ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 125

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 63
21. april 2020


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep (EU) 2020/545 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2020 o uporabi instrumenta prilagodljivosti za financiranje takojšnjih proračunskih ukrepov v okviru izbruha COVID-19 in okrepitve Evropskega javnega tožilstva

1

 

*

Sklep (EU) 2020/546 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2020 o uporabi instrumenta prilagodljivosti za financiranje takojšnjih proračunskih ukrepov v okviru izbruha COVID-19

3

 

*

Sklep (EU) 2020/547 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2020 o sprostitvi varnostne rezerve v letu 2020 za zagotavljanje nujne pomoči državam članicam in dodatno okrepitev mehanizma Unije na področju civilne zaščite/rescEU kot odziv na izbruh COVID-19

5

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

SKLEPI

21.4.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 125/1


SKLEP (EU) 2020/545 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 17. aprila 2020

o uporabi instrumenta prilagodljivosti za financiranje takojšnjih proračunskih ukrepov v okviru izbruha COVID-19 in okrepitve Evropskega javnega tožilstva

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (1) in zlasti točke 12 Sporazuma,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Instrument prilagodljivosti je namenjen zagotavljanju financiranja jasno opredeljenih odhodkov, ki jih ni mogoče financirati v okviru zgornjih mej, ki so na razpolago za enega ali več drugih razdelkov.

(2)

Letna zgornja meja zneska, ki je na razpolago za instrument prilagodljivosti in znaša 600 000 000 EUR (v cenah iz leta 2011), kot je določeno v členu 11 Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 (2), se po potrebi poveča za zapadle zneske, ki so na voljo v skladu z drugim pododstavkom odstavka 1 navedenega člena.

(3)

Da bi se odzvali na izzive, povezane z izbruhom COVID-19, je nujno treba sprostiti zneske za financiranje ustreznih ukrepov. Predvideti je treba tudi financiranje potrebne okrepitve Evropskega javnega tožilstva.

(4)

Med preučitvijo vseh možnosti za prerazporeditev sredstev v okviru zgornje meje za odhodke v razdelku 3 (Varnost in državljanstvo) se je pokazalo, da je treba za financiranje ukrepov v okviru izbruha COVID-19 in okrepitve Evropskega javnega tožilstva sredstva, ki so v ta namen na voljo v splošnem proračunu Unije za proračunsko leto 2020, nad zgornjo mejo razdelka 3 dopolniti s sredstvi iz instrumenta prilagodljivosti v znesku 73 300 000 EUR.

(5)

V skladu s pričakovano razdelitvijo plačil bi bilo treba odobritve plačil, ki ustrezajo uporabi instrumenta prilagodljivosti, porazdeliti na dve proračunski leti.

(6)

Ta sklep je povezan s financiranjem iz spremembe proračuna št. 1 k splošnemu proračunu Evropske unije za leto 2020. Za zagotovitev skladnosti z navedeno spremembo proračuna bi bilo treba ta sklep uporabljati od dneva sprejetja –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

1.   V okviru splošnega proračuna Unije za proračunsko leto 2020 se instrument prilagodljivosti uporabi za zagotovitev 73 300 000 EUR v odobritvah za prevzem obveznosti v razdelku 3 (Varnost in državljanstvo).

Ta znesek se uporabi za financiranje takojšnjih ukrepov v okviru izbruha COVID-19 in okrepitve Evropskega javnega tožilstva.

2.   Na podlagi pričakovane razdelitve plačil je porazdelitev odobritev plačil, ki ustreza uporabi instrumenta prilagodljivosti, ocenjena, kot sledi:

(a)

43 300 000 EUR v letu 2020;

(b)

30 000 000 EUR v letu 2021.

Zneska odobritev plačil, določena za posamezni proračunski leti, se odobrita v skladu z letnim proračunskim postopkom.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 17. aprila 2020.

V Bruslju, 17. aprila 2020

Za Evropski parlament

Predsednik

D. M. SASSOLI

Za Svet

Predsednik

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(2)  Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (UL L 347, 20.12.2013, str. 884).


21.4.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 125/3


SKLEP (EU) 2020/546 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 17. aprila 2020

o uporabi instrumenta prilagodljivosti za financiranje takojšnjih proračunskih ukrepov v okviru izbruha COVID-19

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (1) in zlasti točke 12 Sporazuma,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Instrument prilagodljivosti je namenjen zagotavljanju financiranja jasno opredeljenih odhodkov, ki jih ni mogoče financirati v okviru zgornjih mej, ki so na razpolago za enega ali več drugih razdelkov.

(2)

Letna zgornja meja zneska, ki je na razpolago za instrument prilagodljivosti in znaša 600 000 000 EUR (v cenah iz leta 2011), kot je določeno v členu 11 Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 (2), se po potrebi poveča za zapadle zneske, ki so na voljo v skladu z drugim pododstavkom odstavka 1 navedenega člena.

(3)

Da bi se odzvali na izzive, povezane z izbruhom COVID-19, je nujno treba sprostiti zneske za financiranje ustreznih ukrepov.

(4)

Med preučitvijo vseh možnosti za prerazporeditev sredstev v okviru zgornje meje za odhodke v razdelku 3 (Varnost in državljanstvo) se je pokazalo, da je treba financiranje ukrepov v okviru izbruha COVID-19 v okviru splošnega proračuna Unije za proračunsko leto 2020 nad zgornjo mejo razdelka 3 dopolniti s sredstvi iz instrumenta prilagodljivosti v znesku 243 039 699 EUR. Ta znesek dopolnjuje financiranje iz instrumenta prilagodljivosti, ki je bil uporabljen v okviru spremembe proračuna št. 1 k splošnemu proračunu Unije za leto 2020.

(5)

V skladu s pričakovano razdelitvijo plačil bi bilo treba odobritve plačil, ki ustrezajo uporabi instrumenta prilagodljivosti, porazdeliti na več proračunskih let.

(6)

Ta sklep je povezan s financiranjem iz spremembe proračuna št. 2 k splošnemu proračunu Unije za leto 2020. Za zagotovitev skladnosti z navedeno spremembo proračuna bi bilo treba ta sklep uporabljati od dneva sprejetja –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

1.   V okviru splošnega proračuna Unije za proračunsko leto 2020 se instrument prilagodljivosti uporabi za zagotovitev 243 039 699 EUR v odobritvah za prevzem obveznosti v razdelku 3 (Varnost in državljanstvo).

Ta znesek se uporabi za financiranje takojšnjih ukrepov za reševanje sedanje zdravstvene krize v Evropski uniji, ki je posledica izbruha COVID-19.

2.   Na podlagi pričakovane razdelitve plačil je porazdelitev odobritev plačil, ki ustreza uporabi instrumenta prilagodljivosti, ocenjena, kot sledi:

(a)

123 950 247 EUR v letu 2020;

(b)

71 453 672 EUR v letu 2021;

(c)

23 817 890 EUR v letu 2022;

(d)

23 817 890 EUR v letu 2023.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 17. aprila 2020.

V Bruslju, 17. aprila 2020

Za Evropski parlament

Predsednik

D. M. SASSOLI

Za Svet

Predsednik

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(2)  Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (UL L 347, 20.12.2013, str. 884).


21.4.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 125/5


SKLEP (EU) 2020/547 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 17. aprila 2020

o sprostitvi varnostne rezerve v letu 2020 za zagotavljanje nujne pomoči državam članicam in dodatno okrepitev mehanizma Unije na področju civilne zaščite/rescEU kot odziv na izbruh COVID-19

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (1) in zlasti točke 14 Sporazuma,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V členu 13 Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 (2) je določena varnostna rezerva v višini do 0,03 % bruto nacionalnega dohodka Unije.

(2)

V skladu s členom 6 Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 je Komisija izračunala absolutni znesek te varnostne rezerve za leto 2020 (3).

(3)

Pri pregledu vseh drugih finančnih možnosti za odziv na nepredvidene okoliščine v okviru zgornje meje za obveznosti za leto 2020 za razdelek 3 (Varnost in državljanstvo) večletnega finančnega okvira (VFO) in ob upoštevanju sprostitve celotnega zneska skupne razlike v okviru obveznosti za leto 2020 v višini 2 392 402 163 in celotnega zneska instrumenta prilagodljivosti v višini 1 094 414 188 EUR, ki je na voljo v letu 2020, se je pokazalo, da je treba sprostiti varnostno rezervo za potrebe, nastale zaradi izbruha COVID-19, ter v ta namen povečati odobritve za prevzem obveznosti v splošnem proračunu Unije za proračunsko leto 2020 nad zgornjo mejo razdelka 3 VFO.

(4)

Ob upoštevanju teh zelo posebnih okoliščin je pogoj skrajne možnosti iz člena 13(1) Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 izpolnjen.

(5)

Ta sklep je povezan s financiranjem iz spremembe proračuna št. 2 k splošnemu proračunu Evropske unije za leto 2020. Za zagotovitev skladnosti z navedeno spremembo proračuna bi bilo treba ta sklep uporabljati od dneva sprejetja –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V okviru splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2020 se sprosti varnostna rezerva, da se zagotovi znesek v višini 714 558 138 EUR v odobritvah za prevzem obveznosti nad zgornjo mejo obveznosti v razdelku 3 (Varnost in državljanstvo) večletnega finančnega okvira.

Člen 2

Skupni znesek 714 558 138 EUR iz člena 1 se izravna z razliko do zgornje meje za obveznosti v proračunskem letu 2020 razdelka 5 (Uprava) večletnega finančnega okvira.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 17. aprila 2020.

V Bruslju, 17. aprila 2020

Za Evropski parlament

Predsednik

D. M. SASSOLI

Za Svet

Predsednik

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(2)  Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (UL L 347, 20.12.2013, str. 884).

(3)  Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu z dne 15. maja 2019 o tehnični prilagoditvi finančnega okvira za leto 2020 v skladu z gibanjem BND (COM(2019) 310).