepotrebnega odlašanja sprejmeta na pravno zavezujoč način. Pogoji poravnave:

(a)

morajo vključevati:

(i)

obveznost vlagatelja, da umakne arbitražni zahtevek ali se odpove izvršitvi že izdane, vendar še ne dokončno izvršene odločbe, ali, kjer je to ustrezno, upošteva vsa nadomestila, ki so bila pred tem že plačana v Nerešenem arbitražnem postopku, da se prepreči dvojno nadomestilo, in

(ii)

zavezo, da ne bo začel Novega arbitražnega postopka, ter

(b)

lahko vključujejo odpoved vsem drugim pravicam in zahtevkom v zvezi z ukrepom, ki je predmet postopka iz odstavka 1.

Člen 10

Dostop do nacionalnih sodišč

1.   Vlagatelj ima v rokih iz odstavka 2 pravico dostopa do pravnih sredstev po nacionalnem pravu zoper ukrep, ki se izpodbija v Nerešenem arbitražnem postopku, tudi če so nacionalni roki za vložitev tožbe že potekli, pod pogojem, da:

(a)

se vlagatelj umakne iz Nerešenega arbitražnega postopka ter se odpove vsem pravicam in zahtevkom v skladu z ustrezno Bilateralno investicijsko pogodbo oziroma se odpove izvršitvi že izdane, vendar še ne dokončno izvršene odločbe, ter se zaveže, da ne bo začel Novega arbitražnega postopka:

(i)

v šestih mesecih od prenehanja veljavnosti Bilateralne investicijske pogodbe, na podlagi katere se je začel Nerešen arbitražni postopek, kadar ni bil uporabljen strukturirani dialog iz člena 9,

(ii)

v šestih mesecih od datuma, na katerega je zadevna pogodbenica tega sporazuma zavrnila predlog vlagatelja za začetek strukturiranega dialoga v skladu s členom 9(1) in (6), ali

(iii)

v šestih mesecih od datuma, na katerega je zadnja stranka sporočila svojo odločitev v skladu s členom 9(12), kadar je bil uporabljen strukturirani dialog iz člena 9;

(b)

se bo dostop do nacionalnega sodišča uporabil za vložitev zahtevka na podlagi nacionalnega prava ali prava Unije ter

(c)

če je ustrezno, ni bil dosežen noben sporazum o poravnavi na podlagi strukturiranega dialoga iz člena 9.

2.   Šteje se, da nacionalni roki za dostop do nacionalnih sodišč v skladu z odstavkom 1 tečejo od datuma, na katerega se, kakor je ustrezno, vlagatelj umakne iz ustreznega Nerešenega arbitražnega postopka oziroma odpove izvršitvi že izdane, vendar še ne dokončno izvršene odločbe, ter se zaveže, da ne bo začel Novega arbitražnega postopka v skladu s točko (a) odstavka 1 , trajajo pa toliko, kolikor je predpisano z veljavnim nacionalnim pravom.

3.   Pojasniti je treba, da določbe Bilateralnih investicijskih pogodb, ki prenehajo veljati v skladu s tem sporazumom, v postopkih pred nacionalnimi sodišči v skladu s tem sporazumom ne štejejo kot del veljavnega prava.

4.   Pojasniti je treba, da se določbe tega člena ne razlagajo tako, da uvajajo kakršna koli nova pravna sredstva, ki jih vlagatelj ne bi imel na voljo v skladu z veljavnim nacionalnim pravom.

5.   Nacionalna sodišča upoštevajo vsa nadomestila, ki so bila pred tem že plačana v Nerešenem arbitražnem postopku, da se prepreči dvojno nadomestilo.

Oddelek 4

Končne določbe

Člen 11

Depozitar

1.   Depozitar tega sporazuma je generalni sekretar Sveta Evropske unije.

2.   Generalni sekretar Sveta Evropske unije pogodbenice tega sporazuma obvesti o:

(a)

vsaki odločitvi o začasni uporabi v skladu s členom 17;

(b)

deponiranju vsake listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi v skladu s členom 15;

(c)

datumu začetka veljavnosti tega sporazuma v skladu s členom 16(1);

(d)

datumu začetka veljavnosti tega sporazuma za posamezno pogodbenico tega sporazuma v skladu s členom 16(2).

3.   Generalni sekretar Sveta Evropske unije Sporazum objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 12

Priloge

1.   Priloge so sestavni del tega sporazuma.

2.   Če Bilateralna investicijska pogodba iz Priloge A na datum začetka veljavnosti tega sporazuma za ustrezni pogodbenici tega sporazuma ne velja, bi pa lahko naložbe, izvedene pred takim prenehanjem veljavnosti, zaradi Klavzule o podaljšani veljavnosti iz navedene pogodbe še vedno spadale v področje njene uporabe, se šteje za Bilateralno investicijsko pogodbo iz Priloge B.

Člen 13

Pridržki

Pridržki k temu sporazumu niso mogoči.

Člen 14

Reševanje sporov

1.   Spori med pogodbenicami tega sporazuma v zvezi z razlago ali uporabo tega sporazuma se, če je mogoče, rešujejo sporazumno.

2.   Če spora med pogodbenicami tega sporazuma ni mogoče sporazumno rešiti v 90 dneh, se spor na predlog ene od pogodbenic tega sporazuma v sporu predloži Sodišču v skladu s členom 273 PDEU.

3.   Pojasniti je treba, da je ta člen poseben sporazum med pogodbenicami tega sporazuma v smislu člena 273 PDEU.

Člen 15

Ratifikacija, odobritev ali sprejetje

Ta sporazum se ratificira, odobri ali sprejme.

Pogodbenice tega sporazuma deponirajo svoje listine o ratifikaciji, odobritvi ali sprejetju pri depozitarju.

Člen 16

Začetek veljavnosti

1.   Ta sporazum začne veljati 30 koledarskih dni po datumu, na katerega depozitar prejme drugo listino o ratifikaciji, odobritvi ali sprejetju.

2.   Za vsako pogodbenico tega sporazuma, ki ta sporazum ratificira, sprejme ali odobri po začetku njegove veljavnosti v skladu z odstavkom 1, začne sporazum veljati 30 koledarskih dni po datumu, na katerega je taka pogodbenica tega sporazuma deponirala svojo listino o ratifikaciji, odobritvi ali sprejetju.

3.   Kadar pogodbenica tega sporazuma, ki je stranka v Nerešenem arbitražnem postopku, ta sporazum ratificira, odobri ali sprejme, o tem pred začetkom veljavnosti tega sporazuma za to pogodbenico tega sporazuma, obvesti drugo stranko v postopku. V tem obvestilu navede, ali z ratifikacijo, odobritvijo ali sprejetjem ustrezna Bilateralna investicijska pogodba preneha veljati ali pa druga pogodbenica tega sporazuma, ki je pogodbenica navedene pogodbe, ratifikacije, odobritve ali sprejetja še ni podala.

Člen 17

Začasna uporaba

1.   Pogodbenice tega sporazuma se lahko v skladu s svojimi ustavnimi zahtevami odločijo, da bodo ta sporazum uporabljale začasno. Pogodbenice tega sporazuma o vsaki taki odločitvi obvestijo depozitarja.

2.   Kadar se obe pogodbenici Bilateralne investicijske pogodbe odločita za začasno uporabo tega sporazuma, se določbe tega sporazuma za navedeno pogodbo začnejo uporabljati 30 koledarskih dni po datumu poznejše izmed odločitev o začasni uporabi.

Člen 18

Verodostojna besedila

Ta sporazum, sestavljen v enem izvirniku v angleškem, bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, francoskem, grškem, hrvaškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem in španskem jeziku, pri čemer so besedila v vseh teh jezikih enako verodostojna, se deponira v arhivu depozitarja.

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

Image 5

Image 6

Image 7

Image 8

Image 9

Image 10

Image 11

Image 12

Image 13

Image 14

Image 15

Image 16

Image 17

Image 18

Image 19

Image 20

Image 21

Image 22

Image 23

Image 24


PRILOGA A (1)

SEZNAM BILATERALNIH INVESTICIJSKIH POGODB, KI S TEM SPORAZUMOM PRENEHAJO VELJATI

Država članica

Pogodbenica/Pogodbenice

Naslov pogodbe

Datum podpisa

Datum začetka veljavnosti

Belgijsko-luksemburška ekonomska unija

HU

Sporazum med Belgijsko-luksemburško ekonomsko unijo in Ljudsko republiko Madžarsko o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

14.5.1986

23.9.1988

BG

Sporazum med Belgijsko-luksemburško ekonomsko unijo in Ljudsko republiko Bolgarijo o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

25.10.1988

29.5.1991

PL

Sporazum med vlado Kraljevine Belgije in vlado Velikega vojvodstva Luksemburg na eni strani ter vlado Ljudske republike Poljske na drugi strani o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

19.5.1987

2.8.1991

CZ

Sporazum med Belgijsko-luksemburško ekonomsko unijo in Socialistično republiko Češkoslovaško o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

24.4.1989

13.2.1992

SK

Sporazum med Belgijsko-luksemburško ekonomsko unijo in Socialistično republiko Češkoslovaško o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

24.4.1989

13.2.1992

MT

Sporazum med Belgijsko-luksemburško ekonomsko unijo in Republiko Malto o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

5.3.1987

15.6.1993

LV

Sporazum med Belgijsko-luksemburško ekonomsko unijo in Republiko Latvijo o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

27.3.1996

4.4.1999

CY

Sporazum med Belgijsko-luksemburško ekonomsko unijo in Republiko Ciper o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb ter izmenjava pisem

26.2.1991

5.6.1999

LT

Sporazum med Belgijsko-luksemburško ekonomsko unijo in Republiko Litvo o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

15.10.1997

6.9.1999

EE

Sporazum med Belgijsko-luksemburško ekonomsko unijo na eni strani in Republiko Estonijo na drugi strani o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

24.1.1996

23.9.1999

RO

Sporazum med Belgijsko-luksemburško ekonomsko unijo in vlado Romunije o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

4.3.1996

9.3.2001

SI

Sporazum med Belgijsko-luksemburško ekonomsko unijo in vlado Republike Slovenije o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

1.2.1999

14.1.2002

HR

Sporazum med Belgijsko-luksemburško ekonomsko unijo in Republiko Hrvaško o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

31.10.2001

28.12.2003

Republika Bolgarija

MT

Sporazum med vlado Ljudske republike Bolgarije in vlado Republike Malte o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

12.6.1984

7.2.1985

DE

Pogodba med Ljudsko republiko Bolgarijo in Zvezno republiko Nemčijo o vzajemnem spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

12.4.1986

10.3.1988

CY

Sporazum med vlado Ljudske republike Bolgarije in vlado Republike Ciper o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

12.11.1987

18.5.1988

FR

Sporazum med vlado Ljudske republike Bolgarije in vlado Francoske republike o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

5.4.1989

1.5.1990

BLEU

Sporazum med Ljudsko republiko Bolgarijo in Belgijsko-luksemburško ekonomsko unijo o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

25.10.1988

29.5.1991

SK

Sporazum med vlado Republike Bolgarije in vlado Slovaške republike o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

21.7.1994

9.3.1995

PL

Sporazum med vlado Republike Bolgarije in vlado Republike Poljske o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

11.4.1994

9.3.1995

EL

Sporazum med vlado Republike Bolgarije in vlado Helenske republike o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

12.3.1993

29.4.1995

DK

Sporazum med vlado Republike Bolgarije in vlado Kraljevine Danske o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

14.4.1993

20.5.1995

RO

Sporazum med vlado Republike Bolgarije in vlado Romunije o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

1.6.1994

23.5.1995

HU

Sporazum med Republiko Bolgarijo in Republiko Madžarsko o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

8.6.1994

7.9.1995

HR

Sporazum med vlado Republike Bolgarije in vlado Republike Hrvaške o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

25.6.1996

20.2.1998

ES

Sporazum med Republiko Bolgarijo in Kraljevino Španijo o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

5.9.1995

22.4.1998

CZ

Sporazum med Republiko Bolgarijo in Češko republiko o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

17.3.1999

30.9.2000

PT

Sporazum med vlado Republike Bolgarije in vlado Portugalske republike o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

27.5.1993

20.11.2000

SI

Sporazum med vlado Republike Bolgarije in vlado Republike Slovenije o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

30.6.1998

26.11.2000

NL

Sporazum med Republiko Bolgarijo in Kraljevino Nizozemsko o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

6.10.1999

1.3.2001

LV

Sporazum med vlado Republike Bolgarije in vlado Republike Latvije o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

4.12.2003

23.7.2004

LT

Sporazum med vlado Republike Bolgarije in vlado Republike Litve o spodbujanju in zaščiti naložb

21.11.2005

25.4.2006

Češka republika

FR

Sporazum med Češko in Slovaško zvezno republiko ter Francosko republiko o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

13.9.1990

27.9.1991

ES

Sporazum med Češko in Slovaško zvezno republiko (2) ter Kraljevino Španijo o zaščiti in vzajemnem spodbujanju naložb

12.12.1990

28.11.1991

BLEU

Sporazum med Socialistično republiko Češkoslovaško in Belgijsko-luksemburško ekonomsko unijo o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

24.4.1989

13.2.1992

DE

Pogodba med Češko in Slovaško zvezno republiko ter Zvezno republiko Nemčijo o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

2.10.1990

2.8.1992

NL

Sporazum med Češko in Slovaško zvezno republiko ter Kraljevino Nizozemsko o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

29.4.1991

1.10.1992

EL

Sporazum med vlado Češke in Slovaške zvezne republike ter vlado Helenske republike o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

3.6.1991

30.12.1992 (CZ)

31.12.1992 (EL)

RO

Sporazum med vlado Češke republike in vlado Republike Romunije o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

8.11.1993

28.7.1994

PT

Sporazum med vlado Češke republike in vlado Portugalske republike o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

12.11.1993

3.8.1994

HU

Sporazum med Češko republiko in Republiko Madžarsko o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

14.1.1993

25.5.1995

LT

Sporazum med vlado Češke republike in vlado Republike Litve o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

27.10.1994

12.7.1995

HR

Sporazum med Češko republiko in Republiko Hrvaško o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

5.3.1996

15.5.1997

BG

Sporazum med Češko republiko in Republiko Bolgarijo o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

17.3.1999

30.9.2000

CY

Sporazum med Češko republiko in Republiko Ciper o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

15.6.2001

25.9.2002

Kraljevina Danska

HU

Sporazum med vlado Kraljevine Danske in vlado Ljudske republike Madžarske o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

2.5.1988

1.10.1988

SK

Sporazum med Kraljevino Dansko ter Češko in Slovaško zvezno republiko o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

6.3.1991

19.9.1992

(nasledstvo 1.1.1993)

LT

Sporazum med vlado Kraljevine Danske in vlado Republike Litve o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

30.3.1992

8.1.1993

LV

Sporazum med vlado Kraljevine Danske in vlado Republike Latvije o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

30.3.1992

18.11.1994

BG

Sporazum med vlado Kraljevine Danske in vlado Republike Bolgarije o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

14.4.1993

20.5.1995

HR

Sporazum med vlado Kraljevine Danske in vlado Republike Hrvaške o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

5.7.2000

12.1.2002

SI

Sporazum med vlado Kraljevine Danske in vlado Republike Slovenije o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

11.5.1999

30.3.2002

Zvezna republika Nemčija

EL

Pogodba med Zvezno republiko Nemčijo in Kraljevino Grčijo o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

27.3.1961

15.7.1963

MT

Pogodba med Zvezno republiko Nemčijo in Malto o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

17.9.1974

14.12.1975

PT

Pogodba med Zvezno republiko Nemčijo in Portugalsko republiko o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

16.9.1980

23.4.1982

HU

Pogodba med Zvezno republiko Nemčijo in Ljudsko republiko Madžarsko o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

30.4.1986

7.11.1987

BG

Pogodba med Zvezno republiko Nemčijo in Ljudsko republiko Bolgarijo o vzajemnem spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

12.4.1986

10.3.1988

CZ

Pogodba med Zvezno republiko Nemčijo ter Češko in Slovaško zvezno republiko o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

2.10.1990

2.8.1992

SK

Pogodba med Zvezno republiko Nemčijo ter Češko in Slovaško zvezno republiko o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

2.10.1990

2.8.1992

LV

Pogodba med Zvezno republiko Nemčijo in Republiko Latvijo o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

20.4.1993

9.6.1996

EE

Pogodba med Zvezno republiko Nemčijo in Republiko Estonijo o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

12.11.1992

12.1.1997

LT

Pogodba med Zvezno republiko Nemčijo in Republiko Litvo o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

28.2.1992

27.6.1997

SI

Pogodba med Zvezno republiko Nemčijo in Republiko Slovenijo o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

28.10.1993

18.7.1998

RO

Pogodba med Zvezno republiko Nemčijo in Romunijo o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

25.6.1996

12.12.1998

HR

Pogodba med Zvezno republiko Nemčijo in Republiko Hrvaško o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb (3)

21.3.1997

28.9.2000

Republika Estonija

NL

Sporazum med Republiko Estonijo in Kraljevino Nizozemsko o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

27.10.1992

1.9.1993

FR

Sporazum med vlado Republike Estonije in vlado Francoske republike o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

14.5.1992

25.9.1995

LV

Sporazum med vlado Republike Estonije in vlado Republike Latvije o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

7.2.1996

23.5.1996

LT

Sporazum med vlado Republike Estonije in vlado Republike Litve o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

7.9.1995

20.6.1996

DE

Pogodba med Republiko Estonijo in Zvezno republiko Nemčijo o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

12.11.1992

12.1.1997

ES

Sporazum med Republiko Estonijo in Kraljevino Španijo o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

11.11.1997

1.7.1998

EL

Sporazum med vlado Republike Estonije in vlado Helenske republike o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

17.4.1997

1.8.1998 (EL)

7.8.1998 (EE)

BLEU

Sporazum med Republiko Estonijo na eni strani in Belgijsko-luksemburško ekonomsko unijo na drugi strani o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

24.1.1996

23.9.1999

Helenska republika

DE

Pogodba med Kraljevino Grčijo in Zvezno republiko Nemčijo o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

27.3.1961

15.7.1963

HU

Sporazum med vlado Helenske republike in vlado Ljudske republike Madžarske o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

26.5.1989

1.2.1992

CZ

Sporazum med vlado Helenske republike ter vlado Češke in Slovaške zvezne republike o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

3.6.1991

30.12.1992 (CZ)

31.12.1992 (EL)

SK

Sporazum med vlado Helenske republike ter vlado Češke in Slovaške zvezne republike o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

3.6.1991

31.12.1992

CY

Sporazum med vlado Helenske republike in vlado Republike Ciper o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

30.3.1992

26.2.1993

BG

Sporazum med vlado Helenske republike in vlado Republike Bolgarije o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

12.3.1993

29.4.1995

LT

Sporazum med vlado Helenske republike in vlado Republike Litve o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

19.7.1996

10.7.1997

LV

Sporazum med vlado Helenske republike in vlado Republike Latvije o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

20.7.1995

8.2.1998 (EL)

9.2.1998 (LV)

RO

Sporazum med vlado Helenske republike in vlado Romunije o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

23.5.1997

11.6.1998 (RO)

12.6.1998 (EL)

EE

Sporazum med vlado Helenske republike in vlado Republike Estonije o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

17.4.1997

1.8.1998 (EL)

7.8.1998 (EE)

HR

Sporazum med vlado Helenske republike in vlado Republike Hrvaške o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

18.10.1996

20.10.1998 (EL)

21.10.1998 (HR)

SI

Sporazum med vlado Helenske republike in vlado Republike Slovenije o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

29.5.1997

10.2.2000

Kraljevina Španija

CZ

Sporazum med Kraljevino Španijo ter Češko in Slovaško zvezno republiko o zaščiti in vzajemnem spodbujanju naložb (4)

12.12.1990

28.11.1991

SK

Sporazum med Kraljevino Španijo ter Češko in Slovaško zvezno republiko o vzajemni zaščiti in spodbujanju naložb

12.12.1990

28.11.1991

HU

Sporazum med Kraljevino Španijo in Republiko Madžarsko o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

9.11.1989

1.8.1992

RO

Sporazum med Španijo in Romunijo o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

25.1.1995

7.12.1995

LT

Sporazum med Kraljevino Španijo in Republiko Litvo o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

6.7.1994

22.12.1995

LV

Sporazum med Kraljevino Španijo in Republiko Latvijo o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

26.10.1995

14.3.1997

BG

Sporazum med Kraljevino Španijo in Republiko Bolgarijo o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

5.9.1995

22.4.1998

EE

Sporazum med Kraljevino Španijo in Republiko Estonijo o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

11.11.1997

1.7.1998

HR

Sporazum med Kraljevino Španijo in Republiko Hrvaško o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

21.7.1997

17.9.1998

SI

Sporazum med Kraljevino Španijo in Republiko Slovenijo o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

15.7.1998

3.4.2000

Francoska republika

MT

Sporazum med vlado Francoske republike in vlado Republike Malte o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

11.8.1976

1.1.1978

HU

Sporazum med vlado Francoske republike in vlado Ljudske Republike Madžarske o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

6.11.1986

30.9.1987

BG

Sporazum med vlado Francoske republike in vlado Ljudske Republike Bolgarije o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

5.4.1989

1.5.1990

CZ

Sporazum med Francosko republiko ter Češko in Slovaško zvezno republiko o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

13.9.1990

27.9.1991

SK

Sporazum med Francosko republiko ter Češko in Slovaško zvezno republiko o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

13.9.1990

27.9.1991

LV

Sporazum med vlado Francoske republike in vlado Republike Latvije o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

15.5.1992

1.10.1994

LT

Sporazum med vlado Francoske republike in vlado Republike Litve o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

23.4.1992

27.3.1995

EE

Sporazum med vlado Francoske republike in vlado Republike Estonije o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

14.5.1992

25.9.1995

RO

Sporazum med vlado Francoske republike in vlado Romunije o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

21.3.1995

20.6.1996

HR

Sporazum med vlado Francoske republike in vlado Republike Hrvaške o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb (5)

3.6.1996

5.3.1998

SI

Sporazum med vlado Francoske republike in vlado Republike Slovenije o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

11.2.1998

5.8.2000

Republika Hrvaška

RO

Sporazum med vlado Republike Hrvaške in vlado Romunije o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

8.6.1994

9.9.1995

SK

Sporazum med vlado Republike Hrvaške in vlado Slovaške republike o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

12.2.1996

5.2.1997 (SK)

6.2.1997 (HR)

CZ

Sporazum med Republiko Hrvaško in Češko republiko o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

5.3.1996

15.5.1997

PT

Sporazum med Republiko Hrvaško in Portugalsko republiko o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

10.5.1995

24.10.1997

BG

Sporazum med vlado Republike Hrvaške in vlado Republike Bolgarije o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

25.6.1996

20.2.1998

FR

Sporazum med vlado Republike Hrvaške in vlado Francoske republike o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb (6)

3.6.1996

5.3.1998

ES

Sporazum med Republiko Hrvaško in Kraljevino Španijo o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

21.7.1997

17.9.1998

EL

Sporazum med vlado Republike Hrvaške in vlado Helenske republike o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

18.10.1996

20.10.1998 (EL)

21.10.1998 (HR)

NL

Sporazum med Republiko Hrvaško in Kraljevino Nizozemsko o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

28.4.1998

1.6.1999

DE

Pogodba med Republiko Hrvaško in Zvezno republiko Nemčijo o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb (7)

21.3.1997

28.9.2000

DK

Sporazum med vlado Republike Hrvaške in vlado Kraljevine Danske o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

5.7.2000

12.1.2002

HU

Sporazum med Republiko Hrvaško in Republiko Madžarsko o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

15.5.1996

1.3.2002

MT

Sporazum med vlado Republike Hrvaške in vlado Malte o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

11.7.2001

10.5.2002

BLEU

Sporazum med Republiko Hrvaško in Belgijsko-luksemburško ekonomsko unijo o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

31.10.2001

28.12.2003

SI

Sporazum med vlado Republike Hrvaške in vlado Republike Slovenije o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

12.12.1997

8.7.2004

LV

Sporazum med vlado Republike Hrvaške in vlado Republike Latvije o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

4.4.2002

25.5.2005

LT

Sporazum med vlado Republike Hrvaške in vlado Republike Litve o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

15.4.2008

30.1.2009

Republika Ciper

BG

Sporazum med vlado Republike Ciper in vlado Ljudske republike Bolgarije o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

12.11.1987

18.5.1988

HU

Sporazum med vlado Republike Ciper in vlado Ljudske republike Madžarske o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

24.5.1989

25.5.1990

EL

Sporazum med vlado Republike Ciper in vlado Helenske republike o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

30.3.1992

26.2.1993

RO

Sporazum med vlado Republike Ciper in vlado Romunije o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

26.7.1991

10.7.1993

BLEU

Sporazum med Republiko Ciper in Belgijsko-luksemburško ekonomsko unijo o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb ter izmenjava pisem

26.2.1991

5.6.1999

CZ

Sporazum med Republiko Ciper in Češko republiko o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

15.6.2001

25.9.2002

MT

Sporazum med vlado Republike Ciper in vlado Malte o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

9.9.2002

30.11.2003

Republika Latvija

FR

Sporazum med vlado Republike Latvije in vlado Francoske republike o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

15.5.1992

1.10.1994

DK

Sporazum med vlado Republike Latvije in vlado Kraljevine Danske o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

30.3.1992

18.11.1994

NL

Sporazum med Republiko Latvijo in Kraljevino Nizozemsko o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

14.3.1994

1.4.1995

EE

Sporazum med vlado Republike Latvije in vlado Republike Estonije o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

7.2.1996

23.5.1996

DE

Pogodba med Republiko Latvijo in Zvezno republiko Nemčijo o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

20.4.1993

9.6.1996

LT

Sporazum med vlado Republike Latvije in vlado Republike Litve o spodbujanju in zaščiti naložb

7.2.1996

23.7.1996

ES

Sporazum med Republiko Latvijo in Kraljevino Španijo o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

26.10.1995

14.3.1997

PT

Sporazum med Republiko Latvijo in Portugalsko republiko o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

27.9.1995

17.7.1997

EL

Sporazum med vlado Republike Latvije in vlado Helenske republike o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

20.7.1995

8.2.1998 (EL)

9.2.1988 (LV)

SK

Sporazum med vlado Republike Latvije in vlado Slovaške republike o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

9.4.1998

30.10.1998

BLEU

Sporazum med Republiko Latvijo in Belgijsko-luksemburško ekonomsko unijo o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

27.3.1996

4.4.1999

HU

Sporazum med Republiko Latvijo in Republiko Madžarsko o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

10.6.1999

25.8.2000

RO

Sporazum med vlado Republike Latvije in vlado Romunije o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

27.11.2001

22.8.2002

BG

Sporazum med vlado Republike Latvije in vlado Republike Bolgarije o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

4.12.2003

23.7.2004

HR

Sporazum med vlado Republike Latvije in vlado Republike Hrvaške o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

4.4.2002

25.5.2005

Republika Litva

DK

Sporazum med vlado Republike Litve in vlado Kraljevine Danske o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

30.3.1992

8.1.1993

PL

Sporazum med Republiko Litvo in Republiko Poljsko o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

28.9.1992

6.8.1993

RO

Sporazum med vlado Republike Litve in vlado Romunije o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

8.3.1994

15.12.1994

FR

Sporazum med vlado Republike Litve in vlado Francoske republike o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

23.4.1992

27.3.1995

NL

Sporazum med vlado Republike Litve in vlado Kraljevine Nizozemske o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

26.1.1994

1.4.1995

CZ

Sporazum med vlado Republike Litve in vlado Češke republike o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

27.10.1994

12.7.1995

ES

Sporazum med Republiko Litvo in Kraljevino Španijo o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

6.7.1994

22.12.1995

EE

Sporazum med vlado Republike Litve in vlado Republike Estonije o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

7.9.1995

20.6.1996

LV

Sporazum med vlado Republike Litve in vlado Republike Latvije o spodbujanju in zaščiti naložb

7.2.1996

23.7.1996

DE

Pogodba med Republiko Litvo in Zvezno republiko Nemčijo o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

28.2.1992

27.6.1997

EL

Sporazum med vlado Republike Litve in vlado Helenske republike o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

19.7.1996

10.7.1997

BLEU

Sporazum med Republiko Litvo in Belgijsko-luksemburško ekonomsko unijo o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

15.10.1997

6.9.1999

SI

Sporazum med vlado Republike Litve in vlado Republike Slovenije o spodbujanju in zaščiti naložb

13.10.1998

15.5.2002

HU

Sporazum med Republiko Litvo in Republiko Madžarsko o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

25.5.1999

20.5.2003

PT

Sporazum med Republiko Litvo in Portugalsko republiko o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

27.5.1998

14.8.2003

BG

Sporazum med vlado Republike Litve in vlado Republike Bolgarije o spodbujanju in zaščiti naložb

21.11.2005

25.4.2006

HR

Sporazum med vlado Republike Litve in vlado Republike Hrvaške o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

15.4.2008

30.1.2009

Belgijsko-luksemburška ekonomska unija

HU

Sporazum med Belgijsko-luksemburško ekonomsko unijo in Ljudsko republiko Madžarsko o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

14.5.1986

23.9.1988

BG

Sporazum med Belgijsko-luksemburško ekonomsko unijo in Ljudsko republiko Bolgarijo o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

25.10.1988

29.5.1991

PL

Sporazum med vlado Kraljevine Belgije in vlado Velikega vojvodstva Luksemburg na eni strani ter vlado Ljudske republike Poljske na drugi strani o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

19.5.1987

2.8.1991

CZ

Sporazum med Belgijsko-luksemburško ekonomsko unijo in Socialistično republiko Češkoslovaško o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

24.4.1989

13.2.1992

SK

Sporazum med Belgijsko-luksemburško ekonomsko unijo in Socialistično republiko Češkoslovaško o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

24.4.1989

13.2.1992

MT

Sporazum med Belgijsko-luksemburško ekonomsko unijo in Republiko Malto o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

5.3.1987

15.6.1993

LV

Sporazum med Belgijsko-luksemburško ekonomsko unijo in Republiko Latvijo o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

27.3.1996

4.4.1999

CY

Sporazum med Belgijsko-luksemburško ekonomsko unijo in Republiko Ciper o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb ter izmenjava pisem

26.2.1991

5.6.1999

LT

Sporazum med Belgijsko-luksemburško ekonomsko unijo in Republiko Litvo o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

15.10.1997

6.9.1999

EE

Sporazum med Belgijsko-luksemburško ekonomsko unijo na eni strani in Republiko Estonijo na drugi strani o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

24.1.1996

23.9.1999

RO

Sporazum med Belgijsko-luksemburško ekonomsko unijo in vlado Romunije o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

4.3.1996

9.3.2001

SI

Sporazum med Belgijsko-luksemburško ekonomsko unijo in vlado Republike Slovenije o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

1.2.1999

14.1.2002

HR

Sporazum med Belgijsko-luksemburško ekonomsko unijo in Republiko Hrvaško o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

31.10.2001

28.12.2003

Madžarska

FR

Sporazum med vlado Ljudske Republike Madžarske in vlado Francoske republike o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

6.11.1986

30.9.1987

DE

Pogodba med Ljudsko republiko Madžarsko in Zvezno republiko Nemčijo o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

30.4.1986

7.11.1987

NL

Sporazum med Ljudsko republiko Madžarsko in Kraljevino Nizozemsko o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

2.9.1987

1.6.1988

BLEU

Sporazum med Ljudsko republiko Madžarsko in Belgijsko-luksemburško ekonomsko unijo o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

14.5.1986

23.9.1988

DK

Sporazum med vlado Ljudske republike Madžarske in vlado Kraljevine Danske o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

2.5.1988

1.10.1988

CY

Sporazum med vlado Ljudske republike Madžarske in vlado Republike Ciper o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

24.5.1989

25.5.1990

EL

Sporazum med vlado Ljudske republike Madžarske in vlado Helenske republike o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

26.5.1989

1.2.1992

ES

Sporazum med Republiko Madžarsko in Kraljevino Španijo o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

9.11.1989

1.8.1992

CZ

Sporazum med Republiko Madžarsko in Češko republiko o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

14.1.1993

25.5.1995

PL

Sporazum med Republiko Madžarsko in Republiko Poljsko o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

23.9.1992

16.6.1995

BG

Sporazum med Republiko Madžarsko in Republiko Bolgarijo o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

8.6.1994

7.9.1995

RO

Sporazum med Republiko Madžarsko in Romunijo o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

16.9.1993

6.5.1996

SK

Sporazum med Republiko Madžarsko in Slovaško republiko o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

15.1.1993

19.7.1996

PT

Sporazum med vlado Republike Madžarske in vlado Portugalske republike o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

28.2.1992

8.10.1997

SI

Sporazum med Republiko Madžarsko in Republiko Slovenijo o vzajemni zaščiti in spodbujanju naložb

15.10.1996

9.6.2000

LV

Sporazum med Republiko Madžarsko in Republiko Latvijo o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

10.6.1999

25.8.2000

HR

Sporazum med Republiko Madžarsko in Republiko Hrvaško o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

15.5.1996

1.3.2002

LT

Sporazum med Republiko Madžarsko in Republiko Litvo o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

25.5.1999

20.5.2003

Republika Malta

DE

Pogodba med Malto in Zvezno republiko Nemčijo o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

17.9.1974

14.12.1975

FR

Sporazum med vlado Republike Malte in vlado Francoske republike o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

11.8.1976

1.1.1978

BG

Sporazum med vlado Republike Malte in vlado Ljudske republike Bolgarije o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

12.6.1984

7.2.1985

NL

Sporazum med vlado Malte in vlado Kraljevine Nizozemske o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

10.9.1984

1.7.1985

BLEU

Sporazum med Republiko Malto in Belgijsko-luksemburško ekonomsko unijo o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

5.3.1987

15.6.1993

SK

Sporazum med vlado Malte in vlado Slovaške republike o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

7.9.1999

29.5.2000

SI

Sporazum med vlado Malte in vlado Republike Slovenije o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

15.3.2001

6.11.2001

HR

Sporazum med vlado Malte in vlado Republike Hrvaške o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

11.7.2001

10.5.2002

CY

Sporazum med vlado Malte in vlado Republike Ciper o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

9.9.2002

30.11.2003

Kraljevina Nizozemska

MT

Sporazum med vlado Kraljevine Nizozemske in vlado Malte o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

10.9.1984

1.7.1985

HU

Sporazum med Kraljevino Nizozemsko in Ljudsko republiko Madžarsko o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

2.9.1987

1.6.1988

CZ

Sporazum med Kraljevino Nizozemsko ter Češko in Slovaško zvezno republiko o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

29.4.1991

1.10.1992

SK

Sporazum med Kraljevino Nizozemsko ter Češko in Slovaško zvezno republiko o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

29.4.1991

1.10.1992

EE

Sporazum med Kraljevino Nizozemsko in Republiko Estonijo o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

27.10.1992

1.9.1993

RO

Sporazum med vlado Kraljevine Nizozemske in vlado Romunije o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

19.4.1994

1.2.1995

LT

Sporazum med vlado Kraljevine Nizozemske in vlado Republike Litve o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

26.1.1994

1.4.1995

LV

Sporazum med Kraljevino Nizozemsko in Republiko Latvijo o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

14.3.1994

1.4.1995

SI

Sporazum med vlado Kraljevine Nizozemske in vlado Republike Slovenije o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

24.9.1996

1.8.1998

HR

Sporazum med Kraljevino Nizozemsko in Republiko Hrvaško o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

28.4.1998

1.6.1999

BG

Sporazum med Kraljevino Nizozemsko in Republiko Bolgarijo o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

6.10.1999

1.3.2001

Republika Poljska

BLEU

Sporazum med vlado Ljudske Republike Poljske na eni strani ter vlado Kraljevine Belgije in vlado Velikega vojvodstva Luksemburg na drugi strani o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

19.5.1987

2.8.1991

LT

Sporazum med Republiko Poljsko in Republiko Litvo o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

28.9.1992

6.8.1993

BG

Sporazum med vlado Republike Poljske in vlado Republike Bolgarije o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

11.4.1994

9.3.1995

HU

Sporazum med Republiko Poljsko in Republiko Madžarsko o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

23.9.1992

16.6.1995

SK

Sporazum med Republiko Poljsko in Slovaško republiko o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

18.8.1994

14.3.1996

SI

Sporazum med Republiko Poljsko in Republiko Slovenijo o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

28.6.1996

31.3.2000

Portugalska republika

DE

Pogodba med Portugalsko republiko in Zvezno republiko Nemčijo o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

16.9.1980

23.4.1982

CZ

Sporazum med vlado Portugalske republike in vlado Češke republike o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

12.11.1993

3.8.1994

RO

Sporazum med vlado Portugalske republike in vlado Romunije o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

17.11.1993

17.11.1994

LV

Sporazum med Portugalsko republiko in Republiko Latvijo o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

27.9.1995

17.7.1997

HU

Sporazum med vlado Portugalske republike in vlado Republike Madžarske o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

28.2.1992

8.10.1997

HR

Sporazum med Portugalsko republiko in Republiko Hrvaško o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

10.5.1995

24.10.1997

SK

Sporazum med Portugalsko republiko in Slovaško republiko o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

10.7.1995

15.5.1999

SI

Sporazum med Portugalsko republiko in Republiko Slovenijo o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

14.5.1997

4.5.2000

BG

Sporazum med vlado Portugalske republike in vlado Republike Bolgarije o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

27.5.1993

20.11.2000

LT

Sporazum med Portugalsko republiko in Republiko Litvo o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

27.5.1998

14.8.2003

Romunija

CY

Sporazum med vlado Romunije in vlado Republike Ciper o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

26.7.1991

10.7.1993

CZ

Sporazum med vlado Republike Romunije in vlado Češke republike o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

8.11.1993

28.7.1994

PT

Sporazum med vlado Romunije in vlado Portugalske republike o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

17.11.1993

17.11.1994

LT

Sporazum med vlado Romunije in vlado Republike Litve o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

8.3.1994

15.12.1994

NL

Sporazum med vlado Romunije in vlado Kraljevine Nizozemske o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

19.4.1994

1.2.1995

BG

Sporazum med vlado Romunije in vlado Republike Bolgarije o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

1.6.1994

23.5.1995

HR

Sporazum med vlado Romunije in vlado Republike Hrvaške o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

8.6.1994

9.9.1995

ES

Sporazum med Romunijo in Španijo o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

25.1.1995

7.12.1995

SK

Sporazum med vlado Romunije in vlado Slovaške republike o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

3.3.1994

7.3.1996

HU

Sporazum med Republiko Madžarsko in Romunijo o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

16.9.1993

6.5.1996

FR

Sporazum med vlado Romunije in vlado Francoske republike o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

21.3.1995

20.6.1996

SI

Sporazum med vlado Romunije in vlado Republike Slovenije o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

24.1.1996

24.11.1996

EL

Sporazum med vlado Romunije in vlado Helenske republike o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

23.5.1997

11.6.1998 (RO)

12.6.1998 (EL)

DE

Pogodba med Romunijo in Zvezno republiko Nemčijo o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

25.6.1996

12.12.1998

BLEU

Sporazum med vlado Romunije in Belgijsko-luksemburško ekonomsko unijo o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

4.3.1996

9.3.2001

LV

Sporazum med vlado Romunije in vlado Republike Latvije o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

27.11.2001

22.8.2002

Republika Slovenija

SK

Sporazum med Republiko Slovenijo in Slovaško republiko o vzajemni zaščiti in spodbujanju naložb

28.7.1993

28.3.1996

RO

Sporazum med vlado Republike Slovenije in vlado Romunije o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

24.1.1996

24.11.1996

DE

Pogodba med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

28.10.1993

18.7.1998

NL

Sporazum med vlado Republike Slovenije in vlado Kraljevine Nizozemske o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

24.9.1996

1.8.1998

EL

Sporazum med vlado Republike Slovenije in vlado Helenske republike o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

29.5.1997

10.2.2000

PL

Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Poljsko o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

28.6.1996

31.3.2000

ES

Sporazum med Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

15.7.1998

3.4.2000

PT

Sporazum med Republiko Slovenijo in Portugalsko republiko o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

14.5.1997

4.5.2000

HU

Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko o vzajemni zaščiti in spodbujanju naložb

15.10.1996

9.6.2000

FR

Sporazum med vlado Republike Slovenije in vlado Francoske republike o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

11.2.1998

5.8.2000

BG

Sporazum med vlado Republike Slovenije in vlado Republike Bolgarije o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

30.6.1998

26.11.2000

MT

Sporazum med vlado Republike Slovenije in vlado Malte o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

15.3.2001

6.11.2001

BLEU

Sporazum med vlado Republike Slovenije in Belgijsko-luksemburško ekonomsko unijo o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

1.2.1999

14.1.2002

DK

Sporazum med vlado Republike Slovenije in vlado Kraljevine Danske o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

11.5.1999

30.3.2002

LT

Sporazum med vlado Republike Slovenije in vlado Republike Litve o spodbujanju in zaščiti naložb

13.10.1998

15.5.2002

HR

Sporazum med vlado Republike Slovenije in vlado Republike Hrvaške o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

12.12.1997

8.7.2004

Slovaška republika

FR

Sporazum med Češko in Slovaško zvezno republiko ter Francosko republiko o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

13.9.1990

27.9.1991

ES

Sporazum med Češko in Slovaško zvezno republiko ter Kraljevino Španijo o vzajemni zaščiti in spodbujanju naložb

12.12.1990

28.11.1991

BLEU

Sporazum med Socialistično republiko Češkoslovaško in Belgijsko-luksemburško ekonomsko unijo o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

24.4.1989

13.2.1992

DE

Pogodba med Češko in Slovaško zvezno republiko ter Zvezno republiko Nemčijo o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

2.10.1990

2.8.1992

DK

Sporazum med Češko in Slovaško zvezno republiko ter Kraljevino Dansko o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

6.3.1991

19.9.1992

(nasledstvo 1.1.1993)

NL

Sporazum med Češko in Slovaško zvezno republiko ter Kraljevino Nizozemsko o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

29.4.1991

1.10.1992

EL

Sporazum med vlado Češke in Slovaške zvezne republike ter vlado Helenske republike o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

3.6.1991

31.12.1992

BG

Sporazum med vlado Slovaške republike in vlado Republike Bolgarije o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

21.7.1994

9.3.1995

RO

Sporazum med vlado Slovaške republike in vlado Romunije o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

3.3.1994

7.3.1996

PL

Sporazum med Slovaško republiko in Republiko Poljsko o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

18.8.1994

14.3.1996

SI

Sporazum med Slovaško republiko in Republiko Slovenijo o vzajemni zaščiti in spodbujanju naložb

28.7.1993

28.3.1996

HU

Sporazum med Slovaško republiko in Republiko Madžarsko o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

15.1.1993

19.7.1996

HR

Sporazum med vlado Slovaške republike in vlado Republike Hrvaške o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

12.2.1996

5.2.1997 (SK)

6.2.1997 (HR)

LV

Sporazum med vlado Slovaške republike in vlado Republike Latvije o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

9.4.1998

30.10.1998

PT

Sporazum med Slovaško republiko in Portugalsko republiko o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

10.7.1995

15.5.1999

MT

Sporazum med vlado Slovaške republike in vlado Malte o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

7.9.1999

29.5.2000


(1)  Da ne bi bilo dvomov, vsaka Bilateralna investicijska pogodba, ki je navedena v tej prilogi, zajema vse morebitne z njo povezane spremembe, protokole, priloge ali izmenjave pisem.

(2)  Zaradi večje jasnosti se pojasni, da kadar je Socialistična republika Češkoslovaška ali Češka in Slovaška zvezna republika navedena kot pogodbenica v Bilateralni investicijski pogodbi, uvrščeni na seznam v tej prilogi, je sklicevanje na Socialistično republiko Češkoslovaško ali Češko in Slovaško zvezno republiko treba razumeti kot sklicevanje na Češko republiko in/ali Slovaško republiko, odvisno od primera.

(3)  Zaradi večje jasnosti se pojasni, da uradno prenehanje veljavnosti dvostranske investicijske pogodbe med Nemčijo in Hrvaško, ki začne veljati s tem sporazumom, ne pomeni, da bi bilo v odnosih med Nemčijo in Hrvaško mogoče ponovno oživiti Bilateralno investicijsko pogodbo med Nemčijo in nekdanjo Socialistično federativno republiko Jugoslavijo (SFRJ). To ne posega v uporabo Bilateralne investicijske pogodbe med Nemčijo in nekdanjo SFRJ v odnosih med Nemčijo in nekaterimi državami, ki so nastale na ozemlju nekdanje SFRJ in ki niso države članice EU.

(4)  Zaradi večje jasnosti se pojasni, da kadar je Socialistična republika Češkoslovaška ali Češka in Slovaška zvezna republika navedena kot pogodbenica v Bilateralni investicijski pogodbi, uvrščeni na seznam v tej prilogi, je sklicevanje na Socialistično republiko Češkoslovaško ali Češko in Slovaško zvezno republiko treba razumeti kot sklicevanje na Češko republiko in/ali Slovaško republiko, odvisno od primera.

(5)  Zaradi večje jasnosti se pojasni, da uradno prenehanje veljavnosti Bilateralne investicijske pogodbe med Francijo in Hrvaško, ki začne veljati s tem sporazumom, ne pomeni, da bi bilo v odnosih med Francijo in Hrvaško mogoče ponovno oživiti Bilateralno investicijsko pogodbo med Francijo in nekdanjo Socialistično federativno republiko Jugoslavijo (SFRJ).

(6)  Zaradi večje jasnosti se pojasni, da uradno prenehanje veljavnosti Bilateralne investicijske pogodbe med Francijo in Hrvaško, ki začne veljati s tem sporazumom, ne pomeni, da bi bilo v odnosih med Francijo in Hrvaško mogoče ponovno oživiti Bilateralno investicijsko pogodbo med Francijo in nekdanjo Socialistično federativno republiko Jugoslavijo (SFRJ).

(7)  Zaradi večje jasnosti se pojasni, da uradno prenehanje veljavnosti Bilateralne investicijske pogodbe med Nemčijo in Hrvaško, ki začne veljati s tem sporazumom, ne pomeni, da bi bilo v odnosih med Nemčijo in Hrvaško mogoče ponovno oživiti Bilateralno investicijsko pogodbo med Nemčijo in nekdanjo Socialistično federativno republiko Jugoslavijo (SFRJ). To ne posega v uporabo Bilateralne investicijske pogodbe med Nemčijo in nekdanjo SFRJ v odnosih med Nemčijo in nekaterimi državami, ki so nastale na ozemlju nekdanje SFRJ in ki niso države članice EU.


PRILOGA B (1)

SEZNAM BILATERALNIH INVESTICIJSKIH POGODB, KI SO ŽE PRENEHALE VELJATI, LAHKO PA BI ŠE VEDNO UČINKOVALA NJIHOVA KLAVZULA O PODALJŠANI VELJAVNOSTI

Država članica

Pogodbenica/Pogodbenice

Naslov pogodbe

Datum podpisa

Datum začetka veljavnosti

Datum prenehanja veljavnosti

Republika Bolgarija

IT

Sporazum med Ljudsko republiko Bolgarijo in Italijansko republiko o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

5.12.1988

27.12.1990

1.9.2008

Zvezna republika Nemčija

PL

Sporazum med Zvezno republiko Nemčijo in Ljudsko republiko Poljsko o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

10.11.1989

24.2.1991

18.10.2019

Helenska republika

PL

Sporazum med Helensko republiko in Republiko Poljsko o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

14.10.1992

20.2.1995

7.11.2019

Kraljevina Španija

PL

Sporazum med Kraljevino Španijo in Republiko Poljsko o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

30.7.1992

1.5.1993

16.10.2019

Francoska republika

PL

Sporazum med vlado Francoske republike in vlado Ljudske Republike Poljske o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

14.2.1989

10.2.1990

19.7.2019

Republika Hrvaška

PL

Sporazum med Republiko Hrvaško in Republiko Poljsko o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

21.2.1995

4.10.1995

18.10.2019

Italijanska republika

MT

Sporazum med vlado Italijanske republike in vlado Malte o gospodarskem sodelovanju in zaščiti naložb (2)

28.7.1967

15.10.1973

1.3.2008

BG

Sporazum med Italijansko republiko in Ljudsko republiko Bolgarijo o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

5.12.1988

27.12.1990

1.9.2008

SI

Sporazum med vlado Italijanske republike in vlado Republike Slovenije o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

8.3.2000

11.8.2003

1.9.2008

Republika Ciper

PL

Sporazum med Republiko Ciper in Republiko Poljsko o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

4.6.1992

6.7.1993

17.1.2019

Republika Malta

IT

Sporazum med vlado Malte in vlado Italijanske republike o gospodarskem sodelovanju in zaščiti naložb (3)

28.7.1967

15.10.1973

1.3.2008

Kraljevina Nizozemska

PL

Sporazum med Kraljevino Nizozemsko in Republiko Poljsko o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

7.9.1992

1.2.1994

2.2.2019

Republika Poljska

FR

Sporazum med vlado Ljudske Republike Poljske in vlado Francoske republike o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

14.2.1989

10.2.1990

19.7.2019

DE

Sporazum med Ljudsko republiko Poljsko in Zvezno republiko Nemčijo o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

10.11.1989

24.2.1991

18.10.2019

ES

Sporazum med Republiko Poljsko in Kraljevino Španijo o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

30.7.1992

1.5.1993

16.10.2019

CY

Sporazum med Republiko Poljsko in Republiko Ciper o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

4.6.1992

6.7.1993

17.1.2019

NL

Sporazum med Republiko Poljsko in Kraljevino Nizozemsko o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

7.9.1992

1.2.1994

2.2.2019

PT

Sporazum med vlado Republike Poljske in vlado Portugalske republike o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

11.3.1993

3.8.1994

3.8.2019

EL

Sporazum med Republiko Poljsko in Helensko republiko o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

14.10.1992

20.2.1995

7.11.2019

HR

Sporazum med Republiko Poljsko in Republiko Hrvaško o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb

21.2.1995

4.10.1995

18.10.2019

Portugalska republika

PL

Sporazum med vlado Portugalske republike in vlado Republike Poljske o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

11.3.1993

3.8.1994

3.8.2019

Republika Slovenija

IT

Sporazum med vlado Republike Slovenije in vlado Italijanske republike o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb

8.3.2000

11.8.2003

1.9.2008


(1)  Da ne bi bilo dvomov, vsaka Bilateralna investicijska pogodba, ki je navedena v tej prilogi, zajema vse morebitne z njo povezane spremembe, protokole, priloge ali izmenjave pisem.

(2)  Ta pogodba je prenehala veljati 1.3.2008 v skladu z določenimi pogoji in ne vsebuje Klavzule o podaljšani veljavnosti. V to prilogo je vključena zgolj zaradi večje gotovosti.

(3)  Ta pogodba je prenehala veljati 1.3.2008 v skladu z določenimi pogoji in ne vsebuje Klavzule o podaljšani veljavnosti. V to prilogo je vključena zgolj zaradi večje gotovosti.


PRILOGA C

IZJAVA IZ ČLENA 7

[Ime države članice gostiteljice], ki je država sedeža tožeče stranke, in [ime tožene države članice] v zvezi z zgoraj navedeno zadevo arbitražno sodišče obveščata o naslednjem skupnem razumevanju pogodbenic Pogodb EU in bilateralnih investicijskih pogodb znotraj EU, izraženem v členu 4(1) Sporazuma o prenehanju veljavnosti Bilateralnih investicijskih pogodb med državami članicami Evropske unije:

„Pogodbenice tega sporazuma potrjujejo, da so Arbitražne klavzule v nasprotju s Pogodbama EU in se zato ne uporabljajo. Zaradi te nezdružljivosti Arbitražnih klavzul s Pogodbama EU od datuma, ko je zadnja izmed pogodbenic Bilateralne investicijske pogodbe postala država članica Evropske unije, Arbitražne klavzule iz take Bilateralne investicijske pogodbe ni mogoče uporabiti kot pravno podlago za Arbitražni postopek.“

Za izraze z veliko začetnico glej opredelitve pojmov iz člena 1 Sporazuma o prenehanju veljavnosti Bilateralnih investicijskih pogodb med državami članicami Evropske unije.


PRILOGA D

OKVIRNA TARIFA POSREDNIKA JE DOLOČENA V ZADNJEM STAVKU ODSTAVKA 8 ČLENA 9

Uporaba strukturiranega dialoga, predhodna notranja analiza in zahteva, da vlagatelj in država članica gostiteljica naložbe v dveh mesecih od njegovega imenovanja predložita pisna stališča

1 000 EUR

Organizacija pogajanj o poravnavi in pomoč strankam, da dosežejo sporazumno poravnavo

1 000 EUR

Osnutek sporazumne poravnave

1 000 EUR

(Če sporazumna poravnava ni bila sprejeta) Organizacija nadaljnjih pogajanj na podlagi sprememb, ki so jih zahtevale stranke, da bi se našla vzajemno sprejemljiva rešitev spora

1 000 EUR

(Če rešitve še ni bilo mogoče najti) Predlog za sporazumno poravnavo

1 000 EUR