ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 91

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 63
25. marec 2020


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Evropske centralne banke (EU) 2020/440 z dne 24. marca 2020 o začasnem izrednem programu nakupa vrednostnih papirjev ob pandemiji (ECB/2020/17)

1

 

*

Sklep Evropske centralne banke (EU) 2020/441 z dne 24. marca 2020 o spremembi Sklepa Evropske centralne banke (EU) 2016/948 o izvajanju programa nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja (ECB/2020/18)

5

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

SKLEPI

25.3.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 91/1


SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2020/440

z dne 24. marca 2020

o začasnem izrednem programu nakupa vrednostnih papirjev ob pandemiji (ECB/2020/17)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti prve alinee člena 127(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti drugega pododstavka člena 12.1 v povezavi s prvo alineo člena 3.1 in členom 18.1 Statuta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 18.1 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke (v nadaljnjem besedilu: Statut ESCB) lahko Evropska centralna banka (ECB) skupaj z nacionalnimi centralnimi bankami držav članic, katerih valuta je euro (v nadaljnjem besedilu: NCB), za doseganje ciljev Evropskega sistema centralnih bank med drugim posreduje na finančnih trgih z dokončnimi nakupi in prodajami tržnih instrumentov.

(2)

Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja na sekundarnih trgih skupaj s tretjim programom nakupa kritih obveznic, programom nakupa listinjenih vrednostnih papirjev in programom nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja tvori razširjeni program nakupa vrednostnih papirjev, ki ga izvaja ECB. Cilj razširjenega programa nakupa vrednostnih papirjev je okrepiti transmisijo denarne politike, olajšati kreditiranje gospodarstva v euroobmočju, omiliti posojilne pogoje za gospodinjstva in podjetja ter podpirati trajno približevanje stopnje inflacije ravni, ki je v srednjeročnem obdobju pod 2 %, vendar blizu te vrednosti, kar je skladno s poglavitnim ciljem ECB, da ohranja stabilnost cen.

(3)

Ob upoštevanju izjemnih gospodarskih in finančnih okoliščin, povezanih s širitvijo koronavirusne bolezni 2019 (COVID-19), je Svet ECB 18. marca 2020 odločil, da začne nov začasni izredni program nakupa vrednostnih papirjev ob pandemiji, v katerega bodo vključene vse kategorije finančnega premoženja, ki so primerne v okviru razširjenega programa nakupa vrednostnih papirjev. Nakupi v okviru izrednega programa nakupa vrednostnih papirjev ob pandemiji bodo ločeni od nakupov v okviru razširjenega programa nakupa vrednostnih papirjev in se bodo izvajali poleg njih, in sicer v skupnem dodatnem obsegu 750 milijard EUR do konca leta 2020. Izredni program nakupa vrednostnih papirjev ob pandemiji se vzpostavlja kot odziv na posebno, izjemno in resno gospodarsko krizo, ki bi lahko ogrozila cilj stabilnosti cen in pravilno delovanje transmisijskega mehanizma denarne politike. Zaradi teh izjemnih, hitro spreminjajočih se in negotovih okoliščin je v primerjavi z razširjenim programom nakupa vrednostnih papirjev pri izrednem programu nakupa vrednostnih papirjev ob pandemiji potrebna večja fleksibilnost pri zasnovi in izvajanju in tudi cilji denarne politike pri njem niso enaki kot pri razširjenem programu nakupa vrednostnih papirjev.

(4)

Bolezen COVID-19, ki jo je Svetovna zdravstvena organizacija označila za pandemijo, je povzročila izredne razmere na področju javnega zdravja, ki so v novejši zgodovini brez primere. Povzročila je izjemno velik gospodarski šok, ki terja ambiciozno, usklajeno in takojšnje odzivanje na vseh frontah politike v pomoč ogroženim podjetjem in delavcem. Zaradi pandemije se gospodarska aktivnost v euroobmočju zmanjšuje in bo neizogibno utrpela znaten upad, posebno ker se več držav sooča s potrebo po intenzivnejših zajezitvenih ukrepih. Ti ukrepi povzročajo hude motnje v denarnih tokovih podjetij in delavcev ter ogrožajo preživetje podjetij in ohranitev delovnih mest. Prav tako je jasno, da te razmere ovirajo transmisijo ukrepov denarne politike in povzročajo veliko tveganje poslabšanja zadevnih inflacijskih obetov. Glede na vse to je izredni program nakupa vrednostnih papirjev ob pandemiji sorazmeren ukrep proti resnim tveganjem za stabilnost cen, transmisijski mehanizem denarne politike in gospodarske obete v euroobmočju, ki jih povzročata izbruh in vse hitrejša širitev bolezni COVID-19. Svet ECB bo končal neto nakupe v okviru izrednega programa nakupa vrednostnih papirjev ob pandemiji, ko bo ocenil, da je konec faze krize zaradi bolezni COVID-19, vendar v nobenem primeru ne pred koncem leta 2020.

(5)

Pri nakupih primernih tržnih dolžniških vrednostnih papirjev, ki jih izdajo centralna, regionalna ali lokalna država in priznane agencije, v okviru izrednega programa nakupa vrednostnih papirjev ob pandemiji se bo za referenčno razporeditev med državami euroobmočja upošteval ključ za vpis kapitala ECB, kakor je navedeno v členu 29 Statuta ESCB. Kljub temu je bistven fleksibilen pristop k sestavi nakupov v okviru izrednega programa nakupov vrednostnih papirjev ob pandemiji, da se prepreči, da bi se sedanji premiki agregirane krivulje donosnosti državnih vrednostnih papirjev euroobmočja pretvorili v nadaljnje izkrivljanje krivulje donosnosti brez tveganja v euroobmočju, ob tem pa tudi zagotovi, da bo splošna usmeritev programa zajemala vse države euroobmočja. Da se še poveča fleksibilnost izrednega programa nakupa vrednostnih papirjev ob pandemiji, se bodo v okviru tega programa kupovali tudi tržni dolžniški vrednostni papirji javnega sektorja, katerih zapadlost je krajša kot pri tistih, ki se kupujejo v okviru programa nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja na sekundarnih trgih.

(6)

Svet ECB je 18. marca 2020 tudi odločil, da bo v primerih, kadar bi lahko posamezne omejitve, ki jih je sam določil, ovirale ukrepe, ki jih mora Eurosistem izvesti za izpolnjevanje svojega mandata, proučil možnost spremembe teh omejitev, kolikor bi bilo potrebno, da bodo njegovi ukrepi sorazmerni nastalim tveganjem. Da se zagotovi učinkovitost tega sklepa, se za imetja v okviru izrednega programa nakupa vrednostnih papirjev ob pandemiji ne bi smela uporabljati konsolidirana imetja v skladu s členom 5 Sklepa Evropske centralne banke (EU) 2020/188 (ECB/2020/9) (1). Eurosistem se ne bo sprijaznil z nobenim tveganjem za nemoteno transmisijo svoje denarne politike v vseh državah euroobmočja.

(7)

Kar zadeva primernost tržnih dolžniških vrednostnih papirjev, ki jih izda centralna država Helenske republike, za namene izrednega programa nakupa vrednostnih papirjev ob pandemiji, je Svet ECB ocenil: (a) potrebo po zmanjšanju pritiskov zaradi sedanjega izbruha bolezni COVID-19, ki so močno prizadeli grške finančne trge; (b) zaveze Helenske republike v kontekstu okrepljenega nadzora in spremljanje izvajanja teh zavez s strani institucij Unije; (c) dejstvo, da so srednjeročni ukrepi v zvezi z dolgom Helenske republike, ki se izvajajo prek Evropskega mehanizma za stabilnost, odvisni od neprekinjenega izvajanja teh zavez; (d) neposreden dostop ECB do informacij o gospodarskih in finančnih razmerah v Helenski republiki, ki je posledica sodelovanja ECB v okviru okrepljenega nadzora, ter (e) dejstvo, da je Helenska republika spet pridobila dostop do trga. Na podlagi te ocene je Svet ECB odločil, da bodo tržni dolžniški vrednostni papirji, ki jih izda centralna država Helenske republike, primerni za nakupe v okviru izrednega programa nakupa vrednostnih papirjev ob pandemiji.

(8)

Izredni program nakupa vrednostnih papirjev ob pandemiji je v celoti skladen z obveznostmi, ki jih imajo centralne banke Eurosistema na podlagi Pogodb, vključno s prepovedjo denarnega financiranja, in ne ogroža delovanja Eurosistema v skladu z načelom odprtega tržnega gospodarstva s svobodno konkurenco.

(9)

Zaradi zagotavljanja učinkovitosti izrednega programa nakupa vrednostnih papirjev ob pandemiji Eurosistem pojasnjuje, da v zvezi s tržnimi dolžniškimi vrednostnimi papirji javnega sektorja, ki bi jih Eurosistem kupil v okviru tega programa, sprejema enako obravnavo (pari passu) kot zasebni investitorji, v skladu s pogoji teh instrumentov.

(10)

Posli v okviru izrednega programa nakupa vrednostnih papirjev ob pandemiji bi se morali izvajati decentralizirano v skladu z ustreznimi sklepi ECB, s čimer se zagotavlja enotnost denarne politike Eurosistema. Nakupi v okviru izrednega programa nakupa vrednostnih papirjev ob pandemiji se bodo izvajali v skladu z veljavnimi okviri za razširjeni program nakupa vrednostnih papirjev, razen če je v tem sklepu posebej določeno drugače.

(11)

Svet ECB je 18. marca 2020 odločil, da razširi seznam finančnega premoženja, ki je primerno v okviru programa nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja, na komercialne zapise nefinančnega sektorja, tako da bodo vsi komercialni zapisi, ki imajo ustrezno kreditno kvaliteto, primerni tudi za nakup v okviru izrednega programa nakupa vrednostnih papirjev ob pandemiji.

(12)

Da bi se hitro odzvali na sedanje razmere pandemije, bi moral ta sklep začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Vzpostavitev in obseg izrednega programa nakupa vrednostnih papirjev ob pandemiji

1.   Eurosistem vzpostavlja začasni izredni program nakupa vrednostnih papirjev ob pandemiji kot ločen program nakupa vrednostnih papirjev v skupnem obsegu 750 milijard EUR.

2.   Razen če je v tem sklepu izrecno določeno drugače, centralne banke Eurosistema v okviru izrednega programa nakupa vrednostnih papirjev ob pandemiji kupujejo:

(a)

primerne tržne dolžniške vrednostne papirje v smislu določb Sklepa Evropske centralne banke (EU) 2020/188 (ECB/2020/9) in v skladu z določbami navedenega sklepa;

(b)

primerne podjetniške obveznice in druge tržne dolžniške instrumente v smislu določb Sklepa Evropske centralne banke (EU) 2016/948 (ECB/2016/16) (2) in v skladu z določbami navedenega sklepa;

(c)

primerne krite obveznice v smislu določb Sklepa Evropske centralne banke (EU) 2020/187 (ECB/2020/8) (3) in v skladu z določbami navedenega sklepa;

(d)

primerne listinjene vrednostne papirje v smislu določb Sklepa Evropske centralne banke (EU) 2015/5 (ECB/2014/45) (4) in v skladu z določbami navedenega sklepa.

Člen 2

Zapadlost tržnih dolžniških vrednostnih papirjev javnega sektorja

Da so tržni dolžniški vrednostni papirji v smislu odstavka 2(a) člena 1 primerni za nakup v okviru izrednega programa nakupa vrednostnih papirjev ob pandemiji, morajo imeti takrat, ko jih kupi ustrezna centralna banka Eurosistema, preostalo zapadlost najmanj 70 dni in največ 30 let. Da bi omogočili nemoteno izvajanje, so v okviru izrednega programa nakupa vrednostnih papirjev ob pandemiji primerni tržni dolžniški instrumenti s preostalo zapadlostjo 30 let in 364 dni.

Člen 3

Opustitev zahtev za tržne dolžniške vrednostne papirje, ki jih izda Helenska republika

Ne glede na zahteve iz odstavka 2 člena 3 Sklepa (EU) 2020/188 (ECB/2020/9) so tržni dolžniški vrednostni papirji v eurih, ki jih izda centralna država Helenske republike, primerni za nakupe v okviru izrednega programa nakupa vrednostnih papirjev ob pandemiji, če izpolnjujejo merila za nakupe, kakor je določeno v odstavku 4 člena 3 Sklepa (EU) 2020/188 (ECB/2020/9).

Člen 4

Zneski nakupov

Nakupi v okviru izrednega programa nakupa vrednostnih papirjev ob pandemiji se izvajajo, kolikor se to šteje za potrebno in sorazmerno za odpravo groženj, ki jih izredne gospodarske in tržne razmere pomenijo za zmožnost Eurosistema, da izpolnjuje svoj mandat. Da se omogoči učinkovitost tega izjemnega sklepa, se za imetja v okviru izrednega programa nakupa vrednostnih papirjev ob pandemiji ne uporablja konsolidacija imetij v skladu s členom 5 Sklepa (EU) 2020/188 (ECB/2020/9).

Člen 5

Dodelitev portfeljev

1.   Pri razporeditvi stanja skupnih neto nakupov tržnih dolžniških vrednostnih papirjev, ki jih izdajo primerna centralna, regionalna ali lokalna država in priznane agencije, med primernimi državami euroobmočja se upošteva vpisani kapital, ki ga imajo ustrezne NCB v kapitalu ECB, kakor je navedeno v členu 29 Statuta ESCB.

2.   Nakupi v okviru izrednega programa nakupa vrednostnih papirjev ob pandemiji se opravljajo fleksibilno, tako da je možno spreminjanje razporeditve tokov nakupov v času, med kategorijami finančnega premoženja in med državami.

3.   Svet ECB prenaša na Izvršilni odbor pooblastilo, da določi ustrezno hitrost in sestavo mesečnih nakupov v okviru izrednega programa nakupa vrednostnih papirjev ob pandemiji znotraj celotnega skupnega obsega v višini 750 milijard EUR. Zlasti se lahko prilagodi dodelitev nakupov v okviru izrednega programa nakupa vrednostnih papirjev ob pandemiji, da se omogoči spreminjanje razporeditve tokov nakupov v času, med kategorijami finančnega premoženja in med državami.

Člen 6

Transparentnost

1.   Eurosistem tedensko objavlja agregirano knjigovodsko vrednost vrednostnih papirjev, ki jih ima v okviru izrednega programa nakupa vrednostnih papirjev ob pandemiji, v pojasnilih k svojemu konsolidiranemu tedenskemu računovodskemu izkazu.

2.   Eurosistem mesečno objavlja mesečne neto nakupe in skupne neto nakupe.

3.   Knjigovodska vrednost imetij vrednostnih papirjev v okviru izrednega programa nakupa vrednostnih papirjev ob pandemiji se tedensko objavi na spletni strani ECB v delu o operacijah odprtega trga.

Člen 7

Posojanje vrednostnih papirjev

Eurosistem da vrednostne papirje, kupljene v okviru izrednega programa nakupa vrednostnih papirjev ob pandemiji, na voljo za posojanje, vključno z repo posli, z namenom zagotavljanja učinkovitosti tega programa.

Člen 8

Končna določba

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Frankfurtu na Majni, 24. marca 2020

Predsednica ECB

Christine LAGARDE


(1)  Sklep Evropske centralne banke (EU) 2020/188 z dne 3. februarja 2020 o programu nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja na sekundarnih trgih (ECB/2020/9) (UL L 39, 12.2.2020, str. 12).

(2)  Sklep Evropske centralne banke (EU) 2016/948 z dne 1. junija 2016 o izvajanju programa nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja (ECB/2016/16) (UL L 157, 15.6.2016, str. 28).

(3)  Sklep Evropske centralne banke (EU) 2020/187 z dne 3. februarja 2020 o izvajanju tretjega programa nakupa kritih obveznic (ECB/2020/8) (UL L 39, 12.2.2020, str. 6).

(4)  Sklep Evropske centralne banke (EU) 2015/5 z dne 19. novembra 2014 o izvajanju programa nakupa listinjenih vrednostnih papirjev (ECB/2014/45) (UL L 1, 6.1.2015, str. 4).


25.3.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 91/5


SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2020/441

z dne 24. marca 2020

o spremembi Sklepa Evropske centralne banke (EU) 2016/948 o izvajanju programa nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja

(ECB/2020/18)

Svet Evropske centralne banke je –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti prve alinee člena 127(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti drugega pododstavka člena 12.1 v povezavi s prvo alineo člena 3.1 in členom 18.1 Statuta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 18.1 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke lahko Evropska centralna banka (ECB) skupaj z nacionalnimi centralnimi bankami držav članic, katerih valuta je euro (v nadaljnjem besedilu: NCB), za doseganje ciljev Evropskega sistema centralnih bank med drugim posreduje na finančnih trgih z dokončnimi nakupi in prodajami tržnih instrumentov.

(2)

S Sklepom Evropske centralne banke (EU) 2016/948 (ECB/2016/16) (1) se je vzpostavil program nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja. Program nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja je poleg tretjega programa nakupa kritih obveznic, programa nakupa listinjenih vrednostnih papirjev in programa nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja na sekundarnih trgih del razširjenega programa nakupa vrednostnih papirjev, ki ga izvaja ECB. Cilj programa nakupa vrednostnih papirjev je okrepiti transmisijo denarne politike, olajšati kreditiranje gospodarstva v euroobmočju, omiliti posojilne pogoje za gospodinjstva in podjetja ter podpirati trajno približevanje stopnje inflacije ravni, ki je v srednjeročnem obdobju pod 2 %, vendar blizu te vrednosti, kar je skladno s poglavitnim ciljem ECB, da ohranja stabilnost cen.

(3)

Ob upoštevanju izjemnih gospodarskih in finančnih okoliščin, povezanih s širitvijo koronavirusne bolezni 2019 (COVID-19), je Svet ECB 18. marca 2020 odločil, da razširi seznam finančnega premoženja, ki je primerno v okviru programa nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja, na komercialne zapise nefinančnega sektorja, tako da bodo za nakup v okviru programa nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja primerni vsi komercialni zapisi, ki imajo ustrezno kreditno kvaliteto.

(4)

Da bi se hitro odzvali na sedanje razmere pandemije, bi moral ta sklep začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

(5)

Zato je treba Sklep (EU) 2016/948 (ECB/2016/16) ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sprememba

V členu 2 Sklepa (EU) 2016/948 (ECB/2016/16) se točka 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Če ima tržni dolžniški instrument prvotno zapadlost 365/366 dni ali manj, ima takrat, ko ga kupi ustrezna centralna banka Eurosistema, preostalo zapadlost najmanj 28 dni.

Če ima tržni dolžniški instrument prvotno zapadlost 367 dni ali več, ima takrat, ko ga kupi ustrezna centralna banka Eurosistema, preostalo zapadlost najmanj šest mesecev in največ 30 let in 364 dni.“

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Frankfurtu na Majni, 24. marca 2020

Predsednica ECB

Christine LAGARDE


(1)  Sklep Evropske centralne banke (EU) 2016/948 z dne 1. junija 2016 o izvajanju programa nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja (ECB/2016/16) (UL L 157, 15.6.2016, str. 28).