ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 89

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 63
24. marec 2020


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Sveta (SZVP) 2020/434 z dne 23. marca 2020 o spremembi Sklepa 2013/34/SZVP o vojaški misiji Evropske unije, ki prispeva k usposabljanju malijskih oboroženih sil (EUTM Mali)

1

 

*

Sklep Sveta (SZVP) 2020/435 z dne 23. marca 2020 o spremembi Sklepa 2011/173/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Bosni in Hercegovini

4

 

 

Popravki

 

*

Popravek Uredbe Sveta (EU) 2020/213 z dne 17. februarja 2020 o spremembi Uredbe (ES) št. 314/2004 o nekaterih omejevalnih ukrepih proti Zimbabveju ( UL L 045 18.2.2020 )

5

 

*

Popravek Sklepa Sveta (SZVP) 2020/215 z dne 17. februarja 2020 o spremembi Sklepa 2011/101/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Zimbabveju ( UL L 045 18.2.2020 )

6

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

SKLEPI

24.3.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 89/1


SKLEP SVETA (SZVP) 2020/434

z dne 23. marca 2020

o spremembi Sklepa 2013/34/SZVP o vojaški misiji Evropske unije, ki prispeva k usposabljanju malijskih oboroženih sil (EUTM Mali)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji ter zlasti člena 42(4) in člena 43(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 17. januarja 2013 sprejel Sklep 2013/34/SZVP (1) glede vojaške misije Evropske unije, ki prispeva k usposabljanju malijskih oboroženih sil (EUTM Mali).

(2)

Svet je 14. maja 2018 sprejel Sklep (SZVP) 2018/716 (2), s katerim je spremenil in podaljšal mandat EUTM Mali ter določil finančni referenčni znesek za obdobje od 19. maja 2018 do 18. maja 2020.

(3)

Varnostni svet ZN je v svojih resolucijah 2391 (2017) in 2480 (2019) potrdil močno zavezanost suverenosti, neodvisnosti, enotnosti in ozemeljski celovitosti držav skupine G5 Sahel, tj. Burkine Faso, Čada, Malija, Mavretanije in Nigra, pohvalil prispevek dvostranskih in večstranskih partnerjev pri krepitvi varnostnih zmogljivostih v Sahelu, zlasti vlogo misij Evropske unije (EUTM Mali, EUCAP Sahel Mali in EUCAP Sahel Niger) pri zagotavljanju usposabljanja in strateškega svetovanja nacionalnim varnostnim silam v Sahelu, pozdravil prizadevanja francoskih sil pri podpori operacijam skupnih sil držav Sahela G5 ter pozval k primernemu usklajevanju in izmenjavi informacij med misijo MINUSMA, malijskimi oboroženimi silami, skupnimi silami držav Sahela G5, francoskimi silami in misijami Evropske unije v Maliju in po potrebi k podpori med njimi.

(4)

Politični in varnostni odbor je na podlagi strateškega pregleda misije priporočil, da se mandat EUTM Mali spremeni in podaljša do 18. maja 2024 ter najkasneje po dveh letih izvede vmesni strateški pregled.

(5)

Treba je tudi določiti referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z EUTM Mali, za obdobje od 19. maja 2020 do 18. maja 2024.

(6)

Sklep 2013/34/SZVP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklep Sveta 2013/34/SZVP se spremeni:

(1)

člen 1 se nadomesti z naslednjim:

Člen 1

Misija

1.   Unija izvaja vojaško misijo za usposabljanje v Maliju (v nadaljnjem besedilu: EUTM Mali) za podporo malijskih oboroženih sil pri ponovni vzpostavitvi njihovih vojaških zmogljivosti, da bi jim omogočila vodenje vojaških operacij za ponovno vzpostavitev ozemeljske celovitosti Malija in za zmanjšanje groženj, ki jih predstavljajo teroristične skupine, ter za zagotovitev vojaške pomoči skupnih sil držav Sahela G5 in nacionalnih oboroženih sil v državah skupine G5 Sahel. EUTM Mali se ne vključuje v bojne operacije.

2.   Strateški cilji EUTM Mali so:

(a)

prispevek k izboljšanju operativne sposobnosti malijskih oboroženih sil pod nadzorom malijskih legitimnih civilnih organov;

(b)

podpiranje skupine G5 Sahel prek operacionalizacije skupnih sil držav Sahela G5 in nacionalnih oboroženih sil v državah skupine G5 Sahel.

3.   EUTM Mali za namene cilja iz točke (a) odstavka 2 malijskim oboroženim silam zagotavlja vojaško svetovanje, usposabljanje, vključno z usposabljanjem pred napotitvijo, izobraževanje in mentorstvo v okviru spremstva brez izvršilnih pooblastil do taktične ravni, da bi se EUTM Mali lahko odzivala na dejavnosti malijskih oboroženih sil ter spremljala njihovo ravnanje in vedenje, tudi kar zadeva spoštovanje človekovih pravic in mednarodnega humanitarnega prava.

4.   EUTM Mali za namene cilja iz točke (b) odstavka 2 skupnim silam držav Sahela G5 in nacionalnim oboroženim silam v državah skupine G5 Sahel zagotavlja vojaško svetovanje, usposabljanje in mentorstvo v okviru spremstva brez izvršilnih pooblastil do taktične ravni.

5.   Pristop EUTM Mali pri dejavnostih v podporo skupini G5 Sahel zunaj Malija je postopen in modularen.

6.   Dejavnosti EUTM Mali se izvajajo v tesnem usklajevanju in sodelovanju med državami članicami ter institucijami in organi Unije e v skladu s celostnim pristopom EU, pa tudi z drugim akterji, ki so vključeni v podporo malijskih vojaških sil, zlasti Združenimi narodi (ZN), operacijo Barkhane in Gospodarsko skupnostjo zahodnoafriških držav (ECOWAS), da bi tako izboljšali usklajenost ukrepov, zagotovili izogibanje konfliktom in ustrezno optimalno rabo virov za največji učinek, ob ustreznem upoštevanju institucionalnega okvira Unije. Te dejavnosti podpira regionalna svetovalno-usklajevalna enota v okviru EUCAP Sahel Mali.“;

(2)

v členu 10 se doda naslednji odstavek:

„3.   Referenčni finančni znesek za skupne stroške EUTM Mali za obdobje od 19. maja 2020 do 18. maja 2024 znaša 1337 11 059 EUR. Odstotek referenčnega zneska iz člena 25(1) Sklepa (SZVP) 2015/528 znaša 15 % za prevzete obveznosti in 0 % za plačila.“;

(3)

v členu 12 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Mandat EUTM Mali preneha 18. maja 2024.“

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 23. marca 2020

Za Svet

Predsednica

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Sklep Sveta 2013/34/SZVP z dne 17. januarja 2013 o vojaški misiji Evropske unije, ki prispeva k usposabljanju malijskih oboroženih sil (EUTM Mali) (UL L 14, 18.1.2013, str. 19).

(2)  Sklep Sveta (SZVP) 2018/716 z dne 14. maja 2018 o spremembi in podaljšanju Sklepa 2013/34/SZVP o vojaški misiji Evropske unije, ki prispeva k usposabljanju malijskih oboroženih sil (EUTM Mali) (UL L 120, 16.5.2018, str. 8).


24.3.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 89/4


SKLEP SVETA (SZVP) 2020/435

z dne 23. marca 2020

o spremembi Sklepa 2011/173/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Bosni in Hercegovini

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 21. marca 2011 sprejel Sklep 2011/173/SZVP (1) o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Bosni in Hercegovini.

(2)

Na podlagi pregleda Sklepa 2011/173/SZVP bi bilo treba omejevalne ukrepe podaljšati do 31. marca 2021.

(3)

Sklep 2011/173/SZVP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Drugi odstavek člena 6 Sklepa 2011/173/SZVP se nadomesti z naslednjim:

„Ta sklep se uporablja do 31. marca 2021.“

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 23. marca 2020

Za Svet

Predsednica

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Sklep Sveta 2011/173/SZVP z dne 21. marca 2011 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Bosni in Hercegovini (UL L 76, 22.3.2011, str. 68).


Popravki

24.3.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 89/5


Popravek Uredbe Sveta (EU) 2020/213 z dne 17. februarja 2020 o spremembi Uredbe (ES) št. 314/2004 o nekaterih omejevalnih ukrepih proti Zimbabveju

( Uradni list Evropske unije L 45 z dne 18. februarja 2020 )

Na strani 1, v členu 1, točki 1:

besedilo:

„(1)

naslov se nadomesti z naslednjim:

‚Uredba Sveta (ES) št. 314/2004 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Zimbabveju‘;“

se glasi:

„(1)

naslov se nadomesti z naslednjim:

‚Uredba Sveta (ES) št. 314/2004 z dne 19. februarja 2004 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Zimbabveju‘;“.


24.3.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 89/6


Popravek Sklepa Sveta (SZVP) 2020/215 z dne 17. februarja 2020 o spremembi Sklepa 2011/101/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Zimbabveju

( Uradni list Evropske unije L 45 z dne 18. februarja 2020 )

Stran 4, člen 1, točka 1:

besedilo:

„(1)

naslov se nadomesti z naslednjim:

‚Sklep Sveta 2011/101/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Zimbabveju‘;“

se glasi:

„(1)

naslov se nadomesti z naslednjim:

‚Sklep Sveta 2011/101/SZVP z dne 15. februarja 2011 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Zimbabveju‘;“.