ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 150

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 63
13. maj 2020


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/639 z dne 12. maja 2020 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2019/947 glede standardnih scenarijev za operacije, ki se izvajajo v vidnem polju ali zunaj njega ( 1 )

1

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/640 z dne 12. maja 2020 o neodobritvi izvlečka propolisa kot osnovne snovi v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ( 1 )

32

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/641 z dne 12. maja 2020 o določitvi tehničnih informacij za izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij in osnovnih lastnih sredstev za poročanje z referenčnimi datumi od 31. marca 2020 do 29. junija 2020 v skladu z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja ( 1 )

34

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/642 z dne 12. maja 2020 o odobritvi osnovne snovi L-cistein v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 ( 1 )

134

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/643 z dne 12. maja 2020 o neodobritvi korenin Saponaria officinalis L. kot osnovne snovi v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ( 1 )

138

 

 

AKTI, KI JIH SPREJMEJO ORGANI, USTANOVLJENI Z MEDNARODNIMI SPORAZUMI

 

*

Sklep št. 2/2020 Odbora za trgovino EU-Singapur z dne 27. aprila 2020 glede razlage, v skladu s členom 16.1(4)(d), členov 10.17 in 10.22 Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Republiko Singapur v zvezi s spremembami zaščite geografskih označb za vina, žgane pijače, kmetijske proizvode in živila, registriranih v Singapurju [2020/644]

140

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

13.5.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 150/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/639

z dne 12. maja 2020

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2019/947 glede standardnih scenarijev za operacije, ki se izvajajo v vidnem polju ali zunaj njega

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2018/1139 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2018 o skupnih pravilih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu ter spremembi uredb (ES) št. 2111/2005, (ES) št. 1008/2008, (EU) št. 996/2010, (EU) št. 376/2014 ter direktiv 2014/30/EU in 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi uredb (ES) št. 552/2004 in (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Sveta (EGS) št. 3922/91 (1) ter zlasti člena 57 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/947 (2) mora sistem brezpilotnega zrakoplova izpolnjevati operativne omejitve iz operativnih dovoljenj ali standardnega scenarija, določenega z navedeno uredbo.

(2)

Agencija Evropske unije za varnost v letalstvu (v nadaljnjem besedilu: EASA) je na podlagi izkušenj držav članic razvila dva standardna scenarija za operacije.

(3)

Standardni scenarij 1 (STS-01) zajema operacije, ki se izvajajo v vidnem polju na višini največ 120 m nad nadzorovanim talnim območjem v poseljenem okolju z uporabo sistema brezpilotnega zrakoplova razreda CE C5.

(4)

Standardni scenarij 2 (STS-02) zajema operacije, ki se lahko izvajajo zunaj vidnega polja, pri čemer je brezpilotni zrakoplov oddaljen največ 2 km od pilota na daljavo in so prisotni opazovalci zračnega prostora, na višini največ 120 m nad nadzorovanim talnim območjem v redko poseljenem okolju z uporabo sistema brezpilotnega zrakoplova razreda CE C6.

(5)

Izvedbeno uredbo (EU) 2019/947 bi bilo zato treba spremeniti, da se vključita navedena standardna scenarija.

(6)

Na območjih, kjer verjetnost srečanja z brezpilotnim zrakoplovom ni nizka, lahko države članice vzpostavijo geografska območja, da se operatorjem sistemov brezpilotnih zrakoplovov prepreči izvajanje operacij po standardnih scenarijih.

(7)

Uvesti bi bilo treba zahtevo za minimalno splošno oceno, ki bi dokazovala, da so piloti na daljavo uspešno opravili preizkus teoretičnega znanja.

(8)

Da bi se izboljšala vidnost brezpilotnega zrakoplova, ki se upravlja ponoči, in zlasti zato, da se osebi na tleh omogoči, da brez težav loči brezpilotni zrakoplov od zrakoplova s posadko, bi bilo treba na brezpilotnem zrakoplovu prižgati utripajočo zeleno luč.

(9)

Dobro opredeljena pravila bi se morala uporabljati za praktično usposabljanje in ocenjevanje pilotov na daljavo, ki izvajajo operacije po standardnem scenariju. Navedeno usposabljanje in ocenjevanje bi moral izvajati subjekt, ki ga prizna pristojni organ, ali operator sistema brezpilotnega zrakoplova v skladu z zahtevami iz te uredbe.

(10)

V primeru čezmejnih operacij ali operacij zunaj države članice registracije s strani imetnika spričevala operatorja lahkega sistema brezpilotnega zrakoplova bi morala država članica operacije prejeti informacije o lokaciji ali lokacijah predvidene operacije.

(11)

EASA je pripravila osnutek izvedbenih pravil in jih predložila z mnenjem št. 05/2019 (3) v skladu s točkama (b) in (c) člena 75(2) ter členom 76(1) Uredbe (EU) 2018/1139.

(12)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega v skladu s členom 127 Uredbe (EU) 2018/1139 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe Izvedbene uredbe (EU) 2019/947

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/947 se spremeni:

(1)

v členu 2 se dodajo se naslednje točke 24 do 34:

„(24)

„opazovalec brezpilotnega zrakoplova“ pomeni osebo, ki stoji poleg pilota na daljavo in z opazovanjem brezpilotnega zrakoplova brez pripomočkov pomaga pilotu na daljavo pri ohranjanju brezpilotnega zrakoplova v vidnem polju in varni izvedbi leta;

(25)

„opazovalec zračnega prostora“ pomeni osebo, ki pomaga pilotu na daljavo tako, da brez pripomočkov pregleduje zračni prostor, v katerem deluje brezpilotni zrakoplov, da bi zaznala kakršno koli morebitno nevarnost v zraku;

(26)

„upravljalna enota“ pomeni opremo ali sistem opreme za daljinsko upravljanje brezpilotnih zrakoplovov, kot je opredeljeno v členu 3(32) Uredbe (EU) 2018/1139, ki podpira kontrolo ali spremljanje brezpilotnih zrakoplovov v kateri koli fazi leta, z izjemo kakršne koli infrastrukture, ki podpira storitev zveze za upravljanje in kontrolo (C2);

(27)

„storitev zveze C2“ pomeni komunikacijsko storitev tretje strani, ki zagotavlja upravljanje in kontrolo med brezpilotnimi zrakoplovi in upravljalno enoto;

(28)

„geografija leta“ pomeni obseg zračnega prostora, ki je opredeljen prostorsko in časovno ter v katerem operator sistema brezpilotnega zrakoplova načrtuje izvedbo operacije po običajnih postopkih, opisanih v točki 6(c) Dodatka 5 k Prilogi;

(29)

„območje geografije leta“ pomeni projekcijo geografije leta na zemeljski površini;

(30)

„obseg zračnega prostora za postopke za ravnanje v izrednih razmerah“ pomeni obseg zračnega prostora zunaj geografije leta, kjer se izvajajo postopki za ravnanje v izrednih razmerah, opisani v točki 6(d) Dodatka 5 k Prilogi;

(31)

„območje izvajanja postopkov za ravnanje v izrednih razmerah“ pomeni projekcijo obsega zračnega prostora za postopke za ravnanje v izrednih razmerah na zemeljski površini;

(32)

„operativni obseg“ je kombinacija geografije leta in obsega zračnega prostora za postopke za ravnanje v izrednih razmerah;

(33)

„varovalna višina do tveganja na tleh“ je območje nad zemeljsko površino, ki obdaja operativni obseg in je določena tako, da se čim bolj zmanjša tveganje za tretje strani na zemeljski površini v primeru, da brezpilotni zrakoplov zapusti operativni obseg;

(34)

„noč“ pomeni ure med koncem večernega civilnega mraka in začetkom jutranjega civilnega mraka, kot je opredeljeno v Izvedbeni uredbi (EU) št. 923/2012 (*1).

(*1)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 923/2012 z dne 26. septembra 2012 o določitvi skupnih pravil zračnega prometa in operativnih določb v zvezi z navigacijskimi službami in postopki zračnega prometa ter spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 1035/2011 in uredb (ES) št. 1265/2007, (ES) št. 1794/2006, (ES) št. 730/2006, (ES) št. 1033/2006 in (EU) št. 255/2010 (UL L 281, 13.10.2012, str. 1).“;"

(2)

v členu 5 se odstavek 5 nadomesti z naslednjim:

„5.   Če operator sistema brezpilotnega zrakoplova pristojnemu organu države članice registracije za operacijo, ki je skladna s standardnim scenarijem iz Dodatka 1 k Prilogi, predloži izjavo v skladu s točko UAS.SPEC.020 dela B navedene priloge, mu ni treba pridobiti operativnega dovoljenja v skladu z odstavki 1 do 4 tega člena, uporablja pa se postopek iz člena 12(5). Operator sistema brezpilotnega zrakoplova uporablja izjavo iz Dodatka 2 k navedeni prilogi.“;

(3)

v členu 13 se doda nov odstavek 4:

„4.   Kadar namerava operator sistema brezpilotnega zrakoplova, ki ima spričevalo operatorja lahkega sistema brezpilotnega zrakoplova s privilegiji v skladu s točko UAS.LUC.060 Priloge, izvesti operacijo v ‚posebni kategoriji‘, ki se delno ali v celoti izvede v zračnem prostoru države članice, ki ni država članica registracije, operator sistema brezpilotnega zrakoplova pristojnemu organu države članice predvidene operacije predloži naslednji informaciji:

(a)

izvod pogojev odobritve, prejetih v skladu s točko UAS.LUC.050 Priloge; in

(b)

lokacijo ali lokacije predvidene operacije v skladu z odstavkom 1(b) tega člena.“;

(4)

v členu 14 se doda naslednji odstavek 9:

„9.   Poleg podatkov iz točke 2 lahko države članice od operatorjev sistemov brezpilotnih zrakoplovov pridobijo dodatne informacije o identiteti.“;

(5)

v členu 15 se točka (a) odstavka 1 nadomesti z naslednjim:

„(a)

prepovejo nekatere ali vse operacije sistemov brezpilotnih zrakoplovov, zahtevajo določene pogoje za nekatere ali vse operacije sistemov brezpilotnih zrakoplovov ali zahtevajo predhodno odobritev leta za nekatere ali vse operacije sistemov brezpilotnih zrakoplovov;“;

(6)

člen 22 se nadomesti z naslednjim:

Člen 22

Uporaba sistemov brezpilotnih zrakoplovov v ‚odprti‘ kategoriji, ki ne izpolnjujejo zahtev iz delov 1 do 5 Priloge k Delegirani uredbi Komisije (EU) 2019/945 (*2), se brez poseganja v člen 20 dovoli za prehodno dveletno obdobje, ki se začne eno leto po datumu začetka veljavnosti te uredbe, pod naslednjimi pogoji:

(a)

brezpilotni zrakoplov z vzletno maso, manjšo od 500 g, upravlja pilot na daljavo z ravnjo usposobljenosti, ki jo opredeli zadevna država članica, v skladu z operativnimi zahtevami iz točke UAS.OPEN.020(1) dela A Priloge;

(b)

brezpilotni zrakoplov z vzletno maso, manjšo od 2 kg, se upravlja z ohranjanjem najmanj 50 metrov vodoravne razdalje od ljudi, piloti na daljavo pa imajo raven usposobljenosti, ki je vsaj enakovredna ravni iz točke UAS.OPEN.030(2) dela A Priloge;

(c)

brezpilotni zrakoplov z vzletno maso, manjšo od 25 kg, se upravlja v skladu z operativnimi zahtevami iz točke UAS.OPEN.040(1) in (2), piloti na daljavo pa imajo raven usposobljenosti, ki je vsaj enakovredna ravni iz točke UAS.OPEN.020(4)(b) dela A Priloge.

(*2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/945 z dne 12. marca 2019 o sistemih brezpilotnega zrakoplova in operatorjih sistemov brezpilotnega zrakoplova iz tretjih držav (UL L 152, 11.6.2019, str. 1).“;"

(7)

člen 23 se nadomesti z naslednjim:

Člen 23

1.   Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. julija 2020.

2.   Člen 5(5) in točka 1(l) točke UAS.SPEC.050 se uporabljata od 2. decembra 2021.

3.   Točka 2(g) točke UAS.OPEN.060 se uporablja od 1. julija 2022.

4.   Brez poseganja v člen 21(1) lahko države članice do 2. decembra 2021 sprejmejo izjave, ki jih podajo operatorji sistemov brezpilotnih zrakoplovov v skladu s členom 5(5), na podlagi nacionalnih standardnih scenarijev ali enakovrednih scenarijev, če navedeni nacionalni scenariji izpolnjujejo zahteve iz točke UAS.SPEC.020 Priloge.

Take izjave prenehajo veljati 2. decembra 2023.

5.   Člen 15(3) se uporablja od 1. julija 2021.“;

(8)

Priloga se nadomesti s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. maja 2020

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 212, 22.8.2018, str. 1.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/947 z dne 24. maja 2019 o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov (UL L 152, 11.6.2019, str. 45).

(3)  https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions


PRILOGA

OPERACIJE SISTEMOV BREZPILOTNIH ZRAKOPLOVOV V „ODPRTI“ IN „POSEBNI“ KATEGORIJI

DEL A

OPERACIJE SISTEMOV BREZPILOTNIH ZRAKOPLOVOV V „ODPRTI“ KATEGORIJI

UAS.OPEN.010 Splošne določbe

(1)

Kategorija „odprtih“ operacij sistemov brezpilotnih zrakoplovov je na podlagi operativnih omejitev, zahtev za pilota na daljavo in tehničnih zahtev za sisteme brezpilotnih zrakoplovov razdeljena na tri podkategorije A1, A2 in A3.

(2)

Če operacija sistema brezpilotnega zrakoplova vključuje let brezpilotnega zrakoplova, ki se začne na naravni vzpetini terena ali nad terenom z naravnimi vzpetinami, se brezpilotni zrakoplov ohranja na razdalji 120 m od najbližje točke na zemeljski površini. Merjenje razdalj se prilagodi v skladu z geografskimi značilnostmi terena, kot so ravnine, hribi in gore.

(3)

Kadar brezpilotni zrakoplov leti na vodoravni razdalji 50 m od umetne ovire, višje od 105 m, se lahko največja višina operacije sistema brezpilotnega zrakoplova na zahtevo subjekta, odgovornega za oviro, poveča za do 15 m nad višino ovire.

(4)

Brezpilotna jadralna letala, katerih največja vzletna masa vključno s koristnim tovorom znaša manj kot 10 kg, lahko z odstopanjem od točke 2 letijo na razdalji več kot 120 m od najbližje točke na zemeljski površini, če brezpilotno jadralno letalo v nobenem trenutku ne leti več kot 120 m nad pilotom na daljavo.

UAS.OPEN.020 Operacije sistemov brezpilotnih zrakoplovov v podkategoriji A1

Operacije sistemov brezpilotnih zrakoplovov v podkategoriji A1 izpolnjujejo vse naslednje pogoje:

(1)

za brezpilotne zrakoplove iz točke 5(d) se izvedejo tako, da pilot na daljavo z brezpilotnim zrakoplovom ne preleti zborov ljudi in razumno pričakuje, da ne bo preletena nobena neudeležena oseba. Pilot na daljavo v primeru nepričakovanega preleta neudeleženih oseb čim bolj skrajša čas preleta brezpilotnega zrakoplova nad navedenimi osebami;

(2)

v primeru brezpilotnih zrakoplovov iz točke 5(a), (b) in (c) se operacije izvedejo tako, da lahko pilot na daljavo z brezpilotnim zrakoplovom preleti neudeležene osebe, vendar nikoli ne preleti zborov ljudi;

(3)

z odstopanjem od člena 4(1)(d) se operacije izvedejo, če je aktiven način spremljanja pilota, na razdalji do 50 m od pilota na daljavo;

(4)

izvede jih pilot na daljavo, ki:

(a)

je seznanjen z navodili proizvajalca, ki jih zagotovi proizvajalec sistema brezpilotnega zrakoplova;

(b)

je v primeru brezpilotnega zrakoplova razreda C1, kakor je opredeljen v delu 2 Priloge k Delegirani uredbi (EU) 2019/945, končal spletni tečaj usposabljanja, po katerem je uspešno opravil spletno preverjanje teoretičnega znanja, ki ga je organiziral pristojni organ ali subjekt, ki ga je imenoval pristojni organ države članice, pri čemer je dosegel najmanj 75 % skupnega števila točk. Preverjanje sestavlja 40 vprašanj z več možnimi odgovori, ki so ustrezno porazdeljena po naslednjih temah:

(i)

varnost v zračnem prometu;

(ii)

omejitve zračnega prostora;

(iii)

letalski predpisi;

(iv)

omejitve človekove sposobnosti;

(v)

operativni postopki;

(vi)

splošno znanje o sistemih brezpilotnih zrakoplovov;

(vii)

zasebnost in varstvo podatkov;

(viii)

zavarovanje;

(ix)

varovanje;

(5)

izvedejo se z brezpilotnim zrakoplovom:

(a)

katerega največja vzletna masa vključno s koristnim tovorom znaša manj kot 250 g, največja operativna hitrost pa manj kot 19 m/s, v primeru zasebno izdelanih sistemov brezpilotnih zrakoplovov; ali

(b)

ki izpolnjuje zahteve, opredeljene v členu 20(a);

(c)

ki je označen kot razred C0 in izpolnjuje zahteve navedenega razreda, kakor so opredeljene v delu 1 Priloge k Delegirani uredbi (EU) 2019/945; ali

(d)

ki je označen kot razred C1 in izpolnjuje zahteve navedenega razreda, kakor so opredeljene v delu 2 Priloge k Delegirani uredbi (EU) 2019/945 ter se upravlja z aktivnim in posodobljenim sistemom za neposredno identifikacijo na daljavo in funkcijo za prepoznavanje geografskega položaja.

UAS.OPEN.030 Operacije sistemov brezpilotnih zrakoplovov v podkategoriji A2

Operacije sistemov brezpilotnih zrakoplovov v podkategoriji A2 izpolnjujejo vse naslednje pogoje:

(1)

izvedejo se tako, da brezpilotni zrakoplov ne preleti neudeleženih oseb in da se operacije sistemov brezpilotnih zrakoplovov izvajajo na varni vodoravni razdalji vsaj 30 m od njih; pilot na daljavo lahko vodoravno varnostno razdaljo zmanjša na najmanj pet metrov od neudeležene osebe, če upravlja brezpilotni zrakoplov z aktivno funkcijo v načinu nizke hitrosti in po oceni situacije glede:

(a)

vremenskih razmer;

(b)

zmogljivosti brezpilotnega zrakoplova;

(c)

ločenosti preletenega območja;

(2)

izvede jih pilot na daljavo, ki je seznanjen z navodili proizvajalca, ki jih je zagotovil proizvajalec sistema brezpilotnega zrakoplova, in ima certifikat o usposobljenosti pilota na daljavo, ki ga je izdal pristojni organ ali subjekt, ki ga je imenoval pristojni organ države članice. Ta certifikat se pridobi po izpolnitvi vseh naslednjih pogojev v navedenem vrstnem redu:

(a)

končan spletni tečaj usposabljanja in uspešno opravljeno spletno preverjanje teoretičnega znanja iz točke 4(b) točke UAS.OPEN.020;

(b)

končano samostojno usposabljanje v zvezi z operativnimi pogoji podkategorije A3 iz točk 1 in 2 točke UAS.OPEN.040;

(c)

izjava o končanem samostojnem usposabljanju, opredeljenem v točki (b), in uspešno opravljeno dodatno preverjanje teoretičnega znanja, ki ga je organiziral pristojni organ ali subjekt, ki ga je imenoval pristojni organ države članice, pri čemer je dosegel najmanj 75 % skupnega števila točk. Preverjanje sestavlja najmanj 30 vprašanj z več možnimi odgovori, namenjenih ocenitvi znanja pilota na daljavo o tehničnih in operativnih ukrepih za zmanjšanje tveganja na tleh, ki so ustrezno porazdeljena po naslednjih temah:

(i)

meteorologija;

(ii)

izvedba leta sistema brezpilotnega zrakoplova;

(iii)

tehnični in operativni ukrepi za zmanjšanje tveganja na tleh;

(3)

izvedejo se z brezpilotnim zrakoplovom, ki je označen kot razred C2 in izpolnjuje zahteve navedenega razreda, kakor so opredeljene v delu 3 Priloge k Delegirani uredbi (EU) 2019/945, ter se upravlja z aktivnim in posodobljenim sistemom za neposredno identifikacijo na daljavo in funkcijo za prepoznavanje geografskega položaja.

UAS.OPEN.040 Operacije sistemov brezpilotnih zrakoplovov v podkategoriji A3

Operacije sistemov brezpilotnih zrakoplovov v podkategoriji A3 izpolnjujejo vse naslednje pogoje:

(1)

izvedejo se na območju, kjer pilot na daljavo razumno pričakuje, da na razdalji, na kateri leti brezpilotni zrakoplov ves čas operacije sistema brezpilotnega zrakoplova, ne bo ogrožena nobena neudeležena oseba;

(2)

izvedejo se na varni vodoravni razdalji vsaj 150 m od stanovanjskih, trgovskih, industrijskih ali rekreacijskih območij;

(3)

izvede jih pilot na daljavo, ki je seznanjen z navodili proizvajalca, ki jih zagotovi proizvajalec sistema brezpilotnega zrakoplova, ter je končal spletni tečaj usposabljanja in uspešno opravil spletno preverjanje teoretičnega znanja, kakor je opredeljeno v točki 4(b) točke UAS.OPEN.020;

(4)

izvedejo se z brezpilotnim zrakoplovom:

(a)

katerega največja vzletna masa vključno s koristnim tovorom znaša manj kot 25 kg v primeru zasebno izdelanih sistemov brezpilotnih zrakoplovov ali

(b)

ki izpolnjuje zahteve, opredeljene v členu 20(b);

(c)

ki je označen kot razred C2 in izpolnjuje zahteve navedenega razreda, kakor so opredeljene v delu 3 Priloge k Delegirani uredbi (EU) 2019/945, ter se upravlja z aktivnim in posodobljenim sistemom za neposredno identifikacijo na daljavo in funkcijo za prepoznavanje geografskega položaja ali

(d)

ki je označen kot razred C3 in izpolnjuje zahteve navedenega razreda, kakor so opredeljene v delu 4 Priloge k Delegirani uredbi (EU) 2019/945, ter se upravlja z aktivnim in posodobljenim sistemom za neposredno identifikacijo na daljavo in funkcijo za prepoznavanje geografskega položaja ali

(e)

ki je označen kot razred C4 in izpolnjuje zahteve navedenega razreda, kakor so opredeljene v delu 5 Priloge k Delegirani uredbi (EU) 2019/945.

UAS.OPEN.050 Odgovornosti operatorja sistema brezpilotnih zrakoplovov

Operator sistema brezpilotnega zrakoplova izpolnjuje vse naslednje zahteve:

(1)

razvije operativne postopke, prilagojene vrsti operacije in povezanemu tveganju;

(2)

zagotovi, da se pri vseh operacijah optimalno uporablja in podpira učinkovita izraba radijskega spektra, da se prepreči škodljivo motenje;

(3)

imenuje pilota na daljavo za vsak let;

(4)

zagotovi, da so piloti na daljavo in vse drugo osebje, ki izvajajo naloge v podporo operacijam, seznanjeni z navodili proizvajalca, ki jih zagotovi proizvajalec sistema brezpilotnega zrakoplova, in:

(a)

so ustrezno usposobljeni v podkategoriji predvidenih operacij sistemov brezpilotnih zrakoplovov v skladu s točko UAS.OPEN.020, UAS.OPEN.030 ali UAS.OPEN.040 za opravljanje svojih nalog, ali za člane osebja, ki niso pilot na daljavo, da so končali tečaj za usposabljanje na delovnem mestu, ki ga je razvil operator;

(b)

so popolnoma seznanjeni s postopki operatorja sistema brezpilotnega zrakoplova;

(c)

imajo informacije v zvezi z vsemi geografskimi območji, ki jih država članica operacije objavi v skladu s členom 15, relevantne za predvideno operacijo sistema brezpilotnega zrakoplova;

(5)

po potrebi posodobi informacije v sistemu za prepoznavanje geografskega položaja v skladu s predvideno lokacijo operacije;

(6)

v primeru operacije z brezpilotnim zrakoplovom enega od razredov, opredeljenih v delih 1 do 5 Priloge k Delegirani uredbi (EU) 2019/945, zagotovi, da je:

(a)

sistemu brezpilotnega zrakoplova priložena ustrezna izjava EU o skladnosti, vključno z navedbo ustreznega razreda; ter

(b)

na brezpilotni zrakoplov nameščena povezana identifikacijska oznaka razreda;

(7)

v primeru operacije sistema brezpilotnega zrakoplova v podkategoriji A2 ali A3 zagotovi, da so vse udeležene osebe, prisotne na območju operacije, obveščene o tveganjih in so se izrecno strinjale s sodelovanjem.

UAS.OPEN.060 Odgovornosti pilota na daljavo

(1)

Pilot na daljavo pred začetkom operacije sistema brezpilotnega zrakoplova:

(a)

je ustrezno usposobljen v podkategoriji predvidenih operacij sistemov brezpilotnih zrakoplovov v skladu s točko UAS.OPEN.020, UAS.OPEN.030 ali UAS.OPEN.040 za opravljanje svojih nalog in ima med upravljanjem sistema brezpilotnega zrakoplova pri sebi dokazilo o usposobljenosti, razen kadar upravlja brezpilotni zrakoplov iz točke 5(a), (b) ali (c) točke UAS.OPEN.020;

(b)

pridobi posodobljene informacije o vseh geografskih območjih, ki jih država članica operacije objavi v skladu s členom 15, relevantne za predvideno operacijo sistema brezpilotnega zrakoplova;

(c)

prouči operativno okolje, preveri prisotnost ovir, in, razen če upravlja brezpilotni zrakoplov podkategorije A1 iz točke 5(a), (b) ali (c) točke UAS.OPEN.020, preveri prisotnost morebitnih neudeleženih oseb;

(d)

zagotovi, da stanje sistema brezpilotnega zrakoplova omogoča varno dokončanje predvidenega leta, in po potrebi preveri, ali je neposredna identifikacija na daljavo aktivna in posodobljena;

(e)

če je na sistem brezpilotnega zrakoplova nameščen dodatni koristni tovor, preveri, da njegova masa ne presega niti največje vzletne mase, ki jo je opredelil proizvajalec, niti omejitve največje vzletne mase razreda zadevnega zrakoplova.

(2)

Pilot na daljavo med letom:

(a)

nalog ne opravlja pod vplivom psihoaktivnih snovi ali alkohola ali če tega ni sposoben zaradi poškodbe, utrujenosti, zdravil, bolezni ali drugih razlogov;

(b)

upravlja brezpilotni zrakoplov tako, da leti v vidnem polju, in temeljito vizualno pregleduje zračni prostor okoli brezpilotnega zrakoplova, da se prepreči vsako tveganje trka z zrakoplovom s posadko. Pilot na daljavo prekine let, če operacija pomeni tveganje za druge zrakoplove, ljudi, živali, okolje ali lastnino;

(c)

deluje v skladu z operativnimi omejitvami na geografskih območjih, opredeljenih v skladu s členom 15;

(d)

je sposoben ohranjati nadzor nad brezpilotnim zrakoplovom, razen v primeru izgubljene zveze ali če upravlja prostoleteči brezpilotni zrakoplov;

(e)

upravlja sistem brezpilotnega zrakoplova v skladu z navodili proizvajalca, ki jih zagotovi proizvajalec, vključno z vsemi veljavnimi omejitvami;

(f)

deluje v skladu z operatorjevimi postopki, če so na voljo;

(g)

pri izvajanju operacij ponoči zagotovi, da je aktivirana zelena utripajoča luč na brezpilotnem zrakoplovu.

(3)

Piloti na daljavo in operatorji sistemov brezpilotnih zrakoplovov med letom ne letijo blizu ali znotraj območij, kjer potekajo ukrepi za odzivanje v izrednih razmerah, razen če imajo za to dovoljenje pristojnih služb za odzivanje v izrednih razmerah.

(4)

Za namene točke 2(b) lahko pilotom na daljavo pomaga opazovalec brezpilotnega zrakoplova. V takem primeru se med pilotom na daljavo in opazovalcem brezpilotnega zrakoplova vzpostavi jasna in učinkovita komunikacija.

UAS.OPEN.070 Trajanje in veljavnost kompetence pilota na daljavo, pridobljene s spletnim preverjanjem teoretičnega znanja, in certifikatov o usposobljenosti pilota na daljavo

(1)

Kompetenca pilota na daljavo, pridobljena s spletnim preverjanjem teoretičnega znanja, ki se zahteva v točki 4(b) točke UAS.OPEN.020 in točki 3 točke UAS.OPEN.040, ter certifikat o usposobljenosti pilota na daljavo, ki se zahteva v točki 2 točke UAS.OPEN.030, veljata pet let.

(2)

Kompetenca pilota na daljavo, pridobljena s spletnim preverjanjem teoretičnega znanja, in certifikat o usposobljenosti pilota na daljavo se v obdobju njune veljavnosti obnovita z:

(a)

dokazovanjem kompetenc v skladu s točko 4(b) točke UAS.OPEN.020 oziroma točko 2 točke UAS.OPEN.030 ali

(b)

dokončanjem osvežitvenega usposabljanja, ki zajema teme iz teoretičnega znanja, kot so opredeljene v točki 4(b) točke UAS.OPEN.020 oziroma točki 2 točke UAS.OPEN.030, in ga je izvedel pristojni organ ali subjekt, ki ga je imenoval pristojni organ.

(3)

Za obnovitev kompetence pilota na daljavo, pridobljene s spletnim preverjanjem teoretičnega znanja, ali certifikata o usposobljenosti pilota na daljavo po njunem poteku mora pilot na daljavo izpolnjevati zahteve iz točke 2(a).

DEL B

OPERACIJE SISTEMOV BREZPILOTNIH ZRAKOPLOVOV V „POSEBNI“ KATEGORIJI

UAS.SPEC.010 Splošne določbe

Operator sistema brezpilotnega zrakoplova pristojnemu organu predloži oceno operativnega tveganja za predvideno operacijo v skladu s členom 11 ali predloži izjavo, kadar se uporablja točka UAS.SPEC.020, razen če ima operator spričevalo operatorja lahkega sistema brezpilotnega zrakoplova z ustreznimi privilegiji v skladu z delom C te priloge. Operator sistema brezpilotnega zrakoplova redno vrednoti ustreznost sprejetih ukrepov za zmanjšanje tveganja in jih po potrebi posodobi.

UAS.SPEC.020 Izjava glede delovanja

(1)

Operator sistema brezpilotnega zrakoplova lahko v skladu s členom 5 pristojnemu organu države članice registracije kot alternativo točkama UAS.SPEC.30 in UAS.SPEC.40 predloži operativno izjavo o skladnosti s standardnim scenarijem, kakor je opredeljen v Dodatku 1 k tej prilogi, v zvezi z operacijami:

(a)

brezpilotnega zrakoplova z:

(i)

največjo značilno mero do treh metrov v vidnem polju nad nadzorovanim talnim območjem, razen nad zbori ljudi;

(ii)

največjo značilno mero do enega metra v vidnem polju, razen nad zbori ljudi;

(iii)

največjo značilno mero do enega metra zunaj vidnega polja nad redko poseljenimi območji;

(iv)

največjo značilno mero do treh metrov zunaj vidnega polja nad nadzorovanim talnim območjem;

(b)

ki se izvajajo manj kot 120 m od najbližje točke na zemeljski površini in:

(i)

v nenadzorovanem zračnem prostoru (razred F ali G), razen če države članice v geografskih območjih sistemov brezpilotnih zrakoplovov zahtevajo drugačne omejitve za območja, kjer verjetnost srečanja z zrakoplovom s posadko ni majhna, ali

(ii)

v nadzorovanem zračnem prostoru v skladu z objavljenimi postopki za območje operacij, da se zagotovi majhna verjetnost srečanja z zrakoplovom s posadko.

(2)

Izjava operatorjev sistemov brezpilotnih zrakoplovov vsebuje:

(a)

upravne informacije o operatorju sistema brezpilotnega zrakoplova;

(b)

izjavo, da operacija izpolnjuje operativno zahtevo iz točke 1 in standardnega scenarija, kakor je opredeljen v Dodatku 1 k Prilogi;

(c)

zavezo operatorja sistema brezpilotnega zrakoplova, da bo deloval v skladu z ustreznimi ukrepi za zmanjšanje tveganja, ki se zahtevajo zaradi varnosti operacije, vključno s povezanimi navodili glede operacije, zasnove brezpilotnega zrakoplova in usposobljenosti udeleženega osebja;

(d)

potrdilo operatorja sistema brezpilotnega zrakoplova, da bo za vsak let, izveden na podlagi izjave, sklenjeno ustrezno zavarovalno kritje, če se to zahteva s pravom Unije ali nacionalnim pravom.

(3)

Pristojni organ ob prejemu izjave preveri, ali izjava vsebuje vse elemente iz točke 2, in operatorju sistema brezpilotnega zrakoplova brez nepotrebnega odlašanja predloži potrdilo o prejemu in popolnosti.

(4)

Operator sistema brezpilotnega zrakoplova lahko po prejemu potrdila o prejemu in popolnosti začne operacijo.

(5)

Operatorji sistemov brezpilotnih zrakoplovov pristojni organ nemudoma obvestijo o vsaki spremembi informacij, navedenih v operativni izjavi, ki so jo predložili.

(6)

Operatorjem sistemov brezpilotnih zrakoplovov, ki imajo spričevalo operatorja lahkega sistema brezpilotnega zrakoplova z ustreznimi privilegiji v skladu z delom C te priloge, ni treba predložiti izjave.

UAS.SPEC.030 Vloga za izdajo operativnega dovoljenja

(1)

Operator sistema brezpilotnega zrakoplova pred začetkom operacije sistema brezpilotnega zrakoplova v „posebni“ kategoriji pri nacionalnem pristojnem organu države članice registracije pridobi operativno dovoljenje, razen če:

(a)

se uporablja točka UAS.SPEC.020 ali

(b)

ima operator sistema brezpilotnega zrakoplova spričevalo operatorja lahkega sistema brezpilotnega zrakoplova z ustreznimi privilegiji v skladu z delom C te priloge.

(2)

Operator sistema brezpilotnega zrakoplova predloži vlogo za posodobljeno operativno dovoljenje, če se operacija ali ukrepi za zmanjšanje tveganja, navedeni v operativnem dovoljenju, bistveno spremenijo.

(3)

Vloga za operativno dovoljenje temelji na oceni tveganja iz člena 11 in poleg tega vključuje naslednje informacije:

(a)

registracijsko številko operatorja sistema brezpilotnega zrakoplova;

(b)

ime odgovornega vodje ali ime operatorja sistema brezpilotnega zrakoplova v primeru fizične osebe;

(c)

oceno operativnega tveganja;

(d)

seznam ukrepov za zmanjšanje tveganja, ki jih predlaga operator sistema brezpilotnega zrakoplova, z dovolj informacijami, da lahko pristojni organ oceni ustreznost načinov za zmanjšanje tveganja, namenjenih obravnavanju tveganj;

(e)

operativni priročnik, kadar je to potrebno zaradi tveganja in zapletenosti operacije;

(f)

potrdilo, da bo ob začetku operacij sistemov brezpilotnih zrakoplovov veljalo ustrezno zavarovalno kritje, če se to zahteva s pravom Unije ali nacionalnim pravom.

UAS.SPEC.040 Izdaja operativnega dovoljenja

(1)

Ko pristojni organ prejme vlogo v skladu s točko UAS.SPEC.030, brez nepotrebnega odlašanja izda operativno dovoljenje v skladu s členom 12, če ugotovi, da operacija izpolnjuje naslednje pogoje:

(a)

predložene so vse informacije v skladu s točko UAS.SPEC.030(3);

(b)

če se bo celotna operacija ali njen del izvedel v nadzorovanem zračnem prostoru, je vzpostavljen postopek za usklajevanje z ustreznim izvajalcem storitev za zadevni zračni prostor.

(2)

Pristojni organ v operativnem dovoljenju navede točen obseg dovoljenja v skladu s členom 12.

UAS.SPEC.050 Odgovornosti operatorja sistema brezpilotnega zrakoplova

(1)

Operator sistema brezpilotnega zrakoplova izpolnjuje vse naslednje zahteve:

(a)

vzpostavi postopke in omejitve, prilagojene vrsti predvidene operacije in tveganju, vključno z:

(i)

operativnimi postopki za zagotovitev varnosti operacij;

(ii)

postopki za zagotovitev, da so zahteve glede varovanja, ki se uporabljajo za območje operacij, v predvideni operaciji izpolnjene;

(iii)

ukrepi za zaščito pred nezakonitimi posegi in nepooblaščenim dostopom;

(iv)

postopki za zagotovitev, da so vse operacije v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov. Zlasti izvede oceno učinka v zvezi z varstvom podatkov, kadar to zahteva nacionalni organ za varstvo podatkov v skladu s členom 35 Uredbe (EU) 2016/679;

(v)

smernicami za svoje pilote na daljavo, da bodo operacije sistemov brezpilotnih zrakoplovov načrtovali tako, da bodo čim manj moteče za ljudi in živali, vključno s hrupom in drugimi motnjami, povezanimi z emisijami;

(b)

imenuje pilota na daljavo za vsak let, v primeru avtonomnih operacij pa zagotovi, da so v vseh fazah leta odgovornosti in naloge, zlasti tiste iz točk 2 in 3 točke UAS.SPEC.060, ustrezno dodeljene v skladu s postopki, vzpostavljenimi v skladu s točko (a);

(c)

zagotovi, da se pri vseh operacijah učinkovito uporablja in podpira učinkovita izraba radijskega spektra, da se prepreči škodljivo motenje;

(d)

zagotovi, da piloti na daljavo pred izvedbo operacij izpolnjujejo vse naslednje pogoje:

(i)

usposobljeni so za opravljanje svojih nalog v skladu z veljavnim usposabljanjem, opredeljenim v operativnem dovoljenju, ali če se uporablja točka UAS.SPEC.020, s pogoji in omejitvami, opredeljenimi v ustreznem standardnem scenariju iz Dodatka 1, ali kakor so opredeljeni v spričevalu operatorja lahkega sistema brezpilotnega zrakoplova;

(ii)

udeležijo se usposabljanja za pilote na daljavo, ki temelji na kompetencah in vključuje kompetence iz člena 8(2);

(iii)

udeležijo se usposabljanja za pilote na daljavo, kakor je opredeljeno v operativnem dovoljenju, ki se za operacije, za katere je potrebno tako dovoljenje, izvede v sodelovanju s subjektom, ki ga je imenoval pristojni organ;

(iv)

udeležijo se usposabljanja za pilote na daljavo za operacije na podlagi izjave, ki se izvedejo v skladu z ukrepi za zmanjšanje tveganja, opredeljenimi v standardnem scenariju;

(v)

obveščeni so o operativnem priročniku operatorja sistema brezpilotnega zrakoplova, če se to zahteva z oceno tveganja in postopki, vzpostavljenimi v skladu s točko (a);

(vi)

pridobijo posodobljene informacije o vseh geografskih območjih, opredeljenih v skladu s členom 15, relevantne za predvideno operacijo;

(e)

zagotovi, da člani osebja, razen pilota na daljavo, pristojni za naloge, ki so bistvene za operacijo sistema brezpilotnega zrakoplova, izpolnjujejo vse naslednje pogoje:

(i)

končali so usposabljanje na delovnem mestu, ki ga je razvil operator;

(ii)

obveščeni so o operativnem priročniku operatorja sistema brezpilotnega zrakoplova, če se to zahteva z oceno tveganja, in postopkih, vzpostavljenih v skladu s točko (a);

(iii)

pridobili so posodobljene informacije o vseh geografskih območjih, opredeljenih v skladu s členom 15, relevantne za predvideno operacijo;

(f)

izvede vsako operacijo v okviru omejitev, pogojev in ukrepov za zmanjšanje tveganja, opredeljenih v izjavi ali določenih v operativnem dovoljenju;

(g)

vodi in vzdržuje posodobljeno evidenco:

(i)

vseh ustreznih kvalifikacij in tečajev usposabljanja, ki sta jih opravila pilot na daljavo in drugo osebje, pristojno za naloge, ki so bistvene za operacijo sistema brezpilotnega zrakoplova, ter vzdrževalno osebje, vsaj tri leta po tem, ko so navedene osebe prenehale delati v organizaciji ali so zamenjale delovno mesto v organizaciji;

(ii)

vzdrževalnih dejavnosti, izvedenih na sistemu brezpilotnega zrakoplova, za obdobje najmanj treh let;

(iii)

informacij o operacijah sistemov brezpilotnih zrakoplovov, vključno z vsemi neobičajnimi tehničnimi ali operativnimi dogodki in drugimi podatki, kot se zahteva v izjavi ali operativnem dovoljenju, za obdobje najmanj treh let;

(h)

uporablja sisteme brezpilotnih zrakoplovov, ki so zasnovani najmanj tako, da sistem brezpilotnega zrakoplova zaradi morebitne okvare ne bo letel zunaj obsega operacije ali povzročil smrtnih žrtev. Poleg tega je vmesnik človek-stroj tak, da čim bolj zmanjša tveganje pilotove napake in ne povzroči čezmerne utrujenosti;

(i)

sistem brezpilotnega zrakoplova vzdržuje v ustreznem stanju, ki zagotavlja varno upravljanje:

(i)

najmanj z opredelitvijo navodil za vzdrževanje ter zaposlitvijo ustrezno usposobljenega in kvalificiranega vzdrževalnega osebja ter

(ii)

po potrebi z delovanjem v skladu s točko UAS.SPEC.100;

(iii)

z uporabo brezpilotnega zrakoplova, ki je zasnovan tako, da povzroča čim manj hrupa in drugih emisij, ob upoštevanju vrste predvidenih operacij in geografskih območij, kjer hrup in emisije, ki jih povzročajo zrakoplovi, predstavljajo težavo.

(j)

vzpostavi in vodi posodobljen seznam imenovanih pilotov na daljavo za vsak let;

(k)

vzpostavi in vodi posodobljen seznam vzdrževalnega osebja, ki ga operator zaposli za izvajanje vzdrževalnih dejavnosti, ter

(l)

zagotovi, da sta na vsakem posameznem brezpilotnem zrakoplovu nameščena:

(i)

najmanj ena zelena utripajoča luč za namene vidnosti brezpilotnega zrakoplova ponoči ter

(ii)

aktiven in posodobljen sistem za identifikacijo na daljavo.

UAS.SPEC.060 Odgovornosti pilota na daljavo

(1)

Pilot na daljavo:

(a)

nalog ne opravlja pod vplivom psihoaktivnih snovi ali alkohola ali če tega ni sposoben zaradi poškodbe, utrujenosti, zdravil, bolezni ali drugih razlogov;

(b)

je ustrezno usposobljen za pilota na daljavo, kakor je opredeljeno v operativnem dovoljenju, standardnem scenariju, opredeljenem v Dodatku 1, ali spričevalu operatorja lahkega sistema brezpilotnega zrakoplova, in ima med upravljanjem sistema brezpilotnega zrakoplova pri sebi dokazilo o usposobljenosti;

(c)

je seznanjen z navodili proizvajalca, ki jih zagotovi proizvajalec sistema brezpilotnega zrakoplova.

(2)

Pilot na daljavo pred začetkom operacije sistema brezpilotnega zrakoplova izpolnjuje vse naslednje zahteve:

(a)

pridobi posodobljene informacije o vseh geografskih območjih, opredeljenih v skladu s členom 15, relevantne za predvideno operacijo;

(b)

zagotovi, da je operativno okolje skladno z odobrenimi ali določenimi omejitvami in pogoji;

(c)

zagotovi, da je sistem brezpilotnega zrakoplova v varnem stanju, ki omogoča varno dokončanje predvidenega leta, in po potrebi preveri, ali je neposredna identifikacija na daljavo aktivna in posodobljena;

(d)

zagotovi, da so informacije o operaciji dane na voljo ustrezni enoti službe zračnega prometa, drugim uporabnikom zračnega prostora in ustreznim zainteresiranim stranem, kakor se zahteva z operativnim dovoljenjem ali pogoji, ki jih država članica za geografsko območje operacije objavi v skladu s členom 15.

(3)

Pilot na daljavo med letom:

(a)

deluje v skladu z odobrenimi ali določenimi omejitvami in pogoji;

(b)

prepreči vsako tveganje trka s katerim koli zrakoplovom s posadko in prekine let, če bi lahko njegovo nadaljevanje pomenilo tveganje za druge zrakoplove, ljudi, živali, okolje ali lastnino;

(c)

deluje v skladu z operativnimi omejitvami na geografskih območjih, opredeljenih v skladu s členom 15;

(d)

deluje v skladu z operatorjevimi postopki;

(e)

ne leti blizu ali znotraj območij, kjer potekajo ukrepi za odzivanje v izrednih razmerah, razen če ima za to dovoljenje pristojnih služb za odzivanje v izrednih razmerah.

UAS.SPEC.070 Prenosljivost operativnega dovoljenja

Operativno dovoljenje ni prenosljivo.

UAS.SPEC.080 Trajanje in veljavnost operativnega dovoljenja

(1)

Pristojni organ trajanje operativnega dovoljenja navede v samem dovoljenju.

(2)

Operativno dovoljenje ne glede na točko 1 velja, dokler operator sistema brezpilotnega zrakoplova izpolnjuje ustrezne zahteve iz te uredbe in pogoje, opredeljene v operativnem dovoljenju.

(3)

Operator sistema brezpilotnega zrakoplova ob preklicu ali odpovedi operativnega dovoljenja pristojnemu organu v digitalni obliki nemudoma potrdi, da je seznanjen s preklicem ali odpovedjo operativnega dovoljenja.

UAS.SPEC.085 Trajanje in veljavnost operativne izjave

Veljavnost operativne izjave je omejena na dve leti. Izjava se ne šteje več za popolno v smislu točke 4 točke UAS.SPEC.020, če

(1)

je med nadzorom operatorja sistema brezpilotnega zrakoplova pristojni organ ugotovil, da se operacija brezpilotnega zrakoplova ne izvaja v skladu z operativno izjavo;

(2)

so se pogoji operacije sistema brezpilotnega zrakoplova toliko spremenili, da operativna izjava ne izpolnjuje več veljavnih zahtev iz te uredbe;

(3)

se pristojnemu organu ne dodeli dostop v skladu s točko UAS.SPEC.090.

UAS.SPEC.090 Dostop

Operator sistema brezpilotnega zrakoplova za namene dokazovanja skladnosti s to uredbo vsaki osebi, ki jo pristojni organ ustrezno pooblasti, dodeli dostop do vsakega objekta, sistema brezpilotnega zrakoplova, dokumenta, evidence, podatkov, postopkov ali vsakega drugega gradiva, relevantnega za njegovo dejavnost, za katero se zahteva operativno dovoljenje ali operativna izjava, ne glede na to, ali je njegova dejavnost oddana v izvajanje ali podizvajanje drugi organizaciji.

UAS.SPEC.100 Uporaba certificirane opreme in certificiranih brezpilotnih zrakoplovov

(1)

Če se pri operaciji sistema brezpilotnega zrakoplova uporablja brezpilotni zrakoplov, za katerega je bilo izdano spričevalo o plovnosti ali omejeno spričevalo o plovnosti ali pri katerem se uporablja certificirana oprema, operator sistema brezpilotnega zrakoplova čas operacije ali storitve zapiše v skladu z navodili in postopki, ki se uporabljajo za certificirano opremo, operativno izjavo ali dovoljenjem.

(2)

Operator sistema brezpilotnega zrakoplova upošteva navodila, navedena v certifikatu za brezpilotni zrakoplov ali opremo, deluje pa tudi v skladu z vsemi smernicami glede plovnosti ali operativnimi smernicami, ki jih izda agencija.

DEL C

SPRIČEVALO OPERATORJA LAHKEGA SISTEMA BREZPILOTNEGA ZRAKOPLOVA

UAS.LUC.010 Splošne zahteve za spričevalo operatorja lahkega sistema brezpilotnega zrakoplova

(1)

Vlogo za spričevalo operatorja lahkega sistema brezpilotnega zrakoplova lahko na podlagi tega dela poda pravna oseba.

(2)

Vloga za spričevalo operatorja lahkega sistema brezpilotnega zrakoplova ali spremembo veljavnega spričevala operatorja lahkega sistema brezpilotnega zrakoplova se predloži pristojnemu organu in vsebuje vse naslednje informacije:

(a)

opis sistema upravljanja operatorja sistema brezpilotnega zrakoplova, vključno z njegovo organizacijsko strukturo in sistemom upravljanja varnosti;

(b)

imena odgovornih članov osebja operatorja sistema brezpilotnega zrakoplova, vključno z osebo, odgovorno za odobritev operacij s sistemi brezpilotnih zrakoplovov;

(c)

izjavo, da je vlagatelj preveril vso dokumentacijo, predloženo pristojnemu organu, in ugotovil njeno skladnost z zadevnimi zahtevami.

(3)

Če so zahteve iz tega dela izpolnjene, se lahko imetniku spričevala operatorja lahkega sistema brezpilotnega zrakoplova dodelijo privilegiji v skladu s točko UAS.LUC.060.

UAS.LUC.020 Odgovornosti imetnika spričevala operatorja lahkega sistema brezpilotnega zrakoplova

Imetnik spričevala operatorja lahkega sistema brezpilotnega zrakoplova:

(1)

izpolnjuje zahteve iz točk UAS.SPEC.050 in UAS.SPEC.060;

(2)

deluje v skladu z obsegom in privilegiji, opredeljenimi v pogojih odobritve;

(3)

vzpostavi in vzdržuje sistem operativnega nadzora nad vsako operacijo, ki se izvaja pod pogoji iz njegovega spričevala operatorja lahkega sistema brezpilotnega zrakoplova;

(4)

izvede oceno operativnega tveganja predvidene operacije v skladu s členom 11, razen če izvaja operacijo, za katero zadošča operativno dovoljenje v skladu s točko UAS.SPEC.020;

(5)

vodi evidenco naslednjih postavk na način, ki zagotavlja zaščito pred poškodbami, spremembo in krajo, vsaj tri leta za operacije, ki se izvedejo z uporabo privilegijev iz točke UAS.LUC.060:

(a)

ocene operativnega tveganja, kadar se to zahteva v skladu s točko 4, in njene podporne dokumentacije;

(b)

sprejetih ukrepov za zmanjšanje tveganja ter

(c)

kvalifikacij in izkušenosti osebja, udeleženega pri operaciji sistema brezpilotnega zrakoplova, spremljanja skladnosti in upravljanja varnosti;

(6)

vodi evidenco o osebju iz točke 5(c), dokler je zadevna oseba zaposlena pri organizaciji, in jo hrani do treh let po tem, ko zadevna oseba zapusti organizacijo.

UAS.LUC.030 Sistem upravljanja varnosti

(1)

Operator sistema brezpilotnega zrakoplova, ki poda vlogo za spričevalo operatorja lahkega sistema brezpilotnega zrakoplova, vzpostavi, izvaja in vzdržuje sistem upravljanja varnosti, ki ustreza velikosti organizacije ter vrsti in zapletenosti njenih dejavnosti, ob upoštevanju nevarnosti in povezanih tveganj, ki izhajajo iz teh dejavnosti.

(2)

Operator sistema brezpilotnega zrakoplova izpolnjuje vse naslednje zahteve

(a)

imenuje odgovornega vodjo, pooblaščenega za zagotavljanje, da se znotraj organizacije vse dejavnosti izvajajo v skladu z veljavnimi standardi ter da organizacija stalno izpolnjuje zahteve sistema upravljanja in deluje v skladu s postopki, opredeljenimi v priročniku v zvezi s spričevalom operatorja lahkega sistema brezpilotnega zrakoplova iz točke UAS.LUC.040;

(b)

jasno opredeli pristojnosti in odgovornosti v organizaciji;

(c)

vzpostavi in vzdržuje varnostno politiko in povezane ustrezne varnostne cilje;

(d)

določi ključno varnostno osebje za izvrševanje varnostne politike;

(e)

vzpostavi in vzdržuje proces upravljanja varnostnih tveganj, vključno z opredelitvijo varnostnih tveganj, povezanih z dejavnostmi operatorja sistema brezpilotnega zrakoplova, pa tudi njihovim vrednotenjem in obvladovanjem povezanih tveganj, vključno s sprejetjem ukrepov za zmanjšanje navedenih tveganj in preverjanje učinkovitosti ukrepa;

(f)

spodbuja varnost v organizaciji z:

(i)

usposabljanjem in izobraževanjem;

(ii)

komunikacijo;

(g)

dokumentira vse ključne procese sistema upravljanja varnosti za seznanjanje članov osebja z njihovimi odgovornostmi in postopkom za spremembo te dokumentacije; ključni procesi vključujejo:

(i)

poročanje o varnostnih zadevah in interne preiskave;

(ii)

nadzor nad delovanjem;

(iii)

sporočila o varnosti;

(iv)

usposabljanje in spodbujanje varnosti;

(v)

spremljanje skladnosti;

(vi)

obvladovanje varnostnega tveganja;

(vii)

upravljanje sprememb;

(viii)

povezavo med organizacijami;

(ix)

uporabo podizvajalcev in partnerjev;

(h)

vključuje neodvisno funkcijo za spremljanje skladnosti in ustreznosti izpolnjevanja ustreznih zahtev iz te uredbe, vključno s sistemom za zagotavljanje povratnih informacij o ugotovitvah odgovornemu vodji, da se po potrebi zagotovi učinkovito izvajanje korektivnih ukrepov;

(i)

vključuje funkcijo, ki zagotavlja, da se varnostna tveganja, ki izhajajo iz storitve ali izdelka, zagotovljenega prek podizvajalcev, ocenijo in zmanjšajo v okviru operatorjevega sistema upravljanja varnosti.

(3)

Če ima organizacija druge certifikate organizacij s področja uporabe Uredbe (EU) 2018/1139, se lahko sistem upravljanja varnosti operatorja sistema brezpilotnega zrakoplova vključi v sistem upravljanja varnosti, ki se zahteva s katerim od navedenih dodatnih certifikatov.

UAS.LUC.040 Priročnik v zvezi s spričevalom operatorja lahkega sistema brezpilotnega zrakoplova

(1)

Imetnik spričevala operatorja lahkega sistema brezpilotnega zrakoplova pristojnemu organu predloži priročnik v zvezi s spričevalom operatorja lahkega sistema brezpilotnega zrakoplova, ki neposredno ali s sklicevanjem opisuje njegovo organizacijo, ustrezne postopke in dejavnosti, ki se izvajajo.

(2)

Priročnik vsebuje izjavo, ki jo podpiše odgovorni vodja in s katero se potrjuje, da bo organizacija vedno delovala v skladu s to uredbo in odobrenim priročnikom v zvezi s spričevalom operatorja lahkega sistema brezpilotnega zrakoplova. Kadar odgovorni vodja ni glavni direktor organizacije, glavni direktor sopodpiše izjavo.

(3)

Če katero od dejavnosti izvajajo partnerske organizacije ali podizvajalci, operator sistema brezpilotnega zrakoplova v priročnik v zvezi s spričevalom operatorja lahkega sistema brezpilotnega zrakoplova vključi postopke o tem, kako imetnik spričevala operatorja lahkega sistema brezpilotnega zrakoplova upravlja odnose z navedenimi partnerskimi organizacijami ali podizvajalci.

(4)

Priročnik v zvezi s spričevalom operatorja lahkega sistema brezpilotnega zrakoplova se po potrebi spremeni, da se ohrani posodobljen opis organizacije imetnika spričevala operatorja lahkega sistema brezpilotnega zrakoplova, kopije sprememb pa se predložijo pristojnemu organu.

(5)

Operator sistema brezpilotnega zrakoplova ustrezne dele priročnika v zvezi s spričevalom operatorja lahkega sistema brezpilotnega zrakoplova razdeli vsem članom svojega osebja v skladu z njihovimi funkcijami in nalogami.

UAS.LUC.050 Pogoji odobritve imetnika spričevala operatorja lahkega sistema brezpilotnega zrakoplova

(1)

Pristojni organ spričevalo operatorja lahkega sistema brezpilotnega zrakoplova izda, ko je prepričan, da operator lahkega sistema brezpilotnega zrakoplova deluje v skladu s točkami UAS.LUC.020, UAS.LUC.030 in UAS.LUC.040.

(2)

Spričevalo operatorja lahkega sistema brezpilotnega zrakoplova vključuje:

(a)

identifikacijo operatorja sistema brezpilotnega zrakoplova;

(b)

privilegije operatorja sistema brezpilotnega zrakoplova;

(c)

odobrene vrste operacije;

(d)

odobreno območje, cono ali razred zračnega prostora za operacije, če je primerno;

(e)

vse posebne omejitve ali pogoje, če je primerno.

UAS.LUC.060 Privilegiji imetnika spričevala operatorja lahkega sistema brezpilotnega zrakoplova

Ko je pristojni organ zadovoljen s predloženo dokumentacijo:

(1)

pogoje privilegija, dodeljenega operatorju sistema brezpilotnega zrakoplova, navede v spričevalu operatorja lahkega sistema brezpilotnega zrakoplova in

(2)

lahko v skladu s pogoji odobritve imetniku spričevala operatorja lahkega sistema brezpilotnega zrakoplova dodeli privilegij, da odobri svoje operacije, ne da bi:

(a)

predložil operativno izjavo;

(b)

zaprosil za operativno dovoljenje.

UAS.LUC.070 Spremembe sistema upravljanja spričevala operatorja lahkega sistema brezpilotnega zrakoplova

Po izdaji spričevala operatorja lahkega sistema brezpilotnega zrakoplova je predhodna odobritev pristojnega organa potrebna za naslednje spremembe:

(1)

vse spremembe pogojev odobritve operatorja lahkega sistema brezpilotnega zrakoplova;

(2)

vse bistvene spremembe elementov sistema upravljanja varnosti imetnika spričevala operatorja lahkega sistema brezpilotnega zrakoplova v skladu s točko UAS.LUC.030.

UAS.LUC.075 Prenosljivost spričevala operatorja lahkega sistema brezpilotnega zrakoplova

Razen zaradi spremembe lastništva organizacije, ki jo pristojni organ odobri v skladu s točko UAS.LUC.070, spričevalo operatorja lahkega sistema brezpilotnega zrakoplova ni prenosljivo.

UAS.LUC.080 Trajanje in veljavnost spričevala operatorja lahkega sistema brezpilotnega zrakoplova

(1)

Spričevalo operatorja lahkega sistema brezpilotnega zrakoplova se izda za nedoločen čas. Veljavno ostane pod pogojem, da:

(a)

imetnik spričevala operatorja lahkega sistema brezpilotnega zrakoplova stalno izpolnjuje ustrezne zahteve iz te uredbe in ustrezne zahteve države članice, ki je izdala spričevalo, ter

(b)

se spričevalo ne odpove ali prekliče.

(2)

Imetnik spričevala operatorja lahkega sistema brezpilotnega zrakoplova ob preklicu ali odpovedi spričevala operatorja lahkega sistema brezpilotnega zrakoplova pristojnemu organu v digitalni obliki nemudoma potrdi, da je seznanjen s preklicem ali odpovedjo operativnega dovoljenja.

UAS.LUC.090 Dostop

Imetnik spričevala operatorja lahkega sistema brezpilotnega zrakoplova za namene dokazovanja skladnosti s to uredbo vsaki osebi, ki jo pristojni organ ustrezno pooblasti, dodeli dostop do vsakega objekta, sistema brezpilotnega zrakoplova, dokumenta, evidenc, podatkov, postopkov ali vsakega drugega gradiva, relevantnega za njegovo dejavnost, za katero se zahteva certificiranje, operativno dovoljenje ali operativna izjava, ne glede na to, ali je njegova dejavnost oddana v izvajanje ali podizvajanje drugi organizaciji.

DODATEK 1

za standardne scenarije v podporo izjavi

POGLAVJE I

STS-01 – Vidno polje nad nadzorovanim talnim območjem v poseljenem okolju

UAS.STS-01.010 Splošne določbe

(1)

Brezpilotni zrakoplov se med letom ohranja na razdalji 120 m od najbližje točke na zemeljski površini. Merjenje razdalj se prilagodi v skladu z geografskimi značilnostmi terena, kot so ravnine, hribi in gore.

(2)

Kadar brezpilotni zrakoplov leti na vodoravni razdalji 50 m od umetne ovire, višje od 105 m, se lahko največja višina operacije sistema brezpilotnega zrakoplova na zahtevo subjekta, odgovornega za oviro, poveča za do 15 m nad višino ovire.

(3)

Največja višina operativnega obsega ne presega 30 m nad največjo višino, dovoljeno v točkah 1 in 2.

(4)

Brezpilotni zrakoplov med letom ne prevaža nevarnega blaga.

UAS.STS-01.020 Operacije sistemov brezpilotnih zrakoplovov v STS-01

(1)

Operacije sistemov brezpilotnih zrakoplovov v STS-01 izpolnjujejo vse naslednje pogoje:

(a)

izvajajo se z brezpilotnimi zrakoplovi, ki so vedno v vidnem polju;

(b)

izvajajo se v skladu z operativnim priročnikom iz točke 1 točke UAS.STS-01.030;

(c)

izvajajo se nad nadzorovanim talnim območjem, ki zajema:

(i)

za upravljanje neprivezanih brezpilotnih zrakoplovov:

(A)

območje geografije leta;

(B)

območje izvajanja postopkov za ravnanje v izrednih razmerah, katerega zunanje meje so oddaljene najmanj 10 m od meja območja geografije leta; in

(C)

varovalno višino do tveganja na tleh, ki zajema razdaljo, ki presega zunanje meje območja izvajanja postopkov za ravnanje v izrednih razmerah, in izpolnjuje vsaj naslednje parametre:

 

Najmanjša razdalja, ki jo mora pokrivati varovalna višina do tveganja na tleh za neprivezane brezpilotne zrakoplove

Največja višina nad tlemi

z največjo vzletno maso do 10 kg

z največjo vzletno maso nad 10 kg

30 m

10 m

20 m

60 m

15 m

30 m

90 m

20 m

45 m

120 m

25 m

60 m;

(ii)

za upravljanje privezanih brezpilotnih zrakoplovov: polmer, ki je enak dolžini priveze plus 5 m in s središčem nad točko, kjer je priveza pritrjena na zemeljski površini;

(d)

pri neprivezanih brezpilotnih zrakoplovih se izvajajo pri talni hitrosti manj kot 5 m/s;

(e)

izvaja jih pilot na daljavo, ki:

(i)

ima certifikat o teoretičnem znanju za pilote na daljavo v skladu z Dodatkom A k temu poglavju za operacije v standardnih scenarijih, ki ga je izdal pristojni organ ali subjekt, ki ga je imenoval pristojni organ države članice;

(ii)

ima dokazilo o opravljenem praktičnem usposabljanju za STS-01 v skladu z Dodatkom A k temu poglavju, ki ga je izdal:

(A)

subjekt, ki je izjavil, da izpolnjuje zahteve iz Dodatka 3 in ga je priznal pristojni organ države članice, ali

(B)

operator sistema brezpilotnega zrakoplova, ki je pri pristojnemu organu države članice registracije priglasil skladnost s STS-01 in je izjavil, da izpolnjuje zahteve iz Dodatka 3; in

(f)

izvajajo se z brezpilotnim zrakoplovom, ki je označen kot razred C5 in izpolnjuje zahteve navedenega razreda, kakor so opredeljene v delu 16 Priloge k Delegirani uredbi (EU) 2019/945, ter se upravlja z aktivnim in posodobljenim sistemom za neposredno identifikacijo na daljavo.

(2)

Pilot na daljavo pridobi certifikat o teoretičnem znanju za operacije v standardnih scenarijih po:

(a)

končanem spletnem tečaju usposabljanja in uspešno opravljenem spletnem preverjanju teoretičnega znanja iz točke 4(b) točke UAS.OPEN.020 in

(b)

opravljenem dodatnem preverjanju teoretičnega znanja, ki ga je izvedel pristojni organ ali subjekt, ki ga je imenoval pristojni organ države članice, v skladu z Dodatkom A k temu poglavju.

(3)

Ta certifikat velja pet let. Obnovitev certifikata v času njegove veljavnosti je odvisna od česar koli od naslednjega:

(a)

dokazila kompetenc v skladu s točko 2;

(b)

dokončanja osvežitvenega usposabljanja, ki zajema teme iz teoretičnega znanja iz točke 2 in ga izvede pristojni organ ali subjekt, ki ga je imenoval pristojni organ.

(4)

Za obnovitev certifikata po njegovem poteku pilot na daljavo izpolnjuje zahteve iz točke 2.

UAS.STS-01.030 Odgovornosti operatorja sistema brezpilotnega zrakoplova

Poleg odgovornosti, opredeljenih v točki UAS.SPEC.050, operator sistema brezpilotnega zrakoplova:

(1)

pripravi operativni priročnik, ki vključuje elemente, opredeljene v Dodatku 5;

(2)

opredeli operativni obseg in varovalno višino do tveganja na tleh za predvidene operacije, vključno z nadzorovanim talnim območjem, ki zajema projekcije na zemeljski površini tako znotraj obsega kot tudi znotraj varovalne višine;

(3)

zagotovi ustreznost postopkov za ravnanje v izrednih razmerah in postopkov v sili, in sicer s čimer koli od naslednjega:

(a)

namenskimi preskusnimi leti;

(b)

simulacijami, pod pogojem, da je reprezentativnost simulacijskih načinov primerna za predvideni namen;

(4)

razvije učinkovit načrt za odzivanje v izrednih razmerah, primeren za operacijo, ki vključuje vsaj:

(a)

načrt za omejitev morebitnih naraščajočih učinkov razmer v sili;

(b)

pogoje za opozarjanje pristojnih organov in organizacij;

(c)

merila za opredelitev razmer v sili;

(d)

jasno razmejitev dolžnosti pilotov na daljavo in katerega koli drugega osebja, pristojnega za naloge, ki so bistvene za operacijo sistema brezpilotnega zrakoplova;

(5)

zagotovi, da je raven zmogljivosti vsake storitve zunanjega izvajalca, potrebne za varnost leta, ustrezna za predvideno operacijo;

(6)

opredeli dodelitev vlog in odgovornosti med operatorjem in zunanjimi izvajalci storitev, če je ustrezno;

(7)

naloži posodobljene informacije v sistem za prepoznavanje geografskega položaja, če je funkcija nameščena na sistem brezpilotnega zrakoplova, ko to zahteva geografsko območje sistema brezpilotnega zrakoplova za predvideno lokacijo operacije;

(8)

pred začetkom operacije zagotovi, da je nadzorovano talno območje opredeljeno, učinkovito in skladno z najmanjšo razdaljo, določeno v točki 1(C)(i)(C) točke UAS.STS-01.020, in da je bilo po potrebi izvedeno usklajevanje z ustreznimi organi;

(9)

pred začetkom operacije za vse osebe, ki so prisotne na nadzorovanem talnem območju, zagotovi, da:

(a)

so bile obveščene o tveganjih operacije;

(b)

so bile seznanjene ali usposobljene, kot je ustrezno, glede varnostnih ukrepov in ukrepov, ki jih je določil operator sistema brezpilotnega zrakoplova za njihovo zaščito, in

(c)

so se izrecno strinjale, da bodo sodelovale v operaciji;

(10)

zagotovi, da so:

(a)

sistemu brezpilotnega zrakoplova priložene ustrezne izjave EU o skladnosti, vključno s sklicem na razred C5 ali sklicem na razred C3 in na komplet dodatne opreme, ter

(b)

je na brezpilotni zrakoplov ali komplet dodatne opreme nameščena identifikacijska oznaka razreda C5.

UAS.STS-01.040 Odgovornosti pilota na daljavo

Poleg odgovornosti, opredeljenih v točki UAS.SPEC.060, pilot na daljavo:

(1)

pred začetkom operacije sistema brezpilotnega zrakoplova preveri, da so načini za dokončanje leta brezpilotnega zrakoplova delujoči ter da je sistem za neposredno identifikacijo na daljavo aktiven in posodobljen;

(2)

med letom:

(a)

upravlja brezpilotni zrakoplov tako, da leti v vidnem polju, in temeljito vizualno pregleduje zračni prostor okoli brezpilotnega zrakoplova, da se prepreči vsako tveganje trka z zrakoplovom s posadko. Pilot na daljavo prekine let, če operacija pomeni tveganje za druge zrakoplove, ljudi, živali, okolje ali lastnino;

(b)

za namene točke (a) lahko pilotu na daljavo pomaga opazovalec brezpilotnega zrakoplova. V takem primeru se med pilotom na daljavo in opazovalcem brezpilotnega zrakoplova vzpostavi jasna in učinkovita komunikacija;

(c)

je sposoben ohranjati nadzor nad brezpilotnim zrakoplovom, razen v primeru izgubljene zveze za upravljanje in kontrolo (C2);

(d)

upravlja samo en brezpilotni zrakoplov naenkrat;

(e)

ne upravlja brezpilotnega zrakoplova iz premikajočega se vozila;

(f)

ne preda nadzora nad brezpilotnim zrakoplovom drugi upravljalni enoti;

(g)

izvede postopke za ravnanje v izrednih razmerah, ki jih je določil operator sistema brezpilotnega zrakoplova za neobičajne razmere, tudi takrat, ko pilot na daljavo glede na indice domneva, da lahko brezpilotni zrakoplov preseže meje območja geografije leta, in

(h)

izvede postopke za odzivanje v razmerah v sili, ki jih je določil operator sistema brezpilotnega zrakoplova za razmere v sili, vključno s sprožitvijo načinov za dokončanje leta, ko pilot na daljavo glede na indice domneva, da lahko brezpilotni zrakoplov preseže meje operativnega obsega.

DODATEK A: PREVERJANJE TEORETIČNEGA IN PRAKTIČNEGA ZNANJA ZA PILOTE NA DALJAVO ZA STS-01

(1)   Preverjanje teoretičnega znanja

(a)

Preverjanje iz točke 2(b) točke UAS.STS-01.020 sestavlja najmanj 40 vprašanj z več možnimi odgovori, namenjenih ocenitvi znanja pilota na daljavo o tehničnih in operativnih ukrepih za zmanjšanje tveganja, ki so ustrezno porazdeljena po naslednjih temah:

(i)

letalski predpisi;

(ii)

omejitve človekove sposobnosti;

(iii)

operativni postopki;

(iv)

tehnični in operativni ukrepi za zmanjšanje tveganja na tleh;

(v)

splošno znanje o sistemih brezpilotnih zrakoplovov;

(vi)

meteorologija;

(vii)

izvedba leta sistema brezpilotnega zrakoplova ter

(viii)

tehnični in operativni ukrepi za zmanjšanje tveganja v zraku.

(b)

Če pripravnik pilot na daljavo že ima certifikat o usposobljenosti pilotov na daljavo iz točke 2 točke UAS.OPEN.030, preverjanje obsega najmanj 30 vprašanj z več možnimi odgovori, ki so ustrezno porazdeljena po temah iz točk 1(a)(i) do 1(a)(v).

(c)

Pripravnik pilot na daljavo opravi preverjanje teoretičnega znanja, če doseže vsaj 75 % skupnega števila točk.

(2)   Praktično usposabljanje in ocenitev praktične usposobljenosti

Praktično usposabljanje in ocenitev praktične usposobljenosti za operacije v skladu s katerim koli standardnim scenarijem zajemata vsaj teme in področja, opredeljene v preglednici 1:

Preglednica 1:

Teme in področja, ki jih morata zajemati praktično usposabljanje in ocenitev praktične usposobljenosti

Tema

Zadevna področja

(a)

Postopki pred letom

(i)

Načrtovanje operacije, razmisleki o zračnem prostoru in ocena tveganja na lokaciji. Vključijo se naslednje točke:

(A)

opredelitev ciljev predvidene operacije;

(B)

zagotovitev, da so opredeljeni operativni obseg in ustrezni blažilci tveganja (npr. varovalna višina do tveganja na tleh) primerni za predvideno operacijo;

(C)

prepoznava ovir znotraj operativnega obsega, ki bi lahko ovirale predvideno operacijo;

(D)

ugotovitev, ali lahko topografija ali morebitne ovire znotraj operativnega obsega vplivajo na hitrost in/ali smer vetra;

(E)

izbor ustreznih podatkov o informacijah o zračnem prostoru (tudi o geografskih območjih sistema brezpilotnega zrakoplova), ki lahko vplivajo na predvideno operacijo;

(F)

zagotovitev, da je sistem brezpilotnega zrakoplova primeren za predvideno operacijo;

(G)

zagotovitev, da izbrani koristni tovor ustreza sistemu brezpilotnega zrakoplova, ki se uporablja za operacijo;

(H)

izvedba potrebnih ukrepov za zagotovitev skladnosti z omejitvami in pogoji, ki se uporabljajo za operativni obseg in varovalno višino do tveganja na tleh za predvideno operacijo v skladu s postopki iz operativnega priročnika za zadevni scenarij;

(I)

izvedba potrebnih postopkov za izvajanje operacij v nadzorovanem zračnem prostoru, vključno s protokolom za komunikacijo s službo za kontrolo zračnega prometa, ter po potrebi pridobitev dovoljenja in navodil;

(J)

potrditev, da so na lokaciji vsi potrebni dokumenti za predvideno operacijo, in

(K)

seznanitev vseh udeležencev s predvideno operacijo.

(ii)

Pregled in nastavitev sistema brezpilotnega zrakoplova pred letom (vključno z načini letenja in nevarnostmi v zvezi z virom energije). Vključijo se naslednje točke:

(A)

ocenitev splošnega stanja sistema brezpilotnega zrakoplova;

(B)

zagotovitev, da so vse odstranljive komponente sistema brezpilotnega zrakoplova ustrezno zavarovane;

(C)

zagotovitev, da so konfiguracije programske opreme sistema brezpilotnega zrakoplova združljive;

(D)

umeritev instrumentov v sistemu brezpilotnega zrakoplova;

(E)

ugotovitev morebitnih napak, ki bi lahko ogrozile predvideno operacijo;

(F)

zagotovitev, da je raven energije v bateriji zadostna za predvideno operacijo;

(G)

zagotovitev, da sta sistem za dokončanje leta sistema brezpilotnega zrakoplova in njegov sprožilni sistem delujoča;

(H)

preveritev pravilnega delovanja zveze za upravljanje in kontrolo;

(I)

aktivacija funkcije za prepoznavanje geografskega položaja in naložitev informacij vanjo (če je funkcija za prepoznavanje geografskega položaja na voljo) ter

(J)

nastavitev sistemov za omejevanje višine in hitrosti (če so na voljo).

(iii)

Poznavanje osnovnih ukrepov, ki se sprejmejo v razmerah v sili, vključno s težavami s sistemom brezpilotnega zrakoplova, ali če se med letom pojavi nevarnost trka v zraku.

(b)

Postopki med letom

(i)

Vzdrževanje učinkovitega nadzora nad brezpilotnim zrakoplovom in zagotavljanje, da je vedno v vidnem polju, kar vključuje: situacijsko zavedanje lokacije glede na operativni obseg in druge uporabnike zračnega prostora, ovire, teren in osebe, ki niso vedno udeležene.

(ii)

Izvajanje natančnih in nadzorovanih manevrov letenja na različnih višinah in razdaljah, ki so reprezentativne za ustrezno STS (vključno z letenjem v ročnem načinu/brez podpore sistema GNSS ali enakovrednem načinu, če je nameščen). Izvedejo se vsaj naslednji manevri:

(A)

lebdenje na položaju (samo za rotoplane);

(B)

prehod iz lebdenja v let naprej (samo za rotoplane);

(C)

vzpenjanje in spuščanje z vodoravnega leta;

(D)

zavijanje pri vodoravnem letu;

(E)

nadzor hitrosti pri vodoravnem letu;

(F)

ukrepi po okvari motorja/pogonskega sistema in

(G)

umik (manevri) za preprečitev trka.

(iii)

Spremljanje stanja sistema brezpilotnega zrakoplova in omejitev vzdržljivosti v realnem času.

Letenje v neobičajnih razmerah:

(A)

upravljanje delne ali popolne prekinitve dovajanja elektrike do pogonskega sistema brezpilotnega zrakoplova in hkrati zagotavljanje varnosti tretjih oseb na tleh;

(B)

upravljanje poti brezpilotnega zrakoplova v neobičajnih razmerah;

(C)

upravljanje primerov, ko je oprema za določanje položaja brezpilotnega zrakoplova okvarjena;

(D)

upravljanje primerov vdora osebe, ki ni udeležena v operativnem obsegu ali nadzorovanem talnem območju, in sprejem ustreznih ukrepov za ohranitev varnosti;

(E)

odziv in sprejem ustreznih korektivnih ukrepov v primerih, ko je verjetno, da bo brezpilotni zrakoplov preletel meje območja geografije leta (postopki za ravnanje v izrednih razmerah) in operativnega obsega (postopki v sili), kakor so opredeljene med pripravo leta;

(F)

upravljanje primerov, ko se zrakoplov približa operativnemu obsegu, in

(G)

prikaz postopka obnovitve običajnega položaja po namerni (simulirani) izgubi zveze za upravljanje in kontrolo.

(c)

Postopki po letu

(i)

Zaustavitev in zavarovanje sistema brezpilotnega zrakoplova.

(ii)

Izvedba pregleda po letu in evidentiranje vseh ustreznih podatkov v zvezi s splošnim stanjem sistema brezpilotnega zrakoplova (njegovih sistemov, komponent in virov energije) in utrujenostjo posadke.

(iii)

Priprava poročila o operaciji.

(iv)

Opredelitev primerov, v katerih je bilo potrebno poročilo o dogodku, in izpolnitev potrebnega poročila o dogodku.

POGLAVJE I

STS-02 – Operacije zunaj vidnega polja z opazovalci zračnega prostora nad nadzorovanim talnim območjem v redko poseljenem okolju

UAS.STS-02.010 Splošne določbe

(1)

Brezpilotni zrakoplov se med letom ohranja na razdalji 120 m od najbližje točke na zemeljski površini. Merjenje razdalj se prilagodi v skladu z geografskimi značilnostmi terena, kot so ravnine, hribi in gore.

(2)

Kadar brezpilotni zrakoplov leti na vodoravni razdalji 50 m od umetne ovire, višje od 105 m, se lahko največja višina operacije sistema brezpilotnega zrakoplova na zahtevo subjekta, odgovornega za oviro, poveča za do 15 m nad višino ovire.

(3)

Največja višina operativnega obsega ne presega 30 m nad največjo višino, dovoljeno v točkah 1 in 2.

(4)

Brezpilotni zrakoplov med letom ne prevaža nevarnega blaga.

UAS.STS-02.020 Operacije sistemov brezpilotnih zrakoplovov v STS-02

Operacije sistemov brezpilotnih zrakoplovov v STS-02 se izvajajo:

(1)

v skladu z operativnim priročnikom iz točke 1 točke UAS.STS-02.030;

(2)

nad nadzorovanim talnim območjem, ki se v celoti nahaja v redko poseljenem okolju, vključno z:

(a)

območjem geografije leta,

(b)

območjem izvajanja postopkov za ravnanje v izrednih razmerah, katerega zunanje meje so oddaljene najmanj 10 m od meja območja geografije leta,

(c)

varovalno višino do tveganja na tleh, ki zajema razdaljo, ki je vsaj enaka razdalji, ki jo najbolj verjetno preleti brezpilotni zrakoplov po aktivaciji načinov za dokončanje leta, kot jih je določil proizvajalec sistema brezpilotnega zrakoplova po navodilih proizvajalca, ob upoštevanju operativnih pogojev v okviru omejitev, ki jih je določil proizvajalec sistema brezpilotnega zrakoplova;

(3)

na območju, kjer je najmanjša vidljivost iz pilotske kabine večja od 5 km;

(4)

z brezpilotnim zrakoplovom, ki je v vidnem polju pilota na daljavo med lansiranjem in vrnitvijo brezpilotnega zrakoplova, razen če je slednja posledica dokončanja leta v sili;

(5)

če v operaciji ne sodelujejo opazovalci zračnega prostora, z brezpilotnim zrakoplovom, ki ne leti več kot 1 km od pilota na daljavo in sledi vnaprej programirani trajektoriji, kadar brezpilotni zrakoplov ni v vidnem polju pilota na daljavo;

(6)

če v operaciji sodeluje eden ali več opazovalcev zračnega prostora, morajo biti izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

(a)

opazovalci zračnega prostora so postavljeni tako, da omogočajo ustrezno pokritost operativnega obsega in okoliškega zračnega prostora z minimalno vidljivostjo iz pilotske kabine, navedeno v točki 3;

(b)

brezpilotni zrakoplov se upravlja največ 2 km od pilota na daljavo;

(c)

brezpilotni zrakoplov se upravlja največ 1 km od opazovalca zračnega prostora, ki je najbližje brezpilotnemu zrakoplovu;

(d)

razdalja med katerim koli opazovalcem zračnega prostora in pilotom na daljavo ni več kot 1 km;

(e)

na voljo so zanesljiva in učinkovita komunikacijska sredstva za komunikacijo med pilotom na daljavo in opazovalci zračnega prostora;

(7)

s strani pilota na daljavo, ki ima:

(a)

certifikat o teoretičnem znanju za pilote na daljavo za operacije v standardnih scenarijih, ki ga je izdal pristojni organ ali subjekt, ki ga je imenoval pristojni organ države članice;

(b)

dokazilo o opravljenem praktičnem usposabljanju za STS-02 v skladu z Dodatkom A k temu poglavju, ki ga je izdal:

(A)

subjekt, ki je izjavil, da izpolnjuje zahteve iz Dodatka 3 in ga je priznal pristojni organ države članice ali

(B)

operator sistema brezpilotnega zrakoplova, ki je pri pristojnemu organu države članice registracije priglasil skladnost s STS-02 in je izjavil, da izpolnjuje zahteve iz Dodatka 3;

(8)

z brezpilotnim zrakoplovom, ki izpolnjuje vse naslednje pogoje:

(a)

označen je kot razred C6 in izpolnjuje zahteve navedenega razreda, kakor so opredeljene v delu 17 Priloge k Delegirani uredbi (EU) 2019/945;

(b)

upravlja se z aktivnim sistemom, ki preprečuje, da bi brezpilotni zrakoplov preletel mejo območja geografije leta;

(c)

upravlja se z aktivnim in posodobljenim sistemom za neposredno identifikacijo na daljavo.

(9)

Pilot na daljavo pridobi certifikat o teoretičnem znanju za operacije v standardnih scenarijih po:

(a)

končanem spletnem tečaju usposabljanja in uspešno opravljenem spletnem preverjanju teoretičnega znanja iz točke 4(b) točke UAS.OPEN.020 in

(b)

opravljenem dodatnem preverjanju teoretičnega znanja, ki ga je izvedel pristojni organ ali subjekt, ki ga je imenoval pristojni organ države članice, v skladu z Dodatkom A k temu poglavju.

(10)

Ta certifikat velja pet let. Obnovitev certifikata v času njegove veljavnosti je odvisna od:

(a)

dokazila kompetenc v skladu s točko 9;

(b)

dokončanja osvežitvenega usposabljanja, ki zajema teme iz teoretičnega znanja, kot so opredeljene v točki 9, in ga je izvedel pristojni organ ali subjekt, ki ga je imenoval pristojni organ;

(11)

Za obnovitev certifikata po njegovem poteku pilot na daljavo izpolnjuje zahteve iz točke 9.

UAS.STS-02.030 Odgovornosti operatorja sistema brezpilotnega zrakoplova

Poleg odgovornosti, opredeljenih v točki UAS.SPEC.050, operator sistema brezpilotnega zrakoplova:

(1)

pripravi operativni priročnik, ki vključuje elemente, opredeljene v Dodatku 5;

(2)

opredeli operativni obseg in varovalno višino do tveganja na tleh za predvidene operacije, vključno z nadzorovanim talnim območjem, ki zajema projekcije na zemeljski površini tako obsega kot tudi varovalne višine;

(3)

zagotovi ustreznost postopkov za ravnanje v izrednih razmerah in postopkov v sili, in sicer s čimer koli od naslednjega:

(a)

namenskimi preskusnimi leti;

(b)

simulacijami, pod pogojem, da je reprezentativnost simulacijskih načinov primerna za predvideni namen;

(4)

razvije učinkovit načrt za odzivanje v izrednih razmerah, primeren za operacijo, ki vključuje vsaj:

(a)

načrt za omejitev naraščajočih učinkov razmer v sili;

(b)

pogoje za opozarjanje pristojnih organov in organizacij;

(c)

merila za opredelitev razmer v sili;

(d)

jasno razmejitev dolžnosti pilotov na daljavo in katerega koli drugega osebja, pristojnega za naloge, ki sobistvene za operacijo sistema brezpilotnega zrakoplova;

(5)

zagotovi, da je raven zmogljivosti vsake storitve zunanjega izvajalca, potrebne za varnost leta, ustrezna za predvideno operacijo;

(6)

opredeli dodelitev vlog in odgovornosti med operatorjem in zunanjimi izvajalci storitev, če je ustrezno;

(7)

naloži posodobljene informacije v sistem za prepoznavanje geografskega položaja, če je funkcija nameščena na sistem brezpilotnega zrakoplova, ko to zahteva geografsko območje sistema brezpilotnega zrakoplova za predvideno lokacijo operacije;

(8)

zagotovi, da so bili pred začetkom operacije sprejeti vsi ustrezni ukrepi za zmanjšanje tveganja za vdor neudeleženih oseb na nadzorovano talno območje, ki je v skladu z minimalno razdaljo, določeno v točki 2 točke UAS.ST-02.020, in, če je potrebno, da je bilo izvedeno usklajevanje z ustreznimi organi;

(9)

pred začetkom operacije za vse osebe, ki so prisotne na nadzorovanem talnem območju, zagotovi, da:

(a)

so bile obveščene o tveganjih operacije;

(b)

so bile seznanjene ali, če je ustrezno, usposobljene glede varnostnih ukrepov in ukrepov, ki jih je določil operator sistema brezpilotnega zrakoplova za njihovo zaščito, in

(c)

so se izrecno strinjale, da bodo sodelovale v operaciji;

(10)

pred začetkom operacije, če sodelujejo opazovalci zračnega prostora:

(a)

zagotovi pravilno namestitev in število opazovalcev zračnega prostora vzdolž predvidene poti leta;

(b)

preveri:

(i)

da sta vidljivost in načrtovana razdalja opazovalca zračnega prostora v sprejemljivih mejah, opredeljenih v operativnem priročniku;

(ii)

da ni morebitnih ovir na terenu za vsakega opazovalca zračnega prostora;

(iii)

da ni vrzeli med območji, ki jih pokriva vsak opazovalec zračnega prostora;

(iv)

da je komunikacija z vsakim opazovalcem zračnega prostora vzpostavljena in učinkovita;

(v)

da načini, ki jih opazovalci zračnega prostora uporabijo za določitev položaja brezpilotnega zrakoplova, ustrezno delujejo in so učinkoviti;

(c)

zagotovi, da so bili opazovalci zračnega prostora obveščeni o predvideni poti brezpilotnega zrakoplova in s tem povezanim časovnim razporedom;

(11)

zagotovi, da:

(a)

je sistemu brezpilotnega zrakoplova priložena ustrezna izjava EU o skladnosti, vključno z navedbo razreda C6;

(b)

je na brezpilotni zrakoplov nameščena identifikacijska oznaka razreda C6.

UAS.STS-02.040 Odgovornosti pilota na daljavo

Poleg odgovornosti, opredeljenih v točki UAS.SPEC.060, pilot na daljavo:

(1)

pred začetkom operacije s sistemom brezpilotnega zrakoplova:

(a)

določi programljiv obseg leta brezpilotnega zrakoplova tako, da ostane ta znotraj območja geografije leta;

(b)

preveri, ali so načini za dokončanje leta in programljiva funkcionalnost operativnega obsega brezpilotnega zrakoplova operativni; ter preveri, ali je neposredna identifikacija na daljavo aktivna in posodobljena;

(2)

med letom:

(a)

temeljito vizualno pregleduje zračni prostor okoli brezpilotnega zrakoplova, da se prepreči vsako tveganje trka z zrakoplovom s posadko, razen če ima podporo opazovalcev zračnega prostora. Pilot na daljavo prekine let, če operacija pomeni tveganje za druge zrakoplove, ljudi, živali, okolje ali lastnino;

(b)

je sposoben ohranjati nadzor nad brezpilotnim zrakoplovom, razen v primeru izgubljene zveze za upravljanje in kontrolo (C2);

(c)

upravlja samo en brezpilotni zrakoplov naenkrat;

(d)

ne upravlja brezpilotnega zrakoplova iz premikajočega se vozila;

(e)

ne preda nadzora nad brezpilotnim zrakoplovom drugi upravljalni enoti;

(f)

pravočasno obvesti opazovalce zračnega prostora, če sodelujejo, o vsakem odstopanju brezpilotnega zrakoplova od predvidene poti in s tem povezanem časovnem razporedu;

(g)

izvede postopke za ravnanje v izrednih razmerah, ki jih je določil operator sistema brezpilotnega zrakoplova za neobičajne razmere, tudi takrat, ko pilot na daljavo glede na indice domneva, da lahko brezpilotni zrakoplov preseže meje območja geografije leta;

(h)

izvede postopke za odzivanje v razmerah v sili, ki jih je določil operator sistema brezpilotnega zrakoplova za razmere v sili, vključno s sprožitvijo načinov za dokončanje leta, ko pilot na daljavo glede na indice domneva, da lahko brezpilotni zrakoplov preseže meje operativnega obsega.

UAS.STS-02.050 Odgovornosti opazovalca zračnega prostora

Opazovalec zračnega prostora:

(1)

temeljito vizualno pregleduje zračni prostor okoli brezpilotnega zrakoplova, da zazna vsako tveganje trka z zrakoplovom s posadko;

(2)

nenehno sledi položaju brezpilotnega zrakoplova z neposrednim opazovanjem zračnega prostora ali s pomočjo elektronskih sredstev;

(3)

opozori pilota na daljavo, ko zazna nevarnost, in mu pomaga pri izogibanju nevarnosti ali minimiziranju morebitnih negativnih učinkov.

DODATEK A: TEORETIČNO IN PRAKTIČNO ZNANJE PILOTA NA DALJAVO ZA STS-02

1.   Preverjanje teoretičnega znanja

Preverjanje se opredeli v skladu s točko 1 Dodatka A k Poglavju I.

2.   Praktično usposabljanje in ocenitev praktične usposobljenosti

Poleg področij, opredeljenih v točki A.2 Dodatka A k Poglavju I, so zajeta naslednja področja:

Preglednica 1:

Dodatne teme in področja, ki jih morata zajemati praktično usposabljanje in ocenitev praktične usposobljenosti za STS-02

Tema

Zadevna področja

(a)

Operacije zunaj vidnega polja, ki se izvedejo v okviru STS-02

(i)

Postopki pred letom – načrtovanje operacije, razmisleki o zračnem prostoru in ocena tveganja na lokaciji. Vključijo se naslednje točke:

(A)

pregledovanje zračnega prostora;

(B)

operacije z opazovalci zračnega prostora; ustrezna namestitev opazovalcev zračnega prostora in shema za odpravo konfliktov, ki vključuje frazeologijo, usklajevanje in komunikacijska sredstva.

(ii)

Postopki med letom, opredeljeni v točki 2(b)(ii) Dodatka A k Poglavju I, se izvajajo tako v vidnem polju kot tudi zunaj vidnega polja.

Dodatek 1

Operativna izjava

Image 1

Operativna izjava

Varstvo podatkov: Osebne podatke iz te izjave obdela pristojni organ v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov). Obdelani bodo za namene izvajanja, upravljanja in spremljanja dejavnosti nadzora v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/947.

Če potrebujete dodatne informacije v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov ali želite uveljavljati svoje pravice (na primer pravico do dostopa do podatkov ali popravka netočnih ali nepopolnih podatkov), se obrnite na kontaktno točko pristojnega organa.

Vlagatelj ima pravico, da kadar koli vloži pritožbo v zvezi z obdelavo osebnih podatkov pri nacionalnem nadzornem organu za varstvo podatkov.

Registracijska številka operatorja sistema brezpilotnega zrakoplova

 

Ime operatorja sistema brezpilotnega zrakoplova

 

Proizvajalec sistema brezpilotnega zrakoplova

 

Model sistema brezpilotnega zrakoplova

 

Serijska številka sistema brezpilotnega zrakoplova

 

Izjavljam, da:

izpolnjujem vse veljavne določbe iz Izvedbene uredbe (EU) 2019/947 in STS.x in

bo za vsak let, izveden na podlagi izjave, sklenjeno ustrezno zavarovalno kritje, če se to zahteva s pravom Unije ali nacionalnim pravom.

Datum

 

Podpis ali drugo preverjanje

 

DODATEK 3:

Dodatne zahteve za subjekte, ki jih priznava pristojni organ, in operatorje sistemov brezpilotnih zrakoplovov, ki izvajajo praktično usposabljanje in ocenitev pilotov na daljavo za operacije, ki jih zajema STS

Subjekt, ki namerava pridobiti priznanje pristojnega organa za izvajanje praktičnega usposabljanja in ocenitve pilotov na daljavo za STS, pri pristojnem organu priglasi, da izpolnjuje naslednje zahteve, in sicer z izjavnim obrazcem iz Dodatka 6.

Operator sistema brezpilotnega zrakoplova, ki namerava izvajati praktično usposabljanje in ocenitev pilotov na daljavo za STS, poleg predložitve operativne izjave za navedeni STS pri pristojnem organu priglasi, da izpolnjuje naslednje zahteve, in sicer z izjavnim obrazcem iz Dodatka 4.

Če namerava pristojni organ ali operator sistema brezpilotnega zrakoplova izvajati praktično usposabljanje in ocenitev pilotov na daljavo za STS v državi članici, ki ni država članica registracije, se pristojnemu organu države članice, v kateri poteka usposabljanje, predloži izvod izjavnega obrazca iz Dodatka 4.

Če namerava subjekt, ki ga priznava pristojni organ, izvajati praktično usposabljanje in ocenitev pilotov na daljavo za STS v državi članici, ki ni država članica priznanja, se dokazilo o priznanju predloži pristojnemu organu države članice, v kateri poteka usposabljanje.

(1)   

Subjekt, ki ga je priznal pristojni organ ali operator sistema brezpilotnega zrakoplova, zagotovi jasno ločevanje med dejavnostmi usposabljanja in vsemi drugimi operativnimi dejavnostmi, da se zagotovi neodvisnost ocenitve.

(2)   

Subjekt, ki ga je priznal pristojni organ ali operator sistema brezpilotnega zrakoplova, je sposoben ustrezno izvesti tehnične in administrativne dejavnosti, povezane s celotnim postopkom naloge, vključno z ustreznim osebjem ter uporabo objektov in opreme, ki ustrezajo nalogi.

(3)   

Subjekt, ki ga je priznal pristojni organ ali operator sistema brezpilotnega zrakoplova, ima odgovornega vodjo, ki je odgovoren za zagotavljanje, da so vse naloge izvedene v skladu z informacijami in postopki iz točke 8.

(4)   

Člani osebja, ki so odgovorni za praktično usposabljanje in naloge ocenitve praktične usposobljenosti:

(a)

so usposobljeni za izvajanje teh nalog;

(b)

so nepristranski in ne sodelujejo pri ocenitvi, če menijo, da bi to lahko vplivalo na njihovo objektivnost;

(c)

imajo dobro teoretično znanje in praktično usposobljenost ter zadovoljivo znanje o zahtevah za naloge, povezane z ocenitvijo praktične usposobljenosti, ki jih izvajajo, ter ustrezne izkušnje s takimi postopki;

(d)

so sposobni upravljati izjave, evidence in poročila, ki dokazujejo, da so bile opravljene ustrezne ocenitve praktične usposobljenosti, in povzeti rezultate navedenih ocenitev praktične usposobljenosti ter

(e)

ne razkrijejo nobenih informacij, ki jih je predložil operator ali pilot na daljavo, nikomur, razen pristojnemu organu na njegovo zahtevo.

(5)   

Usposabljanje in ocenitev zajemata praktične spretnosti, ki ustrezajo STS, za katerega je pripravljena izjava, in so vključene v Dodatek A k ustreznemu poglavju.

(6)   

Praktično usposabljanje in ocenitev se izvajata v okolju, ki je reprezentativno za pogoje STS.

(7)   

Ocenitev praktične usposobljenosti zajema stalno ocenjevanje pripravnika pilota na daljavo.

(8)   

Subjekt, ki ga je priznal pristojni organ ali operator sistema brezpilotnega zrakoplova, po opravljeni ocenitvi praktične usposobljenosti pripravi poročilo o oceni, ki:

(a)

vključuje vsaj:

(i)

identifikacijske podatke pripravnika pilota na daljavo;

(ii)

identiteto osebe, ki je odgovorna za ocenitev praktične usposobljenosti;

(iii)

opredelitev STS, za katerega je bila opravljena ocenitev praktične usposobljenosti;

(iv)

ocene učinkovitosti za vsak ukrep, ki ga izvede pripravnik pilot na daljavo;

(v)

splošno oceno praktične usposobljenosti pripravnika pilota na daljavo ter

(vi)

povratne informacije o oceni praktične usposobljenosti, ki vključujejo smernice glede področij, na katerih so potrebne izboljšave, kjer je to primerno;

(b)

je ustrezno podpisano in datirano s strani osebe, ki je odgovorna za ocenitev praktične usposobljenosti, ter

(c)

je evidentirano in na zahtevo dano na voljo za pregled pristojnemu organu.

(9)   

Dokazilo o opravljenem praktičnem usposabljanju za STS izda pripravniku pilotu na daljavo subjekt, ki ga je priznal pristojni organ ali operator sistema brezpilotnega zrakoplova, če je v poročilu o oceni ugotovljeno, da je pripravnik pilot na daljavo dosegel zadovoljivo raven praktične usposobljenosti.

(10)   

O izdaji dokazila iz točke 9 se obvesti pristojni organ države članice, v kateri se izvajata praktično usposabljanje in ocenitev praktične usposobljenosti, vključno z identifikacijskimi podatki pripravnika pilota na daljavo, zadevnim STS, datumom izdaje in identifikacijskimi podatki subjekta, ki ga je priznal pristojni organ države članice ali operator sistema brezpilotnega zrakoplova, ki je izdal dokazilo.

(11)   

Subjekt, ki ga je priznal pristojni organ ali operator sistema brezpilotnega zrakoplova, v operativni priročnik, pripravljen v skladu z Dodatkom 5, vključi ločeno poglavje, ki zajema elemente usposabljanja, vključno z naslednjim:

(a)

imenovanim osebjem, ki izvaja praktično usposabljanje in ocenitev, vključno z:

(i)

opisom usposobljenosti zadevnega osebja;

(ii)

dolžnostmi in odgovornostmi osebja ter

(iii)

organigramom, ki prikazuje povezane verige odgovornosti;

(b)

postopki in procesi, uporabljenimi za namene praktičnega usposabljanja in ocenitve, vključno s programom usposabljanja, ki zajema praktične spretnosti, ki ustrezajo STS, za katerega je pripravljena izjava, in so opredeljene v Dodatku A k ustreznemu poglavju;

(c)

opisom sistema brezpilotnega zrakoplova in vse druge opreme, orodij in okolja, ki se uporabljajo za praktično usposabljanje in ocenitev, ter

(d)

predlogo poročila o oceni.

DODATEK 4:

Izjava operatorjev sistemov brezpilotnih zrakoplovov, ki nameravajo izvajati praktično usposabljanje in ocenitev pilotov na daljavo v STS-x

Image 2

STS-x

Izjava operatorjev sistemov brezpilotnih zrakoplovov, ki nameravajo izvajati praktično usposabljanje in ocenitev pilotov na daljavo

Varstvo podatkov: Osebne podatke iz te izjave obdela pristojni organ v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov). Obdelani bodo za namene izvajanja, upravljanja in spremljanja dejavnosti nadzora v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/947.

Če potrebujete dodatne informacije v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov ali želite uveljavljati svoje pravice (na primer pravico do dostopa do podatkov ali popravka netočnih ali nepopolnih podatkov), se obrnite na kontaktno točko pristojnega organa.

Vlagatelj ima pravico, da kadar koli vloži pritožbo v zvezi z obdelavo osebnih podatkov pri nacionalnem nadzornem organu za varstvo podatkov.

Registracijska številka operatorja sistema brezpilotnega zrakoplova

 

Ime operatorja sistema brezpilotnega zrakoplova

 

Izjavljam, da:

sem predložil/a operativno izjavo za STS-x;

izpolnjujem zahteve iz Dodatka 3 k Prilogi k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/947 in

pri upravljanju sistema brezpilotnega zrakoplova v okviru dejavnosti usposabljanja za STS-x izpolnjujem vse veljavne določbe iz Izvedbene uredbe (EU) 2019/947, vključno z zahtevami za operacije v okviru STS-x.

Datum

 

Podpis ali drugo preverjanje

 

Dodatek 5:

Operativni priročnik za standardni scenarij

Operativni priročnik za STS, opredeljen v Dodatku 1, vsebuje vsaj naslednje:

(1)

izjavo, da je operativni priročnik v skladu z zadevnimi zahtevami te uredbe in izjavo ter vsebuje navodila, ki jih mora upoštevati osebje, udeleženo v letalskih operacijah;

(2)

odobritveni podpis odgovornega vodje ali operatorja sistema brezpilotnega zrakoplova v primeru fizične osebe;

(3)

splošen opis organizacije operatorja sistema brezpilotnega zrakoplova;

(4)

opis koncepta operacije, ki vključuje vsaj:

(a)

naravo in opis dejavnosti, izvedenih v operacijah sistema brezpilotnega zrakoplova, ter ugotovljena povezana tveganja;

(b)

operativno okolje in geografsko območje predvidenih operacij, vključno z:

(i)

značilnostmi območja, ki se preleti, glede na gostoto prebivalstva, topografijo, ovire itd.;

(ii)

značilnostmi zračnega prostora, ki se uporabi;

(iii)

okoljskimi pogoji, kar vključuje najmanj podatke o vremenu in elektromagnetnem okolju;

(iv)

opredelitvijo operativnega obsega in blažilcev tveganja za upoštevanje tveganj na tleh in v zraku;

(c)

uporabljenimi tehničnimi sredstvi ter njihovimi glavnimi značilnostmi, zmogljivostmi in omejitvami, vključno s sistemi brezpilotnih zrakoplovov, zunanjimi sistemi, ki podpirajo operacije sistemov brezpilotnih zrakoplovov, infrastrukturo itd.;

(d)

zahtevanim osebjem za izvajanje operacij, vključno s sestavo ekipe, njihovimi vlogami in odgovornostmi, izbirnimi merili, začetnim usposabljanjem in zahtevami glede nedavnih izkušenj in/ali periodičnim usposabljanjem;

(5)

navodila za vzdrževanje, ki so potrebna za ohranjanje sistema brezpilotnega zrakoplova v varnem stanju ter zajemajo navodila in zahteve za vzdrževanje proizvajalca sistema brezpilotnega zrakoplova, če je ustrezno;

(6)

operativne postopke, ki temeljijo na navodilih proizvajalca, ki jih predloži proizvajalec sistema brezpilotnega zrakoplova, in vključujejo:

(a)

upoštevanje naslednjega, da bi se kar najbolj zmanjšalo tveganje človeške napake:

(i)

jasne razdelitve in dodelitve nalog ter

(ii)

notranjega kontrolnega seznama za preverjanje, ali osebje ustrezno izvaja dodeljene naloge;

(b)

upoštevanje poslabšanja zunanjih sistemov, ki podpirajo operacijo sistema brezpilotnega zrakoplova;

(c)

običajne postopke, ki vključujejo vsaj:

(i)

priprave pred letom in kontrolne sezname, ki zajemajo:

(A)

oceno operativnega obsega in povezanih blažilcev tveganja (varovalne višine do tveganja na tleh in varovalne višine do tveganja v zraku, kadar je to ustrezno), vključno s terenom in morebitnimi ovirami, ki bi lahko zmanjšale zmožnost ohranjanja brezpilotnega zrakoplova v vidnem polju ali pregledovanja zračnega prostora, morebitnimi preleti oseb, ki niso udeležene, in morebitnimi preleti ključne infrastrukture;

(B)

oceno okoliškega okolja in zračnega prostora, vključno z bližino geografskih območij sistema brezpilotnega zrakoplova in morebitnih dejavnosti drugih uporabnikov zračnega prostora;

(C)

okoljske pogoje, primerne za izvedbo operacije sistema brezpilotnega zrakoplova;

(D)

minimalno število osebja, ki je pristojno za naloge, ki so bistvene za operacijo sistema brezpilotnega zrakoplova, in je potrebno za izvedbo operacije, ter njihove odgovornosti;

(E)

potrebne postopke komunikacije med piloti na daljavo in drugim osebjem, pristojnim za naloge, ki so bistvene za operacijo sistema brezpilotnega zrakoplova, ter vsemi zunanjimi stranmi, kadar je to potrebno;

(F)

skladnost z vsemi posebnimi zahtevami ustreznih organov na predvidenem območju operacij, vključno s tistimi, ki zadevajo varovanje, zasebnost, varstvo podatkov in okolja ter uporabo radiofrekvenčnega spektra;

(G)

potrebne ukrepe za zmanjšanje tveganja, ki se izvajajo za zagotovitev varne izvedbe operacije; zlasti za nadzorovano talno območje:

(a)

določitev nadzorovanega talnega območja ter

(b)

varovanje nadzorovanega talnega območja, ki tretjim osebam preprečuje vstop na območje med operacijo, in zagotavljanje usklajevanja z lokalnimi organi, kadar je to potrebno;

(H)

postopke za preverjanje, ali je sistem brezpilotnega zrakoplova v ustreznem stanju za varno izvedbo predvidene operacije;

(ii)

postopke lansiranja in vrnitve;

(iii)

postopke med letom, vključno s tistimi, ki zagotavljajo, da brezpilotni zrakoplov ostane znotraj območja geografije leta;

(iv)

postopke po letu, vključno s pregledi, s katerimi se preveri stanje sistema brezpilotnega zrakoplova;

(v)

postopke za odkrivanje potencialno konfliktnih zrakoplovov s strani pilota na daljavo in, kadar to zahteva operator sistema brezpilotnega zrakoplova, s strani opazovalcev zračnega prostora ali opazovalcev brezpilotnega zrakoplova, kot je ustrezno;

(d)

postopke za ravnanje v izrednih razmerah, ki vključujejo vsaj:

(i)

postopke za obvladovanje brezpilotnega zrakoplova, ki izstopi iz določene „geografije leta“;

(ii)

postopke za obravnavanje oseb, ki niso udeležene v operaciji in vstopajo na nadzorovano talno območje;

(iii)

postopke za obravnavanje slabih operativnih pogojev;

(iv)

postopke za obravnavanje poslabšanja zunanjih sistemov, ki podpirajo operacijo;

(v)

če sodelujejo opazovalci zračnega prostora, frazeologijo, ki jo je treba uporabljati;

(vi)

postopke za izogibanje konfliktom z drugimi uporabniki zračnega prostora;

(e)

postopke v sili za obvladovanje razmer v sili, vključno vsaj z naslednjim:

(i)

postopki za izogibanje povzročitvi škode tretjim osebam v zraku ali na tleh ali vsaj za čim večje zmanjšanje škode;

(ii)

postopki za obvladovanje brezpilotnega zrakoplova, ki izstopi iz operativnega obsega;

(iii)

postopki za vrnitev brezpilotnega zrakoplova v sili;

(f)

postopke varovanja iz točke 1(a)(ii) in (iii) točke UAS.SPEC.050;

(g)

postopke za varstvo osebnih podatkov iz točke 1(a)(iv) točke UAS.SPEC.050;

(h)

smernice za zagotovitev, da so operacije čim manj moteče in da imajo čim manjši vpliv na okolje, iz točke 1(a)(v) točke UAS.SPEC.050;

(i)

postopke poročanja o dogodkih;

(j)

postopke vodenja evidenc in

(k)

politike, ki določajo, kako se piloti na daljavo in drugo osebje, pristojno za naloge, ki so bistvene za operacijo sistema brezpilotnega zrakoplova, lahko izkažejo za sposobne za izvajanje operacij pred začetkom njihovega izvajanja.“

DODATEK 6:

Izjava subjekta, ki namerava pridobiti priznanje pristojnega organa za izvajanje praktičnega usposabljanja in ocenitve pilotov na daljavo v STS-x

Image 3

STS-x

Izjava subjekta, ki namerava pridobiti priznanje pristojnega organa za izvajanje praktičnega usposabljanja in ocenitve pilotov na daljavo

Varstvo podatkov: Osebne podatke iz te izjave obdela pristojni organ v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov). Obdelani bodo za namene izvajanja, upravljanja in spremljanja dejavnosti nadzora v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/947.

Če potrebujete dodatne informacije v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov ali želite uveljavljati svoje pravice (na primer pravico do dostopa do podatkov ali popravka netočnih ali nepopolnih podatkov), se obrnite na kontaktno točko pristojnega organa.

Vlagatelj ima pravico, da kadar koli vloži pritožbo v zvezi z obdelavo osebnih podatkov pri nacionalnem nadzornem organu za varstvo podatkov.

Identifikacija subjekta

 

Ime in priimek, telefonska številka in elektronski naslov odgovorne osebe

 

Izjavljam, da:

izpolnjujem zahteve iz Dodatka 3 k Prilogi k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/947 in

pri upravljanju sistema brezpilotnega zrakoplova v okviru dejavnosti usposabljanja za STS-x izpolnjujem vse veljavne določbe iz Izvedbene uredbe (EU) 2019/947, vključno z zahtevami za operacije v okviru STS-x.

Datum

 

Podpis ali drugo preverjanje

 


13.5.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 150/32


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/640

z dne 12. maja 2020

o neodobritvi izvlečka propolisa kot osnovne snovi v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (1) ter zlasti člena 23(5) v povezavi s členom 13(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija je 20. decembra 2016 prejela zahtevek družbe Pollenergie za odobritev izvlečka propolisa kot osnovne snovi za tretiranje po spravilu v fitofarmacevtskih sredstvih kot fungicid ali baktericid za sadje z neužitno lupino. Navedenemu zahtevku so bili priloženi podatki, ki so obvezni v skladu z drugim pododstavkom člena 23(3) Uredbe (ES) št. 1107/2009.

(2)

Komisija je Evropsko agencijo za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) zaprosila za znanstveno pomoč. Agencija je 11. oktobra 2018 Komisiji predložila tehnično poročilo o izvlečku propolisa (2). Komisija je 5. decembra 2019 Stalnemu odboru za rastline, živali, hrano in krmo predložila poročilo o pregledu (3) in osnutek te uredbe o neodobritvi izvlečka propolisa.

(3)

Informacije o izvlečku propolisa v postopku ocenjevanja, ki jih je predložil vlagatelj, niso zadostovale za jasen dokaz, da izvleček propolisa izpolnjuje merila za živila, kot so opredeljena v členu 2 Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta (4).

(4)

Agencija je izvleček propolisa opredelila kot povzročitelja preobčutljivosti kože (H317 „lahko povzroči alergijski odziv kože“). Čeprav niso bili izraženi nobeni drugi pomisleki, predložene informacije niso zadostovale za dokaz odsotnosti genotoksičnega potenciala in endokrinega delovanja ter za zaključek ocene tveganja za potrošnike. Poleg tega na podlagi razpoložljivih informacij o izvlečku propolisa ni bilo mogoče določiti varne mejne vrednosti za uporabo navedene snovi.

(5)

Na voljo ni bilo nobeno ustrezno ocenjevanje, izvedeno v skladu z ostalo zakonodajo Unije, kot je navedeno v členu 23(2) Uredbe (ES) št. 1107/2009.

(6)

Komisija je vlagatelja pozvala, naj predloži pripombe k tehničnemu poročilu Agencije in k osnutku poročila Komisije o pregledu. Vlagatelj je predložil pripombe, ki so bile natančno pregledane.

(7)

Vendar kljub argumentom, ki jih je predložil vlagatelj, pomislekov v zvezi s snovjo ni mogoče odpraviti.

(8)

Zato, kot je zapisano v poročilu Komisije o pregledu, ni bilo ugotovljeno, da so zahteve iz člena 23 Uredbe (ES) št. 1107/2009 izpolnjene. Primerno je, da se izvleček propolisa kot osnovna snov ne odobri.

(9)

Ta uredba ne vpliva na predložitev ponovnega zahtevka za odobritev izvlečka propolisa kot osnovne snovi v skladu s členom 23(3) Uredbe (ES) št. 1107/2009.

(10)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Snov izvleček propolisa se ne odobri kot osnovna snov.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. maja 2020

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 309, 24.11.2009, str. 1.

(2)  EFSA (Evropska agencija za varnost hrane), 2018. Tehnično poročilo o rezultatu posvetovanja z državami članicami in EFSA o zahtevku za odobritev izvlečka propolisa (dopustno tudi kot poimenovanje vodotopen izvleček propolisa) kot osnovne snovi za uporabo v fitofarmacevtskih sredstvih kot fungicid in baktericid. (Technical report on the outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for propolis extract (admissibility accepted when named water-soluble extract of propolis) for use in plant protection as fungicide and bactericide). Povezana objava EFSA 2018:EN-1494. 56 str. doi:10.2903/sp.efsa.2018.EN-1494.

(3)  http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=SL.

(4)  Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1).


13.5.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 150/34


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/641

z dne 12. maja 2020

o določitvi tehničnih informacij za izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij in osnovnih lastnih sredstev za poročanje z referenčnimi datumi od 31. marca 2020 do 29. junija 2020 v skladu z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (1) ter zlasti tretjega pododstavka člena 77e(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Za zagotovitev, da imajo zavarovalnice in pozavarovalnice enotne pogoje za izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij in osnovnih lastnih sredstev za namene Direktive 2009/138/ES, bi bilo treba za vsak referenčni datum določiti tehnične informacije o ustreznih časovnih strukturah netvegane obrestne mere, temeljnih razmikih za izračun uskladitvene prilagoditve in prilagoditvah za nestanovitnost.

(2)

Zavarovalnice in pozavarovalnice bi morale uporabljati tehnične informacije, ki temeljijo na tržnih podatkih s konca zadnjega meseca pred prvim referenčnim datumom poročanja, za katerega se uporablja ta uredba. Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine je 3. aprila 2020 Komisiji predložil tehnične informacije, ki se nanašajo na tržne podatke s konca marca 2020. Te informacije so bile objavljene 3. aprila 2020 v skladu s členom 77e(1) Direktive 2009/138/ES.

(3)

Zaradi potrebe po takojšnji razpoložljivosti tehničnih informacij je pomembno, da ta uredba začne veljati čim prej.

(4)

Zaradi varnega in skrbnega poslovanja je nujno, da zavarovalnice in pozavarovalnice za izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij in osnovnih lastnih sredstev uporabljajo iste tehnične informacije ne glede na datum, na katerega poročajo svojim pristojnim organom. Ta uredba bi se torej morala uporabljati od prvega referenčnega datuma poročanja, določenega v tej uredbi.

(5)

Da bi se čim prej zagotovila pravna varnost, je zaradi nujne potrebe po razpoložljivosti ustreznih časovnih struktur netvegane obrestne mere sprejetje ukrepov, določenih v tej uredbi, v skladu s členom 8 in v povezavi s členom 4 Uredbe (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (2) ustrezno utemeljeno –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Zavarovalnice in pozavarovalnice pri izračunu zavarovalno-tehničnih rezervacij in osnovnih lastnih sredstev za poročanje z referenčnimi datumi od 31. marca 2020 do 29. junija 2020 uporabljajo tehnične informacije iz odstavka 2.

2.   Za vsako zadevno valuto so tehnične informacije, uporabljene za izračun najboljše ocene v skladu s členom 77 Direktive 2009/138/ES, uskladitvene prilagoditve v skladu s členom 77c navedene direktive in prilagoditve za nestanovitnost v skladu s členom 77d navedene direktive naslednje:

(a)

ustrezne časovne strukture netvegane obrestne mere iz Priloge I;

(b)

temeljni razmiki za izračun uskladitvene prilagoditve iz Priloge II;

(c)

za vsak zadevni nacionalni zavarovalniški trg prilagoditve za nestanovitnost iz Priloge III.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 31. marca 2020.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. maja 2020

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 335, 17.12.2009, str. 1.

(2)  Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).


PRILOGA I

Ustrezne časovne strukture netvegane obrestne mere za izračun najboljše ocene brez vsakršne uskladitvene prilagoditve ali prilagoditve za nestanovitnost

Čas do zapadlosti (v letih)

Euro

Češka krona

Danska krona

Madžarski forint

Švedska krona

Hrvaška kuna

1

–0,405 %

0,665 %

–0,415 %

0,740 %

0,062 %

0,141 %

2

–0,415 %

0,605 %

–0,425 %

0,891 %

0,036 %

0,256 %

3

–0,395 %

0,601 %

–0,405 %

1,050 %

0,046 %

0,372 %

4

–0,365 %

0,616 %

–0,375 %

1,226 %

0,066 %

0,486 %

5

–0,325 %

0,630 %

–0,335 %

1,413 %

0,096 %

0,600 %

6

–0,286 %

0,640 %

–0,296 %

1,605 %

0,131 %

0,713 %

7

–0,246 %

0,645 %

–0,256 %

1,795 %

0,169 %

0,826 %

8

–0,206 %

0,648 %

–0,216 %

1,980 %

0,179 %

0,939 %

9

–0,156 %

0,648 %

–0,166 %

2,156 %

0,206 %

1,052 %

10

–0,116 %

0,645 %

–0,126 %

2,322 %

0,291 %

1,161 %

11

–0,074 %

0,642 %

–0,084 %

2,481 %

0,450 %

1,266 %

12

–0,040 %

0,644 %

–0,050 %

2,631 %

0,642 %

1,365 %

13

0,005 %

0,656 %

–0,005 %

2,771 %

0,834 %

1,459 %

14

0.040 %

0,680 %

0,029 %

2,897 %

1,016 %

1,549 %

15

0,056 %

0,719 %

0,046 %

3,011 %

1,184 %

1,633 %

16

0,060 %

0,771 %

0,050 %

3,110 %

1,335 %

1,712 %

17

0,062 %

0,834 %

0,052 %

3,198 %

1,472 %

1,787 %

18

0,070 %

0,903 %

0,060 %

3,275 %

1,595 %

1,858 %

19

0,089 %

0,975 %

0,079 %

3,344 %

1,706 %

1,925 %

20

0,124 %

1,049 %

0,114 %

3,406 %

1,806 %

1,988 %

21

0,175 %

1,123 %

0,165 %

3,462 %

1,898 %

2,048 %

22

0,238 %

1,196 %

0,228 %

3,513 %

1,981 %

2,104 %

23

0,308 %

1,268 %

0,299 %

3,559 %

2,057 %

2,158 %

24

0,384 %

1,339 %

0,375 %

3,601 %

2,127 %

2,208 %

25

0,462 %

1,407 %

0,453 %

3,640 %

2,191 %

2,256 %

26

0,542 %

1,473 %

0,533 %

3,675 %

2,251 %

2,302 %

27

0,622 %

1,537 %

0,613 %

3,708 %

2,306 %

2,345 %

28

0,700 %

1,599 %

0,692 %

3,738 %

2,357 %

2,386 %

29

0,778 %

1,658 %

0,770 %

3,766 %

2,405 %

2,425 %

30

0,854 %

1,714 %

0,846 %

3,792 %

2,450 %

2,462 %

31

0,927 %

1,769 %

0,920 %

3,817 %

2,491 %

2,498 %

32

0,999 %

1,821 %

0,991 %

3,839 %

2,530 %

2,532 %

33

1,068 %

1,871 %

1,061 %

3,861 %

2,567 %

2,564 %

34

1,135 %

1,919 %

1,128 %

3,881 %

2,602 %

2,594 %

35

1,199 %

1,965 %

1,192 %

3,900 %

2,634 %

2,624 %

36

1,261 %

2,010 %

1,255 %

3,917 %

2,665 %

2,652 %

37

1,321 %

2,052 %

1,315 %

3,934 %

2,694 %

2,679 %

38

1,379 %

2,092 %

1,372 %

3,950 %

2,722 %

2,704 %

39

1,434 %

2,131 %

1,428 %

3,965 %

2,748 %

2,729 %

40

1,487 %

2,169 %

1,481 %

3,979 %

2,773 %

2,752 %

41

1,538 %

2,205 %

1,532 %

3,992 %

2,797 %

2,775 %

42

1,587 %

2,239 %

1,581 %

4,005 %

2,819 %

2,796 %

43

1,634 %

2,272 %

1,629 %

4,017 %

2,841 %

2,817 %

44

1,680 %

2,304 %

1,674 %

4,029 %

2,862 %

2,837 %

45

1,724 %

2,334 %

1,718 %

4,040 %

2,881 %

2,856 %

46

1,766 %

2,364 %

1,760 %

4,050 %

2,900 %

2,875 %

47

1,806 %

2,392 %

1,801 %

4,060 %

2,918 %

2,892 %

48

1,845 %

2,419 %

1,840 %

4,070 %

2,935 %

2,910 %

49

1,883 %

2,445 %

1,878 %

4,079 %

2,952 %

2,926 %

50

1,919 %

2,470 %

1,914 %

4,088 %

2,968 %

2,942 %

51

1,954 %

2,495 %

1,949 %

4,096 %

2,983 %

2,957 %

52

1,987 %

2,518 %

1,983 %

4,104 %

2,998 %

2,972 %

53

2,020 %

2,541 %

2,015 %

4,112 %

3,012 %

2,986 %

54

2,051 %

2,563 %

2,046 %

4,119 %

3,025 %

3,000 %

55

2,081 %

2,584 %

2,077 %

4,126 %

3,039 %

3,013 %

56

2,111 %

2,604 %

2,106 %

4,133 %

3,051 %

3,026 %

57

2,139 %

2,624 %

2,134 %

4,140 %

3,063 %

3,038 %

58

2,166 %

2,643 %

2,162 %

4,146 %

3,075 %

3,050 %

59

2,193 %

2,661 %

2,188 %

4,153 %

3,087 %

3,062 %

60

2,218 %

2,679 %

2,214 %

4,159 %

3,098 %

3,073 %

61

2,243 %

2,697 %

2,239 %

4,164 %

3,108 %

3,084 %

62

2,267 %

2,713 %

2,263 %

4,170 %

3,119 %

3,095 %

63

2,290 %

2,730 %

2,286 %

4,175 %

3,129 %

3,105 %

64

2,313 %

2,745 %

2,309 %

4,180 %

3,138 %

3,115 %

65

2,335 %

2,761 %

2,331 %

4,185 %

3,148 %

3,124 %

66

2,356 %

2,776 %

2,352 %

4,190 %

3,157 %

3,134 %

67

2,376 %

2,790 %

2,373 %

4,195 %

3,166 %

3,143 %

68

2,396 %

2,804 %

2,393 %

4,200 %

3,174 %

3,152 %

69

2,416 %

2,818 %

2,412 %

4,204 %

3,183 %

3,160 %

70

2,435 %

2,831 %

2,431 %

4,208 %

3,191 %

3,169 %

71

2,453 %

2,844 %

2,450 %

4,213 %

3,199 %

3,177 %

72

2,471 %

2,856 %

2,468 %

4,217 %

3,206 %

3,185 %

73

2,488 %

2,868 %

2,485 %

4,221 %

3,214 %

3,192 %

74

2,505 %

2,880 %

2,502 %

4,224 %

3,221 %

3,200 %

75

2,522 %

2,892 %

2,518 %

4,228 %

3,228 %

3,207 %

76

2,538 %

2,903 %

2,535 %

4,232 %

3,235 %

3,214 %

77

2,553 %

2,914 %

2,550 %

4,235 %

3,241 %

3,221 %

78

2,569 %

2,924 %

2,566 %

4,239 %

3,248 %

3,228 %

79

2,584 %

2,935 %

2,580 %

4,242 %

3,254 %

3,234 %

80

2,598 %

2,945 %

2,595 %

4,245 %

3,260 %

3,241 %

81

2,612 %

2,955 %

2,609 %

4,249 %

3,266 %

3,247 %

82

2,626 %

2,965 %

2,623 %

4,252 %

3,272 %

3,253 %

83

2,639 %

2,974 %

2,636 %

4,255 %

3,278 %

3,259 %

84

2,653 %

2,983 %

2,650 %

4,258 %

3,284 %

3,265 %

85

2,665 %

2,992 %

2,662 %

4,261 %

3,289 %

3,271 %

86

2,678 %

3,001 %

2,675 %

4,263 %

3,294 %

3,276 %

87

2,690 %

3,009 %

2,687 %

4,266 %

3,300 %

3,282 %

88

2,702 %

3,018 %

2,699 %

4,269 %

3,305 %

3,287 %

89

2,714 %

3,026 %

2,711 %

4,271 %

3,310 %

3,292 %

90

2,725 %

3,034 %

2,723 %

4,274 %

3,315 %

3,297 %

91

2,737 %

3,042 %

2,734 %

4,276 %

3,319 %

3,302 %

92

2,748 %

3,050 %

2,745 %

4,279 %

3,324 %

3,307 %

93

2,758 %

3,057 %

2,756 %

4,281 %

3,329 %

3,312 %

94

2,769 %

3,064 %

2,766 %

4,284 %

3,333 %

3,316 %

95

2,779 %

3,072 %

2,776 %

4,286 %

3,338 %

3,321 %

96

2,789 %

3,079 %

2,787 %

4,288 %

3,342 %

3,325 %

97

2,799 %

3,086 %

2,796 %

4,290 %

3,346 %

3,330 %

98

2,809 %

3,092 %

2,806 %

4,293 %

3,350 %

3,334 %

99

2,818 %

3,099 %

2,816 %

4,295 %

3,354 %

3,338 %

100

2,827 %

3,105 %

2,825 %

4,297 %

3,358 %

3,342 %

101

2,836 %

3,112 %

2,834 %

4,299 %

3,362 %

3,346 %

102

2,845 %

3,118 %

2,843 %

4,301 %

3,366 %

3,350 %

103

2,854 %

3,124 %

2,852 %

4,303 %

3,370 %

3,354 %

104

2,863 %

3,130 %

2,860 %

4,305 %

3,373 %

3,358 %

105

2,871 %

3,136 %

2,869 %

4,306 %

3,377 %

3,362 %

106

2,879 %

3,142 %

2,877 %

4,308 %

3,380 %

3,365 %

107

2,887 %

3,147 %

2,885 %

4,310 %

3,384 %

3,369 %

108

2,895 %

3,153 %

2,893 %

4,312 %

3,387 %

3,372 %

109

2,903 %

3,158 %

2,901 %

4,314 %

3,390 %

3,376 %

110

2,911 %

3,164 %

2,909 %

4,315 %

3,394 %

3,379 %

111

2,918 %

3,169 %

2,916 %

4,317 %

3,397 %

3,383 %

112

2,926 %

3,174 %

2,924 %

4,319 %

3,400 %

3,386 %

113

2,933 %

3,179 %

2,931 %

4,320 %

3,403 %

3,389 %

114

2,940 %

3,184 %

2,938 %

4,322 %

3,406 %

3,392 %

115

2,947 %

3,189 %

2,945 %

4,323 %

3,409 %

3,395 %

116

2,954 %

3,194 %

2,952 %

4,325 %

3,412 %

3,398 %

117

2,961 %

3,199 %

2,959 %

4,326 %

3,415 %

3,401 %

118

2,968 %

3,203 %

2,965 %

4,328 %

3,418 %

3,404 %

119

2,974 %

3,208 %

2,972 %

4,329 %

3,421 %

3,407 %

120

2,981 %

3,213 %

2,978 %

4,331 %

3,423 %

3,410 %

121

2,987 %

3,217 %

2,985 %

4,332 %

3,426 %

3,413 %

122

2,993 %

3,221 %

2,991 %

4,333 %

3,429 %

3,416 %

123

2,999 %

3,226 %

2,997 %

4,335 %

3,431 %

3,418 %

124

3,005 %

3,230 %

3,003 %

4,336 %

3,434 %

3,421 %

125

3,011 %

3,234 %

3,009 %

4,337 %

3,436 %

3,424 %

126

3,017 %

3,238 %

3,015 %

4,339 %

3,439 %

3,426 %

127

3,023 %

3,242 %

3,021 %

4,340 %

3,441 %

3,429 %

128

3,028 %

3,246 %

3,027 %

4,341 %

3,444 %

3,431 %

129

3,034 %

3,250 %

3,032 %

4,342 %

3,446 %

3,434 %

130

3,040 %

3,254 %

3,038 %

4,344 %

3,448 %

3,436 %

131

3,045 %

3,258 %

3,043 %

4,345 %

3,451 %

3,439 %

132

3,050 %

3,261 %

3,048 %

4,346 %

3,453 %

3,441 %

133

3,056 %

3,265 %

3,054 %

4,347 %

3,455 %

3,443 %

134

3,061 %

3,269 %

3,059 %

4,348 %

3,457 %

3,446 %

135

3,066 %

3,272 %

3,064 %

4,350 %

3,460 %

3,448 %

136

3,071 %

3,276 %

3,069 %

4,351 %

3,462 %

3,450 %

137

3,076 %

3,279 %

3,074 %

4,352 %

3,464 %

3,452 %

138

3,081 %

3,282 %

3,079 %

4,353 %

3,466 %

3,454 %

139

3,085 %

3,286 %

3,084 %

4,354 %

3,468 %

3,457 %

140

3,090 %

3,289 %

3,088 %

4,355 %

3,470 %

3,459 %

141

3,095 %

3,292 %

3,093 %

4,356 %

3,472 %

3,461 %

142

3,099 %

3,296 %

3,098 %

4,357 %

3,474 %

3,463 %

143

3,104 %

3,299 %

3,102 %

4,358 %

3,476 %

3,465 %

144

3,108 %

3,302 %

3,107 %

4,359 %

3,478 %

3,467 %

145

3,113 %

3,305 %

3,111 %

4,360 %

3,480 %

3,469 %

146

3,117 %

3,308 %

3,115 %

4,361 %

3,481 %

3,471 %

147

3,121 %

3,311 %

3,120 %

4,362 %

3,483 %

3,472 %

148

3,126 %

3,314 %

3,124 %

4,363 %

3,485 %

3,474 %

149

3,130 %

3,317 %

3,128 %

4,364 %

3,487 %

3,476 %

150

3,134 %

3,320 %

3,132 %

4,365 %

3,489 %

3,478 %


Čas do zapadlosti (v letih)

Bolgarski lev

Britanski funt

Romunski leu

Zlot

Islandska krona

Norveška krona

1

–0,455 %

0,472 %

3,126 %

0,651 %

1,725 %

0,632 %

2

–0,465 %

0,391 %

3,410 %

0,764 %

1,823 %

0,630 %

3

–0,445 %

0,386 %

3,699 %

0,858 %

1,955 %

0,628 %

4

–0,415 %

0,399 %

3,986 %

0,980 %

2,084 %

0,658 %

5

–0,375 %

0,415 %

4,264 %

1,122 %

2,205 %

0,699 %

6

–0,336 %

0,431 %

4,528 %

1,271 %

2,322 %

0,735 %

7

–0,296 %

0,446 %

4,784 %

1,417 %

2,434 %

0,774 %

8

–0,256 %

0,459 %

5,034 %

1,560 %

2,534 %

0,820 %

9

–0,206 %

0,471 %

5,275 %

1,701 %

2,617 %

0,875 %

10

–0,166 %

0,483 %

5,519 %

1,842 %

2,687 %

0,941 %

11

–0,124 %

0,493 %

5,705 %

1,966 %

2,747 %

1,016 %

12

–0,091 %

0,503 %

5,832 %

2,073 %

2,800 %

1,098 %

13

–0,046 %

0,511 %

5,916 %

2,167 %

2,846 %

1,182 %

14

–0,011 %

0,518 %

5,966 %

2,250 %

2,888 %

1,266 %

15

0,005 %

0,524 %

5,992 %

2,324 %

2,926 %

1,349 %

16

0,009 %

0,528 %

5,998 %

2,391 %

2,960 %

1,430 %

17

0,011 %

0,530 %

5,990 %

2,451 %

2,992 %

1,508 %

18

0,019 %

0,532 %

5,970 %

2,506 %

3,021 %

1,583 %

19

0,038 %

0,532 %

5,943 %

2,557 %

3,048 %

1,655 %

20

0,073 %

0,531 %

5,909 %

2,604 %

3,072 %

1,724 %

21

0,125 %

0,528 %

5,870 %

2,647 %

3,096 %

1,790 %

22

0,188 %

0,525 %

5,829 %

2,687 %

3,118 %

1,852 %

23

0,260 %

0,522 %

5,785 %

2,724 %

3,138 %

1,912 %

24

0,337 %

0,518 %

5,740 %

2,759 %

3,157 %

1,969 %

25

0,417 %

0,513 %

5,694 %

2,792 %

3,175 %

2,024 %

26

0,497 %

0,508 %

5,648 %

2,823 %

3,192 %

2,076 %

27

0,578 %

0,503 %

5,602 %

2,851 %

3,208 %

2,125 %

28

0,658 %

0,499 %

5,557 %

2,879 %

3,224 %

2,172 %

29

0,737 %

0,496 %

5,513 %

2,904 %

3,238 %

2,217 %

30

0,814 %

0,493 %

5,469 %

2,929 %

3,252 %

2,260 %

31

0,889 %

0,491 %

5,427 %

2,952 %

3,265 %

2,300 %

32

0,961 %

0,489 %

5,386 %

2,973 %

3,278 %

2,339 %

33

1,031 %

0,488 %

5,346 %

2,994 %

3,290 %

2,376 %

34

1,099 %

0,485 %

5,307 %

3,014 %

3,301 %

2,412 %

35

1,164 %

0,481 %

5,270 %

3,033 %

3,312 %

2,446 %

36

1,227 %

0,476 %

5,233 %

3,050 %

3,322 %

2,478 %

37

1,288 %

0,469 %

5,198 %

3,068 %

3,332 %

2,509 %

38

1,346 %

0,460 %

5,165 %

3,084 %

3,342 %

2,539 %

39

1,402 %

0,448 %

5,132 %

3,099 %

3,351 %

2,567 %

40

1,456 %

0,433 %

5,101 %

3,114 %

3,360 %

2,595 %

41

1,508 %

0,416 %

5,071 %

3,129 %

3,368 %

2,621 %

42

1,558 %

0,399 %

5,042 %

3,142 %

3,377 %

2,646 %

43

1,606 %

0,382 %

5,014 %

3,155 %

3,384 %

2,670 %

44

1,652 %

0,369 %

4,987 %

3,168 %

3,392 %

2,693 %

45

1,696 %

0,359 %

4,961 %

3,180 %

3,399 %

2,715 %

46

1,739 %

0,353 %

4,935 %

3,192 %

3,406 %

2,737 %

47

1,780 %

0,353 %

4,911 %

3,203 %

3,413 %

2,757 %

48

1,819 %

0,358 %

4,888 %

3,214 %

3,419 %

2,777 %

49

1,857 %

0,368 %

4,866 %

3,224 %

3,426 %

2,796 %

50

1,894 %

0,385 %

4,844 %

3,234 %

3,432 %

2,815 %

51

1,929 %

0,408 %

4,823 %

3,244 %

3,437 %

2,832 %

52

1,963 %

0,435 %

4,803 %

3,253 %

3,443 %

2,849 %

53

1,996 %

0,467 %

4,783 %

3,262 %

3,448 %

2,866 %

54

2,028 %

0,501 %

4,765 %

3,271 %

3,454 %

2,882 %

55

2,059 %

0,538 %

4,747 %

3,279 %

3,459 %

2,897 %

56

2,088 %

0,576 %

4,729 %

3,287 %

3,464 %

2,912 %

57

2,117 %

0,615 %

4,712 %

3,295 %

3,469 %

2,927 %

58

2,145 %

0,655 %

4,696 %

3,303 %

3,473 %

2,940 %

59

2,171 %

0,695 %

4,680 %

3,310 %

3,478 %

2,954 %

60

2,197 %

0,735 %

4,664 %

3,317 %

3,482 %

2,967 %

61

2,222 %

0,776 %

4,649 %

3,324 %

3,486 %

2,980 %

62

2,247 %

0,816 %

4,635 %

3,331 %

3,490 %

2,992 %

63

2,270 %

0,855 %

4,621 %

3,338 %

3,494 %

3,004 %

64

2,293 %

0,895 %

4,607 %

3,344 %

3,498 %

3,015 %

65

2,315 %

0,933 %

4,594 %

3,350 %

3,502 %

3,026 %

66

2,337 %

0,971 %

4,582 %

3,356 %

3,506 %

3,037 %

67

2,358 %

1,009 %

4,569 %

3,362 %

3,509 %

3,048 %

68

2,378 %

1,046 %

4,557 %

3,367 %

3,513 %

3,058 %

69

2,398 %

1,082 %

4,545 %

3,373 %

3,516 %

3,068 %

70

2,417 %

1,117 %

4,534 %

3,378 %

3,519 %

3,078 %

71

2,436 %

1,152 %

4,523 %

3,383 %

3,522 %

3,087 %

72

2,454 %

1,186 %

4,512 %

3,388 %

3,525 %

3,096 %

73

2,471 %

1,219 %

4,502 %

3,393 %

3,529 %

3,105 %

74

2,488 %

1,252 %

4,492 %

3,398 %

3,531 %

3,114 %

75

2,505 %

1,284 %

4,482 %

3,403 %

3,534 %

3,122 %

76

2,521 %

1,315 %

4,472 %

3,407 %

3,537 %

3,130 %

77

2,537 %

1,345 %

4,463 %

3,412 %

3,540 %

3,138 %

78

2,553 %

1,375 %

4,454 %

3,416 %

3,542 %

3,146 %

79

2,568 %

1,404 %

4,445 %

3,420 %

3,545 %

3,154 %

80

2,582 %

1,433 %

4,436 %

3,424 %

3,548 %

3,161 %

81

2,597 %

1,461 %

4,427 %

3,428 %

3,550 %

3,168 %

82

2,611 %

1,488 %

4,419 %

3,432 %

3,552 %

3,175 %

83

2,624 %

1,515 %

4,411 %

3,436 %

3,555 %

3,182 %

84

2,638 %

1,541 %

4,403 %

3,440 %

3,557 %

3,189 %

85

2,651 %

1,566 %

4,396 %

3,443 %

3,559 %

3,196 %

86

2,663 %

1,591 %

4,388 %

3,447 %

3,562 %

3,202 %

87

2,676 %

1,615 %

4,381 %

3,450 %

3,564 %

3,208 %

88

2,688 %

1,639 %

4,373 %

3,454 %

3,566 %

3,214 %

89

2,700 %

1,663 %

4,366 %

3,457 %

3,568 %

3,220 %

90

2,711 %

1,685 %

4,360 %

3,460 %

3,570 %

3,226 %

91

2,723 %

1,708 %

4,353 %

3,463 %

3,572 %

3,232 %

92

2,734 %

1,730 %

4,346 %

3,466 %

3,574 %

3,238 %

93

2,745 %

1,751 %

4,340 %

3,469 %

3,576 %

3,243 %

94

2,755 %

1,772 %

4,334 %

3,472 %

3,577 %

3,248 %

95

2,766 %

1,793 %

4,327 %

3,475 %

3,579 %

3,254 %

96

2,776 %

1,813 %

4,321 %

3,478 %

3,581 %

3,259 %

97

2,786 %

1,833 %

4,315 %

3,481 %

3,583 %

3,264 %

98

2,796 %

1,852 %

4,310 %

3,484 %

3,584 %

3,269 %

99

2,805 %

1,871 %

4,304 %

3,486 %

3,586 %

3,274 %

100

2,815 %

1,889 %

4,298 %

3,489 %

3,588 %

3,278 %

101

2,824 %

1,908 %

4,293 %

3,492 %

3,589 %

3,283 %

102

2,833 %

1,926 %

4,288 %

3,494 %

3,591 %

3,288 %

103

2,842 %

1,943 %

4,282 %

3,497 %

3,592 %

3,292 %

104

2,851 %

1,960 %

4,277 %

3,499 %

3,594 %

3,297 %

105

2,859 %

1,977 %

4,272 %

3,501 %

3,595 %

3,301 %

106

2,868 %

1,994 %

4,267 %

3,504 %

3,597 %

3,305 %

107

2,876 %

2,010 %

4,262 %

3,506 %

3,598 %

3,309 %

108

2,884 %

2,026 %

4,258 %

3,508 %

3,600 %

3,313 %

109

2,892 %

2,042 %

4,253 %

3,510 %

3,601 %

3,317 %

110

2,900 %

2,057 %

4,248 %

3,513 %

3,602 %

3,321 %

111

2,907 %

2,072 %

4,244 %

3,515 %

3,604 %

3,325 %

112

2,915 %

2,087 %

4,240 %

3,517 %

3,605 %

3,329 %

113

2,922 %

2,102 %

4,235 %

3,519 %

3,606 %

3,333 %

114

2,929 %

2,116 %

4,231 %

3,521 %

3,608 %

3,336 %

115

2,936 %

2,130 %

4,227 %

3,523 %

3,609 %

3,340 %

116

2,943 %

2,144 %

4,223 %

3,525 %

3,610 %

3,343 %

117

2,950 %

2,158 %

4,219 %

3,527 %

3,611 %

3,347 %

118

2,957 %

2,171 %

4,215 %

3,529 %

3,612 %

3,350 %

119

2,964 %

2,184 %

4,211 %

3,531 %

3,614 %

3,354 %

120

2,970 %

2,197 %

4,207 %

3,532 %

3,615 %

3,357 %

121

2,977 %

2,210 %

4,203 %

3,534 %

3,616 %

3,360 %

122

2,983 %

2,222 %

4,199 %

3,536 %

3,617 %

3,363 %

123

2,989 %

2,235 %

4,196 %

3,538 %

3,618 %

3,366 %

124

2,995 %

2,247 %

4,192 %

3,539 %

3,619 %

3,370 %

125

3,001 %

2,259 %

4,189 %

3,541 %

3,620 %

3,373 %

126

3,007 %

2,270 %

4,185 %

3,543 %

3,621 %

3,376 %

127

3,013 %

2,282 %

4,182 %

3,544 %

3,622 %

3,379 %

128

3,019 %

2,293 %

4,178 %

3,546 %

3,623 %

3,381 %

129

3,024 %

2,305 %

4,175 %

3,548 %

3,624 %

3,384 %

130

3,030 %

2,316 %

4,172 %

3,549 %

3,625 %

3,387 %

131

3,035 %

2,327 %

4,168 %

3,551 %

3,626 %

3,390 %

132

3,041 %

2,337 %

4,165 %

3,552 %

3,627 %

3,393 %

133

3,046 %

2,348 %

4,162 %

3,554 %

3,628 %

3,395 %

134

3,051 %

2,358 %

4,159 %

3,555 %

3,629 %

3,398 %

135

3,056 %

2,368 %

4,156 %

3,557 %

3,630 %

3,400 %

136

3,062 %

2,378 %

4,153 %

3,558 %

3,631 %

3,403 %

137

3,067 %

2,388 %

4,150 %

3,559 %

3,632 %

3,406 %

138

3,072 %

2,398 %

4,147 %

3,561 %

3,632 %

3,408 %

139

3,076 %

2,408 %

4,144 %

3,562 %

3,633 %

3,411 %

140

3,081 %

2,417 %

4,141 %

3,563 %

3,634 %

3,413 %

141

3,086 %

2,427 %

4,139 %

3,565 %

3,635 %

3,415 %

142

3,091 %

2,436 %

4,136 %

3,566 %

3,636 %

3,418 %

143

3,095 %

2,445 %

4,133 %

3,567 %

3,636 %

3,420 %

144

3,100 %

2,454 %

4,131 %

3,569 %

3,637 %

3,422 %

145

3,104 %

2,463 %

4,128 %

3,570 %

3,638 %

3,425 %

146

3,109 %

2,472 %

4,125 %

3,571 %

3,639 %

3,427 %

147

3,113 %

2,480 %

4,123 %

3,572 %

3,640 %

3,429 %

148

3,117 %

2,489 %

4,120 %

3,574 %

3,640 %

3,431 %

149

3,121 %

2,497 %

4,118 %

3,575 %

3,641 %

3,433 %

150

3,126 %

2,506 %

4,115 %

3,576 %

3,642 %

3,435 %


Čas do zapadlosti (v letih)

Švicarski frank

Avstralski dolar

Bat

Kanadski dolar

Čilski peso

Kolumbijski peso

1

–0,705 %

0,270 %

0,519 %

0,524 %

0,546 %

4,014 %

2

–0,745 %

0,254 %

0,610 %

0,585 %

0,897 %

4,713 %

3

–0,706 %

0,273 %

0,688 %

0,660 %

1,318 %

5,297 %

4

–0,631 %

0,325 %

0,768 %

0,748 %

1,730 %

5,759 %

5

–0,544 %

0,398 %

0,855 %

0,793 %

2,119 %

6,179 %

6

–0,454 %

0,475 %

0,945 %

0,838 %

2,465 %

6,505 %

7

–0,373 %

0,549 %

1,037 %

0,885 %

2,770 %

6,774 %

8

–0,311 %

0,618 %

1,129 %

0,923 %

3,040 %

6,997 %

9

–0,269 %

0,681 %

1,216 %

0,953 %

3,274 %

7,179 %

10

–0,250 %

0,737 %

1,299 %

0,973 %

3,468 %

7,352 %

11

–0,251 %

0,786 %

1,376 %

0,983 %

3,624 %

7,474 %

12

–0,264 %

0,822 %

1,443 %

0,989 %

3,750 %

7,545 %

13

–0,281 %

0,844 %

1,499 %

0,993 %

3,853 %

7,578 %

14

–0,299 %

0,855 %

1,548 %

0,997 %

3,938 %

7,584 %

15

–0,315 %

0,861 %

1,597 %

1,002 %

4,009 %

7,568 %

16

–0,326 %

0,863 %

1,649 %

1,010 %

4,069 %

7,537 %

17

–0,333 %

0,863 %

1,704 %

1,020 %

4,119 %

7,494 %

18

–0,333 %

0,863 %

1,760 %

1,032 %

4,162 %

7,443 %

19

–0,328 %

0,863 %

1,816 %

1,047 %

4,199 %

7,385 %

20

–0,317 %

0,862 %

1,871 %

1,065 %

4,231 %

7,324 %

21

–0,299 %

0,862 %

1,925 %

1,085 %

4,258 %

7,259 %

22

–0,275 %

0,858 %

1,978 %

1,107 %

4,282 %

7,193 %

23

–0,246 %

0,848 %

2,029 %

1,132 %

4,303 %

7,127 %

24

–0,210 %

0,830 %

2,078 %

1,159 %

4,321 %

7,060 %

25

–0,168 %

0,803 %

2,126 %

1,188 %

4,337 %

6,994 %

26

–0,120 %

0,767 %

2,172 %

1,219 %

4,351 %

6,929 %

27

–0,067 %

0,730 %

2,216 %

1,252 %

4,363 %

6,866 %

28

–0,012 %

0,699 %

2,259 %

1,287 %

4,374 %

6,804 %

29

0,045 %

0,678 %

2,299 %

1,324 %

4,384 %

6,744 %

30

0,103 %

0,672 %

2,338 %

1,364 %

4,393 %

6,685 %

31

0,161 %

0,680 %

2,376 %

1,405 %

4,400 %

6,628 %

32

0,218 %

0,701 %

2,412 %

1,448 %

4,407 %

6,574 %

33

0,275 %

0,732 %

2,446 %

1,491 %

4,413 %

6,521 %

34

0,330 %

0,769 %

2,479 %

1,535 %

4,419 %

6,470 %

35

0,385 %

0,811 %

2,511 %

1,579 %

4,424 %

6,421 %

36

0,438 %

0,856 %

2,541 %

1,623 %

4,428 %

6,374 %

37

0,490 %

0,904 %

2,570 %

1,666 %

4,432 %

6,329 %

38

0,540 %

0,953 %

2,598 %

1,708 %

4,436 %

6,285 %

39

0,589 %

1,003 %

2,625 %

1,749 %

4,440 %

6,243 %

40

0,636 %

1,053 %

2,651 %

1,790 %

4,443 %

6,203 %

41

0,681 %

1,103 %

2,675 %

1,829 %

4,445 %

6,164 %

42

0,725 %

1,153 %

2,699 %

1,868 %

4,448 %

6,127 %

43

0,768 %

1,202 %

2,722 %

1,905 %

4,450 %

6,091 %

44

0,809 %

1,250 %

2,744 %

1,942 %

4,452 %

6,057 %

45

0,849 %

1,297 %

2,765 %

1,977 %

4,454 %

6,024 %

46

0,887 %

1,343 %

2,785 %

2,012 %

4,456 %

5,992 %

47

0,924 %

1,388 %

2,804 %

2,045 %

4,458 %

5,961 %

48

0,960 %

1,432 %

2,823 %

2,077 %

4,459 %

5,931 %

49

0,995 %

1,475 %

2,841 %

2,109 %

4,461 %

5,903 %

50

1,028 %

1,516 %

2,859 %

2,139 %

4,462 %

5,875 %

51

1,060 %

1,557 %

2,876 %

2,168 %

4,463 %

5,849 %

52

1,092 %

1,596 %

2,892 %

2,197 %

4,464 %

5,824 %

53

1,122 %

1,634 %

2,908 %

2,225 %

4,465 %

5,799 %

54

1,151 %

1,671 %

2,923 %

2,251 %

4,466 %

5,775 %

55

1,179 %

1,707 %

2,937 %

2,277 %

4,467 %

5,752 %

56

1,206 %

1,742 %

2,952 %

2,302 %

4,468 %

5,730 %

57

1,233 %

1,775 %

2,965 %

2,327 %

4,469 %

5,709 %

58

1,258 %

1,808 %

2,979 %

2,350 %

4,470 %

5,688 %

59

1,283 %

1,840 %

2,991 %

2,373 %

4,470 %

5,668 %

60

1,307 %

1,871 %

3,004 %

2,395 %

4,471 %

5,649 %

61

1,330 %

1,901 %

3,016 %

2,417 %

4,472 %

5,630 %

62

1,352 %

1,930 %

3,027 %

2,438 %

4,472 %

5,612 %

63

1,374 %

1,958 %

3,039 %

2,458 %

4,473 %

5,594 %

64

1,395 %

1,985 %

3,050 %

2,478 %

4,473 %

5,577 %

65

1,416 %

2,012 %

3,060 %

2,497 %

4,474 %

5,560 %

66

1,436 %

2,038 %

3,071 %

2,516 %

4,474 %

5,544 %

67

1,455 %

2,063 %

3,081 %

2,534 %

4,475 %

5,529 %

68

1,474 %

2,087 %

3,090 %

2,551 %

4,475 %

5,514 %

69

1,492 %

2,111 %

3,100 %

2,568 %

4,476 %

5,499 %

70

1,510 %

2,134 %

3,109 %

2,585 %

4,476 %

5,485 %

71

1,527 %

2,156 %

3,118 %

2,601 %

4,477 %

5,471 %

72

1,544 %

2,178 %

3,127 %

2,617 %

4,477 %

5,457 %

73

1,561 %

2,200 %

3,135 %

2,632 %

4,477 %

5,444 %

74

1,576 %

2,220 %

3,144 %

2,647 %

4,478 %

5,431 %

75

1,592 %

2,240 %

3,152 %

2,662 %

4,478 %

5,419 %

76

1,607 %

2,260 %

3,159 %

2,676 %

4,478 %

5,407 %

77

1,622 %

2,279 %

3,167 %

2,690 %

4,479 %

5,395 %

78

1,636 %

2,298 %

3,174 %

2,703 %

4,479 %

5,383 %

79

1,650 %

2,316 %

3,182 %

2,716 %

4,479 %

5,372 %

80

1,664 %

2,334 %

3,189 %

2,729 %

4,480 %

5,361 %

81

1,677 %

2,351 %

3,196 %

2,742 %

4,480 %

5,351 %

82

1,690 %

2,368 %

3,202 %

2,754 %

4,480 %

5,340 %

83

1,703 %

2,385 %

3,209 %

2,766 %

4,480 %

5,330 %

84

1,715 %

2,401 %

3,215 %

2,778 %

4,481 %

5,320 %

85

1,727 %

2,417 %

3,222 %

2,789 %

4,481 %

5,310 %

86

1,739 %

2,432 %

3,228 %

2,800 %

4,481 %

5,301 %

87

1,751 %

2,447 %

3,234 %

2,811 %

4,481 %

5,292 %

88

1,762 %

2,462 %

3,240 %

2,821 %

4,481 %

5,283 %

89

1,773 %

2,476 %

3,245 %

2,832 %

4,482 %

5,274 %

90

1,784 %

2,490 %

3,251 %

2,842 %

4,482 %

5,265 %

91

1,794 %

2,504 %

3,256 %

2,852 %

4,482 %

5,257 %

92

1,805 %

2,517 %

3,262 %

2,862 %

4,482 %

5,249 %

93

1,815 %

2,531 %

3,267 %

2,871 %

4,483 %

5,240 %

94

1,825 %

2,543 %

3,272 %

2,880 %

4,483 %

5,233 %

95

1,834 %

2,556 %

3,277 %

2,890 %

4,483 %

5,225 %

96

1,844 %

2,568 %

3,282 %

2,898 %

4,483 %

5,217 %

97

1,853 %

2,581 %

3,287 %

2,907 %

4,483 %

5,210 %

98

1,862 %

2,592 %

3,292 %

2,916 %

4,483 %

5,203 %

99

1,871 %

2,604 %

3,296 %

2,924 %

4,484 %

5,195 %

100

1,880 %

2,615 %

3,301 %

2,932 %

4,484 %

5,188 %

101

1,889 %

2,627 %

3,305 %

2,940 %

4,484 %

5,182 %

102

1,897 %

2,638 %

3,309 %

2,948 %

4,484 %

5,175 %

103

1,905 %

2,648 %

3,314 %

2,956 %

4,484 %

5,168 %

104

1,913 %

2,659 %

3,318 %

2,964 %

4,484 %

5,162 %

105

1,921 %

2,669 %

3,322 %

2,971 %

4,485 %

5,156 %

106

1,929 %

2,679 %

3,326 %

2,978 %

4,485 %

5,149 %

107

1,937 %

2,689 %

3,330 %

2,986 %

4,485 %

5,143 %

108

1,944 %

2,699 %

3,334 %

2,993 %

4,485 %

5,137 %

109

1,952 %

2,709 %

3,338 %

3,000 %

4,485 %

5,131 %

110

1,959 %

2,718 %

3,341 %

3,006 %

4,485 %

5,126 %

111

1,966 %

2,727 %

3,345 %

3,013 %

4,485 %

5,120 %

112

1,973 %

2,736 %

3,349 %

3,020 %

4,486 %

5,114 %

113

1,980 %

2,745 %

3,352 %

3,026 %

4,486 %

5,109 %

114

1,986 %

2,754 %

3,356 %

3,032 %

4,486 %

5,104 %

115

1,993 %

2,763 %

3,359 %

3,039 %

4,486 %

5,098 %

116

2,000 %

2,771 %

3,363 %

3,045 %

4,486 %

5,093 %

117

2,006 %

2,779 %

3,366 %

3,051 %

4,486 %

5,088 %

118

2,012 %

2,788 %

3,369 %

3,057 %

4,486 %

5,083 %

119

2,018 %

2,796 %

3,372 %

3,062 %

4,486 %

5,078 %

120

2,025 %

2,804 %

3,375 %

3,068 %

4,487 %

5,073 %

121

2,031 %

2,811 %

3,378 %

3,074 %

4,487 %

5,069 %

122

2,036 %

2,819 %

3,382 %

3,079 %

4,487 %

5,064 %

123

2,042 %

2,827 %

3,385 %

3,085 %

4,487 %

5,059 %

124

2,048 %

2,834 %

3,387 %

3,090 %

4,487 %

5,055 %

125

2,053 %

2,841 %

3,390 %

3,095 %

4,487 %

5,050 %

126

2,059 %

2,848 %

3,393 %

3,101 %

4,487 %

5,046 %

127

2,064 %

2,856 %

3,396 %

3,106 %

4,487 %

5,042 %

128

2,070 %

2,863 %

3,399 %

3,111 %

4,487 %

5,037 %

129

2,075 %

2,869 %

3,401 %

3,116 %

4,487 %

5,033 %

130

2,080 %

2,876 %

3,404 %

3,120 %

4,488 %