ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 111

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 63
8. april 2020


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

SKLEPI

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/494 z dne 24. marca 2020 o sprejetju trinajste posodobitve seznama območij, pomembnih za Skupnost, v borealni biogeografski regiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 1713)

1

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/495 z dne 24. marca 2020 o sprejetju trinajste posodobitve seznama območij, pomembnih za Skupnost, v atlantski biogeografski regiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 1811)

176

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

SKLEPI

8.4.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 111/1


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2020/494

z dne 24. marca 2020

o sprejetju trinajste posodobitve seznama območij, pomembnih za Skupnost, v borealni biogeografski regiji

(notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 1713)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (1) ter zlasti tretjega pododstavka člena 4(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Borealna biogeografska regija iz člena 1(c)(iii) Direktive 92/43/EGS zajema dele ozemelj Unije na območju Finske in Švedske ter ozemlja Unije na območju Estonije, Latvije in Litve, kakor je določeno na biogeografski karti, ki jo je 20. aprila 2005 odobril odbor, ustanovljen s členom 20 navedene direktive (v nadaljnjem besedilu: odbor za habitate).

(2)

Prvotni seznam za Skupnost pomembnih območij v borealni biogeografski regiji v skladu z Direktivo 92/43/EGS je Komisija sprejela z Odločbo 2005/101/ES (2).

(3)

Območja, uvrščena na seznam območij, pomembnih za Skupnost, v borealni biogeografski regiji, so del omrežja Natura 2000, ki je bistven element varstva biotske raznovrstnosti v Uniji. Za nadaljnji napredek pri dejanski vzpostavitvi omrežja Natura 2000 in z vidika njegovega dinamičnega prilagajanja je treba sezname območij, pomembnih za Skupnost, redno pregledovati.

(4)

Dvanajsta posodobitev seznama območij, pomembnih za Skupnost, v borealni biogeografski regiji je bila sprejeta z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2019/21 (3). Navedeni izvedbeni sklep je bil razveljavljen z izvedbenim sklepom Komisije o sprejetju trinajste posodobitve seznama območij, pomembnih za Skupnost, v borealni biogeografski regiji, ki je bil 14. novembra 2019 sprejet po glasovanju v odboru za habitate in o katerem so bile države članice uradno obveščene z dokumentom C(2019) 8570 29. novembra 2019.

(5)

Po sprejetju izvedbenega sklepa, o katerem so bile države članice uradno obveščene z dokumentom C(20019) 8570 29. novembra 2019, je postalo jasno, da se seznam, sprejet z navedenim izvedbenim sklepom, razlikuje od seznama, ki je bil odboru za habitate predložen za mnenje, saj so bile v slednjem tiskarske napake glede površine treh območij v Litvi. Zato je treba navedeni izvedbeni sklep razveljaviti in po novem posvetovanju z odborom za habitate sprejeti trinajsto posodobitev seznama območij, pomembnih za Skupnost, v borealni biogeografski regiji, in sicer z učinkom od datuma uradnega obvestila o razveljavitvi izvedbenega sklepa.

(6)

Poznavanje obstoja in razširjenosti naravnih habitatnih tipov ter vrst se nenehno dopolnjuje zaradi spremljanja stanja v skladu s členom 11 Direktive 92/43/EGS.

(7)

Trinajsta posodobitev seznama območij, pomembnih za Skupnost, v borealni biogeografski regiji temelji na podatkih, ki so jih države članice predložile med 1. junijem 2018 in 13. marcem 2019, v zvezi s predlogi za dodatna območja, pomembna za skupnost, v borealni biogeografski regiji. Države članice so predložile tudi spremembe informacij v zvezi z območji, ki so navedene na seznamu območij, pomembnih za Skupnost, v borealni biogeografski regiji.

(8)

Na podlagi osnutka seznama, ki ga je pripravila Komisija v dogovoru z vsako zadevno državo članico in v katerem so določena tudi območja s prednostnimi naravnimi habitatnimi tipi ali prednostnimi vrstami, bi bilo treba sprejeti posodobljeni seznam območij, pomembnih za Skupnost, v borealni biogeografski regiji. Za vsa območja na seznamu se uporabljata člen 4(4) in člen 6 Direktive 92/43/EGS.

(9)

Nekatere države članice niso predlagale zadostnega števila območij in s tem niso izpolnile zahtev iz Direktive 92/43/EGS za nekatere habitatne tipe in vrste. Poleg tega je poznavanje obstoja in razširjenosti nekaterih naravnih habitatnih tipov iz Priloge I in nekaterih vrst iz Priloge II k Direktivi 92/43/EGS še vedno pomanjkljivo. Zato za navedene habitatne tipe in vrste ni mogoče sklepati, da je omrežje Natura 2000 dokončno oblikovano.

(10)

Zaradi jasnosti in preglednosti bi bilo treba z učinkom od datuma obvestila o izvedbenem sklepu, o katerem so bile države članice obveščene z dokumentom C(2019) 8570, razveljaviti Izvedbeni sklep (EU) 2019/21.

(11)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem odbora za habitate –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Z učinkom od 29. novembra 2019 se sprejme trinajsta posodobitev seznama območij, pomembnih za Skupnost, v borealni biogeografski regiji, kot je določeno v Prilogi.

Člen 2

Izvedbeni sklep (EU) 2019/21 in izvedbeni sklep o sprejetju trinajste posodobitve seznama območij, pomembnih za Skupnost, v borealni biogeografski regiji, o katerem so bile države članice 29. novembra 2019 obveščene z dokumentom C(2019) 8570, se razveljavita z učinkom od 29. novembra 2019.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 24. marca 2020

Za Komisijo

Virginijus SINKEVIČIUS

Član Komisije


(1)  UL L 206, 22.7.1992, str. 7.

(2)  Odločba Komisije 2005/101/ES z dne 13. januarja 2005 o sprejetju seznama območij, pomembnih za Skupnost, za borealno biogeografsko regijo, v skladu z Direktivo Sveta 92/43/EGS (UL L 40, 11.2.2005, str. 1).

(3)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/21 z dne 14. decembra 2018 o sprejetju dvanajste posodobitve seznama območij, pomembnih za Skupnost, v borealni biogeografski regiji (UL L 7, 9.1.2019, str. 367).


PRILOGA

Trinajsta posodobitev seznama območij, pomembnih za Skupnost, v borealni biogeografski regiji

Vsako območje, pomembno za Skupnost (SCI), je določeno na podlagi informacij, ki so bile sporočene z obrazcem Natura 2000 in vključujejo ustrezno karto. Te informacije pošljejo pristojni nacionalni organi v skladu z drugim pododstavkom člena 4(1) Direktive 92/43/EGS.

V spodnji preglednici so navedene naslednje informacije:

A

:

oznaka SCI, ki vsebuje devet znakov, pri čemer sta prva dva oznaka ISO države članice;

B

:

ime SCI;

C

:

* = prisotnost najmanj enega prednostnega naravnega habitatnega tipa in/ali vrste na SPO v smislu člena 1 Direktive 92/43/EGS;

D

:

površina SCI v hektarjih ali njegova dolžina v km;

E

:

zemljepisne koordinate SCI (zemljepisna širina in dolžina) v decimalnih stopinjah.

Vse informacije na spodnjem seznamu Unije temeljijo na podatkih, ki so jih predlagale, poslale in potrdile Estonija, Latvija, Litva, Finska in Švedska.

A

B

C

D

E

Oznaka SCI

Ime SCI

*

Površina SCI (ha)

Dolžina SCI (km)

Zemljepisne koordinate SCI

 

 

 

 

 

Zemljepisna dolžina

Zemljepisna širina

LTROK0015

Suvainiškio miškas

*

1 193

0

25,2383

56,1481

LTUKM0007

Šventosios upės slėnio pievos

 

5

0

24,8753

55,3044

EE0010101

Tuhala

*

189,1

 

24,9606

59,202

EE0010102

Paraspõllu

*

479,1

 

25,1041

59,2995

EE0010103

Kämbla

*

164

 

25,0124

59,2177

EE0010104

Paunküla

*

622,7

 

25,284

59,1407

EE0010105

Tammiku

*

381,3

 

24,9107

59,2165

EE0010106

Põhja-Kõrvemaa

*

13 494,5

 

25,6933

59,3791

EE0010107

Alema

*

60,2

 

24,3348

59,0871

EE0010108

Laukesoo

*

2 726,1

 

25,309

59,0376

EE0010109

Anija

*

72,2

 

25,2767

59,372

EE0010110

Kiviloo

 

25,7

 

25,2389

59,303

EE0010111

Parila

*

208,3

 

25,2423

59,326

EE0010112

Ardu

*

42,5

 

25,3275

59,0988

EE0010113

Maapaju

*

450,9

 

25,5173

59,3206

EE0010114

Kostivere

*

111,7

 

25,1153

59,4357

EE0010116

Ülgase

*

49,6

 

25,0935

59,4852

EE0010120

Pirita

*

691,9

 

24,8734

59,4653

EE0010121

Valgejärve

*

723,3

 

24,1353

59,1116

EE0010122

Laulasmaa

*

130,4

 

24,2456

59,387

EE0010123

Türisalu

*

165,5

 

24,2937

59,4042

EE0010124

Ruila

*

830,6

 

24,4216

59,1629

EE0010125

Vääna

*

858

 

24,3725

59,3838

EE0010126

Prangli

*

1 318,8

 

25,0042

59,6233

EE0010127

Naissaare

*

1 892,9

 

24,5182

59,566

EE0010129

Pakri

*

20 574,8

 

24,0443

59,3478

EE0010132

Rannamõisa

*

66,4

 

24,5331

59,4384

EE0010133

Orkjärve

*

1 170

 

24,2416

59,1432

EE0010136

Püümetsa

*

31,3

 

25,0988

59,4075

EE0010137

Niitvälja

 

25

 

24,3791

59,3102

EE0010138

Naage

*

4,6

 

24,359

59,4075

EE0010140

Suurupi

*

191,6

 

24,3611

59,4579

EE0010141

Kiruvere

 

21,1

 

25,336

59,1257

EE0010142

Muraste

*

141,3

 

24,4392

59,4664

EE0010143

Rahumäe

 

24

 

24,6943

59,3942

EE0010144

Pakasjärve

 

18,5

 

25,8215

59,3152

EE0010148

Kuivajõe

*

1,1

 

25,0946

59,2042

EE0010150

Jägala

 

29,4

 

25,1631

59,4635

EE0010152

Ubari

*

58,7

 

25,2935

59,4912

EE0010153

Aegviidu

*

1,1

 

25,6577

59,2885

EE0010154

Krassi

 

80,3

 

23,7739

59,3442

EE0010155

Vasalemma

 

15,3

 

24,1753

59,3032

EE0010156

Valgejõe

 

30,1

 

25,8118

59,3855

EE0010171

Kolga lahe

*

2 449,1

 

25,2921

59,5613

EE0010173

Lahemaa

*

74 784

 

25,8047

59,5735

EE0010175

Vääna-Posti

*

58,5

 

24,5024

59,3672

EE0010176

Vansi

*

140,8

 

24,3447

59,2168

EE0010177

Kaberla

*

52,6

 

25,2832

59,4701

EE0010184

Pedase

*

13,6

 

23,9019

59,2658

EE0010187

Vääna jõe

 

28,9

 

24,3946

59,4116

EE0010188

Aegna saare

*

302,8

 

24,7597

59,5812

EE0010190

Valkla klindi

*

5,1

 

25,3585

59,4782

EE0010191

Vääna-Viti

 

16

 

24,3808

59,4398

EE0010192

Suure-Aru

*

702,6

 

24,3997

59,2341

EE0020205

Ohepalu

*

5 934,6

 

25,9345

59,3592

EE0020301

Maidla-Iganõmme

*

332,9

 

24,2103

58,9379

EE0020302

Kohatu

*

975

 

24,2834

58,9944

EE0020303

Angasilla

*

293,8

 

24,2647

58,9004

EE0020304

Paeküla

*

265,3

 

24,3118

58,8858

EE0020305

Pilkuse

*

486

 

24,256

58,8008

EE0020306

Konuvere

*

479,9

 

24,3596

58,7805

EE0020307

Selja-Põdra

*

1 664,2

 

24,5014

58,7313

EE0020311

Pajaka-Vardi

*

318

 

24,3983

59,0467

EE0020312

Linnuraba

*

3 393,6

 

24,5956

59,0645

EE0020313

Jalase

*

2 743,2

 

24,6009

58,9754

EE0020314

Salavalge-Tõrasoo

*

4 535,1

3,6

24,7081

58,8322

EE0020315

Taarikõnnu

*

2 857,4

 

24,878

58,6979

EE0020316

Rabivere

*

2 169,1

 

24,7289

59,1149

EE0020317

Lümandu

*

106,9

 

24,5718

59,1718

EE0020318

Kurtna-Vilivere

*

71,1

 

24,7081

59,2083

EE0020319

Rahaaugu

*

473,1

 

24,8109

59,204

EE0020321

Ridaküla

*

143,4

 

24,8534

59,0167

EE0020322

Raikküla-Paka

*

138,9

 

24,7479

58,9436

EE0020324

Mahtra

*

7 609,9

 

25,0008

59,1077

EE0020325

Kõnnumaa

*

11 397,1

 

25,0891

58,9542

EE0020326

Tillniidu

*

347,2

 

25,0387

58,826

EE0020327

Mukri

*

2 212,5

 

24,9938

58,7366

EE0020328

Linnumängu

*

2 089,3

 

25,1627

58,7464

EE0020329

Piiumetsa

*

1 135,8

 

25,2532

58,9005

EE0020330

Pae

*

33,1

 

24,917

58,9969

EE0020331

Sonni

*

12,8

 

25,1481

58,9037

EE0020332

Sulu

*

263,6

 

24,5081

58,8303

EE0020333

Karitsu

 

50,9

 

25,0099

58,9943

EE0020334

Nurtujõe

*

35,2

 

24,585

58,7719

EE0020335

Kastna-Rapla

*

841,6

 

25,0691

58,8667

EE0020336

Kuusiku

*

120,9

 

24,6894

58,9518

EE0020337

Nõlvasoo

*

1 106,2

 

24,8597

58,7675

EE0020338

Avaste

*

8 494,6

 

24,2285

58,6783

EE0020342

Urevere

*

17,7

 

24,2712

58,8336

EE0020408

Märjamaa järtade

*

113,8

 

24,4611

58,9008

EE0020409

Rangu

*

831,3

 

24,3945

58,9505

EE0020410

Rahula-Napanurga

*

214,9

 

24,3621

59,0523

EE0020411

Vardi

*

682,2

 

24,4561

59,0079

EE0040002

Väinamere

*

253 958,9

 

23,2127

58,802

EE0040111

Põdrapao

*

2,5

 

22,6211

58,9503

EE0040112

Paope

*

2 243,2

 

22,4336

58,9739

EE0040113

Vanamõisa

*

1 540

 

22,4755

58,7326

EE0040114

Tilga

*

101,9

 

22,6151

58,7224

EE0040115

Undama soo

*

81,9

 

22,8627

58,8957

EE0040116

Pihla-Kaibaldi

*

3 780

 

22,674

58,9359

EE0040117

Sepaste

*

36,7

 

22,5193

58,7196

EE0040118

Luidja

*

67,9

 

22,4058

58,9397

EE0040119

Leigri

*

461,1

 

22,582

58,8929

EE0040120

Tihu

*

1 422,3

 

22,5075

58,87

EE0040121

Paope loo

*

158,7

 

22,4356

58,9437

EE0040122

Kõrgessaare-Mudaste

*

2 900,1

 

22,4959

59,0126

EE0040123

Pihla-Kurisu

*

276,9

 

22,5446

58,9727

EE0040124

Tareste

*

454,9

 

22,7041

59,0172

EE0040125

Vilivalla

*

15,7

 

22,8245

58,9078

EE0040126

Kuri-Hellamaa

*

57,1

 

22,9194

58,9477

EE0040127

Pühalepa

*

44

 

22,9589

58,8918

EE0040128

Kukka-Luhastu

*

256,1

 

22,8655

58,967

EE0040129

Hiiu madala

 

4 508

 

22,2819

59,0426

EE0040131

Viilupi

*

30,6

 

22,9184

58,8713

EE0040133

Tahkuna

*

1 878,7

 

22,6356

59,0582

EE0040134

Jausa

*

39,4

 

22,6894

58,7853

EE0040135

Kõpu

*

3 654,2

 

22,2197

58,9197

EE0040136

Hüti

*

31,2

 

22,4743

58,9132

EE0040141

Klaasrahu

 

2 688,4

 

22,3854

58,7891

EE0040201

Nõva-Osmussaare

*

24 745

 

23,4932

59,1977

EE0040202

Suursoo-Leidissoo

*

22 629

 

23,8456

59,131

EE0040203

Marimetsa-Õmma

*

7 868,1

 

24,0383

58,9491

EE0040204

Ehmja-Turvalepa

*

2 418,1

 

23,776

58,903

EE0040205

Kuke-Kiili

*

888,8

 

23,5685

58,6597

EE0040206

Poanse

*

312,4

 

23,6784

58,6715

EE0040207

Karuse-Linnuse

*

413,3

 

23,6961

58,6221

EE0040209

Käntu-Kastja

*

3 142,2

 

24,0982

58,7619

EE0040210

Luiste

*

1 079,9

 

24,1783

58,8733

EE0040211

Laiküla

*

1 097,5

 

23,9939

58,8002

EE0040212

Mustjärve raba

*

1 086,1

 

24,1116

59,0615

EE0040213

Lihula

*

6 753,8

 

23,9422

58,6589

EE0040214

Tuhu

*

4 048,3

 

23,8538

58,5746

EE0040215

Einbi

*

8,7

 

23,4692

58,9969

EE0040301

Allikukivi

*

16,6

 

25,0079

58,1553

EE0040302

Metsaääre

*

159,7

 

24,7041

58,2886

EE0040303

Järveotsa

*

27,2

 

24,9879

58,0473

EE0040305

Kabli

*

737

 

24,4222

58,0108

EE0040306

Kaisma

*

3 171,7

 

24,6892

58,706

EE0040307

Mihkli

*

88,9

 

24,1144

58,6217

EE0040308

Kalita

*

146,1

 

24,85

58,0693

EE0040309

Laulaste

*

1 066

 

24,5372

57,9779

EE0040310

Kanaküla

*

55,8

 

25,1838

58,2749

EE0040311

Karinõmme

*

388,7

 

23,9886

58,6131

EE0040312

Kastna

*

123,3

 

23,9041

58,3232

EE0040313

Kihnu

*

9 198,8

 

23,948

58,1746

EE0040314

Siiraku

*

685,8

 

24,7878

58,2307

EE0040315

Lauaru

*

87,8

 

24,1205

58,5946

EE0040317

Kivikupitsa

*

135,6

 

24,4616

57,9297

EE0040318

Kolga

*

275,8

 

23,8318

58,3845

EE0040319

Kosemäe

*

46,6

 

25,1495

58,2487

EE0040320

Kuiaru

*

221,7

 

24,7269

58,4894

EE0040321

Kõrissoo

 

32,4

 

24,6764

58,5685

EE0040322

Laiksaare

*

401,3

 

24,6383

58,1059

EE0040323

Lao

 

19

 

24,1141

58,2396

EE0040324

Lavassaare

*

11 132,3

 

24,2671

58,5477

EE0040326

Lindi

*

1 633

 

24,2057

58,3241

EE0040327

Madissaare

*

101,4

 

24,0254

58,6047

EE0040328

Manilau-Hanilaiu

*

204,6

 

24,122

58,215

EE0040329

Haapsi

*

60,3

 

23,7423

58,3901

EE0040330

Metsapoole

*

60,7

 

24,3677

57,8969

EE0040331

Mõrdama

*

1 524,9

 

24,8529

58,6001

EE0040332

Naissoo

*

116,3

 

24,1725

58,6095

EE0040333

Navesti

 

9,7

2

24,9439

58,5016

EE0040334

Nedrema

*

2 441,8

 

24,0696

58,5449

EE0040335

Nepste

*

34,2

 

24,6565

58,0882

EE0040336

Nätsi-Võlla

*

11 558,8

 

24,0856

58,4617

EE0040338

Oese soo

*

197,1

 

24,5166

58,6523

EE0040339

Oidrema

*

35,3

 

23,9119

58,5993

EE0040340

Orajõe

*

116,1

 

24,3957

57,9467

EE0040341

Paadrema

*

1 364,4

 

23,7662

58,5081

EE0040342

Lemmejõe

 

5,9

 

24,4933

57,961

EE0040343

Pootsi

 

8,3

 

24,1208

58,2691

EE0040345

Pärnu jõe

*

859,9

 

24,8719

58,5218

EE0040347

Pärnu

*

518,8

 

24,5965

58,3415

EE0040348

Rannaniidu

*

396,9

 

24,5268

58,3629

EE0040349

Raespa

*

245

 

23,817

58,3505

EE0040351

Luitemaa

*

13 012

 

24,5325

58,1626

EE0040352

Varbla

*

280,4

 

23,7156

58,423

EE0040353

Kurese

*

524,6

 

24,1249

58,6414

EE0040354

Saunametsa

*

10

 

24,8647

58,2261

EE0040355

Ura

*

311,2

 

24,2042

58,5884

EE0040356

Sõmeri

*

362,5

 

23,7607

58,3483

EE0040357

Tellissaare

*

352,7

 

25,1056

58,5719

EE0040358

Sorgu

 

5,9

 

24,1991

58,178

EE0040359

Tolkuse

*

810,3

 

24,6661

58,1564

EE0040360

Tori põrgu

 

2,1

 

24,818

58,4834

EE0040361

Tõhela-Ermistu

*

3 149,8

 

23,9775

58,3867

EE0040362

Sanga

*

152,4

 

25,0886

58,123

EE0040363

Tõstamaa

*

1 288,3

 

24,081

58,2852

EE0040364

Uulu-Võiste

*

687,6

 

24,5429

58,2525

EE0040365

Vahenurme

*

222,5

 

24,392

58,6454

EE0040366

Vaiste

*

160,8

 

23,8675

58,3639

EE0040367

Valgeranna

*

98,3

 

24,4207

58,3889

EE0040368

Ämmamäe

*

42,1

 

24,7272

58,6161

EE0040369

Sookuninga

*

5 900,4

 

24,8254

58,0041

EE0040370

Nigula

*

6 431

 

24,674

58,0121

EE0040375

Valgeraba

*

443

 

24,7353

58,2993

EE0040384

Reiu jõe

 

105,4

 

24,7023

58,2452

EE0040387

Alva-Kärsu

*

143,2

 

25,0733

58,2354

EE0040401

Abruka

*

968,3

 

22,5076

58,1478

EE0040402

Allirahu

 

1 970,5

 

22,7988

58,1573

EE0040403

Asva

*

63,5

 

23,0222

58,4085

EE0040404

Haavassoo

*

431,1

 

22,1969

58,2442

EE0040405

Ranna

*

22,9

 

22,2175

58,0462

EE0040406

Siplase

*

206,7

 

22,0924

57,9803

EE0040407

Järise

*

1 058,6

 

22,4018

58,4787

EE0040408

Järve

*

119

 

22,2792

58,1936

EE0040409

Kaarma

*

72

 

22,5237

58,354

EE0040410

Kaarmise

*

266,6

 

22,3507

58,35

EE0040412

Kahtla-Kübassaare

*

14 090,2

 

23,1858

58,4152

EE0040414

Karala-Pilguse

*

2 658

 

21,9491

58,2457

EE0040415

Karida

*

29,9

 

22,3275

58,3104

EE0040416

Karujärve

*

354,6

 

22,2146

58,3792

EE0040418

Kasti lahe

*

3 959,5

 

22,6132

58,2227

EE0040420

Kaunispe

*

126,5

 

22,0536

58,0255

EE0040421

Kerju

 

79

 

22,5582

58,0984

EE0040422

Kesknõmme

*

338,8

 

22,0399

58,4453

EE0040423

Kingli

*

518,1

 

23,0847

58,445

EE0040425

Koigi

*

2 371,4

 

22,9665

58,4877

EE0040426

Kooljamägede

*

8,3

 

22,5748

58,5062

EE0040427

Kasemetsa

*

8,1

 

22,2125

58,4639

EE0040428

Koorunõmme

*

3 684,7

 

22,1497

58,4969

EE0040429

Kotlandi

*

74,6

 

22,0735

58,2269

EE0040430

Küdema

 

21,5

 

22,3063

58,4742

EE0040432

Küdema lahe

*

4 501,8

 

22,2644

58,5318

EE0040433

Kudjape

*

17,1

 

22,5245

58,2619

EE0040435

Laasu

*

33,4

 

23,0288

58,4214

EE0040436

Laidunina

*

95

 

22,256

58,1331

EE0040437

Lannasmaa

*

14,3

 

22,0184

58,2847

EE0040438

Liigalaskma-Orinõmme

*

336,2

 

23,0062

58,5622

EE0040439

Liiva-Putla

*

101,9

 

22,654

58,4021

EE0040440

Lindmetsa

*

84,9

 

22,0746

58,0561

EE0040441

Kaugatoma-Lõu

*

5 402,7

 

22,1593

58,1132

EE0040442

Mäe

*

42

 

22,9435

58,3389

EE0040443

Mullutu-Loode

*

5 816,9

 

22,3531

58,2524

EE0040445

Nässumaa

*

274

 

22,7782

58,2754

EE0040446

Nihatu

*

49,9

 

22,788

58,539

EE0040447

Nõmmküla

*

136,5

 

23,2038

58,665

EE0040448

Odalätsi

*

283,7

4

22,1113

58,3929

EE0040449

Ohessaare

*

20,1

 

22,0209

57,9941

EE0040451

Paatsa

*

99

 

22,3415

58,5067

EE0040452

Pammana

*

1 129,5

 

22,5323

58,6361

EE0040454

Põduste luha

 

30,9

 

22,4739

58,2596

EE0040455

Põduste-Upa

*

358,1

 

22,5146

58,2994

EE0040456

Pühametsa

*

26,8

 

22,6872

58,3567

EE0040457

Rannaniidi

*

397,9

 

23,3381

58,6403

EE0040458

Ranna-Põitse

*

232,9

 

23,1676

58,6406

EE0040461

Riksu ranniku

*

2 194,7

 

22,0779

58,1802

EE0040462

Ruhnu

*

872,6

 

23,2408

57,804

EE0040463

Saaremetsa

*

84,8

 

23,1207

58,4533

EE0040464

Säärenõmme

*

394,8

 

22,9706

58,5831

EE0040465

Sandla

*

13,6

 

22,8103

58,2945

EE0040466

Sepa

*

325,9

 

22,4627

58,3736

EE0040467

Sepamaa

*

60,6

 

22,5459

58,2542

EE0040469

Siiksaare-Oessaare

*

3 972,7

 

22,8749

58,3087

EE0040470

Simiste-Oina

*

100,1

 

23,3406

58,5716

EE0040472

Sutu lahe

*

2 151,8

 

22,7277

58,239

EE0040473

Suuremõisa lahe

*

372,8

 

23,2305

58,5511

EE0040474

Suurissoo

 

12,4

 

22,066

58,2856

EE0040475

Uustalu

 

10

 

22,1408

58,4307

EE0040476

Tagamõisa

*

13 552,1

 

21,9111

58,4882

EE0040477

Tahula-Reo

*

582,3

 

22,6187

58,3072

EE0040478

Tammese

*

158,1

 

22,0093

58,42

EE0040479

Tammuna

*

56,2

 

22,0446

57,9435

EE0040480

Teesu

*

153,1

 

22,084

58,4141

EE0040481

Tehu

 

4

 

22,1802

58,3038

EE0040482

Tõnija

*

181,6

 

22,935

58,4093

EE0040483

Kalli soo

*

480,1

 

22,9071

58,3899

EE0040484

Tumala

*

150,5

 

23,0482

58,5459

EE0040485

Vahtrissoo

*

47,3

 

22,1498

58,3123

EE0040486

Väikese väina

*

17 730,7

 

23,1988

58,5463

EE0040487

Vana-Lahetaguse

*

41,8

 

22,1179

58,1924

EE0040488

Vanalõve

*

69,4

 

22,8208

58,3657

EE0040489

Vedruka raba

*

109,8

 

22,0601

58,3293

EE0040490

Vesitükimaa

*

1 267,3

 

22,0192

57,9238

EE0040492

Viidu

 

29,1

 

22,1475

58,2831

EE0040493

Viidumäe

*

2 501,2

 

22,1101

58,2925

EE0040494

Viieristi

*

379,9

 

22,1721

58,0137

EE0040495

Koimla

*

31,8

 

22,1632

58,2176

EE0040496

Vilsandi

*

18 328,1

 

21,8828

58,3483

EE0040497

Võrsna

*

537,8

 

22,7504

58,3848

EE0040498

Laasi

*

8,8

 

22,2624

58,3164

EE0040499

Raudrahu

 

983,8

 

22,4521

58,6646

EE0040500

Gretagrundi

 

14 727,7

 

23,3282

57,6997

EE0060101

Esna

*

226,4

 

25,7778

58,981

EE0060102

Määru

*

8

 

25,6969

58,6864

EE0060103

Kurisoo

*

47,4

 

25,7683

59,1256

EE0060104

Kareda

*

362,8

 

25,775

58,9291

EE0060105

Rava

*

16,3

 

25,851

59,1252

EE0060106

Tudre

*

60,1

 

25,9377

58,9701

EE0060107

Vulbi

*

11

 

25,69

59,1853

EE0060108

Prandi

*

875,9

 

25,6434

58,8352

EE0060109

Lüsingu

*

108,4

 

25,8941

59,1645

EE0060110

Kiigumõisa

*

170

 

25,6581

59,0538

EE0060112

Jalgsema

*

41,5

 

25,9032

59,0849

EE0060113

Silmsi soo

*

146,4

 

25,933

58,8742

EE0060114

Nõmme raba

*

436,8

 

25,4522

58,6986

EE0060115

Iidva

*

810

 

25,2994

58,8524

EE0060116

Väätsa

*

418,4

 

25,4745

58,9334

EE0060117

Türi-Karjaküla

*

97,7

 

25,3874

58,7908

EE0060119

Kõrvemaa

*

20 653,4

 

25,5493

59,1641

EE0060120

Roosna-Alliku

*

43

 

25,7

59,0271

EE0060121

Saarjõe

*

1 758,9

 

25,287

58,6242

EE0060122

Preedi jõe

 

1,1

 

26,1244

58,9213

EE0060123

Võlingi oja

 

3,2

 

26,0556

58,8444

EE0060202

Mõdriku-Roela

*

1 629,8

 

26,5184

59,2695

EE0060203

Neeruti

*

1 278,3

 

26,1331

59,2966

EE0060204

Mädapea

*

72,1

 

26,2604

59,3231

EE0060206

Lasila

*

344,9

 

26,1867

59,2525

EE0060207

Haavakannu

*

1 213

 

26,4226

59,1936

EE0060208

Suurekivi

*

273,9

 

26,4111

59,2276

EE0060209

Tudusoo

*

5 307,7

 

26,7618

59,1413

EE0060210

Ilmandu

*

169,3

 

26,1216

59,0972

EE0060211

Seljamäe

*

214,4

 

26,2433

58,9348

EE0060212

Äntu

*

391

 

26,2435

59,056

EE0060213

Padaoru

*

177,7

 

26,7028

59,4201

EE0060214

Porkuni

*

316,5

 

26,2424

59,2288

EE0060215

Ebavere

*

39

 

26,2221

59,1036

EE0060216

Suigu

*

130,9

 

26,8128

59,1415

EE0060217

Luusika

*

441,6

 

26,5815

59,0075

EE0060218

Selja jõe

*

642,9

2

26,3502

59,5194

EE0060219

Sämi

*

946,3

 

26,6625

59,3928

EE0060220

Uhtju

 

2 443,3

 

26,5106

59,6784

EE0060221

Viitna

*

314,6

 

26,0105

59,4416

EE0060223

Mahu-Rannametsa

*

428,8

 

26,7404

59,4905

EE0060224

Tammelehe

 

4,2

 

26,3163

58,994

EE0060225

Varangu

*

104,8

 

26,1083

59,0401

EE0060226

Jäola

 

34,9

 

26,3009

59,0176

EE0060227

Vinni-Pajusti

*

93,2

 

26,4315

59,2899

EE0060229

Järveoja

 

0,8

1

26,3374

59,5499

EE0060230

Võlumäe

*

17,1

 

26,6037

59,3353

EE0060231

Letipea

*

516,5

 

26,5786

59,5515

EE0060232

Noonu

*

205,8

 

26,2071

59,5058

EE0060271

Toolse

*

467,9

 

26,4894

59,52

EE0060279

Loobu jõe

 

13,2

 

25,9756

59,4409

EE0060280

Salla

*

142,5

 

26,4075

58,9621

EE0070101

Smolnitsa

*

241,9

 

27,6603

59,0052

EE0070103

Muraka

*

16 443,4

 

27,1223

59,1534

EE0070104

Sirtsi

*

6 182

 

26,8083

59,2619

EE0070105

Mustajõe

*

77,7

 

27,8808

59,2907

EE0070106

Puhatu

*

12 785,6

 

27,7237

59,1639

EE0070108

Ontika

*

254,4

 

27,426

59,4278

EE0070109

Pangametsa

*

180,6

 

27,337

59,4412

EE0070110

Udria

*

376,7

 

27,8977

59,3971

EE0070111

Mäetaguse

*

53,1

 

27,3216

59,2251

EE0070112

Aseri

*

654,7

 

26,8768

59,433

EE0070113

Edise

 

4,6

 

27,3863

59,3847

EE0070115

Kauksi

*

9,7

 

27,2054

58,9969

EE0070117

Atsalama

*

9,2

 

27,3886

59,2403

EE0070118

Änniksaare

 

3,2

 

26,9573

59,0191

EE0070119

Jõuga

*

63

 

27,4632

59,1756

EE0070120

Kurtna

*

418,5

 

27,5781

59,2475

EE0070122

Järvevälja

*

318,3

 

27,1516

58,9819

EE0070123

Päite

*

128,8

 

27,6347

59,4149

EE0070124

Selisoo

*

1 443,6

 

27,271

59,1809

EE0070125

Uljaste

*

256,4

 

26,7702

59,3655

EE0070126

Sahmeni

 

27 460,2

 

27,27

58,8953

EE0070127

Avijõe

 

28,9

28

26,8998

58,9875

EE0070128

Struuga

 

1 724,2

16

27,7914

59,094

EE0070129

Pühajõe

 

5,8

5

27,5311

59,4155

EE0070132

Uhaku

*

32,8

 

27,0211

59,3709

EE0070171

Agusalu

*

12 014,5

 

27,5465

59,0797

EE0070175

Adraku

*

215

 

26,8428

58,9428

EE0070179

Alajõe

*

111

 

27,4305

59,0321

EE0070187

Kärasi

*

152,6

 

26,9788

58,9469

EE0070189

Viivikonna

*

28,5

 

27,7342

59,321

EE0080101

Saarjärve

*

159,2

 

26,7619

58,6551

EE0080102

Võtikvere

*

116,5

 

26,8243

58,8791

EE0080103

Tellise

*

238,1

 

26,881

58,8391

EE0080104

Aidu

*

315,6

 

26,2239

58,6978

EE0080106

Padinasaare

*

40,7

 

26,204

58,7627

EE0080107

Andressaare

*

3,6

 

25,7613

58,6064

EE0080108

Kääpa

*

2 296,2

 

26,8523

58,6277

EE0080109

Mustallika

*

49,7

 

26,4308

58,716

EE0080110

Vooremaa järvede

*

2 109,5

 

26,6645

58,5601

EE0080111

Kaasiku

*

3,8

 

26,1862

58,7079

EE0080172

Endla

*

10 161

 

26,1421

58,8723

EE0080173

Aidu soo

*

332,6

 

26,1578

58,7206

EE0080177

Oti

*

54,6

 

26,7078

58,9039

EE0080178

Tooni

*

22

 

26,3591

58,6426

EE0080179

Kirikuraba

*

446,7

 

26,3916

58,5835

EE0080201

Kooraste Pikkjärve

 

14,7

 

26,5889

57,9728

EE0080202

Ihamaru-Tilleoru

*

416,1

 

26,9294

58,0725

EE0080203

Meelva

*

2 136,6

 

27,3314

58,1592

EE0080204

Meenikunno

*

3 027,6

 

27,3153

57,9405

EE0080205

Valgesoo

*

343,2

 

27,0724

58,1444

EE0080206

Veski

*

61,8

 

26,7868

58,1253

EE0080207

Mooste

*

16,9

 

27,131

58,1609

EE0080208

Peramaa

*

29,3

 

27,2487

58,2401

EE0080209

Kirmsi

*

219,8

 

27,4115

58,0528

EE0080210

Päevakese

*

62,7

 

27,5047

57,9284

EE0080211

Väikõ-Nedsäjä

 

2,5

 

27,5858

57,8932

EE0080212

Rebasmäe

*

32,1

 

27,4511

57,9546

EE0080213

Tahkjärve soo

*

31,3

 

26,9753

57,944

EE0080214

Hauka

*

50,9

 

26,6249

58,0524

EE0080215

Värska

 

41,6

 

27,6231

57,96

EE0080216

Räpina

 

56,2

 

27,448

58,0963

EE0080217

Ahja

*

1 142,7

 

27,0211

58,1316

EE0080218

Karste

 

1,4

 

26,6698

58,0104

EE0080220

Kanepi järvede

 

110,1

 

26,7607

58,0068

EE0080221

Valgjärve

 

66,5

 

26,6392

58,0892

EE0080222

Palojärve

 

8,1

 

26,912

58,0837

EE0080223

Kivijärve

 

6,1

 

27,1984

58,0411

EE0080224

Akste järve

 

5,6

 

27,051

58,1693

EE0080225

Laho

 

2,7

 

27,1397

58,1495

EE0080226

Virosi

 

11,7

 

27,2564

58,0295

EE0080227

Pahtpää

 

4,8

 

27,3814

58,0568

EE0080229

Osõtsuu

*

26,1

 

26,8721

58,0901

EE0080230

Kuulmajärve

*

1 016,2

 

27,1578

57,9653

EE0080231

Lüübnitsa

*

1 550,5

 

27,5706

58,0687

EE0080232

Uiakatsi

 

19,4

 

26,6306

57,951

EE0080233

Kooraste Kõvvõrjärve

 

13

 

26,6645

57,9661

EE0080234

Mustoja

*

3 518,1

 

27,6577

57,888

EE0080235

Võhandu jõe ürgoru

*

249,6

 

27,2187

57,9752

EE0080236

Võhandu jõe

 

22,3

 

26,7343

57,9239

EE0080237

Mädajõe

 

23,5

 

27,491

58,0204

EE0080239

Karisilla oja

 

10,7

 

27,5986

57,9929

EE0080272

Maruoru

*

32,2

 

26,6807

57,9893

EE0080274

Oodsipalo

*

75

 

27,368

57,9103

EE0080275

Akste

 

7,6

 

27,1122

58,1499

EE0080277

Krüüdneri

 

2,7

 

26,6964

58,1217

EE0080301

Pähklisaare

*

770,1

 

27,0081

58,4373

EE0080302

Age oru

 

22,5

 

26,8486

58,3031

EE0080303

Väägvere

 

6,2

 

26,8371

58,4752

EE0080304

Sootaga

 

59,4

 

26,7332

58,4823

EE0080305

Konguta

 

32,6

 

26,2795

58,2128

EE0080306

Padakõrve

*

1 555,2

 

27,0101

58,5967

EE0080307

Järvselja

*

187,9

 

27,3231

58,2767

EE0080310

Anne

 

15,8

 

26,7777

58,3635

EE0080311

Alatskivi

*

383,3

 

27,1066

58,6116

EE0080312

Lavatsi järve

 

9

 

26,953

58,3113

EE0080313

Ropka-Ihaste

*

755,6

 

26,7542

58,33

EE0080314

Pangodi

 

101,3

 

26,5719

58,195

EE0080315

Mustjärve

 

20,4

 

26,1419

58,2075

EE0080316

Keeri-Karijärve

*

1 935,4

 

26,4412

58,3124

EE0080317

Viisjaagu

 

25,6

 

26,4338

58,2624

EE0080318

Elva

*

1 072,6

 

26,4266

58,1883

EE0080319

Lahepera

 

14 129,2

 

27,3292

58,5871

EE0080320

Kallaste

 

1

 

27,1647

58,6579

EE0080322

Välgi

*

762

 

26,9051

58,5554

EE0080323

Peipsiveere

*

34 610

 

27,2945

58,3883

EE0080324

Peeda jõe

 

5,7

 

26,7202

58,2222

EE0080371

Kärevere

*

2 510

 

26,5238

58,4512

EE0080374

Alam-Pedja

*

34 671,9

 

26,1978

58,4791

EE0080375

Tatra

 

2,8

 

26,6802

58,2503

EE0080376

Siniküla

*

34,9

 

26,3562

58,5305

EE0080401

Otepää

*

22 565,5

 

26,4274

58,0487

EE0080402

Lubjaahju järve

 

1,2

 

26,5722

57,975

EE0080403

Lambahanna järve

 

4,1

 

26,5551

57,9854

EE0080404

Voki

 

16,6

 

26,5407

57,9884

EE0080405

Vidrike

 

13,8

 

26,5239

57,9857

EE0080407

Prange

 

38,1

 

26,2006

58,0445

EE0080408

Sauniku

*

121,2

 

26,1394

58,0019

EE0080410

Soontaga-Sauniku

*

1 552,8

 

26,0912

58,0368

EE0080411

Kurematsi

*

8,3

 

26,1166

58,0913

EE0080412

Andresjärve

 

3,4

 

26,1038

58,0925

EE0080413

Palakmäe

 

138,2

 

25,9445

58,0483

EE0080414

Tikste

*

37,8

 

25,9019

57,9994

EE0080415

Tündre

*

1 846,8

 

25,6188

57,9614

EE0080416

Lasa

*

473,8

 

25,7794

57,9217

EE0080417

Pikre järve

 

12,4

 

25,9098

57,9182

EE0080418

Roksi järve

 

2,9

 

25,914

57,9176

EE0080419

Linaleo järve

 

1

 

25,9293

57,9416

EE0080420

Koorküla

*

352,9

 

25,8654

57,8968

EE0080421

Koiva-Mustjõe luha

*

3 196,3

 

26,3611

57,6163

EE0080422

Aheru

 

232,5

 

26,3522

57,6873

EE0080423

Kiiviti järve

 

12,7

 

26,3322

57,7215

EE0080424

Karula-Pikkjärve

*

363,7

 

26,3106

57,7714

EE0080425

Kuritse järve

 

12,1

 

26,3465

57,8631

EE0080426

Tagula

 

21,3

 

26,3705

57,8777

EE0080427

Valli soo

 

26,7

 

26,2694

57,8816

EE0080428

Õru

 

12,1

 

26,1763

57,9123

EE0080429

Kada järve

 

8,5

 

26,0569

57,9921

EE0080430

Koikküla

*

3,5

 

26,262

57,6888

EE0080432

Väike-Emajõe

 

19,8

 

26,0537

58,0635

EE0080433

Purtsi jõe

 

8,1

 

26,1093

58,0796

EE0080472

Mõneku

*

48,3

 

26,228

57,9012

EE0080474

Kakulaane

*

39

 

26,3863

57,8871

EE0080475

Kirbu soo

*

68,1

 

26,3527

57,7832

EE0080476

Keisripalu

*

32,8

 

25,9159

58,0188

EE0080477

Riidaja

*

12,9

 

25,9059

58,1034

EE0080501

Rubina

*

2 108

 

25,7588

58,0699

EE0080502

Rutu

 

330,1

 

25,6586

58,0427

EE0080503

Kullamäe

 

5,4

 

25,8768

58,2185

EE0080504

Teringi

*

322,4

 

25,551

57,9776

EE0080505

Lopa paljandi

 

0,8

 

25,4557

58,117

EE0080506

Kiviaru

*

32,8

 

25,9113

58,4412

EE0080507

Tilli

 

6,3

 

25,6823

58,3116

EE0080509

Kurimetsa

*

56,9

 

25,6794

58,0793

EE0080510

Leppoja

*

378

 

25,337

58,3838

EE0080511

Tänassilma

 

113,6

 

25,9242

58,4155

EE0080512

Ruhijärve

 

87,6

 

25,5147

58,0138

EE0080514

Viljandi

 

156,2

 

25,5977

58,3494

EE0080515

Kariste järve

 

61,9

 

25,3461

58,1441

EE0080516

Õisu

*

595,5

 

25,5345

58,1982

EE0080517

Muti

 

158,8

 

25,6835

58,1347

EE0080518

Paistu

*

53,5

 

25,5953

58,2742

EE0080519

Sinialliku

*

99,3

 

25,5673

58,2985

EE0080520

Heimtali

*

219,8

 

25,5119

58,3247

EE0080521

Kahvena

*

720,9

 

25,2342

58,2791

EE0080523

Lepakose

*

27,2

 

25,3192

58,5811

EE0080524

Võrtsjärve

*

29 737

 

26,0494

58,2821

EE0080573

Parika

*

2 197,4

 

25,7733

58,5043

EE0080574

Soomaa

*

40 240,2

 

25,1058

58,4406

EE0080576

Päidre

*

43,3

 

25,4972

58,2567

EE0080577

Otiküla

*

62,5

 

25,9401

58,4304

EE0080578

Maalasti

*

529,8

 

25,6975

58,5916

EE0080579

Pillu

*

25,3

 

25,6568

58,6534

EE0080601

Luhasoo

*

802,5

 

26,9042

57,6452

EE0080602

Hino

*

701,4

 

27,2031

57,5821

EE0080603

Kisejärve

*

668,5

 

27,1992

57,6276

EE0080604

Murati

*

182,5

 

27,0974

57,581

EE0080605

Pärlijõe

 

26,6

 

26,8362

57,7146

EE0080606

Väike-Palkna

*

24,7

 

26,9696

57,6087

EE0080607

Kirikumäe

*

361,7

 

27,2498

57,6822

EE0080608

Peetri jõe

*

499,8

 

26,5487

57,5549

EE0080610

Hintsiko

*

29,3

 

26,691

57,6082

EE0080611

Hurda

*

214,2

 

26,8243

57,7094

EE0080612

Vagula järve

 

601,1

 

26,9134

57,8464

EE0080613

Haanja

*

17 039,6

 

27,0609

57,7133

EE0080614

Sadramõtsa

*

362,6

 

26,7635

57,6647

EE0080615

Sadrametsa

*

244

 

26,8043

57,6547

EE0080616

Pähni

*

277,7

 

26,7769

57,6389

EE0080617

Parmu

*

1 026,7

 

27,3163

57,5509

EE0080618

Verijärve

*

81,2

 

27,0541

57,8086

EE0080619

Mõisamõtsa

*

231,3

 

26,6544

57,5804

EE0080620

Pullijärve

 

63,1

 

27,2151

57,6043

EE0080621

Piusa-Võmmorski

*

492,4

 

27,4514

57,8373

EE0080622

Piusa

*

1 225,9

 

27,3599

57,7789

EE0080623

Uhtjärve

 

44,7

 

26,5666

57,898

EE0080624

Lõõdla

 

98,7

 

26,6527

57,8694

EE0080625

Pabra järve

 

58,2

 

27,3898

57,6094

EE0080626

Karsna järve

 

16,8

 

27,0953

57,929

EE0080627

Kubija järve

 

17,5

 

27,0013

57,8135

EE0080628

Kärnjärve

 

7,9

 

27,1619

57,9011

EE0080629

Majori järve

 

17,9

 

27,0552

57,5914

EE0080630

Lasva tammiku

*

19,1

 

27,2011

57,8419

EE0080631

Kaasjärve

 

3

 

27,0727

57,7991

EE0080632

Paganamaa

*

200,8

 

26,8166

57,5847

EE0080635

Timmase

*

390,3

 

26,8827

57,815

EE0080637

Tamula järve

 

210,9

 

26,9854

57,8384

EE0080638

Pärlijõe luha

 

40,5

 

26,9659

57,6174

EE0080671

Karula

*

13 258,8

 

26,4933

57,7089

FI0100001

Bölsviken-Stormossen

*

282

 

22,9719

59,9436

FI0100002

Tapelsåsen-Lindöviken-Heimlax

*

516

 

23,2053

60,0294

FI0100003

Harpar Storträsket ja Lillträsket

*

225

 

23,3214

59,9406

FI0100005

Tammisaaren ja Hangon saariston ja Pohjanpitäjänlahden merensuojelualue

*

52 630

 

23,3964

59,8464

FI0100006

Tulliniemen linnustonsuojelualue

*

11 155

 

22,8543

59,7853

FI0100007

Santalankorpi

*

73

 

23,1072

59,8611

FI0100008

Bengtsårin lehto

*

17

 

23,1094

59,9008

FI0100009

Varvarinsuo

*

60

 

23,8136

60,1192

FI0100010

Tulijärvi-Makubergen

*

47

 

23,6586

60,1694

FI0100011

Läppträsket

*

199

 

23,6575

60,0469

FI0100012

Karkali, Suuriniemi ja Mailan alueet

*

120

 

23,7975

60,2408

FI0100013

Puujärvi

*

694

 

23,7092

60,2536

FI0100014

Kalkkimäki ja Laukmäki

*

67

 

23,6661

60,1972

FI0100015

Myllymäki

*

7

 

24,0083

60,3425

FI0100016

Elisaaren ja Rövassin lehdot

*

23

 

23,905

59,9822

FI0100017

Inkoon saaristo

*

196

 

24,0711

59,9414

FI0100018

Stormossen

*

107

 

24,0814

60,0711

FI0100021

Meiko-Lappträsk

*

1 949

 

24,3514

60,1492

FI0100022

Finnträskin vanhat metsät

*

154

 

24,5528

60,13

FI0100023

Mustionjoki

 

187,71

32,1

23,6933

60,0961

FI0100024

Medvastö-Stormossen

*

821

 

24,5714

60,0731

FI0100025

Saltfjärdenin-Tavastfjärdenin lintuvedet

*

260

 

24,4892

60,09

FI0100026

Kirkkonummen saaristo (SCI)

*

1 700

 

24,4533

59,9772

FI0100027

Espoonlahti-Saunalahti

*

223

 

24,5639

60,1678

FI0100028

Laajalahden lintuvesi

*

192

 

24,8233

60,1953

FI0100029

Pohjan-Kiskon järvialue

*

1 038

 

23,5383

60,1769

FI0100030

Pikkujärvi

 

87

 

23,9386

60,175

FI0100031

Lohjanharju ja Ojamonkangas

 

272

 

24,1617

60,2858

FI0100032

Lintukiimanvuori

*

42

 

23,8997

60,4344

FI0100033

Åkärr, Strykmossen ja Pytberg

*

73

 

23,9425

60,1469

FI0100034

Karstunlahden metsä ja kalliot

*

34

 

23,9364

60,2869

FI0100035

Lakimäen metsä

*

50

 

23,9672

60,2903

FI0100036

Lohjanjärven alueet

*

213

 

23,8892

60,2017

FI0100037

Kaanaan vanha metsä

*

17

 

24,8494

60,4428

FI0100038

Klaukkalan Isosuo

*

148

 

24,7219

60,3739

FI0100039

Konianvuori

*

123

 

24,4047

60,4678

FI0100040

Nuuksio

*

5 644

 

24,5208

60,3142

FI0100041

Vanjärvi, Märjäntienmäki ja Laukkamäki

*

180

 

24,2333

60,445

FI0100043

Keräkankare ja Kylmälähde

*

171

 

23,9039

60,4908

FI0100044

Lemmenlaakson lehto

*

94

 

25,1483

60,4775

FI0100045

Keravanjokikanjonin lehto

*

54

 

25,0347

60,5664

FI0100047

Asemansuo

*

18

 

24,2058

60,5414

FI0100048

Vaskijärven metsä

*

106

 

24,385

60,5839

FI0100049

Keihässuo

*

127

 

24,4067

60,5672

FI0100050

Haaviston alueet

*

59

 

24,4008

60,5344

FI0100051

Kytäjän-Usmin metsäalue

*

2 266

 

24,685

60,6333

FI0100052

Järvisuo-Ridasjärvi

*

686

 

24,9778

60,6392

FI0100053

Petkelsuo

*

284

 

24,7633

60,5911

FI0100054

Svinberget-Lagerholmen

*

56

 

23,0253

60,0722

FI0100055

Långån kosteikko

*

46

 

23,7858

60,0658

FI0100056

Kalkkilammi-Sääksjärvi

*

976

 

24,6661

60,5103

FI0100057

Vähäjärvenkallioiden vanha metsä

*

74

 

25,4292

60,7244

FI0100058

Kotojärvi-Isosuo

*

365

 

25,2494

60,6686

FI0100059

Kivilamminsuo-Pitkästenjärvet

*

220

 

25,1067

60,6411

FI0100060

Mustametsä

*

30

 

25,1506

60,6225

FI0100061

Ohkolanjokilaakso

*

22

 

25,1703

60,5492

FI0100062

Vanhankaupunginlahden lintuvesi

*

316

 

25,0075

60,2106

FI0100063

Kallahden harju-, niitty- ja vesialueet

*

251

 

25,1486

60,185

FI0100064

Vestran suot, lehdot ja vanhat metsät

*

369

 

24,7689

60,3242

FI0100065

Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet

*

355

 

25,1569

60,2356

FI0100066

Sipoonkorpi

*

1 267

 

25,1728

60,3094

FI0100067

Gästerbyn järvet ja suot

*

199

 

25,305

60,3133

FI0100068

Boxin suot

*

156

 

25,4703

60,2992

FI0100069

Rörstrandin vanha metsä

*

287

 

25,1939

60,4572

FI0100070

Lampisuo

*

120

 

25,3894

60,5217

FI0100071

Venunmetsä

*

41

 

25,4536

60,6567

FI0100072

Kanteleenjärven lintuvesi

 

93

 

25,6756

60,6633

FI0100073

Mieliäissuo

*

170

 

25,8692

60,8156

FI0100074

Porvoonjoen suisto-Stensböle

*

1 331

 

25,7014

60,3572

FI0100075

Tungträsketin vanha metsä

*

20

 

25,7408

60,4167

FI0100076

Emäsalon suot

*

100

 

25,6092

60,2544

FI0100077

Söderskärin ja Långörenin saaristo

*

18 219

 

25,6356

60,1383

FI0100078

Pernajanlahtien ja Pernajan saariston merensuojelualue

*

65 775

 

26,1778

60,2733

FI0100079

Ilveskallion vanha metsä

*

21

 

26,1183

60,6583

FI0100080

Källaudden-Virstholmen

*

87

 

26,3047

60,3844

FI0100081

Kullafjärdenin lintuvesi

*

185

 

26,4125

60,4244

FI0100083

Vahterpään fladat

*

104

 

26,5156

60,3578

FI0100085

Siuntionjoki

 

303

47,59

24,2753

60,1181

FI0100086

Sipoonjoki

 

 

69,16

25,2764

60,3819

FI0100088

Kairassuon vanha metsä

*

9

 

25,3106

60,7164

FI0100089

Kallbådanin luodot ja vesialue

 

1 520

 

24,3061

59,8706

FI0100090

Haukkamäki

*

23

 

23,8694

60,5564

FI0100091

Bånbergetin aarnialue

*

18

 

24,7

60,2697

FI0100092

Matalajärvi

*

112

 

24,6906

60,2519

FI0100093

Stormossenin aarnialue

*

93

 

23,1736

59,8492

FI0100094

Metsäkulma

*

151

 

25,4094

60,6456

FI0100095

Peltolan vanha metsä

*

48

 

25,4011

60,5983

FI0100096

Tomasbölebäcken

*

10

 

23,4872

60,0631

FI0100097

Rientolan metsä

*

39

 

25,2856

60,4931

FI0100098

Byträsket

 

18,5

 

25,4117

60,2669

FI0100099

Kummelbergen

*

166

 

25,2411

60,4808

FI0100100

Torsgårdin metsä

*

44

 

24,3081

60,2406

FI0100101

Österfjärden

*

95

 

23,8033

59,9817

FI0100102

Vaanilanlahti

*

68

 

24,1183

60,3103

FI0100104

Vantaanjoki

 

 

59

24,8511

60,4172

FI0100106

Sandkallanin eteläpuolinen merialue

 

7 468

 

25,7592

59,9744

FI0100107

Hangon itäinen selkä

 

11 098

 

23,3167

59,7364

FI0200001

Puurijärvi-Isosuo

*

3 204

 

22,5703

61,2536

FI0200002

Rauman diabaasialue

*

76

 

21,545

61,1753

FI0200003

Stormossen

*

139

 

22,5314

60,0642

FI0200004

Stormossen (Kemiö)

*

191

 

22,6067

60,1842

FI0200005

Koskossuo

*

41

 

23,3806

60,1833

FI0200007

Rehtisuo

*

226

 

22,2517

60,6044

FI0200008

Himmaistenrahka

*

383

 

22,7414

60,9292

FI0200009

Lastensuo

*

279

 

21,8406

61,2931

FI0200010

Hyyppärän harjualue

*

2 468

 

23,6678

60,4828

FI0200011

Varesharju

*

271

 

23,7111

60,4336

FI0200012

Pyysuo

*

192

 

23,3397

60,2122

FI0200013

Raadesuo

*

213

 

23,3947

60,2825

FI0200014

Rimpisuo-Siikelisuo

*

584

 

22,3589

61,4975

FI0200015

Karhuperänrahka

*

909

 

23,0053

60,5606

FI0200016

Eksyssuo

*

497

 

23,1419

60,7703

FI0200017

Kukilankeidas

*

331

 

21,6883

61,9497

FI0200018

Mankaneva

*

454

 

21,5275

61,9447

FI0200019

Pitkäsuo

*

448

 

22,2758

61,6425

FI0200020

Myllylähde

*

15

 

22,7069

60,9031

FI0200021

Haapakeidas

*

5 779

 

21,9869

61,9858

FI0200022

Pohjankangas

*

3 837

 

22,4644

61,9375

FI0200023

Sinahmi

*

467

 

22,1583

61,7875

FI0200024

Hämeenkangas

*

4 369

 

22,63

61,7803

FI0200025

Vakka-Suomen kedot

*

3

 

21,4722

60,6794

FI0200026

Harolanlahti

*

343

 

22,1853

61,0956

FI0200028

Kaarinan metsät

*

57

 

22,4647

60,4061

FI0200030

Omenajärvi

*

230

 

23,5403

60,4175

FI0200031

Otajärvi

*

581

 

21,6553

60,9919

FI0200032

Köyliönjärvi

*

303

 

22,3453

61,1319

FI0200033

Kasalanjokisuu

*

1 061

 

21,3917

61,9217

FI0200037

Tapilanlahti

*

314

 

22,6369

60,2853

FI0200038

Aasla - Kramppi

*

338

 

21,9942

60,2906

FI0200040

Kolkanaukko

*

429

 

21,5511

60,5914

FI0200041

Kulju

*

472

 

21,3769

60,9275

FI0200042

Ahmasvesi

*

259

 

21,5006

60,6639

FI0200045

Pirilänkoski

*

147

 

22,0994

61,3422

FI0200046

Houtskärin lehdot

*

256

 

21,3197

60,2833

FI0200047

Iniön saaret

*

239

 

21,1694

60,3956

FI0200048

Lemulanrinne

 

79

 

23,5631

60,3111

FI0200049

Vanhakoski

*

101

 

22,6833

61,1633

FI0200050

Korkeaniemenkallio

*

80

 

23,5942

60,2203

FI0200052

Åvensorin lehto

*

70

 

21,5481

60,2919

FI0200053

Hulaholmi - Kluuvi

*

56

 

21,2933

60,5514

FI0200056

Orikvuori

*

20

 

21,6686

60,6031

FI0200057

Ruissalon lehdot

*

852

 

22,1519

60,4278

FI0200059

Säkylänharju

*

1 311

 

22,5753

61,0042

FI0200060

Rauvolanlahti

*

366

 

22,2608

60,3831

FI0200061

Pomponrahka

*

135

 

22,2578

60,5036

FI0200062

Ölmos-Purunpää

*

1 056

 

22,3825

60,0069

FI0200063

Lenholm

*

129

 

22,2106

60,2431

FI0200064

Seilin saaristo

*

4 687

 

21,9483

60,24

FI0200065

Pakinaisten saaristo

*

571

 

21,6842

60,3308

FI0200066

Untamala

*

27

 

21,6803

60,8967

FI0200067

Lövskärsfjärdenin reunasaaret

*

80

 

21,3992

60,1422

FI0200068

Nauvon kluuvijärvet

*

124

 

21,8081

60,2

FI0200069

Biskopsön kluuvijärvet

*

237

 

22,5225

59,9769

FI0200070

Vansorin kluuvijärvi

*

188

 

21,8375

60,1258

FI0200071

Keistiön fladat

*

156

 

21,3128

60,3722

FI0200072

Uudenkaupungin saaristo

*

56 992

 

21,0769

60,9075

FI0200073

Rauman saaristo

*

5 350

 

21,3447

61,1828

FI0200074

Luvian saaristo

*

7 602

 

21,3544

61,41

FI0200075

Gummandooran saaristo

*

3 294

 

21,3869

61,6917

FI0200076

Pooskerin saaristo

*

3 151

 

21,4553

61,7697

FI0200077

Ouran saaristo

*

3 073

 

21,3586

61,8458

FI0200078

Pinkjärvi

*

1 681

 

21,7267

61,2936

FI0200079

Kokemäenjoen suisto

*

2 885

 

21,6203

61,5789

FI0200080

Preiviikinlahti

*

5 552

 

21,5217

61,5247

FI0200081

Kuuminaistenniemi

*

274

 

21,4581

61,5067

FI0200082

Alhonmäki

*

62

 

23,1661

60,1731

FI0200083

Kiskonjoen vesistö

*

309

 

23,2642

60,1511

FI0200084

Kurjenrahka

*

3 093

 

22,4031

60,7256

FI0200085

Vaskijärvi

*

2 120

 

22,235

60,8358

FI0200086

Teijon ylänkö

*

3 457

 

22,9872

60,2361

FI0200087

Huhdansuo - Kakkeriansuo

*

365

 

21,8733

61,2442

FI0200088

Kakossuo

*

223

 

23,0839

60,5128

FI0200090

Saaristomeri

*

152 223

 

22,256

59,7394

FI0200091

Karvian luomat

 

 

41,08

22,5014

62,2047

FI0200093

Kontolanrahka

*

857

 

22,7889

60,7817

FI0200094

Punkalaitumen Isosuo

*

419

 

23,0033

61,0831

FI0200095

Reksuo

*

411

 

23,2694

60,6308

FI0200096

Nukinrahka - Hirvilamminsuo

*

861,2

 

21,9883

60,8564

FI0200097

Koskeljärvi

*

1 821

 

22,1192

60,9339

FI0200098

Kolkansuo

*

1 091

 

22,1247

60,8303

FI0200099

Iso-Hölö

*

941

 

21,9386

60,9139

FI0200100

Telkunsuo

*

902

 

23,1817

61,0042

FI0200101

Isoneva (Pomarkku)

*

934

 

21,9836

61,6664

FI0200102

Rekijokilaakso

*

1 209

 

23,4164

60,5556

FI0200103

Paimionjokilaakso

*

156

 

22,6931

60,5117

FI0200104

Houtskarin pohjoiset saaret

*

93

 

21,1636

60,3542

FI0200105

Houtskärin nummisaaret

*

80

 

21,1286

60,2972

FI0200106

Kivijärven metsät

*

174

 

21,7844

60,7344

FI0200107

Laitilan metsät

*

108

 

21,8078

61,03

FI0200108

Mustfinnträsket

*

113

 

22,1242

60,3067

FI0200109

Maisaarensuo

*

201

 

22,6272

60,9281

FI0200111

Paraisten harjusaaret

*

211

 

22,1175

60,1728

FI0200112

Langstet

*

206

 

21,37

60,4989

FI0200113

Kemiönsaaren kalliot

*

195

 

22,7144

60,0206

FI0200114

Kustavin vuoret

 

45

 

21,4206

60,5417

FI0200117

Laukkallio

*

39

 

23,6033

60,3156

FI0200119

Pukanluoma

*

 

44,92

22,3661

61,9078

FI0200120

Kiskonjoen latvavedet

*

55,66

15,22

23,6561

60,3781

FI0200121

Långviken

 

100

 

21,5531

60,1406

FI0200123

Kalafjälli

*

25

 

21,4892

61,8322

FI0200125

Vaisakko

*

82

 

23,0503

60,3617

FI0200126

Uudenkaupungin saarnimetsät

*

57

 

21,2567

60,8775

FI0200127

Paraisten kalliot

 

39

 

22,2342

60,2331

FI0200128

Lemun lehdot

*

26

 

21,9842

60,5372

FI0200129

Paraisten orkidea-alue

*

4

 

22,2919

60,2889

FI0200130

Karvianjoen kosket

*

80,07

40,09

22,2625

62,0425

FI0200131

Merikarvian laitumet

*

21

 

21,5261

61,765

FI0200132

Somerniemen metsä

*

16

 

23,7514

60,5811

FI0200133

Särkisalon kalliot

*

203

 

22,8536

60,0825

FI0200134

Paraisten kalkkialueet

*

42

 

22,2433

60,2844

FI0200137

Jäkäläneva - Isoneva

*

346

 

22,6553

62,2817

FI0200138

Palanutkangas

*

18

 

22,2833

61,5094

FI0200141

Sänkorna

*

26

 

22,4333

60,2794

FI0200143

Kaasmarkunmäki

*

14

 

22,0203

61,4717

FI0200146

Lohm-Kulm-Ängö

*

341

 

21,7333

60,0981

FI0200147

Siikaisten laitumet

*

37

 

21,8175

61,9603

FI0200148

Kokemäenjoki

 

187

 

22,5633

61,2375

FI0200154

Harsholm

*

18

 

22,3233

60,3642

FI0200155

Pitkäniemenkeidas

*

803

 

22,5606

62,025

FI0200156

Rastiaisneva

*

311

 

22,6639

62,1306

FI0200157

Lavijärven-Palojärven kalliot

*

233

 

22,6831

61,5692

FI0200158

Matovuori

*

51

 

21,9514

61,85

FI0200159

Kotkavuori

 

119

 

22,5233

60,3875

FI0200160

Kallavuori

*

12

 

22,005

60,6461

FI0200161

Pyhäjärvi

*

15 297

 

22,2933

60,9994

FI0200163

Porsmusan suo

*

21

 

21,5856

61,4092

FI0200165

Isoniemi

*

18

 

23,4006

60,3272

FI0200166

Saarikonmäki

*

15

 

22,8758

61,0536

FI0200167

Valkaman metsä

*

44

 

23,8775

60,6128

FI0200168

Lumikallio

*

17

 

22,5647

60,8072

FI0200169

Hallonnäs

*

9

 

21,3147

60,3342

FI0200171

Helvetinkorpi

*

19,2

 

23,1542

60,5008

FI0200172

Katanpää

*

364

 

21,1694

60,6114

FI0200174

Vuonajärvi

*

24

 

21,6561

61,2586

FI0200175

Päivärinteen laidun

*

2

 

23,0042

60,4772

FI0200176

Vaajalan laitumet

*

10

 

22,1647

61,4178

FI0200177

Lassasin metsä

*

60,3

 

21,4231

60,1897

FI0200178

Kiettareen korvet

*

2

 

22,5061

61,2556

FI0200179

Hannasin keto

*

0,6

 

21,5069

60,1811

FI0200180

Järventausta

*

20

 

22,1219

61,5111

FI0200181

Hallusvuori

*

19,1

 

22,0269

60,5564

FI0200182

Protson letto

*

9

 

21,8747

61,3986

FI0200183

Kuivakosken niitty

*

5

 

23,2539

60,4581

FI0200184

Ylijoen laidun

*

3,2

 

23,2969

60,4583

FI0200185

Ajolan laitumet

*

4,7

 

21,8172

60,4036

FI0200186

Uutiskuuva

*

4

 

22,0031

60,3361

FI0200187

Viuvalannummi

 

6

 

23,8586

60,5094

FI0200188

Pitkäkallio

*

38

 

22,2972

60,9061

FI0200189

Horjunkeidas

*

250

 

22,6203

62,0453

FI0200190

Nautelankoski

*

8

 

22,4556

60,5569

FI0200191

Salajärven korpi

*

2

 

22,0014

61,0869

FI0200192

Vuorelanmäki

*

37

 

23,0628

60,4333

FI0200193

Örö

*

376

 

22,3208

59,8136

FI0301001

Riihikallio-Pilkanmäki

*

64

 

25,7836

61,0992

FI0301003

Mukkulammi

*

60

 

25,7669

61,2722

FI0301005

Aurinkovuori

*

764

 

25,4708

61,1967

FI0301007

Rominoja

*

78

 

25,7161

61,1906

FI0301009

Pitkäkallion metsä

*

28

 

25,6664

61,2531

FI0301010

Asikkalan letot

*

34

 

25,6419

61,1656

FI0301011

Kalkkistenkoski

*

27

 

25,5964

61,2844

FI0301012

Tupsuvuori

 

36

 

25,5961

61,3406

FI0301014

Valtionkärki

*

18,5

 

25,7728

61,2528

FI0301016

Urajärvi

*

447

 

25,7925

61,1589

FI0301017

Vanhakartanon idänverijuurialue

*

0,26

 

25,4414

61,2644

FI0302001

Koijärvi

*

242

 

23,7308

60,9783

FI0303003

Sattula-Ilveskallio

*

48

 

24,3242

61,0211

FI0303006

Vanajaveden alue

*

1 341

 

24,1197

61,1567

FI0303007

Lehijärvi

*

52

 

24,2992

61,0528

FI0303010

Ylisen Savijärven suot

*

21

 

24,2683

61,0078

FI0303011

Taipaleensuo-Kolisevankorpi

*

84

 

24,1114

60,9903

FI0303013

Hanhisuo-Saunasuo-Alajoki

*

146

 

24,2342

60,9783

FI0303016

Vinjalamminharju

*

56

 

24,1811

61,0028

FI0303018

Kyöpelinvuori-Fagerinmäki

 

3

 

24,5208

61,0617

FI0303019

Onkilammi-Tunturilammi

 

15,8

 

24,1514

60,9392

FI0303020

Hervannonkorpi

*

1,43

 

24,3914

61,1167

FI0304001

Jokijärvi

*

101

 

24,3833

61,2011

FI0304003

Ruskeanmullanharju

 

6,4

 

24,6359

61,1379

FI0304004

Söyliönkorpi

*

4,2

 

24,6417

61,2278

FI0305004

Mustasuo

*

214

 

24,9839

60,6878

FI0305005

Kilpisuo (Hausjärvi)

*

333

 

25,135

60,7272

FI0306003

Tiirismaa

*

245

 

25,52

61,0078

FI0306004

Pähkinäkukkula

 

13

 

25,6175

61,0497

FI0306006

Kutajärven alue

 

1 051

 

25,4531

61,0608

FI0306009

Kotajärvi

*

11

 

25,3771

61,0111

FI0309001

Vatulanharju-Ulvaanharju

*

1 089

 

22,9597

61,71

FI0309008

Huutisuo-Sasi

*

60

 

23,3242

61,585

FI0310001

Karittainmäki-Ahvenistonlampi

*

134

 

24,6008

61,0589

FI0310002

Hattelmalanharju

 

39

 

24,4569

60,9769

FI0310003

Ahvenistonharju-Vuorenharju

*

130

 

24,4147

60,9967

FI0310005

Raimansuo-Miemalanharju

*

131

 

24,5525

60,9381

FI0310006

Aulangon alue

*

353

 

24,4633

61,0217

FI0310008

Matinsilta

 

14,3

 

24,4644

60,9417

FI0311001

Lymylampi

*

63

 

23,5811

61,8244

FI0311002

Seitseminen

*

4 530

 

23,4253

61,9278

FI0312002

Toivanjoen kalliot

*

126

 

24,6056

60,7947

FI0312003

Janakkalan Suurisuo

*

232

 

24,7967

60,9958

FI0312005

Hyvä-Valkeen laskupuro

*

3,8

 

24,8797

60,9153

FI0312006

Tunturinvuori

 

5,6

 

24,6261

60,9592

FI0312007

Linnamäki

 

2,1

 

24,7161

60,8428

FI0312008

Mäyränlammi

*

2,95

 

24,8353

60,9097

FI0315001

Kaskenmäki

*

45

 

24,0869

61,1161

FI0315002

Kalliomaa (Kalvola)

*

94

 

24,0761

61,0903

FI0315005

Peurasuo

*

95

 

24,0308

60,9797

FI0315007

Porttilanharju

 

4,1

 

24,1344

61,0169

FI0316001

Keisarinharju-Vehoniemenharju

*

267,8

 

24,1814

61,4

FI0316004

Hepomäki-Kalkunvuori

*

18

 

24,2222

61,4153

FI0316005

Kirkkojärven alue

*

305

 

24,06

61,4558

FI0316007

Salmuksen alue

*

364

 

23,9136

61,4094

FI0316008

Hautalammi

*

2,1

 

23,9764

61,3694

FI0317001

Päretkivenneva-Teerineva-Pohjasneva

*

565

 

23,1175

62,2928

FI0318001

Kiikoisten metsä

*

23

 

22,6017

61,4128

FI0319004

Sipilän niitty

*

7,3

 

24,7947

61,5417

FI0320001

Matolammi-Mäntymäki

*

122

 

24,8464

62,0447

FI0320002

Väärä-Väihi

*

37

 

24,64

61,8875

FI0321001

Petäjäjärvi

*

254

 

23,5783

61,9083

FI0321002

Pitämävuoret

*

59

 

23,6106

62,0422

FI0321003

Raattaniemi-Vekaraniemi

*

89

 

23,3761

62,0064

FI0321004

Pikku-Suolijärvi

*

197,5

 

23,64

61,855

FI0321007

Isoneva-Raitakulonneva

*

139

 

23,5747

62,0983

FI0321008

Aurejärvi

*

717

 

23,3628

62,0856

FI0321009

Pitkäkangas

*

34

 

23,6289

61,94

FI0321010

Metsäopiston metsä

*

8

 

23,7139

61,8686

FI0323001

Koivumäki-Luutasuo

*

287

 

25,2161

60,8431

FI0324001

Linnaistensuo

*

201

 

25,7536

60,9408

FI0324002

Pesäkallio

*

68,2

 

25,6964

61,0269

FI0325001

Evon alue

*

7 860

 

25,1247

61,2286

FI0325002

Ormajärvi-Untulanharju

*

709

 

24,9692

61,1006

FI0325006

Letku-Pappila-Mattila

*

35

 

25,0464

61,0544

FI0325007

Kaurastensuo-Kantosuo

*

77

 

24,9833

61,0314

FI0325008

Lamminjärvi-Halila

*

56

 

25,0508

61,0767

FI0326001

Peräkulo

*

26

 

23,9294

61,3739

FI0327002

Vojakkala

*

97

 

24,1625

60,7914

FI0327003

Maakylän-Räyskälän alue

*

5 861

 

24,1275

60,7303

FI0327004

Lopen Isosuo

*

138

 

24,3603

60,6175

FI0327006

Karjusuo

*

66

 

24,2967

60,7386

FI0327007

Kyläntaustanjärvet

*

16

 

24,1008

60,7836

FI0327008

Mustinsuo

*

69

 

24,3728

60,6653

FI0328001

Kuohijoen kalkkilehto

*

12

 

24,7783

61,3072

FI0328004

Kukkiajärvi

 

3 892

 

24,7017

61,335

FI0328005

Kurkisuo

*

162

 

24,8933

61,3925

FI0329001

Sinivuori

*

97

 

24,7283

61,575

FI0329002

Hepojärvi

 

3

 

24,8142

61,7139

FI0331002

Mäntänvuori

*

284

 

24,6556

62,0089

FI0333001

Lapinvuori

*

14

 

23,2142

61,4208

FI0333003

Luotosaari

*

84

 

23,4989

61,4353

FI0333004

Kaakkurijärvet

*

574

 

23,4647

61,5175

FI0333006

Pöllönvuori

 

24

 

23,4211

61,4625

FI0334003

Harjunvuori-Viitapohja

*

183

 

24,1292

61,6506

FI0334004

Kullanpää

*

28

 

24,5417

61,6236

FI0335001

Ammajanvuori

*

183,3

 

25,1575

61,3042

FI0335003

Päijänne

*

10 857

 

25,4439

61,3731

FI0335004

Vesijako

*

114

 

25,1039

61,3511

FI0335006

Auttoinen

 

4

 

25,0919

61,2986

FI0335009

Kasiniemen niityt

*

4,5

 

24,9356

61,4267

FI0335010

Jussilan keto

*

0,7

 

25,0447

61,3508

FI0336001

Isonkivenneva-Marjakangas

*

254

 

23,2931

62,0533

FI0336002

Nälkähittenkangas

*

33

 

23,0914

62,0867

FI0336003

Rengassalo

*

109

 

22,8856

62,1192

FI0336004

Häädetkeidas

*

2 011

 

22,7628

62,0461

FI0336005

Kaidatvedet

*

244

 

23,0581

62,0678

FI0336006

Puurokeidas-Hannankeidas

*

574

 

22,6847

62,0247

FI0336007

Raatosulkonneva

*

31

 

22,8539

62,1597

FI0336008

Ahvenus

*

12

 

23,0831

62,0492

FI0337002

Pulkajärvi

*

49

 

23,6839

61,4206

FI0338003

Äimälä

*

76

 

24,2133

61,3019

FI0338005

Keiniänranta

*

27

 

24,2533

61,3428

FI0339001

Heinisuo

*

391,9

 

24,3828

60,9039

FI0339004

Seitsemänlamminsuo-Korpilamminsuo

*

572

 

24,2944

60,9294

FI0339005

Paloniitunjärvi

 

92

 

24,3525

60,8153

FI0339007

Lassilan keto

*

0,5

 

24,0931

60,82

FI0339008

Metsola

*

0,14

 

24,2656

60,9206

FI0339009

Likolammi

*

1,5

 

24,4108

60,8536

FI0341001

Musturi

*

59

 

24,3742

61,8717

FI0341002

Susimäki

*

54

 

24,2383

61,8592

FI0341003

Helvetinjärvi

*

5 303

 

23,8506

62,0242

FI0341004

Roominnotko

*

7

 

24,0719

61,8578

FI0341008

Siikaneva

*

1 300

 

24,1514

61,8267

FI0341009

Ruottaniitty-Siikanotko

*

9

 

24,0631

61,8347

FI0341010

Ilvesmäki - Läämännevan metsä

*

45

 

23,6919

62,0683

FI0341011

Kolmikoura

*

22

 

24,4194

61,8989

FI0341012

Kuivajärven metsä

*

23

 

24,2803

61,8531

FI0341015

Temppeliharju

*

18

 

23,8192

61,9786

FI0341017

Hanhonvuoren metsä

*

21

 

24,2183

62,0025

FI0341018

Likasenkoski

*

1,3

 

24,3512

61,9266

FI0342001

Längelmäveden saaret

*

407

 

24,3989

61,5456

FI0344001

Liesjärvi

*

1 803

 

23,8608

60,6814

FI0344002

Torronsuo

*

3 093

 

23,6236

60,7375

FI0344003

Kaukolanharju

*

185

 

23,8369

60,7769

FI0344007

Saloistenjärvi-Kyynäräjärvi

*

525

 

23,7711

60,9106

FI0344008

Tervalamminsuo

*

254,9

 

23,9811

60,645

FI0345001

Myllypuro

*

20

 

23,5867

61,5092

FI0345004

Iso-Murron haat

*

1

 

24,0908

61,6536

FI0345005

Kapeenlahden ranta

*

2

 

23,835

61,8144

FI0346001

Alhonlahti

 

8

 

23,8239

61,2044

FI0347001

Hevospierettämänmäki

 

3,3

 

24,8072

61,1039

FI0348002

Kaakkosuo-Kivijärvi

*

655

 

23,4361

60,9981

FI0348003

Vuorenpykälä

*

46

 

23,4119

61,1822

FI0349001

Pitkäkorpi

*

17

 

24,1308

61,2286

FI0349004

Vainoniemi-Rauttunrahka

*

57

 

23,9758

61,2031

FI0349006

Tykölänjärvi

*

173